Sie sind auf Seite 1von 1

5

3.3 V
RS485 CAN_MCU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J59

R39
10K

ERTHENET
5.0 V
3.3 V
mcuCAN RX
mcuCAN TX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J80

mcu485 DIR
mcu485 TX
mcu485 RX

3.3 V
SPI2_SCK
SPI2_MOSI
SPI2_MISO
er_W OL
er_INT
er_CS
RESET

J35

BLUE TOOTH

1
2
3
4
5
6

PB10
PB11

3.3 V
mcu TXD
mcu RXD
mcu CTS
mcu RTS

0
PA2
PA3
GSM_CONECTOR

9
8
7
6
5
4
3
2
1

mcuTXD_GSM
mcuRXD_GSM
mcuRTS
mcuCTS
mcuDTR
mcuDCD
mcuRI
mcuDBG_TXD
mcuDBG_RXD

PA9
PA10

J91
TIM4_CH2
TIM4_CH3
TIM4_CH4
TIM3_CH1

1
2
3
4

J60

UART_RX2 mcuRXD_GSM
PB8
I2C1_SCL
PB9
I2C1_SDA
UART_TX3
UART_RX3
PB12 SD_CS
PB13 SPI2_SCK
PB14 SPI2_MISO
PB15 SPI2_MOSI

93
95
96
47
48
51
52
53
54

PA0
PA1
UART_TX4
UART_RX4
PA4
PA5
PA6
PA7

W AKEUP
mcuUSB CS

23
24
25
26
29
30
31
32

PA8
UART_TX1
UART_RX1
PA11
PA12

USB_END

mcuUSB INT
mcuSPI1 SCK
mcuSPI1 MISO
mcuSPI1 MOSI

PB0/ADC12_IN8/TIM3_CH3/TIM8_CH2N/TIM1_CH2N
PB1/ADC12_IN9/TIM3_CH4/TIM8_CH3N/TIM1_CH3N
PB2/BOOT1
PB3/JTDO/TRACESWO/SPI3_SCK/I2S3_CK/TIM2_CH2/SPI1_SCK
PB4/NJTRST/SPI3_MISO/TIM3_CH1/SPI1_MISO
PB5/I2C1_SMBA/SPI3_MOSI/I2S3_SD/TIM3_CH2/SPI1_MOSI
PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/USART1_TX

USB_DM
USB_DP
PA13
JTMS
PA14
JTCK
PA15
JTDI

TIMER
PC15
PC14
PC13
PC12

J90
SPI_USB
J72 1
2
3
4
5

UART_TX1
UART_RX1

mcu485 TX
UART_RX7
UART_TX7

PC11
PC10
PC9
PC8

J76

1
2

UART_TX4
UART_RX4

1
2

J86

UART_TX7
UART_RX7

UART 5

1
2

J74

UART_TX2
UART_RX2

J77

6
14
73

VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSSA
VREF-

49
74
99
27
10
19
20

1
2

PA0-WKUP/USART2_CTS/ADC123_IN0/TIM5_CH1/TIM2_CH1_ETR/TIM8_ETR
PA1/USART2_RST/ADC123_INT1/TIM5_CH2/TIM2_CH2
PA2/USART2_TX/TIM5_CH3/ADC123_IN2/TIM2_CH3
PA3/USART2_RX/TIM5_CH4/ADC123_IN3/TIM2_CH4
PA4/SPI1_NSS/DAC_OUT1/USART2_CK/ADC12_IN4
PA5/SPI1_SCK/DAC_OUT2/ADC12_IN5
PA6/SPI1_MISO/TIM3_CH1/TIM8_BKIN/ADC12_IN6/TIM1_BKIN
PA7/SPI_MOSI/TIM8_CH1N/ADC12_IN7/TIM3_CH3/TIM1_CHIN

