Sie sind auf Seite 1von 1

6 2008 Ѩÿ 9 »¢-Æþ-

infomadhyamam@gmail.com
¤Ýë¡Š - ® þ--´©¬
›¢-¹þ
¤Ýë¡Š
- ® ›¢û-Ä¢-´¡¬
²-ñ¢-Þð
- ¬
… ù©·©ˆ¡ñ›©¬ ó¡ð›´¡ñ›©¬ Ä¡±»Ä©
¾ ±²ö¢Ú£ˆñà ¤ò¡ˆÄ¡Ã¤òë¡ ¤Ýë¡Š©ˆþ. ²
3
±»¡š¢²ñ©¬ ±²ö¡šˆñ©Ä¢òë¡· ‚ª ›ó Ä¡š«Ä¬ ¤ò¡ˆ
·® ¥²¡»©ó¢ò©¬ Äòð¡ø¢ˆþ´¢Ðð¢ý ó¢¤ôõ¢Á©¬ ±²Þ©ñ ±²
Þ¡ñ¬ ¤›Ð¢óñ©É©. ›¢¹ø©¥Ð ö§Â¬ ™¢›²±»¬, Å¥òëÆ¢ý Ä¡Šö¢ü ¤Ýë¡-Š® ›¢û-Ä¡-ì
²©-¤ñ¡-Š-Ä¢-´©-É©-
»¥Éð¡Ã® ¤Ýë¡Š©ˆþ. ‘Åó›óü ±²ö¡š›¬’ …É® Þ©ñ©´¢²
úð¡¬. ¤ˆñø¡ ¤Ýë¡Š® Å´¡™Ä¢ð©¥Ð𩬠Ä×® ¤Ýë¡ŠûÄ¡ñ©¥Ð
𩬠¤±²ñÃð¡ý ö¢×¢öÿ ¤ÑûÃò¢ö·¢¥üú Ä
òð¡ø¬ ¥óÝ® ²¡»ð¢¤ò´® ‚´¡ò·® ‡¤¸¥ú

¿-™«¡-¼-ñ¢
¤¶û …·©É©Ù®. ²©»¢ð ¤Ýë¡ŠûÄ¡¥ñ
ƒ¤Àô¢Á¡Ã® ‚ª ²¬ˆ®»¢. Ä¢ˆÁ Äò
ð¡ø¬ ¤Ýë¡ Š©ˆ¥ø ó¡ð› (ˆù¢È ò´¬ »©ÐûÁ)
´¡û´¡ð¢ ²ñ¢Þ𥶠›¢¹ø©¥Ð ¤Ýë¡Š® ›¢ûÄ¢´©É»¢›© Ä©Ø®
Щ·©É©. Å»¢›® ›ýˆ¡›©¤™ô¢´©É ¤²ñ® »£ñ©Ä¡›¢
´©ˆ. Þ¢òû óø¥ñ ¿ˆûõˆÄ¡ð ¤²ñ® ƒ²
¤ð¡Š¢´©É»¡ð¢ ˆ¡Ã©É©. ˆ©ú¢È¢
‡¡ÿ¥¥òü, ¥ˆ¡Ðˆñ ²©ñ¡Ã¬, ¤Ýë¡Š©Ÿ¨Ä¢,
óñ^»òóñ, ˆÙˆô›¢, Ÿ¨»ˆ¡ò´©ø¢û, ¿
ð©ñ¡¤ñ¡Š«¬, ö¨ñ«Š¡ð±»¢, ¤ˆ¡û´úö®
‡¡ÿ¥¥òü »©Ð¹¢ðó ƒ™¡÷ñì. Þ¢òû »
