Sie sind auf Seite 1von 54

KOPRUJTE SDLEJTE POSLEJTE TISKNTE

ervenecsrpen 2012

Sthnout ePUB

Mobiln Linux

Nenechte si ujt nov slo

AMAZON KINDLE 4

Emgeton Meizu M9

Jak je HP TouchPad?

Qt v mobilnm svt

Sout o mobiln telefon NOKIA uvnit asopisu

Obsah
Recenze tabletu HP TouchPad Recenze teky knih Amazon Kindle 4 BotBrew udl zAndroida plnohodnotn Linux Emgeton Meizu M9: Jemn displej pro geeky Mieru flexibiln teka pro mangu akomixy ModRana flexibiln navigan systm pro mobiln linuxov zazen Be Qt: vvoj mobilnch aplikac vQt instalace, nastaven prosted aHello World GIMP 2.8: Prce vjednom okn Linux Mint 13 Maya: Ubuntu spchut skoice RePho je flexibiln nstroj pro poizovn asosbrnch fotografi aanimac Jak si udlte pehled se sledovnm zmn vApache OpenOffice/LibreOffice QR kdy

TMA SLA

4 10 15 17 20 22 25 28 30 33

strana 28

RECENZE

strana 30

NVODY

35 38

40 koln asopis Devtka je szen ve Scribusu 42 Linux hnac silou pracovnch pleitost vIT Zkuenosti snasazenm LibreOffice ve spolenosti 44 INTAX Pouvn kancelskho balku OpenOffice.org ve 47 kole vJesenici 48 Ti pekky blokujc rozvoj IT prmyslu 50 Evropa upednostuje open source Tom Matjek: Slax u nevyvjm, nemu si to dovolit Ti vlastnosti Writeru vLibreOffice, kter se mi lb

PRAXE

strana 35

strana 42

ROZHOVORY

52

Z BLOGU

54

strana 48

Powered by Scribus

TMA SL A

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

03

M o b il n L in u x
4
R e c e n z e t a b le t u H P TouchPad

10 17 15

Re c e nz e t e k y k ni h A ma z o n K i n d le 4
B o t B r e w u d l z A n d r o i d a p ln o h o d n o t n Li n u x

20 22 25

E mg e t o n M e i z u M 9 : j e mn d i s p le j p r o g e e k y
M i e r u f le x i b i ln t e k a p r o ma n g u a k o mi x y
Modrana flexibiln navigan s y s t m p r o mo b i ln li n u x o v z a z e n

B e Q t : v v o j mo b i ln c h a p l i k a c v Q t i n s t a l a c e , nastaven prosted a H e l l o W o r l d

Recenze tabletu HP TouchPad


Ji Eischmann | LinuxEXPRES.cz
Ml bt zabijkem iPadu. Msto toho se til dve managementu HP pouh msc a pl. Pot byl obtovn vrmci vych strategickch zmn. Dnes je povaovn za zajmav tablet, kter je ale zaloen na platform, kter m velmi nejasnou budoucnost.
Toto zazen se prodvalo v USA ve velkm vprodeji. Levnj verze s16GB pamt stla 99 dolar, dra s32GB potom 149 dolar. Po mnoha hodinch pokus se mi podailo dva kusy levnjho modelu tak ukoistit, nakonec jsem se ale dostal do t vrky, kter musela bt dodaten vyrobena, atak jsem na dodn ekal nkolik tdn. Dal ti tdny zabralo zasln do R aceln zen. Zazen se mi tedy do rukou dostalo vdob, kdy u m de facto roli pohrobka. Vtomto mm obecn tst, protoe ped temi lety jsem si vUSA kupoval ThinkPad s Linuxem, a ne jsem se dostal krecenzi, Lenovo notebooky sLinuxem sthlo z prodeje a recenzoval jsem tak nco, co u nebylo bn kprodeji.

TMA SLA

Hardware

kartou je Qualcomm Adreno 220. Operan pam je 1 GB adisk m 16 nebo 32 GB. Zazen lze pipojit pomoc WiFi nebo Bluetooth. Kdispozici bohuel nen GPS modul. Zazen uruje aktuln polohu podle WiFi hotspot, co dobe funguje ve mst, ale he u nkde vprod. Chyb tak 3G modul, kter se ml spolen sGPS objevit ve verzi TouchPadu, je se u bohuel na trh nedostala. Pro napjen je k tabletu dodvn microUSB-USB kabel sredukc pro klasickou zsuvku. Na nabjen microUSB nabjekami pro mobiln telefony vak zapomete. Tablet vm hned po pipojen kabelu zahls, e nen dostaten napt, a proto se s nejvt pravdpodobnost ani nenabije. Velmi pomal je nabjen tak zUSB potae. Je jet pomalej ne vybjen, take me poslouit pouze ke zpomalen vybjen.

Krom nabjen ale kabel slou tak pro pipojen spotaem. TouchPad se pipojuje jako standardn mass storage, co ocen hlavn uivatel Linuxu, protoe specializovan aplikace dodvan kzazenm jsou a na vjimky vdy jen pro Windows aMac. Pokud vm vad pi nabjen kabely, mete si podit Touchstone. Jedn se o kolbku, do kter mete TouchPad umstit aon se nabj induktivnm nabjenm. Nen ke kolbce pipojen dn konektorem, prost je na ni jen poloen. Navc pokud je v kolbce, me se TouchPad pepnout do specilnho reimu, kdy se zobrazuje vmi vybran aplikace. Me to bt fotormeek nebo hodiny, ale narazil jsem ina aplikaci imitujc krb s praskajcm devem. Akolik TouchPad vydr pi bhu na baterie? Vrobce uvd 9 hodin, podle nezvislch test je to necelch 9. J jsem zatm nenechal tablet pln vybt a zbvajc kapacita baterie je hlen vprocentech, take se vdr patn odhaduje, ale podle mch zkuenost to na vdr nkde kolem 9 hodin vypad.

TouchPad m osobit design s vrazn zakulacenmi tvary. Jeho kdov oznaen je Topaz, podle kamenu, kter tvarem pipomn. Oproti iPadu je t, m 740g, atak tlust (13,4mm). Monitor m velikost 9,7 palce arozlien 1024 768, je kapacitn spodporou multitouch. Designi TouchPadu vsadili ukrytu na leskl plast, kter psob docela byteln, ale jsou na nm vidt otisky prst, take tablet je ohmatan zobou stran. Zazen m ti hardwarov tlatka power, centrln tlatko aovldn hlasitosti. Krom toho je vybaven na tablet kvalitnmi reprky Beats Audio a3,5mm jackem. M pouze jednu webkameru orozlien 1,3 Mpix, kter je uren pedevm pro videohovory. Ve vnitku tepe dvoujdrov procesor Qualcomm Snapdragon S3 APQ8060 o vkonu 1,2 GHz. Grafickou

HP TouchPad

TMA SLA

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

05

Jak u jsem psal, systm podporuje pln multitasking. Mete mt oteveno kolik chcete aplikac aoken alibovoln mezi nimi pepnat. Oteven okna se zobrazuj vzkladnm nhledu systmu a mete mezi nimi prstem listovat. Podporovan je tak sdruovn oken. Mete tak dt na jednu hromdku teba oteven strnky prohlee. Aplikace stejn jako viOS pracuj vreimu cel obrazovky, pepnat zptky do zkladnho nhledu mete stejn jako viOS tlatkem, ale mnohem elegantnj je tzv. gesto pes hranu obrazovky, kdy prstem pejedete pes doln hranu obrazovky smrem zespodu nahoru. Efektn je tak zavrn oken, prost jen nhled okna chytnete apolete ho pes horn hranu mimo obrazovku. Tm jste aplikaci zaveli. Nhledy otevench oken Systm nabz v zkladu tyto aplikace (nejedn se okompletn vet): Webov prohle jedn se ostandardn prohle zaloen na WebKit. Je docela rychl a neml jsem problmy se zobrazenm strnek. Jeho velk vhoda je vtom, e pln podporuje Flash, take nemte problm ani na YouTube nebo T24.cz. E-mail poveden aplikace, kde se mi vrmci integrace po pihlen kmmu tu uGooglu automaticky zobrazila pota zGmailu. Je rozdlen na ti panely, kter mete chyte pekrvat jeden druhm, abyste mli teba vce msto na tlo e-mailu, kter tete. To je ostatn vlastnost iostatnch aplikac. Kalend standardn aplikace kalende, vkter se mi opt automaticky zobrazily kalende vech pipojench slueb. Kontakty aplikace na sprvu kontakt zrznch webovch slueb. Doke kontakty tak velmi dobe spojovat, take vn najdete minimum duplikt. Messaging aplikace, kter do sebe sdruuje komunikaci vrznch stch, je se opt automaticky pidaj. V jedn aplikaci tak mete komunikovat v Gtalku, Live Messengeru, Skypu atd. Bohuel klasick Jabber nen oficiln podporovan, mus se doinstalovat neoficiln rozen. Phone&Video Calls je provzan s aplikac Messaging. Take kdy chcete njakmu kontaktu zavolat

Software

Vchoz e-mailov klient WebOS je do znan mry webov OS. Abyste vbec mohli TouchPad aktivovat, muste bt pipojen kinternetu. Integrace webovch slueb asocilnch st jako Facebook, Google, Live, LinkedIn apod. je pikov. Sta se pipojit kvybran slub, rozhodnout, vjakch oblastech ji integrovat (kontakty, dokumenty, mail, fotky...), ave se nastav nap aplikacemi. Napklad po pipojen kFacebooku se mi nastavil pstup ve speciln aplikaci pro Facebook, do systmu se pidaly kontakty ptel, ve fotogalerii se zobrazily alba zFacebooku atd.

Jestli je TouchPad vnem siln, tak je to systm a zkladn aplikace. O WebOS jsem slyel hodn pozitiv, ale musm ct, e m oekvn jet pekonal. Zatmco iOS je sp jen takov jednoduch spout aplikac, kter spolu pli nespolupracuj. WebOS nabz velmi propracovan systm s plnohodnotnm a uniktn eenm multitaskingem, kter je doplnn o zkladn aplikace, kter jsou navzjem propojen a integruj do systmu populrn webov sluby.

06

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

TMA SLA

adan protokol to umouje, spust se tato aplikace. J jsem ji vyzkouel se Skypem a funguje na vbornou vetn videohovor, kde vyuijete vestavnou webkameru. Maps je zaloen na Bing Maps. Uren aktuln polohy je pinejmenm ve mst pesn abezproblmov ibez GPS. Um vyhledvat trasy, rzn zobrazen (standardn, satelitn, pta oko) a tak zobrazovat hustotu provozu, co vR bohuel nefunguje. Music jednoduch pehrva hudby, kter m ale solidn podporu formt. Um toti i OGG nebo FLAC. Photos&Videos klasick aplikace pro sprvu fotografi. Lb se mi na n ale to, e zobrazuje fotografie stejnm zpsobem bez ohledu na to, jestli jsou uloen vtabletu, nebo nkde vcloudu. Opt se tam automaticky pidaj alba vech slueb, ke kterm se vsystmu pihlste. Krom toho um tak pehrvat videa, ale tady je podpora formt naopak omezen. Podporuje pouze MP4, H.263 aH.264. Sdalmi formty si porad pehrva zPreware, okterm se zmnm dle. Facebook Tablet jedn se o aplikaci, kter usnaduje pouvn Facebooku na tabletu. Lb se mi pedevm dladicov nhled, kde do dladic umsuje statusy afotky od ptel. QuickOffice jednoduch kancelsk balk, kter m ale irokou podporu formt (MS, OpenXML, ODT...) adoke zobrazit aeditovat isloitj dokumenty. Opt se automaticky nave na webov sluby azobraz dokumenty teba zGoogle Docs, Box.net nebo Dropboxu.

Fotky z loklnho a vzdlenho loit v jednom

WebOS 3 nen oficiln lokalizovan do etiny, co je pochopiteln vzhledem ktomu, e se tu TouchPad oficiln neprodval. Ovytvoen esk klvesnice se vak postarala komunita.

Dladicov feed Facebooku ete poslouchat streamovanou hudbu (Grooveshark), kupovat si hudbu online (7digital), poslouchat rdia (TuneIn Radio) a hrt i proflknut Angry Birds. Vkatalogu lze najt inkolik ryze eskch aplikaci jako nap. Posln SMS. Za zmnku tak stoj, e kad majitel HP TouchPadu dostane zdarma 50 GB u sluby Box.net. Pro WebOS existuje poveden aplikace, take si mete prostor na disku rozit odalch 50 GB vcloudu.

zbyten podezv vtev. Nejene tm pichzej ozisky, ale tak tm zbyten brn uivatelm kpstupu ke kvalitnm aplikacm, kter vkatalogu jsou. Nabdka aplikac pro WebOS je vdu tisc (odhady jsou 810 tisc) aspeciaAplikace lizovanch pro tablet jsou stovky. VnaStejn jako jin mobiln systmy, bdce aplikac WebOS na Android nebo iWebOS m trh saplikacemi. Jmenuje se iOS vrazn ztrc, na druhou stranu naHP App Catalog. Bohuel hned ze zat- bdka nen zase tak omezujc, apokud ku musm zmnit, e zR si nekoupte se smte s tm, e nenajdete aplikaci ani jednu placenou aplikaci. Ty jsou pln na vechno, d se vpohod vyt omezen jen pro vybran zem aje to je- i s bezplatnmi aplikacemi, na kter den zdvod, kterm si pod sebou HP zR doshnete. Ten zklad tam je. M-

TMA SLA

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

07

tegrovanm slubm azkladnm aplikacm ped velkou nabdkou dodatench aplikac. Proto se mi taky svho asu lbila Nokia N900. Ne vdy je taky specializovan aplikace nutn. Pro mt aplikaci na T24, kdy mu jt na ct24.cz apustit si vysln pmo ze strnky ve Flashi? Po hardwarov strnce TouchPadu citeln chyb GPS a3G modul. Zazen tohoto typu by mlo bt neustle pipojen k internetu. TouchPady s tmito moduly u byly na cest, ale veden HP jim dalo stopku dva tdny ped tm, ne se mly dostat na trh. Co lze ct suritost, je to, e cena 99, respektive 149 dolar udlala zTouchPadu tablet sjednoznan nejlep pomrem cena/vkon.

Seznam nainstalovanch aplikac

WebOS bude open source, co to znamen?

Preware

Preware je nco jako jailbreak na iPhonu. Umouje instalovat aplikace, kter se nenachzej voficilnm katalogu, ataky rzn zplaty pro systm, kter vytvoila komunita. Pomoc Preware si mete nainstalovat napklad rzn linuxov aplikace. Preware vm pome tak svkonem. Procesor toti jde petaktovat na 1,5 GHz, co se dajn na vkonu tabletu vrazn projev, pitom spoteba by mla bt stejn. Preware me bt tak zachrncem vsituaci, kdy HP WebOS definitivn pohb aoficiln katalog ume. Komunita vvoj platformy aaplikac povede dl.

Celkov dojmy

Spoluprce sPre 3

TouchPad nabz dal zajmav funkce, pokud pouvte nkter zWebOS telefon, pedevm nejnovj Pre 3. Jejich budoucnost je stejn nejasn jako uTouchPadu, ale pod se prodvaj, teba vnmeckm Amazonu, aiceny jsou pzniv. Velkm lkadlem bylo teba Touch-To-Share. Prohlte si njakou strnku vTouchPadu, ale muste jt pry? Jen pilote mobil ktabletu astrnka se pethne do mobilu. Funguje to iobrcen. Dle mete teba pesmrovvat hovory a zprvy z mobilu na tablet. Tethering by ml tak fungovat bez problm, co sten nahrad absenci 3G modulu.

HP TouchPad u mm zhruba tden doma azatm jsou dojmy pozitivn. Dva dny jsem ml kdispozici tak iPad 2, take jsem ml monost srovnn. Co se te samotnho systmu, jeho monost aovldn, vyhrv podle mho nzoru TouchPad. iOS 5 vedle WebOS 3 opravdu psob jako takov jednoduch spout aplikac. Takt provzanost aplikac a integrace webovch slueb je jednoznan na stran WebOS. Kdy to jednou zkuste, tak nechpete, pro jinde muste spoutt speciln aplikaci na to, abyste nap. mohli nkomu zavolat nebo napsat pes Skype. iOS byl vdycky etalonem designu, preciznosti a vkonu. V tomto se mu myslm WebOS hodn bl. Rozhran m istj a pehlednj ne napklad Android. Ovkonu pekreslovn TouchPadu se objevovalo hodn pochybnost. Musm ale ct, e jsem nepozoroval dn zsadn problmy. Ano, obas se stane, e na chvilku napklad scrollovn zakobrtne anen 100% plynul jako viPadu, ale nen to nic zsadnho. Navc se to dje pedevm unronch efekt, kter iPad ani nem. Nap. brouzdn adou otevench oken, kter se neustle pekresluj. Kde WebOS na iOS a Android ztrc hodn, je nabdka aplikac. Zatmco vjejich nabdce jsou stovky tisc aplikac, pro WebOS jsou jich jenom tisce. J jsem ale typ uivatele, kter dv radji pednost propracovanmu systmu, in-

Hewlett-Packard vptek 9. prosince 2011 oznmil, e kompletn oteve mobiln systm webOS. V ivot tohoto operanho systmu to znamen vznamn milnk. Vyd se cestou Androidu, nebo postupn upadne vzapomnn? Pojme se podvat na to, co HP vedlo ktomuto rozhodnut ajak jsou mon varianty jeho rozvoje. HP se nerozhodlo zbavit pouze mobiln divize (dve Palm), ale tak vroby vech osobnch pota. U mobiln divize by to bylo jet pochopiteln. Touchpad se prodval patn aamerit mobiln opertoi Sprint aVerizon, kte dlouh lta prodvali mobily Palmu, bhem lta HP vypovdli smlouvu. HP tak ztratilo dleit partnery. VUSA je toti prodej telefon mimo opertory mal aneblokovan telefony jsou spe raritou. Tento krok opertor s nejvt pravdpodobnost zpsobilo zpodn HP Pre 3, kter bylo oznmeno zatkem roku, ale na trh se dostalo a v druh plce srpna. Nicmn vprodeji osobnch pota je stle svtovou jednikou abyznys HP je stle ze 70% zaloen na vrob hardwaru. Ukzalo se tedy, e tento krok by ml pro HP drastick dopady. Pedstavenstvo spolenosti tedy nevhalo avyhodilo CEO La Apothekera, kter za tmto rozhodnutm stl abhem jeho krtk vldy spadly akcie spolenosti odestky procent. Jeho nstupcem se stala Meg Whitman, dlouholet fka eBaye anespn kandidtka na guvernra, kter se proslavila nejdra volebn kampan vhistorii. Ihned po svm n-

08

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


ina webOS. Na nejvtm neoficilnm komunitnm portlu webOSNation.com (dve PreCentral.net) je registrovno tm pl milionu uivatel. Komunita je velmi aktivn ive vvoji. M vlastn neoficiln repozit Preware, kter obsahuje pes est set balk pro webOS. Mnoho z nich jsou patche, kter vylepuj vkon a funknost webOS. To vechno se komunit povedlo, ani by mla k dispozici zdrojov kdy velk sti systmu. Pokud budou mt pstup kcelmu systmu, me bt tchto vylepen mnohem vce anavc si mohou najt cestu ido oficilnho vydn, atud do telefon uivatel. Umon to tak komunitn porty na jin zazen aarchitektury. U se diskutuje monost sbrky pro skupinu hacker, kte by se porty na jin zazen zabvali. Vminulosti u se komunit kolem webOS podailo vybrat docela zajmav stky. Vdlouhodobm horizontu si dovedu pedstavit nsledujc scne: 1. Vtom nejhorm scni to dopadne tak, e vvoj bude tm cel leet na komunit. Hewlett-Packard se sice zavzal kdlouhodob podpoe webOS, ale tato podpora se me omezit na opravy chyb vzazench, kter jsou u na trhu, atato podpora bude trvat maximln dva roky. WebOS me jet najt vyuit vjinch zazench HP, jako jsou tiskrny. Komunita vak nebude mt prostedky na to, aby jej dostala na trh stablety nebo mobily, asystm tak zstane vyuvn jen omezenou skupinou nadenc. 2. Vneutrlnm scni se sice nepovede najt dnou dal firmu, kter by webOS nasadila na sv zazen, ale HP mu d dal anci. I Meg Whitman nevylouila, e se asem mohou objevit dal zazen swebOS od HP, nejdve ale koncem roku 2012 nebo zatkem roku 2013. To je as, kdy by se mly objevit tablety HP Slate 2 sWindows 8. Spekuluje se, e na nich me bt vdual bootu webOS. Prvn generace Slate sWindows byl jet mnohem vt propadk ne Touchpad. tst m ale vtom, e jeho vvoj m na starost divize osobnch pota, kter nebyla Apothekerovm rozhodnutm nijak zasaena. HP tak me oprit mylenku instalovat webOS do dual bootu na notebooky jako odlehen systm na prohlen internetu. WebOS by nedoshl rozen iOS

TMA SLA
nebo Androidu, ale udroval by solidn uivatelskou zkladnu atedy ipozici, kterou m nyn. 3. Optimistick scn pot stm, e pot, co bude webOS uvolnn jako open source, se jej rozhodne nasadit vrobce, ktermu se da na trh dostvat mnohem vce zazen (a hlavn vas), ne se to dailo Palmu/HP, avyuije tak naplno potencilu webOS. Nikdy asi nedoshne rozen Androidu, ale me mt dostatenou uivatelskou zkladnu, kter bude atraktivn pro vvoje mobilnch aplikac. Pozice Androidu se zd tm neotesiteln, protoe za nm stoj Google am zvldnut cel ekosystm od vrobc hardwaru pes vvoje aplikac a po smlouvy sopertory. Nicmn webOS m uritou anci. Pot, co Google koupil Motorolu, u nen povaovn za neutrlnho vi vrobcm mobilnch zazen ankte znich hledaj cesty, jak nebt na Androidu 100% zvisl. Nkte vrobci tak hledaj zpsoby, jak se odliit od levnch asijskch vrobc, kte produkuj zazen sAndroidem. Monost je Windows Phone, ale ten vrobci nedv prakticky dnou kontrolu nad podobou systmu. Nejvt trumf webOS ale spov ve velmi zajmavm portfoliu patent, kter Palm nasbral. Palm byl prkopnkem v oblasti mobilnch zazen amnoho princip, kter dnes vyuvaj vechny mobiln systmy, si patentoval on. HP u se nechalo slyet, e bude tyto patenty pouvat na ochranu webOS, kter je tak mnohem lpe kryt ne Android, protoe Google prost vtto oblasti tak zajmav patenty nem. Pro si myslte, e Apple soudn napadl Galaxy Tab ane Touchpad? Pitom Touchpad byl na nejvtm svtovm trhu (USA) hlavnm konkurentem iPadu 2 atak se mu vzhledem podob mnohem vce ne Galaxy Tab. Bude zajmav sledovat, jestli bylo oteven webOS pouze polibkem smrti, nebo naopak zatek ry, kdy se odpout od zvislosti na Palmu/HP, bhem kter byl pokozovn mnoha patnmi rozhodnutmi managementu, anaplno vyuije svho potencilu. U ale samotn fakt, e bude systm oteven, je pro fanouky otevenho softwaru pozitivn zprvou.

stupu vycouvala z rozhodnut prodat divizi osobnch pota. Nad diviz mobilnch zazen (Palm) ale visely otaznky. Whitman se nkolikrt nechala slyet, e j webOS pijde jako skvl produkt azastavit jej, ani by prakticky dostal anci, byla chyba. Bohuel naskoit zptky do mobilnho byznysu by bylo po HP velmi drah. Lo Apotheker toti celou divizi efektivn zabil bhem nkolika dn. Pt set hardwarovch odbornk, kter si Palm roky vychovval, propustil bhem nkolika dn ahardwarov st divize pestala prakticky existovat. Ne by HP najalo nov lidi ane ti by vytvoili nov modely, vlak skonkurenc by jim nedostin ujel. Pitom ani mobiln divize nemla patn vyhldky. Porod prvnch telefon po odkupu Palmu Hewlett-Packardem sice trval dle, ne bylo pjemn, ale dal generace u mly pijt mnohem rychleji. Podobn na tom byly itablety. Touchpad se sice na trhl dostal tak se zpodnm a neprodval se tak dobe, ale v srpnu u do obchod mily vylepen verze svy pamt, GPS a3G modemem. HP u mlo dokonce kompletn vyvinutou 7palcovou variantu, kter se mla dostat na trh bhem podzimu aasijt vrobci tvrdili, e jen ekali na povel od HP, aby spustili linky. Bhem zimy pak mla pijt druh generace Touchpadu. HP tak mohlo mt na trhu tablet nejlep nabdku, nepotme-li Apple, kter na tomto trhu pedstavuje vlastn kategorii. Likvidace hardwarov sti Palmu znamenala, e obnoven vroby mobilnch zazen bylo prakticky nemon. HP tedy muselo hledat jin cesty. Spekulovalo se otom, e vyjednv sjinmi vrobci mobilnch telefon, zda nechtj webOS pevzt. Padla snad vechna znm jmna HTC, Samsung, Sony, LG, Amazon. Ani jedno se vak nepotvrdilo. HP nemohlo obnovit vlastn vrobu anikdo neml zjem webOS pevzt nebo si ho licencovat. Uvolnit webOS jako open source tedy bylo krokem, jak tuto patovou situaci rozetnout. Vrazn se tm toti zvyuje ance, e si systm najde cestu na zazen jinch firem. To tak mohla bt podmnka pi vyjednvn, protoe takto je pro vrobce mobil webOS mnohem levnj abudou mt vt monosti zashnout do jeho podoby. Jak bude mt tento krok krtkodob dopady? Myslm, e pedevm pozitivn. Palm si za roky sv existence vytvoil velkou komunitu fanouk, kte peli

Recenze teky knih Amazon Kindle 4


Lubomr evela | LinuxEXPRES.cz
Amazon letos uvedl na trh nkolik novch zazen pro konzumaci elektronickho obsahu. Myslm, e esk uivatele nejvc zaujme teka Kindle 4, kterou je mono povaovat za pmho nstupce dosud nejspnj teky na naem trhu Amazon Kindle 3. Krom recenze Kindle 4 vm pinme pehled mst, kde pro nj mete zskat knihy veskm jazyce.
tvrt model teky je uns znm mrn nensiln vloen reklamy budou pod jmnem Kindle 4. Amazon ale vadit, dejte si na sponzorovanou verzi slo ujejho nzvu neuvd. Aby se oba teky pozor u pi nkupu. modely, kter jsou souasn v prodeji, navzjem nepletly, star verze Kindle 3 obdrela nov jmno Amazon Kindle Keyboard. Pipomeme si, e na pomysln trn mezi tekami vynesla Amazon Kindle 3 kombinace pzniv ceny, velmi dobrch parametr a prakticky nastaven vbavy. V ppad Kindle 4 se Amazon pokusil zachovat to nejlep zpedchozho modelu ateku jet vce zlevnit.