PE0/TIM4_ETR/FSMC_NBL0
PE1/FSMC_NBL1
PE2/TRACECK/FSMC_A23
PE3/TRACED0/FSMC_A19
PE4/TRACED1/FSMC_A20
PE5/TRACED2/FSMC_A21
PE6/TRACED3/FSMC_A22
PE7/FSMC_D4/TIM1_ETR

PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO
PA9/USART1_TX/TIM1_CH2
PA10/USART1_RX/TIM1_CH3
PA11/USART1_CTS/CAN RX/USBDM/TIM1_CH4
PA12/USART1_RTS/CAN TX/USBDP/TIM1_ETR
PA13/JTMS/SWDIO
PA14/JTSK/SWCLK
PA15/JDTI/SPI3_NSS/I2S3_WS

PE8/FSMC_D5/TIM1_CH1N
PE9/FSMC_D6/TIM1_CH1
PE10/FSMC_D7/TIM1_CH2N
PE11/FSMC_D8/TIM1_CH2
PE12/FSMC_D9/TIM1_CH3N
PE13/FSMC_D10/TIM1_CH3
PE14/FSMC_D11/TIM1_CH4
PE15/FSMC_D12/TIM1_BKIN

UART_TX5
UART_RX5

OSC_IN
OSC_OUT

VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSSA
VREF-

VDD5
VDD4
VDD3
VDD2
VDD1
VDDA
VREF+

PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
UART_TX5
UART_RX5

PD5
PD6

UART_TX6
UART_RX6

PD8
PD9

3.3 V

Y4

97
98
1
2
3
4
5
38

LED 4
LED 5
LED 6
LED 7

39
40
41
42
43
44
45
46

RIGHT
UP
DOW N

U42

1
2
3
4

C27 32.768MHzC26

20pF

10pF

CON1
J94

R84
4K7

100nF

A0
A1
A2
GND

10pF

8
7
6
5

VCC
WP
SCL
SDA

I2C1_SCL
I2C1_SDA

EEPROM

UART_TX3
UART_RX3

J78

1
2

LEFT

BOOT0

12
13

OSC_IN
OSC_OUT

11
28
100
75
50
22
21

VDD5
VDD4
VDD3
VDD2
VDD1
VDDA
VREF+

C64

C65

100nF

100nF 100nF

C66

C67

C68

C60
100nF

L6

C61
100nF

C62
100nF

10uH
VSSA

J34

VREF-

3.3 V

3
2
1

3.3 V

3.3 V

R63
R95
10K

R64

1
2
3

J32

SW 8
PB2

C69
104

W AKEUP

C38
104

RESET

10K

CON3

LS2

C82
100nF

22uF

1
2
3
4

GAIN
GAIN
BYPASS -INPUT
VCC
+INPUT
OUT
GND

R117
10K
R116
1K

LM386

C79
22uF

CAN_5.0V
J47

6
5
4
3
2
1

6
5

R89
0R

AUDIO

B2S

LED 5

LED 6

SW 10

SW 11

SW 12

SW 13

RESET

RESET

RESET

RESET

RESET

R90

6
5

CAN_RX
CAN_TX

4
U45

485_DIR
485_TX
485_RX

CAN_5.0V

0.R_C

0.1uF

6
5

R15
10K

3
2

DE
RE

R126
470

R127
470

R128
470

D26
LED

D27
LED

D28
LED

D29
LED

3.3 V

10
11
12

SD_CD

10K

R82
10K
R83

8
7
6
5
4
3
2
1
9

SPI2_MISO

SD_PW R
SI 2301

SPI2_SCK

470R

R18
10K
R81
0R

Q9
SPI2_MOSI
SD_CS

C34
100nF

4
1

DI
RO

0.1u

R108
10K

Y8
C76

E_RESET
E_CS

25MHz
20p

U47

10
9

R109
OR

20p

485_TX
CAN_RS485

U32

6
5

0R

0.R_C

0.R_C

R100

C71

D19

CAN_5.0V
280R

0.R_C

C72

C73

1.5K R110

14
1

500

C77

2
21
11
18

LED
0.E

10uF

LEDA
LEDB
SCK
SI
SO

RBIAS
VCAP

485_RX

4
4N35

TPIN-

VDD
VDDPLL
VDDRX
VDDTX

C74

0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF

TPIN+

TPOUT+
TPOUT-

28
20
19
15

R56

VDDOSC
OSC2
OSC1
VSSOSC

E_3.0 V

0.R_C

4N35
R58

RESET
CS

25
24
23
22

E_OSC2
E_OSC1
0.E

VSS
VSSPLL
VSSRX
VSSTX

0.E

WOL
INT
CLKOUT

13
12
17

USB_END

R36
10K
R37

Q5
2SA1015

LED

R129
470

R130
470

R131
470

R132
470

D30
LED

D31
LED

D32
LED

D33
LED

LED

J36

1
2
3

R35 470R
1K

D5
R38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E_3.0 V
E_SCK
E_MOSI
E_MISO
E_W OL
E_INT
E_CS
E_RESET

