Sie sind auf Seite 1von 3

phn ng trong dung dch

Cu 1. Mt dung dch c cc ion sau : Ba2+ 0,1M ; Na+ 0,15M ; Al3+ 0,1M ; NO-3 0,25M v Cl- a M. Hy xc nh gi tr ca a ? A. 0,4M B. 0, 35M C. 0,3M D. 0,45M Cu 2. Trn dd NaOH 1M vi dd NaOH 0,1M theo t l th tch 1 : 3 thu c dd X. Xc nh nng mol/l ca NaOH trong dd X ? A. 0,3M B. 0,325M C. 0,35M D. 0,375M Cu 3. Cho m gam hh X gm Na v K vo nc thu c dd X c pH = 13 v th tch kh H2 bay ra l 2,24 lt. Vy th tch ca dd X l : A. 1,0 lt B. 1,25 lt p C. 1,45 lt D. 2,0 lt Cu 4. Trn dung dch H2SO4 0,05M v HNO3 0,1M theo t l th tch l 1 : 4 thu c dung dch X. Vy pH ca dung dch X l : A. pH = 1 B. pH = 1,5 C. pH = 2 D. pH = 3 Cu 5. Trn 100 ml dung dch cha H2SO4 0,1M v HNO3 0,3M vi 100 ml dung dch cha Ba(OH)2 0,3M v KOH 0,1M thu c dung dch X v kt ta Y. Cho qu tm vo dung dch Y, hin tng g xy ra ? A. qu tm chuyn sang B. qu tm chuyn sang xanh C. qu tm khng chuyn mu. D. qu tm mt mu. Cu 6.Trn 200ml HNO3 1M vi 300ml Ba(OH)2 0,5M thu c dd B. Thm vo 500 ml nc, hy cho bit pH ca dd thu c. A. pH = 1 B. pH = 12 C. pH =13 D. pH = 14 Cu 7. Cho cc dd : HCl, H2SO4 v CH3COOH c cng gi tr pH. S sp xp no ng vi gi tr nng mol/l ca cc dd? A. HCl < H2SO4 < CH3COOH B. H2SO4 < HCl < CH3COOH C. H2SO4 < CH3COOH < HCl D. CH3COOH< HCl< H2SO4 Cu 8. Cho cc dung dch : NH3, NaOH, Ba(OH)2 c cng nng mol/l v c cc gi tr pH l pH1, pH2 v pH3. S sp xp no ng? A. pH1< pH2 < pH3 B. pH1 < pH3< pH2 C. pH3< pH2 < pH1 D. pH3< pH1 < pH2 Cu 9. Dung dch HCl v dung dch CH3COOH c cng nng . Dung dch no c pH ln hn. A. HCl B. CH3COOH C. bng nhau; D. khng xc nh. Cu 10. Cho 2 dung dch HCl aM v H2SO4 aM v c cc gi tr pH l pH1 v pH2. Hy cho bit kt lun no sau y ng? A. pH1 < pH2 B. pH1 > pH2 C. pH1 = pH2 D. pH2 = 2pH1 . Cu 11. Trn 2 dung dch NaOH 1M vi dung dch HCl 1M thu c dung dch X. Hy cho bit mi trng ca dung dch X? A. axit B. baz C. trung tnh D. khng xc nh. Cu 12. Cho cc phn ng sau : CH3COOH + H2O (1) ; C6H5NH+3 + H2O (2) ; NH3 + H2O (3) ; C2H5O- + H2O (4) ; HCl + H2O (5) ; Na + H2O (6) ; PO3-4 + H2O (7). Hy cho bit nhng phn ng no, H 2O ng vai tr l cht axit ? A. (1) (2) (4) (6) B. (3) (4) (7) C. (2) (3) (4) (6) (7) D. (3) (5) (6) Cu 13. Tp hp nhng ion no sau c th ng vai tr l baz: A. Al3+, HS- , SO2-3, HPO2-4 B. HSO -4, Cl -, CH3COO -, PO3-4 C. SO2-4, HSO-4, NO-3, NH+4 D. CO223, PO 4 , OH 3, S Cu 14. Tp hp cc cht no sau y l cht lng tnh ? A. HSO-4, ZnO, Al(OH)3, NH4+ B. HCO-3, Zn(OH)2, Al2O3, H2O C. Fe(OH)2, HS-, H2PO-4, NH+4 + 2+ D. NO 3 , Na , Cl , Ba Cu 15. Cho cc ion sau: CO2-3, CH3COO-, HSO-4, Cl-, HCO-3. Hy cho bit nhng ion no c kh nng nhn proton (H+)? A. CO2-3, CH3COO-, HSO-4, Cl-, HCO-3. B. CO2-3, CH3COO-, HSO-4, HCO-3.
1

