You are on page 1of 262

Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

Deutsche Grammatik
fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 811.112.2(075.3)(076.1) BENIK, Miki Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen = Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami / Miki Benik. 7. izd. = 7. Aufl. - Ljutomer : samozal., 1999 ISBN 961-90243-2-X 103480576

Miki Benik

Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami


7. izdaja

Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen


7. Auflage

Erschienen im Eigenverlag.

Anschrift von Verfasser und Verleger: Miki Benik, Slavka Osterca 10, 9240 Ljutomer. Nachdruck, vollstndig oder auszugsweise, Reproduktion in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers. Fotokopien von Einzelteilen fr den persnlichen und sonstigen eigenen Gebrauch und keinesfalls fr gruppenweisen Gebrauch, auch nicht fr Zwecke der Unterrichtsgestaltung, drfen nur als Einzelkopien hergestellt werden.

Izdano v samozalobi.

Naslov avtorja in zalonika: Miki Benik, Slavka Osterca 10, 9240 Ljutomer. Ponatiskovanje celote ali delov, reprodukcija v kakrnikoli obliki fotokopija, mikrofilm ali drugi postopki samo s pisnim dovoljenjem avtorja. Fotokopije posameznih delov za osebne in lastne potrebe je dovoljeno izdelovati le kot posamezne fotokopije, nikakor pa ne za potrebe skupin ali oblikovanje pouka.

Ljutomer, oktober 1999 Tisk: Tiskarna KLAR, Murska Sobota

Predgovor

Vsak jezik se razvija in z razvojem potrebuje nova, predvsem pa enotna pravila, ki nam omogoajo, da se v tujem jeziku lahko sporazumevamo. 7. izdaja je napisana po pravilih novega nemkega pravopisa. Nekatera poglavja sem raziril in jih prilagodil pravilom novega pravopisa.

Veliko uspeha pri uenju in obilico zabave pri reevanju Miki Benik

Ljutomer, oktobra 1999

lz predgovora k 4. izdaji Vsakodnevno sreevanje z nemkim jezikom nas je prisililo k njegovemu poznavanju. Za dobro poznavanje tujega jezika pa moramo z njim ostati v stiku - ponavljati in se uiti - vse ivljenje. ... Moje mnenje je sicer: nemkega jezika se ne more uiti v slovenini, a opazovanja pri pouku so mi razkrila skrivnost: soolci so k vsakemu slovninemu pravilu v nemini iskali tudi slovenski prevod. In res je: Kako naj se uim nemki jezik, ko pa ne razumem, kaj se uim? In zato sem se odloil, da vsa navodila prevedem v slovenski jezik, tako da se bo pravila lahko nauil in jih tudi razumel. Ob tem naj povem, da so slovnini izrazi prevoda prilagojeni slovenskim slovninim izrazom, kjer pa to ni bilo mogoe, pa so izrazi ali pomensko prevedeni ali pa samo prepisani. Ob prevajanju pa sem naletel tudi na razlike med nemko in slovensko slovnico, ki so primerno oznaene....

Ljutomer, novembra 1993

Damit das Lernen noch leichter wird ... Da bo uenje e laje...


Merke dir! Pomni! o Unterscheide! Razlikuj! Beispiele Primeri

VI

Inhaltsverzeichnis
1 Die Wortarten Die Flektierbaren 1 Die Unflektierbaren 1 2 Der Artikel Der unbestimmte Artikel 2 Der bestimmte Artikel 2 Gebrauch des Artikels 3 Das Genus, der Kasus und der Numerus 5 7 Das Substantiv Die Deklination der Substantive 11 Starke Deklination 11 Schwache Deklination 13 Gemischte Deklination 15 Adjektivische Deklination 16 Deklination der Personennamen. .. 20 Deklination der Fremdwrter 21 Das Adjektiv 22 Die Deklination der Adjektive 23 Starke Deklination 23 Schwache Deklination 24 Gemischte Deklination 25 Die Komparation der Adjektive 29 Der Positiv 29 Der Komparativ 30 Der Superlativ 30 Unregelmige Komparation 32 Adjektive ohne Steigerungsfhigkeit 32 Die Numeralia 34 Die Grundzahlen 34 Die Orndnungszahlen 35 Die Bruchzahlen 35 Vervielfltigungszahlwrter 36 Die mathematischen Ausdrcke 36 Die Pronomina 39 Das Personalpronomen 39 Das Reflexivpronomen 42 Das Possessivpronomen 45 Das Demonstrativpronomen 49 Das Relativpronomen 50 Das Indefinitpronomen 54 Das Interrogativpronomen 55 Die Adverbien 58 Die Modaladverbien 59 Die Konjunktionaladverbien 59 Die Lokaladverbien 60 Die Temporaladverbien 60 Die indefinit-, interrogativ- und Relativadverbien 61 Die Pronominaladverbien 61 Die Prpositionen 65 Mit dem Genitiv 65 Mit dem Dativ 66 Mit dem Akkusativ 66 Mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ 66 Die Konjunktionen 72 Nebenordnende Konjunktionen 72 Unterordnende Konjunktionen 72 Satzteilkonjunktionen 73 Infinitivkonjunktionen 73 Das Verb 76 Die Modalverben 80 Das Prsens 81 Die Konjugation 82 Das Prsens mit Modalverben 84 Das Prsenspartizip 84 Das Prteritum 88 Die Konjugation 88 Das Prteritum mit Modalverben .... 89 Das Perfekt 93 Das Perfektpartizip 93 Bildung des Perfekts 94 Das Perfekt mit Modalverben 97 Infinitiv des Perfekts 97 Das Plusquamperfekt 102 Bildung des Plusquamperfekts .... 102 Das Plusquamperfekt mit Modalverben 103 Das Futur I 106 Bildung des Futurs I 106 Das Futur I mit Modalverben 107 Das Futur II 107 VII

Bildung des Futurs II Das Futur II mit Modalverben Der Imperativ Der Konjunktiv Der Konjunktiv I Konjugationsmuster Gebrauch des Konjunktivs I Der konjunktiv II Konjugationsmuster Gebrauch des Konjunktivs II Der Konditional Die indirekte Rede Umwandlung der direkten Rede in die indirekte Rede Das Passiv Passivbildung Das Vorgangspassiv Das Zustandspassiv Verben ohne Passivfhigkeit Das Passiv mit Modalverben Der Infinitiv Reiner Infinitiv Infinitiv mit zu Die Wortbildung Die Wortbildungsarten Das Substantiv Zusammensetzungen Ableitungen Verkleinerungsbildung Der Zusatz von Prfixen und Halbprfixen Die Ausdruckverstrkung Das Adjektiv Zusammengesetzte Adjektive Ableitungen Der Zusatz von Prfixen und Halbprfixen Das Verb Zusammensetzungen Der Zusatz von Prfixen und Halbprfixen

108 108 113 118 118 118 118 119 119 120 121 123 123 130 130 131 131 131 134 139 139 140 142 142 143 143 145 147 147 148 151 151 151 153 156 156 157

Ableitungen 158 Der Satz 161 Die Satzglieder im Deutschen 161 Das Prdikat 161 Das Subjekt 161 Das Objekt 161 Das Prdikatsnomen 161 Die adverbiale Bestimmung 161 Wortstellung im deutschen Satz 162 Der zusammengesetzte Satz 163 Das Satzgefge 163 Die Ordnung der Nebenstze 164 Nebenstze im berblick 165 Die Subjektstze 166 Die Objektstze 166 Die Attributstze 167 Die Adverbialstze 171 Die Finalstze 171 Die Kausalstze 173 Die Konditionalstze 173 Irrealer und potentialer Konditionalsatz 174 Die Konsekutivstze 177 Irrealer Konsekutivsatz 177 Die Konzessivstze 179 Irrealer Konzessivsatz 179 Die Modalstze 181 Die Temporalstze 183 Consecutio Temporum 184 Die Lokalstze 186 Die Komparativstze 186 Irrealer Komparativsatz 187 Texte und Wortspiele 190 Lsungen 195 Rektion der Verben 220 Sachregister 222 Abkrzungen 227 Literaturverzeichnis 228 Ein Wort zur neuen Rechtschreibung .229 sein - haben - werden 234 Tabelle aller unregelmigen Verben..235

VIII

Vsebina
Besedne vrste Pregibne besedne vrste Nepregibne besedne vrste len Nedoloni len Doloni len Raba lena Spol, sklon in tevilo Samostalnik Sklanjatev samostalnikov Krepka sklanjatev ibka sklanjatev Meana sklanjatev Pridevnika sklanjatev Sklanjatev osebnih imen Sklanjatev tujk Pridevnik Sklanjatev pridevnikov Krepka sklanjatev ibka sklanjatev Meana sklanjatev Stopnjevanje pridevnikov Osnovnik Primernik Presenik Nepravilno stopnjevanje Pridevniki brez monosti stopnjevanja tevniki Glavni tevniki Vrstilni tevniki Ulomki Mnoilni tevniki Matematini izrazi Zaimki Osebni zaimek Povratni zaimek Svojilni zaimek Kazalni zaimek Oziralni zaimek Nedoloni zaimek Vpraalni zaimek 1 1 1 2 2 2 3 5 7 11 11 13 15 16 20 21 22 23 23 24 25 29 29 30 30 32 32 34 34 35 35 36 36 39 39 42 45 49 50 54 55 Prislovi 58 Prislovi naina 59 Prislovi vzroka, pogoja, posledice in dopuanja 59 Prislovi kraja 60 Prislovi asa 60 Nedoloniki", vpraalni" in oziralni prislovi 61 Zaimenski prislovi 61 Predlogi 65 Z rodilnikom 65 Z dajalnikom 66 S toilnikom 66 Z dajalnikom ali s toilnikom 66 Vezniki 72 Priredni vezniki 72 Podredni vezniki 72 Vezniki, ki vkljuujejo in vpeljujejo stavne lene 73 Vezniki, ki zahtevajo nedolonik 73 Glagol 76 Modalni glagoli 80 Sedanjik 81 Spregatev 82 Sedanjik z modalnimi glagoli 84 Delenik sedanjika 84 Enostavni preteklik 88 Spregatev 88 Enostavni preteklik z modalnimi glagoli 89 Sestavljeni preteklik 93 Delenik preteklika 93 Tvorjenje sestavljenega preteklika 94 Sestavljeni preteklik z modalnimi glagoli 97 Nedolonik sestavljenega preteklika ..97 Predpreteklik 102 Tvorjenje predpreteklika 102 Predpreteklik z modalnimi glagoli 103 Prihodnjik (IJ 106 Tvorjenje prihodnjika 106 Prihodnjik z modalnimi glagoli 107 IX

107 Dovrni prihodnjik Tvorjenje dovrnega" prihodnjika 108 Dovrni" prihodnjik z modalnimi glagoli 108 Velelnik 113 Konjunktiv 118 Konjunktiv I 118 Vzorec za spreganje 118 Raba konjunktiva I 118 Konjunktiv II 119 Vzorec za spreganje 119 Raba konjunktiva II 120 Pogojnik 121 Odvisni govor 123 Spreminjanje premega govora v odvisni govor 123 Trpnik 130 Tvorjenje trpnika 130 Trpnik dejanja 131 Trpnik stanja 131 Glagoli brez monosti tvorjenja trpnika 131 Trpnik z modalnimi glagoli 134 Nedolonik 139 Prosti nedolonik 139 Nedolonik z ZU 140 Besedotvorje 142 Besedotvorne vrste 142 Samostalnik 143 Sestavljenke in zloenke 143 Izpeljanke 145 Tvorjenje pomanjevalnic 147 Dodajanje predpon in polpredpon..147 Podkrepitev izrazov 148 Pridevnik 151 Pridevnike sestavljenke in zloenke 151 Izpeljanke 151 Dodajanje predpon in polpredpon..153 Glagol 156 Sestavljenke in zloenke 156

Dodajanje predpon in polpredpon..157 Izpeljanke 158 Poved 161 Stavni leni v nemini 161 Povedek 161 Osebek 161 Predmet 161 Prilastek in povedkovo doloilo... 161 Prislovno doloilo 161 Besedni red v nemkem stavku 162 Zloena poved 163 Podredje 163 Tipologije odvisnikov 164 Preglednica odvisnikov 165 Osebkovi odvisniki 166 Predmetni odvisniki 166 Prilastkovi odvisniki 167 Prislovni odvisniki 171 Namerni odvisniki 171 Vzroni odvisniki 173 Pogojni odvisniki 173 Irealni in potencialni pogojni odvisniki 174 Posledini odvisniki 177 Irealni posledini odvisnik 177 Dopustni odvisniki 179 Irealni dopustni odvisnik 179 Nainovni odvisniki 181 asovni odvisniki 183 Zaporedje asov 184 Krajevni odvisniki 186 Primerjalni odvisniki 186 Irealni primerjalni odvisnik 187 Teksti in besedne igre 190 Reitve 195 Rekcija glagolov 220 Stvarno kazalo 222 Kratice in okrajave 227 Literatura 228 O novem nemkem pravopisu 229 sein - haben - werden 234 Tabela vseh nepravilnih glagolov. 235

Ni iroke ceste, niti blinjice da znanja.


(Evklid)

DIE WORTARTEN BESEDNE VRSTE


Wortarten nennt man Klassen von Wrtern, die sich auf Grund der unterschiedlichen Funktion im Satz und auch nach der Bedeutung voneinander abgrenzen lassen. Im Deutschen unterscheidet man die Flektierbaren und die Unflektierbaren. Besedne vrste imenujemo skupine besed, ki jih lahko loimo po njihovih razlinih vlogah v stavku in po pomenu. V nemini razlikujemo pregibne in nepregibne besedne vrste.

Die Flektierbaren
Pregibne besedne vrste > Artikel (die, der, das, ein, eine ...)
leni

> Substantive (Kind, Eva, Liebe, Auto ...)


Samostalniki

> Adjektive (schn, alt, einsam, drei, fnfte ...)


Pridevniki

> Pronomen (ich, dein, jener, niemand, ein, der ...)


Zaimki

> Verben (leben, fragen, sein, mssen ...)


Glagoli

Die Unflektierbaren
Nepregibne besedne vrste > Prpositionen (mit, fr, ohne, vor, wegen ...)
Predlogi

> Adverbien (morgens, gern, dort, wie, daran ...)


Prislovi

> Konjunktionen (und, oder, denn, weil, wenn, als, sodass, wie wenn
Vezniki

> Partikeln (nur, doch, beraus, ja ...)


lenki

> Interjektionen (ach, pfui, autsch ...)


Medmeti

DER ARTIKEL LEN


Der Artikel wird nur in Verbindung mit einem Substantiv oder mit einer Substantivierung gebraucht. Der Artikel ist deklinierbar und stimmt immer mit seinem zugehrigen Substantiv im Genus, Kasus und Numerus berein. len uporabimo le v zvezi s samostalnikom ali s posamostaljeno besedno vrsto. Lahko ga sklanjamo. len se s pripadajoim samostalnikom vedno ujema v spolu, sklonu in tevilu.

Der unbestimmte Artikel Nedoloni len


Der unbestimmte Artikel bezeichnet Wesen oder Dinge, die zum ersten Mal erwhnt werden und noch unbekannt oder unbestimmt sind. Nedoloni len oznauje bitja ali stvari, ki so omenjeni prvi in so e neznani ali nedoloeni.

Singular M N ein G eines D einem A einen

F eine einer einer eine

N ein eines einem ein

Plural M/F/N Plural gibt es nicht!


Mnoine ni!

Im Plural fllt der unbestimmte Artikel entweder weg oder es tritt ein lndefinitpronomen fr ihn ein. (Siehe Seite 54!) V mnoini nedoloni len ali izpade ali pa ga zamenja nedoloni zaimek. (Glej stran 54!)

Der bestimmte Artikel Doloni len


Der bestimmte Artikel bezeichnet Wesen oder Dinge, die schon erwhnt wurden oder auf eine andere Art bekannt oder bestimmt sind. Doloni len oznauje bitja ali stvari, ki so e bili omenjeni ali so znani ali doloeni na kakrenkoli drugi nain.

Singular M N der G des D dem A den

F die der der die

N das des dem das

Plural M/F/N die der den die

Nur der Unwissende ist wirklich arm. (Talmud) Per Glaube ist nicht der Anfang, sondern das Ende alles \\Assen. (Goethe) Schler sind Leute, die immer weniger ber immer mehr wissen. (Panny ICaye)

GEBRAUCH DES ARTIKELS RABA LENA


Der Artikel steht vor: len stoji pred: > Namen der Berge, Flsse, Gebirge, Meere, Seen, Sterne imeni gora, rek, gorovij, morij, jezer, zvezd... der Triglav, die Mur, die Alpen, die Adria, der Bodensee, der Saturn ... > Namen der Gebude, Institutionen, Pltzen und Straen imeni stavb, intitucij, trgov, cest in ulic die Vorklinik, das Parlament, die UNO, der Hauptplatz, die Wienerstrae ... > allen femininen, pluralischen und mit -staat gebildeten Namen von Staaten vsemi enskimi, mnoinskimi in s -STAAT tvorjenimi imeni drav die Schweiz, die Normandie, die Slowakei, die Niederlande, die Kanaren, die USA (die Vereinigten Staaten von Amerika) ... > Namen von staatlichen Feiertagen imeni dravnih praznikov der 1. Mai, der Fronleichnam ...

Gebietsnamen, Lndernamen, Ortsnamen und Namen der Kontinente stehen gewhnlich ohne Artikel. Es gibt aber nicht wenige Ausnahmen. Imena pokrajin, drav, provinc, krajevna imena in imena celin stojijo ponavadi brez lena. Poznamo pa nemalo izjem. Maskulina: der Libanon, der Balkan, der Sudan ... Neutra: das Elsa, das Pandschab ...

Kein Artikel steht vor: len ne stoji pred: persnlichen und geographischen Eigennamen osebnimi in zemljepisnimi imeni Emil, Maria, Graz, Berlin ... einigen festen Wendungen nekaterimi besednimi zvezami zu Fu, nach Hause, Frieden schlieen, Feuer machen, l ins Feuer gieen, Hunger haben ... > Bezeichnungen von Beruf, Funktion, Verhalten, Nationalitt oder Weltanschauung oznakami poklica, funkcije, vedenja, narodnosti ali svetovnega nazora Sie ist Lehrerin. Er bleibt Junggeselle. Ich bin Slowene. Panu ist Buddhist. Er wird Geschftsfhrer.... 3

> Wortpaaren, Wortgruppen, Sprichwrtern besednimi pari, besednimi skupinami, pregovori in reki Hnde und Fe, Mutter und Vater, Mann und Frau ... > Anreden, Anrufen, Anschriften, Ausrufen nagovori, nazivi, naslovi, vzkliki Sehr geehrte Frau Meier, Direktor Mller, Maria Mller Hauptpl. 7 8010 Graz, Hnde hoch! ... > Gruformeln, Titeln und Schlagzeilen pozdravi, naslovi, naslovnimi vrsticami Guten Tag!, Guten Abend!, Herr Doktor Eder, Frau Professor Lang, Flugzeug abgestrzt, Zug kollidiert mit Bus ... > Zeitangaben in Zahlen tevilnimi navedbami asa Eva kommt um 18 Uhr. Er wurde 1972 geboren. Die Party beginnt heute Abend um neun (Uhr) ... > Stoffnamen, die keinen Plural haben snovnimi imeni, ki nimajo mnoine Geld, Wasser, Blut, Papier, Brot ...

Wir setzen einen Artikel, wenn ein Teil aus dem Stoff oder eine Menge des Stoffes gemeint ist.
len postavimo, e je predmet iz te snovi ali e omenjamo koliino snovi.

Geld spielt berall eine groe Rolle. Aber: Mein Vater hat mir das Geld fr dieses Buch gegeben. Blut ist die lebenswichtigste Krperflssigkeit. Aber: Das Blut ist ihm zu Kopf gestiegen.

Pie -Souffleuse ist eine Frau. der man ungestraft alles nachsagen kann. (Anonym) Vermutungen sind die Ausflchte jener Leute, die nichts wissen. (O'Connor) Pas Ziel muss man frher kennen als die bahn. (Jean PauL) Per Eifer. auch der gute, kann verraten. (Schiller) Ein Charakter ist ein vollstndig gebildeter \ViLLe. (Novalis) \Ver vor der Zeit beginnt, der endigt frh. (Shakespeare) Ach, wie bald, ach, wie bald schwindet Schnheit und Gestalt. (1.lauff) Ein -Sprichwort wird alt: doch wer sich drin spiegelt. verjngt die Gestallt. (Sprichwort) Frei atmen macht das Leben nicht allein. (Goethe) Am Abend wird man klug fr den vergangenen Tag. Poch niemals klug genug fr den, der kommen mag. (2ckert) An Scheidungsgrnden fehlt es nie, Wenn nur der gute \ViLLe da ist. (Nestroy)

DAS GENUS, DER KASUS UND DER NUMERUS


Das Geschlecht, der Fall und die Zahl

SPOL, SKLON IN TEVILO DAS GENUS - Das Geschlecht


Spol
Im Deutschen unterscheidet man drei Genera:
V nemini razlikujemo tri spole:

> das Maskulinum (Pl. Maskulina) mit dem Artikel der


moki spol s lenom DER

der Mann, der Lwe ... > das Femininum (Pl. Feminina) mit dem Artikel die
enski spol s lenom DIE

die Frau, die Lwin ... > das Neutrum (Pl. Neutra) mit dem Artikel das
srednji spol s lenom DAS

das Kind, das Viertel ... Das Genus eines Substantivs ist fest mit dem jeweiligen Substantiv gekoppelt. Grundstzlich gibt es keine Regeln, nach denen man das Genus der Substantive mit voller Sicherheit bestimmen kann. Nur bei Substantiven bestimmter Sachgruppen und bei Substantiven mit bestimmten Endungen kann man allgemeinere Aussagen zum Genus machen. Das grammatische Geschlecht stimmt nicht immer mit dem natrlichen Geschlecht berein: das Mdchen, das Frulein ...
Spol samostalnika je samostalnikom e doloen. Naeloma ni pravil, po katerih bi lahko z natannostjo doloali spol samostalnika. Le pri doloenih skupinah samostalnikov in pri samostalnikih z doloenimi konnicami lahko postavljamo skupna merila za doloanje spola. Slovnini spol se ne ujema vedno z naravnim.: T

DER KASUS - Der Fall


Sklon
Im Deutschen unterscheidet man vier verschiedene Kasus (Flle):
V nemini razlikujemo tiri sklone:

> Nominativ (1. Fall, Werfall


imenovalnik

Frage: Wer oder was?) Frage: Wessen?)

> Genitiv (2. Fall, Wesfall


rodilnik

> Dativ (3. Fall, Wemfall Frage: Wem?)


dajalnik

> Akkusativ (4. Fall, Wenfall -> Frage: Wen oder was?)
toilnik

Durch diese Flle werden verschiedene Rollen des Substantivs im Satz gekennzeichnet. Als Subjekt steht es im Nominativ, als Objekt im Genitiv, Dativ oder Akkusativ. Die Kasusauswahl des Substantivs ist oft durch das Wort, von dem es abhngt, festgelegt.
S temi skloni oznaujemo razline vloge samostalnika v stavku. Kot osebek stoji v imenovalniku, kot predmet v rodilniku, dajalniku ali toilniku. Izbira sklona samostalnika je pogosto doloena z besedo, od katere je samostalnik odvisen.

jemanden rufen, mit dem Freund sprechen, whrend des Gesprchs essen ...

DER NUMERUS - Die Zahl


tevilo
Der Numerus gibt beim Substantiv an, ob das mit dem Substantiv Genannte einmal oder mehrmals vorhanden ist. So unterscheidet man im Deutschen den Singular (Einzahl), wenn etwas einmal und den Plural (Mehrzahl), wenn etwas mehr als einmal vorhanden ist.
tevilo samostalnika oznauje enkratno ali vekratno nastopanje samostalnika. Tako v nemini razlikujemo ednino, e nekaj nastopa enkrat, in mnoino, e nastopa ve kot enkrat. V slovenini poznamo tudi dvojino, zato moramo pri prevajanju paziti!

Singular 1 Mann 1 Frau 1 Kind eine Stunde

Plural 2 Mnner 4 Frauen 3 Kinder viele Stunden

Per hchste Genuss an Bchern ist die eigene Leistung des Lesers. (bonseLs) Von der Stirne hei, rinnen muss der Schwei. (Schiller) Takt ist die Fhigkeit, andere so darzustellen, wie sie sich selbst gern sehen. (Lincoln) bei gewiss, dass nichts dein Eigentum sei, was du nicht inwendig in dir hast. (Claudius) Den bsen sind sie Los. die bsen sind geblieben. (Goethe) \\/ie oft wscht nicht eine LJand die andere und beide bleiben schmutzig. (Unger) Per -Schmerz macht. dass wir die Freude fhlen, so wie das bse macht, dass wir das Gute erkennen. (I .Leist) E.s heit das ganze Leben verschlafen, wenn man an seine Trume glaubt. (Chinesisches -Sprichwort) Leute, die zu nichts fhig sind, sind zu allem fhig. (Steinheck) Unkraut braucht man nicht zu begieen, es wchst ber Nacht. (-Sprichwort) Die Notwendigkeit ist der beste Ratgeber. (Goethe) \V/ohin man kommt, da soll man halten des Landes Sitten und der Alten. (-Sprichwort) lter werde ich stets, niemals lerne ich aus. (boLon)

DAS SUBSTANTIV SAMOSTALNIK


Mit den Substantiven kennzeichnet der Sprecher Lebewesen, Sachen, Dinge, Begriffe oder Abstrakta. Die Substantive werden im Deutschen mit einem groen Anfangsbuchstaben geschrieben. Mit dem Artikeldie , der, das wird das Genus angegeben. Substantive werden als Subjekt, Objekt, adverbiale Bestimmung oder als Attribut gebraucht und knnen verndert werden, sie sind deklinierbar. Neben dem Genus werden Substantive noch durch verschiedene Kasus- (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) und Numerusformen (Singular, Plural) gekennzeichnet. S samostalniki oznaujemo iva bitja, stvari, rei, pojme ali abstraktne pojave. V nemini piemo samostalnike z veliko zaetnico. S lenom DIE, DER, DAS navajamo slovnini spol. Samostalnike uporabljamo kot osebke, predmete, prislovna doloila ali kot prilastke in jih lahko sklanjamo. Poleg spola so samostalniki zaznamovani tudi z razlinimi oblikami sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, toilnik) in tevil (ednina, mnoina).

1. Mnnliche Substantive Samostalniki mokega spola


nach der Bedeutung: po pomenu: >mnnliche Wesen moka bitja der Mann, der Junge, der Lwe ... >Tage, Monate und Jahreszeiten dnevi, meseci in letni asi der Montag, der Dezember, der Sommer ... > Himmelsrichtungen, Winde und Niederschlge smeri neba, vetrovi in padavine der Westen, der Nordosten, der Taifun, der Regen, der Nebel, der Tau ... > Flsse auerhalb von Mitteleuropa, Sterne, Seen und Berge reke izven srednje evrope, zvezde, jezera in gore der Nil, der Saturn, der Balaton, der Matterhorn Mineralien und Erdarten minerali in vrste prsti der Kalk, der Marmor, der Humus, der Ton ... > Autos avti der BMW, der Opel, der Fiat ... > alkoholische Getrnke alkoholne pijae der Wein, der Whisky, der Wodka ... 7

nach den Endungen:


po konnicah:

-and (der Doktorand, der Proband ...) -iker (der Mechaniker, der Graphiker ...) -ant (der Konsonant, der Musikant ...) -ist (der Polizist, der Journalist ...) -el (der Vogel, der Deckel ...) 1 -ling (der Sugling, der Lehrling ...) -er (der Lehrer, der Verkufer ...) -or (der Motor, der Professor ...) -s (der Hals, der Knicks ...) -eur (der Friseur, der Ingenieur ...) -ich (der Teppich, der Kranich ...) -us (der Optimismus, der Realismus ...) -ig (der Knig, der Kfig ...)

2. Weibliche Substantive
Samostalniki enskega spola nach der Bedeutung:
po pomenu:
Ausnahmen

> weibliche Wesen


enska bitja

die Frau, die Mutter, die Lwin ...


samostalniki, nastali iz tevnikov

das Mdchen und das Frulein I

Substantive, die aus Zahlwrtern entstehen die Eins, die Elf, die Null ... > die meisten mitteleuropischen Flsse
veina srednjeevropskih rek

die Mur, die Donau, die Oder ... nach den Endungen:
po konnicah:

-a (die Aula, die Kamera ...) -ion (die Deklination, die Oxidation ...) -ade (die Marmelade, die Ballade ...) -itis (die Bronchitis, die Rachitis ...) -age (die Garage, die Blamage ...) -keit (die Flssigkeit, die Gerechtigkeit ...) -anz (die Distanz, die Relevanz ...) -schaft (die Eigenschaft, die Erbschaft ...) ( -se (die Base, die Prognose ...) -ei (die Bcherei, die Partei ...) -euse (die Friseuse, die Masseuse ...) j -sis (die Basis, die Dosis ...) -heit (die Gesundheit, die Einheit ...) t -tt (die Universitt, die Nationalitt ...) -ie (die Zoologie, die Materie ...) -ung (die bung, die Verletzung ...) s -ur (die Natur, die Reparatur ...) -ik (die Musik, die Grammatik ...) -in (die Lehrerin, die Verkuferin ...) } -re (die Lektre, die Broschre ...) -ine (die Margarine, die Kabine ...)

3. Schliche Substantive
Samostalniki srednjega spola nach der Bedeutung:
po pomenu:

> die meisten Stoffnamen


veina snovnih imen

das Mehl, das Wasser, das Blut .... > Ortsnamen, Lndernamen und Namen der Kontinente, wenn vor denen ein Adjektiv steht
krajevna imena, imena deel, drav in celin, e pred njimi stoji pridevnik

das neue Wien, das vereinigte Deutschland, das ehemalige Jugoslawien ... substantivierte nichtsubstantivische Wrter (vor allem Verben)
posamostaljene nesamostalnike besede (predvsem glagloli)

das Essen, das Sein, das Lernen, das Ja und Nein, das Wenn und Aber ... > Metalle und Legierungen
kovine in zmesi kovin

das Gold, das Kupfer, das Eisen, das Messing ... > physikalische Einheiten
fizikalne enote

das Kilogramm, das Meter, das Joule, das Watt ... > Bruchzahlen
ulomki

das Viertel, das Hundertstel ...

Ausnahme

nach den Endungen:


po konnicah:

-chen (das Mdchen, das Kaninchen . ..) i-ment (das Element, das Dokument ...) -eau (das. Plateau, das Niveau ...) i-0 (das Bro, das Risiko ...) -ett (das Quartett, das Ballett ...) -tel (das Viertel, das Achtel ...) -ium (das Studium, das Planetarium . ..) {-tum (das Eigentum, das Heiligtum ...) -lein (das Mnnlein, das Frulein ...) -um (das Datum, das Museum ...) 1 -ma (das Komma, das Plasma ...)

Von Liebe sprechen. heit Liebe ben.(balzac) Das \Vunder ist des Augenblicks Geschpf. (Goethe) Nichts bereuen ist aller \Veisheit Anfang. (hrne) Behauptung ist nicht beweis. (5hakespeare) Reden kommt Von Natur. Schweigen vom Verstande. (5prichwart) \Vem nicht ein wenig gengt, den macht kein Reichtum satt. (\Nieland)

Schreibe den richtigen Artikel dazu! Pripii pravilni len!


die 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Klasse der Tag das Leben Fller Herr Karte Land Zug Kind Hand Staat Vogel Auto Junge Film Stuhl Miete Name Hilfe Wetter Monat Bitte Wind Lernen Punkt Verb Telefon Positiv Artikel Gesicht Spiegel Freiheit Test Antwort Lehrerin Regel Freund Landkarte Haus Mutter Herz Brot Frhling Mittwoch Tisch Lehrling Kino Abend Aufgabe Mai Tomate Ohr Kette Mantel Wort Adverb Infinitiv Komparativ Idee Konto Schirm Kraft Text / Weg / / Vater Uhr Nacht Stunde Arzt Herbst Kartoffel Meister Bach Gru Umlaut Ablaut Partizip Superlativ Video / Teil Leiter Verletzung Band Wrme Mut Arthritis Moment rztin Hund Lage Endung Adjektiv Frwort Rest Verkehr Haut Stand Haar Silber / Zwei Geld Lehrer Buch Frau Schler Schlerin Blume Bruder Apfel Messer Sonne Milch Stehen Prfung Nebel Disco Pferd Satz Mann Mensch Wald / Kuh See Regen Kaffee Schlaf Polizei Arbeit Adresse Universitt Ergnzung Museum Person Gesundheit Nationalitt Petroleum Komma Auge Zahl Zelle Bleistift Heft Kontinent Freundin Mdchen Gast Rede Frage Schule Zimmer Brief Reise

10

DIE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE


SKLANJATEV SAMOSTALNIKOV STARKE DEKLINATION KREPKA SKLANJATEV
Die Substantive bekommen im Genitiv Singular die Endung -[e]s. Das gilt nicht fr Feminina. Die Substantive bekommen im Plural die Endungen -0, -e , -er oder -s und oft den Umlaut. Alle Substantive bekommen im Dativ Plural die Endung -n, auer sie haben diese schon vom Wortstamm her, oder sie bilden den Plural auf -s (die fen, die Autos, die Omas ...). Samostalniki dobijo v rodilniku ednine konnico -(EIS. Le-to ne velja za samostalnike enskega spolal. V mnoini dobijo samostalniki pogosto preglas in konnice -O, -E, -ER ali -S. Vsi samostalniki dobijo v dajalniku mnoine konnico -N razen, e jo e imajo od besednega korena, ali e tvorijo mnoino na -S. Nach der starken Deklination dekliniert man: Po krepki sklanjatvi sklanjamo: Maskulina die auf Konsonanten enden und Maskulina, die die Vorsilbe Ge- haben und auf Konsonanten enden Samostalnike mokega spola, ki se konajo na soglasnik in ki imajo predpono GE- in se konajo na soglasnik. der Geber, der Genieer, der Genuss, der Sprung ... > Genauso werden alle Maskulina dekliniert, die wie folgt enden: Tako sklanjamo vse samostalnike mokega spola, ki se konajo na: -el (der Vogel ...) -en (der Ofen ...) -er (der Vater ...) -ich (der Kranich ...) -ig (der Kfig ...) -ing (der Lehrling ...) ...

Feminina, die auf -nis [Plural: -nisse] oder -sal enden Samostalnike enskega spola, ki se konajo na -NIS [mnoina: -NISSE] ali -SAL die Kenntnis, die Erlaubnis, die Empfngnis, Ausnahmen (Siehe Beispiele!) die Trbsal, die Drangsal ... die Mutter und die Tochter Neutra, die die Vorsilbe Ge- haben Samostalnike srednjega spola, ki imajo predpono GE... das Gesprch, das Gewebe ... > So werden auch Neutra dekliniert, die wie folgt enden: Tako sklanjamo tudi samostalnike srednjega spola, ki se konajo na: -chen (das Mdchen ...) -en (das Essen ...) -er (das Kloster ...) -[teil (das Viertel ...) -lein (das Kindlein ...) -nis [PI: -nisse](das Ereignis [Pl.: die Ereignisse] ...) -sal (das Schicksal ...)

11

Den Plural auf -s bilden Maskulina, Feminina und Neutra: Mnoino na -S tvorijo samostalniki mokega, enskega in srednjega spola: > Fremdwrter auf deutschen klingenden Vokal oder Diphtong (au, eu ...) Tujke na nemki zvenei samoglasnik ali dvoglasnik die Kamera, die Metro, die Boa ... Fremdwrter aus dem Englischen und Franzsischen > Tujke iz angleine in francoine das Baby, das Hobby, das Auto, das Abonnement, das Deck, das Park, der Tunnel, das Genie ... > Kurzwrter auf einen Vokal und Abkrzungen Krajave na samoglasnik in kratice der Vati, der Opa, der Profi, die Oma, die Mutti, der Kerl, die Uni, der PKW, der LKW ...
Beispiele Singular Plural Singular Plural

MASKULINA N der Vater G des Vaters D dem Vater A den Vater N der Wald G des Waldes D dem Wald A den Wald FEMININA N die Kenntnis G der Kenntnis D der Kenntnis A die Kenntnis N die Oma G der Oma D der Oma A die Oma NEUTRA N das Auto G des Autos D dem Auto A das Auto

die Vter der Vter den Vtern die Vter die Wlder der Wlder den Wldern die Wlder die Kenntnisse der Kenntnisse den Kenntnissen die Kenntnisse die Omas der Omas den Omas die Omas die Autos der Autos den Autos die Autos

der Ofen des Ofens dem Ofen den Ofen der Opa des Opas dem Opa den Opa die Not der Not der Not die Not die Party der Party der Party die Party das Bild des Bildes dem Bild das Bild

die fen der fen den fen die fen die Opas der Opas den Opas die Opas die Nte der Nte den Nten die Nte die Partys der Partys den Partys die Partys die Bilder der Bilder den Bildern die Bilder

12

Singular

Plural

Singular

Plural

N G D A

die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter

die Mtter der Mtter den Mttern die Mtter

die Tochter der Tochter der Tochter die Tochter

die Tchter der Tchter den Tchtern die Tchter

SCHWACHE DEKLINATION IBKA SKLANJATEV


Auer im Nominativ Singular bekommen alle Flle der Maskulina die Endung -[e]n, die Feminina bekommen die Endung -[e]n nur im Plural.
Razen imenovalnika ednine dobijo vsi skloni samostalnikov mokega spola konnico -[EIN, samostalniki enskega spola pa dobijo konnico -[EIN samo v mnoini.

Nach der schwachen Deklination werden nur Maskulina und Feminina dekliniert:
Po ibki sklanjatvi sklanjamo samo samostalnike mokega in enskega spola:

Maskulina, die auf Konsonanten enden


Samostalnike mokega spola, ki se konajo na soglasnike

Ausnahme (Siehe Beispiele!)

der Held, der Mensch, der Herr, der Bauer ... Maskulina, die auf -e enden
Samostalnike mokega spola, ki se konajo na -E

der Herr

der Junge, der Knabe, der Slowene ... Fremdwrter :. der Advokat, der Polizist, der Student ...
Tujke

Feminina, die wie folgt enden:


Samostalnike enskega spola, ki se konajo na:

-e (die Erde ...) -ei (die Bckerei ...) -ei (die Nadel ...) -er (die Klammer ... auer Mutter und Tochter) -heit (die Freiheit ...) -ie (die Harmonie ...)

-in (die Beamtin ...) -ion (die Deklination ...) -keit (die Wenigkeit ...) -schaft (die Mannschaft ...) -t (die Heimat ...) -ung (die bung ...) ...

Bei Feminina auf -in verdoppelt sich im Plural das -n-: -innen
Pri samostalnikih enskega spola na -IN se v mnoini -N- podvoji: -INNEN

die Beamtin - die Beamtinnen, die Studentin - die Studentinnen ...

Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

13

Beispiele Singular Plural Singular Plural

MASKULINA N der Mensch G des Menschen D dem Menschen A den Menschen N der Slowene G des Slowenen D dem Slowene n A den Slowenen FEMININA N die Frau G der Frau D der Frau A die Frau N die Beamtin G der Beamtin D der Beamtin A die Beamtin

die Menschen der Menschen den Menschen die Menschen die Slowenen der Slowene n den Slowenen die Slowenen

der Student des Studenten dem Studenten den Studenten der Bauer des Bauern dem Bauern den Bauern

die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten die Bauern der Bauern den Bauern die Bauern

die Frauen der Frauen den Frauen die Frauen die Beamtinnen der Beamtinnen den Beamtinnen die Beamtinnen

die Heimat der Heimat der Heimat die Heimat die Nadel der Nadel der Nadel die Nadel

die Heimaten der Heimaten den Heimaten die Heimaten die Nadel n der Nadel n den Nadel n die Nadeln

Singular

Plural

N der Herr G des Herrn D dem Herrn A den Herrn

die Herren der Herren den Herren die Herren

Um fremden \Vert willig und frei anzuerkennen, muss man eigenen haben. (Schopenhauer) Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. (Sprichwort) Amor bleibt ein Schalk, und wer ihm vertraut, ist betrogen. (Goethe) Aber hier, wie berhaupt, kommt es anders, als man glaubt. (husch) humor ist der Knopf. der verhindert, dass uns der Kragen platzt. (IZingelnatz) Misch dich nicht in fremde Dinge. aber die deinigen tue mit FLei. (Claudius) E.s ist beschmender. seinen Freunden nicht zu misstrauen, aLs von ihnen getuscht zu werden. (La IZochefoucauld)

14

GEMISCHTE DEKLINATION MEANA SKLANJATEV


Die Substantive bekommen im Singular die starken, im Plural aber die schwachen Endungen.
Samostalniki dobijo v ednini konnice krepke, v mnoini pa konnice ibke sklanjatve.

Nach der gemischten Deklination werden nur Maskulina und Neutra dekliniert:
Po meani sklanjatvi sklanjamo le samostalnike mokega in srednjega spola:

Maskulina, die auf -e, -en oder Konsonanten auslauten


Samostalnike mokega spola, ki se konajo na -E, -EN ali soglasnike

der Gedanke, der Glaube, der Wille, der Samen Neutra:


Samostalnike srednjega spola:
Ausnahme (Siehe Beispiele!)

das Auge, das Ohr, das Bett, das Hemd, das Ende, das Herz, das Leid ... einige Fremdwrter: das Insekt, das Interesse ...
nekatere tujke

das Herz

Beispiele Singular Plural Singular Plural

MASKULINA N der See G des See s D dem See A den See NEUTRA N das Ende G des Ende s D dem Ende A das Ende

die See n der See n den See n die See n die Ende n der Ende n den Enden die Ende n

der Staat des Staates dem Staat den Staat das Auge des Auges dem Auge das Auge

die Staaten der Staaten den Staaten die Staaten die Auge n der Auge n den Auge n die Auge n

Singular

Plural

N das Herz G des Herzens D dem Herzen A das Herz

die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen

15

ADJEKTIVISCHE DEKLINATION PRIDEVNIKA SKLANJATEV


Die substantivierten Adjektive haben kein festes grammatisches Geschlecht. Dieses richtet sich danach, worauf sich die Substantivierung bezieht. Viele Substantivierungen knnen undekliniert stehen, oft aber dekliniert man sie und zwar nach der Deklination der Adjektive. Posamostaljeni pridevniki nimajo trdnega slovninega spola. Le-ta se ravna po tistem, na kar se posamostaljeni pridevnik nanaa. Mnogo posamostaljenih pridevnikov lahko uporabljamo, ne da bi jih sklanjali, dostikrat pa jih in sicer po sklanjatvi pridevnikov. Der Gebrauch der Substantivierungen ist sehr hufig. Der Plural bezeichnet sowohl mnnliche als auch weibliche Beteiligte. die Studierenden (Studenten und Studentinnen) ... Posamostaljene pridevnike uporabljamo zelo pogosto. Mnoina oznauje tako udeleence (moke) in udeleenke (enske). .-. DIE STUDIERENDEN (tudenti in tudentke)...
Beispiele STARK Singular SCHWACH Singular

Plural

Plural

MASKULINA Studierender m : tudent m; (tisti, ki tudira) N ein Studierender viele Studierende G eines Studierenden vieler Studierender D einem Studierenden vielen Studierenden A einen Studierenden viele Studierende FEMININA Angestellte f : zaposlenka N eine Angestellte G einer Angestellten D einer Angestellten A eine Angestellte NEUTRA Ganzes n : celota N ein Ganzes G eines Ganzen D einem Ganzen A ein Ganzes viele Ganze vieler Ganzer vielen Ganzen viele Ganze das Ganze des Ganzen dem Ganzen das Ganze die Ganzen der Ganzen den Ganzen die Ganzen viele Angestellte vieler Angestellter vielen Angestellten viele Angestellte die Angestellte der Angestellten der Angestellten die Angestellte die Angestellten der Angestellten den Angestellten die Angestellten der Studierende des Studierenden dem Studierenden den Studierenden die Studierenden der Studierenden den Studierenden die Studierenden

16

Wende die richtige Deklination an!


Uporabi pravilno sklanjatev!

Er dankt dem Bauer (der Bauer) fr die Auskunft. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
42.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

(der Student). Der Professor fragt (Semmel, Pl.) aus der Bckerei. Patrick holt frische (der Grovater). Das ist das Haus (der Mensch, Pl.) auf dem Land kennen. Wir lernen (Bild, PI.) gesehen. Wir haben in der Galerie viele Fragen Sie doch (der Herr). (Herr Meier) anrufen. Ich muss heute noch An der Universitt gibt es viele (Professor). (das Kino, Pl.) gut? Sind die Filme in In (das Bro, PI.) arbeiten viele Menschen. (der Doktor) ist neu, aber die Huser Das Haus (der Professor, PI.) sind alt. Der Lehrer hat (der Name) nicht verstanden. (See, PI.) und Die Landschaft mit den vielen (Berg, Pl.) gefiel (der Herr) sehr gut. Hast du (der Herr) Doktor gesehen? Mit diesen (Herr, Pl.) arbeiten wir gern. Sagen Sie uns bitte Ihren (Name). Die Kinder reichten (der Student) die Hand. In meiner Klasse gibt es keine (Schlerin, Pl.). Herr Meier erklrt (das Kind, Pl.) den Fahrplan. Er bietet (der Freund, Pl.) einen Kaffee an. Herr Mller hilft (der Schler). Anna zeigt (die Freundin, Pl.) das neue Buch. Der Wirt begrt (der Mann). Die Lehrerin hilft (die Schlerin, Pl.). (der Polizist). Der Herr spricht mit Der Junge spielt mit (die Katze, Pl.). Am Ende der Diskussion wird ber (der Antrag, Pl.) abgestimmt. Es gibt verschiedene (Mglichkeit, PI.) einen Konflikt zu lsen. Robert muss noch zwei (Buch) kaufen. 17

Wende die richtige Deklination an!


Uporabi pravilno sklanjatev!

Der Professor ruft die Schler 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
70.

(der Schler, Pl.) in seine Klasse. (der Tag), wenn ich weg gehe. (der Bach, Pl.) sehr voll. (Sohn, PI.). (der Wald, Pl.) singen sehr schn. (Ofen, Pl.). einheizen. (der Studierende). (Auge, Pl.). (die Uhr) seines Vaters gegeben. (die Studentin, Pl.) sehr still. (der Br, Pl.) leben in groen Wldern. (Kenntnis, Pl.) in EDV. (die Hand, Pl.). (das Mdchen, Pl.) spielen mit den Puppen. (Schmerz) in die Schule. (die Illustrierte, Pl.) gekauft. (die Braut, Pl.) haben meistens weie Kleider. (Herz) nehmen. (Gott). (Maus, Pl.). (Tochter, Pl.). (die Nacht, PI.) werden immer khler. (Mann) ist ihre Schwgerin. (Lehrerin, Pl.). (Sportlerin, Pl.) spielen Fuball. (Arzt, Pl.). (die rztin, Pl.) in der Notaufnahme sind sehr nett. (der Postamt, Pl.) in sterreich schlieen um 18 Uhr.

Er kommt an Nach dem Regen sind Herr Berger begrt seine Die Vgel in Ich muss in allen Der Professor spricht mit Meine Freundin hat sehr schne Seine Mutter hat ihm In dem Hrsaal sind Der Direktor verlangt gute Die Kinder reichen sich Sie geht trotz des starken Meine Mutter hat heute Man darf sich nicht alles zu Die Griechen hatten viele Familie Klein hat drei Die Schwester ihres In der Grundschule lehren viele Immer mehr In unserem Krankenhaus gibt es viele

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.
86.

Die Wissenschaftler machen viele Versuche mit weien

87. 88. 89. 90. 18 Eva hat drei

In der Bibliothek haben wir viele Bruder).

(Buch) zur Auswahl.

(der Tag, Pl.) der Menschheit sind gezhlt.

Schreibe den Genitiv Singular (M, N) und Nominativ Plural (M, F, N)!
Zapii rodilnik ednine (m., sr. spol) in imenovalnik mnoine (m., ., sr. spol)!

das Ohr 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

des Ohres: die Ohren

der Tag der Vater der Bach der Saal der Sohn der Fuchs der Leib der Wald der Ofen

100. der Deckel 101. der Vogel 102. der Apfel 103. die Hand 104. die Mutter 105. die Not 106. die Kuh 107. das Brot 108. das Kind 109. das Messer 110. das Mdchen 111. das Echo 112. der Bauer 113. die Frau 114. der Schmerz 115. das Herz 116. der See 117. das Auge 118. der Herr 119. die Lehrerin 120. der Studierende 19

DEKLINATION DER PERSONENNAMEN


SKLANJATEV OSEBNIH IMEN GENITIV RODILNIK
Die Familiennamen und Vornamen bilden ohne Artikel, ohne Pronomen oder ohne Adjektiv den Genitiv auf -s: Priimki in imena tvorijo brez lena, zaimka ali pridevnika rodilnik na S: Napoleons Reichtum. Zur Zeit Cesars. Martins Schwester ... > Die Namen auf -x, -s, -, -z und -e bilden den Genitiv auf -[e]ns. Imena na -X, -S, -, -Z in -E tvorijo rodilnik na -(EINS. Karl Franzens Universitt. Mathildens Bcher. Maxens Oma ...

Beim Schreiben whlt man fter die Form mit dem Apostroph ('). Pri pisanju izbiramo pogosteje obliko z opuajem. Max' Mutter, Franz' Haus ... Beim Sprechen gebraucht man aber am liebsten die Form mit von + Name. Pri govorjenju pa najraje rabimo obliko z VON + ime. die Mutter von Max, das Haus von Franz ...

> Wenn vor dem Familiennamen ein Vorname steht, so wird nur der Familienname dekliniert. e pred priimkom stoji ime, sklanjamo samo priimek. Die Werke Friedrich Schillers. Gnter Hubers Mutter.... Wenn vor dem Personennamen ein Artikel, ein Pronomen oder ein Adjektiv steht, dann bleibt der Personenname im Genitiv undekliniert. Osebnega imena v rodilniku ne sklanjamo, e pred njim stoji len, zaimek ali pridevnik. Die Leiden des jungen Werther. Die Reformen des (Kaisers) Karl ...

PLURAL MNOINA
Wenn ein Name mehreren Personen gemeinsam ist, lsst sich ein Plural bilden. e je eno ime skupno veim osebam, lahko tvorimo mnoino. die Marien (Marie), die Marias (Maria), die Grimm, die Horatier (Horatius), die Brunhilden, die Friedriche, die Ulriken, die Annas (Anna) ... 20

DEKLINATION DER FREMDWRTER


SKLANJATEV TUJK GENITIV RODILNIK
Die mnnlichen und schlichen Fremdwrter, die ihre fremde Endung und fremde Betonung im Deutschen beibehalten haben, bekommen im Genitiv Singular meistens die Endung -[e]s. Siehe auch Seite 11ff.! Tujke mokega in srednjega spola, ki so v nemini obdrale tujo konnico in tuj naglas, dobijo v rodilniku ednine najvekrat konnico -(EIS. Glej tudi stran 11ff.! das Auto - des Autos der Friseur - des Friseurs der Komplex - des Komplexes ... das Museum - des Museums der Prozess - des Prozesses

PLURAL MNOINA
Die Pluralbildung ist sehr verschieden: Tvorjenje mnoine je zelo raznoliko: > Viele Fremdwrter nehmen deutsche Pluralendungen an (-e, -en, -er, -s). Mnogo tujk prevzame nemke konnice (-E, -EN, -ER, -S). das Thema - die Themen die Frequenz - die Frequenzen der Organismus - die Organismen die Kritik - die Kritiken ... das Bataillon - die Bataillone das Auto - die Autos der Atlas - die Atlanten

> Einige Fremdwrter behalten die Form des Nominativs Plural der fremden Sprache bei. Nekatere tujke obdrijo obliko imenovalnika mnoine tujega jezika. das Lexikon - die Lexika das Adverb[ium] - die Adverbia das Minimum - die Minima das Genus - die Genera das Verbum - die Verba = das Verb - die Verben ... > Die Fremdwrter, die auf -[i]um auslauten, bekommen im Plural die Endung -[i]en. Tujke, ki se konajo na -(IZUM, dobijo v mnoini konnico -WEN. das Gymnasium - die Gymnasien das Studium - die Studien das Adverb(ium) - die Adverbien das Museum - die Museen das Kompendium - die Kompendien ... 21

DAS ADJEKTIV
PRIDEVNIK
Das Adjektiv ist eine Wortart, die die Fhigkeit besitzt, einzelne Flle durch Endungen zu kennzeichnen. Es bezeichnet eine Eigenschaft des Substantivs. Das Adjektiv kann ein unmittelbarer Begleiter des Substantivs sein und heit dann attributives Adjektiv, es kann aber auch mit Verben sein oder werden zusammenstehen, und heit dann prdikatives Adjektiv. Attributive Adjektive werden dekliniert, die prdikativen dagegen nicht. Als Adjektive knnen auch das Prsenspartizip und das Perfektpartizip gebraucht werden. In diesem Fall werden sie>so wie die Adjektive dekliniert und (sinngem) gesteigert. (Siehe Seiten 84 und 93f!) Pridevnik je besedna vrsta, ki ima sposobnost zaznamovanja posameznih sklonov s konnicami. Pridevnik oznauje lastnost samostalnika. Lahko je neposredni spremljevalec samostalnika in se imenuje prilastkov pridevnik, lahko pa stoji skupaj z glagolom SEIN ali glagolom WERDEN in se imenuje povedkovni pridevnik. Prilastkovne pridevnike sklanjamo, povedkovnih pa ne. Kot pridevnik lahko uporabimo tudi delenik sedanjika in delenik preteklika. V tem primeru ju sklanjamo in stopnjujemo kot pridevnike. (Glej strani 84 in 93f!)
attributiv/prilastkovno

Der fleiige Schler. Die geheime Nummer. Das schne Bild.

prdikativ/povedkovno Der Schler j$t fleiig. Die Nummer ist geheim. Das Bild ist schn....

Die meisten Adjektive sind Ableitungen von Substantiven, Verben und anderen Adjektiven mit den Suffixen -bar, -[e]n, -ig, -isch, -haft, -lich, -sam ... Veina pridevnikov so izpeljanke samostalnikov, glagolov in drugih pridevnikov s priponami: T trinkbar, seiden, eisern, wolkig, malerisch, lebhaft, tglich, einsam ...

\\/enn ein Freund bittet. da ist kein Morgen. (Sprichwort) \\/er ohne Kinder lebt, der wei von keinem Leide; wer ohne Kinder stirbt, der wei von keiner Freude. (Sprichwort) Nichts knnen ist keine Schande, aber nichts lernen. (Sprichwort) Pie Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben. (Schiller) Pie Umstnde verndern das [Zecht. (Rollenhagen) Um etwas zu empfangen, bediene dich der berredung, nicht der C ..ewaLt. (6ion) berlege heute und handle morgen. (Italienisches Sprichwort) Meckern ist wichtig, nett sein kann jeder. (Anonym) Pie rechte Aufgeschlossenheit ist das kostbarste menschliche (buber) \\der gar zu viel bedenkt, wird wenig Leisten. (Schiller) Ich Lebe mein Leben in wachsendem gingen. (gilke)

22

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE


SKLANJATEV PRIDEVNIKOV STARKE DEKLINATION KREPKA SKLANJATEV
Das Adjektiv wird stark dekliniert, wenn vor ihm weder der bestimmte Artikel noch ein Wort mit der Endung des bestimmten Artikels steht. In diesem Fall bekommen die Adjektive in allen Fllen die Endungen des bestimmten Artikels, auer im Genitiv Singular Maskulina und Neutra, die die Endung -en bekommen. Pridevnik sklanjamo krepko, e pred njim ne stoji niti doloni len niti katerakoli druga beseda s konnico dolonega lena. V tem primeru dobijo pridevniki v vseh sklonih konnice dolonega lena, razen v rodilniku ednine mokega in srednjega spola, ko dobijo konnico -EN.
Beispiele Singular Plural Endungen Singular Plural

MASKULINA N guter Schler G guten Schlers D gutem Schler A guten Schler FEMININA N gute Suppe G guter Suppe D guter Suppe A gute Suppe NEUTRA N gutes Kind G guten Kindes D gutem Kind A gutes Kind

gute Schler guter Schler guten Schlern gute Schler gute Suppen guter Suppen guten Suppen gute Suppen gute Kinder guter Kinder guten Kindern gute Kinder

MASKULINA N -er -e G -en -er D -em -en A -en -e FEMININA N -e G -er D -er A -e NEUTRA N -es G -en D -em A -es -e -er -en -e -e -er -en -e

Nach einigen Zahladjektiven und Pronomen wie ander-, einig-, etlich-, viel-, irgendwelch-, mehrere, wenig- ... wird das folgende Adjektiv [meist] wie nach einem Adjektiv parallel dekliniert (gleiche Endungen).
Pridevnike, ki stojijo za nekaterimi tevniki in zaimki kot, sklanjamo [veinoma] kot za drugimi pridevniki vzporedno" (enake konnice)!

ein anderer junger Mann, irgendwelches dummes Zeug, mehrere weie Hemden, viele schne Bilder, weniges gutes Programm (aber: mit wenigem guten Glauben; wenig gute Freunde) ... 23

SCHWACHE DEKLINATION IBKA SKLANJATEV


Das Adjektiv wird schwach dekliniert, wenn vor ihm der bestimmte Artikel oder ein Pronomen (dieser, jener, solcher ... auer das Possessivpronomen) mit der Endung des bestimmten Artikels steht.
Pridevnik sklanjamo ibko, ko pred njim stoji doloni len ali zaimek (razen svojilnega zaimka) s konnico dolonega lena.

Die Adjektive bekommen in allen Fllen die Endung -en, auer im Nominativ Singular Maskulina, Feminina und Neutra und im Akkusativ Singular Feminina und Neutra, die die Endung -e bekommen.
Pridevniki dobijo v vseh sklonih konnico -EN, razen v imenovalniku ednine vseh spolov in v toilniku ednine enskega in srednjega spola, ki dobijo konnico -E. Beispiele Singular Plural Endungen Singular Plural

MASKULINA
N der groe Br G des groen Bren D dem groen Br A den groen Br die groen Bren der groen Bren den groen Bren die groen Bren die kleinen Stdte der kleinen Stdte den kleinen Stdten die kleinen Stdte die schnen Kinder der schnen Kinder den schnen Kindern die schnen Kinder

MASKULINA
N G D A N G D A N G D A -e -en -en -en -e -en -en -e -e -en -en -e -en -en -en -en -en -en -en -en -en -en -en -en

FEMININA
N die kleine Stadt G der kleinen Stadt D der kleinen Stadt A die kleine Stadt

FEMININA

NEUTRA
N das schne Kind G des schnen Kindes D dem schnen Kind A das schne Kind

NEUTRA

Ein unntz Leben ist ein frher Tod. (Goethe) \Veh einem Lande. das ein !find regiert. (3hakespeare)ICraft, die nicht wirkt, erschlafft. (.Sprichwort) Ein groer Knstler erfindet ein Urbild, und das Leben versucht es zu kopieren. (\Vilde) \Ver wei. ob das Leben nicht das Totsein ist, und Totsein da unten das Leben?! (Euripides) 24

GEMISCHTE DEKLINATION MEANA SKLANJATEV


Das Adjektiv wird nach der gemischten Deklination dekliniert, wenn vor ihm der unbestimmte Artikel ein, das Indefinitpronomen kein oder ein Possessivpronomen (mein, dein, unser ...) steht. Pridevnik sklanjamo po meani sklanjatvi, kadar pred njim stoji nedoloni len EIN, nedoloni zaimek KEIN ali svojilni zaimek. Im Nominativ und Akkusativ Singular bekommen die Adjektive die starken, in anderen Fllen die schwachen Endungen. Pridevniki dobijo v imenovalniku in toilniku ednine krepke, v ostalih sklonih pa ibke konnice.
Beispiele Singular Plural Endungen Singular Plural

MASKULINA
N G D A N G D A N G D A kein kleiner Junge keines kleinen Jungen keinem kleinen Jungen keinen kleinen Jungen deine liebe Tante deiner lieben Tante deiner lieben Tante deine liebe Tante kein altes Buch keines alten Buches keinem alten Buch kein altes Buch keine kleinen Jungen keiner kleinen Jungen keinen kleinen Jungen keine kleinen Jungen

MASKULINA -en N -er G -en -en


-en -en

'. D -en A -en


#

FEMININA
deine lieben Tanten deiner lieben Tanten deinen lieben Tanten deine lieben Tanten keine alten Bcher keiner alten Bcher keinen alten Bchern keine alten Bcher

FEMININA N -e
G -en D -en A -e

-en -en -en -en -en -en -en -en

NEUTRA

NEUTRA N -es
k G -en + D -en y A -es

Der unbestimmte Artikel ein hat keinen Plural! Nedoloni len EIN nima mnoine!

Singular: GEMISCHT
N G D A ein kleiner Junge eines kleinen Jungen einem kleinen Jungen einen kleinen Jungen

Plural: STARK
kleine Jungen kleiner Jungen kleinen Jungen kleine Jungen

25

Wende richtige Deklination an und ergnze! Uporabi pravilno sklanjatev in dopolni! Sie ldt ihre best en Freunde zur Party ein.
121. 122. 123. 124. 125. 126.

Geben Sie mir den rot Trgst du lieber ein schwarz Im Garten dieses klein Er ist mit seinem neu Bin ich hier auf der richtig Frau Berger hat ein Wir wohnen in dem neu Ich habe viele neu Ich brauche ein Das klein Ich habe ein gut

und den blau oder ein rot Hauses gibt es viel

Bleistift! Tuch? Blumen. Hotel? Straenseite.

Auto nach Berlin gefahren. Strae zu dem neu schn neu Hut.

127. Die Autos fahren in Europa meist auf der recht 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

Studentenheim. Bcher gekauft. Fller. freundlich Zimmer im 1. Stock ein wichtig (hoch) Haus? (hoch) Haus. Frau. neu Hauses. Wohnung gemietet. Telegramm gebracht.

Haus gehrt ein leer

Mein Freund fand ein schn Der Brieftrger hat ein Das neu Siehst du das Ich sehe kein Tragen Sie immer ein Wir haben ein schn

Theater ist heute geschlossen.

138. Der blau 139. 140.

Mantel gefllt mir sehr gut. schwarz alt Hut? Leute im Ort. Aufgabe zufrieden? neu schwierig rot Katze. Buch gekauft. Bchern lesen. Mantel an. Leseslen in den alt kalt Bcher gezeigt. Frage. Reise gemacht.

141. Sie kennt die Namen viel 142. 143. 144. 145.

Ist der Lehrer mit der heutig Der Lehrer stellt dem Schler ein Wir haben ein alt

Die Lehrerin hat den Studenten einig Haus.

146. Das Kind spielt mit der klein 147. 148. 149. 150.

Die Eltern haben dem klein Die Studenten mssen in den gro Ein brav

Kind das neu

Medizinstudent hat immer einen wei

Werner ist stark erkltet und darf kein

Getrnke trinken.

26

Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

Wende richtige Deklination an und ergnze! Uporabi pravilno sklanjatev in dopolni! Ich spiele mit unserem klein en Hund. 151. Wir haben ein klein 152. klein 153. haben das klein 155. wild Haus in einem wunderschn , hlzern Wald. Das

Grundstck haben wir von unseren Groeltern bekommen. Wir Haus selbst gebaut. Das grn Zaun umgeben, damit die Gut nicht beschdigen knnen. Meine Schwester haben rund um das Haus Obstbume und blau Blten. Und die klein Herbst hat unsere pfeln, Obst haben. Gemse Frchten. Die zwei grer

154. Stckchen Erde wird von einem eisern Tiere unser klein 156. Mutter und meine lter 157. und herrlich 158. mit ihren rot 160. Familie gro , gelb

Blumen gepflanzt. Jeden Frhling erfreuen uns die Blumen

159. Obstbume sind schon grer geworden. Jeden bunt Freude an den viel 161. Apfelbume beschenken uns jeden Herbst mit vielen gro 162. sodass wir auch ber den lang 164. gepflanzt. Auf einem klein 165. Waldbeeren ihren eigen 166. als s 167. schmeckend 168. Aber auch der grn 169. beginnen die hoh 171. anstrengend 172. neu 173. kurz Winter genug gesund 163. Und hinter dem Haus hat meine Mutter das gesndest

Pltzchen haben auch die s Platz gefunden. Sie kommen an manchen Sonntagen und Freude.

Nachspeise auf den Tisch. Die herrlich duftend Frchte bereiten uns immer wieder gro Fichten, die fr die frisch Alltag zu erholen, frisch

Salat geht fast nie aus. Und wo die Lichtung aufhrt, Luft sorgen. Wir fahren Luft zu schnappen und Hund gefllt der Tiere beobachten kann. Vgel mit ihrem frhlich Bren erzhlt, der tief Winter streuen wir Futter Zeit bei uns bleiben. Natur gibt es nicht. 27 Natur. Er hat sich ein klein wild Eichhrnchen besuchen. Und jeden Versteck, um uns von dem

170. fast jedes Wochenende in unser klein

Krfte zu sammeln. Auch unserem klein Aufenthalt in der unversehrt

174. Versteck gebaut, damit er die viel 175. Fast immer kommt uns das klein 176. Morgen wecken uns die wunderschn 178. in dem dunkl 179. fr die klein 180. Ja, etwas Schner

177. Gesang. Mein Grovater hat uns von einem gro Wald lebt. Und jeden kalt Tiere aus, damit sie in der nchst als unser klein_ Haus in der still

Wende richtige Deklination an und ergnze!


Uporabi pravilno sklanjatev in dopolni!

Das schwach P Licht schadet den Augen. 181. Ich habe ein sehr gut 182. Eva hilft ihrem jnger 184. Der wei 186. Die stark 188. Die rot 190. Der klein Buch gelesen. Bruder. Hund. Katzen. Hut. Himmel. Mantel anziehen.

183. Unsere Nachbarin hat einen wei 185. Herr Meier trgt einen grau

Hund versteht sich sehr gut mit unserer schwarz Sonne steht hoch am blau Blumen gefallen mir sehr gut. Schwester. Stuhl. Hose und dem schwarz Auto. rot Auto dort? Stunde bei dir bleiben. Mdchen. Antworten. Buch gekauft. Miss-Styria kennen. Junge sitzt auf dem hchst

187. Bei den Chemiebungen muss ich den wei 189. Er mag seine klein 191. Sie sieht in der schwarz 192. Patrick fhrt ein rot 193. Siehst du das klein 194. Wir lernen die neuest 195. Ich kann nur eine einzig

Pullover super aus.

196. Meine Schwester ist ein sehr romantisch 197. Der Lehrer benotet leider nur die ganz richtig 198. Ich habe mir das neuest 199. Wir mssen die erreicht 201. Ich habe keine schwarz 202. Wir haben das schlecht 203. Die verrgert 205. Der kommend 206. Eva hat ihre best 207. Auf dem lang 208. Meine alt 210. Die verletzt 28 und aufregendst

Punkte auf dem schwarz Urlaub sehr gefreut.

Brett suchen.

200. Er hat sich auf den schwer verdient

Hose, und deshalb nehme ich die blau Wetter nicht erwartet. Regeln.

Dame schreit uns immer an. Winter bringt hoffentlich mehr Schnee mit. Freundinnen zur Geburtstagsparty eingeladen. Nachhauseweg singe ich immer. Freunde haben mich mit einem laut Parkplatz ein. Krankenhaus eingeliefert. Kinder wurden ins neu Lied begrt.

204. Unser Lehrer erklrt uns die schwer

209. Wir bogen in den kreisfrmig

DIE KOMPARATION DER ADJEKTIVE STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV


Bei der Komparation der Adjektive unterscheidet man folgende Stufen: Pri stopnjevanju pridevnikov razlikujemo stopnje: 1. Positiv = Grundstufe Osnovnik schn, klein, so neu wie ... 2. Komparativ = Hherstufe = Mehrstufe Primernik schner, kleiner, neuer als ... Superlativ = Hchststufe = Meiststufe 3. Presenik der grte, die klgste, am klgsten

Der Positiv Osnovnik


Mit dem Positiv wird eine Eigenschaft eines Substantivs bezeichnet. Z osnovnikom oznaujemo lastnost samostalnika. Mein Haus ist schn. Ich habe ein schnes Haus. ... Mit dem Positiv wird auch ausgedrckt, dass zwei (oder mehrere) Wesen oder Dinge eine gleiche Eigenschaft haben. In diesem Fall wird der Positiv zwischen so und wie gesetzt. Z osnovnikom izraamo tudi, da imata dve (ali ve) bitji ali stvari enako lastnost. V tem primeru postavimo osnovnik med SO in WIE. Der Weg a ist so lang wie der Weg b. Dieses Foto ist nicht so schn wie das andere. Anna fhrt so schnell, wie Patrick gefahren ist.... Siehe Seite 186f! Glej stran 186f! Wenn man den unterschiedlichen Grad zweier Eigenschaften eines Gegenstandes bezeichnen will, dann setzt man die komparativischen Gradadverbien mehr, eher oder weniger vor den Positiv des betreffenden Adjektivs. Dabei knnen die Eigenschaften aber auch durch Substantive oder Verben ausgedrckt werden. e hoemo oznaiti razlino stopnjo dveh lastnosti enega predmeta, pa uporabimo stopenjske prislove MEHR, EHER ali WENIGER, ki stojijo pred osnovnikom izbranega pridevnika. Pri fern lahko lastnost izraajo tudi samostalniki ali glagoli. Ich bin mehr tot als lebendig gewesen. Sie redet mehr, als sie handelt. Wir mssen mehr praktische [als theoretische] Ziele verfolgen. Mein Ofen gibt mehr Klte als Wrme ab.... 29

Der Komparativ Primernik


Wenn eine Eigenschaft einem Gegenstand in einem hheren Grad eigen ist als dem anderen, so drckt man diese Eigenschaft mit dem Komparativ aus.
e je neka lastnost predmetu dana v viji stopnji kot drugemu, potem izraamo to lastnost s primernikom.

Dein Haus ist schner als mein Haus. Du hast ein schneres Haus als ich.... Der Komparativ wird von dem Positiv mit dem Suffix -er abgeleitet.
Primernik izpeljujemo iz osnovnika s pripono -ER.

Positiv schn klein neu

4
- 4 4

Komparativ schner kleiner neuer ...

Der Superlativ Presenik


Ist eine Eigenschaft dem Gegenstand im hchsten Grad eigen, so drckt man dies mit dem Superlativ aus.
e pa je neka lastnost predmetu dana v najviji stopnji, potem to izrazimo s presenikom.

Das schnste Haus gehrt ihm. Ihr Haus ist am schnsten.... Der Superlativ wird vom Positiv mit dem Suffix -[e]st abgeleitet.
Presenik izpeljujemo iz osnovnika s pripono -[E]ST.

Positiv schn klein neu

- -> 4 -

Superlativ die, der, das schnste die, der, das kleinste die, der, das neueste

am schnsten am kleinsten am neuesten ...

Wird der Superlativ prdikativ gebraucht, so steht er im Allgemeinen mit dem bestimmten Artikel.
Pri povedkovni rabi presenika le-tega v splonem uporabljamo z dolonim lenom.

Robert ist der grte unter seinen Mitschlern. Dieser Tag ist der schnste. Inge ist die beste unter den Sportlerinnen.... Wird aber der Superlativ adverbial gebraucht, so tritt er mit am oder aufs zusammen auf.
Pri prislovni rabi presenika pa le-ta nastopa skupaj z AM ali AUFS.

Anna luft am schnellsten von allen. Es ist am besten, wenn du hier bleibst. Er hat uns aufs herzlichste begrt.... Der Komparativ und der Superlativ werden wie alle Adjektive nach den Deklinationen der Adjektive dekliniert! (Siehe Seite 23ff!)
Primernik in presenik sklanjamo kot vse pridevnike po sklanjatvah pridevnikov! (Glej stran 23ff.!)

30

Superlative mit am oder aufs, nach denen mit Wie? gefragt werden kann, werden kleingeschrieben.
Presenike z AM ali AUFS, po katerih se vpraamo WIE?, piemo z malo zaetnico.

Dieser Weg ist steil/steiler/am steilsten. Er wurde aufs herzlichste begrt.... o Superlative mit am (an + dem) oder aufs (auf + das), nach denen mit Woran? oder Worauf? gefragt werden kann, bernehmen die Merkmale der Substantivierungen und werden grogeschrieben.
Preseniki z AM ali AUFS, po katerih se vpraamo WORAN? ali WORAUF?, prevzamejo znailnosti posamostaljenih pridevnikov in jih piemo z veliko zaetnico.

Es fehlt ihnen am Ntigsten. Er hat sich aufs Schlimmste vorbereitet.... > Bei Adjektiven, die auf -el, -en oder -er enden, fllt das -e- im Komparativ meistens aus.
Pri pridevnikih, ki se konajo na -EL, -EN ali -ER v primerniku -E- najvekrat izpade.

Positiv dunkel trocken finster

4 4 - 4

Komparativ dunkler trockner finstrer

4 4 4 -

Superlativ die, der, das dunkelste die, der, das trockenste die, der, das finsterste

am dunkelster am trockenstem am finstersten ...

> Wenn vor der Endung -er ein Diphthong (au, eu ...) steht, fllt das -e- immer aus.
e pred konnico -ER stoji dvoglasnik, -E- vedno izpade.

Positiv sauer teuer

4 Komparativ 4 saurer -1 teurer

- 4

Superlativ die, der, das sauerste die, der, das teuerste

am sauersten am teuersten ...

> Bei einigen Adjektiven mit dem Stammvokal a, o oder u tritt oft der Umlaut auf. Pri nekaterih pridevnikih s korenskim samoglasnikom A, 0 ali U pogosto nastopi preglas. alt, arm, dumm, gro, hoch, jung, klug, lang ... 4 Superlativ Positiv 4 Komparativ am ltesten alt 4 lter 4 die, der, das lteste am grlten gro -> grer 4 die, der, das grte -1 hher am hchsten -> die, der, das hchste hoch 4 klger 4 die, der, das klgste am klgsten ... klug > Bei Adjektiven mit dem Diphthong au tritt kein Umlaut auf.
Pridevniki z dvoglasnikom AU ne dobijo preglasa.

faul, braun, sauer ... 4 Komparativ Positiv -! fauler faul 4 brauner braun sauer 4 saurer

4 - -

Superlativ die, der, das faulste die, der, das braunste die, der, das sauerste

am faulsten am braunsten am sauersten ... 31

UNREGELMIGE KOMPARATION NEPRAVILNO STOPNJEVANJE


Einige Adjektive haben eine unregelmige Komparation, das heit, sie bilden die Steigerungsstufen aus verschiedenen Stmmen: Nekatere pridevnike stopnjujemo nepravilno, to pomeni, stopnje tvorijo iz razlinih korenov: Positiv gut hoch nah[e] viel wenig - 4 -! .4 9 -9

Komparativ
besser hher nher mehr weniger

-4
4 -! - 4 .4

Superlativ die, der, das beste die, der, das hchste die, der, das nchste die, der, das meiste die, der, das wenigste am besten am hchsten am nchsten am meisten am wenigsten

-9

minder

- die, der, das mindeste am mindesten

ADJEKTIVE OHNE STEIGERUNGSFHIGKEIT PRIDEVNIKI BREZ MONOSTI STOPNJEVANJA


Bei bestimmten Adjektiven ist die Steigerung in der Regel nicht mglich, weil bei ihnen auf Grund ihrer Bedeutung kein Vergleich mglich ist. Pri doloenih pridevnikih stopnjevanje po pravilu ni mogoe, ker p ri njih zaradi njihovega pomena primerjava ni mogoa. bargeldlos, blind, dreieckig, dreifach, ganz, halb, hundertfach, lebendig, lila, mndlich, obdachlos, oliv, oval, rosa, rund, schneewei, schriftlich, steinreich, sterblich, stumm, tot, viereckig, wrtlich ...

