P. 1
INMORMINTAREA LA ROMANI

INMORMINTAREA LA ROMANI

|Views: 109|Likes:
Veröffentlicht vonsoledadviento
SIMION FLOREA MARIAN
SIMION FLOREA MARIAN

More info:

Published by: soledadviento on Jan 24, 2013
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

Full text of "Înmormîntarea la Români" Google

This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library s hclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct to make the world's books discoverablc onlinc. It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter th e public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright terni has expired. Whether a book is in th e public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and know ledge that's often difficult to discover. Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the publisher to a library and fmally to you. Usage guidelines Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials an d make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prcvcnt abuse by commcrcial parties, including placing technical restrictions on automatcd qucrying. We also ask that you: + Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for usc by i ndividuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes. + Refrainfrom automated querying Do noi send aulomated queries of any sort to Go ogle's system: If you are conducting research on machinc translation, optical character recognition or other areas where access to a laig e amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the use of public domain materials for these purposes and may be able to help. + Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping them lind additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. + Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensurin g that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States , that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in G oogle Book Search mcans it can bc used in any manncr anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.

About Google Book Search Google's mission is to organizc the world's information and to make it univcrsal ly accessible and uscful. Google Book Search hclps rcadcrs discover the world's books while hclping authors and publishers reach new audien ces. You can search through the full icxi of this book on the wcb at |http : //books . google . com/|

o

INMORMINTAREA

LA

ROMÂNI

STUDIU ETNOGRAFICU

DE

S. FL. MARIAN U MBMBRU ALO academiei ROMANB.

EDITIUNEA ACADEMIEI ROMANE.

BUCURESCI LITO-TIPOGRAFIA CAROL GOBL 16, STRADA d6MNEI, 16 189 2.

'^^'^^'.J.^O.I/

PRECUVINTARE.

La compunerea opului de fata a/in avutii în vedere numai datinele si credintele BomanilorH din tdte provinciile^ în cari locuescU acestia. Totusi^ dânda în decursulU cercelarilorH mele peste unele datine si credinte parte romane, parte de alta origine, dar cari s4mana cu ale Românilorii, nu m-am putulu opri de a nu le reproduce si pre acelea, AstiA-felu presintezu on, publica cetitorii si pre acesta opa alu meu, multaminda în acelasi timpA tuturorU P. T, domni, cari au avuta deosebita bunavointa de a contribui la completarea lut. Sucira în l'JS Octombre, 1892. autorulC.

I

SEMNE DE MORTE.

Mortea rarii când se arata omeniloru' pe neasteptate si pe nesciute ca sa le curme firulu vietii, ci ea, dupa credinta si spusa Româniloru, tot-deauna da de soire mai de nainte prin diferite semne atâtii nemurilorii celorii maî de aprope câtu si celuî ce are sa mora, ca în scurtii timpii va veni Ia dtnsulii ca sa-! iea sufletulii, si abia dupa aceea se arata si ea singura. Semnele cele mai remarcabile si tot-odata si cele mal respândite, de pe cari poporulii românu pretinde a cunosce, ca numa! decât trebue sa mora cine-va din acea casa, la care saii împrejurulii careia se Intempla, sunt urmatorele : Pocnirea neasteptata a unorii obiecte din casa, precum : a meseloru, a scaunelorii, a laltilorâ, a paturilorii, a la^iloru, a stalpilorii de la hornii, a uselorii, a paretilorii, a iconelorii, a oglincjilorii si a grin^ilorii (1) ;

(1) Credinta fdrte respândit& atâtii în Bucovina cAtCL si *n cele-lalte \M Iocuite de Români, dupa cum mi-aa împartasita d-nil Romuld SimA, învatatorQ în Orlata si Teodortt SimonO, stud. la gimn. din NasfiudO, în Transilvania ; Marluca NistOrfl, românca din comuna Malini în Moldova. Ve4I si

El. Sevastosa, CalfitoriT prin T6ra-român6sca, lasT, 1888, p. 66 : «Când pocnesca grin4ile more cine-va». «^SeSStârean, revista pentru literatura si traditiunl populare, directorfi ArturQ Gorovel, an. I. Falticeni, 1892, p. 17: «Când pocnesce în casa nu-I a bine.» Marianikf Inmonn. U Bomftnl. 1

2 Stricarea de sine si momentana a sticleloru, a blideloru, a âleloru^ a tingiriloru, precum si a altoru obiecte din casa (1); Caderea neasteptata a unei icone sau oglincjii de pe cuiu si sfarmarea el (2); Deschiderea de sine a usilortt (3); Deslipirea si caderea tencuelel de pe pareti (4); Mieunarea necontenita si spurcarea mâteloru In casa, unde se afla unâ bolnavu, sau momentana loru perire (5); Cântarea cocosesca a gaineloru (6) ; Ragerea In modu netndatinatu a viteloru, si mal alesu Întrunii timpu nepotrivitii, spre esemplu când laii pe miresa dela parintii s6I si-o ducii Intr'unii carii cu bol la barbatulii s&ii (7) ;

(1) Credinta Românilora din Bucovina si Transilvania, corn. de d-lA Vasile Turturânu, preotQ fn VicovulA-de-sus, districtulCk Radauti si T. Simond : «Semnft de m6rt6 e si fenomenuld miraculos a de a se strica ceva, fara de a contribui cine- va la aceea. Asa d. e. de cum- va vre-und vasâ sailvre-una ochid de fer^stra se strica ele de sine.» Ye^X si Wilh. Schmidt, Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Romanen Siebenbiirgens. Hermannstadt^ 1866 p. 39. (2) In Bucovina si Transilvania, vecfl si Wilh. Scbmidt, op. cit p. 39. (3) Cred. Rom. din Bucovina. In unele parti din Moldova, «cand usa se deschide singura, insemn^zaca are sa-tl vina cine- va. s Ve^I iSe(}6t6reai> an. I; Falticeni, 1892, p. 18. (4) W. Schmidt, op. cit., p. 39. (5) Cred. Rom. din Bucovina, Moldova si Transilvania, com. de d-lâ T. Simenii ; «Sf 43t6rea», Falticeni an. I., p. 19 : «Când la casa gospodarului morQ mâtele ori fugd, e semnd rdd.^ (6) S. FI. Mariana, Ornitologia pop. rom. t. II. Cernauti, 1883 p. 260. El. Sevastosa, Calatorii, p. 67: «Când cânta gaina ca oocosula nu-I a bine; s'o mdsurl din fundula casei pâna la pragO, iar de vine capula, ii tal capuld.» lona Cr^nga, Scrieri, 1. 1. Iasi, 1890, p. 294: «iai: gainele nu mal cânaa cocosesce la casa mosn^gulul, sa mal faca a rdA; c'apol atunci nici 4ile multe nu mal aveatt.» «Se46t6rea». Falticeni, an. L, p. 17. «Când gaina cânta cucosesce, nu-I a bine.». Com. d-lA Rom. Sima : «Cântarea cocosdsca a

gainel înca prevestesce mari nenorociri, p6te chiar si m6rte.o (7) Cred. Rom. din Bucovina, com. de d-ltt V. Turtur^na, preota, si a oelora din Moldova, dict. de Mariuca Nistora din comuna Malini : «Mi-aduca aminte ca o^ata, când aa acosa pe o miresa dela parinti si-aa pornit*o spre noua el casa, a ra(fitii una boa si nu multa dupa aceea I-a murita barbatuia.»

3 Urlarea sau haulirea câniloru. Daca întro casa se afla unu bolnavu, care trebue sa mora, atunci cânele se apropie de casa, unde e bolnavulu si urlându sapa sau celu putinu sgârie pamtntulu de lânga acea casa ; De cum-va familia bolnavului nu are nici unu câne^ atunci totâ aceste semne se facu de catra alti câni straini, cari vinu tn ograda celui bolnava dela vecini sau chiar si din locuri mal departate. Insa cânele, care urla, numai atunci prevestesce morte, când fsl pleca capulu spre pamtntu, iar de cum-va urlându Isl ridica capulu In sus, atunci prevestesce focii (1); Facerea de pete negre pe mâni, cari sunt ca nisce bureti, si cari In tinutulu Nas3udulul din Transilvania se numescâ 5/rrficl" (2); Baterea ochiului de mal multe ori si tn mal multe restimpurl (3); Visarea de araturi, gropi si morminte prospete, apoi apa tulbure, luminari stinse, vite taiate, sau când tn visu tlâ vecjii pe unulu îmbracatii tn vestminte negre (4) ; Caderea dintiloru tn visu, cu câttî simtesci ca te dore mal tare dintele, ce-lu visezi ca-tl cade, si cu câtu ti se pare ca-tl curge mal multu sânge, cu atâta mal de aprope Iti va fi cclu ce are sa mora (5);

(1) Cred. Rom. din Bucovina, Transilvania si Moldova, corn. de d-lâ Rom. Simti; T. SimonQ; dict. de M. Nistora ; Vedl si W. Schmidt, op. cit. p. 88; El. SevastofiA, Cal^toriT, p. 65 «Când urla cânele iar e semna de m6rte.» (S) Cred. Bom. din Bucovina, Transilvania si Moldova, com. de d-lA T. Simontk; ve4! si El. Sevastosâ, C&lStoril p. 66: «C&nd se Iaca pete negre pe mâna, ta:i6re cine-va din niîmurT.» (3) Cred Rom. din Bucovina. (4) Pretutindene in Bucovina si Transilvania, com. de d-la T. 8imona; vecp si W. Schmidt, op. cit. p. 38. (5) Cred. Rom. din Bucovina si Transilvania, com. de d-la T. Simona ; vecfl si W. Schmidt, op. dt p. 39.

4 Curgerea sângelui din nasu (1) ; Durerea inimeî fara sa sciî de ce, precum si când te bate forte tare somnulu prin maî multe dile si noptî de-a rendulu (2) ; Cântarea cucuveiceî sau bufnitei maî alesu diua pe casa sau în nemijlocita apropiere a acesteia, precum: pe porta, pe cumpfena fontâneî, pe sura sau grajdiu sau pe unu pomu din gradina (3). Dintre tote semnele, câte sau Insiratu pâna aicea, cari prevestescu ca va muri cine-va din familie sau dintre nemurile cele mal de-aprope nici unulu nu e asa de temutu ca cântarea cucoveicel, numita altmintrelea In unele parti, precum buna-ora In tinutulii NasSuduluI din Transilvania, si pasirea mortihrU (4), de 6re-ce la casa, unde cânta acesta, trebue, dupa credinta Românilortl, numai decât sa mora cine-va. Dovada despre acesta credinta forte raspândita în tote tfirile locuite de Români, avemii, între altele, si urmatorele versuri sc6se dintr'unu bocetu din comuna Crasna, districtulii Storojinetuluî, în Bucovina: Trage, trage clopotelii, Ca-tî maî vine-unu sufletelii ; Trage trage totâ cu jale, Sa s^auda pânâ'n vale ; Câel asa s'a hitemplatU Dupa cum a fostU cântatu^ Cucaveica cobitâre Si de rt^a prevestitâre. (5)

(1) <iSe45t6rea» Falticeni, 1892, p. 19; «Când îtî curge sânge din nasG, îti va muri o ruda.» (2) Cred. Rom. din Bucovina. (3) S. FI. Mariana, Ornitologia, t. I., p. 197; W. Schmidt, op. cit. p. 38. Com. de d-la T. Simona si dict, de M. Nistorfl; «Sedfit6rea,» Falticeni an. I.. p, 18 : «Când pe o casa va cânta cucuvâua, trebue sa mora din acea casa cine-va.« (4) Com. de d-lil T. Simonfl. (5) T. T. Burada, Datinele poporului româna la înmormîntarl. Iasi 1882. p. 141.

o

Apoi si unu cântecu macedo-românlu din Crusova, caro suna precum urmezd:

Cucuveua 'nbufinatâ S'nu taflal d'iu t'aî aliata î C;i esti ahât blastimata S'ahât multa 'nfarmScata?.. Pi care casa al stata s*pi cal uglac al cântata, Dit thimelllu s'au ravaita S'ominMli toti aii murita ! Cas'acea qi te alinasi Dupa cinarî di cântasi, Era unul celnicii mare, (Ji oMe IU n*avea misurare, S'ii^hilele cu diotî, Ci-sl pascea pi tu livacjii; CalU cu Iepe misticate Si muie multu musate Avea hilll, avea nurOrl ; Toti cu tete s'cu feciori. Pi casa, de anda 111 cântasi, Par'ca strof-lu îlll bagasi, OMe îlll se'ngalbezira S' pân' de una îlll supsira Muie s'calll tu'na mucera Pascendu se'nfarmacara lepile se'nsarcinara S' tu fitalliu t6te crepara, Tihtusira hilll, nur6rl, Cu fete, cu totî feciori, Glucarâ pâna putura S* toti sum loc ascumti fura!

Cucuvale inbulnata, Sa nu te fi aflatu de unde te-al aflatu! (1) De ce esti atâta de blastSmata Si atâtQ de multft întristatore?... Casa pe care al stata Si cosul Q pe care al cântatu, Pâna 'n temelie s'aâ daramatu. Si omenii toti aii muritâ! Casa aceea pe care te suisi De cântasi dupa cina Era a unul mare proprietarii de ol, Ale carui ol eraâ nenumerate ; (Avea) si erghelil cu gardianl (2), Cari pâsceaii prin livezi ; Cal si Iepe la unu locti (amestecati), Si catâri forte frumosi. Avea fii, avea nurori. Toti cu fete si cu feciori. Pe casa de când îl cântasi, Par'ca i-al adusii nefericirea.

Oile i se 'ngalbejira Si pân* la una-I murira. Catârii si caii într'o mlastina Pascendii se otravira, lepele râmase însarcinate Si la (gtare tute crapara. Ofticara fiii, nurori. Cu fete, cu toti feciorii Zacura pâna putura. Si tot! sub pamîntu fura ascunsi !

(1) Adica: n'al mal fi fosta pe lumea asta. (2) CaT, cari p&zescQ turma de cal.

6

Cas'armase pundicsita Si di 6menî ni-mutrita; Pân*ca(}u si sTece pade Si criscu Ierba si livade!...

Casa rSmase desarta Si de 6menl neprivitâ ; Pâna ca^u si se fâcu câmpâ Si crescu erba si livede ! (l)

Acesta credinta Insa nu e proprie numai Româniloru, ci ea se afla si la alte popore atâtu din vechime catu si din timpulu presentu. Botnam'î^ buna ora, considerau cânteculu acestei paseri nocturne de cea mai Infîoratore prevestire. Eta ce ne spune naturalistulu Pliniu In privinta acesta: «Funebra si mai cu sema la auspiciile publice urgisita cucuvelca se tine la locuri deserte, nu numai desolate^ ci si Inlîoratore si nestrabatute. Unu monstru nocturnu, care nu se aude cântându, ci numai gemendu. De aceea, când se arata ea In orase, si mal alesu cj^ua, acesta împrejurare se considera ca cea mal Infioratore prevestire (2).» Iar poetulu Ovidiu (Jice : «Se preface Intr'o pasere urâta, prevesti tore a unei scârbe mari, cucovelca (buba) lenesa, care este o prevestire Ingrozitore pentru muritori !» (3) Dintre poporele de origina straina, cari au aceeasi credinta despre cântatulu cucoveicel, ca si Românii, amintescu

aici numai pe Butenil dîn Bucovina (4). Afara de semnele Însirate pâna aici mal sunt Înca si multe altele, dintre cari unele se arata nu numai n^muriloru ci chiar si celui ce are sa mora.

(1) Dr. M. G. Obedenara, Texte macedoromâne, basme sî poesil poporale de la Crusova. Publicate dupa manuscriptele originale, de prof. L Biand Bucurescl. 1891, p. 196. (2) Hist nat. lib. X. c. XVI. (3) Met. V. 550 : Foedaque Ht volucris, venturi nuntia luctus, Ignavus bubo dirum mortalibus omen. (4) R. H. Kaindl und Al. Manastyrski. Die Rutenen in der Buco\ina, II Thoil. Czernowitz, 1890, p. 40.

7 La aceste din urma se numâra mai cu sema cântarea cucuiul si visurile. Cuculu, dupa credinta Româniloru, e o pasere misteriosa, ce are tainice legaturi cu sortea omului. Glasulu sSu, când llu aucji! ântâia ora primavara cântându, menesce tot-deauna a binC; când resuna de a dr^pta aurului sau In fata, si din potriva menesce tot-deauna a râu sau chiar a morte, când resuna In stânga sau In spate. Si cum ca Intru adevaru glasulu cucuiul aucjiitfi In spate menesce nu numai a rau, si chiar si a morte, ne dovedesce urmatorulu pasagiu, pre care llâ sc6temu dintr unâ bocetâ din Bucovina : MSI femee, draga mea, Draga mea, Iubita mea, Cucu 'n spate mi-a cantata Si mârtea viCa sagetam (1). Ba cuculu^ atâta dupa credinta Homâniloru din Bucovina. câta si a celoru din Moldova si Tera-Bomân^cd, menesce a râu Înca si atunci^ când cânta pe vlrvulu casei, Înaintea sau In nemijlocita apropiere a acesteia^ precum pe fontâna, pe unu claoiu de fenu sau otava^ apoi pe toca din clopotnita bisericel si pe crucile din tinterimu (2). Unii cântecu din Tera-Boman^ca ne spune cu privire la acesta împrejurare urmatorele : Cânta cuculâ sus pe m6ra

si Ânita PletosCi. (1) 8. si acestea : Cânta cuculâ sus pe casa.. Sa-ml facti casa de vecie !. Unde duca omulii de treba? Cânta cuculâ sus pe nucii. (2) Corn. apoi dict. Cânta cuculâ pe fântâna. Din Valenti curge veninG. Nistorâ. Din Valena curge otrava . RSmâl maica sanStdsâ. 8 Ad'o sapa si o lopata Sâ-ml lacu casa 'ntunecata . Cânta cuculu sus pe ienâ. La Valenâ la capa lumina. de mal multi Români din Bucovina. Mariana. Românca din RadasenI. Pe Valenii la gr6pa-lu ducii .. Românca din Malini. Ornitologia t. judetulCi Suc^va. Cânta cuculâ pe otava. I. plaiulA Muntele. amândoua comunele acestea în Moldova. Eâ mâ duca ca sâ-ml facâ casa. Cânta cuculâ sus pe cruce. .. FI. 20 si 21. Vâlenâ de la noi se duce . Cânta cuculâ sus pe cruce Pe Marina la gr6pâ-lu duce. Valenasâ sta mortu pe masa.Marina trage ca sa m6ra.(!) Iar o balada din Bticovina ne spune^ Intre altele. Cânta cuculâ sus pe prunii. Ad*o tesla si-o mistrie.|de M.. p. Unde duca omulii celG bunii? Cânta cuculâ jos in erba.

FI.» 9 viseza pe unu mortu In maî multe nopti de-a rendulu. ci cu cepa. 1881. alei draga! Curendâ visulu mi -Iii deslcga. 18: «Când ti se pare ca te striga cine-va.i> t)icendu aceste cuvinte credu ca nu voru visa mal multu.Cânta cuculii sus pe t6ca. Stanescu. 44. an. nu-I a bine. p. Cernauti. când viseza ca li sa sfarmatu buzduganulu. Maica ! pistdlele mele Le-am visatii far' de otele. in «Aurora româna» an. Falticeni. publ. sau de a se pune In trei dimineti dupa olalta cu spatele la ferestra si asvârlindu pe acesta cu mâna drepta o cepa de-a dice: a cine mi bântue pre mine fwptea^ sa n'aibd treba cu mine. Dela acesta credinta se vede ca vine apoî si datina Românilorfi din unele parti ale Moldovei si TSriîrBom&nescl când (1) D. maica. 330. am visatu BusduganU'mt fârâmatâ ! Sabia cea buna. cari In vieta loru s au ocupatu mal multu cu armele^ decât cu alto lucruri. noua. Din contra daca nu sverlu nimicu^ se crede ca din astu-felu de visuri lesne polu sa capete boia numita alipituray^ (1). Pe Valenii la gropa-W pl6ca (2) Daca cine-va viseza ca a vorbitii cu vre unii mortii si ca mortalii respectivii la Îndemnatii si chiematii sa merga acolo^ unde se afla elii^ atimcl crede poporulii ca celii ce a visatii asa ceva trebue In scurtii timpii sa mora f 3). li sa ruptu sabia In doua sau au pierdutu otelele dela pistole. voinicii codriloru. (2) S. maica. (3) Ve^I si aSe4St6rea». precum si toti barbatii cel viteji. p. BucurescI. care-î supara^ de a da a doua cjli dimine{a o c^pa de pomana dicendu: atine de suflettdU cutaruia)). Ca dovada despra acesta credinta forte latita la poporulu românu ne pote servi In prima linie visula Iul TudorU Viadîmîrescu».» an IX. din care reproducemtt urmatorele versuri: Alei. e unu semnu ca tn scurtu timpu dupa acesta au sa cada jertfa prigonitoriloru loru. 1885. le-a ruginitu pusca.. Pusca mea cea ghintuita Am visat*o ruginita. L. Maî departe haiducii. p. publ. Am visat'o rupta in douS. I. Ca scil. Mariand : « VaUntdTn balada pop. . Apoi inc'am mal va(][utu Serpe galbânâ pref&cutâ. Obiceiuri religi6se. in «Biserica ortodoxa româna.

Calatorii.' Avea graiu lingusitorâ. fu si mal miselesce ucisii de acestia (1). din care reproducemii urmatorele pasage : Sub tulpina unul bradii Frunza verde trei aluni. S. Câmpâ si codru-a 'ncunjuratti. p. 1888.. Si se 'nfrica. Darie de veste prinde Cum ca potera-lQ cuprinde. (l) El SevastosQ.. Caci potera-I desa f6rte. Da sa scape. ci totii-odata si cânteculii haiducului acestuia. Maica. caci trasii fiindu Intr unii chipu miselescii în lagainjlii lui Ipsilanti. Acelasi visa si mal totii acelasi siersitii tragicii la avutii si lon'â Darie. se 'nspaimîntâ. 44. Mare numara ca s'a strînsu. s*apoI cânta: «Frunza verde lemnii uscata. Pe Darie l'a cuprinsii. 10 Ela avea ochiîi vîncj^tora. dar nu pote. Si mS totâ ruga mereti Sa mâ duca la cuibulu sSu !. 47. unulii dintre haiducii bucovineni de pe la Inceputulii secolului presentii. Dovada despre acesta avemfl nu numai traditiunea Românilorii din Bucovina. Mica colectiune de supcrsUtiele poporului româna. Si cresta rosie in capa. Asta n6pte stamii culcatu» . De'mprejuruca s'a sculatCi. Si suspina. Aucjiit'atî 6menl buni ? Ca de-asupra satului Potera tinutului. Buzâa.Ce purta come de tapâ. mâiculita mea! Cum sa scapvi de cursa rea? Caci unii glasii prevestitori Iml tota spune c'am sa morâ Visulu prevestitorii alii vitezuluî Tudoru sa tmplinitu. G. p. lon^nâ. sefultt volintirilorii greci.

ce sa gândesca. p. Cinci pistâle d*ale mele Le-am visata fâr' de otele. O! nu-I semnii de bucurie. Ci de grea si de urgie! Aripi negre reschirate. Ce-a traita în haiducie Si-a traita cu harhalicâ. Poesil populare ale RomânilorO. 216 217. în sborîi par' ca se rotia. fira serpele din gura Strengulu de spânzuratura. Ah! sunt negrele-ml pecate.Susii de-alii Sucevitel vadO. Astâ-felO si viata mea Se va rupe. Semna ca voia fi prinsii îndat' Si spre m6rte judecata ! Hei! si pusca mea cea noua Am visat*o rupta *n douS. 186G. Sa m& scapa. Alecsandri. sa m& *ndosesca? . Vulturulu cu cioculii s6ii Este gr6sniculii calau . Ca sa scape de beilicâ. Si din serpe totii ciupia. 11 Sâ-lâ sugrume pe Darie. (1) V. Unii somnii greii m'a 'ntimpinatG si-unii visu grosnicii am visatii : Vulturasii cu s6rpe 'n gura Deasupra de curmatura. val de ea ! Ce sa facâ. Bucurescî.

ci ele de regula cauta singure sa-Iu vindece prin diferite mijloce si lecurl de casa. 6-15 si 193. Poesil poporale romanC. ca numai decât trebue sa se bolnav^sca si sa mora cine-va din mijlocula lorii. Balade. (I) S. i ^a curmata firida vietii^ daca zace troinicii. pe multi insi dintre cel slabi de ângera. atunci nimeni nu mai sta la Indoc^la ca respectivulu are sa mora. Daca mijlocele si lacurile întrebuintate de dtnsele nu ajuta nimicii.va la patu. Si de cumva unulu saa altuia dintre familiantî e acuma bolnava. 1873. Sus de-asupra satului Si-I se face judecata Si-asta-tela viata i se gata. a carei obârsie originala se pierde In cea mal profunda Întunecime a vechimii. t. chiar sa si mora. Tote semnele acestea^ câte s au Însirata In capitolulu de fata. si din ce tn ce prinde a-i fi totii mal .Caci potera multa vine Sa m& iea legatu pre mine ! Si IntradevSru ca nu multu dupa visarea acestui visu Îngrozitorii PotirasiI se slobodu Si mi-lâ lega cotu la cota Si-la duca la 'nchisdre 'ndata Ca sa-I faca judecata. 12 II PE PATULO MORTII. Dar tocmai acesta credinta desarta. FI. Cern&utT. si de cum-va sunt bolnavi. p. Sus la culmea delulul. Intre pantiri mi se duce. Sera ca sa nu-la apuce. II face sa se bolnavâsca. I. faca pe cel mal multi insi a orede. Iar scurta dupa acesta. Bolnavindu-se si cadendu cine. daca v6dii ca celui bolnavii i sa apropiatii acum sflrsitulfi sau cum se mai spune. astu-felu ca e temere sa nu mora. Marianti. scosu fiindu din Inchisore. nemurile sale maî de aprope rarii când ÎSI iati refugiulii la vre-unu medicu. spln^uratu fiindu pe imasulu satului sau natala Marginea sub dâulu Iederii (1).

Dar când o fostu La mijlocu de cale Si carare O 'ntâlnit'o Pocitura Cu pocituroîulG. Heinrich v. Celii mal usitatii descântecii la o astii-felii de întâmplare e celii de pocitura. cugetândii ca pote bolnavulii a calcatii în vre-o urma rea. Pe carare. 13 O purcesu N. 30. Bana Cu ranoiidU^ Diochioia Cu diochioiulii. 1B89.» Hamburg. Wlislocki: «Aus dem Leben der Siebenbiirger Rumânen. Fata I-o îngalbinitâ . p.vhxxy atunci Isi iaii refugiulii la diferite descântece si desfacSturî (1). districtulii Cernautulul^ în Bucovina: (1) VedI despre acesta si Dr. românca si mosa din comuna Bolanii. saii a fostii de cine-va pocitiî^ saCi altii-ceva i sa întemplatU. Si cum o tâlnit'o De pamîntîi o trântit'o. si din causa aceea sa bolnavita. Rumena si sanetdsa. Damii aici unii esemplarii din acestii descântecii^ dictatii de Maria Rabulasca. Grasa Si frum6sa. Pe cale.

Cu lacrimî pâna *n pamintii. o prinsii a se mnisela Sî-a se vaera Cu glasii mare pâna 'n ceri ii. Buna de nemicâ o-a facutii. Nime n'o au^it'o. Carnea î-o mâncatO. Numai ea o vgdut*o. <3sele î-o sdrobitâ. ce te mniselezî.Ochii !-o pâinginitâ. Numai Maica Domnului Din porta ceriului. Sanetatea î-o luatu. Sângele î-o bâutii. Cam purcesii pe cale Pe carare. Numai ea o au(j[it*0. N. Trupulâ I-o dumnicatâ. Si la N. Nime n'o v84ut'o. Si cum nu m'oîu vaera. Grasa . Ce te vaerezî. Cîasu de morte I-o datii . Cu glasii mare pâna 'n ceriii Cu lacrimî pâna 'n pamîntii? «Da eii cum nu m*oîii mnisela. s'o scoborîtii Si din gura î-o vorbitii: «N.

» «Tacî N. Si când am fostii La mijlocii de cale.Si frumosa. Fata mî-o îngalbenitCi. Sângele mÎK) bâutâ. Ochii ml-o painginitii. 14 Cu lacrimi pâna 'n pamîntâ! Ca pocitura . Rumana si sanetosa. Buna de nemica mk) facutii. Trupulii mî-o dumnicatii. Carnea mî-o mâncatQ. piochI6Ia Cu diochioiulâ Si cum m'o tâlnitii De pamîntii m*o trântitii. M'o 'ntâlnitii Pocitura Cu pocituroiulii. Nu te vaera Cu glasii mare pâna 'n cerii. nu te mnisela. dsele mî-o sdrobitii. Rana Cu ranoiulii. Cîasu de m6rfe ca mî-o datii. De carare. Sanatatea mî-o luatii.

Clasâ de m6rtea ca li-orâ da. Fata li-orâ îngalbeni. ca sa fie mal de fo- . C'acolo-sâ doi pese! Cu solzii de aura. Tu te-al însanâtosa. atunci le facâ tnca si pe întorsU^ adica le descânta In apa adunata din stropi dela mora^ ori In vinii. or! pe unâ vestmlntu. Sângele li-orâ sorbi. âsele li-orâ sdrobi. Rana Cu ranoiulO. Trupulâ li-orii dumnica. ori unâ barbatii saii o nevasta tenâra^ si se presupune ca cine-va din dusmanie. Pe-aceia ca i-orâ gasi.Cu pociturolulâ. saii din alta causa 6re-sl caro i-ar fi lacutu pe ursita anume. Sanatatea li-orâ lua. Diochiâia. ca sa mora. gelosie. Cu diochioiulâ Aâ sa m6rga In marea negra. Iar pentru ce! cuprinsi de nebunie se mal cere la facerea pe 'ntorsâ !nca si o gaina negra. Ochii li-orâ paingini. Si tie nemica nu ti-a fi !» Kostindu descântat6rea cuvintele acestea de trei ori dupa o-lalta unge trupulu celui bolnavu cu usturoiu pisatu sau si cu alta unsore (1). Carnea li-orii mânca. De pamîntâ ca i-orâ trânti. ura. Daca bolnavulu e unu feciorâ holteiu sau o fata mare.

In zori. Sa m6 limpe^escâ De t6ta ura. de d-la Rom. De totâ faptulu. preoia. (2) Com.losâ (2). Ca 8â m& spSlâ. 15 Duminica dimin^ta M*am sculatâ. de d-lâ V. Sima. invâtatorfl. daca nu li se va desface: (1) Corn. ca nu e nici o nadejde de scaparo. âta unulii si din multimea acelora descântece de întorcerea urH sau ursitei^ care se descânta mal cu sema feteloru celoru mari si nevesteloru celoru tinere. De totâ aruncatulâ . De t6ta aruncatura. De totâ datulâ. M*am sinicatâ. In cântatorl. înaintea tuturord 6meniloru M'am luatâ Si-am plecata Pe drumulâ lui TraianQ La fântâna lui lordanâ. Sa md curatescu. . De t6ta facatura. Turtur^nâ. despre car! se crede ca li s ani fi facutu pe ursita si din causa acesta s aâ bolnavita asa de tare.

Nime nu m*o au(j[itâ.De t6ta darea. De gura amutita. Cum nu m'oiO vairâ?! Ca duminica demin^ta M'am sculatâ. In cântatorl. M*am mânecatâ In zori. Numai Maica Domnului Sus din naltulâ cerului. Si ea cum m*o aurita Din gura ca mi. De t6ta aruncarea. De ochi orbita. De urechi asurzita. De t6ta crîscarea. Nime nu m'o vS^utâ. De t6ta facarea. înaintea tuturora . De nasti câmita. Ca sa mâ curatescâ Si sa m6 limpe^escâ* Iar când am fosta Calea *n jumState M*am trezita Si m*am gasitii De pici6re 'mpedicata^ De mânurl legata.o graita: «Ce te cainezi Si te vairezi ?» «Cum nu m*oiii cânta. Cum nu m'oiil caina.

De mânurî legata. Sa ma curatescâ. De totii faptulâ. De tdta facatura. De gura amutita. De t6ta crîscarea. De t6ta facarea. De totCi aruncatuld . De t6ta darea.Omenilorâ M'am luata Si am plecata Pe drumulâ lui Traianâ La fontâna lui lordanQ. M'am trezita ie- si m*am gasita De piciore *mpedicata. . Dar când am tostâ Calea 'n jumatate. De totQ datulA. De tdta aruncarea. De t6ta aruncatura. Ca sa mâ curatescâ Si sa ma limpecjiescâ. Ca sa m& spSlâ. Sa ma limpecjiescâ De tota ura.

nu te cânta. . Buna de nemica facuta !» «N. Din statulti preoteseloru. De gura te-oiO desmuti. Cu camasa de aura te-oiâ îmbraca Si forte mândru te-oiâ spelâ Si te-oiu curati Si te-oiâ limpezi Si din patu mi te-oiu scula Si cu grebla oiu grebla Tota dragostea cât oiCi afla Din cositele letelorâ. Din palariile flacailoru. Si nu te cânta. De piciore te-oiii despiedicâ. Din statuia jupâneselorG. Nu te caina. De urechi te-oiu desunji. De ochi te-oiâ desorbi. Ca eu de mâna drepta te-oiâ lua. Nu te vairâî Ca e\i de mâna drepta te-oiu lua. De nasu te-oiu descârni.De ochi orbita De nasâ cârnita^ De urechi asurzita. Nu te vairâ. De mânurî te-oiu deslegâ. Nu te caina.

Turtiirdnii. Si luna în barba. Sanetate-I capata. Sorele ti s*a scrie în frunte. Altii descântecu de desfacutu sau desfdc6luj% care se Intrebuinteza nu numai la fetele si nevestele cele tinere. trebue numaî decât sa se ridice si sa se Insanfitoseze (1). Sai para ca s6rele a rasaritii. Cine pe tine te-a vede. Când am fostii la miecjiii de cale De cale si de carare. 17 . daca i sa facutu pe ursita. ci si la feciorii si barbatii cel tineri. suna precum urmeza: Luni dimineta m*am sculatâ Si pe cale. din satulâ Stulpicanî» dislrictulti Homorulul. mi l'a comunicata d-lCi V. pe carare m*ara luatii. preotii. (1) Descântecula acesta dict.Din cor6na împSrateseloru . Mal frumosa. Tote mi le-oiu grebla Si tote aici în apa le-oiQ aduna. de o Românca.» Rostindu cuvintele acestea descântatorea spala pe fata sau nevasta bolnava cu apa descântata pe fata si crede ca facendu acesta bolnava. Doi luceferi In umerile obrazului. Si tu-I fi cea mal de treba. Mal sanet6sa si mal voi6sa.

Ihi! halta negra. Facfiturile putrede. pantanoga ! Câti mâta. Ponegra ! P'icî vinovata mea.. Si durerile îtt iea ! T6te durerile Si urile Si facfiturile Si-aruncaturile Din capa De sub capa. Hast. Din ochi De sub ochî. De mâna drepta m'a luata. Cara-te de-acolea.. . Negra. Facfiturile Si-aruncaturile : Facaturile din luna n6ua. FacSturile mucede. Facaturile dela sfîrsitu. Baba-orba de mine s'a apropiata. In gropa cu spinî m*a aruncatu Si cîasâ de morte ca mî-a datu.M'am tainita cu Baba-ârba. cîora negra. Negra priscornita! lea-tl urile.... Facfiturile dela ivitu.

Pe ulita satului te-oîu purta. Din data. Din facctura. In pielea g61a te-oiii desbracâ. Din barba De sub barba. . Usele cele de arama le-olu zdrobi. Din faptu. Durerile de nu-î lua Si de aici nu te-I cara. In casa vinovatului m*oIu vîrî. Cu lanturi de fierti te-oI(i* lega. Din lucru celu necuratii ! Cela ce ml-o facutii c'o mâna Ea îmi desfaca cu doue. Tu. Zavorele cele de fieru le-oîu lua Si pre t6te le-olii sfarmâ. Desbrâcându-mfi Si scotendu-me : Din ura. Pe ulita satului Pan' la casa vinovatului. de nu mfi-î asculta. Din pieptâ De sub pieptu. Din mânurl si din pici6re Pâna 'n decretulii celu mare.Din nasâ De sub nasâ.

ci curatii si împacatu cu cugetulu ca si-a împlinitii pâna si cea mai de pe urma datorinta de crestinii adevfiratii (3). Daca nici descântecele si nici mijloculu acesta nu i-au ajutatu nemica. I Manele sâ i se lege Celu ce ml-o fâcutu cu dece ISi limba'n gura sa-î sece! (1) Româncele din Transilvania. si daca celu bolnavu e unu barbatu sau o muere Înaintata In vlrsta si vadu acuma ca nu mai e nici unu chipu de scapare. Cela ce ml-o facuta cu n6uS MarianHf Inmorm. atunci si numai atunci chiama pe preotulu localii ca sa-Iu marturisesca si Impartasesca cu sfinta taina a euharistiei sau. Cela ce ml-o facuta cu septe Ea îmi desfaca cu opta. ca ultimulu mijlocu Înca si unu pravQ pe care llii dau celui bolnavu de b&utu si pe care îlu prepara dintr o radacina sapata de pe mormlntulu unui copilii In Vinerea-mare sau Vinerea-seca (2). mai intrebuinteza. Ceia ce ml-o facuta cu optu Ea îmi desfaca cu nâufi. Cela ce ml-o tacuta cu cinci Ea îmi desfaca cu sese. Cela ce ml-o facuta cu patru Ea îmî desfaca cu cinci. cu cele sfinte^ ca sa nu merga în cea-lalta lume negrijita. cum se mai spune. Cela ce ml-o ftcuta cu sese Ea îmi desfaca cu septe. InsanStosare si radicare.Ceia ce ml-o facuta cu d6ue Ea îmi desfaca cu trei. U BomAnl. Cela ce mî-o facuta cu trei Ea îmi desfaca cu patru. Multi insi si mai alesii dintre cei mai avuti. 18 Eu îmi desfacu cu ()ece. când se . pe lânga diferite descântece.

Mai departe se crede atâtu în Bucovina. precum si aceluia caruia îndata dupa ungere ÎI va fî mal bine. p. despre care se crede ca ajuta omului bolnavii saii sa mora mai de graba saii sa se sc(31e. cum se mai (Jice. ~ 19 celu putinu treî preoti. d-lQ V. Bucurescl ISS'i. p. chiar si pentru omenii ceî mal avutî. (2) Wlislocki. chiama celii bolnavii pe toti casasii si vecinii. rugându-I ca sa-Iu ierte. Totu asa va pati si acela. Turturenu. mi Ta corn. 6. In Bucovina ungerea acesta. Vedl si D. cit. In biserica orî umblându din casa în casa. la care ieaii parte de regula (1) Acesta descântecâ dict.» Burada. Stanescu: «Obicieurl religi6se» publicate in «Biserica ortodoxa româna^ an. vfecjendu-lii ca se aflai. 30. de o Românca din StuIpicanT. se face tot deauna pe cheltuela celui bolnavu sau a familiei acestuia. Elfi se îngrijesce tot odata curata. p. In unele parti din Trafisilvania însa este datina ca banii pentru maslu sa se adune. IX. preotCi.simtescu forte bolnavi si vfidii ca acuma-sii mai multii cana pidorU în grapa ti cu unula afara saii. ca au ajunsii pe praguia mortii^ îndatineza de a-si face si sfinta taina a maslulul saii ungerea din urma. precum si pe toti aceia despre cari îsi aduce aminte ca i-a nedreptatitii saii i-a suparatii cu ceva în viata sa si dela fie-care îsi iea rSmasii bunii. la care se va întempla ca începutulu evangeliei. (3) Pretutindeni. marturisita si împartasita cu sfintele taine. Inmorm. iara dupa sfîrsitulâ acestuia nu i se va face de-o-data bine ci pe 'ncetisorulii. va muri de graba. dupa ce i s'a facuta maslu. op. B. si prin urmare darulu acestora va fi luatii în considerare (1). cu cari n'a avutii nemica în tota viata sa. precum si acela la care începutulii evangeliei ce i s'a cetitii pe urma. Ba adese-ori se iarta pâna si cu de aceia. «Omulâ înca în timpuld bolel se îngrijesce pentru o morte buna sâ fie impacatCL cu toti omenii. credenduse cantre ceî ce dau bani de mila pentru maslu multi se voirii fî aflându buni si placuti înaintea luî Dumnetjeu.cum2k pe pragula mortii . încinsa si încaltata. Si fie-care. Dupa ce sa marturisittî si comunicatii cu sfintele taine respective. se va însanfetosa si scula cât mai de graba de pe patuiU durerîlorU (2). Din contra celu ce va fi trezu In totii decursulii maslului. va fi tiparitii cu litere rosii. ce i sa cetitu la sflrsitu. sa fie tiparitii numai cu litere negre. îmbracata. 322. cât si în Moldova si Transilvania^ ca celu ce dorme în timpulii maslului.

P. de mal multi Români din Bucovina. Despre celii ce nu se iarta cu ceî ce le-a gresitii în vi6ta sa se dice ca more forte cu anevoe. îndatorîndii pe mostenitori. Bucovina. rugându-Iu în acelasi timpii ca si elu sa-î ierte pre dînsil. pentru carî se si reserva prin acea diata o parte din avere. a iertarii si împacarii e una dintre cele maî duiose si maî p6trun(J6t(')re. p. câtii si ceî din timpulii de fata aii îndatinatii si îndatineza. Simd. Com. acela asemenea nu va muri înca lunga vreme. si de i-ar fi facutu ori si ce nedreptate si rfeii. dândii în acelasii timpii câte-o povatuire verbala. Bucurescl.(1) Corn. de carî sunt datorî urmasii a se tine întocmaî. 21 urmatorea poesie poporana din Transilvania Intitulata testa* mentula soldatului: . daca nu plânge. adica tgraniî. Nistora din Moldova. (2) Corn. de d-ia Ionica ala luî lurdachi Isacd. nu se chinuesce de felii. de d-lCî Rom. lasa numaî cu limba de morte ce are sa se întemple cu averea lorii miscat<')re si nemiscatore.. Ilasdeu. agricultora în Mahala. Celii pusu pe cale de a-sî face diata^ fie în scrisii saii verbalii. III. t. Scena acesta. adica daca sunt macar cis-ceva învCtatî. Punctele principale spre scopulii acesta ni le Infatiseza (1) Ve4î despre acosta si B. tt 20 si ca nu maî e nici o speranta de scapare si însanfetosare se tnduioseza si cu lacrimi în ochî llu iarta. trebue celu putinii sa lacrameze. Pe când celtk ce se iarta si împaca cu tuta lumea. asa ca pâna chiar si celu maî împietritu la inima. Columna Iul TraianA. de a-sî face si diata sau testamentilj daca sciQ ceti si scrie. 1H82. de a-lii cauta cu cele religiose. trebue sa-lâ ierte. «Daca unul bolnava de morte i se c<ise o camara si i se gresesce ceva la dînsa. iara ceî necultî. de comanda saii comandare^ adica de tote cheltuelele trebuinciose atâtii la înmormîntare câtii si maî pe urma spre mântuirea sufletului s&ii. ci numaî adorme. decât numaî când îsî îndeplinesce datoriile sele (1). Sim. an IX. 57r>. din Transilvania si M. din care nu se pote acolos) mostenitorului. Noua serie. de sufletulii s&ii. ^e îngrijesce maî întaî. Cea maî mare parte de Românî si cu deosebire capiî familiilor^ atâtii ceî din vechime. apoi de d-la Rom.

Popa Reteganula. Diata In scrisu se face si se subsemneza de regula de câtra celu ce o da. Sa dai popii sarindare Si pane la celu ce n'are ili. TrandafiiT si viorele. nu numai ca e tinutu de unu omii carpanosii si hârsitu. ce rfimâne. Celu ce nu scie scrie chiama mal ântâl pe unulu sau pe doî omeni. ci e\u spune si în casulu acesta 'totCi ce are de spusu. Te rogu. pâna ce e Înca !n vieta. Asa. In casulii din urma. mal rareori de catra unu strainu. atund celu ce face diata nu iea în considerare absenta luî . Ia facerea diatei a nesocotitu pe unulu dintre membriî familiei prin acea diata. Diata verbala a unui omu data pe patulu n^artiî sale se îndeplinesce întocmai maî în generala. si cari sunt In stare de a administra acelu avutu. Dupa ce sa Ingrijitu de sufletulu sfeu precum si de tote cheltuelele. când se Intempla ca parintii Iasa unuia dintre fii mai multa avere decât la altii. buna ora. cari crede elu ca sunt mal cu priinta si apoi In presenta acelora spune elu sotiei sau copiiloru s61 ce are de spusu. Gherla. ce mal trebuescu pe urma. din a earortt cause sar pute nimici diata. celu cu mai mulku . Celii ce nu se intereseza de sufletulu s6â si nu dispune nimicu In privinta acesta. câtu si de catra doi sau patru marturi. Iar daca adevfiratulu mostenitorii e din în(1) I. In casulu din urma se cere ca mostenitorulu sau mostenitorii. îlu lasa urmasiloru celorii mai de aprope. daca sunt mal multi. cari nu sunt rude cu mostenitorulu. Forte raru se ivescu certe maî pe urma. restulu. 1884» p. sotie iubita. Fa o ruga umilita Pentru sufletelulii meu. sau când mostenitorulu nu sî-ar îndeplini cu sfintenie datoria sa. ci totd odata vorbitii maî pe urma de r6u. 22 templare dusu In calfetorie sau în aUu locu undcsva si nn pote fî de fata. poesiî populare. adica când ar nesocoti într o privinta sau tntr alta cele ce le-a lasatii cu limba de morte celu repausatu.Dac'ast prinde a muri Sau acel turci m'arti robi. când se compune de catra unu strainu. nefiindu scrisa si acesta se tntempla dora numai atunci când mortulu. lasându-le cu limba de morte ceea ce are de lasatu. 102. ne cere ca numai decât sa fie subsemnata atâtu de celu ce o da. Ca sa-Iu ierte Dumnecjeti. sa fie de fata la facerea saA spunerea diatei.

ci numai atâta ca se bucura de acea avere pâna ce crescii copiii mari si se casatorescii . i se turbura si painginescu ochii fugindu-î In fundulii capuluî . sau când Isl Îndrepta privirea spre anumite obiecte si multii timpii sl-o tine atintita spre acelea. 23 Daca celu ce se afla pe patulu mortii nu are copil. 574 677. macaru ca le-a lasatu si lorii avere. când prinde a i se ascuti nasulii. însa mai tot-d a-una cu acea adaogire ca sa caute din când In când de sufletulu sau si de a nu Înstraina averea^ ce i-a lasato. S. ci numai elu singurii. când spune ca vede diterite figuri de omeni. dar tot-odata si fara 6re-sî care r&splata. asa spre esemplu. ci de a o da la timpulu s6u si acela la unu altulu pre care î-a spusu (1). de animale si de pasari cu deosebire Insa porumbi . atunci lasa averea sa sau bisericeî sau unei rude sau si altuî omu strainu. fara ca acesta sa fie de catra cine-va privighiata saii sa aiba a da socotela <.ui-va despre cele ce le face. sub cuvlntii ca na fostii dreptii la împartela. 24 - III REPAUSAREA Când omulu bolnavu arata celorii de fata fiinte. caci cei-Ialtl tfrati sunt tot-deauna cu gura pe dînsulu. când se 'ntorce necontenitii cu fata spre parete si cauta cu ochii peste capu. când i se strica cautatura. p. Ruda respectiva însa. IX. ti) Ve4î despre acesta si «Columna luî Traîan a». pre cart aceslia nu le vfedii. când se ciupesce neîncetatu la nasu si-sî scobesce Intr unu modu iritatu dintii. a i se negri Inchieturile la degete si a i se învineti un- . an.atunci atâtii ei câtii si averea lorii se lasa a fi îngrijiti de -catra una din rudeniile mai de aprope. si nici ca voescu ^a-si aduca aminte de bunulu loru.trebue sa faca tote datoriile religiose mortului. si a purta în acelasi timpii grija si de sufletulu parintilorii. adica epitropulUj este îndatorita moralminte de a se îngriji de copiii orfani si de averea acestora ca si de copiii si averea sa proprie. In casii când adevaratii mostenitori sunt înca nevîrstnici» . III. cari Taii lasatii cu limba de morte ca sa fie epitropii asupra copiiloru sfii si asupra averii acestora.

Ce-am iubitu nu-mi mai trebue. de d-la T. când Începe a aiura si a (Jice: «dati-mi straele sa m6 îmbracu si ciobotele sau opincile sa mfe Incaltii ca vreii sa mS ducu. satA in districtul^ Cernâutulul. de d-lA T. In casulu din urma se aducu numai decât cei ce bolnavulu tt iubesce mai multu si-î doresce mai tare. (2) Corn. alerga unulu de graba tn vecini si dându-Ie de scire ca N. agricultorii din Mahala. crecjiendu-se ca la prima lorii vedere tndata repauseza (3). sau si din aceea ca multi insi nu potu muri pâna ce nu-si mai v6du o-data pe unele rudenii sau pe unii amici intimi.ghiile.x> tn fine când ise face botii la inima saii i se rupe de la inima si prinde a sufla greii. de d-la G. mâna celui ce trage do morte sau când Isl va da sufletulA (1). care asemenea o tntâlnimii mai tn tole tarile locuite de Români: Fruncjulitâ de lamâe. de d-lâ Ionica alâ lui lordachi Isacu. ci se muncesce si chinuesce torte multfl si atunci. Si acesta din causa ca. . Simona. de-aru fî Ingrijescu mal nainte ca sa aiba ce pune tn a i-o tine la capu pe vSdu ca nu mai e nici unu chipu ori si câtii de sSracI si nevoiasi. în Suceva. vine altulii de i*o tine. nu e bine sa-i tie lumina unulu dintre nemurile cele mai de aprope. De aceea. nu se afla nici unu strainu tn casa. de Haria Ursaca din Vatra-Dornel precum si de alti insî din Bucovina. corn. dupa credinta poporului. (3) Com. sau unulu pre care nu-lu pote de felii suferi. din Intemplare. Acesta credinta forte raspândita la poporulii românii se vede ca a datii nascere urmatorei doine. Asemenea nu pote de graba muri. atunci e unii semnii sigurii ca n are so maî duca multii. Simonâ din Transilvania si M. (1) Corn. daca-i tine lumina si unii strainii si si atunci more cu greii. 25 Deci ceî de casa. ci ca !n scurtii timpii are sa mora (1). se de tote de*o lumina de cera galbâna. cum de scapare. când trage cine-va de morte. Si daca. când ti tine lumina unulâ pre care la iubitu forte multu tn vieta sa. Nistortl din Malini in Moldova. (1) Dict. trage de morte ti roga sa vie care-va ca sa-î tie lumina pâna ce-si va da sufletulu. Tomoiaga. pentru-ca aceluia ti e mai jale si atunci bolnavulu se chinuesce mai multu pâna ce more (2). cantorQ bis.

Cursulâ 1882 83. când more cine-va fara de lumina. atunci e semnu Învederata ca respecti vulu a muritu (5). se aprinde degraba lumina de maî nainte preparata spre acestu scopu. llu scote pe unu momenttl. când cine-va e aprope sa mora. Brasovâ. iara pre ceî mai de aprope aî murindului precum si pre acela. precum si acela. fîindu-ca îlii iubesce forte multu. i se pune In mâna sau i se tine la capu. 7 si com. 1882. de d-lQ G. Dupa aceea i se da o lumina aprinsa In mâna ca asimbolu alU esistenteî trupescUy caci nimicii nu e maî Înfioratorii pentru Românii Transilvaneni decât aceea. VI. Pesta. SimonO. iar când flacara a Incetatu de a mai devia. i-o punu în mâna drepta. adica devieza. p. In alte partî din Bucovina se obicinuesce a se pune In mâna drepta celui ce trage de morte dou6 lumini. publ. p. Comp. care a muritu fara de lumina. din «Tomu/a liricU* saA Noua biblioteca româna. din prejurulQ SalistiT lânga SibiiQ. In unele partî ale Bticovinely Moldovei si Transilvaniei i se da murindului sau i se tine la capu numai o singura lumma de cera aprinsa (3). Tomoîaga. anume ca pre una dintre acestea sa o duca In cea lume altuia din nemulu s&u sau si unui strainu. Sima. 27 lupta cu mortea. Inmorm. (4) Com. ca fta nu-sl pota vede pacatele. i se acopere fata cu unu tulpanu negru. dupa tmprejurarî. de atâtea ori flacara luminei se abate de la positia sa. si poesîa pop. p. (2) Corn. cum începe bolna\'ulu a se (1) Anastasia Leonescu. Doine pop. 30. în f^Famxliain an. In alte parti din 'Transilvania. In tinutulu Nasfiuduluî din Transilvania. 222. de câte ori morbosulu respira. de d-lQ T. (5) Com. de d-la Rom. I. si apoi i-o apropie cu mâna cu tottt de gura . fâcendu prin acesta o fapta buna si crestin esca (4). pâna ce îsî va da sufle tulii. Îngrijitorii s6î aprindu o luminita de cera. Georgescu si T. SimonQ (3) Burada. de d-lQ Rom. SimQ.26 Nicî la m6rtea mea sa vie Nici lumina sa mi-o tie! (l) Dupa ce s'au adunatu acum tote n^murile cele maî de aprope ca sa asiste la esirea sufletului celui ce trage de morte. si . din a caruî causa nu pote sa mora. 1870. afara (2). care e menitu sa-î tie lumina.

sa mora fara de lumina (1). (3) Com. Acesta se considera de cea mal mare nefericire. de d-la Av. învfitatora în Opatita. Iar dupa ce I-a esitii sufletulii se stingii acele lumini si se aprinde câte una de seii saii o lampa (2). Altii din contra credu. fie de ori-ce categorie saii etate.nici unii pacatii nu e mal mare decât a lasa pre unii omâ. când o persona bolnava devine în agonia mortii. In mâna drepta saii la capii. lumina acesta însemna lumina lumily adica Domnului nostru îs. In Tera-JRomânesca asemenea. i se pune în mana drepta o luminare de cera aprinsa. dupa uniî. fiinda de parere ca ac6sta e und semna învederata ca respectivii si în cea-lalta lume vora fi lipsiti de lumina. era altii spunu ca 11} Wlislocki. In unele parti din Banatd tnsa. când more. Insemneza. si de acea i se tine murindului lumina aprinsa In mâna ca sa na seda acolo pentunericii (3). apoi se aprindii trei lumini facute din cara si lnv61indu-se cu unii gulerii de pânza noua i se punii tn mâna. si pe cea-lalta lume sa aiba lumina (4). tinendu-le In acelasi timpu o baba batrâna cu mâna. de d-1 loanA PopovicI. (4) Com. districtuia Radautulul. se crede ca de aceea se pune lumina aprinsa în mâna omulu! ce more. op. dupa credinta unorii Români din Bucovina. Îndata llii Îmbraca In schimburi curate. In Moldova la darea sufletului. când trage cine-va de morte. Ursaca din Vatra-Dornel. sa nu se apropie Duliurile necurate de dînsulii. Lumina de c4ra aprinsa^ care se tine omului. Christosu (2). pâna ce-sl da sufletulu. ca 'n cea-lalta lume domnesce Intunericu grozavu. SimonQ : aSe 'ntAmpla adese-ori c& din neprevedere unii mord fiirâ dea li se tinâ lumina. fie chiar si celCi maî Înversunatii dusmanii. si ca sa vada pe unde va merge In cea-lalta lume. la cea din urma clipela a vietii se pune în mâna celui ce . de M. saQ. ca sa nu se pota apropia Necurat idU de dlnsulu si pentru ca sa merga curatii în cealalta lume (3). marturisi tii. 30 31. preotâ in Badeuta. dupa cum se maî diice. p. ca respecti vulii este crestinii. ca dându-sl sfârsitulu. cit. si din causa acesta sa-sl prapadesca sufletulii (4). precum buna ora a celorii din Câmpulungâ. de d-lQ T.» (2) Com. In unele partî din Transilvania^ precum buna ora în Orlatu si împrejurime. llii Incalta si-Iii pieptana. Com. 28 mortulu are sa se înfatiseze Înaintea luî Dumnedeu luminosii cu trupulu si cu sufletulu (1). In fine. Împartasita si Împacatii cu tota lumea. ca si n Transilvania. Macoveia.

Mal departe se crede ca celii ce more fara de lumina. 35. p. Burada. din SuctHa.» an IX. de d-lG Rom. Obiceiuri si credinte la Români. gândindii ca I-a apucatu fara veste (Jiua (1). dupa credinta unora. «Imormintariien publ. (5) A. SiniQ. (4) lon^nâ. 29 -fara voe de morte naprasnica. (2) Cred. si maî pe urma din causa acesta va merge de sigurii în iadii (4). acela umbla pe cea-lalta lume ratacindii prin locuri pustii si Intunecose si ca nu pote de felii esi dintr'însele. cant. tara sa aiba odihna. si de aceea na avutii parte de lumina. 151. ratacindii prin aeru si abia dupa unii timpii mal îndelungatii pote ajunge la Dumnezeii (2). 7. Deci e val si amarii de unulii ca atare. (3) Com. sta totii la întunericii (3). cit. saii pote Ta blastematii cine-va ca sa naiba lumina la mortea sa. parte pentru ca sufletulii sa (îe Inllmpinatii cu lumina la despartirea Iul de trupii (5). ca celvi ce a muritu fara de lumina trebue sa fi fostii forte pficatosu. atunci spunii Românii din Moldova ca a avuta morte întunecata^ si forte multii îlii caineza batrânii si batrânele satului pentiu acesta. bis. Uomânil din BiAcovina din contra ere du. Inmorm. pentru aceea ori de câte ori sa sfârsita o luminare do c^ra si a rfemasu numai unu capetelu. p. de d-lQ G. De aceea batrânele cunoscatore de tainele obiceieloru oprescu pe nesciutoril copil de a (Jice: <re lumina ca diua. ci numai de seninulu noptiloru cu luna. înceteza de a se mal bucura de lumina luneî si întra spariatî în adâncurile întunecose. Iasi 1875. sufletulii respectivului umbla orbecândii în colo si 'n coce. T. Ufl lipescu de pamlntCi spre a se istovi pentru sufletele celoru adormiti fara lumina. sufletulii unul astii-felii de omii pe cea-lalta lume neavendu lumina. pâna ce nu-î dati nemurile câte o lumina de cera de pomana. pre care apoi. op. în «Convorbiri literare. aprincjlendo repatisatulu calStoresce cu dînsa calea . mal alesu pentru cel înecati sau peritî (1) Com. Rom. ca duhurile necurate sa se apropie de elii. Tomoîa«3^a. caci.more o luminare de c6ra galbfina aprinsa. si fîindii-ca cu lumina trebue sa merga si înaintea lui Dumnezeii pe cea lume (6). (6j T. dupa credinta altora însa. parte spre a nu lasa.y> caci ele socotescu ca aucjiindu acestea cel înecati. Lambriorâ. EI credii ca sufleteloru celoru înecati nu le este datu a se bucura de lumina (Jileî. pag. Românii Moldoveni porta o jalnica îngrijire pentru cel reposatî tara luminare. De se întâmpla sa mora cine-va fara luminare.

