You are on page 1of 10

SZCZURY (App) Stefan Kosiewski: Prokuratura w Gdansku mataczy z wiedza o bandach zydowskich w Polsce FO70 ZR7

ag

PG VII Ko2 880/12 tu/ dot.: Zawiadomienie o przestêpstwie mataczenia, którego dopuszcza siê Prokuratura Rejonowa Gdañsk-Sródmieœcie

az

yn

Biuro Prokuratora Generalnego ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Skr. poczt. 20

Home

M

Szanowna Pani Prokurator, w œlad za wczeœniejszym pismem zatytuùowanym SZCZURY, w którym przesùaùem do wiadomoœci Prokuratury Generalnej pismo Prokuratury Rejonowej GdañskSródmieœcie w Gdañsku z 29.06.2012 r. informuj¹ce mnie o tym, ¿e zostaùem wczeœniejszym pismem tej samej Prokuratury oszukany, m.in. wprowadzony w bù¹d przez niewùaœciwe pouczenie dot. sposobu skùadania za¿alenia na Prokuratora odmawiaj¹cego podjêcia sùu¿bowych czynnoœci a przy tym wprowadzaj¹cego obywatela w bù¹d, przesyùam kolejne dowody przestêpczej dziaùalnoœci Prokuratury Rejonowej Gdañsk-Sródmieœcie, która mataczy nie tylko w sprawie Amber Gold i rozumowi bluêni, jak mawiaù Adam Mickiewicz, dlatego skùadam niniejszym wniosek o wyù¹czenie Prokuratury Rejonowej Gdañsk-Sródmieœcie z prowadzonego przeciwko niej dochodzenia. Prokuratura Rejonowa Gdañsk-Sródmieœcie zawiadomiùa pismem z 5 wrzeœnia 2012 r. / 3 Ds. 117/12, podpisanym przez starszego referenta Danutê Krakowiak, o wydaniu przez prokuratora zarz¹dzenia o uznaniu pism z dn. 28.06.2012 i 2.07.2012 za "bezskuteczne z uwagi na brak usuniêcia braku formalnego w terminie".
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Eu ro

Prokuratura Generalna Pani Prokurator El¿bieta Szawarska Prokurator Prokuratury Okrêgowej w Warszawie delegowany do Prokuratury Generalnej

Frankfurt nad Menem, 6 wrzeœnia 2012 r.

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») 6. 9. w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 36× Sdílet

A

Home

M

W tym samym pliku 20120905144538537 ta sama prokuratura przysùaùa te¿ pismo podpisane: mgr Magdalena Gams-Kornatowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej p.f. Kierownika Dziaùu Prokuratury Rejonowej Gdañsk-Sródmieœcie informuj¹ce, ¿e pismo z dn. 6 sierpnia 2012 "...wù¹czone zostaùo w akta sprawy 3 Ds. 117/12".
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Home

M

Prokurator Gams-Kornatowska nie przyznaùa wprost, i¿ pismo zawiadamiaj¹ce j¹ o dziaùalnoœci w Gdañsku i w caùej Polsce miêdzynarodowej sitwy przestêpczej z udziaùem osób zajmuj¹cych najwy¿sze stanowiska w pañstwie, usunêùa ze swojego
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

biurka "od acta", czyli jak to siê mówi: zamiataj¹c pod dywan z biurka nabyt¹ przez siebie wiedzê o przestêpczej dziaùalnoœci kryptosyjonistycznych band ¿ydowskich w Polsce.

