You are on page 1of 20

HRVATSKI SABOR 1963 Na temelju lanka 89.

Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAENJU ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAENIM ZGRADAMA Proglaavam Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine. Klasa: 011-01/12-01/93 Urbroj: 71-05-03/1-12-2 Zagreb, 18. srpnja 2012. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi, v. r. ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAENIM ZGRADAMA I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim se Zakonom ureuju uvjeti, postupak i pravne posljedice ukljuivanja u pravni sustav nezakonito izgraenih zgrada (u daljnjem tekstu: ozakonjenje zgrada). lanak 2. (1) Nezakonito izgraenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojee zgrade izgraene bez akta kojim se odobrava graenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapoetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae. (2) Nezakonito izgraenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojee zgrade izgraen bez akta kojim se odobrava graenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi

(temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi, a o emu tijelo nadleno za dravnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. (3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga lanka obvezno sadri broj katastarske estice i ime katastarske opine na kojoj je zgrada izgraena, ime naselja i ulice/trga u kojemu se zgrada nalazi i kuni broj ako je odreen. (4) DOF5/2011 mora biti dostupna na uvid graanima u sjeditu sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove dravne izmjere i katastar nekretnina, podrunim uredima za katastar, Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) i upravnim tijelima koja donose rjeenja o izvedenom stanju. lanak 3. (1) Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju znaenje odreeno posebnim zakonom kojim se ureuje podruje prostornoga ureenja i gradnje te drugim posebnim zakonom, ako ovim Zakonom nije propisano drukije. (2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedee znaenje: zgrada za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti podrazumijeva sve proizvodne graevine na gospodarstvu, graevine za preradu, skladitenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve pratee graevine koje slue odvijanju tehnolokog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu, zavrena zgrada, odnosno zavreni dio zgrade je zgrada, odnosno njezin dio na kojoj su izvedeni svi graevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, zavrni, te ugradnja graevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) sa ili bez izvedene fasade, zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u podruju drutvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu dravnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i podrune (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, tedionica i drugih financijskih organizacija, meunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i graanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima potanskih i elektronikih komunikacijskih usluga. (3) Silos, vodosprema, septika jama, bazen, potporni zid i druga graevina koja neposredno slui za uporabu nezakonito izgraene zgrade, odnosno postojee zgrade ili odvijanje tehnolokog procesa u zgradi smatra se njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuje se zajedno sa zgradom, odnosno sukladno ovom Zakonu.

lanak 4. Nain rada u tijelima dravne uprave, tijelima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom ovoga Zakona, po potrebi, propisuje ministar graditeljstva i prostornoga ureenja naputkom. II. OSNOVNI UVJETI ZA OZAKONJENJE ZGRADA lanak 5. (1) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgraena zgrada koja je izgraena u skladu s prostornim planom koji vai na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnoenja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ili na dan donoenja rjeenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgraena zgrada koja je izgraena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije iskljueno lankom 6. ovoga Zakona. (2) Na nezakonito izgraenoj zgradi moe se, protivno prostornom planu, ozakoniti najvie dvije etae od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave nije odreen vei broj etaa. (3) Odlukom iz stavka 2. ovoga lanka koja se primjenjuje samo u postupku ozakonjenja zgrada, odreuje se vei broj etaa za nezakonito izgraene zgrade unutar i/ili izvan graevinskog podruja. (4) Ako prostornim planom ili odlukom iz stavka 2. ovoga lanka za odreeno podruje nije propisan broj etaa zgrade koji se moe izgraditi, ozakoniti se moe najvie etiri etae. lanak 6. (1) Nezakonito izgraena zgrada ne moe se ozakoniti ako se nalazi na podruju koje je prostornim planom ureenja opine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanistikim planom, koji vai na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnoenja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ili na dan donoenja rjeenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva, odreeno kao: povrine izvan graevinskog podruja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-umi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgraene zgrade unutar tradicijske naseobine, planirani ili istraeni koridori i povrine prometnih, energetskih i vodnih graevina od vanosti za Republiku Hrvatsku te jedinice podrune (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade izgraene u koridoru prometne graevine za koju javnopravno tijelo nadleno za upravljanje tom graevinom izda potvrdu da je izgraena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvruje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rjeenja o uvjetima graenja, planirani ili istraeni koridori i povrine komunikacijskih graevina od vanosti za Republiku Hrvatsku te jedinice podrune (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za