¹ø©¥Ð ¤²ñ© »¥É ¤Ýë¡Š¢›©¬ ƒ²¤ð¡Š¢´©
¤² ñ® ö¨Þ¢¶¢´©É»©¤²¡¥ò ¤Ýë¡Š¡ñ¬Ÿ¬ (¤Ýë¡Š¢¥ò ó¢ ó¡ð¢ ƒðûÉ©óñ¡ú©¾ ¤Þ¡™«·¢¥üú ¥¥ôò¢ð¢ò¡Ã® ÅÕ¡¬ É©. ‚¹¥› »¨ò¢ˆ¡ ›¡Ä¤Ä¡ (ƒ™¡: ó¢ô¡òÄ›
™«¡ñ¬Ÿ¬!) ˆ©ú¢´©Éóû´©¾ ‡ñ© öبûà úºúüö® ¤Ýë¡Š® Åš«¡ðÄ¡ð ‘Äòð¡ø¬ ¤Ýë¡Š©ˆþ ^ ‡ñ© ²ñ¢Þð¥¶Ð©·ý’ ö®ˆü, †ú›¡Ðü, ö©, ˆ©ú©Ä¡ü, ‚Õ¢¥¶Ãå®,
¤²Ñ¡Ã® ™©¥¥Ýð¢ý ¤Ñ¡ò¢¥Þà©É ²Âø¬ ö§¤™ô¢ õ¢Ý©ó¢ …É ¤²Ñ® Þ¢¸¥¶Ð©·¢ð¢ñ¢´©É»®. ó¡ð›´¡ñ©Ä¡ð¢ …ø© ‚´¤ö¡¸, űŠÑü) ð˜¡û˜ ¤²¤ñ¡ (ƒ™¡:
¥üú www.bloghelpline.blogspot.com …É ¤Ýë¡Š®. ‚üúû¥›×¢ý ¶·¢ý ö¬ó™¢´¡›¡ð¢ ‘FAQ’ …É ô£ûõˆ·¢ý ²»¢ó¡ ¥ˆ.²¢. ö©ˆ©Ä¡ñü ÅÕñ´Ù¢, ñ¡Ñ® ›£¸¢ð
Äòð¡ø·¢›©¬ ¤Ýë¡Š¢¬Š¢›©¬ ‡ñ© ¥Þú¢ð ö÷¡ð÷ö®»¬ … 𢠤ޡ™¢´¡ú©¾ ¤Þ¡™«¹þ ‚É® Ä¢´ ¥óÝ®¥¥öשˆø©¬ ƒ ·®, õ¢Ñ© Åòˆ®ö®) ƒ²¤ð¡Š¢´¡ó©É»¡Ã®.
É Ä©‰ó©ñ¤ð¡¥Ð ¿ñ¬Ÿ¢´©É ¤Ýë¡Š¢ý ¿¥ˆ 24 Åš«¡ð ²¤ð¡Š¢´©É©Ù®. ó¢ó¢š Åš«¡ð¹ø¢ò¡ð¢ 𨛢¤ˆ¡°®, Ä ‚·ñ¬ ˆ¡ñ«¹þ »£ñ©Ä¡›¢Á©ˆù¢È¡ý ²¢
¹ø©Ù®. ‡É¡¬ Åš«¡ð·¢ý ˆØ«¨¸ú¢ý Äòð¡ø¬ ó¡ð¢´¡¬ òð¡ø¬ ±Ð¡üö®ò¢×¤úõü, Äòð¡ø¬ ó¢´£²£°¢ð, …°¢×® ¥Þ ¥É ¤Ýë¡Š® ›¢ûÄ¡Ãó©Ä¡ð¢ Ä©¤É¡¸©¤²¡ó¡¬.
