You are on page 1of 20

O Provisional

Xornal de Información Xeral do Instituto de Educación Secundaria "María Sarmiento"


Ano XIV - Número 39 Viveiro 22 xuño de 2007

PREMIO NACIONAL ÁS MELLORES A produtora "Luita Comunicacións" elaborou, a petición da


PRÁCTICAS EDUCATIVAS dirección, un libro resumo da actividade do centro ao longo
CURSO 2003-04
da súa existencia Letras Galegas
2007
Presentado o libro conmemorativo
do 75 aniversario

María Mariño
1907-1967
Son a chuvia, son a neve,
son o vento da xeada.
Son a alba daquel vivir,
hoxe noite daquel sentir.

Durante os días 10 e 11 de maio tivo de Innovación de Galicia sobre a creación SUMARIO:


lugar a primeira edición da "Feira do Em- de empresas destinada aos alumnos que
prego" do IES María Sarmiento con visi- rematan cun dos títulos de "Técnico" ou • Xubilacións
tas ás instalacións e talleres dos ciclos for- "Técnico Superior". • Excursión de 4º de ESO
mativos, para o alumnado de 4º de E.S.O. Finalmente, co relatorio da organiza-
• O pan de trigo (I)
dos institutos da comarca. ción Galicia-empleo.net, -portal de inser-
Tamén se celebrou unha exposición ción profesional-, pasouse á presentación • Álbum 75 aniversario
con paneis informativos descritivos da di- do libro do 75 aniversario do centro que • Citroën 2CV
ferente oferta en materia de formación contou coa presenza dos antigos directo- • Foguetes de sete estalos
profesional específica, e un relatorio-co- res Ángel Rodríguez Vázquez e Néstor Ti-
loquio sobre "inserción laboral dos titula- miraos Labaen, o director actual Juan • Festas de aniversario
dos dos ciclos formativos" destinada aos José Pardo Gato e o Alcalde Melchor Roel • Javier Vargas
pais dos alumnos de 4º de ESO e públi- Rivas. Como envitados entre o público es- • Visita a Sotavento
co en xeral, que foi moderada pola pro- tiveron Tania Cascudo Loza de "Luita Co-
fesora do departamento de Formación e municación" que elaborou e deseñou a
• A Biblioteca escolar
Orientación Laboral, María Dolores publicación e o fotógrafo Xulio Villarino, au-
Rouco Otero. tor dalgunhas das fotografías do libro "Da
SUPLEMENTO Nº 5
Xa o venres, 11 de maio, houbo un co- escola de obreiros de Viveiro ao IES Ma- Listaxe de todo o persoal ao
loquio co Centro Europeo de Empresas ría Sarmiento, 75 anos medrando". longo dos 75 anos
Páxina 2 O Provisional 22 xuño 2007

EDITORIAL XUBILACIÓNS
Teresa Escudero Martínez,
O enfoque social do noso traballo Manuel Álvarez Otero
Todas as persoas buscan unha saída, un traballo útil, pres- e Luís Lozano Pedreira
tar un servizo á sociedade desenvolvida á que pertencen, e os
estudos están destinados principalmente a atopar esa saída
de inserción social que buscan os alumnos, sobre todo, du-
rante a mocidade.
O IES María Sarmiento aseguúralles a saída adecuada a
todos os tipos de alumnos e alumnas, no convencemento de
que todas as persoas son capaces de lograr algo con éxito.
Moita xente complícase en exceso tratando de buscar ca-
rreiras moi raras e especiais, cando ten aquí a solución para
unha inserción estable e de calidade.Trátase da nosa oferta
de ciclos formativos.
No IES María Sarmiento, consecuentes coa responsabili-
dade social da que facemos gala nas nosas actuacións orga- Ao acto, celebrado no restaurante Louzao de Area, asistiron os profesores
nizativas, traballamos na inserción social dos nosos alumnos do IES "María Sarmiento", do Colexio de Educación Primaria e Infantil do
e ao tempo satisfacemos as necesidades de persoal das distin- Vicedo e antigos compañeiros doutros centros.
tas organizacións produtivas e de servizos. Na foto podemos ver, -de esquerda a dereita-, a Manolo Álvarez Otero,
Dende esta dirección desenvolvemos iniciativas sociais Teresa Escudero Martínez e a Luís Lozano Pedreira dirixíndose aos
coma a Feira do emprego que supuxo un sistema máis de asistentes para amosar o agradecemento dos tres homenaxeados.
comunicación da nosa actividade social e a conexión con sis-
temas formativos innovadores cara á inserción profesional
dos nosos titulados en ciclos formativos. Como é xa sabido,
proporcionamos títulos de técnico en cinco especialidades e O día 1 de xuño celebrouse un xantar de despedida
de técnico superior en tres especialidades, estas últimas son de Teresa Escudero, Manolo Álvarez Otero e Luís Loza-
unha ensinanza superior, non universitaria, cunha inserción no, que foron profesores do IES María Sarmiento nas
laboral total.
últimas etapas das súas carreiras profesionais.
Os bacharelatos son unha das máis importantes ensinan-
zas do noso centro, por iso fecemos fincapé en ter ao seu -Teresa comezou como mestra en Foz e logo estivo
alcance os máis avanzados medios tecnolóxicos que lles sir- na escola de Suegos durante moitos anos, ata que pasou
van de apoio a eles e aos seus profesores. ao colexio do Vicedo cando se fixo a concentración por
No caso da ESO seguimos tratando de darlles saídas a to- mor da Lei Xeral de Educación de 1970. Adscribiuse ao
dos e por iso este curso implantamos novas formas de aten-
IES María Sarmiento, ao igual ca Luís Lozano, a
ción á diversidade coas que tivemos un gran éxito; tamén
enfocamos nesa dirección algunhas iniciativas de formación comezos do curso 1998-99.
do profesorado, e para estas ensinanzas tratamos de mello- -Manolo estivo case sempre no noso centro, máis de
rar a atención e por iso implantamos o horario titorial de trinta anos, sendo excepcional a súa estancia en comi-
profesores para os pais. sión de servizos en Bata (Guinea Ecuatorial) durante sete
Tamén ofertamos as ensinanzas para as persoas adultas,
anos; tamén estivo un ano no IES de Ortigueira e outro
que agora van ser reforzadas pola administración educativa,
e que permiten aos nosos alumnos formarse e adquirir tuitu- no Perdouro, en Burela.
lacións oficiais necesarias para a súa vida e para proporcio- -Pola súa banda, Luís Lozano foi Director do Colexio
narlles un emprego de calidade. do Vicedo, ao igual ca Teresa Escudero, pero ultimamante
Estamos a desenvolver novas melloras para o próximo cur- estaba liberado sindical pola UXT.
so, coas que seguir avanzando neste enfoque social da nosa
actividade pública de ensino de calidade para todas as per-
Moita sorte a todos nesta nova etapa.
soas. O Director: Juan J. Pardo
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 3

ELECTRICIDADE E Excursión de 4º de ESO


ELECTRÓNICA

CICLO DE GRAO MEDIO

Equipos e Instalacións
Electrotécnicas
CICLO DE GRAO SUPERIOR

Instalacións Electrotécnicas

Dende o 23 ato o 30 de marzo os alumnos de 4º de ESO participaron nunha viaxe


final de etapa a Barcelona, acompañados polos profesores Marta Coria e Marcos
Perille. Visitaron a Sagrada Familia, O Parq Güell e a zona máis antiga da cidade.

MD no IESMASA
Por Martín Martínez
Páxina 4 O Provisional 22 xuño 2007

O pan de trigo (I) Por José María Leal López

Comentabamos nun artigo anterior de O Provisional o cultivo e a malla do trigo, e agora como continuación quero facer
referencia ao produto básico que se extrae do gran de trigo: a fariña, da cal se fai ou pan e outros produtos derivados.
Á parte tamén numeráabamos outros que saían do trigo coma alcohois, licores e o etanol.

Agora vou referirme ao produto máis ele- o muiñeiro. Eu tamén recordo


mental que é o pan de trigo, este unha vez un que había en Celeiro e
mallado e cribado recollíase nuns grandes outros máis que repartidos por
caixóns de madeira chamados uchas que es- tódalas parroquias, tamén me
taban pechadas cunha tapa, e alí o gran vén á memoria un fluvial, onde ía
mantíñase fresco e protexido dos insectos e moer meu avó a colleita de trigo
roedores ata que chegara ou tempo da que estaba na parroquia de Xerdiz
moenda, cando o gran de trigo se levaba en no concello de Ourol.
sacas ata os muíños a lombos de burros, para O amasado comezaba por
poder ir polos carreiros xeralmente dificulto- peneirar a fariña separándoa dos
sos e polos cales non podían subir os carros restos de cascas e farelos que
de bois. Os muíños xeralmente eran de auga, viñan nela do muíño, a peneira con-
é dicir, había uns pequenos saltos de auga nos sistía nun aro de madeira cuxo fon- por
regatos que logo se canalizaban en lugares do era unha tea metálica furada onde se
altos e por unha canaleta baixaba a auaga a onde se filtraba a fariña, deixando m e t í a
unha grande velocidade para mover unhas os restos enriba, logo a fariña ía primeiro a
paletas de rodicio, tipo turbina, e que accio- para a artesa, que era un arcón de leña para
naban a máquina de moer, este convertía o madeira, e, no medio desta fariña, quentalo e
gran de trigo en fariña deixando un residuo facíase un oco onde se botaba a logo a masa
da cortiza chamado salvado ou farelo, o cal auga morna con sal, todo ben me- do pan para
separábase por medio de cribas da fariña por dido en cuncas; de seguido cocer; a tapa
ser máis groso; antigamente empregábase en amasábase todo coas mans ata lo- era unha lousa
forraxe para os animais, pero hoxe en día é grar un tipo de pasta espesa, á que ou unha chapa de ferro
moi apreciado pola súa grande cantidade de se lle engadía unha léveda que era groso, por enriba da boca le-
fibra en alimentos integrais de todo tipo, dos un cacho doutros fermentados e vaban unha pedra saínte para
chamados ecolóxicos e dietéticos, que o que se cedían as familias entre si. Logo de que parasen alí as faíscas e non prendesen
subministran as grandes empresas fariñeiras. mesturar o fermento coa masa , cubríase lume.
Os muíños soían ser pequenos e familiares cunha tea e esperábase certo tempo ata que Cando as aldeas eran xa poboados máis
eran así, pero había outros que taballaban a esta se agrandaba, namentres os veciños co- grandes, había fornos comunais, onde cada
maior escala, os fluviais, moi abundantes por mían, bebían e contábanse contos e historias veciño traía un cargamento de leña que se ía
ser esta terra de ríos, e situábanse a carón que amenizaban estas esperas. amontoando ordenadamente e tamén había
destes. Os muíños hidráulicos datan da unha grande mesa e outros útiles, logo
época dos romanos, e o mecanismo de no inverno aproveitábase como lugar
moenda consistía en dúas pedras Unha vez realizada a moenda, chegaba o tempo do de xuntanza ou club social, e a carón
graníticas circulares chamadas moas amasado, unha laboura moi importante, facíase da calorciña do forno pasaban as
que machucaban o gran de trigo , es- nunha artesa de madeira situada non centro da cociña xornadas alí comendo, bebendo e
tas eran movidas polo río a través a carón da lareira; xuntábanse os veciños, bebían, falando entre eles, tamén servía como
dunhas pas chamadas aceas. O pago charlaban, cantaban e pasábano ben facendo así unha albergue para as pobres xentiñas que
da moenda facíase xeralmente xornada de convivencia e de relacións sociais, o pasaban por alí para que non morreran
dándolle ó muiñeiro unha parte da fa- amasado facíano xeralmente as mulleres mentres os de frío polas xeadas da noite. Ao lado
riña extraída, que era sobor dun dez homes ocupábanse doutros traballos destes fornos xempre había unha fonte
por cento aproximadamente. O moído que servía para lavalo e tamén para
era de forma continua e facíase noite apagar un posible incendio do lugar.
e día por quendas, xeralmente cada casa man- Unha vez rematado o amasado só queda- O enfornado era unha tarefa moi dura, nela
daba ós rapaces novos os cales repartíanse ba o enfornado onde se cocían as pezas de colaboraban tódolos veciños do lugar,
ou traballo de forma que un botaba a gra na pan, que se realizaba no forno. Alí tamén par- empezábase recollendo leña seca, toxos e
moenda é vos outros ían sacando a fariña e o ticipaban as xentes que estiveran no amasa- ramaxes de todo tipo, metíanse pola boca ata
farelo para as sacas, cada un saía por un do e así a carón da calor do forno seguían encher o forno, entón acendíase a cheminea
conduto diferente, logo facían festa entre eles convivindo e contando os contos e vivencias que era de forma crebada para evitar a saída
e pasábano ben, chamábanse as moinadas. acontecidas por aquí e por acolá. O primeiro da calor. Cando as paredes se poñían brancas
En Viveiro había varios muíños de auga , a pan que saía do forno repartíase en cachiños polo lume, xa estaba ó roxo e preparado para
carón do río Landro consérvanse algún coma ós veciños pola sorte da fornada e do forno fornear, entón por medio dun rodo de madeira
o dás Aceas en Xunqueira, e outros aínda con- para que todo saíse ben. Estes fornos fami- ou metálico e unha vasoira de xesta verde
servan as casetas e as presas, tamén había liares xeralmente estaban separados da cociña retirábanse as brasas e borrallas que se bota-
moitos de regato, un dous cales está arriba da noutro lado da casa e tiñan forma de bóveda ban nunha borralleira onde se apagaban.
Pontelabrada e consérvase ben xa que como se fose unha media laranxa, tiñan unha Logo levábase a masa da artesa que xa
traballou ata hai poucos anos, en que se xubilou boca en forma de capela pola parte de diante estaba fermentada, por medio dunhas cuncas
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 5