koju javnopravno tijelo nadleno za upravljanje tom graevinom izda potvrdu da je izgraena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvruje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rjeenja o uvjetima graenja, povrine javne i drutvene namjene unutar graevinskih podruja naselja za sadraje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predkolskih, obrazovnih (osnovno, srednjokolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim nezakonito izgraene zgrade na tim povrinama koje su u skladu s tom namjenom, izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja koje je prostornim planom predvieno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgraene zgrade unutar tog podruja koje su u skladu s tom namjenom, podruje posebne zatite voda zona sanitarne zatite vode za pie u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno graenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgraenih na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda. (2) Nezakonito izgraena zgrada ne moe se ozakoniti ako se nalazi: unutar arheolokog nalazita ili zone, prostornih mea nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadleno za poslove zatite kulturne batine izda potvrdu da je izgraena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvruje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rjeenja o uvjetima graenja, na podruju upisanom u listu svjetske batine UNESCO-a, na postojeoj povrini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgraene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode). (3) Nezakonito izgraena zgrada ne moe se ozakoniti ako je izgraena: na mei sa drugom graevnom esticom planiranom za graenje zgrade ako na proelju koje se nalazi na mei ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozraivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu graevnu esticu, kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kuica, kontejner i sl.), odnosno na nain i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost koritenja (baraka i sl.). lanak 7. (1) Nadleno javnopravno tijelo, odnosno Hrvatske vode, potvrdu, odnosno suglasnost iz lanka 6. stavka 1. podstavka 2. i 3., te stavka 2. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona izdaju na zahtjev stranke.

(2) Suglasnost iz lanka 6. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona moe se dati ako nezakonito izgraena zgrada nije izgraena protivno uvjetima koritenja vodnoga dobra prema posebnim propisima o vodama. III. POSTUPAK OZAKONJENJA ZGRADA Rjeenje o izvedenom stanju lanak 8. (1) Nezakonito izgraena zgrada ozakonjuje se rjeenjem o izvedenom stanju. (2) Rjeenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provoenje dokumenata prostornoga ureenja i graenje (u daljnjem tekstu: nadleno upravno tijelo) na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada. (3) Stranki koja se odazvala pozivu za uvid u spis predmeta radi izjanjenja, rjeenje o izvedenom stanju dostavlja se bez priloga koji su sastavni dio tog rjeenja. (4) Strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid u spis predmeta radi izjanjenja, rjeenje o izvedenom stanju dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploi nadlenog upravnog tijela na ijem se podruju nalazi zgrada za koju je doneseno rjeenje. (5) Izvrno rjeenje o izvedenom stanju te rjeenje o odbijanju, odnosno odbacivanju zahtjeva za donoenje tog rjeenja dostavlja se radi znanja graevinskoj inspekciji bez priloga koji su sastavni dijelovi tog rjeenja. lanak 9. (1) O albi izjavljenoj protiv rjeenja o izvedenom stanju, odnosno o albi protiv rjeenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za donoenje tog rjeenja, odluuje sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja. (2) Ako nadleno upravno tijelo ne odlui o zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju u propisanom roku, sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja moe povodom albe podnositelja zahtjeva rjeenjem odrediti da postupak provede i o zahtjevu odlui drugo stvarno nadleno upravno tijelo o troku jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada. (3) Rjeenje iz stavka 2. ovoga lanka obvezno sadri i iznos naknade koju je jedinica podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada duna platiti jedinici podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave ije upravno tijelo odluuje o zahtjevu, te rok za plaanje iste. (4) U sluaju iz stavka 2. ovoga lanka strankama i njihovim punomonicima pripada pravo na naknadu trokova javnog prijevoza. Odvjetnicima pripada naknada trokova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i naknada trokova prijevoza odreena Tarifom o nagradama i naknadi trokova za rad odvjetnika. Ovi trokovi se isplauju na teret prorauna jedinice

podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada, ako su ti trokovi vei od onih koje bi stranke imale da se postupak vodi pred mjesno nadlenim upravnim tijelom. (5) Visinu naknade iz stavka 3. ovoga lanka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Zahtjev za donoenje rjeenja lanak 10. (1) Postupak za donoenje rjeenja o izvedenom stanju pokree se na zahtjev stranke koji se predaje nadlenom upravnom tijelu. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga lanka podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne moe se vie podnijeti. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgraene zgrade za koju je graevinski inspektor donio rjeenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne moe se vie podnijeti. (4) Zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013., odnosno 31. prosinca 2012. odbacuje se rjeenjem. lanak 11. (1) Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu ija je graevinska (bruto) povrina vea od 400 m, zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija je graevinska (bruto) povrina vea od 1000 m i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu povrinu (u daljnjem tekstu: zahtjevna zgrada) podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlateni inenjeru geodezije koji strune geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlatenog inenjera geodezije ili u zajednikome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje strunih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba ovlateni inenjer geodezije, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana na katastarskom planu, tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade koju je izradio ovlateni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i izjavu ovlatenog inenjera graevinarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanike otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su vaili u vrijeme kada je zgrada graena ili prema vaeim propisima, ako se radi o zavrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. (2) Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu povrinu podnositelj zahtjeva, uz dokumente iz stavka 1. ovoga lanka, prilae izjavu ovlatenog arhitekta te ovlatenih inenjera graevinarstva,

elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koritenju i bitni zahtjev zatite od poara prema propisima koji su vaili u vrijeme kada je zgrada graena ili prema vaeim propisima, ako se radi o zavrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. (3) Arhitektonska snimka sadri: 1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlatenom arhitektu: ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedite podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj, tvrtka/ured, ime i prezime ovlatenog arhitekta te njegov peat, 2. Ope podatke o lokaciji zgrade: ulica i kuni broj (ako je odreen), broj katastarske estice i ime katastarske opine, 3. Arhitektonski opis zgrade (arhitektonska struktura i opis dijelova zgrade), 4. Opis instalacija (opskrba vodom, odvodnja, elektrotehnike i strojarske instalacije razliitih funkcija koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s nainom prikljuenja na odgovarajuu mreu te nain rjeavanje otpada), 5. Iskaz povrina i obraunske veliine zgrade: graevinska (bruto) povrina, broj etaa i visina zgrade (u metrima), obraunske veliine zgrade prema posebnim propisima kojima se ureuje obraun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, 6. Nacrte (tlocrti, presjeci i proelja) u primjerenom mjerilu, 7. Foto dokumentaciju (najmanje etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva proelja zgrade), 8. Opis stupnja zavrenosti zgrade, 9. Podatke za obraun naknade za zadravanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz lanka 27. ovoga Zakona.

lanak 12. (1) Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 400 m i zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 1000 m (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukije, podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana na katastarskom planu i tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade koju je izradio ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer graevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja), (2) Snimka izvedenog stanja sadri: 1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlatenom arhitektu, odnosno inenjeru graevinarstva: ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedite podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj, tvrtka/ured, ime i prezime ovlatenog arhitekta, odnosno ovlatenog inenjera graevinarstva te njegov peat, 2. Ope podatke o lokaciji zgrade: ulica i kuni broj (ako je odreen), broj katastarske estice i ime katastarske opine, 3. Iskaz povrina i obraunske veliine zgrade: graevinska (bruto) povrina, broj etaa i visina zgrade (u metrima), obraunske veliine zgrade prema posebnim propisima kojima se ureuje obraun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, 4. Nacrte (tlocrti, presjeci i proelja) u primjerenom mjerilu, 5. Foto dokumentaciju (najmanje etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva proelja zgrade), 6. Opis stupnja zavrenosti zgrade, 7. Podatke za obraun naknade za zadravanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz lanka 27. ovoga Zakona.