RD+
RDL+ Green

10

L-

12

R106
220R

USB_Slave/Device
J79

TD+
TD-

3
5
6

27
26

USB_EN
1.5K

4
3
2
1

22R

USB_DP
USB_DM

22R
R33 R34

100uF

1K
5.0 V

0
R16

C32

ERTHENET

R-

R107
220R

J53

0.E

R+Yellow

11
5
4
3

LEFT

U48

1
4
2

16

8
7
6

RIGHT

0.E
500

R102
50R
R103
50R
R104
50R
R105
50R

DOW N

D21

E_3.0 V
0.1uF

E_OSC2
C75

R111

E_3.0 V

E_3.0 V

0.E

0.E

1
2

485_DIR

E_OSC1

R57
47R

VCC
GND
5

U33

0.E

C78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAN_5.0V
CAN_RX

280R

UP

C70

J56

U44
4N35

R55
280R

MAX485

R125
470

3.3 V

R17

U41

D1
D0
GND
CLK
VDD
GND
CMD
CD/D3
D2

LED 7

RIGHT

SW 9

HEADER 12X2

C83
100nF

CD
GND
WP

LEFT

3.3 V
PE1
PB9
PB7
PB5
PB3
PD6
PD4
PD2
PD0
PC11
PA15

CAN_TX
0.R_C

CAN_5.0V

B
A

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

47R

0.R_C

0.R_C

U4
7
6

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

GND
PE0
PB8
PB6
PB4
PD7
PD5
PD3
PD1
PC12
PC10
PA14

R91

4N35

0.R_C

R2
120

PA3
PA5
PA7
PC5
PB1
PE7
PE9
PE11
PE13
PE15
PB11
3.3 V

3.3 V

Rs
TXD
CANH VSS
CANL VDD
Vref
RXD

C30

GND
PA13
PA11
PA9
PC9
PC7
PD15
PD13
PD11
PD9
PB15
PB13

KHOI : GIAO TIEP USB , SD Card

R92
280R

1
2
3
4

MCP2551

CON6

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

KHOI : MO RONG CHUC NANG

SD Card

DOW N

C57
104

CAN_5.0V

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

3.3 V
PA12
PA10
PA8
PC8
PC6
PD14
PD12
PD10
PD8
PB14
PB12

J51
HEADER 12X2

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

J89

CAN_5.0V

100nF

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

U50

8
7
6
5

C80

C59

PA4
PA6
PC4
PB0
PB2
PE8
PE10
PE12
PE14
PB10
GND
GND

PE2
PE4
PE6
PC13
PC15
3.3 V
PC1
PC3
VREFVDDA
PA1
3.3 V

HEADER 12X2
C81
100nF
5.0 V

3.3 V

UP

0.R_C

J49

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
J50
HEADER 12X2

RESET
SW 6

3.3 V

SW _USE SELECT

U43

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

R62
10K
W AKEUP

LED 4

0R

PE3
PE5
VBAT
PC14
GND
PC0
PC2
VSSA
VREF+
PA0
PA2
GND

BOOT0
10K

STM32F103VCT6

R87

JTDO
RESET

0R

JTAG

CON3

PC5
PC6
PC7

C63
100nF