Lachen, \/einen, Lust und Schmerz sind Geschwisterkinder. (Goethe) Jetzt oder nie! Ich muss den teuren Augenblick ergreifen. (5chiller) Jeder kehre vor seiner Tr! (5prichwort) Niemand heilt durch Jammern seinen l_larm. (5hakespeare) \Vir irren allesamt, nur jeder irret anders. (Lichtenberg) Die Kraft verleiht Gewalt, die Liebe leiht Macht. (Ebner-Eschenbach) Die Probe eines Genusses ist seine Erinnerung. (Jean Paul) Leichter trget, was er trgt, wer Geduld zur hrde legt. (Logau) 32

Steigere! Stopnjuj! faul fauler die. der. dati faulste: am faulsten

211. reich 212. schn 213. mde 214. dunkel 215. teuer 216. hei 217. hbsch 218. frisch 219. alt 220. dankbar 221. arm 222. lang 223. warm 224. kalt 225. stark 226. klug 227. schlau 228. hoch 229. gut 230. jung 231. viel 232. schwach 233. braun 234. kurz 235. edel 236. grob 237. krank 238. gesund 239. sauber 240. laut 33

DIE NUMERALIA - Die Zahlwrter


TEVNIKI

DIE GRUNDZAHLEN - Die Kardinalzahlen


GLAVNI TEVNIKI
Mit Grundzahlen wird angegeben, wie viele Lebewesen oder Dinge vorhanden sind. Die Grundzahlen antworten auf die Frage WIE VIEL[E]?. Z glavnimi tevniki povemo, koliko ivih bitij ali stvari je/imamo. Glavni tevniki odgovarjajo na vpraanje WIE VIELIEj? (koliko?). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 null eins (ein, eine, ein) zwei drei vier fnf sechs sieben acht neun zehn elf zwlf zwanzig 30 60 70 80 90 100 1 000 2 345 dreiig sechzig siebzig achtzig neunzig [ein]hundert [ein]tausend zweitausenddreihundertfnfundvierzig ... 13 = dreizehn 30 = dreiig 14 = vierzehn 40 = vierzig 15 = fnfzehn 50 = fnfzig 16 = sechzehn .. . 60 = sechzig ..

> Grundzahlen nach 12 bildet man nach folgenden Mustern: Glavne tevnike nad 12 tvorimo po vzorcih: 13 = drei + zehn = dreizehn 21 = ein + und + zwanzig = einundzwanzig 111 = [ein]hundert + elf = [ein]hundertelf ... .. 15 fnfzehn 18 achtzehn 26 sechsundzwanzig 35 fnfunddreiig 37 siebenunddreiig 222 zweihundertzweiundzwanzig

Ausnahmen

16 = sechs + zehn = sechzehn


17 = sieben + zehn = siebzehn

> Vor Million, Milliarde usw. steht immer noch eine Grundzahl. Pred MILLION, MILLIARDE itd. stoji vedno e glavni tevnik. 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde 2 100 001 zwei Millionen einhunderttausend[und]eins ... 34

DIE ORNDNUNGSZAHLEN - Die Ordinalzahlen


VRSTILNI TEVNIKI
Mit Ordnungszahlen wird eine bestimmte Stelle in einer geordneten, abzhlbaren Reihe angegeben. Die Ordnungszahlen antworten auf die Fragen WELCHER? und WIEVIELTE?. Z vrstilnimi tevniki navajamo doloeno mesto v urejeni, tevni vrsti. Vrstilni tevniki odgovarjajo na vpraanje WELCHER? in WIEVIELTE? (Kateri? in Koliki?). Sie werden von Grundzahlen durch Anhngen von Suffixen -te oder -ste abgeleitet. Izpeljujemo jih iz glavnih tevnikov s priponama -TE ali -STE.

Grundzahl Glavni tevnik

-te von 2 bis 19 od 2 do 19

-ste
ab 20 od 20

1. die, der, das erste 2. die, der, das zweite 3. die, der, das dritte B. die, der, das achte 19. die, der, das neunzehnte 20. die, der, das zwanzigste 90. die, der, das neunzigste 93. die, der, das dreiundneunzigste

100. die, der, das hundertste 101. die, der, das hunderterste 110. die, der, das hundertzehnte 111. die, der, das hundertelfte 303. die, der, das dreihundertdritte 456. die, der, das vierhundertsechsundfnfzigste 1111. die, der, das eintausendeinhundertelfte

DIE BRUCHZAHLEN ULOMKI


Die Bruchzahlen geben Teile oder Bruchstcke eines Ganzen an. Sie werden aus den Ordnungszahlen durch Anhngen von Suffix -I abgeleitet. Dadurch bekommen wir ein schliches Substantiv! Ulomki navajajo dele ali delke celote. Izpeljujemo jih iz vrstilnih tevnikov s pripono -L. Tako dobimo samostalnik srednjega spola! In der mathematischen Sprache kennt man auch das Eintel" und das Zweitel". Im Allgemeinen wird aber statt das Zweitel" substantivisch die Hlfte und adjektivisch halb gebraucht. die Hlfte des Apfels = halber Apfel, die Hlfte der Birne = halbe Birne ... V matematinem jeziku poznamo tudi izraza DAS EINTEL (enina) in DAS ZWEITEL. Splono pa uporabljamo namesto DAS ZWEITEL samostalniko DIE HLFTE in pridevniko HALB. 1/2 = eine Hlfte 3/202 = drei Zweihundertzweitel 3/4 = drei Viertel 7/10 = sieben Zehntel 10/101 = zehn Einhunderteintel 5/131 = fnf Einhunderteinundreiigstel ... 35

halb wird nach dem Zahlwort ein sowohl dekliniert als auch undekliniert gebraucht. HALB lahko po tevniku EIN uporabljamo tako sklanjano kakor tudi nesklanjano. drei und ein halber Tag = drei[und]einhalb Tage ... Statt ein[und]einhalb wird oft die Zusammensetzung anderthalb (= das andere halb) gebraucht. Namesto EIN[UNDIHALB (enainpol) pogosto uporabljamo zloenko ANDERTHALB (poldrug). anderthalb Stunden, anderthalb Jahre ...

VERVIELFLTIGUNGSZAHLWRTER - Die Multiplicativa


MNOILNI TEVNIKI
Die Vervielfltigungszahlwrter bezeichnen die Zahl der gleichartigen Dinge, aus denen ein Ganzes besteht. Mnoilni tevniki oznaujejo tevilo enakih stvari, ki sestavljajo celoto. -fach -fltig einfach Siehe untenWie/ spodaj! zweifach zweifltig dreifach dreifltig vierfach vierfltig hundertfach hundertfltig

Robert hat einen einfachen Bruch des Oberschenkelknochens. Ein dreifaches Hurra fr das Geburtstagskind! Ich brauche eine zehnfache Vergrerung dieser Abbildung....

einfltig hat eine andere Bedeutung! EINFLTIG ima drug pomen! einfltig (Adj.> gutmtig-beschrnkt, leichtglubig, naiv, tricht einfltig bedast, lahkomiseln, lahkoveren, naiven, neumen, omejen, pretirano zaupljiv

DIE MATHEMATISCHEN AUSDRCKE


MATEMATINI IZRAZI
+ plus und zuzglich addieren zusammenzhlen 36 minus weniger subtrahieren abziehen
* [x] /

[-A

=
ist ist gleich ergibt macht

mal multipliziert mit multiplizieren malnehmen

durch geteilt durch dividiert durch dividieren teilen

22=4

2 ins Quadrat; 2 zum Quadrat; 2 in die Zweite [in die zweite Potenz]

34 = 81 3 in die Vierte [in die vierte Potenz]; 3 hoch 4 Quadratwurzel aus 4 s 81 [die] dritte Wurzel aus 81

a
b log ab Ig b In b

a - der Zhler
b - der Nenner

der Bruchstrich

der Logarithmus von b bei Basis a der Logarithmus von b [bei Basis 10] der natrliche Logarithmus von b

Als typisches Merkmal der Mathematik - Der pythagoreische Lehrsatz Kot znamenitost matematike - Pitagorov izrek Die Summe der Quadrate ...
/St9tetoh

ae07Q

4adrdt aber

Jedes Problem trgt in sich schon den Keim der Lsung. (Norman \/incent PeaL) Kleine Dinge. Wenn vereinigt. werden stark. Zarte L'oaumwollfden. wenn verwoben, sind schwer zerreibar. (Pantschatantra) Lass dich niemals durch das, Was du nicht kannst, an dem irremachen, Was du kannst. (J. \V.) ALLe Menschen sind klug; die einen vorher, die anderen nachher. (Chinesisches Sprichwort) Indem man unangenehme Ereignisse vor sich herschiebt, vervielfacht man sie. (oprichwort) G ewohnheit besteht darin, dass man einen bestimmten Platz fr jede Sache hat und sie niemals dort bewahrt. (Mark Twain) Gib blind. nimm sehend. (Sprichwort) Gefhl ist alles. Name ist Schall und Rauch. (Ci'oethe) \Vo das Gesetz aufhrt, da beginnt die Tyrannei. (Pitt) Ls gibt eine Grenze fr das Aussprechen der Gefhle. die man nicht berschreiten soll. (Tolstoj)

de,.yypoten

... eines rechtwinkligen Dreiecks.


z4 Se

uaIayl uap Jagn " ey{

37

Schreibe die Numeralia aus!


Izpii tevnike!

30. die. der. das dreiigste


241. 1. 242. 1001 243. 2022 244. 3897 245. 27. 246. 18. 247. 9. 248. 102 249. 1101. 250. 2222 251. 30. 252. 80. 253. 90. 254. 1010101 255. 1234.

256. 1/2
257. 3/4 258. 123/45 259. 1/6 260. 1/15 261. 4/55 262. 1/8 263. 31 /2 264. 1/1111 265. 3/100 266. 9/10 267. 1/53 268. 22/33 269. 1234567 270. 7777

38

DIE PRONOMINA - Die Frwrter


ZAIMKI
Die Pronomina werden wie der Artikel in Verbindung mit einem Substantiv und/oder anstelle eines Substantivs (pro: fr", nomen: Substantiv) gebraucht. Sie sind deklinierbar und haben verschiedene Genus-, Kasus- und Numerusformen. Zaimke uporabljamo, kot len, v povezavi s samostalnikom in/ali namesto samostalnika (pro = za", nomen = samostalnik). Lahko jih sklanjamo in jih loimo po razlinih oblikah spola, sklona in tevila.

DAS PERSONALPRONOMEN - Persnliches Frwort


OSEBNI ZAIMEK
Das Personalpronomen steht anstelle eines Substantivs und nennt bestimmte Personen oder Gegenstnde, die dem Sprecher und/oder dem Hrer bekannt sind. Osebni zaimek stoji namesto samostalnika in imenuje osebe ali predmete, ki so govorniku in/ali poslualcu znani. Robert gab mir das Buch. Ich gebe es ihm morgen zurck. Sie ist lter als du.... ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie.

Singular N G D A Plural N G D A

ich meiner mir mich

du deiner dir dich

er seiner ihm ihn

sie ihrer ihr sie

es seiner ihm es

wir unser uns uns

ihr euer euch euch

sie ihrer ihnen sie

Sie Ihrer Ihnen Sie

Beim Gebrauch des Personalpronomens mit den Prpositionen halber (wird zu halben), wegen und willen werden statt Prposition + Personalpronomen folgende Zusammensetzungen gebraucht: Pri rabi osebnega zaimka s predlogi HALBER (postane HALBEN), WEGEN in WILLEN namesto predlog + osebni zaimek" uporabljamo zloenke: meinetwegen, deinetwegen, meinetwillen, deinethalben, euretwegen (auch: euertwegen), seinetwillen, ihretwegen, meinethalben ...
Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

39

Setze die Pronomina in den richtigen Fall! Postavi zaimke v pravilni sklon! Robert gab mir 271. Gefllt 272. Beantworte 274. Der Lehrer fragt 275. Sie bewundert 276. Ich werde 277. Wieso behandelst du 278. Unsere Lehrerin erklrt 279. Es freut mich, dass ich 280. Wrden Sie 281. Wir schreiben 282. Anna mag 283. Was kann ich 284. Wir werden 285. Ich habe 286. Klaus hat 287. Gibst du 288. Wir gratulieren 289. Er gibt 290. Sie will 291. Wir mchten 292. Du weit doch, dass 294. Gehrt das neue Auto 296. Der Professor erzhlt 297. Mein Vater will 298. Deine Schwester hat 299. Das alles geht nur 300. Ich danke 40 (ich) das Buch. (du) mein neues Auto? (ich) bitte diese Frage! (ihr) abends. (du) und nicht (er) wie einen Star. (du) sofort melden, ob ich die Prfung bestanden habe. (er) so schlecht? (wir) die Aufgabe. (er) endlich kennen gelernt habe. (ich) bitte den Weg zeigen? (sie, Pl.), bitte antworten sie _ (du) sehr. (Sie) mitbringen? (du) bald besuchen. (du) lange nicht geschrieben. (er) bei der Arbeit geholfen. (ich) das Geld? (er) zum Geburtstag. (sie) einen Kuss. (er) bald wieder sehen. (Sie) helfen. (du) der Zigarettenrauch schadet! (es) alles geben. (er) beim Fenster aufstellen. (Sie)? (wir) immer neue Geschichten. (ich) nicht mitnehmen. (er) nach Hause gebracht. (ich) was an! (du) fr die schne Postkarte. (wir) bald. (ich).

273. Meine Schwester besucht

293. Sie hat ein kleines Kind. Sie mchte 295. Sie hat noch einen Tisch gekauft und will

Setze die Personalpronomina in den richtigen Fall Postavi osebne zaimke v pravilni sklon! Ich danke dir (du) herzlichst. 301. Ich habe 303. Es wurde 305. Anna hat 307. Du weit, dass du 308. Wir werden 309. Sie wollte 311. Der kleine Hund ist 312. Was wolltest du 313. Die rztin hat 314. Wer hat 315. Wir glauben 316. Als Freunde mssen wir 317. Anna hat 318. Ich liebe 319. Der Lehrer hat 320. Ich bin 321. Wann wirst du 322. Der Zahnarzt zog 323. Versuche doch 324. Ich gebe 325. Kannst du (du). Liebst du (sie) erst gestern begegnet. (ich) endlich mal besuchen? (ich) einen Zahn. (wir) zu verstehen! (du) das Buch. (ich) bitte helfen? (wir). (es) helfen. (du) schon alles gesagt. (du) sicher gefallen! (ich), dass du alles kannst. (du) geschenkt habe? (er) begeistert. (ich) sehr viel bedeutest. (er) nie vergessen. (wir) wegen Lrmbelstigung anklagen. (du) um 20 Uhr. (ich) bis nach Hause gefolgt. (ich) fragen? (er) krankgeschrieben. (ihr) das Geld fr das Eis gegeben? (Sie). (sie) helfen. (ich) auch? (ich) zum Geburtstag gratuliert. (wir) gesagt, dass wir nach Hause gehen drfen. (wir) eine Gruselgeschichte erzhlt.

302. Lies das Buch, es wird 304. Wo hast du das Buch, das ich 306. Das Publikum applaudierte

310. Maria und Anna erwarten

326. Das kleine Stckchen Erde gehrt 327. Das kleine Mdchen weint und wir mssen 328. Patrick wird 329. Reiche 330. Wenn ich

(ihr) bald wieder besuchen. (ich) bitte deine Hand! (er) frage, dann soll er (ich) auch antworten. 41

DAS REFLEXIVPRONOMEN - Rckbezgliches Frwort


POVRATNI ZAIMEK
Das Reflexivpronomen nimmt bei reflexiven Verben die Stelle des obligatorischen Dativ- oder Akkusativobjekts ein. Povratni zaimek se pri povratnih glagolih navezuje na predmet v dajalniku ali toilniku. Wir verabschieden uns. Sie schmt sich dafr. Er wscht sich die Hnde.... Ich wasche mich. Du wschst dich. Er Sie wscht sich. Es Wir waschen uns. Ihr wascht euch. Sie waschen sich. Ich wasche mir die Hnde. Du wschst dir die Hnde. Er Sie wscht sich die Hnde. Es Wir waschen uns die Hnde. Ihr wascht euch die Hnde. Sie waschen sich die Hnde.

aie waschen sich.

die waschen dich die Hnde.

Eine Person! Ena oseba! Ich wasche mich. Er kauft sich ein Geschenk. Sie kocht sich das Essen.

Zwei Personen! Kein Reflexivpronomen! Dve osebi To ni povratni zaimek! Ich wasche das Kind. Er kauft ihm ein Geschenk. Sie kocht ihr das Essen.

Bei sog. echten reflexiven Verben , wie z. B.: sich schmen, sich beeilen, sich ereignen, sich wundern, sich bedanken ..., ist das Reflexivpronomen nicht weglassbar! Pri t. i. pravih povratnih glagolih, kot n. pr.: povratnega zaimka ne moremo opustiti! sie beeilt sich, er bedankt sich , wir schmen uns, ich wundere mich....

Frchte dich nicht, Langsam zu gehen, aber frchte dich, stehen zu bleiben. (Chinesisches Sprichwort) Ob wir Mut haben, erweist sich, wenn wir in der Minderheit sind. Mit der Toleranz ist es gerade umgekehrt. (Ralph \V 5ockman) Pie Chancen verstecken sich hinter harter Arbeit. so dass die meisten Menschen sie nicht erkennen. (Anne laanders) heim Schiffbruch hilft sich der Einzelne Leichter. (ochiller) 42

Setze das richtige Reflexivpronomen ein! Uporabi pravilni povratni zaimek! Sie schmt
Sich

dafr. morgens und abends. die Hnde waschen? die Hnde im Bad waschen. an den Tisch und bestellt zu ihm und bestelle jetzt verabschieden. von uns verabschieden. ins Bett legen. ein Glas Bier. eine Tasse Kaffee.

331. Die Leute waschen 332. Wo kann ich 333. Sie knnen 334. Patrick setzt 335. Ich setze 336. Wir mssen 337. Robert will

338. Sie sind krank Herr Meier, Sie mssen 339. Die Freunde begren 340. Herr Berger will 341. Wann treffen Sie herzlich. ein Auto kaufen. mit Frulein Maria?

342. Eva und Sabine entschuldigen 343. Adam und Eva haben 344. Anna muss verliebt. sehr beeilen.

bei Patrick.

345. Die eineiigen Zwillinge gleichen 346. Die Erstsemestrigen sind 347. Das junge Mdchen hat 348. Geschwister drften

wie ein Ei dem anderen. heute zum ersten Mal begegnet. den kleinen Bren einfach angeeignet.

nicht verfeinden. gestern verlobt.

349. Meine Schwester und ihr Freund haben 350. Sie schmt 351. Ich kenne 352. Das groe Tor lsst 353. Wir mssen , weil sie gelogen hat. hier sehr gut aus. sehr schwer ffnen.

bis morgen Abend entscheiden! auf dich verlassen knnte. nicht!.

354. Ich wre sehr froh, wenn ich

355. Am Abend spielen wir oft Mensch rgere 356. Ich sehne 357. Die Kinder haben 358. Die Studenten mssen 359. Wir mssen 360. Ich muss so sehr nach meiner Freundin. im Wald verirrt.

gedulden, wenn sie vor dem Schalter stehen. lieben und nicht verfeinden! bei Sabine bedanken. 43

Setze das richtige Reflexivpronomen ein! Uporabi pravilni povratni zaimek! Du musst dich doch erinnern, was du gesagt hast. 361. Wir mssen 362. Eva frchtet 363. Patrick hat 364. Wir befinden 365. Wir mssen 366. Was hast du 368. Kannst du 369. Das kleine Kind freut 370. Ist das wahr, oder irre ich 371. Ich lebe allein und muss 372. Das groe Tor schloss 373. Ich kann 374. Werner hat 375. Ihr knnt 376. Wo haben Sie 377. Wir mssen 378. Seitdem sie 379. Jetzt nhern wir 381. Zieh 382. Ihr musst 383. Robert mchte 384. Vor unserem Haus hat 385. Ich bereite 386. Anna wunderte 387. Was wnschst du 388. Das kleine Mdchen hat 389. Ich habe 390. Maria hat 44 vertragen und vor Dunkelheit. das Bein gebrochen. in dem grten Raum meines Hauses. endlich ausruhen! nur dabei gedacht? schnell einigen. ber jedes Geschenk. ? jeden Tag das Mittagessen kochen. und es wurde dunkel. beim Holzhacken verletzt. erst zu Hause erholen. denn erkltet? sehr viele Regel merken. groe Mhe gibt, haben sich ihre Noten verbessert. der Freiheitsstatur. aussprechen kann. nicht erkltest! warm an, damit du noch an den letzten Vortrag erinnern? nicht streiten.

367. Die beiden Parteien konnten

mit einer Drei nicht zufrieden geben.

380. Ich brauche jemanden, bei dem ich

unbedingt das neue Bad ansehen. bei Anna fr sein Verhalten entschuldigen. gestern ein Unfall ereignet. fr die groe Prfung vor. als Robert bei ihr vorbeikam. zum Geburtstag? verlaufen. erlaubt, deine Eltern zur Erffnungsparty einzuladen. die Haare schneiden lassen.

DAS POSSESSIVPRONOMEN - Besitzanzeigendes Frwort SVOJILNI ZAIMEK


Das Possessivpronomen kennzeichnet jemanden oder etwas als einer Person oder Sache zugehrig. Die Possessivpronomina werden im Singular so wie der unbestimmte Artikel, im Plural nach der starken Deklination der Adjektive(Plural!) dekliniert. Svojilni zaimek oznauje nekoga ali nekaj kot lastnino neke osebe ali stvari. Svojilne zaimke sklanjamo v ednini kot nedoloni len, v mnoini po krepki sklanjatvi pridevnika (mnoina!). Mein Hund beit nicht. Er gab seiner Freundin einen Kuss. Warst du schon in unserem Haus? ... Personalpronomen t=> Possessivpronomen mein ich dein du t=> sein er sie es wir ihr sie Sie ihr sein unser euer ihr Ihr

Singular M N G D A -es
-em

Plural F -e -er -er -e die Freundin er sein e Freundin sein erFreundin sein er Freundin sein eFreundin N -0 -es -em M/F/N -e -er -en -e die Bcher (PI.) du dein eBcher dein er Bcher dein en Bchern dein e Bcher ...

-en der Hund ich

das Haus wir unser Haus unser es Hauses unserem Haus unser Haus

N mein Hund G mein es Hundes D meinem Hund A mein en Hund

Mach deine Plne frs Jahr im Frhling und die fr den Tag frhmorgens. (Chinesisches .Sprichwort)

45

Setze das richtige Possessivpronomen ein! Uporabi pravilni svojilni zaimek! Er gab Seiner Freundin einen Verlobungsring.
391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

Patrick hat einen Gast. Das ist Anna hat auch einen Gast. Das ist Guten Tag, Herr Lang, wie geht es Herr Meier nimmt Herr Meier hilft auch

Gast. Gast. Freunde. Kindern? Koffer. Gesundheit. Frau und Frau und nimmt auch Gesundheit.

Robert und Maria haben viele Freunde. Das sind

Koffer und verlsst den Bahnhof.

Klaus raucht nicht. Das Rauchen schadet Maria raucht auch nicht. Das Rauchen schadet auch Hast du irgendwo Herr Meier liebt Robert schreibt Sie konsultiert Liebst du Wie wrdest du Patrick erwartet Trgst du Er begrt Ich musste Sie gab mir Patrick besucht Er nahm Niemand sollte Dort kommt Klaus unterbricht Herr Meier hilft Robert fhrt Anna stellt Du weit doch, dass Zigaretten

Autoschlssel gesehen? Kinder. Gesundheit schaden! neuen Freundin einen langen Brief. Arzt, weil sie nicht schlafen kann. Vorlesungen. Lehrerin Eltern so wie sie dich lieben? Ich beschreiben? Eltern erst um 20 Uhr. Haar immer offen? Schwester und Lieblingsbuch. Freundin und begrt auch Bcher und ging. Eltern anlgen! Mann, Frau Bauer! Reise und besucht Frau in der Kche. Freunde ins Zimmer. neuen Freund Mutter vor. Freunde. Mutter. Mann. Reise unterbrechen, weil mir das Geld gestohlen wurde.

Der Student besucht am Vormittag Er folgt aufmerksam den Worten

46

Setze das richtige Possessivpronomen ein!


Uporabi pravilni svojilni zaimek!

Sie gab ihrem Freund einen Kuss. 421. Frau Berger bittet 422. Eva ldt 423. Klaus hat 424. Das kleine Kind liebt 425. Die Studenten folgen 426. Ich werde morgen 427. Er lehrt 428. Die Schler hren 429. Er nimmt 430. Ich habe vergessen, 431. Ich schreibe
432.

Mann zu Tisch. Freunde zu Geburtstagsparty ein. Mutter ber alles. festgesetzten Zielen. Freunden mein Heimatort zeigen. Schlerinnen und Schler. Lehrer nicht zu. Heft und schreibt Hausaufgaben. Hausaufgaben zu machen. Hausaufgaben immer selbst. Fhrerschein nicht mitgenommen.

Lehrer kommt nie zu spt, und wir beginnen sofort mit der Arb.;it. Uhr runter zu nehmen, wenn er sich wscht. Groeltern oft. Lieblingsessen. Kinder sind schon gro. kleine Schwester und ich besuchen Gromutter kocht uns immer

433. Klaus vergisst immer 434.


435.

436. Maria muss 438. Herr Meier liebt 439. Ich helfe 440. Was sagen 441. Alle Eltern lieben 442. Zeig mir doch 443. Er vergisst immer.

Eltern fragen, ob sie ins Kino gehen darf. Frau sehr. Mitschlern gern. Freundinnen zu dem neuen Kleid? Kinder. Hochzeitsfotos! Regenschirm mitzunehmen. Kind Erfolg hat. Mutter in der Kche. Haustrschlssel verloren. Zimmer auf und hilft Studentenausweis mithaben. Schlern viele Hausaufgaben. Koffer packen. 47

437. Herr und Frau Meier sind lange verheiratet und

444. Jede Mutter freut sich, wenn 445. Robert hat 446. Eva rumt 447. Jeder Student muss
448.

Freunde haben mich gestern vom Bahnhof abgeholt.

449. Die Lehrerin gibt 450. Ich muss vor der Reise

Setze das richtige Possessivpronomen ein!


Uporabi pravilni svojilni zaimek!

Er schenkte Seiner Freundin einen wunderschnen Strau. 451. Patrick hat 452. Ich habe vergessen, 453. Anna hilft
455.

wunderschne Uhr verloren. Hausaufgaben zu machen. Mutter eine Torte zu backen. Lehrerin folgen. Eltern feierten gestern ihren 20 Hochzeitstag. Nachbarin. Eltern nie an! Freundin, ihn zu heiraten. Lehrer erzhlt uns sehr interessante Geschichten. Zimmer aufzurumen. Haar immer offen. Schlittschuhe geliehen. Wohnung aufrumen, aber sie hat keine Zeit. Mittagessen immer selbst. Mutter gehen heute Abend ins Theater. Eltern ohne dich ans Meer gefahren? Tee? Mit Milch oder Zitrone? Kinder noch zur Schule, Frau Berger? Fehler zugeben und mich nicht anlgen! Eltern so spt noch drauen zu spielen? Trume trumen. Kugelschreiber ausleihen, Herr Lang? Hund vermisst, Frau Klein? Eltern ber alles. Ferien in der Schweiz. Koffer gepackt? Sohn ein kleines Auto zum Geburtstag. Freundin kennen lernen? Groeltern vom Bahnhof abholen. Hand reichen?

454. Wir mssen den Anweisungen 456. Robert begrt 457. Das kleine Mdchen lgt 458. Er bittet
459.

460. Maria hilft Anna 461. Sie trgt 462. Robert hat mir 463. Sie will schon lange 464. Ich koche mir
465.

Vater und

466. Warum sind 467. Wie trinkt sie 468. Gehen 469. Du sollst 470. Erlauben dir 471. Jeder darf 472. Darf ich mir bitte 473. Seit wann wird denn 474. Anna liebt 475. Robert verbrachte 476. Habt ihr schon 477. Herr Klein schenkte 478. Werner, wann werden wir 479. Robert muss heute 480. Kannst du mir bitte 48

DAS DEMONSTRATIVPRONOMEN - Hinweisendes Frwort KAZALNI ZAIMEK


Das Demonstrativpronomen nimmt meist eine vorher namentlich genannte Person oder Sache wieder auf oder weist im Voraus auf eine Person oder Sache hin, die erst spter benannt wird. Kazalni zaimek najvekrat povzema imenovano osebo ali stvar ali pa vnaprej kae na osebo ali stvar, ki jo omenimo ele pozneje. Die Frau hat das gesagt. Dieses Haus gefllt mir. Jenes Kind ist nicht so gro. Demjenigen Mann gab ich das Geld.... der (die, das), derjenige (diejenige, dasjenige), derselbe (dieselbe, dasselbe), dieser (diese, dieses), jener (jene, jenes), solcher (solche, solches) ...

der, die, das; die Singular M N der G dessen D dem A den

F die deren[derer] der die

N das dessen dem das

Plural M/F/N die deren[derer] den die

dieser, diese, dieses; diese Singular Plural N M F M/F/N N dieser diese dieses diese G dieses dieser dieses dieser D diesem dieser diesem diesen A diesen diese dieses diese

jener, jene, jenes; jene Singular F N M jenes N jener jene jener jenes G jenes D jenem jener jenem jenes A jenen jene

Plural M/F/N jene jener jenen jene

solcher, solche, solches; solche sind Adjektive, die demonstrative Bedeutung haben. Sie werden nach der Deklination der Adjektive dekliniert. In Verbindung mit dem unbestimmten Artikel steht solch vor ihm und bleibt unverndert.
SOLCHER, SOLCHE, SOLCHES; SOLCHE so pridevniki, ki imajo kazalni pomen. Sklanjamo jih po sklanjatvi pridevnika. V povezavi z nedolonim lenom stoji SOLCH pred njim in ostane nespremenjen.

Solcher Mantel gefllt mir. Mit einem solchen Auto wollte ich schon immer fahren. Mit solch einem Mann will ich nichts zu tun haben.... 49

derjenige, diejenige, dasjenige; diejenigen und derselbe, dieselbe, dasselbe; dieselben Der erste Teil wird nach der Artikeldeklination, der zweite Teil nach der schwachen Deklination der Adjektive dekliniert. Prvi del sklanjamo kot doloni len, drugega pa po ibki sklanjatvi pridevnika. Singular M derjenige desjenigen demjenigen denjenigen derselbe desselben demselben denselben Plural M/F/N diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen dieselben derselben denselben dieselben

N G D A N G D A

F diejenige derjenigen derjenigen diejenige dieselbe derselben derselben dieselbe

N dasjenige deSjenigen denjenigen dasjenige dasselbe desselben demselben dasselbe

derselbe, die..., das... - der gleiche , die gleiche, das gleiche ... Mit derselbe ... bezeichnet man die Identitt einer Person oder Sache. Z DERSELBE... oznaujemo istost/enakost osebe ali predmeta. Das ist derselbe Mantel, den ich auch gestern hatte.... Mit der gleiche ... bezeichnet man eine Klassenidentitt (Gleichheit). Z DER GLEICHE... oznaujemo enakost skupine. Anna und Robert gehen spazieren und tragen die gleichen Jacken....

DAS RELATIVPRONOMEN -- Bezgliches Frwort OZIRALNI ZAIMEK


der, die, das; die Mit Hilfe des Relativpronomens wird das Geschehen eines Gliedsatzes auf eine Person oder Sache bezogen. Mit ihnen wird ein Relativsatz eingeleitet. S pomojo oziralnega zaimka povzamemo dogajanje odvisnika na osebo ali predmet. Z njimi vpeljujemo oziralne odvisnike. Das Buch, das ich gelesen habe, ist sehr gut. Die Leute, die ich gestern kennen gelernt habe, sind wieder gekommen.... Singular M F N N der die das G dessen deren dessen D dem der dem A den die das Plural M/F/N die deren denen die Als Relativpronomen knnen noch was, welcher, welche, welches, welche, wer gebraucht werden. Kot oziralni zaimek lahko uporabimo tudi T.

50

Setze das Demonstrativpronomen in richtigem Fall ein! Dopolni s kazalnim zaimkom v pravilnem sklonu! Dieses Kind ist nicht so gro. 481. Dies Haus gehrt mir. Blumen mit. Abend. Zigaretten? Mantel, den du gestern hattest? selb Schule.

482. Ich bringe Frau Bauer dies 484. Raucht Herr Meier dies 485. Wer hat dies 486. Ist das d 487. Dies selb

483. Ich wnsche Ihnen viel Vergngen fr dies Roman geschrieben?

Serviette gehrt mir nicht! Mhe gegeben.

488. Anna und Robert besuchen d 489. Und dabei hat er sich solch 490. Hast du schon dies 491. Dies 492. Kommt sie morgen? 493. Ah, du bist d 494. Dies 495. jenig Haus ist sehr alt.

Buch gelesen? wei ich nicht. , die mich angerufen hat.

Film kenne ich doch schon! sind unsere Bcher! Leute nicht. solch Wohnung gesehen! Auto bin ich schon gefahren. Schuhe an wie ich! jenig selb ist d das sagt, lgt. Bcher haben. Lehrer wie ich. jenig Kind, von dem ich dir erzhlt habe. nehme ich. Freunden, die hier sind. solch Fehler machen. 51

496. Ich mag solch 498. Mit einem solch 499. Er hat 500. D 502. Er hat d 503. Dies
504.

497. Ich habe noch nie ein

501. Ich will genau dies

Sachen gehen dich berhaupt nichts an. Unverschmtheit htte ich nicht erwartet. Mantel da gefllt mir, jenig Kleid habe ich mir schon immer gewnscht. , der lgt, muss bestraft werden.

505. Eine solch


506.

507. Ein solch 509. D jenig

508. Wir danken nur d

510. Ich werde nie wieder ein

Setze das Demonstrativpronomen in den richtigen Fall! Dopolni s kazalnim zaimkom v pravilnem sklonu! Diese Haus gefllt mir sehr gut. 511. Dies 512. D 513. Dies 514. D 515. Dies eine Mal verzeihe ich dir. lenig selb , die das getan haben, kenne ich nicht. ist mir auch vor Jahren passiert. selb Beamten alles zweimal erklren. Mann da hat das getan! Kinder sind so frech!

516. Er musste d 518. Dies 520. Solch 522. Dies

517. Im Saal herrschte ein_ solch_ Begeisterung, dass sogar ich berwltigt wurde. Lied kenne ich doch von irgendwo. selb Film wie vor zwei Monaten. selb Auto habe ich mir auch schon immer gewnscht! und nicht jen jenig Haus gefllt mir. Tat schmen. Menschen vertrauen, der dir auch vertraut. 519. Heute luft im Kino d

521. In den vier Morden war der Mrder immer d 523. Er sollte sich dies 524. Du kannst nur d 525. Solch 526. Dies 527. Jen

Kuchen mag ich nicht! Mechaniker hat mein Auto repariert. Frau dort ist meine Nachbarin. selb Deutschlehrer. Leute achten, die anders denken. kaufen. Frau dort? Parfm. gesagt.

528. Ich hatte alle vier Jahre d 529. Wir mssen auch jen 530. Hast du dies 531. Er will dies 532. Du sollst dies

Brief geschrieben? Haus und nicht jen Aufgaben allein lsen! Mann da oder selb Kapitel nicht besprechen. Mann und nicht dies

533. Wer hat das gesagt? 535. Sie mchte dies 536. Das habe ich jen 537. Dies 538. Solch 539. D ein jenig

534. Anna und ihre Mutter benutzen d

Wochenende will ich ans Meer fahren. schnes Wetter hatten wir schon lange nicht. Gast, der sich in der Nacht beschwert hat, reist heute ab. selb Vogel, der mich am Morgen aufweckt.
Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

540. Es ist immer d 52

Setze das richtige Relativpronomen ein!


Uporabi pravilni oziralni zaimek!

Die Frau, der ich gestern die Zeitung geholt habe, kommt heute zu Besuch. 541. Das Bild, 542. Der Freund, 543. Der Mann, 544. Die Zimmerangebote, 545. Er hat einen Onkel, 546. Der Mann, 547. Die Kinder, 548. Unsere Nachbarin, 549. Die Gste, 551. Die Studenten, 552. Die Lehrerin, 553. Menschen, 554. Die Bcher, 555. Unsere Ferien, 550. Der Fahrer hat das Kind,

eine schne Gegend zeigt, gefllt mir sehr. in Berlin wohnt, hat mir Zeitungen geschickt. die Fugnger beobachtet haben, trgt eine Brille. in der Zeitung stehen, sind sehr gnstig. um ihn sehr besorgt ist. Bcher ich habe, kommt morgen zu mir. die Spielsachen hier vergessen haben, wohnen nicht weit. Brief ich einwerfen muss, ist krank. ber die Strae wollte, noch rechtzeitig gesehen. heute kommen, sind sehr berhmt. die Prfung bestanden haben, sind sehr glcklich. uns voriges Jahr unterrichtet hat, kommt heuer nicht mehr. es schwer fllt, ein gutes Wort zu sagen, sollen lieber schweigen. in der Bibliothek stehen, sind schon sehr alt. heute begonnen haben, dauern bis Ende August. ich ihm geliehen habe. mich zu Besuch eingeladen hat.

556. Robert hat mir das Buch zurckgebracht, 557. Ich habe in Italien einen Onkel, 558. Der Hund, 559. Die Tante, 560. Derjenige, 561. Schler, 562. Der Vater, 563. Das ist die Dame, 565. Der Fahrer, 566. Die Verwandten, 567. Das Buch, 568. Der Film, 569. Die rztin, 570. Der Professor,

Sie dort sehen, hat mich gestern gebissen. ich geschrieben habe, besucht uns morgen. der Studentenvertreter werden will, muss bekannt sein. die Aufgabe nicht gelst haben, holen das bis morgen nach. Kind erkrankt ist, holt den Arzt. neben uns wohnt. ich alles erzhlen kann. Aut vor dem Eingang steht, soll hierher kommen. Besuch wir erwarten, sind sehr nett. ich gerade lese, ist sehr dick. ich gestern im Kino gesehen habe, ist sehr langweilig. Kinder wir oft mitnehmen, ist unsere Nachbarin. die Vorlesung hlt, leitet auch die bungen. 53

564. Klaus und Robert sind die einigen Freunde,

DAS INDEFINITPRONOMEN - Unbestimmtes Frwort NEDOLONI ZAIMEK


Mit dem Indefinitpronomen benennt der Sprecher Personen oder Sachen, die er nicht bestimmt kennzeichnen will oder kann. Z nedolonim zaimkom imenuje govornik osebe ali stvari, ki jih noe ali ne more natanno oznaiti. Man kann das nicht so einfach sagen. Bedrckt dich etwas? Klein oder gro, alle sind gleich.... alle, einige, es, etwas, jeder, jemand, kein, man, mancher, nichts, niemand ...

man N G D A Nur Singular! man [eines] einem einen

jemand Nur Singular! N jemand G jemands D jemand[em] A jemand[en]

niemand Nur Singular! N niemand G niemands D niemand[em] A niemand[en]

Als ein Indefinitpronomen knnen noch all, ein bisschen, ein wenig, ein paar, etliche, einer, eine, eines, jeglicher, manch, mehrere, smtlich, welch, wer ... gebraucht werden. Kot nedoloni zaimek lahko uporabimo tudi T.

Per erste betrug ist rger aLs der Letzte. (Sprichwort) Frau Venus und das Geld regieren alle \Velt. (Alter Spruch) Ein Feigling ist jemand, der in C'efahr mit beinen denkt. (Pierce) Stress: Landschellen, die man ums LJerz trgt. (Qualfinger) ksse sind das, was von der Sprache des Paradieses brig geblieben ist. (Conrad) \Vas von mir ein Esel spricht, das acht ich nicht. (Leim) Achte jedes Menschen Vaterland. aber das deinige Liebe. Keller) \Ver keine Zeit hat, ist rmer als der rmste bettler. (Italienisches Sprichwort) Per hart macht nicht den Mann. (Sprichwort) kleidermode ist der teuerste Uniformzwang der \Velt. (Chevalier) Jugendsnde ist. wenn man jung ist und es nicht tut. (Muschy) Manchen strzte schon die Loffnung auf Gewinn in sein Verderben. (3ophokles) Pie Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. aber selten etwas besseres. (Gotthold Epraim Lessing)

54

DAS INTERROGATIVPRONOMEN - Das Fragefrwort VPRAALNI ZAIMEK


Das Interrogativpronomen weist in einem Fragesatz auf eine unbekannte Person oder Sache hin, wobei es sich auch um rhetorische Fragen handeln kann. Vpraalni zaimek kae v vpraalnem stavku na neznano osebo ali stvar, pri emer lahko govorimo tudi o retorinih vpraanjih. Was fr ein Buch liest du? Wer hat das gebracht? Wessen Anweisungen willst du befolgen? Welches kleine Mdchen? ... was?, was fr?, was fr ein?, was fr eine?, was fr ein?, welche?, welcher?, welches?, welche?, wer? ...

wer N G D A Nur Singular! wer wessen wem wen

was N G D A Nur Singular! was wessen wem was

welcher, welche, welches; welche Singular M F N welcher welcih`2 G welches/welche, welcher D welchem welcher A welchen welche

N welches welches/welchen welchem welches

Plural M/F/N welche welcher welchen welche

was fr ein, was fr eine, was fr ein; was fr Singular M F N N was fr ein was fr eine was fr ein G was fr eines was fr einer was fr eines D was fr einem was fr einer was fr einem A was fr einen was fr ein was fr eine

Plural! M/F/N was fr was fr was fr was fr

55

bersetze! Prevedi! Nekaj te tei, ali ne? Etwas bedrckt dich, oder? 571. Skrbel je za svojega brata in njegove otroke. 572. Nekomu sem pomagal. 573. Vsi so odli. 574. Misli samo na tisto, kar se tie njega. 575. Misli isto kot ti. 576. Kdo je bil tu? 577. igava knjiga je to? 578. Katera med temi damami je Vaa ena? 579. Katero od teh oblek mislite vzeti? 580. Kateremu uencu pripada ta knjiga? 581. Kaken tudentje? 582. Kakni ljudje so to? 583. Nekdo je priel. 584. Nikogar nismo videli. 585. Ste koga sreali? 586. Vsak od vas bi moral to vedeti. 587. Mnogi ga imajo za neumnega. 588. Nihe ga ni videl.

589. 0 tem mi niso povedali niesar.


590. Rabim nekoga, ki mi bo pomagal. 591. Vsi so jo videli. 592. Nihe ji ni pomagal. 593. Nekateri o tem ne razmiljajo. 594. Kaj za eno" knjigo si kupil? 595. Kateri profesor pouuje kemijo? 596. Nekomu sem odstopil prostor. 597. Na to bi se veselil vsak. 598. Marsikdo me je e zamenjal. 599. Ampak nihe ni priel. 600. To mora vsak vedeti! 56

bersetze! Prevedi!
Vsi dojenki jokajo. Alle Babys weinen.

601. Nekdo te je iskal. 602. Je e kdo bil v ZDA? 603. Nekdo mi je ukradel torbo. 604. Vsak das vstanem ob sedmih.
605. V tem neredu se res nihe ne znajde.

606. Vsak peti ne ve plavati.


607. Vsi smo enaki.

608. Ampak vsak je drugaen. 609. Nikomur nisem povedal. 610. Tega mi ne bo ni prepreilo. 611. Nekdo mu je rekel, da se je predavanje e zaelo. 612. Komu naj to predam? 613. Sem naredil kaj narobe? 614. Nekaj ti moram povedati. 615. Nekaj te moram vpraati. 616. Nakupiti mora e nekatere stvari. 617. Nekaj e ima za povedati.
618. To je nekaj povsem drugega.

619. Ste nali kaj primernega? 620. Je nekdo, ki se le s teavo prikljui drugim. 621. Sploh nimam asa. 622. Tega res ne more rei. 623. Kaj takega se ne pone. 624. Ne more kar meni ni, tebi ni uiti.
625. lz tega ne bo ni.

626. Kdo je ta fant? 627. Kdo ve, morda nikoli ve ne bo prila.


628. Iz ni ni ni.

629. Kaj naj to pomeni? 630. esa ne pove! 57

DIE ADVERBIEN - Die Umstandswrter


PRISLOVI
Das Adverb ist eine unvernderliche Wortart, die ein Verb, [attributiv] aber auch ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein anderes Adverb, nach Raum, Art und Weise, Grund und Zeit nher bestimmt. Prislov je nepregibna besedna vrsta, ki natanneje doloa glagol, [prilastkovnoj pa tudi samostalnik, pridevnik ali drug prislov, po prostoru, nainu, vzroku in asu. So unterscheidet man: Tako razlikujemo: > Modaladverbien Prislove naina > Kausale, konditionale, konsekutive und konzessive Adverbien Prislove vzroka, pogoja, posledice in dopuanja > Lokaladverbien Prislove kraja > Temporaladverbien Prislove asa > Indefinit-, Interrogativ- und Relativadverbien Nedolonike", vpraalne" in oziralne prislove > Pronominaladverbien Zaimenske prislove

Nur einige Adverbien knnen gesteigert werden. Gradunterschiede bei Adverbien, die nicht gesteigert werden knnen, knnen mit mehr, weiter ... ausgedrckt werden. Le nekatere prislove lahko stopnjujemo. Razlike v stopnji lahko pri prislovih, ki ne poznajo stopnjevanja izraamo z MEHR, WEITER... 4 4 bald eher am ehesten - gern[e] 4 lieber am liebsten -4 oft fter -1 am ftesten -1 sehr -> mehr am meisten 4 4 wenig wenige am wenigsten wohl -> 4 besser am besten auch: > wohler -4 am wohlsten 58

DIE MODALADVERBIEN - Die Umstandswrter derArt und Weise


PRISLOVI NAINA
Die Modaladverbien geben Informationen ber den Grad, die Intensitt, das Ma, die Mglichkeit, die Notwendigkeit, das Verhalten, die Wirklichkeit, die Zahl ...
Prislovi naina seznanjajo s stopnjo, koliino, tevilom, z intenzivnostjo, razsenostjo, monostjo, nujnostjo, vedenjem, resninostjo...

Die Modaladverbien antworten auf die Fragen Wie?, In welcher Weise?, Wie sehr?.
Prislovi naina odgovarjajo na vpraanja T.

aber, anders, uerst, beinahe, besonders, derart, durchaus, ganz, genauso, gern, glcklicherweise, kaum, kopfber, nur, sehr, so, tropfenweise, beraus, umsonst, ungefhr, vergebens, vermutlich, vielleicht, wenig, wohl, ziemlich ... Die Augentropfen sind nur fr uere Anwendung und keinesfalls zum Einnehmen! Um 21 Uhr ist es schon dunkel. Etwas httest du schon wissen knnen! Das Becken ist fast voll. Ich hatte glcklicherweise alle Bcher mitgenommen....

DIE KONJUNKTIONALADVERBIEN
Kausale, konditionale, konsekutive und konzessive Adverbien

PRISLOVI VZROKA, POGOJA, POSLEDICE IN DOPUANJA


Diese Adverbien werden Konjunktionaladverbien genannt, weil sie die Sachverhalte und Gegebenheiten zueinander in Beziehung setzen und sie miteinander verbinden. Sie antworten auf die Fragen Mit welcher Einrumung?, Warum?, Unter welcher Bedingung?, Weshalb?, Wodurch?, Womit?, Zu welchem Zweck?.
Te prislove v nemini imenujemo tudi vezniki" prislovi, ker povezujejo stanja in dejstva. Prislovi vzroka, pogoja, posledice in dopuanja odgovarjajo na vpraanja T:

allerdings, andernfalls, ansonsten, anstandshalber, deinetwegen, demzufolge, dennoch, deswegen, folglich, gegebenenfalls, gleichwohl, hiermit (auch hiemit), hingegen, immerhin, insofern, jedenfalls, jedoch, nmlich, notfalls, ntigenfalls, somit, sonst, soweit, trotzdem ... Ich kann nichts dafr! Er ist um 7 Uhr gekommen und deshalb muss er am Nachmittag lnger hier bleiben. Hiermit erklre ich Sie zu Mann und Frau....

59

DIE LOKALADVERBIEN
Die Umstandswrter des Ortes, des Raumes

PRISLOVI KRAJA
Die Lokaladverbien knnen ein Verweilen Wo? oder eine Bewegung Woher? Wohin? bezeichnen. Prislovi kraja lahko oznaujejo obstoj na mestu WO? ali pa gibanje WOHER? WOHIN?. abwrts, anderswo, aufwrts, bergauf, da, daher, dahin, dort, dorthin, drauen, drinnen, heim, her, herauf, heraus, herein, herum, hier, hierhin, hin, hinauf, hinaus, hinein, hinten, hinunter, irgendwo, irgendwohin, links, nirgends, oben, rechts, rckwrts, seitwrts, berall, umher, unten, vorn[e], vorwrts, weg, zurck ... Heute Abend bleibe ich lieber daheim. Er ging fort und kam nie wieder zurck Kommst du herauf in die Wohnung? - Ich kann nicht hinauf kommen, ich habe keine Zeit. Wir sind den ganzen Tag im Wald umher gelaufen und sind jetzt mde.... Her bezeichnet die Richtung zu dem Ort, wo sich der Sprecher befindet bzw. in Gedanken weilt. Hin bezeichnet die Richtung weg von diesem Ort! HER (sem) oznauje smer na mesto, kjer se govorec nahaja ali postaja v mislih. HIN (tja) oznauje smer vstran od tega mesta. Herum bedeutet im Kreis" herum. Umher bedeutet nach allen Seiten". HERUM (okrog, naokrog) pomeni v krogu" naokrog. UMHER (okoli, naokoli) pomeni v vse smeri".

DIE TEMPORALADVERBIEN - Die Umstandswrter der Zeit


PRISLOVI ASA
Die Temporaladverbien bezeichnen den Zeitpunkt auf die Frage wann? und die Zeitdauer auf die Fragen seit wann? oder wie lange?. Prislovi asa oznaujejo trenutek, e se vpraamo WANN? (kdaj?) in as trajanja, e se vpraamo SEIT WANN? (od kdaj?) ali WIE LANGE? (kako dolgo?). abends, bald, bereits, bisher, damals, danach, dann, eben, einst, endlich, fortan, frhestens, gerade, gestern, heute, immer, inzwischen, irgendwann, jetzt, manchmal, mehrmals, mittlerweile, montags, morgen, neulich, nie, nimmer, noch, noch, oft, fters, schon, seitdem, selten, soeben, sofort, stets, bermorgen, unlngst, wann, werktags, wieder, zeitweise, zuerst, zugleich, zuletzt ... Abends mache ich immer einen Spaziergang. Damals, als ich noch klein war, war alles anders. Soeben war es Mitternacht. Sie hat ihren Schlssel stets bei sich.... 60

DIE INDEFINIT-, INTERROGATIV- UND RELATIVADVERBIEN


Unbestimmte -, Frage- und bezgliche Umstandswrter

NEDOLONIKI`, VPRAALNI" IN OZIRALNI PRISLOVI


Mit Indefinit-, Interrogativ- bzw. Relativadverbien wird entweder ein Fragesatz oder ein Relativsatz eingeleitet, oder sie werden unbestimmt gebraucht. Z nedolonikimi", vpraalnimi oz. oziralnimi prislovi uvajamo ali vpraalni stavek ali oziralni zaimek oz. odvisnik, ali pa jih rabimo v nedoloniki vlogi. wann, warum, weshalb, weswegen, wie, wieso, wo, woher, wohin, womit Wo ist er gewesen? Sie ist dorthin gefahren, wohin sie fahren wollte. Das ist das, worber wir sprechen mssen. Ich wei nicht, weshalb er so zornig ist....

DIE PRONOMINALADVERBIEN - Die Umstandsfrwrter ZAIMENSKI PRISLOVI


Die Pronominaladverbien stellen eine besondere Gruppe unter den Adverbien dar. Sie lassen sich nach den Bezugsbezeichnungen in lokale, temporale, kausale ... Pronominaladverbien einteilen. Sie werden aus den Adverbien da, hier und wo und den Prpositionen gebildet. Zaimenski prislovi predstavljajo posebno skupino prislovov. Po njihovem oznaevanju jih lahko razdelimo v krajevne, asovne, nainovne... zaimenske prislove. Tvorimo jih s prislovi DA, HIER in WO in s predlogi. Pronominaladverbien Wenn die Prposition mit einem Vokal beginnt, wird dar- statt da- und worstatt wo- gebraucht. e se predlog zane z vokalom, uporabimo DAR- namesto DA- in WORnamesto WO-. daran, hieran, woran daraus, hieraus, woraus dabei, hierbei, wobei dadurch, hierdurch, wodurch dafr, hierfr, wofr dagegen, wogegen ... dazu, hierzu, wozu dazwischen ...

da[r]hierwo[r]-

-an -aus -bei -durch -fr -gegen -zu -zwischen ...

Denk immer daran, wenn du wieder kommst! Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich kann wirkich nichts dafr. Ich sage euch, daraus wird nichts! ... 61

Ergnze mit Adverbien! Dopolni s prislovi! abends, besonders, bisher, dadurch, dahin, dahinter, dort, fast, feiertags, genau, genauso, genauso, gestern, glcklicherweise, her, hier, hier, hin, immer, morgens, fters, fters, schon, sehr, sonntags, sonst, berallher, berallhin, beraus, umsonst, vielmals, weitaus, wohin, woraus Sie besucht uns fters . 631. Diese Aufgabe knntest du sind wir rechtzeitig 633. Er muss das Zimmer aufrumen, 634. Die Blumen
635.

lsen. angekommen. darf er nicht ins Kino.

632.

habe ich mitgebracht. das Haus gehrt Evas Eltern. einen Ausflug gemacht. schnell bis vor das Haus gefahren. gern. und kriechen bis

636. Wir haben 637. Das Auto ist 638. Robert lernt nicht

639. Die Ameisen kommen


640. 642.

ist sie gegangen? 641. Mein Vater arbeitet von 643. Auch

haben wir keinen Unterricht. gehen wir nicht in die Schule. war sie mit ihrer Stellung zufrieden. zu spt. in der Stadt. glcklich. 3 Stunden auf ihn. sehr geholfen, dass er uns sein Auto geliehen hat. klug wie die anderen. das wollte ich sagen.

644.

645. Patrick kommt 646. Ich treffe Eva 647. Seit sie bei uns wohnt, ist sie 648. Wir warten 649. Er hat uns 650. Sie sind
651.

652. Gib das Geld 653. Bringe denen das Geld


654.

steckt etwas Schlechtes. , wie Patrick es gemacht hat. auf sie gewartet. besser als wir alle. schliet du das?

655. Ich mache es 656. Es ist nicht mehr weit bis 657. Er hat 658. Sie singt 659. Ich danke Ihnen 660. 62

Ergnze mit Adverbien! Dopolni s prislovi! abends, allein, ansonsten, ausgerechnet, bald, besonders, dahinter, derart, drben, endlich, frh, geradeaus, her, hinaus, inzwischen, irgendwohin, kaum, keinesfalls, meistens, mitten, nmlich, nie, nie, nimmer, nirgends, ftefs, sicher, sptestens, unglcklicherweise, worber, ziemlich, zurck, zutiefst Er besucht uns fters . 661. Eva kommt Mittwoch 662. Sie war erschttert. 663. Sie mssen fahren. 664. am anderen Ufer steht eine Wassermhle. ins Zimmer. 665. Wir stellten den Tisch 666. Das Gasthaus wird viel besucht. 667. mir musste das passieren. 668. war niemand zu Hause, als wir ankamen. 669. Sie fhrt mit der Straenbahn. 670. Das ist das, wir sprechen mssen. 671. und htte ich das getan! 672. Ich komme um Mitternacht. 673. Wir schoben den Schrank zur Seite, aber die Geheimtr 674. 675. 676.
677.

war

678. 679. 680. 681. 682. 683.


684.

685. 686. 687. 688.


689.

geschlossen. Die beiden wollen nie getrennt gehen. Sie war aufgeregt, dass sie die Beherrschung verlor. Es ist zu glauben, was er getan hat. sie ist schuld. Sie kommt zu spt zur Arbeit. Sie darf mich hier sehen. Ich wrde spazieren gehen, aber es ist kalt. Wie viel kostet die Fahrt nach Berlin und Ich kann meine Schlssel finden. Sofort ist es so weit, dass wir fahren knnen! Vom Fenster zieht es. Ich werde zu dir auf einen Tee kommen. Besser spter als Die Tter konnten ermittelt werden. gestern und heute. 63

gibt es bei uns nichts Neues. 690. Er hat dich schon zweimal gesucht,

Verwende diese Adverbien!


Uporabi prislove!

Er kommt immer nach Hause. (abends) Er kommt immer abends nach Hause. 691. Wochentags findet man dort einen Parkplatz. (sogar) 692. Haben Sie noch Fragen? (sonst) 693. Kommst du jetzt her? (mal) 694. Ich habe es gleich gewusst. (ja) 695. Natrlich kommen wir! (aber) 696. Seid ihr jetzt still! (wohl) 697. So geht es nicht! (halt) 698. Das ist komisch gewesen. (vielleicht) 699. Geht jetzt bitte! (doch) 700. Wo bleibt er? (nur) 701. Wollen Sie mitkommen? (etwa) 702. Warum ist sie zu spt gekommen? (auch) 703. Er ist gro geworden. (aber) 704. Ich konnte leider nicht kommen. (eher) 705. Wenn ich wsste, wo sie so lange bleibt. (nur) 706. Es wird besser sein, wenn du zu Hause bleibst und lernst. (vielleicht) 707. Ich habe dich gesucht. (berall) 708. Der Hut liegt gleich im Schrank. (vorne) 709. Das Buch steht im Regal. (irgendwo) 710. Das Haus stand schon hier, als ich noch klein war. (damals) 711. Die Gste sind eingetroffen. (soeben) 712. Wir mssen alle Formeln kennen. (mittlerweile) 713. Wo hast du denn wieder deine Brille hingelegt? (jetzt) 714. Das Museum hat von 9 bis 17 Uhr geffnet. (werktags) 715. War noch jemand da? (sonst) 716. Sie wird es tun. (dennoch) 717. Das ist richtig, aber es ist nicht die volle Wahrheit. (allerdings) 718. Er ist bestraft worden, dass er das hohe Gericht belogen hat. (dafr) 719. Es ist etwas Wahres, was du uns erzhlt hast. (daran) 720. Sie geht zu den Wasserfllen und bewundert die Werke der Natur. (oft) 64

DIE PRPOSITIONEN - Die Verhltniswrter PREDLOGI


Die Funktion der Prpositionen besteht darin, das Verhltnis zweier Gegenstnde zu einander oder das Verhltnis einer Ttigkeit zu einem Gegenstand zu bezeichnen. Die Prpositionen allein drcken diese Verhltnisse nicht aus, sondern nur in Verbindung mit einem Substantiv, Pronomen oder einer substantivierten Wortart. In diesem festen Block bestimmen die Prpositionen den Kasus des Substantivs, Pronomens oder einer substantivierten Wortart. Die Prpositionen sind nach ihrer Form unvernderlich. Predlogi izraajo razmerje dveh predmetov ali razmerje med dejanjem in predmetom. Predlogi sami ne izraajo teh razmerij, pa pa samo v povezavi s samostalnikom, zaimkom ali s posamostaljeno besedno vrsto. V teh povezavah doloajo predlogi sklon samostalnika, zaimka ali posamostaljene besedne vrste. Predlogi so po obliki nepregibni.

Prpositionen knnen mit dem bestimmten Artikel verschmelzen: Predloge lahko zdruimo z dolonim lenom: an das = ans an dem = am auf das = aufs bei dem = beim durch das = durchs fr das = frs hinter das = hinters in das = ins in dem = im ber das = bers um das = ums unter das = unters von dem = vom '. vor das = vors zu dem = zum zu der = zur

MIT DEM GENITIV * Z RODILNIKOM


abseits, abzglich, anlsslich, anstatt, ausschlielich, auerhalb, betreffs, bezglich, binnen, diesseit, einschlielich, exklusive, hinsichtlich, inklusive, inmitten, innerhalb, jenseit, kraft, laut, mangels, mittels, oberhalb, seitens, statt, trotz, um willen, unbeschadet, ungeachtet, unweit, vermge, whrend, wegeng, zufolge3, zwecks ... abseits der Zivilisation; anlsslich deines Geburtstages; anstatt der Wahrheit; auerhalb Europas; betreffs Ihres Schreibens; bezglich des Gesprches; binnen zweier Jahre; diesseit der Mur; hinsichtlich Ihrer Bekanntgabe; inmitten des Waldes; jenseit des Rheins; kraft der Gabe [die mir verliehen ist]; laut des Paragraphen; mangels des Sauerstoffes; mittels eines Herzschrittmachers; oberhalb der Grtellinie; seitens des Richters; statt der Liebe; trotz des schlechten Wetters (oder gelegentlich: trotz dem Regen); unbeschadet seiner groen Verdienste; ungeachtet ihrer Allwissenheit; unweit der Brcke; vermge seines Knnens; whrend der Vorlesung; wegen der starken Sonne; zufolge deines Antrages; zwecks besserer Heilung ...
Siehe auch Seite 67!/Glej tudi stran 67!
Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

65

MIT DEM DATIV Z DAJALNIKOM


ab, aus, bei, binnen, dank, entgegen, entsprechend, gegenber, gem, mit, nach, nchst, nebst, samt, seit, von, zu, zufolge3, zuwider ... ab dem Ersten; aus dem Haus; bei den Freunden; binnen einem Tag; dank dem Mathematiklehrer; geh nicht dem Strom entgegen; den hohen Preisen entsprechend; gegenber meiner Wohnung; gem der Hausordnung; mit ihren Freunden; nach dem Abendessen; nchst der Uni; nebst dem Bleistift liegt der Kugelschreiber; die Schultasche samt allem Zubehr; seit dem Sommer; von der Schule; zu ihren Groeltern; dem Einspruch zufolge; er raucht dem Verbot zuwider ...

MIT DEM AKKUSATIV S TOILNIKOM


bis, durch, fr, gegen, je, ohne, per, pro, sonder, um, wider ... Bis wohin fhrt diese Strae?; durch den Vermittler; fr den Vater; gegen den Baum; je angefangenen Tag; ohne seine Mutter; per ersten Juli; pro mnnlichen Erkrankten; sonder den Tadel; um die Sache herum; wider die Moral ...

MIT DEM DATIV ODER MIT DEM AKKUSATIV Z DAJALNIKOM ALI S TOILNIKOM
an4, auf 4, entlang5, hinter, in, neben, ber, unter, vor, zwischen ... Der Dativ wird zur Bezeichnung einer Ruhelage, der Akkusativ zur Bezeichnung einer Bewegungsrichtung eingesetzt. Dajalnik rabimo za izraanje stanja, toilnik pa za izraanje smeri gibanja. Fr den Dativ bekommt man die Antwort auf die Frage Wo?, fr den Akkusativ auf die Frage Wohin?. Po dajalniku se vpraamo WO? (kje?), po toilniku pa WOHIN? (kam?). Das Bild hngt an der Wand. (D); Stellen Sie die Glser auf den Tisch. (A); Hinter dem Haus wachsen die schnen Bume. (D); Ich muss in die Stadt fahren. (A); Die Gabel liegt neben dem Messer. (D); Wir sollten ber die Brcke gehen. (A); ber dem Tisch hngt die neue Leuchte. (D); Mein Auto steht unter meinem Balkon. (D); Zwischen den Zellen liegt der interzellulre Raum. (D) ... 66

abzglich, anstatt, auerhalb, ausschlielich, einschlielich, exklusive, inklusive, innerhalb, laut, mangels, mittels, statt, trotz, whrend, wegen: Wenn vor den Substantiven, deren Genitiv Plural Formen mit den Nominativ Plural Formen identisch sind, kein Artikel bzw. kein gebeugtes Wort steht, wird nach diesen Prpositionen anstelle des Genitivs der Dativ gewhlt. e pred samostalniki, pri katerih so oblike rodilnika mnoine in imenovalnika mnoine enake, ne stoji len oz. sklanjana beseda, potem s temi predlogi namesto rodilnika uporabimo dajalnik. abzglich Getrnken (aber: abzglich der Getrnke), anstatt Worten (aber: anstatt seiner Worte), laut Beweisen (aber: laut neuer Beweise), wegen Geschften (aber: wegen der Geschfte) ... Wenn der Genitiv des Substantivs mit -[e]s gebildet wird und ihm ein Substantiv mit der Endung -[e]s vorausgeht oder folgt, wird nach diesen Prpositionen statt des Genitivs der Dativ gewhlt. e tvorimo rodilnik s konnico -(EIS in e pred ali za njim stoji samostalnik s konnico -[EIS, potem s temi predlogi namesto rodilnika uporabimo dajalnik. laut Annas neuem Brief, statt Vaters gutem Vorsatz, whrend des Lehrers andauerndem Prfen ... abzglich, ausschlielich, einschlielich, exklusive, inklusive, laut, trotz, wegen: Allein stehende singularische Substantive, deren Genitiv mit der Endung -[e]s gebildet wird, bleiben nach diesen Prpositionen ungebeugt. e samostalniki, ki tvorijo rodilnik s konnico -(EIS, nastopajo v ednini in stojijo sami, jih s temi predlogi uporabimo nesklanjano. abzglich Rabatt (aber: abzglich des vereinbarten Rabattes), inklusive Material (aber: inklusive verbrauchten Materials), wegen Urlaub (aber: wegen des Urlaubs) ... 1 binnen = innerhalb: wird sowohl mit dem Dativ als auch mit dem Genitiv gebraucht. BINNEN uporabljamo tako z dajalnikom kakor tudi z rodilnikom. Zahlen Sie diese Rechnung binnen dreier Tage. (G); Zahlen Sie diese Rechnung binnen drei Tagen. (D) ...

2 wegen: Siehe Seite 39! /Glej stran 39!


3 zufolge: Steht diese Prposition vor dem Substantiv, so gebraucht man den Genitiv, bei der Nachstellung - bei nachgesetzter Prposition - aber den Dativ. e ta predlog stoji pred samostalnikom uporabljamo rodilnik, e stoji za njim pa dajalnik. Zufolge eines schriftlichen Auftrages ... (G); Einem schriftlichen Auftrag zufolge ... (D)

4 an bezeichnet die Berhrung an der auf bezeichnet die Berhrung an der nach oben gewandten Flche eines Seitenflche eines Gegenstandes. Gegenstandes.
AUF (na, po...) oznauje dotik predmeta na navzgor obrnjeni strani.

AN (ob, na, k, pri...) oznauje dotik predmeta od strani.

Der Schrank stehtan der Wand....

Die Vase steht auf dem Tisch....

entlang: kann mit allen drei Fllen gebraucht werden, meistens mit dem Akkusativ, manchmal mit dem Dativ und seltener mit dem Genitiv.
ENTLANG lahko uporabljamo z vsemi tremi skloni, najvekrat s toilnikom, vasih z dajalnikom in redkeje z rodilnikom.

Das Auto fhrt den Bach entlang. (A); Dem Bach entlang wachsen die Bume. (D); Wir spazieren entlang des Baches. (G) ... 67

Setze den richtigen Fall ein! Dopolni s pravilnim sklonom! Sind die Filme in den Kinos gut? 721. Robert geht um 20 Uhr aus 722. Er wohnt mit sein 723. Ich gehe heute zu mein 724. Kommt der Brief von dein 725. Ich bin schon seit ein 726. Sie geht mit ihr 727. Nach 729. Seit ein 728. Meine Wohnung liegt 730. Ich fahre zu mein 731. Wohnen Sie bei Ihr 732. Bier trinken wir aus ein 733. Die Studenten kommen von 734. Ich zahle mit 735. Nach 736. Die Post ist gegenber 737. Heute gehe ich ohne mein 738. Wir fahren schnell durch 739. Robert geht um 740. Herr Berger arbeitet fr ein 742. Gehen Sie links um 743. Robert fhrt mit sein 744. Man hat ihm viel Geld fr 745. Robert geht heute in 746. Ich habe vor ein Onkel. Eltern? Glas, Kaffee aus ein Geldschein. Vorlesung gehen wir zu Bahnhof. Freund spazieren. Stadt. Haus herum. Firma. Vater. Auto. Ecke. Fahrrad gegen ein Buch geboten. Kino. Jahr einen kleinen Hund bekommen. Geburtstagsparty ein. Zimmer. Essen. Tasse. Caf. Universitt und gehen in Haus. Schwester. Gromutter? Woche hier. Tante spazieren. Essen besuchen wir Frau Meier. Bahnhof gegenber. Monat hat mein Freund ein Auto.

Freund Hans zusammen.

741. Der Brieftrger bringt Geld fr mein

747. Eva ldt viele Freunde zu ihr 748. Ich lerne immer in mein 749. Whrend 750. Wegen 68

Vorlesung schreibe ich die Auszge aus. starken Regenflle stehen viele Straen unter Wasser.

Setze den richtigen Fall ein! Dopolni s pravilnim sklonom! Er wohnt in einem alten Haus. 751. Ich stelle das neue Buch neben 752. Wir mssen ber 754. Eva steht auf 755. Der Zug fhrt durch Brcke gehen. Tisch. Tunnel. Schweiz. Zivilisation, im Urwald. Balkon. 753. Robert stellt die Teller auf alten Bcher.

756. Wir treffen unsere Freunde in 758. Laut 759. Gem

757. Der junge Wissenschaftler lebt abseits Bundesregierung.

Paragraphen des neuen Bundesgesetzes ist das Eigentum der Verordnung mssen wir hohe Strafe zahlen. alten Post. Wand und nickte ein. Wagen will ich nicht fahren. Freunden in unserem schn Sehstrungen fhren. groen Mappe. Park gewesen.

760. Das neue Haus steht gegenber 761. Er lehnte sich an 762. Mit ein alt 763. Gestern bin ich mit mein 765. In vergangen

764. Schwaches Licht kann zu lnger 766. Er trgt seine Zeichnungen in sein 767. Ich danke Ihnen fr dies 768. Mit dies 769. Mit dies 771. Hinter dies 772. Ich wohne in dies 773. In welch 775. In ein
776. Mit solch

Jahren war der Winter nicht wei. Rat.

Fller bin ich sehr zufrieden. Bleistift kann ich nicht schreiben! Tr! Tr ist eine Kellertreppe. Haus seit einer Woche. und jen Vorlesungen geht sie? solchen Auto mchte ich auch fahren. Mhe wird er es schon schaffen. Kapitel nicht sprechen. darber sprechen. gehrt. 69

770. Gehen Sie nicht durch dies

774. Sie sprechen von dies

777. Ich mchte ber dies 778. Sie wollte mit niemand 779. Mit welch 780. Ich habe das von jemand

Auto bis du gekommen?

Wie lautet die richtige Form des Pronomens? Kakna je pravilna oblika zaimka? Anna kommt heute zu _mir (ich). 781. Mein Vater kommt zu 782. Er arbeitet gern mit 783. Wohnt Herr Berger bei 784. Wir fahren mit 785. Du hast keine Zeit fr 786. Ich fahre zu 787. Sie hat ein Buch von 788. Ich arbeite oft mit 789. Ich bin um 7 Uhr bei 790. Kommst du morgen mit (er). (er). (er). (sie, Pl.). (wir) zu (sie, Pl.)? (er)? (ihr) zu (ich). (sie) zusammen. (Sie)? (sie, Pl.). (du) aus.

(ich) und ich gehe ohne

791. Wann schreibst du wieder einen Brief an 792. Ich habe eine Pizza fr 793. Aus 794. Er will sich an (wir) bestellt.

(sie) wird noch eine sehr gute rztin. (sie) rchen. (du) aus. (ihr) spielen. (wir). (sie) verabschieden. (ich)? (er). (ich)! (er). (sie). (ihr) schreiben? (ihr) (oder besser: (ich) gefragt? (ihr) gelesen. (du). (ich) erinnern? (er) verliebt?

795. Die Gewerkschaft sprach sich gegen 796. Das kleine Kind will doch nur mit 797. Sie macht sich sorgen um 798. Patrick muss sich von 799. Wieso hrst du nicht auf 800. Viele arbeiten fr 801. Lachen Sie nicht ber 802. Sie denkt stndig nur an 803. Er trumt immer von 804. Was soll ich ber 805. Wir rgern uns immer wegen' 806. Hat vielleicht jemand nach 807. Ich habe schon viel ber 808. Ich sehne mich so sehr nach 809. Kannst du dich noch an 810. Hast du dich in 70

Welche Pronomina fehlen hier? In welchen Fllen? Kateri zaimki manjkajo? V katerih sklonih? Robert schreibt seine Notizen in Seinen neuen Notizblock. 811. Er hat das Auto von 812. Der Beamte ist zufrieden mit 813. Jede Hausfrau sorgt fr 814. Ich liebe dieses Land mit 815. Die Kinder sehnen sich nach 816. Er sucht einen Platz neben 817. Er schreibt den Vortrag der Lehrerin in 818. Mittags kehrt er in 819. Er besucht 820. Er ist gern mit 821. Robert schreibt immer mit 822. Der Lehrer kommt in 823. Unsere Nachbarin geht mit 825. Werner schreibt immer mit 826. Die Kinder kehren immer gern zu 827. Ich fahre mit 828. Jeder muss sich um 830. Er hat einen Onkel, um 831. Da kommen unsere Freunde, auf 832. Ich habe in Wien Verwandte, bei 833. Der Arzt, mit 835. Der Mann, von
837. Wo ist mein Hut, ohne

Eltern zu Mann und

15. Geburtstag bekommen. Stellung und mit Kinder. Natur. Mutter. Gehalt.

Klima und mit Vater und nach Bekannten. Heft. Wohnung zurck.

Studienfreunde auf Freunden zusammen. alten Fller. Klassenzimmer.

Zimmern.

kleinen Hund spazieren. Jugendzeit. neuen Fller. Eltern zurck. Angelegenheiten kmmern. ich ihn gebeten habe. wir gewartet haben. ich meine Ferien verbringen kann. du die Anzeige aufgeben kannst. ich im Urlaub war? er verabredet war, ausgegangen. er sehr besorgt ist.

824. Unser Grovater erzhlt uns lustige Geschichten aus

Freunden ans Meer.

829. Richard hat mir das Buch gebracht, um

ich gesprochen habe, ist sehr besorgt um die Kranke. wir sprechen, kommt heute Abend. ich nie ausgehe? wir gebeten haben, kann erst am Montag kommen. Kinder wir aufpassen, kommt am spten Abend. 71

834. Ich schicke dir die Zeitung, in

836. Kennen Sie Herrn und Frau Meier, mit 838. Herr Meier ist mit den Gsten, mit 839. Der Experte, um 840. Die Frau, auf

DIE KONJUNKTIONEN - Die Bindewrter


VEZNIKI
Die Konjunktionen dienen dazu, Wrter, Wortgruppen oder Stze miteinander zu verbinden. Nach ihrer Funktion unterscheiden wir vier Gruppen: Vezniki povezujejo besede, besedne zveze, stavke ali povedi. Po njihovi vlogi razlikujemo: Nebenordnende Konjunktionen Priredni vezniki > kopulative anreihende und, beziehungsweise (bzw.), nicht nur vezalni Mit diesen werden Wrter, Wortgrup- sondern auch, oder, sowie, sowohl als, sowohl als auch, sowohl wie pen und Stze aneinander gereiht. auch, sowohl wie, weder noch Z njimi dodajamo besede, besedne skupine in stavke. Eva und Robert gingen spazieren. ch habe dir das geschrieben bzw. am Telefon gesagt. Er hat weder Geld noch eine Kreditkarte mitgenommen.... > disjunktive ausschlieende loni oder, entweder oder Mit diesen wird angezeigt, dass von zwei oder meh reren Mglichkeiten nur eine in Betracht kommt. Z njimi nakazujemo, da od dveh ali veih monosti pride v potev le ena. Eva kommt heute oder morgen. Robert kommt entweder heute oder morgen.... > restriktive einschrnkende und adversative -- entgegensetzende omejevalni" in protivni Mit diesen wird eine Einschrnkung aber, allein, doch, jedoch, nur, sondern oder ein Gegensatz ausgedrckt. Z njimi izraamo omejitev ali nasprotje. Eva wollte ins Kino gehen, aber/doch/jedoch Robert hatte keine Lust. Du bist fleiig, nur du msstest sorgfltiger sein.... > kausale - begrndende vzroni denn, wenn auch, (weil) Mit diesen wird eine Begrndung ausgedrckt. Z njimi pojasnjujemo vzronost. Er ging nach Hause, denn es war schon spt geworden. Sie schreibt schn, wenn auch langsam. (Der Aufsatz ist schlecht, weil fehlerhaft.) ... Unterordnende Konjunktionen Podredni vezniki > modale als ob, als wenn, als, anstatt dass, indem, nainovni ohne dass, insofern, insoweit, sofern, soviel, Mit diesen werden Begleitumstnde, Einschrnkungen soweit, statt dass, whrend, wie wenn, wie ... oder Vergleiche bezeichnet. Z njimi oznaujemo spremljevalne okoliine, omejitve ali primerjave. Er spricht, als wre er der Klgste. Sie ging weg, ohne dass sie mich ansah.... 72

> temporale
asovni

Mit diesen bezeichnet man:


Z njimi oznaujemo dejanja, ki so se zgodila istoasno, pred nekim dejanjem ali pa po nekem dejanju.

eine Gleichzeitigkeit
istoasnost

eine Vorzeitigkeit
predasnost

eine Nachzeitigkeit
kasnejost"

indem, indessen, nun, sobald, sooft, sowie, whrend, wenn, wie Indem er sich vorbeugte, fiel seine Brille auf den Boden. Er singt, whrend seine Schwester brav die Hausaufgaben macht....

als, nachdem, seit, seitdem, sobald, sowie, wenn Nachdem ich gegessen habe, habe ich den Tisch abgerumt. Seitdem sie hier in die Schule geht, haben sich ihre Noten verbessert....

bis, bevor, ehe

Ich werde gehen, bevor die Eltern nach Hause kommen. Ehe sie merkte was los war, bekam sie einen Kuss....

