Sie sind auf Seite 1von 566

;hhand!ung '' u Aotiquariat.

WI EN

I.,WOLLZEILE 2.

Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/slawischealterth01afai

I

#

^Iatuif<^e ÍSÍlicti^umtt

\jon

|Jaul 3o0ípl) 0fl)afartk,

^rficr S3anb^

v

^mil ^oie\>^ ^^úfútiU

^

3)

c u

t f

»on

cí^

ill00Í0 t)0n 3lel)r^nfílír:

c

i

tt

^.crauSgcgcßen

t

üon

i ^

3S tt t t

e.

e r ft e r

S3 a n b.

ETacskowí

/^?í^- Beehtsanwalt

Iiye.íí.,, ©síg

aSctlag »on SBit^elm engcttnann.

1843.

-

.f?

EX BíBi

686030

7 /o

.»5;

žBombe

S

»

^

-

o

I

*

1. 5íiifang unb 3toeá bež Ser!eá

2* Umfang unb (Síníf^eííung

3, Ouelíen itnb ^uífémittel

^

<Búk

1

5

6

7

I. Settraum.

93on ^evobct bté auf ben ^aíí beá ^unnifd^en unb beá vómífdjen 9ietc^6, (3Son 456 öor @§r. ia 469—476 na) S^r.).

íDev Urf^ruug ber Slan^en»

4* (Singang,

22

5*

íDíe (Stellung ber ©íatuen ín berDrbnung ber 33uífer

23

6*

íDaá SÍIíert^um ber (Slawen in (šuroipa

39

7* S)íe urfprúngííc^en Olamen ber Síaicen: SBínben unb ©erBen

C5

íDíe @t^e unb bíe ©efc^í^te ber aííen (Síatoen*

Sie díteften Seugníjfe über bíe SBínben

101

9*

íDte aítejien Seugniffe ú6er bíe «Serben

165

10*

S)íe (Stämme ber <Síatt)en ím Sanbe ber Sínben ober «Serben

181

11* íDíe ©laiüen an ber íDonau unb bíe SBeneten am abríaííf^en SOíeere 223

Ueberfí^t ber mít ben (Síatoen grenjenben SSüiferitäntme*

12* Eingang

13*

14*

5)íe 33ölfer ffv;tí)íf^en (Stammen

S)íe SÍDÍfer fínnífd^en über tfcí)ubifd^en (Stammen

266

267

288

15» íDíe 5tbjtoeígungeu ber uralífc^en ^fcí;uben : bíe «S^^aíen, (Sfamaren,

(Seife

16*

íDie SSóífer farmatífc^en (Stammen

333

17*

2)íe 33üifev Feltífdjen ®tamme3

374

18»

íDíe a3oíev bcutfc^en (gíammeé

401

19*

S)íe

^^olfev

lití)auí[cí;en Stammen

445

20>

2)te 33uífer %afífc^en ©tammeó

,

4G7

2K

(SrgeBníffe beá Ueberbíicé ber fremben SSólferilámmc

477

25ícctct 3lbfd^nitt»

@eDgra^f;íf(í)er Ue6erbíícf beá fía\uifcf)en Ury ateiianbeé»

22» ©eBírge, i^íiiffe, (seen, (Síábte unb 5íítert§úmer ím Sanbe ber Urflatren 485

Juttftct mhiá)nitU

23» (scíu^Betrad^tung

524

(Sirene Icßifc^e Ueberfíc^t

544

^ott ebe.

^nbem í^ bícfc crflc 5(ttf;c{íiiiig ber \ia\vi\d)cn 5ífíci*f;iímcr 'tem

(jcfc^íc^toíícBcnbcn ^uGíícum íil^crcjck, f)aítc ící; co für ütcrfiüfftcj mtd^

lücitiäuftg iiBer bic (^efíaít unb bíe (línrícC;hmíj bcá SBcrct^, foiuíc iiScr

bíe 5íljftd;t, Ucn ber ící; beffen 5íuoar6eííun(j geíeiteí luurbe, auö^iis

fpre^eiu í^ao ©íne ane baö 5ínbere geBt í;ínían3Íírf) ano bem SSerfc

feí6fl i^eruor,

unb foííte ftcí; in if;m ín ber ^í;at etn?aö Soa(n*e unb

(^rünbiic^eö fínben ,

fo

iüirb eö ftc^

n?aí;rcr Kenner ju erfreuen í;aten;

aná)

cí;ne alíe ^orrebe ber (S5unfl

fern fei

aíer i?cn mir,

gcí;íer

unb 99íangeí, uí;ne bie ficí;crííc^ nícC;t ifi, íeugnen ju luoííen.