L5

R79
10K

8
7
6
5

JNTRST
JTDI
JTMS
JTCK

R47

J48

100nF 100nF
10uH

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4

TIM3_CH1

94

CON1

PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15

er_CS
er_INT
er_W OL
SD_PW R
SD_CD
ADC1
ADC2
ADC3
ADC4

PE0
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7

UART_TX6
UART_RX6

R88
120R

R43
10K

KHOI : JTAG DE LAP CHUONG CHINH

UART 6

1
2

R42
10K

VREF+
L4
10uH

10uH

3.3 V

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Vsupply
Vref
GND1
nTRST
GND2
TDI
GND3
TMS
GND4
TCK
GND5
RTCK
GND6
TDO
GND7
nSRST
GND8 DBGRQ
GND9 DBGACK

0
VDDA

L3
3.3 V

CON1
J95

3.3 V
J75

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

R85
4K7

R86
0R

SPEAKER
UART 3

20pF

R41
10K

U29

3.3 V

24LC024

PD7

mcu TXD
mcu RXD
mcuRI
PD10
mcu CTS
PD11
mcu RTS
PD12
TIM4_CH2
PD13
TIM4_CH3
PD14
TIM4_CH4
PD15

8MHz
C28

C29
BT5
3V

R40
10K

C58

OSC32_OUT OSC32_IN
Y5

VBAT

CON3

J93
CON1

55
56
57
58
59
60
61
62

15
16
17
18
33
34
63
64

PC0/ADC123_IN10
PC1/ADC123_IN11
PC2/ADC123_IN12
PC3/ADC123_IN13
PC4/ADC12_IN14
PC5/ADC12_IN15
PC6/I2S2_MCK/TIM8_CH1/SIDO_D6/TIM3_CH1
PC7/I2S3_MCK/TIM8_CH2/SIDO_D7/TIM3_CH2

VBAT
NRST
NC

mcuCAN RX
mcuCAN TX
mcu485 RX
mcuCTS
mcuRTS
mcuDBG_TXD
mcuDBG_RXD
mcuDCD

OSC_OUT

BOOT0

UART 6

0
UART 2

VBAT
RESET

PD8/FSMC_D13/USART3_TX
PD9/FSMC_D14/USART3_RX
PD10/FSMC_D15/USART3_CK
PD11/FSMC_A16/USART3_CTS
PD12/FSMC_A17/TIM4_CH1/USART3_RTS
PD13/FSMC_A18/TIM4_CH2
PD14/FSMC_D0/TIM4_CH3
PD15/FSMC_D1/TIM4_CH4

PC15/OSC32_OUT
PC14/OSC32_IN
PC13/TAMPER_RTC
PC12/UART5_TX/SIDO_CK/USART3_CK
PC11/USART4_RX/SDIO_D1/TIM3_CH4
PC10/UART4_TX/SDIO_USART3_TX
PC9/TIM8_CH4/SDIO_D1/TIM3_CH4
PC8/TIM8_CH3/SDIO_D0/TIM3_CH3

ADC_DAC

UART 4

1
2

J73

1
2
3
4

mcuUSB CS
mcuUSB INT
mcuSPI1 MISO
mcuSPI1 MOSI
mcuSPI1 SCK

UART 1

ADC1
ADC2
ADC3
ADC4

9
8
7
80
79
78
66
65

OSC32_OUT
OSC32_IN

81
82
83
84
85
86
87
88

PD0/FSMC_D2/CAN_RX
PD1/FSMC_D3/CAN_TX
PD2/TIM3_ETR/USART5_RX/SDIO_CMD
PD3/FSMC_CLK/USART2_CTS
PD4/FSMC_NOE/USART2_RTS
PD5/FSMC_NWE/USART2_TX
PD6/FSMC_NWAIT/USART2_RX
PD7/FSMC_NEI/FSMC_NCE2/USART2_CK