TMA SLA

ila limit hodnoty zbo dovezenho ze zem mimo Evropskou unii bez DPH ze 150 na 22. Jet pipomnm, e bezceln limit zstal vpvodn vi, tedy na hodnot 150. Vzoreek pro vpoet hodnoty teky pi pmm nkupu z americkho Amazonu je tedy nsledujc.

celkov cena pi pmm nkupu na Amazonu v K = ( cena v Amazonu + cena potovnho ) * kurz dolaru + DPH
Kdy dosadme (kurz je platn k22. listopadu), vyjde nm nap. Amazon Kindle Keyboard Wi-Fi bez reklam:

((139 $ + 22 $) * 18,827) * 1,2 = 3 637,38 K


Vhodnost nkupu na Amazonu pmo vUSA se tedy znateln snila. Pod zde Kindle vychz levnji ne pi nkupu v mstnch e-shopech, ale nco za nco. Amazon poskytuje na teku pouze jednoletou zruku, naim prodejcm zkon naizuje zruku pod dobu dvou let.

Sreklamami nebo bez nich

Vnabdce Amazonu proto najdete krom Kindle Wi-Fi tak jej sponzorovanou verzi, kter je vrazn levnj. Tato sleva nen zadarmo, sponzorovan verze zobrazuje reklamy. Akoli si vtina zjemc oKindle zpotku ekne: Sreklamami nikdy, pi blim pohledu nejde Sponzorovan verze Kindle 4 onic nepijatelnho. Reklamy pes cel displej se objevuj jen ve vypnutm stavu Kde aza kolik areklamn pruh, kter je dopluje pi bhu teky, najdete pouze vdoln sti Podmnky knkupu se od loska zmniseznamu knih. Pi samotnm ten re- ly. Od 1. 4. 2011 vstoupila v platnost klamy neuvidte. Pokud vm itakto po- novela zkona . 235/2004 Sb., kter snAmazon Kindle Keyboard Wi-Fi 139 $

Vzhled avbava vporovnn spedchoz verz

Stbrn polomatn lak na povrchu Kindle 4 psob mnohem luxusnji ne matn tmav plast pedchozho modelu. teka se tak oproti pedchoz verzi vrazn zmenila; dky svm rozmrm 166 114 8,7mm se bez problm vejde do zadn kapsy u kalhot. Tak hmotnost se snila z240g na 170g, co Amazon Kindle 4 Wi-Fi, sponzorovan 79 $ 2 281,83 K 2 999,00 K

Cena na Amazonu Celkov cena pi pmm nkupu na Amazonu 3 637,38 K Cena s DPH v eskch e-shopech 4 200,00 K

Amazon Kindle Keyboard Kindle 4 Wi-Fi Wi-Fi, sponzorovan 99 $ 109 $ 2 733,68 K 3 300,00 K 2 959,60 K 3 600,00 K

TMA SLA
pi dren vjedn ruce snadno poznte. Na povrchu teky nenajdete klvesnici. Pi jejm ovldn si budete muset vystait se tymi tlatky a ukazovacm zazenm, kter uivatel pedchozho modelu dobe znaj. Je tvoeno tymi smrovmi tlatky apotvrzovacm stedem. Podstatnou zmnou tak prola strnkovac tlatka na bocch teky. Vrobce je ztenil tak, aby nenaruovala linii pednho krytu. Jejich stisk na hran teky ale nen zdaleka tak pohodln jako u Kindle Keyboard a nut uivatele k mn bezpenmu dren pstroje. Pogumovn zadn strany ve nezachrn. Vtomto ppad design jednoznan zvtzil nad praktinost.

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

11

Porovnn Kindle 4 a Kindle Keyboard vech parametrech. Pipomeme si, e m hlopku 6, je typu elektronick papr (E-Ink) anavzdory nkterm spekulacm zstal ernobl. Jeho rozlien a vynikajc kontrast je pesn tm, co krom ceny vybojovalo pro Kindle vtznou pozici. Pi ten vbec nemte pocit prce s displejem, ale s textem vytitnm laserovou tiskrnou na matnou flii. Odlinost verze 3 a4 najdete pouze vrozdlnch psmech. hrvn MP3 upravily spotebu energie smrem knim hodnotm. Jedinou opravdu citelnou zmnou proto zstala redukce flash pamti pro uloen knih. Itak se do n vejde vce ne tisc knih ve formtu MOBI, proto nedostatek pravdpodobn nepoctte. Pot me nastat napklad v ppad vtho mnostv knih sobrzky.

Amazon Kindle 4 Na spodn stran Kindle 4 najdete mini USB konektor, pes nj se teka nabj akomunikuje spotaem. Vypna, umstn vedle nj, nen posuvn (jak tomu bylo upedchdce), ale je tvoen malm tlatkem. Konektor pro pipojen sluchtek akolbka pro nastaven hlasitosti chyb. Dvod je nasnad. Kindle 4 je vporovnn se svm ukecanm pedchdcem nm. Neum hlasit ten textu vanglitin (Text to Speech) a ani vm nezpjemn ten pehrvnm hudby ve formtu MP3. Ze vech negativnch zmn povauji tuto za nejsnze pehldnutelnou. Knky v etin vm Kindle Keyboard stejn (bez patinho zsahu) nepete aovldn MP3 pehrvae pouze pomoc klvesovch zkratek dokzalo vtinu uivatel spolehliv odradit od jeho pravidelnho pouvn.

Hardwarov hobit

Poznmka
Nov teka nabz jako kompenzaci menho prostoru cloudov loit, dky ktermu mete knihy zakoupen u Amazonu st odkudkoli. Bohuel Amazon neprodv knihy v etin, take pokud netete anglicky, slubu nejsp nevyuijete.

Kindle 4 spodn hrana Dobrou zprvou pro vechny zjemce oKindle 4 je zachovn vborn kvality displeje pedchozho modelu, a to ve

Kindle 4 je oproti Kindle Keyboard jakmsi hardwarovm hobitem neboli pulkem. Velikost jeho operan pamti klesla z256 MB na 128 MB, velikost jeho flash pamti pro umstn knih klesla zkomfortnch 3 GB na zhruba 1,25 GB akapacita jeho baterie typu Li-Pol klesla z1750 mAh na 890 mAh. V souvislosti s bateri trochu pekvap, e vrobce udv shodnou vdr na jedno nabit jako u pedchozho modelu, tedy ti tdny se zapnutou st Wi-Fi atyi tdny bez n. Trochu proti tomuto tvrzen jde zven frekvence procesoru ARM Cortex-A8, kterou m Kindle 4 nastavenu na 800 Mhz, piem procesor starho modelu Kindle Keyboard si mus vystait spouhmi 533 Mhz. Navc najdeme v obou porovnvanch tekch shodn ip Texas Instruments SN92009 A4 TI 18IG2 AOR5 G4, kter se star ozen spoteby energie. Jene celek je vc ne jeho sti aje mon, e lep vyladn firmwaru stejn jako odstrann podpory hlasitho ten ape-

Ovldn apodporovan formty

Akoli by se dalo ekat, e odstrannm klvesnice se ovldn Kindlu vrazn zkomplikuje, neplat to vdy avude. Pi ten knih toti klvesnici ve skutenosti pli nepotebujete. Zane vm chybt, jakmile si spustte webov prohle abudete zkouet surfovat po internetu. Softwarovou klvesnici aktivujete druhm tlatkem zleva azde se kon prvn pekvapen. Klvesnice obsahuje znaky , , , , , , , . koda, e chyb , , , a . Kvli jejich absenci jde o pro-

12

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

TMA SLA
e hlavnm dvodem zaveden DRM jsou obavy nakladatel zvolnho en knih, nelze se ne pozastavit nad tm, jak prv oni trvnm na DRM pomalu pichzej o svou budoucnost. Amazon Kindle adal teky u nejsou pouhm mdnm vstelkem vrukch nadenc, ale jejich vhody zan zkouet znan st touc veejnosti. Dalm specifikem eskho trhu je problm zvan Kindle, kter byl sty Martina Liperta, zstupce jednoho zprodejc e-knih, oznaen za nejvt zlo. Pot tkv vtom, e ueskch prodejc elektronickch knih pevauje pouit Adobe DRM, se kterm si u ns nejrozenj teka Amazon Kindle nerozum. K tomuto neobvyklmu stavu vedl mimodn vhodn pomr cena/vkon uteek Kindle spojen snepznivou (rozumjme finann nevhodnou) licenn politikou Amazonu pro licencovn svho DRM. Zkusme se podvat na souasn zdroje eskch elektronickch knih a na itelnost jimi nabzench knihy vKindle.

Monosti softwarov klvesnice marnnou anci, kter aktivnj esk uivatele doene kinstalaci alternativnho firmwaru, ppadn kjinm tekm. Pote seskmi znaky se samozejm netkaj zobrazovn knih v etin. Unich je ve vpodku. V oblasti podporovanch formt elektronickch knih nedolo k dn zmn oproti pedchozmu modelu Kindlu. Zkladnm formtem knih u Kindle 4 zstal proprietrn formt Amazonu AZW. Technicky nejde onic jinho ne o formt Mobipocket opaten proprietrnm DRM od Amazonu. Dle si teka pmo porad s formty Mobipocket (MOBI aPRC) bez DRM, TXT a jet zvldne obrazov formty JPG, GIF, PNG aBMP. Vborn si t rozum sformtem PDF, pedevm utch soubor ve formtu A5, kter potaj se zobrazovnm na malch displejch. Amazon ktomu zdarma nabz monost konverze soubor pes e-mailovou schrnku, kterou dostane kad uivatel Kindlu pi registraci. Pedevm uPDF soubor ve formtu A4 se hod, e je tato sluba um pevst do podoby mnohem vhodnj pro nevelk displej Kindlu. Pro ostatn formty bych doporuil dt pednost konverzi vprogramu Calibre. elektronickch knih. Pro Kindle 4 stejn jako pro Kindle Keyboard volte clov formt MOBI.

Knihy pro Kindle

Tip
Vlastnte star verzi teky Amazon Kindle Keyboard a chtli byste mt jej rozhran lokalizovan do etiny? Chce to jen malou pravu.

Situace na eskm kninm trhu se od loska vmnohm zmnila. Nikoli vak vtom, e by vichni prodejci potamo nakladatel upustili od trestn poctivch zkaznk zlem zvanm DRM. Pouze vir me dochz knahrazovn tradinho DRM tzv. socilnm DRM. Jeho princip je pomrn jednoduch. Knihy jsou uloeny ve chrnnm formtu, nejastji v MOBI, ePUB nebo PDF. Dovnit do knihy jsou vloena data ouivateli, kter knihu koupil. Uivatel me takto chrnnou knihu st bez omezen ve vech zazench podporujcch dan formt. Nedoke ji ale snadno zkonvertovat do nekryptovanho formtu, aproto ji neme zbavit informace osv osob. Prodejce, lpe eeno nakladatel, pak spolh na obavy zpostihu za en takto oznakovan knihy. Uveden druh DRM je sice pro tene mnohem mn omezujc, ale jeho principiln nedostatek odstrann nen. Paprovou knihu mete pjit, prodat, darovat nebo zddit. Elektronick kniha, vppad pouit jakhokoli typu DRM, umouje jen to, co vm prodejce dovol vlicennch podmnkch. st uivatel na omezen dan DRM nepistoup. Obstar si na internetu knihu bez nich anavc zcela zdarma. Uvdomme-li si,

Tip
Nechte si do va teky zaslat lnky z LinuxEXPRESu.
Palmknihy

Vnabdce serveru Palmknihy.cz najdete vce ne osm set placench knih vech nr. Jsou chrnny pouze socilnm DRM, dky emu se daj v Amazon Kindle st bez omezen. Samozejm, e nejpohodlnji si petete knihy, kter jsou kdispozici ve formtu Kindle (mobi), ppadn ve formtu PDF (pro teky). Knihy ve formtu PDF, kter nejsou pizpsobeny pro nevelk displeje te-

Domc knihovna vCalibre

Oblast spoluprce Kindle 4 svynikajcm programem pro sprvu akonverzi elektronickch knih Calibre nedoznala oproti starmu modelu dnch zmn. Calibre doke spravovat knky nejen ve vaem potai, ale t vpamti vaeho Kindlu. Ve srovnn sloskm stavem se Calibre jet vce zlepil, pedevm ve schopnosti konvertovat rzn formty

Calibre

TMA SLA

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

13

bych ml pipomenout, e placen knihy mete uhradit pomoc platebn karty nebo pmm pevodem ztu. wKnihy Server wKnihy pat mezi nejstar obchody selektronickmi knihami uns. Provozuje ho firma Warbler, kter je zrove vydavatelem nkterch knih. Knihy jsou zde nabzeny ve formtu MobiPocket (.prc) ajsou chrnny pouze socilnm DRM. V Kindlu jsou tedy vechny bez problm iteln. Vnabdce najdete zhruba dv stovky titul. eReading Palmknihy.cz Majitel Kindlu budou server eReading.cz vnmat mrn rozporupln. Sice zde najdou zhruba sedm set knih bez DRM, kter si vKindlu petou bez pot, ale vce ne osm set knih opatench Adobe DRM zstane pro jejich Kindle nedostupnch. Pi nkupu si proto bedliv vmejte kolonky zabezpeen. Platebn monosti serveru eReading jsou velice irok. Najdete mezi nimi PayPal, kreditn karty, eKonto a tak pomoc platby kreditu nebo pmm pevodem na et. Neml bych zapomenout dodat, e server eReading nedvno pedstavil vlastn teku, kter me svmi vlastnostmi acenou inn konkurovat zplav Kindl. Kosmas Internetov knihkupectv Kosmas.cz nedvno pipravilo pznivcm elektronickch knih pjemn pekvapen. Jeho nov oteven oddlen E-Knihy obsahuje vce ne pt set titul. koda, e jen zhruba polovinu knih si mete pest vKindlu. Ostatn jsou ve formtech pro Kindle nevhodnch nebo jsou opateny DRM od spolenosti Adobe. Pi nkupu si proto dejte pozor na popis unakupovan knihy. Jako bonus pin Kosmas svm tenm vce ne edest knih zdarma. Nevad, e znan sti znich vyprela autorsk prva. Nkter znich pravdpodobn nikde jinde nenajdete. eLibellus Knihkupectv selektronickmi knihami eLibellus psob na eskm trhu u zhruba dva roky. Vjeho nabdce najdete vce ne sedm set knih ve formtu PDF aePUB. Bohuel je st knih chrnna pomoc Adobe DRM akvli tomu si je vKindlu nepetete. Pi nkupu vnujte pozornost symbolu zmku kad knihy.

eReading.cz

Kosmas.cz ek, se sice st daj, ale smnohem menm pohodlm. Za odkazem Knihy zdarma se skrv star verze webu, kter obsahuje vce ne 3 400 knih. Zde jsou vechny knihy bez jakkoli ochrany, apokud nejsou kdispozici pmo ve formtu MOBI, pak je do nj mete konvertovat pomoc Calibru. Jet

14

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

TMA SLA
Shrnut

eLibellus.cz eKnihy na serveru Neteme.cz Elektronick knihovna na serveru Seity.net

V sti eKnihy na serveru Neteme.cz najdete tm ti sta knih ke staen zdarma. Jsou ve formtech ePUB, PDB aPDF. Nen zde pouito DRM, apokud si knihy chcete pest vKindlu, pouijte pro konverzi program Calibre. Po serveru Palmknihy.cz jde onejvydatnj zdroj knih zdarma na eskm internetu (tedy krom tch neleglnch). E-knihovna Mstsk knihovny vPraze

Knihy avzdlvn ksob pat. Uveden fakt potvrzuje Elektronick knihovna serveru Seity.net, v n je umstno tm sto padest knih vnechrnnm formtu PDF. Vdrtiv vtin jde odla s prolmi autorskmi prvy, pesto jsem zde nael zajmav tituly, kter stly za prci spojenou skonverz pro Kindle. Knihovna serveru xBOOK Vsti knihovna na serveru xBOOK.cz najdete nkolik knih v nechrnnm formtu PDF. Tak samotn obsah serveru me bt pro zjemce oelektronick ten zajmav. digiBooks Internetov knihkupectv digiBooks.cz se zamuje na antikvrn knihy, kter byste jinak tko shnli. V nabdce pevauj odborn knihy. Jde o skeny knih formtu PDF, tedy nic vhodnho pmo pro Kindle. Rjknih.cz aebux

teka Kindle 4 mezi souasnmi tekami nijak nezapadne. Kvalita jejho displeje je vborn, pro ten beletrie tko najdete lep. Pehrvn MP3 ahlasit ten elektronickch knih padly za ob zlevnn a zmenen pstroje. Kindle 4 vypad lpe ne jeho pedchdce, je men, leh aciteln levnj. M ale tak zhruba polovin vnitn pam, ponkud rozporupln udvanou vdr na baterii atrochu mn pohodln ovldn. Jedinou skuten vznamnou nevhodou Kindlu tedy zstv absence podpory konkurennho DRM od Adobe, kter je bohuel stle velmi rozenou ochranou knih ueskch prodejc. Pokud knihy opaten DRM zprincipu nechcete kupovat, me bt pro vs Kindle 4 stejn jako star model Kindle Keyboard velmi dobrou volbou.

Specifikace

Zajmav projekt Mstsk knihovny v Praze zdarma zpstupuje svm tenm nkolik knih vtinou sprolmi autorskmi prvy. Najdete zde napklad pohdky, knihy K. H. Mchy, Boeny Nmcov atak pbhy Sherlocka Holmese vetn komiksu, kter vychzel v asopisu tylstek. Knihy je mon sthnout ve formtech ePUB, PDF, PRC, PDB, HTML aRTF. Vechny jsou bez ochrany DRM aje tedy mon je pomoc Calibre zkonvertovat do formtu MOBI pro v Kindle. Elektronick knihovna na serveru Root.cz

Knihkupectv Rjknih.cz aebux.cz maj z pohledu uivatele Kindlu mnoho Vnabdce knihovny serveru Root.cz naj- spolenho. Zajmav nabdka knih je dete vce ne sto osmdest knih, kter unich naprosto znehodnocena pouitou tematicky vychzej z oblasti odborn proprietrn technologi. Knihy zde napotaov literatury, nejastji se zam- koupen mete st pouze v prograenm na svobodn software. Knihy jsou mech Wooky nebo ebux Wooky, atyto vnechrnnm formtu PDF ajsou tedy programy se pokud vm nedaj do pln iteln v Kindlu. U nkterch Kindlu nainstalovat. Kindlu a mnoha neukod konverze na men formt. dalm tekm je zde vstup zakzn.

Displej: 6 E-Ink displej s rozlienm 800 600 pixel, zobrazen 16 odstn edi, 167 PPI Podporovan formty: Nativn: Kindle (AZW), TXT, PDF, nechrnn MOBI, PRC, JPEG, GIF, PNG, BMP Po konverzi: HTML, DOC Pam: 2 GB, z toho 1,25 GB pro knihy Rozhran: Wi-Fi 802.11 b/g (podpora WEP, WPA aWPA2), micro USB 2.0 Napjen: Vestavn akumultor svdr a tyi tdny pi vypnut Wi-Fi ati tdny pi zapnut, doba nabjen cca ti hodiny Hmotnost: 170g Rozmry: 166 114 8,7mm Monosti zvtovn psma: Ano Oten na vku/ku: Ano Podpora eskch font: Ano teku Amazon Kindle 4 zapjila Alza.cz, a. s.

BotBrew udl z Androida plnohodnotn Linux


Adam trauch | Root.cz
Poven systmu Android na plnohodnotn Linux s sebou pin vhody, ale zrove komplikace s instalac i pouvnm zskanch funkc. BotBrew je aplikace, kter ledasco mn. Nen poteba chroot, nen poteba instalovat dnou linuxovou distribuci, prost se do Androida pid balkovac systm, pr program amte to.
Ped pr msci jsme vm vlnku Debian vchrootu na Androidu pedstavili aplikaci pro instalaci chroot prosted do androidch zazen. Ukzali jsme si, jak dostat do telefonu teba Debian a co vechno se snm d dlat. Dnes se podvme na nco podobnho, peneseme se mimo chroot aupravme si systm Androida tak, aby obsahoval nstroje, kter znme zbnho linuxovho systmu. Ktomu pouijeme aplikaci BotBrew (homepage), kterou vyvinul Jiang Yio a poskytl ji na Google Play zdarma. Aplikace do vaeho telefonu nainstaluje zkladn systm s balkovacm nstrojem opkg. Dky tomu si pak telefon mete dovybavit dalmi programy, kter jinak vzkladnm systmu nejsou. Aplikace b pouze na architektue ARM, take uivatel systm bcch na x86 nebo MIPS maj prozatm smlu. Narazit mohou iuivatel se sprvnm hardwarem, protoe pro bezproblmovou instalaci prosted je nutn splnit dv podmnky: Rootnut telefon Dostatek volnho msta v oblasti sdaty (~16 MB)

TMA SLA

Poznmka
Vestavn systm (zabudovan systm, embedded systm) je jednoelov systm, ve kterm je dic pota zcela zabudovn do zazen, kter ovld. Zdroj Wikipedia

Tak jako tak, pokud busybox mte, sta nainstalovat a spustit BotBrew akliknout na tlatko Proceed. Ne tak uinte, zvate, zda si neudlte zlohu napklad pes recovery. BotBrew je sice otestovan, ale jeho autor nem anci vyzkouet vechny mon scne abhem instalace me prv na vaem zazen dojt k problmm, kter znefunkn systm. Mte-li hotovo, objev se nco podobnho, jako je na screenshotu:

Instalace

Proces instalace stoj trochu na vod avyaduje program busybox. Pro jeho instalaci pouijte teba aplikaci BusyBox, ppadn jej Pro variantu. Mete zkusit tak BusyBox Installer, ale snm se mi prosted nainstalovat nepodailo. Navc aplikace BusyBox um busybox i odinstalovat ajej vvoj je aktivnj.

Pokud ob podmnky splujete, neml by BotBrew dlat dn problmy, ani pokud se rozhodnete nainstalovat pr mench balk zrepozite. Jako balkovac systm byl zvolen opkg (Open PacKaGe Management), kter se pouv teba ive znm distribuci OpenWRT. Jde o lehk balkovac systm napsan vjazyce C, inspirovan apt adpkg zDebianu. Je navren pro bh na embedded zazench, co v telefon i tablet rozhodn neuraz.

BotBrew standardn instaluje prosted do /data/botbrew atuto cestu binduje do /botbrew. A pot lze cel prosted penst na kartu. Pesun me pinst problmy vppad, e provozujete jednoho i vce daemon a rozhodnete se pipojit SD kartu jako USB disk nkam do potae. Vtakovm ppad se tyto aplikace amon icel systm mohou chovat nepedvdateln. ist instalace zabr kolem 6 MB, ale teba instalace kompletnho Pythonu vezme dalch 60 MB. Obecn autor do-

16

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

TMA SLA
Kdispozici mte teba: Python, Ruby nmap, tcpdump. lynx, rsync dropbear, lighttpd gcc. jamvm (Java Virtual Machine) git, subversion sqlite3 vim, nano S takovouto vbavou spustte vtinu konzolovch pythonch/ruby skript, kouknete se, co tee po sti, co se schovv vdatabzi libovoln aplikace, sthnete si teba repozit jdra nebo spustte ist javov program. Fantazii se meze nekladou atady se mete inspirovat: Synchronizace vybranch adres se vzdlenm serverem Synchronizace dat mezi dvma telefony/tablety Analza vzdlench stroj pes nmap (na toto je lep pout teba aplikaci Fing) Analza provozu pes tcpdump Kompilace ehokoli, co projde pes GCC a m v repoziti potebn knihovny Sdlen vybranch soubor pes webov server Provoz dynamickch webovch strnek (Django, Ruby on Rails) Zpstupnn zazen pes SSH ...anebo teba komplikovan staen RSS kanlu Roota.

poruuje dret BotBrew prosted voblasti sdaty, ale samozejm to zvis na vaem sudku avaich monostech.

