Sie sind auf Seite 1von 48

Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac

Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 1


KIEN THC C BAN VE LNG GIAC


o
0
0
30
0
45
0
60
0
90
0
120
0
135
0
150
0
180
0
0
6
t

4
t

3
t

2
t

2
3
t

3
4
t

5
6
t

t
sino
0
1
2

2
2

3
2

1
3
2

2
2

1
2
0
coso
1
3
2

2
2

1
2
0
1
2

2
2

3
2

1
tano
0
3
3

1
3
|| ,
3
1
3
3

0
cot o
|| ,
3
1
3
3

0
3
3

1
3
|| ,
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 2
o
180
0
210
0
225
0
240
0
270
0
300
0
315
0
330
0
360
0
t
7
6
t

5
4
t

4
3
t

3
2
t

5
3
t

7
4
t

11
6
t

2t
sino
0
1
2

2
2

3
2

1
3
2

2
2

1
2
0
coso
1
3
2

2
2

1
2
0
1
2

2
2

3
2

1
tano
0
3
3

1
3
|| ,
3
1
3
3

0
cot o
|| ,
3
1
3
3

0
3
3

1
3
|| ,
A. Cac he thc Lng Giac C Ban

( )
2 2
sin cos 1 R o+ o = oe
tan .cot 1 k , k Z
2
| | t
o o = o = e
|
\ .


1
tan k , k Z
cot 2
| | t
o = o = e
|
o
\ .


1
cot k , k Z
tan 2
| | t
o = o = e
|
o
\ .


2
2
1
1 tan k , k Z
2
cos
| | t
= + o o = + t e
|
o \ .


( )
2
2
1
1 cot k , k Z
sin
= + o o = t e
o

He qua2 2
sin 1 cos o = o
2 2
cos 1 sin o = o

1
tan
cot
o =
o

1
cot
tan
o =
o

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 3
B. Gia Tr Cac Cung Goc Lien Quan ac Biet
1. Hai cung oi nhau (Tnh oi xng)


2. Hai cung bu nhau


3. Hai cung khac nhau 2t (Tnh tuan hoan)


4. Hai cung khac nhau t


5. Hai cung phu nhau (Tnh tnh tien)

sin x cosx
2
| | t
=
|
\ .
cos x sinx
2
| | t
=
|
\ .

tan x cot x
2
| | t
=
|
\ .
cot x tanx
2
| | t
=
|
\ .

sin( x) sinx
tan( x)
cos( x) cos
tanx
cot( x) cot x
x
=
=
=
=

cos( x) cosx
tan( x
sin( x) sinx
) tanx
cot( x) cot x
t =
t =
t =
t =

sin(x 2 ) sinx
cos(x 2 ) cosx
tan(x 2 ) tanx
cot(x 2 ) cot x
+ t =
+ t =
+ t =
+ t =

sinx sin(x k2 )
cosx cos(x k2 )
tanx tan(x k )
cot x cot(x k )
= + t
= + t
= + t
= + t

( )
k Z e
sin( x) sinx t+ = cos( x) cosx t+ =
tan( x) tanx t+ = cot( x) cot x t+ =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 4
C. Bang gia tri lng giac
1. Tm gia tr lng giac theo bang
Nh tren
2. Tm gia tr lng giac theo ng tron lng giac
a. Theo truc sin
cos
sin
O
A

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 5
b. Theo truc cos
cos
sin
O
A

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 6
c. Theo truc tan
cos
sin
tan
O
A

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 7
d. Theo truc cot
cos
sin
cot
O
A

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 8
D. Cong thc lng giac
1. Cong thc cong
Vi moi cung co so o o, | ta co:2. Cong thc nhan oi


3. Cong thc nhan ba


( )
cos a b cos cos sin sin = o |+ o |

( )
cos cos cos sin sin o+| = o | o |

( )
sin sin cos cos sin o| = o | o |

( )
sin sin cos cos sin o+| = o |+ o |

( )
tan tan
tan
1 tan .tan
o |
o | =
+ o |


( )
tan tan
tan
1 tan .tan
o + |
o +| =
o |


( )
1 tan tan
cot
tan tan
+ o |
o | =
o |


( )
1 tan tan
cot
tan tan
o |
o +| =
o + |

sin2 2sin cos o = o o
1
sin cos sin
2
o o = 2o

2 2
2
2
cos2 cos sin
2cos 1
1 2sin
o = o o
= o
= o


2
2tan
tan2
1 tan
o
o =
o


3
sin3 3sin 4sin o = o o

3
cos3 4cos 3cos o = o o
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 9
4. Cong thc ha bac


2
1 cos2
tan
1 cos2
o
o =
+ o


2 2
1 cos4
sin cos
8
o
o o =


6. Cong thc bien oi tong thanh tch2
1 cos2
cos 2
2
+ o
o =

2
1 cos2
sin 2
2
o
o =

3
3sin sin3
sin
4
o o
o =

3
3cos cos3
cos
4
o + o
o =

4
cos4 4cos2 3
sin
8
o o +
o =

4
cos4 4cos2 3
cos
8
o + o +
o =
cos cos 2cos cos
2 2
| | | | o +| o |
o + | =
| |
\ . \ .

cos cos 2sin sin
2 2
| | | | o +| o |
o | =
| |
\ . \ .

sin sin 2sin cos
2 2
| | | | o +| o |
o + | =
| |
\ . \ .

sin sin 2cos sin
2 2
| | | | o +| o |
o | =
| |
\ . \ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 10
7. Cong thc bien oi tch thanh tong


Cong thc nghiem


1
cos .cos cos( ) cos( )
2
( o |= o | + o +|1
sin .sin cos( ) cos( )
2
( o |= o | o +|1
sin .cos sin( ) sin( )
2
( o | = o +| + o |1
cos .sin sin( ) sin( )
2
( o | = o +| + | ou v k2
sinu sinv , k Z
u v k2
= + t
= e

= t + tu v k2
cosu cosv , k Z
u v k2
= + t
= e

= + t


tanu tanv u v k ,k Z = = + t e
cot u cot v u v k ,k Z = = + t e
sin cos 2sin 2 cos
4 4
| | | | t t
o + o = o + = o
| |
\ . \ .

sin cos 2sin 2 cos
4 4
| | | | t t
o o = o = o +
| |
\ . \ .

cos sin 2 cos 2sin
4 4
| | | | t t
o o = o + = o
| |
\ . \ .


sin( )
tan tan , k , k Z
cos .cos 2
| | o +| t
o + | = o | = + t e
|
o |
\ .


sin( )
tan tan , k , k Z
cos .cos 2
| | o | t
o | = o | = + t e
|
o |
\ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 11
Cong thc nghiem ac biet


e kiem tra 1 tiet (Chng trnh chuan)
Ngay 6 thang 10 nan 2011
e bai. (e so 1)
Cau 1. (2 iem) Tm tap xac nh cua ham so
a.
( )
y tan x 1 = b.
x.sin3x
y
cos2x
=
Cau 2. (2 iem) Tm gia tr ln nhat va nho nhat cu ham so