*** concerto de The King ***

Alumnos de Educación de Adultos, dentro do


ámbito de Sociais, realizaron diferentes filma-
de madeira, a carón do forno había uns pratos cións como traballo práctico do bloque temático
"A linguaxe cinematográfica".
de madeira de forma semiesférica onde se Unha mostra das devanditas actividades é o
expandía a masa dándolle a forma deste para sketch títulado “Concerto de The King”, inspirado
facer as pezas de pan, logo había tamén unhas en “Gritos en el Pasillo”; os autores materiais
táboas planas onde se daban outras formas deste traballo concreto foron Raquel Pérez Ituriza,
Luís Donato Rodríguez Chao e Carmelina Bellas.
coma bolos, roscas , barras... etc. Por enriba
dela botábaselle unha capa de fariña para que
non quedase pegada e, de seguido, poñíase
enriba da pa de enfornar que o home encar-
gado do forno manexaba con destreza e co-
paxaros: MANTEMENTO DE
locaba en cada parte do forno cada unha das
pezas, antes procurábase facer un corte en VEHÍCULOS
forma de cruz enriba de cada unha delas para Cuco (Coccyzus)
que a fornada saíra ben. Unha vez que toda a CICLOS DE GRAO MEDIO
masa estaba dentro do forno, como antes
diciamos, poñíase a tapa de lousa ou metal e Carrocería
logo os ocos tapábanse con bosta de vaca
mollada en auga, a cal se secaba e taponaba
tódolos buratos evitando así a saída do calor.
O forneiro calculaba o cocemento cunhas
mostras que se poñían dentro da boca do
forno, e estas dábanselle ós picariños, o que
lles facía moita graza. Logo unha vez cocido
o pan, sacábase do forno e poñíase na mesa
a arrefriar, mentras as artesas xa estaban
limpas, e alí acababa o panciño onde se
gardaba fresco e duraba moitos días, ou forno
mantiña a calor por un tempo e, cando xa es-
taba frío limpábase ben e deixábase listo para
outra fornada.
Eu recordo o forno de meus avós en Xerdiz,
a onde me levaba miña nai de pequerrecho,
que ía axudarlles , eu vivía todo este proceso
do pan con ledicia , tanto a sega, coma a malla,
o amasado e o cocido, tamén teño ido ó muíño
e recordo o ruído que facían as moas de pedra
e o mormuxo do río; hox en día aínda se pode
ver o forno aínda que está abandonado xa
que hai moitos anos que se deixou de usar...
tempos aqueles....
Electromecánica do
Viveiro, abril de 2007 Javier Díaz Gómez - 1º ESO C Vehículo
Páxina 6 O Provisional 22 xuño 2007

FOTOS 75 ANIVERSARIO
Nos tres números de O Provisional que imos publicar ao longo do 2007
incluímos páxinas de fotos do album do centro como homenaxe ás
persoas que teñen traballado no mesmo nos 75 anos de historia

7 5 A MS07 220132

Luís Mel Galocha, profesor de Tecnoloxía, explica os


pormenores do proxecto participante no concurso Voz
Natura 2002-03 ao coordinador do certame,
José Antonio Díaz Núñez -Maio de 2003-

Vista do patio do centro co edificio principal ao fronte (dende o sur). A esquerda estaba a
cancha de fútbol, é a dereita aparece unha improvisada pista de voleibol e basquet, cunha
pequena pista de baloncesto transversal ao fondo. O chan, evidentemente, era de area
(lembremos que o solar do centro é un recheo gañado ao mar a comezos dos 60 )
- Foto de 1973 -

Grupo de alumnos de 2º de ESO


no laboratorio de Física e
Química- Curso 2004-05

Coa antorcha dos xogos do San Xoán Bosco.


Á esquerda de todo, vemos a Manuel
Álvarez Otero, a continuación Miguel García
González, Juan Luís Otero (sosténdoa) e, á
dereita, Andrés Casas
-Foto do 30 de xaneiro de 1970-

Acto de entrega de premios no salón de actos da Escola de Mestría Industrial. De


esquerda a dereita están: Hermes Varela Álvarez de Toledo (Alcalde), General Girón
(Gobernador Militar), De La Torre Moreiras (Gobernador Civíl en funcións); Angel
Rodríguez Vázquez (Director), Julio Ulloa (Presidente da Dieputación), persoa non
recoñecida, e Federico Bouza. -Foto tomada o 13 de maio de 1964-
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 7

FOTOS 75 ANIVERSARIO ACTIVIDADES


DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA. Participación na exposición
"Galicia conservando a natureza" nos
Claustro de San Francisco, o día 14 de
marzo, para alumnos de 4º de ESO.

DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA E VISUAL e LINGUA
CASTELÁ E LITERATURA. Obradoiros
de Ilustración e de Creación Literaria no
Claustro de San Francisco, organizados polo
Concello dentro das actividades da 2ª se-
mana do libro. Día 29 de marzo, para alum-
nos de 1º de ESO.

DEPARTAMENTO DE LINGUA
CASTELÁ E LITERATURA. Os alumnos
do Programa de Diversificación Curricular
asistiron en Lugo á representación de Don
Juan Tenorio; foi o 17 de abril.
O día 16 de abril os alumnos de ESO e
Bacharelato, acompañados por Mª Jesús
Pérez Ramos, asistiron a unha represen-
tación teatral no Campoamor de Oviedo
Vista ao Museo Chillida Leku, durante a participación no curso sobre
"contextualización da ISO9001/2000 no ámbito educativo". DEPARTAMENTO DE GREGO.
Xuño de 2003 Asistiron á obra de teatro Helena de
De esquerda a dereita (na fila de atrás) están: Teresa Escudero Eurípides, en Lugo. Esta actividade
Martínez,Chus Casariego Guerreiro, Gema Rena Monteserín, Elisa celebrouse o 17 de abril, destinada aos alum-
López Sánchez, Mª José Riveira Villar, Xosé Manuel Cociña Regal, nos do Bacharelato de Humanidades.
Xosé Cabana, María Gómez, Carmen (mestra do CI San Roque),
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
Josefa Barreira, Miguel Vilela, Víctor Otero e Juan José Pardo; agacha-
Asistencia ao Forum Orienta 07 (organiza-
dos, José Luís Campo e Néstor Timiraos; no primeiro plano, Sandra
do pola Dirección Xeral de FP e Ensinanzas
Casariego Guerreiro
Especiais), en Santiago o 24 de abril; par-
ticiparon os alumnos de 1º de Bacharelato
7 5 A MS07 220132 acompañados pola orientadora María
Guerreiro Muñoz.

NAUFRAXIO DO “VICEDO”
Novo Instituto coa
ISO9001/2000
Na punta de Saíñas, entre Porto- Algúns mariñeiros, vendo a difi-
celo e Faro, no 1970 o barco “Vice- cultade, botáronse a nado sendo res-
do” do armador José Iglesias da catados a medida que se achegaban
Coruña, embarrancou posiblemen- ás beiras; entre esas persoas estaba Dende o 14 de abril, o IES "Carballo
Calero" de Ferrol conta coa certificación
te por un “despiste” do patrón de “o Pesca”, un mariñeiro de Malpi- de calidade ISO90001/2000 expedida
costa, e foi dar contra unha pedra á ca. pola certificadora AENOR, dentro do
que se lle chama “A Mansa”. Coa pacencia que tiveron foron plan de mellora promovido pola Direc-
Ese día, as xentes do Vicedo, prin- superando a situación a pesar de ción Xeral de Formación Profesional e
cipalmente os familiares e amigos que, ao final, producíronse catro Ensinanzas Especiais da Consellería
de Educación.
dos tripulantes, achegáronse dende mortos, dous da parroquia do Vice- No proceso de implantación colabo-
terra ata o lugar e pasaron alí moi- do: Regino Martínez (Regino de raron algún profesores do IES María
tas horas ben angustiosas, ata que Victorio) e Ignacio Baltar (Ignacio Sarmiento.
se rescataron a maior parte dos ma- de Rosa). Segundo nos confirmou o responsa-
riñeiros. Moita xente, xa maior, do Vicedo ble deste tema na Consellería, Eduar-
do García Mosconi, en breve vanse cer-
Dende terra, cunha cana de pes- lémbrase daquel día porque vían
tificar outros nove centros.
car, conseguiron tirar un cabo, e como pouco a pouco os náufragos
con el fixeron un "vira-vira", para se ían quedando sen forzas, e oían
que a tripulación puidera poñerse a os berros de ¡socorro, socorro! iesmariasarmiento.net
salvo colgados desa corda. Úrsula Vázquez 1º D
¡CONÉCTATE!
Páxina 8 O Provisional 22 xuño 2007

CITROËN 2CV:
4 rodas debaixo dun paraugas

A mediados dos anos trinta, Pierre-Jules Boulanger, Presidente e Director Xeral da firma do chevron, decide crear o primeiro
automóbil popular. A súa vontade era clara: quería un vehículo económico, capaz de transportar a dous campesiños e 100
quilos de mercancía a unha velocidade de 60 km/h ao mercado, vestidos con zocos e, se for necesario, por camiños malos.
Tamén poñía como "condición" a posibiliadade de transportar intacto un carabelo con ovos sen que rompesen.

Para facer realidade esa visión, consegue - O Motor -


os servizos de André Lefebvre como enxe- A planta propulsora do 2CV consiste nun
ñeiro e de Flaminio Bertoni, como deseña- motor de dous cilindros opostos, refrixerados
dor. Este equipo vai dar orixe a un dos máis por aire, que transmiten a potencia ás rodas
grandes fitos automobilísticos do século XX. dianteiras por medio de xuntas homocinéticas.
Os primeiros modelos tiñan unha cilindrada de
375 cm³, cunha modesta potencia de 9CV. En
O CITROEN DOUS CABALOS (2CV). 1955 aumentouse a cilindrada a 425 cm³, che-
gando a alcanzar os 12CV, que no seguinte
No 1937, o primeiro prototipo xa estaba prepa- tempo aumentaría ata os 16. O imposto fiscal
rado; era o TPV, "Très Petite Voiture" contruído do 2CV subiu a subir aos 3CV co AZAM 6,
inicialmente en duraluminio. O proceso de unha variante provinte de Bélxica, pero tamén
creación, necesitaría ducias e ducias de mo- fabricada en Citroën Hispania (Vigo), entre 1966
delos suplementarios, antes de obter a versión e 1972, os motores ensamblábanse en Ouren-
definitiva do flamante 2CV en 1939. se, -fábrica que temos visitado en varias oca-
Cando toda Francia espera o lanzamento ofi- sións os alumnos de automoción do IES Ma-
cial do 2CV (previsto para outubro do 39 no Sa- ría Sarmiento- coa introdución do motor de 602
lón do Automóbil de París), estala a II Guerra
cm³ tipo M4. Entanto, o nome oficial seguiría
Munial. Neste tempo, continúan as probas ás
sendo tradicionalmente 2CV (2CV4 e 2CV6).
agachadas lonxe das miradas dos alemáns, -
O motor de 425 cm³ (aumentado a 435 cm³)
algúns prototipos foron gardados, máis na súa
seguía sendo dispoñible no modelo 2CV4,
maioría foron destruídos aínda que algúns fo-
mentres a versión con motor de 602 cm³ tipo
ron redescubertos nos anos 1994 e 2004-. Re-
M28, máis moderno que o M4, vendíase como
matada a gran Guerra, no Salón do Automóbil
2CV6, con potencias entre os 24 e os 33CV.
de París de 1948, preséntase a primeira ver-
sión tal como a coñecémos hoxe en día, cun
motor bicilíndrico refrixerado por aire de aproxi-
- Suspensión -
madamente 375c.c. cunha potencia de... ¡9 CV!.
A suspensión está composta por brazos
Xa na súa primeira aparición pública, causou á
lonxitudinais, suxeitos nun dos seus extremos
vez admiración e chanzas. Dise que un xorna-
ao chasis e tensados por varillas fixadas a uns
lista norteamericano preguntou, ao ver por pri-
resortes helicoidais dispostos lonxitudinalmen-
meira vez o Citroën: -¿E onde está o abrela-
te en posición horizontal a cada costado. Es-
tas?-. Aínda así, a xente apiñábase no "stand"
tes resortes, encapsulados dentro duns con-
de Citroën e a carteira de pedidos enchíase á
tenedores cilíndricos, atopábanse baixo as
primeira ollada. A fabricación comeza en xuño
portas e suspendían simultáaneamente, a cada
de 1949, pero os prazos de entrega son moi
lado, tanto unha roda dianteira como unha tra-
longos, -algúns clientes deben esperar ¡ata sete
anos!. Xa coa introdución do Citroën Dyane pla- seira. Este deseño único leva ao típico andar
neabase a fin dos tempos do 2CV. Non obstan- cabezeante do 2CV, moi práctico para trans-
te, aínda en 1983, ao finalizarse a produción do portar ovos -como se esixira nas condicións
Dyane, seguíase producindo -sen maiores mo- de deseño- pero non tanto para un repentino
dificacións- o mesmo 2CV de hai máis de 30 cambio de dirección ou de velocidade. Isto é
anos. En 1988 detívose a produción do 2CV na de notar especialmente en curvas fechadas a
planta francesa de Levallios. O 27 de xullo de alta velocidade, onde a carrocería consegue
1990 deixa a liña de ensamblaxe o último 2CV Aspecto do 1º prototipo, cun só faro, e modelo alcanzar ángulos de escora que, máis que
seguinte aínda coas ópticas redondas. asustar o condutor, consegue impresionar
(un Charleston co número de chasis Na foto inferior aparece un motor de 2CV que se
VF7AZKA00KA376002) na planta portuguesa de dende fóra ao que o ve pasar: había un slo-
conserva no Departamento de Automoción do
Mangualde, marcando deste xeito a fin desta noso centro "funcionando". gan que dicía:
historia da enxeñería automobilística mundial. "se tumba, pero no se cae"...
O Provisional
Xornal de Información Xeral do Instituto de Educación Secundaria "María Sarmiento"
Ano XIV. Número 39. Suplemento número 5 Viveiro 22 xuño de 2007