> kausale
vzroni

Mit diesen wird eine Begrndung, eine Folge, ein Verhltnis oder eine Absicht bezeichnet.
Z njimi oznaujemo pogoj, po sledico, razmerje ali namero.

als dass, da, dass, falls, indem, je, je desto, je umso, nun, obgleich, obschon, obwohl, obzwar, seitdem, sodass, sofern, soweit, trotzdem, ungeachtet, weil, wenn auch, wenn, wenngleich, wennschon, wiewohl, zumal

Wenn es schon so spt ist, dann mssen wir uns beeilen. Die starke Sonne blendete mich, so dass ich nichts sah. Je eher, desto besser.... Satzteilkonjunktionen
Vezniki, ki vkljuujejo in vpeljujejo stavne lene

als, je desto, je umso, wie

Mit diesen werden Satzteile in den Satz eingebaut und angeschlossen.


Z njimi vkljuujemo in vpeljujemo stavne lene.

Robert gilt als zuverlssig. Sie benimmt sich wie ein Kind. Je mehr du dich anstrengst, desto schneller bist du mit der Arbeit fertig.... Infinitivkonjunktionen
Vezniki, ki zahtevajo nedolonik

Mit diesen werden Infinitive angeschlossen.


Z njimi uporabljamo nedolonike.

anstatt zu, ohne zu, statt zu, um zu, zu

Statt zu lernen, geht er ins Kino. Sie ging vorbei, ohne zu gren. Ich wurde gebeten, morgen zu kommen.... 73

Wende die Konjunktion an! Uporabi veznik! Robert kommt allein. Robert kommt mit seinen Freunden. (oder)
Robert kommt allein oder mit Seinen Freunden.

841. Klaus malt ein Bild. Eva liest ein Buch. (und) 842. Patrick studiert Medizin. Er will Arzt werden. (denn) 843. Sie war wieder gesund. Sie konnte wieder arbeiten. (und) 844. Robert ging zum Sportplatz. Werner ging zum Sportplatz. (und) 845. Eva spricht Englisch. Eva spricht Franzsisch. (sowohl - als auch) 846. Er ist dumm. Er ist faul. (nicht nur - sondern auch) 847. Patrick liest ein Buch. Patrick schreibt einen Brief. (entweder - oder) 848. Ich ging wieder ins Haus. Es war drauen sehr khl geworden. (denn) 849. Robert will ins Kino gehen. Eva hat keine Lust. (aber) 850. Sag noch ein Wort! Du fliegst raus. (und) 851. Sie schreibt schn. Sie msste schneller schreiben. (nur) 852. Meine Eltern kommen morgen. Meine Eltern kommen bermorgen. (oder) 853. Meine Eltern kommen morgen. Meine Eltern kommen bermorgen. (entweder-oder) 854. Ich gehe ins Bett. Es ist schon sehr spt. (denn) 855. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Kreditkarte. (weder - noch) 856. Er ist ein aufmerksamer Schler. Er ist ein fleiiger Schler. (und) 857. Eva kommt nicht morgen. Eva kommt bermorgen. (sondern) 858. Er arbeitet gut. Er arbeitet langsam. (wenn auch) 859. Eva und Klaus wollten ins Kino gehen. Robert hatte keine Lust. (allein) 860. Seine Eltern fahren ans Meer. Sein Grovater fhrt ans Meer. (sowohl wie) 861. Eva wollte lernen. Klaus hatte keine Lust. (aber) 862. Er arbeitet nicht. Er geht ins Schwimmbad. (statt - zu) 863. Sie ging vorbei. Sie grte nicht. (ohne - zu) 864. Er ist fhig. Er begeht dieses Verbrechen. (zu) 865. Sie geht nicht in die Schule. Sie trifft sich mit ihren Freundinnen. (anstatt - zu) 866. Eva geht in die Schule. Klaus geht in die Schule. Robert geht in die Schule. (und) 867. Er hat groe Hnde. Er hat gepflegte Hnde. Er hat ruhige Hnde. (und) 868. Beende zuerst dein Studium! Das bringt dich beruflich weiter. (denn) 869. Es ist fr Frauen, Mnner und Kinder geeignet. (sowohl - als auch) 870. Die Lehrerin sagte es ihm. Der Lehrer sagte es ihm. (weder - noch) 74

Wende die Konjunktion an!


Uporabi vpanikl

Er geht ins Kino. Er msste lernen. (statt - zu) 5tatt zu lernen, geht er ins Kino. 871. Er ist schuld. Sie ist schuld. (sondern) 872. Wir haben noch viele Gebrauchtwagen. Sie sind leider ohne Katalysator. (aber) 873. Sie kauft pfel und Birnen. Sie kauft Nsse und Mandeln. (sowie) 874. Du kannst Jus studieren. Du kannst zum Theater gehen. (entweder - oder) 875. Er ist in Sport nicht gut. In den Sprachen ist er allen voraus. (jedoch) 876. Gehst du zur Schule? Bleibst du zu Hause? (oder) 877. Sie ist schn. Sie ist nicht mehr ganz jung. (wenn auch) 878. Er msste mir einen Brief schreiben. Er ruft mich lieber an. (anstatt - zu) 879. Sie hat dich schon vorher gesucht. Ich habe vergessen, es dir zu sagen. (nur) 880. Es donnert. Es blitzt. Es regnet in Strmen. (und) 881. Sie wurde eingestellt. Sie soll Briefe an unsere Kunden schreiben. (um - zu) 882. Er rief sie. Sie hrte ihn nicht. (allein) 883. Er ist ein guter Arzt. Er ist ein guter Lehrer. (nicht nur - sondern auch) 884. Anna mchte noch bei ihrer Tante bleiben. Sie muss nach Hause gehen. (aber) 885. Sie hrte sich alles an. Sie verzog keine Miene. (ohne - zu) 886. Slowenien wird im Sommer viel besucht. Italien auch. (sowohl - als auch) 887. Sie spielt Klavier. Sie spielt Gitarre. (nicht nur - sondern auch) 888. Sie kommt schon heute Sie msste erst morgen kommen. (statt - zu) 889. Er wollte sich noch den zweiten Film ansehen. Er musste ins Bett. (doch) 890. Ich warte hier. Du gehst rasch zum Briefkasten. (und) 891. Hilf mir! Geh weg! (oder) 892. Du beginnst anstndig zu sein. Du wirst entlassen. (entweder - oder) 893. Herr Lang hat keine Zeit, weil er um 8 Uhr im Bro sein muss. (denn) 894. Anna ging schlafen. Sie hat nichts gegessen. (ohne - zu) 895. Er studiert Jus. Er ist beim Theater. (weder - noch) 896. Er erzhlte. Sie hrten aufmerksam zu. (und) 897. Anna arbeitet jetzt im Krankenhaus, weil sie rztin werden will. (denn) 898. Sie singt auf Englisch. Sie singt auf Franzsisch. (sowohl - als auch) 899. Eva besucht ihre Tante. Sie sieht sich die Altstadt an. (nicht nur - sondern auch) 900. Sie ist gebeten worden. Sie soll erst morgen kommen. (zu) 75

DAS VERB GLAGOL


Die Verben bezeichnen eine Ttigkeit oder einen Zustand und knnen zugleich die Zeit ausdrcken, in welcher sich diese Ttigkeit oder dieser Zustand abwickelt bzw. befindet. Glagoli oznaujejo dejanje ali stanje, hkrati pa lahko izraajo as, v katerem se to dejanje ali
stanje odvija.

Das Verb ist mit Kategorien der Person, des Numerus, des Genus Verbi, des Modus, des Tempus und der Aktionsart gekennzeichnet. Die Vernderung der Form bei den Verben nennt man Konjugation. Nur Verben werden konjugiert! Im Satz bernimmt das Verb die Funktion des Prdikats und ist somit meistens der Trger des Aussagekerns.
Glagol zaznamujejo kategorije osebe, tevila, glagolskega naina, glagolskega naklona, asa... Speminjanje oblik glagola imenujemo spreganje. Spregamo samo glagole! V stavku prevzame glagol vlogo povedka in je tako najvekrat nosilec stavnega dogajanja.

Die Person und der Numerus Oseba in tevilo Die Kategorien der Person und des Numerus sind in jeder konjugierten Form des Verbs enthalten. Man unterscheidet zwei Numeri: Singular und Plural und drei Personen: Kategorije osebe in tevila zaznamujejo vsako spregano obliko glagola. V nemini razlikujemo dve tevili: ednino in mnoino in tri osebe: > die 1. Person die sprechende Person (Sg.: ich; Pl.: wir) 1.osebo -- oseba ki govori > die 2. Person die angesprochene Person (Sg.: du; Pl.: ihr; Sie [Hflichkeitsform]) 2. osebo oseba, ki jo nagovorimo (SIE - vikalna oblika) > die 3. Person die besprochene Person [Sache] (Sg.: er, sie, es; Pl.: sie). 3. osebo -- oseba (predmet], o kateri govorimo Das Tempus Die Zeitform
as

Wir unterscheiden drei Hauptzeiten (Prsens, Perfekt und Futur I) und drei Nebenzeiten (Prteritum, Plusquamperfekt und Futur II). Razlikujemo tri glavne (sedanjik, sestavljeni preteklik, prihodnjik) in tri stranske ase
(enostavni preteklik, predpreteklik, dovrni" prihodnjik).

Das Genus Verbi Die Aktionsform: Aktiv/Passiv


Glagolski nain: Tvornik/Trpnik

Mit der Konjugation wird angezeigt, ob die Person etwas tut oder etwas erleidet. So unterscheidet man das Aktiv und das Passiv. S spreganjem nakazujemo, ali oseba nekaj pone ali nekaj utrpi in razlikujemo tvornik in trpnik. Der Modus -- Die Aussageweise: Indikativ/Konjunktiv/Imperativ Glagolski naklon: Povednik/Pogojnik /Velelnik > Der Sprecher kann etwas als wirklich oder tatschlich stattfindend oder stattgefunden hinstellen und benutzt den Indikativ -- Wirklichkeitsform. Govorec lahko predstavi nekaj, kar se resnino ali dejansko dogaja ali se je zgodilo in
uporabi povednik.

76

Wenn der Sprecher ein Geschehen oder Sein nicht als wirklich, tatschlich stattfindend oder stattgefunden hinstellen will, dann wendet er den Konjunktiv Mglichkeitsform an.
e govorec dejanja ali stanja noe predstaviti kot nekaj, kar se resnino ali dejansko dogaja ali se je zgodilo, potem uporabi pogojnik.

> Wenn der Sprecher etwas als Befehl oder Aufforderung ausdrcken will, dann benutzt er den Imperativ - Befehlsform.
e hoe govorec nekaj izraziti kot ukaz ali poziv, takrat uporabi velelnik.

Unterteilung der Verben


Razdelitev glagolov Nach der Fgungsmglichkeit
Po monosti povezave

> Transitive Verben


Prehodni glagoli

sehen, bringen, lieben, essen, fahren ...

ziehen ein Akkusativobjekt nach sich, das im Passiv als Subjekt auftritt.
ob sebi zahtevajo predmet v toilniku, ki v trpniku nastopi kot osebek.

> Intransitive Verben


Neprehodni glagoli

kommen, liegen, schlafen, schneien, fahren ...

fordern kein Akkusativobjekt.


ne zahtevajo predmeta v toilniku.

> Reflexive Verben


Povratni glagoli

sich freuen, sich schmen, sich bedanken ...

fordern anstelle des obligatorischen Dativobjekts bzw. Akkusativobjekts ein Reflexivpronomen.


zahtevajo namesto predmeta v dajalniku ali toilniku povratni zaimek.

> Persnliche Verben


Osebni glagoli

spielen, lieben, laufen, essen, fahren ...

knnen in allen drei Personen (ich, du, er, wir, ihr ...) gebraucht werden.
lahko nastopajo z vsemi tremi osebami.

> Unpersnliche Verben


Neosebni glagoli

regnen, hageln, donnern, schneien ...

kommen nur mit unpersnlichem Pronomen es vor.


nastopajo samo z neosebnim zaimkom ES.

> Vollverben
Polnopomenski glagoli

gehen, lieben, fahren, spielen, sagen ...

drcken einen Zustand, einen Vorgang oder eine Ttigkeit aus.


izraajo stanje, dejanje ali dogajanje.
> Hilfsverben ,

Pomoni glagoli

sein, haben, werden.

bilden mit einem Infinitiv oder Partizip zusammengesetzte Verbalformen.


tvorijo z nedolonikom ali delenikom zloene glagolske oblike.

> Modalverben
Modalni glagoli

..

mssen, knnen, sollen, drfen ...


77

Nach der Form Po obliki > Unregelmige Verben Nepravilni glagoli > Regelmige Verben Pravilni glagoli

kennen, essen, fahren, nehmen, denken ... fragen, antworten, lernen, lieben, regnen ...

Nach der Entstehung Po nastanku > Einfache Verben sehen, suchen, bringen, fragen, fahren, nehmen ... Enostavni glagoli > Zusammengesetzte Verben anfangen, erklren,befragen, teilnehmen ... Sestavljeni in zloeni glagoli Einfache und zusammengesetzte Zeitformen Enostavne in sestavljene asovne oblike Zeitformen, die ohne Hilfsverben sein, haben oder werden gebildet werden, heien einfache Zeitformen. Tisti asi, ki jih tvorimo brez pomonih glagolov SEIN, HABEN ali WERDEN so enostavni. Einfache Zeiten Enostavni asi > Prsens (Aktiv) Sedanjik ich bin, er geht, wir arbeiten ... > Prteritum (Aktiv) Enostavni preteklik ich war, er ging, wir arbeiteten ... Zusammengesetzte Zeiten Sestavljeni asi > Perfekt (Aktiv) Sestavljeni preteklik (tvornik) ich bin gewesen, er ist gegangen, wir haben gearbeitet ... > Plusquamperfekt (Aktiv) Predpreteklik (tvornik) ich war gewesen, er war gegangen, wir hatten gearbeitet ... > Futur 1 (Aktiv) Prihodnjik (tvornik) ich werde sein, er wird gehen, wir werden arbeiten ... > Futur II (Aktiv) Dovrni" prihodnjik (tvornik) ich werde gewesen sein, er wird gegangen sein, wir werden gearbeitet haben ... > Alle Passivformen Vse oblike trpnika 78
Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

Zusammengesetzte Verben
Sestavljeni in zloeni glagoli trennbar zusammengesetzte Verben loljivo sestavljeni glagoli aufstehen, anbieten, teilnehmen, fremdgehen, freikommen, weitergehen ... Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Prsens, Prteritum und im Imperativ getrennt. Der erste Teil steht am Ende des Satzes. Beim Perfektpartizip steht das ge- zwischen dem ersten und dem zweiten Teil(Siehe S. 156ff!) Deli loljivo sestavljenih glagolov se v sedanjiku, enostavnem pretekliku in v velelniku loijo. Prvi del stoji na koncu stavka. Pri deleniku sestavljenega preteklika stoji GEmed prvim in drugim delom. (Glej stran 156ff7) zu-sagen -> Ich sage zu. Er sagte zu. Sag zu! Ich habe zugesagt.... teil-nehmen -> Ich nehme teil. Er nahm teil. Nimm teil! Er hat teilgenommen.... weiter-gehen > Ich gehe weiter. Er ging weiter. Geh[e] weiter! Ich bin weitergegangen.... untrennbar zusammengesetzte Verben neloljivo sestavljeni glagoli erklren, beginnen, entkommen, trennschleifen, umfahren ... Die untrennbar zusammengesetzten Verben werden nicht getrennt. Sie bilden das Perfektpartizip ohne ge-(Siehe Seite 156ff!) Deli neloljivo sestavljenih glagolov se ne loijo. Te sestavljenke tvorijo delenik sestavljenega preteklika brez GE-. (Glej stran 156ff.!) versagen -> Ich versage. Er versagte. Versage! Ich habe versagt. entkommen > Er entkommt. Ich entkam. Entkomme! Ich bin entkommen. umfahren -> Ich umfahre die Insel. Er hat das Gebude umfahren....

\Ver brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen! Des Menschen \ViLLe, das ist sein 'Lck. (SchiLLer) Mit dem \Nissen wchst der Zweifel. (Goethe) Die Zeit geht hin, und der Mensch gewahrt es nicht. (Dante) 1..1eLLseherei ist eine Art von Schwarzseherei. (Lec) Per Appetit kommt beim Essen. (IZabeLais) \Nirklichkeit ist nach keine \Vahrheit. (k.albenheyer) Sag jeden Tag guten Morgen zu dir selber. (PhiL f6osmans) Erst wenn wir nicht mehr weiterwissen, Lernen wir uns seLbst richtig kennen. (1-ienry David Thoreat) Die schlimmste Art. ein Glck zu versumen, ist, es nicht glauben, dass man es erlebt. (Arthur Schnitzler)

79

DIE MODALVERBEN - Die Hilfsverben der Weise


MODALNI GLAGOLI

- Pomoni glagoli naina

Modalverben sind eine Gruppe von Verben, die meist in Verbindung mit einem Infinitiv stehen. Das eigentliche Geschehen oder Sein wird durch den Infinitiv ausgedrckt. Modalni glagoli predstavljajo skupino glagolov, ki najvekrat nastopajo z nedolonikom. Dejansko dogajanje ali stanje izraa nedolonik. drfen = smeti sollen = morati, naj mssen = morati mgen = marati knnen = moi, znati wollen = hoteti, eleti

Modalverb steht in Verbindung mit einem Vollverb


Modalni glagol nastopa s polnopomenskim glagolom Er muss morgen zum Arzt gehen. Ich kann sehr gut kochen....
Prsensformen

Modalverb steht allein Modalni glagol nastopa sam


Trinkst du Kaffee? - Nein, ich darf nicht. Er kann Deutsch....

Infinitiv drfen ich du er sie es wir ihr sie Sie darf darfst darf drfen drft drfen

knnen kann kannst kann knnen knnt knnen

mgen mag magst mag mgen mgt mgen

mssen muss musst

sollen soll sollst soll sollen sollt sollen

wollen will willst will wollen wollt wollen

muss
mssen msst mssen

Von modalem Gebrauch spricht man auch bei: 0 modalni rabi govorimo tudi pri: > nicht brauchen, das einen Infinitiv mit zu bei sich hat. zanikanem BRAUCHEN, ob katerem stoji nedolonik z ZU. Er braucht nicht zu lernen. Wir brauchen uns das nicht anzuhren.... der Reflexivkonstruktion sich ... lassen + Infinitiv. povezavi SICH ... LASSEN + nedolonik. Das Fenster lsst sich nicht ffnen. Dieser Fleck lsst sich leicht entfernen.... > Infinitivkonstruktionen mit sein und haben nedolonikih zvezah s SEIN in HABEN Durch diesen Spalt ist nichts zu sehen. Du hast ihm zu gehorchen! ...

Das Verb wissen ist kein Modalverb, sondern bildet mit den Verben drfen, knnen, mgen, mssen und sollen die Gruppe der Prteritopresentia. Glagol WISSEN ni modalni glagol, pa pa skupaj z glagoli T tvori skupino preteritoprezentnih glagolov.

80

DAS PRSENS - Die Gegenwart


SEDANJIK

51,8 %
der geschriebenen Sprache

Mit dem Prsens bezeichnet man eine Handlung, die in der Gegenwart dauert und im Augenblick des Sprechens noch geschieht. Mit dem Prsens kann man aber auch Handlungen, die ber die unmittelbare Gegenwart hinausgehen bezeichnen. S sedanjikom izraamo dejanje, ki traja v sedanjosti in se v trenutku govorjenja e dogaja. S sedanjikom pa lahko izraamo tudi dejanja, ki potekajo preko neposredne sedanjosti. Der Junge spielt mit dem Ball. Sie geht in den Keller. Wir laufen um den Block. Peter besucht die naturwissenschaftliche Mittelschule (seit zwei Jahren und noch zwei Jahre). Martin arbeitet bei AEG (er ist dort seit langem angestellt und bleibt das vielleicht noch lange).... Im Prsens unterscheidet man folgende Verwendungsweisen: V sedanjiku razlikujemo naine rabe: > Ausdruck der Gegenwart Izraanje sedanjosti Bernard liest ein Buch. Maria spielt mit einer Puppe.... > Ausdruck allgemein gltiger Tatsachen Izraanje splonoveljavnih dejstev Eis schwimmt auf Wasser. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Drei mal drei ist neun.... > Ausdruck knftigen Geschehens Izraanje prihodnosti Morgen komme ich bestimmt. Heute Abend gehen wir ins Kino.... Bei Bezeichnungen eines knftigen Geschehens wird diese Zuknftigkeit oft mit einem Adverb der Zeit (morgen, bald ...) deutlich gemacht. Pri oznaevanju prihodnjega dogajanja pogosto izraamo to prihodnost s prislovom asa. > In Schlagzeilen (in Zeitungen, Nachrichten) V naslovnih vrsticah (v asopisih, poroilih) Flugzeug strzt ab - Insassen berleben; Lokomotive kollidiert mit Auto ... > Ausdruck der Vergangenheit Izraanje preteklosti Shakespeare schreibt in seinem Werk: Sein oder Nichtsein ....... 81

DIE KONJUGATION DER VERBEN IM PRSENS SPREGATEV GLAGOLOV V SEDANJIKU


regelmig fragen antworten ich frag e du frag st er sie frag t es wir frag en ihr frag t sie frag en Sie ich antwort e du antwort est er sie antwort et es wir antwort en ihr antwort et sie antwort en Sie unregelmig schneiden sprechen ich schneid e du schneid est er sie schneid et es wir schneid en ihr schneid et sie schneid en Sie ich sprech e du sprich st er sie sprich t es wir sprech en ihr sprech t sie sprech en ; Sie Endungen
A#

-e -[e]st -[e]t -en -[e]t -en

In der 1. Person Singular bleibt das e immer erhalten. V 1. osebi ednine ostane E vedno ohranjen. ich esse, ich spreche, ich gebe, ich helfe, ich nehme, ich sehe, ich treffe ... > Bei ablautenden Verben fllt das e der Endung der 2. und 3. Person Singular aus. Pri glagolih, ki menjajo korenski samoglasnik, E v konnici 2. in 3. osebe ednine izpade. ich gebe - du gibst - er gibt; ich esse - du isst - er isst ... > Die Verben braten, fechten, flechten, gelten, halten, raten, treten, verraten, werden ... verlieren in der 3. Person Singular die ganze Endung -et. Glagoli v 3. osebi ednine izgubijo celo konnico -ET. er brt, er rt, er hlt, er tritt ... > Bei den Verben, deren Stamm auf -s, -ss, -, -x oder -z endet, verschmelzen -s, -ss, -, -x und -z mit der Endung -st (2. P. Sg.). Das -sch verschmilzt nicht mit -st. Pri glagolih, pravilnih in nepravilnih, katerih koren se kona na -S, -SS, -13, -X ali -Z, se -S, -SS, -13, -X in -Z zlijejo s konnico -ST (2. os. ed.). Konnica -SCH se ne zlije s -ST rei-en > du reit tanz-en -> du tanzt mes -en -> du misst herrsch-en > du herrschst ...

Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Prsens getrennt. Der erste Teil der Zusammensetzung steht am Ende des Satzes. Deli loljivo sestavljenih glagolov se v sedanjiku loijo. Prvi del stoji na koncu stavka. anfangen > Er fngt jetzt mit seiner neuen Arbeit an. auf.stehen -> Ich stehe morgens nicht vor 6 Uhr auf. zuhren > Die Studenten hren dem Professor zu.... 82

> Das e der Endung der 2. und 3. Person Singular und 2. Person Plural fllt meist aus, auer wenn der Stamm auf t oder d oder einen Reibelaut (f, v, n, ch, s, sch) oder Verschlusslaut (b, d, g, k, p, t) + m oder n auslautet.
E" v konnici 2. in 3. osebe ednine in 2. osebe mnoine najvekrat izpade, razen e se koren kona na T ali D ali na nemki pripornik ali zapornik + M ali N.

kenn-en > - du kennst -> er kennt - ihr kennt

leb-en du lebst er lebt ihr lebt

aber: find-en du findest -> er findet > ihr findet

ffn-en ... > du ffnest -> er ffnet > ihr ffnet

REGELMIGE VERBEN
PRAVILNI GLAGOLI Regelmige Verben bekommen keinen Umlaut.
Pravilni glagoli ne dobilo preglasa.

Bei Verben mit dem erweiterten Stamm auf -el- und -er- fllt im Infinitiv Prsens und im Indikativ Prsens bei der 1. und 3. Person Plural das Endungs-e immer aus.
Glagoli s podaljanim korenom na -EL- ali -ER- v nedoloniku sedanjika in v 1. in 3. osebi mnoine povednika sedanjika konniki E vedno izvrejo.

lcheln (nicht: lcheien); sammeln (Infinitiv) -> wir sammeln -- sie sammeln ... Bei Verben mit dem erweiterten Stamm auf -el- fllt das e in der 1. Person Singular im Allgemeinen aus, die auf -er- behalten es dagegen im Allgemeinen bei.
Pri glagolih s podaljanim korenom na -EL- v 1. osebi ednine E vedno izpade, tisti na -ERpa ga v splonem obdrijo.

.. lcheln > ich lchle handeln -> ich handle ... aber: ndern -> ich ndere ...

UNREGELMIGE VERBEN
NEPRAVILNI GLAGOLI DER UMLAUT UND DER ABLAUT
PREGLAS IN PREVOJ - MENJAVA KORENSKEGA SAMOGLASNIKA

Fast alle Verben mit dem Stammvokal a sowie die Verben laufen, saufen, stoen ... bekommen in der 2. und 3. Person Singular den Umlaut und verlieren das e der Endung. Skoraj vsi glagoli s korenskim samoglasnikom A in glagoli T dobijo v 2. in 3. osebi ednine
preglas in izgubijo E v konnici.

tragen -> du trgst er trgt

laufen -> du lufst > er luft

stoen -> du stot -> er stot ...

Viele Verben mit dem Stammvokal e verndern in der 2. und 3. Person Singular das e zum i.
Dosti glagolov s korenskim samoglasnikom E spremeni v 2. in 3. osebi ednine E v 1.

sprachen -> du sprichst essen -> du isst - er spricht -> er isst


Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! (Stran 235ff.)

gaben > du gibst er gibt ...

Siehe Tabelle aller unregelmigen Verben! (Seite 235ff.) 83

DAS PRSENS MIT MODALVERBEN SEDANJIK Z MODALNIMI GLAGOLI


Wenn Modalverben oder Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Prsens nach dem Muster: e stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo sedanjik po vzorcu: konjugiertes Modalverb* im Prsens + spregani modalni glagol v sedanjiku Infinitiv des Vollverbs nedolonik polnopomenskega glagola

*oder helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich kann singen. Du magst kochen. Er will fahren. Sie sieht mich tanzen. Wir mssen stehen. Ihr hrt uns kommen. Sie lassen die Bcher liegen....

DAS PRSENSPARTIZIP DELENIK SEDANJIKA


Das Prsenspartizip wird durch Anhngen der Endung -[e]nd an den Verbstamm gebildet. Delenik sedanjika tvorimo s konnico -(E]ND, ki jo dodamo glagolskemu korenu. Prsenspartizip -[e]nd komm-en -> kommend, schreib-en -- schreibend, lchel-n -> lchelnd ... Der lesende Student raucht. Das weinende Kind tut mir Leid.... Das Prsenspartizip (das 1. Partizip, das 1. Mittelwort) stellt den Verlauf einer Handlung dar, ist zeitlich neutral und kennzeichnet ein Geschehen oder Sein als ablaufend, dauernd und unvollendet. Delenik sedanjika predstavlja potek nekega dogajanja, je asovno nevtralen in oznauje dejanje, ki traja, se odvija, in ki je nedovreno. Das Prsenspartizip wird beim attributiven Gebrauch wie ein Adjektiv dekliniert und oft auch [sinngem] gesteigert. (Siehe Seiten 22ff und 29ff!) Pri prilastkovni rabi delenikov sedanjika, le-te sklanjamo kot pridevnike, lahko pa jih tudi stopnjujemo, v kolikor je to smiselno. (Glej strani 22ff in 29ff..)

Pas.3chnste. was es in der \V/eLt gibt, ist ein Leuchtendes Gesicht. (A. Einstein) 84

Bilde Stze im Prsens! Tvori stavke v sedanjiku! lesen, Buch, interessant, er. Er liest ein interessantes buch. 901. gehren, Auto, Gast. 902. schaden, Kaffee, Kind. 903. ffnen, Herr Meier, Tr, Gast. 904. anbieten, Robert, Zigarette, Freund. 905. schreiben, wir, Brief, Freund. 906. zeigen, du, Stadt, Gast. 907. geben, du, eine, Zigarette, Onkel. 908. zeigen, ich, Mutter, Rechnung. 909. bringen, Frau Mller, Geld, Brieftrger. 910. kaufen, Kind, Mutter, Bonbonniere. 911. beginnen, Herr Meier, seine Reise, Kln, in. 912. einsteigen, mein Freund, abfahren, Zug, und. 913. schenken, meine Schwester, ich, Fller. 914. abfahren, Zug, Kln, 13.20 Uhr, um, aus. 915. ankommen, Herr Meier, pnktlich, Frankfurt, in. 916. verlassen, er, Bahnhof. 917. unterbrechen, Herr Bauer, seine Reise, Mnchen, in. 918. wiederholen, Herr Mller, Aufgabe, Fehler verbessern, Regeln erklren, und. 919. aussteigen, Robert, und, Zeitung, kaufen. 920. einsteigen, meine Freundin, Zug, abfahren. 921. ankommen, Zug, Frankfurt, und, aussteigen, mein Freund, in. 922. liegen, seine Wohnung, ber, meine Wohnung. 923. hngen, Mantel, an, Haken. 924. hngen, ich, an, Haken, Mantel. 925. legen, Patrick, Zeitung, Tisch, auf. 926. Teller und Tassen, aus, Kche, bringen, ich, Zimmer, in. 927. stecken, Schlssel, meine Tasche, in. 928. bringen, Kind, Kartoffeln, Keller, in. 929. erwarten, Sie, ich, vor, nicht, dieser Freitag. 930. frhstcken, wir, auf, Terrasse. 85

Bilde Stze im Prsens!


Tvori stavke v sedanjiku!

ich, sich auskennen, hier, gut. Ich kenne mich hier gut aus. 931. stecken, Vater, Schlssel, seine Tasche, in. 932. gehen, immer, an, wir, Vormittag, auf, Uni. 933. vernichten, Sturm, Wald. 934. ankommen, wir, heute. 935. sagen, er, auf Deutsch, es, mir. 936. danken, Sohn, Vater. 937. fliehen, vor, Polizist, Verbrecher. 938. das junge Mdchen, erschrecken, vor, Maus. 939. sich erholen, Unfall, nach, Schauspieler. 940. der junge Schauspieler, trumen, groe Karriere, von. 941. sich erkundigen, Abfahrt, Zug, Reisende, nach. 942. Arzt, sich hten, vor, Infektion (Pl.). 943. schreiben, Tochter, Brief, Mutter, an. 944. Knoblauch, nach, schmecken, Wurst. 945. berreden, der junge Mann, seine Freundin, Kinobesuch, zu. 946. sich sorgen, Eltern, um, das verschwundene Kind. 947. nachdenken, mein Vorschlag, mein Freund, ber. 948. sorgen, Tochter, fr, kranke Mutter. 949. Mutter, Weihnachtsgeschenke, Kind (Pl.), verstecken, vor. 950. Kuchen, verteilen, an, Mutter, Kind (Pl.). 951. Geschft, ich, gehen, oft, in. 952. Lehrer, gren, Schler (Pl.), hflich. 953. gratulieren, du, er, wozu? 954. Garten, haben, unser Haus, gro, schn. 955. mein Vater, gehren, Zigaretten, nicht. 956. Straen, gehen, durch, wir, gern. 957. Universitt, sein, er, Student, an, Mnchen, in. 958. ich, 6 Uhr, aufwecken, meine Mutter, jeden Tag, um. 959. in, jeder Tag, stark, letzte Zeit, regnen. 960. Musik, immer, ich, abends, sich anhren. 86

Bilde das Prsens mit Modalverben!


Tvori sedanjik z modalnimi glagoli!

Er passt auf seine Schwester auf. (mssen) Er muaa auf Seine 5chwebter aufpaaaen. 961. Sie sprechen gut Deutsch. (knnen) 962. Mein Vater trinkt ein Glas Bier. (wollen) 963. Wir lernen viel. (mssen) 964. Sie findet den Geldschein nicht. (knnen) 965. Ich esse heute das Men. (wollen) 966. Patrick geht zu Fu zur Uni. (mssen) 967. Anna steigt in Mainz aus. (wollen) 968. Herr Mller fhrt seinen Freund nach Hause. (wollen) 969. Kommen Sie heute Abend zu mir? (knnen) 970. Das Auto fhrt schnell weiter. (mssen) 971. Nach dem Essen gehen wir ins Kino. (drfen) 972. Bist du gegen sieben Uhr bei Robert? (knnen) 973. Wir sehen unsere Freunde bald wieder. (wollen) 974. Ich kaufe jetzt die Geschenke ein. (sollen) 975. Wir gehen nach dem Essen ins Kino. (wollen) 976. Klaus geht jeden Tag zu Fu zur Universitt. (wollen) 977. Lade ich Sie auf einen Kaffee ein? (drfen) 978. Sie isst keine Suppe. (wollen) 979. Sie bringen die Schallplatten mit. (sollen) 980. Wir fangen sofort an. (mssen) 981. Das weit du nicht. (knnen) 982. Warum fhrst du nicht mit? (wollen) 983. Wir verspten uns nicht. (drfen) 984. Was bedeutet das? (sollen) 985. Ich finde mein Heft nicht. (knnen) 986. Wir fahren nicht mit. (drfen) 987. Sie isst gern Erdbeereis. (mgen) 988. Warum helfen Sie der lteren Dame nicht? (wollen) 989. Sie geht zur Post. (mssen) 990. Ich gehe heute frh ins Bett. (mssen) 87

DAS PRTERITUM
ENOSTAVNI PRETEKLIK

37,9 <%
der geschriebenen Sprache

Das Prteritum schildert ein vergangenes Geschehen in seinem Ablauf und wird immer dann gewhlt, wenn eine Handlung im Augenblick des Sprechens vergangen und abgeschlossen ist. Enostavni preteklik navaja potek preteklega dogajanja in ga izberemo takrat, kadar je neko dejanje v trenutku govorjenja preteklo in zakljueno. Das Prteritum ist die hufigst angewandte Zeit in allen Erzhlungen und Berichten, die von einem Geschehen in der Vergangenheit handeln. Enostavni preteklik je najpogosteje uporabljen as v vseh pripovedovanjih in poroilih, ki govorijo o dejanjih v preteklosti.

DIE KONJUGATION DER VERBEN IM PRTERITUM SPREGATEV GLAGOLOV V ENOSTAVNEM PRETEKLIKU REGELMIGE VERBEN PRAVILNI GLAGOLI
fragen ich fragte du fragtest er sie frag te es wir frag ten ihr fragtet sie frag ten Sie antworten ich antwortete du antwortetest er sie antwortete es wir antworteten ihr antwortetet sie antworteten Sie Endungen -[e]te -[e]test -[e]te -[e]ten -[e]tet -[e]ten

Die Verben, deren Stamm auf t oder d oder einen deutschen Reibelaut (ch, f, n, s, sch, v) oder Verschlusslaut (b, d, g, k, p, t) + m oder n enden, erweitern alle Formen mit einem e. Glagoli, katerih koren se kona na T ali D ali na nemki pripornik ali zapornik + M ali N, podaljajo vse oblike z E. arbeiten, atmen, betrachten, betten, enden, erwarten, grnden, kosten, mieten, ffnen, rechnen, reden, retten, schaden, vermieten, warten, widmen ... ich/er(sie, es) arbeitete, du arbeitetest, wir/sie arbeiteten, ihr arbeitetet ...

Ein Lcheln ist fr die Schnheit so wichtig wie das Salz fr das Essen. (C. D.) \Ver liebt und geliebt wird, hat die Sonne von beiden Seiten. (D. \V)

88

UNREGELMIGE VERBEN NEPRAVILNI GLAGOLI


kommen kam ich kam du kam st er sie kam es wir kamen ihr kamt sie kamen Sie bleiben blieb ich blieb du blieb st er sie blieb es wir blieben ihr blieb t sie blieben Sie tragen trug ich trug du trug st er sie trug es wir trugen ihr trug t sie trugen Sie Endungen

-Q1 -st -Q1 -en -t -en

Siehe Tabelle aller unregelmigen Verben! (Seite 235ff.) Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! (Stran 235ff.) Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Prteritum getrennt. Der erste Teil der Zusammensetzung steht am Ende des Satzes. Deli loljivo sestavljenih glagolov se v enostavnem pretekliku loijo. Prvi del stoji na koncu stavka. Ich hrte dem Lehrer immer zu. zuhren aufstehen -> Er stand heute frh auf. einladen Sie lud ihn zum Abendessen ein....

DAS PRTERITUM MIT MODALVERBEN ENOSTAVNI PRETEKLIK Z MODALNIMI GLAGOLI


Wenn Modalverben oder Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Prteritum nach dem Muster: e stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo enostavni preteklik po vzorcu: konjugiertes Modalverb* im Prteritum spregani modalni glagol v enostavnem pretekliku Infinitiv des Vollverbs nedolonik polnopomenskega glagola

*oder helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich konnte singen. Du mochtest kochen. Er wollte fahren. Wir mussten stehen. Sie sah mich tanzen. Sie lieen die Bcher liegen.... 89

Bilde das Prteritum!


Tvori enostavni preteklik!

Anna wartet den ganzen Tag auf Klaus. Anna wartete den ganzen Tag auf Klaue. 991. Er besucht einen Freund. 992. Er sucht eine Wohnung. 993. Frau Meier wohnt in Berlin. 994. Patrick studiert in Mnchen. 995. Werner lehnt die Zigaretten ab. 996. Er gratuliert ihm zum Geburtstag. 997. Wir wnschen Ihnen viel Vergngen. 998. Sie zhlen ihr Geld. 999. Er beschreibt uns seine neue Wohnung.
1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020.

Die Frau vermietet das Zimmer. Es kostet 163 [Euro]. Er begrt seine Lehrerin hflich. Wir besuchen unsere Groeltern oft. Klaus kennt diesen Mann nicht. Morgens bringt Frau Meier die Zeitung, mittags bringe ich sie wieder zurck. Ich habe kein Geld und kann das Buch nicht kaufen. Der Kaufmann muss zur Polizei gehen, denn er hat die Uhr des Mannes. Wir kennen hier die Leute nicht und haben keine Freunde. Ihr msst fr die Prfung lernen. Die Frau findet den Schlssel nicht. Die Stimme des Mannes klingt zornig. Trinkt ihr keine Milch zum Frhstck? Sie trifft Anna vor dem Kino. Der Vater spricht mit dem Lehrer. Er nimmt ein Buch aus dem Regal. Herr Berger hilft seiner Frau. Er wirft zwei Geldstcke ein. Der Hauptfilm beginnt um 21 Uhr. Sprechen Sie mit meinem Vater? Wir helfen Ihnen und schreiben den Brief fr Sie. Klaus fehlt oft beim Unterricht.

90

Bilde das Prteritum!


Tvori enostavni preteklik!

Ich hre dem Lehrer immer zu. Ich hrte dem Lehrer immer zu.
1021. Der Kaufmann liest das Telegramm. 1022. Ich sehe auf meine Uhr. 1023. Wir essen heute Fisch zu Mittag. 1024. Ich gebe dir mein Buch. 1025. Ich sitze im Sessel und lese die Zeitung. 1026. Die Uhr liegt auf dem Nachttisch. 1027. Hans wscht sich das Gesicht und die Hnde. 1028. Wann fngt der Unterricht an? 1029. Robert kauft drei Kinokarten. 1030. Wir lernen fr die Prfung. 1031. Die Putzfrau rumt mein Zimmer auf. 1032. Frau Meier vermietet ein Zimmer an einen Studenten. 1033. Ich lege meinen Hut auf die Hutablage. 1034. Herr Meier erwartet uns um 20 Uhr. 1035. Sie kann leider nicht mitkommen, weil sie mit ihrer Mutter zu Abend isst. 1036. Der Lehrer fragt sie nach ihrer Adresse. 1037. Sabine erffnet eine neue Boutique. 1038. Die Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder. 1039. Essen sie das Brot? 1040. Mein kleiner Bruder schaut gerade aus dem Fenster. 1041. Klaus und Eva gehen am Montag ins Kino. 1042. Du lernst immer viele Leute kennen. 1043. Wir laden Sie zum Abendessen ein. 1044. Man stellt uns unmgliche Bedingungen. 1045. Er geht mir auf die Nerven. 1046. Wie heit der junge Mann? 1047. Er geht seine Wege. 1048. Ich treffe viele neue Freunde. 1049. Eva denkt an ihre Mutter. 1050. Er unterbricht seine Rede und geht zum Telefon.
Deutsche Grammatik fr slowenische Schuten mit bungen und Lsungen

91

Bilde das Prteritum!


Tvori enostavni preteklik!

Er will allein ans Meer fahren. Er wollte allein ans Meer fahren.
1051. Er liebt seine Freundin ber alles. 1052. Warten Sie lange? 1053. Ich mache einen guten Tee. 1054. Er wei ber alles Bescheid. 1055. Wir gehen jeden Tag auf den Spielplatz. 1056. Ich fliege nach Paris und sehe mir die Sehenswrdigkeiten an. 1057. Er geht weg und kommt bald wieder zurck. 1058. Der Bericht steht in der Zeitung. 1059. Die Nachbarin streitet mit ihrem Mann. 1060. Ich kann ungestrt durchgehen. 1061. Er will mit seiner Freundin sprechen. 1062. Werner muss die Maske abnehmen. 1063. Was sollen wir tun? 1064. Sie will die Uhr zurck geben. 1065. Mein Vater will mir Geld schicken. 1066. Wir wollen unsere Wege gehen. 1067. Ich will das Geld nicht. 1068. Willst du die Jacke nicht anziehen? 1069. Ich muss den Tisch abrumen. 1070. Wir mssen die Maschine sofort reparieren. 1071. Ich lasse in meinem Haus keinen fremden Mann wohnen. 1072. Wir knnen kein Hausmdchen gebrauchen. 1073. Wie viel wollen Sie fr das Buch haben? 1074. Man muss dem Kind Selbstkontrolle beibringen. 1075. Er will einen neuen Wagen haben. 1076. Sie mag ihren Nachbarn sehr. 1077. Wollen Sie sie wirklich heiraten? 1078. Er kann alle Formeln auswendig. 1079. Ich kann alle Aufgaben schnell lsen. 1080. Wir mssen drei Aufstze schreiben.

92

DAS PERFEKT SESTAVLJENI PRETEKLIK

5,5 %
der geschriebenen Sprache

Das Perfekt wird immer dann angewandt, wenn eine Handlung im Augenblick des Sprechens vollendet ist. Das Perfekt wird meistens zum Ausdruck der Vergangenheit gebraucht. Sestavljeni preteklik uporabimo takrat, ko je dejanje v trenutku govorjenja dokonano. Sestavljeni preteklik uporabljamo najvekrat za izraanje preteklosti. Ulrike hat sich gestern ein Buch gekauft. Meine Eltern sind gestern abgefahren.... Im Allgemeinen kann fr alle Handlungen, die in der Vergangenheit geschehen sind und deren Folgen fr die Gegenwart von Bedeutung sind, Perfekt eingesetzt werden. Na splono lahko za vsa dejanja, ki so se zgodila v preteklosti in katerih posledice so pomembne za sedanjost, uporabimo sestavljeni preteklik. Wenn man morgens aufwacht und sieht, dass drauen alles nass ist, sagt man: Ko se zjutraj zbudimo in vidimo, da je zunaj vse mokro, reemo: Es hat geregnet. (Also: Es hat geregnet und als Folge sind jetzt die Straen nass.) (Torej: Deevalo je in kot posledica so ceste zdaj mokre.) Es hat geschneit! Wer hat das getan? Hast du das gemacht? ... Mglich, aber selten, ist auch Gebrauch des Perfekts zum: Mogoa, ampak redka, je uporaba sestavljenega preteklika za: > Ausdruck allgemein gltiger Tatsachen izraanje vsesplono veljavnih dejstev Ein Unglck ist schnell geschehen.... > Ausdruck der Zukunft (das aber immer mit einem Adverb, Temporalsatz ...) izraanje prihodnosti (ampak vedno s prislovom, asovnim odvisnikom ..) Morgen hat er seine Arbeit vollendet. Bis morgen habe ich das Geld besorgt....

DAS PERFEKTPARTIZIP
DELENIK PRETEKLIKA
Die regelmigen Verben bilden das Perfektpartizip mit der Vorsilbe ge- und mit der Endung -[e]t Pravilni glagoli tvorijo delenik sestavljenega preteklika s predpono GE- in konnico -T. brauchen - gebraucht, reden - geredet, fragen - gefragt, drehen - gedreht, lernen - gelernt ... regelmige Verben ge-[e]t

Die unregelmigen Verben bilden das Perfektpartizip unregelmige mit der Vorsilbe ge- und mit der Endung -[ein Verben Nepravilni glagoli tvorijo delenik sestavljenega preteklika s predpono GE- in konnico -[EIN. sehen - gesehen, kommen - gekommen, raten - geraten, bleiben - geblieben, schreien - geschrien ... Siehe Tabelle aller unregelmigen Verben! (Seite 235ff.) Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! (Stran 235ff.) 93

dz>

Bei trennbar zusammengesetzten Verben steht im Perfektpartizip das gezwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Zusammensetzung. Pri loljivo sestavljenih glagolih stoji v deleniku sestavljenega preteklika GE- med prvim in drugim delom. .. zuhren zugehrt, anfangen - angefangen, abgehen - abgegangen ...

Alle einfachen Verben, die nicht auf der ersten Silbe betont sind, und die untrennbar zusammengesetzten Verben bilden das Perfektpartizip ohne ge-. Vsi enostavni glagoli, ki niso poudarjeni na prvem zlogu in vsi neloljivo sestavljeni glagoli tvorijo delenik sestavljenega preteklika brez GE-. studieren > studiert, prophezeien prophezeit, berufen > berufen, erzhlen -> erzhlt, verzeihen > verziehen, deklinieren > dekliniert ... Das Perfektpartizip (das 2. Partizip) drckt die Vollendung und die Vorzeitigkeit zur Satzhandlung aus. Beim attributiven Gebrauch werden sie wie Adjektive dekliniert und sinngem gesteigert. (Siehe Seiten 22ff und 29ff!) Delenik preteklika izraa dokonanost in predasnost k dejanju v stavku. Pri prilastkovni rabi jih sklanjamo in smiselno stopnjujemo kot pridevnike. (Glej strani 22ff in 29ff.!) Das Perfektpartizip kann nicht immer attributiv gebraucht werden, z. B.: bei intransitiven Verben, die die Dauer kennzeichnen ... (falsch: das geschlafene Kind, der gewachte Mann ...) Delenika preteklika ne moremo vedno rabiti prilastkovno, n. pr.: pri neprehodnih glagolih, ki oznaujejo trajanje...

BILDUNG DES PERFEKTS TVORJENJE SESTAVLJENEGA PRETEKLIKA


Das Perfekt wird mit den Prsensformen von Hilfsverben haben oder sein und dem Perfektpartizip gebildet. Sestavljeni preteklik tvorimo s sedanjikimi oblikami pomonih glagolov HABEN ali SEIN in z delenikom sestavljenega preteklika. Perfekt konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol haben/sein Perfektpartizip delenik sestavljenega preteklika Prsensformen sedanjike oblike haben/sein ich habe/bite du hast/bist er/sie/es hat/ist wir haben/sind ihr habt/~id sie haben/sind Sie haben/sind Perfektpartizip delenik sest. preteklika

geredet/geklettert geraten/pekommen beenden/erwacht erraten/entkommen angefangen/abgegangen eingeatmet/aufgeklettert

94

Das Perfekt mit haben bilden vor allem


Sestavljeni preteklik s HABEN tvorijo predvsem > alle transitiven Verben vsi prehodni glagoli ..sehen, schreiben, lesen ... Ich habe gesehen. Ich habe ein Buch gelesen.... > im Allgemeinen alle reflexiven Verben na splono vsi povratni glagoli .-.sich freuen, sich waschen, sich ereignen, sich beeilen ... Sie hat sich gefreut. Er hat sich die Hnde gewaschen.... > alle Modalverben vsi modalni glagoli ...drfen, knnen, mssen ... Wir haben gedurft. Sie hat es nicht gekonnt.... > unpersnliche Verben neosebni glagoli ...regnen, donnern, schneien ... Es hat geregnet. Es hat auch gedonnert.... > diejenigen intransitiven Verben, die ein Geschehen in seinem unvollendeten Verlauf, in seiner Dauer ausdrcken tisti neprehodni glagoli, ki izraajo dogajanje v njegovem nedokonanem poteku, trajanju ...Wir haben gut geschlafen. Die Rose hat kurz geblht....

Das Perfekt mit sein bilden vor allem


Sestavljeni preteklik s SEIN tvorijo predvsem > Verben der Fortbewegung glagoli premikanja .-.gehen, kommen, klettern ... Er ist nach Hause gegangen. Sie ist zu uns gekommen. Er ist den Baum hoch geklettert.... > Verben, die eine Zustandsvernderung bezeichnen glagoli, ki izraajo spremembo stanja ...einschlafen, wachsen, aufwachen . Das kleine Kind ist endlich eingeschlafen. Er ist um zwei Zentimeter gewachsen.... > Verben: bleiben, sein und werden glagoli: BLEIBEN, SEIN in WERDEN .-.Ich bin zu Hause geblieben. Er ist dort gewesen. Sie ist Prsidentin geworden.... > Verben, die einen erreichten Stand ausdrcken glagoli, ki izraajo doseeno stanje .-.verblhen, sterben, bersten ... Die weie Rose ist verblht. Sie ist gestern gestorben....

95

Bei Verben, bei denen die Zuordnung zu den transitiven bzw. intransitiven Verben unsicher ist oder wechselt, knnen Schwankungen bei dem Gebrauch des Hilfsverbs auftreten. Bei den intransitiven Verben, die eine allmhliche Vernderung bezeichnen, knnen beide Hilfsverben gebraucht werden. Pri glagolih, pri katerih je umestitev med prehodne ali neprehodne glagole negotova ali pa se spreminja, lahko pri rabi pomonih glagolov nastopijo nihanja. Pri neprehodnih glagolih, ki izraajo postopno spreminjanje, lahko uporabimo oba pomona glagola. Nach dem Regen hat/ist es schnell wieder abgetrocknet. Sie ist/hat rasch gealtert.... Bei Verben liegen, sitzen und stehen werden beide Hilfsverben gebraucht, im Norden des deutschsprachigen Rumes wird eher haben gebraucht, im Sden dagegen sein. Die Perfektbildung mit sein ist die sprachgeschichtlich ltere Form, die mit haben zurzeit bliche. Pri glagolih LIEGEN, SITZEN in STEHEN se uporabljata oba pomona glagola, na severu nemkogovoreega prostora se uporablja HABEN, na jugu pa SEIN. Tvorjenje sestavljenega preteklika s SEIN je v teh primerih jezikovno stareje, s HABEN pa trenutno bolj vsakdanje.

Bei Bewegungsverben ist immer verschiedene Sehweise und somit auch die Perfektbildung mglich: Pri glagolih premikanja je zaradi razlinih vidikov mogoe razlino tvorjenje sestavljenega preteklika: > das Perfekt bildet man mit haben, wenn fr den Sprecher/Schreiber der Verlauf und die Dauer der Bewegung im Vordergrund stehen sestavljeni preteklik tvorimo s HABEN, e sta za govorca/pisca v ospredju potek in trajanje premikanja Eva hat als kleines Mdchen viel getanzt. Wir haben den ganzen Sonntagnachmittag gesegelt.... > das Perfekt bildet man mit sein, wenn fr den Sprecher/Schreiber mehr die rumliche Vernderung im Vordergrund steht sestavljeni preteklik tvorimo s SEIN, e hoe govorec/pisec poudariti prostorsko spremembo premikanja Eva ist durch den ganzen Saal getanzt. Wir sind ber den See gesegelt....

fahren, fliegen Ich bin mit dem Bus zur Schule gefahren. (als Fahrgast - kot potnik) Ich habe das Auto meines Vaters gefahren. (als Fahrer - kot voznik) ... Ich bin nach Amerika geflogen. (als Fluggast - kot potnik) Ich habe noch nie ein Flugzeug geflogen. (als Pilot - kot pilot) ...

96

DAS PERFEKT MIT MODALVERBEN SESTAVLJENI PRETEKLIK Z MODALNIMI GLAGOLI Modalverb steht in Verbindung mit einem Vollverb
Modalni glagol stoji v povezavi s polnopomenskim glagolom Wenn Modalverben oder die Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Perfekt nach dem Muster: e stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo sestavljeni preteklik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol haben Infinitiv des Vollverbs nedolonik polnopomenskega glagola Infinitiv des Modalverbs* nedolonik modalnega glagola

.h

`oder helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich habe sie das sagen hren. Ich habe das nicht hren wollen. Er hat sie nicht lassen wollen. Sie hat den Verletzten nicht sehen wollen. Sie hat ihn kommen sehen. Er hat nicht kommen knnen. Ihr habt die bungen machen mssen.

Modalverb steht allein


Modalni glagol stoji sam Modalverben und Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen knnen aber im Satz auch allein stehen. Dann bilden sie das Perfekt: Modalni glagoli in glagoli T lahko v stavku stojijo tudi sami. Takrat tvorijo sestavljeni preteklik: konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol haben Perfektpartizip delenik sestavljenega preteklika

,,

Er hat die Bcher in der Schule gelassen. Sie hat ihre Aufgaben nicht gekonnt. Wir haben nicht in die Disco gedurft. Er hat seine Nachbarn sehr gemocht....

Infinitiv des Perfekts Nedolonik sestavljenega preteklika


Perfektpartizip delenik sestavljenega preteklika + haben/sein

gelernt haben, angefangen haben, geklettert sein, gekommen sein ... Es hat mich gefreut, ihn gesehen zu haben.... 97

Bilde das Perfekt! Tvori sestavljeni preteklik! Sabine kauft sich ein Buch. Sabine hat Sich ein Buch gekauft.
1081. Sie lernt zuerst fr die Prfung und dann geht sie ins Kino. 1082. Was hast du in der Tasche? 1083. Worber lacht sie? 1084. Wir machen abends einen langen Spaziergang. 1085. Er fuhr gestern Abend noch in die Stadt. 1086. Der Herr ruft ein Taxi und fhrt zum Bahnhof. 1087. Wie heit dieser Mann im blauen Mantel? 1088. Sie stellte die Mbel einmal im Monat um. 1089. Der Zug hlt in Halbenrain nicht, und wir fahren bis Bad Radkersburg. 1090. Ich rufe Eva an und lade sie zum Essen ein. 1091. Der Herr hebt den Hrer ab und sagt seinen Namen. 1092. Ich bleibe drei Tage in Berlin und dann gehe ich nach Bonn. 1093. Der Mann ruft laut und das Kind erschreckt sehr. 1094. Wann kommt denn Frau Meier aus Hamburg zurck? 1095. Meine Eltern machen eine Reise und fahren nach Italien. 1096. Robert kommt ins Kino, wo gerade die Wochenschau luft. 1097. Ich bringe Frau Meier Blumen und eine Vase mit. 1098. Mein Vater spricht abends immer von seiner Arbeit. 1099. Das schnelle Auto berholt den LKW. 1100. Der Bauer arbeitet schon in der Frh auf dem Feld. 1101. Der Polizist fragt mich nach meinem Fhrerschein. 1102. Wir gehen trotz schlechten Wetters spazieren. 1103. Frher fuhr man auf den Straen in Graz 60 km/h. 1104. Die wunderschnen Farben des Waldes im Herbst gefallen mir sehr. 1105. Der kleine Klaus fllt fast immer auf die Nase. 1106. Im Winter tut die Sonne sehr gut. 1107. Die Motorradfahrer mssen Schutzhelme tragen. 1108. Ich stehe fast jeden Morgen um 6 Uhr auf. 1109. Ich gehe um 7 Uhr in die Schule. 1110. Warst du gestern am Nachmittag zu Hause?

98

Bilde das Perfekt!


Tvori sestavljeni preteklik!

Gestern kam meine Tante zu uns. Gestern ist meine Tante zu uns gekommen.
1111. Ich fahre meistens mit der Straenbahn. 1112. Ich fahre schon lange kein Auto. 1113. Die Studenten hren dem Professor zu. 1114. Sie versuchen alles mitzuschreiben, was der Professor sagt. 1115. Die Medizinstudenten lernen Anatomie aus alten Bchern. 1116. Auf dem Land ist die Luft fast unverschmutzt.

1117. Die Schauspieler spielen ein interessantes Stck.


1118. Es gefllt dir sicher. 1119. Sie helfen mir sehr damit. 1120. Er fuhr bei der nchsten Ausfahrt ab. 1121. Patrick griff nach seiner Brieftasche. 1122. Es ist nicht sicher, ob sich unsere Lage dadurch verbessert. 1123. Es dauerte nur fnf Minuten. 1124. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag und wnsche ihm alles Gute. 1125. Frau Meier grt dich. 1126. Ich frhstcke heute um 7 Uhr. 1127. Meine Eltern leben in Mnchen. 1128. Herr Berger begrt den Gast und fhrt ihn ins Zimmer. 1129. Diese Bcher gehren mir nicht. 1130. Werner rasiert sich morgens. 1131. Er antwortet nicht auf meinen Brief. 1132. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Kln. 1133. Eva schreibt einen langen Brief. 1134. Er bietet dem Gast einen Kaffee an. 1135. Herr Meier zieht seinen Mantel aus. 1136. Wir schlieen die Fenster und die Tr. 1137. Gestern regnete es den ganzen Tag. 1138. Die Freunde sitzen zusammen und trinken ein Glas Saft. 1139. Sie laden sie zum Essen ein. 1140. Ich tue es nicht meinetwegen, sondern deinetwegen.

99

Bilde das Perfekt!


Tvori sestavljeni preteklik!

Sie hrt der Lehrerin immer zu. Sie hat der Lehrerin immer zugehrt.
1141. Ich habe wirklich keine Zeit zum Trumen. 1142. Die Garantie fr die Waschmaschine gilt nicht mehr. 1143. Ich habe keine Angst vor Hunden. 1144. Wie heit denn die junge Dame? 1145. Er versucht durchs Fenster zu fliehen. 1146. Wann machen wir eine Pause? 1147. Diese Sachen gehren mir wirklich nicht. 1148. Klaus wscht sich das Gesicht und die Hnde. 1149. Eva kaufte sich das groe Wrterbuch. 1150. Die Studierenden lernten jeden Tag fr die Prfung. 1151. Robert blieb eine Woche bei seinen Freunden. 1152. Werner findet den Schlssel nicht. 1153. Ich schreibe gerade einen Brief an die Behrden. 1154. Sie zeigt mir die Wohnung ihres Freundes. 1155. Die Rosen in unserem Garten blhen zurzeit nicht. 1156. Er beschftigt sich mit englischer Geschichte. 1157. Sie freut sich ber die roten Kleider und Tcher. 1158. Seine Bcher bereiteten mir groe Freude. 1159. Ich habe kein Glck. 1160. Er ist berhaupt nicht eiferschtig. 1161. Ich fahre nicht nach London, ich fliege. 1162. Sie freut sich ber ihre Geschenke. 1163. Wie geht man damit um? 1164. Das Fest beginnt, wenn alle Platz nehmen. 1165. Er schlug ihm grob den Ball aus der Hand. 1166. Wir bewunderten ihren Mut. 1167. Er war sein ganzes Leben lang Maurer. 1168. Die Studentin schreibt die Klausur am kommenden Freitag. 1169. Wir gingen wieder nach Hause, weil es drauen khl wurde. 1170. Er findet immer wieder neue Ausreden.

100

Bilde das Perfekt!


Tvori sestavljeni preteklik!

Ich will das nicht hren. Ich habe das nicht hren wollen.
1171. Ich muss da bleiben. 1172. Ich will das neue Buch holen. 1173. Wir sollen das klarstellen. 1174. Sie kann nicht jeden Tag zur Schule laufen. 1175. Er will sie im Auge behalten. 1176. Sie knnen mir vertrauen. 1177. Sie bekam viele Bcher geschenkt. 1178. Das lsst sich nicht vermeiden. 1179. Was soll ich dagegen tun? 1180. Robert kann leider nicht franzsisch sprechen. 1181. Eva kann Franzsisch. 1182. Ich sehe meine Freunde kommen. 1183. Konntest du ihren Mann sprechen? 1184. Das kann dir viele Vorteile bringen.

1185. Ich kann Sie am Abend nicht besuchen.


1186. Sie muss das einfach einsehen. 1187. Die Lehrerin musste jedes Wort wiederholen. 1188. Die Arbeiter mssen heute besonders lange arbeiten. 1189. Die Kinder wollen nicht zu Fu in die Schule gehen. 1190. Eva und Klaus mssen zu Hause bleiben und lernen. 1191. Sie konnten frher gut deutsch sprechen. 1192. Eva muss in Graz aussteigen. 1193. Wir drfen uns verspten. 1194. Was wollte er sagen? 1195. Robert konnte alle Hausaufgaben schreiben. 1196. Ich kann das nicht sagen. 1197. Eva kann noch immer kein Deutsch. 1198. Klaus darf heute nicht ins Kino. 1199. Klaus darf heute nicht ins Kino gehen. 1200. Das Kind mag das nicht essen.

101

DAS PLUSQUAMPERFEKT
Die Vorvergangenheit

3,1 %
der geschriebenen Sprache

PREDPRETEKLIK
Das Plusquamperfekt bezeichnet die mehr als vergangene" Zeit. Es drckt ein vergangenes Geschehen aus, das einem anderen vergangenen Geschehen zeitlich noch vorausliegt. Predpreteklik oznauje ve kot pretekli" as. Izraa preteklo dejanje, ki asovno lei pred drugim preteklim dejanjem.

BILDUNG DES PLUSQUAMPERFEKTS TVORJENJE PREDPRETEKLIKA


Das Plusquamperfekt wird mit den Prteritalformen von haben oder sein und dem Perfektpartizip gebildet. Predpreteklik tvorimo s HABEN ali SEIN z oblikami enostavnega preteklika in z delenikom sestavljenega preteklika. Plusquamperfekt konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol haben/sein im Prteritum v enostavnem pretekliku Perfektpartizip delenik sestavljenega preteklika Prteritalformen oblike enostavnega preteklika haben/sein ich Hatte/war geredet/geklettert du hattest/warst geraten/gekommen er/sie/es hatte/war beenden/erwacht wir hatten/waren erraten/entkommen ihr hattet/[t angefangen/abgegangen sie hatten/waren eingeatmet/aufgeklettert Sie hatten/waren Perfektpartizip delenik sest. preteklika

Er war gegangen. Sie hatte etwas Neues gesehen. Ich war eingeschlafen. Drauen hatte es geregnet. Das kleine Kind war eindlich eingeschlafen. Sie hatte sich sehr gefreut, aber ihr Freund war nicht gekommen....

Beim Gebrauch des Hilfsverbs richtet man sich nach den Regeln, die fr das Perfekt gelten! (Siehe Seite 95f!) Pri rabi pomonega glagola se ravnamo po pravilih, ki veljajo za sestavljeni preteklik! (Glej stran 95f!)

102

Das Plusquamperfekt unterscheidet sich vom Perfekt, indem es ein Geschehen als eine Tatsache feststellt, die fr die Vergangenheit bedeutsam ist, nicht aber direkt fr die Gegenwart oder die Zukunft. Predpreteklik se razlikuje od sestavljenega preteklika v tem, da doloa dogajanje kot dejstvo, ki je pomembno za preteklost in ne neposredno za sedanjost ali prihodnost.

DAS PLUSQUAMPERFEKT MIT MODALVERBEN PREDPRETEKLIK Z MODALNIMI GLAGOLI


Wenn Modalverben oder Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Plusquamperfekt nach dem Muster: e stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo predpreteklik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol haben im Prteritum v enostavnem pretekliku

Infinitiv des Vollverbs nedolonik polnopomenskega glagola

Infinitiv des Modalverbs* nedolonik modalnega glagola

*oder helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich hatte singen knnen. Wir hatten stehen mssen. Sie hatte mich tanzen sehen. Er hatte sie nicht loslassen wollen. Sie hatten die Bcher liegen lassen....

Verachte die klein scheinende Kraft nicht: der 2egentropfen. der von der [Zinne fllt. durchlchert den Felsen. (Johann ljeinrich Pestalozzi) Das Testament des Verstorbenen ist der opiegeL des Lebenden. (Polnisches Sprichwort) Die Menschen frchten den Tod, wie Kinder sich frchten. im Dunklen zu gehen. (Lbacon) Vom ljrensagen und \Viedersagen wurde mancher schon aufs Maul geschlagen. (Sprichwort) Schweigen ist die Arznei des rgers. (Arabisches Sprichwort) \Venn man zugleich zwei \Verke tut. da werden selten zweie gut. (Freidank) Die beste Art. sich zu rchen: nicht C'Leiches mit Gleichem vergelten. (Marc AureL) LiaLte jeden fr einen Engel und schliee die Sachen vor ihm wie vor einem Diebe. (Sprichwort) 103

Bilde das Plusquamperfekt!


Tvori predpreteklik!

Sie ging weg. Sie war weggegangen.


1201. Sie geht mit ihrem Bruder spazieren. 1202. Meine Freundin sprach immer ber die Schulereignisse. 1203. Patrick freut sich auf den Brief. 1204. Eva hat sich von Klaus verabschiedet. 1205. Du steckst deine Nase berall hinein. 1206. Er macht jeden Nachmittag seine Hausaufgaben. 1207. Es war alles ihre Schuld. 1208. Du bist fr sie der wichtigste Mann. 1209. Es donnerte, blitzte und regnete in Strmen. 1210. Er bietet seinen Gsten Kuchen an. 1211. Eva trat am Montag zur Prfung an. 1212. Der kleine Robert brach in Trnen aus. 1213. Ich ging zweimal die Woche zu ihm. 1214. Anna riet Eva den Besuch dieses Filmes ab. 1215. Wir stoen auf deine Erfolge an. 1216. Ich erkundige mich nach ihrer Adresse. 1217. Wir unterhalten uns ber alles Mgliche. 1218. Er beweist, dass er der Grte ist. 1219. Die Leute kommen zu uns ins Bro. 1220. Wir sammeln immer mehr Erfahrungen. 1221. Der Forscher begab sich in die blaue Tiefe. 1222. Hast du in der Schule neue Freunde gefunden? 1223. Er ist ein guter Schauspieler. 1224. Ich ging am Sonntag zu meinen Groeltern. 1225. Eva kauft die Weihnachtsgeschenke ein. 1226. Patrick bestellt ein Studentenabonnement. 1227. Die Studenten lesen zum Vorzugspreis. 1228. Ich richte mein Zimmer neu ein. 1229. Anna fand eine sehr gnstige Wohnung. 1230. Sie flog nach Amerika zu ihrer Tante.

104

Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

Bilde das Plusquamperfekt!


Tvori predpreteklik!

Sabine verabschiedet sich nicht. Sabine hatte eich nicht verabschiedet.


1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260.

Eva fhrt nicht mit. Die Lehrerin teilt die Hefte an die Schler aus. Anna bedankte sich fr die wunderschnen Blumen. Robert interessiert sich fr die neuen Bcher. Wir konzentrieren uns auf die Fragen. Das kleine Kind sehnt sich sehr nach seiner Mutter. Eva denkt ber alles grndlich nach. Patrick verlsst sich auf seine Freunde. Klaus hat sich verliebt. Ich komme gleich darauf zurck. Die Schler wendeten sich an ihren Schuldirektor. Maria nimmt an der groen Verlosung teil. Eva trumt noch immer, einmal eine groe Schauspielerin zu sein. Wir mssen uns leider von euch verabschieden. Der Student muss beim Institutsvorstand vorsprechen. Die rzte mssen sich vor Infektionen hten. Die Schler wollten ihrem Lehrer nicht zuhren. Sie muss die Gelegenheit ausnutzen. Sollen wir unsere Freunde dazu berreden? Eva und Klaus drfen nicht ins Theater gehen. Maria ist auf ihre Berichte sehr stolz. Im Winter sind die Straen glatt und gefhrlich und man muss vorsichtig fahren. Patrick musste noch am selben Abend wegfahren. Sie kann weder englisch noch franzsisch sprechen. Werner lsst seine Bcher einfach da liegen. Robert will am Montag zu seinen Freunden fahren. Ich musste heute zu Mittag Fisch essen. Maria und Eva wollen ins Kino gehen und sich den neuesten Film ansehen. Es muss doch ganz einfach sein, diese Strecke in 15 Minuten zu schaffen. Ich will nicht mitgehen! 105

DAS FUTUR 1- Die Zukunft


PRIHODNJIK SIJ

- 1, 5 /0
der geschriebenen Sprache

Das Futur I bezeichnet ein knftiges Geschehen , das im Zeitpunkt des Sprechens noch nicht abluft, sondern erst zu einem spteren Zeitpunkt eintreten wird. Dabei wird oft auch ein versteckter Hauch von Unsicherheit oder aber ein fester Entschluss mit ausgedrckt. Prihodnjik oznauje prihodnje dejanje, dejanje, ki se v asu govorjenja e ne odvija, pa pa bo nastopilo ele pozneje. Pri tem pogosto izraamo neko prikrito negotovost ali pa trden namen. Wir werden bald ein paar Minuten Pause haben. Er wird morgen kommen. Ich werde dich immer lieben! Wir werden ihn nie vergessen! ... Das Futur l kann sich aber auf die Gegenwart beziehen, das heit, auf ein Geschehen, das im Zeitpunkt des Sprechens abluft. Dabei wird eine Erwartung oder Vermutung ausgedrckt. Prihodnjik se lahko nanaa tudi na sedanjost, torej na dogajanje, ki se odvija v trenutku govorjenja. Pri tem izraamo priakovanje ali domnevo. Er wird wohl zu Hause sein. (jetzt); Aber einen kleinen Kaffee wirst du doch trinken? Ein ehrlicher Schler wird sich fragen, wie es dazu kommen konnte ...

BILDUNG DES FUTURS I TVORJENJE PRIHODNJIKA


Das Futur I wird mit den Prsensformen von werden und dem Infinitiv Prsens gebildet. Prihodnjik tvorimo s sedanjikimi oblikami glagola WERDEN in nedolonikom sedanjika. Futur I konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol werden Infinitiv Prsens nedolonik sedanjika Prsensformen sedanjike oblike werden ich werde du wirst er/sie/es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie werden

Infinitiv Prsens nedolonik sedanjika lernen sehen absagen aufstehen bezahlen verzeihen

Ich werde ab heute sehr brav lernen. Ihr werdet die hohe Rechnung allein bezahlen. Werden Sie morgen kommen? Unsere Lehrerin wird am Samstag heiraten. Ich werde mitkommen, wenn du auf mich hren wirst....

106

DAS FUTUR I MIT MODALVERBEN


PRIHODNJIK Z MODALNIMI GLAGOLI
Wenn Modalverben oder die Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Futur I nach dem folgenden Muster: e stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo prihodnjik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol werden Infinitiv des Vollverbs nedolonik polnopomenskega glagola Infinitiv des Modalverbs* nedolonik modalnega glagola

.},

*oder helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen Ich werde singen knnen. Wir werden stehen mssen. Sie wird mich tanzen sehen. Sie werden die Bcher liegen lassen....

DAS FUTUR II - Die Vorzukunft


DOVRNI" PRIHODNJIK

0,2 %
der geschriebenen Sprache

Das Futur II bezeichnet eine in der Zukunft abgeschlossene Handlung. Diese Handlung ist vor einer anderen knftigen Handlung geschehen, und wird deshalb als vergangen angenommen. Oft bezeichnet man mit dem Futur II ein vermutetes Geschehen in der Vergangenheit. Dovrni" prihodnjik oznauje v prihodnosti dokonano dejanje. To dejanje se je zgodilo pred drugim prihodnjim dejanjem in ga zato oznaujemo za preteklo. Pogosto pa dovrni" prihodnjik uporabimo za izraanje domnevnega dogajanja v preteklosti. Die Uhr wird geschlagen haben, wenn ich ins Zimmer treten werde. Peter wird mir das Buch zurckbringen, wenn er es zu Ende gelesen haben wird. Er wird sie wohl fters besucht haben....

Die l lichkeif zielt darauf, als das zu erscheinen, was man sein msste. ot (Prudhomme) [bevor man die Welt vollendet. wre es vielleicht doch wichtiger, sie nicht zugrunde zu richten. (CLaudel) Eines der besten Gehirnrezepte fr ein Langes und erflltes Leben besteht darin. jeden Abend Vor dem Schlafengehen allen alles zu verzeihen. (A. L) Alles auf einmal tun wollen, zerstrt alles auf einmal. (Chr. F Lichtenberg) Es ist Leicht. ein gtiger Mensch zu sein. aber es ist schwer, ein gerechter Mensch zu sein. (Victor l.lugo) 107

BILDUNG DES FUTURS II TVORJENJE DOVRNEGA" PRIHODNJIKA


Das Futur II wird mit dem Hilfsverb werden (im Prsens) und dem Infinitiv des Perfekts (Siehe Seite 97!) gebildet. Dovrni" prihodnjik tvorimo s sedanjikimi oblikami pomonega glagola WERDEN in nedolonikom sestavljenega preteklika (glej stran 97!). Futur II konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol werden t Infinitiv des Perfekts nedolonik sestavljenega preteklika Prsensformen sedanjike oblike werden ich werde du wirst er/sie/es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie werden Infinitiv des Perfekts nedolonik sestavljenega preteklika geredet haben gekommen sein angefangen haben entkommen sein gelernt haben abgegangen sein

Ihre Eltern werden gegessen haben, wenn sie nach Hause kommen wird. Die Geschworenen werden entschieden haben, bevor sie sich die ganze Geschichte anhren werden. Nachdem Inge sich vorbereitet haben wird, wird sie die Prfung antreten. Der Schuldirektor wird gekommen sein, ehe die Schler das zerbrochene Fenster auswechseln werden....

DAS FUTUR II MIT MODALVERBEN DOVRNI" PRIHODNJIK Z MODALNIMI GLAGOLI


Wenn Modalverben oder Verben helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Futur II nach dem Muster: e stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo dovrni" prihodnjik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomoni glagol werden Infinitiv des Perfekts + nedolonik sestavljenega preteklika Infinitiv des Modalverbs* nedolonik modalnega glagola

.F

*oder helfen, hren, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Er wird gesungen haben mssen. Du wirst gekocht haben mgen. Sie wird mich getanzt haben sehen. Sie werden gestanden haben mssen. Ihr werdet gegangen sein mssen.... 108

Bilde das Futur I!


Tvori prihodnjik!

Ich vergesse euch nie. Ich werde euch nie vergee5en.


