Sie sind auf Seite 1von 566

''

;hhand!ung

u Aotiquariat.

WI EN

I.,WOLLZEILE

2.

Digitized by the Internet Archive


in

2011 with funding from


University of Toronto

http://www.archive.org/details/slawischealterth01afai

^Iatuif<^e Slicti^umtt
\jon

|Jaul 3o0pl) 0fl)afartk,

^rficr S3anb^

^mil

^oie\>^

^^ftiU

3)

t f

c^

on

ill000 t)0n 3lel)r^nflr:

^.crauSgcgcen

on

c i

tt

3S

tt

t t

e.

ETacskow
/^?^-

Beehtsanwalt

Iiye..,,

sg

ft

e r

S3

a n b.

aSctlag on SBit^elm engcttnann.

1843.

EX

BBi...

.f?

686030
7
/o
.5;

<Bk
1

Bombe
1.

5iifang

unb 3toe be Ser!e


(Snf^eung

2*
3,

Umfang unb
Ouelen

6
7

itnb ^ufmittel

I.

Settraum.
ia 469476 na)
S^r.).

93on ^evobct bt auf ben ^a be ^unnifd^en unb be vmfdjen 9ietc^6,


(3Son 456 or @r.

Dev
4*
5*

Urf^ruug ber Slan^en


22 23
39
SBnben unb erBen

(Singang,
De (Stellung ber

atuen n berDrbnung ber 33ufer

6*
7*

Da SIert^um ber (Slawen in (uroipa


S)e urfprngc^en

Olamen

ber Saicen:

C5

De
8

@t^e unb

be

efc^^te ber aen (Satoen*


101

Sie

dteften Seugnjfe

ber be SBnben

9*

Dte atejien Seugniffe 6er be Serben S)e De

165

10*
11*

(Stmme

ber <Satt)en

m Sanbe
be

ber

Snben

ober Serben

181

laien an ber Donau unb

SBeneten

am

abraf^en SOeere

223

Ueberf^t ber mt ben (Satoen grenjenben SSiferitntme*


12*
13* 14*

Eingang
5)e 33lfer
ffv;t)f^en

266
(Stammen

267
(Stammen
:

S)e SDfer fnnfd^en ber tfc)ubifd^en

288

15

De 5tbjtoegungeu ber uralfc^en ^fc;uben

be S^^aen, (Sfamaren,

^unncu unb (Sabren

318

(Seife

16* 17*

Die SSfer

farmatfc^en

(Stammen

333

2)e 33ifev Feltfdjen De a3oev bcutfc^en

tamme3
(gamme

374
401

18
19*

S)e ^^olfev lit)au[c;en

20>

2)te 33ufer
(SrgeBnffe

Stammen %affc^en tamme

445
,

2K

be Ueberbic ber fremben SSlferilmmc

4G7 477

25cctct 3lbfd^nitt @eDgra^f;f()er Ue6erbcf be fa\uifcf)en Ury ateiianbe


22
eBrge,
i^iiffe,

(seen, (Sbte unb 5tertmer

m Sanbe

ber Urflatren

485

Juttftct mhi)nitU
23
(scu^Betrad^tung

524 544

(Sirene Icifc^e Ueberfc^t

^ott ebe.
^nbem ^
lcitiuftg iiBer
bcfc
crflc

5(ttf;c{iiiig

ber \ia\vi\d)cn 5fci*f;imcr 'tem


f)atc
c;

(jcfc^c^tocBcnbcn

^uGcum

il^crcjck,

co fr tcrfifftcj

mtd^

bic (^efat
c;

unb

be (lnrcC;hmj bc SBcrct^, foiuc iiScr

be 5ljftd;t,

Ucn ber

beffen 5uoar6eun(j geeite luurbe,


;nan3rf)

au^iis

fpre^eiu
fe6fl

^ao ne ane ba 5nbere geBt

ano bem SSerfc


Soa(n*e unb
(S5unfl

i^eruor,

unb

fote
,

ftc;

in if;m n ber ^;at etn?a


ftc^

(^rnbiic^e fnben
n?a;rcr

fo

iirb e

an)
fern

c;ne ale
fei

^orrebe ber
i?cn

Kenner ju erfreuen ;aten;

e aer

mir,

gc;er

unb 99ange,
UcBer

u;ne bie e fic;crc^ ncC;t

ifi,

eugnen ju luoen.

bie

SSa;
,

ber

barin

a^ge^anbeen

egenflnbe unb bie

SSeifc ber Darfleung


ur;ien
;

icrben i?erfcf;icbene Seur;cer tjerf^iebenaricj

c;

fe6fi

Un

feneitjego ber STeinung ikra


otjgeirf; ic

unb immer

ben rechten Secj getroffen ju ;akn,

nicoto of;ne UcSeregung

unb

c;ne feiigeo 56n?agen aufgeflet ;ate.

Oerfa;t^

unb

uoreiig

Ur;eienben biirfte ber 56fd;nitt iikr bie nic;t faiuifcC;en S3oerfd;aftcn


l;eio

ajumcitaufg
;

tl)i&

in fan?ifcC;en 5tert;umcr ungehrig er?


,

fc^einen

unparteifcC^e

Kenner a6er gcnnen

bauon

Un

i)

iikrjeug,

i^m
in

;ier

gem

feinen

^U^*

@o(e bermaeinfi ba fairifc^e Stert^um


ifi,
fcei

bem ^aa^c,

trne )ier ijorgeeic;net ttjorben

unfern

(i5efd;ic;t?

fc^rei6crn agemeine 5nerfennung


biefer ^Sfdjnitt

unb 5ufna^mc

fnben,

bnnn brftc

o^ne c^aben in a)niid)cn c;rifen au^geaffen wer?


l^ier

bem

Unge^;eiten n ber 5uegung.,


ober flchtige
faiv,

unb ba ajugrofc
1

(S5c?

be;nt^cit

^rje,
I.

wo^ au)

cngene S33iebcr^oungen

c^ofarif

mUxi).

llrref.
bcfc6

Kntcn lijxm (^rimb iH^mAmc; tarin, ta

SBcrf ju

i^crfcMctcncii

3ctm

au'^gcarfccitct
iicf^
nivfit

inib fr vcrf(;cbcnc Scfcraffcn ^cftmmt iiMivt.


fcrcc;,

SBr fmb

ta

ivr

iiOcr
lrcfc

bcnfccn cgcnilanb tc?


ju fd^rcOcn

tct6 mci(>rcrc (Scu-ftcn fr crfcncbcnc


jitr

ermctm:

Bt muffen
5(rmc ju

luir

lui ba>cr ncc;

5c, tg)c^c

unb

9icbcrc, 9tcd^c

itnb

bcinfc6cn

S'JiaMc nictcraffciu
gii

Uccra runbdBfct

mt

iBcic^tgfc iinb

5nmuti

iHn-Hiitm irar iinmcgic^.


lvic

^e

ttja^rc

runbicHct
ftcH
ftc^
fef)r

n tcr @cfiMc(^c

n jcbcr c^enntnjj

autem

aBffcnfcf;aft Bc?

fid^crd; n

tcr

i^ccmmenen
criinr^,

tc (Sn5cncn,
a^cr

bc

man

m()fam nb
tcctcn

fcnvieri^

fencfao

bcm

jc|t fc
(E'inftd^t

:^^ncfcvHfcen

^fcnncmcnt,

ba

i;nc jene

iinfrnd^tCMr,

frcic;

a^r

cd;t ifl.

3cmc;

angc au]

bcm

i^craffcncn ^-ctbc
;n

bc

faiinfd^cn 5tcr?

t;umo iranbcrnb crtctc t^


(^CjcnftvHnbc,
ircriiScr
ftd;

iinb

ivcbcr

jtir

Sccn unb Sncn


ic^c
,

irctauftgcr

(\inbcn

c^

gebaute

i^rcr

jcbcc^

faum mt

cncnt SScrtc.

^} mntc mc6, jum ^icU ju


anbcrc cgcnftnbc unb

cmmcn,
ten
fcc,

cccn,

ircnn bcfc (Sduft i^ccnbct unb ;craucjcgcbcnn?cr?

?.^cnc uaturc^c
,

9cgung Qchi

cii\\

SOffcnfcfniftcn
fct

t^cn

tcnen ^

m^

nur uujcrn, ten ber ^ctm^cnbg*

ucrjcugt, ju

bcfer a^n^anbc.

^) maae mr cnc^ivcgo bcn^a?


ctc

mcn
tiefe

eines tg^flcrfer
(Sd;rft fir cne
fc)

an, tic iprc


^crfc^uc,
n
,

(SeiSfttufc^ung

\^

tjaitc

lucc^cr

cn faUMfc^cr ^flcrfcr

einige Seit

aufKHt,

um

fctann

^ur iretercn SSanbcrung gerflct,


33e?

n?c id; f^cffc

cdUcr

unb mt grij^crcm Grfcgc feinem cra6cncm

rufe ju gcnijcn.

5)c

anbcrc

ctcr

bc

uturnftcrifcK 56t(;eunc; ber fatrifc^en

5(tcrtnimcr rennte crjelit

wecken mc^rfad^cr i^nberniffe nit i^ecnbct


c^

imt

^craugcijcBcu ircrtcu
,

iterte acr angccgentc^e <Sergc tafr

tragen

ta au)
be
,

tiefe

n ncit a^^uanger 3ct ju ^rcr 9cife gelange

imt n
te

ganbe ber fyreunbe tatcrcnbifd^er @efci^dte


u^cc^e fr tiefe

cmme.

5ucf>

arten

56teiung cfimmt

rt?arcn

fecn n grb?
crfl

f crem ^yermate unb cUfcmmcner, f^ter crau^gcgcScn ircrten.


(Bjiic^ii)

aU
etcn

anfangic; Bcafic;tgct n?ar,

fagc

id)

jenen
fte

cjc^fc^en Patrioten ^cr^c^^n


firem

^ant,
unb

tt2cidjc

taturc;,

taj

mr ano reiner ^ie ju

^cfe

feiner l^ittcratur te nbt^ige 9Jtue


,

gur 56faffung tcfco SSereS

erfdmfftcn
^ren

teffcScn

cigentd;e

Urjctcr irurten.

er

t^infet

auf
er

(^nt^ufiamu

ftrfet

ten efl te treuen (Sairen,

nbcm

narube.
tu ;m
bc SwiJcrft^t cr;at,

3
frifdf;cn,

bag ber aufBi^cnbc gri^ng

ocringtcn cScn tei cnem S3ofe, n?e(d^e fo t^tfraftge ^ugenbeu n

feinem cooe
aen
Quc;
ftc;crt

;ejt,

nt^t

obe

ijerljnf;en

lerbe:

bc

^ugenb ater

ben

^oeni

^r S3efle;en

imb

Qtciiji) cxcS SBadot;um.

facje

c^

^erjd^en S)anf,

t^eurer ^aacf^,
be

bu

ernjectcfl

mr ben ^au^tgebanfen nb gec^fam


unangcfe^t
n
uer^efcfl

^bee

befeo Unternef;men,

auci^ S3erat;er

nnb Reifer

beffeSen gec^ n?c


iefcer

einem eignen,

(empfange
bafir,

anc;

S)n meinen Danf,

9?dae

^ctrowtfc;
e

^ogobn,
b,

bag

nj^renb Deine 5ufen^t3


untocenbcte

nn im 5(ngnfl

^. 1835 ba
<Bat\cn

no(i

SOer mt

ber

eftnnnng

eine chten

aufnajmfl

nnb

beffen S3erecernng

nnb ^erangafce on
e
6e feiner

biefer

3^^t an nnanf;Dric; fcrbertefl,

^ix tam
i^
e

5nar6etnng me^r ao
gcft^re]6en,

einmal

er,

ai

;atc

Ijog

fiir

nc;

aU

trenn 3;r,

e efenb,
njcre

aUn baffek

mit5nfii;en/ mitjnbenfen i^ermc^et; beo;a6


efc,

mr anone;menb

njenn uor 5en ner 5uge mt 83ergniigen nnb SSo^gefaen


fotte,

anf bem ijcenbeten SSerfe rn^en

sjSrag, 5, (Se^tem^er 1837,

3.

^- @d;>afitt.

1*

Inde et liber erevit

dum

ornare patriam et araplificare gaademus

pariterque et defensioni ejus deservimus et gloriae.

Plinius

1.

II.

ep. 5.

1-

Ucx

ber

^atvcu, enca uvateu, jvogcu,

ber cfcd;te (^u^

TCpa tcbeittfamen ^ceo Urf^rung unb TOcr^um, tfln neueren Bcten


je

geforfd;t itjorben,

t)on

{n^emfc;en

lue

Uon ^remben.

SOcte

man
fcer

6O0 S^'rcnge nnb


;rer

Umfang

ber @c;r{ften 6er befen cfcf)c^to^e


,

unb ben 9?u^m


\)n

S3crfaffer ertt?gen

fo

biirfte eine
^^er

neue ^orfcf;ung
SJaffe on

cjeiuagt,

ja

uterfnffg

erfc;euen

befe

SSerfen aufmerffcyn unb mt ucrur^eofreem (Sinne eracf;tenb, muffen


UJr

gefle^en,

ba

fte

(fe6ft

atjgefc^en baijon,

bag

ate

ingefammt

ber r;ajen;e{t

{f;re

egcnflanbc unb ben Snforberungen ber ^cit


g'a(;;e{t

m)t entfprec^en) wcQcn Ungrinbc^fet unb


fiiiiuefe ^i)t uer6rcen
,

nur

fparci^

unb

unb

;oc;fleno

aU

S3or6ereitunga unb ^ifs

mtte 5U cnem uotfianbgeren


ttjfc^e

unb
,

ijcenbetercn SBcrfc
e fo fe;r

6er ba fa=
fe;t,

^tert)um Qcicn rennen


^enntnf
bc

an bcm

no^

5)c

fetene

gefammten

fairfc^en <S^ra(^cjeJete
,

unb ber m

Saufe ber ^ciim


f^aft mt

n ;m

vorgegangenen ^eruberungen
ben ttcn, ben

be Unfcefannt

bem

^i;arafter,

e6ru^en, bem
enb^
,

au'3c^en

eBen unb ben inneren S3egeBnffen


gerabe ^erauojufagcn,
eine geiiffe

befeg S3ofe^,

um

eS

nur

^(Snegung gegen ba @att?ent^um,

waren

Urfad;e,

larum

fein icx
er

ba 5(tertum imfereg ^ofeo f^res


anberer ^inftc^t auc^
fci;uf,

fcenber Suanber,

eiflctc

in

no^

fo

Sludges

jeic^nete,

auf biefem cBicte citva^ S3oiienbete

Sei ben (San?en

fcfl atcr

Begann

bie 2iffenfci;aft
erf

ber (S5ef;cte,

befe (S^jtfruc^t bc5

menf^cf^cn SSffeno,

neuerbing in frtfc;em eifle Bearbeitet ^nwers

ben: ber 9}ange afetger(S5ee^rfamfeit, namentici^grunb^erAcnnts


ng ber aten unb neuern (Spraven unb gefunber Arit!,
Bei

^an)(n

aUx,

n)ece

ti5o;@a^ unb ^ra^fenntnig muofien97aae6efafen,

eic^gtigfeit

unb

ueeic^t

fe6fi:

a^^if^

ber ^uofu^rBotfett

*t

I.

2.

limfang

nn> Cintljeilun^.

\o)tcn

am

mcflcn (Sc^ut Ki6cn


fc

ta

bc ^'crfdBiing
g-riic^c

auf tem ^-ctc


auf^utrcfm ^at
2i;ii?ergs

Vc faluf^en 5tcrthimcu

ircn^c gereifte
cgin6c

iDa

23cf^ne ter

^crgncjer ane ter


t;e

ijUi

anf be

et ber Unernennung,
Seftrclningen
(Schriften
,

auf ten nur geringen (Ertrag fomBfamer


,

ie^cn

an)

un lange ctcnfen

c6

luir tie 9.''?enge

tcr

6er ta fiaiifc^e 5(tcr6um termef^ren cter teme^r

tem

ganjen Unternehmen cntfagen unt uns juanteren, fru^tSareren unt n^s


liieren 5reiten (nniventen fcfiten.

^eter ter ^c^^eit


fii^t j

entir adBfene,

feinem S3ce ncd^ nicn cntfremtcte?Jenfc^


(2efnifud;t nac^
tnei;r

et cc^ in

feinem ..dr^en
iric

unte iier

tic t^curen

^crfa^ren,

um

tiei

ni^t
\it,

ter

ee^rte, irec^er fein SeSen ten SBiffenfc^aften geirimct


S3ciC

tic

fein

nak

6erf;ren,

ter

taterintifcr;en

cfc^ic^^ unb

(Spra(i)fcrfcung?f?Jtcgc tiefe ^)xi\t

nun

jut 5iufiiung einer 6es

teutcnten Sice

tienen

ter

Sucre

in

unferm SSiffen 6cr ten Ur*


,

fpnmg,
rafter,

tic tic

Urfitie,

tic

Siammeint^H'iiung

tic

3^^atcn, tcn 6^as


cffenicHni

SeSenart, ten au6cn, tie nirgerien unt


tic

8eri\itniffe,

Sf^rac;e,

tic
fo e

Sitteratur

unt
taa

tic SSiffenfd^aft te
fiaiuifc^c 5tcrt(ntm

fiaiifi;en Unreifes,

tamit,

mgiic^

ift,

ano bem (Sc;ammc ter S3crgcffen6eit unt ^erac^tung ^crauegeriffeu

unb jum egenftanbe


6er(\iupt,

bcr 5iufmer!famfeit alier fyrcunbc bcr efc^id^tc


,

cr3ugeicifc a6cr bcr fiairifc^en ^atrictcn

erbeten irerbc.\

2.
Dic

Umfang nnb
arfteung
ii6cr

etttt^etluttg*
tc
fairifc^en

tcftantigc

5tert^umg

mu,

auer ter ^'crfcning


(scic6fac

ten Urffming te fatrifc^en 53ce3, teffen


ateften 3ct

ent^atcn

cn ter

6i

5U jener geriete, ivo


^iefer

tic

jutcrifftgc

@cf^id;tc jctc
ftc^ t;eien :

einjcnen

(Btammc beginnt

angc 3citraum at

n tic Urgefc^ic^te,

n gcrctct ferne

3ct ^inaufrei^ent unb


S^cic^

i jum

gae bco ^unnifc^en unb ri^mifc^en

^inagc^enb

imb
bco

in bic efcjictc ber fah?ifc^en

(Stmme
"tc^^

Si3

jur Ue8er(^anbna^mc

G^riftent^um

ten bcr Miitc

^n^tcn

3a^r;unbcro 6i ju nbc bco jcintcn.


faltjif^cn S3i;fcr

^n

ber crjien geriete ftnt tic


tcrftecft,

unter i?erf^ictcncn
;

9?amen

inmitten unter

antcnt eurc^ifc^en 9aticncn


tiefem ^ren eigenen
,

n ter antcrn treten tic (Satcen, unter

neucjlcn,

ten ty^ciuten unb Gin^eimifi^en ange?


rat^fe^aft
atefien

\icmmenen 5amen auf.


23ab

^mt

ift

unt bunfe,

'tic\c

befimmt.

ja^cn

bc

S3ctra^ct

ber

^tit bic tcrfc^cbenartigftcn

I.

3.

BuelUn un^ gUfomittcl.


^ocrfamc
uc
,

7
fc

^iitioucu ber
fcn ber
^mucij*

faiLnfcf;cu

tai)

inc^wcn

ba

a^

aiccu qciw^ ah unb

fc;ncbcu luvb

fomlt

aic

friiUTC

cfd)c;te

S3c unfcrcr Gntf^ciunij

ba

(Scf^crc nc^t

mt bcm lh\^

fidf;crn iHn-utfc),

tmb

fctc cne reifere itrtf,

foteu

neue (Snbecfuncjcu
,

aucf;

manc)c 5nnaf;uieu luanr'enb niac;en


be
Soa;r;et

unb

fcefegen

fo lurb

ba?

burd)

in ber anbern 5(6tf;euncj nf)t .cjeff;rbet*

5(ucf)

;nf(c)tcf)

be3 aBj^u^anbenbeu (Stcffe-S ijUn \vk ba


ber cne

C^au^e n jice

g)auvtt;ce,

umfagt:

lU-fprun^j

(Sitte,

(3tamment;e(uncj

unb

'^;ateu;

ber anbcre fc (5f;arater, oekn^iucfe,

auGc unb

a3crs

faffuuij,

Acratur

unb

SBfenfc;aft

ber

citcn

(Saiuen lje;anben.

3* .Qttelcn

nnb ^nf^miitcL

Oc S^ueen be crflen 3ctraumo

unfern treiben gerieben

fmb

benn

Ujr jerfaen fe

na)
(S'u=:

be S^ucen ber lteren efc;c;te

ropa, namentc; fena norbcf;cn tgafte u6er;aupt, afo be SScrfc


ber
grcc;fc;eu

unb

romfcjcn

@efc;()tfd;re6er

tmb (S^eogra^^en

^
,

3n(;vften auf
ferner be

steinen unb SJln^cn uon


nje;e fid;

gefd;c)tc;er

20d;tgfet,

enmacr,

6cr unb unter ber (^rbc,


cr;cten,

on ben

aitm curcpafc;en ^^ufern

^crrii;renb,

aU

ba fmb 9uneu

von tcibtcn unb Burgen,


;iifje

Siiie,

5iufirfc,

r6er unb raO^


a|itf;cnfcber,

(buhor,

kurhan,

mohyla),

(Bci^m^ unb

Saffen unb 9iiiflungen,


^i;on,

i;uiicf)e erti) \icn 9Jeta(,

(Stein, (3iaB,

.^ornunb ^noc;en,

ug? unb

(Sd^ni^icrfc, (Sci;muc6, S>ins-

itnb bie geograV^ifc^en ^rut^flcfe fammetten Geogr. vet. scriptores graeci minores c. dissert. et anoot. 1712. IV. 8. [Geograph! graeei minores ex H. Dodwell. Oxon. 1698 recens. et cum annot. G. Bernhard y. Lipsiae. Weidm. 1828. 8. Epistolas Parisienses ed. Bredow. Lips. 1812.] SSevgL J. Lelewels: Badania starozitnosci we wzgl^dzie geografiy. Wilnol818_, eine bor fc)arffnugjten (Eine retd^je 5uiva) unb Sufammens @(ftrften ber bie atte eogra^^te* \v^l)^ i) auf SSinbecten, fteliung griec^ifdjer unb ateintfd^er Snfd^riften, 9)aten, ^rnt^en, Sf^rien, Dovcum, ^annouieu, Sn^ttcum, S)oefen, 2)acen, X)taften unb SWafebonen u.f*i. bejel^eu (eber blieb avmatten augefc^uffen), mt tt)citauftgev (Srfanmg fnbet ftdd n JRaaucficj SBerfe: Istri adeolae geogr. veter. e monumentis, epigrammatis,marmoribus, nummis,tabulis, eruta et coramentariis illuslrata. Budae 1826 ^ev)ev geboren 1827. II. 4. auc^ einige fogenannte barbarifc^e Snfciriften (inscriptiones barbarae) , auf ^enernen unb meaeueu Xafen , auf SJunjen unb ijerfc^cbenent ^au = unb

5)ie lenen eocjvapl^en

H.

J.

HudsoD

^eergerv-it)e

infoujeit

i}r

Sltert^um unoerb()tig
efc^d^te
ftc)

ift

(Sine SDlenge Deuf^


noc;

mater ber
fc)rieben*

bejeic^neten 9rt jur


gSee 3nf)riften
/

S^orbeutoVa
gerfireut

fl

nrgenb

be^

fnbeu

in aerfianb ivenig befannen

SOnfefc^rften

fo

bap

(ie

fr ben ef(^c^tfcrfc{)er fo gut raie gar nid^ ijor^

f^anben fub

8
jeji itnb

I.

3.

luUeu

uni glftnittel.
bc cBcn unb ^er!er
fcer

bcrg, ijor;anbcnc Uc6cr6c6fc

attcn S3cfcr,
je
iiac

Qcbca

iV6cr bc crjlc Sc^^ct fic^

cr^ctcnbc S3cf

briict

tem (Sanbc
geirffe

feiner 23ihinij

bem Sanbe,

ivcxin co angere 3ct

enveiit,

ftd;t6arc

c;aratcnfti'c;e

.^ennjed^cii fcine tortigen


c incjfl

Scfmen auf,

n?ec^e

auc;
fl,

bann ncd^, ivcnn


ein ntcrba;3Co

au ber 3a;

ber SeBcnben i?erff(nt?unbcn

nnb

geivic;tii}co

3eugs

nig feine

e^emaigcn (Seino nScgcn,

5n;
fl,
;

':ic

Sauber,

in

irec^en
;cuti

ba aterianb ber ^Baivcn ju fu;en

Uctcn un ti auf ben


eiber )ahcn bc

Qcn %aQ 9iaticnabeufuiac n


je^t fe^r lueng

9}enf}e
,

^cn?c;uer

HB

fr bereu 5(uffiubuncj

(Sammuncj,

gcibricje Sefc;rei

tung unb

fritifc^e SBiirbguncj getf;an

3^ueuegcnn?irba^erbie^auf^t
tger^, biefem

pfiidjt einer

JiMren ^ateranbiee an'


(iuigc 5ufauge,

^auge cftmcg?
fc b6ic;eu

^fl a65u>efeu.

aer
bem

auc^ nur 5nfange

zefh:eBen mad;teu fi;uerei'5imUraeranbeber (Saitcu Bcmcrf6ar.

3n
aU

beu

t^iifmiten,

ircc^e

fcij^igcn ^-crfc^cr feine SrSeit

einigermaen erei^tern, recf;neu anrSujigeauo ben atcn

(Sc^riffieern,

ben UeBerBic' unb bic Bctgicberung ber Herder ge^i:rigen 3cugniffc


ereic^ternb.

ungemein

Dergeid;en ftnb

J.

Ch. Jordan Origines


Historia antiqua ex
narrationibus contexta.

slavicae. Vind. 1745. II. J.


ipsis

G.

Eichhorn
et
lat.

veterum scriptorum graec.

Lips. et Gott.
riechen unb
ty.

18101813. VI.

8. ^.

9}annert ccgra^^ie

ber

9bmer.

TOrnerg unb

Sci^jig

1788 1831* X.
unuccnbet).

8.;

5.

Uert

@ecgra^^(ne ber riechen unb 9cmer n auf ^tce?

maus,

SSeimar 1817

1832.

III.

8.

(no^

Th. Reichard Orbis terrarum


rimb.
biefcr
je

ant.

cum. thes. topogr.

Ch. No-

1824.
unb

f.

19 harten,
t^iifmitte
es

S3ci
ifl

^enu^ung

tou S3ear6citungcn
lmftd^
ni;t;ig,

a^nic^er

um
\!a^

fo

grere

Befannter

unb

erireioi;er

\\i,

xcx tcunn gef^id;tic^en

c?

geufianb fo arge unb irrige 2nftc;ten, uamcntc ten beutf^en

ri^

tem, au fg ejlct
anberc S3cfer.

u? erben,

fmb,

a gcrabe 6er
^'crfc^er tnb
,

(Sarmaen, (2 ft)^en unb


nie c;ne
feien

9?ic fo ber

eigene S3erget?
fte

^ung

ber Siueten,

auf 5iufpr(i;e Hinterer,


trauen
:

au) no^ fo

rii^miic

tjcnannt
I

aUc

fo

er

foijiei

mcgiic^ mit eigenen

Singen fc^aucn
tif

^ritt er n:c^i ucrBereitct


fo n?irb
er

unb

geriiflet

mit f;arfer ^ris

an'

SSerf,

in ben geie^rten SScrfen ber eutfc^en,


(5^arafter

h?e;e

c^ne ^enntnig unb 9Zeigung fr ien


,

unb

bie

Sprache

bcr <Siatt?en f^rieSen


fte

bic c^iar^eit

unb ^cUc

ber atcn cfc^i^e, wie

au ben 5iuefpr^en gci^jeitiger Saugen

fo ungetrSt^crtoricuc^tct,

I.

3.

CueUeu

imr glfmittel.
fcf;nbc
(^ntfleiuig

d
ber SBa^r^ct

burd^ tufc^cube @rbc;tungcn unb


mc;i: ucrbitnfct,

ao aufgc;ct finbcn,
jicitcn

^c ^uccn bc
jirtunten

3citraum

l6c|lc;cu

auger ben
,

fc;uu qc^

and)

am
,

Segenben, Sogra^^en, Urfunben


5r,
ferner

efe|Bu;errt

unb

Snfcf;riften

uerfc; i ebener

au

;florfc;en

SSoofagcn
ber

unb

S3if(iebern

cnbc;

anS

S)en'maern on bem

^cn

akn

(Saiuen*

SD6gcicC;

ixa)

unferem ^ane unfere Darfteung mt bem


iue

^QCjntm ^a]xi)nn't)c gefc;cffen lerben fcC,

nad) ber nfu;rung

be

^f;r{fent;umS unter ben falu{fc;cn .gau:pflammen e^rauc;e


eine geiratge

unb

(Biikn
f;c;c

^eranberung

erlitten

unb
fo

bie fc;erc
bodf)
Ijo

(S^eeagC

ber

enjcnen

Stmme
lu.eter

beginnt;
;eralj,

mng

ber ^rei ber


n'S

fcrft(^en S^ueen

etia
tn'

irengfieno

XI. unb
ba
ftc

inm
iifccr

Z{]c\t fogar fco

XII. S^);"^t
nur
>ci

ern^etert

iverben,

fo manc^c atc S3egefcenf;et

fpateren (Sc^rftftecrn

^ad)^

xid)kn pnben

^anb fUen,

^er}er ge'^origen egenjidnbe iDurbe aein einen wcen bn^er nur bie tidjtigeven anfnjren, inbem iur on ben auinbfc^en aU ben teven Oueen jn ben en}eimtfc^en aU ben fpteren tinb jngeren u6erge)en : 1

2)te 2ufja)ung acr


ivr

a)

2)e

oorjngc)jlen

grec^ifc^en ^flcrifer,

n)e()e

9fla(;ricf)ten

iiBer

bte

anjen nnb bie mt ^nen erfef)renben 33lfer mittfieen , finb bie 33 i.)* ^rtfoo ^aniata (471), profc^c (552), ?C5at)ia (559), j an ti ne r: Renanbro (594), SJanrifio (602), 5;)eop^i)Iafto (Smofata (629), e^ orgio ^eifibe (641^, eorgio @i)nfe(u 9Jcnac)c (800), Soanne^ SOa^ lala (800), Xfjeo^^aneg 3fafoS ,817) , Dlifep^oro ^ariar^a (828) , Soan^ ne enefc (867), Seo VI. (911), Seo rammatfo (940), nftantino $or liJ^V^ogeneta (959), Seo ofonc (975), Scanner fi)^a (um 1057), eors gio ,^ebrenc (um 1057) , ^s^imecn 9Jieat^}rafte6 (um 1061) u. a. 2)a Corpus hist. Bvzant. erfc^en in 3 Sugaben : ^ar 1645, XXVII. f. SSenebcj 1729 XXVi. f. unb enblicf) onu feit 1828. 8 2)erinben2 crfen engaben nic ent^ iatene eoDafcnog erfc)ien^ar 1819* Su.^iige au ben33t),^antinernga6^erau^ 3* tritter: Memoriae populorum olim ad Danubium, Poot. eux. elc. e scriptoribus Byzanlinis erulae. Petrop. 1771 1779. IV. (Der jrttetef)ei ent)at: Slavica e scriploribus Byzanlinis. 1774), ein uortreffc^e , ciu^erfi BraucjBare , eber no) immer m)i ycfanbiged SBerf. 3n if)m fef)en bie Slujuge au bem 3)aurfio , bem aifer eo VI. , au6 bem Seo I)iafono, au ben l^egenben unb anberen ungebrucften S3^jantinern (eorgio Tlonadjo ^amaxioU, SDc^ae .^felo, (SJregcric^aamau. f. n?.). 2)a(2trategifonbe3 aifer SDanrifio erfd)en in Schefferi Arrhiani Tactica etMauriciiArt. militar. 1. XII. gr. et lat. Upsal. 1664. 8., be ^afer eo VI. Tactica in Meursii Operibus Florent. 1741. T. VI. ed. Laini. 3u ben geogras ^J^ifcien, fr befe Seitater ungemein fnrgen Oueen gelberen au^er ben f^on jenannten ^rcfop, JK^onjiantin ^orp^V)rogeneta unb ^feo, crjglic^ ^ierofe (um 485), Notitiae episcoporum (911) beim (5obinu3, ber ungennnnte Qpitomator be traben (jtof^en 980 996) n <!^ubfon Geogr. gr. min. V. II. unb in (Strabon Slugabe on Smeoteen. (Slmfi. 1707* II. f.) (ufiat)io (1194) unb 9Zife^^oro S3emml)ba (1245). SSon ben ueen ^ogra^j^ien unb

to
S)c

I.

3.

Ouellen

^lt^

nifmxUL
Lucim,
fccii

cn6cmifc{)cit

fd^rftc^HMi

.
ii

f;.

cdjc

iiHdjc

Ur;c6cr t>ou faiinfc^cr tgcunft (nitcu,

fic

cr cin;ciuufc;cu

Secjenben

er

rec)eu ftnb chi^c fr

ia

faiinfd;e 5crtf}um

nic^t

uiuinc()t.;i,

ai

ba ^e6cn

be

ieiioicn

Sanctorum Mense Octnbr.


uvjarifd^cu -Bifd)cfo (ciu

em

r)emetru (aii bem VIL Sa^rfi.) iii eu Actis T. IV- Bruxell. 17S0. f., te |ei (emeii^, X. 3a}rfn) , aU]viccMfcf^e Su.^abe i'^cn 9mbv
cit^vj
fe)lt
;

^am)?ereoy (a>ien) 1802, nem]riecf)ifd)e n @ue @amniinu3 gred;if()er ^afcrurfunbcu


beeu,
ifl

1805. 8. imb
li\io

einije

aiibcre.

unbebeiitenb*

3n

ben

firci^iid^en

SDcutfauccn unb 5iieve efe^en (decrefa conciliorum^ ca-

nones)

ftntet i} iiu

unb

triebet ein .Ernleni, 5 33. in ben ^ef^lijen ber rua

nifc^en irc^icn^erfammiiinc}

MerluT c^ifjvic^e Cuetenf^rififteer jtnb bie befannten e= gennanif)en >ifcr, aU Scnicinbe , Sccinne carenf^, ^reecjar u f tt), ber 3ncm)mu (um 873) de conversion. Bojoar. et Carenl. Script, rer. Boliem. Hanov. 1602. f., F. S a lag i, de statu in M. F r e h e r eccl. Pannou. Quinq. Eccles. 1774. II. 4. unb 03 Aclutar Glagolita Clozianus. \ ind. 1836. f. Anastasius Bibliothecarius (7 886) Histor. eccl. ed. G. A. Fab ro t i. Par. 1G49. f., \ itae Pontif. ed. J. Vig n o u s. Romae (fine gccrbnete unb i^cunbicje Sauimuuvj ycn Su^gen ber 1724. 4. be (Salren au ibnen , nad) 2rt ber b!^^antinifd)en i^cn Striter, nnirbe fr 9( Oevjifter unb bie fan?ifd)e efcMdi^fdtreibmuj uncjemein frrcrlid) fein liepesta anfbud) ae i'cbe nnirict bie @. 2i? daumerfd^e (Sd^rift: historiae Brandeuburgensis. 33erlin 1836 3>ie c^eriuvjcr ifl rien^abl tcr 33ibiu Scctuefer (550 gecgrav)if($en CueUen 600) De fluminibus, foniibus, lacubus, gentibus etc. Romae 1504. 4. ed. Oberlin. Argentorati 1778. 8. Der Srauer 2)iau (um 800 ?) bietet in feinem geccjrvift. 33crfud)e auvd) Liber de mensibus orbis terrae cnivje 9lngaben ber ba norrid)e (urcpa : ed. C. A. V alek e n ae r. Par. 1807. 8. A. Letronne Rccherches sur Dicuil sv. du texte restitu. P. 1814. 8. (i)uibc ven Darenna (vjetiH^fm^ lic^ ber 9ncn\)mu5 9la>jenna genannt) (886) , erbielt fidi nur in einem furzen Sn^uge: De geogr. l. V. ed. P. Porcheroo. Par. 1688. 8., in P. Melae de situ orb. 1. IIL ed. A. Gronov. Ltigd. 1722. 8. (Sine Ungenannt ten Sefd^reibung ber fawifd?en 33elfer ^u (S'nbe be IX. 3a)v) , in einer mnd)ner ianfdjrift an bem XL 3aiirb., iii crau^gegoben ycn 56crmat)r im Slrc^i 1827 ^cjt 49, uuD in efeben ^er^cg Suitrcib S)indien 183L 4 9tnper bem 2am cn cremen unD ^emcD, irelc^te lr>id)tige ein(S* 24, gaben ber bie (Sie ber Sairen in 3^eutfd)IanD entbateu , getrbri auc^ ba fpitere Chronicon Gottwicense (auctore G. Bessel et E. J. Habn) Tegernsee an Cueen gefiTouft ift, immer ncd} einige, U^enn 1732. IL f.), infcn-^eit Unter ben ieiligenegcnben fnen fid} yiee ergiebige, aud) geringe Subeute, a : ba eBen be ^eiligen eyerin ycn (Sugipi^iu (au ber ^weiten ^alfte U6 V. 3a)rf)), be f) 9urpert (nac^ %iU 580 623, nad icrmat^r 584618, nac^ Tlniax 684-718), be ). 2)arinu unD Snianu (an ber 2Jiitte be VIII. Sahr}), be3 fi (icumbanu ycm 5bt 5cna in53cbic (im VIL SairK), be ^clfgang, be 6 33cmbarb cn 2!anfmar , be f). Urid) ycn crar, be i), ^irilc unb Siebcbic pcn auberif (an bem XI. 3aM)) in ben Actis Sanctorum 9. 2)r5 , beo ), SBen^e, auf See be aifer tto gefers tigt, be ) )to, Q3ifd)cfo rcn Bamberg in 8ubeiriv3 Script, rer. episcop. Bamberg. T. I. u. f to (Snbc^ ftnD nc} ^u ertoamen nk Aafenirfimben, Unter ben X\\v]iii'jm bie 33res)e ber ^'^]te unb anbere SeugnijTe befer 5rt. SBuIen fnb ffr un te benfirrbigften iie ycn @regcr IV. 590 604, t*on 880, Sadiaria 741752, von (Sugenu IL 824, 3c}ann VII. 874 Sc^ann X. 914 929 u*a3 unter ben S3rieffammungen bebeutenber 2)?tnner
b) !2aiemifd)e
f(^id?tfd)reiber ber
:
i i

I.

3.

RuUen

nrf

nlfmxiUi.
,

11

ober cmer

frembcn (Sprache
,

(jcf^reBcu
fcf;

Beginnen jiar ciwaB fpter


auterfeit

a be auocnbifcf)eu

jcc^nen

aljer burc; ;re

unb r?

bie

bc0 S3onfacu^ ober SfBinfreb,


c)

chron. disp. a St. A. Wiirdtweio.


n
cjcrmanfcfjcr Spvacje,
iredje

vjbfd^of ,^u Tlain^ (f 755) Epist. ord. Mo{^. 1789. f. Bouquet Script. T. V.

S)iefer klaffe viBenbdnbfc^er

Dueen
ober

affen fd)

[e)v

^^ajfenb

Denfmer

auf be [mtifcf)en 5n beren (S)3^e treten namentld) be ffanbs 5ltert)umer njcvfen, beifgen* nan)fci(>en @agen, 9)'?)rc)en unb (Srja)ungen , be logenannten norbfc)en jiun %)di au uralter, uubefannter, jum Xfje akr aii fpiterer be trcc^e un burc) norrncinnifd^e 5(u6\anberer , l^jorfcfjer 3et ^errujrenb ,

mef)r

ivenigev Sd^t

agen",

jtd^

auf Sanb

jlufcjcn

874

934

nebergeaffen jcitkn
:

erf)aten u?orben fnb*


,

De

^au^tfammuugen

berfeben [tnb

be

Beben (Sbba

nrrilcf)

be

frf)er

fogenannte faemunbfd^e ober Uere, nad) ber agemenen 5nna^me um 1090 Edda t)om ^rejier @aemunb bem SBefen (| 1133) gefammet unb georbnet: Saemundar hins froda i. e. Edda rhylhmica s. antiquior vule;o Saemundina dieta. Haf. 17871828. III. 4., E. oversat og forklaret aPFinnMagnusen. Kopenh. 1821. III. 8., mt bem Drgna beutfc^ on ben ebriibern

rmnu
Edda
9, Sil)

33ern

1815* 8,
be

%^.

. b.

^ agen
Don

lieber ber altern (Sbba* Q3ern

1812* 8*; fobann


er

jngere ober be (Sbba on (Snorro (gturefon (f 1241): Islandorura stud. P. J. R e s e n i i. Hafn. 1665. IV. 4. bnfd) yon

u^

n ^c^jen)*

1803* 8*,

beutfd)

(Sd)mmemann*
Fornmanna
ff*

(Stettin

1776* 4*

)ie uonftinbiv3e

ammung

ffanbnan.nfd)er (Sagen trurbe


S(,^ur.

f^en^agener

gelehrten
ff*

efefciaft l^eraugegeben:

on ber Kaup-

mannahoFn. 1825
anbere

8.

Isleodina Sgur. Kaupra. 1829

Jungen lerben fortgefe^t)*

8* (6eibe (Samnt

9uf er biefen

jum

2^)ei

n ber Urf^radje erjatene,

^au^tfammungen erfren nod; oiee ^um X^e altnorwegifd) ober ate

unb ben geid)jetgen 5nnaen eni^erebte )ifiorfd)e (Sagen* Faereginga Saga, af. C. Ch. Rafn. Kjobenh. 1832. 8. Egmundar Saga. Hafn. 1833. 8. u* f* it>.)* Sir erU)f)nen ^er ^X^c;^ no^ be beben grperen (Sammlungen, be atnorn)egfd)e on Snorro Sturefon unb be Iatenfd)e yon Sro rammatcu* (^rjterer fc^irieb yor 1241 tn ber SOutterfpradje be ate @efcf)cf)te ber S^ormannen nad) (Sagen unb Iteberle? ferungen be^ 93oIfe n feiner: Heimskringla edr Norega Konunga Sogar, ed. Peringskild. Holm. 1697. II. f., op. G. Schoeningii (12), Thorlacii, Torkelini (3) etc. Hafniae 17771826. VI. f., aus? bem S^lnbifc^jen berfe^t on SDol^nfe* (Strafunb 1835* II. 8*, berf. imb erlutert on 2aci)ter* eipj* 1836* II. 8* (Sbenfo trie Snorro au6 ben ffanbinau^ifdien, ^atte Saro, genannt rammaticu (f um 1203), feine alte lateinifc^ gefd^riebenc Hist. efc^d^te oon iDnemarf fd^on or^er au^ bnifd^en Sagen gefd^^ift : dauic. 1. XII. ed. St. J. Steph aoi us. Holm. 1644. f , G. A. Klotzius Lips. 1771. 4. 3ule^t gel^ren f)ier)er noc^ einige geogra)3)fc!^e ^engfeten, nimc^ be 3':efebefd)rebung Suifftan unb Ot^er, herausgegeben on
nfc^ berarbeitete

(SSg* ferner j* 33*

Da)mann

n feinen ^^orfc^iungen auf bem ebiete ber efc^idje* 2Ctona 1822* 8* %^\. I., be Knige 5tfreb (900) Ueberfe^ung be Oroftu, ^erau^ gegeben on D. ^arrington* !onbon 1773. 8* unb anbere nbifc^e Sufs jedinungen biefer 2Crt, gefammet on (E* (S* Sertauff in ben Symbolis ad geogr. medii aevi ex monum. Island. Havn. 1821. 4. d) (Snbc!^ auc^ in ben Sa^rbc^ent orientafc^er 35ufer, namentd^ ber Strmener, raber unb ^erfer ftnben ftd) einige, n)iemol)I f^ard^e unb uns

bebeutenbe Sac^rc^ten
fd)d)tfd)reiber
,

ber be Satt^en* 2)e Sd^riften ber armenfd^en e^ v)ee [t^ erjieten (morunter gum Si^e oXit 2Cga t()angeu unb i^auftu gel^oren in' IV. 3a:^r|*) , ftub n befer 33eje;^ung iveng berdfic^tigt n^orben* 3n' ber (rbbefd^rebung be Dofe you (S^orene (460),
beren fo

12
gicSijfct

I.

3.

^ueen

un>

nif$m\tUL
fu>rcn fic iu gciuffcn taf-

i^crt^cBaft ijcr

jcnm aus. SBr

fen imi) nad^ tcr ?ycge ber SScfer auf.

1,
te

e f

cl { c)

e.

23e fccn niffifc;eu


,

(Saiucu

e^imt mt

5^ cfi o r
(ijc6,

cuf;emfc;c
geft.

(i)efc;ic;tfc;re6ung

einem

S?cnd;e

ju ^eio

1056,

1116), bem ^crfaffer


fc

be foflSaren

6;rcniono uou
nac^ ber 9 ab j?

tet atcjlen 3ct


i7fc;en

jum

Sa;re

1114.

^u-^gaOen:
^eer^Surcj

cbcr fijngOercjer .ganbfc^rf,

1767.8.,

nac^

ber ?t{cnctrfif;en

cn d; c

cr,

Safc;{

cm
nac;

u. 5.

^etereSurg

1767
ff'i)

1792. VI. 8.,

^cntd) mit eini^jen


5truffifc;e
enbic;
65efc;icf)c

33emernn3en 5)c6rcn?s
9?eftcr (reicht 6i0

tjcn

S. SJiier:

987).
fd;rift

Serin 1812. 8.,


(gefcrieren

nad; ber Samrenijciufifc;en .ganbs


9. li

im ^af;rc 1377) ucn

mo m'

(reicht

nur

U
fort

jum Sa;re 1019). ^cofau 1824. 4. Leiter


fritifc^^en

jabcn mir

no (;

feine

oflinbige,

g'orberungen entfprec;enbc 5u^gafce.


9^fcnt

^^n

festen

mcfler 11141116,
5(.

1157, ^cmnn

ber 9?oiuo

grober u.

^iec 5(nnaen

i^cn

crfcfnebenen

Ur(;e6ern emnbeten

cinjenc Bt'itrume,

Ser

"Cic

man

eine furjelleGerftc;!

and L.

Gol^-

biowski: Odzieopisu polskim (lUbct


fcung).

bic ^^cnifc;c efcjic^fci^rei

Warz. 1826.8. p. 58 70, anK. KalajdowicO posadu. Nowgor. (Ueer bic ^cfabnife 9cmcgcrcbo*). 31oskwa 1821. 4. 58. unb an W. SopikoAv: Opyt ross. bibliogr. (S3crs (S. 56

fud;

einer

ruff.

S3ii^crfunbe) II.
bic
atc

361

365 geminnen
gefc;rieene

fann (erg.
6;rcnif be

.27.

1).

SD6

ruffifc,

fi;riifcf;

irec^e ttad) ber vevcrenen

G^crcgra^ie be 5eranbrinci'^j

^a^^c

oncjegt

i\i,

luerben einige flmvifc)e 33olcr entvi()nt ; neuere ^rifcr ^aben biefe (Steilen jc DO) erfcirt : E[iit. f^eo-^v. beci) fr [pater 3nterpcaionen (etica ^irfcfjen Marsigiiae 1683, cum List. arni. ecl. Gu. et G. \\'liistoni filii. Lmid.

800
i

1736.

4.

Venet. 1751., ed. Sa

a r

n.
,

Paris.

1819. 8.

5u beit

arabifc^en lc)en ln^nq ven


i

@ efc^

d) tf c)r e b ern
(S1.

2)i.

S. 3bn gopinn befgen n?ir ?5-r^n: 3bn 5'-^^i"^ u. an.


5.

einen febr

m^=

Straber Q3ertrf)c

St. ^eterb. 1824. 4. (yevc^. Jpa. 5ag.Sitt_eratur1S25. San. Dir. 6.) (5ine anbere (Sammluni^ )iftcrifd}er Senc^nine ber Seitunc^ bie RuJTen ftelte an arabifc)en unb pcrffd^en efc^i}tfrf)rebern 3. ) ammer: Sar les origiiies Russes. St. Ptersb. 1827. 4. (inrcj. Hall. All{?. Lilt.-Z. Mrz No. 53 u. 54) jufammen. 2)a 33c(ilanbc\fe brfte hau fein, ja Relution de 2). (Sjarmo^ gefammet unb l^erauggegeben )at . b. %*: Masoudv et autres auteurs Musumans sur Ifs anciens Slaves in ben Mmoirs de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Ptersb. VI Srie. Tome II. 2)ie bejien unb iinc)tic\ften Sacjrc^ten beben bie crientais St. P. 1834. 4.
uber bie
fc)en

Men lterer Seit.

Cueen

faft lebigi)

ben

cjriec)ifc)en @efc}ic)tfc^reibern

ente^nt

tai

fie

(oni D^eue berid)ten, ift entweber ma)rc^en|aft , ober fe^r erDddfitig unb ber fc>arfiien Aritf beburftig. ^cfabnif ^ef bie erfte SOla^ijtratperfcn in 9cit?gcrcb.

I.

3.

mmVm

mtf

f ulf$mittd.
tvclc^e
gcc;cn iinb

13
bcm ^mts
on befcm
*

^roSfle ^aroiah? ticu


f(;m
Sfcf;cfc
(S;nftan

^UM

an ber Socc^fct,

um 1210

1239

fccmt^t njurbc,

t^on ber ^efloro uerfdcben gciefen fei,

aftftc^ nc}t

mc;r cntfc^eben
S3c

ben ponfc^cn <Zattcn iuurbenbc atcfen 5nnaen atcnfc^


^^ier;er gcf;cren bc ornamtc; (S()eftcn fcercffenben ^f^ros

gefcf;rcten.

niUn*, Tlaxium^ ^aUu {Unjic ^m)cn 1110


ton 825

1135)

ijerfagtc eine

1 118 reic^enbc ^^rcnif; fcefleSiugaBe

ton J.V.

Bandtkie.
in feiner

Varsov. 1824. 8. Vincentius Kadlubko (um 1220)


Historia Polonica. Dobromilil612.8.
S3ebeutcnbcr brfte fein: Dlugossi
i?cn ii;rem

fci;rie6

5infange ti 1203,
Hist. Polonae
1.

(14151480)
II. f.,

XII. Francof. etLips.

17il 1712.

au;Yarsov. 1824.11.

8. Snbere ^iflcrifer, ai S5oguc;ira( (f 1253), SDjierjia


u. f.iv. finbeu
ftcf;

(um 1296)
:

auf^ej^iit

unb cjeirbicjtinL.

Gol^biowski s
ifl

dziejopis. polsk.

W.

1826. 8.
tg)i|lori!er

5)er itcfle einBeimifd;^

unter ben ^jec^en


fcefle

^ctan (Ecma
bohemie,
res

(1045 1125).
iuF.

ber iprager

ie
1

5iuga6e feiner Chronica

finbet ftc^

M.Pelze

u.J.

Dobro wsky:
II. 8.

Scriptoi^rortfc^er

rerumBohemicarum. Pragae 1783.


bie ^iflcrier be fcigenben

UeSer feine
jee;rt

unb 6er

^ai;rf;unberi

grnbiid^

3ci^.

aSogt

efjic^te

^vm^en

1827-

I.

623

624*

2)er Herausgeber bemerft, bap bie Kronica polonorum fotool^, uebo Chronici Silesii vetuslissimi fragmentm, be Chronica polonorum unter bem^s tel : breve chronicon Silesiae unb bie Chronica principm Poloniae on 2) eu t-f)en etfapt fc()enen. 2)er33erfaffer ber erjgenannten (S^vonif, iued^erum 1300 obcv hai"!) na)f)er \)xkh, uenle}t ^clnfc^e Sortcr offenbar nc^it, bennerfag: princeps conslituitur dictusque est Listig i. e. astutus, eo quod astucia

homines interfecerit quam viribus. Quo mortuo fuit et alius Listig, Cuius filius, item Listig tercius Huic sed alio pacto sic nuncupatus Zemaito successit filius eius Listig, Listiconi vero lilius u* f ir* jlatt Lestko. ferner on S3oefait> 6rcbri): Boleslaus primus, qui dictus est Sraba i. e. mirabilis vel bibulus , qui dicitur sic Tragbir. (Sbenfo erfc^ent aii) bev
pliires

^NcrfaiJer ber e^genannen

S^ronf, irec^er 138^- fc^reb, be ^onfd^ien uns Boleslaus, Chabri dictus unb uberfe^t ^meima 5u biue n' 2)eutfd)e Plawcos, qui Almanice Balwen dicuntur unb qui dicitnr Psipol^y id est campm canum, Theotonice Hundisfelt. Poloni ob odiiim oceisorum et castrorum ibi loco buiusmodi hoc nomen campm canum im ponunt, canes Theotonicos appellantes. 93ebe @efc)id^tf(^relHT ii?aren ft;er
funbg.
(Bx fagt 5* 93.
:

eifie

am

furjen uelenfd^rften, iree oben erii)nt irurben,


eific)fett

brteger (Stifte, ica^rfc^enci rf)rten axi) bie beiben anbeten fel^r on einliefen ^er. 2)c

beftanb
:

aber

uorjugitefe

au

5)eutfd;en.

Defe

(S^ronfen

finb

F. W. Sonimersberg Scriptores rerum Silesiacarum. Lips. 1729 f. III f. unb beffer, ioenn geicf; ni^t burc^ige^enb gufrebenjeenb , in: G. A. Sten zel Scriptores rerum silesiacarum. Breslau 1835. 4. V. I.
ab gebrucft in

14

I.

3. Ctuellen
SSiirfcgung
bet

un> nif6mx\Ul
aikn Bc^mfcf^m cfc^^tf^retcr.

%x. ^aac't<,
spracj

1830. 8.
Unter
fccn

t^rfiKn Sairen

gt

cn tuancr
,

^rcjler,

.qe?

irc^nc^

5ncnmnuo ^ret^ter genannt (um 1161)


(Zcin
ateinfc^eo

fr ben cteften

(3c\^\djti}u'cx,

6;roneon
List. I.
nc}t

tjl

agebrucft in J.
f.

Lucii
(n ber

de regno Dalinatico et Croatico


irener

VI. Amst. 1666.

Suogatc tfcn

1758

fi

ju finben),

etenfo n

J.

G.

Sch wand tne ri

1746
1510
fcfjrft

1748.
in

Scriptores reruniHungaricarum. Vindob.

f.

T.

3.

^n

iecKr ^e^enmg ^u tiefer G^ronif bie


eiqentidf)
it^rifc)

fcgenanntc bamatifc^e fte^t, iic

crfat im ^a^re

l^cn ?. S}aruu in' Sateinife

6crtragen ifurbe (a .g^anbs


ateinf)
iji,

dlcm

itnb

im

cMnfcl^en

9Jhifeum;

gebruct tei

(Sc^ivanbtner xtnb Sucin) unb i^ec^c bie atcrc

i^t fc^ jiir

3nt

no;

nic)t

cjenau 6e)limmen.
S^^^"

S)c
feit

>3tiec;ifd)en

auena cber

bie

SerBen f)ahtn jnjar

ber atejlen S^it, namcncf)

aer

fe

9}etf>cbico

wnb A^rico.nr^e,
Ji

me(>r

cber ivenigcr iric^Uge

;iftcrifc;e

^ufjcdnungen

in'

X\

^akntnbert;
ftreut

inbe

ftnb

biefe6en
ncc)

in erfc^iebencn anbfc^riften jer

unb
be

ireber

gefammct

;erau'?gci3e6en ujcrben.

^ic

^aijX^

bii)er

ferHfc;eu Grjnfc^cfo auie

(1325
crfl

1338),

eUnfaU

ncd^

ber terau^Sg^Be

^anenb,

Beginnen

mit ber ef^id^tc bc

Wenige Dabcfau? 1224 cber ineme^r becnig (Ste^j^anUrcf^ 1238.

ie

S^i^^^*^^^^^

^^^

tugarfc;en (Biaivcn

bereu e na) einigen Sn?

gaBen in mereru Acftcrn, uamentd^ in bem be ^eiigen Scf;ann

am

^erge

diii

(SDrSeco)

ge6eu
fte

fc,

fmb a

je^t

nccf)

im^ugangi^

geirefen.

(^rei
(eigene
ixa)

)at

in ueucfler S^it burd;fuct.)


bie

2.

gecgrap^ifc)e S*ueen,
in tiqcn
atejlen

bem Urf^runge
Befi^en u^ir gauj

cber

bem Sn^ate
gar uic^t.
^d^
crfl

Bcitraum

gcf;crten,

unb

^it

niffifc;en

gecgra^j^if^eu 9ac^ricten batren


" ^^t fcgenannten

au bem

XVI.
i

S<^^^"^^i^^

BoPschoi
^er?

Tschertesh (BoAbuioM HepTne;Kb) tem 3at -Sc^ann H. 1552,


ausgegeben
?cn 9 c u?
f c ir
:

Drewnaja

ross. idrografia (5te rufftfd;c


3:ite:

gu6cfc^rc[ntng)

St. Pet.

1773. 8. unb unter bem

Kniga

Borschonm Tscherteshii (^^a 5?uc; Boloj erte) St. Pet. 1792. 8.


S)ie ^efc)rci6ung9intianba
flantn

unb

feiner 23eivcf>ner
ifl

i>cmG5rcfrjlenon?

bem

SScifen

(x 1219)

tercreu gegangen.
ber geiigen finb nic^t ireniger

3.
ergiebig

einige ein^eimifc^e
fiir

Segenben

ba

fairifc^e 5(tertum.

S3c ben rufftfen

(gamen

trei^

I.

3.

mxulUn un>

glf^mittel.
ber
cft,
:

15
93tcic,

tcn

crcto

bcm

^^cfor

bc SSiograp'fnm
fc;r

petfc;crf!ic;cn
jii(5cfc;Te6cju

jucift cjcbnicr't in ici


cnijc

IGGl, unb bann

Ucx
1827

anbcrc fef;cmancuaiicrc n

Ewgenis
ftc

Slowar. hisl.rusk.

spis. (^ortcrnic) ber [gcifcC;en] rufftfc;en @c^rfflecr)Petersb.


II. 8.
nac;.

S3c bcn

^cen

fcccjnncn

erfl

f^ter mt

bem

f^ecjcn

(Stanfaiu
cjec)ifc;en,
fc;einc;

unb

5nberen*

!Dte

lvic;

tieften
;.

aitm Scgcnbcn

ftnb bc
n?a;ts

unter benen ba

Sekn

be

cnccfiaitj,

fi;ri(ifc^

fc;cn

im X.

3a;r;unbert

unb

jiuar urf^riingc^

n^o;men

5efc;rieBen, crjiicjcf;

benfanirbig

(Bctf^rift be >c;mifc;cn
)aitcn
).

asopis eskho museum 9Jiufum) 1830. 453 462; bo; cnt^


ifl.

@ic;e

nec anberc Oe>enol)ec;rei6ungcn, fo bie ber

;.

Submia unb be

SSenecfaiv ucn 6;;riftan (iu


).

ofcromff^g rit. ^crf. Leg. F. u. G.),


lect.

bc

Sba^ert (in

H. Canisii Anliq.
iiaS

T. 3) u.

f.

\v.,

man?
(j. S3.

(^e li^tifje Bcucjni.


rfcf;en

Unter ben S^ecjenben ber

i(i;rifd;en

unb h^a^

aiven wirb

Seien

be

;.

^e;obico unb

^t;rico

au ben Sc6enH'fc;rei6ungen ber ^irc;enuater be


l^imbert in

XII XIII. ^al^r? K. Kalajdowitsch Joan Exarch. Mosk. 1824. f.)


;

am

meiflen gefci^t

unter ben f^teren r^eugniffen bicfer 5(rt ftnb n

vefac;er S3e5ie(ning jitei

umfaffenbe @rf;riften ani^tig

be be

;.

aia,

ferBfc;en (^rjCnfd^ofS, Sefcen06efc;re{6ung feinen 93aier,

;.

(Simcon,

eine ferSifc^en rctntftcn,

unt

1210

gefc;riekn

unb be Tlcni)iB

cmtian Sc6cn

ber 6eiben .gciigen


fte;e

(Bawa unb @imeon i?om ^a)xc


S^iener ^ai^rfc.

1264,
53.
4.
bie

Ijeibe

noc^ ungcbruct:

b* Sitter.

1831.

9nj.

^. (S.26.44.

ic

ateften fatrfi^en

auf

un

gefcmmeneu

Urfunbcn

ftnb

Vertrge ber 9uffen mit ben riechen an ben ^a^ren 911 unb
aer

945,
unb

SSa;rfi;enid;eit

nad;

von

l)ucjarifd;en

S3erfaffern

^cnflantinope gefcre6en,
aa
ac;t

ven

Seflor

feinem ;ronieon
fc^arfftnnig

einvereit
(^in?

von ^rug unb


Urunben
;

iver

vert^eibigt.
foen

>cimifcc rufftfc^c
fco

fpteren

5(6f^rften
fe

ancjelj^
(Sc;en

966

;inaufreic;en

ecjentic;

Beginnen

a6er

erfl

mt ber

fungurfunbe

be g-rften SRftifart? SSabimirclvitfrf; unb feine c;neo SSfeivoob 11281132, ftnb aucC; im XII. unb XIII. 3a()rr;unbert nod feiten, ;aufiger erft im XIV. unb XV., ^eraugegeBen von Rumjan?
JO
IV

m Sobr. gosud. gramot.

Mosk. 1813
fden,

1827. IV.
,

(ammuncj

aiferic^er

Urfunben)
^pommcr^:

f.

ic Urunben
u.
f.

ber ponfd;en,

fc)eftfc;en

auft<3fc;en
,

iv.

alven,

an bag nbc bc0

X. ^af rf;unbert ^crakeic^enb

fafl burc;'jvec}

n ateinfc^er (B^xaj

16
gcf(^rc6cn
,

I.

3.

uetten un> giUfmittei.


in ten (Sammiincjcn uiib Schriften tjon

ftnbm

ftc^

^a

?ro,

^aticUti,
bte

(S cjt^gcof ,
Bc

Dfoo,

^cfieci,

Dogtco,

:^ommerf^en

9angcnl707, iSubcirg 1718


S3c;mc 1770 imb ^jfd^oppc

imbSregcr 1768,
1834
u.
ttj.

bcf^cftfc^cn tc
bc auft^fc^cn

imb (Scnjc 1832,


f.

c tgoffmann 1719, SSorb


gt L^cn

jcrilrcut

Daffc6e

bcn

C5cc)fc;cn

Urfunbcn,

anfang

acnfc^,

ircnintcr bc

'tc^

^-rflcu
trn

^ccfam

II.

993

bie

acflc ft,

bann
(Sic

i?on

1386
eine

;aufi(jer,

XV.

S^^(^t;nnbcrt tcgemagg

c^cd}i\d).

Jinirbcn t^Kircfc
;

cn (S

cmmcrt crcj, ^oBner


eieio

u. Si.

ijcrcffcnc^t

i^cfianbige
:

(Sammnng >at^aa't) k?

gnnen unb unter bem


geten. be

S^ite

Archiv

esky

gcfc )cxan^c'

3"

^^^ren reichen
,

tit

atcinifc^en

Urfunben Bio an ba 6'nbe

IX.

^a;r;unberta

ftc

njerbcn

ucn

-hinten

^ocjcf
S3ei

in

feinem

Codex Moravicus
(Saiven
nifje
Xjat
fi)

gefammet unb (>eraugegc6cn.

ben i^vif^en

eine 9}taffe ateinif^^er

Urunben
atcfte bie

ber ^-rflen

unb

ijs

^rcatien ermatten,

unter i^ncn 'tk

beo

^yiii^icn

S^rpimir

jcn

837

(2ie trurben ^^ei in


f., t;eio
f.

Lucii, derebusDalmatiaeetCroat.

Amst. 1666.
l6i

1801. VI.

D.Farlati, Ulyriasacra. Yenet. 1751 unb l^cn @. f^cjer, Codex diplomaticus rerum
ucn

Ungaricarum. Budae 1825


terben nc;
in 5rc;iven

1831. 8. bem^rnce
^n
fernfc;er
etttja

iiSergeSen,

inee

auf6eira(nt.

^^rac^c

finbet

man
einige
f}rift

eine nic;t gerabe flare Snjat;!

Urfnnben

ano bem XII. unb

XIII. ^a;r;unbert i

je^t nc^ ungebrucft.

ougarifc^e

ramen mir

an bem XII. unb XIII. ^a^r;unbert eienfa nur in .ganb?


cr.
efc;rie6ene fairifc^e

5.

5Recte an tem B^traume unferer


ftnb

Stert;umer

qiU

ni;t;

bcc

in ben fpdteren

(gammungen

an^ Uefcenefie ater S^tec^togeirom^eiten

unb

(^inric;tungen ent;aten.
(9iuffifc;e
ert;eit

^ic^

Qiit

namentic;
g-iirfien

cn

ber fcgenanntcn

Prawda Ruska

dit^i),

toom

^arofaiu

1020

ben Scircgrcbern

unb

Uon

feinen

(Shnen unb 9a^fcgern, namenti) ucn SSabimir 2fe?

UJoobciintfc
fc^iebene

1114

1125
i^cn t?cn

enueitertunb uerucftanbigt.
S'ioof.

G Qit
II. 4.,

ter?

5uoga6cn

S3ctin unb ^ufc;in

1799, ucn
^ahx^
tocn

(Strcjew ao 5(n6ang bea Sofijski

Wremenik
Sei

(be (2cfiffifc;en

fcu^). Tl.

1820,
unb

9laoitnec!i, SSarfc;. 1820.


u. 5.

icr orp. 1826. 8.


cr{l uie

Un

^oen

finb bie efetjljcC;er


^. S3.

f^ter

jitar

ateinifc
jcn

Uerfaft ircrben,
f?ater

aftmir bc

regen Ustaw Wislicki

1347,

in'g spcnjfcfe iierfe^;

I.

3.

mnUn

Ulli

nifmxtUL
Wilno. 1824.

17
4.

Mcx(\i,

-5.

Scciuc:
:

KsQgi iislaw polskich.

J.

V.

Bandtkie
f>rc

ins poloiiicuni.
fc;

Vars.1831.4.

3)ca(tcftcn bc;?
3vi;r;untcvt,

mfcf;m :2anbrcc;tc batrcu


tganfvi HTCtct

ait

bcm XII. imb XllI.


Dc

5(uoiiak tcr.

fcrCnfc^cn C^5c|'eJ3c

iinb 9Cf)tt^

gciuc6n>cm, mc;vcutfHno au tcr atcflcu 3ct iicrfcmmcn, fammctc,


tjcj^tiijtc

unb

i'crmc;rc

ber 3^iv tc^^f)au ufci^au

.^eraucigaGc

bcrfc6m

Maciej owski:
1832. U. 8.

Hist.

1349 imb 1834 (mSc d^ fcljfl tcfc;cffciu ^rg, W. A. prawodawst slowiaiskich. Warsz.
bcufcf;
i^cii

(anjfc;c
(2tittt,i;ar
c;

9cc)to^-jcfcf;c)tc

%. Q, S3ug unb
8.)

m.

9aan-ocu
G

unb Scp^g
ftc)

183539. IV.
n

Sn f
^n

n fnbcn

hci

bcn lcrfd^cbcncn faunfd;cn ^c?


en^emfc^er

fern au
<S^n*a(;e.

i?crfc[;tebenen

^cikn

fc)vc;

a3 atenifc;er
9)in,:^c

Stuganb fanb

man,

auger ber nicrfanirbit3en

be^ ^riec^fcfjen uifero S^aftco II.


feiger

cam

t^cni

^af;rc

987

mt griec^i?

unb

h;rt|*c;er -^n|'c;rft,

ive SCiinjen

(980 1013),
(b, f^^S'iavr,
lv fcKU

cne

Sarceaiv

(1018

1034),

SBabmrS be rc^eu
cGenfo

ramcn
mt
fa?

^r. moiiisto, at.monile) ano jenem Betacr,


jrec^fc;en

ae

ober

unb

faujfc^cn

S*i^'tf

^cxi

^e.qt

num

anj nx^t ^nfc;rften


atcn ^rc;en.

axx^

bcm

(^nbe bc

X. unb XI.

^a;rf;unbcro n

^rcj

Koppen:
ftc;

Spis, rusk.

pamjat.Mosk. 1822.8.

^w]

^^cnfc^cn

Sunjcn ucn S3ceaiu bcm (^rcgeu (922


fnbcu
lucnj^flen
faanfc^c

1023)

unb

feinen

9ad;fogcru
I

9?amen.

S3rc|

J.

Le

e vv e 1

D wie lablice str. pieni^dzy (3ii?e S^afcn atcr S^iiinjen)


unb S^cffeen: Starch pieni^dzywTrzebuniii wykoatcr n 3^r^c6un

W. 1823.8,

panych objasnienie ((^rfaruncj

auagcgracnen

Sliinjen).
lucc^c

Warsz. 1826,
ut

8.

S)affc6e gt

tou bcn tcf;mfc^cn 9Jun^en,


beginnen,

bcm

;.

SScnjcfan?
(S,

(923 936)
ff.

^rg. Gas. cesk.


ber
cjcc;c)en SJiiu

museum. 1830,
jcu
)at

203

(Snt S3cf(;rc6ung

tganfa krctS n ber .anbfc;rft uoenbct,

3h

befcn Oucen
rcc;ncn fcn,

biirftcu noc^ bc
ijfjt,

9vunen auf @cttcr6bcrn unb ert(icn ju


^jofc^cn

S.cujc^cnj: 5(nbcutung 6er 5tcrt;umer


cttu

ber 'iSc

unb
tt.nc

2Bed;fe.
at ber

1824,

f.

III .gcft,

Uncfannt

fl,

Jvo^cr

unb

fcgcnannc S3cutc

'It^ f;e,

(Stephan I.,
!i;rfc;cn
?5''iftcn

bnjo

ven Ungarn,
fei,

in

SScn,

mt

cb

cjeftici'tcn

Sortcn

Wa
fii)

be ^Jun^cn ber

ckmaiigcn

frcatfc^en

unb Wenige
beginnen

fnbcn
crfl

nrgenbo gengenbe

9ac;rc;en,

;^c

fer;nfc;en

ficcr

mt bcm Abug
mt fernfer

(2tc|?;an I.

(11931224)

mt

atenfc;cr ^nfc^rft,
ff.

crfl

mt bcm ^cng SSaboaiv


I.

1230

Uc6cr bc Wxwu

^cjafarif fialu, Qltert^,

18
^cn

I.

Quellen
fyrflcn

un)

nipmin.
ircj

t^
7.

6u%anf(|cu

mi

Mnic^t

man

fco

jc^t iiod^

gar

nicot/ 6n SBiirbgimg

ber fogcnanntcn tarSarfcn 9}mijcn f^tcr>

(Sagen,

S3

oloi eber,

pru;itjcrer,
ftc^
,

pra^c:

eine

rcc^fc^enbe ^iicc.

93or 5em jccfjnen

be mf()a^(^arcnUe6er?
be

BeBfc ber atc^ec^fc^en


?fici)iac^c,

^oeftc anS

aU
:

ba ftnb

Snmy

b.^- bc
1.

a6gcbnic!t in

9^af o Wtec

2.93bc.

>

trn

rcf

3ctfc;rft

on

spre 1823,

Prawda Ruska m .geft 3 unb

unb

6e ber

fintgtn6cfercanbfc)riftl829; bannbie fiicbernnb efnge bcrbngn?


iofer.ganbfcfmft,

^eranegegetent?cnSS..anf a 1819.1829.8, S3on

^ofebern gcSt eoja) (reiche


5? o iiM
f c

(Sammlungen,
c^ r
j e j e

ber grcrufftfd;en i)on


,

w f ^ ber einrufftfc^en toomB'ifien Sertecto, cn rjncn? f t unb 9}a!fm onjtfc^, br pomfc^en unb ufftntfc^en ^ t?on SSaean? uon^efa, ber fert? ncm unb 9?? u ber panfartjfc^en fc^en bon SS?. (S. " a r a b j on (S'jeiaf orf ^, ber ungariff?fcita!fcKn on ^. Aoar, ber
(1780),
f c; i

^a

n unb

'

t ',

maf>rfc6en ijcn

Su f d^

u.

f.

n?.*

^g^erkr barf

man

auc^ btei^cn^rfc^

ani cn? ^eran^gegecnen

ruffifc^en

^cfma^rc^en unb ^cffagcn,

mcQt. 1804. 1818, 4. ^ajciu 5nbcrcr 5(rt unb ntile^ung, oMuc^ fe^r tu^tg, ift baS Slowo o polku Igorewom (^gcr 3iig gegen be
^D(ctt)jer),
oft

^erau^gegeen

mii iveaufigem Kommentar cn 9.


8.

rammatn,
(Sammungcn
Ster-,

Dlmt 1823.

^i)i

ttentger

wijtxQ ftnb bc
,

natoneer

Spric^ircrer
fc^enen

unb 9?eben^arten
;

oft

ttjct

aU

fie

auf ben erften 5nB


in

fte

gen?a;ren l^aufig manc


l^ftorfc)er

njtge c^crncKn

et^mocgifc^er fchjc^, aa
(Snbd)
fl

unb mt)^

thclogfer S3c,j|e^ung.

be ate,

rene

unb

reiche fatt>f^e

(Sprache

bie

itefle

Siuee

unb dnferft ergcHg.

SDft gefct fte

un

ba,

irc ae
fo at

5(nfcrerc

un

tieraf,

unermarte ^c^t. SScnn

aer rgenbwo,
^"^i^n*

ft()

auf'bzr Pforte ber prac6fcrfc;itng bie ^"f^i^ft


et arceo.
(tjerg.

gen

Odi profanum vulgus


8.

S3on aten

S)enfmaern
.auf mnter

cBen^.

7.)

ifl

93eeo

ciber

auf ange Seit

ja.

ercru.
:pDnfc^en

ie

n ncuefer ^i' burd^

ben

(fer

einiger rufftfc^cn

unb

^-orfc^er gcitjonncnen

fe

gc"6nffc

fmb noc^ n^t

l^nangc

-. ti erb ffentliet

S?rc\.auc^3crban

n ben53itternfur be littet avfcbeUntcrl^atwng

1840

*)

3n
b

tteuefter 3et fnb

no

".?

yiel flatt)ifcf)e lieber

ten >aa)axo'm

tufftfd^e,

on

(S r

Pauli
|t|ifd)e
'i

e n qe^ifcje, on tanfo23ra^u. ^ort)fc lnrfcic, t)cn Z e g o t j c i c k i pcnifc^e , on . ^* ^aupt vns) ^jmaUx au unb

^etaugegeBen rcrben.

<S(i^ljer

9lejtor

I.

(S*67 70. Koppen,

Spis. rusk. painjato.

I.

3.

tudUn
mx

nntt

nif$mxtUl

19

Snici^t

muffen
^ej^e

noc^ einige ber i>orjug(;fien ig)iUfomtte,


Berii;ren,

wix bem

neuerer ^-orfc^er tjcrbanfen,


fcer be
(Sc;riftcn

^m

5s

gemeinen muffen
en;emfc;en

iir

biefcr 5rt,

fcmo/ iiter bc

ao

6cr bie anoanbifc;en,


Dic
(5c;rften

lenige

angcnommen, ben
bie,

(Sta6

6rcc;en*

ber ^uanber,

wie

fc;cn

oBen

temerf antrbe, (^er ben ^ijaxattcx, bie ^c^djidjk nnb


fere
cffe

<B)pxa)c

wn?

^ceo
bafiir

in

ber ^ege

xci genug unterric;tet nnb u;ne ^ntcx^


;aHni

ju

fein

^fegen,

im

SSefcntic;en

me;r jur S3ers


;

ivirrung

ao

jur 5uff;cung unfere Ster;um3 Beigetragen

bie ber

(linf;eim{fc;cn

bagegen
,

BiS
ber

auf irenige 5uona;men in ber rtfc^en


5(rc;accge

efc;idotcrfc;ung
fc(;ung

in

unb

grunbii;en

prad^fcr?

9euingc,
i;c^flen

tanen
n.

mef;rent^eio
9}icib
;

gan unb gar


fo

nici^t

nnb

er?

regen

Sc^ein

cber
a.

bie

(Bdjxifkn

\)cn

S3 o?

i;ufc,

;^ie>ufc;
feiten

ac;reic;;um

unb

ci^arfftun finb in
;ier?

i^nen Serau
l^er
iit^er

anzutreffen.

Um
(S,

einen UeterBi ljer bie


tjerteifen

gehrigen
bie

@c;riften

ju geiinnen,

5(H'unft

ber

laien
c^rften
:

wix auf bie @drift


gier

15.

ern?i;nen

njir

einige ber n?ic;tigeren


J.

Ch. de
S.

Jordan,

de originibus Slavieis. Vindob. 1745.


calendaria ecci. universae

II. f.

S.

Assemani,

bcr fian)ifd)en 93oer).


5.

Romae 1750

1757.

(eigenic^

nur

VI. 4.

c;c3er, norbifc^e ef(^ic;te.


9iefior, rufftfc^eSnnaen.

^ae 1771. 4.

S) ef e6 en

tting.

1802 1809.V.8.

3.

^^unmann,

Unterfuc)ungcn 6er bie ate ef(id;te eint*


Bern

gcr norbifd;cr reifer.

1772. 8.

Acta
S.
5.

societ. Jablonov. de Slavis. Leipz.

1772

1774.

IV. 4.

efc^arbi, @efd;i^ie

aer

tenbifc^ s flau?.

(Staaten,

^ae 1790. IV. 4.


^. @. Sin ton,
5.

scrfud Ber bieaiten(Sian?en.eiiJ3.1783.II.8.

in^ art, (3c\d)i)tc ton rain. :Sai6ac^ 17881791. IL 8. J. Ch. Gatterer, an Russor. Polon. cet. pop. slav. orig. a Getis sive Dacis liceat repetere? dissert. 1791 in Comm. soc. reg. scient. Gott. T. XL, beutfci;on (;ic; ten^orfl. S3remenl805.8.
Mosk.

b Sitt. 1822+

2)effelben ^unfl unb 5litert^um in ben Sffiien. So^r* Slowianszczyzoie przed Z. D. C h d a k w ski e g 0, chrzescianstwem. Krak. 1835. 8. K. Kalajdovvic: Pisraa obarchaeoL izljedowaniacb. Mosk. 1823. S. Lipo man: Zastanowienie si nad mogilmi etc. Wilno 1832. 8. u a.
1822.
8.

2*

VO
F.
J.

I.

3.

CluclUn

xm'^ glfsmittcl.

Durich, bibl. Slav. l.Budae 1795.8. Potocki, Fragments histor. siir la Scythie,
Bruosv. 1796. IV. 4.
1:

la

Sarnialhie

et les Sloves.

>D eff c

cil

hist.

prim. des peuples de la Russie. Petersb.

1802. 4.

Dcffccn
A.
3ctfc).

atlas arehaeol. europ, Rossii (5r(vaccj{fccr ^tUv3


S. Petrop.
hist.

bc curcvirtfm ^ujjaut).

1812. 1823.

f.

Na r uszewicz a,
Warsz. 1824.
T c t r c
^rcn
II.

nar. polsk. (@cfcfnc>tc

bc

^"ciiifc^cu

8.
nflcrfi ? txijc

^,
tc

mf

i; ,

Untcrficning

irc^cr
einer

Sviiucii

9?amcn

crfatcn,

m 6. ^c.
4.,

tcr 56>ant.
c-^ec^ifc}
:

^^ni\ir.3efcf^.

^rag.

1784. 3.

268298.

Slowauli
cft.

Slowan od slwy

ili od slowa, ini Cas. cesk.

Mus. 1827. 1.

^. 8085.
!5)erc6e,
llKinH. ber
iScr

be ^eijrvH6iuart ber

aten
(S.

<Saten,

n bcu

chn.

ef. ber SBiff.


eine

1786.
m

333 359.
>ci(jcn

4.
23c

DctfcBe,
iiifaciu'?

icr

^tec

19. S3r. bc

ttc

(San:en etrcffenb,

eSenba 1787. 3. 156

160.
n

DcrfeSc,
IV

uer

be

ateficu

2ioc

ber

Saivcn
1.

3. S3.

Dhnc ^ciutc^cdMjtc

cn

aJf>ren. t:im,

1788.

3. IX Lil. 8.
unb ecgr.

S^erfce,
n ten

6cr bae

erflc

I^atllm ^ur fair.

@ efc(n
Stt.

neuen 56% 1791.

S.
ber

365-370.
IJiiMn.

4.

S)cffcl6en cfncnc
1818.
(g.

(2fr.

unb

2.

5. ^^raj.

111.

8.
iiSer

D cffc6 cn

Semerun^en
Slawin.
Pr.

(Bcx\

nnb C^criv. n^. 6;.

Cnge
II.

efcf\

ten Seren. 1801.

effcen
n. a.

S. 153161. 4. 1808.1833.8. Slowanka 1814.

8.

m.
S.

W.
1816.8.

Majewski,
Ist.

Slowianach (^c ^aiven)

Warsz.

N. M. Kararasin,
fer^um).
P.
fc;rft).

gos. ross. (efd^cte be niffifd^m Aa=

Pet.

1816

1818. 2.-5. 1816. XII. 8.


slowanska
(Sairfd^c t^ercgi^^^en

Sola
6.

i, Hieroglyfika
5(.

tg>vinbrcf}r.

3.
lrl
J.

Lv

(Sd^

tua cnau,

bc

Jt.

^airen nnb
c^ed^fc^

^rc
9?.

S0c6njtc n: 5nbrco ^e:pern. 1819. .3nn.,


n

ycn 3.

^r. Ar. 1825. 8.


n

M. Ossolinski, Kadlubek,

ben

Wiadom.

hist. -krit.

I.

3.

luUen

unr

ifmitUl
11.

21
8., bcutfc^ cii (S.

(.)liorifc;==nfc;c

91ad)xi)tm).

Krak. 1819.

23.

inbc.

Sai-fd;.

1822. 8.
Slawian m Czas. nauk. (^nfangc ber

S)cffc6cii

Poczqtki

(Salvcn, n ber Scmljergcr


J.

(jcc;rtcu 3ctfc;nft).

Lwow. 183134.8.

Rakowiecki, Prawda rusk. (^uff. ^c;t.) W. 1820. 4. W. Surowiecki, Sledz. pocz. nar. sJowiaiskichnbcn Roczn.
B.
i'ct

low. @crfc;imcjcu

bcn Urfprung ber


ftc5.

fatu|'(;en

S3uerfc;aften).

Warsz. T. 17.

and) fr

S. 1824. 8.
bic

^.3* c;affarf,
roiiea'i.

iVIjer

56imft ber ^aiuen

nac}

u?

Ofen. 1828. 8.
fS'r^ifjmente

. i$)anf'oifi;,
$)erfe6c,
bc

jur efc> sp^e^.

1825. 8.
efcenb.

ri'd;eu

ao ^ er ivanbtc ber

(Saiveu,

1828. 8.

S ^ . lerS, 1826. 8.
J.

ba

iteflc

^c^t

ber

muffen.

orp
Bud.

Kollr, Rozpr.
9'atcn.)

o gmn.
iijer

poc.

str. nr. slawsk.

1830.8. (Unterfuc^ungen
falufrf;en

9ame,

Snfngc

unb

5tert;nm ber

W.
unb

A. Maciejowski,

Hist.

praw. Slowian.

((3c\d)id)tc be

faiufc(;en $Hec;to, 6erf. i^on ^'.

^.

23ujj

unb 9^.9amrcc. (Stuttgart

^cim 183539.

IV.)

Warsz. 1832

1835.

IV. 8.

I.

^ ciitanm^
rbmc)en 9?ed)*
bi6

SSon ^erobot b auf ben ga be )unnfd)en unb


(S3cn

436 oor S^r,

469

476

na^

6)rO

I.

SCbfdbttttt*

5C ^'crfc^ct

bet atcn curc:cifc^cn^c!crijcfd^td;te, cw^c Bio jc^t


^rc atcflc @cfc^i;te

rc9?cnung icr tc5^ftammuncj tcr 3viircn unb

unt (2^c

n (Schriften crcfcnt^tcn, ccnfic^ n jtrc toau^t^artcm:


fiir

einige Kien bic (Sairen

ein ncuere

^<c, irece

erft

^urSeitber aqe?

meinen ^cfenrantcrung im IV^. cbcr V. ^a^rnmtert


igiinnen,

in emeinfc;af

mt

5irarenuntanberen5 [taten auf tem ^c^an^a^eber efi^tc


antere bagegen crfircn
ftc fi'ir

erfcnenen fei,

einen uraten eurci^ifc^cn

<Stamm,
jebci^

feit

unbenfid^er 3cit inmitten anterer ciirc):ifc^er


tetfc;ietencn

Stmme,

unter

aten,
tie

fvater terfc luunbenen 5?amcn ers


crticK

tcrgen, trcfmenb

S3a nun

S?eftmmung be Ihrprung^
fc

unb ter

Urfit^e ber aten (Satren feft


,

betrifft,
fc

fmb

eitc ^wirtcen

iricter ber aercerfcietcnften fPeinung

ba

Beinaf e eSenfcLcc

unter fi^

aStreic^ente 5nftc;tcn a6 tycrfc^^er giet.


irec^c

Unter tcnjenigen

namic^
gicSt e

be

Sairen fr
eine

ein

ncueurc|:ifc^C3

S3c eraren,

(Einige,

n?ec^e

(Stammteriranttfc^aft bcrfeSen mit ben


afiatifc^en

L^unnen,

5iraren

unb anberen

6nn?anbcrern

annehmen;
fr einen
feinen

5nbere ^atcn
feieren
,

ftc jttjar fir

einen fcefcnteren

Stamm,

jetcc^

ber

erfl

tjcn

ben .gunnen cter teren 52ac^fcgern


in Giften

au

urfprngiic^cn

Sigen

cber

im ncrtic^cn duropa

toetjagt

imb

.5.
tiefer

'jS^U^Ulim^tfnSimm \ntftxxtfmn^UxVihcx.
nad) Miiicimxcpa cjebrangt ttjorbeu
fe
,

23

nod^ Snbere cnUi^

e;en

n ;nen ein 9Jfc;ngoue' an 9l.eften aev n ber acjemencn ^'Ux^

Wanbcruni] imtercjeijangcner Satoneu

^Benfo

;crrfc;t

unter enjeni^
crJircn,

gen,

irec;e

be (Saiven fr

cn

nrcure))afc;eo
ff

^of

grogc

;9Jenunc|tU>erfc;{cbcn;ct,

tubem (einige

on bcu(Si;t;en, 5(nbereDn
5nbere i^cn ben
,

ben (Saruuieu, Wintere on ben eteu unti 3,;raen,


leiten,
5(nbere ou ben ^-uncu
,

5(ubcre ycn ben Siieneben


fo

noc; ^u?

bere rgeub
curopafc;eu
ndf;t

wo

auberS ;cr a6eiteu>

ba

eS

ain

Gnbe-Ceuen

a?

(Stamm

me;r3ic^t, bembe^l(f;uenfc;aft ber ;eutgen


UJire.
(Sei

au?cn

fd^on 3ugef^;rekn lorben


;er

ge;t

barau

far ;erijur,
ifcer

bag
ba

ber nct;njenb(je

Su^gaucjgpuut ber jaujen ^cxdjimQ


u>ne

fa l i fcf; e Sert;

um

ft,

bcffcn grunbc;e
nc)t

unb

entfc(;ebeube
^fciuecjc gc?

(Errterung
rat^en,

fc;ec)terbinja,

m man

auf fcebcutenbe

jur iveitcrcn (SntUJcfeung ber (S5ef(;{c^te ber Cim

^Uxivm
,

nid;t

fortcjefc;rttcn

werben
be

ann,

S)eo;a6

tuoen

an)

mx

jecor

nnr

weiter gc;en,

kiben g-ragen:
ae

waren bie (Sawcn


r]3a"?
unb
:

ober neue 8^ewo;ncr

u?

,,unter

wcc;en

5^

amen

crfci^ienen

bie ^rfaf;rcn
\itx STlenfcC;^
''
'

ber, ^\;!i\yiixi

juerfl in ber cfc;i^tc

>cP?
fo
fc^arif

unb Beflmmt ao nur

mogic^ n

(Erwgung

5{e;en.

S.

!Sie Stemto fcer (Satpcn

ttt

fcet

Stitmtg

feet

1.
fer

$)ie

^yragc,, wc
jerfaen

ba
fei,

97enfdengcfcC;ec^
tnetet

njp^rfc; i ebenen o?

unb (Stmme
bie

brci

Seiten '^5r'33ctrac;tung:
bie

namc

naturwiffenfc^aft(d;e.,'
je

fprad^;e unb
auf iie menfc^ic^e
,

bie

gefc; dtitf;e,

nact;bem

man

feinen S3i(f

^or?

^erGbung

ober auf bie (Sf^rad;en


,

unb )?unbarten

burc^ \Mi{6)t bie

aRenfc);eit gefc^ieben wirb

ober enbic^ auf bie ^ernberungcn,

wel^

dcn bie ^ofer in f;rem gefcfd;afti^en

^crBanb

interagen, rid;tct.

c5ntwort auf biefebreig-ragen


ber (Spra^forfi^ung

fc;opfcn

wir

au

bcr9atur6ef^rening,

unb

ber efdic;tc
flc^^t,

SDer Unterfc;ieb jwifcjen


fat

inem
unb

(Europer, ber neBcn


Unterfci^eibungcn

inem 9}lo;ren
atcn

jebem in be 5ugcn. UDc


ftnb, itujaMg

imtcr

S3i:fcrn

nogefammt

:IA

1.5.

pie Stellung er S^lotucn iul>cr(Drlinunglrr tolkcr.


uinucrfcf)
)

jum

^;c
,

mit
mt

fc(>r

ivcugc ^cfcr
9iac;t\iru
i(>rc

KiJcn

fc^

fc

rcu

cr)atcn

bag

fc

ftc;

i^rcn

nidji

cngcrmagm

cv?

mfc;t

;am fctm,
iinirtc.

iveturc;

tanu

fcrpcrd;c Gijcnnimic

minfc;t

^ncii

jiati'ir(ic;cn

5Dicimnnuiac> affcnfc) tcS3c


,

cr

fo ju fagcu

mir

iu

(^rc^ftm
ber

mitcrfc;citcu

bakr

)!

(S^rad^fcr?

fc;iing

unb lcnnng
B^t-'fiffi
aii'3

cjcgcnfciti^m
'ta^
fcii

5manbifci)v-ifi
m"|:riingdC;

nct^iucnbg.
i^criuanbtcu
(S^^rac;c iGe?

lcncm

untcrcgt,

S3ccr mt
muffen,
5ncf;

(2^nacf;cn

cnem &intc

^m
xn

S3auc bet

iinbct

fi;

befc S3crii\inbfc6aft.

bcm mng fmrf cjcfcMcbm


an
gec;crmajjcn cjc^crtc

ivcrbcn,

liHi

Hnbcn
j^oic^c

(2:|:rac^icn

i^cn

5nfancj
S3crfc;r

unb

ma

in

(jccjcnfctgcn
ift.

tocn
g.

bcm
tn

einen ^^ce
ber luaacjs

anf ba anbcrc iicrgCijancjcn


jcn

(Bc cict

ca

S,

nnb magiMrfc;cn

(S^jrac^c

iikr bc9}uaafjcn

inc fatinfc^e ^H^crtev,

wcijc bc 3)acjt)aren nnb SOaarfKn t>cn bcn (Saircn anfna;mcn;

bens

ncd;

ifl

jtrfc^cn
,

^airen nnb ^DagiMrcn fcne


fte

e^cncf^e

(Btammcrs

lanbtfc^aft
flattfnbet

nbcg
!5)a

mt bcn SoaadKn

lcnn

anc^ fe;t entfernt,

mm

akr

bc 23crac)tnni} ber ^^f^i^ftcc^fc^ien

an ber

!crpcrc;cn S3crfaffnncj

at^neenbcn
A^erfmac

nnb

ber

bnrc (S):rad^fcrfc;nn3
cn
fo
iuiberf|?re)enbci

gciuonnencn

ncjnfifcftcn

fciuccn
fi;

(rijem gcirvf;rt,

bajj

ebc Siueen

jnr 5(nffcnnij einer fc;arfen


fc

inti;ciiunij ber

^ofcr a nnjnngc; ermeifen,

mng man befc Siber=


,

f)}rd^e in britter

^nfianj

namic; in ber nflcrifccn

mttcfl f;arfer

^ritif anjngeic^cn

fnc^en.

fi

5.

ber

bic

^iftc

bc tiirifc;en
)at,

(Stammen,
ber

luec^c fi;

in (^nrcpa

imb
,

SfOcflafen an^cjerctct

cn

in

9}ttcaficn

angcficbeen

in

lcrpcrBbnng

n?efentic^

cecen 1 ffiefpiee agemeiner eriDanbtfd^aft fiub fcgenbe : manbfc^u: (mamilla), magt^ar. csecs, qxic). tt&7j, qe^fd) cecek, beutfc^ 3|e ; 6)nef. ma (equus), manbfd)u unb mungc. morin, fla mrcha, beutfd^ Wcju, bretcn (5nef. piin, pen (radix, truncus), [amojeb, bon, fanff bun, pe; SDcngcL gar (maous), leg cheir^ inag;ar* kar, -griec). ;'^, fatt). ffr. kra lu f. tr. ^^ecele ober @tammi\crn>anbtf)aft ; fanff. brata,' brader, i^erf. bruader, grierf). (f^av^Q, lat. fraler, qec). bratr, beutfc^ ruber, lit) brotis; (Sfr. swastri, Iperf. sister, lat. soror (altot. sosor), bcut[() c;efer, engl, sister, fc^tt)eb. syster, fa\u. sestra; <2fr oawa, iperf nau, new, griec^. vo?y lat. novus, c.^ed^. oowy, beutf^ neu ; Seit, oculus, fialu, oko, beutfd^ 5uge; ^at. nasu , faw. nos, beuf) 9afe u. f. tt. (Spterer 5ncignung finb

ma;

i5.

faw. holub (pcln. gol^b), magi}ar. galamb ; fatt. steda, magUav. szerda ; obrucz Jpcn. obrQcz), magPar. abroncs ; falv. lopata^ mag. lopat; faln.powst, pjalac). powjeste ; fatt. porucif.i , loa. poruneska ; fatt. hospoda, ial. hospod; faw. pluh, tua. plugu; fatr. slwa, wal. slawe; zabawa^ ival. zebawe ; fatr. pjsa, UM. fait. slanina, tva. slenine flart. pisarju u. f. to.
33.
faiT*.
;

1.5.

p^tellunolrer^latDumlrcrrnunj>crllIher. 25
flc

crfc^icbcn, cMr o;
ijat bc C^c|"c}c;tc

t efe6e (Spra(;c fprcc)ciu Dcrcjcic;cn SSbcrf|.n-uc;c

ju

crferfc()Cii iinb aufjn^ccii

2.

!lKnnc)mm

mx

nun

tc 5nftc)tcu
c

ber ccf;rcu

\n

bicfm

^unt

-.

5)cr Jcrii^mtc 33
1.

h a

) nimmt fnf mcnff;c;c .^anpt?


a;c:pfc;c,

raccn an:

bc fanfafifr^c,

2 bic mongefc;c, 3* bc

4. bc amcrfanfc;C/ 5 bc
vcrfc;cbcnc t^an^^traccn
;ruo
,

maai;fc;c 9acc.
,

Snuerna;m

6oo br

an

nbcm

cr

)an|3tfa(y(cf;

bcn S3au bc

c?

ber efc^tfncc^cn

nnb ^nnSacen nnb

bc \:axa\\^ cntfle^cnbc

eftc;tfprm a

nucrfc)cbeubc 9}cruu-ic anfftet


f
i

efe

bre '^acen
t
f; t

fmb
p

1
,

bic

a nfa

f d; c

ober
f
c)

eurc).\afc; ? aratnfc;c,
c

2 bie
5njlc;

c?
bc

f c^u

3,

bic

mong o

icfc

(Snuierfc;c
ft

ftc;

auf rcu

f<;^ftccgifc;c

^Jcrfmac gviinbct,
ivcrbcn.

on ber

a>Ze;rja;

ber ^crfcC;cr

angcncmmeu

^\i\i 23umcn6ac
lucc;e

gcflanb

gu,

ba

feine amerivtnifc^e 9acc ao cne 9}ttteracc,

bcn lckrcjanj ven

ber anfafifrf;cn jur mongoifc;en Bbc

nnb e6cnfo

bc maamfc;c ao cn

Uetcrcjancj i^cn ber fanfaftfc^cn jur at;icfnfc;en a^i^n fcnne,

3,

9iic;tobeftoircnigcr geniigt
fte

meber bie S3nmen6ad6fc;c


ivcfcntc;e

noc;

bc

6ulncrfc6c(^nt6ciung, cCnuc()

kbc auf
griinbcn,
/

nnb

nntcjnjcfc
tud;tgcr

tarc

pf;t;ftccgifc;c a)erfmae

ftd;

bcn g-orbernncjcn
i^in
fe;r

^iftorfrf}cr

nnb

fprac;c}er ?5'^^f;0

i^^*

ed;t

crennt,

iDcnn ntan cne genaue

@^eibnng

ber ijerfd; ebenen menf(;cf;cn

taminc

na^

@))racc nnb @efd;(^tc i^crfnc^t.

(Sd rci^ncn Snmenfcacf; nnb


bc

(S^uucr

fcgenbe SSlfcrftmmc nament) jn ber fau!aftfc)cn 9iacc:

^crfer, ^nbcr,

^uben,

56i)fftner,

5ra>er,

^Oanrcn, .Gopten,

zer?

Bern, Sfg^ncn, SDffetcn, Wrben, 9Jagl;arcn, drfen, fynnen cbcr


5lfc}uben,

Sap^jcn,

(^amjcben,
bc

crmancn,

red;en, Soaa(;en,
ber moncjcfc^en a6er:

(Saujcn, St;aner
bc

nnb

nhigen Europer; ju
(E;ncfen,

^apanefcn,

.Koreaner,

bc

5(nnamcfcn,

33ntancr,

aSeuftiget ^anbet

SSerfd^ieben^eiten ber 9attonen*

barber g. ^aatfi) in fetner 9b;anbung Cas. cesk. museum. 1832. @. 257 ff.

bie

2 Die orjglid^ften ^erl)er gejovigen (Schriften fnb : S. S Sumenbad^ : de gen. hum. variet. Gott. 1776. 3 ed. 1795. 8. G. L. deCuvier le^ons anat. comp. Par. 1805. 8. Dess. Le regne auimal. Par. 1817. 8. Lawrence lectures on physiol. zool. and the uat. bist, of man. Lond. 1819.8. J, R. Richard researches into the physic. hist. of mankind. Lond. 1826. 8. 2 vol. A. Desmoulins bist. nat. des races humaines. Par, 1826. 8, (5. g. ^cuftnger : @vunbr*ber ^)i)f* imb ^^[^dj. 9n)ro).n (Sifenad) 1829. 8. W.F.Edwards: des carat. physiol. des races hum. Par. 1829. 8. e. S. ^. SSagner: Slaturgefdi. be 3enf(^en. ^em^)t. 1830 3L l. 8. J. S. Presla Ssawectwo. Pr. 183L 8. 33rgL bcf. (Sc^offv Uny. lleberf. bev atten ef^. L (S. 18 26. 5861.

26

1.5.

pir^teun^ berSUauirn in>rmttnorrD0lker.


5i(ctcn,

S^Bctancr,

^ungufcn, aimcren imb S3urten,


f. I.

cnbd ju

tcr t^icp{fd;cn tic ^Zcijcr in 5(frifa u


fccr

^ SBcr

fccr

^cjijtc
n?irt
,

unb

curc^if^?aftaiif^cn (S^^rad^cn in Qt\ViV2 funbicj


,

ifl,

gcftcf;cn

muffen

ba

'oicfc

6nt;cuu(j
,

fccr

f'aufaftfci;cn

(Stmme

ivcnac^
^'innen

^n?
mib
ber

biet, Sw^<^"/

9?iac}t>aren

^iirfcn,

Siatcn, itijancr,

amcjcben

fccinaf;e

in

bemfcen cn einanbcr

gicicC;iciten

@rabe

S3erianbtfc^aft finben,

aen rgcSniffen ber efc;ic;t? imb (S^rad;?


bcr afafc;?eurc^aifc^cn ^ifcr, ber

fcrf;ung

betreff ber S3enranbtfc^aft

fc^nnrftracr

cntcjegeniuft,
b.
;,

enn anf

einen eite finb

bic

fc^

genannten Semiten,
S'innen nb

tie 5ira6er

unbQnben, nnb anf


i?cn

ber anbern bie

S^iirfen fprac)ic^ fo geicaitig

ben ^nbccnrc^\u'rn er?

f^ieben

ba

man

fie

nnmcgiic^ ai (Stmme berfe6en 9tacc in einen


^i)i c^nc
:

gemeinfamen rei ber ^enuanttfci^aft aufnci^men fann.

runb
ftfci^c

lirb

auc^ ber Einwurf

gemalt

baj

bie
ift
,

^ejeid^nung
leii

faufa-

unb mongcifc}e ^acc, ganj un^affenb

auf bem aura?

fu

(Stmme

anbercr ai inbceurcpifci;er 9iacc DC;nen unb bcr 9?amc

ber Dcngoen in fo ujcitcr


S3cfer Begreift

Scbeutnng

feineitjeg

atic

norbajtatifi^en

^ S)em
S3 ort)

erftcren )iangci
tuic

rennte

man
jiei

burd^ 5mia)me

cine erir eiterten

(St^ftem,

neuerbing

^ranjcfen

c?
be-

mouiin
gegnen,

unb

bc (Saints^ineent

aufgefte

}a6en,

^ad) Urnen

jerfieie

ba gcfammte aRenfc;engef;ed;t in 15 cber


taflem
ftreitct

16

9lacen

(especes).

56er biefe
fo itjcnig
fic

mit bcr 9?aturfcr?

fc^ung unb ^armcnirt e6en


!^er anbcrc ^Jli^'griff (^t

mit bcr (Spraye unb efc^ic^te.

burd; 5(nnaf)me :|}affcnbercr Scjcic^nu?


flatt fauafifc;e

gen, a inboeurc):ifce ^acc


gofc^e, toerOeffern.
gefc;ec;te0
ji?e)C

unb norbifc^c

ftatt

mcn*

(Scna^

lre afo eine

S^eibung be SJcufc^en*

nac^9lacen, ^oferfamiicn,

Stmmen unbStfigc H-T^'/


fprac)ic;;iftorifc;cn

gieid;mig auf naturiuiffcnf(;afti;eu unb


8eruf;te

@runbfl5en
einjeinen
S^^icre,

unb

bic ni;ere ober entferntere SSermanbtfc^aft bcr


fo
ttjie

^Mfcr

gerabe

ein

natuntj{ffenfi;aftii;e

Softem

bcr

^fian^cn unb TlciciUc tiax barjujleen i^ermcc^te, bi je^t


SSir
,

nodi)

cgentc^ nic; erfcgt.

unfern

Swcd

nijcx in' 5iuge faffenb,

feigen un^cbenfic^
cgcnttjart,
1

bem SSege, meinen

bie grten

(Spraciforfcer bcr
,

2. .gumboibt, 5Sc ^emufat, 6. 9aff

^,

^iaprotf;,

bing on
Ix)

SQon biefem (g^jieme ifi feinen Oefutaten na) baejenigc, h)o neuer? Dureau be Samale oufgefte mcrbeu i^, obgle e auf anberen
namentc^i ber (Sntroicfeung ber SWeufc^^et

SDlerftnaen,

6eru^t,

nc^ fonbet

t)erf(^ieben*

Klaproth,

Asia polyglotta (S. 137

138.

1.5.

uSSUMniUx^iamnmUt(It}>mvL0cxW0ktt. 27
euro^af^en unb

tjortrcffc^m (S^rften Ber bcn (Eijaxafkx ber

afats

fc^cn

?rac6en fc;cpfen

Bringen

anr

ae

^o!erflamme, bcren n
cc;t

ben ^tcrt;nmern 6ritJa;nuncj cjcfd^ckn fnnte, in eine neue


f^t(;c

fccrs

^rbmmg,
fcimeiien

fcerseugt
cjcfe;t

bauen, bag,
fein,

fotc

in biefem

^jleme

ton n
;re

itjcrbcn

bie niemat bie

aiuen unb
noci^ irgcnb

ncf;flcn tnbcercpifci;en S3eriranbten Betreffen luerbe,

unfern baranf Becjrnbeten rgeBniffen ;inberic fein fnnc.

4,
rb;eie

SSir iijciUn bie ^ijfer 5fiena,

(^rcpa

^^orbafrifa,

n?ec;c

bie

erflen <Bii^t ber

S3ibnng bea 97enf(;engefc;ed;t n?aren,


in
bie

in

bicr S3iferfamiiien

aB:

inboeuropifd;
ber

e,

fcmitis

fce,

norbifd^cunb c^nefifc;e,
h?erben.
'

n^e^e ^ejeijnuncjen lir fortan


faiuifc;en ^tert^imer
ifl

and^ geBrauci)en
eigcntic;

^m

Greife

nur

i^on

ben S3ocrn ber

erflen

unb

britten g-amiiie bie 9iebc,


ni;erc

ba

bie 5irer ber femitifc^en

unb d^incftf^cn niemai

nb engere

S3e3e;ungen ju ben <Bia\vm )aticn.

I.

Snboeuro!pa{fd)e SSbferfamte
tocn einigen

SDie inboeuri>^{fcf;e SSoferfamtte,


fteern ungeBu;ric^eriucife bie

beutf^cn (S^rifts
,

tnbogermanife genannt

:^enfc;t

gegen?

lrtig
t^re

Ber ben rbfrei

fon?o;

bur^

i^re 9eigion ao an)

bur^

Siibung.

S;ren Urf)?rung unb 5(nfang fu;t


^aprotf; Behauptet,
fte

man
bag

in 9?tteaften
bicfe

am

grof^en tgimaajageBrge*
bie jaireicjfle

^bifer*

famie,

anfrben, bcnn

lijU Bcr

360 a)(i onen


uor

@ceen, Bereit er ber agemcinen ober


(nad; ^a^jrot^

noacC;tfc;en

UeBerfc;iuemmung

chm 3076,
fet

nac^

(Setjffart;

aBer

3446

^x,) mit
ei;aten

erBreie geivcfen

unb bag

einige

Stmme
bie

bcrfeBen ira;rcnb jene

83erberBen
ijttcrif

ftc

auf beut aufafu, anbere auf bem tg)imaaja


fie

ijon

iro

ftc

n?ieber iiBer

aniegenben 2^^ai(nber er*


er?

Breitet
l^aiten

unb mit
ijtkn,
,

tmmen
3.

anberer SiBfunft, bie in t;re 9a;e ft^

z,

mit ben inbif;en Urnegem,

nac) Uuteritjerfung

berfeBen

ermifc^t i)itcn.

^ro^

acr

unermcgtc^er 5(uBreitung ber

a ff : ber bie Benbf^^rad^e, bf, ott S 2in^ang ber bie SDienfc^enftmme. 6I~80*
(S.
9fr

Abel-Rmusat:

113*

Par.1823.4. g^Bo^)?): erglei^enbe rammatiL S3erL 1833.4.6-105 9L . Pott: et^moL ^orWrungen auf bem eBiete ber tnbogerm. @i>raii^en. Semgo 1833. 8.

recherches sur leslangues Tartares. Pav. 1820. 4. ^ . b. ^ a g e n eil 826. 8* Klaproth Asia polyglotta.

28 1.5. puSSUVmx^Ux ^iarx)tnmUx(&fmn^UxWikev.


93i!er bcfcr ^yamtc uhcx 5)tcn

xn) (Smopa

jcicjt

fid

bctincc^

cne
;rcu

gciuffc urfpning^c unb cgcnt;um{c;c ^ermanbtfc^af tu nm

prflc;cn,

inc

tcui^cr ao

bco

tc bcn

Stammm

ber

norbfc;cu
fc?

^'amc flattfnbc.

lucrbcn afccr ju bcfcr g-amic namcntc)

gcnbc

atcrc

unb neuere Sjifer unb (Stmme Qc^ljU:

A.
1.

f c

u.
!5)e

$)a

(^cf(;e(^t

ber t^ubuo.

Stmme
'Bereite

befc^
i:or?

@cfc^c;tea
l^iflcrifi^er

braugen
Seit
6ab

cm
nac)

.^maaja
ber
ftc^

Juaf;rfcen^

in

agemeincn

le6erfc^iremmunj

nad)
bicfer

Dften

t?or

unb

i^ermifci^ten
if;re

mit ber aten 9tegerevcferung


fc^

Sauber,
ifl

icburci;

Acr^ernbung
bie

merfic;

t^ernberte,

5)ie

ber

runb
(Sprachen
Satiir

iuc}a6
fe;r

S3c'er biefe
^inftc^tic;

cf^ie^te, otluoB in
i;rer

t;ren

eriranbt,

for^^eric^en

9Jerf=

mate,

unb

eftc^tofarBe

tocn

ben

fcgenben

fo

i?crfc;iebeu

crfc^einen

a)

!^er
wcijc

mcB

hi^f^c amm Die ^i:er ftd; fe6fl t^nbuto nennen,

befe grcfen (Stam?


Beujc^nen bag heutige
Biueige jerfaenb,

,inbuftau uub bie aniegeubeu Sauber


biirften fte

^n

i^iee

an 1 10 S^iicnen Tlcn\}m

ja^en,

S)ie ^nbier finb burd;u?eg

OU

f()anfer

unb

jatter eflat,
Bei

uou

me;r

cber a^eniger Brauner


;er

@efid;t0far6e,

bie fid)

ben enbetereu unb ben g-raueu


ua;ert
,

unb
uidt

ba

ber

it>eien

eurepif^en

bagegeu

Bei

bcm ^cfe
ifl.

feiten

Beinal^e

uofommen

fc^iuarj

unb

negerartig

%xci

ber

groen

S3erfc^eben;eiten
,

ber

einjeneu

SSiferjlmmc

tu S3ejug auf
t)cn\)t

^iirp erg ejlat

aoo;nft|e,
no

SeSenart

uub Sibung
cne

benucd)
mel^rereu

unter

t;nen

auf

ben

l^eutgen S^ag
fiir

einzige,

in

SDunbarteu

gefprcc^ene
gilt

prac(;e,

bercn 9}utter bc

;oc;ge6bete

(Sanffritafprac^e

b)

einige

enere,

miuber fcefanute (Stcmmc,


auf bem ^^in'tntn^d)
bie
,

bie

fogeuanutcu

al^pufc^er imb safre u


nvx
crfl

bereu <Bpxad)c

itjeng

Befannt

ifl;

bann

Bigcuner,
(nac^
(E^ccnie

uac ber 5Peinung

(Einiger

5>?a^fcmmen

ber

aten

nbifc^cn

cgerobot

mebif^en)
Tlccxc
Dc

(Sig^uner,
in

bereu itefle
ber

europciifc^e

am

abriatifc;en
crii?a)nt

ber

9acBarfd}aft
biefer

SBeneter

Bereite

gerobot
n\)t

^citiaj
fte

feineren

(Stmme

i^i

fi)

genau augeBeu,

iiterfteigt

atcr ftc;er uic^t

?Jhicnen.
5(ria

2.

5Da arctifc^c

efc^ec^t.

u^ar urfpriinglic)

ae

1.5.

pie^tcUurto^cr^linuen merr)miiio^ert1Uker. 29
pcrfifcf;cu
ftc)

on
affcn

imb
in

nicbifc;cii

9iaoncu

^ciuc)ntc

Sanb

bc;a6

einige

ber

9cif;c

wo;nenbc, n pracf;c, ili>vpermu


biefcni

unb

anbertueit

fe;r

naK criiMnbc reifer mit


;

9tainen nidjt

un^affenb tejeic^nen
a) in

namcnttcf;

er mc^fc)C nnb frtrmatfc|)e (Stamm,


(Bc]}i)tc
ine6eriif;mt,
jel3t

treibe

cinjlmai
i?Ciig

ber

a6er 6i anf einige riefle

verfc^anmben
flan

ctcr

bo;

inefvici

mgeiuanbet

(^knfo

n?{e

t^inbns

nb

Dflafien

om
fte

tgimaaja

unb

.g)inbunfc)

feine

^cU
S?e|l^^ers

erung em|.^ftng,
ften

Itnirb

bagegen bem akn 9}ebien nnb


aa)

i?om
,

anfafn

;er,

Unter

ben

en!maern
ftnb

ber
fiir

aten
bic
ftc^

SDebier

wddjc
jiueier

5ria,

ba

;entigc

^xat

Beivc;nten,

nn

Ue6erre|le

iaefte,
(Sc;riften

ba 3cnb nnb ba
ber
^erjtfd;en

^e;eiu,

n?ec;e

ben

reigiijfen

^-eneran6eter er;ateiT f;a?


cinfl in

ten,

ungemein

nnc;ig

S)a
,

3fnb

amr
ba

SDfcermebicn,
in

im

fogenannten
ober

5(r{a

(^xat)

bagegen

^e;etvi

9?ieberntebien

^art;ien
trvgt

gang unb

g6e.

ie

niebermcb{f(;e
i^cn

ober

:|?artf;ifcc

9Jnnbart

unl^erfennare (S^ntren
,

^ermi|'cf;nng

mit irgcnb

inem unkannen ^ce an ftcf; cn;at bb) '^ic e^emaigen (Sarmaten, in


imter

anc^ inee femitifcf;c Sijrter,


ber
eurc^\Hif;en
9*1

efc;ic)tc

ben

fpeeieen

9amen

ber

^avamaten,
iraren eigenic)

o,v

a neu,

^aj^gen
iranberer
einigen
feflcn
,

unb

5anen efann,

mebifc^e 5uos

bic juerfl

am ^cn
in

unb

am

fc^iarjen 9}cere,
;{nter

fobann in

Stmmen
faxten

auc)

aeien, Ungarn unb

ben ^ar^at;en

S'uf;

^re 9ac;!ommen, imter bem 9?amen 5ancn


fcefannt
in
,

ober

^(fctinjer im Snoanbc

)icn

ftc;

U
(etn?a

auf ben

heutigen

^ag anf bem ilaufafu


er;atcn
,

geringer
fe6ft

^nja^i

32,000
i;r

9Jienfdf)en)

(Sie

nennen
,
'i^ic

ftc;

^ron
auf

unb
if^ren

Sanb

3vcniflan

eine

23enennung
oMr-cB

\)cn
iftre

an

ftc;

mebifci;en
ein

Urfprnng
mcbifci;er,

(nnbentet,

auc

(S^^raci;e

cf;nc SSiberrebe

;eu{gentageo
t?ermifd^ter

aerbingo mit

finnif^en
.

unb anbcren SOcr*

ten

ftarf

^iaUci i% (^ergi.

IG.)
SSeflen
mci;tige
ivirb,

b) Der
n)ci;nt
feit

rtf^l^atttfd^e

(Stamm,
ein

^m
unb

i?on

t)|linbien

nxaitcn

Reiten

gro^^e

^dt, wddjc^
ficf;

t^DH

ben ^erfern 5fg;an ober 5(guan genannt


in

feft a6er

^^nfc^tun,

ber ^ef;r5af; ^ufc;tane)

nennt unb in ^nbicn unter


ifl.

bcm 9iamen ^itan


ftc

ober

^atan
,

Ijcfannt

S)ic 5(ra(^er nennen


if;rem

(Soiimani,

jivcifef;aft

o6
t^on

on

bem

in,

Sanbe

iegen?

bm

cinrgc (Solimanfni;, ober

bcm Snrjlen

ber 5fgf;anen,

ben

30 1.5. Pie^tellun^er^lau)e^m^err^nttn5^erll5lker.
bic 5(ratcr
jucrjl

tcnnm

lernten.

Uranb

tcr

5fc}f;anen

ftnt)

onviK>cn bc

fifcd^cn
fte

^efie be .g>{nbufufc;

unb te ^arc)?amefo^,

ven

^er Breiteten

\\j

nad)

nnb

nac)

ge^cn Cjlen trn ^entfd;aB


5(nftd^t,
taj)
ftc

imb

gegen

SSejlen
n

in

^^erfen

an.

S)ic

9ad;-

fcmmen
nen

ber ^efn

ber BaCn^cnfdf^en
feien,
ift

efangenfaft jnricgccBe
ae

jiibifc^HMi

(Stmme

cnc

^egriinbung

bcnn bie
ire?

afgBanfcic

(Sprache

geBert
bie

^n

ben

nbcenrc).\afc}en.

GBenfo

nig Begrinbet
fte

fmb

g-aBeeien

armenifcBer
i^ft(icKn

(Sc;riftjleer,

n^cnac;

t?cn

ben ehemaligen 56anern im


tertrieBen ^aBe,
i

^aufafu,

)cn

h>o

ftc

2!fc)ingi?)an

aBflammen

feilen;

bie5rmcn;er,

irec^c

;rer

(B)^xa)c

in

c^

ternnanben,

^aBen Beite ^ofer unBcbacBt?


a)i
9}iicncn

fam

ijermifc^t.
i;rc

ic

5fg)ancn,

etira

9)?cnf4en,

Biben bnri^

^pxa)c einen UeBergang

ten bem

arcitifc^en

jum

cg^inbuflamme.
3n.nfc)en

5fgBaniftan
ein

nnb

^erften

an

ber

iifle

irc^nen bie

S3cntfc;en,
fc;en,

^ifc;ing'5c,

beffen
tcrfe;rt

(2|?rac;e

ftarf

mit

^^erfi?

jecc^
jl.

fcr crbcrBenen

unb

au%efprcc;enen 2i:rtern

erfe^t
c)

er
ft^

^crffd^e
fcBji

^tamm.
ii"^

ie Helfer
n ber alten

biefe

(Stamme?

nennen

i5'^fi

luaren

ef^ic^tc nter
cber partl>ifcBe

tem 5amen
(S)>racK

ber

^ ar
feit

ti;

er Befannt.
in
jiuei

S^ie

^^erfif;c
,

verfllt

je;er

.g>au^^tbiaecte

5)eri

unb S^uft,
nnb %ax^,

i\jeen

ber erjlere

am

fi?niglic;en

.g)cfe

unb

(Sl;crafan
l^crrfc^tc.

ber ciUere auf ber fitbic)en ^fle in

(Suftana

(S

djcint,

aU am
ftc^

cB

cn

3tt?ctg

be

:pcrftfc^en

(Stammen
ein

tor^iflorifc^cr 3cit

i^erftfc^cn

f!}eerBufen fccn

bie

6^ufc;iten,

frembe

jeboc^

nic;t

negerartige

^cf

afrifanif^er

5B|lammung
SDarau

untern^orfen

unb

mt befem i^erfc^mejen ^aBe.


ber

liegen ftd^

bie S3ei:f)ie

beutelten

9}Zunbarten
^erfer.

crflarcn.

d) eg ennj artig

j^tt

man

etwa

jttjclf 9Jilienen

5)ie
ber

(S^xa)c
ber

ber fegenannten
fcnen
nnt)
,

S3u(^aren
allerbing

cber

ber $8cn)c;ner

tbte in
ifl

grcgen

S3u^are
ftarf
iijxc

B3

jur

ren^e
mit

6;ina0,

cigentlid^

neu^^erftf^
!5)iefe

bur(;mfd;t

femitif^en SBcrtern.
in
bcr

^ermif^ung
bcr
,

finbet

rflrung

t;eld

el^emaligcn

^enfd^aft
in

5iraBer

unb
in

ber

6-infiil;rung

bes

9}rai;cmebanimu

^erfien

t^eilS

and)

ber

alten

9ac;Bars

f^aft ber ^erftf^en unb


bee perfifc^en ^ici^.

femitif;en S3cfer

an bcr

ircftiid;cn

rcn^c

S^ic

^Inja^l

bicfcr

Bcr ganj 9erbafen jer*

1.5.

pieSteUun^ ber^laiuen in ber rbnun^ ber lUker. 31


Beflimmcn; i^affe, ber
jttje

jlrcutcn S3uc;arcn at ftd; nc^t genauer

fie

mt bcn gcnfc;en
d)

t?ermifc;t,

cjcb

ftc

ju

unb

eine f;a6c 9?Z{. an.

cr furbf4>c (Stamm,
iuefttd;en

li?c;nt

n .^urbftan

nb
fl

in

cni?

gen ^rcunjen be
fonfl
ucc;

unb

nDrbc;en

^crftcn,
bc

akr

au)

6er

9Jtcfc:potamen,

t;ren

unb

cftc;en

renken

^cnafieno
cn

jerftreut.
tue;ci

6r

fcbf

nennt

fid)

Kurd

ober

Kurdmanei,
^erfommt unb

SScrt,

i?om

:|3crfif(;cn

kurd
ober

(ftar,

tapfer)

jebenfato

mt bcm
tertranbt
bc

faltfc;cn
tfl.

grd

chrd unb bem georg. kurd


;rem (S|jrac;fc^a^c
a;nd)
,

(9au6er)

^)xcx

SScrtfgung unb
^erftf(;cn

nac^

ft

urbfd^c @prac;e ber


f^r|'c;en

Serau

jeboc

angcfiit

mt

unb
cne

c^abafc^cn

Srtern.

5)e

Sa^i

ber

Wrben
e)
ftc^

brftc

ftd;

auf

unb

cne l^aBc S)ton fccaufcn

S)cr

armcnifc^c (Stamm.
ftnb

c 5rmcncr
;rer

fcfcfl

nennen

tgafan unb
n

nac^

ber $Oenung

cn;emifc;en

e?
einU

c)vcn

efiat

unb (Spxajc ben ^erfcrn, nad^ ber


ben

5njtc^t

ger

cnrcpaf^er
ja^cn

^'crfcf;cr

aikn

^e;cnjten

^unac^fl
ftc

toern?anbt;

beofia^

n?r

ftc

ju ben 5(reen,
"taB

oBge^ ngc

Uon

bcfcn

fd)eben.
ftfd)er,

(Sic

ktcf;nen
itnb

ganjc gejrgigc
^crrfc;aft.

5(rmcncn unter ruf?


^]xe
aic

tiirffc;er

:^crftff^er

(S|?rad^e

i\t

trcgcn
jcboi^

ber

Hufung

fonfl

uncr;orter
bc

.^onfonanten
9J?itnbart

ctn?a

rau,

rc^

unb
fl

augc6bet:
f;cn
cne
fc;r

l^eutgc

beS

geir;n?

d^en SeJeno
ftc)

tjcrfc^cben

on ber aikn ^pxa)c, nbem

barn

Serc

Stenge

finnfc;cr

unb anbercr

norbaftatfd^cr

Svter

fnbct.
nc^t

S)c

armcnfd^c,

an

gcfc;c^td;cn

unb

rcgofcn

SBerfcn

arme

Sttcratur,

fccgnnt crfl

n ncuefter S<^it n (^uro^a

tefannter ^u hjcrben.

@
B.

gcfct

wa

neun
r o

9??oncn

5rmener.

"

)5

a.

1. $Der

i^vaifdyc (Stamm.
unb
tafc^en

5c

aicn SSofcr aufbcrt;ra?


affen
fc^

fd^^rf^en
unter
ber

^aSnfc

am
cr

:|3affenbften
fccs

gcmcnfamen
nbcg
tocrargc

Bcjcc^nung
c;

bc

(;raff^en
n?enn

(Stammc

greifen,

co

9Zemanbem,

gauB einen

Bcjc^ncnberen 9'amcn ju finbcn.


a)

er t)taH)}t (Stamm.
ober
bc

5)c

aikn ^;rafcn n?aren

enfl

6cr 6'uropa unb Acnafien l^crkeitet.


bc

^n

uro:|ja irurben ju xijnen


bc

ctcn

accr,

bie

Ttc\icx,
Vic

SJafcbonicr,
u.
f.

bc

Gpcroten,
aftcn

Ammcrcr,

S^aurer

n?.,

n Aens
u.
f.

aOcr bc spi^r^gcr, Si^bicr,

S3t^^ncr, barier

n?.

32 1.5. pieStUnno>er^lau)enint>errtnun9erD0lker.
gcja^t,

infl

UMrcn

fic

matg nnb tcrii^mt,


9cflc

jc^t
iinb

ftnb

fte

hi

auf

bc

ircnjcn

armfcii|cu
,

(S^jrii^

9?a!cbcncn

jufammcuijcfc^rumvft
lucrtcn,

wddjc 56an{cr cbct


u
ibxcx

5(

rn aut cu gcnanut

unb

bic

ftcf;

c^cum
^n^al^^

pracc

Sc;'ipcr

cbcr

(2c)V'ctarcu nennen.

^)xc

betrgt ctiva

1%

a)tcn.

5ujjcrbem finb aucf; nc; bc


in S5>aac)cn,

tcuiijcn

SBaac^cn am ^inbu unb


f.

ie6en6urgen, SZ^flungarn u.

iv.

ein

au ber S3cr?

mifc(>ung cn aecrn,

^iniern unb ^aiuen ^cri^crgecjanfjeneo

^c.

b)
rci;en

er ^xicc^\)d}C 3tanun. c
ober

n ber ^orjet 6cc>fte;enben


9}icn.

