Sie sind auf Seite 1von 1

,.

sifer


-,
waahid.
ithnaan
thalatha,_
arbiya-
khamsah
sittah
sabaa,
thamaniyah
tisah,
ashirah