1261. Wann holst du das Paket von der Post ab? 1262. Der Zug hat keinen Aufenthalt in Bonn. 1263. Wann treffen wir uns am Sonntag? 1264. Wir fahren nach Wien. 1265. Morgen finden die interessantesten Wettkmpfe statt. 1266. Ich schreibe meinen Eltern morgen einen langen Brief. 1267. Klaus kommt morgen nicht mit uns. 1268. Werksunflle gibt es immer. 1269. Sind Sie mit Ihrem Leben immer zufrieden? 1270. Ist Anna heute zu Hause? 1271. Die Lehrerin prft den Schler. 1272. Ich kann in diesem Sommer keine Ferienreise machen. 1273. Das Wetter ist am Wochenende schn. 1274. Wir fahren mit dem Wagen ins Gebirge. 1275. Es regnet heute bestimmt. 1276. Wir sehen uns nicht so schnell wieder. 1277. Herr Meier erklrt den Kindern den Fahrplan. 1278. Wir kaufen dem Kind ein Buch. 1279. Der Brieftrger bringt Frau Meier ein Telegramm. 1280. Robert kauft drei Kinokarten. 1281. Wir lernen fr die Prfung. 1282. Die Putzfrau rumt das Zimmer auf. 1283. Frau Meier vermietet das Zimmer an einen Studenten. 1284. Ich lege meinen Hut auf die Hutablage. 1285. Herr Mller erwartet uns um 8 Uhr. 1286. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. 1287. Ich wnsche ihm alles Gute und viel Glck im Leben. 1288. Ich gre Frau Meier von dir. 1289. Ich frhstcke heute um 7 Uhr. 1290. Die Vorlesung dauert bis 20 Uhr.

109

Bilde das Futur I!


Tvori prihodnjik!

Sie kann hoffentlich schn singen. Sie wird hoffentlich Schn Singen knnen.
1291. Meine Eltern wohnen in Mnchen. 1292. Herr Berger begrt den Gast und fhrt ihn ins Zimmer. 1293. Diese Bcher gefallen mir. 1294. Robert kauft das teuerste Wrterbuch. 1295. Er antwortet nicht auf meinen Brief. 1296. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Kln. 1297. Eva schreibt mir einen langen Brief. 1298. Er bietet den Gsten Kuchen an. 1299. Herr Meier zieht seinen Mantel aus. 1300. Wir schlieen die Fenster und die Tr. 1301. Der Professor fragt den Studenten. 1302. Wir lernen die Menschen auf dem Land kennen. 1303. Der Lehrer versteht den Namen nicht. 1304. Der Wirt begrt die Gste. 1305. Der Junge spielt mit der Katze. 1306. Immer mehr Sportlerinnen spielen Fuball. 1307. In der Bibliothek haben wir viele Bcher zur Auswahl. 1308. Etwas Schneres als unseren Garten gibt es nicht. 1309. Ich habe keine Zeit gehabt. 1310. Die roten Rosen gefielen ihr sehr. 1311. Robert lud seine Freunde zu der Geburtstagsparty ein. 1312. Ich habe meine alten Freunde begrt. 1313. Wir fuhren auf den kreisfrmigen Parkplatz. 1314. Er arbeitet gern mit ihr zusammen. 1315. Ich bin um 7 Uhr bei dir. 1316. Ich habe keine Lust dazu gehabt. 1317. Der Lehrer fragt mich und nicht dich. 1318. Ich habe zwei Pizze fr uns bestellt. 1319. Ich bin gestern bei ihr gewesen. 1320. Die Mutter lehrte ihn lesen und schreiben.

110

Bilde das Futur II!


Tvori dovrni" prihodnjik!

Eva isst wahrscheinlich viel Eis. Eva wird wahrscheinlich viel Eia gege55en haben.
1321. Er bringt Eva rote Rosen mit. 1322. Ich lese das Buch zu Ende. 1323. Wir lsen die Aufgabe. 1324. Ich werde die Mathematikarbeit sehr gut schreiben. 1325. Im Winter wird man alles in Lila tragen 1326. Eva hat ihm bei der Arbeit geholfen. 1327. Sie verfgt ber bersinnliche Krfte. 1328. Am Ende der Diskussion stimmt man ab. 1329. Sie ffnen die Tr. 1330. Eva geht zu ihren Groeltern. 1331. Wir gehen nach Hause, bevor die anderen kommen. 1332. Der Student besucht womglich die Vorlesung. 1333. Sie kehrt am kommenden Donnerstag wieder zurck. 1334. Er entschuldigt sich bei ihr. 1335. Robert schreibt einen langen Brief. 1336. Er verliert seine Schlssel. 1337. Der Lehrer fragt ihn wahrscheinlich aus. 1338. Maria fhrt Tagen ans Meer. 1339. Sie sitzen gemtlich in dem kleinen Gasthaus. 1340. Eva ldt viele Freunde zur Party ein. 1341. Meine Mutter stellt das Essen hin. 1342. Er hilft euch dadurch sehr. 1343. Er bezahlt mit einer Kreditkarte.1344. Patrick geht wahrscheinlich kurz zu seiner Freundin. 1345. Das Auto ist vermutlich bis vor das Haus gefahren. 1346. Die Kinder trinken wahrscheinlich Milch. 1347. Ich rede zu viel. 1348. Eva lernt am Nachmittag fr die schwere Prfung. 1349. Er entkommt dem Gewitter noch rechtzeitig. 1350. Sie unterzeichneten den Vertrag.

111

Bilde das Futur II!


Tvori dovrni" prihodnjik!

Sie sagt zu viel. Sie wird zu viel gesagt haben.


1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380.

Sie werden eine Reise machen. Die Reise wird wohl zwei Wochen dauern. bermorgen habe ich die Arbeit beendet. Er hat dieses Buch nicht gelesen. Sie fhrt wohl mit deinem Auto ins Gebirge. Die junge Dame hat sicher neben dem Fenster gestanden. Die Gste sind wahrscheinlich zu Fu gekommen. Bis zum kommenden Sommersemester habe ich Latein sicher gut gelernt. Anscheinend haben Sie den Hund gergert. Peter lernt zuerst Englisch und studiert dann in Oxford. Das macht er sicher nicht. Ich glaube, ich habe die Prfung nicht bestanden. Ich wei es nicht, aber ich glaube, dass es nicht so ist. Sie werden doch ein Gewitter kommen sehen. Die Kinder haben wohl in der Schule das Alphabet gelernt. Sie werden einen Ausflug machen. Sie fhrt wahrscheinlich zu ihren Groeltern. Klaus ist gestern im Kino gewesen. Sie gehen wahrscheinlich auf die Party. Der Zug hat wohl keinen Aufenthalt in Judenburg. Eva schreibt einen Brief an ihre Mutter. Eva geht in die Schule. Die Leute reden viel ber ihn. Das hat sie doch nicht gemacht. Er wird euch wohl besuchen. In den Ferien gingen sie jeden Tag baden. Robert ist gestern wohl nicht in der Schule gewesen. Der Professor wird sich mit den Studenten das Museum ansehen. Die Schler werden die Hausaufgaben ordentlich schreiben. Sie fhrt nicht mit dem Bus nach Hause.

112

DER IMPERATIV
VELELNIK
Der Imperativ wird dazu gebraucht, eine direkte, starke Aufforderung an eine oder mehrere Personen zu richten. Er kann eine Bitte, einen Wunsch, eine Anweisung, einen Befehl oder hnliches ausdrcken. Nicht alle Verben knnen den Imperativ bilden (z. B.: mssen, knnen, kennen, bekommen ...).
Velelnik uporabljamo za neposredno, mono pozivanje ene ali ve oseb. Velenik lahko izraa pronjo, eljo, navodilo, ukaz ali podobno. Velenika ne morejo tvoriti vsi glagoli.

Der Imperativ wird vom Infinitiv Prsens abgeleitet.


Velenik izpeljujemo iz sedanjikega nedolonika.

Imperativ Singular Velelnik ednine


-> Leg[e]! leg-en [du leg-st] arbeit-en [du arbeite-st] -> Arbeite! sprech-en [du sprich-st] -- Sprich! nehm-en [du nimm-st] -> Nimm!

Imperativ Singular Infinitiv legen arbeiten mitbringen sich kmmen nehmen haben sein du Leg[e]! Arbeite! Bring[e] mit! Kmm[e] dich! Nimm! Hab[e]! Sei!

Bei einigen ablautenden Verben bildet man den Imperativ Singular so wie die Form der 2. Person Singular. In diesen Fllen ist die DU-Imperativform gleich der Indikativform der 2. Person Singular ohne Endung -st. Diese Verben bilden den Imperativ ohne e!
Pri nekaterih glagolih, ki spremenijo korenski samoglasnik, tvorimo velelnik ednine, tako kot obliko 2. osebe ednine. V teh primerih je Tl-velelna oblika enaka povedni obliki 2. osebe ednine brez konnice -ST. Ti glagoli tvorijo velelnik brez E!

[du sprich-st] Sprich!, [du nimm-st mit] Nimm mit!, [du iss-t] Iss!, [du sieh-st] Sieh!1... Siehe Tabelle aller unregelmigen Verben!/Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! Der Imperativ wird hufig ohne e gebildet. Den Imperativ auf e bilden wir vor allem:
Velelnik tvorimo pogosto brez E. Velelnik na E tvorimo predvsem:

> in gehobener Sprache


v prazninem, nevsakdanjem govorjenju

> bei Verben, die auf -eln oder -ern enden, wobei sehr hufig das e ausfllt
pri glagolih, ki se konajo na -ELN ali -ERN, pri katerih E pogosto izpade

Samm[e]le! Lch[e]le! Fei[e]re! ... ndere! ... > bei Verben, deren Stamm auf einen Konsonanten (auer I, m, n, r oder einfaches h) + m oder n endet
pri glagolih, katerih koren se kona na soglasnik (razen L, M, N, R ali H)+ M ali N

Atme tief! ffne! Warte ab! Biete! Bitte! Widme ihr ein Buch! Rechne richtig! ... aber:Lern[e] fleiig! Kmm[e] dich! Rhme ihn! ...
1 Die Form Siehe! ist nur beim Verweisen in Bchern gebruchlich. /Obliko Siehe!" rabimo samo pri usmerjanju v knjigah.

113

Die Hflichkeitsform
Vikalna oblika Die Hflichkeitsform wird mit nachgestelltem Sie gebildet. Vikalno obliko tvorimo tako, da SIE (Vi) postavimo na konec. Gehen Sie! Achten Sie! Essen Sie! Sprechen Sie! Nehmen Sie! ...

Hflichkeitsform Infinitiv legen mitbringen sich kmmen haben


sein

Sie Legen Sie! Bringen Sie mit! Kmmen Sie sich! Haben Sie!
Seien Sie!

Imperativ Plural
Velelnik mnoine
Die IHR-Imperativform stimmt mit der Indikativform der 2. Person Plural berein. Velelnika oblika IHR (vi) se ujema s povedno obliko 2. osebe mnoine. Geht! Achtet! Feiert! Atmet! Esst! Sprecht! Nehmt! ffnet die Tr! Rechnet richtig! ...

Imperativ Plural Infinitiv legen mitbringen sich kmmen haben sein ihr Legt! Bringt mit! Kmmt euch! Habt!
Seid!

Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Imperativ getrennt. Der erste Teil der Zusammensetzungsteht am Ende des Satzes. Deli loljivo sestavljenih glagolov se v velelniku loijo. Prvi del stoji na koncu stavka. zuhren -> Hr[e] zu!, Hrt zu!, Hren Sie zu! aufpassen -> Pass[e] auf! Passt auf! Passen Sie auf! ...

Verben, die sowohl regelmig als auch unregelmig konjugiert werden knnen und dabei verschiedene Bedeutung haben, bilden verschiedene Imperativformen. Glagoli, ki jih lahko spregamo tako pravilno kot tudi nepravilno, in ki imajo pri tem razline pomene, tvorijo razline oblike velelnika. Quill empor! Quelle den Schwamm! Erschrick nicht! Erschrecke sie nicht! Lisch aus, mein Licht! (Brger; poetisch) Lsche das Feuer! ...

ndern Sie Ihre C.'edanken, und Sie verndern die \Veli! (Norman Vincent PeaLe) ~ \Ver nicht ber die Zukunft nachdenkt. wird nie eine haben. (JohnCaLsworthy) Pie Kunst des Ausruhens ist ein Teil des Arbeitens. (John oteinbeck)

114

Andere Mglichkeiten zum Ausdruck einer Aufforderung


Druge monosti za izraanje poziva
Zum Ausdruck einer Aufforderung werden oft auch andere Mglichkeiten gebraucht:
Za izraanje poziva pogosto uporabjamo tudi druge oblike:

Infinitiv
Nedolonik

Antreten! Einsteigen! Nur nicht frech werden! ... Infinitiv mit zu + haben/sein
Nedolonik z ZU + HABEN/SEIN

Das Fenster ist sofort zu ffnen! Du hast dich vorzustellen! > Perfektpartizip
Delenik sestavljenega preteklika

Stillgestanden! Aufgepasst! ... > Passivsatz ohne Subjekt


Stavek v trpniku brez osebka

Jetzt wird geschlafen! Sei beruhigt! Sei gegrt! ...

Ungeschoren zu bleiben ist der \Vunsch aller Schafe. (Karl Kraus) Kritik ist kein Gift, sondern Medizin, auch wenn sie bitter schmeckt. (Polnisches Sprichwort) Keine Zukunft vermag gutzumachen, was du in der Gegenwart versumst. (A. Schweitzer) Alle Menschen haben das l.jerz an derselben Stelle, aber nicht alle haben es auf dem rechten Fleck. (Sprichwort) Liebe ist das einzige Taschentuch, das die Trnen der Traurigen trocknet. (C. Spurgeon) \Nenn ich die Mglichkeit htte, der nchsten Generation ein Geschenk zu machen, dann wrde ich allen Menschen die Fhigkeit verleihen, ber sich selbst zu lachen. (C. Schulz) Gegen das Fehlschlagen eines Planes gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle einen neuen zu machen oder bereitzuhalten. (Jean Paul) \Ver beim hauen auf jeden lZatschlag hrt, hat am Ende ein windschiefes Jlaus. (Dnisches Sprichwort) \Ver am Morgen eine Stunde verliert, muss ihr den ganzen Tag nachlaufen. (Josef Konrad Scheuber)

115

Bilde alle Imperativformen! Tvori vse oblike velelnika! Atmen Sie tief durch! Atme tief durch! Atmet tief durch!
1381. Bringen Sie mir das Buch! 1382. Trinken Sie oft ein Glas Milch! 1383. Kommen Sie heute Abend zu mir! 1384. Rauchen Sie nicht so viele Zigaretten! 1385. Essen Sie viel Obst! 1386. Setzen Sie sich bitte hin! 1387. Fahren Sie nicht so schnell durch die Stadt! 1388. Freuen Sie sich nicht zu frh! 1389. Nehmen Sie doch den Zug um 9 Uhr! 1390. Bleiben Sie hier! 1391. Bitte treten Sie ein! 1392. Werfen Sie den Brief sofort ein! 1393. Seien Sie nicht so ungeduldig! 1394. Erklren Sie mir das Wort! 1395. Machen Sie keine Fehler! 1396. Fragen Sie Ihren Arzt! 1397. Beginnen Sie sofort mit der Arbeit! 1398. Denken Sie sich eine gute Ausrede aus! 1399. Fliegen Sie nicht zu hoch! 1400. Bringen Sie mir einen Kaffee! 1401. Halten Sie sich aufrecht! 1402. Helfen Sie mir bitte! 1403. Laufen Sie nicht zu weit weg! 1404. Raten Sie nicht, sondern antworten Sie richtig! 1405. Sitzen Sie ruhig! 1406. Waschen Sie sich die Hnde! 1407. Wissen Sie immer, was Sie sagen! 1408. Werfen Sie diesen Brief nicht weg! 1409. Sprechen Sie lauter, damit man Sie hrt! 1410. Rasen Sie nicht durch das Stadtgebiet!

116

Bilde Stze und alle Imperativformen! Tvori stavke in vse oblike velelnika! mitbringen, viel Kuchen!
Bringe] viel Kuchen mit! Bringt viel Kuchen mit! Bringen Sie viel Kuchen mit! 1411. sie, kennen lernen! 1412. abwischen, der Tisch! 1413. beifgen, etwas! 1414. einsteigen, sofort! 1415. zufassen, fest! 1416. belgen, nicht, mich! 1417. bekmpfen, die Krankheit! 1418. zerbrechen, der Spiegel, nicht! 1419. vorsingen, laut! 1420. aufdrehen, der Wasserhahn! 1421. die Fotos, sich ansehen! 1422. seine Fehler, sich rgern, ber, nicht! 1423. nach, sich erholen, der lange Ausflug! 1424. sich nehmen; was, wollen! 1425. nichts, sich vormachen! 1426. nicht, solche Kleinigkeiten, sich zufrieden geben! 1427. eine Pizza, sofort, sich bestellen! 1428. auf, stehen bleiben, die Stelle! 1429. jeder Tag, Rad fahren, die Frhe, in! 1430. nicht, Sommer, voll tanken, in! 1431. zusammensetzen, folgende Wrter! 1432. Graz, in, aussteigen! 1433. der Besuch, absagen! 1434. mit, die Schdlinge, groe Vorsicht, bekmpfen! 1435. morgen, bei, vorbeikommen, ich! 1436. sich nehmen, die Zeit, und, sich ausruhen! 1437. dieses Glas, zerbrechen, nicht! 1438. unten stehende Aussagen, verkrzen! 1439. die Frage, beantworten! 1440. endlich, zuhren!
Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

117

DER KONJUNKTIV KONJUNKTIV


Konjunktiv je naklon, ki ga v nemini uporabljamo za izraanje odvisnosti enega glagolskega dejanja od drugega ali za izraanje razmerja govoreega do povedanega. Lahko ga imenujemo vezni naklon. Slovenina konjunktiva ne pozna, zato ga najvekrat prevajamo s slovenskim povednikom, DA pred povednikom pa nas opozarja, da gre za posebno obliko, ki izraa eljo, monost, zahtevo, dvom, ugotovitev...

DER KONJUNKTIV I
KONJUNKTIV I
Konjunktiv I wird vom Infinitiv Prsens abgeleitet.
Konjunktiv I izpeljujemo iz nedolonika sedanjika.

KONJUGATIONSMUSTER DER VERBEN IM KONJUNKTIV I VZOREC ZA SPREGANJE GLAGOLOV V KONJUNKTIVU I


regelmig fragen sagen unregelmig fahren bleiben Endungen drfen -e -est -e -en -et -en

ich frage ich sage ich fahre du fragest du sagest du fahrest er er er sie frage sie sage sie fahre es es es wir fragen wir sagen wir fahren ihr fraget ihr saget ihr fahret sie fragen sie sagen sie fahren Sie Sie Sie Siehe auch Seite 234! Glej tudi stran 234!

ich bleibe drfe du bleibest drfest er er sie bleibe sie drfe es es wir bleiben wir drfen ihr bleibet ihr drfet sie bleiben sie drfen Sie Sie

GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS I RABA KONJUNKTI VA I


Auer in der indirekten Rede spielt der Konjunktiv I nur eine geringe Rolle. Razen v odvisnem govoru ima konjunktiv I le majhno vlogo. Am hufigsten findet man den Konjunktiv I als Ausdruck eines Wunsches oder einer Aufforderung in Anweisungen und Anleitungen auf Rezepten und in Redewendungen. Dabei steht das konjugierte Verb in der 3. Person. Najpogosteje sreamo konjunktiv I kot izraz elje ali poziva v navodilih na receptih in v reklih in frazah. Pri tem stoji spregani glagol v 3. osebi. 118

Der Konjunktiv I steht immer dann, wenn mit der Erfllung des Wunsches bzw. der Aufforderung zu rechnen ist. Konjunktiv I uporabimo takrat, ko lahko priakujemo izpolnitev elje oz. poziva. Man nehme tglich zweimal drei Trpfchen. Man nehme drei Eier und 150 g Zucker, dann rhre man das Ganze gut durch. Gott sei Dank! Es sei darauf hingewiesen ..., Fr weitere Information wende man sich an das Sekretariat....

DER KONJUNKTIV II
KONJUNKTIV II
Konjunktiv II wird vom Prteritum abgeleitet. Konjunktiv II izpeljujemo iz enostavnega preteklika. Die unregelmigen Verben bekommen, wenn sie umlautfhig sind, den Umlaut und wechseln, wenn sie ablautfhig sind, den Vokal. Nekateri nepravilni glagoli dobijo preglas, nekateri pa menjajo samoglasnik.

KONJUGATIONSMUSTER DER VERBEN IM KONJUNKTIV II VZOREC ZA SPREGANJE GLAGOLOV V KONJUNKTIVU 11


regelmig
Inf. fragen Prt.fragte

ich fragte du fragtest er sie fragte es wir fragten ihr fragtet sie fragten Sie

sagen sagte ich sagte du sagtest er sie sagte es wir sagten ihr sagtet sie sagten Sie

unregelmig fahren bleiben fuhr blieb ich fhre ich bliebe du fhrest du bliebest er er sie fhre sie bliebe es es wir fhren wir blieben ihr fhret ihr bliebet sie fhren sie blieben Sie Sie

Endungen drfen durfte ich drfte du drftest er sie drfte es wir drften ihr drftet sie drften Sie

-e -est -e -en -et -en

Siehe auch Seite 234 und Tabelle aller unregelmigen Verben (Seite 235ff.)! Glej tudi stran 234 in Tabelo vseh nepravilnih glagolov (str. 235ff.)!

In der alltglichen Sprache verwendet man hauptschlich nur Formen des Konjunktivs II der Modal- und Hilfsverben und Verben geben, gehen, kommen, tun, wissen ... V pogovornem jeziku uporabljamo najvekrat le oblike konjunktiva Il modalnih in pomonih glagolov in glagolov T. 119

GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS II RABA KONJUNKTIVA II


Der Konjunktiv II wird dann angewandt, wenn der Sprecher seine Aussage als Aussage ber etwas Vorgestelltes oder nur mglicherweise Existierendes kennzeichnen will.
Konjunktiv II uporabi govorec takrat, ko hoe podati izjavo o neem predstavljenem ali le mogoe obstojeem.

Charakteristisch fr den Konjunktiv II ist die Verbindung mit bestimmten Adverbien wie beinahe, fast, gern[e], vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich ...
Za konjunktiv 11 je znailna povezava z doloenimi prislovi kot T.

Der Konjunktiv II dient zum Ausdruck der Irrealitt und der Potentialitt.
Konjunktiv II uporabljamo za izraanje neresninosti in monosti.

Die einfachen Formen des Konjunktivs II Konjunktiv Prteritum beziehen sich auf Nichtvergangenes (Gegenwart und Zukunft).
Enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika uporabimo, kadar govorimo o nepreteklem (o sedanjosti in prihodnosti)

Das wre schn. Etwas Bses tte sie nicht.... Zusammengesetzte Formen des Konjunktivs II Konjunktiv Plusquamperfekt beziehen sich auf Vergangenes.
Sestavljeni konjunktiv 11 konjunktiv predpreteklika uporabimo, kadar govorimo o preteklem.

Das wre schn gewesen. Etwas Bses htte sie nicht getan....

Der Konjunktiv II kommt in irrealen Aussage-, Frage-, Wunsch-, Konditional- (Siehe S. 174!), Konsekutiv-(Siehe S. 177!) und Komparativstzen (Siehe S. 187!) vor:
Konjunktiv II sreamo v neresninih pripovednih, vpraalnih in elelnih stavkih ter v neresninih pogojnih (str. 174), posledinih (str. 177) in primerjalnih (str. 187) odvisnikih:

> Irrealer Aussage-, Frage- und Wunschsatz


Neresnini pripovedni, vpraalni in elelni stavek

Der Konjunktiv II stellt etwas nur Mgliches oder nur Gedachtes dar und wird oft in sehr hflichen Bitten, in vorsichtigen Feststellungen und in Vermutungen gebraucht.
Konjunktiv II izraa nekaj, kar je le mogoe ali le miljeno. Pogosto ga uporabimo v zelo vljudnih pronjah, previdnih ugotovitvah in v domnevah.

Unsere Firma wre fast gescheitert. Das wre vielleicht schn. Wren Sie so freundlich, mir zu helfen? Ich wnschte, dass Sie zurckkmen. Ich wrde Ihnen empfehlen, dieses Auto nicht zu kaufen. Das drfte stimmen. Das knnte wahr sein. Wenn er jetzt da wre! Wenn sie jetzt endlich kme! ... 120

DER KONDITIONAL Das wrde-Gefge


POGOJNIK
WRDE-dopolnilo Anstatt des einfachen bzw. zusammengesetzten Konjunktivs II kann man die Formen des Konditionals einsetzen. Diese Formen unterscheiden sich in ihrer Bedeutung nicht von denen des Konjunktivs II. Namesto enostavnega oz. sestavljenega konjunktiva II lahko uporabimo oblike pogojnika. Te oblike se v pomenu ne razlikujejo od oblik konjunktiva II. Der Konditional wird immer hufiger angewandt, vor allem in der alltglichen Sprache und in Fllen, wo der Konjunktiv nicht vom Indikativ unterschieden werden kann. Pogojnik uporabljamo vedno pogosteje, predvsem v pogovornem jeziku in primerih, kjer se konjunktiv ne razlikuje od povednika.

Konditional I Pogojnik I
Der Konditional I wird mit wrden und dem Infinitiv Prsens gebildet. Pogojnik I tvorimo z WRDEN in nedolonikom sedanjika. ich wrde du wrdest schreiben er sehen sie wrde lernen es laufen wir wrden kommen ihr wrdet erkranken sie wrden Sie

Konditional II Pogojnik Il
Der Konditional II wird mit wrden und dem Infinitiv des Perfekts gebildet. . Pogojnik II tvorimo z WRDEN in nedolonikom sestavljenega preteklika. ich wrde du wrdest geschrieben haben sie wrde es wir wrden ihr wrdet sie wrden Sie gesehen haben gelernt haben gelaufen sein gekommen sein erkrankt sein

Bezieht man sich auf Nichtvergangenes (Gegenwart und Zukunft), so setzt man den einfachen Konjunktiv II Konjunktiv Prteritum oder den Konditional I. e govorimo o nepreteklem (o sedanjosti in prihodnosti), uporabimo enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika ali pogojnik 1. Bezieht man sich auf Vergangenes, so setzt man den zusammengesetzten Konjunktiv II Konjunktiv Plusquamperfekt oder den Konditional II. Kadar govorimo o preteklem, uporabimo sestavljeni konjunktiv 11 konjunktiv predpreteklika ali pogojnik II. Nichtvergangen Vergangen Nepreteklo Preteklo Konjunktiv Prteritum = Konditional I Konjunktiv Plusquamperfekt = Konditional II Ich lge. = Ich wrde lgen. Ich htte gelogen. = Ich wrde gelogen haben. Sie fragte. = Sie wrde fragen. Sie htte gefragt. = Sie wrde gefragt haben. Er fhre. = Er wrde fahren. Er wre gefahren. = Er wrde gefahren sein. 121

Bilde Stze nach folgenden Mustern!


Tvori stavke po vzorcih!

Sie bleibt lange dort. Ich bliebe nicht co lange dort.


1441. Robert kam nicht pnktlich. Anna ... 1442. Sie wei es genau. Er ... 1443. Sabine tut das gern. Klaus ... 1444. Patrick hat viel Zeit gehabt. Maria 1445. Du gehst einfach weg. Ich ... 1446. Eva musste zu Hause bleiben. Werner ... 1447. Anna ging frh zu Bett. Robert ... 1448. Sie fahren ans Meer. Wir ... 1449. Sie kommt zu spt zur Vorlesung. Ich ... 1450. Robert fand den Fehler sofort. Eva ...

Bleiben Sie stehen! Wrden Sie bitte Stehen bleiben!


1451. Reichen Sie mir das Brot und die Butter! 1452. Sieh dir das an! 1453. Vertragt euch! 1454. Stehen Sie auf! 1455. Fragen Sie ihn, ob er kommt! 1456. Entschuldige dich! 1457. Folge mir! 1458. Feiern Sie mit uns! 1459. Leihe mir deinen Fller! 1460. Gib mir das Buch zurck!

Sie kommt heute nicht. Wenn Sie doch heute kme!


1461. Er hat keine Zeit. 1462. Es ist nicht leicht. 1463. Du hast mich nicht gefragt. 1464. Anna ist krank. 1465. Die Zeit vergeht zu schnell. 1466. Sie hat das nicht gewusst. 1467. Es ist schon sehr spt. 1468. Er hat das rote Licht bersehen. 1469. Es tut so schrecklich weh. 1470. Ich habe mein Heft mit den Hausaufgaben zu Hause vergessen.

122

DIE INDIREKTE REDE ODVISNI GOVOR


In der indirekten Rede wird eine uerung nicht unmittelbar, sondern mittelbar wiedergegeben, von ihr wird berichtet. Der Hrer dieser uerung wird zum Sprecher und berichtet ber das Gehrte. V odvisnem govoru obnavljamo neko izjavo posredno, o njej poroamo. Poslualec te izjave postane govorec in poroa o tistem, kar je slial. Die indirekte Rede wird in der Regel durch ein Verb des Sagens, Bittens, Meinens, Fragens u. . eingeleitet. Sie ist vor allem die Sprache des Berichtes und die Sprache amtlicher Niederschriften. Odvisni govor praviloma vpeljemo z glagolom govorjenja, pronje, mnenja, vpraanja ipd. Odvisni govor je predvsem jezik poroila in jezik uradnih zapisov.

UMWANDLUNG DER DIREKTEN REDE IN DIE INDIREKTE REDE SPREMINJANJE PREMEGA GOVORA V ODVISNI GOVOR
Der Normalmodus der indirekten Rede ist der Konjunktiv I. Nur wo sich die Konjunktivform I von der Indikativform nicht unterscheidet, setzt man den Konjunktiv II. Osnovni glagolski naklon odvisnega govora je konjunktiv 1. Le ko se oblika konjunktiva 1 ne razlikuje od oblike povednika, uporabimo konjunktiv II.

PERSONENVERSCHIEBUNG SPREMINJANJE OSEB


Die Personal- und die Possessivpronomina verndern in der indirekten Rede sinngem ihre Personalform. Je nach der Redesituation steht fr die erste Person meist die Dritte, fr die Zweite meist die Erste usw. V odvisnem govoru smiselno zamenjamo oblike osebnih in svojilnih zaimkov. Odvisno od razmer postavimo namesto prve osebe najvekrat tretjo, namesto druge prvo itd. Klaus sagt: 112 wei nichts davon. -> Klaus sagt, dass ei nichts davon wisse. Anna sagte: Ich liebe meine Eltern. 4 Anna sagte, dass sie ihre Eltern liebte. Eya sagte zu mir: nu schreibst schnell. i -> Eya sagte zu mir, dass ich schnell schriebe....

VERSCHIEBUNG VON LOKAL- UND TEMPORALADVERBIEN SPREMINJANJE PRISLOVOV KRAJA IN ASA


Die Lokal- und Temporaladverbien werden in der indirekten Rede sinngem verndert.
V odvisnem govoru smiselno spremenimo prislove kraja in asa.

Robert sagte: Ich bleibe hier. - Robert sagte, er bliebe dort. Eva hat gesagt: Ich gehe morgen ins Kino. - Eva sagt, sie gehe morgen/am nchsten Tag ins Kino.... 123

ZEITVERSCHIEBUNG SPREMINJANJE ASA


Indirekte Rede im Konjunktiv I Konjunktiv II ich, wir, sie [Pl.] Prsens Er sagte: Wir sprechen noch darber. Prsens Er sagte, dass w'r noch da- rber sprechen/sprchen/ sprechen wrden.
[1. P. Sg., 1., 3. P. Pl.]

Prteritum

ich, wir, sie [Pl.]

~
Er sagte: Sie sprachen die ganze Zeit.

Perfekt

[1.P.Sg.,1.,3.P.Pl.]

Er sagte, dass sie die gan- !Plusquamperfekt ze Zeit gesprochen haben/ gesprochen htten/[gesprochen haben wrden]. ich, wir, sie [Pl.] Perfekt
[1. P. Sg., 1., 3. P. Pl.]

Perfekt Er sagte: Wir haben nicht gesprochen.

Er sagte, dass wir nicht ge- Plusquamperfekt; 4 sprochen haben/gesprochen htten/[gesprochen haben wrden]. ich, wir, sie [Pl.]

Plusquamperfekt

Perfekt

[1. P. Sg., 1., 3. P. PI.]

Er sagte: Sie hatten die ganze Zeit Er sagte, dass sie die gan- !Plusquamperfekt: gesprochen. - ze Zeit gesprochen haben/ gesprochen htten/[gesprochen haben wrden]. ich, wir, ihr, sie [Pl.] Futur I Er sagte: Sie werden die ganze Zeit schweigen.

Futur I Er sagte, dass sie die ganze Zeit schweigen werden/ schweigen wrden.

[1. P. Sg., 1., 2., 3. P. PI.]

Konditional I
[Futur 1]

Futur II

Futur II

ich, wir, ihr, sie [PI.] [1. P. Sg., 1., 2., 3. P. Pl.]

Konditional II II] Er sag e: Sie werden die ganze Er sagte, dass sie die [Futur II] Zeit geschwiegen haben. -+ ganze Zeit geschwiegen haben werden/geschwiegen haben wrden. 124

Konjunktiv I oder Konjunktiv II?


Konjunktiv I ali konjunktiv II? Den Konjunktiv I verwendet man, wenn seine Formen eindeutig sind: Konjunktiv 1 uporabimo, kadar ima glagol nedvoumne oblike: > alle Formen des Verbs sein vse oblike glagola SEIN > alle Singularformen: drfen, knnen, mgen, mssen, sollen, wissen und wollen vse oblike ednine glagolov T > 3. Person Singular der brigen Verben 3. oseba ednine ostalih glagolov Den Konjunktiv II verwendet man, wenn sich die Formen des Konjunktivs I nicht von denen des Indikativs unterscheiden Konjunktiv!! uporabimo, kadar se oblike konjunktiva 1 ne razlikujejo od oblik povednika. Konditional wird nur gewhlt, um Missverstndnisse wegen der gleichen Formen des Prteritums und des Konjunktivs II zu vermeiden. Sonst whlt man eher Konjunktiv l 1. Pogojnik uporabimo samo takrat, ko lahko zaradi enakih oblik enostavnega preteklika in konjunktiva II pride do nesporazumov. Drugae raji uporabimo oblike konjunktiva II. Stehen in der direkten Rede Formen des Konjunktivs II, so bleiben sie in der indirekten Rede erhalten. e v premem govoru naletimo na oblike konjunktiva Il , le-te obrimo tudi v odvisnem govoru.

UMWANDLUNG DER SATZARTEN SPREMINJANJE VRST STAVKOV Umwandlung des Aussagesatzes


Spreminjanje pripovednega stavka Die uerung wird als Nebensatz zu dem Hauptsatz der Redeeinleitung eingefgt. Die Konjunktion ist dass. Sie kann weggelassen werden, wobei sich die Wortfolge ndert. Izjavo zapiemo kot odvisni stavek k spremnemu stavku (ki je glavni stavek). Veznik je DASS (da). Le-tega lahko izpustimo, pri emer se spremeni vrstni red besed. Anna behauptet: Ich wei nichts davon. 9 Anna behauptet, dass sie nichts davon wisse. -> Anna behauptet, sie wisse nichts davon....

125

Umwandlung des Fragesatzes Spreminjanje vpraalnega stavka > Ergnzungsfrage Wortfrage Dopolnjevalno vpraanje Wenn der Fragesatz mit einem Fragewort gestellt ist, dann bleibt das Fragewort in der indirekten Rede dasselbe. e je vpraalni stavek postavljen z vpraalnico, le-ta ostane v odvisnem govoru ista. Robert fragte Eva: Wohin gehst du am Montag? 4 Robert fragte Eva, wohin sie am Montag ginge. Anna fragt Klaus: Von wem hast du das Buch bekommen? 4 Anna fragt Klaus, von wem er das Buch bekommen habe.... > Entscheidungsfrage Satzfrage Odloevalno vpraanje Wenn der Fragesatz ohne ein Fragewort gestellt ist, dann beginnt der Fragesatz in der indirekten Rede mit der Konjunktion ob. e se vpraalni stavek zane brez vpraalnice, ga v odvisni govor vpeljemo z veznikom OB (ali, e). Klaus fragt Anna: Kommst du mit ins Kino? > Klaus fragt Anna, ob sie mit ins Kino komme.... Umwandlung des Aufforderungssatzes Spreminjanje velelnega stavka Ein Imperativ (Sprich!, Iss!, Esst! Geht!, Nehmt! ...) kann als solcher nicht in die indirekte Rede umgesetzt werden. Hier ist eine Umschreibung notwendig: Velelnika kot takega ne moremo spremeniti v odvisni govor, zato ga moramo zapisati v drugani obliki: > bei einer freundlichen Bitte mit dem Modalverb mgen pri prijazni pronji z modalnim glagolom MGEN Anna bittet Klaus: Reiche mir bitte das Brot! 4 Anna bittet Klaus, er mge ihr [bitte] das Brot reichen. Der Schler bat die Lehrerin: Geben Sie mir bitte noch ein bisschen Zeit! 4 Der Schler bat die Lehrerin, sie mge ihm noch ein bisschen Zeit geben. > bei einem Befehl mit dem Modalverb sollen oder mit haben/sein + Infinitiv mit zu pri ukazu z modalnim glagolom SOLLEN ali s HABEN/SEIN + nedolonik z ZU Der Lehrer befahl mir: Schreib die Hausaufgaben noch heute! .4 Der Lehrer befahl mir, ... ... ich solle die Hausaufgaben noch am gleichen Tag schreiben. ... ich htte die Hausaufgaben noch am gleichen Tag zu schreiben. ... die Hausaufgaben seien noch am gleichen Tag [von mir] zu schreiben. Ihr Vater schrie: Zieh die Schuhe aus! 4 Ihr Vater schrie, ... sie solle die Schuhe ausziehen. ... sie habe die Schuhe auszuziehen. ... die Schuhe sind [von ihr] auszuziehen. 126

Setze in die indirekte Rede!


Zapii v odvisnem govoru!

Eva sagte: Ich komme nicht mit. Eva Sagte, Sie komme nicht mit.
1471. Robert erzhlte: Als ich in Wien lebte, ging ich fast jeden Abend ins Kino, wo ich

oft meine Freunde traf.


1472. Frau Lang sagte zu mir: Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen und siehst

sehr mde aus. Nach dem Mittagessen wirst du dich hinlegen und ein bisschen schlafen.
1473. Er fragte sie: Was machst du, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?

Wann wirst du zu mir kommen?


1474. Meine Freundin bat mich: Leihe mir bitte dieses Buch bis morgen! 1475. Der Lehrer sagte zu den Schlern: Seid ruhig und hrt zu! 1476. Die Mutter sagte zu ihrer Tochter: Geh in den Keller und bringe Kartoffeln und

pfel! Und mach die Tr zu!


1477. Werner sagte: Ich liebe meine Freundin. Ich werde sie nie verlassen. 1478. Ein Fremder fragte mich: Entschuldigen Sie bitte, knnten Sie mir bitte den Weg

zum Bahnhof zeigen? Ich habe mich verlaufen.


1479. Meine Mutter bat mich: Bringe mir ein Glas Wasser! 1480. Der Arzt fragte ihn: Was fehlt dir? Fhlst du dich nicht wohl? 1481. Der Vater sagte: Es ist kein Platz fr einen Hund in der Wohnung. 1482. Maria erzhlte: Ich traf meine alte Freundin, und wir gingen in ein Cafe. 1483. Patrick sagte: Ich kann diese Aufgabe schnell lsen. 1484. Eva schwtzte: Nchste Woche kommt mein Onkel aus Amerika. Er wird mir

sicher eine groe Puppe mitbringen.


1485. Robert sagte: Ich will noch heute diesen Brief absenden. 1486. Sabine sagte zu mir: Komm morgen unbedingt zu der Party! 1487. Anna sagte: Wir konnten gestern Abend nicht mehr zu dir kommen, denn wir

bekamen noch einen Besuch.


1488. Evas Mutter sagte: Eva ist nicht zu Hause. Sie ist ins Schwimmbad gegangen. 1489. Robert sagte: Ich muss bis morgen zwei Aufstze schreiben. 1490. Anna fragte Klaus: Wie geht es deiner Mutter? Ist sie schon gesund? 1491. Mein Onkel erzhlte: Hier stand frher ein altes Haus. 1492. Ein Reporter berichtete: Die Demonstranten sind verhaftet worden. 1493. Eva sagte: Morgen fahren wir zu meiner Gromutter.

127

Setze in die indirekte Rede!


Zapii v odvisnem govoru!

Die Mutter fragte sie: Wo hast du deine Bcher?


Die Mutter fragte Sie, wo Sie ihre Bcher habe. 1494. Sie klagte: Mein Stiefvater befiehlt mir immer, wie ich mich verhalten muss." 1495. Er sagte zu mir: Ich bitte dich auch diesmal um deine Hilfe. 1496. Sie sagte: Ich denke, dass wir richtig gehandelt haben. 1497. Sie schwrmte: Ich darf mir ein Kleid selbst aussuchen. 1498. Er sagte: Ich esse viel zu ungesund. 1499. Er sagte zu ihr: Ich fahre bers Wochenende weg. Willst du mitkommen? 1500. Die Mutter sagte zu ihm: Fliege nicht zu hoch! 1501. Sie sagte zu mir: Du betrgst mich immer wieder. 1502. Er sagte zu ihr: Ich gebe dir morgen das Geld zurck. 1503. Sie sagte: Ich helfe, wo ich nur kann. 1504. Er sagte: Ich half, wo ich nur konnte. 1505. Ich sagte: Ich helfe, wo ich nur kann. 1506. Sie sagte: Wir kommen ein bisschen spter zu der Party. 1507. Er fragte mich: "Kannst du mir helfen? 1508. Sie sagte: Ich lade euch zum Essen ein. 1509. Er sagte zu dir: Ich werde dich nicht im Stich lassen. 1510. Sie bat mich: Stehen Sie bitte auf! 1511. Sie bat uns: Steht bitte auf! 1512. Er sagte: Ich muss jetzt nach Hause gehen. 1513. Auf dem Rezept stand: Man nimmt dreimal am Tag zwei Kapseln. 1514. Sie erzhlte: Ich sah ihn von weitem auf mich zukommen. Ich konnte aber nicht

weglaufen.
1515. Sie fragte mich: Wann kommst du zurck?" 1516. Ich sagte: Ich tue das ungern, aber ich kann nicht anders. 1517. Sie sagten: Die Kinder schrieen die ganze Nacht und wir konnten nicht

einschlafen.
1518. Sie fragte: Wohin fahren wir? Und wann kommen wir zurck? 1519. Sie Fragte: Kommt ihr mich besuchen? 1520. Er sagte: Ich knnte mir das sehr gut vorstellen. 1521. Der Hausmeister sagte: Etwaige Schden sind sofort zu melden! 1522. Sie sagte: Ich will nicht hier bleiben. Ich will nach Hause gebracht werden. 1523. Er sagte: Ich wurde immer geschlagen.

128

Setze in die indirekte Rede! Zapii v odvisnem govoru! Eva fragte ihn: Wo hast du deine Bcher? Eva fragte ihn, wo er Seine Bcher habe.
1524. Der Bauer sagte: Es hat fnf Tage stark geregnet und alle Bche sind zu

Flssen geworden. Das Wasser steht auf den Feldern, und in den Straen des Dorfes fhrt man mit Khnen. Aber der Regen hat aufgehrt, und das Wasser wird wieder fallen.
1525. Mnchhausen erzhlte: Whrend meiner Reise nach Russland traf ich einmal

einen sehr schnen Fuchs. Ich hob leise meine Flinte, aber ich schoss nicht. Ich wollte mit der Kugel kein Loch in das schne Fell schieen. Ich nahm also einen Nagel und steckte ihn statt der Kugel ins Gewehr, und erst dann schoss ich auf den Fuchs.
1526. Eine Frau mit drei Kindern fragte den Schaffner: Wann fhrt der Zug nach

Berlin? Wo muss ich umsteigen und wie lange mssen wir auf den Anschluss warten? Sie fragte weiter: Ist der Zug sehr voll und gibt es vielleicht ein Abteil fr Mutter und Kind?
1527. Patrick Lang schrieb seinen Eltern: Jetzt bin ich seit zwei Wochen in Wien. Die

Vorlesungen sind sehr interessant, und ich kann fast alles verstehen, was die Professoren sagen. Besucht mich doch bitte einmal! Es ist sehr schn hier.
1528. Die Wissenschaftler des Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta

berichten: In den USA entwickelt sich AIDS zur Todesursache Nr. 1 bei Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren. Eine HIV-Infektion stand bei den Frauen zwischen 25 und 44 Jahren mit 4,8 Prozent an sechster, bei den Mnnern mit 16,5 Prozent schon an zweiter Stelle, bertroffen hier nur noch von der Todesursache Unflle. Die Stdte und Staaten, in denen junge Mnner vorzugsweise von AIDS dahingerafft wurden, verteilen sich ber die ganzen Vereinigten Staaten. Dagegen konzentrieren sich die 9 Stdte, in denen es fr Frauen die fhrende Todesursache war, auf die Ostkste. Das spiegelt die unterschiedlichen Infektionsweisen wider: Bei Mnnern ist es am hufigsten der berall verbreitete homosexuelle Verkehr, bei Frauen der Drogenkonsum oder Verkehr mit drogenabhngigen Mnnern.
1529. Mein Vater sagt zu mir: Rume dein Zimmer auf! Danach gehst du in die Stadt

und kaufst alles Ntige. Aber komme rechtzeitig zum Mittagessen zurck! Wir werden nicht auf dich warten.
1530. Sie hat uns mitgeteilt: Ich werde morgen vielleicht kommen.

129

DAS PASSIV TRPNIK


Das Passiv ist die Aktionsform des Verbs, die zum Ausdruck bringt, dass mit dem Subjekt etwas geschieht. Was im Aktiv als Ttigkeit angesehen wird, erscheint im Passiv als Geschehen. Es handelt sich also um denselben Vorgang, den man von zwei Punkten aus betrachten kann. Trpnik je glagolski nain, ki nam pove, da se z osebkom nekaj dogaja. Kar v tvorniku nastopa kot dogajanje, nastopi v trpniku kot dogodek ali stanje. V obeh primerih govorimo o enem samem dejanju, ki pa ga lahko opazujemo iz dveh zornih kotov. Im Passivsatz wird das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt. Der Tter bleibt der gleiche. V trpniku se predmet v toilniku tvornika spremeni v osebek. Storilec dejanja ostane isti. Subjekt Osebek Der Lehrer > Der Schler Der Brieftrger > Der Brief prft wird bringt wird [vom Lehrer] der Frau den Brief. gebracht. Dativobjekt Predmet v dajalniku Akkusativobjekt Predmet v toilniku den Schler. geprft.

der Frau [vom Brieftrger]

Er hilft dem Verletzten. > Dem Verletzten wird [von ihm] geholfen. Die Gste tanzten. -4 Von den Gsten wurde getanzt. [Es wurde [von Gsten] getanzt.]

PASSIVBILDUNG TVORJENJE TRPNIKA


Das Passiv wird mit den Hilfsverben werden oder sein und dem Perfektpartizip gebildet. Im Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II heit das Partizip des Hilfsverbs worden (ge-worden). Trpnik tvorimo s pomonima glagoloma WERDEN ali SEIN in delenikom sestavljenega preteklika. V sestavljenem pretekliku, predpretekliku in dovrnem" prihodnjiku je oblika delenika sestavljenega preteklika pomonega glagola WORDEN (ge-worden). Der Tter, der Urheber Storilec, vrilec

In der Regel wird der Tter mit der Prposition von angeschlossen. In Fllen wo es sich nicht um den eigentlichen Tter handelt, oder wo der Tter im Auftrag eines anderen handelt, wird die Prposition durch [mit] gebraucht. Praviloma imenujemo storilca s prikljuenim predlogom VON. V primerih, ko ne govorimo o dejanskem storilcu ali ko storilec vri nalogo koga drugega, uporabimo predlog DURCH [MIT]. 130
Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

Das kranke Kind wird von der Gromutter gepflegt. Der Baum wurde vom Blitz getroffen. Er wurde durch eine wartende Studentengruppe aufgehalten. (Die wartende
Studentengruppe lie ihn, ohne es zu beabsichtigen, nicht weiterkommen./akajoa"skupina tudentov mu ni dovolila (nehote), da bi priel naprej.) Er wurde von einer Studentengruppe aufgehalten. (Die Studentengruppe hielt ihn fest./Skupina tudentov ga je [zajdrala.) Das Gelnde wurde durch Polizisten gesichert. (Die Regierung gab den Auftrag es zu tun./To nalogo je naloila vlada.) Sie wurde von Peter durch einen Boten verstndigt....

Transitive Verben knnen das Passiv auch ohne der Nennung des Tters bilden. Prehodni glagoli lahko tvorijo trpnik tudi brez imenovanja storilca. Das Buch wird dem Schler berreicht. Der Aufsatz wird geschrieben. Dem Verletzten wurde geholfen.... Bei intransitiven Verben, soweit sie berhaupt ein Passiv bilden knnen, stellt das Passiv den reinen Vorgang dar. Pri neprehodnih glagolih, v kolikor ti sploh lahko tvorijo trpnik, predstavlja trpnik isto dejanje. Uns wurde geholfen. Auf dem Spielplatz wurde gespielt. In der Discothek wurde getanzt....

DAS VORGANGSPASSIV - Das werden-Passiv


TRPNIK DEJANJA - WERDEN-frpnik
Das Vorgangspassiv, oder auch werden-Passiv genannt, stellt ein Geschehen dar, jedoch ohne den Schwerpunkt auf den Handelnden zu legen. Trpnik dejanja predstavlja neko dejanje, ne da bi postavil storilcav ospredje. Die Tr wird geffnet. Das Haus wurde gebaut. Das Fenster ist geffnet worden. Die Bume sind gefllt worden. Die Blumen werden den Frauen berreicht werden....

DAS ZUSTANDSPASSIV - sein-Passiv


TRPNIK STANJA - SEIN-trpnik
Das Zustandspassiv, oder auch sein-Passiv genannt, schildert das Ergebnis einer Ttigkeit als Zustand. Trpnik stanja predstavlja rezultat neke dejavnosti kot stanje. Die Tr ist geffnet. Das Haus war gebaut. Das Fenster ist geffnet gewesen. Die Bume sind gefllt gewesen....

VERBEN OHNE PASSIVFHIGKEIT GLAGOLI BREZ MONOSTI TVORJENJA TRPNIKA


Nicht alle Verben knnen das Passiv bilden. Vsi glagoli ne morejo tvoriti trpnika. 131

Einige Verbgruppen, die nicht passivfhig sind: Nekaj skupin teh glagolov: > In der Regel alle reflexiven Verben. Praviloma vsi povratni glagoli. Ich wasche mich. (Nicht mglich: Ich werde von mir gewaschen.) Er freut sich darber.... (Nicht mglich: Darber wird sich von ihm gefreut.) > Intransitive Verben, die ihre zusammengesetzten Zeiten mit dem Hilfsverb sein bilden. Nicht passivfhig sind auch diejenigen intransitiven Verben, die nicht mit dem Pronomen man verbunden werden knnen. Neprehodni glagoli, ki tvorijo sestavljene ase s pomonim glagolom SEIN. Trpnika ne morejo tvoriti tudi tisti neprehodni glagoli, ki jih ne moremo povezati z zaimkom MAN. Wir sind angekommen. (Nicht mglich: Von uns ist angekommen worden.) Ich liege im Bett. ... (Nicht mglich: Von mir wird im Bett gelegen.) schmecken - nicht mglich: man schmeckt jemandem beruhen - nicht mglich: man beruht jemandem.... > Verben, die mit dem Akkusativobjekt einen Krperteil oder ein Kleidungsstck bezeichnen, oder eine Menge oder einen Betrag angeben. Glagoli, ki s predmetom v toilniku oznaujejo del telesa ali del obleke ali navajajo koliino ali znesek. Er schttelt den Kopf. (Nicht mglich: Der Kopf wird von ihm geschttelt.) Das Gef enthlt 2 Liter Wasser. (Nicht mglich: 2 Liter Wasser werden vom Gef enthalten.) Das Kilo kostet 3 Mark. ... (Nicht mglich) Verben der haben-Beziehung und Verben kennen und wissen, wenn das Akkusativobjekt einen Gedankeninhalt oder etwas Gewusstes bezeichnet. Glagoli, ki izraajo lastnino in glagola KENNEN (poznati) in WISSEN (vedeti), e predmet v toilniku izraa miselno vsebino" ali nekaj vedenega". Er hat ein neues Auto. (Nicht mglich: Ein neues Auto wird von ihm gehabt.) Ihm gehrt die halbe Stadt. (Nicht mglich: Die halbe Stadt wird von ihm gehrt.) Er besitzt ein groes Gelnde. (Nicht mglich: Ein groes Gelnde wird von ihm besessen.) Sie kennt alle Formeln. (Nicht mglich: Alle Formeln werden von ihr gekannt.) Er wei das nicht mehr. (Nicht mglich: Das wird von ihm nicht mehr gewusst.) Sie verlor den Verstand. ... (Nicht mglich: Der Verstand wurde von ihr verloren.) > Der unpersnliche Ausdruck es gibt. Neosebni izraz ES GIBT. Es gibt Tausende von Tierarten. (Nicht mglich: Tausende von Tierarten werden gegeben.) Es gibt viele Mglichkeiten.... (Nicht mglich: Viele Mglichkeiten werden gegeben.) > Modalverben (Siehe auch Seite 134!) Modalni glagoli (Glej tudi stran 134!) .'. Er kann Deutsch. (Nicht mglich: Deutsch wird von ihm gekonnt.) Sie mag ihren Nachbarn sehr. ... (Nicht mglich: Ihr Nachbar wird von ihr sehr gemocht.) 132

Vorgangspassiv werden-Passiv / Trpnik dejanja


Zeitform

as
Prsens ..._.._.._ ....................

AKTIV TVORNIK
Der Lehrer prft den Schler.

PASSIV

TRPNIK .._._.._....._...._._. Der Schler wird [vom Lehrer] geprft. Der Schler wurde [vom Lehrer] geprft. Der Schler ist [vom Lehrer] geprft worden. Der Schler war [vom Lehrer] geprft worden. Der Schler wird [vom Lehrer] geprft werden.

Prteritum Perfekt
Plusquamperfekt

Der Lehrer prfte den Schler. Der Lehrer hat den Schler geprft. Der Lehrer hatte den Schler geprft. Der Lehrer wird den Schler prfen.

Futur I Futur II

Der Lehrer wird den Schler gefprft haben. !. Der Schler wird [vom Lehrer] geprft worden sein.

Zustandspassiv sein-Passiv / Trpnik stanja


Zeitform as Prsens Prteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I
Futur II

AKTIV TVORNIK
Der Arzt impft den Patienten.

PASSIV TRPNIK Der Patient ist [vom Arzt] geimpft. Der Patient war [vom Arzt] geimpft. Der Patient ist [vom Arzt] geimpft gewesen. Der Patient war [vom Arzt] geimpft gewesen. Der Patient wird [vom Arzt] geimpft sein.

Der Arzt impfte den Patienten. Der Arzt hat den Patienten geimpft. Der Arzt hatte den Patienten geimpft. Der Arzt wird den Patienten impfen.

Der Arzt wird den Patienten geimpft haben. Der Patient wird [vom Arzt] geimpft gewesen sein.

DAS PASSIV MIT MODALVERBEN TRPNIK Z MODALNIMI GLAGOLI


Eine Passivbildung mit Modalverben ist nur dann mglich, wenn das Modalverb in Verbindung mit einem Vollverb steht. Z modalnimi glagoli lahko tvorimo trpnik, le e stoji modalni glagol skupaj s polnopomenskim glagolom. Zeitform
as

AKTIV
TVORNIK

PASSIV
TRPNIK

Prsens

Der Polizist kann den Dieb


festnehmen.

Der Dieb kann [vom Polizisten]


festgenommen werden.

Prteritum Der Polizist konnte den Dieb


festnehmen.

Der Dieb konnte [vom Polizisten]


festgenommen werden.

Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II

Der Polizist hat den Dieb


festnehmen knnen.

Der Dieb hat [vom Polizisten] festgenommen werden knnen. Der Dieb hatte [vom Polizisten] festgenommen werden knnen. Der Dieb wird [vom Polizisten] festgenommen werden knnen.

Der Polizist hatte den Dieb


festnehmen knnen.

Der Polizist wird den Dieb


festnehmen knnen.

Der Polizist wird den Dieb Der Dieb wird [vom Polizisten] festgenommen haben knnen. festgenommen werden sein knnen.

\Nahre Nchstenliebe ist. dem Menschen, dessen Arbeit man mitmachen muss. whrend er sich am Strand in der Sonne aalt. aus ehrlichem L.ierzen einen schonen Urlaub zu wnschen. (. V) \Nenn alle die erste Violine spielen wollten, wrden wir nie ein Orchester zusammenbekommen. (Robert Schumann) Ich halte es fr einen geringeren Schaden, aLL sein C'ut zu verlieren als einen getreuen Freund. (Martin Luther) Per grte aller Fehler ist, nur deshalb nichts zu unternehmen. weil man immer nur ein kleines bisschen machen kann. Tu, was du kannst. (S. S.) Es tut weh, sich mit Mittelmigkeit begngen zu mssen, wenn das Vollkommene in Reichweite Liegt. (Isaac P. Israeli) Ein Edelstein wird ohne Reiben nicht blank, ein Mensch ohne Prfungen nicht vollkommen. (Chinesisches Sprichwort)

134

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verndern!


Tvori trpnik, ne da bi spremenil as!

Man half uns. Uns wurde geholfen.


1531. Robert kauft einen Anzug. 1532. Der Brieftrger bringt einen Brief. 1533. Die Angestellte des Reisebros bot dem Herrn mehrere Reisen an. 1534. Das Reisebro hat die Fahrkarten bestellt. 1535. Das Reisebro hat die Ausflge organisiert. 1536. Werner hat den kleinen Jungen beobachtet. 1537. Man hat meinen Wagen gestohlen. 1538. Man hat mir nicht geantwortet. 1539. Niemand hat mir geholfen. 1540. Heute tanzen wir bis Mitternacht. 1541. Wir lachten herzlich ber diese Geschichte. 1542. Man begrte uns freundlich. 1543. Der Arbeiter bat mich um eine Zigarette. 1544. Der Lehrer fragte ihn nach seiner neuen Adresse. 1545. Der Vater brachte sie zum Bahnhof. 1546. Sie haben mich nicht gesehen. 1547. Er hatte euch zum Abendessen eingeladen. 1548. Ihr werdet mich sicher nach Hause bringen. 1549. Der Vater beobachtet die Kinder. 1550. Robert liest ein Buch. 1551. Ich kaufe eine Fahrkarte. 1552. Der Lehrer prft die Schlerin in Mathematik. 1553. Der Arzt heilt die Kranken. 1554. Maria ruft mich an. 1555. Sie haben das Ende gefeiert. 1556. Maria ruft mir zu. 1557. Wir haben viele Zigaretten geraucht. 1558. Wir haben Brot und Butter gegessen. 1559. Er erzhlte eine Geschichte. 1560. Der Lehrer hat mich gefragt.

135

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verndern!


Tvori trpnik, ne da bi spremenil das! '

Die Mutter verpflegt das kranke Kind. Das kranke Kind wird von der Mutter verpflegt.
1561. Der Lehrer fragt ihn. 1562. Anna schreibt einen Brief. 1563. Er bietet dem Gast eine Tasse Tee an. 1564. Wir schlieen die Fenster und die Tr. 1565. Anna liest das Telegramm. 1566. Er gab dem Mann die Uhr zurck. 1567. Wir mssen die Maschine sofort reparieren. 1568. Man stellte uns unmgliche Bedingungen. 1569. Man hat alle Kranken sofort untersucht. 1570. Mein Vater hat mir den Wagen gekauft. 1571. Man spricht viel ber ihn. 1572. Der Gast muss seine Rechnung bezahlen. 1573. Hier drfen Sie nicht rauchen. 1574. Vor morgen Abend knnen wir die Anlage nicht liefern. 1575. Wir haben den Betrag leider nicht zahlen knnen. 1576. Man sucht berall den kleinen Hund. 1577. Der Vater kann den Kindern den Besuch dieses Filmes nicht erlauben. 1578. Ein Freund musste ihm die teuere Fahrkarte nach Berlin bezahlen. 1579. Ich werde daseuch leider nicht gebrauchen knnen 1580. Du hast sie ihm vorstellen sollen. 1581. Drfen wir diesen Kuchen essen? 1582. Der Professor musste das Wort wiederholen. 1583. Ihr sollt sie in Ruhe lassen. 1584. Die Schler mssen fr die Prfung ordentlich lernen. 1585. Die Nachbarin hat das Zimmer ausrumen mssen.

1586. Ich muss einen langen Brief schreiben. 1587. Mein Vater musste in der Firma schwer arbeiten.
1588. Der Polizist hat den Dieb verhaften knnen. 1589. Manche Vlker feiern den 1. Mai als den Tag der Arbeit. 1590. Die Einwanderer grndeten eine neue Stadt.

136

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verndern!


Tvori trpnik, ne da bi spremenil as!

Der Blitz trifft den Baum. Der Baum wurde vom Blitz getroffen.
1591. Die Lehrerin musste die Aufgaben korrigieren. 1592. Hoffentlich wird die Polizei den Mrder bald fassen. 1593. Die Menschen werden immer die groen Helden verehren. 1594. Die Hygiene besiegte viele Krankheiten. 1595. Manche Krankheiten werden die rzte vielleicht niemals heilen knnen. 1596. Das schreckliche Erdbeben zerstrte die halbe Stadt. 1597. Werden die Schler die Aufgaben ordentlich machen? 1598. Professor Mller wird den Vortrag halten. 1599. Ein Grobrand hat mehrere Stadtteile vllig vernichtet. 1600. Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden. 1601. Die Maschine hat dem Arbeiter die Hand zerquetscht. 1602. Der Hausmeister schliet nachts das Haustor. 1603. Der Staatsanwalt fragt den Angeklagten aus. 1604. Meine Schwester bckt eine Torte. 1605. Mein Bruder putzt das Fahrrad. 1606. Arbeiter reparieren die Rohrleitungen. 1607. Die Band spielt Rockmusik. 1608. Nchste Woche schneiden Grtner die Bume. 1609. Die Firma liefert die Ware ins Haus. 1610. Der Mechaniker prft das Auto auf seine Fahrtchtigkeit. 1611. Der Busfahrer holt die Schler ab. 1612. Die Schuldirektion errichtet einen Fahrradstnder. 1613. Der Facharzt fhrt die Untersuchung durch. 1614. Heute spricht man viel ber Politik. 1615. In diesem Zimmer haben wir nicht geraucht. 1616. Eva fand viele gute Motive. 1617. Die neue Lehrerin hat uns den Tanz beigebracht. 1618. Das Kind bringt die Kartoffeln in den Keller. 1619. Ich habe kein Geld. 1620. Die Schler knnen die Aufgabe nicht lsen.

137

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verndern!


Tvori trpnik, ne da bi spremenil as!

Man sagte uns nichts davon. Uns wurde nichts davon gesagt.
1621. Der Zahnarzt muss den Zahn ziehen. 1622. Der Lehrer hat die Schler bestrafen sollen. 1623. Eva fllte den Scheck aus. 1624. Ihre Freunde besuchten sie oft auf ihrem Zimmer. 1625. Wir haben gestern die Wohnung sauber gemacht. 1626. Ich werde das Buch zu Ende gelesen haben. 1627. Der Friseur sollte mir die Haare schneiden. 1628. Wir fanden gestern einen Schirm. 1629. Ihr sollt den Text auswendig lernen. 1630. Du sollst diese Stze allein schreiben. 1631. Wir drfen uns keine Spickzettel machen. 1632. Ich muss morgen eine Schularbeit schreiben. 1633. Wir drfen whrend des Unterrichts nicht sprechen. 1634. Meine Gromutter hat mir einen Fotoapparat zum Geburtstag schenken sollen. 1635. Die Kellnerin muss uns das Frhstck aufs Zimmer bringen. 1636. Wir mssen sofort die Rettung rufen. 1637. Die Beamtin fllt das Formular aus und berreicht es dem Kunden. 1638. Die Schler werden diese bungen ohne Fehler schreiben. 1639. Die Lehrerin fragte ihn nach seinen Eltern. 1640. Man hat uns bei der Arbeit beobachtet. 1641. Niemand konnte uns helfen. 1642. Es gibt Tausende Verdienstmglichkeiten. 1643. Sie sollen ihn in Ruhe lassen. 1644. Meine Mutter hatte mir gestern den neuen Pulli geschickt. 1645. Eva bringt Peter das Buch zurck. 1646. Robert kaufte das grte Wrterbuch. 1647. Wir haben ber seine Geschichten gelacht. 1648. Jemand begrte uns freundlich. 1649. Wir unterzeichneten den Vertrag. 1650. Man schnitt die Blumen.

138

DER INFINITIV
NEDOLONIK
Infinitiv (Grundform, Nennform) ist die Form eines Verbs, die nicht nach Person, Numerus und Modus nher bestimmt ist. Der einfache Infinitiv (Infinitiv Prsens Aktiv) ist auch die Form, in der das Verb in einem Wrterbuch nachzuschlagen ist. Nedolonik je glagolska oblika, ki ni natanneje zaznamovana s slovninimi oblikami osebe, tevila in naklona. Enostavni nedolonik (nedolonik sedanjika v tvorniku) je tudi oblika, ki jo iemo v slovarju. lernen, kommen, sein, mssen, ansehen, erzhlen ... Im Deutschen unterscheidet man folgende Infinitivformen: V nemini razlikujemo nedolonike oblike: > Infinitiv Prsens Aktiv (reden, kommen, erraten, abgehen ...) Infinitiv Futur I Aktiv (reden werden, kommen werden, erraten werden, abgehen werden ...) Infinitiv Perfekt Aktiv (geredet haben, gekommen sein, erraten haben, abgegangen sein ...) > Infinitiv Futur II Aktiv (geredet haben werden, gekommen sein werden ...) > Infinitiv Prsens Passiv (geredet werden, abgegangen sein ...) Infinitiv Perfekt Passiv (geredet worden sein ...) Im Deutschen unterscheidet man den reinen Infinitiv und den Infinitiv mit der Prposition zu. V nemini razlikujemo prosti nedolonik in nedolonik s predlogom ZU.

Reiner Infinitiv
Prosti nedolonik Der reine Infinitiv steht bei den Modalverben und einigen anderen Verben wie bleiben, fahren, fhlen, gehen, hren, lassen, lehren, lernen, sehen ... Prosti nedolonik uporabljamo ob modalnih glagolih in ob glagolih T. Ich will schlafen. Ich kann gute Torten backen. Ich sehe sie kommen. Sie lehrte mich schreiben. Wir gehen spazieren. Er muss das erraten haben. Ich hrte sie schon fters singen.... 139

Infinitiv mit zu Nedolonik z ZU


Wenn der Infinitiv mit der Prposition zu verbunden wird, kann er die Funktion eines Subjekts, eines Objekts, eines Attributs oder einer adverbialen Bestimmung bernehmen. Die Infinitivkonstruktionen mit zu knnen also Subjekt-, Objekt- und Adverbialstze ersetzen. Solche Infinitivkonstruktionen sind grundstzlich nur dort mglich, wo Haupt- und Nebensatz im Subjekt bereinstimmen. Dabei steht in diesen Konstruktionen anstelle des Subjekts und des Prdikats der Infinitiv des Verbs mit zu. (Siehe Seiten 166f, 171, 177 und 181!) Nedolonik z ZU lahko nadomea osebek, predmet, prilastek ali prislovna doloila. Nedolonike zveze lahko nadomeajo osebkove, predemtne in prislovne odvisnike. Naeloma jih lahko uporabimo le tam, kjer je osebek isti v glavnem in odvisnem stavku. Pri fern stoji namesto osebka in povedka glagol v nedoloniku z ZU. (Glej strani 161f, 171, 177 in 171!) Sich zu beherrschen ist nicht immer leicht. Er fngt an zu arbeiten. Sie hat vor, im Sommer nach Amerika zu verreisen. Er scheint Recht zu haben.... Bei trennbar zusammengesetzten Verben steht zu zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Zusammensetzung. Pri loljivo sestavljenih glagolih stoji ZU med prvim in drugim delom. anhren > anzuhren, abgehen - abzugehen, zuhren -> zuzuhren ... Ich habe vor, meine Eltern vom Bahnhof abzuholen....

Bei Konstruktionen mit mehreren Infinitiven steht zu vor jedem Einzelnen! V zvezah z veimi nedoloniki stoji ZU pred vsakim posebej! Ich bin es leid, hier zu sitzen und zu warten. Er fing an zu rauchen und zu trinken.... Infinitiv mit zu bei Verben sein, haben, geben, gehen, stehen ... Nedolonik z ZU ob glagolih SEIN, HABEN, GEBEN, GEHEN, STEHEN ... > Infinitivkonstruktionen mit sein und haben konkurrieren mit Modalverben. Sie knnen in Bedeutungen mssen, nicht drfen, nicht mssen [nicht brauchen] auftreten. (Siehe auch Seite 80!) Nedolonik ob glagolih SEIN in HABEN lahko nadomea modalne glagole. Sreamo ga v primerih s pomeni MSSEN (morati), NICHT DRFEN (ne smeti) in NICHT MSSEN [NICHT BRAUCHEN] (ne morati [ni treba]). (Glej tudi stran 80Q Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie meine Anweisungen zu befolgen haben. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass meine Anweisungen zu befolgen sind. Nur die Frage der Untersttzungssumme war noch zu klren.... > Das Verb sein (auch gehen, geben, stehen ...) hat in Verbindung mit dem Infinitiv mit zu passivische Bedeutung. Glagol SEIN (in tudi T) ima ob nedoloniku z ZU trpni pomen. Das Fenster ist (von Eva) zu ffnen. Diese Hitze ist kaum zu ertragen. Es gibt noch viel zu tun.... 140

Fhre die Stze zu Ende!


Dokonaj stavke!

Es ist nicht immer leicht ... (sich beherrschen) Ea ist nicht immer leicht, eich zu beherrschen.
1651. Es ist verboten ... (die Ausstellungsstcke berhren) 1652. Hast du kurz Zeit, um ...? (mir bei den Hausaufgaben helfen) 1653. Ich habe vergessen ... (es dir sagen) 1654. Er denkt ... (Recht haben) 1655. Sie hat vor ... (das Studium fr ein Jahr unterbrechen) 1656. Darf ich Sie bitten, ...? (mir unauffllig folgen) 1657. Sie plant ... (nchstes Jahr nach Amerika fliegen)

1658. Ich hoffe ... (meine Mathenote bald verbessern knnen)


1659. Wir bedauern ... (Ihnen diese schlechte Nachricht mitteilen mssen) 1660. Ich fange langsam an ... (sich Sorgen machen) 1661. Sie bat ihn ... (sie bald wieder besuchen) 1662. Jetzt braucht er wirklich nicht mehr ... (sich bei mir entschuldigen) 1663. Sie befrchten ... (Recht gehabt haben) 1664. Sie versuchte ... (ihn dazu berreden; mit ihr hingehen) 1665. Er befahl ihr ... (schnell weiterarbeiten)

Mit oder ohne zu?


Z ali brez ZU?

Er hofft, sie bald wieder zu Sehen (sehen). (erklren). (erklren). 1667. Sie versuchte es noch einmal (kommen). 1668. Sie scheint pnktlich (kommen). Wir sahen sie 1669. (besuchen). 1670. Sie pflegte ihre Gromutter tglich (besuchen). 1671. Sie konnte ihre Gromutter nicht tglich (einkaufen). 1672. Sie ging jeden Samstag (einkaufen gehen). 1673. Sie musste jeden Samstag (einkaufen gehen). 1674. Sie nahm sich samstags Zeit gro (entschuldigen). 1675. Sie braucht sich bei mir nicht (entschuldigen). 1676. Sie muss sich zuerst bei mir (erzhlen). 1677. Ich wusste nichts mehr (erzhlen). 1678. Ich musste noch eine Geschichte 1679. Er lehrte mich (malen). (malen) 1680. Er versucht ein schnes Bild
1666. Sie musste es noch einmal

141

DIE WORTBILDUNG BESEDOTVORJE


Die Mglichkeiten des Sprachausbaus durch Ableitungen, Zusammensetzungen und Bildung mit Prfixen erlauben es, den Wortschatz rasch und zweckmig verschiedenen Anforderungen anzupassen. Die Augenblicksbildungen spielen im Deutschen eine groe Rolle und weisen auf die Kreativitt hin: Der Mensch lernt nicht eigentlich eine Sprache, sondern er lernt in einer Sprache schpferisch ttig zu werden". Monosti bogatenja jezika s pomojo izpeljank, sestavljenk, zloenk in tvorjenih besed s predponami nam omogoajo, da besedni zaklad prilagodimo razlinim zahtevam. Tvorjenke, aktualne v asu nastanka, igrajo v nemini pomembno vlogo in kaejo na ustvarjalnost: Ne uimo se samo nekega jezika, pa pa se uimo, biti ustvarjalni v tem jeziku".

DIE WORTBILDUNGSARTEN BESEDOTVORNE VRSTE


> Die Ableitung Die Derivation Izpeljava Ableitungen sind Wrter, die aus bereits vorhandenen Wrtern durch Ablaut und/oder Anfgung von Suffixen (-er, -ung, -ling, -chen, -en, -ieren, -igen, -lich, -bar, -ig ...) oder Halbsuffixen (-werk, -zeug, -mann, -frau, -fhig, -voll ...) entstehen. Die Suffixe und Halbsuffixe legen die Wortart und die Flexionsklasse fest. Izpeljanke so besede, ki nastanejo iz obstojeih besed z menjavo samoglasnika v besedotvorni podstavi in/ali s priponami ali polpriponami. Pripone in polpripone doloajo besedno vrsto in z njo pregibnostni razred. der Student - die Studentin, die Kritik - der Kritiker, der Film - filmen, die Wissenschaft - wissenschaftlich ... > Die Zusammensetzung Die Komposition Sestavljanje in zlaganje Bei der Zusammensetzung werden aus zwei oder mehreren selbststndigen Wrtern neue Wrter ohne zustzliche Ableitungsmittel (Suffixe ...) gebildet. Die Zusammensetzungen lassen sich einfach in zwei Bestandteile gliedern: in das Bestimmungswort und in das Grundwort. Mit dem Bestimmungswort wird das Grundwort nher beschrieben und bestimmt. Das Grundwort legt grammatische Eigenschaften der Zusammensetzung fest. Pri sestavljanju in zlaganju tvorimo nove besede iz dveh ali veih obstojeih besed brez dodajanja pripon ali polpripon. Dele sestavljenke oz. zloenke lahko razdelimo na: doloilno in na osnovno besedo. Z doloilno besedo natanneje opiemo in doloimo osnovno besedo. Osnovna beseda doloa slovnine znailnosti sestavljenke oz. zloenke. Bestimmungswort Grundwort Zusammensetzung das Haus der Schlssel der Hausschlssel hell blau hellblau press-en schweien pressschweien rot der Wein der Rotwein ... 142

> Die Konversion Der Wortartwechsel Konverzija -- Spreminjanje slovninih znailnosti Konversion ist grammatische Umsetzung in eine andere Wortart. Im Deutschen unterschiedet man Substantivierungen (lesen - das Lesen, essen - das Essen, fett - das Fett, stolz - der Stolz ...) Adjektivierungen (lchelnd lchelndes Kind, gelehrt - der gelehrte Mann ...) und Verbalisierungen (das Salz - salzen, breit - breiten ...). Konverzija je slovnino prestavljanje v drugo besedno vrsto. V nemini razlikujemo posamostaljene besede, besede v vlogi pridevnika in besede v vlogi glagola. > Der Zusatz von Prfixen und Halbprfixen Dodajanje predpon in polpredpon Beim Zusatz von Prfixen und Halbprfixen ndern sich die Wortart und die Flexionsklasse nicht. Pri dodajanju predpon in polpredpon se besedna vrsta in pregibnostni razred ne spremenita. der Krieg - der Blitzkrieg, das Modell - das Topmodell, glcklich - unglcklich, blau - tiefblau, fliegen - abfliegen, schneiden - zerschneiden ...