Home

M

Prokurator Gams-Kornatowska mataczyùa ju¿ w piœmie z 3 sierpnia 2012 wyjaœniaj¹c faùszywie, ¿e "...postanowienie o odmowie wszczêcia zostaùo sporz¹dzone przez
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Ponadto informujê, ¿e nic mi nie wiadomo, aby jakakolwiek jednostka Prokuratury w Polsce wszczêùa caùoœciowe dochodzenie w Sprawie dziaùania w strukturach pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej sitwy ukrytych ¿ydów/ kryptosyjonistów, których dziaùalnoœã ujawniana jest zaledwie fragmentarycznie i tylko od czasu do czasu, a to jako ART-Bi Baksika i G¹siorowskiego, a to Fundacja Prasowa Solidarnoœci braci Kaczyñskich, a to Amber Gold Plichty (Stefañskiego) i Tuska, a to wysokoœciowa spóùka Swietlik Walendziaka i nadzorowana przez niego Asseko Poland bezprawnie przejmuj¹ca z ZUS-u 650 mln zù. Zródùem tego Zùa s¹ bandy tajnych wspóùpracowników Sùu¿by Bezpieczeñstwa i kontrwywiadu wojskowego PRL-u, a wiêc KGB, kierowane w latach 70-tych ub. w. przez gen. Czesùawa Kiszczaka na Pomorzu Gdañskim, zakamuflowane jako tzw. Wolne Zwi¹zki Zawodowe Wybrze¿a, Ruch Mùodej Polski wspomnianego Walendziaka, trockistowski KOR z Michnikiem i Borusewiczem, itp., których powstanie oraz dziaùalnoœã a tak¿e antypolski, przestêpczy charakter utrzymywane s¹ w najwy¿szej tajemnicy przed Narodem Polskim przez kryptosyjonistów jako tzw. kùamstwo zaùo¿ycielskie Polski ustanowionej w Magdalence przez œwiat przestêpczy ¿ydokomunistów i ¿ydokatolików. Prokuratura winna wiêc z urzêdu pilnie zainteresowaã siê bezprawnym przejêciem 650 mln zù z kasy Zakùadu Ubezpieczeñ Spoùecznych przez Asseko Poland, którego szefa Rady Nadzorczej Wiesùawa Walendziaka nale¿y niezwùocznie aresztowaã ze wzglêdu na uzasadnion¹ obawê mataczenia. Wystarczy w tym kontekœcie tylko

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Rzekome wyjaœnienia prokuratury nosz¹ znamiona przestêpstwa mataczenia, gdy¿ zawieraj¹ potwierdzenie nieprawdy.

yn

Prokuratura nie podziêkowaùa mi ani za wskazanie dziaùalnoœci band ¿ydowskich w strukturach pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej, ani za wskazanie wysoce nieudolnej próby ukrywania przestêpstwa przez wspóùdziaùaj¹c¹ z t¹ sitw¹ przestêpcz¹ Policjê i Prokuraturê.

Eu ro

Prawd¹ jest bowiem, ¿e to ja pouczyùem wczeœniej Prokuraturê Rejonow¹ GdañskSródmieœcie, i¿ podpisuj¹c siê pod pismami potwierdzaj¹cymi nieprawdê zatwierdzon¹ pismami Policji w Gdañsku dopuszcza siê ta prokuratura przestêpstwa mataczenia.

pe j

sk iS

Nie zostaùem zapoznany z treœci¹ rzekomego wytkniêcia czegokolwiek Policji przez Prokuraturê i nie wiem nawet, w jakiej formie miaùo by siê ono odbyã: czy na czacie, czy prze kawie, czy telefonicznie. Gdyby rzekome wytkniêcie uchybienia dokonane byùo na piœmie, byùby te¿ dokonany jego zapis i prokurator Gams-Kornatowska miaùaby na co siê powoùaã. Tymczasem mataczy goùosùownie mówi¹c, ¿e prokurator "po zauwa¿eniu niewùaœciwego pouczenia" coœ komuœ wytkn¹ù, albowiem prokurator podpisaù brednie wysùane do mnie i nie zauwa¿yù, co podpisuje - tak samo, jak prokurator Gams-Kornatowska nie zauwa¿yùa wczoraj, ¿e podpisuje siê pod bredniami, które bêdzie czytaùa wyksztaùcona osoba.

O

W

A

funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku, a nastêpnie zostaùo zatwierdzone przez prokuratora. Funkcjonariusz zawarù w decyzji nieaktualne pouczenie co do organu rozpoznaj¹cego za¿alenie i prokurator, po zauwa¿eniu niewùaœciwego pouczenia, przesùaù Panu prawidùowy druk pouczenia oraz wytkn¹ù uchybienie wskazanej jednostce Policji".