PB7/I2C1_SDA/FSMC_NADV/TIM4_CH2/UART1_RX
PB8/TIM4_CH3/SDIO_D4/I2C1_SCL/CAN_RX
PB9/TIM4_CH4/SDIO_D5/I2C1_SDA/CAN_TX
PB10/I2C2_SCL/USART3_TX/TIM2_CH3
PB11/I2C2_SDA/USART3_RX/TIM2_CH4
PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBAL/USART3_CK/TIM1_BKIN
PB13/SPI2_SCK/I2S2_CK/UART3_CTS/TIM1_CH1N
PB14/SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N
PB15/SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N

67
68
69
70
71
72
76
77

3
2
1

J92

U46

35
36
37
89
90
91
92

PB0
AUDIO
PB1
SW _USE SELECT
PB2
mcu485 DIR
JTDO
JNTRST
mcuDTR
UART_TX2 mcuTXD_GSM

PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

J69

OSC_IN
R32
1M

HR911105A

0.E
ENC28J60
0.E

KHOI : GIAO TIEP 1 RS485, 1 CAN

E_INT

E_SCK

E_W OL

E_MOSI
E_MISO

C20
P3

SCLK
SFS
STD
SRD

8
2

RESET_lmx9838

PG6
PG7

NC
NC

12
13
14
15

R72
200

16
26
25

R73
200

R74
200

7
19

D11 LED
D12 LED

R67
R68 470
470

C52
2.2u
0.B

BLUE_TOOTH_3.3V
bluetooth_RXD U_TXD B
bluetooth_TXD U_RXD B
bluetooth_RTS U_CTS
R75 bluetooth_CTS U_RTS
200
0.B

1
2
3

J88
2x3

USB_3.3V BLUE

U_RTS
U_RXD B

B2S J64

4
5
6

1K
1K
1K

C19
0.1uF

1
2
3 CON6
4
5
6

R113
R114
R115

5
2

C1+

C2-

C1-

V+

MAX232
C18
0.1uF

1
2
3
U_RTS
USB_3.3V BLUE 4
5
U_RXD B
6
7
0.B
8
9
10
11
U_CTS
12
13
14
U_TXD B

BLUE_TOOTH_3.3V

0.B

KHOI: BLUETOOTH

C15
0.1uF

RS232

V-

C17
0.1uF

TXD
DTR_N
RTS_N
VDD_232
RXD
RI_N
GND
NC
DSR_N
DCD_N
CTS_N
SHTD_N
EE_CLK
EE_DATA

C85
33p
Y9

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

OSC2
OSC1
PLL_TEST
GND_A
NC2
GP1
GP0
GND2
VDD_5
NC1
GND1
V0_V3
DM
DP

12MHz

VCOM_3.3V

BLUE_TOOTH_3.3V
R76
10K

0.B

USB_3.3V BLUE

R53

0.1uF

13
8

47R

6
5

0.01v

14
7

R52
280R

R49
47R

0.01v

4
C14
0.1uF

RS232

C84
33p

4N35_PC900V
1

6
5

280R

U31

4N35_PC900V

R118
1.5K

0.B
USB_3.3V BLUE

27R

U3
J68

R1OUT
R2OUT

T1OUT
T2OUT

T1IN
T2IN

C2+

C1+

C2-

C1-

V+

RESET_lmx9838

0.B

0.B
USB_5.0V BLUE

R1IN
R2IN

C13
0.1uF

SW 7

J55
USB_5.0V BLUE
1
R119
2
R80
3
27R
0.B
4

V-

12
9

USB_3.3V
U_RXD

1
2

COM_RX

11
10

COM_TX

O_USB
CON2

1
C11
0.1uF

3
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TXD
DTR_N
RTS_N
VDD_232
RXD
RI_N
GND
NC
DSR_N
DCD_N
CTS_N
SHTD_N
EE_CLK
EE_DATA