(1) A. cit. LambriorO. din Suc^va. Frunza verde salci6ra. Ca mare în tira straina. care sâ-î tie lumina când more. . sa-Iu îngrijesca si sa-Iu înmormtnteze dupa datina stramosesca. de Cuparencu. (2) Cred. Rom. 30 Din acesta causa Românii bucovineni se Ingrijescu totud'a-una de a ave si a tine o lumina de cera aprinsa Ia capulu murindului. com. Si-asa trage de cu mila. Si-asa trage cu nacazii. (4) Com. unde nu se afla nici unulu dintre nemurile sale. 151. stud. Rom. numai ca sa i se vada când more. Eta ce ne spune tn privinta acesta o doina ostasesca din Transilvania. ne încredintamu dintr o multime de doine poporane si cu deosibire ostasescl. de d-la G. Ba more fara lumina Si la capii fara perina. (3) Cred. gimn. de I. De aceea se considera de cea maî mare nenorocire. Si cum ca Intru adevferu celu ce more fara de lumina e considerata de celu mal nefericitu omu de pe fata pamîntulul. Nici nu-î pânza pe obrazii. Fara dobasii cu doba. p. Nici ÎI maica cu mila Si nici sora cu gura. Ca nu-sii scânduri spre salasii. când se tntempla ca more unu Românii în strainatate. si In lipsa acesteia ori-ce alta lumina.cea lunga pâna ce ajunge la loculu menitii pentru odihna eterna. op. din Ropcea. Trage-o catana samorâ*. Tomolaga.

maica. care ne spune ca unu soldatii chiar si 'n casulii acela când ar voi cine-va sa-î aprinda o lumina si sa i-o pue In mâna. nar ave parte de dlnsa. Clopotele strancanindâ Si taicuta totu plângendu. Voiniculu din graiii graia : «Milami-î.. Care-I în t6ta lumea» (1). Bucurescî. Ca maî morii voinici asa ! (1).Trîmbitasii cu trîmbita . Doine si strigaturi din Ard^lii. Alta doina ostasesca. Numai frun(Ja si erba. maica. Bârsand. asemenea din Transilvania. U. Maica-sa merge plângendu. suna precum urmeza : Frun(Ja verde de pe Oltu. Dupa min* nu plânge nime.. Ca m6 duou în terî straine. . 319. Din anula opt(i-4ecî si optîi (2) Multi voinici sângele-sl varsa Pentru tota nSmulU de-acasa. caci superiorii s6I nu Incuviinteza sa i se tina lumina la darea sufletului s6u. de tinp. Nu te. Slin strainatate. Dar mal mila mi-I de mine. morî acasa Si te*ngr6pa 'n cintirimG. supgra. maica. larnîk si A. care asemenea ne 'nfatis6za marea nefericire si tânguire a colorii ce morii (IJ Dr. 1885 p. Popa merge totu cetindu Si cantorii totu cântândii. totii din Transilvania. suna precum urmezâ: Pe sub umbra de salcutâ Merge-unu voinicii si-o maicuta. I. si cu deosebire pe câmpulu de lupta. VoiniculO merge cântândâ.. Unde nu cunoscu pe nime. In fine a treia doina ostasesca. Si'Oiu muri far^ de lumine Si ma 'ngropâ ca pe-unu câne. Frunza verde trei granate. teciorl în siru frumosâ. Dar tu. Strig*unu capitanii din carte : Haid.

Acolo ni-au datu odilma Asa locu ca 'ntr*o gradina. Ori ti-omâ stinge viata. Merge trupa. Când era în miecju de n6pte. 32 Cale mulla noî ne-amu dusu Pan' dela Turda în sus. (2) 1888. Acolo ni-aâ suflatu rasfa (1) Asa vreme ca unii ciasâ . dar nu p6te. publ. Pe suflatulu trimbitet Spre scurtarea vietel. Alesiu. Si hî mâna i-o punea. Cade-unii voinicu în carare Si-lft vede o fata mare. . Ln catana osaA hine^ Sa m6ra fara Itnnme^ Fara lumifiâ de safi^ Fara omu din satula s^U^ Fara lumina de cfra^ Fara oma dint/a Iul (M ! Daca bataia se gata. fata. Si când a fostu la ojina Mergea trupa pe odihna. lumina. Acesta cântecâ s'a facuttl de catra soldatii acelui and la manevrele din 1889. XXII. Si de-acolo ne-amu luatu Pe batutulu dobeloru Spre scurtarea (Jileloru. în «Convorbiri literare» an. 691. Bucurescl 1888. Câpitanulu o vedea Si din graiâ asa graia: «Stinge. Poesil populare.Ca plecamu pe drumâ în jos ! (1) V. p.

ca e tare r6u. Se întâmpla adese-orî ca unii omenî se chinuescu maî multe ore. ba câte o data chiar si (jlile întregi pâna ce-sl daCi sufletulu. BoerQ. Rom. Sima. odihna. (1) Rost CUV. germ. ingropat6rc. [A) Cred. . daca sa Intemplatu sa mora vre-unulu fara lumina. ce arde în (^iua de Vovedenie în biserica. Brasovâ. precum buna ora în Orlatu. stud. de d-Id Al. 1891. Pe locuia unde-a jncatu Si viata si o-a datu . corn. p. Nu ca altii 'n temetea (2i Si plânsu de tota nimula s^a (3) Ce lumina-î aprindea Cu tote acestea Insa ln cele mai multe partî exis^. dupa cum amu vâ^utu din poesiile maî sus citate. mama. (2) «Temetou. din Bucovina si Transilvania. plaiulu Muntele. cari morti în rasboiu. 44. o lumina lunga. este datina de a se face pentru celu ce a muritu fara de lumina.î ale Transilvaniei. Lumina acesta. gimn. când cine-va la esirea sufletului n'are parte de lumina. de d-lG Rom.: «Despre 6menil ce morii în straini si în batalie se crede ca li se iarta tote picatele si mergâ în împaratia cerului. de Vovedenie la biserica anume ca sa arda Duminica si în sarbatori pe când se liturgisesce. de aceea si mortulu^ care a muritu fara lumina. Doine si strigaturi culese din gura soldatilorQ români din t^ra Ardeiului. unde asemenea se crede. judetulu Suceva. se crede ca nu mal are sfârsitu .Catana vine 'ngropata. face o lumina do lungimea acesta si apoi o damesce în i^ius. asin ilfoWora. capSta iertare de tote pacatele (4). ung. (3) StefanA MunteanA.» (f») Com. nemurile sale cele maî de aprope: femee. cuv. sora sau vara se duce la biserica^ mfesura cu festila Înaltimea useî împaratesei dela altaru. In unele par|. când iese preotulu la Pascl cu domnulu Christosu(5). altmintrelea ar petrece totu la întunericu (1). capata si are si elu lumina pe ceea-lalta lume .credinta ca ostasii. care se aprinde de amendoufe capetele si aslii-fefu se lipesce în usa dintre despartimentulO barbatiloru si alu femeiloru ln biserica.

NistorQ din Malini. <4) Com. în altulii. de d-lQ Av. nu aii pacate ca ceî bStrânî (4). pe când la cei r6î li se arata tolii-deauna fîor6sa si urlta (1).Despre unulu ca atare se crede ca nu pote muri de graba din acea causa. cari 1-a iubi tu. crecjiendii ca in casulii acesta va muri maî usorii si maî degraba (5). din care causa dupa cum am vat^utu si mal sus. dupa credinta generala. dându-sl sufletulii celui necuratii (6). SimQ. Copiii de aceea morii în genere maî usorii. de d-ld L Georgescu. ori îlu tortur^za gândulu ca trebue numai decât sa se despartesca de femee si copil. facii matanii în forma crucii spre aceea orî pe unii stergarii si acela se pune apoi . de d-la Rom. cum au tostu si eî în vi6ta lorii. pentru ca el. (ticendii astii-felii: a Iertati-mi. ori singurii s'a blastamatu si afurisita pre sine sau a juratii pe strîmbatate (5). apoî douS muerî iertate. MacoveiQ. Nestord din comuna Malini. Decî ceî ce se afla împrejurulii celuî ce trage de morte. toti cel interesati se departeza din casa si ramânu numai strainii. Unii însa sunt de parere ca vaetulu si plansetele celoru ce-lu încunjura nu-lu lasa sa mora. de aceea celorii din urma. morii totu-deauna maî lesne (3). h dDumnedeU sa te ierte!» pâna de treî orî (6). îlii muta din loculii unde zace. La ceî buni. Mariana t Inmorm. în scurtu de toti consângenii si amicii. (2) Com. 1» Bom4iiX. cari îl închidu ochii (2). Iara dupa ce Tau mutata se iarta cu totiî. ^ 34 La cel buni mortea se arata totu-deauna frumosa. (1) Dict. Ursaca din Vatra-DorncI (6) Dict de M. vacjiendii ca se chinuesce atâta si totii nu maî pote muri. In unele parti ale Transilvaniei le ajuta celorii ce se afla în agonie prin aceea. cari morii anevoie. Vaduvele precum si muerile cele fara de copiî sunt de regula maî pfecatose decât celea ce aii copiî. ori a fostii de cine-va afurisitii (4). (o) Dict de M. pentru ca-î pare rau de gospodarie. li se Întâmpla acesta pentru vre-unii pficatii mare tacutii do vre-o rudenie a lorii de mal nainte (2). carî sunt de fata. iertându-li-se pScatele pentru copiî. de M. Cel mal multi însa credu ca celu ce se chinuesce multa la mortea sa a trebuitu sa faca forte multe pacate grele (3). ca se pune o fata de masa jos pe fata casei. i3) Com.

pe celu bolnavii (7). Nistorâ. de pe patii si ase<|area luî pe pamîntii si anume pe fata casei. (7) Com. dupa împrejurari. Se iea adica o cofa cu apa prospata. daca cine. a doua ora pe la amiacjii în mijloculii casei si a treia ora îndata dupa apunerea sorelul la usa lânga pragii saii celii putinii în apropierea usel (1). (6) Com. Sima. In fine se mal crede ca pentru cel cuprinsi de frasU si de nebunie prinde bine petrecerea lorCi printrunfi jugii (2). orî din partea nemuriloru . si anume în podulu casel^ chiar de-asupra celui ce se afla în agonia mortii. de d-la Rom. câte odata le facu numai fiii sau fiicele respectivului morbosu . ^[acoveiâ si in Malini. se schimba din locii In locii. si dupa ce se descânta se uda trupulii celui morbosii de trei ori pe (jli. adica daca hâix)aesce si se trudesce cu mortea. tottt în Transilvania^ se crede ca ajuta forte multii luarea bolnavului. de d-1 Av. 35 partea strainiloru. se iea de pe patii si se pune la pamîntii cu fata spre râsaritii. de d-lCl Rom. ce trage de morte. In alte casuri însa le face numai muerea. unde se asternu dou6 sau trei învSlitorl de masa (fete de masa). (5) In Badeuta. si anume: întâia ora lânga masa înainte de r6saritulii sorelul. (4) Com. mataniele saii închinaciunile acestea se facii ori din (1) Corn. de d-la Rom. de d-ld I. câte o-data i se pune sub capii jugulu dela bol. De regula Insa se facu de catra nouS insi câte de nouS ori. In fine. ori spite si ciolane dela rotele carului. daca se .va nu pote muri degraba. (3) Com. In Moldova si Tara-Românisca^ daca celii ce este în agonie se canonesce prea multii pâna sa-sl dea sflrsitulii. com. de M. în care se afla si unu strutu de busuiocii legatii cu unii firii de bumbacii rosu. adica câte sunt de lips3 pentru cel nou6 insi. Sima. dupa cum adica respectivulu are sau nu familie. In alte parti din Transilvania precum în tinutulii Nasfeuduluî. dict. Simil. Georgescu. de d-la Ionica a lut lordachi Isaca din Mahala. saii. Totu în tinutulu Nas6udulul. Sima. de d-lQ Rom. se mal întrebuinteza înca si unele descântece. (2) Corn. De asemenea se c^ice ca e bine a pune sub capulu sau t^reji de mazâre ori coji din pastarile (pastaile) aceleia ca sa m6ra mal iute.

Rom. de d-lâ Rom. In Moldova asemenea i se ieaii perinele de sub capii. a celord din Badeuta. fiindii-ca ar fi furatii când. chiar si o rota întrega. corn de Av. Inmorm. p. spite si ciolane de la rota carului. op. dict. 36 pote. In unele locuri totii din Bucovina se crede si se (Jice ca daca celii ce trage de morte se afla cu capulâ pe o perina umpluta cu pene de pasare^ nu pote muri de graba. în care aii trasii boii la aratulii pamlntuluî. pentru ca sufletului îi este forte greu de pene. câ nu poti muri si numai te chinuescT. crecjendii ca de aceea nu pote muri. ci pe fenii ori pe pae. pe lânga cele arState pâna aici. MacoveiQ (3) Dat. din Crasna. si 'n loculii ei îî punii unii cojocii ori unii pieptarii de oie saii de mielii întorsii cu lâna spre capii. si Cred. iar rotele carului î-aii fostO ca piciore (1). Rom. de d-la T. Barbuta si a celorâ din BadeutQ. 37 . pentru ca acestea sunt amestecate cu flori frumose si mirositore (4). de Av. 19: «Jugula boilord s& nu-lQ pulpe focd. caci penele si cu deosebire cele de gaina n^gra nu sunt de locii de bine. îlii (1) lon^nQ. pag. adica sub perina pe care zace. Simona. corn. cit.va vre-unii jugu (2). si a colorii din Mahala. 7 8. de M. ar fi facutu pfecatulu de a pune pe focii vre-unu jugu. o sa m6ra cu multu mal do graba si mai usorii (3). Mai departe Românii din Bucovina. Burada.(1) Com. 38. din Crnsna. de M. SimQ.» (2) Dat. p. erec^endii ca. aSe4St6rea» Fâlticenî» an I. spunii iarasi unii. (2) Com. -. caci cu jugulu sa slujitii de-a aratu stîntulii pamîntu. MacoveiQ. dict. 7. corn. Barbuta. (4) Corn.. de d-lCl Rom. fiindii oia si mielulii simbol ulii sfinteniei si a nevinovatiei. sa nu mora omulii. îlii îmbraca forte adese-ori în schimburi curate. In Bucomna îî punu unii jugii saii o bucata de jugii sub capii. SimQ. de G. crecjendu-se ca mortea-î este grea. pentru-ca fiindu în vieta. Tomolaga. Deci îi ieaii perina de sub capii. p. Inmorm. Pe pene. daca acelea sunt umplute cu pene de pasare (5). (5) Burada.

ori te scola. bade.punii cu capulu de 'niaintea iconeloru . corn. bade. Unu cântecu din tinu tulii Bârgauluî. Dar la tagulu celii mal mare Zace-unii voinica de lung6re Cu draguta la piciore Si draguta mi-lCi privesce Si din gur* asa-î vorbesce : «Orî mori. orî îlu scotu câte o tlra si afara (1). dela recore!» Altii cântecti din tinutulii Dorneî In Bucovina^ care asemenea amintesce datina acesta. ne spune cu privire la acesta datina forte raspândita urmatorele: Naframuta rupta 'n cinci. Ca de când te-al bolnavitii Singura m'am îngrozitu Perinutele mutânda: . suna precum urmeza: Sus la naltulii cerului. Plinii e codrulii de voinici. ori te scola Ori îmi da si mie-o bola. Dar pe pata cine-î culcatii ? Unii voinicii mândru si *naltii. Dela capii. Datina din urma se afla esprimata si 'n poesia poporana. îî întorcu asternu tulu dela capii la piciore si vice-versa . asternu si pe pamîntu si -Iu punu acolo. dela piciore. dela sore. de M.38 «Ori mori. Dela caldu. de conscolarulii meii dAu Pavelii Besa. Ea din ochi ca mi-lti ochesce Si din gurita-I vorbesce: ti) Crasna^ dict. Ori îmi da si mie boia. La racjele sorelul Este-un(i patu mândru rotatii. Dela umbra. La totii fagulu câte cinci. în Transilvania. La capulii lui cine sede? O copila pana verde. Barbuta -. Ca ml-am urîtii cjilcle Mutândii capetaiele.

unu alu treilea cântecu. Ori îmi da si mie-o bola. suna asa : La greii coborîsu. ni la s6re. când la sore. ni la pici6re. Ni la ventu. tinutulu Cernautuluî. 39 Ca mî-am urîtu cjiilele Mutându-tl perinele.Ni la umbra. Când la umbra. Când la capu. când la piciore. ni la rficore. Cu stâlpii de fagii. Este ase(j[atii Unii frumuseii! patii. Capâtâiulii lui muta Si la umbra si la sore Si la pamîntii cu recore. Galbenii paltinisii. tî punu sub capfetâiu diferite unelte de mora. Ni la capii. a fostu morarii. Când la pamîntu cu recore!» Daca celu ce trage de morte si nu pote muri. badita. precum : . Dar*6re în patQ Cine e culcatii? Ia Constantinasii Voinicii feciorasii! Da la capii cine-ml sedea ? Margarinta^ draga sa. Verde alunisii. totu din Bucovina si a nume din comuna Ciahoru. Cu scânduri de bradii Si*ntr*msulu e asternutii Muschiii verde dincoa (1) de PrutCi: Muschiulii bradului Sl-a molidului. ori te scola. (1) Dincoa prescurtata în loca de din c6ce. Si ea mutându-lii plângea Si din gura asa (ticea: «Mori.» In fine.

Inmorm. (2) lon^nâ. sa mora ori sa se însanfitoseze. caci daca more cu batulii nepusu si neluatii de pe pieptii. credendii ca de aceea nu pote muri.» In Transilvania este datina. ca trebue sa (1) Dat. înca si o bucatica de petra de mora. toporCi. si din causa acesta nu pote muri. ca a facutii o multime de tapte rele : nu sa rugatii destulii luî Dumnecleii. ca sa pota odata muri. cari aii masuratii ogorele spre munca locuitorilorii. corn. Rom. p. de ore-ce rota moriî î-a macinatii faina. fiindii-ca a luatii prea mare masura (merticii). Dupa ce Va deslegatii preotulii si totii na maî muritii. Asemenea murindii vorniculii. fenatulii saii ce-a fostii. . TomoTaga. Daca i se iea batulii. saii a furatii.ciocanii. faina saii graunte din sacii acestora. napastuindii pre muncitori (2). crecjiendu-se ca de aceea nu potii muri. atunci credii si cjiicii ca a muritu vorniculii. barda. saii sa blastfimatii singuru pe sine. adesea-orî chiar si mal multe sfeptSmânî. VecJI si Burada. care este resplata vornicilorii (3). li se vîra o prajina In casa pe ferestra si li se pune în mâna. pe lânga cetirea ((canonului la esîrea sufletuluîjio de a i se citi Înca si psaltirea ori alta. ci se chinuesce una. si elii na trebuitii sa o faca acesta. se crede ca n are sa mora. Deci. 8. Daca trage unii vornicii de morte. (3) Com. 8. Daca cu tota întrebuintarea mijlocelorii aratate pâna aicî totusi nu pote muri degraba. La cei bogati si cu deosebire la feciorii boerescî. saii a iostii do cino-va afurisitii. Inmorm. ba si mai multe (Jile. ci are sa se scole (2). slujba si când se începe cetirea se aprinde o lumina câtu bolnavulii de lunga.. In nefiinta omenilorii. ce aii fostii la mora. p. si maî alesii de o fata biscricesca. a fostft de cine-va juratii saii blastfematii. do se afla si se pote. Gatindu-se lumina în vremea slujbeî si bolnavulii totii na muritii. fie-care-lii poftesce sa traga hamulii carutei. se chiama preotulii localii ca sa-i cetosca ^rugaciunile de deslegareyf saii ^rugaciunile la efirea sufletului (1). ba. din mal multe parti ale Bucovinei. pasulii cu care a Îndreptatii petra moriî ca sa fie rotunda. era altulu trebue sa i-lu iea. care la nutritii (1). ciolane si mSsele dela rota morii. de d-ld G. pag. dupa cum credii eî. atunci se crede. merticii. pâna ce în urma. fiindii-ca aii masuratii strîmbii ogorulii. trebue sa se al6gi întro parte ori în alta. 40 fie forte pficatosu. se crede ca laii scutitft de unele chinuri. atunci multi dintre ceî slabi In credinta Incepii din noii cu diferite descântece si desfacfeturî. de Ionica alQ lui lordachi Isacil din Mahala. Durada. i se pune batulii cu care a vornicitii pe pieptii. dou6. 38.

(2) Corn. 41 In unele sate din tinutulu Storojinetuluî. (1) Cred. gata de a se stinge. 7. de G. II.» Era în altu locu. nici o mâna amica nu-mî va închide ochiî. e unu semnu ca omulii bolnavii va muri. Apoî Pliniu naturalistulu: . de faptn si de pocitura. p. dupa ce more cine-va. BoeriQ. nici nu more. forte latita in Bucovina si Moldova. precum buna-ora în Crasna. SimA si Al. atunci e semnfl ca va trai si prin urmare nu-lu mal scalda (1). de d-lQ Rom. aducu apa si turnând o într'o ola o punu la focii ca sa mocnesca.» închiderea ochiloru. deci îlu scalda cu dînsa. îndatin6za a-lii scalda Intr'o scaldatore facuta dintr o buruena. Asa Ovidiii !n epistola catra Ariadno scrie : «Nu voiu ave pe nime. care sa-mî închida ochiî cu degetele (4). dupa ultimulii strigatu (5). celii ce trage de morte. Inmorm.Cele maî usitate descântece si dcsfacfiturî la acesta ocasiune sunt totu acelea. Nemijlocitii dupa ce a repausatu atâtu în Bucovina câtii si în tote cele-lalte tSrl locuite de Români este datina de a i se închide ochii ca sa nu vada jalea si durerea cea mare a celoru ce-lu încunjura si maî alesii a consângeniloru celorii maî de-aprope (2). ve41 si Burada. E mare nenorocire. (3) Corn. de aici apoî si celu maî mare blastfimii : asa dea BumnedeU sa nai pe nimenî sa-tl închida odiii (3). adica de ursita. care sa închida ochii celuî ce more . e o datina veche. când nu se gâsesce nimenî. vfedendii ca dupa tote cele întrebuintate si facute maî nainte. Uniî din contra. totu Ovidiu dice : (cNicî voiu da ordine. aducu o sama de Români maî multe ramurele de LemnulU Domnului^ llu punii într'o caldare mare. iara daca e alba. Tomolaga. care era usitata si la Romant si care se amintesce de catra mai multî scriitori. care în partile de pe lânga PrutCi din Bucovina se numesce sistdîna^ dupa care scaldâlore trebue numaî decât sa se alega'pâna în dou6 saQ trei (Jile într unii felu saii altulu (3). si dat. nicî nu se radica. despre cari ne-a fostii vorba în cap. Daca apa din ola pâna a doua (Ji se face rosie.

caci se crede ca sufletulii trage la apa (5).*» Se pote ca stramosii nostri numai din acea causâ închideau ochiî muritorîuluî. Inmorin. pâna ce se scalda. condet amica manus. Lumina. anume ca sa aiba pe unde esi mortea cu sufletulii (4). iar dupa înmormîntare se aprinde în trei seri dupa olalta în loculii unde a repausatii mortulii (7). si apoi a-î deschide pe rugulu arderii. p. corn. este o datina sacra la Bomanl (1). (2) Com. LV: «Morientibus illos (oculos) operire rursusque în rogo patefacere quiritium magno ritu sacrum est. . XI. 8. acoperii cofele cu apa ca sa nu pice sufletulii într'însele si sa se înece. 7. 42 «A închide ochiî la ceî ce morii.(1) Diet. Burada. qui digitis lumina condat. BurduhosQ. care i sa tinutii în mâna sati la capii în timpulu repausarei. atâtu în Bucovina cktu si în Moldova. (1) Hist. i se tine si mai departe totii în mâna drepta. ca si mai nainte. Inmorm. p. (3) Burada. de Vas. de M. ca mortea sa nu-i para asa de înfricosata. si numaî atunci i se deschideau din nou. de d-lQ losifA OlariQ si in Moldova. Macoveid si Horn. când îlu îngropau sau îlu ardeau pe rugii (2) Dupa ce î-au închisii ochii îlii lega pe sub fâlcî cu o basma anume ca sa nu întepenesca cu gura cascata (3). ve4I Burada. la altele însa numai pâna ce scotii prândisorulU (8). Inmorm. I. Nat. ToinoTaga. de G. vedi si Burada. La unele tamilii din BanatU se tine lumina acesta aprinsa în casa 40 de dile dupa înmormîntare. si se pastr6za pâna dupa înmormîntarc. (5) Trist. 55. Av. No. (4) Corn. Apoi deschidii usa si ferestrele odaiî. Besand. (3) In Bucovina si Banatâ. publ in «Albina» an.» (2) Mich. p. 7. stud. Totii atunci. de IccQ din CâmpulungO. p. de Ionica al Q lut lordachi Isacd din Mahala. Barbut&. Când se vîra în scalda. nec cum clamore supremo Labentes oculos. 43 : Nec mandata dabo. Corn. Datinele Românilortl la inmormintare. (4) Nec mea. III. 7. Sima. Viena 1866. în care a repausatii. gimn. erit. Inmorm. atunci se stinge (6).

MichailU si Gavrilil bticine. Afara de legenda acesta mal exista la Românii din Bucovina Înca si urmatorea credinta cu privire la unghii si anume: Pe fîe-care omu. de loca din Baia. . p. Cacî daca trupulu omului n ar (i proprietatea sa. se lasa ferestrele si usa casei deschise. se cuvine ca sa pue unghiile. ci a le pune în sînii (4).» (o) Com. 36: «Când o persana trage sa m6ra. cum more si se duce tn cea-lalta lume. caci daca n ar fi slmburele celii r6u Intrînsulii.52 când la scosu din apa. in. «Mai departe trupulii omului se pote cunosce si de pe aceea ca e alii s6ii. mâneo-ar acolo unde a înseratu. dupa ce le taie. Românii din Moldova însa spunu ca de aceea se taie unghiile mortului si i se punu în slnu. precum i-a rSmasii si lui nisipii. Îndata se apropie de trupulii lui spuindii ca trupulii omului e alii s6ii. Totii din acesta causa multi insi îndatineza si de alta data când taie unghiile. nelasându-î sa stea singuri In casa. în sinii sau la pragulu usii. si sa pue mâna pe dînsiî (1). emulii ar fi curatu ca mtrula. iar de nu le are. e r6u de dtnsulu (2). pentru ca la a doua venire fîe-care trebue sa dea unghiile apostolului Petru ca sa-sl faca trlmbita dintrînsele (3). atunci omiihl ar fi curata sub unghii. din cari au sa bucine în cele patru cornurî ale lumii ca sa se întrupeze omenii si sa se strânga la judecata. de 6re-ce elii a fostii acela care la scosii din fundulii apei. llu Întreba Dumnezeii : unde i-su unghiile ? sa-sî dea sema ce a facutu cu dînsele ? si daca le are. pentru ca la vremea judecatii celei de pe urma din unghiile acestea aii sa faca S-tiî archang. iar dupa ce more. fiindii-ca se tine de pamlntii si pamln tulii e alii sSft. ^ nu negru. sa i se pue tn stnu. le scote din slnu si i le arata. care pretinde ca trupulu omului e alu s6u si nu alu lui Dumnedeu. de stud. Vasile BurduhosCi din CâmpulungQ si de Ti tu Zaharescu stud. îndatîndza Bamânii de a taia unghiile celorU morti si totu din acesta pricina lî privighesca eî tota noptea. temendu-se ca nu cumva sa vie Draculu. fiindii-ca fie-carui omii pâna si In (Jiua de acjî t-a rSmasH negru sub unghii. gimn. sa aiba pe unde esi sufletulQ. «Din pricina Dracului deci dara. a nu le asverli.londnâ. De aceea fie-care omu. câtu traesce. «Totii de-aici vine ca omenii se temii de morti pentru ca Draculu. si firulii sau sîmburele acela e riutatea omului De-aici vine apoi ca emulii sudue asa de spurcatii si urltii. . cum more unii omii.

de M. Tomolaga. ca sa se duca curata pe lumea cca-laltâ. si sa merga cu sufletulu în împaratia ceresca (2). chiar si 'n casulii acela. narii ave cu ce sui pe scarî la ceru (1). de Vasile Ungurt^nu. traindu pe pamlntu. Em. precum si pentru aceea.i (4) Corn. trebue nu numai sa se spele si sa se lepede de tote pacatele câte le-a facutu. In unele partî ale Bucovinei. si a celortt din Stupea* corn.(t) Dict. de Ionica alQ lui lordachi Isacd. Maî departe se maî crede înca si aceea ca daca repausatulii s'a marturisitii si comunicatii cu st. op. adica la ^iua învierii. de £1. «Dupa ce opersona amuritd. corpulil i se scalda intr'o albie. stud. (3) Dict. (4) Dict. p. de Cuparencu. acesta chiar si 'n casulii acela. Roin. dupa cum credu si spunu eî. înfatisându-se curatii înaintea luî Dumnedeii. Georsrescu. din Ropcea.» Rom. cit. gimn. sa fie curatitii de tota întinaciunea (4). ca sa merga curata in cea-lalta luine. (6) Dat. de d-la G. ca la (liua cea de-apol. când apa e rece (6). daca celii repausatii. de Al Bacid. când ar ave omulii unele pacate maî micî. 53 O sema de însî Insa nu taie unghiile celorii morti din causa ca. de Em. din Mahala. corn. Totii în timpulii scaldarii. Inmorm. 9 . districtulCl Suceviî. i le-ar spala si ierta si elii (5). (3) lon^uâ. daca în timpulii (1) Dict. de Cuparencu. ci tot-odata sa mcrga si cu corpulu curatii pe lumea cealalta (3). nu e datina de a se face scaldatore pentru celii mortii. de Elisaveta Agapi. precum buna-ora în satele Uopcea si StroescI. Causa pentru ce se da scaldarii si spalarii ccluî repausatu o atentiune atâtu de mare. Vedî si Burada. Nistorfl din Malini. p.36. dupa credinta Româniloru de pretutindeni. <7) Pretutindene în Bucovina. îlii radii frumosii (7). e barbatii înaintatii în vîrsta. |5) Coni. stud. taine si la mortea sa a fostii bine si frumosii scaldatii si spalatii. (2) Credinta Rom. Roniând din llisescl. e pentru ca mortulu. Sima: «Omulâ se ?3calda. ci a se spala numai simplu cu apa prospata dintr unii parîii sau dintro fântâna. gimn. Românca din Manasti6ra. corn. Agapi. com. de d-lQ I. (2) Cred.

si as- ii) Corn. care se pune In c^ra si se pastreza de calra nemurile luî în palamida laSiî spre aducere aminte (6). 55 ~ tupându-lu. de M. Tomolaga. Daca însa mortulii. Vicovulu-de-sus. (4) Ion<5na. llii vira în borta aceea. Dupa acesta llii ungii pe capii cu untii si-Iii peptana frumosii (3). care rfemâne apoi ca rfesplata celui ce la scaldatii (2). caci. ci se lasa despletite. (3) In Bilca. TodirescT si Ropcea. lia lasa apoi pentru tot-deauna acolo. i se lasa maî multe fire de pSru netmpletite anume ca s'o vacja Dumnedeii ca este lauza si sa-î ierte pacatele (4). când sa scaldata. Daca Insa more o femee Ifiuza. Multi insi din clasele mai Înalte taie mai multe suvite de . op. se Impletescii. Dupa ce Taii rasii. spre a se pute gati ca miresele (5). se tntatiseza Înaintea Iul Dumnezeu ca unu tenSru de 30 de ani. (5) Dict. saii facii o borta In usorulQ de sus alii useî. Stupea. 37. batii cuiulii la locu peste dlnsulii. nu se scie dupa cine se trage noroculu la casa.54 ^boleî sale î-a crescutii barba mare. precum si tote femeile ceîe bfetrâne. Fetele cele mari Insa precum si copilele nu se Impletescii. Nevestele. ci-Iii lasa asa (1). p. amasuratu credintei poporului. din causa ca. p. Totii atunci când se peptana mortulu este datina In unele parti de a-î taia putinii pfiru. CAmpulungCi si alte sate din Bucovina. atunci. (6) Burada. nu-lii radii. dupa ere dinta poporului din cele mal multe parti ale Bucovinei^ celu ce sa rasu la mortea sa sau dupa mcirte. si lesne pote cu acela ce a muri tu sa se duca totu noroculu^ daca nu se pastreza nimicii dela elu (1). Inmorm. 10. llii spala din noii pe obrazii cu apa prosp6ta si apoi llii stergii pe totii corpulii de regula cu o naframa curata. Înainte de a-sî da sufletulii. voindii a-î Împlini dorinta. Acesta se face pentru noroculu casei. a lasatii cu limba de morte sa nu-lii rada. Nistorfi din Malini. saii cu unii stergarii noii saii cu o fata de masa. cit. (2) In Suceva. altii llii punii si tinu în lavita lacjiil si iarasi altii scotii unii cuiii din parete si vlrlndu-lii In locuiti aceluia. iar de nu la rasu apoi batrânii rfemâne pentru totti-deauna. de d-la G.

din cari Îsi facu. precum buna-ora In rescî. în unele locuri si anume prin orase. precum si la rezesii si târanii cel mal avuti. dupa ce sa Îmbracatii si gatita In vestmintele si n chipulu. cum sa arfetatft în capitolulu premergfitoru. de Ionica ald lui lordachi Isacâ. iara cu piciorele spre apusu. ceea ce însemneza ca elii este gata de duca (1). Datina spfelaril cu vinii si a ungerii cadavrului cu diferite unsori mirositore o Intlmpinamu forte adese-ori si ntr o sema de bocete. totu pentru aducerea aminte. sa se pue pe o laita si mal alesu pe laita cea despre amiadi sau din fata casei despre usa si anume cu fata In sus si cu capulu sub icone. cari se bocescu nu multu dupa scaldare In deMahala. corn. Dela modulii asezarii acesteia vine apoi si blestemulu : tcvede-te-asî cu fata în sus^y> sau aved&'te-asî întinsa pe laita^y> care Însemneza atâta câtu : vede-te-asî mortii. anume ca sa nu viseze pe celii mortu (2). taine Todimai spala corpulu repausare na (3). sau maî bine disu spre usa. In credinta ca pâna ce voru pastra acelu smocu de pferu nici noroculu nu-i va parasi. în unele sate din Bucomna. în Transilvania li mai ungu corpulu Înca si cu nisce unsori mîrositore (4). 73 VI. pe lânga aceea ca-lu scalda si Iau. districtulu NasSuduluî.p6ru. precum si a altord Români din Bucovina. . când Înainte de fostu marturisitu si Împartasita cu sf. îi cu vinu. si mai alesu atunci. Unii Indatineza de a se afuma cu p6ru de acesta. pe cari le pastreza apoi In nisce cutiute anume spre acestii scopu facute. ASEZAREA în cele maî multe parti ale Bucovinei este datina ca mortulu. adica spre rfesaritu. în Transilvania. taie mortului unu smocu de p&ru din capu nemijlocita Înaintea scoteril sale din casa si a pornirii spre mormlntu. lantujele de orare saiî floricele. se pune pe o masa sau si pe nisce scânduri^ cari se as6za In mijloculii caseî celei mari (2).

161. dupa credinta Românilorâ din Moldova^ totu nemulii i s ar topi. T. corn. eoni. în BoianA. Mahala. precum si spre primirea 45spetiIor& mal alesi si anume la c|ile mari. în Vatra-DorneT. (2) Cele mal multe case târanescT din Bucovina se 'mpartescîl în trei parti: in casa mica si casa mare. de Av. 39: «Pe unele locur! unQ mortâ se as^za cu piciorele spre usa. de Cuparencu. iar când casa nu este astu-felu întocmita ca sa pota sta cu capulu spre rfesaritu. în BanatU se aseza saii pe masa saiî dupa masa între feresti pe lavita alaturea cu peretele (5). maî alesu vara. in Stupea. adica totî pâna întrunulii ar muri din casa aceea (7). de Al. de I. op. Baciâ. corn. de-a se aseza si afara pe prispa (2). com. p. Com. dict. precum si 'n unele parti ale Moldovei si TSriî'Bomânescl e\n se aseza pe o lavita. pe o masa saii si pe unii patii facutii din scânduri. 74 în forma de catafalcU si se acoperii cu laicere sau cu scorte frumose. op. Simonâ. Pletosd. de d-lâ G. cit. ca si în Bucovina. Inmorm. de Al. cu fata. Bosancl si alte sate din Bucovina. De aice vine apoî si blestemulu: avede-te-asl întinsa sau hmgitu pe inasâ. . în Badeutd. atuncî. (4) LambriorCi. Ursaca. Macovel. de G. însa tot-d'a-una cu piciorele spre usa. în unele parti din Moldova se aseza pe masa.y> Raru unde este datina.m adica mortâ. adica gata de plecare. cari se despartd una de alta prin tinda. Daca s ar aseza cu capulii spre usa. (5) Corn de d-lîi lonQ Popovicî. de I. si anume cu capulu sub icone. De aci este si 4icât6rea: avede-te-asi cu piciârele înainte. de I. atunci se pune de regula cu piciorele îndreptate spre intrare. (1) In Suc^va si Ropcea. iar cea mare spre pastrarea vestmintelora si ale altorQ lucruri de preta. (6) Burada. corn. adica spre usa (1). corn. Aice se aseza apoî cu fata în sus. com. cit. 12. cu capulu spre rfesaritu si cu piciorele întinse spre apusu. (2) In Stupea. în altele însa îlu scotii afara si-Iu aseza pe prispa tot-d a-una cu piciorele spre rfesaritii (4). Baciu. corn. (3) Burada.(1) In TodirescT. p. de unde a rfimasii apoî si (jiicerea: avede-te-asl cu piciorele 'nainten^ adica mortii (6). lon^nQ. adica gata de plecare. p. sau pe lavitay în casa sau în tinda. Corn. Casa cea mica servesce de regula spre locui tu si ca bucatarie. în Uopcea. 12. învfitatora. spre rfisaritu (3). Tomoîaga. de Cupareneu. de M. Avramii. p. Inmorm. în tota Transilvania. de A. în BoianAsi BosancT. Tomotaga.

adica gata de plecare. în «Albina». de Mariuca Nistorfl din Malini. tiu puneau între camara deosebita a casei. pun ii pe dînsiî câte unii gologanii de arama saii de argintii ca sa se tie (4). dupa ce Imbracau trupulu mortului. Corn. care se numia vestihulum. Din acesta causa adese-orî cjiceau stramosii nostriî aporrectus esU în locii de amortutis est. Stmond: «Dupa ce Tad îmbracata si asezata. cit. iar daca si de asta-data nu vorii sa se tie închisi. pedibus efferi.v (1) Pliniu ne spune în privinta acesta urmatorele : «Natura a dispusu ca omulu sa intre în lume cu capulu si sa iasa cu piciorele» (2). apoi în Transilvania. an. de unde a venitii adica în pamîntu. este Intinsu cu piciorele întepenite spre usa» (3). 105 : Hinc tubae. Sima : «Dupa ce s'a îmbracata mortulQ se pune pe unCL scauna lungii ori pe lavita. Dupa ce Tau asezatu îl închidu din noii ochii. cu capulCL catra funduld casei si cu pici6rele catra usa. voindu a Însemna prin acesta atâta: ca mor tulii e gata spre plecare sau ca elu trebue sa merga acolo. daca ochii i-aâ râmasâ întors! sad gura deschisa^ nasuescQ de a le tocmi ca sa aiba o înfatosare placuta». 75 Asezarea mortului cu piciorele spre usa. în casu când acestia nu sarii fi tinutii bine închisi si lipiti. d. totusi semfina a n de origina romana. pub^. (4) Mal pretutindene în Bucovina. I. gata spre plecare. 57. . BesanQ. de d-lQ T. candelae. Adica tocmai dupa cum spunii si o sama de Români din diua de acjiî. (1) M. in alte locuri cu capulâ spre rasaritii. No. e. tandem beatulus alto Compositus lecto crassisque lutatus aromis In portam rigidos calces extendit. de si e usitata si la alte popore straine. Iar Persius ^ice : «Apoi pornescu trîmbitile si facliile: în sfârsUu repausatulu asezatu pe unu patu naltu si unsii cu miresme unsurose. de cum-va a muritâ schimositâ. (2) Lib VII 8 : «Ritu naturae capite hominem gigni mos est.» (3) III. pentru ca ea a fostu în deobste urmata si de Romant Romanii adica.» (7) Dict.I. Georgescu si Rom. stud. unde îlu asezau cu piciorele catra usa.

si iarasi i se deschidu si rSmâne apoi cu dînsiî deschisi. de I. cari I-au fostCi mal dragi.76 Ba In unele locuri. învfit. atunci. si In Ropcea. In unele parti din Banatit credu Românii ca atâtu cu naframa acesta^ dupa ce i sa luatu mortului de sub barba^ . CorvinQ. H l^ga si falcile cu o marama sau basma anume ca sa nu Intepenesca si sa rfimâe apoi cu ochii deschisi si cu gura cascata. Iar când sta cu unii ochiu închisii si cu celu-laltft deschisii. de Const. gimn. de I. în DomanQ. Avrama.ca nestându-î ochii închisi si lipiti. Ba. de A. iar cu celii deschisii se uita în casa ca sa vada cine are sa vile dupa dînsulii din acea casa (5).. (4) In Crasna. credu ca cu celii închisii se uita pe drumulii s6ii. stud. com. Germana . însemna ca în scurtii timpii are sa mal mora cine-va din casa aceea saii dintre nemurile cele mal de aprope. Germanfl. Blându. stud. de Cuparencu. de Cuparencu. asteptândii numai ora în care sa-I iasa sufletulii (4). (7). de I de Cuparencu. ori doi tineri. Cel mai multî însa credii si spunii. Avrama . în Mihovenî si Bunintî. 77 ceî mal muUî insi Insa ca are sa maî morâ cine-va din casa aceea (1). (3) In TodirescI. de d-ld losifa Olarid. Daca i se Inchidu ochii. se pregatescii cu tote cele trebuinciose de morte pentru dtnsulu. De la ac6sta credinta se vede ca vine apoî si datina de a-i lega falcile cu o naframa.. com. Daca sta cu gura deschisa credii unii ca elii se roga la omeni ca sa-Iii ierte (6). (2) In Ropcea. de At. în unele locuri credii asa de tare. adica ca locuitorii sai au sa saracesca si ca nu se voru maî pute iarasi radica (2). corn. gimn. Blându. cora. com de I. com de I. daca cine-va este bolnavii din nemulii celui mortii. în Todirescî. com. com. în BosancT. com. ci deschisi. în Ropcea. de I. (1) Corn. atâtu. ca nu e bine. în cât ca. altii ca cere ceva de pomana. Alfiî iarasi sunt de parere ca tota viata lui a petrecut o In somnii. si de aceea a deschisii acuma ochii (3). credu unii. (7) In Stroescl. (5) In BosancT. din Bucovina cât si din BanaiU (1). de At. si anume ori unii batrânii. com. ca In casa respectiva are sa fie fomete. com de I. Petric^nd. (6) In Crasna.

pe când va trece vamile vasduJiulul si tot-odata sa-î pota birui. manii trupesc! si sufletesc!. din contra. Punerea mânelorii pe pieptii. (1).câtu si cu baticelulu pusu lânga mortu la esirea sufletului facu vrajitorele o multime de farmecaturi (2). districtulu Su" cevi!. In Tera-Bomânesca. districtului Radautulu!. pe de alta parte ca sa aiba unu scutu cu caro sa se apere în protiva diavoliloru. (5) In Ropcea. Olaria. Chr. corn. însemneza dreptatea sau marturia. Onofreiu. de Cuparencu. op. TomoTaga. Chr. p. de d-ia los. si iarasi dupa a altora ca elâ asa are a se înfatisa In diua judecatii celei de pe urma de naintea scaunului dreptului judecatorii. si a celoru din Bilca. Chr. Dupa ce i-au închisu ochii si legatii gura. de I. Însemna. e semnu ca va maî muri cine-va din acea casa (3). 78 In cele maî multe parti din Bucovina îl punu în mâna drepta o crucita facuta din cera galbfena si curata. cu alte cuvinte ca elii a fostu si a muri tu ca crestina si ca va fi tot-dea-una cu îs. 38. de pe care la a doua venire a Dom- . de Corvinâ. ca si când sar niga. dupa credinta unora. tiindu tare credinta în îs. ca elii multamesce lui Dumnezeii pentru traiulii ce la traitii si acuma lasa tote grijele lumesci de pe pamlntii si merge numai cu sufletulii Ia Dumne(jeii (4). a celoru din MSnastiora sau St. (3) lonâna. dupa a altora ca elii se roga In ceea-lalta lume cum sa rugatii si 'ntr acesta (5). (4) In Stupea. si arma cruci! în contra diavoliloru (2). esista credinta ca daca unui mortu dupa o (jii si o nopte ii sede gâtulu mole. Baciâ. districtulu Siretiulu!. Dela acesta datina se vede apoi ca vine si blestemulii: ^vede-te-ofl cu manele pe pieptUy)^ ceea ce Insemneza atâta câtii: vede-te-asi mortii! (1) In MihovenT. care însemna pe de-o parte ca mortulu a crecjutu tot-dea-una în domnulu nostru îs. precum au biruitii martirii pre dus. de d-lA Al. (2) Cotn.. li tocmescu manele în crucisii pe pieptii si anume tot-deauna cea dr^pta peste cea stânga. Dupa credinta Româniloru din Balacena. cit. de d-lQ G. (6) Com. corn. crucita de cSrâj care se pune în mâna mortuluî. corn. ca si cum sar ruga si umili spre a face pe dreptulii judecatorii Induratii ca sa-Iii ierte de tote cele ce le-a pficatuitu In viata (6).

Just. si in Ropcea. La mijloculu cnmteî^ care se pune în mâna mortului. stud. de Cuparencu. de Al. unde se tmpartâsesce cu îs. caci elâ pretutindene va fi aparata de st. In unele part! totii din Bucovina în loculii crucite!. stud. de d-lQ G. corn. Tomoîaga. (2) In TodirescI si Solonetu. pe când Ia împartasirea din viata acesta Domnulu nostru îs. de Const. sau 5 bani). ce a tinut o în mâna pe când î! esia sufletulii. pe unde are sa merga pâna ce va ajunge la loculu do odihna. (2) Ck)m de Nic. gimn. de M. corn. Chr. stud. Jemna. . gimn. ca sa se cunosca: care a crezutii în cruce si care nu (3). Cu acestii banii. mortulii are sa platesca luntrea. 79 întatis^za luminatu înaintea scaunului dumnedeescu. Avrama : fi Crucita se pune in mâna mortului ca sa-I stea la trecerea vamilorA intru ajutora. îî servesce spre luminarea drumului din cea-lalta lume. când voru învia tot! morti!. cac! atunc! fie-care omii. si mai alesu când are sa tr6ca peste puntea raiului (2). o turtita asemenea de cera de stupu (3). de Cuparencu: Crucita de cAra însemna ca cela morta va putâ cu semnula sf. de I. Merchesa: nCrucifa de c^a.nulu! nostru îs. stud. Altii din contra credu si spunu ca lunf)ina. corn. vacjutu In persona. nu era v64utu de dînsulu (1). gimn.» In Ropcea. Cârdel. Chr. de argintii (unii puisorii zn 10 cr.de Elisabeta Agapi. corn. ce i se pune de asta data în mâna.» In Funduld-Moldovel. i se pune între cele treî degete dela mâna drepta. de Em. si dict. Velehorschi. va trebui sa se înfatiseze câte cu o cruce în mâna înaintea sa. în unele parti din Transilvania^ precum buna-ora în tinutulii NasSudului. Chr. de Em. care a credutii în îs. dupa puterea omului. îlu va cunosce Dumnezeu ca a fostii crestinii. cruce » (3) Com. cu care va trece în cea-lalta lume (4). caci se (1) Corn. cruci merge ori pe unde si ca nimica nu-ia va împiedica aa retina. de locQ din Stulpicanî. gimn. Cotlarciucd. credendii ca cu acea luminare se (1) In Berchiseso!. Bacid: ii Crucita de e4ra se pune in mâna mortului ca sa se apere cu dinsa in contra duhurilorti necurate. în loculu cruciteî. corn. corn. i se pune în mâna drepta lumînarea. dupa credinta unora. care se pune de regula la copil^ insemn^zâ ca sa se apere in cea-lalta lume de diavoli.» In Stupea. Chr. cu care sl-a facutii cruce. în cele maî multe locuri se lipesce unii banii de arama (1 cr. de G.) saii si de aurii.

pe cari n'a fostii în stare sau nu a voitii a le plati în viata (4). iar la p6rta cea din urma. si iarasi dupa a altora. Horn. In unele locuri însa atâtu din Bucovina cât si din Moldova si din Transilvania j crucerulu acesta i se pune în mâna drepta (5). dupa ce se despartesce de corpd. (1) Cred. Simd : «In mâna dreapta i se pune o cruce de c6ra si und crucerid ca sa platâsca vamile !n cea-lalta lume.» 80 istorisesce ca pe cea-lalta lume sufletulii trebue sa treca peste unu rlQ latu si mare. trebue sa tr^ca printr'o vama^ unde eîntunericd. 161: «punându-I în mâna o cruce de c^ra cu und banutd lipitd de dinsa pentru plata vamilorU vazduhulul. de aceea pund 6menil în mâna celui roortd sad la capd unuld sad mal multi gritari. are sa tr^ca prin mal multe vami. Avrama: aRomânil din Solonetâ si Todiresc! credd ca sufletul^ omului dupa ce se despar(esce de corpA. si acesta poporulQ o face fara a se gândi la antica obola a lui Carona. p. adica ca sa aiba cu ce plati vamile (6). 140 : «Afara de 4^se\e monede. si a celora din Stupea.» ~ Rom. si servesce spre acelasi scopu. Bacid: «Banuld i se pune in mâna ca cu dinsuld sa platdsca unul bdtrânâ mosn^gâ ca sa-ld trt^ca peste un Ci rîQ mare in cea-lalta lume. si nefiindu elu tn stare a-lu trece singurii. eld te lasa sa treci peste apa aceea. de Cuparencu. si acolo este und omCL. pentru ca asa e datina Românului ca sa nu merga nicaerî cu mâna gola. de d-M T. dupa a altora Insa vamile sau strajihy ca sa pota trece maî departe si sa ajunga la loculu de odihna netmpedicatu (2) . de d-lQ V. Turtur^nîl: «In mâna se mat pune o cru. din Balac^na. Inmorm. când este a-lCl Inmormintâ.» Burada. Avramii: «Români! din Solonetî si TodirescI spund ca sufletulQ omuluT. op. Decf de aceea i se pune mortului gritarl la capd ca sa aiba cu ce plati omului de lânga rid. Bucuresc! 1866. 6: «Este in tara o datina veche de a pune câte o mica moneda in mâna fie-carul mortd. de când Christianismuld a înlocuita religia pagânismulul. da banulu acesta unui luntrasu. si daca-1 platesc!.1» Idem de eadem. se mal pune si câte o moneda mica în mâna mortului pentru ca sa aiba cu ce plati pe cea lume barca lui CaronH. în altele însa i se l^ga de cheutorea camesii. nu te lasa sa treci. de Al. p. ca sa aiba cu ce plati vamile. precum si pentru aceea ca sa pota plati tote datoriile. Românii insa aCt uitatd si pe Carona si rîulCi SHx si câmpii Elisel din mitologia stramos^sca. care sta lânga apa. unde ar av6 sa iasa afara. corn. (4) 1. Poesil populare ale Românilord.» (2) In Boianfl.n (3) In Ropcea. . are sa tr^ca peste una riU mare. prin urmare nici înaintea luî D-deu (3). i» Nic. care sta acolo si acela Uu trece apoi cu luntrea (l) . cita de c6ra cu und bând lipitd de ea. com. iar daca uu-I platesc!.» I. sta cine-va si trebue sa platt^scâ banutuld acesta. ca sufletulu repausatulul sa aiba cu ce plati vamile^ prin cari are sa traca. V. p. corn. Cotlarciucd: «Avândd sufletuld mortului sa tr^ca hotarele lume! acesteia.» Lambriord.(3) Corn. com. de M. Alexandri. p. Jemna. de Em. cit. II. ca sa-lQ tr<5ca. Simona.

fn Câmpulungd.» D. de Dim. de unde vine apoi si locutiunea proverbiala. oe-lQ conduct! pe ac^t& cale grea si pe care aUd-feld n'ar put^ s*o faca. fn districtuld NasSuduluI din Transilvania. p. ca atâtii în Moldova câtii ^i la Românii din Transilvania acestii banii se punea în gura mortului (3). ci tot o para legata la degetilJi> (1). Cârdel. Corvind. 323: «De asemenea nu se uita nici o data sa lege de degetuld cela micQ alo raposatului câte una banO. Inmorm. de T. de Constan. ro $a aiba cu C9 plati vama pe lumea ceea-lalta. Slin Tara-român&cd este datina de a se pune în sînulii mortului 24 de parale sa platâsca Ia cele J24 vami câte o para. atunci ÎI scotu puisorulu de sub limba si cumpara pe dînsulii rachiii. U RominX. (Jicendu-le celoru bogati si sgârciti c& anu o sa iaî lumea cu tine. (6) In Voitineldy com. iara Ia degetulu celu micii dela mâna drepta i se lega. In credinta ca mortulu are sa trica prin nâue vdmî pâna la raiu si cu cel 9 cr. In credinta ca cine va bâ rachiii de acesta nu va be mal multii în tota viata sa (4). lon^nii. in aLumina pentru totf» an. Tn BanatU este asemene datina de a se pune In sînulu mortului 9 cr. com. acelA bana se l^ga la degetulCL celd mied dela mâna drâpta. op. de d-lil los. p. 369 . Bucurescî 1888. ne spunii bfetrânil. în DomanA. unde-lii lasa pâna ce scotii mortulii din casa. de mal multi Români din locA. este si astacjii datina de a pune mortului unu puisoru de argintii sub limba. de George Velchorschî. Studi! asupra literatureT poporale publ. i3) Burada. 17. In Bucovina^ si anume în Fratautulii vechiii. cit. com.» (2) Corn. de L Georgescu. p. o para de argintu ori si de arama.(4) In BerchîsescI. (4) Corn. In vechime. învSt. cit. si fn Secadate. se pote rescumpSra. districtulu Radautulul. JfaritmUf Inmorm. op. com de V. p. ca s& plat^scâ ângerilora. spre acelasi scopu.» Burada. IV. 17 : «In judetuia Prahova.. p. Burduhosd . Inmorm. 36: «Unul niortfl i se hagii o para de argintfi pe degetulA cela mica dela mâna dr(3pt&. Stanescu. (6) In MihovenI. (1) Dobre Stefânescu. 6 . com. Simond . iav& alaturia cu dlnsulu unu batuelu de alunii cu unu cruceriu Ia unii capStii (2). com. pe care îlii daii apoi unul betiva de profesiune ca sa-Iu bea. Când daii sa scota mortulii. Olariu.

p. care . de I. li punu numai unu singurii gritarii la capii (2). si când luntrasula u primitii banulii. porta înspaimentatore se închide pe mormîntulii ierbosii» (2). si se aseza în acea crepatura (1). daca mortulu a fostii unu omu avutu. Inmorm. neavendu nici unu banii pe care sa-Iii dea cu gura» (1). adica cea despre platirea unul omii ca sâ-lii treca pre celii mortii peste unU rîa saH apa marCy e de origine curatii romana. In Târa-Bomânesca^ ne spune d-lii lon^nu. 17. ce-o ve^î aici este saraca si fara mormîntii. Avrama. si parte do origine mal noua crestina si anume cea dintâi. lî punu ma! multi gritarîy iara daca a fostu saracu. Juvenalii ne spune în privinta acesta ca «în timpii ce noulii venitii sta pe malu si este cuprinsii de frica la vederea înfricosatului Charon. la capu sati în secriulii mortului. în mâna. Inmorm. 17. (3) Burada. precum pe crucita cea de c6ra. Datina punerii banului în deosebite chipuri arfetate maî sus. ca «daca unii mortii este lunaticii si înc^iuatii cu unii frate alii saii.82 In unele sate din Transilvania se crepa lâ unâ capâtu bfetulu care se pune tn sicriu. In Propertiii înca aflamu acesta : «Rugaciunile misca inimile deilorii . De multe orî Insa acestii banii se pune numai pe secriii saii se arunca In gropa (3). gimn. acestia pe cari îî duce unda (luntrea) sunt îngropati» (3). e parte de origine veche pagâna. (2) Corn. anume ca sa-Iii treca cu o luntrita peste fluviulii AcheronH sau peste apa Stix ca sa pota aslii-felii întra în Hades. Precum facii Românii de adi. asa era datina si la Bomanl de a pune în gura mortului saii în secriulii acestuia unu banii. In fine Virgiliii ne spune: «Tota multimea. 83 ranta de a trece cu barca balta cea glodosa. precum si credinta despre causa punerii sale. oholxxroholtLS^ crec^endâ ca repausatulii va trebui sa-Iii dea luî Charony pazitorulu dela porta iadului (Hades). In unele sate din Bucovina^ precum buna ora In Todirescî si Solonetu. p. nenorocitulii a pierdutii spe- li) Burada. stud. iar cea despre platirea vamiloriJL cu multft mal posteriora si anume de origine apocrifo-crestina. în gura. Acela acolo este luntrasulu Charon.

guam cernis inops et imhumataque turba est. (1) Juv. parte. Infelix nec habet. mortulii nu putea esi afara (1). IV El. în locii de meiii saii petricele. 7 : Vota movent superos : ubi porti tos aera recepis. si asa se pune apoi în mormîntii (5). 41. iar în ochi. 265: lam sedet in ripa tetruraque novicius horret. urechi. în nasii si în urechi i se pune meiii anume ca sa nu se faca strigotU. se vede ca totii spre acestii scopii. nec sperat cenosi gurgitis al num. pentru ca Incolotocindu-se cu vestmintele In ghimpii acestuia. cinci (^\\e Înainte de Craciunii. 37. care trebuia sa-î provada cadavrulu cu cele necesare. Olariu. nasulii. tamâe (6). de-ar fi fostii acela de oii si ce etate sau genu. XI. o icona saii o cruce de lemnii.trâesce. Obserat herbosos lurida porta rogos. U) Op. i se lega trupulii cu rugii. (6) Com. p. cit. care era menitii a-lii opri sa iasa dm gropa. Porthmea. ca sa nu . i se împaneza ochii. Românii din BancUU. Totii d-lti lonenii ne spune maî departe. ca copilulii. când more. Pe pieptii i se pune. Portilor ilie. care se nasce cu caita pe capii. care sa taiatii In (Jiua de Ignata. Charon : hi. sa se chieme unu sciutorii (cunoscfitoru). nari si gura. (5) Op. gura si urechile cu meiii si pietricele. Chîematulu strapungea mal tntâiu scafârlia mortului cu unu acu lungu. quos vehit unda. (3) Aen. m V. ca sa nu se faca strigoiA . se crede ca dupa morte se va face strigoiil. cit. în gura. (2) Lib. VI. apoi ti ungea corpulu în diferite locuri cu unsore dela unu porcii. 84 Maî de multu era datina In Banata ca la fie-care mortu. de aceea. quem porrigat ore trientem. p. acesta se face oa sa nu se ivesca vre-o vrajba între cei doî frati pe lumea cea-lalta» (4). si pe urma mai punea alaturea cu dlnsulu Înca si unii b&tu de unii sucii de lungii si ghimposii de macie^ (trandafirii de câmpii). 326: Haec omnis. In cele mal multe parti locuite de Români. iar dupa ce-lii îngropa se slobode o pusca pe de-asupra mormîntuluî.. de d-la Jos. V. de regula o mosa. ca nu cum-va sa se Intorca ca strigoiU pe pamîntii. II punii în ochi. sepulti.