( )
3
y cos 2x 1 2 = + t + +
Cau 3. (6 iem) Giai cac phng trnh
a. 2sin 3x 3 0
5
| | t
+ =
|
\ .
b.
( ) ( )
0 0
cos x 30 3sin x 30 1 =
c. tan3x 3cot 3x 2 0 + = d.
4 4
sin x cos x sin2x + =

e bai. (e so 2)
Cau 1. (2 iem) Tm tap xac nh cua ham so
a.
( )
y cot x 3 = b.
x.cos3x
y
sin2x
=
Cau 2. (2 iem) Tm gia tr ln nhat va nho nhat cua ham so

( )
y 3sin 2x 1 2 = + t + +
Cau 3. (6 iem) Giai cac phng trnh
a. 2cos 3x 3 0
5
| | t
+ =
|
\ .
b.
( ) ( )
0 0
sin x 30 3cos x 30 1 =
c.
2
tan 3x 3tan3x 2 0 + = d.
4 4
sin x cos x 2cos2x 0 + =

sinu 1 u k2
2
t
= = + t sinu 1 u k2
2
t
= = + t
sinu 0 u k = = t cosu 0 u k
2
t
= = + t
cosu 1 u k2 = = t cosu 1 u k2 = = t+ t
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 12
e bai. (e so 3)
Cau 1. (2 iem) Tm tap xac nh cua ham so
a.
sinx
y
1 2cos
=

b. y tan x
5
| | t
= +
|
\ .

Cau 2. (6 iem) Giai cac phng trnh
a.
( )
0 0
2sin x 30 2, x 0;90
(
= e

b.
2
2cos x 3sinx 1 0 + =
c. sin4x 3cos4x 3 + = d. cot x 3tanx 2 0 + =
Cau 3. (2 iem) Tm gia tr ln nhat va nho nhat cua ham so

( )
3
y 3sin x x 2 2 = + +

e bai. (e 4)
Cau 1. (2 iem) Tm tap xac nh cua ham so
a.
sinx
y
1 2sinx
=

b. y cot x
5
| | t
= +
|
\ .

Cau 2. (6 iem) Giai cac phng trnh
a.
( )
0 0
2cos x 30 2, x 0;90
(
= e

b.
2
2sin x 3sinx 1 0 + =
c. 3sin2x cos2x 3 + = d. tanx 3cot x 2 0 + =
Cau 3. (2 iem) Tm gia tr ln nhat va nho nhat cua ham so

2
y 2 3cos (x 1) =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 13
PHNG TRNH LNG GIAC
Bai 1. Giai cac phng trnh lng giac c ban theo sin

Bai 1. (Hoc sinh t giai tng t)
a.
1
sin 2x
3 2
| | t
+ =
|
\ .
b.
( )
0
2
sin 2x 10
2
=
c. sin 2x sin x
3 4
| | | | t t
=
| |
\ . \ .
d. sin 2x cos2x
6
| | t
+ =
|
\ .

e. sin x cos x
6 3
| | | | t t
= +
| |
\ . \ .
f. sin 2x 1
6
| | t
=
|
\ .


_____Giai_____
a.
1
sin 2x
3 2
| | t
+ =
|
\ .

sin 2x sin
3 6
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .

2x k2
3 6
2x k2
3 6
t t
+ = + t

t t

+ = t + + t2x k2
3 6
2x k2
3 6
t t
= + t

t t

= + t + + t


2x k2
2
5
2x k2
6
t
= + t

= + t( )
x k
4
, k Z
5
x k
12
t
= + t

e
t

= + t


a.
1
sin 2x
3 2
| | t
+ =
|
\ .
b.
( )
0
2
sin 2x 10
2
=
c. sin 2x sin x
3 4
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .
d. sin 2x cosx
5
| | t
+ =
|
\ .

e.
2
sin x cos x
3 3
| | | | t t
= +
| |
\ . \ .
f. sin 2x =1
3
| | t

|
\ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 14
b.
( )
0
2
sin 2x 10
2
=

( )
0 0
sin 2x 10 sin45 =
0 0 0
0 0 0 0
2x 10 45 k360
, k Z
2x 10 180 45 k360

= +
e

= +0 0 0
0 0 0 0
2x 10 45 k360
, k Z
2x 10 180 45 k360

= + +
e

= + +0 0
0 0
2x 55 k360
, k Z
2x 145 k360

= +
e

= +


0 0
0 0
x 27 30 k180
, k Z
x 72 30 k180

' = +
e
' = +c. sin 2x sin x
3 4
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .


2x x k2
3 4
, k Z
2x x k2
3 4
t t
+ = + t

e
t t

+ = t + + t2x x k2
3 4
, k Z
2x x k2
3 4
t t
= + t

e
t t

+ = + t + + t7
x k2
3
, k Z
11
3x k2
12
t
= + t

e
t

= + t


7
x k2
3
, k Z
11 2
x k
36 3
t
= + t

e
t t

= +


d.
| |
+ =
|
\ .
sin 2x cosx
5
t

sin 2x sin x
5 2
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .

2x x k2
5 2
, k Z
2x x k2
5 2
t t
+ = + t

e
t t

+ = t + + t


www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 15

2x x k2
5 2
, k Z
2x x k2
5 2
t t
+ = + + t

e
t t

= + t + t


3
3x k2
10
, k Z
3
x k2
10
t
= + t

e
t

= + t2
x k
10 3
, k Z
3
x k2
10
t t
= +

e
t

= + t


e.
2
sin x cos x
3 3
| | | | t t
= +
| |
\ . \ .


2
sin x sin x
3 2 3
| | | | t t t
=
| |
\ . \ .
sin x sin x
3 6
| | | | t t
=
| |
\ . \ .


x x k2
3 6
x x k2
3 6
t t
= + t

t t

= t + + + t


0.x k2
3 6
7
2x k2
3 6
t t
= + t

t t

= + + t0.x k2 ,(pt vn)
3 4
5
2x k2
6
t t
= + + t

= + t

( )
5
x k , k Z
12
t
= t e
f. =1 sin 2x
3
| | t

|
\ .

2x k2 , k Z
3 2
t t
= + t e 2x k2 , k Z
3 2
t t
= + + t e

5
2x k2 , k Z
6
t
= + t e
5
x k , k Z
12
t
= + t e
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 16
Bai 2. Giai cac phng trnh lng giac c ban theo cos


Bai 2 (Hoc sinh t giai)
A. 2cos2x 1 0 = B. 2cos3x 2 0 =
C.
2
cos 2x cos x
6 3
| | | | t t
=
| |
\ . \ .
D. cos 2x cos
5 5
| | t t
+ =
|
\ .

E. cos x sinx
3
| | t
=
|
\ .
F. cos 2x =sin2x
3
| | t

|
\ .