Emultory terminlu

Mte-li emultor, mete se pustit do instalace balk atrochu si snovmi funkcemi pohrt.

Prosted nainstalovan pes BotBrew je dostupn pouze pes emultor terminlu, ppadn pes njakho sprvce skript. Pokud chcete BotBrew vyut naplno, bez emultoru se urit neobejdete. Monost je vcero: Android Terminal Emulator Better Terminal Emulator Pro ConnectBot

Prosted BotBrew stoj na balcch, kter jsou v jeho repozitch k dispozici. Mon chyb plnohodnotn SSH nebo webov server Nginx, ale je tu spousta jinch balk, kter nabzej tak mnoho zbavy. Vechny programy se instaluj zaplikace BotBrew anen poteba pouvat opkg pmo zdky. BotBrew se tak doke postarat odaemony bc na pozad, takt ze svho uivatelskho rozConnectBot se u pravdpodobn nevy- hran. Daemony je mon jednotliv vj, ale stle me na nkterch starch zapnat i vypnat anebo je mon vytelefonech, nejlpe s hardwarovou pnout/zapnout cel Supervisor, kter se klvesnic, fungovat dobe. Android odaemony star. Terminal Emulator je zdarma a udl vm dobrou slubu ina ist dotykovch zazench. Je jednoduch na ovldn ina konfiguraci. Nejlep, ale bohuel ne dokonal, se mi jev Better Terminal Emulator Pro, kter m podle mch zkuenost nejlpe zvldnut ovldn na dotykovm displeji, d se do detailu nakonfigurovat, apokud si zrovna nehrajete s BotBrew, ocente integrovan busybox. Ne zanete nainstalovan prosted pouvat, je poteba upravit promnnou PATH, ve kter jsou uvedeny cesty kbinrkm v systmu. Standardn je tam teba /system/bin nebo /system/xbin, ale protoe BotBrew nainstaloval prosted do /botbrew, je poteba tam doplnit cestu /botbrew/bin. V Android Terminal Emulator i Better Terminal Emulator Pro se tato promnn nastavuje tm shodn v nastaven pod volbou Initial command.

Vyuit

Shrnut

Vporovnn seenm pes chroot, jak nabz Linux Installer, je BotBrew pohodlnj, nezatahuje do systmu zbyten vci ajak instalace, tak pouit je jednodu. Mnostv program vrepoziti je omezen, ale je mon doplnit repozit vlastn nebo pokud najdete komunitn, adostat tak dal software.

Emgeton Meizu M9: Jemn displej pro geeky


Svatopluk Vt | LinuxEXPRES.cz
Dostal se nm do redakce telefon Emgeton Meizu M9 apodrobn jsem jej otestoval. Vyplat se do nj investovat penze? m vs me tento chytr telefon pekvapit am zaskoit?

TMA SLA

Hardware atechnick parametry

Galaxy S2. A teprve te vm, jak byla prce sHTC Tattoo nkdy limitujc apomal. Zrove vm, e pouh srovnn Nejvhodnj by bylo zveejnit po- hardwarovch parametr nesta, musdrobnou tabulku technickch parametr me se podvat ina jeho softwarovou vanechat vs daje zn posoudit. Protoe bavu. Nen toti Android jako Android. vak n web nen klasickm speciaPohledem do tabulek zaadme Meilizovanm webem na recenzovn mobi- zu M9 mezi oba zmiovan telefony lnho hardwaru, vezmu to trochu apekvapiv ble Samsungu. Logicky je zjinho konce. na tom vmnoha ohledech he, ale jsou S operanm systmem Google dva parametry, ve kterch vtz. OeAndroid jsem se reln setkal v dubnu kvan je to samozejm cena a tak 2010 vzazen HTC Tattoo. Byl to telefon rozlien displeje. Meizu m rozlien jaztoho nejhlubho dna, zato vak za pr ko iPhone 4 (960 640) akryje ho Gorilkorun. Bel v nm Android verze 1.6 la Glass. Displej se sice ned pln acelkov bylo zazen dobe pouiteln. srovnvat sAMOLED od Samsungu, ale Pak jsem s nm zaal experimentovat dv se na nj hodn dobe. Je jemn aupravil jej. Rzem byl telefon revita- adobe iteln, ikdy je velk jen 3,54 lizovn amnohem poslunj. palce. Kdy si uvdomm, e jsem zanal Orok apl pozdji jsem se seznmil brouzdat na internetu se stolnm potastelefonem zopanho konce ebku. em s obrazovkou 800 600 bod Bn dnes mm k dispozici Samsung atohle je vlastn stejn rozlien...

Pohled na spodn stranu

Jednojdrov procesor ARM Cortex A8 tepe s frekvenc 1GHz, video zpracovv grafick akcelertor Pover VR SGX 540. Pamti RAM je 512 MB, stejn jako ROM. Podrobnji si parametry prostudujte na konci lnku. Co mne pekvapilo po hardwarov strnce, je napklad to, e integrovan fotoapart nem dn blesk i pisvtlen. Tak uivatel nap. Skypu maj smlu, objektiv je jen jeden ana zadn stran. Chyb ijakkoli stavov diody. Na druhou stranu slot pro SIM kartu aslot pro microSD nen pod bateri, lze je tak snadnji plnit adostat se knim jen po sejmut zadnho krytu. K m domc WiFi sti se telefon pipojil bez problm, kBluetooth hands-free sad tak. O slotu pro SIM a microSD kartu mluvm zmrn proto, e vSamsungu je pamov karta a pod bateri, co je docela limitujc. Kdy ji chcete vythnout, muste vypnout telefon. Kpotai se pipojte USB kabelem s koncovkou (ejhle) miniUSB. Kdysi bn konektor dnes u utchto telefon moc bn nen, zd se, e zvtzil microUSB. U m to mlo vhodu, e v aut mm navigaci a k n nabjeku s tmt konektorem, a tak se dalo za jzdy nabjet. Novou nabjeku jsem zatm nepodil. Velkou bolest dnench telefon je slab vdr na baterii. Telefon vtomto ohledu nen nijak vjimen, tj. pi bnm telefonovn apsan SMS zprv si onabit ekne jednou za dva dny, ale pi vt zti mus do nabjeky kad den. Svdr baterie si lze trochu pohrt, protoe pmo z vroby je mon nastavovat frekvenci procesoru, atak lze telefon zpomalit azskat za to men odbr zbaterie. Celkov konstrukce telefonu je robustn ado ruky mi padnul docela dobe. Pokud jej v tomto ohledu srovnm se Samsungem Galaxy SII, je jeho velikost ideln. Nikdy jsem nedrel vruce iPho-

18

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


Vtelefonu naleznete prosted Meizu Mobile amete vyuvat vechny obvykl funkce. Zavolte si, napete SMS, zadte si do pamti kontakty nebo schzku do kalende. lovk zvykl na normln Android vak najde kopu zvltnost. Vprv ad zde nen mon najt tzv. App launcher, prost tu nen. Programy se instaluj rovnou na obrazovku, pesnji jejich zstupci. Vlastn to vypad tak, e jste trvale vApp Launcheru, jen s tm rozdlem, e tu mte monost pouit widget. Kdy jsem si slauncherem hrl, zjistil jsem, e vnm jde vytvet sloky. Take pokud nechcete mt plochu zaplcanou vemi aplikacemi, sta je umstit do sloky (nebo launcher pln vymnit za jin zMarketu) aspoutt je odsud. Pozdji jsem zjistil, e toto je chovn pevzat ziOS. Take se vlastn vrobce uchlil kmal lsti. Pekopal Android tak, aby pipomnal iOS. Originl to samozejm nen. Prosted launcheru je jinak velmi rychl, ist a dobe se pouv. Ne jsem zaal funknost zkoumat podrobnji, myslel jsem, e je tam jen ist Android. Ve spodn sti naleznete ti tlatka. Lev m na starosti seznam poslednch voln a pstup do kontakt, prostedn je netypicky vyhrazeno internetovmu prohlei aprav tlatko je odkazem na aplikaci psan zprv. Po vybalen je kdispozici Kalkulaka, Kalend, E-mailov klient, Pehrvae multimdi, Google mapy, Budk aaplikace pro snmn fotografi avide. Fo-

TMA SLA
tografie jsem moc netestoval, protoe jsem toho nzoru, e dn mobil neme vkomfortu akvalit zatm dohnat by i levnj kompaktn fotoaparty. Beru to jako nouzovou variantu. Navc je kdispozici iZznamnk (ale ne hovor).

ne dle ne pr sekund, ale subjektivn mu ci, e Meizu jej pipomn vce ne SII. Pokud se podvme na obsah balen, je pomrn skromn. Uvnit je logicky telefon, baterie, nabjeka (s celkem humpolckm adaptrem na eskou zsuvku) sodpojovatelnm kabelem, kter lze zrove pout jako propojen kpotai nebo knabjen zpotae. Jedinou extra pidanou vc je hadk na itn displeje. Nehledejte sluchtka. V balen je ptomna i pamov karta (konkrtn dva druhy, ato 8 nebo 16 GB, dle ceny).

Softwarov vbava

Telefon je vybaven operanm systmem Android ve verzi 2.3.6. Vrobce se vydal dnes ponkud mn obvyklou cestou. Softwarov vbava je pomrn chud. Ostatn vrobci se nkdy pedhnj vtom, co vtelefonu najdete nad pln, a u se jedn orzn nadstavby, widgety, nebo placen aplikace nainstalovan zadarmo. Meizu ve vbav nem skoro nic. Vjimkou je launcher. Je funkn hodn oezan, apokud znte ijin alternativy, nemus vm sedt. To ale v podstat vbec nevad. Istmto zkladnm vybavenm je telefon dobe pouiteln. Alespo nen zaplnn balastem aAndroid market je kdispozici. Snm si dovybavte telefon dle svho gusta. Pokud jste zatenk, nic vm chybt nebude, neumte si pedstavit, co je tak mon.

E-mailov klient

Hudebn pehrva Cel prosted je dost upraven, vypad vak pjemn anabz volby, kter jin telefony nemaj. U zmnn taktovn procesoru jet meme doplnit napklad volbou Restartovat pi vypnn telefonu. Obvyklej je jen volba Vypnout, restart si muste udlat sami

Vchoz vzhled po sputn telefonu

Aplikace kalend

TMA SLA
run, tj. po plnm vypnut telefon znovu zapnout. pln typick tak nen nepouvn horn lity a monost zapnut/vypnut nkterch voleb skrz vypnac dialog.

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

19

Sprvce soubor je vcelku jednoduch Dal zvltnost je to, e vchoz obrazovka launcheru je vdy ta druh. Nepovedlo se mi pijt na to, jak to zmnit. Atak hned napoprv neobjevte ikonu Android Market. Ta se nachz na prvn obrazovce (vlevo od vchoz), schovna ve sloce svekajcm nzvem Sloka.

Ukzka voleb pi pokusu o vypnut telefonu a pepnae Zkladn sada dostupnch widget obsahuje kalend, panel rychlch pepna voleb, jako je nap. zapnut/vypnut WiFi i mobilnch dat, a vcelku poveden widget smonost psan poznmek, kter maj podobu nalepovacch lstek.

S telefonem se pracuje velmi dobe. I pes poten vhrady v podob vloench materil vntin je telefon uvnit poetn velmi dobe (a na tu klvesnici). Jeho softwarov vbava od Prce stelefonem vrobce je chud, co ale me bt vJe tady vak nkolik vlastnost, kter vs hodou. Telefon zapnete a funguje, jak mohou zaskoit. Prvn se tk vestavn m. Klasick telefonn funkce zvld klvesnice. Ta vprvn ad neobsahuje dobe. A na chybjc aplikace je tu monost zadvn eskch znak. Do Android Market. Zatenk bude mt SMS dobr vc, ale na internet u tak ne. pln vybaven telefon, apokud se stane Tohle se d jet vcelku pochopit, ale pokroilm, mus do Marketu. To je ale zjednoduen nkdy zalo a moc daleko. hlavn zbran operanho systmu Na klvesnici jsou teba popisy klves Android. Pokud se vm nelb vchoz psan jen velkmi psmeny. Klvesnice klvesnice, nainstalujte si jinou. Nelb je schopn zadvat i mal psmena, se vm launcher? Sthnte si nap. ADW trvale vak na popiscch najdete jen nebo LauncherGo. Tm vysvtluji nadpis psmena velk. Je to trochu nezvykl, ale telefon pro geeky. Ti si jej mohou ped se stm t. kopat kobrazu svmu. Clovou skupinou Pod ikonou Dokumenty se skrv tak zstvaj zatenci ipokroil, ktevcelku jednoduch sprvce soubor. mohou brt vytunn telefonu jako Souborov operace zvldne, apokud jej vzvu. chcete vyuvat pravideln, shnete do Na strnkch meizume.com lze naMarketu pro alternativu. razit na zmnku, e pro tento telefon bu-

Shrnut dojm

de kdispozici iAndroid verze 4.0 alias ICS (Ice Cream Sandwich). Pi testovn jsem nenarazil na njakou nefunknost, navc se na potku ledna objevila aktualizace, kter stabilitu prosted zvyuje. Strnku meizume.com se asi vyplat sledovat, najdete tam dost dalch informac. Jen pro znal xda-developers.com zatm dnou speciln sekci tomuto telefonu vnovanou nem. Fanouci se schzej na fru strnky meizume.com. Orootovn se tam mluv tak. Co se mi nepovedlo rozchodit, je pipojen telefonu k potai. Jak ve Windows, tak v Linuxu se telefon nespojil anebyl detekovn. Vm vak tomu, e po instalaci ADB ovlada to pjde. Vrobce dn CD k propojen nedodv a ani na strnkch jsem nic nenael. Nicmn na diskusnm fru meizume.com njak rady jsou (k cli vede instalace Google USB driver). Mm-li vyjdit konen verdikt, musm ci, e mne telefon pekvapil svou snadnou pouitelnost. Po vybalen z krabice jsem oekval nsk pznaky, kter ale nejsou ptomny. Ve funguje, jak m, u od prvnho sputn. A jde to i vylepit brouzdnm na Android Marketu. Co se tk konkurence, doke ji porazit. Poraz ji pedevm jemnost displeje avkonem procesoru. Ale je to stle jen Meizu. Dle mho nzoru je ponkud neastn zvolena cena, kter je ponkud vy. Pokud se podvm do nkterch e-shop, dostv se Meizu do pmho stetu smodely Sony Ericssonu aSamsungu, kter maj mezi uivateli lep zvuk, by pi trochu horch parametrech. Me se vak stt favoritem ve chvli, kdy se na nm objev Android verze 4.0. Nkoho oslov i iPhone vzhled. Pokud bych vybral dle parametr anezleelo by mi na vrobci, byl by vdan kategorii Meizu M9 kandidtem na koupi. Emgeton Meizu M9 byl vnoru 2012 nabzen v eskch internetovch obchodech ve dvou variantch dle dodvan pamov karty (8 nebo 16 GB) za 7000 nebo 7500K.

EXKLUZIVN PRO OPENMAGAZIN

Mieru flexibiln teka pro mangu a komixy


Martin Kolman | Openmobility.cz
Historie
Mieru byla pvodn napsna pro operan systm Maemo 5 bc na chytrm telefonu Nokia N900. Dvod jejho vzniku byl jednoduch pro tuto platformu neexistoval pouiteln program pro ten mangy i komiks. Vrepozitch sice byly kdispozici Comix aCBR Pager, oba vak mly velk nedostatky. Comix byl velmi pomal ajeho mrn upraven desktopov rozhran lo na N900 st pout. CBR pager byl na tom s rychlost o poznn lpe, po zaven aplikace si vak napklad nepamatoval posledn otevenou kapitolu anelo vypnout automatickou rotaci obrazovky. Ani jeden zprogram nezvldal takov zsadn funkce, jako je automatick naten dal kapitoly vpoad, rychl listovn, podpora pro ten vce kapitol narz i inkrementln rozbalovn archiv skapitolami. A tak vznikla modRana verze 1.0. Uivatelsk rozhran bylo vytvoeno s pomoc graficko-animan knihovny Clutter (na tto knihovn je postaven napklad Gnome Shell i Hildon Desktop na Maemo 5), pro aplikan logiku byl pouit Python. Vsledkem byla aplikace bez dve jmenovanch nedo-

TMA SLA

Mieru 1.0 statk, kter byla vydna vlt 2011 do Extras-Devel, co je hlavn distribun kanl pro software ve vvoji na N900. Na podzim roku 2011 byla vydna Nokia N9 soperanm systmem MeeGo 1.2 Harmattan navazujcm na tradici Maemo 5@N900 (nkte lenov komunity jej proto neoficiln nazvaj Maemo 6). Hlavn podporovanou knihovnou na tto platform se stalo Qt, avak GTK ani Clutter nejsou oficiln podporovny (komunitn port GTK vak existuje). Vrmci pidn podpory pro tuto platformu vznikla Mieru 2.0 nejednalo se vak pouze opepsn uivatelskho rozhran do Qt. Vechen kd pro grafick rozhran byl nejdve separovn od negrafickho jdra tak, aby bylo mon spustit Mieru s rznmi grafickmi rozhranmi, podle poteb konkrtn platformy. A teprve pot byla zahjena tvorba novho modulu pro grafick rozhran zaloen na Qt. Vsledkem je aplikace, kter me nabdnout buto pvodn rozhran zaloen na Clutteru, nebo nov rozhran zaloen na Qt aQML. Hlavn vhodou je to, e jakkoli vylepen jdra se automaticky promtne do obou rozhran. Pidn Qt + QML rozhran se ukzalo bt dobrou volbou. Nejene bylo vkrtkm ase dosaeno funkn parity spvodnm rozhranm, ukzalo se vak tak, e i na N900 je QML vrazn rychlej aplynulej ne Clutter.

Mieru na ku

TMA SLA
Souhrn funkcionality
Prce sarchivy Mieru podporuje vzsad vechny vsouasnosti pouvan de facto standardy pro distribuci komiksovch a manga kapitol tedy zejmna zip arar archivy. Pi otvrn archivu Mieru vbec nebere vpotaz pponu, ale pmo magick slo na zatku souboru, kter jednoznan identifikuje, ojak typ archivu se jedn. Tmto se pedchz problmm s nekorektn pouitmi pponami archiv. Mieru nikdy nerozbaluje cel archiv narz, vdy nate jen nkolik mlo strnek podle poteby. Vdsledku toho je oteven archivu s kapitolou na libovoln strnce prakticky okamit, bez zbytenho mrhn lonm prostorem aprocesorovm asem. Kapitola vak nemus bt pouze ve form archivu Mieru podporuje iten samostatnch obrzk rozbalench do adrese. Sta zvolit jeden ze soubor aMieru adres automaticky nate jako kapitolu na odpovdajc stran. pravou polovinu pejde ojednu strnku dopedu. Dky tomu, e je na listovn vyuita cel obrazovka, lze pohodln listovat bez nutnosti se strefovat na mal listovac tlatka. Po dosaen zatku i konce kapitoly pak sta jen znovu zmknout aMieru nate dal kapitolu vpoad. Kdispozici je tak dialog pro rychl listovn, kter pomoc praktickho posuvnku umouje rychle a efektivn listovat celou kapitolou. Automatick natn dal kapitoly Po dosaen posledn strany Mieru automaticky nate dal kapitolu vpoad. Pro uren poad je pouit algoritmus lidskho tdn, take kapitola_10 nepedbhne vpoad ped kapitola_2. Prochzen funguje ivopanm poad, take je mon se zprvn strnky kapitoly vrtit na posledn strnku pedchoz kapitoly. Historie otevench kapitol Mieru udruje seznam naposledy otevench kapitol vpoad, vjakm byly naposledy oteveny, vetn sla naposledy oteven strnky. Nen tedy problm mt nkolik kapitol i celch knih rozetench zrove, nen tak nutn sloit hledat naposledy otevenou strnku. Vzhledem k tomu, e se historie otevench kapitol me vcelku rychle zaplnit, je mon seznam run promazat i hromadn vyprzdnit.

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

21

Dostupnost

Mieru ady 2.0 pro MeeGo 1.2 Harmattan na Nokia N9 je k dispozici ke staen zNokia (dve Ovi) Store. Pro Maemo 5 na N900 je mon buto nainstalovat Mieru ady 1.0 zExtras-Devel, i nainstalovat balek ady z2.0 vvojovho repozite, kter vak ke sprvn funknosti vyaduje, aby byl nainstalovn komunitn update Maemo 5 (znm t jako CSSU). Mieru je oteven software, vydan pod licenc GPLv3, azdrojov kdy jsou kdispozici na Githubu. Hlavn diskuzn vlkno o Mieru se nachz na talk.amemo.org. Pro snmky obrazovky byla pouita manga Ubunchu, dostupn pod CC:ANC.

Plny do budoucna
Online zdroje

Mieru vsouasnosti podporuje natn kapitol pouze zloklnho systmu soubor. Do budoucna by vak bylo vhodn pidat podporu pro natn z online loi tak, jak to ji um nkter konkurenn teky. Lokalizace Ikdy se uivatel pi pouvn Mieru v uivatelskm rozhran s velkm mnostvm textu nesetkaj, mohla by lokalizace nkterm uivatelm mn znalm anglitiny pomoct. Souvisl reim Mieru vsouasnosti zobrazuje vdy pouze jednu strnku zkapitoly. Vsouvislm reimu by pak byly strnky zobrazeny za sebou i vedle sebe, jedna za druhou. Vzhledem ktomu, e se manga i komiks ve vtin ppad te odshora dol, mohl by se tento reim urit hodit. Informace oaktualizaci Sprvce nainstalovanch aplikac na N9 pi updatu aplikace nezobrazuje changelog, obsaen v instalanm balku. Bylo by tedy vhodn tuto funkcionalitu zabudovat do Mieru, aby uivatel po nainstalovn aktualizace byli obeznmeni stm, kter nov funkcionalita byla pidna, i ppadn kter chyby byly odstranny.

Dal funkce

Dialog pro vbr souboru Listovn

Ve vchozm nastaven pouv Mieru pro listovn obrazovku rozdlenou na poloviny. Kliknutm na levou polovinu jde ojednu strnku dozadu, kliknutm na

Samozejmost je kinetick scrollovn, podpora pro pinch-zoom i monost skryt vech ovldacch prvk tak, aby zbylo co nejvce msta pro samotnou mangu i komiks. Nedvno byl tak zalenn patch nezvislho uivatele Mieru & vvoje, kter pidv Manga md. Co je to Manga md? Mangy se na rozdl od komiksu vzpadnm stylu netou zleva doprava seshora dol, ale zprava doleva a shora dol. Toto zpracovn vychz ztypografie japonskch knih, kde jsou jednotliv znaky titny pod sebe ve sloupecch, od pravho hornho rohu strany. Pokud je tedy vMieru Manga md aktivovn, je strana vycentrovna do pravho hornho rohu, msto do levho hornho rohu, jak je to ve vchozm nastaven.

EXKLUZIVN PRO OPENMAGAZIN

ModRana flexibiln navigan


Martin Kolman | Openmobility.cz
Historie
Zatkem roku 2010 jsem zaal pracovat na bakalsk prci na tma Flexibiln GPS navigace pro mobiln zazen sOS Linux. Vsouladu se zadnm jsem si vybral jeden ji existujc navigan systm azaal jsem jej vylepovat. Ztehdy existujcch projekt jsem zvolil navigan systm Rana, kter byl pvodn uren pro oteven chytr telefon Neo FreeRunner. Vzhledem ktomu, e vvoj Rany ustrnul nkdy bhem roku 2008, rozhodl jsem se vytvoit fork, kter jsem pojmenoval modRana. Toto jmno jsem zvolil ze dvou dvod: jednalo se omodifikaci Rany atak proto, e vuivatelskm rozhran se hojn vyskytuje modr barva. Rana se ukzala bt dobrou volbou mla ji modulrn strukturu, kterou bylo mon snadno roziovat, a byla napsan vPythonu, take nebylo poteba nic kompilovat. Pesto jsem musel udlat znan mnostv zmn a vylepen (nap. vypnout nefunkn vektorovou mapu, opravit natn dat zGPS, pidat podporu pro ukldn mapovch dladic do podsloek, aktualizovat URL mapovch vrstev atd.), aby aplikaci mohli pouvat bn uivatel. Na jae 2010 jsem modRanu vydal pro Maemo 5 bc na Nokii N900, nejdve pouze jako archiv, pot jako instalan balek anakonec se dostala ido oficilnho repozite Extras-Devel. ModRana si tak zaala zskvat prvn uivatele. Zaloil jsem tak hlavn diskuzn vlkno, kter m ke dnenmu dni ji vce ne 1000 pspvk. Dal vt zmna v modRan byla zpsobena vydnm chytrho telefonu Nokia N9 sMeeGo 1.2 Harmattan (AKA Maemo 6). Hlavn podporovanou grafickou knihovnou na tomto telefonu je Qt vkombinaci sQML. Knihovna GTK, kter byla jedinou grafickou knihovnou do t doby podporovanou vmodRan, na Harmattanu oficiln kdispozici nebyla. GTK se mi sice nakonec podailo rozjet, nefungovala vak na 100 % (problmy byly hlavn svirtuln klvesnic, kter se odmtala ukzat pro vstup znak). GTK tak znamenalo dal zvislost, kterou by uivatel museli sloitm zpsobem run instalovat (na Harmattanu dosud chyb ekvivalent repozite Extras zMaemo 5, kter by slouil pro komunitn porty knihoven). Qt oproti tomu funguje, je pedinstalovan, jsou knmu kdispozici bindingy (PySide), je rychl, vQML se rychle pe acelkov se posledn dobou na mobilnch zazench vyskytuje vce ne GTK, kter je sp na stupu.