lanak 13. Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 100 m i zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 400 m (u daljnjem tekstu: jednostavna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukije, podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana na katastarskom planu, iskaz povrina i obraunske veliine zgrade (graevinska (bruto) povrina, broj etaa i visina zgrade (u metrima), te obraunske veliine zgrade prema posebnim propisima kojima se ureuje obraun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer graevinarstva, foto dokumentaciju (najmanje etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva proelja zgrade) i iskaz podataka za obraun naknade za zadravanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz lanka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer graevinarstva. lanak 14. Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu pomonu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etau i ija tlocrtna povrina nije vea od 50 m (u daljnjem tekstu: pomona zgrada) podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgraena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgraena. lanak 15. Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva, uz dokumente iz lanka 11. stavka 1., lanka 12. stavka 1., lanka 13. stavka 1., odnosno lanka 14. ovoga Zakona, prilae: potvrdu nadlenog javnopravnog tijela iz lanka 6. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona ako je zgrada izgraena unutar planiranog ili istraenog koridora prometne graevine, potvrdu nadlenog javnopravnog tijela iz lanka 6. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona ako je zgrada izgraena unutar planiranog ili istraenog koridora ili povrine komunikacijske graevine, potvrdu nadlenog javnopravnog tijela iz lanka 6. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona ako je zgrada izgraena unutar arheolokog nalazita ili zone, prostornih mea nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara

Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, suglasnost Hrvatskih voda iz lanka 6. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona ako je zgrada izgraena na vodnom dobru, uvjerenje da je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti iz lanka 2. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno da je evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi do 21. lipnja 2011., ako ista nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011. Postupak i uvjeti donoenja rjeenja lanak 16. (1) U svrhu utvrivanja injenica bitnih za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, nadleno upravno tijelo je duno izvriti uvid u DOF5/2011, odnosno u uvjerenje iz lanka 15. podstavka 3. ovoga Zakona te provesti oevid na licu mjesta. O izvrenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se slubena biljeka i radi se njegov ispis koji se prilae u spis. (2) Veliina, stupanj zavrenosti i namjena zgrade za koju se donosi rjeenje o izvedenom stanju utvruju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrenom na oevidu. lanak 17. (1) Prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju nadleno upravno tijelo duno je stranki pruiti mogunost uvida u spis predmeta radi izjanjenja. (2) Stranka u postupku donoenja rjeenja o izvedenom stanju je podnositelj zahtjeva za donoenje tog rjeenja (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na estici zemljita na kojoj se nalazi nezakonito izgraena zgrada, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na estici zemljita koja neposredno granii sa esticom zemljita na kojoj se nalazi nezakonito izgraena zgrada i jedinica lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada. (3) Poziv za uvid u spis radi izjanjenja dostavlja se strankama javnom objavom na oglasnoj ploi nadlenog upravnog tijela na ijem se podruju nalazi zgrada za koju je zatraeno donoenje rjeenja o izvedenom stanju. (4) Poziv iz stavka 2.ovoga lanka obvezno sadri: naziv nadlenog upravnog tijela, ime i adresu, odnosno tvrtku podnositelja zahtjeva, naznaku da se radi o predmetu donoenja rjeenja o izvedenom stanju, lokaciju nezakonito izgraene zgrade (mjesto, ulica i kuni broj te broj katastarske i estice i ime katastarske opine),

mjesto i vrijeme na kojemu zainteresirana stranka moe izvriti uvid u spis predmeta radi izjanjenja, obavijest da se zainteresirana stranka pozivu ne mora odazvati osobno ve da moe uputiti svojeg opunomoenika i upozorenje da se rjeenje o izvedenom stanju moe donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu. (5) Stranka koja se nije odazvala pozivu za uvid u spis predmeta radi izjanjenja ne moe zbog toga traiti obnovu postupka. lanak 18. Rjeenje o izvedenom stanju donosi se za nezakonito izgraenu zgradu koja se prema ovome Zakonu moe ozakoniti, ako: su zahtjevu za donoenje rjeenja priloeni dokumenti propisani ovim Zakonom, je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade, ako se ista podnosi uz zahtjev, je plaena naknada za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u sluaju obrone otplate iste. lanak 19. (1) Rjeenje o izvedenom stanju ne moe se donijeti za nezakonito izgraenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnoenja zahtjeva za donoenje tog rjeenja povodom tube za zatitu vlasnitva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljitem na kojemu je izgraena, ako to stranka istakne i dokae prije donoenja rjeenja. (2) Postupak donoenja rjeenja o izvedenom stanju za zgradu iz stavka 1. ovoga lanka prekida se do okonanja sudskog spora. (3) Stavci 1. i 2. ovoga lanka ne odnose se na sluaj u kojemu stranka koja je tuitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi donoenju rjeenja o izvedenom stanju. lanak 20. (1) Rjeenje o izvedenom stanju donosi se, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu ili vie nezakonito izgraenih zgrada na jednoj i/ili vie katastarskih estica. (2) Graevna estica zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju utvruje se sukladno posebnom zakonu kojim se ureuje prostorno ureenje i gradnja po pravomonosti rjeenja o izvedenom stanju. (3) Nezakonito izgraena zgrada, odnosno njezin dio ija se namjena zbog stupnja nezavrenosti ne moe utvrditi smatra se zgradom, odnosno dijelom zgrade stambene