LISTA Do PERSOAL AO LONGO doS


75 ANOS DE EXISTENCIA DO CENTRO
* 1932-2007 * 7 5 A MS07 220132
Abal Vidal, Eva profesora de Ciencias Naturais 2002 Brañas Abad, María Isabel profesora de Bioloxía e Xeoloxía 1995
Abelleira Santos, María José profesora de Lingua Galega e Literatura 1994 Bran López, Francisco profesor de Delineación e Construcción 1990
Abril Carnicero, Eduardo profesor de Matemáticas 1941 [Director en 1948) Buján Gómez, María Luz profesora de Administrativo 1998
Acebal Vega, Victoria profesora de Lingua Castelá e Literatura 1995 Cabado Carballal, María del Carmen prof. Lingua Castelá e Literatura 1990
Adrio Folgueira, Ada profesora de Pedagoxía Terapéutica 2003 Cabaleiro Riveira, Oliva profesora de Física e Química 1998
Aguiar Aguiar, Amado profesor de Relixión 1960 [foi Xefe de estudos e Secretario] Cabana Cabana, Xosé profesor de Lingua Galega e Literatura 1995
Agulló García, Jorge profesor de Bioloxía e Xeoloxía 1994 Cabana Leira, Indalecio profesor de Automoción 2003
Albo Bermúdez de Castro, Carlos profesor de Inglés 1996 Cabo Cabado, Esther profesora de Educación Física 1970
Allegre Miño, Víctor Manuel profesor de Automoción 2006 Cabral García, Gabriela profesora de Administrativo 1995
Allegre Torre, Francisco Javier profesor de Automoción 1999 Caínzos Pantín, Carlos José profesor de Física e Química 1991
Aller Longueira, María profesora de Inglés 2007 Cajoto Santé, Ramón profesor de Administrativo 1993 [Xefe de estudos]
Alonso Campos, Montserrat profesora de Administrativo 1991 Calaza Campello, Ángeles profesora de Administrativo 1999
Alonso González, Tomás profesor de Xeografía e Historia 1998 Campo Ansede, Xosé Luis profesor de ESO 1998
Alonso López-Leitón, Manuel José profesor de ESO 1998 Campos Vázquez, José Luis subalterno 1993
Álvarez Calzón, Manuel profesor de Debuxo 1966 Campuzano Álvarez, Miguel profesor de Xeografía e Historia 1991
Álvarez Castro, Juan José prof. de Psicoloxía e Pedagoxía 2002 Canabal Brea, María del Carmen profesora de Formación Empresarial 1993
Álvarez Diéguez, Vidal Santiago profesor de Tecnoloxía Eléctrica 1982 Canabal Guinante, José Manuel profesor de Administrativo 1995
Álvarez Expósito, Pedro prof. Formación do Espíritu do Sindicalista 1956 [foi Xefe de estudos] Cancelas López, Manuel profesor de Automoción 2004
Álvarez Otero, Manuel profesor do Metal 1968 Cando Pin, Olga profesora de ESO 1998
Ameneiro Permuy, Juan José profesor de Electricidade 2003 Caneda González, Javier subalterno 1999
Andino Rodríguez, María del Mar profesora de ESO 2002 Carballeira Vilariño, Rosa Alba profesora de Administrativo 1996
Ansa Fernández, Jesús profesor de Debuxo 1941 Carballo Arrojo, María Fátima profesora de Administrativo 1998
Areau Tabeada, Luisa profesora de Formación e Orientación Laboral 2004 Carballo Carballeda, María José profesora de Administrativo 1988 [Secretaria]
Areoso Villaverde, Carmen profesora de Lingua Castelá e Literatura 1958 Carballo Meira, Fernando profesor de Administrativo 1998
Ares Blanco, Antonio profesor de Administrativo 2000 Carpente Calvo, Francisco Javier profesor de Xeografía e Historia 1996
Ares Rodríguez, María José profesora de Debuxo 1991 Carral González, María Teresa profesora de Administrativo 1992
Arias Arias, Adoración profesora de ESO 1998 Carrascal Prieto, Jesús Ángel profesor de Lingua Castelá e Literatura 1991
Arias Chao, Marta limpadora 1996 Carreira Simón, Manuel profesor de Formación e Orientación Laboral 1998
Arias Núñez, Xosé Luis profesora de Filosofía 1998 Carricoba Armesto, Concepción profesora de Administrativo 1997
Arias Quinteiro, Javier profesor de Administrativo 1989 Casal Fernández, María profesora de Administrativo 1997
Arochena González, Enrique profesor de Electricidade 1990 Casar Quiroga, José profesor de Inglés 1986
Arosa Fernández, Jesús profesor de Debuxo 1941 [foi Director] Casariego Carballés, Emilio catedrático de Ciencias 1957 [foi Xefe de estudos e Director]
Asensio Rodríguez, Pilar profesora de Bioloxía e Xeoloxía 2003 [Xefa de estudos] Casariego Guerreiro, María Alejandra profesora de ESO 2000
Baamonde Paz, Alicia profesora de Xeografía e Historia 1988 Casariego Guerreiro, María Jesús prof. Pedagoxía Terapéutica 2000
Bacelos Comesaña, Mónica profesora de Debuxo 2006 Casas Díaz, Antonio profesor de Electricidade 1965
Barbadillo Marón, María Jesús profesora de Bioloxía e Xeoloxía 1997 Casas Polo, Emilio profesor de Electricidade 1991
Barco González, María José profesora de Administrativo 1999 Castedo Meilán, José Carlos profesor de ESO 1998
Barcón Soto, Isabel María profesora de Lingua Galega e Literatura 1993 Castiñeira Muiña, Milagros profesora de ESO 1998
Ballesteros Fernández, María Mercedes profesora de Inglés 1993 Castro García, Concepción profesora de Administrativo 2001
Barallobre Ferreño, Yolanda profesora de Psicoloxía e Pedagoxía 1999 Castro Mayobre, Eduardo profesor de Administrativo 1986
Barreira Rivas, María Josefa Carmen profesora de ESO 1998 Castro Piñeiro, Rosa María profesora de Física e Química 1996
Barreiro Rodríguez, Carmen profesora de Administrativo 1995 Castro Romero, Adela profesora de Inglés 1989
Barreiro Rodríguez, Marta Elena profesora de Administrativo 1998 Castro Vázquez, Antonio profesor de Electricidade 1979
Barrera Cernadas, Inés profesora de Matemáticas 2006 Cela Losada, Ángeles profesor de Administrativo 1991
Barrios Amor, Ana profesora de Inglés 1988 Ceñal Gutiérrez, María Teresa profesora de ESO 2001
Barro Barro, Inmaculada profesora de Física e Química 2001 Chao Batán, José Antonio subalterno 1980
Barro Casabella, Virgilio profesor de Relixión 1994 Chao Míguez, Ángel profesor de Soldadura 1999
Barro Gómez, Ramón profesor de Electricidade 1958 [foi Secretario e Xefe de estudos] Chao Novo, Jesús Adxunto profesor do Metal 1961
Barros Folgueira, José Antonio profesor de Automoción 2004 Chao Polo, María Beatriz profesora de Administrativo 2001
Basanta Barro, Francisco profesor de Educación Física 1992 Chaos González, María Ángeles profesora de Administrativo 2002
Bendaña Ramos, Sonia profesora de Formación e Orientación Laboral 2003 Chapel Gómez, Mariano profesor de Matemáticas 1994
Benito de Dios, Ángel profesor de Lingua Castelá e Literatura 1982 Coballes Portela, Luís profesor de Lingua Castelá e Literatura 1999
Bermúdez Guerreiro, Mari Luz profesora de Música 2000 Cociña Regal, Xosé Manuel prof. de Electricidade 1973 [foi Xefe de estudos de nocturno]
Bermúdez Vivero, Jesús profesor de Administrativo 1987 Coria Blanco, Marta profesora de Xeografía e Historia 2006
Besteiro Álvarez, María Jesús profesor de Matemáticas 1993 Coya Rodríguez, José profesor de Carpintería 1963
Besteiro Quintela, Fernando profesor de Física e Química 1992 Crespo González, Enrique Antonio profesor do Metal 1995
Besteiro Salvador, Jesús Óscar profesor de Administrativo 1988 Crespo Priego, Andrés Carlos profesor de Xeografía e Historia 1987
Blanco Baluja, Susana Marina prof. de Psicoloxía e Pedagoxía 2004 Crespo Romeo, Marta profesor de Psicoloxía e Pedagoxía 2003
Blanco Fernández, Margarita profesora de Electricidade 1991 Cruz Chaves, Isabel limpadora 1972
Blanco López, Esperanza Mirta profesora de Bioloxía e Xeoloxía 1998 Cuesta Fernández, María Josefa profesora de Inglés 1998
Blanco López, Manuel profesor de Delineación e Construcción 1998 Cueto Álvarez, Cecilia profesora de Música 1998
Blanco Rivas, Ana María profesora de Lingua Castelá e Literatura 1975 Currás Díaz, Rosalía profesora de Pedagoxía Terapéutica 2006
Boente Cima, María Concepción profesora de Física e Química 2001 De Arriba Redondo, María José profesora de Lingua Galega e Literatura 2003
Boga Fernández, Juan Manuel profesor do Metal 1983 Daporta Méndez, Mª Carmen profesora de Lingua Castelá e Literatura 1996
Bouza Betrín, Concepción profesora de Inglés 1990 Davila Bernárdez, José profesor de Formación Empresarial 1997
Páxina 2 O Provisional 22 xuño 2007