UcBer bie SSaí;í ber barin aí^geí^anbeííen ©egenflänbe unb bie

SSeifc ber ÍDarfleííung , iücrben i?erfcf;icbene Seuríí;cííer tjerf^iebenaríicj

uríí;éiíen ; ící; feí6fi Un feíneitjego ber STíeinung iíkraíí unb immer

ben rechten SÖecj getroffen ju í;akn, otjgíeirf; ic§ nicoto of;ne UcSeríegung

unb cí;ne fíei§igeo 5í6n?agen aufgefleíít í;ate. OÉerfíaí;íítí^ unb uoreiíig

Uríí;eiíenben biirfte ber 5í6fdí;nitt iikr bie nicí;t fíaiuifcC;en S3oíerfd;aftcn

lí;eiío aííjumcitíaufíg ,

tl)ái& in fían?ifcC;en 5íítertí;umcr ungehörig er?

fc^einen ; unparteiífcC^e Kenner a6er gcnnen , bauon Un iá) iikrjeugí,

i^m í;ier gem feinen ^U^* @oí(íe bermaíeinfi baö fíairifc^e Síítert^um

in bem ^aa^c, trne í)ier ijorge§eicí;net ttjorben ifi, fcei unfern (i5efd;icí;t?

fc^rei6crn aíígemeine 5ínerfennung unb 5íufna^mc fínben, bnnn bürftc

biefer ^Sfdjnitt o^ne ©c^aben in aí)niid)cn ®cí;rifíen au^geíaffen wer? bem Ungíeí^í;eiten ín ber 5íuíegung., l^ier unb ba aííjugrofc (S5c?

beí;nt^cit ober flüchtige ^ürje, wo^í auá) cíngeíne S33iebcr^oíungen

2

llírreííf.

Kntcn lijxm (^rimb iH^mAmíící; tarin, ta§ bícfc6 SBcrf ju i^crfcÍMctcncii

3cítm au'^gcarfccitct inib für vcrf(í;ícbcnc Scfcríaffcn í^cftímmt iiMivt.

SBír fmb iicf^ nivfit fcrcící;, ta§ ivír iiOcr bcnfcícn ©cgcnilanb tc?

tcít6 mci(>rcrc (Scíu-íftcn für crfcíncbcnc ílrcífc ju fd^rcíOcn ermcétm:

jitr Bít muffen luir luiö baí>cr nccí; 5íííc, tg)c^c unb 9iícbcrc, 9tcíd^c

itnb 5(rmc ju bcinfcí6cn S'JiaMc nictcríaffciu Uccraíí ©runbíídBfcít

mít iBcicí^tígfcíí iinb 5ínmutíi gii iHn-Hiitm irar iinmcgíic^. ^íe ttjaí^rc

©runbíicHcít ín tcr @cfiÍMc(^íc lvic ín jcbcr autem aBíffcnfcf;aft Bc?

ftcH fid^crííd; ín tcr i^cíícmmenen c^enntníjj tcö (Sín5cíncn, bíc man

ftc^ mü()fam «nb fcínvierií^ criinrí^,

feíncófaíío

aí^cr ín

bcm jc|t fc

fef)r tcííctícn :^^ínícfcvHfcí»en ^äfcnncmcnt, baö

üi;nc jene (E'inftd^t

iinfrnd^tCMr, frcííicí; aí^r ícídí;t ifl.

3ícmíící; íangc au] bcm i^críaffcncn ^-ctbc bcö fíaiinfd^cn 5íítcr?

tí;umo iranbcrnb crtííctc t^ í;ín iinb ivícbcr jtir Sícáícn unb Síncn

(^CíjcnftvHnbc, ircriiScr ftd; ircítíauftgcr (\inbcín íic^c ,

íc^ gebaute

i^rcr jcbcc^ faum mít cíncnt SScrtc. ^á} mn§tc míc6, jum ^icU ju

ícmmcn, íccíícn, ircnn bícfc (Sduíft i^cíícnbct unb í;crau«cjcgcbcnn?cr?

ten fcíííc,

?.^ícínc uaturíící^c 9ícígung Qchi cii\\ anbcrc ©cgcnftänbc unb

SOíffcnfcfniftcn , t^cn tcnen í^ mí^ nur uuíjcrn, ten ber ^íctím^cnbíg*

fcít ucrjcugt, ju bícfer aí^n^anbíc. ^á) maa§e mír cínc^ivcgo bcn^ía?

mcn eines tg^íflcríferá an, ticö ipärc cítíc (SeiSfttäufc^ung ; \^ tjaitc

tiefe (Sd;ríft fiír cíne ^crfc^uíc, ín lucící^cr cín fíaUMfc^cr »^íflcrífcr

einige Seit fící) aufKHÍt, um fctann , ^ur ireítercn SSanbcrung gerüflct,

n?íc id; f^cffc , ícídUcr unb mít grij^crcm Grfcígc feinem cr»a6cncm 33e?

rufe ju gcnüijcn.

5)íc anbcrc ctcr bíc uíturínftcrifcÍK 56t(;eííunc; ber fíatrifc^en

5(ítcrtínimcr rennte crjelit wecken mcí^rfad^cr i^ínberniffe niát i^eücnbct

imt í^crauógcijcBcu ircrtcuí íc^ iterte aücr angcícgentííc^e <Sergc tafür

tragen , ta§ auá) tiefe ín níci§t aíí^^uíanger 3cít ju í^rcr 9ícife gelange

imt ín bíe «ganbe ber fyreunbe tatcrícínbifd^er @efci^íd»te cmme. 5íucf>

tíe Äarten , u^cíc^e für tiefe 5í6teiíung cfiímmt rt?arcn , feíícn ín grb?

f crem ^yermate unb »cUfcmmcner, aU anfangíicí; Bcaíficí;tígct n?ar, crfl

f^äter crau^gcgcScn ircrten.