Dupa ce se pune mortulu în secriu. (4) lon^na. anume ca sa nu cresca. si daca este cu putinta. si numai în casu când e diformii la fata. iar când se pornesce la gropa. se iea (3). 15. câtu sta mortulii In casa. sovontl sau respeti (2). 298. care trebue sa aiba lungimea corpuluî. însemneza. cit. In Tera-Bomânisca esista credinta ca daca cadavrulii vreunul mortii. se acopere de regula numai dela mâni în josu. (3) Corn. 1846. se acopere si pe capii. 41. cu care câtu sta mortulii în casa. fie elii diformii ori nu la fata. Alb.se apropie duhurile cele necurate dedlnsulii. vine apoi si proverbulu apare ca t-aa luata pânza de pe obrazUi^^ care se aplica unui omu forte slabii si palidii la fata (5). se acopere si peste obrazii cu dlnsa si asa se înmormînt&a. Afara de cele însirate pâna aicî se mal pune peste întregii corpulu mortului. 85 mortu orarii pe frunte ca sa fie pazitu de foculii celu nestinsu(l). Inmorm. dupa credinta unora. câtii sta în casa. care se numesce giulgifi. care. p. înca si o pânza alba si curata de casa. sa nu se umfle. câta si din Moldova si Transilvania. lucrata din bumbacii sau luioru. atunci. Schott. este datina de a se pune pe mortii si o secera. Dela acosta pânza. si parte pentru aceea. Totii In T4ra'Român6sca e datina de a se pune unul (1) Art. cari visiteza pe celii mortii In cele trei (jiile. dupa puterea omului. pâna la Inmormlntare. . op. In unele sate din Bucovina^ precum buna ora In Mahala. ce saruta (2). Pânza acesta. ca sa aiba crestinii. dupa credinta altora insa ca sa-i fie ca podQ pe care trebue sa treca când va merge în ceealalta lume (4). p. ca mortulu se va ap6ra cu dînsa în contra focului ce trebue sa-Iii strabata pâna la raia (3). Walachische Mârchen. p. capata mirosii greii. atâta sta si ea pe dlnsulii. de maî mult! Români atâia din Bucovina. de Ionica ala lui lordaehi Isaca. Stuttgart und Tiibingen.. In viata lui a facutu multe pfecate (4). (2) Burada. u. înca si mai lunga ca sa spânzure ceva peste piciore. Daca pânza acesta este subtirica si mai alesii strevedie^ se numesce paiora. Apo! com.

ca nu o dala se face amintire despre (1) lon^ml. p. le-tl pânza de pe obrazii De vecjii mortea cu nacazii. p. 36. (3) Corn. districtulu NasSuduluî. maica.Punerea pânzei acesteia e atâtu de îndatinata si rSspânditâ pretutindeno. p. vedî si I-iambriorQ. de Ionica ala lui lordachi IsacQ. (4) In Câmpulunga. Iacii mortului o aparatore de pânza câtii corpulii luî de lunga la caro adaogii aripi asemenea de pânza. una pe pânza de deasupra capului si alta de-asupra pânteceluî. Asa Intr o doina din Moldova cetimu în privinta acesta urmatorele : Si-oî lasa cu juramîntîi Sa-ml vil. (5) Datina pretutindenea în Bucovina si Moldova. le-tl pânza de pe picîore. 151: «In stirsita ila acopera câta îl de lunga cu o pânza alba numita in limba bisericel giulgiu iar in limba curg6t6re numai pânza . Tot-odata se facii pe dlnsa si patru cruci.. Simontt: «Mortulii se acopere cu o pânza de diferite calitati. De or- . Si sa dai tema într'o parti Sa vecjî doru ce poti. op. op. 15. Iara unii bocetu din Iransilvania. la mormîntu. Sa iei pânza di pe-obrazu Sa vecjl morti cu nâcazu Si 8*0 iei di pi chiciâri Sa ve(Jî mortea *nsclat6ri (1|. dupa cum e si respecti vulQ de avutQo. T. câte una pe fie-care din aripi. cit. Mortea nu te-a 'ngaduitu. de unde a si ramasa vorba ce se dice când cine-va e galbena si istovita : *parca i-aU luata pânzele de pe obraza^K 86 dlnsa si In poesia poporana. Inmorin. De traitii aî fi traitu. ( 2) Rurada. De ve(jî mortea 'nselatore (2i. Românii din T^ra-Românesca creclendu ca sufletulu omului are sa treca prin locuri caldurose. 80 Începe astu-felu: Puisorulii meu iubitu. cit.

cit. i se pune Ia capii o cruce si o lumina. unde sta mortulii pe laita. 8*2 3. 57. totii timpulii câlii sta mortulii în casa. I. 130. In multe locuri. asemenea dou3. nu ratacesce nicairi prin aeru. si numai la anumite momente tote de-odata. Simonft. op. corn. arde de regula numai o singura lumina Ia capti.dinara pânza acesta trebue sa fie de tortii spre a-lii feri mai bine de radele caldurose. Poesit populare. Canianâ. p. Daca n arii arde. (2) In cele mal multe parti ale Bucovinei si Transilvaniei. ce ardii la capulii mortului precum si n prejunilii s6ii. si ca sa nu se treca de graba se aprindii schimbisâ totii doue câte doue. a fostu silita a desbraca datinele antice ale protoparintilorii nostri (1). de d-la T. Pe de laturi se punii. atunci n*ar vede pe unde sa se duca (3). pe care se afla toiagulU si de care se lipeucii apoi si alte lumini. No. ce se afla într Insele. stud. si cu deosebire prin orase. Stanescu. 87 oglinda timpului si a caracterului stramosescu. Sfesnicele se aducii de regula din biserica. este datina de-a se pune împrejurulii mortului înca si diferite flori si (1) M. Iar luminele. ' asezata întrunii vasiî. trebue sa arda ^i si nopte. mai alesii prin orase. Luminile. Esceptiune dela acesta regula generala se face numai Ia clasa inteligentei. (2) Corn. Doine. In acele locuri. !n aAlbina» an. Ma- . fiindii mal grosa (3). iara la piciore unii sfesnicii. caci asimilândn-se acesta clasa civilisatiuniî europene. vede pe unde are sa se duca. cit. în lipsa unui stesnicii.Besanâ. (3) D. de ore-ce arzendii luminele. Însemna ca sufletulii mortului respectivii merge dreptii la Dumne(Jeii. patru saii chiar si sase sfesnice cu luminari. Iara unde e forte mare lipsa arde si unii opaitii (2). dar fara lumina. de A. nici de cum Insa de m&tasa sau alta materie subtire si slaba. lasî 1888 p. care Insa nici când nu pote servi de (1) M. de regula. In cele mai multe partî din Bucovina si Moldova însa se pune unii stesnicii. Daca mortulu e asezatii pe masa saii pe scânduri In forma de catafalcu în mijloculu casei.

Descrierea Moldovei. scotu din lada tote lucrurile menite a se da de sufletulu celui repausatu peste secriu. la cari se afla de regula numai câte o singura oglinda în casa^ o iau de pe parete si o ascundu în lada (2). Ed. Totu atâtea (jiile stau mortii si n vechime (1). cu deosebire însa de colore mal muItu rosie tica. dou6 (jiile si toti omenii din comuna asezata^ daca a muritu de morte na(jiile si doua nopti. si a le anina pe nisce cuie. acop6ru tote oglinzile din casa câte c o mânestergura. com. de M. în casa. în timpulu acela. daca sunt dintr o clasa maî înalta si mal culta. p. care numai a lesinata. la cel bâtrâni mal muitu ver^i si fara fata^ iara Ia ceî maî tineri de diferite colori. de Cuparencu. dupa cum e si starea omului. sa*lu încapa si schimonosâsca ore-cum. ca nu cum-va sa fngrbpe de viâ pe vre-unA morbosâ. Cantemirâ. 88 anume. dupa împretrei nopti.» (3) In Ropcea. ca nimeni sa nu pota cauta într'însele. iar taranii. ca sa-Iu pota vede în care a repausatu. (3) Com. 89 mâniloru din unele parti sau Intemplatu casuri. ci astepta pâna a treia ^i. de regula trei jurari. câtu sta mortulu asezatu. din districtulCi Cernautulul. ruda safl frânghie de-asupra mortului (3). 149: «Cadavrula nu se îngrdpa îndata fn diua cea dintâi. Astu-felfi sta mortulu turala. precum si *n unele sate de dincoce de Prutii din Bucovina. Academie! române. ce o ati dupa dînsulu. Dupa acesta se alunga atâtu cânii câtu si mâtele din casa ca nu cum-va. Tomolaga. pe o polita. ba chiar si manele mortului (1). precum si cele ce au a se pune la procesiune si a se da preotiloru si cantoriloru bisericesci. saâ. . com. urechile.oovel 8t I.» (2) In Balâceana. ard5 4iua si ndptea pe timpuld cfind e mortula în casa. caci dupa spusa Ro- ii) Dim. voindu a-sl arata întristarea si jalea cea mare. Jemna. cu floru sau alta materie n^gra. de I. Georgescu: «O lumina sad doud. In acelasi timpâ In satele de peste Prutu. nasulâ. de d-la O. unde cânii si mâtele^ tragendu forte tare la hoitu^ aii stricatii fata. Nemijlocita dupa asezare cel de casa precum si tote ne* murile cele mal de aprope ale mortului cari se afla de fata.

pentru-c& totd-deauna râmasita apel. în «Lumina pentru 90 In BanatU. de £1. voi. (2) In Manasti6ra. nu e cea arStata tn sirele de mal sus. I. S'a Întâmplatii adese-orî. si din causa loru apoi nu pote sufletulCk esi din omu nici din casa afara (2). ca miscându vre-o pisica numai pânza de pe mortii. II. St. Negoescu. cari arii ave datina de a umbla prin casa. fiindu animale spurcate. sa nu se pue pe vre unulu din aceste animale necurate (3). pentru ca loru li-I forte jele dupa omâ. gimn. V. dupa cum spunii unii Români din Bucovina. se crede ca mortulii se face strigoia si vine noptea si la toti din casa le manca inima (4). Credinte pop. gimn. se arunca pe câne saa pe mâta. alunge t6te relele din casa o (4) Revista pentru istorie. nu numai ca sa nu treca peste mortii. p. sa nu Împiedice sufletulu mortului de a merge la Dumnezeu (3). 386 387. I. si a ccloru din StulpicanI. in Secadate. caci cum ar trece Îndata n'ar fi bine (1). iar dupa cre- . ca prin acesta aa St. stud. (1) Corn. ci si gainile.Mal departe credu si spunâ Românii din unele parti ale Bucavinet. Adevfirata causa Insa pentru ce se alunga cânii si mâtele ' din casa. precum si 'n alte parti din T&a-Bomânesca^ nu numai cânii si mâtele. com. pentru ca sufletulii omului. archeologie si filologie. nu-Iu potu de graba uita. ca mâtdCj dar mal cu s^ma câniî^ carii sunt adevaratii prietini al omului. Dreptâ aceea trebue alungate din casa. Cotlarclucâ : «O bab& mt-a spusa ca eânfi si mâfeU sunt animale spurcate. Nic. preota In fioianfl. Cotlarclucâ din StulpicanI si Titu Zaharescu din Baia in Moldova. ci. an. saii se ducii tn câmpii departe de satii si se lasa acolo anume ca sa nu treca peste mortii. BucurescI 1884. (3) Cred. câtu sta mortulu pe masa. trecendu. de Nic. Veleborschi. preotâ în BadeatQ. care se descânta si române In funda. II. totu din causa de pe urma se pazescii forte tare cânii si pisicele. V. din Costâna. gimn. se tnchidu tn pimnita. ba chiar pâna si sorecil. Altii iarasi credu ca In câni si mâte. de G. se ascundu spiritele cele necurate. Burduhosâ stud. inv6(. com. Rom. Agapi si in BerchisescT. caci. publ. com. ca spiritele necurate ce s aru afla Intr Insele. MacoveT. de aceea se alunga din casa. toti ceî de fata aii fugitii din casa (2). se lega. Georgescu. Turtur^nO. se punii sub vre-o copae. corn. se omora. dupa ce se despartesce de corpii. de Dragosa Bumbacât stud. ci totu-odata si pe sub acesta. de loca din Campulungâ . de d-lG Av. In plalulu Prahova. 80 prindii.

cit. (3) Cred. In Tdra-Bomân^sca^ daca într'o casa more capulu familiei. apoi Intorcendu-se acasa si mal dispunendu unele si altele. Olarlu. Stanescu. de lust. unde petrece apoi unii timpii mal Îndelungatii. BucurescT. tote voru merge anapoda si pe dosu (2). Si de 6re-ce. dupa credinta Româniloru. dupa ce s'a despartitii de corpii. dupa ce se desparte de corpii. 474. de d-lCl Tos. BurduhosCi. materie pentru sucna. com. gusta din apa si franzola de pe ferestra (1). câtu sta In casa. ca atunci când sufletulii se sbate si se muncesce ca sa iasa din casa afara. se pune pe naframa de pe cululii respectivii. Rom. cit. caci atunci se face strigofU. p. (4) Cred. basma la grumazO. iar daca e femeie : tulpanii. unde astepta pâna ce vine preotulii totî» an.» D. Georgescu. . In isbirea sa sa nu se bage cum-va In vre-unii câne saii mâta (4). 91 si cantorulu bisericescu ca sa-î duca corpulu la mormintu. cre^endu ca sufletulu totu timpulu acela. ci adese-orî se vlra In animale precum si In alte obiecte. Totii atunci. Pisica ce ar fi saritd peste vre-unâ omd este dusa în câmpâ departe de satd si lasata acolo. In fine. materie pentru zobonvi si ciobote. de V. credendii ca sufletulii. de a pune o naframa curata pe unii cuiii. (2) Corn. nimitetvi. UI. maî alesii cusma. sufletulu merge cu trupulu pâna Ia mormintu^ de aceea punâ ei si o ulcica cu apa si pe ulcica o franzola cu o lumina pe dlnsa. op.dinta altora. de d-lQ I. când se alunga cânii si mâtele din casa. se pornesce la orasulu din apropiere ca sa cumpere cele necesare pentru mortu. ca sa nu tr^ca peste eld vre-o pisica. papuci. barbatulu sau unulu dintre nemuri. nu se duce de-a dreptulii In ceriu. merge la preotulu localu si-Iii roga a dispune sa se traga clopotele pentru celii repausatu. caci se face strigoiU si morA totî a! caseî. 1888. nici chiar s6rece. ce maî simt de neaparata lipsa la o Inmormîntare. daca nu este omori ta. p. Rom. mal e tnca si acea datina ca In aceeasi ^\ se Înjuga boii dela casa respectiva cu jugulii rSsturnatu spre semnu ca daca a muritu gospodarulu. din Bilca. dupa tote acestea. Aft cea mal mare veghiere pe timpulu când mortulQ este în casa. caci sufletulii. precum si tote cele-lalte lucruri. dupa cum ne vomii Încredinta în altii locii.» (1) Corn. lon^nQ. Cârdelu. p. op. 36 37: «unCiniorta este pazitd ca s& nu trdca peste eld vre-o pisica. din Câmpulungd. precum buna-ora In Bilca. 324 326 : «Este importanta a spune aici câtd de înradacinata între 6menl este ideia ca f n câne si pitica si alte animale exista duhuri rele. este datina In unele sate din Bucovina. com.

. a apucatii a intra intre cei-laltl feciori în jocii (2). stud. respective sotia saii surorile sele. 8 9. p. VI. (2) loiK^na. inele. în «Amiculii Familiei» an. margele si altele. precum: cercel. Inmorm. S T fi G U L O In unele locuri din Moldova era mal de multii datina de a se scote mortulu dupa. lepadându-sî tote podobele. 12. Incepii a jeli mortulu bocinduse si vaicarându-se deasupra si prin prejurulii lui (3). îmbracare afara pe târnatu. 12. 94. BoeriQ. adica care.: «Când e bâiatâ saQ feciorâ i se face unâ st^gd si !la pund în turnulCi bisericeî. cit.Mama repausatulul. gimn. câtii a fostii în viata. p. de lust Cârdelu. In Transilvaniay si anume în tinutulQ Nas6udulu!. stud. 39. 92 ~ VII. Acestii stagii. p. gimn. Inmorm. op. iar fetele despletindu-sl pe lânga acesta Înca si parulii si lasându-lii pe spate. (2) loand Nitu Macaveid: «Datinele poporului romând Ia înmormintari. precum si cele-lalte nemuri maî de-aprope de partea femcesca. (3) Pretutindene în Buco^^na. Gherla 1882 p. Dela datina radicariî acestui stegii se vede ca vine si (ticaia aa 'nchinatU stegulily> care însemneza atâta câtii a murita si care e forte respândita nu numai la Românii din (1) Burada. Ve^l si Burada. cit.» publ. dar numaî când more vre-o fata mare sau vreunii feciorii holteiii. care sta sese sfiptSmânI în loculii unde sa pusii. p. Inmorm. Com. asemenea stegu se radica si astazi In tumulii bisericeî saii tn clopotnita. (1) Corn. si atunci se radica de-asupra luî pe casa unu stegu (1). Burada. de Al. împodobitii cu florî si maî alesii cu barbanocii (3).» (3) loand Nitu Macavel» loc. are forma patrata în marime cam de patru decimetri si e de colore alba.

nu numai unu prapurii. a niuritd. sciindd prea bine ca atunci. Caci a se da în acele vremi pe mâna dusmanilor Q era mal totd atâta ca si când singuri sl-arâ fi luata vi^ta. di si nopte cu arma în mana. care se razima apoi de stresina casei. iar sa închine st^gulQ. und baetanâ da fuga la popa ori la dascald si cere und prapurQ ca sa-ld razime de 'naintea casei. Dela acosta împrejurare (dar p6te ca si dela alta) crcdCl eH ca vine proverbulâ «a închinatii aUgulUii adica s*a predatu mortii. se închina mortii. totusi aveaâ speranta ca yotCl învinge.. în care se afla mortulu si anume. care se lupta din resputerî contra dusmanului. EI tre* buiaQ sa stee. In cotro vedeaâ fâlfâindQ st^gula de rasboia într'acolo mergeaâ si el. nefîindu-ml cunoscuta datina închinarii stogului la morti. aâ avuta a lupta necontenita cu cel mal aprigi. sa-sl apere t(^ra. mal ca era sa m6ra. cacî numai asa ne putemu esplica dicala «a închinata sUffidit^ (1). p. vd(}^nda dela o vreme ca cu t6ta barbatia si încordarile sale. în partea despre rfesaritîi (2). ca in ori-ce vreme sa pota da pieptâ cu dusmanii s6I. ca vettitora de tnârte^ si tot-odata sa-I poftesca pentru cetir ea stâlpilor Q pentru ndpte. scrisei urmatdrele sire cu privire Ia dicala acesta : «Precum o armata. m6re. cu închinarea stogului si viata lorQ e repusa. adica sa se predea dusmanilorâ. 152: «In vreme ce se petrecâ aceste. si daca se închina. vtnai ca era sa închine atigula^. adica se preda. cit. In Bucovina precum si 'n unele parti ale Moldovei cum more si se aseza cine-va pe laijâ sau pe masa. asa cjicândd.93 Transilvania ci si la cel din Bucovina si cu deosebire In acele sate aî caroru locuitori. vrândâ nevrânda închina steguld. si sa n fosta lupta ori si c-âtA de înversunata. cea maî mare parte. Dupa acasta se batu de Înaintea useî tn fata . nu mal e nici und chipd de scapare. ci si o cruce. (2) Ijambriorâ op. dupa cum ne dovedesce istoria. Românii. el sariaâ cu totii si se luptaâ cu o nespusa barbatie. (1) In anula 1877.va si sa asezatu pe laita se aduce. ci-I omora A . mal crunti si mal amarnici dusmani. nici când nu se încumetai.. Totâ aice e loculu sa tnsemnamu ca dintru începutu punerea sau radicarea steguluî acestuia se va fi esprimatu prin verbul u a închina. pentru ca dusmanii nu-I crutafi. si ra inchina HigulU^ va muri. asa si omula. Când buciumula îl striga la rasboiâ.» 94 In alte parti din Moldova^ precum buna*6ra tn Malini si alte sate de sub polele Carpatiloru^ Îndata ce a muritii cine. se tragu tocmai din tinutulu Nasâudulul si alu Sân-Glorgiului.. ce vrea sa-I repue viata. daca e cu putinta. religia si vi^ta. se aduce de la biserica o cruce sau unu prapuru. învinsa de slabiciune. anuntându-i-se preotului localft trista Întâmplare si rugându-lii a dispune ca sa se traga clopotele dupa celu repausatu.

T. dându-se prin acesta de scire sateniloru. de d-la loand Popovicî. se tragu si clopotele dupa celu repausatu. ca sa se Închine imediatii dupa repausarea unul omii. 213. Bojînca. care porta unii stSgil ne-- (1) Dict de Mariuca Nistora. care representa cipresulu Romaniloru si despre care voma vorbi mal pe largii In capitolulii urmatorii. Prapurulu din Bucovina si Moldova Inlocuesce stegtdu Româniloini din tinutulu NasSuduluI. ca hradvdU dda mortî In unele parti din BanatU se numesce praporii (3). la rendulii sSii. cu cununi si cu marami In forma ca unu stegu (2). ca In casa cutare se afla unu mortu sa pusu pretutindeni unu bradanU tvumosn si verde. ca In casa respectiva se afla unu mortu. Împodobitii cu flori. precum si tuturorii trecfitoriloru. iar de cela-laltu crucea. se lasa sa stea acolo pâna a treia (jii. De odata cu radicarea steguluî sau razimarea praporului. op. Elu servesce ca semna. ori ceva mai târziu. In acosta presupunere ne Intaresce Înca si Împrejurarea. In fine In BanatU^ când more unii june saii o fata mare. învfitatora. si legându-se de unulu prapurulQ. S'auda nemurile De prin tote partile. Dintru Inceputu credu ca spre a arata sateniloru. 95 gru respective o marama negra pusa într'unu baticelu (1). adica pâna ce se Inmormlntâza mortulu. (2) D. casnicii însciinteza pre nemurile din alta comuna despre caBuia de morte prin unii trimisii. neputendu-se pretutindeni capfeta bradani vercjî. sa Înlocuitii cu st^gulU. cu prapurulii.casei doi pari: unulu de o parte si altulu de alta parte. ca s'a mal dusu unulu din mijloculu lorO. ca. cit. dupa cum spune unu bocetii din Bucovina: Sa traga clopotele Sa resune vaile Si t6te dSlurile. se punii de regula sub parete de naintea casei (1). In restimpulu celoru trei (jiile^ ploua sau ninge^ atunci ca sa nu se strice. dupa cum spune unu altu bocetu din Macedonia : Toca si câmpan'asunâ Tuta lumea tras*aduna . Mal pe urma Insa. (3) Com. sau. dupa deplina învingere a crestinismului asupra pagânismulul. Daca Insa. si acesta.

între multe altele. de buna sema ca cele mai de multe ori dela starea repausatulul si plata. si urmatorele versuri : Trage. Tinerelii si frumuselii. asa si tntr acesta. trage clopotelii. OlariG. iar daca a fostii unii omii sarmanii. ce le puse multu regretatulti nostru poetii V. na. Ca-tl mal vine-unii voinicelii. daca nu tocmai tot-d'auna. rostescii. Iar când morii 6menl mat mici Tragii clopotulii de calici. câte se afla la biserica. Sa-tî percjî mintea dupa elii. Insa precum In multe alte privinte. de d-lQ los. se tragii tot-dauna mai lungii. atuncî se tragu tote clopotele. Daca celu ce a muri tu a tostu unu omu bfetrânu sau unulu In florea vietii sale. Ca vine sa putrecjesca! In acele sate însa atâtii din Bucovina câtii si din Tdra- (I) Com. tragerea mai lunga saii mal scurta a clopotelorii atârna. Dovada despre acosta datina nu prea laudabila avemu si urmatorele versuri. adresândn-se catra clopotelulii ce se trage. ce-o potii da nemurite sale pentru scopulâ acesta. Daca repausatulii a fostii unii omii avutii si cu vacjia In satii. când mure unu omu bStrânu. atimcî se trage forte multii (1). clopotulu se trage mal multu. 96 Romanaca^ la ale carora biserici se afla numai câte unu singurii clopotu. Alecsandri In gura paraclisieruluî din opereta « JhraclmerulU saii Florina si Florican : Daca m6re-unii boerii mare Punii clopotele 'n miscare. când more unCi copilu se trage putinu^ iara când more unii omii In flore. danda. De aice vine apoi ca cele maî multe Românce. Dar nu vine sa traiasca. unii feciorii saii o fata mare. unfl barbatii plinii de virtute. . când petrecu pre unu copilu micii la mormîntii si anume când ajungii si daii sa Intre In biserica. danda. se tragii de regula mai scurtii. Si facii mare dandana : Danda.Tru mormîntu sa îli te puna. daca însa a fostu unu copilu se trage numai clopotulu celu micii. înv^tatora.

cit. nuci. Voi. 321. clopotele se tragii regulatii de trei ori pe ^\ si anume: dimineta. In (Jiua de pe urma si anume de cum se pornesce mor- ii) D. Stânescu. In timpulu acela. Bucurescî. (2) Opere complete. de d-ld I. p. Prima ora însa se tragii immediatii dupa repausarea si asezarea celui mortii pe laita saii masa. (1) Corn. câtii sta mortuia In casa. la amia(j[i si sera. Mal In tote partile locuite de Români. si a se pune apoi nu muitu dupa repausare.Care suna ca tilinca: Linca. B R A D U L 0. câtu si cel din unele parti ale TransUvaniely credu ca sunându clopotele forte jalnica voru urma tnca multe morti una dupa alta (1). înaintea casei celui repausatu. dar mal alesA In cele . U Bomâal. ca semnu ca tn casa respectiva se afla unu mortii (1). cu smochine. linca (2j. linca. 97 tulu la tintirimu si pâna ce se pune In gropa^ se tragu ne Întrerupta si numat atunci Inceteza pe unu momentu când se facA starile. p. si mal cu sema In TransUvania^ este datina de a se împodobi untl brebii cu flori. cu mere. In unele sate de pe sub polele muntiloru din Bucovina si Moldova. In fine mal e de observatii tnca si aceea. strafide. 1876. linca. prune uscate. cu naframi. Georgescu. Inmorm. op. ^04. 98 - VIII. ca atâtu Românii din unele parti ale Bucovinei. II. Mmriana. precum buna 6ra tn Solea.

» (2) Burada. 89. unde nu se afla bradu. (3) S. p. publ. Pe lânga acestea se mal lega de dlnsulu Înca si unu colacu. daca mortulâ a fosta ciobanii. pag. . Ursaca. In Transilvania. p. sad afara la mormintd lânga capulQ mortului si astazi se pune ort ce arbore. Vatra-Dornel. brdddnaftt. si o lumina^ cari sunt menite pentru celu ce are 8a-lu duca pâna la mormtntâ (1). daca a fostu logodita. Besand. Inmorm. princjendu-se cu cule de ea. in «Albina CarpatilordA an. precum: rosie. cdme de mare si alte mâruntisurl^ cumparate de prin dughene. tinutulii Hategului. In comuna ResinarI. în «Albina* an. precum si In altele de prin prejurulu Sibiiulul tn Transilvania. cu cunune si flori. SibiiQ 1879. care adese-orl se infrumuset^za. In Ddbrogea se iea unii copacii de lemnii de prunii si se Impodobesce cu canura (lâna) rosie. la flacai Insa acea sulita e Înalta dela doi pâna la trei stânjeni si se Împlânta la mormlntii.^ de 8. 1892 p. tf. p. decât o sulita de lemnii de bradii. 89. saii si alte inele. Burada: Inmorm.dela Munte. apoi cu canafl de stramatura de diferite colori. I. sau de prunu sau si altii pomii. Înalta ca de unii stânjenii. ca în StulpicanI. bradulU acesta. In partile. No. numittt altmintrele si brddanU. Inmorm. stergare. 39: aDaca-I flacaii saâ fata. iSe46t6rea)» Falticeni. si râmânu acolo (2). FI. Mariana. 27. FI. dar mal al«s(i und bradU ttniril si frumosâ. 57 : «La casa repausatuluT. cit. o naframa. pomulii saiî bradulii nu este alta. lânga cruce. 28. pag-. stud. se lega la bradu si lâna dela ol. de Nic. «Braduld» publ. busuiocii si hârtie alba (4). La fete mar! se pune în vlrfulu lui cerceii si inelulu de logodna. ve4î si n Bradulii la pop. se Impodobesce o cr^nga de merU. dict de M. Mariand. si se Împlânta tn crucea dela mormtntii. Cotlarciucfi . rom. albastra. mal vârtosd la feciori si fecidre. ce se pune numai la fete mari si la flacaiasi. publ. negra. cit. in op. In unele locuri se mal tncresteza In coja acestui bradu tnca si diferite figuri (3).» 99 murele^ si In urma cu tortu de lâna rosie si cu flori. târfa si târft^U. i se impodobesce unQ bradaletQ micA cu fire de lâna boita^ invalatucindd crengele de cari mal atârna si canafl. In verfulu lui se lega unii chifcheneU (5) rosu cusutii firumosii (1) Corn. se împodobesce cu felu de felCi de zaharele. cari se lega de ra- (1) Burada. 27. CandrenI si Negra-Sarulul. IV.

T. elii se face de aceea numai la teciori si fete mari. districtulii Sucevii. 100 cu firii. 213. cit. 89. pubL în op. tn care se anina unii clopotelu micutii si inelele mortului (1). 27 28. învât&torQ. p. p. FI. daca e june nelnsuratu. de Const. (6) ChischenetL =» cârpa alba. op. 27. unii hradu tinirily naltii si frumosii. 101 tineretea celui pentru care sa facutii. MarianQ. op. In unele sate din Bticovina^ precum buna ora In Ilisesci. O cal6torie în Dobrogea. Idem. naframa. stud. unde era cu putinta. cit.Bojinca. în verfulii caruia. era^mai de multii asemenea datina de a se împodobi bradulii numai cu cordele rosii. cit. cu cununi si cu naframi.i4) Burada. de d-Id Rom. (3) D. care e menita pentru celii ce are sa-Iii duca la biserica (5). proprietara. (6) S. Bojinca. Iasi 1880 p. pentru ca pe de o parte însemneza (1) Burada. Burada. (2) Corn. (4) Dict. în forma ca unii stegii (3). Bradulii la înmormîntari se face numai la feciori holtei. 28. In alte partî din Transilvaniaj precum buna-ora In comuna Orlatii.. Inmorm. Merchesd. pag. înaintea casei mortului. se pune unii porumbii cioplitii din lemnii si o cârpa noua. albastre si ver^i (4). iara daca e ciobanii Înca si o floca de lâna. Inmorm. se face pentru barbatii cel tineil si pentru flacai unii stâlpii. Nota 3 dela p. si astii-feld se Împlânta apoi la capulii mortului (2). p. La cei mai de multii însurati precum si la cei batrâni nu se face nici odata (6). galbene si ver(JI si de asupra i se pune o basma negra. Mal de multii era datina de a se pune. Inmorm. gimn. Dupa credinta Românilorii din Bucovina^ si cu deosebire a celorii din Fundulii-Moldovei. în unele locuri si la tineri însurati. «Bradulâ». Sima. 22. (5) Corn. fete mari si arare-ori.. care era împodobitii numai cu flori. iar în Fundulii-Moldovei chiar si astacji se împodobesce numai cu flori si stramaturî rosii. parte. 212. de Ermolad Ghiutâ. ca celu mortu . p.

ca sa aduca bradu. Inmorm. Dela flori mal multe (1) Corn. «Se4ât6reai>t Falticeni. ( 2) Bojinca. 40: aPraduld se pune la mormîntd lânj^a cruce unde rfimâne pÂnâ se usuca. 213 . Dupa înmormîntare bradulu acesta pretutindene se Îngropa la capulu mortului lânga cruce dimpreuna cu bfetulu de vatajelu (vornicelu) alu celui ce Ta dusu (2). Cum nu-I frica de nimicii^ Din verfsorii de munte Ela a rînduitCi. p.. op. p. ca sa vestesca nunta (1). Fi. 1892. S. tinutulii Hategului: BradA încetinatii 13) Tinerelulii celu voinicii De unde-aî tunatii (4i. 89.se casatoresce pe cea-lalta lume . Iata aici vre-o câte-va din acele cântece. «Bratluld». Daca nu se afla bradu In apropiere de comuna unde se afla mortulu. Nota dela p. In locuri departate. 22. Burada. atunci în Transilvania este obiceiulu sa se duca calareti. op. TotQ orii flueratii Elii a poruncitii La septe gropasl Si totii calarasi. si când trecu prin vreunii satu cu elu. atunci se trimetu vatajeî Înainte cu bradulu. Cu capulti la vale Fara picii de cale. cit. Mariana. Dela locii pietrosii La locii mlastinosii. p. idem. cântându din fluere cântece de jale. Merchesâ. Si pan* te-orii taiatii. 28 . adunate în comuna Demsusii. fetele mergu întru întâmpinarea lui si-î cânta pâna trecu din hotarulu satului asa numitu (kcânteculH hradtduHy care se obicînuesce mai multii la locuitorii din unele comune de prin muntii Transilvaniei. p. si când se duce mortulu la gropa. de Ck)nst. cit. Dela flori mal multe. O c&lâtorie in Dobrogea. EI sa mi se duca Si sa mi te-aduca Din verfsorA de munte.» .

Nici a capStatii Nevasta sa-I placa. Dela flori mal multe. Nalta si brad66a Ca elii de frumâsa. Câ elâ a umblatu.(3) înfrunzita. Unde-I ap'amara. Voinicelule. TSrl a 'ncunjuratii Si nici a aflata. Pe una sa-I vie Dorâ dela sotie. Unde-I apa lina Si iarba sulcina. Sotie sa-sl taca . Departe a mers(i Si elii ml-a trimesii Altu cântecu: Tinerelule. Dupa ce-a umblatii. Ce esti superatii. Dar* el m'aii mintitii Alii treilea cântecu Tinerelule. Ce te-al mâniatii? Noua Bgrebelungi Prin paduri si luncY. . (4j Venita. 102 Cu nouS topore Bravii sa-ml dob6re. Elu a capatata Nevasta de munte. Voînicelule. Cine tî-a poruncitii De te-al coborîtii Din bradul mal multi. Din cel munti carunti Totii mi-aii poruncitii De m*amii coborîtii La mijlocii de tara.

Si m'aii coborîtii. Bradete. Ca de-unii anii de ^\\q Din alena (1) pe mine (1) Din ura.Pe alta sa-I vie Dorii dela fratie. Pe alta dorii dela maicuta. brâdeteî Bradii încetinatu Raii te-aii blestamatii. Vânturi sa ma bata. Sore sa te arda. I Nime sa nu-tî creda. Nime sa nu-ml credu. Ca vidra m*a muscatii. Cin*te-a 'mpodobitii Si cin*te-a cusutii. Ventulii sa te bata. . Chischeneii rotatii Gin* te*a blastematii. suna asa: Cum n*oIii fi suparata. Vânturi sa te bata. 103 Totâ mi s'aâ vorbitii Si 8*aâ sf&tuitâ. S6re sa ma arda. Sa totii albesci Sa nu putrecjiescl. Vicolâ sa te-ajunga. Pe una dorii dela taicuta. Ca iata ma ducii La capii de voinicii. Omatii sa te ninga.

Venturl sa mS bata.EI ca sa mS tae Din aste pârae. cânta urmatorea poesie: Bradule. patru voinici. Dar la min'orii vintâ Cinci. Pe drumii. Pâna m*aii taiatii. Toti cu capulii golii Si toti cu top6ra. In cornii de gradina. Dupa ce Iau taiatii Uii ieaii câti-va feciori pe mâni. când more unu fecioru. când cobora bradulii acesta dela munte^ si-Iii ducii la casa mortului. Unde-I apa buna. S6re sa ma arda. Toti sa mS dob6ra . La celii locii chitatii. Nime sa nu-ml creda! (1) La Cugiru. satu lânga Orastie. De ml-al scoboritii Dela locii pletrosii La loca marghelosii? Eii rendii n'am avutii. Si sa m6 aduca In mijlocâ de tara. Ca el m*orii sadi La mijlocii de satii. tot In Transilvania. La lina fântâna. tn gradina lina Cu apa sulcina. Unde-Î ap'amara. La celii lociî jalnicii ! . Bradule! Ce rendâ al avutii. Si sa mâ totâ duca. Ml-orii tota flueratii Si s'orii laudatii. Da el m*orii saditii La capii de voinicii. se aduce bradidu dela munte cu multa ceremonie de catra feciori si fete mari Îmbracati toti In vesminte de B&rbatore. si-liî aduciî In satii^ urmati de fetele^ cari mergii In urma lorii. tinendu-se cu manele pe dupa capA.

Cu haina uscata. 28 33. Taiata *n secure. Crescuta 'n padure. nu-ml place. La acestu cântecu tnca se repeteza refrenulu : Voinice. Iara dupa ce au ajunsu la casa mortului si au Intratu Inlauntru. Nu fii supSratO. De mi te-a uda. nu! Cu ce-I învelita. nu. Voinice. Iiunorm. Ce nevasta-ml aî! Nalta. . Nalta si subtire. voinice! Nu-mî place. nu Cu ce-I îmbracata. minunata. Veri si veris6re. p. Se vorii aduna Si te-orii lacrama De nu te-I usca! (1) Burada. Voinice. are femee^ se cânta asa : Bradd încetinatâ. cânta : Voinice. Cu fruncja 'ncretita! . Bradule! Nu te supara. De nu te-î usca (2) . Bradule! Nu te supSra. Ca nevasta ta Ea s*a mâneca.Bradule. voinice! Nu-mî place. voinice! Nu te supSral (Ij. nu. Si frati si surori. Daca celu^ cui se aduce bradulu.. 104 Dupa fîe-care versu alu acestei cântari repeteza tot-odata si refrenulu : Bradule. Ca voiniau-mî are Unii dulce de tata Si-o dulce de mama. voinice! Nu-ml place. .

cari mergii înaintea carului. Ori vitele-aîi putrecjitii. In muntii apuseni al Transilvaniei. Ori altil ceva al patitu? Vitele n'aa putrecjitii. Inmorm. Far'de lecCi de negurita? Ori trupina tt-a slabitu. cânta cu unii versii duiosii urmatorulu cântecii : . 35. Da la mine c'au venitii Trei voinici cu trei topora La pamintu sa m& obâra. Sa m6 duca 'n jos cu jele Pe-o parte de drumurele. Far'de ventu. nu exista nici o ceremonie deosebita când se tae si se aduce bradulu acesta din padure. secjiendu în carii cu capulu plecatii pe sicriii. Sa mâ faca valurele. FI. De-ajungu crengile'n pâmîntu. Sa mS duca'n josii la t6ra . in op. bradulii se duce pe umeri de doi feciori. cit (2) Burada. far'de ploita. dupa câtu sciu eu pâna acum. p. iar tetele si nevestele înrudite cu mortulii. In timpurile vechi însa credu ca si Românii Bucovineni Înca llu voru fi taiatu si adusu tn acelasi chipu ca si fratii lorii din Transilvania.(1) S. unde e datina de a se duce mortulu la niormîntu pe carii. Trei fratiori din trei parti Sa m6 tale în trei bucati. Sa mS vada arsii in scrumii * Nici trupina n*a slâbitii. Mariana. brâdutule ! Ce-tî este. 105 In Bucovina. «BradulQ» publ. far'de cuvîntu. Ca dovada spre întarirea acestei credinte ne pote servi urmatoriulu cântecu din Horodniculude-jos^ districtulu Radautului : Bradule. dragutule ? Ce te legeni fâr'de ventu. Sa mS puie 'n tinterimii. Far'de ventii.

De te-al scoborîtii De la locii pietrosii La locii revenosu ? Da ea n'asi fi vintU^ Dupa mine orii vintH Totii patru voinici. Altu cântecu^ care se cânta. Bradule. Pe min*m'orii adusii Si pe min'm'orii pusii 106 La onH capa de june. Ca patru haiduci. Ce bore-a batutii. Cari te-oru lacrama. La isvorii de apa. bradule. Si m'orii înselatii Pâna maorii taiatii: Ca pe min* m'ora pune La onU capii de fata. bradule. precum urmeza . Veri si veris6re. . La ona stanii de petra. Nu te sparia . ca are Frati si surori. Bradule. Cari te-o lacrama Si nu te-I usca. suna. Nu te sparia. ca are Tata si mama. Da m'orii înceluitu .Bradule. când se duce bradulu la biserica si de aici la tinterimu. La o putrejune. Ca si elâ. In câta nu te-I usca (1). bradule. Ca si elâ.

cit. nici când însa pre vre-unQ carii sau caruta. Mergendâ înainte Sa bagi in minte A mele cuvmte. Inmorm. ce Iau adusa din padure a casa si de aice Uu ducu pâna la gropa (1). De esista si'n acesta tera vre unii cântecu anumitu pe . 34. 176 176. Ori ti. p. Dar apele-sii curgetore Si'napol ne'ntorcetore (2). In unele parti ale Banatului este datina ca hradidU^ numi tu altmintrelea si praporii^ care asisderea se pune numai la capultl juniloru si feteloru mari. caci nu e bine. Iar nu cu apele. sa se aduca din padure de juni numai pe umere.a veni Maica Domnului Si a Fiului. Drumti tl-a areta Si te-a îndrepta Sa mergi cu s6rele.Bradete. Daca te-a întâlni. Ca s6rele-I mergfitoru Si'napol întorcfitorti. bradete. Tu sa mi-o petreci Si sa mi-te pleci. p. (2) Burada. Iar dupa ce Iau adusu acasa (1) Frâncu. 107 fle lega de dtnsulâ trei marami^ cari se dau apoi dreptu plata juniloru. op.

Sa-mî fil frate. Intinde-tl întinde. Plecasi se duce. brade. Unda se aduce Lumea s*o îmbuce : Totii malini. Tota lumea spâlmîntândii. Vine marea mare. Sufletulii statea Si mi se ruga : Brade. urmatorele versuri. Unde-I bradula dinelora. Eli sa le potu prinde Verfurile tele Sa trecii peste ele Marea în cea parte Ce lumea-mî desparte! Eii nu potii întinde Tu sa le poti prinde Verfurile mele . Iar în gr6pa marilorii. Marea o ajunge. La aducerea sa Insa spre gropa se cânta si aice.când se aduce bradulâ acesta din padure. Trecfit6rea apelorii. nu sciu^ caci pâna acum nam pututu nimica afla In privinta acesta. De multe mâhnitii. Vine'n tulbmare Greii urlând â si urducândii. Bra^I din radacini. pre cari le scotemi dintr'unu bocetu mal lungii întitulatii (n petrecerea mortulHlr> Sufletii despartitii. calini. ca si'n Transilvania.

Iar în rîpa marilorii Unde-I bradulQ (Jinelorii. întinde -ml. cari se si aduce din codru numai de juni si numai pe umeri. se pune si gorunii numita praporH. . comuna mea natala. «In MaidanH. Las' sa fie-asa ! Vine marea mare Vine'n turburare. Aice insa. Ce lumea-ml desparte. Eli nu-tî potâ întinde Ca sa le poti prinde Trupinele mele Sa treci peste ele. Sufletulâ statea Si mi se ruga: Brade. in DomanQ: BraduIU se pune numai la juni si fete mari. In mare-l cade Si te-l îneca .Sa treci peste ele. calini. Unda se aduce Lumea s*o imbuce. brade ! Sa-mî fii frate. dar nici de cum pe carA. Greii urlându si urducândii (1} Corn. Puii te-ortt simti Si el orii suera De te-l sparia. Ca'n mine-a puîatii Din inima spurcata Rosu solmuletii. . lânga Oravi(a se pune de regula numai hrafi. . Bra^I din radacini.v 108 T6ta lumea spaîmântându. Totâ malini. Trec6t6rea apelorG. Când nici vel gândi. de d-lQ losifa Olaria. întinde. in DomanQ. invdt. Sa le potâ cuprinde Trupinele tele Sa trecu peste ele Marea în cea parte.

Radacini a tele Sa trecâ peste ele. Unde-I bradulu (Jîneloru. calini. hal. Ca sa le potu prinde. Unii frumosi pgcurarelCi . Unda se aduce. Las'sa fie si asa ! Hal. In mare-I cade Si te-I îneca. Intinde-tl întinde. BratJI din radScinl . Puii te-oru simti. 6menî pânditore. Totu malini.Ca *n mine-a puiatu Vidra latrat6re. Ca 'n mine-a 'ncuibattt Si apoi a puiatu GalbSna serpâne^ Ce piere de f6me Nici nu vel gândi. Grea urlândâ si urducândâ Tota lumea spalmântândâ. Sufletulu statea Si mi se ruga : Brade^ brade ! Sa-ml fii frate. MultQ mS mal rugai. Vine'n tulburare. brade. Trec6t6rea apeloru. Brade. Iar 'n rîpa mariloru. EI mi te-orii latra De te-I spaimenta. Lumea s'o îmbuce. brade. Nici nu oiâ gândi. In mare-I cad6 Si te-I îneca. O rugare mare Cu multa rabdare. Las*sa fie sl-asa! Vine marea mare. Puii te-orii simti Si orii suera. Am si e(i unii frate. Tu te-I spaimenta.

Ce-aduce cu sine? Milurî Si camilurl. Fie-mî frate ! Intinde-tl. mi se ruga Tînâra Mariuta : Brade. brade. suna precum urmeza: Vine marea. 109 Ca 8a Qe pace. Marea fara nume L'ala-lalta lume . Unde dorulu îlâ ducea. Maisterl vorii veni Si te vorii ciopli Si din tine-orâ face. întinde . S'aiba trecStâre Suflete-ostenite Catra raia pornite. EI te vorii taia Si t«-orii rasturna.Si are unii toporelâ. . Ruga. (1) AItu cântecu despre hradUy totu din Banata si anume din comuna Ecica^ care se cânta nu numa! când se duce mortulu la gropa^ ci si mai nainte pe când se afla acesta In casa. Bra^I din radâcinl. Punte peste mare. Iara mortulu îmi trecea. vine. Si are verisori. Bradu-atuncia se gândia Si trupinele 'ntindea .

Aen. (3) Serpdica. 1891. Fest de significat. totii asa faceaii si Romanii cu chiparosulii. ad. Prinde-a suera. stramosii nostri. Sa trecâ eâ pe ea ! Eli o-asi întinde. exlib. (2) Muerusca de vidra saA si vidra cea batrâna. Brasovfl. 110 Precum Românii de astacjll^ asa si Bomanii. Lumea-o rSmâne (4) (1) Simeone Mangluca. care era consacratii lui Huton respective DitiSy cjjeulii infernului.64 ne spune «fusese Înca obiceiii la Romani. Excerpt.714. care.» . Brasova 1881. Dar 8u-a mea trupina Puiat'a puiatâ Ven6ta vidrâne (2). ca nu cum-va sa se pângaresca pontificele intrândii acolo din nesciinta (3). Diac. Pomp. pentru ca chiparosulu. i an. 2. IV. In privinta Impodobirel ne spune Virgiliii urmatorele : aStaii Manilorii altare jalnice cu legatorc albastra si cu chiparosii Intunecatu (4). ca sa se puie unii ram& de chiparosii Înaintea casei mortului. si care era sirabolulii mortii si a jelii.Trupina ta. Calindaria. daca se taie odata. Galbdna serpâne (3). daca se taie. nu mai odraslesce. aveau datina de a pune Înaintea casei mortului unii chiparosa cupressus.» Iar Serv. Tu te-î sparia Si 'n mare te-! da Si mi te-î îneca. din care causa se si privia ca acestii arbore sta sub tutela parintelui infernului (2). (4) Ve4î «Gazeta Transilvaniei. dupa cum si dela mortii nu mal este nimica de speratii. 121 134. 1882. III^ ne spune în privinta acesta urmatârele : achiparofil (cupresiî) se puneau Înaintea casei mortului. tocmai ca si omulii. pe an. 3.» Si precum Românii de adi tndatineza a Împodobi hradtda cu canafî si stramaturl de diferite colori precum si cu naIrami si a-lii duce Înaintea mortului. fiindii elii unii arbore. nu odraslesce mal multu. iar dupa Inmormtntare a-lii Îngropa la capulii acestuia. p. Paul. când i se taie fîrulii vietel (1). nu mal are viata. No. lib. 22.

(3) Moris autem Romani fuerat ramum cupressi ante domum funestam poni. 57. in «Albina» an. Inmorm. feralis arbor .(1) Burada. ca Romanii ii puneau Înaintea casei mortului.» AcesI doi arbori^ chiparosulu si bradtdU. Viena 1866.Stant Manibus arae . neaflându chiparosi In acosta tera. 63 : . publ. (2) Hist. sicut ex mortuo nihil iam est sperandum quam et ob causam in tutela Ditis patris esse putabatur. Michaile BesanA^ Datinele Romftnilord la inmormintare. (4) Aen. Ck)Ioniile romane Insa aduse de Traianu In Dacia. II. 21 24 : Linquenda tellus et domns et placens Uxor. . si alii doilea pentru ca In Dacia afiara o multime de paduri de bradU. Acesta renuntare Insa nu le-a cacjiutu de felu greu Întâi. pe 60. Kenuntândii colonistii romani din Dacia la Întrebuintarea (1) Od. 111 Iar în privinta ducerii chiparosului la mormtntu si tngro parea lui la capulu mortulu! aflamu la Horatiu acestea : (c Trebue sa parasescl pamtntulu si casa si sotia placuta si din acesti arbori pe care II cultivezl^ nu-tl va urma tie stapân itorâ pe scartu timpu nici unulu^ atara de chiparosulu urgisitu (l)» De multe ori Insa In loculiî chiparosului aveau Romanii datina de a pune si bradU. 14. I. nequisquam pontifex per ignorantiam pollueretur ingressus. neque harum quas coiis arborum Te praeter imvisas cupressos UUa brevem dominum sequetur. Caeruleis maestae vittis atraque cupresso. 18: «Picea montes amat atque frigora. pentru ca In patria lorii originala chiparosulii era Întrebuintata mal multii la Inmormtntarile cele pompose ale patriciilorii. care se tine de aceeasi familie ca si chiparosulii (4). au fostu constrtnse sa renunte la chiparosii si sa Întrebuinteze numai bradulu. despre cari scimu cu positivitate. III. No. este arbore de morte si se pune la porta ca semnu de doliu (2). . sunt unicii. XVI 10. (2) Cupressi mortuorum domibus ponebantur ideo. Caci iata ce ne spune Pliniu: «Bradului U place muntii si frigulu. nat. quia huius generis arbor exclsa non renascilur. nu Insa si la plebei (3).

«De atunci aii rSmasii a cepurile cu crucer> In fie-care bradii. nici când insa alta soiA de brada. a luatii si a batutii o multime de cuie de fîerii jurii Imprejurulâ lui. p.442 : «Et non plebeios luctus testata cupressusi» parosula. nu renuntara eî si la credinta despre puterea acestuia. de a Întrebuinta pâna si In <j[iua de a(jil bradulii la Inmormtntarl ! (1) S. op. ca Romanii intre» buint^za numai hrcidU alhU. Deci ca sa nu se apropie nici unu omâ de dtnsulu. . O legenda din Bucovina ne spune urmatorele despre brodii : a Cica dintru Începu tu Necuratulîl se tinea scaiu de bradU. «Vfecjendu acesta Dumnecjieii. dupa cum am vfecjutii maî sus. si chi- (4) Bojinca. urmasii coloniilorii romane. adica (jieulu infernului. Din contra. s'a mâniatii focu. Mariana. IV. care are cepuri in forma de cruce. care n*a dovedita plansetele plebeice.» Ohiparosulu. în «Albina CarpatilorA» an. etc. Bradulii. stramutara cu timpulu atât datina cat si credinta despre chiparosii cu desfevîrsire la bradu. a tacutii alte cuie de lemnu cu cruce si pe acestea le-a batutu In loculii celorii-lalte. FI. nu e nici mal multii nici mal putinii decât Pluton saii Ditis alii Romanilorâ. si scotendu din bradii cuiele de ferii. asa nici braduld lastaresce maT multa. Sibid 1879. 213. din contra. In urma influentei crestinismului. in Nota 4ice : mBradttlii tocma se potrivesce cu upr $ulii Romanilord» pentru ca precum cupresuld tâiatCi odata numa! lastaresce. Iata deci de unde vine datina si credinta Românilorii. ale carui cepuri nu-sQ crescute in cruce. 113 IX. Dar cu tote acestea a mal râmasii In bradii putina mânie de-a Satanei si de aceea pocnesce elu când îlii pul pe focii (1). daca se taie odata. pinA. Phars*3. 88.» (3) Lucan. p. deveni la Români unii aparatorii si scutitorii In contra Diavolului^ care In casulii de fata.» 112 chiparosului. «BradulA» publ.et funebri indicio ad fores posita. spunendâ ca e copaciulu lui. buna 6ra molidQ. era consacratii lui Pluton respective lui Ditis. cit. si fiindii ele cu cruce Necuratulii nu se pote apropia de acestii arbore. Trebue sa observamd aici fnca si aceea.

draga mea. Inmomi. ve^I Burada. p. cit. Ca de când al adormitu Mal multii nu mi te aî trezitii. trei cuvinte Ca sa le tinemQ in minte. precum si dupa multe alte cuvinte. 9. se apropie de celu repausatu si plecându-sl capulu spre una din urechile sale. (2) Dupa cum e si numele celui repausatA. cit. Ift Somâol. scumpulâ meâ. op. Aii nu vrei ca sa-mî respuncjî. Mari6râ. Dupa acestea. lâne (2). Bojinca. Cu noi nimicii n'al vorbitii (2). Ian scola si te trezesce Si cu noi ceva vorbesce : Macar doua. p. mal despletindu-s! Înca si pârulu si lasându-si-lu sa atârne pe spate. prindu mai Întâi a. femeile^ cari sunt mal de aprope Înrudite cu dtnsulu^ lepadându-sl^ cum amu amintitu si mai sus. p. dragulâ meâ ! Sau : Mariâra^ scumpa mea. tote podobele. precum si 'n cele-Ialte tari locuite de Români .Iu striga de vro 3 4 ori pe nume (1). op. iar fetele. iubitulii meâ. salbe. ce le adreseza ele mortului prourmeza mal departe (Jicendu : Aii d6ra nu mg au(jî. 8 114 Si apoi a boa (1) si a cjiice: Da cum de te-aî induratii C)e-asa iute ne-al lasata. Mari6ra. pe lânga acesta.B O C I R E A Ncmijlocitu dupa ce sa asezatu mortulu pe lalta sau pe masay ori putinu ceva si mal nainte de acesta. . Ionica. Lambriord. 209 210. inele si altele. mila mea! (1) Usitatâ pretutindeni !n Bucovina. mâi^ele. 151. Marianikt Innorm. Ionica. precum: cercel.