Del Río Vieira, Humberto subalterno 1958 Fraguela Docanto, Jesús Fernando profesor de Electricidade 1988
Del Valle Cortiñas, María Asunción profesor de Inglés 1995 Franco Ben, Vicente profesor de Matemáticas 1975
Díaz Campos, María del Pilar profesor de Matemáticas 1998 Franco Vázquez, María Dolores profesora de Educación Física 1999
Díaz Cruz, María Luisa limpadora 1986 Franco Franco, María Esther profesora de Lingua Castelá e Literatura 1966
Díaz de Freijo Saavedra, María José profesora de Administrativo 1999 Freijo Arce, Blanca profes.a de Formación e Orientación Laboral 2004
Díaz Lage, José Ángel profesor do Metal 1961 Freire Sitjas, Ángel profesor de Soldadura 2006
Díaz López, José catedrático de Delineación e Construcción 1978 Gago Solla, Elsa María profesora de Soldadura 2001
Díaz Moscoso, José Francisco profesor de Delineación e Construcción 1998 Galán Álvarez, Jesús Manuel profesor de Electricidade 2006
Díaz Otero, María del Carmen profesora de Filosofía 2004 Galán Boutureira, Purificación profesora de Lingua Galega e Literatura 1988
Díaz Pérez, Ana María Santos profesora de Física e Química 2000 Gallego Carballés, Manuela profesora de Debuxo 1989
Díaz Trasancos, José profesor de Electricidade 1972 Gallego Gallego, José Manuel profesor de Automoción 1992
Díaz Vázquez, Pilar profesor de Inglés 1992 Gallo Sevilla, Carlos Enrique profesor de Psicología e Pedagoxía 2005
Dios Suárez, Manuela profesora de Inglés 1994 Gandoy Gestoso, José Antonio profesor de Automoción 1986
Do Muíño Cid, María Soledad profesora de Lingua Galega e Literatura 1986 Gaute Rivas, María José profesor de Física e química 2004
Domínguez Conde, María de la O profesora de ESO 1996 García Barrio, María Dolores profesor de Inglés 2002
Domínguez López, José Antonio profesor de Bioloxía e Xeoloxía 2001 García Calderón, Manuela profesor de Formación e Orientación Laboral 2000
Domínguez Piñeiro, Rafael profesor de Automoción 2003 García Casero, Carmen profesora do Metal 1996
Donosteve Varela de Limia, Javier profesor de Administrativo 1991 García Díaz, Margarita profesora de Administrativo 1992
Dosil Vieites, María Manuela profesora de Inglés 1987 García Díez, Pilar profesora de Electricidade 2000
Doural Rega, Mari Carmen profesora de Tecnoloxía 2000 García Eijo, Felicita Marlene auxiliar administrativo 2006
Doval García, Isabel profes. de Formación e Orientación Laboral 1999 García Fernández, Rosario profesora de Inglés 1985
Dubra Suárez, Asunción profesora de Inglés 1984 García Ferro, Antonio profesor de Matemáticas 1958
Durán Gómez, Montserrat profesora de Relixión 1999 García Freijido, Alejandra auxiliar administrativo 1948
Eiroa Alvariño, José profesor de Matemáticas 1941 García González, Carlos Miguel profesor de Tecnoloxía 1998
Enríquez Rodríguez, Manuela profesora de Administrativo 1997 García González, María Alicia profesora de Matemáticas 2003
Escudero Martínez, María Teresa profesora de ESO 1998 García Leira, José Daniel profesor de Automoción 1991
Espiño Pedreira, Javier profesor de Automoción 1993 García López, María do Pilar profesora de Psicoloxía e Pedagoxía 2000
Esqueira Huerta, Fidel profesor de Metal 1996 García Menéndez, María Antonia profesora de Lingua Castelá e Literatura 1992
Faraldo Purriños, María Digna profesora de Delineación e Construcción 1996 García Mouriño, Alejandro profesor de Administrativo 2002
Febrero Rodríguez, María Rosa profesora Pedagoxía Terapéutica 1999 García Pampón, Carmen profesora de Administrativo 2007
Fernández Alfaro, Ana María profesora de ESO 2002 García Pedreira, Pedro profesor de Soldadura 2000
Fernández Alonso, Luís Castor profesor de Delineación e Construcción 1989 García Quelle, Rosario profesora de Administrativo 1992
Fernández Alonso, María Ángeles Dinora profesora de Lingua Castelá e Literatura 1989 García Reboredo, Margarita profesora de ESO 2003
[foi Xefa de estudos de nocturno] García Saavedra, Mari Carmen profesora de Psicoloxía e Pedagoxía 2001
Fernández Anido, Juan Carlos profesor de Electricidade 1996 García Vázquez, Andrés prof. de Electricidade 1970 [foi Secretario e Administrador]
Fernández Bande, María del Carmen profesora de Lingua Castelá e Literatura 1991 García Vázquez, Lourdes profesora de Xeografía e Historia 1996
Fernández Barro, José Emilio profesor de Electricidade 2002 García Vázquez, María Azucena profesora de Física e Química 1995
Fernández Caínzos, José Carlos profesor de Xeografía e Historia 1992 Garrido Álvarez, María del Carmen profesora de Lingua Castelá e Literatura 1994
Fernández Campo, Francisco profesor de Electricidade 1962 [foi Xefe de estudos de diurno] Ginzo Murado, Atilano subalterno 1998
Fernández de Arévalo, María de las Nieves profesora de Lingua Castelá e Literatura 1989 Goás Lorenzo, María Luisa profesora de Administrativo e Economía 2000
Fernández Díaz, Mari Carmen profesora de Administrativo 1998 Goenaga González, José Antonio profesor de Delineación e Construcción 1984
Fernández Díaz, Mariluz profesora de Educación Física 1997 [foi Vicedirectora] Goldar Pazos, Socorro profesora de Inglés 1997
Fernández Dorado, Juan Antonio profesor de Automoción 2004 Gómez Baño, Amara profesora de Matemáticas 1992
Fernández Escudero, María Victoriana profesora de Música 2006 Gómez Blanco, Juan subalterno 1959
Fernández Fernández, Xan Luís profesor de Xeografía e Historia 1995 Gómez Campos, Sergio profesor de Automoción 1999
Fernández Fernández, María del Carmen profesora de Lingua Castelá e Literatura 1994 Gómez de Castro, Marcelo profesor de Lingua Galega e Literatura 1993
Fernández Fernández, María del Pilar profesora de Física e Química 1998 Gómez González, Aquilino profes. de Formación del espíritu del sindicalista 1954
Fernández Fernández, María Yolanda profesora de ESO 2006 Gómez Hermida, Mª Jesús profesor de Administrativo 1991
Fernández Fernández, Socorro limpadora 2001 Gómez López, Carlos profesor de Automoción 1987
Fernández Gómez, María Concepción profesora de Inglés 1987 Gómez López, Humbelina profesor de Delineación e Construcción 1995
Fernández Gómez, Susana profesora do Metal 2000 Gómez Meitín, Luisa limpadora 2005
Fernández López, Concepción profesora de Debuxo 1971 Gómez Montiel, César profesor de Soldadura 2006
Fernández López, Gonzalo Jaime profesor de Delineación e Construcción 1998 Gómez Novoa, Rosa Pilar profesora de Lingua Galega e Literatura 1990
Fernández López, José Luis profesor de Automoción 1999 Gómez Pardo, Rafael profesor de Formación e Orientación Laboral 1998
Fernández López, Juan Antonio profesor de Administrativo 2004 Gómez Paz, María profesora de Música 2000
Fernández López, Manuel profesor de Matemáticas 2003 Gómez Pernas, José profesor de Debuxo 1972
Fernández Méndez, Soraya profesor de Inglés 1996 Gómez Varo, Raúl profesor de Música 1995
Fernández Murias, Francisco profesor de Debuxo 1951 González Álvarez, Francisco Javier profesor de Administrativo 1994
Fernández Neira, Xesús profesor de Matemáticas 1999 González Basanta, Xoán Carlos profesor de Filosofía 1999
Fernández Nieto, María Josefa profesora de Física e Química 2002 González-Carrejo Fojón, María del Carmen profesora de Xeografía e Historia 2007
Fernández Noceda, José profesor do Metal 1998 González da Torre, Antonio subalterno 1998
Fernández Pardo, Tomás Antonio profesor de Automoción 2000 González Díaz, Víctor Miguel profesor de ESO 2003
Fernández Parra, José Emilio profesor de Electricidade 1989 González Fernández, María José profesora de Bioloxía e Xeoloxía 2006
Fernández Pérez, Manuel profesor de Automoción 2000 González Fraga, Jesús profesor de Electricidade 1975
Fernández Ramos, Consuelo profesora de Xeografía e Historia 1990 González González, Josefa subalterno 1996
Fernández Reiriz, Rafael profesor de Automoción 2001 González González, Justa profesora de Lingua Galega e Literatura 1984
Fernández Rey, Benito profesor de Electricidade 1984 González González, Teodoro Raúl prof. de Bioloxía e Xeoloxía 1999
Fernández Rey, Esther profesora de Física e Química 1993 González Macazaga, Ángel profesor de Metal 1958
Fernández Rodríguez, José Luis profesor de Automoción 2001 González Mato, Ramón profesor de Electricidade 2004
Fernández Sante, Isabel profesora de Pedagoxía Terapéutica 2003 González Pombo, María Olga profesora de Administrativo 1993
Fernández Sasián, Laura profesora de Administrativo 1999 González Reiríz, Flora María profesora de Administrativo 2001
Fernández Seoane, Juan Carlos profesor de Administrativo 1992 González Rodríguez, Julio profesor de Automoción 1995
Fernández Sierra, Dolores profesora de Relixión 1991 González Rodríguez, María Irma profesora de Administrativo 1989
Fernández Vázquez, Manuel Valentín profesor de ESO 1998 Graña Díaz, Antonio profesor de Soldadura 1999
Fernández Villar, Luís Pablo profesor de Electricidade 1996 Graña Sánchez, Aurora profesora de Filosofía 2000
Fernández Villar, Jaime Olegario profesor de Electricidade 1997 Grandío Rodríguez, Jesús profesor de Automoción 2001
Ferreira Barro, María limpadora 1953 Gueimunde González, María del Carmen profesora de Debuxo 2006
Ferreiro Esteban, José profesor de Ciencias 1991 Gueimunde López, José profesor de Matemáticas 1957 [foi Secretario e Director)
Ferreiro Lence, José profesor de Electricidade 2000 Gueimunde Yáñez, Jesús profesor de Carpintería 1961
Ferreiro Paz, Xoán Xosé profesor de Administrativo 1999 Guerra Pestonit, Rosa Ana profesora de Debuxo 1987
Ferreiro Rodríguez, Isabel profesora de Ciencias 2003 Guerreiro Muñoz, María orientadora 2005
Ferreiros Rey, Álvaro profesor de Formación e Orientación Laboral 2003 Guerrero Avilés, María Concepción profesora de Relixión 1996
Ferro Castrillón, Vicente profesor do Metal 1959 Gutiérrez Fernández, Inés Clementina profesora de Lingua Castelá e Literatura 1994
Figueroa González, Ana Isabel profesora de Inglés 2005 Gutiérrez Sampedro, Miguel Ángel profesor de Administrativo 1986
Figueroa Martínez, Adolfo profesor de Electricidade 1998 Hermida Blanco, Ana María profesora de Lingua Castelá e Literatura 1977
Folgueira Villares, Benjamín subalterno 1965 Hermida Trastoy, Francisco prof. de Delineación e Construcción 1995 [foi Vicedirector]
Follana Neira, María Fernanda profesora de Educación física 1998 Hermo Verísimo, Elena profesora de Administrativo 1996
Formoso Vilasuso, Flora profesora de Inglés 1989 Herrojo Alcuéscar, Carmen profesora de Lingua Castelá e Literatura 1997
Fra Paleo, María Josefa profesora de Administrativo 1990 Hierro Illanes, Luis profesor de Administrativo 1992
Fraga Sánchez, Olga profesora de Matemáticas 2002 Ibáñez Rodríguez, Honorina profesora de Corte e Confección 1941
Fraga Varela, Antonio profesor de Educación Física 2001 Iglesias Falque, María Carmen profesora de Inglés 1996
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 3