namjene, odnosno poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjene za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti ako to podnositelj zahtjeva zatrai. (4) Rjeenje o izvedenom stanju nezakonito izgraene zgrade moe se donijeti ako podnositelj zahtjeva otkloni nedostatak zbog kojeg se ne moe ozakoniti zgrada (ukloni etau ili drugi dio graevine, zatvori otvor na mei i sl.). lanak 21. (1) Pod graevinskom (bruto) povrinom nezakonito izgraene zgrade u smislu ovoga Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade, odnosno pomone zgrade podrazumijeva se graevinska (bruto) povrina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgraenih ili drugih zgrada izgraenih na istoj katastarskoj estici i bez obzira na broj nezakonito izgraenih zgrada za koje se donosi rjeenje o izvedenom stanju. (2) U graevinsku (bruto) povrinu nezakonito izgraene zgrade u smislu stavka 1. ovoga lanka uraunava se i graevinska (bruto) povrina zakonito izgraenog dijela zgrade ako takav postoji. (3) Arhitektonska snimka i snimka izvedenog stanja izrauju se za jednu ili vie zgrada izgraenih na jednoj i/ili vie katastarskih estica. (4) Umjesto snimka izvedenog stanja za manje zahtjevnu zgradu, odnosno jednostavnu zgradu moe se izraditi i priloiti uz zahtjev arhitektonska snimka. (5) Arhitektonska snimka moe uz zahtjevnu zgradu obuhvaati i manje zahtjevnu zgradu, jednostavnu zgradu i/ili pomonu zgradu. Komunalni i vodni doprinos lanak 22. (1) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju, osim za pomonu zgradu, duni su po izvrnosti tog rjeenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije propisano drukije. (2) Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaa komunalni doprinos i vodni doprinos za njegov posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja. (3) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaaju komunalni doprinos i vodni doprinos razmjerno suvlasnikom dijelu zgrade, odnosno veliini njihova posebnog dijela zgrade ili veliini funkcionalne jedinice koju koriste. (4) Nadleno upravno tijelo duno je tijelima nadlenim za utvrivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obraun iznosa tog doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvrnosti rjeenja o izvedenom stanju.

(5) Rjeenjem o utvrivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaanja doprinosa, odnosno odgoda poetka njegova plaanja u sluaju obrone otplate, za godinu dana od dana izvrnosti rjeenja, ako to zatrai podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade. Sadraj rjeenja o izvedenom stanju lanak 23. (1) Izreka rjeenja o izvedenom stanju obvezno sadri: utvrenje da se zgrada ozakonjuje, odnosno da se ozakonjuju radovi izvedeni u svrhu promjene namjene, promjene broja funkcionalnih jedinica ili sl., popis i opis graevina koje nisu zgrade, a ozakonjuju se zajedno sa zgradom, ako takvih ima, ime katastarske opine i broj jedne ili vie katastarskih estica na kojima je zgrada izgraena, podatak o stupnju dovrenosti zgrade, odnosno radova (zavrena zgrada ili nezavrena zgrada), podatke o zgradi, odnosno radovima s obzirom na nain smjetaja na katastarskoj estici, odnosno esticama (slobodnostojea, poluugraena ili ugraena) i njezinoj zahtjevnosti (zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada ili pomona zgrada), namjenu za koju se zgrada koristi, vanjsku veliinu zgrade (visinu, duinu i irinu), broj i vrstu etaa, broj i vrstu funkcionalnih jedinica i oblik krova. (2) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i: oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, oznaku arhitektonske snimke i oznake izjava ovlatenog arhitekta te ovlatenih inenjera graevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanike otpornosti i stabilnosti, bitni zahtjev sigurnosti u koritenju i bitni zahtjev zatite od poara u sluajevima u kojima je to propisano ovim Zakonom, ako se radi o dovrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu, napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu, osim bitnih zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u koritenju i zatite od poara, te drugih uvjeta i zahtjeva, nije prethodilo donoenju rjeenja. (3) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i: oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana,

