Sie sind auf Seite 1von 6

ZONE OPASNOSTI SA PROCENOM RIZIKA OD EKSPLOZIJA

Sa ciljem redukcije posledica, nastalih usled eksplozija, sa stanovita ljudskih rtava i unitenja materijalnih dobara, na nivou EU uvedene su tzv. ATEX direktive. Direktivom 94/9/EC (ATEX 95) definisani su osnovni zahtevi koje moraju zadovoljavati ureaji, oprema i instalacije u protiveksplozivnoj zatiti.

slika 1

Direktivom 1999/92/EC (ATEX 137) definisani su minimalni zahtevi koje poslodavac mora ispuniti za unapreenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih na mestima kod kojih postoji rizik od pojave eksplozivnih atmosfera.

slika 2

Zahtevi moraju biti opisani Elaboratom o zonama opasnosti sa procenom rizika od eksplozije (Explosion Protection Document). Najveda razlika u odnosu na raniju praksu (a nama poznatu iz SFRJ i standardu JUS N.S8.***) se odnosi pre svega na implementaciju procene rizika od eksplozije. Elaborat o zonama opasnosti sa procenom rizika od eksplozije predstavlja obavezujudi sastavni deo tehnike dokumentacije objekta u kojima egzistiraju ugroeni prostori.

Dakle navedeni Elaborat propisuje uslove za projektovanje a po tom izbor protiveksplozivno izvedene opreme, ureaja i instalacija u eksplozivno ugroenim sredinama (isto se odnosi na elektrinu i neelektrinu opremu, ureaje i instalacije). Struni naglasak u Elaboratu je stavljen na obavezu ugradnje odgovarajude elektrotehnike opreme u definisanim zonama opasnosti (kroz navedeni Elaborat), mada je prilikom izgradnje objekta potrebno preduzeti sve potrebne mere u graevinskom, tehnoloko-mainskom i ostalim projektima kako bi se izgradio objekat sa primenjenim odgovarajudim reenjima koja garantuju bezbednu eksploataciju objekta sa stanovita protiveksplozivne zatite. Elaborat se izrauje u slededim sluajevima: Istovremeno sa izradom glavnih izvoakih projekata za nove objekte; Dogradnjom objekta i instalacija u krugu postojedih objekata; Premetanjem opreme na drugu lokaciju; Analizom stanja postojedih objekata za koje u toku projektovanja nije uraen Elaborat.

Elaborat je struno najispravnije izraditi paralelno sa izradom glavnih izvoakih projekata, ime se u startu planira i ugrauje odgovarajuda oprema i instalacije uz primenu odgovarajudih tehnikih reenja. U sluaju izrade Elaborata za postojede objekte, Vlasnik objekta je duan da postojedu opremu i instalacije prilagodi zonama opasnosti koje su definisane u Elaboratu.

ODGOVORNO OSOBLJE U okviru svojih poslova za stanje protiveksplozivne zatite direktno je odgovorno sledede osoblje (u skladu sa direktivom 99/92/EC ATEX 137): Vlasnik pogona ili generalni menader; Tehniki direktor; Glavni tehnolog u proizvodnji; EHS (Environmental, Health and Safety) menader, zaduen za poslove zatite ivotne sredine, zdravlja i zatite na radu, u naoj praksi referent BZNR i ZOP; Glavni inenjer odravanja mainskih instalacija; Glavni inenjer odravanja elektro instalacija.

KLASIFIKACIJA ZONA, PROMENE I PROVERE[1] Svaki process proizvodnje tokom vremena je podloan promenama, izmenama, adaptacijama postojedeg prostora, dogradnjom novih objekata, izmenama u tehnologiji, izmenama u listi materija koje se koriste u proizvodnji ili drugim aktivnostima koje utiu na promene projektovanog stanja.

Elaborat sa zonama opasnosti sa procenom rizika od eksplozije je uraen na osnovu liste supstanci koje se koriste na lokaciji. Ukoliko se planira koridenje novih materijala u proizvodnji, odgovorno osoblje pogona, pre upotrebe, mora proveriti da li postojeda oprema poseduje odgovarajudi stepen zatite, u cilju bezbedne upotrebe. Sadraj Elaborata se periodino mora proveravati I uporeivati sa praktinim operativnim iskustvima, prema preporukama iz literature I to jednom godinje.