(Bájiic^iiá) fagc id) jenen etícn cjc^ífc^en Patrioten ^cr^ííc^^n

^ant, tt2cidjc taturcí;, taj fte mír ano reiner ^iáe ju ífirem ^cífe

unb feiner l^ittcratur tíe nbt^ige 9Jtu§e gur 5í6faffung tícfco SSereS

erfdmfftcn , teffcíScn cigentííd;e Uríjctcr irurten. ©er t^infeítá auf

í^ren (^nt^ufiamu« ftärfet ten ©eífl teö treuen (Síairen, ínbcm er

narube.

3

tu íí;m bíc SwiJcrft^t crí;aít, bag ber aufBíií^cnbc grií^ííng frifdf;cn,

ocriüngtcn ÄcScnö tei cínem S3oífe, n?e(d^eö fo t^tfraftíge ^ugenbeu ín feinem ®c§oo§e í;eíjt, nítí^t obe ijerljínf;en lüerbe: bíc ^ugenb ater

aííeín ftcí;crt ben ^oíeni í^r S3efleí;en imb Qtciijíiá) cxcS SBad§otí;um. Qíucí; ®ír facje íc^ ^erjííd^en S)anf, t^eurer ^aíacf^, bu ernjectcfl ín

mír ben ^au^tgebanfen «nb gíeíc^fam bíe ^bee bíefeo Unternef;menö,

unanögcfe^t uer^ííefcfl ®n auci^ S3eratí;er nnb Reifer beffeíSen gíeíc^ n?íc

ín einem eignen, (empfange ancí; S)n meinen ÜDanf, íiefcer 9?íd§aeí

^ctrowítfcí; ^ogobín, bafiír, bag ®u njä^renb ÜDeineö 5íufení^ít3

Éeí nnö

im 5(ngnfl b, ^. 1835 baö

no(i§ untocííenbcte SOer mít ber

©eftnnnng eine ächten <BÍat\ícn aufnaíjmfl nnb beffen S3ereíc§ernng

nnb «^eranögafce üon biefer 3^^t an nnanfí;Dríicí; fcrbertefl, ^ix tam

eö 6eí feiner 5ínar6eítnng me^r aío einmal »er,

ai§ í;atíc

i^

eä

aUán baffeík

mit5nfiií;íen/ mitjnbenfen i^ermc^íet; beoí;aí6 njcíre e mír anoneí;menb

ííefc, njenn uor 5íííen ®ner 5íuge mít 83ergniigen nnb SSo^ígefaííen

Ijíog fiir ©ncí; gcftí^ríe]6en, aU trenn 3í;r,

íefenb,

anf bem ijcííenbeten SSerfe rn^en fotíte,

sjSrag, 5, (Se^tem^er 1837,

3. ^- @d;>afíitt.

1*

Inde et liber erevit , dum ornare patriam et araplificare gaademus

pariterque et defensioni ejus deservimus et gloriae.

Plinius 1. II. ep. 5.

1-

Uácx ber ^íatvcu, eínca uvaíteu, íjvogcu, ín ber ©cfc§íd;te (^u^

TCpaö tcbeittfamen ^cííeo Urf^rung unb TOcrí^um, tflín neueren Bcíten

íjíeí geforfd;t itjorben, t)on ®{n^eímífcí;en luíe Uon ^remben. SOcííte

man 6ÍO0 S^'rcnge nnb Umfang ber @cí;r{ften ü6er bíefen ©cfcf)íc^toí^eíí

unb ben 9?u^m íí;rer S3crfaffer ertt?ägen ,

fo biirfte eine neue ^orfcf;ung

^íí^er bíefe SJaffe »on

SSerfen aufmerffcyn unb mít ucrur^eííofreíem (Sinne íeíracf;tenb, muffen

üfcer \í)n cjeiuagt,

ja uterfínffíg erfcí;eíuen»

UJÍr gefleí^en,

ba§ fte (feí6ft atjgefc^en baijon, bag atíe inögefammt

ber ®rí;aíjení;e{t {f;reö ©egcnflanbcö unb ben Sínforberungen ber ^cit

má)t entfprec^en) wcQcn Ungríinbííc^feít unb g'ía(í;í;e{t nur fparííci^ unb

fiiiiueífe ^iá)t uer6rcííen , unb í;ocí;fleno aU S3or6ereitungaí unb ^íiífás

mítteí 5U cínem uotífianbígeren unb ijcííenbetercn SBcrfc ü6er baö fía=

ttjífc^e ^ítert)um Qcíicn rennen ,

an bcm

fo feí;r no^ feí;ít,

5)íc

feítene ^enntníf bcö gefammten fíairífc^en <S^ra(^cjeíJíete§ unb ber ím

Saufe ber ^ciim ín íí;m vorgegangenen ^eräuberungen , bíe Unfcefanntí

f^aft mít bem ß^i;arafter, ben ®íttcn, ben ®e6räu^en, bem §au'3ííc^en

ßeBen unb ben inneren S3egeBníffen bíefeg S3oífe^, enbííí^ , um eS nur

gerabe í^erauojufagcn, eine geiüiffe ^(Sneígung gegen baä @íatt?ent^um,

waren Urfadí;e, lüarum fein iácx baö 5(ítert§um imfereg ^oífeo f^reís fcenber Síuéíanber, íeiflctc er in anberer «^inftc^t auc^ no^ fo Sludges jeic^neteö, auf biefem ©cBicte citva^ S3oiienbeteö fci;uf, Sei ben (Sían?en