OSC2
OSC1
PLL_TEST
GND_A
NC2
GP1
GP0
GND2
VDD_5
NC1
GND1
V0_V3
DM
DP

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

12MHz

0.B

J87

R93

D16

500

LED

R112
1.5K

UART to USB

USB_5.0V
R77
O_USB

0.01v

1
2
3
4
USB_host

1 J67
2
3
4
5

J62

1
2

J33
Pin Lion 3.7V

MCU_GPS_RXDA
GPS_TXA

Vout = Vref*(1 + R2/R1)

NGUON_COM

C36
100uF
GSM_CONECTOR

9
8
7
6
5
4
3
2
1

MCU_GSM_RXD
TXD_GSM
RTS
CTS
DTR
DCD
RI
DBG_RXD
DBG_TXD

104

J57
RESET_SIM
GPS_TXA
GPS_RXA
GPS_TXB
GPS_RXB

CONECTOR_NGUON

J61

1
2
3
4
5

J39

SIM_4.0V
SIM_3.3V
RESET_SIM

2
1

C31

C35

100uF

104

D6

1
2 VCHG
TEMP-BAT
NETLIGHT
BUZZER
STATUS

MCU_GPS_RXDB

R98

R24

270

NETLIGHT R25

STATUS

470

R21 470

BUZZER
R26 10K

R23 470

0.SIM

0
1
5
C41
680uF

J54

5.0 V / 3.0 A

VIN

FB
OUT

1
D15 3.3uH
2N5824

ON/OFF

LM2576/TO

R60
1.5K

SIM_3.3V

1
2

C42
680uF

R48
1.5K

J38
RXD_GSM

R61
1.5K

R50
1.5K

SIM_3.3V
MIC1N
MIC1P
SPK1N
SPK1P
0.SIM

1
2
3
4
5
6

SIM Card
SIM_VDD
SIM_RST
SIM_CLK

1
2
3
4

VDD
RST
CLK
NC

GND
VPP
DATA
NC

5
6
7
8

J85

R65

0.SIM

J71

1
2
3
4
5

4.0 V
3.3 V
RESET

5.0 V

B2S

3.3 V 1

500

D20
LED

U37

SIM_DATA
D10
LED

JUMP NGUON

U34

J11

1 J82
2
3
4
5

5.0 V
3.3 V
RESET

R101
500

0.SIM

JUMP NGUON

J84

L2

MCU_GSM_RXD

R66
0R

1 J81
2
3
4
5

5.0 V
3.3 V
RESET

NGUON_SIM

U36

3
2
1

0.SIM

MCU_GPS_RXDA

C40 RESISTOR
680uF

JUMP NGUON

C46
B2S

C44

VOUT

VIN
ADJ

3
1

C45
C43

LT1117-2.85/DD

100nF

100nF

10uF

Title
<Title>

10uF

MIC
0.SIM

0.SIM

0.SIM

0
500

D14 3.3uH
2N5824

D13
LED

jack nguon

Q10
C1815

R22 10K
0.SIM

R97

0.SIM

1 J70
2
3
4
5

5.0 V
3.3 V
RESET

R94
500

L1

LM2576/TO

Q6
C1815

Q7
C1815

R59
1.5K

ON/OFF

C39
680uF

BUZZER

1N4001
D8

270
GPS_RXB

FB
OUT

R51
1.5K
0.SIM

DBG_RXD
DBG_TXD
0.SIM
MIC1P
MIC1N

VIN

0.SIM

D17

SIM_4.0V

BT4
PIN CMOS 3V

4.0 V

LS1
R27

NGUON GPS
NGUON DU TRU

R96
RESISTOR
B2S

U35

NETLIGHT

GPS_RXA
0.SIM