^Jccneu
namentc

6urc^\i j^Uen je^t etwa 41/2

c)

cr iatcini\fyc (Stamm.
burc)

Satener,
/

bic

S?en?o)ncr

3)tateno/ finb

f;ren

tgt^iV'M^^ii"i"

^*^

Hbmer,
nncr?

eannt.
me^en

S^e ^nOreitung
Hec^eo

ber

Ziemer nac^ atUn Gnben


ber

)rea

imb

'tic

^^erfme^uncj

atcn|'c;en

(S^^ra^c

mt bcn (S^^rad)en ber ^erfci ebenen Snber ga6 ber


fi;en,

;euti}cn taen?

fran^cfifen
t)rc

^^crtufjefifen

f^\infc;cn,

unb

n^aacnfcKn

(Sprache

dntftenmi}.

d) S^er
crfd^einen
fc^eben
,

fclttf(>5bciitf(ic
i^cn
cy

(Stamm.

^Uif

ben

erfteu
fe)r

33c
i^er?

"iic

uno befem

Stamme
,

juge^Hten ^oer

finb

aSer feine^Mueg
brei

venn

man

bc atcn

cnfmicr
unteriinrft,
fie

ber

<Svracf)en
finb

befer
fic

^i:er
enanber

na;erer
tne

23etrac6tung

namentc?
iiOrvjcn

unter

eritanbter a

beo

\icn

Stmmen

ber tOrafc;en

unb

u?encbfc;cn ^^cerfamie finb

a)

5^er fcltfc{)C

(Stamm.

!Dc atcn leiten

cberOacr,
f).

be

c^'icmaiiijen

S3eir Corner

i>cm mttcn SSefteurcpa b.

(^aieno,
,

enco S^^ceo
taeno,

on (Spanien

unb

Britannien

ber

(Bdjwcr^
,

9crb

(Sdnatcn^,
,

S3acrn'5,
feit

S3(nnen^5,
ber

Cefterreic^

(Steiermar'5

unb

^rnt^eu'?

\)^z\\

urateften

3ct

6c

bcn

Sanjcn
einen
cbcr

SSac;cn.

enft

fo

grcc

unb
nur

mchtige
ncd)
ftci

93c!

fanb

rafcK Untcrvjang.
bc

gteutjutagc ftnb
fciic

bic Ber.i^fc^cttcn
fe6|l

c^aebciucr
cne
etiua

bic '^\t\K,

x^jt

@acn
be

nennen

unb

eigene in ^ivei 9}iunbarten jerfacnbc

(Sf^ra^c fprcci^en, bc
einfl

geringen

a^t

9Jiicnen

^etragenbeu

Ueerrcjlc

fo

groen c^etenjlamme'^.

fjinftcjtc^ 1 3icjti;3e 3eugn{ne j^mmc lnm ftcf) bd Strabo 1. IV. SU ecQr. IV. 197. 2U. 28.

ber
p.

S^ertrantfdjaf

biefcr

brei

-Blfers

196. e. VII. p. 29U.

Bg.

UfevtS

1.5.

pic^tUutto ra ^Irttt en
b) er ftmbrtfc^c

in ber Wr^nun3^rll0lkr. 33

trtmm.
i^on

3u

bcfem

cjc;orcn

bc acn

c^im'Scrn

ober

^mmrcn,
ucn

n^en
Bteig

eine 9}f(^uncj

bm ^ctcn S3ccjcr genannt, nac Mtcn imb ermanen, nac^ 5(nberen ein
Q^re

be
,

bcntf(;en

(Stamme*

9?ac)fcmmcn
,

etia

jit>ei

9)oncn

ijahcn

im
nnb

ncrbtoeflc^en

'^yranrec;

n
ao

ber Sreacjne,

fcbiinn

SSaeg

lcrnn?a

Gnganb

Src^jarcn
uc!rec;cn

ober

Soafcr
c)

;re

Satonaat

nnb ^racf;e

crf;aen.

S)cr

^etttfd^e

(Stamm

^ofer
fonjc

bcfeo

tamme
dia\t

merben

jerfc^cben

engetjet,

an

ncd^ iiter bcn

agemencn 9?amen beffefccn gcflrtten UJrb,

S)er fc)arfftnnge

^anc
jiwe

nennt

ben

bcntfc^en

Stamm

einen

gct!^fc)en,
.f}ermanfc;en

ber

^an^^tfic,
3a^t
iifcer

ben

ffanbtnai?fc;en

unb ben

jerfafe.

@r

60

SJcnen,

namtej an

34
ie

Slcnen reiner

entfc^en

nnb ba Uctrige c^cnber, c;trcben, S)nen unb ncjanber*


3
5)er tt)iit^ifc^e

(Stamm.

agemein
faiuifd^en

t^eannte

S3erift

n?anbtfc)aft

ber S3u*er be t^anifc^en

nnb

(Stammen

fc augenf(;enic;,

ba manjc

^urfc;er n ^nen

nur

ein

^of erfenneuv
nur

SBr

jaiicn

ftc

fr 5nSaufer berfe6en SSurje


ivifen
;re

unb

affen ;nen

ber tefferen Unterf^ebuncj

eigen tnnn(;en

9?amen.
56funft

a) Der
biefe
fircjjen

f(att)ifc^e

Stamm.

S)e

inbDeure)jaifc;c

Stammc

n?irb

ucn ben ^crf;ern ber

(i)eijenmart afeitg

anerfannt. ^encefenb auf cS:ptere geSen

njr ijcriuftg

nur eineS3efc;re5

mng

ber cr:|eri(;en Sefc(;affen'^eit ber heutigen, frcc^ mitfrcmben(^es


uje
ftc;

meutcn flar burc^mfca^en (Slawen,


.

fte

(S'btuarb

enttarf.

ie eftat be lopfe

na;ert

ber Siuabratform, crjigd^

)renn
i;er

man ba aU feine
ftnb

(Bc^xdjt

ctxa^Ut, benn feine


bc

Snge

fl

lueng ctrac;t
cingebrcft,
bc

breite,

(Stirn
Die

fl

afcer
fl

meric)
nc^t
fo

ivinntaa'en

iuagerec;t.

9afc

ang

ai bc
fte

ntfcrnnng
ifl

i^on

^rem

@nbe

U
ivenn

^xnn
biefc

S3arte

Betrgt;
n?re,

^uc

Bebcutenbe vriimmung;

auffaenber

fo

U)iirbe fie merfid)cr concat) fein, fo

bag
fl.

f;rc

(S^i^e etttja aufredet flehen


Breiter,

Jiirbc;

ber untere Zijci ber Safe

etma

ba dnbc runb;

Dic 5ugcn,

etma

tef>

egen

uofommen ^orijonta;

menn man

1
_

5.^.
te

^ Ott
Jelten,

in feinen etl^moioifd^en^crfd^ungen

F.

XXXII. LXXXIJ.'

fc^eiet
familie,

^i^mdet nnb 9lrnautcn cin

bor inboenvc^afd)cn iIFer;

M^cmit \vix nn nic^t einseif anben crfren fnncn* Uebev bie fefc^e unb fimvifd)e @?ra()e fie)e Conybeares illuslr. of Aoglosax. poetry. Loud. 18:6. 8. p. LVIU. unb mg. .17. 1. <B)(\^\mf
flaii).

9ltevt^.

\.

34 1.5. IJtc^teunnger ^la)enincrrtnnn0l>erllollvr


(Uva GijcnfnimcC;ca on

^nm

fccmerfcn

tcte,

fo

fbnntc

man

ftc

S^erf;atnffc

jnm ^opfc

cn?ao jn !cn

nennen

e cmad biinncn

%igcn6rnncn

nf;crn ft^ bcn Siigcn,


oft
ctttja^

namcniii) m nncrn SSnfc,


S)cr

wcrau

ftc

f^rcj
fnb

auoaufcn.

9}unb
ftc^

fl

mc;t

^cr?

Drftc^cnb, bc

S|?^^en

nc^t bc6

nnb nhern

ber 9?afc me^r


tritt

aU

ba

(5nbc

bc Sartc^.
gicnii^

tiefen

9Jcrmaen

nocft

ein

eigenfniniic^et

adgeme-ner

a)ange,

namic;

ber

biinnc

oartnjnc;i"

K
ie Stt^aner unb
Seiten, ticn

b) 5)er (Itl^rtutfc^c (Stamm.


einigen
t^iflcrern

c^nc

runb

fr cne 9?ifc^nng cn S)eutfc;en,


cnfi

gjinen nnb
reitcerer

(Saiuen erfart,

iraren

tjcfreierer

nnb
bc

er^

(Stamm.

3u

ben fiit;anern gehrten


feit

nit nnr

aten

^rcnffen,
|l,

beren (S^rac;c Bereite

S^^^^w^bcrten angcflcrSen
,

fcnbern

anc^
'it

einige anbere fenere S3cferfc^aften

ton

tt^ed^en

rtjeiter

nnten
in

9cbe

fein

n^irb

(terg.

19.).

S)e ^cfeja^
brfte
ftd^

biefe

9nganb

unb

^rcnffen
cttt?a

luc^nenben

(Stammen

mit (iinfc6u ber Auren auf


II.
!5)te

jmei 9}icnen fceaufen.

X^i nort)tfd)e SSo!erfamile*;;


biefcr

S3bet
.^afte

^amiic nehmen mit


,

iijrcn

SBc^nft^en nid^t

nur be
bel

E'ioxbaflcne

fcnbern

an^

einen Settac^tic)en %bcii

ncrbc)en
fie

@uro|3a unb SmerUa ein.

^n

biefer

23e5ie^ung barf

man

afo

mit bem 9Zamen ber 5crbanber (Seweran) Be^eic^nen.


Seit >i6en mehrere biefer S3cer
tnr
tiefer

^n

i^cr)ificrfc)er
,

nac^ (^'nrc|?a
!)ic

nneingere^t

njc

bic an feinem Orte teru;re werben.


qU
'cen

agemeine
biefe6en

23emerfung
ft^

incn

tcrfcbenen

(SpracBen,

ba

unter
ftc

tc

tjerfc;ebener

aU

bic

nbceuropafcKn ftnb.

^r

tjelen

tn fec^

*Stmnu

ein.

1. Der
terttjanbten
jon

bcrtfc Stamm.
in

c ^6ericr unb

bic

mt t^nen

.^antaSrcr waren
ben

ber iteftcn 3ct nc^t

nnr ^errcn

gan^i
L>cn

Spanien, fcnbern auc^


^nfen ^crftfa,
fie

uon SSejlgaten ober Squtanien,


Sarbnen unb
tion
(Siciiicn

foire

u.

n?.

(S?atcr

wrben
fc

jeboc^

iiSerat

bcn

Vctn
ber

unterjoci^t

unb

augercttet,
p^rencf^cn

ba

gegenwrtig

nur ncc^

feinc

Uc6enejl ber

^^xajc

Bacn, etta 650,000 (Seeen, weiche ftc^ in ^rer ^ufalbuna! nennen, ucn ^ncn urig gcBeen tf^.

Casop. eskho museum. iS^2. ^eft 3. <S. 280.

1.5.
^jxe

fu^Mnn^Ux^iamenmUvdbnm^liftvMiktt,
(Sprac)c,
acu

35

(^ufara

cbcr

Ufcra,
jetcj^t

untcrfi^eibc

f^

itjcfcntc^

ten
ben

{nbocur:pifd;cn
ber ncrbc;cu
^.

unb

eine

gciiffc

5c^nc^ct

int

pracm
2. S)cr
a)

^bfcrfamc,

toor^iigc)

mt bcncn bc

uraifcKn

(Stammc

utatfd^e ainuu
ober

ic ^ytnncn
^a^^rot)

^fc^uben.
3ett

'^a& Uruatcranb ber ^'nnen

fl

nac;

ba lenjcjctn'rgc uropa unb 5ftcno, ber Ura,


ornfiorfc^cr
ja;rcc;c

ven
ftc)

n?c
iiCer

creto

^ofer

bcfer ^-amc

^crbeuropa nucjeSrctct

;a6ett,

c ^^nnen

unfercr 3et

affcn

fi

am

fniffeubflcn

in

incr

Uneratjtf^cunjen

trinken: in bc

jur

5>iftc

germanfircn

B'"c

^ynnanb

nnb ft^ianb, io^u


ferner
9[)cf
bic

an;

bie

Aareier unb Ocntfc^ancr


ber SOocja, ju iioec^en bie f fen
geja;t

fjc;orcn,

in bic

Rinnen an

9?urbtt>inen,
fobann
in

fc;anen

nnb 5'f c) crem


mt bcn

trerben,

^crmict
^efd^cr

S^otjacn
enbc;

nnb

^rj an cm

ober bcn aen

jen, nnb
len,
bc
toic

n bic- ugrfc;en
'i)^

g-innen, njo^n

bic

SSo^n?
Ucer
ber enfl
a)loncn

Ofijfcn imb
einzelnen
uc'rcc;er

SDacj^aren n Ungarn
ateren

ge;bren.

namcntic;

S3ofer

biefe

2tamme6,

wax

ao

je^t,

\vc cr

mt infc^ug t^on
,

3 1/2

^Dag^aren
b)

ct\i\\

l^/i $Dcnen i^ip.

ijcrgt

14.

er n^^ifc^c Stamm,
nbem
cr
lvic

egcnt^ nur cne Unterattl^einn^


n

be
fte)t,

uor)ercje;enben,
bc
c

ju t;m
att?cn.

bcmfeBen
!)ie

93er;anffe

At;auer
ftd

u bcn
n
f;rcr

^z\x\\a^txK

Sappen
fc^ive?

ober

cp

ar

n, bc

eigenen @pra;c

(Same, Safcme,
ftarf.

<Satmcab
bfc)en
c)

nennen, UJo^nen n bem aufcrflen 9orbcn bc


^eid;6,
cttva

unb
Dcr

rnffifc^en

20,000
ircd^c

Scecn

aufafifc^e Stamm.
nur
bejcnigen,
nid;t
lvic
j.

^anfaffc;e S^ofcr finb nac;


urf^run(jf

va^rot^

cgenti)

auf bem

aufafu ivo;ncn unb

S5,

bie

rufter, SDffeten unb

toijner

20 ^umBobt in feiner: Prfung ber Untcrfuc^ungen Ber "ixt Vct^i^anien* 1821. 4. gebt nicot enaiieveS ber bie S3erlvanbfc^af ber aefen mt miberen (Stvimmen an, nbem er bie SOoglcjfeit i^rer al^C meinen S3evn)anbf(^aft mt ben selten jutapt (<S. 179.). ftaff unb -^ot j^a^Icn bie Bafen ju ben 9lorbInbern , tovin n^ir ifjnen gefolgt finb, nbem tvir bie njeitere Errterung ber @ac^e 5tnberen beriafj'enf.
1

118. fcweit ft^ bei fragen, bie einer fo fernen 33ergangen^eit ange^ioren, Beltteifen la^t, ba^ ba groe Sejiclf, njec^e bie 3berer Ibie, au3 Sberien am ^autafu Vorgebrungen ft, 2t. b, ^.]

t [@. ^. 2. ^offmann bereiji in Seiten unb Ojien. Se^jig 1838. 8. @. 102

feiner

(^rft:

bie

3Berer im

3*

30 1.5. pieStcUun3^er^lau)cninr(iS^r>mmfl^erlD0^ke^
S^afiaiuT
fpctcf
'toxi

cmuanbcrcn.
riificr

cr

ci(;tcrcn

Uctcrfi(;t

rc|cn

tcvbnbni anr
a)
iicrc

aiici^

bc

mt ^nciu

5)c

cqcnt(f;cn

faiiaftfc^cn
cftc;cu
ftc

Stmme
.^aiifafcr
,

^cvfacn

in

uicc tcie

^^ccrfc)afcn.

S)c

ctcr

bc

Sc^gucr
fic

ctcv

S^coficr,

fc

Knjjm

tiirfd)

armcnifd)

Jcrbm
tu

Scff,
^'b

<:;nif(nij'c;

imb
/

cffctfc;

S;c

cjcnannt,
itnb

iuc;nm

aivfrin

ScivH*!
9}iccvc.

jiiMiVKu

^cu,
aii

5affani

bcn [>cncn

am

ae^|'c;cn

(c cftcl^m

incr t^au^ti^cfcvu:

aa) '^cn
in

5ivarcn,

bc

nac;

einigen

9)?nnbarten

c^efc^ieben,

ben

Sanbfcf;aften

(^^nnbjag ober 5n)ar, cfernf, t^ibate, SJn?

fratlc,

5nfcn,

^arad^e,

nmtet,

5(rrafan,
,

S3nrtnna

5(n,yi(^,
fcei

^c6el,

Tiimnvga, ^idjti,
janf(;en

dhmi, %i}ax\

23eafan,

ferner

5nbi

nnb

^^anitfc),

5fa unb iloi^n njof;nen.

bb) S)en
arten

laf?^umn,

eenfa^ mt terfc^ebenen SOnnb?

cc)

en 5nfc)injcn unb
ober be 9?ifbf(;egier,
jerfaen

dd) )en vurajcn.


Dc 9Jtte(anafter
qen^'cbniid;

ten ben bluffen


eenfao
in
tier

^fcctfc;en3cn genannt,

enerc (Svimme:

aa) Die

acjai nnb

bie

^n.qnfen.

bb) 3}ic

^arafcuaL
^d;etfc;en5en nnb

c)
dd)
!iDie

Die
$).e

^ufd;ier.
Die

luefKi^en vanfafier ftnb 2^fc;erf effen nnb 5(6after,

^fdicrteffen
c)cn

nennen

ftc;

fe6fl

Adig,
a^aren
($)ema

fe

ftnb
friif;er

bie

ehemaligen ti?

ber ckw

(Sc^riftfleer,

anc;

anf ber lrim nnb

\n ber
(in

Xlaarba

angefeffen.

foen fe ft^ feGfl

afad^en

niffifcKn
fte

G^jronfen
noc;

^affcger)

genannt ;a6en,

n 9?ame, m\i
ber ofafen

n)cd;cm

\)a\it

uon ben
ging

Sffctnjcn

nnb 9}ngreern gerufen


9ame

aunten*

^cn

;nen

f^ter

ber

fcefanne

and; auf einige rufftfcfaanfd;c

'Bimxm
jc;er

6er.
luflc bc

c Sfcafier
9}ecreo
51

n?o;nen

\t

auf ber
l^in

fd^iuarjen

n jum ^auafuo unb ^ufcan


unb
bie

unb

ftnb

be gried^if^en

a gier
b)

gruftnifd;cn

56cafier,

ie

ftnb

in

iee

(Stmme unb 9?unbarten


fnb

gefc;ieben,

(Sammid^e faufaftfd;e oi}er

ucrfl a^cnig t^ofreid;,

Der

gnifnfc^e (Stamm*

^e ruftnier ober (Georgier,

1.5.
nacC)

pi^eUungbec^latueninberr>nuuot>erDolker, 37
fccr

^prac;c

unb

fcct

ferpcrc^en

cflat
luO;ncn
)\n,

cn

cicjcntniincK-S

^c
i^Ci^cn

bcu

fubtcf)cn

Aauafusanbem,
^Jlme
ben

l^cm ^afanafnffc

SBcftcu 6a jvm fc^iar^^cn

trn

9?crbcn
l^cu

uom

^aii?

afuo,
nnb

m Silben t?cm Aur


^fc^t>tn

imb

(^cSrcjcn

^araSaija,

^amha unb
<Bk
fc6fl

cgrcn^t.
toon

^^r

Urjt

nmr ba ^amtac^cHrge
au^c.i^cii.

bc 5agc0 c;cn,

lo

ftc

nac^ 9crbcn unb SBcftcn

nennen

ftc;

Kartli.
in
ier

"Dcr

(Stamm

jerfat

unter

cnanber

fc^ir

ucrfc>ecnc

^ocrfc^aften,
aa) n

namcf)
egentrf^en

bc

Georgier

cber
,

Kartli,
n

ber S^'^H

unb

S3bunfj

na)

ben

U>'6rjen

iiSerecjen

ben

Santfc^aftcn

^art^, ^mcxctiji

unb ^ac^et;

bb) n
cc)

bc

9)ngrccr n S^ngreten unb ouren;

n bc

uaner,

bc ftc

feSjl

c^nau nennen, unb ie


Zijk
tcn ^merct(;eii,

auf ben fubc^en

!au!aftfc;cn .gc;en,

n cnem
iuc;ncn*

m SScficn

toon

jumantanjgeSrgc
cber

dd) Dc

Safcr

Saf;er,

nnbc,

rauGerfce S3ev3CH*

to^ner,

beren

(S^c ft^

am ^ontu on
n?ec^er ftc t^cn

^^ra^e^unt

i^m Dliui^

bung be ^}d)cxc)

erfirccen,

nren

fc)ebct.

^>rccv^

unb 5gaao
c^er
fccn*

ter)c(;ern,

ba

bc

Safter 9ac;fommcn

ber aten

^c^

4 S)cr famojcbfd^e
fc^ebcnc

Stamm,
an^
ber

^k

Samcjcben

ijcibcn

ter?
f.

eigene

5?amcn

n?c

Sjencj, S'icnctfd;,

G^afoic
beo
io

u.

iv.

Sic

flammen

nrfprungc)
5flc

Umgegenb
;cr,

oem
ftc

^enfe

unb om

fliic^cn

bc fcncn

^ai
Sic

on

6cr bcu
au^i?
5-u?

D6

fci

an ba 6'5meer orbrangen.

teftc^en

au

jirei

flammen, bem ni3rb ;cn, auf ber


geriete

^iflc

be

Muecre m
,

be
,

9?efen,

ber ^etfc^ora,

beo

D6

unb be %a^

be^^

neberen

^cnife

ber

^affina

unb
ct,

(^f;atanga

unb ben

fubd)en

genannt

Urang^^aj unb
(Bcflat

Scf

n ber 9ac^6arfc^aft ber S^cngcen,

am
unb

tkintn ^Uai unb o6crcn ^enfc.

^k

Samcjeben

ftnb n S^^rad^c

on ben U6rgcn
(^

Stammen

biefer

grcen S3i?erfam{e

ii^crait

crf^cbcn.
5
<^ii^c

gieSt

ctitja

60,000 Samcjeben.

er trfc^c Stamm.
gelratg

Rdn
tem

ncrbfd^er

Stamm
ber

hat feine
ber

fo

unb

fo

icit
ftc^

augcBreitet

aU

tiir!ifc;e;

tfirf^c 93ifcrtocr6anb erflrect


eflcn
fci

abriatfc^cn Tlccxt gegen 9icvC?

jnr Diinbung ber Sena n ba

(^imeer unb icitcr

5U-?
5(tat

Uianb

bicfc

Stamme

itrb

bie

*egcnb

am

S^angnu unb

38 1.5. pieteUimlier^lotDcniui>erri)nunbert3iillier.
fjcnannt.

5)e
ctcr
be

tctjgiieflen
S^iirfcn,
bic

S3c6cifc^aftcn

bcffccn

ftnb

bc

^'?

mancn
fiancT,
guncn)-,
5ftrad;an

Uigurcu,

9cgacr,
Sparta rcn
f.

tc

2^urfcmancn, tc UfScfen, tc ^araapaf cn, ilirgifcn, 33a


tc
9}

be
be

^afc{;frcu

unb

cfc^fc^cr af cn
fo

(tiirffrtc

(uncjcntc)

genannt),

ucn afan,
fid)

u.

ir.

S3cc

nrffc^c

^cfcrf^aftcn

tcrmifd^tm

fc^on fc^r fri


bcfcr

mt mcnijofcicn unt finnfcKn ^dninicn unb au^

SScrmfc^ung cntftantcn tc S3aftaitvcfcr ber giunncn, 5iuaren,

^ngrcn, 23ngaren, ^cfarcn, ^cciu^^cr ctcr ilumanen, ^etfc^cne.jcn


u.
f.

in neuerer

^i, reifer,

ii6cr

teren

Urf^rnng unb ^cit^


inefad;
jcrfat

jaxticx

unter

ben
ber

gec;rcn ^'crfc^crn nc;


titrffc^en
fo

gcfhten
^tvax
n

irrt.

5)c

(S^^rvidc

S3c!lammc
terfc;eben

mcbxt

QJunbarten, be jcbcc;
ilcnftantnc^e ben

wenig

finb,

bag ber 'Hnxh ten

(Stammgencffcn tem ^enfe unb


o^^nc
ticc

umgee^rt c
Durc^

tangfamcr unb reiner 5ufpracc


ben
in

(ScBmierigfet

tocrfte;t

9[}uameanimu3
tc
tiirff()c

brangen

arabfc unb ^cx\iic 2i:rtcr

^prac)C cn.
\\

6. S)cr
tcr @cfcc^>te

mon^oUi^c Stamm
ber
be
9}icnfci)cit
;

nic^t ujcnigcr Berd^ttgt


ftarf.

in

er

\\

minber

^a
fl

^aterant

ter Slcngcen,

man

gcn^cfmd) 3^ararcn nennt,


;

bic

Umgegenb

bc saai unb ^ftftSiricn

be g>au|.nftmmc

fmb

bic

fcgenanntcn

^artarcn

cber SJcngccn, bic

Burjaten

Ccccen unb

RaU

m^cn.
ber
bic

!S)ic

cigent^en 9}cngcen n ber fteinigtcn2ftc@ctnunban


,

renjc

(5^;nao

jcrfaen n tiec cinjcnc


bic

(Stmme, unter ire^cn

(S;^ad^a?9}ongccn unb

SSurjten, ten ben Muffen

Brajfci genannt, ncd) cBenfo ivk n ben Sagen 2^f^ingidr)an im Xni. S^'ii^^i^""^^!^^ ^" ^^^ ^}ijc bea S3a!a nemabifiren* ic O c o ctn frefen in STtteafien unb an ber renjc GBina' in S)c an ber SSega unter ruffif^cr tgcrr? mehren Stmmen ^crum. fd^aft n?ei)nenbcn ^a impfen ftnb crfl 1662 au bcm inncrn Giften
Bcr ben 3ai! bert einge^egen*
gcfc^i^tc tcrmutBcn ni^t c^nc

cc^rtc fyerfc^cr bcr atcn 83ocr?

runb, ba

bic

^^ii^cn

am

fc}li?vir5en

97Jccrc5trf;en5)en unbS)nic)?cr, trcc^c^erebet

an

eigner 5nfc^auung

fanntc unb
.

Bcfc}reB,

bem mengelif^en Stamme


etwa uoc^
ber
jici

ange^ijrt

i)aUn

(tocrg.

14.).

S^^i^ gicBt c3

9[)onen

SJengecn.
%amiiic,

c
.qrcn,

^ufja^ung

higen
ber

93bcr

ber

nerbif^cn

namcntic^ ber

Sungufen,

c^urcn cbcrSne, berS^-

crjafcu, .^amtf^abaen, ^a^aneen, torcancr,

I.

6.

Ptt0 ^ltei*tl)um
fowc
auc)

tttt

tlumen

in
wn'i>

Curapo.

39

Zphtiancx
(jc^cu
n?r

bc3

^ineff^ct
5rabcr,

femtfc^cn
f.

(Stamnic (bet Sw^cn,

56l;ffiner,

S}aurcn xu

l.)

ibcr^

ao unfcrcn 5tcrt(nimcrn

ju fern egcnb.

uo
ifl

bcfem

Uc6cr6(f

ber reiben i?crjiigc;flcn ^octfamcn


ber menfd)d;en
be

ber ^al3,

bcn n ber

Rcijc
$)2c^t

^oer

be

(Saitcu
fc

cinne)meu, ju crfenncn.
ljerii;renbc

(Slawen, fonbern frcmbe

in)t

^oer

fcetreffejt

be

eta^a^cn Unftc;er;eten befeo


"en

Ue^cr^

bc.
t^re

;errfc;

nod^ c^t unter


(Streit,
fl),

ungarfc;en SRagi^aren iikr


(Biqc

(Stammucrn>anbt|'c)aft

ba

befe6en

mt beu

g'innen (wie c mxti) ber ^-a


Snbere,

5(nberc mt ben drfen/ nod^


^

mc\vo)i

fe;r

erfe;rt,

mt ben Sn^cti^
S3er6ern
ti*

S3e5e;nng fcrn?
t^ab
.ju

gen

o
Bab

iwerben

be

(Samcjeben,

a,

bem
tritt

einen,
ber

^u

bem anbern (Stamme


^^rage
nid;t

gcfd)afjen.

Dea

aco

un

ijcregenben

(entfern tcjlen

e^inbcrnb cnt?

gegen.

UeSer be (Biaivcn ftnb ac 5^aturforfcer,


tocn

ac

^^xad)

unb

ef^ic^tnnbgcn
ba
fte

einigem (^emc;te 6erein|limmenber 9)Zeinung,

ein

S3u

n.boenrc^aifc;en

tamme unb
Sit^auer,

fomt be nc^ftcn

Sinermanbten

orjugeieifc

ber

(Scrmanen, ^etctt,'oas

tcnc unb ^rec;cn, fobann ber ^nbcr, SOebicr, ^^crfer, Sfgl^qncn,

Wrben

unb Srmcnier

(tnb4

5)ur

fod^e

(Schmierer,
SBct

bcncn

ii ibcr

argen S3efc^anft)et

i)rco

SBffeno be
egt,

fan.nfc;e

no(^ mt un?
atcr

bur(;bring^em S)un!e
^D^en
njiffenf(;aften

kbccft

fcnnten

fi^ erbrcften,

Sbung unfere
unb
fir

3citater

jum ^ro^

ben

faiuifden

(Stamm
6e

fcrt

fort

ju

bem mongcUfc^cn
unb

ju j^cn unb

unfere

faitnfc)e
ftd;

(Spraje

cne tatarf^e ju evarcn'.


)in

^amcnti^
fd;efc SPes

pnben

ben entfernen

UJcbcr bcrartge

nungen,

n?ece

o ber rgpcn Unfennn unb SScrfennung unfcre^


rjapnv-.

^ODfe jeugen.

6*
1.

t Slltett^um bet Slatvett i uto^a.


9Siee

neuere,

uamentid

auoanbfc^e ^c^riftfleer, hahtn,


fcnber(^

ber
ffr

aen
ein

faiufc^cn

efc;c^tc
crfl

nc^t
trn

funbg, be Saiueu
in

burc^aua

neue,

V. ^a^r^unbert
aftatf)en

@eminfrf;aft

mt

^mtnen^ Swarcn

\l)^'^

anberen

Barbaren in Mntcpfi

SScrgL SBicner 3a^rb. ber Siwcn, eltcn mib (Sjliett SclagC 1835.
1

hn

5tt*

^arvot: 1822 93b. 19, <B, 54 1828. 8. unb Sg. 3eit. 1835. 5Cuferorb.
..;.^^;

^;.;,,.

40

I.

6.

Pas ^Uertl)um
crfctt

^et Slatucn xn Curopa.

cngcbritngmco ^o6
tiefet 5ttftc)t

liefere ^crfrfiung

muf

tic

S^itc^ti^ct

fcfctt

Scfcitijen.
fet

er
.

^^eitci

fatcfc^cn

Stvimme
3ct

jcf^cr

ctcr

mm,

tag

bc
gt

im

fcem gcc^
gec

^clcr
fet

i^crnftcrf^cr

urate

S3eivDf>ner

(?urc^a

ten

anfcereu

(Stmmen

tcrfcSen ^ccrfame, nvimentc; ten letcu,

crmanen,
ganjc gegen?

8;aiicrn, Xijxacn,
JiHttge ^orfc;ung

rccu nb Lateinern finb,


nnterflu^^cn,

fot bic
fl,

ba e
biefcr

nc;t

mcgtc)

be

gefammte

in tr cn;atcnc

jnr (^r;artnng
;er

rnnbnHi;r(>eit bienenbe S3e


-^

meifu(n-ung Bereits

l^cftanbig

jn entancen

2. ic^er
angefeffene

ifl

l>cr

5(cm,

bag jebeS gegentt^rti^ in nro^a

^cf irgcnb
ifl

ired^c

^orfa;ren ge;a6t ;a6cnmiiffe.


f"^

Tlan)(
e?

^Bcit

pvax
i^cn

im Saufe
uc;tg

ber ^^'^^^^^^f^^"^^ bet Btoge

ig untergegangen^
in ben
aten

bag

i^>m

meiter a3
ifi:

^amt
tieffle

fc^ic;t>u^ern

u6riggeBc6en
feine

aBer jebe grog SScf ber egen?

watt iar

mugte
tfl

^orfa^ren
bag
ac

tereit

im

5(tert}ume ;aten.

ferner,

je^igen unl^crmifc;ten

nb fefiftanbgen

Urtoi^fer

n?{e j. S3.

ba fan?ifc^e unb baa beutf^e, eeufaUo hjenigften


3cit,
b.
).

ju

5nfange

ber

'^iflorifc^en

t>cr

brei

aufeub

^amn

einen eigenen
^iflcrifc^

^tamm
^tten

Biben mugten, benn tvicn

ftc erfl

fpter in ber

Befannten
fo

^cit
fic

au

einer

S3ermifc^ung

anberer

Stmme

cntftanben,
Urt^c6

baburc;

aufge^^t

ein- reinen,

feiSilflnbige

in fein

^
fic^

SScr aBer

biirft

mit g^funbem 9?cnf(^enterjlanbe

ju

Be'^aupten

unterfangen, bic Oiaten wttn ni^ttin eBenfo


wie bie eutf^en, leiten, Lateiner, (^riec;en .
a.,

rcine Urtio! ai

fcnbcrn

crjl

in

neuerer

B^it,

na)

ber

eBwrt
etrtja

^rijti
ivic

an^

einer

9}if?^ung

anbcrer

Stmme
er

Bertjorgegangen,

bie

SSaac^en
irrbe

ans

alten

ttcn

unb 9cmcm?
bcr

SSer

bergeflat

urt^eie,

bamit
ticken
tcrtj

Bezeugen, bag

ef^ic;te ber

akn

SSifer,

ber natr?

foiD^i fcr^eric^en a moraif^en

(igent^iimid^feit ber

Sa?

namentlich ^rer gcbiegenen, ata

ftc^ feBfl

erwac^fcnen (Sptadc

tota

nunbig

njre.

cnn,
bie

D;nc

ncc^ ben 6^ara!tet. ber Sanjen

n ^Betrachtung gu ^e^en,

faiuifc^e

S^pra^e trgt tn Stoff nnb


Crginaitat an ftc^,
bic

gorm
SSofe^

ein

fo

fc^tBare

e:prge

on

bag

fte

,:^ugeic^

ben
fe6fl

uniibertegli^fien
Bittet.

^eirei fr

Urf^^rungic^feit

bc

SSc^

!cnnte

irgenb ein ater

Stamm,

o^nc

Cergcc^c

bie

cvte ^alaa\}

in

tcr SRonatfc^tift ber efctlfc/Oft


fcig.

H&

atevlnbifc^en aWiifeum in

Sfjmen 1829 3uni|eft. ( 488

I.

6.

Pilo ^Itertjum ber


anbeten

Flamen

in

Curop.
,

41
anbcre

^crufl

ber

9}er!mae
fc)

feiner

Urfprunijtc;fe
lue
5.

eine

cuc ober frcmbe (S^^rac^c


cne
Dec
fo
crijnee,

aneupien

S3.
,

bc

^uben, aer
nnb
in
fo
fid;

rene,

ijrammatfc)
^>rac)e,

i^ccmmene
lvic

rec;c

Daete
ein

^efc;ebenc
,

bie

fanjifc;c,

fcnnte

o;nc
nic)t
feit

nrf).min()d)co

feSfttlanbgeo

nraes^

^c
5(feno

fc^cc;terbingi

fciben.

3Ue c^awpt?
gierobot

unb Sourje|prac;cn
Bio

nnb nropa
in

ben

3citcn
,

jnm

5nfreten

ber

(Saiten

ben

gricc;ifd^en

rbmifc^en

unb

beiifc^en
nie^r

nbcrn im VI. ^a;r^unbcrt


ivenijer

ftnb

ben

(Sprac^enfcrfc;ern

cber

^efannt

mcjC
ijxc

bod

nun ^emanb verfugen,


jeregcn
,

bie
,

falinf)e
fie
fei

@prac;e in

Xijcxic

jn

tvenn

er
,

Dermeint
eine

geic^

ben romanifc^en nnb

toalad)i\)cn

|)rac}en

^\Hfruc)t

cber berjeic;en a)ifc;nng,

in weichet nad^ 5nof(^ienng freniber ^eftanbt;eic in a)ateric

nnb
bie

^orm

nicjto

Originaco

iiSrcj

UcK
in

^cn
ber

je^er
fficijc

luaren

afc

aiucn
aftafd;en

ein

eicjenium{cC;er
,

(Stamm
i;rc

ber cnropifc?

Urftamme

e6cnfo wie

pracce in ber Orbnuncj ber

iifcrigen

Urfprac^en
(Sec

nac

bem

Ur;ei aer ucrnr;eiy freien g'orf^er

i^rc

kfcnbere
3

einnimmt
bag
bie
faiuifc^en S3ijfer noc) |c|t

33efattnt

ifl ,

ben grten

S^^ei

nro|3a mit i^rcn (Si^en einnehmen unb

n 23cvi?fering

nnb

3a; feinem anberen

(Stamme
,

biefe rbt^ei nac^fle^en


fc

^nn

fcee^rt

un

afcer

bie @efcf;iclte

bag

ijcr

taufenb ^Qa^ren
;

einen

udcC;

mi

auogebe;nteren

9ianm

in @uro:pa inne 'Ratten


,

bcnn

fafl bie

igafte ber
,

je^igcn bcutfc^en Sauber

namentic
ber

gvinj 9crbbeutfc^anb

fobann
enbi^

ba jaujc
viec
f(;en

;cntige

Ungarn vor

roening

ber 3)ac}i^aren

^ut^utagc Von ben ^iiren


t^annfe,

ef;errf()e

Sanbftri^e auf ber ^rafi^

ja fcgar in .^einafieu,

ivaren von i^nen fcefe^* S3er?


unfcrer
in

gleichen ivir

nun

bie fccfannte Snja^ be falvifc;en S3ofeo in

Seit mit ber 3^; be germanifc;en ^cfeo, ba biefe Betten


ber SSooja^
jivifc;en
ftc^

(Stmme

am

nc^flen f ommeu biirften


,

60 70
,

(jebe [berfe6cn ^a)it


tvir

9?Ziionen (Seeen)

fo

geujinnen

barau einen

S)aaflaB

na^

ivcc;em ftd

bie ^ofja^ au) n vie atereu ^ciicn

Bcflimmen lgt,

^or ^em

ifl

an ber aitcn @efd;ic;tc

erftc^tic^

unb

9Bir meinen,

baf 2)lnner

ire

e6 Staff, 2* ^umbolbt, ^apvot) \va^

ren

nnb

fonnten,

rimm, ^cpp , ^ott noc^ ftnb, eine niema ahn unreife 2orii]vbier iine ^arrot/

fol^e ^vobc erfnd^en ie&ufc^, <^aincj u a.,


5Ute(5,

bie trn veife ber


folt,

S^ra^forfc^ung o^ne (Sd^n^ierigfett beiweifen*

kU

vermgen nnb

wa

i^nen ein;

42

I.

6.

paa ^Uertljum
cr

ber S'lotorn in (Europa*


^^l'o
fccr

criuciid^,
\ia\vi\^c

fcag

1000

5>^i^i^f"/

cttra

800

nac^

(5^6r.

bcr

(Stamm tcm
feiner

fcciitfcf^cu

in

5u3bc)nimij feiner chifi^c


lue nic^t

unb
gcir,

fccr S^^^

^ci^mcngc
iint

itenigften nic^t nacflanfc,


ii6ertraf.

taa

ii\-ilirfc>ein(ic^cr,

c^cn

linr

nun

brei

^a^rs

i)unbertc,

ctira 6i

jum 5infange
9tamcn

bc

VI.

^ai^ri;unbert juric',

wo

bic (Siairen unter biefcm


\D

in ber

efc;ic;tc

fceannter irurben,

werben wir

axi) ^icx iiacibc

^er6itni ber eciferung Bei Seiben


foen

(Stmmen annehmen
friebiic6enbcn,

miiffen.

Ober

wir gauen

bajj bic ftien,

accranreiSenben unb

c6en

bctnim tcn alicn (Seiten

untcrbrcrten (Siawen
ur^^c^ic^
fi)

im ^axi^

biefcr brei

^a(;r;unbertc

(500 800)
,

\o

ermei^rt ;atten,

wrirenb bic mcritijjcn

u^nen,

i^rc .^crrfcaft

weit

unb

Breit

giicic)

crweiternbcn ilDcntfcfien untere

bcffcn

an 23etclfcrung
feiere

in nic^t cbcr

uuBcbcutcnb jugcncmmcu Ratten?

6inc

5unannc wiberfprd;c

uc^t

nur bcr inneren SSabrKit ber

auf bcm natiirien Saufe bcr Dingc fugenben 20a)rfc6cinic!cit, fen?


bcrn anj

ben aubriiaiidicn Bcugniffcn geic^citigcr Scric^terflattcr.


be

'^k

(Scririftfieer

VI. ^aBrinmbert

^cxnaicQ unb
fawifcftcn

^rcfcp,
Helfer,

fprei;cn

mit 93erwunberung
crjicrc

ucn bcr 9}cngc ber


bic

inbcm ber

cr^Bit,

ba

Snber )inter ben ^arpatBcu, bcr


5i>tcere

anberc ba^ bic Sauber

am

fdnrar^cn
crfiit

mit unjBgcn winbifc^cn,


feien.

ontifc^enunb fiawifc^en Geifern


fc^en

gcwcfcn

9l\)i angc

barauf

wir in bcr
abriatifiKU
,

%i:)at biefc

^^ccr 6cr ae Sauber

^icifci^en bcr 6"6c,

bcm

gifcfjen

unb

fci^war^cn 9?iccrc in
ucrBreitct.

ben cu

i^nen

cingencmmcueu
fc|ung
fo

(Sii3cn frember

S3cer

)a aSer jene S3c*

incicr

unb ausgcbe^nter Sauber


SSarger 6cr ba
aite

feine friegcrifc^c .^cnfd^aft,

wie etwa
ii6cr

bic bcr

^uaub

et er bcr S?ugarcu
ici,

9}ccfteu,

fcnbern eine wric (Sej^Baftigfeit gewcfcn

gct

au bcr agemeinen 23cfi^ergreifung be 5ceranbc unb ans ber ^cu?


tigcn ocwe^niungwcifc ber fawifcn S3c(fcr in biefen

Subern

:^erijcr.

ine foc ^crBreitung bcr fawifcn S3i!cr Bcr einen


S;Bcii ^itteicurc^^a in bcr furzen 3cit

fo gewattigen

ucn 180 S^i^^^u

toxe o^ne eine

Bcrmige,

in bcr (Bc\n^tc faft

(460638) Beifpicofc ^c\U^

menge unmgii^ gewcfcn. Sar ba iiaivii^t 93olf ju 5infange beS VI. QaBr^unberte fo ^aMrcicfi, warum fctcn wir, auf einer fo fiebern
unb Uciicn runbagc
fote

fie^^eub,

nicT^t

weiter ju ge^cn
tieij'

wagen? SSarum
frherer St^ii

unwaf)rfd;cinc)
bic

fein,
,

bag fc^en in
biefcr t?cfrcicc

aU

etwa

um

cBurt

(S;rift

Urftamm

cBen fo unter

ben iiBrigcn eurcpifc^cn 9atij:ncu l^croorgeragt ^aBe?

SSarum

fotc

I.

6.

^as

^ltertf)Uitt Ircr
nad 5(rt
nic)t

^iamtn
brigen

n Cnrjpa.

43

ber fattjf;e
93lfer
njct

^amm
imb

ber

t^Dfreic^cn

eurc^nif^eit

Breit

fc^on

bamao
itja

au^gcbe^iite nberflricf^e

efeffen )a6cn?

(SicKric;

c^iii

ba,

linr

on ben Deutfi^cn jene?


SSec;eu groen

3eita(ter amtennen,

and) on bcn (Saiuen.

nber^

ranm

bie benfc(nm

reifer im

;enti(5en!r)entfc)anb, in ben^iebertanben,

Dnnemarf,

(Sfanbinaiien uno ben anicgenben ^nfen


ergie6t ftc^

um

(Ef)xiiii

eburt

inne)atten,
fcei

au

i;rcr

ber Oiemerfriege legen ^ee?


beffen
efc)idf)te

ren efc^ic^e:
toieten

bem

^jlannfd^cn
a^t
(i
ftc;

(Stamme,

an

Urfac;en bnnfer ifl/

gebe^nt^eit ijermnt^en,

mt geid;em dlct

befeSc 5(no

tvax ba^er ber faioifd^e


fcereo

(Stamm, benn
;i]lorif(^cn

Snberc
3eit,
groer,

ii^t

fc)

nic^t anne^;men,

in ber

atejlen

namentic)

ange

or

ber eCnirt 6;rifti,

ein

urfpringic^er,

toofreicjer,

in auogebe^nen Soc;nft^en angefeffener


mac^t

4*

eiui^nic)

man

;ier

ben (^initjanb,

ba

nnS

bc

gteid^jeitige (S)efd;ic^tfcf;re6ung iBer

ein fc(;eo 5tert(ntm ber (Sairen

tcin ScitQni^ berliefert

;a6e.

ie grie^if^e unb
5amen
,

romifc;e ef^id[;tc

geirbrt,

n?enigflen unter biefem


;

im 5(gemeinen
bamit

lenig ober

gar niji^

boci;

mu man
unb

ftc^

and)

tjicx,

burci; S^ii^erflnbnig

ein ^ntntm eraniat


cntf;it

irerbe,

\vcU

in Sic^t ne'^men,

S3or 5em

bie rbmifd)e

gried;ifc^e

efci^i^te feine iiofinbigc


cBn?o;

ar?

jletiung ber efc;i^te aer 93ifer)lmmc biefe fianbe,


^inangicC;

man
unb

n?ei,

bag ein

altcB

9Sc! namentic^

im

norbic;en

tueflc^en %:)ciU
ft^en

urc^a,

erijlirte,

ber beffen efc)id;tc bie romi

unb

gried;ifc)en S^ueen
,

gan^i^ fc^iuiegcn.
ber

(Sobann
ben

n?rc

n\d)t

unmglich

ba
,

bie Ura^nen

^aii^en

ried^en unb

9omern jirar Befannt


geiefen irren,

bie

aber unter einem anbern, lteren


in ber t^eimat;
,

9amcn
unb im

ber

im

93eraufe ber 3cit

5uanbc manc^en ^ernberungcn unteregcu


ber efc;ic^te bie
nbicC),

luie

ja

fo

^uftg in

9amen

ber 93i:fcr entfielen


,

unb

itieber i^erfd^irinben.

geben

n?r

bie Ur|\^rungi(;eit

bie

rge unb ben ^of


Saf;r)unberte ju,

tec^t^um be
tte

faiuifc5en

(Stammes im V. unb VI.


9ecC}t

h?tr be
,

mit fyug unb

onnen

fo

tt fid^

ni^t

5(nbere8
Jo^ic^

annet)men

aU bag

'tic

(San?en entiuebcr
ober bag
ftc

m V. Si"^crt

au ^tid^t entflanben

unuermut^et unb
fte

friegerifc;

au

bem

nnern 5ften ()er\jcrgeBroc;en,


tooUig

ober bag
genjefen,

tion je^er
cnbic)

ben rieben
unter

unb 9tbmcrn
anberen,
fectt.

unbefannt

ober

cimm

atcren
crfie

i)amctt erBorgen,

n uro|>a

angeftebet
|ierburi^

gewefen

!)c

nna^me

itrc

unbenfbar, ba

Jgtd^ bc

44

I.

6.

^a$
fcc

^Itertjum ber ^laujen in uropa.


faitnfcC;cu

Urfjruufjc{)fct

(StamniC'5

auff)crtc

unb

te

,^u

t)m

gehrigen

^ccr

cne

aii

fpatcrcr ^crmfcniiii;
cne

antcrcr, atcrcr
tc

^NOfcr cn|lancuc ^uitcn cxdjicmn,


6)ariifter
feefes

5(nna^mc,

tem

fjan^eu

^c!co xinb

fchicr

(S^racK aMter|?ra^c,

(E fclcSt

ba^er

mtrno^
ac

6rig, bc (Saiuen entit?eber furaftafc;e (^iurantercrnac^


5tt>aTeu,

5rt ber
fie

gunnen,

ilcfarcn,

Sugaren u.

a. ju crarcu, cber

Ureirc^ncr Gurc|:a an^uerfennen


bajj be (Saiucn n @emeinfcf)aft ber .^iinnen,
erft

6.
5iuaren

S)cr 5nna^me,

unb anberer inirantercr


n

m IV.
feen,

cber
ftcf^cn

V. ^a^r^unbert
tmuSerinnbc^e
fc^arfer

ano SDSeraften
d)n?erg!etcn
Artf
fieer,

urc^M engc6rccen
fo

m SSege,
uu

ba

fie

Bei

ucrurt^efreer,

n ]i)

fe6er jcrfat.

S)e grec6fc^en

unb rcmfcKn (BjxifU


ju 5nfange

ive^e

bc

ateftcn 9ac;rd;en

ii6er be

Ic

VI. ^a6rninbero auf


grec;fd;en

be

renken beo eiemagen rcmfc^eu, bamao


San^cn
mtt^een,

9ec^e

anbrngenben
,

namentc;
S?car,

3crnvintC'5,

^rcf cp

5gatnvio,
u.
a.

9?tenaner,
beuten
cinj

^c;ann cn
ni)t
i(>re

Skurfco,

ccf^n^afco

m nfernteften
Urftc
gciijefcu

barauf

;n,

wcm

tiefe S3cfcr

gefcmmen,

luo

unb au
fpre^en

irec^em
fte

@efc^e;te biefeSen

l^ertcrgegangen ftnb;

wemc^r

regelmig

cn

i^nen ao L^cn einem agemcn fceannten

^cfftamme.
Bei.

)ergecHm iric^tigc (Specatiaten ?fegte

man

anbermeit

feinem neuen unb Bi ba^in unefannten, ja fcgar unebeutenten


ii6erge(^en,
nn'i)

^ofc ju
Urf?rung

inemef;r fcrfc^te

man

mt grct}em 6ifer
enferntcften

iiSer

ten

be
,

^erfunft beffe6en n ten


ja

egenten

(Sfantinaiinen

im^aufafu,
(Sc;erc;

fcgar in ben unteannten Subern

5)iortaften na).

)at

'ta (Zdjwci^cn ber Sc^riftfteer bc


ber

\^. ^a^r^unbert Ber


jufaigen

be gcrfunf

(Sairen

a\h$

5ften

feinen

runb
,

fcnbern Ben?efl, ba bc @an?cn bama fr ein


jc^cr in (Suropa angefcffene S3cf galten.

en^eimfcc0

feit

6.

tiefer Befpiecfen
iiBcr

(Sc^iregfamfeit

ber gecv3ctgcn (Ses

fd[;i^f(;rci6cr

bc

l^ermeint^c

Giniranberung ter (San?en an&

5fien
Dc

tritt

nod) cn anberer iric^tger Umftanb.


unter

Wt

jene Leiter,

fc

^rer

ben

uerfc; i ebenen

9?amen

ber i^unncn,

(SaBren,

5ivaren,

S3ugaren, ^ofarcn, ^Oagparen, ^etfc;enegen, ^^aiujer cber


u.
f.

humanen
aftctt

ir.

cm

IV.

Bio

^nm XII.

3^^;^^^^^^^ ^u

^nner?

cber

tom

Ura

gcc^ :^ungrigen .^euf^recfcn


Urt^cie ber

(Europa Ber^cgcn,
fycrfc^er

pnb nad) bcm iiBereinfiimmenben


^cfcr norbif^er;
uamentc^

tjcr,3iigic^]len

mcngoifc^cr,

trf^er unb fnnifc^ct

I.

6.

Pa0
nur

<3lUerll)um ber SSiavotn in

^nxopa.

45

5(jfunft,
Icl^rt,

fcncotucgo ajer tnbccurcp(ufc;cn (StautmcS.


aiicf;

vcn S3cf^nc

bap

cn cn^igca b
f;.

^of bc

nboeurc^afc;cn

(Stammc
,

in bcfer f)>tcn Bct,


5ftcn
jct^t

m V. SaM^f^c
fc
;

nac; (ijxifinu

ano
fco

nac;

nrc^a

cinc^civanbcrt

nantcntc;

fmb

a6cr ak

bcfanncn Leiter bicfc (2tamnic ao^f;racn, rcc;cn, Lateiner,

c^ctcn,
cjcfcffcn

AimHTn

cntfc)c
iva;rcnb

nnb

o;ancr
ijcn

bamao
bcn

terco

bafcOfl

an?

gcnjcfcn,

;incjcc}cn

afatf(;cn

Stmmen
wir nun,

ber norbifc;cn ^clcrfanic nec; ntc; ein

einziger feine nrf^rungic;en


ic;crf;eit iviffen

il?e iH^raffcn

ijaitc.

Tlit

uofcmmener

ba ber
famiie

faiuifc;e
ifl

(Stamm

eine 5fet;eiung ber inboeuropifcf;cn ^bfer?

unb bag

berfefce

feine

fiammcrlvanbten ^^ejie;un^en ju
)attc.

bcm

ncrbifc^cn

ammc, bcm
breft,

jene injcgnge angefhrten,


fcte ber
f(aiinfc;e

Sir

e^^aupten ba;er

bag,

tamm
aU

jemao ano

5ften nac; @urc)ja


icnm

cingen?anbert fein,

bie nur
fein

in

jenem unburc;brin9
be i6rigen

rau

nrater Bciten or ftc

gegangen

fcnnc,

'^^ijfer

be inbceurc)?aifc;en
fid;

tamme,

fcrt

unb

fort i^on

Dflen nac^

Sef^en

auStreienb,

fccina;e

ganj (Surcpa,

mit 5uona;mc ber


SS?a;rfc;eini(5^

cntegenften
tft

@nben, mit
fan)fcf;e
,

i;rem @ef;ec;te ciuVfcrten

e,

bag ber

(Stamm, wie wir

ijn

f^^ter

inmitten anberet
angcfeffen

vcrmanbter Stmme
finben,
ge;at,
bic

namentic; ber ^f;rafen

unbermanen,
jene
,

]c

and) ijon je^cr


fri;er

im

5fgemcinen

SOc;nfti3C tnne?
noc;

unb fomit meber

aU

bic germanifc;en

fpter

asi

t;rafifc;en

S3 cifer in 6"urcpa
ftc^

ftcC;

niebergeaffen
fu;en

;at^e,

7.
ftc;

Tlan tonnte
Saiven, ivenn

t?iecid;t

jerfurf;t

an3une;men

bag

be

cinc)

nijt jur Bcit ber ;imnifc;cnSoanberung


fo bcd^ einige ^a;r;unbertc frBer

ivegen ber cBen angefhrten

rnbe,

von
nac)

ber

aftatifc;en .^afte if;rer SSoferfamiie

ageiogt

nnl:)

ano
ba

5ftcn
ijoigc

(Europa gebogen

iinHren,

eine 5nftc;t,

mit Jue^er

ftc

Sd;teigen ber atcn


5fcn

Sc;riftfteer fon?o;

ikr

i(^re efc;icte trn

inncrn

ao uter i;rcn 3itg nac; urc^^a einigermaen rechtfertigen iege,

Unb
ie

in ber Zjat crfc;eint biefe5(nftc;t


l^ericrt

auf ben

erficn S3icf nit^t uniran*?

fc^einic;,

ater boc^

fcci

forgfamerer ^etrad;tung aen SSert;;


ber

^icitvcn

fonnen

ii;renb
SDfien
;er

un tefannten Qcit tou


jtuar

feiner

anbcrn (^citc

aU on
biefe

unb

nur

burc; be faufaftfd^e

ober bic uraifc;e ^^fortc in


tcir

i;rc

fpteren S^e geangen,

^nn
unb

iinffen

acr,

bag

ganje

(Btc,

ba

\vo

ftd;

(^'uro^ja

5ftcn

teru;ren,

trn

vom Vl.^ar;unbert fftitnfcKU Stmmen ^fe^

i^or 6;rifto

an cn fremben fogenanns
urc6>ruc; burc^ biefenm

n\ir.

in

46

I.

6.

po0

^ltertl)um tKX ^lotpen in (nxopa.

5rc cnem grcfcu ma(;tgcn 93ce o^nc gcmatgc (^rfc^utcruug

un
imt

ncijunij tcr Befcnbcrcn 5ufmcrfamct tet iSrgen eurc^afc^en ^l^bcr

unmcgtc^

geiefen.

SSce

cjrecnfe

ilconen

am

fc;tt?ar5en

afcitfi^cn 9)eere,
l^atten,
)e

luei;e

weit gegen 0)icn

unb ^cien

tg)anteoi^er!c;r

n\aren

3cgcn

aer bcrtgen

23cgc6cneten unfc ^ernternngen.


?ir jiir 3cittg)erctct

SJajfagctcn, (Sft)t)cn unb arntvaten, n?ec^e


ber

nb

Bge

5c,vanter be rcjjcn

bcrt

fnben,

^aBen

(^re

(Si^c

au) 6c fptcren (B)xift\tcikin,


u. a. ncc)

aU

S)cbcr,

3}ica, <Strvi6on,

^iniu^

cen

bafefl.
,

(2c angc

bicfe mdc^tgen S? cifer jene ir ctn

egenben nne>atten

ccrmcc;tc e fein anberer

^amm

mt eiralt

unb mit irmenbem am^^fc


S)er

am

5fien

wa) durcpa burc^jnOrecn.


iuc

3g

einer

fc

i?cvec)en 9atcn,

bc

fairfe aler

SSa^r*

fc^enc;fet

nac^ irar, mnpte cntivebcr auf cnma n cnem geanitgcn


cber
en3en

c^n?armc,

tcrfcebenen
^^^^^

Raufen

cr

ft^

ge^en.
,

Sm
bc

erflcrn |5'ae tvare befcr

3g

^innenb

unb

brc;enb

n?c

6'nruc{;e

ber

^unnen

unter

Saamcr

m IV.

^a('r(nmber,

cber ber Xartaren unter


fic^er

^atu^an m XIII.

^^'^Hinbcrt gen?efen,

xml

nrbe

ba ganjc bamage Gurc^^a be utgen 5'cgen

baten

verfi-Hirt

jabau

^m

anberen fyac ujarc ein

fcc;er

Durd^^ug enjencr
burc;

Raufen unb SSt^eungen \)\vcx, n?o n^t unmcgcf;,


Scien frembcr S3cfer gemefen,

fo inclc

unb

n?c )attc

man

be tjcraugejegcncn

2?rber iceber treffen unb

jnen eretc S^e fnben


^.

fcnnen,

um

fit^

mt fnien ju cnem groen anjen ju t^erengen


8.

5)a nun
3et

be (Sairen n jener
i>cn

fptern tinc n befer frBeren


fc

;|icrfd)en

(nnl

einer ncd;

frheren

^ner

gar nc^t be

9lcbe fein) lcber mt SSaffengeivat,

noc^

ft

unb

friebc;

auS

5fien

na^
tux)

(E'urcpa iierfieben fcnnten, fc

mu man
fc

fte fr uratc 23en?c^ncr

befeo

rbt^eo craren,
t)ee

unb

um

me;r,

ba

befe

(Irarung au)

anbere nc^t
n?rb.

irenger
geifert

iccfentc^e

unb f;agenbe rnbc


bc

unterfingt
ber

^aijin

cr

5em

nae

S3eriuanbtfc;af

fairf^en

^pra^e mt

ben (Sprachen ber

ten

Jc^er

@urcpa

ber Tufrnicf) ScUvocU: cn fc grcfe imb jaMrec^e ft ta faanfd^e, iranbert nic^t cn, fcnern vo)\t an einem rte auf, SJian fann ba)er fuglic^ feinen (injug M in bie nacjfen Seiten ber9ead)ifc^cn 5rc)e 5in,-cffe|en". Dzieje Putski 1830, @, 14. (Stn^a^ iveter fnn : 93er 2000 Safjren unb noc^ n?eitei- ^urucf n?c^nte ;^j"c}en ben ern.HT)nen ^ltnen (f. ^* )bev, 2>eid)fe, D^emen, Bug, $ripet, 2)n{e)>r , S)nfter, Dcnau) ebenbatlebc Bclf, tt}elc)e nod) je|t bafebfi icc^nt unb toed)e5 noci) ^eute ta$ flairifc^e genannt wirb", benbof. . 19
1

a)r

fficlf,

tr>c

I.

6.

pa ^iUvtljnm Ut
Stmme,
;Ot;aiicr.

SSiamtn xn (Europa.

47

oiijefeffcncu nfcDcuro^afc^en
5)etfc)en

mimcntc; ber ricd)cn, Oatenev,


jiuar ben
fawfc^cn

imb

(S^ fnfccn

fi)

uerwanbte

Sbrtcr

aiic6 n

ben (S^^rac^en ber aftatfc^cn S30er be nbociuc|afcf}en

(Stammc,

iiamcnc)
f.

m
aein

anfrit,
nur

3Jcbf(;en

^crfifd;en,
;

5rmenfd;cii \u

lu.,

fe;r feiten

nnb

fe^r

entfernt a^nc)

bageiien finb be SBur^eiuortcr ber


beutfc(;en

fatr>fc(;en,

grec)fc;en,

atenfc;en,

nb

t;aufc^en

pracce

jnm Grflanncn na^c


faiufc^en

terlanbt.

SDcr g*injc 3fc)Jutt


fiSrigen

^^

'^^^
toe

Spraje
ao

ftef;t

bcm

bet

enrcpa{f;en

pradlen

nf;er,

bem

ber

aftatfc^en

930er biefe (Stamme,


c;ne

mc
e

jeber unbge,

uorur^eifree SSergec^er

SSeitere jngett.
be

olbnng, 5(6eitnng unb BnU^wni^^iifcfewnS


bic ^ergec^nncjen,

ber SBirter,

566eugnng ber g)aupttDrter,


be

be

S3buncjen ber 3ctworter,


^ormeit mt ben
f()en

^rofcbe, nament^ n ^ren lteren


ate nfc)en,

alkn
ftnb

grec^fc;en,

bentfc;en
fo

unb t^aus

erijc^cn

n befen fiinf
;nen
fiigc;

(Sprachen
eknfoijee
be
ftd

a;nc;

unb

iifcer*

enflmmenb,

bfl

(Sd^njeflern,
erfl

%'c)tcx
!^er

einer Urmutter, n^eberjuerfennen

fnb,

fpter,

(^urcpa,

n ^r (Sc,

be cjemenfamc pradf;e,
jaticn
,

be fte

auf ^rer uratten


SDefe iBebentenbe

SBanberuncj ano 5ften mtcjeBra^t

t^eten,

5e>nc;et ber europafc^en cgauptfprac^en

ueranaftc einige tiorege


gred;fce,

pracf)fDrfd;er

fcab,

ire
I^oSX

Danfom^^ft)
n?eber irie

be

Sab,

lie

oari
fde

be ateinifc^e,

S^^unmann
efcen

u. a. be t^au?
fo
aljer ^\\6^

@jrac;e fr eine 5ljart ber

faiuifc^en,

einige
ijer

5uanber umgefef)rt
cBen genannten jn
nic^t

be fanjf^c

@:pra(;e

fr eine 56art jener

erfvren,

5e befe
i\\

(S|)racf;forfd^er
fleen
,

ijermoc^ten ftc^

auf einen
a
einer
irrig

;D)eren

tanbpunft

um

ae befe

Sprachen

nur

Urmutter ^cc)ter ju Betrachten.


fo

OBiuC;

mm
pi

;re

5nftd)t

ifl,

egt

fie

benncc;

xk

fprec;enbeo

3c9"

^
atj,

fc^agenbc

unb e^t

erfennSarc S3ernjanbfc;aft jener


be fi^

prad;en

einer ^ertt5anbtfc;aft,

in biefem

rabe jmifc^en

ber famfc^en
S3eireifc bafr,

unb ben
ba
fc^en
fte

aftatfc;en
ftd
;er

(Sprad^en nid^t kmerfen agt,

^um

n @uro)ja,

ne6en ber

grec^ifc;en,

atenf;en,

beut^

unb

it^auifd)en feOfifianbig,
'ti^'^

ienn auc^ nic^t o^ne gegenfeitgen


n biefem (Erb;eie mengfleno een

^infug ge^ibet ;a6e unb


fo

fte

oM ,
9,

n?ic be

griec;ifc^e,

\^it\vX\6jt

unb

beutfc^e (S^jrac^e

fei.

efe 3eugn
3eit.

ber )jrace fr be ei^jetigfeit be fan?5


fcejie^t ftc^

fc^en

mt ben tertanbten (Stmmen in (Europa,


iteflc

Ber^aupt

auf

bie

5en

0i\x6)

no^

in

anberer .^inftd^t trgt bie

48

I.

6.

pai^ ^ltertl)!im
an

>er

^ktu^n
baf
bc

in

Curopa.

famfd^e (S^jracc 9?cr!mac

ftci^ ,

(Satven uc fru;r a
fc)

m IV.
;atcn,
ber

cbcr
to

V.
icr

^a^rnintcrtc in 'tm
(tc

cgenbcn
bag
fte

ncbcrqeviffm

f^\tcr

fiibcn,

itnb

nc)t

mir ^uic^tarii
cber Siac^en
fie

fc;cn

genannten S3cfer,

fcnbcrn

an^

ber

^dtm

nnb

ber ^ynnen cber S^fc^nben geitjcfen ftnb, i^pn ivcc)en

tangem,

inefatgem

Umgnge ^Sitimf
jenen

@e6rauc;c,

aSergnfc^e S)lemmgen,
n
if;rc

efei^e,

^erfcnennamen nnb
un't

cnjene SScrter
cn reic^e
5eo

@:prac;e

aufs

nannen,
;anc;en

tiebentm

^aa^

an ^rem eigenen
fc^

Seien

mitgctiunit
ber

men

ba at

au

einer

fciggen

S^ergccnmg

5terntmcr

nnb (SpracKn
fl

ber genannten

S3i;fer Uidji erfennen

anfc)e (2prac)e
^)lcin

ncr ber I>cr5iig(d;fte

nnb

ganntnirbgflc

3cnge,

mn

aC^er

nctBiuenbig bc

(Stamme

ventanbfc6aft ber fannf^en (Sprad;c mt ber anbcrt,


;ergemeinten nntcrfc)eben.

ber jufagcn

^ene

erfennt ber facnnbige 9()ter ii6erat


lri;renb biefc in

ar m ganzen 2?ane
cft nc) "iiV^n tnefac;

ber (Sprache,

einigen

einzelnen

ternberten nnb terftimmcen Sicrimt i?er)lcct,


feine atagticKn

jnr tcfcmmenen rfcrfci;nng

enntniffc ber
fcijge

alten

nnb nenen

enrcpifci;en (2prad;en terangt.

Gine
,

^ergcc^ung

ber fannfcBen ^S^^xcijc mt


fctifc;en,

anbcrm enrc:pif^en
fi^^-

namentc)

mt ber

bentfcKn,

i^mnifen n.
bie
itefle

f^!

"b mujj nn ballen

terjengen,
ber

bag in

fan^nfcc

(S^^racK nicit ivcnig Scrtcr

genannten (B^xadjm

nnb nmgefe;rt

n biefe
tci^

ano ber

fatt)ifcf;cn

iiergegangen ftnb.

CSgcic; co

mm

far ft,

befco gegenfeitigc

5(neignen t^on Scrtern nnter biefen 9'Zatcncn

anc fpter,
ftatt

b.

IV.
ftc^

;3a6r;nnbert,
\:icS

ftait

finben fcnnte

unb

iuirfc)

fanb,

fc lgt

bc;
5.

ndf)t

ijcn

aen ner^cr ge^ijrigcn S3eifpcen annefnnen.

^c

mngten
n?c
},tt).

S3. bie cui\)m SBcrter,

wcidjc

fi^

(2an?ifc^en

finben,

obr (ambro), skla,

bn, pawza,
e>cr

chotr, brzda,
3a>r::

in \u

(. 17. 12.) fierc^ tic


fein,

ai m V. nnb VI.
in
fo
fi?ter

l6nnbert n befe6e bergegangen

ba

Seit, nad^

^ernicUnng ber aten


ja

eitcit,

anf ber ren^^fc;eibe ber

fatinfc^en SSelt,

fanm nganj
ine

(^nrc^a, nfc;t ein rein fetifcif-^^fcnMibeo^cmeBrgat.


fl

9lc)
fc^en

farer

bc

<ZaK

6e

'^cn

gcnfc^en ^ijrtern n ber falri?


ber gctnfdjen

imb ben

fannj'c6en

SiJrtern in

3prac)e, .v S?.

gct^.ausahriggs(inauris), uri.userjaz, gcti. artigards (hortus),


ftir.

wrtograd, gctukaldiggs (puteus),


,

fv^- kladiaz, rnff.

kolodjaz,
fi;r.

got^. ganisan (sanari)


go.

fi^r.gon'

znu, gct^bka
gct).

(liber),

buky,

farjan (ire),

tijx,

warati,

garazds (disertus cn razda

I.

6.

Pas

^Itertljum
,

Uv ^iawm
skut
lu

in

uropu;

49
Qctt).

loquela),

f^r,

gorazd
,

c^oUn staigs (platea), f^r,


uiib
\cxi\
f.

sgna,
iinb
,

skauls (fimbria)
faanfc^

fi;r.

\v,,

iimgcfc^^rt

(Jpg

(debilm)

go;.

dulgs,

fiatu, pij asati


fcrfc,

pcn. plqsac

(saltare), got;. plinsjan,


stikls,

fialu

sklo,
got;

staklo (vitrum), qc).


,

faan

upan (dominus)^
,

siponeis (domicellus)

fart?,

kuzlo (praestigia)
got^, thairk,

gct6, skhsl,

fatt?.

drka djrka (foramellum),


faiu

faii?,

djel (pars), gotf;. dails,

chljeb (panis),
u,
f.

go;, hlaibs, fialu, trus (ruina, terrae

molus), got, drus


SSiirtcr

nj,

(, 18, 7,).

$Da

man

bcfc

fawfc^m

Uxcit in ber
cfl,

um
co

ba^a^r350
aitgcnfc^cinid;
,

uocnbctm S3cufccrfc^ung bc Upa

fo

ft

bag

ficjtje

c>ct

a m V.
bem
bag

^a^^r^unbcr t?on bcn


nrgenb anbcr ao
S^ccrc

(Saiucn ju

bcn

Oct^cn fommcn mugtcn,


fcatfc^cn

nja

cntwcbcr an
lacrum

bcm

ober

^djivax^^cn

um

accn

gcfc^c^cn fonntc,

ba bc c;cn nemao
)cx2cx
,

aucr;a6
fc;on

nropa
uor

tt)D;ntcn,

Darano

gc^t

bc

^attjcn

bem
ntt^t

IV.
crfl

^a;rf;unbcre
xnit

9a^6arn
nb

ber @c;cn n
5(ti3aren

Europa

luaren
fcn

nb

bcn ^unncn
egc
ftc^

ba;n

gefommen
SBcrter n

rennten,

Daffec

auc Ber bc

fanjf(;cn

anbcren gcr?

manf}en $Rnbarten, /namcnttd n ber


fac)fifc;en,

ffanbnaijfcjcn
finnfc;en

nb ange?
griinbd^

cBenfo n ber t^anfc^cn

nb

Spraje

gcnng

bart;n,

n?enn

n^t

bc not^iucnbgc .^iirjc

baffefce
,

an

cnem geeigneteren SDrtc jw


()cn

t;n gcfcotc,

5^

bcfc atbctfd;cn

Utjani::

nb

finnf(;en fcenn)C n

aUcn

fatrfc^en

S)nbarten gera(s
ftc

c^cn SBorter bencn


frii^er ao xa}

n?cbcrm

jm

^Bclucfc

bafr, bag

fcon

ije

bcr5noBrctng ber (Biawcn w6er ro|3a uon


ftnb,

460

638
fo

ten jenen angenemmen n?erbcn

bcnn fonfl trcn

fie

nimmermehr

agemcin u6ic^ gciuerbcn (. 14, 8, , 18, 9, , 31, 1,),

10,
ber

Unter bcn f^ra^c^cn 3cgnffcn 6cr bc aitm S3erfcnbMngen

aivcn mit anbcrn acnropafc^en

Stmmen

barf

man

einigen

lid^tigcn, in ber fan?fc;en Spra(;cer^atencn20ortcrn,

namcntc^SSos

!crnamcn,

nc)t bc e^tc (Stcc

anlcifcn,

5gemcn I6eannt flco, bag


cntflef;en, ttc3,S3,

(gcnnamen au agemcnen Bejeic^nnngcn

abcn
^^eb),
;

SScmo^ncrn be
Drenjaner

g-ebco,

ber SSabcr

nb lften ^oanen (Pole,

(drewo,

tgcj)

nb ^omorancr (po more,

am

$Dcere)

aBcr

mgcfef)rt

crf;aten
,

m ^cranfc
3,

ber

3ct

an)

gennamcn
fce

agcmcnc

ocjei^nnng
iigncr

S3,

cikn
(ber

(ber 3gcnc)
fi

bcn (Sto?

watcn

einen

nb grk

ric^c)

bcn (Serfccn einen

rmcr

Bcjcc^nct,

SSorjiigic^ fccmcrft
I.

man, bag

ber

9Zamc bc nter?

c^tajfati!, fato, Stltert^,

50

I.

6.

Pne
fcet

^Itertjum ^er
ten (Siegern
cft

Slawen

in
,

(nto^a*
iimgefekt aet bet

jcc^cn 93c!ca

ben faucn

5?ame

encci

gctratgen

drcScrer
f. ir.

Bei ten Untetj eisten

uSerau

;aufg

einen 9efen, 9iu6er u.

te^^c^net^.

3wt GrKirtung
h?t

befcr SDe?

nmig tebarf
t-gectcn

nc^t

een

toccr

S3et'piee:

erirhicn Sco

be

(mancipia)

6c

ben (Spartanern, bie^efacn (servi) tn^ctcu,


6et

bte^Saivennnb ^aiuen (mancipia)


tg)nen (liefen)
5tbeutfi;en,
,

en recBen unb ??enatcnern,


,

S3utfc;fcr

nnb SSaa^er (servi

rustici)

tc

ben

bc 93en
rt?.,

nnb ^cnen (servi, ancillae)


trec^e

te ben 5nges

fac^fcn u*

f.

ac SBcrer,

'ocn

ben aten

Sammnamen
nnb SBac^en

ber

geoten

^efaen,

(Sairen, ^^nnnen,

S[Bntfc;!er

^cx^

fcmmen.
ftcrf^er

S)e fan?{fc)e (Sprac^e ent^at nc) cne ree ^nja^ fc^cr

9?amen,

fcwc^

m
B

nrfi^rmgi^en

nnb

eigentic^en
tg>er>er

aU
ge?

anc^
l^iren

m ernberten @nnc
be 25i;rcr

anf ben ^cutigen ^ag,

Wlach,

Nmec,

Rakausy, Krkonoe, Slezy,


f.

obr,
SDt

witz,

spolin cberispolin,

Sotk, skomrach, sebr, u.


be

be

bem 9amen

Wlach
fte

te^e^netcn

^atren
ae

eenfo

irc

Deufc^en, te bcnen
fc^afen.
l^nter

walah, vealh Hcen,

fetfcn ^bfers
be oatener a6

^U

UeBertragnng
rt?c^ncnbe,
fl

be

5?amen SOad^cn anf


ba

jenen

ein S3ctre0 bafiir,

nnfet

^cit

be

leiten Bereite ju jener 3cit fanne,


5enc^
i^eutige

fte

ncc^ in CSeritaen irc^nten.

nnb au bemfe6en

nmbe

nannten be octen

ba

ganje
^nen

9uanb

Kreewy,

na) ben ^rirtfi;crn, n?ec^e


]ci^m
,

5H?fc;en

imb ben

iiSrgen ^i^fern n 9nant

be atcn ?yinncn

ganj

(Sanbnauien Ruotsy, nac^ ben 9nctfen an bcriijle,


in 9luctiag icBnten,
et>anb

irec^e e^ema

bie^fc^nc^cn^en in (ynnanb ganj (^ft^anb unb

Sircnmaa na^ ben SSren, ben bamagen S3en?c;nem bc

ugcrftcn(fft^ianbg2) u.f^nj. (. 17.)*

SScrt

Nmec

(!Dentfc^er)

f^cint mt

bem^cenamen
gcc)cn

ber9?emcer, h?cc6c6ei(afar, S^aeitn n.5.


^,n

criramt ircrbcn,

UrfprnngS

fein (.

18. 10.).

!5)e

9?amen

bet ijon ^tccmaics ertt?antcn aten enen S3i;!crfc^aften ber 9aaten


trn

^cntigen Oefiened^

(.

31. 1.) nnb ber^crfcntet


^aSen
ftc^
fcc

bem

^entgen

SflefcngeBrge* (.

22.

2.)

!encm anbcren 93cfe, ao

1 3. rmm, beutfc^e Oed^taterpmer. tU 1828. 8. . 322 f* %. S Tlont, Xlnterfuc^. ^ur @efc)ic^te bev beutfc^en ^ebenfage. Cuefcins hircj unb Se^^j. 1836. 8. . 86. . 79. 2 2C. S Sjgren, i&er 3Bcf)nf^e ber Smen n ben Mm. de TAca306. demie VI. Sr. T. I. p. 305 Sm S^ec^f^en f^p nmlic^ Cejierre^ Rakausy, plur. taat. unb ba SRcfeugebrgc Krkonoe,

I.

6.

pa

3lltertf)um rcr

plamn

in

Curopa.
bag
bc

51

h bm airen
rnnen

rctn cxjitcn, jur S3cflatgimg bafiir,


nc;t

awcn
fein

tn jener aten 3ctt

cjar

fern

tocn

jenen

angeftebet

(jettjefen

affeSc

gt
,

and; Don

bem 9?amen Slez, Slezk,


ftd;

ivec^er

on ben ingcrn

beren (Bii^c

an ber ^eja

am

3c6tentergc

(Sobotka; Ijefanbcn,
Soanbaen on ba
finben mir
ftc

atjflammt*

cfe lncjer iranbcren mit ben


(33

^eretS

im Stnfange be IV. S;"bero

Bereits in

^anncnien,

407

in aien,

njo

fie

an^
ijon

i?erfc^n?anben)

ano

(.

18, 5)

a
m

S03rtd;cn
ftc;

obr, pchu olbrzym,

atpon

obrzym (ambro, gigas)


Omfcronen
,

at

mit bemfeGen dicdji

ben

etifc;n

n?ec;e

III. Sa)x)* or (Sf;riftn anf ber

einen (Seite

U xa

bie Bojcr f;inan

an bem

;enijcn

ging Oferj im

^cfenfc;en angefeffen ttaren, ai an<^ cn ben Sittaren ateiten (. 17* 8.)

(Iknfo ^ngt nnferwitez (victor, heros) mitbem^iamen bermci;tifjen


SSitin,(jer
it,

an bcr

^fifee,

bie

cn XxecUin, (Siboniu, 5nreino


fo

S3ietor
f^ri.

5. ernj^nt

tucrben,

Qcnau

^nfammen, wie unfer penjz,


irie

pjenjaz,^on. pieni^dz(@eb) mitbematb.^fenine,


fi;r.

knz

(^rfl),

knjaz mit bem

atbentf;en

kuninc,
f.

qc).

kuniggs,

n?ie

mosaz

(^efftnij)

mit bembeutfc^en messiuc u.


,

to. (.

18. 8.). DaoSBorci^en

spolin (gigas)

nje^ea

ftc^

in ber f^riif^en 5BiBeu6crfe^nng finbet

unb im ^nfftfc^cn mit


biirfte

ber c}en?o;nic;en ^crfe^f^bc ispolin antet,


n

feinen
un't)

cigcni;en Urf^jmncj

bem ^amcn

beS cinfl

an ber
(ftc^e

SDcnan

am

fc^iuar^en Steere
.

m^tigen

oife ber ^S^paUn,

^iniuo unb ^ornanbe, urg.

15. 2.) fu^en. (Bhcn

fo ernjanbt fl

ba

fi^ri.

cud ober cud (gi^as) mit bem 9?amen ber ^fc;nbcn ober
14. 8.) wnb ba
aitr^c^. cuzj mit
fernfd;c

ginnen
fon?.

(.

tu

(alienigena), rnff. cuij,

mx'i)

bem
(.

atbeutfcf;en

unb

it;anifc;en

9?amen

berS)eufcf;en^;nba,

^anta

18, 10.),

a
in

ber

S^amc

ber heutigen
ttjed;e

@otafen
ercito

n SDBernngarn

Den ben c;emaigcn (Satagern,


Sa;r;nnbert
(.
biefe

man
fc|t,

ber ^^afte
ftc

be V.

ecjenben

aOflammt, at

ni)t

fcert)eifen

11. 10.).

ef;emaligen

famarer,

ein rui^rifc^c,

fceiSernd^tigte

^o! an

ber untern

Donau

im V. unb VI.

;3;;"bert,

^ahm

SSeranaffung ju
5

bem

fiaiifci;en

skomrach

ruff.

skomoroch (sannio, nebulo)

t^ic

^erBnbeten ber

tgnnnen, bie (Sahiren ober (Scheren, reiben formen Begegnen wir, fpatcr
ijon

ben S3ngaren unb (Biawcn unterjod;t, ju


fi;

bem

fiatifc^en SSorte

sebr (servus, plebejus), \vd)c^


(^efejjen

;aufg

genug in
5)iefe

aferBft^cn

unb anbcrirtS
bereu no)

finbet

(.

15. 3. 6.).

unb ^niid^c
fte

S3eifpieie;

ieic

angefhrt njerben rennten, ftnb

nic^t

4*

OZ
ein

I.

6.

pa$
unfc

^Itertljum

tftx

^iavotn Ux (Europa. ^cBautung


,

bcutcr

jurcc^cntcr S3cici ber


bcfc nftcrfc^cn,
crft

bag

bcfc

S3c, n

'ccn

(S^ra^c ft
nt

jum^^ci atcurc^dfc^en

9?amcn

crf atcii \cn,

im V. Sa^r^unbcrtc an xmhctannicn
fcnbcrn bag

G^ncbcn ^nncraftcn cngca\anbcrt fcn fann,


jchcx in Giircpa

ccvctcn

nnb

^irvir in

ber ^Jaarfcnif ber selten iint 5)eutfen

gemeint

jahcn

mg

^?

iicr

mir

ec[)6in
if,

bev be

UmwanHung

ber G^eniiamen

tm

Stfge^

meinen

gefacht

uu^en

n^irb ni93erfclge

33ellatigun9|fnben; c iverbcn

eSBerfe [pitereineSienge anerer

n>etere Gntirirfelung

unb

ebenfa bieder gehriger

.ier fgen iir ^n ben eben crn\i}nten nur ncc^ ^eifviele errevt ireren. inige bin^u, 5(u tcrO^ibel iripen nnr, ba (5nafm unt> 9tefam, eigentlich auf cn 35evgen ^urucfgebliebene fananitifc^c Urfiamme/ bei ben frateren 3uben

ei riefen be5eic}net jaben, (5. 2)cf. 2. 1. 11. 20. 21. 3cf. 11. 21 f.). ten ricd)cn oy.v&aua (famula) bei 9lviftcl^bane ^ azt^T^e (barbaros) octf. 3. 11 ; QUTTa (serva) bei trifcpjane nac) <2uibag b. ). bie X^rafiern ;
y.Q
bic^

(miles stipeiidiarius),

(Efavennamen

Sayu nnb @ea


eritas

8.).
fcjf.

ei ben
eni,

Deutfcjen

Bewo^ner rcn Marien (oergeid^e au) ^omobie. .11. ba oUb. ^ine (giRas) ycn ben ^unnen; ba angcis
eigenlc)

ber

in ber fpercn griecf)ifc^en

plnr.
bai^

(gigas),

ateutfc^

en,

en^

i-^cn

Anta zz

(2an?e

(semideus, liems), nac) rimrn ganj gcid^ bcm aesi , nac) meiner 2}?einung ielmeir i^cm i>cfnamen ^etnirifcjen aesares, Asi i. e. Alanen (. 16. 10.)) ba ffan. vanr, Vur. vanir (genius) b. ^. SDencben, S5>inben (. 8. 11.) 5 ba ffanb. thurs (gigas), ein 3Bcrt, n^ec^e 3accb rimm von ben liirrbenern ableitet, ic^ aber mt ben rfen, einer norbifc)en Daticn in 33erbinbung bringe (. 20. 6.); ba ffant. itunn, ^lur. ibtnar, iolr, plur. ilar (gigas) i^cn ben Sutcn cber Seien, einem innifd)en (Stamme (. 14. 8.); ba ffanb. iroell (servus) rergleic^t @rimm mit TQi)J.ig S3ei en i)auern ift milins, (injles slipendiarius seu servus Tbracicus). TTiilinis, niizinas (Oiefe) nnb bei en Letten niilzis, milzenis, milzu wirs, eigenirf) erDame be ehemaligen flairifc)en SScIfe ber 2)iitfd)ancr, SOitfcyener (. 44. 10.) j bal altferb. neropch (rusticus) leitet man s>cn ben IVeropseo, ben e\rcbnem be ebematigen ^nticnienS cter (Sbferbien ah (. 20. 4.); ta ferb. kursar, gursar, gusar (pirta, latro), ita. corsaro, >ie(eic^t on bem aftati)"c)en SScIfe ber bcrfaren. a alrujT. smrd (rusticus), mordalpt ftcf) fnglici mit bem CcIfnamen 2)?crbtt^a, SDcrbn^in luica (serviius) (tie SDnr^e beirer Qorter ift tai perfifd)e merd b. f). Wenfcf, lann) er^
(.

25. 7.);

ffanb.

as

gleicjen

ba

ruff.

kasak
(bei

fcmmt
ben

5:cn
i^itrfen

en

.^afac^en

ober

S;fc)crfefi'en

cber 3^-^Hm

bereutet

kasak

^afcgen, fcnf einen 9iuber) }er;

befannt ift, bap kresanin b. 1). ber (^"^rift, feit ber atarifd^en 3eit hi auf ben bentigen Xag nur fo 'ci al chlap ^er, auer ((Sbrift ^eigt n ber h)r^ crm cijristijariiD) bereutet. Sei ben Dreu^anen an ber JSbe bebeutete ba

3Bcrt nerojejnka (bie SDeutfc^e) ein biibfcjeu 3)a'cf)en unb oemec (Deutfcjer) ei ben Slcu^afen, D??abrern, 2ltferben unb einen jungen fatlidien 33urfd)cn. elatren ift Wlach , Walacb fcsiel al >irt, Sctjvifer (. 11. 5. auberen ^^^ 33clfi^name Welet iil bei ben Oufeu in Wolot (gigas) . 17. 2.) 2)aa nnb bei ben S!;eutfd^en in Wilt (. 44. 3.) sernjantel locrben. albanifcje cbarput (barbarus, peregrinus) ftammt ineeidjt cn ben balma
tifc)en
\\t

(S (5>craten, bie im a)itteater berdbtigte (Seeruber n^aren, ah. befannt, ba^ oiee ba 9Dcr kacj (jle|er) >?cn ben afaen cber ^cfaren,
mt
n?Drigen

bie

jbifc^mcbamebanifdben ebruc^en

ftd^

befubet l^atten,
bie

aU

leiten (anbere

anberg n?o)er)3 irer n?rb un aber

ben Urfprung unb

CluelU

I.

6. Prt

^Itertljum ber 'laujen in uropa.

53

(^ung

bet

fatufccu

^^crfoncnnamen
itamcntc;

mit

bcn

(Sgcnnamcu

anbcrcr

curopifd^cr
acjemene
bodf;

Stmme,
unb
ratc
befeSc
5rt
fl

ber Actcu
ftd;

unb Deutf^en.

er
cBcu

cfcraii^

ofommcn

entfpred;cnbec ober
jc

auf

geSeter

^crfoncnnamen

ben

genannten S3ifeni
fc^aft

cn

m)iQCx ^en?eo ^rer e;cmagen 9ac6ar

unb

^reo

n ,^rteg

unb

^yrcben

gemenfamen ^erfe^r.

SScr
l^floris

einen tootflcnbicjeren Scrtjeo lnfc^t,


fc^en Siuccn
fe6|l,

ann

ftc

fcn?cf; in

ben

ao

aud

ammungen
umfef;en;

ater

Eigennamen,

beren n?r

ja

eine 9}enge ;a6cn,

fciig

wii fijnnen nc^t


^'orfi^ungen

fr

unfern ^ivc Bei offenbar faren

ingen

tief ge;cnbe

anfteen

e^a6

ujoen

ujr

unfere S3e^au^tung
atepen
beutfc;en

nur mit einigen

hjengen S3efpieen er^rten

Dc

unb jum

Sf;ei(

auc^ fetifc^en Samen, be

mr
ober

finben,

ftnb

ober

rtjomt be atfamifc;cn

mir,

jufammengcfe^t mt gard, man, mr, rds unb man, mr hrad auf wlad, wid unb wit
hart,
gast,
cber
rt,

ftd 6ei

romf;en unb

griec;frf;en t^iflorifern

valda,

vidr

wil,

ober

hrd,

host,

^rad,

enbgenben uofcm

mcn Bercinftimmcn*

SSergeic^en UJr j*

S*

be abeutfc;en

Samen;
ferner be

egan^art, @6urart, ngi^art,


f!anbn n?ei6icen
altbeutfc)en

9}egin;art,

9egin^art,

9amen tgrimgerbr, SSagerbr,


rgibigart,

5t;Drgerbr

unb

be

^bagart,

Qrmingart, 9?abagart .

f,tt?,

mt

ben atfatrf^en Boljehrd, Podhrd,

Radhrd, Sobhrd, Wehrd,


atbeutfc^cn 5pigafi,
5rpgafl,

Poligrad, Radigrad u,

f.

u?.

be

.^abugafl, gabegafi, iubigafl, SeuDgafi,


S3ifDga|l

^otcgafl, (Saigafl unb

nj

mt

ben

atfL Boljehost,

Budihost, Celihost,

Dobrohost, Domahost, Chothost, Lutohost, Pirohost, Radohost,

Welehost, Witohost

n.

f* u?*,

be atb*

6^;arman

ioman, dn^iU
f nj.

man, tgcrman, ^axdjman^ Saaman, (Sgiman, SSabman u,


mt ben
fan.n

Bezman, Dragoman, Krman, Lubman, Lutoman,

Radman, Spitiman, Wenceman,


S3ritomar,

Wukman
attumer,

u^fa.

be atbeutf^en

(^f^nobomar,

and^mar, etmar, otomar, (^unbcmar,


SSabomar,
9comer,

9tegnmar, (Suomar,

(ijaiiomcx,

^mer,
(Segmr,

:3nguomer,

Bmer,

SBacmer, aJarfomr,

fod^er Sorter anzeigen, ime j* S3. ba nf|"> koldun (mendicus, ergt. bo magt^ar* klds unb ba SSof ber Coldes bet Jornandes), ba atqe)f()c goledbati se (superbire, uerg* Goljad, oljabin, 19. 5*) unb ba fiatu. Ijudi (homines, bergU Ljudi, Ludi, Luudi, eine tfc|ubifc!^e SSofevfc^oft) u. f. tr.

54

I.

6.

pa^ ^Uertl)um
f.

tftx

^iavotn in (Europa.

Ucromir, SSacmr u

ir,

mt bcn atfairf^cn Branimir, Budimir,

Drahomi, Dobromir, Godemir, Chotimir, Chwalimir, Jaromr, Klonimir, Krasimir, Lubomir, Lutomir, Mezimir,
Cestimir,

Mojmr, 3Iomir, 3Iuntimr, Nedamr, Prelimir, Radomr, Ratmr,


Spilimr,

Wladimir, Wlastimir, Wolmir, Zwonimir


5)andarat,

lu

f.

a\

-,

bc ab. (Sjnnixat,

Gpiirrat,

.^efrat,

t^ugrat, ^imbrat,

SScrat, angdf. 5cfrcb, 5cb'crcb, ffanb*


atf.

Thackradr

u. f,tt?,mt bcn

Ctirad, Domarad, Lutorad, Mezirad,


,

jVlilorad,

Mokurad,
,

Mslrad, Nacerad, Nerad

Obad, Ostrad

Pacerad

Podirad,

Samorad, Sobrad, Wacerad, Wserad, Zderad, Zdirad u. f, to*, jmtjccn aiicf; Domarat, Lutarat u. f tr 5 bc atb*5bc?ab, 5rctab,
aroab, 6atui:ab,
^agnua)

(E^obotab,

unbcuab,

^ibctoalb, 9}cbctab,

obcr^rcoab, Snfcab, Scrtcab, i^aboaib, ruccab,


,

^agnodb, H^cab, angcf, ^ucab ii* f, l, mt bcn atf. Dobrowlad, Duchowlad, Dusewlad, Horowlad, Imiwlad, Mnohowlad, Powlad, Prwlad, Samowlad, Wewlad u. f l.; bc fanb Folkvidr, Arnvidr w. f, tt. mt bcm atf. Ljutowid^ Malowid, Pustowid, Srowid
Grmcncab, rmcab
STagncab, ^abcab,
u.
f.

tu.

unb trcbcrum

bc gct^. ^tnia,

S3bcr, S3bmt mit

bcm

atf. Wid, Wida

mcS.,

Widc, Widak, Widin, Widoje,Widus,


f.

Widimir, Widoslaw
jutiit
,

u.

n?.

bc abcutfc^cn Sjibctut
f.

Sjutcirt,

bc angcf.

Sngcnijt

u.

n?*

mt bcn

atfattj.

Bohowit, Radowit,
^tcr^,
f.

Budewit, Dalewit, Dobrowit, Hostiwit, Ljudewit,

Samowit, Swatowit
93t^c;ar,

u.

f.

ir.

unb njcbcrum

be

atb.

S3t^caB,

^tf;mr,

S3tga,

SStgc, S3tja u.

w. mt

Wita,Witan, Witas, Witasa, Witek, Witko, Witoch, Witou, Witos, Witohost, Witob'd, Witomil, Witomir, Witoslaw
bcn
atf.
II.
f.

n>.

dhnfo

ftnbcn

mt, xmfcrn ^c auf bc


S'lci^cn
gcc^

crfc

ftc ber

3ufammcnfc|ung ircnbcnb, ganjc


fccber

gcBbctcc
cufcafle,

Samcit

tmmc.
AuBnjo,

@o

3.

33 ba atbcutfc^c

Scua,
n?.

cuBc*

cra,

ScBgart,

ScHat u.

f.

unb ba

atfatufc^e

Luba, Lubawa, Luben, Lubican, Lubislaw, Lubomr, Lubomysl, Luboslaw;


tit,

Luba,

Lubus, Lubhost,
ba
atb. Acubcgjt,

Scubcuab, AcutSab, ScutScrt, oubbag, iubcgafi, fiubcgcr, iubc^


Sutfrcb,
bc
atf.

Sutof,
,

Sut^ranb,

Sutftnt,

iuttrit

unb anbcrc,

unb

Luda
n?.;

Ludemysl, Ludewit, Ludhor, Ludmil,


9abaga3, ^aoua, 9abuf u.
f,

Ludomir
unb

u.

f.

bc atb.

M\

bc atf.

Radimir, Radislaw, Radwej, Radobud, Radohost,

I.

6.

pa

^Itertljttm ber ^latoen in

Curopa.
u,
f,

55
;

Radomil, Radomr, Radman, Radoslaw, Radowit


atb

ba

aibefrcb, SSabuan, SOabmunt u


u.
f,

to

unb

bc atfaii?,

Wladimir, Wladislaw, Wladiwoj


SSbanc^,
SB^rc,

ii?* ;

ba atb SSbacj,
SBinanb,
bc atfaiu.

SSfrib,

SSlgart,
cjof;,

S^Bg,

Somunt,
f,
tt)*

Sorat,

SBlr;,

SSjart^ u.

unb

Wolan, Wolen, Wolin, Wolbor, Wolhan, Wolhost, Wolimir, Wolobuz u, f* w, ; bc atb ?5'cbag, ^cfarat, ^onanb, %citmn,
^ofubc u.
Scbcc; C
fc^
f
)l
tt),

unb

bc atfanjfc^cn
,

Jaropluk, Swatopluk u
;

f* ?.
\\i

unnij^g
^cr

mc^r

S3ccgc fccjuBrngcn

bc Sac^c

an

ar*

Sa

fccrcff

ber UcBcrcnftmmung
cc
ftcC;

ber bcutfi^cn

unb

faiDfci;cn

9amcn brget^ n?urbc,


fctfd;cn

loo^ an)

in ()cc;cm
cne
reichere

Tlaa^c

on bcn

tarnen

jcgcn,

tucnn

un

ammung
5ud
fcc

untierborbcncr

9?amen an^
auf

Jener 3ct ju

e6te ftanbc
;

i^nen n?aren 9amen


sir,
j*

mar

ober

mer

gcBrau;^

;rc

9amcn auf

S,

Kritasir,

ommen

ganj bcn faiufd)cn auf


ffvtcr

sir, sjer gcc^:

Gorasir, Gorasjer u*
f, U)

f tu*

ir:

Neuir,
Ucfccrs
6'cjcn-

Radir, Wratiir u*

(cc' offenSarc

unb agcmenc

cnflmmung m S3aue ber faiuf^cn, bcutfc^en unb fctf^en

namcn
mutc
S3ucr

6cr bc t^auf^en, grc(;f^en unb atenfc^cn

fctt

or?

jc^t noc; nc;t gefpro(;en

werben

fonntc nd)t juficj cntftanbcn,

bc S'oigc anger 9ac^6arf(;aft

unb gemcnfamen

^aUijx
iie

bcfcr

fcn*

(5nc c6cn foc;c (3Ui)i)cit ber

(Eigennamen,

unter

bcn c6cn genannten bre eurcpafc)en ^ofcrn, fnbet mit bcn 9amen
f;rer

afiatfd}cn

(Stammcrnjanbtcn
afatf^er
fiatt

bei:

^nber,

SJcbcr,

^erfcr,
flatt,
:pcrfi

Armenier unb anberer


octrac^ten
fc^cn
n?r j*

^nbocuropaer burc^au

nd;t

^.

acr

anbern bc aten mebfd^en unb


fic

9amen unb

fef;cn

ur,

ot

hci acr 5c^ncet be

^ange,

n ;rcm S3aue tuc Jene

curopifden bcn famfc^cn ^nc^ finb, SSc

2)e

gred^fc^en

Plamen fann
tuolen

jeber leidet felbji


tt>r

mt ben fatufc^en vets

leid^en;

mit

ben

lit^auifc^en

ba ba 9ltertum ber Sit^auer n


Uebrigen
ttierben

un ^er gefffenldO mjt befaJTeii, (Europa im Sttgemeinen nod^ unefannt ift.

bud): Ziwibund,

auci^

be

t^auifdjen

bul: Jezbut, Korybut, Narbut,

Dolgird, Montigird, Olgird, munt luunt, Nariraunt, Pissimunt, SkirmuQt,


(fiatu,

bund (faiu auf gird (ftaim grd.)r Algiraunt, Ger(atfl^mut: Olomunt)


S^lamen
gebbet

j,

wl ad)

Nawalde,

wid

Montiwid,

rog

Swintorog,
u,f.

wit:

Zedzewid
fnb

anj
:

walde
c^n?

l(^

ben

flan)f(^en in ber

(Snfadj^et f)rer

(Snbung

39, be S^lamen auf

at, WbU ata: Komat, Ponat , Trojnat, Pojata, flatt). ata Beiiala, Bojata, Kojata, u, f to* ut, iceibL uta: Jawaut^ Kjejstut, Biruta, Daouta, ftaw. Borut, Strelut, Boguta lU f, n?

56
pnbcn

I.

6.

^a$ ^Uertl)um >r ^iamtn


auf

in

Curopa.

ftc

Qcivcijnii)

Hc

(Snbf^Ge

Barc (dignus): 5rcm6arc0;,


f-

93uBare,

(S6aic,

otarc, (S^^arco lu

?/
f.

Barjanc
hj.
,

9?it;ro6ar3anc, Safcarjanco, (SatSarjanco u,


fcatc,

Sraatc^,

^itKchatc

??crcnbc^atc

u.

f,

Batc:
u?,,

(fulgor):
5rta?

sa^c

(lacertus? vires?): Sr^ajca, SrtaBa^c^S, SKcga^ajc, ^^arnatajc;.


SDroSajc, Straajo
5fttatco,
it, f.

\v,,

batc (datus)

56rabatC'3, 5ntatco,

3|>abatco, ^crmjbac^,

a)vibatco, 9}^rabatca, 9?a6tate,

SD?^bace,

^anbatc, ^^crcnbatc, ^^rabatcS, (S^^cubatc, (B^ijxa^

batc, S^rbatc lu

niarbo luf.

it?.,

mrc (amicus,
tt?.,

f.

il\,

mcrb

(vir)

SDar^on, 9?arbcntc, 5rc?


:

deaster)

Smtrco, .^armamitrc^
:

(Smtrc, (Siromtrca luf.

^^crnco (deaster)

aa^;crnco,

^nap^crnc^, 9}cga^Krnco, SDrc^crnc, ^ratap)criic, ^ffa^^;cruc^


lu
f,

l.,

apco,
tcnc

fpc

(equus):

5otaf^^c,

S)ama^c, ^t^bafpc^

t^^tafpc, Otafpc, ^rc^afpc, (Satae^^c, S^cis^c, 3atui^c

(.,
(miles,

tanc, (corpus): yc^ (rex): u*


f \v.
,

Detaitc, SDtanc, Gatcnc, SStcn, Stucii u,f ir.,

36crj:c, Sirtarcrrc

f;

.vat(>rc

dominus):
gt

rat^rcS, ^.rat^rc, ^i)arna5atf;rc u,


tjcn

W.

S)affc6e

mc^r ber weniger

bcn inbifi^cn, farmatifd^cn, afg^anif^cit;.


SDcgc
,

furbifc^cn

tmb armcntfi^m 9Zamcn,


baf
bc faiufc^cn

akr 9?cmanb

^cr

cn?

njcnbcn

S^amcn

\n)i ou^ bcrfcScn 3ct irc be


crjl

bcutf^cn unb fctfcn ^crrf;rcnb, fcnbcrn

ano Cluccn nac bcm


cbcr

V. ^a^r^unbert

gcfd^i^^ft,

a\\^

bcm

S)cutfd;cn
fo

aufgcncmmcn

na^
i^cii

bcmfcfScn gcbibct Juorbcn fccn

SBcr

tia 6c;aptct, !ann

ber gcnt;iimc^fc{t unb bcn@circ'^n;ctcn grogcr, tcncn fcne crbcni^c ^cnntn (;acn.

fcBflflanbgcr ^Za?

^cne c6cn aufgefhrten fan?fd;en

Samen

rt?arcn

nac^

bem

Bciignffc ber atcf^en S^ueen unferer Ocfc^^tc


Bereite
\]i ,

m VI. unb
oSi^tmtxn
fecn crft

Vn.

^a^r^unbert unter bem gemeinen ^cfe


,

fo
ftc

gcBrauc^c^

bagj

co

burc^au

uniua;rfd^en(^

bamao

tjon

^w^tn

^er n bc

fatufc;e

fna^e

cingebruns

gen.

3ut cfornmencn S3erbrngung


ber cfc^d)tc
fcci

ber

cn^cmfc;cn

unb jur
tuc

Sncgnung frember 5^amen retd^cn gan3c Sa;r^unbertc nc^t ju,


tur aix^

ber

^ugarcn
finben

in SOibficn
ftc^

unb anberer
nic^t

S3i)!er

n?i{fcn;

bcn aten (Standen

au:)

bic geringflcn

(Spuren

afiatifc^cr

9amcn.

%a\<t ba^cr

jener 9amenmecfc jnjifc^cn


flatt,

bcn <San?cn, eutf^cn unb ^itn n?ir!^


fi^ fc^cc^terbingg
fcitig,
nic;t

acugncn,
ao

unb

trn fc^cr at

fo

war

er ft^ric) fcn?o^n>ec^fe-

ao

auc^
tyiirft

toie

ater,

ber )unnif^e Ginfa in (Europa.

S)er
ber

t^mif^e

.gerimau (872) ^atte einen bcutfci;cn,

bagcgcn

I.

6.

pafii

^Uertl)um
,

l>er

^latiicn in (ixxopa.

57

bcutfd;c ^ijncj

(Sluatcpuf

ber

(So^n bc aifcr 5rnuf (895) unb

ber bamf)c Gltig S3cniai

(1167) einen fanjfc)cn5amcn; ira fpter


(3o finben
i*

gefc^a^

fcnntc unb mute and) frf^er angc;cn.

luir

in

ber %)cit nianc;cn uralten


ffanbinaLn|'ci;cn

9?amcn

in ber itejlcn 3cit,


eljcnfo

S.

hei

bcn

Sormannen unb

tci ben ^annonifc;en (Saiucn

unb

^ci

ben crfcen jcnfcit ber Donau;


iubetit,

manc^c

atbeutf(;e

9?amen

aljer,

ane cbcuuir,

9aboivab,
f

SSacmer,
ntit

Soabcmar,
fatuifc;en

atumer, ^fcgaft, 5amunt u.

an ftimmen

ben

(SJcbemir, Subeant, 9aboiuab, SSotmir ober SSemr,


^i;otimir,

SSabimr,

SSfegofl,

Ocmut
jt

u.

f,

tu.

me;r ao getub;nid;
bc

unb uger?

\i^ jufammen.
teiber

-Snbeffen

intmcr

grere ^nja^^ ber

9?amen

(Stmme urf^rungic^ nur


unb (Brunbf^en

an

geic;em 9}ateriae

unb nac^
a>ie i;m

gec^en Sufern
njotc,

gc6bet.

(Sei

nun bem,
Bei

be Soec;fefeitigfeit in ber 23ibung ber


fcei

9?amen

ben aiuen

auf ber einen unb

ben eutfc;en unb leiten auf ber anbern eitc


fc;agcnben

geii;rt einen taxen

unb

^emei,

ba

bic

(Baivm

iec

^a;r;unberte toor ^rcm (^rf^einen auf

bem ^^anpiai^e

ber ef(;ic;te

^a)>axn

ber !Deutf(;en

unb Aeten,

fcineoa^ego aljer ber aftatif;en

SDongoen, 5tr!en unb (Samojcbcn gemefen ftnb.

12. Senben mir


eBrauc;e, ben

iuciter unfcre
,

^ufmerffamfeit auf bie Vitien

bie

^utu

bie Dffent(c;e

Drbnung unb (Befe^gcnmg


unb

ber

ien ^\^'^in

in fo a^eit n?ir bicfcSen rennen,

uergeic;en tur biefeSen

forgfatig mit benen anberer ateuro^aifc^er (Stmme be inbceurcf^ifci;en


@ef(^e(;t0,
fo
ufcerraf;t
fc^

namentic^ ber 3!;rafer

leiten,

Germanen xmb

Sitf;auer,

im
ein

eine fo groe

UeBereinflimmung unb ^eraMnbtf(;aft,


aer

ba

nur

urateo

3ufammenn?D;ncn
;

biefer

i^erBruberen

(Stmme

in (^uro^a annc;men it

iro

fte

in benfeScn

(ycrmen bic
5ud^

inric;tungen i^re \)in^\\d)en

unb

offenti^en ^SeBen georbnet*

n biefer ^ejie^ung ftnb bie falvifc;en 93ber ben enro^ifc^en


ie

(Stmmen
fte

ni;er,

ao

ben

afiatifc;en

berfeBen

^ofcrfamiie,

aneiuc;

<xn)

biefen e^teren

immer uoc

untoergeid^icC;
fte

na;er

ftei^en,

ben

norbifc^cn S3Dferfd;aften,

beren 9ac;6arn

tro^bem ^nxn %i)i f^ter

iaren, ja mit benen

fte

ft^ fogar,

inxn, xnxi ben B'inaen ^n ber oBern


u.
f.

SSoiga unb ben S3ugaren in


rte

^Tieften

m.

t>ermifc(;ten.

5in biefem

bie 9iid^tigfeit biefer Se^iait^tung gei;rig


ift

burc^ 5infi;rung aer

Befonberen 23cteife ju erf^rten,


ber jujeite ^^eii biefe SScrfe
S'^itk

unmgiid;
tgicr

ben ^Beiei bafr lirb

gekn.

mgen

Bic

einige Sei?

geniigen:

aS bie

Bcrrafc^enbe emeinfamfeit ber 9?t?t;ocgicn

58

I.

6.

pas

^Itertljum

)er

plamen

in

Curopa.
(Bo gau6cii tic
tcr ((aanfc^c

bet atm ^ctcn,

crmancn,
fcc

St^aucr

im (Satrcn.

leiten an tc S)ui>,
spcrfuu tiMrt
6c

(2aircn an te 5)ja|>, S^jcf;


fcc

ten St;aucm ^cruna'?,

ten Seiten ^cBt!on,


g-argun genannt.

bei ben atcn ^rcuffcn

^crunco

h ten ct6cn

S)e fannfc^e ^rja (5emi?) irar te ^Tetja tet aten (2fantnat?ier


l^ate

unt

tcnScnamcn2Banat'3,
(att.

fc.). tic

irenefc^cOcttn. S^efantinas

fc^c Sf
fl

SpfMa, angcifef.
(Gere)
6e

Si?)

unt

te ettfcie

(Seema

unfcre

iwa
war

nnt tcSoca unfere SSa. er

ffantnai?fd;e

2^^r (Jaro)
te

ten San^cn a 5^nr gefeiert, njcter tenn auc^

<2ottjafen

ta ^fmgftfeft ^eute

nc^ Turice nennen.

Dc

aten

(Sfantnaeer tere>rten ten aten unter te ctter

er^c6enen SSefen

unt

tg>eten liranr

au tem efc^^ecte ter SBanen, t. 6. Senten.


jl

er

t^aufc ^hiif

ten aten cwvhi at ten heutigen Saiuen


fl

6efannt.
^^imfn,
ifl

S^er ejefe ^irni!


^ir'5,

ter

^cret ter
;

^reufTm unt
ejec).

ter

^eeiutt ter aten Teutfc^en

ter

pjdimuik
>.

ter ^^reuffi^e parstuk,

perstuk (urgL ta
;

t).

pirsztas, t.
^^cn.

prst)

unt

ter teutfe

S^aumng
ait.

ta

ejec.

sket, skjtek,
fc^rat,
,

skrzot,
Unfcre
cijnc

frntfn shkrt,

scrat,
,

scrato^ teutf
^^cn.

f^rete.

Dewana

auft.

Diwica

Dziewana

at ftc^

in^t

runt mt

ter romfc^en S^ana

ergec6en.

(rSenfo finten fi^ an)

antcre fairifce cf;etcn unt gezeitigte eSraucie n ter teutfc^en,


t^auifcHni
,

ateinifc^cn

grccfcif^cn,

!etfc6en
,

a^t^tf^ccge

tucter,

j. 23. te il^ctca,

Au^ac, 9?tcrena, Accta


f.
it?.

tie

sobotky, oniaja^

zmok
n
afc

ctcr

zmek

u.

6'ine gcic6e .giarmcne 6emerft

man
tem

in ten

^cl!gehaud>cn. 5^ie
,

aten

^airen egten

6ci

einem renjjlreiteBcug(Srtc 6er

ein

Stic 9afen

cter

@ra

tocn ter

.gau^tc

^atent

taffeSc

traten

auj

tie ^i^mer

unt

tic S)eutfc6cn.

^nm
tiirfi

3cc^en ter 56tretung ten Sant an einen Sintern nippten tic eutfc^en
Saffer, tic (5atren 2:9affermet^.
fcer

S)ag
tie

tic aten

(2an?cn nad^

imt mcngcifcr
Bei iZrcn

5rt

je

fr

ctter ta

(5im?crt
ijjt

gelegen
fi)

unt

Giten ^.^enfc^entut gctnmfcn rtteni,

nic^t

crttjeifen.

i^ic i^antcoeint^'^eiiung ter 2)cutfc^cn nad

^i^^a,

<Bip)^ia

1 2)er
5trt ber

^unnen

Slufprud^ be6 ^rcfctiu : //taf bie Slawen cinfad^ unb na) lebten" gilt nur infcfevn aU ii)m , bem raffinirten rieben,
gleicften

beiie al

arbaren unb fcmit ycn


flawifc^e
bie

(Sitten erfc^ienen
;;.

unb nfcfm
ben
f. Stct)

bie
ftatt

^unnen iiele be ^umif,


^t
jtc^

ebruc^e angencmmen Ratten


,

S.
u.

S3e3rbuipfeier}feeu

strawa genannt/

tu.

du

iHts

batnit alfo gcrabc untgefe^rt.

1.6.
(f|ot^,

pa

^3lUettl)um tr
grcbc u.

Slawen
f*

in ffiuropa.

59

sibja, angef* sib)

n? gec;t

cjanj bcr faiufc}cn

jmc^ zupen, 99|eren (in ter


bcr ricgcr

Prawda Ruska)

u.

f. tv.

ic ^angftufcn
mic
fci;on
:

unD

Hc)tcr

k bcu cutfc^cn

unti

iaicu,

frher

fcci

bcu Hcmcrn,

traten burc) fogcnbc 3i^c cfiimmt

njcrbcn in bcn gotf;ifi;cn cfc^cn millenarii,

quingentenarii, cente-

narii iinb decani

cra\T;nt

ber fcrnf(;c rofl^u^an


feinen

9?eman

Berief

aUc

Beamten unb runb6eft^er


funfjig,

^ci^,

ae

^efc}^a6er

iifcer 3ef;n,

imnbert unb tau fenb 9}ienfd;en u einer 9ieic^uerfammiung


ber

ie 9iamen
zaopan,
got;

Srben unb Remter


iaitjen \u
;

fcei

ben

Stf;rafern,

Lateinern,

leiten, eutf^en,
{Ui\i\

f. nj.

ftnb ^uficj bicfeBen,

5.^
ejecf;

got^

zupan
atb.

tat*

rex,
,

feit*

rix, Qcti). reiks,


k'iijaz,
i^re^
,

rek;
f.

kuniggs,

chuninc

f^ri,

ejec^*

knez

lu

n>,

^ugerbem
efc^id^te,

tvc^ntcn

iiic

(Biawcn ^ur
be

^cit

rfci;einen

in

ber

im Sinfange

VI. 3arf;unbert

nad;

bem Bcugniffe

be

^rofop unb SRaurificS

geic

im

riechen, 9imern, ermanen


erbauten 2or;nungen, Befaten

unb leiten in tbten unb


ft^ mit 3c'er6au,

orfern -,
ben

eu?cr6en unb g)anbei, fmpften


u*

^n^n^ unb
f,

ju

9io,

Bebientcn ft^ ber (Sc;iber at (S^u^n?affe


fte

nj

Uinc^^
in

tCQ afcer l^ctcn

geid;

(Sttjti^cn

nnt (Sarmaten beftanbig

i^ren Seiten ober f^reiften

on einem Seibe^la^c jum anbern, Begierig


5co

nac^ Rai unb eiinn.

ba

Beilegt
fo

xm ju

ber 5nna;mc,

ba

bie

(Biawcn im V. ^a;r;unbert nict


feien
iji
,

gar fern Don ben Brigen


lirb.

Europern geicfen

iie geii;niid)

angenommen

13.

5iuc baS

ein Bead;teneierti;er

Umftanb, ba gerabc in
ur^i^lic^
erfc;eint,

ben Snbern,

njo f^jter,

im V.

ober

VI. S^^r^unbert,

eine unj^iBare ^renge ^iaircn unter erfa;iebenen 9?amcn


fc^ort in uiei frherer Seit Bei ben griec^ifi;en

unb iatcini\)m d^rift


fo augenf^einiicf; fianjis

flecrn fef;r uiee

tbte* unb ^iugnamen mit


,

fccm e^rgc orfommen


ai
fianjifc^e

ba

fte

bem

orurti;eiifreien
(ner

(Sinne nur

getten

fonnen.

SSir

gebenfcn

feineeteg

Uc3

fattJifc^

fingenbe SSorter anjuf^rcn, bie einer unfc;eren et^moogifc^en

1 Sebenbefc^rebung be l^etgen (Simecn on Dcmetan (1264) : i priwa (1195) wse wlasli ca'rstwa swojejo, welikyje i malyje, deselniky i petidesetniky i s'tniky i tysustniky (^anbfd^r* @ 37.)

2 Unb itoat Sisoxr}vr]fivoi) ,


l^entjutage bei ben

in
\t)e

on

einanber

getrennt
,

fte^enben

Btten

unb laufem
be

^rofu^c

bevic^'^tet

eine 5lr ju too^nen,

man

iio^

erben jenfeia ber 2)onau unb bei ben Jelten in 9upanb bemerfen fann, ein Umjianb, ber ebenfa auf bie ehemalige 9inc^bar[d;aft
befer entfernten SSfer i^nbeutet

60

I.

6.

Pa$ ^Uertljum
;

>er

Siatuen in (nxopa.
ijcrftckn
fcfcrt

Grarung

iintcrcgcii

fcnbcrn

itr

cr!cnn6arc,

fct

jeKt tc ten

aucn

a B'w'/

^fi^iJ-

w"^ ^tttenamcn

anc;cicntcte

Scrtcr darunter, SScrtcr,


iincflrittcn
famfc)

lucc^c

tu SJatcrc-unb fycrm einfach unX>


iid)

f^nb iiub

bie

in

reiner

antern cur c^^i feigen

<Bpxad)C

mictcrfintcn.

S)ergcc^cn

fmb

Srb,

Crna

cber

Cerna,
Potisj

rzawa, Pleso, Plewa, Morawa, Chrbet, Sjewer, Pjena^


lu
f.
tt)*

ie

<Sr6 ober (Serben irarcn ein

^ci!, ire^enad) ^nu

^79

n.

(ijx.)

unb ^tciemaic (um 175)


unfern

^^nnfc)cn

bem

5[)lctie

unt

ber

SBoga,

ncf;t

bem

^eutgcn

(Ser^afuffe,

a^cf;nte.

(Ser6num

(2^'(ji3cpov)^

i\aa)^tckma\c enctabt

in Unter)?anncncn, (ScrSetum,

na) ben ^eutngcrfc^en Safcn unb


bafe6|1, toieeic^t berfe6e SDrt,

bem Itinerarium Antoniui


ba

eten?

am
jegt

)ra;rfc;entc6ften

l^eutige (SrSac

an ber Saice.
(157)
fuffe,

S^ferna (^)\vax]), na) einer remfc^enSJlarmcrinfc^rft

eine ciemaige (Stabt,

9tunc an

bem

"heutigen 2:fc)ema?

anberS^inbungbeffeSenaufberorcn^jeUncjcirncMinbberSSaac^K,
n anbercn gcic^^cigcnSlucen 6et
fie

bie^cnau;

3crna, ^^cnui.

Scrfcn na) bcn^ufjei^nungen beoAafcr^^rajan (106) e^rcan,


S3erfcia
ater, eine

na^

ten Renting.

Zafdn

u.

f.

m.

me^r ne im
fiiboflic^cn

9)ttc

efannte (Stabt an ber gengen Sr^anjam


^niuo,
5ureuuo Bieter
,

Ungarn.

^cfo,

nadC;

u.

f.

n?,

ber

grcpc

ec

^anncnien
in

(fpter ^atenfee genannt)

cn rein fajuifer

9ame, benn
ejcid^nct

ben ^arpaten,
(Bcc,

in

fhren,
bem

^c^eften
Ilin.

unb S'lu^ianb

pleso

^ciiw, nad)

Anton,

eine (Statt n 9?ebers

ipanncnen, irc ^cutcncc; cn Statd;cn mt einem fyujfc 'gleiten 9?amen


angetrcffcn anrt.
fu

S^arainc {Jluouio:;), nac^


fern tocn
^

^tcemac

ein

^'ees

bc

3)cn,

nd^t

ben

cen

Bcriiirten

S^en ttr <Sr6en.


bie ar^jat^en.

^ar)jate {KuoTictTtig)
;^r6et,

^ci

^tcemaco

unb 5nbern

G^retet n?crben ^tnit nt} in ^uanb ^c^e S3erge bur^ireg


bie

genannt;
bei

anicBnenben 9ufftnen nennen bic

naten* Horby unb


chrb

ben^crmatcn unb SBnben


Serg.

Bebeutet befcSScrtd^en chrib cber

cBcnfao Serg>bie,

at?ar {I^uvuooi)^ eBcnfafo e ^tccmaio^,

cna^clf ^ntcr tcnAar^\it;cn n (Sarmatcn, baffce mt ben (Sjciverern


S^cjlor.
bcfer

Sir ivccu uns ^cr nic^t njctauftger 6er anere 9?amcn


ber

unb

nac^fien 3et,

j.

^*

spen^i

(Piengitae),

(Stupni

cber (Stupi, ^atfuo ober ^at;ffuo (Potisj, ucn

po an unbTisa X^^

'

S)c

^arpat^cn

ti^evben

h ten 6atpcn Tatry genannt. Chrb cbeutet

eigentlich fo iMe n?ie Scfen.

I.

6.

pa0

^ltrt|)ttm

Irer

Siamm
ii.
f.

in

(nvopa*
ircd^c

61

afo ^^ef^anb),
fo rcn faiufc;
c}

TliiaxcU, trcbcn
finb,

Ji\

i^crtrctcn,

e6m

SSr iijcraffm co ^cr t?onir;cfrc{cn diidjtcxn,

fte

einige ber
einer

genannten 9?amen irgcnb ben


anbern
(Spracf;c

aiuen
aBjneiten

at^iifpreo; cn

unb

an

nngejnjnngen
n>ic

vermgen?

gort nnb

fcrt finb

ae biefe 9?auien,

Srb, Srbec, Cenia, Brza,


f.

Brzawa, Pleso, Plewa, Morawa, Chrbet, Sjewer u, iinbenic^cr 3it ti anf ben ^entgcn ^ag Ije aen,
cntfernteflen

w,

feit

anc^

ben
nbe^

aiven

ao

foc;e

agemein
nid^t

iM)

gettjcfen,

bie
c0

>e

anberen aenrof^aifc^en ^ijfern


afcer nic;t
i?er!e}rt,

ber %at

n^ar.

SBarc

nun

annehmen ju
Sfien

ttjoen,

ba

bc

^Btatvcn

befeBen erfl nac) ;rem

injnge ano

m V. ^a^r;unbere on
boc^
,

anbern Geifern angencmnien jaiim,


e^tcren erftirten,

ba

ftc

gar ni^t
nijt fo

fcei

ben

unb

itjenn

fte

erifiirt

}atten

"tio)

fc^neC
ftcf;

unb

in fDc^er 9Jenge in bie


;aen.

fartjfc;e

(Bpxa^c cingebrungen unb


a)nic^e

bcrt eingeujur^et

(Sod^e
ai

unb anbere

geogra:|3;fc;c

9amen onnen

un
bem

bal^er
ftc

unerbci;tige

3gn geten,

bag

jeneo^c!,

i?cn

i^ren

Urf^rung na;men, ba famifc^c, on

Je^er in 6'uropa angefcffen geirefen fci.

14*

^rc^

be

c^njcigen,

njc^eo

uamentid^

gried^if^e

unb

rcmifc;c @c^riff^eer 6er

ba

fairifc;e
fte

5tcrf;um kctac^ten,

;afccn
)\f

anr

benncc)

Fingerzeige,
ini

bag

bie

(Samcn jur Qcit


3<^^)"tt^ct/

if;re0
ftc

florifc^cn

5(uftreten

V.

unb V.

^o

Ucn

ben <.g)unnen unb 5hraren an^ ijxm aten (^i^m crbrngt

gematig

auf bie romif^cu renjanber cofiitrmtcn

nict

fr ein

neue unb

frembc, fonbern fr ein aUe unb SefanntcS^o ge^aten jdbm*


gef;t

3)a

im 5gemeinn an^

ber ganzen 5(ri

unb

Scife,

itjic

biefe (Schrift?
ujc
giefct

fteer
aucC;

on ben Slawen unb


an
bie

ii;rem l^iftcrifd^cn 5uftrcten f^^rec^en,

aubru'ic;en 5iuf:prci;en
itefte

berfeiOcn
bie

;eri?or.

^rofop

un

au0fuf;ric;e

unbe 6er

(Ritten

unb ^uxndjc
mit fogenben

unferer S5crfa^ren

unb
:

fc^iegt feinen ^od;iictigen S3erici;t

inerfivrbigcn Sorten

^Dr;er jattm bie 'Biattcn unb Snten einen


(S|)oren
;

9amen;
mie
i)

fceibc

lurben in ater ^eit (t6 TiaXaiov)


if;rc

genannt,

gauSc, lucgcn
{))en

jerflrcutenSBoi^ncn in erfern
Snberfirccfcn inne;
ifl

am

biefem

runbc

ftc leitiuftige

ber grcgtc ^;cit ber


@eit?at/'
,

Sauber auf bcr anbern ^Beik bc ^ftcr


itjaren bie
feit

in

irer

5fo

(Samcn fc^on

feit

ater

3t
i?on

(to naXaiov)

afo

n?engflen

einigen

^aMmnbertcn, bcnn
^rauci)
,

einent bergieid^cn ^eiixanxne n?ar

biefer

5ubruc* in

ben riechen unb 9imern unter

einem

62

I.