Iglesias González, Mª Natividad profesora de Administrativo 1998 Menéndez Rocha, Juan Antonio profesor de Educación Física 2000
Iglesias Martínez, Jorge Juan profesor de Delineación e Construcción 2000 Menéndez Seijas, José Luis profesor de Delineación e Construcción 1989
Iglesias Prieto, Natalia profesora de Administrativo 1998 Mesejo Santiago, Isabel María prof. de Formación e Orientación Laboral 2005
Iglesias Orviz, Blanca Isabel profesora de Lingua Castelá e Literatura 1997 Miragaya Yáñez, José Antonio subalterno 1999
Iglesias Saco, Daniel profesor de Administrativo 1982 Miranda García, Anselmo profesor de Pedagoxía Terapéutica 2005
Irazu Riveira, Ramón profesor de Delineación e Construcción 1995 Montero Carré, Ricardo José profesor de Administrativo 1987
Isaach Martínez, Ramón José profesor de Delineación e Construcción 1972 [foi Vicedirector] Montero Rodríguez, Bruno profesor de Educación Física 2002
Jiménez Reyes, José subalterno 1936 Moradillo Alonso, Alfonso subalterno 2002
Jordi Catoira, José María profesor de Administrativo 1991 Moreira López, José Luis profesor de Electricidade 1991
Juíz Vázquez, Mª Asunción catedrática de Xeografía e Historia 1979 [foi Vicedirectora] Moreiras Rey, Antonia profesora de Corte e Confección 1943
Juncal López, José Manuel profesor de Matemáticas 1973 Morigosa Rodríguez, Begoña profesora de Administrativo 2006
Kvisz, Bertalán profesor de Debuxo 1997 Mosquera Leonardo, Concepción profesora de Xeografía e Historia 1994
Sabín Pita, Nieves Elvira profesora de Física e Química 1993 Mosquera Mariño, Santiago profesor de Xeografía e Historia 1959
Lado García, Manuel profesor de Administrativo 1984 Mouriño Romero, María del Mar limpadora 2007
Lagares Roibás, Juan José profesor de Debuxo 1975 Muñíz Pérez, José J. profesor de Electricidade 1998
Lage Marco, Mari Cruz profesora de Francés 1997 Naveira Mollou, Mónica profesora de Inglés 1995
Lage Pol, Lucía subalterna 2003 Nieto Barbeito, Andrés Gerardo profesor de Delineación e Construcción 1995
Lagoa Rodríguez, Ana María profesora de Administrativo 1991 Novo Currás, Teresa profesora de Administrativo 1994
Lamas Vázquez, Sonia María profesora de ESO 1998 Novo García, Francisco Javier profesor de Soldadura 1998
Lamela Fernández, Eduardo prof. Formación do Espíritu do Sindicalista 1953 [foi Novo García, María del Mar profesora de Administrativo 2001
Secretario e Vicedirector] Núñez Díaz, Manuel profesor de Música 1996
Lana Bravo, Patricia profesora de Economía 2006 Núñez Estévez, José Ramón profesor de Debuxo 1971
Lana Castro, José Francisco profesor de Matemáticas 1977 Núñez Estévez, María Dolores auxiliar administrativo 1966
Lazo Reguera, María Esther profesora de Administrativo 2004 Núñez López, Rosa María auxiliar administrativo 1964
Leal López, José María profesor de Delineación e Construcción 1993 Nuño González, Jesús profesor de Electricidade 1967
Lebón Díaz, José Javier profesor de Soldadura 1993 Ocampo Otero, José profesor de Automoción 2003
Ledo López, María Xosé profesora de Lingua e Literatura Galega 1996 Ogando Penela, María Clara profesora de Matemáticas 1974
Lema Cotelo, María Carmen profesora de Bioloxía e Xeoloxía 1999 Orgeira Amor, Manuel Pedro profesor de Delineación e Construcción 1994
Lema Muiño, María Carmen profesora de Lingua Galega e Literatura 2003 Oroza Casas, José profesor de Albanelería e Fontanería 1941
Lesta Íñiguez, Cristina prof. de Formación e Orientación Laboral 2000 Ortega Rueda, Wilson profesor de Música 2006
Liñares Giraut, María Carmen profesora de Bioloxía e Xeoloxía 1993 Osorio Villamel, Ana María profesora de Inglés 1986
Lobato Noreña, María Inés profesora de Inglés 1983 Otero Fernández, Juan Luís profesor de Carpintería 1957 [foi Vicedirector]
Lodeiro Sánchez, Mª Consuelo profesora de Administrativo 1996 Otero Fernández, María Angélica profesor de Relixión 1996
Lois González, María José profesora de Automoción 2001 Otero Formigo, Víctor Manuel profesor de Automoción 1996
Lombao Pérez, Jesús Salvador subalterno 1996 Otero Gavieiro, José profesor de Matemáticas 1972
Lombardía Fernández, Jesús Enrique profesor de ESO 1998 Otero Gorrita, José profesor de Carpintería 1941
López Abuín, Manuel profesor de Soldadura 1997 Otero Méndez, Manuel profesor de Electricidade 1998
López Álvarez, Luscinda profesora de Administrativo 1992 [foi Secretaria] Palacios Díaz, Enedina profesora de Latín 2005
López Álvarez, Nuria profesora de Música 2006 Pardiño Fernández, Juan Carlos profesor do Metal 1995
López Bouza, Servando profesor de Automoción 1996 Pardo Corral, Minia profesor de Inglés 2003
López Cabanas, María del Pilar profesora de Formación e orientación laboral 2003 Pardo Gato, Juan José profesor de Automoción1988 [foi Secretario; é Director ]
López Cal, Eduardo Camilo profesor de Metal 1995 Pardo López, David profesor de Inglés 1991
López Calvo, María Remedios profesora de Delineación e Construcción 1993 Pardo Varela, Guadalupe profesora de Lingua Galega e Literatura 1992
López Casal, José Ramiro profesor de Metal 1996 Pardos Castejón, Irineo Ramón profesor de Electricidade 1960
López Chao, Dolores subalterna 2002 Parapar Salgado, María Rosa profesora de Lingua Castelá e Literatura 1993
López Conchado, Carlos profesor de Delineación e Construcción 1999 Pardo Vicente, Ismael profesor de Automoción 1999
López del Río, Francisco profesor de Debuxo 1963 Pascual Rubín, Mercedes profesora de Inglés 1994
López Fariña, Luis Miguel profesor de Administrativo 1997 Pazó Prieto, José Antonio profesor de Metal 1992
López Fernández, Manuel profesor de Automoción 2000 Pedreira Castro, Ana María profesora de Relixión 2000
López Gato, Antonio profesor de Tecnoloxía 1968 Pedreira Dono, José Ramón profesor de Automoción 1999
López Gómez, María del Carmen profesora de Educación Física 1971 Pedreira Gil, Manuel profesor de Galego 1983
López-Leitón Ramos, M· Jesús profesora de Educación Física 1998 Pego Gómez, Antonio profesor de Debuxo 1961
López López, José Manuel profesor de ESO 1998 Peláez Rodríguez, Ángeles profesora de Lingua Galega e Literatura 1991
López López, María Luisa auxiliar administrativo 1964 Pena García, José Ramón profesor de Automoción 2000
López Losada, Mercedes profesora de Lingua Galega e Literatura 2006 Pena Gómez, Paúl profesor de Soldadura 2003
López Mariño, Emilio Pedro profesor de Formación e Orientación Laboral 2001 Pena Méndez, Lourdes limpadora 1968
López Mariño, Moisés profesor de Metal 1990 Pena Rodríguez, Manuel profesor de Debuxo 1998
López Melle, Luis profesor de Administrativo 1990 Penabad Arias, María Jesús profesora de Lingua Galega e Literatura 1995
López Peña, José subalterno 1997 Pendón López, Sebastián profesor de Matemáticas 1991
López Pereira, María Teresa profesora de Lingua Castelá e Literatura 1997 Penelo Pociña, José Luis profesor de Delineación e Construcción 1998
López Riveira, Marco Antonio profesor de Automoción 2006 Peña Mariño, Plácido profesor de Seguridade e Hixiene 1970
López Rodríguez, José Miguel profesor de Física e Química 1995 Peña Pérez, Camilo José profesor de Formación e Orientación Laboral 2002
López Saavedra, Manuel profesor de Administrativo 1988 Pereda Tapia, María del Pilar profesora de Delineación e Construcción 1998
López Sánchez, Elisa María profesora de Inglés 2001 Pérez-Coleman Moretón, María profesora de Física e Química 1998
López Sangil, Roberto profesor de Soldadura 2001 Pérez Docobo, Antonio Ramón profesor de Automoción 2000
López Vázquez, Ana María profesora de ESO 1998 Pérez Fernández, Aurora profesora de Psicoloxía e Pedagoxía 2004
Lorenzo Sanjurjo, Josefa profesora de Matemáticas 1992 Pérez García, Enrique s subalterno 1975
Losada Vizoso, Ana profesora de Corte e confección 1956 Pérez Inés, María Elena profesora de Francés 2005
Loureiro Gutiérrez, María Antonia profesora de Administrativo 1994 Pérez Lodeiro, José Manuel profesor de Automoción 1999
Lozano Pedreira, Luis profesor de ESO 1998 Pérez López, José María profesor de Relixión 1945
Mangana Vidal, Luis Miguel profesor de Educación Física 2000 Pérez Martínez, María Sabela profesora de Lingua Galega e Literatura 1995
Marcos Ferreiro, Primitivo Carlos profesor de Inglés 1992 Pérez Pérez, María Trinidad subalterna 2001
Mariño Arias, Ana Isabel profesora de Física e Química 2001 Pérez Otero, Francisco Antonio profesor de Xeografía e Historia 1995
Mariño Bouza, Patricia profesora de Automoción 2005 Pérez Permuy, Manuel profesor de Electricidade 1956
Mariño Gato, Antonio oficial administrativo 1975 Pérez Quijada, Manuel profesor de Electricidade 1980
Martínez Míguez, Generoso profesor do Metal 1968 Pérez Ramos, María Jesús profesora de Lingua Castelá e Literatura 2000
Martínez Palmero, María Teresa profesora de Formación Empresarial 1993 Pérez Rodríguez, José Luis profesor de Administrativo 1993
Martínez Peón, María José profesora de Administrativo 1997 Pérez Rodríguez, Óscar profesor de Automoción 2002
Martínez Roura, Alberto profesor de Seguridade e Hixiene 1958 Perille Seoane, Marcos profesor de Bioloxía 2006
Maseda Iglesias, Eliseo Gonzalo profesor de Soldadura 2005 Permuy Fraga, José profesor de Educación Física 2004
Mateo Chao, Pablo Mariano profesor do Metal 1961 [foi Secretario e Xefe de estudos] Pernas Fernández, Consuelo limpadora 1958
Matilde González, María Azucena profesora de Ciencias 2000 Pernas Rodríguez, José Antonio profesor de Matemáticas 1942
Medina Filgueira, Carlos Manuel profesor de Electricidade 2001 Pernas Rodríguez, Ramón profesor de Debuxo 1958
Mel Galocha, Luís profesor de Automoción e Tecnoloxía 1973 Peteiro Rosende, Mari Carmen profesora de Administrativo 1997
Méndez Amado, Beatriz profesora de Administrativo 2006 Pía Díez, María Rosario Lourdes profesora de Lingua Galega e Literatura 1986
Méndez Casal, Encarnación María profesora de Administrativo 1999 Piñeiro Prieto, Isaura profesora de Psicoloxía e Pedagoxía 1998
Méndez Castro, Margarita profesora de Administrativo 1997 Piñeiro Vázquez, Jesús profesor de Electricidade 1990
Méndez Fernández, María Elena profesora de Francés 1998 Pío Quiroga Barro, Ramón profesor ESO 1985
Méndez Iglesias, María Lourdes profesora de Matemáticas 1967 Pita Alonso, Manuel profesor de Inglés 1994
Méndez Linares, Gloria profesora de Lingua Galega e Literatura 1993 Pita Corral, Óscar profesor de Automoción 2002
Méndez Varela, Fernando profesora de Relixión 1998 Poch Villar, María Luz profesor de Francés 1999
Páxina 4 O Provisional 22 xuño 2007

Poeta Villar, Luís Ignacio profesor do Metal 1964 Sampayo Fernández, Maripaz profesora de Inglés 1999
Pollán Guisasola, Marta Luisa profesor de Formación e Orientación Laboral 1999 Sánchez Cortizas, Ana prof. de Formación e Orientación Laboral 1998
Pombo Arias, Ana profesora de Inglés 1984 Sánchez Otero, Francine profesora de Francés 2001
Pontanilla Pérez, Isaac profesor de Bioloxía e Xeoloxía 1997 Sánchez Rodríguez, Julio César profesor de Electricidade 1999
Portela López, Pablo profesor de Administrativo 1983 Sánchez Sánchez, Ramón profesor de Automoción 1998
Portela Silvestre, Ana profesora de Psicoloxía e Pedagoxía 2006 Sánchez Vázquez, Jesús profesor de Delineación 1995
Porto Espinosa, Margarita profesora de Tecnoloxía 1997 Sandino Carreño, María Ángeles profesora de Lingua Castelá e Literatura 1983
Pousa Somoza, María José subalterno 2000 Sanmartín Fernández, Manuel profesor de Delineación e Construcción 1999
Pousada Pazos, Antonio profesor de Electricidade 1987 Sanmartín, Fernando profesor de Electricidade 1948
Prada López, José Ramón profesor de Debuxo 1958 Santaballa Mera, María Carmen profesora de ESO 1998
Prados Durán, José María profesor de Electricidade 1959 Santamariña García, Jorge profesor de Matemáticas 1992 [foi Xefe de estudos]
Prieto Carreira, José María profesor de Administrativo 1990 Santeiro Pérez, Manuela Amelia auxiliar administrativo 1959
Prieto Carreira, Mari Paz profesora de Inglés 1990 Santomé González, Beatriz profesora de Debuxo 2004
Prieto Chao, Modesto profesor de Educación Física 1989 Santos Lage, Carmen profesora de Tecnoloxía 1999
Pro Rodríguez, Ana Isabel profesor de Delineación e Construcción 1996 Santos Lema, Luís Abelardo profesor de ESO 2005
Queijas Pallas, María Jesús profesora de Xeografía e Historia 1988 Santos Santos, José profesor de Metal 1989
Queizán Castedo, María Pilar profesora de ESO 2001 Sanz Diéguez, David profesor de Música 1997
Quevedo Blanco, Ricardo profesor de Latín 2005 Sasián Otero, María Teresa profesora de Administrativo 2001
Quintela Rego, M. Concepción profesora de Inglés 1985 Seara Leal, Ramón profesor de Forxa 1958
Quiroga Castro, José Francisco profesor de Matemáticas 2000 Seco Alejos, Montserrat profesora de Matemáticas 2006
Ramallal Dopacio, Generoso profesor de Administrativo 1993 Señoráns Buceta, Mª Encarnación prof. de Delineación e Construcción 1994
Ramonde Lago, Adolfo Sixto profesor de Música 1994 Seoane Vázquez, Ana Isabel profesora de Inglés 2007
Ramos Fernández, José profesor de Metal 1957 Solla Díaz, José profesor de Debuxo 1970 [foi Vicedirector]
Rancaño Herrán, María profesora de Bioloxía 2006 Solla Sánchez, Raquel profesora de Pedagoxía Terapéutica 2005
Rañón Pimentel, Ángel profesor de Automoción 1999 Somoza Vila, María Rosa profesora de Formación e Orientación Laboral2001
Real Vilariño, María del Carmen profesora de Física e Química 1999 Soto Bermúdez, Luisa limpadora 1958
Redondo Martínez, José María profesor de Soldadura 2004 Soto Filgueira, Eva profesora de Administrativo 1995
Remior Sanjurjo, José Ramón profesor de Automoción 2004 Souto Vázquez, Manuel profesor de Lingua Galega e Literatura 1992
Rena Monteserín, Gema profesora de Música 2000 [é a Vicedirectora] Suárez Alonso, María Beatriz profesora de Bioloxía e xeoloxía 1996
Rey Blanco, María Teresa limpadora 1991 Suárez González, José Modesto profesor de Electricidade 1992
Rey Fernández, Manuel profesor de Automoción 1979 [foi Secretario] Suárez González, María Inés profesora de Lingua Castelá e Literatura 1999
Rey González, María Ángeles profesora de Economía 2003 Suárez Martínez, Belén profesora de Xeografía e Historia 1992
Rey Iravedra, Emilio profesor de Electricidade 1960 Suárez Pevida, Eduardo profesor de Delineación 1994
Rey López, Segundo profesor de Automoción 1997 Sustaeta Fernández, María Vicenta profesora de Música 2005
Rey Moure, Eduardo profesor de ¿¿?? 1983 Taboada Salgado, Manuel profesor de Seguridade e Hixiene 1959
Riesco Rodríguez, Tomasa profesora de Inglés 1978 Teijeiro Castro, María Asunción profesora de Administrativo 1992
Rigueiro Rodríguez, Xosé Manuel profesor de Administrativo 1998 Terol Sanz, Sebastián profesor de Electricidade 1983
Río Boado, Juan Ramón profesor de Automoción 2003 Timiraos Labaen, Néstor profesor de Automoción 1978 [foi Director entre 1989 e 2004]
Ríos Calvar, José Damián profesor de Educación Física 2002 Toba Nardín, Enrique profesor de Delineación e Construcción 1992
Rivas Díaz, José profesor de Xeografía e Historia 2001 Tomé López de Silanes, María Isabel profesora de Automoción 2004
Rivas Goás, Antonio profesor de Soldadura 2006 Tomé Sanmartín, José Manuel profesor de Administrativo 1999
Rivas Pita, Aurora limpadora 1998 Torrado Brión, María profesora de Administrativo 1999
Rivas Romero, María Mercedes profesora de Inglés 1994 Torres Jiménez, Juan Ramón profesor de Lingua Castelá e Literatura 1992
Riveira Villar, María José profesora de Tecnoloxía 1998 [foi Xefa de estudos] Trasorras Teijeiro, María Rosario profesora de Administrativo 1985
Rivera Álvarez, Francisco profesor de Electricidade 1965 Trebolle Álvarez, Jorge profesor de Electricidade 1958
Rivera Fernández, Pedro Rafael profesor do Metal e Tecnoloxía 1989 [foi Secretario] Trigo Bao, Estrella profesor de Física e Química 1992
Rivera Martínez, Esperanza profesora de Fogar 1985 Trigo García, Esteban profesor de Automoción 2007
Roca Díaz, Josefa profesora de Lingua Castelá e Literatura 1972 Trinidad Pico, Ana María profesora de Formación e Orientación laboral 2005
Rodríguez Bao, Jesús profesor de Electricidade 1982 Yáñez Martínez, Francisco profesor de Metal 1941
Rodríguez Blanco, Raquel profesora de Inglés 1997 Uriarte Basadre, Florentino profesor de Lingua Galega e Literatura 1982
Rodríguez Cabana, Lois profesor de Filosofía 2006 Vaamonde Mallo, María Teresa profesora de Matemáticas 1976
Rodríguez Cienfuegos, Inmaculada profesora de Bioloxía e Xeoloxía 1997 Valcarce Fernández, Mercedes profesora de Administrativo 1991
Rodríguez Corredoira, Manuel profesor de Electricidade 1984 Valdés Álvarez, José Víctor profesor de Física e Química 2001
Rodríguez Domínguez, Daniel profesor de Administrativo 1996 Varela Álvarez de Toledo, Francisco Celso profesor de Matemáticas 1958
Rodríguez Domínguez, María del Pilar profesor de Administrativo 2006 Varela Álvarez de Toledo, Luís profesor de Ciencias 1959
Rodríguez Franco, María Carmen limpadora 1999 Varela Domínguez, Manuel profesor de Electricidade 1999
Rodríguez Galárraga, Ana Luz profesora de Inglés 2003 Varela López, José Luciano profesor de Lingua Castelá e Literatura 1970
Rodríguez Gómez, Francisco Javier profesor de Electricidade 1985 Vázquez Cabana, María Jesús profesora de Delineación e Construcción 1997
Rodríguez López, Antonio profesor de Lingua Galega e Literatura 1981 Vázquez de Benito, María del Carmen profesora de Matemáticas 1966
Rodríguez López, María Dolores profesora de ESO 2001 Vázquez de Parga, Nieves Rubén profesora de Electricidade 2002
Rodríguez López, Rosana profesora de Formación e Orientación Laboral2005 Vázquez Franco, María Beatriz profesora de Administrativo 1996
Rodríguez Lorenzo, Rosa María profesora de Electricidade 2004 Vázquez Gandoy, José Antonio profesor de Administrativo 1988
Rodríguez Moreda, Lydia profesora de Matemáticas 1999 Vázquez González, María limpadora 1994
Rodríguez Níñez, Juan Félix profesor de Electricidade 1997 Vázquez López, María Ana profesora de Administrativo 1998
Rodríguez Núñez, Teresa profesora de Inglés 1995 Vázquez Patao, Gilberto profesor de Debuxo 1989
Rodríguez Pérez, Mª Carmen profesora de Administrativo 2000 Vázquez Pereiro, Mercedes profesora de Administrativo 2000
Rodríguez Ramos, Ana María profesora de Lingua Castelá e Literatura 2005 Vázquez Ramudo, Francisco profesor de Física e Química 1943 [foi Director ]
Rodríguez Riotorto, José Mario profesor de Matemáticas 1998 Vázquez Rodríguez, Emilio profesor de Formación e Orientación Laboral 1997
Rodríguez Rodríguez, Eduardo profesor de ESO 2004 Vázquez Vale, María Carmen profesora de ESO 1998
Rodríguez Rodríguez, José Manuel profesor de Electricidade 1999 Vázquez Villar, María Mercedes profesora de Inglés 1990
Rodríguez Rodríguez, Manuel Ramón profesor de Xeografía e Historia 1993 Vázquez Vázquez, Clara profesora de Lingua Galega e Literatura 1994
Rodríguez Rodríguez, Nemesio profesor do Metal 1971 Vega y Dorado, María Delfina profesora de Administrativo 1995
Rodríguez Salgueiro, María Luz Esperanza profesora de Delineación 1983 Veiga Candia, José profesor do Metal 1965
Rodríguez Salgueiro, Raimundo profesor de Inglés 1991 Veiga Pérez, Celso profesor de Delineación e Construcción 1992
Rodríguez Valcarce, Miguel Ángel auxiliar administrativo 1995 Veiguela Reigosa, María Isabel profesora de Lingua e Literatura Galega 1992
Rodríguez Vázquez, Ángel profesor de Tecnoloxía 1958 [foi Director entre 1963 e 1989] Veiras Paderne, María Isabel profesora de Administrativo 2000
Roibás Fraga, Tomás profesor de Delineación e Construcción 1992 Ventura Yáñez, Sara profesora de Educación Física 2001
Rois López, Miguel Ángel profesor de Delineación e Construcción 1996 Vieña Fernández, Juan Carlos profesor de Educación Física 2001
Romeo Goás, Antonio profesor de Electricidade 1960 Vilariño Fernández, María Belén profesora de Administrativo 1997
Romero Pérez, María Emma profesora de Administrativo 2001 Vilela González, Miguel profesor de Automoción 2000
Ron García María Ángeles profesora de Administrativo 1991 Villar López, Rafael profesor de Electricidade 2001
Rouco Otero, María Dolores profesora de Formación e Orientación Laboral2006 Villasuso Ramírez, José Manuel profesor de Formación Empresarial 1991
Roza Siso, Sonia profesora de Música 2003 Villaverde López, Susana Beatriz profesora de Administrativo 2001
Rúa Trigo, Olga limpadora 1967 Vivero López, Silvia profesora de Debuxo 2004
Rubal González, José Manuel profesor de Educación Física 1991 Zorrado Brión, María del Carmen profesora de Administrativo 2000
Rubert Méndez, Euloxio Xesús profesor de ESO 1998
Saá Fernández, Juan José profesor de Lingua Galega e Literatura 1991
Saavedra Casas, Roberto profesor de ESO 2005
Sabín Pita, Nieves profesora de Física 1993 Esta listaxe forma parte do anexo (páxinas 115 a 131) do libro "Da escola de obreiros ó
Sabosido Otero, Jenaro profesor de Soldadura 2002 IES María Sarmiento de Viveiro" editado por mor do 75 aniversario do centro
Salgueiro Chao, María Remedios profesora de Inglés 1988
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 9