Când asî duce-o la isvorii N'aî sci inima-I orî molu (1). Dar mi-î fripta inima Si nu potii maî multii cânta Inima mi-I fripta 'n mine. cit. Lambrioru. 151. op. punendu-sl fie-care palmile la ochi. Când as! duce-o Ia fântâna N'al sci inima-î orî tina. M'a lasatii sa patimescii In lume sa m'osindescii. de Mariora Barbuta din comuna Crasna. 115 Sau asa: Te-asI cânta ca clopotulu. (3) Vedî si Bojinca. Burada. da Înca sa le mal si raspunda. cauta . Dar mS dore inima Ca mî-e negra ca tina. p. Ori îmi esti multii supfiratii ? (3). 210. op. Ca nu vcdii sufletii în tine: Sufletelulii ti-a sburatii Sus în cerîulii colii înaltii Si pe mine m'a lasatii. comuna Reti^^Q se dice. De-alii teii dorii sa me topescii (4) ! (1) In unele partî ale Transilvanie!. p.Aii tare te-al mâniatii. 81. de maica mea Rucsanda din Ilisescl. p. a gUisi. (4) Dict. în loca de a boc). tnchee astu-felii : De cântatii ti-asî mal cAnta. Te ast cânta ca cetera. In acelasi timpii. precum buna-dra pe valea SamesuluT. In urma vScjiondii ca numai de giaba tiu striga. Inmorm. precum in comuna OrlatQ. a ffogl. Dar mS d6re sufletulCi . cit. în altele însa. ca nu da nici unii semnii de vieta. (2) Dict.

se sue pe unu atare locu mai Înaltii. dândii prin acesta vecinilorii precum si celorii-laltî satenî de scire despre nenorocirea ce sa întemplatii (3). Turtur^nâ si G. cari aru cad6 pe dînsulu. iar altele postându-se la fie-care cornii alii casei. Afara de acesta se mal bocesce mortulii când vine vre-o ruda saii prietinii din altii satii. corn. Cam la jumfetate de ora. si acolo apoi Începu a plânge si a se vaeta cu durere patrun(jjfitore pentru celu repausatu (1). finele si cumatrele. de At. verele. cumnatele. (1) Din districtulu Nast^uduluT. apoi a treia (jli când i se aduce sicriulii si procesia. p. Daca mortulii nu are rude . încunjurându casa de trei orî de jurii Imprejurii. de dlâ T. sunt de regula rudeniile cele mal de aprope saii mal departate ale repausatulul. Rom. Din acosta causa se vede ca vine apoi si datina celoru maî multe bocitore de a tine în restimpulu bociriî o naframa la ochi. si anume: ântâia ora nemijlocitii dupa ce a repausatii si sa asezatii pe laita. de d-la V. corn. 9. adica femeile. Bncitorele. laru frige ca apa cea clocotitore si î-aru Îneca sufletulu nevinovata (2). Îndata ce m6re cine-va. Fie-care mortu se bocesce pretutindeni de trei ori pe cji In tustrele filele. respective fetele. sotiile. când sosesce preotulâ ca sa-Iii iea si sa-lii duca la mormlntâ si pe drumii pâna ce ajungii la tinterimii si se pune In gropa! (2). (4) Burada. Inmorm. si anume când începu a se trage clopotele. iepu afara si aice unele. care nu se arâtase pâna atunci. (3| Com. la amiac^i si sera. Simonâ. surorile. de Al. femeile. precum si acelea ce aii statii In oresi care legatura de amicitie cu mortulii. In unele comune din Bucovina si maî alesii de prin muntî în asemenea casurî se trîmbita numaî cu trlmbita (4). ca sa nu cada nici o lacrima pe obrazulii mortului crecjiendu ca lacrimele. precum: mamele. si anume totii-deauna când tragii clopotele. câtu sta acesta In casa. din Stupea. corn. prindii a boci si maî tare. caci numai acestea Indatineza a boci pre cel morti. (2) Cred. Bacid si a celor d din Crasna. Tomolaga din Boîanîi. « 7Vim6*ya este un â soia de bucium Q lungd si dreptQ facuta din d6ge de bradâ si legata cu coja de mcstdcana » 116 In o sema de comune din Banatil însa. Mahala si alte sate din Bucovina.cu cea mal mare luare de sema. dupa ce sau vaicaratu si bocitu de-asupra mortului si prin casa. în Transilvania. In prima linie însa vintt totii-deauna mamele si sotiile. Germana. iar dupa aceea regulatu dimineta.

atunci unele dintre fetele mari cânta (1) Com. apoi ild mal bocescd si când sosesce vre-o rudenie saQ prietena ala repausatulul. cit. amia(}a-(}i si apusuld sorelul. de d-ia Av. îs* despletesc^ p^rulCi si mergâ în . p. p. « Albina» an I. pund pe altele în locuia Icra sa cânte laudele si vredniciile mortului. rude saâ de astAfelii de profesiune. surori. CantemirO. Siind. cit. 149: «Cel mal avuti îsi conduci! femei hocitâre. stud. cit. 83: «Când mortulâ nu are rude. sad nesciindâ ele bine a secanta. Inmorm. At. preotQ în Vicovulfl-de-sus: oNesciindQ a bocî vre o ruda de a mortului.» Burada. fîinda din alte sate dusa dupa nevoile vietii.» D. ce nu se arâtase inca. In unele sate din Bucovina^ precum In Vicovulu-de-sus. op. 174: «Bocetele se cânta de unele din femeile înrudite cu mortulQ. se îmbraca în negru. «Cel morti se bocescâ in cele trei (}ile do n6ue ori. plângStore sau si tamaietore (1). rudenii repausatulul. din contra. de multe orT se nalmescd asemenea femei bocitdre. p. Poesil pop. 324: «Muma. de d-niT Rom. In alte sate. Corn.» Dim. un Ci felQ de femei. No. op. iift bocescA in deosebite restirapurl ale dilel : la resâritulâ. (2) Pretutindene in Bucovina. p. cit. LambriorQ. si anume când tragd clopotele : dimincta. publ.» Dr.» V. numite plângHâre si mal des tamâuidre. cele înrudite cu repausatulfi.mal de aprope versate In arta bociril. Stanescu. Simond. cari sa-Iii bocesca. la amiac}! si la vecernie. Pesta 1870 p. p.» Ve4l Burada. si mal alesft în cele de pe sub p61ele muntiloru. 152. Plangitârdey fie muma. 82. de trei ori pe fie-care (}i. Descrierea Moldovei p.op. cari cânta mal multe versuri de doliCi. Besanâ. cit. datina de-a se pune mal multe fete întrunii siru de*naintea casei si apoi. este. preotQ în Badeuta. I. si totu asa pe rendu pâna-Iu ducii do-lu îngropa. daca celu mortu e unu june sau o fata mare. p. arStândâ miseria si vanitatea acestei vieti. si d-lQ V. Alecsandri. Georgescu si T. In Muntii apuseni aî Transilvaniei. totu din Bucovina. Bojinca. 619: «Nu tota-deauna muerea se plânge dupa barbatd. ci în numele el o ngtnotenU amica sad o femee platita. sora. plângd pe celd reposatCi. «Femeile. Inmorm. Turtur^na. op. începu cele-lalte douS de pe urma. si cari porta adevSratulu nume de hoeitore. România si Transilvania. cit. Marienescu în «Familia» an. 68. M. p. de-a boci tote deodata pe celu mortu (2). Vf. 140: uBocitulU e untt obiceiA. Ca si în epoca Iul TralanA se afla intre femei bocitdre» carile mergâ de bocescQ mortulâ pe la case si pomenescQ cu una tond plângatorii de tote meritele lorii. 214 215: nPrefiee sunt mal t6te femeile poporenilord români.» 117 meserie din acesta. este datina când more unu tecioru holteiu ca sa se adune mai multe fete mari si apoi dou6 câte doua sa boc6sca pre cela mortu si dupa ce sflrsescu cele douS dintâi. rudele sunt dat6re a însoti si a plânge pe mortU pâna la gropa. atunci se nalmescii femei straine din satu.» Frâncu. clatinându*se când într'o parte când în alta. Macoveld. cari Isl iacii o (1) M. iar daca n*are pe nimenea. ce esista la Români de pe timpulQ vechilorâ Romani. apoi se pl&tesce alta fata sad nevasta din satucasa boc^sca.

bocetU. op. iar daca a fostu Insuratu si lasa în urma-l nevasta si copii. In locii de a boci pe celii repausatu. (3) Com de d-la loanîi Popovicî. Din când în când ele lauda vredniciile. op. pag. înv6tatora. (2) Com. Turtur^nfl. (4) Burada. Inmorm. precum si'n alte sate din Bucovina^ cu deosebire însa la munte. Turturena. Avramtt si Erm. atunci jalea este cu multa mai mare. cari în cele mal multe parti locuite de Români se numescii «ftocete» sing. începe a diice dintr unii fluerii ciobanescii câte o melodie forte jalnica (3). în partile Grisului albii si negru din Ungaria. Frâncu. sa se naîmesca si trîmbitasî. asezându-se la capulii repausatulul. In Vicovulu-de-sus. cu asa prefacere sciii sa-sl arate durerea. care scie bine dice din fluerii. 174. de d-la V. precum si la o sama dintre ceî maî înaintati în vîrsta. în care se afla familia. în TodirescI. de aceea ele striga si se vaicareza de . 119 Daca repausatulu e unu barbatii saa o muere înaintata în versta. virsta si timpulu în care facii înmormîntarile. în Stupea. maî esista înca si acea datina ca la feciorii holtei. cit. p. op. iar în unele parti ale Transilvaniei si Banatului (icântece de jaley> si (ncântarî de priveghiU^n si pe cari le îmbogatescii cu improvisatii potrivite cu starea cea trista si misera. si acela apoi. 82 si 83 Bojinca. de d-la V. Bocitdrehy nu numai ca plângii si se tânguescii dupa celO repausatii. bocitorele se roga ca sa aiba grija de copiii ceî mic! ce au murittî maî nainte de acesta. (1) Frâncu. si sunt atâta de iscusite în însirarea laudelorii acestora. Ghiuta. p. maî alesu la baci si ciobanî. ci ele totfl-odata întoneza cu unii glasii jalnicii si monotonii diferite poesii. 118 de trei ori pe (Ji la ferdstra mortului: dimîneta. la prându si sera si de câte ori cânta tot-deauna îsî despletescu pfirulu si-Iii lasa sa atârne pe spate (1).urma cortegiulal. cit. la fetele cele mari.» (2) Com. se aquira unii individii. încâtQ ca adese-orl facil pe ceî de fata sa plânga (4). virtutile si faptele cele bune facute de celii repausatii în vieta sa. carii trîmbita diverse melodiî de jale de maî multe ori peste (Ji câtu si în decursulu noptii totu timpulu câlii sta mortulu în casa (2). 2J5. cu caracterulii. I.

din întâmplare. si sunt potrivite cu viata si starea. cari se potrivescâ cu etatea si împrejurarile în cari se afla celii repausatii. Lambriord.ce-I lasa fara de ajutoru. în capitolele urmatore. care sar potrivi macar în câtva cu starea celui repausatii. Si daca. suna asa: Batâ-te pustia morte. 152: vBocetulil este unA felâ de cântare jalnica si trag&nata Împreunata cu plânsâ. unde va cere trebuinta.9 120 Cal mâncata frunza din fagi Si-al despartita pe cel drag! . judetulu Siiceva^ comuna Malini Bata-te pustia m6rte. N*al tacutii nici o dreptate. In scurtii (Jisii fie-carebocitorerostesce totii-deauna numai de acele bocete. iraproviseza bocete nou6 pe cari le rostescii totii atâtii de bine ca si pre ori care altii bocetii ce-lii sciii mai de nainte. ne-avendu cino îngriji de dlnsiî si a le aduce cele necesare spre sustinerea vietii. Altulu din Moldova. Ca venita pâna la pragu Si-a luata ce mi-a lostu draga Si-a venita pân'la ferestra Si ne-a luata mila n6stra !. Cum esti tu fâr'de dreptate. p. NumSrulii bocetelorii cunoscute bocitorelorti nostre este f6rte mare si variatii. fara protectie si ce se vorft face ei singuri. cit. D6mne. Unu bocetii din Bucovina^ comuna Stupea. (1). nar sci nici unii bocetii. cuvintele ce le 4i<^îi sunt versuri. daca nu-î cunoscii de mai nainte viata. carT se sciQ de mal înainte. informându-se în timpulii din urma despre acesta precum si despre împrejurarile în cari a repausatii. Si-al venitQ pâna în pragd . Ca mi-aî venita pâna*n porta Si mi-al luata mila t6tâ. în care a fosta repausatula. Vomu începe deci mai întâi cu bocetele ce se adres^za mortii^ adica fiintei care curma firulii vietii fîe-carui omii. M*al despartita si pe mine Cu cine-am tr&itâ mal bine! Coborî. atunci. pe pamîntîi De ye^I m6rtea ce-a facuta. iar restulii îlii vomii reproduce parte. Noi vomti însira însa în capitolulii de fata numai o parte mica dintre cele ce le-amii pututâ pâna acuma aduna. p.. op. 174. parte ca adausii la fînea acestui studiii. cit.

Venit'al netrebuita! Nu sciii. 121 Mortea cu c6sa cosesce Si pre nime nu feresce. m6rte. ce gândesci De-alii meii nemii îlii pustiesci? Nu sciâ. Nu mergi. Lasa prunci si lasa casa. (1) Dict. Nu scil m6rtea când sosesce. De bStrânI nu-I rusine. de llinca a Mielului Capra. Si se duce*n alta tera. Ci-al venitii si nechemata . spuindu-I: Sufletele tical6se ! . Casa mare pustiesce. nici pre*mpSratI De taberl incunj urati. (2) Dict. ce.Si mi-al luatii puiula dragii (2). Sflrsindu cu vieta omului se adresezâ catre sufletulu acestuia. Ea pe nime prietinii n*are. Când ÎI viata mal frumosa. La cel tineri înca vine.al gândita De-ala meii nâmii Tal pustiitii?! Cum nu-I m6rtea*n lume mare. Nici pre crai. Mariuca Nistorfl. unde-ml esti rugata. De-acolo nu'nt6rce era (2). Nici de noi de cestia-laltl. m6rte. Sotâ de sotâ ilâ despartesce! (1) Dela morte trecii la viata omului si cjiicu: Ce e omu*n asta lume? Plânge si se 'nveselesce. Altulii din Transilvania. Cum mal faci si tu dreptate. Nu mergi. unde-ml esti poftita. districtulii NasSuduluI: Of! mânca-te-ar foculii m6rte. Nu se teme de voinici Nu-I mila de prunci mici.

(2) Com. Strojinetula. . dict de Uie ala lui Onufreia Frunda. care lasa pe sotia sa singura tocmai când îî este mal greu de trâitu In lume: Dragulâ meâ. Simona. district. Cine m8 va milui? (1) La unu barbatu. dupa cum ti dicteza inima si anume: La unu mosnegii. (1) Corn. care Iasa pa sotia sa asemenea singura tocmai când i-ar fi foslu mai dragu si mai placutii de traitu cu dlnsulA In lume: Sotulâ meii. Miluta mea. doritulu mefi! Dar de ce to-al mâniata Si pre mine m'ai lasata? M*ai lasata singura *n lume Fara sotie si glume. Negrilorâ.Câta e lumea de firumâsa. Tu te^ndurl si iesi din 6se! Sufletele ticaite! Vecjll m6rtea cum te cuprinde . Ce nu-tl muti viata *nainte? (3) De aici Înainte fie-care bocesce pre celu mortu. Gospodarulâ meâ! Draga mea. (3) Din IgescI. voinicula meu ! Sotuld meii. Intr'a cuî cama m'al data? Pietreloru si lemnelorfi. 122 Da cum de te-at indurata Si pe mine m'al lasata Totâ de china si de nacazâ Si cu lacrimi pe obrazii? In ce sprijinu m*at lasata. strainilorii ? Eu de-acum când oiâ slabi. Simona. de d-la T. de d-la T.

comuna Secadate. iubite scjtulii meii. tu dragula mea ! Dara cum de te *ndurasi De pe mine mS lasasi Cu dragi (copilasii tei Si cu dragi fiutii mei? (1/ Din CalafindescT. iubite sotulâ meâ. 123 R6ga-te de DumnecJeQ Ca sa traescu baremâ eâ Sa-Î scapâ de necazulu greii. Pentru bun\ilii Dumnecjeii ! N*at facutii atâta bine Sa mfi chemi tu si pre mine. Dar spune-mi unâ cuvintelâ Sa mi-l(i punâ la sufleteld. Cu jale Tani îngropata. (2) Din Transilvania.Sotulâ meu m*aî înselatQ. de d-ld I. O. Dupa tine i)lânget6re ! De ce stal între feresti Cu mine do nu vorbescl? Da deschido-tl buzele Sa-tl audii eii vorbele. O. Când de aici ai plecata. Sa nu mâ lasi gânditâre. de Sofia Fr&ncu. Georgescu. SiretlQ. dict. Si-mi mal spune si-o vorbuta Sa mi-o puna la inimuta. Mi-ai fosta chiar ca si-o maicuta (2). care sî-a lasatu tenSra sa nevasta vSduva cu mai multi copii mititei: Sotule. sotule. In pamîntii Tam astupatii. corn. Cal fostii dulce la vieta Si m*al iubitii cu dulceta. O. district. De când nu te-am maî v6(Jutii. dragulii meii ! . Nici unâ cuvîntâ nu mi-ai data. Cum m*al lasatii tu la rSii ! Eii noroculii Tam pierdutii. La unu barbata.

publ. ti-a fî pficatQ.Tie d6r* nu tl-a placutii Ce mosie al avutii? AI cerutii unâ copârseii Sâ-tl traescâ sotul ii râii. Cre(jil. Dar'm6rte-a venita Si te-a celuitâ Si m'a sSracitâ ! . 124 Prea mict i-aî lasata Martine. Am vacjutii eii bine Martine. Martine! Tinereii! ca tine. Banit chieltuindCi La iermecâtâre Si descântât6re. pentru prima 6ra în «Observatoriulâi» an. Martine ! Lucratorii ca tine. 28. III. Câ m'am îngriji tâ Pân'mi s'a urîtâ Pe drumuri âmblândâ. D6rlecâ tî-oia afla. Dar'cum te'ndurasi De asa mfi'nselasi ? ! Ca me lasi pe mine Cu pul micutei Si prea prostanel. comitatulii Carasii : Martine. Cu min*sa nu te *ntâlnescl! (1) Altulii din Banatii. Fara usi fara feresti Cu mine sa nu verbescî. StrîngStorii la bine. Si mi te-oid scula. 1880 No. Martine! Si mal scil tu bine. (1) Din Orastia in Transilvania. SibiiO.

Cu prunci sa prân(}im(i Si sa ne vorbimâ Sa-I casatorimili. Ca-sO pre prostanel Si iau rSmasu Ia rgâ. RSmânu ne*mbracatl. Cum scil. Ca-sâ pe ulici6râ De f6me sa mora. Se-alasi ficiorii fâra tata . parintesce. urbea Bitolia: Av(Ji vrutlu sotlu-a ftîea Iu mi alasasl ? Iu mi demandasi. Martine ! Mal vino la mine Puii de ti-I cresce. Ca sâ faci unâ bine Chiar si pentru mine Si puiutii tâl. Mergi la Dumnecteâ Si Sânta-Marie Mild sa le fie. Fumelia cui alasasl. Sc61a-ti musatlu caplu-a tea Si nu ni fa aistu a rSa. Martine.Acum te. La gasde slugi bagati ! (1) Altuia din Macedonia.asi ruga De m'al asculta. D6r* s'orâ Indura Si mi te-orii lasa Sa mal vini a casa Sa sedemu la masa.

p 619. Si. te armâtusis!.Si mine nicochirata. 125 S6rele si fti-o arda PI6Ya 8i fil-o bata. Tine nu-ml alasi ca s'trec. Copiii cui lasasl! Radica-tl frumosula tsa capa Si nu ne fa acesta rSa. ne pitrecusT. Ospetli nu li mutrisi Si cu gura nu li grisT^ Ne asteptasi. comitatul^ CarasA. . At. sota ala mea î Unde m& lasasl. VI. Pesta. BunIIi tuti fii le taliasl. Venta negru si venta pustia Tu nu m6 lasasl sa treca. Talfâ. M^alasasI fara umbra*n pade. M. Gleile a chisalieY ni dedesi. Me lasasl fara umbra în câmpie Si-ml lasasl copiii pe druma. comuna DomanQ. Marienescu in « Familia o an. Tu alta lume închisisi. irati tu aduna T6ca si campan'asuna Tuta lumea tra s*aduna Tru mormint sa ni ti puna. prima 6ra de d-la Dr. Sa lasi feciorii fara tata Si pe mine fara gospodarie.AI alasasl fumelia'n cale. Cui me 'ncredintasi. Aucjl Iubite. Vintu laiu si vintu scret. Ci e loclu. publ. 1870. Te adarasi. (1) Din Banata. ci ni fecesi.

Ce e foculâ ce ne facusi. XVII.Sorele sa mi-1 arda. fratele tââ aduna. T6ta lumea ca sa se adune In mormîntii sa mite puna(l) La o nevasta tiniraj care a lasatii mal multi copii mititel : Mari6ra. Ca de astazi in colea EI mamuta n*orâ avâ. T6te bunurile mi le taiasî. Te gatisi. Care cum mi 8*a scula Totu pe dînsii î-a mustra. Sl-atuncl unde te-orti cerca. 39. Mândra ca o garofita? Si cum de te-al înduratu Copiii de tl-al lasatQ. comuna Magarova: . P16Ia sa mi-I bata. ne petrecusi. T. Da'ntr'acul sama lai datii: Lemnelorii ori pletrilorii. nici miluta. S'aiba cine-I mângâia Si de straini apfira ? (1) Altulu din Macedonia. p. Iubita mea! Cine mi te-o sfatuita De-asa ten6r*al pornitii. Negrilorii. Iasi 1883. Mititel si ne*nvgtatl Si prin lume nepurtati? Copilasii tl-al lasatii. Cheile miseriel îmi dadusi. Cântece de miriologhi (bocete) adunate în Macedonia si pubL in «Convorbiri literare» an. te înarmasi. draga mea^ Draga mea. (1) T. Tdca si clopotulâ suna. Tovarasi. când mi s'orii scula «Mama» pe cine-orii striga. Burada. Nici pe nime cu credinta. 6spetil nu I-al bagata în sama Si cu gura nu le graisi. N'asteptasI. I-a mustra si judeca. In alta lume pornisi. TenSra ca o mladita. strainilorii ? Si el. D6r*mamuta si-ara afla. 126 Nic! mamuta.

ne disfterdata. Laia de mine ti maritai. Ne crescuta. Fiica mea. Gospodina te facui. haraua prota ! Cu cuscrimea ne-vi(j[uta Nemisticata necunoscuta. nedesmierdata. Tru sote nica ne esita Si nica ne harsita. te trimesel. Cu dorii mare ti asceptal. Doi ani înca nu împlinisi. ântâia bucurie Cu cuscrimea nevecjluta. Cu doru mare te asteptai. necunoscuta .Hilia mea. Iti lasasl zestrea nepurtata Cu sotele înca neamestecata Si înca nealintata. Antâia iubire. Sevdaea prota. Tl-alalasI paea nepurtata. Nicuchira fti ti facui Doi aîiî nica nu umplul. iubita mea ! Te maritai. Ti vi4ul ti harisiî Va s' vedu mani sotlu cu alta Si mine arman amarîta. Nemestecata. vruta mea! Ti maritai. Si nica ne urdinata. Necrescuta. ti petrecul.

Ca prea micii tu Taî lasatii. publ.Si înca nedata'n lume. sora. dict. (*2) Burada. de Mâri6ra Barbuta. m6rta cu dorii. si pecatii. te alintai. Ser mana do mine te maritai. Cum sedemii. C&'X departe'n strinitate Si n'a pututii primi carte. Iasi 1883. XVI. Am sa vadu manI barbatulu cu alta Si eu remanu totii amarîta ! (2) La o vMuva tengra.» an. Scola. 127 Draga sorii. districtulQ Strojineta. Si ele te-orii întreba: Cum tî-al plivitii gradina ? Da gradina tî-aî plivitii Cu spatele la pâmîntii. sora. Dar când cartea mT-a primitii Elii. în «Convorbiri lit. Micutelii si prostanelu. care a lasata unu pruncii orfanii In grija fratelui eî locuitorii în alta comuna departata : (l) Din Bucovina. Singureii! si prostanelii? (l) La o fata maritata: Draga mamil gospodina ! Tl-au venitii nemurile De prin tote satele. Cum pe George sa-Iii grijesca Si cum sa mi-lii ocrotesca. sora. Sc61a. Te vgcjuî. 8*0 si grabitii Si Ia tine ml-o venitii. de \e^\ bine Cum sedemii totî lânga tine. Draga mamit gospodina ! . satulG Crasna. p. Cântece de miriologhî. Ti-a fi. 491. Cu fata la resaritii. te trezesce Si luî nenea tu vorbesce. C'acusî nu te maî vcdemii. sora. Dupa dulce tratiorvi. ne vaetamii. Cum sî-o tine casa el îi.

dict. Nici în spume de soponii. Da pruncii c*oru întreba Pre tatuculâ lorii asa: w Unde-a remasâ mamuca ?» «A remasO la bunica» (1) ! La unu tata: Tata ! unde te-al mutata. de d-Id los. La mamuca s'o trimetî Din iundulii pamîntuluî Pe suerulii ventuluî (1) Din BanatQ. Olarid. învâtatora in Domanu. si corn. Sa âmble copiii tâl. Si nu te'ntorci înapoi. de Maria Manei u. tata hal ! Cum de te-aî dusa dela noi. De când Dumnia-ta te-al dusu Trei flori în p6rta ml. Numai în lacrimi de omâ. scala.a sara! Sc61a-te si-ml esi afara Si te primbla prin ograda Sa cresca mândra otava. Ca tl-a fi destula de. care Ta cantata surori! sale Ana. 128 -' Si mamuca tî-a spSla-o. tata.Câmesuîca-tî s*a negri.am pusu. Nicî în apa de îsvorQ. Ca I-al lasatQ mititel (2) ! Iarasi la unu tata: Tatucuta. Si pe noi cum ne-al lasata? Scdla-mi-te. . Si-ola uscao'n gândurele Si ml-olâ strânge-o paturele Sl-oia cata la prunci cu jele.

de d-ia T. diot de Cairina Racolta. Stândâ ca nisce ângerel. Si baetii lâra mama Nu-sQ luati nici într'o sama. corn. (2) Corn. Prin fluerulQ ventulul. Primavara va veni. Caci copiii fara tata Nu'ncapO nici în lumea larga. Când m'al lasatG Dumne-ta (3). (1) Din Badeuta. com. Ca Iesi copiii cu dorii. Barbatii fâr'de femei. de M. (2) Din Bucovina. Maica. C*aceea e tara buna. dict. (1) Din Bucovina. Prin plalula vSsduhuluI (1). satula CalaflndescT. malculita mea! Acum cin'm*a mal cata. Da sa-ml trimeti o scris6re. Macovelu. de d-ld I. . . de d-ld Av. 129 Ca sâ-tl dââ si Dumi-tale O'nflorita mândra flore. Georgescu. district. satulâ Crasua. . Barbuta.Florile aii înfloritd. Copiii far*de parinti La toti 6meni-sil uriti . (3) Din Secadate. Te cunoscu pe ochisori. La o mamay din Transilvania: Maica mea! un*te-al gatatâ? Si tu pre noi ne-al lasatu Numai în haine de vara. Ori te duci în alta tara. Dumnla-ta n*al mal venita. Simona. Traescii copil tara muma. Altulu din Transilvania^ districtulfl NasSuduluî Dragulâ meâ tâtucule ! Eâ te cunoscâ pe sprincene Ca Iesi copiii cu jele . Toti plugarii vorâ esi Numai tu vel putrecji (2). Siretului.

130 Altulu din Istria: Mama mea. ce va fi de mire. T. din Bucovina. Nigder (5) nu te voi vede. publ. Sotie nu tl-alluata. (S) Acmice=acuxn. in «Tribuna» an. . Florecic'a putredî Miresa tl-a'mbâtrâni. Te-aî pornita la cununie Si nu ti. la BomilnT. Cire me-ar pute juta ! (7) La unu fedorit holtau. Cire va mire acmice (3) cavta ? Cotro vo îo cu mire obami? (4) Io sâm finita ca n*am tire. 3c61a-te si te trezesce Si cu gurita graesce Si ne spune vr*una cuvînta Dela nâmurl din pamînta. Cire va mie da pare. ce va fi de mire. 168. Spune-ne macara ce-va : (1) Vechl=mal multa. Sibiia 1891. iBraorm. Cu fl6re te-o însemnata. Burada. Sirotita (6) Io. (6) Sirotita=sermana. VIII. (4) Obarni=indrepta. (5) Nigder^de acum înainte.Mtiantk. satulii Crasna Draguia mea N.al gasita sotie. (7) T. No. Cotro voia mere? Vechi (l) n'amnicî ur (2) în lume. ! Cum de mi te-al indurata Si pe tatuta! lasata ? Da de ce n*al asteptata Sotie sa-tl fi luata. (2) Ur= unuia. O calatorie in satele românescl din Istria.

Mamuta de-unde-a veni. Usa cu cleia fii u înclisesi. Fiulu meO. Ginere nu închisisi. Preotulâ sâ t!-o cetesca.131 Ti-Î bine-acolo ori ba? Sc61a-mi-te. Far'de altu me-alasasî. Hareile îii le chirusi. Ne la nun. Far'de altuia mS lasasl. ce mi-al dresa ? Cu cununa 'n capa fugisi. nu te da. ne la iartat. Da ea pe cine-a striga? Prin tote coturile-a cata De urma nu tî-a mal da (1). Bucuriile mi le pierdusl. Nici la nasa. Pecete mare tu-ml pusesi. ci ne-adarasl ? Cu coruna în cap fugisî. ce ne lâcusi! Ce facusi. nici la fartatâ. Ospetli fii li taliasl. Casa mea mî-o închisesi. Ne cuscri amisticat Ci si-îii fac si eu laia. comuna Magarova : Hiliul-a îilett. Pe-a cui guse ml-aruncasî. Fara frate. OspetiI mi-I oprisi de-a veni. Amorurile nu le trecusî. Da ea cu cine-a grai. . Si te uita pe fer6stra Ca-tî vine-o carte domnescâ. Casa mea îli înclisesi. Usa cu cheia mi-o închisesi. Din casa sa te pornesca. N'avuî tihe s-îii liatî nora. fiira sora. Ginere nu pornisi. Cu catrane îli u laisî. Altulu din Macedonia. ci ni fecesî! Ce fecesî. Vula laîe îii u bagasî. Sivdaile nu le trecusî. Singura ca cucuveaoa? V5ma cale nu-alasasl. Ca holteîasii-a putredl Dimineta s'a scula. Cu catranii ml-o înegrisi.

Di furtuna fii-ascapasi Si în casa îîil vinisi. Mine m6rtea mi jelesce ! Loclu tut el se desclide. fara sora. Ca fii te dusesi de la mine.Nici cu cuscri amestecata. Si cânta bilbili la cap. Si cânta privighitorile la capa T6ta lumea se bucura. Ajutati-ml s6tele mele Si voi veris6re t6te. Fara frate. Ajutati-fii a mele 86te Si voi cusurine t6te. Pe-a cui spinare m'aruncasi. Hiliul a-îiieu tu loc se-inclide. Mâna de mâna sa ne apucamâ PragulA sa treca sa nu-lâ lasamâ. Ce sa fac(i. hiliu. . Mana de mana 8*ne-acatam Praglu s' traca s* nu-1 alasam. fiule. Ce se facti si eu sermana Singura ca cucuveaua? Nici o cale nu lasasl. Tuta lumea se-harisesce. ci-si bat. de Mari6ra Barbuta. Ci e liliea. (1) Dict. Masi di m6rte nu fugisi. N'avul norocii sa-mi ieâ nora. 132 Ci sa-fii fac. Ce e fl6rea ce trimitemâ? Cum ne-am hotarîtâ ! Paserile verii ce-sl cânta. ci pitrecem? Di caile cum n& iecem ! Puglili-a veralel. Pit Vlachie îii alagasî. fara tine. fâra tine. Ca mi te dusesi de la mine.

Florile ti-orft înflori. Draga mamil. Barbuta. Dara tu mi-al facuta mare Si avama supSrare. publ. p.Pe mine mârtea me jelesce ! Pamîntulîl totAse deschide. de M. 3' (2) Dict.» an. satulii Crasna . (1) La unu hoUeiasii. Pe mamuta de-al lasatO ? Da cui mi te-al potrivitii Fratiorii de-al urîtii? Ian sc61a-te. Ca*n pamîntii îl putredîf (1) . din Bucovina. Nafrimuta cea de mire Tî-orvi lega-o la psaltire. Scumpulii mamil ângerasu. Draga mamil. holteiasCi. Primavara c'a veni. XVII. scumpa mamil! (1) Burada. din Bucovina. Brudiorl si strainiorl î (2) La o fata. Numai de m6rte nu fugisi. Da cum de te-al înduratO. Nici plivi si nici privi. Si deschide-tl ochisorii Si ti-I vede fratiorii Cum I-al lasata brudiorl. 133 Eâ am gândita ca tu mie Mi-I face o veselie. Fiulii meH în pamîntti se*nchide. De furtuna îmi scapasi Si în casa îmi venisi. Naframa cea de nânasâ Tl-orii pune-o la prapurasii. In Valachia mi-al alergate. în «Convorbiri lit. Cântice de miriologhil. satulii Crasna : Dragulu mamil holteiasu. Dragulii mamil ficiorasii. Dumnia-ta nu le-l plivi. fiica mamil.

Voiamâ sa mi te scota din casa. .Altulu din Macedonia. Tujna (5) sirota io dupa tire. In loca de june mormîntâ îti daâ Si colaci de cara la capa îti staâ. Nevasta nu te facusi. Si colagi di cara la capu-tl staâ. Brizna (3) me filia Ca asa tinera (4) murit. comuna Târnova: Feta tu ilichie murisi. Betâra (6) ce voia face. Barbuta. Nevasta cu petala pe fata Si acum remasesi fata In pamîntii îngropata (2). Cu cuscri nu ti amestecasi. Gione tine nu-fil luasî. Vream sa fii ti scot din casa. 'Nv^sta nu te fe^esî. 'Nvesta cu teliurile pri fata Si tora armasesi feta. (1) Dict de M. Tu loca di gione mormintâ îti diaâ. Altulu din Istria: Fata în versta murisi. Cu cuscri nu te-amestecasi June tu nu-ml luasI. Tu loca îngropata.

Te-a luatu mârtea de micu. Natramile frumusele De cumnati si cumnatele Le-oiii pune la prapurele . Tî-oiO face îngropaciune. La cruci si la fanarele . Colacii cel de nanasi Ti i-oiu da peste salasu.. Io sâm sirota N'am nici ur în lume Neco Domnul. an. N'al traiti sa fii voinicu. Nu va ma cire purta apa . 490.. Cântice de miriologhil. Cire me-ar juta ! (1) La unu copilU de tîta. în Convorbiri lit. Te-a luatu din scaldatâre. 134 Ca nu te voiu vechi vede. Eâ. (5) Tujna^umilita. p.. în locCi de botejune.. din Bucovina. publ. (4) Tinera=tânera. (3) Briznassintristata. Ce voiu acmu face. in «Tribuna» an. VIII.(2) Burada.. publ.. satulii Manastirea Ilomorulul : Dragulu mamil ângerasâ! Da cum de mi te 'nduras! Si tituca ml-o lasasl? Mama tita cui a da Pe cine l'a desmierdâ? Draga mamil floricica AI sburatâ ca-o rindunicâ. Colacii de cununie Ti I-oiu da la liturghie.. (6) Betâra:=:b£traua. Milostenia ce-o faci Sa fie pentru saraci! (2) (1) Burada. XVI. N'al traitii sa te faci mare.. . No. O calatorie in satele românesci din Istria. 168.

(2) Com. Du-te dar si vina era. dupre cum prea bine se pote vede acesta si din urmatorulu bocetu din Bucovina: Vasilica. Ca scapasi de multe chine Si de multe lae chine. <5) Burada. Amu-Î nunta Sc61a-te nu Ca nuntasii feciorii mare! Dumi-tale. Cântece de miriologhi!. (4) Ce-sî trage aesta lume (5). Daca m6rte-amarnica Tare m'o mal otravitii La pamîntâ m'o oboritil. publ. iara ceea-lalta rgspunde In numele acestuia. Georgescu. in «Convorbiri lit. Nu mâ lasa supâratâ Si de doru nemângaiata! (1) Altulu din Macedonia ^ comuna Nijiopole : Ficiuric (2) maratii(3). Di-una parte rSâ fecesî. 489. (1) Com. sta scârbitii. 135 Altulu din Transâvanta^ comuna Secadate: Puiuia meO fl6re de vara. unde este datina de a boci doue bocitore de-odata^ de multe ori una dintre dlnsele Întreba bocindu pre cela mortu. Di curend fapt. (4) Lae = negre. 136 . Vasile. Ca curendâ fti ti dusesi. XVI. Sc61a-te. scola Si Iesi din casa afara. In acele parti. de d-la I. De-alta parte fâcusl ghine. p. tl-aii sositii! Da eti cum me voiti scula.» an. de d-ld George AvramQ. înv6tatorCi. (2) Ficiuric = ficIorasCL (3) MaratQ=sermanQ. invâtatord.

Cine ti le-a saruta? Pamîntulâ cu rugina ! De-asI put6.Si vatâjelâ îti alege C'o venita vr'o doî-spre-cjiece. . . de Anita Haramida. Casa cu surorile! Da mamuta ce-tl-a face? Ia ml-a sed6 la pamîntd Sa n'o*ajunga lâcCi de ventâ. Ca de când eâ am muritâ Ea nemica n'a graita ! . ci din tota inima plângâ si se tânguescâ dupa cela mortâ^ fîindu-le jele dupa dtnsulâ. ett m'asî rugare La pamintâ asa de tare Sa nu te'ncâpa din fata. Scola-te si ni-I vorbi. Sa te'nc^pa dintre spete C'acolo nu se prea vede! (1) . . Da mamuta cin' tl-a fi? M'oiâ ruga la Sânta-Marie Ea mamuca ca sa-ml fie! Fata alba ca spuma. Românca din satula Putna de lânga mân&^ stirea cu acestd nume. Cele mal multe bocitore^ si mal alesA a. când au bocitii unu (1) Dict. Sprâncene negre ca mura. _ 137 - . Vatajelâ cine tl-a fi ? Nafiramuta Cu crucita! Da druscuta cin *tl-a fi ! NafrSmuta Cu cofita! Da cine te-a cununa? Popa cu cadelnita! Si-6re cine te-a boci ? Gradina cu florile.celea cari nu din prefacere.

N. Ca pe cela ce ml-o placuta S*o dusa si nu Tam vazuta. Si daca mortulti n are rude si amice. câte unii stergarii. No. Literatura populara. La8a*mâ badica 'n pace^ Ca edi dragoste n'oiâ face Cu omu. p.i> Ac^ta credinta forte latita la poporulii româna se pote cunosce Înca si din urmatorele versuri. atunci se naîmescii anume hocitore ca sa-Iii bocesca. e f6rte compatimite si considerata nu numai de cela mai nefericita omu de pe fata pamlntuluij ci tot odata si ca urgisitu de Dumnezeu. care nu-mi place. De aice vine apoi si blastamulâ celu mai mare: <isa dea Dumne^ sa n'at pe nime sa te hoc&ca (l). culegeri din sasula Moldovei. 138 acesta do unu f6rte mare pfecatu. se punii de bocescii omeni straini pre cari nici nu I-aii cu- . V. carora li se da apoi. tinendu (1) Ve^t despre acesta si Burada. A. ca sa nu treca cine-va nebocitii si pentru ca sa se Implinesca obicelulQ. Dreptu aceea Românii de pretutindene au cea mai mare grija ca nime sa nu se 'ngrope fara sa fie bocitu. care n'are nici rude nici prietene cari sa-Iu bocesca.timpâ mâl Îndelungata si acuma numai sunt In stare nici a plânge nici a boci. luminari. tnchele bocetele loru mai tot-d auna cu urmatorele versuri: Eâ cu draga te-asi mal cânta. atunci adese ori se gasescii femei. cari de mila. daca e cu totulu straina. nici când Insa bani (1). dreptii plata pentru acesta. câte o naframa irumdsa. care sa le nalmesca si platesca. sau câte o pareche de altite. Când 86rele a sfintita Mormintelula IWnghitita Necatatay ne'fnpartâsitU^ De nimene nejMH (2). publ. Dar'mi-I fripta inima Si nu te mai potâ cânta! In fine merita a fi amintita si aceea ca fîe-care omu^ care na avuta cine sa*lu caute In boia sa^ care na iostu marturisitu si tmpartasitâ cu sfintele taine Înainte de ce si-a datu sufletulâ^ si mai cu sama acela. cari sa-Iu bocesca. haine si alte lucruri de ale mortului. Rimnicula-saratâ 1888. p. Bogdana. 10. (2. pe cari le scotemu dintro doina din partile de sus ale Moldovei: Fruncja verde trei ghi6ce. Inmorm. 155. 83 84. colaci. Ne aflându-se nime. In «Gazeta satinului» an.

se cautaii femei. Festus ne spune ca * aNenîa este unu versu ce se cânta din flautu la înmormîntare pentru lauda mortului (3)». V. In aceeasi carte (4) vedemii ca poporulii lui Israilii a plânsii pre Moîsi în timpii de trel-deci de (Jile. lehova Dumnedeulu ostiriloru. cit. care presida aceste soluri de lamentatiuni. XXIV. (2) LambriorQ. e usitata nu numai la poporulii românii. 16. IX. (6) Cap. si ele voru fi însotite de cântece de flautu. Câte odata la Evi^el^ când nu se gasla cine sa bocesca pre mortii. de d-lG V. Y. Inraorm. prin cari se jeliaâ si în acelasi timpu se laudau faptele defunctului. 29 (4) Cap. Domnulu puterilorii. Bocirea^ despre care am vorbitii pâna aice. tn timpii de trel-(j[ecl de (Jile sa plânsii asupra corpului lui AronO. Ve4î si Hurada. p.» (1) Com. 24. XX. 83. Ea avea unu templu afara de . op. p. Domnuluî (jiice asa: plângere In tote partile^ si în tote caile voru (jiice val ! vaî ! si vorfl striga pe plugari la plângere si pe deprinsii plângatori la plângere. Romanii numiau aceste lamentatiuni nem'ae (2).noscutii mal nainte de morte (2). 139 -' Asemenea gasimu în Amosu (1): «pentru acesta. 9 (5) Cap.» Grecii înca aveau asemenea lamentatiuni sau bocete si se numiau trine (fl-pf^vot). nume pe care si Grecii îlu dau la cântecele funebre (4). La Evrei buna ora gasimii In cartea numerilorii (3) ca. In plângerile lui Ieremia (6) gasimii: «Asa graesce lehova. 162. si altî Români din Bucovina. aceea ce se chiama ««ewme». ci ea esista mal multu saii mal putinii si la alte popore atâtil din anticitate câtii si din timpulii de fata.» Cuvlntulii Nenîa se deriva dela (jieita Nenia. V. Turturdria. V. In Paralipomenl (5) gasimii asemenea ca pre losiasii la plânsii tota ludea si totu Ierusalimulii. Si Cicerone (Jice: «Se facu în publlcu laudele omeniloru ilustri. cautati si chiemati plâng6t6rele ca sa vina. cari se nalmlaii pentru acestii scopu. XXXV. (3) Cap.

(3) Festi de signilicatione verborum. fiindCi Întovarasite de sunetulu cela lugubru alâ flautelorCi de Îngropare (funebres tibiae) (5). apoi sa dusu iarasi Înapoi (4). I.)) Dupa ce Tau strigata si bocitii acasa mergeau cu convoiulu funebru plângendu si vaicarându-se. emendata et adnotata a Carolo Odofredo Muellero Lipsiae. Asa gasim A la Lucanu: aAstâtelu o casa când Intâlasl data mortea lovesce In ea. si Bojinca. 161: aNenia est carmen quod in funere laudandi gratia cantatur ad tibiam. Nota dela p. ca si Româncele nostre de asta^I^ cu strigarea Ia urechia mortului. XX.zidurile Romei aprope de porta viminala. ca si bocitorele nostre. si care dupa ce veniau. op. . ad tibicem prosequuntur. adica totulu s'a mântuita (2). V. improvisau laude si bo- li) Cap. cu care trebuia sa se Încapa plânsulu si bocetele. sa strigata. Ele tncepeaâ neniile. lib. Carmen. mal IntâT. remâne In tâcere^ pe când corpulâ mortului nu este strigatu (3) . . . si se invoca îndata ce bolnavulu întra în agonia mortii.» <o) Cuvintula fineniae^ s'a pastrata pâna si astadî în gura poporului românfl . bocit6rele n6stre la sfârsitulQ bocetelora lorâ. p. II. si se numia <ipraeficai> dela cuvlntulu <i^praefari» fiindu-ca ea cea dintâi trebuia sa plânga. inton^za si acum cuvintulQ neno! neno! neno! VedI Burada. adica bocetele lorâ. 21. Aceste aneniaei^ (5) se Intonau de catra femei anume platite. 214. dupa care era obicelulu de a se trimite îndata ce cine-va îsi dadea sufletulu. Una din femeile bocitore mergea Înaintea celoru-lalte si dadea tonulu. V. II.» (4)Delegibuslib. cari se (jiice ca eraâ facute din osCi de Milvtis (vulturâ). (2) Horatiu. MDCCC XXXIX p. acolo fiindu informate de catra servitori despre împrejurarile vietii acestuia. asezându-se la usa casei mortului.» Apoi în Ovidiu: «ÎI spune celii de pe urma ramasa bunu pe care pote abia la auijiitu cu urechile. 82 83. 38 si Od. v. qui nomen nenia quo vocabulo etiam graeci cantus lugubres nominant. 24: «Honoratorum virorum laudes in conciones memorant atque etiam ad cantus. (jiiceau: candamatum est. Inmorm. cit. 140 cete pentru mortu (1). 16. v. Od. strigându-lu una dupa alta de trei pâna la patru ori dupa olalta pe nume^ si daca nu se mal putea observa nici unâ semnu de vieta Intr Insula. de unde se numiau si Milviene.

V. Bojinca. cit. vaetându-se cu sgomotii.j> In fine Ch6ruel le caracteriseza astu-felu: «Femeile. op. I. (3) Lib. acapillos scindunU (smulgii parulii). Lucilius ne arata acesta In versurile urmatore : aPrefîcele la Inmormlntarl Isl smulgii pfirulii si se vaicareza forte (5). M.)> Câte odata nu numai cele naimite. revolutaque rursus eodem est. dixit. 56. cu pSrulii despletitii. cari se tocmiau ca bocitore la prohodurile celoru bogati. Inmorm. bina» an. (4) Metamorph. X. 62. Ele se duceaA Înaintea mortului. No. 22: Sic funere primo 77. quae dant coeteris modum plangendi. cari celoru-lalte modula cum sa plânga^ ca si când ele aru fi cele mal Întâi (1). p. ne spune asemenea : «cari prefîce tocmite cu plata plângu la Îngroparea altora (2). acesta (1) praeficae dicuntur mulieres ad lamentandum conductae. numescu Impuniî singure vorbindii despre aceste femei. vorbindu despre Nonius. quasi in hoc ipsum praefectae.» (2) Mercede quae .» In aceste versuri vedemii cele doue parti ale mestesugului dea plânge. cu capulu golii. (Jice : aPreficele se femeile naimite pentru a plânge pe morti. lib. vorbe de lauda si lacrimi si lucruri. p. facendu totu felulu de semne batatore la ochi de o durere cumplita. cari imiteza durerea {3). Besand. Inmorm.j^ Bocetele preficelorii consistaii In actiune si In cântece.» 141 Festus. v. în «Al- Attonitae tacuere domus quum corpora nondum Conclamata jaoent.» Lucilius. II. 81.(1) Burada. p. ci si cele-lalte femei. cari plângeaii. (6) Festus ne spune: a Funebres tibiae dicuntur cum quibus in funere canitur9=« flautele funebre se numescCi acelea cu cari se cânta la Inmormlntare. 259.» Apoi Tacitii (Jice : «Pentru aducere aminte de virtute compuse cântece. quod jam vix auribus iile Acciperit. Supremumque vale. 76 (2) Durada. se numiau apraeficae. cântândii vre unii cântecii tristii saii laudele mortului (4).

143 X. Prefîcele In timpii ce bocîatl erau îmbracate In vestminte negre. . nu . 5. Imprejurulu mortului si sa Încapa a se boci smulgendu-sl pârulii si tntonândii cântece funebre. donnant toute espece de signes apparents d'une violante douleur. In Neapoli alamenth sau utribolîd. 507: «Femmes que Ton louait comme pleureuses aux convois des riches. In Italia^ si n alte parti ale Europei.» (4) Dictonaire des antiquitds Romaines et Grecques. LA M O R T O Cum ati prinsu clopotele a trage si bocitorele a boci. «meditata ad memoriam virtutis carmina et laudationes et lacrimas vel doloris imitamenta. In Corsica. Inmormint. precum si tn Orientu. p. UT. p.Conductae fient alieno in fiinere Praeficae. chantant quelque hymne funebre ou Ies louanges du mort. sanglotant. Aceste cântece se numescu In Corsica avocerij). 77 80. 142 este actiunea si mdamant magisn (se vaicareza forte) este cânteculu pre care îlu acomodau la versurile lugubre numite neniae. plângfttore de meserie. (1) Burada.» (5) In funere praeficae Mxdto et capillos scindunt et clamant magis. tn Sardinia aattitidoSjj^ in Beam (taitirot^'f In Grecia «miriologhiî. EUes prdc^daient le corps. La Galii din Scotia de sus. a fostu si a mai r&masu Înca obiceiulu. (3) Anal.ji Femeile. la tâte nue ^chevelâes. cari întoneza aceste cântece în Italia se numescu fLVOceratricey> (bocitore) (1). ca îndata ce cine-va more sa se strlnga femeile b6trâne. cari obicinuitii cuprindu si laude pentru mortu.

Cel ce-lii cercetfoa.va aii fostii mâniosi saii certati sa se roge ca sa-I ierte. se aprindii noptea la priveghiu si a treia ^\ la prohodU. ca sa aiba cu ce plati vamile din lumea ceea-lalta (4). clatina din capii. Românii din unele parti ale Tarii. ofteza si dicii : aDumne^eU sd-lU ierte! saii : aprimesce-lu Domne întru împaratia cerului (5)». si apoi acele suflete multamescii personelorii cari aii adusii luminele (3). In unele sate atâtii din Bucovina câtii si din Moldova si . ci fîe-care. In timpurile vechl^ barbatii^ cari se duceau la casa mortului. saii. atâtu pe acesta câtu si pe cel ce ducii de aprindii câte o luminare mortului. iea si câte o lumina de cera galb&na cu dlnsulii. ci si amicii. fîindii mortulii forte sarmanii. se uita o bucata buna la mortii si punendu-sl apoi mâna la gura. Cu privire la luminele.Românescl credii ca mal multe suflete se strângu împrejurulu mortului de-lu privescu. de sicriii ori de 144 pâretii casei. saruta icona saii crucea de pe pleptulii acestuia. iara de cum. nici când nu se pornescii cu mâna gola de-a casa. aprinde si lipesce apoi lumina adusa de sfesniculii dela capulu mortului. adica cel casatoriti. Unii mal punii pe icona si câte untt banii (1). fara deosebire. ce ati rfimasu nearse. dintre cari cele mal curate si mal frumose. cunoscutii. cari au cunoscutu câtu de putinii pe celu repausatu Începu a se aduna din tote partile la casa acestuia ca sa-Iu mal vada Înca odata Înainte de Inmormlntare si sa-sl iea ramas A bunii dela dlnsulii. sad II Impartii când se duce mortulii la gropa pe la raspântii si pe la poduri pintre copii si saraci. sau o pune neaprinsa pe iconita mortului. mal alesii Insa barbatii si femeile. descoperindu-sl capulu aruncaCi câte o moneta Intr'unu vasii ce sta aprope de mortu. ba pâna chiar si strainii atâtu cel din vecinatate câtu si cela-laltl. acoperii chieltuelele tnmormlntaril cu dînsii. Ajungendii la starea locului. sunt meniti mortului. ce se punii pe iconita si cu carii cel de casa cumpfera mal pe urma rachiii saii alta bautura ca sa o dea celoini ce cerceteza mortulii de sufletulii acestuia. fie avuti ori sârmani. iar daca repausatulii a fostii omii batrânii II saruta si mâna. Dupa ce aii aprinsii lumina se daii la o parte. voindii a-sl arata dragostea crestinesca catra dlnsulii. pe care llu atingeau cu mâna (Jicendu: Dumnecjeil sa-lU ierte! (2).numa! n^murile cele mai de aprope^ cari pâna atunci nu sciuse nimicu despre trista tntemplare. unde se afla mortulii. Iar banii. fîe-care noii sositii intra In odaia.

iar daca a fostu unfi omu ca neomenii sau chiar unu facatorii de rele. înmorm. Turtur^nQ. op. (2) Burada. câtii si judecata lorii asupra mortilorii. 152. cum a fostu si ce bine a facutu câtu a traitu etc. 152. Daca a fostA unâ sufletâ alâ Iul Dumne(. atunci mal de graba Uii compatimescii decât sa-Iii condamne saii sa-Iii blasteme. preota. 13 (3) lont^nd. de M. dare de sâID&. Dându ochii cu cel din casa. Datinele pop. 10 . si Mariuca Nistorfi. si Induratii. de Const Merchesd si dict. brân(. fn «Amicula familiei» an. MmrimmA. rom. 145 mal alesu la munte^ precum In Fundulu-Moldoveî si Malini pe lânga lumina si bani. pe care o reproducemii aice In Întregii cuprinsulii el: (1) Gom. (4) Com. de asta data nule <^ice abuna dimindta-n^ abuna ^iuai^ sau fLhuna 8araj>^ ca de alta data. Românca din ^jalinT. 36 36. p. cit. sa fîe de ajutoru la prasnica^ iar servetele ca sa se puie la procesie (1). aici e asa cjiîcendft primulu tribunalâ tribunalulâ pamlntescO dupa morte (2). op. p. cit p. p. VI. cit. (5) In Bucovina si Moldova. Intitulata iiGrozai>. mal aducu o sama tnca si faina. 162. (2) loanft Nîtu Macave!. p. blându. Atâtii datina si purtarea dela mortii a Românilorii. a carorii vieta na fostii una tocmai dintre cele mal bune si esemplare. 17 18 t^i Lambriorâ. ci totu numai de bine . asa a trebuitii sa se Întâmple. de d-lQ V. p. 94. op.^\e^\ si Burada. ci tristu si tacutu apropiindu-se de dlnsil Începe a*I mângâia si a le spune multe de t6te ca sa nu se supere. cele d'lntâl« daca mortulu e sarmana.(\\ Pretutindene usitatQ în Bucovina s\ Moldova . nime nu-lâ vorbesce do rau. se pote ved6 si cunosce mal bine din frum6sa poesie a multA regretatului nostru poetii V. Moldova. Alecsandri. Nistord. De se Întâmpla sa fie mal multi insi adunati In casa vorbescii Intre dlnsil câte ceva din viata repausatulul : ce omu a fostu. vedî LambriorQ.|eâ : bunu. Dupa ac^ta daca celu ce a venita la mortu nu e cu totulu «trainâ se duce si la cel de casa ca sa-I mângâe. caci se vede ca asa a fostu dela Dumnezeu renduitu. lamom. înmorm.|a^ tamâie si servete.~Lambrior(i^ op. la fnmormlnt&rl. cit p. publ. U Bomânl. Gherla 1882.

Iar poporu'n sgomotiî striga. eram(i prapadita ! «Nu asteptamâ alta din mila cerâsca «Decât a muri. Pe-o scândura vechte aruncatu afara.. altii de mirare. «Când crestinulâ ista. «Na. Lânga mortu îl pase. Ce aprope-î ardea. De somnulii cela veciniei Gro£ acum zacea. sarutândii mortulu. mâna-I sarutândâ. «Fara nici o grija de negrulâ pScatâ c(A stinsa 4^1^ multe si lege-a calcata !» Unu mosnegâ atunce. «Si nici o putere ! . «N'aveamu nici de hrana. bStrânuIu mosnegu Ofta si se duse cu-alâ sgâ vechiu tolagu. plinu de jale : «Dumne(][eu sa Ierte picatele sale! (1)» . Mal facu o cruce si ^ise plângendâ: «Omeni buni! ana ema bordeiu-ml arsese «Si pe unâ gerâ cumplita «Nevasta-ml cu pruncii pe câmpii ramasese. române^ «Fa pleptâ barbatescâ. Sc6se doi bani netezi din vechia sa punga. cu o barba lunga La Groza mergendâ. « 6menl buni! de-atunce în tihna traescâ!» 147 Si. «Si de-atunci copii-ml..146 Galbena ca faclia de galbena cera. si casa si pane. . Domnu-lâ odihn^scal «Pe-unii cala alba ca erna în delâ se ivi «Si apr6pe de mine calulâ îsi opri. Unii faceai! cruce. ce-lâ totâ pomenescâ. «Nu plânge^ îmi (Jise n*al grija. Cu mâna la gura capulâ clatina Si'ncetâ lânga dînsulCi îsi soptiaâ asa: «Elâ sa fie Grota celu vestita în tera «Si'n sânge 'ncruntatâ! «Elâ sa fie Groza^ cela ce ca o fera. Iar dupa elu nime. sa-tl cumperi haine. cu 'nfîorare. . La elu se uita. nici tolii de'nvelitâ. nime nu plângea! Poporu *mprejuru I tristu.

(4) Corn. cit.. ve4I si Lambriorâ. si Rom. ca sa nu i sentemple si eî acelasi lucru (3). 162.. si despre cari ne va fi vorba mal pe largu In capitolele ce urm^za. Unii fara treba sau prieteni al casei mal râmânii de daii ajutorii Ia Împletirea toiagului si procurarea pausulul . BucurescI 1876. fn Orlatd. la pisatulu grâului de coliva si la facutulii pomului (5). op. op cit. op. totu timpulu^ câtu sta mortulu In casa unii vinii iar altii se ducii.. caci totii timpulii acesta pâna ce se pornnesce la gr6pa. parte ca sa nu se apropie cine nu e bunU de dlnsulii (4). (6) In Bucovina. cit p. (2) Lambrioril. Transilvania. p. cari obiecte sunt. dintre celea ce se afla In casa mortului. pe atunci o sema de femei. p. U9 . p. Sima InvSt. acompaniate fiindu numai de lacrimele ce le curgu siroiu pe fata. 162. parte sa iea sama ca nu cumva sa i se stinga lumina dela capii. Banata.Pe când unii vorbescu despre celO repausatu. 40. de d-lfi losifd OlariA. de neaparata trebuin- (1) Opere complete. stranuta. dupa credinta Românilorii de pretutindene nu 6 bine nici macarii pe unii minutii de a lasa mortulii singurii. Daca vre-o persona.i> Insa tdte acestea le rostescu mal muitu în taina. invStatoria in Domand. 148 ta Ia ori si care Intnormlntare si fara de care nu se Imormtnteza ma! nici unâ unu mortu. de Impletitu cununi sau de cusutu hainele trebuinciose pentru celu repausatâ^ daca acesta la mortea sa nu le-a avutu de mal nainte pregatite^ mal pe scurtu de pregatitu tote cele ce sunt de lipsa la o Inmormlntare. I. dupa credinta poporului. Voi.. Astu-felu. Începu sa-sl plânga copiii repausatl^ In care plângere Întovarasita de bocetu se audu vorbe ca acestea : ^de te dud unde e copUa^ulA mea^ sa-l spui ca mare tnuUii e arsa inima m^meî dupa dînsulU. 37. fie acela ori si câta de sârmanu. avendu celu mal bunii prileju de a-sî varsa si ele alânurile trecute. ci trebue sa fîe cine-va ne 'ncetatii In prejurulii lui. iar femeile se apuca de cernutu faina pentru pomene si prasnicâ sau comandare. (3) lon^nO. e bine sa-sl rupa putinu camasa sau haina. ^i-i sa mi se arate mal desU in visU^ dragulH mamei ItHacU {2).

Olariu. de d-Iâ Rom. (3) Corn. sau de câltî. . (2) si care. ci chiar Intriga lumînarica. In alte parti din Transilvania Insa se numesce privighitore (2) si lumina de stata (3). din c6ra galbena si curata. sau putinii ceva maî nainte de acesta. 47. în unele comune se petrece maî Intâî de treî ori prin mâna mortuluî. câtii si mal pe urma dupa Inmormlntare. In Banatu lumina de stata (4). mfesura cu dlnsa mortulâ câtii e de lungii. si apoi dupa lungimea acestuia face toîagulQ cam de grosimea degetului arfitatoriii. (4) Corn. cum sa asezatii mortulu pe laîta. daca e unii copilii. In care amestica si putina cera din lumina pe care a tinut'o celii repausatii tn mâna pe când sî-a datii sufletulii (1). Una dintre femeile de fata. se razima mortulfi ca si pe unu adevSratu tolagu când calStoresce tn ceea-lalta lame si mal alesu când trece peste puntea ralului (1).XL T O I A G U L 0. face o testilâ lunga de burabacii. 150 ne vomu Încredinta din sirele urmatore. p. Inmorm. pentru-ca pe dinsa. Românii de pretutindene Indatineza de a mal face Înca o lumina deosibita a carei lungime si forma se destinge cu totulu de a celoru ordinare si care se aprinde numai tn unele restimpurl anumite^ atâtii înainte de Inmormlntare. de d-Ia los. (2) Burada. Pe lânga luminele^ cari se punu si ardu (jii si nopte Ia capulu si Imprejurulu mortului. dupa cum (1) Corn. Acesta lumina se numesce pretutindene In Bucovina si Moldova. In Moldova se pune nu numai unii picii. SimA. Inmorm. Georgescu. care i sa tinutii mortului la darea sufletului. dupa credinta poporului. toîagU. pentru ca ea. ce.va maî suptirelu. p. 47. (5) Burada. se face câtu statuia mortului de lunga. daca mortulii e unu omii batrânii. iara tn Terorromân&ca simplu stcUa (6). de d-ld I. precum si In unele parti ale Transilvaniei. si abîa dupa aceea se face toiagii dintrtnsa (3).