…É ¿™«²¡~¬ ‚¬Šë£õ¢¥üú𩬠ö®±ˆ£ü¤õ¡¸® Þ¢±»¹ø©¥Ð à©¥»¹¥›, Þ¢±»¹þ ˆ¨¸¢¤Áû´©É¥»¹¥›, ÷¢×®ˆªÙû www.blogger.com …É® ›¢¹ø©¥Ð ±Ýªö
𩬠ö÷¡ð¤·¡¥Ð ó¢ô™£ˆñ¢Á¢ñ¢´©É©. ‚ª ¤²Ñ¢ý ó¢óñ …¹¥› ƒþ¥¶Ð©·¡¬ …É¢¹¥› ¤Ýë¡Š¢¥› ²×¢ Åú¢¤ð ú¢ý ¥¥Ð²® ¥Þà©É¤»¡¥Ð ±²»«¼Ä¡ˆ©É ö®
à ²¡~·¢›¡ð¢ ‚¬Šë£õ® Ÿ¡õ ƒ²¤ð¡Š¢Á»® ›¢òó¢ý ˆØ«¨¸ Ù¥»ò롬 Ä¢ˆÁ ñ¨²ˆý²›¤ð¡¥Ð …ù©»¢ð¢¸©Ù®. ‘²¡Ð¡¬ ² ±ˆ£›¢ý Create a new blog ¥»ñ¥ÈЩ·® Ī
ú¢ý Äòð¡ø¬ 𨛢¤ˆ¡°® ‚òë¡·ó¥ñ ƒ¤Àô¢Á¡Ã®. òø¢»ó©¬ ú𡬒 …É Åš«¡ð¬ ¤Ýë¡Š¢¥ò ‡¡°¢¤ð¡ ö¡š«»ˆþ ²Æ© ö® ˆë¢ˆ® ¥Þੈ. »©ÐûÉ® òŸ¢´©É ¤º¡ú
ö©ŠÄó©Ä¡ð Ÿ¡õ»¥Éð¡Ã® ö¡¤Æ»¢ˆ »¢ˆó¢¥›¡¶¬ ‚ª ¥ó´©É©. Åš«¡ð¬ 24ý ‘¤Ýë¡Š® ¥÷ý²®¥¥òü‘ ¤²¡¥òð© ·¢ý ›¢¹ø©¥Ð ‚^¥Äð¢ý ó¢ò¡öó©¬ ²¡ö®
¤Ýë¡Š¢¥› ó«»«ö®»Ä¡´©É»®. ‡ñ© ó¡´® …É Ä©ü¥Ä¡ù¢¤ð¡ ¾ ‚»ñ ö÷¡ð ¤Ýë¡Š® ¤²Ñ©ˆø©¥Ð ò¢Æ©¬ ›ýˆ¢ ó¢óñ ¤óû°©¬ ›ýˆ©ˆ. ‘°¢ö®¤²ë ¥›ð¢¬’ …É ¤ˆ¡
¥Ð ¤Ýë¡Šû »¥É …ù©»¢ð¢ñ¢´©É»® ¤›¡´©ˆ. ‘ˆØ«¨¸ú¢ý Ä ¹þ öØ©õ®ÐÄ¡´¢ð¢ñ¢´©É©. ø·¢ý ›¢¹þ Åú¢ð¥¶Ð¡ü ¿±Š÷¢´©É
òð¡ø Ÿ¡õ ó«»«ö®»Ä¡ð ˆ¡ñ«¹þ´® ƒ²¤ð¡Š¢´¡ü »¡ý ¤²ñ® ›ýˆ©ˆ. ‚»® ö§Â¬ ¤²¤ñ¡ »¨ò¢ˆ¡ ›¡
²ñ«¥¶Ð©ó¥ñ ƒ¤Àô¢Á¡Ã® ‚ª ¤Ýë¡Š¢¥ò ¤²¡ö®×©þ. ±²¤»« Ĥġ ¿ó¡¬. ¤²ñ® Äòð¡ø·¢ò©¬ ‚¬Šë£õ¢ò©¬
ˆ¢Á® ˆØ«¨¸û ƒ²¤ð¡Š¢´©É»¢ý ű»´® ²ñ¢Þ𬠂òë¡· ó¢.¥ˆ. ¿-™û-ô®- …ù©»¡ó©É»¡Ã®. word verification ¤ˆ¡ø