snimke izvedenog stanja i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. (4) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i: oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. (5) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za pomonu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. (6) Oznaka geodetskog snimka, arhitektonskog snimka, snimka izvedenog stanja i izjave ovlatenog arhitekta i/ili ovlatenih inenjera i iz stavka 2., 3. i 4. ovoga lanka sadri ime i prezime ovlatenog arhitekta, odnosno ovlatenog inenjera, broj, odnosno drugu evidencijsku oznaku i datum izrade, odnosno davanja izjave. lanak 24. (1) Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana i arhitektonska snimka zgrade, a to na njima i rjeenju mora biti navedeno i ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela. (2) Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana i snimka izvedenog stanja, a to na njima i rjeenju mora biti navedeno i ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela. (3) Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana, a to na njima i rjeenju mora biti navedeno i ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela. IV. NAKNADA ZA ZADRAVANJE NEZAKONITO IZGRAENE ZGRADE U PROSTORU lanak 25. (1) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade duni su prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada), odnosno prvi obrok naknade u sluaju obrone otplate iste. (2) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade naknadu plaaju razmjerno veliini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste, osim vlasnika posebnog dijela zgrade koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja.

(3) Naknada se utvruje rjeenjem o naknadi koje po slubenoj dunosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadleno za poslove komunalnog gospodarstva na ijem se podruju nalazi zgrada za koju se donosi rjeenje o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu: upravno tijelo jedinice lokalne samouprave). (4) Nadleno upravno tijelo duno je upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave dostaviti podatke potrebne za obraun iznosa naknade nakon to utvrdi da su ispunjeni svi drugi uvjeti propisani za donoenje rjeenja o izvedenom stanju. lanak 26. O albi izjavljenoj protiv rjeenja o naknadi odluuje upravno tijelo jedinice podrune (regionalne) samouprave, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornog ureenja ako je alba izjavljena protiv rjeenja Grada Zagreba. lanak 27. (1) Visinu i nain obrauna iznosa naknade te detaljnije uvjete plaanja naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. (2) Visina naknade propisuje se ovisno o veliini, lokaciji (poloaju u prostoru) i namjeni zgrade te nainu plaanja naknade i drugim kriterijima. lanak 28. (1) Naknadu podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaaju jednokratno u roku od 30 dana od dana izvrnosti rjeenja o obraunu naknade ili obrono. (2) Obrona otplata odobrava se rjeenjem o obraunu naknade na zahtjev podnositelja zahtjeva, odnosno vlasnika zgrade ako je njezin iznos vei od 1.500, 00 kuna. lanak 29. (1) Ako podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade ne plati obrok naknade odreen rjeenjem o obraunu naknade kojim je doputena obrona otplata, naplata se izvrava prisilnim putem. (2) Rjeenje o obraunu naknade u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka izvrava upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na nain i u postupku ureenom propisima o prisilnoj naplati poreznog duga. (3) O albi izjavljenoj protiv rjeenja o ovrsi u sluaju iz stavka 2. ovoga lanka odluuje upravno tijelo jedinice podrune (regionalne) samouprave, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja ako je alba izjavljena protiv rjeenja Grada Zagreba. lanak 30.