_____Giai_____
a.
1
cosx
2
=
2
cosx cos
3
t
=
2
x k2 , k Z
3
t
= + t e
b.
2
cos3x
2
=
3
cos3x cos
4
t
=
3
3x k2 , k Z
4
t
= + t e

2
x k , k Z
4 3
t t
= + e
c.
| | | | t t
=
| |
\ . \ .
3
cos 2x cos x
3 4


3
2x x k2
3 4
3
2x x k2
3 4
t t
= + t

t t

= + + t


3
2x x k2
3 4
3
2x x k2
3 4
t t
= + t

t t

+ = + + t


a.
1
cosx
2
= b.
2
cos3x
2
=
c.
3
cos 2x cos x
3 4
| | | | t t
=
| |
\ . \ .
d.
2
cos 2x cos
5 7
| | t t
+ =
|
\ .

e. cos x sinx
3
| | t
=
|
\ .
f. cos x =sin5x
3
| | t

|
\ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 17

( )
5
x k2
12
, k Z
13
3x k2
12
t
= + t

e
t

= + t


( )
5
x k2
12
, k Z
13 2
x k
36 3
t
= + t

e
t t

= +


d.
2
cos 2x cos
5 7
| | t t
+ =
|
\ .


2
2x k2
5 7
2
2x k2
5 7
t t
+ = + t

t t

+ = + t


2
2x k2
5 7
2
2x k2
5 7
t t
= + + t

t t

= + t3
2x k2
35
17
2x k2
35
t
= + t

= + t


( )
3
x k
70
, k Z
17
x k
70
t
= + t

e
t

= + t


e. cos x sinx
3
| | t
=
|
\ .
cos x cos x
3 2
| | | | t t
=
| |
\ . \ .


x x k2
3 2
x x k2
3 2
t t
= + t

t t

= + + t


x x k2
3 2
x x k2
3 2
t t
+ = + + t

t t

= + t0.x k2 , pt vn
6
5
2x k2
6
t
= + t

= + t


( )
5
2x k2 , k Z
6
t
= + t e

( )
5
x k , k Z
12
t
= t e
f. cos x sin5x
3
| | t
=
|
\ .

cos x cos 5x
3 2
| | | | t t
=
| |
\ . \ .

x 5x k2
3 2
x 5x k2
3 2
t t
= + t

t t

= + + t


www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 18

x 5x k2
3 2
x 5x k2
3 2
t t
+ = + + t

t t

= + t


5
6x k2
6
4x k2
6
t
= + t

= + t( )
5
x k
36 3
, k Z
x k
24 2
t t
= +

e
t tBai 3. Giai cac phng trnh lng giac c ban theo tan


Bai 3. (Hoc sinh t giai)
a. tanx 3 0 = b.
( )
0
3tan 3x 60 3 0 =
c.
2
tan x 1 0
3
| | t
+ =
|
\ .
d.
2x
tan 3 0
3 5
| | t
+ =
|
\ .

e. 3cot 2x 3 0
3
| | t
+ =
|
\ .
f.
4
2011cot 3x 0
3
| | t
=
|
\ .

_____Giai_____

a. tanx 3 = tanx tan
3
| | t
=
|
\ .
x k , k Z
3
t
= + t e
a. tanx 3 = b.
0
3x 3
tan 60
2 3
| |
=
|
\ .

c.
2
tan x 1
3
| | t
=
|
\ .
d.
2x
tan 3
3 5
| | t
+ =
|
\ .

e. cot 2x 3
3
| | t
=
|
\ .
f.
4
cot 3x 0
3
| | t
+ =
|
\ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 19
b.
0
3x 3
tan 60
2 3
| |
=
|
\ .


( )
0 0
3x
tan 60 tan 30
2
| |
=
|
\ .


0 0 0
3x
60 30 k180 , k Z
2
= + e

0 0 0
3x
60 30 k180 , k Z
2
= + e

0 0
3x
30 k180 , k Z
2
= + e

0 0
3x 60 k360 , k Z = + e

0 0
x 20 k120 , k Z = + e
c.
2
tan x 1
3
| | t
=
|
\ .

2
x k , k Z
3 4
t t
= + t e

2
x k , k Z
3 4
t t
= + + t e
11
x k , k Z
12
t
= + t e
d.
2x
tan 3
3 5
| | t
+ =
|
\ .


( )
2x
arctan 3 k , k Z
3 5
t
+ = + t e

( )
2x
arctan 3 k , k Z
3 5
t
= + + t e

( )
3
2x 3arctan 3 k3 , k Z
5
t
= + + t e

( )
3 3 3
x arctan 3 k , k Z
10 2 2
t t
= + + e
e. cot 2x 3
3
| | t
=
|
\ .

cot 2x cot
3 6
| | t t
=
|
\ .
2x k , k Z
3 6
t t
= + t e
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 20
2x k , k Z
3 6
t t
= + + t e 2x k , k Z
6
t
= + t e
x k , k Z
12 2
t t
= e
f.
4
cot 3x 0
3
| | t
+ =
|
\ .


4
3x k , k Z
3 2
t t
+ = + t e
4
3x k , k Z
3 2
t t
= + + t e

5
3x k , k Z
6
t
= + t e
5
x k , k Z
18 3
t t
= + e
Bai 4. Giai cac phng trnh lng giac bien oi ve c ban

Bai 4. (Hoc sinh t giai)
a.
( )
0
2cos 3x 10 2 0 = b. 4sin x 2 0
3
| | t
=
|
\ .

c. 3tan 2x 3 0
4
| | t
=
|
\ .
d.
( )
0
5cot 3x 15 1 + =
_____Giai_____

a. 2cosx 2 0 =
2cosx 2 =
2
cosx
2
=
cosx cos
4
t
= x k2 , k Z
4
t
= + t e
b. 4sin x 2 0
4
| | t
=
|
\ .

4sin x 2
4
| | t
=
|
\ .

1
sin x
4 2
| | t
=
|
\ .

a. 2cosx 2 0 = b. 4sin x 2 0
4
| | t
=
|
\ .

c. 3tan2x 3 0 = d. 5cot 3x 1 =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 21
sin x sin
4 6
| | t t
=
|
\ .

x k2
4 6
, k Z
x k2
4 6
t t
= + t

e
t t

= t + tx k2
4 6
, k Z
5
x k2
4 6
t t
= + + t

e
t t

= + + t


5
x k2
12
, k Z
13
x k2
12
t
= + t

e
t

= + t


c. 3 tan2x 3 0 =
3tan2x 3 =
3
tan2x 3
3
= =
tan2x tan
3
t
= 2x k , k Z
3
t
= + t e
x k , k Z
6 2
t t
= + e
d. 5cot3x 1 =

1
cot 3x
5
=
1
cot 3x cot arccot
5
| |
=
|
\ .