Buy RoboPDF

Wypùacone odszkodowania za œmierã du¿ej grupy caùkowicie prywatnych osób, które Lech Kaczyñski pod wpùywem doradzaj¹cej mu osoby zaprosiù nieodpowiedzialnie i wyù¹cznie na swoje prywatne konto na pokùad tupolewa, byùo bezprawn¹ decyzj¹ premiera Tuska, której nie tùumaczy nic innego, jak tylko tajemne zwi¹zki ù¹cz¹ce sitwê/ ukùad w Polsce, które Prokuratura winna wreszcie kiedyœ wyjaœniã. Tymczasem Prokuratura zajmuje siê œciemnianiem i mataczeniem w sprawie Hanny Walentynowicz, z domu Lubczyk u¿ywaj¹cej faùszywie chrzeœcijañskiego imienia Anna - przez kobietê ¿ydowskiego pochodzenia ukrywaj¹c¹ przed Polakami swoj¹ rodzon¹ siostrê ¿yj¹c¹ na Ukrainie, ¿eby nie wspomnieã o bracie, który wg. informacji dostêpnych w internecie robiù za oficera KGB w Zwi¹zku Sowieckim. Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury okrêgowej prok. Dariusz Úlepokura przyznaù ostatnio, ¿e "...jest prowadzone dochodzenie w sprawie rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomoœci z postêpowania przygotowawczego na jednej ze stron internetowych...".

Home

M

Edition

ag

Jarosùaw i Lech Kaczyñscy a tak¿e m.in. Michnik oraz Borusewicz z KOR-u byli wspóùtwórcami faùszywej legendy Hanny Walentynowicz z Gdañska jako tzw. Matki Polki, Matki Solidarnoœci. Lech Kaczyñski zabraù w koñcu tê nieszczêsn¹ kobietê ze sob¹ do grobu wù¹czaj¹c j¹ do grupy statystów zabranych do Katynia na plan realizacji filmu propagandowego, który miaù otworzyã jego prywatn¹ kampaniê prezydenck¹.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Wiceprezes Prokomu Investment, m.in. w radzie nadzorczej producenta insuliny Bioton, skoro potkn¹ù siê wreszcie o te 650 mln zùotych œci¹gniête przez ZUS przymusowo od obywateli, to chocia¿by ze wzglêdu na wskazane powy¿ej liczne powi¹zania Walendziaka z póùœwiatkiem politycznym, które œwiadcz¹ o niezwykùej energii kryminalnej, mo¿na zadbaã o jego bezpieczeñstwo podobnie jak w sprawie Stefañskiego (u¿ywane nazwisko ¿ony: Plichta), chocia¿ nale¿y zgodziã siê z filozofem religii Gowinem robi¹cym za Ministra Sprawiedliwoœci, ¿e nie ma chyba miejsca caùkowicie bezpiecznego na caùym œwiecie, jak wykazaù to najlepiej przykùad zamkniêtego od œrodka na klucz wicepremiera Leppera a tak¿e nauczka z generaùem Gromu, który tak¿e nie zostawiù po sobie ¿adnego listu po¿egnalnego a i testamentu, jak Lech Kaczyñski te¿ nie zostawiù ¿adnego testamentu, chocia¿ Jarosùaw K. (gùówny podejrzany o spowodowanie katastrofy powietrznej pod Smoleñskiem/ sprawa prowadzona odrêbnie przez Prokuraturê Wojskow¹) mataczyù bredz¹c publicznie pod krzy¿em po prochach o takowym, testamencie Lecha Kaczyñskiego.

Eu ro

pe j

sk iS

wspomnieã niektóre fakty z ¿yciorysu tego mùodego czùowieka (niepeùnoletni w okresie strajków 1980 r.): nielegalny dziaùacz Ruchu Mùodej Polski, nielegalny dziaùacz Zrzeszenia Studentów Polskich, szef tzw. pampersów, który karierê dziennikarsk¹ rozpocz¹ù w Telewizji Polsat zaùo¿onej przez czùowieka o kilku nazwiskach i paszportach, niejasnych zwi¹zkach z kontrwywiadem PRL-u, ¿eby zostaã prezesem zarz¹du pañstwowej TVP, czùonkiem zaùo¿ycielem Akcji Wyborczej Solidarnoœci, szefem kancelarii premiera Buzka, szefem kampanii wyborczej Krzaklewskiego na Prezydenta RP; wczeœniej jeszcze w szeregu ugrupowañ politycznych: czùonka zaùo¿yciela ZCHN-u, Koalicji Republikañskiej, Partii Konserwatywnej, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Przymierza Prawicy, w koñcu Prawa i Sprawiedliwoœci Kaczyñskich.