óû´©¬ ‚ª Ä¡š«Ä·¢ý »©Ð´´¡ñ©Ä¡ðóû´¡ð¢ ...’. ²»¢ www.blogbhoomi.blogspot.com ·¢ý Å»¢¥üú Ä©ˆø¢ý ó¢ˆòġ𢠅ù©»¢
ð żñ¹þ ¥¥Ð²® ¥Þੈ. acceptance of
terms …É ¤ˆ¡ø·¢ý Тˆ® ‚¸ ¤ôõ¬ continue
óö¡É¢š«·¢›©¾ ö¡š«»ˆþ, …ˆ®¤ö¡ óü¤ô‰ñ¹ø¢¤ò´© ›ð¢´©É ò¢Æ© ݸÿ ÅÄû·©ˆ. »©ÐûÉ® ±²»«¼Ä¡ˆ©É
ݤð¡øÑ¢, ƒ²¤ð¡Š¢Á© »£ûÉ©¤²¡ˆ¡ó©É ˆø¡Ã®. ƒ¾Ð´·¢¥üú𩬠Ż¢¥ü ¤²Ñ¢ý ¤Ýë¡Š¢›® ›ýˆ¡›©¤™ô¢´©É ¤²ñ® Ä
»©¬ Åòë¡·»©Ä¡ð ƒªûÑ/ó¢Ÿó ¤±ö¡»öæ© ú Åó»ñ÷¢¥üú𩬠ˆ¡ñ«·¢ý òð¡ø·¢ý ¥¥Ð²® ¥Þੈ. ÅЩ· ¤ˆ¡ø
ˆþ, ö®¤²¡ûЮö®..... …É¢¹¥› ¥¥ó󢚫 ‚ª ¥óÝ®¥¥ö×¢¤›¡ø¬ Ä¢ˆó© ²©òû ·¢ý ¤Ýë¡Š¢¥üú ó¢ò¡ö¬ (URL) ›ýˆ©ˆ. Ä
¤Äú¢ð ‡¸›óš¢ ó¢õð¹þ ÞûÁ ¥Þà©É©. ·©É ¥¥öשˆþ ¥¥öÝû¤ò¡ˆ·® סñ©¬ ‚ª ó¢ò¡ö¬ ‚»¢›ˆ¬ …Щ·¢¸¢¥òëÉ®
‚ª ¥¥ö×¢¥üú †×ó©¬ ¿ˆûõˆÄ¡ð ‹ Ų¨ûóġî. ƒú¶©óñ©·¡ý check availability …É Ý¸
Ј¬ ›¡õ›ý Ñ¢¤ð¡±Šº¢ˆ® Ä¡Šö¢¥› ¤ò¡ âý ˆë¢ˆ® ¥Þੈ. ›¢¹þ ›ýˆ¢ð ó¢ò¡ö¬
ˆ±²ôö®»Ä¡´©É»¢ý Ä©‰« ²Æ©ó÷¢Á ú-ð¢-ö®-ò Äû-ð¬ òŸ«Ä¥òëÆ¢ý ƒÞ¢»Ä¡ð ĥסɮ ¥»ñ¥ÈЩ
´¡ü ‚ó¢¥Ð öªˆñ«Ä©Ù®.
Å»¢Ä¤›¡÷ñ¹ø¡ð ¤º¡¤¸¡±Š¡º©ˆø©¥Ð raizlamaryam@hotmail.com
sh-_v »©ÐûÉ® ›¢¹ø©¥Ð ¤Ýë¡Š¢›® Å›©¤ð¡Ñ«
Ä¡ð template ¥»ñ¥ÈЩ·® continue ݸÿ
Iu-Xp-Iß
- ƒ
- - ‚ü-¤º¡ ˆ§¢-ö® ˆë¢ˆ® ¥Þੈ. ‚¤»¡¥Ð ›¢¹þ ‡ñ© ¤Ýë¡Š©ÐÄ
ð¡ð¢ Ä¡ú¢. ‚›¢ ¿óô«¬ ¤Ýë¡Š¢¤ò´® Ä¡×û
›¡ õ›ý Ñ¢¤ð¡±Šº¢ˆ® Þ¡›ò¢¥›¤ð¡ 1. ¥Ä¡¥¥Ýý ‚üúû¥›×® °¢¥¥óö©ˆþ´¡ ¤²¡ö®×® ¥Þàò¡Ã®. Start posting …É Ý¸