TMA SLA

systm pro mobiln linuxov zazen

Rozhodl jsem se tedy vytvoit pro modRanu GUI vQML, avak vzhledem k tomu, kolik funkc je v souasnosti poskytovno GTK rozhranm, nebylo realistick pepsat ve vjednom kroku do QML (nechci toti smodRanou zopakovat debakl OpenMoko Linuxu :) ). Rozhodl jsem se tedy pro kompromis kd zabvajc se grafikou jsem pesunul do samostatnho grafickho modulu tak, aby bylo mon modRanu pouvat s grafickmi moduly podle poteb aktuln platformy. V souasnosti m modRana dva grafick moduly jeden obsahuje pvodn GUI zaloen na GTK, druh pak nov grafick rozhran pouvajc QML. Vbudoucnu pak dky tto architektue nebude problm podle poteby pidvat dal rozhran, zaloen nap. na SDL, Clutteru nebo jin zatm neexistujc grafick knihovn.

Ukzka QML rozhran menu

Funkce
Mapa Hlavn funkc modRany je zobrazovn mapy. Mapa je sestavena zmapovch dlc nkdy se jim k dladice, co jsou tvercov obrzky ohran 256 pixel ve formtu PNG nebo JPEG. ModRana tyto obrzky sama nevytv, ale stahuje je ztzv. tileserver (tile je anglicky dladice) na internetu. Kvli tomu je pro prvotn zobrazen uritho msta na map nutn pipojen k internetu.

Komentovan rozhran modRany

TMA SLA

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

23

je nalezeno vce vskyt, zobraz modRana jejich seznam. Kad vsledek lze na map rozkliknout apest si dal informace, jako jsou souadnice i shrnut ulnk zWikipedie. Kad vsledek lze tak uloit do lokln databze POI i pout jej jako cl pro nalezen cesty zaktuln pozice. POI, Point of Interest, msto zjmu (nkdy se pouv nzev bod zjmu), je mon vmodRan uloit do databze. Nov msta zjmu lze vytvoit vbrem bodu na map, uloenm vsledku vyhledvn nebo pmm zadnm souadnic. Ve vchozm nastaven nejsou Pekrvn mapovch vrstev msta zjmu viditeln, je nutn je nejdve jednotliv i hromadn na map ModRana samozejm vechny staen macemi a aktivaci hlasovch pokyn. zobrazit, stejn tak je lze zase schovat. dlce ukld, take pi ptm zobrazen ModRana vsouasn dob pro hlasov ModRana si pamatuje, kter msta byla stejn oblasti se u nic dalho stahovat vstup pouv Espeak, kter vs bez- naposledy nastavena jako viditeln, api nemus. Je tak mon vybrat oblast pen provede celou cestou (voliteln dalm startu je obnov. V neposledn amapov dlce pro ni dvkov sthnout ivnkolika jazycch) hlasem Stephena ad je tak mon msta zjmu expor(nap. ped cestou do zahrani bez da- Hawkinga. tovat ve formtu CSV. tovho roamingu). Pi aktivaci hlasovho upozornn ModRana podporuje mapov vrst- bere modRana vvahu aktuln rychlost Tracklogy vy, mezi ktermi lze pepnat. Je mon rovn zobrazit dv mapov vrstvy prhledn pes sebe. Hlavnm zdrojem mapovch vrstev je projekt OpenStreetMap, kdispozici jsou vak tak vrstvy zdalch projekt jako OpenCycleMap i Cloudmade. Aktuln pozice je na map indikovna kolekem, kter pi dostaten rychlosti pohybu vternu (>2-3m/s) obsahuje ukazatel smru pohybu. D se tak zapnout centrovn, co vpodstat znamen, e modRana bude automaticky posouvat mapu audrovat aktuln pozici uprosted mapy. Nap. pro jzdu autem pak lze zapnout rotaci mapy ve smru pohybu atak posunut aktuln pozice ke kraji obrazovky. Ve vsledku je pak vidt vt st mapy ped nmi ne za nmi, co se me hodit. :) Navigace tak, aby ml uivatel vdy dostatek asu na korektn odboen. Pi vy rychlosti jzdy upozorn modRana na odboen vdel vzdlenosti od odboovacho bodu ne pi ni rychlosti. Pokud je znjakho dvodu nutn jet jinou trasou, sta kliknout na informan box amodRana vyhled trasu novou. POI

Pojem tracklog oznauje seznam souadnic popisujcch njakou cestu i trasu. ModRana podporuje prci stracklogy ve formtu GPX (vsouasnosti je to pravdpodobn nejrozenj formt pro ukldn tracklog). ModRana doke nejen efektivn zobrazit extern vytvoen tracklogy na map, ale um rovn vytvoit nov tracklogy zznamem aktuln pozice vrelnm ase. Pokud Hledn tracklog obsahuje data o nadmosk ModRana nabz vyhledvn adres, ln- vce, je knmu zobrazen vkov graf k z Wikipedie, slueb a zajmavch s indiktorem aktuln pozice. Pokud mst. Pokud je nalezen jen jeden vsle- tracklog vkov data neobsahuje, je dek, je rovnou zobrazen na map, pokud mon je doplnit pomoc online sluby.

ModRana podporuje navigaci krok za krokem shlasovmi pokyny. Jako start acl pro navigaci lze vyut aktuln pozici, adresu, libovoln bod na map, vsledek z vyhledvn i uloen POI (zkratka je vysvtlena ne). Jakmile je cesta nalezena (hledn cesty v souasnosti vyaduje pipojen kinternetu), nakresl modRana nalezenou trasu na mapu apepne se do naviganho reimu. Navigan reim spov vzobrazen prhlednho boxu snaviganmi infor-

Vkov profil

24

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


Existuje tak komunitn port modRany na hern handheld Open Pandora. ModRanu se podailo rozjet ivchrootu na zazench sAndroidem.

TMA SLA
run, nebo nap. shellovm skriptem. Krom jinch se objevil tak npad spoutt zcronu skript, kter kad den aktualizuje seznam alarm pro benznky snejlevnjm benznem. Podpora dalch platforem Jak bylo ve zmnno, modRana vsouasnosti ji b na mnoha mobilnch linuxovch platformch, zatm vak neb na vech. Stm by bylo dobr nco udlat. Portovn na nov platformy je samozejm dno hlavn dostupnost knihoven potebnch pro bh portovan aplikace. Tzv. tvrdm pedpokladem pro bh modRany je Python. Prosted pro bh Pythonu je natst dostupn vpodstat na vech souasnch mobilnch platformch. A dky tomu, e je Python napsan v istm C, nen vppad nouze takov problm jej pro danou platformu zkompilovat. Dle modRana potebuje nkterou zpodporovanch grafickch knihoven (GTK, Qt + QML), aby mohla vbec nco zobrazit, atzv. bindingy, aby mohla zPythonu tuto knihovnu pout. Jak jsou na tom tedy nkter mobiln platformy? Android existuj komunitn porty Pythonu, Qt + QML + PySide (bindingy pro Qt) WebOS existuj komunitn porty Pythonu a Qt, zatm vak chyb bindingy BlackBerry 10 pestoe tato platforma nen zaloena na linuxovm jde, byl nedvno zveejnn port Pythonu, Qt + QML aPySide Ztoho vyplv, e realit bude zejm nejbl port pro Android, nsleduje port pro BB 10. Port pro WebOS bude pravdpodobn nejpracnj.

Uivatel

Za dva roky existence si modRana zskala celou adu uivatel. Jako ukadho open-source projektu je velmi tk odhadnout jejich celkov poet. Avak podle stle se objevujcch novch tv na hlavnm diskuznm vlkn a podle novch mail sdotazy nebude uivatel modRany prv mlo. Sjistotou vak lze konstatovat, e modRana je pouvna celosvtov. Po diskuzi s uivatelem, kter jel do Taipei na Computex, se mi podailo vrekordnm ase pidat podporu pro souasn zobrazen vce mst zjmu narz. Dal uivatel, kter pouil modRanu na vce ne tiscikilometrov cest po americkch dlnicch, se se mnou podlil o zkuenosti s hlasovou navigac. Jachta uivatel modRany zNovho Zlandu navrhl nkolik vylepen pro vyuit modRany na lodi. Od motorke uivatele modRany zNizozem jsem obdrel fotku modRany na jeho motocyklu. Pi nedvn diskuzi aimplementaci alarm se uivatel-pilot dotazoval na podporu 3D souadnic pro body (msta) salarmem.

Zdrojov kdy, strnky projektu atd.

ModRana je pod licenc GPLv3, zdrojov kdy jsou kdispozici na Githubu. Strnky projektu aprojektov wiki se nachzej na adrese www.modrana.org, hlavn diskuze s uivateli pak probh v diskuznm vlkn modRany na talk.maemo.org.

Plny do budoucna

Je jich tolik, e se na toto mal msto nevejdou. Pesto mohu poukzat na nkolik hlavnch smr vvoje. Vylepen QML rozhran QML rozhran v souasnosti obsahuje pouze zlomek funkcionality GTK rozhran. Bylo by tedy vhodn pinejmenm doshnout funkn parity sGTK rozhranm. Celkov by to vzhledem krychlej rychlosti vvoje vQML snad neml bt problm. :) Offline routovn

ModRana vsouasnosti pouv pro hledn cesty pouze online sluby. Pokud tedy nem kdispozici internetov pipojen, nelze hledn cesty pout. Natst ji existuje nkolik projekt, kter ModRana na motorce bli detail nabzej offline routovn na vektorovch datech zprojektu OpenStreetMap. Jako nejnadjnj znich se vsouasnosti jev Dostupnost Monav, kter by ml nabzet velmi rychHlavn clovou platformou modRany je l vyhledvn cesty na dlouh vzdOS Maemo na chytrch telefonech Nokia lenosti. Bylo by tedy vhodn zabudovat N900 aN9. Na N900 je modRana vofici- podporu Monavu do modRany. lnm repoziti Extras-Devel, pro N9 je zatm poteba balek sthnout z v- Seznamy alarm vojovho repozite modRany. A bude Zdiskuze suivateli nedvno vyplynula QML GUI, kter je vchozm rozhranm dal zajmav funkce pro modRanu, ato na N9, obsahovat dostatek funkc, mm seznamy alarm. Princip je jednoduch: v plnu modRanu pro tuto platformu uivatel zvol body (msta) ake kadmu zveejnit vNokia Store (donedvna Ovi bodu vzdlenost. Pokud se pak zazen Store). pibl k bodu bl, ne je dan vzdModRana vkombinaci sGTK GUI st- lenost, zazn alarm. Toto lze vyut nap. le podporuje distribuci SHR na Neo pro upozornn na blzkost nebezpen FreeRunneru. Tak je mon modRanu mliny nebo na blc se sek snevyspustit sGTK rozhranm na vtin linu- hovujcm stavem vozovky apod. xovch PC. Po doinstalovn zvislost Zbrainstormingu suivateli otom, lze na PC rozjet iQML rozhran. Monost jak body salarmy ukldat, vyel nejlpe sputn na PC se hod zejmna pi v- jednoduch CSV seznam. Uivatel tak voji mnoho zmn jde otestovat bez budou moci snadno generovat a upranutnosti sputn na mobilnm zazen. vovat vlastn seznamy alarm bu

Chcete se podlet na vvoji modRany?

Jak sami vidte, je pro modRanu naplnovno mnoho zajmavch funkc, na kterch vak vsouasnosti pracuji pouze j sm sobasnm patchem zuivatelsk komunity. Chcete, aby se modRana vyvjela rychleji? Zapojte se! ModRana je svobodn projekt, vechen kd je na Githubu, je tedy velmi jednoduch poslat opravy avylepen. Nemus jt jen okd, hez ikony, pomoc pi balkovn... Velmi bych tak ocenil pomoc pi portovn na nov platformy i dobr npady. Tm se na budouc spoluprci! :)

Be Qt: vvoj mobilnch aplikac v Qt

TMA SLA

instalace, nastaven prosted a Hello World


Jaroslav eznk | Openmobility.cz
D se ct, e v dnen dob mobiln aplikace vlcuj svt. A to nejen klasick progrmky, a ji vce i mn uiten, ale tak kad vznamnj akce m svou vlastn mobiln aplikaci, tm vechna dnen vydavatelstv tak nabz svj obsah touto formou a do mobil pronik tak televize.
Dokonce ihern svt se vrazn promnil snvratem kpvodnm penosnm zazenm. Autoi aplikac ovem nar na vn problm, kterm jsou nstroje potebn kvvoji, asto pouze penesen do mobilnho svta zdosplch desktop auren kjinm elm. Akoliv vmobilnm sektoru dominuje jen pr vrobc, je vvoj pro vt klu rznch zazen non mrou. Zrove zpohledu pznivc otevenho softwaru se asto jedn ouzaven platformy. Tohle ve se chystala zmnit Nokia akvizic norsk spolenosti Trolltech ajejich frameworkem Qt. Ten zahodil svj desktopov rz adky technologii Qt Quick se stal mobiln platformou, kter m ipes zmny v Nokii nakroeno k naplnn hesla Qt Everywhere. to systm. sti WebOS od HP jsou postaven na Qt a QML, firma RIM oznmila podporu Qt ve svm operanm systmu (hledejte Cascades) a i Nokia nadle na Qt pracuje vrmci strategie next billion. Qt si dnes ije vlastnm ivotem jako kompletn open-source projekt, kde za prvn ti msce ji vce ne 30 procent pspvk do zdrojovch kd pochz od nezvislch vvoj afirem.

Qt vmobilnm svt

Greenphone s Qtopi

Framework Qt rozhodn nen vmobilnm svt novkem ji v roce 2006 byl k dispozici Greenphone, byl to smartphone suivatelskm rozhranm zvanm Qtopia. Jednalo se ozazen uren pro vvoje, dodvan pmo firmou stojc za Qt. Qtopia byla tou dobou proprietrn systm akrom Greenphone se pouvala ive vybranch handheldech (jedno z dnes ji zapomenutch slov) rznch vrobc. S otevenm zdrojovch kd bylo mon vidt st Qtopie (pozdji Qt Extended) i na znmm open-source telefonu Neo Freerunner adodnes probh vvoj distribuce Qt Moko kompletn postaven na pvodnm zkladu Qtopie/Qt Extended. Ve se zmnilo vstupem Nokie do Trolltechu. Nokia u dvno ped tmto krokem koketovala sopen-source systmem komuniktory N700 aN800 se systmem Maemo a v t dob se dokonoval prvn mobiln telefon (i spe mobiln pota) N900 suivatelskm rozhranm postavenm na Gtk/Clutteru. Projekt Qt Extended byl ukonen atrollov se soustedili na Qt jak pro existujc systm Symbian, tak ipro pt verzi Maema Harmattan, kter se dnes oznauje jako MeeGo Harmattan. Pokraovn sgy je ovem vem tenm tohoto portlu znm Nokia zmnila strategii vstc Windows Phonu aQt se tak zdlo odepsan. Za tu dobu ovem vznikla spousta zajmavch technologi QML sQt Quick, Qt Mobility, Qt Creator, Nokia vydala vbornou N9, Symbian obsahuje Qt a poet dostupnch aplikac dle roste ipro ten-

N seril

Pojme se tedy podvat, co Qt obn. Hlavn npln tohoto dlu serilu opouit Qt pro vvoj mobilnch aplikac je pprava vvojovho prosted, jeho instalace aseznmen se sdleitmi nstroji. Zvr pak bude tvoit obligtn Hello World aplikace pro systmy Harmattan (atak Symbian). V dalch dlech se dozvte vce osamotnm Qt, ato pedevm otechnologii Qt Quick sjazykem QML. Tak se dozvte otvorb komplexn aplikace vQt Components, propojen sjazykem C++ aodistribuci finln aplikace do Nokia Store, ppadn dalch repozit mobilnch aplikac. Samozejm nezstaneme jen ve sfrch mobilnch aplikac, kdy se QML proln se znmm desktopovm prostedm KDE Plasma, postavenm nad Qt. Zrove se bl inov verze Qt, kter dle integruje ve, co si jen pedstavme, do kompaktnho celku se spoustou vylepen.

Instalace Qt SDK avvojovho prosted

Qt Creator je integrovan vvojov prosted (IDE) uren pedevm pro vvoj aplikac vQt od spolenosti Nokia, ato pesnji jej berlnsk poboky. VQt Creatoru je mon pracovat jak na klasickch (nejen) desktopovch aplikacch vC++, tak vjazyce QML. Pro tento jazyk nabz Qt Creator i grafick nvrh

26

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


Jen mal poznmka Qt Creator sm o sob m eskou lokalizaci, v lnku vak budeme pouvat anglickou verzi. Vvojov prosted nabz nkolik monost, jak vytvoit nov projekt, bu v menu File vybereme New File or Project nebo vrmci zlokyWelcome | Getting Started stiskneme tlatko Create Project. Nabdne se vbr znkolika ablon jak desktopovch Qt Widget Project, tak pro ns zajmavj Qt Quick Project. Aprotoe chceme zat pst celou aplikaci, nejen uivatelsk rozhran vQt Quick nebo rozen QML v jazyce C++, zvolme tedy volbu Qt Quick Application. Nsledn je poteba nastavit nzev projektu peme (i spe nechme si vygenerovat) jednoduchou aplikaci Hello World, take nazvme aplikaci hello. U nzvu je dobr bt ji od zatku konzervativn apouvat radji jen alfanumerick znaky, protoe nkter balkovac systmy mohou pouit jinch znak omezovat. Jako Qt Quick Application Type vybereme Qt Quick Components for MeeGo/Harmattan. Tak budeme moci vyut pedpipravench grafickch prvk pro Harmattan abezproblmovou integraci do systmu. Pouit istho Qt Quick a psan vlastnch komponent bude npln druhho dlu serilu. V poslednm kroku nastavme clovou platformu, pro kterou budeme projekt pekldat a spoutt. V naem ppad to bude Qt Simulator a Harmattan. Ten mete zvolit, i pokud s nm dn zazen nevlastnte. Vsledkem bude debian balek, kter mete zkusit nap. pes Remote Device Access. Ti, co pedbhali a nakonfigurovali si vlastn instalaci, uvid iRemote Compiler, nabzejc vzdlen peklad

TMA SLA
pro Maemo, Symbian aHarmattan. Cle projektu se daj pozdji zmnit vzloce Projects kliknutm na plus (ppadn minus pro odebrn cle). Nsledn meme nastavit ikonu aplikace, ale vtto chvli dme pednost nabzen vchoz ikon. Ikona se d samozejm pozdji zmnit (pro Harmattan obyejn PNG, Symbian je komplikovanj kvli nutnosti vyuit SVG, ato jet omezen podmnoiny). Zkontrolujeme, e mme vybrno Make application boostable aplikace pak startuje rychleji. Qt Creator nakonec nabdne vrmci prvodce monost pidat projekt do nkterho zvybranch verzovacch systm (nap. Git, Mercurial atd.). Pro Harmattan taky dostaneme monost vybrat pedgenerovan soubory pro tvorbu balku, jejich pidn odsouhlasme. Vtto chvli pro ns Qt Creator vygeneroval celou strukturu aplikace Hello World. Vnsledujcm odstavci se na ni podvme podrobnji. Struktura aplikace Qt Quick aplikace vytvoen pomoc prvodce v Qt Creatoru maj pevn danou strukturu a rozdlen jednotlivch zdrojovch kd do podadres. Vrmci projektu mete vidt soubory vjazyce C++, podprojekty, balkovac informace apedevm zdrojov kdy aplikace vQML. Nejdleitj soust aplikace je projektov soubor, v naem ppad hello.pro. Pi bnm pouit se ojeho obsah star vvojov prosted, ale jsou situace, kdy je poteba run editace. Jedn se nap. o pidn podpory vybranho Qt modulu, definice potebn pro balkovn pro Symbian (capabilities, UID), okterch si povme vjednom znsledujcch dl serilu odistribuci aplikace, atd.

vzhledu a profiler. Qt Creator najdete dnes prakticky ve vech distribucch vjejich repozitch. Ovem vppad tto volby distribuce je na uivateli, aby si nastavil zbytek prosted, jak toolchain pro danou clovou platformu (kde Linuxov desktop je nejjednodu), tak ostatn nstroje, jako je Qt Simulator a podpora tvorby instalanch balk. Proto spolenost Nokia nabz takzvan Qt SDK jeden velk balk, kde je ve ji pedpipraven atak tomu odpovd jeho velikost. Pro Windows aMac m offline instaltor pes 1,2 GB, pro Linux je zhruba polovin. Rozdl je zpsoben distribuc Symbian toolchainu pro Windows a Mac, linuxov verze bohuel neumouje peklad aplikac pro tento mobiln systm. Vnsledujcm textu si vak ukeme, jak je mon toto nepjemn omezen obejt. Prvn krok instalace je staen instalanho balku zwebu Nokie vserilu se pedpokld pouit verze pro Linux, ale Windows iMac verze jsou velmi podobn. Pro kadou platformu existuje jak online, tak offline verze instaltoru. (Pozn.: Autor lnku doporuuje prv offline verzi, to pedevm zdvodu vpadku pipojen kserverm Nokie, kter autor sm nkolikrt zail.) Staenmu souboru nastavme bnm zpsobem prva pro spoutn (chmod +x soubor) apo jeho sputn se objev okno instaltoru. Ten vs bude provzet jak pi instalaci/odinstalaci soust Qt SDK, tak pi aktualizaci na nov verze. Pi prvotn instalaci je vhodn nechat nastaven instalovanch komponent na instaltoru, jednotliv sti si vysvtlme pozdji. Soust tohoto nastaven budou Qt knihovny (sQt Mobility aQt Components), samotn Qt Creator, simulan nstroj mobilnch zazen Qt Simulator a dokumentace. Bude tak pipraven kompletn toolchain pro vvoj aplikac pro Harmattan. Pi instalaci je tak poteba potvrdit licenn ujednn pro jednotliv komponenty. Po spn instalaci je mon spustit vvojov prosted pmo zinstaltoru i bn z menu aplikac pod nzvem Qt Creator.

Nae prvn aplikace


Prvodce novou aplikac

Nyn si ukeme, jak vQt Creatoru zat nov projekt mobiln aplikaci pro platformu Harmattan (tedy N9/N950).

Clov platforma pro Qt Quick

TMA SLA

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


main.qml (kompaktn verze pro zjednoduen vpisu) import QtQuick 1.1 import com.nokia.meego 1.0 PageStackWindow { id: appWindow initialPage: mainPage MainPage { id: mainPage Label { id: label anchors.centerIn: parent text: qsTr("Hello world!") } } } nm nabz nkolik monost. Bu mme kdispozici reln hardware sHarmattanem (i jinm systmem podporovanm vQt Creatoru), nebo se vrmci SDK dodv QEMU obraz spedinstalovanm systmem. Dal monost, kterou nyn vyuijeme, je Qt Simulator. Pesvdme se, e je vybran viz screenshot vlevo , apokud ne, klikneme na ikonku pod npisem hello. Vvojov prosted pak nabdne monost volby cle. Vhodou Qt Simulatoru je pedevm rychlost bhu aplikace b nativn na systmu bez nutnosti virtualizace a pedevm nabz monost simulovat rzn zazen (N9, Symbian) vjejich rozliench, smonost rotace displeje ase simulac jejich funkcionality (jak hardware, tak napklad iseznam kontakt, kalend atd.). Podrobnji si Qt Simulator opt projdeme ve spojitosti s Qt Mobility atestovnm aplikace.

27

Struktura projektu/mobiln aplikace v Qt Creatoru Do projektu je tak vloen jeden podprojekt qmlapplicationviewer pedpipraven prohle QML soubor, kter vvoji usnadn prci svlastnm prohleem. Jinak je mon jak napsat si vlastn, tak ivloit QML soubory nap. do desktopov aplikace. Vrmci naeho serilu budeme vyuvat prv tento prohle, ato izdvodu dobr integrace aplikace na mobilnm zazen (booster na Harmattanu atd.). Jeliko se jedn o automaticky dodvan a pedevm aktualizovan podprojekt (IDE nabdne po aktualizaci Qt SDK), tak je dobr se vyvarovat zmn jeho kdu. Prohle je nsledn integrovn do aplikace vsouboru main.cpp. Zde jsou ji run modifikace povoleny akjejich monostem se dostaneme vdlu oroziovn funkcionality Qt Quick v jazyce C++. Na ten ale prozatm meme zapomenout (co se me zdt podivn, jeliko cel Qt se a doposud tkalo C++). To nejzajmavj se ovem skrv pod polokou QML obsah adrese qml/hello. Jedn se opedgenerovan soubory main.qml a MainPage.qml. Qt Components aplikace jsou sloeny ze zsobnku jednotlivch strnek (komponenta Page) zobrazench v okn (komponenta PageStackWindow), kter lze bu pidat na jeho vrchol (klasick push operace), i odebrat (pop). VMainPage.qml je tak definovna zkladn strnka aplikace, kter je pot instanciovna vmain.qml anastavena jako prvotn strnka. Nedlnou soust souboru jsou iimporty externch komponent obecn komponenta QtQuick a pro MeeGo Harmattan komponenta com.nokia.meego. Oboj si detailnji ukeme vdruhm dlu oQML, Qt Quick ave tetm Qt Components. Pekldme aspoutme Nyn se dostvme kposlednmu kroku nai aplikaci chceme vidt naivo. Qt SDK

Ke sputn slou dv tlatka sikonou zelen ipky (druh je sputn vladicm mdu; pokud to zazen podporuje, je tak mon ladit vzdlen, ato jak C++, tak QML). Druhou monost je vmenu Build vybrat poloku Run. Odpovdajc klvesov zkratka je Ctrl+R. Po sputn aplikace se zobraz okno simultoru soknem aplikace umstnm ve zvolenm tmatu skutenho hardwaru. Apo stisknut tlatka Click here! uvidme svou prvn aplikaci, kter ns tmto slun pozdrav. Jak mete vidt aplikace se velmi dobe integruje do systmu Harmattan , pouv stejn styl, spodn st obrazovky vypluje nstrojov lita, ata obsahuje menu. Ale otom vce vdruh sti serilu.

