Sie sind auf Seite 1von 1

M.

Tech( NIE 1 st Year )( 2012-2014)

CNP SEMINAR TOPIC


s.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Name SakthiMurugan.R R.Venkatakrishanan Hemant Kumar Taran Rajesh kumar Rajesh Basak AlankritaChaurasia Muthamizh.B N.Sesha Kumar JananiPriyadharshni Sivateja.K Nikhil.A.K K.KumaraSwamy KorraBalu K.Dinesh M.Kalaivany Chandrabhushan Prasad Anushma.C.R N.Anand SatyaSridevi.K P. KarthiKeyan Daniel Rajesh yadev Chellaganesh Praba PGP FTP RIP TCP NNTP ICMP UDP IGMP LAPD Topic DHCP SMTP SNMP DNS P2P PPP HTTP TELNET WAP VOIP RTP Date of seminar 1 st week of August 1 stweek of August 2 ndweek of August 2 nd week of August 4 th week of August 4 th week of August 1 st week of september 1 st week of september 2 nd week of september 2 nd week of september 3 rd week of september 3 rd week of september 4 th week of september 4 th week of september 1 st week of October 1 st week of October 2 week of October 2 week of October 3 week of October 3 week of October 4 thweek of October 4th week of october 1 st week of november 1 st week of november