6,

pa0 ^Uertljum
mx

rer

Slamtn
ttac)

in fiSuropa.
autetc

atcjcmcncn

tammnamcn

cfvtnnt,

tcr

^rcfc^ (^pcxcn

imb iroruntcr

ten 9amcn

<^cm
cr

iuctcr5ufubcn gaiiBcn
cth?a
trctcr

S)m
h?o
ct

5obrucf x nalaiov o^xa\\)t


iitcr
fl

auc)

cBcn,

beu

i?c!'5t;umc;cn

Buf^^^n^ ntcr

ben (2aircn

f?rd}t;

mit^n

far,

ta ^rccc^> bcm fatrfcn 5(tcrt;umc


cne
fcc^c 9ai)ric}t
aii

fcg nac^cjcfcrf^t

mcn mutc, unb


i^cr Uc6crcfcruncj

f^rft^ct cber miint

Scrfcmmcn

^atte,

chatte

^rc!cp cn

einer toox

gar

nc;t

ancjcr ^t\t

erfogtcn Gniranberung ber (Sairen

au

5fien

iixca^ icrncminen, fc anirbc er bie

nm

cnen ^re^ mt

(Stfc^iregen
be

bergangen nen

^n

einziger bamager .g>ftcrer


n>e be

;c

^^iawtn

fr \jt afatfd;e 6'n^ugnge,

^nnnen

OaSren, 5?aren,

S3ugaren u.

f.

?*

Seber

mn

^er fcebanert irerben,


,

ba ^rcfo^j,
oXitx^.

ber faiufc^en (S^rac^e

tjog

unfunbg
nc;t

gerabe jenen
feiner

emen?

namcn

aer

fairf^en
ge6rac;t

S3c6er
^at*

wrf^rnngid^en chten
ber g-orfc^er w-aj

gcrm

auf

un

S)enn

cfcgeid^

bcm
fein

S3crgange 5)ctroirft?o ft^


nnerH^rtes SScr gentet
;a6e
,

eic;t

baton n^erjeugt,
urfanjfi^en
befe

bag ^rcfcp
(.

Spori awQ ):tm


fo n.nib

9?amen Srb

7. 16.)
fafl

bennc^

S3crfummeung

fcei

bem
unb

einzigen giftorifer biefe 3ctraumo 6er unfer 5tert;um fcrt


ein'^eimifc^en
,

fort

ttJe

fremben ruBern

5naf'

ju eefcger Verbreitung

unb 5uegung, unb fcmit awj jur


Ijaren 9?cnungen

5ufflcung

cn

aer;anb ttjunber*

unb

fDc^rcfien fcer

ben Urfprung ber ^aujcn geBen

W\i

^rcfc)? 3pg"fK ftitttmen and; be 5uefprucf)e fpterer in? unb


u6eren.
ter6er

auanbfKr ^erc6terilater
3eugnt} be @ubo ten

geicrt ijorjugd^ ba
,

9atenna (anonymus Ravennas)

n?ed^cr

m IX.

Siii'^i**

(i ^^6) eHe unb au alten rbmfKn 9eife!arten unb

anberen je|t tercrenen Slueen eine umfaffcnbe(S)eDgra^f;e erfate, be


eibcr

nur in einem fe^rbrftigen 5u;ugeaufunfere3ctengecmmenifi,

nid^tbeflcirenigcr a6er fe^r fc^cit^Sarc ^-ragmente

unb
njr

9?ac)rc;ten

ents

^it

Uefcer

beu Urf^rung

ber (Siaien

efen

Bei

if;m fogcnbc

Scrte: ,5Sexta ut hora noctis Scytharum est patria, unde Sclavi-

norum exorta
n?crau
er
,

est prosapia;

sed et \ites et

Chymabes ex

illis

egressi sunt.'' SDan Lemerre ircM, bag imfer ccgra^fi bicfc ^ft^ien,
bie (2iatt?cn

^erftammcn lgt, jirifd^en bie Urft^e ber S^or*


fe^t

mannen

B'i"nn

arpen unb Hcroanen

unb

auobrcfiic

cm

Sinon.

laennae

l.

I.

c.

12.

S5te ftnb be baltif^en SStnycr

unb 6}^ma)e ber befounte beutfc^e ^tamtn ber (s^amaer.

I.

6,

pa ^Uertljum Ux ^latutn n ^nvopa,


ivdjcB
tcttcr

63

ntm ^^tijicn,
5>iac;iuntc acj

na^ ^flcn, m
ubo

cctc ber jc;ntcu nennt,

wnb

icici;c er

ba flc^pigc unb
be

atc (5!^tf)cn"

unterfcbct

^
,

a 3gn
a
co

tocrbcnt

nm

fo

me)r 5(uf

mcrfamct
b.;,

nnSejwefentic^

au

guten

unb

ac^ten Ciuecn,

au^

(Sc;riftftccrn

bcVI. unb VII.^a;r^unberto,


bc er

DCc;e

bcutf^en
lcrben

efcvcc;teo
fi.

itarcn

unb

namcntc^ auffiV^rt,

gefd;c|3ft

Tlit

ubcci

3eugnt ftmmt einigermaen


5(ufjcic)nungcn
einer

Berein,

wa

n?r

in

bcn

gcograpnfc^en

iniinc^cner

^anbfd;rift,
fcer

n?ec^c urfpringc;

cm nbe

be

IX. ^af^r^unbert

;crruf)rt,
,

@a Iren kirnt ,,Zeruiani, quod tantum est regnum cunctae jjentes Sclav orum cxortae sint et originem
bc
,

ut

ex eo

sicut affir-

niant, ducant^.
tg)anbf(i)rift

ic

^ergei()ung bicfer (Btetic mit anbercn in jener


,

Berjeugt un

ba ymc^

gi^cf^ (SerBenanb,

ba SSater
be
nid;t

ianb

aer

bamaiigen (Biaivctir

i?om Beloserbien

(2eiferfcien)

^aifer c^onjlantin ^crpB^rogeneta unb ucn


i?erfc;ieben ifl^

uibc Aeinf^t)en

5(uf ^niid;e SSeifc fc^reiSt au) ber ^apft


bic
ci^ortratifc^en ^'rften S^cmi^ahj

^ol^annX.
93idae ijon

(914 929)

an

unb

3a^ium

unter

anbern

fogenbe S23orte:
crflen

Scr

jn?efct

baran,

bag

bic fiatt?ifc^en 9icid;e

unter bie

SBirfungreifc ber 5pofte unb


in
ber SBiegc bie ^pefc ber

ber agemeinen ^irc^e gef;cren,


a^Djlctifc^en &ebe

ba

ftc

mit ber SJi^ be auBeno,

cBenfo tic in ber

jngftcn 3cit bie ac;fcn t?on unfcrem S^organger gcfegneten Snbens


feno regcr" u
f.

l*

* cm,

ta

;ier

ber ^a^ift

fagt,

cntf^rid^t

spatiosa
cr

telen (Stellen ^enff)t^en, tiicvaue er bie @alren abfammen a^, unb @rcfh))ien, tuo ju feiner 3e bie cfaren h)c)nten, aubrucfic^ ; org. 12. 46. I. V. 28. Darau gejt ^nngic^ ^eroor, ba^ 1. IV. c. 1. 4. 11. uibc @h)t^ien bie feinere norbn^eflc^e @ete be6 ^tocmaifd^en armaenS cber ber Svinber 5\rifc)en ber Dffee , ben Aar))at)en , bem niebem Dnie^^r, ber obem 2Boga unb ^tnnlanb ij*

quae an

on. Rav. I. c. 12. Decima ut hora noctis grandis eremns et nimis invenitnr, cujus a fronte vel ltee gens Gazorum ads<;ribitur, eremosa et antiqua dicitur Scylbia. Stuf l^nc^e 2Defe unterfc^cbet

An

2
4.

Hormayrs

Archiv 1827.

Nr. 49.

9293.

Dess. Luitpold 1831.

S. 24.

(lib. I. c. 1.): Haec (se. Russia, YoU 3 5ud^ bie Serte ju ^emolb Seiten ber ben 93ug bi jum k)avi reid^te) etiara Chunigard dicitur, eo quod ibi sedes Hunnorura (b* ). (2an?en) primo fuerit, geboren, ridjtig erfart, ^{et)er. 2)enn eo ifi fein Sireifel baniber, ba unter ben .^unnen bei biefem , n)ie hd 33eba unb ueen anbem @cf)riffenern, feinelveg bie n?irfl()en ^unnen, fcnbern bie Slawen, natritd^ flfdjiic^erleife unb mifj-: )rauc)id) gemeint fmb. S3rgL . 15. 3. . 28* 1.

^emob

a)t

Far lat

Illyr. sacr.

T.

III. p.

94. sq.

Ka tan es

ich Delstro.

p.

205

64
n>a

I.

6.

pa$
ber

iUttl)nm

tftv

Siamtn

in

^ntopa.

9cflcr,

atcfic nifftfce
fccr

5nnai|l,

6cr te urfpriincjc^en

(S^c ber (Batvcn an

cnau imb im
tjcrtreffic^

aitcn

^t^rum, 6cr

bc

^rcbgtcn ber

5V'cfle

^auu

iinb 5nbreao unter :cn (5atren n ^{\^xi^ (,

tum

un

^n^ant

er^a^,

11, 3.).

^i!

lieren*

fltmmcnbe3cii3n
6er ^icen
rec^t njc(>,

^ireier entfernter,
ift

ten enanber unavinggerBcugen


SSr
itnffen

egenflanb

ftc^er

fceac^tentt?ert6

jhjar

ba jene Ueereferung 6er ben S3er!e6r ber Spcfte ^auu


irerben

wnb Snbrea unter ben (Batvcn nit egrunbct


ba
i|l,

fann,

aein

in

befen
irir

auebriiccKn 3<^gnfKn
^ier

immer no^
ncmc^:

bajenicje

cnt^ten

^a^ in ber erjlen t^aftc bes 9}itteatero bic agemcine Ueerjeugung unter "ten ee^rten ge^errfc^t ijahc, bieSatcen feien ein urf^rngiic6 eurc:pifc^e9 ^c, tritt ftc unferer 5nna)me
ita
6eirefen n?cen,
nic^t ^inbernb

entgegen,

^n

biefer S3e^^iei>ung

iit

xm

namentic) ba

3eugnif} bc 9?c)lcr 6cn?c6tg.

Gin geScrencr

(Slaiue,

eSenb inmitten

be^ augereitetften fatt?ifc6en ^cife, imter tcn Muffen,

f^cpfte

er

ju

nbe

be

XI. ^a^rinmrert

feine 5?ac^rici;ten
,

aus

mannigfaitigen eins

^eimifci)en Slueen,
ebern u.
erft

aten Ucerieferungen
ijl

^cffagcn
bie

un

^clU^
ftc

a.

im IV.

cber

6^ V.

unn?a^rfcKn^

ta^

Sairen, ja

3af)rninterte in urc):a eingebogen irren,


tie (Erinnerung

ri

^^nm

X.

cber

XL

^a^rBunbert

an jenen

3wg

fo

ganj
ers

unb gar

in ber ^cifSeriieferung,

in il}ren Siebern

unb (Sagen

icren ^afcen fcten.

^ikin man
^n^ecen,
fneten,

finbet auc^

ni^t

bie kiicftc 5nfpieung,


ftc;

wcji

aSer

beutc^ie

bag

bie

(Saircn feSft

fr

ein

ureurc):ifc6ey

^cf

irec)esl

fcereit

jur 3cit ber 5pcfle in


feiner

9iuanb geirc^nt unb einflma in urater3eit in einigen


n?eit

Stmme

nac;

Siicn

in bic S^cnaucnber in ba heutige ^tjricn ge?

reicht ;a6e^)

15.

^'a^en wix

mm

aUe 6i je^t

entiricfeten ^eireife

jufammen

unb n?gcn mirbiefeBennac; i^rcm inneren 2Bert)eafeitig unb vernnftig

O^efcr au) unfere brcjen tcfen .l^ilcvfcr , ablubeF, u. a. fcn einer (Sinamnerung ber (2awen aii Sfien nad) (Europa nicota ivifen, fcnbern na) ber rd^tic^en unb aKc^emeinen SScIf berlieferung ba Urvaterlanb te (Sawentium in ie SD^iitte Gurcpa, in bie 2)cnaulaner, b. ). ta l^cutige Uncjarn, Arn^en u. f. \v. feen, irerben itir iretter unten . II., nadjbem wir tiefer in ba Snnere ber efd^ic^tc
1

Sa^

mt

S3cguc)uml/

2)alim

encjebrungen fein trerben, erfekn.

2 33eweife au bem innern 2>efen ber jreitiien <Sa)t felBfi )ier im (5'inv3ange nod} nic^ ertragen. <o irerben roir j. unten bcnjcifen, bap bie Selten, cm ^^tolemac (175182) auf
_

affen fic^

natrliff)

33. treiter

ber bal;

1.7. purfprunjl.mamenb.S-latiien:
a'6,

Wxribtnn.SSabtn. 65

foMfl ba unfc;6virc (^rgcljng bcfcr Unterfu(;ung, bag ber fc^cn


uorcic^c

in maiicx S^ii

(Saircnflamm

nc;t

crfl

^ur 3ct ber


b,

cljtcu
),

Sanbcrung

ber urafd;sf(;ubfc;cn

imb

turfc;en SSiifer,
f.

ber

.^unuen, 5(iaren, (Sahiren, ^ofaren xu


cngebrungen
fein

m, au
\)cn

5ftcn nac;

urcpa
3tufc;eu

rennte,

fcnbern

bag

er

on

j|e;cr

ben ijcrnjanbten S3cern ber ^;rafer, .^cten, crmanen iinb Sit;aner


feinen Urft|5
cje;a>t

jahcn miffe,
;een

amt
red;ten

it>r

ater 6e

bem

Uefcergancjc

ano bem
wnfc^eren
aUcix

ftd;ern

unb

Bctraume ber

faiufd;en

(3c\)i)ic tn
ijl

bcn
vcr

unb bunfen

tjt

om

SSe^e gera;cn,

ingcn

nof;ircnbicj

ju forfc^en,
i;rer

unter njcc^eni Samcn bic

fanjifc;en

^ofer jnr 3ct

U^kn

SuSreitnng n urc^a im

V.
unb
aa

unb VI.

^af;r;nnbert ben anbern 9ac;jaruofern fcefannt itjurben

uje^c nbcr
)rc

urcpa on ben
cber
frn;cren

Qcidj^ciiiQcn

(3c\d)i)t{d)xcxn

bamaigen
i^oer

20o;nftt5e
egent(;en

an^ecjefcen

lerben*

^nben
ber

anr mt

@ic;er^ct bie

unb urfprung^cn (Bi^c


:

(Bawcn or

bem IV. unb V. Saf;r^unbert


unb

toteed;t

geincjt

un unb

fobann,

einige neue Siueen be ici;i in ben aten griec^ifc^en

lateinf(;en (S;riftfleertt

in anbern
,

enfmiern an ben Za^ ju


^eriobc

frbern

unb

bie

fcii;erige fS'i^f^crnig

itjei^e i6er ber iteflen

unferer ef^ic^te iic^t,

ju

\jerfc;eud;en.

7*

Se ntiptun^i^en 'Statnn bet

Slawen:

fSiinben unb <S>ethen*


1
S)e ateflen fieberen, feinem B^^f^ untertcrfenen ^a)xid)im

fcer bie (Satren, in

benen

fie xnit

biefem ijcni^utaQC aiQcmcin


finben
n?ir

angenems
ijon
^f

menen 9Zamen

fcejeid^net

ujerben,

in

ben @criften
^^^?"^^^^^
, /

\t) ^iflorifern an^


sprofopio (552)
,

ber

jujeiten gafe
,

be

VL

^ornanbe (552)

%at)iao (590)
Bei

bem

gried^i*

f^en aifer a^aurifioo

(582602),
tucc^e ae, nict

3o;ann on Sicar (590)


'cn S3ifciof \}cn

unb 9}Zenanber (594),


S3iear

aufgenommen

So'^^

cntn?eber
i;re

in

^^janj :mb m

griec;if^en 9ei^e ober

in Staien

eUm unb

5adrcten uter bie

anjcn entnjeber an^

fd^en

Ajie
ite

anf5eff)rt,

bie

93orfa^ren

ber

fa\i3fd^en

SCOeeten

cber

trelc^e f)ater in 5)eufd;lanb fattfam befannt ir>urben,

nb
taren

airen, tre ^onjecturen uber

ft)

luaren (. 44> 2 5.)* nic^t bejtreifeln la^t, fo faten alle jene unfruc^ts

Sutijer,

bie

nttjanberung

ber

awen

m V. Sair^unbert

jufammen
^affarif
fait)

ttert^, I.

66

I.

7.

pi

urfpnmliiij^n ttomen

^er

Slawen:

mnbiic^cu ^cric^tcn \n\t Uctcricfcrungcn anbcrcr ^ccr, aii^tfadUd^


ter bcutfc^cn
iiia

ct^m,
lvic

ctcr fcft au

fait?fc}cn 33cric"cn uiib


,

manc)?

auc^,

naincnid) ^xctcp unb ?Jaim!c'5


fc;cpften.
5C

unmttcGar ano
bc ^iitflaiven,
fcereto

eigener
ivec^e

Grfa;nmg

rannten

))erfcnc;

nnr

an

tet nebern

cnau

tt?c!^nen

nnt

inc (S^c

n bao

ehcmage 9Jcefien nnb -^anncnen aue^u^rcitcn begannen;


fte

ba, iva

0cr

tc

^crbfaiven Bend;en, '^aSen


gefc^c^^ft.

fte ctgc^

au 6'rfuntgungfn

unb eriic^tcn
ftecr
fic

^(^re 3cugnffe
ftd;
iinc^tg

tic ged^jegcr (Sc>rfts

ftnb fd^cn

an unb fr

unb fr un,

bie
,

irr

a\\^

ba^ gi^a^

(Stiftern

unferer ?>'crfcningen tegrnben luoen


jvertf;.

um

fo

me^r

afeitiger

SSrbtgung

^e^aO muffen

ivir befeSen je^t,

icngfleno a^as bie g>au^tfacen betrifft, ternc^men

2.
(^ot;en,

Qcrnanbe efd^reBt
inbcm
er

geic^

ju 5nfange feiner ef^ic^tc ber


i?

Ser bie (Steung ber

er fc^ i ebenen

ncrbeurcpafcien

93c!er f^^ri^t,

bie

9amen unb ^ii^c

ber

bamaigen (Satvcn fcgenber?


nac; 5rt eine lranjet^

maen:
fteilen

^^ff^o ^^^

cnau

iegt

acien,

ven

S3ergen i:ern?a^rt,
,

an bcren

nfer gegen sterben

jugen^anbter

(Bcik

fcn?ie i^cn

ber ^uee ber SSeid)fe

6er einen unermejj(ic;en

dianin (per

immensa

spatia)

ber

ucfrei^e
tfl.

(Stamm

ber

SBiniten
ber?

(Winidarum
werben

natio populosa) angeftcbet

^6n?c)

bie

9?ameu

feBen uerfc^ieben ftnb nad; ber S3erfc;ieben;eit ber


fo
fte

Stmme unb

Sge,
S)ie

bcc^ tcrjugnjeife (Biaivincn unb 5ncn genannt.

(Saitjinen

n?c;nen

on

ber

Stabt ^icuiebunum unb ven beiu (See


unb gegen 9crben
fcfle

9}iuftanu Bio

jum

Dnieflcr

o an
$Dic

bie Soe{c;fe.

(Smpfe unb

S[ciiber

bienen as

Werter.
Si|5e ba,
i>\

5inten

bagegen,

unter i^nen bie ta:pferftcn,


eine

ijai^cn ii;re

\vc ba fd^ipar^e SDecr


S)nic|jr,
B'iffe,
bie

.Krmmung

mac;t,

t?cm Dniefler

jum
^.

mehrere ^agereifcn cn einanbcr entfernt ftnb"


f^jric^t

5(n einer anbern Stelle

er

vcn ben Kriegen

be

got^if^en .^cnig (^rmanaric^ jivifc^en


er

332

350:

rmanarii; Juanbte, a
l;atte,

vkk

ftreitbare ncrbifi^e^i^ifer

Bertrunben

nad) ber9?ieberage ber.gieruer feine SSaffen gegen bie

SSeneten, bie, cBgei^ im.^am^^fe ifnn ungeic;, benncc^^ auf if;re$Oiengc


:6auenb, anfangs SSiberflanb ju eijlen iragten.
56cr bie 9}ienge aein

ijermag nid^t im .Kriege,


Tcft.
)iefe

jumai menn

ein irc;6eiraffnceo i^eer )eran

nun,

mc

wir Bereite im51nfange unfcic SSerfe ober in ber

Ueterftc^t ber 93 elf er

kmerften, einem (Stamme entf^rungen, fi>rm

Jornaades,

de Golborum origine

c.

5.

tn>en un> Verben.


je|t

07
;

br 9?anicn

SBcncm

tnkn

iiub

(Satucu

iu{c)t?o; ftc

flccjm?

unHrtit]

avi^cn unfcrcr9Jffet;atcu utcra tDUt;cn, fo n?armficbcnnoc^ba=

ma
iifcr,

in'5i}cfammt(5nnanari^ot>crrfd;iift untcr}c6cn"^ ^rcfo)? crt^nt,

cnberHucc;rbciv^cntcr (iim49i)
ba

au

bcr(S)ef;cnb

am

ncnS)cnaii

WC

bc a^iar; minbct

511

bcn SSarncrn au

ber SDftfcc

unb

[pater ju bcn

neu
^'\

fprec;enb,

"ta^

auf bcfem ^uqc aUc

fati3fc;en

^^cer {Ta ^'/J.uyp'Mv


^iig

t{>vti tcfslrjg

oMavca)

bcnfeC^cu frccu S)itrc^


facjt

buvcf)

;r

cjeflatet ;tei' 2,

cbann
:

er
e

l^om Snfancjc
,

ter tg)errfc)aft bet^

;^afero -Siiftnan

(527)

bc .

u 11 n

bc (S

nun
fc)c

jiub bc
,

hinten,

bfc ^ac^Barn ber (Saiucn,

machten, 6cr bcn

^fter fe|enb

fafi aa;rlc

n jrogeii gaufcn nfae xn


er
:

ba^ torn?

C^kMc'

Spter Hnnerft

ber

macf^c SJZcertufcu ergiet

fi) iu

bn^>cnDy^ii,vcnc^.
fi) je|3t

ic

bcrtigcn(^ntt?o;ner, fru;er^immcrer

^enannt, ncuncit

bc Uturgitren,

Dc Scnber luctcr wa) ^cr?

beu

cnt(mten
*.

un^a(>gc 'S3cfcrfc)aftcn

ber hinten

(t&vri

r ^Avxwv
unb

(iuTQaY

nbic; >cfd)ct cr feine S3efc;reihing be (S^arafter


:

ber Sitten ber ^iavotn mt befen SBorten

,^x\)a

fu;rtcn bc

Saiven

nnb 5uten
\)

einen

Tanten; tcbe
icit fic

;iej]en

l^cr 5(tero

Spcrcn {Zttqol),
\\\

fjauc barum,

mio^oriv, b,
ftc tuc^

n jetftrcnt

i;rcn

ijrfcrn

^,

iuc(mcu.
ijrcfte

^cmt (men

aiiygc^rettctc anbftric)c

nncj

ber
if;rcr

^>ci ber Sauber auf jener

^ic

be

^\kx

\\i

namc;

m
anc)

i^eiiMf^
ber
ic^t

^e5(ijat;lao, 9)aurific*5,
bc

^o^ann t^cn33icar unb9}?enan


6ei

man mir

9tamcn

ber

Sahjcn,

5gaf;iaS

beu

jcr5(utcn; u^er

^rc Sii^^c

akr

tmrb, mt 5(unaf;me einer agemcinen

^emerung
ttjctcr

be 50aurfioo nfcer bc jcnfciticjen ^cnautianber


bc

xmb

einer

^aric^t bc^ 5jat;iaa ii6er


^eri^tct,

gegen

ftc

gefilterten

Kriege,

ndt5

tuS
fl

bem

c^cn

angefu;rten Bcngniffc be .gcrnaubc


:

unb

^rof cpc
ctia

breiertc

crftd)td;

crflenS

bag

bc

fanjfc^cn ^ijfer

mw

bc .g>aftc bc

IV.

Sa)r)unbcrt8 krcto ba geive;nt

^Ben,

Jornandes,
Bell.

c.

23.
1. II.

2 Procop., 3 Procop.,
5

Goth.

c. 15.

p.

421422.

ed. Par.

Hist. are. c.
1.

18. p. 54.
c. 4.

55.

4 Procop., B. G.

IV.

p. 573.

3u enanb

c\egenufeevje^eni)ett
,

^ufent (vis--vis)

irc

man
uiio

bie noc;

gecjenirticj bei

ben "S5ulgaven

beu (Serben jenfeit^ ber Donau


14. p. 498.

ben Setteu

bemevft

Procop.,

B. G.

1.

III.

c.

5*

08 WC

I.

7.

pu
V.

urfprnUd)rn ttauun
VI.
3^^**w^'^i^*^ fnbcn,
ftc

"btx

Slotuen:
Scnbcm

wix pc

trn

nfe

b. ^. n bcn

ijinUx ten

^arpat^cn; tcnn tcrt Kitc

ber frcgcrfc ct^cn!cnig

Grmanar^

;^2
mt

350
'len

imtcrjcc^t cbcr trcugftcuo ju

uncrjc^m tctfut,
S3c!er
taf;et

jn?tfc;m
crfl

(. 8.

13.)-

^0 fcnntcn
n

tiefe

nic^t

c5unnen (um 375)

(^urcpa cngetningcn fein,

Bwtcn,

ta ter faiiMfcc
geretet war.
ii^cc^c

3tamm

fc^cn

tamao uncjeircBnc^ crcdB unb

am

e crtc

ter teen gc^jetgen <au^teric)terflvittet,


('r|launen iiSer te Strenge tet
ivd^tvj.

mt cnem gcn?ffen
fv^recen,

fiamifd^cn

^c!er

ftnt

iicrauo
,

Qcrnantc nennt ten

Stamm
spatia)

ter SSnten
verbreitet,

ucfreic)

iier iinermc^c;en

^aum (immensa
;

mchtig an

3vi;

(numerositate potentes)

^rcfcp getrauert,
,

intern er

mir
tie

t?cn ter

einen ^aiftc tes Siaivenftamme fpric^t


93i;fer tcr

ten
tjcn

Suetruc!:

unj^iigen

hinten

^,

(Bo \^xa^

man

feinem
ai

crfl

tamao aus
,

5iften eingeianterten ncd fc friegerifc^en 93cfe,


,

ten ^unnen

5itt?aren

^cfaren

^Buicjaren u.

f.

hJ.

an) ta

iirerau f;ncteS3crfc^n?inten tiefer Ginjiiqngc en?cfl, ta ^re ru6e*


rfc^en

^^anfen

nur

in geringer

S^H
i^ren

eingerckt

ftnt

unt ta
,

fte

erjl

in Gurcfvr turd;
tic (Siaircn
ftc^

tie unterjochten ^i:lfer ftc^

terftrft ()a6cn

tticgegcn

nic^t

nur in

alten

^Bii^m

erhielten, fcntern

au^ertem

tncc

anterc Snter Bctirerten.

Dritten irirt

au

ten cSigen

3eugniffcn

erftc^ic,

ta

tie (5ian?en jirar

na) ter ^erfc^ieten^cit


fiii;rten

i^rcr efc;e(^er

unt (Sie erfc^ietene 9kmen


cinanter unterfc^ieten
,

unt

fi;

taturc^

gegenfeitig
ijxcn

ucn

nid^teftcireniger aSer,

iva

Urf^rung
nac;

retrifft,

eines (Stammen n^aren, teffcnaiterunt agemeis

ncr

9?amc

^crnantce Winidae, nac^ ^rcfc^ic a6er Spori ctet

Serbi
teren

n?ar.

2)er tcUreicK

Stamm

ter SBiniten",

fagt Spi^"^'^^^^,

9?amen nac^
irertcn

ter ^erfci>ieten^eit ter ef^iec^ter

uni Sige

ftc

tcrntcrn,

temnac^ tcrjugeireife Sialrcn unt 5inteu genannt",


fic fint

unt
je^t

ujciter

unten

ac cnem

Stamme

entfprungen unt
9la)

^acn

trei

9iamen:

SScneten,

%nun

ui.c

Siairen."

Scrnantc

trar afc ter atigemeinc urate^amc acr SiaicenSSintcnoterSSenetcn,

2)amit ftimmen an)


.

bie

Susfprd^c fpterer Beugen berein,


. .

93.

ber

te nngenannen baerifcjcn ecc3rapt)en um 890 : Sittici regio immensa. Stadici . populas iofioitus. . Zeriuani , quod taotum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavorum exortae sint u, f. tt. (SDcrfwrige 2u
.

brucfe bet

einjelne fan?ifci^e 3}oIeTfc)afen). (Se fiep* ee in einem (srfjrei? ben be 2)a^au, SSifc^cf ton ^rafau, an Sern^arb i^cn (lairoaur um 1150: Gens Ruihenica mullitudine innumerabili ceu sideribus adaequata . . . Ruthenia quae quasi est alter orbis etc.

Hlinln
n)i;rcnb

nn'b

SSnbtn,
fptcrc

69
jtci

hinten

mib
ttjarcn.

(^iawcn

Bic

^qci^nntxQm ou

.^au^tflmmen

acjcgm wax

bct

agcmcinc S^ame aticrSiatcu

na) ^totopio poicn,

flatt beffcn f^jtcr bic

njenamcn ber

<(att?cn

unb Sintcn

ai bic jicicr

^auptflmme,

bie ftd^Jjucrfl
,

unb

am
,

fOcjlm

in bcn ^am^jfcn mt

bm

decken auejc^ncten

gctvo^nc^ mrben.

4.

5uf bte 3cjnffc be ^crnanbc


\\a()

nnb be ^ro!op

tvona^

bcr famfd^e SSofcrflamm urfprungd^

bem inen SBinbcn, na)


fx)

bcm
ju

5nbcrn <B)pcxcn

)\c^

9?amcn, \va)c
griinbct fic

auf ben

erflcn 5n(

itjbcrfprcc^cn

fc^eincn,

ba runbprotcm m ganjen
fl

Umfange

ber fatuf(;cn 5tert^umer.

&er

ber Uet^ergang
j

au^ bem
ein lud^s

pc^ern nnb ^een Bctranme n ben nftd^eren nnb bunfecn


ttger (d^rtt,
fcitgf^en

tocn

bem

5(eo

aH;ngt

(Somit

n?rft

ftc

nnfercr forg*

S3eantn)crtnng eine bcppete ?^rage anf:

1) .^icgcn bie 93ors

fa;ren

ber @att?en,

mc

^ornanbe

ijerftc^ert,

Soniben? 2) &een

bie 5^ncn ber

(^tawaXf

mt

^xctop e^nptet, <Sporcn?

A.
5.
l^aten,

X)cx frembe 9lame ber alten

Slawen: SSiniben, SBnben


unb ^ntcn, wsk

^ornanbc nennt

bie <Batocn

mx

oBen gefe^en

aubrcfc^ ^ifer irinbifc^en (Stammen

(Vinidarum nalio).

pater, juma beutfc^e, foJuo^ in ateinifd^cr


fc^reibenbe (Sd;r{ft|lecr,

aU

bcutfd^er |)rac;e

n?e^e bie (Saiuen me;r ober jeniger eruja^?


o)ne

nen,

egen
l6ei.

ben

au?en

S3cbenfen ben 9amen SSnben

ober

enben
njoen
,

S(te ;icr^er

gehrigen Bcugniffe Befonber anfi^ren ju


;

ircre

aU^u

njcitaufig

einige ber i^auptfdd;i^fcn

mgen

ge*

fagt^rebegar (um 650): Samo in Sciavos cognomento Winidos perrexit i). ^ona, 5(6t be ^oflero ^ot>io n
niigen.

<Bc

Staien m VII. ^a^r^unbert


cogitatio in

fagt

ijom ^cigen Aoumfcan

Ei

mentem

ruit, ut

Veneticorum, quietSclavidicebantur,

terminos

adiret

caecasqiie
biefe

mentes evangelica lue

illustraret.

6enfo getrauert
(-j-

Sort ber ^ S3onfaciuo, rjfcifc^of uon 97anj

755)

er

nennt bie att>en jnjf^en ber @6e unb (BaaU n cnem

feiner

33riefe

SOneben

ober, tie

5nbere

efen,

Seneben

^,

^n

ber

Fredegar, chronic, c. 48. c. 67. 2 Jonas, Vita s. Columbani c. 53.


1

,,Sclavi

cognomeoto Wiidi'*.
Bili.

3 S. Bonifacii patrm. Lugd. 1677. rem mutuum servan,

Epist
,,Et

ad

Athelbaldum
.
.

Serrarii

max.

Wenedi,

tam magno

zelo matrimonii arao-

ut mulier, viro proprio mortuo, vivere recuset**.

70

I.

7.

pu

urfprun0ld)u tlamen >r ^latut:


^iinjm au tem
VlII.^af^r^s

fcgenanntm

iveffol?rujmcr ^anfcfdBrft n

^unbcrt fi^rm bc (Sftiveu bcn 5ainm SBniti


be

S)cocjcd;cu itjcrbcii
uiib
f>'rflcn

(Samcn u bcn Urfitntcn

tcr

bcufc^cn Wenige

tem

Vni X.
g

au^

3a;rfnintcrtc rcgcm^g SS^nt, Sonatc \u Ami.


n
einer

genannt;
n einer

Urfuntc ^afer Sutivg u on


ton

832

SBnate^

Urfunte c^onig utmig

846 Sclavi ...

qui vocanlur

3Ioinviaidi et Ratanzvinidi
anteren au
ten,

tem X.

XI.

(am

)Jlan

unt an ter ^etnit^^); n

S^"i^r;untcrt
^

cmmcn

9Zamen Dcn egcns

(Sttten, Drfern, ilcftern

ivec^c

nad; ten ^iairym benannt

njotten

loaren,

tcr,

nne !:^ta6aiunta (863),

SSniteo^cm (,889)^
S^ifcrnuinla

5ta^arteett?neten

(905),

SBa(a^ramen?inta (908),
,

(932), init^icmi6urg (936)


Socfereminten (979)
,

^cflcr

2&inct^ahifum (907,999),

Sinitmi
teutfc;en

(979)

SSneticicnn 2ae6i^

(1036) U.

f.

n?.^

^n

^atirucKru

aib^

tem VIII.

XIL
m.
,

3^i^r;nntert,

j.S.in tcn^innacnSct. Amandi, Petav., Lauresham,


Laurissens.,
it.
f.

3Ioissiac., Bertinian., Lobiens., Xantens.,

Guelin

ferbytan.

te ^intmax

on 9t;emo^

te
tem

^rutentiu
9Jcnc^c
'cen

ter ^cgra^^}ie ^^aro te


n.
f. l.

rc^en

tocn

(^t.

aen

luertcu bic <San?en turcBgangtg SS-inct, SBiniti,

SSnitm,

SSinetn, SBncteo, SBincti, Scncti, ^anniti, (^nntn, @nnetc'3,


;r

Sant a6cr SSenetcna, SBcnctnm genannt,

(^crljert (ter fpterc


tc'3

^a)?|l (Stjcflcr II.), nennt tie Saircn (nn (S'ra\f;ming


SDtto I. gegen tc

3g^
900)

l'cn

G6famcn (cr 988) anniter,


in feiner UcSerfet^nng

t. ^. SBiniter*,
tcn
fc

5(frct gerancf^t

te Orcftu^S (cr

tem

Spante tcr (atuen in S)eutfc;anb ten

^uotru 2oinetaant,

feSfl

nennt

er

SSineta

^ SB n f jJan
c^iiflenant

nennt in

feiner 9efc6cfc^rciSnng

(i3or

890) ta gefammte

ten ter STiintung ter SBcic^fel

iiSer

9}leenturg Bi nn) SSagrien jiucima SBccnctant unt cma

1 JQOxmat^Xf J&er^og 2 D. Ludov. 846:

8mtl)ob (S. 24.

vinidi et Ratanzvinidi'^'.

Boehmer,

,,I terra Sclavorum .... qu vocantur Moi>,,Sive ojoarii, siv Sclavi vel Vinades". p. 57. 1833. IV. 2. Regesta chrou. diplom. Frkf. 1831

Raunier,

Reg. Brandeb. Berl. 1836. 4. Seutfc), 2Tiaifc;raf @erc. Seiv^. 1828. 8. ^o^Sternfelb, Beitrge I, 17. 166. oerfcbc, S3efcf)rci bung ter aue an ber 2efer. 1829. 4. 4 Legiones militum duxit (caesar Otto III.) p Sarmatas, qaos ea lingua Guinidos dicunt. Bibl. max. patr. T. XVII. tlerberti epist. XCI. 5 BarringtoD, lbe Aoglo-Saxon versioQ from lbe historian Orosius ^n\^. (2c)Ug5 bv Aelfred lbe Great. Lond. 1773. 8. <S. 10 21.

?eucr

II.

6768.

-i

tinben unb gerben.


Sinbianb.
^Uijniid)

71
Dt;cr bc SSortc

Scbicnt fi;

fein Bcitgcnoffc

SSinebum ^

S)ic aitcn

gcccjra)>;ifc;cn

Sufjcc^nuugcu ber ^anber;


faiu?

^eraucgci]c6en tjon
fc^e

au()c6ec6 unb SSerauff-, nennen ba


lt

Sanb

irec;e

^renffen

(ac^fen unb

Danemar

grenzte,
;eran5?

^nbanb.
gegeOenen,

^n bcm S3nicC;iiic'c
etjanbifc;cn
cic^ic

einer atcn, burd;

Bergmann
9tacf;

Urfunbe,

cmnit

ber

5ame SOcnanbe fr ba
9iu)
jat

i^cn (2an?en

^cmmcrifc^e Sanb ucr^.


hci

be

^^cmmerfc)c

liifie

aiidj

ben Ofanbinauern

nni
*

1000 ^enbanb
fene

ge^eigen**
fyiir|len

^er ffanbinal)fc;e{|lorifer(Snorro

nennt ben23crfatu,

toon

^ommcrn, ^cnig on
ben Danen

S3nanb

ie

Sanbf^aft

agrien, ber c\Hi)C Zi)i ^c\icina Bio jur ^raiue, luar tjon (Sa?
ttjcn Scfe^t, luec)e

tri6ut^^fic;tig

iraren

bie

!Snen nannten

bic

anb Sanianb.

^m

(Sacniogoffar
bnrc;

(an bcm (^nbc be

IX.

3a^ri)unbert) anrb ^anbaiu


fci;rift

SBint

iiSerfc^t,

nnb

in einer tg)ant5

be

Jc}nufc;en )hifenni

b.

f).

(Biciivc l^inju^*

SBiniba ^catj ^
be

^n einem ^n ben ;iflcrif^en


Bei

(1102) fcrie6 ^cmanb Zlouenin, (Sicffar auB Xcx iejl man eBenfa
(S^riften

ano

bem 5nfange
ifl

XII.

^a;r)unbert3

S'ic^;crn unb

9aumer

ber

9ame
inec

(Satjia

beutfc;

burc^ SSinben

liebergegefcen ^

anbere tgiftcrifer au&

bem XI.
c;ne

XIII.
,

SSir 6ergef;en
iuecf;e

^a;r;unbcrt,

biefen

9?amen burc;gangig unb


vic

aeo S3ebenfen

ben (Saiuen

Oeiegen,

5bam

ber ^Sreme,

^emcb

5(rncb xu

5(. ^.

unteriegt afo

feinem

3i-'cifc^
,

bat} in biefen f^citcrcn Beiten,

b.

;.

Dem VI.

XII.

Sa;rf;unbcrt

bie S3i?cr fanjfd^cn

(Samme

Bei

am

(Sc^riftfteern

5crfc)ungen. I. 422 430* T. II. p. 36. 33 o igt, efd^ic^e jJrcufen. I. 208. Werlauff, Symbolae ad geogr. medii aevi e mon. Islandieis. Havniae 1821. 4. p. 10. ,,PulDaland, Vindlaud er verstast nst Dunmrk, p. 15.
1

Da^Imann Langebeck.

SaxIand ok Viniand (Vindlaod)'^ 3 93ergmann, gragm e \Xxt

b.

\U

lief.

@efcb*

Utiaa 1818. 8.

33cgt I. 208. 4 du), &]')i}k (B)m'ene, 5 Snorro, Tryggwasons Saga pommem. I. 38. 53.
p. 25.

I.

96
p.

c. 15.

227.

,Aanneg effcr,

cfc;.

6 7 8

Wandalus Wint Zlovenin. Cod. raus. Boh. (1102) p. 359. col. 3. ^^cffmann i>on gatler Sieben, at^cc^b. loffen. 33re. 1826. Raumer, Reg. Brand. I. p. 121. Nr. 669. In Poloniam, Sla-

viam et Bohemiam finbet fi) beutf^ 6erfe|t: gu SBubeii, ju pcanb ub ju^e^em. (Sbenfo fcmmt in @tenba 1475 eine Slavorum platea unb ebeubaf. 1567 beutfc) cne Senbenfrape cr.
9 SDe^v ^eifpee ber ben ebraud) be Plamen 2Binbe, SDenbe, iuerbeu im 33eraufe be . 38. 1. 40. 1. j. 33. . 8. 15. . 28. . 42. 1. . 43. 3. 4. . 4i. 1. gccjeben: ncsU . 18. 5.

m^U

72

I.

7.

pie urfprn^ltd)cn ttamen

'btx

^ltoen:

bc ScpcnS,

itamentc^ Bc benbcittfd^cntmbbcnTcmS3cifpccfcgcns

ten itaenf^cn .^florcm unter bem agemenen 9amen bet SSnben


ober Sencbcu
Gegriffen

rurbcn,
311

^c)
;

fie

S^emanbem

ein

be

@an?cta ber SSnben


fif;rt,
)l

fccjwefcn

benn ba

ein S3cf jirei

9amen
ton bcn

fo

einfach

ai

icnn

ein

fan?fc^er ^c^rftficcr

bcutfc^en Saticnen fc^rcit:

Nmci,

kterj

Germanow

slugj (be

^cut\^cn
6
aufraffen,

irc^e auc^
fd^eint
er

ermanen genannt

irerben),
richtig

nun -gornanbe,

n?cnn irir feine SBcrte

inbem

ben 9?amen ber Sinben agemcin i?cn aen fan?i?

fc^en 9?at{cnen 6rau(^t, benfciSen

ni^t nur

fi'ir

ben bem ganjen

(Stamm

gemeinfamcn,

fonbern auc fr iter ai bie :|jarticuircn 9?amen ber


er

Snten unb (Sanjcn ju galten;

fagt ja:

ber tjofreic^e

@tamm

ber

Siniben, beren 9ame

gegenwrtig"
er biefcn

u^f.nj.
lieber

ai n?enigften gc^t
fe6|l

barau fiar ^erucr, ba


juerfi

9Zamen

erfonnen, ncd^
fonbern

unb auf @erat^eirc; ben (Standen eigeegt ^ate,


Oi\x^

i^n entnjeber

itcrcn

Triften, ober an 93oif6eriieferungen ober,


o^x^

unb

bieg

tjl

ba 2a6rfc^ciniid}fte,

ber rfa;rung

unb bem e6en


luat biefer
er

fci>|l

na^m.

^\i

Stecht irerfen

rtjr

^ier bic

?^rage ein:

9iame i^or^omanbe Bcfannt imb


Der 9?ame:
n?irb

in uje^em

SSinbcn ober Senetcn


(. 8

^inne mrbe

geSraud^t?

bie ^bentitt Beiber ^'ormen

weiter unten

15.) barget^an werben

war

ben

oMm

ried^en unb Stmcrn acrbingo Scfannt unb uon einem 93oi!e jen
feit

ber .^arpat^en
fci

auf bem

rcc;tcn

Soci^fcufer,

bcffen <Si|e
9Jit

on ben
ber

arpat^en
ateflen

jur Oftfec reichten,

gefcraud)id

Ueergc^ung

(Spuren biefe S^amen Bei ben rieden unb S'lmern, worber

Wir

un

ba 5ia^ere auf 8. orBc^aten,

Wtn
,

wir

l^ier

Bei

fnf
^i?
ber

aubrciiic^en 3cugniffcn Ber

jene S3o!

fiel^en

weiche

ftc Bet

niu

{\xxn

79),

Slacitu

(um 100) unb ^tcemaioo (175),


finbcn,

q\\\

benf wrbigen S^un^e be ^aifer S3ouftanuo (253)

unb auf ben ^eu*

tingerf^en^afcn

(161180; 423)
egenben

spnniug f^rt ben9?amen


(einige

ber SSeneben n ber 9ci^e anberer 93c!er fcgenbermafen auf:

gcBen an,
Bio
jitr

bag

befe

(;^wifden ber SDflfee


,

unb ben ar^at^en)


unb
girren

SSeic^fe

tou (Sarmaten, SBcneben

(Scircn

Bewohnt

ftnb"i.
fc^aften

%o.i\\^ fagt 2:

,,^6) feBft Bin jweife^aft,

cB i^ bie^Ccfer*

ber ^euciner,

SSeneben unb gennen ju ben ermancn ober

Hni US,

bist,

ntur.

1.

IV.
46.

c.

13.

97.

Tacitus, Germania

c.

ittbeu un> gerben*


i\ci\m)x

73
bic ^cucincr,

ju bcn (Sarmatcn j^ien

fo,

^nbcffcn gleichen

von

(einigen

S3afiarncr genannt,

in

^^rac^c,

(Sitte,

<B\^m nnb

SBoi;nnngen ben ermancn,


SScrne'^men,

(3c;mnl^ 5er

unb trgc
fte

t^infcriiten bet

ba

Soec;fe(;cirat)en

mit ben (Sarmaten

ct\va jn beten

2eifeijetfd}iedtetten. 5udbieSBeneben;atenuieuoni^tcn

bitten ange?

nommen.
Rennen

SeSSabet

nnb eitge,
fte

bic ftc^ ^\vi\d)cn bcn'iPencinetnnnb

et^efcen,bntc^|iteifen

in tnktifc^en Bi'igcn,

$Dc letben

fic

fiigiid^et
ftd;

jn ben

etmanen
,

getec^net,

ba

fte

and^ Raufet etfcanen unb

bet <Sc;bet Sebienen

unb

ai fc^nee Saufet gern ju

%n^

ftnb

CiUc

@igent^miicl^!eiten

nje^e

ben atmaten ftemb fmb,


fii;tt

bie

auf

Sagen unb ju ^fetbc


bet Seneben bteima

eljen*"

nbc;

^tcieniaio ben $>Zamen

Bei

bet

S3efcf)tei6ung

atmatien

in

fogenbei
bic

SDtbnung

an:

^n @atmatien

ici;nen

fogenbe tgaupti^cet:

Senebenam ganzen
itnb S3aftatnet,

ienebifi;en 9[)eet6ufen, leintet Daeien bic ^eucinet


bie

auf bet ganjen ^fte be a)aicti


^intet jenen

^a^^gen unb

bic

^Icroianen

im ^nnetn be anbee

bie

t^amaroiet unb

bie5(iaunet, f!^tf;ifd;e

Stmme";

n?eitet

imten

an bet SBei^fe untet


bie luenebifc^en
ic)l

ben Seneben ftnb bie^ot^en"; ein n?enig


cBitge''

n?eitet ot?en:

5(uf ben fceiben SJliin^en beg ^aifet S3oiuftanu (253)

man
fci^ei

ben Samen betSSencben nefcen benen Benac6atietS3ifet in

gtiec;is

unb

ateinifc;et

<Sptacc*

5(uf bei einen

(Buk

bet ateinifc^en

mnic^ci)ix

Imp. C. Va. F. Gal. Vend. Volusiano. Aug.


^.
f}^

Imperatori Caesari Vandalico, Finnico, Galindico, Vendico

Volusiano Augusto.
5iuf bet anbetn

<Bk:
Marti Pacifero.

5iuf bet einen 'Bciic bet gtied^ifc^en

uTT. K.

FA,

(PIN,

FAA. OTENJ. OTOAOTCIANOC.


CEB.

\i^^ AvTO'AQCLTOjQ

KalaaQ ravdhnog^ OlvvLnog^ rccXlvdmog, Oviv-

di'Aog

OvoXovGcavog ^eaaiog.
2iuf bet anbetn <Bciic
:

ANTIOXESiN. MHTPO,
b. ^. Avtioittav Mr]TQQnoXiOig KoXoviag'^,
1 Ptolem.', Geogr. 1. III. c. 5. JiVaillant., Nuraism. Imp. Romaoor. Ejusd. Numism. aerea Imp. Par. 1697. II. 220

K OASIN.
Par. 1694. 221.

4.

II.

351.

74

I.

7.

pie urrprunlid)en

Hamen

>ei*

^laiurtt:
ber Scncbcn
,

5uf ten pcutngcrf^cn Zajcin


ugcrjlen ererben
,

flc}t

ber ^^tamc

im

jmfc^en ten i^gtcrn (Lupiones)


siicrfl

(Sarmaen imb

eten, imb ,5mat.jn?cma,


5nberc
gec^jeticje

^cnabi, bannSSencb, gcfd;nc6eu


cbcr
etii>a

cbcr auj atcrc

fpterc ni>6nungeii
gier jahcn

lerben lir an feinem Vxtc (, 8.)


ivt

auffuiicf) Befpred^en

bc

!aren

3cg"MK

^^^^

f""f t>efc^ ebenen, ten enanber unaB?

l^anfjcjen,

nni^erbac^tgen S^neen

ano em

I.

IV.
aw

^ciBr^nnbcrt n6et

be ivr!d}e5(nfa3et be grcjjen
jc^t

SBencbenftamme
&i^}]

bcnn ^toemaD^
ftet

ftc

anrnc!c;

p|c

bcrfeSen

nnter

be

^Uyinra nnb

fic

an

bc

^ner ben

Aarpatfen,

ber SBcrf;fc,

n ben
njcneb^

iSnbcrn jiinfc^en befem


fd;en 9)lcerBnfcn,
n

strome unb jenem @e6rge nnb bcm


5iube^nnng
gegen

Jueiter

^flen

nnb 9crben,

gcrabc ba,

n?o

^ornanbe

fpaer

550
^^n

bc aBc)nf^c feiner faiuifd^en

SSeneben angieSt,
7

njr

nic^t toofommen

Beflmmcn v>crmijgcn,
pentngerifc^en
^lufc^cn

mann
161

ber
iht?

^a\nt
jei)net

ber SSencben

ben

fegcnanntcn

^afeit

lunrbe,

c6 be 6e ber crftcn g'ci^tignng

J80
^i^er?

(nac^

5nberen
nntcr

276
nc;t

289),
fte^cn,

cber
II.

erft

fpater
geff)af;

h
,

^rer

c^ten
ttjr

Bcffemng

S^tecboftno

(423)

fo

iuoen

ne^

vcranfig noc^

mt ber SBiirbgnng
"^a)^

bcfeo

3gnffc befaffcn,

fonbcrn 6c6cn ba6c

fet

bem

3ctaer bc ^nno i^cn

79

6O

253

ba'3

ben

9cniern nnb

G>rec)eu
;ntcr

nnter

bcm -^tamcn

ber

cncbcn cfanntc 93c' fcrtana^rcnb


j

ben ilar|.Mt>en ivc^nte;


tcmfcKn Legionen n

bcnn n bcm cl5tgcnannten

3^i()rc

trafen ber

bc

ber %{)ai bc iuenebfcf)cn i&anfen

aw

rcn^c bc rcmfc}cn ^cc;o,

nnb
ben

fi^retcn

fi;,

mcnigflcn

i>cr

\icm rcmfc^cn

Senate nnb S3cc,

(Sieg

^n.

5(nf ber anbern

Seite rennt ^crnanbe^


Bereite

um 550
fi,

n
fas

bcfcn

egenben, mic cn nn

bargetian
er

morbeu

ben

n3fc;cn

Stamm

ber SSnbcn,

tnbcm

nntcr anbern

6crd}tct,

baj}

bcrfcGc jmifc^cn

332

350
n-c

uon bcm

gct;fcf)en

c^onigc (^rmanaric)

mt

fc)tucrem lrcgc

ncr^cgcn nnb

mo; ii^crrcSen
bc3

uoljlanbig

nntcrjcc;t

lucrbcn

fc.

Seit bem Kriege

afer
fci

^cnfian gegen

bc

aten SScnebcn nnb


afo

23nubc^^gcn offen

^u

bcm Kampfe

bc

rmanaric^ mar
ftc^

ungcfi;r cn ^a^r^nnbert

tcrfcffcn.

(^ mrft

nnn
,

be Hauptfrage

auf:

fnb

bc

Soinbcn bc ^iinin,

%iW

tn

^tcemaco nnb ^cnfiann^ mt ben Sl^niben be ^ornanbei<

Tabula Peutiogeriana,

eJ.

Scbeyb.

Vindob. 1753. Fol. segui. 5.8.

ufen
ein

uni

gerben.
cii

75
tiefen
ein

imb

bcrfc(6e

^oftainm?
ueicj

ober finb be erfteru


evfc^icbcne,
nic)t

in igterunft

nnb (^ptajc
cvftc;tid;
,

faiuifc^eo

^^cl?
^iai

SBic

c;t

>cru;t

auf ber S3eftinnuin3

tiefer ^yracje

ganjc <Sk)flcm ber faafc;en


bc

5tert(; inner.

ie

aiuicitit ber lJiniben

Soi^^^
ber

fi

cjcf{c;crt;

bagecjen ;errfc)en ber be

(^tanunuers

iuanbtfc^iift

Seneben be ^iiniu, ^aeitn^S, ^toieniu nnb


t^if^^i^ii'fi^"

^c?
lueii

infiann unter ben 5ee;rten


bie
Otiten
iijcii^

crfd^icbcnc ^Jieimmgen,
,

gar

nii;t8

barii^er

>erirf;ten

;cio,

anc ^aeitn
and}tigen
nic)t ijin
;

fcBjt,

noc;

fi^iuanfen.

Bur

^ri^rterung

biefer

ii6eran

g-ragc rec;en be tiefen Bcugiufft' jcnct brei (5c)riftfteer


Ca

mu
toor

baf;er
Gittern
,

anberivrt id;t

nnb

23eirei

gefuci)t

werben

Bi^'i^f^

mir

bie Bi^crigen fy^i^ft^ii^fii


fo

^^^^^

biefen

egenftaub in

S3etraci;tnn(j

tcmerfcn

Jir
,

eine
fonjo;

nni5eaH^;nc;c lle6erenftiinnuing

fceina^c

aer

igiau^^tfcrfc^er

unter
bic

t)cn

aacn,
be

ao

unter

ben Deutfc;en
S^aeitul
fcen

in

ber

5(nfic;t,

bajj

SBeneben

^iniui,
bcffe?

unb ^tcemaioo mit ben SBniben


falvifc;en

be ^ornante^

unb bemjufcge
uur
ingc

ammeo

feien.

S)iefe ^^e^an^^tung,

um

u eraa;nen,
,

njurbc unter ten

(Saaen

t^on

9as

ruf^enjej,
(Sd^ijjer,

aram^in

(Suroaned u. 5t, unter ben S)eutfc)en uou


ou;e, 2Bi;e(m,

@e6arbi, 9!}annert,
5(en
fd;ien
e

Subcn, ^cigt u.

5(.

aufgeftcUt.

^einvi^c

uumi^i}id;

6er bic ^bcatitct

bet jingcrcn
fein.
fo

unb

ateren

SBeneben in i^erunft unb @^rad;e ju jaeiftd;

9iid;tbeftcaenicjer erf;o6

cn

einer

anberu (Seite

n um
(Seine

rea^tenmertf)crcr2iberfprud),
ber

berfc6c

ou einem l^cbeutenbeu
au'Jcjing.

Kenner

f(aanfd;en
a
tic

pradlen, cn Dbroa>fft;,
cinc

(Stimme unirbe
Biete

^ro^^f^eten

unb

Sei6fti;crrfd)cr

im c?
meit

bcr fiaanfd;cn
Breit

@efd;id;ts unb

S^rad;fDrfd;uncj nidjt uur


l^on

unb
bcn,
eine

erncmmcn, fcnbcrn and)


9c;t

bencn, bic
e,
er

;n

mi^crflans

Befoigt.

ju ijerirunbern weit
ber

baf'

uad;

bem SSorgangc
SBenc

fod;en ^y^rera,

babmd), bag

bie ^bentitt ber

ben be ^iiniu unb ber SSeneben be ^ornanbe tugnete, mit einem


fyebcrjuge ba^
fj^injc

5tert;um

ber

Saaen
ja

in

urc^M

ernid;tetc,

5inbere
hai^i

um

fo !ed'cr

weiter gingen

imb

bie S^Ncneben
,

Bab fr Rdicn,

fr

(Sermanen,
bic

Saib
aBer,

fr

Siti^auer

mo; gar fr ^-innen

crfirtcn,

Siaaen

jur Sd;anbc bcr efc^ic^tfc^reiintng bc


erft

XIX. 3ii^ti)iinbert
in

ju einem neueren mongo(ifd;en,


ftcm^cu
biefer

im V.

:3^if?^'i}*

uro^^a

eingcaanbcrten S3oifc

acten.

iir galten c

fr Bcrfifftg Bei

bcm Unterftanbc

Sd;riftftccr,

acrunter bic

76

I.

7.

pu

urfprnn^lid)en
gartet
iinb

Hamen
'tic

ber ^laiuen:
(BkUt enneimcn,
,

bcutfc^m

d^fe,

.gating
K^'ft/

cr)lc

lnger ju ucmcen.
bec^

Dcrcirff^

J^var fein unfe^Sarer

ahcx

Uocmmen

Befanijter .^cnncr ber


tt?rbe
ftc^

^pxajcn unb

ber

^emnintt
S3eiuei

f^aft

ber S3eer,

xcx

im neuen, c^nc

aten

aufgefleten

nfcKe entfejjt
)a6en

unb befeen mt gcti^renber ^crad^tung


$Be)auptung ctrctff^ bct crangt
23eeu^tung.
r)c6rcn?f^
nc^t
jttjefete

juriicfcjettiefert

De
fpeeiele

cne eigene,

afegc,

8. >Der Beru;mte,
ber crflen ^ericbc feine
flen

^-^cc^ierbientc ^'crfc;er

fc^riftfte(crifc;en

Sirfen

gering?
in

an

ber

^bcntitt ber reiben


:

ttjcncbifc^en

Stmme,
Dla)xcn

S3ereit

feiner

5;anbung
SJionfe,

Ue6er bie

itefien

(Sie ber <Bia\vm in @uro|ja,


,

in:

XVn XX.
fc^e

Sanbegef^ic^te

be
ftc^

SDIarfg.

S3b II.

<S.

1788. fpra^

er

fcgenbermaen aus: bie haU'n


,

^fle, in ber 9aBe

ber Sei(i)fcimnbung

jl

bie

frii;efic

gei?

ntat^ ber SSenben cber ^(airen.


ijieie

tg>icr it?aren or,

unbeni^en Bciten,
bie

3^^i^i?""^<^i^te

bcr

(Eijxific,

ibxc

(2i^e,

ba auc^

ber (SpracK

na) i^nen nahe tcrmanbten etten, ^reujfen unb ^itf^auer bort cber
bcd in ber nc^ftcn $^ac^6arfi;aft
er
ii>re

(Si^e

:)attcn".

i^iernac^ trgt

tn 23ebenfcn

nic^t

nur

bie
,

3cwg"itK ^^^ ^niuS unb ^tciemnio


fcnbern auci^ ba 5tert^um berfe6en,

auf bie (Slawen ju


geflii^t

fcejie^en

auf jene Beugniffe,

fcgar 6i^ in bie 3citen be |};cini!ifd^eH

.^anbeeuere^r jura^ufii^^ren. Damit f^immt ganj 6erein,

nsa

er einige

Sai;re fpter (1791) anberort6emerft: berjcnigeatc33berflamm, toon


treic^em bie heutigen groen ^bifcrfcf;aften ber <Siatt?cn iierfcmmen,

mug
toer?

ft^

f^cn

frf;e,

etwa

2000

i?cr Giirifti (SeCnirt,

ucn ben brigen

icanbten
fein,

Stmmen getrennt ijahcn unb immer lueiter


njir

gegen 9orben gejcgen

ba

bie

SSenben im
geiig

erjlen

^a^n^unberte f(^on an ber Ojlfec


fcnbern

finbcn,

ttjo^in fic

nidt gefcgen,

ganj angfam,

t?cn

3cit SU titf on einer ^trec!e Sauber jur anberen gcjcgen ftnb"-

1
Breitet

2ie

ieit

^nlic^e

5rrt^met,

bie

mon

fecf

in bie 3BeIt jinau vet?

ben Sinjiric^ ber rnblicfjfeit giebt, geijen nnb anbete 2)er c^ren^ fc^arffinnicje ^^crfcjer mit erffjren , baon bic ein 33ef3eL Vert^e ef(f)ic^tfcr[(^er St, 2. 9aumer bemerft, ocn ber neuen Se^re ber in (Surc^a angeftecft, unter anbern ber bie fiteren Stnfunft ber @atven (Stahlen : ha% ebeigen[c)aft unb ^rigfeit urfprngc^ bei ben S)eutfc^en nid^it ba jene "ocn biefen nid^t ju ben Siawen bergegangen criiiirt Ratten, fcn>ie,

wnb

benen

man

lren

fcnbern baf

bie Satnen

jte

au3

Slfien

mitgebra^t

f)tten.

Slaumer

^urmarf ranbenburg. <S. 13.


2 J)obrott)ffi),
tctbu^c.

S3orrcbe jn ^^omfa B;mifc)beutfc^4ateinf(i^em Sot

@.

17.

IDnbtt
Slufecr,
(janj

iin>

Serben.
cc;rtc

77
S^^rc
f^tcr,

anbcr

fd^ricfc

bcfcr

ad^tjc^n

^cr S3crrcbc ju feiner fcc;mfc^cu


:

rammatf

fprdC;t er focjenbcr*

maen

fc;cu

ober <S(aiveu

550 erflrecften ftc^ be |3e ber (Sauen (Slovane, Slowene, im (Singuar Slovan) uon ber
^a;r
5uofuffc ber 5)onau
kjeiicjet,
,

um ba

^tabt 9tcintiinmn am
ie Soec;fe

6cr ben nef^er n an


ftc

3oruanbe3, ber bie

nennt

nidji

nur (Saiucn

xmb

5(nten,

ie ber @rec;e

^rcfo)?

fcnbern

anc;

Senbcn (Winidaieii ftc

rum

natio populosa), an anberen ^BiciUn Seneten (Veneli),

JU feiner 3cit biejenigen nber jujfc^en ben ^arpat(;en unb ber Dftfec

inna;men

in \vci)C S^aeitn bie (bcutfc^en)

SSenben

erfet^t ^nitte.

gincj afo ber gec^ra^jBifc^c

9^amc be SSenbenanbeo auf

bic (Sas

iven ii6er,
nic;t

ujenn

geic)

bie (Satten in ijxcx (^pxajc biefc


gi

Benennung
ben

fennen,

affel6c

ucn bem 9?amen

ber 5(nten,

^rocp
im VIT.

mif bie (Saiuen

am

fc^irarjem Tlccxc hccjt

unb

ber tereit

^a^r;unberte ivicber erfci;iunbeu ivar". affc6e iuicber;uer im (Sin?

gange jur

^'^ @cfd;id;e ber 6of;mfc)en itteratur

@r meint, bag
uiu unb S^aeitu,
ten
,

ae

f^atercn
in 5(ften
ftc

atven

i^cn

ben (^er^en

be

^is

n?ec;e
,

an ber a>iinbung ber S33oga

iuc;ns

;erilammten

nbem

mit ober nad) ben gunnen an^


frif;er

5ften in

Europa einmanbertcn

ober fc;cn ctnja

in

ber 9a;e ber S)nie^rs

itnb Scigav-jueiien fi) nieberiej^en,

(So

ernic(;tetc

DoSroiofl? feine erfie

S3e;auptung bnrd; ben

teilten

gegen;e(gcn 5uofpruc;,

Sa fonntc

wchi

biefen e;rentucrt;en S'crf^er fcetvegen,


fc)ccterc

feine friif;cre Uet^erjeugung


er fe^ft bie

^egen cne

um^utaufc^cn?

^^uo^
fo
ift

S3eieggrimbe

^a^n niji
crfic^tc;,

aufii^ric;

mitgetf;ei(t )atf

bo;

au feinen Sorten
1) UJci ^acitu

ba

e namentci^

fogenbc (Srnbe itaren:


crr'irt^

feine

Scneben fr cutfd;e
nic;t
fairifc^
,

2)

n?ei
ift*

ba SSortS3}encben unb
'j^ic

Siniben

fcnbern

beutfc;

58cbeutung biefer

S3ea>eggrnbc muffen

n^ir ba;er

oor 5em in S3ctrac)tung jie^cn.

9. Urt^eitc Stacitu 6cr eine xijm oofommenteannte, itkrafen


3icifei cr^aBenc
er

ad^c?

eincen?eg

gefle;t

er

bcd;

feiSfl,

bag

ttjcgcn

Un^uingii^feit nt^iger

9acr(}ten nitr axifS

crat^eivol^i

urt^ciie.

ann nun
giefct
fiir

Leitung ^fcen?
gtiflorif er
,

^acitu,
nun
bie

ein fo

menig fcegrimbeter

5iufpruci unfe;6arc

ein fceb^tiger )iann


loec^c
ftc

unb geioiffen^ftcr
feeftimmten,. bic

rnbc an,

i;n

S25eneben

Deutfc^e

ju

erfiren: locit

cgufer eri?aucn, bcr

S)obvoiffi;, Se^rgeBube

ber

b^mifdjctt

^pxcidjc, fcxx.

@,

III.

78

I.

7.

pe itrrpvunUd)en
^cbmcn
bcfc

Hamen la

^latuen:
ftc^

<B)ittc

ftc)

unb

burcf;

cfcncijfct ber
fi;

%)\c

au^jcd^s
tocn
;

neu",

Ditrc)

^cr!mac imtcrficbcn
lucrtcn
ba^' fic
ftcf)

bc

SBcncbcn

ben

ncrnabifcKni

(Sarmvitcn iint

mcjx bcn DcutfcKn

barau

fcigt atcr ncdj fcinctvcg^S,

bc^^a6 a)k

crmancn

iinb nd^t

(Saium
feen

feilt

fctciu

ciui

ac tiefe (icjen)umic)feitcn ftnb n

bcm*

$Piavif?e

imb mt

geic)em ^yiig iinb 9cc)t tejcic^nenbc

unb uneug^

baxc ilenii^eicen ber faiinfd;en reifer itnb jlrar f()on in jener itefteu

3et,

)tc

ftc

nnter biefem

iijxcn

-^amen in ber

(S)cfc)icC;tc

auftreten, tre

un, auger anbereu^emeifen,


S3eric)terflatter^
^euijen.

bie aubri'i('ic>eu3cuguiffe]aunvuriger

ai be ^^rcfc^ic^,
faivifc^en

3?auriico unb Seo


ircfiuten
feit

baton

iiber^

ie
unb

-reifer
5cer6au,
fefte

unbenic)er

3ct

(Statten

!$)crfern,
bie

(2c;fffa()rt

unb

gianbe

reiOenb,

S3efc)aftiguncjen,

cnie

(Sitje

nc^t

benfOar ftnb, ferner ber


$Dc ganje

(Sd^be

fc;

ebienenb unb
ftc)

aucf)

ju

fyufj in' treffen gc;cnb


,

(Stee at

a^eniijften

eenfc

Qut

irenn

nic^t noc;
;

:paffcnbcr a
uercjcic^en
ixnr

auf bie

5)eutfc;en,

auf bie (S ah) cn

fcejie;en

itnb

tiefce mt ben '^itiitw bee ^rofc^c, -alauric unb Sec, nad; benen
bc
fie

(Slairen
beo
i^iwi

n eiuanbcr geijeniier geSaitten


nccf;

tftufern

luc^nten

nne

(Serbien,

S3cenen
nac;

unb

23itgaren
grc^^c
tt>r

5U

tnm

:^>fegen,

nac;

^rcc).ncS ene,

?-}uitir!ico

unb

ff^ii?ere

(2c;iber

fhrten

unb ju guj;
atefte

fcc)ten,

fc

\jQibtn

be

^acitu

^uf^niic^c

baS

6erau

anc;tgc

3cg

i^ct bie Jiietentreife

ber
bie

(Saiuen.
!ii>eneben

^ene
c)nc
;

angcfii>rten
a>efenc)ere

9)erfnac

gengen
fiir

afo ncc^ nc)t,


\\ gertnanfc)eo

Beauncigriiube

^e(! an^uereunen
.^ctte
er

ber ^rrtf;uui be S^aetu egt ba;er far


einige c^eitutnij}
fc;erid)

am^age.
SSeneben

vengften
fo

ten

ber

(S^ra(;c ber

gefmOt,

linirbc

er

itiitt

gefc;amnft

men,
eignen

ftc

ucn ben
ju
ift

S)eutfc;en

uccminen ju

fc;eiben
\i)x\\

unb

fr

einen aS.

(Stamm

crflren.

S)efe\enntn^gng
auci)

al?er i^cig
;

^w

geid)erSBefe

^acitu
er

6er bic g-ennen im ^n;umc


er
fie

auc; in ^Betreff i^rer u?eg


fc

nc;t,
afcer

cb

ben

ermanen ^uf^re^en

cber

nic;t.

2ir

anffen

mit grter
\\\\\}

(Sc;eret,

bagbie^ycnn^n burd)au fein


Saffen anr a6er
;;cr

beutfci;e

93oi! u?aren

aud; nie fein fcnnten,

;cr

einen
Vxk^

Qrrtimm

be ^^acitue gelten
5e;en,

unb fcKuen un

nid;t ^n einer

fenntnij ju
fcer
0A\\

ivvtrum feilten air


i{)\\\\

\ki

(^\\)

in2?etreff feineUrti;eii

bic

SSenebcn nid;t ^u

iragen,

jr.mai ^aeitu eitc reifer

biefeibe

SBage

\^^i

unb

aufrichtig

gefle(;t,

ane

er Bei

bcr

(Stamm*
{)^iii\\

teftimmung

beiber ^ifer uufd;ifftg fei,

i^ic ^ii^mcr jener

^X

WxnUn
uK
fjcniigcubc lcnntug
^r

uni

SSnhtn.
.g a u^^ tu cifer

79
erutancno
iiub
iitt

bet

kbcn

(5arnmteno, benn
S)cutfc)anb
frf)

dl) grenzte creto bamao mit beiben,


iinb
fc

am

9tbeii

au ber Oerbcnau, mt (Sarmaten

am

Unarten. iWeere,

\vc
fid;

;aufiijc

tcj^e ^egen befeOcn fiiirteu unb

0>eegcnHnt iatcu

mt

)nen

beanutcr

511

ma(;eiu ^ilnbcrc ^cfcr,

bereu

(St^c uie^r

uuitteu jeuer
inc^cn,

uub

lueiter

uac;

?iorbeu geecjeu i)om


i;rc

Wlcxc eutferuter

amreu

ijncn

ireucjer

Befauut;

S3erc)tc

iier befel6eu fcnueu uumc^; fo jui^erlfftg mib


fleu

rcC;tcj

fcu

g^c^s

braugeu

9iauteu

uub

euge
git

(5'rja(^mi(jeu u^er ^re


burc;,

Sekuitjefe
fe(vte

uub ttcu
uamit;
fc)aft

erfviu^^t
bajj er,
^^u

beu 9cmeru

S^actuo

uors

bariu,

ftatt

feiuc

UuJeauutfd)aft mit ber ^erluaubt?

jener

^cfer

fjefte;eu,
,

iueter

giug uub
,

ftc

mit aubereu

^cU

feru
ber

tu ^ernubuufj trac)te

efaugeu taxin

bajj

i;m ae umitteu

ermaueu nnt ^armateu


lcber in beu
fcSfi:

ipc;ueubeu ^n^fer uot^nreubig-ju biefen


^,

cber 5U cncn ge^^i^reu ju miiffeu fd)ieueu


fubet

ie

5uft;t be ^actui

SBorten

be

^iniu uub bc ^toemaic, ucc^ u


;

ber <Sa(;c
bie

einige
;

S3ec}rubuuf|

fcmit fann feiu 3ciiguif uter


baj) bie

SBeueben ber

ift cr i fcC;eu

S3e;au)jtuu5,

(lUm Sfeuebeu mt

bcueu beo ^cruaube^? eiue uub beffeeu (Stauuue^ uub ^icruac; S3or?
fa^^reu ber (Saiveu fub^

u feuer SBefe (Eintrag tniu.

10. SBcUgcr

fc;ciut

ber aubere (^uanirf ju feu,

ba

bie

9?ameu

Siubeu cber in'ubeu


'ta^
fte

Ge

beu (Sairieu

feOft

uiemao uHc; amreu,

befeOeu

incuief^r

ccu beu

S)eutfc(;eu em:pfiugeu,
ift.

be Sort
auf beu

afo
trfteu

tcin

faanf^eo, fcuberu
cjcjvc6ig

cn beutfiKo

5uc) befer
fc^
ec)t

2?c

erfcnnucubc

Guanirf

ajjt

tefetigeu.

SBr termcgeu jtuar mt feuem gaufcanirbi}cu BcHflaiffc barjut^uu,


baf;

jeuer
fe
,

9ame

je 6e

beu ^aa^eu feft u agemeiuem @e^rauc[;c ge^

a^efeu t^re

beuu bie

^emeruug

^feffiugert^,

ba

bie (f tfaa^eu fefl


ift

^^xa)c
fie

bie. a">eubif(^e

(weiisky) geuauut

nHteu,

c;ue

^e?

beutuug, ba

auQ beu ueuefteuBfiteuuub ccuS^eutfc;eu au^gug, iier* Darauo

bic bem )hmbc germauftrter aircu euucuuueu a^ar^.

1 aliv UTib trcffenb ifl ha lr^e be befanntcn ^ctfc^er Scl^rberg ber ben Xacu : Xaciii g)lt bie (Sitoner ju ben cvnu-imni, ja fpvctjt iljmn fccjar bie ej^iua- ju, ber anbcre Daoncn aber a^t cv fid) unbcfmmt au^ / J^il fein Siecf eigentlich ein ganj anberer aU bet n?ar, et^ncgrap)fc^e ^affiffaticueu ^u gebeiu

2
iiig,

Dobrowsky,
bap
fie

Slowanka

I.

26.
b.
i).

SiicDtivjer

ifl

bie

9?ad^rid^t

^ens

ibve (B\>x(i}e sli\venstg;a,

bie flaiinfif}e gciianiu

^aben.
,

3n
tPr

ber SOfZuubavt ber

aleu Dveioanev,

cbenfo

wie

im

^leiiiruffifc^en

finben

80

I.

7.

pi
c^nc

nr|'prun0Ui)en

tlamen

tftx

^iamtn:
nd^t fintct,

mm,
no^

tag

tiefer

9amc Ui
ivctcrc^
,

tm ^aium
tag
er
)c

fc6fl ft)

fcgt

nd^t fo

fein urf^rim3ii;er
(3c\)i)ic
fciuci

Eigenname
ao eigene

ber

fairfi^en

(Stmme n renne.
tag
fa|l

6rs

fa^rung e^rt,
fcffene

jete

unter Geifern antcrcr ^er!unft ange*

^cit

tncjt

einen

Pramen

fiif;re,

intern

fc^ fcC^jl

mit

einem antern Bejei^net unt ireterum mit einem antern reu ten 5u?
(ntern benannt
n?irt.

^ix

fhren Bc einige tcr neueflen, ndBjleu

imt
fi)

etententflen
fe^fl

an.

Dc ^i?!er te finnifc^en

Stamme nennen
fie

Sncm,
ter

(Sncmaaifet,
3;fciniten,
fte

tagegen
fi)

nennt

tcr

)eutf^c

ginnen,
meiaffet
,

(Sian?e

fetft

Hegen
3:f^ut
,

tic
tei

Gfl^en

^o?
etten

lcgegen

6ci

ten

^iuffen

ten

^gganni, Kn
nifc^en ^ijer

tcn ^^fucn^^en SSircaifet gerufen ircrten; tie gcrma?

nennen

fid}

fefl 2)euf4e,

tcr Siaie nennt

ficNemci,

ter gran;^cfe 5eman,


iaifct

ter

Gngintcr ermann, ter ginne Saffc*


fi;ren
in

(3aci;fen)

tie

Sfantinaicr

ter tgeimati; ten 9Zas


ftc

men wecnen,
9tucci
;

ici

tcn ^fc)uc)cnjcn nnt ginnen tagegen feigen


fi; fcSfl

tic

Seircimcr iDnncmarf nennen


fie

nnen,
ftd^

tie

gin*

nen nennen

^utcn

tie

fcitifc^cn -??aticnen

nannten

aier,

icn,

tie !5)eutfc^)en

ga6cn ihten tcn Flamen SSif^e,

tie (Siaicn
S^fc^u*
,

SSlaci;cn;

tie 9iuffen
fte

nennen

ftc^

^uft, ^nfr'ije, tcr ginne unt


,

diente

fcnnt
a

unter
,

tem ?iamcn SBcnneiaffct


ter
^citc

Scniiffet

tcr

SitHiucr

@uta
tic

aU

,^reemi

tic :ponifc;cn

(Siaicn

nennen

ftd;

Polci, Bei tcn itBauern feigen


;

fte

fienra. Bei tcn ^iein*


(Scn?ac,
fi)

ruffcn ^ia)\
fcci

ar^at^if^cn
;

(Satucn

in tcr ^eimati)

tcn 9}iag^aren 'Xct


<Bia\vc nennt
tic

umgefc^rt, tic SJlag^arcn nennen

S3Zas

gtiar, tcr

fte

hrj

(Ungarn)
taBeim

ter

Bt^jantinifdi^e

ricd^c

S^iirfcn

(Samcjctcn Beigen

^^ajonjo

unt OBjontin,

Bei

tcn bluffen (Samcjcti, Bei tcn Scgutcn ^crgan unt


f. uj
;

S^ranfum
cs

^cit

tiefe

Bio

auf tcn heutigen 2^ag Bti^c 9?amcnuerfc^ictcns


rcic)t

Bei

tiefen ^i3!crn

in tic citcjlcn Bcitf/


3it^cif*^

foicit n?ic tic

f^i(i;tc fcBfl,

Binauf,
jmci
cter

o^nc irgent einen


trei

tcr ^tcntitt einer

foid^cn
iaffen.

mit

9iamen

BcjcidBnctcn 9Zaticn cBiratcn ju

ic

Dcutfc^cn

irurtcn l^on
;

tcn 9i:mcrn

Germani,
ftc

tonten
^cx^

@ian?en

Nemci

genannt

in iBrer .^cimatB

fii(iren

nac; tcr

fc^icten^eit tcr

vgtmme Bat tcn 9Zamcn @cti>cn, Bat

(S^n?aBcn,

nmi(^, ba ber urf^^rngic^c SScfa o ^uftc^ in '>n S3ofa i Bcrgc^t,^ 5. 33. sliwi ftat slowo , kipa ftatt kopa , dc jiatt noc. Sliwenstga ij alfc gonj
tafclbc \va$

Slowenska.

IDnr^n unlr S^^rbat.


Ijiib

81

^a)\cn,

halti

m Sgcmcnm cntfcc
unb
cutfc;c

^cm

fat

c3

cn,

ijic

^mnau,
511
;rci*

9unttc

fr

anfangc;

i3crfc;cbenc

S3o'cr
tn

;atcu? 5uc;
-^cimat;

bc (Salucn foiintcn

nun

c6cnfo qx anfangc;

einen

anbern 9iamen

fii;ren

aU aumrt

afo
(^(;or

auiirtg

SSnben cbcrSenbcn, nbcr.e{mat;(Satt)en, (Serten,


f

nmten u.

n?* genannt luerben

\
;er?

11

Si'<^

^0 ^^^ Unfattncat te S^amenS ber SOnben


krn;t
ober
egend;

genommene
aiuen
crfl

(^nanirf

auf

ber

5nna;me,

bag

be

m V.

VI.

Sa)^?""^ctc

in be e;cmagen

(S^c

ber beutfc;en Seneben


geljroc^en

;nter

ben ^ar)3at;en unb an ber


biefer

SBec^^fc ein*

feien

unb ba fobann ber 9amc


fte,

beutfc;en

Scneben
S3o{er
neber?

geograp;fc^

auf

cljenfo
,

me ber 9.ame ber akn


ivec^e
ftcf;

'eifcC;en

auf

bic

faanfc)en

6jec;en
fei.

f|jter

in S3oJD;cmum
berfeGe,

lieen,

bergegangen
tjeru;e.

Uniuiberegc;
ujeijj

njrc

ienn er auf

2af;ri;eit

Soi;er

man

benn a6er mit

@cC;erf;et,

bag

be atcn SSeneben f;nter ben

^arpat;en unb an ber S[oei;fc


fd)

eutf^c

tvaren? 5uo
t)a^
,

bem ^actuo, auf wcidjcn


gefe;en

ofcroifft; kruft, fogt


;

iue iur

;a6en

noc^ lange

ncf;t

be (Sac;c fe6ft

akr

unb anbcre

geic)^etige

3cgiff/ be mr tciter unten aufu;rd

mU

mccn merben, iuiberf^rec;en biefer 5nna;mcgerabe5U. cfe^taficr auc;,

bag jeneaten SSencben


fobann ano?
5uf biefe
f()c^te

!Deutfc)e

maen, manu unb

ivcijin iranberten fte


i;rc

manu unb

mD;er na;mcn be tarnen

(Seen cin*^

fo

einfad;en tgauptfragen finben mr in

bergefammten(Sc?

ber atbeutfc^en ^Ofcr fc;ed;terbinga eine 5ntmort.

SBo ^to?

emaDoumb.^.l75jcne groge ^o' ber Se neben, baermo;


ljeriegt

cn ben Germanen
'fii)Uc,

ftjeb

unb u ben ^ofern beS fogenanntcn


;

(Sarmatien
fcemaffneten

;infel^te

unb

bcffen |5e angalj


;rer

mo.^\2o3be
bo

^^aufen

ber

SBeneben unb

S3unbegenDffen auf be
;

renjen bcg rDmif(;en


;aljen be

9ec;o

n ber 9a;e

acieng oflurmen
mifc;en

Seneben anft)cn peutngerfd;en lafetu

161

289

2)c treffenben

^orte

t^unmonn,
unb

\iu)t er in berfcBen Sejfe^ung

bei

ben

aBargern

ober
in

9uffen

(Sc^ieben auefpric^it,

berten $)lamen auci)

unfever

@ad)e:

be

fonbern (Suomi; be 9BaIac)en nennen fc^ ober (Sabme. ein Deutfc^er nennt fic^ DZiemcc, fein ^])c %f)ut. 26et irer turb baburc^ beteifen, ba^ bie S'fd^uben feine 6fien ftnb; baf man bic Djemc \mxc6)i fr S)entfc^e ^lt ; unb bap Seute, bie fid) felbft @uomi nennen, nic^t anbersJivD auci> ginnen ^eipen fnnen? <5o Beiueijt fein ritjfer, fein @efc^i(^t6geie^rter'^ Untcrfuc^^ungen ukr ftUc^c Zlfer, (S. 375,
(Sd;affarif fiai. $terf;.
I.

gelten mit erns Rinnen nennen fic^ nic^t ^^innen, giumunji ; be lappen nur ante

82

7.

pie
.

urrpriinjlid)cn
ncc;

Itamea

>cr

Slatocn:
ec;
ctcnb.ifcbft

ccr ircniciftcno

S- 423

uiii:crvHntctt

f^rc

bcfmyftc nac^^crnaiitc

^cxt^^

tcr iavuxc Qxnumxi)


traf

ten 332
.

350
^. 550

tc fatt?tf^cn SBntcu; crt cnt


genug

^cntcintc

ten crcc^Ku Stviinin tcr SSntcii in iincrmcc6cr '^itcMUing, teren


2?cfd)rci6ung
cr

fvcec

cjic.

^m

Saufe jener tcr


ireter jeneS

^ijlcrfc^

nnang^ aufgeKtcn ^a>r^unterte rennte


grct}e

tcnucntdbc
feinen

teutfcc SSenctenc! cmcfi un nnOenierft

au

Sicn
Sntcr

entireicen unt n ?ttd>t f^ anfcfen,

nc

tiefer

creicic initen?
ijcraffenc

ftanun

nc)

Knmic;

unt terftcMen
eine
fc

in ic

ten jenen

lneinfc(;(ei(H'n

unt

augeehtte Svin erftrecc et?ij(ern.


S?urgunter,
tg>erucr,

Uccr

tic Bigf feiner

Q3cferfcmften luie tet


f.

e^iten,

Sangcarten
nicne

u.

M\

i'cn

er rftfeeufte,
6i^

au tem

^nncm erma?
tc fc^war^cn

unt

Sfantinatneno

nna6

an

tie c^iiften

S^eere?,
65c-'cMc6tc

nad^ 5^aeicn,
auni^ric
;

tem
iicr

heutigen

Ungarn unt

veiter,

eri^tct tic

ten

3g

tes groen SBenetentcfe cr?

luhit

fte

auch uid>t ta? geringftc.

!4^er

gan^e
;

3"g

tcr

SBeneten

il

aer

e6enfc ane jener tcr5nten rein erfcnnen

gticn

ge^i:r

aerni^t

^ur @efc>ic)te,
tcr Sinten

at fid^

l^ier

n?cM

nid^t cinirenten,

ta tcr ??amc
,

ten (Salren ecn ten arcn euifc^cn


ter6ie6en ici:
tie

Oantaen

teren
fl

<Bi^c

fc

cingencmmen htten,
ter

tenn tcr 5em

tcr

9tamc tcr SBinen n


cn,

efcic^te

ater,

a^ jener tcr ^^anta?


t.

fctann irurten

tie

3airen ten ten DentfdBen geircnic\


nicn
cerf\H(t

mt 5uname
5?encen,

einiger fvteret 3c>riftfc(er,

SBantaen
ftc)

fcntern

a?inen genannt.
ter Si^anaen,
fc,

UeerMU^t
ivie

tie

3ac mit

tem 9iamen
targetKm

an feinem Crtc (. 18. 3 unt o)


D

irerten

gerate

umgcfe)rt.

oSrcirffb

terftccr,

taf* auc> tie hinten

am

fcrcar^eu Rccrc urfprngiic^ Deutfc^c irareu,

intem

ii}i

9iamc

fpter

nur gecgravinfci) auf


S!?tit
\^-n.;^

tic

tcrt angefieteiten
ftc^t C3

(Siatren i'irergegangen wre.

unt ^ec^t

une

ju,

ju

fragen:

\vc

in ter SGeit in ter (SecMcnc te h?eitcn


iric
^^J^iftevifern

5tertnimo bei

ecgra^^nm
fanifi;en

ter

-?iame

eine?

fccn tcutfc^en tcr?


5c

^^^cfe

ter 5nten gefnnten luerte?


,

^c6riftfteer

on
tem

^rcc)? hi

anf ^aui ten S)iafcnen


eignen
tic\a\

e tenen man
unt unt

ten 5^amen tcr

hinten iefet,
faiuifc^en

?amen.etig{c6

anefc^ie^ic^

^cfe

am

firar^cn

Tlccxc

lueiter

im 9?crtcn ju
auc^ nur tie
ter 5nen

(.

25. 7.); 6cr


5ntcntung.

tcutfcK
(S>c^cn

5ntcn
irir

fintet ftc; nitgentivc


,

eifefte

au) ^u

tat}

ter

9?amc

unter ten

Saiuen fcB unK'fannt unt nur im 5uC'ante nhU> wax,

IDinren unb
/a fogar,
baj}
cr iirfprungc)
bcutfc;
,

Stxbm.
itamcntc; cjotf;f^
,

83
fe,

1).

cu

ten bcuf(;cn of;cn

bm

@aiucu

Scicjcccjt

itcibm
er

fl;

fo

muffen

mx
am
an
fen,

itn

bcnncd; burc;auo bagcgcn crarcn, bag


eneo
beutfcf;cn

jemao jur S3e?


bcutfc;cn

jeic;nung

93o'co

cjebcnt

i^at

^ntm

\)\vax'^cn

Mccxc
unb

ftnb

c^cnfo ren pngr iue bc beuftf;cn

SBenctcn

ber SDflfec

SScc^fc*

ottc

nun
fc

nnfcrc

5nft(;t,

n?c iur )of?

f;nan}cf)

tegrnbct erfc;enen,

mge Scmanb

feinen

^rr?

jnm
bem

burc;

ben 9?amen nnfere grcgen otrcn?ff^ enfc;ubigen n?oen,


efcenfo

im (^paiacx
n?cc;c

ercjing,

irie

acn

groen nnb er^t^enen

egenftcinben,

gegen 56enb ange (Scf;aten ierfen


ber

^
9ameno
uon

12*
5)entfc;en

^nbicf)

ifi

Ue6crgang

cim

bentfc)cn

anf anjen,
S3ci

itjegen

^ernbernng ber SBo^nf^e, iiteraw


fl

univa)rfc;cincf;*
3lufc;en

bem

efcrand;e toon S^ofernamen


einjener
geef;rter

forgfatig

ber

eivc;n;ei

(Scriffle(cr

nnb bem

.ranc;c be gemeinen 83ofeo fetfl jn nnterfc^eiben*

nennt ^or?
ber

nanbe
Sejjteren

bic

(i5o;en
;

^ctm
fo

itei

ftc;

jene einige S^ii

im eiete

anff;ieten

nennt ber aifer 9?ianrifio bic Sag^aren


jictt
;

hlfen

er fc

fr (Stammtjenuanbte ber drfen

fo

jhm

mtteaeri^e
5le;nic)feit

c^riftfleer ben

nnen imb

t;rem

Sanbe, legen ber


fcab

ber
;

9amcn
eBenfo

fcab

ben Seinamen ana,

^aci nnb
fcab

S)acia gegeben
5n?aren,
>ab

n?erben bie @anjen


fcab

on ben SSt^jantinern
(Bt\:)i)(n

eten,

v^armaten, tab njieber


fid;

genannt,

5nber0

ganj anberS i?er^t

bie Bei

einer Station

nnb ki bem

gemeinen

93oe

fetfl*

S)ie entfc;en nannten bic otf;en nicmai


noc; bic

eten, bie riec)en bic 9?agt)arcn niemai drfen,


5(n)aren
,

iaien
'Xivm

<Baxmakn

(Sfi;t;en

ofcgcic)

bem ^ornanbe

jene,

^aifer ^onftantin biefe fo ^n


Bei

ia\\\iXK

Beicjte

^'xt ^ifer affcn ftc^


bic
eiten

(^r;cinng

i?on

9amen bnrd; anbere


irgcnb
eine

(^efe^e ai bnrc^

unb

Biinben

inftic

gebauten Beflimmcn*
feit

er 9?amc
er^et,

ber Senben ober SBinben


'heutigen
biefer

6e3eic;net

ber itrtteften 3cit Bis auf ben

S^ag

Bei

ben entfc^cn bic aivcn*

arau

'ta'^

9amc
Unter

nic)t

anS ber

f^'^^ber

irgcnb cinc (^f;ronillcn ;eri)orging,

bie 3a) feiner 3rrii;mer red^nen iir bie

o^^ne allen

93ewei

fefis

geiatene ene fucf)en SDanne

bur)au

unlt)rbige 9bangnung ber ^zCjWjZxi

ber

Snmy

(ber Oec^age,

l^3o^anne u.ftv)* 3n ^ejng anf bie Seneben iji e ftcjer, ba Dokoivffi) boo ba (c)o Sbenng tuar, bem er \\\ bere[^c)te ajnuc auBen beima* S)e oerfef)rte3nftc^ Slbenng ber bie SBeneben nnb tanen fann man, tve
anbern)r fo and^

ein ebic))

ber i^ragmcne be (Suaucieium be

SDtjrbate

IL 654

655

nadjefen

6*

84

I.

7.

pie urfpnn^licl)cn tlamen


cr
fcit

ler

S^latucnt
fcjl
ftc^

fcnbcm ba
fprang iinb
''Beinahe

ano

bcui (2cf;ccc

bc
t''^

tcutfd;cn
"
^c

^^cfco

cnt

imfccnicKr 3cit
aiid) tic

ccjcnwart

cvnct.

aUc a^cfcr,

^aiim unb 3cit


iiOcr

cutccjcnlcn,
atc

i^cn tcr

faubnainfdicn c^annfc cbcr

Qant

ta ijan^c

unb iicunc
ciift

cutfc^aut

ivcit

gCijcu

Ojlcn mo

tu

Sic6cn[nh\}cn,

irclcKo

cii

fctifcii

^vifarncrn

imb

^^citcncrii

circnt,
tc

f^\Htcr
,

acr
a>c

i^cn

fac^fifiKn v^cciuflen fccuefcrt

trurtc, nennen

Saivcn

unb

anc

ftc

rgent cnatart

cbcr tnrc^

^nnfei^r mt iuicn

n 5Bcrn(^rnn5
,

fcmmcn,
't:i\)c,

mt

'i:mi

acjemcncn

^tarnen Bintcn,

SBcntcn

Sins
acm

hinten, 23enbcn,

S3nfcH\

3cS"^

t afiir ftnb

i?cr

^k

nraten S3cetcr
te

nnb ^c\^3cfancjc

tcr ffaninainfc)en (Sfabcn,

fctann
anb

nn^aMcjen 9Zamcn ber


Dcjlcrrcc^
,

!)crfcr

nnt ^ccncn

n $Dcutfc)s

nnb bnrc^ ganj


f)}tcr

iuc^e nac;

ten frii^crcn bort a\u


Snbfc^" gc?

fffcjen,

nntcrbritc!cn

fairfcn ^eivcMtcrn

nannt lunrbcn, nnb


fc;en iebern

enbc^ ber (^ent^e


irec)e

eranc^.
nnb

^n

ben ffanbnat?^

nnb 9?tf^r^en,

l^cn ncriuegifcf^cn

5na\inbcrcrn

anf ^anb
ober ^i^^'^ii^

(nm 875
"^"l)

ff.)

cr^aen
'^'^

nnirbcn
"^'^

be ;rem Urfi^rnngc

3ii
,

^^^*

I^
ftc^

S^^f;(^ "^c^ C^rfl

@c6nrt ;nanfrec)en
mieatercfcn

ba n i^ren S^^aen nnb $oeje6en6een cor ber


ber cftc^en S3cfcr,
ber t^nnncn, 5tua

SSanbcrnng
gefeiert

rcn,
ber

^njaren

tverben,

finben

be

Saiven

fe;r

oft n

9ac;6arfc\ift

anberer

ncrbfc^en

S3c(er,
ern.\^nt.
ft

ai ber

^ctnncn
(Standen

ober
)c\'

S^fi^nben

nnb

ber 5(fen

cber 5anen

nen bnr^ireg aS Sanen, ^r Sanb


fleenbe
be

SSana^emr, ber bmc; baff6e


t>' *c^t

nnb

ba

fcnrarjc

$Pteer

miinbenbe
i>nen

SSanaqn,

cttn

fyreiia

(^rge)
,

ging

ten

anf

be
fl

(Sivecnen a

SSana 6cr,
(s^mic;fcrfc)ern

(me^r

8,

li.)

Grireoc^
baj^'

aer nnb
SBanen
d,

ben
ai\

;nangc^
bnrc;

efannt,

ber dlanic ber

bem

ber

SBenbcn

nftc^nng
,

te

cnfcnanten

eine 5ius

flcgnng be m Sfanbnatfen
geau^Mtc^ cft fiatfnbet,

frane n ber nnnfc^en (S^rac^e


ft,

nn?
nccib

enfanben

ane

ftc^

ao

ireer

nnen

farer ergeben anrb. 5nbere fannainfdju' S^racfcrfc(^er era\(Mten

an;

eine (2c;rf

nnb Scbcr

ber

Slawen, genannt SBenbarnnir ^

De Strenge

Slalren eneben unb f)r ?anb S3en inija (| 1562) nnb f Casp. van den Ende Gazophylace 1654. 4. 5uf ^nc^e ei|"c gebrandjcn iU Sannen ftat be aenifc^en SnbrucftJ Slavi ha crt VVendi, 5 93, Duck Wende, b, |, dux slavonicus b bem <BUp)amue (f 1C5) n. 9.
I

9u(>

He

alten .^clinber

nannten

be

9'onbf;Ianb,

<Se)e bao

Chronicon be

(S"g

g er

UDiuln nnb gerben.


ber }Co|ra^^;p)en
,

85
^clre^ncru cnamu

nad)

bcu c;cma0
burc;

fatufc;cn

tm
ive

Ocrter, m cutfc;cu
ii\\]i fc;

ba Srtci;cn SBnbc ober SOubfc)


aJec berfe(6cn fnbct

lc^djnct,

nc;t

cnjeu aiifja/en*
,

man,
SD

lur H^reto

cBcn

teri;rtcn

auf

fc^rftc^en

enfmaern be

teatero j,

^.
,

S[Onet;a;ufitm,

SBncboenn

(Saefcj, S>mbcfcC;e 23ore,


,

SSnbifd;l;ai;n

^ifcnannba,
SSinbeof;e{m,

SBofere^iunben
Safcaltjnba
,

9}onmn{ben, 9as SB

ban^annbcn
n;ufen,

Soala;rameoHJnba,
Sfmcii;c,

SSmaba;uo, SBnbon, SBnet^iin,

SBnbe;ufts

nomarcc,

SOnbo;c;cmonumarca, SBint;oeimlJur}, SSaietinben,


lu
f,

SSenbefc)cn

it. *;

anbere ;a6en
oBgec)

fc;

6o auf bcn ^eutgen

^ag

c6rauc;e
ancjfl

er;aten,

aud;
3*

bc testen 9cfte

ber @aiuen

fc;cn

aucjeflorten

fmb

S*

SOnbe;aufen

S5ombfc;t)a,

inb6ergcn, Siuben, SSubeoGad^, SinbSkrcj, Sinbfletten, Sinba^


^ofen,

^nbSa;,

2Bnb;cm, Sonbfc^eten, SBnbtfcf^gaenreut^,


SSnbfd;fcu^e,
,

SSnbcigau,
bfc;matra,

S33nbfc;anb,

S[Bnbfc;fcifirii^
,

Son= SOiu?

Sonbfc;garften
,

SBnbifc;flecj
,

SBtnbfc(;cjra|j

bfc;anbo6erg

Sonbf^Berg
,

SBnbf) Saumgarteu,

20nbfc;6e

terg

SBnbfd;aHigram

So{nbfc^fap:|je,

Sinbifd)

anct ? SJc^ae,
SBcnbcro^cm,

Senben, SSenbeOerg, SenbgraBcn,

20enbfcy6o;ra,

SBenbbcrf, Socnbenirg, SBeubeffen, SOenb;aufcn, SBenbtcrf, SBenS?


Burij,Soenbfd;ieua u*
5?acC;6arn,,
n
\vc cQ anj
f

m*

ag

ba beutfce ^cf
;ncn

feine fatuifc;eu

immer mt

jufammenrfft, namencf;

bcn Aauf|3m,

^ommern,

^arnt;en

unb

^rain, fobann and; n


S3nben

Ungarn, am
unb
(;re

etften

SSenben, SBnben, e}emao 33enben,


iucnbf(;e,
tuo^

(Bpxajc be
fl

anc^ be 6enbfcf;e, Bnbf(;c


e

nennt,

fo

agcmen

^cUnnt,

bag

feine

^eieife

'Bebarf^

Oucf f^tc) ber

(SJarf

S3ranben6urg

II.

Ortsnamen auf SBnbfd^ fag 91 8.) ^o) je^t fennt man n ber
:

Betreff ber Sarfen

aten
,

Sarf

ein Senbifd^s

St^enburg, ein 20enbfc)33oben|tebt

ein

SBenbifc^Srome

ein 3enbifci)=.i^orjt

unb ^en

ein )enbif()2ani3en)e(f

unb

in

bem

2anbbuc:)e ^aifer

^arl IV. 1375

^ei-

bie !Drfer rofbierftbt, ^eiuG^^uben, ^etn=fc)auunb^en'r!cenftabt:

SBenbefc^en S3erfabe , 90enbef()en (Sjuben , Senbefc^en ff)orn unb Senbefd^en rauenftebe* 2lu() gab Uvf* cu eS ein 2Benbifci() SBenpcit) hd 5(nlofen, 1319, cnbifc^.-2Buftroi bei Speuburg, Uxt 1361, iuelcf)e3 fo jum Itnterfjiebe von einem anbern SfBujtrot l^iep an bem rmmiing auf ber ^aibc (1473)* 2)ian i)at nur bem DIamen berjenigen Drte bie nhere S3ejeici;nuna burc^ ba Sort Senbifd^ l^injugefgt , in bereu 9fli)e jic^ gleid^nami^e on 2)eutfrf)en bes
vvofjnte )rte befanben,
^ei

ber U^enbif^en

on benen man jene ju unterfc^eiben Orte )atk biefen 8eifa|.


ienennung n^ar,
toie
tief
fte

fnc^te*

3)er gcringfte

2 Sie
jeigt

verbreitet biefe

im

93oIfe tourjetc,

ba3

S3efpel ber enjelnen uraten beutfjen

Kolonien inmitten ber (Soniafen

Ungarn,

33* 2)o^fd^ina, SD^e^enfef \u a.,

von

tvelci^en noc)

heutigen 3.age?

86

I.

7.

pte uvfpnTn9lid)en tlamen tfn ^latnen:


^olt
fctfl

$Dag ba beutf^e
bcutfc^en
fci^e

tiefen mfpnmglc;

nac;

eSroiufj
cne
faiui?
nc)t

9?amcn

rrt^im^

ober gcfffentc^

auf

ircjenb

S3oerfcaft Bergetracjcn ;a6e,

an) bamt ccfcrcn

n>x

un

cnuerflanben,
Xi)

e ^ofer

^fegen aerbncjo frembe ^latcncn unccjcnts


,

unb

nc^t 5itfa9
"cen

mt frcmbcn 9^amen ju benennen

fo

icrtrugen

bc

!Dcutfd)en

Qccc^xa)pi)i\d)cn

^tarnen ber Bc^mcn


Gjccf^en,

ticn

ben

fets

fc^en

SSojcrn
f;nen

auf

be

fatrfcf^en

cSenfo be

cufc^en unb

mt

bc

@amen ben 9amen


auf
ac

ber

fetf(;en

SBac;en

ten ben
ba
fic

aern
aljer

^ertacn
SScf

l^atcner

unb Italiener;

cn

frembeS

mt

(>rem

eigenen

9?amen

Scbat^t

htten,

baon finben
fiir
ftcC;

iir in

ber ganzen cf^c)te fein ^eifpic,

es

ifl

an unb
ijl

unbenf6ar,
bc

^id)t

iua;rfc(;enic^,

iro nict gar

unmbgi;,

c,

bag

!6ena(6arten

eutf^cn, UJcnn

jene urfpri'mg d;cn

an ber
ftc

Sei(i)fe(

unb

^ftfee angefeffenen

SSenben in

ber ^f;at,

it?ic

iciicn,

beutf^cn

tamme
fan?fc)er

ftnb,

nad; ber 5iun?anbcrung berfeScn


,

unb bcm (^injugc

reifer
,

biefe e^tercn

mit bemfeiSen
if;rc

^a*
wsciji

men

fcejeid^nct

^a6en

foten

ba

ftc

bicfe6en

bamit fr

(Stamm?
ftd;

crmanbten

er!irt (jicn UJrben

<Bc)m Unftnnc fnntc


ber gemeine

ein (ijxcnii,

niema! at^er ein


aucf;,

^clf imb

93ann f^ubig

ma;en. efeiU

burd; ein uncr;crtc20unber n?ren bic fialifci;cn

9?adfciger ber bcutfc;cn Seneben an bcr 2oeic;fc


icn eutfcf;en mit bicfem
iuD;
n?a;rfc; einlief
,

on ben 6enac;6ar?
n^crben,
ifl

beutfcf)en
bicfer

9?amen

6eei;rt

c
fo

tenn
cnts

bag

9tamc

auci;

auf aik iiSrigen


'^)^,

fcrnten fiaitif^en 93ifcr

am

nic^r, $Don, an ber

ber untcnx

Donau,
bcfe

am

abriatifc^en 9?eerc 6crgegangcn


nje

n?rc?

enn

au) ae

S3ifer n?urben,

n?ir ftd;er iiffen,

uon ben gemeinen beut?


e

fc^en

Sinben ober Senben genannt unb irerben


S3nben,
S3{nbf(^e

^nm Jt^cii

)cnk

He htnaa^haxUn otoafen
^pxa)t genannt
Neosol. 1799.
genb finben
b,
).

unb

beren

toirb* 23rgl

Bartholomaeides, Memor.

(Bpxa)e 6inbifc[)e prov. Csetoek

8.

p.46. Ej. Not. com. Giiir. Leutschau 1808.4. p.l03. 574.

56funf ber (2an?en (5 62


fi)

oUar

Ruzprwy * 260,

3n

berfelben

e?

(BtM^tn unb
,

Dorfer iBinben, SBnbf^borf (magi)ar, Tutfalo,


20nbfd)Itta/ Sinbifc^nn^bcrf, 3Bins

flolrafifd^cg Dcrf)

20nbifc)3rona,

bf^enbcrf (mag, Totfalu) , ober in (Siebenbrgen SDenbau, Sinbau u, f* vo* 2)ap bic Deutf^en frfier auc^ bie ^clen unb ^^men 2inben genannt |aben, 3n ber ci^enfungurfunbe be S3reauer 53ifd^ofI)oma l. 1295 i^ jldjer, ,,Borow polonicale" n)ieberg.'geben, Derge^en it)rb 3Benbi[d>borau burc> Sefpiee giebt eg in SRenge* (Sorb Stref II. 12, Bandtkie Dzieje Krl. polsk. 3wyd. I. 33.). 3n Dtjex 0efebefc)re{bung |eip_t e , ba^ be 2oe(^fel im Sanbe ber SBeneben entfijringe ; f) i o b u f nennt bei (S n o r r o

^turefon

bie rufffc^en (gatuen Dfttoenben

9trbericu3 (1241) unb

5n

bere nennen bie jed^en SSinben,

Ulinit
nod^
burc;

unb ^exbiih
nb
iinci(jcnt(;c

87
9?ainc,
fotte er

<S;cr

tvrc

ber

frcmbe

nben

3f^it OCD^tip^fc)

^on ben bcutf^cu SScneben auf ba


cbigc

faanfdf;e

S3uf au ber 28c{c;fe iiBercjegancjcn fcn,


;aftcn
fje6euni,
luic j. 0

an bcfem

^ofe
nur

fceflanbg

ber

5ame

ber S3o;mcii

ben

c5ecC;fden

(Saiuen,

feineiveg a6er
9li)t

rgenb

cnem anbcrn

fatufd;en
\)c

^cih

ju ^;e luarb.

uou bem et;emao bnrc^ '^cnU


be

teivol^nten

Sanbe

cjtng

ber

9ame ber SSencben auf


fonbecn gerabe umgcM;rt
i;r

fpater

bort ancjeficbeten

(Biamn
fte

6er,

focjte

ben

vSanjen,
fo

woijin

auci

immer jogen,
bc

uratcr

tammnamc,
jmifc^cn

bji 3. S3,

ba ganje ^iiflenanb

aikn ermaneno

ben SJtnbungen ber Ober unb ^raujc


tuen

nac; ber Snfebuncj ber

a?

im V, unb VI. ^a^^r^unbert and)


co

einen neuen

9?amen

er;{et,

inbem
anb,

uon ben

!l)eutfc;en

fe6fl

SSnebum, SBeonobanb, 2an?


,

i^rc

.5aipt;anbe^3ftabt

SBon

bcutfc^ SOnct;a,

baS

^c^^t

SBenbenflabt, genannt
beutfc;cr

lurbe*
fd
l^e

ic

mitteaer(c)en

5(nna|ien

i?on

.^erunft affen

ber S3e5cc;nung ber faanfc;en

^'U

ta

burc^ ben

Manien

ber SSnibcn

unb SSeneben

ntc;t

burc;

2B(u;r

ober uinbcn 3f^i/


if;re

fonbern bur(^ ben uracn ^citStijnmidjm ^raucf)


Dcr 9amc ber S25cncbcn fonnte afo
beutfc;cn Beneben
n{c;t

^ofeS

itcn.
l^on

fco

fjcograpf^fc;

ettuagen

auf

"c

fpteren (2a

tuen

in

biefcn

subern Sertragen iocrbcn, fonbern

tar ber uratc

unb urf).^rngiid^etammname

aer fan?ifd;en SSofer tei

ben^eutfc^en
feiSft

unb
nc;t

jiar

ein eigener
ivo;

unb
aBcr

tirfprngiic^er,

uitr 6ei

ben iaicn

ii6tc;cr,

auer ben cutfc;en,

tic tinr gieic^

fef;en

tvcrben, aud) on ben ^'innen, leiten unbSiif;aucrn gebrauchter 9iamc.

13 Qin
nc;t

fei;r

ttnd^tigcr

Umflanb

\\i

^3,
aucf;

ta^

bic faiuifc^en ^i3(fcr

Uo

ijon

ben Deutfc;cn
tjon

fonbern

uon ben Rinnen, Vctn

unb

namcnti)
5!)ie

ben

Sit;aucrn

SSnben ober Soenben genannt

tcrbcn,

^'i^ncn,

ein

uratcr tweit

unb

trct

6er gan 9orbs


tuarcn
feit

curo^a

tjcrSreitcter

tamm

ber norbifc^cn ^Dferfamc,

im?

benic^en
flreci'cn

3cten 9Za;6arn
,

ber

atucn in
)cnk
noc;

ben
i^rc

n&rbc;cn

Sanbcr?
tiefte

uropa

\mc benn and)

uncbcutenbe

ben (Sattjcn fcenac^Sart unb

-ber ^errfi;aft bcrfcScn untcrlorfen finb.

UeBcr ba 5tcrt;um ber g-innen


i;r

Europa
,

tvatet

fein 3i>cife
5(.

9ame

tvar

Bereit

bem ^aeitu
unb Tta^i

^toemaioo u.
ber

u-fann.

^Jland)t

gctuic;t{gc

riinbe fhren

un ju
in

9?cnung,
cnfl ine

bag

ijxc

5uo6rctung,
a
ti?ir

tg)errfc;aft

Europa
ftnb.

grer tvav,

gcnjo>nid^

an5une;men geneigt

^lad) 9teftcv6

3cug

88
nffe

I.

7.

pie ur|priTnlid)en tlttmen


Hc
finnf)cu

rer

^latuen:
IX. ^a(>r^imbcrt
mit tiefen

toerfc^rtcn

leitet,

nod^

trn

ma^tg imb ten


in
^recj

ber .gcrrfaft cr (Saivcn uitafningfj,


ao
3^;c,

unb

^'rieben

9a;6art cifer unb

nahnen

frenng

an

bcm ccfe

ber (Saiven

nbem

ftc

n emenfc^aft berfcen unter

ber t^errf^aft

nnb Seung

ber f(^n?cbfi;en SSarcjcr ein neue 9ed^


cnfl

n 5>crben end;teten,
ten be nifftfc;en

efc atcn,
fet

fo

ma^tgcn ^'nncn nanns


ober SSenben

(^aiuen

je^er

SSancn
nac^

nnb

^ivax

nennen

be

^fc^n^cnjen

n ^-innanb

bcm

23er(^tc C}an6n?iir

bger ^Danner ba

(aanfcf;e

S3cf n ^nj^anb n ber injvi^

We-

nelainen

ber

SJe^rja^

Wenelaiset,

einen rnffifc^en
,

(San?en

Wenemees

unb

^n^anb

fc6l

Weneje

Wenemaa^, Wenarnfnfcf;en

henmaa, be ^-nnen n (^il;anb bagcgcn einen Wennelane, Wennemees unb ^u^anb Wenne,

(Sairen
u.
f.

Wennema
cber

lu.

er
cn

Sabcgafee

^e^t
2.

ben

Sf^nc^cnjen Weneenmjeri

b.

^.

iucnbfcf;co
fl

Tlca

iefc finnifi^e Benennung

Wnen

Wenen

unb

befe6e

mt jener ber (Sfcmbinainer


Snbere
ao
be

Wani, Wanaheirar
d
na)

unb

m ruubc n;to
SScnbe.
i]l

frembe g'crm be Scrte

SBnbe,

c 5naffung
n ber fnnfc;en

be

cnfcncinten

bem

cnfcnanten n
fo fagen
3

(B^^xa^c ljtS Uni}eiri:(>nc;e^;

S3. be S^fc^n^cn^en fiati beS fanffrit.


ab,

und (madidum esse),


iinbe,

ba
baS

iat unda, baS


bn*

unbea, unba, unbja, ba mtteb.

wand, ba atf. ond, (namentd^ ein fannfc^cr ^-u^name wie Ond, Ondwa u. f. it\ emerf^), Bo^ wenna b, ). SSaffcr. denfo wie be ^f;uc^cn3en iverfen aud) bic eigenti(}en ginnen gem baS d au unb fagen 5. 23. hanne
wnde, ba
liti),

2)efe 2i3rter finben ftc^ n ben ucrfc^ebenen Sirften Mnged^

cjefd^rtes

ben, halb Wene, Wenelainen , Wenelaiset u. f, lu, fcalb Wenne, Weonelainen, Wennelaiset u, [ W. , hcilD irieber Wau, Woj, Wnlainen, Wnalaiset u f. \vi. , eine 2}erfc)eben^e, be \\) au ber SJenge ber erfd^ies betten finnfdjen 2)unb arten erfrt; S^ac^) '^focren, bem gropen Kenner ber fmnifd^en (Si:rad^en, nennen bie lf^ud^cn^en tn ^^i^nlanb 0uplanb WenjUnmaa ober Wennmaa^ b, ^. anb ber SSenben (Mm. de TAcad. des sciences de St. Pt. VI. r. T. 1. p. 303). 2)ie (Snbfiilbcn raees, maa be^ec^nen einen SDann, ein Sanb; ber (Snc\uL laineu nnb ber 5>lura laiset iji bie (Snbnng ber ef)ec^tabiectiuen (aj. geotil.). SjrgL Tatiew Tstor. rass. I. 369. Thunmann Dissert. de Stavanis in Act. soc. Jablo. T. IV. . 1. 490. a. 1774. p. 68. eij er @e[c). (gd^n^eben K 36. Sjgren 1. c. ^u|)eU (2ra)etib erg , Dcrb tmb jU. fiin. S^r. unb W. B. sub voc. Weune. S^ei icn urc^a. (Stccf). 1730. 4. (S. 170. 2)ie ginnen l)eien ncc^ teugeo

aQe einen <San3onier SOvinnaain...


be

2Bnnma

aber bebeutet SDenbenIanb,

h)ei

^atoonier

otic^ ein %C)i ber alten

Tatiew,

Ist. ross. II.

enben gcivefen." 353. 9lnm. 14.

Wxntftn
(anseris)
flatt
flatt

unlr

gerben.
flatt

89
(fratris),
ftvitt

hande, knno (trunci)

kndo, wenna

wenda, ken

(manus)
flatt

flatt

kadn, koan
ti*

(culinae)

kodaii,
fprcc;cn

maou
btc

(veriiiis)

madon

f*

\v.^.

(56cu bco^mO
z=.'

icfanbfc^cit

^-nncn
in

Wenno, Wnno-lin
^itoftojjung

Bcnbcn

'-.

tcfc6c
finbct

(S]cnt;umic;ct

ber

bc

^onfcnancn
Zijcit

ftc)

an)

bcn

atf!anbnainfcf;cn
fc;iucb{fc;cn

unb jiim

bcn
eine
;

barau ^crcrgcgancjcnm
G^cn^et,
3. S3,

unb
ber

baunfcf;cn (^pxadjcn,

bc

jene
flatt

(Sprac;en

ijon

bentfc;en

mt

untcrfc^ebet

Sweon, Swealand flatt Sweden, Swedaland, Norrige, Norge flatt 9orba^cg Normann ftatt NorSkane
Skande,
,

man,
finna
\u
fl
f,

unn

(unda)

ftatt

undh,
,

annar

(alius)

flatt flatt

andhar,

(invenire)
l,

flatt

findha

kunnr
nnb ba

(notus)

kmidhr
emnac;

S33r

fommen baranf

nod; luetauftigcr

jnric*

ba

a(tffanbinauf;e

Wane
fl

finnf;e

Wne, Wene,
aU
ba gcrman?

Wenne
fcf;c

offenbar
,

unb unaaug^ar
e

nicoto 5nbereo,

SSenbe

SSnbe;
5rt

berfcGe

9ame

n bop?eter
be

%cxm*

Qn
ben

a;ncf;cr

"^aten anr

puren, bag

akn <Bia\vcn and)


cjc?

etfcf;en

^cfern

unter

bem -9amen

ber

SSeneten fcefannt

n)efen

fnb.

e Vctn
ftc;er

ober aer,
n

unter aiUn tnboeurc?afc;en


angefiebet
mac;tg,
iiljer

(Stmmen

am
,

frii;eften

(Europa

unb

fcf;ou

urater 3ct ni^t


unc}eircf;nc

nur krau
na;men

tjofrec;

unb

fcnbern aucf)
ein

getnbet

mit

;ren

^en

rtt;e(

duropa

ein

unb

reic;ten
^i^riflo

n ;ren

ijerf(;ebenen

^oonen im

2
auf

Sa;r)unbert or
ber anbercn
ljer

auf ber einen ^ciic Bio jur

SSec;fe,

be

untere

S)onau

Bio

^um

niefler

S3efatg
i;nen

Ujaren be .^eten mt ben (Satucn l6ena(;fcart


n reger S^ernnbung,
Ja unterbruten

unb flanben mt

unb terbrngten
^ateranbe,
@aivfc;en

be Sedieren
Beiueife

fcgar

t;ciiuefe

ano i;rem

xtrf|3rungic;en
fetifc^e

3iim

bafir

bienen
j*

tf;eio

mandle

im

jurucfgeBeknc

SBorter,

^* obr, balwan

ober

bolwan, chotr, brzda, tyn,


f

skla, ter, pawza^


urater

bn,
,

bul u,
be

n?.,

t;eo

be

(Stimmen

9ationaukrieferungen

un

in

unfereu atejlen Qafjr?

1 <55va'^mann fmif^e (Sprad^lel)ve (S* 9* 15* Defe Sujiofung bc (Scnfonanteu d | am 9tngemen|ien in bev Aavefd^en unb Dlonejffc)en SPwnbart* <Sjgten in Mm. de l'Acad. des sc. de St. Pt. VI. sr. I. 279*

% ^er^er gefiren au) oee Crtnamen in f)anb, ^* ^* Wenno mois (SBenben), Wiinno (Senbau), Werniefer, b )* (Si^ ober orf ber en^ ben (rgU Kire-fer, Rana-fer, Werre-fer, Tabbi-fer u* f* it*) / Wenja fiatt Wanaj, erif;ut im Sof. Wremen ((Sc^)enja:^rBu^). I, 295 u*

90
tuctem
inx)
tcr

I.

7.

pie urrprn^Udjcu tlomen


iinb
lucc^c
fcc

icr

^luuju:
tet
;

erhalten ttJiirtcn
axh

^crtrcniuj
Bcjcii,9cn

Saircn
aiic^

fccfccu

ten Tcnaiivancrn
fcft,

ticix

fctann

cjcc^ncutc
na)

^amc Wlach

ivcccr nicn mir in

uratct

3ct

tem cncuuf^cn
?tcrttvien
irr

uitt

urfiriingc^eu

Gall

cter

Wall
ten

geSte,

fontem au) auf


in

^^i"^
Bejccjen

legen ter c^ema.ijen ^(nfdffigfet


irurte.
S)efc leiten
ivaxcix

ter

clten

(Baivcn,

vic

ireter

nntcn fvccieer tan^ntn irertcn,

fe^r

\vcH,

wenn

anj nidjt fcnterc; cncnrc,


lvic

cannt;

auc;

fte

fannten mit

ten ?amen SBeneen,


9ianien tet
ftainme,
tc
atrvitfc;en
ii^cii

te

eutcf;

genug ucr 5(em ans ten


^ervcrgen,

mit avmcrf^en SBeneten

^cf-

ten Reiten hcna)baxt ipaten, t^i^ mitten unter


tc
ivt

i^nen
utater

i;re

^t^e

fmrten iin

au

anc;gen

tnten
ten

ft in
erfa^

^cii

cjettenntc
etKt

3i?cgc

te
au^5

fairfc^en

^^cfftamme
ciniijet
5.

ten;

fctann

tie

au)

ten^amcn
,

c^eten

tenac^6artet

faanfc)Ct .^ccncn unt ^ttfciaftcn

Vindana, Vindilis
ju erira^nen,

u,

f.

ii).

S. Vindobona,
tea

Gni)

um an^
te

ncc) mt

cenen

fi;

auc^ tie ^^cfet te t\aufcen

Sammey,
^^iir

nmc^

tie O)auet

feBfl

unt

tie Setten

9tame SBenten
tet
tie

SSe^eid^nuuij

tet

3aavn.
feinem

(Sccn

geintic?

Sette,

tet

ltcfte

efc^ic^tfi^teiSet

3cife

(1226) nennt

3an?en,

tiefen

egcnen umet ten Setten luchitcn, Renten,

^m

Santc

tet

SitMUCt finten fi^

Ho
ten

auf ten

^eutcjen
if^ret

^ag

(net

unt ta (^tttc^en

unt

2)tfei,
3.

tie

?Zamen
,

aiUn ^eivchier, tet 23enten,


tie

fii^ten,

23.

S3entciinfc)f
ttij.

(.

^.

^entifcfnMi),

Si^ent^egca
tuff.

(ta (^nte tet SSentcn,

Latygola, Prejsegola,
f.

Ljudiu-

konec im
1

5civgctctifc(;en) u.

\v.

^ Sit

ivccn

nn

;iei

nic^n iveitet

Gincje

Soeba

cber

I^aen trie Seetue, Cffcin^u u. 91. SSifemme auf tie Si^encn belegen, trieirc
,

quc
bie

bcn ??vinu'n

unc^er
,

ft.

(Stcnber

tem 2Dcre feii.me (na) if>m Seletre \ci, ba^ Kittetvinb) efe crt fiir en Dlamcn ?iefvinr cn. ^arrot fc^reibt be Siefen ncc) ge^enn^rtici bei ben Settn SBeta hci^m* Lelewe!, Rzt oka na dawnosc befcn SRamen bcm i'anbe bet i'etten 5U. Wilno 1808. 8. (^Blicf auf ba Ster^um be 1amfd^cn 3?cfe0). lit. nar. ie Stabt ^arrot, 93erf. uber Soen, *ecn un (ften. i. <2. 5. (S. 23, ?tu befen rinen trrb ber 3rrtum ber^ SBenben iept lettifc^ 3e^fen.
n feinem Sorterbuc^e geb unter

jengen leicjt erfidjlic) , ivelc^e bie rmifdjtu unb gried^ifen SBeneben auf bie Stbauer unb Selten belegen trijTen n^cUen, Ka$ unter 2nbeni aud) bem ra^ matn eingefaen rar (Slowo o Igorewom polku. Mosk. 18'23. @. 105.). 2)ic i'itbaiier unb bie Seiten traten bcn !l>eutfd)en imb vermitclil befer aud>

ben

Dmem

unter

bem gecgratbifdien 92amen

ber Sejien, b. b. ber Ceilid^en,

^crnanbe^, ber St^aner unb Seiten (tie fni^cr 3eit befann (. 19). bei f|m (jien genannt ujetben) febr gut rennt, legt iuien niemal ben Sfamen
fet fe)r

barBcr crBrcitcn, lo c iin nur baraiif anfam, 3U

gcicjcn,

bag ber

^Zamc SBnbcn, Sicnbcn


unfccfannt luar.

lcbcr bcn ettcn

noc;

bcn iii;aucru ue^

14, (Semit
titt

wcix

nfcrc

S3cn?cifi;run5

uocnbct.

c 3^*^=

ber

S33cnebcn
iirb

bc ^acitu,

^toicmaio

unb

ber SBcncben be
^icijcn luecn

^ornanbc

;cffeni^

Scmanb mel^r in Blucfc


,

Senn
einen

rgcnbitjo

in ber @efc;ic;te
'^^^

iicQt

jkx bie 20a)r;cit

auf ber

unb

ber Sv^ ^^f

anbcren (Bciic
jugcic;

am

^acje*
auf=:

^eineeiieg
jleen,

weiten

iir

;iermit

bc S3e;auptung

bag

ac

anbcren

S3cfer,
ber

bercn

Samen nur cinicjermagen


ober inben (;neit,
}iftorfd;e

unb

entfernt

bem Spanten
tg>er!unft
3i?.ciff

Scnben

bereu

ijerfd;iebene

afcer
geftetlt

burc^
ifl,

giau6iiirbige

Bcucjniffe

auger

aUcn

namentiid; bie S3anbacu unb SSins

beiicicr,

cten legen jener 9?amenoa;nic}f'e{t, ju ben famifc;cn SSes

neten

ge;cren,

ie

9ationaitat ber

^anbaen, bereu 5ame

iier^

ijan^i nidjt i;ne ijern?anbtf^aftc;e ^ejie;ungen ju

bem 9iamen

ber

Senben

ifl,

lie

benn

axi)

i(;re

(Siijc

imb

efc(;icC;te

mit bcn (2i^cn

i)er

SOBenben Bei*

Oorbbeutfitanb

im Sej^en on

ber

Ober

tt>uvbe

na) ber Bejt^s

ergrefung ber airen on ben Deut[()en2oinanb, nema aber Sfianb, Setts

lanb ober etauten genannt, obn)o)t befe Damen ben 2)eutfc^en bama fef^r tuojl befannt n3aren; ein SSeiuei bafur, tia^ ber 0lame Senben v>Dn ben @a
ioen un^ertvennld) irar*

jene nftenlanb beirtof)ne,

3eugn{ aU ba eine geborenen Sitfiauer, ber ba mefe en3rf)t ^t, unterf;ebet bieSeten ober !2t)aner/ be Senben unb Deutfcjen an mef)reren Steen feiner ironiE aubriicfUi) unb befmmt (A. 1205. p. 44. A. p. 173. 174.). 2)efen Unerfc)ieb erfannte auc!^ ber geefjrte eetoe (Rzut oka 21 22) an; mt 33 er ^ Irunberung )ahcn tok bajer bemerft , ba er an einem anberen Dvte itneber bar on abging unb bie 2eneben fr bie QBorfa^ren berSit^auer erfirte (Wiadomosc narodach (unbeberbie SSoIfer) <S*21)/ o^ne biefe neue9nfc{)t ju begrnben^ !Der @inn>urf Stbeung unb ^aling , bag man bie (atuen on beu 1 Seneben banim nidjt ableiten brfe , tneil ber 9lame SKeneben rein beutfd^ unb cxtii), nmii^ om 2B affer l)ergenommen unb afo auf jebe olf, lueld^e am 3Jieere ft>o^nt, anivenbbar fei, iji in ber %}at la)exli) unb abern enn cr^tlid) leitet niemanb bie (Siainen yon ben Seneben ebglid^ be S^amen iregen, fonbern geii|t auf ganj anbere n^efentlic^e 93ett)eiegrnbe, namentd^ auf ba Seugni^ be Sornanbe unb bie Stufpruc^ie be gefammten 5Iert^um , ah (rgi. 5 14 befe ); fobann ijt eg xmma^r, baf ba ort Senbe, SBinbe ein rein beutfdje fei, ba e ftc^ boc^ in beinahe aKen inboeuro^if^en pradben, auci) in ber altftaujifcjen (oetgec)e ben ^^upnamen Dubatoa u* f* n?*) finbet, unftc^er aber, baf e ubera affer bebeute, ba e bod^ j* 8, in Snbien ein grofe ebirge -aBinb^ja unb in (S^Janien nad^ ^oemaio einen mons Vindius giebt (rgi. 8* 15*) ; enbc^ , gefegt ba^ biefe 2ort ein urf:prungc) frem= ber mit rtlid^er Bejei^nung erbxmbener S^ame fei, fo fe^en lir barin nic;t SSertrunberlic^e , trenn bie .selten unb bie S)eutf(i^en bie lalen mit einem
^emrid^ ber Sette,
beffen
f)er

nU.

fetifcfjbeutfd^cn

SBorte bcjeirf;net fjatten

9^
unb

I.