Hello World v simultoru

GIMP 2.8: Prce v jednom okn


Petr Nmec | LinuxEXPRES.cz
Po vce ne tech letech vyla dal stabiln verze znmho grafickho editoru GIMP. Pin podporu prce v jednom okn, po kter st uivatel tolik volala, pr novch vlastnost a pedevm adu vylepen nstroj a plugin. V neposledn ad je znt pprava na velk zmny.

RECENZE

kter vchoz sestaven pro obrzek adva oddlen panely sjednot. Vpodstat se jedn opechod od rozhran SDI kMDI. Tento reim nen vchoz, pokroil grafici pracujc vrmci vce pracovnch ploch si ho tud ani nemus vimnout.

Maticov uspodn dialogovch oken

Nov vodn obrzek

Nezapomnlo se ani na st pokroilch uivatel pracujcch na vce monitorech. Prce v tomto reimu bv znan individuln nejen zpohledu jednotlivch uivatel, ale taky zpohledu typu prv provdnch prav. Dokovateln dialogov okna lze nyn dokovat nejen pod sebe, ale tak vedle sebe amt tak vdy ve potebn na och a pehledn vjednom okn. Vytven takovch matic je navc velmi jednoduch, posta si otevt kterkoli okno znabdky Okna | Dokovateln dialogov okna aprostm petaenm na okraj jinho okna je seskupit, ppadn petaenm doprosted vytvoit pepnatelnou zloku znmou ji zpedelch verz. Vize vvoj je takov, e jeden monitor bude zaplnn jednm maticovm oknem snstroji.

Seskupovn vrstev

Nov lze vytvet skupiny vrstev, co se bude hodit pedevm u sloitjch prav smnoha vrstvami. Seskupen bude stt nejen za mnohansobnm zpehlednnm, ale taky za zefektivnnm pemsovn vcel skupin vrstev.

Zkladn editaci textu je nov mon provdt pmo v obrzku bez voln dalho dialogovho okna. Vtina nteln okna spolu s pracovn plochou stroj aplugin renderovanch vobrzReim sjednm oknem umstit do jednotnho okna. Toto pn ku byla portovna do knihovny Cairo. st uivatel ji dlouho volala po se jim vyplnilo, ve verzi 2.8 toti najdou Probhajc kon, kter byl dve znzormonosti panely nstroj ajin dokova- nabdku Okna | Reim sjednm oknem, ovn ve status-baru, byl rovn naReim s jednm oknem

Editace textu pmo vobrzku

RECENZE

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

29

Transformace pomoc klece

Transformace pomoc klece je zcela nov prstek do zkladnch nstroj pro transformaci a je k nalezen pmo vpanelu nstroj, ppadn pod klvesovou zkratkou [Shift-g]. Nstrojem lze voln transformovat vybran objekt pomoc vytvoen klece apemisovnm libovolnho potu zchytnch bod. Obzvlt vkonn je uoddlench objekt bez pozad, napklad vrmci vrstev; ve fotografii je poteba chvilka cviku aopatrnosti. Editace textu v obrzku

hrazen ukazatelem pmo nad obrzkem. rzek oteven. Pro uloen do jinho forPortace do Cairo zajist ist aantialia- mtu byla pidna poloka Export. Jedn sovan vzhled pomocnch pravtek apod. se ozmnu, kter bude zpotku trochu bolestiv. Vvoji natst nezapomnli na klvesovou zkratku: pokud Jednoduch matematick chcete ponechat upravenou fotografii operace v pvodnm formtu, zapomete na Vdialogu pro zmnu velikosti obrzku [Ctrl-s] anov muste pro export pout avdalch stech GIMPu lze vyut pi- [Ctrl-Shift-e]. dan inteligence. Beze zmny jednotek z roletovho menu je mon zadat Dynamika ttce jednotky nap. v metrech prostm napsnm 0.1m, ppadn vyut vnitn Dynamika ttce aostatnch kreslcch kalkultor 10cm+2 px apod. nstroj byla znan rozena, vnabdce dynamickch vlastnost pibyla cel Oddlen ukldn aexport ada peddefinovanch. Vppad poteby je samozejm pod mon nastavit Ukldn rozpracovan grafiky nyn pro- vlastn dynamiku ttce pomoc mapobh vdy do nativnho formtu xcf bez vac matice nebo kivek. ohledu na to, v jakm formtu byl ob-

Transformace pomoc klece

ttky

Stopm, vzorkm apechodm lze nov pidvat ttky a na jejich zklad filtrovat zobrazen seznamy. V ppad velkho mnostv tchto zdroj me bt sprvn ottkovn zdrojem nemal spory asu.

Nov posuvnky

Nov jsou pouity posuvnky, kter by mly potit uivatele tablet; kombinuj seln zadvn se samotnm posuvnkem.

Spousta dalch zmn, ipod kapotou

Pro kompletn seznam zmn mete nahldnout na domovsk strnky projektu. Hodn se toho odehrlo ipod kapotou, st kdu vyuv knihovnu GEGL, vptm vydn 2.10 by mlo bt do GEGL pepsno ve, verze 3.0 by mla bt portovna do GTK 3. Vvoji slibuj znan zkrcen cyklus vydvn novch verz. Na co se mete tit, najdete ve vytvoen roadmap.

Nastaven dynamiky stopy

Linux Mint 13 Maya: Ubuntu s pchut skoice


Kamil Povic | Root.cz
V druh polovin kvtna vyla dal verze populrn distribuce Linux Mint 13 Maya. Distribuce t z kvalit Ubuntu, ale za pomoci klasickch prvk vyzkouench prosted sz na konzervativn pstup uivatel. V tto verzi pin opt jednu novinku: fork desktopovho prosted GNOME Shell s nzvem Cinnamon.

RECENZE

ISO ve verzi DVD akad znich je kdispozici jak pro 32-bit, tak pro 64-bit. Verze MATE (smultimediln podporou abez n) averze Cinnamon (opt smultimediln podporou abez n). Velikost obraz je mezi 800 a900 MB. Verze bez multimediln podpory je urena pro USA, Japonsko adal zem, kde me Koncem dubna vylo Ubuntu 12.04 PrePro mluv hlavn stabilita, snadn vzniknout problm sdistribuc kodek cise Pangolin. Vdy po vydn Ubuntu vyuit arychl odezva. Prosted je za- tetch stran aje teba si nejprve obstansleduje vydvn novch verz odvo- loeno na GTK2. Mezi argumenty proti rat potebn licence. Po zskn licenc se zench distribuc, kde jednou znejzn- nalezneme stle pln nedokonenou daj kodeky a aplikace snadno doinmjch je bezesporu Linux Mint. Verze migraci GNOME 2, co se me projevit stalovat pipravenm tlatkem. 13 nese, stejn jako Ubuntu, oznaen na nkterch detailech (podpora BlueSoust oficilnho oznmen jsou LTS (Long Term Support) a bude tedy tooth stle nen takov, jako byla vp- jak odkazy na mirrory v jednotlivch podporovna a do dubna 2017. vodnm Gnome 2). Verz MATE se vtto zemch (R vseznamu nehledejte, obDistribuce si popularitu zskala recenzi zabvat nebudeme. razy se toti na mirroru VUT objevily a hlavn pot, co Ubuntu nasadilo s nkolikadennm zpodnm), tak kontroverzn Unity a st uivatelsk Staen ainstalace torrenty ke staen. obce se zaala rozhlet po trhu po Po staen a vyplen se ji snadno osvden klasice skvalitou Ubuntu. Linux Mint 13 ji nen nabzen ve vari- me pistoupit kinstalaci. Provd se Tu nabz Linux Mint dky forku GNOME antch pro CD a DVD (komunita pi- klasicky nabhnutm do Live verze 2 MATE. Verze 13 obsahuje verzi MATE pravila nvod, jak obraz pro CD upravit). zDVD apak volbou Install Linux Mint 1.2. Jsou k dispozici tyi upraven obrazy pmo na ploe. Bohuel Live verze je dostupn pouze vanglitin, ale prvn vc, kterou vinstalaci volte, je jazyk. Po tomto kroku je ji cel instalace ve vmi zvolenm jazyce. Instalace vyaduje alespo 5,2 GB msta na disku apipojen kinternetu. Bhem instalace volte klasicky disk, na kter chcete instalovat, svou asovou znu, rozloen klvesnice a vytvote si uivatelsk jmno a heslo. Mte zde monost iimportu t zjinch verz distribuce. Pak u instalace probh zcela samostatn a rychle. Hrav by ji zvldl ilovk bez pedchozch znalost Linuxu.

Co pin Cinnamon?

Bhem instalace lze sledovat upoutvky na funkce systmu

V minul verzi Mintu bylo k dispozici prosted GNOME 3.2 srozenm MGSE (Mint GNOME Shell Extension). Vvoji tak vlastn rozenm poloili mstek mezi vtve 2 a 3. Nicmn se stle jednalo o rozen, a tak byli vvoji omezeni tm, co jim GNOME Shell dovol. Atak ji msc po vydn Linuxu Mint

RECENZE
12 Lisa oznmil Clement Lefebvre, zakladatel distribuce Mint, e vytvoili nov fork GNOME Shell nazvan Cinnamon. To umon volnou ruku vdalch pravch. Na fru se tak objevila informace, e sdalm rozvojem MGSE se ji nepot. Vvoj forku Cinnamon se m docela ile ksvtu, atak je vtomto vydn ji ve verzi 1.4. Ve vchozm stavu nm pin panel vdoln sti obrazovky stlatkem Menu v levm dolnm rohu. Pro ppadnho uivatele pichzejcho z nkter verze OS Windows je ve na stejnm mst tak, jak je na to uivatel zvykl. V ppad, e jste zadvali ji v live verzi pihlaovac heslo do WiFi st, bhem instalace se uchovalo aji nen poteba jej znovu zadvat. Hlavn menu je pomrn pehledn uspodno do skupin podle zamen aplikace a v aplikacch lze i velice snadno vyhledvat. Odezvy jsou rychl avyhledvn bezproblmov vppad, e znte nzev aplikace. Naleznete zde tak pm odkaz na nastaven prosted Cinnamon. V nm lze upravovat pozici panelu, jeho nastaven (vetn ikony a textu spoute Menu), mnit motivy vzhledu, upravovat aplety, rozen a dal nastaven. V systmu naleznete nkolik monost nastavovn (Nastaven Cinnamonu, Nastaven systmu, Preferences), co me psobit ponkud zmaten. Prosted Cinnamon m tak ve vchozm stavu nastaven lev horn roh jako vbr aktivn plochy (vnastaven lze zmnit jak umstn, tak funkci). Sta tedy pouze najet do urenho rohu avechny plochy se vm pehledn zobraz a vy si pomoc myi mete snadno vybrat plochu i okno, do nj chcete rovnou pepnout. Celkov psob prosted velice dobrm dojmem, aikdy se jedn orelativn nov projekt, je pomrn stabiln (pd jsem zaznamenal pouze dvakrt, ato vdy pi zmn motiv prosted). Abych ale jen nechvlil, tak mm injak vtky (spe detaily). Napklad by bylo vhodn dodlat kompletn peklad hlavnho menu vetn skupin, do kterch jednotliv aplikace spadaj. Dle se tak v nastaven motiv stdaj barvy pozad panelu. Ikony jako WiFi, Bluetooth apodobn se tto barv pizpsob a stdaj barvy tak, aby byly vkontrastu sbarvou pozad. Bohuel to u neplat o pipravench ikonch dalch aplikac zoficilnch repozit,

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

31

Hlavn menu systmu je pehledn, ale nen dokonena lokalizace jako je teba Dropbox i Shutter. Sice maj pro toto prosted ikony stejnho vzhledu, ale pouze ern barvy. Malou nepjemnost jsem nael ive Sprvci softwaru, kde se i po doinstalovn stle zobrazuje uaplikace status Nenainstalovno. Pro zmnu je poteba se vrtit do seznamu apak do detailu aplikace opt najet. Tak bych ppadn aplikace nainstalovan ji v live verzi distribuce penesl rovnou ido instalovan verze na disk. Prosted vyaduje pro sprvn bh 3D akceleraci ame tak mt na nkterch grafickch kartch problmy. Osobn jsem se vak sdnmi nesetkal, instaltor sprvn rozpoznal mj Radeon x550 ajm zvolen Gallium 0.4 b hladce abez problm. Nicmn vchoz nastaven je ji samo osob dostaten pehledn, atak nen nutn jej hned mnit.

Vylepen vzhled

Stejn jako vpedchoz verzi distribuce se itentokrt dokte nejnovjch tmat Mint-X a Mint-Z a lep spoluprce sGTK3. Vzkladu naleznete tak velk mnostv pjemnch tapet na plochu. Jedn se o kolekci fotografi irskho umlce Ala Butlera vystupujcho pod pezdvkou masterbutler.

Aplikace obsaen vzkladu

Nov pihlaovac sprvce MDM

Jestlie nezvolte pi instalaci monost automatickho pihlaovn jednoho uivatele, uvt vs obrazovka novho pihlaovacho sprvce MDM (MDM Display Manager). V hlavnm menu pak naleznete samostatn nstroj pro nastaven, kter vm dv monost upravit detailn nejen jeho vzhled, ale ichovn. Lze tak nastavit pmo monosti vzdlenho pihlaovn, zobrazovn vybranho seznamu existujcch uivatel, povolen automatickho pihlen po asov prodlev a mnoho dalho.

Po instalaci je k dispozici velice slun programov vybaven. Nalezneme zde napklad Firefox 12.0, Adobe Flash Player 11.0.1.152, LibreOffice 3.5.3.2, Gimp 2.6, Python 2.7.3, Thunderbird 12.0.1 adal. Ve b na jde 3.2.023 avchoz je zde GCC 4.6.3. Kdispozici je tak ji standardn dobe zpracovan Sprvce softwaru (mintInstall 7.3.7), vnm najdete informace oprogramech a monost si nainstalovat nkter zdalch vce ne 38 tisc balk rozdlench do pehlednch skupin. Systm sm hld aktulnost jednotlivch balk (mintUpdate 4.3.9) adoporuen aktualizace jet dle td do pti kategori. Po strnce multimdi je zde pipraven pehrva Totem 3.0.1 vyuvajc

32

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

RECENZE

Gstreamer 0.10.36, VLC 2.0.1, gnomemplayer 1.0.5 a Banshee 2.4.0. Na IM (Instant Messaging) je zde pipraven Pidgin 2.10.3.

Vchoz internetov vyhledva

Linux Mint dlouhodob spolupracuje s vyhledvaem Duck Duck Go, kter ouivateli neshromauje dn informace. Navc ale ve vybranch zemch (USA, Kanada, Spojen krlovstv, Irsko, Nmecko, Francie, Itlie a panlsko) uzavel Mint dohodu sYahoo avchoz internetov vyhledva je nastaven na Yahoo. Podle oznmen se jedn odruh nejvt vyhledva na svt aprvn takto vznamn hr na trhu, kter je ochoten se podlit ozisk sdistribuc. Vesk republice nalezneme jako vchoz vyhledva Duck Duck Go, ale vnabdce mte rovnou pipraveno ivyhledvn na HeuIkony v systmov oblasti se ne vechny pizpsobuj barv panelu rka, Jyxo.cz, Seznam, Slunenice aesk Wikipedii. Dal oblben, jako napklad Google, Yahoo i Amazon, lze Linuxu, tak pro ostlen geeky, kte prce. Linux Mint 13 Maya je nejen pak snadno pidat dky sprvci vyhle- chtj mt ihned po instalaci pipraven dobrou alternativou kUbuntu, ale vndvacch modul. nstroje zvyujc jejich produktivitu kterch ohledech jej iped.

Celkov zhodnocen
Lbilo se:

INZERCE

Nelbilo se:

panel se vzhledem la Windows pipraven aplikace dostaten pro vtinu bnch uivatel monost upravit si vzhled cel distribuce bez nutnosti dalch nstroj nevyuit prostor DVD pi instalaci (900MB obraz ISO na 4,7GB mdiu) nepeloen skupiny aplikac vhlavnm menu roztrouen monosti nastaven do vce samostatnch nstroj

Ji

o d

Hledte uebnu v Olomouci? Vyuijte na nabdky!


Potaov uebna
deset pota dataprojektor, pltno, flipchart

15

k /h

od

Jazykov uebna
pro max. 20 astnk dataprojektor, pltno, flipchart, rzn monosti uspodn stol a idl

Shrnut

Linux Mint 13 Maya si udrel kvalitn vlastnosti, ktermi je povstn. Bhem mho uvn se prosted Cinnamon jevilo jako stabiln, rychl auivatelsky pjemn. Siln podobnost stylu OS Windows dv anci na vyzkouen Linuxu ilidem bez hlubch znalost funkc systmu. Navc vchoz softwarov vbava a intuitivn ovldn dvaj pleitost vyut distribuci jak pro nov uivatele

Kontakt
o.s. InternetPoradna.cz, Ztracen 36, 779 00 Olomouc Kontaktujte pan Evu Ullmanovou eva.ullmanova@iporadna.cz, tel.: 587 406 126

www.iporadna.cz

RePho je flexibiln nstroj pro poizovn asosbrnch fotografi a animac


Martin Kolman | Openmobility.cz
asosbrn fotografie
Aplikace RePho byla pvodn vytvoena pro pefocovn historickch fotografi. Pedstavte si, e mte starou ernoblou historickou fotografii, starou destky let. Jakpak asi msto zachycen na fotografii vypad dnes? RePho umouje zobrazit starou fotografii jako prhlednou vrstvu pekrvajc video v hledku kamery chytrho telefonu. Parametry tto vrstvy (prhlednost, rotace) je mon pizpsobit aktulnm podmnkm. Ajakmile pvodn snmek co nejlpe pasuje, sta u jen zmknout spou. RePho um do pekryvov vrstvy natat snmky znkolika zdroj: pmm vbrem z obrzkovch soubor uloench na zazen, vbrem z lokln galerie, zadnm URL obrzku i je mon snmek pro vrstvu rovnou vyfotit (pokud se udlosti hbou dostaten rychle, nen dvod, aby pefocovn nemohlo probhat vintervalu nkolika mlo minut msto mnoha let).

RECENZE

Animace

RePho vzsad slou kco nejpesnjmu zachycen zmn msta (lokality) vase. Toho lze vyut kvytven ad-hoc animac. Jak na to? Je vhodn zat vbrem vhodn scny, obsahujc dostatek kontrastnch pedmt, podle kterch bude mon zamit nsledujc snmky animace. Po zvolen vhodn scny sta vyfotit jeden snmek pokrvajc celou scnu, nast jej do prhledov vrstvy a tvorba animace me zat. Postup je jednoduch sta mrn pohnout njakm pedmtem ve scn apot spomoc prhledn vrstvy scnu znovu vyfotit ze stejnho hlu. Nen teba pevn ruka, ani stativ, jen dobr oi, aby snmky dobe lcovaly. RePho jednotliv snmky ukld tak, jak jdou po sob, se stoupajcm selnm indexem, take pak nen problm snmky popoad prohldnout na PC i znich vyrobit klasickou animaci.

Poznmka
Ad hoc [ad hk] (nkdy Ad-hoc) je latinsk termn, znamenajc doslova k tomuto, pekldan jako za uritm elem nebo pro tento jednotliv (konkrtn) ppad. Zdroj Wikipedie
Co se tmatu animace te, fantazii se meze nekladou, psac poteby na stole mohou zat pochodovat, nebo kuchysk nin me zat boj na ivot ana smrt. Plat pitom jednoduch pravidlo m men budou pohyby mezi jednotlivmi snmky am vc snmk bude, tm bude animace plynulej.

Hlavn obrazovka

Automatick focen sasovm odstupem


Rychl menu

Ne vdy je run makn spout vhodn i mon. RePho proto obsahuje funkci

34

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


putovn mrak po obloze. Pro zatek sta nastavit vhodn interval, nap. 60 sekund, zapnout reim automatickho focen aopt telefon ookno tak, aby kamera vidla ven. Veer je pak mon se pi rychlm promtn snmk kochat tm, jak po obloze svit mraky aslunce i jak stavbai postavili dal patro.

RECENZE
Plny do budoucna
port na Nokia N900 pehrvn pozench animac pmo na zazen s volitelnou rychlost pehrvn a ukldn takto vzniklch animac jako soubor svideem vce voleb pi poizovn fotografi (vyven bl, expozin doba, blesk atd.) podpora soubn prce na vce asosbrnch projektech zrove

pro automatick focen sasovm odstupem. Sta nastavit asov interval v sekundch, RePho pak v tomto intervalu bude automaticky poizovat fotografie. Poet fotografi je omezen pouze lonou kapacitou akapacitou baterie. RePho bude fotit, dokud jedno nebo druh nedojde nebo dokud uivatel nevypne reim automatickho focen. Focen probh i pi vypnutm dispeji, co sniuje spotebu na minimum aumouje bh automatickho focen po dlouhou dobu (samozejm za pedpokladu dostaten velkho intervalu mezi jednotlivmi snmky). Automatick focen umouje zachytit pozvoln zmny, nepostehnuteln pouhm okem. Pkladem me byt napklad innost na stavb nebo

Dostupnost

Hlavn podporovanou platformou je chytr telefon Nokia N9, RePho je mon si zdarma sthnout pmo zNokia (dve Ovi) Store. RePho je oteven software, vydan pod licenc GPLv3, azdrojov kdy jsou kdispozici na Githubu.

Odkazy

Ad hoc na Wikipedii Github Nokia Store

INZERCE

kolen open source

Hledte pro sebe, sv kolegy nebo spolupracovnky kolen zoblasti open-source sowaru? Nabzme vm rozshlou paletu vzdlvacch kurz, kter se tkaj mnoha program.

Dal vzdlvn pedagogickch pracovnk

Ve spoluprci sJednotou kolskch informatik nabzme kolen akreditovan Ministerstvem kolstv, mldee atlovchovy: Vyuit OpenOfce.org/LibreOfce Writer, Calc, Impress vpedagogick praxi Vtvarn techniky apravy fotogra pomoc GIMPu Voln iiteln soware pro kolstv Vce informac najdete na strnkch Liberix IT

Firemn kurzy

www.LibIT.cz

Pro zamstnance rem, ad adalch organizac nabzme nsledujc kurzy: Sprva webu svyuitm redaknho systmu WordPress pro sprvce Linuxov administrtor Debian GNU/Linux Kancelsk balk OpenOfce.org/LibreOfce pro pokroil uivatele tmy pro Soware Redmine pro projektov zen t ved mov ouc Scribus: Naute se szet tiskoviny aelektronick pruky

Kontaktn informace

Uveden nabdka nen kompletn, umme vm pomoci tak sjinmi programy. Poskytujeme poradenstv akonzultace. Obrate se na ns Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.

Jak si udlte pehled se sledovnm


Petr Valach | OpenOffice.cz
Existuje cel ada monost, kter vm umon pi pouvn OpenOffice i LibreOffice sledovat zmny proveden v dokumentu. Nkter monosti jsou dny pmo ve vlastn instalaci, jin je teba doinstalovat. V kadm ppad se jedn ofunkcionalitu, kter je uiten avnkterch ppadech naprosto nezbytn.
Pedstavte si, e pracujete na dokumentu, kter m vcero verz. Napklad proto, e vy sami tyto verze ukldte, abyste si tak vytveli historii danho dokumentu pro ppad, e byste chtli pout zmnu, kterou jste provedli v dvj verzi. Pak jste ji ale pepsali vdal verzi. Anebo mte pedpipraven dokument napklad njak formul, kter vypluje vcero lid avy se pokoute pout nejlep variantu. V takovchto amnoha jinch situacch budete urit vdn za monost prbn sledovat zmny, vyhodnocovat je, pidvat knim koment, schvalovat je, i zamtat atd. Podvejme se nejprve na monosti, kter mte okamit po instalaci programu.

