Sie sind auf Seite 1von 1

Ngoba uNkulunkulu wa wu tanda unhlaba kangaka, ngangoba wa pa ngeNdodana yake ayizalayo e yodwa, ukuba bonke abakaolwa iyo ba nga

bubi, ba be nokupila okumiyo njalo.