7.

Pie urfpvn0Uil)cu "tlamen


SBcnbcn

tfcx

Slawen
flc;cn,

ber (3c\<)\)k ber

najcx ^cri^runj
bc

ucrbcnt

cne eigene frtfc^c Untcrfu^nng,


njrb
5u()

(.

18 3. o.) gegcBcu ivcrbcu


ber
abrvit)'c;cn

f^cn

cS

raf>fam,

bc

@ci'i;c6te

unb

armcrf^cn SScncbcn Jjcraimg

i^cn

ber

^cjijic ber ;ntcr!ar^\at^

]djm Sencben ju trennen,


genberer Benjefe
ein

ba

be

(Svianctat ^gencr

neuer,
^eucr

\}\a^

aU

ljif;cr

anfgcflct anirbcn, Bcbarf,

6ncn

eigener

^a^

in ben

fatt.nfc;en

5(tertl;hnern

mt tcfcmmener

@ic^er;et

angeanefen merben barf,

B.

^er

ein)emtfd)e

5^ame ber

aten (Sawen:
ber

erben, rben

15, er ananbifc;c
C
iir
fe^^t

^amc

(Sairen irre fcmit gefunben,

un nun

ncdj ber bei

ben (Saiucn fcft ein^eimifc;c.


(5icber(;et

Socten

biefen

5amen

mt

mcgic;fter
erfcrfc;en,

cber

menigflen mit
ii6rig

einiger

SSa()rf^einic;eit

fo

bci6t

\m nt^t

ali

lueberum ben bereits befannten Seg einjufcbagen, ber un3 t?on

bem

S3efannten
cr)eter
fii(;rt,

ju

bem Unbcfanntcn,
in
bie

an^S

bcm

Seitraumc

^iflcrifib

S^'^'^^^^i^^bcrte

^iefe
ein

fynfiernig

begrabener Reiten

^crnaneS, on etnirt
juerji
(Sc;rei6er

Sane,

erregen nuter ben S)eut?

fd;en,

am

t^cfe

be

Qctijiidjm

nigS

fcbann
feine

S^bud)

xmb

guie^t

gct;|"c;cr

$Bif^cf

ju

9aeuna,

fc^cpfte

9iac;ric()ten

ber bie (Sau?eu,


,

wie e

fc;ent,

tcr^ngiucife ano '^mt-

fd;en

Slnccn
ber

b,

;.

an

miinbic;en Uc6ericferuugen ber ct;cn

imb

bentfc;en

^cfcinger^
im 5gemciuen
genannt

^cruanbe

bezeugt nun,
;ren

ba^'

bie

f(an?fcen

93efer

Winidi,

nac)

^f;een

aber
unr,

(Saireu

unb

5nten

mrben,

(Bjen

eben

beanefen

bag

bie

Saiueu

unter

bem 9amen
ba

ber SBiniben
fie

ebigic;
fc;

frembcn

^iferftmmen befannt ivaren,

jcbcc;

fel:|l

bicfer Be^

neunung
fel
fiir

nid)t

bcbcuten.

(^aiuen

unb

5ntcu

\d)cint
,

^cruaubeci
bie

neuere

nub

befi^rnftere

9amen ju ncmten

^u ber

Beit,

aS er

fc;rcb,

nc;t aen fa)uif:5en

S3ocrn fcnbern nur einigen

gemeinfam maen,

^n
ba

ber Xijat

ftuben

mr feinen l^cu ben bcben

5ameu cr bem VI.

Sbi^}ii"berte,

menigfleu nc^t n fcc^er ^-crm


ft)

imb ^eunti^fcit
e>cn

babe gar fein B^^cifc

er(>e6cn

fijnue;
o;ne

barum

biirfcn

mir iijncn i>craufg

unb

an

bicfer

(5ee,

2Ba

eigentlici

tcn

biefen ulajxijim

uerorene 2Bcvf ber be ct)en 3crnanbe

^um

bem ^afjcbcnt ^)ore, beffcn Xljiti fcrtfc^tc, ^um ^^ei abs

rjte, lpt

fid^

nic^t

mc)t

genu

tejimmciu

in^en nn> Verben.


miictc
fca

93

23tnrcfc,

fcinc agcmcnc utv;|fct ^ufc^rcScii, o;nc trtgcn

5tcrt(nim bcrfccn,

nauimtc)

tc elfteren ^^lanien,

in Bicifei

ju

licijcn,

^rofcp,
be

ein geBorener vieci^e, S'vcunb, 9a^jc6er

unb e?
in

>emfc;re6ei-

S-eitl;eiru

S3efar,

eOtc

uon

540 562
ai

^on?
bie

flautinc^^ci,

faniitc

o;ne

Blvefc be

(Saiuen fciuovt
,

auc)

otiu'u

uiib

anbete (S5ermanen

)jerfcnc;

ja

mc

(Spuren in feinen

(Sc^riften

ernmtiien affen, ftnb feine S3emerfnnc}en iiSer be (Satuen


pra;erifc;er

nic^t

ti ben !oeric;ten
ber

o;en,

ber e^emaigen

^axDpU
fe6fl

fenbe

(Saiuen
(Sein

fcnbern

anc
^f

bem S>hmbe
^c

ber (Saivcn

entncmnten.
f^H-iingic;en

3cig"
\]i

aten in

^Biamn unb
ig)inftd)t

iure iir?

9amen

ba;er

fc^on

biefer

iuer;uDt.

efer ^rci'cp

nnn

^efcf}ie^t

feine 33efc)reiCnin3

ber (Sitten

unb be5

S^araftero ber bamaigen

(Biawcn mit fogenben beniuirbigen SScr?


(Saitjen

ten:
treibe
fie

^-rii^er

jaiicn
tjor

"t^ic

unb Snen einen


(^Ti^ot)
if;ren
,

cinjicjen

Pramen;
ttjei

jic^cn

5ero

peren
auf

x)

Qiawhc barum,

G7io^ot]v,

b.l.

jerfireut
itefle

^crfern iuo;nen'''

SSo;anl

(ner

l^akn

lir

ba

anbrci(ici;e

3eugng

ii6er

ben urfpriinj?

lic;en

uralten 9anicn berfe6en*

S)er agemeine 9?ame biefer S3cfer

n?ar cr 5tero

nac^ ^crnanbe SSinbi, nad;


ber
erflere

bem

;m cjeic^jeiticjen
fe6ft,
lie

^rcfop a6er
fa;en,

(Spcti;

tar

ben

@alticn

lir

nnSefannt

unb Bo

hci

ben beutfcien,
U6ic;
;

finnifc;en,

feifc^en

unb

it;anifc^en

^ijferftammen
nac
ber

biefer
,

bagegen
ben

mnjjtc aer
fe6fl

aBa;rfrf;einic}fet
ii>ic;e

cin^eimifc;e

^e

(Saiuen

fein

IG

eiber

ifl

unfere

f^-reube

iBer

bie

(^ntbecfnng beS uraten


einicje
ift

einf)eimifc)en

i>cn
;ort,

Seib

Samen ber (SaUjen nd;t of;ne er ucn ^ro!cp gegebene 5^ame


ja

Seimifc^ung
uner?
ba;er
Ster?

gefcr;id;tic)

unfatoifc^,
fein
fc^

fogar uneuropifci;

nct;njenbig
fe6fl

mn^

er

uerfiummet
t}ume affen

9iirgenb
auc;

im gefammten,
be geringflen
iue(;co

im jMj^cn

nur

(Spuren

on rgenb einem
ober
n ber
e

^oe
ben
ben

auftnbig

mac;en,

feiner

gteimat;

fyrembe (Spo genannt torben tre

er 9?ame

ivar

entiueber

(Siamen ober
\i)

6ei

ben rieben
xncrxxx

xM).
uoc^ anberen

^m
fo

erflereu

%aUc

lrs

fi^erii^

einige,
n?e ijon

auc;

geringfgige

Uekr?
angfl

eiOfe beffeGen,

fafl

aUm

fpeeieen

9amen

erfd;n;unbener fan)fc;er S3i)erf(^aften, entiebcrin (Stcibte?,brfcr?,

Procop.

b. g.

1.

III.

c. 14.

p. 498.

94

I.

7.

pie urfpnnoltd)ii Uiuen


anbcrcn

t^tx

^latoen:
hjcmgflcn
in
tcr
fl

^crfcncn?
<B\>xa)C
bei

inib

Sccanamcn,
tco
fl

ober

bcc^

fcfl cr^aen ^a6cn;

m^t

ber %ciU.

5uerbcm

SScrt

bem

<Stcffe

unb

ber

S3ibung

nac^

anbercn
fi

fait>ifc;ett

S^c^namen
ba
bcnn
tc

bitrc^au

iuc;t

anacg

^nbercrfe

unmccjc,
(irc

Hinfgem

erauc^^e
be

befe

9?vimcn tc bcn rcden


beo

^rcfcp
crfart)

fcgar

S3ebeuiung
ber

9?amcn

axi

bem

(Briec^?

f^en
ire

nb irenu
ijcrftcrt
,

9?amc

n ber S^;at fo

aU

itnb atgemen,

^rcfop
Bei (^0

irar,

unter fc een ^aufenben cn S3c''3?

namen
fcte,

ben

@ried;en

unb

Ziemern
}cjcn

ftcf)

n;t an)
n;ta

befcr

finben

HeiSt

un

unter

Umftnben unb
jiimr

iirig,

a
^er

ben 9amen fr tcrflmmeit ju erdren


irc
ift

ten ^rcfcp

feBfl,

ft)

ano

ber cgegeenen rfirnnej be SScrteS ergcH


e5U>flic;ten,
i|l,

!5)c6rc)rffi;

ber

in

fpra;ic^en
fid

g'crfc;ungcn
bie

n
auf

jnt^erafftgcr

gnifirer

Sac^er;

mac;en
geilen

biejengen,

ba

3eugni be ^rofc^ ajuie


be

unb fogar
'ta

on
ijncn

feiner

fc

farung

9iamcn

nicf}t

at^juge^^en

ivagen,

bcd; eine

SDcngc S3cf^iee anberer


fteer

i^erfe;rter

Gttimccgien Bk^^antinifc^er ^rift*


j.

l^cr

5ugcn
ber

fte^en

fcnnten,

^.

ber ^aifer lcnfiantn


b*
1^*

citet

bcn 9amen

tabt 2^rc6n,

ber
b,
).

ten teba,
fefie

S-^^fcr,

^er*

flammt,
g-uffeS
(y.u).6g)
,

tem
23una
ben

SBorte

twrd,
ten

(Sc^cg,

ben 9amen be

(eigentlich

buQ

b.

1^.

^af)

tom

SSerte bonus

^cfenamen Srb ten


^cnairja

servus
b.

(Scatfc,
).

ben 9amen

ber

egcnb

tem

SSorte kolo
,

SSagen unb erart

C burc}

uualiu

(via plaustralis

serb. kolni), ben 9?amen beS


(noli

il^nie^rfa 9afi^p
Icitct

tem
5nna

SScrte nespi

dormire)

^a^bmere

ben (gtabtnamen ^ccg ten


;

bog unb lug z= boholuh (nemus


ben 9?amcn ber (Stabt (^)\xmm
ein 5nberer

dei)

bie aiferin

temnna

(ten schum ber SSab) ten einem ^onig (Sc)imen;


9tvimen Caribrod (^aifcrofu;rt)

ben
a'b.

ten caj brada

(^aifersfcart)

.^n ber orfarung atfaitifc;er 9amen fcnnen un bie ber faitfd^cn


(2prac6e tcg unfuntgen riechen

nimmer

gf;rer fein.

(S^a^aft

genug

jciBcn

einige ben
fte

^rcep
fei,

einc g-e^er

gegen bie griec^if^c

(gpraie, intcm

ie^Htu^ten, bag

ber9?ame

nc;t

ten

7Too<xdr,Vy fen?

bcrnten<7:Tc/^oj a^juleiten
$^ergei;en

unb

ein acerautreSenbeo

^e

e^ei^ne,

unfruchtbare

unb

unegriinbare 35ermut;ungen frbeni

(S ga

fni^tbar,

unb geBt mic^ jc^t ncd^ 2uegcr, bleiben Slamen cn spory, spoili, \\6) meto, ober cn zbo, zboiti^ fid^ ^um Saabtage iht=
3D^an la^e i^nen fclc^e fnbifcje (Spielereien.

fammein, ableiten.

tfllJin^ea un> S?ci bcniin6 aw)

95
ano fcem nnfel
fc;cn

ni^ji

m Gntfcrntcflm itm
$Der
fc;arfftnn3C

einen

(Scf;ritt
jietc

jiim
tjie

ic^tc

UDcroiuffi;

angfl eine

a^af;rfc)einic;ere

(^rcirnncj

anf,

infceni

er

in

ber

erbcrenen (Stam?
in

^"orm Spori ben

ac;tcn

einf;cimifc;en

9amen be
rfirnnij
,

fa)uifc;en

me Srbi
%cQC nijt
naturic!^
flecr

511

fnben

cjante,
i^ericj) ^^
,

eine

bc
biefe

er

anc;

ber
fo

ivieber

^n

ber

Sf;at

ifl

(^rfirnng

nnb
ben

nngejinncjen
faiinfc;en

ber Uncrfa;ren;ci
ber mit

griec;ifci^er
)r

(Sr^rft?

^prad^en nnb

jnfvimmen^an?
;arte,

fjenben Unnicgic^eit,

c;ne

^^ernbenmg nnb rciftrnng ba


nnan^fprecritare Sort Srbi,

einem

gried;ifc;en
,

9}nnbc
,

Srbli,

iine^

ber^nge^en
teren

fc

angemeffen

fc

iikreinflimmenb cnbid^ mit ben fpa?

Bcngniffcn

uer
ircjenb

ben agemenen cBranc^ biefe


ftd

9ameno

6c

ben fatufd^cn Geifern, baf


Bejireifen,

bic '$Ric;ttget befer (^rfcirnng nic^t


if;re
jl

no^
ine

ciwa S3efferc an

(Bik
eS

feigen

aft.

17.

fceac;tenott?erf;c

rfc;e{nnncj

ftt^er,

ba

ber

9?amc @ren,

f^entjntaje

nnr

not^

einigen

(Stmmen, benen

in ber

C'Beri nnb 9?ieberanft^ unb an ber untern

cnau
ac

itnb

^awc,

fcmic

im

e^iemaicjen

S^rienm,
cber

eigen,

frf;erf;in

^bferfc;aften be

fialifd)en
tiete.

(Stamme
in ba

bcd}

ben grijftcn ^f;ei berfe6en ejeic;?


reic;t

S3i
i'^n

fernfte

5tcrt^nm ;inanf
chten,

befer

9ame;

n?ir

finben
Bei

in biefer iirfprungc;cn,

einf;eimifcen

^'orm Bereite
ber
dici)c

^iinin

(or

79)

unb

^tcemaic
bem
S)ic
iteter

(ucr

175)

in

anberer jirif^en ber SScga,

9JlaDtio

unb bem

en

angefeffe?
:

uer
ber
bie

^cferfd}aften
f{mmcrfc;en

genannt.
9}eerenge

SScrte be
n}o;nen
bie bie

^itnin
Uctici,

ftnb

\cn

bie

^a,
be

(Sert,

bie

5rre^i,

bie

3ing ^

^fefii''^-^

^e

33

u fot? (Wiest. Ewr. CX. 275) hat ben


ba)n

^amm

Srmenfc^en
\en

erfart,

ba^

er !rcgobV)en
titnbctr

be^ec^ne;

(Safpivcn be ^evobct (2at)ctat

nnb

bte llrft|e

(gieren aii bem i)at ferner ben ber (S^cren ober (Slar
er
!

im nrb^en ober

faufafifd^en 5lrmenen entbet.


Xleb. b. Urfpr. b.

3Be(^ ein liicf


in

2 2)oBrot?f!i),
b)on

lamm

%d^

Petjele efdjtd^te
e.

93^men.

1782.

1817.

I.

33on-ebe (S. XI.

96^anb.

^ryatgef. n

S3u)men.
SD'i^ren.

bien.
felben

^rag 1784. VI. (S. 280. 2)onfeo 33erfuc) einer anbegcjefd^. . II. XVI. 33emerFungen ber Serben in fngele eff^icte yon ^er^
157.
einen
fiecft

asopis
fprid)! ftc^

wlast.

Museum. 1827.
im

2. ^eft. (S. 8.

Sinne

anc^

Sc^Ujer
nne

IRejDr II.

3n bem? 74 an. @tn feltfamer

^infai(,
93e(e_d)t

alten
ber

S^iamen ber Station au 9iame Srbi (Serbier) barin.


i(}n

nanfprec)li()en %\n f)rte, fo


felbft)

bem ned;f()en ju erren*. SBenn ber rieche biefen i^m nod) jet ber 33o;me (nnb ber @erbe

ausfvricijt,

fo fonnte er fic^ \oi;I einbilben,


1.

roae ioieSpcr

gn ^ren."

Plinius, N. H.

VI.

c. 7.

19.

96

I.

7.

pie urfprn^lid)^!! Hamen


dagegen:
^anfcKu

>cr S'laturii:

^tccmacS
9f;a
fc^rift

trn

fcrauufc^cn

$5crgcn

unb bcm
^anb^

iuc;ucn bc

^n;naer,

tc S>acn

unb

bic

(Scrcn
imb

(u tcr

I^tQoL

itnb 2:i().3oi)"

^ Gncu
ivr

fc rcncu

ccf;!

crfcnnccn

)amcu tcr 'Saircn fiicu


cn grcjjc
fcrn|'c^C'5

n feiner anbcren atcii

.'C^ucc,

Uckr
bem

^ntcr

ten

^arfMtcn m
un

;cntgen

^uganb unb

^ocn

angcfeffenc

^cf

iegen

^luc ac;gc Bciignffe a\x^

IX. wnb X.
bc

3^1^^^?""^^^^ ^^"^r namc;

tao bc ^aifcr ^cnflantn

(tor 959) unb ba bc3 Jerfaffer ber


itjct

gecgra^^^fc;cn

5uf5c;nungen
n einer

Sairen

i^cn

bcm

Gnbe

bc

IX. 3a(n(ninbcrt
^

miin^ener

.g>anbffnft awz^

tem XI.

Qa^rninbere.
ber

er

^a fernen?
ber groen ber n ben

flautn crant a\\ einer See ba

^c

treiben
b.

b.

;.

unb

freien

(SrOcn

egenfat^^e ber

fc^aarjen

^.

^tep^H-n

fcirt

e6enben

cb er unterj eckten (SrSen,


in

^iner ben ;euigen


(ftc;e .

Ungarn

(be

cr

3:rfen nennt),

bem anbe 23cii

31. 1.)
5n
ber

in ber 9ad;6arf^att ber S3eig;craaten (Belo-Chorwatow).


einer

anbern

(Stee fiif;rt

er

bc

(2r6en namenid; n ber


S^Baragcrn
,

^e^ic

9uj]anb

acntenben unb ben


9Zv-ic^6ar|\;aft

untergebenen

faiinfcf;cn

S5ocr n ber
antfer u.
f.

ber S)reaaner

5;^re(icn.ntfc;er

unb

c^r?

ir.

a\i\-.

6'

ge(>t

barviuo far ^erucr,

ane

n?eit iH'rSreitet

wt) bamao ber eSrauc^ bec ^imcn


bcfe

aar.

^crtreffic; airb
'ti^

5ngate be

^aifcr .^cnftautin burc


nac;

bc

SBortc

\icikx\)cn

ecgra(;en efttigt,

^m:

ifl

baS Sanb ber Beriuan (b. ^.

Srbjani)
anc
fc

fc

grcj5

"tc^)^

ae

faaft^en SScfer
ift

barau iercrgingen,
fo

fcGjl i^nficern" ^^
fc^

Defe Bcugnjj

um

Bea^tenaert^er,
^erfaffer beffe?

je weniger c

Ce^aeifcn at, ba ber

uneannte
e6te,

Ben, ber ju dnbc be


$)eutfc)er,
eifrig

XL 3^ii;^^;"bert
reifer
gefcrfc^t

aeac(i ein gecrucr

nac;

Beftimmten tac^nic^en iier ^arnen, (2ie unb


;a6e

(^i'iHi ber faanfc;en

unb ba,

iva

er

er

biefen egenftanb ueberfcrie8, nirgenbS anber a au ber mnbiis

cKu Ue6er(ieferung ber (gaaen

fefi gcfd;i)jft Kiten fcnnte;

be(;a6

tragen

air fein

S3ebenfen

feine

SBcrte:

,,sicut

affirman'
aev;e

bem

(ginne aie bc (gaaenfebfl

terftc^ern''

ju ne(mien,
<2.\\\\\

5(nna^mc
(gtcc

auverbem auf

be

Socrtucrnnlning unb ben

ber ganzen

Ptolem. Geogr. 1. V. c. 9. Constant. Porphyrogen.,


,

de adm. Imp.

c.

9. 32.

33.

Rrg

unten . 28.3. . 31. 1. . 38. 2. 3 >ormav>r5 ^xxo 1827. 9iv. 49* a3rg. cTen . 6, 14. 9lnm. 3.

Deff. ^erjog Supc (S* 24.

Hin^en
f6|l ft;
fi<5t
>co

unr

^nbtn.
tic c;cmat{gc
ttjctc

97
^cr?

9}tt

bcfm Bcitjnffcn uhcx

rctunc{
ivc;

9?amcn rj unter bcn


ao
aitc)

faiufc;cn

^cfcm
auf

ftinmcn fo?
SScrcl?

gcc^jcjc

fpitcrc
(-]-

Gcrcin

^n bcm

bc

fcftn|,^cr23{fc)cf

aonicn

920) gegen ba dube be IX.


,

S^i^;*

Derfagen etijnnccgfc;cn 2Borer6uc;e

n)cc;eo

man mater verboriim


ber

nennt,

efen

aur unter anbern, bag bie 50eivo>ner be aten Sarma*


finb.

tcna bc

Serbi genjcfen

5)er

^Ujim

SBaecrab,

tm

^a;rc

1102 ba

crnji;ntc STOorterntc^
c^ec^fc^e

a6f^rc6 unb an Mickn (Stccn


(Srfarunj
burc;
fcefiicjtc,

bcm
bag

urfpruncjcf;en Xcxtc bie

iiSerfe^t jnjeima

ben frcmben

5)iamen

armaten

(SerBen,

um
^

bar^ut^ntn,

bc c;cmaigen

on ^tocmaco 6oS
(Srt^en

gccgrap;fc)

fogenanntcn (^armas

ten urfpriiuijcC;
^^erfaffer ber
unftrettg aBcr

genannt Ujcrben

fogenannten 9tcmc)rcnf

er un6eannc amo, um 1310 ucrfagt,


lren
QC\)cpft
,

an^

tje

atcren S^uecn
,

fcrau(;t

ba S[ort

Srb
gest
(xn^

in lcitefler

^ebeutung

inbem

er

ft"gt:
it?a

,,

Wsrbskm gazyku
bcufc;er

zem,
ifl

Gj Charwati gest
^a;r;unbert
\\i

gm",

Uc6crfe|er
(S;^n

bem XIV.

fofjenbermafen bertragen \jai\

SSinbcn
anb

ein (regent, Dic

^xaxma gencn'* efe


SSinben
ijl

G^^ariuacu

m Sanbc

ber

(Sr6en

cber

egenid^ ba SScigd^or
,

amien

(Blochorwaty) bc
tagt

aifcr onfiantin

\!\t

arpanfc^c Oc*
S)c^er
.

genb an ber SSeic^fe unb


fcnc

am

S)niefer,

ijcn

lo ber

an^

%c^en ;ercmmen
cjed^ifc^c
)ii;tcr

(.28.4. .31. 1. .38.2.


afo

39. 1.).

er

flimmt

m e6rauc;c

bc

SScrc Srb

L^ocmmen mt bcm grie^f^en


bc (Sc^riftfleer bc

cf()c;tfc)rcijer

^rcfo:p iikren nn\}

XV.

unb XVI.^a;r^.
,

iijerfe|en \a^

SSort SSinbc

ni;t c^mc rnnb

burcf;

Srb

bem @e6raud;c
Bei

uracr '^ien fcgcnb 2,

arauS
nami^
1 ,,

crBeC,

itnc

bcfer

9?at{onanamc

bcn

jirci n ber

S?innbart

\)iniinia^t unter ftc tcrfd^cbenftcn 3it>c{gen bc fatufc^cn


'x^tn

tammc,

(auft^ifc^en

unb

^rifc;cn

(Serien

fic^

cr^atcn fonne^. 23cibc

Sarmate .... Sirbi tura dicti a serendo id est quasi sirbiitii." Sarmathe populi Zirbi" ibid. p. 471. c. 1. p. 303. 3. 9n einer bvtten (ee gebt ev ben Damen bev fierumfc^icefenben unb unegents Iic}en 9Jinc^e be )fen3 Sarabaitae vcvfe}rter SSeife burd) Srb: ,,SarabaiCod. Mus. oh.
tae proprie cnrrentes vel sibi viventes Zirbi.*^'
ibid.
p.

302.

c. 2.

%
bac

terbnga f}ielen befe (2d)rftleer aucf) bie Sfamen SBnbe


biefelben

wnb SQans
S^ronf
\)Z\

fr

unb nannten

fxe

rben

tirgl.

bie ^ut)enifc)e

Weleslawjn. S3cvrebe XLV. 12. 15. Pia cel, bist, idowska (3nbifc|e efc^.) auf (S. 447 unb m 9egi|ler unter bem crtc Srbi. Buchbolcer, Regsti~, bist. p. od Petrka. @. 406. 439. 451. 486. 530. 1154. 1549* u.a.) 3 ,,De 9e^nl)fet be ^lameno ber laujt^er orben ober (SerBen unb ber ii)rif(^en erOen ji nc)t sufalig, fonbern jiammt au uralten .Seiten I;er.
e^affarif ,
fialu. Sltertf;. I.

98
cvStcn

I.

7.

pu

nxfpvnn^[x)tn lamen
tiratcn Bcten,

t^ct

^latDen:
fnirfcen
ncc;

ikcn 9iamcn ano jenen


unter

it?c ac jcljiigen

(Stmme
eine

bem gcmeinfamen 9?amen


,

ber
nac)

(Serben toerent,

agemcne (Spvacie rebeten

lucran

nnb nac^ k ben te*


9J?nnbar

fatgen3njK " an.qcn ^Vranfe ber 3ct


ten,
fciveit fi)
,

p^''^^} innfc^ebene

bicfcen Oefiimmen affen, ;ercrgtngen


,,bc

,,^ergeic)en

Yci

fac}t

Dc^rciufi),

teben ganntnirbi^ften
,

3f^jcn ber be

(gatven be^
fc erfe^en

VI. ^a^rhmbert
(Sc^erieit
,

namic;

^crnanbe nnb ^rcfcpo^, nnb @^cren ((Srten)


bie

anr mt

baf? 2.3{nben

beben

cg^an^tnamen

ene

nnb
'tic

beffeten

S3c|iamme
nnb

ftnb

S)c

SBnbcn be ^crnanbe^ fnb

(S^^cren be^ ^rcfc|j

nnb nmgefe'^rt" K
nnGecjrnnbeten

18. (^e6en
9}ennnc|
^ec^t,

lur

nnn

ber ivrniinftgen

ncBt

ba^ tn ber t^crbcrOcnen ^-crm ber (S^cren be ^^rc^


fe,

fc^ ber ate faanfcK 9?aticnaname Srb ent^mten

fc tec^nnt fiir

nn
imb

cn

ncner,

tueter

nnb

ficerer

S^eg jnr Grfcrfc;ung ber .^erfnnft


SSr jaKn fobann
^ire

ber nraten <S^c ber (Sairen.

^amen

befeo

Urdeo

cjeircnnen, ben fremben:


:

SBinben ober SSenben nnb


nccf) ae 3c",<5nffe fjauBs

"tm en;emifc)en

(Srkn. 6'

ftnb je|t

nnr

trbiger (2i;rftfteer be 5tert^nim^ n6er be mt befen teen


tejec^neten reifer ju L^ernemten,
be G'rgeiMuffe
frtftf;

9?amen

jn iritrbgcn

tmb ba efnnbene
ft^c
jcii

ft^flematfi^

jn

orbnen,

fcbnrc^

aer

be

Urs

imb

be

ctefte

(3cd)idjtc

ber (Sairen

bem Dnnfe

ber ^ergeffen?

nnb ber

Unirffen^et

^n entreien nnb an ba

(>eere

Sc^t ber

:florfc^en S3etrac)tnng ^^n

fcrbenu
fctfl

S3ecr
nct^n?enbg,

it>r

jn befer '(ytf)"^
farcre

n6ergef;en,
Bt^ccfe

:}iicn tinx co

fr

bnr^

aregnng nnfere

cnem mcgc^en
be e3

nttjurfe manc;cr ^enrt;eer nnferer 5tertf)nmer jn fcegegnen,


ueec^t

efrcmbet

nnirnm

njr n nftcrfc^er ^ejenncj


fte,

"en

9amen
,

SSnbe imb (2rb einen 6efcnberen ^cr^ng geen,

fo

jn fagen

,^nr

rnnbage nnfere ganzen (S^ftem er)c6cn,


agemen iiOic^en

ir ;renb

mr b eng eg enir artig


ate

iierano Ijebentfamen 5?amen ber <2aiucn nnb


@efd)c;tc lji n?enger anc(;tgen
(Sjec^en

brigen in nnferer

nnb

aitcn

9amen
bcfcr

J.S3. ber 6;crtt?aten, Se^en,


Unterfn(;nngen fc
itjenig

n.f.
,

it?.

n "tem

Eingnge

eriicfid^tgcn

tocc

anbere

ateurc:af;e

Unter bicfem Plamen ^aren betbcDrbnungen bet faitsfc^en S3fer, ef}e e^ebem begriffen." nc) ber age meine Same (Biatcu aufgef cmmen , 1827 XXXVII. (S, 28, D obr on? ff i), toener 3a()rb. b.

m.

^DobroivfV/
OU S3u;men.
I.

^^^^ ^f" llrfprung be^ 9lamen (Sjed^ in ^ege^

fc^idjte

^m*

. XII

XIV.

es

"Winsen

nrCt>

^txbti.

99

tBifcr, namcntd^ iU(Bt\^tijm, (Sarmatcn, ^^rafcr luf.i focjaraucr

aUcm
cn

23crcc;c

ber

fiaiifc^cn

^ocrfame

affcn*

3wt
u*

^crnja;ning
i\i
tt?

fccfcm

inturfc

cnjliuccu

nur

fo

toc

3u
(S^jcc^

aiigncn
f.

ni)t,
c^cnfo

bag

tc ^tarnen

(2iaic\

6;;cmnit,
,

2cd) imb

tcru;mt,

ctcnfo tcbcutfam, ja

tvcnn

man
(Srfcc
;

mti,

cfccnfo aert^imcf)
rt)r

fmb

a luc bc

9amm

SSnbc imb
,

anj ba tucen

fr

jc^t nd^t ;artnacfg tjc^au^tcn

baf ber 9ame r6 frher ber


fei,

at^c^

meine unb gcmcnfame

^amc

ber aiuen geiefen


,

ao ber

9?ame

@an?e fefl; wit geSen and; jn

bag

bie ^orfa;ren ber

an?cn im

acn nrcpa

uecic)t

noc^ unter anberen S'ramcn ao gerabe unter


fein

benen (SrB unb Sinbe Begannt


fcfl

fonnten
luei

afcer bafce

cr^rren

n?ir

unb

entfc^icben

bag

barum,

mr
u*

teber
f

ba^

5tcrt(nim

ber 9Zamen

@ame,

6f)orn?at,

Se^,

(Sjec^

tu,

noc; audf; bie


;i|lorifc;em

(Saanctat ber f^t^en,

armaten, ^;raer u.
,

f* tv.

auf

Sege

axi& aueren S^ucen


,

ano gauljanrbgen Bcucjniffcn barjut^un

ermcgen

feiner jener

9?amen jur runbacje unfere @^flem benen


,

barf^
't)k

<So ange
ttje(;e

aCe S^ueen

^enfmaer unb UeBerieferuncjen


(S^f;orlt>aten,

iifcer

93cfer,

mit ben 9amen (Samen,


'ocx

Se(;en

unb

(S^jec^en

cijnd n?erben,
ucrgejc;
,

jebe

S3emi;en

bem V. S^^MM'"^^^* fc;iuegen, ift jenen Pange burcf; fcoge ^ermut;ungeu,


,

burc^
bie

et^ntoogf^e >^omfcnaton

fci

e^
,

e
fei

6er ba 5tcrt;um unb


e iier bie (Samicitat ber

5gemcn(unt be

9?amen ame

^;rafer,

otf;en, (Sarmaten, 9c,raanen, ^aj^gcn, .nnnen, Pirnas


iua meif
ttJO

ren

unb

i)

fcnft ncdj anberer SSofcr ^u erfe^en*


toerfe^rte

in

fcc^eo

;a6eo,

n^t gar

^Beginnen fann niemaf ju


fo

bem eaS?

ft;tgten
flecr

3mc(fc ff;ren, me bie


i;re

uee S3efpcc fr^^erer c^rifs

unb

mf;famen,

nicot
ift

beflo

weniger

i?

ergeMi(;en 5r6eiten

emeifen,

$Die ;od;fle 3cit

enbic^

einma

biefe fi;t^ifc?farma?

tif^en 56? unb

^rrmege

aufrichtig

unb fr immer ju

beraffen

unb

anS bem et^moogifc;cn (Sumpfe ^craumabenb frber an\ fcflem


rifd;cn

;fto?

^cbcn ju manben
heutigen
famifc^en 53ofer beginnt
,

S)ic fiebere (iefc;i^te ber

im

5(gemcinen mit

bem @nbc

be

V.

S^^^i^bert

bie unefannte

unb

SDeiter wnten

fd^ einlief) fe

nacbtrefen*

( 10 10 u* II.) h?erben \mx mt bet grpten SCBal^rs ben 9amen Slaire bet einem (Sc^rftfieer be II. 3a)r^* n* (J^r* ^er, im (Eingnge unfere^ SOerfe, muffen wir unfer (3i)jlem ber

faiuifc^cn 5terjumer

auf 3a^reit,

nic)t

auf SSai^rf^enlci^f eit

Begrnben

7*

1001.7. pieurfprunflUtJamenr.^lattieu: tinirenu.^erbcit*


imft^cre tagecjen tcgt n

tem imfe
5ea

ber S3crgangcn^et So ju jenem

genannten 3e^^un!te tegtaen.

fcmmt

^er,

ire

cft

temcrft,

auf tiefen Uebercjang ano tcr ff\Hteren , ftc;eren 3ct n 2cr fc; ec' iier ae autriicic^en , fc cjewffe an.
fo

tc ltere,
iinc^tigcn

\miinb

faren

BcugiMTc
ai te

g<^^5ctger

Scf;riftfte(cr,

be ftc^

an] infcen

unb (SerBcn,

^crfa^rn ber ^iawcn, unb auf


Uruateranb e^e^en,

bc

nbcr nnter
%inQC^
^tniueg

ben ^ar^Mt^en ao

i)x

ereSt unb

breiften

auf

bei

^5rvi9Cn

ber

d^mocge

6er

je^n

Sa(ir;unberte

mitten unter te @ftt;en, armaten, 5;;raer unb leiten erfe^t, fc?

bann

na;bem

er jui^rberft

ae

9?amcn

urater S3o!er et^mocgfc^

ao ge)

crfannte, jene reifer feft

bentficrt

unb

fatvjtrt,

n?rb

nac^ unferem 5)afiir;aen


5crt;umer gcancjcn.

nema n baS ^cgt^um ber fatrf^en


tocr

Uns

befem breiten, ba 5uge enabenben,

aBcr auc^ unfid^eren SSege ju Beira^ren,

bagegen einen neuen,

n?c(^

engern,

aber

au^

richtigen,

ja unfe;6aren

SSeg cnjuf^agen unb

ba

eSube

ber fattjfc^en 5tert(nuner auf ber

unterruaren runb?
unb

agc ber iflcrfc^eneir^eit

aufjuauen,

cie tt^ar ber enjgcBiue ber

gefammten g eg enn? artigen


bie

fycrfc;ung.

Grfi irenn bie uraten (2e


,

@efd;^te ber
]l,

SSeneben cbcr (Bxhcn


;i|iorfc

beren (Sialieitt Ser aUen

3icifei er;a6en

erforf^t, 6eftimmt
,

unb

fcjlgefe^t finb,
,

erfl

bann barf

ber S3cf anf anberc 33 cifer faen

jur Unterfuc^ung

06

unter ben i?erfciebenen Geifern

im

aten (sf^t^ien

unb (Sarmatien ober


ferHfc;en

in anbern curc:paf(^en Subern 93i:er iDnbif^en cber

^tam?

me waren, benn bann

teSt,

an^
fefl

fce

einigen 9}igriffen,
unerf^iitteric^

ber ganjc

^au

unferer 5tert^umer benncd;

unb

*)

(SU 59 9nm.
ftatt n)e e^

2. Seite 3* tefe 53uc^e


,

ein jirenber 2)ru(ffe^er,

leiten

Reien fc Seten

j^ejen

geblieben

5De <Bi^e

unb

bc efcidtc ber alten (Samcn,

8.

te

eflert Setttttffe tet bie SStiben.


ivr bc

!
unb
nffc

$^a^bem

Ucterjeucjung gcttjonnen, bag be ^orfa^rcii

ber (Saiucn unter

bem

auoanbfcf;en

9amcn

ber

SSnben unb bem

ein

^cmfd^en ber
n anbcrn
icr

rten

fet

uracr 3et tu ben ^nter!ar^at^fc^en

Snbcru

egcnbcn 5orbeuropao getuo^nt ^a6en


n

bcfcSen

Setra^tung ju

^e^cn

ftnb

be

Beug*
atcfc

Ueer bc

cfcC;;tc

ber

inben

an ber Ofifcef jle ,


egt

n ber 9?a(^6arf(^aft

ber

uttonen unb anberer ^ofer


5tert;umo gebreitet*
ttjrft

ba

rau

eneo unburd;brngc)cn

er

S3ernflcn;anbe ber ^^onfer

unb

^ccnen

bcn

erflcn Actfrf)mmer

auf

befe

norbfc^en

egenben,

fomt
5ter0

and) auf bc SBnbcn, Dcfe

n?c;tge

^kturerjcugni irurbe or
uorjugtcifc in
erfi;rt,

eBenfo inc noc ;eute auf ber ^reufftfc;cn .^flc,

@am?
Stu^?

anb gehjonncn.

93on bort in

be uflc;en

nber

ttjurbe e

3U manngfatgcm (Sc^mucfc unb ^u|c, namentiid; and)


ci;ern

jum

in

bcn ^em^ein,
Ije
,

ienu|t.
ftd

^reffen

tuir

bcn Sorten ^^^^"^


in

@au>cn
gcftob

fo

finbet

ber ^crnflen
criai;nt;

!6ercit

ben

(S()rftcn

(750700
;n

u,ei;r,)^

jcbcnfaii
ofic^cn

rhrte

berfeBc

aer n^t an ^rcuffcn,

fonbern anB anberen

egenben
ben

^er*

Dagcgcn exijicikn

be riechen

n?a^rfc^cnd; f;on ju

Qkn

1 Da Seitater bc0 ^efob fe^t man in ba IX. Sal^r^* yj* (-)v, , be unter feinem Jlamen ^entjutage befannten ebc^te brften in ber je^igen efalt nc^t nber be ^fte be$ VIII. 5a)r^* v* (S^r* )nanfrec^en, SrgU Lelewel, Badania staroytnosci we wzgl^dzie geografii (@eograV)f(^e Sttert^um-

forfd^ungen)*

Wiloa 1818*

8.

* 504

505

Seletvel

ertirft

ba Seugnp

be ^\)<^\n (Fab. 154) ber ben ernfien bei ^eftob, ber 9tnjid), bap ^i)giu be (SteUe umgenbert unb bet bem rbano^ bei ^eficb be @rit>a)nung be S3ernj)en3 eingefcfjoben t|abe* Seeiwe (5. 500* 503. Dess. Stosuoki handlowe (^anbeger)atnffe) auf (5* 17 18* Sr:^er glaubte man auc^i in ben l^omerif^en unb ben mofaifc^en @d)riften Snbeutungen auf ben ^Sernftein \m
finbcn, be jeboci^ in neuerer eit anber gebeutet terben

102

I.

8.

pit oUeften ^c\x^nif[t ber


i?,

tfu tinl>en.
5(fc^^

te %)aU^
o

(600

(^^r.),

gan^

ftc6cr

act
i>.

ju ten 3cttcn bc

(490

b,

6rO,

^cpf^cc-

(449

^r,)

imt Gur^nco (449


ivit

u 6^r.) an
fc^ctcncn

jmct ncrhucftc^cu ccjcnt


>C;c^tcrn

Giitc^^a*3,

tco aii rcr?

cn jenen

6cr ten

Urfpmng

bc'3

^crnftcn auf?
tc gcc^eiigcu
ircrtcn.

gcflctcn 5nfi^ten
cfc^c^tfi^rcScrs
tiefet

krcrgc^n,

tc urc

be SBcitc

crctctc (456
*
,

(^(^r-)

tcftticjt

S^cun

fagt autriicc
flw
t^ii

ta tet Sernftcn ju

feiner 3ct

cenfc ane

ta 3inii
ircrte.

entejcnftcu 2:Hncn ('urc).\io


Svicjc

ten @ricc;en ^u^efii^rt


irccKm
ter

UeBcr tie

tc
ft^

Sante

fcOft,

n
er

Griamiy
etiva^^

ta5

ncrtifc;e 9}eer
facjcn,

crgiee,
er

la^t

nteffen

nic}t

enauereS ju

intcm

gciriffermagcn te rvacit befeo

B'

namen

nBtJcifc ^ie^t-. (2).\aer,

nm320i*(k,,
uub

fc;cten tie

gredns

f^cn Accniften

in a)?affia

i^ren 6eru;mten
(5c}ffe

gec^rten fianmvinn

^^^ca auf cnem fcefcnbem

nad; tcr ^reuffifi^en ^ifte

a\

um
ter

turc^ ^n ganStriiriije ^ac)rc)ten iicr jene entfernten egenten


S^e Erinnerung an tiefe dlc cxbicit
)i)

cin^ujicf^cn.

in ten

Sriften
nacfy
ein

^bmcr nn rieben,
^cf / antraf
ju
fein)

namcntic)

Kn Straten unt ^^inin^,


c^iifte

teren 5nga6en ^rt^ca auf Icr


teutfci;c

:|?reuffifc^en

tie

utcnen,

(tie heilen eten SBcrc fc^einen


,

ccm

^^iniu^

Begefd^rieen

icec^ie

ten

fefiSaren ^entftcin

cnfanuncte

unt ten 6ena(^6arten 3^eutcnen


Kriege ter Obmer unt

terfanfte-*.

SBa^rent tet angirierigen

ermanen

ern.\ir6en ftc^ tie Grfteten eine

immer

tcftnt ig crc enntni jener ncrtifcicn egenen,

namentlich

^acn

Herodot lib. III. c. 115. Xlfer in f. 5. ecgr, IV. 17. Be^eM bie 1 Scrte ^ercc auf aiileti/ ircmit \rr im feineircg enerftanten erften fnnen* ^erctct fpri)t i>cm Sfcren/ nic aber ^cm eften (9 d^/.aaoav TT]v TTQog i^oQjv avauov). Scn U^mu f^at bcm ^ercct bamit Unrec^it, baf et in unter biejengen ^^le, xo^t ben ^<abu ranu nannten Plin.

H. N.

1.

III.

c.

15.

^efcbcg

^rte^nung be drbanc fch?te be3 Sjler finbet fid) c uber bie Sage bc ernten auper feiner nrblcjen Si^tung nc^ (Sic)ere angegeben fi Theog. 338. Bat rach. 20. Hypin. Fab. 154.

S){e
,

lte|!e

tt>ietrc)

Sa^

.^eftcb

teirb

ber (Sribanc^

juerft

x>cn

^^ereh)be (520) ern:a)nt,

S3rgt,

8elec, Badamia 498. 514.


3
(trabo
1.

IV. c. 5. Plin. Hist. uat.


2.

I.

XXXVII.

c.

2.

eograr}ie IV. 32. 35. iji ber bie ^ii beg 5]Si)t^eaa anberer Snficjt, er glaubt, bap er bc erca b jur 3Jinbung ber lbe, fenes tDcg aber b ber preuffif^en ^fte ocrgebrungen fei, fc)eint un aber feine SDeinung nid^t f)inngcf) burc)gefu)rt ^u ^aben. )enn auc) zugegeben, "1:^%

4 Ufert,

^i>t)ea nic) in bie Cftfee


bleibt
fein SBeric^t

unb bi an
borige

bie vKfe

^reufen

gefcmmen

fe,

fc

ber
18. 7.

bie

egenb

nid^tbejtcrceniger iud)tig unb er^

giebig.

23rg. .

I. 8.

fk

'Uftm cBett^mlfe ber tfk

WxnUn,

103

^nhio

un't)

^acitn^ bcn altm S3cn()t be ^^tf)ca iex bc ciun=

luing imb bcn ^anbc bc S3cruflciii burc; neuere ^)lad))kn ergnzt

wnb

fccfltigt

5tro^bem

;errfc;t

iijcr

bcn

<Binn einiger SSortc bc

^^i)t(;eac,

namcnc) 6er bic rarung ber toon


^^i;t;caO

bcn aten 'Bjtifi^


nie;r

(lecrn
5nfic()t

nac)

cjcnanntcn

cjeei;rap;ifc;cn

9amen

aU

eine

nnb

ncc;

immer

fu;ren bic @cc;rtcn ;cftgen


bicfe

trit bariGcr

S)a

bic anfu(;ric;ere rijrcrung

retpuntco jn nnfcrem
ftc;t,

(15c?

cjenflanbc
iir

nb 3iuccc
einer
^*

in feiner na(;crcn S3c5{c;ung

fo

bcgmu-jcn

nn mit

furjen arficnncj
^icrnac)

ber (^rgcBniffe

ber

beofaftgcn

Uncrfnc;nnc}cn
Itcrcit

tuarc co

iua;rf(;einic^,

ba ber 23ernften
jeboc^ jur Qcit
to.

im

3citatcr bc Si;alc
,

(600

* (S;r,)

bca 5(ifci;^i

(Scp;ofeo

nnb gcrcboto

(490 449

ftc;er

(Eijx,)

on

ber :prcuf(tfff)cn ^iifle in bic iucftic;cn


ficn

Snber, namenic)

nac;

^;oni?
auc;

unb (^riccicnanb
.:^crrfc;aft

gcBrac;t vnrbc,

nnb ba

biefer ^anbc

unter ber
jai^c.

ber 9iijmer 6i in'

IV. ^a(n;nnbert
brei

fcrtgcbaucrt
(Strafjen

ic tganbcicrBinbnng mrbe anf


ie
bic
erfte,

i?crfc;icbcnen

nntcr;atcn.

n?ie e fd;eint, itcftc.

(Strafe ging

ucm

Oftfee=

nfcr

burc

inneren

nnb

unkfanntcn

;intcrfarpat;ic;en

Hnber,
23ng nnb

toieeic^t

am

^rege unb ^ripjct ober an ber

SKeic;fe,

am

^ripjet

i;in,

am

5criuaf;rfc;enc;flen ingfl ber

Dina ((^ribann cber

9^tubon),

ber enbiid; ti

um nie^r'unb
in ba

biefem ^iuffe enang burc^


gre^ifc;en
.

bie ijon (Sft)ti;cn Bci)errfc^tcn

Sauber ju bcn
fci

^concn
(Si;r*

am

fc^iarjen 9}ieere,

namenic;

um 655

augccgtc

1 Stgt. Murray, de Pythea Massil. in Conimentationibus Societatis GoUingensis. VI. p. 68. 3. 6. Stbeung, 9ettc|e @efc;, ber Dnttfc^ii, , 58 60* A. A. Ar v ed sou, Pytheae Massiliensis Fragnienta. Upsal. 1824. Unreif unb oberfacilc^ ift: SSotgt, efc^ -^reuffen. I. 1728, M. Fuhr, de Pythea Massiliensi. Darmst. 1835. 8. 2 Ueber ben S3cvnfien)anbe an ber S3ernjlenfufe unb mt ben bort an^

gefeffenen oeneben

ifi

beraus

oie,

trentg jeboct) mt fc)arfer Artf ge[d)rieben


ncr)fc)e
j

tocvben,
)er

SBa

^ljer,

ngemeine

@e[d)

unb ba ber befen egenftanb bemerfe,


p.

, 8 37 9, 34 immer noc^ ba ebegenfe*


Bayer,
Dess.
,

tnbere ^ier)er ge^orje ^aupfrf)rften fnb : in agro Pnissico repertis. Lips. 1722- 4.

Tb. S.
4
fl.

de ouin. Rom. de Veuedis et

Eridano

fluvio in

ed. Klotz, p. 523

535.
p.

comment. Acad. Petrop. VI. 346. unb in beffeb, opuse. J. M. Gesner, de Phoenicum navigatioriihus
426., in
beff*

extra coiumoas Herculis

Orpbica. Lips. 1764.

TI.

(Si)

^anoi), ))Qm ^ernj^en) anbei in ^reuffen im ^veuff. (Sammler. S)anj 1743. 8. II. 133175* Gh. U. Grupen, Orig. Genn. T. 1. p. 319-416.

Unter ben neueren


jen,
litter

S*

.&

SS o f

3et

1804

XXXI
Sb. IL

betfungen im 5lltert)ume.
orjglid; (S,

80

93

SbjanbL ber XXXII.

bie

alte 5eltfunbe

in

ber

5K

^ S3ret)mer u=

SS c igt,

(5)ef^c^te^reuf|cnL

15-32,

104
OSa ^

I.

8.

p\t oUeften ^u^m)]'e ber


tiefem Sege

iie

loinln.
^Zaurer^cugutf,
frher

^uf
cS

cr}eten bic (Sft)t6cn tiefen

fcc fccneii

sacrium

jic^"^,

fcanc antcrc Sfuaten

fc;cn n fe;r

Bct; auf bemfeen Sei|C


flen
,

fiin*te

man

bcn riechen ni^t nur ern?


ju*
(5nc antcrc c6cn fo
bc

fonbcrn

auc)

^ejirerf

unb ctrctc
@6ene bc

urac (Btxa^c jcg

ftcC;

bur^

be

(heutigen

^cien Scr
no

atpat^en

buvc^ ba Zja ber


bc

SSaag unb burc ^annonien


,

jum
(n

abratfc^^en a)ecrc;

(Stabte Calisia (^afc^)

Carrhodimum

ber ^liK

.^raauo) unb Celemantia unb Carnuntum n ^anncncn

luaren t^aii^tftatcnen*,

^^cr

fi,

ba

erci

ju .g)ercbco Bcten
;m getrefccn

bcr23crnfen;anbe auf befer (Srane

unb ncc angc nad)

n?crbcn

tjl,

5uf

f>r

gelangte and)

ber i^cm Aafer 9ero auogefanbtc


be u^erfle (S^^c ber 2Bec;fes

rcmfc;e ^tcr

an arnuntum n an
'ta^
fcat fc^c

anbe unb
fhrte

an

Aiifenanb
nac;

bur^ cutfc^anb

\ e brtte ti?efi^e (Strac aUkn, namcnc^ nac; 9}affia,


an
6o
gefc^afft,

Suf
be

f;r

ifurbc ber S3ernfcn juerfl ijcn ber ^ftfeeifte ju SBaffer


('6e

9Junbung ber Dber cter


,

cber f)?ter and)

c;eir)ig

\>cn

\vo

er

ju Sanbc ober auf ben (ynffen


iijn

hi

a^affia

gelangte,
cpc)en

wo

^;cner unb art^mger


oerfii>rcn*

fauften,

um

^n n bc

egcnben ju
n?c

!Defer ergiebige v^anbe veranlagte

bc S^affer,

id)cn gcfagt amrbc,

jur 5ufcnbung be ^^t;eao.


bc
:prcufftfc;c ^iiflc
\\

SDag

be ^;cner

mit eigenen (Bd)iffcn an


frit;cr

gc*

fommcn

ftnb,

n?e

man

algemcin anna;m,

untt?a;rfc^enld^

(5 l^errfd^en ncd^ yerfc)iebene Denungen unter ben ee^rten uber befe

(Strafe*
grted^fci^e

S)er Dame bes (Sribanc cber 9ubcn

SJun^en

bie

man am

aen iuefel,
fe
i^uiJe

ba

be atejte

b, }, ber !Dna , [ctoie ats , on Oiga fanb , fe^en e aufer 2)e (Entfernung bieStrace bcrt gegangen fei,

2)eer6ufen

ven (^amanb t?iberfpric^t biefer Snjt^t nd^t, ^anbc pngen cn ^erfci^ebencn Umi"inben ab*
satrium ju
*

beun

bie

3ge be

2 Plinius Hist. nat. 1. XXXVII. c. 2. . 39. d^U^er efen, toa ganj mt bcm ettifc^en sihtars bereinfme

ff^gt cr

ari2unfier

fud)t in feiner rfirift:

2)ie ^c^nitfc),

eine

^ta^on

bc alten ;Canb)anbeI* Segni| 1827

on

feinen 5uffnbungen in ber (Sdjnitfc^

(b, f), ber egenb an ber f^ejtfc^ ^cnfc)cn (SJrcn^e, ju tt?ec)er tfc)irnau, $auett)i|, 3afd)fe gehren) ocrndmlc^ augejenb ^u betoeifen, ba ber Saaren^ jug ijcm Sabunfa^jaf bnr4 c)efen unb jtoar auf bem re)en Dberufer ges

gangen fei, r behauptet (S, 55 benimmt, baf ben Sauf ber Seic^fel Perfcgt )tten.

bie ip^oinififc^en

^aufeute nij^t

9leu{^ (1834) grub 3 PId. Hist. nat. lib. IXXXVII. c. 3. . 45. ebiete be (gtbtd^en (Sd^ubin h Sromberg (Bydgoc) m ro^ l^er^cgt^ume -^ofen 39vStu uralter griecf)if(i;er9}Zn^en an, ein are 3eugni fr ben Sernj^ein^anbe auf biefer trape imb 'on ben J^anbelaerbinungen ber Seicfjfeianto^ner mt entfernten 33lfern, 2e n? e j o tt) , Ueber einige im (Srcps

man im

ier^ogt^,

^ofen gefunbene

uratgrec)ifcf)e SJimijen*

berlin 1834, 4.

I. 8.

pic lUftm ^tn^mffc ber


riinbe
tc}viupct irorbcn

>te

Uinbn.

105

iinb

o^nc

trftfje

Dcmua;

\vax krcta u
fiibc;eu

jener uratcn ^cit ber lunbiucftc^e Zijci

^uxopa mt beut
;

unb mt
"Beru^rten

5ften burd;
auc;
,

br

.^anbeoftrajjcn toerninbcn
,

ae befe

(2tra^eu

bc

tuenebfden
ftc

;iiter

beu ar^atf;en angeftebetcn,


fii;rten,

S3ccrfc;aftcn

nbem

(;eo

mitten bnrd; befeSen


i\i,
t;eg

mc

bco toon ben crflcn teben

Qcm^

befecn luengfleno ijon


S^affta

ber Setc 6crnf;rten, wie

ftc

ba Uon ber brtten nad;


D6gec)
ftc;

fhren?

ben (Strace

fiig)

anne;mcn at*

bem

^erd^tc be
ber itjcncb?

^ercbct nnb n ber UeSercferung beo ^^tf)ea


fc)cn

bc

^kmen
fo

a3uerfd;afen
acr

n^t namentc;
3cngnffc

criua;nt finbcn,

fann

man
i\

6c

a)crcje(;nng

gar

nc}t

baran

jii^cfcn,

bag n bcm

Betatcr bc 5fc;i^oo,
wenebfc^e

^c^;oea nnb vgcrcbct

(490449
^aitcn
fet

^x:)

@tcmme

fceret

mt anbcrcn ^^cfcrn ^nter ben Aarpat;en

nnb anf

ber ^ftfccinfle n)o;nten*


,

e rcc;en

5(ter

;er

cne Uc6ercfernng

bag ber Sernficn on Scrbcn, an bem anbc


ber

ber SSeneben,

n?o

drbann n

ba^

ncrb()c

SJcer miinbc, ^cr?

fomme^.

Defe

Sacjc fonntc feine

rfnbung
,

fcn-,

ba

fte

burc; bc

(S^c nnb ben

9amcn

ber SBeneben

bc

mx an
erncn,

f^tercn Bcngnffcn

ao Ur6eiuo;ner jener ecjenbcn


n?rb,

rennen

ucCommen kftatgt
;aB|n()tgcn
fo ^la^
ftc

Si^^fc"

vnrbe

bcfcGc

fid;erc

uon

anfa

enten mt Scbac^t

ucr;emd;t

nnb

cntflct,

njcbcr jnr

atgemenen Aenntng noc

jum

(jef^orgen S3erftanbng Ser

gelangte^.

J. Lelewels 1 aSotgt efc^* ^reuff I. 1 --16* 80-^93, Stosuoki haudlowe Fenicjan a polem Karthagw s Grekami (>anbeyer^atj Warsz. nffe i'^t; 5Pf|onifer unb fobanu ber art^ager mt ben riechen), 1814. 8.

2 UeBer ben (Srbanc^


SBed^fe erfarte in Bereite

fnb be Sueger

uerfcfjebener SOenung*

^^iir

be

cro^iu,

tocrin

if)m

uele 5nbere,

iue

(Suoer,

Dau ^ermeiu
Danjig,

f. u.

folgten.

5nbere backten an ba ^l^d^en Ciabun bei


n)eir>c)

biefe gupdjen an6 jabm grepe trome feine Siiebenfiije gleichen 9lamen6, j. 33. bie Dn^ina unb bie 2)tt)nja, bie SBoga unb bie Solgufcija, bie Siiga in ^oblad^ien unb bie Sicfa in^oen u. f. tt>., ber )unae5 in Ungarn u. f. it). 2inbere bejogen biefen S^iamen mit aem mgs liefen Slufn^anbe yon (Sc^arfftnn, n^ieiDolj cjm runb , auf ben 9)en. 23rg. 33 o igte efc). cn ^preuffen. 5lm tai}rfc^einlici)fien iji ^aijer Deutung auf bie ()eutige S)na / bie i^orbem Olubon i)ie. SSrgU . ^2* 3.

eine n^ifiird^e 5lnna)me,

ber S'lame

uralter 3eit }evfammen

mag;

benn

fefir

getroinicl^

bap er au faufmnnifd^er , mt Sebad^t erfd)n)iegen )a6e. 93rg. SBener 3af)rb. b. terat. 1833. LXIII. . 123. [(Sine fo erfe^rte 9tnf(age ^erobot beteiji nur, bap jene Snfa^er ben ej biefe lauteren efc^ic^t^ fcf)reiber nci^t m aUerentfemtefien erfat iaben. ^erobot ;atte feine nod^ fo befc^tverlid^e ieife gefdjeut, tmt au6 eigner 5lnf(^auung fc^ ^u unterri^ten unb
^

Dienere befc^ubgen
be

fogar

ben ^eroboto

politi!

a^re Sage

be (Iribanug

106

I.

8.

0ie aUfUn ^ngnilf uber ^ie Wixbtn


iuc
,

gerctct wn^tc,
md}tc! 23cftmmtco
tiefe

f)cn fccmcrft,

toon

SScncben auf ber Oftfccfifte


ucrtred} feiten

Sintere,

mc

fij

Qcid) jegcn iurt,

mt enen arn abratfc^en 9}ecre,


f:paer

^n

S3crgcffen)et

famcn

te

Soenetcn

barum,

ivi

fi^

jitjfi^en

biefeen

anberc

^clfcr

cnbrangtcn,

u?e
'ten

be Gfi^t^cn

Dcnau

an

^ar^at^en

am fc^iuar^en'^Dleerc, unb am nefter unb be


fl,

tc leiten
5)eutfc;cn

an ter
an ber

SSec;fc,

ober ia ncci^ n?a^rfc;end^er

barimi,

me be @uttc=
ber

ncn, cn ffanbnaijfc^e ^c!, cber auc^ be @ct;en


fftc

ftc^

Semfteiu?
'5aeu
^rc

Bemchtigten unb be 23eneben

i?

erbring ten

^n
fo

Beben

mute

ber unnittc6are a5erfe;r mt ^nen aufBcren,

bag juiet

cjan'5e (Jrftenj riat^fcnift

irarb,

(Sc{;cn 5ifc)t^ca

unb Gur^neo

ter?

refeten

ben

Grbanco

mt

bem ^i;cbanc

in

aien^

5nbere

fuc^cn be S3a^r>et jener

(Sage burd Uecrtragung berfeen auf bic

SBeneben
(gf^a.r

am abratfc^en S^eere aufredet ju er^mten (390360 i\ (bx.) unb ^ee na 6m.


eine
Seffere tenntn

eo

tjat Bereite

(Spter, a re?
jene ncrbifcC^e

c^en

unb Ziemer ireberum


gett?onnen Ratten,
ein

iiBer

egenb

fa;en ftc be Unricitgct ber c3tqenanntcn

SJcnung

unb fe^rten
be

luieber

jur

n?a)ren S3ernfteniifte v'-viicbe .^errcn jener c^iifte

a
fo

fte

nun aSer

SSeneben nic^t me^r ay

antrafen unb ber S3ernften^ anbei nd;t me;r burrf; ^re t^nbe ging,
fc^offen ftc

immer ncc^ barau,


abratfc;en
2,

bag in

bcfer UeBercfernng

be

9ebe Bca

cn ben

SScncben ao Mcgen
nc)t

3ii?f;cu;anbern

getrefen fein muffe

^nbem

anr un

iucter

mt

"cen

terfc^ic

t)e

ercjrnbcn i^m trar (Srtifi mt ber unb obenein geigt er ii 'ccix reigifen S?crei(ungen eurrf) fc^vieb be^errfcbt, na) tre()en bem Iruge ie gotlc}e Srvife fclgt 9. b ^] er bem &anbe be rabe na^e
\trfc)e

SSefdiaffen'^cit ber S)nge ^u

9BaBr)eit feiner (Sr^dfiliing

bemSeugniTe be ^iniug (hist. nat. I. XXXVII. c. 2. . 31. 32.) (5)r,) unter ten 3lten ben <s^anpa^ ber SJ^^tje juerf (490 be ^)aet}cn an ben Oficbanc in alen, UH)venb; fcn.Ht befaun, ter ^^eriv^u^ bec(Ef>ar, nad) (Snigen um 390, nad/ Sfiiebubr evf 30 in^r 6)r. erfapt, juerft ben (Srtanc n ba abratfd)e loenetenanb tra^rfdjenid) burd) SSers
1

mj

verfette

9lifc;^.ic

n)ed)feung ber Batfc^en un) ber

aDrivitifc^en ii'eneien oerfe^t

uara da Kal-

Tovg '^EiBTO tiaiv e&vo?

Skyax rrozaus "Il^ibarog tv avrocs. (Sptere !Bid)er unb efd)d}tfc^re6er iHTgroperen ben Car. ed. Voss. p. 6. 5rrt)um immer mer, inbem fe mt bem (5riauc n verfdjeenen Snberu urcpa berumirrten (Sc^Ijer, ncrb, efc^. (S. 37, 123. Ufer t 91.
,

y.al

eogr, IV. 10.

2
H. N.
bie

SBa

l^ier

XXXVII.

Semerhmgen

nur in aer r^e Bemerft iDcrben i, barber janbet Plin. 3. : 30 51 febr aufu}rli(t). ^ierber htrften anc^} fpterer 8d)rifttieUer, iine be^ Svclcnic, Sh^mnc, 2>iunu>iic
c. 2.

n, 9t, gehren.

I.

8.

fu UUfUn ^aiuilfe ber lit Wu\U\u


iifccr

107

^cnm

5(nftc;tcu

bcfc

ucntorrcnc ^odnimg ber 9^i3mcr iinb ric?

jcn t^efaffcn,
fcntc;

fccmcrfcu anr nur ncc;,


^cut^utagc
bc

bag
nc}t

man

baniao fo nnOc^iuc-

nnc
nac;

^robuftc

nac;

bcu Untcr;anb(crn,
urf^riiui^c^ni

fonbcrn

bcm Sanbc

tcr 6ntftc;nnfj

unb nad; bcn

^rcbuccncn benannte
flcno nic;t
i^on

^nfofcrn fonutc

man

bcn Urfprnng bc 33crn5

bcn

abratfc;cn

Scncbcn

afcccn,

ba

fcc

;ncn fcn

S3crn|lcn cjcii^cnncn anirbc,


te

tuc;

a6cr i?on bcn

Oatfc^cn SBcncbcn,

bcncn

man

t;n n ber %ijai fanb* 3n;;fSOcfc(ctctcnbtc5ntcn


nic;t

anc;

ba^ 3nn

i^on

bcn ^';un'crn ober ar;agevn,


faffitcrfc;cn ^nfcn ah,

mcc;c co

;ercifiU;rcn,

fonbern Ucn bcn


fccfannt

onuc; bcfc

cOcnfao

lucnj
hci

ivarcn.

^Oiogen

nnn

bc

fpacrcn

rcc(;en
itSer bas

unb Stomcr
n?encbfc;e

ber

(Srr'irung jener

uracu Uc6crcferung
ncrf;

^c unb

feinen g'iuf?

ribanc
bo;

fo

t^crujorrene ^ns
,

ft^tcn gc;at ;afccn,


S3ernfien

ba

fcebt

immer

un3iueifc;aft

tia^ ber
feit

unb

bc

i;n

fammcnbcn cnebcn bcn ried;en

bcn
fib?

uratcflcn 3ctcn
ufti(;c

6efannt n^aren unb bafi bc Seneben jucrfl ba

duro^^a

mt jenem ^aturerjcugniffe Bcfannt gcmad;t ;aBcn.


vcB

iDc

Erinnerung baran

fo

flar unb bauernb, bafj ange


"Cic

nac;^;er,

aU

bc 23crnfenfuftc angfl in

civat ber utoucn ober ot;en


fi(;er

gefaen mar, fogar nod; ^toemaio^,

auQ alten
nidjt

S^iuecn fc;o)jfenb,

foujo^ bc
farmafc;c,

.^iifte

ao

ba
ba

6ena(;6artc Tlccx
n)cnebifc;c

fonbern

nenut

ba

fueifci;c
ifl

ober
be

ic

iuo;

Sledz. pocz. nrod. Slow. (B* 41 44 3e tttfet ba 2er}um einbringe, bcfc nic)r itbeqcucje c^ md^ baton, trie unfete bjerigen 33urft;e(nngen ber bie 53ejie}ungen ber [beurci*i[^en SSIfer ju ben norbifc^en, namend) ju ben an ber Soed^fel unb Cffee, n Stnfejn ber 2Blb)et , 9of)^e unb Svmfeligfet ber Se|teren unb mifc^lc; be barum be^tttefeten gegenfetgen ^anbeuerfe)r3 , n 33ejug auf jene alte 3et l^d;ll fafcf) unb ungegrubet fnb. riedjen muten f)on "oct ber Slnegung t^rer Kolonien am fd^trar^ en 2Jeere imb in aien (655 600 t* 6;rO ftc)ere Jlunbe baocn f)aben, ta^ in ben norbireflic)en Subern aien, ermauien unb f)iuter ben ars f\) !paten nc)t nur ^um ^anbel geeigneten etreibe n SDenge fnbe, fonbern ba^ c and) mog) tore, mit ben bortgen SSolfern bauernbe^ gegeufeitge ^anbe0s ijerbiubungen einjuge)en, fonf irrben fte bie gar nic^t erf erfud^t jabm^ (B iraren aber bie @ried;en n ber 5nlegung yon Aocnen im SBefen nur bie S^adjfcger ber ^^cnifier unb jlart^ager 2enn einige neuere /^orfdjer jenen ganzen ^anbeuerfe)r in 3tt>efe gej^cgen )a6en, n?el bei ben gried)fd)en eoj grapf)en nrgenb eine grnblic^e ^enntni^ ber bie ivaire Sage jener Sauber ftd) ftnbet, fo iji biefe gogerung au biefem runbe unjulfftg* 2)ie ^aufleutc einen SSoe fnnen 3af)ri)unbcrte lang 9eifen in entfernte Sauber gemad)t iiaben, oi)ne bap benf)ab eine oUfommene enntui^ berfeben in )rer ^emat) ft(^ verbreitet t)tte, irie itjr hau S3efvne an ben aftatifd^en S3ifern \^qx 5lugeu "^aben, bereu Jlaufteutc ^u un m) (Suropa fommen*
1

Surowiecki,
\}

unb

lr>eter

in

^k

108
atcflc

I.

8.

pk

olteften ^cu9inl]*e ber


fcc

bi

tinben.
unb ani Ufct
,

Crnncnmg an

bama

nntcr fccn Aar:patf;ci

bc atifc^cn 9Jccrco angcfcffcncn SBcncbcn,

cne (Erinnerung
fcrfen,
,

bc n?r
fcurd)
fc.

na)

afetigcr

Untcrfnc^ung ni)t acucjncn

iinb te

un

fcoc

tufc^enbe

9afcnnement nc^t iinecr


aud; in ber
fafi

cntrffen

n?crben

Dcfc 5nftc)t finbct fic^


acr ^aii^Hfcrfc^er

agemcnen UcBcrentmmung
hjir ftatt

6cr unfcr 5tcrt;um cjlatgt, uon bcnen


"icn

Wex c
njcd

bcn fc^arf finnigen (S;c5cr unb


criva;ncn
i.

ebac^tfamcn
fic^

(Surc

namcnticf)

^n)

hici

fanben

jtuar in neuefiet

Scitf namentlich unter bcn eutfcen,


ber

ruer,

Senben
ber
fte

auf ber Cftfeefftc aHeugnctcn


ober

tt?cd}C

ba 5tert6um

benu a^cran t?ermit

ft^

menfc;^c 93crflanb
6eau)?teten,
tic
fcefetU

Unterfianb

ni^t u ruttcn?
fei

intern
t?cn

^^reuffifc^e

scrnftcinffle
crfi

urfpriingic^

beutfc^en ot;en

gemefen unb

nac^

bem ^Sjugc
,

ber?

fc6cn

bcn bcn SSeneben m 5nfangc


)tx

bc

III. 3^'i*i^^i"^crto

jdcc^c

ten Sterben

eingerckt feien,

in

Scfti3

genommen

lorbcn.
ifl,
ftci>t

^ic
and)

imScgriinbct aSer unb cbcuungc biefe Sc^viu^nung


bcrjenigc ein,
ticken
n?ec;cr

nur
ifl,

o6erfic^iic

mit bcr &c)itc bc3

ncrb^

Gurcpa efannt

benn

an>$

ben ^ereinftimmcnbcn gau6


n?ir

liirbigen 3gnilU'ii be
(Bi)cxijcit,

gcfammten

5tcrt;um erfe^cn

mit grter
jti?ifci;cu

la^

bic

ct^cn

feincireg Ur6eioi;ncr

be

anbe

bcr SBcii^fei

unb

bcr S)ftfec,

fonbern

Hoe

Giniranbercr au (5fanbi?

nai^ien luarcn;
crfl

cScnfcicnig batirt ber^iamc be luencbifciien SJeerbufcn

an^ bem

III. 3ai;r(^unbert,

ba

er ja Bereit

oon ^toiemaio 175

angefhrt mirb, bcr i^n geling auo einer

viiteren Sluee gefc)c^^ft ^attc*

65 ihm
Oflfec

barier bic 3it3C bcr ^ntcrar^\infc;cn

SSencbcn

einfl

jut

unb

S3crnfteinfftc gcreici;t
fotvie
fie

bao anb jenc fcft6aren Saur


fo

erjeugniffe

bcr ^anbci mit bemfeiScn a\ircn

iangc in i^rer
cr?

cirait

ton bcn an^ ^fanbinatien geianbctcn ot^en

brugt imirben unb mit bem S3c|t^c bcr ftc an) bcr 58ernflcin6anbei
tericren ging,
eine ^egcOcn^cit,
bic

p^

itcnigftcn tor

bem IV.

^aijx^

^imbcrt
icrcit

t).

(S^r,

ereignen
bcr

mu^tc,

ba ^tjt^ca

320

bic crnfteinfiifle
2.

{mScfi^c

uttcncn

traf (trgi. .

18, 2, 3.)

angef,

^(^^cr ncrb. efc^. (2,8 ^Ut. %n) ^obxcwilt) trat


2Birfen^
biefer Stnic^t,

9/

3437
ber
bie

u. a.
l,

(Surctinecfi in bei fene i^tijU

in

erftcn ^^evicDe

fielerifc^en

93rgL lieber
SDaBren.

Si^e

3Jonfe6 'anbegef()ic^te b.

Wc^U

IK

XVII XX.

Satoen in Ueber beu Uv^


ber

fi?mng ber b^m (Sprache in :tomfa3 bu)msbeutfc)at. 3B33.

^.

\7,

eitlufigere SSetrac^nngen uber

bie

batifc^en

encben

ftnben c) in

1.

8.

p
tte

ixUfUn ^eu^nilfc ber

tfie

"Uinben.

109

2,

(So

ba ^o' ber SBcncbcn ncma^ uccinmm

aiiS feinen

<Bii^cn 3iifcf;cn ben tar^at;cu

imb

bcr Djlfcc ucrbrngt itiirbe,

fcnbern

nur einzelne
ttianberten

<3tricf;e

feiner

nnerniej5ic;en 5(nobe;nnncj

anberen cin^e^

33cfern aljaffcn

mute; eBenfo

ifl

and) ber

neben,

cber

nac^ franbinaifci;er

nnb

fnnifcf;er

^ame ber Sie? 5(nofprac;e Wanen,


ange Reiten

niemai gan^ an bem e>raucf;e cjefcmmen,


;inburc;
fci

n^eiuo^

auf ^iiniu unb ^aeitu nur un6cbeutenbe nnb unfid;ere


(jriec;ifc;en

(Spuren beffekn in ben


fcinnien*
jene

unb

rmifci;en (Sc^riftfleern l>or

Unter

biefc
f|ef;crt

uraten

Uefcerfcei>fe

be agemeinen erauc;^

Siamen
,

aer S?af;rfdC;einic}fe nac; eine (Stee be


jufi'iiiig

^i*

maio
burc;

n?ec;e

un

^iiniu

er;aen

jat^

bie

akr

eiber

bao tibrigc
ber

(Sc;ic6fa ber ^g>anbfc;rfen

unb ncc^

nie(;r

burd^ bie

Biittnjx

*g>erauf}etjer

fcerau

ijerborfcen
ifl.

unb bem
^
;

n>enebifden

5tert^ume Beinai^e

entfrembet

irorben

^imaioS,

ein gecrener

^re^e ano

(Sieiien, Un)tc

um 280

u*

(Ei)x.

feine fr

un

toero?

renen ()riften fianben

bem ^iniuS ncc^ ju etoe. 5u

i;nen er;iet

un ^iiniu fogenbe
stu traduntur.

(Stee:

Insulae complures sine nominibus eo


,

Ex

quibus ante Scythiam


cod. Chil.

quae appellalur Ban-

noma

(fo

mu man
in

efen,

edd. ant. Baunonia


diei cursu,

unam, ed. quam veris tempore


Da SSort

Baunoma unam, codd. al. et Harduini Raunonia !) unam abesse


fluctibus electrum eiiciatur,
u?ecC;eo
,

Timaeus

prodidit^^

Bannoma,
finbet

ftc 6eina;e

in

aUcn .anbfd;riften unb aikn ^In^a^cn

ifi

erfl toon

tgarbouin

(1685) o^ne
o'6n3o^ ujeber

Sngafce ber

rimbe

in

Raunonia

umcjeanbert

werben;

ba eine,

nc) ba anbere Sort mit anberen (Sieben


Sinberenort \djxciU nmiid^

be S^imaio Bei ^iiniu tjereinflimmt,

^iiniu

fo

Pytheas Guttonibus

Germania^

genti

accoli aestu-

J.

Goropii

Bayer, de Venedis et Eridano in Commentationibus Academiae Petropolitannae VII. unb in Deflf opuscul. ed. Klotz p. 523 ff. F. Pubitschka, diss. de Venedis et Anlis in ben Act. Soc. Jablonov. 1772. B. G. Seh i rach, de Henetis, Venedis et Vandalis ib. 1774. D. Hermelin, in (Sc^ei-er norbifd^en oleenjiunben 1776 @. 212 ff

1009 S. Th.

origines Antwerpianae.

Antw. 156L F*
antiqua
1.

c.

IX.

Venetica

p.

Ph.

Cluveri Germania

III. c.

44. et c. 34. p. 633.

it)ie

5liten,

tiamentlidf?

^oii^Bio

u. 5*,

fc^|ien

bie

ungctoo^nlid^e
ber
tefilic^en

.il'entttnip

ber eogra^l^e

bei

biefem 3J?anne,

vorjglid)

betreff

Sanber* S3ei i^m allein las man bte Spanten ber oltgallift^en SSlferfd^afi ten, ber 2:i)langer, Dalterner, ;ab{er. BrgL Uferte 9L @eograp;ie IV.

40
2

4K
Plin. Hist. Nat.
I.

IV.

c.

13. . 94.

110
arium
lium
;

I.

8.

pie

ciltcfteu

^tn^nif uber bie UJinben.

'

oceani, 3Ientonomon nomine, spatio stadiorum sex mil-

ab hoc diei navigatione insulam abesse

Abalum
;

illuc

vere

fluctibus advehi et esse concreti maris

purgamentum

incolas pro

ligno ad ignem uti eo proximisque Teutonis vendere.

Huic

et

Timaeus
tlieara)

credidit,

sed insulam Basiliam (cod. vet. Dalech. Bal6'ii\i^

vocavit.

irctcr

;n

cmcrft ^uuo

ta nc^t nur

3:maic,

fcnbcrn mic; ^t?^ca

fc6fl btcfc

^nfc Basilia,

^mc^^ou

ven anipfafc'3 dagegen Baliia


)a6c
2*

unb

9}tt(^ratco

Osericta genannt

!Dcn

(Strit ber 5ucgcr iitcr bcfc incr 9iamcn jener ^nfe,


(ftatt

Abalus, Raunonia
fiif^rc^

Bannoma),
,

Basilia

un

Osericla

ner

ano*

aiieuaubcr ju fe^en
crfcfnnnen;

drfte
ce

Kn

tent

Bi^^i^ct'

nnfere Si?er!e
fin

ii6crfiiffig

nnr,

um

ur^

ju

fagen

ter 5nft;t
teffer

terjengen,

wcidn
cfen

\iait

Raunonia Bannonia, Bannomana,


SBcrt nc^t
fiir

Bannoma

unt

tcfeo

bcn

9?amen

einer 3"ffr
crfirtc

fcntern fr ben ene

fft)tfnfc;en

Sante

err'iren.

(Sc a unt

cr gcef^rtc ^^nntmann bcfe

(Sec ^

berfe6en 5nfic^t ivax unter Sin?

tem

.g)arbcun fcOft-*
fo

ber bccB gerate bao erftere SBcrt in

Raunonia
K

umgecnbert (>at;
c[ni:c;
fc

urtHMten neuerbingS

and) 23art; unb SS^vm,

be

iva^re S3ebeutung

be
:

SBcrte nccf; nc^t erfaten

Unferc S3eu?eigriinbe ftnb


ber

fcgenbe

ior

aem

ifl

co cffenSar, taj} trc?

ba

eine ncc^

ba^ anbere Scrt

(Bannoma unb Raunonia)


nad) ^^tf;ea

Qnfe*

name

ift,

benu eSenbefee Snfe


Balthea)
,

tjic^

Abalus

ober

Babe3

silia (richtiger

nad) 3:cnc^^6cn i?on Saui^^facS Baltia, nad)


^^iinaco

^itbrbatco Osericta, unb


spnu^ an einer
silia
ic;

fefl,

nad;

bem Bcugnjfe
^.

anbern

(Stee ^,

fc;rie6

ben 9amen jener


nic;t

^n\ BaS^crget?

(n
\]i

bcn t^^anbfc^rfcn and) Balthea)


unnaturcf;c

Bannoma

be

unb gorafame ^bcntifcrung unb (rfarung


altflalr.

Aestuarium
tiefe
^Biicj.

ifi

ba
nat.

lukomorj
c.

(i^rgL
fleinev

xi\)X.

bufd)

Aed^arb, (Sammlung
1.

luka, sinus maris), d;nfeiu ^S 427 4^9

Xecophon Lampsacenus 95. a litore Scytharum tridui iiavigatione insulam esse immensae magoitudinis Balliam tradit, eandem Pvlbeas Basiliam (cod. \atic. asiliam) nomioat.
% Plinius
bist.

IV.

13.

L. 3

XXXVII.

c. 2.

35. 36.

Acta Societatis Jablonovianae. T. IV. an. 1774. p. 68. 4 Plin. ed. Harduia Par. 1723. T. I. not. CIL Miror viris doctis,
in notis Mss.
facile

Pelicerio(iue imprimis,
@ef(> ^'reuffI.

persuasun? ibi

insulae

ltee, non contioentis Scylhiae^ quae ex adverso


47>
S)eutf^anl) Urgefd;d;te
1.

est etc.

nomen

33ogt,

Sarfi,

I.

143 150.
.

Sll^elmo erma*

nicn

, 328.
6
Plin. bist. nat.
5UC)

XXXVII.
ccvr. V.

c.

2.

35.

Ufert,

51.

3334.

I.

8.

fi

aUcfteiT J^cupt|fc ber


rtuf<

Vu

Wint^en.
von
;ncn

111

icv

bicfcr SluH'tcr

ncn (Svta(;cn

^ mir

ciia

fann ba

urfpninjc)c fcn

imb

janiv acrSOa;rfc;cnc;fciiac;)aobco^cnov;on

i^cn Sani).^fafcci namc;


iMfc;c

Ballia

-,

tva;rcnb

Osericla bcruratc ffaubtna?


fc)cnt,

Tianic i^cn Cft^anb immc; Aiislrriki ju fcn


aii

cbann
fo^cnbc
ein

i]t

bcm,

umo
c;nc

i>eran9C;t,

namc;

bag

co

in bcrfcGcn ccjcnb

mcn-crc

Snfcn

5amcn gctc,

tax ;cruer,
fein

bag ber

mm

^)la\m

Bannoma

fein
,

^nfcnamc

fnne,

Do^ ba

entfle;t

cffenjarer

SSibevf^nnc;

bcnn cS^eigtja: ,,Insulae complures sine

nomine nnb
^"snfcn

6ab baranf:

ex
,

quibiis

unam".
nnb

Senn nnn

a>cr biefc

feinen

??amen

f;atten

mc

fann nnn anf einmal

eine betfeSen

einen fecf^en fit^ven?

5er SOberfprnc)

ae ^nnfef;eit fc;iuinbet,
ft;rt,

a>enn mir bajenige, n?cjn bie ^^adjc


icfv

fc6ft

fd;cn

anne^men,

nam^

bag

Bannoma

tei

Simaio
fei

ni;t ber

9?ame
,

einer

^nfefcnbern be
^nsffprnc; be

^enac;6avten ^-eftianbc

nnb bag ^ininS


,

ber ben

^imaioi nnric;ig nnb


brncf

fiic^tig aBfd^riefc

bnrc;

ben nnBeflimmten 5n

ben <Binn biefer @tee t^erbnnfe ;ae. Sebenfen anr nnn, bag
griec)iff)
cfen
biefe
fc;rie^

;$^imaie

imb bag man

afo

eigentu;

Buwo^ia
am^age,
^cn ben

Wannoma^
naml; bag

mng,
Qnfel

fo liegt ber
ijcr

nn

nnfcrer (Stelle far

bem

ffi;tl;ifc;cnSanbc*,

n?el(;eo

Boigtg

ef(!^* Preuff.

b*

I.

. 632 G49.

93vgU . 19* 3.

2)a ge^t au ber 33erqeic)ung bebev '^iitxi unter fd^ nnb au3 ben Dkd) 1. IV. c. 13. . 95 [ol ^:|>i)t)ea biefe Snfel ''Bviflia, nac) 1. XXXVII. c. 1. . 35 5lbau genannt i)i\btx xmb J!maoo "^at on i^m S3aftlia ! SebenFen wir aber, baf A n SBed^er iberfpnicf) barbav[d)en Damcu )viufg ein bloer ^iatu j (j* ^* Abodriti- Bodrici, Agazziri-Kozari, Apeiiniiiae nnb Penninae alpes, Aspalalum unb Spalatum lU f, lin) , fenter ba^ bie ^aubfc^vften j^at Basilia auc^ Baltbea, Balisia bies ten, enlc; , bap bie Jlonfonanen I nnb s fjuftg in einauber uberge;en (rgU 44. 5 nnter c) , fo iverben iur nic)t langer barbcr fc}lvanfen, tt)ed)cr Sei

^anbfcjrften far ^ercr.

(irt

ber

orjug

gebu^re,

3n

ber ^anbfc^rift

beS olinul

eine 9bfc)reiber

be

^4^iit^/

^i'i^i

wan

n ber )at

Abalcia

fiatt

Abalus.

2ir

^ben bemnad)
naci^

fogenbe formen bei ^4>nu : Baltia nad; 3cenu).v)Dn , Baltbea (cod. vet. Dalech.) , Abalcia, b* )* A- Baltia nad) onn*

Xmu
anber*
jiatt

Uebrigen

bie 33ertaufd)ung

ber

cnfonanten v unb b

auc^i

twet fe}r

geiyo)nld), fo ftnbet \x) j. 93. bet

Pnu

I.

IV.

c.

13.

.97
8* 15*

Venedis

n alten ^anbf^riften
ij

nnb Sugaben Benedis.


^albinfe
Sten

93rgU
trr

4
tf)utt

De SnfeI 93ata

bie

amanb,
eine Snfel

ire

19. 3* bar^

wrbe, l^aben 33oigt, efd^. ^reuffenS I. 23. 632 u. f. to. unb Steid^arb, U geogr, @d)rift. 1836* 8. . 437 grunbc^ auenanber gefegt. $i)t^ca fagt, ba^
trerben*
fte

arum

^on ben

genannt

h^t^en reichen. Ufert, IV. 33. S9es merfenirerti) if e, ba fpterljin Sornanbe , ber 5(non^mn Oayenna u* SI, jene! batfd;e ^iiftenanb (Sit^auen, Seprupanb) wiebentm ft^t^ien nennen, ob bie ti;i nac> ben ae Cueen gef(^el;en fein mag? ^x<^U 6. 14 Stnm. IL 12. unb Weiter unten . 10. II.
bie

Letten gegen Sorbwejen big

naci^

112

I.

pie ltcftcn ^nx^niffe ber Vit thtiren.

33civc>ncrn
fl

cgcntc^

Wannoma
SSmtcn

genannt mrb, gccgcn

f;aBc.

9?un

cfannt, tag

fcc

cbcr v^anjcn c fccn fanbnaiMfd^en

wnb

fnnfc;cn

^cfcin SSanncn, SBancn imb

ba Sanb ber ocnbcn

Bet ben 2^fi;ui;cn5en

nnb Rinnen

Wnmaa, Wennemaa, Wena13.

henmaa genannt
t(l

irirb

(rgL

, 7.

8. 11.)

i.

SSa^rf^cnc^
a\v3

c aifo

ba ^tjt^ca

feSft befen

9?amcn beS Sanbaicnianbc

bem 9}hinbe

ber Dentfc^en ober ^'nncn geifert itnb in feinem S3eric^tc


,

anfge5eici;net ijat
t;iccc;t

ivcran f^tcr irebcr ^imaicS fd;cpfe,


gef()ire{gc

cMucf; i;n

nic;t

einmal befer,
eine

benn ^^inino
ii6er

rec)t

i^erftanben
fiinfig?

l;atte.
;in

2ae nnn anc^


,

fpatere

tif

biefe

2crt

Gefimmen irir

fcine fte^t beci; fejl,

bag,

fcte biefe

Rxiiit nad6

unferer 5nfc;t anefaen, ba ;interar|at^ifc^c 5erf;nm berSSencben


atcrbing ein neue iri^tige
tjci

Bcugnig

geivi?nne,

fcte

aBer ba

egens

eintreten,

jenes 5tertnm,

ivec^e

anf anberen gau6n.nirbigen


I3eru;t,

Bcugnffen unb auf ber rnnage ^iftcrf(^erSBa;r^eit

n!einer

^c

gefa)rbet irerbe.

3. 5)ie (Erinnerung eine merfriirbigcn Greigniffe, nmiic^ ber


5nfunft bcn ^nbiern anj ber ilftc(5)ermanien
wcldj
ftc^

nm 58

66r. enirt,

Bet

pvci geacf;teten rbmifc;en 3c^riffteern,


er(>aten
iinfere

tueii?c) rat;*

fe^aft iinb

Serau bunfe

>it,

ijerbient

bennoc^ eine furjc


richtig

riri;nung, ba n?ir, icenn


fein fotte,

Grfarung jene GrgcBniffe

einigen icr;t fr unfere 5iitert6mer ju geitinnen gebenfen.


(^ijx.

GcrneiinS 9iepc (29 i\


fcireiBcr,
>cn)cit,
ifi

(SeSurt), ber Befannte ri?mif^c ^c\)i)U


ireic^er

bie S^nee,

an

reibe SSeric^terfiatter jener


eiber
ifi

Sege?

S^ea

nnb ^iniuy, f^i^^ften;


Jrcf>a6
lir

bie Originafc;rift fe6fl

toercren

gegangen,

nivS

mit

5i6crnng ber 3c9"mT^


S^ea jxciht bariSer:

ber
,,

eiben

9?a(^erja;cr

Begniigen

miffen.

Nepos testem autem rei Q. Metellum Celerem adiicit eumque ita retulisse commemorat: quum Galliae pro consule praeesset, Indos quosdam a ^ege Baetorum (al. Boiorum)
Cornelius
5D'2t ber (Sv^le maa, ma 1 b. h. Canb, blocn be !fd^uc)on^en unb be ejlMfien ginnen eine SDenge gecgra^^^ifc^er Jiamcn* Sie 2[c)uc)cn^en fprecftn biefe (5V)be ang , be ^-innen fur^ au* 3* 53* Suoraenmaa (^inlanb) , H,

meenmaa (Tairaftanb), Lapinmaa (Sa^banb), VVenjnmaa (9iuplanb), Saksanmaa (2)eutfc^anb), Juutininaa (2)nnenuuf), Ruottinraaa cDer Ruotsinmaa (@c;treben), Wiroomaa ((Sfanb, Sii^anb), lDgerinmaaQngennananb)u. f.n).; bei ben (Sfen Eestim a ((Sfanb), Liwama (Sianb), Lattiraa (Seanb) u.f^tt).
Sind) anberen finnfc^en
^e befer

(Stmmen
trcc^e

ijl

biefe 0rtci)en

befannt;
tt)ic^ig

SBctjifcn i^r Sanb Ari-ma.

en?efe

fr be 5tert)mlc^fct

fo. nennen bie unb Stiigemein*

Benennun^^ar,

im oriiegenben gac

finb

I.

8.

f ie
;

aiUfXm ,BUoni(fe nbtx ^u

tHUinb^n,
,

113

dono

sibi datos

unde in eas lerras devenissent

requirendo co-

gnosse, vi tempestalumexindicis aequoribusabreplosemensosque,

quae intererant, tandem in Germaniae


,,Idem Nepos
Celeri
consuli
,

litora abiisse*'

^ Plinius:

de seplemtrionali circaitu Iradit, Quinlo Metello


in consulatu collegae, sed tura Galliae pro-

L. Aranii
,

Indos a rege Sue vorm dono datos, qui ex India com-

mercii causa navigantes tempestatibus essent in


repti
flanb
-.

Germaniam abcgcn?
riiceien ber
er

^ciji ajjt \ldf


criviinfd^tc

crmcffcn

bag
311

bcfcr

itni)cmb;nc;c

cne

cci]cu;et

imfccfc^rnftcn

5ert^iimofcrfc)cr,

namcnc^

xtntcr

ben eiitfc;cn, Qah unb bag

eine 9Waffc

aktncr S3ermul;iingcn

an ben ZaQ Brachte.

Dlan

flrtt

ier ba Sort Baeti Bei SJlca, benn einige .ganbfc;rfen

Ijeten aucf)

Boti unb Boii.


betete ju fein
fte

SDfca>o;

be

eart Baeti b, ^* Batavi be egvims

f^ent,

fo

fi

boc^ anc^ be anbere mt Boii guafftg,


ijerfigt,

ba
tu

fcnc^irego gegen ben (Sinn

nnb bcd? immer nur


23e

ein

eutf^anb Jc^menbe ^ct


n aen
.^^anbfc^^rftcn

l^erflanbcn irrb.

^nuo

lefi
|l

man
afo
!i)er

u;ne

Suna^me rex Suevorum.

(i

ber

9ame be rntge ernbcrt unb auf ben


(Streit entfcraunte a^er

Srcinfl Belogen*

e6;aftefle

kr

be

raruug be^ 9ameno


eiuat Beicefen, ta^

ber
n

^nber*

^'nge n?o(en namc; mt


be

aer

ber 'Xjat ^nber laren,

an bem

i^eutgen Dftnben

burd; ba

(^imeer

fci

an

be

eflabe ermanenS unb atieno gefommen laren*

)e innere Untuaf;rfd^en(^fet
^a;rt

unb

be SSibernaturc^fet einer fod^en

Eiimmertc jene

Suseger

nc^t;

Snbere
,

tjaltm

befe

^nber

ftr

^aftrer,

(Sogbaner unb
Tlccxc
Snberc

(Samarfanber

meiere tjcn 5tften ^er


n be

auf bem fc^irar^cn


^fifee fr
geangi,en
;

unb ben grcgen


erfarten
fte

rufff(;en ^iffen

fr

Brten

noc^
iuof;

5nberc

9ormanncn

S'anc;e fr

Sappen, fr ^frfaner ja
irrte

gar fr

5meraner ua

^* f* tu*

ergefiat

man

mit i^nen

fcetnal^c in bcr

ganzen Sett ;erum,

n?^renb noc;
tag,

9emanb meine SSiffen ba, ira


hi je^t ljeri;rt i)at*.

am

natriici)flcn

unb nd;ften

Um

mit

P. Mela
Plin.
n.

1.

III.
I.

c.
II.

5.
c.

8.
.

h.

67.

170.
p.

3 93rgU Mela, efd^. b, ^onbL u*

ed.Gronovius
(Sd^ifffafirt*

546. ed. Weichert. p. 232. J&uet,

mtati).

II.

215

224

1763> 8. (S* 254.

S3rcfimer3

(insx.

im

4) Ueber befe Snbier l^onbct oufl^rid^ 9.t>*J^umBoIbt in feiner ritif^en Unterfuci)ung ber bic :^{{icr. dntwcfunj ber geogra3|fc)en ^enntniffe on ber

neuenSelt, berfe|t on Sbeer. 93erL 1836. 8. 1. 472483/' jte oljiic genngenbe 33eh)eiaf^rung fr fupferfarbige (Squmaur3nber" erflrenb,. n)eld)eburc^ <Stunn

c^afarif

ftan?. 5ltert^. I.

114
hirjcit

1.

8,

Pie oUeften eugnijfe ber


ic^

Vn

ISmren.
9)ctc(lu3

SBcrtcn a^^umvicn,
^e^^c

tn

fcfl

taven icr^cugt, ta
fcBfl

unt lcniciu

cniuccr

c ganjc cfcc^tc
anrfic^ crfic,

crfcuncn

^a6cn, cbcr lcun ta Grdqng


SBnfccn an ber Cftfcc
fc
fcc

a^

^cr

nur on ten
9?c^^c3 ftnb

Rclc fein

ann.
,

SKctcU'?

unb

ic^gc

unb

uncrbci)tii|e

Bcncjcn

tag

man

ftc

ct^c^

a^cgcn
jl

bcfcr

5ad;rcit

ntct fr Siigncr crircn barf.


tc

20a6rfc6cni^

co,

tag ^crncu }hpcS>


SDctcuo

Grja^unc:! unmttcBvir
jcbcr ^ucfic^t

aue tem Sl^untc be


9Jannco unb

fcft,

cnc

c>rcnh.^crt>cn

gau6irurticjcn3cugcn, ternann. ^untu 9Jccu Gclcr irar


na)

.^,695

drSauung 9^cm

ctcr

3- ^8

\:cx

Grfti c6uvt Iprcfcnfu in

am*,

5ua ten SScrtcn bc SPea

gc(>t

;crcr, ba

cr

na^ bcm
on
fte

S^atcranbc jener Ungiicien mt


i}r\m fefl cber
;re

^eat

gefragt,

unb

cntttjcbcr

cn

iJ^eutfc6en

unt aern terncmmcn BaBc, ba


wie ^nu nn3ufiigt, bcs

^emat^ ju
regen,

(Sc;iffe

unb

^irar,

^an?

te

iua6

Her

ein ircuger

Umftanb

fl,

eraffen ^>tten.

^la) einer uralten ^cfcrfttte geiferten ae auf

tem S)ecre eerungucten


g^errcn bet

unb an
^fte,

bie^^fte gemcrfenen (5c;ffe ten

^eivcBnern unb ben

5if befe oefe iraren tc intifen ^^aufeutc n tc ^nbc

bee 6atatnfc6en
2;cixtt

^cng gefcmmen,
ticn

ter

fc

tem

9}leteuo

fente, cfc

trurten jetenfa ten

Deutfc^en unb

aern SSnben gc?


ber

nannt;

9}etc(uo eb er fein ^ai^erjaBer .^crneuo 5?epe,

on bcn

af^en SSnten nicota anigte unb ben

Rcpj

ue aer S3egriffc uScr

ben Bnhi^^fii^^iig ^CT

Sl^ftfee

mt bem

f^tt^ar^en

unb

afett?fc)en 9}eerc
fafc;,

unb bem
flatt

ntfc^en

^ccan

>atte^,
bac;tc.

erftant beo gan^


5)efer

inbem
fc

ct

an SSnben an ^nber
,

^rrt^um

irar

um

mc^t

ju entfc;utgen
fenanten
gd
,

je

Sefannter

e i|l,

ba

tc 5uf)rac^c be

on
ba3

w Bet ben
e
unb
ba!

aten

ennanen unb acrn cnem Biegen ^atu0


\icUn SScrtern ber lucftc^en ^prac^en

tue

bcnn an^ n

gric^ifc^e

rcmfc^c h ucrtrtt^.

emB

fc^rcB

auc^ 9?ars

can ten i^eracea ober feine 56fc^rei6er flatt Ovivdiyoi/ xo'^.ttop Ivdiauf ^rcm ?^a^rjeuge ouf be Brifc^e Rxi^t getrieben ircrben Irren ! Sen Sb^anb* lung befefigt un nc) me)r barin, ba jene Snber SBnben raren, C ^KeteKu ^eer n^ar in aien, tojt ^^rcun^ egentd^ Vcero )Qiiii Befcmmen fcen, m 3, 691 uM, (S* (ber gen^o^nlc^en 3)ung 59 o ^r,) ^rofonfuL 5n biefeg Safjr mup afc jene merfn?urge (Sregnif faen. SrgL bariiber Ufer alte ecgr. IV. 63 Sec)' ein f^leitet eo 1 grav^ ^cmeu^ 9e)?c trnr, \^o^i feine 5nna)me, 'ta^ \\ Srm be 3|^er n ba abriatifc^e SJeer fc^ ergepe Pln. 1. III. c. 18. Ufert 1. c. p. 60. 2 S3rgL . 8.15. c^neber at. r. 1. 197. 366. bentfc^c rammatif I. 57. ^ierau erteilt, tvarm man biroelen Vibiones ^ati Ibiones u. f. n?. Itet.
!

rmm

I. 8.

lie

'iUfitn ^tn^niffe ber bte UJinren.

115

'xov xXttov^ \cn ber Oftfcc f^rc()cnb


fxijcx
jnaffij

^ Sa

fptcr anging, bnrftc a\\^


bc Unmccj(;'cit

fcn,
f|ri3tc

S3cbcncn

iinr cncetf;co

ober

tvcngftcno
cftnbif(;en
afccr

bic

Unlua;rfc;enc;'ct

einer fccl^en

5nunft on
anbcrcn(;eo

^nbicrn

an

ben

gerntanfc^en

eftaben,

bic iirate

rfienj

be groen

fait>fc;en

tammc

ber
,

Sinben
fo

an ber Ofifcc unb


n?tr itn

;rc auc;

fonft fcefanntc

anbeot;a{g'eit

getcn
icnig

ber t^offnnng ;n,

bag nnferc 5(uoegnng babnrc;


Bir affen tnbcffen jcben

nt()t

an

SOa;rfc^en{i;'et

gewinnt,
fir

g'orfc;er bei

feiner

9Jeinnng

ftnb a6er

unfern ^;c{ baon Ber^cngt, ba bic

^rfc)einnng on Sinbcn an ber gcrmanifc)cn fic


(Ejxi^i
tc^

im ^ai)x 58 or
ba B^wgni
biefer fcatis

(S)cMirt

eine ^iflorifc)c 3^;atfac;e anjjcr 3tc{fc gejet


aftatifc;en
ifl
;

ifl,

lucc^e

bnrcC;

9}eteuo

bic S3ermifc)nng
ft

fd;en Soinben mt ben

^nbiern

ein

^rrtf)nm bc geogra*

pnfc^en

5noegcro
i;rer

Aorneiuo 9e^oo,

a^oburd; jeboc; jene Sl;atfad)c


eine 5(enberung
crfa;rt*

fcinetcg in
bic

rnnbagc irgenb
nb

)ag
ift,

^orm Vindi

lter

nrf^riingic^cr ao bie ?^'orm

Venedi

lirb lcitcr

unten bargct;an lcrben*


,

4* Der 9amc ber SBeneben

im

frf^cflen 5tcrt;m icgcn bc

(Sammcin nnb zerraufe be


ben
fpcitcren
fc)riftc;en

S3ernflein weit tcf'annt,

finbet

fc;

in

Dcnfmacrn ber riechen nnb 9imcr


t^on ber einen <Bcitc

fe;r

f^rti^.

iDa 93o ber Seneben,

on ben (Botijm
bcr 23ernftein^

unb anbcren Dcutf^cn an


fiiftc

ber Seid^fctmnbung

unb auf

angegriffen

unb mef;r
toon ber

in ba

innere bc anbe juriufgebrngt

(
tjon

18, 2 3*),

anbern (Seite oon ben f^tf^en unb fpter


t^eiivcifc

ben (Sarmaten njcnigften

unterjoc;t (*

13* 16), im
groen

i'iben t^on ben 3a;reic;cn fetif;en

(Stmmen

n?i;renb i;rcr

Sanberung im IV. unb V. ^a;r)unbert or


ijcrior !6ci

(^;rifti

cBurt

fcebrngt,

ben entfernten Geifern an 5infe^n unb iurbc ii;ncn, ai nic^t


Sefii^e bcr Oflfeeffie

me^r im

unb

in feiner

unmitearen i^anbcicr*

fcinbung mit Hjncn, fremb

unb

geic;giitig*

3w>^tnu \vax and) bic^cnnt*


fc^^r

nig bcr uorbifd)cn Sauber (Suro:pa Bei ben rieii;en unb 9imern
icen^aft
fci

geticBcn
be

unb

;attc

on ber Bat be
^acitu
feine

gierobot

unb ^^tf;ea
riueiterung

3U

bcr

^tiniu

unb

iefent(ici)C

Oefommcn,

rfl a bic n)e6e;enfd;cnben 9imcr mit

bcm

(Bdjmcxte

l Kara rov 'Ivdinv xXnov ^ci Ovivdizov^ Marciani Heracleotae peripl. Hudson. Geogp. vet. ser. graec. I. p. 54. 3Bvi ^otnelii na) bem

SDea

Indica aequora nennt, f)e^ Vindicus ober Venedicus sinus.

eigentd)

na)

^toemaoo

unb SOarran

8*

lltj

I.

8.
in

pie

rutcftcn BeugnilTc ber


"i'icrtcnrcpa

ic

toinien.
rcn
S^cutf^:;

einen ^i\-\

bae Jjnncrc ven

uanicntii

lan,

%\inncnicn nnt J'acicn,

crnctcn,

traten anc^ ic n6riv|cn

ncrbs
vic

liccn ^jjitcr cim^cnna^cn auo ihrem nhcrigcn ^unfc crccr,


cir ie

in ten

^dbriftcn t^5

^Minin

Xacitu-

nn ^ccmac? tc?

nicrcn.

I^amal taudnc an6


aitf

cr ^anic cr

intcvf.irrathifi6cn Bcf

nccn aSmna
ju

um
^cr

nie iriccr aii

cm

3?crcicc cr SBiiTcnfaft
"llinu

rcrfctnMHcn.

trcficc

iclnmfaiTcnc

(79)
\m

ijl

nntcr cu ^f>ii^iricUcrn icff


feiner

3fitrauni cr ltcftc,

luc^cr

(ynercIcrJiie
rcin

ic

cr

'iatirr^ivtte
crlMC

nannte, cn

^cnamcn
ancm
r eriahnt

tcr

^HMiccn

nn
,

rrcn

ibrc

3it?e mitten unter

ncrtifcbcn 'l^blern

ivicrc ciiva

uncimmt, an^a.

ten 9amen tcr SBcneen Sei cr -^erircirunoi c anlernen ncriceu


(yurcra,

namcniic cr Cree

in fcLicner

Crnnnq: ..Qiiidam haec


Venedis, Sciris,

habitari ad \ istulam usque flavium a Sarmalis,

Hirris tradunl^'
e ^crherigen

Seien

it?tr

ic 2tee
,

e ^inue, in ^er^cic^un^

im ^acBcrgcu

fc

irirt

un et 3inn erfecn
farcr.

unfc

ieSage cr
cr

in ihr cjenanntcn ^^cfcr

cin^a

^liniu fc eint Bei

5uf;auna

jener '^^i:ler
;

cen

tcn
ic

nac

SDcrtcn
,

;ur S3eic6fc

nn

C-c

fcrtuifihrcicn

'c

a
,

Sarmaten

irie

man

au

ancnreit mit ciribcit

n.'cK

vielen

Ccn

;triricn hien unt

bm

3eircn un

tg^irren ie

'^enccn ihreSit^c harten, enti^ ic3ciren unb


n?cit

girren ven cr ^eichclmununoi

gegen 9?crcn auf ber Cfifeeiiflc

angcfeiTen raren -. S^c 3eiren iraren ieutfchen


fchr irahrCcrcnich ;n cn

3iammc unb

gehrten

mchtigen 3ivecnen cber 9cnuanen, bic ft^


uigcidh

in uracr S^^it/
cr
(.

ticcicht

mit cn uttcnat ccr cthen auf

Curcciie im
18. 8.).

hcnticien

.Ruran
cixu'

nn

Samcgiticn

nicerlecn,

^hr ?camc

irir

nach i^rcm 5n;ngc an jenen


icnn'fhcn

Ci^encn in ^H'rhiniung mir ancrcn

^^clfcrn

hung

hi

in IV. unb V. gahrhunert genannt.


>irren,

S^aiTehe git auc^

cn ben

crcn

9iame na^

Seeireh

nicht iiher

^crmuthunq
iit,

an

'tai

^^iiftcnlnchcn
ireitcrer

Harria

in

(rhan

nher.acg-ingcn

iineirch oe(cn?cf

3chu, ta

X'\i

l^irren ur"rriing(i

,m

ithauif^en

Stamme,

PIq. hist. Dat. 1. IV. c. 13. $. 97. 1 1 ricPexuna a"'annert ermania S. al cbJItnin Q.\\' l^' "::.":::-, rn:? riefe il?lfcr (xm^ rie ii}eh':ue ret Cfifee in ta heutige Ikm^ tncv:: .;:: i';;,i-f(enbiirc^ rcn'e^i ha^e, i alf. ^Itnu Te Dmrt ^ur 3cil

313315

jaten
X\)

,.1
^

ix^r.

rcfcmmcnc JlennrniH ber ie Sage jener Snbcr , naments 2;ee tec Sarmaten, al3 a $!liniii d^ eine fo groben 23et<
;;u

fehen i:::.

'"i^iilrig

machen

j3iinen.

I.

8.

aiUfUn ^m^nifft bet


ftd

>{t 1I^Ilin^en.

117

tet an cutnatoiuiftrtcu ^crucrn

gcbbet

;a6c,

gcpvtcn, uns

tcbngt fafd; tfl^

^c

ua^rfci^cntc^cr

luaren bcfc <incn tc S^or*


ltc tf;rc

fa;rm ber f^Jtcrcn .^crucr, bc ctcnfc,

S3rbcr,

bc (S)etf;cn
iuorii6cr lur

unb @circn,
tDCttcr
?e

an
(.

fanbnaijcu au

bcfcr i^jlc anbctcu,

unten

18.

8.)

n^ctiauftger

;anben merben.

@c bcm

;m

ivce,

bac 3cu,cjn be ^niuo 6cr bc (S|c bc cjroen


jtufc^en

unb uraten enbcnoife mitten


^tn SJccre )en:fc;enbcn
(Scren

bcn

oftd)

unb

am

fc^war?

(Sarmatcn unb ber fcncn ^bfcrfd^aften ber


ber
Oflfccfiijle
,

unb ^nen auf


auf ;m
tfl

ift

fiat

unb

augcr

aUcm
3t

3ivcfc;

be

^^runbaje unfercr t^orfc;ung gegrnbct.


^a;rninbcrto ber
c^riftc;en

5
rec^nuuj
S^actuo
fein
,

egen baS
fjctf;rt

(Snbe be I.

un

ber

fc^arfftnnicje

romifc^e

efrf;ic;tfc;rei6er

ber

o;ne

Bt^cife an
fc;c)fte,

neueren unb reicheren Siueen a^


tu
feiner
bei

Vorgnger ^nuo

Germania,

ivcxin er aut^
njirft,

einen S3ic auf bic entfernteren ^ijer


ein ^aax ^wax
iifccr

norbid^en urD|ja

fe)r

brftige,

a6er bod^ fcerau oflfcarc 9a(rc;ten


;ier

biefe

SSefer.

SBir

fiil^ren

He

biejcnic|C

(SicUc an,
et
:

ttjed^c

on ben SScneben

ianbet:

,,Peucinorum Venedorumque^

Fen-

norum naliones Germanis an Sarmatis adscribam, diibito quamquam Peucini quos quidam Bastarnas vocant, sermone, cultu, Sordes omnium ac torpor sede ac domiciliis, ut Germani agunt.
,

procerum

connubiis mixtis nonnihil

in

Sarmatarum

habitm
quidquid

foedantur.

Venedi multum ex moribus traxerunt.

Nam

inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium erigilur, latrociniis

pererrant^. Hi tamen inter

domos fingunt et scuta gaudcnt quae omnia diversa Sarmatis


et
5

Germanos potius referuntur, quia gestant et pedum usu ac pernicitate


sunt, in plaustro

equoque

viventibus"
Unftd)crf)et

^6iuo;

be

Aar;et

befeo

3cugnffeS
fcetrcff

megen ber

unb ^ebenc^fet be ^actug

ber 9atcnat<t

S.

23 2

F.

Lelewel, Rzut oka na dawDoc litewsk. nar. Ossolinski^ Viocent Kadlubek, berf* *
ff.
ft

Wiln. 1808.
nfee.

8.

Sarfc^au

1822> 8. <S. 463


$Die

rmtn

Seart; erad) (S3afeL 1835, 8.) unb (otngcn 1835. 8.), geft^t auf beffere ^anbfc^jrften , uajmen bc
be olgemene

earten Venetorum, Veneti auf* 3 !adtu fagt: latrociniis pererrant.


nciten

3ur Befnnuung be
ba,
ira ber jeipige

iaf)ten

unb

nne

biefe ocrte bieut orjglic^


p.

3 orb an,

Origines Slavicae. T. IV.


4
Tacit.

105

107.

,,a(l

vocabulum latrocinatio" au

aen lue(cn jufainnicngcftcnt jat.

Germ.

c.

46.

118
licr

I. 8.

alteften ^Beu^mlfe ber


geniOt
tt>rb,

ie

tWinbn.

Socnccn einigermaen
^efeitgiiuij
S?ett?eifc

fo

tann n\a)t tcftclreigcr


Seite
(.

na)

jcte

Biinnfei

Mcn

tiefet

7. 9.) itnb

nad^ tem
bet

ber

(Saiuicitat ter aten Seiteteu (. 7.

14),

etung
|le;en.

unb
(Sy

S3eeutameit
HciCn
SScie

tcjfeen

fit

iino

nicoto
tic
511

ireitet

SSccje

un
ncc)

ta^et

ncd^

i'ng,

gecgta^nfd^c
eti^rtetu.

Sebeiitung

tiefet

ctaw cflanbjet
jirifcKn

(Sge ber ^eueinet iinb ty"C"/

wdjc

Xcitihi bc SOene?

ben

fei3,

fmb

anbetiret

fattfam efannt.
fetifc^e^

Die ^eueiner cbet 33as


n?c

ftantet,

ein

nrf^riingic)

^cit

fpatcr,

co

fc^ein,

mit

beutf^en

Giniranterern

\iad

ermifc)t,

nnb

bc6a6
in

ten

einigen

(Scjriftftecrn

fr ein beutfc^eo

^c!

erfirt,

ivc^ntcn

ben e6ir?

gen beo
etwa
im)

(entigen

(SieenMirgen anf bem

rec)tcn

Ufer be Dniefter,
fc^itar^en
?Jieere

ijcn

tet

(Kntigen

23ncnnna n
nnbenfi^er

;ina6

^um

jut S)nieftetmnbnng (.
n\iren
;

17. 10.).

e ^-ennen

cbet bie ^cn^

tigm ^'innen

feit

3cit in ten ciuerfien <S^cn

(lurcpa'5 angefeffen

nur einige abgefcnberte (Stmme berfe6en teiten


;eutige
Qt:)^

auf bet einen (Btc an tci Cftfeeuftc ^in 6i in ba


lanb,

anf bet

cmbern

(Bciic

hQ

^ut

Bereinigung ber SScga unb


in

^ama.
(Stbtc

S)ic inneren

nber unb egcnben


Uicfau
fciueit
,

ber 9a^c ber

^eutigen

9icigcrcb
f.

Smcen!,

c^ea^

Sirci (SemSerg),

SBatfc^au u.
bice
iDr

n?.,

f^'inftemij
l^iet

ereuc^tct,

Scnmmer iftcrifer enntnin jene aren in bem Bcitraume, i^cn ec^em


ein

fprec)en,

ncc^ nic^t cen finnifcien

Stmmen

6cfei;t

(.i4.)^.
Soucitn

.gier,

in

unermelicher 3ube^nung,

iaren ju ^iiniu

unb

3citen bie Urfgc ber SScneben, \\vax ven acn Seiten rebrngt unb
gefBrbct,
jetcc^

nicma

i^cig

in

frember GJcuMt
bie

Jierfturfct.

^?

niu

fetzte

bie

SScnccn

^ivifden

Sciren

unb

tgrren

an

bet

Oflfcc unb

bie Saruuitci

am

fdnvar^^en 9Jeere (in ein^^enen


;

Stmmen
jtus

auc

am

S)niepr unb nnter ten c^arpa^cn)


eber ^aftarner
,

^aeituo bagegen

fd^en bie ^eueiner

iu

Sieennirgen unb
,

bie Irinnen

im

ugcrften

?krben 6uro)?a

in

6ft)anb

ginnanb unb an ber

ctetn SSega unb

^ama

jcnet gieSt

un

ftiffc^Jveigenb tic

tenjen

^tcemac cr\r^nt

tie ^s^nn tn ber 9eif)e ber tn

armateii ^njfd^en

cn ^ti)cnen unb S3uanen ircjnenbcn SSfer; aeiu au befa' flucjtgen ut) vetiDcrrenen, oieeidit fpter n^^])cbcmn IBemerhntg lpt f\} nid^t auf "oie
Snfdpcjfcit

bcrfelben n jenen fbcfjcn egenbcn mt Sic^erjeit fc^ie^en. ? c i r b e r C5 in ben Unterfuc^. ber bie ateftc efc)c)e Ou^tanb ^, 20 1203 iui mit triftigen rimben bie Sennen be? ^^aciu auf bie heutigen Sappen im
,

Diorben ^u bejeben.

1.

8.

^it iUfUn ^tx^mfft nbcx


geqcn Scjlcu

bie

Umben.

119

bc

SScnctmianbc

unb ^flcn,
affcn
:

tiefet

bagegcn gegen
bie

(Silben

nb Sorben an,

\lcbci\idjta)

ftc;

bemna^

i^e

bet eneben fogenbcima^en

eflimmen

fte

beginnen an bet ^)i^


Si^auet)
f,

femimbnng

nefcen

ben 9iebetaffungen bet


S3ofetf^af ten

(^ft;en (b. ; bet

nnb anbetet

feinetct
it^et

njie bet (Seiten,

Ritten u.

\v,,
fcS

ge^en tjon ba

ben 9?icmcn,
bet Oftfee,
n
fci

bet Samogitien itnb iianb


iuenben
bet
ftc)

an

bie

c\iu)c

<Bpii}c

tjon

bott nctbi; tom

l^eutigen

9en>gctob
i?|lic^

bet

^(;e

Silneen

bet

SBoga nnb bc

Dniept unb
Dniept
fci

fccina^e

an ben cn, uon ba 6et ben nntetn


fci

an ben nicflet unb 6et ben cbctn Dnieflet

an
fci

bie

^atpat^cn
(Sd^ebe
bet

unb

Scic()fel

unb

leitet

leintet

bie

SBeic^fe

jut

SSeid;fe

unb

Dbct.

5n

bet
bie

^flfec

tn @fl;anb
5^ac^fcatn

unb
bet

im e6iete
Rinnen,

bet

cfcetcn

Sooga

iinaten

SBencben
S)cete

am

S)on,
benen

nie)3t

unb

fd^anitjen

9?a()6atn

bet

(Satmatcn,

einige

(Stmme

bet SSeneben untetiotfen iimten,

am

nieflet 9ac)atn

bet

^eucinet
fte

obt

SSaflatnet,

jiuifc^en

bet

SBcic^fe

unb Obct n^axcn


(^hva

mit ben eutfc^en


<g>aftc

tjetmifc^t

^
(na)
fce?

um

'tic

anbete

be jveiten 3a;t^unbetto

inigen

um 161,
ateten

na) ^nbetcn jnjf^en

175182)

fiete

bet

trmte SJlat^ematfet, Sfltonom unb ecgtap; ^oemaioo mit


g'ieijc
ac

mcUm

unb ncuetcn

9a(;tic^tcn iiljet bie

Snbet unb ^ijet

9ctbeuto^ao jufammen unb


jenet

^ntetieg

ine

toie

genauetc (Sc)ibetung

nbet unb
(^' ifl

^o!et,

aU

itgcnb
,

einet

feinet
bicfet

^otgnget unb
U6ctan gtogcn
nijt iuenige
fuc;t

9a(^foget*

nidji ju ciugncn

bag untet

9Jengc uon
fc^

9Zamcn gtegctet unb


,

fenetet

^cfoflamme

fceftnben

bie

man

^ci

anbeten
ftd^

(Sc;tiftflectn

uetgeBi;

unb
S)a?

beten (Sil^c

unb

5?ationaitat

ni^t genau
(Seite

angeben

ag.

gegen

mu man
in

auf bet

anbetn

ban!6at
uice

anetfennen,

bag

^totemaoo
bie

feinet

tct^en

Sammung

^ofnamen
bet
eiflen

etfjiet,

UDflanbg geftc^tct

unb

i^etgd;en

jut 5uf)cung

efc^c^tc

manc^e

nctbeute:paif;en ^ofco

uottteffic^e

ienfle

Dag
fd^ijpfe

^toemaio anS

anbeten Siueen

ao

^iniuo unb S^acitu


,

unb

ate

Sagen mit

ueuetcn ^ac;tcten etmifd^te

batfcet ftnb aUe


;m luat
itjat,

ennet be Siltett^um einfiimmigct 9}cinung.


ta 33o bet (Satmaten,
(Sine f^eciellere
ttjeici;c

ange ot

tefanntic^ mebifc^et .^etfunft

Sejiimmung

ber rcnjen

bev

atfafifd^en

Sanber l^t
aufjiellen

\i)

erjl

nac^ ber S3etrac)tun3

ber (S^e ber m(^t[an)ifc^en

tmme

aSrgU

2h

27*

unb tu bemf

13

120
na)

1.

8.

]^u lUfUn ^euttiffe bn ^u Winben.


ber
atcn

tem Untergnge

<Stt)thm

jhjfc^en !^nepr

unb Don
^atte

toon ber SBcgvi ^er lief

na

Bcften in

Gnrc^M eingerungen unb


,

feine ^errfc)aft iiSer iee

reifer jener egcnben

ira^rfc)einic^

hex

cinic^c

h?eneifc;e

Stmme
(>ufig

au^gebent (. 16.

an)

11.), '^ic\c

ben regerifc6en (^armaen imerttjcrfenen ^c!er tercrcn irc cnjemis


fc;c

Pramen

wie bc

namentic;

im 5uanbc unb
ber
>enfc)cnben

tjor

5u05

dnbern ju

gefc^e^en

^fcgtc;

ber

9ame

Sarmatcn

toerbunctc bc
ber agemenc

5^amen
^'ame

ber tienftSaren S3cfer


ber

unb iurbe na) unb nac^

nber unb ^cer ^njfcen ber SScga, ben

^ar^atien,

tem

atfcKn unb fifiar^en Reere.

^urc^

bie rein gcc?

gra^nfd;e Ueerrvigung tefeS ^amens


fhecen be ncrcen
^infic;ti^

auf lc unerme^cKn Snber^


ftc)

urc^M nberte
ber

inteffen in ber

^ae

febjl,

ber ^erfc6ieben;eit

bcrt

n?c>nenen Nationen,
ber crtigen
fte

itetcr

nid^t.

