Sie sind auf Seite 1von 6

AKTIVNA ZATITA GRADITELJSKOG NASLIJEA

Aktivna zatita
Terminaktivnazatitaupotrijebljenjezatodabisenaglasilo osnovnoobiljejenovihpogledanaouvanjegraditeljskognaslijea,a tojeaktivnaulogasvihnosiocazatiteurjeavanjuveomasloenih problemagraditeljskebatine.
TomislavMarasovi,Aktivnipristupgraditeljskomnaslijeu

Aktivna zatita
Pojavaaktivnezatite semoesmjestitiuperiodiza2.svjetskograta,kada, sanaglimekonomskimnapretkom,nastajeproblemkoritenjagraditeljskog naslijea uskladusasavremenimpotrebama. Pritome,najveiizazovpostajustaregradskejezgre,ijauporabnost,osimkao pustihkulisaprolihvremena nipriblinonijenanivouvisokihzahtijeva savremenogovjeka. Meutim,ikoritenjupojedinanihspomenikanijesepridavalaposebnapanja funkcijaspomenikabisenajeezadravala,izatitabizavravalanavieilimanje uspjelojfizikojzatitispomenika.

Aktivna zatita
Fizikazatitabatine materijalnihostatakaprolostijeneophodna,alinei dovoljna.Naadananjasaznanjaonjenimvrijednostimapretendirajuna jedanviistepenzatite.Tiesezahtjevinajboljeostvaritiaktivnom zatitom,odnosnopermanentnimkoritenjem,jeretakobitidostupnisvim sudionicimauivotunaodreenomprostoru.

Prijesprovoenjatakosloenogzadatka,neophodnojesvestrano istraivanjeivalorizacija,oemujebilorijeinaprethodnimpredavanjima. Natemeljuvalorizacije,odnosnosvihspoznajaopredmetu,odreditese smjernicezamogunostikoritenjausadanjostiibudunosti.

Aktivna zatita
Principizatiteusavremenompristupusu:
struniiznanstvenipostupak istraivakoanalitikipostupak zatitaiobnova primjenametodezatite koritenje ukljuenjeusvakodnevniivot

Tiprincipisesprovodekrozsljedeenivoezatite:
1.pasivnuzatitu evidentiranje+pravnazatita 2.fizikuzatitu metodezatiteiobnove 3.aktivnokoritenje iznalaenjemetodeponovnogukljuenjagraditeljskog naslijeausavremeniivot

Aktivna zatita
fizika zatita
+planiranje
istraivanje, dokumentiranje,analiza, valorizacija,odabiri primjenametodazatite+ planskedokumentacije

pasivna zatita pasivna zatita


+ koritenje

Tj.

pasivna zatita

Tj. aktivna zatita

pasivnazatita+feasibility studija+planskokoritenje

aktivna zatita