fcífl atcr Begann bie 2öiffenfci;aft ber (S5efá;íc§te, bíefe (S^jätfruc^t bc5

menf^íícf^cn SSíffeno, erfí neuerbingö in frítífcí;em ©eifle Bearbeitet ^nwers

ben: ber 9}íangeí aíífeítíger(S5eíe^rfamfeit, namentíici^grunbíí^erAcnnts

níg ber aíten unb neuern (Spraven unb gefunber Arití!, Bei ^aná)(n

aUx, n)eíc§e ti5oí;í@a^í unb ©^ra^fenntnig ímuoíífien97aa§e6efafen,

©íeic^gííítigfeit unb uíeííeic^t feí6fi: a^^if^í «« ber ^íuofu^rBotfett

*t

I. 2. limfang nní> Cintljeilun^.

i \oá)tcn am mcíflcn (Sc^uít Ki6cn , ta§ bíc ^'crfdBiing auf tem ^-cítc

Vcá fíaluíf^en 5íítcrthimcu fc ircní^c gereifte g-riicí^íc auf^utrcífm ^at

iDaé 23cíf^neí ter ^crgäncjer ane ter cg»in6íící iíjáUi anf bíe í2ií;ii?íerígs

eít ber Uníerneínnung, tí;eííá auf ten nur geringen (Ertrag fomüBfamer

Seftrclningen , íieí^cn anä)

unö

lange ctcnfen , c6 luir tie 9.''?enge tcr

(Schriften ü6er taö fiaiüifc^e 5(ítcrí6um termef^ren cter tíeíme^r tem

ganjen Unternehmen cntfagen unt uns juanteren, fru^tSareren unt nü^s

liieren 5íreiten (nniventen fcfiten.

^eter ter ^c^^eit entir adBfene,

feinem S3cíe ncd^ nicín cntfremtcte?Jíenfc^ fiií^ít j et cc^ in feinem

dr^en

(2efnifud;t nac^ Äunte iier tic tí^curen ^crfa^ren, um iric tiei ni^t

tnei;r ter ©eíe^rte, ireíc^er fein SeSen ten SBiffenfc^aften geiriímct í\it,

tic fein S3ciC nak 6erüf;ren, ter tateriäntifcr;en ©cfc^ic^^í unb

(Spra(i)fcrfc§ung?f?Jtcgc tiefe ^á)xi\t nun jut 5iuöfüiiung einer 6es

teutcnten Siíce tienen : ter Sucre

in unferm SSiffen ü6cr ten Ur*

fpnmg, tic Urfitie, tic Siammeint^H'iiung , tic 3^^atcn, tcn 6^as rafter, tic SeSenöart, ten ®íau6cn, tie ínirgeríiéen unt cffenííicÍHni

§8eri\äitniffe, tic Sf^rac;e, tic Sitteratur unt tic SSiffenfd^aft teä

fiaiüifi;en Unreifes, tamit, fo ež mÖgiic^ ift, taa fiaiuifc^c 5íítcrt(ntm

ano bem (Scí;íammc ter S3crgcffen6eit unt ^erac^tung ^crauegeriffeu

unb jum ©egenftanbe bcr 5iufmer!famfeit alier fyrcunbc bcr ©efc^id^tc

ü6er(\iupt, ücr3ugeiücifc a6cr bcr fiairifc^en ^atrictcn , erbeten irerbc.\

2. Umfang nnb etttt^etluttg*

íDic tcííftantigc ©arfteííung tcä fíairifc^en 5íítert^umg mu§,

au§er ter ^'crfcning ii6cr ten Urffming teá fíatrifc^en 53cíe3, teffen

(sc§ic6faíc ent^aítcn

öcn

ter aíteften 3cít 6iö

5U jener geriete, ivo

tic jutcriäfftgc @cf^idí;tc jctcé einjcínen (Btammcá beginnt» í^iefer

íangc 3citraum ía§t ftc^ tí;eiíen : ín tic Urgefc^ic^te, ín «gcrctctä ferne

3cít ^inaufrei^ent unb iá jum gaííe bco ^unnifc^en unb ri^mifc^en

S^cic^ž ^inagc^enb ,

imb in bic ©efcíjictc ber fíah?ifc^en (Stämme Si3

jur Ue8er(^anbna^mc bco G^riftent^umá , ten bcr Miitc "tc^^ ^ún^tcn

3a^rí;unbcro 6iá ju ßnbc bco jcíintcn. ^n ber crjien geriete ftnt tic

fíaltjif^cn S3i;ífcr unter i?erf^ictcncn 9?amen tcrftecft, inmitten unter

antcnt eurc^äifc^en 9íaticncn ; ín ter antcrn treten tic (Síatcen, unter

tiefem í^ren eigenen , neucjlcn, ten ty^ciuten unb Gin^eimifi^en ange?