¡descapotable!, o teito de lona enrolábase cara atrais,


sobre si mesmo, e suxeitábase cunhas cinchas

a palanca de cambios, tipo bastón, tamén foi


novidosa naquela época

podíase acender tamén cunha


manivela.. ¡sen esquecer o
contacto, claro!

botella lateral onde se situaban os dous resortes de


suspensión, traseira e dianteira, en posición
horizontal. Dende alí, cunha barra tirábase dos
brazos de suspensión

batedor antivibracións
(similar ao da polémica de Renault F1
durante o campionato de 2006)

o motor de dous cilindros horizontais opostos, refrixe-


rado por aire, tiña unha sonoridade especial que o freos de tambor (nos últimos modelos xa eran de
identificaba ás leguas disco), pero integrados na saída da caixa do cambio

- A carrozaría - - O remate da produción -


Era independente ao chasis ríxido (en forma de H), onde estaban suxei-
tos todos os demais elementos mecánicos. Esta disposición permitiu a En febreiro de 1989 cesa a produción francesa do Citroën 2CV. Logo de
Citroën crear varios vehículos a partir dunha mesma base (Dyane, Méhari, máis de tres millóns de unidades vendidas, -o último 2CV sae da fábrica de
Ami, etc). É unha carrocería moi lixeira e que malia os moitos anos que o Mangualde, en Portugal, o 27 de xullo de 1990 ás 16 horas-.
modelo estivo en fabricación, tivo relativamente poucas modificacións (ter- É a fin da produción deste coche mítico e o comezo doutra historia:
ceira lúa lateral, capó, calandra, pilotos e faros
máis modernos, salpicadeiro) e, ... pouco máis. a do 2CV e os seus namorados a través de
No salpicadeiro predominaba un amperíme- - Sobrenomes - todos os clubs Citroën espallados polo mundo
tro e a calefación tiña unha panca para o desxelo adiante.
do parabrisas (esta panca mantívose ata a déca- O 2CV foi coñecido por unha gran
da dos setenta). Os asentos parecían cadeiras cantidade de sobrenomes segundo o
de praia, para comprobar o nivel de gasolina, nos país:
primeiros modelos, introducíase unha varilla no -en Francia os máis populares eran Deuche - Mítico ata para os nosos profesores -
depósito. En canto á reparación do vehículo, po- ou Dedeuche, de geit (a cabra)
díase facer cunhas ferramentas moi básicas: o -en Flandés, die Ente (o pato) Falando deste coche mítico, indiscutiblemen-
capó, as portas, e o portón desmontábanse so- -en Alemania, a Citroneta ou Citrola ou "Trola" te inmortal, comentamos cos nosos profesores
bre raís (sen parafusos), as aletas dianteiras coa -en Chile, a rá sobre este artigo e algúns non dubidaron en con-
chave de buxías e os asentos desmontándoos -en Arxentina, Blue-jeans car tar as súas aventuras e desventuras como propie-
dos raís. Estas características mantivéronse ata -en Estados Unidos , o Patito Feo (de lelijke tarios dun 2CV.
o final da súa fabricación. Realmente, foron tan eend) Así, Teresa Escudero lembra as viaxes dende
poucas e pequenas as modificacións que se po- -en Holanda, o Golfillo (Spa?ek) Viveiro ata o Colexio do Vicedo, onde exercía como
día transformar un 2CV moderno nun antigo e -e como Kacsa en Hungría mestra, co seu flamante 2CV cargado de compa-
viceversa con moi pouco diñeiro. ñeiras "a tope", por San Román abaixo.
Ata no cine foi famoso o noso protagonista: a Luís Mel Galocha co seu 2CV acabou metido
película "Sor Citroën" (1967) dirixida por Pedro Lazaga mostra como este nunha gabia en Vieiro; rompeu o chasis e saíron os piñóns do cambio polo
utilitario pode ser interesante para calquera tipo de persoa e condición. capó. Sinistro total.
Tamén aparece nunha famosa persecución de James Bond (Roger Moo- Xosé Manuel Cociña Regal, tamén rematou do mesmo xeito; o 2CV
re), na película "Solo para tus ojos" de 1981. mercouno, de segunda man, por 15.000 pts. (90 euros), no ano 1971.
Páxina 10 O Provisional 22 xuño 2007

¡¡¡LUME... BADAL
Por mor da celebración do 25 ani-
versario do inicio da publicación do
xornal local Badal, editouse un exem-
plar conmemorativo que saíu á rúa o
pasado 2 de abril.
Entre os responsables da súa an-
dadura estaba o Catedrático do IES
María Sarmiento, José Díaz López,
que tamén iniciou O Provisional.
Badal desaparecu en setembro de
1983, apenas un ano despois do seu
nacemento.

"X Torneo de Xadrez"


Rematou o campionato de xadrez
correspondente a este curso acadé-
mico coa vitoria de Salvador García
Sánchez de 2º ESO C, na categoría
de 1º ciclo, e de Adrian Míguez Gar-
cía de 3º - A, na de 2º ciclo
Hoxe venres, á hora do recreo, en-
frontaranse os dous gañadores, a
unha soa partida, para coñecer o
máximo campión que levará un pre-
ciado trofeo de Sargadeos.
O campionato estivo coordinado
Os alumnos de segundo da ESO e como funciona a central de urxencias polo profesor de Matemáticas, Jorge
asistiron o pasado 17 de abril a unha do 112, incluíndo o modo en que se Santamariña García.
charla impartida por Miguel Meilán, fun- xestionan as chamadas recibidas e o
cionario do Servizo Provincial de Protec- sistema de traballo. Ofreceron tamén Cambio na Delegación
Provincial de Educación
ción Civil, e Manuel Expósito, coordina- unha serie de nocións sobre os incen-
dor de devandito servizo na cidade do dios.
Landro. Non transcurso da mesma expli- Ao final da parte teórica, levouse a Dende o 20 de abril, Luís Manuel
caron aos mozos as medidas de cabo no patio unha demostración prác- Álvarez Martínez é o novo Delegado
autoprotección máis relevantes, tica, onde varios alummnos tentaron de Educación en substitución de José
cuestións básicas sobre educación vial sufocar chamas con axuda de extintores. Rábade Arias.
Luís foi Inspector do IES María Sar-
miento durante moitos anos, e ultima-
mente era Inspector Xefe na mesma
Delegación; pola súa banda, Rábade
abandonou o cargo para presentarse
ás eleccións municipais no Concello
adiviña quen é.... este profesor de Lugo. Sorte aos dous nos novos
cometidos.

FABRICACIÓN
MECÁNICA

CICLO DE GRAO MEDIO

Soldadura e Calderería

Foto sacada do Progreso


SOLUCIÓN: páxina 15
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 11

Los malos tratos La miseria en el 3er


Seguramente que si encendemos el mundo
televisor a la hora de las noticias ha- Tengo una amiga que vivía en África
blarán de los malos tratos. pero sus padres consiguieron dinero
La gente cada vez se está volviendo para que viniera a España a buscarse la
más agresiva, tanto grandes como pe- vida, ya que ella quería estudiar y allí
queños. no lo podía hacer al estar alojada con
Los malos tratos son frecuentes. En su madre y doce hermanos en un cam-
los colegios los chicos pegan a profe- po de refugiados; estaban en guerra y a
sores; padres que maltratan a sus hijos su madre le alcanzó una granada cuan-
y mujeres, tanto psicológica como fí- do iba buscar alimentos.
sicamente. Me contaba que cuando su madre no
¿Por qué cada vez más maltratados?. estaba en casa tenía que cuidar a sus her-
Es la pregunta del millón, "nadie lo manos y hermanas y que no era una ta-
sabe", pero como por arte de magia las rea fácil, tambien me contó que en su
personas se están volviendo más agre- casa primero comía su padre, despues
sivas y, si no se pone fin a esos maltra- EL DIARIO ROJO DE CARLOTA e
ella y sus hermanos y, por último, su
tos, cada vez más personas acabarán EL DIARIO ROJO DE FLANAGAN
madre.
muriendo y por una mínima cosa sufri- dúas versións da mesma historia, a través dos
Mi amiga tiene ahora dieciseis años seus diarios estes dous adolescentes achegán-
rán maltrato; el mundo no tendrá pala- y está muy contenta de estar aquí ya que nos as súas experiencias en canto a sexuali-
bras, el lenguaje serán los golpes e in- si no la tenían que haber ofrecido a ella dade e as relacións no seu paso á vida adul-
sultos. y a su hermana a unos señores mayo- ta. Escrito dunha maneira sinxela e divertida
Tambien hay que recordar que los estes dous libros convírtense en verdadeiros
res, cambiándolas por un rebaño de ove- manuais de sexualidade, proporcionando unha
malos tratos pueden ser verbales y se- jas y cuatro vacas. Dice que todos los información clara sobre o tema, sempre vence-
gún la declaración de derechos huma- días piensa en sus padres y en sus her- llada ó importante papel dos sentimentos e a
nos nadie es quien para andar pisotean- manos y que le hubiera gustado pasar identidade nas relacións sociais. Estas histo-
do la dignidad de las personas. rias están dirixidas fundamentalmente ó alum-
más tiempo con su padre. nado a partir do último curso de ESO.
¿En verdad es necesario solucionar
las cosas a golpes y con insultos?, ¿Por Ana Corujo Carreira - 2ºC
A MEDICIÓN DO MUNDO,
que no se solucionan las cosas hablan- de David Kehlmann.
do? -Algunos de los países donde hay ma- “A medición do mundo” é un libro divertido e
La solución está en nuestras manos y yor sufrimiento: Mozambique, Somalia, ameno, iso lógrao David Kehlmann, un nove-
Afganistán, Haití, Sudán, Zaire, Laos, An- lista alemán moi novo, a través dun narrador
en las de las personas con más respon- que olla os dous protagonistas, o matemático
sabilidades y poder de palabra. gola...
Gauss e o naturalista e xeógrafo viaxeiro
Queremos un mundo con más diálo- -Donde mejor se vive: Alemania, Sue- Humdbolt, cunha gran ironía e nos vai reve-
go y más pacífico. cia, España, Australia, Gran Bretaña, Ca- lando as múltiples facianas de cada un dos
nadá... dous xenios, dos cales nos presenta a cara
Almudena Fdez. Larrañaga - 2ºB Tamara Cuba Seijas - 2º C máis humana: as súas extravagancias, loucu-
ras e perrenchas. E tamén dúas formas de en-
frontarse á vida: Gauss encerrado na súa casa
e Humdbolt percorrendo unha boa parte do
mundo.
O Provisional, fai 10 anos O ARMIÑO DORME, de X.Neira Cruz
Se es moi novo e non che gusta moito ler, tes
Nº 9, publicación:20-06-97 que “resistir” unhas primeiras páxinas que nos
sitúan no contexto histórico, logo, serás aga-
EDITORIAL:
O novo pavillón polideportivo sallado coa fermosa e tráxica historia de Bianca
de Médici.
SUMARIO:
Inauguración do pavillón polideportivo
Ánxel Fole Os alumnos de 3º da ESO opinan:
Xubilación de Enrique Pérez García “É moi interesante, a min gústame ler cousas
Conferencia de Xosé de Cora sobre a historia e este libro falaba moito so-
A Capela de San Roque
Tremor bre ela, todo se entendía ben; aínda que o
Paradoja en los engranajes de cremallera final non o agardaba así. Ademais traía pe-
Top secret quenas poesías moi fermosas. É un libro moi
I Xornadas Informativas
Aprobado o RRI do centro bo”. (Monste Lamelas)
“O principio é un pouco confuso porque expli-
ca a aparición das tumbas dos Médici e des-
pois fala de Bianca, pero a partir de aí a histo-
ria xa empeza a ser máis clara e concisa e ten