[1]

Allan McMillan: Electrical Installations in Hazardous Areas

PROPISI KOJI REGULIU PRIMENU PROTIVEKSPLOZIVNE ZATITE

PROPISI REPUBLIKE SRBIJE 1. Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tenostima i gasovima (Sl. Glasnik SRS br. 48/94) 2. Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. List SFRJ br. 27/90) 3. Zakon o prometu eksplozivnih materija (Sl. List SFRJ br. 30/85) 4. Zakon o standardizaciji (Sl. List SFRJ br. 30/95) 5. Grupa standarda SRPS N.S8.***., naroito SRPS N.S8.007 (zone opasnosti za gasove i pare) i SRPS N.S8.008 (zone opasnosti za praine). Institut za standardizaciju, Beograd. 6. Grupa standarda SRPS EN 60079-XX, (elektrini ureaji za eksplozivnu gasovitu atmosferu). Institut za standardizaciju , Beograd. 7. Grupa standarda SRPS IEC 1241-1 i 2, (elektrini ureaji za ambijetalni rad i eksploataciju u okruenju zapaljive i eksplozivne praine). Institut za standardizaciju, Beograd. 8. Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od statikog elektriciteta. Sl. List SFRJ br. 62/73. 9. Pravilnik o tehnikim normama za sisteme za ventilaciju i klimatizaciju. Sl. List SFRJ br. 38/89. 10. Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu skladita od poara i eksplozija. Sl. List SFRJ br. 24/87. 11. Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladitenju i pretakanju goriva. Sl. List SFRJ br. 27/71. 12. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tenosti i o uskladitenju i pretakanju zapaljivih tenosti. Sl. List SFRJ br. 20/71 i 26/71. 13. Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od poara i eksplozije pri idenju sudova za zapaljive tenosti. Sl. List SFRJ br. 44/83 i 60/86. 14. Pravilnik o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa. Sl. List SFRJ br. 24/71 i 26/71. 15. Pravilnik o smetaju i dranju ulja za loenje. Sl. List SFRJ br. 45/67.

16. Pravilnik o tehnikim normativima za projektovanje, graenje, pogon i odravanje gasnih kotlarnica. Sl. List SFRJ br. 10/90 i 52/90. 17. Pravilnik o tehnikim normativima za ureaje u kojima se sue i nanose premazna sredstva. Sl. List SFRJ br. 57/85. 18. Pravilnik o zatiti na radu i o tehnikim merama za razvijae acetilena i acetilenske stanice. Sl. List SFRJ br. 6/76, 29/67 i 27/69. 19. Pravilnik o tehnikim normativima za stabilne posude pod pritiskom. Sl. List SFRJ br. 16/83). 20. Pravilnik o tehnikim uslovima i normativima za bezbedan transport tenih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za meunarodni transport. Sl. List SFRJ br. 26/95. 21. Pravilnik o tehnikim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para. Sl. List SRJ br. 24/93.

EVROPSKE DIREKTIVE Integralni tekst dole navedenih direktiva se moe preuzeti sa zvaninog web sajta Evropske Unije/Komisije EU / EC http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm. 1. Direktiva 89/391/EEC od 12. Juna 1989 god. o uvoenju mera za podsticanje poboljanja mera za zatitu zdravlja i zatite na radu (OJ L 183, 29.6.1989, str. 1); 2. Direktiva 89/655/EEC od 30. Novembra 1989 god. Minimalni zahtevi za zatitu zdravlja i zatitu na radu, za koridenje opreme za rad od strane radnika na poslu (druga pojedinana direktiva u skladu sa lanom 16 (1) Direktive 89/391/EEC) (OJ L 393, 30.12.1989 str. 13); 3. Direktiva 90/396/EEC od 29. Juna 1990 god. Usklaivanje propisa drava lanica vezanih za ureaje za sagorevanje gasovitih goriva (OJ L 196, 26.7.1990, str. 15); 4. Direktiva 92/58/EEC od 24. Juna 1992 god. Minimalni zahtevi za odredbu o znacima bezbednosti i zdravlja na radu (deveta pojedinana direktiva u skladu sa lanom 16 (1) Direktive 89/391/EEC) (OJ L 245, 26.08.1992 str. 23); 5. Direktiva 92/91/EEC od 3. Novembra 1992 god. Minimalni zahtevi za poboljanje bezbednosti i zdravlja na radu radnika u podzemnoj rudarskoj industriji (jedanaesta pojedinana direktiva u skladu sa lanom 16 (1) Direktive 89/391/EEC) (OJ L 348, 28.11.1992 str. 9); 6. Direktiva 92/104/EEC od 3. Decembra 1992 god. Minimalni zahtevi za poboljanje bezbednosti i zdravlja na radu radnika u nadzemnoj rudarskoj industriji (dvanaesta pojedinana direktiva u skladu sa lanom 16 (1) Direktive 89/391/EEC) (OJ L 404, 31.12.1992 str. 10); 7. Direktiva 94/9/EC od 23. Marta 1994 god. Usklaivanje propisa drava lanica vezanih za opremu i zatitne sisteme namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (OJ L 100, 19.04.1994, str. 1), zadnja izmena od 5. Decembra 2000 god. (OJ L 304, 05.02.2000, str. 42);

