You are on page 1of 29

Pojam, tehnologije i primena multimedije

Multimedija

Tehnologije Primena

Multimedija Tehnologije Primena

Multimedija je kombinacija vie medija.


tekst

interakcija

zvuk

video

grafika

animacija

Multimedija Tehnologije Primena

Prema stepenu interakcije: linearna nelinearna Prema nainu smetanja i prenosa:

analogna digitalna

Multimedija Tehnologije Primena

Multimedija je kombinacija teksta, slike (pokretne ili nepokretne), zvuka, animacije, videa objedinjenih putem raunara i odnosi se prvenstveno na medije koji su po svojoj prirodi netekstualni, a ako je ukljuen tekst re je o kraim uputstvima ili objanjenjima.

Multimedija Tehnologije Primena

Multimedija predstavlja jedan koncept koji predstavlja povezanost tehnikih i softverskih dimenzija. Multimedija predstavlja sveobuhvatnu medijsku integraciju.

Multimedija Tehnologije Primena

Rani multimedijalni programi nisu bili interaktivni. To znai da su informacije sledile zadati raspored, a korisnik je bio ogranien samo na pomicanje za sledeu sliku na ekranu ili vraanje na prethodnu. Za rad u multimediji raunar treba biti opremljen sa: Monitorom u boji, Zvunom karticom Zvunicima (slualicama) Video karticom Kamerom CD-ROM-om ili DVD-ROM-om

Multimedija Tehnologije Primena

grafika

A) Bitmape (paint ili rasterska grafika) B) Vektorske (drawn grafika)

Bitmape sastavljene od pojedinanih taaka pixela (picture element) svaki pixel iste veliine rezolucija, matrica za memorisanje informacija o svakom pixelu

Multimedija Tehnologije Primena

grafika

Multimedija Tehnologije Primena

grafika

Vektorska grafika veliina datoteke kvalitet slojevi

Multimedija Tehnologije Primena

grafika

Multimedija Tehnologije Primena

animacija

Animacija predstavlja niz neznatno razliitih slika koje se prikazuju jedna za drugom dovoljnom brzinom da se time stvori utisak kretanja. Sve te slike zapakovane su u jedan isti fajl, u jednom od animacionih formata.

Multimedija Tehnologije Primena

animacija

3D animacija sastoji se od tri koraka: modeliranje animiranje rendering

Multimedija Tehnologije Primena

zvuk

Zvuk u raunaru proizvodi se pomou zvune kartice. Raunar obrauje zvuk u digitalnom formatu.

Multimedija Tehnologije Primena

video

Digitalni video je najkompleksniji vid multimedije. Sa sobom nosi ogromne koliine informacija. Veliina se smanjuje specijalnim algoritmima: kodek kompresija/dekompresija

Multimedija Tehnologije Primena

Primena je veoma raznovrsna.


obrazovanje industrija nauna istraivanja softverski inenjering medicina zabava mobilnost umetnost

Multimedija Tehnologije Primena

obrazovanje

Obrazovanje je podrano multimedijom putem raunarskih kurseva, eLearning-a, animacija, slika, zvuka i elektronskih knjiga.

Multimedija Tehnologije Primena

obrazovanje

Specifina je upotreba prezentacija u nastavi.

Veoma je korisna u svim uzrastima jer ueniku ovim putem ostaju dui tragovi pamenja.

Multimedija Tehnologije Primena

industrija

Industriji omoguava bolje poslovanje, obuku i marketing, lino ili putem web-a.

Multimedija Tehnologije Primena

industrija

Primena u modernoj automobilskoj, mainskoj i elektronskoj industriji, arhitekturi.

Multimedija Tehnologije Primena

nauna istraivanja

Glavni doprinos je modeliranjem i simulacijama.

Multimedija Tehnologije Primena

softverski inenjering

Softverski interfejsi, raunarske simulacije i aplikacije.

Multimedija Tehnologije Primena

medicina

Simulacije, modeliranje i obuka.

Multimedija Tehnologije Primena

zabava

Svi aspekti multimedije ukljueni. Industrija raunarskih igara je u 2009.godini vredela 335 milijardi dolara.

Multimedija Tehnologije Primena

zabava

Profit filmske industrije u 2009.godini iznosio je 65 milijardi dolara.

Multimedija Tehnologije Primena

mobilnost

Multimedija Tehnologije Primena

umetnost

Zahvaljujui razvoju multimedijalnih tehnologija u 20.veku se javlja nov pravac u umetnosti.

Hvala na panji!

literatura

Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, M.Pagani, 2005., Idea Group Inc., ISBN 1-59140-796-6 Fundamentals of Multimedia, Ze-Nian Li & M.Drew, 2004., Pearson Education Inc., ISBN 0-13-127256-X Multimedija, I.Condor, 2008., Zagreb, Hrvatska Multimedija, .Nadrljanski, 2006., Novi Sad Multimedija, M.Petkovi, 2009., Ni brojni izvori za slike na Internetu