C. CO2-3, CH3COO-, HCO-3. D. CO2-3, CH3COO-. Cu 16. Cho t t 200 ml dung dch HCl 1,0M vo 200 ml dung dch cha NaHCO3 v Na2CO3 thu c 1,12lt CO2 (ktc). Xc nh nng mol/l ca Na2CO3 trong dung dch. A. 0,5M B. 1,25M C. 0,75M D. 1,5 M Cu 17. Sc V(lt) kh CO2 (ktc) vo 200 ml dung dch Na2CO3 1M thu c dung dch X cha 2 mui. Cho vi trong d vo dung dch X thu c 35 gam kt ta. Vy V bng : A. 2,24 lt B. V = 3,136 lt C. V = 2,8 lt D. V = 3,36 lt. Cu 18. Trn 100 ml dung dch AlCl3 1,0M vi 200 ml dung dch NaAlO2 1M thu c bao nhiu gam kt ta ? A. 20,8 gam B. 15,6 gam C. 23,4 gam D. 11,7gam Cu 19. Trn 100 ml dd NaOH 1M vi 100 ml dd H3PO4 0,4M thu c dd X. Hy cho bit thnh phn cc cht tan trong dd X ? A. NaOH v Na3PO4, B. Na3PO4 v H3PO4 d C. Na3PO4 v Na2HPO4 D. Na2HPO4 v NaH2PO4. Cu 20. Dy cc dung dch no pH>7 ? A. Na2CO3, Na3PO4, Na2SO4 B. Na3PO4, Na2S v CH3COONa C. NaH2PO4, Na2S v NaHSO3 D. NaHCO3, NaHSO4, Na2S. Cu 21. Dung dch no sau y c mi trng axit ? A. FeCl3, AlCl3, NaHSO4, NH4Cl v ClH3N-CH2COOH B. NH4HSO4, NaH2PO4, NaHSO3, NaHCO3, AgNO3. C. NaHSO4, CuCl2, FeCl2, BaCl2, ZnCl2 . D. FeCl3, NaAlO2, NH4Cl, NaHSO4 v FeCl2. Cu 22. Trn dd Na3PO4 c pH = 12 vi dd HCl c pH = 2 theo t l th tch 1: 1 thu c dd X. Hy cho bit dd X c mi trng g ? A. Mi trng trung tnh B. mi trng baz C. mi trng axit D. khng xc nh . Cu 23. Cho s sau : X + BaCl 2 NaCl + Y Hy cho bit dy cht no sau y c . th l X ? A. Na2SO4, NaHSO4, Na2CO3 B. Na3PO4, Na2S v Na2SO4. C. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. D. Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3. Cu 24. Trn V1 (lt) dung dch NaOH pH= 13 vi V2 (lt) dung dch HNO3 pH = 1. Xc nh t s V1/V2 pH ca dung dch thu c= 2. A. V1/V2 = 1/1 B. V1/V2 = 11/9 C. V1/V2 = 9/11 D. V1/V2 = 1/2 Cu 25. Trn 100 ml dung dch X cha Ba(OH)2 0,2M v NaOH 0,1M vi 100 ml dung dch Y cha H2SO4 v HCl 0,1M thu c dung dch Z v 2,33 gam kt ta. Xc nh pH ca dung dch Z. A. pH = 2 B. pH = 12 C. pH = 7 D. pH = 13. Cu 26. Dung dch X c cha Cl- 0,1 mol ; OH- 0,2 mol v Na+. Cho dung dch Y cha 0,35 mol Ag+ v NO-3 vo dung dch X. Tnh lng kt ta thu c ? A. 31,75 gam B. 30,375 gam C. 31,0625 gam D. 37,55 gam Cu 27. Cho m gam hn hp Al, Fe vo 300ml dung dch HCl 1M v H2SO4 0,5M thy thot ra 5,6 lt H2 (ktc). Tnh th tch dung dch NaOH 1M cn cho vo dung dch X thu c kt ta c khi lng ln nht ? A. 600 ml B. 500 ml C. 400 ml D. 300 ml Cu 28. Sc 4,48 lt CO2 vo 200 ml dung dch cha NaOH 1M v Ba(OH)2 0,6M thu c bao nhiu gam kt ta ? A. 39,4 gam B. 15,76 gam C. 23,64 gam D. 7,88 gam Cu 29. Cho cc kt lun sau : (1) mui axit l nhng cht m anion gc axit c kh nng cho proton. (2) mui m anion gc axit c cha H u l cc mui axit. (3) mui c kh nng cho proton u l mui axit. (4) mui axit khi tan vo nc to mi trng axit. Hy cho bit nhng kt lun no ng ?
2

A. (1) (2) (3) (4) B. (1) (2) (4) C. (1) (3) D. (1) Cu 30. Cho 0,1 mol Al v 0,1 mol Ba vo nc d thu c dung dch X. Cho 200 ml dung dch H2SO4 0,75M vo dung dch X thu c kt ta c khi lng l ? A. 23,3 gam B. 28,5 gam C. 31,1 gam D. 27,2 gam Cu 31. Cho 200 ml dd NaOH 2M vo 100 ml dung dch AlCl 3 thu c 7,8 gam kt ta. Vy nng mol/l ca AlCl3 trong dung dch l : A. 1M B. 1,15M C. 1,25M D. 1,4M Cu 32. Trn dung dch HNO3 1,5M v HCl 2,5M theo t l th tch 1 : 1 thu c dung dch X. Hy xc nh th tch ca dung dch NaOH 1M cn dng trung ho 100 ml dung dch X. A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml D. 400 ml Cu 33. X l mt oxit kim loi trong oxi chim 40% v khi lng. Tnh th tch dung dch H2SO4 1M cn dng ha tan va ht 10 gam oxit ? A. 100 ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml Cu 34. t 24,0 gam hn hp X gm Cu, Al, Fe trong khng kh thu c 40 gam hn hp cc oxit kim loi. Tnh th tch dung dch H2SO4 2M cn dng ha tan va ht 40 gam hn hp cc oxit ? A. 1 lt B. 500 ml C. 250 ml D. 125 ml Cu 35. Nhit phn hn hp m gam hn hp X gm Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 v Mg(OH)2 thy khi lng hn hp gim 18 gam. Tnh th tch dung dch HCl 1M cn dng ha tan ht m gam hn hp cc hiroxit ? A. 2 lt B. 1 lt C. 200 ml D. 100 ml Cu 36. Ha tan hon ton 0,1 mol FeS2 trong dd HNO3 c, nng thu c kh NO2 v dd c cha Fe3+, SO2-4. Tnh s mol HNO3 P ? A. 1,4 mol B. 1,5 mol C. 1,8 mol D. 2,1 mol