DAS SUBSTANTIV
SAMOSTALNIK ZUSAMMENSETZUNGEN SESTAVLJENKE IN ZLOENKE
Das Grundwort legt das grammatische Geschlecht und den Deklinationstyp der Zusammensetzung fest. (Siehe Seite 229ff!) Osnovna beseda doloa slovnini spol in sklanjatveni vzorec sestavljenke oz. zloenke. (Glej stran 229ff.!) Substantiv + Substantiv Samostalnik + samostalnik das Haus + das Mdchen = das Hausmdchen der Regen + der Mantel = der Regenmantel der Schler + die Arbeit = die Schlerarbeit ... Manchmal mssen zwei Substantive mit einem Bindelaut -e-, -[e]n-, -[e]ns-, -[e]soder -er- verbunden werden. Vasih moramo sosednja samostalnika povezati z veznim so- ali samoglasnikom. -e die Hundehtte, die Gnsehaut, die Mausefalle ... -[e]n- das Frauenzimmer, der Wochentag ... -[e]ns- die Herzensangelegenheit, der Friedensvertrag ... -[e]s- der Liebesbrief, der Freiheitskampf, die Fleischeslust ... -erdas Kinderspiel, der Bilderrahmen ... Das letzte Substantiv legt das Geschlecht der Zusammensetzung fest! Zadnji samostalnik doloa spol sestavljenke oz. zloenke!
Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

143

> Adjektiv + Substantiv Pridevnik + samostalnik Das Adjektiv steht gewhnlich im Positiv, manchmal aber auch im Superlativ. Pridevnik ponavadi stoji v osnovniku, vasih pa tudi v preseniku. + der Wein = der Rotwein rot = die Billigware billig + die Ware = das Kleinkind klein + das Kind hchst+ die Leistung = die Hchstleistung gebraucht + der Wagen = der Gebrauchtwagen ... In Sonderfllen fllt bei Adjektiven auf -isch dieses aus und an seine Stelle tritt der Bindevokal -o-. V posebnih primerih pri pridevnikih na -ISCH le-ta izpade in na njegovo mesto stopi vezni samoglasnik -0-. chem - isch + die Therapie = die Chemotherapie elektr - isch + die Technik = die Elektrotechnik galvan - isch + die Technik = die Galvanotechnik ... Verb + Substantiv Glagol + samostalnik Manchmal muss man das Verb und das Substantiv mit dem Bindevokal -e- verbinden. Vasih moramo glagol povezati s samostalnikom s pomojo veznega samoglasnika -E-. wasch - en + die Maschine = die Waschmaschine + das Zimmer = das Schlafzimmer schlaf - en schreib - en + der Tisch = der Schreibtisch lese - en + -e- + das Buch = das Lesebuch send - en + -e- + die Zeit = die Sendezeit ... > Adverb + Substantiv und Prposition + Substantiv Prislov + samostalnik in predlog + samostalnik In diesem Fall legt das Bestimmungswort hauptschlich eine rumliche und/oder zeitliche Zuordnung des Grundwortes fest. V tem primeru doloa doloilna beseda najvekrat prostorsko in/ali asovno pripadnost osnovne besede. auen + (die Auenpolitik, die Auentemperatur ...) her + (der Herweg, die Herfahrt ...) hin + (die Hinfahrt, die Hinreise ...) hinter + (das Hinterrad, der Hintereingang ...) hchst + (die Hchstgeschwindigkeit, die Hchstleistung ...) innen + (der Innenminister, die Inneneinrichtung ...) links + (der Linksverkehr, die Linksregierung ...) rechts + (die Rechtskurve, die Rechtspartei ...) rck (aus zu-rck)+ (die Rckkehr, die Rckantwort ...) sofort + (die Soforthilfe, das Sofortprogramm ...) sonder + (der Sonderzug, das Sonderangebot ...) mit + (der Mitschler, die Mitbewohnerin ...) nach + (die Nachsaison, die Nachbehandlung ...) neben + (die Nebenstrae, die Nebensache ...) unter + (das Untergeschoss, der Unterrock ...) vor + (die Vorstadt, die Vorzeit ...) zwischen + (die Zwischenmahlzeit, das Zwischengeschoss ...) 144

ABLEITUNGEN
IZPELJANKE
Die Suffixe und Halbsuffixe legen das grammatische Geschlecht und den Deklinationstyp der Ableitung fest. Pripone in polpripone doloajo slovnini spol in sklanjatveni vzorec izpeljanke. Mittel Beispiele / Primeri Bezeichnungstyp / Oznaka

Aus Verben / lz glagolov -ung die Ordnung, die bung, die die Vorgnge, Handlungen, Zustnde, Eigenschaften Sitzung, die Meinung potek, dejanja, stanja, lastnosti der Ruf, der Beweis, der Fall, die Heirat, der Tritt, der Griff, der Fund, das Bad, der Zwang die Warterei, die Streiterei, die Lauferei, die Druckerei Vorgangs- und Handlungsbezeichnung oznaevanje poteka in dejanja die wiederholtes Handeln, Arbeitssttten ponavljajoa dejanja, delovni prostori

Nullableitung -[er]ei -[e] mit Ge-[at]ion

das Gelaufe, das Gemecker, das wiederholtes Handeln ponavljajoa dejanja das Gejammer, das Gelchter die Operation, die die Ergebnis eines Geschehens (bei Deklination, die Information, Verben auf -ieren) rezultat dogodka (pri glagolih na -ieren) die Gratulation der Lehrer, der Fahrer, der Besteller, der Ausrutscher, der Messer [Messgert], der Kopierer, der Sauger, der Entsafter der Trger eines Geschehens, Bezeichnung einer einmaligen Bewegung und Gertebezeichnung nosilec dogajanja, oznaevanje enkratnega giba, oznaevanje orodja in priprav

-er

-[at]ur -age -ement -ling, -bold -mann -frau -e

die Reparatur, die Dressur, die Bezeichnung eines Vorgangs, eines die Blamage, die Kartonage, die Geschehens oder einer abgeschlosdas Abonnement, das senen Handlung (bei Verben auf -ieren) Arrangement das oznaevanje poteka, dogajanja ali zakljuenega dejanja (pri glagolih na -fieren) der Eindringling, der Witzbold der Kaufmann, der Wachmann, die Kauffrau, der Kameramann die Bremse, die Schneide, die Feile der Trger eines Geschehens nosilec dogajanja der Bezeichnung von Berufen und die Funktionen oznaevanje poklicov in funkcij die Gertebezeichnung oznaevanje orodja in priprav 145

Mittel -ant -ent -eur -euse -ator

Beispiele / Primeri der Demonstrant, der Informant, der Student, der Friseur, der Monteur, die Friseuse, die Chauffeuse der Demonstrator, der Organisator, der Regulator, der Transformator

Bezeichnungstyp / Oznaka der Trger eines Geschehens


(bei Verben auf -ieren)

nosilec dogajanja (pri glagolih na -ieren) die der Trger eines Geschehens und Gertebezeichnungen (bei Verben auf -ieren) nosilec dogajanja, oznaevanje orodja in priprav (pri glagolih na -ieren)

Aus Substantiven / Iz samostalnikov -er -ler der Fleischer, der Musiker, der Berliner, der Europer der Sportler, der Sdstaatler, der Wissenschaftler der Symphoniker, der Alkoholiker, der Ironiker der Personenbezeichnung oznaevanje oseb der Personenbezeichnung oznaevanje oseb der Personenbezeichnung oznaevanje oseb

-iker -r -in -chen -lein -heit -schaft

der Millionr, der Funktionr, der Personenbezeichnung oznaevanje oseb der Aktionr die Musikerin, die Berlinerin, die Personenbezeichnung oznaevanje oseb die Sportlerin, die Studentin das Huschen, das Spieglein die Kindheit, die Narrheit, die Freundschaft, die Mutterschaft das Siehe Seite 147! Glej stran 147! die Bezeichnung von Substantivabstrakta oznaka abstraktnih pojmov

Aus Adjektiven / Iz pridevnikov -heit -[ig]keit -itt -e -nis die Freiheit, die Traurigkeit, die die Eigenschaften lastnosti Bargeldlosigkeit, die Arbeitslosigkeit, die Beredsamkeit die Nervositt, die Mobilitt die Klte, die Schwere, die Stille die Finsternis, die Bitternis die Eigenschaften lastnosti die Eigenschaften lastnosti die Eigenschaften lastnosti

146

Verkleinerungsbildung
Tvorjenje pomanjevalnic Bei der Verkleinerungsbildung geht es weniger um etwas als rumlich im Sinn von klein zu kennzeichnen, sondern vielmehr um etwas als zrtlich, bekannt, vertraut ... darzustellen. Pri tvorjenju pomanjevalnic gre manj za oznaevaje neesa v smislu majhen", ampak bolj za predstavitev neesa kot neno, poznano, zaupno ... Die am hufigsten gebrauchte Verkleinerungsendung ist -chen. Nur bei Wrtern, die auf -ch oder -g enden wird eher die Endung -lein eingesetzt. Najbolj pogosto uporabljamo pomanjevalniko konnico -CHEN. Le pri besedah, ki se konajo na -CH ali -G uporabimo raje konnico -LEIN. Bei meisten umlautfhigen Wrtern tritt der Umlaut ein. Pri veini besed, ki lahko dobijo preglas, le - ta nastopi. das Huschen, das Bbchen, das Zwerglein, das Bchlein, das Sppchen, das Spielchen, das Kindchen, das Kindlein, das Schlfchen, das Spieglein ... Einige Bildungen haben entweder den Bezug zu ihren Ausgangswrtern verloren oder eine spezielle Bedeutung angenommen: Nekatere tvorbe so ali izgubile povezavo z njihovimi izhodinimi besedami, ali pa prevzele poseben pomen. das Mdchen, das Frulein, das Kaninchen ... Es bestehen noch andere Mglichkeiten zur Verkleinerungsbildung wie: Poznamo e druge monosti tvorjenja pomanjevalnic, kot: > Suffixe -i, -erl ..... die Mutti, der Vati, Rudi (Rudolf), Ami (Amerikaner) ... konnice > Prfixe Mini- ..... der Minirock, der Minibus, das Minigolf, die Minieisenbahn ... predpone Substantive auf -chen und -lein sind schlichen Geschlechtes. Samostalniki, ki se konajo na -CHEN in -LEIN so srednjega spola.

DER ZUSATZ VON PRFIXEN UND HALBPRFIXEN DODAJANJE PREDPON IN POLPREDPON


Mit dem Zusatz von Prfixen und Halbprfixen ndert sich nur die Bedeutung des Substantivs, die grammatischen Eigenschaften bleiben erhalten. Z dodajanjem predpon in polpredpon se spremeni le pomen samostalnika, njegove slovnine lastnosti pa ostanejo nespremenjene. Antider Antikrper, die Antiwirkung ... Indie Intoleranz, die Inkompetenz ... Ersatz- der Ersatzbank, die Ersatzkraft ... Miss- die Missgriff, das Missverstndnis ... Exder Exminister, die Exehefrau ... Neben-die Nebensache, der Nebenberuf ... Gegen- das Gegengift, der Gegendruck .. Nicht- das Nichtwissen, das Nichtmetall ... Haupt- das Hauptfach, der Hauptfigur ... Undie Unordnung, das Unglck ... Hilfs- der Hilfsarbeiter, die Hilfskraft ... Vize- der Vizekanzler, die Vizemeisterin ... 147

Die Ausdruckverstrkung
Podkrepitev izrazov Mit der Ausdruckverstrkung versucht der Sprecher dem Hrer etwas als besonders wichtig oder beeindruckend vorzustellen. S podkrepitvijo izrazov poskua govornik poslualcu predstaviti nekaj kot posebno pomembno ali pa hoe s tem narediti na poslualca velik vtis. Prfix Predpona BlitzBombenGrundHauptIn Bedeutung V pomenu beraus schnell" nadvse hiter` sehr gro, riesig" zelo velik, velikanski" zugrunde liegend" osnovni, ... iz osnove" hauptschlich, wichtig" glavni, pomemben" Beispiele Primeri die Blitzaktion, der Blitzkrieg, das Blitzgesprch die Bombenstimmung, der Bornbenerfolg, der Bombengehalt die Grundschule, die Grundausstattung, die Grundform die Hauptvorlesung, die Hauptstadt, der Haupteingang die Marathonsitzung, der Marathonfilm, das Marathongesprch das Monsterprogramm, die Monstershow, der Monsterfilm der Mordsdurst, der Mordshunger, der Mordskerl die Riesenkraft, die Riesenwelle, die Riesentanne die Spitzenleistung, die Spitzenposition, die Spitzenklasse die Supermacht, der Supermann, der Supermarkt die Toplage, der Topmanager, das Topmodell, die Topausstattung die bergre, das bergewicht, das berangebot der Urgrovater, der Urenkel, die Urzeit, der Urmensch, die Urahnen, die Urheimat, der Urkeim, das Urgestein J

Marathon- sehr lang dauernd" zelo dolgo trajajo" MonsterMordsRiesenSpitzenSuperTopberUrungeheuerlich, unerhrt" straanski, nemogo" gro, stark, gewaltig" velik, moan, silen" sehr gro, riesig" zelo velik, velikanski" grt-, hchst-" najveji, najviji" berragend, wichtig" razseen, pomemben" hchst-, oberst " iz najvijega, najboljega" zu gro, zu hoch" prevelik, previsok" ursprnglich, vorhergehende, nachfolgende Generation bezeichnend" osnovni, prvi, oznaujo predhodno-sledeo generacijo"

148

Setze folgende Wrter zusammen! Tvori sestavljenke in zloenke! das Geschirr, Spler
1681. der Fu, Boden 1682. das Land, Karte 1683. die Schule, Zimmer 1684. das Haus, Ordnung 1685. das Papier, Brief 1686. das Geld, Schein 1687. die Person, Zug

der Geschirrspler

1688. das Essen, Abend


1689. das Bier, Glas 1690. der Gast, Haus 1691. das Haus, Frau 1692. das Geschft, Reise 1693. die Seide, Kleid 1694. der Schuss, Wunde 1695. der Stolz, Beruf 1696. das Glas, Wein 1697. die Zecke, Stich 1698. der Stand, Ort 1699. Ost-, die See 1700. Schwieger-, Tochter 1701. schlafen, Wagen 1702. schreiben, Maschine 1703. lesen, Saal 1704. blau, Licht 1705. alt, Papier 1706. wei, Wein 1707. galvanisch, Technik 1708. schreiben, Tisch 1709. die Hose, Rock 1710. der Ballast, Stoff [Plural]

149

Setze folgende Wrter zusammen!


Tvori sestavljenke in zloenke!

wohnen, Zimmer das Wohnzimmer


1711. die Tasche, Buch 1712. senden, Zeit 1713. die Beratung, Honorar 1714. scheuern, Milch 1715. die Reise, schreiben, die Maschine 1716. die Wahl, Kampf 1717. die Ruhe, Zeit 1718. die Woche, Schau 1719. der Abend, Nachricht [Plural] 1720. die Uhr, Turm 1721. die Messe, das Journal 1722. das Gedchtnis, Schwche 1723. Pension, privat 1724. Arbeit, Zeit, verkrzen 1725. Betrieb, Schluss 1726. lehren, das Buch, die Reihe 1727. Standard-, die Reihe, Haus 1728. der Arm, der Band, die Uhr 1729. das Haus, die Tr, der Schlssel 1730. das Feuer, die Wehr, der Einsatz, die Zentrale 1731. blind, der Darm, die Entzndung 1732. hoch, das Haus, das Dach, das Geschoss 1733. schwimmen, das Bad, die Sicherheit, der Angestellte 1734. Betreuung der Kinder 1735. weiblicher Friseur 1736. Mann/Frau, der/die Musik macht 1737. mnnliche/weibliche Person, die lehrt 1738. wiederholtes Warten 1739. das Atom, die Kraft, das Werk, der Stand, der Ort, die Sicherung, das Programm

1740. das Blut, das Krperchen, die Senkung, die Geschwindigkeit, die Beeintrch-

tigung, der Faktor

150

DAS ADJEKTIV PRIDEVNIK ZUSAMMENGESETZTE ADJEKTIVE PRIDEVNIKE SESTAVLJENKE IN ZLOENKE


Adjektive knnen mit Adjektiven, Substantiven, Verben zusammengesetzt werden. (Siehe Seite 229ff!) Die Zusammensetzung erfolgt meistens ohne Fugenzeichen. Pridevnike lahko zdruimo s pridevniki (tudi z deleniki), samostalniki, glagoli. (Glej stran 229ff.M) Zdruevanje poteka najvekrat brez veznih samoglasnikov ali soglasnikov. > Adjektiv + Adjektiv hell + rot = hellrot Pridevnik + pridevnik taub + stumm = taubstumm dunkelrosa, blassgrn, grau + grn = graugrn schwarzwei, lauwarm, bitterbse, wissenschaftlich-technisch > Substantiv + Adjektiv die Welt + bekannt = weltbekannt Samostalnik + pridevnik die Post + lagernd = postlagernd lebensfremd, grasgrn, das Haus + gemacht = hausgemacht arbeitsmde, butterweich, geschlechtsreif ... > Verb + Adjektiv Glagol + pridevnik rstfrisch, denkfreudig, treffsicher, tropfnass ... sitz - en + mde = sitzmde lern - en + eifrig = lerneifrig schreib - en + gewandt = schreibgewandt

ABLEITUNGEN IZPELJANKE
Mittel 1 Beispiele / Primeri Bezeichnungstyp / Oznaka

Aus Substantiven / lz samostalnikov hungrig, durstig, haarig, farbig, milchig, eintgig, giftig, eigenhndig malerisch, slowenisch, kindisch, fachmnnisch haben-Bezeichnung, Vergleich, Bestimmung von Raum, Zeit, Mittel imeti-oznake`, primerjanje, doloevanje prostora, asa, sredstva bezitzanzeigend, zielangebend, Vergleich nakazovanje posesti, navajanje cilja, primerjava

-ig

fisch

-lich

rztlich, wissenschaftlich, besitzanzeigend, Vergleich, zeitbestimmend mtterlich, vterlich, kstlich, nakazovanje posesti, primerjanje, doloevanje asa winterlich, abendlich 151

Mittel -[er]n

Beispiele / Primeri eisern, seiden, glsern, hlzern

Bezeichnungstyp / Oznaka auf das Material bezogene Bedeutung ...ki ima lastnosti taknega materiala

-los -frei

hilflos, erfolglos, anstandslos, arbeitslos, problemlos, Nichvorhandensein oznaevanje neprisotnosti risikofrei, zuckerfrei, FCKW-frei

vitaminreich, erfolgreich, -reich Vorhandensein hilfreich, abwechslungsreich, oznaevanje prisotnosti -voll liebevoll -fhig wert aufnahmefhig, arbeitsfhig, fhig zu ... zahlungsfhig, bindungsfhig sposoben za... lesenswert, bewundernswert, man soll[t]e es tun" morali bi, naj bi" sehenswert besitzanzeigend, Vergleich nakazovanje posesti, primerjanje

kulturell, zweidimensional, -al/ ell prozentual, intellektuell, hormonal, personell

Aus Verben / Iz glagolov heilbar, auswechselbar, annehmbar, brennbar, berechenbar, steigerbar, flektierbar, deklinierbar lslich, erklrlich, ertrglich, verlsslich, unermdlich zulssig, zittrig, durchlssig, eindeutig waschecht, kochfest, bgelecht so, dass man damit etwas Bestimmtes tun kann tak, da lahko z njim naredimo nekaj doloenega eignet sich fr etwas Bestimmtes; so, dass man damit etwas Bestimmtes tun kann primeren za nekaj doloenega; tak, da lahko z njim naredimo nekaj doloenega fhig zu ...; neigt zu ... sposoben za...; nagnjenje k... kann ohne Schaden ... werden lahko brez kode...

-bar

lich

-ig -fest -echt

Aus Adjektiven / lz pridevnikov dicklich, ltlich, frhlich, lnglich, krnklich, blulich, rtlich, grnlich, rundlich, lieblich Eigenschaftsbezeichnung, Farbabstufung oznaevanje lastnosti, stopnjevanje barv

lich

152

DER ZUSATZ VON PRFIXEN UND HALBPRFIXEN DODAJANJE PREDPON IN POLPREDPON


[Halb]Prfix
[Pol]predpone

Bedeutung
Pomen

Beispiele
Primeri

branddes-, disextragrundhochin[im-, ir-, il- ...] schein-, quasitiefberunur-

sehr, ganz
zelo, isto

brandneu, brandaktuell desinteressiert, diskontinuierlich extragro, extrabreit, extralang grundgut, grundehrlich, grundfalsch, grundstzlich hochelegant, hochoffiziell, hochaktuell, hochintelligent indiskret, immobil, inhuman, irreal, illegitim scheintot, scheinbar, scheinheilig, quasistabil tiefblau, tiefernst, tiefgekhlt, tiefrot berglcklich, berreif, berempfindlich unglcklich, unsicher, untrennbar, undicht uralt, urgermanisch vollautomatisch, vollgltig, volljhrig, volltnend

ht ne sehr, besonders
zelo, posebno

sehr, von Grund auf


zelo, iz osnove

sehr
zelo

Negation in der Fachsprache


zanikanje v strokovnem jeziku

nicht (dem Anschein nach)


navidezno, tako reko

sehr
zelo

[zu] sehr, beraus


[pre]ve, nadvse

Negation
zanikanje

sehr
zelo

voll-

ganz, vollstndig
polno, popolnoma

Am reichsten sind die Menschen, die auf das meiste verzichten knnen. (IZ. Tagore) Wer es einmal so weit gebracht hat, dass er nicht mehr irrt, der hat auch zu arbeiten aufgehrt. (Max Planck) 6ereitwilligkeit ist die Kunst, gern zu tun, was man ohnehin tun muss. (0. M.) Aufrichtigkeit ist hchstwahrscheinlich die verwegenste Form der Tapferkeit. (5. M.) 153

Bilde Adjektive! Tvori pridevnike! nicht glcklich


1741. nicht reif 1742. in der Nacht blind 1743. nicht tot 1744. rsten, frisch 1745. hell, blau 1746. die Hilfe, reich 1747. das Feuer, gefhrlich 1748. rosa, dunkel 1749. nicht sicher 1750. ganz schlank 1751. sehr anstndig 1752. von Grund auf ehrlich 1753. nicht professionell 1754. kritisieren, freudig 1755. der Erfolg, reich 1756. blass, gelb 1757. zu sehr reif 1758. nicht aktiv 1759. ganz automatisch 1760. ganz gltig 1761. nicht beweglich 1762. im, am, auf dem Wasser lebend 1763. weich wie Butter 1764. sehr modern 1765. zu sehr nervs 1766. nicht bestimmt 1767. nicht mobil 1768. die Stadt, bekannt 1769. dem Anschein nach nicht professionell 1770. nicht relevant unelcklich

154

Finde die Adjektive!


Poii pridevnike!

berechnen berechenbar
1771. brennen 1772. nicht heilen [knnen] 1773. haften 1774. heizen 1775. sich verlassen [auf jemanden] 1776. nicht widerstehen [knnen] 1777. deklinieren 1778. verwenden 1779. nicht ersetzen [knnen] 1780. bestechen 1781. nicht auflsen [knnen] 1782. nicht bezahlen [knnen] 1783. informieren 1784. spendieren 1785. wackeln 1786. demonstrieren 1787. der Arzt 1788. der Fehler 1789. der Fachmann 1790. die Seide 1791. das Haar 1792. die Polizei 1793. die Milch 1794. der quator 1795. die Mutter 1796. der Muskel 1797. die Intelligenz 1798. die Depression 1799. das Attribut 1800. die Grammatik

155

DAS VERB GLAGOL ZUSAMMENSETZUNGEN SESTAVLJENKE IN ZLOENKE


> Verb + Verb trenn - en + schleifen = trennschleifen Glagol + glagol dreh - en + bohren = drehbohren Diese Bildungen sind sehr selten und immer untrennbar. (Siehe Seite 229ff!) Te tvorbe so zelo redke in so vedno neloljive. Glej stran 229ff1) Einige Verben sind zu verfestigten Wortverbindungen geworden und werden immer getrennt geschrieben! Verbindungen mit dem Verb sein werden immer getrennt geschrieben! Nekateri glagoli so postali utrjene besedne zveze in jih vedno piemo narazen! Povezave z glagolom SEIN piemo vedno narazen! kennen lernen, sitzen bleiben, spazieren gehen ... > Substantiv + Verb das Teil + nehmen = teilnehmen Samostalnik + glagol der Staub + saugen = staubsaugen ... Diese Bildungen sind meistens trennbar. Ausnahmen sind sehr selten, z. B.: lobpreisen ... Te tvorbe so veinoma loljive. Izjeme so zelo redke, n. pr. T. > Adjektiv + Verb = stillsitzen still + sitzen Pridevnik + glagol gut + schreiben = gutschreiben Diese Bildungen sind in der Regel frei + lassen = freilassen trennbar: sicherstellen, breittreten, totschlagen, hochrechnen, klarstellen ... Te tvorbe so po pravilu loljive. > Prposition + Verb und Adverb + Verb ab drehen = abdrehen + Predlog + glagol in prislov + glagol da + hin+ legen = dahinlegen Diese Zusammensetzungen sind hinauf + klettern = hinaufklettern grtenteils trennbar: herauslaufen, aufdrehen, zusammensetzen, vorbeilaufen, entgegenkommen, nachdenken ... Te tvorjenke so veinoma loljive. Einige Bildungen knnen mit denselben Prpositionen bzw. Adverbien sowohl trennbar als auch untrennbar zusammengesetzt werden. Das sind vor allem die Prpositionen: durch, hinter, ber, um, unter ... Nekatere tvorjenke so lahko z istimi predlogi oz. prislovi zloene lo jivo in neloljivo. To so predvsem: durchlaufen Sie durchluft ihre Karriere. Das Wasser luft nicht durch. hintergehen Er hat uns hintergangen. Er ist gestern nicht hintergegangen. umfahren Er hat die Verkehrsinsel umfahren. Er fuhr den Radfahrer um. 156
Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

DER ZUSATZ VON PRFIXEN UND HALBPRFIXEN DODAJANJE PREDPON IN POLPREDPON


Siehe auch Seite 79! Glej tudi stran 79! trennbar / loljivi Halbprfix
Polpredpona

Bedeutung Pomen Entfernen, Trennung oddaljevanje, loitev

Beispiele Primeri abfliegen, abfhren, abwischen, abreien

ab anaufausbeiein nachvor zu_

Zielannherung, Widerstandsberwindung ankommen, anstrmen, priblievanje cilju, premaganje upora anlachen, anfliegen Aufwrtsbewegung, ffnen gibanje navzgor, odpiranje Hinausbewegung, Beseitigung gibanje ven, izloanje, odstranitev Hinzufgen, Untersttzung dodajanje, podpiranje aufsteigen, aufbauen, aufschneiden, aufdrehen aussteigen, ausladen, ausradieren, ausschalten beifgen, beimischen, beistehen, beilegen

Richtung nach innen, Besitz, Zerstrung einsteigen, einschrauben, smer noter, lastnina, unienje einbeziehen, einbrechen Zielverfolgung slediti cilju, zasledovati Vorwrtsbewegung, Vorangehend gibanje naprej, iti spredaj Richtung auf ein Ziel, Zugriff, Zusatz smer k cilju, doseg, dodatek nachlaufen, nachschlagen, nachsagen vorgehen, vortreten, vorspielen, vortuschen zufahren, zulaufen, zusagen, zufassen, zuzahlen

\Ver handelt, mag sich mal irren, aber wer nicht handelt, hat bereits einen Fehler gemacht. (P. k ) 13esser eine ordentliche Ruhepause als eine pausenlose Unruhe. (.Sprichwort) Einheit ist ein groes ZieL darf aber nicht auf Kosten der \Vahrheit gehen. (\V !vjargies) Ein Reicher ist selten zufrieden, ein Zufriedener ist immer reich. (bprichwort) Unpnktliche Menschen vergeuden anderer Leute Zeit, als wre es ihre eigene. (J. T.) Per Langsamste. der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne ZieL herumirrt. (Gotthold Ephraim Lessing)

157

untrennbar / neloljivi Prfix Predpona ver be ent er zer miss Bedeutung Pomen Verarbeiten, Verbrauchen, Verderben obdelava, poraba, pokvarjenost Zugriff, Kontakt, zielgerichtet doseg, stik, usmerjenost k cilju Entfernen, bereinstimmung odstranitev, soglaanje Beispiele Primeri verkrzen, versagen, verreisen, verladen betasten, bestehen, bekmpfen, belgen entfernen, entkommen, entsprechen, entladen

Vorgang od. Eintritt des Zustandes, Erreichen erreichen, erblicken, potek ali nastop stanja, dosegljivost erblhen, ersehen Trennung, Zerkleinerung loitev, razdeliti, zdrobiti falsch napano, narobe zerplatzen, zerbrechen, zerschneiden missachten, missbilligen, missverstehen

ABLEITUNGEN IZPELJANKE
Verbableitungen werden meistens mit dem Suffix -en gebildet, seltener werden noch Suffixe -igen, -[e]In und -[is]ieren gebraucht. Verben werden weitgehend aus Substantiven abgeleitet. Die Verbableitung wird oft mit [Halb]Prfixen ergnzt. Glagole izpeljujemo najvekrat s pripono -EN, redkeje pa uporabljamo pripone -IG(EN], -(E]L(N] in -(IS]IEREN. Glagole najvekrat izpeljujemo iz samostalnikov. Izpeljavo glagolov pogosto dopolnimo s [pol]predponami. blitz-en, tag-en, ruder-n, be-glck-en, zweifel-n, ent-kalk-en, durch-bltter-n, hrt-en, be-schrift-en, be-mutter-n, protest-ieren, zentrifug-ieren, kristall-isieren, ion-isieren, schwrz-en, leer-en, reif-en, krank-en, er-krank-en, krnk-eln, gleich-en, halb-ieren, be-fest-igen, trnk-en, fll-en ...

\Ver (Zache nimmt, ist nicht besser als sein Feind; verzichtet er aber darauf. dann ist er
ihm berLeyen. (Francis 6acon) Gott gab uns zwei Augen, damit Wir manchmaL eines zudrcken knnen. (A. L 6aLLing) Gegenseitiges Vertrauen ist wichtiger als gegenseitiges Verstehen. (Marie von Ebner-Eschenbach) Die nur ganz langsam gehen. aber immer den rechten \Veg verfolgen, knnen viel weiter kommen als die, weLche Laufen und auf Abwege geraten. (Rene Descartes) \Vas zhlt, ist nicht die Gabe, sondern die Liebe, mit der du sie gibst. (Mutter Teresa)

158

Aus welchen Verben entstanden diese Substantive?


lz katerih glagolov so nastali samostalniki?

der Drang

drineer)

1801. der Fund 1802. der Zwang 1803. der Hub 1804. der Hieb 1805. der Wuchs 1806. der Lauf 1807. der Schnitt 1808. der Gestank 1809. der Zug 1810. der Stich 1811. der Tritt 1812. der Sprung 1813. der Verlust 1814. der Stand 1815. die Lage 1816. die Gabe 1817. der Klang 1818. der Fluss 1819. die Grube 1820. der Schwur

Finde mindestens 6 Wrter aus der Wortfamilie!/Poiinajmanj 6 besed iz druine! Mutter mtterlich. bemuttern. die Gromutter, die Mutterliebe. der Mutterleib. mutterlos. die Muttersprache. das Muttermal. der Muttertag. da s Muttershnchen, das Mtterchen ...
1821. fahren 1822. prfen 1823. lehren 1824. senden 1825. hren 1826. treffen 1827. lesen 1828. schreiben 1829. schwach 1830. Kind

159

Welche Verben fehlen hier? Kateri glagoli manjkajo? ab1831. ab1832. an1833. auf1834. aus1835. be1836. bei1837. de1838. durch1839. ein1840. ent-

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

nehmen

= = = = = = = = =

abnehmen

shujati odplaati prikrbeti krikniti (raz]iriti obdarovati dodati deifrirati spregledati viveti se razdediniti prevzeti izprositi si spodleteti rabiti zapustiti infiltrirati znebiti se prezirati, ne spotovati sodelovati obnoviti preleteti preusmeriti potopiti se, izginiti obljubiti, zagovoriti se predstaviti odvrei upirati se raztopiti posluati urediti se

= sich = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = sich

1841. entgegen-+ 1842. er1843. fehl1844. ge1845. hinter1846. in1847. los1848. miss1849. mit1850. nach1851. ber1852. um1853. unter1854. ver1855. vor1856. weg1857. wider1858. zer1859. zu-

1860. zurecht- +

160

DER SATZ
POVED
Stze sind aus Wrtern aufgebaute sprachliche Einheiten, die grammatisch und inhaltlich relativ selbstndig und abgeschlossen sind. Man unterscheidet einfache Stze mit einem zu Grunde liegenden Verb und zusammengesetzte Stze mit mindestens zwei zu Grunde liegenden Verben. Povedi so jezikovne enote zgrajene iz besed, ki so slovnino in pomensko dokaj samostojne in zakljuene. Razlikujemo enostavne in zloene povedi, prve z enim in druge z najmanj dvema glagoloma. Im Deutschen unterscheidet man fnf Satzarten: V nemini razlikujemo: > Aussagesatz Pripovedni stavek > Fragesatz Vpraalni stavek > Aufforderungssatz Velelni stavek > Wunschsatz elelni stavek > Ausrufesatz Vzklina poved Drei Kinder spielen auf einem Spielplatz. Ich frage dich nach deiner Adresse.... Wann beginnt der Unterricht? Hast du mein neues Auto gesehen? ... Halte an der nchsten Haltestelle! Seid ruhig und hrt zu! Einsteigen! ... Man nehme nur eine Prise Salz ... Kme doch endlich schon der Sommer! ... Was dieses Mdchen nicht alles wei! Dass du mich einmal besuchst! ...

DIE SATZGLIEDER IM DEUTSCHEN STAVNI LENI V NEMINI


Das Prdikat Povedek Das Subjekt Osebek bin, lernte, hat gekocht, wird kommen knnen ... die Frau, das Buch, Klaus, Eva, der Lwe ...

Das Objekt dem Mann, einer Frau, des Buches, ihn, wem, meiner Hilfe ... Predmet Das Prdikatsnomen froh, gut, seit heute, von oben, klein odergro ... Povedkovo doloilo Die adverbiale Bestimmung Prislovno doloilo > des Raumes > der Art und Weise prostora naina auf dem Land, zum Fluss, dorthin ... mit den Eltern, aus Glas, zu wenig ... der Zeit > des Grundes vzroka asa wegen Krankheit, vorAngst, bei Regen ... jeden Morgen, am 1. Mai, elf Jahre ... 161

WORTSTELLUNG IM DEUTSCHEN SATZ


BESEDNI RED V NEMKEM STAVKU
1 Subjekt 2 finites Verb
osebek

3 Objekte u. . 4 Infinitiv, Partizip E Endstellung der Vorsilbe os. glagolska oblika predmeti ipd. nedolonik, delenik predpona na koncu

Hauptstze / Glavni stavki

Robert geht um 7 Uhr in die Schule. Robert kommt um 12 Uhr aus der Schule zurck. Anna ist um 13 Uhr aus der Schule zurckgekommen. Patrick muss zum Arzt gehen. zum Arzt gehen mssen. Maria hat 1 2 Dativobjekt Akkusativobjekt Ich gebe der Mutter , den Brief. Pronomen 1 2 Akkusativobjekt Dativobjekt Zaimki Ich gebe ihn ihr. Fragewort 2! 1! 3 4 E Was lernst du? kommt ihr Wann zurck? Wann seid ihr eigentlich gegangen? Was hast du viel lernen mssen?

2!

1!

3
das Brot! mir mir bitte fr die Prfung

Iss Hrt Wrden Sie Hast du

zu! antworten?[!] gelernt?

Nebenstze / Odvisni stavki Hauptsatz , / Konjunktion 1! 3 4 2! Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Sie raucht, obwohl der Arzt es ihr verboten hat. Es wrde uns freuen, wenn er uns helfen knnte. Sie sagte, dass sie auf die Fragen vorbereitet sei. Hauptsatz , Os 1 2! 3 4 Sie sagte, sie sei auf die Fragen vorbereitet. Konjunktion 1 3 4 2 ,1 2! 1! 3 4 Wenn das Wetter schn ist, fahren wir zum See. Da sie hohes Fieber gehabt hat, ist sie im Bett geblieben.

O 2!
Ist Htten 162

4 ,1

2!

1!

das Wetter schon, sie ihn

fahren wir gewhlt, wre er

zum See. hier geblieben.

DER ZUSAMMENGESETZTE SATZ


ZLOENA POVED
Bei zusammengesetzten Stzen unterscheidet man Satzverbindungen und Satzgefge.
Med zloenimi povedmi razlikujemo priredja in podredja.

In einer Satzverbindung sind die Teilstze nicht eng miteinander verknpft, sie behalten einen hohen Selbststndigkeitsgrad. Im Satzgefge sind aber die Teilstze enger verknpft. (Siehe auch Seiten 72 und 73!)
V priredju stavki niso trdno povezani in lahko stojijo samostojno. V podredju pa so stavki med seboj povezani bolj trdno. (Glej tudi strani 72 in 73!)

DAS SATZGEFGE
PODREDJE
Das Satzgefge ist eine Verbindung aus mindestens einem Hauptsatz und einem oder mehreren Nebenstzen, wobei mindestens einer von diesen Stzen nicht fr sich allein stehen kann. Die Nebenstze knnen auf verschiedene Weisen zu dem Hauptsatz eingeleitet werden:
Podredje je zveza najmanj enega glavnega in enega ali veih odvisnih stavkov, pri emer najmanj eden od teh stavkov ne more stati samostojno. Odvisnike lahko poveemo z glavnim stavkom na razline naine:

> mit unterordnenden Konjunktionen -- Konjunktionalstze


s podrednimi vezniki

Das finite Verb steht in Endstellung (nach als [im Sinne von als ob] in Zweitstellung).
Osebna glagolska oblika stoji na zadnjem mestu (pri ALS (v pomenu ALS OB] na drugem mestu).

weil, dass, whrend, wenn, obwohl, als [ob] ... Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Whrend sie lernen muss, gehe ich spazieren. Sie rannte, als ginge es um ihr Leben.... > mit Relativ- oder Interrogativpronomina oder mit Pronominaladverbien Pronominalstze
z oziralnimi ali vpraalnimi zaimki ali zaimenskimi prislovi

Das finite Verb steht in Endstellung.


Osebna glagolska oblika stoji na zadnjem mestu.

das, wo, der, was, wer, welcher, worauf, wovon ... Wer nicht fhlen will, muss fhlen. Das ist das Buch, das ich gelesen habe. Sie will wissen, mit welchen Gefahren die Arbeit verbunden ist und worauf sie sich vorbereiten muss.... > ohne ein spezifisches Einleitewort uneingeleitete Nebenstze
brez posebne uvajalne besede

Das finite Verb steht in Zweitstellung oder in Spitzenstellung.


Osebna glagolska oblika stoji na drugem mestu ali na zaetku.

Sie sagte, sie sei fest davon berzeugt. Wre er gewhlt worden, wre er geblieben.... 163

DIE ORDNUNG DER NEBENSTZE TIPOLOGIJE ODVISNIKOV


Nach der Satzgliedstelle, die der Nebensatz ausfllt Po mestu stavnega lena, ki ga odvisnik nadomea > Subjektstze Osebkovi odvisniki Objektstze Predmetni odvisniki > Attributstze Prilastkovi odvisniki > Adverbialstze Prislovni odvisniki , Wer nicht hren will, muss fhlen. .. Ich wei, dass er gelogen hat. Die Hunde, die bellen, beien nicht. Wo einst Wald war, stehen jetzt Huser.

Nach der Beziehung zwischen Hauptsatz und Nebensatz Po razmerju med glavnim stavkom in odvisnikom > Finalstze Namerni odvisniki > Kausalstze Vzroni odvisniki > Konditionalstze Pogojni odvisniki Konsekutivstze Posledini odvisniki > Konzessivstze Dopustni odvisniki > Modalstze Nainovni odvisniki > Temporalstze asovni odvisniki > Lokalszte Krajevni odvisniki > Komparativstze Primerjalni odvisniki > Relativstze Oziralni odvisniki 164 Eva geht in die Schule, damit sie dort lernt. Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Sie gehen auch, falls der Wind weht. Wenn er gewhlt wird, bleibt er. Obwohl er sich beeilte, kam er zu spt. Er tut alles, ohne dass er jedoch Erfolg hat. Seit er umgezogen ist, lebt er viel ruhiger. Er steht da, wo sie ihn verlassen hat. Sie handelt, wie sie es gelernt hat. Wer das sagt, ist ein Lgner.

Nebensatzes Odvisnika Subjektsatz Osebkov odvisnik

Der Nebensatz steht als Odvisnik izraa Subjekt osebek

Frage Vpraanje wer?, was? was?, wessen?, wem?, wen? welche/r/s?, was fr ein/e?

Einleitende Konjunktionen Vezniki, ki uvajajo odvisnik dass, was, wer dass, ob, wie, Relativpronomen, W-Anschluss dass, ob, Relativpronomen, W-Anschluss

Objektsatz Objekt Predmetni odvisnik predmet Attributsatz Prilastkov odvisnik Adverbialstze Prislovni odvisniki Finalsatz Namerni odvisnik Kausalsatz Vzroni odvisnik Konditionalsatz Pogojni odvisnik Attribut prilastek adverbiale Bestimmung (a.B ) prislovno doloilo a. B. der Absicht prislovno doloilo namena a. B. des Grundes prislovno doloilo vzroka a. B. der Bedingung prislovno doloilo pogoja

wozu? warum? unter welcher Bedingung?, in welchem Fall? wie?, mit welcher Folge? trotz welchen Umstands? wie?

auf dass, damit, dass, um zu da, weil, zumal falls, sofern, wenn als dass, dass, so dass, sodass, um zu, zu obgleich, obschon, obwohl, obzwar, trotzdem, wenn auch, wenngleich, wennschon, wiewohl dadurch dass, indem, ohne dass, so dass, statt, statt dass

Konsekutivsatz a. B. der Folge Posledini odvisnik prislovno doloilo posledice Konzessivsatz Dopustni odvisnik a. B. des Gegengrundes prislovno doloilo dopuanja

Modalsatz a. B. der Art und Weise Nainovni odvisnik prislovno doloilo naina Temporalsatz asovni odvisnik Lokalsatz Krajevni odvisnik a. B. der Zeit prislovno doloilo asa a. B. des Raumes prislovno doloilo kraja

als, bevor, bis, ehe, nachdem, seit, sooft, wann?, bis wann? seit wann?, wie lange?, wie oft? seitdem, sobald, solange, whrend, wenn wo?, woher?, wohin? wieg wo, woher, wohin als, als ob, als wenn, je desto je umso, wie, wie wenn

Komparativsatz a. B. des Vergleiches Primerjalni odvisnik prislovno doloilo primerjave"

DIE SUBJEKTSTZE OSEBKOVI ODVISNIKI

dass, was, wer wer?, was?

Der Subjektsatz drckt das Subjekt des Hauptsatzes aus. Er wird meist mit der Konjunktion dass eingeleitet, hufig aber auch mit was oder wer.
Osebkov odvisnik izraa stavni osebek glavnega stavka. Najvekrat ga uvajamo z veznikom DASS, pogosto pa tudi z WAS ali WER.

Dass du gekommen bist, ist sehr schn. -> Was ist sehr schn? - Dass du gekommen bist. Wer nicht hren will, muss fhlen. - Wer muss fhlen? - Wer nicht hren will.

DIE OBJEKTSTZE PREDMETNI ODVISNIKI

dass, ob, W-Anschluss, Relativpronomen was?, wem?, wen?

Der Objektsatz drckt das Objekt des Hauptsatzes aus. Das Objekt kann im Genitiv, Dativ oder Akkusativ stehen. Die einleitenden Konjunktionen sind dass, ob, wie, der Nebensatz kann aber auch mit einem Relativpronomen (der, die ...) oder einem W-Anschluss (was, welcher, wann ...) beginnen. Predmetni odvisnik izraa stavni predmet glavnega stavka. Predmet je lahko v rodilniku, dajalniku ali toilniku. Vezniki, ki uvajajo predmetni odvisnik so DASS, OB, WIE, odvisnik pa lahko uvajata tudi oziralni zaimek ali W- zveza". .. Ich wei, dass er gelogen hat. - Was wei ich? - Dass er gelogen hat. Wir fragen Sie, ob Sie die. Arbeit bernehmen knnen. - Was fragen wir Sie? - Ob Sie die Arbeit bernehmen knnen. Sie fragt, woran er gestorben ist. -> Was fragt sie? - Woran er gestorben ist....

Das gute Beispiel ist nicht nur eine Mglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen. Es ist die Einzige. (Albert Schweitzer) \Ver seine Geheimnisse dem \V/ind anvertraut, darf sich nicht wundern, wenn die bume sie ausplaudern. (M. S.) Am schwersten Lernt man, sich selbst so zu nehmen, Wie man ist - sich ber seine guten Eigenschaften zu freuen und sich die schlechten zu verzeihen. (M. \V/.) In neun von zehn Fllen erfhrt man Von den Unzulnglichkeiten anderer erstmals aus ihren Entschuldigen. (Oliver \VendeLL LJolmes) Geben Lernt man Wie viele groe Dinge nur durch bung. Dann aber wird es eine der grten Lebensfreuden. (Karl liilty)

166

DIE ATTRIBUTSTZE
PRILASTKOVI ODVISNIKI

dass, ob, Relativpronomen

welchelrls?, was fr ein/e? Der Attributsatz drckt ein Attribut des Hauptsatzes aus. Die einleitenden Konjunktionen sind dass und ob, er kann aber auch mit einem Relativpronomen eingeleitet werden.

Prilastkov odvisnik izraa stavni prilastek glavnega stavka. Veznika, ki uvajata prilastkove odvisnike sta DASS in OB, prilastkov odvisnik pa lahko vpeljemo tudi z oziralnim zaimkom.

Er hat den Fehler, dass er jeden Tag sehr lange schlft. - Was fr einen Fehler hat er? - Dass er jeden Tag sehr lange schlft. Das Holz, das wir im Sommer bekommen haben, ist sehr gut. - Welches Holz ist sehr gut? - Das wir im Sommer bekommen haben....

Subjekt-, Objekt- und Attributstze knnen mit dem Infinitiv mit zu gekrzt werden. Grundstzlich ist das nur dort mglich, wo Haupt- und Nebensatz im Subjekt bereinstimmen. (Siehe auch Seite 140!)
Osebkove, predmetne in prilastkove odvisnike lahko krajamo z nedolonikom z ZU. Naeloma je to mogoe le tam, kjerje osebek v glavnem in odvisnem stavku isti. (Glej tudi stran 140!)

Er denkt, dass er Recht hat. Er denkt, recht zu haben. Ich bitte dich, dass du mich bald wieder besuchst. Ich bitte dich, mich bald wieder zu besuchen. Sie hat den Fehler, dass sie jeden Tag bis 11 Uhr schlft. Sie hat den Fehler, jeden Tag bis 11 Uhr zu schlafen....

Vermchten wir alle nur fr einen einzigen Tag hflich zu sein: Die Feindschaft unter den Menschen wrde sich in Liebe wandeln. (Aus China) lJflichkeit ist wie die Luft im Reifen: sie kostet nichts, macht aber das Reisen angenehmer. (M. C.) Macht knnen wir durch das \\/issen erlangen, aber zur Vollendung gelangen wir nur durch die Liebe. (Rabindranath Tagore) Per IJeiterkeit sollen wir, wann immer sie sich einstellt. Tr und Tor ffnen: denn sie kommt nie zur unrechten Zeit. (Arthur -Schopenhauer) Pas Glck ist ein Mosaikbild, das aus lauter unscheinbaren kleinen Freuden zusammengesetzt ist. (Daniel -Spitzer) Individualitt ist das. was mich Von der \Velt absondert. Liebe das. was mich mit ihr verbindet. Je strker die Individualitt, desto strker erfordert sie Liebe. (\V. R.)

167

Bilde Subjektstze!
Tvori osebkove odvisnike!

Du bist gekommen. Es ist schn. E5 i5t Schn, da55 du gekommen bist.


1861. Er besucht uns. Das ist sehr wichtig. 1862. Wir treffen ihn. Es ist schn. 1863. Sie trinken Milch. Es ist gesund. 1864. Man analysiert den Bedarf. Es ist schwierig. 1865. Wir berzeugen ihn. Es ist mglich. 1866. Er berrascht uns. Es ist unbestimmt. 1867. Du willst mir schreiben. Das freut mich sehr. 1868. Kommt er? Es ist vllig ungewiss. 1869. Es trat in Erscheinung. Die Regierung war stark. 1870. Man grbt anderen eine Grube. Man fllt selbst hinein. 1871. Sie kann gut Klavier spielen. Das freut uns. 1872. Er kommt immer zu spt. Er rgert damit seine Mitarbeiter. 1873. Er will nicht arbeiten. Er soll auch nicht essen. 1874. Sie ist klug. Es ist sicher. 1875. Er mchte Tnzer werden. Er ist nicht begabt. 1876. Er wagt. Er gewinnt. 1877. Er kommt zuerst. Er mahlt zuerst. 1878. Er ist faul. Er wird schwer einen Job bekommen. 1879. Anna ist heute gekommen. Es ist sehr schn. 1880. Er hat Ben Hur noch nicht gesehen. Er soll das nachholen. 1881. Wir gehen. Es ist noch sicher. 1882. Er lacht zuletzt. Er lacht am besten. 1883. Wir werden sie dazu berreden. Ich bin mir sicher. 1884. Er mchte Snger werden. Er muss hart arbeiten. 1885. Wir haben sie getroffen. Es freut uns. 1886. Sie ist begabt. Es ist noch immer nicht bekannt. 1887. Er fhrt mit seinem Fahrrad. Es ist gesund. 1888. Es freut uns sehr. Sie hat gewonnen. 1889. Ist das richtig gewesen? Es ist ungeklrt. 1890. Ich wei es nicht. Es macht mich nicht hei.

168

Bilde Objektstze!
Tvori predmetne odvisnike!

Er hat gelogen. Ich wei es. Ich wei, da 55 er gelogen hat.


1891. Er strebt danach. Er wird immatrikuliert. 1892. Der Student befrchtet es. Er muss die Prfung wiederholen. 1893. Der Schler geht nach Hause. Die Lehrerin erlaubt es ihm. 1894. Der Redakteur wartet es ab. Wir kommen aus Berlin zurck. 1895. Wir sind glcklich. Der Junge ist belohnt worden. 1896. Die berschwemmung ging zurck. Ich konnte nur zusehen. 1897. Er brstet sich. Er sei unschlagbar. 1898. Ich erinnere mich nicht mehr. Habe ich sie wirklich gesehen? 1899. Sie lchelte pltzlich. Er war erstaunt. 1900. Sie war erstaunt. Er war klein. 1901. Ich kann es behaupten. Sie hat Recht. 1902. Sie wei es. Er hat gelogen. 1903. Sie verlsst sich darauf. Er holt sie pnktlich ab. 1904. Ich kann mich noch erinnern. Sie hat blaue Augen. 1905. Der Wind hat das Fenster zerschlagen. Er sah es. 1906. Er hat es uns empfohlen. Wir sollen lernen. 1907. Sie ist sich sicher. Er hat ihr die volle Wahrheit gesagt. 1908. Er hat den Streit angefangen. Alle haben es gesagt. 1909. Ich habe es ganz vergessen. Ich soll jemands Telefonnummer aussuchen. 1910. Sie sagen es uns. Sie haben jemandem das Buch gegeben. 1911. Sie beklagt sich nie. Sie muss viel arbeiten. 1912. Ich nehme es stark an. Wir schreiben einen freien Aufsatz. 1913. Anna hofft es. Patrick bringt genug Getrnke mit. 1914. Ich habe keine Vorstellungen davon. Ich werde eines Tages mein eigenes Auto

haben.
1915. Sie fragte mich. Knnte ich ihr helfen? 1916. Ich erinnere mich nicht mehr. Habe ich das gesagt? 1917. Wir wissen es nicht. Kommt er oder kommt er nicht? 1918. Ich bitte dich. Du holst mich vom Bahnhof ab. 1919. Ich rate dir. Du kommst diesmal pnktlich. 1920. Er will sich erkundigen. Gibt es eine Mglichkeit, im Ausland zu studieren?
Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

169

Bilde Attributstze!
Tvori prilastkove odvisnike!

Es war ein vor allem von Jugendlichen besuchter Film.


E5 war ein Film, der vor allem von den Jugendlichen besucht wurde. 1921. Wer ist der junge Mann? Du hast eben mit dem jungen Mann gesprochen. 1922. Wer ist die blonde Dame? Du hast die blonde Dame geksst. 1923. Sie meinen die Leute. Den Leuten gehrt das Haus. 1924. Ich mchte den Schal sehen. Du hast den Schal gestern gekauft. 1925. Sie meinen das Kind. Das Kind spielt dort. 1926. Er hat den Fehler. Er geht jeden Tag in die Kneipe. 1927. Kommt sie? Die Ungewissheit beunruhigt mich. 1928. Die Hunde bellen. Diejenigen Hunde beien nicht. 1929. Ich habe den Fehler. Ich schreibe meine Hausaufgaben oft ab. 1930. Das Buch ist sehr gut. Ich habe das Buch gestern gekauft. 1931. Das Hochhaus ist neu. Ich wohne in dem Hochhaus. 1932. Das ist das Schnste. Ich habe es [je] gesehen. 1933. Ich kann mich nicht erinnern. Wie fngt der Film an? Er dauert vier Stunden. 1934. Er wird das Mdchen wieder treffen. Er freut sich darauf. Er liebt es. 1935. Robert borgte mir ein Buch. Das Buch wollte ich schon lange lesen. 1936. Anna fhrt mit dem Schiff. Das Schiff kommt morgen in Hamburg an. 1937. Patrick kommt mit einem Auto. Er hat sich das Auto ausgeliehen. 1938. Herr Lang verkauft das Haus. Er hat das Haus geerbt. 1939. Die Verletzte blieb auf einem Feld liegen. Es war einige Meter tiefer gelegen. 1940. Er wollte ein Zimmer. Das Zimmer sollte mit vollem Komfort ausgestattet sein. 1941. Die Pressekonferenz wurde von einem mit allen Einzelheiten betrauten Regie-

rungssprecher abgehalten.
1942. Jeder liest ein spannendes Buch gern. 1943. Er ist ein von der Richtigkeit ihrer Meinung berzeugter Mensch. 1944. Wir berquerten ein von dichtem Nebel bedecktes Gebirge. 1945. Er war ein vor allem von Kollegen hoch geachteter Fachmann. 1946. Alle an der Teilnahme interessierten Schler treffen sich morgen vor der Schule. 1947. Gestern wurde ein mit einem Ball spielender Junge berfahren. 1948. Die mit Farbfotos ausgestattete Freitagausgabe enthlt auch ein Fernsehpro-

grammheft.
1949. Das ist eine schwere und anstrengende Aufgabe. 1950. Die Firma verwendet nur umweltfreundliche Materialien.

170

DIE ADVERBIALSTZE PRISLOVNI ODVISNIKI


Der Adverbialsatz drckt eine adverbiale Bestimmung des Hauptsatzes aus. Je nachdem, in welcher Beziehung der Nebensatz zum Hauptsatz steht, unterscheidet man:
Prislovni odvisnik izraa stavno prislovno doloilo glavnega stavka. Glede na to, v kaknem razmerju stoji odvisnik z glavnim stavkom, razlikujemo: > Finalstze / Namerne odvisnike > Kausalstze / Vzrone odvisnike > Konditionalstze / Pogojne odvisnike > Konsekutivstze / Posledine odvisnike > Konzessivstze / Dopustne odvisnike > Modalstze / Nainovne odvisnike > Temporalstze / asovne odvisnike > Lokalstze / Krajevne odvisnike > Komparativstze / Primerjalne odvisnike

DIE FINALSTZE
NAMERNI ODVISNIKI

auf dass, damit, dass, um zu


wozu?

Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht eine Beziehung der Absicht. Im Nebensatz wird eine Absicht fr eine Handlung genannt, die im Hauptsatz angegeben wird. Der Nebensatz kann sich auch auf nur ein Substantiv des Hauptsatzes beziehen.
Med glavnim stavkom in odvisnikom je razmerje namena. V odvisniku imenujemo namen dejanja, ki je podano v glavnem stavku. Odvisnik se lahko nanaa tudi na samostalnik glavnega stavka. Statt der Konjunktion damit kann man um + Infinitiv mit zu setzen, wenn sich die

Handlung im Hauptsatz und im Nebensatz auf gleiches Subjekt bezieht, weil sonst leicht Missverstndnisse auftreten. Bei mehreren Infinitiven muss zu vor jedem Einzelnen stehen. (Siehe auch Seite 140!)
Namesto veznika DAMIT lahko uporabimo UM + nedolonik z ZU, e se dejanji glavnega stavka in odvisnika nanaata na isti osebek, ker drugae lahko pride do nesporazumov. Pri veih nedolonikih moramo ZU postaviti pred vsakega posebej. (Glej tudi stran 140!)

Ich fahre mit dem Auto, damit ich pnktlich am Bahnhof bin. Ich fahre mit dem Auto, um pnktlich am Bahnhof zu sein. Die Mutter schickt ihren Sohn in die Schule, damit er dort lernt.
(nicht: [... um dort zu lernen.) (Wer? - Die Mutter oder der Sohn?])

Er hat immer einen Fller bei sich, damit er das Ntige schreibt und unterschreibt. ... um das Ntige zu schreiben und zu unterschreiben. Sie ernhrt sich gesund, um vital zu bleiben. Ich gehe jetzt spazieren, damit du in Ruhe lernen kannst.... 171

Bilde Finalstze!
Tvori namerne odvisnike!

Ich fahre mit dem Auto. Ich will pnktlich am Bahnhof sein.
Ich fahre mit dem Auto, um pnktlich am Bahnhof zu Sein. 1951. Ich stelle Sie Herrn Meier vor. Er soll Sie einmal kennen lernen. 1952. Der Student geht in den Laden. Er will Brot kaufen. 1953. Herr Meier beeilte sich. Er wollte pnktlich ins Bro kommen. 1954. Zieh deinen Mantel an! Du sollst dich nicht erklten. 1955. Sie lie die Rollladen herunter. Sie dmpfte das Licht. 1956. Er beeilt sich. Er will den Zug erreichen. 1957. Man bezahlt die Angestellten. Die sollen arbeiten. 1958. Eva geht in die Schule. Sie will dort lernen. 1959. Der Vater schickt den Sohn auf die Universitt. Er soll Medizin studieren. 1960. Sie zieht sich schnell an. Sie will pnktlich zur Vorlesung kommen. 1961. Der Lehrer nimmt das Buch. Er will die Hausaufgaben aussuchen. 1962. Sabine geht zum Friseur. Sie will ihr Haar rot frben lassen. 1963. Eva steht auf. Sie will das Fenster ffnen. 1964. Patrick geht zu Anna. Er will ihr zum Geburtstag gratulieren. 1965. Frau Meier geht zur Bank. Sie will die Erlagscheine aufgeben. 1966. Ich brauche dringend Geld. Ich will ins Kino gehen knnen. 1967. Werner verkauft sein Auto. Er kauft ein besseres. 1968. Maria isst kein Brot. Sie will abnehmen. 1969. Nimm deinen Regenschirm mit! Du sollst nicht nass werden. 1970. Du musst heute frh ins Bett. Du kannst morgen frh aufstehen. 1971. Anna lernt sehr viel. Sie will die besten Noten bekommen. 1972. Ich ging in die Buchhandlung. Ich holte das bestellte Buch ab. 1973. Patrick fhrt mit dem Auto. Er will pnktlich zur Party kommen. 1974. Sie erinnert ihn an sein Versprechen. Er soll es nicht vergessen. 1975. Sprich leise! Du sollst die Kinder nicht aufwecken. 1976. Sie lernt Deutsch. Sie will in Deutschland studieren. 1977. Robert treibt viel Sport. Er will fit bleiben. 1978. Er fhrt nach Amerika. Er will dort das groe Geld machen.

1979. Ich muss schnell einkaufen gehen. Meine Freunde sollen nicht lange warten.
1980. Sie bleibt zu Hause. Sie muss auf die Kinder aufpassen.

172

DIE KAUSALSTZE VZRONI ODVISNIKI

da, weil, zumal

warum? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Begrndungsverhltnis. Im Nebensatz wird der Grund fr die Handlung im Hauptsatz gegeben. Die Konjunktionen weil und da sind leicht austauschbar, obwohl zwischen ihnen feine Unterschiede bestehen. Weil wird meist dann verwendet, wenn das Geschehen des Nebensatzes neu ist. Der Nebensatz steht dann meist hinter dem Hauptsatz. Da wird dagegen dann verwendet, wenn das Geschehen im Nebensatz schon bekannt oder ohne besonderes Gewicht ist. Med glavnim stavkom in odvisnikom vlada razmerje vzronosti. V odvisniku imenujemo vzrok za dejanje v glavnem stavku. Veznika WEIL in DA lahko zamenjamo, eprav so med njima drobne razlike. WEIL uporabimo najvekrat, ko je dejanje v odvisniku novo. Odvisnik stoji potem najvekrat za glavnim stavkom. DA pa uporabimo takrat, ko je dejanje v odvisniku e poznano, ali e je brez posebnega poudarka. Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Da es stark regnete, schloss er das Fenster. Er blieb gern im Bett, zumal/weil/da er ein bisschen Fieber hatte.... falls, sofern, wenn unter welcher Bedingung?, in welchem Fall?

DIE KONDITIONALSTZE POGOJNI ODVISNIKI

Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Voraussetzungsverhltnis. Im Nebensatz wird die Bedingung fr die Gltigkeit der Handlung im Hauptsatz genannt. Med glavnim stavkom in odvisnikom vlada razmerje pogojnosti. V odvisniku imenujemo pogoj za veljavnost dejanja v glavnem stavku. Neben den einleitenden Konjunktionen knnen die Konditionalstze auch mit Fgungen wie im Fall[e], dass; unter der Voraussetzung, dass; vorausgesetzt, dass eingeleitet werden. Poleg veznikov lahko za uvajanje pogojnih odvisnikov uporabimo zveze T. Sofern das die Gesetze zulassen, kannst du das machen. Sie gehen auch, falls der Wind weht. Im Falle, dass es regnet, bleiben wir zu Hause. Sehr oft ist die Bedingung beidseitig: Pogosto je pogojnost obojestranska: Wenn das Lmpchen brennt, ist das Benzin ausgegangen. Wenn das Benzin ausgegangen ist, brennt das Lmpchen.... Die Konditionalstze werden oft zum Ausdruck der Irrealitt gebraucht. Dafr werden der einfache und der zusammengesetzte Konjunktiv II bzw. die wrde-Gefge (Konditional 1 und II) gebraucht: Pogojne odvisnike pogosto uporabljamo za izraanje neresninosti. Za to uporabimo enostavni ali sestavljeni konjunktiv II oz. WRDE-dopolnila (pogojnik I in II): Wenn ich es she, wrde ich eingreifen. Wenn er gewhlt worden wre, wre er geblieben.... 173

Irrealer und potentialer Konditionalsatz Irealni in potencialni pogojni odvisniki


Die irrealen und potentialen Konditionalstze nennen die nichterfllbaren Bedingungen und Folgen. Die Bedingung gilt dabei als Vermutung, und es ist nicht zu erwarten oder aber ist es sogar unmglich, dass sie in Erfllung geht. Irealni in potencialni pogojni odvisniki imenujejo neuresniljive pogoje in posledice. Pogoj je domneva, zato ne moremo priakovati, da bi se izpolnil. Mit dem Konjunktiv II wird die Erfllung der Bedingung und/oder der Folge als unmglich oder als sehr unwahrscheinlich dargestellt. S konjunktivom II izrazimo, da je izpolnitev pogoja in /ali njegove posledice nemogoa ali
zelo neverjetna.

Der einfache Konjunktiv II Konjunktiv Prteritum kennzeichnet Bedingungen der Gegenwart oder der Zukunft, die vielleicht erfllt werden knnten. Enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika oznauje pogoje v sedanjosti ali prihodnosti, ki bi se mogoe lahko uresniili. .. Wenn ich Geld htte, wrde ich eine Reise um die Welt machen. Wenn du Zeit httest, knnten wir ins Kino gehen. Wenn ich nach Graz kme, besuchte ich dich. Er wrde dich besuchen, wenn er nach Graz kme....

Der zusammengesetzte Konjunktiv II Konjunktiv Plusquamperfekt kennzeichnet Bedingungen, die in der Vergangenheit nicht erfllt wurden, und deshalb blieben und bleiben auch die Folgen unerfllt. Sestavljeni konjunktiv II konjunktiv predpreteklika oznauje pogoje, ki se v preteklosti niso uresniili in zato so ostale in ostajajo posledice neuresniene. Falls ich an ihrer Stelle gewesen wre, wre mir das nicht passiert. Wenn sie zur Vorlesung gekommen wre, htte sie die genauen Termine. Htte er auf mich gehrt, wre ihm das nicht passiert. Wenn ich Zeit gehabt htte, wre ich mit dir ins Kino gegangen.... Die erfllbaren Bedingungen und Folgen stehen im Indikativ! Za izraanje uresniljivih pogojev in njihovih posledic uporabljamo povednik! Wenn es regnet und friert, sind die Straen nass und glatt. Wenn ein Krper acht Ecken, zwlf Kanten und sechs Flchen hat, handelt es sich entweder um einen Wrfel oder um einen Quader.... Mit sollte (Konjunktiv II von sollen) zielt man auf erfllbare Bedingungen, und daher darf sollte in unerfllbaren Bedingungen nicht verwendet werden. SOLLTE (SOLLEN v konjunktivu II) oznauje uresniljive pogoje, zato ga v irealnih pogojnih odvisnikih ne smemo uporabljati. 174

Bilde Kausalstze!
Tvori vzrone odvisnike!

Er schliet das Fenster. Es regnet stark. Da e5 Stark regnet, Schliet er das Feneter.
1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Herr Meier hat keine Zeit. Er muss um 8 Uhr im Bro sein. Ich mchte ein Butterbrot essen. Ich habe Hunger. Robert schlief sofort ein. Er war mde. Er erkltet sich nicht. Er zieht sich immer warm an. Eine Baustelle wird eingerichtet. Es gibt eine Umleitung. Ich antworte dir. Du fragst mich gerade. Du kommst zu spt. Du musst eine Runde zahlen. Der Motor war kaputt. Das Lmpchen brannte nicht mehr. Anna will rztin werden. Sie arbeitet im Krankenhaus. Klaus geht zum Zahnarzt. Er hat Zahnschmerzen. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Sie sind zu schwer. Der Journalist rgerte sich. Seine Berichte wurden gekrzt. Patrick sucht zwei Studenten. Er will eine Wohngemeinschaft grnden. Wir gehen morgen nicht in die Schule. Morgen ist ein Feiertag. Klaus kommt immer zu spt zur Vorlesung. Er schlft immer zu lange. Ich bin sehr mde. Ich gehe gleich ins Bett. Werner hat kein Geld mehr. Er geht zu oft ins Cafe. Die Schler freuen sich. Die Ferien beginnen bald. Robert fhrt nicht nach Hause, sondern geht zu Fu. Er hat genug Zeit. Eva darf nicht staubsaugen. Sie ist allergisch gegen Milben. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Es regnete stark. Ich kaufe viele Geschenke ein. Ich will alle Freunde beschenken. Wir knnen nicht abreisen. Meine Schwester ist krank geworden. Sie konnte das Buch nicht kaufen. Sie hatte zu wenig Geld. Ich kann heute Abend nicht ausgehen. Ich muss Mathematik lernen. Anna ist sehr mde. Sie ist gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen. Er spricht sehr gut Englisch. Er hat acht Jahre Englisch gelernt. Ihr msst schnell nach Hause gehen. Ein Sturm ist angesagt. Sabine darf nicht in der Sonne liegen. Sie bekommt sofort einen Sonnenbrand. Wir mssen uns jetzt verabschieden. Dein Zug fhrt in einer Minute ab. 175

Bilde Konditionalstze!
Tvori pogojne odvisnike!

Die Gesetze lassen es zu. Du darfst es machen.


Sofern e5 die Gesetze zulassen, darfst du das machen. 2011. Er spricht deutlich. Ich verstehe ihn. 2012. Ich werde morgen fahren. Ich bekomme noch eine Karte. 2013. Du hast deine Schulaufgaben erledigt. Du darfst ins Kino gehen. 2014. Ich kann nur gut arbeiten. Es ist ruhig im Wohnheim. 2015. Ich komme morgen zu dir. Du hast nichts dagegen. 2016. Ich schicke dir das Buch. Du gibst mir deine Adresse. 2017. Ich bin traurig. Ich bin gern allein. 2018. Er dachte nur an sie. Er wurde schon ganz froh. 2019. Gestatten Sie mir ein offenes Wort. Er ist ein Dummkopf. 2020. Sie brauchen mich nicht mehr. Ich werde gehen. 2021. Ich wrde spazieren gehen. Ich habe keine Zeit. 2022. Wir machen morgen einen Ausflug. Morgen ist das Wetter schn. 2023. Du hast Lust. Du kannst mitkommen. 2024. Er macht noch einen Punkt. Er ist Europameister. 2025. Was wrdest du tun? Du wrst an meiner Stelle. 2026. Ihr bleibt gesund. Ihr esst mehr Gemse. 2027. Ich wrde es sehen. Ich wrde weglaufen. 2028. Du darfst mein Auto fahren. Du hast deinen Fhrerschein mitgenommen. 2029. Er sollte kommen. Ruf mich sofort an! 2030. Ich bleibe hier. Ich werde nicht abberufen. 2031. Man drckt auf den Knopf. Die Tr ffnet sich von selbst. 2032. Wehe dir! Ich erwische dich. 2033. Du wrst rechtzeitig gekommen. Du httest ihn getroffen. 2034. Du kommst nicht bald. Wir fangen ohne dich an. 2035. Er htte nicht gestohlen. Er se heute nicht im Gefngnis. 2036. Er kommt. Es ist immer lustig. 2037. Ich wsste es. Ich wrde es dir sagen. 2038. Sie wird kommen. Ihre Zeit erlaubt es. 2039. Ich kann nicht kommen. Gre alle schn von mir! 2040. Der Zug kommt pnktlich an. Wir kommen noch rechtzeitig zur Vorstellung.

176

DIE KONSEKUTIVSTZE
POSLEDINI ODVISNIKI

als dass, dass, so - dass, sodass, um - zu, zu

wie?, mit welcher Folge? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Folgeverhltnis. Im Nebensatz wird eine Folge der im Hauptsatz angefhrten Handlung genannt. Im Konsekutivsatz kann eine Folge, eine nur mgliche Folge oder eine negative Folge genannt werden.
Med glavnim stavkom in odvisnikom je posledino razmerje. V odvisniku imenujemo posledico dejanja, ki je omenjeno v glavnem stavku. V posledinem odvisniku lahko izraamo posledico, neko le mogoo posledico ali pa negativno posledico.

Sie hatte den Einfluss, dass sie die Entscheidung durchsetzen konnte. Sie hat so hohes Fieber, dass sie nicht mitfahren kann. Er ist zu alt, um darauf noch zu hoffen.... Wenn der Nebensatz mit um + Infinitiv mit zu eingeleitet wird, muss sich die Handlung im Hauptsatz und im Nebensatz auf gleiches Subjekt beziehen. (Siehe auch Seite 140!)
e odvisnik vpeljemo z UM + nedolonik z ZU, se morata dejanji glavnega stavka in odvisnika nanaata na isti osebek. (Glej tudi stran 140!)

so - dass und sodass (so - dass: Siehe auch Seite 181! l Glej tudi stran 181!) Er lie das Radio so laut laufen, dass sich alle Nachbarn aufgeregt hatten.... Der Deutsche sprach sehr schnell, sodass wir kein Wort verstanden....

Irrealer Konsekutivsatz Irealni posledini odvisnik


Wenn die Verwirklichung ausbleibt, wird der irreale Konsekutivsatz vor allem mit als dass bzw. dass eingeleitet. Im Hauptsatz stehen oft Korrelate so oder zu. Der Modus des Hauptsatzes ist der Indikativ, der des Nebensatzes der Konjunktiv II, wobei der einfache Konjunktiv II - Konjunktiv Prteritum die Gegenwart und der zusammengesetzte Konjunktiv II - Konjunktiv Plusquamperfekt die Vergangenheit kennzeichnet.
Pri neuresnienih posledicah vpeljemo irealni posledini odvisnik z veznikom ALS DASS oz. DASS. V glavnem stavku pogosto stojita korelata SO ali ZU. V glavnem stavku je glagolski naklon povednik, v odvisniku pa konjunktiv Il. Enostavni konjunktiv II - konjunktiv enostavnega preteklika oznauje sedanjost, sestavljeni konjunktiv II - konjunktiv predpreteklika pa oznauje preteklost.

Ich bin zu mde, als dass ich noch lernen knnte. Sie war so glcklich, dass sie htte in die Luft springen wollen. Sie sprach zu schnell, als dass man etwas htte verstehen knnen.... 177

Bilde Konsekutivstze!
Tvori posledine odvisnike!

Der Deutsche sprach sehr schnell. Wir konnten kein Wort verstehen.
Der Deutsche Sprach Schnell, sodaee wir kein Wort vertanden. 2041. Er spricht schlecht. Man kann ihn nicht verstehen. 2042. Der Schler war mde. Er schlief im Sitzen ein. 2043. Das Auto fuhr schnell. Wir kamen noch zur Zeit. 2044. Ich liebe sie sehr. Ich knnte sie niemals betrgen. 2045. Die Wanderung wurde recht anstrengend. Es regnete stark. 2046. Sie lie den Fernseher laut laufen. Die Nachbarn regten sich auf. 2047. Er ist mde. Er kommt heute nicht mehr. 2048. Ich bin alt. Ich kann darauf nicht mehr hoffen. 2049. Sie war glcklich. Sie htte in die Luft springen wollen. 2050. Er ist noch zu jung. Er kann das noch nicht sagen. 2051. Sie hat viel zu tun. Sie hat fr nichts Zeit. 2052. Er ist sehr krank. Er kann nicht aufstehen. 2053. Sie ist zu dumm. Sie kann das nicht verstehen. 2054. Er ist zu anstndig. Er knnte so etwas nicht machen. 2055. Sie redet viel. Ich kann sie nicht mehr ausstehen. 2056. Ich war nervs. Ich konnte kaum atmen. 2057. Die Arbeiter waren fleiig. Sie waren mit der Arbeit zu Mittag fertig. 2058. Er war schlecht angezogen. Er zitterte vor Klte. 2059. Sie ist nicht naiv. Sie wrde nicht alles glauben. 2060. Er beugt sich aus dem Fenster. Er knnte heraus fallen. 2061. Es war so schn. Ich kann es nicht beschreiben. 2062. Die Autos fuhren schnell. Man konnte die Insassen fast nicht erkennen. 2063. Ich habe noch viel Krfte. Ich werde das verhindern. 2064. Er hat sich gergert. Er htte ihr fast eine Ohrfeige gegeben. 2065. Er hat viel verdient. Die ganze Familie konnte auf groem Fue leben. 2066. Das Buch war zu teuer. Ich htte es nicht kaufen knnen. 2067. Sie ist nicht so krank. Sie muss nicht zu Hause bleiben. 2068. Es schneite stark. Alle Autos blieben im Schnee stecken. 2069. Er war glcklich. Er hat alle Freunde zum Essen ausgefhrt. 2070. Er hat viel Kraft. Er kann seinen Willen immer durchsetzen.

178

DIE KONZESSIVSTZE DOPUSTNI ODVISNIKI

obgleich, obschon, obwohl, obzwar, trotzdem, wenn auch, wenngleich, wennschon, wiewohl

trotz welchen Umstands? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Verhltnis des unzureichenden Gegengrundes. Im Nebensatz wird ein Vorgang formuliert, der im Gegensatz zum Vorgang des Hauptsatzes steht. Die Begrndung im Nebensatz reicht nicht aus, um die Geltung des Vorgangs im Hauptsatz auer Kraft zu setzen. Med glavnim stavkom in odvisnikom je razmerje nedosegljivega nasprotnega razloga. V odvisniku oblikujemo potek, ki je v nasprotju s potekom v glavnem stavku. Razlog odvisnika pa ni dovolj moan, da bi izniil veljavnost poteka v glavnem stavku. Er raucht, obwohl es ihm der Arzt verboten hat. Wennschon sie wenig isst, wird sie doch jeden Tag dicker. Ich sagte nichts, obwohl ich die Wahrheit kannte....