\icmmenen 5íamen auf. ^mt ift rat^feí^aft unt bunfeí, 'tic\c befíimmt.

23aíb ja^ícn bíc S3ctra^íct ber aítefien ^tit bic tcrfc^ícbenartigftcn

I. 3. ÍBuelUn un^ gíUfomittcl.

7

^iitioucu ber fíaiLnfcf;cu ^oícrfamíííc ucí , taíi) iänc^wcn fíc baž ©a^

fcín ber ©íaiccu qciw^ ah unb fcí;ncíbcu fomlt aiíc friiíUTC ©cfd)ící;te

í^ímucij* S3cí unfcrcr Gíntf^ciíunij luívb baö (Sícf^crc níc^t mít bcm lh\^

fidf;crn iHn-utífcí)í, tmb fcíítc cíne reifere itrítíf, foííteu neue (Sníbecfuncjcu

aucf; mancí)c 5ínnaf;uieu luanr'enb niací;en unb fcefeííígen , fo luírb ba?

burd) bíe Síoaí;rí;eít in ber anbern 5(6tf;eííuncj nífí)t .cjefäf;rbet*

5(ucf)

í;ínf(cí)tíícf) be3 aBj^uí^anbeínbeu (Stcffe-S iíjáUn \vk baö C^au^e ín jiceí »g)auvttí;cííe, ber cíne umfagt: lU-fprun^j , (Sitte, (3tammeíntí;eí(uncj

unb '^í;ateu; ber anbcre fcíí (5f;arater, oekn^iucífe, ©íauGc unb a3crs

faffuuij, Aííícratur unb SBíífenfcí;aft ber ciítcn (Síaiuen ljeí;anbeín.

3* .Qttelícn nnb ^níf^miitcL

ÍOíc S^ueííen beö crflen 3cítraumo benn Ujír jerfaííen fíe naá)

unfern treiben gerieben fmb bíe S^ucííen ber älteren ©efcí;ící;te (S'u=:

ropaö, namentíící; feína norbíícf;cn tgaífte u6erí;aupt, aífo bíe SScrfc

ber gríccí;ífcí;eu unb romífcíjcn @efcí;í(í)tfd;reí6er tmb (S^eogra^^en ^

,

3ní(í;víften auf steinen unb SJlün^cn uon gefd;ící)tíící;er 20íd;tígfeít,

ferner bíe ©enmaícr, njeíí;e fid; ü6cr unb unter ber (^rbc, üon ben

aitm curcpaífc;en ^^uífern ^crriií;renb, crí;ícíten, aU ba fmb 9íuíneu

von ©tcibtcn unb Burgen, SÖiäiie, 5iufiüürfc, ©rä6er unb ©raO^

í;iifjeí

(buhor, kurhan,

mohyla),

(Bci^m^ unb a»|itfá;cnfcííber,

Sßaffen unb 9iiiflungen, i;äuöiicf)eä ©eräti) \icn 9Jíetaí(, (Stein, (3iaB,

^i;on, .^ornunb ^nocí;en, ®ug? unb (Sd^ni^iücrfc, (Sci;muc6, S>iüns-

1 5)ie líeínen ©eocjvapl^en itnb bie geograV^ifc^en ^rut^flücfe fammetten H. J. HudsoD Geogr. vet. scriptores graeci minores c. dissert. et anoot.

H. Dodwell. Oxon. 1698 1712. IV. 8.

[Geograph! graeei minores ex

recens. et cum annot. G. Bernhard y. Lipsiae. Weidm. 1828. 8. Epistolas Parisienses ed. Bredow. Lips. 1812.] SSevgL J. Lelewels: Badania

starozitnosci we wzgl^dzie geografiy. Wilnol818_, eine bor fcí)arffínuígjten

@(ftríften über bie atte ©eogra^^te* (Eine retd^je 5íuéivaí)í unb Sufammens

fteliung griec^ifdjer unb íateintfd^er Snfd^riften,

\v^lá)^ íié) auf SSinbeíícten,

9íí)atíen, ^ärnt^en, Sf^rien, Díovícum, ^annouieu, Sn^ttcum, S)íoefíen, 2)acíen,

Xí)taften unb SWafeboníen u.f*iü. bejíel^eu (íeíber blieb éavmatten auágefcí^íuffen),

mít tt)citíauftgev (Srfíanmg fínbet ftdd ín JRíaíaucficíjé SBerfe: Istri adeolae

geogr. veter. e monumentis, epigrammatis,marmoribus, nummis,tabulis, eruta

et coramentariis illuslrata. Budae 1826 1827. II. 4. ^íeví)ev geboren

auc^ einige fogenannte barbarifc^e Snfcíiriften (inscriptiones barbarae) , auf

í^eínernen unb meíaííeueu Xafeín , auf SJÍunjen unb ijerfc^ícbenent ^auö = unb

^eergerv-ití)e , infoujeit ií}r Slítert^um unoerbá(í)tigí ift» (Sine SDlenge íDeuf^