1
3x arccot k , k Z
5
= + t e
1 1
x arccot k , k Z
3 5 3
t
= + e

Bai 5. Giai cac phng trnh lng giac theo phng trnh bac hai

a.
2
2sin x 3sinx 1 0 + =
b.
2
cos x 4cosx 3 0 + + =
c.
2
6sin 3x 2sin3x 4 0 + = d.
2
tan x tanx 2 0 =
e.
2
5tan x 3tan x 8 0
3 3
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .

f.
( )
2
3cot 2x 1 3 cot 2x 1 0 + =
g.
( )
2
3 1 tan 2x 2 3tan2x 3 1 0 + + =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 22
_____Giai_____
a.
2
2sin x 3sinx 1 0 + =

sinx 1
1
sinx
2
=


x k2
2
sinx sin
6
t
= + t


x k2
2
x k2 , k Z
6
5
x k2
6
t
= + t

= + t e

= + t


b.
2
cos x 4cosx 3 0 + + =

cosx 1
cosx 3, pt vn
=

cosx 1 = x k2 , k Z = t+ t e

c.
2
6sin 3x 2sin3x 4 0 + =

sin3x 1
2
sin3x
3
=


3x k2
2
2
3x arcsin k2 , k Z
3
2
3x arcsin k2
3
t
= + t

= + t e

= t + t2
x k
6 3
1 2 2
x arcsin k , k Z
3 3 3
1 2 2
x arcsin k
3 3 3 3
t t
= +

= + e

t t

= +


d.
2
tan x tanx 2 0 =

tanx 1
tanx 2
=


x k
, k Z
4
x arctan2 k
t
= + t

= + t


e.
2
5tan x 3tan x 8 0
3 3
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 23

tan x 1
3
8
tan x
3 5

| | t
=
|
\ .

| | t
=
|

\ .


x k
3 4
, k Z
8
x arctan k
3 5
t t
= + t

e
| | t
= + t
|

\ .x k
3 4
, k Z
8
x arctan k
3 5
t t
= + + t

e
| | t
= + + t
|

\ .7
x k
12
, k Z
8
x arctan k
3 5
t
= + t

e
| | t

= + + t
|

\ .


f.
( )
2
3 cot 2x 1 3 cot2x 1 0 + =

cot x 1
1 3
cot x
3
3
=

= =


x k
4
, k Z
2
cot x cot
3
t
= + t

e
tx k
4
, k Z
2
x k
3
t
= + t

e
t

= + t


g.
( )
2
3 1 tan 2x 2 3 tan2x 3 1 0 + + =

tan2x 1
3 1
tan2x 2 3
3 1
=

= =


2x k
4
, k Z
tan2x tan
12
t
= + t

e
tx k
8 2
, k Z
2x k
12
t t
= +

e
t

= + t


x k
8 2
, k Z
x k
24 2
t t
= +

e
t t

= +


www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 24
Bai 6. Giai cac phng trnh lng giac theo phng trnh bac hai

_____Giai_____

a.
2
cos 2x sin2x 1 0 + + =

2
1 sin 2x sin2x 1 0 + + =
2
sin 2x sin2x 2 0 + + =

sin2x 1
sin2x 2 , pt vn
=

sin2x 1 =
2x k2 , k Z
2
t
= + t e x k , k Z
4
t
= + t e
b.
2
3sin 3x 7cos3x 3 0 + + =

( )
2
3 1 cos 3x 7cos3x 3 0 + + =
2
3cos 3x 7cos3x 6 0 + + =

cos3x 3, pt vn
2
cos3x
3
=


2
cos3x
3
=

2
3x arccos k2
3
, k Z
2
3x arccos k2
3

| |
= + t
|
\ .

| |
= + t
|

\ .1 2 2
x arccos k
3 3 3
, k Z
1 2 2
x arccos k
3 3 3

| | t
= +
|
\ .

| | t
= +
|

\ .


c.
2
6cos x 5sinx 7 0 + =

( )
2
6 1 sin x 5sinx 7 0 + =
a.
2
cos 2x sin2x 1 0 + + = b.
2
3sin 3x 7cos3x 3 0 + + =
c.
2
6cos x 5sinx 7 0 + = d. cos2x 5sinx 3 0 =
e. cos2x cosx 1 0 + + = f.
4 2
4sin x 12cos x 7 + =
g.
2
3cot x 1 0
5
| | t
+ =
|
\ .
h. 7tanx 4cot x 12 =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 25

2
6sin x 5sinx 1 0 + =

1
sinx
3
1
sinx
2


1
x arcsin k2
3
1
x arcsin k2
3
sinx sin
6

= + t

= t + t1
x arcsin k2
3
1
x arcsin k2
3
, k Z
x k2
6
5
x k2
6

= + t

= t + t

= + t

= + t


d. cos2x 5sinx 3 0 =

2
1 2sin x 5sinx 3 0 =

2
2sin x 5sinx 2 0 =
2
2sin x 5sinx 2 0 + + =

1
sinx
2
sinx 2, pt vn


1
sinx sin
2 6
| | t
= =
|
\ .


x k2
6
, k Z
7
x k2
6
t
= + t

e
t

= + t


Vay
e. cos2x cosx 1 0 + + =

( )
2
2cos x 1 cosx 1 0 + + =

2
2cos x cosx 0 + =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 26

cosx 0
1
cosx
2
=


cosx 0
2
cosx cos
3
=x k
2
, k Z
2
x k2
3
t
= + t

e
t

= + t


Vay phng trnh co ba ho nghiem


f.
4 2
4sin x 12cos x 7 + =

( )
4 2
4sin x 12 1 sin x 7 0 + =

4 2
4sin x 12sin x 5 0 + =

2
2
5
sin x , pt vn
2
1
sin x
2


2
1
sin x
2
=

2
sinx
2
=
sinx sin
4
sinx sin
4
t
=

| | t

=
|

\ .x k2
4
3
x k2
4
, k Z
x k2
4
7
x k2
4
t
= + t

= + t

= + t

= + t

x k , k Z
4 2
t t
= + e
Vay phng trnh co mot ho nghiem x k , k Z
4 2
t t
= + e
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 27
g.
2
3cot x 1 0
5
| | t
+ =
|
\ .


2
3cot x 1
5
| | t
+ =
|
\ .

2
1
cot x
5 3
| | t
+ =
|
\ .


1 3
cot x
5 3
3
1 3
cot x
5 3
3

| | t
+ = =

|
\ .

| | t

+ = =
|

\ .


2
cot x cot
5 3
cot x cot
5 3

| | t t
+ =
|
\ .

| | t t
+ =
|

\ .2
x k
5 3
, k Z
x k
5 3
t t
+ = + t

e
t t

+ = + t


2
x k
5 3
, k Z
x k
5 3
t t
= + + t

e
t t

= + + t7
x k
15
, k Z
2
x k
15
t
= + t

e
t

= + t


h. 7tanx 4cotx 12 =
ieu kien co nghiem cua phng trnh x k , k Z
2
t
= e
Nhan 2 ve phng trnh cho tanx, ta c phng trnh
7tanxtanx 4tanxcot x 12tanx =

2
7tan x 4.1 12tanx =

2
7tan x 12tanx 4 0 =

tanx 2
2
tanx
7
=x arctan2 k
, k Z
2
x arctan k
7
= + t

e
| |

= + t
|

\ .


www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 28
Bai 7. Giai cac phng trnh lng giac
a.
2 2
sin x sin2x 3cos x 0 = b.
2 2
6sin x sinxcosx cos x 2 + =
c.
2
sin2x 2sin x 2cos2x =
d.
2 2
2sin 2x 3sin2xcos2x cos 2x 2 + =
e.
2 2
1
sin x sin2x 2cos x
2
+ = f.
2 2
4sin x 3 3sin2x 2cos x 4 + =
g.
( )
2 2
3sin x 1 3 sinxcosx cos x 3 1 + =
h.
2 2
sin x 2sinxcosx 2cos x 1 + =