¡Boas vacacións de verán! un final moi forte. A min gustoume”.


(Artur Quelle)
Páxina 12 O Provisional 22 xuño 2007

FOGUETES DE SETE ESTALOS

Foi unha tronada moi grande. Vinteseis dores. Cando comezaron os foguetes de ten ben medo. Non, súbete aquí e non
de agosto. Primeiro ano do segundo mile- sete estalos cada quen tirou para onde máis pouses os pés no suelo. Oídos xordos. Su-
nio. lle prestaba. Uns na cociña, aínda lambis- bín as escaleiras coma un foguete, xa non
É xa o terceiro día que carga forte; saín o cando un pouco, pois xa era a hora da me- de sete estalos, senón de oito e medio. Ó
sábado e xa tronaba; pero nos pubs non renda -e ademais a algúns o medo dálles entrar no cuarto dos padriños, a candea fa-
se oía máis ca o boom-boom dos altofa- fame. Outros tiramos para o comedor, e es- cía xoguetear as sombras na parede, e dous
lantes, e lostregaban as luces de cores. panchigámonos nos sofás, á espera dunha corpos velliños e cansos, gastados polos
Todo corría a un ritmo distinto ó de alí fóra: tregua co ceo para poder muxir e atender o anos, acubillábanse en cadansúa camiña
aqueloutros lóstregos non eran de cores, e gando. As «Santabárbaras» ían e viñan nun xemelga. Metinme na cama da madriña,
aqueloutro boom-boom non era creado por vaivén xa algo desequilibrado pola inque- que rezaba baixiño, bisbiseando co seu bico
un dj e unha computadora. danza e a tormenta estaba cada vez máis pequeno e engurradiño, máis tenro ca o
preto, máis enriba, achegándose coma un máis tenro pan do mundo. Eu sabía que
Onte non puidemos acabar de muxir ata polbo cos seus múltiples brazos apreixan- alí os contos estaban garantidos e ademais
a unha menos cuarto da noite. Falta unha tes, alzándose sobre todo canto podía. eran unha boa artimaña para arreda-lo
fase, dixo o papá, e o motor da sala de medo; iso si, coa nostalxia. Cantos traballi-
muxir é trifásico. A sala, hai dous meses No comedor contábase algún que outro
conto, e facíanse grazas podres, impulsa- ños che temos pasado co trono, comezou
que a puxeron de novo; ferida grande no a dicir a madriña, eu unha vez case morro
peto; rebumbio de canteiros asubiando; das e aplaudidas pola risa nerviosa; a situa-
ción escapaba ó noso control programado co medo aló no Campovello , debaixo dun
vacas ciscalladas polo prado, remoendo carballo... alí o trono xa matara a unha
entre os dentes a herba seca do verán pa- da vida cotiá. Era unha volta atrás: sen luz,
sen auga; era voltar a aprender a vivir sen muller que estaba gardando nas vacas, e
sado... non matou ó fillo de milagro, porque a nai
comodidades. A mamá suxeriu que manti-
Ocorréuselles conectar a sala á cisterna vésemos os pés levantados do piso, e que o mandara pá casa...
do zurro, como facían antes coas muxido- nos afastásemos do televisor. Pero, se está Parecía que a tormenta se ía calmando,
ras. Outro contratempo: o motor que im- desenchufado, e coa antena desconectada. acalando a súa soberbia, a súa prepoten-
pulsa o leite para a bañeira arrefriadora non Si, ho, pero é un aparato de corriente. Co- cia de xove altiva, calando ante tanta so-
tiña forza dabondo. Así que enxeñámono- rriente tamén a leva o río, e ben que corre, lemne lembranza. Non sei quen dixo algo
las para baldeirar o leite en tinas e ilo bo- co que está chovendo... vaino desenchufar da casa vella, unha casiña que agora xa é
tando á bañeira. Traballando todos man a tamén, logo. Ha, ha, riu meu irmán coa súa de toxos e silvas, baixiña, pequerrecha, e
man, coma galegos fomos indo como pui- voz, que seguía a traspasa-la meta dos quin- as súas pedras habitadas polas lagartixas,
demos, ata acabar derreados. ce, facéndose cada vez máis rouca, ó tem- e cecais por algún que outro espírito que
Eu pola mañá tiña prácticas da autoes- po que saían os grans de acné, tan encres- deixou alí o corazón e a saudade. E cantas
cola. Atasco en Lugo cidade, bruído, con- pados coma a súa personalidade. habitaciós tiñades alí? Oi, éramosche moi-
fusión de rúas no Campus, edificios de es- ¡Plas! Resoou toda a habitación de repen- ta xentiña; ó primeiro éramos doce perso-
trea, letreiros en galego e todo, xiros, apar- te, e máis de un deu un brinco no sofá-cama. nas; pero as irmás de teu padriño foron ca-
camentos, cedas, stops… dor de cabeza. sando, e..., claro, foron marchando, e case
Alguén dixo «hoxe volve a tronar». Tivo Mamá, mamá, deume un correntazo nes-
todas casaron en Saor, ben ves... E segui-
razón. ta perna. Onde, onde? Trae, que cha frego.
ron contando das mallas, das foliadas. E a
Meu irmán tamén se queixou dun formigo
Ás oito comezou un concerto de Bee- tronada foise afastando, levando a súa fu-
nun brazo.
thoven en clave de do, e luces de discote- ria a outras bisbarras, a outras casiñas de
ca comezaron a rachar o ceo, como que- Este caeu cerca, ben vos podedes rir, labregos. Erguémonos, ou? E houbo que
rendo partilo en mil anacos pequerrechos. moumeou o papá co bico metido por de- marchar para a cuadra, atender ó gando.
A madriña e a tía comezaron a bisbisear baixo do coxín. Aproveitaba para descan-
Pero antes, a madriña colleu a candea,
oracións; a penas folguexaban, as mans sar o seu corpo de labrego pequecho, arrai-
abriu a ventá e soprou un chisco, espa-
cruzadas diante dos ollos, tapándoos un gado á terra, e os seus ollos cansos e ávi-
rexendo o fume para o lado da tronada.
chisco para non ver os lóstregos. Palabras dos por sabelo todo.
Cerrouse a ventá e continuou a programa-
enganchadas unhas con outras; frases so- Vou a xunto da madriña e do padriño, da vida diaria.
noras estipuladas, «Padrenuestros» afoga- que están na cama; a madriña seguro que Almudena Falcón

Corrección
MOTORTEC
Os alumnos dos ciclos formativos de
"Carrocería" e "Electromecánica do Ve- de erros
hículo" participaron no recinto feiral de
Madrid IFEMA no Salón de Equipamento
Na páxina 5 do número anterior de
para a Industria de Automoción, O Provisional, publicado o 30 de
Motortec; a viaxe realizouse os día 10 e marzo, aparece un debuxo de
11 de maio e foron acompañados polos Javier Díaz Gómez baixo o título
profesores José Ocampo Otero e Manuel "PEGA RABILONDA", debe dicir:
Cancelas López.
A viaxe organizouse conxuntamente co "PEGA RABILONGA"
IES Lois Pena de Vilalba. Badir
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 13

Cantas festas de aniversario podes celebrar na túa clase? EDIFICACIÓN E


O obxectivo desta nota é responder mero de alumnos e alumnas é próxi-
OBRA CIVIL
á seguinte pregunta: Nun grupo de n mo a 23 resulta que hai unha proba-
persoas, cal é a probabilidade de que bilidade en torno ao 50% de que
todas cumpran anos en días distintos? haxa un par de estudantes que cum-
Para respondela, imos facer dúas sim- pran anos o mesmo día. Na seguinte
plificacións iniciais: só imos conside- táboa aparecen recollidos os grupos
rar anos de 365 días (descartamos anos da ESO do noso instituto, o número
bisestos) e, a máis importante, non hai de alumnos e alumnas de cada clase,
CICLO DE GRAO SUPERIOR
xemelgos (trillizos, ...) no grupo que a probabilidade de que haxa dúas Desenvolvemento e
estamos considerando. A expresión persoas que naceran o mesmo día e
Aplicación de Proxectos
que nos dá a probabilidade de que as a resposta exacta (hai ou non dúas
n persoas cumpran anos en días dis- persoas que naceran o mesmo día do de Construción
tintos é: ano):

PROBABILIDADE
Nº DE ALUMNOS

RESPOSTA
CURSO

Para aclarar a anterior expresión


escribímola no caso concreto n=8:

1ºA 20 41% SI
1ºB 22 48% NON
1ºC 19 38% NON

Damos a continuación unha breve


1ºD 18 35% SI Correlinguas 2007
explicación da anterior fórmula. 2ºA 24 54% NON
Marta Escourido e David Díaz, leron o
Unha vez que eliximos o primeiro 2ºB 24 54% NON
manifesto
membro do grupo (que pode nacer 2ºC 23 51% SI
calquera día do ano), o segundo (pos- 3ºA 20 41% SI
to que naceu un día distinto) puido 3ºB 20 41% NON
nacer calquera dos outros 364 días, 3ºC 22 48% NON
e así sucesivamente, ata o último (o 3ºD 20 41% NON
número n) que puido nacer nos 365- 4ºA 24 54% NON
(n-1) días que quedan libres.
4ºB 22 48% SI
O sorprendente, a primeira vista, é
que nun grupo de 23 persoas a pro-
4ºC 24 54% SI O día 7 de maio celebrouse en Viveiro o
babilidade de que todas cumpran tradicional "Correlingua" coa participación dos
anos en días diferentes é inferior ao É de supoñer que os alumnos e alumnas alumnos de ESO e Bacharelato do noso Ins-
50%. Para un grupo de 42 persoas a dos cursos nos que si hai dúas persoas tituto e dos restantes centros das comarcas
probabilidade é inferior ao 9% e para que naceran o mesmo día teñan curiosida- de A Mariña. Acompañáronos os seus titores
un grupo superior a 60 persoas é in- de por saber cales son. ¡Deixo as pesqui- ao longo dun percorrido que rematou coa lec-
ferior ao 1%. Tendo en conta que nas sas necesarias nas vosas mans!. tura dun manifestoa cargo de dous alumnos
do noso centro, na explanada do mercadiño
aulas da ESO do noso instituto o nú- -Manolo Fdez. López-
municipal, ao pé da estación do tren.
FUTURO IMPERFECTO

... non me quedaría SI, SI..