ífl nocí; nírgenbé be^

mater ber bejeicí^neten 9írt jur ©efc^íd^te S^orbeutoVaé

fcí)rieben*

gSíeíe 3nfá)riften fínbeu ftcí) gerfireut in aííerfianb ivenig befanníen

SOínfeífc^ríften / fo bap (ie für ben ®ef(^íc^téfcrfc{)er fo gut raie gar nid^í ijor^

f^anben fíub»

8 I. 3. ©luUeu unií gülfötnittel.

jeji itnb bcrgí, ijorí;anbcnc Uc6cr6ící6fcí bcá öcBcnö unb ^er!e§rö fcer

attcn S3cífcr, Qcbca iV6cr bíc crjlc Síc^^cít fic^ cr^ctcnbc S3cíf briicít

je iiac§ tem (Síanbc feiner 23iíhinij bem Sanbe, ivcxin co íangere 3cít

üenveiit, geiríffe ftdí;t6arc

cí;aratcnftíi'cí;e .^ennjeíd^cii fcineö tortigen

Söcfmenö auf, n?eíc^e aucí; bann ncd^, ivcnn có iäncjfl auö ber 3aí;í

ber SeBcnben i?erff(nt?unbcn ífl, ein «ntcrbaí;íÍ3Co nnb geivicí;tii}co 3eugs

nig

feineö e^emaíigcn (Seino nSícgcn, 5íní; 'í:ic Sauber, in ireíc^en

baö §ßaterianb ber ^Bíaivcn ju fuá;en ífl, Uctcn unö tiö auf ben í;cutií Qcn %aQ 9iaticnaíbeufuiaíc ín 9}íenf}e ; íeiber í)ahcn bíc ^cn?cí;uer HB

je^t fe^r lueníg für bereu 5(uffiubuncj , (Sammíuncj, gcibricje Sefcí;reií

tung unb fritifc^e SBiirbíguncj getf;an» 3^ueuíegcnn?irba^erbie^auf^tí pfiidjt einer JiMren ^ateríanbóíiee an' tger^, biefem ^íaugeí cftmcg?

íí^fl a65uí>eífeu. (iuigc 5íufauge, aer auc^ nur 5ínfange fc Íb6íicí;eu zöefh:eBenä madí;teu fiá;uereií'5imUraíeríanbeber (Síaitcu Bcmcrf6ar.

3n beu t^iiífžmitíeín, ircíc^e bem fícij^igcn ^-crfc^cr feine SírSeit

einigermaßen eríei^tern, recf;neu anrSíujiígeauo ben aítcn (Sc^rifífieííern,

aU ben UeBerBíic' unb bic Bctgíicberung ber Herder ge^i:rigen 3cugniffc

ungemein eríeic^ternb. íDergíeidí;en ftnb : J. Ch. Jordan Origines

slavicae. Vind. 1745. II. J. G. Eichhorn Historia antiqua ex ipsis veterum scriptorum graec. et lat. narrationibus contexta.

Lips. et Gott. 1810—1813. VI. 8. ^. 9}íannert ©ccgra^^ie ber

©riechen unb 9íbmer. TOrnerg unb Sci^jig 1788 1831* X. 8.; ty. 5Í. Uert @ecgra^^(ne ber ©riechen unb 9ícmer íná auf ^tcíe?

maus,

SSeimar 1817 1832. III.

8.

(no^ unucíícnbet). Ch.

Th. Reichard Orbis terrarum ant. cum. thes. topogr. No-

rimb.

1824.

f.

19 harten,

S3ci ^enu^ung tou S3ear6citungcn

biefcr unb a^níic^er t^iiífómitteí ifl um fo größere límftd^í ni;tí;ig,

je Befannter unb erireioíií;er es \\i, \!a^ xácx tcunn gef^id;tíic^en ©c?

geufianb fo arge unb irrige 2ínftcí;ten, uamcntííc§ ten beutf^en ©rií^

tem, au fg ejlcíít u? erben, fmb, aíá gcrabe ü6er (Sarmaíen, (2 ft)í^en unb

anberc S3cífer. 9?ic foíí ber ^'crfc^er tíínb ,

nie cí;ne eigene S3ergíet?

^ung ber Siuetíen, auf 5iuöfprü(i;e Hinterer,

feien fte auá) no»^ fo

rii^miic§ tjcnannt ,

aUcß foíí er foijiei mcgiic^ mit eigenen

Singen fc^aucn I ^ritt er n:c^i ucrBereitct unb geriiflet mit fá;arfer ^ris

trauen :