» din Fundula-Moldovel si Vatra Dornel. Rom.» Din Mahala si Bolana. Cârdeiu : «Când more cine-va dupa ce-ia aseza pe o laita. . când a murita. de d-lQ V. CotlarciucG : atoiagulH se face câtfi mortula de lunga si trebue sa fie din c^ra curata. din Crasna. Din Moldova. Uom. com. judetula Suc(5va. de Cuparencu: ^ToiagulU pentru cela mortâ se face rotunda pentru ca sa fie indamâna de pusa pepleptulâ celui morta. si astu-felîu îlu pune apoi sau pe unu sfesnicu lungu de biserica la capulu mortului sau pe icona de pe pleptulu acestuia (1). atunci se pune pe icima Domnului nostru îs. si dupa m§sura aceea se face lumina». si din act^ sta se face apoi o lumina. com de N. din Stupea. va merge cu lumina In ceriu si se va razima pe dlnsulu ca pe unu adevaratii toiagu. ToiagulU însemneza nu numai ca mortulu. op. pentru care sa facutu. ca se pune pe unâ sfesuicd sau pe o icona. Turturclna si Ionica ala Iul lordachi IsacQ.» (2) Lambriora. Merchesâ si I. din Crasna. de dlG Sani. din Domana în Banata com. cit. corn. In unele comune din Moldova^ precum buna-ora în Radasonî dupa ce Tau sucitu. Jenma: «Nemijlocitii dupa ce a închisd cine-va ochii.» Din Funduld Moldovei. sad de nu se afla acesta intre iconele din casa. eoni de d-lâ Ionica alQluT lordachi Isacd. Petrescu. com. numita toiagii^ care arde la capultt mortului». (1) Dat. plaiula Muntele. com de Const. lasându-I numai capfetulii de pe lature ce-va radicatii In sus.(1) Dat. din Stulpicanî. Turtur^nCi si lust. Rom. facQ o luminare cât dinsulQ de lunga si apoi o strînga r6ta si o numescii toiagii». când se aprinde sa arda. Ea se petrece mal întâi de treî ori prin mâna mortuluî. sau maî bine disu a unei rotite.» Din Stulpicanl. corn. com de Al. corn. (3) Dat. Gerinanâ: aToîagulilse inv<>rtesce si se pune pe o icona. din Ropcca. ci totii odata si ca elii. si dupa aceea se face toîagula. com. câtii sta mortulCi nelngropatu. Ursaca : «/oiagulU se face tota-deauna câta mortula de lunga. alâ carei sfmtâ închipuesce cele mal de multe ori pe patronulu mortului. din Vicovuia-de-sus si Bilca. TonigarlQ: t^Tolagula de aceea se face rotundd. de Em. care s*a tinuta mortului înmâna. llu petrecu maî Intâî prin mâna mortului si abia dupa aceea tiu Incolacescu (2). Chr. com. Tonigariu si M. li arde tote pacatele acestuia anume ca sa merga curatii In ceea-Ialta lume (3). Baciâ : atoiagida se face din C(5ra curata în urmatorulâ. moda: mal intâî se mfisura mortula cu o ata saa o varga lunga. Germanu : «ToiagulCi la morti se mfisura dupa lungimea mortuluiD. se scalda si dupa ac<§sta se iea o festila cu care se mSsura mortula. de Nic. din Balac6na com. de Tiia Zaharescu : « Toiagula se face din luminarea aceea. 151. din BoianG si Mahala. comuna Malini. parocha si exarchd si de At. p.» 151 Dupa ce la gatitu de sucitu llu Incolatacesce la forma unul serpe. din Bala. de d-la losifa Olaria: * Lumina de stata se mfisura pe statuia mortului îndata dupa esirea sufletului. de M. de d-lu V. de I. care se asâza pe celQmortâ. com. de At. CotlarclucQ: aToiagulU se incolotocesce pe unQ sfesnicu de biseric a sad pe o icona de casa.

de d-lA Sam. pe de alta parte Insa se crede ca daca-Iu va masura câtu omulu. din Vicovula-de-sus. corn. SimonQ: «Pe pleptuld mortului se pune o lumina. ^t care se as^za apoi pe o ic6na.» -Din Stupea. Rom. facuta de regula din c^ra de stupQ sad si din altd sold de c<îra care se învârte tn forma spirala. dupa cum am amintitii si mal sus. Nas^udulul. din Bilca. din Crasna. p. câtii dureza tragerea clopoteloru. Acesta aprindere si stingere se repetesce de 3 ori pe (Ji In cele trei diile Înainte de Inmormlntare. com. la amiacjii si sara. (4) Dat. Botun^îmea toiagului tnsemneza ca elii sa nu mal aiba capatii In ceea-Ialla lume. din Ropcea. com.dict. avendu capatii. Bilca si Funduld-Moldovel. noroculu. com. Din Transilvania.» vecjl si Lambriord. Crasna. Daca sar pune tn loculu toiagului o lumina simpla^ aceea. cit. toiagulii merge dimpreuna cu sufletulii tn cea-lalta lume (2). neavendii capatu.ta veclnicu. se aprinde iarasi^ si daca a statuta mal nainte pe pieptii^ se iea de-aicea si se (1) Corn. Cotlarcluca. in sus. de mal multi insi. de d-lCi Al. adica totii deauna numai atunci când se tragft clopotele (4). când e de lipsa. de d-)a M. com. vertesce si arde necontenitii (3).» din B&lac^na. Când IncepA a se trage clopotele pentru celii mortii. de d-ld Rom. Nistoril:<iMortulCL se pune pe lalta. 151. sunetulu va ave masura corpului^ In care a traitii elii^ caci. care capdtd se si aprinde. ci se opresce prin acesta In casa (1). Când se scote mortulii din casa spre a se duce la tinterimijy respective la cântarea panachidel. (2) Corn.» Din Banatd com. de d-lft Dim Cârdeld: cToIagulQ acela ild aprinda de ma! multe ori pâna ild ingnSpa pre mortd. Lumina ac<5sta cu und capdtd e încovoiata. Cârdelu. ce la avutii acesta^ nu se duce cu dtnsulu. Jemna: «Toîagulil se aprinde in timpula. cata sta mortulâîncasa: dimin^ta^ia amla^Isi sara. si anume: dimineta. pastrândd o parte pentru ocolirea pomenilord pâna la anuld. iar la capQ i se pune unâ sfesnicQ ou tolagulâ. atunci se aprinde si toiagulii.» Din Orlatd in Transilvania. lesne s ar sfârsi. op.» (2) Dict de An. se totii des. 162 Despre lungimea toiagului se crede pe de-o parte ca. ci sa ar(. Baclu : «Si fiindCL ca nu este obIcTnuitQ a arde o lumina asa de . astd-feld ca invdrtiturile dad forma unul discd. (3) Cred. dist. (3)Com. luânduse cu festila masura mortuluî. de M. Olarid. Simd: tiLumina de stata se aduna în forma rotunda si se pune la capul d pieptului oelul mortd. Petrescu. dar se grijesce ca sa nu arda tdta. din Stulpicant. adica de 3 ori pe 4if ?i anume când tragd clopotele . * Lumina de stata âe incolacesce si se pune pe pieptul d mortului. corn. Bilca si VoTtinela. pe când toiagulii. de d-la lust. de d-ld los. Pletosd. si se lasa numai atâta sa arda. de d-ld T. Rom. de d-ltt Nic.

din Fundulfl-MoIdoveT. com. Petrescu. O s6ma. «Si ducând u-se mortulA la mormîntâ. cre- (1) Corn. de d-nil Rom.» din Moldova. de aceea se face dintrlnsatoia^â si se aprinde* in decursula celorA trei 4ilo câtd sta mortulii incasa. SfesniculQ cu toiagulQ merge înaintea crucel oelel mari. In locu de-a duce Întregii toiagulu la biserica tndatineza de a taia o bucatica dintr tnsulu. in Ropcea. de d-la Rom. MerhesQ : xCând se scdte mortuld din casa. Sufletula umbla pe de-a-supra ca o musca si în urma se doparteza. com. Tonigarid si Const. Sima si T. de Cuparencu. de d-lQ Sam. comuna Malini. si sdra. corn. de I.^ mineta. NistorA: «A treia ^i se duce toiagulâ la biserica si se aprinde la prohodd. do d-ltt V. com. Rom. cum e lungimea mortului. Turtur^nd .» Din FundulQMoldovel. Nistord: alolaguld se aprinde de trei ori pe 4i. In biserica se iea de pe sfesnicu si se pune po sicriu la capulâ mortului. de d-lQ I. Lumina acesta o are mortulQ în ceea-lalta lume. se aprinde toiagulQ satt si alta lumina pe loculQ undea murita. com. (2) Dat.>* din Transilvania. Restulu^ ce sa adusu lnd6raptu. de Ionica ala lui lordachi IsacQ din Mahala. Dupa prohodu si mal alesu dupa Inmormlntare se stinge câta mal ramâne. «ToîagulQ se aprinde de trei ori pe 4i. si a o lasa acasa si ducii numai restulu care se si lasa apoi sa arda totu tn decursulu Inmormtn tarii. Simond. de Nic. com. oom. sau bucatica ce s'a taiatu si a ramasii acasa se aprinde tn cele trei seri dintâi dupa Inmormlntare regulatii la asfintitulii sorelul pe loculii unde a fostii corpulii si mal alesii capulii celui mortii tn timpulii acela când sl-a datii sufletulii si unde se lasa apoi sa arda pâna ce cel de casa se ducii la culcatii (4). com. comuna OrlatQ.» (4) In BoianQ. si dimpreuna cu acesta se duce apoi de regula de catra palimariu arcjiendu In fruntea procesiunii pâna la biserica (2).» din StulpicanI. si se duce înaintea mortului pâna la mormintd». SimQ : «Acosta lumina arde si cand se face pomenirea mortului la pomene. si se aduco acasa. com. dict.oom. care se aduce deia biserica. de d-la Sam. «In Crasna. com.lunga. ColtarcîuoQ. si în Transilvania. de M. Turturand . de M. unde arde totu timpulu câtu dureza prohodulfl (3). în Crasna. (3) In Boiana si Vicovultt-de-sus. comuna Malini. de-aceea nu se . Tonigaria: oToTagulA se aprinde de trei ori pe <}J.» Dar tota asa e usitatd si în cele-lalte comune din Bucovina. Petrescu si Ai CermanQ»: In trei seri ((}ile). toIagulA se pune in sfesnicâ. de d-ld V. toiagulA arde în locuia mortului trei ()ile pâna se trece. Din Moldova. 153 pune de-asupra sicriului (1)^ dar mai cu s^ma pe stesniculu cea statu la capulâ mortului. adica pe timpuld când a murita cineva. la amia(}a-(}i. de I.

A patra cji dupa Inmormîntare restulii toiagului dimpreu- astupa cahla. Daca n'ar arde toiagulu. de M. care s'a pusa in mâna mortului când si-a datQ sufletuld si arde pâna ce se gatesce si apoî se pune un A toîagîi sa arda pâna In ^ixia.» 155 na cu colacul u. Apa din ulcica însemn^zft curatenia si spalarea de tote relele aicî pe pamintd. op. com.» In Fundula-Moldovel. Aice se pune pe o sticluta sau pe o ulcica umpluta cu apa limpede si prospftta si cu unu colacu pe dinsa. pentru ca se vorbesce ca sufletulQ îsî cerca locuia pâna la scjse saptfimânî. de Cuparencu. in locCî de apa. în locuia. atunci se daruesce unuî omii strainu. vinCi curata. de Em. de Cuparencu: «Dupa ce se îngropa celQ ce a muritâ. dict. de Em. de-asupra cu unâ colacu. a treîa si apoî se da paharulCi acela de pomana cu und colacâ si o lumina. pâna ce se gatesce. com.» (1) Com. . p.» In VicovulCî-de-sus si VoitinelG.i> Vedî si LambriorG. Maî rarCi punu. de G. comuna Uadasenî si Malinî. când ducQ mortulu la grdpa înainte de sc6terea acestuia din casa. de A. precum în Ropcea. luândG o l^ca de c^ra din acosta bucatica de toîagâ o lipescQ pe patru paretî în crucisulQ caseî». Uniî. se pune toîagulu pe o ulcica cu apa curata. 151 : «si în alte treî serî dupa inmormîntare se aprinde regulata la asfintitulft soreluî. 6meniî credâ ca vine sufletulâ si bea din paharD. sad se lasa usa crepata (putinG deschisa). Cârdeiii: oToiagulu acela ild oprescQ o s(5ma acasa si ilâ aprindâ^ când si când. In Moldova. unde sî-a data duhulâ.154 (jlendu unii ca câta timpii arde toiagulu. (2) In maî multe sate din Bucovina. Pletosii si M. NistorCi : «Când se duce mortulu la biserica se taie o bucatica de toîagâ si dimpreuna cu lumina ce sa tinuta la repausare se aprinde in treî serî dupa inmormîntare în loculCi unde a muritQ. Velehorschi: «Se grijesce in casa cum s'a scosd mortulâ si se pune in locuia acela und paharâ cu apa si intrlnsa lumina. cu sticla de apa si cu stergarulu sau naframa^ care a statu sub acesta. de I. Tonigarid : «Atreia di. sa arda în treî noptî. iara cu naframa se sterge de sudori (2). se da de pomana celui ce a tinu tu mortului luminarea când si-a datu sufle tulu. de d-lQ V. Iar daca celu ce a tinutii luminarea e unu casanfl.» In Balact^na. Turtur^nQ si Dim. Jenina: «Dupa ce s'a scosG mortulâ se aprinde toîagulu în fiecare s^ra. com. com. atuncî sufletulu mortului ar umbla râtacindu (1). iar sticluta si cu celea de pe dînsa pe unu stergaru. o naframa sau pe unu peticii curatii de pânza. în acela locd unde s!-a datQ omuld sufletulii . atâta maî vine sufletulu acasa.» In BerchisescI. se taie o bucatica de toiagO si se aprinde de treî orî pe di în cele treî dile umiatore în locuia unde sî-a datO repausatula sufletulQ. In credinta ca sufletulii mortului In cele treî seri dupa Inmormîntare vine si bea apa din vasii ca sa se rScoresca. corn. cit. Vedî si nota premergfitore.

(jiicendu ca prin acesta se Imblân^esce CatelulU pdndnttdul ca sa nu latre pe noulu ospe venitu Intre cele-lalte mormlnturi (1). In unele parti din Transilvania^ dupa ce sa înmormlntatii mortulii. Macovelu. 156 prinsii câtii facu cincl-spre-^ece metanii. apoi întorcendu-se a casa ostenitii sa gasâsca de mâncatii si de bâutii. oooL de d-la Ionica alâ lui lordachi Isacâ. 46. Sima. (2) Ck>m. lon^nCL. p. 157 . p. de d-lâ Av. si anume în loculii unde mortulii si-a datii sufletulu. Turtur6n(i .Celu ce primesce toiagulu precum si cele-lalte obiecte bea putina apa din sticla si apoi multumindu (Jice: (nDiimne" (teîl j)rimisca ! . sa fie de sufletulu celui repausatu! (1). în Mahala. Inmorm. în cele trei seri dupa înmormlntare. de d-la Rom. Vinulii din ulcica si pânea se daii unuî barbatii saii unei femeî dupa sexulii defunctului de manca si bea din ele în cele trei seri. (2) Burada. 40. o bucata de pane si toiagulii aprinsii. (1) Burada. de d-la V.~in BadeutQ. tamâie întrunii hârbii si sa se puie acolo si o ulcica cu apa saii cu vinii. Acelii barbatii saii acea femee represinta în decursulii celorii trei dile persona defunctului. 47. ca si 'n Moldova si Tera-românâsca^ la biserica (2). In Crasna. apoi se pune aprinsii la mormlntii la capulii mortului (2). op. com. Facendâ si acesta toiagulâ ce mal remâne llu ducii si-lii daii. de d-Id Sam. Dupa tote acestea toiagulii se duce Ia biserica de arde putinii la icona Maici! Domnului.. com. com.» In unele parti din Moldova si Tera-românesca din contra este datina ca In loculii unde si-a datu mortulii sufletulu sa se aprinda. îlii tamâiaza si apoi aprindii toiagulii care sta a- (1) In BoTana si Vicovula-de-sus. p. doua saii trei nemuri de ale lui se duca do cu nopte la mormîntii si-Iii stropescii cu apa adusa întrunii ulciorii. Petrescu. Inmorm. fiindii-ca se crede ca sufletulii mortului sbora ratacindii trei cjile. cit.

PausU se numesce In Bucovina Înca si vinulu. Daca ramâne ceva vinu. respective aghiasma dela paosii. In Basarabia^ si mal alesii In tinutulii Soroca^ vinulii se amestica si cu aghiasma (3). p. celoru de fata de bautu. An. (2) In cele mal multe p&rtt din Bucovina si Moldova^ dict. care se vîra de regula safi In gârliciulul sipului saii se lipesce de colacii (2). si de aice se duce apoi pâna Ia tinterimu. se da si acela^ Înainte de ce se Începe comandarea. precum tn FratautulCi-vechiii si Fundulii. miedulu sau mursa. care se pune de regula Intr'o sticla de b&utii apa. p. P A U S U L 0. se 'ntrebuinteza In locu de vinii. (6) Corn. Merchesd si alt! Români. 37.Moldovei se Intrebuintâza si apa curata^ care se amesteca si se 'ndulce8ce cu putina miere. care se duce dimpreuna cu coliva^ pomulu si pomenele pâna la biserica. Inmorm. stropesce preotulu In forma de cruce pre mortu înainte de ce se acopere acesta cu sicriulu. care se duce Ia biserica asemenea Intr unu sipusoru . unde se radica Împreuna cu acestea^ când se face panachida. In unele parti din Bucovina^ precum buna-ora tn Manastiora. (4) Dict de Elisaveta Agagi. (3) Burada. se pune într'o ulcica (5). iar colaculu si lumina se dau de pomana celui ce Ie au dusu pâna Ia mormtntu. numai aghiasma. 36-87. 36. (1) Burada» Inmorm. de Const. NistorCL Ve4I si Burada. 158 Cu vinulu. Pletosd si M.xn. când dau sa scota mortulu din casa afara. (4) tn altele Insa. p. De unu timpu Incoce tn&a si anume de când nu mal e Încuviintatii de a se duce mortulu descoperita la tinterimu. Inmorm. tn casulii de pe urma. PaiiSulUf numitii altmintrelea^si mal alesu tn Moldovaj paosA si apcLOsH (1) consta dintr unu sipu plinii cu vinii^ apoi dintr unii colacii care atârna de grumazulii sipului si dintro lumina. si care. se stropesce In acelasi chipâ nemijlocita dupa panachida.

sau r^mosU vinii dintr unii prototipii latinii repausum. aveau înca datina de a stropi r&masitele mortului. însemneza^ dupa credinta Româniloru din Moldova. iara tinerea n^muriloru si aceloru-laltî omeni unulu de altulu^ când se radica pausulu. ea cela. 159 de struguri pe la Schimbarea la fa(d. con- . In unele parti ale Transilvaniei. dupa credinta unoru Români din Bucovinaj spalarea mortului si curatirea sa de tote pacatele ca sa se pota Înfatosa curata Înaintea lui Dumnecjieu (2)^ dupa. A tatu datina de-a stropi mortulu cu vinu si a da colaculu si lumina celui ce-lu însotesce. p. a altora Insa ca sa aiba pe ceea-lalta lume din ce gusta si cu ce se îndulci (3) . în altele însa. Iar Pliniu naturalistulu ne spune : ccLegea Posthumie a regelui Numa ^ice : ca rugulu sa nu fie stropitu cu vinu (6). câtu si cuvîntulu pausH sau apatisU. » Ce se atinge de cuvlntulâ patisUj apoi dupa cum repati^. unde nu sunt fântâni (2). a znuritA cine-va. Ia Tira-Bomâniscd se numesce pausU colaculii si vinulft ce se duce Ia biserica pentru sarbatori. precum buna-ora In Sacadate. cit. de d-la T. vinulii cu care se stropesce mortulii (1). 6 Augustu. se duce pe Ia case si se da de pomana pentru sufletulii celui repausatii saii se pune pe Ia drumuri. cu vinii. se platescQ anumiti dmeni. se întelege subpatisU. se spala cu vina (5). Frâncu. SimonA : «iPausa. ne vine de-a dreptulu dela Jtomanî. 178. ca pe cea-lalta lume sa fîe tote nemurile la unu locu. ca si în Bucovina. si mal vlrtosii pentru repausati. când se face parastasii pentru sufletulii celui repausatu. de d-lA I. op. Insemneza. Totii In Tera-Bomân^ca Indatinaza poporulii a face mustu si a-Iii duce la biserica pentru apaosH si coliva saii jertfa (1) Com. Pausulu^ cu care se stropesce mortulu înainte de a se înmormînta. dupa înmormîntarea unul omii. Georgescu. adica când tncepe a se coce poma varatica (1). precum au fostu si 'nacesta(4). Caci Romanii^ ca si Românii nostri de astazi. in t4r^ apa la cel însetati sati altele de asemenea natura». precum în districtulfi NasSuduIuI si în muntii Abrudului. dupa ce-ltt ardeau.si totu cu pomii si pomene. se 'ntelege apa care. Virgiliu ne spune în privinta acesta urmatorele : «Dupa ce ramasitele mortului au fostu prefacute în cenusa si s'a stinsu flacara. e. cari apoi impartâ d. (2) Com. când din partea Damiliel din care.

aveaâ In panteonulâ loru chiar si unu cjieu alu odihnei celei yecinice. IV. de Const. NistorA din MaUnT. anume Biusus (2). 12: «Numae regis Posthumia lex est: vino rogum ne respergito. iar prin urmare apaosA este ad pausum.B 160 firmatu prin paralelismulu formeloru romanice: franc. reposo etc. totâ asa si românulii pama nu se pote trage din latinulu clasica femeninu pausa (1). ~ 161 XIII. 1260. Vechil Romani. mere. p. Hasdeu. Dict. pere. coUvî tote prinosele aduse la biserica din fructe. dupa cum arata Arnobiu. j^ Desi cuvtntulu acesta sa furisatu In terminologia nâstra biseric^ca crestina. 1269 60. I. ci numai dintr unu neutru pausum. (4) Dict. din Balac^na. repaus^ ital. P. de M. (1) Cihac. Hasdeu. 219. Velchorschi. II. lib. oom. rom. Cftrdeia si a oelorfi din Fundula Moldovei. oom. p. totusi Isl datoresce nascerea pagânismulul italicu. t. etc. P. de lust. COLIVA. com. limb. (3) Cred Rom. literalminte : (^pentru odihna. (2) B. Jemna si a celord din BerhisescO. (6) Hi8l nat. (6) Aeneid. din Bilca. r^m^ provent. t. rom. precum: struguri. XIV. limb. Dict. oom. 8pan. din cari nici una nu e femenina. . v.: Postquam oollapsi cineres et flama quievit Reliquias vino et bibulam lavere laviUam. faguri de miere. de M. i. casii dulce. lib. Dict.(1) B. riposo. Românii numescu cu unii terme nu generalii coliva pi. II. Merchesa. de G. (2) Credinta Rom.

Grmdâ fiertU^ din care se compune coliva. cf GraunttUit de grâU. Ba adese-orî. numai aceea» care se face din grâii curatii în urmatorulii chipii: se iea putinii grâii.» Crucea. ea se face chiar si din bucatele de colacii saii bulca taiate mfiruntelii si puse Intr'o strachina(l). coliva se Împarte Intre cel presenti si se trimete pe a casa ca darii si celorii cunoscuti spre a le demonstra prin acesta din partea repausatulul. ce-I celebreza. Dupa ce a fiertii de-ajunsfi si sa îndulcitii cu putina miere. cari se punu parte pe de laturi în forma unui cercii si parte la mijlocii In forma de cruce. fâcendu coliva la (Jilele lorii onomastice In onorea sfîntilorii. iar podobele de pe deasupra. x4XXa6oc vgr. ci si din cafea pisata si pe de margini împodobita cu zaharicale. mal cu sama pe la orase. coliviora în unele pati ale Transilvanieî^ precum buna ora în Orlatii. dupa Inmormlntare se da strachina saii tavaua cu coliva tuturorii ce- . Imaom. precum: mie(Julii de nuca si zaharicalele Însemna frumusetea si Îndulcirea vietii eterne. Din causa acestei Însemnari apoi. însemneza. coliba ngr. Închipuita pe coliva. %6Xt6oc pane de grâii. dupa ce o sfintescii prin binecuvlntare divina. districtulu Radautuluî. In unele locuri este datina de a se face coliva si din orezii MmriamU. caci intre coliva facuta In onorea sfîntilorii si In acea a amintirii mortilorii nu este diferinta. 1» Romial. precum bunaora !n Vicovulu-de-sus. cacî cjice Domnulii nostru îs. Însemna ca repausatuia a fostii crestinii. afara de forma de rugaciune pentru binecuvlntare (2). care. iar la mijlocii cu o cruce. se pune într o -strachina saii pe o tava. Totii pentru acesta causa. dupa finirea Inmormlntarii sau a pomenirii repausatilorii. ca fiindCi spiritualminte nemuritorii Împreuna cu totii se vorii veseli In viata eterna. Românii.In sensii propriii Insa se numesce coliva dem. Chr. si parte Învierea mortiloru. De aceea. Cela din strachina se'mpodobesce de regula cu mierii de nuca saii cu strafide. adese-orl se face nu numai din zaharicale. trimitend o ca dara pe la cunoscutii lorii. H> 16Z fîertu si Împodobitii cu zaharicale ca si grâulu. o Impartii. dupa Învatatura bisericii nostre. fiindii-ca crucea este semnulii crestinatatii. ce se arunca în pdmîntU^de nu pufredesce singura remâne^ iar de putrecîesce multa râda aduce. Dupa credinta unorii Români din Bucovina si TransUoa-nia coliva Însemneza pacatele mortului. se piseza si se curafesce de coja si apoi se pune la unii locii cu putina apa ca sa ferba. parte mortea natureî umane. iar celii de pe tava se mpodobesce pe de laturi cu diferite zaharicale. si maî alesu pe la sate.

Obiceiuri religi6se strabune. IV. Rascanâ. Elis.» an. Merchesa. de Nic. credu eî. din Manasti6ra. 164 Intrega sa Împaratie.(1) Com. mergendii în ceea-lalta lume si stândii acolo Înaintea sufletului. stud. invdt. si ca atare. Ce se atinge de originea colivei o legenda poporala din Bucovina si anume din comuna Stupea. ca i se ierta mortului (1). oom. publ. Celii mai potrivitii mijlocA spre scopulii acesta credu elii. si a celorA din Funduld Moldovei. Turtur^nQ. de Const. de I. atâtea pacate. a oelora din Costâna. de Nic. si de aceea trebue sa se împartasesca fie-care dintr Insa (3). ci totu-odata îi prindea si chinuia în totii chipulii anume ca sa se lepede de crestinismii si sa treca la pagânismii. in «Biserica ortodoxa româna. (2) Arch. 163 lorii presentî. celu ce a gustatii. oom. tote pacatele remânii pe capulii lui (2). In fine spunii iarasi unii ca coliva Insemneza jertfa. in OrlatO. Rom. BucurescT. Deci fie-care. Agapi. de Drag. Dupa credinta allorii Români însemnaza coliva: tata luî Christosii. ne spune urrhatorele: «Unulii dintre cei mai mari si mai înversunati dusmani si prigonitori ai crestiniloru era si Imparatulii Deocletianii. din BerchisescI. <laca i-ar spurca mai întâi prin mâncare si bautura. Prelicia. Rom. (2) Corn. BumbacO. corn. de G. Dreptii aceea porunci elii tuturorii chrestinilorii din (1) Corn. asupra sa. ori si când voesce acesta pote sa guste dintr Insa (4). com. Sima. (3) Cred. ca fie-care sa guste câte o 16ca dintr însa pentru-ca câte fire de grâu iea fie-care din coliva. care a gustatii din coliva. ce se aduce înaintea lui Dumnedeii spre iertarea pacatelorii celui repausatii. dict. gimn. Elii nu numai ca facea chrestinilorii multii raii si multe daune. 249. (4) Cred. sau atâtea pacate iea. ca ar fi acela. Prelicid. ca sa nu manânce mai muitu bucate . pag. Velehorschi. Cine nu face acesta. de loca din Breza si d-ld Rom. Cârdeia. a oeiora din Bilca. e Indatoritii sa se roge si sa bata matane pentru iertarea pfecatelorii primite asupra sa. preota. 1877-78. Gabr. de dla V.

Migne. ca nimene nu Vrea sa cumpere si sa manânce din bucatele sale. P O M U L 0. p. încetara de a maî mânea In tote dilele coliva. porunci sa le arunce In apa.facute de dlnsil. cirese. «Dar crestinii prinsera si despre acesta apucatura a luî Deocletianu de veste si nu mâncara nici pescî. PomuliL e usitatu maî în tote tSrile locuite de Români si se face astu-felu : se iea unu cracii verde. maî alesu însa de mSru. 8. credendu. daca e în timpii de vara. perju. ci toti sa manânce numaî grâu fierta si sarata. Paris 1844. adica de prin secolulu alu patrulea (2). de Al. si a Impferatulul lulianu Paravatulu. p6rij. iar daca e iarna. rarii când si de visini saii ciresi. ci cump6rate din tergii. si curatinduse frumosii de ramurelele ce nu trebuescii. c6rnc-de-mare. iar crestinii voru mânca pre pescil aceia. la care se adunara toti preotii. . prunii. pere. Totusi spre aducere aminte a rSmasu datina ca sa se faca la morti si totu spre aducere aminte de prigonirea luî Deocletianu se obicînuesce chiar si In (Jiua de adî a nu se mânca pesce In postulu celu mare (1). 386. precum si cu diverse copturi. murindu Deocletianu. prune. Si sinodulu acela a hotarltu: ca nimeni dintre crestin! sa nu maî cumpere si manânce bucate din tergu. (2) Dict. care face fructe bune de mâncatii. visine. Baciu. si anume: mere. ca sa manânce bucate spurcate. t. ca le voru mânca pesciî. ed. J65 XIV. «Mal pe urma Insa. stud. naturale. aAu(Jindu preotimea despre acesta. c Vfidendu Deocletianu. de câne si de alte vietatî necurate. frumosu. episcopii si patriarchiî crestini de prin tote partile. (1) Com. uscate. gimn. Eudoxie. si ne maî avendu cine-î sili. ci toti mâncara numai grâu fierttiy care sa numitii coliva si 'n modulu acesta sa Introdusu apoi coliva la chrestinî. perje^ nuci aurite. si totu se voru spurca. strafide si smochine. rotundu si ramurosii dintrunu pomu roditorii de gradina. se amart si Întrista forte tare si tinu unu sinodu. cari erau facute dupa porunca sa cu totu felulu de spurcaciuni. Crestinii nu cump6rara maî multu bucate de acelea. CC Si cum a hotarltu sinodulu acela^ asa sa si întemplatu. precum: sânge de mâta. se Încarca si împodobesce cu totii felulii de fructe (pome).» Adevarata origine a colivei Insa se pare a data din timpulu Archiepiscopuluî de Constantinopolu.

Unele adica se lasa simple. stud. nu-lu Încarca numai o singura sau dou6 persone. stud. Jemna. si pre acelea apoî le Încarca cu strafide. când se ncarca ramulii de pomii saii betisorele de bradii. mSru saâ portocala. Macovelu preotâ în Râdeutâ. Moldova. portocale si mere. ca'n alte partî. din Bala. si'n fine cu covrigi. cum s au cîoplitu. ca ceî-laltî românî. de locQ din Todirescl. menindu lie-carele ceea ce pune pentru sufletulu cutaruîa si alu cutaruîa. ale caroru racje asemenea se ncarca cu strafide si smochine si la vlrf& li se 'nfige câte o alamâe. alu carui nume llii si rostesce (1). turte dulci. portocala sau m6rQ./wa.iar altele se punu In forma de crucite sau stelisore. O parte dintre fructele amintite se Infigii în ramurelele pomului. 166 In unele sate din 5^«coi. Infigendu-se numaî Intr'lnsele smochine si strafide una lânga alta cam de pe la jumatate si pâna la vlrfu. In care se Înfige apoî o alamâe. d-la Av. (2) Crestfita pi. hulubasî. Cioplirea si Încarcarea betisoreloru acestora atârna de regula dela priceperea si istetimea celuî ce sa apucatu sa faca pomulii. M. de Al. adica când se 'mpodobesce pomulii cu fructele si copturile amintite.gimn. Ionica alA lui lordachi Isacd din Mahala si Titu Zaharescu. gimn. (1) (1) Corn. e una colaca ia forma unul S. In acelasî timpii. ci eî cloplescu maî multe betisore sau sulicîore de regula din lemnu de brada. ca de jumatate de metru de lungi sau si maî bine. alamâî. Totii asa se face si cu cele-lalte obiecte. ^mm. Românii de prin orase si ceî culti dela tera precum si o sama de tftranî maî avuti si maî inteligentî. proprietara în VoîtinelCl. facute asemenea din faina de grâii. districtulu Radautuluî. colaceî. se numesce una colaca de forma triungulara. (3) SfintiforU pi. precum si alte pasarele facute din faina de grâii curatii. iar o parte se însira pe o atisora si astiVfelii se anina apoi saii se lega de ramurele. ci totî cel de casa punu câte unulu sau maî multe fructe Intr'lnsulu. stud. smochine. de loca din Stupea. cariî de unu timpii Incoce au Inceputu a imita pre orâsenî.apoi zaharele (zaharicale). cu deosebire Insa din dranite. . este datina In cele maî multe sate si orase din Bucovinay Moldova si T^ra-Bomânesca de a se face si coce maî multe crestati (2)^ sfintisorl (3) sipotnene (1) Corn de Dumitru CârdeiQ. gim. crestati. scarute si cârligute micî. de locâ din Balacena . nulntrebuint^za la facerea pomului acestuia maî nicî-odata ramuri de pomO. Avramd stud. I. Baclu. sfinfiforl. precum buna-ora In Voitinelu.

si dupa aceea se 1 mplânta betisorele încarcate si împodobite în chipulii cum sa arfitatu maî sus cu partea inferiora într însele. ca unulu ce este maî tare. ntsce bucatele de sindila. op. mere. împletite în maî multe împletituri. In unele sate din districtulii Radautuluî în Bucovina. In orasulu Câmpulungu. Vicovulii-de-sus si de jos. nici când însa cu pâreche. p 45: «In unele localitati pomenetele ce se impartâ pentru und mortft se facd in forma de scara. asemenea în judetuld N^mtâ pe trestii se puna si hulubi de aluattl. Dupa acesta. Totii atunci maî împlânta într însele si maî multe luminî de cera curata si anume: trei. se numescu cu unu termenii technicu poporalii pomene sau ralU (2). Voitinelii^ Galinescî. Bilca. legându-se si întarindu se în acelasi timpii de jurii împrejurii cu stramatura rosie. In orase la cel mal avuti aceste pomene se poliescâ cu fol de aura. una mal mare alta mal mica.167 sau pupeze numite In unele localitati din Tera-românesca pomenete (1). lon^nâ. p. al&mal. si Imprejurulfi sau se razima apoi. 24 : «Avândâ înfipte in el colaci. caci pe acea scara se sue mortulâ la cerfi. pomene saâ pupaza ^hpupfzeaem. cele 3-6 pupeze. pupegîdra. precum si 'n cele maî multe sate . Fratautulii-vechiii si noii. unulA mal mare si altuia mal mica. cinci saii septe. se punii una peste alta pe o mesciora acoperita cu o fata de masa curata sau Intr o cosarca mare si frumosa. a caroru cantitate. cit. luându-se pomulii si împlântându-se (1) Bimana pt.» (3) Ve^I si Burada. 24: «Pomenele. Si de 6re-ce atâtu pupezele câtu si pomulu se punft într o sita. se alcaiuescQ din douS oolivl. se cocii dela 3-6 pomene saii pupeze frumose. precum buna-ora în Radeutii. de aceea se numescu în districtulu acesta pupezele dimpreuna cu pomulu de regula ciura (2). care se pune în vîrfulQ lorA în forma de cruce. cari totelaunu locfl. se aprindii în decursulii prohoduluî. e unâ colacd lung&retfi si lataretâ compusii din mal multe împletituri. Inmorm. smochine si strafîde .t (2) Burada. dar maî cu sema într unu ciuru. calitate si frumsete atârna totu-dauna dela puterea mostenitoriloru sau a mostenitorului celui repausatu. cari se numescd si raiU. asemenea si din doi colaci. precum si dela istetimea si priceperea femeii ce le coce. 9 168 într o pane sau Intr unu malaia (2) se pune Împreuna cu acesta tntr o sita mare sau într unii ciuru. din faina curata de grâu. ca la ducerea lorii spre biserica sa nu se cump6nesca în colo si în coce si sa nu se rumpa (3). Inmorm. pomene. p. dupa cum voma ved6 maî pe urma. Pomenele acestea. totu In ciuru. cari.

La pom a se 'ntrebuintâza de regula ceia acru. cu acea deosebire numai ca pe când la celii facutu din betisore luminele se Împlânta în crestati si sfintisorî. Gheorghia. Vas. 169 -' Scara Insomn^za ca sa aiba sufletulu pe ce se sui. pomulu se înfige asemenea întrunii malaiii sau într o pane prospSta si alba si dimpreuna cu aI cesta se pune apoi saii întro sita mare saii întro cosarca ori întrunii cosii. stud. stud. Precum In pomulu facutii dintr unu cracu de pomii. malaiii pi. pe atunci In celii de crenga se lipescu de ramurele si anume câte trei la unu locii în forma unei furci cu trei corne. de d-la. se numesce malaia dulce saa turta. maîae se 'ntelege und feld de pane facuta din faina de papusoia (porumba saa cucuruzâ). Cârdeia. care are forma unei pane. iar cela legatii de torta e alu celuî ce-lii duce. în care se afla si pomenele (3). si altele din judetulu Suceva. gimn. Av. In Balacena. (3) Com. care însemneza pomii raiuluî. dupa ce s'a împlântatii pomulii si sa ase- . iar sticla ca sa aiba cu ce be. Pomulu In aceste localitati se duce tot-deauna deosebita de pomene (1). precum si 'n cele-lalte sate atât din colo cât si din coce de Prutu. Baia. Burduhosa. Macoveia. pomulu se aseza întro cofa sau ola. iara a septea singura. asa si'n celii facuta din betisore se punu dela 3 7 luminî. Iladasenî. Ionica ala lui lordache Isaca. De pomii. se numesce malaia acru. gimn. care e totu-deauna plina cu apa curata. tn pomii raiului. apa ca sa aiba pe ceea-lalta lume ce be si cu ce se r&cori. Cotlarciuca. (1) In Bucovina sub cuv.uluî. din districtulu Cernauj. In unele sate din Moldova precum buna-ora în Petia. Atât de pomii câtu si de torta cofeî sau a oleî se lega câte unii testimelii saii o basma. (2) Com de d-la. preota si Dum. stud. care are forma mal multa a unel azime. Ceia dospita.din distiictulu acestuia. proprietara. MalaiulA acesta se face in doua chipuri : dospita si nedospita. se 'mplânta adese-orî si întro pane de secara (4). daca va ave parte. Nic. gimn. se razima tot d a-una o scara facuta de faina de grâiip si într unulii din ramurele se anina si o sticla de bfeutii apa. In Mahala. iar cela nedospita. Pomul ii si testimelulii legatii de dînsulii sunt ale preotului functionarii. de V. si (4) Com.

unii mal acata si basmall. (2) Com. dreptii rasplata ca aii botezatii saii cununatii pe celu repausatii. se cumpfira si se punii în ramurelele sele mere. ale carui mere se cocd de regula pe la Sânt-Ilie. Acolo apoi se scutura de fructe precum si de cele-lalte obiecte cu cari a fostii încarcatii. de Tita Zaharescu. 170 precum si treî lumini. smochine. stud. carii. Jemna. pomulil mortidul se face ca si'n Bucovina. cari se aprindu în decursulu prohodului. în care e pusii acesta. dintr'o crenga de mferii si cu deosebire demSr^i ordinU (3). nuci. (1) Com. LatesQ. Anitâ Pletosa si S. colacel si covrigi. o vecicd (?). iar daca e iarna. cari se împodobescii frumosii cu slrafîde.zata In pune în naframa pâna la obiectulu în care are sa se duca la biserica. pomulii se duce de odata cu mortulii si anume tot-deauna înaintea asestuia nemijlocitii dupa sfânta cruce. gimn. nu numai pâna la biserica. la cel mal avuti aceste fructe se si poliescii. Iar dupa ce sa împodobitii în chipulu cum sa art*tatu. si dimpreuna cu acesta se pune apoi întrunii blidu (2j. In Moldova. In unele comune din Transilvania^ precum buna ora în Orlatii si Secadate. iara acuma se face nu numai la acestia. alamâî. se verfulii luî o lumina de cera curata învfelita într'o cu unii colacii menitii pentru celii ce are sa-Iii duca biserica (2). ca maî de multii pomulii acesta se facea numai la copiii cel mici. adica se da nânasulul saii nânasel ca sa culega pomele de pe dînsulii. ci pâna la tinterimii. In alte sate din Bucovina din contra naframa dimpreuna cu colaculii se lega saii de trupina pomului saii de torta vasului. . Daca e vara. stud. In cele mal multe parti atâtii din Bucovina câtii si din cele-lalte tari locuite de Români.. pe care sa se pota sui sufletulu celui mortii catra cerii. se împlânta întro crestata (1). cari tote se dati de pomana la cel ce ducii mortulii la gropa (3). crenga se iea cu mere cu totii. gimn. (3) Unâ felQ de m6râ varatica. câtii sta mortulii în casa se punii alaturea cu sfesnicele de lânga sicriii. Sa parintele G. de Mich. ca în tferile amintite maî sus. ca si*n cele maî multe parti din Bucovina si Transilvania (5). In Basarabia nu se face numai unii singurii pomii. nisce prescuri ca scara. spunu Românii. ci patru de-odata. tulpane si o bucata de pânza. mere si nuci însirate tote pe ata . Eî sunt facuti din crengi de copacii câte cu treî craci. ci si la cel batrâni (4).

cununi si cordele saCi stramatura de mal multe colori. Georgescu.(1) Crestafile se faca în comuna Orlata in forma crucit. dascali si palimarî. Geor^escu. vedi si Burada. Inmorm. Românii aveau datina de a pune înaintea casei mortului si a duce înaintea acestuia pâna la mormîntu numai unii braddnasa împodobitii cu diferite flori. gimn. Simu si I. Sima. acum din timpurile cele mal vechi aii încercatii sa prefaca Bradulu pdgânU într unii pomU crestinii. Sima. adica in patru corn uri. 171 pentru ca lîe-care omu fara tata si mama se pote boteza si cununa.» (3) Burada. In unele locuri din Bucovina Insa e datina ca sa se duca numai pâna la biserica si aice apoi. vale sau fontâna (3). de d-nil I. invStatorl. fructele de pe dînsulu. si Rom. încercarea acesta sa începutii mal întâi si întâi prin aceea. 28. de d-ni! Rom. gabSna si negra. (5) Ck)m. sau se arunca tntr'unu rlu. care sa însemneze apomula cunoscinteî hindul si alu rSuluU din raiii saii mal bine (jisii însusi rahdU. si însemna ca pe acea scara are sa se urce mortulA in cerd. p. Sima. pomenele se mal facCl in forma de scara. unde tiu împartesce apoi Intre preotii functionari. (4) Com. însa fara nânasî nu (1). de d-la Rom. Inmorm. ve4I si Burada. Dupa ce sa scuturatii se Împlânta la capulii mortului lânga cruce (2). precum: albastra. . p. sa-Iu arunce In clopotnita sau într unu ungheriu unde-va din curtea bisericii. 86 vede ca Românii. ca el au prinsii a îm- (1) Corn. Rom. precum si între unii dintre cel ce au petrecutii mortulii. (2) Com. stud. p. culegendii preotulu. respective dascalulu sau palimariulO. (2) Com. 12. trimite preotulâ pomulii dela biserica îndfirgptu la casa celui repausatu. de Titd Zaharescu. unde e datina de a se face nemijlocitii dupa tnmormlntare si prasnicu. Mal pe urma însa si anume dupa cea învinsii crestinismulii asupra pagânismulul în întrega Dacie. Inmorm. de d-niî loanQ Georgescu. In acele parp. 24: «iln unele locuri în Transilvania. Atâta în privinta facerii si întrebuintarii actuale a acestui pomu! Dintru începutu. dupa cum am arStatii în capitolulii despre BradU.

odata taiatii. Mal pe urma Insa aii începutu a departa pâna chiar si bradulu însusi si a-lu înlocui cu unu ramu verde de mfiru. 173 Dupa ce am v6dutu pâna aice cum Intrebuinteza Românii pomulu. sa vedemu acuma si ce felii de credinta au el despre dlnsulu? Uniî credu si (jiicu ca elu Însemna pomula vietii omului care la nutritu pre acesta In vieta sa cu totu felulu de pome. de aceea nu se 'ncumetara a lua unii pomii. si se duce tot-deauna în fruntea îngropaciunii înaintea crucii pâna la mormîntii. în altele însa atâtu unulii cât si al tulii la una si aceeasi înmormîntare. si numai în acele sate. In acele comune. iar altii spunu ca ar fi jertfa cea cuvenita pentru ultima data spre Împacarea si Împreunarea omului cu Dumnecjleu (1). Ghiuta. nicî când însa si cu fructe saii cu vre-o coptura oreslcare. Er. si zaharele. si împlântându-se într'o pane saii malaiii se duce dimpreuna cu pomenele în urma bradului si cele mal de multe ori numai pâna Ia biserica (1). districtulu Sucevil. în a carorii apropiere nu se afla de felii paduri de bradi. De 6re-ce însa bradulu. se sfârsesce si elu de odata cu dlnsulu. unde e usitatii alâtii bradulii câtii si pomulii. aluaturi si zaharicale. stud. cununi. colacutl. proprietara în IlisescI si N. cununi. ci si cu diferite fructe. dupa cum am aratatii în sirele de mal sus. pe când din contra pomulu se împodobesce. 172 podobi bradulu nu numai cu flori. sa datii bradulCi cu totulii uitarii si a învinsii pomulii. nu odraslesce. nici pâna adî nu le succese. districtulii Câmpulungului. prunu sau perjii. care ar pute odrasli. precum buna-ora în StulpicanI. undo se pune apoi tot-deauna la capulii mortului lânga cruce. Dovada despre acesta avemu ca în cele mal multe partii locuite de Români se întrebuintezi chiar si acuma numai bradulu. . cordele si stramatura de diferite culori. cu diferite fructe. Sima. gimn. ^1) Corn. cum era datina la începutu. si înainte de vr o câtî-va ani în IlisescI. care corespunde mal bine credintei loru crestine. precum a nutritu odiniora pomulU raiului pe Adamii si Eva si ca acum murindu omulu. bradulu chiar si în diua de adi se împodobesce numai cu flori. de d-lQ Rom. cordele si strâmatura. ci unii ramu de pomii care daca-lCi tal asemenea nu odraslesce. încercarea acesta insa de a stârpi bradulQ cu desfiversire si a întrebuinta numai pomulfi. Cotlarciucâ.(3) Com.

trebue sa treca prin o multime de vami unde stau milione de draci.Unii credu ca Domnulu nostru îs. gimm. caci cum i le-ar întinde. ajunge Întrunii locu. si a celord din Transilvania. trebue sa treca peste o mare forte adânca. de George Velehorachi. când a scosu pre Adamu si Eva din iadu sufletele celoru drepti s'au tinutii de dlnsulu ca unu pomCi Încarcatii cu totii felulii de fructe. din Ropcea. cari nu voru sa-Iu lase sa ti^ca mai d<v parte. Iarasi credu si spunu o sema de Români ca sufletulu omului. prin urmare ca nu pote sa-i întinda vlrfurile. Bradulii li raspunde Întâia ora ca sa Încuibatii Intr Insula unu soimuletUy a doua ora ca sa Încuibatii o vidra^ si a treia ora ca sa Incuibatu o serpone. de Dum. dupa ce a trecutii prin tote vamile. Altii iarasi credii si spunii. care se pune la mortu. servesce sufletului ca o scara pe care se sue de pe pamlntii pâna la Dumnecjieii In ceru (2).D In rlpa acestei mari se afla unii bradâ colosala de mare numitii hradulu SindorU. ar prinde a suera. ostenitu peste mâsura de calea cea Îndelungata si grea si Însetatii de arsita cea mare. ci voru sa-Iu opresca si sa. Iara mortulu imi trecea. Unde doruld îlu ducea. care i se cuvine dupa faptele sale. de Cuparencu. Dreptii aceea pomulii. de Em. In care cânta o multime de pasarele si sub care se afla unii scau- . mal nainte de ce ajunge la loculu. acelora din BerchisescI. Ajungendii sufletulii la acestii bradii llii roga sa-î Întinda vlrfurile sale ca sa pota trece pe dlnsele de ceea-lalta parte de mare. din Voitinelâ. dupa cum ni-o dovedesce acesta unii bocetii din Banatil. com.Iu arunce tn iadii. si elu spariindu-se^ ar cade in mare si sar Inneca. de Rom. In urma Insa totusi Bradulâ se gândia Si trupinele 'ntindea. stud. In urma urmeloru însa. ar simti puii acestorii (1) Credinta Rom. unde se afla unii pomU înfrunzita si Încarcatii cu totu felulu de fructe frumose la vedere si bune de mâncare. gimn. Bradvla clinelorfi din bocetulu banaj. ca sufletulii celui repausatii In calatoria sa din lumea acesta în ceea-lalta. si a latra. stud. corn. SimCL 174 trei vietati. Chr. Marea iarâ nume L'aie-lalta lume (1). com. com. Cârdeid. (2) Cred Rom. care Incunjura pamlntulii si care se numesce de catrâ povestile si mitologia dacoromâna asorbuhl pamîntulul.anu e !n casulu de fata sinonimii cu pomulu Româniloru din Bucovina. Moldova si Transilvania Atâtu unulu câtu si altulu servesce sufletului ca trecâtoro din lumea acesta tn cea-lalta. parasindu lumea acesta si trecendu In cea-Ialta.

. Caliadara pe an. despre care nî-a maî fostii vorba. ce i laii datii al s6I de pomana. bea apa dintr insa si se racoresce.3 128. ne spune în privinta acesta urm âtorele: Rachita 'mpupita. In haina alesa. a culege pomele carî tî placu si a le mânca (1). se scola de pe W Simeona Mangiuca. 1882. Acolo-l Santa-Marie. Cu noi mila eî sa fie. In care sa pusii pomulii. Cu p61ele pân'la mari Si pe vîrfu e înfloritii. se suie pe scaruta ce sta rezemata de pomii în acesta. Teta Sânta Marie. Ângerulii s6ii pazitorii.nasa. Bocetulu Intitulatii «petrecerea mortuluî)y. dupa ce se odihnesce putinii. Credinta acfeta despre pomu se afla si la Românii din BanatU. Jos Ia radacina E lina fântâna. Iar pe pole împupitii. Sufletulii. Cal6torf. Ea pe toti ÎI adapa. Ci mila sa-I fie. 12. Brasova. 175 scaunasâ. Apot iar sa mi te duci Pâna când vel s*ajungî L'alii m^ru mare de Sân-Petru Cu ajutorulîi lut Sân-Medru. apoi înturnându-se îndferSptu. Acesta e pomulii. se duce pâna la fontâna. iar fontâna e 61a saii cofa cu apa. care asemenea se afla alaturea cu scara. prinde a trage cu dtnsulu crengile. Cu vîrfulii ajunge *n cerii. 1881 p. care la petrecutii pâna aici. Ea spre toti se îndura. care se afla nu departe de pomii. câti mat trecea. llu iea de mâna si asezându-lii pe scaunasulii de sub acestii pomii ca sa se odihnesca. II arata o fântâna rScoritore. Meru-I mare si rotatii Si de p61e aplecatO. si luându cârligulu.

Daca nu mi te-al rugatii. stnd. La masa chitita. 176 Unâ fragmentu dintr'unu aitu bocetu din comitatulii Torontalu ne spune In privinta pomului. p. R6ga-mi-te tu de ea Cola viilorii s*oiea. Caci c61a i s'a împlutti Condelulii si Ta pierdutii. Când a *ntratii Scris6rea'n satii (2). Masa înflorita. gimn. Sede si scrie Maica Marie Pre cel vil si pre cel morti Si-sî însemna a lorCi sorti. din Câmpulung^. corn.Drumurile le-areta : Sufletulii din apa bea Si elfi lumea o uîta. Rachita *mpupita. 1882. de BurduhosA. urmatorele : Sus ma! în sus Sus la rasaritii Miru tnarCy ^nfloritu Sub meru cine sede? SJintiî Si duchsfintiL Lucru ce lucrau ? . Nu-I mândra rachita. stud. BrasovQ 1881. de Titâ Zaharescu. Calindarft pe an. si a celorâ din Baia în Moldova. Dar tu r6ga-mi-te bine Sa te iea în raiu cu sine. corn. Dara ea nu s'a 'ndura Intre viî a te scria . gimn. (1) Credinta Horn. 131 133. (2) Simeone MangTuca. D6ra ea s'o indura Si*ntre vil te-o însemna. Haina de mStasa. respective a mferuluî. Iarasi calea sa-tl apuci Pâna când vel sa ajungi La mândra rachita.

Pamîntu cântarîa Câtu luî ca sa-î dea. mergea. Pe drumu lunga si latu Napoî n'a *nturnatii. Pe drumu mi-lu pornîa. 22. si despre Sân-Petru cu care se sfatuesce câtu are sa dea celui repausatu. unu alu treilea bocetu. BrasovA 1891. Când mi-sl d'ajungea Fe scaunu sedea Si 'napoî cata. La lina fântâna^ La locu de hodina. ne spune maî alesu cu privire la fontâna ce se afla lânga mSru precum si despre ângeriî. Mergea câtii mergea Pâna-mî d'ajungea La mijlocii de cale. Cu spate-a cuprinde (Ij. Dumnecjeii sa-lâ ierte! (3) (1) Gazeta Transilvaniei. In fine. . Câtii elti cuprindea. Angeril mâna De mi ti-lu momia. Dumnecjeu venîa Cu siîntulu s6u Petru De se divania (2). No. Dumnecjeu-lu vedea Cu siîntuia s6u Petru. Locu el îî laceau Câta în brate-a strânge. cari sunt trimisi deDumnedeu sa momesca sufletulu. totu din Banatu si anume din comitatulu Carasu Severinu. A plânge 'ncepea. Elii cu spatele Si cu bratele. acestea: Mergea N.El se sfatuiau. Pamîntil împartîaii.

Mal din sus.(2) Divanîa = convorbîa = consulta. de d-lQ Ioana Popovicl. Ca de-aceea-î multa *n tera. (3) Com. Dar mama MariutiI Intr'acolo se porni . Morti-Î scrie cu cernela. Iar colo cine se vede. 177 Ce se atinge In specialu spre c^rta dintre morte si cuca^ silvania^ numitu aCântectdU la feciori si fete. Scrie viii si cei mortî Scrie-mî omeniî chiar totî. ne spune urmatorele: Oolo sus. Vii-I scrie Cu anglie. precum si nere. învfitatora. Si pe pietrâ cine sede? Sede damna Irod ie 4^1 Maica Sânta Marie Si totu scrie Pe hârtie. Sus tn pârta raiului^ Jos palele cerului^ Esie-opiiira NescatU piatra J^i'O chilie De tamâe.

Bratele I-oru mucecji. Totu plângcndâ si suspinândd Si din ochi lacrimi vSrsându. Cu multa para uscata. Si-a casa daca sositu Pe Mariut'a gatitu. Indergptii s*o înturnatii. Ce arde la inimuta. Inaona. Si mi-o scrieti cu viii Nu mi-o scrieti cu mortii!» Maica sânt* a cuvintatâ: Mmrian&. In mijlocula gradinii . Si hârtie am plinitu Si condeiulu l-am pierduta!» Maicuta MariutiI Tare mi se mal scârbi. Dar nu-I focQ ca sa te arcjia Si nici apa sa te'nece. Caci nadejdea o gatatâ. Cu multa focu.Departe 'ngenuchindâ Si de-aprope tota rugândQ Si din gura cuvintandâ: «Draguta. cu multa apa. Scrieti si pe draga mea. Spatele î-orâ putretjli. de SântdrMaria precum si deunâ bocetâ din Secadate In Trancdit marey » care se cânta numai la barbatii si nevestele cele ti- «Prea tare-al întârziatii De anglie am gatatu. 1* BomAal. Sânta-Marie Si tu d6mne Irodie! Scrieti si pe fiica mea. Colo sus Mal în sus Este o gradina 'nflorita Cu multa foca e ocolita. Ochii si sprîncenele. Spatele si bratele. Da-I foculu dela maicuta.

Dar in bradâ cine-ml sedea? Sedea cuculâ si m6rtea 13 178 Si-amendoi se totâ certa : Care'n lume ar intra? M6rtea din graiu ca graia. Si când era pe la (jiorl VeniaG fete si feciori Cu braturile cu flori. maicuta mea. Catra cucQ asa (ticea: . nu ti roia da. Si-ml iesd bourel cu bol Si pecuraril cu ol ! .«Cucuie. Care ml-al rupta inima Si dulce taicutuld meâ Si buna fratiorulu mea ! Cu toti sa v'adunati . voinicule! Dâ-ml tu mie glasulâ t6â Sa glasuescâ cu elU eHl «Ma.» Când era mal de cu sera Tragea Maria sa m6ra. Dar eu unde glasuescu. Ca unde tu glasuescl Casele le pustiesct. Maria din graiâ graia: «Dulcea mea. m6rte. Glasuindu a primavara Sa iasa copil pe-afara. Cucuie. . Voinici tineri stingherescl. vitezule.La marginea fântânii Este-unU broda încetinata De multi omeni blâstematâ. Caci pe mine mi 'nsela. 6menil din somnâ trezescâ. . Copilasi mici sfiracescl. Când era la miec^u de nopte Tragea clopotele tâte.

179 .Pentru mine sa va rugati. Nicâirea n'al strigata. unu altu bocetu^ totu din Transilvania si anume din valea Bulei. De mine n'al intrebatâ. Vladu. Nu m6 potQ rescumpâra. Când in satâ tu al intratu. N. Sa rugati pe Dumnezeu Pentru sufletelulu meu. P. Ca eâ înca m*oiu ruga La maicuta Precista De d6r v6 va ajuta Si de mine nu-tl uita. Fara la N. AI luata satulâ de-a rendulâ Si casele de-a mânuntulu. Caci eu mergâ in alta lume De unde nu vine nime ! (1). de d-lQ l. pâna afara Si nu te-i intârce iara! Asi iesi. culesii de I. In fine. Qeorgescu^ invgtatord. Caci de ieri nu potii pasi. suna precum urmeza: Alei! mârte grabnica. care asemenea trateza despre Sânta-Maria. nu potu iesi. Si rudele mele tâte Sa mg ierte dupa morte Si vecinii mei iubiti Sa remâie linistiti. Nici nu mg potu departa Dela draga muma mea! (1) Com. al strigata: Iesi N.

a alergatii. Caci de ieri nu potâ pasi. Cu viii. pâna afara Si nu te-I întdrce iara! Asi iesi nu potii iesi. Nu me potâ rescumpfira Si nici a m& departa Dela dragulâ tatalâ meii ! Sl-al strigata si-a treia 6ra: Iesi N. draga. Dar ma scrie cu vil. . Nu ma potii rescumpfirâ Si nici nu ma potu misca De mirosulâ bra^ilorii Si de mila fratiloru.Sl-aT strigata si-a d6ua 6ra: Iesi N. Nu ma scrie cu negrala! BucurosO. Caci de ieri nu potâpâsi. Nu cu mortii veste<jil Si ma scrie cu rosela. cu rumenii. N. nu potft îesî. In ea sede Sânta Marie Si scrie vil cu vil Si pe mortii cu mortii. N. In chilie a întratu Si de dinsa s*a rugata : Alelei Sânta'Mane Te roga si pe mine a ma scrie. N. te-asi scrie Si pe tine pe hârtie. De dorulu suroriloru. pâna afara Si nu tel intârce iara ! Asî iesi. Colo sus Si mal sus * E o chilie de tamâe. Scrie viii cu rosei a Si pe mortii cu negrela Iar N.

Dar tu ml-aî intarcjiatâ Si rosala o-am gatatâ. Peste cârpa Sl-o perina. Nu s*a pusti sa hodinesca. ori te si lasa. De scânduri noue de bradii. Ori te du. Dar în patii Cine-I culcatii? Iata N. esti ramasa ! Dumbrava Dumbrava ! Pleca-tl ramurile 180 Ca sa m& umbrescâ Si sa hodinescu . Ca de N. Dar în patii cel asternutii? Iarba verde de pe rîtCi. Peste iarba Cârpa alba. inima arsa. Pe cel ii delii îndelungatii Merge-uhti carii împovoratii. Draga floricea domnasca! Ca nu te duci sa 'nflcrescl^ Dar te duci sa putre^escl. s'a culcatii. N. Ca de-aceea-i multa 'n tera! Colo sus Si mal in sus Este-unâ marii Si este-unii parii. Dupa carii cine alerga? Muma-sa. încheiatii. Dar s'a pusa sa putrec^esca. N. Dar te-oiâ scrie cu negrala. Din trupina marului Pâna in a parului Este unii patu Mare.