(1) Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave po slubenoj dunosti oglaava nitavim rjeenje o obraunu naknade ako je rjeenje o izvedenom stanju poniteno ili oglaeno nitavim. (2) Na temelju rjeenja o oglaivanju nitavim rjeenja o obraunu naknade Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave dune su podnositelju zahtjeva, odnosno vlasniku zgrade isplatiti plaeni iznos naknade. lanak 31. (1) Dvadeset posto sredstva naknade prihod su prorauna jedinice lokalne, odnosno podrune (regionalne) samouprave ije upravno tijelo donosi rjeenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. (2) Trideset posto sredstva naknade prihod su prorauna jedinice lokalne samouprave na ijem se podruju nezakonito izgraena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju podruja zahvaenih nezakonitom gradnjom te za poboljanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave. (3) Pedeset posto sredstva naknade prihod su dravnog prorauna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgraenih bez akta za graenje, za uspostavu i odravanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog ureenja, graenje i uporabu graevina te za uspostavu i odravanje katastra nekretnina. V. PRAVNE POSLJEDICE OZAKONJENJA ZGRADE lanak 32. Rjeenje o izvedenom stanju nema pravnih uinaka na vlasnitvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljite na kojemu je ta zgrada izgraena. lanak 33. (1) Zavrena zgrada, odnosno zavreni dio zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju smatra se u smislu posebnog zakona postojeom graevinom. (2) Zgrada, odnosno dio zgrade iz stavka 1. ovoga lanka moe se sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, prikljuiti na komunalne vodne graevine, elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu za obavljanje djelatnosti u istoj moe se izdati rjeenje prema posebnom zakonu te se prema posebnom zakonu moe izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. lanak 34. (1) Nezavrena zgrada, odnosno nezavreni dio zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju moe se bez lokacijske dozvole, odnosno

rjeenja o uvjetima graenja zavriti u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj moe izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Za zavretak zgrade, odnosno dijela zgrade druge namjene potrebno je u skladu s posebnim zakonom ishoditi rjeenje o uvjetima graenja, odnosno lokacijsku dozvolu. (2) Izvoenju radova na zavravanju zgrade iz stavka 1. ovoga lanka moe se pristupiti nakon to se u skladu s posebnim zakonom izradi glavni projekt, odnosno ishodi potvrda glavnog projekta. (3) Zgrada, odnosno dio zgrade iz stavka 1. ovoga lanka moe se prikljuiti na komunalne vodne graevine, na elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu sukladno posebnim zakonima. (4) Zgrada, odnosno dio zgrade iz stavka 1. ovoga lanka smatra se zgradom, odnosno dijelom zgrade za koju je izdan akt za graenje. lanak 35. (1) Katastarski ured evidentira zavrenu zgradu, odnosno njezin zavreni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se ureuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rjeenje o izvedenom stanju. (2) Zgrada iz stavka 1. ovoga lanka moe se evidentirati po dijelovima na vie katastarskih estica. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljinu knjigu, po slubenoj dunosti dostavlja nadlenom sudu rjeenje o izvedenom stanju. (4) Nezavrena zgrada, odnosno njezin nezavreni dio evidentira se u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se ureuje katastar i posebnom propisu kojim se ureuje graenje, nakon to se zavri. lanak 36. Nadleni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljinu knjigu po slubenoj dunosti u posjedovnici zemljine knjige stavlja zabiljebu da je priloeno rjeenje o izvedenom stanju uz navoenje naziva i oznake tog akta. lanak 37. (1) Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju o donesenim rjeenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima te o naplati naknade. (2) Evidencija iz stavka 1. ovoga lanka obvezno sadri podatke o podnositelju zahtjeva, odnosno investitoru zgrade (ime, prezime, uvjerenje o prebivalitu, osobni identifikacijski broj, matini broj, rjeenje o upisu u sudski registar), klasi, urudbenom broju i datumu izdavanja rjeenja, zgradi (k..br. k.o., graevinska (bruto) povrina, etanost, iznos i nain plaanja naknade) te naplati naknade.