Irrealer Konzessivsatz Irealni dopustni odvisnik


Der irreale Konzessivsatz ist eine Ab- und Umwandlung des Konditionalsatzes. (Siehe S. 173f!) Die hinreichende Bedingung des irrealen Konditionalsatzes wird zu einer unzureichenden Bedingung im irrealen Konzessivsatz und die Negation (Aussage) des Hauptsatzes kann nicht aufgehoben werden. lrrealni dopustni odvisnik je modificiran pogojni odvisnik. (Glej stran 173f.!) Pogoj, ki je v irealnem pogojnem odvisniku dovolj moan za uresniitev, v irealnem dopustnem odvisniku ni dovolj moan, da bi izniil negacijo (izjavo) glavnega stavka. Der irreale Konzessivsatz wird mit auch wenn (wenn auch), selbst wenn oder mit und wenn eingeleitet. Irrealni dopustni odvisnik vpeljemo z AUCH WENN (WENN AUCH), SELBST WENN ali z
UND WENN.

Auch wenn er wollte, knnte er ihr nie verzeihen. Selbst wenn ich Zeit gehabt htte, wre ich nicht zur Party gegangen. Selbst wenn ich es gewesen wre, wrde ich es nicht zugeben....

Fr den Modus und Tempus Gebrauch bei irrealen Konzessivstzen siehe Irrealer und potentialer Konditionalsatz (Seite 174)! Za rabo glagolskega naklona in asa pri irealnih dopustnih odvisnikih glej Irealni in potencialni pogojni odvisnik (stran 174)! 179

Bilde Konzessivstze!
Tvori dopustne odvisnike!

Er raucht. Der Arzt hat es ihm verboten. Er raucht, obwohl der Arzt e5 ihm verboten hat.
2071. Dieser Mann ist sehr reich. Er ist nicht glcklich. 2072. Ich habe nur wenig Geld. Ich bin zufrieden. 2073. Du hast mir versprochen, pnktlich zu sein. Aber du bist doch zu spt gekommen. 2074. Die Aufgabe war sehr leicht. Es wurden viele Fehler gemacht. 2075. Mein Freund hat wenig Geld. Er kauft viele Bcher. 2076. Das Buch ist sehr gut. Es ist fr mich wenig hilfreich. 2077. Wir beeilen uns. Wir kommen zu spt in die Schule. 2078. Ich habe das ausgerechnet. Ich habe das nicht gelernt. 2079. Die Schularbeit war nicht schwer. Die Ergebnisse waren katastrophal 2080. Die Aufgabe ist nicht sehr schwer. Man muss sich Mhe geben. 2081. Ich habe nicht viel Zeit. Ich trinke noch einen Tee mit dir. 2082. Sie ist schwer krank. Sie arbeitet noch immer. 2083. Er ist erkltet. Er isst eine groe Portion Eis. 2084. Ich gehe jetzt ins Bett. Es ist erst 19 Uhr. 2085. Er geht jeden Tag ins Schwimmbad. Er kann nicht schwimmen. 2086. Ich habe schon zu viel Kaffee getrunken. Ich bin schlfrig. 2087. Er raucht noch immer. Er hat zu hohen Blutdruck. 2088. Sie hat das Buch zu Hause gelassen. Sie wusste, dass sie es brauchen wird. 2089. Ich hrte ihn kommen. Er ging sehr leise. 2090. Sie kann noch immer kein Franzsisch. Sie hat ein Jahr lang den Kurs besucht. 2091. Ich habe das alles schon vergessen. Ich habe es zwei Monate gelernt. 2092. Ich habe was anderes gehrt. Es wird schon so gewesen sein, wie du sagst. 2093. Sie wartete bis auf den heutigen Tag. Sie knnte es schon vorgestern erledigen. 2094. Er lgt. Er wei, dass sie die Wahrheit kennt. 2095. Sie hat starke Zahnschmerzen. Sie geht nicht zum Zahnarzt. 2096. Ich habe reichlich gefrhstckt. Ich habe schon groen Hunger. 2097. Sie geht ins Kino. Ihre Eltern haben es ihr verboten. 2098. Ich will nach Hause fahren. Die Landschaft gefllt mir sehr. 2099. Werner lernt sehr viel. Er bekommt immer schlechte Noten. 2100. Wir haben uns verfahren. Wir kennen uns in der Gegend sehr gut aus.

180

DIE MODALSTZE NAINOVNI ODVISNIKI

dadurch dass, indem, ohne dass, ohne zu, so - dass, [an]statt, [an]statt dass, anstatt zu

wie? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Verhltnis der Art und Weise. Im Nebensatz wird genauer erlutert, wie die Handlung ausgefhrt wird , die im Hauptsatz steht. Med glavnim stavkom in odvisnikom je nainovno razmerje. V odvisniku natanneje opiemo, kako se odvija dogajanje glavnega stavka. Anna half ihrer kranken Mutter, indem sie alle Arbeiten im Haus erledigte. Ich wei das, ohne dass du es mir sagst.... Bei Modalstzen ist die Verteilung der Teilsatzinhalte leicht mglich: Pri nainovnih odvisnikih lahko razdelimo vsebine stavkov brez vejih teav: Er hat die Aufgabe gelst, indem er den Knoten zerhoben hat. Er hat den Knoten zerhoben, wodurch er die Aufgabe gelst hat.... Wenn Modalstze mit den Konjunktionen ohne dass oder [an]statt dass eingeleitet werden, kann man diese Stze mit ohne + Infinitiv mit zu bzw. [an]statt + Infinitiv mit zu krzen. Das ist aber nur dort mglich, wo Haupt- und Nebensatz im Subjekt bereinstimmen. (Siehe auch Seite 140!) e vpeljujemo nainovne odvisnike z veznikoma OHNE DASS ali [ANISTATT DASS, lahko te stavke okrajamo z OHNE + nedolonik z ZU oz. [ANSTATT + nedolonik z ZU. To je mogoe le tam, kjer je osebek v glavnem in odvisnem stavku isti. (Glej tudi stran 140!) Ich wei das, ohne dass ich es noch einmal wiederhole. Ich wei das, ohne es noch einmal zu wiederholen. Statt dass sie schlft, lernt sie die ganze Nacht durch. Statt zu schlafen, lernt sie die ganze Nacht durch.... so dass Konsekutivsatz oder Modalsatz? Posledini ali nainovni odvisnik? im Konsekutivsatz im Modalsatz v posledinem odvisniku v nainovnem odvisniku > kann nach so kein Adjektiv stehen > kann nach so ein Adjektiv stehen za SO ne more stati pridevnik za SO lahko stoji pridevnik > kann so nicht weggelassen werden > ist so ohne groe Sinnesnderung SO ne moremo opustiti weglassbar > ist so dass durch indem oder SO lahko opustimo, ne da bi se dadurch dass ersetzbar pomen kaj dosti spremenil SO DASS lahko zamenjamo z T Er lie das Radio so laut laufen, dass Er lie das Radio so laufen, dass sich alle Nachbarn aufregten. sich die Nachbarn aufregten. Er lie das Radio laut laufen, dass Indem er das Radio laufen lie, sich alle Nachbarn aufregten.... regten sich alle Nachbarn auf.... 181

Bilde Modalstze!
Tvori nainovne odvisnike!

Anna hilft ihrer kranken Mutter. Sie erledigt alle Arbeiten im Haus.
Anna hilft ihrer Mutter, indem eie alle Arbeiten im Haue erledigt.

2101. Der Mann ging weg. Er grte nicht. 2102. Sie kam und half. Sie sagte kein Wort dabei. 2103. Sie ging an mir vorbei. Sie sah mich nicht an. 2104. Man kann bei der Arbeit Zeit sparen. Man verwendet Rechenmaschinen. 2105. Klaus und Werner lernen nicht, sondern spielen Schach. 2106. Man kann sich im Urlaub erholen. Man treibt Sport. 2107. Sabine und Klaus hren dem Lehrer nicht zu, sondern sprechen ber Ferien. 2108. Er lie das Radio laufen. Alle Nachbarn regten sich auf. 2109. Patrick macht seine Hausaufgaben nicht zu Hause, sondern schreibt sie in der

Schule ab.
2110. Er lste die Aufgabe. Er vereinfachte den Ausdruck. 2111. Sie rgerte ihre Mutter. Sie lie alles herumliegen. 2112. Wir mssen uns anstrengen. Wir haben keinen Erfolg. 2113. Er msste zu Hause bleiben und lernen. Er ging in die Disco. 2114. Er macht alles wieder gut. Er erzhlt die Wahrheit. .2115. Sie geht nie aus dem Haus. Sie trinkt immer einen Kaffee. 2116. Wir gehen ins Kino. Wir mssten unsere Hausaufgaben machen. 2117. Klaus macht seiner Freundin oft eine groe Freude. Er fhrt sie in ein Restaurant. 2118. Sie verlie ihn. Sie hatte ihm den Grund nicht verraten. 2119. Er hat das Klassenzimmer verlassen. Die Lehrerin hat es nicht gemerkt. 2120. Sein Zug hatte Versptung. Er konnte nicht rechtzeitig kommen. 2121. Sie geniet viele Vorteile. Sie ist die lteste. 2122. Du besuchst ihn einmal. Du kannst ihm eine groe Freude machen. 2123. Ich habe sie gekrnkt. Ich habe es nicht gewollt. 2124. Sie msste sofort einen Brief schreiben. Sie lsst noch Tage vergehen. 2125. Er msste schreiben. Er ruft lieber an. 2126. Der Mann fuhr an mir vorbei. Er hat die Geschwindigkeit nicht reduziert. 2127. Man kann viel fr seine Gesundheit tun. Man bewegt sich in der Natur. 2128. Sie konnte sich immer durchsetzen. Sie war Prsidentin. 2129. Du msstest diese Aufgaben selbst lsen. Du schaust lieber im Lsungsteil nach. 2130. Klaus rgert seine Mitbewohner. Er bringt oft sehr spt seine Freunde mit.

182

Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

DIE TEMPORALSTZE
ASOVNI ODVISNIKI

bis wann?, seit wann?, wann?, wie lange?, wie oft?

Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Verhltnis der Zeitlichkeit. Im Nebensatz wirddas Geschehen des Hauptsatzeszeitlich eingeordnet . Med glavnim stavkom in odvisnikom je asovno razmerje. Z odvisnikom natanneje asovno uvrstimo dejanje glavnega stavka. Je nachdem wie das im Nebensatz angesprochene Geschehen mit dem Geschehen des Hauptsatzes zeitlich abluft, unterscheidet man: Glede na to, kako v odvisniku omenjeno dejanje asovno poteka z dejanjem v glavnem stavku, razlikujemo:

Verhltnis der Gleichzeitigkeit als, indem, indes, indessen, sobald, sooft,


Razmerje istoasnosti solange, sowie, whrend, wenn, wie ... Der Inhalt des Nebensatzes stehtzeitlich parallel zu dem Inhalt des Hauptsatzes.
Vsebina odvisnika je asovno vzporedna z vsebino glavnega stavka.

Whrend sie lernte, gingen wir spazieren. Indem sie sich vorbeugte, fiel ihr eine Strhne ins Gesicht. Wir knnen nichts unternehmen, solange er das Sagen hat....

Verhltnis der Vorzeitigkeit


Razmerje predasnosti

als, nachdem, seit, seitdem, sobald, sowie, wenn ...

Der Inhalt des Nebensatzes geht dem Inhalt des Hauptsatzes zeitlich voraus . Der Inhalt des Nebensatzes ist abgeschlossen.
Vsebina odvisnika poteka asovno pred vsebino glavnega stavka in je dovrena.

Nachdem er den Aufsatz geschrieben hat, hat er ihn der Lehrerin gegeben. Seitdem sie den Deutschkurs abgelegt hatte, hatte sie keine Probleme mehr. Sobald wir die Wohnung verlassen haben, hat es Alarm gegeben....

Verhltnis der Nachzeitigkeit


Razmerje kasnejosti"

bevor, bis, ehe

Das im Nebensatz genannte Geschehen liegtzeitlich spter als das Geschehen des Hauptsatzes.
Dejanje odvisnika poteka asovno pred dejanjem glavnega stavka.

Bevor er den Aufsatz geschrieben hat, hat er die Lehrerin nach dem Titel gefragt. Die Schler verschwanden, ehe der Lehrer kam. Bis wir umgezogen sind, haben wir auf dem Land gelebt.... Das Verhltnis der Gleich-, Vor- oder Nachzeitigkeit ist nicht allein an der Konjunktion ablesbar. Dabei wirken auch das Tempus und der Modus mit. Razmerja istoasnosti, predasnosti in kasnejosti" ne moremo prepoznati samo po veznikih. Na to vplivata tudi as in glagolski naklon. 183

Als steht immer dann, wenn wir ein einmaliges Geschehen aus der Vergangenheit beschreiben. ALS uporabimo takrat, ko govorimo o enkratnem dejanju iz preteklostr. Als ich klein war, war ich oft krank....

Wenn steht dann, wenn wir ein einmaliges Geschehen aus der Gegenwart oder der Zukunft oder mehrmalige Geschehen aus der Vergangenheit , der Gegenwart oder der Zukunft beschreiben. WENN uporabimo takrat, ko govorimo o enkratnem dejanju v sedanjosti ali prihodnosti ali o vekratnih dejanjih v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti. Wenn ich krank bin, schlafe ich viel. Wenn ich krank gewesen bin, habe ich viel geschlafen....

wenn wann? Wann ist entweder ein Fragepronomen oder ein Fragewort. Wenn ist eine Konjunktion. Auf die Frage wann? beginnt die Antwort mit wenn oder mit als. WANN je ali vpraalni zaimek ali vpraalnica. WENN je veznik. Na vpraanje WANN?(kdaj?) dobimo odgovor, ki se zane z WENN ali z ALS. Wann warst du oft krank? Als ich klein war [, war ich oft krank]. Wann schlfst du viel? Wenn ich krank bin [, schlafe ich viel]....

Consecutio Temporum - Die Folge der Zeitformen Zaporedje asov


Die Folge der Zeitformen ist grundstzlich frei. Die Wahl bleibt dem Sprecher/Schreiber und seinen Mitteilungsabsichten berlassen. Bei Temporalstzen muss man jedoch die Zeitform des Temporalsatzes der Zeitform des bergeordneten Satzes so angleichen, dass entweder nur Vergangenheitstempora oder nur Nichtvergangenheitstempora miteinander kombiniert werden. lzbira vrstnega reda asov je praviloma prosta in prepuena namenom govorca/pisca. Pri asovnih odvisnikih pa moramo as odvisnika prilagoditi asu nadrejenega stavka, tako da skupaj nastopajo samo pretekli ali samo nepretekli asi. Er sieht fern, whrend sie ein Buch liest. Er sah fern, whrend sie ein Buch las. Die Schler verschwanden, ehe der Lehrer ins Klassenzimmer kam. Seit sie den Kurs gemacht hat, spricht sie fast fehlerfrei. Nachdem sie ihren Kaffee getrunken hatte, setzte sie ihre Arbeit fort. Nachdem sie schon fters gelogen hat, glaube ich ihr kein Wort mehr.... Nicht mglich: Er sah fern, whrend sie ein Buch lesen wird. Nachdem sie ihren Kaffee
trinkt, setzte sie ihre Arbeit fort.... 184

Bilde Temporalstze!
Tvori asovne odvisnike!

Sie lernte. Wir gingen spazieren. Sie lernte, whrend wir Spazieren gingen.
2131. Das Wetter ist schn. Ich gehe spazieren. 2132. Ich habe mich sehr gefreut. Ein Freund hat mich gestern besucht. 2133. Mein Vater schickt mir Geld. Ich kann [dann] nach Berlin fahren. 2134. Vor unserem Haus ereignete sich ein Unfall. Mein Bruder schaute gerade aus

dem Fenster.
2135. Sie waren letzten Monat in Kln. Was haben sie gemacht? 2136. Ich hatte Zeit. Ich ging immer ins Theater. 2137. Ich gehe einkaufen. Ich bringe den Kindern Schokolade mit. 2138. Sie hatte die Probezeit bestanden. Es war fr sie leichter. 2139. Er hatte das Haus verlassen. Es gab Alarm. 2140. Er schrieb einen langen Brief. Wir gingen spazieren. 2141. Wir kamen nach Hause. Die Tr war geffnet. 2142. Das Urteil war verkndet worden. Die Sitzung wurde geschlossen. 2143. Es war dunkel geworden. Wir gingen nach Hause. 2144. Die Eltern kamen nach Hause. Die Kinder konnten das Zimmer aufrumen. 2145. Ich fahre nach Berlin. Sie brauchen mich dort. 2146. Ich kann nicht helfen. Ich wei nicht, was geschehen ist. 2147. Er war gekommen. Wir konnten endlich aufbrechen. 2148. Wir sind umgezogen. Meine Mutter kann nicht mehr ruhig schlafen. 2149. Komm zur Party; du kannst! 2150. Er kommt zu uns. Er bringt [immer] Sigkeiten fr die Kinder mit. 2151. Du kannst die Illustrierte durchblttern. Ich habe noch zu arbeiten. 2152. Du bist bei mir. Ich frchte mich nicht. 2153. Ich war noch ein Kind. Ich war oft bei meinen Groeltern.

2154. Komm noch bei mir vorbei! Du gehst nach Frankreich.


2155. Sie muss ein Buch lesen. Sie will schnell einschlafen. 2156. Wir fahren ans Meer. Wir mssen noch die Wohnung lften. 2157. Man brach in ihre Wohnung ein. Sie war abgereist. 2158. Er ist pensioniert. Er macht lngere Spaziergnge. 2159. Wir bleiben bei euch. Es regnet. 2160. Ich habe die Hausaufgaben fertig geschrieben. Ich komme zu dir.

185

DIE LOKALSTZE KRAJEVNI ODVISNIKI

wo, woher, wohin, Lokaladverb wo?, woher?, wohin?

Die Beziehung zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz zeigt sich in der adverbialen Bestimmung des Ortes. Wenn im Hauptsatz kein Bezugswort zum Nebensatz steht (Lokalstze im engeren Sinne), gibt der Nebensatz den Ort, die Richtung oder den Erstreckungsbereich eines Geschehens an. Razmerje med glavnim stavkom in odvisnikom nastopa v prislovnem doloilu kraja. e v glavnem stavku ni soodnosnice k dejanju, ki ga odvisnik opisuje (krajevni odvisniki v ojem pomenu), odvisnik opisuje kraj, smer ali zaznavno obmoje dogajanja. Wir kaufen das Auto dort, wo es am billigsten ist. Unser Grundstck beginnt, wo die Fichten stehen. Ich gehe, wohin sie mich geschickt haben. Er kommt, woher auch sie gekommen ist. Soweit das Auge reichte, war alles zerstrt....

DIE KOMPARATIVSTZE PRIMERJALNI ODVISNIKI

als, als ob, als wenn, je - desto, je - umso, wie, wie wenn

wie? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht eine Vergleichsbeziehung Med glavnim stavkom in odvisnikom je primerjalno razmerje. Eva ist schner, als es ihre Schwester im gleichen Alter war. Sie verhlt sich, wie sich auch ihr Bruder verhalten hat. Er gibt sein Geld aus, als ob er Millionr wre.... Wenn die Verben im Haupt- und Nebensatz identisch sind, wird der Nebensatz oft zum Satzglied verkrzt. e so glagoli isti v glavnem in odvisnem stavku, odvisnik pogosto spremenimo v stavni len. Eva ist so schn wie ihre Schwester. [Eva ist so schn, wie ihre Schwester ist.] Gestern war es genau so kalt wie vorgestern. [Gestern war es genau so kalt, wie es vorgestern war.] ... als A als a wie B wie B

Die Konjunktion als steht immer dann, wenn bei der Vergleichsbeziehung eineUngleichheit besteht. Im Hauptsatz steht immer ein Komparativ. Veznik ALS uporabimo takrat, ko primejamo neenakost. V glavnem stavku je vedno primernik. Eva ist klger, als es ihr Bruder jemals gewesen ist....

Die Konjunktion wie steht immer dann, wenn bei der Vergleichsbeziehung eine Gleichheit besteht. Veznik WIE uporabimo vedno takrat, ko primerjamo enakost. Er spricht schnell, wie auch sein Bruder gesprochen hat....

186

je desto und je umso Die Steigerung im Hauptsatz bewirkt die Steigerung im Nebensatz. Stopnjevanje v glavnem stavku zahteva stopnjevanje v odvisniku. Je eher, umso besser. Je mehr du isst, desto dicker wirst du....

Irrealer Komparativsatz Irealni primerjalni odvisnik


Der irreale Komparativsatz wird mit als ob, als wenn, als oder wie wenn eingeleitet.
Irealni primerjalni odvisnik vpeljemo z ALS OB, ALS WENN, ALS ali WIE WENN.

Die Irrealitt (oder hypothetische Annahme) wird mit dem Konjunktiv II ausgedrckt. Der einfache Konjunktiv II Konjunktiv Prteritum kennzeichnet die Gegenwart, der zusammengesetzte Konjunktiv II Konjunktiv Plusquamperfekt die Vergangenheit.
Irealnost (ali hipotetino domnevo) izrazimo s konjunktivom II. Enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika oznauje sedanjost, sestavljeni konjunktiv ll konjunktiv predpreteklika pa preteklost.

Er spricht Deutsch, als wre er ein Deutscher. Sie ist unruhig, als ob sie Angst vor dem Auftritt htte. Sie ist unruhig, als htte sie Angst vor dem Auftritt. Er redet, als ob er ber alles Bescheid wsste....

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die keine -Schwchen haben, auch keine Tugenden haben. (Abraham Lincoln) \\/as hilft aller -Sonnen Aufgang, wenn wir nicht aufstehen. (G. C. Lichtenberg) Ohne Grundstze ist der Mensch wie ein -Schiff ohne -Steuer und Dompass. das von jedem \Vind hin- und hergetrieben wird. (-Samuel -Smiles) Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu Lernen ist gefhrlich. (Donfuzius) \\/enn in der Liebe es Leichheit nicht gibt, so mocht' ich der sein, der mehr Liebt. (N.N.) Luft und Licht heiLen, und 2uhe heilt. aber den besten Balsam spendet doch ein gtiges 1_lerz. (Theodor Fontane) \Venn man nicht gelernt hat. ber \\/idrigkeiten zu Lachen, hat man im Alter gar nichts mehr zu Lachen. (E. lt) Man bleibt jung, solange man nach lernen, neue Gewohnheiten annehmen und \\/iderspruch ertragen kann. (Marie von Ebner-Eschenbach)

187

Bilde Lokalstze!
Tvori krajevne odvisnike!

Wir kaufen das Auto dort. Dort ist das Auto am billigsten. Wir kaufen das Auto dort, wo e5 am billigsten ist.
2161. Wir treffen uns. Wir haben uns verabredet. 2162. Wir stellen die Vase auf den Tisch. Frher hat die Vase auch dort gestanden. 2163. Mein Freund fhrt oft nach Berlin. Dort wohnen seine Verwandten. 2164. Ich habe ihn wieder dort getroffen. Wir waren schon vor Jahren dort. 2165. Du hast frher dort gewohnt. Ich komme von dort. 2166. Bisher waren hier schne Bume. Jetzt stehen hier groe Huser. 2167. Geh zurck! Du bist von dort gekommen. 2168. Du kannst gehen; du willst. 2169. Er stand da. Sie lie ihn dort stehen. 2170. Ich komme von dort. Du kommst auch von dort. 2171. Ich fahre morgen nach Italien. Ich werde mir viele Sehenswrdigkeiten ansehen.

2172. Er kommt aus Ungarn. Auch einige andere Teilnehmer kommen aus Ungarn.
2173. Es ist viel Licht. Es ist auch ein starker Schatten. 2174. Er geht. Die Pflicht ruft ihn. 2175. Der Wald endet dort. Dort beginnt eine weite Wiese. 2176. Er sieht nach. Er hat seinen Schlssel gesteckt. 2177. Sie soll bleiben. Sie hat am meisten Spa. 2178. Er wollte unbedingt das Haus sehen. Er wurde dort geboren. 2179. Sie wurde durch die Luft auf ein Feld geschleudert. Sie blieb dort liegen. 2180. Er zog nach London. Seine Schwester war auch nach London gezogen. 2181. Er ging an den Ort. Von dem Ort kommt keiner zurck. 2182. Seine Kinder begleiten ihn immer. Er geht berallhin. 2183. Wir gingen dorthin. Der Wegweiser zeigte dorthin. 2184. Vorher stand hier ein schnes Haus. Jetzt stehen hier nur noch Trmmer. 2185. Du gehst auch hin. Ich gehe mit dir. 2186. Der Sturm wtete. Es blieb nichts mehr unversehrt. 2187. Dort sind interessante Leute. Dort ist es nie langweilig. 2188. Er fand das Buch. Er hat das Buch dort vergessen. 2189. Sie klebt die Briefmarke auf den Brief. Ein Platz ist fr Briefmarken vorgesehen. 2190. Eva legte das Glas in die Vitrine. Eva hatte es aus der Vitrine genommen.

188

Bilde Komparativstze! Tvori primerjalne odvisnike! Du isst mehr. Du wirst dicker. Je mehr du ieet, deeto dicker wirst du.
2191. Die Eltern machen es vor. Die Kinder machen es oft nach. 2192. Die Glocken sind nher. Sie klingen lauter. 2193. Der Meister arbeitet fleiig. Der Lehrling arbeitet fleiig. 2194. Die Sonne steigt hher. Die Tage werden lnger. 2195. Patrick ist gro. Robert ist grer. 2196. Sie handelte; sie hatte es gelernt. 2197. Ich mchte ein Brot; sie hat es. 2198. Er luft; es geht um sein Leben. 2199. Wir handeln sehr anstndig. Wir haben es so gelernt. 2200. Sie hat ihm geantwortet. Er verdient es. 2201. Sie besuchen uns fter. Uns ist es nicht so lieb. 2202. Die Prfung war schwerer. Ich habe es nicht so gedacht. 2203. Er spricht so gut Deutsch. Er wre ein Deutscher. 2204. Du machst den Eindruck; du wrst krank gewesen. 2205. Ich komme so schnell; ich kann. 2206. Er wird lter. Er wird auch vernnftiger. 2207. Ich habe es gesagt. Das Programm luft so ab. 2208. Sie ist so nervs. Sie hat Angst vor der Prfung. 2209. Die Zeit vergeht schneller. Man glaubt nicht, dass die Zeit so schnell vergeht. 2210. Sie wei nichts. Sie tut so; sie wei alles. 2211. Sie wre vom Blitz getroffen worden; sie sieht mit ihrer Frisur so aus. 2212. Sie lernt viel. Die Lehrerin verlangt es. 2213. Er spricht wie ein Anwalt. Er ist kein Anwalt. 2214. Er ist bald mit den Hausaufgaben fertig. Er kann frher ins Caf. 2215. Du hast es mir gesagt. Die Reise war so schn. 2216. Man wei das Geld mehr zu schtzen. Man hat weniger davon. 2217. Ich habe das Gefhl. Es htte gelutet. 2218. Du bist schneller mit dem Studium fertig. Deine Aufstiegschancen sind gut. 2219. Man hatte es uns gesagt. Die Aufnahmeprfung war schwerer. 2220. Man hatte es uns gesagt. Die Aufnahmeprfung war schwer.

189

Korrigiere diese Texte!


Popravi tekste!

Das Wunder
2221. Die Geschichte von die beiden Medizinstudenten, das ihre Geld auf merkwrdige 2222. Art verdient haben, hast sich schn vor vielen Jahre ereignet. Heute sind die 2223. Mensen nicht mehr so leichtglaubig. Die beide Studennten waren in ein kleinen 2224. Stadt gefuhren und dort in eine Gasthaus abgesteigen. Der Wirt frug sie, wie es 2225. blich ist, nach ihre Namen, ihrer Beruf und wie lange sie blieben wollten. Wir 2226. bleiben etwas vier Wochen, sagten die Fremde, und sind berhmte Arzte aus 2227. Glockstadt. Sag Sie das keinem Mensch, denn wir wollen hier ein Experiment 2228. gemacht, und dazu brauchen wir Ruche. Was ist das den fr eine Experi2229. ment? fragte der neugierige Wirt. In Glockstadt ist uns ein Wunder gelingen, wir 2230. habe Tode wider lebendig gemachen. Diesses Experiment, zu den wir dort drei 2231. Wohen gebrauchen haben, willen wir hier unter andere Bediengungen wieder2232. hohlen. Dabei zeigten die Fremden der Wirt eine Zeugniss des Burgermeister 2233. von Glockstadt, das diese unglubliche Sahe besttigte. Es ist klar, das der Wirt 2234. diese merkwrdige Gesichte sofort weitererzahl. Zuerst lachten die Leute dar2235. ber, aber die Fremden wurden interesant. Mann beobachtete sie und sehte, da 2236. sie offt auf den Friedhof gegehen und lange vor einigen Grbern stehen blieben. 2237. So stehten sie auch besonders lange vor eine Grab, in dem die Junge Frau eines 2238. reiches Kaufmans legte. Sie sprachen mit dem Leuten und fragten nach dieser 2239. Frau und nach anderen Toten, die auf die Friedhoff lagten. Allmhlich geriet das 2240. Stdtchen in eine seltsame Aufregung. Der Kauffmann war der erste, der wirk2241. lich an das Gelungen des Wunder-Experiments glaubte. Er sprechte darber mit 2242. den rzten der Stdtchens, die jeztz auch ernste Geschichter machten. Am Ende 2243. der driten Woche erhalteten die Fremden von den Kaufmann einen Brieff. Ich 2244. hatte eine Frau, schrieb er, der ein Engel war, aber eine schwehre Krankheit 2245. hate. Ich habe sie sehr gelieben, aber gerade desshalb will ich nichts, da sie in 2246. ihren kranken Krper zurckehrt. Stren Sie ihre Ruhe nicht! In dem Umschlag 2247. lagte ein groer Geldschein, die als honorar bezeichnet war. Nach diesem ersten 2248. Brief kammen andere. Ein Neffe war sehr besorgt um seinem toden Onkel, den er 2249. beerbt hatte. Eine Frau, die nach den Tod ihren Mannes wieder geheiraten hatte, 2250. schreibte: Mein Mann war alt und wollte nicht mehr leben. Er hat sein Ruhe ver2251. dienen! Diese und andre Briefe kammen, und imer lag auch eine Geldbetrag in 2252. Umschlag. Die Fremden sagten nicht zu den Brifen und saen ihre Friedhofsbe2253. suche jetzt auch nachts fort. Da grif der Brgermeister des Stdtchens ein. Er war 2254. noch nicht lange Brgermeister und wollte es noch lange geblieben. Er bietete 2255. den Fremden einen groen Geldbeitrag an. Unsere Bedingung ist, schrieb er,

190

2256. da Sie Ihre Experimente hier nichts fortgesetzen und sofort die Staat verlas2257. sen. Wir glauben Ihnen, da Sie Tote wider lebendig machen knen, und geben 2258. Ihnen auch ein Zeugnis darber. Wunder willen wir hier nicht. Die beiden Frem2259. den, dennen das Experiment gelingen war, nammen das Geld und das Zeugnis,

packten ihre Koffer und verlieen die Stadt. Richtig geschriebene Geschichte nach Jeremias Gotthelf

Mnchhausen im Magen eines Fisches


2260. Wenn ich einmal im Mehr sorglos bad, sah ich pltzlich eine riesige Fisch mit weit 2261. aufgerissenem Rachen an mich zuschieen. An ein Ankommen war nicht zu ge2262. dacht. Unverzglich machte ich mich wie klein so mglich, indem ich meinen Bei2263. ne auszog und die Arme dicht an den Leib prte. In dieser Stellung schlpfte ich 2264. Gerade zwischen den Kiefern der Fishes hindurch bis in das Magen hinab. Weil 2265. ich dem Riesenfisch nach und nach Magendrcken verursahte, wre er mich 2266. gern wieder los gewessen. Da es mir an Raum nicht fahl, began ich zu Tanzen 2267. und dort auszuschlagen, wo das Ungeheuer ihre empfindlichsten Stellen hate. 2268. Es erhieb sich mit seinem halbe Leib fast senkrechts aus die Wasser und stie 2269. ganz entstzliche Leute aus. Als ein italienisches fangboot den Fisch entdieck, 2270. war er im wenigen minuten mit der Harpune erlegt. Sobald er an Bord gebracht 2271. war, hrte ich die Fischer ihnen beraten. Da sie die grte Menge an l und 2272. Fleisch gewinten wollen, gingten sie Kunstgerecht zu Werke. Ich stelte mich in 2273. das Mitte des Magens, wo mir ihre Messer nicht ereichen konnten. Als ich einen 2274. Schimmer vom Tageslicht shte, began ich aus Leibeskrften zu schreihen. Ob2275. wol es lauter harte, kampferprobte Mner waren, bekammen sie einen argen 2276. Schrecken. Das kan Mann sich gut vorstellen. Nicht jeden Tag hrt man Men2277. schengeschrei aus einem Fishbauch. Ich dankte die Mnnern erlichen Herzens 2278. fr meine Errettung. Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genohmen hatte, 2279. schwimmte ich ans Ufer zurck. Ich mochte ungefr zwei Uhren im Magen des 2280. Fisches gewesen bin. Mir kam es Jedenfalls wie eine Ewigkeit vor. Wer aber 2281. wre mit mir gescheen, wenn mich die Fischer nicht aus so kurzer Zeit befreit

htten?

Von der Sehnsucht des Menschen zu fliegen


2282. Die Sehnsucht des Menshen, knnen zu fliegen, ist wohl wie alt wie der Mensch 2283. selbst. Uns ist der Fliegen zu einer Selbstverstndlichkeit geworden. Ohne sich 2284. im Geringsten zu verwundern, sehen wir das Himmel Tagtglich von fliegenden 2285. Maschiennen der verschiedensten Art durchfahren. Wir speisen zur Mittag im

191

2286. 2287.

Paris, landen schon kurze zeit spter im Fu der Pyramiden, und noch ehe es

Abend wird, fliegen wir einem neuem Kontinent entgegen. Und doch ist es schon 2288. keine zweihundert Jahre hin, da es zum ersten Male einer Menschen gelung, 2289. mit einem Ballon in die Lfte auszusteigen und wider zur Erde zruckzkehren.
2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295.

Wir haben schn fast vergessen, da der Mensh viele Jahrtausende zu einem Himmel aufsah, der nur den Vogeln und Insekten, den Wollken und Winden zu hren schien. Wen wir in die flgellose Epoche der Menschheit zurckschauen, trefen wir immer wieder auf Nachrihten ber Menschliche Flugversuche. Eine der frhesten berfliegungen von Menschen, die wie Vgel versuchen zu flogen, ist die Sage von Ddalus in Ikarus. Richtig geschriebene Geschichte von Hansjrg Schmitthenner

Der traurige Ruber


2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313.

Es war einmal ein Rauber, der nicht so war wie die anderen Ruber. Eigentlich hatte er gar nicht Ruber werden wollen, aber schon sein Urgrossvater war Ruber gewesen, sein Grossvater und sein Vater auch. Alle Brder waren Ruber geworden und weil er nicht anderes gelernt hatte, wurde er eben auch einer. Eines Tages kam ein uraltes Weiblein des Weg. "Haltet ein, Mutterlein!", sprach der Ruber sanftig. "Damit ich Euch anstndig beraubten kann!" Das Weiblein kicherte verlgen. "Ich wrde dir ja gerne geholfen, aber ich habe nicht als ein paar Lumpen am Leibe." "Schlim, sehr schlim!", sagte der Ruber und schenkte ihm seinen besten Rock. Dann kam eine junge Mdchen. Wild schwang der Ruber seine Keule. "Das ist aber eine schnen Keule!" rufte das Mdchen. "Schenkst du sie mich?" "Meinestwegen", brummte der Ruber. Endlig kam gar eine Prinzesin. "Tut mir Leid", sagte der Rauber. "Ich habe nun einmal dieses Beruf." "Nim, was du willst!" schluchzte das Schne. "Was brauche ich Gold und Edlesteine, wen keiner mich liebt!" Da schenkte ihr der Ruber seine Herz. So war pltzlich eine Prinz aus ihn geworden: Er rasirte sich, ziehte einen Scheitel durch sein Haar und war beraus glucklich. Er regierte gltig, und seine Bruder gaben ihr Ruberhandwerk auf und wurden Ministere. Und weche, sie hrten von Rubern im lande: Wer einmal Rauber war, der weiss mit seinesgleichen umzugehen. Aus: Ein Puddingmrchen von Radomir Runzelschuh

Kennst du die neue Rechtschreibung? Pozna novi pravopis?


2314. 2315. 2316.

Ich freue mich, da du mich besucht hast. Ich mu heute abend lnger arbeiten als sonst. Sie mute zuerst ihr Zimmer saubermachen und erst dann durfte sie fortgehen.

192

2317. Er war als erster im Ziel gewesen. 2318. Er sagte zu seiner Freundin, da er sie immer liebhaben wird.

2319. Teamwork wird bei uns grogeschrieben.


2320. Sie entfernte den Fleck mit einem Flanellappen. 2321. Ohne einen Kompa wren wir verloren gewesen. 2322. Zum Frhstck it er immer zwei weichgekochte Eier.

2323. Wir wollen auch diesmal dabeisein. 2324. Er wollte sie unbedingt kennenlernen.
2325. Gieen Sie kochendheies Wasser drber! 2326. Adjektive werden im Deutschen klein geschrieben. 2327. Wir mssen alles klren, damit es keine Miverstndnisse geben wird.

2328. Sein Verdacht hat sich im nachhinein als falsch erwiesen. 2329. Du mut diese Bltter bereinanderlegen.
2330. Die Miete ist im voraus zu bezahlen. 2331. Und du lt dir das gefallen? 2332. Wenn du durch den Flu gehen willst, mut du dich warm anziehen.

Welches Tier versteckt sich hier?


Katera ival se skriva tukaj? Tischwein, Schweinsbraten ...
2333. Armausschnitt, Bromausschlag, Mausoleum 2334. Anwalt, Bltterwald, Walzer 2335. Jahrhundert, Schundliteratur, Hundertjahrfeier 2336. Giraffe, Affekt, Waffenlager 2337. Tariflohn, Sandflohfieber, Flohner

2338. Allmchtiger, Haarfestiger, unvorsichtigerweise


2339. Adjustierung, Gewohnheitstier, Haustier 2340. Grundrente, Abenteuer, Entehrung 2341. Aktiengesellschaft, Dieselmotor, Gesellenprfung 2342. Aktiengesellschaft, Wissenschaft, Arbeitsbeschaffungsmanahme 2343. Gelenkkopferdichtung, Kupferdruck, Opferdarbringung 2344. pfelchen, Doppelchor, Kelchglas 2345. Eiterbeule, Keule, Heulerei

193

Lsungen Reitve
Bei einigen bungen sind mehrere Lsungen mglich! Hier wird meist nur eine angefhrt. Pri nekaterih vajah je ve reitev! Tukaj je veinoma zapisana le ena. der; die; der; der; die der; die; das; das; die die; die; die; der; das das; der; der; die; der der; die; die; das; die das; das; die; der; der die; die; der; der; die der; das; der; der; die der; das; das Messer = no; der Messer = merilec (naprava; oseba); die See = mode; der See =jezero 10. das; der; die; die; der 11. der; der; das; die; der 12. der; der; der; das; der 13. der; der; die; die; die 14. die; das; die; der; die 15. der; der; die; die; die 16. die; die; der; das; die 17. das; der; der; der; die 18. der; die; die; das; die 19. die; das; der; die; die 20. der; die; der; der; die 21. das; der; der; die; das 22. der; das; der; die; das 23. das; das; der; das; das 24. das; der; das; das; die 25. der; der; der; der; die 26. der; die; das; das; der 27. das; das; die Band = glasbena skupina; der Band = zvezek (n. pr.: enciklopedija v treh zvezkih); das Band = trak; die 28. der; der; der = das Teil; die; der 29. die; die; die Leiter = lestev; der Leiter = vodja; die; das 30. der; der; der; die; das 31. den Studenten 32. Semmeln 33. des Grovaters 34. die Menschen 35. Bilder 36. den Herrn 37 Herrn Meier 1!.191V1 15-nl:i1 W1N17'

38. Professoren 39. den Kinos 40. den Bros 41. des Doktors 42. der Professoren 43. den Namen 44. Seen; Bergen; dem Herrn 41 den Herrn 46. Herren 47. Namen 41 dem Studenten 49. Schlerinnen 50. den Kindern 51. den Freunden 52. dem Schler 53. den Freundinnen 54. den Mann 51 den Schlerinnen 56. dem Polizisten 57 den Katzen 58. die Antrge 59. Mglichkeiten 60. Bcher 61. dem Tag 62. die Bche 63. Shne 64. den Wldern 65. fen 66. dem Studierenden 67. Augen 68. die Uhr 69. die Studentinnen 71 Die Bren 71. Kenntnisse 72. die Hnde 73. Die Mdchen 74. Schmerzes 75. die Illustrierten 71 Die Brute 77. Herzen 78. Gtter 79. Muse 81 Tchter 81. Die Nchte 82. Mannes 83. Lehrerinnen 84. Sportlerinnen 85. rzte 86. Die rztinnen 87 Die Postmter 88. Bcher 89. Die Tage 90. Brder 91. des Tages; die Tage 92. des Vaters; die Vter 9.1 des Baches; die Bche 94. des Saales; die Sle 91 des Sohnes; die Shne 96. des Fuchses; die Fchse

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

des Leibes; die Leiber des Waldes; die Wlder des Ofens; die fen des Deckels; die Deckel des Vogels; die Vgel des Apfels; die Apfel die Hnde die Mtter des Eigentums; die Eigentmer die Khe des Brotes; die Brote des Kindes; die Kinder des Messers; die Messer des Mdchens; die Mdchen des Echos; die Echos des Bauern; die Bauern die Frauen des Schmerzes; die Schmerzen des Herzens; die Herzen des Sees; die Seen des Auges; die Augen des Herrn; die Herren die Lehrerinnen des Studierenden; die Studierenden -en; -en -es; -es -en; -e -en -en; -en -en; -en; -en -en -en -e -en; -en -er; -en -e -es; -es; -en (d; -es -e hohe hohes -e -en; -en -e -er; -en -en -e -e 25; -es -en; -en -en; -e -en; -en 0; -er; -en -e; -en -es; -en

Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

195

152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

-e -e; -e; -e -en -en; -es -e -e -en; -en; -en; -en -en -e; -en; -en -en -en; -es -e -en; -en -en -e; -en -en; -e -e -en; -e -es -en; -e -e; -en -e; -er; -es -en; -en -e -en; -en -en -en; -en -en; -en -es; -es; -en -es -en -en -en -en -e; -en -en -en -e -e; -en -en; -en -es -e; -e -e -e -es -en -e -en; -en -en -e; -e -e -e -en -e -en -en -en; -en -en

ein Dreiundfnfzigstel 210. -en; -e 268 zweiundzwanzig 211. reicher; am reichsten; ddd reichste Dreiundreiigstel 212. schner; am schnsten; ddd schnste 269. eine Million zweihundertvier213. mder; am mdesten; ddd mdeste undreiigtausend214. dunkler; am dunkelsten; ddd dunkelste fnfhundert215. teurer; am teuersten; ddd teuerste siebenundsechzig 216. heier; am heiesten; ddd heieste 270. siebentausend217. hbscher; am hbschesten; ddd hbscheste siebenhundert218. frischer; am frischesten; ddd frischeste siebenundsiebzig 219. lter; am ltesten; ddd lteste 271. dir 220. dankbarer; am dankbarsten; ddd dankbarste 272. mir 221. rmer; am rmsten; ddd rmste 273. euch 222. lnger; am lngsten; ddd lngste 274. dich; mich 223. wrmer; am wrmsten; ddd wrmste 275. ihn 224. klter; am kltesten; ddd klteste 276. dir 225. strker; am strksten; ddd strkste 277. ihn 226. klger; am klgsten; ddd klgste 278. uns 227. schlauer; am schlauesten; ddd schlaueste 279. ihn 228. hher; am hchsten; ddd hchste 280. mir 229. besser; am besten; ddd beste 281. ihnen; uns 230. jnger; am jngsten; ddd jngste 282. dich 231. mehr; am meisten; ddd meiste 283. Ihnen 232. schwcher; am schwchsten; ddd schwchste 284. dich 233. brauner; am braunsten; ddd braunste 285. dir 234. krzer; am krzesten; ddd krzeste 286. ihm 235. edler; am edelsten; ddd edelste 287. mir 236. grber; am grbsten; ddd grbste 288. ihm 237. kranker; am krnksten; ddd krnkste 238. gesnder (gesunder); am gesndesten [gesundes- 289. ihr 290. ihn ten]; ddd gesndeste [gesundeste] 291. Ihnen 239. sauberer; am saubersten; ddd sauberste 292. es 240. lauter; am lautesten; ddd lauteste 293. ihm 241. ddd erste 294. Ihnen 242. eintausendeins 295. ihn 243. zweitausendzweiu ndzwa nzig 296. uns 244. dreitausendachthundertsiebenundneunzig 297. mich 245. ddd siebenundzwanzigste 298. ihn 246. ddd achtzehnte 299. mich 247. ddd neunte 300. dir 248. einhundert(und)zwei 301. dir 249. die,der,das eintausendeinhundert[und]erste 302. Es (Sie) 250. zweitausendzweihundertzweiundzwanzig 303. dir 251. ddd dreiigste 304. dir 252. ddd achtzigste 305. uns 253. ddd neunzigste 306. ihm 254. eine Million zehntausendeinhundert(und)eins 255. ddd eintausendzweihundertvierunddreiigste 307. mir 256. (die!!!) eine Hlfte 308. ihn 257. drei Viertel 309. uns 258. einhundertdreiundzwanzig Fnfundvierzigstel 310. dich 259. ein Sechstel 311. mir 260. ein Fnfzehntel 312. mich 261. vier Fnfundfnfzigstel 313. ihn 262. ein Achtel 314. euch 263. drei Ganze und eine Hlfte 315. Ihnen 264. ein Eintausendeinhundertelftel 316. ihnen 265. drei Hundertstel 317. mir 266. neun Zehntel 318. dich; mich ddd - die, der, das

267

196

319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377.

uns ihr mich mir uns dir mir uns ihm euch mir ihn; mir sich mir sich sich; sich mich; mir uns sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich mich sich uns mich dich mich sich sich uns mich uns; uns sich sich uns uns dir sich dich sich mich mir sich mich sich euch sich uns

378. 379. 380. 381 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436.

sich uns mich dich; dich euch sich sich mich sich dir sich mir sich sein ihr ihre Ihrer; Ihren seine seiner; ihre seiner ihrer meine seine deiner seiner ihren seine deine seiner dein seine dein seine; deren (ihren) meine ihr (mein) seine; ihre seine seine Ihr seine; seine seiner seine ihren; ihrer ihren ihre; ihrer seinen seine ihren meinen seine ihrem sein; seine meine meine Unser seine Meine; unsere Meine; mein ihre

437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495.

ihre seine meinen deine ihre deine seinen ihr seinen ihr; ihrer seinen Meine ihren meine seine seine ihrer unserer Meine (Deine ...) seine seine seine Unser ihr ihr seine ihre mein Mein; meine (Dein ...) deine Ihren Ihre deinen (deine) deine seine Ihren Ihr ihre seine eure seinem deine seine deine -es -e -en -e -en derselbe -e dieselbe -e -es -es Das diejenige -en Das

496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553.

-e -e -en die gleichen Derjenige; der (Diejenige; die) -e denselben -e Das; dasjenige -e Dieser; diesen -es denjenigen Derjenige -en; -en -es Diejenigen -er Dasselbe -e demselben -e -es derselbe -es derselbe -es; -es -er demjenigen -en -er -e denselben -e -en -es; -es -e Dieser (Der); jene (die) denselben -es -em; -em -es 0; r Derjenige derselbe das der den die der dessen welche (die) deren die das welche (die) die denen

197

554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610.

die die das der den der welcher (der) welche (die) dessen die denen dessen deren das den deren der Er sorgte fr seinen Bruder und dessen Kinder. Ich habe jemandem geholfen. Alle sind gegangen. Er denkt nur an das, was ihn betrifft. Er meint dasselbe wie du. Wer war hier? Wessen Buch ist das? Welche von diesen Damen ist Ihre Frau? Welchen von diesen Anzgen wollen Sie nehmen? Welchem Schler gehrt das Buch? Was fr ein Student ist er? Was fr Leute sind das? Jemand ist gekommen. Wir haben niemanden gesehen. Sind Sie/Seid ihr jemandem begegnet? Jeder von euch sollte das wissen. Viele halten ihn fr dumm. Niemand hat ihn gesehen. Man sagte mir nichts davon. Ich brauche jemanden, der mir helfen wird. Alle haben sie gesehen. Niemand hat ihr geholfen. Einige denken darber nicht nach. Was fr ein Buch hast du gekauft? Welcher Professor unterrichtet Chemie? Ich habe jemandem den Platz gegeben. Jeder wrde sich darber freuen. Schon mancher hat mich verwechselt. Aber niemand ist gekommen. Jeder muss das wissen! Jemand hat dich gesucht. Ist schon jemand in den USA gewesen? Jemand hat mir meine Tasche gestohlen. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. In dieser Unordnung kennt sich wirklich keiner aus. Jeder Fnfte kann nicht schwimmen. Wir sich alle gleich. Doch jeder ist anders. Ich habe es niemandem erzhlt. Nichts wird mich davon abhalten.

611. Jemand hat ihm gesagt, dass die Vorlesung schon begonnen hat. 612. Wem soll ich das berreichen? 613. Habe ich etwas falsch gemacht? 614. Ich muss dir etwas sagen. 615. Ich muss dich was fragen. 616. Er/Sie muss noch einige Sachen einkaufen. 617. Er/Sie hat noch etwas zu sagen. 618. Das ist etwas ganz anderes. 619. Haben Sie etwas Passendes gefunden? 620. Er/Sie ist jemand, der (die) sich nur schwer anderen anschliet. 621. Ich habe gar keine Zeit. 622. Das kann man/kannst du wirklich nicht sagen. 623. So etwas tut man nicht. 624. Du kannst doch nicht so mir nichts, dir nichts davonlaufen. 625. Daraus wird nichts. 626. Wer ist dieser Junge? 627. Wer wei, vielleicht kommt sie nie wieder. 628. Aus nichts wird nichts. 629. Was soll das bedeuten?/Was hat das zu bedeuten? 630. Was du nicht sagst! 631. schon 632. Glcklicherweise; hier 633. sonst 634. hier 635. Dort 636. gestern 637. sehr 638. besonders 639. berallher; berallhin 640. Wohin 641. morgens; abends 642. Feiertags 643. sonntags 644. Bisher 645. immer 646. fters 647. beraus 648. fast 649. dadurch 650. genauso 651. Genau 652. her 653. hin 654. Dahinter 655. genauso 656. dahin 657. umsonst 658. weitaus 659. vielmals 660. Woraus 661. frh 662. zutiefst 663. geradeaus 664. Drben 665. mitten 666. besonders;abends

198

667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711.

Ausgerechnet Unglcklicherweise sicher worber Nie; nimmer sptestens dahinter irgendwohin derart kaum Allein meistens keinesfalls ziemlich zurck nirgends hinaus Endlich her bald nie inzwischen Ansonsten nmlich Sogar wochentags findet man dort einen Parkplatz. Haben Sie sonst noch Fragen? Kommst du jetzt mal her! Ich habe es ja gleich gewusst! Aber natrlich kommen wir Seid ihr jetzt wohl still! So geht es halt nicht! Das ist vielleicht komisch gewesen. Geht jetzt doch bitte! Wo bleibt er nur? Wollen Sie etwa mitkommen? Warum ist sie auch zu spt gekommen? Er ist aber gro geworden. Ich konnte leider nicht eher kommen. Wenn ich nur wsste, wo sie so lange bleibt. Es wird vielleicht besser sein, wenn du zu Hause bleibst und lernst. Ich habe dich berall gesucht. Der Hut liegt gleich vorne im Schrank. Das Buch steht irgendwo im Regal. Das Haus stand schon damals hier, als ich noch klein war. Die Gste sind soeben eingetroffen.

712. Wir mssen mittlerweile alle Formeln kennen. 713. Wo hast du denn jetzt wieder deine Brille hingelegt? 714. Das Museum hat werktags von 9 bis 17 Uhr geffnet. 715. War sonst noch jemand da? 716. Sie wird es dennoch tun. 717. Das ist allerdings richtig, aber es ist nicht die volle Wahrheit. 718. Er ist dafr bestraft worden, dass er das hohe Gericht belogen hat. 719. Es ist etwas Wahres daran, was du uns erzhlt hast. 720. Sie geht oft zu den Wasserfllen und bewundert die Werke der Natur. 721. dem 722. -em 723. -er 724. -er 725. -er 726. -er 727. dem 728. dem 729. -em 730. -em 731. -en 732. -em; -er 733. der; das 734. einem (dem) 735. der; zum (dem) 736. dem 737. -en 738. die 739. das 740. -e 741. -en 742. die 743. -em; -QJ 744. das 745. ins (in+das) 746. -em 747. -er 748. -em 749. der 750. der 751. die 752. die (eine) 753. den 754. dem 755. den 756. der 757. der 758. des 759. der 760. der 761. die 762. -em; -en 763. -en; -en 764. -en

765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823.

-en -er -en -em -em -e -er -em -e -em; -em -em -er -es -[em] -em -[em] mir ihr Ihnen euch; ihnen mich; dich ihm ihm ihm ihnen uns; ihnen ihn uns ihr ihr dich euch uns ihr mich ihn mich ihn ihr euch euer (euertwegen) mir euch dir mich ihn seinen; seinem seiner; seinem ihren; ihre seinem; seiner ihrem; ihrer seinem sein seine seine; ihren seinen seinem sein ihrem

199

824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869.

seiner seinem ihren meinen seine das den die denen dem der dem denen den denen den deren Klaus malt ein Bild, und Eva liest ein Buch. Patrick studiert Medizin, denn er will Arzt werden. Sie war wieder gesund und konnte wieder arbeiten. Robert und Werner gingen zum Sportplatz. Eva spricht sowohl Englisch als auch Franzsisch. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Entweder liest Patrick ein Buch, oder er schreibt einen Brief. Ich ging wieder ins Haus, denn es war drauen sehr khl geworden. Robert will ins Kino gehen aber Eva hat keine Lust. Sag noch ein Wort und du fliegst raus! Sie schreibt schn nur sie msste schneller schreiben. Meine Eltern kommen morgen oder bermorgen. Meine Eltern kommen entweder morgen oder bermorgen. Ich gehe ins Bett, denn es ist schon sehrspt. Ich habe weder Geld noch eine Kreditkarte. Er ist ein aufmerksamer und fleiiger Schler. Eva kommt nicht morgen sondem bermorgen. Er arbeitet gut wenn auch langsam. Eva und Klaus wollten ins Kino allein Robert hatte keine Lust. Seine Eltern sowohl wie sein Grovater fahren ans Meer. Eva wollte lernen aber Klaus hatte keine Lust. Statt zu arbeiten geht er ins Schwimmbad. Sie ging vorbei, ohne zu gren. Er ist fhig dieses Verbrechen zu begehen. Anstatt in die Schule zu gehen, trifft sie ihre Freundinnen. Eva, Klaus und Anna gehen in die Schule. Er hat groe, gepflegte und ruhige Hnde. Beende zuerst dein Studium, denn das bringt dich beruflich weiter. Es ist sowohl fr Frauen als auch fr Mnner und Kinder geeignet.

870. Weder die Lehrerin, noch der Lehrer sagten es ihm. 871. Nicht er ist schuld, sondern sie. 872. Wir haben noch viele Gebrauchtwagen aber sie sind leider ohne Katalysator. 873. Sie kauft pfel und Birnen sowie Nsse und Mandeln. 874. Du kannst entweder Jus studieren oder zum Theater gehen. 875. Er ist in Sport nicht gut jedoch in den Sprachen allen voraus. 876. Gehst du zur Schule oder bleibst du zu Hause? 877. Sie ist schn, wenn auch nicht mehr ganz jung. 878. Anstatt mir einen Brief schreiben, ruft er mich lieber an. 879 Sie hat dich schon vorher gesucht, nur ich habe vergessen, es dir zu sagen. 880 Es donnert, blitzt und regnet in Strmen. 881. Sie wurde eingestellt, um Briefe an unsere Kunden zu schreiben. 882. Er rief sie, allein sie hrte ihn nicht. 883. Er ist nicht nur ein guter Arzt, sondern auch ein guter Lehrer. 884. Anna mchte noch bei ihrer Tante bleiben, aber sie muss nach Hause gehen. 885. Sie hrte sich alles an, ohne eine Miene zu verziehen. 886. Sowohl Slowenien als auch Italien werden im Sommer viel besucht. 887 Sie spielt nicht nur Klavier, sondern auch Gitarre. 888 Statt erst morgen zu kommen, kommt sie schon heute. 889. Er wollte sich noch den zweiten Film ansehen, doch er musste ins Bett. 890. Ich warte hier, und du gehst rasch zum Briefkasten. 891. Hilf mir oder geh weg! 892. Entweder beginnst du, anstndig zu sein, oder du wirst entlassen. 893 Herr Lang hat keine Zeit, denn er muss um 8 Uhr im Bro sein. 894. Anna ging schlafen, ohne etwas zu essen. 895. Weder studiert er Jus noch ist er beim Theater. 896. Er erzhlte, und sie hrten aufmerksam zu. 897. Anna arbeitet jetzt im Krankenhaus, denn sie will rztin werden. 898. Sie singt sowohl auf Englisch als auch auf Franzsisch. 899. Eva besucht nicht nur ihre Tante, sondern sie sieht sich auch die Altstadt an. 900. Sie ist gebeten worden, erst morgen zu kommen. 901. Das Auto gehrt dem Gast. 902. Der Kaffee schadet dem Kind. 903. Herr Meier ffnet dem Gast die Tr. 904. Robert bietet dem Freund eine Zigarette an. 905. Wir schreiben dem Freund einen Brief.

200

906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953.

Du zeigst dem Gast die Stadt. Du gibst dem Onkel eine Zigarette. Ich zeige der Mutter die Rechnung. Der Brieftrger bringt Frau Mller das Geld. Die Mutter kauft dem Kind eine Bonbonniere. Herr Meier beginnt seine Reise in Kln. Mein Freund steigt ein, und der Zug fhrt ab Ich schenke meiner Schwester einen Fller. Der Zug fhrt um 13.20 Uhr aus Kln ab. Herr Meier kommt pnktlich in Frankfurt an Er verlsst den Bahnhof. Herr Bauer unterbricht seine Reise in Mnchen. Herr Mller erklrt die Regeln, verbessert die Fehler und wiederholt die Aufgabe. Robert steigt aus und kauft eine Zeitung. Meine Freundin steigt ein, und der Zug fhrt ab. Der Zug kommt in Frankfurt an und mein Freund steigt aus. Meine Wohnung liegt ber seiner Wohnung. Der Mantel hngt an dem Haken. Ich hnge den Mantel an den Haken. Patrick legt die Zeitung auf den Tisch. Ich bringe die Teller und die Tassen aus der Kche ins Zimmer. Der Schlssel steckt in meiner Tasche. Das Kind bringt die Kartoffeln in den Keller. Ich erwarte Sie nicht vor diesem Freitag. Wir frhstcken auf der Terrasse. Der Vater steckt den Schlssel in seine Tasche. Am Vormittag gehen wir immer auf die Uni. Der Sturm vernichtet den Wald. Wir kommen heute an. Er sagt es mir auf Deutsch. Der Sohn dankt dem Vater. Der Verbrecher flieht vor dem Polizisten. Das junge Mdchen erschreckt vor der Maus. Der Schauspieler erholt sich nach dem Unfall. Der junge Schauspieler trumt von einer groen Karriere. Der Reisende erkundigt sich nach der Abfahrt des Zuges. Der Arzt htet sich vor Infektionen. Die Tochter schreibt einen Brief an die Mutter. Die Wurst schmeckt nach Knoblauch. Der junge Mann berredet seine Freundin zu einem Kinobesuch. Die Eltern sorgen sich um das verschwundene Kind. Mein Freund denkt ber meinen Vorschlag nach. Die Tochter sorgt fr die kranke Mutter. Die Mutter versteckt die Weihnachtsgeschenke vor den Kindern. Die Mutter verteilt den Kuchen an die Kinder. Ich gehe oft in das Geschft Die Schler gren den Lehrer hflich. Wozu gratulierst du ihm?

954. Unser Haus hat einen schnen groen Garten. 955. Die Zigaretten gehren nicht meinem Vater. 956. Wir gehen gern durch die Straen. 957. Er ist ein Student an der Universitt in Munchen. 958 Meine Mutter weckt mich jeden Tag um b uhr auf. 959. In letzter Zeit regnet es jeden Tag stark. 960. Ich hre mir abends immer Musik an. 961. Sie knnen gut Deutsch sprechen. 962. Mein Vater will ein Glas Bier trinken. 963. Wir mssen viel lernen. 964. Sie kann den Geldschein nicht finden. 965. Ich will heute das Men essen. 966. Patrick muss zu Fu zur Uni gehen. 967. Anna will in Mainz aussteigen. 968 Herr Mller will seinen Freund nach Hause fahren. 969. Knnen Sie heute Abend zu mir kommen? 970. Das Auto muss schnell weiterfahren. 971. Nach dem Essen drfen wir ins Kino gehen 972. Kannst du gegen sieben Uhr bei Robert sein? 973 Wir wollen unsere Freunde bald wieder sehen. 974. Ich soll jetzt die Geschenke einkaufen. 975. Wir wollen nach dem Essen ins Kino gehen. 976. Klaus will jeden Tag zu Fu zur Universitt gehen. 977. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? 978. Sie will keine Suppe essen. 979. Sie sollen die Schallplatten mitbringen. 980. Wir mssen sofort anfangen. 981. Das kannst du nicht wissen. 982. Warum willst du nicht mitfahren? 983. Wir drfen uns nicht verspten. 984. Was soll das bedeuten? 985. Ich kann mein Heft nicht finden. 986. Wir drfen nicht mitfahren. 987. Sie mag gern Erdbeereis essen. 988 Warum wollen Sie der lteren Dame nicht helfen? 989. Sie muss zur Post gehen. 990. Ich muss heute frh ins Bett gehen. 991. Er besuchte einen Freund. 992. Er suchte eine Wohnung. 993. Frau Meier wohnte in Berlin. 994. Patrick studierte in Mnchen. 995. Werner lehnte die Zigaretten ab. 996. Er gratulierte ihm zum Geburtstag. 997. Wir wnschten Ihnen viel Vergngen. 998. Sie zhlten ihr Geld. 999. Er beschrieb uns seine neue Wohnung. 1000. Die Frau vermietete das Zimmer. Es kostete 163 [Euro]. 1001. Er begrte seine Lehrerin hflich. 1002. Wir besuchten unsere Groeltern oft. 1003. Klaus kannte diesen Mann nicht. 1004. Morgens brachte Frau Meier die Zeitung, mittags brachte ich sie wieder zurck.

201

1005. Ich hatte kein Geld und konnte das Buch 1055. Wir gingen jeden Tag auf den Spielplatz. nicht kaufen. 1056. Ich flog nach Paris und sah mir die Sehens1006. Der Kaufmann musste zur Polizei gehen, wrdigkeiten an. denn er hatte die Uhr des Mannes. 1057. Er ging weg und kam bald wieder zurck. 1007. Wir kannten hier die Leute nicht und hatten 1058. Der Bericht stand in der Zeitung. keine Freunde. 1059. Die Nachbarin stritt mit ihrem Mann. 1008. Ihr musstet fr die Prfung lernen. 1060. Ich konnte ungestrt durchgehen. 1009. Die Frau fand den Schlssel nicht. 1061. Er wollte mit seiner Freundin sprechen. 1010. Die Stimme des Mannes klang zornig. 1062. Werner musste die Maske abnehmen. 1011. Trankt ihr keine Milch zum Frhstck? 1063. Was sollten wir tun? 1012. Sie traf Anna vor dem Kino. 1064. Sie wollte die Uhr zurck geben. 1013. Der Vater sprach mit dem Lehrer. 1065. Mein Vater wollte mir Geld schicken. 1014. Er nahm ein Buch aus dem Regal. 1066. Wir wollten unsere Wege gehen. 1015. Herr Berger half seiner Frau. 1067. Ich wollte das Geld nicht. 1016. Er warf zwei Geldstcke ein. 1068. Wolltest du die Jacke nicht anziehen? 1017. Der Hauptfilm begann um 21 Uhr. 1069. Ich musste den Tisch abrumen. 1018. Sprachen Sie mit meinem Vater? 1070. Wir mussten die Maschine sofort reparieren. 1019. Wir halfen Ihnen und schrieben den Brief 1071. Ich lie in meinem Haus keinen fremden fr Sie. Mann wohnen. 1020. Klaus fehlte oft beim Unterricht. 1072. Wir konnten kein Hausmdchen gebrauchen. 1021. Der Kaufmann las das Telegramm. 1073. Wie viel wollten Sie fr das Buch haben? 1022. Ich sah auf meine Uhr. 1074. Man musste dem Kind Selbstkontrolle beibringen. 1023. Wir aen heute Fisch zu Mittag. 1075. Er wollte einen neuen Wagen haben. 1024. Ich gab dir mein Buch. 1076. Sie mochte ihren Nachbarn sehr. 1025. Ich sa im Sessel und las die Zeitung. 1077. Wollten Sie sie wirklich heiraten? 1026. Die Uhr lag auf dem Nachttisch. 1078. Er konnte alle Formeln auswendig. 1027. Hans wusch sich das Gesicht und die Hn- 1079. Ich konnte alle Aufgaben schnell lsen. de. 1080. Wir mussten drei Aufstze schreiben. 1028. Wann fing der Unterricht an? 1081. Sie hat zuerst fr die Prfung gelernt und 1029. Robert kaufte drei Kinokarten. dann ist sie ins Kino gegangen. 1030. Wir lernten fr die Prfung. 1082. Was hast du in der Tasche gehabt? 1031. Die Putzfrau rumte mein Zimmer auf. 1083. Worber hat sie gelacht? 1032. Frau Meier vermietete ein Zimmer an ei1084. Wir haben abends einen langen Spaziergang nen Studenten. gemacht. 1033. Ich legte meinen Hut auf die Hutablage. 1085. Er ist gestern Abend noch in die Stadt gefahren. 1034. Herr Meier erwartete uns um 20 Uhr. 1086. Der Herr hat ein Taxi gerufen und ist zum 1035. Sie konnte leider nicht mitkommen, weil sie Bahnhof gefahren. mit ihrer Mutter zu Abend all. 1087. Wie hat dieser Mann im blauen Mantel gehei1036. Der Lehrer fragte sie nach ihrer Adresse. en? 1037. Sabine erffnete eine neue Boutique. 1088. Sie hat die Mbel einmal im Monat umgestellt. 1038. Die Eltern machten sich Sorgen um ihre Kin- 1089. Der Zug hat in Halbenrain nicht gehalten, und der. wir sind bis Bad Radkersburg gefahren. 1039. Allen sie das Brot? 1090. Ich habe Eva angerufen und sie zum Essen 1040. Mein kleiner Bruder schaute gerade aus eingeladen. dem Fenster. 1091. Der Herr hat den Hrer abgehoben und sei1041. Klaus und Eva gingen am Montag ins Kino. nen Namen gesagt. 1042. Du lerntest immer viele Leute kennen. 1092. Ich bin drei Tage in Berlin geblieben und dann 1043. Wir luden Sie zum Abendessen ein. bin ich nach Bonn gegangen. 1044. Man stellte uns unmgliche Bedingungen. 1093. Der Mann hat laut gerufen und das Kind ist 1045. Er ging mir auf die Nerven. sehr erschrocken. 1046. Wie hie der junge Mann? 1094. Wann ist denn Frau Meier aus Hamburg zu1047. Er ging seine Wege. rckgekommen? 1048. Ich traf viele neue Freunde. 1095. Meine Eltern haben eine Reise gemacht und 1049. Eva dachte an ihre Mutter. sind nach Italien gefahren. 1050. Er unterbrach seine Rede und ging zum Te- 1096. Robert ist ins Kino gekommen, wo gerade die lefon. Wochenschau gelaufen ist. 1051. Er liebte seine Freundin ber alles. 1097. Ich habe Frau Meier Blumen und eine Vase mit1052. Warteten Sie lange? gebracht. 1053. Ich machte einen guten Tee. 1098. Mein Vater hat abends immer von seiner Arbeit 1054. Er wusste ber alles Bescheid. gesprochen.

202

1099. Das schnelle Auto hat den LKW berholt. 1100. Der Bauer hat schon in der Frh auf dem Feld gearbeitet. 1101. Der Polizist hat mich nach meinem Fhrerschein gefragt. 1102. Wir sind trotz schlechten Wetters spazieren gegangen. 1103. Frher ist man auf den Straen in Graz 60 km/h gefahren. 1104. Die wunderschnen Farben des Waldes im Herbst haben mir sehr gefallen. 1105. Der kleine Klaus ist fast immer auf die Nase gefallen. 1106. Im Winter hat die Sonne sehr gut getan. 1107. Die Motorradfahrer haben Schutzhelme tragen mssen. 1108. Ich bin fast jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden. 1109. Ich bin um 7 Uhr in die Schule gegangen. 1110. Bist du gestern am Nachmittag zu Hause gewesen? 1111. Ich bin meistens mit der Straenbahn gefahren. 1112. Ich habe schon lange kein Auto gefahren. 1113. Die Studenten haben dem Professor zugehrt. 1114. Sie haben versucht alles mitzuschreiben, was der Professor gesagt hat. 1115. Die Medizinstudenten haben Anatomie aus alten Bchern gelernt. 1116. Auf dem Land ist die Luft fast unverschmutzt gewesen. 1117. Die Schauspieler haben ein interessantes Stck gespielt. 1118. Es hat dir sicher gefallen. 1119. Sie haben mir sehr damit geholfen. 1120. Er ist bei der nchsten Ausfahrt abgefahren. 1121. Patrick hat nach seiner Brieftasche gegriffen. 1122. Es ist nicht sicher gewesen, ob sich unsere Lage dadurch verbessert hat. 1123. Es hat nur fnf Minuten gedauert. 1124. Ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und ihm alles Gute gewnscht. 1125. Frau Meier hat dich gegrt. 1126. Ich habe heute um 7 Uhr gefrhstckt. 1127. Meine Eltern haben in Mnchen gelebt. 1128. Herr Berger hat den Gast begrt und ihn ins Zimmer gefhrt. 1129. Diese Bcher haben mir nicht gehrt. 1130. Werner hat sich morgens rasiert. 1 131. Er hat auf meinen Brief nicht geantwortet. 1132. Mein Vater hat in Bonn gearbeitet und in Kln gewohnt. 1133. Eva hat einen langen Brief geschrieben. 1134. Er hat dem Gast einen Kaffee angeboten. 1135. Herr Meier hat seinen Mantel ausgezogen. 1136. Wir haben die Fenster und die Tr geschlossen. 1137. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. 1138. Die Freunde haben zusammengesessen und ein Glas Saft getrunken.

1139. Sie haben sie zum Essen eingeladen. 1140. Ich habe es nicht meinetwegen, sondern deinetwegen getan. 1141. Ich habe wirklich keine Zeit zum Trumen gehabt. 1142. Die Garantie fr die Waschmaschine hat nicht mehr gegolten. 1143. Ich habe keine Angst vor Hunden gehabt. 1144. Wie hat denn die junge Dame geheien? 1145. Er hat versucht durchs Fenster zu fliehen. 1146. Wann haben wir eine Pause gemacht? 1147. Diese Sachen haben mir wirklich nicht gehrt. 1148. Klaus hat sich das Gesicht und die Hnde gewaschen. 1149. Eva hat sich das groe Wrterbuch gekauft. 1150. Die Studierenden haben jeden Tag fr die Prfung gelernt. 1151. Robert ist eine Woche bei seinen Freunden geblieben. 1152. Werner hat den Schlssel nicht gefunden. 1153. Ich habe gerade einen Brief an die Behrden geschrieben. 1154. Sie hat mir die Wohnung ihres Freundes gezeigt. 1155. Die Rosen in unserem Garten haben zurzeit nicht geblht. 1156. Er hat sich mit englischer Geschichte beschftigt. 1157. Sie hat sich ber die roten Kleider und Tcher gefreut. 1158. Seine Bcher haben mirgroe Freude bereitet. 1159. Ich habe kein Glck gehabt. 1160. Er ist berhaupt nicht eiferschtig gewesen. 1161. Ich bin nicht nach London gefahren, ich bin geflogen. 1162. Sie hat sich ber ihre Geschenke gefreut. 1163. Wie ist man damit umgegangen? 1164. Das Fest hat begonnen, als (!) alle Platz genommen haben. 1165. Er hat ihm grob den Ball aus der Hand geschlagen. 1166. Wir haben ihren Mut bewundert. 1167. Er ist sein ganzes Leben lang Maurer gewesen. 1168. Die Studentin hat die Klausur am vergangenen (!) Freitag geschrieben. 1169. Wir sind wieder nach Hause gegangen, weil es drauen khl geworden ist. 1170. Er hat immer wieder neue Ausreden gefunden. 1171. Ich habe da bleiben mssen. 1172. Ich habe das neue Buch holen wollen. 1173. Wir haben das klarstellen sollen. 1174. Sie hat nicht jeden Tag zur Schule laufen knnen. 1175. Er hat sie im Auge behalten wollen. 1176. Sie haben mir vertrauen knnen. 1177. Sie hat viele Bcher geschenkt bekommen. 1178. Das hat sich nicht vermeiden lassen. 1179. Was habe ich dagegen tun sollen? 1180. Robert hat leider nicht franzsisch sprechen knnen.

203

1181. Eva hat Franzsisch gekonnt. 1182. Ich habe meine Freunde kommen sehen. 1183. Hast du ihren Mann sprechen knnen? 1184. Das hat dir viele Vorteile bringen knnen. 1185. Ich habe Sie am Abend nicht besuchen knnen 1186. Sie hat das einfach einsehen mssen. 1187. Die Lehrerin hat jedes Wort wiederholen mssen. 1188. Die Arbeiter haben heute besonders lange arbeiten mssen. 1189. Die Kinder haben nicht zu Fu in die Schule gehen wollen. 1190. Eva und Klaus haben zu Hause bleiben und lernen mssen. 1191. Sie haben frher gut deutsch sprechen knnen. 1192. Eva hat in Graz aussteigen mssen. 1193. Wir haben uns verspten drfen. 1194. Was hat er sagen wollen? 1195. Robert hat alle Hausaufgaben schreiben kn nen. 1196. Ich habe das nicht sagen knnen. 1197. Eva hat noch immer kein Deutsch gekonnt. 1198. Klaus hat heute nicht ins Kino gedurft. 1199. Klaus hat heute nicht ins Kino gehen drfen. 1200. Das Kind hat das nicht essen mgen. 1201. Sie war mit ihrem Bruder spazieren gegangen. 1202. Meine Freundin hatte immer ber die Schulereignisse gesprochen. 1203. Patrick hatte sich auf den Brief gefreut. 1204. Eva hatte sich von Klaus verabschiedet. 1205. Du hattest deine Nase berall hineingesteckt. 1206. Er hatte jeden Nachmittag seine Hausaufgaben gemacht. 1207. Es war alles ihre Schuld gewesen. 1208. Du warst fr sie der wichtigste Mann gewesen. 1209. Es hatte gedonnert, geblitzt und in Strmen geregnet. 1210. Er hatte seinen Gsten Kuchen angeboten. 1211. Eva war am Montag zur Prfung angetreten. 1212. Der kleine Robert war in Trnen ausgebrochen. 1213. Ich war zweimal die Woche zu ihm gegangen. 1214. Anna hatte Eva den Besuch dieses Filmes abgeraten. 1215. Wir hatten auf deine Erfolge angestoen. 1216. Ich hatte mich nach ihrer Adresse erkundigt. 1217. Wir hatten uns ber alles Mgliche unterhalten. 1218. Er hatte bewiesen, dass er der Grte gewesen war. 1219. Die Leute waren zu uns ins Bro gekommen. 1220. Wir hatten immer mehr Erfahrungen gesammelt. 1221. Der Forscher hatte sich in die blaue Tiefe begeben. 1222. Hattest du in der Schule neue Freunde gefunden? 1223. Er war ein guter Schauspieler gewesen. 1224. Ich war am Sonntag zu meinen Groeltern gegangen. 1225. Eva hatte die Weihnachtsgeschenke eingekauft. 204

1226. Patrick hatte ein Studentenabonnement bestellt. 1227. Die Studenten hatten zum Vorzugspreis gelesen. 1228. Ich hatte mein Zimmer neu eingerichtet. 1229. Anna hatte eine sehr gnstige Wohnung gefunden. 1230. Sie war nach Amerika zu ihrer Tante geflogen. 1231. Eva war nicht mitgefahren. 1232. Die Lehrerin hatte die Hefte an die Schler ausgeteilt. 1233. Anna hatte sich fr die wunderschnen Blumen bedankt. 1234. Robert hatte sich fr die neuen Bcher interessiert. 1235. Wir hatten uns auf die Fragen konzentriert. 1236. Das kleine Kind hatte sich sehr nach seiner Mutter gesehnt. 1237. Eva hatte ber alles grndlich nachgedacht. 1238. Patrick hatte sich auf seine Freunde verlassen. 1239. Klaus hatte sich verliebt. 1240. Ich war gleich darauf zurckgekommen. 1241. Die Schler hatten sich an ihren Schuldirektor gewendet/gewandt. 1242. Maria hatte an der groen Verlosung teilgenommen. 1243. Eva hatte noch immer getrumt, einmal eine groe Schauspielerin zu sein. 1244. Wir hatten uns leider von euch verabschieden mssen. 1245. Der Student hatte beim Institutsvorstand vorsprechen mssen. 1246. Die rzte hatten sich vor Infektionen hten mssen. 1247. Die Schler hatten ihrem Lehrer nicht zuhren wollen. 1248. Sie hatte die Gelegenheit ausnutzen mssen. 1249. Hatten wir unsere Freunde dazu berreden sollen? 1250. Eva und Klaus hatten nicht ins Theater gehen drfen. 1251. Maria war auf ihre Berichte sehr stolz gewesen. 1252. Im Winter waren die Straen glatt und gefhrlich gewesen und man hatte vorsichtig fahren mssen. 1253. Patrick hatte noch am selben Abend wegfahren mssen. 1254. Sie hatte weder englisch noch franzsisch sprechen knnen. 1255. Werner hatte seine Bcher einfach da liegen lassen. 1256. Robert hatte am Montag zu seinen Freunden fahren wollen. 1257. Ich hatte heute zu Mittag Fisch essen mssen. 1258. Maria und Eva hatten ins Kino gehen wollen und hatten sich den neuesten Film ansehen wollen. 1259. Es hatte doch ganz einfach sein mssen, diese Strecke in 15 Minuten zu schaffen. 1260. Ich hatte nicht mitgehen wollen. 1261. Wann wirst du das Paket von der Post abholen?