_____Giai_____
a.
2 2
sin x sin2x 3cos x 0 =

2 2
sin x 2sinxcosx 3cos x 0 = (*)
Neu cosx 0 = th
2
cos x 0 = ;
2
sin x 1 = va sinx 1 =
Thay vao (*)
( )
1 2. 1 .0 3.0 0 = (khong thoa)
Nen cosx 0 =
Chia 2 ve phng trnh cho
2
cos x , ta c

2
tan x 2tanx 3 0 =

tanx 1
tanx 3
=


x k
, k Z
4
x arctan3 k
t
= + t

= + t


Vay phng trnh co hai ho nghiem

Bai 8. Giai cac phng trnh lng giac

_____Giai_____
a. 4sinx 3cosx 5 = b. 3sin2x 2cos2x 3 + =
c.
9
3cosx 2 3sinx
2
+ = d. sin3x 3cos3x 2 + =
e.
2
1
sin2x sin x
2
+ = f. 2sinx - 2cosx 2 =
g. 5cos2x 12sin2x 13 = h.
x x
sin 3cos 3
2 2
=
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 29
a. 4sinx 3cosx 5 = (chia 2 ve cho
2 2
4 3 5 + = )

4 3
sinx cosx 1
5 5
=
V
2 2
4 3
1
5 5
| | | |
+ =
| |
\ . \ .

Nen R -oe :
4
arccos
5
o = ngha la
4
cos
5
= o va
3
sin
5
= o
Ta c phng trnh : sinxcos cosxsin 1 o o =

( )
sin x 1 o =
x k2 , k Z
2
t
o = + t e
x k2 , k Z
2
t
= o + + t e
Vay phng trnh co ho nghiem
4
x arccos k2 , k Z
5 2
t
= + + t e .
b. 3sin2x 2cos2x 3 + = (chia
2 2
3 2 13 + = )

3 2 3
sin2x cos2x
13 13 13
+ =
V
2 2
3 2
1
13 13
| | | |
+ =
| |
\ . \ .

Nen R -oe :
3
arccos
13
o = ;
3
cos
13
= o va
2
sin
13
= o
Ta c phng trnh sin2xcos cos2xsin cos o+ o = o

( )
sin 2x cos + o = o

( )
sin 2x sin
2
| | t
+ o = o
|
\ .

2x k2
2
, k Z
2x k2
2
t
+ o = o + t

e
t

+ o = t + o + t


www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 30

2x 2 k2
2
, k Z
2x k2
2
t
= o + t

e
t

= + t


x k
4
, k Z
x k
4
t
= o + t

e
t

= + t3
x arccos k
4
13
, k Z
x k
4
t
= + t

t
= + t


Vay phng trnh co hai ho nghiem
3
x arccos k
4
13
t
= + t va
x k
4
t
= + t, k Z e
c.
9
3cosx 2 3 sinx
2
+ =
6cosx 4 3sinx 9 + = (chia
( )
2
2
6 4 3 2 21 + = )

3 2 3 9
cosx sinx
21 21 2 21
+ =
V
2
2
3 2 3
1
21 21
| |
| |
+ = |
|
|
\ .
\ .
nen R -oe :
3
arccos
21
o =
Ngha la
3
cos
21
= o va
2 3
sin
21
= o
Ta c phng trnh

9
cosxcos sinxsin
2 21
o + o =

( )
9
cos x
2 21
o =

( )
cos x cos o = | vi
9
arccos
2 21
| =

x k2
, k Z
x k2
o = | + t
e

o = | + t


www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 31
d. sin3x 3 cos3x 2 + = (Chia
( )
2
2
1 3 4 2 + = = )

1 3
sin3x cos3x 1
2 2
+ =
sin3xcos cos3xsin 1
3 3
t t
+ = sin 3x 1
3
| | t
=
|
\ .

3x k2 , k Z
3 2
t t
= + t e 3x k2 , k Z
3 2
t t
= + + t e

5
3x k2 , k Z
6
t
= + t e
5 2
x k , k Z
18 3
t t
= + e
e.
2
1
sin2x sin x
2
+ =

2
2sin2x 2sin x 1 + =
1 cos2x
2sin2x 2. 1
2

+ =
2sin2x 1 cos2x 1 + =
2sin2x cos2x 0 = (chia
2 2
2 1 5 + = )

2 1
sin2x cos2x 0
5 5
=
V
2 2
2 1
1
5 5
| | | |
+ =
| |
\ . \ .
nen R oe cao cho
2
arccos
5
o =
Ngha la
2
cos
5
= o va
1
sin
5
= o
Ta c phng trnh
sin2xcos cos2xsin 0 o o =

( )
sin 2x 0 o =
2x k ,k Z o = t e
2x k ,k Z = o+ t e

1
x k , k Z
2 2
t
= o + e
Vay phng trnh co nghiem
1 2
x arccos k , k Z
2 2
5
t
= + e
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 32
f. 2sinx 2cosx 2 =

( )
2 sinx cosx 2 = 2 2sin x 2
4
| | t
=
|
\ .


1
sin x
4 2
| | t
=
|
\ .
sin x sin
4 6
| | t t
=
|
\ .


x k2
4 6
, k Z
5
x k2
4 6
t t
= + t

e
t t

= + t


x k2
4 6
, k Z
5
x k2
4 6
t t
= + + t

e
t t

= + + t5
x k2
12
, k Z
13
x k2
12
t
= + t

e
t

= + t


g. 5cos2x 12sin2x 13 = (hoc sinh t giai tng t)
h.
x x
sin 3cos 3
2 2
= (hoc sinh t giai tng t)
Bai 9. Giai cac phng trnh lng giac
a. sinx.sin7x sin3x.sin5x = b. sin5x.cos3x sin9x.sin5x =
c. cosxcos2x cos3x = d. sin3x sin5x sin7x 0 + + =
e. tanx tan2x tan3x + = f.
2 2 2
3
sin x sin 2x sin 3x
2
+ + =
g. sinx sin2x sin3x cosx cos2x cos3x + + = + +
h.
2 2 2 2 2 2
sin x sin 2x sin 3x cos x cos 2x cos 3x + + = + +
_____Giai_____
a. sinx. sin7x sin3x. sin5x = (Ap dung cong thc bien oi thanh tong)

( ) ( )
1 1
cos6x cos8x cos2x cos8x
2 2
=
cos6x cos8x cos2x cos8x = cos6x cos2x =

6x 2x k2
, k Z
6x 2x k2
= + t
e

= + t


4x k2
, k Z
8x k2
= t
e

= t


2.4x k2 ,k Z = t e x k , k Z
4
t
= e
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 33
b. sin5x. cos3x sin9x. sin5x =
sin5x.cos3x sin9x.sin5x 0 =
( )
sin5x cos3x sin9x 0 =

sin5x 0
cos3x sin9x 0
=


sin5x 0
cos3x sin9x
=sin5x 0
sin9x sin 3x
2
=

| | t

=
|

\ .