O

W

A

Buy RoboPDF

Home

M

Na ekshumacjê doczesnych szcz¹tków Hanny Walentynowicz wyznaczono nie przypadkiem, lecz zaprawdê kabalistycznym zbiegiem okolicznoœci dzieñ 17 wrzeœnia 2012 r., rocznicê zdradzieckiej napaœci na Polskê przez Zwi¹zek Sowiecki utworzony w czasie I wojny œwiatowej na zlecenie i za pieni¹dze rz¹du Prus przez ¿ydokomunistyczn¹ bandê kryminalistów ¿ydowskich Lenina i Trockiego u¿ywaj¹c¹ nazwy Wszechzwi¹zkowa Komunistyczna Partia Bolszewików.

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Poni¿ej przesyùam tê informacjê w wersji opublikowanej przez pochodz¹cego z Poronina k. Zakopanego ks. Józefa Kowalowa (u¿ywane nazwisko: Josif Kovaliv po zrzeczeniu siê obywatelstwa RP na rzecz ukraiñskiego) w wydawanym przezeñ piœmie religijno-spoùecznym Rzymskokatolickiej Diecezji £uckiej "Woùanie z Woùynia"/ Woùannja z Woùini zaznaczaj¹c, ¿e wù¹czenie zawartych w artykule prawdziwych informacji na temat Hanny Lubczyk z mê¿a Walentynowicz przez Prokuraturê do tzw. wiadomoœci z postêpowania przygotowawczego, nie wyù¹cza ich z powszechnego obiegu informacji, zaœ próby wprowadzania tabu na rzeczy powszechnie znane s¹ dowodem barbarzyñstwa sitwy, która nie licz¹c siê z prawem miêdzynarodowym nie skazaùa jeszcze w Polsce nikogo ani za bezprawn¹ agresjê na Irak, ani za bandyck¹ zmowê w Magdalence, ani za caùe barachùo, bezprawie faùszywie nazywane demokracj¹ w Polsce.

pe j

sk iS

O

W

Wobec tego chciaùbym jako dziennikarz, byùy wspóùpracownik Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium zapytaã, czy Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie, która prowadzi œledztwo w sprawie ustalenia sprawcy katastrofy samolotowej pod Smoleñskiem i œmierci 96 osób jest mo¿e w posiadaniu informacji Radia Swoboda na temat ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego Hanny Walentynowicz?

A

Buy RoboPDF

Wojskowa prokuratura dokonaùa dotychczas ekshumacji trzech ofiar tragedii; specjaliœci medycyny s¹dowej zbadali szcz¹tki Zbigniewa Wassermanna, Przemysùawa Gosiewskiego i Janusza Kurtyki. £añcuchy DNA tych nieszczêsnych ofiar zostaùy wiêc zabezpieczone i mog¹ posùu¿yã nauce do potwierdzenia, lub obalenia teorii o chazarskim pochodzeniu ¿ydów wschodnioeuropejskich, o czym pisaùa gazeta Rzeczpospolita 28 listopada 2009 r. w artykule: "Naród ¿ydowski zostaù wymyœlony". Detabuizacja to Oœwiecenie, o którym mówi od XVIII wieku masoneria. Pismo œw. zaœ podaje m¹droœã Bliskiego Wschodu: „Nie zapala siê te¿ œwiatùa i nie stawia pod korcem, ale na œwieczniku, aby œwieciùo wszystkim, którzy s¹ w domu.” Mt 5,15. Dlatego wspomina siê na koniec, ¿e Minister Sprawiedliwoœci Jarosùaw Gowin (rocznik 1961, pampers w PO) obroniù pracê doktorsk¹, w której postawiù tezê, i¿ "...du¿y wpùyw Koœcioùa na polskie ¿ycie publiczne jest przejawem szerszego zjawiska: odrodzenia siê religii jako siùy spoùecznej". Tezê, i¿ tzw. filozofowanie z sufitu dla potrzeb sprawowania wùadzy jest nauk¹, mo¿na oczywiœcie obroniã siù¹, jeœli chce siê np. udowodniã du¿y wpùyw Koœcioùa na cokolwiek we wspóùczesnym œwiecie masonerii, globalistycznie zlaicyzowanym przez Sobór Watykañski II przed 50 laty, a nie przez Urbana i Kiszczaka, który tylko

Home

M

Edition

ag

W sprawie ekshumacji zùo¿ony byù wniosek rodziny, jak ujawnia Prokuratura, nale¿y wiêc oczekiwaã, ¿e DNA zabitej w katastrofie powietrznej pod Smoleñskiem Hanny Walentynowicz zostanie porównane z DNA jej starszej, ¿yj¹cej siostry Olhi Lubczyk i wykazane zostanie przy okazji przez naukê, czy DNA obu kobiet wykazuje zwi¹zki z cechami Chazarów turecko-tatarskich, czy te¿ z cechami ludów semickich (arabski, aramejski i inne) osiadùych od tysi¹cleci na Bliskim Wschodzie?