tif

an'ö SSerf, fo

n?irb

er

in ben geie^rten SScrfen ber ©eutfc^en,

h?eíí;e c^ne ^enntnig unb 9Zeigung für ien (5^§arafter unb bie Sprache

bcr <Siatt?en f^rieSen , bic c^iar^eit unb ^cUc ber aítcn ©cfc^i^íe, wie

fte auö ben 5iuefprü^en gíci^jeitiger Saugen fo ungetrüSt^crtoricuc^tct,

I. 3. CßueUeu imír gülfömittel.

d

burd^ täufc^cube @rbící;tungcn unb fcf;nöbc (^ntfleííiuig ber SBa^r^cít

mcí;i: ucrbitnfcít, aío aufgcí;cíít finbcn,

í^íc ^ucíícn bcö jiücitcn 3citraumö l6c|lcí;cu auger ben fcí;uu qc^

jirtunten and) am Segenben, Síogra^í^íen, Urfunben , ©efe|Buí;errt

unb Snfcf;riften uerfcí; i ebener 5írí, ferner auö í;íflorífc;en SSoíofagcn

unb S3üifö(iebern , cnbíící; anS S)en'maíern »on bem ^ácn ber aíkn

(Síaiuen*

SD6gícicC; ixaá) unferem ^íane unfere íDarfteííung mít bem

^QCÍjntm ^aí]xi)nn't)cú gefcí;ícffen lüerben fcCÍ, iueíí nad) ber ®ínfuí;rung

beö ^f;r{fíentí;umS unter ben fíalu{fcí;cn .gau:píflammen ©e^raucí;e unb

(Biikn eine geiraítíge ^eranberung erlitten unb bie fící;erc (S^eeíaígCí

fá;ící;íc

ber eínjcínen Stämme beginnt;

fo mng bodf) ber ^reiö ber

fc§ríftíí(^en S^ueííen etiüaö lu.eíter í;eralj, irenígfieno Ijío ín'S XI. unb

inm Z{]c\t fogar fcío tn'ö XII. S^í)íí;"»^íít ern^eítert iverben, ba ftc§

iifccr fo mancí^c aítc S3egefcenf;eít nur í>ci fpateren (Sc^ríftfteíícrn ^ad)^

xid)kn pnben K

2)te 2íufjaí)íung aícr ^íerí}er ge'^origen ©egenjidnbe iDurbe aííein einen ^anb fúUen, ivír wcííen bní^er nur bie tüidjtigeven anfníjren, inbem iuír »on

ben auéíinbífc^en aU ben áíteven Oueííen jn ben eíní}eimtfc^en aU ben fpáteren

tinb jüngeren u6ergeí)en :

a) 2)íe oorjngíící)jlen gríec^ifc^en ^íflcrifer, n)eí(í)e 9fla(í;ricf)ten iiBer bte

1

©íanjen nnb bie

mít

j an ti ne r:

^rtéfoo

í^nen üerfef)renben 33ülfer mittfieííen ,

finb

bie

^aniata

(471), «profc^ícá (552),

?ÍC5atí)iaé

33 i.)*

(559),

ŽRenanbroé (594), SJíanrifioá (602), 5;)eop^i)Iaftož (Símofaíta (629), ©e^

orgioé ^eifibeé (641^, ©eorgioá @i)nfeí(ué 9Jícnací)cž (800),

Soanne^ SOÍa^

lalaé (800), Xfjeo^^aneg 3fafíoS ,817) , Dlifep^oroá ^aíriar^a (828) , Soan^ neé ©enefícá (867), Seo VI. (911), Seo ©rammatífoá (940), Äünftantinoö $orí

liJ^V^ogeneta (959), Seo ©íofoncá (975), Scanner ®fi)íí^a (um 1057), ®eors

gioé ,^ebrencá (um 1057) , ^s^imecn 9Jieíat^í}rafte6 (um 1061) u. a. 2)až Corpus

hist. Bvzant.

erfc^íen in 3 Síugaben : ^aríé 1645, XXVII. f.

SSenebícj 1729

XXVií. f. unb enblicf) ©onu feit 1828. 2)erinben2 crfíen eínégaben niící ent^

íiaítene íeoíDíafcnog erfc)ien^aríé 1819* Síuá.^iige auž ben33t),^antinernga6^erau^

3* ®» ©tritter: Memoriae populorum olim ad Danubium, Poot. eux. elc.

e scriptoribus Byzanlinis erulae. Petrop. 17711779. IV. (íDer jrtteíteííf)eií

entí)aít: Slavica e scriploribus Byzanlinis. 1774), ein uortreffííc^eá , ciu^erfi

BraucÍjBareé , íeíber noá) immer má)i ycíífíanbiged SBerf.

3n if)m fef)íen bie

Sluéjuge au

auá ben l^egenben unb anberen ungebrucften S3^jantinern (©eorgioé Tlonadjo

^amaxioU, SDÍíc^aeí .^felíoé, (SJregcricé^aíamau. f. n?.). 2)aé(2trategifonbe3 «aiferé SDíanrifioé erfd)íen in Schefferi Arrhiani Tactica etMauriciiArt.

bem 3)íaurífioé ,

bem Äaifer £eo VI. ,

au6 bem Seo ÍI)iafonoé,

militar. 1. XII. gr. et lat.

Upsal.

1664. 8.,

in Meursii Operibus Florent. 1741. T. VI.

beé ^aífer £eo VI. Tactica

ed. Laini.