5x k
9x 3x k2 , k Z
2
9x 3x k2
2

= t

= + t e

= t + + tx k
5
12x k2 , k Z
2
6x k2
2
t
=

= + t e

= + t


x k
5
12x k2 , k Z
2
6x k2
2
t
=

= + t e

= + tx k
5
x k , k Z
24 6
x k
12 3
t
=

t t

= + e

t t

= +


Bai 10. Giai cac phng trnh lng giac
a. sinx 2sin5x cosx = b. 3 2sinxsin3x 3cos2x + =
c.
4 4
3 cos6x
sin x cos x
4

+ = d.
2 2 2 2
sin x sin 2x sin 3x sin 4x 2 + + + =
e.
2
2cos 4x sin10x 1 + = f. 2sinxcos2x 1 2cos2x sinx 0 + =
Bai 11. Giai cac phng trnh lng giac
a. tanx tan2x sin3xcosx + = b. cos2x 3sinx 2 =
c. sin4x 3cos4x 2 + = d. 3tanx 2cot 3x tan2x + =
e. 2sin2x sinx 3cosx + = f.
( )( )
2
2sinx cosx 1 cosx sin x + =

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 34
Bai 12. Giai cac phng trnh lng giac
1. sinx cosx 1 2sin2x + =
2. 3cos5x sin5x 2cos3x 0 + =
3.
2 2
6tan x 2cos x cos2x =
4. sin3x 3cos3x 2sin2x (CD A 2008) =
5.
2 2 2 2
sin 3x cos 4x sin 5x cos 6x (DH B 2002) =
6.
( )
2
1 2sinx cosx 1 sinx cosx (CD 2009) + = + +
7. 2sinx (1 cos2x) sin2x 1 2cosx (CD 2008) + + = +
8.
( ) ( )
1 sin2x cosx 1 cos2x sinx 1 sin2x + + + = +

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 35
E CNG ON TAP CHNG I - S 11
(Lng giac)
A. HAM SO LNG GIAC
1. Tm tap xac nh cua ham so
a.
sinx 5
y
sin2x
+
= b.
sinx
y
1 2cosx
=

c.
tanx
y
2 2cos3x
=


d.
cot 2x
y
3 2sinx
=
+
e.
sinx 5
y
1 sin2x
+
=
+
f.
cosx 5
y
1 sin2x
+
=


g.
2
cot x
y
1 sin2x
=

h.
2
5 cosx
y
cos 2x
+
=
2. Xet tnh chan le cua ham so
a. y tan 3x = b. y sin2x.cot 3x = c.
2
y cosx sin x = +
d. y cosx.cot 2x = e.
2
tanx
y
1 cos x
=
+
f.
2
tan x
y
cosx+2
=
g.
sinx 5
y
sin2x
+
= h.
2
5 cosx
y
sin 2x
+
=
3. Tm GTLN GTNN cua cac ham so
a. y 2sinx 5 = b. y 4 5cos2x = c.
x x
y sin cos 3
2 2
=
d. y sinx cosx = + e.
2
y 2sin x 1 5 = + f.
3
y cos(x ) 2 3 = + +
g. y cosx cos(x )
3
t
= + + h. y 3cosx sinx =
B. PHNG TRNH LNG GIAC
1. Giai phng trnh
a.
0
2sin(2x 30 ) 2 0 + + = b. 2cos(2x ) 3 0
3
t
+ =
c.
x
tan 3 0
2 4
| | t
=
|
\ .
d.
x 2
3cot 1 0
2 3
| | t
+ + =
|
\ .

2. Giai phng trnh
a.
2
sin x 5cosx 5 0 + = b.
2
x x
2cos 4sin 4 0
2 2
+ =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 36
c.
2
3sin x 2cosx 2 0 + = d. cos2x 3sinx 1 0 + + =
e. cos4x 3cos2x 1 0 = f. tan2x 4cot 2x 3 0 + =
3. Giai phng trnh
a. 3sinx cosx 1 0 = b. 3cosx sinx 1 0 + =
c. sinx cosx 2 + = d. sin2x cos2x 1 =
e.
x x
3sin cos 2sin3x
2 2
= f. 3sinx cosx 2cos2x =
4. Giai phng trnh
a.
2 2
sin x sin2x 3cos x 0 + + = b.
2 2
3
sin x sin2x 3cos x 1
2
+ =
c.
2 2
4sin x 3cos x 0 + = d.
2 2
1
2sin x sin2x cos x 3
2
+ =
e.
2 2
2cos x 3sin2x sin x 1 + = f.
2
sin x 3sinxcosx 1 + =

BAI TAP NANG CAO
1. Giai cac phng trnh
a.
5
sin 3x cos 3x 0
6 4
| | | | t t
+ + =
| |
\ . \ .
b. cosx cos 2x
3
| | t
= +
|
\ .

c.
3 7
tan 2x cot 4x 0
4 8
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .
d.
2 2 2
3
sin x sin 2x sin 3x
2
+ + =
e.
4 4
sin x cos x cos4x + = f. sinxsin7x sin3xsin5x =
2. Giai cac phng trnh
a.
2
sin2x 2sin x 2cos2x = b.
2 2
cos x 3sin2x 1 sin x = +
c. 1 sinxcos2x sinx cos2x + = + d.
3 3
2
sin xcosx sinxcos x
8
=
e.
2
(2sinx 1)(2sin2x 1) 3 4cos x + =
f.
2
(2sinx cosx)(1 cosx) sin x + =
g. (2cosx 1)(2sinx cosx) sin2x sinx + =
h.
6 2 6
sin x 3sin xcosx cos x 1 + + =
i.
1
2sin x sin 2x
3 6 2
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .
2
sin 2x sin x
4 4 2
| | | | t t
= +
| |
\ . \ .

www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 37
CAC E THI TUYEN SINH AI HOC VA CAO ANG
(DBH1_D 2006).
3 3 2
cos x sin x 2sin x 1 + + =
(DBH2_B 2006). cos2x (1 2cosx)(sinx cosx) 0 + + =
(DBH2_D 2006).
3 2
4sin x 4sin x 3sin2x 6cosx 0 + + + =
(DBH2_B 2006).
2 2 2
(2sin x 1)tan 2x 3(cos x 1) 0 + =
(DBH_A 2006). 2sin 2x 4sinx 1 0
6
| | t
+ + =
|
\ .

(H_D 2007).
2
x x
sin cos 3cosx 2
2 2
| |
+ + =
|
\ .

(H_A 2007).
2 2
(1 sin x)cosx (1 cos x)sinx 1 sin2x + + + = +
(H_A 2005).
2 2
cos 3xcos2x cos x 0 =
(H_ A 2008).
1 1 7
4sin x
sinx 4 3
sin x
2
| | t
=
|
| | t
\ .

|
\ .

(H_B 2008).
3 3 2 2
sin x 3cos x sinxcos x 3sin xcosx =
(H_A 2010).
(1 sinx cos2x)sin x
4 1
cosx
1 tanx
2
| | t
+ + +
|
\ .
=
+

(H_A 2011).
2
1 sin2x cos2x
2sinxsin2x
1 cot x
+ +
=
+

(H_B 2011). sin2xcosx sinxcosx cos2x sinx cosx + = + +
(H_D 2011).
sin2x 2cosx sinx 1
0
tanx 3
+
=
+
.
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 38
TUYEN TAP E THI TREN TOAN HOC TUOI TRE 2010


HD. Bien oi phng trnh ta c
2
1 cos2x sinx 2sin x sinx = =
ap so.