VI. (1) nSe^târeajV fdTa poporului româna. Dreptii aceea parintii. câtu are pomulii acesta. unde sunt pomî destul. stud. Totii aici se pote pune si credinta acelora. cari ÎI placu si culegendu-le de pe ramurele le manânca. Si acum sufletulu. rficoritu si saturatu de ajunsu din pomele pomului despre care ne-a tostu pâna aici vorba. sa aiba macaru pe alii s6u. de aceea HQ Încarca cu felii de felii de fructe. maî pe scurtu are si elii macarii atâta umbra. unde se duce si sufletulu. la umbra caruia se pote odihni si rScori în care. si zaharele.Ca sunt obosita. 36. cari au. Cotlarciuca. caruia i sa datu unu astu-felu de pomii are de pomana în cea-lalta lume unii pomii verde. redigiata de losiiQ Vulcanâ. p. De mdrte 'ngrozita (1). care se duce înaintea mortului. (2) Credinta Rom. Ceî maî multi insi însa credii si spunu ca pomulu. se sue pe scaruta cea facuta din faina de grâu si razemata de dînsulu. respective nemurile cele mai de aprope ale repausatului. cari (Jicu ca mergendu oraulu pe cea-Ialta lume si neputendu sa intre în raiii. când voesce. din StulpicanI. ca sufletulu sa aiba de tote bunatatile. se pote sui si gusta din pomele sale . dupa ce sa odihnitu. nu au de felu pomu In cea-lalta lume. an. Fie-care omu repausatu. 1880. ci ei stau de-o parte si se uita numa! la cei-lalti omnei. trage cu cârligulu pomele. com. de Nic. Buda-Pesta. frumosu si ramurosii. Iar daca cu tote acestea 11 vine pofta de mâncare. carora la Tnmormintare nu li sa dusa Înainte si datu unu astu-felu de pomii de pomana. si ca nu cum-va pomulâ sa fie golii. pleca cu ângerulu s6u maî departe spre împaratia cerului. Acolo sta elu apoi vecînicu verde si încarcatii de tote bunatatile înaintea sufletului astu-felu ca acesta numai uitându-se la frunciele luî cele într'aurite si la fructele lui cele frumose si galbene ca cera de pe dînsulu e pururea satulti si nici când nu maî flamân^esce. Scaruta 11 servesce spre a se sui în pomu. cârligulu spre a trage cu dînsulu crengile. iar pasfiruicele sa aiba cu ce sa se desfateze (2). sa . gimn. cauta ca numai decât sa se duca unâ pomiî Înaintea acestuia ca sa aiba sufletulii s&ii In cea-lalta lume pe ce se sui si odihni. 181 Din contra omenii. numitu altmintrelea si pomuiu raiului^ merge în cea-lalta lume.

care servesce sufletului de trec6t6re din lumea acesta In cealalta.aiba ce gusta. Pomii raiului sau mai bine (Jisii Însusi raiulii. Din Mânasti6ra. din punctulu alâ doilea. (1) Credinta Rom. Jemna stud. de Iustina Cârdeia. 182 nu p6te sa dea nici odata odresle. acestii fondA alu bocetului din cestiune se afla aprope literalminte In falmosa carte poporana Varlama si losa/U^ atribuita generalminte sântului loanu Damascenu din secolulu VIII (1). com. stud. dupa parerea nostra. In acea adâncime cresce unu arbore colosala. si despre care se credea ca odata taiatii mal multii nu odraslesce. Lumea nostra si lumea cea-lalta c&tra care mortea mâna pe omu. si In urma: d). de V. Din Fundula Moldovei. pSrii saii prunii. e de origine cu multu mal posteriora. ginm. dupa cum am ar&tatu mai sus. Din CânipulungQ. sau Încuibata trei fi^re dusmane: unu solmu. Baciu. FomulU. dupa cum arata bocetulu banatanu. gimn. Umbrirea si recrearea sufletului dupa ce a trecutii prin tote vamile. Deci pomula vietii din punctulii Întâi. din Stapca. gimn. Din Balac^na. gimn. sau. gimn. Precum cipresulu odata taiatii nu odraslesce mai multii. dupa cum am vSdutii. asa nu se pote mal multu nimicu spera si dela celu mortu. com. stud. stud. Din Bilca (H>in. GeorgiQ. com. nu e alta decât o crenga de marii. b).Din Costâna. Trecfetorea din lumea acesta In cea-lalta: c).. dupa bocetulu banatanu. Insemneza: a). despre care am vorbitu mal sus. Pomulii vietii. Tonîgarifl. care-I servesce de scara spre a se put£ sui pe dinsulu de po pamlntu pâna la Dumnezeu In ceru. com.i> adica printro adâncime care sorbe sufletele. stud. Resumândii cele espuse pâna aici resulta ca PomulU^ ce se duce Înaintea mortului. de DragosQ BumbacQ. gimn. o vidra si unu serpe. de Mich. gimn. sa nu duca nici când si de nimica dorii (1). sunt. Si din ~ i. respective bradulu. de Titfl Zaharescu. si dupa cum nu pote odrasli pomulâ acesta. de I. In capitolulu despre Bradu noi amii vfedutii ca Romanii puneaii Înaintea casei mortului unii chiparosii -=. de Elisabeta Agapi. nu Insemneza nici mai multti nici mai putinii decât cipresulii Romanilorii. com. stud. com. stiid. despartite prin asorbulU pamîntului. totii asa si pomulii^ care. El bine. In acela arbore. . cari pândescu si ameninta bletulâ sufletu. com. de Alx. cupressuSy care era semnii de morte. care servesce de trecâtore Intre ambele lumi.

Si cauta tn sus si vSc^u unde pica dintr o ramura câte o picatura de miere. Arborele !n gropa cu cele trei iierc. Ea este numai putina populara tn Persia si India. câte odata prin leO. 1879. si se porni spre acea ramura ce pica putinea miere.. Literatura populara româna. iar piciorele si Ie pusese pre nisce ramuri uscate si putrede si uita aceste râutati si greutati tote. Iar daca se urca elu cauta Ia rftdâcina acelui copaciâ. Cuvinte din betrânî. Hasdea. Si atâta tiu rosose câtu putintelu era sa cada jos. Acestia se as6mâna unul omu..Iata partea ce ne intereseza din acesta carte poporana dupa traducerea facuta de Negoe Basarabii pe la Inceputulâ secolului alu XVI si Intitulata alnvitdiurile Iui N^oe Voda:^^ a. 42 43 184 . cunoscuta mal mult sub numele de c 7aimlele Iul Did/paU^ unde unicomulu e înlocui tu prin elefantu. 183 sulâ. iar copaciulu tn care se urcase ^ra putinelâ numai sa cb^Sl. ce sufla si esia din gura Iul para de focu si venia cu gura cascata si cu dintii rtnjiti numai sa-Iu înghita. H. unde se ivia din malultt acela ce era aprope. Q^ster . «Asa fugindu elu c&i^vx Intr o grapa mare si daca ca(j[u tntr tnsa. Adica din afara de acea gr6pa sta inorogulu gata sa-Iu manânce. BucurescL 1B83..» Aceeasi parabola se afla Ia Arabi tn renumita colectiune Kalilah va Dimnah. ce fugia de unu inorogii si nu putea nici cum sa rabde si sa stîrpesca strigarea si sberetuliji glasului lui celu grosnicu si Infricosatu. P. sub titlulu : (1) D-r M. Si daca v6(|u acea putinea miere uita de a-si mal aduce aminte de acele rautati multe ce-I& tncunjurase. ci tugea tare ca nu cum-va salu ajunga si sa-Iu manânce. conservata tntr unii manuscriptâ de pe la tnceputulu secolului alu XVI. p. Deci cauta In fundulu acelei gropi si vh^u unu sarpe mare si grosnicu. si vâ(jiu doî fârecî^ unulu albu si altuia negru. p. si statu cu piciorele pe nisce ramuri si gândia ca va fi In pace si far de nici o grija. Bucurescl. 707 708. Deci iar cauta spre partea tn cotro sta elu cu piciorele^ si v64u patru capete de aspida. iar gropa prin putu. t. Adica inorogulu tnsemneza mortea care gonesce sa ajunga pre totâ nemulu Iul Adamu (1). ne este cunoscutu si Intr o redactiune curata bogon^Utcd. iar tn fundulâ gropii rtnjia acelu s^rpe grosnicâ ca sa-la tnghita. Ac^ta este închipuirea celoriî ce tnsala cu înselaciunea lumii acestia. afla acolo unu copaciU si se apuca de se urca tntr In- (l) B. care rodia totu-d^una acelu copaciu tn care sta elfi.

II. aii alergatii toti. si era de dedesubtulii luî oresî care tineri prea frumosi cu multime nemasurata de stralucire îmbracati rosiî ca racjiele sâreluî când apune.npHTHA IV Boraxu^pb ivT BOAPdpkCKkiYi^ KNHPA (parabola despre ceî bogati din cartile bulgarescl). cel ce sta Înainte la acea Înaltime prea luminata aii slavitii pe sfânta Troita Împreuna cu noi. Si apropiindu-ne In dreptulii acelui prea Înaltii scaunii. si erau Îmbracati cu haine stralucite si de multii pretii . si tînarulii portarului eî ne-aii primitii bucurându-se si a slavitii prc Dumnedeii. 708 709. Aci Insa In locu de unu singuru arbore sunt deja doî: unulfl cu ramure de argintii si cela-laltu cu ramure de aurii. ca a trecutii sufletulii meii slobodii de primejdia si de amariî si întunecatii dracî aî vSsduhuluî. si fetele lorii ca zapada. bucurându-se ca s aii mântuitii unii sufletii în cesulii acela. si fulgerându lumina tote partile acelea. din care reproducemii spre comparare urmatorele sire: «Si ne-amii suitii dela aceea (adica dela vama a 24). si la . (l) B. si s^a suitU întru împiratia cerurUorU si me petrece tmpreund. si slobodiendu ra(j[e ca nisce multe fulgere. 4icendu celora. Pomulii din punctulu alu treilea e asemenea de origine maî posteriora si anume aprocrifo-crestina. si satura cu privirea aceea pre toti aceia câti s au Invrednicitu sa locuesca acolo. t. . «Pentru ca stau Înainte Imprejurulu lui Dumnezeu tineri cu brâne de auru t6rte mart si Înalti.. Hasdeu.. p. Cuvente den bfitrânl. cu inima buna si amii trecutu porta cerului . 185 «Si mei^endu Înca tnainte va^ut'am scaunulâ Iu! Dumnecjieu albu tnmiitu. Si acolo am aufjitu unii glasii forte Incetisorii dintru acea Înaltime plinii de multa dulceta si veselie. Si ducendu-ne în cerile se despica si fugia dinaintea nostra apa care este de-asupra luî si trecendii noî se întorcea în loculii eî. De asemenea în locu de unii singurii unicornii sunt doua animale: camila si leii. si cânta cântare dulce si veselitore de a o aucjii.. stralucindu prea frumosii.. cari mergeaO împreuna cu mine. si se biicuraii împreuna de mine si se veseliaii pentru mântuirea mea. bucurându-se pentru mântuirea mea. si p6rulii ca fulgerulii si piciorele lorii albe ca laptele. Ca isvorii credintei poporului despre acestii pomii si celorii din prejurulii s5ii credii ca a servitu maî cu sema « Viata sjîntultil Vasile celU noU». Si v6dendu-m6 în manele sfintilorii ângeri. Si trecendâ apa aceea amii ajunsii la oresî care vfezduhii groznicii si nelntelesti .... P.. Cu alte cuvinte bocetulâ banatenii e maî aprope de VarlaamU si loasafU (1). cari m aii adusii : Duceti-o întru tote lacasurile sfintilora^ dupa cum aveti obiceia^ sa faceti la tote sufletele împrejurulU raiului. .

locuintele cele de Dumnezeii zidite ale sfintilorii In loculii verdetil ceresc!.. . . cu piramidî cari slobodiaii rade Înfricosate. si era minunate acele locasuri ale sfintilorii. . care avea multa frumusete^ si de mare pofta si mângâiere de a-lQ vede omulu. care nu este a mea. si era o mare bucurie sa le vada omulii . Deci e vremea sa mergemu sa vedemu locasurile nostre. (Jicendu-ml: ore sciî^ Teodora. . ce staâ nou3 In veci . cd astazi /ace pomenire cele de patru-^ed de (Iile ale tale. bunula tSa parinte Vasilie. sta .. si In launtru slava nepovestita si neveste(^ita. de care era plinii de veselie prea multa 186 si prea dulce si sta la foca frumosu si bine potrivitu. tmde curge tsvorula cela fara de morte apa ^ beutura vietii. care era zidite de-a drepta Iul Dumnezeii deosebite ale fiesce-carel tagma a sfintiloru.cele mal de desubtii ale pamlntuluî. m au Întrebatii imulu dintre prea dulcii ângerl. tfSi In scurtu trecendU tote. in locuia unde este odihna cea adevSrata^ unde se hodihnesca sfintii . d a cuviosului si duhovnicescului nostru parinte Vasilte cda încredintatii robU ala Domnului^ care este duhovnicesc^ parinte si a altora fii . dupa cum pomenescik pe morti la cele 40 de ^âe? Si dintru acesta am cunoscutu eu ticalosa cum ca trecendâ 40 de (jiile de când am muritu.. si de trandor firi minunati si multa mirositori. . a Si mal mergendii In slnulii patriarchulul Avramii. si la vâsduhu prea san3t08u si prea dulce.. si era plinii de dulceta ceresca.. pe care o ve^f. «Deci plecându de acolo. adica In loculii care locuesce. Si 'n acele prea stralucitore lespecjii de aurii eraU copaci saditi de multe feluri y si tineri. deosebite cu slava si cu stralucirea.. pentru ca domnulii meu omulu ce^u vorbitorii cu D-(^eUy bunulu meu parinte Vasilie. ftSl-am mersii. . care ma pac^ia. Si cautându la rasaritii va(j[ul Înfricosate palaturi facute de focii. care stralucia. ne-amil dusa la localurile sfintilora . si aprope de acele trepte ale palaturilorii acelora. . si de mir&ma. si Înalte forte. si Inconjurându-le tote acestea. De acolo sa-Iu odihniti in locuia unde m'a rugata robtda meît Vasae. sl-am intrata Intro curte. . .. a venitii aice mal nainte decât mine . câte sunt imprejurula raiului^ si câte sunt Intru celea de desubtulu pamlntulul. care este dintre acele flori ceresd. si era Întinse In mijloculii ralului cu unii chipii negritii. si era curtea aceea pardosita cu lespecjil cu totulfl de aurii si pestrite tn multe feluri. am ajunsu Ia locuinta acfyta.... .

adica ângeril. lf>92. . fîe-care pote forte lesne sa se convinga ca originea credintei române despre pomO do sub punctulu trei nu pote sa fie alta fara numai cele Însirate tn viata acestui sflntu. dapa credinta poporului. cari Intlmpina sufletulu celui repausatu si-I facu locu In raiu. p. Si In chipulu el era sadita la r&sdritil unU migdalii prea frumosa. LIV si 301. . 44 61. care da racjie prea minunate. Tipo-litograGa Dor. nu trebue nici decum sa ne miramu daca pe lânga D-(jleU si Sân-Petru^ portarulu de lânga porta cerului. 1891. Idem. Vasilie. fiucurescl. Si era plecatii deasupra mesei. mal de graba decât ori si care altii (1) Gaster. care n'o Intâlnimu de felu In viata sf. SântarMaria. voi. De-aice vine apoi ca celea ce le spune si crede elii despre pomulii din cestiune nu pot& sa consune Întocmai cu celea ce se cuprindu In Viata sf. Ce se atinge de Santa-Marie. care e raspândita la poporulu românu acum de pe la finea secolului alu 1 7-lea^ adica cam dela an. I. prin urmare. Bucarest. trebue sa amintimu aici ca ea joca unu rolu forte mare atâtu In literatura poporala scrisa. pe lânga sfinti si duchsfintl si pe lânga tinerii cei frumos. op. Afara de acesta e de presupusu ca poporulu va fi avendu cunoscinta Înca si de multe alte carti poporale. Cudi. ca maica Domnului.o masa mare ca de 30 de coti de pietra de multii pretii. P. 187 Comparând u acum sirele citate aici cu cele spuse de noi mal sus despre pomu. ce^o acoperia tota si da mare frumusete privitorului (1) . pote s o faca acesta. na pututu sa se tie strictu de originala. Leipzig. daca nu cum-va si mal de nainte^ si care a datu cu timpulu nascere si la alte carti si credinte poporale (1). . (1) Viata sfîntulul Vasile cela noQ si înfricosatele Vami ale vSsduhuluI si dr^pta judecata a lui Dumne4eQ etc. ci unele le-a lasatu iar altele Ie-a adausu. Nu-Î vorba ca poporulu. si se numia smaragdi]. 439. In decursulu timpului. câtu si In cea nescrisa. cit. si multe le voru fi luatu si din acelea. asemenea Vietii sf. Vasîle celui noU^ cari asisderea voru fi tractându despre atari pomi din apropierea ralului. Vasilie. Chrestomatie româna. p. p. o tntelnimu si pre dlnsa scriindu numele celorii drepti si ar5tându-le calea spre ralu.

si anume : PrândLsoruhi totu-deauna pâna la amiadl. Insa numai pe unu timpii scurtu. dar In care petrece acum sufletulu mortului. si vfedîi de-acolo binele si rfiulu la care va merge si la judecata (2). Atâtu pentru prândisoru câtu si pentru cinisora se facu 3 5 turtite din faina bine cernuta de grâu sau si de cucuruzii . PrânrjisorulU si cmisora se facu pâna la nouS (Jile dupa esirea sufletului.» care ne spune Jntre multe altele. prin mortea sa a biruitii mortea si ne-a dobânditii raiulii. p.» (1) Juv. In fine credinta despre pomu din punctulu alu 4-fea se baseza parte pe spusele bisericel nostre dreptmaritore. ca «dupa co-a vfidiutii iadulii îlii duse iar Înaintea lui Chr. Litur«rica bisericeî ortodoxe-catolice. iar cinisora dupa amiadî. p. de care este cuprinsii repausatulu. care ne Învata ca pomulu. careia a urmatii mortea. 1886. In cele optu dile dintâi dupa esirea sufletului. a caruia icona este pomulii si n care petrece acum sufletulii mortului (1). 189 XV. PRÂNpiSORULO Prânâ isorulu si cinisâra sunt usitate mai cu sema în Banatay unde se facft îndata dupa ce more cine-va. Vasilie cela noU. unde sunt multe feluri de pomi si sub toti pomii sunt paturi^ deci îl dede si Iul una patU de se odihn). apoi si pomulU cunoscintel binelui ^ alU rSuIuK din care a mâncata Adamu si Eva In contra poruncei d-deescî. si acestea. cam pe Ia amprooruy iar cinisora înainte de apunerea soreluî. op. Stefanelli. cit. de 6re-ce îs. ce se duce înaintea mortului. Chr. Însemna JRalulâ din care aii fosta scosi afara protoparintii nostri. ('1) Gaster. 149. ea ocupa loculu $/. când apoi celu sau cea de pe urma se scote afara din casa de se manânca. adica pe Ia chindie. 3C1. parte pe a ApocalîpsiilA apostolului Pavda. Bucurescî.18H sttntu. prânSisorula se face de regula dupa rfisaritulu soreluî. Prin urmare^ tn casulu de fata. de-lii blagoslovi sî-la trimise în raîa.

va sa dica dupa istetimea maestrului strungari. iar a cincea si cea de pe urma unei dintre rudeniile ce a muritu cu putinu ceva mal înainte de acesta. papusoiu) de marimea dupa vointa si putinta celui ce le face. adica mortii. dintr acea bâutura se crede ca cere mortulu ca sa i se dea de pomana.(porumbii. stud. La mijlocii se pune unu paharu cu apa curata si ne 'nceputa^ apoi nisce legume de dulce ori de postu^ dupa cum e si timpulâ. Afara de acesta e de notata ca tn cele mal multe parti (1) Sinie se numesce o mas& rotunda facuta din lemnd in forma unul MnitriU (talgerQ. In unele sate din Bucovina. a treia Maiciî Domnului. 190 Dupa ce s^au coptu turtitelo acestea se punu pe o sinie (1) asternuta cu unu masaniA (2) curatu. (2) ifMan»t7sfata de masa. . In timpuld de fata siniile nu se prea vMCî asa de adese-orl. sa se pue pe feresira de catra amiacjii doua pahare pline: unulii cu apa curata. daca repausatulu e de genu barbatescu. sa manânce si sa boa din acea b&utura^ ce a cerut'o mortulii (4). Dupa ce sau pusu turtitele^ pahanilii si legumele pe sinie^ se chiama. cari le puneai! de cinaQ de pe dinsele si afara in curte (ograda). nisce baetl pâna la 7 sau 10 anl^ iar daca repausatulu e de genii femeesciiy nisce fetite asemenea pâna Ia 7 saii 10 an! de bâtrâne si li se da prânc^isorulii saii cinisora. Deci în cele trei dimineti si seri dtntâî dupa Inmormlntarea mortului se chiama unii saracii saii si unii vecinii si i se da tn locuia acela. cari sunt asemenea fîerte anume spre acestu scopu. farfurie) cam de unfi metru in diametru de mare si cu mijlocuia oblu. gimn. iar tartele de asupra mal scunde de cum e mijloculA de desubtA. a patra mortului de curendu repausatii. a doua st. de d-lQ losifa Olaria. si din care paharii e mal desertu. Cea d mtâî dintre cele cinci turtite se menesce luî Dumnecjleu. de lonA A\Tamâ. nici când însa maî mari de l^j. in DomanO. Mal de multd se aflaQ sinii mal la fie-care tSranCL din BanatA. când se scote mortulii se cauta la pahare. Îndata dupa ce more cine-va. precum buna-ora In Todiresci este datina ca. astii-felA pre* gatita. iar altulii cu vinu saii rachiii^ unde se lasa pâna dupa scoterea mortului din casa. unde a muritii cineva^ fie'n patii saii jos^ fîe unde va fi. invdt. (3) Com. (4) Com. dm. în diametru. Archangelii. ca sa o manânce (3).

de d-la T. 192 XVI. dupa cum este si timpulfi. asa numitulu priveghiU^ la care se aduna o multime de omeni: barbati si femei. precum buna-6ra în Orlatu. care a repausatu de morte naturala. carora li se pune ca pomana fiertura de dulce ori de posta. In alte parti din Transilvania^ precum în tinutulti Nasâudulul. amicii si nemurile repausatuluî (1). (1) Corn. tineri si batrâni. caci aburii din mâncari se radica ca jertfa pentru sufletulu mortului (1).va. invâtâtora. Cina morttduî se da asemenea In tret seri de-a rendulu. se face dupa credinta poporului. sta de regula trei (Jile si dou6 nopti nelnmormlntatu. precum si câte unii colactk Impletitii In treU JFbmana acesta se pune de aceea.191 ale Bucovinei^ cât sta mortulu In casa^ este datina de a se da celorA ce vinu sa-lâ vada. ca pe de-o parte sa i se ierte mortului pacatele. este datina de a se face în a doua sera dupa repausarea cui. SimonQ. In fine. dupa Îngropaciune^ si anume In (ie-care s^ra se chiama Ia unu barbatii mortu câte trei barbati^ iar la o femee câte trei femei. In aceste doua nopti deci. cu deosebire Insa sâracimil. care dureza de cum începe a se îngâna (jiiua cu noptea si pâna ce rfesare sorele. de d-la Rom. In unele parti din Transilvania. adica caldura saii jertfa In cea-lalta lume. din maî multe cause. care este împreunata cu unele ceremonii religiose ce se 'ndeplinescii da catra preoti si cel-laltl functionari bisericesci (2). (2) Ck)in. iar altele pe închipuire . SimQ. câtu sta mortulu în casa. Corpulu fie-caruî omii. se face în tote partile locuite de Români. dintre cari unele sunt basate pe experienta de tote dilele. PRIVEGHIUL 0. asa numita a Cina de opoî». mal cu sema însa vecinii. iar pe de alta parte sa aiba si elii aburi. câte unu paharu de rachiu si câte o bucatica de pane de sufletulu repausatulul. Priveghiulii.

apoi Începe a o trage la respundere pentru ce la lasatu. o potrivesce astu-felu. sub pretextii ca corpulii omenescii ar fi proprietatea sa. tiu pune sa cosesca. p. Mosnegulu. atunci unulu. ci tot-odata si forte osteniti de munca si alergatura ce aii avufc?o pentru pregatirea celorvi trebuinciose de înmormîntare. cfttâ se afla mortula în casa. cari se aprindu în prejurulu mortului si maî alesii cele trei dela capulii acestuia (1) Frâncu. ghiontindu acuma cu cârja pe sus. luându o lumina. parte în legenda bogomilica reprodusa maî sus în cap. si sar Intempla sa dea semne de vieta. sa aiba macar cisce-va timpii a dormi si a se recrea. llu iea de mâna si ducendu-lu la o fata sau nevasta tenSra. Prin urmare omenii adunati ca sa privigheze sunt tn prima linie Indatoriti a lua sema de luminele ce ardu ca sa nu se stinga sau sa se aprinda ceva dela dlnsele si sa se Intemple apoi vre o nenorocire. cari de regula sunt nu numaî torte întristati. 173: «In serile cele doua de înainte de înmormlntare se face la casa mortului asa numitulQ priveghia » Rom. Adevarata origine a priveghiului însa credii ca trebue cautata parte în timpurile cele maî departate si maî întunecase ale antici tatiî. ca-I aprinde barba. prinde mal Întâi a plânge de bucurie. si *n urma a o certa si mustra In modulu celoru batrâni. ghiontindu In dreptasi stânga pre cel din casa. ca casenil. si elu iarasi Începe a face posno de ale sale. In fine si pentru aceea. celu ce Ia spusu ca-lu va duce la baba. VI. ca pare ca ar semana. cum o vede.» T. care o facâ mal cu s^ma barbatii în totâ timpulâ. Cel de fata prindu a rlde In hohote. Sima: aPaza de n6pte. ci numaî amortitii sau lesinatu. cari se radica pe laiti. op. ÎI mal dau si altele de lucru. In sfârsitu ajungu si la baba. pe cuptioru. am spusii ca luminele. pe scaune. . De aicî vine apoî ca nu numaî Români. ar voi ca numaî decât sa pue mâna pe dînsulâ. Cu acesta se 'nchele apoi si joculii (1). cit. llu Întreba ori de nu e aceea baba lui. iar pe alte locuri de douS or! sî anume in prima si a doua s^ra dupa repausare. acesta pe unele locuri se face numai odata. In urma. In cap. numai sa nu fie ajunsi de cosa mosn^gulul. pâna ce toti cel de fata se satura de rtsu. Mosnegulu o stinge si iese aiara suduindu. se numesce /w/r^Aitl. dar nu e baba lui. Când voesce sa iasa mosnegulu si cu baba ca sa m^rga acasa. care ne spune ca Diavolulu. Iar în casu. IV. Elu respunde. Mosnegulu se face a cosi cu cârja. când mortulu n ar fî muritu. SiraonQ: «In ceea ce pri vesce />rtr«^&a'i«ld.» 193 se lasa ca sa arda (Ji si nopte pâna diTpa scoterea mortului din casa. Dupa acesta se face ca aduna. mal pe scurtu pe unde apuca. sa aiba cine a-î sta mâna de ajutorii ca sa nu se nenorocesca saii sa se tnspaimlnte si apoî într adcvSrii sa mora.sau pentru ca asa au apucatii din mosî-stramosî.

unde are prepusii ca s ar afla mânzulica. care arata 10 6re. 5. Iara daca sa 'nttmpla sa (ie vre o paguba. de d-lft V. De-a Mânzulica se joca optu flacai. bate la usa comisarului.. doctorii.. 4. Pantirulii merge la comisarii si-I spune ca i sa furatii jidovului mânzulica. 6. pantirii. Turturena. 2. Ca usa e pe din fata Legata t6tâ cu ata. Comisarulii iea c!ustea si-i da cinci la palma ^icendii : Asta-i lefa ta pe-o luna!. si ajungendii la una bate sa i se deschida. Pagubasulii merge pe la case. Daca te-i purta bine. 1. Iara pe din dosii E legata cu rogozii. 212 ~ Pantirulu iea pe tâlharu si-Iii duce la Inchisore si spune .(1) Com. atunci tî-oiii mari lefa. Peste unii clasii vine stapânulii carutei la pantiru si-I spune ca I-a furatii cine-va mânzulica. Cum pul mâna pica jos. pagubasii. 3. mânzulica si a 8 orariulu. Comisarulii deschide cartea sti si Întreba: «Care este pantirii»? Pantirulii vine. îi spune tot-odata sa iea sema ca acuma e ncjpte^ sa nu se atinga de usa regelui. ] 211 Mânzulica. Iata ca 'ntr'o Miercuri vinii nisce Jidovi la tergii cu marfa de vendutii si cu o caruta la care este prinsa o mânzulica si tragii pe pl^ta. tâlharii. Comisarulii îi (jiice sa merga în tergii si sa caute câte cîasurî sunt si sa iea totii-odata si pe pagubasii ca sa-î arate unde are prepusii ca i s ar afla mânzulica si sa-I caute numai decât mânzulica. Fie-care flacaâ tine In mâna câte o carte. comisaru. si ^ice ca elii este politaiu si-I da o cluste In mâna. e rege. Se duce mal departe pâna da de tâlharii. 7. daca vel pazi tergulii cum se cade. sa vil îndata si sa-mi sput ! Pantirulii iese. ca sa nu fie nici o paguba Intrlnsulii. Usa ÎI arata 10 ore.

Acesta tine cu manile ochii unuia. (8) Usitata în satulQ Candrenî. îlii jura si-ia Îmbraca cu unii cîaunii In capu si-î pune o coromâsla pe spinare . Dupa aceea alege tineretulii pe unulii mal bfetrânii. (1) Apoi întreba pe omenii din casa: Cum sta ? bine? Ca unii câne ! respundu acestia. se pl^a dupa cutitu. sa pota ajunge pâna la grinda. sa-Iu bata si apoi sa-Iu iea la catane. (3) Sticla 'n grinda. Si dupa acesta se 'ncepejoculii din noii (2). Acesta senumesce pripeala. wer da. si asteptându cu nerabdare sa vada cum se va slobozi sânge din grinda. De-a lipitulii sticlei în grinda saii de-a scurge sânge din grinda se joca în urmatorulii modii: Unu flacaii iea unii scaunii înaltii asa ca^ suindu-se pe dînsulii. Priscala. si-Iii Învata sa strige «ftertfo». îlii pune la ferestra de naintea casei. Atunci celu ce voesce sa sloboda sânge sau sa lipesca sticla cu apa o Intorce repede cu gura In jos si i-o torna dupa capu. 213 sa-Iu radice de jos si sa i-lu dea. Doctorultl llii cerceteza si aflându-lCi ca e bunii Uii tunde. careia nu-I este de felu cunoscuta joculu acesta (1). Dupa aceea cela batutii se sc61a si daca pote ghici pe unulii din cel ce i-aii datii cu priscala. nesciindii cum merge joculu. . Dupa aceea iea unii hangerlu saii unti altii cutitii lungii si o sticla saii o ulcica plina cu apa^ împlânta cutitulu în grinda si împlântându-lii se face ca-lii scapa jos. t)ice apoi catra unulii dintre cel de fata (1) Berdo dela germ. acela merge în loculii lui.comisarului ca a gasitu pe tâlharu. iara ceilalti llii croescii cu priscala peste spate. Acela. De-a priscala se joca astii-felii: se iea o bucata de dranita si se despica la unii capStii. ca altmintrelea nu pote sa sloboda sânge din grinda sau sa lipesca sticla de acesta. Asa se parendeza mal toti câti au Inceputii joculii de-a priscala. apoi llii scote atara. Comisarulft spune sa-Iu aduca dimin6ta ca sa-Iu traga la raspundere. V&cjiendu acesta cel de tata abia se potu tin6 de rlsu. (2) UsitatQ în Suc(5va. ca sa nu va^a. Dupa cutitu se pleca de regula unu balatu sau o copila. Dimineta chîama pe doctorii ca sa-Iii cerceteze de pote sluji la 6ste ori ba.

La culcarea ursului. (2) UsiUta in BosancT. Unii feciorii adica Uu Întreba: «Unde te duci?» «Se 'mpuscii ursulii !» respunde acesta. fara de a esi din loculii unde se afla. Insemneza vamile de pe cealalta lume. Mal nainte de acesta Insa trebue sa raspunda la Întrebarile ce i se punâ. Se punu rendu doue laitl. «Unde tl-e pusca?. Cutitulii Infîptu e ursultl^ iar feclorulii de jos e vânator ata. dimpreuna cu cel ce stau In rendu cu dinsulâ capota apoi câte unu maru. Asa trebue pe rendâ sa spue fie-care câte o minciuna (2). se pune cu fata Ia pamtntu si Întinde manile Înainte câtu pote ajunge. Toti cel-laltl trebue sa radice dupa dtnsulâ mâna In sus si sa (tica adora sbord 'n 8usi>.MSrulti.. pe cari stau alaturea câte patru insi. (Jice adora sbâra '» susy>. Unulu dintre jucatori puno mâna pe unu scaunu si apoi radicând'o In sus. ca si evangheliile. Dupa acesta trebue fie-care sa spue câte o minciuna. dar neclintindu-se de felii din locii. Vine apoi tn mijloculu casei. Cu unii fundu trebue sa se Întinda si lovindu ursula (cutitulii) sa-Iii restorne. unde ar ave Ba porte lucrurile Întrebate: la umârii. Aratândii Insa la Întrebarile facute. care a spusu cea mal mare minciuna. ce se cetescu In decursulu starUorU. Ci6ra Acestu jocu Uu joca mal multi insi. Daca nu radica mâna la timpu sau daca nurostesce corectu cuvintele de mal sus.. Acuma venatorulii se trage pe verfulii degeteloru dela piclore. e forte grefi de a pastra cumpana si a nu cade mal de multe ori jos. iea tn mâni ambele funduri si astii-felii sta apoi Inbrâncitu pe verfulii degetelorii dela piciore si razimatii cu manile pe cele doue funduri. batenduse cu clustea la palma (3). (3) UsiUta in TiseutO. unde tl-e prafulii ? unde-tl sunt plumbil si capsele ?» La fie-care Întrebare venatorulii de jos trebue sa arate cu fundulii In mâna In acea parte a trupului. Daca gresesce e pedepsitii. la soldii. atunci cel-laltl trebue sa iea forte bine sema si numai atunci sa radice mâna In sus si sa dica sbora. iara cetirea lorii In decursulii priveghiului se face cu scopii ca celu repausatii sa pota mal lesne trece prin . Aceia. Se 'ntempla Insa adese-orl ca celu dintâi numesce unu obiectu. atunci capâta dela toti celalaltl cu clustea la palma. care nu pote sa sbore. ast-felu ca sa vie fata In fata. ceea ce trebue 80 faca cu funducasiune. Unu feciorii pregatesce doue funduri In forma unul talgeru. Unu altu feciorii iea unii cutitâ sî-lii tnGge cu verfulii In pamlntA lânga degetele celui de jos. când oblectulâ numitu tntru adevâru e In stare sa sbore. (1) Usitata in mal multe «omune din Bucovina. 214 UrsulQ. Se aduce apoi o strachina plina cu mere si se pune la mijlocu. (jiicendu ca sbora. cari asemenea se numescu In unele parti ale Bucovinei stâlpi^ si despre cari vomu vorbi In unulu din capitolele urmatore. la spate.

568 si 269.aceste vami. Bouiinl. si In deosebi In Cacova si Varadia. cum more cine-va In familie si se latesce vestea despre casulâ mortii prin comuna. patru^ . Numirea loru Ie vine asa dar parte dela ijlnele Porîj cari se invoca spre desteptarea celui repausatu. (4) T. und gend ald poesiel popo. de d-ltt V. mal rare or! a cânta. De aici vine apoi ca tn unele parti actiunea acestei specii de bocete se numesce striffattdil (2) saU strigarea ^orilari (3). Iar cântarea sau bocirea lorii se esprima prin verbulâ a striga. publ. 646. adeca numai acele bocete. numai tn BanatU. la neveste si la juni. p. LIV. tn cari se invoca ^înele cu acestu nume. la fete. XXVI. p. 82. XI. Becinaga . iar tn altele cânteadU t^orUora (4). preota. p. 1^ o R 1 L E. Sub CUV. Buda-Pesta 1876. mâne (jii In (jiorl. No. Burada. 15 ^ 226 xvm. 227 In sirele urmatore reproducemu numai t)orile proprii. t)ori se'ntelege o specie anumita de bocete^ cari sunt cunoscute si usitate. (1) Ioana Becin^ga. T. Turtur^na. Brasova 1891. p. U. In comunele din jurulu Maidanului. rale. in «Gazeta Transilvaniei. 268. MaHam^ lomomi. porile publ. cit. in op. si car! se cânta nemijlocita Înainte de revSrsatulu sa& pe la revSrsatulu (jioriloru si mal alesu In prima dimineta dupa repausarea unul feciorA. in cFamiiia» an. (3) Aurela lana. DoriUf publ. Oradiarmare 1890. 22: tiDoriU.» an.» (2) I. aZ)oWfeu^ datine poporale. a unei fete sau a unei neveste tinere (1).» credinte si datini. Inmorm. dupa cât sciu eu pâna acuma. publ. care se cânta înainte de rev^rsatuld 4orilora la casurT de m6rte si esclusivO. in «Fafnt'/ui» an. parte dela timpulu când se cânta. (1) Com. Vi6ra Magdu. «Jalea Românului.

Porilorii. De Dumnezeii bunii lasata. De flori mirosit6re. surorilorO. De lucruri nelucrate. De lucruri nelucrate. pl6ie si la s6re Si la apa curgSt6re. Iaca de locii ca (jiilimii Dar nu'ntârcemii înapoi Pe Ionii a veni cu noi.sese ori optu femei dintre consângeni. ori si straini. Mândrelorâ voi (Jîneloru ! Ian grabiti voi de piliti Si pre Ionii ilâ întâlniti Si-lâ întârceti înapoi Sa vina elâ iar cu voi L'asta lume luminata. La ventii. venindu la casa celui mortu se aseza jumatate la unu coltii si cea-lalta tn celu-laitu coltu de-a lungulu casei si Incepâ alternativa a striga JQorUe cântându. Ci ca vremea ne-a venita . Noi. Mândrelorii voi <}înelorii! Ce grabiti voi de 4iliti Si pe Ionii ilii despartiti De jocuri nejucate. surorilorii. vecji de (tilii^ii Nu pe lonâ sa-la despartimii De jocuri nejucate. acum ve<Ji ca grabimii. D'albe si rumeni6re? Noi grabimii. iar cea-lalta asemenea cu acelasi glasu rgspunde : Porilorii. De flori mirositore. Ci ca vremea ne-a venitii De pornita la rSsaritâ. Trupa prima cânta cu unu glasu jalnicii patruncjiStorii strofa Intrebatore. Unde-unii mSrii mândru'nfloritii De totii ca s*a vestejitii. D'albe si rumenî6re.

surorilorii. 228 Plângeti si voi codriloru. Apoi bine voi sa faceti Pe elii înapoi sa 'ntorcetî L'asta lume luminata. Plângeti si voi apelorO. Plângeti dobit6celorii Dimpreuna lemnelorâ. pldie si la sdre. Mândrelorii voi (jiuielorâ! Ian grabiti voi de piliti. De Dumnezeii buna lasata.Acum iara de pornitii. Mândreloru padurelorâ. Dimpreuna si cu voi. Bine. Plângi tu luna si tu sore Când omulâ din lume more. surori si la mama. La frati. Cari pe ea eu dorii o chiama. Si la apa curget6re. Si 'n lume s'a împlinita. Dar cine 'n lume ca pdte Sa *mplinesca doruri t6te? Ce ursita a urnita.si noi. Si de locu ca voma (tili. A plânge putemâ. Plângeti si voi muntiloru Si voi mândre vailorâ. La ventâ. Dimpreuna petrelorO. Plângeti si voi patru vcnturl . ca noi vomi grabi. Si câte în lume înflorii T6te lui se*nchin(i cu dorii Si câte din lume trecii T6te pe elii mi-lii petrecii. t)orilorii. Caci câte flori împupescii T6te pe una jalescii. Rfimâne nestramutata Chiar si pentru împSratâ.

De catra fratiori. Plângi o lume si alina Clipa cu suspinurl plina. De catra tâicuta.. unde se afla mortulu^ apoi iesu afara si va la o Înaltime ore-care pe paie sau pe o clae de-acolo le cânta: Porilorâ. Textulu acesta. Întâi tn se sue undede fenu si (1) AurelQ lana. . publ.Din t6te patru pâmînturl. In comunele Domanft si Colnicu din Comitatulu Carasului tn Banatulu timisanâ se aduna de naintea sau sub ferestile casei. 646. Ca o stea iar a cacjiutâ Si din lume a trecuta (1). corni tatulu Torontalu. cari se mal cânta la acesta.. ocasiune e Insotitu de o melodie Irumosa si duiosa. unde nu este râutate. SurorilorCi. p. Jalea Rom&nulul. si postându-se aicea Începu a striga t)orile ca sa ajute celui repausatu dora se destepta. Ca (torile s'aâ versata Si elâ nu s'a desteptatâ. fetele cari se aduna ca sa strige porile. tn câta storce lacrimi dela toti cel ce o asculta (1). (2) Aice se pune numele oelul repausata. In comuna Ecîca. în op. De catra surori? .. le cânta mal odaia. precum si celu alu celoru-lalte bocete. cit.. Unde-atI zabovitâ De n*atl înflorita Si a(jil dimineta Ca eri dimineta? Noi amft zabovita La lele-amâ plivitâ La Iele cu lacrami. Ca s*a despartita TenSra Mariuta (2) si nevestele. noua femei cântatore. 229 -' De catra maicuta. unde se afla mortulu. sau sa-Iu conduca la locuinta eterna.

in «Gazeta Trans. Cete de tâlhari Si de vamesi mari. dar totu-odata si forte duiosu a striga porile astu-felâ : Sc61â-mi-t6. La raia. formându o grupa. La vilaiâ. Pe cai vel vede. 230 Sa nu prea grabesca t)orî de sa-s! iv^sca. Dar tu vel lua Si din sînii vel da Te-I rescumpera . Si te-I spaiminta. No. Scola de te roga L*ale mândre t)orI Pân* de noua ori Ca sa nu grabesca. Frati si surorele. 1891. Ca sa nu pom^sca Cu tine la raia. 8c61a scumpa draga. Femeile adunate. La scaunâ de*odihna. Verstnicile tale La fontâna lina. ci vieta eterna.» an. nu sunt suspine. sc61a ! Soriora draga. Începu cu unu glasu armoniosu. Frica vel petrece . «porile». publ. Cal sa mergi departe Pe cai ne umblate. Unde te astepta Maicuta si tata. La vami când vel trece. 22. nu lacrami de durere. (1) Vi6ra Magdu. Sc61a de te r6ga Si la sântul(]i s6re« Si la ventâ de b6re. Prâncjisorii ti-omâ pune Pane si legume.unde nu e intriga degradatore. Pân* te vomtt griji Pân* te voma gati.

Elu apa-tl va da Ca d6r vel uita Pe maicuta ta Si te îndirepta Pe mâna cea drepta. Becinâga. . Sema bine lea. publ. Atunci sa grabescl. cit. La vilaiâ. Tu te-I aseza Cu vinu te-orâ uda. Tatalâ va cerca Floricele-a-tl da Ca d6r vel uita Frati si surorile. Sa mal zabovesca. Cu faclii aprinse Si mesele 'ntinse. Portile-su deschise. «porile». in op. Sa nu prea grabesca Raze a-sl ivi. In fine în alte parti ale Banatului a gorile mortului» se striga (cânta) nu numai dupa repausarea omului. Lumea vel uita (1). 268.Cu nou6 critari De vamesi tâlhari. Pâna-tl va veni Mândrulu ângerelâ Cu celu leganela Sa te pul în elii. Sc61a scumpa draga ! Sc61a de te r6ga La mândrele t)orI Pân' de nou6 ori. Desdimineta vinu la casa mortului sese orî optu muerl (1) l. p. ci mal vertosu dupa Inmormtntarea lui. Multe n6murele. Sa calfitorescl La raia. Pe-unde te vel duce Iar vel mal ajunge La pomâ înflori tii La al tu 'mpupitâ. Ca tu vel vede Pe tatalu cela sântu Pe scaunu odihnindii. mâne dimineta în vfersatulO (Joriloru.

pl6Ie si la sdre Si la apa cui^atore. Dar nu 'nt6rcemii inapol Pre-An'a veni cu noi. tinendii grupa prima secunda. La ventii. facii unii astiifelii de efectii surprincJStorii. suna precum urmeza: Porilorii. si Incepii a le cânta. voi (Jînelorti ! Ian grabiti voi de piliti Si pre Ana o ntalniti Si-o 'ntorceti voi inapol Sa vina ea iar cu voi L^asta lume luminata De Dumne(^eii bunii lasata. si astii-felii asezate striga t)orile cântându-le. dupa aceea r&spunde grupa a doua strofa datatore de raspunsii. O parte din muerile eântatore se aseza Intr unu coltii. Încât desteptându-se din somnii tncepii a plânge toti membrii familiei si top vecinii. cari audii cânteculii. cari sunt numai o compilatiune a celorii de mal sus. cari se împartu !n dou6 partî (gnape).231 eântatore.care din consângeni dispositiune) In revfirsatulii (jiorilorii. Unde-unii mSrâ mândru 'nfloritii De totii ca s'a veste(Jitii. voi (Jînelorti ! Ce grabiti voi de (jiiliti . cari se deosebescii de cele citate mal sus numai prin unele versuri si prin melodia în jale. saii mal bine (jiisii. Grupa prima din eântatore Începea a cânta strofa Intrebatore. dar pân' ce cânta grupa acesta. surorilorCi. Noi acum ve^\ ca grabimii £ca de locii ca (tilimii. Mândrelorii. ceea-lalta In celii-laltii coltii de casa (dar astii-felii In cât se audii si se vadii unele pe altele). surorilorii. Mândrelorii. cea-lalta tine secunda (isonul ii-sonotândii). Porilorii. apoi cu p6rulu despletitii se as^za de naintea casei mortului (ori tn curtea casei) de regula de catra rfisaritu. Ci ca vremea ne-a venitii De pornitii d'la rasaritii. Aceste a^rî ale fnortîdul^j> când vinii rauerile eântatore pe nesciute (face ore. Aceste t)orî.

ve(JI. Caci câte flori împupesca T6te pe una ml-o jelesca. vecini si tata. Si câte în lume 'nflora T6te el se închina cu dora. vecjl. de (Jilima Nu pre Ana s*o despartima De jocuri nejucate. Cari pe ea plângendii o cata? Noi grabimii. voi (Jînelora ! Ce grabiti voi de piliti Si pre Ana-o despartiti De jocuri nejucate.Si pre An*a-o despartiti De frati. Ci ca sus Ia rfisaritâ Trei stele ca s'aâ ivita Dar una a si peritâ Fara vremea-a-I fi venita. Cari pe ea cu dorii o chiamâ. Cari pe ea plângendâ o cata. Mândrelora. Ci ca vremea ne-a venita Acum iara de pornita. De flori mirosit6re Dalbe si rumeniâre.Ana s'o despârtimii 232 De frati. Si câte din lume treca T6tc pe ea ml-o petreca. De sotii. surori si de mama. De lucruri nelucrate. vecini si de tata. Porilora. De flori mirositore Dalbe si rumenI6re? Noi grabima. De lucruri nelucrate. Mândrelora. voi (tînelora! Ce-atI întârziata De n*atl revarsata D*asta diminâta Ca eri dimineta? . Cari pe ea cu dorii o chîama. de (Jilimii Nu pre. surorilora. t)orilora. surori si de mama. Nici de sotU. surorilora.

Ci ca noi tota ama privita Pâna ce s*a despartita Cu o multa jale Si cu suspinare Sufleta dela 6se Din lumea frum6sa. surori si Ia mama. La venta. surorilora. plde si la 86re Si la apa curgatorc. Mândrelora. voi (Jînelorii! Ce-atI întârziata De n*atl revarsata D*asta dimineta Ca erI dimineta? Ori c*atl adormita De v'ati zabovita? Ama întârziata De n'ama revarsata Nu c'ama adormita Când ama zebovita. 233 La IratY. Cari pe ea cu dorâ o chiamâ. surorilora. Ci c'ama asteptata Pâna si-a luata Mortula Iertaciuni Dela 6menl buni. Mândrelora. voi Z^nelora ! Ian grabiti voi de ^iliyi Si pre Ana o *ntâlnitl. Dela parinti si frati Cu jale lasati! t)orilora.Ori ca prea multa ati catata La cela s6re luminata? Ama întânjiata De n*ama revfirsata. . Apoi bine sa faceti Pe ea *napoI 8*0 *ntorcetI L'asta lume luminata De Dumne^eâ buna lasata. Nu ca prea multa ama catata La ceia s6re luminata. Poriloru.

Bine ca noi voma grabi Si de locii ca voma veni, Dar cine 'n lume ca p6te Sa *mplinesca doruri t6te ! Ce ursita a unjiitâ Si 'n lume s'a împlinita Râmâne nestramutata Chiar si pentru împeratd. A plânge putcmu si noi Dimpreuna dar cu voi, Plângeti si voi codrilorâ, Mândrelorii pâdurilorâ, Plângeti si voi apeloru, Dinpreuna petriloru, Plângeti dobit6celorii Dimpreuna lemnelorâ, Plângeti si voi muntilorâ

Si voi mândre vailorfl, Plângi, o luna, si tu sdre Cândâ omulu din lume more. Plângeti si voi patru venturl Din t6te patru pâmînturl. Plângi o lume si alina 6ra cu suspinurl plina, Caci o stea iar a ca^utu Si din lume-a si trecuta. Colo sus în rSsaritu Trei stele ca s*au ivitu Si una c*a si peritâ Fara vremea-a-I fi venita. Cucuie, pulucule, Glasu dulce de prima-vara, Tu te duci, apoi vini iara. Fa ca cu venirea ta Sa vina si Ana mea! (1).

(1) Simeona Mangiuca, Calendara pe an. 1883. Biserica Alba 1882. p. 129-131.

234

XIX.

S E C R I U L O

Dupa ce sa asezatu mortulu pe lalta sau pe masa si dupa ce 8 au mal alinatii în câtu-va durerea si oftarile celoru de casa, prin mângaerea ispititeloru batrâne, unu vecinii saii altu barbatii, care e mesterii de secrie si caruia i sa datii putinu maî nainto de acesta de scire, vine cu o trestie lunga saii cu unii bStii de alunii si iea masura mortului, si dupa aceea li tace secriulii, luândii In acelasi timpii forte bine sema ca nu cum-va sa fie maî lungii decât mortulii, caci atunci se crede ca daca mortulii sar Îngropa cu acelii secriii, loculiî ramasii desertii ar chîema si pe alte rude dupa dînsulii (1). In Bucovina acea masura se iea de regula cu o ata, care se pune apoi Intr o borta, ce se face de-asupra usei dela odaia. In care mortulii si-a datii sufletulii, si apoi lipindu-se bine pe de-asupra, remâne acolo pentru totii-deauna (2). In Mimtenia^ daca unii mortii în viata sa a fostCi noro-

(1/ Burada, In enorm. p. 13.-> Lambriorâ, op, cit. p. 152. si in Bucovina, corn. de mal multi insi. (2) Burada, Inmorm. p. 13 14-

235 cosii, membrii familiei lui tinu obiectulu, cu care i sa luatfi masura pentru secriu, tn grinda caseî anume ca noroculu sa nu se departeze de acea casa (1). In Transilvania^ se iea masura asemenea dupa ce s'a îmbracata, cu o ata, care se cauta ca sa nu fie nici mal lunga nicî maî scurta de cum e mortulu, ca apoi nu e bine. Ata aceea se aseza dupa aceea, ca si In Bucovina, într o gaura de-asupra useî dela casa mortului, anume ca sa nu se duca noroculu dela casa (2). Secriula^ numitii altmintrelea în Bucovina înca si salasil, coscîuffU si rada ; în Transilvania : sicriit, sala^â^ cosduffHy tronHy casa de bradU, sghîabu si copârs&U (3). In Banatu: sicriu^ casa mortiUid si copârsea (4); iar în Muntenia: cosclugU (5), se face tot-deauna dupa starea mortului si anume daca e maî avutii din scânduri de stejaru, nucii si frasinii (6), iar daca e mal sarmanii din scânduri de bradii (7). In cele

maî multe parti însa e datina de a se face numai din scânduri de bradu (8). Scândurile se cauta în genere ca sa fîe câtft se pote de noua. Despre acosta împrejurare ne putemii încredinta înca si din urmatorea poesie populara, din comuna Boutarlu în Banatii : Mori, mândra, sa morti si eii Sa ne fac* unii copârseii,

(1) lonenâ. op. cit, p. 36. (2) Corn de d-lâ Rom. Sima. (3) Ioana Nitu Macavel, Datiuele pop. rom. la inmorm. publ. in «AmicuICl familie!» an. VI. Gherla, 1882, p. 94. Burada, Inmorm. p. 14. Com. de d-lA I. Georgescu, si T. Simona. (4) Com. de d-lQ los. Olaria. (5) Burada, Inmorm. p. 14. lon^nu, op. cit. p. 44. Com. de d-la I. Georgescu.

(6) Ioana Nitu Macovel, loc. cit.

(7) Com. de d-la Rom. Sima si I. Georgescu. (8) Pretutindene în Bucovina.- Ve(}I si Burada, Inmorm. p. 14.

236 Copârscu de scânduri noî (1) Sa ne 'ngr6pe p 'amândoi. Sa se mire si lumea Ce platesce dragostea. Dragostea acea curata Dela unu june si-o lata (2). In fundulu secriulul se punu In cele mai multe parti numai nisce chingusore curmezisu, departate unele de altele, pe cari se pune putinii stuhu (3). In Tratisilvaniaj dupa cum arata si urmatorulu fragmenta de bocetâ, este datina de a nu se Înfunda secriulu de totu la piciore^ ci a se lasa unu locii deschisii, care se numesce usa: Dar si noi ne-omii duce In paduri de bracti Casa el i-omii face, Casuta de bradii, De scânduri de fagii Cu u§l la piciâre Sa-ml vina r8c6re, Dor de primavara Sa se 'ntorca iara.

Atunci Mariuta 8*o *nt6rce Când cerbii orâ secera. Când §utele (4) orii lega Atunci, atunci .... Ori mal nici atunci (6).

(1) Scânduri noi = Scânduri n6ue. Banatenii l^ga unele vorbe^ ca si cel din România, d. e. scânduri noi, in locft de scânduri ndue. VecJI I. PopA Reteganula, Trandafiri si viorele, p. 2u7. (2) l. Popa Reteganula, Trandafiri si viorele p. 138. (3) Burada, Inmorm. p. 14. (4) In Bucovina femeiusca cerbului se -nnmesce cerbdiea saA ciuta, (6) «Gazeta Transilvaniei», LIV, Brasova 1891. No. 22.

237 în cele maî multe parti din Bucovina la copiii ceî de ttta, cari morii, li se lasa secriulu cu totulu negatitu^ adica ne Infundatu în partea despre piciore (1). Partea cea maî mare de secrie, si maî alesu la omenii ceî mal sârmani, se face forte simpla In forma uneî ladi lungarete, In partea despre capu ceva maî largî^ iar la piciore maî Înguste, ci cu capaculu sau coperisulA horizontalu. La omeniî ceî maî avutî Insa se facâ. In genere, maî frumose, adica se color^za pe de-asupra cu negru, maî cu sema la omeniî ceî maî batrânî, sau cu albastru, sau cu chinovaru rosu, iar In unele partî din Transilvania, precum buna-ora In comuna Zernesci si altele de prin prejuru, si cu cafeniu. De-a lungulu capaciduî^ care In Tdra-Bomânâsca se numesce apleopa cosctuguluîi> si care tn cele maî multe partî e Incovatitu In forma coperisuluî dela casa (2), se face si o cruce alba. în unele locuri Insa astu-felii de crucî se facu nu numaî pe capacu, ci si pe de laturi, adica pe fie-care scândura laturala. în casulu din urma e de observatu si aceea, ca secriulu e batutu de jurii împrejuru cu cuie alii caroru capu e albii (3). Totu aice trebue a Însemna si aceea ca si crucea ^ care sa duce nemijlocitii Înapoia secriuluî si care dupa Inmormlntare se pune la capuliî mortului, e totii de acea colore ca si secriulii (4). In cele maî multe partî din Bucovina si maî cu sama, de când nu e voe a se duce mortulii la gropa cu secriulii descoperitii.

(1) Corn. de Ionica alAluI lordachi Isacd din Mahala. (2) Corn. Rom. Sima : ^SicriU se numesce acela, ala carui coperisa e orizon-

tala, iar ccpârfiA ala carui coperisa e ca coperisula casei adeca cu spinare.» (â) Burada» Inmorm. p. 14« Ioana Nitu Macavel, loc. cit SimQ si alti Români. (4) Ioana Nitu Macavel, loc. cit. si in Bucoina. Com. de d-la Rom.

238 se face pe de o parte si pe de alta tn dreptulu capului mortului câte o ferestruica^ pentru ca sa se rasufle, sa vacta glota ce sa adunatu ca sa-Iu petreca si sa-si iea ^iua bunadela ea, caci se crede ca câtu timpii sta omulu In casa si anume de cum sa asezatu pe laitâ sau masa si pâna ce vine preotulâ ca sa-Iu iea si sa-Iu duca la mormtntUi elu vede si aude tote, numai nu pote vorbi nemica. Cum a sositu Insa preotulu Incita da mai vede si aucti (l). In Pundulu Moldovei, districtulu Câmpulungului, se face In mâna drepta o ferestruica mica de aceeai ca pe acolo mortulu sa se pota uita In raiii (2). Românii din unele parti ale Munteniei credâ asemenea^ ca si cei din Bucovina, ca mortulu aude si vede tote cele ce se petrecu In jurulu s6u, si de aceea facu si ei la cosciugu In dreptulu capului o mica ferestruica, ca sa aiba si mai bine pe unde vede si aucjii sfaturile ce i se dau. Altii tnsa credu, ca acosta ferestrue se face de aceea ca sa aiba pe unde Intra brosca sa ciupesca din nasulu mortului, ca numai astâ-felu începe a putrezi (3). In multe locuri o sema de omeni si mai alesu unii dintre cei mai batrâni, cari Îsi astepta mortea din ^\ In 4I) ^?^ facu secriulu singuri cu mâna loru, fiindu Înca In vieta, si-si pregatescu comândulu si cele trebuinciose pentru Inmormtntare. Acestia tinu secriulu, pâna ce le sosesce timpulâ, tntr unu unghieru alu tincjiei, dar mai cu sema In podulu casei (4).

(1) Burada, Inmorm. p. 14. ~ Corn. de mal multT Români din Crasna si alte comune din Bucovina. (2) Ck)m. de Const. Merches(&. (3) Dobre Stef&nescu, Studiu asupra literaturel poporale publ. în «Lumina pentru toti, » an. IV. BucurescI 1888. p. 369. lon^nu, op. cit. p., 44:«De oparte si de alta parte a cosciugului unul mortâ se face câte o mica ferestruica, ca sa aiba mortula pe unde sa se resuile, sa vada pre cel ce-ld conducQ la morminte si sa-sl iea*c}iua buna dela el.» (4) Burada Inmormint. p. 15. LambriorQ, op. cit. p. 152.