Åóñ©¥Ð Ä¡Šö¢¥›¤ð¡ ‚´¡ò·® ¿ñ©¬ ð¢ 2008ý ‚üúý ²©ú·¢ú´¢ð †×ó©¬ Ã¢ý Īö® ˆë¢ˆ® ¥Þà©É¤»¡¥Ð ‚»¢›©¾ ¤²
¿û´©¬ ²ñ¢Þð¥¶Ð©¤·Ù ˆ¡ñ«Ä©¥Ù ¥Þú¢ð ¤±²¡ööû? Ñ® ±²»«¼¥¶Ð©É©. ‚ó¢¥Ð Ä¡×û ¥¥Ð²® ¥Þ
É© ¤»¡É©É¢òë. ű»´© Ñ›±²¢ð¹ø¡Ã® 2. Īö¢¥üú𩬠¤º¡Ã¢¥üú𩬠ƒ²¤ð¡Š¬ ੈ¤ð¡ Å»¥òëÆ¢ý ¤›ñ¤· ˆØ«¨¸ú¢ý »
¿š¢ˆ¡ñ¢ˆ»´©¬ ¥±²¡ºõ›ò¢ö·¢›©¬ ˆ¡ù®Þ ¥ó´©É ö¬ó¢š¡›¬? ð¡ú¡´¢ð Ä¡×ú¢¥üú ¤ˆ¡¶¢ ¤²ö®×® ¥Þੈ
¤²ñ©¤ˆ¸ Åóñ©¥Ð º£Áú©ˆþ. …É¡ý ‚ 3. …×ó©¬ ¥Þú©»©¬ Ÿ¡ñ¬ ˆ©úÈ»©Ä¡ð Ý¡ ¤ð¡ ¿ó¡¬. ‚ª ñ£»¢ð¢ý Þ¢±»¹ø©¬ ó£°¢
ó ñÙ¢ý›¢É©Ä©¾ ó¢óñ¹þ´© ²©ú¥Ä ×ú¢ Þ¡ûÑû? ¤ð¡ ˆë¢¶©ˆø©¬ ¤Ýë¡Š¢ò©þ¥¶Ð©·¡ó©É»¡
…±»¤ð¡ ˆ¨Ð©»ý ó¢Ÿó¹þ Åóñ©¥Ð ¥ó 4. »Ä¢ù®›¡Ð® öû´¡ú¢¥üú ¥….Т ™¢›Ä¡ð °¢ î. Å»¢›©¤ôõ¬ Publish …É Ý¸Ã¢ý ˆë¢ˆ®
Ý®¥¥ö×¢ý›¢É© òŸ«Ä¡¥ÃÉ® ›¢¹þ´ú¢ ö¬Ýû 22 †»® ô¡ö®±»Ñ®Ç¥› Å›©¤Ä¡ ¥Þð®»¡ý ›¢¹ø©¥Ð ¤Ýë¡Š¢¥ò ¿™« ¤²¡ö®
ð¡¤Ä¡. Å›©ó¡Þˆû †»© »ñ·¢ý¥²¸ó ™¢´¡›©¾»¡Ã®? ƒ-·-ñ¬ ×® ±²ö¢Ú£ˆñ¢Á© ˆù¢È©. ›¢¹ø©¥Ð Ä¡×û ±²
ñ¡ð¡ò©¬ Åóû¥´ò롬 ¤óÙ …¥ÂÆ¢ò© 5. ¥Ä¡¥¥Ýý ¥÷ý·® ¥ˆðû Ä¡¤›Ñ®¥Äü ö¢Ú£ˆñ¢´¡ü ²±»¡š¢²ñ©¥Ð¤ð¡ ²±» Ä©»
1. ¿×¬ ¤±²¡ööû ò¡ø¢ð©¥Ð¤ð¡ Å›©ó¡™¬ ¿óô«Ä¢òë. ¤ò‰
¥Ä¡¥´ ‚ª ¥¥ö×¢ý ˆ¡Ã©¬. ö¡÷ö¢ˆ ú¢›® ƒ²ˆñ¢´©É»©¬ óñ©¬ˆ¡ò¹ø¢ý ó¢ 2. ö®¥¥ˆ²® Īö®
²ñ«¤ó¼Ã¹þ, ĦŠ¹ø©¬ ±²ˆ¦»¢ð©¬, Þ ²ëóˆñÄ¡ð ²ò ġ׹þ´©¬ »©Ð´¬ ˆ© ˆ›©¬ ±²ö¡šˆ›©¬ ²±»¡š¢²ñ©¬ Åó›óü