NVODY

zmn v Apache OpenOffice/LibreOffice

Sledovn zmn

pedstavuje klasick aasto vyuvan nstroj. Pi zaznamenvn zmn se v dokumentu barevn zvrazn (pidnm textu, odmaznm textu, zmnou formtu textu; pozor napklad pevod odstavce na odrku nen chpno jako zmna). Barva je zvisl na uivateli, kter dokument pozmnil. Pokud na jednom souboru pracovalo vce uivatel, zmny proveden kadm uivatelem budou jinak barevn zvraznn. Uivatelem pitom mme na mysli osobu, kter je uvedena v nabdce Nstroje | Monosti | Uivatelsk daje v poli Jmno/pjmen/inicily. To znamen, e pepsnm uivatelskho jmna se zmn identita uivatele. Chcete-li aktivovat zaznamenvn zmn, pouijte nabdku pravy | Sledovn zmn | Zznam. Od tto chvle

se zmny proveden vdokumentu budou zaznamenvat aje mon je pozdji vyhodnocovat. Chcete-li zmny mt barevn odlieny, pouijte (ve stejn skupin) nabdku Zobrazit. Pokud projedete ukazatelem myi nad njakm zznamem zmny, zobraz se informace, kdo zmnu provedl akdy. Vppad, e mte vnastaven programu ureno, e se budou zobrazovat nejen tipy npovdy, ale irozen tipy, pak pi pejdn nad zmnou uvidte ikoment, paklie byl pidn, a to polokou nabdky Vloit | Koment. Muste mt ale vtu chvli kurzor vmst njak zmny. Objev se okno, do nho mete napsat koment, pejt pomoc ipek na dal zmnu apidat dal. Pozice aktuln vybran zmny se uke vpodob vbru zmnn oblasti. Proveden zmny je samozejm mon pijmout nebo odmtnout. Budete-li prochzet dokument, mete tak

init postupn klepnutm pravm tlatkem myi na jednotliv zmny avbrem poloky kontextov nabdky Pijmout (Odmtnout) zmnu. Chceteli pout efektivnj zpsob, vyberte pravy | Sledovn zmn | Pijmout nebo odmtnout. Objev se okno, vnm mete bu postupn zmny prochzet apijmat i odmtat, anebo hromadn vechny zmny pijmout i odmtnout. Ve sloupci innost se rozliuje typ proveden zmny (vloen, odstrann, zmna formtu, zmna tabulky). Autorem se samozejm rozum uivatel, kter zmnu provedl. Dle je zde datum, kdy dolo ke zmn a ppadn koment k dan zmn. U rozshlch dokument, resp. v ppad, e bylo zaznamenno velk mnostv zmn, se s vhodou uplatn njak proces selekce k tomu slou druh zloka okna, Filtr. Pokud budete spravovat opravdu velk mnostv zmn od nejrznjch autor, zjistte, e tato funkce je ohromn efektivn. Zakrtnutm pol adalm zpesnnm urujete parametry filtru.

Pi zapnutm zobrazovn rozench tip lze pi pejdn nad zmnou vidt i koment

36

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

NVODY
Tvorba asledovn verz

Verzovn je dal monost, jak si zachovat informace o pedchoz podob souboru. Kdykoliv v prbhu prce je mon aktuln stav dokumentu uloit jako novou verzi. To provedete pkazem znabdky Soubor | Verze. Oteve se dialogov okno, vnm ulote verzi souboru po stisknut tlatka Uloit novou verzi. Nsledn budete mt monost tuto verzi okomentovat apro dal pouit tak ble popsat jej stav. Mete pout ivelmi dlouh text, kter kdykoliv zobrazte po stisknut tlatka Zobrazit. Stisknutm tlatka Otevt otevete soubor dan verze. Mete rovn jednotliv verze mezi sebou porovnvat. Napklad pokud vyberete prvn uloenou verzi astisknete tlatko Porovnat, zvJedno z monch nastaven parametr filtru razn se vechny zmny proveden po Hned prvn funkce, Datum, je velmi slouit do jednoho (pvodnho) doku- tto verzi, ty je pak mon pijmout nezajmav, protoe vm umouje mentu. Je teba, aby se tyto soubory lii- bo schvlit. Jet pedtm ale mete zobrazit zmny proveden nap. ly jen v zaznamenanch zmnch, pout filtr stejnm zpsobem, jako je ped njakm datem (aasem) i po vchoz text mus bt stejn. popsno ve. nm, vnjak den, vechny zmny Verzovat lze soubory ve Writeru mimo zmn provedench vnjak Postup: aCalcu. den azmny proveden vuritm 1. Vytvote dokument, kter budou asovm rozmez. Posledn dal uivatel zpracovvat. Aco doplky monost, Od zpisu, je velmi speci2. Ulote jej apolete dalm uivateln. Zobrazuje toti zmny provelm. den mezi jednotlivmi 3. Tito uivatel dokument uprav se DeltaXML Compare zobrazenmi tohoto okna. Vsekci Autor samozejm lze urit autora zmn. Asi asto pouvan parametr filtru, innost, volte vdal sekci. Na vbr je vloen, odebrn, zmna formtu azmny proveden vtabulce. Nakonec mete filtrovat i podle pipojench koment. zapnutou funkc zaznamenvn zmn. Pot zalou zpt. 4. Otevete pvodn, zdrojov soubor avyberte pkaz znabdky pravy | Sledovn zmn | Slouit dokument. Vyberte soubor, kter se m sotevenm slouit. Postup opakujte pro dal soubory.

Pokud byl zdrojov soubor njak upraven Na prvn zloce, Seznam, se pak zobraz mimo zznam zmn, nebude mon jej pouze ty zmny, kter odpovdaj para- slouit spvodnm zdrojovm souborem. metrm filtru. Tato funkce je opt pstupn pro Review Chcete-li zabrnit tomu, aby uiva- Writer aCalc. Doplnk Review nepin mnoho tel, kter zmny provd, (nechtn) nevypnul monost zaznamenvn zmn, je mon mu toto vypnut nedovolit, zablokovat ji. Slou k tomu poloka nabdky Zamknout zznamy. Po klepnut na ni muste zadat heslo. Budete-li chtt po proveden zmn tyto zmny schvlit i zamtnout, muste heslo odebrat. Funkce je dostupn pro moduly Writer aCalc. Porovnvn dokument Pokud na dokumentu pracovalo vcero uivatel (znich kad vyel ze stejnho souboru akad sv zmny nechal zaznamenvat), lze proveden zmny

Pro sledovn a schvalovn zmn lze pout dva doplky pro OpenOffice.org aLibreOffice. Prvnm je znm doplnk DeltaXML Compare. Tento doplnk lze sthnout ze strnky DeltaXML ODT Compare apopsn byl vlnku Uiten rozen DataForm aDelta XML. Snad jen lze dodat, e zpsob zobrazen adal vlastnosti tohoto doplku lze urit vnastaven programu Nstroje | Monosti, sekce DeltaXML.

Dialogov okno pro ukldn a sprvu verz

NVODY

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

37

Odstranit vechny komente, odstranit vechny zmny, odstranit vechny daje ouivateli, uloit dokument.

Rzn monosti nastaven pluginu DeltaXML Compare

Jak vidte, vOpenOffice aLibreOffice je cel ada monost, jak si uchovat pehled ozaznamenanch zmnch ajak je nsledn zpracovvat. Ve vech ppadech jde o jednoduch, avak velmi inn postupy, kter urit naleznou uplatnn napklad ve kolch nebo redaknm zpracovvn.

novch funkc vlastn tm dnou, pti dcch). Anakonec je pidno tlaale umouje snadnj zpracovn tko, jeho prostednictvm lze dokument DeltaXML ODT Compare, anglicky zmn, protoe vytv tlatkovou litu, vyistit; lze provst tyto kony: Review Toolbar, anglicky sn lze zmny schvalovat velmi rychle. Doplnk je ke staen na strnce Review Toolbar. Prvn tyi tlatka lity odpovdaj polokm nabdky pravy | Sledovn zmn: aktivace zaznamenvn zmn, zamykn sledovn, zobrazovn zmn a schvalovn zmn. Dal tlatka umouj vybranou zmnu pijmout i odmtnout; dle je tlatko pro pidvn komente k dan zmn a koment v podob upozorujcho lsteku po prav stran strnky. Dal dv tlatka Panel Review poskytuje rychl pstup ke klovm funkcm schvalovn zmn a dalm umouj vybran text podbarvit, resp. monostem zruit zvraznn. Pedposledn tlatko spout slovn dk (standardn po

Odkazy

Cl openMagazinu
OpenMagazin je msnk, kter vytv obecn prospn spolenost Liberix ve spoluprci smnoha webovmi portly. Je ke staen zdarma ve formtu PDF aePUB. Obsahuje ty nejlep lnky ovoln iitelnm softwaru. Clem je: Pithnout vce uivatel kotevenmu softwaru (nap. Mozilla Firefox, OpenOffice.org, LibreOffice, GIMP, Linux, Inkscape, Scribus atd.).

Pro koho je uren


OpenMagazin nen pro zkuen uivatele open source. Pokud u open source pouvte, nehledejte v openMagazinu pevratn novinky. Magazn je koncipovn tak, aby poslouil jako propagan nstroj. ite openMagazin tam, kde open source neznaj. Shnte po nm, kdy potebujete pedvst, co open source um. OpenMagazin je zejmna pro ty, kdo oopen source vd mlo nebo vbec nic. Dejte jim ho, ukate jim, e open source nen straideln. Vyuijte openMagazinu, abyste sv pochybovan ptele, kolegy i spoluky pesvdili, e mohou open-source software tak pouvat.

Jak se mete zapojit


Lb se vm souasn vzhled openMagazinu? Nebo chcete, aby byl kvalitnj a lep? Pejete si, aby vychzel inadle? Jste to vy kvli komu elektronick magazn dlme. Ajste to vy, kdo mu me pomoci: Vroba openMagazinu stoj 6 000K msn, proto vs prosme podpote jeho vrobu finannm darem.

Poskytnout nstoj, pomoc kterho mete lidem ukzat, e ten open source funguje. Propagovat weby, kter o voln iitelnm softwaru p.

Dejte do patiky svho e-mailu odkaz na web openMagazinu www.openmagazin.cz Rozdvejte openMagazin mezi sv rodinn pslunky, kolegy vprci, spoluky ve kole, ptele, kamardy. Informace podvme na e-mailu redakce@openmagazin.cz atelefonnm sle 595 175 184.

Umstte na svj web logo nebo banner.

Podpoit

QR kdy
Jozef Mlch | Openmobility.cz
S QR kdy se podobn jako s chytrmi telefony v posledn dob roztrhl pytel. Z vlastn zkuenosti mu ct, e vtinou bn lid ani nev, co s tmito kdy maj dlat. QR kdy jsou pro n zm teek, rozsypan aj apod. Mlokdo z nich ale v, o se jedn a k emu to me bt dobr.
Wikipedia k, e zkratka QR pochz z anglickho Quick Response, tedy rychl odpov, a e QR kd je obchodn nzev pro 2D kd vytvoen pvodn pro automobilov prmysl. QR kd lze pirovnat k rovmu kdu. Vthle zmti pixel se me ukrvat napklad webov adresa. Msto aby uivatel do prohlee pracn opisoval dlouhou adresu, tak sta kd vyfotit pomoc vhodnho programu. Tyto programy existuj pro velkou vtinu chytrch telefon. Ke staen: android, meego, maemo, symbian, iphone, webos Asi nejznmj implementac teky QR kd je ZXing (akronym ivslovnost Zebra Crossing). Z tto implementace vychz asto iimplementace pro dal platformy. Soust ZXing je i teka klasickch rovch kd.

NVODY

Na hi-tech konci komernho spektra meme najt rozenou realitu, kdy dochz k rozpoznn kdu v relnm ase, zjitn jeho orientace ve skutenm svt adokreslen njakho 3D hernho svta do skutenho obrazu. Pro rozenou realitu se ale spe vyuvaj Nsledn se obrzek oto, odstran se jin kdy a snad pro vechny mobiln perspektiva. Ppadn je mon odstranit platformy existuje lep AR Toolkit zkreslen objektivu apod., toto ale vti- adoku si pedstavit ijeho robustnj nou nen poteba. Podle velikosti ro- verzi skruhovou variantou QR kdu. hovch obdlnk se zjist rozlien obrzk avelikost jednoho pixelu ob- Jak vyrobit vlastn kd sahujcho data. Jednotliv pixely podle toho, je-li pln nejsnaz je pout njak webov jejich barva bl nebo ern, reprezentu- genertor. Pomoc tohoto genertoru j jednotliv bity. Znich se vyrob et- meme vyrobit obrzek, kter astzec, kter obsahuje pslun text nkm konference usnadn pipojen se akontroln souet, kter lze vyut pro na WiFi s. Obzvl je to vhodn vpopravu. Velikost opravnho kdu je pad, kdy heslo obsahuje velk Iamal mon voliteln mnit. Pi rozpoznvn L nebo Oanulu, kter jsou pi pouit ale nen pli obvykl, aby se kd nja- nkterch font knerozeznn. kou deformac obrazu pokodil tak, aby Pi vrob plaktu bychom si mli ho bylo poteba opravovat. Obvykle dt pozor na to, aby byl kolem kdu teka kd bu pete, nebo nepete. dostaten okraj aaby byl kd vytitn V praxi uivatel telefon pibliuje v dostatenm rozlien. Pli drobn avzdaluje, dokud se kd nenate. adetailn kd nemus bt iteln, zejOpravn kd se vyuv spe k z- mna kdy odraz zblesku zakryje jeho mrnmu pokozen obrzku. Clem je st. Pi vkldn del URL je lep poupokodit obrzek tak, aby byla zachov- t zkracovae (napklad bit.ly). Jednak na poadovan informace, ale aby ob- se tm zlep strojov itelnost kdu rzek navc obsahoval logo i jin a jednak se sten skryje adresa. vylepen. Jeden z genertor upra- Uivatele pak alespo neude do o, e vench QR kd zmiuje napklad adresa obsahuje krom domny iposerver hackaday. tadlo pstup ?billboard=brno-medlanky. Pi vytven kdu nesoucho textovou informaci je dobr ovit kdovn pouit pro jej uloen do obrzku. Pestoe je k-

Kemu je to jet dobr

Jak to funguje
Zjednoduen lze ci, e program vyhled vobraze ti rohov tverce, podle kterch se zjist orientace kdu vobrzku.

NVODY
dovn UTF-8 standard, tak lze docela asto narazit na QR kdy obsahujc tvereky aotaznky msto znak sdiakritikou. Dalm pkladem pouit QR kdu je checkin na foursquare. Situace je vtomto ppad sloitj. Vgenertoru se jako typ kdu zvol kd obsahujc URL. Dokumentace foursquare potom k, e adresa me mt nsledujc tvar: http://m.foursquare.com/venue/ VENUE_ID foursquare://venues/VENUE_ID Msto VENUE_ID se dopln uniktn ID msta tak, jak je uloeno na serveru foursquare. Prvn varianta oteve webov prohle. Druh varianta by mla otevt pmo foursquare aplikaci. Chytr telefon by ml podle pedpony rozpoznat MIME typ a zvolit aplikaci pro jeho Podobn lze zakdovat do obrzku oteven. igeografickou pozici nebo telefonn slo. INZERCE

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


geo:49.203215,16.599076 tel:+420777763555

39

Pro vytvoen kdu udlosti do kalende nebo novho kontaktu se pouvaj dal formty (nap. VCARD). Je docela zbavn sledovat manaera jedn nejmenovan firmy, kter rozd vvojm svou vizitku sbarevnm QR kdem alogem firmy, kterou si vvoji poslaj, jenom aby zkusili, jestli ji jejich telefon pete. QR kdy mou mt rzn podivn tvary abarvy. Rohy jednotlivch pixel je mon zaoblit. Dky opravnmu kdu lze do obrzku pidat napklad logo, grafik se zde me opravdu vydit. Je vak nutn stle mt na pamti, e hlavnm kolem QR kdu je penst njakou informaci.

Poradenstv a konzultace open-source soware


Poskytujeme konzultace tkajc se licencovn a legalizace sowaru. Podporujeme a nasazujeme open-source soware.

Pomeme va spolenosti i organizaci


snit nklady na soware vyeit a ovit leglnost sowaru zskat mnostv kvalitnho sowaru implementovat soware tam, kde ho nepouvte zvit rove potaovch dovednost

Vce informac najdete na strnkch Liberix IT

www.LibIT.cz

+420 595 175 184

Pklady spoluprce kdy vm meme pomoci

1. Organizace pouv soware, kter vyaduje placen aktualizace. Proto se zvauje pozen levnjho sowaru. Je nutno analyzovat poadavky na funknost sowaru, jeho zkaznick pravy, a to svhledem do budoucna. 2. Ve va spolenosti vznikla poteba pouvat nov soware pro uritou innost, jeho cena je vak

Ve vech tchto ppadech (a dalch) vm dokeme pomoci konzultac, svbrem sowaru nebo jinak.

3. Do rmy vm piel vyhroujc dopis, v nm vs obviuj z potaovho pirtstv. Jste pesvdeni, e mte ve v podku, ale nejste si tm jist. Chcete situaci vyeit, tzn. ujistit se, e je vechen soware legln. Podobnm situacm chcete pedchzet.

pomrn vysok. Nechcete soware pouvat nelegln, zrove ale nemte penze na nkup licenc.

Kontaktn informace

Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.

koln asopis Devtka je szen ve Scribusu


Michal Hlavat | Scribus.cz
koln asopis Devtka pedstavuje pknou ukzku toho, kde je mon pouvat szec nstroj Scribus. Jako bonus si teni mou sthnout ablonu asopisu, kterou vytvoil dlouhodob uivatel programu Otakar Haka.
chodit. Narazil jsem prv na tento asopis anapadlo mne, e by nebylo od vci dotlait je ktomu, aby se na potai asopis vydvaj ci zkladn koly trochu piuily, dlaly i nco tvrho vAdamov. Pou do nho lnky (velkou aktomu zskaly njak plusy ve kole do mrou jim vypomhaj ijejich vyuujc). zatku. Ten star nastupoval do osm Mimo letn przdniny vychz kad dva tdy, take mu to spadlo do klna. No msce jedno slo. Vechny starosti ko- aScribus byl jasn volba, protoe je to jelem asopisu m na svch bedrech zdej din apitom zhlediska finlnho vuitelka avchovn poradkyn vjedn stupu velmi kvalitn svobodn osob. multiplatformn WYSIWYG DTP program. Multiplatformn byl poteba Viml jsem si, e star sla nebyla proto, e doma na potach mme Arch vydvna ve Scribusu. Co vedlo kpe- Linux, apokud by se rozhodli szet achodu na Scribus? sopis vrmci krouku ve kole, nebyl by Asi bych ml ct, e nejsem zamstnan- problm pouvat ablonu ive Windows. cem koly. Kdy jsme se ped pr lety srodinou sthovali do Adamova, pro- Co by ml uivatel ablony vdt? tal jsem si strnky msta amstnch in- Vzhledem k tomu, e Devtka nen stituc. Vetn koly, kam budou dti tisknuta jako klasick asopis, zvolil asopis vypad pkn. Co nm onm mete ct?

PRAXE

jsem formt naleato, kter je pro ten zmonitoru vhodnj, apo mnoha experimentech jsem vybral ipsmo, kter se na obrazovce velmi dobe te Liberation Serif. Doplnil jsem ho bezpatkovm CMU Bright pro nadpisy ankter drobnosti. Oba jsou kablon pibaleny. Vzhled vodn strnky aloga asopisu ponechm na tvrm duchu uivatel. ablona samozejm obsahuje nkolik vzorovch strnek vodn stranu, vnitn stranu svodtky pro tyi sloupce textu, vnitn stranu svodtky pro ti sloupce textu aprzdnou stranu. Dle se v ablon nachzej styly odstavc ary, kterou dopluji doprava vedle nadpisu. Vm, e styly maj dostaten vypovdajc nzvy, take by neml bt problm se vnich zorientovat. Dle je vdokumentu pednastaveno vytvoen obsahu na vodn stran. Kadmu rmci s nadpisem piadm atribut TOC, jeho hodnotou je nzev lnku tak, jak se vygeneruje v rmci sobsahem po sputn pkazu Vytvoit obsah znabdky Extra. Vce na anglick wiki Scribusu. Chyb vm ve Scribusu njak funkce? Urit. Napklad drobnost, jakou je vren stnu, a u jde otext, nebo ocel objekt. Tak bych uvtal lep prci sodrkami aslovnm nebo teba nastaven obrysu pro kadou stranu rmce zvl asamozejm tabulky. Ocenil bych istyly pro objekty (myslm tm monost nastavit si styl napklad pro textov rmec, vnm bych ml nastaveny sloupce, barvy, okraje a dal vlastnosti). Ajet bych zmnil monost impozice pmo vprogramu, kter by mi umonila vytvoit si tiskov arch i se spadvkami. Jak byste Scribus zhodnotil? Rd bych ekl, e je to pikov software, kter nahrad InDesign i QuarkXPress, ale k tomu mu jet kus cesty chyb. Pokud se ale penesu do nich

Tituln strana asopisu Devtka

PRAXE

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

41

Ukzka asopisu cenovch hladin a budu srovnvat sMicrosoft Publisherem, vtz Scribus zcela jednoznan. Je to program, kter umouje vyprodukovat kvalitn vstup, podporuje sprvu barev, um dkov rejstk, dovol nastavit ku mezislovnch mezer adal drobnosti potebn kpkn sazb. dm do asopisu. Tak si obas vypomohu grafikou generovanou zContext Free, co je zajmav projekt, o nm Ano. Jednak LibreOffice Writer pro zpra- jsem se dozvdl na strnkch ikovncovn dodanch text ajednak GIMP pro ho grafika Vlada Gerasimova. pravu obrzk. Ve Writeru texty neSthnout ablonu asopisu Devtka. chm opravit pomoc rozen TypoJTB (nedvno jsem objevil typografick rozen z dlny Liberixu, kter brzy Ajak byste zhodnotil dokumentaci urit tak vyzkoum). lnky ukldm programu? ve formtu ODT. Jeliko je tento formt Velmi dobe. Sice jsem ji podrobn ne- vlastn archv, lze znj nsledn vybalit studoval, ale zatm jsem vn vdy nael originln soubory vloench obrzk, to, co jsem hledal. kter ppadn upravm vGIMPu avklPouvte pi vrob asopisu idal open-source programy?

Linux hnac silou pracovnch pleitost v IT


Robert Krtk | LinuxEXPRES.cz
Pestoe svtov ekonomika neprov nejastnj obdob, pracovnmu trhu v oblasti informanch technologi se da pomrn dobe. V rmci tohoto odvtv m v poslednch nkolika letech velkou slu poptvka po odborncch na operan systm Linux a potamo open-source produkty obecn. Tento rstov trend, na pozad balancovn na hran dal hrozc hospodsk krize, mapuje nov studie Linux Jobs Report. Studii ve spoluprci s organizac Linux Foundation zpracovala personln agentura Dice, kter se zamuje na IT adal technick obory.

PRAXE

napklad Seznam.cz. Linuxovm chytrm telefonm se systmem Android pat vce ne 50% trhu akad den je aktivovno pes 850 tisc novch zazen; toto slo roste o4,4% procenta kad tden. Pes 400 z 500 nejvkonnjch superpota na svt vkorporacch, na univerzitch ave vzkumnch institucch pouv Linux. Linux je tak nasazovn na vtin mission-critical infrastruktur, kter zahrnuj burzy, banky avojensk systmy. Tento rapidn rozmach zanechal adu Linux Jobs Report je prvn profesionln vpedchozm plroce. Navzdory nejis- vzdlvacch instituc nepipravench na zpracovanou studi podobnho rozsahu tm ekonomickm vyhldkm pokrauje enormn nrst poptvky po techna tma vvoje poptvky po linuxovch IT oblast vrstu apro uchazee slinu- nickch vzdlvacch programech se profesionlech. Sbr dat probhal vpro- xovou prax to znamen pomrn rov zamenm na Linux apbuzn opensinci 2011 za asti respondent zcelho vyhldky: dv tetiny firem zvyuj poty source technologie. Vsledn citeln svta. Vce ne 2300 personlnch linuxovch odbornk na kor ostatnch nedostatek profesionl spoadovanmanaer zvelkch podnik, stednch oblast kvalifikace. mi znalostmi Linuxu zaruuje linuxovm amalch firem, sttnch organizac azaVtina personlnch manaer vak profesionlm bezpen rok 2012. mstnavatelskch agentur reagovalo, piznv, e je velmi obtn najt mezi Velk poptvka po linuxovm talenpiem 42% bylo zUSA, 27% zEvropy uchazei o zamstnn lidi s poa- tu je dna zejmna rstem firem azvyaostatn zAsie, Austrlie adalch ob- dovanou kvalifikac. V85% oznauj hle- ujc se potebou obsluhovat linuxov last. dn linuxovch profesionl za technologie, jejich nasazovn tento Zvry studie by se daly shrnout do ponkud a velmi sloit. Vyplv to rst doprovz: 49% respondent oznat hlavnch bod: mimo jin z toho, e se Linux a open ilo za jeden z dvod hledn dalch Poptvka po linuxovm talentu source staly zcela zsadnmi stavebnmi linuxovch odbornk expanzi firmy stoup, ale odbornky je obtn na- prvky internetovch slueb, chytrch asouvisejc nrst linuxovch instalac. jt. telefon asuperpota. Dalch 48 % uvd jako dvod navy Firmy investuj nemal prostedky Na Linuxu b sluby jako Google, ovn podlu vyuit linuxovch techve snaze pilkat audret linuxov Facebook, Twitter nebo Amazon. Ves- nologi ve stvajcch firemnch opeodbornky. kch podmnkch meme jmenovat racch anutnost mt dostatek odbornk, Nejvt zjem je oprmrn zkuen vvoje aadministrtory Linuxu.