RECOÑECE ESTA AVE POLO

aí unha memoria ESTÁS SEN MEMORIA,


-solución na páxina 15-

¡QUEDOUCHE...
SEU PERFÍL

A FACTURA!
Páxina 14 O Provisional 22 xuño 2007

A carón do blues

"JAVIER VARGAS"
Por Javier Caneda González

Javier Vargas é o líder e fundador da Vargas Blues Band. Excelente compositor e guitarrista, é un músico ecléctico que,
aínda que afincado no blues, ten influencias que van dende o rock arxentino ata Led Zeppelin, Black Sabbath, Cream,
Jimi Hendrix, B.B. King, Eric Clapton, Carlos Santana ou os Rolling

Nace en Madrid en 1955. Os seus pais eran emi- traordinaria aceptación entre unha mezos do ano 2000.
grantes arxentinos de xeito que, nove anos máis tarde, grande diversidade de público. A finais de 1999 a banda desprazouse ós Estados
a familia voltaría ó seu país. Colaboran xente como Flaco Ji- Unidos para gravar o seu primeiro álbum en directo no
Con só dez anos o seu pai regaloulle a súa ménez, Andrés Calamaro, club “Buddy Guy´s Legends” de Chicago. Unha es-
primeira guitarra española de cordas de nai- Chris Rea e Junior Wells. pectacular actuación de blues-rock sen concesións.
lon. Cando conseguiu a primeira guitarra eléc- Este disco contén o seu Non obstante, por imposición da compañía discográfi-
trica tiña tan só doce anos. Comezou reci- primeiro gran éxito, ca, a gravación completa non vería a luz ata o ano
bindo clases de guitarra e solfeo pero “Blues Latino”, que pos- 2002 baixo o título “Last Nigh”, e que recibiu excelentes
pronto se cansou e decidiu aprender teriormente sería inter- críticas tanto en Europa como nos Estados Unidos.
pola súa conta. pretado en directo no fes- Anteriormente, en maio do 2000, publicaríase o seu
A finais dos sesenta trasladouse tival de Woodstock primeiro directo oficial, “Madrid-Chicago
coa súa familia a Venezuela e por Carlos Santa- Live”, que continúa a liña musical inicia-
pouco despois ós Estados Uni- da en “Gypsy Boogie” pero con dema-
dos. En Tennesse foi onde come- siados altibaixos que, para o meu gusto, desfavore-
zou a aprender dos mestres do cen o conxunto final do disco.
blues e o country e comezou a cola- na e gravado No 2003 sae ó mercado o seu primeiro traballo
borar cos grupos da zona. para o seu disco totalmente instrumental, “Chill Latin Blues”, no que co-
Dous anos despois trasladouse a Los “Santana Brothers”. bran protagonismo a guitarra de Javier e a fusión das
Angeles. Alí tocaba en clubs regularmen- Convertidos nunha banda súas diversas influencias musicais. Con motivo deste
te e colaboraba con estrelas consagradas consagrada viaxan ata Mem- traballo tamén se publicaría o seu primeiro dvd: “Spa-
que posteriormente influenciaron no seu phis e Texas para gravar nish Fly – Live At Club Nokia Beat”
estilo, como Alvin Lee, Cannet Heat ou Van “Texas Tango”, o seu cuarto Dous anos despois dá a coñecer “Love, Union,
Halen. disco. Na miña opinión, xunto Peace” que conta, unha vez máis, coa participación
A mediados dos setenta voltou a España. a “Gypsy Boogie”, este é o seu de músicos lexendarios como Jack Bruce (de Cream)
Entrou a formar parte da banda de Miguel Ríos traballo máis sólido e inspira- ou Glen Hughes (dos Deep Purple).
e participou en varios dos seus discos (“Los do. Cunha mestura perfecta- O seu último traballo discográfico acaba de publi-
Viejos Rockeros Nunca Mueren”, “Rock And mente equilibrada de rock e blues, xunto con algunha carse neste mesmo ano en formato cd + dvd baixo a
Roll Boomerang”, “Rock And Ríos”...) chegando in- pincelada latina, o disco contén trece temas que non título de “Lost & Found”.
cluso a aportar temas propios como “Un Caballo Lla- teñen desperdicio. Producido por Jim Gaines volve
mado Muerte” ou “Nueva Ola”. Tamén traballou como contar con colaboracións de luxo como a Double Hoxe en día Javier e a súa banda teñen nu-
músico de sesión e colaborou con xente como a Or- Trouble (a banda de Stevie Ray Vaughan) ou Larry T merosos seguidores en países como España,
questa Mondragón, Joaquín Sabina ou Manolo Tena. Thurston dos Blues Brothers. Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Suíza,
Bélxica, Polonia, Canadá ou Arxentina, onde
Paralelamente a estas colaboracións, creou a Vargas Este disco abriulle a Javier e a súa banda as portas
seguen facendo xiras e tocando en prestixio-
Blues Band (xunto a un baixo e un batería); estivo do mercado fóra das nosas fronteiras e comezou a sos festivais, sempre cun gran éxito
percorrendo toda España para darse a coñecer. tocar en países como Arxentina, México, Francia, Por-
Durante toda a década dos oitenta Javier pasou tugal ou Suíza, chegando a ser invitado por Carlos
tamén temporadas en Londres, París e New York, Santana para tocar con el nalgún que outro concerto,
tocando en clubs, traballando como músico de sesión, algo que sería habitual nos vindeiros anos.
movéndose en círculos musicais co seu colega guita- “Gypsy Boogie” foi publicado en 1997 repetindo a
rrista Ray Gómez e empapándose da música clave produción de Jim Gaines. Atopámonos, máis que nun-
na súa carreira musical en solitario: o blues. ca, cunha fusión de sons onde colaboran xente tan DISCOGRAFÍA:
En 1991, por fin o seu esforzo verase recompen- diferente musicalmente como Raimundo Amador, Da-
sado cando consegue publicar o seu primeiro traballo vid Montes, Chester Thomson, Lonnie Brooks, Larry - All Around The Blues
discográfico, “All Around The Blues”, como líder da McCray, Little Jimmy King ou Larry Graham (da Sly - Madrid – Memphis
Vargas Blues Band. Un anos despois publícase “Ma- & The Family Stone). Este álbum foi publicado en vinte - Blues Latino
drid-Memphis”, coa colaboración dos bluesman Lou- e catro países e a banda estendeu as súas xiras a - Texas Tango
siana Red e o recentemente falecido Carey Bell. Estes Italia e Alemania. Nesta época, froito da súa colabora- - Gypsy Boogie
dous primeiros traballos supuxeron en España un ré- ción con Larry Graham, Javier foi invitado por Prince a - Feedback / Bluestrology
cord de vendas sen precedentes para un disco de tocar con el varios temas no seu concerto no Palacio - Madrid – Chicago Live
blues. dos Deportes de Madrid.
- Last Night
En febreiro de 1994 sae á rúa “Blues Latino”. Neste En 1998 publícase outro bo disco: “Feedback /
- Chill Latin Blues
terceiro álbum o son clásico da Vargas Blues Band Bluestrology”. Coa produción agora de Ian Taylor, foi
- Love, Union, Peace
comeza a mesturarse con outros sonidos musicais editado en formato dobre cd de edición limitada. “Blues-
- Lost & Found
máis latinos e flamencos que conseguen unha ex- trology” publicouse posteriormente por separado a co-
22 xuño 2007 O Provisional Páxina 15

Visita ao parque eólico de Sotavento


O Provisional
Rúa: Misericordia, 58
27850 - VIVEIRO (Lugo)
Teléf.: 982.56.04.49 - Fax: 982.56.23.06
Móbil 606.54.11.55
E-mail: ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
http://www.iesmariasarmiento.net

Impreso, en papel reciclado, nos talleres


de PUBLILAR - Magazos - Viveiro
Depósito Legal: LU-402-94
Viveiro, 22 de xuño de 2007

ANO XIV, NÚMERO 39


TIRADA 900 EXEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA a alumnos e
profesores: 820 exemplares,
por correo a antigos profesores,
institucións, centros e medios de
comunicación: 80

SUBVENCIONA:
EQUIPO DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA DO
IES MARÍA SARMIENTO
COLABORAN
NESTE NÚMERO
Os alumnos do 2º ciclo da ESO visitaron o pasado 19 de marzo o parque eólico
experimental de Sotavento ubicado nos montes de Xermade; á volta estiveron na estación ALUMNOS:
de bombeo de augas de Viveiro, en Landrove. Estas visitas enmárcanse dentro da Javier Díaz Gómez, Úrsula Vázquez,
programación elaborada polo Departamento de Tecnoloxía. Eva Bellas Lamelas, Almudena Fdz.
Con eles viaxaron os profesores Pedro Rafael Rivera Fernández e Luís Mel Galocha. Larrañaga, Ana Corujo Carreira, Tamara
Cuba Seijas, Montese Lamelas, Artur
Quelle, alumnos do Ciclo de Electro-
mecánica, Badir Fra Alonso, Raquel Pérez

O cordeiro branco
Ituriza, Luís Rodríguez Chao e
ADMINISTRACIÓN Carmelina Bellas Manso
EX-ALUMNO: Martín Martínez
CICLO DE GRAO MEDIO PROFESORES:
Dous veciños do Vicedo Xosé Cabana Cabana, Manuel Fernández
Xestión Administrativa disputaban polos marcos dunha López, José María Leal López,
finca; cada día, o marco que dividía María Guerreiro Muñoz, Xan Luís Fdez.
as dúas parcelas movíase Fernández, Asunción Juíz Vázquez
alternativamente para un lado e para
PROFESORES DOUTROS CENTROS:

o outro. Unha mañá os dous


Almudena Falcón
PERSOAL NON DOCENTE:
coincidiron de madrugada nas leiras Lucía Lage Pol, Javier Caneda
con idéntico propósito, atopando alí FOTOGRAFÍAS: Arquivo IES María
un cordeiriño branco, branco coma Sarmiento, Sotavento, Xulio Villarino
a neve. COORDINACIÓN E MAQUETACIÓN:

Entón, adiantouse un deles cara ó


Néstor Timiraos Labaen

marco para tratar de apartalo e o


cordeiriño revolveuse amosando uns
enormes e arrepiantes dentes
brancos que os fixeron botar a correr
despavoridos.
Eva Bellas Lamelas

SOLUCIÓNS (vén das páxinas 10 e 13)


CICLO DE GRAO SUPERIOR

Administración e Finanzas
A) Profesor: FIDEL ESQUEIRA HUERTA
B) AVE: Flamengo
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
bv 7 5 A MS07 220132
Páxina 16 O Provisional 22 xuño 2007

UN TEMA VITAL

Fronte á biblioteca tradicional que se limitaba a xestionar unicamente fondos en formato libro ou publicacións
periódicas, gardados en estantes pechados, vixiados celosamente por un bibliotecario, a biblioteca moderna
debe ter fondos en todos os formatos posibles a disposición de todos os usuarios en estantes abertos e accesibles.
Haberá tamén diferentes espazos adicados ás distintas tarefas que se realizarán na biblioteca e o bibliotecario ten
que ser un axente activo que deberá facilitar ós usuarios o acceso aos servizos da biblioteca

A biblioteca
A biblioteca escolar
escolar como
como recurso
recurso didáctico
didáctico

Pero se falamos dunha biblioteca escolar, mos que afianzar este obxectivo para que a FUNCIÓN IGUALITARIA
o cambio aínda debe ser maior. A todo o bilioteca se poida ofrecer como un verda- Non debemos esquecer que unha función
anterior deberemos sumar a capacidade de deiro espazo de aprendizaxe para os nosos tradicional da biblioteca é ofrecer a todos os
atraer "clientes". Debe ser atractiva, funcio- alumnos pero tamén para outros membros usuarios o acceso ás fontes de información,
nal e suxerente. Os nosos usuarios non sa- da comunidade educativa, por exemplo os que pola súa condición social ou económica
berán que buscar nin como buscar; será ne- pais. non poderían ter normalmente. A biblioteca
cesario ensinarlles tanto as posibilidades que convértese nese lugar onde os que non po-
ofrece a biblioteca como o xeito de usala co- CENTRO DE INFORMACIÓN den mercar libros habitualmente podemos
rrectamente para sacar o máximo partido ás A biblioteca tamén é o lugar (non hai outro) atopar gratuitamente, así como os que non
súas posibilidades. Ademais, a biblioteca onde se centralíza a xestión de todos vos fon- teñen ordenador ou conexións a internet po-
debe cumprir unha función primordial nun dos documentais do centro, para optimizar o den gozar en toda a súa extensión da comu-
centro educativo como é colaborar no pro- seu emprego, evitando duplicacións innece- nidade virtual.
ceso de aprendizaxe, non só como recurso sarias, e poñéndoo a disposición de toda a A biblioteca ademais ten que ser capaz de
documental senón tamén como apoio no tra- comunidade educativa: compartir documen- satisfacer as novas demandas dous usuarios,
ballo ordinario dos profesores. tos entre os distintos departamentos e esta- e así ten mecanismos de recollida de suxe-
Non IES María Sarmiento tentamos adap- mentos. rencias tanto de adquisición, como da xes-
tarnos a este novo concepto de biblioteca Como? Conseguindo que todos os novos tión dos fondos da biblioteca.
escolar para sacarlle o máximo partido a este documentos sexan rexistrados cun progra-
recurso educativo. ma informático doado de usar e consultar, ACTIVIDADES
onde é posible atopar os fondos buscados e, Polas características propias dos usuarios
ESPAZO/HORARIO por suposto, localizalos fisicamente. dunha biblioteca escolar (maioritariamente
Dende un principio diriximos unha parte alumnos) debemos elaborar actividades pe-
dos nosos esforzos en conseguir que a nosa MEDIATECA riódicas que incidan na mellora da forma-
biblioteca contase cun espazo suficiente tanto Non só hai libros na nosa biblioteca, se- ción dos usuarios, así como deseñar activi-
para ou elevado número de alumnos que te- nón tamén outros recursos documentais dades de procura de información, fomento
mos como para os fondos que pensabamos como revistas e xornais, e todo un abano da lectura, emprego da biblioteca como aula
íamos acoller nun futuro e tamén para axei- posible de recursos multimedia: vhs, dvds, entre o profesorado, etc.
talo ós espazos que considerabamos impres- cds, cd-roms, ademais dunha conexión áxil A biblioteca pode converterse nun refe-
cindibles: zona de traballo, zona de estudo, a internet no maior número de postos infor- rente á hora de dinamizar culturalmente o
área de informática, multimedia e zona de máticos posibles. centro, realizando actividades propias, en
xestión e os suficientes postos informativos. Temos tamén que conseguir os recursos colaboración con outros departamentos, ata
Tamén a biblioteca debería estar aberta o que facilitan o emprego e goce destes novos ser un escaparate cultural do que se está a
máximo tempo posible, tanto pola mañá medios: reproductor de vhs e tamén de cds e producir na comarca ou no concello.
como pola tarde. Nos vindeiros anos tere- dvds accesible ós alumnos.
Xan L. Fernández Fernández - Prof. encargado da Biblioteca