Sie sind auf Seite 1von 49

BOSANSKI JEZIK I KNJIEVNOST

OKTOBAR-NOVEMBAR 2012.

Mjesec oktobar-spomen na roenje nobelovca Ivu Andria

Ivo Andri
120. godinjica

Google viegradskim mostom obiljeio roenje Ive Andria


Ivo Andri roen je 9. listopada 1892. godine u Dolcu pokraj Travnika, a danas se u njegovu ast na poetnoj stranici Googlea nalazi most iz jednog od njegovih najpopularnijih djela

SADRAJ
GRAMATIKA I PRAVOPIS 1.Glagolski oblici prosti i sloeni 2. Infinitiv- neodreen glagolski oblik 3. Glagolski pridjev radni 4. Glagolski pridjev trpni 5. Zamjena glasa jat

SADRAJ
KNJIEVNOST
1. Pjesma o kerui- Sergej Jesenjin 2. Narodna usmena knjievnost 3. Hasanaginica epska narodna pjesma (balada)

SADRAJ
PISMENA VJEBA LEKTIRA

GRAMATIKA I PRAVOPIS

GLAGOLSKI OBLICI
Prosti glagolski oblici Glagolski oblici koji u svom sastavu imaju samo glavni glagol.
Primjer: Danas ponavljamo gramatiku. (ponavljamo= glavni glagol)

GLAGOLSKI OBLICI
Sloeni glagolski oblici Glagolski oblici koji u svom sastavu imaju glavni glagol i pomoni glagol.
Primjer: Danas u gledati dobru utakmicu. (u gledati = pomoni glagol + glavni glagol)

INFINITIV

Neodreen glagolski oblik: nema lica nema broja nema roda nema oznake vremena

INFINITIV
ZNAENJE - imenovanje glagolske radnje

INFINITIV
Glagoli u infinitivu imaju nastavke: - ti ili i (pjevati, trati, plesati, doi, poi, rei,...)

INFINITIV Infinitivna osnova


INFINITIVNA OSNOVA dobije se kad se glagolu u infinitivu odbaci nastavak ti: pjeva-ti, tra-ti, plesa-ti

INFINITIV Infinitivna osnova


Ako se infinitiv zavrava na i, glagol stavljamo u 1. lice jednine aorista (dooh, pooh, rekoh) i odbijemo nastavak oh. (do-oh, po-oh, rek-oh)

INFINITIV
SLUBA U REENICI Infinitiv slui za tvorbu budueg vremena (futura). Ja u ii na izlet.

INFINITIV
SLUBA Ne moe biti sam predikat u reenici. (Ja pjevati sutra. NE!)

INFINITIV
Mora imati dopunu u nekom linom glagolskom obliku. Slui kao dopuna nepotpunim glagolima. (Ja moram pjevati sutra.)

INFINITIV
SLUBA Sluba subjekta Pisati je dobro i zanimljivo.

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


ZNAENJE: Oznaava radnju subjekta (aktivnu radnju) Npr. Ja sam itao dobru knjigu.

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


Prost glagolski oblik (itao, pisao, pisala...) Bezlian glagolski oblik Ima samo oznaku roda i broja

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


TVORBA Infinitivna osnova + nastavci za rod i broj -o,-la,-lo -li,-le,-la

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


TVORBA pisa+o, pisa+la, pisa+lo pisa+li, pisa+le, pisa+la

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


SLUBA - Tvorba sloenog glagolskog oblika. Npr. Ja sam otiao u kino. (Perfekt-prolo vrijeme)

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


SLUBA - Ako oznaava radnju subjekta tada je predikat u reenici. Npr. Djeak je napisao roman

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


SLUBA - Ako stoji uz imensku rije tada je atribut. Npr. UveloAT cvijee moram baciti.

PRIMJERI GLAGOLSKOG PRIDJEVA RADNOG


INFINITIV
ivjeti smjeti razumjeti letjeti pognuti sagnuti htjeti voljeti

Glagolski pridjev radni (M i rod)?