^<tcemaoo rannte bie S3erfc)eben6eit

^cer

in

^cxtimft,

(Bpxaj unb bitten fc^er unb 6erii)rte


bc
eurc^^cifc^en

auc6 in feiner

23efc;rei6ung

(Sarmaticn

er

fagt

nmiic6
:

Qu

(Sarmatien ivc^nen fe^r grce S3ci!er

(&i^r]

fir/Kna)

bie

SScneben

am

ganjen menebifc^^en 9}ieerSufen

^intcr 2)aeien bie


S!}?aicii

^cueiner unb

S3afiarner,
fHcjroianen
feigen
,

ing ber ganzen ^fie bce

bie

^a^t^gen unb bie


bc

im Innern

;iner

ticm

bc

amaxcHcr unb
nict
ftc^

aaun

(Sfkjt^en

Da

bicfe

icr gau^tcci!er
terfteBt

i?cn

einem imb

bemfe6cn tau^tftamme icin fcnntcn,


auj au anbercn
bie S3aftarner,
err'irt,

cn
5)ie

feOfl

unb

fl

nftcrifc^ten

Beugniffen enreiic^.
\ib

^cueiner unb
fr '^ciiii^c

t?cn

ben
ttnr

5ten

fr leiten,

hall

fcfieinen,

iric

ereit emerften unb an feinem ^rte ncc


,

Ujeitiunger

bart^un

lcrben

urf^^rungc) ekelten

"Cic

}id)

f^vterinn

burc^ Sermifciiung mit

beutfc^u'u

Ginivanberern
.

am

fc^nrarjcn

VJlceu
(Si^c

imb

Dnejier

jum

3^f;eii

germaniftrten

geirefcn ju fein,
bftic^

^^rc

in ben
l^n,

ebirgen be ^eutigen SieSenSurgen,


anbertt?et fcefannt
egentic^e

io jum

S)niefter

ftnb

(. 17, 10.).

'^it ^ajtogen

unb dlcxca^
in

ncn

iraren
,

unb urfprungie (Sarmaten unb geBbrten

cgcrfunft

(S^jrace unb bitten


friegerifcKn 93cfeo

^um

mebifc^en (Stamme.

2)ie gau^t

ft^e biefe

ivaren jwar nac) ber 5nga6c be ^ccs


einjjene
ftc^

mac
feSen,

am

maictifcen 9}?eerSufen, inbeffen


fc^cn
tiefer

56tKungcn ber?
tBeio

fru;er

eingebrungen, >atten
jinter

in Daeen

unb im

(heutigen

Ungarn,

t^eii

ben ^ar^at^en unb mitten untcx

Plolein.

Geogr.

1.

III.

c.

5.

8.

pfc

ttlteften

^tn^niff^ nbtt \fu

l!l>tn>n.

121

bcn Scncbcn
imter;au

fcfigcfc^t

and) cne 9}lcngc norbfc^cr S3i3cr ivaxm {;nm


3)c

(, 16*

6),

Alauni Scythae,
,

c6cnfao cn 3iucg

bc

iad)tcjm armatcnflvimmc

jaikn in un^cfanntcr 3cit,

wajx^

fc;cnd)

1. 3i))bcrt

or ;r., ^rc urfpring()cn @i|3c janfd^cn

on

SOcfja Ulit ^anta^n criaffcu imb


ftc;

im

fernen ^orben,

in ber

92^e bet 2Boga nnb ber nie^rquccn


barii6cr
fie)e

niebcrgoaffen
fc^,

X)a^ SSeterc

16,

810.
,

onac; affcn

mt ?fiM\i)t anf

^nno nb Sacitn
jemic)

be

ge

ber Sencbcn ^nr 3ct bc

^eemaoo
bie

fjenan an^c6en.
ir)o;nen

SDgcc;

^toemaica mt bcnSortcn:

Seneben

ben cjanjen iucnebifc;en 9}ecr6fcn enang",

fo tve

mit ben focjenben:


gegen Ofen

ne6en

ben SSenebcn
bie

fnb

bie

(Bi;t;oncn''

unb

nekn
enbi;

ben enebcn finb


ben lUrigen ^ijcii
be

ainbier,

ubincr nnb
9?eer!6nfcno
SDftfeeftc

tawane',
jahcn bie
ajn eng

be

iucnebifc;en

SSeten innc",
fcefimmt,

^e
ift

ber SBeneben

anf ber

benn

boc^ nnmcgc;,

bag

ae

SSeneben
anf

ber bamagen ^cit,

imc einige nenere 5neger luoen,

ebigc;

ber Ofifeefftc gen?c;nt !^a'6en.

Sngcrbem

liirbe

ftc;

bie

anc;
,

ivcber

mt ber re be ^ofeo (Jd-vog fityiaxov fagt ^oemaco) mt


fa^en

ncc^
njr

anbern gan^njurbigen Bcwgniffen


,

vertragen,

^acitn,

n^ic

futt

ben ganjen lciten ffimm. jiufc^en ^eneinern nnb fyenncn


aix^,

mt SSeneben

unb na^ anberen

gan6it?iirbigen Uefcerefernngen,
reichten

ive^e njr ieiter unten (xn bemf. . 11.) kfprec^en luerben,


tik

i|e

ber SOeneben Bereite jn 5nfange nnfcrcr 3citrec(;nung i

an
be

ben S)nepr

nnb on*

Uefcrigen
i3ier

ueranagt
,

^tccmaio

bnrc;

5nga6e ber i^e jener

gan^tflmme

ber

Scneben an ber Ofis


fcaflarnif(;en

fee, ber ^euener imb Saflarner in ben )3cneinfc^cn unb

eljirgen,

ber
,

^aj^gen unb Hoxoanen


un
\n
feBfl

am
:

S)aioto,

ber 5aunen

m
be

fernen Sorben
33cfer
,

ju ber

^^'rage

n^cc;ea

ftnb

benn

afcer

irec;c

bem unermcgi^en ^aume


S^ecrSufen,

jtttifc^cn

ben SBeneben

an bem

ivenebifc^en

ben ^euciueru

unb ^aflarnern

am

^eueinfcf^en

eHrge, ben
tiefen

Sajl^gen. unb ^tcroanen

am

STiacto ujtb

benSaunen m

5orbcn gemo^nt ;a^en?

efe %xa^t Beantirortet


funfjig S3o6er xn
iuo;n?
fte

un
kn.

^toemaioo

feSfl,

inbem

er

nd)t weniger ag

cnem Buge

^erja^t,

bie ae inmitten jener iner

^auptflmme
jeigt,

Gin

5B'

auf

bie

^amen unb Sage

jener

^cer

bag

in

^er!unft unb (Sprac;e nic^t cig Den einanber erfc;eben

fein

fcnnten,

unb

be

5nnal^mc

aucC; a8gefc)mac8t n?re,

bag bcrt fnfzig

erfci;iebene

Stmme

geircBnt ;atten.

9Zac^

in-cr

(S).uac;e

unb t^erunft

mn^kn

122
befc
fccffcr

I.

8.

pie

alteften ^eu^nilTe ber


311

Vu

Winbeii.
,

^cerfcBaftm cffcntar

cnem jtnct cr

tgau^^tftninic

ober

ju cnem ter fc^cn tcfanntcn Stcmmc,


cbcr tcntfc)cn, ctcr fcfc^cn,

afc cntnjclcr

511

tem

tt?cncbf(^cn,
ofcer
itjr

cber ^u

bcm

farmatfcien,

cntt)

5U

tem
l^cn

Ktufc^cn

unt

fnnfc^cn

geboren,

^Setenfen
bc

nun,

taj]

jenen fnfzig Geifern nur te c^cn,


tcutfcf^cn

^ur?

fjionen
te

imb

tc 5n\irner uncftrttcn

18.),

imb Mo
(Stam?
jebcd^

SDmbrcncn unt 5nartcp^ra6en


(.

fe>r lUvi^rfc^cnlc^

ctf(6en

mc

17.), ferner bag

tic

armaten
bag
,

jiar eine recjerf^e,


fc;cn

ttjeng

tocfrec^e

station areu,

be g-innen be

bamao

n bcu
toon

augertlen 9?crben 6'urc^M tcrbrngt


je^er

t\iufc)en

^cer aer
bag

aen

anbeten
fc

ncrbfcien

an ^aji unb S^cbeutung


iciji

nac^ftanben
ein guter

(. 19-),
S^;e

lucrbcn

anr mvS

balkon icr^cugen,

jener i:cn

^cemac aufgc^aBten Pramen ^cferfcniften ujcnes

bfc^en

tamme'3 e^ec^nct.
cbcr ircnebfcKu

^cn

einigen

ifl

bic 5(nge)0rg!et

jum

fairf^en
j.

(Stamme ano

f^\iteren

Slueen

efannt,

S.

bei

ben Suanen,

^engiten, S3eiffen,

(Staiancn, SSeten,

^artrcnen, ^agi^riten,

(2an?aren, ^ar^anern, eitnnern,


f.

^cbeniem,
Sgus

9airarem, Si^rangten u.
icnen,
(Scflcfcceern,

l.,

cn

anberen,

n?e

ben 5(rfteen,

^rancmcntanern, Scrucern, ^iuern, ^afecrn,


ftc^

:gtr{cncn,

(Sturnern, ^art^cncn, 5mabccern u. a. agt


urg. .
egt

beo figs

i^ i^ermntkn,
Bei

10. 10.
er

!5)e

UrfacfVe

bcfea

(S(^n?an!en

^tciemaic

am^age:
:

fc^cpfte feine ^'ac^rc^tcn


einer lueftc^en ober
fcnac)
Ijci

an^

jiue

bur^auo
au

uerfcMebenen C^ueen

au

beutf^cn unb

einer cftic^en ober rcmfc)en,


n?e]li(;en

unb terna^nn
ben eutfc^en,

ben 9amcn ber


er

SScneben ano jener


d^

i?on

benen
bic

gen?c(m=

n?ar,

bie

Samen

ber ein^enen reifer bagegen,


cft^ i^cn ben
burc) bc inclcn

frii>er
fte

un?
ber

Betannt gcirefen irarcn,


S3'cfct3ung !Dacien

Scmcrn, bencn

nac;

unb

Kriege nad^ unb


"ten

nac)

^eannter

gctrcrbcn traten,

^tccmao c^k nun


bc cint^eimfc[)cn
trccrc

auanbifc^cn 9?amen bca


ber cin^cnen

ganjen (Stammen unb


neben
fletung
icC)en

9?amen

Stmme

cinanber,

c^ne

(Scrge

fir

bcrcn gecrbnetc
axi)

^nammcm
5uger

nac; ibrcr S^aticnaitat,

tncacicjt

c^nc bic ba^u crforber=

f)Jtad}en

unb ct^ncgra^bfcKn
ftcf)

.^cnntnffc ju eft^en.

bcm 9?amcn
eriuc^nt:

ber SBcncbcn fnbet


ft

ber iucnctifc;c [Jccrbufcn

brcima

Sarmaticn
9}ect6ufcn

im Vierten burd; baa


ctit?a

farmatifc)c S^eer

am

iuencbfc)en

begrenj';

ujciter

unten:

be Soctcn
;

gebieten
bie

iiber

len brigen X^ci bc n?encbifc^en 50?eerbufcn''

ferner

SScncben

am

ganzen

irenebfc^en X'iccrbufcn"

enbic^

fcmmen

I.

8.

fit oUflen ^en^ni^e nbex


*.

>ie

linben.

123
bcffcii

aw)

ioc^

ttcncbfc^c 33crgc" i^or

cr

menebifc^c 9}eerljufen,
tcfftc

9amc,

luc

cBm

crtu^nit,

'bio

n ba

5tcrnim

^uviufrcic^t

unb
ben

fi;

c;nc Bivcifc ncc)

au jenen Seiten

;erf(;rci6t,
|l

ai bic

^enc?

noc)

S3cfi|c ber ^crnflcinrnfte

amren,

ber ^;ei ber SDflfcc

on ber tgea fci jur XJiinbnng ber Sinban,


Zi)cii ^uliigcr cber

t?on

ben cnfdBen
ftcf)

inm
o;nc

^antjer
9\eic;arb

SS^' cjcnannt,

mcrn

bic SSeic^fc
jebocf;

mnbet,

iuie)vo;

ben

r{gaifc;cn

S)ecr6nfen,

trifticje 33etuefe,

mit bem 9amen

bc rtjcnebifc;en STeertufcno ejed)?

nct

liffen

mit-.

Ua

bic

njenebifd^en

^ergc

;errfc;t

fe;r

Qxc^cx

(Strit nnter ben neueren (Bckjitm,

ba nad) nicjen

co

gan^ unb gar

cinc etnrcjc n jenen ecjenben ba^


gric()ifc)c

gic6t.

Sbeffen gc6rauc^t ^tceinaic

oQog on
iuei;e

jeber

ctwa

f;e;en

SBabnng, namcnid)

cn

einer fcc^cn,
jn?ifd^cn
jnjei

mehreren S'^fK 6ntftc;ung gic6t nnb bic


^ic)tungen aufenben
aiic^
!^ier,

(Sc;eibc

nac;

i^rfcC; i ebenen

?>'uffcn

W^ct

^.

(Bim

focf;e

^u^fc^eibc

fnbet fid)

bic

ftc)

aBcr ^tcemaioo
("oxqL .
\)a^

grcgcr nnb gebirgiger geba(;t )akn mag, aa


Ue^rigen^
ifl

ftc ifl

22. 2,).
^u feinen
ivo

bie

eftimmte 5(nga6e bc ^tcemaioo,


S3eftl5e faft

Seiten bic SSeneben im


bic

ber ganzen

SDflfcefuftc

irarcn,

lteren

c^riftftecr
,

^(niu nnb ^acitu co ctien nnb anbcrc


baf'

^ofer fennen
bereite

unb

ccnfc,

bie

SSeten,
n?ir

ein

f(an?if;eo

^cf,

auf

biefer ^iiftc ivc>nten,

ucn bcnen
l^eutigcn

an

einer

anbcrn @tcc
t

tcitjcifen ircrben,

ba

ftc

an^ bem

onu crnem en
n)ec;c

SSina

;cr

amen (44
Tliiic be

2 5.),

ein S3cnje fir bic

groen ^ernberungcn

in bcragc ber 93ifer


jtteiten

l^inter

ben ^arpati^en,

bama um

bic

^ai^r^unbert i^rcn 5nfang na;men


ftnfcn,
bic bcr

ic Tladjt

bcr 5)eutf^cn an ber Oflfcc tjcgann ju

(Btawm bagegcn

Ptolem. Geogr.

1.

III.

5.

2 S3ei Reichard, Orb. anU Tab. XII. ^eft ber Seic^feBufen Venedicus, bagcgen Tab. X1. XIX. fc^cn 9igaifrf)et 5Keerbufen, 2)ie ^iemlid? fc)n)ad)en 33ett?eife fr biefe Senberung [e)e man: 9ec^arb, (Sammlung IL ^c^riften 432 433, _ SDarfian ^cvpu be euro^fc)en (Sarmat ten, fagt aubruUd; ovroi Ss ot Trorauol {Xqvvo? unb ^PovSojv) sie rov OvsvsStxv xlnov (ben toenebif^en SOeevbufen) i^aoiv 'ans aTt rov OvoTovla (Wisla, SSeic^fel) Ttorauov aqyxai TTaQijHUJV eTil ttXsotov Geogr. vet. ser. min. I. . 55. {jMa.Qy.iaiog^ Mvlutto?, ^raSiaofii graece

et latine ed.
fav
ft

S.

Hoffmann.
jl

Lips.
n

1841. . I4l. 142.]


bie ateu

S)ie

ac)e liegt

am Xage,
^ @ef)r

n)ielvo)l 2)Zarfan

SSereff ber

\t)a|rfc)eni^

e,

ba^

9f)ubonmunbung m 3vvtf)ume @eugra|.^)en ben leerbufen ou

Sandig mt jenem u 9ga


hielten, tocn ben:

unb bebe fr einen groen ^iecrbufen groen 33orgebirge jn3fd)eu beiben aber nicota (Sid^jere tuuften
ertoed)feiten
(Eri^vterung
fte^e

^ie aufu^r)ere

22. 2.

124
ftd^

I.

8.

g)ie lteften ^Bru^nilfe


!)c

ber

>ie

tUin^n

ju ^eScn.

cgcnticu Urfac^en bcfcr SBantcriingen crft^iebe*


tcccn

ncr^c!cr n
fcckn.

jcnm^cgcnma^crtcnim^

mmcrar cBcmniffc
n?r

cno;cu

ircft^tccmvic 6crcto einen te feneren dicinm

an, a ^^nuo nnb ^vietuo, iint


SScic)feanbc
jc;en.

a
e

barauf fe^en

tiefeen tic
^n?

tcg

t^craffeu
fl

nb
hig

nac;

bcm

fc^irarjcn 9Jccrc

SSaBrfc^enc)
Arevj

c,

ct^cn,
ter

urc; bcn marfo?

mannfcKn

unb
te

turc^ ta S3e{fpic

anberen 5)cutfc6cn ju
,

cnem Eingriffe au^

renken be romfc^en ^cc^ Scivcgen

i6rc

norbfc^en (3i|c ere^en nnb nac;

tem 3nten

6 fe6ft

an^te S)onau
ter

ju

jie;en

^ecjanncn,

lucrauf e 3an?en n

S^crHnnng

cn

jenen

iinterjcc^ten StMUcr

nnt Octen

te gcfc;anic)cn Ue6errefte

ter

ctKn

angrjfen
Reiten
be

iinb

uccj

ucrnc^eten.

@rcc nnb

luctirrfenbe S3ege6en?

?fc9cn

auc;

terfciebene,

d>x ueriucetc UrfacC;en

^u >a6cn

S3cunrnMgnng

ber ja^rec^en
i^cn

reifer Sarmatten burc^ be 9lcmer,


hci icx be c^arpatBen i^nano
be

n?ec^c ^rc .gerrfciaft

acen

nnb

o
Jtftcn

an

ben Dnefter

ericeterten,

^Bemiu^t na) neuen SSc^ns


e^enfo

cber ber ancjecrcnc a6cnt6cnerc;e (2nn ber entfc^en,


tic

i^re33ente nnb ampfhift,

^nSretnng ber (Saiuen

m nnern
tjcrn S!}eerc

armaten,

be

lain

i?cn

aen Seiten rebrngt


be ?oc;

nnb

augefcr^icffcn gcii^efen

laren,

ent^iinbetc

Aam^fnfl bc

mci^tigen Soeetenftamme (Snteer),

ber

T)m

ber ncrbfc^en,

nament*

^ nraifcen ^fccr (ber f^teren tgnnnen, Sngaren, 5iraren, ^ofa*


ren u.
f.

n^-)

anf be (Biatven, unb


grele

bee

anbere unefanntc Urfac^cu


ber l)entfc^en

meten
(Sitten

)anptfac)ic^ be

^c!erit?anbernng
iiOer be

na^
Be?

nnb
,

ber

Saiuen nad; SSeften

Cter nac^ )entfcUanb


(ijx.

ijeranaffen

eine

SBanbcrnng,
5nfangc

be

II.

^af^rntnbert n.
,

gann nnb
angcr
,

6o

^nm

be \.
waren
ba
be

^a^rnmberto
jtar
be

jnm

3:^;e

anc^

aniet.

Si

}e^i
,

meiften

an^anbifc^en
be

(Sc^riftfecr

ber 5!?lcinnng

bentfd^en S3cler,
a.
freiiinig

ct^en,
an ber

Oepiben, ^nrgnnber, Soanbaen


Oflfec nnb

n.

i^rc (Se

^bcr

tcraffen baien,

be (Sairen ;ingegen erfl


;

fpter tu

be toerafenen

5Sc^nftBe jener
nac;
,

friebc cingcriic6t ftnb

biefer $)lennng

fann
ba

c^

mic^ a6cr

fcrgfamer (i'rivgnng

fcineireg anf(^icen,

<^

ber 5n|ic^t >in

ba ganj

n?eber ber

^njng ber ^entfc^en ano ben


ncc ber injng ber (Sawen
SScianftger irerben n?r

iinbfc^cn Snbern fc
in

freiaig,

Oermanen

fc

gan^

frcbic;

erfcgt fe ^.

33 c

&c]), ^^reuff.

I.

6566.

ii^j

i?a

@efe| ev Xritigcv.

I.

8.

fu
anbcrcn
.

iUfim ^nic^mffc ber


Bfraimc bc

bte miin>en.
^iitcrtinim

125
;flnbcn.

badttcr m
^^rg,..

fatinfc;cn

18.4.

43.2.
bcv

7.

c cn ^tcicmaic angcijctcnm @^c

Scncbm

jitci

bcn ^arf\i;cn fimmcn


ten cC;iftftccro,
ftanb iiHTCn.

cUfcmincu mt bcn S3cfiimmungcn

cnco fptc?

bc

a^aranc un
bcfc

^ciafca, ii6cr bcnfc6cn ccjcns


Icf't

S)a Bcntcr

ce(jrapcu
bie

fi)

nidjt

genau

beftimmen;
fe^cn

i.g)ufcfcn

unb S^Dbtue,

^erangeber
S'crfc;ei'

feiner

(Sc;rft,

i;n in'

III. ^a;r;unbcrt;

neuere

affen ;n fammtca
ijin

5n}fc;cn

b.

^. 350

400
in

cOen.

@e

beni wie

wcUc,

bartjer

fcmmcn alk
maic,
be

ii^eren,

bag 9}ar'ianco auger ben (Schriften


einer reineren

be ^iU^
n?ir,

er getvg

ejlat

scx

ftc;

;atc ao

au) anbere uercrene gecgrap^ifcK (Si;riften fcenu^t unb feinen ^eripuo


nac) i)ren ^ngafcen
i?erfat ;aljc.
nic;to

^nfofern

ift

fein Bengnij), iveiucl^

e^

ber bie SH'neben

9?cue nect,

benncc;

Den

einiger

Sebcuts

famfeit. 5nc) er erii>a;n ben iucnebifc;en^eerBufen (ovLvducovnXnov,

ovevedrAov y.lnov unb ovti^diy.bv 'Xtiov)


bricii;
ttjcit

breinia,

inbeni
fi;

er

aw^:^

f;in3ufgt,

bag

er

an ber

2Beic;fe

Beginnenb

unermeg^

crflree.

<Seinen

S3eric;t ii6er

(Sarmatien

fc^iegt er

mit fogenben

SSorten: @ fnben
(^tbtc
fViiffe,

ftcf;

bariu 5G^oferfc;aften {t-Ovrj),


,

(nXeig

imarifiovg)

Ijetracf;tic;c

S3crgc,

53 kbeutenbe 4 anfe;nic;e
namic;

grogc S3urgeBirge

4
i.

Ijebeutcnbe SOecrfcufen,

ber

n?enebifc^e

unb

noc; brei

anbere"

Sa

er

un

iiter einige

namenti^
fcie^

crnnif;nte fyiffe,
tet,

fciinc

uter farmatifc;c unb anbere ^cfer 5eueo


f.)

n^erbcn mir

an geeigneter ec (. 22. u.

ju unferem

^\mc
\\n^

tenu^en.
8.
aucC;
nic;t

er 9amc
ange
\\\

be

grcgen

Jrenebifc;en

SScfoflamme
nod;

ifi

nac;

^cemaioS unb

t?ieeic;t

uor a)arfian

on .geracea
fc)en

wmx

anberen fcerau luic^tigen 5)enmac bc romis

^tert;umo,

namid; \n ben

fogenannten

:peutngerfc^en 2^afcn

(Tabula Peutingeriana),
(^remi^ar,

er;aten ujorben.

$)aa einzige noc; er^atenc


fcefnbet
ft(

ane e

fc;eint

1265

gef^rie^cn,

in ber
,

^of?
ben

fciMict;e ju SSicn.

UeBer ben Urfprung, bie (Sgcntl^umc^feit

@.

40.

Bcbc,
tt)urbe.

lanberung

jumo ber ^e^terc, neigen jtd; ?u ber 5njt(^t, baf bie dlu* ber 3)eutfc^en jum X^e biirc^ bie fc^ oukeitenben ^airen er
in

gwungen

1 Marciani Heracl. Periplus Min. T. I. p. 54 57.

Hudson,
I.

Geo^r. veter. Script.


p. XIII.

rraeci

Katancsich,

Orbis antiquus T.

126

I.

8.

Pie aUeften ^niQnift uber

l>ie

10in^e^.
Zaf mten
n

Sctt^ unb bc aiininirtcjct tiefer atertumcn

bcn

cl3tcn
'

Bcn
,

gccf^rtc

unfc

f^^ni^crc^tcjtc 5Jinncr ^tc

Stimme
iiSer^^engt

a^egcen
niffe,

fo

^a^

iinr iin

nur mit
nac;

fccr

^inflnimg einiger rgcS?

cn

teren Soa^r^et

irir

fcrgfamer g-crfcnmg
lirt

ftnt,

Oegngen

rennen.

Uetereinftimment

tao

gegentrrtigc

vem^^iar jener 3^afen


ber

aU Rc^ic
fic^

bcften i2cn einem vem^jare au


fcio

3t

be S^Bectcftu II. (423) ancjefeften;


tijciien
fcie

6er bic 3cit tcr


fic

crflen

Verfertigung

5nftc)ten.

9ci^art nennt

tie

iteflen vor ber

agemeinen Ginffn-ung be (Siriftentniu verfertigten


;

rcmifen Charten
l^imbcrtc

9Jiannert termntf>et,

ba

fte

im

^treiten ^ai^r*

jufammengeilet trurten^;

^ataneftc^

i^^t

fte 3 tri fer) en

161

unb 181
tcrbcn,

unter 9Jiarfu Siureiiu 5intcninu bem^f^icfcp^en verfertigt

rufc bvigen

erft

unter

5(ureiianu

^rcfcu

276

280;

cnblic^ Ratten fic einige dienere fr tae SSerf be

V.

3^i^^"i^<^tor

cntflanben unter S^^ecbcftu II.

t.

S* 423.

na) unferer 5infi^t ber treffiK

Vcn aen ^crfc^ern fcfteint c^atanefic^ am ric)igflen geurtvit


bicfer

ju ^aten
liu

inbem

er bie (^ntflening

^afein unter

9?aruo

5ures

unb

eine t^eiiireife Veri^efferung

berfeen unter S^f;ecbcfiu an?

nimmt* unb jtrar aus fcigenben riinben: ^afein no^ ijieie aUc 9tamen cn Stvibten
^iotinc^cii nac^ ber aiferin ^ietina
minianc|?cii

1)

treii
,

ft^ auf tiefen


n?cfr

finben

im

III.

unb IV. S^'iiM"^^^^^ anbere neuere eingefhrt njorben

nad^ 9}ia,riminian

285
f.

305,
2)
ifl,

(98 117,

laren (j. 33.

nic^t a6er Tlaxi^'

nc^

S)iceetiano|JOio

na) iceeian
finber,

284

305

u.

U).);

ivcii \:k

int^eiiung bcr

n?eic6e in tiefen

Xajn efcgt

einem frheren 3ctatet

ai ter ^leiten ^ific be Ill.^a^r^unteri ange^irt, (fie i)ai^cn

^Sers

itnb Unter^anncnien, ni^t a6er ein ften? unb ein inneren acien,

eine inti>eiiung

bie

uon 5ureian 270

275

;cnurt)

3) weil

(Sine fur^c
f.
f.

jebo^

efc^ic^te ber

^cfbibictie! ju

,,

^ Reichard, Manifestum est, tabulam itinerariorum esse aotiquissimam


3

gaB S. (. Tic f I, ien 1835. 8. S. 305306. Orbis terrarum anliquus cum thesaur. topogr. p. 42:
gettgetibc 9iacf ric^t bar6er

mciu

atque, aote-

quam

religioni nostrae cultus publicus coocessuserat, fuisse compositam.**

SJanner @ecgrap)ie

ber riechen
f.)
ftelt

unb Slcmer

I.

3n

einer fpteren

Einleitung (eip^ig 1824. . 14 ^aifer Sieraner eerua (22,2

235).
,

er i^ren

Stnfang in ba Seitalter be^

4 ^ier^er geboren folgenbe auf ba5 O^riflentfiunt f)inbeutenbe Sorte mons Sinai ia quo legem acceperuit ,,Ad S. Petrm, Gonstantinopolis filii Israel, desertm ubi quadraginta aonis erraverunt filii Israel ducente Movse*'.

I.

8.

Pie 'iUfUn
(3uti)cn . l;m

euflniflre ber bfe Winlreiu


\i\
,

127

ftc

fcc^mmcn,

f*

nc)
vcjj

nci^t

am

fci^irarjcn

Tlccxc fen#

ncn

*
bic

Gc bcm anc

WcUc

acr 9}cmin(joucrfc^cbcn^dt
ftc;cr,

ucr

(^ntflc^ungojct bcfcr ^afcn

fl

taf?

^uc

c^Uc

S3crs
jrc

bcffcrung niji ber ^Kcbcfiuo l.


gcograp)fc;cn Sii^aben mc;rcnt;co

(428)
au

^naiiorcic^t^

imb bag

lterer 3cit

^crru;ren.

SOr

fnben

mm

beit

9ainen ber SScneben

auf bcfen ^afen


jn>ifc)en

jirema

ujjerften 9crbeu

angegeben: ennta
,,

bcn SBcrten ,,Liipiones

Sarmatae''
bao
anbere

un^

Alpes Bastarnice"
ofld;

ao

,,Venadi Sarmatae'%

Tlal mcjx

jiufc;en

bem ,,Danubius" nnb bem


3.

,,Agalirigus"

(ivagan n 23cffarabien ober lnjanf) in focjcnber

Orbnung:

,,Piti,

Gaete, Dagae, Venedi"

2Br nberge;en bie

Errterung ber neben ben SSeneben fte;enben ^ofonamen ao pvai an


fi)

n3id)tg,

jcboc^ unferen egenftanb n{c;t unuittebar

bcrii^renb;

be if>auptfac^e fr

un

ifl

ba aubrdiic^e 3cugng i^cn ber Snfafgs


;inter

et ber Senebcn fcluo^ tn ben Subern


Iner

ben ^ar:|3at;en, ive)C

Alpes Bastarnice genannt


(befe

luerben

in ber 9a;barfc;aft ber i^gs

fc^en ^ijerfd^aften

i^erfte;en

n?r

unter

ben Lupiones)**, ao

ani) lueter

c\ili)

bio

gum

fcf^ujarjen 9}eere.

S)e erfic Sngabc ftimmt

UDfcmmen mt bem Su^f^ruc^e beg

Slaetuo, iuecKr ben

ganzen

itjeten

dianm
ein
,

5lufd)en

ben ^eueinern nnb g-ennen mt SSeneben befe^, ber*


finbct i^re ijoe S3efttigung in be

bie

anbere bagegen
be

ben fptcren
ber

S3eric)ten

^ornanbe unb ^rcfc^io ber


^ebc

5ubreitung
aubrucfic;,

njenebfc;en S3oer,

(Befc;ic)fc;reber i^erfirf;ern

ba

cne unja;ige 9}enge faiuifc^er

unb

antfc^er
fei,

^bfer in ben Subern


ja fcgar,

am

fcinarjen Tlccxc

angeftebet
n?ic

gemefen

ba

bereite

jiufc;en

332

350,

So^wanbeo

beri(;tet,

ber gct;if^e .^nig


bies

rmaurid^ in biefen egenben angJtierige butige Kriege gegen


febcn gefhrt ^abc (i^rgt*

13

bief .)*

3(u ben Renting er fc;en Slafen

XVII.
aen

Katancsich, Orbis antiquus ex tab. Peuting. T. Reich a rd, Orbis terrarura antiquus p. 42. i ^a^ ber n ber Dlaijematit Silronome unb n ber ,unji,
1

33rgU

I.

p.

XIII

harten ju

jec^nen, erfa)vene aifer Si^eoboftu burci^ gelefire SOanner be eogra^j^e nai}

Cueten berichtigen unb unter anbem au) a)nl^e harten anfertigen lief, bafr finb bie SBeiueife bei P. VVesseling, Vet. Rom. Itineraria. Amst. 1735.4. Praeffol. 2. , P. Kat an es ich Orb. ant* e tab. Peuting. Budae. 1824. 4. T.I. Praef. p. X. , L ele we 1, Badania 163 164. geografii. 476. aufgefi)rt 475
,

3 4

Katancsich,

Peutingeriana Tabula Itineraria ed. Orb. ant. I. 207.


jte^e

Scheyb. Segm.

VII. VIII.

Ueber biefen 9lamen

18 3.

128

I.

8.

pie

ltcften ^eu^niffe ber


tiefe

>ie

tainl>en.
namc6 im IL,

crfc^m wix
irenicjfteu

mm,
im

ba

^c!er \jcn
jene

tic frher,

III.

^arnmbcrt
tvi

ecjenben

^cc^t

ifhm

mi'iffen.

(Sc

eveuc^ct ein

3engni

anbete unb bic 5uheitnng ber (5(aa^cn


ein

im

VL
9.

wnb VII. ^arnuiberte ifxt auf,


5C
i'iSer

^thici

511

fein.

iba

efprcc^enen

Bengniffe,
ber
aten
bic

mit

5iunamc jene^
cjciviffcrs

itefien

tcn
be

23ernfein?anbe
i^cn
Sivieitu

SScneben unb
bet

maen aud)
^anbeinben,
(Sc)ic6fae
ftc

6er

Serennjeifc
}et,

SSenebcn

ti'iBten

on reinen @eci}tapf;en

irec^e

ftd^

bic

bet ^i:!et nic)t


ber

im

entfernteften

citmmerten. a(^et

ntSen

uno

Bei

^cftimmnng
fte

ber Urftie ber SBeneben treffid>e ienftc

gccijlct,

lBrenb

fr bic 5nf6enn(] ber


Bieten.

^qddjtc
rimbc
c

biefco S^cifc
\}i

auc^

niitt

ba

cringflc

5(n

biefem

ba nun

ju fccfvrecBcnbc

3cgni5
ircic6c

nngieic^
9?ac6tici;t

tricBtigcr,

ba

nnfcrc Sl^iffenf

ba^

einzige

ifl,

barBcr gicBt, ba bic SSencben

Bereits

im

III.

^viBrBunbertc tBrcnb bet Butigen ^cr^eernngrriegc

jvifcn

ben

9imcrn,

eutfc6cn

iinb

<Sarmaten auf bcm Kampfs


mit
e

^ia^c

erfc)icncn

nnb

i^>tc

.^eerfninfen

ben
^ivax

rbmifd^en
,

Legionen

jufammengctrcffcn
fc^cn ingft,
bcr

n?aren.

S)cgid;

ift

bn

bic

SBcnebcn
auf

auf ber einen Seite aie


bentfc;e

Sarmatcn nnb

(Sfl;ti>cn,

anbcrn ao

reifer ben Ziemern


'tcn

unter i^rem n?iri^en

9amen unBc!annt, an
9icmcr
ferite

m^fen
^ ;

"tcx

nbtbic^en ^i?!cr gegen bie

Xijcii

gencmmen

;aBcn

ein

anobriiif ii^cS
bic

3eugnig bafr

ater.

O^nc

3tt?cif^

Bet^ttcn

Bintigen cim)?fe ber 9ts

met
ber

ttjcnigflcn

mitteBat
^Jlccxt

bic

Sen?c^ncr bet Binterfar^at^if^en unb


iinc

am

fci}n?arjen

gciegencn finber,
tiefte

bie

auet einigen
in aieicn

anbeten S^iuren namentiicB tie

von ^bmerf^anjen
S3cfe

unb

Sbrn^^anb,
}^u

irec;e

tem

bertigen
.

trajanfd)c

genannt

ujcrbcn,

Bctueifen

fdBcincn
eft

(ttg.

22 7.).

(SidjcxUd) fmpften

bic SSeneben bamai

a 23unbegenoffen
i^re
ex

ber (Baxmaicn mit


nic^t

tm

Sicmern, eBn^e^
SDiariminu

bic

(i)efc;ic;tc

9?amen
bic jur

nennt] bcr aifcr


zerul^is

(237)
?fiud)e

mec^te,

aU

(Si^erung unb
ber

gung
aet

feine

unumgangc;c

9?ot^ttjenbigfcit

(IrcBcrung

Binet!arpat^ifc^cn

nbet
;arter

unb

bcr

Untcrircrfung bcr bertigen

93ccr

cinfaBe,

23eif|?ielc

^m^^'e mit ben ^interfarpat^ifc^cn


9?ia,riminuS fuc^te feinen

Geifern
in ber

ter

fingen

geBaBt

^aBen,

^ian
rfog

Z^at imb

jnjar,

anc e fd^icn,

anfngM;

nic^t o^nc

iflamtnili) bie

harten,

b, B bie

^orii^aten, fieBe Ber

fte

10. 10.

I.

8.
ju

pie Ueften ^m^nifft ber


fc|cn,

^ie

IDin^en.

129

in'

Scrf

bec^

lar

if;m
fc)

iic)t

crgbnnt,

bamit ju
bei*

tanbc ju
rmifc^cn

cmmcn ^
(Sc^riftftccr

Scnfo
bc

if^t

trc<3 acr

ci;icigfamfc{t

^)cnannc ber Scncbcn an bcn .kmpfen


gcc^cit

bcr (Saruiatcn

unb cutfc;cn

bic Sac^fogcr bc

bc aifcr eciu,

aii, cftiiiami
iiung

(251
,

258)

^iaximinu,
xu
a.

cr*
ig>crr?

mu;cu.
fc;aft

9hir

be

man mit (Sc^cr;ct auo um 253 !recjerfc;c t^anfcn


ba
aifer,

bag unter ber


ber ginnen,

anben

unb Sencbcn im Vereine mit anberen


(Soi;n

fcinbic^en

gerben gegen ben


fi;rcnben ^os

bc

ben gegen
tft

bie

armaten ^rieg

infianu,
t^crtriebcn,

jogen unb,

ba Bfitgnig bc

ftegrec;en

gcinbe

nc;t

vcn biefem auf ba ^anpi


er
ftci^

gefc(;agen ujurben.

^n

g'cige

beffen

nannte

fpter ^efieger ber


fptere

SSanbaen,

?5'innen,

ainben
biefcn

unb Seneben,
gcibjug
gcibcne

S)er
bie

t^riftftecr

Bcftmu

crn?i)nt

gegen

@i;;en"

nur
"^cn

fici;tig ^

inbeffen

errnbigtcn
burd^

unb

fi(6erne SJrnjen

Rmern
ijabc.
,

biejenigen SSifcr,

bereu Demut;igung ber aiferfc^n ^cufanuo

bem

9eic^c l^on jener

^citc dini)c
noc)

unb

g-ricbcn

gegekn

i^iefe 9Jrnjen,

bereu einige
iijcii

Bis

auf un geommen
(fte^e

ftnb

tjdbcn
^^

t^cU^ gried)ifcf)e,

iateinifc^c ^nfc^riften

(S*

73.)

Dag

bie Demiit;gung jener


fei,

SSifer eine gciucf;nic)e ^ra;erei

ber

rmifd;en ,^afer geitcfen


ftnb

wre

ieic^t

mglich;
bic
ftc^

rein

erfunben

barum

bic
fo

9amen

jener

Polier unb
Siige itrbe
93cife

^m^fc mit i^ncn ncd ni^t.


fein rmifd^er ^aifer
toor

ine

nn\icxi)mU

ben Singen be rmifd^cn


getefenen
geere
$Bei

unb be
bic

am Kampfe
uert;cit

mit

tct)eiigt

auf
einer

SJrnjen,

^crait

njurben,

crauBt

^Ben.

venit,

Julius Capilolinus, Vita Miiximini c. 13. ,,Pacata Germania Syrmium Sarmatis inferre bellum parans atque animo habens , coricupiens usque ad Oceaoum septemtrionales partes in Romanm ditionem redigere; quod fecisset , si vixissit, ut Herodianus dicit Graecus scriptor." BrgU Herodian. 1. VlI. c.%. Vaillant, Numismat. Imp. Rom. T. IL p. 29I.|
.1

2
gegen

Zosimus,
bie

1.

I.

c.

25

26.

9i)reni)

bet

Kriege

be

Decuo

3)cnau toav au , ber S3ater be 93luftan, ffiert^eibicjer ber Sonau* 3cftmu fagt ber ii^n : His rebus in hune modum gestis Romam Gallus venit magnos ob constitutam cum Barbaris pacem
jenfet bet
,

Sarbaren

Spiritus gerens.

3 J. Vaillant, Numism. Imp. Rom. Par. 1674. 4. T. 11. 337. ed. 3. Par. 1694. II. 351. Dess. Numism. Imper. in coloniis, niunicip. etc. percussa ed. 2. Par. 1697. Fol. T. 11.220221. 3n ber 3nf%ft j! ber 9lame fcgenbermapen abgefitrjt: gred?. OTENJ., lat VEND., SaKant la be OvevSvxog, Vendenico, rd^tger fote man lefen Ovvdcxos, Vendico, tDe bei SWaran

i^affarif fan>. tert;,

I.

130

I.

8.

pie

iltcften ^ettgnijfe

uber

Vu

1aJtn>eu.
laifer

a^nic>cu

(Gelegenheit
f"^

ge^raue^e
*^

tre

^^^^^crtc f^tcr bet


Qnfci^Tft:
,,

^nfi^^"'"^

f^f"

^nal^(erfc)c

Imperator Caesar

Christi amaiis Justinianus Alanianicus Gothicus Francicus Ger-

manicus Anticus Alanicus Vandalicus'' etc.\


ba
cr

(B

ift

hctannt,
ftci^

aiic

tk}c

^cer
er

nc^t

cjetemutng,
i;nen

acn

augnen \^i

Saturn ncc^ nd^, ba


ge;a>t

mit

im

Kriege nd^t

genug jn t^un
.^

jabe*

Daffee

git

an) tcu ^cufian.

10.
Sic^t iiScr

S3ei?ci'

\mx nun

ur oftdnfcigen rerterung te fcfcrt ^cttc0


fcer

ba

5tertnim

SSnben

tt?erfenten

Scugnffe be ^cx^

nanbee iierge^en, muffen

UJt

ncf einige anbete BcwgnifTC/ bic jwar


(Schrift be

au fpteren
inbeffen

zueilen

ai

bie

^crnanbe

gefc^i^pft

ftnb,

i6rer (rntfte^ung

nnb' i^rem ^"^^'lc nad) in inc ltere Seiten

reichen, anfrren.

in

tiefer

3cugniffe finbet
,

fic^

in

^aui bem (Sc^ne

Sarnefrib,

genannt Diaconus ( 799)

cngoSarbifc^er cfc^d^tc

wofeft

fcgenbermaen lautet: ,,Igitur Longobardi tandem in


,

Mauringam pervenicntes

ut bellatorum possint ampliare

numeper

rm,

plures a servili iugo ereptos ad libertatis statum perducunl;


,

utque rata eorura haberi posset libertas


sagittam
,

sanciunt

more

solito

immurmurantes nihilominus
verba.

ob rei firmitatem, quae-

dam
tur
:

patria

Egressi itaque

Longobardi de Mauringa,

applicuerunt in Golanda,
post haec Anlhaib
,

ubi aliquanto tempore commorali dicun-

Banthaib
,

pari

modo

et

per annos aliquot possedisse

quae nos arbitrari


3,

Wurgonthaib ^ possumus esse


s^crgeic^cn ttJ

vocabula pagorum seu quorumcunque locorum"


befe
(Stee

mit anbercn 3cugnijfen 6er

"t^m

Suejug ber SangoBarbcn

auiiren
ba

aten (Si^en in bcr9a^eberSSeic;femiinbungen, fo fe^enn?ir,

jener

3g

^^^'^

canb (mag
e

"aics

ctanb cber atnbia e?


ber Tftfee)

beuten, ft^cr
tt?erfung

cgt

in ^rcuffen

an

unb

bie

Untcr^

ber n?enebifc;en Sauber in ba ^a)x


^c

380 unb

bic fogenben
bie

fat

^ 3

3a^rHidcrn be ^rcpet 5qutanieuo anrb

Bcit

Chronicon paschale p. 345. Sdjon fnil^cr )atte ftd^ ^cntntcbu ben Oamen Sarraaticus beigelegt, ireil fein 93crgdnger SJ 2ureliu uber bie armciten gefegt l^atte.
(180

192)
)ier

2 5n ben
anber;

.anbfcf)rifen

finb bie

amm na) rimrn

Athaibos, Banthaibos, Wurgonthaibos unb


beutfd^eSec^atert^mer

no^ 496
ita-

angeffivt.

3 Pauli Diacon, de gest. Langobard. in Mn rat oi Rernm licarum scriptores I. 413. Jordan, Origg. slav. IV. 180 sq. 4 Prosper Aquitao. ada. 379. Jordan, IV. 180 sq.

I.

8.

^ic

Tlteften

^Beupiffe ber
Ijcflimmt:

>ie

"Hubcn.

131
bc

^rco

Bufjc
iinb

aiiobnivfcf)

fo

Unter

bcm Acufuatc
n

5ntenm
SDcngc

^^Cn-uo (370)
iicrftcn

tcjtctcn bic

^cngctarbcn,
iiub
i?cn

fjrojcr

aiio

bcn
tinb

^;ccu

Ocrmancno

ber ftc

bc

SDccane

ber

groOcn
unter

SK canba
5(nfn;runc|

cjcommcn,

um

neue
^jon

Sci)nfti^c ju
juerft be

fud[;cn,

ber
bc

bc 36c^*"o unb
man

^anbaen ^

6
ge}t

Sengc6arbcu urfprungc; anS Sfans


nc) unter
ftc

bnatnen ober fonft

Jt?o;cr

ge!cmnien fnb, njoru6er

ben Dcutfd)en

firetet,

un

^cr

tueter

ncC^t

an; bag

auf

bem
jurg

oft;en

unb

lueft^cn (SSufcr,

ctiua i>on 9}ac}beljurg

hi

iSincs

gen?c;nt ijabcn
be

unb uon ba, nad; angeni tgin? unb


nbcr,
enbc)

tg crc; cn

burc^

^nter'arpat;fi;en
jl

nac;

^annoneu

eins

gelegen ftnb,

eine

eriueitici^e,

Den
fte

aen jugeftanbene 2^f;atfacf;e ^^

^uf

biefer

SBanbernng
iveit

muten
Breit

not;iuenbig

burc^

ba

^^anb ber

bort Bereite

unb

erfcrcitcten

SOeneben 3ie;en*

^m

^a^rc
an
ber

487
neben

(na)

5nbercn

491)

laren
;

bie

SongoGarben

Bereite

S)onau m fogenannten ^uganb

mn^k
unb

afo ja>ifc;en

380
ar

487
bie

ber

3g
ijcr

burd;
fc

ba Sanb

ber SOe?

gegangen

fein*

De

5ntf;ai6

$8ant;ai6 be
;

^auuo iafonu
ft

fnb

unaugBar

be

^ntm

unb SSeneben
Sourgont;aB
jeboc^

nic;t

fo

S3ebeutung be britten 9ameno


auf be ^urgunber,
rd;tger

lueci^eo

maxi

getuu;nit^

auf

bic

Bugaren Bcjc;t3^
n^ir

33etreff ber
ftc

9?amen Sn^aB unb

S3aut;aiB

Bemerfen

noc;

bag

nad) ber 9L)einung be grofcu


unter

<S:prac;forfc)cro

^afoB rmm,
mt bcm

n?ed^er

anbern
b*
;

an^

unferc

(BkUc

Be;anbette,
f,

atbcnfcf;en

eiba

Sanb, egenb

upa (pagus) u.
1

w. jufammengefel^t
n beu

ftnb *.

<ginft(;ti^

be Samena

^a

bamal

boc^ )m be Oebe
lc^

jtvfc^en

166

ft,

Subern gtifc^en ber Dber unb Soeic^fe, ou benen SOanbaeu meir gab, ba fte fc^cn uie frtl^er, nnt 174 ou bort aucjeiranbert ujaven, fo ierbeu nd;t unlDa^vs
feine

f)enc)

erjianbeu

mz bc fpdter oft gefc)e}, unter benSanbalen SBeneben hierber ba SBetere . 18* 5 6* 2 Jordan, Origio. slav. 111. 161. IV. 180. 182. 3 )unmanno Unterfuci^ungen uber uflid)e ^ofer 34, (S* 3i Klaproth, tableaux historiqnes de l'Asie p. 249. 33u]^e, St b. ruflf*
ci\i)

)er,

9gat)a erfrt befe (buc5arfd)en) urgunben, S3uvugunben efcj. <S 207* fr einen Stt^eg ber ^unnen 1. V. p. 107. cd. Veret. cf. Jordan IV. 197. Dev Oame ogar tautet n ber 20fna ^ac^a 53orgar, c. 281; vgL

Vulger, Wlger, Wulgar

n hisr. mise. unb SJanuel 2)eareg unb ben ieutcjen riechen, SRafub^, (Smacin unb S3at^ebrae.

h^i

5uaftafu,

Wurgari
urgfiar

bei

ferner

^ercjiar,

4 3* rmrn,
S3efpel
fitl^rt;

bentfdie 0ed)taert)umer
()eu

@* 496,

'mo ber 2}erfaffer


,

aU

wetareiba, wedereiba

^u befen 53efmelen ft fd;

wirgarteiba an^ nod; Margiseibe au Ceutf), SOarfgraf


n SOeterou erberbt)

@ero

<*

153 ^injufgen.

9*

132

1.

8.

^k
ftnb

nlteften

^eu^mlfe ber

^ie 1inlen.

>

SOurgcut;afc

tcr gcc;rtc ^f^iinmann


tcrfcbcii

itnb

tcr Berhmte (^v^at^

cnncr ^aprctf)

ucfcmmcii

5(nftc)t,

tnbem

fc

bmfccn

cncoircgo auf bc S3itri;unbcr, bc fc^cn cr


i^crlc^cn
,

277

bc S>c{c)fcanbcr

fcnbcrn

auf bc ^ugarcu

cn

bcn

.giunncu i>crn?auttc
ivcrben
tjcn

^cit

urafc;cn

(Stammc,
im V.

tqcgcu.

S)cfc

Bulgaren
ftc

5cjaf;ai

unb 5(nbcrcn Burugundi genannt;

irc^ntcn

na^

9}cfcg

\3cn

6>crcnc bereite

^al;r(;unbcr ^trfc^cn

ber 9?aotio

unb tragtcn m
bcfc

^,487
tft

jucrft iifccr

on, SScga unb bc onaujn fc^m^


unb
n ber

3n

ber ^f;at,
fo

^rarung
baf?

fo

f^arfftnntg

^a)t
afc*

feSfl

^egriinbet,

man

^^r

unmcg Ue^crjeugungefvaft
tt.nr
,

fprec;en

!ann

^^

^Icdj

6emcr!cn

bajj

einigen ganbfriften

,,Anlhaibos" fcMt imb 6co ,,Banthaibos, Wurgonthaibos" bas


(te^t;
ftee

biefe

Scrt

au^
bie

unter

einer fd)arfen ^rit,

fo

hiim
ber bcn

immer
bic

uoc^

Banlhaibos,

Seneben; baJ a8cr burc^ Banlhaibos


baran
ber
jnjeifet

SSeneben Bejec^net

n?erbeu,

^iemanb,
SJunbarten

Unterfc}ieb (g
ftc

unb
ai

ben
cfe

6;arafer

attbeutfc^en

rennt.

fc)eint,

bie

ficngo6arben auf i^rer


u?ie

erflen

SSanberung,

wc

^r .^riegogiic! etenfo
t?erfud;en

bie

brigen

aBent)euerfu^tigen eut?

feigen,

ircten

juerft na^
,

SDjten gebogen

unb
ber

fei

ju ben
fe6fl

fattjifc^en
ttjeiter

hinten

am
Bia

fc;tt?arjen SDcere

ober
ber

ane^au
Bulgaren

iafon

temerft,
ftnb
;

^u

betu

S-anbe

am on

tjorge^

brungen
worfen,

burc^ bie SBogc


fie

ber uraifc^en ^njiiginge guricge?

iranben

fc^

tab

jurd in ba fogenannte 9ugianb

im
ift

:^eutigen Tlijxcn
ftd;

(487, nad; 5nberen 491)


cnauigfeit fceflimmen,

^ic
^e

bic ^aijXT^a^i
<2c^rft:

nid^t

mit

wa

einem

fieer,

ber

feinen

Seric^t

ebgic
nic;t

an

aten

Ueberieferungen

unb

S3oifgefngen gefc;c^ft

)at,

ju cnrunbern ift^.
tt?ir

11.

en

griec;if^en

unb romifc^en Bcugniffcn fgen


fanbinauif(;en
tinc;tig

fugid^

bic Ue^erieferungen

ber uralten

(Sagen
ftnb

^ei,

'tic,

ai
erfl

ganj unaB^angig uon jenen,


f^atcr

bcp^^Jt

unb

iriett?o^(

ao

jene

fc^rifid^

aufgezeichnet,

bennod; in' grauefle

5ters

l^unmatin unb ^a^rotl^

a. b. a.

D.

ben aubnic^en SBcrteu be ^auu Diaconu : quae nos arbitrari possumus esse vocabnla pag^orum seu quordmcunique locorum , lft ba^ er febf befe dlanmi fr fvembe, Feiiietreg fur Plamen fid) ermutigen, 5tuerbem ber befannten beufdien Qjolfer ber SDanbaen unb Burgunben ;ielt. berid)tet ^au ber S)afcne ireiter unten c. 16. ber bie Kriege ber ongoBarDen

^a)

19. unb S3ulgaren; de gestis Langobardorura 1. I. c. 1 3 lc)x ber biefen 3ug ber Songobarben 18. 6.

I.

8.

Pie
uub

iltefteit

ptn^niff^ bet

ie

UDiitbau

133

ijmn rct^cn
iDtcfc

Sdt aitf bc cfc^ci^tc

uufcrcr S3orfa;rcn itjcrfcn.


bic

UcOcvefcruncjcu ber

9ermanncn 6cr

S33ancn ftnb n ben

fogcnanntcu norbifc;cn (Svigcn cntijaUcn, 6cr bic wix in atUx rjc

nur nQCo fccmcrfciu


crfi

5o

namc;
k;crrfc;tc,

ber

9crmanu
flc

Sncjiif bc eScii

cntbecfte

^nfe ^anb

wax
bc

ber 3fw;toert acr

frci;etcOcnbcu
iUif
ftc

ncrivcgfc^cit
Sicc;

rccn,
tracjen

ba von c^arab giafagr

gccjte
nc;t

nd;t

wotcn iinb bc Tla)t be 3^^'


S^t

rannen
^Dcncjc

ju 6rcc;cn Dcrmcc^tcn.

;nen

nrnnbcrtc auc^

cim

fanbnaufc;er (Sancjcr

ani

bcrcn

^-rc;et

at;mcnbe efnge
luaren,

bcm neuen
lieen
nicbcr
\i)

nnrcc^tmtli^cn t5cnfc;er

gcfaf^rc;

crfc;cncn

unb

auf ber bamao

noc;

mt mbcrcm
fie ftc

Mima

gefegneten ^nfe
einer freieren

t^ier

auf Qoanb fuhren


^u
fcn,

unter
frher

bcm <Bd)n^c
gcicfen
,

^crfaffuug
S3efc^ii^cr

fcrt

la

laren,
feit

nami^
uratcn

unb ^ntcx
aen

iijxcx

^aticnaQC\jia)k

wcidjc

Seiten
vjefccrt

fce

C5ernianifc;en
9ac;

Stmmen
efngen

in

efn,(jen

6enn'i;rt
iuec;c

unb
in

njurbc

bcn

ber (Saben,

un

^tci

ammungen,

ber fccjcnanntcn ateren


,

unb

jncjeren
(-J-

@bba ^ ^nm
feine

X^e er;aten lurben


unter

verfertigte

norro

(Sturcfcn

1244)

bcm 5amcn Heimskringla a^canntc ;rcn


Knige,
ber

ber aten ffans

binauifc;en
u>ic;tge

uod^

je|t

teina^c

bic

cin^c ein;eimifce unb


cfd;i(^tc ^.
(lcc;

S^uee

atcflcn

ffanbinavifc;cn

ju

5nfange

fein

^i;rnif

l6erc;tet

(Sncrro

turcfcn

lucitaufij

uter

ben

groen

Reiben,

rofccrer,

cfe^gcBcr

unb

f|jtcrcn

ott ber
fcoo

ad^fen, cnnen unb !anbinauer, Db)in.


ju

S33r fiif;ren

ba
von

unfcrcm

3iuece

rforbcr(d;c

an:

5(u jenen cnrgen,


fict
)^

UJCc^c

im 9?crben bcn fccn?c;ntcn


ben

(^rbf'rci

fcegrcnjcn,

uc;

fern

renjen bc^ anbe Swithiod mikla, b


in
!^in

rofftjt^ien, ber

u 2!anai,
na)
biefc

ater

3cit ^anaquif unb SOanaquif genannt, ivt

ben
^yiuffe

6i

jum

fcC;ivarjcrt

SDlcere.

a
Sanb

von bcn 5rmen


l^e

eingcfc; (offene

unb

fceivffertc

SSanaanb

Tacitus, Annales

II.

88. Paulus Diaconus


ant. Hafn.
8.

I.

27.
4. 3. voli.

2 Edda rhythmica

s.

17871828.
Edda

ed.

Finu

Magnussen.

Hafn. 1821. Hafo. 1665. 4. 4 voli.

3 Bd.

Islandorura

ed.

Resenii.

Heimskringla edr Norega Konunga Sogar ed. Pe ri n gskild. 3 Holm. 1697. f. 2voll. , op. G. Schningii (12), Thorlacii, Torkelini (3) etc. Hafn. 17771826. VI. voH.- Heimskringla, a. b 3ldnb. berf. ven . 5Wo|nfe tralfunb 1835 II. 8., bevf i?cn I^^Sad^ter.
e^^ig 1836.
II.

8.

134

I.

8.

Die

lteften ^eu0ni|[e ber


5iuf ber flc^en (Seite
fce

Vn

tinl^eiu

ber 2anaf)cim.

S^anai (ag ba 5(fa?

ianb

mit
biefer

ber .gauptftabt

^garb,
^?^n,

einer

ber cjcfeicrtjlen Opferfltte,

^n

<Btatt

^errfci;te

3i(f roge (iaren ober rott*


fte

naren)^,
fad^cn
iic
er

jcjQcajict t?cm

^cife, bcffcn (S^icbric^tcr


ii;n

in (Streit?

irviren,
fcecjcitcte

mnftanbcn

unb

c^^fcrten

Gin nnernberiic(;e

ben ^"^jin in
oBag
,

aUm

icinm

friegerifci)cn

S^cn, bencn
iinigreic^
ieie

ganje

^a^re lang
(Seine

l^renb

bie
fiir

23riibcr

fein

regierten.

lrieger
jtd^

^ietcn

i^n

un6erannbiic^ nnb

Sanier

nntertrarfen

feiner terrfci;aft.
er

Senn

er

bie

Krieger in

ben .^ainpf fanbte,


i^nen (S)iM.

icgtc

bie

.nbe auf i6rc npter unb n?nf(^te


\i)m
faft

(Sie aber

erzeigten

gitiid;e

Gi;re

unb

riefen

i^n in efa^ren u SBaffer unb


riefen
fte

^n Sanbe

um

t^ife

an unb niemals

tergeben.

SQit

ben Sianen

fiti^rtc

Cti>in langen 5lam^f

mit ungleichem (3int.


gegenfeitig
crjlen

^eim
xcidjcn
,

tyrieenfc)uffe

gaSen

fic^ tie

Parteien
ii^ren
,

geanjfe
,

^erfcncn
ben

^um Unterpfanbe:
5icrb

bie

Sanen
?yret)

gieerfl^rer

unb

feinen

(Sc^n

bie

5ifen

bagegen

ben tvHncr
lueifen

einen

tapferen

unb fc^nen 9?iann unb

mit im ben

9}?imcr.

^n

S^anai;eim
biefe

ange!cmmen

erlangte
ttjarb

^ner
fein

fcf;r

i^ai'H

bie

.g>cnfc6aft
tracf;
ftd;

ii6er

anb unb 9}?imer


(im^^crung

diatij

talb
,

barauf

jebccf;

eine

gegen
;

biefe

grembiinge an
l^ieS

ba

man
unb

on ben

5ifen

Ijetrcgen glaubte

man

bem

50limer ben
iijn

opf ah unb
\mU)k
ieie

fcljici'te

if^n

bem Db^in.

SDbi;in

Salfamirte

ein

burc^

feine

BiiH^crgefnge ba^in
9?irb
bie

ju

bringen,

bag
er

er

iijm

e^eimniffe cffenbarte.
;

unb
5fen
bie

8rrct)

madte
lange

ju

C):pferprie|lern

al

fct^en

Begannen

n)t

barauf ii;ncn gttliche S3erei;rung ju jollen


n^cc;e

^yfei^a,

Xcd)icx be 9?icrb,
5ifen bie
bei

fptcri;in

O^fer^rieflcrin anirbe,

lehrte

ben

^cn SSancn atigemein befaunte 3iinbcrun|l 'Seib".


i;atte,

(So

lange Siirb unter tcn Sanen gelebt


nad ber (Sitte biefe

jaitc

er

feine

dn?efler

^dfe

jur

ema^lin

gei;abt;

bei

ben

^\m

1 SDt bem 2orte diar, ^iur* (priacipes, divi, ber (Singular toirb nic^it gefunben, oeec)! di?) Id^t fid) lrc) ba armenfcfje di (heros, semideus),

t^a altperf. diw (iJiame frenerfc^er i^rften) , ba neuperf. diw (Dmon) unb ba atf. djej (heros, prineeps) yerge)en. (Spuren befe 2crtee, tveld^e ^ne 3tt>efe cn ben Sarniatw auf tie Slawen unb (Sfanbinaier berging, S5on dej (heros) ftnb bie S'iamen finben fiel) auc^ in ben finnifcf)en @prac)en* be ^rflen Dejew in bem Sobranie gosudarstwennveh j^rammot ((Sammlung faiferltcijer Urfunben) I. 204. 508. 510. 539. 541. 543. 549, bcr Oebe unb be nac)^ergen 3)orfe3 Dtgewo, ebenbafelbji II. 567. III. 325, Dejkowo Ramenje . 32. 34 u. f. n?. entftanben.

I.

8.

^u

Ueften J^rupilfe ber

Me

Winn.
ftc^

135
bc

war

WS

md)t

geflattct.

rbmfc^cu

^'irflcn

Um

ejeu

bicfc

3ct

untcirtjarfeii

bic

^orrcbc ju ber dbba nennt ben

^ompejn

aUc brigen S^ofer na)

)atkm Kampfe in befcn fernen egenben


t^re

unb

toee

t^errfd^er

uerejjcn

nber
n

nm

befer lregc

wicn.

SDb^n

a)ncnb,

bag

feine

9?ad;ommen

ben norbfd;en Sanbern


^^rflen

tcl^nen lrben,

mad^te

feine

trber Se nnb SSic ^n


iaren nnb
einer

on

Sigarb
fcine

unb

jog fefl mit feinen

groen Strenge

^oif
i;inafc

tveitcr nad^ SSeflen in ba

anb arbari, fcbann gegen

Silben
naien".

in

ba anb ber (Sarf;fcn nnb von ba nad^ (Sanbis


bic urate UeBcriefernng

@o

antet

6er Ob;in, ben Ur?

a^ncn be

ffanbinaifc^en ^oife, nnb feinen

3"g

nac;

fanbina?
ber

icn ton SDflen )cr,


e

nad)
ber

bem

S3eric)te

be

norro tnriefon,

ben aten

befangen
efngen
ii6er

@!aben nad)cx^a)it
finben
n?ir

^n
aU

ben un nctf)

jugngiic^en
ciaiitten

fefeft

necf;

manche anbcre (Spe?


and) fcer bie

fon)o;
njtr

bie

5fen

nnb ^otunen,

Sanen

iijciUn

bie !^anptfc^iidi;flen

kr
unb
5(fen
biefe

bie

(enteren mit*

ic
ges

SSancn
geflet

hjerben

in

biefen
^>o;er

(Sagen

jiuif^en
^

Octter

unb

Tlm^d)cn
fcegatjt

unb

ai

mit

S5^eieit

(Sd^ni;eit

fcibert.

^n

i^ren

^cim^fen mit
fceriegen,

ben
fo

tvaren

fte

biefen

an
cB

Ba^i wnb ^raft


mit
feieren

njeit

bag

bic Unmogic;'eit

^einben

aufne;men

ju

rnnen

einfallen

unb Rieben
geiefctc

fd^toffen,

9iiorb inber, ^re^r

unb ^xct^a, luaren

giitige,

unb ^od^gee^rtc Sefen,


haxtdt,
ber

^re^r u?ar ber ott ber @onne, ber

^^rrud^t*

eBer be fHegen

unb be @cnnenfd;cin,
^

ba S3ib

mnniid^er <^dyni)ciif n)o;geneigt menfd^id;e S3iten ju ijernc^men,


ber Ur^eBer be
b.
)*

did)i^nm unb Soo;flanbe0

gre^a, and) SSanabi

Lettin an bem @efded^te ber Sanen, genannt


unter aUcn Gttinnen bic fd^nfle, bic
flet

bic ijttin

ber ic6c,
fanftcfle, l^rcn,

crci;rtcflc

unb

bie

Bereit,

bic

SBnfd^c unb

^Bitten ber SJcnfd^en ju er*

g-reunbin be (S5efangc,
bic fte

be gri;iing

unb

ber

33umen

fonjic

ber S)ic^tcr,

ju efngen entflammt unb mit @efu;enBefeet-*c.

Vani sapientes. Edda Saerauodar . 22 206. 23. 76 77. 205 (Sr tirb DumeQ Vanicum (Vanagod), Vanorum cognatus s. gnatus (Vananidr), Vanigeoas. Vanorum genteortus(Vaningi)u*f, tt>* genannt* Edda Saemundar III. Lex. myth. s.v. Frey r. 3*vimm, beutfd^eSt)* @*140* 3 Vanadis (dea Vanica), Vaoagod (umen Vanorum). Edda III. Lex. mythol. s. v. Freyja. 3 rimm, teutf^e Wl^^ii)* S 226 eijer,
1

@efc^* (S^tebena I. 37* 0taufc^nd, .^anb)* b SDi)t;uog{e 4) UeberSre^)r unbrei)|a ftel^e 3. vimm3 b.eutfd^e 30l)t;oL

* 441 * 135 sq.,

189

sq.

2)ie ffanbinaifc^e Sretjja

ifi

bie fatotfci^

^vija (Mater verb.).

136
5ua

i.

8.

Pie oUeften ^tn^mft ber Me tOin^en.


ber

bcm

cf^ccc

Si'ancn

a\ir

au) ivaftr,

tcr

er^aSmc

SScfe,

iucc(;cr

ta anb
ac

burc)amntctte,
Kf>i^t

um

bc 9?icnfc^en ju fcceken

unb

ber

auf

^rvigc"

ju anticrten terftanb

6 anrb
befcr

an) cne

eigentf;umtc;e
-

(Sc;rft

unb
2,

cn

eigener

efang

SSas

nen,

Wenda
jcgen

Ruiiir,
nad)
,

eni;nt

fiuccnfd^en

Reiben

unb
ber
in

Wenige

an)
5fcn

bcm

S^cbc Cb;no gern in ba


t^rc

anb
halt)

Sancn

unb

Balb

um
nahn

^ermanbtc ju cfuc^en
jnjctc

frcgerf(;er

56ft^t.

(Swcgtcr, ber
te

u^fafc^c

cnig

a\i^

ber

^naftc ber ^ngngcr,

cnem ^efuc;c ber 5nuertvanbten


ber

Oblin

"ic

SSauvi

a\h3

bem @cf^cd;c
tjon

SSanen jur @ema;n


,

(Sein (Schl unb 5acf^fcger,

jener

SSana geScrcn

;e

SSan?

anb (SSaubanb).

^ngiuar, ber neunje^nte .^cng


tcr
crjic

befcr

S)^nafte,

^ivar SOfammc,

^cng

ber irarfd;en ^naftc,

fcbann

tgarab t^tctanb unb enbc^ 9iagnar Scb6rc (n ber autem ^ijie

bc VIII.
tdjcn

^^^(^i^?""^'^^^^)

nntcrna^men

fregcrfc^c fcen
fc

3iigc n bc
auc^

cfl?

5uftrtegr

genannten

Sanber

unb
,

^chucfe

unteriucrfcn
befcr

jicn

Uc6er

Urf^rung

5ter(nim

unb ^crjang

(Sagen jur
je^t

@cfc;c;te

iraren bc SJenungcn ber teutfc^en %cxf

fc^cr fc

fe;r ijerfc;eben,

nge, ane (Sc^c^er, 5beung, 9ti>,

eu, a)mann terivarfen bcn

ganzen (Sagcnreo cnttucbcr ganj


;

unb

gar

cber fc)ugen feinen SSert^ a^n gering an


Oaff,

5nberc,

ors

jigid)

9t?erup,
bc

9)cne,

SJiiCer,

ejer, g-inn 9Jagnuffen


fi}

unb

neuerid)

etrber rimnt nahmen

bcffeen mt rfcig an,

unb

e;rten

un
ai

an

einem

anberen

unb

jttjar

ric^tigern

@es

ftc^tpvmftc

i6er

fd[;en

Samcntic;

^cnfc^t 6er bc toon


i?ftic^en

wnQ

mitgeteie

Sage

6er bcn

3g

bc ^b;in an^ bcn

Sans

bcrn nac
(einige,

(Sfanbnaticn hi jc^t cne grcge ?Jeinunguerfc;iebcn^eit.


lvic

9}uer

unb ^Dcne
nftcrif^c

eraren

bc

ganjc

@agc

fr cne
bc

renc SJlt^t^c

o^ue ae

runbage^, ^e^aupcnb, bag

Sauf^nicf,
If)U

^ant)-beraJh)t^ocgie(S. 391
Uuterfuc^. uber
c.

394

397. 400. 405

41K 44K
J
35

umanu,

He

ucrbifc^en 3}fer

@. 283.
I.

3 Snorro, Heiraskringla 36. 301303.

15 sq.

eicr,

@()). d^tcebcn

4 Die (Schriften 3JiuIer ftub in befer Se^iel^ung fe^r toid^tg: de Snorronis fontibus et auctoritate. Kopenb. 1820. f. Sagabibl. Del. I. og
lil.

etc.

SDonc, efl. be J^eibeu^um im nrb. (5urota

I.

216

ff.

^.

(.

Sy^Her u bem ?ut)auge ^u bist. reg. Xorvegic. T. VI. BrcjL Edda Saemundar T. III. Lex. myth. s. v. Od in a
rcr 9uitc)t befcr orfc!^r bebmtet S3ana)emr fc yiel al aer

HaTn. 1826. Oaj p. 564.

s.

telluris

alhmn

I. 8.

lie iUfUn ^eupilfe ber bie Wiiibcn/


Sancu unb Sot<^ ^^^U vbc^timgcn
tcjc^nct ;attcn
;

137
be

9lamm
baj
be

ber 5fcn,

fccn,

nic ;florf(^c

^citcx

tro|bcm Qchcn bcfc6cn ju,


ber gicgengen,
;ftcrf;er

n btcfcn

ngcn orfommcnbcn 9amen


^ZSeuncjeu
,

ber

Sifincjer,

ber

itnb

igiunnen
g-ran!cn
be

auf

20a;r^ct

6cruf)eu

nb

(Sad^fen

ot;en,

unb t^unnen
alerbng be

tejcd^ncn,

5nbere t^crmu^en bagegen,

bag

@age

runerung
^efcjeo

an

ben

ujrc)

f^attgcfunbcnen

Bu^l

Ob;ng
^<^"

unb

feneo

Beiua^r hahc,

jener 3i3

^f ^t w^
,

oftc^cn

Subern fcns
ber

beru

Den

eutfc;anb

ano

etiini

ein

Qa^r^untert

i^or

(Bnit

(Eijxi^i

au'3c;egangen

fei;

na)

i^rer
,

9}einuncj

luar Db;{n u.
f.

fueinfc^er
Grbidf)^

t^erunft, unb ae5>iamen ber 5fen

Sauen
^,

n?.

ftnb

hingen
e)rten

o^e
fte^t

aUcn

;jlorifc)cn

SSertf;

er
burc)

grefere Xjci ber


bie
U)i()er

e?
an&^

in jener (Sage eine uralte

ct\va

gefc^miia'te ^aticnaiiljericferung

^cn

ber ^erfunft be
'i)k

(S5ef^ec;teo

Obiiin an
grap^ifc^eu

cfliicC^en,

aftatif^en Subern;

barin entfiaitenen geo*

unb

gefd;ic^td;en

9amen

ftnb

urate S3e5cic;nungcn e^e

maiger
faen

ttjirfic^

erifiirenber ?5uffC/
ivec^^e

S3o'er

unb Sauber
ber

Dcc^ jer^
5fen

auc;

biejenigen,
(nftcrifc^e

"^tn

9amen

Sanen,
tginftc)t

unb

Qcten
jlei

eine

S3ebeuung geen, in anberer

trieber in

Parteien. 9}ancf;c erfiren namic^, aertingo unkgrnbet genug,

bie

ganje

fageni;afte

@rj(;iung

fr

;ijlDrifd,

Bringen ben SDbl^in


entbecfen

ober SSobin mit "im


feinen

^n^incn be

.giercbct in

^erfcinbung,

(^i^

5(^garb

im

;eutigen

5foiu

am !^on,

unfern \icn ben


(Straon unb ber

burd^au nid)t
^?eutingerfd;en

;ier^er

ge;crigen 5f^nirgianern be
fcejieifein

^afen,

burci;au nid^t,

ba jener ^geb jur


6er bie

Seit be riege ^iinfc^en

^ompeju unb
erfl

93it;ribaeo

ar?

maten

gei)errfd;t

;ae

unb

fpter,

um

ber ri3mifc;en .gerrfd;aft


nac;

ju entgei;en, on bort
gettjanbert
fei 2.

fammt feinem ^ofe


geSen
biefc

fanbinai^ien an:f
iien?i;i
fte

5inbcre

gan^e (Sage,
a^er

anf

irgenb

einer

Segekn^eit Berufen inne,

auc^ bie uod ungenng

sphaera, Vanir ueris vel terrestris atmosphaerae incolae u,


fdjeint Spione in feinen neuejien (Schriften

f* tu,

3nbeffeu

on ber frhem 5tnfici^t eima abju= ge^en, inbem er \t)enigfen be Flamen Stunn, Stnar, 3otv, Sotar, Xfjnx, X^urfar aU ijijiorifc!^ annimmt. Unterf jur beutfdjen ^eibenfoge, Oueblinbnrg unb Sei^Jiia 1836* 8> (S. 86* . 79* 1 2it biefer @rfirung ijl ufa^I, efc^). ber 2)eutfc^en, Seriin 1831,
8
I.

5773
2
5iuf

aufgetreten.

biefem Srrtcge
8.

ging

am

lngften

bei*

fonft

e^remrertfie ^cvfcjer
af.

@u^m
1782

in feinen ^ijicr. c^riften,

namentUd)

in ber Hisf.

Danmark. K.

18i'>.

138
fei
,

I.

8.
ein

lie

lteften ^ttx^nxffc ber >k

tDinben.
S'iwfT^^/

fr

SDa^rc^m

an^

iorin

afccr

bie

9iamcn on

nbcrn

imfe
*

^ircrn
aitffjcflctc

^florfc^c

Leitung
ifl

i;ttcn.

iefc itammtd^
"tiix^

Don ^cijet

*^nftd)t

fo ijcrunftig

nb Bcgtnbct,

man
jener

ihr

nac

forgfamcr

ricjung

aufcen fccmeffen mu.

Sir

ttjenbcn ba;cr nfere

Sufmcvfamct nur auf bcn gccgrap^fc;cn3nt

mcrfitrbigcn
ber norbf(^en

@agc

btc

nac;

bcm enflmmgcn

Urt^ee aer
fo

Kenner

agen

unter be iteften gehrt,


n?e(;e fafl
erft

%xkz

uge*

mein

erireitetc 9atonau6creferunc},
egt,

o^^txi

brigen (Sagen

unb efngen ju runbe


ber
l^en,

rennte nic^t

nac^ ber 9eberaffung

S^ormannen auf ^anb (875) auf


fonbern mugte
ftci;

biefcr entiegcnen

^n\

entfle?

\\\

Subern,

Juec)e

bem

iiBrigen euro|?ifc^en

9?orben n^er Xxz^txK, in (Sfanbinaien

feSfl gefcbet

Urf^mmgc nad

in' tiefjle ^tcrt^um ;inauf reichem

^^tn unb ii)rem 06 biefc agenun


eBurt
16, 10.

bereite or ^riflu

ober
ftc;

erfl

im

I. ober 11. '^))* nac; feiner


erfl

cntflanb,

ba igt
XK^6^

nid;t

Beflimmen;

meiter unten (.

18. 9.),

bcr S3ctra^tung ber aten

@cfd)(^te ber (Sarmaten

unb
bag
\\6)

ber S)eutf;cn,
bie in biefer

ircrben

mx

einige

23en?cgrunbe bafiir fcrngen,

(Sage ent^atenen
I.

^iflorift^en

S^amen

fe^r uja^rf^en?
(S;riflo

auf reigniffe be
^Betreff

^a;r^unbero

uor unb nac^


biefer

^ejug
finb

^afcen,

ber

urfpriingid^en

i^tung

efngc

bie tjorjugc^fien ^crfc^er

unter

ben eutfc^en

ber 5nftdt,

bajj ber

(Sagenc^cuo BerOb^in, bie5fen,


ao
berjenige
fei,

SBanen imb ^otunen

uie atcr,

njorin

ft^
ober

^ad^ricjten

6er bie ^egeinger ober


ober ^-rancn

ac^fen,
Vixii

bie Soofinger

ot^en,

bie 9?i6eungen

bie

nen ober t^unncn finben

$Dic

auptfa(c fr

un

ijl

eijer

efc^). d^lreben,

Berf. on Scffen ^amB 1832, 8.

1.

836,
2 ^jX barBer Wi va ijoUftnbtgcr Ueberfi^tic^feit unb mt gereiftem @> et jer, efc^i, c^jiueben I. 2)a^ 3. rimm in feiner beufd^en 2)t)clogie (. 94 ff.) Ber Db^in am rnbic^fien l^anbee, uerje)t
Urt^eie
fid^

on

felbji,

erfelbe gorfd^er yevwirf bie ^ijlorifc^e 5ucgung ber Ob^ins

fagc

, XXVIIXXVin. 201202.
3
^Darber
^^q
fi)

2,

@rimm

fogenberma^en

augef^roc^en

2)ie

ebbfd^en, unfern gabefreio bevl^renben Sieber gejren in ber ejat, in ttjed^er


jte

be lieber

or un liegen, groptent^ei bem VIII. 3a)r^unbert an, toa fpter mgen on tli, nac) einer ncrtegifd)en ^^ron;^ be grnlnbif^en genannt, abgefat fein, unb on beiben iji meUeid^t bie Staquiba n^icber bie jngere; C) trenne jie ^ier on ben brigen ab, um fie nad))er befonber ^u betrad^ten,
2)er ltefie

unb bei heitem grpte liei beruft fii aber toieberum auf altert efnge unb man barf be|alb unb au anbem runben mit iiod^fier Sa^r^ f^einli^feit annemen, bap jene frheren efnge bereite im VI. Sa^r^unbcrt

I.

8,

pu

iUfUn ^eugnilfr ber Vu Wiiibtxu

139
cnU

bie

richtige

Quoecjung ber S3cbcutung jener in ben wratten 'Ba^cn

fjaitenm c;ccjra^i;ifc^en imb ^iflcrifcf}cn 9amen.


ber 5uficU
fpruc^^erec^tgter

^nbein
,

mx

i)icr6er

9Jrnner

lue

j^;unmann
,

Saf, cijer

unb jum
fc;enic;,

S;;c(

an) ^afofc

rimut

beitreten

tjaUm

ivr e fr it?a;r?

bag

bie ^nmeii 5(fen, 5faanb,


it.f.

SBanen, Soana^emr, 30a?

naqnf,

^chrnn, ^ctun^emr

an,

efcenfo f;iflcrf(^ftnbab{e9?as

mm
(,

Gotthiod, Suithiod, TanaquishtnbGardhariki. Ue^erlbenSameu


b ;.ber ruffifcC;cn Saiven, luerbcii wix weiter unten
23ctreff
.

ber @arb;arfcr,

28.

1.)
ftc^

mnben,

be 9?amen

,,

Suithiod

mikla"

lgt co

nci^t

fcejiuefeu

bafj bauit ro'ffiu;ien 6e3ed;nct luerbc

unb

jvar uid^t

ganj unb gar gufag burc^


((Sc;lucben)
flatt

bc

5nirenbung bc cn?
<Btijti)icn.

f)emfc^en

SBcrtc

bc

fvcmbcn

er
fl

^anai

f;eit

Tanaquisl unb Wanaquisl;


unb
^ebeutet nac;

baS SScrc;en quisl

atffaubtnainfc;

rtuim

^ fcine uc

5rm, namcutd^

f^u|larm, furjiucg auc^ ^-ujj.

er ^anao

obcrberf;cutigci)on, ^eben
tu "trn ncrb{fc;en

^iim Europa on 5ficn

fc;ctbcnb, trennt

agcn ba

S3o
unb

ber Soancn

cn

bem

ber 5(fcn (bc SScncbcn i>cn ben 5(anen),


b.
;.

ucrbentc bcn

9tamcu Wanaquisl

Socnebcnfu^ mt g(c(;em
^.

9?ec)c tue fpatcrf;n hh

bcn 5ra^crn bcn 9amcn Nehrer-Rusiet b.


b. ^*

9luffcnfug.
fu()r

a
in

SBort Wanalieimr,

^ateraub ber SSanen,


gecgra|j;{fc;en

rtmrn
ne>en

feiner

ranunat'^ in ber ^e{;e ber

9amen

munar-heimr, suva-land, hiia-Iand, flaemingja-

land, dana-veldi, svia-veldi, frnka-riki u. a. auf*

er 9?ame

ber

SSanen

jl

jlmu

S3ofe ber SScneben

unb SBana;emr on ber ^cmat^


fcefltigt

ber Seneben ;cri)enommeu.

eo

or aem ber eSraud^

or^anben tvaren,
flat

2t \jord^r|llf^e fnbgen jte ^) ncc) n ^rer e^gen @er a\u 2ir crbanfen befe 9lefultate ben f()^6arcn unb grunbld^en Unters fuc^uugen ^ (B, 2)ul(er unb ber agenbblic^ef 2. 17 134. 133. 134/' 1 Saitbiod hin mikla, Scythia magoa, beim Geogr. Raven. eremosa et

antiqua, fieyhi ^iiv-ia, bei Dieftov Welikaja Skuf, trurbe im 2Jttteater ba Sanb jtDfd^en 2)on unb SBoga, Aenffi^jien bagegen bie ncrDioeflic^e ecjenb be )toemniifc^en @armaiens3 ober ba anb jft>ifdj)en ber Dffee unb ben ^arpat^en genannt* 2)er Geogr. Raveon. gebi*and;t biefe Unterfd^eibung an ieien (Seen, 5. 8. 1. I. c. 1% 1. iV. c. 1. 4. 11. 12. 46. 1. V. e. 28.

Werlauff,
Jleftcr
I.

123.

p.

747 2
3

bie

Syinb. ad geogr. med. aevi e monum. Island, p. 9. c^ujer, III. 78. 79. Uebrgen oenuec)fete bereite ber Geogr. Kav. Samen Suithiod unb Scythia: Magna insula antiqua Scythia. .
appellat.

quam Jornandes Scanzam

rmma bcutfrfjc rammatif III. 385. Grimms deutsche Grammatik l. 603.


Slomen nicota bemerft.

3n

feiner

Dh)oIo0e fnbet

f(^

betreff btefe

140
ticfc
jcl^cr

I.

8.

pu
hei

lteftcu

^tn^mfft nbev

rie

"littben.

9?amm
fci

ben ^'inncn,
;cutcjen

tvd)c bc faanfc[;cn

(Stamme

feit

auf ben

^ag VVui, Wnlainen, Wnlaiset

nennen; fcbann au)

tc
,

@ec6ct befe ^ameno unt be

fattjfc^en

emcunamen Wendi

Wenedi,
7. 13.)

teren ^ormennnterfc^cb
ift,

ber

(Sgentfnimid^fet ber fnnfc^en (B^xadjc Oegriinbet


ofccn

n?ic tvr fceret

barge;an ja^cn

enbc;

an) be UcOerenftmmnng
be^ 3:maice,
lue^er ba

mit frcmben 3t^"3iK/


6atfrf)e

*-'c

5em mit

bem
b.

ftenianbBaiiiioina (Bavvouu)
n?e()cr be

;,Sanb ber SSanen nennt,

fobann mit Jenen bc S^acitu,

SSeneben janfc^en ben ^enci?

nem unb Rinnen


n)e;e

ircnien
nac;

atlt,

fcbann mt ben ^eutngcrf^en 2^afen,

bieSeneben

ererben nnterbc^aftarnerijergc nnb jmfc^en

ber J^cnan nnt

bem

5)cn

anget,

ferner

mt ^crnanbc, weicher Mtn

Kriegen be Grmanrd^, ^cngo ber (^c;en

am

fdnarjen^^eere, gegen bic

SBenebcn,

feine 9ac;6arn

amS)ne):r nnb bem

c6crnon(332
\:c[^

350),

^itjt, enbc; mt ^rcfc^V ircc;erecrftc>er,

inmitten bieferSnber
faanfcKn

nn^a^igc reifer ber 5nten,


ttjc^nen^.
flatt

ive lur irffcn cine

(Stammen,

!5)a

be

Hermannen nnb

be

^'nnen bao SScrt SBanen


erfrt ftc;

SSenten

n berfe6en %ix\\\ gc6rand)cn,

ganj natrlich

an ber 9tac66arfc^aft nnb bem angen ^erc>rc eber reifer, ba, anc
wir njffcn,
be g-innen

nit nnr

einen grcen

3^;ci

ber Ufer

nnb

^nfcn ber Cjlfce innehatten nnb fcmt


SSeneben mitten innc irc^nten
i^rc
,

^iufc;en "tn

9Zcrmannen nnb
feSfl

fcnbern anc^ in (Sfanbinaien


ao

(Si^e

fi;

tie

tiefer xxC^

Sanb Hneinerjlrecten
trgt

gegemrcrtig.

(Spuren cn ^ermifc^nng mit ben ^'innen


ifc^c (Spra(i;c

an^

fcgar V\z ffanbina?

aw

fic6 ^.

5)ag ber

9ame bcr^ctnnen
ijl,

(Qctnar) nnb ber

Ratten (^ttar)

i\\

biefen (Sagen

tcn ben ?yinncn ^ergencmmen unb aw^


Kit Bereite bcr fci^Jebifd^e

m^tHfi^c SBefcn 6crtragcn lcrbcn

e?

fc^id^tf^rciSereijer )nlangc^ barget^an*; an feinem Orte lerben

au)

eijetg

efd^ic^te (S^trebcng

I.

li.

Sintere fd^reiben

Weni, VVene-

lain,

Wenelaiset cber Wenni, Weaelainen, Weaoelaiset, nad^


zrgU

en

yerfd^iebes

ncn SD'iuntarteiu

7* 13*

Sfanen)

in feiner a?Zt^oicgie (. 249) nennt be 33anr (b- ), einen cn ben efiv ijerfc^iebnen, aen bnrd^ ^eirat^en unb 93ertrge mit i^nen in beftmmte 93er)ltni^ getretenen 3}efofamm"; be fjijicrifd^e 5u0 egung biefe Oanien )a er nivgenb :erfuc;t

2 3

rimm

fiatt

Skane 3 ^ierf)cr ge'^rt namentlc) bic Qtnficpung be Jtcnfonanten d Skande^ Svealaod fiatt Svedaland, >^ormaii ^aii Nordman, anuar flntt andhar, fiona fiatt findha u, f. ir. ^x^L . 7. 13.
:

etjev,

Jefd^.

cf)U>cben

I.

36.

I.

8.

pit

nlteften cBugniffe ber bie UJinren.


fuc;cn

141

imr bco

Jl

tcflatigm

(.

14. 6.).

S3c bcn

fanbiuafc^cn
^'cfcn,

UDd^tmi lcrbcn bic 3ctuncn Briefen, S3ergtifc,

c;nc ber
'(5'enbc

S3c
.
f.

ber
jv.

ctrgc imb ber

imterirbfc^en
a^ec;e in

<>c}icn,

ber 5(fen

genannt, ^rbifate,
)eutfi;en

^ejng anf

bte

immcri^rcnbeu

cimpfe ber
jetc^nenb

nnb ^'nncn
;et

in

c6eren anbnatjen fe^rfccs


;.

ftnb.

^i)x ^n;rer
f;r

^'innenlibf^ingen (b.

^iumn^
Stim*

g>anpng),

unb

anb,
einer

frf^er

3ctun;emr genannt,

6e

ben 5?eue?

ren ?^-innmar!en.

^n

befer

@agen

;egt

ber vcng i^on

kini ?snn,
c^en

6'nbc; fc^ent ber

5?amc Ratten (^ttar) Uon bem SScrts

getae ynut,
u.

n nraten norbfc^cn
,

^cifer^nnbnbernamen,

j. S3.

Thyssagetae, Massagetae
nic)t f. tt>.,

Sargetae, Myrgetae, Samogilia,

Samojedi

erfc^teben^ UeBer be^benttat bereifen, a\x^


cntfprcffen
itar,

beren efc^ec^te
dgt
ftdf)

Obfnn

unb

ber 5anen

cber 5ffatcn
ncf^t

nac^

ben

grunbc;en

^crfd^ungen ,^aprDt;o

njetet

jnjefen.

^c^ ftmme gan^

ber 5nftc^t ber

^ener

fcet,

a^e^e bic tgerfunft

nnb

ben

9?anien ber 5fen in

bba Mtw ben

Titanen

atciten,

ivecf;e \\\

aikn

rnfftfc;en ^a(nfciu;ern

Jasi^ Osi genannt werben, gerabe


n?cc^e fc^ fe6ft

fc
i^^r

ane irt 9ad)fcmmen anf

bem aufafu,
,

Iroo unb
,

Sanb Jronistan nennen


(Osi
,

tei ben S'iuffen ben

9?amen

5fen

5tffc

tinjen
ein

Osetinci)

t^e

ben ruftern Ofen cber Oiuoner fhren,

9?ame, unter
,,

irec^em fie fcereit

Alains ou Asses" eriraf;nt^.


it?aren

m XII. -S'^W^ ^X^n de Carpin ie altefie eannte ^gemat^ ber


unb afowfc^cn
9?eere

5anen

bie

^dnber

am

fafpifc;en

unb am

on

inbeffen f()on \)x fr6, n?enigfieng


i;rc friegerifc;en

im I. ^a^r^unbert
ncrbmefic^en

ijor (^;riflo
jio

brangen

tg)aufen tief

im

uro^a

ju

ben Siueen be

!)nie|:ro

unb

ber SScga cr

unb

\k^t\\ ftd^ bort nieber,


t)on ^erafea

^tcematc^,
t^ejeugen
,

bie ?eutingerfc)en S^afen,


biefe aanifc^en

SJarian

"^a^

inianberer

jiinfc^en

150

300

u.

(
tn

ber ^'^t ber nac; if;nen

Benannten

aanifc;en

efcirge gcio^nt ^!6en

(Spfiljtl^oogte befen egenjlanb . 14* 6. 8* Ueberragung be Oamen Stnar, Sotar, ven bem SSofe ouf mi)t^cii[c^e SBefen ju. ,,^an ijl bered^tigt, ben ^Jamen 3otar, Soanb au lteren refenf)aften S3eh)of)nern, bie on na^rudenben 2)eutf(^en erbrngt irurs ben, ju erfaren." Ueber bie (Sammtiewanbtfciaft befer Soten jc)n)ec\ er; boc^ trenn \Dr in red&t erj^efjen, fc fd^eint cr 250 ben 5u3brucf fnnfd^ fr iijtfd^ gebraucht ju ^aben.
1

SDe^r Ber

rimm

.207)

giebt eine

1
3

@rmm

bagegen yergeic^t

(a)i)tf}coge

. XXVIII.
ff

17)

bag Sort
aesi.
ff.

d)en as, aesir, mt

bem 9amen

ber f)etrurf()en ott)eiten aesares^


II.

^laprot), Defe nac^ eergen Tableaux bistoriques de 1'Asie p. 180.

437

Asia polyglotta p. 8^

142

I.

8.

pie

alteften
afc

^sn^mfft ber

bie ^a^in^en.

(. 16, 10,).
tjon 9ctt?gcrcb

&n
,

iinfcm t?cn bcfcm .g>c^iuabc tn tcr


fccr

Cjmb
5fcn

auf tcr <B)^c ter fairfc^m iint

ftnnfc^cn 23e

unb

tu

tem gautfigc
fenuen gecrnt

ber 5anen fc^cneit ftc^ ;2!anbinatcr


511

un

juctft

^acn ^
it

l)amit

ir

m)t hd^au^un, ta^

ni)t

Uxt

bama

firecnfc^c Sent^^curcr

aio

fc^irarjc

)kcr

unb Scr bcu

'J^on ^naue Bio

bc ur|'print5c)C

.^emat^ ber 5lancn


fcficn

^ttcu geaiigen cmien,


ber

^erco 9Zcftcr Ocmeit, la^


in S^u^anb
,

angc

t?cr

5nunft ber SSargcr


ber

(859)

eine

(2trac

an

bcm
Sanb

Sanbc
anb

Warger na) red;enanb


cn?ci,

unb umgee^rt aus Orieeen?


in ba

am

nic^jr,

Scic^ct unb ber Socga


Diefe

ber Sarger gefhrt

iac

-.

3cugni
bie

tirb turt; iit

frnif^en
efc^ic^te
n

5nnaiften, feft

bie

S3t?5antiner

unb burd)
ber

ffanbinatfd}C

Scfttigt,

n?e^e

Bge

S'rcrmannen imb (Siveoncn


,

bie

bflic^en

nbcr

nac^

arb^ar, 5nftregr, SDftragarb

arb;arii,

.gcmgarb^r

(ba
^,

^eutige 9uganb)
S)ie
aufi^ric^e
,

unb rif ia, rifanb (riecf^n?


^ecuc^tung ber 5amen thursar

anb) cruj^nen
cber thussar

unb lfar
ber

lue^c n?ir cn beut ^cfe ber 3;;nrfen cber


tt?ir

^)u[fen

unb bcm

Scharen cber Sa^^^en aMciten, muffen


Sac^ aem,
ber

^ier

bergeben (, 14, 6, 8.)*,

waB

mi

6er ben Sinu

unb

bie ^iftcrif^e

Sebcutung

9?amen Vanir, Vanaheimr, Vanajahcn


,

quisl

unb anbere Gbbanamcn Bemerft


fein,

biirfte unfere 5nfic^t !ar

genug geujcrben

@don ange tor

ber (^nfte^ung ber norbifc^en


(S^rifto

agen
:^nter

etuja

im

II. ober III.

^^^^^"^crt nac^
fein,

muten

bc

(Sfanbinainer

n?c)
,

bamit fceannt
tief

ba cfti^ cn (Sfanbinaien

ben ^'innen

im Qnnern,
cber ^'nnen

"1;^%

^cf

ber

SSanen

ten ber
5fen

einen

^it ben ^ctunen

Uon ber aubcrn ben


(Silje

ben farmatifc}en Sanen >enac^6art, feine


93crflanniffe unferer Unerfuc)ung
Uerfiinbniffe^,
1\xvm\\

a6e,

3nm

unb

efferen

unb ur SCnrelmmg ci?aigen a>igs


tcrjiigici^ften

ba

fe6ft bie

bcuf^en g-crf^er ber

ben

Urf)?rung

unb

bie

S3cbeutung

ber

m^Bifc^en 5?amen SSanen,

2) iretere Slueleung fre^e , 16,

10, , 18, 9,

2 9cjor, Sug,
3
,
liebet

beg 2:imfctDfi <S, 4,

ba

f|er

n jrje 5?crgeragenc oerged^e

man

18, 9, , 27. 5,

28, 1,

(2iitf)c, XXVIII. 17, 297299) ersteicfit ba Scrt Thors 3n Se^ucj auf mt bem Samen Tv^or,v<; , TvQa7]vg (Hetruscus). )e 5lfen bten ein 23c, n?ie bie (DPa avibie 9fen fagt er (3. 255): brcflic^ fagt, b man barau ein ^iftcrifc^e, in beftmmer cgenb gelegenen 9lec^ feigem barf, afe \i ^er unenfc^eben,"

rmrn

rgigas)

I.

8.

pu
ngc

aiUfttn ^tn^mfft ber bie


5(fcn
it. f, tu.

'll!Jin^en.

143

5fcn

^f^urfan
finb
hjc
,

ober S^f^uffcu,
ac

fc()r ucrfd;tcbcner SDci^

niing bere,

]^flunfc;c

ocgrihibung

uicj afccucjncn,

5n*

Sac^ (^lmm,
ftc

bcfc tro; juaffcn,


iia;cr

o;nc jcboc) bc

S3uer,

on bcncu

ausgingen,

ju fccfimmcu

fgen mr nod) fogenbe


entn?cbcr

S3emerfnngen hci a) 5)ic S3oofagen ftnb


oterfagen ober ^cbenfagen
(jjorifc^c

m 5%emenen

agcn).

3^^ entfc)en ait

bem

alcn

^oern gcmenfamen anfcen an


cnt;aten

lcxnciixii^t

SSefcn,

Gtter, nb

(^rbd^ungcn

btefe

bagegcn Bernden auf ber


enc^f;<itfac^e. S3cbc

bc^erfc^cn (Sr^atung einer Crtnnerung

an rgenb

geboren in ba ^ereid) ber ^ocftc, feincnjeg ber cf;ic^te; r^tig


aufgefat itnb
gei^ren.
crcutert

tnncn
njie

fte

jcboc^

ber efc^c)e eingco Sid;t

Denn

efcenfo

bc ;iflorf;c

(Sage

;re

egenfnbc

au

bem

23ereide ber ^\xtii)Uit

mit Uefccrge)ung ber efc^e be


be Sunber^aren Bertrgt nb

Staumo nb
ibeaiftrt,

ber 3cit n 'a^ dici)


fte

inbem

a tapferen alannern .geben, ano tgeben ga6?


i;rcr

gttcr

nb (Dotter mad;t nb gwe^t anf ber jcj^m (Stfe


ftci

S3otts
fleigt

fommenf;et ganj im S3ered;c ber btterfage


bie

uerert

eknfo

ottcrfage n bie SBirfc^fet ^erafc

nb

Ijcebet

i;re

erbd^teten

SBefen

mit S^amen nb

igent^iimic^feien

cBenber SOenfc^cn

nb

^ier. 5( ber ucommenen ^erfcinbng ber otcrs nbt^ebenfage


entfielt \ia^
fceben

@po

(j.

S3 bie ^abe)

mandle ^ofofagen n?erben na)


^ene (Dotters nb

(Reiten

^in in'S Uncnbid^e fortgefcibct.

rein

l^iflorfd^e

@agen

n^o jene

D)e irgcnb

eine gefc^ic^c^e 5ber,


gefct c

bcfc ren

a ber ^;antafte genommen ivren,


bctfc)en

nid^t ^*

b)

S3etreff ber

ttcrfagen

gcBcn bc jngeren einen 93aagfla6

5r Sertfieing ber lteren nb ratcm


fogenbe
:

Unter jenem

n?irb

man

j*S3.

rmcnref ober ^rmnnref (rmanaricn), (Soan^ib ((Swa?


(^^eoborcno), g-rafanb (^yrancia), S3rgnben, SSa*
).

najiii), eterc^

fen,

SSi^en, 2oi5enbiet (b
S;otia),

Soeeer ,
,

44.

5.), Satiiuab

(:^tttja,

^omgarb,
,

arb^arifi
. f.
,

^iitjen, ^oen, ^efd^enre

(^etfc^enegen)
tifc;c

Huni

Hnland

?.

nfce^tueifentic^ ^iflo?

n bie <^aQC bergegangene

9amen anerfennen

baffe^e birftc

UcBer ben

(Sl^arafter

unb

basS

gegcnfeitge 95erl^tni^

ber tter^

ber ^florifc^en

@age

janbet jtjar

3.

@ r mm,

bcutfd^e ^elbenfage

@* 335

399,

unb

ba^ feine eigenticf)e einung fd^wer jn ergrnbcn klarer unb fur unfere 5lnc^t gene)mev fl 3. . 9!Jl o n e , Unkf* gur ^i\)i)k ber bentfci^en J&ebenfage* uebnb. unb ^p^* 1836. 8 dnlet.
allein fo ungetuo^nrf) bunfe,
fi.

4-8.

144

I.

pu

lteften ^eu^nilfe ber

tfxe

WinUn.
Valland

m) wen

einigen

Samcn

in f^Hitcrcn (Stfcafagen gcttcn, 5 33.


,

(Gallia, Italia),

Danmrk (Dania)
'i'i^iii^

Gotthiod (Golhlandia) Rin

(Rhenus), Atli (Altila) K


flcn

trften luir afo an) in tcu itc?

in bcr

tba

ctcr

tcr c^cimfringa cr^atcncn

agcn
iinb

eine

Sei?

mifc^ung
ber

^iftcrifc^cr

Tiamon 5U rbic6tungcn i^crmutBcn


alfar,

bcn Urf^rimg
cbet
in bct

9?amen aesir, diar,

itnar cbcr iotar,


,

thursar
11.

thussar, vanir, vanaheimr, vanaland


nja^ren cfcii^ebcr S^ijifer nac^fuc^en,

vanaquisl

f.

w.

namcntiic^ lcnn im

n?i()ticjc

Ornbc

icbeutfamc (Stimmen bc
^ifloiifd^cn

5iiicrtfnim

unb tgarmonic bcr


(Sicher
ifl

m^t^ifci^cn imb

9Zamcn baju anfforbern.


re

cS,

bag ba S3ci! ei ber


na) benfcScn

23ibiing ber jngeren


i^crfa;ren
ift;

ber atcren

(Sagen

engefe^cn
ba
be

ber Unterfc;ieb

fann afo

mir barin
f^idUc
liegen
,

egcn,

S3e3e;ungen

ber

neueren (Sagen jur

e*

far

am

S^age,

jene ber

lteren ciiva
fo ferne

im unfe

toerfccrgen

ba bic efc^i^te Ser eine


c)
i^ie

S3ergangen^eit nur lenig


urater

ic^t er6rciten fann.

(Stimmen

Beugen,
^.

tueid^e bic

angeff^r^en

9?amen fr urfprungic;
^ci;ere

:^i|lcrif^e b

on

9Jenfc^en

unb ^bifern auf tter unb


mentiid)
bev?

SSefen bertragen erfirten, na^

(5t^en?erb,

Sii^eim Den ^Damesmrg, ^feericu, Snorro


u. 5. ftnb
fiir

unb Savc rammatieu

jn?ar nid;t unfe^Sare,


^iic^tigfeit unferer

ater bcd^

immer

fei^r

uj^tige

^eiveife

bie

Suegung.

^ffenar

irar

ju

ii;rcr

ober in ncc^ frheren Bcitcn bie Ue6eriieferung


ncrbcfii()en

on uraiten ^erSinbungcn ber @!anbinaier mit

(Stm?

men im

ebc^tniffe be ^oife ober n?enigften ber i^ij^eren unb

e?

fciibetercn beffe6en

ncd;

nici;t

ganj unb gar eriofc^en.


biefc

$Da jene im

d^riftent^ume aufgewogenen Scanner


^cibnifc^e 9Dit)t^cigie umjuftrjen
erfirc i)

@r!(rung

ebigic^

um

bic

erfcnnen f;tten, mit biefer 5infict


2.

mi) nidjt eintjerftanben

d)

S)ie

drfirung ber 9?amen

vanir, vanaheimr ober vanaland, aesir, ilnar cber iotar, thursar


cber thussar,
fl fo

lfar u.

f.

w, au^ ber cfc^ic^te ber


ftd;

norbifc;en

Stmme
(3iab^

natrlich

unb ungejttjungen, baf

berfekn

fcmeric;

2)e S3ebenfc^feten

3, rmm

betreff be

kamen

Alli u* a* fc^enen

un unbegrnbet.
runb, toorum man bie gerabe mt Db'^in, nid>t au} S)cnar cber %)cvv, Xijx u. f. tt). uer[uc)t )at. 3ct) bin berhaupt ber Snf^t, bap in befer 3}erbnbung be Cb^in mt ben 5tfen unb ber %xt}]a mt ben anen eine bunfe Snbeutung on bem Uebergange ber93er e^rung befer Sefen on ben Slanen unb Seneben ju ben Sfanbnamern ers bergen liege
'i

3^

fe)e

feinen

bei 5tnberen ^.33. bei

I.

8.

pie

lteften ^tu^niffe nbtv


(So finbct ftc^

>ie

"lUtii^n.

145

iriirbgfct a^fpcd^cu aflt.

'taxin nidjiQ Uncjcii?uf;n{c;co,

bcm

6^;aratcr

unb ber

S23cfcn;ct

ivcbcr

bcfcr

<BaQm

noc^ ber

@e?
in

fc^df)tc

SBberflretenbe^^.

ic ^erfcjjung

f;efcf;c^c;er

9?amcn

(^cttcrfajen imb bc ^^ertcanbung ber perfcn()cu9?amcuitagemcne,


ajt
be
ftc^

jia;

bem,

\va&

mx

;tcr

mib kreto ckii (. 6* 10) itkr


SOtfc;er

tarnen

ber ^giectcu;

Zci^akn, @!aiuen, ^g^unncn, S3ien,


,

Spolin cbcr Ispolin, ud, imb iikr bc SBorter Obr, Witez Cusj (sub. tu), Skomrach, Sebr, Skythaena Thratta, Kar, Ent Troell Litus ober Letus Milins Neropch Kursar, Smerd, Kazak, Kresanin, Nemljejnka, Nmec, Walach
,
, ,
,

cber

Wlach, Kacjr

lu

f
,

lu.

temctft
,

;ajcn,

n^t
fo

te^tuetfcn.

Soe
fccrcci

f^ter bc

9uimcu tguimeu 9?amcu ^aur,

SSafen

SOjcn,

iurbcn an)

frher bc
n ber

5(cftr,

3"Jtt/

^;urfar,

5(far n. a, jugc^
it?r

^c\)i}ic iinb

in ber (Sage genannt

e)

^nbem

bcfc

r?

farung bc Urf^rung unb ber Urfcebeutung jener Srter


^aitcn,

fr richtig

gebenen

ivr

nc) feneircgo bcn gcfc[)d;tccn (Stoff tn ben


,

(Ba^cn fr nja^r ^u crfaren


foncn unb S5cfer n bcn
3^;atcn

\vc)i ltffenb

'ta^
,

be

9tamen

ber

^er?

(BaQcn gau^tvnirbg
crbc^tct

bc ;nen fcegcc^tcn

unb dg cn fc; a ften aSer


nic;t,

fein

fonncn

S3erenncn i^i

fd^ nbcffen

bag

trctj aer ^^ntfieung

ber (^runbjug ber nor^


ftnb,

bf^cn reifer, cn benen

bc

9'amcn ;ercjencmmen
uc

fi^ n bcn

(ZaQcn treu

cr;ct

SDtj

Obf;n,

^cc

Bc^au)jtcn,
bc

an cnem

gcbcu ju cnem tg)a8cjctt

unb

cnbd^

on ba unter
,

ctter cri^oten
crbd^tctc

njcrben,

cber

dB er,
fl

njc

^afofc (^rmm iviU

cn

uog

Scfcn
5eo,

fi,

ba^

fr

unfercn egcnflanb i^cfommen gcd^gutg

n?a njr an^ ber

@bba unb bcn


fi,

Oottcrfacjcn fr unfer faiufd^co


c^^

5(tert^um emefen lucen,

um

urj
,

ju fagcn,

fccjcnbeo

bc

9?amcn
ber

Yanir, Vanaland,
b
;

Vanaquisl

fcmmen

i>on

bem

S3o!c

Sancn

ber SScncbcn !^cr,

ionac^ bc

SBanen

ober

Senben

fc^on frher,
untrben,
ofld^

ao ftc n ber
toon

fanbnatf^en ST^t^oogc aufgenommen


;afccn,

bcn (Sanbnaucrn getvo^nt

12 S)efcu benf wrbigen Uefcereferungcn ffanbnaufc^er Siueen


fitgcnlvir noc) cne anbcrc, aerbngo

mnber kgrnbetcunb

fare, jeboc^
6c
;ers

t^rer alcrf icurbget lcgen ber rnjf;nung mmerf;n

lrbige^unbe

S)cfe6c

fot

urf^rung() an geiiffen rontfc;eu Sufje^nungcn

flammen,

ivec;ebem(I^)r|ian,

bem

ateften :preufffc;en%inaflen

(um

1210), uonSarofaiu, omprcOfic


(S^affacf ,
flati? Sttert^
I.

ju^o

n 9}afoinen, jugcd) mt

10

146
einer
fc;cf't

I.

8.

Bh
,

ltcftcu ^nignirfe ber tfu


^

tin^c^.

fiaiinfaen

>r(ifci i^efcmcenen 'brcnif

;iim 63c6raiui>e ber-

ivurtcn, eteo Sc^uiftcn,


S3ifcficf

wMc

fr iin tericreu cjegvingcuftnb,


tiefer (2cf;rifen,

^ad) tem wem


iue;cr
c6t
f|.\Hter(nu

(^rftan

geinaceu ^i^jiigc

ten V^^iMff^*^" ^uuicn


tcr

te Siifa'3 ^cfoid ciner

tinirte,

ift

Sinn

jener

UeOeriefenmg
fcncftcn

fcgenter:

Unter

tcr

errfc^aft

teo

5(ngnftn in dicin

geertc 5frcncmen
c6 an ten (^ren^cn
^^ate

au
te'5

(Zaiixa

n ^itBiMiien,

egierig ju erfcrfen,
itegen
ter

7.

unt

8.

ig^nnnereife

ftarfen

9?enfc^cn

tvc^nien
tiefe

rennten,

am
ta^

ibxcx

9??itte

einige

ee^rte jnr (rfcrfcning


tie

cgenftanteo
9c,rcanen',

n.

S)efc

tnrcijcgen

Santer ter 3^a?


entidb

tarcn,
in
jtc,

gro^c

9?cffanervint

nnt gelangten

ta eet ter SBeneten nnt 5(anen in Silant.


ii6er

^cn
at

ta famen

ein

grc^e SSaffer fci^ent


fiamen
6ei

in

ein

anifte

Sant, irel^c
(Sargatia

feinen

Oeftimnuen

fhrte

ey

nctl

nanii

(Sargatii, Sargetae

^tcemaico nnt 5(mnuanno 9?areetinno?),


6at luieter
/

Wo Wo
,

6at Gelida (Coldas 6ei ^crnanteo?),


in
rnfftfifen
tafeOft
3a(^^^"^"^fii

VVatina

(Wa,
-.

tnninf

Waddjalaiset)

c rennten

fc^

mit feinem 9?cnfi6en nnterreten, t einige


^n (nien famen
,

^encten ano (Sarmatien

mit tencn

fte

fici^

einiger^

ntajen jn erftvntigen irnt^ten,


bc

^cn

tiefen

SSeneten

erfn;>ren fte,

ta

S3cf
glitten

fic6

Umigeri nenne
dicjx

^,

luei ey

unter
ancf;

25 eien an

^viiffcn

nnt

in

ven

wcmc

tarany

feine ^^eiter iHn:fertgc,

nnefannt mit
%i}djc tiencn
fe
rec}

t^^nfern,
^^nr

il^rfern

nnt Sttten
fei i(ir

cne

5fcr6an
,

e6e;

^a^rung,

SSaffer

ein;iiger 3^ranf
;

ta Sant

an ^ufK"/
,

<2een

nnt

SOatern

tie

^civchier einfae,

ungeitete
fc^en.

gegen ^-remtc ungemein frennicc nnt gntiriigc


tuitrten
vere;rt.

Tlm^
ftc

Scnne nnt 3}tcnt

!De5 (2cf)rei6cno fctcn

^[i k^e^nct

ficfjer

ber Subrucf

,,ein Buc^

in reufdjcr fpracic,

afcev

mt grecffc^en 02 i. 623

2
3

buc^faben

gef^rebeiu"
ross.

orgL 33cigt efc), ^reuf^eiu^


II.

33

Karamzin,
icj

Istor.

gos.

73.
4.

Anm.
fnncn

125.

Wa

VIII.

112.

Xit Umerug be Scrnanbe Get.


i\t

c.

jtrcr

glichen irerren;

befc

Uebereinftimimmg
cn
gaii^

jetcnfaii^

im laiige yers nur ^uftig unb in


5)e

bcm rerbcrbenen Ulraigeri

liegt

anberev Uvime evbcrgen

c=

fc^reibung beBcIfeo unb bte eben angef)rtcn Danieu Sargalia, eliba, 9Batna

bezeugen, ba^ in tiefer Ueberlieferung ycn bem nrbiir^rtcn 33cfe im umtigcn 9upanb, ben Jinniai'pen cber inelniebr beu Svpleu be Dee ifi. (5argata \]t
jtpar

fcnft iu ber egenb be Siune unb ber 3abt siergatfc^, be ^cmanb^-g (Jclvi tief im Dicrbeu, bie uralten 5|e ber SSctjauen viber (nac) (Sjgren,

lieber finnifdje Sei^lfcrung be

^U

Petersburger

@cuv\ 1833. S 20.)

jinb

im

Petersburger

cu^emement

ju fucf;en.

I.

8.
iinb

pie
{;rc

ilteften

^m^nxjfc bet

^ie lht^en.

147

ununbtfj

;uc;flc

^criuimbcrunc} errege bie ^cQjtcit, feine


anebcr
311

ebaufen mit

c;rtft3eic;eu

cjeku unb weit in ber ^erne


S)c

5nberc baburc; on 6'iiua ju nnterric;cn*


be

3a; ber

^agc unb

9[^cnatn)ec;fc

tcnierten

ftc

bnrcf;

iifc^ntte

n ^er6;c5er ober
fd;afen
fei

lnoen n @a;nrcn*
f;ey

cn

angen SBner
;crnm.

;tnburc;

fe

mefien?

ober l^ocfcn
;

nm

ein g-ener

^ieiueiOerei

cjeiuo^nic^

6ei

f;nen

ncl^to

befto lueniger

g6e e wenig ^inber.

ouie

erfnl^?

ren bie 33it;^nier iiOer be <Siticn

nnb
fie

bie e6enn?eife bicfe


,

^oife.

Si;renb
e;r

be

SSinter

muten
fie

im Sanbe Ueihcn
nnb

6ei Sieber?

be
,

(Sommery lurben
be
ii>o

franf
iuar.

flarScn 5C 6i auf einen

(Sinnigen
in

?Zame iDiione
er

iefcr ftarS

auf ber TO^fei^r


njc^e fpter
icf;

^\^d,

einige

feiner 2inf5eid;nungen ;interie5,

in bic gnbe
feiten

be ^rcpfie ^aroian? geiangten*

Siiii^Di^^itJ

bies

gugei;

mit

einer

i;ri i fernen

^i;ronif
,

beni ^ifc^of ^riflian"

-3n rmangeinng
unmijgc;
fagen;af

aCier

lteren

S^neen

fagt

^oigt-,

igt

ftd;

genau

6efiimmen,

imi ^w biefer ^tacf;ric;t


,

;ifiurifc;,

ia

ifl.

@ mre

zi^^w t^oreiiig
fd;cc;tueg

\^t\\\\

man

itne

einige ge;an,

befek
it
ficf)

ai ioge ^-afce
nic^t

ganj

ererfen
3n^1
^^^^

ivotc;

bagegen
ifi

a6iugncn, ber

;iforifc;e

UeSerieferung

burd) ba
bic

(ieanmb ber (Sage


auffleen
,

fajl unfennic;

geiorbeu".

^(x\\ l^nn

^ermuti;ung

bajj biefe

Uekriieferung
icicc

ine(cic;t

auf ber

^ermcffung be ganjen
bc

rmifci;en

9ieicf;,

auf S3eraniaffimg

^uiiu

(Sfar

burc;

einen

(Sena6efef;
gee;rcn
nniiidf;
,

angcorbnct
erfaf;renen

unb

imtcr

5iugnflnS Binnen
ijoHenbet iurbe,

32
auc^
ifl

^a;rcn lcn

unb
iuie

9}innern
biefe

ljeru;e,

mofern
bie

(einige njoen,

SSermeffung

fi;

auf

fft)t;ifc;en

unb Oflfceinbcr kjogen


Joec;er
fci

^a6e^
'\\\

S)igiid)

aiierbing,

ba jener i^^cobotu,

ba

3ef;nie (Sonfuat be
eete,

5iugnflu bic S3crmeffung iw bcn norbifci)en


ifi*

nbern

fein anbcrcr ai jener Diiuoneo

o
wtxK

ur^eit er

biefe UeSeriieferung

bcr f(i;arffinnige

^oigt,

fo

bac;e fii;on angc cr

if?m

SSai^er-*;

lir

rumen

biefer

Ucerieferung

^a^

iw bcn

Di) bieg iej^or 1 33ermut)ungen eitel,.

ober

eine

anbere ^roif gewefen,

bav6er finb ae

33

igt, efc^, Preuffeng

I.

32,
p. 26.,

3 Aethici Cosmograph. ed. Gronov. Stephano. 1577. p. 107. Lelewel, 346 357.

inler Geogr. edit. a Henr.

Bad.
430.

geograf.

(S,

117. 122.

Bayeri, Opuscula

cd.

Klotz,

p.

10*

148

I.

8.

pie ruteftu ptn^ni^t ber

tu Winsen.
Un
gctt mir tc

aitnf^cn5(frtf;umcrn cn, ebne cn cg juflmmcnbco, nc fcc^t*

WCQ crircrfcntc
(yra\(numg
QU\)i
tcfc!

Urt;c

bariicr

au

511 fprcc^ciu

tcr

Scnbcu in

(Svirniatcn an,

nb

in bcfer S3c5c^ung

Bfngng bcn

iiSrigcn

jcnco Bctittcr,

namentlich jenem

tcr :peutingeri'c;cn ^afen:

,,Venadi Sarniatae".
nct^ijcr

13.

<^^ahcn tvix

nun mt
i?

5ufmcrffam!et bic Qan^t c^rc?

ncciifc^e S'cigc

befcr

crfci ebenen

fefftvanbijen

unb qaunjiirbigcn
SSenebenftamme in
an ten !5)cn unb
ber faiinfc^en

3eugnffc

it6er be

urate 5nfafft).3et be grcfKn

bcn ;nter!ar^atnf en
ncrbic6
ti
nac)

Sanbern,
,

'cen

ber ^ftfee

ti'?

9civijcrcb

ber uralten 'Sc;eibe


fo

unb

ber finnifd^en Helfer,

crircgen,

trerbcn njr

uunmeBr mit weniger


VI. ^a>r>uns

^eraninberung ben ^crnanbe, einen


bert

(S^riftfleer be

(552)

trelc^er

bic aucjeSreiteten

^i^c

ber Sinben in jenen

egenben

fcf;lbert,

cber au) ben ^rcc).nc^, feinen 9afcgcr, ber

ten

ber un^5ci^6arcn S^enge antifc^er ^blfer


5)ncpr

am
Sut

fc^irar^en

Tlccxc unb

am

unb

5^cn f?r^t,

ternennen.
friiin'ren

tefferen S^erglecfung ber


fi

SOcrte bco

^cntanbeo mit ben

3g"lKii

bic ncc^maige

UeSerfegnng berfeSen ten SSert 5U Scrt ^ier netB^cnbig.


ater

6r

f^jri^t

im Eingnge jur ef^ic^te


:

ber
liegt

@ct>cn fcgenberma^cn ten ben


Dacien nad^ 5(rt ene ranje
n!er gegen

SBinben

Qenfet ber >Dcnau

ten

fieien

S3crgen

terira(nt,

an bereu

9?erben jugcs

ipanber ^cite,
me{c;en

fctuie

ten ber Suuetc ber SOeic^fe Bcr einen uncrs


ber tcfrec^e
angeftebct

diamn (per immensa spalia)


natio

^tamm

ber SS^
bie

niben

(Winidaruni

populosa)

ift.

^iuc^

5?amen

berfcten terfi;eben finb


fo

nac) ber ^crfc)iebcn6eit ber

Stmme

unb Sigc,
nannt.

ttcrben

fie

bed^ terjugmeife (Sattinen


i^on

unb 5(nten gc?

I^ie <Saltinen
no

meinen

ber

^tabt 9?ctietunum unb ten


bic

bcm

(Sec 9)ufianuo

jum

S^nicficr

unb gegen ??erben t an


fcjlc

SSeic)fcl.

(Sm^^fe unb SSabcr bicnen a


bic
taV'ferflcn

Dertcr.

ic
,

5nten

bagegen

unter ihten

)a^cn

i^re

^i^c ba

ite

ba3

fitarje ^cer eine ^^riimmung mac^t,


?yuffe,
Uciter

tem

)nefter 6i

jum
^.

Dnie^r,

bic
,

mehrere ^agercifcn ten einanber entfernt ftnb"


lue
er

Gtwag

unten

6er bie Kriege bc3 @ct;cncnig rmanrid^ 6c?

rid6tct,

eriti;nt er bie

Siniten felgcnbcrgeftalt: Grmanaric^ leanbtc,


na) ber 9?ie?
e6gec6

aU

er tielc

ftreitimre ncrbifciic S3eifer 6ertt?unien ijattc,


,

bcrlage ber .^eruier icinc SSaffen gegen bie SDcnetcn

bie,

im

Jornaodes,

Golh.

c.

5.

I. 8.

Pie

ttltefteii

^eu^niffe uber
auf
{f;rc

Me

UDinren

149

Kampfe

(;m ncjcd, bcnnoc;

93cngc fcaiicnb, anfange Sibcr?


aciit

flanb ju cflcn luagtcn, 5>cr bcSJcngc

crmag

nia)i

im^xid^c,

juma icnn
trn

cn

kmaffnctccgccr

;ci*annic!t

cfc nun,

ujc iDr fccrc

^nfangc unfcrc SScrfc ober in ber

Ucfccrftc^t
ci^t

ber SScfcr Bcmerftcn,

cnem

(Stamme

cntfprunijcn
;

ff;ren

bre

^amen:

SSeneten,

Sntcn unb^Sawcn
itSera ivui)cn,
.gerrfc^aft

iucivc; ftc gegcnirtifj

wegen

unferer9)ffctf)aten

fo ttjarcn ftc bcnnocf;


i.

bamao ngefammt rmanarid)


f}efd;a; jiufcjen

untergeben"

S) efc Untcrtcrfung
nac)

ben Qa^ren

332

350,

mo

bc

otcn

ucen erlittenen ^Zieberacjen


^rc

on

onfiantin bem (^rc^en


irt

^um

fyreben gcjiungcn,

Saffen norb?

njanbten unb mt ben bortgen

^oern

bereu

^ornanbe
(^i\va

eine

fccbeutenbc

^n^a^ aufja^t

ju am^jfen 'Gegannen
,

fpater,

gerabe ur

3f it

be ^uunfc^en (Sinfa

unmittc6ar nac^ bem ^obc

rmanrici; (375) gcfd)a)

er

cjec;fa(o

uon ^crnanbe erwhnte

33

be @ctf;en!nig SSnit;ar gegen bc hinten.

,,5Dc Dflrcgct(;en luarcn

nad

bem ^obc

i^rc

onig @rmanr(;o, getrennt cn


n
;rcr

Un

S3?ftgot;en
fc^ttjarjcn

unb unter

;unnfder D6er^crrf;aft,

egeimat;

(am

SJccre) jurucgcfciefccn
nt;ar

unb

jiar unter i;rem en;eimf;cn ^iirflcn SS?


ber,
fcegierg c

au bem

cfc^ecte ber 5maer,

feinem rcs

ater ^t^auf in ^ebcnt;aten Q)'^xit^nn,

aUx

o;ne

ba

(BIM r?
ft(^

manrid), nur untuiig


fckn ju
fcinbid)
cntjic^cn

bc

^unnif^c

^crrfd^aft

ertrug

unb

ber*

fu^te. Uut feinen ^ebenmut; u


cn,,

fcenjcifen,

fcra^ cr

in

ba @e6iet ber 5(ntcn


(In

luarb atcr

>c

feinem crficn 5ns

griffe -cficgt

Anlarum

fines

movit procinctum eosque


(Spter
ftc^

dum
fic^

aggreditur prima congressione superatur).


ie
er

ermanncnb

i;ren

^cnig Boe (Booz nomine) mt

feinen (SlV^ncn

unb

fcen5g@roen jum S^rccfen

be untcrjcc;tcn^ofeoan'.^rcu5f(^agen*

^avnn

;attc cr fo

cinSaf;r gecrrfct, fo ^crjog ^n ber ;unnfc^cAonig


bicfc ^reif;eit nic^t

S3atam6er, ber ^m

affcn luotc,

mt rieg unb
^^

crfd^og i^n in einer (Scad;t

am^rac mit

feinem eigenen ^feie (376)"

Jemandes,

Goth.

c.

23.

23* St be .^unnen n Salre alt unb tiig unf^ig 2Bbevftanb ju eijien, Y0)aib er ftd^ entleibte* @ene 3ge getjen bc norbf^en 33lfer gehren barier in bie Seit feiner Sugenb* Stuc^ atteret bcjiimmt ben Sinfang ber Kriege be (Srmanrtcl^ mit ben langen anf 332 9tbs* vip ber Unit? erfalgef d}(^te tt, 1773> (S, 518

2 S3rgL

^\)ha^, efd^ic^te ber SBeftgot^en feo^a enbrad^en, luarStmann^ bereits 110

18

Jrn and.