8. Direktiva 96/82/EC od 9. Decembra 1996 god. Kontrola opasnosti od akcidenata velikih razmera u kojima uestvuju opasne materije (OJ L 10, 14.01.1997, str. 13); 9. Direktiva 199/92/EC od 16. Decembra 1999 god. Minimalni zahtevi za poboljanje bezbednosti i zdravlja na radu na radu radnika od rizika od eksplozivnih atmosfera (petnaesta pojedinana direktiva u skladu sa lanom 16 (1) direktive 89/391/EEC) (OJ L 23, 28.01.2000, str. 57), zadnja izmena od 7. Juna 2000 god. (OJ L 134, 07.06.2000, str. 36); 10. Direktiva 2001/45/EC od 27. Juna 2001 god. kojom se dopunjava direktiva 89/655/EEC. Minimalne mete za bezbednost i zatitu zdravlja kod koridenja opreme za rad na radnim mestima (druga pojedinana direktiva u skladu sa lanom 16 (1) direktive 89/391/EEC) (OJ L 195, 19.07.2001, str. 46); 11. Direktiva 67/548/EEC od 27. Juna 1967 god. Usklaivanje propisa drava lanica vezanih za klasifikaciju, pakovanje i oznaavanje opasnih materija (OJ L 196, 16.08.1967, str. 1).

EVROPSKE NORME 1. EN 50 281-3 Klasifikacija prostora u kojima se mogu nalaziti gorive praine; 2. EN 1127-1 Eksplozivna atmosfera preventiva i zatita od eksplozije 1. deo: Osnovni koncepti i metodologija; verzija EN 1127-1: 1997. 3. EN 13463-1 Neelektrina oprema za potencijalno eksplozivne atmosfere 1. deo: Osnovni metodi i zahtevi; verzija EN 13463 1:2001. 4. EN 12874 Hvatai plamena Zahtevi za rad, metode testiranja i ogranienja u upotrebi, Verzija EN 12874: 2001. 5. EN 60079-10 Elektrini aparati za eksplozivne gasne deo 10: Klasifikacija zona opasnosti; verzija EN 60079-10: 1996. 6. prEN 1839 Odreivanje granica eksplozivnosti gasova, para i njihovih meavina; 7. prEN 13237-1 Potencijalno eksplozivne atmosfere preventiva i zatita od eksplozije 1. deo: Termini i definicije za opremu i zatitne sisteme namenjene za koridenje u potencijalno eksplozivnim atmosferama; verzija prEN 13237-1: 1998. 8. prEN 13463-2 Neelektrina oprema namenjena za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama 2. deo: Zatita fr, verzija prEN 13463-1: 2000. 9. prEN 13463-5 Neelektrina oprema namenjena za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama 5. deo: Zatita konstruktivne bezbednosti; verzija prEN 13463-5: 2000. 10. prEN 13463-8 Neelektrina oprema namenjena za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama 8. deo: Zatita prodiranja vlage k, verzija prEN 13463-8: 2001. 11. prEN 13673-1 Odreivanje maksimalnog pritiska eksplozije i maksimalnog stepena porasta pritiska gasova i para 1. deo: Odreivanje maksimalnog pritiska eksplozije; verzija prEN 13673-1: 1999. 12. prEN 13673-2 Odreivanje maksimalnog pritiska eksplozije i maksimalnog stepena porasta pritiska gasova i para 2. deo: Odreivanje maksimalnog stepena porasta pritiska. 13. prEN 13821 Odreivanje minimalne energije paljenja meavine praina/vazduh; verzija prEN 13821: 2000.

14. prEN 13980 Potencijalno eksplozivne atmosfere Primena sistema kvaliteta; verzija prEN 13980: 2000. 15. prEN 14034-1 Odreivanje eksplozivnih karakteristika oblaka praine 1. deo: Odreivanje maksimalnog pritiska eksplozije; verzija prEN 14034-1: 2002. 16. prEN 14034-4 Odreivanje eksplozivnih karakteristika oblaka praine 4. deo: Odreivanje granica koncentracije kiseonika za oblake praine; verzija prEN 14034-4: 2001. 17. prEN 14373 Sistemi priguivanja eksplozije. 18. prEN 14460 Oprema otporna na eksploziju. 19. prEN 14491 Sistemi zatite od eksplozije praine ventilacijom. 20. prEN 14522 Odreivanje minimalne temperature paljenja gasova i para.

PROPISI VEZANI ZA PRIMENU BATERIJA I BATERIJSKIH INSTALACIJA 1. IEC 896 2 : 1996. Opti zahtevi za specifikaciju i testiranje stacionarnih olovno kiselinskih baterija. 2. EN 50091:1:1993. Neprekidni sistem napajanja (UPS). Opti sigurnosni zahtevi. 3. EN 60950:A1/A2:1992. Zatita na radu kod elektro opreme. 4. DIN/VDE 0510 Preporuke za instaliranje stacionarnih akumulatorskih baterija. 5. IEEE PAR 1187-1995 Preporuke za instaliranje VRLA baterije za stacionarne uslove. 6. NFPA 70 Instaliranje odgovarajudih elektrinih sistema za zatitu ljudi i dobara u radnim prostorijama.

Na evropskom nivou specifikacije i standardi koji se odnose na baterije, baterijske instalacije kao i terminologiju su definisani u propisima IEC TC21 WG3, WG5 i CENELEC TC21X WG1.