HD.
( )
2
cos2x sin2x sin x 2 cos 2x sinx
4
| | t
+ =
|
\ .


( )
cos 2x sinx 1 0
4
| | t
=
|
\ .


HD.
2
4 1
5 0
sin2x
sin 2x
+ =

e 4. 2cosxcos2xcos3x 5 7cos2x + =

HD.
( ) ( )
2
cos2x 1 2cos2x 5 0 cos2x 1 + = =HD.

( )
2
1 cosx cosx sinxsin x 0 + + =

( ) ( )( )
1 cosx cosx sinx 1 cosx 1 cosx 0 + + + =

( )( )
1 cosx cosx sinx sinxcosx 0 + + =
e 1. Giai phng trnh
( )
2 2
2 1
cos x cos x sinx 1
3 3 2
| | | | t t
+ + + = +
| |
\ . \ .

e 2. Giai phng trnh

( )
2
2
2
sinx cosx 2sin x
2
sin x sin 3x
2 4 4
1 cot x
+
(
| | | | t t
=
( | |
+ \ . \ .


e 3. Giai phng trnh
2 2
1
tan x cot x 3
sin2x
+ + =
e 5. Giai phng trnh
2 3
cos x cosx sin x 0 + + =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 39


HD.
cos2x 1
3x
cos2x cos 2
3x
4
cos 1
4
=

+ =

=HD. Viet ham so di dang
( )
2
2
1 tan x
y
tan x 2 tanx
+
=


at
( )
t tanx 0 t 3 = < <
Khao sat ham so
( )
2
2 3
1 t
f(t) , 0 t 3
2t t
+
= < <


c ket qua miny 2 khi t 1 hay x
4
t
= = =

HD. ieu kien cos x cos x 0
6 3
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .

Ta co tan x tan x 1
6 3
| | | | t t
+ =
| |
\ . \ .


( )
sin2x 2cosx 1 0 + =

HD. Bien oi phng trnh ve dang
e 6. Giai phng trnh
4
1 3x 7
4cos x cos2x cos4x cos
2 4 2
+ =
e 7. Tm gia tr nho nhat cua ham so

( )
2
cosx
y , 0 x
3
sin x 2cosx sinx
| | t
= < <
|
\ .

e 8. Giai phng trnh tan x tan x sin3x sinx sin3x
6 3
| | | | t t
+ = +
| |
\ . \ .

e 9. Giai phng trnh
( )( )( )
1
1 cosx 1 cos2x 1 cos3x
2
+ + + =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 40

2
x 3x 1
cos cosxcos
2 2 16
| |
=
|
\ .

ap so.
k 2
x ; x k2
4 2 3
t t t
= + = + t

HD.
2
2sin x 3sinx 2 0 =
ap so.
7
x k2 ; x k2
6 6
t t
= + t = + tHD. Ap dung bat ang thc Cauchy
ap so. Phng trnh vo nghiem


HD. at
2x 1 1
t t
3x 10
| | +
= >
|
\ .

ap so.
1 2
x ; x
3 4 5 4
= =
t t


HD.
e 10. Giai phng trnh
4 4
3sinx 1 sin x cos x + =
e 12. (THTT 2003) Tm cac nghiem cua phng trnh thoa man

2
2x 1 2x 1 2x 1
sin sin cos 0
x 3x 3x
+ + +
+ = thoa man
1
x
10
>
e 13. (THTT 2004)
a. CMR AABC co cac goc thoa man tnh chat sau th AABC eu
( )
A B C A B C 3
sin sin sin cos cos cos sinA sinB sinC
2 2 2 2 2 2 2
| || |
+ + + + = + +
| |
\ .\ .

b. Tm ieu kien e hai phng trnh sau tng ng

sinx sin2x
1
sin3x
+
= va cosx msin2x 0 + =
e 11. (THTT 2003) Giai phng trnh

( )
8 8 14 14
cos x sin x 64 cos x sin x + = +
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 41
a. Vi moi tam giac ABC
A B A B
sin sin cos cos
2 2 2 2
> <
b.
sinx sin2x
1
sin3x
+
= cosx = 0 . ap so.
1
m
2
<


HD.
a.
( ) ( ) ( )
A B B C C A
4sin sin sin sin C B sin B A sin A B
2 2 2

=
b. Neu
y
tan 0
2
= th he co nghiem
( )
l ; k2 t t
Neu
y
tan 3
2
= th he co nghiem
2
l2 ; k2
3
| | t
o + t + t
|
\ .

trong o ;0
2
| | t
oe
|
\ .
va
1 4 3
cos , sin
7 7

o = o =
Neu
y
tan 3
2
= th he co nghiem
2
l2 ; k2
3
| | t
o + t + t
|
\ .

trong o ;0
2
| | t
oe
|
\ .
va
1 4 3
cos , sin
7 7

o = o =

HD.
ap so. x k2 = t+ t
e 14. (THTT 2004)
a. CMR AABC co cac goc thoa man tnh chat sau th AABC eu
A B B C C A
sin2A sin2B sin2C sinA sinB sinC 4sin sin sin
2 2 2

+ + = + + +
b. Giai he phng trnh
( )
( )
y
3tan 6sinx 2sin y x
2
y
tan 2sinx 6sin y x
2

+ =

= +


e 15. (THTT 2004) Giai phng trnh
1
cos3xsin2x cos4xsin2x sin3x 1 cosx
2
= + +
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 42


HD.
ap so.
25
8


HD.
a. ap so. x k ; x k
4 2 3
t t t
= + = + t
b. S dung
C
sinA sinB 2cos
2
+ <

HD. S dung
3
4sin x 3sinx sin3x = ;
3
4cos x 3cosx cos3x = +
ap so. x k
6
t
= + t

HD. S dung
3
4sin x 3sinx sin3x = ;
3
4cos x 3cosx cos3x = +
ap so. x k ; x k ; x k
8 2 12 3 4
t t t t t
= + = + = + t
e 16. (THTT 2004) Tm gia tr ln nhat cua bieu thc
2 2 2
Q sin A sin B 2sin C = + + trong o A, B, C la 3 goc AABC bat k.
e 17. (THTT 2010)
a. 4cosxcos2xcos3x cos6x =
b. Chng minh rang AABC co cac goc thoa mamn tnh chat sau
th AABC eu

A B C
2sinA 3sinB 4sinC 5cos cos cos
2 2 2
+ + = + +
e 18. (THTT 2005) Giai phng trnh
3 3
sin xsin3x cos xcos3x 1
8
tan x tan x
6 3
+
=
| | | | t t
+
| |
\ . \ .

e 19. (THTT 2005) Giai phng trnh
1
cosxcos2xcos3x sinxsin2xsin3x
2
=
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 43

HD.
a. at
( )
A B
x tan ; y tan x 0, y 0
2 2
= = > >
b. Ta co
2 2 2
F (3 2)cot A (12 4)cot B (18 9)cot C = + + + + +

2 2 2 2 2 2
F (3cot A 12cot B) (4cot B 9cot C) (18cot C 2cot A) 12 = + + + + + >
ap so.
min
1 1
F 12khi cot A 1, cot B , cot C
2 3
= = = =


HD. Khao sat ham so
ap so.
0 0 0
0;4
5 5 5
max khi x 2 k4 0; ;sin
3 2 3 ( t

| |
| | t
= = o + t o e o = |
|
|
\ .
\ .