1262. Der Zug wird keinen Aufenthalt in Bonn haben. 1263. Wann werden wir uns am Sonntag treffen? 1264. Wir werden nach Wien fahren. 1265. Morgen werden die interessantesten Wettkmpfe stattfinden. 1266. Ich werde meinen Eltern morgen einen langen Brief schreiben. 1267. Klaus wird morgen nicht mit uns kommen. 1268. Werksunflle wird es immer geben. 1269. Werden Sie mit Ihrem Leben immer zufrieden sein? 1270. Wird Anna heute zu Hause sein? 1271. Die Lehrerin wird den Schler prfen. 1272. Ich werde in diesem Sommer keine Ferienreise machen knnen. 1273. Das Wetterwird am Wochenende schn sein. 1274. Wir werden mit dem Wagen ins Gebirge fahren. 1275. Es wird heute bestimmt regnen. 1276. Wir werden uns nicht so schnell wieder sehen. 1277. Herr Meier wird den Kindern den Fahrplan erklren. 1278. Wir werden dem Kind ein Buch kaufen. 1279. Der Brieftrger wird Frau Meier ein Telegramm bringen. 1280. Robert wird drei Kinokarten kaufen. 1281. Wir werden fr die Prfung lernen. 1282. Die Putzfrau wird das Zimmer aufrumen. 1283. Frau Meier wird das Zimmer an einen Studenten vermieten. 1284. Ich werde meinen Hut auf die Hutablage legen. 1285. Herr Mller wird uns um 8 Uhr erwarten. 1286. Ich werde ihm zum Geburtstag gratulieren. 1287. Ich werde ihm alles Gute und viel Glck im Leben wnschen. 1288. Ich werde Frau Meier von dir gren. 1289. Ich werde heute um 7 Uhr frhstcken. 1290. Die Vorlesung wird bis 20 Uhr dauern. 1291. Meine Eltern werden in Mnchen wohnen. 1292. Herr Berger wird den Gast begren und ihn ins Zimmer fhren. 1293. Diese Bcher werden mir gefallen. 1294. Robert wird das teuerste Wrterbuch kaufen. 1295. Er wird auf meinen Brief nicht antworten. 1296. Mein Vater wird in Bonn arbeiten und in Kln wohnen. 1297. Eva wird mir einen langen Brief schreiben. 1298. Er wird den Gsten Kuchen anbieten. 1299. Herr Meier wird seinen Mantel ausziehen. 1300. Wir werden die Fenster und die Tr schlieen. 1301. Der Professor wird den Studenten fragen. 1302. Wir werden die Menschen auf dem Land kennen lernen. 1303. Der Lehrer wird den Namen nicht verstehen. 1304. Der Wirt wird die Gste begren. 1305. Der Junge wird mit der Katze spielen. 1306. Immer mehr Sportlerinnen werden Fuball spielen.

1307 In der Bibliothek werden wir viele Bcher zur Auswahl haben. 1308. Etwas Schneres als unseren Garten wird es nicht geben. 1309. Ich werde keine Zeit haben. 1310. Die roten Rosen werden ihr sehr gefallen. 1311. Robert wird seine Freunde zu der Geburtstagsparty einladen. 1312. Ich werde meine alten Freunde begren. 1313. Wir werden auf den kreisfrmigen Parkplatz fahren. 1314. Er wird gern mit ihr zusammenarbeiten. 1315. Ich werde um 7 Uhr bei dir sein. 1316. Ich werde keine Lust dazu haben. 1317. Der Lehrer wird mich und nicht dich fragen. 1318. Ich werde zwei Pizze fr uns bestellen. 1319. [Falsch: Ich werde gestern bei ihr sein.] (Tako ne gre! "Veraj bom bil pri njej?!" Bodi pozoren!) Mogoe: Ich werde morgen bei ihr sein. 1320. Die Mutter wird ihn lesen und schreiben lehren. 1321. Er wird Eva rote Rosen mitgebracht haben. 1322. Ich werde das Buch zu Ende gelesen haben. 1323. Wir werden die Aufgabe gelst haben. 1324. Ich werde die Mathematikarbeit sehr gut geschrieben haben. 1325. Im Winter wird man alles in Lila getragen haben. 1326. Eva wird ihm bei der Arbeit geholfen haben. 1327. Sie wird ber bersinnliche Krfte verfgt haben. 1328. Am Ende der Diskussion wird man abgestimmt haben. 1329. Sie werden die Tr geffnet haben. 1330. Eva wird zu ihren Groeltern gegangen sein. 1331. Wir werden nach Hause gegangen sein, bevor die anderen kommen werden. 1332. Der Student wird womglich die Vorlesung besucht haben. 1333. Sie wird am kommenden Donnerstag wieder zurckgekehrt sein. 1334. Er wird sich bei ihr entschuldigt haben. 1335. Robert wird einen langen Brief geschrieben haben. 1336. Er wird seine Schlssel verloren haben. 1337. Der Lehrer wird ihn wahrscheinlich ausgefragt haben. 1338. Maria wird ans Meer gefahren sein. 1339. Sie werden gemtlich in dem kleinen Gasthaus gesessen haben. 1340. Eva wird viele Freunde zur Party eingeladen haben. 1341. Meine Mutter wird das Essen hingestellt haben. 1342. Er wird euch dadurch sehr geholfen haben. 1343. Er wird mit einer Kreditkarte bezahlt haben. 1344. Patrick wird wahrscheinlich kurz zu seiner Freundin gegangen sein. 1345. Das Auto wird vermutlich bis vor das Haus gefahren sein.

205

1346. Die Kinder werden wahrscheinlich Milch getrunken haben. 1347. Ich werde zu viel geredet haben. 1348. Eva wird am Nachmittag fr die schwere Prfung gelernt haben. 1349. Er wird dem Gewitter noch rechtzeitig entkommen sein. 1350. Sie werden den Vertrag unterzeichnet haben 1351. Sie werden eine Reise gemacht haben. 1352. Die Reise wird wohl zwei Wochen gedauert haben. 1353. bermorgen werde ich die Arbeit beendet haben. 1354. Er wird dieses Buch nicht gelesen haben. 1355. Sie wird wohl mit deinem Auto ins Gebirge gefahren sein. 1356. Die junge Dame wird sicher neben dem Fenster gestanden haben. 1357. Die Gste werden wahrscheinlich zu Fu gekommen sein. 1358. Bis zum kommenden Sommersemester werde ich Latein sicher gut gelernt haben. 1359. Anscheinend werden Sie den Hund gergert haben. 1360. Robert wird zuerst Englisch gelernt haben und dann in Oxford studieren. 1361. Das wird er sicher nicht gemacht haben. 1362. Ich glaube, ich werde die Prfung nicht bestanden haben. 1363. Ich wei es nicht, aber ich glaube, dass es nicht so gewesen sein wird. 1364. Sie werden doch ein Gewitter gekommn sein sehen. 1365. Die Kinder werden wohl in der Schule das Alphabet gelernt haben. 1366. Sie werden einen Ausflug gemacht haben. 1367. Sie wird wahrscheinlich zu ihren Groeltern gefahren sein 1368. Klaus wird gestern im Kino gewesen sein. 1369. Sie werden wahrscheinlich auf die Party gegangen sein. 1370. Der Zug wird wohl keinen Aufenthalt in Judenburg gehabt haben. 1371. Eva wird einen Brief an ihre Mutter geschrieben haben. 1372. Eva wird in die Schule gegangen sein. 1373. Die Leute werden viel ber ihn geredet haben. 1374. Das wird sie doch nicht gemacht haben. 1375. Er wird euch wohl besucht haben. 1376. In den Ferien werden sie jeden Tag baden gegangen sein. 1377. Robert wird gestern wohl nicht in der Schule gewesen sein. 1378. Der Professor wird sich mit den Studenten das Museum angesehen haben. 1379. Die Schler werden die Hausaufgaben ordentlich geschrieben haben. 1380. Sie wird nicht mit dem Bus nach Hause gefahren sein. 1381. Bring[e] mir das Buch! Bringt mir das Buch!

1382. Trink[e] oft ein Glas Milch! Trinkt oft ein Glas Milch! 1383. Komm[e] heute Abend zu mir! Kommt heute Abend zu mir! 1384. Rauch[e] nicht so viele Zigaretten! Raucht nicht so viele Zigaretten! 1385. Iss viel Obst! Esst viel Obst! 1386. Setz[e] dich bitte hin! Setzt euch bitte hin! 1387. Fahr[e] nicht so schnell durch die Stadt! Fahrt nicht so schnell durch die Stadt! 1388. Freu[e] dich nicht zu frh! Freut euch nicht zu frh! 1389. Nimm doch den Zug um 9 Uhr! Nehmt doch den Zug um 9 Uhr! 1390. Bleib[e] hier! Bleibt hier! 1391. Bitte tritt ein! Bitte tretet ein! 1392. Wirf den Brief sofort ein! Werft den Brief sofort ein! 1393. Sei nicht so ungeduldig! Seid nicht so ungeduldig! 1394. Erklr[e] mir das Wort! Erklrt mir das Wort! 1395. Mach[e] keine Fehler! Macht keine Fehler! 1396. Frag[e] deinen Arzt! Fragt euren Arzt! 1397. Beginn[e] sofort mit der Arbeit! Beginnt sofort mit der Arbeit! 1398. Dank[e] dir eine gute Ausrede aus! Denkt euch eine gute Ausrede aus! 1399. Flieg[e] nicht zu hoch! Fliegt nicht zu hoch! 1400. Bring[e] mir einen Kaffee! Bringt mir einen Kaffee! 1401. Halt[e] dich aufrecht! Haltet euch aufrecht! 1402. Hilf mir bitte! Helft mir bitte! 1403. Lauf[e] nicht zu weit weg! Lauft nicht zu weit weg! 1404. Rate nicht, sondern antworte richtig! Ratet nicht, sondern antwortet richtig! 1405. Sitz ruhig! Sitzt ruhig! 1406. Wasch[e] dir die Hnde! Wascht euch die Hnde! 1407. Wisse immer, was du sagst! Wisst immer, was ihr sagt! 1408. Wirf diesen Brief nicht weg! Werft diesen Brief nicht weg! 1409. Sprich lauter, damit man dich hrt! Sprecht lauter, damit man euch hrt! 1410. Ras[e] nicht durch das Stadtgebiet! Rast nicht durch das Stadtgebiet! 1411. Lern[e] sie kennen! Lernt sie kennen! Lernen Sie sie kennen! 1412. Wisch[e] den Tisch ab! Wischt den Tisch ab! Wischen Sie den Tisch ab! 1413. Fg[e] etwas bei! Fgt etwas bei! Fgen Sie etwas bei! 1414. Steig[e] sofort ein! Steigt sofort ein! Steigen Sie sofort ein! 1415. Fass[e] fest zu! Fasst fest zu! Fassen Sie fest zu! 1416. Belg[e] mich nicht! Belgt mich nicht! Belgen Sie mich nicht! 1417. Bekmpfe die Krankheit! Bekmpft die Krankheit! Bekmpfen Sie die Krankheit!

206

1418. Zerbrich den Spiegel nicht! Zerbrecht den Spiegel nicht! Zerbrechen Sie den Spiegel nicht! 1419. Sing[e] laut vor! Singt laut vor! Singen Sie laut vor! 1420. Dreh[e] den Wasserhahn auf! Dreht den Wasserhahn auf! Drehen Sie den Wasserhahn auf! 1421. Sieh dir die Fotos an! Seht euch die Fotos an! Sehen Sie sich die Fotos an! 1422. rgere dich nicht ber seine Fehler! rgert euch nicht ber seine Fehler! rgern Sie sich nicht ber seine Fehler! 1423. Erhol[e] dich nach dem langen Ausflug! Erholt euch nach dem langen Ausflug! Erholen Sie sich nach dem langen Ausflug! 1424. Nimm dir, was du willst! Nehmt euch, was ihr wollt! Nehmen Sie sich, was Sie wollen! 1425. Mach[e] dir nichts vor! Macht euch nichts vor! Machen Sie sich nichts vor! 1426. Gib dich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu frieden! Gebt euch mit solchen Kleinigkeiten nicht zufrieden! Geben Sie sich mit solchen Kleinigkeiten nicht zufrieden! 1427. Bestell[e] dir sofort eine Pizza! Bestellt euch sofort eine Pizza! Bestellen Sie sich sofort eine Pizza! 1428. Bleib[e] auf der Stelle stehen! Bleibt auf der Stelle stehen! Bleiben Sie auf der Stelle stehen! 1429. Fahr[e] jeden Tag in der Frh Rad! Fahrt jeden Tag in der FrhRad! Fahren Sie jeden Tag in der Frh Rad! 1430. Tank[e] im Sommer nicht voll! Tankt im Sommer nicht voll! Tanken Sie im Sommer nicht voll! 1431. Setze folgende Wrter zusammen! Setzt folgende Wrter zusammen! Setzen Sie folgende Wrter zusammen! 1432. Steig[e] in Graz aus! Steigt in Graz aus! Steigen Sie in Graz aus! 1433. Sag[e] den Besuch ab! Sagt den Besuch ab! Sagen Sie den Besuch ab! 1434. Bekmpfe die Schdlinge mit groer Vorsicht! Bekmpft die Schdlinge mit groer Vorsicht! Bekmpfen Sie die Schdlinge mit groer Vorsicht! 1435. Komm[e] morgen bei mir vorbei! Kommt morgen bei mir vorbei! Kommen Sie morgen bei mir vorbei! 1436. Nimm dir Zeit und ruh[e] dich aus! Nehmt euch Zeit und ruht euch aus! Nehmen Sie sich Zeit und ruhen Sie sich aus! 1437. Zerbrich dieses Glas nicht! Zerbrecht dieses Glas nicht! Zerbrechen Sie dieses Glas nicht! 1438. Verkrze unten stehende Aussagen! Verkrzt unten stehende Aussagen! Verkrzen Sie unten stehende Aussagen! 1439. Beantworte die Frage! Beantwortet die Frage! Beantworten Sie die Frage! 1440. Hr[e] endlich zu! Hrt endlich zu! Hren Sie endlich zu! 1441. Anna wre pnktlich gekommen. 1442. Er wsste es nicht so genau.

1443. Klaus tte das nicht so gern. 1444. Maria htte nicht so viel Zeit gehabt. 1445. Ich ginge nicht einfach weg. 1446. Werner msste nicht zu Hause bleiben. 1447. Robert wre nicht so frh zu Bett gegangen. 1448. Wir wrden nicht ans Meer fahren. 1449. Ich kme nicht zu spt zur Vorlesung. 1450. Eva htte den Fehler nicht sofort gefunden. 1451. Wrden Sie mir bitte das Brot und die Butter reichen[?][!] 1452. Wrdest du dir das ansehen[?][!] 1453. Wrdet ihr euch vertragen[?][!] 1454. Wrden Sie aufstehen[?][!] 1455. Wrden Sie ihn Fragen, ob er kommt[?][!] 1456. Wrdest du dich entschuldigen[?][!] 1457. Wrdest du mir folgen[?][!] 1458. Wrden Sie mit uns feiern[?][!] 1459. Wrdest du mir deinen Fller leihen[?][!] 1460. Wrdest du mir das Buch zurckgeben[?][!] 1461. Wenn er doch Zeit htte! 1462. Wenn es doch leichter wre! 1463. Httest du mich nur gefragt! 1464. Wre Anna nicht krank! 1465. Verginge die Zeit nicht so schnell!/Wrde die Zeit nicht so schnell vergehen! 1466. Htte sie es nur gewusst! 1467. Wre es nicht schon so spt!/Wenn es nicht schon so spt wre! 1468. Htte er [blo] das rote Licht nicht bersehen! 1469. Wenn es nicht so schrecklich weh tte!/Tte es nicht so schrecklich weh! 1470. Htte ich [blo] mein Heft mit den Hausaufgaben nicht zu Hause vergessen! 1471. Robert erzhlte, als er in Wien gelebt habe, sei er fast jeden Abend ins Kino gegangen, wo er oft seine Freunde getroffen habe. 1472. Frau Lang sagte zu mir, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen htte und dass ich sehr mde aussehe. Nach dem Mittagessen wrde ich mich hinlegen und ein bisschen schlafen. 1473. Erfragte sie, was sie mache, ob sie ihre Hausaufgaben schon gemacht htte und wann sie zu ihm kommen werde. 1474. Meine Freundin bat mich, ich mge/mchte ihr ein [bestimmtes] Buch bis nchsten Tag/morgen leihen. 1475. Der Lehrer sagte zu den Schlern, sie sollen/sollten ruhig sein und zuhren. 1476. Die Mutter sagte zu ihrer Tochter, sie solle in den Keller gehen und Kartoffeln und pfel bringen. Sie solle die Tr zumachen. 1477. Werner sagte, er liebe seine Freundin, und er werde sie nie verlassen. 1478. Ein Fremder fragte mich, ob ich ihm den Weg zum Bahnhof zeigen knnte. Er habe sich verlaufen. 1479. Meine Mutter bat mich, ich mge/mchte ihr ein Glas Wasser bringen. 1480. Der Arzt fragte ihn, was ihm fehle und ob er sich nicht wohl fhle.

207

1481. Der Vater sagte, es sei kein Platz fr einen Hund in der Wohnung. 1482. Maria erzhlte, sie habe ihre alte Freundin getroffen, uns sie seien in ein Caf gegangen. 1483. Patrick sagte, er knne diese/jene Aufgabe schnell lsen. 1484. Eva schwtzte, nchste Woche komme ihr Onkel aus Amerika. Er werde ihr sicher eine groe Puppe mitbringen. 1485. Robert sagte, er wolle noch am selben Tag den Brief absenden. 1486. Sabine sagte zu mir, ich mge/mchte am nchsten Tag unbedingtzu der Party kommen. 1487. Anna sagte, sie htten gestern Abend/an dem Abend nicht mehr zu mir kommen knnen, denn sie htten noch Besuch bekommen. 1488. Evas Mutter sagte, Eva sei nicht zu Hause. Sie sei ins Schwimmbad gegangen. 1489. Robert sagte, er msse bis morgen/zum nchsten Tag noch zwei Aufstze schreiben. 1490. Anna fragte Klaus, wie es seiner Mutter gehe und ob sie schon gesund sei. 1491. Mein Onkel erzhlte, hier/dort sei frher ein altes Haus gestanden. 1492. Ein Reporter berichtete, die Demonstranten seien verhaftet worden. 1493. Eva sagte, morgen/am nchsten Tag fhren sie zu ihrer Gromutter. 1494. Sie klagte, ihr Stiefvater befehle ihr immer, wie sie sich verhalten msse. 1495. Er sagte, er bitte mich auch diesmal um meine Hilfe. 1496. Sie sagte, sie denke [auch Indikativ mglich: denkt], dass wir richtig gehandelt htten. 1497. Sie schwrmte, sie drfe sich ein Kleid selbst aussuchen. 1498. Er sagte, er esse viel zu ungesund. 1499. Er sagte zu ihr, dass er bers Wochenende wegfahre und ob sie mitkommen wolle. 1500. Die Mutter sagte zu ihm, er solle nicht zu hoch fliegen. 1501. Sie sagte zu mir, ich betrge sie immer wieder. 1502. Er sagte zu ihr, dass er ihr morgen/am nchsten Tag das Geld zurckgebe/zurckgeben werde. 1503. Sie sagte, sie helfe, wo sie nur knne. 1504. Er sagte, er habe geholfen, wo er nur knnen habe. 1505. Ich sagte, ich hlfe [hlfe], wo ich nur knne. 1506. Sie sagte, sie kmen ein bisschen spter zu der Party. 1507. Er fragte mich, ob ich ihm helfen knne. 1508. Sie sagte, dass sie uns zum Essen einlade/einladen werde. 1509. Er sagte zu dir, er werde dich nicht im Stich lassen. 1510. Sie bat, ich mge [bitte] aufstehen. 1511. Sie bat uns, wir mgen/mchten [bitte] aufstehen. 1512. Er sagte, er msse jetzt/in dem Augenblick nach Hause gehen.

1513. Auf dem Rezept stand, man nehme dreimal am Tag zwei Kapseln. 1514. Sie erzhlte, sie habe ihn von weitem auf sie zukommen sehen, sie habe aber nicht weglaufen knnen. 1515. Sie fragte mich, wann ich zurckkme. 1516. Ich sagte, ich tte es ungern, aber ich knne nicht anders. 1517. Sie sagten, die Kinder htten die ganze Nacht geschrien und sie haben nicht einschlafen knnen. 1518. Sie fragte, wohin wir fhren und wann wir zurckkmen. 1519. Sie fragte, ob wir sie besuchen kmen. 1520. Er sagte, er knnte sich das sehr gut vorstellen. 1521. Der Hausmeister sagte, dass etwaige Schden sofort zu melden seien. 1522. Sie sagte, sie wolle nicht hier/dort bleiben, sie wolle nach Hause gebracht werden. 1523. Er sagte, er sei immer geschlagen worden. 1524. Der Bauer sagte, es habe fnf Tage stark geregnet und alle Bche seien zu Flssen geworden. Das Wasser stehe auf den Feldern, und in den Straen des Dorfes fahre man mit Khnen. Aber der Regen habe aufgehrt, und das Wasser werde wieder fallen. 1525. Mnchhausen erzhlte, dass er whrend seiner Reise nach Russland auf einen Fuchs getroffen sei. Er habe leise seine Flinte gehoben, aber er habe nicht geschossen. Er habe mit der Kugel kein Loch in das schne Fell schieen wollen. Er habe also einen Nagel genommen und ihn statt der Kugel ins Gewehr gesteckt, und erst dann habe er auf den Fuchs geschossen. 1526. Eine Frau mit drei Kindern fragte den Schaffner, wann der Zug nach Berlin fahre, wo sie umsteigen msse, und wie lange sie auf den Anschluss warten mssten. Sie fragte weiter, ob der Zug sehr voll sei, und ob es ein Abteil fr Mutter und Kind gebe. 1527. Patrick Lang schrieb seinen Eltern, er sei seit zwei Wochen in Wien. Die Vorlesungen seien sehr interessant, und er knne fast alles verstehen, was die Professoren sagen/sagten. Sie sollen ihn doch einmal besuchen. Es sei sehr schn dort. 1528. Die Wissenschaftler des Centers for Disease Control ans Prevention in Atlanta berichten, dass sich in den USA AIDS zur Todesursache Nr. 1 bei Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren entwickle. Eine HIV-Infektion sei bei den Frauen zwischen 25 und 44 Jahren mit 4,8 Prozent an sechster Stelle gestanden, bei den Mnnern mit 16,5 Prozent schon an zweiter Stelle, bertroffen nur noch von der Todesursache Unflle. Die Stdte und Staaten, in denen junge Mnner vorzugsweise von AIDS dahingerafft wrden, verteilten sich ber die ganzen Vereinigten Staaten. Dagegen konzentrierten sich die 9
Nemka slovnica za slovenske ole z vajami in reitvami

208

Stdte, in denen es fr Frauen die fhrende Todesursache gewesen sei, auf die Ostkste. Das spiegle die unterschiedlichen Infektionsweisen wider: Bei Mnnern sei es am hufigsten der berall verbreitete homosexuelle Verkehr, bei Frauen der Drogenkonsum oder Verkehr mit drogenabhngigen Mnnern. 1529. Mein Vater sagt zu mir, dass ich mein Zimmer aufrumen solle. Danach ginge ich in die Stadt und kaufte alles Ntige. Aber ich solle rechtzeitig zum Mittagessen zurckkommen. Sie wrden nicht auf mich warten. 1530. Sie hat uns mitgeteilt, dass sie morgen vielleicht kommen werde. 1531. Ein Anzug wird gekauft. 1532. Ein Brief wird gebracht. 1533. Dem Herrn wurden mehrere Reisen angeboten. 1534. Die Fahrkarten sind bestellt worden. 1535. Die Ausflge sind organisiert worden. 1536. Der kleine Junge ist beobachtet worden. 1537. Mein Wagen ist gestohlen worden. 1538. Mir ist nicht geantwortet worden. 1539. Mir ist nicht geholfen worden. 1540. Heute wird bis Mitternacht getanzt. 1541. ber diese Geschichte wurde herzlich gelacht. 1542. Wir wurden freundlich begrt. 1543. Ich wurde um eine Zigarette gebeten. 1544. Er wurde nach seiner Adresse gefragt. 1545. Sie wurde zum Bahnhof gebracht. 1546. Ich bin nicht gesehen worden. 1547. Ihr wart zum Essen eingeladen worden. 1548. Ich werde sicher nach Hause gebracht. 1549. Die Kinder werden beobachtet. 1550. Ein Buch wird gelesen. 1551. Eine Fahrkarte wird gekauft. 1552. Die Schlerin wird in Mathematik geprft. 1553. Die Kranken werden geheilt. 1554. Ich werde angerufen. 1555. Das Ende wurde gefeiert. 1556. Mir wird zugerufen. 1557. Viele Zigaretten sind geraucht worden. 1558. Brot und Butter sind gegessen worden. 1559. Eine Geschichte wurde erzhlt. 1560. Ich bin gefragt worden. 1561. Er wird gefragt. 1562. Ein Brief wird geschrieben. 1563. Dem Gast wird eine Tasse Tee angeboten. 1564. Die Fenster und die Tr werden/sind geschlossen. 1565. Das Telegramm wird gelesen. 1566. Die Uhr wurde dem Mann zurckgegeben. 1567. Die Maschine muss sofort repariert werden. 1568. Uns wurden unmgliche Bedingungen gestellt. 1569. Alle Kranken sind sofort untersucht worden. 1570. Der Wagen ist mir gekauft worden. 1571. Es wird viel ber ihn gesprochen.

1572. Die Rechnung muss bezahlt werden. 1573. Hier darf nicht geraucht werden. 1574. Die Anlage kann vor morgen Abend nicht geliefert werden. 1575. Der Betrag hat leider nicht gezahlt werden knnen. 1576. Der kleine Hund wird berall gesucht. 1577. Der Besuch dieses Filmes kann den Kindern nicht erlaubt werden. 1578. Die teuere Fahrkarte nach Berlin musste ihm bezahlt werden. 1579. Das Buch wird leider nicht gebraucht werden knnen. 1580. Sie hat ihm vorgestellt werden sollen. 1581. Darf dieser Kuchen gegessen werden? 1582. Das Wort musste wiederholt werden. 1583. Sie soll in Ruhe gelassen werden. 1584. Fr die Prfung muss ordentlich gelernt werden. 1585. Das Zimmer hat ausgerumt werden mssen. 1586. Ein langer Brief muss geschrieben werden. 1587. In der Firma musste schwergearbeitet werden. 1588. Der Dieb hat verhaftet werden knnen. 1589. Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit gefeiert. 1590. Eine neue Stadt wurde gegrndet. 1591. Die Aufgaben mussten korrigiert werden. 1592. Hoffentlich wird der Mrder bald gefasst sein/werden. 1593. Die groen Helden werden immer verehrt werden. 1594. Viele Krankheiten wurden besiegt. 1595. Manche Krankheiten werden vielleicht niemals geheilt werden knnen. 1596. Die halbe Stadt wurde zerstrt. 1597. Werden die Aufgaben ordentlich gemacht? 1598. Der Vortrag wird von Professor Mller gehalten werden. 1599. Mehrere Stadtteile sind vllig vernichtet worden. 1600. Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden. 1601. Dem Arbeiter ist die Hand zerquetscht worden. 1602. Nachts wird/ist das Haustor geschlossen. 1603. Der Angeklagte wird ausgefragt. 1604. Eine Torte wird gebacken. 1605. Das Fahrrad wird geputzt. 1606. Die Rohrleitungen werden repariert. 1607. Rockmusik wird gespielt. 1608. Die Bume werden nchste Woche geschnitten. 1609. Die Ware wird ins Haus geliefert. 1610. Das Auto wird auf seine Fahrtchtigkeit berprft. 1611. Die Schler werden abgeholt. 1612. Ein Fahrradstnder wird errichtet. 1613. Die Untersuchung wird durchgefhrt. 1614. Heute wird viel ber Politik gesprochen. 1615. In diesem Zimmer ist nicht geraucht worden. 1616. Viele gute Motive wurden gefunden. 1617. Der Tanz ist uns beigebracht worden.

209

1618. Die Kartoffeln werden in den Keller gebracht. 1619. Nicht mglich! Ni mogoe! 1620. Die Aufgabe kann nicht gelst werden. 1621. Der Zahn muss gezogen werden. 1622. Die Schler haben bestraft werden sollen. 1623. Der Scheck wurde ausgefllt. 1624. Sie wurde oft auf ihrem Zimmer besucht. 1625. Die Wohnung ist sauber gemacht worden 1626. Das Buch wird zu Ende gelesen worden sein. 1627. Die Haare sollten mir geschnitten werden. 1628. Gestern wurde ein Schirm gefunden. 1629. Der Text soll auswendig gelernt werden. 1630. Diese Stze sollen von dir allein geschrieben

1663. Sie befrchten, Recht gehabt zu haben. 1664. Sie versuchte, ihn dazu zu berreden, mit ihr

hinzugehen.
1665. Er befahl ihr, schnell weiterzuarbeiten. 1666. erklren 1667. zu erklren. 1668. zu kommen 1669. kommen 1670. zu besuchen. 1671. besuchen 1672. einkaufen 1673. einkaufen gehen 1674. einkaufen zu gehen. 1675. zu entschuldigen 1676. entschuldigen 1677. zu erzhlen 1678. erzhlen 1679. malen 1680. zu malen 1681. der Fuboden 1682. die Landkarte 1683. der Staubzucker 1684. die Hausordnung 1685. das Briefpapier 1686. der Geldschein 1687. der Personenzug 1688. das Abendessen 1689. das Bierglas 1690. das Gasthaus 1691. die Hausfrau 1692. die Geschftsreise 1693. das Seidenkleid 1694. die Schusswunde 1695. der Berufsstolz 1696. das Weinglas 1697. der Zeckenstich 1698. der Standort 1699. die Ostsee 1700. die Schwiegertochter 1701. der Schlafwagen 1702. die Schreibmaschine 1703. der Lesesaal 1704. das Blaulicht 1705. das Altpapier 1706. der Weiwein 1707. die Galvanotechnik 1708. der Schreibtisch 1709. der Hosenrock 1710. die Ballaststoffe [PI.] 1711. das Taschenbuch 1712. die Sendezeit 1713. das Beratungshonorar 1714. die Scheuermilch 1715. die Reiseschreibmaschine 1716. der Wahlkampf 1717. die Ruhezeit 1718. die Wochenschau 1719. die Abendnachrichten [PI.] 1720. der Uhrturm

werden.
1631. Keine Spickzettel drfen gemacht werden. 1632. Morgen muss eine Schularbeit geschrieben

werden.
1633. Whrend des Unterrichts darf nicht gespro-

chen werden.
1634. Ein Fotoapparat hat mir geschenkt werden

sollen.
1635. Das Frhstck muss uns aufs Zimmer ge-

bracht werden.
1636. Die Rettung muss sofort gerufen werden.

1637. Das Formular wird ausgefllt und dem Kunden berreicht. 1638. Diese bungen werden ohne Fehler geschrieben werden. 1639. Er wurde nach seinen Eltern gefragt. 1640. Wir sind bei der Arbeit beobachtet worden. 1641. Uns konnte nicht geholfen werden. 1642. Nicht mglich! Ni mogoe! 1643. Er soll in Ruhe gelassen werden. 1644. Der neue Pulli war mir gestern geschickt worden. 1645. Das Buch wird zurckgebracht. 1646. Das grte Wrterbuch wurde gekauft. 1647. ber seine Geschichten wurde gelacht. 1648. Wir wurden freundlich begrt. 1649. Der Vertrag wurde unterzeichnet. 1650. Die Blumen wurden geschnitten. 1651. Es ist verboten, die Ausstellungsstcke zu berhren. 1652. Hast du kurz Zeit, um mir bei den Hausaufga ben zu helfen? 1653. Ich habe vergessen, es dir zu sagen. 1654. Er denkt, Recht zu haben. 1655. Sie hat vor, das Studium fr ein Jahr zu unter brechen. 1656. Darf ich Sie bitten, mir unauffllig zu folgen? 1657. Sie hat vor, nchstes Jahr nach Amerika zu fliegen. 1658. Ich hoffe, meine Mathenote bald verbessern zu knnen. 1659. Wir bedauern, Ihnen diese schlechte Nachricht mitteilen zu mssen. 1660. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. 1661. Sie bat ihn, sie bald wieder zu besuchen. 1662. Jetzt braucht er wirklich nicht mehr, sich bei mir zu entschuldigen.

210

1721. das Messejournal 1722. die Gedchtnisschwche 1723. die Privatpension 1724. die Arbeitszeitverkrzung 1725. der Betriebsschluss 1726. die Lehrbuchreihe 1727. das Standardreihenhaus 1728. die Armbanduhr 1729. der Haustrschlssel 1730. die Feuerwehreinsatzzentrale 1731. die Blinddarmentzndung 1732. das Hochhausdachgeschoss 1733. der Schwimmbadsicherheitsangestellte 1734. die Kinderbetreuung 1735. die Friseuse 1736. der Musiker/ die Musikerin 1737. der Lehrer/die Lehrerin 1738. die Warterei 1739. das Atomkraftwerkstandortsicherungsprogramm 1740. der Blutkrperchensenkungsgeschwindigeitbeeintrchtig u ngsfa ktor 1741. unreif 1742. nachtblind 1743. scheintot 1744. rstfrisch 1745. hellblau 1746. hilfreich 1747. feuergefhrlich 1748. dunkelrosa 1749. unsicher 1750. vollschlank 1751. hochanstndig 1752. grundehrlich 1753. unprofessionell 1754. kritisierfreudig 1755. erfolgreich 1756. blassgelb 1757. berreif 1758. inaktiv 1759. vollautomatisch 1760. vollgltig 1761. unbeweglich 1762. wasserlebend 1763. butterweich 1764. topmodern 1765. bernervs 1766. unbestimmt 1767. immobil 1768. stadtbekannt 1769. quasiprofessionell 1770. irrelevant 1771. brennbar 1772. unheilbar 1773. haftbar 1774. heizbar 1775. verlsslich 1776. unwiderstehlich 1777. deklinierbar/deklinabel

1778. verwendbar 1779. unersetzlich/unersetzbar 1780. bestechlich 1781. unauflslich 1782. unbezahlbar 1783. informativ 1784. spendabel 1785. wackelig 1786. demonstrativ 1787. rztlich 1788. fehlerhaft 1789. fachmnnisch 1790. seiden 1791. haarig 1792. polizeilich 1793. milchig 1794. quatorial 1795. mtterlich 1796. muskulr 1797. intelligent 1798. depressiv 1799. attributiv 1800. grammatisch/grammatikalisch 1801. finden 1802. zwingen 1803. heben 1804. hauen 1805. wachsen 1806. laufen 1807. schneiden 1808. stinken 1809. ziehen 1810. stechen 1811. treten 1812. springen 1813. verlieren 1814. stehen 1815. liegen 1816. geben 1817. klingen 1818. flieen 1819. graben 1820. schwren 1821. der Fahrer, das Fahrzeug, der Fahrausweis, die Fahrerin, der Busfahrer, berfahren, umfahren, anfahren, die Fahrt ... 1822. die Prfung, der Prfling, die Abschlussprfung, die Prfzeit, der Prfungsraum, der Prfer, der Prfungsbereich ... 1823. der Lehrer, die Lehrerin, der Lehrling, lehrreich, gelehrt, ungelehrt, die Belehrung, belehren, die Lehrstelle ... 1824. der Serder, die Sendezeit, absenden, zusenden, die Sendezentrale, das Sendesignal, der Absender, das Sendeprogramm, der Sendebereich ... 1825. der Hrer, der Kopfhrer, zuhren, anhren, der Zuhren, der Hrsinn, die Hrfhigkeit, das Gehr, der Hrfunk ...

211

1826. der Treffer, das Treffen, eintreffen, der Treffpunkt, die Treffpunktangabe, treffsicher, die Treffsicherheit ... 1827. ablesen, der Leser, die Leserin, die Leseratte, der Leserkreis, lesenswert, leserlich, die Lesebrille, die Leserschaft ... 1828. beschreiben, abschreiben, der Schreiber, der Schreibtisch, der Kugelschreiber, das Schreiben, die Schreibmaschine, schreibfaul ... 1829. die Schwche, der Schwcheanfall, schwchen, der Schwachsinn, schwchlich, der Schwchling, die Schwachstelle, schwachsinnig, der Schwachkopf ... 1830. das Kinderzimmer, das Kinderspiel, der Kinderspielplatz, die Kinderkrankheit, der Kinderarzt, die Kindheit, kindisch, die Kinderzeit, kindersicher, die Kindesliebe ... 1831. ab- + zahlen = abzahlen 1832. an- + schaffen = anschaffen 1833. auf- + schreien = aufschreien 1834. aus- + breiten = ausbreiten 1835. be- + schenken = beschenken 1836. bei- + fgen = beifgen 1837. de- + chiffrieren = dechiffrieren 1838. durch- + blicken = durchblicken 1839. sich ein- + leben = sich einleben 1840. ent- + erben = enterben 1841. entgegen- + nehmen = entgegennehmen 1842. er- + bitten = erbitten 1843. fehl- + schlagen = fehlschlagen 1844. ge- + brauchen = gebrauchen 1845. hinter- + lassen = hinterlassen 1846. in- + filtrieren = infiltrieren 1847. los- + werden = loswerden 1848. miss- + achten = missachten 1849. mit- + wirken = mitwirken 1850. nach- + erzhlen = nacherzhlen 1851. ber- + fliegen = berfliegen 1852. um- + leiten = umleiten 1853. unter- + tauchen = untertauchen 1854. ver- + sprechen = versprechen 1855. vor- + stellen = vorstellen 1856. weg- + werfen = wegwerfen 1857. wider- + stehen = widerstehen 1858. zer- + lassen = zerlassen 1859. zu- + hren = zuhren 1860. sich zurecht- + machen = sich zurechtmachen 1861. Dass er uns besucht, ist sehr wichtig. 1862. Es ist schn, dass wir ihn treffen. 1863. Es ist gesund, dass sie Milch trinken. 1864. Es ist schwierig, den Bedarf zu analysieren. 1865. Es ist mglich, dass wir ihn berzeugen. 1866. Es ist unbestimmt, dass er uns berrascht. 1867. Das freut mich sehr, dass du mir schreiben willst. 1868. Es ist vllig ungewiss, ob er kommt. 1869. Es trat in Erscheinung, dass die Regierung stark war. 1870. Weranderen eine Grube grbt, fllt selbst hinein. 1871. Es freut uns, dass sie gut Klavierspielen kann.

1872. Er kommt immer zu spt, was seine Mitarbeiter rgert. 1873. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. 1874. Es ist sicher, dass sie klug ist. 1875. Wer Tnzer werden will, muss begabt sein. 1876. Wer wagt, gewinnt. 1877. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 1878. Werfaul ist, wird schwer einen Job bekommen. 1879. Es ist sehr schon, dass Anna heute gekommen ist. 1880. Wer Ben Hur noch nicht gesehen hat, soll das nachholen. 1881. Es ist noch nicht sicher, dass wir gehen. 1882. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 1883. Ich bin mir sicher, dass wir sie dazu berreden werden. 1884. Wer Snger werden mchte, muss hart arbeiten. 1885. Es freut uns, dass wir sie getroffen haben. 1886. Es ist noch immer nicht bekannt, dass sie begabt ist. 1887. Es ist gesund, dass er mit seinem Fahrrad fhrt. 1888. Es freut uns sehr, dass sie gewonnen hat. 1889. Es ist noch ungeklrt, ob das richtig gewesen ist. 1890. Was ich nicht wei, macht mich nicht hei. 1891. Er strebt danach, dass er immatrikuliert wird. 1892. Der Student befrchtet, dass er die Prfung wiederholen muss. 1893. Die Lehrerin erlaubt dem Schler, dass er nach Hause geht. 1894. Der Redakteur wartet es ab, dass wir aus Berlin zurckkommen. 1895. Wir sind glcklich, dass der Junge belohnt worden ist. 1896. Ich konnte nur zusehen, wie die berschwemmung zurckging. 1897. Er brstet sich, dass er unschlagbar sei. 1898. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich sie wirklich gesehen habe. 1899. Er war erstaunt, wie sie pltzlich lchelte. 1900. Sie war erstaunt, dass er klein war. 1901. Ich kann behaupten, dass sie Recht hat. 1902. Sie wei, dass er gelogen hat. 1903. Sie verlsst sich darauf, dass er sie pnktlich abholt. 1904. Ich kann mich noch erinnern, dass sie blaue Augen hat. 1905. Ersah, wie der Wind das Fensterzerschlagen hat. 1906. Er hat uns empfohlen, dass wir lernen sollen. 1907. Sie ist sich sicher, dass er ihr die volle Wahrheit gesagt hat. 1908. Alle haben gesagt, dass er den Streit angefangen hat. 1909. Ich habe es ganz vergessen, wessen Telefonnummer ich aussuchen soll. 1910. Sie sagen uns, wem Sie das Buch gegeben haben.

212

1911. Sie beklagt sich nie, dass sie viel arbeiten muss. 1912. Ich nehme stark an, dass wir einen freien Aufsatz schreiben. 1913. Anna hofft, dass Patrick genug Getrnke mitbringt. 1914. Ich habe keine Vorstellungen davon, dass ich eines Tages mein eigenes Auto haben werde. 1915. Sie fragte mich, ob ich ihr helfen knnte. 1916. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich das gesagt habe. 1917. Wir wissen nicht, ob er kommt oder nicht. 1918. Ich bitte dich, dass du mich vom Bahnhof abholst. 1919. Ich rate dir, diesmal pnktlich zu kommen. 1920. Er will sich erkundigen, ob es eine Mglichkeit gibt, im Ausland zu studieren? 1921. Wer ist der junge Mann, mit dem du eben gesprochen hast? 1922. Wer ist die blonde Dame, die du geksst hast? 1923. Sie meinen die Leute, denen das Haus gehrt. 1924. Ich mchte den Schal sehen, den du gestern gekauft hast. 1925. Sie meinen das Kind, das dort spielt. 1926. Er hat den Fehler, jeden Tag in die Kneipe zu gehen. 1927. Die Ungewissheit, ob sie kommt, beunruhigt mich. 1928. Die Hunde, die bellen, beien nicht. 1929. Ich habe den Fehler, meine Hausaufgaben oft abzuschreiben. 1930. Das Buch, das ich gestern gekauft habe, ist sehr gut. 1931. Das Hochhaus, in dem ich wohne, ist neu. 1932. Das ist das Schnste, das ich je gesehen habe. 1933. Ich kann mich nicht erinnern, wie der Film, der vier Stunden dauert, anfngt. 1934. Er freut sich darauf, dass er das Mdchen, das er liebt, wieder treffen wird. 1935. Robert borgte mir das Buch, das ich schon lange lesen wollte. 1936. Anna fhrt mit dem Schiff, das morgen in Hamburg ankommt. 1937. Patrick kommt mit einem Auto, das er sich ausgeliehen hat. 1938. Herr Lang verkauft das Haus, das er geerbt hat. 1939. Die Verletzte blieb auf einem Feld, das einige Meter tiefer gelegen war, liegen. 1940. Er wollte ein Zimmer, das mit vollem Komfort ausgestattet sein sollte. 1941. Die Konferenz wurde von einem Sprecher abgehalten, der mit allen Einzelheiten betraut war. 1942. Jeder liest gern ein Buch, das spannend ist 1943. Er ist ein Mensch, der von der Richtigkeit seiner Meinung berzeugt ist. 1944. Wir berquerten ein Gebirge, das von dichtem Nebel bedeckt war. 1945. Er war ein Fachmann, der vor allem von Kollegen hoch geachtet wurde.

1946. Alle Schler, die an der Teilnahme interessiert sind, treffen sich morgen vor der Schule. 1947. Gestern wurde ein Junge, der mit einem Ball spielte, berfahren. 1948. Die Freitagausgabe, die mit Farbfotos ausgestattet ist, enthlt auch ein Fernsehprogrammheft. 1949. Das ist eine Aufgabe, die schwer und anstrengend ist. 1950. Die Firma verwendet nur Materialien, die umweltfreundlich sind. 1951. Ich stelle Sie Herrn Meier vor, damit er Sie einmal kennen lernt. 1952. Der Student geht in den Laden, um Brot zu kaufen. 1953. Herr Meier beeilte sich, um pnktlich ins Bro zu kommen. 1954. Zieh deinen Mantel an, damit du dich nicht erkltest! 1955. Sie lie die Rollladen herunter, um das Licht zu dmpfen. 1956. Er beeilt sich, um den Zug zu erreichen. 1957. Man bezahlt die Angestellten, damit sie arbeiten. 1958. Eva geht in die Schule, um dort zu lernen. 1959. Der Vater schickt den Sohn auf die Universitt, damit er Medizin studiert. 1960. Sie zieht sich schnell an, um pnktlich zur Vorlesung zu kommen. 1961. Der Lehrer nimmt das Buch, um die Hausaufgaben auszusuchen. 1962. Sabine geht zum Friseur, um ihr Haar rot frben zu lassen. 1963. Eva steht auf, um das Fenster zu ffnen. 1964. Patrick geht zu Anna, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. 1965. Frau Meier geht zur Bank, um die Erlagscheine aufzugeben. 1966. Ich brauche dringend Geld, um ins Kino gehen zu knnen. 1967. Werner verkauft sein Auto, um ein besseres zu kaufen. 1968. Maria isst kein Brot, damit sie abnimmt. 1969. Nimm deinen Regenschirm, damit du nicht nass wirst! 1970. Du musst heute frh ins Bett, damit du morgen frh aufstehen kannst. 1971. Anna lernt sehr viel, damit sie die besten Noten bekommt. 1972. Ich ging in die Buchhandlung, um das bestellte Buch abzuholen. 1973. Patrick fhrt mit dem Auto, um pnktlich zur Party zu kommen. 1974. Sie erinnert ihn an sein Versprechen, damit er se nicht vergisst. 1975. Sprich leise, damit du die Kinder nicht aufweckst! 1976. Sie lernt Deutsch, um in Deutschland zu studieren. 1977. Robert treibt viel Sport, um fit zu bleiben.

213

1978. Er fhrt nach Amerika, um dort das groe Geld zu machen. 1979. Ich muss schnell einkaufen gehen, damit meine Freunde nicht lange warten. 1980. Sie bleibt zu Hause, um auf die Kinder aufzupassen. 1981. Herr Meier hat keine Zeit, weil er um 8 Uhr im Bro sein muss. 1982. Ich mchte ein Butterbrot essen, weil ich Hunger habe. 1983. Robert schlief sofort ein, weil er mde war. 1984. Er erkltet sich nicht, weil er sich immer warm anzieht. 1985. Da eine Baustelle eingerichtet wird, gibt es eine Umleitung. 1986. Ich antworte dir, weil du mich gerade fragst. 1987. Weil du zu spt kommst, musst du eine Runde zahlen. 1988. Weil der Motor kaputt war, brannte das Lmpchen nicht mehr. 1989. Anna arbeitet im Krankenhaus, weil sie rztin werden will. 1990. Klaus geht zum Zahnarzt, weil er Zahnschmerzen hat. 1991. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie zu schwer sind. 1992. Der Journalist rgerte sich, weil seine Berichte gekrzt wurden. 1993. Patrick sucht zwei Studenten, weil der eine Wohngemeinschaft grnden will. 1994. Da morgen Feiertag ist, gehen wir nicht in die Schule. 1995. Klaus kommt immer zu spt zur Vorlesung, weil er immer zu lange schlft. 1996. Da ich sehr mde bin, gehe ich gleich ins Bett. 1997. Werner hat kein Geld mehr, weil er zu oft ins Caf geht. 1998. Die Schler freuen sich, weil die Ferien bald beginnen. 1999. Robert fhrt nicht nach Hause, sondern geht zu Fu, weil er genug Zeit hat. 2000. Eva darf nicht staubsaugen, weil sie allergisch gegen Milben ist. 2001. Weil es stark regnete, wurde die Veranstaltung abgesagt. 2002. Ich kaufe viele Geschenke ein, weil ich alle Freunde beschenken will. 2003. Wir knnen nicht abreisen, weil meine Schwester krank geworden ist. 2004. Sie konnte das Buch nicht kaufen, weil sie zu wenig Geld hatte. 2005. Da ich Mathematik lernen muss, kann ich heute Abend nicht ausgehen. 2006. Anna ist sehr mde, weil sie gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen ist. 2007. Er spricht sehr gut Englisch, weil er es acht Jahre gelernt hat. 2008. Da ein Sturm angesagt ist, msst ihr schnell nach Hause gehen. 2009. Sabine darf nicht in der Sonne liegen, weil sie sofort einen Sonnenbrand bekommt.

2010. Wir mssen uns jetzt verabschieden, weil dein Zug in einer Minute abfhrt. 2011. Wenn er deutlich spricht, verstehe ich ihn. 2012. Ich werde morgen fahren, falls ich noch eine Karte bekomme. 2013. Wenn du deine Schulaufgaben erledigt hast, darfst du ins Kino gehen. 2014. Ich kann nur gut arbeiten, wenn es im Wohnheim ruhig ist. 2015. Ich komme morgen zu dir, falls du nichts dagegen hast. 2016. Wenn du mir deine Adresse gibst, schicke ich dir das Buch. 2017. Wenn ich traurig bin, bin ich gern allein. 2018. Wenn er nur an sie dachte, wurde er schon ganz froh. 2019. Wenn Sie mir ein offenes Wort gestatten[:], er ist ein Dummkopf. 2020. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, werde ich gehen. 2021. Ich wrde spazieren gehen, wenn ich Zeit htte. 2022. Wenn morgen das Wetter schon ist, machen wir einen Ausflug. 2023. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. 2024. Falls er noch einen Punkt macht, ist er Europameister. 2025. Was wrdest du tun, wenn du an meiner Stelle wrst? 2026. Wenn ihr mehr Obst esst, bleibt ihr gesund. 2027. Wenn ich es sehen wrde, wrde ich weglaufen. 2028. Wenn du deinen Fhrerschein mitgenommen hast, darfst du mein Auto fahren. 2029. Falls er kommen sollte, ruf mich sofort an! 2030. Ich bleibe hier, falls ich nicht abberufen werde. 2031. Wenn man auf den Knopf drckt, ffnet sich die Tr von selbst. 2032. Wehe dir, wenn ich dich erwische! 2033. Wenn du rechtzeitig gekommen wrst, httest du ihn getroffen. 2034. Wenn du nicht bald kommst, fangen wir ohne dich an. 2035. Htte er nicht gestohlen, se er heute nicht im Gefngnis./Wenn er nicht gestohlen htte, ... 2036. Wenn er kommt, ist es immer lustig. 2037. Wenn ich es wsste, wrde ich es dir sagen. 2038. Sie wird kommen, falls es ihre Zeit erlaubt. 2039. Falls ich nicht kommen kann, gre alle schn von mir. 2040. Wenn der Zug pnktlich ankommt, kommen wir noch rechtzeitig zur Vorstellung. 2041. Er spricht so schlecht, dass man ihn nicht verstehen kann. 2042. Der Schler war mde, sodass er im Sitzen einschlief. 2043. Das Auto fuhr schnell, sodass wir noch zur Zeit kamen. 2044. Ich liebe sie so sehr, dass ich sie niemals betrgen knnte.

214

2045. Es regnete so stark, dass die Wanderung recht anstrengend wurde. 2046. Sie lie den Fernseher laut laufen, sodass sich die Nachbarn aufregten. 2047. Er ist so mde, dass er heute nicht mehr kommt. 2048. Ich bin so alt, dass ich darauf nicht mehr hoffen kann. 2049. Sie war so glcklich, dass sie htte in die Luft springen wollen. 2050. Er ist noch zu jung, um das sagen zu knnen. 2051. Sie hat so viel zu tun, dass sie fr nichts Zeit hat. 2052. Er ist so sehr krank, dass er nicht aufstehen kann. 2053. Sie ist zu dumm, als dass sie das verstehen knnte. 2054. Er ist zu anstndig, als dass er so etwas machen knnte. 2055. Sie redet so viel, dass ich sie nicht mehr ausstehen kann. 2056. Ich war so nervs, dass ich kaum atmen konnte. 2057. Die Arbeiter waren fleiig, sodass sie mit der Arbeit zu Mittag fertig waren. 2058. Er war so schlecht angezogen, dass er vor Klte zitterte. 2059. Sie ist nicht so naiv, dass sie alles glauben wrde. 2060. Er beugt sich so aus dem Fenster, dass er heraus fallen knnte. 2061. Es war so schon, dass ich es nicht beschreiben kann. 2062. Die Autos fuhren so schnell, dass man die Insassen fast nicht erkennen konnte. 2063. Ich habe noch so viel Krfte, dass ich das verhindern werde. 2064. Er hat sich so gergert, dass er ihr fast eine Ohrfeige gegeben htte. 2065. Er hat so viel verdient, dass die ganze Familie auf groem Fue leben konnte. 2066. Das Buch war zu teuer, als dass ich es htte kaufen knnen. 2067. Sie ist nicht so krank, dass sie zu Hause bleiben msste. 2068. Es schneite stark, sodass alle Autos im Schnee stecken blieben. 2069. Er war so glcklich, dass er alle Freunde zum Essen ausgefhrt hat. 2070. Er hat so viel Kraft, dass er seinen Willen immer durchsetzen kann. 2071. Obwohl dieser Mann sehr reich ist, ist er nicht glcklich. 2072. Ich bin zufrieden, obwohl ich nur wenig Geld habe. 2073. Obwohl du mir versprochen hast, pnktlich zu sein, bist du zu spt gekommen. 2074. Obwohl die Aufgabe leicht war, wurden viele Fehler gemacht. 2075. Obwohl mein Freund wenig Geld hat, kauft er viele Bcher.

2076. Obgleich das Buch sehr gut ist, ist es fr mich wenig hilfreich. 2077. Obwohl wir uns beeilen, kommen wir zu spt in die Schule. 2078. Obwohl ich das nicht gelernt habe, habe ich das ausgerechnet. 2079. Obwohl die Schularbeit nicht schwer war, waren die Ergebnisse katastrophal. 2080. Man muss sich Mhe geben, obwohl die Aufgabe nicht sehr schwer ist. 2081. Obwohl ich nicht viel Zeit habe, trinke ich noch einen Tee mit dir. 2082. Obwohl sie schwer krank ist, arbeitet sie noch immer. 2083. Er isst eine groe Portion Eis, obwohl er erkltet ist. 2084. Ich gehe jetzt ins Bett, wenngleich es erst 19 Uhr ist. 2085. Er geht jeden Tag ins Schwimmbad, obwohl er nicht schwimmen kann. 2086. Obwohl ich schon zu viel Kaffee getrunken habe, bin ich noch immer schlfrig. 2087. Er raucht noch immer, obwohl er zu hohen Blutdruck hat. 2088. Sie hat das Buch zu Hause gelassen, obwohl sie wusste, dass sie es brauchen wird. 2089. Ich hrte ihn kommen, obwohl er sehr leise ging. 2090. Sie kann noch immer kein Franzsisch, obwohl sie ein Jahr lang den Kurs besucht hat. 2091. Ich habe das alles schon vergessen, obwohl ich es zwei Monate gelernt habe. 2092. Obwohl ich was anderes gehrt habe, wird es schon so gewesen sein, wie du sagst. 2093. Sie wartete bis auf den heutigen Tag, obwohl sie es schon vorgestern erledigen knnte. 2094. Er lgt, obwohl er wei, dass sie die Wahrheit kennt. 2095. Obwohl sie starke Zahnschmerzen hat, geht sie nicht zum Zahnarzt. 2096. Ich habe schon groen Hunger, obwohl ich reichlich gefrhstckt habe. 2097. Sie geht ins Kino, obwohl es ihr ihre Eltern verboten haben. 2098. Ich will nach Hause fahren, obwohl mir die Landschaft sehr gefllt. 2099. Obwohl Werner sehr viel lernt, bekommt er immer schlechte Noten. 2100. Wir haben uns verfahren, obwohl wir uns in der Gegend sehr gut auskennen. 2101. Der Mann ging weg, ohne zu gren. 2102. Sie kam und half, ohne dass sie ein Wort sagte. 2103. Sie ging an mir vorbei, ohne dass sie mich ansah. 2104. Man kann bei der Arbeit Zeit sparen, indem man Rechenmaschinen verwendet. 2105. Anstatt zu lernen, spielen Klaus und Werner Schach. 2106. Man kann sich im Urlaub erholen, indem man Sport treibt.

215

1 2. 07. Statt dem Lehrer zuzuhren, sprechen Sabine und Klaus ber Ferien. 2108. Indem er das Radio laufen lie, regten sich alle Nachbarn auf. 2109. Anstatt dass Patrick seine Hausaufgaben zu Hause macht, schreibt er die in der Schule ab. 2110. Er lste die Aufgabe, indem er den Ausdruck vereinfachte. 2111. Sie rgerte ihre Mutter, indem sie alles herumliegen lie. 2112. Ohne dass wir uns anstrengen, haben wir keinen Erfolg. 2113. Anstatt zu Hause zu bleiben und zu lernen ginge er in die Disco. 2114. Er macht alles wieder gut, indem er die Wahrheit erzhlt. 2115. Sie geht nie aus dem Haus, ohne einen Kaffee zu trinken. 2116. Wir gehen ins Kino, statt unsere Hausaufgaben zu machen. 2117. Klaus macht seiner Freundin oft eine groe Freude, indem er sie in ein Restaurant fhrt. 2118. Sie verlie ihn, ohne ihm den Grund zu verraten. 2119. Er hat das Klassenzimmer verlassen, ohne dass die Lehrerin es gemerkt hat. 2120. Dadurch, dass sein Zug Versptung hatte, konnte er nicht rechtzeitig kommen. 2121. Dadurch, dass sie die lteste ist, geniet sie viele Vorteile. 2122. Dadurch, dass du ihn einmal besuchst, kannst du ihm eine groe Freude bereiten. 2123. Ich habe sie gekrnkt, ohne es zu wollen. 2124. Statt den Brief sofort zu schreiben, lsst sie noch Tage vergehen. 2125. Anstatt zu schreiben, ruft er lieber an. 2126. Der Mann fuhr an mir vorbei, ohne dass er die Geschwindigkeit reduziert hat. 2127. Man kann viel fr seine Gesundheit tun, indem man sich in der Natur bewegt. 2128. Dadurch, dass sie Prsidentin war, konnte sie sich immer durchsetzen. 2129. Anstatt diese Aufgaben selbst zu lsen, schaust du lieber im Lsungsteil nach. 2130. Klaus rgert seine Mitbewohner, indem er oft sehr spt seine Freunde mitbringt. 2131. Wenn das Wetter schn ist, gehe ich spazieren. 2132. Ich habe mich sehr gefreut, als mich gestern ein Freund besucht hat. 2133. Sobald mir mein Vater Geld schickt, kann ich nach Berlin fahren. 2134. Als sich vor unserem Haus ein Verkehrsunfall ereignete, schaute mein Bruder gerade aus dem Fenster. 2135. Was haben Sie gemacht, als sie letzten Monat in Kln waren? 2136. Wenn ich Zeit hatte, ging ich immer ins Theater. 2137. Wenn ich einkaufen gehe, bringe ich den Kindern Schokolade mit.

2138. Nachdem sie ihre Probezeit bestanden hatte, war es fr sie leichter. 2139. Nachdem er das Haus verlassen hatte, gab es Alarm. 2140. Whrend er einen langen Brief schrieb, gingen wir spazieren. 2141. Als wir nach Hause kamen, war die Tr geffnet. 2142. Nachdem das Urteil verkndet worden war, wurde die Sitzung geschlossen. 2143. Als/Nachdem es dunkel geworden war, gingen wir nach Hause. 2144. Die Kinder konnten das Zimmer aufrumen, ehe die Eltern nach Hause kamen. 2145. Ich fahre nach Berlin, sobald Sie mich dort brauchen. 2146. Ich kann nicht helfen, ehe ich nicht wei, was geschehen ist. 2147. Nachdem er gekommen war, konnten wir endlich aufbrechen. 2148. Seit wir umgezogen sind, kann meine Mutter nicht mehr ruhig schlafen. 2149. Komm zur Party, sobald du kannst! 2150. Sooft er zu uns kommt, bringt er Sigkeiten fr die Kinder mit. 2151. Du kannst die Illustrierte durchblttern, solange ich noch zu arbeiten habe. 2152. Wenn du bei mir bist, frchte ich mich nicht. 2153. Als ich noch ein Kind war, war ich oft bei meinen Groeltern. 2154. Komm noch bei mir vorbei, bevor du nach Frankreich gehst! 2155. Wenn sie schnell einschlafen will, muss sie ein Buch lesen. 2156. Bevor wir ans Meer fahren, mssen wir noch die Wohnung lften. 2157. Nachdem/Whrend sie abgereist war, brach man in ihre Wohnung ein. 2158. Seit er pensioniert ist, macht er lngere Spaziergnge. 2159. Solange es regnet, bleiben wir bei euch. 2160. Sobald ich die Hausaufgaben fertig geschrieben habe, komme ich zu dir. 2161. Wir treffen uns, wo wir uns verabredet haben. 2162. Wir stellen die Vase auf den Tisch, wo sie auch frher gestanden hat. 2163. Mein Freund fhrt oft nach Berlin, wo seine Verwandten wohnen. 2164. Ich habe ihn wieder dort getroffen, wo wir schon vor Jahren gewesen sind. 2165. Ich komme von dort, wo du frher gewohnt hast. 2166. Wo bisher schne Bume waren, stehen jetzt groe Huser. 2167. Geh zurck, woher du gekommen bist! 2168. Du kannst gehen, wohin du willst. 2169. Er stand da, wo sie ihn stehen lie. 2170. Ich komme von dort, woher auch du kommst. 2171. Ich fahre morgen nach Italien, wo ich mir viele Sehenswrdigkeiten ansehen werde. 2172. Er kommt aus Ungarn, woher auch einige andere Teilnehmer kommen.

216

2173. Wo viel Licht ist, ist auch ein starker Schatten. 2174. Er geht, wohin die Pflicht ihn ruft. 2175. Wo der Wald endet, beginnt eine weite Wiese. 2176. Er sieht nach, wohin er seinen Schlssel gesteckt hat. 2177. Sie soll bleiben, wo sie am meisten Spa hat. 2178. Er wollte unbedingt das Haus sehen, wo er geboren wurde. 2179. Sie wurde durch die Luft auf ein Feld geschleudert, wo sie liegen blieb. 2180. Er zog nach London, wohin auch seine Schwester gezogen war. 2181. Er ging an den Ort, woher keiner zurck kommt. 2182. Seine Kinder begleiten ihn immer, wohin er auch geht. 2183. Wir gingen, wohin der Wegweiser zeigte. 2184. Wo vorher ein schnes Haus stand, stehen jetzt nur noch Trmmer. 2185. Ich gehe mit dir, wohin du auch gehst. 2186. Wo der Sturm wtete, blieb nichts mehr unversehrt. 2187. Wo interessante Leute sind, ist es nie langweilig. 2188. Er fand das Buch, wo er es vergessen hat. 2189. Sie klebt die Briefmarke auf den Brief, wo ein Platz dafr vorgesehen ist. 2190. Eva legte das Glas in die Vitrine, woher sie es genommen hatte. 2191. Die Kinder machen es oft nach, wie die Eltern es vormachen. 2192. Je nher die Glocken sind, desto lauter klingen sie. 2193. Der Lehrling arbeitet [so] fleiig wie sein Meister. 2194. Je hher die Sonne steigt, umso lnger werden die Tage. 2195. Robert ist grer als Patrick. 2196. Sie handelte, wie sie es gelernt hatte. 2197. Ich mchte ein Brot, wie sie es hat. 2198. Er luft, als ob es um sein Leben ginge/[gehe]. 2199. Wir handeln anstndig, wie wir es gelernt haben. 2200. Sie hat ihm geantwortet, wie er es verdient. 2201. Sie besuchen uns fter, als es uns lieb ist. 2202. Die Prfung war schwerer als ich gedacht habe. 2203. Er spricht so gut Deutsch, als wre er ein Deutscher. 2204. Du machst den Eindruck, als wrst du krank gewesen. 2205. Ich komme so schnell wie ich kann. 2206. Je lter er wird, desto vernnftiger wird er. 2207. Das Programm luft so ab, wie ich es gesagt habe. 2208. Sie ist so nervs, als htte sie Angst vor der Prfung. 2209. Die Zeit vergeht schneller als man [es] glaubt. 2210. Obwohl sie nichts wei, tut sie so, als wsste sie alles/als ob sie alles wsste.

2211. Sie sieht mit ihrer Frisur so aus, als wre sie vom Blitz getroffen worden. 2212. Sie lernt viel, wie die Lehrerin es verlangt. 2213. Er spricht, als ob er ein Anwalt wre/als wre er ein Anwalt. 2214. Je frher er mit den Hausaufgaben fertig ist, umso frher kann er ins Caf gehen. 2215. Die Reise war so schn, wie du es mir gesagt hast. 2216. Man wei das Geld umso mehr zu schtzen, je weniger man davon hat. 2217. Ich habe das Gefhl, als htte es gelutet. 2218. Je frher du mit dem Studium fertig bist, desto besser sind deine Aufstiegschancen. 2219. Die Aufnahmeprfung war schwerer, als man es uns gesagt hatte. 2220. Die Aufnahmeprfung war schwer, wie man es uns gesagt hatte. 2221. Die Geschichte von die beiden Medizinstudenten, das ihre Geld auf merkwrdige 2222. Art verdient haben hast sich schn vor vielen Jahre ereignet. Heute sind die 2223. Mensen nicht mehr so leichtglaubiq. Die beide Studennten waren in ein kleinen 2224. Stadt gefuhren und dort in eine Gasthaus abgesteigen. Der Wirt fruq sie, wie es 2225. blich ist, nach ihre Namen, ihrer Beruf und wie lange sie blieben wollten. Wir 2226. bleiben etwas vier Wochen, sagten die Frem , undsind berhmte Arzteaus 2227. Glockst deadt. Sag Sie das keinem Mensch, denn wir wollen hier ein Experiment 2228. gemacht und dazu brauchen wir Ruche. Was ist das den fr eine Experi2229. ment? fragte der neugierige Wirt. In Glockstadt ist uns ein Wunder gelingen, wir 2230. habe Tode wider lebendig gemachen. Diesses Experiment, zu den wir dort drei 2231. Wohen gebrauchen haben willen wir hier unter andere Bedienqungen wieder2232. hohlen. Dabei zeigten die Fremden der Wirt eine Zeugniss des Burgermeister 2233. von Glockstadt, das diese unqlubliche Sahe besttigte. Es ist klar, das der Wirt 2234. diese merkwrdige Gesichte sofort weitererzahl. Zuerst lachten die Leute dar2235. ber, aber die Fremden wurden interesant. Mann beobachtete sie und sehte, da 2236. sie offt auf den Friedhof gegehen und lange vor einigen Grbern stehen blieben. 2237. So stehten sie auch besonders lange vor eine Grab, in dem die Junge Frau eines 2238. reiches Kaufmans legte. Sie sprachen mit dem Leuten fragten na dies ch , die auf di e 2239. Frau undnach ndere Toten n ach n Friedho ff tag Allmhlich geriet das 2240. Stdtchen in eine seltsame Aufregung. Der Kauffmann war der erste, der wirk2241. lich an das Gelungen des WunderExperiments glaubte. Er sprechte darber mit

217

2242. den rzten der Stdtchens, die jeztz auch ernste Geschichter machten. Am Ende 2243. der driten Woche erhalteten die Fremden von den Kaufmann einen Brieff. Ich 2244. hatte eine Frau, schrieb er, der ein Engel war, aber eine schwehre Krankheit 2245. hate. Ich habe sie sehr qelieben aber gerade desshalb will ich nichts da sie in 2246. ihren kranken Krper zurckehrt. Stren Sie ihre Ruhe nicht! In dem Umschlag 2247. laqte ein greller Geldschein, die als honorar bezeichnet war. Nach diesem ersten 2248. Brief kammen andere. Ein Neffe war sehr besorgt um seinem toden Onkel, den er 2249. beerbt hatte. Eine Frau, die nach den Tod ihren Mannes wieder geheiraten hatte, 2250. schreibte: Mein Mann war alt und wollte nicht mehr leben. Er hat sein Ruhe ver2251. dienen! Diese und andre Briefe kammen, und irrer lag auch eine Geldbetrag in 2252. Umschlag. Die Fremden sagten nicht zu den Brifen und saen ihre Friedhofsbe2253. suche jetzt auch nachts fort. Da grif der Brgermeister des Stdtchens ein. Er war 2254. noch nicht lange Brgermeister und wollte es noch lange geblieben. Er bietete 2255. den Fremden einen groen Geldbeitraq an. Unsere Bedingung ist, schrieb er, 2256. da Sie Ihre Experimente hier nichts fortgesetzen und sofort die Staat verlas2257. sen. Wir glauben Ihnen, da Sie Tote wider lebendig machen knen und geben 2258. Ihnen auch ein Zeugnis darber. Wunder willen wir hier nicht. Die beiden Frem2259. den, dennen das Experiment gelingen war nammen das Geld und das Zeugnis, packten ihre Koffer und verlieen die Stadt. 2260. Wenn ich einmal im Mehr sorglos bad, sah ich pltzlich eine riesige Fisch mit weit 2261. aufgerissenem Rachen an mich zuschieen. An ein Ankommen war nicht zu qe2262. dacht. Unverzglich machte ich mich wie klein so mglich, indem ich meinen Bei2263. ne auszog und die Arme dicht an den Leib prte. In dieser Stellung schlpfte ich 2264. Gerade zwischen den Kiefern der Fishes hindurch bis in das Magen hinab. Weil 2265. ich dem Riesenfisch nach und nach Magendrcken verursahte wre er mich 2266. gern wieder los qewessen. Da es mir an Raum nicht fahl, began ich zu Tanzen 2267. und dort auszuschlagen, wo das Ungeheuer ihre empfindlichsten Stellen hate. 2268. Es erhieb sich mit seinem halbe Leib fast senkrechts aus die Wasser und stie 2269. ganz entstzliche Leute aus. Als ein italienisches fangboot den Fisch entdieck, 2270. war er im wenigen minuten mit der Harpune erlegt. Sobald er an Bord gebracht 2271. war, hrte ich die Fischer ihnen beraten. Da sie die grte Menge an O! und

2272. Fleisch qewinten wollen, gingten sie Kunstqe


recht zu Werke. Ich stelte mich in 2273. das Mitte des Magens, wo mir ihre Messer nicht ereichen konnten. Als ich einen 2274. Schimmer vom Tageslicht shte began ich aus Leibeskrften zu schreihen. Ob2275. wol es lauter harte, kampferprobte Mnerwaren, bekammen sie einen argen 2276. Schrecken. Das kan Mann sich gut vorstellen. Nicht jeden Tag hrt man Men2277. schengeschrei aus einem Fishbauch. Ich dankte die Mnnern erlichen Herzens 2278. fr meine Errettung. Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genehmen hatte, 2279. schwimmte ich ans Ufer zurck. Ich mochte unqefr zwei Uhren im Magen des 2280. Fisches gewesen bin. Mir kam es Jedenfalls wie eine Ewigkeit vor. Wer aber 2281. wre mit mir gescheen wenn mich die Fischer nicht aus so kurzer Zeit befreit htten? 2282. Die Sehnsucht des Menshen, knnen zu fliegen, ist wohl wie alt wie der Mensch 2283. selbst. Uns ist der Fliegen zu einer Selbstverstndlichkeit geworden. Ohne sich 2284. im Geringsten zu verwundern, sehen wir das Himmel Tagtglich von fliegenden 2285. Maschiennen der verschiedensten Art durchfahren. Wir speisen zur Mittag im 2286. Paris, landen schon kurze zeit spter im Fu der Pyramiden, und noch ehe es 2287 . Abend wird, fliegen wir einem neuem Kontinent entgegen. Und doch ist es schon 2288. keine zweihundert Jahre hin, da es zum ersten Male einer Menschen gelunq 2289. mit einem Ballon in die Lfte auszusteigen und wider zur Erde zruckzkehren. 2290. Wir haben schn fast vergessen, da der Mensh viele Jahrtausende zu einem 2291. Himmel aufsah, der nur den Voqeln und Insekten, den Wollken und Winden zu 2292. hren schien. Wen wir in die flgellose Epoche der Menschheit zurckschauen, 2293. trefen wir immer wieder auf Nachrihten ber Menschliche Flugversuche. Eine der 2294. frhesten berfliegungen von Menschen, die wie Vgel versuchen zu flogen, ist 2295. die Sage von Ddalus in Ikarus. 2296. Eswareinmal ein Rauber, der nicht so war wie die anderen Ruber. Eigentlich 2297. hatte er gar nicht Ruber werden wollen, aber schon sein Urgrossvater war Ru2298. ber gewesen, sein Grossvater und sein Vater auch. Alle Brder waren Ruber 2299. geworden und weil er nicht anderes gelernt hatte, wurde er eben auch einer. Ei2300. nes Tages kam ein uraltes Weiblein des Weg. "Haltet ein, Mutterlein!" sprach der 2301. Ruber sanftiq. "Damit ich Euch anstndig beraubten kann!" Das Weiblein ki2302. cherte verlsen. "Ich wrde dir ja gerne geholfen, aber ich habe nicht als ein paar

218

2303. Lumpen am Leibe." "Schlim, sehr schlim!", sagte der Ruber und schenkte ihm 2304. seinen besten Rock. Dann kam eine junge Mdchen. Wild schwang der Ruber 2305. seine Keule. "Das ist aber eine schnen Keule!" rufte das Mdchen. "Schenkst du 2306. sie mich?" "Meinestwegen", brummte der Ruber. Endliq kam gar eine Prinzesin. 2307. "Tut mir Leid", sagte der Rauber. "Ich habe nun einmal dieses Beruf." "Nim was 2308. du willst!" schluchzte das Schne. "Was brauche ich Gold und Edlesteine, wen 2309. keiner mich liebt!" Da schenkte ihr der Ruber seine Herz So war pltzlich eine 2310. Prinz aus ihn geworden: Er rasirte sich ziehte einen Scheitel durch sein Haar 2311. und war beraus filucklich. Er regierte gltig und seine Bruder gaben ihr Ruber2312. handwerk auf und wurden Ministere. Und weche sie hrten von Rubern im 2313. lande: Wer einmal Rauber war, der weiss mit seinesgleichen umzugehen. 2314. dass 2315. muss; Abend 2316. musste; sauber machen 2317. Erster 2318. dass; lieb haben 2319. gro geschrieben (aber: Die Substantive werden grogeschrieben [mit groem Anfangsbuchstaben].)