PRIMJERI GLAGOLSKOG PRIDJEVA RADNOG


INFINITIV MUKI ENSKI ROD ROD ivjeti ivio ivjela smjeti smio smjela razumjeti razumio razumjela letjeti letio letjela pognuti pognuo pognula sagnuti sagnuo sagnula htjeti htio htjela

voljeti

volio

voljela

ISPRAVITE POGRENO NAPISANE GLAGOLE


- Djeak je htjeo da napie pismo. (pogreno) - Mama je elila crvene rue. (pogreno)

ISPRAVNO NAPISANI GLAGOLI


- Djeak je htio da napie pismo. (ispravno) - Mama je eljela crvene rue (ispravno)

Zamjena glasa jat


Glas jat je u glagolskom pridjevu radnom u mukom rodu zamijenjen sa i, a u ostalim rodovima zamijenjen sa je. Htjeti Htio (muki rod) Htjela (enski rod)

Zamjena glasa jat


Glasovna promjena glasi: jat je zamijenjen sa e (ekavski izgovor), i (ikavski izgovor), i ije/je (ijekavski izgovor).
Npr. belo (ekavski izgovor) bilo (ikavski izgovor) bijelo (ijekavski izgovor)

GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI


Subjekat trpi radnju. (proitan, pisan, opran,...)

GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI Sluba u reenici


Predikat Npr. Zadaa je uraena. Atribut Npr. UraenaAT zadaa je znak odgovornosti. - Slui za tvorbu sloenog glagolskog oblika- pasivnog perfekta.

GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI Tvorba


Infinitivna osnova i nastvavci: - n, -na, -no, -ni, -ne, -na (pisan, pisana, pisano, pisani, pisane, pisana) -ve, -vena,-veno, -veni, -vene, -vena -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta

GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI Tvorba


Neki glagoli tvore glagolski pridjev trpni od prezentske osnove i nastavaka: -en, -ena, -eno,-eni, -ene, -ena - jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena dovesti (infinitiv) dovedu (prezent) doveden (glagolski pridjev trpni)

GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI


ZAPAMTI! Pravilno je: dovezen, prenesen, prevezen,donesen

KNJIEVNOST

Pjesma o kerui
Sergej Jesenjin
- Narativna pjesma (u osnovi ima priu) - Rima ukrtena (1/3, 2/4 stih) Jutros je u koari, gdje sja, uka (1) niz rogoza ukastih i krutih, (2) sedmoro je otenila kuka, (3) otenila sedmoro je utih.... (4)

Pjesma o kerui
Sergej Jesenjin - Motiv: majinstvo; odnos ljudi i ivotinja. - Osjeanja: ljubav, njenost, briga, tuga, oaj. - U pjesmi nema mjesta za mrnju, bijes, ljutnju.

Pjesma o kerui
Sergej Jesenjin
- Pjesma o beskrajnoj ljubavi majke prema djeci.

NARODNA / USMENA KNJIEVNOST


Tri knjievna roda: - Epika narodne prie i narodne pjesme - Lirika lirske pjesme, epske pjesme, epsko-lirske pjeseme - Drama

NARODNA / USMENA KNJIEVNOST


Balada je vrsta epsko-lirske narodne pjesme koja ima tmuran i tuan sadraj i tragian kraj. Romanse su vedre epsko-lirske narodne pjesme koje govore o ljubavi, srei, ljepoti ivota.

HASANAGINICA
epsko-lirska narodna pjesma (balada)

Pravi primjer balade- tmurni dogaaji sa traginim zavretkom

HASANAGINICA
epsko-lirska narodna pjesma (balada)

Epski elementi dogaaj, likovi Majka Hasanaginica naputa dom i djecu. Brat je udaje za imotskog kadiju protiv njene volje.

HASANAGINICA
epsko-lirska narodna pjesma (balada) Lirski elementi- emotivnost, lirinost, melodinost stiha i ritam
... Kad to ula Hasanaginica, Bjelim licem u zemlju udrila, Usput se je s duom rastavila, Od alosti gledaju sirote!

HASANAGINICA
epsko-lirska narodna pjesma (balada)
Najosjeajnija narodna pjesma koju sam proitao.

Hasanaginica je nepravedno rastavljena od djece. Od tuge za svojom djecom umire pred vratima kue.
... Bjelim licem u zemlju udrila....

PISMENA VJEBA
OPIS LIKA: Fiziki izgled Emotivno stanje Karakterne osobine Socijalno stanje

LEKTIRA
Dnevnik Ane Frank
Miljenje o proitanom djelu: Moje miljenje je uglavnom pozitivno. Jako mi se svidjela knjievna sloboda ove tinejderke. Nije je strah pisati stvari koje joj mogu ugroziti ivot. Mislim da je super da djeca piu dnevnike, pjesme, prie ... Dobro je da piu o svojim patnjama, tegobama i interesantnim ivotima. Nije mi se svidjelo to izdavai promjene knjigu puno od pravog Aninog dnevnika, tako da imam dojam da su izdavake kue pisale knjigu. Takoer mi se nije dopalo to su oduzeli neke dijelove dnevnika rekavi da to nije interesantno.

HVALA VAM NA PANJI !