ñ¢±»ó©¬ ö¬ö®ˆ¡ñó©¬, ±ô¤ÚðÄ¡ð ö¬Ÿó 3. Free Loader »¥É. Å»«¡óô«¬ ¤óÙ ¥ö×¢¬Š©ˆþ …
ú¢´©¥ÄÉ® ±²»£¼¢´©É»©Ä¡ð ›¨»› 4. ±ô£›¢ó¡ö ñ¡Ä¡›©Ñü
¹þ …É¢óð©Ä¡ð¢ Ý›®š¥¶¸ º£Áú©ˆþ, ö¡¤Æ»¢ˆ 󢙫? ¹¥› ›ýˆ¡¥ÄÉ® ‘ö÷𡱻¢ˆü’ …É ¤Ýë¡
5. Body Area Network (BAN) Šû ó¢ô™£ˆñ¢´©É©Ù®. http://ningalkkai.
ˆ©¸¢ˆþ´® Ä¡±»Ä©¾ ‚üúú¡ˆ®Ð£ó® º£Áú© 6. ¿™«¥· ¥Ä¡¥¥Ýý öûóˆò¡ô¡ò †
ˆþ, Ÿ¨²Ð¹þ »©Ð¹¢ðó Åóð¢ý Þ¢ò»© 6. Ѷ¡ü blogspot.com/2007/11/blogpost_6709.html …É ò¢
»® ñ¡Ñ«·® ›¢òó¢ý óÉ©? 7. ŤÄñ¢´ð¢¥ò Īٮ ó«¨ ›Šñ¬
Ä¡±»¬. ¥¥ö×¢¥ò Ä¡Šö¢ü 󢟡Š·¢ý ˆ 7. Å»¢±²ôö®» ‚üúû¥›×® ö®˜¡²›Ä¡ð Š¨ Æ® ¤›¡´©ˆ. ‘ó´¡ñ¢Äõ®Ð’ …É ¤Ýë¡Šú©¬
8. Ä¡ð http://howtostartamalayalamblog.blogspot.com/
ðú¢´ù¢È¡ý Ä©‰« Ä¡Šö¢›© ²©ú¥Ä Ad Š¢ø¢¥üú ¿ö®˜¡›¬ …ó¢¥Ð?
venture Magazine, Traveler Magazine, Kids 9. ÷›©Ä¡ü 2006/07/blogpost.html …É ò¢Æ¢ò¨¥Ð ‚¤» ˆ¡
8. †ò¢ð¡ö® ö¢ö®×¬ö® ¤ˆ¡û²¤úõü ó¢ˆ 10. ¤Äµ¤ðú¢ð»©¬ ¿óô«¡›©öñ
Magazine, NG Explorer Magazine …É¢ó¥ð ö¢¶¢¥ÁЩ· ¥¥÷^…ü°® 3D ¤Ä¡°ò¢¬ ñ«¹þ ó¢óñ¢´©É©. (ÅЩ· ò´·¢ý Å
ì óù¹©É»©Ä¡ð ö®¥²õý ‚ óö¡›¢´©¬)
´©ú¢Á©¾ †×ó©¬ ²©»¢ð ó¢óñ¹ø©¬ ²ù Š® ¤ö¡º®×®¥óðû ²¡¤´Ñ®?
𠤈¡¶¢ˆþ ¥»ñÈ©²¢Ð¢´¡ü ¿û¥¥´ ºˆ®Ð® ó£°¢¤ð¡ ¤ˆ¡¬¤²¡ö¢õü.
9. ±²ôö®» ¿›¢¤Äõü ±Š¨¶¡ð ‘ö÷¡ú¡’ ²©ú
ó©ˆø©¬ òŸ«Ä¡Ã®. ›¢òó¢ò©¾ …òë¡ ¤º¡û ·¢ú´¢ð ¿™«¥· ¿›¢¤Ä×°® ö¢›¢Ä?
ġשˆø¢ò©¬ ˆ¢¸©É Åóñ©¥Ð ±²ö¢Ú£ˆñà 10. ‘󡈮ö®’ ¤ö¡º®×¥
® óðû …¢›©²¤ð¡Š¢ ö-Ø¡-: Ñ-ò£ý ¥¥ó-ñ-¤Æ¡-Ю- »ð¡ú¡´¢ð»®:
¹þ ö¡š¡ñà ô¡ö®±» ó¡û·ˆþ Ä©»ý ´©É©? tvjaleel@gmail.com ¤ˆ-ñ-ø ¤Ýë¡-Š® Å-´¡-™-Ä¢
²ñ¢ö®˜¢»¢ ö¬ñ¼Ã¬, Ÿ¨Ä¢´© ²©ú¥Ä ¥¥Ñ keralablogacadamy@gmail.com