3u ben geogras

^J^ifcíien, für bíefeá Seitaíter ungemein fnrgen Oueííen gelberen au^er ben f^on

jenannten ^rcfop, JK^onjiantin ^orp^V)rogeneta unb ^feííoé, ücrjüglic^» ^ierofíež (um 485), Notitiae episcoporum (911) beim (5obinu3, ber ungennnnte Qpito-

mator beá ©traben (jtoíf^en 980 996) ín <!^ubfoné Geogr. gr. min. V. II.

unb in (Strabonž Sluágabe öon Síímeíoteen. (Slmfi. 1707* II. f.)

(§ufiatí)ioé

(1194) unb 9Zife^^oroé S3íemml)ba (1245).

SSon ben uíeíen ^íogra^j^ien unb

to

I. 3. Ouellen ^lt^ §nifmxíUL

S)íc cín6címifc{)cit fd^ríftííc^HMi Luciím, . f;. ícídjc , iiHÍdjc

Urí;c6cr t>ou fíaiinfcí^cr tgcíunft (nitcu,

fcícii fic íii ícr ciní;ciuufcí;cu

Secjenben er ©ríecí)eu ftnb chi^c für ia fíaiinfd;e 5ííícrtf}um nic^t uiuinc()tí.;i,

ai

baé ^e6cn

bež íieiíioicn ír)emetríu (aiiá bem VIL Sa^rfi.)

iii

eu Actis

Sanctorum Mense Octnbr. T. IV-

Bruxell. 17S0. f.,

teš |eií» (ííemeii^,

uívjarifd^cu -ÍBifd)cfo (ciué em X. 3aí}rfn) , aíU]viccÍMfcf^e Síué.^abe i'^cn 9ímbv»

^am)?ereoy (aí>ien) 1802, nem]riecf)ifd)e ín Šcit^ívj 1805. 8. imb einíije aiibcre.

@íue @amniíinu3 gríed;if(í)er ^aífcrurfunbcu feí)lt ; li\io SDÍcutfauccn unb 5íiieve

3n ben firci^iid^en ©efe^en (decrefa conciliorum^ ca-

bíeíeu, ifl unbebeiitenb*

nones) ftntet íiá} íiiu unb triebet ein .Eürnleni, 5» 33. in ben ^öef^lüijen ber íruííaí

nifc^en Äirc^icn^erfammiiinc}»

b) !2aiemifd)e MerluT c^ifjövic^e Cueítenf^rififteííer jtnb bie befannten ®e= f(^id?tfd)reiber ber gennanif)en ä>öifcr, aU Scnicinbeé , Sccinneá ©ícíaríenfí^,

^reecjar u» f» tt)», ber 3íncm)mué (um 873) de conversion. Bojoar. et Carenl.

Script, rer. Boliem. Hanov. 1602. f., F. S a lag i i, de statu

eccl. Pannou. Quinq. Eccles. 1774. IIÍ. 4. unb 03» Aclutarž Glagolita Clozianus. \ ind. 1836. f. Anastasius Bibliothecarius (7 886) Histor. eccl.

ed.

G. A. Fab ro t i. Par. 1G49. f., \ itae Pontif. ed. J. Vig n o I i u s. Romae

1724. 4. (fine gccrbnete unb i^cííuánbicje Sauimíuuvj ycn Síué^úgen über

bíe (Síalren au» ibnen ,

nnirbe für

in : M.

F r e h e

r i

nad) 2írt ber b!^^antinifd)en i^cn Striíter,

bie fían?ifd)e ©efcÍMdi^ífdtreibmuj uncjemein fórrcrlid) fein» 9í(á Oíevjifter unb

öanfbud) i aííeš i'cbe» nnirict bie @. 2i?» daumerfd^e (Sd^rift: liepesta

historiae Brandeuburgensis. 33erlin 1836» 3>ieí c^eriuvjcr ifl rieíín^abl tcr

gecgrav)if($en CueUen : 33ibiuá Scctuefíer (550600) De fluminibus, foniibus,

lacubus, gentibus etc. Romae 1504. 4. ed. Oberlin. Argentorati 1778. 8.

íDer Sríauer 2)iauí (um 800 ?)

bietet in feinem geccjrvift. 33crfud)e auvd)

cínivje 9lngaben über baá norríid)e (íurcpa : Liber de mensibus orbis terrae

ed. C. A. V alek e n ae r.

Par. 1807. 8.

A. Letronne Rccherches sur

Dicuil sv.

lic^ ber 9íncn\)mu5 9la>jennaá genannt) (886) ,

du texte restitué. P. 1814.

8. (i)uibc ven Darenna (vjetiH^fm^

erbielt fidi

nur in einem furzen

Sín^uge: De geogr. l. V. ed. P. Porcheroo. Par. 1688. 8.,

in P. Melae

de situ orb. 1. IIL ed. A.

Gronov. Ltigd.

1722. 8. (Sineá Ungenannt

ten Sefd^reibung ber fíawifd?en 33elfer ^u (S'nbe beá IX. 3aí)v)» , in einer münd)-

ner íianfdjrift an bem XL 3aiirb., iii crau^gegoben ycn 5»6crmat)r im

Slrc^iö 1827 ^cjt 4