Sie sind auf Seite 1von 1

Konstrukcija kojoj je subjekt u akuzativu, a predikat u infinnitivu.

Ako subjekt ima atribute oni su takoer u akuzativu Sastoji se od: glavnog glagola, akuzativa i infinitiva Prijevod: izrinom reenicom s da ili kako lat. Akuzativ S u nominativu (hr) lat. Infinitiv P(hr) I. INFINITIV PREZENTA radnja ACI je istovremena radnjom glavnog glagola a. Primjer: Videmus bonos amicos venire. = Vidimo da dobri prijatelji dolaze. II. INFINITIV PERFEKTA radnja ACI dogodila se prije radnje glavnog glagola b. Primjer: Videmus bonos amicos venisse. = Vidimo da su prijetelji doli. III. INFINITIV FUTURA radnja ACI dogodila se nakon radnje glavnog glagola c. Primjer: Videmus amicos venturos esse. = Vidimo da de prijatelji dodi. Svi pridevi i participi slau se sa Skonstrukcije u rodu, broju i padeu Ako je S ACI osobna zamjenica u 3.l. sg./pl. te se odnosi na S glavnog glagola koristi se povratan zamjenica se d. Primjer: Pueri credunt se didicisse. = Djeaci vjeruju da su (oni) nauili. (misli se oni sami) e. Primjer: Parentes existimabant se recte fecisse. =Roditelji su smatrali da su (oni (sami)) ispravno uinili. Kad se zamjenica odosi na nekoga drugoga, a ne na S glavnog glagola, koristi se A sg ili pl od is, ea, id f. Primjer: Pueri credunt eos didicisse. = Djeaci vjeruju da su oni (neki drugi) nauili. PRIMJERI: g. Audio puellam cantare. = ujem da djevojka pjeva. h. Video amicam venire. = Vidim da prijateljica dolazi. i. Scimus fortunam inconstantem esse. = Znam da je sreda nepostojana. j. Caesar memoria tenebat exercitum Romanum ab Helvetiis pulsum et sub iugnum missum esse. = Cezar se sjedao kako je rimska vojska svladana od Helvedana i poslana pod jaram ropstva. k. Xerxes se Graecos facile vincere posse sperabat. = Kserkso se nadao da de on sam modi Grke lako pobijediti. l. Iustum est optimos cives rem publicam regere. = Pravedno je da najbolji graani vode dravu. m. Dicunt Homerum narravisse peregrinationem Ulixis post exercidium Troiae. = Priaju da je Homer pripovijedao o Odisejevom putovanju u tuinu nakon propasti Troje.

a), b), c) video,2., vidi, visum = vidjeti venio, 4., veni, ventum = dodi bonus, 3 = dobar amicus, i, m. = prijatelj d), f) puer, i, m. = djeak credo, 3., credidi, creditum = vjerovati se, sui, sibi = sebe, se disco, 3., didici = uiti e) parens, -entis, m./f. = roditelj existimo, 1. = misliti, smatrati recte = pravo, dobro, ispravno facio, 3. feci, factum = initi g) audio, 4. = uti puella, ae, f. = djevojka canto, 1. = pjevati h) video,2., vidi, visum = vidjeti amica, ae. f. = prijateljica venio, 4., veni, ventum = dodi i) scio, 4., scivi, scitum = znati fortuna, ae, f. = sreda, sudbina incostant, -anis = nepostojan j) Caesar,-aris, m. = Cezar memoria teneo, 2., tenui, tentum = pamtiti exercitus, us, m. = vojska ab = od, sa, na Helveti, -orum, m. = Helvedani pello,3., pepuli, pulsum = lupati, udarati sub = ispod, pod iugum, i n. = jaram (ropstva) mitto, 3., misi, missum = slati k) Xerxes, is, m. = Kserkso se, sui, sibi = se, sebe Graecus, i, m. = Grk facile = lako vinco, 3., vici, victum = pobijediti, svladati possum, posse, potui = modi spero, 1. = nadati se l) iustus, 3 = pravedan sum, esse, fui = biti bonus, 3 = dobar (optimus, 3 = najbolji) civis, is, m./f. = graanin rego, 3.,rexi, rectum = voditi, upravljati res publicam = republika m) dico, 3., dixi, dictum = redi, govoriti Homerus, i, m. = Homer Ulixes, is, m. = Uliks (Odisej) narro, 1. = pripovjedati, priati post = poslije exercidium, i, n. = propast, pad peregrinatio, -onis, f. =putovanje u tuinu