239 Acestu obiceiu de a-si face singuri cu manele sale secriulâ

se pastreza mal cu temeiu tn Tara-românesca^ judetulu Muscelu, apoi tn Transilvania^ partea de sus a tinutului Pagarasu, si In Banatu^ In comuna Picinisca, Topletu si altele (1). Dupa ce Iau gatitu acuma de facutu^ asternii pe fundulu secriulul gdukurl, adica surcde numite altmintrelea si hdschiute sau ho^e de gelaUj Insa numai de acelea ce aii cacjiutu dela scândurile din cari sa compusu secriulu^ nici când de altele, si despre cari se crede ca cumparate fîindu scândurile anume pentru mortu, nu trebue nimica sa r&mâie dupa dlnsulu, si iarasi ca sa alba pe cea-lalta lume cu ce-sl atita ioculu (2). In unele parti atâtu din Bucovina câtu si din Transilvania, In locu de geluiturl, se asterne fenu sau paie, iar de-asupra acestora^ câtu e fundulA de lungu, o bucata de pânc^a noua de casa (3). Dupa ce au asternuta II punu la capii una saii dou6 perinute umplute asemenea cu geluiturl (strujiturl de lemnu), fenu, otava sau paie (4). In timpji de vara se umple adese-orl si cu flori, iar iarna cu flori uscate, pe cari multi din locuitori aft Îngrijire a le aduna de cu timpu. In Basarabia^ si anume In unele sate din tinutulii Soroca perina mortului se umple cu tarina dela morminte (5). De-asupra perinei se cose dou6 cordele rosii, In forma

(1) Burada, Inmorm. p. 15. (2) Corn. de d-lQ V. Turtur^nâ, preotd. Cotlarciucfl, stud. gimn. Averchie Macoveltl, preotd si Nic.

(3) Corn. de dAd Av. MacoveiO, V. Turtur^nu, Ionica alCLluI lordachi IsacA: «In secriA se punQ surcele din g^aQ, &ba verde nicT când, o&cT n^murile mor* tulu! 8*ar(& topi dupa dinsulA ca si ârba, » si Rom. SimQ. (4) Hopcea, corn. de l. de Cuparencu , in BadeutQ, corn. de Av. MacoveT, ia Baia» oom. de TitA Zaharescu, (Ve4I si Burada. Inmorm. p. 16.) (5) Burada, Inmorm. p. 15.

240 de cruce, iar sub perina se pune în unele locuri unu acu cu ata, sapunulu si pieptenele cu care sa spalatu si pieptanatii mortulu (1). In unele localitat! din Moldova si TdrorRomandsca Insa sapunulu, cu care a fostu spfelatu mortulâ, pieptenele cu care sa pieptanata si aculu cu care i s'au cusutii hainele, si cari Insemn^za, ca sa aiba si pe lumea cea-lalta sapunii de spalatiiy pieptene de pieptanatii si aciî cu care sa-si cosa hai-

nele când i se voru rupe, nu se punii sub perina, ci Inauntrulii acesteia (2). In unele locuri este datina, ca mortulii sa se aseze tn sccriu, Îndata dupa ce sa gatitii acesta de facutii (3), tn cele mal multe Insa abia a treia (jii si anume nemijlocitii Înainte de scoterea sa din casa si ducerea la mormlntii. Deci In acele sate, unde este datina a aseza mortulii mal 'nainte, mesterulii ce la facutii Uii aduce mal de graba, pe când tn cele-lalte abia In ^iwo, de pe urma. Femeile Înrudite cu mortulii si mal alesii bocitorele de profesiune, cum prindft de veste, ca mesterulii vine cu dlnsulii, Îndata II iesii Înainte si Incepii a boci diferite bocete, cu deosebire Insa de acelea, cari se referescii la secriil Unii astii-felii de bocetii din comuna Voitinelâ, districtulii Radautii, In Bucovina, care se bocesce mal cu s^ma Ia acesta ocasiune, suna precum urmeza: Sc61a, scdla Dumia-ta, Si-tl deschide gurita Si vorbe cu noi ceva,

(1) Com. de d-la V. Turtur^nu ;

vecii si Burada, Iiimorm. p. 15-16.

(2) londnd, op. cit. p. 43. Revista pentru Istorie, arch. si filologie. BucurescT 1884. p. 387 : «In Prahova mortului ÎT pune în perna sapunâ, pieptene pentru a se sp^la si pieptana pâna va ajunge la rai A.» LambriorA, op. cit., p. 155. (3) Com. de d-la l. Georgescu : «Mortula la noT sta numai o 4^ pe laita, du* pa aceea se pune in secria.»

24Î Ca de când aY adormita, Cu noi nu al ma) vorbita. Si cum de te-al indurata Si pe not ca ne-al lasata Si nu ne-al data nici unâ sfatâ. Buna casa al avuta, Acesta nu tt-a placuta ; Cu mesteri nu te-al tocmita. Dar el singuri aâ venita, Âlta casa tiaâ croita:

Fara usY, fara feresti Dintrinsa sa nu mal iesi. Nici n*al laita de sezuta, Nici ferâstra de pravUa Si nici usa de esitâ, Numa *n ea de putre^jiitâ (1). AItu bocetu din comuna Manastirea-Homorulul, care asemenea se bocesce la acesta ocasiune, suna asa: Tatucuta, grija n6stra, Grija ndstra, mila n6str&! Mândra casa ti-al facuta, Matali nu ti-a placuta. La stoleriâ ca mi-al platitâ Sa despice-unâ braddi in douS Ca sa-tl faca alta noua: Fara usi, fSra feresti, Acolo sa vietuescl. Nu-I ferâstra de privita Si nici scaunâ de se4utâ Ci numai de putrectitu. Si cum mi te-o scosâ în prundu De-amu nul veni mal multa (2). AIu treilea bocetâ, din comuna IgescI, districtulu Storojinetnlu, suna astâ-felu: (1) Coin. de Dimitrie Cardeiâ, proprietara. (2) Cîom. de d-lfl. G. Avamd. invâtatorâ. Miariunât InmoTJB. Ia Bomânl. 16

- 242 Da cum de te-al indurata ^i casuta tl-al lasata, Tl-al lasat'o lumin6sa ST-al catat*o *ntunec6sa

Far'de usi Nu te duci Q-acolo sa Nu te duci Da te duci

tar'de feresti. sa veselescl. vecuesci; ca sa *nflorescI, sa veste^escl (li.

Precum facu bocitorele din Bucovina, totii asa facu si surorile loru din Transilvania si Moldova. Acestea, cum v6du ca se apropie maestrulu cu sicriulâ^ asemenea prindu a se vaicara si a boci, (ticendu celea din Transilvania : Tl-al facutu casa de bradâ Sa traesci in ea cu draga, Fara usi fara feresti In ea ca sa vecuesci. Ceea t6ra-I încuiata Totâ cu lacate de pâtra, Cu lacate de aitintâ Cine s*a dusa n'a mal vintCl |2) Sau asa: Câte casi noi am avuta Nici una nu tl-a placuta, Alta casa tl-al facuta, Far*de usi, far'de feresti Totâ în ea sa vecuesci, Cu noi sa nu mal graesci; Far*de usi, far*de oblâne Sa nu esi vara la s6re (3). Cele din Moldava:

(1) Dict. de Ilie ala lui Onufrel Frunc}A, rezesA. (2) Com. de dlA Rom. 8ima. (3) Com. de d-la T. SimonCL VintQ^venita.

243 Buna casa ml-al avuta, Matali nu tl-a placuta; La mesteri aî poruncite Si-alta noua tî-a croitu, Far'de usi lar'de feresti Intrlnsa sa vecuesci; Nici nu I usa de esitâ, Nici feresta de pragitU^

Pletosa din Rad&senl. Plângeti usi. adeca pentru tot-deauna. unde a statutu pâna atunci. Dict.va sa se vatame. Iau bagat tn odaie. Plânge casa. Prin urmare.Iu pune si aseza este datina In unele parti de-a afuma secriulu cu tamâie sau cu smirna (3). Mal 'nainte Insa de a. doi sau patru insi dintre omenii ce se afla de fata radica mortulu cu cea mai mare precauti une^ ca nu cum. In BanatU. (2> Diet de M. SimQ. Bugula se pune anume ca sa servesca mortulu! ca gardu spre a-Iu ap£ra de spiritele cele rele. Alta noua tl-al gatita. plânge masa. Nu ti al gatita de traita. Înainte de ce punu mortulu In sicriu. Ca de stâpanâ esti rSmasa.. spunu cel ce-lâ aseza ca are sa se(jla acolo numai o (jii saâ trei. presura (1. trebue de . Ca de stapânu remâneti ! (2) Dupa ce au adusu acuma secriulu si dupa-ce^ petrecutu fiindu de bocitore.Numa locâ de putre4itâ (1) Sau asa: Mândra casut*aî avutu Sl-alasta nu tl-o plâcutu. de pe laita safl masa. unde se afla mortulu. de d-lQ Rom. dupa acesta ungu secriulu pe din launtru cu untk felu de unsore pregatita anume spre acestu scopâ si amestecata cu aniit (1) prau si leustenu. de A. Nistora din M&mit. ca spiritele cele necurate nici când nu se potu apropia de dlnsulu si mal alesu atunci când e jupitu de pe trunchiat In (jliua de Sân-GIorgiu (3). si-Iii punu tn sicriu. In fine Incingu asternutulft -eu unu rugtl si co fasie de telii muratii (2). teiulii muratU se pune In credinta. Când se aseza mortulu pe laita sau pe masa. Intrlnsa sa putre4escl. (3) Corn. 'tl-al gatitii de putrecjitâ : Far'de usi. filr'de feresti. iar când Î1& punu In secriâ (jiicu ca are sa secjia pentru vecinica pomenire. ~ 244 pe fundulu acestuia vro câte-va bombe deprail. ca sa nu pota Intra Ia dlnsulu . plângeti feresti Si voi tuspatru pareti.

p. Turtur^nîi. cit. In BanatU se pune alaturea cu dlnsulft baticdulii *dela esirea sufletului si o secere vechie (7). M. unu drobusoru de sare si bâtulii s6il. 155. I. p. Inmorm. Rom din mal multe parti ale Bucovinei. vedl si Burada. de d-lQlos. (2) In Bucovina se ^\cq ateiu topitUn. In ce se rezima când va fi osteni tu. . BrasovQ 1891. Unii punu numai trestia sau b&tulu de aluna. Veniti toti câti me iubiti Cu mine calStoritl ! (2) Sau: Veniti carii mS iubiti. 16.asta data sa puie lânga dlnsulu si tote obiectele acelea. (4) Cred. Acesta credinta a poporului se cuprinde si tn urmatorele versuri. cit. op. ce se cânta la mortu: Acum ciasulâ mi-a venita Si lumea am parasita . 245 Tote acestea se facu cre4^^^^*^^ ^^ mortulu tn calâtoria sa cea lunga. stud. Besand. fome^ si multe alte supdrarl. caldura. ca-I sunt de neaparata lipsa tn cea-lalta lume (4). No.. 134. LIV. (6) Com. Acum mâ ducii cale lunga. si cu ce se apara de câni (1). (1) ^nfu = a!u = usturoTd. Deci cum Iau asezata In secriu. Inmorm. «Albina» an. car! credu el. (6) Burada. in. N'am nemica sa-ml ajunga. 16. de d-la V. No. sete. (3) Com. ce are sa o taca pe cea-Ialta lume^ avendu a suferi frigii. sa aiba ce mânca. de dlil losifQ OlariQ. Cu mine calStoritl. Olarift. cu care sa luatu mSsura spre a-I face secriulu (6). punu alaturea cu dlnsulu si o bucata de pane. Lambrior. foiletonQ. Ve(}î despre puterea Rugului si «Gazeta TransilvanieTo an. (7) Com. Eu m6 duca în cale lunga. daca e Înaintata In versta. p. care In multe parti se Impodobesce cu o naframa (5). 57.

op. Lanibrior. Totu aicea putemu subsemna Înca si datina si credinta Românilora din Transilvania de-a merge rudeniile mortului a doua ^i de cu nopte ca sa stropesca cu apa mormlntulu. si anume In orasulu Caransebesii. stud. dupa care aii rfimasii copii mici. 16. in «Albina» an. p. cit. este obiceiulu a i se pune tn secriii atâtea papusi câtî copii aii ramasu. pe lânga tote cele-lalte. se adauge si unQ oii rosu (4). iar peste acesta une-orî si patara (nimitetii baltii). . se pune In crepatura unii creitarfl ca sa platesca vama.* Inmorm. pentru a-î da ore-cum pe ceea lume chipulfl copiilorii sfi ca sa-î aiba spre mângâere. 67. Tute acestea Insemneza ca sa aiba ce mânca In cea-Ialta lume. iar cu bâta sa ?ie sprijinesca în lunga luî calfetorie (2). 69. p. In Banatii. pre care în timpulii din urma îndatineza poporulu a o cumpara din dughena (5). i se pune o bulca (franzola) sau placinta. amintesce pre CerberuSj vestitulu câne cu trei capete. (1) Burada. iar daca e Întarcatii. ca mortulu calStorindu pe cea-lalta lume aru ave nevoe de unii b3tu pentru a se ap&ra de câni. adica ceva mal marisorii. Besana. Inmorm. I. In muntii apuseni al Transilvaniei i se pune de-a lungulO trupulu! o ata albastra de lâna precum si o bâta câtii elu de lunga si care. (4) Burada. pazitorulu infernului. 166. Dupa ce sau asezatii acuma si obiectele însirate pâna aice se pune de-asupra mortului o bucata de pânza câtii dînsulu de lunga. daca more vre-o femee. p. sa-Iii tamâeze si sa aprinda toiagulii pentru a îmblânzi cd^elidâ pdmtnttduly ca sa nu latre pe noula ospe venita între cele-lalte morminte (4). atuncî. în s5pt6mâna luminata. 240 La ciobani Ii se maî pune si fluerulCi cu care cântau Ia oî (1). uln ArdelA se pune în secriQ o maoiucft noua cu care sa se apere raposatulQ de dusmani si sa se razinie în lunga-T calatorie.» (2) M. (3) Lambrior. op. fîindu la unu capfetu crepata. 163. cit p. cit. atuncî i se pune !n Biicovina lapte mulsu din ttta mâne-sa întro ulcicuta facuta din cera galbena si curata.No.N'am nemica sa-ml ajunga (3) Credinta. De se 'ntlmpla se mora cineva dupa Pascî. In raiu (3). Daca repausatulu e copilu de ttja.

op. cit. stud. H pune m6sa. 16-17. de d-lCî V. «La no! în Mihovent. iar dupa prohodii se da aiî preotului aii altui omâ de pomana. Macovel si V.2l2. 173. p. districtulâ Nasauduluî. o pUcinta pe pieptâ.. op. (B) Com. (. TurtureanO. p. Sima. dupa ce a murita cine-va si amu ii gata ca sa-lCi duca. (1) Frâncu. In Iransilvania vara se Impodobsce asemenea cu totu foliulii de flori de gradina. de d-ld Av. . forte rareori pe secriii. Bojinca. op. iar vara se punu totii feliulu de flori de gradina (2). Copileloru li se pune de regula de-o parte s\ de alta Camesa Maidî Domnului (lat Convoi volus arvensis). adeca de la capii spre piciore si de-a curmezisulu salasului (4). 16. iar iarna mai cu sema cu busuiocu si tapalaga (3).In Muntii apuseni al Transilvaniei trupulu mortuluî se (î) Burada. In cele maî multe parti din Bucovina se pune o bucata de pânza ca de lungimea secriulul. si se pune In forma de cruce peste salasii. carele rfemâne acolo pâna dupa prohodii. De-îisupra pe secrifl.i (3) Com. cit. p.TurturtJnft. 247 acopere asemenea cu o pânza alba tesuta In casa^ care se numesce urdicariU^ fotiolu sau giulgiu (1). Cununi de flori se punii. ca sa aiba ce mânca in raid. ale carorii frunte se lipescu cu pacostela. Inmorm. «Intraltele se crâp& capitula batului de-asupra si se baga banutula în acea crepatura. preotî. (2) Frâncu. j. 173. Afara de acesta mal este datina tn unele sate din Bucovina de-a se Împodobi mortulu iarna cu busuiocu si brebenei.» (4) Burada. unu stergarii sau maî rarii unii laîcerii. Imorm. adeca dupa-ce sa pusii acum capaculu si s'a Închisii mortulu. si alti Român! din Bucovina. cit. de d*lQ Rom. In Transilvania. p. CorvinQ. La ceî mal inteligent! Insa si cu deosebire la ceî de prin orase maî desii.)) Corn. de Const. care l*a mositQ. preotO.nmn. Nota dela p. (2) Corn. de comunii din postavii. maî alesii la tferanî. salasulii se acopere de regula cu asa numita <iSdliei>^ care se face din pânza negra.

lesne ar pute sa apuce pe caî ratacite. fiindu capulii saptemânei. rostindu în taina unii aDumnec^ea sa-lU Ierte si sd-l faca parte . vLunia nu se 'ngr6p& mortiT. iar vara Intre doua si sapte ore. ca Lunia. din causa ca nâmurile sale voescii a-I espeda sufletulu câtra tinta sa dimpreuna cu mergerea spre odihna a sorelul. si sa cada apoi jertfa vre-unul strigoiu ratacitoru (1). PETRECEREA. La ora hotarlta pentru petrecerea celui mortu la locasulu de vecînica odihna. ca petrecerea sa fie cu atâta mal pomposa si mai frumosa. si e rSO de mdrte pentru oel in vi^ta. A treia cjii dupa repausare urmâza de regula inmormînkh rea sau îngropaciunea. op. sau când mortulu e dintr o stare mai nobila (1) Dat si cred. pentru c& einoe* putulii s6ptâm&ne1 si ar muri toti din casa. In BanatU nici unu Românu nu se Îngropa dimineta. Pletosik <rNu st 'ngrdpa LunTa. toti cel ce dorescu a-lu petrece începu a se aduna de prin tote partile. si dupa ce Iau mal privitu tnca odata si au sarutatâ crucea sau icona de pe pieptu. Afara de acesta mai e de Însemnatii Înca si aceea ca fiecare Inmormlntare se face dupa amiac^I si anume iarna Intre dou6 si cinci. pag. capulfl sdptdmAneT. câc! o iea de LunTa. Ye^X si lon^nQ. I^m. pe când se afla sorele In urcare. din Bucovina. A. 248 XX. cit. când cadu mai multe Inmormlntari In una si aceeasi (jii si preotulu nu e 'n stare sa le faca pe tote de-odata. In casulu contrariu se temu^ ca sufletulu repausatulul.» 249 si mal avuta^ si nemurile sale pretindu anume ca sa se Inmorminteze mal de graba. e rea de morte pentru cei ce rSmânâ In vieta (1). SimonA. în casulu din urma se lasa totu-deauna pe a patra ^i^ adecâ pe Martl^ sub cuvlntu. 41.U) Corn. de d-ia T. Esceptiune dela acesta regula generala se face numai atunci^ când (jiiua Inmormtntarii ar ave sa cada Lunîa. Mai timpuriu sau mai târcjiiâ decât In intervalulu acesta se face d6ra numai atunci.

tulpane sau tistimele.if> se posteza unii în casa. care cade parte la comitatulii Ugocel. stogurile si nasalia saii drucusaril (ruditele). care. serafimii. tulpanii saii tistimelii. Ce se atinge de ducerea mortului.de impiratia cerîulul. In multe locuri boii se înjuga cu jugulu rasturnatii. fie vara. iar în orase cel mal avuti se ducii si cu patasca saO caravana. comunele Bunescl. iea mal multe stergare. apoi acesta atârna totildeauna dela etatea precum si de la deprinderea localitatii. dupa cum sl-a doritii celii repausatii si dupa cum sunt si mostenitorii sfel de avuti si de darnici. cu cari are sa se duca mortulii la gropa. iara altiil pe afara. în care a repausatu acesta. caci afara de testimele si colacii acestia în cele mai multe parti nu mal capSta nimicii alta pentru ostenela ce o aii. cit p. In acelasi timpii se aduce de la biserica si procesia menita pentru Inmormîntare. în cele mal multe parti. din . adica cari pe unde apuca. Multi din cel mal fruntasi înjuga doi sau patru bol negri. aratândii prin acesta ca murindii gospodariulu tote aii sa merga pe dosii si fara renduela (1). în unele parti. fie iarna. Obicelulii de a duce mortulii cu sania e usitatiisi'n aT^ra OasivluU^ unii micii tinuta locuitii de Români. pomenele. Delenl si altele. asteptându sosirea preotului. si anume: crucile. cum vede ca a sositii acum întrega procesie. coliva. prapurile. In unele parti dimpreuna cu tulpanele acestea e datina de-a lega înca si câte unii colacii. pentru ca sa-l fie calea mal usora si sa nu se sdruncine. dupâ împrejurari^ câte doue testimele si câte doî colaci. parte la alii Satmarelul. se razima pâna la pornire de stresina casei sau a unei colniclore. poniulu. care se duce nemijlocitii In urma mortului La fie-care lega câte unulu sau. Asa. Una dintre nemurile saii cunoscutele repausatulul. si la fie-care cruce. 250 Totu asa facu ele si cu bradulu. cari sunt meniti pentru ceî ce au sa duca obiectele respective pâna la mormlntu. sfesnicii si serafimii. se duce pe mâni. în Moldova si anume în judetulii Falciiî. pausulu si crucita. precum si în mal multe comune din judetulii N6mtii este obicelulii sa se duca mortul ii la gropa cu sania. lega câte unii stergaru. 302. în altele pe nasalil. si iarasi în altele într unii caru cu bol saii în sanie. si de-acolo Înd6r&ptu. (I) Schott op. prapurii. sfesnicele. naframi.

iar ce! de totii micî subsuora. (2) Usit. stud. saii pe nisce lemne. si cu deosebire In unele sate de Ia munte. cu ajutoriulii unorii (ichindeue. Simonâ si Al. In sfârsitii. «Dat. fie ierna fio vara.» an. apoi si în Gherta-mare (comuna românesca) totii de ocolo. sau. (H) Corn. saii cu ajutoriulii unorii arude de mortii^y> car! se pastreza în biserica. ceî înaintati în vîrsta se ducii <le regula cu nasalia. 21 22. de d-la Uoni. iar la grumazii cu clopote duce de regula pe avutii^ se prindii la caru cu nafram! colorate (5). iar boii. Boeria. A tatii ierna câtii si vara se ducii cu sania numai în unele sate de sub polele muntilortl. 251 In Bucovina obicelulu de-a duce mortiilu cu sania e usitatu mol alesii ierna. Ilisescî.» in «AmioulQ familie!. (4) Com. Br^zactc. CâmpuIungQ. porta în corne colaci si stergare (2). copii! cu ruditele. câtii si dela t^ra se ducii si cu carulii. precum buna ora în Orlatii. si daca mortulii e tenârii si câte patru bo! cu creng! de bradu si la corne. p. VI. In unele parti din Trans^ilvama. Inmorm. 1882. Vara în multe sate atalu de la munte. In Muntii apuseni al Tramilvaniel se carii. p. cari se arunca apoi în gropa. pop. 94. si cu deosebire în cele dcla tera. (1) Burada. precum buna ora In Balacena. de M. Jemna. de T. unde locuintele omenesc! sunt fcirto departate de biserica si de tinterimu. In districtulii Nasâuduluî ma! fie-care mortii se duce cu nasalia.y> cari sunt ale ducfetorulu! mortulu! (3). in Bilca. (1! Corn. Crasna. si Ia sanie se înjuga boî negri saii plavan!. cari traga sania. dar si aici numai ceî înaintat! în vîrsta. (2) Ioana Nitu Macovelâ. la care se înjuga doi saii patru boî (2). pe când tinerelulii se duce de regula cu nasalia peumer3(l). numita altmintrelea si acaruld fnortitoran si numa! rare or! cu carulii (4). Gherla. . Sima. la inmormîntârT. ca si 'n unele partî ale Bucovine!.Maramuresii. In celelalte sate din Bucovina. se ducii. si al(T RoniânT. gimn. când omStuIu e forte mare.

numai de catra patru feciori holtei. tocmai ca si când . pe când feciorii cel holtei si fetele cele mari. stud. iar cel tineri numai de catra tineri. stud. din Ropcea. 174. in Câmpiilunga. a acelorQ din CâmpulungCi. . iar la gâtu cu basmale negre (1). Rom. com. MerchesQ. si 'mbracati ca totu-deauna . ducâtoriloru tineretului li se pune la pieptu si câte o flore. stud. . în Fundula-Moldoveî. când more o fata (1) Dat. o basma sau o petea negra (4). . dar mal cu sema pe la orase.. este datina de-a Ii se pune^ pe lânga ducâtorl^ Înca si drusce si vdtajeî. com. dup& cum ne scrie d-la R. gimn. (4) BerchisescT com. com. gimn. de DragosQ BumbacA. VI. de care atârna unu colacii (3). (2) Aen. p. Velehorschi. com. . cari sunt de regula Îmbracati In sumane negre si Încaltati cu clobote. al caroru turetci sunt dati tn sus^ sau cu papuci. testimelu. Avrama. stud. Fie-carul dac3toru i se da ea rasplata pentru munca sa câte unu stergaru. gimn. stergaru. com de V. cit. In Transilvania. iar la mâna stânga li se lega câte unu tulpanu. stud. gimn. de I. din Badeuta si alte sate din Bucovina. In unele sate. a acelora din Costâna. gim. com. tulpanu sau o basma frumosa. op. dupa cum li e adeca si portulu. Asa In Bucovina^ atâtfi barbatii câtu si nevestele se ducu de catra patru barbati^ mal tineri sau mal Înaintati In etate. (3) Dat. 222 : Deferendl teretrura propriqui oribus virilis sexus dabatur munus. ori o traist&y o cârpa saa o merindita. dupa cum e si mortulâ. BurduhosQ . si a acelora din ToderescI si SOtonetd. Servius la Virgiliii ne spune ca «rudele cele mal aprope de sexu barbatescu aveau Îngrijire de a duce sicriulu» (2). de C. li se da câte una stergara. de G. de Const. In cele mal multe sate din Bucovina. Rom. de V. a celorQ din PundulQ-Moldovel. Totu asa Îndatinau a duce pre cel morti si vechil Bomanl. de Em. Merchesa 253 mare saâ unu fecioru holteiu.252 In cele mal multe partl^ unde este datina de a se duce mortulu cu nasâlia^ cel casatoriti se ducA numai de catra^ barbati. de Cuparencu.(h) Frâncu. Simu. com. Burduhosa.

Unelo drusce. de M.» (2) In Stupea. si cinstesce cu rachiu. altii Insa. o In Bopeea. ce-lu au In plosca. nici când Insa alba ca la nunti (2). de care e legata o basma negra. Druscele. se ducii alaturea cu mortulu pâna la gropa. tocmai ca si la nunta. când se marita. Împusca totu drumulft pâna la gr6pa (5). Jemna. Druscele bocoscu totu drumulâ pe mort£i (2). de Al. (4. Jemna. Insa mal alesa cu sumane negre. de M. Vatajeil sunt Impbracatl cu camesi albe de bumbacu si cu pieptarase. Vatajei! capata câte un bâtu cu naframa si câte unu sti*ut& de flori la pieptâ^ iar druscele numai struturi de flori ca la nunta. dau petrecfe- (1) Corn. si daca-I timpulu frumosâ Încaltati cu ciobote sau papuci. pre toti omenii ce-I Intâlnesce pe drumu (3). precum buna-ora cele din comuna Balac^na. Baci a. precum cel din Stupea.sarii marita si 'nsura si i-ar duce Ia cununie^ pentru ca mortea pentru dtnsiT se considera ca si o nunta (1). de A. pe und flac&Q ilQ ducQ tota-deauna fl&cail^ iar* pe o fata mare patru va tajeT. 254 toriloru rachiulu sau vinulfi. Jemna. In Vicovulu-de-sus la tnmormtntarea unul feciorii sau a unei fete mari se punu numai câte doi vatajel si câte doue drusce. postându-se lânga portita tinterimulul. de Em. Com. In Bilca. ci numai ducu sfesnicele cu luminele aprinse pe lânga mortâ (4). de i^ufletuUi celui repausatu (1). de Cuparencu. (5) Com. precum cele din Stupea. . de M. Iara druscele si vatajeil se alegfl de regula dintre nemurile cele mal aprope ale celui repausatu. Unii vatdjt^y precum cel din Balacena. com. ca si cân d ar duce-o la cununie. ducu In mâna câte o naframa si bocescu pe celu mortii pâna la gropa (3)r altele Insa. nu facâ nimica alta. (3) Com. cari se punu mal alesâ la feciorii cel holtei. cu capulu golu^ si In mâna câte cu o plosca si câte cu unu bStu. EI dicâ adeca ca o duca la cunuiiie pe cee-lalta lume. sunt îmbracate In camasi albe si cusute cu stramatura negra apoi In bondite (piepterase)^ Încinse cu catrinte. la Balac^na. cu capulu golA si cu p3rul& despletitii. BaciA. districtulâ StorojinetulA. unde e datina de-a se pune numai unu singuru vatajdUy acesta se duce Înaintea mortului saâ mal bine (jiisu tn fruntea procesiunii. iar dupa tnmormîntare. corn.

si cel casatoriti numai de casatoriti (2). de cum-va nu are feciori. (1) Ck)m. Când pleca la biserica cel patru juni iaii sicriulâ cu scaunutu pe umeri. atunci o ducu de regula patru feciori. gioon. daca more unu feciorii. carora le urmâza patru tete ca si la feciorii cel holtei (1). se pune pe mor* mtntu. llu ducu feciorii s6I. Turtureana. (2) Corn. Înca si câte unii marii frumosik In care este Înfipta o pana grecâsca. de Al. pe lânga cel patru feciori. daca mortulu e prunca. Pre cel casatoriti 11 ducu unele rudenii de ale loru. atunci Uâ ducu ginerii sâl. si asa mergii pâna la biserica si de-acolo la cimitirii. cari le duciî. BaciQ. iar la fetele cele mari.In Costâna. stud. cel mal intimi al repausatului. (4) Dict. adeca doi feciori si dou6 fete sunt de catra picidre si doi feciori si dou6 fete de catra capii. In BanatUf daca repausatulii este june. . dupa lnmot*mîntare. Celorii patru fete li se mal da sa tina tn mâna cea de laturi demortti^ adeca In cea estrema. Daca mortulu e fecioru. se duce de catra feciori. si acestia sunt vdtdjd^ (4). !lu duce tatalu sSu. atunci o ducu patru fete frumosâ Îmbracate si împodobite. iar flacaii numai de flacai. Iar daca e corpolenta si sicriulu greu. preotA (3) Corn. pe lânga iie-care dintre cel patru feciori. cari ducii mortulii. fetele cele mari se ducu la gropa pe nasalil purtate numai de fete mari. ci fete maritate. se cauta patru fete mari si patru juni de vlrsta lui. Prapurii. de George BumbacA. Daca mortulu e b&rânU. precum si cele-lalte obiecte procesuale Înca le ducu numai feciori si de regula amicii. crucea. mal mergii Înca patru alaturea. proprietaria 255 Daca Insa i^epausatulu e tata mare si nu e tare grea. care. In unele comune din districtulu Nasâudulul In Transilvania. de d-lâ V. dara totQdeuna cu stâgu. merge alaturea si câte-o fata mare^ care repesinta druscele din alte sate . In alte comune. iar alaturea cu fie-care dintre dlnsil merge câte-o fata. totu din districtulu Nasâudulul. de Iustina C&rdeiQ. care tine o panglica lunga si rosie peste sicriii dimpreuna cu sota el de cea-lalta parte. iar daca nu are tata^ atunci llu duce rudenia cea mal de aprope a sa. Fetele mari Insa sunt duse de feciori cari le punu pe salasii o cununa de flori. adeca o flore artificiosa de dughiana.

In Basarabia fetele mari sunt duse numai de flacai. ne spune Principele Dim. de care spânzura o sabie gola cu manunchlulii întorsu. de d-nil loand PopovicT si losifa OlariO. Cantemiru. feciorii si fetele mari numai de feciori. plaiulu Muntele. In alte parti Insa totu din Transilvania. Fie-care mortii mare se duce do regula de catra patru insi. iara baetii si copilele numai de baeti. Nasaliile la cel sâraci sunt Împodobite cu sc6rta sau chilimu. daca mortulu e (1) Corn. Ochii cailor ii se frecaii cu sucu de c6pa sau cu prafii de pusca. fostii unulii din cel mal mari boerl. de d-lQ T. Totu asa se Intempla si cu dusulu mueriloru hitr&ne. înaintea cadavrului se ducea o sulita. Simon si AI. cari cap&ta câte unu colacu. în timpurile vechi. inv^tatorl. cari capSta câte-o cârpa frumosa (1). cadavrulii lui llii petrecea si Domnulii cu totâ pompa sa de curte. Inmomi. si apoi le duceaii . (2) Burada. In Moldova. cari capâta câte o naframa si unu colacu. (3) Com.iara de nu are nici de acestia. iar de amendoufe partile mergeau vre-o câti-va soldati Îmbracati cu pancere si coifuri. p. ~ 256 barbatu sau femee. batrânii se duca numai de bfitrânl. Boeria. car! Isl lega la mâna câte o basma saâ naframa ca si vomiceil. In care adese ori se baga si câte-va parale (3). mortea domnului lorii. iar la cel bogati cu stofa. cu car! atî fetita împreuna si au traitii bine si anume tot-deauna cu pSrulu despletitii (2). ca si omenii. i se îmbracau caii în panura n^gra si de-asupra lorii se puneau vesmintele cele mal preti6se ce le avuse defunctulii. ca daca mortulu a fostu ofîceru In militie. atunci duceau Înaintea lui semnele boeriel sale pâna la gropa. «Daca muria unu boerii. llu ducii omeni mal de aprope sau vecinii. atunci llu ducft nemurite cele mai aprope. Daca Insa sunt fete mari sau copilandre. si daca defunctulfl s. ca sa se arate ca si când ar plânge si el. le ducu numai feciori. câte o lumina de cera si de mâncare (pomana). din care apoi se facu vesminte la preoti (3). judetulu Sucevil. 22. Afara de ac6sta pre fetele mari le petrecA numai fetele mar!.

sosesce si preotulu care are sa Implinesca serviciulili Inmormln tarii. (3) Burada.(1) Com. Nu te porne spre trai tu. 1 * . Te-ora duce pe nasalil înapoi sa nu mal vil |2i. de A. Nistoru. In acelasi timpu. de d-la I. Georgescu. Uita-mi-te pe terestra. Sa fiI gata de pornita înapoi nu de venitu. când se aduce procesia saâ putinu ceva mal tân^iu. Dela noi mi te-ora pomi Si 'napol nu-î mal veni. Câ-tl vine carte domnesca Dela noi sâ te pomâscâ. dar «caunulu si locuia Iu! r&mâne deserta cela putinu trei (jiile» (1). rom. Sera înca n'a sosi. Sau asa: Mamucuta. J/arianfi. Te-ora duce cu patru bol Si nu-î mal veni 'napoT. (1) Descrierea Moldovei. Inniorm. Inmorm. 140. deauna tncepA a se vaieta^ a boci si a (jiice: Scdla. Bocitorele din Bwxwina^ cum tiu zarescu de departe ca se apropie de casa repausatulul. (2) Din Voitinela. scdla dumnia-ta Si-tl deschide feresta Si privesce printr^insa. (2) Dict. venitG. de Dim. Ti -a sosita carte domnesca Dela noi sa te pornesca. Ca te-ora duce cu caruta Sa nu vil câta ii lumuta. p. Ti-a venita carte. mila n6stra. învStâtoru. p. 22. Te porne spre prapaditei. Cârdeiâ. Ia Români. corn. PletosO si M. 257 iarasi tndSrâptâ si le puneau tn spatarie sau divanu. Acad. edit.

. Daca-ml faci acesta cale. iubitulâ meCi ! Si te uita pe feresta Ca-tl vine carte domnâsca Dela noi sa te pojmâsca. Ti-o venita carte domnesca Dela noi sa te pomesca. Ca 'nainte tl-orâ esi HlubI cu pene împestrite. In casu când mortulu e o fata mare.268 Sera daca ml-a 'nsera Tare nu te spaiminta. Cu chicile muce^ite . bocescu astii-felu: . Ce-aâ muiitâ mal de demultâ SI a& putre^itii în pamîntâ Sau astâ-felA: Scola. . (1). Cele din Moldova: Puisorulâ meâ iubita! Sc61a-te ca ti-o venitii. Iaca cartea c*a sosita Si dela noi te-aâ pornita. Cu fete posomorite. . . Sa mal vil pan' la feresta Sa vecjii cum traimâ în casa! (2) Iara cele din Transilvania. Da eit mâ rogâ dumitale. Dragulâ meâ. C*aceia-sâ chiar fiii tSt. dragulâ meâ. Carte 'n patru comurele Scrisa cu lacrimi de-a mele Si 'mpluta cu multa jale. scula. Aceia nu-sâ hulubel.

Voiu pleca o cale lata Nu-I pasfire sa mâ 'ntreca. MS rogâ lumi! de iertare Dela mica pâna la mare. fl6re trecut. Remâl. Haideti surori sa gustamu Ca de-a(tl nu ne mal vedemâ. Rfimâl lume cu mult bine Ca eâ a^l m6 duc din tine. Ca de a<)I ne despartimâ. Trupsorulâ mi 1-a uscata Si ml-a rupta (irulâ vietii Si m'a ftcutâ prada morti!. MS petrecetl pân* la gr6pa. Veniti frati. Parte de lume n*avul. La toti 6menil de-odata. Si-ml spfilatl fatacuvinti. Si-ml spSlatl fata cu bere Si me petrecetl cu jele. Norocii buna de-a mea vieta. Fldre ful. Noi Marie-asa*m gânditii Ca dupa tine-orâ veni . Mie nu ml-al fosta lasata. de Anita Pietosa din Radasenl. veniti surori Si me 'mpodobiti cu flori. N'avuT parte nicidulceta. Cine 'n lume-a mal ve4utâ Miresa mândru gatata Si ea sede superata. Voi pleca o cale lunga Nu-I pasSre sa m'ajunga. Ca sa fiâ si eâ iertata. corn. (2) Dict. lume cuT esti data. MS petrecetl cu suspina. Rea bola m'a apucata. 259 Intr*acesta lume mare Fost'am si eâ mândra fl6re. de G.U) Din CâmpulungQ. Haideti surori sa prâncjimu. Mirâsa mândru tocmita Dupa lume banuita. Si-ml spâlatl fata cu apa. Ciuperca.

Dela feciori. Nu-I pasare sa te-ajunga Sl-al pornitii o cale lata. Nu-I pasare sa te*ntr6ca. Putre^i-vel ca tina. Dela feciori. Dar* el vinii cu praporii. Dela sore. Dela strutii de busuiocii. Noi Marie-as*am gânditii C*orii veni feciori cu brâie. Dar* el vinii cu nasalie. le-tl Mario ^iua buna Dela paharutii cu miere. dela nori. dela bere (1). Multii al sburatii ca cuculii. Dela maica ta cea buna. Putre4^-vel ca lutulii .Socrii cel mari cu caii. Cal pornitii o cale lunga. de la luna. Dela strutii detamâita Dela fete din ulita. Astazi în pamântii te baga Si te-I face terna n^gra ! (2) . Dela a tale surori. dela joctî. Multii al sburatii ca mierla. Saraca Marie draga. buna Dela s6re. Parintii cum te comanda. Ca tu mal multii nu-I mal mere. Hal Marie si te uita Surorile cum te cânta. le-tl Marie ^iuB.

Începu iarasi a boci si a (jlice: Venitî frati. 260 In cele mai multe parti din Bucnvtna^ unde este datina de-a se face prohodtUu tn biserica. libere» se *ntelege petrecerea juaimel satelorQ pe la Cracluna. de d-lG T. |2) Coni. cu acea deosebire numai ca a preotului e mal mare. de I. Si-mt stropiti fata cu berc . Câ de a(jî mS ducu la gropa. cadesce mortulu precum si pe cel de fata. cum a sositu preotulu. Si-mî stropiti fata cu apa. atunci fie-care capâta cât^ o lumina si câte unu tulpanu. SimonCi.» 261 Si-ml stropiti fata cu vinu Ca 'napol n*am sa ma! vinu. iar copiii (diccil) câte o mahraina mal mica. cum vSdii ca preotulu a luatA pausulft ca sa stropsea pe celii mortu. (1) Corn. de care se afla legata o naframa. pe când a cantorului mal mica si prin urmare mal eftina. Veniti si voi verisori Si ma *mpodobitl cu flori. Daca sunt mal multi preoti si cantori bisericesci. Popovicî : «PreotulQ si iavetatorulâ capfita câte o lumina si omahrama. Dupa ce a sfârsitu preotulu panachida si cantorii bisericesci de cântatu vednica pomenire^ stropesce pe mortu cu apa sfintinta sau cu vinii. veniti surori. unu stergarft sau unA tulpanâ. se si Îmbraca tn ornate. înainte sau nemijlocita dupa Începerea panachidel atâta preotulu câtu si cantorulu bisericescu (dascalulu). adeca cu pausu. daca tole cele necesare pentru petrecerea mortului sunt gata si nu ma! este nici o piedica de pornire. luându-si In acelasi timp&rSmasubunudela dtnsulu si (jiicendu: «Dumnecjeu sa-Iu Ierte si sa-Iu odihnesca!» Bocitorele din Bucovina^ cari stau de o parte. Totfi asa se face si In BanatU (1). capata câte o lumina de c^ra galbâna sau si una alba. mal scumpa si mal frumosa. si apo! Începe panachida. iar cel de casa precum si nâmurile cele mal de aprâpe saruta pentru ultima ora mâna mortului precum si crucea sau icona de pe pleptulu acestuia.(1) Sub.

Veniti toti si v'adunati Si cu apa m& scaldati Ca de asta(jî în colea Mal multu nu me-tî mal vedea ! (2) Dupa ce Iau stropitii si 1 au sarutatu acum tote nemurile. în cele mai multe parti din Bucovina se pune si se închide capaculu secriuluî si mai multu nu se deschide de felii. Veniti si voi buni vecini Veniti si voi cel straini Vin'o si tu-a mea sotie Ce-am avutu din cununie. .Ca mal multu nu me-tl vede-re (1) Saâ asa: Veniti frati. dora numai în casulii când unii fiii saii o fiica. Câtu îmi e lumea de mare N'avetI mila nici credare. ar dori sa-Iii mai vada înca odata si a-sî lua rSmasti bunO dela dînsulii. Si-tl fi mâncati de straini Ca iarba de boi betrâni. îlu ducii pâna (1) Din Horodniculâ-de-jos. Veniti si voi copilasi Dragii tatii coconasi. de fostulâ med coiL^colarQ d-lCL Petrea Prelipc^nâ. frate saii sora. si prin urmare na apucata a veni înainte de a porni. In cele mai multe parti din Moldova însa. Caci de tata ati remasu Totu de china si de necazQ. corn. care nu locuesce în acelasi satfl. veniti surori Si m6 'mpodobiti cu flori.

(2) Dict. dela surori. Del a firâ de matraguna. . ori si mal multu. iostâ ser^^enciî in Moldova. de d-lQ T. Zaharescu. (3) Com. Dupa ce-lu saruta rudeniile. judetulu Botosani. Dela firâ de busuiocu. dela norî. Dela leclorl. trecendu pe lânga copârsfeu. Inmorm. unde este datina de a se duce mortuliî descoperita. . dupa cum e si starea omului. dela bere^ Dela firâ de tamâita Dela fete din ulita . ca si'n Bucovina. Dela paharasu cu miere. j^imn. (3). sarutându crucea. bocescu astu-felu: le-tî N. (2) Coro. In acele part! ale Moldovei deci. Simonfl Ve4t si Burada. mortulu se Încuie. dela jocu. (1) Com. 262 la gropa cu fata descoperita. anume ca sa se pota casatori barbatulii saii muierea care ramâne. Dela gradina cu flori. dela luna. daca mortulii e fecîora holteiu sau fata mare. de Toderu Maiiciu. caruia asemenea i se da unu tulpanu (2). 263 înainte tnsa de-a se Încuia i se desnoda balera camesii precum si orî-ce altu nodii ar malli avendu la vre-o haina cu care e tmbracatu. 21. Zaharescu. carî stau ceva la o parte. capaculu sicriului tiu duce pâna la gropa unu altu omii. (jiiua buna Dela sore. stud. de T. In multe locuri totu din Transilvania^ se da omeniloru la ocasiunea acesta câte unu colacii si câte unu cruceriu. pe când mal de multu nu se încuia de felu pâna Ia mormlntu. desi legea nu ma! permite ca sa faca acesta (1). de T. Românii din Transilvania Înainte de a se Încuia sicriulu se ducu asemenea la iertare. Dela maica ta cea buna. Dela feciori. p. (1) . Dela frati. bendu pausu si(j[icendu: <i Ehimne(^eil sa-lfi îerte !» Iara bocitorele. Dela s6re.

Ori nu-î Ori nu-I Ori nu-î nu-I condeiâ de scrisa. Plângeti usi. Ca de-amii nu-lu mal vedeti. (2) M^re sta aice in locA de tj ea. Plângeti usi.Totii asa facA si Românii din Bucovina. Înnodata. Dupa ce au Închisii sicriulu. Si pe noi pe toti ne lasa Cu inima fripta. atâlii femeile Înrudite cu dlnsulu câtii si bocilorele bocescii urmatorulii bocetii : Plânge podulii. 264 Nu sciâ. llu radica de pe loculu unde a statii pâna atunci si-Iu scotii afara. EI Înca 11 desnoda cheutorile camesii anume ca celui ce rfemâne sa nu-î fie cununia legata. (1) Corn. Saiî acesta : Plânge masa. când se scote mortulii din casa. Simonâ. Ca i se duce stapânulâ. arsa (3). Sima si T. In acelasi timpii. Ca stâpânulâ merge din casa. feresti plângeti. înapoi revasa nu-î vine Sa spuie câtii i-I de bine. de Rom. plânge podulii. ttnutula Dornel. (3) Din Poiana-StampiT. Si se duce în ceea lume. respective feciorii. Plânge casa: Plânge casa cu totuld. barbatii. arl sunt pusi ca sa duca mortulu. Da plângeti si voî podele Ca se duce mila mi-re (2). Ca se duce stapânulii. plângi si tu masa. voe de trimisfi? cemâla sa scrie c61a de hârtie ? (1) .

Ca remânetl strainorîl (2) Maî nainte însa de a trece cu mortulii peste pragulu tincjeî este datina In cele maî multe parti ale Bucovinei de-a lovi câtenelu cu sicriulii de treî ori de pragulu useî de la tinda. Plângeti si voi chiotorl. Plânge masa. Ca stapâna cea alesa. Cea alesa Si frumâsa Mi se duce si vg lasa. Ca de astazi râmâneti Si stapâna nu aveti. 266 . 20. cook de d-lft V. cei de casa. gimn. Acesta lovire sau atingere a secriuluî de pragu Însemn6za ca mortulu multamesce casei unde a locuitii si ca se închina si-sî iea rSmasu bunti dela întregu poporulu ce sa adunata ca sa-Iu petreca la gropa (3). feresti plângeti. din Boiand. Cum au scosu ducfetorii secriulu cu mortulu afara. VicovulQ-de-sus. stud. (3) Dat. Barbuta. de M. închidu repede usile si se uita pe ferestra afara anume ca mortea sa nu strabata mai (1) Din Câmpulungd. Mahala. Plângeti usi. p.Sau acesta: Plânge casa. Rom. dic. lovescu sau mai bine (Jisii atingu secriulu câte de trei oii de fic-care pragu peste care trecu cu mortulu. SiretCt.. de G. Inmorm. (2) Din Crasna. precum buna ora în Mahala. cari rfimânu în nauntru. TurturenQ. si cred. In unele comune. corn. Da plângeti si voi pareti.Ve(JÎ si Burada. Ciuperca.

si atunci llu uita forte lesne si nu le pare asa de râu dupa dlnsulu. Dupa acea esu daca au de unde. cum b'a luatu mortulu de pe masa sau laita si sa scosu afara. Închide Îndata usa dupa dlnsulu ca sa nu Intre mortea iarasi In ca^a^ ci tot-odata. Îndata restorna asternutulu. adeca sa nu mal mora si altulu In urma lui (1).387. voi. Rom. Cel ce au remasu In oe cetesce preotulu si el afara si dau. Barbuta. de Ionica a luî lordachi Isacd. Bucurescî 1884. anume ca sa nu se mal Intorca bola In casa (4). daca cet de casa voru sa uite mal de graba pre celu mortu sau celu putina sa nu le para r^iî dupa dtnsulu. de A. nu numai ca celu ce-a remasu In casa. sotu sau sotie. din Boianâ. precum si In alte sate din Bucovina.inuitu In casa aceea. cauta de trei ori pe feresta dupa dlnsulu. stud. câte una si alta de celui repausatu (3). |3) Com. pe care a statu. eoni. dupa ce sa scosu mortulu afara din casa. daca mortulu e femee maritata. barbatulu sâu ese Îndata dupa . In Muntenia^ plaiulu Prahova. apoi si pentru aceea ca sa rfemâie noroculâ în casa. Turturcnu si a celora din Badeiitâ com. de la capu spre piciore anume ca sa nu lese locu pentru al tu mortu. se pune pe loculu acela unde a statu mortulii anume ca sa vada mortea ca nu se temu omenii de dlnsa. când o scota afara din casa. totu din Bucovina^ unulu dintre cel ce au rfimasu In cosa. sa nu se duca cu celu mortu (2).an. si cred. ca nu cum-va sa se duca astu-fclâ dupa mortulu deja scosu si altulu cine-va dintre caseni. de At. etc. cum sa luatu mortulu de pe laita sau masa. 266 In uneie parti din Transilvania si BanatU^ dupa ce sa scosii eicriulu cu mortulu din casa. radicându mortulu din casa se pune In locu-I o haina noua. In alte sate. casnicii s6I punu mâna drepta pe sicriu si (Jicu în sine: a te tragemU nul pre tine tatay mama^ fratey sora^ dar' sa nu ne tragî si tu pre noi ! » In alte sate totii din faTia^tZ. (2) Dict. II. III. Multi Români din Bucovina credu si spunu ca. In Crasna. (1) Dat. Germanii. pomana de sufletulu casa stau apoi astu-felu Închisi pâna starea (prohodulQ) prima. p. gimn. MacoveiO. (4j Vedî Tocilescu.Archiva pentru Ist. dupa ce-a Inchisu usa. si com. In unele sate din BanatU mal este Înca si acea datina ca pe când scotu mortulu. de V. de M. cel ce râmânu In urma r6st6rna scaunele si mesele^ aratându prin acesta turburarea produsa prin morte (1).

ci sa se pota câtii mal de graba Însura (2). In unele sate din Bucomna^ precum buna-ora în Balacena. unde se face prohodulii. satl se umple maî întâifi cu cenusa si apoi se sparge. . se iea apa tn 61a cu care a fostu scaldatii. de unde a ramasii si cjlicerea : «i ^a sparta 61a j>y adica: i s'a frânta vie fa. ce-a tî facut? i so (1) Corn. iar barbatulu frângendti In genunche furca mueriî. si apoi pleca conductulii la biserica. Si daca Întreba cine-va: ace s'a întâmplata? . . radicându-se mortulu din casa se spargu trei ole (jticendQ: Cum se sparge 61ele Sa se sparga b61ele (2). unde staii nitelii cei ce scotii pre mortii. apoi In bucatarie. ori chiar la mormîntQ. totu din Tdra-Bomânesca^ dupa ce se pornesce mortulu la mormîntu.n (1) In TerorBomânteca. 20.sicriu cu palaria In capii si cu furca el de torsu In mâna. îndatineza Românii nemijlocitii dupa scoterea mortului din casa do-a trânti 61a. apoi se trântesce în mijloculii casei de se sparge. In alte partî. si apoi scotii mortulii afara In curte unde îlii punii pe scaunulii mortllorii. p. plaiulu Prahova. trântindu-lii pe loculii acela unde a fostii mortulu saii In usa. Ve4îsi Burada. Inmorm. . de pragulii casei cu o putere asa de mare. doufe muerî. care a statu la capulii mortului. iar palaria o pune In cuiii. petrecâ iute traista acea dela drepta spre stânga preste mortfl si pe sub mortii de trei ori. de Rom. Simu. ca produce unu sunetu deosebitu (4). o arunca peste casa. . a murita. ori în loculu unde mortulu si-a datii sufletulii. anume ca sa se duca r&ulii dupa mortii. se stropesce In urma luî. ca sa se sparga tote neajunsurile. supararile si sa înceteze de-a mal muri cine-va din acea casa (3).267 raspunde : ^cum 7i'a 2^^^^ fi neîntrebatay asa sd fie si de Idca. In unele parti din Transilvania^ nemijlocitii dupa ce sa scosii mortulu din casa afara si s aii resturnatii scaunele din casa. unulQ dintre nemurile cele mai de aprope sparge o ola si unii blidii. In multe locuri este iarasi datina ca acea ola sase sparga de pamentii. în care a arsu lumina la capulu mortului. Altii arunca lumina. (2) Corn de d-lâ loand Popovicl. Tota procedura acesta Insemneza ca barbatulii sa nu remâna multii timpii vfiduviî. punendii unii puiii de gaina saii o gaina Intr o traista si postându-se una de-a drepta si alta de-a stânga.

care Insemneza atâta cât: i sa stinsu vieta. mai nainte bea preotulii si apoi cântaretulâ. (4) Corn. op. si întrebate fiindd femeile despre pricina acestora. voi. In Ungaria^ si anume In comitatulu Bihorului. palimarulii) umple cu vinii paharele de pe masa. etc. o spargu. p. p. era usitata si la Romanîy ceea ce se pote vede si din forma Invitarii la Inmormtntare : <racuma e timpulu de a merge Ia Îngropaciunea Iul (Titiu). în «Albina» an. Atunci Incepii a cânta schimbisii unulii dupa altulii . Jemna. . cit. M. de Rom. (2) Tocilesou. mal alesCl în Ardelâ. 387 .. an. olulii se scote (l)o. de unde s'a nascuta ^di cala. (5) Burada Inmorm. adica vieta. de siguru ca pentru odihna sufletului celui repausatCi. Unulii dintre rudeniile mortului saii slfetulii (crâsniculO. cu care sa turnata apa în caldare spre a se scalda mortulii. op. I. adica: i sa Irântu olulii. gimn. unQ colaca si o lumina.se scote mortulîi din casa. slud. Intr'unele locuri se umple acea ola cu cenusa. pe masa ce sta Înaintea preotului. Besanâ. protopresviteriatulu Luncii. cit. se pune unii vasii cu vinii si dou6 pahare de iaga (sticla). totusi ceea-lalta lume pane. 20. No. Bucurescl 1884. II. Revista pentru Ist. 213: tiOla saQ âla se obicînuesce si la Români. fara. când llii duce la gropa si sa se dea de pomana plina cu apa prospata împreuna cu o lingura noua la vrunii saracii (5). si apoi. p. III. BoerG. de a sci ce însemeza t6te aceste. dupa ce . de M. are rold la îngropaciune. i s\i frântH oluo. 44. (1) Corn. cântaretulii goFesce unii paharii de vinii si când cânta acesta. (H) lon^uQ. uneori oaducdacasa sî aruncand-o de pamtntîl. apa sa prefacutii tn vinii. apa si luminii». 177: «Mortului asemenea i se duce la morminta o ola cu apa. care umpluta cu apa pr6sp6ta se sparge înaintea mortului si apoi se da da pomana vre unul seracd împreuna cu o lingura noua. Simonu si Al. preotulii capata din vinii. Adose-orî ospargu la mormintd. si pâna când cânta preotuliî. 57: fOlula si astazi. Ori si câtQ de soda ni sarii pare datina acesta. respundQ ca asa s'aQ pomenita». a muritu (2). Bojinca. sa se duca înaintea lui. Simu. Frâncu op. Acestu olu se spargea apoi afara la mormlntu sau acasa. ca sa aiba în 268 Datina de a duce unu olu sau ola cu apa prospâta Înaintea secriulu! si a da dintr tnsulu celoru setosi apa sa bee. adeca când se prohodesce mortulii.In cele mal multe partî locuite de Români însa este datina ca 61a. o trdntescCl de pamîntd dupasicriâ. Dela acesta datina se vede ca vine si espresiunoa figurativa a Latiniloru: afractus est ei ollus». T. Nota dela p. cit. p.

» (1) Exequias (Tilio) quibus ire commodum. Dumnia-ta nu te-aî trezitu. Bersanu. si cu o lingura noua de lemnîi se da din elQ apa de bfiuta cutarul sfiraca. Cum au esitu cu mortulu în ograda sau curte. scola Si mal ta vr'o urmusora. (2) Apoi. (1) M. între earile si acesta: Da ian scdla. Cârdeitt. în «Albina» an. S6rele sa nu mi-lâ vada. si substittie oltriu atsestora. publ.Mbina» an I.unde si astadl se pdrla unu olCi cu apa înaintea sicriului. Sorele o resaritâ. stud. mama. Ascutita ca o c6sa Si iea sufletulâ din 6se Si trupu-lâ sc6te din casa Si-lâ duce la tinterimâ Cu elâ sa numai graimâ. în locu de apa punu vinii în vasu ia prohodire. însa cu acea deosebire ca. în «. Ca ea vine mâniâsâ. (2) Din VoitinelCi. corn. care a dato întâia ora publicitatii. I. aruncându-sl privirile în tote partile prin ograda si v6(Jendu o multime de lume adunata si trista. prindu a boci alte bocete. împreuna cu d-lii Besanu. cit.acolo sa sada. ca vine de-a dreptulu dela Romanii pagâni. Ca-I destulu de-alalta sera. 67. mama. jam tempus e. Nr. bocitorele Începu din nou a boci si a (jice: Cum nu-I m6rtea 'nfuriosa. proprietarQ. de Dim. No. adeca la scoterea mortului din casa (1). Si fii urma prin ograda Sa cresca mândra otava. Da ian scolâ.ollu8 efîertur. 67. Ventulu sa nu mi-lu mal bata Câiâ lumea. Acolo-IQ baga 'n pamentu Ca sa nu-lu vedemu mal multu. 269 are ea de siguiii insamnatatea sa istorica. si eu sunt aplicata a crede. . (2) KesanO. avendu Luncanil vinu destulu de prin viile loru. 270 Si fâ urma prin gradina 8a cFesca mândra sulcina.st. scola.

. stud.Si fa urma prin ocolu Sa crSsca mândru mohora. Dumni-ta nu te-al sculatâ (1). mamucutâ. Barbuta. de G. Pân* la usi la tinterimâ De-acolo ne despartimâ Si mal multii nu ne 'ntâlnimâ (2). ginin. Dar* daca nu le-I calca Râga-te cui te-I ruga. Pe pomitulu plugului (1) Din Crasna. pe lânga cele aratate. R6ga-te la sfîntulâ sare Sa faca 4îua mal mare. mal bocescu Inca si pre acesta: Scola. de M. Atâta ne mal intâlnimâ. Dreptii aceea^ urmândâ mal departe^ (jicu : Cresca erba câta casa Si otava câta prispa. dict. 271 Pe 'nfhizitulâ codrilorâ Pe 'nfloritulâ pomilorâ. De-amîi nu le-I mal calca. Femeile s'aâ sculatâ Si pe-afara c'a(i âmblatâ Si vacile si-aâ mânatâ. atunci. In zadarâ tnsa le e rqgaipintea si Îndemnarea^ caci cine-a muritu odata nu se scola mal multu In veci. Pe cântatulâ cucului. (2) Din CâmpulungQ. Daca repausatulu si-a datu sufletulu pe la tnceputulu primaverii. Ciuperca. com. Ca nu-I 4iuâ de 'ntâlnire Câ-I (}iua de despartire. scola Si te preumbla pe-afara! Mândra vreme ti-al alesa Dela noi do dusa. de mersa.