HD.
a. ap so. x k
3
t
= + t
b.
0 0
A B 30 , C 120 = = =
e 20. (THTT 2005)
a. Cho AABC thoa man
A B 2 3
tan tan
2 2 3
cosA cosB 1

+ =

+ =

. CMR AABC eu
b. Xet AABC. Tm gia tr nho nhat cua bieu thc

2 2 2
F 5cot A 16cot B 27cot C = + +
e 21. (THTT 2005)
Tm gia tr ln nhat cua bieu thc
x x
y sin 1 6cos
2 2
| |
= +
|
\ .

e 21. (THTT 2006)
a. Giai phng trnh
2cos4x
cot x tanx
sin2x
= +
b. Tm cac goc A, B, C cua AABC sao cho bieu thc

2 2 2
Q sin A sin B sin C = + at gia tr nho nhat
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 44
HD. Nh e 1.
HD.
a.
b. ap so. x k2
3
t
= + t,
2
x k2
3
t
= + t

HD.
ap so. x k2
2
t
= + t

HD.
ap so.
0 0 0
A 45 ; B 30 ; C 105 = = =

e 24. Giai phng trnh

( )
2 2
1 8 1
2cosx cos x sin2x 3cos x sin x
3 3 2 3
| | t
+ t = + + + +
|
\ .

e 23. (THTT 2006)
a. Chng minh rang trong moi AABC ta luon co
A B C A B C
tan 3 tan 3 tan 3 4 tan tan tan 3
3 3 3 3 3 3
| || || | | |
= + +
| | | |
\ .\ .\ . \ .

b. Giai phng trnh
2 2
2 2
sin x sin 2x
2
sin 2x sin x
+ =

e 22. (THTT 2006) Giai phng trnh

( )
2 2
2 1
cos x cos x sinx 1
3 3 2
| | | | t t
+ + + = +
| |
\ . \ .

e 25. Tnh cac goc cua AABC biet 2A 3B; a 2b = =
e 26. (THTT 2006) Giai phng trnh

( )
2 2 3 3
tan x tan xsin x 1 cos x 0 =
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 45
HD. a ve dang tch
ap so.
x k2
x k
4
2 1
cos
x k2
2
4
x k2
4
= t

= + t

| |

o = |
t
|

= + o + t
\ .

t
= o + tHD.
a. Ham so
x
y 2 4x = + ong bien tren R co y(x) 1 x 0 = =
Ta co
sinA
sinB
2
4sinA 1 4sinB
2
+ = + sinA sinB =
b. ap so.
7 2 5 2
x k2 ;x k2 ;x k ;x k
6 6 18 3 18 3
t t t t t t
= t = + t = + = +
e 28. (THTT 2007) Giai phng trnh
2cosxcos2xcos3x 5 7cos2x + =
HD.
( ) ( )
2
cos2x 1 2cos2x 5 0 cos2x 1 + = =
ap so. x k = t
e 29. (THTT 2007) Giai phng trnh

3 3
sin x cos x cos2xtan x tan x
4 4
| | | | t t
= +
| |
\ . \ .

HD. a ve dang tch
ap so. x k2 ;x k2
2
t
= + t = t

e 27. (THTT 2007)
a. Chng minh rang AABC eu neu
sinA
sinB
sinB
sinC
2
4sinA 1 4sinB
2
2
4sinB 1 4sinC
2

+ = +

+ = +


b. Giai phng trnh
( )
2
3 4sin 2x 2cos2x 1 2sinx = +
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 46
e 30. (THTT 2007) Giai phng trnh
sin 3x sin2xsin x
4 4
| | | | t t
= +
| |
\ . \ .

HD.
ap so. x k
4 2
t t
= +
e 31. (THTT 2008) Giai phng trnh

( )( )( )
1
1 cosx 1 cos2x 1 cos3x
2
+ + + =
HD. Bien oi ve
2
x 3x 1
cos cosxcos
2 2 16
| |
=
|
\ .

ap so.
2
x k ; x k2
4 2 3
t t t
= + = + t
e 32. (THTT 2008) Giai phng trnh

5 3 2
2sin x 2sin xcos x cos2x sinx 0 + + =
HD.
ap so. x k ; x k2
4 2
t t
= + t = + t
e 33. (THTT 2008)
a. Giai phng trnh 1 tanxtan2x cos3x =
b. Cho AABC thoa man
( )
5
cos2A 3 cos2B cos2C 0
2
+ + + = . Tnh o ln
ba goc cua tam giac o.
HD.
a. ap so.
cos3x 0
cosx 1
=


b. ap so.
0 0
A 30 , B C 75 = = =
e 34. (THTT 2009) Giai phng trnh
tan x tan x sin3x sinx sin2x
6 3
| | | | t t
+ = +
| |
\ . \ .

HD.
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 47
ap so. x k ; x k ; x 2 k2
2 3
t t
= t = = + t
e 35. (THTT 2009) Giai phng trnh

4
1 3x 7
4cos x cos2x cos4x cos
2 4 2
+ =
HD. Bien oi phng trnh ve dang

3x
cos2x cos 2
4
+ =
cos2x 1
3x
cos 1
4
=


ap so. x k8 = t
e 36. (THTT 2010) Giai phng trnh

5 cos2x
2cosx
3 2tanx
+
=
+

HD.
ap so.
e 37. (THTT 2010)
a. Giai phng trnh
2 2
2cos 2x cos2xsin3x 3sin 2x 3 + + =
b. Tm GTLN GTNN cua ham soa
x
sinx 2cos
2
f(x)
x
cosx 2sin
2
+
=
+
tren 0;
2
( t
(


HD.
ap so.
e 38. (THTT 2011) Giai phng trnh

2
4
2
1 tan x
16cos x 4 2sin4x
4
1 tan x
| | t
+ =
|
+ \ .

HD.
ap so.
e 39. (THTT 2011) Giai phng trnh
sin3x cos3x 2 2 cos x 1 0
4
| | t
+ + + =
|
\ .

HD.
ap so.
www.VNMATH.com
Bai tap ham so lng giac & Phng trnh lng giac
Le Xuan Hieu 0966004478 lexuhi@yahoo.com.vn 48
e 40. (THTT 2011) Giai phng trnh

( )
( )
2
sinx 1
2 1 cosx cot x 1
cos sinx

+ + =
+

HD.
ap so.
e 41. (THTT 2011) Giai phng trnh

1
2011tanx cot x 2 1005 3
sin2x
| |
+ = +
|
\ .

HD.
ap so.
e 42. (THTT 2011)
Tm
)
x 2; e +

thoa man phng trnh2(2x 1) 2x 1
sin 2sin 1
x 1 x 1 4
| | + + t
+ =
|

\ .

HD.
ap so.

www.VNMATH.com