Get.

c.

24

^u^arffi

ermut^et, bap Siiie,


lirb
fi)

hja in

Sgor 3uge gegen

bie 5|Joioiojer

von bem S3u gefogt

auf ben Jlonig

150

I.

8*

pit

iilteften ^curjnilTe

ber bie T0in>cn.


nennt
,

Dijccf;

mm

^cntantco
tc^
,

inr 5ntcu,

nc^t atcr S5?cncbcn,

\o

trfcn

iinr

tcnnc)

cngntg
tcrfcc

cf^nc

Scbcnfm bcn urgcn


-Scrnanbc

iitcr

Hc
bc

SScnctcn

anreihen

ta

cfcf>}tfd}Tc6cr

tc 5ntcn fr einen
^'ctervtffnn^en tcr

3tamnx

crfart,

^a)

Hc SScncbcn unb
ted)cn

SBnten gegen S3eflen Bio jn ten

SBeif^fevinecn,

ten ta ier ta ^-npgeet


t^^en,

ter S*?eifc, ^^anfif en ter^ftfee

nnt ten c^arpa^


Santcr

tn einer nnermc5c;en 5nte(Mtung n in te entegen]len

tey -^icrten^

nnt

ireter

nacf;

Cften

n?

jnm Dcn,
^rcfcp

irc te ciu}
fc^^tintr^cn

^rc

ep

Ceftatgt,

im

(Siten

aer i

jn ten Ufern te

Mecrc
tertjoU?

nnt a jnr enau.

^er gec^ctigc

egrintct

nnt

flantgt ta 3ciign5 te ^emante*?


lnfen
ce

Set tem 3gc

tcr c^erner
cr,

uom

enannfer
fairfe

jn ten S5>arnem (494) Bemerft


Mien freien nrcfijng
iinitje

tag fmmt?

reifer

tnrc6

i;r

eCnet geflattet

Btten^

^iefer

3"g
;in

an

S'iiH-en

tnrc)

ta^

kntige S3c)men
S)arana

nnt an

ter

(S^c

nac;

S^nnemarf
t.

Kni^er!fte(igt lcrten.

geH

^errcr,

ta ereit?

nm

^. 494

in ten

Santern anf tem tnfen


ja fegar in

SSeicfenfer,

im

ipeftien

^cen nnt ^eften,

^cf;mcn

nnt ten Sauftgcn SBeneten gcie^nt (men, may and^ geiuiffermagen


au& ten SSerten te ^ernante
erireic;
^1*^

jl,

ja,

erirgt

man

ten
ein

frnmmen anf
ter Svinter

tiefe

b'"fK^

*^

^'^

h"^?-

mnitcgic),

ta rgent

grcge ^cf an ten S^neen teffecn geircnt M^e,

c^nc m S3eft^e
.

anf tem infen Ufer teffeen 3U


^geicf; ^crnante te

fein

(i^rg.

39, 1.

43. 2.).

5utefmnng

ter ivenetifc^en
t?cn tcr 9crtfetc

<Bi^c gegen 9?erten eftimmt,


tcr ar|.mt(ien
er tic hinten
i'itcr

intern er fagt,

tag
fici;

fic

einen nnermeiicf)cn

9iaum

erfirecen

nnt intem
an^

3anfc;en (>erucr,

Dcnan nnt $Dniepr


tag
tie

\c^t,

fo gei)ttce6 fc;en

tem ^reep
Bereite

Si^c

ter SBeneten

nnt 5ntcn tama^

H ^nm
gereici;t

'A^cn

nnt im Vierten irenigftene b\


,

^um ^imenfec nnt


3cit in ter

an

tie SBcgaviucfen

\vc irir tie

Siaien in
feine

f^\Hterer

^6at

finten,

l;a6en,
4!^cn

^rcfcp
ter

djic^t

^inf^Mnng tcr an tcr


lue^nentcn ^ci?

S^intnng teS
fcr

nnt auf

^iiftc te S^aicti

mit tcn SSerten: ^ic

ireiter

nad^ Vierten geiegenen ntcr mertcn

Scc5

6e^icf;e.

2)crfc6c ccfirte meint,


t^cn

nannte Trojan ber


pop.
I.

bcn etilen

ta0 ter in tiefem Siebe mel^vma ger mtb iircn fa^rifcjen BunbegenciTen 377

anf? )antt gefc)ac\cne rmifie ^etierr trajanu fH.

Stritteri Memor.
Warsz. 1834.
I.

Gothica ad annum Rozm. Lwow. 1834. 40.


1

377.

33rg.

Dziennik powsz.

Procop.,
.

b.
.

g.

c.

14.

15.

Paul.

Diacoc,

1.

c.

20.

(5?rc\I.

18. 8.

43. 2.).

I.

8.

^it

McfUn

ptn^niffi

bu

bie UJiii^en.
^
;

151

Uii
ci-fl

bcu iinvH;ucjcu ^^ccrfc;afcii ber 5nen CWoijn'

;crauf gc;t cr

auf bc

S3cfcf;rc6uni) ber

Golfer auf ber ,^flc bc fc^iuarjcn 9Jiccrc

j)fc;eu ber

a)iiubuu() be S)u uub ber $r)cuau iiOer.


feueu '^(ucn

arau

erfte)t

mau, ^a^ ^rcfop


'icn

im

^ujj^genete be

S)ou uub
{f;re

tiefer in

gecjeu
'i:u\cn

S^Befleu
ftc;

uub 9crbeu

fjeefjcueu

Subcru

(jc autuefl.

S3e
ifl

cjegeufetg

aufjeeubeu ^eugffeu 6cber 3cgcucffeu

beraus

iuerr'irbii),

ba,

otgec;

be

faunfc;eu

^ifcr fc^on
uc^t

iarxQC be ilarpat^eu
"Cen

uub

be

Douau ukrfc^rtteu uub


u

mir mt

bamagcu
,

(u|ic)eu)

9lcuieru
,

)iickn |uub
,

;arteu

mpfeu
be

geegeu
ftd)

fcuberu auc; u aeeu

^auuoucu

ja

fogar u Tlcc^xcn

ueber^caffeu ;atteu,

beu.icc) lueber

^oruaube nud)

^rccp

geuauuteu Sauber a
fccjt,

ecjeutc^e

^BUk

ber

(Saiueu auge^eu. ^erauS


jiufc^eu

ba

tjebe G)efc)c;tfc;re6er be

c6eu augcijeeueu Sauber


i)ou

beu

tar)? a tuni,

ber Oflfee,

bem ^cutu, bem


uub Douau

uub beu

cuerfleu

^lerbeu fr be urfpruugtje cgemat) ber S33ubeu )icitcnf


i)ncn be

u>f;rcub

aujeu an ber

^;ejj

ai u^ucjuge

au jcuem

Uraube

erfc;eueu.

14,

5)e itareu fauimtc;e

un tcfauute Bcuguffe

ater

Dueen
;uter?

nbct be (Sit^e ber Seuebeu, ber ^crfa;reu ber (Batvcn, in bcu


farpat}fc)eu

Saubcu lur

15

uuu

be

urate @eg;af^fet ber


aeui

(Sameu m eure?
Bi^^cfc

^afc)eu '^crbcu

burc;

jeuc Beuguffe fccreto


fc)cut

eu)o!6eu

5u

jaicn ^au^cu,

fo

uu

terfiffig,

be Bcucjuffe fpte?
iwetuftg
ine

rer (2c)rftflcer

kr
bcfer

be

SSeubeu ober SBubeu

ju
fl,

fce?

fpred^eu.

(Euge

Bcuguffe, bereu 5uja^

grer
,

aU
ben

uufere
ofccu

o^ercjeu

beofaficjeu

(Samuiuugeu
ivcrbeu;

auge^eu

ftub

tereto

(. 7.

5,) u r^e

fccru;rt

aubere

Ujerbeu

an

'betreffeubeu (Btctm

uergetrageu luerbeu*
"i^cn

tgcr Uceu
be

mx
be

fde^

nc)

(^ugeo

6er

Urfpruug

uub

^Bebeuuug
urateu
,

Sameu
ftub
fce

^eueb cber S3ub l^cmerfeu.

uiefieu

^Oferuamcu
me
bco and)
i)ai

UU u Urfpruug uub S3ebeutuug uuergruubc^


befcm ber

}^aU

fl.

S)er

geiuo;uc;e

(Spra)forfd;cr

aterbugo

(S. 48)^ S^cut, ber etwa 120 * 6|r mt feinem 33ule iu Svmeneu augefeffen wax, mt bem Oamen SBenebi, SGBinib iu 33evlnnbung BviuQt, imb afo bei bem 3)iofe3 on Sfiovene eine @rtof;mmg bev Seiieben fnbet S)e alten S3nlgaren Ovaren m*aHfc)tnnif)cn (Stamme^/ )r S^ame ging evft fptev auf be (Satuen in SOoefien ber 33rg . 29 4
vvt

Procop. Scumaun
,

b.

g.

1.

IV.

c.

4.

p.

573.

(@cfd)d)te

ber avmeufc^cu Stevatuv 1836*

inbcm

cr "ten IJiamcn bc bugarifd^en ^eerfu)ver

152
fcc

I.

8.

pie Ucften ptn^nx^t nbtt

>ie

tUin^en.
lucr

jcbcm

feieren

9?amm an
Qciji

tic

^iinbcrt

Suscgungcn tercit;

a6cr mt bcn crfcrbcrc^cn ^crCcuntnffcn


cne fcc;c 6'rCianing
gerncjften
,

unb mt
,

fc^arfcr ^rtf

an

ber

fie;t

gerabc ba

iro 5nbcrc nc^t


,

fc)n?anfen

nnb ganj m
5C;cmmt,

faren ju fein ftc^ enHbcn

bidete

g-nfterng

nnb

ftc^

3wtti S3en?efe bcnc fogenbe ^Betrac^s


n

nng:
aten
ijn

)er

5ame

tor

SSencbcn cbcr SSinben fcmmt \d)cn

ben
efl

Sonetten nntcr ticn uerfd^ebenartg)lcn ?yormen tcr.


:

9}an

fcgcnbcrmaacn
d
:

) mt

bcm rnnbi^cfa
2^actno
(nac;

nnb bcm ^onfcnans

ten

Venedi

Sei

^nn,

bet yngarcn Scart), anf

ben :pentngerfcKn S^afen,

ben Annal.

S.

Amaudi; Venedae,
(b.
n?c

Ovevtduo

6e

^tcemaco,

OvtvL^iog,

\\\)i

\end. nnb Ovev \endenicus nnb OievtvL'/.og,


,

^*

Vendicus,
cfl),

^aant
fce

anf ber SJiinjc be 53cnfian


tocn

Venedicus Ovevtr/.g
n

SJarfan

i^eraea

Wenedonia (Sanb)
^

ben

5nnaen St.

Amandi,

Wenedum (Sanb)
Snfjed^nnngen
,

n ben 5nnaen

Guelferbyt, SSenbanb
(Schrift nnb efange)
,

n ben anb

Weiida-Runir
6e

e6enbafc6jl,

SSccncbanb ^luema

SBnfftan

SSenbefc;en n einer

Urnnbe Mtn
einer a\it\\

1128,

SSfc^rtjeneben n einer

Urfnnbe ten 1152, SSenbanb n ber

6rcn. ngei^n jnm ^a^rc 1163, Senbefc^en Sarnci in


^ganbf^rift ada. 1191, 9c;riuenben in ber

G^ron. Abel ad

a.

1074^
cn
26t

SSenben

^t\ ben je^igen SD 6 erb ent feigen


flatt

mit bemfe6en ^cfac,


ben 5nga6cn

aBer mit t

d:

Yeneti

6ei 2^acitn

(nac^

cra^ imb rirnm), nx^t

^a(
9iitter

fcei

Qcrnanbe, Vcnctii beim


Urfnnbe
,

^ona
in

SSentianbe
bcr

\\\

einer iiinbifc^en

Sentiant in ber
,

Orbenc^ronif
einer

bcntfci;en

(XIII. ^ai^r^nnbert)
/) mit

Scnet^en
i

aitcn

Urr'nnbe
:

tcn 936;
flatt

bem rnnbtcfaie

nnb

bem cnfcnantcn d

Indi

Vindi

6ei 9}ea

nnb ^iinin, SBinas


faras

beS in einer Urfnnbe be .^nig S:nbJt?ig


c^cnfd^en Siegifler ano
'6ci

832, SSinabafjnS im
,

bcm XI.

^^^^W^i^^^^^t

Viudicus OvivvAoq
,

9L)arfan

ion

^crafca

(tg)anb'c^rft

'[vrAog)

Windones

Kxa

chron.Moissiac, Soinbcnifmcmarco
iec

n einer Urf.

ten 940, SSinbc*

1112, SBaiciinbcn

\\\

einer

Urfnnbe ten 1194, SBnbc (homines

qui vocanturSBnbc, ^fanjcrnencrtyebmarfcn) n bcmAct. Mureus^,

SifcnsSSinba n

einer

Urfnnbe ten 932, SSnba s ongnr

fcci

(Snorro

Wenedum

ift

egentc^

bev atbeutfc^e

unb angefd^ffc^c 2)ati ^piuras

om

Dicminati VVened.

2 3. .

ailev3

(Sc^iiv @efc^.

I.

. 12. 2nm. 179,

I.

8.

fh
,

Ueften ^ciiuilfr ber

Me

1iin>ett.

153

^turtcfon, S3nbanb in bcn tiubifc^cn gcccjra^f;f(;m^uf3c{d^nimgm

unb

^c

ucrro

^intiaubfarc (ivcubf^cr (Stbtc (Seefahrer, aiifs

fai;rer,
5tJe

au bcm Smbcnianbc) in einer Urunbc be bnifc^cn enig


,

1251

Sineba unb SBincbatanb 6ci

Sfreb,

5ba(;areoh?inebcn

in einer Urfunbe tjon


l^eiiigen

905, Winedi

in ben

Ann. Petavian., Beim


^a^r;nnbert),

^ontfaein (^anbfc^rift jn

^icn an bem X.

Sinebar (9ame

got;ifd;er S3ifc^cfe in Unterfci;riften ber Sonciien be

VI.

Vll.Sia^r^.)^

Stnebicnn ^aefciji in einer Urfnnbcon 1036,


Sinibae fceiSornanbe, Siniba in ben

SBinebnm (anb)

Bei Ot;er,

bentfd^en ioffen nadf;

rap

Dintia, SBinibi

tei ^-rebegar,

in bcr

tcffoBrunner ganbfd^rift, in ben 5(nnaen

Lauresham., Laurissens.,

Bertinian., Lobiens, im chron.Moissiac, in ben 5nnacn be inc?

mar cn 9t^eim
tei

be (Sigeuat emfciin
n. 5*
,

im chronic. Virdunens.^
in

Hugo
979,

Flavinia<iens.

SSinibeS^eim (villa)

Uxt.

be

cniga 5rnnf889, SBinibon (an) nnb Scifere^SSiniben nrnnb^


ic)

9?rin?Sinibi

9tatanjs2Binib in Urf. be alnig :gnbnng

tjon

846,
/

>ioin?2iniba, 9iaban?Siniba in

UrL

bcS

^cnig 5rnnf

on 889

Naba-Winida

(villa) in

UrL

be ^nigo^^nbitig on

863,

Sinibi)of;eimonomarea in Urf. be ^^.^ar an bem

IX

^al^r^nnbert,

S2aia^ramcsSiniba (locus) in Urf'nnben


SSiniboiua (locus)
in Urf.

Snbiig beS inbe 908,


II.
fcei

be

^.

.geinrii;

1003, Sincbi
SBnfftan,

in

ben 5nnaen Xantens.,


taitf;e

Sincbianb einma

SOinbifc)^

im Codex praediorum Adraont. anS bem XIII. ^a^r^^nnbcrt, Sinbiimann (9ame) nrfnnb. 1096, Sinbifd^mann (S^ame) in miiicU
bentfc^en (Sd^riftcn nac)
5iebcrbenfden
;

rimm,

S^inbif^

noc;

;eutjntagc

tun

ben

nnb ^cnfcnantcn, akr mit h cber g: Huinidi, Guinidi nnb Guinidini or3ef(i;cBenem onfcn.
d) mit bemfeSen ^ofae
^

im chron.Moissiac, Guinidi
unb cinmai Gunedes
in

in ben Briefen er6er((S^uefierII.)


;

ben 5nnaen Prudent. Trecens.


t

i)

mit
in

bemfeiten S3ofac, aBer mit

nnb th

jlatt

d:

B)init

nnb SBint

ben attbentfc^en offen (Saomono cber Buetic.

na^ tgoffmann nnb


nnb Sinncte
\icn

in einer iganbfc^rift be fc^mifci^en $Dnfenmo, SBinet^n


in ben

Annal. Petav., Sinitf;ncnn6nrg

in

einer

UrL
1062,

936,

S[Binet^a::^nfnm (iofler) urfnnb. 937, S^ini^a::.gnfnm nrf. 999,


25?init;nen urfnnb.

1022,

Binet;nfcn

urfnnb.

SBinet^c

rimm

bcufdje
i\i

rmnmatf

I.

58.

2 Dber Quioidi

alten ))ien.

154
urfunb,

1.

pi

ilteftcu

^uoni|]'e uber

Mc

linbcii.
uiifc

1022, 1064,

S^3inif;un n
tciii

ten Tradit. Corbej.

Sara-

chon. registrum (an

XI.

;3va;rrnmbcrt),

SBnt^cm

SBnct^un
(311

uruut. 1022, 5cminncfcn urfunU. 1155, SBmct^c6urc;


fccffcm SBnct^c ober S3mnct;c) iirunt

ucr?

1179,

Si^nca

unt SBnncta

(^att)

fcc

ocmcb,

mAnon.

cbron. slav. ap. Lindenbrog, iu


'cn

tcrScf^mun^
Xantens,

uSfc^cr ^vit^icrrm 1158, Winithi n

Ann.

itnb 6c tocmcb,

^int^ar

(.^cutj)

Bei

^crnanbe (5(m=
:

man

93arcen

^t^mr)
ij)

c)

mt bcm ruiibi^cfvi a

Wanedouia
:

m chrou. Ademari; im cbron. moissiac.


atffanb.
5

mt 5ufc^nc6ung beocnfcnciutcun

Sibinc
:

i^)

mt 5ufc^c6ung bc? ^^cnfcnanteu d


,

^ant

(Vendus), plur. ^^aur (Vendi)

^ana^emr, ^auaanb,
(cnicj) n nctbs

^anaquf, ^anat^,
fc^en
^ei

^aua

(-.^ciigu)

^ananb

(Sagen, SSanant (Sanb)

bei

bcn Danen

na^

^fc^on), Somi
)

5bam bcm

Srme,

t^cmcb, 5>crttcn Stabc u.5Ontjanb)

SScnaacn,
(5==

SBenaafet

(bc

(Saircn in

c c

ben 5'nna^^|?cn n
bcnfcGcn,

anb, SSenmee (ber rnfftf^e Saire)


(9uvinb)
Bei

SSnajnmava
(ber
Bei
rnfftfc^c

benfe6cn,

SScncane,
,

Sennemce

^aive) te bcn S'innc" i Gftianb

Senne (9nanb)
,

benfccn,
anbereu
f.

cneenmjeri
SJnnbartcn,
t) flatt be

(Sabgafee)

Bei

bcn Sfc)nc}cn^en
,

cbcr,

nci)

SSn, Sncija

SBniaein,

Sniaifct lu
Bei

i.

.^cnfcnanten
S3antf;a6

b: S3anncma (anb)
Bei

^rinin nac^
ieien

3:!imaic

(Sanb)

^auino iDiaecmi

Senebi in

aikn

ganbfc^rften
,

unb aiicnSiucgaScn bc ^(ininS cn 1469

1514,
g'crmcn

Senet^^e

23cnnetBc in Ur!. i^cn


Bei einigen !Dcntfci>cn

1022
\u
f.

33cnben

S3inber

S3nbfc)c

je^t ncd}

ic

CBgeic;

nnn

biefe
fo

auf ben
ftc

erjlen 23iic6

ungciuc)nc; erff^ieben erfcrcnen,


;atcn

ba
fc

man
^cic^t

faft

fr gan^

t^erfc^ictenc S3e3eic^nunv^cn

mbd^te,

bcc eine aufmcrffamerc 23etraci;tunij, 'ca^ aik eine nnt biefeBc SBur^e
:)a>tn

unb ba

fie
ft

cbgc;

fprac;c;

unb

biaetfc^

i^erfcieen

fint.

'^ic SSurjcircrt
jerfat:

3S5tn,

icid^ct^

aneberum in yiv .^au^^tfcrmcn

in bc

bcutfc^c,

nmiicf; 23inbe, Scnte,


5e

imb

in

tk fnns
fmb Bcfc

fc^c, nami^ SBenc, SSnc.

itBrgen^crf}ebcn(^eiten

Sc^atirungen cbcr

andj SuSlciic^fe jener Bccn tgauptfcrmcn.

^dj

jaik aBcr "ik fycrm SBnte fr bc aterc

unb urfprungic^c unb jicar

au incen (^rnbcn,
fc;on

namentc;

ann ber

^cfa
c
ifl

an nn^ fr
fcbann
iuci

ftd;

aer

unb urfprungd^cr

ao ber S3c'a

man

rtmmg

beutfc^ic

rammatif

571. 594.

II.

VII.

L
bcfco

8.

fh
ii

iUfUn ^tn^niffc ber


tocvimnbtcn afiatfc^cn

t)ic

Hinren*
namentc)

155
m
nnb

SSort

bm

(Sprachen,

(Sanffrt int
enbc)

fnbct (3. S3,

ba cnrgc ^iib^ja,

ftc^c iuctci*

unten),

wcii bc S3crn?anbcung bc

^oao

n "^n atbcntfd}cn
^.

fctfc^cn prac;c juafflg

amr, n{d;t a^cr ba cgcnt;c(

^^ flmmc
ba

ba;cr

bem

fc;arffinn3cn ^afcj

mm

fcc,
i

lucc^cr 'bcijau)iict,

in

bcm 9?amcn Venedi

ber S3oa e flatt

flef)t,

gerabe fo

wk

n ben

5^amen Scgestes, Segimrus, Segimundus, Hermundiiri, Htirmiones,


Feniii

S^aehio u

f n?* ,

vte bte

am

fcefien

au ber ncberbeutf^en
angcfac;jtfc;e ?5'0tt

5(nfpracf;c bcfco -^oao Bcgrefd) lurb 2,

SSe.cncbanb
rc^g

ivec^e

ftc)

jiudma

te SSufflan

nnbet,
einzige

fl

cenfaS

ano bem
fl

ur|\nnn(jc;cn
i?cn

entflanben^,

SSanebcnta
ftd)

beS

5(bemar

befen

^yormen

uerf(;ebcn
tfi;

imb

na;er

ben

fnnfd;cn,

er
t

luc(;tge

Untcrfcf;tcb
^iecjen

angerbem ber ben

bcntf(;en

^nnbarten nac^
nanten d nnb

^eivffen

egentumc;e SSecf^fe ber


11

^cnfos
beo n

ober th.

^adj bcm ^cnfonanten


a) n?D

cjcfc^efit

bc)?peter SOefe,
5nijcfa(;ftfc^en

namcf;:

man m
nd

@Dt;tfc)cn,
gc6ranc;t,
,

Stfacf^ftfc^en,

nnb

5(tffanbnai?tf(}en

fte;t

5(t?

nnb

9??ttebentfc)cn

nt nnb m 9cnbentfc^en nd

S.

O^t^ff)

bindan

(ligare), atfac^ffcf; bindan, angefa^ftfc; bindan, fanbnafd; binda,


ii^
fc^en

nnb
nth

mttebcntfc; bintan, nmbcntfc^ fcnben;


fle;t,

bcrt fcUc

man m
nn

5tfac;ftfccn

nnb ) to im (Bct^? th , m 5(ngefac)fif(;en


,

dh,

5tfanbna?fd;cn

(fiatt

ndh,"nth), m ^iii^

9}tte?

nnb

9?enbentfcf;en a^cr nd,


angefacf;fifc^

S3* QCtji\d)

anthar (alius),

atfc()ftf(;

other,

odher, fanbnauf^ annar, ait^, mtte? nnb ncnbentfcf;

anber*

S)cr 9?amc SBnbe,


f(;ent

SBenbe

cjc^ort
c;cr

fo rci^t

cgentd; jn

feiner

on ^tcn iaffen,
luirbe

nbeg noc^

jnr crfiern jn gc;oren

nnb

bann

cjct(nfc;,

atfcc;fifd^

nnb

angefa(;ftfc;

SBnba, SSnba,
(nnrc;t(j

SSneba,

SBcneba,

aii^

nnb

mittebcntfc)

SBnt, SSent

SOntf)/SBenf;),
ber 93ofac
j, 58.
t}co

nenbeutfc^ Sonbc, Senbe ;eigcn*


c,

e ^nfc^ehmg

nnb

fcener o ober a, jitjfc^en

bc^^onfonanten n nnb b,
fl

;SBnb, SSncb,
reine Buga^c

SBnebnm, SBnob, ^enab, SSnabeo


erifcenten
,

ber atcinif^en

tf;eo

fl

fie

and; n

ber (^igent^ihnc^fet ber bentf^en 9)htnbarten n^grtnbet (Bei Sonfftan,

Ot^er nnb

Sfreb)

luoranf

ajcr

fiir

bie

S3ebentnng be ^orte

fetfl

rimm
(Se)e

beutfd^e

rammatf

I.

80. 574.

80 lu a. gnui jxeje 2e)rbergo Unterfuc^. . 200 3 vmmo b. . I. 239 ff. 575.


b.
I.

rimm,

@.

201.

lieber

ben

^a\mn

genn

jatt

156
niii)i

I.

8.

pit Ueften ^eugntlTe ber bie Winlren.


S)ic g'crm Sibinc mit 5u0fd;c6ung be

anfcmmt
finbet ft^

^cnfcnans
Moissiac.

tcn

nur in

einigen cganbfd^riften bc chron.

unb

ifl

fc^r crbc^tig*
i

Tlcxtmak

bcr finnif()cn ^'^incn ftnb bic ^cr^

nbcrung bc ^c!ai

in a cbcr

unb

bic

5iuftcung bc ^onfcs

nantcn b, rtjorau anc, SSinc entflanb.


Sluecn tctcn bicfc finnif^c S'crm,
fc;aft

^in) bic atfanbnauifc^cn

fc^r natriic^ ircgcn bcr 9ad6ar


tt?cgcn bc 6infiuffc bcr finnts

bcr

9?crmanncn unb g'inncn unb


auf bic
^anbcin
ffanbinainfi^c,
(.

fc^cn (Sprvi^c
njcitiuftigcr

n?cr6cr

nur

nc^ anbcrwo
<B)cn o6cn

icrbcn
iir,

14. 6.

18. 9.).

(.7. 13.) Berhrten


onfcnantcn d,
t}iimic^
i(l

bvi

bic

5iuflcgung cbcr Sfftmiation bc0


bcr
finnifc;cn

namentlich
in

nai;

n,

Sprac;c

eigen?

unb ba

biefer

S^ejic^ung

bic

fr'anbinatifc^c i^r

am

9}iciftcn

cnranbt

in 6ftf;ianb jlatt

^ic bic^fd^uc^cn^cn unb bic eigcntiic^en ^-innen ifl. wenda (fratris), hande (anseris), kndo (truiici),
f. l.

kden (manus)
fc
flc^t au^

u.

wenna, hanne, knno, ken

u.

f. n?.

fagcn,,

im

atf!anbinaijifci^cn flatt bc aitbcutfc^en

andar

(alius),

findan (invenire), sundar (meridies), gund (bellum, pugna), unda

(aqua, fluctus)
lind (levis),

kind (maxilla)

niuud (os)
u,

sind
itj.

(momenlum),
annar, finna,

zand (dens), kund (notus)


Snbernamen

f.

sunnr, gunn, unn, kinn, munnr, sinn, linn, tonn (dentes), kunnr
Uja au) tcn
gilt,
j.

^.

(S!anc

flatt

Sfanbc,
ftat

(5ttjccn,

(Sircaianb ftatti(2tt?ccban, Snjcbaanb,

9?cmgc, 9orgc

Sorbujcg,

Scrmann
tcn

flatt

^crbmann

u.

f. tu.

S)iefc 5uftc^ung

bc .^cnfcnan?

i;crrfc^t noc)

^cut^utagc in bcr niebcrbcutfc^cn SJiunbart

Gtnja
feiten,

5c^ni^C'3 finbet
i,

fc;

an^

in anberen (Sf^aci^eu;
flatt

anen?c;

nur

id.

im ateinifc^cn grunnio
ftatt

grundio

leunitur

flatt

tenditur,

dispennite

dispendite

im

^i^riifc^cn

cbcr 5tBugarifc^en pal,

wel,
fc^cn

sjel,

wjanu, prjanu^w'zbnu, jam', wjem'

u.

f.

uj.-,

im Serbin

Raosaw, Raosawa, Wlaisaw, Wlaisawa


u.
f.

jlatt

Radoslaw,

Radoslawa, Wladislaw, WladisUwa


w., im

iv,,

im

9eutnigarifccn

grozje, izvaat, klaisch, klaasch, edeuaeset, dwanaeset, Irinaeset


u.
f.

9luffifccn

sem' {=: sedm), semery, gljanu u.

f.

uj.

unb ncc hufiger

in bcr aiSanifc^cn (S^rac^c ^. S)er Unterfd^icb jiifd^cn

bcm

aitffanbinannfc^cn

Vanr, Vanir unb bem

cigentii^ finnifc^en

1
'Z

Ueber ba6 S'lcuijcnnbif^e

jiee

rimm,
f|.

b.

I.

537.

Dobrowsky,
33rcji.

Inst.

1.

slav. p. 48.

Lcakes

researches

^. 260

I.

8.

pie
cgt

rlteften ^citfliiiffc

ber
bc

^h

1^ltn^e^.

157

Wnlaineii
5rt

im ^ctaU a, m\)m
etwa wie bc (Saiucn

Rinnen mif ctgcnt;umtc^c


tu

aufprcd)cn,

i;r

bcu SSortcn
^erburc)

maso

(caro), rd (ordo), knaz (sacerdos)


bc

it. f, \\. ^

unb but^

9?cngc ber finnifc^eu aeftc crart

e ftc),

Wn_, VViij, Wnlaein, WUnlaiset


Weiielaein, Wenelaiset cber

Wene,

Warum

(einige flatt

Weneje,

Wenne, Wenneje, Wennelaein,


finnfc)C
attia()t(j

Wennelaiset
fci;c

fc;reikiu

SStc ba
i

ifl

auc^ ba ffanbinai?

a an^ bem itrfprngiid;en


i

entftauben,

etwa fo, tvk


eo, im
faiui?

mi bem urfprungi(;en
5(ltfanbinainfc;en ia
fcf;cu
2,

im

5ltbeittf(^en
iii

c, im

5(ngefac;ftf()cn

cbcr
i,

bem

iirf^nmfjc;en e (-b) in
fcab

beu

3?hmbarteu tab

Ijiibie,

tab ia,

ea,

fcab

enbli;

cntfianb^,

^cn bem

atffaitbinatiifc;en

regemagicjen

Vanr, Vana^inftci^ti(^

heimr

itnterfc;eibct

ftc^

ba f^terc nieberbeutfci^e SBiiui


;ier

be ninbi^ofat i,

ited^er

nic;t

iimgeiwanbeit

if.

ifl

ncd

ba h

unbg

in

ben formen Hwinidi, Guinidi, Guinidini unb Gunedes

(\vc)t fe^er;aft jatt

Giiinedes) unb bie ^erluec;feung bc

unb b

in ben

^^ormen Beuedi, Banthaib, Bannonia u


fnbet feine rfaruncj in ber
fctic

iv.

ju errtern,

ert^iatu h unb g
tinb

9aturber atbeutfc)en

ber

mrif^en,

ber

neueren

fogenannten

rcmanif;en

(S^rac)en,

wc

er ?auftg

cr

tocrfcmmt, and) in feieren 2 orten,


ntf^rec^enbe
ftc;

wo
fanb

in
fi)

anberen (S^rac;en

nic)to

uorfnbet*

(Sc

jS3*imc^ifc;en hlahan, hlibs, hveitjan, im 5ntbeutfc;en


hvil u>
f, f,

hleitar, hltar,
Seiter,
auter,

w., wc man
w*

je^t ad;en,

Saife,

treiffen,
ieot

SOeic n.

auf^ri^t*,

5uo biefem

runbe

man

ben 9amen beS beutf^cn


ateflen

ano

SSerencfeb

ober SSerinofeb n

Un

tganbfi^riften
,

be

chron.

Moissiac.

Hwerenofelda,

Hwerenafeldo

Guerenveldo^, ben 9amen

ber SBarner

kim

.^afftos
flatt

boru uarn^, flattSSoban ki^au bemDiaeonen^uoban^ unb


1

Defe breite

fnbet ftd^

(S^ornjaten,
<B* 4*
2(*

Uebet ba
b.

ftnnfc^e

au) 6e anberen SaH^en, namentld) Bei ben ftel^e (Strajlmann ftnnfd^e <B)pxa)U

3,

2
3

rmm

@i gven,
.

ber ftnnfd^e (Spxaje* ^etevburg 1821* 8* (S*15


.

575.
wira, mira, wik^
cjed^.

3* ^* ba

fenruff* ii^r*

wjra, mjra

ba^

t^erjcgoto.

wijera, mijera, wijek, ))on+ wiara, miara, lato, las; ba^ lt*aac)* a an ber teile bebugar. tautet ea, n^el^eo \i) nc) in ben tefeit Denfmaern

fnbet

(Prealub anjiatt Prlub,

Neaman

fi.

Neman, Dolean
fd^
;ier

Doln

u*

f.

U).)

(S giebt aud^ noc) anbere SSerfc^iebenl^eiten, ber bc


i) ni)t fr ^af[enb fnbe*

iueter

aujubreten

4
5

rimm
Pertz,

b. @. I. 72. 195. Monumenta historica Germaniae

I.

Cliron. Moiss. a. 805. 806.

6 Cassiodorus, Var. III. 3. 7 Paul. Diacon. I. I. c. 9.

158
Ufta

I.

8.

pie

ilteften

^eugnilfe ber
^.

tfit

Wmtftn
trn tcnianfc^cn

c ten

S3ijantncrn au) u^^f;ao


fcc

^n

<2:prac^cu futb

Samcu unb SScrtcr

Guillauine, Guido, giiarda,

guerre lua* ano bcm


cutftantciu
;untcrt icot

bcutf(;mSB;cm, SBtc, SBarc, SScrrcu, )\i.

^n
f

einigen aemannfi^en Urfnnben an


qii
ftatt

tem VIII. ^a^r?


unb ba
fc;

man
ir.

gu,

^.

3?

Qiianzo, Quanloald, Quolu.


f.

winus
teincn

u
i\i

flatt

Wanzo, Waldoald
quinn^; taran
lueniger

\i\

tcntfd^c

ba

gct;f(;c
?iic)

er!art
ifl

bc

(ycrm bc

(S5erert Quinidi.

anffa enb

bic

^crfe^img bc
n?edc
,

^cnfcnvinten g cr
atcn
f^mrfc;en

in

ber
ift,

iinififi^cn

3prac;c,

ano ber

entftanben

33,

gwall (vallum)

gweiiwyn

(venenum), gwiber (vipera), gwyder (vitruiu), gwyrdh (viride),

gwynt
bic

(veutus, SBnb),

gwared

(custodire,

a\-i;ren)
fte

xu a., SScrtcr,

mit ben ateinifc^cn

unb

beutfc;en,

lucrau

i^crcrgegangen fmb,
bic .^imricr

vergicum,

i^ie far fce^eucjen ^.

!5)eo;a6
,

nannten
ivecf;c
fcit

unb

bic 5ngefac)fcn

ba Sanb ber ^enebcn


ivarcn

uralter 3ct auf

tcr ttjaififc^cn
fteer

.^iifte anfcjjig

unb

\vci)Cv bic ateinifd;cn Sd^rft? *


5udf;

Veuedotia nannten, linet^v iinneb unb luentanb

(^(loriinitf^en finbet ciWiVi

bem

5e>nic;e0,

itneiro;

nur in ircnigcn

Scrtern

ftatt,

j.

vrg. bae c^ed^ifc^e

^. limaii, zahiiian jlatt man, zamaii (gratis, mane, manj), hers, herdya, hersem u f \v*,
9ticberaufU3fcum
f*
,

an) im 06er-

unb

j.

23

hobaj (oba), bokno

(okno), hice (gete) u

ii\,

feencr

jcc^ifc^en

Holomuc
faft

flatt

Olomuc
ft; bic

f.

IV.
^*

ic

S3crn?ec;feung be

unb b

fl

in

aUm

(Bpxa}cn xiUi)

^lijt

nur in

jrtjc

ucrttjanbtcn
,

^^xajm

vertreten

onfonantcn

unb b gegenfeitig
unb vicia u
f,

j^S? ovXo^ai unb volo,


\m.
,

/jft

unb vivo,
berfe6eu
,

i'/.iov

fcnbern fcgar n einer


f.

unb

j*

B.

sebum unb sevum,

ferbui unb fervi u

m.

rimm
rimm

t
b.

2
3 p. 147.

. @.

I.
I.

58*
58. 139.
etc.
p.

S)iej, romanif^e rommatif

I.

293.
II.

Carabden,

Anglica

882 883. Adelung,

Mithridates

4 Giraldi, descript. Cambriae in C am bd en , Anglie, p. 882 883. (S^Jtenge, @ef^. sen @rc6nttanien . 379. 5lbeung 2)itf)vibate0
II. 146. ^Mfd)cn %ai\\ SapVenBerg, &t\), i?cn
II. 11. rufe Sta, Gmrte jur laf. XIV. (Snganb. ^vimburcj 1834- I. 122 ff. (yergleie

aud^ be javtc.)
5 aJan fe^e yoqgiic^
iiifc!^e

rimm

b.

@.

I.

5758. d;neiber

rammaf
1.

I.

*|>liniug

Swebi;

ergl.

IV. c. baS bentfd;e ci^ivab unb ba

Sei 227 f. S)ej, rcmaufrf)e rammaf I. 180 ff. 14. . 100 tieft man in einer Vrcigei^^anbfdjvft jiat Svevi
cjed;fd>e

tatef

Swb.

I.

8.

^u
fc;

(Uefen J^U|jni|]e ber


auc;
Ijc

l>ie

Hll>tn^n.

159

arau
fc)cn

crfart

bc Uncjcdf;;ct ber <Scf;rctmr ijon aitaiibs


:

S^nbcrnamcn
iinb

bcn rec;cn iinb 9cmcrn


,

man
,

cfl

ncmc;

Ddiiubius

Danuvius

Ceveniia

tinb

Cebenna

Avendo

luib

Abendo

cbcr

Abendonc^ Viducasses, Bidovzatoi


,

itnb

Ovidovxai-

(Tooi (cn bertcjt ^of')

BavrjXoiy

favdaX(jiogy BalfirjQog imb


f

OvavdXoi
)l

Ovaxig

Ovlaapdog, OvtXagj OuTtytg n


Ijcrcit

n?,

baf;cr fein

Sunbcr, bag mir


,

in

bcn

faffifc^cn :iecn fatt

bc nrfpritngic;! Windi Weiidi cbcr bc fnnf(;cn Wannoma Bc ^inin Benedi, 6ci bcmfccn Bannoma, Bei ^au bcm iaoncn cumacf; at ftc; 'taS SSort n acn Banthaib n f. v\ cfcn ^ iefe uerfc^ebcnen ^'ormen be 9amen6 jenen g'crmcn )ticbererennen

Sinben amren
ic;

faninitic)

an ganj QCivi^ ober

bocf;

fe^r it>a;rfc;cn?

bie (Saiven
anc;

tetreffcnbcn Siueen cjcfc^c^ft*


n

^nbep
abe?,

fnbet

ftc;

ber

9?ame

anberiiHiro
;anffj

aten

^ofer=',

}^in\\c^

nnb

S3er3namen
ncc;

^ennc},

Sfn bre

uerfc) ebenen

'^kUcn

ftogen mr

augerf;al?

bc faiinfc^en Uruateranbc anf ^^cfcr biefc 9iamen,


abriatifd;en Speere,

nanic;

im

ncrbic^en 3^^ii<^t ^i
,3et n

im

armcrifd;en

aen nnb n ber atefln

^ap^agonen anx
iverben
hu

fd^anirjen

E)cer*
Qft)lax

^k
i2cn

S3eivf)ncr

ber

abratfdjen ,^iifte

^^erebct,
,

an^anba nnb ^an


(7/i/ro/)
^

beut '^iatcncn'jEvcTol,

Eneti

>c

(Straten
(SnrnS

Heneti
n. 5(,

^et

^ui;6do, Suin, S)Ma, ^nino,


;r

\ eneti

(m ^rcc^fc^cn Ove'vcTocnn'i} Btvnoi);

Sanb

Oe

^oemac^, ^eejnS ^acrcitnS, ^orno, n ber Notitia dignitatum

Imperii, K ^an n*
fc)rften,
fcei

f*

\m.

Venetia (Oveverla), ano


f

ri3mfcf;en

^n?

^ornaiibe, ^rcfcp n.

n?*

Veuetiae

cjenannt

Benfo

filieren bie S3en?cf;ner

5rmorifao n aen .hd (Sfar,


,

(2raBcn, ^i?

nno, ^toemaoo, io afjtcS

anf ben
,

:pcntinf{erfcen
f;r

^afen ben
cfar

9amen Veneti {Ovivnoo nnb Ovevtroi)


Venetia.
i^Everoi)
(Snbc;
ftJtb

oanb

)cit un

be Seiuc;ner ber :pontifcf;en

^jle bie Heneti


n* 5
cbcr bie
ettragcr

be

^omcr,

iin

(Strafcon,
lucitcr

^(inin

Veneti be Tla.

O;nc nn

;ier

mit ber (Srorernncj

^^eriuanbtfc}aft biefer^eneten
rfc;eint

mt bcnSamcn jn
itnb
criucioc)
,

fccfaffen (urej*
;r

*110
egt.

nn nnr ba
cjed;
ifl

ftc;er

bag

^aine

\)m\ ber

(Saiven

nnb

fceben

n nnb

biefe6e SStrje jn

rnnbc

Bennedestorp (om
toe^'

mcitinl*

^eneba)

mitteatcvc^en Urfitnben gd^rt

tnbname Vibantavarion {OviavTavQioi) bei ^tclemaio^ bui'cf; ba [ptere ub ftatt w crfaren ^t, rmino b I. 58* l^ 33 Ubinedarius fatt VVinedarius u, f, tu
nd)t }ev)tT.^ 3c)

m)i, ob

fd)

bev [armatfje

160

I.

8.

Pie

ilteften

^engnilTe ber
^'crmcn
futcn
i

Me
irir

inen.
auofd^c^ci^

^n
itjc

acn

fccfcn

ancjcfiUntcn

ten

^ofa e imb

'ten

.^cnfcnantm t,
fcc

urgcnb

un d, wahxcinii^
fc6|l wcxiq

jme

Silicim auf

5ufpra^c c S3cfc
fc^

9ucfft^t

ncmcn mcc;cn

S)tco cftttgt

turc^ tc (Sdmn6art

bcn arme?

xi}cn SBcnctcu iH'ni\intcn Sfuctcnftammc anf


(l^cm
IV''.
,

X.

cr liifc

ten SSao
fict

3a>rnincrtj,
in

lucdf cr n

atcnifccn

Scnftcn

Venedi

tagcgcii

angcifciiftfciicn

\mi

n\ainfd>cn

!Dcnfmcicrn
i

Gwineth, Gwined,
umcjciuanbetcm d in
itjc

Gueiitlaiidi, fc ta fi fncr bcrSBnr^ccfa


t, tli

mt

unb bcm crgcfc^ccneng

finbct,

nnb gcrabe,
UncrfcBicb

cScn Bc bcm 5amcn

Windi,

autct.

2)cr

iini-fngic

bet fycrmen

Eneti cbcr Heneti nnb V^eueti


,

cgt n

ben ^nfanganten,
crfart
iucfiir

ein Untcrfcncb

ber bnrc^

ba gticc^if^e Sligamma (/^


cgcnic^ atcjriccfc^
ie lteren

lurb.

'EvTol nnb 'Evarol

^c

Feveroi ,

man

\)^ixiaEveTolm\l'Evnoi\)X\. Sc
bic

G)riec6cni^r5^igamma,
,

jngeren i^ren S.nritno afper cer eni mSen

ba gerauc^en bc

Lateiner,

Satren unb anbere inbccnrc^Mifce reifer bafr v cbcr


\ci,

w;

trg. ba grcdB. iaiiiou,

vespera,

fan?.
at.

wecer;
vicus,

griec).

ovogy

at

vinum,

f airifc^

wj no

griccv ol-Aogy

fanjfd^

wes;

grc^. ^w;,

at.

video,

fair.

widjm;
uio'yv,

griec;. V.x co,


i^it.

[aav
fiatu,

wleku;

in ber 9?ittc beij Scrtc


griec^. o)v,
iai.

ba griec. viog,
i^i.
y

novus,

nowy;

o\'um, griec^.

aevum,

griec).

va?, \ai,

navs,
grie^.

fairif^

nwy;
a.

gricc6.

dur,o

lat.

levir, faiuif^ fdewer;


f.

luig

laevus,
5.

fialu,

lewy

u.

l.^
(a.

S)a
vidua,

gilt

aw)

Betreff ber

Sanfritfprac^c,

^.

fanffr.

vidaha,
.

faivifd^

wdowa
(aqua),
u.
f.

vL.y.'i.*^
fiaiifi^

awa

cScnfo

S. im atbeutfc^en aha (Morawa, Sasawa, Ondawa, Bregawa


trn

Dcutf^en,

rtJ.) ^.

Dc^aS nannten

afc

Vk

Rimer bie

^a^)agcni fernen
afo

t^cneter nac^
\\t

bcm B^gnffc

be 9Jea ^encter-*.

Sicf;erc^ ftnb

5?amcn Eneti, Heneti nnb Veneti


bico anc^

nac^i i6rer SSnr^^etcrir ani tfcBaft

cccmmen biefecn, ane

6ereit

ten ben fiimmcrectigtcn

^erfcKrn anerfannt icerbcn ift^.

$Da

Lncre

S3c( gleiten 9amen^

ie^e eben Seite 158. SSemerf. 4.


lateinifcje

2 (S^neber
3
^i(x\i

dhrammatif

I.

197. 366*
,

bizteen b; fc \\t ba griec^. ^Igtq? lat. Ister, Hister, Istria, Histria nnb unfer bystr (lirapidus), bystina (torrens), fcrt^ie cnbl^ fet. is, vis (aqua) eine nnb biefelbe SBnije.
trift

man

4
5

Mela,
"JEvarg

1.

I.

c. 2.

5.

z= Venetus,

fagt

(Schnei ber,

I.

I.

197.

1.

8.

xt iUfttn ^tu^mfft nbtt

>te

tittn.
!5)cufc)anb

161
Des
hci

mt bcn faanf)cn S5inbcn waxcn bc ^^inbcccr n


fcr

^cfonamc
^

autct 6c ^oraj,

(Straijcu

imb 93ccju Vindelici,


S^Mf^ffit
,

3tra6cn Vindolici, Vindulici, auf rcmfc^cu

Vindelici

unb Vindi
tc

ber ($i)icnit bc6 (^ufcnoo Vindici

;r

;anb bajccjen
5)c

^tccmatoo unb (5c,rtu 9bifu Vindelicia (Guy^dixla).

SBurjc
gtfjcr

Vind
ifi

jai

fc)

u bcfcui

bauten

am

rcnftcu

cxjattcn.

^c

bc 5u5af;

ber cn

befcr

SSurjc aK^ecteeu i^ocauanien,

CU bcueu mr

mQC

na) ber 9e;enfo(je ber

^0

fiubct ftc^ nanii) in

(Spanien
^e

Viiidius
;

Hubcr aufu;ren itoeu. mons (r Ovhdiop o^og)


:

c ^toemaoo (Vinius
fcem@cograp(;cn

(Sfcru)

n ^rtanen

Venta Belgarum
tc

unb Venta Icenorum m Itinerarium Antonini,

^oemaoo unb

on^aenna; Vindobela
ber

n berNolitia

dign.Imp.

Vindogladia m Itinerarium Antonni, Bindogladia tem @eograp;cn


t^en

Saucnna

Vindolana

Notitia dign. Imp.

Vindolanda

tem

cc(jra)3;en

uon^auenna; Vindomara m Itinerarium Antonini,

Vindomis
licus

e^enbafejft;

na(cn: Ventia bcS)o ^affio; Vinda6e

!6e ?5'^o

{Zovlyag
fcc

traten); Vindalum

(Ovhakop)

Ije

tratou

Vindalium

Sijuo

unb Orcfoo

Vindana, .gafen k

^toemac; Vindausca
cilii

n
;

berNolitia civitatum Gall. a Act. conVindilis (insula

Cabilonensis an.
^

650

Venetorum) m
ber *:^afcn
;

Itiner.

maritim. (9e(;arb
e;enwo

l>ermu;t, ba aud; ber ^eutge S'u Vilaine


,

Vindana

cber Vindilis fje;een )abc


;

iue

unb

be

^nfe n ber

9?a)e bcffeljen)

Vindinum
^

fce

^toemaoo

Vindonissa
fce

auf ben Renting crfc^en lafetu


n ber Notitia dignitatum

m Itinerarium Antonini,
;

^actuo,

Imp.

Vintium

fce

^toemao unb auf

rmifd;en ^nfc^rften; n eutfc;anb, ^nbecen, 9;aten unb ben


anegcnben nbern
:

Venetus lacus

(ber c6ereS3obenfee) !6e9[)ea

unb
;

^tcemao; Venetae Alpes k Bofmuo unb 5(mman


Vindinates
fce

9}|arccnu

^nuo
5

A- Vendo

auf ben peutngerfd;en lafetu, m


6e 5ppan,
;

Itinerarium Antonini
Ije

Vendus unb Vendrus Vindobona auf ben Sauennflen , peutngerfc;en 5^afen m Itinerarium Antonini Vindomana n ber Notitia dign. Imper. Vendobona unb Vidobona fce 5ureuo Victor, Vindubona Bei 5(f|at^emero Vindo @-ufj) fce Venant. Fortun., Vindo (n anberen ^anbfd;rften Windo) Bei ^ax w. \. ic. c;ne
trafcon

A-Vendates

A-Bendone 6cm
^

Katancsich, orbis antiq. I. 255. Reichard, thesaurus topographic.


I.

144.

d^affarf fmt) 5tter^

11

it

I.

8.

Pie

nlteftett

^eunilfe ber >ie lin^e^.


in

cne SOlengc

9amcn an^ufiircn,
Jit

treiben

ber

SSurjefcnfon ant d

augc|lc^m

fcn fd^ctnt,

jimc

Venna, Vennonae, Vinovia, Venn?r

nones,

Vinnones
nnb ba

n,

f.

v.

Biic^t treffen

fcgar tn 5ften
cbcr

tn

ten nbern
(Brjpdcc)

teffeto

tc ^an^c,
^
n?cc^eo

einen

%iu^ Viiida

Venda

Scbcntenbe enrge Vindius

mons

(r

Ovivdiov

ooog) Sei ^tccntaco

ncd^ ^entjntage nac^SSfonVindhya,

naf .^aprct> Wiiidhia genannt n?{rb.


bic urfpriincjicf e
ieit,

^n
ar

tiefen

9amen

fe^en mir

^'crm Vindi nngemein ^anfg


geSt

i^rer

ganjen 9lein

5(n aen 'txtm ^\'^'KWn


,

^crtjcr,
i^on

bag

ba

Scrt

SSinbi

SSenbi nit nnr in ben


,

erne9ic^

(Samen ett^cBnten

Snbern

fcnbern and)

in

anberen Snbern mit nbcenrepaifc)cr S3es


c)

vefernng angetroffen irrb

S3ergei($en iur
ftd^
,

nnn

bic i^erfd^iebenen
n?ir nic^t

Thermen be 9?amen SSinben nnter


jicifeiSaft

fo

tt?erben

lange

fein,

et ber 9?ame ber

^anbaicn jn

berfeSen SScrtwnrjel
ftnb

gehre
tf^eiit
:

ober

nid^t

^k

l'ieinnngen

ber eeBrten

barSer ge?

einige erfiren bie S?anba(en c*ne SBeitere fr


i6ren

fiaiifc^e

S3c!

nnb

5?amen fir

tjcig

ibentifc^

mit jenem ber encben,


5nc^
'Bier

5nberc bagegen vngnen jcbc 93ernjanbtfc^aft.


eine S3etrac)tnng ber

mac^t

ftc^

atn formen
(nac)

befe

9amen

nct^njenbig
,

^an
einigen
in

ct tei

^nins Vindili

ber gcii^c^nlid^en eart)

in

tgtanbfc^riften be

^iinin,

tei !r)ic ^affto,

fyatjin S3cpi9cno,
,

ber

Noliiia dign.

Imper. Vandili (Bavdrloi


^ininS
V^arwlilici,

BvdiXoi), in ber
S^acitn Vandalu,

(S^HfferfdBen ^gianbf^rift be^

>e

tei ^\\{\\\^ Gapitcinn^, ntrc^-Mn, 5De^pc'3, T^io^afftc^,

3cftmcg,

^crnanbe, ^rcfo^ic
).oi)j

^rcf^cr

cn

5(qnitanien

Vandali (Ovavd-

anf ben ^cntingerfcBen %ain Vanduli, anf atianbifd^cn


Bei

en?
f.

maern^ Vendil,

^t^er nnb

5((freb ^

Wendlaleod, Wendelsae,
Vinili, Vinuli
\x.

Wentlseo
5na biefer

(mae
bie

Vandalicum?),
ereud^tet,

Sei

^an

m,

^crgei^nng

ba ber 9?ame ber SSanbaen nd^t

foicM bnr^

SBnrje ae iemefr bnr^ bie


ift;
:

nbnng ucn jenem


SBanb

ber
bie*

SBencben erfc^ieben

in

Seiben

9amen finben ft^ namid^

feben ^erfcBieben^citen

SBnb

Senb

nnb Stn
^ef ber tfitoes

Ptolem.

1.

VII. c.
(Sjefc^.

1.

%
bene
I.

^ufa^,
30 K
S3rg.

ber S)eutfc^en

I.

10.

DttarSenbI^afa

fec)je}tite

.^onig au

bem

efc^ed^te ber 3nglnger,

cijer, efd^

3
bei

enba (frelum)
b.

iei

Sbflm

on vemen,

tcenbimere atb,

rrnm,

11.

508.

I.

8.

Pie

iltcften

^eugniffe ber bie Winsen.

103

S3cfannttc; fnb

mni bc6nb|'i;kn


i(,
:

u.m^lttcutfc;cn!5)cmmitu
;

fccjcrf^mtujcn, gciubfinc;, bo) nd;t

immer, mt guter CtcScnScbcutiing

man

uergecKbe

(jct)fc)en

Pramen

Vulfs, Atta, Tota imb Yulfila,


(zrAPOv) imb barnil (ry.vlot/),
,

Attila, Ttila,

Runo imb Runil, baru

mgus (jiuig) iinb magula (naid^/op) atb* Liup, Hun, Hilt, Gunt imb Liupilo, Hunilo, Hildil, Gundil lu f \\.\^ SSr tragen
fomt fein S3ebenfen
ja lur
511
,

bc a5ermanbfc}aft fccbev

Manien anjnerfenncn,

geenen

fogar mit fer triftigen loeiter iintcn (* 18. 3, 5.)


,

entit icenben S3eieigrnben ju cr)arten

ta^

biefer

^ame

cigent?

ic^

Don ben

faiinfc;cn

SScnben

anf bie

bcntfc;en

neten

in

jener

nratenBcit, a 'tk\c in bie

fairiftf^cn
"i^cn

Sanber

^luifc^en

berSBe^fe

nnb

^ber

ein*rac;en

unb

fcf;

mt

UrSemcniern bcrfe6en ermifc^tcn,


ber

bergegangen

ci.

iefe

9iamenSerianbtfci)aft

SSeneben

nnb

SBanbaen

mag
ber

ineeic;t

mt baran Urfac;e geiefen


(enteren ^lanien
;in

fein,

'ta^ (Bjxift^

flecr be 9?tteatero

'cn

nnb

n^ieber jur 5Be=


hei
biefer
fcerii;?

je^nung

(Samen

genancf;en

SD)ne

nn

leiter

9amengec;;et ^njeier fonfl uerf()ebener reifer anf5n;aten,

ren irr nur no(^ mt einigen SSerten bie

Sebentnng be 9iamen

ber

SSinben.
bie

d) ^rol^^bem baj5
biefc

man

bie Derfc)iebenti(;ften 5(nftd;ten iiBcr


anfgeflet ijat,
ifi

rnnbOcbentung

9Zamcn

man

bennoc; nci)

ju feinem
ja)ung

ftc^eren 9efntate

gcfemmen.

O}ne nn

a>citer

mit ber 5nfs


ateren

ber

i?cen,

6iiciien

kran

aOerncn

jnma

(Iti^motcgen 3
gen30;nid^

u fcefaffen,

erivf;nen n?ir

nur, ba

man

ben

^amen

on bcm Sourjemcrte winda, weiida

;ereitet,

iuec;co in

ben inboenre^ifc^en @prac;en SSaffcr ^ebeutet**.

5nf ben erflen Sidf

ijat

1 b . . 120. III. 666 sq. iefer fc^arfftnuge govfc^er ben Unterfcieb ber y^crmen Vin-ili^ Vin-uli, Vaod-uli, Vand-uli nur pd^^ berhrt unb ben egenfanb febf nc^t genugfam, namenlcf) betreff be
i

rimm

Sten lefen lir nic^t

unb u n ber lbungf6e -il;, -ul buc)fovfc)t. S3e ben nur Vistiia fonbern aud^ Vistula, Visula, $Da^ aud^ ber Dame ber ^eruer eine fDeminutifcrm fei, erfe)en Voix au bem lteren Flamen inen gedfjen Sed^fei befe ober bod^ eiue t)evlanbien S^clfe, ber girren* finben toir aud^ in ben formen auf -ing, -ung, fomie Bei ben laten auf -ici, Ulici, Ului. uci, j. 9m fd^itveriglien i\t bie (rfaruug ber Umtoanbe lung be Surjebofao i in a, in ber orm Vaadali, Vanduli.
SSe^attniffe on
,

% Tld)x borber
3
(Se^e

18* 5
o

Kollrs Rozprawy

gmencb nrodu slawskho.


100.
I.

(S*

219

286.
4)

Jordan,
I.

origines Slavicae IV.

471. 65.4ff.
Urgef()id[)te.

Jlod^--terufeb
109.

S3erage

Sl^elm erm. .

16 87.

beung SJitfirbate IL S3ar^, beutfd^e 17,

11*

164

I.

8.

pie

(ltcftcn

^eugnilTe ber \fU ttHnlren.


mt bcm 9iamcn ber
fluere),

fc^cnt bcfc? S^Qcrt cne un,i}circfnirfc 5(cnc>fci

Scntcu juKicn, bcun

c^3

autct fanffn

und (mdidum esse,


unds,

tat unda, atb. undea, unda, undja (fluctus), mittct. iinde, atfacBf.

uthia,

aiicjcf.

ydb

fantn. unn

atpmiff.
,

afait.

ond
wat^
\ia\v.

(nc) ten ghifniamcu

Ondawa

lu

f.

w.)

fcire

fanffr.

uda, udaka
gct.

(aqua),
altfcc^f.

gncc^.

vcoo (pcet.

t'(5'o-),

at.

udor (udus),
at.

watar,
iiij,

angef. vater,
,

ffant.
,

vatn,

wazar,

woda
entc

wandi

et.

uhdeus

nnnf

wenna
"ten

lan. vand^,

tcitiii

an^iic wand, wend, wond


f.

(fluvius),

vin (aqua),

von, vonan
feci

(Quere) u.

w.

^^eicjec>en

wir nun

9amen tea^c?
^rer

genauer mt jenem teSSaffer^,

fe 6emer!en

ivt

mt (Sci eriet, ba

ii)

betc SBcrc nac^ turrfian terfc^ebenen

efe^en rieten unb

grammatfc^enS3ebeutnngunt >rem grammatfcen^aue


ai

naci^ fc^tt?erc^
irr

i^cn einer SBur^^e aSgeeitet

ctracen

ajfcn.

5uertem fnben

mt bem 9Zamen

Winda

ncn

co

am^^oaffer ircmente 33ccr

unb

S[affcr ecjente Stcibte, fcnbcrn an) *c;e

Serge e^eif net, wie

ber

am mons
ucn

Vindius unb Vindhya


,gang nenerd)

tn (Spanien

unb ^nben.
lucnac)

^ic
ber

errfcienbe,

nneber>cte
brtidBer,

^nficBt,
nic^t

9?amc SSnben,
fcnbern
ac

Senben
9}eere

ein

rein

nur

ie (San^en

am
einis

angefeffenen ^i^er 6e;eidmenber

n\ire,

finet

in einer griinb
c)

iic^en^St^racin'crfcfnmg feine 23egriinbung.

(vriHTnn

gaute

gen 3in'ammen\ing

^trifc^en

bem Pramen
aUcin

ber Si^inben unb jenem ber


axij

,inbuy cber ^nbier^

\n fnben*;

biefe,

fcnft

nit

fc

nnn.\ifnfc>ciniif e 5nild>t at ftc6 ni>t

bur

fritifcK

S^jrac^fcrfi^ung
fanffr

egriinben, benn
ateinfd>c,

"ic

regemamge Umifanbenng be
atfairife
ifi

h tn ba

beutfcfee

unb

s, ss,

5S3 fanffr.

hima (nix,

bauen Imaus nions=:nivosus Pln. VI. 17. 64, Himalajazzznivis

domus
fanffr.

Himawat
afgfvin.

= Eraodus
zumy,

z=z

niv

praeditus
,

grie^fc^ Zif^^^

hmanta
,

(hiems)_, grie. yiLioyv, yluu


cfet.

at.

hiems

|)crf.

sime-stan

simeg,

fairifci

zima,

ifiaufd^

iema,

ett.

seema;

fanffr. hrid

(cor), grie. vr^Oy v.haq, y.aQdla,

95erf()ieben

fi

wis, bem beutfd^en


nd^t

is,

ba fnnfc^e wessi zr bem magiiar, viz , bent fclt. is, wes, bem fair giz, gez (Gizera, gezero) w. f,W.
tocnbelf
,,

^ SBccn (Einige irenbia (fretum), on ben SSanbaen ableiten.

wenbimere u*

ir,

unb

3 S)er Dame ber )inhi lautet fanff. Hindu, Vcvf. Hind, plur. Hunud, grie^. c^'IrSg, "IvSiy.Sy ^hbiy.Tj, lat. Indus, lodi, )ebr. Hondo, orab. Hind,
tf)ioi?*

Henda. 4 2bfunft bev airen.

(S. ^^01.

1.

9.

pu
an
;

iUfUn ^tn^niffc ber


,

bie

^evbav
fiatu,

105
t;.

at

cor (cord-is), armciu sird


f

gotf;

hairto,

srdce,

szirdis u.

bo; Qi co auc; einige ^cfpcc,


ii

luo

ba fanfr.
5.

anfcercu (S^rac;eu

'ten

Sip).u'n6u(;fia6eu

bergebt,

S.

fanjlr.

vidaha, bag
ic

lat.

vidua,

fatr.

wdowa

u.

f.

it).

onac; gefte^c i^

offen,
ttja

burc;

'ritif;e

pra^fcrfc;ung

5^ic;to

jcfnnbcn

;a6c,

ju einer unfc^6arcn Craruncj ber Uri6cbcntung


i)aitc]
id)

bc

Samen ber
rfor-

SSinben rgenb gcbicnt


fc;ung bicfc

uBcraffc

ba)er bie

lcitere

cgcnflanbe nnftigen

^'orfcf;ern.

9*

te
S3i
in

ateften Settcjtiiffc
liegen lir nni

hev
6cr

bie (^evhen.
eiten,

,
ioa
fd)

jcljt

uon bem rnnbfa^e


Sinccn

bag

aeo,

atcn

nncrbd;tigcn

bie

S23encben

ober

SSinibcn finbct,
bie

jnr (3c\)id}ic bc faiuifi;cn

UrftammcS Qctjou unb


fammeen
fnc^tcn

runbagc
ae

feiner

5ert^umer fcibe;

in
ntit

^'oge beffen

wir
fte

){er;er

gc^origcn
,

Bcugniffe
foiveit

(Sorgfa

nnb

t^i
ber

foiDcit mogic)

iijai

notf^g jn

erfcircn.

Sereit
^er^at
lir,

an

okn
erflere,
njo;

(. 7.)

anfjcflctcn

rortcrnng

iiBcr

baS

nig unb bie etung ber 9amcn Senben

nnb er6en
fc6fi

erfe;en

bag ber
i(^

foiueit
afcer

Beannt,

ki ben (Blawcn
ein;eimif^c

nic;t

gel3rn^5

n?ar,

fcei

ben ^ofcrn beutf^cr,

!etifc;er,

if;anifc^er

unb

finnifc^er

5(6funft.

er

urate

9ame ber @an>en


ivar,

insgefammt ober bo; njcnigflcn be grgcrcn XijcikS bcrfc6cn


ttje

loir

oBcn Bcrcit bargct^an (. 7 15


luir

18.),

(Srcn,

cr6en.
a?

SBoen
feitig

nun

bie
fo

5nfange be faluifc;en Uroife gc^orig unb


fl

erfurfd^en,

eine

forgfitige
,

Durc;ftd;t

aer

Siuccn ber

ateften

efc;i^tc (Suropa nojmenbj

n\n ^u erfa;ren,

06 ft^ n

i^nen nic^t irgcnb eine @rii;nung ober (Erinnerung an bicfe6en unter

rem
bie

eigenen

;eimifc(;cn

9amcn
,

fnbet.
ic^icjcn
'tic

^cibe
fd;

Bcugniffe,

iikr
ein

SBcneben

mc

6er bie (Serfcen


gerabe fo
bic

immer nur auf


9ac)ri()ten

unb

baffc6e SSo!,

ivne

uerfciebcncn

ber

alten @()rftflecr iVSer

^kn
ein

unb

(^aCiicr ober 6cr bie

Teutonen
rft bic

unb ermanen immer nur


^crgeic)ung 6cibcr
tagt

unb

baffc6e

S3o6 betreffen.

imb

bic

Bereinigung berfe6cn u
auf
fui)

einem
(Bcitcn

anjen
unfcre

^offcn,

bag

baburd^
Siic^t

ieie

no^

bunfic

^itert^unt ein jeere


ijcr

uerheitcn iverbc.
unerfefeicen

eiber muffen mir


unfcrer
alten

5em

Bcfagcn

bag jum

Berufie

166

I.

9.

pie

(lteftcn

^cit^mle ber Vxt Verben.

(^cidhic Qcxa'tc unter ttcfcui cinkmifc^cn


fc^cn

cfanimtnamm
3ct^itcr

tcr fatrt* ber

^ccr

ii6crau

trcncj

9ac;rctcn
SI
n

m cjcfammtcn Umfange

atcurc^afc^cn

cfcnc>t5quccn

ta

tc

Sci^^^^^^f^

unD ^^rcfcp (552)


fint
itic nianntgft-i(t{.3

cr>am

tr erben ftnb.

Dc Urfac^n bcfc'5 9?an.gc

unt

fcBtvcr

]u

cnttcccn.

^ic

fanjfcn Helfer,

trr

au ber 5(6(mnbnn.9
tt?cntten
fet

6er

bic 2i>enebcn
itjccic

mt S3cftmmtct
fr (^urc^a
crfl

irffen,

ber ^jlcrfcen 3cit,

mt

^crcbct (456
a^ece

t^cr

6ir.) Beginnt, in ten ncrbfc^en nbcrn (5urcpa,


genbctcrcn
fiic)en

bcn

anberen

Geifern,

namcntic^

bcn

riechen nnb 9cmcrn einviBc uir^ugangic) nnt


ivaren.
jvar

fcnit tcg

nn6e!annt

^cn
,

ber ^ftfeefiifle iruren

fte

n bvi

^nnere gerangt unb

^^nerft

bereite

im VI. nnt \
II.

^au^untert tcr 6)riftc ecn bcn


^airmnbert
i^cr 6;riflc

(S>6en

fcbann im III. nnt


entlie

3armaten,

im

II.

nnt

III. 3\ifn'(nintert nac)


fregerfdien

cn Gbriftc cn

ben

bcn

etilen; bcfcn br mchtigen nnb


cn

frcmbcn

^cern mar

grcgcr

3^>ci

bc fan?f^cn 93o6c^ n jenen egentcn nntcrirorfcn,


grec)ifc)en

5(nf biefcr (Bcic fcnnten bie

nnb rcmfd^cn

Sc^riftflcter

enegeniigenbec^enntni^
fai fte

icn

bem

fcrifcum

Stamme

gcttjcnncn a6cn;
fc^rieten,
,

nun 6er
fte

bie S3cfer
fei
e^ ,

biefc ^(etc
fte
c?

cn

Europa

fo

kbcnten
co iMien

ftc^

baj;
fiir

nid^t

6cffer irngten

cber ireit

teqnem biintc,

ac

tcrtigen ^cfcr ber agemencn

^cs

jenuingen ^ncrft ten 3frt;en,


ngec^
,

fcbann ten (Sarmaten, jnc^t


jmif^en
'^n

fccber

cfme irgenb
ben

einen

Unterfcieb

bcn

^crrfc^cnbcn

tyrcmbingcn nnb

nntcrjcc)ten

6inge6crenen
bie

mac^cn.

cgcn
bcs

Silben ivar bao 2cr6enant bur^


fer

c^arpatcn Segrenjt.

S3on

^ic

n?ar ber S3erfc*r mt riccen


bie 5}cfer e^cnfo
fte

nnb ^cmern

nec)

fdf;nncrgcr,
>aiten

ta tefanntcf cnrge
ifcren a ?yiiffc

ten einanber fern

nb

nnb Tktxc

nhern.

Sic

Dfifccifle,

ivenigflcn

bic fiibicie,

an ber

man

ben S3ernjiein famme,

ii6ericen bic

Serien

c^nc Bircifc crct^? m


("^et^cn;
n tcr

IV.

S^i^^c^^^^^
feit

"^^^

Gmfto bcn bcntfd^cn

ecren .^afte n?aren


iteter

jc^cr ^clfcrfc^aftcn t^anis


tc'3

)m

Stammen nnb

nac^ sterben Ucencflc

gre^cn finnifc^cn
gcringftc

^e!e anfv^ig.

5nf biefcr Seite fennte

an^

nic^t

tk

^nnbc

8er bie Serien unmitciar aivi

bem 5Phinbe

biefe

^eea
aUc^,

feft ^i

ten riechen nnb fpatcr ^n ben 9cmcrn bnrdBbringen,


6er biefeicn ternannen,
erfniren
fte

\va^

fte

bnrc^ bic S'cntfi^cn,


;

Ui

n?c=

djm
ftc^

bic
ac

Serien SSinben
n

genannt nnirbcn

n ^'egc bcffcn
cbigic^

ie^cgcn

^rcn

S^riftcn cr)atcncn

5tac^rc;tcn

ani tic

I.

9. |)ic

iiiUjun ^ni^niffe nbtt 'bu Scxb^n.

107

SOntcu,
Ucfccrbco

ii;rcnb bei (ScrBcn

aiim
ftc;

rgcnbtvo @riva;muij Qc\)ic}t,


bco
nci^t

iicn bc (Bccn

\mc

nur an bcu Bcu^o)cfc)c;tc

nffcn be
Sliiffcn,

Sornanbc imb ^rocp mib


^ocn unb
(S^^c^m

an
fct

bcv

atcpcii

ber

crgtcBt,

jc;cr

unter einer
freier
iue

lofo?
;

t;umUc;en gerrfc^aft,
nfofcrn
fl

get^uMt n eine j^ro^e

TUwqc
nud),

euieinbcn
ftcf?

aud;
ein

a\-i;rfc;einic;,

ba

fatt

bie nct

tcjiucifcn

ajt,

agemeiner
ifi,

(Stamniname
ba
er

fccftanb,

berfee bod;

a^eng ut eOrv"iuc)e jeiucfen

burd;

'tic

^anien ber enjencn


in

Stmme unb emeinben


fco

geanffermacn Befd;rn!t unb gcid)fam

bcn ^intergrunb jebrang iDuvbe.

5)a
,

biefe

9?amcn

enjcner ^tcmnic

n bc urate Bet ;inaufreid;en

fcen fpter

fje;origen

Ortc an?

3ufi>renbe ^en?eife cftaigen.


(Sitten

er

^ijaxattcx fc6ft ]cimc bc 5rt ber

unb Sefceniucife ber


fein
,

fer6ifd;en

^bcrfiammc
ine

niod;en baran mit

Sd)ub

ba^

fie

erfl

fpater

unb

lueni.ger

aU

bc

brigen

^'itcx be 9?orben, (2^t;en, (Sarmateji unb ennanen ben ^omcrn


fccannt luurben*
;angenbc,
befto
;

^
me^r

iraren
a^cr

flie,

\anftc

b cm

Kampfe
f;rer

luenig nad;?

bem Mermn unb

guiid;feit

ju?

getraue (Stmme
fte

nur bie9o;iuenbigeit eigener ^ert;eibigung


fceiunberungirbiger ^apfcreit
;rer
,

nijt^igtc

juiucien

ju

unb nur ^aS an^


(Sarmatcn unb
reinen,
fticn

ftedenbc

S3e|pe
itjrftc

Unterbrider,

ber

(S^;en,

S)cutfcen,
(Sitten.

einigermaen

crberfciic^

auf

i;rc

Gin

foid;e

^ct

gicBt

a6er ber ))arteiifd^en,

unbanf6aren

cfc^c^tc ienig ^eranaffung ^ur Sctprcfung


'aa^

3wctjt erigc

man,

nur ber

einflc

X^cii ber geDgra^;ifd;en unb


ifi
;

;iflcrifd;en (Sd;rifen

ber rec^en
mogic^
,

unb Oloiner auf un gefommen


fogar
iua;rfd;einid;
,

co

ifl

afo red;t n?o;

\a

bag

mit bem Untergange jener

(Sc^riftcn

ait)

mand;c 9acrict

ljcr

bc

SSeneben auf immer cr?


tei,

leren ging.

SSir mcffen bem

um

fc me;r

auOcn

erinnern anr
f;.

im nad;
(Scr6cn

^^rcfo:|3

be

cfcrauc^ be uralten f^amene (S^joren, b.

tjci

(Siatten

unb hinten.
bic

2. Obgieic^

nun

Ciuecn
,

fr
fiir

ben (^exan)

be 9?amen

<BxUn
fc

ni)t fo xci)ti)

fliegen

lic

jenen be ^^amen SBinben,

fceft|cn njr

immer ncc^
9?amc

jJci

aubrdii^c unb tt?efcn^c Bcwgnfff

bafr,
me(;rc

bag

bcfer

in

feiner reinen

unb djicn f^orm

tereit

3ai;r^unbertc or ^^^^be unb ^rcfc^ Mic^ unb anbcren


ifi.

^^oern Bcfannt gettjcfen

icfe 3cugniffe finben

h.nr hei

^niu^

unb

Bei ^^toiemaio.

^iiniu fagt Bei Suf^a^ung ber


t

am ^aictis

ttjo^uenben ^tferfc^aftcn

Cimmerio accolunt Maeotici, Vali,

168
Serbi
,

I.

9.

pie lteften ^eugniffc ber


,

>ie

Serben.
andj ^oe?

Arrechi

Zingii

Psesii
bc?

(56cnfc

crira^nt

maco

n feiner S3cf(i^rc6uncj
^trfc^cn

afiatfcn (Sarnuitien fogcnbc

^cU

fcrfaftm: imb

ten fcrauuifcu cnrgcn B an ben di^a

n?c^nen bc r^rutvieer, te 53aen iinb bc Serien"-.


igantf(f;rftcn

3n

ten meijtcn

te

^tcemaic^

tefl

man Serbi,
Se^t

fetcner

Sirbi, emc

SSerfi^eten^et,

tic n

ter a6ivec;cnten ^tnof^rac^e tefe

Samcna
^icr

Bc

ten (San?en
tc

fefl

i>ren

nint

cit,

fie^t

man, taj

auf

5uofint9ma(;ung

ter

n?a^>ren SSc^nfttK jener (Serben ta SDef^e


ifl

anfcmmt.

e^
ncc)

9at>fe
nc;t
ini'i

Ho

jc^

ncc)

nc6t

gecfl

iint

biirftc

and) fiinftg

fcat gecfl lucrten.


^er

SBcter ^nna nod6


temebr n.nterfpnc^

^tcemaco
G'iner

gc^en

rgent

jnr g^ant,
6e

tem

Wintern.

^nius beginnt
53aen,
iric
e'5

tem Bosporus Cimmericus


benn
\c1^t

nnt

feiit

feine SJaictier,

Serien, 5rrec>en, 3igcr, ^feftcr


fd;ent nac^9?crtenfcrtfc^retent,

anf te^iiflc teS^acti,


er geftt

ucn tcrt anf

tic

^anatcn ier.
Qcc^cn

5(n einer antern Stee*

cr tic

^acn

iueit

ten ta

^\tcn in tic nortoflic;en 56^angc


ei

te ^an!afn,

naber an tic fcgenanntc porta Caucasiae.


tiefe

^tc^

tcmaio tagegen baien aUc

reifer, tie ^rinaecr


"^anfcbcn

^akn nnt
Unter ten

Serben
nnt
ter

ibre cbnfttje

im Cjien

ten ferannifc^cn enrgen


fafpifc^c

SScga unt

l^cn tort Cn3

an ta

Mccx,

!eraunifc^cn ebrgen terftanten tie 5((en tic norti^fti^en cjegcn ten

%mt
ftc^

ftc

^n^3eenten

.^anfafu^^ab^nge

n?ien?cH

ftc

ber tic ^c^s


^

tung unt Sage terfeben turciauo


tiefe

faft^c 93crftcungen vaten

ta

fte

bat

aa

fiiticbe

balt

ao

nertid^c

bi

jum

ri^aiifc^eu

S3crgebirge reicf;ente 5(uiufer te c^auafuc tac^tcn^


miigtc

^a^

^iniu^

man

tic

Srben auf

ter Rn]tc ter

9}aictio unfern ter

Dcnau*

miintung,
9}eere'5,

nad)

^tcemaic bingcgen auf tem Ufer tc^ ta^id)cn


^nteffen fann

jn?if^cn .^aufafu unt SBcga iucbncn affen.


ujc

man
fc

fttf) ,

aen g'crfc^ern mc^ be!annt, h S3eftimmutg ber Sage


jcnCv

unbcannter (Regenten, wie

am
fo

!r)on

unt

ter SScga,

irctcr

bcm ^iniu nec tem ^tcemaco

c^nc Seiterc anl^ertraucn

Plinius h. n. VI.

c. 7.

19.
y.al

2 Ptolem. 1. V. c. 9. Msratv 8e. tojv KeQawiojv oqojv norauov ^OqvvoXol v.al Ov/.ot xai ^tQoL (al. ^iQoi).
3
Plin. h. n.
1.

rov

Pa

VI.

c.

11.
p.

4
5

Mela

I.

19.

Strabon XI.

501. 503.
ba

Plinius VI. 9.

10.

dti^tii^

unb beac^tuugn?er(j
'?iniu

if

llrt^ei

pilvitioitelocfe

Vt

[einen

Badn,

geogr. <B. 145

eeiue ber bie .^cm147, 386 ff.

I.

9.

pie

Ueften
fcf)c^^ftcn

eu^mO*^ ber
ano ^aufcnbcn

bie

Verben.

1G9

^tsc

<Sc;riftflccr

on ganbf^rften imb
,

tocrmfc^tcn angfl Dcratctc

9Zad)rc^tcu

mt neueren
lteren

;auften in

ar*
chten

matien nnb (Sf^ticn eine Unmaffe

l^on

unb neueren,

unb i^erbcrenen Geifern auf,


ft^,
freilief)

'cen

wdjcn
jin

jebe njcber feinen SSof^n?

oft

auf era^elt^c^

crfiiet

gunbert ober jlci


^ei

i;unbert
fo

^Icikn (Entfernung

on

ben ixnrfiic^en (Bitten brfen


ber

einer

ijertorrenen (S(;ibcrunij

lvic Ijei

be

^iniuS unb ^toemao^,


9ic^t
atagic^e

nur fr einen geringen


p;ifc)e

3^f;um

gelten 2,

geogra?

unb

gefc)ic6tic;e

enntniffc,
,

auf^erbem noc; eine rieftge ^raft

unb 5uobauer
fctjrjnt;

ftnb not;ivenb'g

fao in

ba

fi;tf;ifd s

farmatifc6e )^a?
e^^

^idjt

unb ^rbnung
betreff
ber

ge6rac(}t

ujerben fo,
i)

luoran

noc;

H^S

jel^t

fe)tt,

Verben hin

ber 5nftd;t be ^iiniu,

ber

fte

na;er

^umon

a ju

bcm

fa^^nfc^cn SJeere
t^or

unb bem ^viuafuo


fc;ein

fefet,

unb

iar
fc;on

au fogenben

rinben:

aem

be aterc

^ac^ri^t

an unb fr
beuten

ftc;

ben S^ueen unb ber SOa;rf;eit naKr


aerbingo
fpatere
Sc;rift|tc(er

gu

flef;en*

(Sobann
nac;

anbere,

;ier^er,
fi(

niema'5

Dften*

'^ic (Erinnerung

an

bie

Orinaeer
eraiten,

)at

in ber

tabt

Dma
auii)

unfern ber

SJunbung

be

on

eine

tabt,
mttieit

Ser irec^e Plan Carpin ad a.

1239

intereffante 9ad^ric;tcn

unb bereu

in ben

rufftfc;en ^;ronifen ju b.
^li)i weit

^ 1346
ivc bie

unb 1395 (Erivf)nung


SSoiga
ttjenbet,
nac)
)rer

gefc;ie;t 3,

von bort, ba
JOKic;

5(nni()erung

junt
in

on

]i)

nac;

Often

fiegt bie

@arpa,
@ee),
ba angfl
in

ujcc^c

ber 5>?a)e

be

i^on

ben 9uffcn

Bloje Osero
cntf^rngt,
luft

(njcier

ven

unb unfern 3are^^a

Cagan genannten (See be ^rgcnigetirgei * gcrabc na) 9iorben bie SSoga fat. er ^amc biefe ^'iuffe
toon

ben Tataren

unb be3 ^poemaio eBenbaf* <B* 158 159, 437 2annert, Dorb ber @rbe* (S. 347* 356*
1

^440,

473

474

^xd

'

9uc^ ^ier gt

l^anbenen 2)ingcn gehrt,

Se)rbergg 9tu^vuc^: SDan Utk ocn irrfc^ or^ man bacte fk^ be Sage berfelben nac^ einer imridBt

9cn 3}crfc(un9gar^ Unevfuc^

@. 202*

Bo, fagt Lelewel, ze co jakiej jest u Pliniusza opisane Krajinie, nit idze za tm, aby to do niej koniecznie lalezic mialo. (enn, fagt Seletoe, bap bei Pniu in einem Sanbe dtoa bemerft ift, barau folgt nc(^ m)t, ba^ ncf|n)enbig ba)in geboren muffe/') Bad. geogr. 147.

Sof.
Ist.
(Se)i'

3a)r)ud^crn

Achas.

I. 328. 407. 58ei Plan-Carpin nad) ^aramfn enttoebev Tana , ross. goss. IV. 4.

W emen.

Orn,
je|t

Orna,

iu rufftf^en

Asow,

obev

lei)t mglich)

ift

e, ba^

untev ben

montes Hippici unb Ceraunii

ber ten befer (^eJrgjug gemeint

fei

170
))cit\t

1.

9.

lUfUn ^eu^ttiff b^r

>i

gerben.
gco[cnitjrt^

auf

fcc

^crBcn nn^utcutcn

cr vermag c^ aScr

ju crcrcru,
trc6 tcr

c6 bcfc
'

Scr6m

cne 5rt o^conic,

iccic;t fcgar
fic

auf Sc^

(Sarmacn

fcf cutftancn,

ccr c6

nur

cn forcr 'X)ci

tc grc^cn (scrBcnfiammc,

ber turd^ ta

curo^iifc^c
acrfcncj,

(Sarmacn 6
luc irr Scrc

au

fccn

cn
bcfcT

^crrftc, h?arcn.
tc

^rcfc^

fc^t

ccn cmcrtcn,
^d)C

unj^iSarcn
n

^cfcrfd^aftcn

tcr 5ntm''

n btc

<2crfeen unti

bae t^u^Q^bict be
irrc,

^on,

icrnad) c

mcgc,

fcgar
I.

n?arfc)cn)

tag jene

fatrfc^cn hinten

tamai, b. ^ im

unbll.^a;rnntcrt nac6 66riftc in einigen (5 tm?

mcn

tcrcit

Bio jur
^^c^n

(Sar^M

(Srbe)
)icn

gcrcid^

f;ttcn,

ba

bc

Sar^a^
ift

mi'inbuncj

nur

Tlciicn

tcr 23icgung

tc !Dcn

entfernt

S)ie Sinname

tiefer ^cric;ci as be

^i^cs

bcr (Serben 6efeitigi noc)


i?iccict ieit

nic^t aiicBicifci,

ba ^inuo unb ^icicmaicbic

entfernt

im
nur
bcr

S'iw^iJfi'icte

be oScren !Dcn

unb

ivciterircftiurt iuci;nenbcn
ift

Serben

irrt^i'imiic^

^icrkr

crfci^ten.

Dcr 9iame

c^t;
;

'iic

5infffig!eit

@er6cn im bamaiigen Sarmatien

uncjivcifcntc;

bic

33e|limmung

i(;rcr

Si^c nac^ ^inu unb ^ccmac a6cr


Ferren, vcn benen einige
|>-crf(^er,

ein ^t^fei.

Unb

Ic)

finb Ca bicfe

unter i^nen bcr ijcrbicntc

ioBrcirffi?, alic fptercnSiaircn aHctenirctcn, eine )ieinung, bereu

Un6egriinbct(;eit nac^unferen (Jrcrtcrungcn

fiaram ^age
ben

iegt.

3.
ni)i fc^cn
afcct

^anQC 3cit
in

;inburd^

finben

n?ir

5amen bcr eri?cu

trieber

ben auf un gcfcmmcnen I^cnfmiHicrn ber curcpis


crjl

^c^i)k*^
auii^

^tcfcp

6ictct

ju unfercm Grftauncn, jugcid^

ju

unfercr
e

23ctri'i6ni
fei

ba

terbcrenc

SScrt Spori

jiatt

Serbi, fccmer!enb,
bc fattjfc^en

lic

bcr uraite
:

cfammtnamc
Seite
iiMirtcn

aer ^icr
bic <Btatcn
t?cr

Stammen

getrcfcn

^cr bem ^a6cn an^


gc(>a6t;

unb

hinten

einen

einzigen

Dramen
^

5iitcr

(t6 nu/.utov)

S|?orcn (Ztqoi)

genannt".

2ir terufcu

un

^icr

(Se6r gcvt^nd) ivar in alten 3euen bic egf^runc| bc bermunbenen Sanb be Sieger, fo fce 3)egfu(>rung ber 3uben nod^ SWebm unb ^erjten, ber ^anncnier cn Darc ^^ifape tiird^ ben 2Jegabnjc nac^ Suc^ bie (Sarmaten ft^itren ven ben (Sbtfien an ben 3)cn Sfien VL, xo*
1

33olfe in fca

bcrgefiebelt

xcxt

ir 16. 2.

;eii3en

tuerben,

Sa anb an

ber

ar^a
,

iji

gegentt>vtig eine nur trcnigen

DZcmaen ^um

?ufcntf)ate benenbe (tepl?e

be

jebc , nje ber geeirte 53en^cmcr jener @et3enb , . 5L 3it?tcf n (2arer>ta, mt gutem runbe behauptet, in uralter 3eit uiel ^af^erreti^er , fejler, fruc^ts barer unb fcmi aud) ben^c^nter gen^cfen ft, 2)crpater Sarbiu^cr 1835, V.

273296
2 Procop.
pop.
II.

bell.

Goth.

1.

111.

c. 14.

p.

498. uni P.

Stritter, memor.

29.

I.

9.

pic
ltr

lteften

^eugniffe ber
15

^u

gerben.

171
fuc^ten,

auf

fca,

wa
ba

cum

(. 7.

17.)
Mt,
fr

bar^utl^im

itjcrnac;

erborOcnc

(Sport flatt (ScrH

^gicr tucnbcn lir

imfcrc ^ufmerffamct cbQid; barauf, ta^ ^xctc)p bcn


jucrbcrfl

9amcu

(ScrlJcn
crfrt.

fr

atiexijnmii)

fcbann

aUQcmcin
fein
U)of;cr

9Jag nun ba 3cugi


ft(i)cr

bc ^roi'cp
iterc

gcfrf;pft

motie,
5tcr?

gehrt

in bic

bunfic
c

^criobc
gcfiattct

bcr
fein,

famifc^cu

ti;mcr
errtern,

unb infcfcrn

brftc

unS

baffek ^ier ju

^k

9i;tigfeit

be prcfopifd;en 5ugf)jruc unb be ^ters


ber S^autcrfeit

tl^um biefe 9?amen,


.fpru^

fonjie

ber S[iucen

jene 5(u?

tefttigcn

or aem
alter

^iniu unb ^oemaio,


^rofop, nje^e
Bieten.
ivcit

jener uier, biefer

fnf 3ai;r^unberte

ai

un
'iiie

jenen

9amen

in feiner

urfprngiid^en a)kn

^crm
er

efcfi

bunfie S3ebeutung be

9?amen
fci^id^te

fce.^eugt,

bag

6er bie renken ber Scfannten (^e?


5iucf;

unferer @prac;e

unb unfere SScife rei^t.


,

Senjeift bie

5iuin-eitung beffeen Bei einem fo toolreic;en


jerfaenben S3oe, bag

in

fo

ieie

(Stmme

e ein burci^auurfprngiic^er9?ame feinmugte,


fc eingemurjet

tuibrigenfaii er ftd; nijt


nadi)
l^tte.

unb nod ^eut^utage

Bei

ben

(Bitten,

9?unbart unb
5gemein;eit

<Biticn erfci}iebenften
biefe

(Stmmen

erf^aiten

ie

9?amen nad bem 5ufpru(^c be^

^rofop

finbet erft f^jter

^efltigung.

ivix Bereite

oBen (. 7. 17.)

tueitiuftig

barBer

;anbeten

unb
fo

bie ;ier;ergef;i?rigen 3cgniffe in

ben f^teren 3citraum gefroren,


einer
ai\

en^aten

tt>ir

un

^ier gefiffentic

genauem Unierfud;ung
irec^er

berfeBcn.

Sre jene

fc^riftid^e

Sinee,

^rofcp

fid;er

nod; neBen

bem mnbiic^en
toor;anben,
fo

$erii;te

ber

iaten

feBfl

gcfc^pft f;aBen
ber 93oer,

mag, nod^
\vc\)c

irre unfere

efc^ic^tc

Betreff

unter

bem ^amen
fte

ber (SerBen

bafJe^en,
tig ifl.

ungleich

njeniger brftig

unb bunfe aU

gegenirs

4.
niffe

3r drgnjung unb Sefltigung


ft^
^ier

ber oBen angefhrten


(Sc^riftfieiier

Beug*

igt

noc^

'taB'

Bcugnig tim

on uns

gen?iffem 3citater,

n)a;rfceinicf)
er

eine Bcitgenoffen ijon ^ornanbeci

unb ^rofo^j, ivenn


bie S3BUO

nic^t

iter

atB S3eibe

ift,

anfhren.

@g

ifl

(Sequefler,

ber S3erfaffer einer !(einen,

iuegen bcr tatin

cnt^aitenen neuen

Semcrfungen

intereffantcn otf^reiBung ber


^^'iffe.

Uon aikn
biefe

)ic^tern eri^nten
(Sc^riftci;en

^ncUcn unb

(Ii)emai
]

fci^rieB

man

bem nbe be IV. 3ai;r^unbert ju

neuere auf luefcnti

ii^eren 58eu?ciggruben Beru;enbe g-crfc^ungen fe|cn e in tc^

ben Sauf

VI. Sa^r^unbert.

^ix

iefen

barin foigenbe ^atric; ,,Albis

172

I.

9,

Pie

lUfteit

^m^niffc ber
(al.

rie

Serben*

Germaniae Saevos a Cerveliis


gitur in
fr
fce

cod. Servitiis) dividit: merfccfc

ocenm
faicfc^c

i,

Dc fcrgfat.cjc Untcrfiid^ung

jtrar

ur^cn,

@efc^cte
fiBrt

acr
311

luc^

fceftcn?cngcr

6crau itc^tU
,

gen 3cugnffc0

uns

fccr

tccmmcncu UcScr^cugunj
^ct
as
tc

ba

unter ben Servitii (Cervetiij !en anbere


tcr

(2cr6cu an

66c gemeint fint

er

ncucfte

t^ernuogcer ber

(Schrift be SS^

Bu (Sequefter, CScrin tcrftanb befcn S^amcn Cervelii,


in aicn S^exgcn 5u.ga6cn
je|t tcrgc^encn t^anbfriften

ben

man

gecfen

:)attc

nb ber
unb

fx)

a\cn fci^

t>crfanb,

nct

ijcranbcrte i^n naci^


atc

6cer SJut^ma^ung

n
.

Cherusci, nanr^ c6ne


be

Begrnnbung
acr

Denn

erften

gcftattct

agcmcnc
eine
^cr

UcOcrcnfmmnng

atcn
be

SugaSen

unb cganbfc^rfen
(Briinbc,
be irr
c;nc

anu;rc;c
bcc;

5enerung

c;ne

nej'enc;jlcn

fenesivego Semerfcu,

burc^s

au

nc^t.

^obann
be I.
n
fo

"tics

meter

ju l;eri^ren

ba ber on

(^cnfftccrn

unb

II.

^a^r^unbert nur
Bct nrgen mc6r
fein

feiten ermi;nte

^amc
fcgar

ber

(S^crufcr

fpater

tcrcmmt,

ja

aujer

acm (Scrauc^c gc!cmmcn 5U


C6crn
auc)

fc^ent,

ircrfprc^t jener

Snna^me bc3
f^ec^tcrbngo.
ber

tic

Sage ber
be

^ucccn unb

6>erufcr

S3cbe namc;,

^^ad^fcmmen ber 6eni!cr unb


Ufer ber (S6e, fcnnten afo
De 6^eruo!er luo^nten tocn
cftd)

(2nccn

irc(;ntcn

auf bem

nfen

nc^t burc^

befen

%in^

gefc^cben fein*

acm 5nfange an auf


n ber

bem

nfen
i?cn

66ufer,
fiibc^

i?cn

bcn Glatten

cgenb be ^ar^e,

ba
ncc

3icf(;cn

ber

Sena unb

<BaaU unb on bcrt


cftcn

ccc^t

iretcr

nac^ SDften unb 9?orb?


,

an

be

66c.

Gin

2;;e

ber

^nci^m
unt

lc^u

na^

2^actu3
ber

be

33urgnnber,

ct^cn,

SSanbaen

anbere

jirfc^en

oSeren 6Sc
)re

unb

ber ^ftfcc angefcffcne a^cfcrfc^aften gehrten,

jatkn

(2ec auf

bem regten 66ufcr;


5.

nad
IT.

Surgunter, SSanbaen u.
ber

tem

IV.

bem ^n^uge

ber

ot^en,
i?er6e0

3^^wbert
jitjfc^en ber

9amc ber 3uetcn


afo

cbgc^

bcn eutfc^en
,

66e unii
c^tc

bcn 5(pcn,

bcn

3;;iirngcrn

Sacrn,

5cmancn.

!5)cr

unBcbcutcnlc ^an\t ber (Sueen,


ttjanblc
fic;

Lnccic)t

cn bcn (5cr6cn gebrngt,

nac Sn^at

l^renb

bc ScngcSarbenjuges nadf;

^ta^

Vibius Sequoter, de flamiriibus

Albis.
i

footibus, lacub. gent. efc.

s.

v.

(ine ^c^tige a^u

cberivic)ic)e

bei 2utcn,
11.

Dcbictrfh) unb (nge.


2)obicn?[h)).

(Srtojnung tiefe Seugnjfe finbe (5ie^e 2nton SSetfuc^ ber be altn

(blatten

111112

(nge, efc^. ten

(Serbien

150 157.

ftngeic^

mit

en

cvten be

I.

9.

pie 'iUfUn ^engntffe ber


^Biio

trie

SSnbin.
ober
tu

173
dJaen

(im

(568) ^

qiicflcr,

ber

in ^tacn

fcf)refc,

inent bic jtue

ju feiner ^eit Befanntefleu grcfjen ^ofer auf

ben ieiben
na;crc

(S6ufern
,

iinb
bie

nennt

cjanj

nauric;

bie

(Sueten ao ba
S3etreff

juerfl

fobann

@er6en

ao

ba entferntere.

ber

@c)re6art

biefe^S
fte

9ianten

(Servitii,
^egen
ber

Cervetii) genge bie S3emcr?


mitteateric^en
@c[;rei6iuefc

fung

baf?
ifl,

ganj

ben

gemg

tcrnad^ uon ben


n
ii,

ateinif(

@cf;reiknben in frembcn 9?as


(j. S3.

men ba b
Zeriuani
(3.

lui,

w
,

uerivanbet
ferner

Wulgari
unb z

flatt

Bulgari,
ivnrbc

ftatt

Serbiani)
fait

c ftatt

gefc^riefcen

^.

Cieniisti

Srbite, Cilensii
f.

flatt Silensii..
^^oc^c

Pruci, Prucia
tragen
itjir

jatt

Prusi, Prusia u.

tu.) 2.
"^ic

^n
^<^

beffen

fein

S3ebenfen biefe Bnigni if


(^nbe

(Serfeen

ju

fcejie^en,

i\cia)c

fttf)

ju

be V.

3<i)^"f)""^fto

^on

ben eutf^en

ueraffenen
fpater;in

Snbern
burc)

jtuifc;en ber

Ober nnb 6c
5?amen
u.

niebergcaffen ;atten
lvic
f.

nb

werfc^iebenc

Sefonberc

Sanft^er,
rtj*

a)tf(;aner,

o?
SSir
in

inatfcKr,

(Stcbcraner,
bafiir,

ufejer

>e5eic)net

linirben.
ae

jaitm

aSer

ba

bamao ber 9ame (Serben


afc
aiic;

(BUwtn

I5)entfc)(anb
jeicf^net
)ic

u6er;au^^t

nnb

bie

Antjer

unb ^cbrijer te?

f;a6c.

3u

biefer

5nfic;t

Bemegt un aner anberen riinben

gemenf;afic)c gerfnnft aer biefer ^oferfcf;aften

ano bem Se?


mecf;eg

cferSien
>aierf;e

(2eifcr6ien)

be

^onflanin
3,

^or|.^(n;rcgeneta,

ber

eograp eriani nennt


eri3rtern

wie

n?ir bie ge^^origen

Ort

be

Dociteren

luerben

(.

43*

44.)*.

D6

unter

bem SBorte
norbid)ften

Crhepstini auf ben


iu

)3eutingerfcC;en

^afen,

iuec;eo

am

S)cutfc)(anb

unter
u.
f.

anbern atbeutfc^en S3cfern (Chauci,

Chaeg

mavi, Varini
gemeint
fei,

m.)

fe^t,

bie

@erkn

cber ein

anbereS ^ct
erfcren

ttjage

idf;

nic^t

ju entfc;eiben.
Suc;flajen,

einige

fr

'ta berbcrSenc Cherusci.


ben,
fnb

ie

mt)C

biefe

Sort

UU

Den

einer

tganb

unb

mit

fc^iarjer Stinte,

bagegen bic

tarnen

ber brigen Q'fex mit xoHjci ^inte gefc;r{e6en

unb

fc^einen

Witiehiod in
e ,

Meibom

i i

bie Blaxt

53vanbenburg

II.

vintjev.

<S.

3435.

Scriptoribus rerum Germanicarum I. 634. 3 4* a u b b , ba efe^ ber XMs '

2)ie teiterc @nit)icfeung befe (Segenjlanbe

jiel^e

5. biefe

3 ,^Zeriuani, quoJ lantum est regnura , ut ex eo cuactae gentes Sclavorum exortae sint et origioem, sicut affirmant, ducaot.'' 4 rufe l^at bcit Flamen Cervetii auf feiner civte be alten ermanien ungefhr ba, wo fltet baS anb Serbit (Ciervisti) erlviint iirb, alfo in ber mi)e ber @tabt (Srbit) , aber auf bem Hufen Ibufer J

^n^

174
tjcn

I.

9.

pie

altefen ^eugnilfe ber >i

Verben.

fccm Sfd^rcScr bet tucncr ^anbf^rft fc6|l l^cr^urii^rcn


ft

$Dc

ganbfc^rft

m XIII. ^arniutcrt (1265?),


aii

n?a^rfc}cnc;

nac^
tt?crm
r'c^irt

einem
ftc^

rr-jiuic
fcc^e

tem

crjlcn

Viertel te

V. ^a^r^untcrto,
fnfccn
ii6er

cne

Seicjefcuicene S3emerfnnij
tc

iuc^^

rennte,
bic
,

ipcren.

S)cnn
fat

5u6retunij

cr

(Seren

Cbet nac^

5)eutfccinb

in

einen

etaw

frheren 3ctraum

ao

gcnttartig

annimmt, ncmi^
ircnn

irenc^ften

in ben 5nfang bc
fcco

man ge? V. ^a^x^


wie

^nnbert,
gefagt,

nict

fcn

in

ta 6ne

IV^.

^nbeffen,
ijieL

wit gc6en auf biefe erbcrbene Scrt nic^t


)ifcrificn

o. 3in (^(^inffe tiefet


6eri>ren
irir

3e(^tencfe

ber tic

neten
tun?

ncc^ ten Urfprnng nnt tie S?cteninng tiefe

^amen.

S)er
feiftcn
fteet

?iame

^xh

gei;rt

ctenfc
teffen

j^u

tcn

nriteftcn
fi;

als ^u ten
trcnige

S3i:ifernamen,

an

Grfcrung

nic^t

d^rifts

tem
ober

aifet

.ftonftantin

^cr|>t<rcgcnca

unt

tom

^ifd^cf

(Saicmo

iemc^r
2.

feinen

cnfen

an

fci

auf unfcre Seiten

Derfnt a6en

^er

geeBrtefe

unt

^ugieic^

cfcnncnfte nntcr 'im


aer

i^erigcn >S^^tac6fcrfc6etn, c6tcn?f^, geftant aufrichtig, tro

mglichen 9?ac6fcrfc^ung unt ^ergieic^ung ber fan?ifden 9?Zunbartcn


feine ftic^Batenbe
bic 56eitung

(^rfirung

gefunten ^u

^acn ^.

Un

fc^ien frher

tcn einem
fein,

SBur;,eiitcrt,
ftc^

iree Saffer ebenc, lua^r?

f^einic^
neigte-*,

^u

juma

auc^ 5)c8rctt?f!t? ^ic\ci 36citung ju?


biefe6e

bcnn

erjlen

entf^ri^c

ber gcircf;nic^cn

(aerbingg
fid^

unrichtigen)

drfarung

be ^Zamcn Sinbc,

fcbann

finben

in

ber %)at einige (Stbte

unb irfer

biefe

5amcno

am

SSaffer gee?

gen,
li)

enbi^ Bebeutet bie SBur^e srb aerbing in einigen, nament?


orientaifc^en

(S^rac^en

ba fiieentc

SSaffer^-

^"^ffen

ujr

gefcen biefe 56eitung nac lieberl^citer fcrgfiger

Unterfud^ung hjeber

3n bem

l^eraugcgeben trurbe,

SIBbrucfe ber J^eutingerfd^eu tafeln, bie on' ber Unioerntt Dfen betreff ber ?^arBe unb ber ^u)\tabemxt ijl biefe Scrt

ni^t treu iriebergegeben ircrben. dU) ^c^^itar, ber ba Crigna in :en tn fmmtlic^e Suc^ftaben beS orte CRHEPSTIM fd^trarj, felbji enfa) , 3rgl. brigen K a t a n c s i c h , orb. ant. I. 196. 50iannert, ermanien efe^c ber 2:^ringer (5. 97* <S* 213

auv/

2
too

i^e

man
3 A

lteren (Srfrungen fiebe in Acar Rozpraw^' p. 180 auc^ be SBerfofTer eigene Snfc^t iueitlauftig errtert finbet , 137

184, 180.
fum^

Dobro wsky,
Gnge

Inst.

I.

slav.

p.

154.
,,<Bxh

pfige

egenb."
5

efc^. cn (Serbien (5. 156. Dcbrctef^.

eine

niebrige

Sbfunf ber atoen

196

200.

I.

9.

pie aiUfUn

^ettflnt|fe

nbtv
,

Me

SSnbtn

175
rc^*

auf unb ftnbeu un vcranajlt, ctncr anbeten


tjeren

ane mr gawen,
mr
fcc

nnb Begrnbetcren Sanm ju


ben
bc

gefcen,
fiir

a
bcn

ber ma;ren

SScrtforfc^ung
birfte

(nflcrfc^en

SSeg
aer

jtc^erflen

^aten,

fo

anc^

^er

^etra^tnng

aten
fein,

formen,

in
cfl

meldten bcfer
^n

9ame nn
^nuo

6egejnet,
6e

^eran3ufcf;ic6cn

^an

nun

fce

Serbi;

^oemac^S
;

Serbi

unb

Sirbi

(z^e^ot, nad)
flatt

anberen ^cberen Zl^oi)


6c

e ^rcop Spori {i:n6Qoi)

Sorbi

^nu

equefter Servetu ober nac^ anberen

g>anbfd^rften

Cer-

vetii;

6e ^rebecjar

Surbii;
toou

tm Chron. Moissiac. Siurbi;


@n;arb

n bcn

contiu.

Ann. Lauriss.
;

Suiirbi;

te
6e

^freb
9ecjno

Surpe
Surbi
;

unb Surfe
n
\x\

fce

bcm

BaerfcBen
fcei

eograp^en unb

einer
einer
1 ;

fc^teftfc^en

S;roni!

^cmmerfcerg Surbiensis provincia;


^erof

Ur!unbe
\i

i?on
,

1136 Swurbelant, im
fce

Surben

(jmei?

ma)

(linf;arb

ben ^^ortfe^ern

ber annal.

Fulden. unb
Ijei

Bertiniau.

n;arb

S^nbof

unb ^rubcntiu on ^reeen


5

5bam

on
(flatt

cremen unb tgemob Sorabi


Soravi)
;

Bei

Peter Bibliothec. Soavi


,

Bei

^abuBe!
,

Sarbiensis prov.

n
;

Urfunbcn on
in ben
;

873 Sarowe prov.


be S3ifc^of

fcei

Socjuc^ma

Sarb

(vir)
2

offen

(Saomc cjenannt
;

mater verborum

Sirbi

fcei

Sige-

bert

Gembl. Sirbia

fcei

bem

^aifer Duftantin

^cr)>;i;rc3eneta

Serbli {Zt^loi, on ben (Serien an ber


ioiy
bie
ijcn

onan) unb

Serbii (^f^-

ben erfecn

;nter

ben ^arpatf;cn), Serbia (za Ze^i^a,


urfunbc^

tabt

Srbica n

a)afcbcnien);
in

949

Ciertvi

(bie

(Stabt

3cr6en,

(Serien);

ber

@ftungourfunbe be ^'xU^um^
urfunbic;

S3ranben6urc| on
urfunbicf)

949
ie

Ciervisti (au),

1161 Cervisti,
urfunbid^
gaupflabt

975 Kirrusti, im Cod. S. Meuric.


it^mar
$Derfe6.

Kiruisti,
(bie

1003 Zerbiste,
bc

Ziruuisti

@au, ba l^eutigc 3cr6fi), in einer Urunbc t?on 1147 Zevirizke^ i?cn 1196 Cherevist, ijon 1197 Cherewist; in einer Urfunbe on 961 (tjerb(itig) Zurbici (burgwardium, |e|t 3tiig im iei^jiger Greife), Bei ^ijmat Zurbizi unb Curbizi, ^cxm Annal. Saxo Zurbike, in einer Ur!unbc on 1144 Zorbwecb, \\\ anberen

rimm

beuif(^e J^elbenfage (S*

138*

2ir finb ber Sinftd^t, baf ba SBort Sirbi in @a^e: ,, Sarmate. . Sirbi tum dicli a serendo, mci)t on Sacerab Beigefd^rieben fei, fonbern om
utf)ninglc^en aSerfajfer felBji ^err^re,

Um

SBacerab

fci^rieb

Z rbi
i

irgi. Cod. mus. boh. p. 303. neben ben Sorten orabeite unb (Sarmatfie. Ib.

c.
^

3.

p.

302.

c. 2. p. 471.

1.

176

I.

9.

pie
;

alterten ^eu^nile ber


bei

t>te

gerben.

Urfiintm
((Stah,

Sorbek
jcet

t>mar
urfuntic;

nn

bcm Anual. Saxo Zribenz


c*
tt?.

(Sd^rcr,);

1040 (crta^g) Zurba (au),


,

iirfimtc)

1064 Serebez (burgwardiuni


(Zt^.jioi)
: ;

jci3t

(2d^ra(Mt3)

^c

brenc

Serbii

3c"iix\io,

5nna

^cmncna
te

lu

f.

Serbi {^ZtoSoi)
;imber

einer minrfincr -giantfciirift

au tem XI.

3^^^^='

Zeriuani

(ftatt

Serbiaiii;;

ten

(Scffcn

G^edbcn
(c

Saeerat

1102 Zirbi
Srbin)
;

(e

Srbi),
nac)

(?e

^^eoma Zribia, Zribin

Sribia

??cftcr

t^anbfcfniften

cn 1377 Sereb'
aii tem XII.
,

unb Serb' (ete

eoeet.);

n ferCnfcien iJ^enfmiern
Sr"b*l',

XV.
9?ame

3^''^"tcrt
ci

Srb'^

Srbin

Sr'blin

Sr'bli (plur.),
iurt ber

sr'bskyj (aflj.);

am Srbow w.
an
fcer

f.

p vg^cn^ntage

cn

ten
f.

Sertcn
ten ben

!Dcnan

Srb,

Srbin,

Srbljin,

Srbljak n.

\v.,

cer? nnt

neteranfti3er

SerSen Serb,

Serbjo (plur.jjSerbski nnb serski


(j.

(aclj.)^

serbske nnbserske(plur.)

33.

serska ryc) u.
irr

f.

av anijefprccen.
nnb
n
,

^n

On^ant nb ^oen

finbcn
\:\\i

9}tteatcr
:

ber

egcnwart fcgenbc ^-crmen


,

9?amen
,

serebszczyzna

sierbszczyzna
(Statu

serepczyzna,
ein

sierpczyzna

na^ bcm
ire
\)

t\inff6en

(1529)

o^n fr

be ^-rcMibcnfte,

(^anGe,

ten benSerSen^
,

S3e0f in feiner

Serbia, 23a5Ctrff^ (1611) (1597) fcneiSt Serbowie plur. n. f. tv. Serbin Serby acc. nac^ ben Serben Serbowie
6(ircnf
,
,

benannte
((5nbc
ber

ate

Scrfer

in

^uanb

been:

Serben nnb Serbi^l


^eterburcjer

(Serben)
n

in Sefanb,

Serbino m

cuters
Serbi

ncment, Sierby

Tl\\\\t-

Serbowskij
;

n ^fc^erngcit),

nnb Serbinowka n SSctnen


t\Tiy,
trifcK

^cen

Serbent\Tiie, Serben^ugufciro
n
(trg.

Serbentyszki

ber Sl^cjeitcbfc^aft

baS

Srbenda, augment, ten Srb), Serbinow


n ilrafau
,

Sanbcmr,
,

Sierbowice
n
'tin

Sarbice

Sarbicko

Sarbiewo
nnb m

Sarbin

frafawer,

ipccer,

fafc^cr 23cjcitcbfc)aften

iteftc^cn

Stryjkowski
(lil.

ciejowski

(p. 446. 750. \ Gol? bi ovrski (II. 50) unb Ma262. 266) fc^reiben ba SSort oerfc^eben; la^^ lt^ <Bi(\

jeCenfaU mt bem Damen ber Zakonen cber Tchakonen Stbgabc; tveBruiT- mordanica (servitus , dipl. 1456) Don SDorbtra, oy./.awaiv, oy./.aovv f rt>

jufammen^ngenbc

bem

93ofe Spijorba,

2
nac^

9tuf

(5c)ubart ^arte
be

i^cn

1829

1.

3.

fie^t

Scherby

fiatt

Sierby

ber Sufpradje

gemeinen 23clfe gef)reben.


jiatt

Sn

berfelben

egcnb

geb aud^ ein

Schlowaoy

Slowany

(<Saiten).

I.

9*

pie
f

ilteften

^m^nxffe nbtt

bie Verben

177
Servi,
;er

accu
Serviaiii
nicoto

II.

\i\

pater erborBette

an

bem

XII.

ateinfc^e

formen
gelten

tvic

XV.

Qa;r)unbere
eine itnb

iin

au.

befeu

^crfc;ebenBeen

beffeen 9ameno
c)rc6art i^on
jiuc
uerfc;e?

mu man
ber

cr aem bie en;cm{fc)e 5ucifpraci^e unb


itutcifc^ubcn.

frembeu

(Saiuen
:

feGfl tjahcn

bene 5u^fprac)en
.anbfc;rft

nnb
^
,

(Scf)rc(Mrcn

9cftcr

djxicb
;tcg

nac;

ber ateftcn
ber

Sereb'

nnb
,

in

Bc{gruf}anb

cne 56cja6c
uce

(Serben
fc^c

serebszczcizna
fcnje

serebo^

bamit

ftmmen

an^anb?
njec^e

S^ncen,

ani; bie f;cntigen Aauf^er ii6eren,


;

bcn

Sonrjei^oa
fc!^re{6en

^aBen

tk

fiibic;en

er6cn
e,

bacjegen

fprec;en

nnb

cn
,

jc;er

Srb, Srblijn,
ine

o;nc

lucmt bie Bo;men iiter?


;errfc^t

cinflimnicn.
cjrief;fc;en

Sine

grere

^erfc;icben;cit

in

ben i?on

atcinifc^cn
bie
anc;

nnb
bie

bentfc;en

(Sc;riftfteern

cjeranc^ten
gef)i3ren
;

formen, nnter
e

^ij^men Sacerab nnb (^cmao

cnimen

^ier

fccjenbe

formen cr:

Sirvi, Serbi, Spori, Sorbi,

Servetu, Surbii, Siurbi, Suurbi, Surpe, Surle, Surbi, Surben,


Sorabi, Soavi, Serbli, Ciertvi, Serbii, Zurbici, Curbizi, Sarbi,
Kirrusti
,

Sorbek
-formen

Zribia n.
luenig

f.

l.

betreff

ber

5(nfprac^e n?eis

djm
njov

biefe

ucn bem
ber

en)eimifd)en

Serb

Srb

afc,

atcr

Qnh

bie

Unfid;er^eit
fc

aeinf^sbentfcf^en

(Sc;re6art,
t?erf()ie=

namenticf;
bentic;|len

h einem
formen.
f.

fc^iierigen
fatuifc)e

SBcrte ^na^ jn bcn


s
iirb

a
a\,

^ier nid^t
:

nnr

bnrdC;

z:

Zirbi, Zeruani n.

fonbcrn anc^ bnrc; c

Cervetii, Ciertvi,

Curbizi, einma fogar bnrd; Kirrusti n?icbergegcfcen,


fc^on
fritr^eitig

ba
,

bie entfc;en
iric fte
|3

i^r f(;arfeo j
"cen
,

ober ^

'^cimit uergic^en
j

nc) ^enjntage \cn


affen
:

(Serben ^err^renbe Orte mt

benn

anfangen

Bcrtft,

BrCng

3cr6en n.
ninfg

f.

tu.

S)er SSec^fe ber Sippen?

6uc3fla6en

b nnb

ifl

nnb

far,

ba b nnb p ober

ba'3

unb

f ber

bcntfc;en

(Sprache, namenc^

ber angefac;ftfc;en 9Junb?

((So)))en?3a)rbud^, 2uc\abe

S. 3. SmSofiiskij Wremenik cn Srojelv) if . 3. Serb' gef^rieben. 2 Ueber Den 33uc^faben c jatt j, | m 2)u[;en fe)e r mmcs )cufc)e
1

9ieilor, l^eraugecjeben

i?on^m!on?ft

rammaif I. 163, 2)e aten Deutf^en [(^rieben bo cit jiatBet, cel fiatt 3et, ci ^ait cuzr^u u.f. id. , aber aud) cuge (duetu) jiat 3uge u.f.i 3n bcn Urfunben beutf^er Knige finben mv Cedlisciaoi 993 fat Sedliani, Cidlotitz 1194 fiattSedlotici, Cileiisis 1011 fat Sileosis, Cirimundi 986 jatt
be geivbftnc^cn

Serimuad

u.

Rumer^
Prusia.

f. tu.
.

3a

rp{?esta

Brandenb. T.

@. Seutfc^,

5Be S)it:^mar Pruci,

SWarfgraf cro 1828. 8. Prutia fat Prusi,


^.

balb Nizizi,

fogar k iruvbe fr c gebrandet unb itmgefe^rt, iNikike, INikiki, Nicici u. f. it),


I.

53. Nizici

ft

(Sc^affavf faD. Stevtf).

12

178
att

I.

9. fite ilteften
S)e

^eugniffe ber ^ie ^txbtwi,

cgcnt^im^

5Bcmif^ung bet ^ofac e,


J*

ie, o, u,
,

uu,

iu,

Qmcijnii)

ucr
f.

r,
tr.,

S3.

Serbi,

Sirbi

Ciervisti

Sorabi,

Surpe, Siurbi u.
Zribin
n
,

fcieiuceu

au) na) r: Zribenz, Zribia,

cter

ani

Bctcn

leiten

3.

. Serebez
frcmtcn,
tcr

)ai

fcinm runb

fcem

S3cftrc6cn,

bcn

tooacfcn,

bcufc^cn

3unge
)oc^

fc^iicrigcn

9Zamm Srb \ma


ba
Bc
iiSc^

aufprcc^arcr

machen \

glauBc

id6,

ben atten n cutfc^anb eine bcp^ete 5us


n?ar,

fpra^e bcfeo 9ameno


mcntc^
be

Serb unb Srb, mo fcbann na?


Sierbite, Sierbi er?
tief

g-crmen

Ciervisti,
xin^
fo

Ciertvi m)tQ ftnb, ba in i^ncn


rnfjtnifc^c

ba at^cnfc^e, n^egrufftf^e
Borgen ju
getnr^etter,
fein

f^eint.

(S-in

urater,

in ber geima^

cn?

Bei

ben ^yrcmben ungetro^nc^er 9?ame fann feinen Ur?

fprung unb feine S3eeutung

am

nauric;ften

nur in

feiner

tgeimat^
(Sprache,

gefunben
in
ber

;a6en.
,

^Inn

finten

anr inmitten ber

fairifcjen

rufftfen

nifftnifd^en

unb atponifc^en 9Junbart


tufftfc^e

ein

biefem

S^amen ernjanbes SScrtc^en, namic ba


paserb (puer, privignus)
gen
,

unb

feinrufftfc^e

^cnifc^ pasierb,
feinruffifc^e

mit einigen ^Bcitun?


(privignus),

wic
,

ba

ruffifd^e

unb

paserbok

paserbka
pasierbi
fatigere
,

paserbica

(privigna),

^cnifc^
(aeo

pasierbica (privigna),
u.
f,

pasierbiczy, pasierbny
Unterfuc^ung
b)
e befcs

abj.)

lu,

)c

fcrg?

SBcrte

jeigt

un: a) bag
pastorek

jufam?

mengefe^t,

ta^

baffelBc

SScrt
sir

mt

(priviguus)
De

unb

c)

ba

ten ber SSurje


ano
fr

(orbus) aBgeeitet

fe.

3'

fammcnfe^ung be SScrte
finbigen

ber ^rpoftticn
"ten

pa imb bem
fattjfc^en

feBfl?

SScrte

serb
,

ift

Kenner
au

ber

<S:prac^e

n^t

ungett?cmic;e

imb

erleuchtet

ber S3ergeic^ung
j.

a^nic^

^ufammengefeter fcn?cB ein^eimifc^er SScrter

^-

ruff,

pasynok

(privignus), padcerica (privigna),


(pronepos),
fchjaf.

ferB.

posinak, ^on. pasynek


ber SSurje rob)

parobok (juvenis, cn
j, ijor

u.f.

w.

au)

auoinbifc;er
f.

^.
in

tB.

psunis (privignus), podukr


au bem 3cugniffe cra>anbter
ftc^

(privigna) u.
orientaifc^er

n?.,

aem aBer
trec)en

(B^xam,

Beie ^'crmen,
^.

bc

cinfat^c

unb

bie

jufammengefe^te paser unb suar finben


ifl ettt?a

ie

(inerei^eit ber
;

SBrter paserb unb pastorek

f^iieriger u er!ennen

;aBen

bte erfd^ebenen gcrmcn t>e Damen Chrwat, Chorwat 34. 4. 2 2) o brcnjfftt i)xa)ie ba SBcrt pastort-k mit ter ur^e psli (pascere) B. Gr. 809. p. 50. 1819. p. 46. jtc^etlc^ o^ne Segnmbung in 3}erbinbung.
t

SSetv^Ieid^e

10.

10*

1.

9.

pte

ltesten ^euDiitlfe bet- ^tc S>ciben.

179

anr jcbcc) ac^ycrincn bc cMtcrcn vonin^,


iiScrjciiqcn. (Sic autcn a
er

fc btrftcn irir ni cc^t fcacn

fern tan f(^ pasterk' (privignus), pasterka

(privigna), jnanncn pastorik, pastorka, c)urit>/pasztorek, pasztor-

kinya

fcr6.

pastorak,

pastorka,

hcjm. paslork
co gc^t

pastorkyn,
;crucr,

fclu.pastorok, pastorka unb pastorkynja;

baran

bag
ia.

ba o bco

Ummanbcnnj
jlatt

bc S3oao e

fl,

mc m
('^v*
ftatt

top fiatt tepl,

tepidus, in popel

pepel, bober

ftatt

bebr

imb

fcng. ijrg-ai

biber

^nuo, bentfc^ Sfccr),


,
f.

Wolyn

Weliin' cbcrWelyn'

(6c 9c)lor)

iv.

ba k

ijl

bc S3tbitnf}oft)Jc ic in

pasynok
tt

t?on

syn, parobok cnrob ufn?, nnb


fiatt

ba t
sraka

(nfc^icljfc,

me

rozptliti
ftati

rozpyiiti
ftatt

(dissipre) i^on pyl (pulvis,


flatt
,

tan), stjn
ftatt

sjen,
f.

stjbro

srebro, straka

steda
b,

srjeda .

tu.

(Scnac) (\Uiji pasterk, cbcr anf feine @cmentc3nriicgcfu;rt,

ccmmcn bcm
Ijcn

ruff

unb

:pcn.
fl

pa
ser

pa-ser-k

nur
fccfje

bc

(^nbfcncjfias

ftnb
C
ftc^

ucrf^cbcn; bo;

bc k

efccnfao

^bungf^Be,
puer),
\>citt}.

ba

m fanfL paser (puer)*, pcrf puser

(filiiis_,

poser (puer), furb* suar (puer) unb afgan* suari


nd^t fnbft.

suai (puer)^

ober
auc)

pa

serk

aj^t

ftc^

fomt nid^t

fccjiucfcn,

ba n

paser
fcn,

cbc^ic;

ser bc

ig)ait:pt ?

unb

@tammf^Bc

ft,

biirftc fcnc Ujctcuftgc S3cieifi;rung

bafiir nct(nc|

ba

bcfcr
)xtt>*f

(Stamm
fdrnt^,

ncfcfi

bcm

ft)r*

sir (orbus), ruff, siryj, sirota, fcr6,,

fcn?

sirota,

cjc^, sirotek,

sirb,
^dn.

siroba, ncbcr?

auf.

sirota,
u
f.

ocrauf, syrota, syrotstwo,


n?.

sirota,

sieroc^,
ft*

sieroci

an^
njr

einer

unb berfckn SBurje


fanffr,

crnjac^fen

SDicfe Sourjc fnben


tjrg.

bcm

su (generare^ producere,

se

sere
bag

prasti progenies),

m
3,

at

sevi, satum toon se


Qct).

rere

ftatt

(sese reduplicatio)
f.

tm

saian, fanb. sa (serere),


bcfcr

af

sjejati u

tv.

bie

^cbcutunj

aer

SBorte ft:

gcngcn,

fo

urfpruncjc^ fccbe SBorte


a(;nid^
itjc

syn unb
tat

sir (sir-ota,

sir-b,
ba

serb),
grcrl^.

ben (S^rijgng,

ba

satus

natus,

Tixvov

xi.

f.

l.

Bcjcncn,

arau
unb

crgte6t ftc^

juged^,

mt

bc

je^gen Siuffen ganj uatur^

:paffcnb ba

ijcratete

bun!c paserb,

-^ecrcn Sbcen kr $c.

II.

45.