Poptvka pevyuje nabdku

Osm zdeseti respondent celosvtov oznauje najmn linuxovch odbornk za prioritu pro rok 2012. Urgence, sjakou firmy a organizace hledaj linuxov talent, se odr vcelkovm nrstu nborovch aktivit tm polovina personlnch manaer pedpokld, e vprvnch esti mscch roku 2012 pijme vce linuxovch profesionl ne

PRAXE

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

43

organizace. Velk podniky se nejastji zajmaj ovvoje linuxovch aplikac (49 %) a vvoje linuxovho jdra (46%). Tyto spolenosti toti nejen zvis na linuxovch systmech, ale m dl vce se zapojuj do nzkorovovho vvoje Linuxu apispvaj kdem vytvenm svmi zamstnanci zpt do hlavn vvojov vtve linuxovho jdra. kte se o stoupajc procento provozovanch linuxovch een postaraj. Tetina firem zrove potvrzuje, e se Linux stal titm jejich innost, aproto potebuj poslit svou ast vlinuxov vvojsk komunit prostednictvm novch zamstnanc. xov odbornci dostali pidno 5 % a jejich prmie byly naveny o 15 %. Navc tm tetina firem navyuje linuxovm profesionlm odmny nad rove ostatnch zamstnanc vrmci sv vlastn spolenosti. Mezi dal oblben motivan avrnostn prostedky pat prun pracovn doba a monost prce na dlku nebo monosti dodatenho vzdlvn prostednictvm kurz apodpory pi zskvn certifikac.

Vsledky studie Linux Jobs Report ukazuj, e Linux dospl do stadia, ve kterm pedstavuje jednu z nejdleitjch anejdynamitjch oblast pro trh pracovnch pleitost v oboru informanch technologi. Jedn se onejrozshlej softwarov projekt na svt, jeho vvoj idvacet let po svm Firmy si cen svch vzniku probh transparentn a je odbornk oteven vem zjemcm, kte se chtVzhledem kostr souti osluby kvalitj zapojit. nch linuxovch odbornk pipout Zjem ovvoje asprvce ada spolenost, ke kterm pat jak tm dv tetiny firem, e zavdj nejvt hri v IT (nap. IBM, Oracle agresvn opaten za elem nalkat Nejvt zjem je o linuxov vvoje nebo Fujitsu), tak regionln firmy, tto nov pracovnky nebo odmovat sv (67%) aadministrtory (55%), mn ji monosti vyuv a prostednictvm stvajc zamstnance se znalostmi Li- oIT manaery (20%) aextern konzul- svch vvoj pispv do spolen knuxu aohldat je ped nabdkami od ji- tanty (15%), piem ti tvrtiny respon- dov zkladny. Pro schopn linuxov nch spolenost. dent hledaj hlavn prmrn zkuen odbornky toto oteven prosted znaZatmco prmrn zven platu pro odbornky s35 lety praxe. men irok pleitosti k uplatnn profesionly v oblasti informanch Stoj za zmnku, e se skladba poa- vrostoucm potu spolenost, kter na technologi inilo vroce 2011 2%, linu- dovanch schopnost li podle velikosti Linux spolhaj.

Linux Jobs Report

Letn sout o linuxov telefon


Clem soute je vytvoit aplikace pro mobiln telefony Nokia N9 (s MeeGo) a Nokia 808 PureView (se Symbianem) s vyuitm Qt a QML. Mezi vherce budou rozdleny linuxov telefon Nokia N9 a dv vvojov zazen Nokia N950. Vce informac o souti Pihlsit a odevzdat aplikace je nutn do 30. z.

G E NE R L N PARTN E R

ME D I L N PA RTN E I

Zkuenosti s nasazenm LibreOffice ve spolenosti INTAX


redakce OpenOffice.cz | OpenOffice.cz
Ve spolenosti INTAX, kter poskytuje sluby v oblasti informanch systm a zabv se vvojem a drbou aplikanho programovho vybaven podle poteb zkaznk, maj s pouvnm rznch verz kancelskch program dlouholet zkuenosti.
Spomoc kancelskch program pipravuj rzn doprovodn materily analytickou, programtorskou auivatelskou dokumentaci, vytvej diagramy, schmata, tabulky aprezentace atak je vyuvaj pro vzjemnou vmnu informac pi komunikaci se zkaznky. Pedloni zde popisovali svoje zkuenosti s OpenOffice.org a nyn se snmi opt podl pan Karel Havlek ze zmnn firmy osvoje nov zkuenosti, tentokrt sLibreOffice 3.5.

PRAXE

Rozhodovn obudoucm kancelskm balku

Ve firm INTAX, spol. sr. o., jsme zaali pouvat OpenOffice.org ji vroce 2004. Koncem roku 2010 jsem o tom sepsal dosti obshl lnek [1], vnm jsou mimo jin popisovny konkrtn dvody, pro kvli komunikaci se zkaznky mus mnoho naich pracovnk stle pouvat tak Microsoft Office. Posledn verze 3.3 programu OpenOffice.org vyla vnoru 2011 aod druh poloviny roku jsme dlouho vhali, kterou znsledujcch variant zvolit: 1. Pokat na novou verzi klienta Lotus Notes 8.5.3, jeho soust je u nov trojkov verze IBM Lotus Symphony. 2. Pejt na samostatn program IBM Lotus Symphony 3.0.1. 3. Pokat apejt na nov LibreOffice 3.5. 4. Zstat uOpenOffice.org 3.3 aekat, zda bude nov verze. Nejprve jsme zavrhli prvn variantu, ato jet dve, ne byla vydna dlouho oekvan verze 8.5.3. Na IBM Lotus Symphony bylo pro ns sympatick, e

eli nkolik problmovch soubor avzhledem kdobrm vsledkm jsme se rozhodli, e na tuto verzi pejdeme. Teprve pi prci srznmi konkrtnmi dokumenty, tabulkami, prezentacemi aobrzky jsme poznali, jak m LibreOffice vhody ijak nov problmy jsou vzhledem iovldnm pkn zapad do snm spojen. systmu IBM Lotus Notes, kter ve firm V souasnosti stle zvaujeme pouvme u od roku 1996. Pi prak- itvrtou variantu. Uvidme, kdy (azda tickm pouvn se vak ukzalo, e vbec) se objev nov verze programu pln integrace IBM Lotus Symphony OpenOffice.org ajak bude fungovat. sIBM Lotus Notes nen zase a tak pln V dalm textu jsou na pkladech vhodn ae je zmnoha dvod lep popsny nae zkuenosti sprogramem mt dva samostatn programy. V ope- LibreOffice verze 3.5 pro Windows. Na ranm systmu se toti mezi nimi malch testovacch souborech, kter snadnji pepn ne mezi panely jsou vploze, si mete nkter popijednoho programu. Docela nepjemn sovan vlastnosti sami vyzkouet ado je, e nabdka je podobn avdetailech se diskuze ppadn doplnit svj nzor. pi pepnn mezi programy mn. Nov verze se dostvaj do spolenho in- (1) Rozdly vuivatelskm rozhran stalanho balku se zpodnm ahlav- anov funkce nm mnusem je, e pokud se objev Pi praktickm pouvn LibreOffice problm vkomunikaci ujedn aplikace, jsme oproti OpenOffice.org zaznamenatak to negativn ovlivn itu druhou. li rzn, sice drobn, ale pjemn zmUsamotnho IBM Lotus Symphony ny vuivatelskm rozhran atak rzn jsme oproti OpenOffice.org narazili na nov funkce. tyto nevhody: Vyznaen okraj textu v rozch esk slovnk, kter je stejn jako (stejnm zpsobem jako u IBM vLotus Notes (tzn. oproti OpenOfLotus Symphony). fice.org nezn spoustu slov, teba Po najet kurzoru khornmu nebo ani ahoj, to se vak d zsti nadolnmu okraji se zobraz modr pravit vlastnm uivatelskm slovra s tlatkem, kter umouje nkem), zhlav nebo zpat snadno pidat, schz program Draw, kter se obas formtovat, pop. smazat. hod pro kreslen vektorovch ob Formtovn dokument ulehuje rzk, nov volba Formt | Tituln nelze si instalovat rzn rozen strnka... (doplky) pomoc soubor oxt. Pi zobrazen dicch znak [CtrlF10] jsou vidt mezery na konci Kdy spolenost IBM potkem nora dk, take jsou hned patrn 2012 vydala prohlen, e kon s vivechny nadbyten mezery, kter vojem Lotus Symphony [2], tak jsme OpenOffice.org Writer nebyl druhou variantu tak zcela zamtli. schopen zobrazit. Vvoj LibreOffice jsme od loska Dv dleit funkce Styly aformprbn i kdy velmi zdrenliv tovn [F11] aNavigtor [F5] maj sledovali aomezen tak zkoueli. Hned nov vraznj ikony se lutou pot, co byla 14. nora 2012 uvolnna barvou, take si jich (zejmna nov) nmi oekvan verze 3.5, jsme vyzkouuivatel spe vimnou.

PRAXE
Stejn jako uOpenOffice.org 3.3 je u vnabdce volba Npovda | Vyhledat aktualizace... Tato funkce, kter zpotku vLibreOffice nebyla, nyn uivatele upozorn na novou verzi. (Automatick staen aktualizace pro LibreOffice 3.5.1 nen momentln kdispozici.) LibreOffice um soubory docx, xlsx apptx nejen pest, ale iuloit. Pomoc LibreOffice Draw lze otevt soubory vsd, kter vytvoil grafick program Visio (ten nkte nai pracovnci dve hodn pouvali). e stakto obrovskmi (komprimovanmi!) soubory se bn nesetkvme. (3) LibreOffice Impress uloil soubor ppt iteln ipro nov MS Office 2007/2010

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

45

Poznmka
Vyzkouejte si to na souborech DDE_text a DDE_data oba soubory si ulote do sloky C:\TEMP\, protoe ta byla pouita pi tvorb odkaz (d se to zmnit). DDE funguje pouze v prosted MS Windows.
Pi oteven souboru odt obsahujcho odkazy DDE vnov verzi Microsoft Office 2007 SP3 nebo 2010 se provede pouze poten jednorzov penos dat, protoe Microsoft Word si pole DDE hned pevede na obyejn text. Microsoft Office penos dat pomoc DDE pli nepodporuje, protoe vce pouv technologii OLE (Object Linking and Embedding). Pro tvorbu hromadn korespondence m proprietrn een umoujc spojen s Excelem, pop. sjinm zdrojem dat. (5) LibreOffice Calc nezachoval (nkter) pekrtnut vsouboru xls

Prezentan soubor ppt, kter byl pvodn vytvoen vPowerPointu, kolega upravil a uloil v programu OpenOffice.org Impress opt jako soubor ppt. Nkte lid, kte tento soubor od nj dostali, jej nemohli otevt. Ukzalo se, e pro PowerPoint verze 2000/XP/2003 a tak pro IBM Lotus Symphony nebo LibreOffice Impress zstal soubor inadle bez problm iteln, ale nov (2) LibreOffice Calc dokzal otevt PowerPoint ve verzi 2007 a tak 2010 obrovsk soubor xlsx hlsil, e soubor je pokozen aneotevel Velk soubor xlsx (chybov protokol jej. od zkaznka ovelikosti 12 MB svce ne Pokud byl ve zmnn soubor 290 000 dky) LibreOffice Calc cel pe- ppt stejnm zpsobem upraven auloetl, zatmco Excel z Microsoft Office en v LibreOffice Impress, tak se dal 2003 sdoinstalovanou nadstavbou pro inadle bez problm otevt tak vnoformty z Microsoft Office 2007/2010 vch verzch PowerPoint 2007 a2010. zobrazil jen prvnch cca 65 000 dk (vsouladu supozornnm na toto omezen, kter se objevilo hned po oteven souboru). Mete si to vyzkouet na souboru Stejn soubor otevel Microsoft Excel Chyba_prezentace po oteven 2010 rychleji azatek souboru zobrazil v OpenOffice.org v nm nco mnohem dve, ne dokonil ten cezmte a soubor ulote, take lho souboru (ve stavovm dku byl vidt rostouc poet petench dk). v PowerPointu u nepjde otevt. Program OpenOffice.org Calc pi otevOtevenm a uloenm v LibreOffirn tohoto souboru na nkterch poce Impress to zase opravte. tach zatuhnul, ale je teba konstatovat,

Poznmka

Poznmka
Na rzn omezen tkajc se velikosti ovem narme ve starch verzch z Microsoft Office jak v tabulkch, tak i v textovch dokumentech. Microsoft tmto zpsobem nut uivatele pechzet na nejnovj verzi z Microsoft Office 2010, ta vak u teba nepodporuje star formt Word 6, kter jeden n projekt stle vyaduje. Pekonn rznch omezen (nap. max. poet dk, max. poet znak, kter me mt text v buce, max. dlka poznmky, max. velikost vloench obrzk atp.) je dobr dvod, pro zkusit pro zpracovn pout LibreOffice. V ad ppad nm to u pomohlo.

Tato zken chyba byla patrn zpsobena njakm dvjm chybnm uloenm dat vMicrosoft Excelu, ale pro uivatele byla docela nepjemn. Rozshl tabulka obsahujc nkolik set dk byla kdysi vytvoena v Excelu a postupn byla mnoha lidmi rzn upravovna adoplovna. Nkter zznamy byly druhou stranou zamtnuty atexty vnkterch bukch byly proto (4) LibreOffice Writer spoli DDE pekrtnuty. Ztto tabulky byl vprogra(penos dat ztabulky do formmu LibreOffice Calc odstrann nepotovanho textu) tebn poten sloupec asoubor byl Zkoueli jsme technologii DDE (Dynamic uloen. Tato operace zpsobila, e nData Exchange), kterou m podporovat kter pekrtnut zmizela, ale nkter jeden aplikan program. Pro oven t- zstala, take uivatel si zmny vbec to funknosti jsme vytvoili textov neviml ana tuto neekanou chybu ho dokument odt pro LibreOffice Writer musela upozornit a druh strana. sodkazy na data, kter jsou vsouboru ods vytvoenm programem LibreOffice Calc. Odkazy mohou smovat pmo do libovoln aplikace podporujc techMete si to vyzkouet na testovanologii DDE, a to jak na jednotliv cm souboru Mizejici_preskrtnuti poloky, tak ina vce bunk tabulky. v Calcu vymate teba prvn slouDDE funguje opravdu dynamicky pec a pekrtnut u nkterch buavechny zmnn hodnoty se ztabulky nk zmiz. Potom udlejte tot ihned promtaj do formtovanho textu v Excelu. v souboru odt, ani by bylo poteba soubor ods ukldat. Oproti programu OpenOffice.org m LibreOffice vhodu Pokud se pln stejn prava vtom, e mu pi otevrn dokumentu provedla vMicrosoft Excelu, tak vechna odt ve Writeru nevad, kdy je tabulka pekrtnut zstala zachovna. V proods ji otevena vCalcu. gramu OpenOffice.org Calc nkter pe-

Poznmka

46

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN


programu LibreOffice Impress dolo kpostupnmu zpomalovn anakonec a k plnmu zaden potae, zatmco OpenOffice.org Impress stejn soubory zobrazil bez vtch problm. Jako problematick se tak ukzal tisk nkterch soubor ppt s barevnm pozadm na ernobl tiskrn. V tomto smru se OpenOffice.org Impress chov stejn jako LibreOffice Impress atak ztmavuje pozad, take texty jsou pak patn iteln.

PRAXE
stranila adu chyb, na kter jsme narazili ve verzi 3.5.0 a3.5.1. Nejvce nm vadilo, e nely otevt nkter star soubory DOC aani nkter nov soubory DOCX, piem OpenOffice.org je dokzal otevt bez problm. Kvli tomu jsme dokonce museli na nkolika potach OpenOffice.org opt nainstalovat. Ve verzi 3.5.2 program LibreOffice Draw ji sprvn zobrazuje sloen objekty, stejn jako to uml OpenOffice.org Draw, a hlavn LibreOffice Writer ve verzi 3.5.2 otevr dokumenty, snimi si pedchoz verze 3.5.0 a3.5.1 nedokzaly poradit. Zvrem tedy meme konstatovat, e pechod zOpenOffice.org 3.3 na LibreOffice 3.5.2 je pro ns pnosem. [1] HAVLEK, Karel. Zkuenosti spouvnm OpenOffice.org ve spolenosti INTAX, spol. sr. o. [online] Dostupn z: http://www.openoffice.cz/pouzivaji-openoffice-org/zkusenostispolecnosti-intax-spol-s-r-o-pouzivaji-openoffice-org (zveejnno 29. 11. 2010) [2] AFOV, Irena. IBM bude pokraovat ve vvoji OpenOffice.org akon svvojem Lotus Symphony. [online] Dostupn z: http://www.openoffice.cz/novinky/ibm-bude-pokracovat-ve-vyvoji-openoffice-org-a-k onci-s(zveejnno 2. 2. 2012)

krtnut zmizela pln stejn jako vLibreOffice. Zde se patrn jedn ochybu i spe jen neshodu vExcelu. Kdy budeme v testovacm souboru hledat formt: pekrtnut, tak najdeme pouze jednu buku (tu, u n pekrtnut zstv), akdy se ble podvme na vlastnosti udalch bunk, zjistme, e se hodnoty sice zobrazuj pekrtnut, ale ve vlastnostech je zapsno pekrtnut dn. Uveden problm je nepjemn tm, e se uivatelm zd, e Excel vMicrosoft Office funguje dobe ae problmy zpsobuje Calc vLibreOffice. Nikdo vbec netu, jak dal podobn zvady se mohou asem jet objevit. Proto by se pro kancelsk aplikace mly u konen vce pouvat dobe zdokumentovan oteven formty, kter toto riziko urit sn. (6) LibreOffice Impress zobrazuje atiskne prezentace jinak ne PowerPoint

Poznmka
Mete si to vyzkouet na souboru Chyba_prezentace zobrazit a vytisknout v rznch reimech (barevn, v odstnech edi, ernoble) a porovnejte vstupy z Impressu a z PowerPointu.

Po nkolika experimentech se ukzalo, e pokud se pi tisku msto Barva: Prezentan soubory spponami ppt, Stupn edi zvol Barva: ern abl, pptx apps (pro okamit sputn tak je vsledek tisku docela uspokojiv. prezentanho reimu, s=show) mohou Uivatel vprvn chvli tuto monost ani obsahovat data rznho charakteru an- nezkou, nebo na obrazovce je ern kter se vprogramu LibreOffice Impress abl stejn nepouiteln jako stupn otevraj mnohem dle ne vprogramu ed. PowerPoint, co je zpsobeno nutnm pevodem do formtu odp. Dodatek po napsn lnku Problematick bvaj zejmna prezentace s mnoha obrzky. Teba po Ne byl tento lnek zveejnn, vyla INTAX, spol. sr. o. oteven nkterch soubor pomoc nov verze LibreOffice 3.5.2, kter od-

openMagazin
Vydv: Liberix, o. p. s. za podpory QCM, s. r. o. fredaktorka: Irena afov Sazba: Michal Hlavat Jazykov korektura: Petr Novotn Adresa redakce: Liberix, o. p. s., Erbenova 2, 779 00, Olomouc Telefon: (+420) 595 175 184 Web: www.openmagazin.cz E-mail: redakce@openmagazin.cz

PISPVAJ

O ASOPISU
Pouvme svobodn software:

Licence CC BY-NC-SA 3.0, umouje openMagazin it atisknout, ale nesmte jej mnit, ani komern vyuvat. Autorsk prva nle autorm lnk.

ISSN 1804-1426
Vrobu podpoili finann:

Pouvn kancelskho balku OpenOffice.org ve kole v Jesenici


Redakce OpenOffice.cz | OpenOffice.cz
Jesenick kola je zajmav tm, e spojuje mateskou, zkladn i umleckou kolu. A mon prv proto, e do n chod takov mnostv k, chtlo jim veden koly umonit poznat alternativu ke konkurennmu kancelskmu balku. ci pouvaj OpenOffice.org radji, protoe je pro n finann vhodnj. Veden koly povauje za nedostatek OpenOffice.org oproti konkurenci men rozenost amalou podporu.
Pro pouvte OpenOffice.org? Tento kancelsk balk jsme pouvali zpotku hlavn kvli tomu, e byl zdarma. Nyn ho pouvme jen na kovskch stanicch hlavn kvli tomu, aby se seznmili isdal nejrozenj alternativou kplacenmu balku Microsoftu, tedy pouze kvukovm elm. Jac uivatel, na kolika potach akolik jich je? Popite typ dokument, kter obvykle vytvte nebo zpracovvte. Klady

PRAXE

Zpory

+ Cena. + Podobnost s komernm standardem. Men rozenost apodpora oproti komernm alternativm. Tkopdnj ovldn.

Je podle vs literatura adokumentace kOpenOffice.org dostaujc? Chyb vm nkter typ dokumentace? Neumm posoudit. Byli byste ochotni vnovat finann prostedky na pravu vlastnost OpenOffice.org nebo na vytvoen specilnho rozen? Nelze, jsme rozpotov organizace.

Jednoduch textov dokumenty, tabulky ananejv prezentace. Mte problmy pi vmn dat, nap. vppad soubor Microsoft Office? Pokud ano, popite, prosm, jak to bvaj.

Problmy byly hlavn ve starch verzch, Uvete prosm informace ova orgakdy komern alternativy neumly otev- nizaci anapite sv jmno apozici i Jedn se oodhadem 60 pota vpo- t soubory spponou*.odt. Svydnm funkci. taovch uebnch, kde je instalovn pro novch verz komernho programu od Zkladn kola, Matesk kola, ely vuky. ci toti doma vnemalm Microsoftu, tedy od verze 2007, proZkladn umleck kola Jesenice, potu radji pracuj na Openoffice.org, blmy ustaly. KRybnku 800, 252 42 Jesenice, protoe je to pro n finann vhodnj Martin Vondrek (sprvce operane zakupovat kancelsk balk od Zhodnote kvalitu prce skancelnho systmu), skm balkem OpenOffice.org. Microsoftu. vondracek<zavin>jesenickaskola.cz Vhoda je, e je zdarma, ale nevhodou je www.jesenickaskola.cz Na jakch operanch systmech troku jin atkopdnj ovldn oproti OpenOffice.org provozujete? komernm programm ahlavn men znWindows 7 (60 stanic). most mezi lidmi ne ukomernch produkt.

Ti pekky blokujc rozvoj IT prmyslu


Vlastimil Ott | LinuxEXPRES.cz
Oblast informanch technologi se velmi rychle rozvj a stle vce ovlivuje spolenost jako celek. Informan politika sttu je klem ke spolenosti jej statistick minulosti, datov souasnosti i predikovan budoucnosti. Stt m tak vtto oblasti uniktn pozici, jej kredibilitu uruj pouit technologie, erudice odbornk a transparentnost proces. V souasnosti jsou aktuln ti hrozby, kter negativn ovlivuj dynamiku rozvoje informan spolenosti.

PRAXE

Zeptali jsme se prezidenta FSFE

Karsten Gerloff je prezidentem Free Software Foundation Europe, neziskov organizace propagujc v Evrop svobodn software, oteven formty dat a mylenky svobody v digitln spolenosti. Upozoruje tak na monosti, kter svobodn software nabz komernmu sektoru asttn sprv. Karstenu Gerloffovi jsme poloili nkolik otzek bhem konference LinuxCon Europe, kter se konala na konci jna 2011 vPraze.

1. Kolektivn sprvci prv vyhrouj

VR se objevilo sdruen, je zskalo od ministerstva kultury status kolektivnho sprvce arozesl nap. internetovm kavrnm dopisy, vnich na zklad jakhosi vnosu Evropskho soudnho dvora poaduje platbu za grafick uivatelsk rozhran (GUI). Setkal jste se spodobnmi aktivitami jinde vEvrop? Jak se jim brnit?