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

http://www.spreaker.com/user/mysowa/szczury_app_prokuratura_mataczy_fo70

Home

M

...Czy jest jeszcze £ysakowski komendantem Policji Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim? Bo europoseù Wojciechowski, wtedy z PSL-u byù przecie¿ ze mn¹ na tamtym zamkniêtym przyjêciu w Biaùej Rawskiej jeszcze jako prezes NIK-u i mo¿e zaœwiadczyã, ¿e tamten obstawiaù jak ¿ona albo kochanka prezydenta Rawy Mazowieckiej tak mocno i blisko, ¿e nie szùo z czùowiekiem porozmawiaã jak obywatel krajowy z obywatelem zagranicznym RP powinien mieã mo¿noœã zawsze niczym nie skrêpowan¹ przez ¿adnego policjanta na sùu¿bie krajowej, Mossadu, czy zagranicznej w sprawach wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej. Czy wyrazilùem siê tu w sposób jasny i
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

SZCZURY Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej DOTYCZY MEILA Z DNIA 2 LIPCA 2012R PG VII Ko2 880 12 FO49 ZR7 Sowa.blog.quicksnake.pl (») | 30. 8. | czytaj: 7× |

sk iS

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski

O

A tak¿e za to, ¿e nie mówiùo siê za du¿o w tamtym czasie o odrzuceniu przez papie¿a z dalekiego kraju dobrych rad biskupów: Macharskiego i Gulbinowicza, stawiaj¹cych na wiernoœã Bogu w Narodzie Polskim i na Solidarnoœã.

W

A

zaprosiù trzech ksiê¿y katolickich do asysty przy spisywaniu cyrografu w Magdalence, natomiast póêniejsze trzy nominacje biskupie Watykanu dla uczestników tej antypolskiej zmowy byùy zapùat¹ jp2, srebrnikami za wykonanie przyznanej w 1983 r. do odegrania roli przez biskupów: Glempa i D¹browskiego, jako tzw. autorów kompromisowej ugody z Jaruzelskim.

Buy RoboPDF

Home

M

Naród ¿ydowski zostaù wymyœlony Rzeczpospolita, 28-11-2009 75 procent polskich Ýydów wygl¹da inaczej ni¿ Polacy, gdy¿ jest pochodzenia chazarskiego. W Polsce panuje przekonanie, ¿e Ýydzi przyszli do nas z Zachodu, a nie ze Wschodu. Ta teoria pojawiùa siê dopiero w latach 60. XX wieku. Wczeœniej wszyscy wielcy historycy... – pocz¹wszy od Ernesta Renana, a¿ po Marca Blocha – uwa¿ali, ¿e Ýydzi przybyli do Polski z Chazarii read on

Stefan Kosiewski: Arcybiskup Michalik przeciwko nauce Jezusa w Kazaniu na Górze. sowa (») | today |

Stefan Kosiewski i biskup Limburga ks. dr Franz-Peter Tebartz van Elst w rozmowie przed katedr¹ we Frankfurcie nad Menem read on http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/SZCZURY-App-Stefan-KosiewskiProkuratura-w-Gdansku-mataczy-z-wiedza-o-bandach-zydowskich-w-Polsce-FO70ZR7
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Bêdzin - kirkut - bejt kwarot - cmentarz ¿ydowski. Foto: Stefan Kosiewski

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

"Wymyœlenie narodu ¿ydowskiego" von Prof. Szlomo Sand, Iniversität Tel Aviv sowa (») | 4. 9. | read: 20× |

A

zrozumiaùy dla wszystkich, o co chodzi? Chodzi o to, ¿e policjanci maj¹ byã ukarani za pohañbienie Prezydenta R¤P, a ze mnie ma byã zdjêty wyrok skazuj¹cy wydany w postanowieniu zaocznym, bez mojej obecnoœci, 1 sierpnia 2008 r. w Tomaszowie Mazowieckim m.in. z jawnym naruszeniem prawa.... czytaj dalej