Klaproth, As. Polyglotta p. 67. 70. 78. ^ott, ei^mologifd^e ^cr^ fd)ungen I. 215. D6 ba jenb* posnara unb :pon posaa )kx)a o,t)i>U ober ju bem Stamme sy, \tage c^ nc^t jh entfc^ieben. rmm beutfd^e ram; 3 ^o et^mologfc^e Sorf)ungen I. 216 Eich hoff. Parallele p, 177. 272. mti! I. 927. 12*
2

180

I.

9.

Pie

iiltefteit

^tw^nxfl ber
unb
fcmt

>ie

Reiben.
pad-

paserbica

mt

fcem

u6d;ceu

tiaxncn pasynok,
be

cerica i^crtaufc^cn
fomt
n

rennten.

Der

^inn
ivctcr

^cnamcn
aU

Srb

tfl

ar:

ca

Gebeutet

ba Scrt
^ui

nicot

9aton, gens,
cnt?

lucd;cr

S3cteutnng

ba

iibfc;e

ton tcrfcben SBnrjc

flanbcnc
axt
jl

serim (nalio) vcommcn


ber 9atnr
jii\ifi^

cntfprc^t

Dcfc SScjcci^nnng^?
fe

ber

^c!cr n ^rcr Anb^ct


^f?

angcuicffcn,
fnbcn
,

ba

imr

ftc

9^""

^f

anbercn

^Ofern

c bcn

Dcutfc^cn,

bcrcn cn^iemfc^er klanc Sl^utff,

ntff, Dcutfd^c
atb.

am

natrUc^flen
abgecitet

om

gct^. thioda (iiatio, gens),


ngcd;en
Bei

diat,
,

ctt.

tauta

itrb^

bcn (Sanbnaincrn
).

beten

^ematb

n
u.
fo

iitater
f.

^cit

Mauaheimr

b.
be

Sanb

ber )Znncr genannt njnrbe

l.

ta6en mr
anr

mm

ebeutnng be 9?amcn Srb erannt,

er)'e(>en

jngc^
Dc

ben

Ornnb
fe6fl

jener

uerfc)cbenen

ofcen

anges
ber

fhrten f^crmcn.
93erc^cben;et

(Sairen

f^rac^en ben

9?amcn nac^

;rer

SSc^nft^e
,

nnb
Sirbi

)hinbarteu
,

fid^erd;
,

an) tet?
6ab mt,
n

fd^ieben

au

Serbi

Sierbi
Isaih

Sarbi nnb Srbi

fcdb

o^nc

rnnbofa,

mt

Umn?anbng

beffe6en

einen
)c

anbercn fd^nja^ercn, namc^ ba

f?r(.

b (^=bemfran5. e muet).
n

Ummanbnng nnb
1

Snoftcffnng

i^cn
fc
;

^efaen
i6eran(

@^6en cr r unb
ba

ft

n ber

fat?fccn

^^rac;e

gea^b^nc^,

gar

feiner n?etern S3cf^nee bafir


ttJe

ebarf

be

^crgcc^img on Scrten,

brwa, srdce,
n
tjcrivanbtcn
pligi

trn,

wlna, pln
,

in ben terfc^ebenen SJunbarten

nnb

(Bpxajm

cber

m jc^f^en

ber Sortc klegi


f.
tt),

nnb kinu,
6crlaffe
9'cftor'
rnff.

nnb plna, drewo nnb drwo, drwotp u.

^ jebem jn eigener ^orna^mc. S)e0;ab fl nim an Sereb' (rg. Serebez n einer Urfnnbe tion 1064), ba

Serbino, Serby, Serbinowka, ba ^cn. Serbinow, Sierbo-

wice,
ba

Sarbin nnb nnb


biirfte
t^r

ba anftg.

Serb, Serbjo n^to

fd;ec^ter

ai

cjec^.

Srb, Srbljin; nnb nac^ ben ^-crmen Ciertvisti,


,

Ciertvi

man aime^men
S)entfc)anb

ca^
lue

Srb
ion

toon

einigen

faiufd^cn

Stmmen

in

efcenfo

Un

je^ggen

^oen

i^x

pasierb nnb pasierbica anogefproc;cn njorbenift^,

06

co n fpterer

2)ate

S3run,

@ef(^ ber (rbfunbc

bevf, i?on

3mmennann
beutfdic

l.

42.

2 ^alifcje
matif
.
Ot.
I.

alijeniene SitteraturfSetung
III.

[N.215.

@r mm

ram^

108. 586. 630.


<5. unten .

472. 5)ef f.

t)eufd)e 9fiecf)taltertpmer'(S. 22J.

18. 10.
,

3 2)c ffievfd^ebenet ber ^^cnifdien ?ormen Serbinow, Sierbowice


i}t

Sarbin

in

br

2)?vinngfalti3et

ber 3?ctfnuinbarten

begninbet.

2)enn

be heutige

I.

10.

pie^tmme ^.^lauj.imfonla.Winr.or.^erb. 181


rgcnbioo
(Saivcn
,

S^t

gcqc6cn
id)

^atn,

bc

bm 5^amm
;

luc

Sirbi,

sirbski

aufpvvid)cn

tuagc
e

nc^t

ju cf^au^cn

unml\qc^ mib

uiUua;rfc^cin()

irvc

iiic^t,

10*

ie Stamme ber Slatven im


fceit

Saitfce bet 3Sttt=

>bcv

^evbetu
jii

1.

Unfcrc sKr.gcn rrtmingcn fhrten


:

bcn ^cbcu tgaiipt=


3e
tuc

crijd^nffcu

tafj

ber fatvfc;e

(Stamm
feit

tercim
b.

in ber matcflen
1^.

cn

gto^er

unb

ucmc;er

nub

jc^cr,

clJcnfo

an.cjc

bc ucrianbteu

(Stmme

ber ^ijiatcn,

Romanen,
iinb

leiten,

(S)ermancn

mib

Sit^auer u (Europa

angefeffen imiv;
3^)r;
fc)iuar5e)i

brt

berfeBc

toom

V.

3a;r^.
jmifc^en
t;cu,

uor

(^)r.

Ijo

jum V.
bcm
cbcru

nac;

(ijfic

in ben
'cn

nbern
lar:|ja?

ber C^ftfee luit

Mccvc,

}^\m\d)cn

tem

Doii,

ber

aBcga

unb

bem etete

ber lynnen

^ntcr
jaic,

^tirgorcb

unter

bem 9amen inben unb (3er6en geweint


rein
;iftcr{fc^em

^ic\c
of}uc

e^tere

rgenj geivannen aur auf


biegen
unH'grtubeten

Sege,

irgenb

^infaen S'ianm gecjeSen


(i^egenftnbe

^u t;a6cn,

ba

nnr

burd)

S3eimifc)ung

uncjeiuiffer

ba

ganjc i;fteni

unferer
ber
ba(j

5(tert}iimer
c^ritf

ju gcfa;rben furc;teen, infcfcrn

bann

cn

Sncjriff

unfer

ganjco Serf

Bebrc;en

fcnntc,

dngeben

beffen,

n unferer (yorfc^ung

ae auf ^cn UeOercjang

am

ber ftcC^ern

unb

fcefannten

n be
ivix

unftc)ere

unb bunfe ^eriobe


unanfec^t^

unferer

efcftc^te

anam,
auf

hiicn

auobri'ufiiaen,

baren Bcugniffen beS ^crnanbc unb


(Serben
fte)en,

^rcep
ii6er

6cr bie Sonben imb

um
mt

i;nen unfer

gefammtet^ (Softem ^u begriinben.


be

'^r

fa;en

bc
nac;

burftijen

3cu}ffe

SBnben

unb (Scrkn
bcftrebten
be

ter 9le;c

mc,c]c;fier

(Sorgfalt
ber

burc;

unb

nni

burd) ^ercjled^ung ber 5iufpra)e


f^ruuf^c^cn
t)et

i>erfc)ebenen

3cgni

ur-

S^e

ber

(Samen n (Europa mt ^ofommener


beo

(Si^er^
llrt;ee

5U beftnunen.

06
e^

geungen

fe,

ii6eraffen nur

bem

be ^ern unterr()teten
jie^cnb

Sefert^-

^}U\f \c

fefter

unb

breiter (^H-unbaiie
eftc^tirev^

biirfen

iinr

nun

fc)on

nmcjen,

unferen

5U

em^etern unb bc renken jene

aten

fannfcBen

llrtateranbe aufo

VclnifcH' (Svrfic)e

ift

ebenfo ive

i^vc

brigen fntrf^cn iSdncftcni cne

a[)ifc)uni^
,

vevfcl)ic>encv SDimbarten,

tvc(d)e ber (5^ra()fcrfct)er irch unerfdfjeipen

muf

fa(^

beftciuigen 3vrt)umern augefe^t fein iril. 5)ev ^U\m, ber ^aWuitfeenbi>bncr, ber d>lefter, ber ,taf(t)ube f^recjeii yerfcnebene ERimbarten.
nic)t

182
yeue

,J.40. Pie Stmme ^cr Slatoeii


in Su^cnf^cn
511

-^r^

ni

ncf^men,

um

tc

i>crfc; ebenen

Darin a^o^s

nenten a3cerfc^afen
iefer

;rer

.^erfunft
ner
cjt

un:

ncr

^^eriuantfaft nac^
^ftorfc^c

3U

erfcrfd^en

^iw)
je

jener befannte

(2a,

ta,

je yc6rec;er

unt

(jrcf'er

ein

(Stamm

fl,

er

hirc) tefto me)r

6efcnberc

9camen

einzelner

(Stmme

Be^eic^nct icirb
ge;t

)a,bieo

htx

bem 'grc^en SBnfcenftamme


be -Sevnanbe
;erocr,

cr %ci gercefen,
ter|tc;crt,
'^ci%

cm^ bcn S^crtcn


ber

ivec^er

bie

Pramen

inben

ju feiner
ren
;

^i wn}
Scfltigt
tuet^e

ber ^crfc)ieben^eit ber <B\^t fe^r terfd^ebcn

mas

bie bie

grce ^Denije terfc^ebener fairif^cr S'tU

erfc^aften,

im VI.
,

IX.
bie

^aBr(nmbert auf bem (S^an^a|c


aer

ber @efrf>i;e
a\\^

erfc;ienen

beren 9amen
iro

SBa>rfcKnic?eit

na^
jw<

ben ateftcn Bciten,


fafien,

<BU\mn nc^
ai^m
in
n?ir,

in i^rcr urfpriinijidKn
\:ci^

igeimati
fc;en

^eniif>ren.

Cen
^n
unb

biefe ioematf>

ber Cftfce

nnb bem Dcn,


iiHir.

bem

eurcpaifc;en

(Sarmaticn bc

^tcemaio^
laffen

cjcecjen

jenem

nnerme^c^en

nbenanmc

nun

bc gre^ifdBen

rmifc^^en

63ecgra|:ien itnb .^iflorer

aujjer

ben SSnben

no)

eine

STenge

terfc^ieben Benannter,
g>ier

grerer

unb
auf:

eincrer ^cferfc^aften a>c;tnen.


feilten

brngt

ftc^

aSer bie %xa^t

unter
$)ag

jenen 9iamen

ni^t

c^n)

irinbifc^e

(Stmme

l^cr?

Brgen fein?
a6cr
eine

bem

fo

ifl,

it fic^
biefe

faum
unb

Bejii^eifen.

S)a nun

grnbiidBc
bc
ber

Grertcrung

Befcnberen

egenftanbes bc
in ben
iVBer

S)urc^|tc^t

gcfammten
riechen

gecgra):>fc6en

gefc;d^ticen,

S)cnfmiern

unb Ziemer

er>attenen

^cffc

bc bc

Hnber
jc^t

be

ni6rbic(;en
ifl,

6urc:pa

notfnvenbig
biefeiSe ^ier

mac^t,

eine 5(r6eit,

ju gea^aitig

ai ^^a^ fid^

aOti^un tiee,

mgen

fr

nur

bie

Srgebniffc unferer bcyfaftgen Unterfuc^ungen ntit ei?


ttic

fiigung ber citenben runbf^e,


bie

ber S3eirei6grnbc,

nac^ tcicBen

^eriuanbtfc^aft

be

einen

ober

be
n?irb

anbcren

^ci!e

teflimmt

njurbe,
(ctn?a

^ia
Dcn

finben.

^cr
unb

aem

ba 3ctater
ai ber

bc .gerobot
ber
erflen
;

459 444
iic6en^aftcn

cr (SBriftc)*

5nfang

immer wtj

bun!cn ^cfc;c^te

angencmmen

cn

f^t ric^jer fri^eften in bie cni pcpcnneifdjen JCrieo| fcwcbl im riieii vil m iMcrcn, cil im fnften, ato im fccftcn, <xU im neben; teu; nie im neunten 33uc^e; man m<x^ mit 9liebuf)i- bie XC. Ot^m^^iabc an^ nei)men. 5iie 33en?eife ft biei"e 33eftimmunc\ UMtb ber II. !t)el ber (Schrift cu ^einric)l5}uttfe, de Thucyclid*;, scriptope belli pelopnnnesiaci (T. I. Vralilaviae J83y. T. II. Lips.) iH'rtegen.
2t6fafiuni3
bentt
cr

'

.rc)ct

finer

cfc^d&:V

;5n?anjii3cr

5a)re,

evtrajnt (vyVuT^

aii

im
ber itcrcn ^cit

JTontc l)er

Wincn

oier

gerben.

183
^i^oxitct

ermahnen wix nur, wa


^i3g

bcfcr giaufcirbi^c

aubrcfii(^
fd^cn

>cric;tct.

anoc|cfc;offcu

Mcbm
wie

;cr

ac

m^t^?

9amcn

uuh'fanntcr

norbfc;cr

^ofcr,

ber t^^perfcoreer,

93afrc6er,

5jer,

,^^no!ep;aer,

5(nbrcp6agcn,

.^ppcpoben, 5mas
ber

joncn, ber cnaucjijen Srnuifpeu tnit


fegciu

fammt ben ^n\cin


erge;c

uc?
cin

SBer (3c\aUcn baran

(nit,

l^^perSoreifcje 3<^cr
fic^

ben

fmmerf;en (Snm|?fen ju jagen, ber


ufl.

baran

nac;

t^er^en^
bc

(Sobann anrb
cjrcjjte
,

fr aucjcmac^

cjc'^aiten,

ba,

c6fccn

SOenebcn ber

unb

aucje&retetflc SSoferflamm

be euro^ifc^en
ober luenger

^armatien n?aren
grojc
t;co

nicoto

beftomcncjer

anbere
(i^renje

mc^r
be

frcmbc

(Stmme

t^eii

auf

ber

Senebenianbe

inmitten ber SSeneben luoniten.

Unter

biefe

fremben

Stmme
eichenen

ftnb

na)

bem

Urt)ele

anberer
:

g-orfcjer

nnb nad) unferem

(Srmeffen focjenbe ju ^^tjUn

1) ber f^tf>if^e

tamm
cber

on ncrbfd^er

56'iinft;

2) ber
fnft;

finnifd^e

tfc^ubifc^e

(Stamm,

wen bcrfeSen

5?

3) ber 4) ber

farmatfc;c
eltifc)e

tamm,

(Stamm,

5) ber beutfd^e

(Stamm,

on nboeuropciifc^er 5(6unft*

6) ber

itaufce

tamm,

7) ber t^rafifc^e (Stamm,

(Sammtic;c nic;tiunbfc^en ^o!cr,


unferer 5tertf;uutcr b.
).

meiere
.

im

erfien

3^itraume

Don ^erobct (459


euro)?ifd;en

^^x*) Bio

aufgor?
^rjc

nanbe
tegen

(552

n.

(^jx,)

im

(Sarmatien

(eine ber

angenommene

geugrap;if(;e

Sejeic^nung)

lo^ten,

gehren

3U

einem berfeiSen,

Sei
tinr

ber

Beflmmung ber (Stammcrwanbtfd^aft

biefcr^Der rid;ten

un uor aem na(^ ben auSbrucic^en 3fginfoiueit ftc


,

niffen acr gtaufcirbicjer (Sc^riftfleer,

mit bcr anberwcit

crfannten
natriid^en
einjeinen
ferner

'^iflorifc^en

2a!ri;eit

fcercinflimmen

fobann

na)

ber
jiebe

S3ef^affen)cit
,

unb

ben

(Bitten

nnb

e6ruden
jugngii^

^oife
ber

foteit

bar6er

alte

9?a(^ricten

ftnb,

nac^
feiner

geograp^ifc;en

Sage be ^oc
(Si|e,
enbit^

unb
an)

ber 93ergei?

^ung

ateren

unb neueren

na^

ber

ors

ftc^tigen,

(hengcn ti^moogie feine 9ameno.

184

1.

10.

fu

Stmme

^er

^iamn

A.

T)k

flan)ifd)en

SSbcr be ^eroot.

1.

){c S3bncr.

2. t^crotct

au'5

^^aiifirnaffc
n.icf)

(gc6.

um 484
cfc^cUc,

ijcfl.

um 400
Sercflc,

.
um

(^br.),
fd?

acm 5nfc^cnc cnntiffc


tcr

cn

Kaufmann auf
bc
tg>anbco,

(Same*?,

^cfcr imb mr

inccc)t

aud)
einen

mt ^iicftc^t
t^rcjjcn

auf

5nijccgcnctcn
5fcn,

ju cricrBcn,
u.
f.

^K
bte
icit

cn

5fna nnb

??cr,i3ricd;enan

tr.,

te?

fudBtc

vHnfcct
^luc

auf ber

9crbtrcftfiiftc

te fc^trar^en $Oeere^,

mc

6ere3

^anninberen einige griedfnfc^e Accnien (unter ifnicn


T^ama efanben

^hia
ftd;

am

S3cg tie eruMuteftc), ancjecgt luaren.

tic

SJnber

am
ber

fd^timr^en
(2!t^t^en
,

S-^eerc

in ber
,

Umgegenb
line

cn
liffen

SDHa
,

in

ber

euMt

einer

9?aticn

anr

ten

ncrbfcKr 56unft,

inn-iuanbt

bcn fpvHteren S^kngoen cber Tataren,


bafe6|l

dercbot

fd>i?^^ftc

feine

9iac)ri^ten

aix
mt

eigener

rfaming

unb
6en
c}
;

^enntnitjnabme;

bcnn

er

terfe^rtc

bcn

bcrtigen

tj?

unb rannte fcgar bcn


ferner

cnBcimfcn

^i^nig 5(ria^tl;eo perfi?ns


ber bcrt ircit

an^

bcn
tiefer

miinbicBcn
n'^

eingaben
^ncin

unb rcit

gcSetenbcn unb

Sanb
bcn
nic^t

angefcffcnen (ShM>en fctft;

unb

britten'5

cnbicf)

an
bie

(fr^iMnngcn

unb

5ufvri'uKn

ber

grcc;ifc)en

xccniftcn,

nur mit bcn 2!t>t)en fcnbcrn an)


Qnfcfcrn
^la)
cfticf^

mt anbercn SSbfcrn jener cgcnbcn im ^erfe;r ftanben.

ha
co

'ci^

3cugnig
Rci)

be<?

gerobct

tebeutenben

SBert)

'.

f)m

n?ar ba

ber (2ft)tf>en

fcgenbcrmaa^cn tcgrcnjt

reici^tc

ti jur 9.>unbung be S)cn


feiner

unb io jur
bie

Krmmung
ni^rbc;

bicfe ^(uffe
c
ftd^

5(nnvH;erung

gegen

SBcga

crftrccftc

MO jur 9[)iinbung bc
f^cinc;

^fc

in

bcn

ll)ne^^r

unb ycn ba

febr i?a)r=

Ho
,

ju bcn Sluccn bee ?cg unb bc Tncftcr;

im SBcflcn

iraren
bie

imen

wie

fcKnt

^^^cfcr

ten
an

anbcrcr 56unft n an
f^eutigc

agat;trfifccn
ncc;

^crge

b.

i\

no
bie
,

ba

(Setentiirgcn
untcrlrcrfen.
5ftcn

unb and)

lucitcr

6i^

an

Tcnaumiinbungci

Demjufege fatten

bie

cigenticKn
nic^t

ano

bcm inncrn

Vereins

gciranbcrten (Sfttbcn bie

cn grcfcn

Svinbcrftrcdcn unmitcar

am

fc^trar^cn 9?ccre innc.

5^icfcr

na) ??erben unb SSepen irc^nten

Uebcv ^evetc

fie)c

ba^ iimfafcuc uuD

cjciecjcue Uvt}ei D

a>

in a

ii

i;

in bii gcvfrf^uncien

auf

em Gebiete

ber c\). II.

Jpcrobct au3 feinem

eben.

S. 1236. unb 9iicbu^r

feine )iicrfc)e

Schriften

I.

^u} 354 ff.

fein

im
uaf; ^f)ci-cbote<

JTanle >ec HlJinlcn ojcv

Verben.
aw)

185
m
ffi;t^i?

^HngaBc

nc)t[fi;t;fc^c

^ocr

ntcffcu

fd^cu dijc fdSfl

waxcn

bc

[ogcnaniitcn avfcrfcaucnbm
^

(Btijtijm

am

iiicpr imb m ;cutgcu ^^^obccu


cn
faiDtfc^ci?,

fid)crc)

fcii

f^t;|'c;co,

fonbmi

CU ten (Sttt^cn

imcrjuc;tco a3c!,

unter icc^cn bc

(Sieger ai

.^erren

unb

Sbc letjtcn -*

Unter ben nc;tff^f;f^cn

^U
:

rem

anger;a6 'S^t;cn nennt .^^ercbct

aU

bie ()au|Jtfd^iid;flen

bie

S3nbiner, bie Pleuren, bie S^canc^ancr, bie 5nbri::p;agcn, bc S^anrer,


tiie

ccnen nnb
reiben,

bc

(Sanrcmaten

^^

^cn

biefen

^cfcrn gehren

bc crftcn

mit 5nf()u5 ber fec 6rigen, wcidjc


lueiter

aU

jn frcms
,

ben

(Stmmen

}c;brig

unten

>efprcc;cn

)Dcrbcn

focn

acr

!oa;rf(;einc;et

nadj

ju

bem

iinbifci;en
fe^f

ober fer6ifc^cn

(Stamme,

raffen

luir jebcc;
;

\^m tgcrcbct jnijrbcr|i


ivcen icir nrteiien
facjt

6cr |ebcn bicfcr

(Stmme

fprcci;en

bann

erft

8. De

^ b in er,

.gercbct,

ein greger

nnb

t)o6re(;et

^33c()iamm mit fc;r OcHauen Singen nnb ;e6cnben tgaaren, ftnb


bie
nrf^'^riingiii^cn

Bciuc;ner

;re'3

anbe,

fc fiif;ren

eine

nomabifc^e

OcOcnnunfc nnb genieen ganj acin

in biefen

egenben ^annja^fen*.
grecf;ifc)cn

^cn

hcn eicnen,

n?ec;c

nrfpriingic;
fic^

on ben

.^oonen

auf ber ^flc }crfamen unb

mitten unter ben 23ubinern in ber IjcU

Jemen iStabt ctonc


fd;t0l)tbnng
fprcci;cn
,

nebericgcn ftnb bie

S3ubiner in (Scftat,
i$)ic

c?

(Sprache
2:f;e

unb Sefcena^efe
,

erfc^ieben.
f!t)t;ifrf; ,

eionen
ftc^

jum

griec)ifc;

jum

%i)cii

fccfc;aftigen

1. IV. c. 17. 18. JSuvd-ai "AQorjQag auf bem vcrfjten unb ysojQyoi auf bem linfcu 2)nievrufev* 33rflL 13 2 SJiaunert, 9eid)arb lft bie \t Sterben ber (S-vt>c. 1820. 8 (5. 102103 ber aderbauenbeu (2h)t)eu b Smolenff reid)en, iubem er bie Scrte be ^ero^ bot (Herodot IV. 18. 53.) anber a 2)amurt erfrt. IrgL J^ertfjaXI. ^eft

Herodot

2y.va

3 f.

\mUx

2 9i6u)r, Herne unten 13. 2.

^ijDr (Schriften.

53cmi 1828 8.

I.

352

jf-

e;c

3 Herodot I. IV. c. 102. 5 3)aro gegen bie (Sf^^en gog, traten %i)xa ber norbifd)en ^aut^tylfer ju einer erat)fd)agung ^ufammen, namlid^ bie Knige ber aurer, 9gat)\)rfer, Jeuren, 5nbrop^agen, i0eand;aner, @cIcuen, 33ubner unb >s?aurmaten.
4 Herodot
1.

yknvii' re ttuv layvQj? iori

evo? v uya Hal noXXv^ nv^ljv. c. 109. oi fitv yoLQ Bovdivoi, tvTtg avroy^d'ove?, vo^iSee rt uot xai (p&ti^ozQaytovoi , ra man fru)er
IV.
c.

108.

Bovdtvot t

y.al

burc^ ,,3ufeften ejTen" j'vflrte

Siter betine au bem (Spitomator be !je|et% ba e ,,Xannjapfen effen" beeute Dter, S?cr)a((c euroVifd)er 33lfer; ^Bertin 1820 8 <B. 459 gefc^ic)te. ttngcv gee)rte 9n|eigen 1820 Dec t 206. r)e Sa^jplnber unb anberc ncrbif()c S^clferfc^aften geniefcn ncd)
;

gegenn^artig biefe gruc^t.

mjm

185

I.

10.

Pie ^nmme tr Slatuti


ftc^

mt 5ccr- itnt arten6au unb narren

ten ctrcbc ^

9ur bie

rcd^cn ?fcgcn bcn oubncrit ten 9?amcn ber

conm
fel^r

ju gcBen, ba
biegten S33abc

anb
fl

ber

Muriner

)cii

Uc6erfug an ^c^
,

einem

ein

@ee

ober (Sum^^f
S3iSer

mt (Sc^f 6enja^fen.

3"

^"^

(^"9* "^"

^)"(^otern,
aii

unb anbere Zhicu


^cje verfertigt

mt ucrecggefcrmten ^b^fen,
2,

beren g-ecn
fi

man

UeSer bic Sage bc S3ubs


ftd;er.

nerianbe

tgcrobot
,

%nQaht
bag

nc^t

Qan^ cflimmt unb

(Er

fagt nmtic^ irgenbtro


rcio

bie 9?euren angc or

bem ^xiQt

bc Das

(513

to,

^r.) iegenungeircbniic^er Ue6er;anbna)me toon (Sc^ans


fce

gen n ^rem S^anbc baffek eraffen unb neue o^nft^e


bnern gefuc;t unb gcfnnbcn ;atten
a6er biefc S^euren cn
^
;

ben S3u?

fcereita

ju <erobot Seiten fagen


afo

ben Duiefterquclcn ncrbid^ unb njejld)*,

im

^'uggeBcte
,

be
feit

heutigen S3ug

hi jum
nun
,

9ur

unb

9arertj

in

ber

egenb

weiche

unbcnic^er ^cit o je^t ba nurffifc^e Sanb ge?


befc

nannt wirb.

Slaben

5euren

wie ^erobot

terfc^crt

an

ben renken ber ^ubiner gen^o^nt, fo

fcgt barau, bag bie S3ubiner


aer aoa^rft^einic^feit

ba Sena^Sarte anb innehatten unb pvax


ben 3cwgniffen fpatercr eogra^^en

unb

na^

jene

on ben Dniefierqueen

auf ber norbbftic^cn ^tc, im heutigen SOD^nen unb SScgruganb.


^er^er n bie 9a^e ber ^Zcuren,
^^toemaco
b.
)*

ewiner unb anbercr

S3cfer fe^t

fte

^,

an einer anbcrcn lcte ^emerfenb, bag ber S3cr^ft^ene


Dnicprarm cber
ofjog).
bie

ber

njeftic;e

S3erefna ijcm tubinif^en

@c?

fcrge

^erfomme {Bovivov
S3cg
fi

^n

ber 9a^e ber Siueiien be ^eu?

tigen

i6r

9ame auc^

n ber grieciifc^en

^^axit bee 5(gat^0

1 UeBer bie elcnen apt jic^ aufer bem on ^ercbct Semerfen nd^ Sc^jere fagen; ttvi fpatere (2cf)rift^e(er ber fc bemerfen, f(!^ein bc^e SBeber* joung ber iiberbie iibebcrilanbenen 3Bcre be ^ercbo ju fein. SDiglit^), bap
ber

0lame ecnen

bei

ben (Satren unb tnnen au bem ber ^lenen


)eenifc^er 2)ifd^inge

jc^

ges

blbet )atte.

(5o()er

crofe 2)?enge.
(re

gab e am fc^njorjen SDeere eine 201. (5^r.) toerben 5uf bem 2)enfmae bc ^4^,ocgene (218

a)fc)^e((enen

genannt, S3rg. . 13. 2.


1.

2 Herodot

IV.

c.

108

t09.

(S

fi

unbefannt,

TQayojvonQOGViTta eigenu^ bebeuen foUen.

5!)lan beutet

toa bIc -^^)* rsauf Sentjiere, ob;

e r ntbecungen njo^ bereu i^ee fi) feinenjcg ju ^el^toerf eignen. 35 r e ) 487. 5uc^ auf 9cbben (phnoa vitulina) ; biefe leben nbeffen m SDeere. I.

5m ira^rf()enlc)ien ift bie (Srfrung mt SDarbem. 16. borpater Sa^rbii^ern 1834. ^eft VIH. (S. 3

(Sc^toab,

in

ben

3 Herodot 4 Herodot
5 Ptolem.

1. 1.

iV. c. 105.

IV.
Hl.

c.

51.
5.

100. 125.

1.

c.

Kal

7i?.tv

fiera^v IIsvavmv nai BaartQvt^h

Ka^Ttiavoi' vni^ ou rrjoviro tha. Bujdijvot.

im
bdmo
,

JTane rer Illlm>ett

o'bn gerben.
^

187

cinc

bcm ^tocmaica

gcc^jctcjen

nfticr, bcffen Starte

ber ^tccmafd^cn @rb6cfc;rchmg Beigefgt tuurbe,

angegeben

^.

3eugn bc ^tocmaoo
;eruorge;t,

ift

um

fo ivc;tgcr,
,

jc

mc^r au

feiner <B)xift

ba^
fcer

cr

genaue

9?ac;rc;ten

nje

fcn anbcrer @(rftfecr

jener 3ct,
)attc.

be

SScfer

be

eure:pafd;en
fo

armaten
^cugniffc

or 5ugen
fe

Siufprcf;e anbcrer 3<?gcn,


Juberf^rec;en

meng @(ereo

iikr

bic

S3ubncr e6rngen,
(^0

feinem

tuenigflen

ni^t

tuerben

akr

bic

^ubiner noc^ ^ci^da^, ^nua'^, 5ms


^cii:}icn
^

manuo ^arceinu^, ^uiuot^onoruo^,


S3^janj crn?a;nt^

unb@te^;an on
fcejujefcn,

^a)

befer

Bcugnffen agt fi^' nic^t

ba ber grce unb


;eutige

toorcic;e

(Stamm

ber 33ubner c'^emai ba ganjc


ge;afct jat.

Soo^nien unb SSej^ruJanb nne

9?ur ein i auf

biefe Jnber

krjeugt un,

baj feine dJegenb ber norbfc^en Sauber


ber (S^e ber zubiner

Keffer jur )erobctfc;en ^efc;rei6ung

pa^t

ort

gic6t
fl

e unerme^ic^e

SBaber unb iimpfc; ber l^eutige 9cf^tnofum:pf

ber 9efl eine fru;eren (Bcc (urg.

22. B.).

Seo afcer,

iua

ujr

6er bie (i^e ber zubiner tu ber 9?ac;6arfc;aft ber 9euren


)dbct\,
ftreitet

na^

.gerobot gefagt

gegen bic eigene

5nft()t biefe tgtftorifer

Heeren,

Goinment.

de fontibus

Geogr.

Plolemaei.

18^7.

4.

10 IK
2 Europa, tab. Vili.

p.

3 Mela (ed. Tschucke et Weichert) 1. I. c. 19. . 19. Primi (Sarmaregna Ainazonum , fecuodos pabulo^ tarum) Maiotidae gynaecocratumeni at alia steriles nuilosque campos tenent. udini Gelonon, urbem ligoeara, habitant. Juxta Thyssagetae Jyrcaeque (rect. Turcaeque, ut mss. et edd. ant.) vastas silvas oceupant, alunturqe venando. cf. ed. Gronovii 1722. 5ucjenfd)cnlc> fd^ireb ^da ben ^erobct ab unb fe^e be 33ubner p. 110. mt if)m rrt^umlc^ ^inter ben Don unb be SBoga*
,

4 Piinius h. n. I. IV. c. 12. .88. ATaphris per contineDtem introrsus tenent Auchetae apud quos Hypanis oritur, Neuri aptid quos Borystbenes, Geloni, Thtlssagetae, Budini, Basilidae et caeruleo capillo Agathyrsi. Super eos Nomades, dein Antbropophagi. A Buge super Maeotin Sauromatae el Essedones.
5 Aramian. Marcellin. 1. XXXI. c. 2. . 14. Inler bos Neuri roediterranea incoiunt looa vicini verticibus ceisis , quos praeruptos geluque torpentes aqulones adstringunt. Post quos Budini sunt et Geloni perquam feri qui detractis pereraptorum hostium cutibus indumenta sibi equisque
,
,

tegmina conficiunt, bellatrix gens,


6
Jul.

Honor. Orat. Exc. Bodiarao mons. Mela


p.

ed.

Gronov.

p.

691.

7 Aelbici Cosraograpb, Bodian. Ib.

706.

Mov

8 Stepiian. Byzant. Gentilia per epit. s. b. v. Bovdivoi , naga xb divavitv fTrvoj afia^v vtto otov fXavvof.itvo)v.

tvos

JSav-

aua^im

-#

188
ifecr

I.

10.

3u

gtimme

ec

^latucn

bc .cttiat;

bcfcr 23ubncr,

bc cr,

burc^ bic falfc^m ^k^^rc^tcit


fccrcitct,

iikr

bm Bwg
Ufer

be aico gegen bc (2ft)t^cn

auf bcm

cfl^

^cn

be S)cn,

unfern

ber

Sarmaten,

angieB.

$Da

befc

S3e)iiminung ber fcunifc)cn <Bi^c auf einem ^rrt^nnn !6eru)c,


xvaitct

bariiber

unter
ber

ben gelehrten Suegern feiner Schriften unb unter ben


alten @ecgrapi;ie

Kennern

tn

^tvcifc c6.

ercbct

fc}rie6

feine

(^efc^d}te

80

^a)xc nad) beni 3JC be Dareic nci) ia6 unb ^a6

fagen)aften

unb u^ertreenben Ueberieferungen.

S)a(nn mochte ujc^

auc^ be Grj^ung cn
ber o^nc 3tt?efe

bem 3.9C
,

be areco his ju ben ^ubinern,


;

ftattfanb

gehren
fc
ftetc

nbeffen ba be (Sage ijn fc^cn


bie

tebeutcnb tergrc^crt 6ate,

fceannten S3ubiner

ncit

jenfeit

au^ crcbct e cn. 9un ift

>m fcnfl

un^

e aber

unmcglc^

ta 5)areo,
rfc^e 3i'igc

nc

^ercbct BcridUet,

nneriaS ^irccr Scnate fviege


ii6er

^'^^^^

^"^

9^'^"'^^i

ererben i?on ber Dcnau

ben S)cn

'^naus S
fci

jur SScga unb

cn

ba bur) bie fr(>eren S;nber ^urcf

^u ben

Siueen ber SBcga

unb bc0)nepr, fcbami

^eraS burd)

bic

nber an ber ereftna,


a^er fcnntc
nac)
er

am Sog unb
Sei

Dnefter au^gcfi'i^rt

aSe:
aifc

tocji

Sie ju ben n?a^ren (Si^en ber ^ubincr,

ivie irir
,

pe eSen

einem anberen 3ciigniffe


be

^ercbct Geftimmten
fein

etwa Bio 5U ben Slueen

S3cg tcrgebrungcn

(. 13.

4.).

XlcSerbieS fanben fic^ in biefen eben (2te^^).^en, in tcn

egenben

jiiMfci^en

on

unb S^ciga, Weber ^eeen ncdj (Sm^^fe

ncci;

ein grcer

SBalb

tocgcn ber bcrt >enfcenben ftarfen ^r!ane,

icci a6er in ciunien

unb Sei^rujjianb,
tcflc cinc

tt?o

ncd^ ^eut^^utage bie (Si'impfc t?on ^inff Ueer


-.

e^emaiigen 6erau grcjjen (See ftnb

^ie eicnen

fcen

urfpriingicB

an ben
Die

grie^ifci;en c^ccnien

ju

ben S3ubinern

gecm?
9}eeret<

men

fein.

fcnnte feSr

ivci

cm

Ufer be fciimr^en

in bie naSen Sauber beo Mutigen GciiMiiene unb ^Bei^ru^anb ge^


fci;een
,

infcfcrn biefe

an] ber tg)anbelftraj]e ^nnfc^en


,

^cn

fc^icar^en
fairen,

unb bem
33ernftein

tatifc^en Tlccxc

auf \ve)cx,

wie
,

n?ir
;

bercit

cteu
ifl

unb

(Setreibe

i^erf^rt

wrben

iiegen

3ubem

ee

gar

Herodot
-.

I.

IV.

c.

'21.

123.
bcireift

2 (Sic^tuaib/
1834.
7.

<B* 3

^rcfeifcr in 2Bilna,

in reu tcrpater 3ai)rb(i;i'rn


\>cii

16/

ba

auf ber

ven^

SDinff,

um

^^inff,

^uv

3eit be Dareic^ ein

See

in bev

rpe

be )?aieti pieivefen fein mitffe.

Xie

egenb, nur 68 aben ober 7 encjUfciu^ klaftern ber er Dftfee crjaben, ifirp S^iefebc 9(nnrt) nad) 9rt eine ce uberf^tt^emmt. alja)rlic) im ^u^ing mvct) iii anterer 9]v"iturfcvf()er im lulvinbc 1834 INr. 185 aui.

im fmtft ber Htfnbcn ober 3nbeu.


nicn
uniM^rfcKinc)
,

189

ba

bc

rccBcu

fc}

vcjcnt)

einmal in ben
^a6cn,

nDrttic)cn

^tc^^cn

^tifciu'u

$)on

nnb aBoga
ber

ncbcrqcaffcn

nbc)

iuitcrfprd^t

bcfc

llcbcrtraj^ung

23ubincr 6er ben Dcn


(^renjgetetc ber 33ubiner

miiH

ber 5nga6e,
;

icnuicf) bc

'i'icurcii ni

tvcf^nten

be 9?eurcn )vcf)nten

aer, anc

iinr

mt

eiDfl^et

m\\cn, m

tvnj^icnctc beci

ug.

X)emnac; mu|lten bc oubncr n fner 9a^6ar?


fcn,
\\o

fd;aft,
fic

ii

SDcDncn unb 2Bc^ntanb angeftcbct


'Xjcii

sptocmao

and) n ber

(nnfe^t

^
bc^ gccf^rtcn Offcnff,
fiir

4. SOr fufjcn ^cr


fcmct

bem SScrgange

ber

un
nnb

fceannt,
bcfc

jncrjl bc

33nbncr be ^ercbot
triftigen

(Saiven er?

artc

feine

rfirung mt
,

Semeifcn ju
fiir

crMrten

fncBtc-,

nnb tragen

fein 33 cbcnfcn

bcfc

S3nbner
rccf>t

einen fanjfc^cn

icifflamm ^n

erfvHrcn*.

Sir

iviffen

^ivar

mo^,

ba

fc}cn

cr

Deciarb fe^t
uiiD

be ^iibner jtrfcien

ben Dnietr utib Dou, iregen be

3nbeffen ftnben (Stbtc, rfcrs unb ^^ii^namen aii) anertueit n Senge. S3vg 4 ^re}mer iinerfdjebet jve 3bt)eungen bev iBubner; be eine fol befe . neben ben 9euren am Snejer/ be anbore am 3menfce bei Scnjgorob gefejTen jaben iefe 9(nft()t if nd}t gerabe umim^rfdKnic), Kipt fd) aber fd)werld^ mt ber f)iilcrfd)en 2Sa}v}eit ijerengen / jnmal aud) iia , um befer @d)rft
fdj
fcld^je
fteer

i^u()en 93ubfa

ber (Stabt

ubcfcje

im ^ctaiinfd^en*

tveiter

ber bie .tolcnien ber nbiner ^w ber cbern ScIga, bei ber WHiVkfagt,
I.

bung ber ^ama,

mer
2
*

(Sntbedungen

me^r einen !Dc^ter 485 f. 536 ff

ol einen ^ftorfer errt^,

53

re^?

Ossoliiski, Wiadomosci
S" biirfte nid)t
1

historiczno-kryt.

II.

487

494.

un^iredmapg fein, au ^ermann Sobrif eo gro^j^e be ^erobct (^Tonigberg 828) bie )ier)er gehrige (Steife (S* 117 f, jum 9}ergeid)e mjutbeilen Oeflld) yon befem23olfe (ben (Sauromaten, beren ebiet fd)on brei Xac3ereifen oflid) ycm ;Ianai becjinnt) wcjnen bie Bovblvoi auf einem mit allerlei v^c^ bid)t bemacifenen 53cben, ein ja)reic^e3 gro^e 33elf mit flaren , blauen 5ugen unb bicnbem ^Pyaare, bem eine ^ijerne @tabt Fslojvi gel^rte , rng umgeben on einer ril^ernen 50Zauer , an jeber iSeite hunbert tabien lang-, i>ufer unb -^eiliiit^iimer irarcn ebenfal on ^oj* 5ud) gab e^ bort ^ciligtbmer i)ellenifd)er ottbeiten, )efenifc^ auegebaut/ mit (Statuen, Siltren nnt ^l^ernen Xem^^en; bem iDicni^ trurbe alle brei 5aiire fein (^efl neb)! 33afd)anaien gefeiert $E)ie ccnen waren nmd^ om Urf^rung Jpellenen, bie au il^ren (Sta^^elcrten Dertvieben fid^ bei ben S3nbinern anftebelten imb bai)er Qud^ fjalb ff^tiifdje unb ^alb )elenifd^e S>racie rebeten, S)e Su? biner fjatten nid^t biefelbe S^rac^ie iie bie elcnen, fhrten aud^ berl^au^t eine anbere Sebenart* Sie \raren nmlic^ ba eingebcrne unb nomabiftrenbe i^clf bc Sanbe, ir>)renb bie eonen ^Iderbauer, 53robe|fer unb artenbaua* aud) on anberm 5leupern unb anbercr -Hautfarbe iraren, De getreuen inbep beobad)teten biefen Unterfd)ieb nid)t genau Da anb irar bcrt, wie gefagt, mit alerei 3Balbung betac^fen im tiefften Dicfic^t ac? t\\\ See , grcf unb waiferreid)/ onaJiccrlanb unb 9Df)r umgeben, in melc^em^ifdjottern unb 33ieber gefangen ivurben unb auc^ no(i> anbere X^iere on jerecfgem t[\)it, mt beren Balgen man bie ^^eje rerbrmte unb beren ^cben jur ^i^eilung ^><>n SOutter^
: '{fi ;

befd)n>erben gebient l^aben fllen

190
lngerer

I.

10.

pk

Stmme Ux S^imtn
eograpf>
9)anncrt
atefte
^

B^t

ber

terbientc

befe Jubilier
,

fr

bc ^crfa)rcn ber eutfc^cn

unb fr ba
gefc;e;t,

bcuf^e ^cf

beffcn

in ber efc^^tc (^rira^nung


fiecr

erfarc iinb

ba fptere
ijicxin

<Sd)rft?

mt

S3re>mer,
nbeffeu

Aufa^
be

unb ^afng^

{{jm

tjcfcmmen
bcfc S3es
ftd^ fe

fccfiimmten;

6cge!6rac)ten

oett^egrunbe

fr

l^au^tung fc untebeutenb unb bie ^n\i)i fc^cn an unb fr

uns

Uja'^rfecinii^ un) atcn anberen yon ben Bebeutenbflen ^orfc^ern geirons

nenen (IrgeBnffen 6er ben 5nfang unb bc Urft^e be beutfd^en S3o!eo


fo ijcig entcjegenaufenb,

ba

n?r ;r

fc6ft

unter ben Deutfc^cn feinen


a!6er

langen ^eflanb ^rc^^ejeen

Unfere 23ciei^grnbe fnb

fcgenbc:

1, t^ercbot erfart be S3ubncr fr cn groge

unb

rec^eo S3c6

unb
(Eine

fr ^ntc}t)cncn b ^. fr ein nrgenb;er eingettjanberie S3o!


fcc)c

gro^e, ucreic^e ^bfcrf^aft

i^inter

ben ar^at^en n?ar ater

tebgc)

ber bort toon je^er angefeffene


,

SBcncbenflamm,

2. crabc

jene

cgenb

wo

bie

^ubiner

ivo;ntcn,

fe^te f^ter 2!acitu be

^c
aScr
ire

ber SSeueben

^n^ifc^en

ben ^eucinern unb ?5rcnnen,

9un

tuffen

tt?ir

mt S3cftimmt^cit, ta be S3ubner ireber ten ba auoitanberten,


spiuiuS

unb ^tcemaico
):cn

fte

noc;

eenbafet^fl

fennen,

uod ba be

SSeneben

ujcanberoKr

bcrt einlegen.
ein

^ar ge^t barau ^erucr,


^of, Beibe

baf S3ubiner unb


grefen

SSeneben
iarcn*

unb

baffc6e

Stmme

be

(Scrfeeni^cifc

3 igerobot erftc^ert, bag be eonen

griec^f;

unb

fot;ifc^

gef^jrc^en ^aBen,

bagegen bie S3ubiner

einer

bauen ecig
be S3ubner

i)erfc;ebeneu

(Spraje

ftc

fcebienten.

zornit ^tten afo


norbifd^en 93o!erfas
jl

cne eigene

cn ben @^>ra^en
(S^^rac^e*

ber

mie burc)auo
be fnitjf^e*

i?crfc)iebene

(Sine

foc^e

ater ganj gen?

4 De Sc^iberung be^ .^ercbot,


,

luec^e cr

un

toon

ben

S3ubinern giett
{y).(xvxi^)

^\igt

am

fceflen

auf

bie

SSeneben

^Mianc

5ugen

imb ^ic^Honbe ^aarc {tivqqv) ftnb


^gierunft^,

fiebere, natrliche

^enn?

5ci(;cn faujif^er

rouben crmanen

:6emerftc fi;on

^ro*

aWannerf cnnania
I.

1724
I.

Sterben ber (Srbe* (B.

138 139,

2 S3te:^mer
Deutfjen
(S

in ^, Exercit. Herodot. specimen s. de 40. Aufal)be flava gentc Budinoram dissert. Berol. 1834. 8. p. 1 rii^rt bie S)eutf(^f)eit nur im 33cniber9e)en mit einer gegriffen @c^eu ; be beiben

(Sntbecfunc\cu

482

fC

536

ff

Aufal^,

t\)\i{t ber

C.

Ha

11

nod) nidjt ben 2)eut. 3 2)ie Slawen Rotten teber fdjtarje no(i^ fa|le Brunlid^e ^aare, lcmit getunic) ein grauen 5iuge,

fcnbern bimfe ober ndmli(^ himmelblau

m
tep, ba
ftc

fanU

\fex

WinUn

otftx

Sttbtn.

191
o. c

rbt^tc^c

(vn^vQog, subru
ftc;

us) <^aarc ^ajen.


^X^icij^ujt,
fccn
fccr

S3utncr tcfc)aftigtcn

mcftcnt(;cilo

mt

SiefcngoBc
:

fc^aftgung tcr acn (Saircn.

5nbcro Bc
9^1,^

5^cutfc)cn
ivarcn

frcgcrf^c

unb

a6cntkucric)c 3i'3C
23ciuc bafir
fl

^uc;

(Europa

tcvcn

^anpU
fnf

gcfc^ft.

jcbc

(Seite

bet @efc)c;c

ber erflen

5a()r;unberte ber" d^rific^cn 3ctred^nng.

SSa

g)ercbot

fcbaun Don
fid;

bcm

Kiefers

unb arenljau
auf
befe.

ber
S3e

ecnen bemert,
einer
fcc;en

hccjt

jeben?

fa nic^t fcc
f\)

Samenunfi^cr^cit fann
auf;icic;

ki)t auf be

^ubiner mit tejeKn, iva


ifi,

ben co^

ncn

^ugefc^reen

e 93ubner,
uerfc)iebenen
S3ie;3ud;t

eine auogc6rcietc ^cerfc;aft,

moitten jt^ "^


mit 5cerfcau
fcab

^ct

^cf^affen;et ^re^ S;anbe fcab


fcefc;aficjen

mit

Ue6er;aupt
i^en
"ticn

ift

be

ganje r5i;iung
^cn
^c)x
,

iier

ben

Urf^rung
|a

aer

ecnen

ric?

crbd)tig.
bie

a)cgic,
ein

6erau

ira;rfcC;eini^

ift

c \)ieU
,

me>r

bag

ecnen
fi)

eigener

(Stamm
Subin

ber

^ubiner iuaren

in

bcren t^auptjlabt

grec;ifte

^aufeute aufjumten pflegten


ge(eij;en
f*

ir

ermut^en,
<Bcccn,

baj}

biefe

^tabt

S3ubl^ cber
;o5erne

^aOe' 6. '^ic
nj.

(Smpfe, SSiber,
ber

SSomungcn n.
ivic fic

erinnern an

bic >eie6tc Sefcenoieifc

alten

(Saiuen,

)ocn

^ornanbe,

^roc^, SJauriic
fcjle

u. 5 gcf^iber njrb,

5ei aten ^ijfern, ujec^e

2ci^nfi|e jabcn unb ein ^aui^eo

bem

5c8erSau ober ber SSie^s

jud^t genjibmete
ber

een

fiibren,

ereibet biefe
,

SeSenart im 3wfi"i>c

Unutur

ivt leniger 5(enberungen


ttjecfie

ao

bie

f^ter

fcei

S3bfem

ber
be

%aU
tv,

ij,

in ber .^uur fcrtjufd^reiten


;eutgen

Beginnen

(So gedt

Seen^art
f.

ber

9?ongcen, drfen, 5ra6er,


bic l>or

Amanten
,^en

u,

me;rentf;eio

ber,

taufenb

^a^ren
tei

ftattfanb

SBunber ba^er, bag


ber Seneben 6e
ttjbcr

bic <S;ibcrung ber

Subiner

^crobot mt jener

Sornanbe,

^rccp unb

)?aurifio in ijeen (Stiiccn

(^rtarten i>crtreffid fcereinftimmt

SSor^giid; en;at bic S3es


<Sie ijaitc ier

fc;rei6ung ber fcubnf^en (Stabt uie fatuif(;eS)erfmae.

dm
tg)o3

tuar

grog

auf jeber

^it

y^r

^cikn

ang,

burc^gngig on

ahaut unb mit


vau

einer ;D3ernen SJaucr

umgeBen,

anj

fo

waren

mt in
1

Bergel^Hi) unb eine rt^c^e Hautfarbe evbunben waren''


>ie

Sur-

owiecki,
Izby u

Sledz. |)ocz. Siow. p. 124.

9(uf afinic^e S3>eife nannten


f n?

a\ren

iire

<BtiW Chyzy

2){e i^auptfta ber (5}i^fc^aner,

eine luti^fcjen

Chyzy

44 O); in 0lupanb, ^olen unb anbertucit finb

b ). Chye, (Stamme, "l^^^ (Sabc^en unb borfer

Chyzy, Chyzna, Chyioy, Chyziny, Chyzow, Cliyowica, fobann lyba, Izby,


Izbistje,

Izbica nod^ je^t ungemein ^uftg

192

I.

10.

Pie

^wmt Ux

SSiaxotn

bc faipfc^cn (Stcibtc n ber iiratcflcn Qcit,

wciMnfQ, ba
t^attc,

man

5cfcr?

unb artmanb unmtcSar

am

tgaufc jcbcr ^-amc

ic^cru
ftc

unb
t>cm

mgc6cn mt 9}aucrn cbcr Soacu ten cj.


33cgra^^^cn bc

(2c ircrbcn

KTtc,

i^cn 9cftcr,
o,Ui)t

ig>cmob,
bc

(3avo rammatcno

w. 5.

gcfcf^bcrt.

Gcnfo

Sefc^rctnmg bc *c;^crnen
S3efc6rc6unj
!X)tnnat,

5^cm^c unb ber

'^iJ^ernen

^tiuere

anf ^aat ber


be
1^.

ber fairifc^en ^'em^ei 6e

bem ^cgra^Kn
^efe

^ttc, e
i(l

arc @rammatten'5
fogar Srenner n ber
t^ercbct gett,

n. 5 2.

^imiiti

fc

fd^agenb, ba
,

S^efc)reCnint|

ber

Sabt ber Snbner

wie

ftc

eine gen?ffc
eine

5cmc6fet
,

mt bem fpatercn SPirgcrcb


i^cn

3U Bemerfen cjtaute,

emcrnn.j

be )n

bem

2)eutfc;t^nmc

ber S3nbner >attc atrncjen rennen,


i>c mberfaf^ren a^cn
t)co fenc
^.

lenn

er

ber S3a;r>et ^r 9'cc^t

^ac6

S^aetn rannten bc Dcutfc^en meflen

^tabe,

ncc) pfeijten fie n


ft

benfe6en ju iuo^nen*, 7. Dcr

9?ame
bner

ber S3ubner fe6ft

cffenbar cn fanjfc^cr,

SSo^nten

bc

S3us

nnn

ttje

f\) be L>cn

ber )c5crnen (2tabt be i^ercbet atnc^s


5)crfern

men

ct5t,

n (icjernen

Sttten,
,

nnb nfern (budy)

5,

njc

e^t n?rc
glitten

bann
^^ej

moijc^

bat} ftc

bco)a6 L^on 6enad)6arten

Hc

l^en

nnb (2trc6

irenienben

(Stammcjcnoffen ^nbncr
Dc 56etnng t?cn

(^anfcrtettcnter)

genannt ttcrben tren?

woda

(SSaffcr), bcSDffcnf anffietc

nnb
,

bc jener
ft

toermentcnScbennng

beg

Samen

ber

SBnben
(2e

entfprcyt

a jeber ^ecjriinbung cntBcfes

renb n verirerfen^.

bem

mc
p,

i)\n

wcc,

fein

innerc c^^rgc

Nestor ed.
1.

Tiinkowski

30
f.

31*

Saxo Grammaticas
3a)rf;unber
n

I.

XIV.

p.

319.

40.

ed. Stephanii

IGi.

Ocd) im XIII.
ftt

gab

ireng

fienerne

'^thk

n Dn^-ant.

^ufg

man

ber

QBefd^reibung

{^ij^exs bei Dlcflcr auf bcn untcf ..^orod drewjau" S. Kyjew drewjan, Nowgorod welikyj drewjan fef>r feiten bagegen auf jenen: ..^orod kamen" (fteinerne c)cp), ]. ^. Ladoga kamen u* f. tt. @ dlo 3 er, @cfd) cn Sitlmuen S 17 19 Dessen Nestor il. 354 356. 2 Anonymi vita S. Ottonis p. 316 IT. Dithmar l.III. p. 149. ed. \V ag d er.

ntfffer

(Sc^IiTer
5

ne c)op)

Saxo Gramraat.
3

1.

I.

re^mer
feine

ntbedungen
c.

I.

481

ff*

486

4 Taciii Germania
unb gar
5

abe-,

dla} befem @efc^ic^tfd)reiber^atten fie ganj biefer Sufpruc^ nuig inbenen burc^ be 3eugn]Te bes
16.

3ulu6 vifar

im

^X^clemaic cnigermagen mcbifcrt erben.

ein urflatrifd)e ffiort, ba fd) in 93rgU ^aramf in, efd). on 9iug= lanb 111. Slnm. 15 (wo ^aramftn ba SBort falfc^ erflart) , unb Sungmanu bo^mifdje erifcn.

Buda (rrgL ba beutf^e

33ube)

\\t

allen f lawif d)eu SDunKirtcn er^treigt jai.

(Sin

ber 33ebeutung

nac^

bem Flamen

ber 5Bubiner

aftnlid^e

9ovt

im l'onbr tfn Winsen


ifl

otfH'

^nbtn.

193

cfcmme

faiufc), urg.

be

5?amcn Srbin, Rusin, Mordwiii,


barf bco;a6,
luc bcfer

Litwiii,
f^iHtcrf;n

Kozarin
n(;t

iL

f.

u.

(^nbc^

9?amc

mc^r

ao ^ejcic^niing

cncv fatuifc;cn ^ofcrfcf;aft J?


iiH'vbcn,
fei.

mcrf ttrb,

ncd) fcncivc^o

angcncmmm

baj^ cr 'ocx^djwnn^

bcn unb n ber ^cofpra(;c ucrcrcn gegangen

9hir ber agemene

9ame
erfe^t;

befeo

grofjen

S3o(rflamme

l^eratetc

unb n?urbe bnrd; nenere

a f^eeieer

^a\m
fic^

bon cinjenen tbtcn/ erfern, egenbcn


er;aten,

unb ^erfonen ^at


3ef;nng
fpieen,
(SiJ3e

cr

ja e

tft

befe

Sort in

btefer 33e?

cno ber u6c^flen.

Sir teegen bie nur mt einigen S3ei


ftc;

^n ^u^anb
^'ufj

ftnbet

tn ber ^a)C ber e;einaigen nib{nf(;en

ein

Buda

in 9^enert) mit einer baraniegenben anbfc^aft

Budie
c^en

2,

ein

anbcre ^iigd^en

unb Dcrfer:

Budka ei Poltawa, fcbann tbt? Buda, Budnjawa, Budaki, Budani, Budawici,

Bude, Budenici, Budewici, Budimlja, Budina, Budiskoj, Budice, Budka, Budki, Budkowa, Budne, Budnica, Budniki, Budnowa,

Budowka, Budwiki, Budy


9?amen im ganzen
fubit>eftic;en

u.

f.

iv.,

nirgenb Begegnet
f;ciufger aS n

man

bcfen

9uganb

SBeifrufanb,
crn?a;nen eine

bem

(Bi^c

ber

aikn S3ubner.

9ufftfc;c ^a^)rnicf;er

Ortfc^aft ber ^iirftin

Oga

Budutiii.

^m Ai3nigreic;e ^oen
pnben
ttjr

^ajU

man

a^n^e ben Benannten SDertern (Buda, Budy, Budki, Budne) an 178,


n
(^aieien

6er

50 3.
einer

23e ben

SBeftfaicen

^cn ^u?

namen Buda

(beutfc;

$Bcbe) n einer Urfunbc 965-* unb Bei ;mar

mit bem 9amcn

tabt Budizi

(urfunbic;

937,

anbern?rt
ber S3cbc

Budizco, Budsez
unb (BaaU),
genb

je^t

rimmeBen am 3fimmenfnffe
9uf anb ber g'u

ai\c gerabe trii n


;

Buda

mt ber e?

Budie

ferner

tbte unb ^Drfer Budinisvelt urfunb.

883

(Budinifelde n Tradit. Corvej.), Budusin.auptflabtbera^tfcancr

ber klonte , 44. 6.

Chyaner, dn befonnter (Stamm

ber

nelett

ober uti5er5

ftel^e

in biefe (Snbung ab , inbe $ural tverfen btefe SSoIfetnamen auf 1 Semerfeiitrertj fi ber Dorfname SSubani fonntc ba fr^erl^n onber fein* on bem ^erfonennamen Subann ^er^ m nolnogorober citernement , ba

Sm

fommt

SSon ber abt S3ubin f. it*)* ober S3ub^ ^eipt ber regempig gebilbete Dlatonaname atf. Budjanin , ^ur.
(org.
cjec^.

ba

Milcany, Slowany u*

Budjane^ udjene.

2J. A.

B.

RizziZannoni,

Charte de

la

Pologoe.
I-

1772. 24.

1.

3 Tabella raiast, wsi, osad atd. krl. polsk. 1827. 99. s us. Top. Postiex. on Galiz. I. 95

50

54.

C ru-

Boehmer,

regesta ad. h. ann.


I.

d^affarf fah). ter^.

13

194
fcc

I.

10.

Pie ^tmme
itrfuub.

cr

^latuen
ridf^ttgct

!^t^miat,

Butenstide
(,,villae,

1112 unb

Budensledc
.
.

urfunt.

1116

qiiarum incolae adhuc Sclavi

Bu-

denstede''),

jcfe

S[ocnbfd>?S3cttcnftc

^
(b,

^icxijcx gehrt au) bet

9lamc bc faiufcn cfc^etco Biizici (tribus Buzici) h t^mar,


au bcm jener eni6mtc Dedi cter
fd^fif^en ^cngaufeo fiammtc
-.

Ddo

;.

Ded),

ber

Ura^n be3
n

Qit S3c;men geBt co ac^t,


unter hten

Ungarn

breg

Crtnamen

befcr

5rt,

ba

uratc ^oc^Scs
flber

rhmte Budin (Dfen),


nc^t feiten,
fo

5n; n S3ugaren
ire

nnb <Sernen

Samc
cfl,

namcnt^ Badin,

nuin in aten !r)en!maern

ta
fd^on

'heutige

Widin

an ber nntcrn Dcnau,


^cr}i>rcgcncta

Budwa

amatcn,
e^c^

cm

lafcr ,^cnftantn

Budimr genannt,

ma^

bc .^Pan|?tflabt ber t^ereegcmina,

3)affe6e gt

on ben ^crfo?

nennamcn Budin

(6e ben ^i^^^antnern

Bodinos), Budim, Budny,

Budek, Budia, Budoi, Budow


ngcfammt mt bem 9iamcn
@6cnfo
fnb anc^
,

ober

i^erfirjt

Bud, Buda, Budy,

bc
^^

ber

Subner ^nfammen^n^ngcn fcncn


faiufc^er

anbcrc 9amcn

(Stmme

irc

Duljeber,
nbc

Dregowitscher
ftc

31ilcaner n. a. auf;er @e6rand)

gecmmen,

ao

(Stdbtcunb
un eircgcn

^erfcnennamcn ncc^
er^eten*.

ange, ja fcgar bio auf


be

ten heutigen 3:ag fi^


xt)c\)C

S)eo

ftnb

m)tgen rnbc,

bc

Subner bco .^ercbct

c;ne

Bebcnen fr einen

annbfc;en

^tamrn ju

erfaren.

2. >De 5.
5)affc6c \^t ftd^

^^eurcn cbcr 5urcn.


ucn bcm ben Subinern "Senac^Barcn unb
cgerobot ern?^nt bcnfeSen

t?crn?anbtcn

stamme
,

berOeuren 6efiau?ten.
er eine

einigemal
er

tcna)

gute ^enntni t?cn ;nen "^aSen

muf tc,

bc

fi^

enttrcber

an ten miinbi^cn 9?a^rid^tcn ber ^6er cbcr auf


in

feinen

eigenen Oicifcn

ber

egcnb
in ben

\^CQ

nie^r

erh?or6en

jaitt,

^a)

;m lc^ntcn be 9eurcn

cn ^cn nicjlcrquciicn norb>

SSerfebe,
1.

93efci^vci6, ber

aue S. 240

250.
S)ie Deutfc^en

2 Dithmar,

VI. p. 168. ed.

Wagner.

^aben ^ictbcr

bic t>er!e)rtefcn Sermutfiungen

aunietleUt.

jttefeljaft.

3 2)ie 56Ieitimg ven budu (ero) i)^ unbegriinbtt, He ttcn budili (excitare) 3nt 3Bcie budu, fi}iil, b\da , pcltt. b?d?, ijl ein OJafenlaut, buditi ober fommt cm jerrten b'd; im Slamen Budin finbet fic^ nicota bcoon.

4
Bcege
5

Beiter unten,

iro ivr ber biefe

(Stmme i^re^en,

tcrbcn

h)ir

flare

bafr

beibringen*
1.

Herodot

IV.

c.

51. 100.

105. 123.

im mtft
ircflc^

>er lUtnlreii
^
,

o>r
m

^cben.
?y(iigc6etc bc

195
S3ug
,

icjcnben l^anbflrcf^cn
bcs^

fogc^

ber SaK

9?urci itnb bco Sarci? u ber noc) :^cu5utagc

Nurska
;

gc
fte

nannten
irnrbcn
be

S:anbfc;aft.
ajer

3^^<^ nrfpriincjc^cn l5e Jr>arcn anberirrt

etwa ein 5a;r;nnbert wer bcm ^uqc be arcic gfgfit


i\ (^;r-)

(S^t^um (513

bnrc^ be Ueter;anbna;me t>cn (Sc^ancjen


Bei

^r

Sanb jn

ueraffcn

unb

ben ueramnben nnb tenac;aren S3nbs

ncrn nfin^t jn fuc^n gcnct^ngt

e^3

Dao Sanb

am

5ug

(jel^rtc

ba?

maU

eiijenic^

ben S3nbnern,

be

ben 5enren antraten nnb

n?o befe

6ereto irairenb be^

B^W^

^^^

areo nnb

^ercfcct ivc^nten^.

^ijxc

(Bitten^ fcerc^te.gercbct, (jec[;en einigermaen ben f!^;ifc;en

(Nv^ol
Bii'-ii'Ctcr

vfiOKJv jMV '/Qtoyvrai ^^y.vrAolai).


(yr^Teg).

fnitcn

ftc)

fr

SScnigfien erfaten bic (Sftjtien nnb bie riet^en n (Sft??


jeber 9enre aja^r^

Hcn
waB

ba

anf einige ^age

ftcf;

in

einen SScf

t?erianbeie,
fie

fcbann a6er aeber

cinc alte (3c)tait annef;me,

^nbeffen,

ba fagen, machen

fte mic;

nict

gan6en,

fte

fagen eS afcer

bod^ nnb fc;itoren ncdf;


S)c rinnernng

baranf *.

(Soiueit tg)ercbct iiBer bie 9enren

an

fte l^erfc;iuanb

and^ fpterfnn nijt a\\8 ber


erja^t

cc?
ba
%ahel

grapne nnb
ber Dnicflcr

cfc)if;tc.
>ei

^cmpcnin 9Jla
^.

nac;

egerobot,
er

ben 9ienren entfpringe, anc^ iineberf;o

bie

uon

ber

^eriuanbenng in ^ijfe

^inino

fii^rt

bie 9tenren jttjar

and^ in ber 9tei>c ber norbifc;en ^i:fer anf,

inbe at er irr;itmid

ben 33 crt?fl)cneo 6ei i^nen jebenfao


fceiSlea

ftatt

be ,,Sr^ra" (^Aj. nicfler)

entfpringcn^. !5)iefarmatifcfKn9air>arer(iVao'^o^) Bei^tce?


ft^eric)

maic

finb

bie 9tenren bc^ cgcrcbct,


erfc;eint
,, Unter

njiea>o;

if;r

^ame

in

eiiua graeiftrtcm tic 3mabc!cr

eiimnbc

ben Bergen

fc6fl

ivo;nen
n

nnb

bie ^'laittarer" ^.

Dag

bie 23erge be ^^tcemaio^

bicfen (S^egenben

Uc\k

t^iige
(in-g.

cbcr

ijcijcx

gelegene SBJbcr

finb

Be?

mertcn

lur

f^cn cBcn

nnten

22.

2.).

^5
,

ijl

fcf;ii?ierg,

)im vSi^ ber 9?enren

nac)

^tcemaic^o jn Bcflimmen

inbef?

ba nad6

1
'^

Herodot L IV.

c.

51.

Herodot

1. 1.

IV. c. 105.

3 Herodot

IV.

e.

100. 125.

4 Herodot
5

1.

IV. c. 105.
c. 1.
.

Mela

1.

11.

7.

Tyra
si

surgil in Neuris.

13.

Neuris

statum singulis tempus fuere, mutentur.


6 Plinius h. n.
1.

est, quo,

velinf, in Iiipos iteruraque in eos, qui

IV.
1.

c.
IIl.

12.
5.

88.

Ptolemaios,

13*

196

I.

10.

pic Stmme \fn ^iamtw


,

jm tcr iucfl(d)c

5rm te ^oniftbcncu^
fc^'t,

t. In
nic^t

bic S3crcfna,

aii

tem

amatc'fc)cn
Jcri^c unt}

(2cc

fc

tiirfcu

ttjr

rrcn,

ttjcnn

ivit fcir

ta^ S3c! tefco ?uimcn ccnfao ncr^ct unt fcbami be


B^'iJ^

Jaiuarcr natitrc^

Stcn
iva

in

ba anb l^hirfa
grcd>f(;c

festen,

^on

gcrtjcrcr S3ctcutun.9
(2c;tftftccr
ftc

fi,

ncc) antcrc

imt atcnfc

iiCer tc 9eurcn Scmcrfcn.

(Sfmnnc^
!)er

t?cn

^^eo nennt
Periplus

9euruta,

!5)cnt>fco ^creijctc

??eurcn\

Anonymus
Cenfc
ajjt

pont.

Eux.

fe^t fte

ncrtc)

hinter te ani len


('|?6crco

Raxpatijm

itjcnienfcen

.^arptcr,

intern er

fi;

anj ten

eiuft

-.

5mmia?
bic

nu 9}larceinu

tie 9uniren
'tie

unb S3utiner ncSen einander


]

tt?o(nien:

^icuren >etuc;ncn

inneren ecjenben

ner ibnen ftnb

bic S^nbner

nnb
fc*.
ftc

bic iiHTano iviben eLMien" ^,

5(uc) (Sibouin 5pcinaro !ennt

^cii numcBen

bicfer

2cmftftccr mccfttc
citen

man

iH'rmnt^en, ba

bicfcn

9amcn nnr an
feGfl

Slncen c(>nc irqenb eine neuere ^ennt?


ftc>

n liter ba ^cf

rannten, bei? at

ba^ nic6t i^cn aWen^

nameni
uerie feine

nic)t

ven ^tccuiaco e^anpten.


ucftanbic|
,

Da ^cit ber ^enren

3i^e niemalo
tie ftc^u^re

Diemef^r fnben n?ir anc^

em
c*

Gintritte in
iui

fanfc;e @efc)i(>te
Tici^c

9areananer cber ??nrjancr

9hirffaanbc n ber

ber anberen faivifd;en

Stmme

in

\a)iX]t ber Uitfc)er


ieot

nnb

^^iiver^er.

^n

ber

miinc^cner .^anbfci^rift

man

namic^ fcgenbe: Unlizi, popiilus multus, civitales 318.

Neriuani

habent civitates 78.


^

Altorozi

habent
nit

civitates
e^^^ireifen
,

148,
ba^

populus erocissinuis etc.


bie ciicn ?ieuren
bci

(^^

at fid) afc
f^\Hter

.^erctct auc^

ncj im ?nrf!aanbe cjenjc(>n

unb

bafi

'tic

Hawii^cn

^lurjancr

i)ren

^amen

i^cn

jenen

6er!cm?

men

;a6cn.

O
fc^en

Die t^auptgriinbe fr unferc 5nnamc, ta^


ftnb fc.cjenbe:

'tic

$^curcn ujnb?

Sta.mme fmb,
nac;

a) !5)ie9?euren n?aren aer Sa^r?

fcfieinid)eit

(Stammgcncffen bcr^ubiner; ;5'rembingen namic)

bttc ber grc*p'c vcreicK

(Stamm

bic

S?ubiner

ftcfierici^

feinen ^l^ei

Dion. Periegr.

v. 31 0.

"Evd^a

NsvqoI

-o"'

'InizoiioSei re

Fe-

Icjvo r

y^' ^AydvQaoi.

2 An on. Periplus pont. Eux,, Prraos ad Istrum babitare Carpidas {KrmiSa^) Ephorus tradidit: deinde juxta Arotcra o Iterius Neuros (Nevijov?) esse usque ad lerram gelu iterum deserlam.
3
4

Ammian. Marcellin.
G e o g r. D a v

1.

XXX.

c. 2.

14.

Sidon. ApolHnar. Carmen ad Avitum Aug. Cbunos, Bellonotus, IVeurus, Basterna, Toringus.''
r>

a r

c.

im

anU

tfn IDin^eii

obr ^erbnu
.gicrcbt

197

fdnc antc ^uUujI utcraffcn.

Sa

Gcr bic bitten bcr


ljjt

^icurm

fccnicrit,
,

baji

fic

bcu

ffiUl;fc;cu

a;ncn folcn,
6c
fte

nur barauf

l;nfc^iecu
l^afccn

ba^

bc -!9icurcu fni;cr;u nf;cr


(Sc^ancjcn
,

beu (3t;^cn gcfcffm


fe;cu

iinb

baj jene

or bencn

mn|lten

iijxc

f^tf;fc)cn

Untcrbriccr nnarcn

^cgt

borf)

anc

^actu txn SBcneben


fce,

juin ^;c 3crman|\;e,

jnm

3:;ci

favmatfc;e

Qiikn

obttjo^ fte

wcbcr crmancn ncd) (Sarmatcn ivaren,


fcKu

b)

er ^axnt

bc

ncurt?

anbc, bcffcn Sage


ift 2,

nac)

tgcrobot iiOcr acn


bcfcr ccjcnb
fco

^wcifd erhoben unb


^cl?

fccfimmt
lucfc
x:}/

crnct

ftc;

cn

no SDtcatcr,
bet

fcgar t auf
yrii>

bc

Ocgcnanut im (3x:an)

^oen. gcrobot

NVQda

nciucu bic^Salucn ncc) gci^cnivartg

Nurska zemja
baf

(9hirfc;cs

anb)^.
jc;cr

9un
fe.

anffcn anr

am

cn;cmfcC)cn S^ucen,

tort ijon

cn fan?fc)cr

(Stamm

angcfcffcn gcivefcn

unb nema
faii^fc)

cjan^ auc\ciuanbcrt
ivefen
fc)en
,

a|j bco anb

aBcr cn

jc;cr

gcs

lgt ftc^ au feiner

Sage im ^^er^en ber urf^nungcf;en

ujeneb?

nber afcne^nncn.
in SBcfe

c)
ij

ie ^cfage
noc^
^eutjutacje

je

tgerobot
nurifc;en

jetreff

ber

ierianblnng

Sanbe aU^

gemein

crOrcitet,

namentid; in 3ii;nien unb SBeijjruganb

gemeine ^of
Betcn*

gauSt

no^

e^en

fo

fefl

baran

njie

\\\

jenen uraten

er, n ber 9ac;tarfd)aft be

mchtigen ungcOanbigten (Stams


ber

me

ber fan?ifc)en Sutijer ober


*

^Icr,
ifl

Vk

(tjrg.

44* 2

oanbfc;aft

SSoomr
\\=^

4)

fcen?c;nte,

jugeic^ bie ^eimat; unfcrer

^eimifc;en (Sagen ber

SBiaf;ritcfe

Soieivci befe

(Sagen nad; ber


<So n>erben in bcn

?lef)nld)e

@d)angeuevj)tungen finb oft


fa[anifd)en

iJcgcveu,

lrfen bc (2d)ancjeu ^a\x cienanu. cfd^ 9upanb I. 110, 5miu 49, ^c ben a(l)rent ^J3rg. Taticew, lerben bie drfen oftev (Sd^tnngen genannt nnb n einer alten bugarfdjen ^anbfd^rif treffe id) [e^r oft bc merfiuurbgcn Jugbriide: Turci n zniija (i?er Xitrfc bie cjange), Rusin widra (ber 9uffe bc ^^fc^otter) , Litwan lur (Der Stjauer ber 9uerod}o) , lgjarin byk (Der *^ngar ber (Stier), Srbia wlk Snbere , toe 9et)arb , erjte^en be iveniger (Der Serbe ber 2oIf n, f. \o, llebrgcn bcmerfen iur nur noc^, baf bic pafTenb von naturd)en (Sd)angcn atatDfd)e 3)fi\)tf)ooge vol d)Iangen, 2)rad^en f \o, \% og ano oqio) fitv avif^ov OQfxa% Herodot, 1. IV. c. 51. TvQTjg rai, (Qxerai Sf. {jIojv in Uav?]g ueyh/S , i} ovQCti ryjv rs ^y.v^iy.ijV y.nl

^offagcn ber ^eutqen

7 7jv

NevQdayijv.
b,
1),

9(n ben Dneftcrqneen iimr alfo

erft

bie (Sc^ieibe besJ ffi)tf>i;

icjen,

be ben (Sh)t)en unterttjorfenen unb be

freien neurifdjen

SanbeS.

1)e

@ac^c

ift

ganj ftar.

3 Swi?cki, Opis staroytn. Polski. I. 293. !Dic ehemalige .!^auV= \\aH biefe Sanbeg :^ept nod^ jelt 9ur, fotoie aut^ nc) cn %\u^ 9lurej. 4 Sefenwert;^ ift, iva hierber oebo^of in feiner Sdjrift: Lud polski 6,173 176 berid)tet, 33rgL au) Tatisew, Ist. ross. I. 110. ?lnm, 50. 5ierjtc finben ben Urfprnng biefer Sage in einer ^ranf^cit Iv-xav^QiOTtia (^auptgrinD). - Uebrigen fei)c man ba^ SBcitere , 45. 2-4, (muin

198

I.

10.

Pie S^tamme Itx Flamin


tc iucft^cn
fo
icgt

Scrhcuung tcr (2amcn n


pa mt
nir^cnt
\{)ncn
'ta)in

iin^
bccC)

fiitc^cn

utcr uros
'^ac^c,
,

famcn,

tiax

am

fcag fe
a'5

fr^cc

cntftc;cn
irc

unb
enfl

fo

tief

cinuur^jCn

rennten

Sanc ber SScfc,

bc

ba ^hircnant, SOci^ncn iinb SOc

ruanb

n?ar

^a

ftd^

nun

fcefc

(Sage in i^rer ^chnaij fo

ebiaft

imb rcn cr\itcn hat,


trccKn
ateflen

fc at fi) fii^icB

mir annc;mcn, bag itmintcr?


feit

ein

nb

bicfee ftammtfermanbtc ^etcfernng


,

jener ur?
i^er?

3ct hicx ^civcji ha^c

ba

biefc6e
cngft

fcnft

SSec^fe

fd)ebener frember

S3cer

ftc)ercf)

fc;cn

terfc^irnnben
9?nr'

tt?re

d)

Der 5ame
,

bc

Sanbco, Scnria

tei "ten

reen,

e ben

(Saiven

ifl

ein

a)i fairfc)er,

5)a SScrtjen mir enitet in ber


5uo

atfairifc)en

(^^ladjc

Sanb

bcm agemenen SScrte nur


:|?rcprum nur' (fem.),
n?ec^e3

(mase.)

=::

Sanb

entftanb ba^

??cmen
fo

Sanb unb
(Dania)
,

*^cf e^^eic^nct,

etiva

luie

Rus',

Srb',

Tschu, Dan'
n?.
S)ie^^

Wes', Perm', Jam'

Lop', Sum', Ter',


ale

Wa
a'

cber Jem',

Kors', Lib' cber Liw',


f.

cber cber

Wo,
j
,

Sibi' lu
b

finU

aOgcfirjte

9amen,

ftjri,

vertritt

ncr i,

f^ri

evmiit)ct (JRefe uin


fei

c 22et I. 232.), i)i (Sage ter ierwanMung in SPlfe im 2Dinter blichen SScfl^e^e enfanben, eine 2)eutung, ber trir un ndi anfc)lepen nmcn. De alten, Slegcrien ungemein iebenben S3lfer nannten flarfe, rdiiberifd)e Denfc^en lfe; lu-gU fca cutf^e Vargus, Vargiones (exul, praedator, latro eigenlid; warg zz 32cf, magi}ar farkas)^ "a gecrg* jturD , zuren (lupus, latro) u* f. \i> 9uo oercbc ergieb fi*, ba^ )cn tamaU ie eeer nnb Suicer ben Beinamen Slfer (lfe) gefhrt 2)amit ^ingt febr naje jufammen , \va ^^acu ber be rauberfc)en l^aben SKnnIidjfeit, 3ge (latrocinatio) er 2>eneben erinnert (fie^e 44, 2 4,). Suauer nnb J^a^^ferfeit im Kriege i^ergid)en bie ber Danr ncc^ yie nheren 9(lten ber D^atur bc SDcIfeifv U^e^alb beruobrnc ,,\vlk mazoweck-' (b ^, SDann) ; baer ber allgemein namenlid) in eiru^anD unb ^^cen beliebte Su^ 33elege in 2)enge bietet S^leierfi nam.e ber Jreger unb ^elen Wlk (elf), in feiner Koruna Polska, ber 3ng 3gcr gegen bie ^olcnj^er u, f, n), (Chodakowski, O Slowianszczyzuie. Krak. 18!<6 8. (5 4 5.),
wegen
ter
,

SSir meinen

)ier

bie

fawifdier Urfprunglid^feit

(gagen ber JBl^rtt^lfe , infcieit fte ba e)?rge an ii) tragen, ba nnr wc^l irijfen , ia^ es beren

auc^ bei anberen olfern giebt

(rimm,

benfc^e 2)'\)t^ologie (S,

620

f,)

SBrterbud) ber ruffifd^enStfabemie i)at: ,,nur altzzzemlja (anb)". 2)arau tt>urDe ponuryj, nyriste, nora u f, w, gebilDet. S)em altfl, nnr ift

2 Sa

ba ffanbin.
n?anbt,

Dirunn\@rimm
u

beutfc^c

rammatf

I.

298) b.

),

anb ers

ift regelmig in io i^eriranbelt ; vrgl. ba fan?, tur, ba ffanb. thior_, fdjweb, tjur, bn, tyr, ai^ taurus, ba fait). lud (homioes), ffanb. liod, angelf, leode, atD, Ijut; flan?, blude (discus, meosa), ffanb, bidhr, SJiglid), ja fogar h?a)rf(^einlic^ , bap bie 93rtd)en mie gcb, biuds u. a, dla) ter iele anbere au bem Stan?ifcen in ba (gfanbinaiMfc^e berging, S^icrb wrbe Citba n^ar ber ^elb ^iorb flan?ifd)en cPer inbifd^en (gtamme. 2Jiann au bem 5hn:enlanb fein. flawifc^ alfo vieleit Dhtrin b. ).

ba

im Tonbe ber IDin^en o>r ^^rben.


nfofcrn
fl
,

199
(at.

Nur'
vrg.

u.

f.

tu.

cgenttf)

fctjc

ai

Nuri

Nuria,

9?iircnanb)

bc Scrtcr
)ie
f.

mti, pani, sestri, neii, dci (dci)


itjc

u
ber

f,

tt). 1

cr

9hirc
ii.

Nurjanin,

ber aiuc
pcrfiinlic^cr

Slowjanin,

gnnc Tschudin
fl

iu.

c ^itfrjung

imb nato?
fcci

neuer 9?amcu

bem gemeinen ^ofe


anbcrn S3cern

S3cbnrfnjj

nnb ba^cr

(Sias
fl

ien lic e acn

atafjcf;.

em
,

nnc nac^
ren?j,anen
n?.,

ber

9?amc

ber 9nren

bem

ber ^cvinen

(ucm

^ebe)

(ucm

.goje)
afcer

nnb Sivonen

(uom (Sanbc)

uera^^anbt xu

f.

ncd^ me;r

bem 9amen
fl

ber ^cdjcn

nnb (2cmanen.
nnr bem

{e

grec;ifc}C

^orm

'^Zcnr

l^cn

ber faivfc;en 9Znr

5(nfc;ene nacC; toerfc^eben*


fatuf^en
,

DaS
ercj,

griec;fc;c

ev

jl

bem

atenf(;en

nnb

toerluanbi;
Qevyo[.icci^
f. itj.

yeM

zuji, gusto;
;

nUvfCov ,

pluce
;

pulmo;
,

ruham, rugo, ructo


(Saiucn

vevco,
liehen
crart

nuo,
reine
e

irinuo

cpevyco

fugio n.

nnb Oatener
Daran

^ofae,
ftd; ,

(3md)cn nnb
bic

S)entfc^c
3

ip;t;ongen,

n?arnm

riechen

35.

Aiyitog
JJevTuvoi

flatt

Lucius, AevxovUog (Strabon)

flatt

Lucullus, 77x>;,
9enffc
flatt

flatt

Bucesk,^ Bukowina nnb


flatt

bie entfcf;en

9ln, ^renge
(futin
tracC;t,

^rn,
mir

enfcnji flatt nfcici,

Sentic flatt

untic,

flatt

Utin

fd;rei6en*

^xjtw

tur

aeo

ba forgfattg tn S3e5
ober
ferBifd^en

fo

mnffen

bie 9?enren
ftc

bem

n?inbifden

(Stamme

jnf^rec;en

nnb

ao ^orfa;ren ber (Saiuen anerfcnnen 2,

B.
7.

^ie

fatt)fd)en SSolfer

beS ^toemao.

angc 3cit
ijon

;inbnrc)

l^erfcielj

bic

^enntni^ ber riechen nnb


(^nrc)?a

Stmer
bnnfe

bcn

^oern anf

ber 9orbfcic

icen^aft

nnb

^ercbct 9ac;rid;ten 6er bie f!^;ifc;en nnb nc;tff^t^tfcen


(^riec;en

^bfcr jener ^egenben tunrben Mtsn

nnb 9tmern
afcer

iteber!^ot,

an^
SOea

Jro^

mit

aere

(Sacjen

cntflct,

n\)i

mxi nenen ano


i?erme;r.

eigener

5nfd;annncj

jener

Hnber
fo

gefd;^ften
cjnt

9acrc^ten

imb traBon

geii;ren

itie

cjar

nicoto 9eneS.

er

mu;fame ^inino fammetc aerbng jnm

^;ei

ano uerorenen

(Sc^rfs

ten eine nSeran grofe SJengc ^ijfernamcn,


)ntcrfar^^at^ifcen, namentcf;

Don bcnen ft^er tnan^c

am

fc^ivarjen SJccre

nnb

tn ber

cgenb

1
*l

Ueber

befe

(potmn

fief;c

as. esk. Mus.


\o)t

1835. ^eft IV.

@,

376*

(Se^r bet bcrat^en fnb biejenigcn,

bie 0leuren fr Sitt^auer et^

fdven, Vuel ber SBjafiu^ t^aufc^

Neris ^e^t!

ijtngev gelefftte ^dijetcjen*

1815* N. 126. <S*

rM4

200
te ntc|:r

I.

10.

Pie Stmme

>er

^lotoen
ntc bcfe

irc;ncnbcn ^cfcrfi;aftcn angc(;crcu mcijcn;


6c

9?amcu

fiiib

)m

fo

nat unb

i^crcnjct,

cjnc aiic gcogra)?;f^c

9J?crmac,

jmu

S^^ci auc; fo

lH'rbcr6m,

aj^

man

cmc

Sc;t

tocu

anbcrtrct 6cr nicoto mt ^nicn


i;nc Biinnfc fc6|l

anfangen

fann^
fcc

!Dcr trcffc^e 2^acitu,

c6nc
,

griintc^c fpccicc icnntnffe

cn jenen

^ntcrs

fa4\ifnfc6cn 'il^cern
ncibfcf)er ^lUMfer
,

6enU^rc ^wax

Gigcnnimc^^ feiten
,

einiger

ane ter SBenefcen, ^-ennen

^eneiner nnb (Sarmas


drfi a krajan

ten,
nac;

]idj

cibcx nic^t

auf in^ei^eiten ein.

(106

(Sfiriflo)

Dacieu erc6ertc unb tic ^i^mer


2,

ju ben nuterfar^at^^

fc^cn

Subern crbrangen

ffnete

ftc;

fr S53e|leurci?a ba Zijcx einer


,

neuen SSet,

^nm

inneren (Sarmatien

irec^eo

iiSerreic;

au cinjenen
S3i:fern

me;r cber iveniger grcf^'en,


lar.

uo^
bie

nic)t

er;i:rten

unb gefeenen

S)em

9}arinc ano

Xm-n (130) unb feinem

^uic^fcger
biefe

^tcs
gans
(Sin
bc

emaic (175
jen 9}ateriaa

182)
'cn

Cie6

(Sammlung unb Orbnung


(Sarmatiene
biefe
noc;
iric

neuen

gecgra|)ifc^eu ftctijen

ypre^aten,
reicht

Sic auf

bic

:ptcemaifc;e

Sefc;rei6ung
,

;in,

uHige UeBerjeugung
gecgra|:nfcer
gefd;i::pft

ju

gciua;ren

"ta^

9}affe

neuer fixerer

6in5e;eiten

nur

a\\^

neuen

unenu^en Sueen
"ic

irerbeu rennte.

'^u\c SHuee iimr,


^ie

gefagt,

GrcSerung

DacienS burc; bic ^tcmer.


ftcf)

nuitigen Soc6e^enfc^er

ummerten

aerbingo itenig

um

bie unmitte6are

nveiterung ber gecgra:|?(n5

f^en ^enntniffe,

inbejj

in i>ren
,

.kmpfen unb in i^rem fcnftigen SSer?


an) au ben 23eric;ten ber 5)aeier,

fc^re mit jenen ar\iren

ivc)i

erfuhren

unb muten

fie

and; manc^e 9eue 8er bic ncrbifc^en ^^ocr


5)ic i^cn

in rfa;rung ringen.

^tccmaico gefammelten

9ac^ric)cn

iraren ju feiner 3eit

fic^er

unter ben 9li:mern


uccf;

agemein teannt.

S)c

einzige S]iuee irar bic

a^er

niji.

'!^ic

Kriege ber 9i>mer

am

fnjarjen 9}?eere

mit ben farmatifc)en c^i:nigen unb bereu Untertverfung,

e6enfc gegen bie G)ermanen


faijxt

am

Rjn

unb an

ber

cnau,

bie (Schiff-

in bie ^ftcc

unb

ber erneuerte if^anbe mit 23ernftein


aterer

unb

^'cen,

enbic6 UcSeriefernngen

ten ten @ricc;en unb 9cmeru ba^in

unterncmmencrtganbcreifen, gciaBrtcn bem ^tccmaico geic^crmaaf en


ein
tei

reict;e

geegra)?;ifc)eo
icrar6eitete.

^ateria,

luc^e fein

^l^

in ein gccrbnc

anje

^tcemaioo nennt

biefe norbifc;c

egenb ba

1
'2

Plinius,
Seecje

h.

n.
finb

1.

V.
bie

7.

bafr

romifcien

ae

^uter

bem niefter unb


ber
bic

bic

rciifianf^e 3)un^e.

2ir ^anbecn

\)cn

eben borbcr;

rmifcjen

Sde ft^e .22. 7*

im l'anbc ber Winbeu


ciii*cf\iifd)C

otfit

gerben.

201
imb mir te?
ba
;crrfc;cnbc

(Sarmaticn

iu

vcin

gcocji\ip;fc;cv icjiciniiiij

i}athf

icii

citcm

bic

(2armatcu in bicfcu
^itc ^^toicmaic

cgcntm
jiir

ioif

cjcivcfcu
,

trarciu

3cit C^nnvinarc;^ gc?


G5c;cu
^f;e

fc;rcjcu

fc

aniibc
bie

er

bicfc (^cgciib

iua;rfc;cnic^

genannt
bcrfcGcn

ijahcn,

chivciji

oti;en
fe^r

fanm

bcn

fnnfjigften

nne ;aten,

^e,

De

9Zenc nnb Soa;rco


S3ci

erfahren mr burc;
bc 9?anien

^tcemac^ ber (Sarmaten,


etwa fnf cbcr
fccf;

baf;n

n^arcn

He
;

on
ja^

a5cerfaftcn iu'fannt gcicfen


Ue6er bie S3ergc,
n^er
nic;t

^cemaco
S'ii'iffc

beren gegen fnnf^ig anf*


^nber|lricr;e iini|ltc
fc;bert

Seen nnb
nc;o;

biefer

man
fte

fo

gnt wie gar

^tciemaic
,

unb

mifjt

in

geringer ^nja/

nnb

(niveiien

wie

5 S3,
feit.

bcn anf ber SBcga, mit einer innunnbernngonnirbigen enanigs


UeGerbie giet
er anc; bie

Flamen nnb

bic S^age mef;rer,

aneiuc)

meiilenHa
bafi'ir,

nnr

am

fc)aMr3en 9}teere geegener (Stbte

an,

ein

S^eieg

bajj

ii)m bic

inneren Kanter immer


ift

nccf;

nneiiccmmen
ftcb

ter'annt

a>aren.
feiner

Siid^tbeficivenir^er

bie

an nnb fr

nnb

in 9uccfc;t

(intftcijnngjeit

trcffiitf;c

unb fccran

fci;i36arc

,3engnig
9it;fe,

bc jn

^4>tciemaic
bcffcn

fr imS

in

mand;er S3ejie;ung
ein (Sci;iffei

ein

itmiire

Scfung nn

nirgenb*3

geboten lirb,
luic^tigften

'^ie Urfad;en

tiefer S)nnfe)cit finb

mannigfaltig, bic

a6er:

1) ^toc

maic

ifl

;infic)ti^

ber gecgra^nfc;cn 23efc;rei6nng (Sarmatien ber


5tertfnime,

cinjigc (2c;riftfieer

im ganzen

jn bcffcn 5nf)eung meber


ftnb.
5njjcr i^cn

^^orgnger ncj 9ta(;fcger irgenb

fi6rbcric;

^tcc?

maico

ija^en

wir nnr

ncc} i^cn

i^crcbct nnb
SQueen

cn

9tcftcr gan6iiMirbige
^acr}ric)ten

ber (S'rfa;rung

cbcr anberen anteren

cntncmmene

n6er bic ^^cfer be inneren (Sarmatien;

maio
^ie

tcrfcffen

a^er

680,
mit

i^cn

n auf ^tcc? Wem n auf Hefter 940 ^a(?>rc.


ucn t^crobct
ber bortigen

$ocge6en)eiten

nnb ^crnbernngcn

^cer im Saufe
9iac

fo

inecr ^af;rf;nnbertc ftnb

bic;tcm 5)une 6ebec'.

bem ^crnfic
^xiejiien

!J)aeien

unb bem^-ae

bc

rbmifc;en 9ei(;o ixnnbtcn

ftc; "ic

unb

rcmifc(;en (Sc)riftfleer iineber ju ben aten a^?a)rc;en

cn ^hjtjen

unb Smajcnen, 9Jaro6icrn unb


fe^^Mern

.i)|.>cr6creern, tg)i^^|>c^^obcn
;

unb ^mc^

unb anberen cBibcn


fte

ber ^^antaftc

neue ivefenic^e unb wabxe

?utd)ric^ten gcSen

un n auf

bie luenigen

^crnd;en bco ^ornanbe

'

3ovttanbc

de Goth. or.
nc^t
tjcl^
j^u

c.

23.

i^iijli

(nac)

aneren ^anbfi^r*
unb cccrav^ie

jtucf) ncfbifd^e 33i)lfer auf,

in einem 3wcie funf^e>n mt bcnen man ^in ber Gk=


ivcp.

fd^ici^e

djtc ^u

cmmen

202
m)t.

I.

10.

pic Stomme

tftx

Siai)tn
einen

^ttc jcbc fogcubc ^aBr^imbcrt


fo

h?en{cj|lcn

^cemaio^
fc
\vo)\

^crcrgeBrac^t,

anirc

nn ba (Sarmatcn te ^toemaco
aen ober rieenanb,

Beannt
ftc^

itc beffcn

^taen,

2) at

m)t

fcejmefcn,
anc)

tag unter befcn

50 Pramen
nun

l^cn

encn farmat?
unter?

)cn

SSccrn

9?amcn

enjcner

nnScbeutenbcr

anc mit

geaufcn ftnb*
unterivcrfen

DcrgecKn

5amcn

ftnb

f;uftgen

^crnbernngen
egnnenben

unb fcnnten
icidjt

in ber fpfort
bnrd;

nac^ ^tcemaica
erfc^t

S3bl!crn3anbcrung
oiger

anbcre

werben cber njo^ auc^


gieSt

S3ergefenf;eit

an;einifaen,

3)

^tcemaioo

un

bic

9?amen

nic^t in

ifirer

urfpringic;en
vitinifirter

ac;ten,

fcnbern in mef^r

ober

weniger grciftrter ober


3)cancaner
fo
ft

(ycrm,

SSie be tamaro6ier unb


^aljen

m 9Jorben
fce

anbere einf;eimfc^e Samen


^inter

muten,

bic

and;

bcn Sranomonanern
griec;ifc;
,

ben ^ar^at;en ber


geid^ae
bic -Sa?

g-a,

jene ftnb gewf'

bicfe

ateinifc);

men
fo

ber t^tf)cncn

(2tan?anen nnb 5aunen cffentar ucrborben ftnb,


toee

WD
,

and; nod;

anbere

4) 5(nerbem

ajjt

ftc;

nid^t augs

nen

ba in feinen (Sd^riften
;inftc^tid;
S^^eie

in

nnb mieber arge SSerftbge nnb jtuar


i?or!cmmen.
ein

namenti^

(Sarmatien
ber

^tceinaic
tcger
nefcen

ifl

im

ct)nogra:p^ifc^cn

(^rb6efc)rei6nng

Acmpiator
nod;
iifci?

9amcn
)cn
,

angfl
ftnb

terfd^ccner

33cer

flef>en

6ei

im

tiiee

jweis,

breima an

i^erfd; i ebenen

(^tcUcn

it>ieber;ot,

anbere bnrd) 9}ifa^erftanbni in ganj

ungc^orige

egenben i?erfe|
fc^ei?

^n
ben

bicfen ^rrtimcrn
ifl \cijx

nun bao
nocf)

20a)re i>cn
fic^

bcm Unrid)tigen ju

fc^wicrg

nnb

amgte

fein eef}rter baran.

5. @nb?
i^erborBen.

tic^ ift

ber gegenwrtige ^ert 6er bic 9}aen nnforreft

nnb

Ungetiiriid}
nac^dfftgt;

wrbe ber
feit

trcffic^c
i]at

ecgrap^

ber neueren 3cit tcr?

1619

er

nc^ enen

wirbigen ^gerangeer gc*

funben.
^ijit,

rc ber ^crt nac^ guten ^anbfc^riften, woran c


fo

bo^

n^t

i?er6effert,

wrbe

fo 9?anc>e^3 richtiger

aufgefat werben-,

8.

nun ba

eurc^ifd^c (Earmaticn be ^tciemaio i?on

un^

al bie Uricitttat6 bc wencbifc^en (Stamute

er!annt wrbe,

fo

muffen

wir bic ijon biefem ecgra:pi;cn bort aufgcji^ten S3ifcrfc^aften etwa

1 S3eWeife fcafr

geogr. (. 437

440
ift

fiei)e

tneiter

unten 11;

unD

vcjL

Lelewel,

Bad.

>v

1 Sefannt
toH
feine

e,
if,

njie fiavtnacfig

(Sc^i^er ben

^4^^oemao3 evtrarf,

tt)ie=

ern^eilid)

bvi^ er fc^

n^cnig mit iijm befcfiftigt hat

unb umc

gerini^

^enntnip ber i)n roax, drjt neuae i^crfcf}er beginnen feinen SBert tigei: beftimmen. SrgL Sref)mer ntbecfungen im 9tltcri^ume l. 1 (Sine neue Singabe 'bereitet fc^cn ingjt (Robbe in Sci^J^ig cr.

13.

xi):

im
nijct

far\\fc l^er

Wiiiircn

otftv

Sterben.
eicjeneii

203
SSorte ju
i^er?

civad)icn.

a^u
er

ftii^

^cr aiicin feine

iiciimen.

9ac;bem

^iierft

bie (iJrenjcn te

ante

jiuifc^en ber SDfl


,

fce, ter eueren SBetfe, (Germanien, ben ivar^natkn

tem fd^amr^en
iinb einige

SJeere, bem
S'iiiffc

cn
^

nnb bem uncannten ererben angecjekn


genannt
,

unb ^crgc

ijai,

fagt er

^n (5armatien
ganzen
jenfeits

ici;nen fo-

tjcnbc

groe ^atonen
tjin,
bie

bic

SSeneben aut
S^aflarner

ienebifd;en ^ieer?

rufen

^euciner
tiic

unb

aeien,
,

an

ber

ganzen fOiaictiruflc

^a^i^gen
^ic

unb 9cvcanen

hinter i^nen

im

Snneru

bic

5marctier unb

ffi>t;ifc()en

5aunen.

kleinere 53cfer

tci^nen in
'tic

@armaticn fcigenbe: an
fcbann
bie

ber SBec;fe( unter ben SSenebcn

@i^tf;cnen,

^^innnen,

bann

bie

S3uianen (in einigen


ferner bic
,

ranbfci;riften
'2(n>arcncr

(Su(anc),

unter i;nen bic ^imigunbicnen,


unter if;nen
"die

an ben

SSeicffequeen,
,

tic

^mkcnen
bic

bann

bic bie

5nartcpira'ten

t:ic

urgicnen,

5irfieten,

a6cfer,
biefe ft^en
'tcn

^iengiten unb S3ieffen

ant ^aufafu'5.
,

Ceftic^er a

unter

ben SSeneben bie G^anber


biefen
fci

(5ubiner unb (StaiMuer In ju

^Hauncn, unter
i^rancmcntaner

tic ^giicnen,

fcbann

"^ic

^cefte6cer
dlcft

unb

ju ben ^cueinergeHrgen.
iiter

i^en

be^

irenebi?
(igcffter)

f;cn S)eertnifeni ^a^en "tk SSeten,

iinen bie Offier

unb ganj
bic
fer

ncrb(ic)

bie .^arivcnen inne,

Oefliid^er
5gatn;^rfer,

aU

biefe

lcrjncn
bie 5iors

^areoten unb Saier, unter i;nen bie

fcbann

imb

'ipagt^riten

unter

iBncn

bic
bic

bie ri^imeifd^en

cOirge, fcbann

aaren unb 23cruf6er in an 5lfia>er unb -^affer, unter i;nen


unb
unter

bic

^ttjicuen

(^iOicne)
bic

unb

bie

^brier
"icn

ben

Kanonen

unb 5annen
finb
bic

(Sturner,

3iifd;en

5aunen unb

Smarcnern
be'5
tici

bie itaricnen

unb (Sargatier unb an


unter

ber

^riimmung
"^ic

^anai

Opf^ioncn

unb ^anaiter,

biefen

Ofiiicr

ju

ben

9croancn,
faianen
(in

^anfc^en ben ^marcMcrn

unb

ben ^crcanen

bie dia^

anbern

anbfc}rifeu

Reukachalci unb Racanali)


ftnb

unb
bic

bic (^rci^t^giter.

3^if^en ben Saftarncrn unb 9?c.reanen


fe6fl

^uner; an ben ^Bergen

bic

5mabcer unb ic ^aamren.

%n
tU

@cc

S3i>ce ftnb

"tic

^oretabier unb an bcr 99tecrcngc ^)iicnm

S^aurof flitzen

Unter ben S3afiarnern irc^^ncn


bie

neen

^aeien bic ^agrier


eure?

unb unter
^ifc^en

biefen

^^rangiten
6ei

-,

ie amren

bic fijifer bc

Sarmatien^

^tciemaioc^

iDarBer folrie ber bie iStabte

fie^e

22,

Ptolemaios,

1.

III.

5.

204
9.
ge;crm,
auc
fc;cn

1.

10.

Pie Stmme >er ^Uvotn


^cfcrfc^aftcn
crficn

Dag aUc
leuchtet
fcirc)

fcicfc

nc^t

ju

tcmfeScn

(Stamm
tcutet

au\

fccn

Sc6 cn,
i?cn ucr
cit ftc)

^tccmao

fc6fi

tc ^cranflcunij

taii^^ftmmcn auf eine

(2tammivrf^ctcnf>c ^n. agcgeii

anctcrum m)t annc)mcn,

ba
fcene
ftc^

tiefe

50

greren unt feneren ^i:ferfc)aften eenfctie Derfc^e?


gentct ijabcn
;

(Stmme
afc,

fcicfc5nna>me lure iinbcn!6ar.


jcbe tiefer feineren

fragt

ju mccum

Stamme

^^cfer

cje;cre?

^6tt?o

eine feiere 23eftimmunvj

iicrauo
,

fcninerii}

unb cBiuo^l

etia

clfcmmene tarin nur ocn


ncru jener (Scheuten
fca

gccnten

Keffer fo

unterritetcn Setrc^?
lucen

fe6ft gcfc}cKm

faun,

tc) an)

wix,

lir

ten egenftant cinma aufjeucmmeu


oid;tf;ein

ja^cn,

icenu auc) nia*

einiijen

in

tiefe

fimmerifc^e g'infteruij ju Bringen fuciunu

UeSer^eugt taccn, taf


^ijicrifiKu 3<^t
(feit

ter .au^^tt>ei,

berberu

tiefer nfcer

in ter

i^erctct) tcn Siencten

unt Serben

Befe^t

unt

nur

tie

renjtiftrifte

unt

einige innere

egenten
in

cn

S3i:ferfd;aften

anterer t^erfiuift

Beiucinit
i;ier

ivaren

ferner

)lucftcf)t

ter

Ser

tie

9iaticnaiitt manc^u'r

genannten reifer

Bereite anteriueit gen^cune?

ner (^rgeBniffe,

tragen n?ir fein 5etenr'en,

ta

Q^^^^ Bunte S3ocr?


SBeftic^

gemif; in fcgcntc ier ^^cfergru^^^^en ju

i^ertf;eicn.

an ten
:

renjen ter Seneten lcBnten

tie ^ifer

germanif^en (Stammen
tie

tie

(^t^cnen, S3urgicnen unt 5imariner (rg


iant),
axi\

Sariner in

!5)cutfci?

6'Ben tafeBft

unt

etJi^ao

leiter

nac)

Sten unt ^ften


5Baftarner

facn

ten fieBenBrgifcBen eBirgen. unt


tie

am

Dniefter tie
,

etifcKu 6'in?

^giinge:
fci;cn
tiefer
feit

CmBrcneu,

5naro.^Braften

mit

^^euciner,

uralter 3cit mit ten H^eutfc^u-n i^ermifc^t.


trifft

5in ter SDftfee

unt

nac^ SitBauen (nnein

man

unBeteutente 3icigc
alintier..

be

feineu
tocs

lit^auifcBen
eic)t

<Siamme: ^^^rugunticnen,

Sutener mit

nccB antere an.

eiter nac; 9?rten (unter tiefen

am

Tlccxc unb
(Safer,

mei^r

im Innern
unt

tie

^Hfer

finnifc^eu

(Stammen:

tie SDffier,

iip^inneu

tie 5ga^t;rfer tjcn

unBcfannter 5iBfunft.

Sl^eftiic^

am

^ontu unt
(Stammen
,

9}iaicti tie ^a^t^gen

unt 9{crcianen, Beite farmatifi^en


bftiicBer ^^i:er

Unterjcci;cr ticier

namentiicB

Sarmatien.
5aunen

3u
im

if;nen gei;brten in
Qttctii

^gterfunft

unt Sfraci;e
cftii^

tie

ffi;tinfcBen

wn^

^ic

or

tiefen

an ter !Boga fctcnten 5ma

rcBer.

'^cn

JHefi
,

Sarmatien
fchjie

^irifjeu

tem

anaitifcBen

unt maici

fd^cn 9[)eerBufen

tem SScgageBiet
eic^t

erfiitcn ^^^cfer uerf^ietenei

tmme,
tier,

tic ftc^ nid^t

Beftimmen

affen,

namenti^

tie

3arga-

SD^onen,

Stanaiten,

C^ftier,

9l^eufaauev, (5rcBt?giter, (?^Bunev,

im J^an^
'Iorcffa^cv
>fc;cn,

^r

tDinten otttv

^nbtn.
jm
^f;c

205
jimi nor#
n?c be

unb ^aurcffvtf^cn,
uratfcC;

cfc fc^cncn mir

namcnicfj
(5f;uncr,

fiimifc^u'u

(Stamme ju
ii.

cjc;brcn,
,

arcjatcr,

^^^)lcncn,
line be

aaancii

iv.

jum

^^c

gum

favmatfcu (Stamme

^anater mib Ofier, 311m Sl^e aud^ ju


bie @von;i]ter

jan unOeauntcn (Stmmen, wie


^creffaber imb ^aiirofr'iiteiu
be 5(ovfer
fce
,

(=r Trans ygenff,),


^^cferu ^ijkn vix

eu

iui6efaniien

be

iieec;t

nur

rrtf;nmcf;

m)

(Sarmaten Qqf)U

UMirben iinb nac; 5(fien


*2nfict)t

f|C;brcn.

Tlit 5(ut^fcug befcr it?aren itnfcrcr


ancjefeffenen ^'cihx^

nac; ae iiSrcjen

m ^nnern be Sanbe

fcfiaften iuenebfc)en

(Stamme, namentc;

fojenbc: bieSSenebae,

^na^

ne, 5(rftetae, (Satce, ^engtae, S3efft, (Staran, ^(jicneg, ^oefto?


heci,

5ranomontant,

SSBetae,

^artoneS, ^areotae, ^acj^rtae, att?ar,

nemoc,
10,
rnnen
etimtci
,

5'iitn, 9ac,

S^^oneo, ^brae, (Sturn, ari;one, Aarpan,

etuni, iBobn, 5(mabcc, 9atrar,

^agr nnb
IJcffer

3:i;rancj ta e,
311

Um
gelten

nfcre 8e;an|jtunc|

entiuccn unb cr;arten


faiinfcf;

mx

ijicx

iiGer

jebc

befer

fr

crfarten S3ofer
fi^ivicr

im

(Bp^icUe cn, emgefle^cnb,


ba^? SOa^re

bag

Bei einer fo

Beran
ifl,

^cn llnterfc;nng
bic

aema ju treffen unmegic;


f(;on

UcBer

SScneben,

S3nbiner nnb Saiuarcn n?ar

oBen bie Sebe; btc


hci

iiBrigen

Bctrad;ten

aur ganj

nad;

ber

9'lei;enfcgc

^tcemaoo

a)

S)ie ^naneo,

Bovlaveg na)
^ ,

ramu

(n cinijcn t^anbfc^riften

<B\x\c[.wt^

^ovXaveg)

ftnb ita^rfc^einid

bic^ojanen, n ^iam\n
;entic{en

ber Sechen

an ber SSeic;fe, anf ber Dftfeite be


n ben

ro^erjogs
finbct fte

tf;m

^cfcn nnb

ren^bflrften ^renffen,

ort

namc; be
i'iieftcr

f^jtere (15ef;i^te

ange

\jor

bem IX.

^a;r;nnbert lucber,
ncmt

tmterf^ebet

anobriiic^

^tve

^oancnflammc,
nnb
be

be

Poljane Ljachowe an
^\<\^x^, nbem
er

ber S0e(;fe2

Poljane

Rusowe am

n^t on feinem Bcitater, fcnbern on ber ratcflen

f^aterc ^ritf be Seart 2ov)mv8? fiir rd^ttg erfrcn, fo auf be (Suancr, 5(ntroner be (Suajiuffe, bejef;en, nd^t auf b^u gropern im cuevnement ^oltauja (befe l)e^en ucimd^ urf^vuugd^ vSelDeranet unb nur fpter unb fejv feiten ^ofuaner, ^ofujer), fcnbern auf ben feneren m ouernement SKna,
1

<SoUtc

be

epe ftc^

befe

fe

% Nestor ed. Timkowski, * 3 2)ie (Sainen jogen an be aBed^= imb liefen ftc^ bort neber unb nannten ftd^ ^ojanen, on ben Sjad^en
anbete

jinb einige Sutfc^jer, anbere SJafoloer,

^ommeni/'

3 Nestor ed. ben 2)nie)3v

Timkowski
,

(S, 3,

famen

jt^ bort niebevief en


f, n?,

traten DtelDjanet n

Unb

toeiter^in

^olen an bet Seic^fet unb

am

2)nie^t*

(benfo au) bic (Saircn , iveld^e an unb jtcf) ^scjauen nannten , anbete S, 16.: omit fiebelten etfd^iebene ^e <Sac^e ift ganj fiat, Betgleid^c

206
agc
fccr

I.

10.

Pie S^tmme
f^ri^t.

rer

^iamtn
n?cft(;m

fair{f;cn

^cfcr
"ten

S)cfc

ober

ec^fc^m

^cjancn lcrtcn tu
iDitmcir ^cen,

Annal. S. Gallens.
i?cn

raaj.

^uanco,
f>r

on
n

ten

'Utcm

cremen

^<can imb

San
ii

ioantifc^cu 5uf5eicnuuigcn

au bcm XII. ^af^r^nintctt uub

ber

Wilkinasaga
fcagegen hahcn

^^uiiaanb
te
,

von ^tcmar ^cjana

lu

f.

atbcntfc;en

cffcn ano bcm IX.

XII.
1058)

tt?

genannt
^ahx::

nmbcrt S?cana

S3canen

S3cann,

SSpi^c 33cant, tc $Bcric6c

bco^cngSSratair an ten

^aft 1085

1086 ^ccn, Hermanus


(m
-3a>re

Contractus ^^ccni,
n,
f.

fce

Gfncnf

bei S?ctM'en

33can

lu.

S^c

c^en
lvic

f|?rac^cn
fce^

ficr ncU

^nana

fcnfcern

^nana,

S3cana ano,
5(pbrcfcc n. a.

man

ano ben SBcrten ^ngaraanb, Snrpe,


Bei 5frcb
bie
flatt

^ngcfac^infcben

^ngaren, (Srcn,

cbrcer

crfie^t;

n?cran^

ftdf;

nmgeel^rt

Tcgemage 53ern?anbcs

nng be3

a6nef;men at

S3etteff ber

cnfcnanten

xmb p
be?

geen n reiben SJnnbarten,


feSen

m ctfnf^en nnb
ivji

5ngefac^|ifc^en,

rnnbregen

^^

^cnad)

fi)

yermnt^en,
erKiten

ba

ftcf)

e ^tc*
fo

cmaic bie
fc)einic;cr
,

gcf?|\>c

ycrm

be

9ameno

)aBe,

um

wa^x^

ba ct;en nnb ^cancn 6enac;tart


befe e^ifc^en

iraren,

Uefcrigen

njerben
gcc^

irr

^canen

erfl

fegenben Sctraumc jus

mt ben

rnfftfc^en lueanfiger

k^anben (. 28. 9. . 38. 4.).


eed^t
^re

b) Sirfietac, ^AoGirjTai,,

^'^,
nc;t

9aa,

jebenfa

na^ Sage nnb 9amen (Sairen, c6mo) man


aufnbig
fc^ii^er

ijcm S'iuffc
viflenj

fptcre

mt $c|limmt^cit
y

jn

mad)en termag.

c)

(Sa6cc,
bie

2^ci3u)xo

2^u6y.oi,

x\\)i

jn enteen,

fammenfc^nng be 9Zameny (Sa


cBenfo anc n ^cftcScf
(irci^cn

(ftatt

'^aw)

nnb nnb

irenn

man

3u*
a^t,

fccfi

gelten

ivciter

unten)
,

in ben rufftfd;en
,

unb

i^cnf^en

Scanamen
a\

Naliboki
iro;nten

Cetyrboki

Bialoboki

Wisloboki

n.

f.

emnad;
,

fte

m ^n^genctc

b co (San

im

bfl^en aijien

wc Vk

ehemalige gan^tflabt bc eine rufftf^c

2ocjctrcbf)aft tiitenbcnanbee

^ancf

fi.

(^^

fi

bie

nun

eine

mer!

Lelewel,
n
1

Ossolinskis
Uekigen
fo
[tebt

Dzieje Polski @* 34 unb bie ^arte Ka<lubek cn !nbe . 532


ift

533

fcire bejfelbeii Sbf^anbung

bufig*,

Umtrcintelung be p n b ?e ben S^eutf^cn ungemein ben n?nbfd)cn Dcufiniern ein'r mndjener Jpanbfd^rift bovvedal , izbovvedati fivitt povvedal , izpovvedati, gozbod fiat gospod bod ftatt pod , bo i'iatt po ; in cn gecgrap^ifc^en S?emerfungen einer auberen
bie

in

mnc)ener ^anbf^rift Bruzi ftatt Prusi, Zabrozi

ftatt

Zaprozi oder Zaporozi.


ai>crte

%
niug

3m

ilatt

a3cfae u gleicht ba ot^cne^, @oti.

-2ort

S3ulane bem

uttone

bei

^\\s

im fttu^e
mrbigc
^rfc;cuunj
in
Bei

Ut Winsen
^toicmaio,

olrer

gerben.
er

207

baj

in

jufammencjefe^ten
fce crfleu

9iamcu

(Sarmatien iinb (Germanien bic

(cjjtc

^ijihc

SBor*

tc ivecjijlt,

j.S3,Phrugun(lioiies

ftatt

Phrusgundiones,
flatt

b).

(Stamm

bcrspriifftcr,
b.
;.

^rcuffcn (, 19. 5.), ^erafatri

^eja:=^afatn,

bic 9ia!u fei; an er

an

bcr S)i;ga,
flatt

jum

Unterfc;cbe toon ben 9iafaten


b.
;.

am

am^fiuffc, SBiCnirgii

2Boa?S3uvg{i,

bic S3itrjer ber bic


er
^

^eic;fc,

jum

Untcrfc)icbc

on anbercn S3urgicncn,
it.
f.

nict treit
i(jentid^
ein

baten
unb

fc|3t,

ber auc) Sucjunti \tatt S3urgunbi

lu.

itrfprngiici; ijic^ ba(S5c6ict ticfc

^cifc (Sanofcof^^
fc6fl

Same,

ber f^\itcr

im 5(uianbc

aucC*

auf ba ^oif

Bertragen lurbe.

d) ^iengitae, TIuyylTat,
5intof)ncr

ein

jufammencjefcl^Ucr 9ame: Pieii-gitae,

be B'i^ffc ^icna.
nac;

Unfer eogra^f;

?fegc

bic i'ieinercn
beei

SSiJcrfc^aftcn

bcn

?^iiffen

unb S3er3en
colae,

mit ^injufgung

SSrti;en y^xav z=.

bem

ateinifc;en

bem

atbeutfe;cn vari,

bem

atfairifdf;en

zemci

ober itel ju Bejcidf;nen.

(So nennt

er

in

Jgnbien ben %i\\^ S3cft)nga (BrjGvyya)


93ef^ngit (Br^GvyyTrac)
^
,

unb

ein

an)of;nenbe

^cf

im

gtcr'iid^cn SraBicn

ben ^ercj 9}ean


^

{Mtlav) unb bancBen


maiicn
feBft

bic 9?eangitcn

(MayyJrai)*
unb
baBci

fo

in

(Sars

ben %Ui^ Zi^xa (TvQug)


^.

(TvQayyTraC)
ba aBcjerrjte

S)6 bicfc

ylxM

bic

^i;ran9iten
finbct ft(^)

ober yeirao

(Beibe

yrj'itrjg

(incola, accola) uon ber Surjci yta^ yfj,

n?05

on

Oef^ed;tnamen

<x\x)

yeTcop,

ber 9ac;Bar,
Izrjg

;crfommt,

ober bic Boe


ifl,

nbung
icC;

ber

mit \jorgefco6enem /
ioiirbc

iiBeraffe

5nbern

jur @ntfc;eibunf5.
^cijen.
uBcrcje;t
,

(Saluif^
ober

ber

9amc Penan
^uof^rac^c,

(^jcnjane)
\vo
fat
'fe

ic ^|ena

nac^

rufftnifc;er

in

^na

ifl

ein ^au|3neBenfu

bc

^ripjcit

unb

in bcns

fr cinfac^,

fann.
bie

II. 343) erurt ben 9?amcn ber S3urgunber tucmt ^ md; nc^t einuerfanben erfren (Sie ;e^en namc) anbertoet mic^ Gunde-badi, Gunt-badingi, fir Sanb

rimm

(^eutfc^je

ramma

au

burg

etitanben,

Gunde-balda (^^tl^J beutfc^e ef^ic^te I. 308. II. 11.). (Sbenfo h) erben Dkmen ber eten , Xiuvfer u. f. tt)^ enfad^ unb pfammengefe^t geBraud^
(. 14 8.
.

21. 6.)
,

Uebrgen Begegnen
Bei

iir befev

Sufio^ung

ani

fonfl

ncit

gerabe feiten

j.

^.

^ai bem

^Tiiafonen
,

n miteatterlid^en

(Sigfrbu

Urfunben (Sifvibn , SOBeru Scbertu , 20cBaIi)u u. f. to.


^ier foue a Ufer.
1.

oanba fiatt otanba (?), SBabug , Sucarbti j^att

2 Bok Bebeutet
3

Ptolem., 4 P to lem.
,

VIII. c.

SDatitljergeBirge

7. SeBen bem 93ofonomen erto^nt er ba , ben SDelonBerg ^atte er f^on frl^er ertofint ; Beibe ioaren in
I.

VI.

c.

ber ^ci)t.

Ptolem.

1.

III.

c. 5.

208
fcScn

1.

10.

pu stamme
^nf im
ein

>r

^iamtn
?['tnff.

Kn

tcr

^ta'iii

(Bcuvcriicmcnt

S^icfc

?age

(ft

ftcf)

mt ber 5nga6c tc ^tccmac'? rcct


ir erben

\v>cbi vereinigen.

^^injaner
n

ai

efcnterer

fviiinfcKr

(Stamm
frher

fd^cn fein frii^


ter

rufftfcHm

5nnaen
.

cra\Hhit
e).

^nff
^ieffii

wax

(S^

cne

3fccfa erinnert

(rg,

22. B.)

{BUonoi);

fcefer

SScfename

an

fca gaieifc>c

^ttivfen

S^iee^ in ter 9i(ic bcr arpatricn.

S?U\c\c),

fca

einft

tie

gan^c egenb

tiefen

?iamen gefhrt

>at.

S)e

Statt

^Siee,

tfar flet tcr t-^anptcrt bea S^iftriftee.


bie

^tciemaica
bafj

U^i

bie 23ieffer in

9a>c ber .^^arvatf^en.


^

^j

termntf^e,

bic

23iei?^cr

bes

^tcemac

in

Cerbaeien

cn

biefen

^ieffern
^Jlxi

\\\)i

crfcneben nnb nur rrtiimi() bcrnn

gefcmmen

tt^aren.

bcm

9iamen

ber Seffter it ftc^

aw

ber eine 3;^eieg ber lar^^at^en ber


f)

93e!t^ben3 in Sc^iefnmg ringen.

^6
,

bic Stairaner,

Ztuvuvol,
bet

Zravuvot. fr (San?en
jcn :pcn,

cbcr

staw

fr (Sairjaner

(5nirchier

(Seen,

(See)

ju erfiren finb
flretig.

barner

ftnb bie eerteii


fc)iec

fc^cn ^an-fninberte ang


ic^

9?acf>

reifier Ueeregnncj

m) ber nnct

erer

an,

Vxt

in
tc^

tkim

i^erbcrBenen SBcrte ben


bajj

9amen

Saiven
,

ericen,
b.
).

inbem

annehme,

nrfprungici^

ZTAATANOI
53eriec)fnng be
fcfcen

Stlawani gefcuickn

irar,

n?crau

bnrc^

^Bnc^aen
biefc

mit

A
^

nnb bnrc^ 5(uoaffnng be^


bie

(Stairani-* cnftanb.
,

biefer

5nna>mc terana^t

5(nga6e
gereit^t

bc0 ^tcemaic

1;^.)^

(Staitanen

ju

ben 5anen

^6cu.

5!)enn

an

einer

anbern Stee

fe^t berfe6c

anbrncfic)

bie

(Sitcirenen,

b. n

(Scn?enen
er

neen

bie

5anen (urg. 11. biefe .).

^cfanntic) f^c^fte
b.
'^.

feine

9ia^>ric6ten
einer
er
a\\

au einer

ircfticBen

Sinee,
qw^

an ermanien unb an

i^ftid6en

tem ^cntc unb


'^txx

aeien

er.
in

^abnrc^ nnn ^at

rr>umid^

9amen beffeen

^ce

bc^)?eer %^x\\\
ft

nnb

tcrf^iebenen

(Stehen anfgef^rt.

(Statt?an

ncmc^ bie bcntfcetycrm bes

9ameno (Saicen (firebifd^

^aramfu,
1.

@efc^. on Oiupanb
Sof.

I.

Pin'sk,

Sc^c im 3aire 1097.


III.

Wrem.
)3ur.,

I.

100, 5nm, 192 178. 183.

(ann.

1099),

1 P to lem.

8.

Br^fOL.

3 5lac)BielskiBesci(ly. im Siiaf!.
na) Staszic Bieszczady, Bieskidy.

nac^BlazowsklBe.sciad, Besciady,
ut nunc id

Uphajen Parerga,

p.

535

Stawani

nomeo nobis

sistitur, sed Ptolemaius indubie aliter scripserat; pro incogoitis Stvni? eoiin Sthlavaui seu Sthlaveni sunt reponendi. ^artfncc unb <2d6Iger afcn
SE).avavoL.
5 Ptoleni. geogr.
1.

VI.

c. 14.

im
slaf,

JTane )er

Winren
slav,

>^cr

^txbtn.

209
slav) mt
.

ncbcvfac)ftf;sanf;cf(uc;fifcf)

f;o(anbfc; slaef,
t

tcr gnec;fc)atcmif^cu i^cvflarcnb cn Gnfc^c^fc

(i?ro.
;

25. 8.).

SDe

gc

bcfcr (Sviircn

affcu fi)

fiucr Bcflmmcn

am

tuafn-fc^cns

lid)ficn
c)

birfc

man
cn

ftc

cin

ber !5)na mo

jum ^mcnfcc
g)

fu(;m.

ic6cr

anar bc

t^cbcutmbcr SBcncbcnflamuu

Dc

S.O^Wo""/

'/yvUMPfg, 7'/d).o)Py,
Stfc;afuffco

cUu

B^vcfc bc SmucMicr bci ^(^a^ ober

in

SStefcfC

(uer(3ec)c

ben Se^^f?