Karsten Gerloff: Nesetkal, slym to poprv. Zn to spe jako pokus osnadn vdlek ne jako serizn podnikn. Pedejte nm podklady, a ne nai prvnci piprav reakci, doporuuji dopis hodit do koe. Ikdyby tato organizace mla prvo mluvit za lidi, kte by mli koncept grafickho rozhran patentovan, co je podle mho nzoru vEv-

jet navc mus tak koupit. V ppad pechodu na svobodn software radme vdy organizacm, aby se dvaly dle ne za prvn rok anepotaly jen nklady prvnho roku po migraci. Nklady na zaveden svobodnho softwaru mohou bt po prvnm roce srovnateln nebo vy ne nklady na nesvobodn software. Ale rozdl spov vtom, e vppad svobodnho i otevenho softwaru nklady pot klesaj. Do propotu by mly rop neprosaditeln, bylo by to pln bt zahrnuty tak nklady na pestup, poprv, kdy bychom slyeli otom, e je tedy kolik bude stt zruen zvislosti na uivatelsk rozhran jako celek paten- jednom subjektu. Vme, jak IT funguje tovan. po 57 letech je poteba nov een , Kdyby bylo teoreticky mon zskat take tyto nklady je poteba zohlednit patent na grafick uivatelsk rozhran, u na zatku. u by to dvno nkoho napadlo, protoe Vechny tyto argumenty je poteba grafick prosted maj programy u stle dokola vysvtlovat zodpovdnm dlouho. Povauji to za podvod avydi- lidem. A to prostednictvm rznch dustv. kanl novin, rozhovor, konferenc, asopis pro IT obor apodobn. Amus to bt provdno citliv. Velkou roli mohou hrt firmy, kter svobodn software produkuj. Mly by se zamit na veejn zakzky aastnit se jich. Mohou tak fungovat jako kontroln mechanismus, zda jsou vechny zakzky vyhleny vsouladu se zkonem, tedy zda napklad neobsahuj konkrtn znaky anzvy. Pokud na takovou vzvu i veejnou zakzku naraz, mly by na jej ne2. Stt bv zvisl na zkonnost upozornit Evropskou komisi jednom dodavateli (udlat to me kdokoliv). Ta pak me rozhodnout ostaen zakzky. Problmem, kter je vR patrn vmnoha institucch sttn sprvy 3. Softwarov patenty asamosprvy, je zvislost na jednom omezuj rozvoj dodavateli (vendor lock-in). Lze se tto situaci vyhnout? Karsten Gerloff: Vprvn ad je nutn IT Jak ze svobodnho softwaru i patenmanaerm vysvtlit, pro jim tato t udlat tma, knmu se rozbhne situace kod. Stoj to hodn penz, p- veejn diskuse? stup dodavatelsk firmy je neflexibiln, akdy firma zkrachuje, nic si na n nevezmete. Hlavn se ale pltv penzi daovch poplatnk, protoe se to een

Karsten Gerloff: Kolem patent je te momentln pomrn klid, co lze chpat tak jako ticho ped bou. Moje rada tedy zn: spojit se shospodskmi ko-

PRAXE
morami apodobnmi podnikatelskmi sdruenmi zejmna v oblasti IT a vysvtlovat jim riziko softwarovch patent. Zejmna men vrobci nemaj dvod mt patenty voblib znamen to pro n jen riziko anklady, nevyplat se jim to. V minulosti jsme s podobnmi organizacemi spolupracovali a pomohli jsme jim vytvoit si na softwarov patenty nzor. Tmatem se obvykle zabv jen pr aktivist, kte maj asto radikln nzory. Pro podnikatele jsou patenty sice problm, ale maj zodpovdnost: najmaj zamstnance, plat dan a d se zkony. Pokud si vybudujete dvryhodnou pozici apodnikatel i jejich sdruen vm naslouchaj, mete jim vznamn pomoct. Akrom toho je samozejm nutn aktivita vkomunit pednet, diskutovat, pst otom. DILIA, divadeln, literrn, audiovizuln agentura; OSA Ochrann svaz autorsk pro prva kdlm hudebnm; INTERGRAM Nezvisl spolenost vkonnch umlc a vrobc zvukovch a zvukov obrazovch zznam; OOA-S, Ochrann organizace autorsk Sdruen autor dl vtvarnho umn, architektury aobrazov sloky audiovizulnch dl; Obansk sdruen Gestor ochrann svaz autorsk; Ochrann asociace zvuka autor, OAZA. O aktivit jednoho ze sdruen, kter poaduje platby za grafick uivatelsk rozhran, si mete pest na portlu LinuxEXPRES. Stejn jako vppad jinch vhrunch dopis plat ivtomto ppad: Nic neplatit.

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

49

avych plateb. Vokamiku, kdy [sttn] zakzka skon, dodavatel ji nem motivaci spolupracovat. Data uloen vuzavench formtech se mohou stt nedobytnou pohledvkou. eenm pro stt coby zkaznka jsou zodpovdn atransparentn realizovan veejn zakzky, kter budou slouit ke skutenmu nalezen objektivn nejlepho dodavatele. Vyuit open source adalch otevench systm je douc, protoe si stt udr kontrolu nejen nad softwarem, ale zejmna nad daty, ato svhledem do budoucna.

Patenty na software

Kolektivn sprva prv

Oprvnn kvkonu dobrovoln kolektivn sprvy autorskch prv udluje ministerstvo kultury. Podmnky aokolnosti kolektivn sprvy uruje Autorsk zkon (paragrafy 95 a 104). Principem kolektivn sprvy je kolektivn uplatovn akolektivn ochrana majetkovch prv autorskch amajetkovch prv souvisejcch sprvem autorskm aumonn zpstupovn pedmt tchto prv veejnosti (AutZ.95). Kolektivnm sprvcem me bt pouze prvnick osoba, ve kter se pmo nebo prostednictvm tet osoby sdruuj nebo astn nositel prv, kter pi kolektivn sprv zastupuje (AutZ.97, 2). V souasnosti je ureno est organizac, kter maj prvo kolektivn sprvy autorskch prv (jde oobansk sdruen):

Vendor lock-in

Vendor lock-in je oznaen pro situaci, kdy je zkaznk zcela zvisl na svm dodavateli azmna pomr by vyadovala vrazn nklady na stran zkaznka. Ten si je asto sv nevhodn situace vdom, ale nen schopen i ochoten prostedky na prolomen zvislosti vynaloit. Vsituaci zvislosti na jednom dodavateli se ocit stt, kter asto nevyaduje pouit otevench standard atechnologi, akoliv by tm jen zskal; pkladem mohou bt datov schrnky postaven na uzavenm softwaru jedn spolenosti. Dodavatel si je sv pevahy vdom a vyuv j me sv sluby pedraovat, poskytovat vomezen me a nekvalitn, aby doshl dalch

Patent je zkonn ochrana vynlez zaruujc vlastnkovi patentu vhradn prvo kprmyslovmu vyuit vynlezu. Patenty na software jsou vynlezy realizovan potaem. elem klasickch patent je ochrana investice, kterou vynlezce vloil do procesu vytvoen, a monost levn realizovat vrobu. Vppad softwaru je ale situace jin velc vrobci se sna patentovat triviln mylenky nebo postupy, protoe prmrn program je kombinac mnoha bnch postup. m vce zkladnch algoritm nebo kon bude patentovno, tm sloitj bude pro [mal] vrobce vytvet programy bez poruen nebo pouit patentov chrnnch prvk. Oboj brn vvoji nebo jej zsadn prodrauje, co me bt nejen pro mal astedn vrobce likvidan. Patenty na software jsou v Evrop pedmtem diskuse (1, 2, 3) aas od asu se jimi zabv Evropsk parlament vreakci na innost siln patentov lobby. Situace tedy nen vyeena.

Evropa upednostuje open source


Daniel Sedlek | OpenOffice.cz
e-TrustEx: Open-source Chcete-li vdt vce, sthnte e-brouru TrustEx. platforma, kterou poskytne Evropsk komise veejnm Vdaje na open source ve sprvm Evropy pro snadveejn sprv ve Francii nou vmnu digitlnch rostou o30 procent ron informac
Evropsk unie si klade za cl zlepit zpsob efektivn komunikace zejmna pro obany, podniky a veejn sprvy vjednotlivch lenskch zemch. Aby se tak stalo, mly by informace proudit pes bezev hranice. Jet dnes nedostatek interoperability mezi orgny veejn sprvy vEvrop brn poskytovn etnch digitlnch veejnch slueb pes hranice atak nap odvtvmi. Digitln zpsob u spoluprce mezi veejnmi sprvami by vznamn snil administrativn zt pro podniky aobany vEvrop. lensk stty maj monost se pipojit aurychlit zavdn interoperabilnch digitlnch slueb na evropsk rovni. Evropsk komise dv k dispozici oteven e-TrustEx. Jedn se o open-source platformu SOA se souborem obecnch slueb, kter zajist bezpenou vmnu dokument vdigitln podob, od systmu ksystmu aprostednictvm standardizovanch rozhran. Jeho roziitelnost v kombinaci sopen-source pstupem umon vytvoen ekosystmu opakovan pouitelnch modul aaplikac. Napklad jeho prvn modul, oteven e-PRIOR, nabz elektronick zadvn veejnch zakzek obchodnch slueb sclem umonit vmnu doklad o veejnch zakzkch v digitlnm formtu mezi orgny veejn sprvy ajejich dodavateli. Cl evropskho e-Government aknho plnu na roky 2011-2015 je ambicizn: Do roku 2015 zajistit, aby 50% oban EU a80% podnik mohlo vyuvat slueb elektronick veejn sprvy. e-TrustEx pome veejn sprv kdosaen tohoto cle. si

PRAXE

Francouzsk prezident ekl, e svobodn software m strategick vznam pro rozvoj digitlnho sektoru ve Francii. Podpora svobodnho softwaru ve Francii

amatematickch aobchodnch metod. Sarkozy je pro softwarov patenty. Oba se tak neshodnou na roli free aopen-source softwaru ve kolstv. CNLL k, e Sarkozy je ochoten podpoit vt roli svobodnho softwaru ve kolstv, ale nen to prioritou. Pro Hollanda to naopak prioritou je: Vzdln by nemlo mt studenty jako pouh spotebitele IT, ale naopak jako tvrce, kte mohou deifrovat a pst kd pro tento digitln svt.

CNLL (Conseil national du Logiciel Libre) je obchodn skupina, kter zastupuje IT spolenosti poskytujc sluby postaven na svobodnm aopen-source softwaru. Zveejnila zprvu, ve kter francouzsk prezident Nicolas Sarkozy ekl (vkvtnu 2012), e 15% zrozpotu na IT veejnch sprv ve Francii se vynakld na nkup slueb zaloench na svobodnm aopensource softwaru a e tato stka navc roste o30% ron. Sarkozy ekl, e svobodn software m strategick vznam pro rozvoj digitlnho sektoru ve Francii. Nicolas Sarkozy aFranois Hollande upednostuj open source

Maarsk vlda sponzoruje vvoj nstroj ODF

Maarsko investuje do vylepen aplikac, kter pouvaj Open Document Format (ODF). Clem je zajistit kvalitn nstroje ODF, nap. vylepit spoluprci na dokumentech avneposledn ad zkvalitnit nstroje pro mobiln potaov zazen. Cle projektu Maarsk vlda investuje 370 milion HUF (maarskch forint, tj. asi 1,23 milionu eur) do tletho projektu na zlepen aplikac, kter pouvaj Open Document Format (ODF). Finann prostedky jsou rozdleny mezi katedru softwarovho inenrstv na univerzit vSzegedu aspolenost Multirci, kter rozvj open-source program EuroOffice kancelsk aplikace zaloen na LibreOffice a OpenOffice.org. O spolenosti Multiraci jste se na tomto webu ji mohli dost v lncch Jak simulovat pohyb planet kolem Slunce aPluginy EuroOffice vzorce na rastry, pevod mezi fyziklnmi jednotkami, rov kdy aredukce dat. Clem projektu je zajistit kvalitn nstroje ODF, najt nov zpsoby, jak spolupracovat na dokumentech pomoc tohoto otevenho standardu formtu soubor avylepit nstroje pro mobiln potaov zazen, kter mohou vytvet apouvat ODF, vysvtluje Kzmr

CNLL vposlednch mscch piblila nzory vech kandidt vprezidentskch volbch na svobodn aopen-source software. Dle tak skupina informuje, e Nicolas Sarkozy a Franois Hollande upednostuj tento typ softwaru. Hollande zdrazuje, e svobodn aopen-source software umouje sdlen aplikac a zvyuje konkurenci mezi poskytovateli IT slueb. Vem se nzory kandidt neshodly Nzory obou kandidt se rozchzely votzce, zda povolit patentovn softwaru. CNLL pe, e Hollande je proti tmto patentm. Cituje Pokraujc zvazek, kter zaal bitvou vedenou socialistickou europoslankyn Michel Rocard. Zarume, e patentov systm, nebude pleitost klegalizaci softwarovch patent

PRAXE
Koleszr, jeden z vvoj softwaru vMultirci. Szegedsk univerzita bude zajiovat kvalitu apouitelnost souvisejcch vzkum avvoj nstroj. Multirci bude vyvjet aplikace pro kancelsk balky a pracovat na nkolika rozench. Konkrtn bude univerzita pracovat na zlepen metody, jak analyzovat zdrojov kdy softwaru, abude pichzet se zpsoby, jak zobrazit a informovat okvalit kdu. Dal vzkumn tma je vvoj nstroje pro testovn pouitelnosti uivatelskho rozhran. Multirci zane pracovat na verzi EuroOffice pro tablety achce zlepovat jeho funkce. Budouc vvoj Dotace umouje specialistm ODF, jako je Koleszr, ast vmezinrodnch stch na vvoj tohoto formtu, vetn jednn podanch organizac pro normalizaci OASIS aODF Plugfests. Na tchto akcch mohou otestovat sv imple- mentace ODF apracovat na novch specifickch funkcch. Jeden zODF Plugfest se konal vBruselu ve dnech 19.20. 4. 2012. Koleszr zde pedstavil nadchzejc verzi EuroOffice. Spolenost Multirci vyvj nkolik specializovanch komernch rozen, vetn nakldn srznmi jazyky pomoc vzorc asprv mapovch diagram. Vtina naich zkaznk pochz z Nmecka a USA, ale mme klienty po celm svt. Vechny maarsk veejn sprvy mus do konce tohoto roku zmnit sv elektronick dokumenty na oteven standardy. Tato politika nm dv velkou nadji, k Koleszr stedn vlda velmi usiluje ooteven standardy.

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

51

Msto Dortmund uvauje oopen source


IT oddlen msta Dortmund, osmho nejvtho msta Nmecka, zvauje, zda je mon zvit vyuvn free aopen-source softwaru. Oddlen IT studuje nov politick dokument, kter byl zveejnn zatkem kvtna. Dal nmeck msto uvauje ootevenm softwaru

centra nmeck spolkov vldy, OSS Kompetenzzentrum, dne 19. dubna.

Poznmka
Lock-in: Proprietrn uzamen (vendor lock-in), nebo tak uzamen zkaznka. in zkaznka zvislm na produktech a slubch konkrtnho subjektu tm, e vytv znan nklady na pechod na produkty a sluby jinch subjekt. Toho lze doshnout napklad pouitm nestandardizovanch soust produktu, kter jsou chrnny patentem. Zdroj Wikipedie

Christian Nhle, autor dokumentu ajeden z ednk z Dortmundu, pe: Open-source software je politicky, ekonomicky a technicky vhodnj. Vysvtluje, e tento typ softwaru posiluje demokracii, protoe umouje veejn prozkoumn kdu anabz nejlep pehled oadministrativnch procesech. Christian Nhle tvrd, e open source pomh vyhnout se monopolm aprodejcm lock-in IT. Lep konkurence zv monosti pro mal a mstn spolenosti. Jestlie bude pechod na open-source software stt Dortmund mn ne proprietrn aplikace, kter nyn pouv, stoj za to spotat okolik. Rozhodnut o pouit open source vdlouhodobm horizontu povede kprohlubovn spoluprce sdalmi obcemi. Je to politick nvrh, kter nyn zkoum oddlen IT, k Nhle. To me trvat nkolik msc, ale doufm, e dokument nsledn zbav Dortmund zvislosti na jeho dodavatelch lock-in IT. Veejn pouvan software mus bt ovldn veejn, nikoli soukrommi firmami. Politick dokument byl zveejnn na internetovch strnkch open-source

Odkazy:

Pvodn zprva, anglicky Open e-TrustEx Open e-PRIOR Akn pln na webu Evropsk komise, anglicky Zprva na Joinup, anglicky CNLL (Conseil national du Logiciel Libre), francouzsky Originln zprva, anglicky Multirci, anglicky Szegedsk univerzita, anglicky Pvodn zprva, anglicky Open Source Software im geschftskritischen Einsatz bei der Stadt Dortmund, nmecky Dortmund na Wikipedii, esky Lock-in, Wikipedie, esky

Tom Matjek: Slax u nevyvjm, nemu si to dovolit


Petr Krm | Root.cz
Rozhovor s Tomem Matjkem, autorem live distribuce Slax, kter u dva roky nevydal novou verzi. Jet ped pr lety to pitom byla jedna z nejslavnjch linuxovch distribuc a jej vhlas sahal daleko za hranice esk republiky. Co se se Slaxem stalo? Pro se nevyvj, a zmn se to jet?
Pedchoz rozhovor s Tomem Matjkem, autorem Slaxu, jsme dlali tm pesn ped esti lety, na veletrhu akonferenci LinuxExpo. To bylo vdob, kdy byly Slax i LinuxExpo v nejlepm vku ajejich slva rostla. Dnes jsme ale o est let dle, Tom je z Prahy zpt v umperku, LinuxExpo letos nebylo aSlax se u dva roky nepohnul. Pro? Posledn verze Slaxu vyla u ped dvma lety. Jak je stav projektu?

ROZHOVORY

Je to u vn tak dvno? Ten as teda let. Pravdou je, e u jsem na to vn dlouho neshl, avdohledn dob asi nebudu mt zdroje na tom nco zmnit. Na druhou stranu ipesto, e je systm zastaral adlouho neaktualizovan, je stle pln funkn na vech rozumnch konfiguracch (x86 kompatibilnch), stle jej lid stahuj aobas si pou oradu i poaduj urit zdokonalen nebo rozen. Star (a pravdpodobn drav) verze Firefoxu nebo jinch aplikac na live distribuci lidi moc trpit nemus, uivatel live systm berou jen jako urit nouzov nebo demonstran een. Ozvaj se ti uivatel aptaj se na nov verze?

nkolika zpsoby, bezspn. Jednm modelem byla reklama na webu, to ale nepokrylo ani nklady na server. Dalm pokusem byl veejn systm dar, kdy kad, kdo chtl, mohl poslat dar libovoln ve, ajeho jmno pak zilo na tabuli cti, ani tohle ovem nepokrylo ani zkladn nklady platm nco kolem 3000 korun msn za server, kde b en ikdy clem dt je naopak umoit jak Slax, tak online build rozhran (kde si m. Nemu si tud dovolit do Slaxu in- uivatel naklik, kter balky chce mt vestovat ani penze, ani lidsk zdroje. vISO souboru asthne hotov ISO dle Kdybych za to dostal zaplaceno, to by by- zadn). la vc samozejm jin, ale veker moje dvj pokusy se nesetkaly Neexistuje jet njak jin obchodn s spchem, a tud se soustedm na model? innosti, se ktermi rodinn rozpoet l- Nco m napad, ale nemm tuen, pe vyplnm. jestli by se to ujalo. lo by o reklamu Vdnen dob u tak asi nen takov formou wallpaper. Vsouasn dob je poptvka po live distribucch, nebo spousta firem, kter plat teba dv komon po operanch systmech obecn, runy za klik na jejich reklamu, ivc. Nalidi potebuj prohle ainternet. Ope- padlo m umonit firmm pidat do ran systm je de facto nezajm. Slaxu jejich vlastn wallpaper. Pedstavit si to me teba jako fullscreen reklamu Zkouel jsi teba sehnat njakho firmy Internet Info na pozad plochy sponzora? (desktop background) Slaxu, njak Obecn jsem zkouel Slax monetizovat krsn obrzek I'm lovin' It, ppadn by

Dnes u ani ne. Dv, asi rok po posledn verzi, se ptal kadou chvli nkdo. Myslm, e u ale iskaln uivatel pochopili, e se vvoj momentln nekon a vhled do budoucna nen nijak optimistick pokud se tedy nenajde njak relevantn sponzor. Uil jsem si na sebe bi vpodob eny, dvou dt (mm dva kluky, 4 a5 let) adost vysok hypotky aveker as vynakldm na jejich umo-

ROZHOVORY
se dal snadno eit i cel branding (grafick logo firmy pi bootu atd.). Technicky je relativn snadn kadmu, kdo Slax stahuje, podstrit libovoln wallpaper. Nejene by takov reklama vyskoila na danho uivatele opakovan vdy, kdy by Slax pouil (nabootoval do grafickho rozhran), navc by ji vidl ikdokoli dal, komu uivatel bude Slax ukazovat, akad, komu Slax zkopruje. Nechala by se udlat iikonka na ploe s odkazem na strnky firmy, nebo homepage vbrowseru nastavit na strnky firmy, monosti jsou velik. Ve by lo navc zautomatizovat, firmy by se registrovaly na webu samy, nahrly svj wallpaper ajinou grafiku, nastavily cenu za jeden wallpaper, au by to jelo, teba iformou aukce kdo d vc, ten jde dv. Vsouasn dob m (za ta lta existence) Slax skoro ti miliony staen, ato potm jen sthnut zhlavn strnky. Pokud by byl tenhle model implementovan u od zatku, apokud by firmy byly ochotn za jeden takov sthnut obrandovan Slax zaplatit alespo tolik, co plat za jeden klik na reklamu (uveden dv koruny), vydlal by mi Slax u vc ne est milion korun, ato bychom rozhodn te nedlali tenhle rozhovor na tma pro je Slax mrtv. Ovem realizace neho takovho by momentln vyadovala vydat novou verzi, co je celkem komplikovan a pracn a nemm na to as. Tud si o tom asi nechm jen zdt, nebo mu doufat, e si tohle nkdo pete a nadchne ho to natolik, e bude ochotn za podl ze zisku zafinancovat nkladn upgrade. Co je na t nov verzi tak pracnho?

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

53

Mysl si, e pijdou, kdy oznm Pedevm je bezpodmnen nutn vy- oficiln konec vvoje? dat 64bitov Slax, ale podret i32bitovou Myslm, e u pily, ale vsledek variantu. Vdnen dob, kdy m ipr- (alespo podle tch nkolika mlo, co mrn pota vc ne 2 GB RAM, je 64bi- jsem testoval) nen nim extrmn zatov verze podle mho nzoru nutn. jmav. Nikdo nem zdroje na to, udlat Nicmn to vci dost komplikuje. Dalm to podn na zelen louce. je vmna desktopovho prosted, KDE 3 je star acokoli jinho (a u KDE 4 ne- Je podle tebe Slax vnem jedinen, bo Gnome nebo cokoli) poaduje aby stlo za to vnm pokraovat? kompletn rebuild vech zvislost Nesetkal jsem se sjinou live distribuc, (knihoven atd.) akompletn novou ana- kter by ve srovnateln velikosti (200 lzu, co vechno mu smazat (kvli ve- MB) nabdla tolik funkc, vetn pln likosti). V neposledn ad je tak funknho gcc kompiltoru abuildovapoteba upgrade na nov kernel avnm cch nstroj, KDE, office aplikac atd. obsaen nov formt komprimovanho Zpsob balkovn softwaru ve Slaxu je Squashfs (s podporou LZMA pmo zajmav tm, e balky nerozbaluje, ale zjdra). Odpadne tm nutnost patchovat pouv pmo vzabalen form. Cel jdro (Slax m vsob squashfs sneofici- architektura overlay aufs nad tmpfs ln LZMA podporou, kterou jsem ped umouje pouvat systm izread-only lety sm financoval), ale vyvstvaj mdia (teba zCD) avytv tak dokoproblmy se zptnou kompatibilitou. nalou iluzi pln zapisovatelnho systmu, uivatel me naprosto ve mnit. Slax byl (aje) zamen na uivatele po celm svt. To se nenael nikdo, Jakou live distribuci pouv? kdo by ti pomohl? No tak momentln kdy potebuju, tak Oslovil jsem ikomunitu uivatel, asi 50 000 mail lid, co ekaj na novou verzi, snvrhem, e pokud chtj novou verzi, mou se spojit, kad poslat pr drobnch msn, ave vsledku tak Slax financovat. Pipojilo se asi 200 lid spr dolary msn, to nemlo smysl, tak jsem to zruil apenze vrtil. Zaznamenal jsi u snahy onjak fork? pod star Slax, samozejm. Mysl, e je ance, e Slax jet oivne?

ance je vdycky, j bych to nezatracoval. Ale stejn jako se k bez prce nejsou kole, tak j ktomu musm vdycky dodat bez penz do hospody nelez. Dkuji za rozhovor.

Ty se vyskytovaly ivdob, kdy Slax byl jet vyvjen, nicmn se jejich monitoringem pli nezabvm.

54

Ti vlastnosti Writeru vLibreOffice, kter se mi lb


Vlastimil Ott | OpenOffice.cz
LibreOffice ve verzi 3.5.2 obsahuje vlastnosti, u kterch si lovk posteskne, pro tam nemohly bt u dvno. Urit nebylo sloit je naprogramovat a efekt pro uivatele je vrazn pozitivn. Take mn se lb tyhle ti.
prci azvyuje komfort. Ikona vpravo zobraz klasick okno pro vyhledvn anahrazovn textu.

ERVENECSRPEN 2012 OPENMAGAZIN

Z BLOGU

Vytven zhlav azpat

Online aktualizace

Zhlav azpat jde vytvet pmo pi psan dokumentu, objev se pi pejezdu my. Stm souvis odstrann rmeku pro papr, take plocha psob volnji aleheji. Snadnji se pe.

Poznmka
Jen pod nechpu, pro styl Zhlav a Zpat neobsahuje vystedn textu. Existuj toti lev a prav varianty, ale tu stedovku lovk mus nastavit run ve stylu.

Zatm jsem jet neml pleitost vyzkouet to vpraxi, protoe novj verze zatm nen. VLinuxu to nem takov vznam, protoe software se instaluje ve sprvci softwaru, ale pokud se mi sthne nov verze, kterou budu moct pomoc sprvce softwaru nain-stalovat, nebudu vbe cproti. Ostatn tuto verzi jsem tak instaloval run (tzn. sthl jsem ji zwebu).

Panel rychlho hledn v LibreOffice

Poznmka
Vylo na webu Elektronick Ott. Blog Elektronick Ott, jeho autorem je Vlastimil Ott, podlh licenci Creative Commons Uvete autora-Nevyuvejte dlo komern-Zachovejte licenci 3.0 Unported

Rychle najt anahradit

Panel pro rychl hledn byl slibovn jet do OpenOffice.org, mm pocit, e vzatm posledn verzi nakonec je. Naprost blbost, ale straliv to urychluje

Aktualizace LibreOffice

LibreOffice vytvoen a prava zhlav (zpat)