SIM_3.3V

GND

VRTC
PW RKEY
SIM_PRES
SIM_VDD
SIM_RST
SIM_DATA
0.SIM
SW 4 0.SIM
SIM_CLK
DCD
DTR
RXD_GSM
TXD_GSM
RTS
CTS
RI
0.SIM
SPK1P
SPK1N
C33

J58

O_USB

J83

D7
STATUS
SIM_3.3V

MCU_GPS_RXDB
GPS_TXB

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

GND

J63

1
2

GND
VBAT
GND
VBAT
GND
VBAT
SIM548C
GND
VBAT
ADC0
VCHG
VRTC
VCHG
PWRKEY
TEMP-BAT
SIM-PRESENCE
NETLIGHT
SIM-VDD
BUZZER
SIM-RST
STATUS
SIM-DATA
GPIO-1
SIM-CLK
DISP-CS
DCD
DISP-CLK
DTR
DISP-DAT
RXD
DISP-D/C
TXD
DISP-RST
RTS
GPIO-0
CTS
DBG-RXD
RI
DBG-TXD
AGND
AGND
SPK1P
MIC1P
SPK1N
MIC1N
SPK2P
MIC2P
SPK2N
MIC2N
GPS_M-RST
GPS_BOOTSEL
GPS_TXA
GPS_TIMEMARK
GPS_RXA
GPS_WAKEUP
GPS_TXB
GPS_VCC_RF
GPS_RXB
GPS_VANT
GPS_VRTC
GPS_VCC

GPS_CONECTOR_B

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

LED

SIM_4.0V

1
2
3

SIM_4.0V

D18

500

Vref = 1.23 V

SIM_3.3V
U11
0.SIM

R99
USB_5.0V

0.01v

PL2303_HX

GPS_CONECTOR_A

1
2

U_TXD
U_RXD

R78
27R

VCOM_5.0V
VCOM_3.3V

VCOM_5.0V

NGUON_USB

USB_3.3V

O_USB
USB_3.3V

PL2303_HX

0.01v

USB_host

O_USB

J52
C12
0.1uF

MAX232

KHOI : GIAO TIEP 1 COM

1 J65
2
3
4
5

USB_5.0V
USB_3.3V

O_USB
C55
20p

O_USB

O_USB
USB_5.0V

27R

C53
104

RESET

Y7

U49
U_TXD

U30

1
6
2
7
3
8
4
9
5

C56
20p

C16
0.01v
R54

P2

0.B

U52

BLUE_TOOTH_3.3V

11
10

T1IN
T2IN

C2+

16

C51
2.2uF

R69
200 R70
200 R71
200

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

C48
12p

C50
100n

10
11

3
4
17
18
24
29
30
31
32

C47
12p

OP3
OP4/PG4
OP5

32K+
32K-

1
5

32.768 KHz

RXD
TXD
RTS
CTS

XOSCEN
RESET

27
28

Y6

VCC
VCCIO

15

20
21
22
23

C49
100n

LMX9838

VCORE
MVCC

VCOM_5.0V

VCC

16

1
U38

9
6

12
9

VCC

J96
BLUE_TOOTH_3.3V

GND

GIAO TIEP USART THUC HIEN CHUC NANG USB

5
9
4
8
3
7
2
6
1

0.B
U5

R1OUT
R2OUT

GND

USB_5.0V BLUE

0.1uF
13
8 R1IN
R2IN
14
7 T1OUT
T2OUT

15

0.B

U_TXD B
U_CTS

Size
A1

LED

Date:
5

Document Number
<Doc>
Monday, July 30, 2012
1

Rev
<RevCode>
Sheet

of