Sefanb

ben

(Qcn,

9?ctenf(u ber !Ditna in Auranb nnb bc !S(Qa auf ber mac?

tfc^cn fte).

Tlan
,

fnbct ncc;

gefjenixnHrtg
f

n ^luganb
^<^i^

je

.^rcos
;as

unb Dronameu ^ga


feigen

Sc^i

^^*

-S

crn?anbcn
torgt

<Bpxad)c

Gebeutet

egle

foine
,

aU ^annc;
9abe;cj.

ba

atfan?.

igla,

bai cjec^fc^e

jehla, jehlicj

Dauon ber 9?amc be

tc^mfcien S'iifu;cno ^iaiua,

be ^affce ^eH'en

h)
o6

reiben
ftc

lcfiotocrn, XoioToMxoc,

njar

man

ciua

jirefe^aft,

ben

leiten, ben
bcffcn,

(Smeten

cbcr ben (Sait^en tHn5nja;cn


gecC;

feen-;

n 23era^

bag ber

9amc

bem ongen Saboki, Naliboki, Cetyr-

boki, Biatoboki,

Wistoboki^ ano bem ^ugnamen Kosta mt bem


jufammengefeijt
fl,

SSortc (boki) Ufer

erfarc

cf;

ftc

fr (Biawcn.
fcnft meiere
namt;

Demnac^ luaren

ftc

am
,

voftafuffe

angefeffcn,
Bio
jei^t

bercn

im (Saiucnanbc gat

lcon

i)

brci

!cnnc,

bie

ofla, bie lcftja nnb ben oftcBotr

im oui^erncmcnt
^e;

^fcfterngoir.
fpacr finben

ort
tit

'6cfanben
ftc

ft^

incec^t

f;rc

nrf^^riingid^en

etiua

fubc)er

im

cfcietc
n?c

ber

S3af^vtrner

nnb

^encner.

^niuo
ttjo

fant mt ;ncn
uic(ed;t

cOenfo
c.vfirt

mt ben (Serjen

U^ jnm
ftc

Don,
einer

fic

nicmao

;at^cn.

^tcemao at

an

ein ireblc)er

fiauifm (Sagen lautet ein mnncier ^cbcnnnme 3gefon, clcn^ Sglona. Narbutt Dzieje nar lit. (Sarhitt, efc^ic)te beg 1;qu= 33eaci^t finbe }ev einige 33 ev-f)en a^ulf). Wiln. 1835. 8. I. 157158. toanbfc;aft mit bem Sfamen ber 3gi)(icnen ^aii^
1

3n

^ %iix bie feltifdK Safiamern unb 5pencinevn


@al(en u.
f* tt>*

3}crnjanbtfd)aft
,

fcf)eint

ijre

foloie
;

bie 91amenuevgeic)ung
ift

ju fpve()en

bcd^ biefe

iellcidBt

mt ben mt ben lviboccern n nur jufiig , benn oud^ n


Sac^Barfci^aft

Deutfc^Ianb tivb ein 2Jei6ofuogcbirge cr\vif)nt. Die go){fc^e 33ern.^anbf^of 'bat ben Damen eine .^cfiobcferfonig ^ieporn fr ftc^* 3nbe^ bie fl^t^ifd^en unb bie farmaif()en Knige ieben frembe Damen, jene mebifd)e unb ^crfifd^e, biefe tf)rafifd;e; t)on imferen [atvtfc^en Smen fagt iaciu : Venedi multum

ex moribus (Sarmatarum) traxerunt. Unter ben


^eit einer bei iralb SSortipovu*
jnb Olatc^joruo,
u.
f.

feltifd^'u

Knigen cn SBaK
2ii\}i[

5Xnberc Sanien ber Aofobofer auf SOiinjen

abitnu,
b. n.

j^iau,

S!arfcana unb n?ebd) 3ia/ !Drgifa;

n?

Plinius,

I.

VI.
I.

c. 7.

19.

Coslobocci.

<2()affarif ,

fatt, 5ttert^.

:^10

I.

10.

pte Stmme ber

platm
,

anbetn (Stee, o^nc Btucfe trt^um^mvcfc


njemo^ au)

acen

fi ct cn

affto

erjaj,

ba

bc

anbaf(;cn ^flngcr jur


^rcr

3ct

bc

marfomannfc^en ^regcS (174) auf


ftc

SSanbcrung na)

uDacen auf bc ^c|luBc!er flicken unb


^rcn

toemd^tccn 2,
^,

^an
ftc

ct

9?amcn
ftc

^cufg

auf rm. 3f;rftcn


jcbcnfao

5mmanu

9)arccnuo
ft^crs

ert^ut
\i)

juc^t,

nur nad atcn Siuctcn, ba


cvflrcu *.
fcc

bama
*

bcrt nc^t
;,

mc^r

i)

^rancmontancr,

T^a-

voiiovzoivot

cn

cjanj
*^

natiird^
,

bcn Ocmcrn n S)accn ober


tocrBrctc?

^annoncn
tet

cntfianbcncr
'uflat;co

fcc

bcn atcn (Saitjcn ungemein


n
feiner
,

9?amc

cri^nt

(Frtarung bc Dicn^ftoo

^cricgctc cn ^interar))at^if()co

^t

bic 3^ig^itcr

{ZyaQov, on
ftc

za, jenfeitS, unb gora, c6irg)** bcn ^ar)?a6en.


ton
te

O^nc

acn B^^cifc fa^cn


fl

liefern 9amen crianbt

ber (2tabtname ^jagas


n

^tocmao^,

ba cict 3^ignc
ber SSab BgMti"
n

ber 9a;e 9)lofauo,

urfunb*

1371

unb

einer atrnfftfc^en

rb*

fccfc^rcitning

k) SScten,

Ovurai,

ber

9ame bc

n ber cfc^id^tc
SSBcctcn

bc SJlttcatcr
Sutijcr mit
bc

n?o;6canntcn ^o!eo ber


SBfcr

faiinfc^cn

ober

bcm S3einamcn
bc

(^ V^i ^\}

mji

fccjnjcifen,

ba

SBctcn

^tcicmaio

bic

^orfa)ren

ber

fpter

auf

jciben

Dbcrufern unb auf bcn Qnfcn n ber 9}unbung


gar n oatatcn
njaren,

ber C)ber,

ja

fo?

unb oritannien

angefeffenen SSecten

ober utijcr
bcutfd^c

cn
6er

bcrcn ^c^ifffa^rt
fcue fcer^ten.
ftc

unb 9u;m un

gcicf^jeitigc

Qa^r^ic^cr
fpecc

S)a irr erfl icciter

unten (,
^c.r

44. 2

6.)

fprec^en,

fo

fcemerfen

trr

nur no(^

bc tjcrs

Ptolem.

I.

III.

c.

8.

3m
c.

nrblid^en Doden rtjol^nen oii SPeflcn

f|cr

bie 5(narter, lcurffer

unb ^j^obofer
1.

2 Dion Cassius
3
au) fonj^ uerfi^iebene
3!)acer, be

LXX.

12.

Katancsich,
,

bocae, Cistoboci eten

II. p. 238. 287. 9Be ^ier, gebto Damen: Coestobocae, Cistaboeae, CostuCosiobocae u. f. iv. .^atancfid^ erfart ftc fr @eten cbet

geogr. epigrapb
biefe

formen

gelten ifjm fr Slan^en.


1.

4 Ammian. Marcellin.
,

II.

8.
tuec^en

5 3)2anner fd^rcibt, mr unbefannt nad; Tga^ovravoi tt)e mr fc}ent r)tger.


,

Cuelen, Tramootani^

6 S3rgl Trabunii bei ^onjiontin ^^orpl^i^rogenct, b. 1^. Zachlumci, rgU 32. 4. 7 SSrgl. Zagorie, ZayQia im ^mu bei (*ebren u. 9. 8 Eustath. ad Dionys. Perieget. v. 310. ''vd'a .... Nsvqo -, 'InnTTodg rs , Fvnol t, tjS' ^Ayd'vQooi. 2)a3ubcmerft ^ujlatl^c : Kal 'JTTnTrode?, oi xar xcva Zya^oi. 9 Karamzin, Ist. ross. gos. V. 57.
.

im ITanb ber
fc^icbeuavtgcu

"liiubeii ober

<^vkn.
cncjfa^en

211
unb

formen

biefe
;

9ameno

in

bm

beutfc^cn,

ffanbnabfc^cn Sliucen

icfc fint:

^ta,

QHti,

iQiiiai,

^utt,
S3ufi,

^t,
SSitji,

Jtnr. Solte,

SSctat, Socatat, aLMt^, SSj,


f.

Soift,

^u^, 2O5 u,

w.

tirfpdingc^

attfatufci^

SBcct,

^ur.
fnfc

iocet, v^-cufftfci)

unt

tfjamfd^ SBcot, rufftfc)aOcct,

^iju<Bi^c
n

auqcnfcnic)
>i>iarf;6arf)aft

nac()

^^tccmaico
,

am

iucncbfd;cu

^cerfcufcu,

tcr

ber Tfftcr (SDficr)

Juemc^ nc^t gerabc

genau

nadf;*

a>eitar.

Qm

weiteren ^erfcge nfere SBerfe njerben ivr bart;iut,


tiefer

bap

^re

urfpninfjc^c ^cimat)

im Sinnenanbc,

in

ber S^ac)*

barfd^aft ber 9?crcn

unb ^Bnbncr, im out^erncment SSina ^u fu)cn


bcn
it^auifc;en

^on Bnen ^Vamc Wlkomir


fl,

jerfcefc

Subern unb @tbten ber

(Sanb ber SSten) unb Wilda (SSina).


Sofer,
ber
i;nen
ftcf;eric;

ort

fnbet

ftc^

auc)

if;r

Beiname
.^armoner,

on 5uoanbern
fie-^e

ivegcn

i;rer
1)

^am^feuft gegefccn murbe*

(!5)c

Grfarung

44,

C).

KUQmvegy

ita;rf^einic

be ^reter,

^or^:

fai^rcn

ber ^renntfc;cr cber Ariutfc;cr.

eu 9cmern unb
a\\^
;

riec^cu
ber
auc?^
f.

warb bie
;n

unbe

biefe

Siamen

jcbcnfati

beutfcC;cm Slunbc,

ctoeien, vraaiuen, larttjen aufpra;

bcof;a6

f^rict

man

.^arrtjoue lie
jiatt

uttone, @otf;one, SSnrgunbicne, Sugicne u,


,

m*

^nitif S3urgunbii

Sucjii

u,

f,

l.

ie

^reu?itfc)er

to^nten in

ber 9ac)6arfaft ber Seiten,

in

ber

egenb
nr-o

be "heutigen ^froi

unb

on ba

ujeiter

cftc)

unb

fibc^,
,

c^n) if;re ^auptfibte

S^^cf/

^^efoa>,

^ooteff,

@moenf6

reu?^ ober ^ren?o unb 5owocjrobe

tagen

*,

arau

ge^t auc

^eror,

larum

bic Setten nod; ^eutjutage


fjjtercn
renjts

bic rufftfc^en
fcer

@ian?en

ilreettjer ^
fe;e

nennen,
jmeiten

Ueier bie

ober

'riiitfci;er

im

3citraume

28,

5,),

in) areoter,
fu;t fte
fcei

Ku^e^azai, in

fd;tt?er

3U fceflimmenben (Si^en, ^eid^arb

arotfc^a im (Bouernement^urff, 5nbere tei aratfc^emo


teitere

im outjernement Drei o^ne ae


S'orfci;ung barfccr muf} ber

S3egrnbung.
werben,
^

(Sine genauere

3uuft

iifceraffen
;.

n) ^ag^riten,

Uayvqkai,

fci^einen bie

^a^uritf^er b,

^o;oraen

ju

fein,

bereu

!Vr.

20. (S, 287.


I.

Choda ko WS ki, Wjestnik Ewropy 1819. ((SiiroVa eegraV)) Karamzin, Ist. ross. gos. I. 34. Rakowiecki,
242

Prawda Ruska
2

243.
:

efc^ic^te 32K 421, Unter; fud^UTien ber bie norbifd^en 3}lfer @, 193 Tatiscew, Ist. ross. fl, 355.
norbifd^e

(^i^er,
,

Xi;unmann,
ber Duffe
b.
1^

5tnm, 21

wo Liiwa
ruff

fl[ci)lici)

fwt

Lotwa

jie{)t,

2)enfelben ^^e^er hjeber^olte

aromfin

I.

34 Stender

Diiiplanb

=: Kreewusemme,

zu Kreews
Dricberlnber,

3 S3vgi. bie

Gorvnici

b. tu 53erg6en)o)tier

unb Nizowici

14*

212
So^ft^c
gura
fla

I.

10.

pu

stamme Ux ^iamn
ftnfc

fd;trictg 311

6cflmmen

Sic^

nur

bc

^olcn

f^rcc^cn

gora (^crg), fontcnx au)


,

anfccrc rufftf^sfaitjfc^e

vStmmc

pfitQtm bco fcn|l ju t^un

benn tn

tem

iiratcu

BoPoj Certe,

ber atejicn c^coQxapji^m Scfc)rcihin,g 9iianfco tct

man

ten ^la^

mcn
na^

enco 23crgc
fccr

6c ^ercjafaiv
(2c>ctto

3^9t

o) ^airarcr, ^luvuoo,
,

5u,c|a6e
,

t?cn

1520

^aiir

c ubc

S'laccnnae

Saurices

9icjlct

Sjewer, Sjewera, Sjcweraiie, Sjewerene,

cinfl cn nwcUcjcr fanjfcficr

^clftamm,
mt

ber an bcn t^'ijfcn Dcena,


S^fc^crnigci

@em

unb

(2ua

n?c6ntc,

ten i^au^tftttcn

unb

Sjufcetfc).

^^'

^^oBe tc S)cn (je6m tc ^cutngcrfci^cn ^afen be

oantfc;aft Saurica.^ aw.

onbc

S^iacnna erir^nt

ftc

mt fcgcnbcn

SSortcu:

,,Item juxta

oceanum

est palria, quae dicitur


5cftcr

Roxolano-

rum, Suaricum, Sauromatum'--*.

cjetatc cnc flairfccn

^oc
IS^tn

(Sjcircr
'fe

an

mehren (2ccn^,

njcriicr

unten

tas

citcrc.
^rcr
ftatt

93ofa

fipraen

maneme

Satt?cn nac) a3crfd)cten;c

2)luntar^en,

n?c

ea, ia,
flatt

a au?; ucrgcc^c atniaarf) Prosjak


atruffifc^

Prosjek, Praslaw
slaw,

Prjeslaw,

Perejaslaw*
ftatt

ftat

Prje-

Nejasy
ftatt

\ickii

Njesy,

pcatanfc^

Rjatschaoe

Rjetschaae,
cal,

Pana
u.
n
f.

Pjena

pcnf kwiat,

wiara,
ta?
flatt

fctt?aCfc^
fatinfcfec

snah
ed^t

n?.

Uetcrfmu^t fcnntc ber (Srcc^e


t?crn?antcn
,

Sjewer
Neuri
.
6e

Sawar

tre

anr ja

auc)

tey atcn
rg,

^tc^

cmaD Navari
p) 33oruffer,

cfen.

(Ue6cr te

(sjeicrancr

28. 10.).
bcn Sjcnjc?

Booovay.oc, na) ^tocmaoo ncrt^


,

cn

ranern
ttac^

ju bcn r^afc^cn Sercjcn anfdfftg


)cutQcn uraten

aiicx 2Ca^rfd)einic)ct

ber 9a^c bc

(Satc^cn S3crovff an ber


Aau,qa.

^orotira cber ^ratwa

m cucrncmcn

S)a^ ^'u^gcBct
n?e bie?

ber ^ratttM h?ar tjon jcfer mt (Stabcn


UeBcrrcftc
tc

unb S3urgcn,

^aten

e^cugen,

6efe|t ^,

q) Sfiucr cter 5fi6cr, ^'Aztoi, incec^

Beio^ner bc

fct

uralter ^t\i

hitaxmkn SSatco

"ctn

'Zc\m

iuelcf)en

cr

h. n. 1. VI. c. 5. . 16. fc^ , ntan \uef nd^t Tua) Cuccn, ba farmatifd^e Solf ber (Sagerten na) bem .^aufafu. Da^ bartn irrte, geM au ^tcemac ^erocr , oblrc^ bie Uebereinimmung ber
1

Pii ni US

Plamen

nic^t reitt ^ufllig

j,

Taticew,

Istor. II.

176.
ed.

Anm.

65.

3 Tabula Peutingerlaua Orb. ant. 1. 210.

Schevb.
1.

Segm. Vlil.

Katancsicb,

4
6

5 Nestor ed.

Anonym. Ravennas, Timkowski


Ist.
II.

l\
4.

c.

4. 7. 8.

p.

6.

12

ff.

Tatiscfw,

478. Snra.

417.

trn

faribe

^r

H!lin^ctt oXfcv <^erbeiu

21>

iiH'c;cm

bi't

ncpr
nac;

U)tb bc !5)na

cntfpnngcu
;

*.

r) 5?afcr,
fc^cnt

\axot,

t^rm (Sgcn

UxQ

mdam

ber

9amc

auf ben uf
s) ^ujtoncr,
,

9?atf^ (9?atfc;a)

im oucrncmciit TOnf!
cg>anbfci^rftcn

f;njiibcutcn.

7lo)Pfg

(nac;

anbern

SBHonc, OviiMvsg)'^
^ttjna,

nac^

meiner

5(nftc;t etnfl

am

^ixx^c

3wa, ^mja,

bcrcn eg in

^w^-

lanb einige gie6t, 5.S3bie^iuina, (Setenfnf beS^eterem inSSoljnicn,

gtuo,

'<5"ii5

mit bcrStabtQwot imont?erncment^fd^crntgo),3wina


^rtja

im oucrnement ^cne^,
Ofd)mianfcf;en Greife

im outjernement^enfa

f.

n>.^,

3^"

giefct e

ein^tbic^enQtje nrbUc^ on5^otgorob

amS'iiemen*. S^^igfi/ 9eBenfng bceS^nie^jr m^euernemcntSJlinf


t)

^brer, ^'Iquo,

toieeid)t

fceffer"/^^*^

mit

tjig

unfcefanntenSSc^ns

ft^en; c finbet

ftc

jtuar

einging U^bra in^nrtanb wnb Sidra, Zizdra

u.a. in9uganb, bod; ctam ^u entfernt onber^eftimmung be^toif:;

maio.

5UC)

bic5?ebra, ber (Seitenfuf be 3^ru6efc^

im cuernemcnt im
<S(an?ifc^en

^T3itatt?a iiejje ftd^ i^icrl^er jie^en,

\mnn man ba n
crfiren lui.

fiirben

gert?b^n{(cn ^erfe^6ud^fialjen

u) (Sturner, ^tovqvoi,
fe;r

e6enfai( unBefannt.
ftt^

er

^'ug (^tt^r, icje er nid^t ju

aBfeit, ejc
cl^nc fcefannte

figc^

bamit ereinigcn. v) ^ar^cner, Xa^vojveg,

^i^c)

bie

^iunamen aratrfa im ouernement robno, orna im


^ura unb ^oren

outocrnement ^oflroma, orn|a im Oouijerncment ^rc, oren im

(Gouvernement ^^arfcn?
fnnten
uiecic^t

cuerncment urff

auf biefen

9amen SSejug ^aBen. x) arpianer,


janfci^en ben

Ka^an

luavol

6ei 5(nberen

Karpi, nac^ ^tokmaie


B^Jcife,
,

^cueinern

unb ^aflarnern, o^ne


bcn

loorauf fc^on bcr

^mn

^n^ituiti,

^ar^a^en
SSi^flrija

ober (S^^rljten
,

im

;aitigen Oflcjaicien,

naci^ ^atancftci^

an ber

einem

9?efcenfiwg(i^en be (Seret^ fc;cft ^


fte

^\i

crfte

riar)nung berfeBen gefd^ie^t 6ei p^cro^, ber

hinter 'tm

3fler,

Nestor ed Timfc. iS.

4.

Sof.

Wrem.
II.

izd.

Strojew

I.

4.

S^Jatet

verdorben SolfoiDeriffirtib.
I.

Tatiscew

4.

353. 5(mn. 15.


Obutn'ojvrsf.

Karamzin
Vibiones
er?

203. %m\u 515.

2
imiett

3ci

iTicin

iet fogat '/rwrfp, Oviovorss

an ben n^ SEaMa

3 iBcn ivva
(Ciic^enfiu^),

Salix alba,

3Babifci), bie (Stabt ^Bibli 'u. f. n?.


tt)ie
,

bie^litffe

Breznic

(93iiFenfln9),
,

Daubrawa
(Srau^^

Trnawa

(Tiornenfiuf)

Dina

(Sevrf)en^a"m|up)

Kienice
KiH.)

bcnflnp).

4Zannoni,
ba$
ten
3tt)ie
nicjtei

nnter

Mappa polon. 1. XI. Icnim ein (gcntfjum bev


b
,

(f|obMnicc!i
SD^ingft
[ci,

(3,

fat,

wo'ocn

man

auf .^hx^

bemevft.
n n

K al

csic

{;cn{;r.

^^'^^r.

]\.

287.

214
mxUtannt
tic

I.

10.

Pie ^tmme
fc^t

Ut Siamtn
^ Um 180

toeit

gegen Sorben,

192 erjiangeu
feit

pc on ten 9cmcrn einen ja;r^en Tribut


)aujQ
licet
6'nfcc

unb machten
rcmifc^en

237

hi

an

bie

cnau^
bie -gnfc^rift

5iuf einer

Qnf^^U^
^.

man: G. Valerius a Carpis


Begann 295,

liberatus.
:

ine

Sl^inje be^^aifer

^^iiipp 5ira6 (248) f^rt


riu

Victoria Carpica

ae?

um

ft^ an i^xcn unauf(;ijrii^cn infCien ju rchen,

einen

ampf

gegen

fie

nnb

ftebete

305

ben grten S^^eii berfe6en


$Die

mit enjat

nac;

^annonien,

\iitcid)t

an) nac S)acien 6er*.

fije iateinifd^e gemij^nic^

bem

5(et^ieu jngefc^rieSene omcgra:pi;ie

(360) f^rt ben 9iamen

^arpicoti
biefe
er

neBen bem ber 23ajlarner auf.

Suc^
in

uibo
biefen

tjon

9iauenna fennt
itjicnjc;

m^tige unb

friegerifc^e

^cit

egenben,

es intnimic^ fr ein farmatifc^c ^it*.

)a

fte

^ufig in @emeinfc(;aft ber S3ailaTner,

eine

uermeintiic^ beut?

f^en S3ofc0,

unb

f^tcr in emcinfc^aft ber


fo

ct^en auf bem am^^f?


fr
b.
>.

^ia^e erf^tencn,

crfirtcn

fie

bie

eutfc^en c^nc SSciterc

ermanen.

Die arpianer

iuaren

G^rBaten ober (S^crit?aten,

iBetcc^ner ber ()xbm

=z

ber

^ar^at^en.
ein

ie

6i;rSen

(S^rSten cber
ctvc)nic

ar^at^en
(^eBirge.

iraren

on

jei;cr

fiaiifc^ea

tocn

(Biatvcn

er
bie

^aifer ^cnftantin ^cr^j^^rcgeneta fagt

in feiner Bc?
bie er Sittja-

fcrei6ung ber

6rc6erung ScinumS

burc bie .unnen,

ten nennt:

G^riaten (bie ^riftiiccn, ^rifc^en) n?c^nten

bamao
)iefc

(449)

ba, ujc jeet (949) tic S3ec(^rnjaten (2ei^rtt?aien) njc;nem


,

2eic^rn?aten

t?cn

benen

ein %hcii

na) QU\:)xicnm

genjanbert n?ar
,

(um 634),
hjenigften

ivcintcn auf ber nrblic^en eite ber ^arpatf;en


tric
fte

im

]^eu?

tigen Oflgaiicien,

bie

au

S^cflor u.

5.

ernjeisiic^

ifl.

ort

lurbcn

l?on

bem

rufjifi^en ^yrfien

Oieg 885 unb SSa?


fte^e .

bimir bem @rcen ^i)t ju iugnen

993

Befricgt.
bie

(Ue6er tic

Q^)x3cn

22. 2.).

ifl,

ba

^arpianer

ftc^ juerft

mit ben S3aflarnern,

Priinos ad Istrum habitare 1 Anonym. Peripl. Ponti eux. p. 3. Carpidas (K^TiiSag) Ephorus tradidit: deinde juxta Arotera ulterius Neu ros esse Dsque ad terram gelu ilerum disertam.

2 F. Vopiscus 39. Aurel. Victor 39, 43. Eutrop. 9. de leg. p. 24. Zosimus 1. 20.- 27. Jornand. 16.
3

Peti Mag. Eac.

Katancsicb,
bcc ^artci)afcn

geogr.epigr.

11.

287.

Jrn. 16. ie gab mi)i Snaf ju bem IV. 38. !Dcd) ertrfjnt au) $roop in X^rafieu bei ber 5tufja|ung ber fefien (B)ii>\tx uiib Revier ein ^ar)3ubaeracn.
Sflamen
bei Scfiniu

4 Aurelius Vict. 39. 43.

Anonym. Ravennas,
est patria
,

1.

I.

c.

12.

Seplima ut hora noctis, Sarfuit

matm

ex

(jua patria gens

Carporum, quae

ex ]raedicta.

in hello egressa est.

im ^atbs ber Winbeu ober Verben.


fcaiui

215
fogai jenen

mt

bm

(Botjm Dcrmfd)t tjahm, bag


tt?aten

fte

if)iun

t}ecc;t

ju Btcn untcrgcScii
vermfc;t
loet

imb

bc0;rt6

toon

beu

Hcmmi mt
fi^ ancf;

UMirbcn.

lucncbfc^c 9?atonatat
C^cnicrft 511

tugt

anber?
fie
:

ucruuit;cn.

Boftmit

bcn 3af;ren

252

253 ber

n befer

cdorrencnage be

rcmfc;en9ec;e piinbcrten be

ot^en,
(Stibte,

orancr,

^rugunbicr iinb ^axpcx abcnnao bc europafc;cn

aber berSeb;err5emanu fc^ug bc|'e@i)t)eu auf )a.gaupt." Das


fcbc erja;t
criiitletcn
(S;far
,

^omponui

^iiiQ

ao

be @'l;t(;en bc rbmfc;en Acnber

jaU ber .^afer

^aUwQ

feinen

(So;n

^cufianuo jum
fte

er(;o6en

unb gegen

bc @f^t;cn gefanbt,

S3ouftan )aU

mt

^iUfc
biete

bc ^eb^errn Seman gefc^agen unb ano bem


t> erjag t

romfcC^en
tuc

cs
be

^ 3cftmu

fii;rt

unter befen @h;t;en,

gefagt,
bc

@ot)cn, S3craner, S3rugunber unb ^ar^jcr namentc)


befen
if c

an:

auf

@eg ju (Sjtm be ^ouftan


bereto

gefc)(agene C^iinje
,

bagegen nennt,
anber unb

ujr

gefe^en

^aben
(t?rg.

Soanbaen
8. 9.),

Rinnen

Seneben ober SBnben


lcn bereite

S)emnad; fmpften be (Sa^


,

im

111,

unb IV. ^a;r;unbert

aber

in efetf^aft ber

.gunnen

5n?aren

unb eutfc^en mt ben Oiijmern an

ber Dcnau,

ttje^ab bc partefc;e @efcC;c^te bicfe ilregc jenen fremben ^ifcrn aii^^


fc^ec^ jufprac^^*

y)

eminer,

rrjovYvoi , in ber 5ugabe t^ott


be 5(nttjc;ner

on 1520eiini, nac^ meiner 5nftc)t


(cfl^f;

be^iufe oii
ott,

Koiwajggi,

is

Gruber Orig. Liv. Goiwa,

Gauja)

n
;

fitanb.

5erbngo fnb bc beutigen S3en?o;ner jener

egenb Setten
,

jur

3it

be ^tcemaoo aber rennten e (Saioen fein


,

it?ic

bc

Orte?
aud^

namcn Senben
ment 223ina,
z) 5mabofer,
birge (SBabe)

(Serben

(Serbiga xu a.

bejcugen.

(^ gicbt

einen aujjafuf, ber


ber n

fidC)

mt bem 9?iemen vereinigt im ouerncs


ineec;t

Samen unb Sage

ncd; mc;r

;cr

)(!<k^,

'Aiiad-Aot,
gci(}en

faen of;nc 3ucfe an


,

bem @ec unb Geinbej


nici^t

9amena

beffen

Sage
febft

ftc^
fc;

genau inbem

aufinbg mac^cn at,


cr

ba ^tcemaoo

tuiberfprc)t,

ba S3c!, ba ebrge unb ben Sec beffcben 9ameno n brei cr?

fd^iebene

egenben

fc^t.

^cic^arb

fc|t fte

an

be S3ercftna,

uc

nccf;

bcutjutagc ba (Stbtc^en

Dokice

nebfl

cnem grcgcn (Sec geic^en

Ueber befen Avec^

fe)e

Jordan,

Origines Slavicae IV. 49

50.

2 Db bc fcgeiiannteu ^urpcr in ^cen f cn befen .^ar^ancrn abfiammcii, unb cn ihnen Pen 9imen berfcmmen ^nben , eip \) fr je^t ni()t ^u be-

immen.

216
Vuimcn
?cc)cni

I.

10.
i.

Pie Stmme
(}}ld>x

tftx

plamen
Un6c!annt
ifl,

ix} fntci

taxicx . 22, 3.).


bc ricccn lui

aus

unrruugcu Pramen
i^enct ^aljcu.
fc ccn

9lcmcr i6r tcrborcne


cft cn

Amadoci

;3fi

ta a

lue fe^r

6ccr ^crfce?
it6.

uciUc,

f ner ncc^

tc!l''ct^ngaucr
vi

nStMucn (ten
'icr^n,

medyszzTcc^ (drewo),

afc fotc

S^rcirjancr?),

Sta
n

nnt 5u nilaugvt, 9Jatc, ^u^

n ^fc^cncivcgrct
iint

nnt

Scticjf tc

9?amcn3 auc; ?Jcfcca auf cr rcn^c (2cr6cno


^cr3cc)un.g
nivitcn
^c^^cn.
;

Srnautcn

Ucrijcn

ift

ber

9amc
460

ber 5mabc!cr n

ar*

urat

crcts i^5c(an!ca (diva


^prangcr
,

i?cr (56rflo)

crira^nt bc?
cfccns

fe6cn

aa)

Tiow/yhuv,

wa)

meiner 5nfi^t

\a\i^ 9?ac^6v"irn

liitiQ

ber w-ijbrncr

unb Seh?c^ner be ccrcn unb ncberen


Same Tyrangitae
ao

^^neftcr,

ber c^eutvi X\>xci^ (bwitcn ber

^=.

5nirc6ncr bc3 S^tracj 6cM,

iarcn
ber

ccr

fairfc6cn

gcfcn
cber

<2tamnici5.
.iucr^cr

9cftcr

criubnt n
ct

9Za^c

be 5^i;ra

S^rcn^^jcr

(fo

t?erfc6ecn

man

ben 9amen n ben anbfrftcn)


9?ec gecjenirartg
ttjrb

a cn fairfc^e
ber
auc;

^cf ten ^emer Starre.

Xma^i

ycn
bre

cn

criiqcn

rnfcKn ^cirentent %'oxai genannt*,


cftlcf^en

mcgcn

!l^errnamcn m

aeen ^ttraia "tamxi ju

fammen^ngen.
yyuffe

Daran

fcgt,

bag
^in

be

Saiten

ft^cn

an
ber

befcm

a>c)ncn

muten,
i.

etcr

ten ben Sarmaten


gegc6en itnrbe,
*.

9?ame
Seret

Danastnis (.
tor

Dan-ister,

iDneftcr)
6f;r.

ita

cm IV. ^a;r^nncrt nad;

gcfc^af;
fcc

^c StraScn

iterben

bic 5nite6ncr tc %\^xa^

Tvor,yTaiy
einer

^nns Tyragetae genannt,


itjcfis
,

cr
nen
fie

Scc^tcre
^.

la

fic

a\\\

gar ncu erftrenben 2)ncfernfe

?tcncre
itarcn

@cegrat>cn fnc^en an bem


,

9amen

bvir^^ut^un

ba

ctn

c^Mte

ae ^Bcgriinbnng

benn barnai^ mftcn ani

Hertha

III.

468. XI. 3
s.

ff.

<B,

427.

iieifei^t

Badania w geogr. (S. 545. {Moby.at unb MoSy.ai) im a|lafcicu Savmaticn ?cn ben 5macfeni \\\ durcta nic^ yerfd^icben unb nur intiumic^ babin iibertragcn trcren. Ptol, 1. III. c. 5. V. 9. Plin.

2 Stephan. Byzant.
ift

h. v.

Ced^arb, ^ammung en

St^rifen.

wel

au) ia Bcf ber SDcPofor

ccr

SDcrafer

h.

n.

1.

M.

c.

7.

Modacae

(in einicjcn aubfc)vften

Imadaehos

ftat

Mo110.

tlacas

!).
I.

3 >eeren, 3bcen I. 884. SSart^, :Seutfdjanb Uroiefcjic^te 9lnm. 3, ic Scrauer unc bie Xvfen nennen ben ^niefter Turla.

c.

4 92.

Ammian. Marcellin. XXXI.


Srcji.

3.

^.

3.

Danastus.

Jornandes

22. 3.

5 Stra bon VII. p. 30. nad) ber Qjerbefferuncj i)liebu)r in feinen eincn bifcrifrtcn Sctrfen . 393. Pilo. h. n. 1. IV. c. 12. . 82.

im

fanU

>tr

'Uit>en

oUv

Sterben.

217

gtcu itnb
cbigc)

(Samoicbcii

(^ctm

fein

ic

(iubuiij^

gitae
,

jcbcuct

SJciucbncr.
crjl

5u ber f^^tcrcn (3ed)i)tc iviffcn wix

ba

bi

SJioibaufiaicn

im XIV. ^a(>rnmbcrtc au bcm (3icic

cU^

vm S)nicftcr Don bm Sl^aac;cn ycrbrancjt itntbcn'. bb) Dc Tay 001, waren Muicii nur ein (Stamm bet 3^t)rangi;en.
ii6er biefc 33o*er

hagrer,
(Soine

11.

!Dcrfc6e

^tcemaio
bc3

crmcf^nt

in

feinem

(Sfi;tf;ien
,

an bem

ncrbn?eflic)en

nbe

^man

einige ^^uferfc;aften

bie irrtfnimic^

on feinem Vorgnger 9}arinca cber cn on einem


au

if;m feOfl,

cber wcji

an^

feiner ^erBefferer X^aijin gefetU icrben ftnb,

eigentic^ a^er

lici;ticjcn
ifl

riinben in ba enrcpifd;e (Sarmatien gei;ren. icfet


fi'ir

cgcnflanb

unfern S^in

fo ii6evau^i i'nc;tig,

ba

er eine

eigene

'33etraci;tnng uerbient.

3c;cn
hei
iijni

angfl temerften gec(n-tc 5iuieger be


in ^cn ^Sefc;rei6ungen
f,

^^tciemaio,

bag

ftcf;

be ni^rbi^cn
c^an^

(iuro)ja, be inneren ^^ih)cn u.

i.

an meieren Aktien
fe
'ta^

ba?

fec o(mc

tvcfentic;e ^erfci;iebcnBeit

iineber}ce,

ficC;

nur an?

nehmen

iaffe,

e fei

bie iiTt;um(ic) gefc^KKn.

Tlan

)at

manjCxUi
l?ei

riinbe bafr
UeCn^rar reitung

aufgeflet.

tirb

iH'rmuti)et,

baf]

^toicmaio

ber
an::

unb ^eriH'fferung

fcine

^crgngere ^Jiarino an

beren ^ucen manche g-ug,

(2tbte? unb >i}ifernamen bc^f^et ein?


^^erfei;en cber in
feien.

getragen ijahc,

enta^cbcr

an tiojjem

bem guten

(Biau::

hcn, bag
Snfii^t,

fte

unter einanbcr
l;a6e

t)erfc;ieben

5inbere bagegen ftnb ber


b)?:|3eite,

^toemaic
3citen

ii6er biefen

ZijcH ber Seit

an^

tierfci;iebcncn

l)errii(;renbe S^ueen

on unter cinanber

aineici;en?
er

bcm

^nf;aitc

eingefei^n,

Bei

beren
fei,

gieic^mgiger
er gcic;c

Senu^ung

in

mand^eriei 3rttr;mer geratBen


^atenb
fceibe

nem

Dingc fr ungeic;c

in

feinem Suc;c aufgefii;rt (jahc. feinem ^cbe

^h) 5nberc jakn


unb ^erefferer,
,

bafr, ba
me>rentf;eio

nac;

erfc^iebene ^'crtfe^er
ivie ber ^^erfaffer

biefeen S^ueen
6erfifftgcn
a>oe,
\ia

knui3cnb

ba
^.

S3ucf)

mit

incerei
tie

^nter|.>cationen
git

i^erunjicrt

;acn

bem

^m

fr

auogema(;t,

bag

ba Soer be

m- Wobauer te Dlu^osz, bist, polonic. 1122. aramfin, efd). 0uan)5 IV. A. 292294. B. 245* 5nmevf. 389 (Snge, ci), ber aoaad^ei unb SDobau II. 102.
1

lieber bie aBaac)ifirum3

1.

IX.

p.

2
unb

SSergciiie

Lelewels

Bad.

or alem (Sc^oning in <B)u^ct ncrb. efcl^. 172. 202. geogr. 437 440, irc fi) eine Wenc^e ^eif^nce

biffer unge^ricicn iePev)cunc

tic

'tm

ncrf?

inTniebvcn fnnten

^fnbe.

218
^Uccmaic
f;

I.

10.

3h
i?or

stumme

plamen
unb
3r)tticr

bcfer S3e^icBuncj mcrf;c '^ingci

an
fce

tri}!

unbnfcfcrn

51cm einer rfc^cn S3ceud)tung Bebarf,


fi.

i;m Bio je^t ncc^ ncBt cjeiuorteu

SSenten

trr

mm

Grtgung
un)

teffcn iinferc 5ufutcrfanifct auf bie

m eurcpfc^en (Sarmatcn
fo

tu 5fi;tC;ieu uam(;af gemac^teu 'reifer,

Scmcrfeu

irr

eine fo
fcer

im?

9Ciuc6nic

6eri^cifted}eutc 6)eic^;cit

ter

9amcu,

ta

^rtt^um

Ic ^tceuiviic icx aiim ^wcijc er(^cl?eu mrb.


l'lciicu

Der Ue6crnc)t wegen


n

u?ir bc

tcp^H^t aufgcfiiuteu

9amen ganj

ber 9ci^enfcge

tes ^oemaico ciuvtuber gegcuiSer:

Sarmatia europra. L.III.

c 5.

Scythiaintra Iiiiaum. L.VI.

c. 5.

Alaunus mons.
Alauni Scythae.
Stvni (Stlavani?)
Asathvrsi.

Alani monles.

Syebi (Sycbi) monles.


Alani Scythae.

Suoveni

{liovorivoi).

Ao^athvrsi.

Syebi (Sycbi).
Aorsi.

Aorsi.
as.

Zacatae. arm.

I.V.

c.

9.

Zaratae.

in 33ic auf
fein fccgcr ^wici
^^ctc

bcfc geid^naniigcn S3crj5C

uub

^i:(fcr e^rt,

ba ^er

cSgciratet ;a6e,

fcutern fcag n tcr ^^at be bc^

5uffif;rung tcrfcOen auf einem Q^tf^ume be (^ecgra^^en erul^en


$3ereto 9'ei)art

miiffe.

emerc
^

ben ^rrt^um uub f^rt

fte

feinem

S3ibc ber
tien auf,

aikn

SBct

nur einma unb jirar m eurc^ifd^en ^arma?


;

ivc'^in fte aw) gef;ren

baBe

jei^t er

ben ^tcemaicci^ mt
iitrigen
aer

garten SScrten biefe

groSen ^-e^er.

Die Betrachtung ber


be

S-uceu ber ncrbifc^en ecgra^^nc

unb

genaue ^ergedf;ung

Umftnbe iiScrjeugen un

n ber %^cii faimi

baten, bag

be

9?amen

Alauimontes, Alani Scythae, Snoveni, Agathyrsi u.


nad Sfi;t;en,

a. feineonjego

fcnbern

nat^

(Sarmatien ge;cren

3.

Betreff be aan?

1 Reichard, orbis antiq. Tab. XIII. Sarmatia. 1 9eid)arD, ber Daidc ^jlape S^bjug im Sanbe ber @h)tf)en n 8K iergleic^e ycrjgli(^ .65 67. er ^ert^aXI. ^eft 1. 1828 8. (, 3

Dbtr>o) rok bcrcf ber 9^aincn 5ani, (Sucm-tii,

9tv3at)i)r

u. a.

scllfcmmen mit

iefem ecgrav)eu ibereinftimmen,


becad^tfam

fo

fc^ieint

er

un

temicd)

anbete S^Zamen un-

9amen

au (Sh)t^ien in ba eurcpifdje armaen iibevragcn unb n ben Bie mffifc^er Stabte unb Ccrtcr \rieDergcfunbcn ju aben. lcitete Unterfuc^ung barbcr beraTe ic^ 5nberen. 3 Umgefeirt gebort ber S^iame r^er 2crfer nid) nac) (Sarmaicn, fonbct
jeuigcr
2jten ifl bie .^cima) nac^ (Sh))ien, (*re 148. 158. 164. 271. 350.

ber 5(crfer.

Wnnncrt,

Sterben

ber

im
fc^cn

^anU

ber

tnbeu
fl

o^tt
ar;

Stxbm.
nc;t

219

cbrge unb 93oco


fie

bc ganj

nur ^tclnuaio
(Stjc

ertvi;nt

nod; brcimal

unb

jivar bcr ^n^aOc


er
ftc

;rcr

^ufogc

im
Qiit

curcpafc;cn

aimaticn,
fonbcrn
fc(3t

iui;rcnb

na) @fi;t;en nur auf


i^crafca,

(^iii

fc^t,

aui;

9)aranoo cn

ber bcfcScn
'^nju?

SQueen

fcenuite,

(Bix^c unb '^o

nac;

(Sarmaten,
aanifc;en

fgenb

bag ber
;

^;ubon unb
mad^en

ber S3n;ftf;ene
aucC;
ftc

im

ejirgc
bie

entf|.n-infjc

enbc)

bic
rec^t

^>euinijerfc;en
i>erfte;en,

^afen unb

ncrbifc^en (Sagen, n?enn


^er fe^r
njaf;rfc;einic;

mx

bie

i^e

ber 5anen
^

(rgt

15. 8. 10.) 5(uc bie %af;i;rfer

l^aBen ermeiicC; niemao in 6i;)iengeUo)nt.

S^aranuouDUtgcrafea
^of,

nennt

fte

aubrucfic^ ein faimatifc^e


auc)

am

i)efi?nu angefeffene .

womit

ftc;

anbere Beugniffe vereinigen affen (urg.

20. 3.).

eiferen
fo

al3er

Sanen unb 5ga;^rfer in ba

eurc^ifc^e (2armatien,
int;umic)

ftnb

nic^t

nur

bie meiflen

unter

if;nen angefeffenen

in

(S!^tien angegebenen (Snoenen,


^ijifcr ^neri;er ju
ftc

fenbern
ber

and) ncdC; manc)c

anbere

fe^en.

ginftc^ ti;

(uoenen

ifl

far,

bag
3,

on ben 5anen unb


5(nft(;t

5gatf;l;rfcrn nic;t gefc;ieben

trerben

brfen

SReiner

nac^

ftnb

bicfc

(SuDi>enen

nic^t

tjerfd;ieben

Don ben

(Statranen ober (Saiven bcS ^toemaioS

n ber 9ac)6arf()aft ber 5a?

neu.
feine

3u

biefer

5(nna)me

Ijeiuegt

mid;

ber

5ame be S3cleo

feBfl,

Sage unb (BiU

in ber

)lei;e
*

ber anberen.
rid;tiger

$Der ^axnc in ben


,

tefferen

unb

atcren

tganbfc;riften
i>

Suoveni
^

^ovorjvot'y
,

Zovovt]voij bagegen in
fc^eibet
fc)

erb orfc eueren

Susobeiii

gefcC)riefeen

unter?

on bem

ani

^eflor

unb anbcrujrt gnigic^ fceannten


bes .^onfcnanten
1

Sloweni, Slowjeni nur bur}


in ben

bie S3criuanbeung
,

^ofa

w,
I

eine

^criuanbeung

bic

ganj regemagig auf ber

5(ufprace be

Beru;.

Sefanntid; Derujanben n auf ben ;eutigen

Ptolem.
33ee

1.

III.

c. 5.

f^rift/ nac) ive^ei*

^anbfcjrften \t\iX'Alvo()aot, bod^ fcjein mr bie^^etic^fc^e ^anb (Sramuo ben ^toemaoo 1 533 ^eraugab , vc!^tic3er ju fein.

faluifjen

3 @d^on Seic^arb fe^t fte jwfcien bie Sooga unb Dfa, }ai aber, ber @prad)e nnfunbig, noc) bie faff^^e Seart Susobeni, ebe^aten.

i 3.33. Cod. Rom. Camald. Paris. reg. no. 1401 el 1042, Venet. no. 388, Paris. Coislin., Vindob., Caesar, ^ovorjvoi-^ Vetiet. no. 516, ^ovovTjvoi. (Sbenfo bie umer Sugabe 1482/ bie fraPurger 1513 unb 1520, ie tieneb. auc^ malomb* 1574, bie' bafeer 1545 u. a. <BiQiiio fd^relb ^toemnio

bab , baboy, irorin bie anbf(briften oerfc)iebenfinb; jj. B. inberi>encb.|!e|t no. 516. ^ovovTjvoi^ Oviovovssy^lovojv? {^aii OviiojvaSy'liojvt's)vi,^Ax>*
5 Ed.

Er as mi 1533

nar^

ber

Jetic^fcfien

^anbfc^r.

f)?ter

agemeiJi

angencmmen.

210
^aQ mc^xe
Somen5cn
,

I.

10.

Pie klamme
^artc

t>cr

^iavotn
nut
in
tu.
tuc

fairfc^c

S3c!er ba^

nd^t

bie

Scrbcit,

97a6rcn unb (Sciuafcn tu Ungarn


cbcr dao,

ober o

(wuk,

wuna, wouna, dau, spau


dal, spal
^}5ccn,
ti.
f,

spao u,
'tik

f.

fr

wlk, wlna,

ITJ.)

fonbcrn auc^,
jcmctne

wie

Sauftt3cr,

bic iprcufftfc^cn
auc; n

ja fegar ba3
afo

53e

^ocn bur.gancjg,
ftat

w,

nbcm

ftc

swowo, Swowan, wawa, hwawa


ii.

slowo, Slowan,
bc harten iinb

lawa, hlawa
lucc^cn
nac;
1

f.

ir. ^

fprc^cn.

c Untcrfc^ctnng
^

n?ar in ber uratcn 3ct

.9^^ natiiren

riinben imb
uc

bem

.3cgnffc

ber ateflen S^uccn


,

unferer

^pxa)t

mcrf*

c6er

aU

gegeniuarig

fo

ba ber @ried)e unb Somer,


;cre,
fer

ttjcnn

erben

3airen Sloweni fpreen


tcnnte.
b.
(;.

loM Suoveni
ber

bafiir f(>retSen

De tS^e befe ^cfe n ber 9^6e


best

aanfcf;en

S3erge,

an

9e|lcr

efannten Ofcitraitc

im c6ete

ber

oberen

'iciga
niffe

otr

be

ncpr

iint ber Diina njerben turc) be fpteren


Beftagt.

B^wg-

i6cr

be bcrtgcn

(Ziaivm

5(u3ijemac^t

)l

e namtd^,

ba

be

^iawm,

be ftc^

m Snfange be VI. QM^imbcrt


,

n 9?often

unb ^rafen nebercgen

urf^riingco aviB ber 5iuf(^en

bem Dne^t
.

unb

!SDcn gelegenen

egenb ^ergefcmmen

traren

(trg.

30. 7.).

Ue6erbe gcbt 9?eflcr be ^fee ber '/mt

l^ojriv fcgenannten (Saii^en

ber

Umgegcnb ^ctrgcrcbo

^\\

eine

5Cnga6e, be ganj
Sir

tjortreff^
^Oi^txK

mt bem Bciignffe

be

^tcemac^5 iiGereinfimmt.
jnje

afo

ten 9?amen ber (Saiven ^w

Stecn

enma n ber tjertorfccnen

l^orm Stvni

flatt

Stlavani, aer an ber regten (Stee (10), ba

anbeve 9JZa n ber ac;ten


(Stetc;
biefer
:^XK

^crm Swoweni

a6er

o.xi

einer

\oX\)iXi

jener

ifl

au 9a^r^en im SScften

nnter

ben ermanen,
gcfd^opft.
be

o^w^

S3eric)ten

C)ftcn n 5)aeen ober

am ^onto
\\\x

Bcben Steen trerben be (SattJen neten be 5anen


t\\\

unb an
ben

aanifen Serge gefegt,


ber ,3benttat 6ebcr

feir
3.

lic^tiger
,

Umftanb
ba

S3ett}eid

9amen

9Jog^

6ereit

ber,

Vorgnger

\X^ii 1; 5in (^cd^if^cn swoboda (^^rei^eit), kwocna u. a. |ief)t 1 vrc^U ba atfl. riMT. sloboda, ^leboda f^amm jl sleb , beutfc) feiger, gcl^v jtlba) unb ba \^\\^ locio, gc^, klaka, klok. beutf(^ kluke, gluke u. f. h>.

3m
bei

@erbf()en

owek,
if

osoj, prisoj,
t

im Stfevbif^en pod, poditi (plod,


i^evwanbelt,

plodili),

2)ometan

nd)t n

foubern llig augcjlopen.

2 3)a^ J'oro,97/ro/^civenen
p.

bebcute, giebt ^u B.

Kopitar Glagol. Cloziaa.

LXXVI.

,,Ptoleraaei 2ovorivoi sunt Slovini.

Andi rusticos nou solum

Carniolae et Lusatiae sed et Poloniae."'


^yxnVx
be

3 ^)3tcemaic fbrt in eft^t)cu Qud) ba ioof unb (55ebr^c Syebi, Sycby, bie auf 5)ancf)c belieben an. fo erfc{)ieben ftnb bie Se^avteu SBrg. t?c ^'iefleiit liegt boin ba? wrberbne ^\>x\>'\ , 'Surbi? Queren

im

ITan^e '^tx

Wirbsn

o\nv gerben.
mogc;, ba

221
^to*

tc^toicmaic, 9)iartno
icmai
fe6fl

tiefen ?^c;cr Uerfntbctc,

Uix)

bc

23cmi^un(j

fccr

Uerfc;ebcnartigflcu

atcn mtfc
fc^ttjarjen

neuen
Seerc
lc;,

grec;fc6en

unb

runufc;cn,

uon ber Ofifec unb bcm


baju
ucretet

;erni;renbcn ^^ac;ric;cn

ivmbc,
5)d;

nicijic;

enb^
id;,

bap
ber

erft

feine S-ci'fe(3cr bie Ui;et^er


bicfer ^^^enuirrnng

ftnb.

gank

bvig

vunb

in

bem

uerf'e;rteu

c6rauc;e bet

H'iben

Sanien (Sarmaten nnb (Si;;ien on einer unb berfekn nrbs

lien

ecjenb (^'uro^a iegt,

ber >eretto
einer

jnr

3cit

be ^cemaio
ber

anfing, nnb ta^ ^^toeniaico ober


S^uec

feiner '<yortfeijer in

einen

nnter ber 9Uibrif (2aimaien bie


bie Sanen

(Sanjanen,

bic

aanif(;en

S3crge,

nnb

5gat;i;rfer

fanb nnb

nad; (Sarntatien fe^te,

etjcnfo a'ber

and; nnter ber 9in6ri{' *i;t;ien befekn aanifd;en ^cxqc,


53a;l;rfcr n.
,

5lanen,
in

(Soiuenen,

f.

n?.

crfanb unb geic^ermaaj^en


,

(S^t;ien erjeic^nete

uneingebcn

beffen

'ia^

in Beiben S^ueen

burc armatien nnb <Bt\^)im baffeOe


teibc 9amen bort
ni)t fo

anb

^ejeid;net iverbe
,

unb ba
fei?

genau gefd;ieben
c}efd;ieben
,

ncr

ttjii'riic^en

(lint;eiung

maen jaitc ^ ^in


ntan
bie

n:ic

er fie in

fod;e ^erfe^en

at fc

um

fo

mef;r Begreifen

jeme;r

Entfernung jener
mit

nrbiid;en

egcnb uro^a' unb

bic beofafge UnBefannfc;af

ben bortigen

Volfem
ober

Bei ben 5eyanbrinern in


bie S3oerfd;aften

rmgung
ben

^icf;!.

12*
bcrcn

$Die

maen
}laa)

be
an

euro^aifc^cn

^armatien,
fid^

na;ere

entferntere

^erit)anbtfd;aft tnii
tfl

eneben

nad;icifen

at.

^toemaioo

eine

neue

toofianbigerc

Aethic. cosmograpb. ed. Gronovius p. 719 facjt: Fluvius Tanais nascitiir de monte Hyperboreo qua sunt Ripliaei in monte Surdo: fluit in paludibus Maeotis etc. (Stn?a5 vocita unten lieft man: Europae incipit initium sub plaga septemtrionali a fluvio Tanai, qua Rbipbaei montis ardua Sarmatico adversa oceano Tanaim fluvium fundunt. Ibid. p. 723. ine berichtigte SugaBe be ^toemaio unb 2et)m6 brfte bie ^a)c entfd^jeiben 1 2)a^ bic anber an bet ffee unb am finnc^en SJeerBufcn , Stt^anen 9c{fruf5ianb \u f* f, frl^erfiin unb jlvar iange or ^toemaic ebenfal @fl) o nannte fte ^i^t^ea unb t|en genannt tt)uvben, ift f^er (t>rg* 8* 2*)* na) iijm imaio u, SL entnjeber burd; Ueberragung be Samen cn ben <BW}m am fd^iargen Speere auf biefe kftc (bie 5ten glaubten, ba batfcle 2)ieer jange mit bem fafpifd;en jufammen), ober iregen ber in ben u^erficn egenben jeneg Sanbe n^ofinenben Xfc;uben , ein dlame , ber mt jenem ber <Bft)t)tn bentifc^ ju fein fd^ctnt ( 13* 80* Heber hm fpteven ebraucf; be 9ameng ^hjtjm fie^e Jordan, origines slavicae IV. 49 50 unb oben Die Sejei^nung befer cgenb burd (5fV)t^en ift , 8 10* @. 13 Slnm. 1* alfo ter aU jene burd^ Sarmatien ^ahei ft mr ein, baf ^tolemaio ben 5amen njotenen vnelei^t d^rften au bem 3etater bc ^^ma^c, in Ujes d)en burd^ (Sh^t^ien bie Scythia minor 9ncni)mu 9iayenna (uerglecl;e oben 63, 2nm* !) afo :&i^auen, 2Beiru^anb u f u. be^et^net wix, ntna^m unb in fein ojiatfc^e ftot;ien bertrug.
,

222

1.

10.

pie^tiimme >.S>HrtU).imfanl)eb.ttllmb.or.^ab.
befcn

untc cn

^ofcrn

gat nc^t ju tcnfcii,

5(co
\l)

tjon fpcitcrcn

Rmern
mcn
fcnbc

lU^cr fccfe

Cijentcn S3cmcrftc Bcfc^rnft

auf einige 9?a?

jrcd^fcircfe

^mfentcr unb imtcrircrfcner 93cfcr unb auf trc^?

33c5cnungcn ten Sttten unb ^'inK &ercbct unb ^tccmaiot


Beibcn einzigen (scBrftflccr
,

finb bic

bic

un

ax\ijcnt\)c ?tad;rid^ten
n?ir

uter Jene egcnben aufSeivatrt ^a^cn.


nlffc

^erfte^en

an) ^tc 3cug?

nit immer genau

fo

iegt bie '2)\t

baten

ttenger

an i^nen,

ao

an bem

tcigen ?Jange anbenreitcr Sa^rten,


bie

mt beren ^iifc

man

bie ^egeBen^eten unb

^ernbcrungen ber bcrtigen reifer

tjcuBcit juSfit gc^crg crfennen fcnnte. 5^erc3

m V. unb Vl.^a^r?
ber

^unbert teganncn
(Sarniaten,
ae
fei

ae

@efc)ictfc6rei6cr

bie

9uimen

^tt>t{jm unb

nun anS

Unirffcn^cit ober cr!e6rter SSiiir


cf;ne Unterfc^eb
fitr

auf

S3cer be nOrbctcn Gurc^ao

anjuivenben, eine

^eranrrung ten unerfec6em9acBeic


fDarccinuo
,

bieefc)ic^te,

^mmanu

in ber

6rvi6ung ber gc^eitigen cfcMd^te gar nd^t

u6e, terfle^t une, fotab er auf bie norc)en vnber (^uropa


uiciit

ommt,
ctKni

tteiter

ju rieten

aU

ein

an^

allen Schriften

jufammcngeefcneo
bie

l>cn

i^m

feSfl ii^eerbauteo 5eie


,

^rc!cp, ber bcc^

unb anbere ermancn


^atte

ecnfc

irie

bie ^cfle ber


ftc;

(Baxmatcn tcr 5ugen


benncd
nic^t
fe

unb mit

ifinen

terferte,
,

entHl^bet

fr

ibentifd}

mit ben <2!t^cn


,

SOZeancaenen unb Sarmaten ju erfaren,

tcrft^emb

bag

fte

ebigid^

bem 9?amen nad;

terfdieben

ftnb

-.

^cruanbe

gen?f;rt me;r 5^eue

Ser ben eurc^aif}en?Zcrben, nament?

\i) einige fiir bie

(Sefdn^te jener 3cit and^tige ^cfernamen 3; inbeffen

bie iirjc

unb

ber

im anjen immer geringe SSert^

biefer 9?ad;ricBten
,

machen

fte

jur 5(ufBeung ber g-infterni ungeniigenb


fc

bie

9^imen
tie

ftnb

f^cn urfpriing ic)


fangen igt.

terbcrcn, bag

ftdB

mit i>ncn nic^t me(^r

an?
tiS

^eun

S^i^tbcrte errfd;te biefer 9?amenJvinn?arr,

cnbid) 9eflcr bie uferte in

ba^ S3atermb ber uorbif^en ^o!er auf


fairifc;en
,

9?eue erf^ieft unb un mit ben

finnifc^cn

unb

it^auifc;en

Geifern c!cmmen tefannt mac^t*.

Ammian. Marceli
,

n.

1.
1.

XXII.
IV.
c.

c.

8.

XXXI.
De
S^^t)!.

c. 2.
I.

2 Procop.
3

de hello goth.

c.

5.

lello vand.
.

1.

c.

2.

Jemandes,

de reb. goth.

5.

23.

14, 5, , 18

4 91>ufilan unb 9Ifreb crtrinen bie ^^lfcr m .mern (sarmaen gan5 unb gar nic^t; blc ^cnfiantin ^\nT>iu-cgeneta unb ber ungenannte baierfd^e ecgrap) fuen bic iicfen ^trfc^en Scrnanbe unb S^e^or mit guten_ unb m}^
tigen Olac^ric^ten einigermaen a\\^.
ringfiigg

ffia bie Crentaen bieten,

iji

aju ge;

unb unjunerlffig.

1.

11.

WUSSiamtn

m UtWonan
an bev

u.

bieUHneUn

h\

223

li,

35t Slatveit

SSeneten

(3JC
yci^i

am

tinb bie abviaiii>cn Sleere*


ganjc

^vnan

wax
u

intfcrc

^'crf^ung

uter bc iirfpriinic^cu

ber (Saiuen

G'urcpa

;eo
,

auf au ^bvc ti; c Bnigniffc ano?

aurtjer,
flecr,

namentc;

Qxic)i\a)cx

atenfc)er

uub
ber

beutfc;er

<^)x\fU

t^eo

auf bc acu
SSr

Uctercfcrungcu

uorbfd^cn

(Za^m

uub lieber tegrnbet.


befer S'(;rer

erfauntcu,
xjxc

ubcni

mx

bcm Vorgnge
cn^ auf^offcu,
erKten

fcgtcu
ber

unb

m\^ an
ober
no

5uofpriic;c

bag

bc

(Bii^t

SSuben

(Serkn

ber

;ftorfc)

^erobc,
bcu

b,

;.

l>cu

cg>crcbct

auf ^cruaube
ber

uub ^rcfop,

;utcrfarpat;fc)en

S;c(uberu

cu

^flfec

ni

gum

fcf;u?arjen

9Jeere,

ou ber (Scheibe

ber Soec;fe
ftc

uub Ober

6o

gum on uub
fctuc

m
bag

9crbeu Bio
befe

^mn ^meufec

erflreci'teu.

SBr iiBerjeugeu un0,

^eflmmuug

ber atfaiinfcf;eu SSof;ufti^c

auf rgcnb

einer

uuBegrubcteu ^mccge biefe cber jeue 9iamcn Beruf;eubc


e

5(nua^me, fouberu bag


ber

eine

tiax

eri'auute S:Ba;r>e,

fugeub auf

ruubage

n?efentcf}er

S3eiveogrinbe,

auf

einer ununer6roc;e

neu 9ee fc^acjenbcr 3cugnffc be ganzen 5Uteri(nim, bag e eine


SSa;r;eit
fei,

bie

ber i^crurt;eiofrcic
er,

S3eurt(")eier
\'\ii)tct

cnttreber unmites
\)x

tar at

fcc)e

anerfennen cber n?o


(Saiuen
in

er

widjt Bei,

ain

5tert;um

ber

urcpa ganj unb gar


fc^

ver^tucifen

mug.

9ur
feBfl

cn

^ebenfen
Bei

cr^eBt

fcujc^^

Bei

bem
:

fan?ifd}en ^-crfc^er
fotc cn fo atco,

aU

jebcm anbcren Saiven, ber uamid;

urfprungi;eo
je^t

unb

grcgeS

S3cf

tie

ba

faitifd;c

ueBcn

mm
nd;t

Bio

crfanntcn fremben 3c3if^" feiner


feinen
fi;

maUcn
Siebern

^iflcnj
einige

auc^

^lationafagen

unb
tic

f;eimifi)en

(Erinnerung

an

^interaffen ;aBcn,
bie

irgenb

fpaterer (Sd;rifflecr rettete?

(Soten

aiven

acin

einer foc;en

Erinnerung ganj unb gar

BcrauBt fein?

2.

eicf;

anbcren atcurcpaifc^en ^o!ern f;aBen

auc; fte cin;eimifce

vSagcn unb rinucrungen, bc jur 5uf;eung i^re 5ter;uni bntcn;


cne Befenberc S3etraci^tung

berfe6en

ifl

ba;er nu|i;

unb

not;iucnbig*
nic;t ii^oB

Gengen
bienen

ftc

auc n?egcn ^rer Unftc^er;et unb (Sctencit


(Stjflem bc
faitifi;en

jur S3egriinbung cinc ganjen


fo
ftc

5ert;um0,

bo^

jur ^cfltigung
5e

manc;er

anberirrt

gewonnenen

SSaf;r^ct

ganj

t>ortrcffic^,

cin^euufd^cn ;erBer einfc;agenben


in

S^ucen jcrfaWcn

nun

in

fogenbc:

!5)enmacr be ^oocBcn,

224
treidle
fcc

I.

11.

pi

^lQU)cn au ber Poitau


an
ftci

ten bcn ^viiucn BciucMiten Snbcr


ncc;

tragen,

nb

in munbc6c Uccrcfcnmgcn, Sicbcr nnb

crMcnc nratc

c?

Brauc.
Z{jcii

Tc genannten

egenftntc madBcn nnn einen anfemicen


SOtBenng
biefe

ber

ntnrnftcrifcKn
be

SBerfe

afo rennen
mtget^cit

ano

bncn

geircnnenen (rgeBnffe
bftcrfc^en

an, erfl am

infcfern

uffe
irir

trerben

^ Qn

biefer

Untcrfnc^nng ircnben

2)ev eifrige ^cU Zorijan Dol(?ga 1 hjibmetc bc legten Sa^re feine Sebcn (18131825) ber (ifcrfd)ung ber jlatofc^en Slter ^umer, um ju erfairen, cb ber fartjfcf)e Stamm e^ema aen}alben uiib in

Chodakowski

r glaubte ein fic^ere unb unfe^bareo aJierfma iefer urfvruuijc^cn (Siubcit in ben fcgeuanuten^ratifc^tje'o (^orodisce, SiunDtraii) gcfunben ju iabcn, 2cin Oefular ifi dwa fcIcjenbesS: be |)rabifc^tie'
jeber ^inftc^t ein eniv^er geircfen fe,
(beutfd) garten, mcrbwinifd^

keremeti)

crfrecftcn fi)

cu ber

ama

h)efl{(^

Vertiefung unb

oftic^

me^rentjei mit einem


finb

Gingange
i-oig

oerfejen,
fat

)ie SOQe,

cine Suna^me aii fd^war^er (Srbe aufgefcftutet unb finben fcf) an ten anmutfngj!en teen, n befimmten, in ben i^erfc^iebenen nbem yerfc^iiebenen Entfernungen cn ein^ anber^. Sin jirif^en bem Tniepr unb 2)cn gefammeten 33clflieern erfie (5;)cbafen.M'"fi / ba^ biefe afe einfi ^eilige Certer ber fieibnifd^en aften , \vo
glcid),

fcireit fe ncc) ^crianben fnr,

einanber

man

(S^ebnbnifi'e feierte

unbCpfer

barbrad?te, gen?cfen finb,

2)iefe Snjidjt fuc^te

Aaaibcirtfd)

aU

eine bcpe Ginbibung Cf)eca!cirfiy barjufeen, bie^rabifd)tje

fc)en

fr Ueberreile atfatt^ifcber fcfler erter au^gebenb (oppida , castella im remis Der grte 5(tert^umfenner Oupanb, ^eter <Sinne). ucen, er^

immerbin weiterer Setraditung unb (Erfcrf^ung irertb , bcmerfenb, febfi etn'as5 biefen J^rabifdjtjen 5e)nlic)e in einigen egenben 2ui CftuBlanb, namentlid) im cuiernement Xwcx , angetroffen ^u ^aben
fart bie 5nfid)t (Sf}cbafcn?ffi
fbrlid)erei?
febe

ber

futuriiftcrifc^en

Sbtbeiung

biefe

SBerfe

S5rgl,

Z. D. C h 0(1 akow s ki, o Sowjanszczyznie przed chrzeciaistwem (ber P. Kppeo, \>a awentbum in crd^rif^ic^er 3d) Krak. 1835. 8. Materily dlja istor. proswjesc, Rossii (Dateraen ^ur t)i)U ber Jlutur 564. K. Kalaj d nwi c Pis'ma Sfu^anb) St. Petersburg 1826.11. 5fi3 k. A. Th. Malinowskomu (Briefe an SDiainctrffi), 3oskw. 1828 .8. . 48 ff.

@egen

be9(nixc)t berer, \t>edbe biefe

Sunb^ unb Dingtt?e (n>engflen6 n 'B)\e'

nac^ i^rer erf^ieDenen efalt befcnber faffincrt irerben, uor^ugnjefe i^u^cfyerfammlungen unb ju erid)t unt U^Vferi^a^en benimmt galten, fprid)t berUmanb, ba^ meifi nur ein fd^maler ^upfteig fcjrg auf ber.6u;e nben^effel
ften), bie

f^rt Qin fcc^er 23eg unb Sngang n?ar fid^er nid^t ^u feierli^em 2ufmarfd^, gu Cffer^gen geeignet (B fprid)t ferner bagegen, baf bie am eic^tefen ^u= bie tm" , ein balbmcnbfrmget gnglid)e eite ij am i)o)ftcn eriebt d)^t meif ba, h^o Sobenbefc)affen)eit am icenig^en ; f^ridjt S}cra(, ba^ fe ba nur nebrg jinb , wo n fetftger Slbgiiinb obev cnbid) bagegen,
:

ein Su fd)on ic^erbeit gen^brten. ao 93clf glaubte baber in ijnm <B)an: Smmerbn mag and) in gen ju erbliden unb nennt fe be d}irebenfd)an5en. ^nen be Seid)e eine rubmtuirbgen ^eerfiibrer beigef-:0t cber jun^een ein

SDpfer erric^tet toorben fein, aber, waren biefe (Jrbbauten nnrflc allein unb ircmit liefe fic^ bann, autfd)ie^Iic) ju friebc^en 33erfammungen be]lmmt,

fragen wir ncd), iir fo fiaufige 93crfcmmen n gebrngtem Traume erflren, ba fie bcd^ nur mit Sn^irengung einer beb eutc ben ^raf, t>on ben vereinten

unr

bic "Hiliuten
i^cv

am

ot)rirtti(*i)cn

Jlle^re.

225

unffve

5(Hfincvffamfct

acm

auf

be

5uof^vud^e

cn^emifd^er

S.

Uittcr

ben

cinf;cmfcf;cji
(fc;re6

cfc^c^tfc^retcrn

treten

iin

tor

aem ber 9luffc ^^eftor


ber

um 1100 1114,
be

flarS

um

1115),
(fd;rieb

gje^e aim (1282


unb

1314) unb

^oen ^abukf

um 1220)
erftc

S3cgu()n?a (ftarfc
fl,

1253) entgegen,
be

unter bencn ber

ber

iinc;tigerc

ii;renb

brigen
ftnb

nur in 93er6nbung
;ud;fteng

mt

anberen

Bcujniffen

uerftanbcf;

unb

fc;a^6are

Snbeutuncjen Qcbcn.

^wax
un

;anbet tieftet nircjenb aubriicc^

on

bem Urfprungc unb ben


^crBege()en egt
feine 5lnftd)t
jtue
er

Urfit^en

ber

aiuen,

nbcg geicC;fam

im

an

uerfc; ebenen

(BkUm

fene ^a;rl3u^
ju
fcerii^ren,

far

Dor

^(ucjen,

r
:

jattc,

um e urj
erfirte

UeOereferuncjen

or

ftc^

nac!^

ber einen

er,

baf be

ju feiner 3fit im Sterben luo^nenben an?cn Ur6en?o^ner jener

e?

genben
(ic,

feien
tic
er,

unb

bereite

jur cii ^riflt unb feiner

5)Jofle biefeSen

im XI.
ba
^ic

^a;r;unbert

einnahmen

na)

ber anberen ers

mut;ete

ii3e

biefer

(Sairen n urater

3t

tie

ttjcter

nad^
atfc;e

ben
be

ber

be ^arpat;en

nac^ S^V^^hw w^b an ba abri^


be fte

9}eer gereicht

^aben,

i^c,

meberum auf lngere ^dt


bencn
fie

an

SSac;cn

ober

^ciUn

ucroren,

ijon

ber be

^ar^Mt;en

jurci'gebrngt

lurben,
niji

^eiei

bafr,

bag

Sefior be

aiiHm im Sterben
ein urate

wo

fr 5tutoc;t;onen bod^
(^rja/ung

lcnigflcn

fr
l^ei,

^of
ben

^et,

fl

feine

uon ber Snfunft bc


n

5(nbrea

rufftfd;en

(Samen,

namenic;

ber 9?^e t)on

^iei unb Soivgoreb unb on

bem

^erfe;rc beffebcn mt
nic^t

ben <Sa?

men^
re^t
5(pofte

S^efior
n?ic

icar
toel

ber

(S;ronoegie

unerfahren unb amfte


;rifti

gut,
i&

^a;r;unberte

tou ber ^cii

unb

feiner

auf ben (^injug

ber Sarger in 9uanb

ober

jur

^em^ungen
yer^g
8(f"e

einer grcfcn SWenfdjenmcnge aufgefhrt irerben fonnten. 3n bci Dbevaufo ftnb auf einer greife cn 6 SDeen Snge unb 4 SOelen SSvetc

fcld)ev
in

aBae,

be

bcvt Rodica
Se^gg

icipen,

uergleci^e St*
.

ie

i^atevanbid^e a3v,^eit*

184L

JOO

116, ^reufev, aber

freilie

tvurbe in berDberauftls }art unb ange gcfmpft. SBe unfatt^ift bie2)eutuugeu bever ftnb , n)e)e n i)nen SScjirffcfen be Dberfiaupte cber bof e (^euertgnal=

pcjen

ff)rung.

gar ^e^ejnungen ber 33e5vfgren^en af>en, bcbarf feiner Sug ben baierf^en, frnfifcben, )e[ffc)en unD nebevfac)ftfc)en *nbern fnben fi^ brigens afjnlic^e ruube rbwale: fe fu) be c)u^n>e;ren unfultis
cber

3n

rter ^lfer*

5(,

Nestor, ed. Strojevv. I. 4


1

Timkowskl.
5.

c^Iojev
I.

5. Sof. Wreni. ed. Mosk. 1824. 69, II. 93 95. SWuer 07

* 4

(Sdjaffavf faw. ^ter).

15

226
.^errfc^aft
tcrfcffcn

I.

11. Jlic ^lattu


II.
ftc

an ^cr
tem

Pouu
fciic

luato^uf^
taren,

unter

5unacn

f;reb,
er

ba

er

feBfl

Bera genau angeBt, aud^ irar

nijt
t6rcr

fc

fec feinen

fanfc;en

Sefern chr^aS tjcrjutragen, ica gerabcju


antcrfi^rcc^en
;atte.

effcren

Uctcr^eugung
Bere

Dc

Snfid^t,

be

airen
geipefen,
fein,

lren

ur

3ct

tcr

5^^cfe

^en?of;ner

9luanb

meiste ju 9?eftcr Reiten jebenfa agcmcner^cfogauBc


iineber;c
?eftci"

'tenteef^aiS
3u.vrfu)t

c^ne

aUc Scteufen
unfc
gervibefo

mit ter
bie

ganzen
(Sage
lteren

feiner

^riftic^en
;eiigen

5ufric^tig!eit

Ginfat
er

cn

ter

Snfunft be

5nheao

\vk

fie an^i

Uc^crliefeiungen

fennen
S)iefer

geernt

f)attc,

eingeben!

ber

ages

meinen ^canna^mc',
S3cfeo
ift

aue
ten

-^Zeftcr

unb be ruffifen

fr unferen

^wcd

acin

S3eeutung; bic 6'rja;ung

ijom

;ei(igen

5urea Bcru;rt uuo

nic;t ireicr.
,

^u]

ber auberen (Seite

it \i)

aha

and)

laxan ni)t
).

^^wcijcln

ba

^efior bic

Snber

am
bie

^yufe ber var^^at;en b.

bao heutige Ungarn mit ben baran geegcnen

Subern

fiir

ein

fan?ifc^e^

Sanb

^nct,

itcrauS bie ^airen

bur^

leiten ivicber terbrngt

luurben.
ec;

5^ie cgau:|.nftecn 9teftcr fr bicfc

^efiau^nung fin fcgenbe.


er

im (Eingnge

feiner S^)^ud6er flet


(2cC;riftfteern

in ber efd;rei6ung ber

reifer

wa

ben griec^if^en

iamentic;
ftd)

na^ ^ebrenc

ueBen Iljurik ba Scrt Slowjeue, ive^e

im

ric(^ifc;en ni)t faub,

;um

^etveifc bafr,

ba

er ie

(Staaten

1 (2ie^e^u)e, Siteratuv ger unb Dcbrcivffi? Ratten

tcr

rumf*enefd)ic^te

e. 228230. ^-tras
bei DZcfcr nc^ iu

bie S^veifticjft

aUe,

)v (Si)fem X'ci^it

fr SDafn-cfien

unb St\3enben

cbcv fr fptere Snen^^claticn


Xoxt fie i)n ettra

^u erfaren,
felbft

33eie

^i^VH'vfriiifev irclten

ben Deftcr fc )aben,

c baben je ba Aapite ber 3e gefc^rieben )aben irven. ben ^eiligen Snbixao , fcirie [pter ba uber ben 3??ef}cbc unb iele anbere au bem Deftor aufc^een trcUen, oerfic)ernb ^a{\> , e5 feien SDard^en, ha\),
ju
i)rer

e reichten befe nic;t uber 'ia^

XIV.

3a)rbunbert

^^iibt

iinirbe

XV. 3abriuubert man n bnen

irenn e oanbfdjrfen au
nc^t bai^cn enbccfen,

bem ^cf

gerabe befer Umfanb mac)te ibre unnen rbeicien ^unidjte, benn ie %xco^\= fdje ^anbfc)rift au bem XIV. 3a)rbunber (leicer 1812 verbrannt) un) bie
Sairrentijetrifd^e

)ie J5anbfd)rift

tvegen ber

cn 1377 enbaten alc biefe yermeintid}en 3nterpoIaticneu. ven 1377 \^ au einem ,,\)X. alten Jiud^e" fcvr, ivcfur bie ^h%i \\) Xlneferlic^fet be rigina enti^anbenen Sden fpred)en,
anne;meu
:

nd)t ftgic^cr gcigenbe

Deficr trar fein ^vperfriifer ivie (^^er

unb

!i)cbrutt)ff)

bem
ere

S}cfe

fcnbem ein einfaltiger SJnd) be XI. 3a^r)unbert; gei^e auben uber bie Stnhinft be /filigen 5lnbrea
/

ber mt
tcar.

ScHte

man

Ses

(Einfd)ebfel erfc^eint

cber Senem fr fJ fr untergef^cben erfren, tra {\. ^. bie S?ertrgc ber 9unen mit ^cnftantincpe),
Qvir viel

em

fo nn'trbe nid^t

mebr

vcm

Dleftor brig bleiben ^atfd)enctvff,

enfcn^ff

ilnb iuenigfen boc^ fcgere^ter, lle vjcrrcerfen ben ganzen Scftcr a? ein 3arf)unbert0. fc^led)te? mnc^ifdje S)'?ad)werf bee XIV. ober

5U

XV.

unb

bie

mjeneten am
^ft ^

al>riatifl)en Jleere

227
lic

fr UrSciu^ncr Sii^^^f'i^
3er tci;au)?tct

^ic

SScrtci;cn
S'icflor

ifl iuiC;t

(Sd^i^

fptcr cing c fei;


b.
1^,

6 cu,
2.

fcnbcru

Interpretation be
nnfcr 5nnafl
:

^orte Iljurik
f/^cn tiefen

^i^rum

Seiter unten
eine
ein

facjt

72

^bifern ivax ba

fialifc^e

S3o cn S^i*
9?a^ an?
jcl^t

p^ct (Stamme, Qiirier cjcnannt^,

iueicf;e

(Biawm

ftnb.

gen Briten
nngrifd^e
tcten
ftc^

nnn faen
6er

bie

(Sanjen

an

ber

Donan,
biefen

njo

ba^

nnb

nigarfc;c

Sanb
bie

cgt,

^on

(Siaien ijer6reis

(Siaiuen

rbe

nnb lnrben nai; ben 6efonbercn

ScinifiJ3en mit
Jeid;e

Dcrfc;ebencn

5^amcn genannt*
nnb
ft^
bort

nannten
,

ftcf)

bie,

an

bie

Tlaxdj

jcgen

nieberiie^en

Tlijxtx,

anbcrc ater antrben 3ecf;en genannt;

nnb
5a

biefc

@iaten ftnb: SSei^s


bie

(^ormaten,

erfccn nnb

(S^orntaner.
ftcf;

bann

Siac^en ^n ben

(Siaien an ber r)onan famcn,

nnter ;nen

fefifeijten

nnb i^nen
ficbeten

eirait anraten
ftd^

fo

jogcn nnn

jene (Saren

l^inmeg

nnb

an bcr Sei^fei an
iverben einige

nnb nannten ft^ Sjac^en; nnb uon


genannt,
anbere Sntitfi;er,

biefen

Sja^en

^ojancn

anberc
iijcf^e

9}iafoirier, anbere ^^omorjaner,

6enfo finb anc^ bie (Siaien,

an ben niepr jogen nnb bort faen nnb ^ojanen genannt


anbere
goij,
ijic^en

luerben

$Dren?Janer

ieii

fie

in

SSibern

no;nten

(drewo

SSaib);
ftc)

anbere

fafen

jlinfcC^en

bem

^rif^Jet
S'igci)en,
ftc^

nnb

bcr

na

nnb nannten

regoiitfc^er;

on einem

tvdjc in bie
^oDf(;aner,

iina mnbct, ^oiota mit 9?amen, nannten


@aluen fagen anc^

bie

am

^Uncn\cc nnb

nannten
fie

ftcf;

mit i^rem 5ias

nien nnb fcanten eine tabt nnb nannten

^Zoigorob; nnb anbere


jic^cn (Sender
ancf;

faen an ber J)efna nnb


5fo
ertreitete
(Sci;rift
fc;

am @em,
Seiter

an ber ^na nnb


;

bie

faivfc;e

^aton
;in
:

baon warb
5ii

bie

fias

n?ifdf;c

Benannt"

*.

ba

fialifcf;c

S3o,

njc

iir
,

gefagt i)a^cn,

an ber
,

onan

n?o;nte,

tarnen on ben <Sf^s


feilten

t^en

afaen genannt
>Dcnan
feft

bie

fogenannten

^nigaren nnb
fiairifc^e

ft^

an

bcr

nnb

fcebrngten

ba

i^anb,

9?ac^;er

Nestor ed.
II.

Timkowski.
Stbfmift ber

(S* 2.

Sof.

Wrem.
SU

ed. Strojew

I.

2.

d^Usev
brotofftt).

9,

ia\mi , 153.

2.@d^i^er IL 2U

2)agegen

TllUv

<B.

2inm. 4, (nad)

^o=

3 De ^nnbfc^viften fjabm bie erborene eaart Norici , Norci unb Narci Iljurci; aJiIIer 182. 5nm. 9. De on un ierfiir vorgetragenen SSeioeife fe^e in ber SlSfunft ber an^en . 153 155.
fiatt

4 Nestor ed.

Timkowski
a^uUcr
63.

(S. 3

4. Sof.

VVremeoik

ed. Slrojew

I.

3.

(^lo^ev

l.

66.

i5*

228
tamcn

1.

11.

pie Slawen on >er p^nau


tcr (Siaien"

bc ttjegen

Ugrcn imb erbten ba ^anb

\ ;Sobann:

,/5>m ^a;rc
6e c^civ
5O ftc

6406

(^

898)
,

jcc^en
itec;er

be

Ugrcn (Un.cjarn, SDag^arcn)


genannt
ivrb.
fic

6cr

einen SSerg

je|t ber njrfc()e


ftc

an ben ne:|)r gelangt n?arcn, ftanben


luc

n .Seiten;

benn

^jfcgten

bie

^ccivjer

^u

marfc)tren,
iBer

(Sie
)o)t

maen

tjcn SDflcn

^^ergefommen

nnb

brangen

mt Tlajt

efcrge

imb

bc?

gannen ju

fregen gegen be bcrt

mo^nenben SSad;en nnb (Biatm*


be Siac^en
Xjaiicn

faen

ba

nam^

frii^er
;

(Samen nnb
;eranf

ba
be

flaiufc^e

Sanb eingenommen
nnb
erbten
fte

ijertrieen
ivc;nten

nnn

be

Ugren

SBac^en

ba

anb

nnb

mt ben (Slawen ju?


feitbem fhrte ba
fregen

fammcn,
!^anb

nac(;bem

befe6cn

nnterjo^t Ratten:

ben

5amen Ungarn.
nnb
fc

Unb
Donau

be

Ungern begannen ju
ein

gegen

9}Zbrcr

Gjec^en.

6 gab nur
fagen

fiamifd^e

^c:

Samen

laren,

an

ber

nnb ten Ungarn untcr?


be

werfen mrben, unb be STlbrer, (E^cjm, ^c)cn unb

^ojanen,
be S3s
cr

me^e

jc^^t

S^nffen genannt

mcrben"^.

^a^bcm

cr

ciii)
fd)et

beiiberfegnng

bc

.^^rca

nnb

9}et;cbica

berietet,

mt

fcgenben Scrtcn:

Defem famifd^en ^c\tc mar ber 5pofle 5n'


SJl^ren

brong
bort
crflen

JBe;rer;

na^
jl

fam

ber

5|.^c|lc

^an unb

el^rte

bo;
be

nm^

S^^nf"^/
an)
biefe
"cn

mc;in
S3cfeo

^ann fam.
Seigrer

^ort maen

(Samen;
be

mar ^aun''*.
in

maen
(Bi^c

Steen in

nefiorfc;en 5nnaen,

med^en ber uraten

ber

(Samcn an

ben

ar^at^en imb

ber

onau me^r
fie

ober

menger fare (^rmci^nung


forgfitig,
fo
erfc^en

gefc()e^t.

dergleichen mir

nigefammt
ba
9efor

mr mt

nnfe^barer

Bi)cx)t,

93ienung
9efior,

betreff

ber

cnanfamen
bereite

fogente
ber

mar:

erjlena

glaubte
).

bag

be

(Samen

in

nriteflen Seit b.

na

ber Strennung ber ^ijfer

unb and;

na) ber ^euofernng uro^^ae,

n ben 5)onauanbern,

bem Uon ^m fcgenanntcn ^ijxitmn, bem


ben
anicgcnben

beutigen

Ungarn

nebfi

Subern

gemeint

baben.

II.

1 Nestor ed. 112. 2)uUer

2 Nestor
iix
III.

Timkowski . 6 7. Sof. W rem. I. 6. <2c^ljer 7% ed. Timkowski @. 15 16. Sof.VVrem. I. 17. <B)\o89.
ba

107.

mlUx

3 v^ier fe)eu in ber 2aurenu6=^anbfd^rift on 1377 einige 33Itter; brige ift ber ciojcrfd^en Slugabe entnommen.

III.

4 Nestor ed. Timk. (S. 1718. @c)?b{en3aliib. I. 19. d^Iaet 225. smHer 93 94. cbjer ^at biefe (Sinfc)eb[el, 2)obrott)fft bie ganje (Srji^ung ocn .^t^vitl unb SDetbcb fr untevgefcboben.

uiib

bi WtncUn am
fnr
aiia
fcncii

abriatifd)eit

JlUere
c
(i;dfc(;eu

Ztd
(Sa^
ftc;

eo
iLHMi;

(^cijt

a6ci'

Soortcu f;ci*cr
nac;

bic

^V^-'i*^^

f^"^
tc

aivcn;
(Satrcn
bc

jangm Sitn
ivcUjc
;

fcijtm

fie

au tcr Dcnau
"AUac^cu

fcfl;

an ber Dcnau,
(Saiucn

iucd;e

oii

bm

auijcgvffm

anirtm;

an
bcrt

bei
)l

onau
3i;ren,
5e

fatlcn;
aio(;in

nad; ^-^iaucn
anc;

am

auc;

ber 5^cfle

^auu
bie

^auu^ tam,
jegen
jucjec;,

bort

njaren

er)lcu

atven".

befc

(Stcen

bag

9eftor nner Iljurik nc) 6oo


ijcrfic;t.

ba
ger^

ei^entcjc

Qi^rcn,

fonbern fammd^c cnaucnber


bie

ncr tcrid;tet 9e|lor,


SBacf;en
ijerreBen

(Staaten feien au^ befen S;cnbern i^en ben

tcrben.

enn
fanten
faiinfc^e

er
.

fagt:
.

5u

bie

S^oadC^en

ax\\

ie

(Saiwen
bie

an

ber

onan
ba

bort fajjen frf;er


ein,

(an?en,

na)men

S23ac;cn
5oa;en

anb

eo;a6 fo^en bie

Salvcn
tnit
;ren

bie

nnb jogcn nad; beui 9?orben jnrii,


toereincjen/'

um
er

ftd;

Srubem
nid;o

ju

UeuT

bie

^t

biefesJ

^reigniffe

anng
6cr
er
fie

9cejlor
bie

S3e|l{mmte
nd;to

anjngeBen,
,

(sOenfo
fd;eint
,

fagt
,

auc^

2Bad;en

Sid;ereo

|a

cS

focjar

aU
fagt,

ijaU
bie

mit

ben

;enti9en

SSaad^cn

ueriued;fet

a^enn

er

Uncjarn

jatkn

na)
biefe

ber
at^er,

Unteriuerfuncj
bie

ber

SSad;en

nnb

(Sartjen

jene tjertricBen,

bort fd;cn anger angefeffen gemefen,

ft^ Untertan gemad;t (prijaa, pokoria) nnb n @emenfd;aft mit

^ncn ba Sanb 6cio(nit,


fc)iebenen

Sn
iV6er

ae

bem

fogt,

bag S^eftor

er?

UeSeriefernngen

bie

^onanfaaen a^egen (3Uia})i

ber

Samen SSad;en (Mattier,


;a0e.

leiten)

nnb

SiSalai^en
lteren

(Saeier)

mt einanber crmifd;t
fcie

^a)

ber einen

(Sacje n30;nten

@aiucn in ber nrateflen 3cit an ber

cnan nnb im
lonrben bie

fcgenann^
vo?

ten

^^rnm,

Mcn ba innrben

fie

yon ben Soad;en (leiten)

tommcn
beren
tjon

oerbrangt;

na^

ber anberen jngeren

jnm

an?

^UU
or
ber

l^entgen

Ungarn nnb

SJoften angefeffenen
^.

Samen

ben Ungarn nnb Sngaren


acm
erbient

nnter|od;t

S)ic erftere Ueberiefe?


,

rnng

unfere

Snfmerfamfei

ba

ftc

ba

Ster?

t^nm
feiten

(Satoen

in ben

onannbern nnb
^e^engt.

bie

^ertrei6nng ber-

baran bnrd^ bie SSac^en

4. SSir affen 6ei (^rorternng biefer i6eran3 a^ic^ttgen aber and^

nngemcn

bunflen

^nfgac

ber

bie

nraten

(Si^e ber

(Saiven

an

Nestor ed.
II.

Timkowski
III.

S^iMev

112,

107.

mUcx

7.

15.

Sof.

Wrem.

I,

l>.

17.

t5.

72, 89.

230
ber

I.

11,

Pie ^laten an
tur^

Ux Pornu
tic

cnau
1)

iinfc

re ^crtvcMing

SBar^cn

ten g^iHjCn

cgenfanfc u tr S'^vigcn ^crfvicn:


^i3cf;cr

^atc 9cilcr tiefe 9ac)rc^t?


te

2) SSer

fint

^acien?
tc

3) SSie i^m}i

ftc

@ef;tctc uSer te

^aBrkt

ctcr

Un?
^ts

UM^r^ct tiefer Ue6ereferung

auy?

23etreff tcr crflen

?5'^JC

tcrtcn

irr,
,

tag

9eftcr

te

5ac^H*c6tcn

nur
ft^

an
n

ter S3c'uSerc?

ferung

iiamentc
tcr

au^

S3c'fvic|cn,

tc

Sctcrn unt

c?

fangen
tir

(^atren

erKitten '^citcn,
UrtKe.

gefc(>c^^ft

tjahcn fann.

gren
at fi

tnteg

aud)

antcre

er ^ce ccctrf
o^arvirnfm
,

nac^ tem Hergnge S^ic^cr'i,


eirc

Dancivtfc^

unt Se-

fcgcntcrmvajjen
feiner

i6er

tc
er

Slnccn ^tcftcr
?cn

ternc6nicn:

^m

Snfang
tc

G^rcni!, ircrn
f^rc,

tcr ^ert^ciung tcr


cr

Grc unter

(Sc}ne

9?ca^^5

entnatm
fcgar,

turcgangg ten Bbvintn?


er

fc^cn

ef^idBtfc^reiSern.
tc

^a

wa

iiScr

tc

SBantcnmgcn
6a

unt
eigne

Verbreitung

ter
,

vSaivcn

tcrd;tct,

6cru;t

auf

feine

ertliche

^enntnig
tic

iua;rfc>cinic;

auf griecnfc)cn unt ^jantis

nifd^cn

^dBriftcn,
}cic^t

f^cflcr

vcrftant

unt ^u gcSrauc^en mi^t'


^Ticftcr

^.

S^agegen

ter 5Jetrcpoit
5lrt

n^gcnij

beginnt

^lar
l^cn

feine

^arn^cr nac^

ter

Bt^jantinifc^en
fi'i^rt

cfcf;cf;tfc^rci6er

tcm
tabin
jcigt
fic

acfccn 3^>urm6auc unt


juriicB;
cr

ten Urfprung ter (5iatt?en

hi

fcn^ie

cr

aGcr

jur

(Sc;ibcrung

te 9^crtcno gelangt,
ncrtifc^cn
ift.

auf cinmat
feinem
cr

eine

feiere

ilenntnig

tcr

S3i:er,

n?c

hei

feiner

Vorgnger ^u fintcn
,

^it

@cnaug!ct 6c?

ftimmt

i^rc

(Sc

fc;eitct

tc

angrcn^enten

unt

entfernteren

Vbfer

tjcn

ten

'Slawen,

terid^tet

ihu

3^^Q<^

nt

VcrSintungcn

unt

ntad^t ftc;

tanu

tcr^^ugmcife

an

te cfc^ic^tc tcr
iiScr

ncrtc!en

(Sairen.
tiefer

!Dc Siucen
iuv$

feiner ,.^enntn

tic

aten

Segccnciten
5uf5cic)nun=
tet

Vi^fer ftnt

unSefaunt:
UcBcr
ticco

cr

hqa^

uiclcc^t
cr

gen

ton

Vcrgngern.
,

unterrichtete

ftc^

feinem

cfartcn
fccnja(uc)

tem
n?ic

??i;nc>c
cr

^cKinn
feSfl

(ftav6

1106 im

neun^gftcn Se?
fii^rtc

tico

tcmcrft

fat.

3tcm

er

tc

Daifebe fac\t auc^ 9


fd^t ber
f()t

58 59. Goi^biowski, O dziejopisach polskich, Warsz. 1826. 8. ofcnfamvf n feinem Obozrjenije kormcej koigi (Ue6er=

Kormca;;a Knipa) Wcfau 1820. 8.


?ecr3 3ai}rbiic)
fei

@.

3.,

aufftelt,

urfprngid^

n ^Bucjarien

iubem er bie ^^n? na) S^^oiitir


Rujfen mit aiUx:

nem nerfaB, fcbann aber >jcn 9lecr unb anberu ungenannten ^anb Sufa^en termejrt trerben. oelcjev Unfinn
!

m\)> >ie
*2mtacu
nc^t

lencUn um
bvc

a>natfl)n JW^ere.
juric,
i;m

231

oe

3a;r;itubcrte

tcmen femt
flcf;en"

ncd) jcmc) gaiifciturbc^c Uc6crefcrungcn ju d^cbotc


Ur^eie finb
iV6cr

S)iefe

tKo

tua}r

;co

enic

SSegriinbung, beim

5^acf)rd)tcn

bcu ^uojucj ber atueii au bcn cnauanbcrn fonntc 9e|lor


feOfl fcue focf;c ;vitten.

immcgc) axiQ ben SSDjanttnern fc;upfcn, bie


!^e
^cji-c

^erjec^ung
feiner

bc

ne{lorfd)cn

.^a^rfcuc^o

mt bem

gred;fcf;cu

(^cit?i;rmnner fccmejl gcrabe


befe

m egcnt^e,
^cvt

baf^ 9c

ftcr taf,
ae
lor

fefl burc;
er
fe

^la)xi)kn ben

c}rte;fc;cn

crtuetevte

fcgc^

anbermei

;er^aen mute.

SBvi

unb
afccr

SBcj

foen

befe

9?ogd^f ctn
fatufd;e

imb

SOan-fc;en(;feten?

SSarum
bod

icoen
be

ltere

5nnaf^cn
bcrcjecen
fe

annef;mcn,

ba

\mx

nd^t

mnbcfte

@pur

ticn

bcmeren?

fc(

bag Bcugng

ber S3i;5antner,

ba

bod^ 6er ben Urfprung wnfere ^ofeo ganj


njoen
njr

nnb gar fc^ttegen?


anerfeunen,
be

SSarum
bcn

nc^t

efccr

ta fr u>a^r

la ijcr 5(ugen egt,

ba
be

9Zeflor

feine 9a;rc^ten iiSer

aUcn

an?en

^rabtonen
jebeS

^cfc

entnommen

)ahc2
ft

Dc
tter

trabtonee

cfd^^tc
gcfc;rictenc.

grcgcn
ift

fe6fiflanbgen
fcc

SSofc^
fce

aU
fein

feine
fce

(So
:

bcn riechen,
't^cn

ben
ber

Oicmern,
g-at(

bcn cutft^en
bie

fo

mujj e axx^ Bei

(Sart?en

Unb anc
bie
fo

cin;eimifc;cn

(^5ef(;ictfc;rcikr
i;rc3

ber ried^en

imb Stomer
tocrflanbcn;
fleiigen

lieber
at
fi;

nnb

<^aQcn

^ofcs

treffic

ju ni^en

baffck
g-aft

anc)

i^cn

bem

fcebac^tfamen

unb

9eftcr
ae

anne;men*
grcd;ifcK

cbigcf;
nc;t

auf nationccn

(Sagen

teru)t bie

@cfc)icf)c,
'tic

minber bieromifc^e;

an^
bie

bc

ben
bie

Dcutfc)cn

n?arcn

cfcingc unb ^Sagcn be ^ofc i?on


@cfc;icf)te
^
:

je)cr

i5unbgru6c encimifc^cr

fctcn
iuecf;c

bcnn
bie

mm

Satuen,
nctfie
i'iBcr

baS

gcfangrei(;ftc

S3c Curc^ao,
fe

auogejcic;^

^eifg^-'^ocfte
)rc

teft^t,

gan^ unb gar

fear

aller

S'rationalliebev

83orfa;ren

fein?

UuBcftrittcn

ga6

c bereu

unb

in

unge?

)vl)niic^er

^nja;^

5(tcr6um ^ai
isloric.

eine 9?cnge ^cugniffe bafr.

Ewgenij,

Slowar'

o ross.
11.

bcv i-u[ffd)cn gei^cien @^vftfe(er)


'Z

90

9L
:

piateljacb

duch.

ina

(Sexfon

Carmina uaum apud illos beii 3)cutfc;en anualium genus. Genn. c. 2. %\ einev anbcrn (Stele; Armiliberlor haud dubie Gennaniae nius caiiiturjue adimc barbaras apud geutes, Graecorum aunalibus ignotus. Unb ^aiil ber Dafonc, Hi.st. Longob. I. 27. Alboiui ila praeclaruiu loiige lateque nomen percrebait, at haclenus eliain tam apud Bajoarioruin gentem, quam et Saxones, se! et alios ejusdem linguae homines, ejus liberalilas et gloria, belorum felicilas et virlus in eorum carniinibus (elebr'''nir.
(Sc^cn SJlactu! fagt on
et

memoriae

232
Dre

I.

U.

pu

^Uau)eu an gr

Bowan

m ^af;rc 590 cn
aScr

ber ugcr|lcn Dftfceuftc an tcn^anircnc^u


@iec;cix
fie

;cfanbtc

ou

bcn

aufcjcfaugcnc
iiic^t

SaiDcn fagtcii
bc

bcm

Aafcr S^auric

auo
ber

lrcn

an

SBaffcn gcn?^nt,
ergc^cn,

aha
fte
tg>

bc

^^Meco
,

6^t>mi
Sc6ei'

hmb^,

ber 9}hiftf
it\iren

etcu

cn

iiik^

frebc)co

($y

bcfe

(Sefanbtcu

m
be

cit eiiije fange

gcii6

5O

ber gred^tfc^c
6c

^'eb;err

^ro 590

(Saiucii

ber
cr

heutigen
fie

SOaacK

najija SScc
^rcr
atvarfc^cn

^nteri|lg

ii6crnc,

fanb

na)

^cenbigung

b.

;.

fauMfeu Scbcr,
ven
bji
flcl

bcn

3:)cc)^t^at

in

befcm

(2nnc

fccbcnt

ftc^

bc SSorco Siua?
ftc^'^i,

fc;afenb" -.

^crmnt;en at

bcfe lieber
fte

ivcnigcr be

fanfcn

cfn^e ber Sc6c


.^gicerfairt

tocnter,

ba

on

cnem

recjerfd;en
be

auf ber

^egrffcncn

^ce
bcn
lic er?

gefunden
S3cge6nffe

wrben,
gefeiert

Erinnerung

groer

^aten

unb

natcncer
toon

^ahtn.

Sa n
unb

fpatercr
(2ait?cn

S3^5antincr

fpteren
fte

efngcu
9u>m

ber riechen

(1316)
cbigic)

^erid^tc,

en
,

uratcr Reiten,

bereu Pramen
nicl^r

bie

@agc
^,

haXun
ba

bereu ^mcn a6cr

^iemanb
efngeu

faunte, gefeiert

^afeen,

gilt

auc^ cn

l^zn aii\izn fc^

be

faiDfc^eu

S3oe

^cd)

;cut3utagc finben
lieber

u bcn ^'ragntenten ater S3c!cifageu

unb StiU^

ticc,

bereu Urfpruug in

ba graueftc 5tert;um ^inau freilat.

O^nc
5u

bic m^tocgfc;eu

an^
anr,

ucrc;rftii)er

^t

;crrii)rcuben

Sieber

fcer^reu,

Ijcmcrfen

baji

bic rufftfi^en

^cifogefngc Scge?

Beu^citen
fci>en

au *>em
beut

B^^^ter

SSiabimir

(980

1015),
ja

bic

ferfci?

au'3

XIII. unb

XIV.

S^if'ii'iinberie Beftngen,

baj fogar
ber

bic

gcmi;anbetcn
u.
f

^ciuaen

be

Griuuerung
be

an

bcn

Einzug

humanen

u?,

an 23ege6enBeiteu

XII. unb XIII. 3a;r?


S)a6
\i\t\c

^uubert in

i(;rcu

efngen bcU)art

\)ahtn.

icbcr na)

Theophylakt. I.V. c. 2. Siritter II. jS ai. Theo ph vi. Vi. c. 8. Stritter II. 61. Quibus (Slavis)
,

I.

eliain-

nam ex
ben ju

avaricis

(i.

e.

slavicis) cantilenis coiisopilis etc.


eine cfanbtfc)aft(reife nad^ vSer^

3 91f))l^oro0
tcrlajfen ^viL

regcra uutcrna)m 1326


Stcpjan Dufc^cin,
[einer Greife \>ux)
be

bem Knige
2luf

treiben er

un

cne 3cf()ri>iing )n=

}abev aJiafebcnien fvuigen ^mc^^c viu [einem erclge, lai nic^t Bc? aue riechen, [ontevn auct) aui aweu Slavoruin Strumiceiilic[lQnb (erant nonnuIU e oostris sermouis eorum

Kum
bic

noQ plane rudes


bie (Sacje,

ed. Par.

I.

233) Siebet

'^m\\

?c6e

ater .^etben,

imr

burc)

linulitio,
l)us

quod

aber burc) t)re Xljaten bcfaunt traren (at in pone sequebatur, nonnuUi vociferabaniur et tragicis canlinic^t

celebrabaut laudes velerum heroura, qaoruin faniaiii solain audivimus, tes autem gestas non vidiinus. Ed. Par. I. 232.).

unb Vxt
frifc^cr

WtmUn
bic

am

obriatifcl)en
bcrfciCuni
noc)

JMeere.
cBcnbci
tuvir,

233
cut^
nc)

ZM
frcmb

wo
ift,

rtnnmmg
,

tlanbcn,
Dcig

Ocjicifcit

9cmaub
jmna ba

bcm
c
auc)

bcr

(Bci\t

bcr ^cf^oerte

an farm ^cccjm bafr

nct)t

fc)t^

SD)nc ficbcr itnb

cfncjc n^rc bc (Erinnerung an bc Zijat


n
fcabgc

unb
burc)

bcr
fic

9amc bc <^cbcn
nnirbcn
bcr
fccbc

^crgcffcnKt gcfunfcn;

nur

unftcrtd^
fo

^^atcn

atcr

nad) fo gcn?atgcm
9ec)s

^^cc;fc

ngc

noc)

tcbcntfamc (Spuren c^cmagcn


cr^atcn,
fcf)en

t)uma
crfl

an

fnftcrfc)en

cfangcn ft^

ia agt fc^

bann
bc
itjc

uon

^icflcr

^di annc)mcn?

tgcttc

bamao S^manb

i>orjugc)jlcn

gcbcnfagcn ber aiucn n ber STaffc gcfammet,

bco

bcr cgcnn?art tjon 9}anncrn

imt ^arabji, oKar, jca?

foifft), gjafftmonjtfd), ^nirfl 3crtccn>,

SS DonSDefo, e)obafotuft
SSofpocfte ge^

irjciciifij
d)c)en
ft;

u.

%.

ijin^i)tii<)

ber neueren fanjfc^en

n?etd^

ein

@ca^
un

fr

unfere 5tcr)umcr n?re un er?


feine
t?or

)atcn
jtc
ftc

icrben!
Scftor

cc)

fic^t

faiufc^e

(Ebba
ijatW^,

5U eotc,
axxB

geivffcrmaen

noc^

5ugen

ber

er,

5l

(Siairifdjen

mt [einer unterging,

m Safre 1568 ber %iiv\t ycn ^^rapc^unt, erc ^otnnenc , Den ^ofen bet Oagufvi mt fcben Ariegfc^iffen uerie^ unb balb bavaiif Slcte unb ber gefammten ii)rc)en 3)annfc^aft aiij bem 3)eeve
[o

lurbe bie (Erinnerung an biefen Unglcf^fal

burd)

'!)a

ferbfcie

SSolf ereirigt*

adjaceotes (Ragusae) iocolas usque adhuc asservatur memoria tragici casus illumque rustici nostri veluslis canlileois, a Dobis Illyricis popjevkinje dictis, maxima ausoultantium commiseratiorm
Inter
d

dies recolunt
ber

fagt

(Sufebiu (aBoga,

ein

ragufanifc^er

Appendini Notiz, istor. crit. II. 18 19. @o werben fernen j|e|t bie ^eben^cien @eorg (Sjeni unb be (drften 9)efc^ iu SSofliebcru gefeiert, aifelbe gilt oon ben neuejien montenegrinifcien 5i3clf= (Scbalb bie frifcje Erinnerung an biefe Xiaen au bem ebac)niffe gefangen ber Seitgencffen erofc^en roax, fonnte \vo) ein geejrter 2)ic^er, m)t aber bas? oolf felbj^ efnge barauf bi()ten,
fc)reber,

1590

jarb*

@efc^ic)t-

Oefcr ft^rieb etra

120 3af)re nad^ Soabimir


nc) im XII.

Taufe, fomit iraren lu'r;

mutf)ic^ no) uic^t ae a:eibnifcf)en 33ofgefange yerjunnnt.

dla} G^ronifen

unb Briefen
\>ci[

ber QSifc^iJfe iar ^iupanb

unb XIII. 3a^r)unbert

)eibnf)er ebrud)e, mand)e berfeben (aben fi) nod) bio auf ben )euti= gen tag er)aten Ueber^au^t barf man bie !Dauer f)iftcrifd)er 33lfggefnge au ^eibnif^et Seit, tt)o ncc^ eine eigene ngerfctile fe pfegte, nidjt mit bem S)aope unferer 3eitcn mejfen , to bie fc^rifti^e Sufjei^nung unb bie ernberte ?age be 9}olfe ba frif(^e @ebd)tnifi beffclben ungemein gef(^\rd^t )aben, woburc^ ba einji fo buienbe, frud)tbare elb ber fficfiiberliefenmgen erbete, ^ermogen aber bie Sit^auer nc) ie|t na^ fec^ge^n 3a)r^unberen ba ebac^t^ nip ^rer gotjifc^en Unterbrer in i)ren iebern ju erfnf^en Oi>ie Perkunas Diewitis, Ne muszk Zemiytis, Bet musz Gudu, Keip szuniu radu, fte)c , 19. 60 unb fenncn bic farf atf)ifd)en (SDtuafinen na) taufenbaf;rgcr ^efe^= rung immer noc^ bie Lada, bie Wesna, bie 9Bien imb 9ufafen, bie Moena, ben Pikulik unb bie Koleda u f Xo* in i)ren efingen,. fo ifl e bod) berviug \ra)rfdjcini(^, ba bie atocn im fb\t)eflUd)cn ^ulanb, befcm 30itte.nuiftc

234
fca

I.

11.

Die Slawen an ^et onau


iiCcr
"cn

anbcrlcite

Sluccn

Urf^jruncj

unb ba

5terf;um tet
fc;cpfcH

(S(aa>cn

fc)cc^teifcuijo

ntc^t

cffcu
er

jlancn,

nct;iucnbij

muftc.
^ictv,

cfcr

^ncUc
unb

crbanft

bic 9^ic;r^t

Gcr bie rntuiiij 6er bie ^crrfci^aft

6cv beu 3iig -^^i^


;rcr

"rtc^

^cnftanncf^c,

bcr brci S3rber

<B)\vcfta i;6cba,

ii6er

bcn

Bwg

ber bei?

bcn Grbet
Hujjanb
1
,

9tabim
6cr
bie

unb SSjatfo
raufamfcii
ein
ftcf;

anS
bcr

bem Sanbe

ber cci;cn nac

06rcn, unb anbere ba e?


2,

prge

bcr ^cift^fagc
er

tragenbc 5?acri^tcn
jency
bic

^erfcSen

S^luce

vcrbant

nun and)
ber

bie ,i\unbe

lteren (Sreigniffec*,

bcr
bie

^iCnffftgfeit

(Sati^cn

an

bcr

Dcnau,
bie

i^re

Scbrcfung burd^
^ar:pai^cn.

Siac^cn

unb

bcn ^icr'jug

;ntcr

fi^gcnben

!Dcr

^Zainc ber graufamen


fjcfnjjcn

Sia^cn mc;c bamai

in ben iteficn

^os?
(n?ec;c

bcnfccn ianij ^a6en

imc fpter jener ber S)6rcn

f(aan|\)e t^^iucu

ucr t^re ^^ecgcn, macjar,


^uburftijcn

taliga, fpannten) unb


^.

ane

;cut

bcr

9iamc ber

drfen

S)a

anb an

unb Urbcrne be (Sa\rcnt^iim bie rmeruiiv] an i^r 93ateranb an ber Dcnau unb an i^re einbe, ie 23ad)en , in i)ven Scbenx 6etraf)vten. S)a3 Oed) bet <Sage ift nc^t an bie engen renken ber |^renv3en Seitred^nung geijalten,
1 (Sc^^er ift Bei ber Gvfirung fctcfier Sagen fel)r htr;;gefat, furjweg fr nfc^iebfel" cber fr Unfinu"* Oieficr II. 122.

er erfrt

je

2!)e)alb giebt er nie bie

dt
cn

biefer reigniffe an,

Seitredjnung fennt; bebab bebient

er ftd^

3u6bru(! ,,)X)k
erfldr
er

ba bo 93cleb feine man fag' (jakoz


jtei

skazuju).

33e ber (S'r5)ung

Jtiel

febft,

yerfcjiebcne

Ueberleferungen ycr f^ gejabt ju fiaben,

3 3ur Ceriu^nfanbgung be oben cfagten werbe ncc^ in aer Jlrjc ^bemerft, bap bena;e a(e 3a)tbu()er uber bie alicn (BUx'om i'erau-3 merf
ije

fangen

(Spuren atfatufc)er iji ba entncmmen,

)ifcrifc)cr
foci^

gavjeu

enthalten.

o^cuftanin !i>erp^iuogenea
(unter

^ilcrfcf)eu e^ (um 049) ber ben

3ug

ber 5lnff}rung fnf frftlic^er

nad) Shjram (631) unter au) Gjorirat) unb ^lueicr furfic^er 2)weftern/ t)er^cidt)net bat (. 31. 1. . 33, I,) 5ujJ befeu Sagen womit au unb ^abubef ben (i'ingaug iiver v^cnis ift aiie ba gefd}pfi/ fc^en @efc)d)te auepilien, namend) iic Jiac^rc^ten ber i^rafu, ijauba,
c^icrtrtatfc^er -^ccr)aufen

au Soeipc^criraen

Sruer

imen

37. 2* 3.)._ ^iu) Moma mcd)te einige ;aben, wie bie au feiner (5nr>a)uung be unb au anberen OZac^rc^ten bertorge)t (rgL (S]^c) (paier Bohemus) '^aer 23), inep H^alacfi)/ Sffiurbgung ber bu)mifd)eu efd)id)tfc^reiber S. 20 fc^eint er feinen abftc^idien weiten ebraud) baycn gemad;t ju fiaben. rcpe, or aem @iege ber bie ^einbe bc ca ganje 33cf berbrenbe (SreignifTe, SSaterlaube , (5vemb]^en-fd)aft , anbcrungen nac^ fernen Snbern waren wie bei anberen 33lferu fo auc^ bei m\ Slawen egcnftdnbe be iclfeliebee* 3n Dem lteften un^ erijaltenen flawifc(icn 2ieb% in ben c^ed)ifd)en Snmy, bie jwis 900 gefd^riebcn worben finb, gefd^ie^t be G'injuge bcr (Jjcdien iu f^en 875 495) brcimal (Srwa^nung : *Bcici;cmum (451
-efc^ef,

^cpc,

^:i^iaft

u.

f. n?

(.

J^enntni

)iftovfd)er

ScEfagen

Jene pride s pl'ky Cechowy'mi sieze ziroe >vlasti pres tri rjoky- (25. 26. 9n. 97.)-

n bie
ber Dcnaii

Wtntttn om aUnif^tn
\a\m\)c Uranfc
ftnb
^

^iW^ere.

235
bet (2a?

wat

ein

nb

be

Un terbriiccr
cr fc6fl

wen

bafc6ft

\i\ncn S,Bac;cn",

bc
^

6cbcn t^auptfiu*,

bc 9cflov

bm

^c^fagm unb

^cfogcfcngcii
ba{j

enna;m;

fjtc

iuc)t

^njii,

au^gcncmmcu,

cr,

burcf;

bc SSt^^anncr

crfi;rt,

jcuc

^onaiianb S>*?n"^

nannte
ber

5) ^ad)

(^rfcrfc)ung

Sinecn,

benen 9?cflor
bc

fcnc

^a}^
^icflor

xi)kn cntnaf^m, Uciht ncc^ be 5noftnbgmac)uni}


SBacf)cn genannten

Don

93oco

iiBrg

S)c 5noegcr be 9tcflor,


;entgen

nament:=

IM; c^ejer, gtanGcn


acf;ei,

barnnter

be

Soaac^en in ber Sa^


ucrflef;en

ie6cn6irfjen
5nfc;t
fl

nnb

x\n fiibOflc)en

Ungarn

jn miiffcn,

^iqc
ft

nntegriinbct
nc;t

nnb
tie

rrg

cr ^ame
ba

ber Soac^en

>c

bcn

(S>a\vcn

nnr

ater ao

;cngc

^cf
einer

ber

5Baac^cn,
fd^nng
\cn

ba

crfl

V.

ober

VI. ^a;r;nnberte an

^iijc

Octen, 9emcrn nnb atucn entfianb, fonbern anc^


;

agemener nnb erOreteer


len

benn

er

nnr fc)on

tjcn

j;e;er

toon Qta:^

nnb ben bort lo^nenben S3ifern,


gafc;en

ja

fogar on aiicn fetf^^n


S)e Sinftcf^t,

ber
be

SSbfern
je

o;ne

5(nnaf;uie nUi).

ba^

SBaac^en

be (Saiuen

ano ben onananbcrn


be n
'i)ic

uertrc?cn ;aten,

ttnbcrfprc^t
ge;et
fl

fogar ber

cfc;c;te,

fo

f^ter 3et

genngfam anf?

nnb

far nad;n?efl,

ba^

(Saiven nnmcgc; on einem

fo

fc;njac;en

S30fden tue be

S^3aa(;cn

ano ben onananbern mt

Aam^fe unb ^eerfa;rten bavn Se)nlc)fet mt ben acien anberer SSofev, nameutd) mt benen ber !Deufc[)en, bap n Beien X>ic unBefannten S^rer be6 93olfe bei entfd)ebenben ^cr[en uon ber banfs baren 9iac)fommenfd)af mt bem Plamen be ganzen S3ulfe aucjejec^net unb aU SUv gefeiert wrben; fo j ^* bei ben Sccjen Sed; ober Sefc^ef, hci ben Q^c^n 6^ec^/ bei ben (^fiormaen (Si)ox\vat, bei ben Oabimitfd^en Sabm , bei ben ^Bjatitfc^em Bjatfo, Bei ben jli)ianent Mi}\ u*\av*, u ben atbeutfc^en (Sagen @nap ber Ura;n ber d^ivaben, anba Ura^n ber aoanbaen, (Sarneat ber ad) fen, Sejerfacna ber S5>ejt>)aen, Termin ber ^ermonen u f* d (@rnnn, beutfd)e 2)i)fjoDge, Stn^. (S. XIX. XXVII.) idjer if c, ba^ ben a= njen eine eigene Sngerfaffe bie S3of).>oefe )egte, (Sobab ^. SB* fiiriejeluff i feine beraus rd^e ammung ruffft^er Sicber unb efnge, bie nod; imermep= l^c @c^^e fatuf^er 93clfpuefe enthlt, ber Ceffendje bergeben jaicn \rrb, iirb fidb ber mand^en noc^ bunen egenjianb fd)erer urt^een affen,

3)arau3 lapt

ftd^

auc)

auf anbete

Sefeer fd^ilepen, be

efangen

2)ie

atntuifcjen

)ftorfd)en

@agen

(aben

1 2)e 2)onau ft nod) gegenirttg ber mn)ifci6e ?^up ber Sufftnen* 3n i)ren fiebern h)rb ha^ Sanb an ber S)onau fjaufg erwajnt, fragt man fe aber, ivo befe Dcnau fepe, fo antoDren fe ii^eit, ^eu*, fe}r \\>dtl'^

% oBrotoffi) uemmt)ete, Defor )aBe bie SOac^en an^ beni Sujin ;erBeigejogen* Di^ne @runb; iuenn 9e{or biefen Damen aix^ gred)ifc^en ober rom^ fcen (Sd^rften gef^^^ft ^tte , fo icrben ioir Bei ^m ben S'iamen ber aicc cber jlelten, nc^t aber bcn ber Sad^en fnben.

236
(Bcivait

I.

11.

Bic SSiamtn an
fcuutcn
^
,

rer

ponan
fc

crtrccn

lucrfccu

ncc)

bat}

bic

m V.

iinb
-.

VI. ^a^rnincrte
S)vv5

cn

9unicm
ft

OccHtcii

iitcr je
vcitci

triebet

tcriieen

uralte SBctt

Wlicli

iiripnuiijc
,

niajt

a
,

ber beii

)eutfc^cn

efannc

^i^cfiiame

Walh Vealh, Walsche


56iinn tebeutet,
G^urcva,
^atten

ber

einen

'iann i'cn QaUiijcx cber


line

fctifc^er

!5)ie

3atuen,
e^en^

jcber

uralte

^^cffiamm
fe>r

iu

feit

je^er

tnimc)c Hftcrfc^

iic^ticjc

^e3ec)nun9en

fr be tenad^6arten
be Aeten,

fremben
tic

(Stmme:

SBac^en
3^fc)ubcn
.gefu>r

^ieen
be

b ihnen
3.

^ijemKu
c^e(=

ermauen unb
ei^cntc^
feil^'t

Rinnen
,

SSec^en 5^amen be
nic

ten

^aBen

^t ft
fte

wcH
f.
:

angeSen.

>Die

riechen
,

unb Werner
,

nannten

Galii, Celtae, Celti, Gala,

lae

Caledonii

Caletes

Celtoscythae

Celtiberi u.
t^erfneben

n?,

be

^eutfc^en nac^

ben

terfc^iebenen

?Juubarten
ffanbiuaini'c^
,

atbeufc)

Walli, Walah, angc Vealh,


lia), mittebeutfc^

Valr, Valland (Gal-

Walch

Walhes
teibe

ueberbeufc)

Walsche
gleicht

u.

f.

tu.

(crg.
ber

17.

2.).

S)c

faiuifc^e

S3enennung
an^$

fnnfd^td^

SBur^e

ber bcutfcf;en;

fc6euen

bem

urfpritngccu

Gallus,
u.
f.

Galata, Celta, Galedin (Belga), Gaoidheal (Hibernicus)


^erecrgegangen
ju
fein*.

IV*

Qebe S3cl fu^t nun


nac;

bie

ano

fremben

^V'^^^^^*^*^"

gciucnnenen Srter

ben efc^cn feiner S^^rac^e

2)e 9i?aac)iuiing

ber

eiemci

qanj

faiinfci^en

SWcItau
feien

aU
erft

erji

ncc^

Olejicr

Qta)}m, cjert nic^ f)ierkr.


S}it ber erfe^rten

Sek

30. 2.

2
cber

5nuc)t,

ae

nrblid}en Satven

im VI .

aii ben Scnauanbern iinter bie jlarrat^en vertrvn^jt ircrben, trat juerft X^unmvinn vtuf (Unerfurf^unvjen ber norbifc)e SSfer S. 161), ibm folgten iTcIinf i unt) eine enge Snerev. 3u ben OlufTen yerpjiian^te Hefen 3vrfnim rammatn : SIowo o polku Iprorew om
-23aac)en (Oumimen)

Vni. 3a)r)unert ven

en

@. 104 ff. , irien^ch fd)cn friiber S3u)e (Sitier. bernq efdjic^te 228230) unb ^atamftn grnlic^ Qcnug bagegen angefampf )aten,
3n 3 2) cbrctrffii, @efc^. ber 6i3imfc^en Siteratur 2. 5ufi, @, 4. bcmfebeu (ginne gebraucht au) ^leftoi iwimai biefe crt gerabe auf bcv gn:>eiten eie bev 2ugabe iimfcn?ffi do zemlje Agniaoski i do Wolos'ski(H tu ba agnanfffdje unb in ia trccfc^fifd^e Sanb) unb n^eiter unten (Sof. \^'reIn. Wolosi) , Riml.jane-. alitfcaner Irerbcn Galicane, alien, be alier, jmn )ier be ^t>aner, i)r !2anb Wolosska, Worchwa Unterfc}iebe 'ocn ben gleid^faH enraftnten ranfen unb Omem, genannt.

Wocbwa
ber

4 3n Galwalas,

angelfac^ffrijen d^rcnif

liet

man
be

beim Sabre 640


SDOrtt Gal
,

b.

|.

a(er.

<Scnac^ trren

alfo

. 515 unb Walas.

Walh

erfdjiebeu, irenn

man

nid)t t\i\c bcben le|tern (alas?

h^alb) beffer fr

ientifd^ anfeben n^cllle (Drgl. Rumvalum, Romanis in Travellers song 138 bei .^emblc, lMe(leid)t aud) fala in ben 9amen Westfali. Ostfali, \'ictofali u. f. h).).

Sie crm Gwal, Gvealh fnbe x) ^n^ar aud), bier ft abev g blcpc $^rgl. bie 5?emer. uber Gw'ined ftatt Wiued . 8. 15.

^rctiefts?.

un>

^i lUeneten am
i;ncn

abnattfd)cn
eprccjc ju

JMcre.

237

mnjufcrincn,
aii
burc;

cn

;cinfd;co

gckn.
faivfc^c

(Se cutflant

bcm,

iric

c8

f(;cnt,

frcmben

Wal
5rt bc

baS

Wlacli

crfl

^I^crfc^micj

bc

1,

Qan^ wadj

bcittf(;cu

^aU

imb bc
be

faanfc;cu

hlas,

bc bcutf(;cu
fair.

^am unb
brada lu
fcc

bc faanfc;cn slma,
f,

bcittf^m
l^angiincj

Bart unb bc
ber
aui^

iv.i,

fobann bnrc ^n?


S3o6crnatticn
jc^

anbcrluct
j.

^crfoncn? unb

bratr, kmo ch Petr, Zde

tDO;nc^cn

nbung ch
ftat

S* zeni ch,
ho ch

gino

kmotr,

chfiat

Zdeslaw, Sta

ch

flatt
flat

bra ch holek, Pe ch Stanislaw, Cze


ch,
(Salucn
geic

fiatt

patt

ch,

Le ch
Dcufc^cn

unb

;unbcrt anbcrc.

06iuc(;

nun

bc

bcn
ijcr?

unter SSacC;cn
ftc

cbicjc;

^o!cr

ct{fc;cn

(^tammc

flanbcn, fo trugen
beutenber
Zijci

bo),

ba

ba

ncrb^c ^tatcn
fccfe^t

unb dn Bc?
n?ar,
btcfen

(Sibbcutfc^anbo
"tic

on acrn

9?amen aUmijMj foanc


bc
)nter

cutfc^cn

auf ganj ^taen


namcntc^
n
uratcr

unb auf
auf
bc

bcn

Soac;cn

ivol^ncnbcn
befc

^ofcr,

9imer
3ct

Bcr 2,

af
aj5t

UcBcrtragung
ijcrmutf;cn;
ftc

gatfd^cr

gcfcf;a;e,.

ftc^

^t

nad)

bcm ^erfd^mnbcn

ber aer

an

Ofccrtaen
jugcc)

fonutc

nc^t

mc;r flattgcfunben l^a?

Ben

fl

bc<