Sie sind auf Seite 1von 343
filozotska fF] bbioteka Ure bite BRANKO BOSNJAK, MILAN KANGRGA GAJO PETROVIC, PREDRAG VRANICKI Tadaje TRO »Naprijede Generali dieektor ANTUN ZVAN Glevai uredaile MILAN MIRIC MARTIN HEIDEGGER BITAK I VRIJEME Provo + wiemalloge HRYOJE SARINIC Uvod u »Sein snd Zeite GAJO PBTROVIC sepeled ZAGREB, 1985 Nar eriinala SEIN UND ZEIT Martin Heidegger Funfichate, an Hand der Getamtausgabe dutchgesehene Auflage sit den Randbemerkungen aus dem Handeremplar des Awtore jim Ashang Qa Nene Veg Ting 1979 SADRZAJ Gajo Petrovié: Uvod u »Sein und Zeite . . . XII Dobrito Aranitovié: Heidegger u Jugoslaviji (ibliografija 1937—1984) Wwod Ekspozicija pitanja 0 smislu hitka Prvo poglavije [NU2NOST, STRUKTURA I PRVENSTVO ‘DITANIA 0 BITKU § 1. Nutnost izrtitog postavijanja pitanja o bitka § 2. Formalna struktura pitanja o bitku . § 3. Ontolotko prvenstvo pitanja o bitku . § 4. Ontigko prvenstvo pitanja o bitku Drugo poslavije DVOSTRUKA ZADACA J OBRADI PITANTA 0 BITKU ‘METODA ISTRAZIVANIA 1 NJEGOV NACRT § 5. Ontofoska analitika tubitka kao oslobadanje horizonta za jednu interpretaciju smisla bitka $v. Zadaca destrukeije povijesti ontologije 7, Fenomenoloska metoda istrativanja . ‘A. Pojam fenomena . B.Pojam logosa . |. . Pred:pojam fenomenologije § 8. Nacrt rasprave cxxxV BBReeNeS Prvi dio. Interpretacija tubitka s obzirom na vremenost Weksplikacija yremena kag transcendentalnon iorizonta pitanja o bitku Prvi odsjetak PRIPREMNA FUNDAMENTALNA ANALIZA TUBITKA Prvo poslavije EKSPOZICUIA ZADACE PRIPREMNE. ANALIZE TUBITKA § 9. Tema analitike tubitka $10, Raxgranitenje analitike tubltka prema antrope- logili, psihologiji i biclogiji . . $11, Bgistenciaing analiuka 1 imerpretacja. prim tivnog bia, Potetkoce oko debivanj Jednos »prirodnog Pojma svijetac 56 Drugo poslavije BITAK-USVIETU UorcE KAO TEMELINO USTROSSTVO BITKA 512 Skea bitkawsvijetu ix orijentacie na ubitak kao tay 8 $13 Rgeemplifkacija ubitka na Jednom fundiranom modusu. Spomnavanje svijeta . 66 ‘Treée poglavije SVJETOVNOST SVIJETA $14. Ideja.svjetovnosti svijeta uopée - .. 0 A. Analiza okolnosvictovnosti i svjetovnosti wopée § 15. Bitak bida koje susrede u okolnom svijem . 75 § 16 Sukiainostokoing sete sa sito, koja se Javlja kod unutarsvjetskog biéa. a $17 Uputa 4 zak bebe ae § 18 Svehovitost i matajaost; svjetovnost svijeta § 19. Odredenje vsvijetae kao res extensa . . . 101 § 20, Temelji ontolotkog adredenja asvijetae . . 104 $21 Hermenowicka dikiija tarteiske entlogie vevijewe ss : ~ 107 C. Okotsko okolnog svijeta i prostornost tubitka § 22, Prostomost unutarsvjevski Priruénoga* 115 § 23 Prostormost bitkausvijem 2). |. 8 § 24. Prostornost tubitka i prostor . Do. Bs Cetvrto poglavije BITAK-USVIJETU KAO SUBITAK I SAMOBITAK. »SE- § 25, Polazitte egzistencijalnog pitanja o Tko tubitka . 130 $26, Swtubitak Drugih i svakidagaji subitak .. 133 §§ 21. Svakidainji samobitak i Se 7 ie Peto poglavije UBITAK KAO TAKAY § 28, Zadads tematske analize wbitka . 148 A. Bezistencijalna konstitueija Tu § 29, Tubitak kao suvstvovanje . - - 1 § 30. Strah kao jedan modus Euvstvovanja. |. < 159 § ML. Tubitak kao razumljenje . . 5 2 § 32 Razumljenje | inlaganje | 2 169 § 33. Iskaz kao dzvedenf modus izlaganja | |. | 175 § H Tubitak i govor, Jedk. = te + Se sje Ao Je tor upotriebio w eoriu kao ieee prema ‘one tp niga, urea Su Prijvada, radi prepednot f precizog Fac [evan fetta, spisne sve Potts Slovo (pre)