VI. NADZOR lanak 38. Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja. VII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE Zapoeti postupci i promjena nadlenosti lanak 39. (1) Postupci zapoeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka postupci zapoeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se po odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku po ijem je zahtjevu postupak zapoet ili ako to ona zatrai. (3) Stavak 1. ovoga lanka ne odnosi se na promjenu nadlenosti za donoenje rjeenja o naknadi ureenu lankom 25. stavkom 3. ovoga Zakona i na nadlenost za odluivanje o albama protiv tih rjeenja. lanak 40. (1) Nadlena upravna tijela iz lanka 6. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) duna su upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave iz lanka 25. stavka 3. ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati spise predmeta za donoenje rjeenja o naknadi i evidencije o donesenim rjeenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima te o naplati naknade. (2) Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja duno je upravnim tijelima jedinica podrune (regionalne) samouprave nadlenim za poslove komunalnog gospodarstva u drugom stupnju u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati spise predmeta u kojima se odluuje o albama protiv rjeenja o naknadi. (3) Do isteka roka iz stavka 1. i 2. ovoga lanka poslove donoenja rjeenja o naknadi nastavljaju obavljati nadlena upravna tijela, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja. lanak 41. (1) Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, odnosno posebna geodetska podloga izraena po ovlatenoj osobi za potrebe donoenja rjeenja o izvedenom stanju na

temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) smatraju se u smislu i za potrebe ovoga Zakona geodetskim snimkom. (2) Arhitektonska snimka izraena na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) smatra se arhitektonskom snimkom izraenom na temelju ovoga Zakona. (3) Dokazi o ispunjenom bitnom zahtjevu mehanike otpornosti i stabilnosti izvedeni po ovlatenom inenjeru graevinarstva za potrebe ozakonjenja zgrade na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) smatraju se u smislu i za potrebe ovoga Zakona izjavom ovlatenog inenjera graevinarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanike otpornosti i stabilnosti. Prekid postupka izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade lanak 42. (1) Graevinski inspektor prekinut e rjeenjem postupak izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade donesenog na temelju propisa kojim se ureuje gradnja do pravomonog zavretka postupka za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ako je ta zgrada vidljiva na DOF5/2011, na drugoj digitalnoj ortofoto karti Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirane na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi. (2) Postupak iz stavka 1. ovoga lanka prekida se na zahtjev stranke uz koji je podnesen dokaz da je podnijela zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju i uvjerenje da je zgrada vidljiva na DOF5/2011, na drugoj digitalnoj ortofoto karti Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011., odnosno dokaz da je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi. (3) Uvjerenje da je zgrada vidljiva na DOF5/2011 izdaje na zahtjev stranke tijelo nadleno za dravnu izmjeru i katastar nekretnina. Ovo uvjerenje obvezno sadri broj katastarske estice i ime katastarske opine na kojoj je zgrada izgraena te ime naselja i ulice/trga u kojemu se zgrada nalazi i kuni broj ako je odreen. (4) U sluaju da postupak iz stavka 1. ovoga lanka zavri donoenjem rjeenja o izvedenom stanju graevinski inspektor e po pravomonosti tog rjeenja obustaviti postupak izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade. (5) U sluaju da postupak iz stavka 1. ovoga lanka pravomono zavri odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, graevinski inspektor e nastaviti izvrenje rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade. (6) U rok zastare izvrenja rjeenja o uklanjanju ne uraunava se vrijeme trajanja prekida postupka. Propisi i mjera za provedbu Zakona lanak 43.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet e uredbu iz lanka 9. stavka 5. i lanka 27. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Predstavnika tijela jedinica lokalne samouprave mogu donijeti odluku iz lanka 5. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a nakon proteka toga roka odluka se vie ne moe donijeti. (3) Odluke predstavnikih tijela jedinica lokalne samouprave donesene na temelju lanka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) primjenjuju se do stupanja na snagu odluke donesene na temelju lanka 5. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno do stupanja na snagu odluke o prestanku njezina vaenja. lanak 44. Jedinice lokalne samouprave e objaviti prvi javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgraenih zgrada s odgovarajuim informacijama radi podnoenja zahtjeva za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te e isti objavljivati jednom mjeseno na lokalno uobiajeni nain sve do 30. lipnja 2013. Priznavanje pravnih poslova lanak 45. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se vaeim pravni poslovi i akti sklopljeni, odnosno doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona protivno odredbama lanka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.), ako nisu pobojni ili nitavi iz drugog razloga, te proizvode pravne uinke od dana njihova sklapanja. Prestanak vaenja i stupanje na snagu Zakona lanak 46. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.). lanak 47. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Klasa: 361-01/12-01/01 Zagreb, 13. srpnja 2012. HRVATSKI SABOR Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.