2320. Flanelllappen 2321. Kompass 2322. isst; weich gekochte 2323. dabei sein 2324. kennen lernen 2325. kochend heies 2326. kleingeschrieben [mit kleinem Anfangsbuchstaben] 2327. Missverstndnisse 2328. Nachhinein 2329. musst; bereinander legen 2330. Voraus 2331. lsst 2332. Fluss; musst 2333. Maus 2334. Wal 2335. Hund 2336. Affe 2337. Floh 2338. Tiger 2339. Stier 2340. Ente 2341. Esel 2342. Schaf 2343. Pferd 2344. Elch 2345. Eule

219

Rektion der Verben Rekcija glagolov


basieren auf + D bauen auf + A beben vor + D bedanken, sich fr befassen, sich mit befinden ber + A befreien von beginnen mit begngen, sich mit beharren auf + D beitragen zu belaufen, sich auf + A beliefern mit bemhen, sich um berauschen, sich an + D bereichern, sich an + D berichten ber + A/von berufen, sich auf + A beruhen auf + D beschftigen, sich mit beschenken mit beschrnken, sich auf + A beschtzen vor + D bestehen auf+ D/aus/in + D betrgen um + A betteln um bewegen zu bewerben sich um beziehen, sich auf + A bitten fr/um blamieren, sich mit bleiben bei an + D/fr + A/um/mit rgern, sich ber+A/wegen bohren nach bringen [-wegnehmen] um auffordern zu brsten, sich mit aufhren mit buchen fr aufpassen auf + A ben fr aufregen, sich ber + A danken fr auftreten als + N denken an + A ausbrechen in + A dienen zu ausdrcken, sich in + D distanzieren, sich von ausgehen auf + A/von drngen auf + A/nach ausholen zu drcken, sich um/vor + D aussehen nach duften nach aussprechen, sich mit eignen, sich fr/zu aussprechen, sich fr/gegen/ber + A einben an + D austeilen an + A/unter + D eingehen auf + A bangen um einladen zu 220 abfinden, sich mit abgeben, sich mit abhalten von abhngen von abheben, sich gegen/von abmhen, sich mit abnehmen an + D abplagen, sich mit absehen von es abgesehen haben auf + A absetzen, sich von abstechen gegen/von abwenden, sich von abzielen auf + A achten auf + A ndern an + D anfangen mit angeben mit angeln nach ngstigen, sich um /vor + D anknpfen an + A ankommen auf + A anlegen, sich mit es anlegen auf + A anrufen bei ansetzen zu anspielen auf + A anstoen auf + A antreten zu anwachsen auf + A/zu appellieren an + A arbeiten einlassen, sich auf + A/in + A einschreiten gegen einsetzen, sich fr einstellen, sich auf + A eintreten fr/in + A einverstanden sein mit einwilligen in + A ekeln, sich vor + D empren, sich ber + A enden auf + A/mit entschlieen, sich fr/zu erbarmen, sich ber + A erfreuen, sich an + D ergeben, sich aus erheben, sich gegen erholen, sich von erinnern, [sich] an + A erkranken an + D erkundigen, sich
nach/ber + A

erschrecken ber + A/vor + D erstrecken, sich auf + A erweisen, sich als + N experimentieren mit fahnden nach fehlen an + D fiebern nach/vor + D fischen nach flehen um fliehen vor + D fluchen auf + A/ber + A folgen auf + A/aus forschen nach fragen nach freisprechen von freuen, sich
an + D/auf+ A/ber+ A

fgen, sich in + A fhlen, sich als + N fhren zu fungieren als + N frchten, sich vor + D gehen um gehren zu gelangen zu gelten fr genieren, sich vor + D gewinnen an + D glauben an + A

graben nach greifen nach/zu grbeln ber + A halten auf + A/von halten, sich an + A handeln mit/ber + A/von handeln, sich um hngen an + D haschen nach herfallen ber + A herrschen ber + A herumrgern, sich mit herziehen ber + A hinausgehen auf + A hinauslaufen auf + A hinweisen auf + A hoffen auf + A hren auf + A/von hungern nach hten, sich vor + D interessieren, sich fr intrigieren gegen irren sich in + D jammern ber + A jubeln ber + A kmpfen fr/gegen/mit/um klagen auf + A/gegen/ ber + A/um klingeln nach kommen auf + A/zu kommen [= verlieren] um konzentrieren, sich auf + A korrespondieren mit kmmern, sich um lachen ber + A lassen von lstern ber + A lauern auf + A leben von leiden an + D/unter + D lesen in + D/ber + A/von liegen an + D loskommen von lossagen, sich von machen, sich an + A meditieren ber + A mitwirken an + D/bei nachdenken ber + A nachsuchen um neigen zu passen zu philosophieren ber + A

plaudern ber + A/von prahlen mit prsidieren bei protestieren gegen rchen, sich an + D/fr raten zu reagieren auf + A rechnen auf + A/mit/zu reden ber + A/von referieren ber + A reflektieren auf + A reimen, sich auf + A resultieren aus richten, sich auf + A/ nach riechen nach ringen um rufen nach schmen sich vor + D /wegen schauen auf + A/nach schelten auf + A/ber + A scheuen, sich vor + D schimpfen auf + A/ber + A schmecken nach schreiben an + D/ber + A/von schreien nach schwrmen fr/von schwren auf + A/bei sehen nach sehen [= achten] auf + A sehnen, sich nach sinnen auf + A/ber + A sorgen fr sorgen, sich um spekulieren auf + A sperren, sich gegen spielen mit/um spotten ber + A sprechen fr/gegen/ber + A/ mit/von/zu stnkern gegen stehen [= untersttzen] zu sterben an + D/fr stinken nach struben, sich gegen streben nach streiten fr/mit/um subskribieren auf + A suchen nach taugen zu tuschen,sich in+D/ber+A

teilhaben an + D teilnehmen an + D tragen an + D trauern ber + A/um trumen von trinken auf + A ben, sich in + D berwinden, sich zu berzeugen von umgeben, sich mit unterhalten, sich ber + A/von unterrichten in + D verabschieden sich von verbrgen, sich fr verfgen ber + A verheiraten, sich mit verlangen nach verlassen, sich auf + A verlieben, sich in + A verlieren an + D verloben, sich mit verstehen von verstehen, sich auf + A/mit verstoen gegen vertiefen, sich in + A vertrauen auf + A verurteilen zu verwandeln, sich in + A verzichten auf + A wachen ber + A warten auf + A wehren, sich gegen weinen ber + A/um wenden, sich an + A/gegen wetteifern in + D/mit wetten auf + A wissen um/ber + A/von wundern, sich ber + A zhlen auf + A/zu zerbrechen an + D/unter + D zittern vor + D zgern mit zunehmen an + D zurckkommen auf + A zurckschrecken vor + D zusammenstoen mit zweifeln an + D zwingen zu

Deutsche Grammatik fr slowenische Schulen mit bungen und Lsungen

221

Sachregister und Wortregister Stvarno in besedno kazalo

A
-a 8 ab- 157 ab 66 aber 72
Ablaut 83 abseits 65

abzglich 65 -ade 8
Adjektiv 1, 22, 231, 232 e attributiv 22 o Deklination 23 o Komparation 29 e ohne Steigerungsfhigkeit 32 o prdikativ 22 o Wortbildung 151 Adverb 1, 58, 232, 233 e Gradunterschiede 58 adverbiale Bestimmung 161, 171 Adverbialsatz 140, 164, 171 -age 8 Akkusativ 5, 66 Aktionsform 76, 130 all 54 alle 54 allein 72 als - wenn? 184 als 72, 73, 183, 186, 187 als dass 73, 177 als ob 72, 186, 187 als oder wie? 186 als wenn 72, 186, 187 am 30, 31, 65, 233 an- 157 an 66, 67 -and 8 ander- 23 anderthalb 36 anlsslich 65 ans 65 anstatt - zu 73, 181 anstatt 65, 181 anstatt dass 72, 181 -ant 8 -anz 8 Apostroph 20 Artikel 1, 2 o bestimmt 2, 24, 30 o Gebrauch 3 e unbestimmt 2, 25 Attributsatz 164, 167 auf 157 auf 66, 67

men 49 o kazalni zaimek 49 e oziralni zaimek 50 o pri vrstilnih -chen 9, 11, 147 tevnikih 35 o RelativConsecutio Temporum pronomen 50 184 der gleiche 50 deren 49 derer 49 as 76 o enostavni 78 0 derjenige 49, 50 sestavljeni 78 derselbe 49, 50 asovni odvisnik 164, des- 153 183 dessen 49 len 1, 2 o doloni 2, 24, dich 42 30 o raba 3 o nedoloni '. die o Artikel 2 o bei Ord2, 25 nungszahlen 35 o len 2 lenek 1 o Demonstrativpronomen 49 o kazalni zaimek 49 e oziralni zabald 58 imek 50 o pri vrstilnih -bar 22, 152 da 73, 173 tevnikih 35 o Relativbe- 158 da(rj- 61 pronomen 50 bei- 157 dadurch - dass 181 die gleiche 50 bei 66 damit 171 die gleichen 50 beim 65 dank 66 diejenige 49, 50 das o Artikel 2 o bei Ord- diejenigen 50 beinahe 120 nungszahlen 35 o len 2 besedne vrste 1 diese 49 besedni red v nemkem o Demonstrativprono- dieselbe 49, 50 men 49 o kazalni zastavku 162 imek 49 o oziralni za- dieselben 50 besedotvorje 142 o do- imek 50 o pri vrstilnih dieser 49 dajanje [pol]predpon tevnikih 35 o Relativ- dieses 49 143 o glagol 156 o iz- pronomen 50 diesseit 65 peljava 142 o konverzija das gleiche 50 -spreminjanje slovninih'. Diminutivbildung siehe dasjenige 49, 50 znailnosti 143 o pridevVerkleinerungsbildung nik 151 o samostalnik dass 73, 125, 166, 167, !. Diphtong 12 171, 177 143 o sestavljanje in dis- 153 zlaganje 142 o tvorjenje' da frhere Schreibung doch 72 fr dass pomanjevalnic 147 doloilna beseda 142 dasselbe 49, 50 besser 32, 58 Dativ 5, 66 dopolnjevalno vpraanje beste 32 dein 45, 233 126 Bestimmungswort 142 delenik sedanjika 22, dopustni odvisnik 164, betreffs 65 84, 230, 231 179 o irealni 179 bevor 73, 183 delenik sestavljenega dovrni" prihodnjik 107 preteklika 22, 77, 79, beziehungsweise 72 o tvorjenje 108 o z mo93, 94, 97, 102, 115, dalnim glagolom 108 bezglich 65 130, 230, 231 Bindewort 72 du 39, 233 Demonstrativpronomen binnen 65, 66 durch 66, 130 49 bis 66, 73, 183 durchs 65 denn 72 bleiben 95, 139, 232 der o Artikel 2 o bei Ord- drfen 80, 125 Bruchzahl 9 nungszahlen 35 o len 2 dvoglasnik 12 bzw. 72 o Demonstrativprono- dvojina 6

auf dass 171 Aufforderung 113 Aufforderungssatz 126, 161 aufs 30, 31, 65, 233 aus- 157 aus 66 Ausrufesatz 161 Aussagesatz 125, 161 o irreal 120 Aussageweise 76 ausschlielich 65 auerhalb 65

222

E
-e- 143 -e 13, 20 -eau 9

ednina 6

ehe 73, 183 eher 29, 58 -ei 8, 13 ein o Artikel 2 e len 2 e Indefinitpronomen 54 o nedoloni zaimek 54 -fach 36 ein- 157 -fhig 152 ein bisschen 54 fahren 96, 139 ein paar 54 Fall siehe Kasus glavni stavek 162 ein wenig 54 falls 73, 173 glavni tevnik 34 einfundleinhalb 36 fltig 36 Gleichzeitigkeit 183 -einander 230 fast 120 Grundstufe siehe Positiv eine e Artikel 2 e len 2 e Femininum 5, 8 Indefinitpronomen 54 e Finalsatz 164, 171 Grundwort 142, 143 nedoloni zaimek 54 Grundzahl 34 fliegen 96 einer 54 Fragesatz 55, 126, 161 O 'gut 32 eines 54 irreal 120 einfltig 36 Fragewort 126, 184 einig- 23 -rau 145 einige 54 Frulein 8 haben 94, 102 e -Bezieeinschlielich 65 Fremdwort 12, 15, 21, hung 132 e oznaka imeEinzahl siehe Singular 229 tja 132 e + zu + Infinitiv -e18, 11,13 fhlen 139 80, 115, 126, 140 0 + ZU -/e/ln 158 fr 66 + nedolonik 80, -/ein 13, 22 e delenik

etliche 54 -ett 9 etwas 54 euch 42 euer 45, 233 -eur 8 -euse 8 exklusive 65

-ich 8, 11 -ie 8, 13 pravilni 78, 93, 114 0 -/i/en 21 prehodni 77, 95, 131 0 '. -ieren 94 premikanja 95 e sestav- -ig 8, 11, 22, 151, 230 ljeni in zloeni 78 + lo- -igen 158 jivo 79, 82, 89, 94, 114, Ihr o Possessivprono140, 157 + neloljivo 79, men 45, 233 e svojilni 94, 158 zaimek 45, 233 glagolski nain 76, 130 ihr 39, 233 e Possessivglagolski naklon 76 pronomen 45 o svojilni

132, 139 0 neosebni 77, 95 o nepravilni 78, 93, 114 o neprehodni 77, 95, 131, 132 o osebni 77 e pomoni 77 o povratni 42, 77, 95, 132 0

-i 147

ich 39

zaimek 45 -ik 8 -iker 8 im 65


im Fall/% dass 173 imenovalnik 5 Imperativ 77, 113, 126 e Hflichkeitsform 114 e Plural 114 o Singular 113 in 66 -in 8, 13, 146 e mnoina:

sestavljenega preteklika Frwort 39 93 e Perfektpartizip 93 Futur 1106 o Bildung 106 -en 11, 158 0 mit Modalverb 107 enainpol 36 Futur II 107 o Bildung -feind 84 108 o mit Modalverb enostavni preteklik 88 o 108 88 e z mospreganje dalnim glagolom 89 -/ejns 20 ent- 158 ge- o Perfektpartizip 93 entgegen 66 Ge- 11 entlang 66 Entscheidungsfrage 126 geben 119, 140 gegen 66 entsprechend 66 entweder - oder 72 gegenber 66 er- 158 Gegenwart 81 gehen 119, 139, 140 er 39 -er 8, 11, 13, 146, 233 e gem 66 Komparativ 30 Genitiv 5 Ergnzungsfrage 126 Genus 5, 7 -erl 147 Genus Verbi 76 -/eis 11, 21 gern /e/ 58; 120 es 39 o lndefinitpronom- Geschlecht siehe Genus en 54 e nedoloni za- gestern 233 imek 54 Getrenntschreibung 230 es gibt 132 glagol 1, 76, 230 0 bese-/e/st e presenik 30 0 dotvorje 156 e brez moSuperlativ 30 nosti tvorjenja trpnika 131 o enostavni 78, 94 e -feit 93 etlich- 23 modalni 77, 80, 119,

/Plural: -innen 13 lndefinitadverb 61 Indefinitpronomen 25, 54 indem 72, 73, 181, 183 115, 126, 140 indes 183 haben-Perfekt 95, 96 indessen 73, 183 -haft 22 Indikativ 76 halb 35 indirekte Rede 118, 123 halber 39 o Aufforderungssatz Hlfte 9, 35 126 e Aussagesatz 125 Hauptsatz 162 o Fragesatz 126 e Per-heit 8, 13, 146 sonenverschiebung 123 her 60 o Tempusverschiebung 124 e Umwandlung in Herr 13, 14 die indirekte Rede 123 0 herum 60 Verschiebung von Herz 15 Lokal- und Temporaladheute 233 verbien 123 e Zeitverhier- 61 schiebung 124 Hilfsverb 77, 119 -ine 8 hin 60 Infinitiv 115, 139 e des hinsichtlich 65 Perfekts 97, 108, 121, hinter 66 139 e mit zu 80, 115, hinters 65 126, 140, 167, 171, 177, hoch 32 181 + modale Bedeuhchste 32 tung 140 + passivische Hchststufe siehe Bedeutung 140 o PrSuperlativ sens 106, 113, 118, Hflichkeitsform 76 o Im- 121, 139 e rein 139 perativ 114 Infinitivkonstruktion 140 hher 32 -ing 11 Hherstufe siehe inklusive 65 Komparativ inmitten 65 hren 139 innerhalb 65

223

gensetzend 72 o Infini-! liegen 96 mgen 80, 125, 126 tiv- 73 a kausal 72, 73 o- -ling 8, 145 morgen 233 kopulativ 72 e modal 72 Lokaladverb 60, 186 Multiplicativa 36 o nebenordnend 72 e mssen 80, 125 Interjektion 1 Lokalsatz 164, 186 restriktiv 72 o Satzteil- -los 152 Interrogativadverb 61 Mutter 11, 13 Interrogativpronomen 55 73 o temporal 73 e unterordnend 72 -ion 8, 13, 145 Konjunktionaladverb 59 irgendwelch- 23 -isch 22, 144, 151, 230, Konjunktiv 77, 118 nach- 157 enostavnega preteklika -ma 9 233 nach 66 Mdchen 8 120, 174, 177, 187 0 -[istieren 94, 158 nachdem 73, 183 Konjunktiv I - Konjunk- man 54 -ist 8 nchst 66 tiv II? 125 o Plusquam- manch 54 istoasnost 183 nchste 32 perfekt 120, 174, 177, mancher 54 -itis 8 Nachzeitigkeit 183 187 o Prteritum 120, mangels 65 -Warn 9, 21 nainovni odvisnik 164, 174, 177, 187 e pred- -mann 145 181 Maskulinum 5, 7 preteklika 120, 174, nahte] 32 medmet 1 177, 187 nher 32 Konjunktiv 1118 o Ge- mehr 29, 32, 58 je 66, 73 namerni odvisnik 164, brauch 118 o Konjuga- mehrere 23, 54 171 je - desto 73, 186, 187 tion 118 e raba 118 0 Mehrstufe siehe je - umso 73, 186, 187 spreganje 118 Komparativ neben 66 Nebensatz 162, 164,165 jeder 54 Konjunktiv II 119, 125, Mehrzahl siehe Plural nebst 66 jedoch 72 173, 174, 177, 187 omein 45 nedoloni zaimek 25, 54 jeglicher 54 einfach 120, 174, 177, meinetwegen ... 39 nedolonik 115, 139 e jemand 54 187 o enostavni 120, meiste 32 prosti 139 e sedanjik jene, jener, jenes ... 49 174,177, 187 o GeMeiststufe siehe brauch 120 o Konjuga. jenseit 65 Superlativ 106, 113, 118, 121, 139 e sestavljenega pretetion 119 e raba 120 e -ment 9 klika 97, 108, 121, 139 0 sestavljeni 120, 174, mich 42 z ZU 80, 115, 126, 140, 177, 187 o spreganje Milliarde 34 167,171,177,181+ 119 o zusammengeMillion 34, 231 Kardinalzahl 34 modalni pomen 140 + setzt 120, 174, 177, 187 minder 32 Kasus 5 trpni pomen 140 knnen 80, 125 mindeste 32 Kausalsatz 164, 173 nedoloniki" prislov 61 Konsekutivsatz 164, 177 Mini- 147 kazalni zaimek 49 Neutrum 5, 9, 35, 147 o irreal 120, 177 e Konmiss- 158 kein 25, 54 nicht brauchen e + zu + sekutiv- oder Modalsatz mit 66, 130 -keit 8, 13, 146 Infinitiv 80 e + nedolo181 kennen 132 nik + ZU 80 Konzessivsatz 164, 179 mittels 65 Kleinschreibung 232 mnoilni tevnik 36 nicht nur - sondern auch irreal 179 mnoina 6 kommen 119 72 korelat 177 Komparation 29, 230 o- Korrelat 177 mnoina na -s 12, 229 nichts 54 Adjektive ohne Steige- kraft 65 Modaladverb 59 niemand 54 rungsfhigkeit 32 a Ad- krajevni odvisnik 164, modalni glagol 77, 80, -nis 11 o mnoina:/Plural: verb 58 e Komparativ 95, 119, 132, 139 0 do- -nisse 11 186 29, 30, 186, 187 e Po- krajava 12 vrni" prihodnjik 108 e Nominativ 5 sitiv 29 o Superlativ 30 0' kratica 12 enostavni preteklik 89 0 Numerale siehe unregelmig 32 predpreteklik 103 o pri Numeralia Kurzwort 12 Komparativ 29, 186, 187 hodnjik 107 e s polno- Numerus 6, 76 Komparativsatz 164 o irpomenskim glagolom nun 73 real 120, 187 80 e sedanjik 84 o se- nur 72 Konditional 121 stavljeni preteklik 97 0 ', o Konditionalsatz 164, 173 l bei Bruchzahlen 35 + trpnik 134 e irreal 120, 174 o irreal pri ulomkih 35 Modalsatz 164, 181 lassen 139 0 + Infinitiv 80 Modalverb 77, 80, 95, und potential 174 o + nedolonik 80 Konjugation 76 119, 132, 139 e Futur I -o- 144 Konjunktion 1, 72, 232 0 '. laut 65 107 e Futur II 108 o mit -o 9 ob 126, 166, 167 adversativ 72 o anrei- lehren 139 Vollverb 80 o Passiv -lein 9, 11, 147 hend 72 o ausschlie134 e Perfekt 97 e Plus- oberhalb 65 end 72 o begrndend lernen 139 quamperfekt 103 e Pr- obgleich 73, 179 72 o disjunktiv 72 o ein- -lich 22, 151, 230 sens 84 o Prteritum 89 Objekt 6, 161 schrnkend 72 e entge- lieber 58 Modus 76 Objektsatz 140, 164, 166

ins 65 insofern 72 insoweit 72

224

Perfektpartizip 22, 77, presenik 29, 233 o pri- samostalnik 1, 7, 230, 79, 93, 94, 97, 102, 115, slovna raba 30 o poved- 231, 232 e sklanjatev 11 130, 230, 231 kovna raba 30 + pridevnika 16 o besepreteritoprezentni glagoli dotvorje Person 76 80 samostalnik o mokega odloevalno vpraanje Personalpronomen 39 spola 5, 7 o srednjega Personenname 20 e Plu- prevoj 83 126 odvisni govor 118, 123 0 ral 20 e von + Name 20 pridevnik 1, 22, 231, 232 spola 5, 9, 35, 147 0 enskega spola 5, 8 o besedotvorje 151 0 pripovedni stavek 125 e Plural 6 brez monosti stopnje- samt 66 spreminjanje asa 124 Plusquamperfekt 102, o spreminjanje oseb 103 e Bildung 102 o mit vanja 32 o povedkovni smtlich 54 22 o prilastkovni 22 0 Satz 161 o Adverbial123 e spreminjanje pri- Modalverb 103 sklanjatev 23 o stopnje- 164, 171 o Attribut- 164, slovov kraja in asa 123 podredni stavek 162, vanje 29 167 e Final- 164, 171 e e spreminjanje v odvisni 164, 165 prihodnjik 106 o tvorjenje Kausal- 164, 173 e govor 123 e velelni sta- pogojni odvisnik 164, 106 e z modalnim gla- Komparativ- 164, 186 + vek 126 e vpraalni sta- 173 o neresnini 120, irreal 187 e Konditionalvek 126 174 o irealni in poten- golom 107 prilastkov odvisnik 164, 164, 173 + irreal und pooft 58 cialni 174 167 tential 174 o Konsekufter 58 pogojnik 121 primerjalni odvisnik 164 tiv- 164, 177 + irreal 177 ohne - zu 73, 181 poldrug 36 o Konsekutiv- oder Moo irealni 120, 187 ohne 66 polnopomenski glagol dalsatz 181 o- Konzesprimernik 29, 186, 187 ohne dass 72, 181 77 siv- 164, 179 + irreal 179 opuaj 20 pomoni glagol 77, 119 pripovedni stavek 125, e Lokal- 164, 186 o Mo161 o neresnini 120 -or 8 posamosta jena beseda dal- 164, 181 e Modalprislov 1, 58, 232, 233 9, 16, 232, 233 Ordinalzahl 35 oder Konsekutivsatz stopnjevanje 58 Positiv 29 Ordnungszahl 35, 232 181 o Objekt- 164, 166, prislov asa 60 posledini odvisnik 164, oseba 76 167 o Relativ- 164 0 prislov kraja 60, 186 177 e irealni 120, 177 osebek 6, 161 Satzgefge 163 e Subprislov naina 59 Possessivpronomen 25, jekt- 164, 166, 167 e osebkov odnisnik 140, prislovni odvisnik 140, 45 164, 166, 167 Temporal- 164, 183 0 164, 171 zusammengesetzt 163 povedek 161 osebni zaimek 39 prislovno doloilo 161, Satzfrage 126 osebno ime 20 e mno- povedkovo doloilo 161 171 Satzglied 161 ina 20o VON + ime 20 povednik 76 pro 66 osnovna beseda 142, -schaff 8, 13, 146 povratni zaimek 42 Pronomen 24, 39, 232 143 -se 8 poziv 113 Pronominaladverb 61 osnovnik 29 sechzehn 34 Prdikat 161 oziralni odvisnik 50, 164 Prdikatsnomen 161 sedanjik 81 o spreganje oziralni prislov 61 82 o z modalnim glagoPrposition 1, 65, 232 oziralni zaimek 50, 166, Prsens 81 e Konjugalom 84 167 tion 82 e mit Modalverb Rechtschreibung 229 0 sehen 139 Buchstaben 229 e oznake jezika 232 sehr 58, 230 84 Gro- und Kleinschrei- sein 94, 95, 102, 113, Prsenspartizip 22, 84, bung 232 o Zusammen- 114, 125, 156, 230, 232 230, 231 und Getrenntschreibung a + Adjektiv 22 o passiPrteritopresentia 80 230 vische Bedeutung 140 0 Prteritum 88 o Konjuga- Reflexivpronomen 42 Partikel 1 + pridevnik 22 e trpni tion 88 o mit Modalverb Partizip siehe Perfektrekc ja glagolov 220 pomen 140 0 + zu + Infi89 und Prsenspartizip Rektion der Verben 220 nitiv 80, 115, 126, 140 0 pravopis 229 o rke 229 Passiv 130 e Bildung Relativadverb 61 + ZU + nedolonik 80, o pisanje skupaj in nara130 e mit Modalverb 115,126, 140 zen 230 o pisanje z veli- Relativpronomen 50, 134 0 sein- 131, 133 sein-Passiv 131, 133 ko in z malo zaetnico 166, 167 e Tter 130 o Verben Relativsatz 50, 164 sein-Perfekt 95, 96 232 ohne Passivfhigkeit rodilnik 5 sein Possessivpronomen predlog 1, 65, 232 131 e Vorgangs- 131, 45 133 e werden- 131, predmet 6, 161 SEIN-trpnik 131, 133 predmetni odvisnik 140, 133 e Zustands- 131, seit 66, 73, 183 164, 166 133 predpreteklik 102, 103 o -s 8, 20 o mnoina na -S' seitdem 73, 183 per 66 Perfekt 93, 103 e Bildung tvorjenje 102 e z modal- 12, 229 o s-Plural 12, seitens 65 229 sestavljeni preteklik 93, 94 e haben/sein 95 o mit . nim glagolom 103 103 o tvorjenje 94 0 Modalverb 97 preglas 11, 31, 83 -sam 22

obschon 73, 179 obwohl 73, 179 obzwar 73, 179 oder 72

225

Vorgangspassiv 131, 133 vorgestern 233 vors 65 Vorvergangenheit 102 Vorzeitigkeit 183 Vorzukunft 107 vpraalni" prislov 61 vpraalni stavek 55, 126, -t 13 161 o neresnini 120 -tt 8 vpraalni zaimek 55 -te o bei Ordnunszahlen vpraalnica 126, 184 35 e pri vrstilnih tev- velelni stavek 126, 161 vrstilni tevnik 35, 232 velenik 77, 113, 126 * nikih 35 ednina 113 o mnoina vzklina poved 161 solche, solcher, solches 49 t[e]l9, 11 114 e vikalna oblika 114 vzroni odvisnik 164, Temporaladverb 60 sollen 80, 125, 126, 174 173 Temporalsatz 164, 183 ver- 158 sonder 66 Verb 1, 76, 230 o der Tempus 76 e einfach 78 sondern 72 e zusammengesetzt 78 Fortbewegung 95 o einsooft 73, 183 fach 78, 94 o Hilfs- 77 * Tempusverschiebung soviel 72 intransitiv 77, 95, 131, whrend 65, 72, 73, 183 124 soweit 72, 73 132 e Modal- 77, 80, Tochter 11, 13 wahrscheinlich 120 sowie 72, 73, 183 119, 132, 139 * ohne toilnik 5, 66 wann? - wenn 184 sowohl - als 72 Passivfhigkeit 131 * trotz 65 W-Anschluss 166 sowohl - als auch 72 persnlich 77 o reflexiv -rvrts 230 trotzdem 73, 179 sowohl - wie 72 trpnik 130 o dejanja 131, 42, 77, 95, 132 e regel- was 166 e Interrogativsowohl - wie auch 72 mig 78, 93, 114 * 133 o glagoli brez pronomen 55 * oziralni s-Plural 12, 229 transitiv 77, 95, 131 * zaimek 50 e Relativpromonosti tvorjenja spol 5, 7 unpersnlich 77, 95 * trpnika 131 e SEINnomen 50 o vpraalni Sprachbezeichnung 232 131, 133 e stanja 131, unregelmig 78, 93, zaimek 55 spreganje 76 114 o Wortbildung 156 * 133 o storilec 130 e tvorwas fr ein, eine, eines 55 spreminjanje asa 124 jenje 130 e WERDEN- zusammengesetzt 78 *' weder - noch 72 oder ss? 229 131, 133 e z modalnim '. trennbar 79, 82, 89, 94, wegen 39, 65 20 114, 140, 157* untrennglagolom 134 weil 73, 173 -staat 3 bar 79, 94, 158 trpnik dejanja 131, 133 welch 54 statt - zu 73 Verhltniswort 65 trpnik stanja 131, 133 welche, welcher, welches statt 65, 181 Verkleinerungsbildung tujka 12, 15, 21, 229 e Interrogativpronomen statt dass 72, 181 147 -tum 9 55 * oziralni zaimek 50 stavni len 161 vermge 65 tun 119 o Relativpronomen 50 * -ste e bei Ordnungszah- tvorjenje pomanjevalnic vermutlich 120 vpraalni zaimek 55 len 35 o pri vrstilnih Vervielfltigu ngszahl147 Wemfall siehe Dativ tevnikih 35 wort 36 stehen 96, 140 veznik 1, 72, 232 e a- Wenfall siehe Akkusativ stopnjevanje 29, 230 * sovni 73 e ki vkljuuje in wenig- 23 nepravilno 32 * osnovpovezuje stavne lene wenig 32, 58 nik 29 e presenik 30 * ber 66 73 e ki zahteva nedo- wenige 58 pridevniki brez monosti bermorgen 233 lonik 73 e loni 72 0 weniger 29 bers 65 stopnjevanja 32 e prinainovni 72 e omeje- wenigste 32 mernik 29, 30, 186, 187 '. ulomek 9 valni" 72 o podredni 72e wenn - als? 184 um - willen 65 o prislov 58 priredni 72 o protivni 72 wenn - wann? 184 um - zu 73, 171, 177 Subjekt 6, 161 o vezalni 72 e vzroni wenn 73, 173, 183 um 66 Subjektsatz 140, 164, wenn auch 72, 73, 179 72, 73 -um 9 166, 167 viel- 23 wenngleich 73, 179 umher 60 Substantiv 1, 7, 230, viel 32 wennschon 73, 179 231, 232 e Deklination Umlaut 11, 31, 83 vielleicht 120 wer 166 e Indefinitprono11 * adjektivisch 16 * ums 65 vikalna oblika 76 e velel- men 54 e InterrogativWortbildung 143 Umstandswort 58 nik 114 pronomen 55 e nedoloSubstantivierung 9, 16, un- 153 Vollverb 77 ni zaimek 54 * oziralni 232, 233 unbeschadet 65 vom 65 zaimek 50 e Relativpro-

HABEN/SEIN 95 e z modalnim glagolom 97 sich 42 sie 39 Sie 39, 233 siebzehn 34 siehelsieh 113 Singular 6 -sis 8 sitzen 96 so 181 o Korrelat 177 so - dass 177, 181 so - wie 29 sobald 73, 183 sodass 73, 177 sofern 72, 73, 173 solange 183

Superlativ 29, 233 e ad- und 72 verbial 30 e prdikativ 30 -ung 8, 13, 145 svojilni zaimek 25, 45 ungeachtet 65, 73 uns 42 unser 45 unter 66 unters 65 tevilo 6, 76 unweit 65 tevnik 34, 231 -ur 8 -re 8 -us 8

von 66, 130 vor- 157 vor 66

s
T

226

nomen 50 e vpraalni zaimek 55 werden 95, 106, 108, 232 o + Adjektiv 22 e + pridevnik 22 werden-Passiv 131, 133 WERDEN-trpnik 131, 133 Werfall siehe Nominativ Wesfall siehe Genitiv

wohin 186 wohl 58 wollen 80, 125 worden 130

wrde-Gefge 121 wrden 121

zu 66, 73, 140, 177 a Korrelat 177 zufolge 65, 66 Zukunft 106

Wortarten 1 Wortbildung 142 o Ableitung 142 o Adjektiv 151 e Derivation 142 e Komposition 142 o Konversion 143 o Substantiv 143 e Verb 156 o Verwider 66 kleinerungsbildung 147 wie 72, 73, 166, 183, 186 a Wortartwechsel 143 e Zusammensetzung 142 wie oder als? 186 e Zusatz von [Halb]Prwie wenn 72, 186, 187 fixen 143 wiewohl 73, 179 Wortfrage 126 willen 39 Wortstellung 162 wir 39 wissen 80, 119, 125, 132 Wunschsatz 161 o irreal 120 wo 186 WRDE-dopolnilo woiri- 61 121 woher 186

X
-x 20

z
-z 20 Zahl siehe Numerus Zahlwort 34, 231 zaimek 24, 39, 232 zaimenski prislov 61 zaporedje asov 184 Zeitenfolge 184 Zeitform 76 Zeitverschiebung 124 zer- 158 -zig 34 zu- 157

zum 65 zumal 73, 173 zur 65


Zustandspassiv 131, 133 zuwider 66

zwecks 65 zwischen 66

z
V

elelni stavek 161 0

neresnini 120

Abkrzungen Kratice in okrajave


A Akkusativ toilnik aber ampak Ausnahme izjema Beispiel primer bzw. beziehungsweise oziroma D Dativ dajalnik Endung konnica f und folgende Seite in naslednja stran F Feminina samostalniki enskega spola Fall sklon Feminina samostalniki enskega spola ff und folgende Seiten in naslednje strani G Genitiv rodilnik Imperativ velelnik Indikativ povednik Infinitiv nedolonik itd. in tako dalje Komparativ primernik M Maskulina samostalniki mokega spola Maskulina samostalniki mokega spola N Neutra samostalniki srednjega spola oder N Nominativ imenovalnik

n. pr. na primer Neutra samostalniki srednjega spola nicht mglich ni mogoe P. Person oseba P. Pl. Person Plural oseba mnoine P. Sg. Person Singular oseba ednine Perfektpartizip delenik sestavljenega preteklika Pl. Plural mnoina Plural mnoina Plusq. Plusquamperfekt predpreteklik Positiv osnovnik regelmig pravilen S. Seite stran s. S. siehe Seite glej stran Sg. Singular ednina Singular ednina sog. so genannt tako imenovan str. stran t. i. tako imenovan u. . und hnliches in podobno unregelmig nepravilen usw. und so weiter in tako dalje vgl. vergleiche primerjaj z. B. zum Beispiel na primer 227

Literaturverzeichnis
Literatura
Andoljek, E.: Slovnica sodobnega nemkega jezika; Ljubljana, Mnchen, 1990 Bajec, A. et al., SAZU: Slovar slovenskega knjinega jezika; Ljubljana, 1994 Bech, G.: Studien ber das deutsche Verbum infinitum; Tbungen, 1983 Boettcher, W., Sitta, H.: Deutsche Grammatik III; Frankfurt/Main, 1972 Buscha, J., Heinrich, G., Zoch, J.: Modalverben; Leipzig, 1979 Coseriu, E.: Sprachtheorie und allgemeine Sprachwissenschaft; Mnchen, 1975 Debenjak: Veliki nemko-slovenski slovar; Ljubljana, 1992 Debenjak, D.: Nemko-slovenski in slovenko-nemki slovar; Ljubljana, 1978 Dreyer, H., Schmitt, R.: Lehr- und bungsbuch der deutschen Grammatik; Mnchen, 1995 Duden: Praxiswrterbuch zur neuen Rechtschreibung; Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich, 1998 Duden: Deutsches Universalwrterbuch; Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich, 1996 Duden Band 1: Rechtschreibung der deutschen Sprache; Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich, 1996 Duden Band 4: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache; Mannheim, Wien, Zrich, 1984 Duden Band 4: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache; Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich, 1995, 1998 Duden Band 5: Fremdwrterbuch; Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich, 1990 Duden Band 6: Aussprachewrterbuch; Mannheim, Wien, Zrich, 1974 Eggers, D. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe und Studienvorbereitung; Donauwrth, 1992 Eggers, D. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe und Studienvorbereitung; Donauwrth, 1992 Erben, J.: Deutsche Grammatik, Ein Abri; Mnchen, 1972 Glinz, H.: Deutsche Grammatik II; Frankfurt/Main, 1971 Glinz, H.: Deutsche Grammatik II; Frankfurt/Main, 1971 228

Glinz, H.: Satz - Verb - Modus - Tempus; Frankfurt/Main, 1970 Grimm, H.-J.: Lexikon zum Artikelgebrauch; Leipzig, 1987 Husler, M., Kern-Franceti, D.: Kontaktsprache Deutsch 3; Zagreb, 1990 Husler, M., Kern-Franceti, D.: Kontaktsprache Deutsch 3, Arbeitsbuch; Zagreb, 1989 Husler, M., Kern-Franceti, D.: Kontaktsprache Deutsch 2; Zagreb, 1988 Husler, M., Kern-Franceti, D.: Kontaktsprache Deutsch 2, Arbeitsbuch; Zagreb, 1987 Helbig, G., Buscha, J.: Deutsche Grammatik - Ein Handbuch fr den Auslnderunterricht; Berlin, Mnchen, Leipzig, Wien, Zrich, New York, 1991 Jung, W.: Grammatik der deutschen Sprache; Leipzig, 1965 Killinger, R.: Arbeitsbuch Deutsch 3; Wien, 1992 Killinger, R., Garger, A.: Zusatzbungen 3; Wien, 1992 Kpcke, K.-M.: Untersuchungen zum Genussystem der deutschen Gegenwartssprache; Tbingen, 1982 Latour, B.: Mittelstufengrammatik fr Deutsch als Fremdsprache; Donauwrth, 1988 Lexokographisches Institut Dr. String: Knaurs Rechtschreibung - Rechtschreibung, Fremdwrter, Grammatik; Mnchen, Zrich, 1973 Lingaphone Institute: Deutscher Kursus; London, 1969 Lipka, L., Gnther, H.: Wortbildung; Darmstadt, 1981 Mentschl, Dr. J., Megner, G.: Sprachpflege; Wien, 1986 Menzel, W.: Die deutsche Schulgrammatik; Paderborn, 1975 Ramge, H.: Alltagsgesprche; Frankfurt/Main, 1978 Schulz, Griesbach: Deutsche Sprachlehre fr Auslnder; Mnchen, 1967 Tomi, dr. F.: Nemko-slovenski slovar; Ljubljana, 1979 Toporii, J.: Slovenska slovnica; Ljubljana, 1976 Verbinc, F.: Slovar tujk; Ljubljana, 1987 Wahrig, G.: Deutsches Wrterbuch; Mnchen, 1986 Willomitzer, Prof. Dr. F.: Deutsche Grammatik fr sterreichische Mittelschulen; Wien, 1899

Ein Wort zur neuen Rechtschreibung O novem nemkem pravopisu


Buchstaben rke
> Nach kurzem Vokal wird durch ss ersetzt. e stoji za kratkim samoglasnikom, ga zamenjamo s SS. mu, mute ... -- muss, musste ... da > dass lt [lassen] > lsst na > nass Ku -> Kuss Flu > Fluss Miverstndnis > Missverstndnis Beim Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben bleiben alle drei erhalten. Zur besseren Lesbarkeit kann man einen Bindestrich setzen. e pri zlaganju oz. sestavljanju nastopijo skupaj tri enake rke, ohranimo vse tri. Za laje razumevanje oz. branje lahko v nemini uporabimo vezaj. stilllegen [auch: still-legen] Nulllinie [auch: Null-Linie] Hawaiiinseln [auch: Hawaii-Inseln] stickstofffrei [auch: stickstoff-frei] Betttuch [auch: Bett-Tuch] Kaffeeersatz [auch: Kaffee-Ersatz] schnelllebig [auch: schnell-lebig] ... > Viele Wrter werden dem Wortstamm angeglichen, dem sie zugeordnet werden knnen. Veliko besed je prilagojenih korenu, iz katerega beseda izhaja ali ki ji ga lahko doloimo. Tipp [tippen] platzieren [Platz] nummerieren [Nummer] > Fremdwrter aus dem Englischen, die auf -y enden und im Englischen den Plural mit -ies bilden, erhalten im Plural ein -s. Tujke iz angleine, ki se konajo na -Y, in ki v angleini dobijo mnoinsko konnico -IES, tvorijo mnoino na -S. Singular Plural Singular Plural Partys Babys Party Baby Ladys Hobbys Lady Hobby Dummy Dummys... 229

Zusammen- und Getrenntschreibung


Pisanje skupaj in narazen

Verbindungen mit einem Verb als zweitem Teil


Povezave, pri katerih je drugi del glagol
sein > Verbindungen mit dem Verb seinwerden immer getrennt geschrieben. Povezave z glagolom SEIN piemo vedno narazen. da sein, beisammen sein ... -einander, -wrts + Verb > Wenn der erste Teil ein Adverb auf -einander oder -wrts ist, wird immer getrennt geschrieben. e je prvi del prislov, ki se kona na -EINANDER ali -WRTS, piemo vedno narazen. gegeneinander spielen, miteinander reden, abwrts gehen, rckwrts fahren ... Adjektiv + Verb > Wenn der erste Teil eine Ableitung auf -ig, -isch oder -lich ist, oder wenn das Adjektiv steigerbar oder erweiterbar (sehr, ganz ...) ist, wird immer getrennt geschrieben e je prvi del izpeljanka na -IG, -ISCH ali -LICH, ali e pridevnik lahko stopnjujemo ali razirimo, piemo vedno narazen. brig bleiben, kritisch denken, lcherlich machen, bekannt machen [noch bekannter machen], zufrieden stellen, ernst nehmen [sehr ernst nehmen] ... Partizip + Verb > Wenn der erste Teil ein Partizip ist, wird immer getrennt geschrieben. e je prvi del delenik, piemo vedno narazen. gefangen nehmen, getrennt schreiben, verloren gehen ... Substantiv + Verb > Wenn der erste Teil ein Substantiv ist, wird in der Regel getrennt geschrieben e je prvi del samostalnik, piemo praviloma narazen. Rad fahren, Auto fahren, Angst haben, Eis laufen, Kopf stehen, Leid tun, Schlange stehen ... Verb + Verb > Verfestigte Verbindungen aus zwei Verben werden immer getrennt geschrieben. Povezavo dveh glagolov piemo vedno narazen. kennen lernen, stehen bleiben, sitzen bleiben, bestehen bleiben, fallen lassen, liegen lassen, spazieren gehen; Er hat sie erst gestern kennen gelernt. Statt spazieren zu gehen, verbrachte er den Nachmittag vor dem Fernseher.... 230

Verbindungen mit einem Adjektiv oder Partizip als zweitem Teil


Povezave, pri katerih je drugi del pridevnik Wenn mit der Verbindung ein Wort (Artikel, Prposition ...) eingespart wird, schreibt man zusammen. e s povezavo prihranimo dodatno besedo (len, predlog...), piemo skupaj. angsterfllt [von Angst erfllt], mondbeschienen [vom Mond beschienen], altersbedingt [durch das Alter bedingt], wasserlebend [im, am, auf dem Wasser lebend], hitzebestndig [gegen Hitze bestndig] ... > Wenn der erste Teil verstrkend oder mindernd wirkt, schreibt man zusammen. e s prvim delom pomen podkrepimo ali oblaimo, piemo skupaj. bitterkalt, bitterbse, brandneu, brandaktuell, gemeingefhrlich, lauwarm, stockfinster ... > Zusammensetzungen aus gleichrangigen Adjektiven, schreibt man zusammen. Bei lngeren Zusammensetzungen schreibt man bevorzugt mit Bindestrich. e zloenko ali sestavljenko tvorimo iz enakovrednih pridevnikov, piemo skupaj. Pri daljih zloenkah oz. sestavljenkah v nemini uporabimo pogosto vezaj. blaugrn, taubstumm, chemisch-biologisch, wissenschaftlich-technisch ... Substantiv + Partizip Wenn die Verbindung mit dem Infinitiv getrennt geschrieben wird, so schreibt man auch die Verbindung mit dem Partizip getrennt. e piemo povezavo z nedolonikom narazen, potem piemo tudi povezavo z delenikom narazen. Rat suchend [Rat suchen], Rad fahrend [Rad fahren], Kopf stehend [Kopf stehen], Not leidend [Not leiden], Erfolg versprechend [Erfolg versprechen] ... Adjektiv + Adjektiv/Partizip > Wenn der erste Teil eine Ableitung auf -ig, -isch oder -lich ist, oder wenn das Adjektiv steigerbar oder erweiterbar (sehr, ganz ...) ist, wird immer getrennt geschrieben. e je prvi del izpeljanka na -IG, -ISCH ali -LICH, ali e pridevnik lahko stopnjujemo ali razirimo, piemo vedno narazen. riesig gro, blulich grn, himmlisch leicht, ernst genommen, gut gelaunt ... Partizip + Adjektiv/Partizip > Wenn der erste Teil ein Partizip ist, wird immer getrennt geschrieben. e je prvi del delenik, piemo vedno narazen. leuchtend rot, kochend hei, ein getrennt geschriebenes Wort ... > In Buchstaben geschriebene Zahlen unter einer Million werden zusammengeschrieben. Izpisane tevnike, ki so manja od enega milijona, piemo skupaj. 16 sechzehn, 99 neunundneunzig, 234 - zweihundertvierunddreiig; aber: 2004321 zwei Millionen viertausenddreihunderteinundzwanzig ... 231

> Mehrteilige Adverbien, Konjunktionen, Prpositionen und Pronomen werden zusammengeschrieben, wenn die Wortart, die Wortform oder die Bedeutung nicht deutlich zu erkennen ist. Vedelne prislove, veznike, predloge in zaimke piemo skupaj, e ne moremo natanno prepoznati besedne vrste, oblike ali pomena. allerdings, keinesfalls, ehrenhalber, keinmal, einmal [aber: das eine Mal], diesmal [aber: dies eine Mal], sobald, sooft, soweit, anstatt, zufolge, irgendein, irgendetwas, irgendjemand, irgendwer, umso, sodass ...

Gro- und Kleinschreibung Pisanje z veliko in malo zaetnico


> Substantive werden grogeschrieben. Samostalnike piemo z veliko zaetnico. Mann, Frau, Kind, Liebe, Leben, Wasser, Feuer, Stein ... > Substantive, die Bestandteile fester Gefge sind und mit anderen Bestandteilen nicht zusammengeschrieben werden, werden grogeschrieben Samostalnike, ki so sestavni deli trdnih sklopov, in ki jih ne piemo skupaj z drugimi deli, piemo z veliko zaetnico. Rad fahren, Auto fahren, Angst haben, Kopf stehen, in Bezug auf, zur Seite, auf Grund [auch aufgrund], auer Acht lassen, eines Abends, Pleite gehen, zu Hilfe kommen, zum ersten Mal, ... In Verbindung mit den Verben sein, werden und bleiben werden angst, pleite, recht, leid, schuld, wert ... als Adjektive aufgefasst und somit kleingeschrieben. e T nastopajo skupaj z glogoli SEIN, WERDEN ali BLEIBEN, zavzamejo mesto pridevnika in jih piemo z malo zaetnico. > Substantivierte Ordnungszahlen werden grogeschrieben. Posamostaljene vrstilne tevnike piemo z veliko zaetnico. als Erstes musst du dich entschuldigen; als Dritte an der Reihe sein, die Miete ist am Letzten des Monats fllig ... > Substantivierungen (besonders in Verbindungen mit alles, etwas, nichts, viel, wenig ...) werden grogeschrieben Posamostaljene besede (predvsem v povezavi z T) piemo z veliko zaetnico. alles Gute, etwas Neues, nichts Wichtiges, auf dem Laufenden sein, im Grnen wohnen ... > Sprachbezeichnungenin Verbindung mit Prpositionenwerden grogeschrieben. Oznake jezika v povezavi s predlogi piemo z veliko zaetnico. einen Vortrag auf Englisch abhalten; ihr Deutsch hat einen Akzent; sage es auf Englisch oder auf Franzsisch! ... (Er spricht Deutsch. [was? die deutsche Sprache]; Er spricht deutsch. [wie?]) 232

> Bezeichnungen fr Tageszeiten nach den Adverbien bermorgen, morgen, heute, gestern, vorgestern werden grogeschrieben Oznake delov dneva, ki stojijo za prisovi , piemo z veliko zaetnico. :. gestern Abend, heute Abend, heute Mittag, morgen Abend, bermorgen Mitternacht ... > Superlative mit am (an + dem) oder aufs (auf + das), nach denen mit Woran? oder Worauf? gefragt werden kann, bernehmen die Merkmale der Substantivierungen und werden grogeschrieben. Preseniki z AM ali AUFS, po katerih se vpraamo WORAN? ali WORAUF?, prevzamejo znailnosti posamostaljenih pridevnikov in jih piemo z veliko zaetnico. .. Es fehlt ihnen am Ntigsten. Er hat sich aufs Schlimmste vorbereitet.... Superlative mit am oder aufs, nach denen mit Wie? gefragt werden kann, werden kleingeschrieben. Presenike z AM ali AUFS, po katerih se vpraamo WIE?, piemo z malo zaetnico. :. Dieser Weg ist [steil/steiler/]am steilsten. Wir wurden aufs herzlichste begrt.... > Aus geographischen Eigennamen abgeleitete Adjektive auf -er werden grogeschrieben. Pridevnike, ki jih izpeljemo iz zemljepisnih imen s pripono -ER, piemo z veliko zaetnico. :. die Londoner Szene, die Klner Bevlkerung, der Schweizer Kse ... > Aus Eigennamen abgeleitete Adjektive auf -[i]sch werden kleingeschrieben. Pridevnike, ki jih izpeljemo iz osebnih imen s pripono -[IjSCH, piemo z malo zeetnico. :. das ohmsche Gesetzt [aber auch: das Ohm'sche Gesetz], die darwinsche Evolutionstheorie [aber auch: die Darwin'sche Evolutionstheorie] ... Anredepronomen duund ihrund possessive Pronomen dein und euerwerden in Anreden und in Briefen kleingeschrieben. Die Hflichkeitsanrede Sie und das possessive Pronomen Ihr werden weiterhin grogeschrieben. V nagovorih in pismih piemo du (ti) in ihr (vidva, vi) in svojilna zaimka dein (tvoj) in euer (vajin, va) z malo zaetnico. Vikalno obliko Sie (Vi) in svojilni zaimek Ihr (Va) piemo, kot vedno, z veliko zaetnico.

233

. Person Indikativ c f2
Cl-

Konjunktiv I
sei/habe/werde sei[e]st/habest/werdest sei/habe/werde seien/haben/werden seid/habet/werdet seien/haben/werden

Imperativ du -~ Sei! Habe! Werde!

Konjunktiv II
: ___ .,-

w `
m ;? o_ Perfekt

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

bin/habe/werde bist/hast/wirst ist/hat/wird sind/haben/werden seid/habt/werdet sind/haben/werden war/hatte/wurde warst/hattest/wurdest war/hatte/wurde waren/hatten/wurden wart/hattet/wurdet waren/hatten/wurden bin habe bist hast gewesen hat ist gehabt sind geworden haben seid habt sind haben

- '. ' ' ~ -''~ r '~ r"~ -''/ '_, '~ . -'~~ , ' l f'~ o%.-'' wre/htte/wrde ' " ; wr[e]st/ httest/wrdest ~: wre/htte/wrde -----------:-' ,.-. wren/htten/wrden -' -- -.!. wr[e]t/httet/wrdet -: -' wren/htten/wrden `'` sei habe f' habest sei[e]st .-i' r ' . gewesen habe sei !~~ `~-', gehabt --seien geworden haben /'~ :, seid habet ----% f - ,-seien haben ------ -----~ ` : wre htte wr[e]st httest gewesen htte wre gehabt wren geworden htten wr[e]t httet wren htten wrde wrdest sein wrde haben wrden wrdet werden wrden wrde wrdest gewesen sein wrde a gehabt h ben wrden wrdet geworden sein wrden

ihr->Seid! Habt! Werdet!

Futur ! I

ich d- du er/sie/es wir ihr sie/Sie ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

war hatte - - ' . warst hattest , -' ~.%' gewesen hatte war - -- --- l gehabt - g waren geworden hatten := -' % wart hattet ,~, /" waren hatten r. ! !'.-- ' werde sein wirst wird haben werden werdet werden werden werde gewesen sein wirst wird geha t haben b werden werdet geworden sein werden werde werdest sein werde haben werden werdet werden werden werde werdest gewesen sein werde gehabt haben werden werdet geworden sein werden

Sie

Nemkaslovnicazaslovenske olez vajamiinreitvami

Seien Sie! HabenSie! Werden Sie!

ich = du er/sie/es wir ihr sie/Sie

Tabelle aller unregelmigen Verben Tabela vseh nepravilnih glagolov


Nr. Infinitiv t. backen
2.befehlen 3.befleien, sich Prevod

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II backe befehle bckst (backe!) buk bke befiehlst (befiehl!) befahl beflie mich ... begann biss barg barst betrog bewegte bewog* bog bot band bat blies blieb blich briet brach

Perfektpartizip h. gebacken

pei ukazati prizadevati si zaeti gristi skrivati poiti varati, goljufati premakniti pripraviti [do]* upogniti nuditi zvezati prositi pihati ostati beliti pei lomiti

befhle/befhle h. befohlen beflisse mich ... h. sich beflissen begnne/ begnne bisse brge/brge brste/brste betrge bewegte bewge* bge bte bnde bte bliese bliebe bliche briete brche h. begonnen h. gebissen h. geborgen b. geborsten h. betrogen h. bewegt h. bewogen* b./h. gebogen h. geboten h. gebunden h. gebeten h. geblasen b. geblieben b. geblichen h. gebraten b./h. gebrochen
2

befleie mich befleit dich beginne beie berge berste betrge bewege biege biete binde bitte blase bleibe bleiche brate breche beginnst beit birgst (birg!) birst/[berstest] (birst!) betrgst bewegst biegst bietest bindest bittest blst (blase!) bleibst bleichst brtst (brate!) brichst (brich!)

4.beginnen 5.beien 6.bergen


7.bersten

s. betrgen 9. bewegen [veranlassen]*


io.

biegen

ii. bieten 12.binden 13.bitten

14. blasen
15.bleiben 16. bleichen 17.braten

la brechen

Nr.

Infinitiv

, Prevod goreti prinesti misliti najeti mlatiti siliti, prodirati zdeti se


smeti

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II brenne bringe denke dinge dresche dringe brennst bringst denkst dingst brannte brachte dachte dang brennte brchte dchte dingte/dnge drsche drnge drfte empfinge empfhle/ empfhle empfnde erbliche erkre erschrcke e fhre fiele finge fchte fnde flchte

Perfektpartizip h. gebrannt h. gebracht h. gedacht h. gedungen/gedingt h. gedroschen b./h. gedrungen h. gednkt/gedeucht h. gedurft h. empfangen h. empfohlen h. empfunden b. erblichen h. erkoren b. erschrocken(vgl.Nr.135) h. gegessen b./h. gefahren b. gefallen h. gefangen h. gefochten h. gefunden h. geflochten

19. brennen
20.bringen

21.denken

22. dingen
23.dreschen 24.dringen

drischst (drisch!) drosch dringst darfst empfngst (empfange!) empfiehlst (empfiehl!) empfindest erbleichst drang

25. dnken
26.drfen 27.empfangen

3. P. Sg.: es dnkt darf empfange empfehle empfinde erbleiche erkiese erschrecke esse

es dnkte/deuchte es dnkte durfte empfing empfahl empfand erblich

(s]prejeti
priporoati

empfehlen 28.
29.empfinden 30.erbleichen 31.erkiesen 32.[er)schrecken 33.essen 34.fahren 35.fallen 36.fangen 37.fechten 38.finden 39.flechten

utiti obledeti, umreti izvoliti prestraiti jesti

erkiest (erkiese!) erkor/erkieste erschrickst isst (iss!) fhrst (fahre!) fllst (falle!) fngst (fange!) fichst (ficht!) findest flichst (flicht!) erschrak a fuhr fiel fing focht fand flocht

voziti, peljati /se fahre pasti loviti meevati se najti plesti falle fange fechte finde flechte

Nr.

Infinitiv

Prevod leteti beati tei reti vreti roditi dati uspevati iti posreiti se veljati ozdraveti uivati zgoditi se dobiti, zmagati liti, zalivati lesketati se drseti tleti kopati

1.P.Sg. Prsens;2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum

Konjunktiv II

Perfektpartizip

40. fliegen
41. fliehen

fliege

fliegst

flog

flge

b./h. geflogen b./h. geflohen es ist geflossen h. gefressen h. gefroren b./h. gegoren h. geboren h. gegeben b. gediehen

fliehe
fresse

fliehst
frisst (friss!) frierst grst

floh
es floss fra fror gor, geite

flhe
es flsse fre frre gre gebre gbe gediehe

42. flieen
43.fressen 44.frieren 45.gren

3. P. Sg.: es fliet

zebsti, zmrzovati friere


gre gebre gebe gedeihe

46. gebren
47.geben 48.gedeihen

gebierst (gebier!) gebar gibst (gib!) gedeihst gab gedieh

49. gehen
so.

gehe
gelte genese geniee gewinne giee

gehst
giltst (gilt!) genesest geniet gewinnst giet

ging
es gelang galt genas genoss es geschah gewann goss

ginge
es gelnge glte, glte gense gensse es geschhe gsse

b. gegangen
es ist gelungen h. gegolten b. genesen h. genossen es ist geschehen h. gegossen

gelingen

3. P. Sg.: es gelingt

51.gelten 52.genesen 53.genieen 54.geschehen

3. P. Sg.: es geschieht

ss. gewinnen
56.gieen 57.gleichen 58.gleien 59.gleiten

gewnne/gewnne h. gewonnen

enak biti, enaiti gleiche gleie


gleite

gleichst gleit
gleitest

glich gliss/gleite
glitt

gliche glisse
glitte

h. geglichen h. gegleit/geglissen
b. geglitten

so. glimmen
61.

glimme grabe

glimmst grbst (grabe!)

glomm
grub

glmme
grbe

h. geglommen/geglimmt h. gegraben

graben

Nr.

Infinitiv

Prevod zgrabiti imeti drati viseti, obesiti* sekati, toli dvigniti imenovati se pomagati poznati voliti plezati zveneti ipati priti moi, znati

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum ` Konjunktiv II

Perfektpartizip, h. gegriffen h. gehabt h. gehalten h. gehangen/gehngt* h. gehauen h. gehoben h. geheien h. geholfen h. gekannt h. gekoren h. geklommen h. geklungen h. gekniffen b. gekommen h. gekonnt

62. greifen
63.

greife habe halte hnge haue hebe heie helfe kenne [kiese] klimme klinge kneife komme kann

greifst hast (habe!) hltst (halte!) hngst haust hebst heit hilfst (hilf!) kennst [kiest] klimmst klingst kneifst kommst kannst kreischst kriechst krst

griff hatte hielt hing hieb hob hie half kannte kor klomm klang kniff kam konnte

griffe htte hielte hinge hiebe hbe hiee hlfe, hlfe kennte [kre] klmme klnge kniffe kme knnte

haben

64.halten
65.

hngen

66.hauen
67.

heben

68.heien 69.helfen
70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

kennen kiesen klimmen klingen kneifen kommen knnen kreischen kriechen kren laden lassen

vreati, kripati kreische plaziti se izvoliti nalagati, vabiti pustiti tei trpeti

kreischte/[krisch] kreischte/[krische] h.gekreischt/[gekrischen] kroch kor/krte krche kre/krte lde/ladete liee liefe litte b. gekrochen h. gekoren/gekrt h. geladen h. gelassen b./h. gelaufen h. gelitten

krieche kre lade lasse laufe leide

ldst/ladest (lade!) lud lsst (lasse!) lufst (laufe!) leidest lie lief litt

82.laufen
83.

leiden

Nr.

Infinitiv

Prevod posoditi brati leati gasiti ugasniti* lagati mleti izogibati se molsti meriti ponesreiti se marati morati vzeti imenovati vigati ukvarjati se negovati, gojiti* slaviti izvirati namoiti*

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II


leihe lese liege lsche lge mahle meide melke messe leihst liest (lies!) liegst lschst (lsche!) lischst* (lisch!*) lgst mahlst meidest melkst/[milkst] misst (miss!) lieh las lag lschte losch* log mahlte mied melkte/[molk] ma es misslang mochte musste nahm nannte pfiff pflog pflegte* pries liehe lse lge lschte lsche* lge mahlte miede melkte/mlke me es misslnge mchte msste nhme nennte pfiffe pflge pflegte* priese qulle quellte* riete riebe

Perfektpartizip
h. geliehen h. gelesen b./h. gelegen h. gelscht b. geloschen* h. gelogen h. gemahlen h. gemieden h. gemelkt/gemolken h. gemessen es ist misslungen h. gemocht h. gemusst h. genommen h. genannt h. gepfiffen h. gepflogen h. gepflegt* h. gepriesen b. gequollen h. gequellt* h. geraten h. gerieben

84. leihen
85. lesen

86. liegen
87. lschen

88.lgen 89.mahlen so. meiden

91. melken
92. messen 93. misslingen

3. P. Sg.: es misslingt
mag muss nehme nenne pfeife pflege preise quelle magst musst nimmst (nimm!) nennst pfeifst pflegst preist

94.mgen

ss. mssen 96. nehmen


97. nennen

98. pfeifen 99. pflegen


Zoo. preisen im quellen 102. raten
103.reiben

quoll quillst (quill!) quellst* (quelle!*) quellte* rtst (rate!) reibst riet rieb

svetovati, ugibati rate drgniti reibe

Nr. Infinitiv 104. reien 105. reiten

Prevod

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II reie reite renne rieche ringe reit reitest rennst riechst ringst riss ritt rannte roch rang es rann rief salzte soff sog/saugte schuf schaffte* schallte/[scholl] schied schien schiss schalt risse ritte rennte rche rnge rnne/rnne riefe salzte sffe saugte schfe schaffte* schiede schiene schisse schlte

Perfektpartizip b./h. gerissen b./h. geritten b. gerannt h. gerochen h. gerungen es ist geronnen h. gerufen h. gesalzen h. gesoffen h.gesogen/gesaugt h. geschaffen h. geschafft* b./h. geschieden h. geschienen h. geschissen h. gescholten

trgati jahati tei diati, vonjati ruvati se curljati klicati soliti piti (retij sesati, srkati ustvariti, dokonati* zveneti loiti sijati, zdeti se srati zmerjati

in rennen
107. riechen ioa. ringen 109. rinnen

3. P. Sg.: es rinnt rufe salze saufe sauge schaffe schalle scheide scheine scheie schelte rufst salzt sufst (saufe!) saugst schaffst schallst scheidest scheinst scheit schiltst (schilt!)

o. rufen
111. salzen
112. saufen

113. saugen 114. schaffen 115. schallen

schallte/[schlle] h. geschallt/[geschollen]

m scheiden
117. scheinen e. scheien

s. schelten

schre h. geschoren 120. strii schere scheren* scherst (schier!) schor scherte mich ...* scherte mich .. * h. sich geschert* scheren, sich meniti se, izginiti* schere mich* scherst dich*
121. schieben 122. schieen

potiskati, riniti streljati odirati spati

schiebe schiee schinde schlafe

schiebst schiet schindest

schob schoss schund

schbe schsse schnde schliefe

h. geschoben b./h. geschossen h. geschunden h. geschlafen

123. schinden 124. schlafen

schlfst (schlafe!) schlief

Nr. Infinitiv
125. schlagen 126. schleichen 127. schleifen 128. schleien

Prevod tepsti, udariti

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II schlage schleiche schleife schleie schliee schlinge schmeie schmelze schnaube schneide schrecke schreibe schreie schreite schlgst (schlage!) schlug schleichst schleifst schleit schliet schlingst schmeit schmilzt (schmilz!) schnaubst schneidest schreckst schreibst schreist schreitest schlich schliff/schleifte* schli/ schleite schloss schlang schmiss schmolz schnob schnitt schreckte schrieb schrie schritt es schwrte/ es schwor schwieg schlge schliche

Perfektpartizip h. geschlagen b. geschlichen

plaziti se brusiti, vleti* odrgniti zapreti ovijati vrei, metati topiti, topiti se puhati rezati (u]straiti pisasti kriati stopati
gnojiti se

schliffe/schleifte* h. geschliffen/geschleift* schlisse/ schleite schlsse schlnge schmisse schmlze schnbe schnitte schreckte schriebe schriee schritte es schwrte schwiege schwlle schwellte* schwmme schwnde h. geschlissen/ h. geschleit h. geschlossen h. geschlungen h. geschmissen b./h.geschmolzen/ [geschmelzt] h. geschnaubt h. geschnoben h. geschnitten h. geschreckt (vgl. Nr.32) h. geschrieben h. geschrien b. geschritten h. geschwrt/ h. geschworen h. geschwiegen b. geschwollen h. geschwellt* b./h. geschwommen b. geschwunden

129. schlieen
130. schlingen

schmeien 131.
132. schmelzen 133. schnauben 134. schneiden 135. schrecken 136. schreiben 137. schreien 138. schreiten 139. schwren

3. P. Sg.: es schwrt schweige schwelle schwimme schwinde schweigst

140. schweigen

molati otekati,
naraati*

141. schwellen
142. schwimmen
143. schwinden

schwillst (schwill!) schwoll schwellte* schwellst* schwimmst schwindest schwamm schwand

plavati izginiti, kopneti

Nr. Infinitiv
144. schwingen 146. schwren 146. sehen

Prevod

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II

Perfektpartizip h. geschwungen h. geschworen h. gesehen b. gewesen h. gesandt/gesendet* h. gesiedet/gesotten h. gesungen b. gesunken h. gesonnen h. gesessen h. gesollt h. gespaltet/gespalten h. gespien

mahati prisegati videti

schwinge schwre sehe bin

schwingst schwrst siehst (sieh!) bist (sei!, seid!) sendest siedest singst sinkst sinnst sitzt sollst spaltest speist spinnst spleit

schwang schwur/schwor sah war

schwnge schwre she wre

147. sein (s.S. 234!) biti (Glej str. 234!) 148. senden 149. sieden iso. singen ist sinken 162. sinnen 153. sitzen 154. sollen Iss. spalten

poilljati/oddajati* sende kuhati, vreti peti pograzati se razmiljati sedeti morati [na]] cepiti b juvati presti cepiti govoriti poganjati skoiti (za]bosti tiati stati krasti siede singe sinke sinne sitze soll spalte speie spinne spleie spreche spriee springe steche stecke stehe stehle

sandte/sendete* sendete siedete/sott sang sank sann sa sollte spaltete spie spann spliss siedete/stte snge snke snne/snne se sollte spaltete spiee splisse sprche sprsse sprnge stche stke stnde/stnde sthle/[sthle]

156. speien
157. spinnen 158. spleien 159. sprechen 16o. sprieen 161. springen 162. stechen 163. stecken 164. stehen 166. stehlen

spnne/spnne h. gesponnen h. gesplissen h. gesprochen b. gesprossen b. gesprungen h. gestochen h. gesteckt h./b. gestanden h. gestohlen

sprichst (sprich!) sprach spriet springst stichst (stich!) steckst stehst stiehlst (stiehl!) spross sprang stach steckte/stak stand stahl

Nr. Infinitiv 166. steigen


867.

Prevod vzpenjati se umreti, umirati razpriti smrdeti suniti gladiti prepirati se nositi zadeti gnati stopiti kapljati piti goljufati, slepiti storiti (poJkvariti vznejevo jiti pozabiti izgubiti odpustiti rasti tehtati

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II steige steigst stieg stiege

Perfektpartizip b. gestiegen

sterben

sterbe stiebe stinke stoe streiche streite trage treffe treibe trete triefe trinke trge tu[e] verderbe vergesse verliere verzeihe wachse wge

stirbst (stirb!) stiebst stinkst stt (stoe!) streichst streitest trgst (trage!) triffst (triff!) treibst trittst (tritt!) triefst trinkst trgst tust (tu[e]!)

starb stob/stiebte stank stie strich stritt trug traf trieb trat triefte/troff trank trog tat es verdross verlor verzieh wog

strbe stbe/stiebte stnke stiee striche stritte trge trfe triebe trte triefte/trffe -trnke trge tte verdrbe es verdrsse verge verlre verziehe wchse wge

b. gestorben h.=b. gestoben/gestiebt h. gestunken b./h. gestoen b./h. gestrichen h. gestritten h. getragen h. getroffen b./h. getrieben b./h. getreten h. getrieft/getroffen h. getrunken h. getrogen h. getan b./h. verdorben h. verdrossen h. vergessen h. verloren h. verziehen b. gewachsen h. gewogen

168. stieben 169. stinken


170.stoen 171.streichen 172.streiten 173.tragen 174.treffen 175.treiben 176.treten 177.triefen 178.trinken 179.trgen 180.tun

181. verderben
182.verdrieen 183.vergessen 184.verlieren

verdirbst(verdirb!) verdarb vergisst (vergiss!) verga verlierst verzeihst wgst

3. P. Sg.: es verdriet

gas. verzeihen 186. wachsen


187.wgen

wchst (wachse!) wuchs

Nr. Infinitiv
188.waschen, sich

Prevod

1.P.Sg. Prsens 2.P.Sg.Prsens(Imp.) Indikativ Prteritum Konjunktiv II wusch mich ... wsche

Perfektpartizip h. [sich] gewaschen

jo]prati, umivati se wasche mich wschst dich (wasche!) tkati umakniti se mehati* kazati obrniti snubiti postati vrei tehtati ovijati mahati vedeti hoteti cediti doliti, kriviti vlei siliti

189. weben
iso.

webe weiche weise wende werbe werde werfe wiege winde winke wei will wringe zeihe ziehe zwinge

webst weichst weist wendest wirbst (wirb!) wirst (werde!) wirfst (wirf!) wiegst windest winkst weit (wisse!) willst (wolle!) wringst zeihst ziehst zwingst

webte/wob wich weichte* wies warb wurde warf wog/wiegte wand winkte wusste wollte wrang zieh zog zwang

webte/wbe wiche weichte* wiese

h. gewebt/gewoben
b. gewichen h. geweicht* h. gewiesen h. gewendet/gewandt

weichen

191. weisen
192.wenden 193.werben 194.werden

wendete/wandte wendete wrbe wrde wrfe wge/wiegte wnde winkte wsste wollte wrnge ziehe zge zwnge

h. geworben b. geworden h. geworfen h. gewogen/gewiegt h. gewunden h. gewinkt/gewunken h. gewusst h. gewollt h. gewrungen h. geziehen b./h. gezogen h. gezwungen

195. werfen 196. wiegen


197.winden 198.winken

199. wissen
200.wollen 201.wringen

202. zeihen
203.ziehen 204.zwingen

> b. Das Perfekt wird mit dem Hilfsverb sein gebildet. Sestavljeni preteklik tvorimo s pomonim glagolom SEIN.

> Die Imperativformen sind nur in Zweifelsfllen angefhrt. Oblike velenika so zapisane le dvomljivih primerih.

> Formen in [...] sind veraltet oder treten seltener auf. > h. Das Perfekt wird mit dem Hilfsverb haben gebildet. Sestavljeni preteklik tvorimo s pomonim glagolom HABEN. Oblike v [...] so ali zastarele ali pa jih sreamo bolj poredko.

1 biegen Er ist um das Haus gebogen. Er hat die Stange gebogen. 2 brechen Das Eis ist gebrochen. Sie hat ihr Wort gebrochen. 3 dringen Sie hat darauf gedrungen. Das Wasser ist aus dem Behlter gedrungen. 4 erschrecken Du hast mich erschreckt. Sie ist vor ihm erschrocken. 5 fahren Siehe Seite 96!IGIej stran 96! Ich bin mit einem Auto gefahren. Ich habe ein Auto gefahren. 6 fliehen Sie ist geflohen. Die Krankheit hat mich geflohen. 7 gren Der Wein hat/ist gegoren. 8 laufen Ich bin in den Wald gelaufen. Sie hat sich die Fe wund gelaufen. 9 liegen Sie hat lange krank gelegen. Das Haus ist schn gelegen. 10 reien Er hat sich ein Loch in die Hose gerissen. Der Seil ist gerissen. 11 reiten Sie hat das Pferd geritten. Er ist auf die Wiese geritten.

12 scheiden Er hat faules Obst vom guten geschieden. Sie ist aus dem Dienst geschieden. 13 schieen Er hat den Fuchs geschossen. Das Wasser ist in das Rohr geschossen. 14 schwimmen Er ist ber den Fluss geschwommen. Sie hat frher viel geschwommen. 15 spalten gespalten wird nur adjektivisch gebraucht GESPALTEN uporabljamo le pridevniko Er hat das Holz gespaltet. Das gespaltene Holz ist drauen. 16 stehen Siehe Seite 96!IGIej stran 96! 17 stoen Er ist auf einen Widerstand gestoen. Sie hat mich gestoen. 18 streichen Ich habe mir Butter aufs Brot gestrichen. Der Stier ist ber den Acker gestrichen. 19 treiben Der Wind hat den Ballon nordwrts getrieben. Der Ballon ist nordwrts getrieben. 20 treten Sie hat ihn getreten. Er ist in das Wasser getreten. 21 verderben Er hat sich den Magen verdorben. Das Eingemachte ist verdorben. 22 ziehen Er hat den Wagen gezogen. Sie ist in die Stadt gezogen. 245

Miki Benik NgMehg [I,C)Yr2dig, 3

Cilka Jakelj 111 Ll 3

1g

ijghen/we n,

Miki Benik

h2nn2
1. izdaja 1999 3.333 izbranih vaj U vsako poglavje iz knjige Nemka slovnica... vzporedno dopolnjujejo vaje, ki uencu nudijo dodatno utrjevanje znanja, ki ga je usvojil in mu predstavljajo nove monosti uporabe slovninih pravil reitve omogoajo sprotno preverjanje znanja in tako uenje na lastnih napakah vsakdo, ki se je e spoprijel z vajami iz knjige Nemka slovnica... ve, da vaj nikoli ni dovolj 152 strani

7. izdaja 1999 I> 2.345 vaj z reitvami slovnina pravila v nemini in slovenini

2. izdaja 1999 U zbirka testov, ki bo uenca prepriala, da so poglavja iz slovnice neloljivo povezana (% vsak test je zakljuena vsebinska enota, ki jo uenec lahko uporabi za bogatenje besednega zaklada testi so razdeljeni v tri teavnostne stopnje ...na zaetku......in... ...pred maturo... L reitve omogoajo sprotno preverjanje znanja L v celotni zbirki mora uenec 5.755-krat pokazati svoje znanje 144 strani 16 cm x 22 cm

I> nemka slovnica


od 5. razreda do konca ...in e malo dlje... primeri postavljajo teorijo v prakso tabela vseh nepravilnih glagolov barvni tisk pomaga pri uenju in hitrem ponavljanju pregovori in reki poskrbijo za dobro voljo 258 strani 16cm x 22 cm

I!16cmx22cm