Dupa cruce vinii de o parte si de alta prapurii. când aveau trebuinta de faclii. desi o IntalnimA ici colea si la alte natiuni straine. cu cari au sa petreca mortulu pâna la tinterimu. respective dupa pomii si pomene. (3) Corn. unde e datina de a se duce pomulii deosebitii de pomene. NistorO si alte femei. si se crede ca printr Insulu se amagesce sufletulu catra biserica (3). In multe locuri din Bucovina este datina ca pomulii sa-Iii duca Înaintea secriulul nanasulu saii nanasa mortului. represfnta facliile vechiloru Romani. ca sa se vada pe unde se ducu. coliva. pomulii. Toti pomii ni-orti înflori Dumniata î! putrezi ! (1) Dupa ce au sfârsitu bocitorele de bocitu si ducatorii de 8C0SU pausulu. eu am lânga mine faclia moi^il (1). de Ionica alQ lut lordachi IsacQ. dupa cum ml-a spusa M. iar Intre acestea nasalia cu mortulu. iara printre acestia la mjilocii Întâi pausulil apoi cdiva s\ pamulil cu pomenele saii raîtUu. cari se ducu pe de-o parte si pe de alta a secrîulul.Primavara ne-a veni. totusi semâna ca ea este de proveninta romana. preotulu încape a rosti ectenia mortiloru si a ceti evangelia. se duce totii-deauna înaintea pomenelorii si pomenele dupa dinsulii. apoi serafimii. adica a tinea prima stare j dupa care cel de casa dau de sufletulu celui repausatu diverse obiecte si vite. Datina petreciriî mortului la tnmormlntare cu sfesnice si fanare. Barbuta. Apoi Întregii conductulu funebru se pune In miscare si anume: tntâi se duce toiagulâ asezatii pe unii sfesnicâ.^I si de multe ori chiar dupa ce apunea sorele. dupa care urm^za bradulu. . Dupa prapure. judetulA Suc^va din Moldova. precum si tote cele-lalte obiecte.» .272 testimele. se aduce din padure in aceeasi 4ii >n care se inmormînt^a mortulâ. tn cari se afla luminari aprinse. cari ca si Românii nostri de acjii petreceau mortulu la tnmormlntare numai dupa amia(. pomenelo. vine preotulii Imbracatu In ornate si cântaretii. (2) In comuna Malini. pe car! le ducu mal cu sema câte patru baeti. lânarele si sfesnicele cu luminari aprinse si Împodobite cu (1) Din Crasiia. apoi o crtice mare. In acele locuri Insa. In unele locuri bradulii se duce chiar Înaintea crucii (2). Sfesnicele si mal alesâ fanarele. Acosta datina o amintesce Ovîdiu cjicendu: nrln locu de faclia nuntii. si impodobindu-se ca felA de felA de stramaturl se duce braduld nemijlocita înaintea mortului. dict de M.

Bilca. plasa Muntelui. op. Suceveni. Secu-Buhalnitel. sa pastratii vechiulii obiceiu stramosescii ca mortulu sa fîe dusu la gropa cu musica. feciorii si fetele mari. în care se duceau la gropa ramasitele lui Augustu. modo ploratibus inquies : plena urbis itinera conlucentes per campum Martis faces. câte odata era linistita din causa tacerii. cu piciorele înainte. modo per silentium vastus. «Fiind-ca omulCt se nasce cu capula înainte.» (2) Ann. «Dies. Candrenî. si mal alesu In comunele : Buhalnita. 4. (1) Her. Vicovulu-de-sus si cclu de jos. cari duca stâlpul £i. stradele Romei erau Îmbulzite de multime si prin câmpulu lui Marte straluceau facliile. XXI. Epist. 172.» lU<i 273 amicii. si câte odata era turburata din causa plângerilorii. plaiulu Muntele. iar In bucovina nemijlocitQ dupa mortu. In Muntenia si Bticovina^ daca unei familii II more primulu copilUi nu se duce dupa elu la mormlntu ca sa nu-I mal mora si alti copil (2). apoi bocitorelc. cari s au adunatu ca sa petrecâ pe celu mortu pâna la mormtntu (1). precum In FunduluMoldovel. Bistriclora. la mormînta se duce contrarii. sunt petrecuti mal totu-deauna de doi baletani cari cânta din fiaeru pâna la gropa (4). precum si totî caMaltî. Cupca. Grintiesulu maro. In unele comune din judetulii Suceva. CalugarenI. Crasna. . cit. In unele parti ale Bucovinei si cu deosebire !n comunele Ropcea. care se duce totu-deauna cu piciorele înainte (3). precum si gospodarii cel tineri. quo reliquiae tumulo Ausrusti inferebantiir.» (2) In Transilvania nemijlocitii Înaintea mortului mergu doi barbati. Hangu. «Et face pro thalami. Bicazulu. merge de regula unu balatu. cunoscuti!.Asemenea si Tacitu: «piua. precum buna ora In Malini. care duce crucita^ ce se Împlânta la capulu mortului. care se compune din mal multi flacai. iar In Moldova^ si anume tn judetulu Nemtii. tote cu capurile descoperite. cântândii ^Ddlna)) de Îngropare din fluere (3). Straja si In altele din munti. Grintiesulu micii si altele. III. Dorna. fax mihi mortis adest. 39. p. Cotunele Chizirigu. Dupa nasâlie urmeza mal întâi nemurile cele mal aprope ^le mortului. v.» (3) lonc^nfi. Galu.

(5) Com.» Ck)m. Rurada. p. când face preotulu vre-o stare. bucinatoril sau trâmbitasii se ducii Înainte. Sima si I. p. el remâna a casa. bucinândA din când In când cu trâmbita (2). Innorm. si totu asa facii eî pâna ce ajungu la mormlnttt (3). cânta pe schimbate diverse doine de jale (5).. 38. preota. Fie-care bucinatorii cap6ta pentru ostenela sa câte o ole sau câte 1-2 fi. In Transilvania. se posteza Intr unu locu mal Inaltu cu fata tntorsa spre mortu. unulu de-a drepta si altulu de-a stânga. Nistora si alte Românce din Malini. (2) lonenâ. Mariana. Ve4I si Lambrior. de d-Id R. cit. 18 274 In satele de Ia munte. Insa se afla obicelulu ca dupa mortfl sa merga unu bâtrânft cântându din flueru cântece de jale. cit. p. daca nu mal multi. In Vicovulu-de-sus bucinatoril mergu !n dreptulii convoiului si dupa fîe-care stare bucina de jale. Stânescu. (1) Pretutindcne e usitatd astQ-felCi atatâ in Bucovina. op. 163. câta si in cele-lalte tdrl locuite de Români. Inmorm. Fie-care cântare|u sau flueraru cap6ta câte o natrama la fluerâ (1). tinutulu Hategului. op. la Bomânl. de M. 24 25. unde se punii . si acolo cânta. 324: «Daca cela repausatQ a fosta intâiulâ raorta In acea familie. (4) Dict. Georgescu din Transilvania. D. In comuna Breza. dupa cum le-a fostii si învoiala (4). Num&rulu aceloru fluerari nu se urca nici când peste (jiece. In unele din comunele mentionate mal este obicelulu ca Înaintea convoiului funebru sa merga si doi bucinatorl. bucina pâna ce ajunge preotulu cu mortulu In dreptulii loru. tataia si muma lui nu potu a-la urma la gropa. unde mortulu se duce mal multd cu carulu. 24. cit. si acolo apoi. Turturena. cari sciu forte bine a dice din fluerii si cari mergendii alaturea cu racla mortului. de d-la V. apoi pleca iar înainte. Con). de Ionica ala lui lordachi Isaca. precum si 'n cele de prin vecinatate din Bucovina.. flueraril stau adeseori si 'n caru^ la capulu mortului. 23. (3) Ve()I si Burada.In Vicovulu-de-sus din Bucovina se punii totu-deauna. apoi celu putinu doi barbati. Olaria si PopovicI din banatQ. Inmorm. punendu trîmbitile încrucisa. p. op. los. p. mal alesu insa la feciori si fetele cele mari si cu deosebire la cel mal avuti. In orasele Câmpulungii si Vatra-Dorneî.

are tn Bucovina ceva schimbare de ceea ce se cânta In Moldova (3). gimn. dupa o dispositiune a legiloru celoru XII tabule. a asa cântau tubele cele de jale (6).» si lib. Dict. (2) Com.bucinatoril si fluerariî numai la feciorii si fetele cele mari. simbolisându prin acesta tnsurarea si marilarca celoru ce sunt astu-felu petrecuti la mormtntii. Turtur^nCL (2) Burada. Inmorm. II. feciorii si fetele mari. Ursaca. Burduhosa. Cântecele. mai alesA pe la orase. uit v. 4 : «Si nici zadarnica va li plângerea mea prin tuba (bucinu) (5). de V. Eleg. Nistorudin Malini: «In Dracenl. In Câmpulungâ bocetele sunt adeseori acompaniate de flueru (2). stud. si apoi bucinatoril si flueraril. tncât. p.» (1) Com. Prelicî. (3) Burada. 25. IV. (4) Com. 9. ^Daca nu sepotâ aHa doi bucinatorl se tea si 275 cari mergu cu capurile despletite alaturea cu secriulu. si anume asa ca mal Întâi bocescii druscele^ (1) Corn.» (3) Com. cel tineri se petrecA si cu trîmbita. de d-lQ V. cari cânta in diferite instrumente. de V. Suc6v».. ca aa mf'rSsa Iul Chri$to$ili> (4). citate de Cicerone «se reduceau cheltuelele Inmormîntaril la trei vestminte de doliâ. p. câ^e odata chiar si baetanil si copilele^ se petrecQ cu musicanti. 26. de M.» Asemenea si Ovid: «se cânta din flueru la înmormtntarile cele jalnice (7). sau mai bine (tisu dolna^ ce se cânta de fluerari la Inmormlntare. Inmorm. Acesta o gasimu în Propert. este datina de-a se cânta atâtii din flucre câtii si din trîmbito de-odata.. judet.» Luxulu pompeloru funebre ajunsese asa de mare la Romani. In multe parti atâtu din Bucovina câtu si din Transilvania. mal alesu despre o fata maro. Ducerea mortului la gropa cu cântari din fluere si bucine este o datina romana. lib. deM. Turtureanîl. . stud gimn. de d IQ V. numai unulâ. Burduhosu si dict. Eleg. de d-la Nic. (^iccndu-se. Astfelu se parendeza bocitore si bocitor! pâna ce ajungu la tinterimu (1). trei banzî de purpura si ^eceftuerari (8).

cari vestescii cu parere de rfeii trecerea din vieta a unul crestinii. 22. (7) Fast. p. Extennato igitur sumptu. petrecutii fiindu de lacrimele nideniilorii si ale amicilorU. Vedî si lon^nG. VI. cel ce aii r&masii acasa punii pre o prietena saii pre alta lemee straina sa mature iute In casa anume ca sa nu se mal întorca rfeulii îndarfetii. de cânteculâ flueratorilorii si a bucinatorilorii si de jalniculu sunetu alii clopotelorii. atunci gunoiulil nu se scote de felii afara (3). în Moldova.. fiindiî. iar (1) Burada. (8) De legibus. (4) Verb. atâtii unde a statii mortulii. raii de morte si pentru alfl membri din acea casa (2). Inmorm. Cantabat moestis tibia funebris. et vinclis purpiirac ci decern tibicimbu». Stanescu. cit. si sa ne Intorcemu pe unii momentii îndârâptii Ia casa din care sa scosii mortulD. râspunsulu este^ ca asa sa pomenitii din bfitrâni (1). a cotU\ însemndzâ în unele parti din Bucovina. Aslu-felii se duce mortulu^ de cum sa scosii din casa si pâna ce ajunge la mormtntii. precum în Costâna si FundulQ Moldovei. pâna ce nu se scote acesta si se pornesce la tinterimii. In casa unde se afla unu mortii. v. de bocetulu bocitorelorii. de d-la T. Dupa ce sa scosii mortulii din casa si dupa ce s'a pornitii acum spre tinterimii. in altele însa. câtii si prin celelalte odai. lib. de raa! multi Români. D. tribus ricînis.^ 276 Lucru vrednicii de luatu aminte cste^ ca la noi Românii numarulu fluerariloru nu se urca nici când peste (jiece^ si daca tntrâba cino-va pentru ce numai pâna la (jiece.(4) Com. op. dupa credinta Românilorii din Bucovina^ Moldova si Muntenia. Dar sa lasamii convoîulii funebru ca sa-sî urmeze calea sa. Pletostt. nu se matura de felu. atâta câta a curati prin casa. 67. adica a linge saft a lingari=a linge . din RadasenT. 42. (6) Sic moestae cecinere tubae. atâta câtu a linch). nu se p6te matura prin casa. (5) Nec tuba sit vana querella mei.» (3) Dict. op. Femeia pusa matura si cotilesce (4) frumosii tota casa. de M NistorQ din Malinî si A. (2) Corn. Simona. cit. precum buna <)ra in Bilca. Iar daca se si matura In decursulii celoru trei dile. G63. p. 325: «Câta timpâ mortulA nu e dusQ la gr6pa. II.

cine matura si aranja ceea ce ora în desordine. Stanescu.e sau o narrama dimpreuna cu unu colacu. care a statu pâna atunci pe feresta (2). stud. de V. In Bilca i se da o naframa si pânea. când face preotulii starile (4). unde este datina de a se face comandare sau prasnicii nemijlocitii dupa Inmormlntare.inutii ore cum a nu bea apa. Lambrior. eum sa maturatii. o pane sau o bulca. Totii drumulii. a Unchi din ole. Cftrdeiâ.talgerele. cit. op. si numai atunci Inceteza de a boci. Dupa ce a maturatii si a aruncata gunoiulu Isl spala manile cu ap4 din ulcica de pe feresta^ crecjlendu ca facendu ac^ta nu-I amortescii manile. ca pe când se vorii Intorce petrecfetorii dela Inmormlntare sa fie tote In cea mai buna rlnduiala. (3) D. cit. (2) Corn. unu drobusoru de sare si o stecla cu o lumina aprinsa (1). prindii a pune si a asterne mesele. 61ele. Dupa acesta cel de casa II dau dreptu rasplata pentru ostenela o pareche de alti|. se numesce morta (3). de cum sa scosii mortulii din casa si pâna ce ajungii cu dlnsulii la tinterimii. pâna nu se caci acea apa ce este adusa din timpulii neîngropatii.tutii si acesta datina^ sa ne Intorcemii iarasi la convoiulii funebru. In T&a-Itomân^cdf ramâne acasa pote dar ori cine este Îngropa mortulii. Si acum. (4) Pretutindene usitatQ în Bucovina si Moldova. bocitorele de pretutindene atâta cele interesate câtu si cele naimite. In acele parti. op. 153 :f7î> In sirurile urmalure vomu reproduce numai vr'o câte-va din multimea aceloru bocete. 277 gunoiulu adunata tiu arunca Intrunu locCi^ unde nu prea umbla omenii. 326. . |. p. (1) In BoianO. p. dupa ce am v&(. oom. neamurile ce aii râmasii acasa. giran. iar restulu sa se vadâ Ia finea acestui fttudiu. de lust. bocescii necontenitii diverse bocete. când mortulii era Îndata ce mortulu a fostii pornitii. Turtur^nAi preotâ.

si ve<Jî.Când scotu mortulâ din ograda sau curte si se pornescu cu dlnsulu spre biserica. Ca aci-î mare jalanc' De cum-va mortulu e o fata mare. femeile bodtdre oontinescQ uumal in restimpurile prohodiril : altmintrelea boceficfl intr*una. Plângeti si voî eheutori Ca stâpanu-î caletoriu. draguta. Colea din Transilvania^ districtulii NasSuduluî. Sc61a-te draga. cinstea casele Cinstea casei. Elu de-acuma ca ne lasa Cu inima fripta. Sl-aî venitu pân' la feresta Si-al luatu capulu din casa. Sa vie la petrecane. si cata C'amu te scota din ograda. scula. Ca-î destulu de-alalta sera. plânge masa. stâlpulu casei. bocitorele din Bucovina bocescu aslu-felu: Plânge casa. Cum te-aâ scosu si din livezi ! (1).» 279 Scola. cu! te-î ruga. Ca de-acuma remâneti. Gospodanilik. Roga-te la clopotarâ Sa traga clopotul â tare. atunci muma-sa o bo- . Si ie uita pe feresta. Câ de stapânu esti remasâ! Plângeti usL Ieresti plângeti. «In vremea duoerîl mortului pâna la biserica sta totil temeiulQ bocitului. Sc61a-te. C*a venitu carte domnesca Ca la drumâ sa te pomesca Carte domnesc*a sositu Si la drumil ca te-au pomitu. R£mâl casa sanatosa Ca stâpânulu teu te lasa. Sa mdrga resunetâ mare Peste t6te d61urile. liatâ-te pustia morte Multu estf tu far de dreptate ! Cal venîtu pâna la pragu Sl-aî luata ce mî-a fostu draga. arsa. bocescu asa: R6ga-te. draguta. Sa se strînga nemurite.

Noi. Cu fruncjiele rotunji6re. Fiii îlft vorQ scutura Dorulii si-lâ vorCi stempSra. Pope seu. Gând vorCi scutura merulu Isl vorâ stempgra dorulâ. Draga mea. Fiindâ de mârte 'nselata. iubita mea! Lasa-tt dorulâ prin ocolâ Sa resar*unCi merisorii Totd cu mere rosiore. draga mea. Ca tu-acum nu mal glumesci Dar' te vedemfi ca pornescl. Si-amâ gândita ca al glumitu. d&scalita. de M. Ah ! Ioana. A vâ^utu si cunoscuta Nevasta mândru tocmita Dupa copil banuita? Haid. amâ gândita. 280 Dar' vedema ca aî pornita. mândru gatata. Amâ gânditii si-amA socotita. Cum te duci de banuita De m6rte inceluita! De cum-va mortulu e o nevasta tenâra^ In urma careia au rgmasu mai multi copil mititel^ bocescu asa : -Cine 'n lume-a mal vectutâ. A vectutâ si cunoscuta Nevasta mândru gatata Dupa copil suparata? -Cine *n lume-a mal v6(}utti. Dupa aceea Îndata fetele o bocescu aslu-felu: Draga nostra *mpodobita. Barbatulii cum te comanda. Cum te duci de supSrata. (i) Din CiudeiQ dict. Ioana (2) si te uita De ve4l fîil cum se cânta.cescc asa: Draga mea. . ('i) Adica dupa caui se numesce repausata. Ioana.

De glasulâ ângerilorâ! (li . Ioana.Vina. Ca pre-o pasSruica 'n holda La toti 6menil de vorba ? Copiii fâr'de parinti La toti 6meni-8â urîti i Sotulâ s6ta-sl va gasi. Ioana ! copiii tâl E plina lumea de el ! Copiii fara de mama Nu-sâ luati nici într'o s6ma. Vina baremu sa ti-I ve(JI . Astazi Christosâ te-a poftita La raiulâ cela curatita. Pe *nfloritulâ pomiloru De dorulâ coconilorâ. Raiule! gradina dulce. De dorulâ copiilorâ. Si cum de te-al înduratâ Cum inima te-a *nduratâ De copiii ti-al lasata Ca pre-o pasâruica 'n garda La toti omenii de sfatâ. înapoi. iubita mea ! Pe drumu. Ioana. Pe 'nfloritulfi spiniloru. bocitorele din batu Însurata si i-a ramasu Miluta nostra cea dulce Catâ cu ochii cum se duce. c}iua buna Dela sore. Sa ve(^ll ce mal facem ii noi. Baremâ peste-unâ anu sau doi. Si do nu-I veni sa mâl. Ioana. De fumulâ tâmâelorâ. Sotulâ sota-sl va afla Dar' mama la copil ba. Eâ din tine nu m*asâ duce De mirosulâ florilorâ. Vini). De-arâ fi mama câta de rea Totâ si-I iea pe lânga ea. Âh! Ioana. Mama la copiii n'a fi. Dela sotia cea buna. De-ar fi tata câta de buna Totâ tipa copiii 'n drumâ. înapoi. le-tl. draga mea! Draga mea. Da de ce te-al supSratâ. Astâ(JI Christosâ te-a chemata La raiulâ cela desfatata. Vina de ti-I mal mângâi. Si de nu-I veni sa se(jî. dela luna.

281 Sa te lasi de asta cale^ C*asta cale-I clucet6re Si Si *napoI ne 'ntorcetore nou6 cu supârare .Bticovina. Nu-I nadejde de 'nturnatâ. . te uita sârelul. comuna Orlatu. Nu te uita apelorâ Ca Si Ci Ca Si apele'sâ mergStore nu mi-su întorcStdre. elâ ca-ml e mergStorâ îarast întorcâtorâ ! . Si pe care mi-a! pornita Nu I nadejde de venita. de d-lQ T. Simona. (1). . (2) Daca mortalii e fecioru holteîu. asa: Multâ iubitulâ meu bârbatâ! Pe calea carc-at plecata. daca mortulu e bar nevasta^ bocescu asa : Si Si De Eâ pe noi ca ne-al lasata pe-asa drumâ mi-al plecata ? la capa pân* la pici6re . bocitorele din districtulu Xasfeuduluî llii bocescu astu-telu: Cine 'n lume-a mal vS^^tCi . Cele din Transilvania. m'asi ruga dumi-tale (1) Corn.

Rea estt si fara dreptate. Nu mi-a trecuta dupa ele. 282 . cât gardurile Se le bata venturile Ca pe mine gândurile!. Caci mie nu-ml trebuiti! Noi. Nu mergi la cine se cade. Pe mine nu m*asteptatl! CrescetI. Dragi le mele surori ! Pliviti sl-ale mele flori.Nunta mare far' âe pomâ Si-atâta norodO de omQ ? Nunta fara ceterasi Si mirele în salasQ ? Cine 'n lume-a mal vâ(jiutâ Voinica tenSrtl si gatatâ Sectendâ asa superatâ. Na ne-al chemata sa jucamâ. CrescetI. Astazi o o saptamâna. Arda si doftori 'n ele. Voinica tenSrâ si gatita Dupa lume banuita? Mânca-te-ar sicr^ta m6rte. < Ca ni-I chema ohematore. Fre-aceia sa-I fi luata. De vorii cresce. Daca mi-aft data lecurl rele. flori. Ne-al chemata petrecSt6re . Ioane-as*am gândita. flori. Umbla mortea prin gradina (1) Din IgescI (2) Com. Ci ca sa te comandamâ. Simu. învdtatorQ. le purtati.al venita? Caci tata nu te-a dorita ! Fosl'aâ veji si babe 'n satâ. si nu 'nfloriti. Le pliviti si le udati. Pe min' sa mâ fi lasata ! Arda-te loculQ orasâ Si tote potecile Si tote lacurile. de Rom. Si la noi ce-al cautatQ? Caci mama nu te-a chematQ. Dar' la noi de ce. Mergi la cine nu se cade.

Ca sunt doue drumurele Si cu greii de-alesu din ele. Vma. scumpulu mamil ! Mul tu in lume m'am isbitu Leculâ nu ti Tam gasita Si tu Ioane-a! muritu. lea sema. scumpuld mamil ! Multe delur! al suitii Si tote le-aî coboritâ. Veniti frati. Ca de actl ne despartimu. Veniti si voi vcris6re De-ml petreceti este-osciore. Ioane. lea sema pe care-î mere : Daca mei^I pre cela cu bani. Ah! Ioane.Cu lampasu si cu lumina. veniti surori. llupendâ vîrvulu florilorti Si fruntea feciorilorii. . De m& 'mpodobiti cu flori. Rupendâ virvulu dela flor! Si fruntea dintre feciori Iara maica sa llu bocesce asa: Ah! Ioane. In gradina *n tinterimu Cu terna sa le *nvelimu. Rupendâ flori din râdScinâ. Te vel tâlni cu straini. Pe loan dela inima. sa prânctima. Vina mama. Mâ petreceti pan* la gropa C'acolo cu lutâ m*astepta. bine Daca-î merge 'n ceea lume. Numai asta-lâ vel sui Si nu-lu vel mal cobori. vina tata Si-ml udati fata cu apa. dragulâ mamil. Dragulâ mamil. TâlnescI pre frati si surori. Te vel tâlni cu dusmani. mama. Daca merg! pro celii cu spini. Multa în lume am umblata^ Leculâ nu ti 1-amâ aflatu Si tu rSâ te-al superatu Si de lume te-al lasatu. Daca mergi pre cclii cu flori. Dragulâ mamil. dragulâ mamil.

. Ca te-a nduratâ inima. sa gustamâ Ca de-ac^I nu ne mal vedemâ! Daca mortalii e o nevasta cu copii. De mama sunteti remase. Si ti-al pusa mâna pe grinda Si ne-aX facutâ larga prin tinda. Inima cum te-a ^nduratii Si pre noi de ne-al lasatii Mititel si frumusel. Nevasta mândru tocmita Dupa copil banuita. Plânge casa. Caci de mama rSmânetl ! A venita m6rtea pe drumîi. Dupa copil supgrata. tata. Si mama nostr'a muritu! La noi ce al cautatii? 283 Câci nime nu te-a chemata Si pre mama ne-al luatâ. Si-I plina lumea de noi ! Mânca-te-ar si ioculii morte Rea esti si lara dreptate. Si-at rupta flârea dintre vil Si mama dintre copil. Copiii din graiii graiaCî Si din gur*asa (}iceau: «Val mamuca. Ti-aî pusii mâna pe usortt Ni-al facuta largQ prin ocolu. Caci mergi unde nu se cade! La noi tu de ce-al venitii? Caci nime nu te-a doritii. Si-al ruptii verfultt florilorii Si mama copiilorâ. Si ti-al pusa mâna pe masa Si ne-al facuta largu prin casa. A luatu ce-a tostâ mal buna. mama mea. plânge masa.Vina. atunci se bocesce asa: Cine 'n lume-a mal veijutii Nevasta mândru gatata. Plângeti ah! si voi pareti.

Ca pre-o pasSruica *n holda La toti omenii de vorba?! A venita m6rtea pe c6sta Daca procesiunea anume sau din tntemplare merge prea iute. atunci bocitorele din Bucovina bocescu . Ca mama n'are sfârsita. Si mi-la trage mal înceta. Câte lacuri al catata Am el totii nu Val aflata Si ea rgâ s'a superatii. d-ltt T. . atunci mama. Mama se duce din tine ! . Din lume s'a departatii Si pre noi ea ne-a lasata. C'acJI e (jiî fl^ desparlare. Caci (Jiua-I destula de mare.Nea luatu pre mama ndstrâ. Si te roga. sotia sau sora mortului se roga sa nu merga asa do repede. Ci-la trage ceva mal lina. Simona. Ca nu m'am urita cu ela. c^icendu: Nu mi-la duceti asa tare. . Nu trage clopotula tare. Ca noi a^I ne despartima. Ci-la duceti înceti nela. Caci de astacjl nu-la mal voda î (1i Când sapropie de biserica si dau sa Intre cu mortulu (1) Tdte bocetele acestea mi le-a com. draga mea ! Cum inima te-a 'ndurata Depre mine m'al lasata Ca pre-o pasfiruica 'n garda La tott 6menil de sfata. Ah! tu totâ asa-I gândita. 284 In curtea acesteia. Iar fiica din graia graia: «Âh mamuca. RSmâl lume cu multa bine. ah! clopotara.

Pe delulu cela Irumuselâ (2). si numai cele de lemnA se numesca biaetHcL (2) Biserica din comuna IgescI. e facuta pe unQ delusorQ. Ca vine sa putreiji^sca. In pamîntâ nu te-oru baga. Altulu. Mândra floricica-tî vine. de M. 285 Ci vine sa putrc(}escâ. Sc61a-te si veî umbla. . Mândra floricica-tl vine Pe pornirea plugului Pe cântatulu cucuiul. (1) In Bucovina t6te biserioele zidite din materiala tare (piatra si caramida) se numescQ de poporA manastiri. Altulu si anume când mortulu e unu copilu: Bucura-te manastire. de unde e culesCl bocetuld acesta.te manastire (1). Bucura-te clopotelii. Da nu ti vine sa 'nfloresca Da-tî vine sa vestetjesca. de Ilie ala kil OnulveiCl FruA^a. Da nu vine sa 'nflorâsca. Nu te da. Trandafireld frumuselQ. Capo! nu mi te-orii lua.astu-felu : Bucura. Da vine sa vestecjesca (3). districtului StorojinetuluT. . dict. (4) Din Crasna. Pe stratulu pe petringclâ. Sau asa: Bucura-te clopotelii Ca mal vine-unti voinicelu. Da nu vine sa 'nfloresca. Da-tl vine sa putre^esca (4). (3) Din IgescI dict. Barbuta. nu te lasa. Draga mamil nu te da. Ca-tî mal vine-unG sufletclii. Da nu-tl vine sa traesca. tota când mortulu e copilu: Bucura-te manastire Ca trandafiri mândru-tl vine. Da nu vine sa 'nfloresca.

Prin urmare ele se facu în prima linie cu scopii ca sa pota trece mortulu prin vami. (1) Am^ndouâ din Badeutu. Totu asa bocescu si Româncele din Transilvania. pe lânga cele aratate In cap. înca si vr'o câte-va stari sau popasuri. ropresinta vamile din cea-lalta lume. sa ne Intorcemu putina iarasi îndferfiptu si sa vorbimu despre starile^ ce se facu In decursulu petrecerii de acasa si pâna Ia biserica. ci si mal departe pâna la tinterimu. Maî înainte tnsa de ce vomu vorbi despre prohodU. de d-lâ Av. 286 XXI. STARILE In decursulu petrecerii mortului de acasa si pâna Ia biserica este pretutidene datina de a se face. MacoveT. Starile sau popasurile acestea. Mal multa nu mi te-t scula. Facerea loru însa atârna totu-deauna parte dela va(j[a si reputatiunea ce a avut'o celu repausatfl în vieta sa. Astu-felu se petrece fie-care mortu. Ci vine sa putre(}esca (2). Georgescu. cari se punii In calea mortului nu numai pâna la biserica. De aice vine apoi si datina poporului de a se bate asa de tare dupa dînsele (3). de d-la I. com.Dar daca nu te-I scula In pamîntâ ca te-orii baga Si-acolo *n veci ca mi-I sta. Dragile mamil piciorute. invâ(atorâ. Când vorii face ele urmute? ! (1). precedenta. numite alt-mintrelea în unele locuri înca si stâlpi (1) sau prohode (2). (2) Corn. si numai rarii când pentru parada sau spre a se odihni. pâna ce Intra In biserica. si parte dela vacjia si puterea materiala a celoru ce sunt îndatoriti . Dar nu vine sa 'nfloresca. precum si despre podurile. când se apropie de biserica. unde i se face prohodulU. Iata cum se Începe unu bocetâ din acosta târa si anume din Secadate: Bucura-te manastire^ Ca frum6sa fl6re-tî vine.

Se întempla Insa forte adeseori si 'n multe locuri ca preotii nu se orienteza nici când. (2) In Mahala. Macoveî. de omenie. cumpdtatu la vorba si cu va^a !n satu. de d-lQ Av. numSrulii starilorii mal mare. Daca repausatulu a fostu unu omu avutii. Ca-I banosii! (3). Ca bani n'are.sa-Iu înmorminteze sau mai bine (jiisu a familiei sale. preotQ. de M. de Ionica alu lui lordach ilsaca. demni de tota lauda^ voindii a statori . atunci i se tacu de regula dou&spre-^e start. numai pentru cel mal avuti. (3) Corn. dict. dupa plata co-o capata saii spereza ca vorii capSta-o. cin- (1) In Vatra-DorneT. pe când pentru cel s6racl este vorba: Duceti-lu mal tare Ca bani n'arc (2). i se facu numai atâtea cate potu plati n^murile sale ca sa i se faca (1) . si alti Români din Bucovina. iar daca a fosta sârmanu sau chiar unu palmasii si pe lânga aceea a mal avutu tnca si purtare rea. iar nâmurile salo n'aii de unde sa plat^sca preotului^ atunci de regula nu i se facil mal multii decât trei stari. Când m6re celii fara rostii : Mei^etl tare. 287 stitu. ci totu-deauna dupa purtarea cea corecta si esemplara a celui repausatii. corn. la facerea starilorii. Unde-tl cânta trâganatii: Puneti jos. Acesti preoti. SaCi: Asa (Jice popa nostii. Cu alte cuvinte oprirea pe drumii tn decursulii petrecerii este mal desa. daca a fostu mijlocasii si nu prea bagatu In sema de consatenii sSI. Dar când m6re \T'unii bogatd. cari sunt tn stare sa plat^ca. Ursaca.

Dupa sSversirea prohodului. iar pâna la morminta se facQ ^^pte po/HMur*. rostesce ectenia mortilorii. cit. se faca de regula 3 12 stari». nu atâta pentru munca preotului. în cele mal multe parti nu este de felu datina ca sa se mal faca stari. U. Inmorm p. nu-I facu mal multe decât s^se stari. mijlocasu sau codasii^ daca a avu tu o purtare buna. unâ exemplu cum trebue sa vietuiasca si sa se porte toti crestinii^ fie repausatulfi fruntasu. Jarnik si An. Fie Insa mortulu ori si cine ar fi si casa sa ori si câtu de departe de biserica. î.» Burada.» Frâncu. desi credu unii ca ar trebui sa se faca dou6 (JecI si patru (2). fie tinterimulu aprope ori departe. NistorQ din Malini in Moldova. PIctosA: «Iu RadasenI. de d-la V. ci maT multii pentru vâmT.» D. iar daca e înaintatii în etate. flueraril si musica Înceta de cântatii. Turtur^nâ. p 324 : «In calea spre biserica trebue sa puna mortulu de trei or! jos. nicairi si nici când nu este datina sa se faca mal multe decât dou6-spre-(j[ece si mal putine decât trei stari (1). Boeriil: «Spre tinterima îlG punCL de trei ori jos. chiar si 'n casulu acela când s'ar pune nemurite pentru dinsulu. p. Bârsana. BaniT acestia ÎT considera poporulQ ca unâ tributQ. Al. 289 Ingenunchiaza cu capetele Intorse spre preotu^ sau lipite . 4C8. v. (3J Dr. secriulii cu mortulii. de M. La fie-care stare atâtu cel ce ducu procesiunea câttt si toti cel ce petrecu pe mortii staii locului . Doine si strigaturi din Ard<3lQ. cit.(1) O s6mH de preoti din Bucovina ieaA pentru fle-care stare cate 1 fl. daca o dusu de omeni.» (2) Dict. a. op. bocitorele de bocitij. în care timpii toti petrecStoril. op. (2) Lambrior. cântaretii. iar preotulu. daca e pruncii micii. 27: o Ducândd mortulii la tinterima se facQ 12 stari sad popasuri . 288 In comunele ce le pastorescâ. Bucurescî 1885. Sinid: «In ducerea mortulu! la grdpa se facti treî stari. cu deosebire din celea ale învierii . Stanescu op. care se face de regula tn biserica. pe lânga acestea mal cetescc înca si câte o evangelie. in Moldova.» A. Intorcendu-se cu fata spre celii repausatii si cadindu-lii. preotQ: «Stari se facCi dela 3 12 » Gheorghiu: «Pe druma pâna la biserica se facQ 12 stari » Rom. se pune jos. dar mal cu sema nemurile cele mal de aprope. p 177: «Când se intorcCi cu cosei uguld dela praguld usii de trei ori in casa. 153. când preotii cetesca si chiar îsi schimba locurile. altii de mal multe ori dupâ cum e ti starea omului. cit. p. (1) Com. II facil de comunu 1 2 starl^ daca Insa a avutu purlare rea.

unde sunt si de acestea din urma de trecutii. 27. (ft) Dat. Rom. de M. Jemna. <ri ort unde v6da copil stânda si privinda. dupa ce sa cetitu aceslii. In unele locuri. com. Vecji si Burada. corn. precum buna ora In Secadate si alte comune din Transilvania^ unde cresce multa poma de vie. do d-la Sam. se mal da peste sicriu de sufletulu celui repausatu Înca si vinu (7). com. JHatianOf Inmorn. cele-lalte Insa pe la respântiile si cotiturile sau cârniturile drumului. 27 (2) In cele mat multe sate din Bucovina. p. sau câte unu colacelu si unu cruceriu (5). nemurile cele mal do aprope ale repausatulul da& peste salasu sarmaniloru si ducâtoriloru mortului (3). de Ionica a lut lordachi Isaca si a celora <iin Crasna. Sa parintele Lates a : «In RadOftnl. de sufletulu celui repausatu. sau numai bani ((3). p.va ca Taa dusa de geaba.a celora din Transilvania. si a celora din Bucovina.}!^-^ Ve(}î si Burada.din Moldova. dar mal alesu copiiloru cari stau tn apropierea salasului. de Tit. iar cea din urma de regula Înaintea bisericel saâ la Intrarea In curtea acesteia (2). care remâne apoi preotului (I). de d-la V.. Inmorm. unde asemene este datina In decursulâ transportari! celu! mortu pâna la cimitirQ. com. com. precum si pe malurile apeloru si ale paracloru. câte unu colacelu si o lumina (4). din Balac^na. lânga poduri si punti. Prima stare se face de comunii Îndata dupa ce s*a scosu mortulii din casa afara. Cârdeia. Georgescu. Turturdna.<le secriîi (1). de Dim. Rom. când duca mortala. din Boiana si Vicovulade-sus. Macovel: oTotQ asa indâtin^za preotit a face la fie-care podd saQ cârnitura de druma saa ulita laterala <a</« o Mtare. si anume nemijlocita dupa rostirea ecteniel mortiloru. (1) Pretutindene usitatft în Bucovina. Zaharescu si S. 19 290 In districtulu Nasiuduiui. . (7) Com. de Rom. com. o (4) Dîit. Uom. Inmorm. respective cetirea evangclici. se duca la dînsii si le daa câte 2 5 bani.Av. evangelie. de d-la I. . La (ie-care stare ce se face. preota. (6) Du. nu daa bani numai în timpula starilora. Petrescu. din Voitineia com. (3) Dat. proprietara: «Mergânda pe druniQ la fie-care atare se da câte una cruceria celora ce duca mortula. a celora din Mahala. Simu. de a se lasa In mai multe locuri nasalia cu mortulu jos si a se ceti st. preota. Rim. pe lânga colacel si crucerl. ca sa nu (^IcSl când. unde imparta apot familiantil monete de pomana prin cari platescA ^vamile v^zdahuJul. se pune pe copârseu unu taleru sau galbânu. Ia BomAuI.

dau câte 12. este datina de a se da peste secriu nu numai bani si colacei. op. SimQ. (2) Erâncu. rom. La atai'ca cea dintâiU^ adeca în ograda sau curtea casei. la inmorin. (4) Corn. gimn. Velehorschi. Macovel si V. (3) D. com. O. Gherla 1882. dau câte septe . Av. pop. dau câte 24. dupa cum vamu vede mal la vale^ spre a lumina si a plati vamile. Asa cel ce credu ca sunt septe. In unele parti din Tdra-Bomân^sca celîi Însarcinata cu Împlinirea celorii necesare mortului arunca la fie-care coltu alu patului^ adeca alu nasalieî^ câte 5 sau 10 bani (8). cel ce credu ca sunt noua. 94. caruia sa-i dee peste salasii cruceri.S2I. prin cari are sa treca sufletulu celui repausatu tn cea-lalta lume. si dar peste cosciugu câte unu colacelu si câte und creitaru la câte unu s6racu (2).c an. unde este datina de a se da numai colaci si lumini. cit. atunci crucerii meniti de a se da^ se lega In basmalele sau naframile dela cruci. pe cari a statu si alte haine . In acele locuri. din BerchisescT. de d-ld Rom. p. Petrescu. din Oriata. ci înca si multe alte obiecte de sufletulu celui repausatu. lumini si crucerl^ câte stari se facu. unde este datina de a se da numai câte unu cruceriu. daii câto noua. Totodata o de observatii Înca si aceea. 177. p. prapure si fanare. (^) Corn. iar cel ce credu ca sunt 99.» in «Amiculâ faini* liel. stud. deaceea nu se dau numai atâtia colaci. se Împlânta lumina sau cruceriulu tn colacii si asa se dau apoi amendouS acestea uneia si aceleiasi persone. adeseori se dau In crucisii (5). mai alesu Insa hainele. cel ce credu ca sunt 24. ca de 6re-ce atâtii colaceii acestia. nici când Insa colaculu unei per^ sone iar lumina sau crucerulu alteia (4). Rom. dau noufe^eci si noufe de colaci si lumini (1). cei ce credu ca sunt 12. VI. sau cruceri si colaci. Stanescu. ci atâtia câte vami credâ el ca se aUa. de. .In Muntii apuseni al Transilvaniei la totu popasulu o feme& varsa putina apa dintr'o donita sau dintr o ola noua. 291 ocasiunca acesta peste salasu^ sunt meniti. In acele locuri Insa. Turtur^nQ. op. In tole tferile locuite de Români. câtii si luminile si crucerii ce se daii la (1) lonâ Ni(u Macave!: «Dat. si r6mânu apoi celoru ce ducii procesia (6). (6) Dat. pe lânga cele aratate mal sus. p. cit. Daca la petrecerea mortului nu se afla nici unu sSrmanu sau copilu. de d-nil Sam.

Înainte de ce se pune conductulu funebru In miscare. cu cari platesce mortulQ cele 24 vami. (1) Dat. Dat. Simonu: «Se crede ca sunt 12 vami. Înca si totu felul& de vite. din Berchisescî. unde sta tot ii câte unâ strajerii. unu mascurii . de G. cari sunt bune de mâncatii. (l6 d-lCl V. din CâmpulungQ. Rom. corn de M. unu colacu si o luminita de cera.. deci nemurile mortului simboliz^za platirea vamilorii prin aceea ca de 12 ori daQ câte 1 cr. oom. se Impartescu copiiloru colacel. Mahala. rarii când si cai . In Muntii apuseni al Transilvaniei este asemenea datina ca. districtulu Nasâudulul. cora. TurUirthift . In Mfldova. de d-lG . nemurite tngenunche lânga salasâ.. iar copiilorâ li se ImpartoscQ 99 de colacel sau covrigi cu câte unâ creitariâ^ pentru motivulu ca ar fi 99 do vamî^ prin cari trebuo sa trdca mortulu (4). a se implanta în fie-care câte 1 cr. prin cari are sa troica » Dat. 292 In T^ra-Bomânesca si anume In Vrance t se dau noua gulere de camesi cusute frumosu cu amice si nouS mon34l (1). p. din Balacena. cit. In Transilvania.l functionari bisericesc! tndeplinescu ceremoniile prescrise. de GlieorghiQ : «Pe drumâ pana la gropa se daâ peste salasu 12 cr. Îndata dupa ce se scâte mortulâ din casa afara. In- In Viot>vula-de-sus. si a se da apoi pe drumâ peste salasQ. Jenina : «In Balaci^na este datina de a se face 24 colaci. juninca sati vitica . l^ooi. Fic-care truntasu alâ satului primescc Ia acesta ocasiune câte o donita^ ceilalti câte o 61a. afara de hainele. Ha 80 Impartesca pomana sau pausulil. din gal ite : o gâsca. ca sa aiba sufletulQ pe cea-lalta lume cu ce plati cele 24 vami prin cari va trebui sa tr^ca. de AL Baciâ : «De-acasa pâna la biserica dati peste mortd 24 de crucerT. una sau mai multe oî. Rom. si mal alesu o\ (2). pentru motivulu ca ara fi 99 de vami prin cari trebue sa tr^ca mortula. Velchorschi si a celord din Stupea^ corn. Po la Ponord. ~ In Hadeu(a» eoni. o sticla saii ^ ulcica cu apa curata si o lumina (2). la tnmormlntarea unul omii de frunte. apoi din vite si cu deosebire dintre cele curate. op. corn. Ostrita si Horecea. pe caii a stata mortuluy se mai dau atâta nemurilorA câtii si strainilorfi. de d-lii T. judetulu Sucevil. preotulu si cel-lal|. cu deosebire tnsa celorii mal sarmani. com. o gaina sau unii cocosii. iar dupa ce ceremoniile aceste sau Îndeplinita. iar celoru mal mari ii se da peste salasu bautura si pane (3). miore sau mielute.do alo acestuia. pentru-ca se crede ca pe cea-lalta lume se afla 12 zaplazurf. sad câte una 4ec ria (10 cr. 174: «Copiilorii se impartâ 99 eolacet (covrigi) cu câte unii creitarii. de d-la G.) la câte una copilasa. caruia trebue sa plat^sca ca rohatca 1 cr » Frâncu. tn fine: unQ colacii. si anume: o vaca.» (2) In Boiana.» Com. Tomolaga .

i ivl m\\ bunCi p. 27.FrAucu. merindarita. vccinilorii sau sSraciloru si hainele mortului. si o pareche de mâneci^ sau doi coti de pânza alba. Horocea. Burad». sau unu cota de panura de lâna. 293 data ce se termina prohodiUity sau. Ostrita.iuta a d. liadautulul. siraele mortului le pimâ de-asupra Iul. adica sa piara vr o vita la casa respectiva. inc«p«>ndA a lua câte una si le daâ de pomana al^tiirîa ini i\4aoA <i luminare. o lumina. p. cantorului. precum buna ora in Bolanu. 177 178.>^ :$' Com. unu colacii. respective galitele amintite mal sus. (I| Frâncu. op. Daca mortulO e unulu sicriâ se Impartu si veciniloru. Din vite e. 40: «AA nenoriHntulA obîivia. In StulpicanT. totu peste sicriu.» Iu HiVdu^nl» Bala si M&linI din Moldova. Hlinita. Zahareseu. sau la nisce fini. SimoiiA U. Sucevei si Câmpulungului din Bucovina atâtu obiectele câtu si vitele. Inniorm. mat Întâi da peste sicrlQ vre-unuia din caseni sau vecini o gaina si apoi preotului o traista. vitele se Inipartescu mal numai la cel de casa. si altele.\rie dm ivMaltl câie o ole saik m)ela. FalUcvnl ls92. juninca. stupii. priineio^Ck biMelorA epidemiiV« c^id p\Mi la bi^ehe^ si siH>ICk cadavrulO afarâ. credu si spunu ca daca n*au datu saâ cela putinu n au menitu macaru la unulu din cel de casa vre vna cap6tU de vita de sufletulâ celui mortiî. op. p. tn satele românesci din districtulu Cernautulul Insa. (. De asemenea. le dau sau sdraciloru In genere sau n^muriloru celorii mal de aprope. 'StHjt^t6i»a» an. nideniilorâ. atunci de siguru trebue sa iasa. A. Nislora. PietosO ?l M. com. si asta din causa ca vita sa nu iasa din ograda. p.5il)iet de A. Mahala. â7. NistorA. numitu ograzay cdtonî.^A si M. se chema cu numele si dându-i-se peste ograza^ i se spune cu glasu tare: «a sa capeti o vitea^ mieluta. t74. Împarte casenilorii. Fie-care sicriu o lumina si o lasatu mortulu ca tu etc. cit. cori sunt mal nevoiasi.. (ine si cumetre.A\\ Maoovel.p. pe cari le-a lasatu ca sa se Împarta.I. cum se spune In Bucovina^ starea prima j o muere Înrudita cu mortulu si bine informata despre obiectele. [\) Burada» Inmorm p. . CoUareiuc: «SingurA am avuta oouniune de a veUo cum a dAruitCk unei femei o p&reche de cal înhamati la o oArutft. pâna chiar si cel mal sarmani. dintre cel mal de frunte. de d-lil T. corn de N. Ba unii credu si spunu ca daca se Întâmpla sa pera vr o vita Înainte de repausarea celui mortii. (1). cit. de Tit. Pleto.» In districtulu Siretiulul. raru când si la nemurite cele mal de aprope. Cu tote acestea Insa si Românii din satele de pe urma.>pel ^i li p. totu peste vite preotului.

se Îmbraca cu dlnsele. iar elii. Atâlu vitele cât si galitele. ci ea mergendâ si întrându lara. care. pâna ce ajunge la loculu ce i se hataresce am&suratu fapteloru sale de pe pamlntu.i> etc. iar cele mai grele pe de 'naintea mortului. trebue sa traca mai Întâi printr unii focii i6rte mare si periculosii. N. au scopulu lorii holarltii. 295 Despre oie^ caro e considerata de cea mal curata si nevinovata dintre totc animalele. Turtur^na si G. Hainele ardii. frica In iadu. Dreptu aceea tote obiectele si animalele ce i se dau tn decursulu starilorii de sutletu. v6(^endu-lii scapatii. precum si de altT Români din Bucovina. gimn. dupa credinta poporului. se uda apoi cu putind apa prospata si curata.se de apa cu care a fostu stropita. prin stropirea apel de pe lâna sa. . Tonioiaga. (8) Credinta Rom. indiferenti si neascultatori de poruncile dumne^eesci. Ba âia. sau. Deci hainele ce i se daii de pomana. Tonioiaga. stud. iese de cea-lalta parte de focu. nici chiar de diavoli. rgmâindii neatinsa de para focului. (2) Corn. In care care cade sufletulu celoru nebagatorl de sema. menite a se da de sufletulu cclu! repausatu^ se spala mai Întâi pe piciore. com. unde sede Maica Domntdul. Asa crede poporulii ca mortuICi. Precum se lupta omulu In lumea aceasta trecfetore cu o multime de nevoi si neajunsuri. Ic iea sub-suora si ducendu-le cu sine pe cea-lalta lume. ca are elu sa se lupte si dupa trecerea sa In cea-Ialta lume. din Bilca. cum ajunge la foculii din cestiune.294 vita respectiva a fostu In noroculu Iul si de-aceea sa dusu ca Înaintea repausatuluî (1). crede poporulO. de JustinQ CârdeiQ. Uu cârmuesce mal departe (3). fiindu simbolulu nevinovatiei si a sfinteniei^ nu se teme. Nemica nu se da de pomana fara 6re-si care scopu si folosii In viitorii. (2). (1) Corn ded-la 0. asd fie de suflettdU surorii. si asa trece elii prin iocii. pâna ce ajunge la loculii hotarltii. fratdul. ca sa fîc câtu se pote de curate. stinge cu dtnsa nu numai foculu prin care are sa tr^a sufletulâ celui repausalâ In calea sa ce duce spre loculu predestinata^ ci chiar si foculu celu ne«tinsu alu iadnlui. si abia dupa aceea se dau dimpreuna c o lumina de c^ra aprinsa si c'unu colacu si anume: cele mai usore peste salasu. rostindu In acelasi timpii cuvintele: aprimesce de sufietulH tatudiiU fndmuchiH etc. racoresce sufletulu celui ce se muncesce. de d-nîT V. tolu asa. fiicei^ feciorulid N. se crede ca scuturându.

cântarea cocosului. si scormo* lindâ si scocforându prin buruene si spini. si Intorcendu se apoi (1) Corn de d-la. dupa co a scos o din casa afara. se duce pe cea-lalta lume înaintea sufletului. 296 Indârdptu plina de apa po aripl^ stropesce sufletulu si-lâ re* coresce (1). cum aude cocosulu cântându. tnsemn^za ca elu In cea-lalla lumo va anunta sufletului orele . S^harescu. dupa credinta sa. Vaca^ junca sau viticQy care se da de pomana. se duce la o apa. si ca prin urmare va ave ne Întreruptii lapte pe cea-lalta lume (3). Când cânta cocosulu. Îndata se face sl elu nevficjutu (3). iar daca nu dau oie de pomana. când e sufletulu forte Însetatii. Prin urmare cocofidUy ce se da peste salasulu mortului de sufletulu acestuia. va Inspaimlnta si departa prii> . Gaina. atâtu cea care se da de pomana la starea prima peste salasft. 0) Cred. Bârbu(a dia. Mal departe crede poporulu. din Baia. va nasce pe cea-lalta lume copilulu. o femec Îngreunata si dându-se o oie a fita de pomana peste racla. catu si cea care se da mal pe urma pesta gropa si despre care vomu vorbi la loculu s6â. Rom. Tonioiaga. de T. se crede ca. (2j piet. Cocosidu e pentru dlnsulCi celu dintâi vestitorii alu luminel. se scalda. Barbu(& din Crasna. ca sa aiba pomenire. si celu mal mare si nelmpacatu dusmanu alii tuturoru spiriteloru necurate si rSutaciose. G. trebue sa bea din scurmatura mascurului din care isvoresce apa (4). In cea-lalta lume. si ca atare. Poporulu românu calculeza orele noptii totu-deauna dupa.de vapaia iadului si I alineza arsurile si ranele causate prin foculu celunestinsu(l).. cari umbla noptea si comitii o multime de fapte rele si Inspaimtntatore. II face loca si carare ca sa aiba pe unde merge (2). atunci disparu tote spiritele necurate. Insemneza <îa laptele co-lu va da acesta va curge pâna la alu saptelea nemu. Crasna. de M. Gasea y care se da de pomana. corn. ca murindu . Chiar si diavolulu celu mal mare peste tdte spiritele necurate. MascundU Insemneza ca daca omulu na facutu nici o fântâna In viata sa. de M. fiindu sufletulu s6u Insetatu. tote schimele si tote nalucile. {3) Dict. atunci nu pote nasce copilulu. ci ramâne Intr'însa Inadusitii (2).

In scurtii (. elii va abura pe . ce se dau Ia iote starile peste s&lasu. colacii si cruceriî sau baniî. rom. de T. din Bala. deasupra locului. despre care amu vorbitii mal sus. Datina si credinta acesta este forte raspândita si In Banala.^isii cocosulu II va servi ca anuntatorii alu orelorii si aparatorii contra spiri- (1) Cred.cântarea sa pe diavoli. Rom. 242 si 244. In fine. Zaharescii. Za ha resc u. N. (3) Marian Q. Rom. llii va stropi si râcori cu apa. va tine In cioculu s6u cumpenele de pe la vamile vasduhulul si nu va lasa pre diavoli ca sa faca oresi care viclesugu. suna precum urm^za : Pasa N. Ca tl-o sari *nainte Tata d'ala tSQ Ch fioug banuti. ca sa nu se apropie de sufletulu pentru care a tostCi datu de pomana . Pasii N. N. si trecendu sufletulu prin foculii. Dar Qe-tl d'aininte Câ tl-orCi esi nainte Pul de granrtî Tare mititel Viilerea tl-oru cere. 297 teloru celoru necurate si rele cari veneza sufletele omeniloru (1). Tu lora de liî da Te-l deseump^ra. pasii Pe cale nainte Sa-tî fie d*amînte . Omit. Unu bocetu din Comitatulu Caras. pasu Pe cale nainte. Tu semâ sa ial Si sa nu ll-o dai. care amintesce despre datina si credinta acesta. de T. corn.^ ca sa p6ta trece mal departe. din Bal».Sevcrîniî. oom. Insemneza ca sufletulu sa aiba cu ce plati vamile din ceea-lalta lume prin cari este nevoitu sa treca pâna ce ajunge la loculu de odihna^ iar luminile ce se dau dimpreuna cu colacii ca sa aiba ce aprinde si cu ce lumina când va trece prin aceste vami forte periculose (2). (2) Cred. pop. II.

Ca tî-orâ mal sari Fratii si surorile Cu nouS colaci. credO. mal usora peste vami. cari îl sc6Ia din somna de cânta drepta la ra1e4ula noptii si cari se tinA necontenita de dînsiT Totusi credasispunasi acestia ca dracii. com. gimn. din Badeuta. Maoovel. Nic. Tu sema sa ial Si sa nu ti-lâ da!. Tu lorii de li-I da Te-I descumpera. N. gimn. Pasa N. Pul de graureî GraTulâ ti-Porii cere. Si lord de li-î da Te-I descumpera! (1) . Pe calc nainte Sa tî fie d*aminte Ca tl-rorâ esi nainte. plaltita.Ptiî de goluinbel Mândri. de d-ld G. preota : aLa fie-care stare se daa monede de pomana ca sa tr^ca mortula. Cotlarciuc. dupa cum ml-a corn. Com. de Just. stud. Ca maicuta ta Ea iar mi-o sari Cu olcuta noua. stud. sprintenel. Tomolagâ si altt Hom&nl din Bucovina. ca cocosii nu sunt curati. pasii. Rom.. -. precum bun&6ra cel din Stulpieant. in urma acestui tributa. Pasii N.298 Tl-orii esi nainte Ful de ffolumbel'i Tare sprintenele GraîuICi ti Toru cerc. Pasulâ ti lorCi cere. Cârdeia. pentru ca el vintt prea multa în atingere cu dracii. Dar de li-î da Tc-Î dcscumpSra. Ca tie ti o sari Sotia d*ala ta Cu nou8 creitarl. de Av.» Bilca.» (2) Cred. O s^mft de Romani insa. îndata crapa. cum auda vre una cocosa cantanda. Tu sema sa ial Si sa nu ti-lu dai. Tu sema sa ial Si sa nu ti-lu dat. N. pasQ Pe cale nainte Sa ti fie d'aminte (1) Coin.

ajungendâ ia vamt.Puiî de grdurct si cel de golumbeî sau golumbelde^ despre cari ne spune bocetulu ca esu Înaintea sufletului si-i ceru posula^ adeca cartea de legitimare. invâtalora. «Pentru a scapa sarmanulu sulletu de grele Învinuiri. ce a comisii In vieta timpurana. invidie si necazii In cea lume. noua colaci si noua lumini. din acesta vale a necazurilorii. plinii de intrigi. sbora dela pamîntii.» (1) «Dorile. 299 «Domne primesce sa fie arangeluluî^D firesce îngerului. unde ca pacatosii *are a fi maltratata pentru eternitate. 300 XXII. XI. sunt spiritele cele necurate. In fine. care conduce sufletulu .» «Sufletulu. poporulii românii si In specialii femeile se Ingrijescii de sufietulft repausatulul. cari ceru sufletulu calStoru dela tngerulii conducatorii. «Sufletulu. apoi: «Domne primesce sa fie vaamesiloru. astu-felu rascumparatii. Buda-Pesta. 1875. . dupa credinta poporului românii de astacjii. unu colacii si o lumina de c^ra. acusându-lii de grele pacate. (latine popolare. graiulu si vederea. si la tota vama sunt diavoli si furi cu dinti rlnjitorî. cari stau de straja sau pânda lânga vami si despre cari vomu vorbi mal pe largu în unuludin capitolele urmatore.» în « Familia» an. da la toia vama ca mita unu crucerO. de loanQ PopovicT. în patria amorosilorii si în corulii îngeriloru cerescî (1). din acestii locii depravatii. dându I noua creitarl. acolo în lumea nevinovatilorii. si prin urmare si de iadii. unde este veselie eterna. d-lO loanu Becinega scrie cu privire la credinta Itomânilorii banateni despre vami si Ia datina acestora In decursulu stariloru urmatorele: a Dupa mitologia daco-româna. dela pamintu pâna la alu treilea ceriu sunt nou6 vami. tote numite saii menite cu: (k) Com. p. 269.

In unele sate. se lega In (le care cornu alu pân<^eî. anmca altulu tndâraptu. ori câte o pareche de mâneci. In alte sate Insa. nemijlocita dupa ce a trecutu mortulu peste dtnsulu. si câte un cruceriu (3). unde este datina de-a se asec^a podurile din cestiune. Fie-care omu. In locu sa lege gritariî tn cornurile pânzei. cel ce ducu sicriulu cu mortului. sau po pragulu usei dela biserica si celiî dela portita tinterimulul. li asternu In cale In decursulu petrecerii sale de acasa si pâna la mormlntCî In diverse locuri^ si anume : pe pragulu casei sau alu tincjiei. când trecu cu mortulu peste unu pârtu. sau mal bine ^isu. sau o bucata de pane ori o franzela. câte o bucata de pânza curata de casa si cam de trei coti de lunga. In tinutulu Dornel din contra. când trecti peste o apa. Sirotu si BosancI. dar mai cu sema pe la tote podurile^ puntile. In unele Insa si punti (1). voindu a-î Înlesni catu se pote de mullu trecerea si peste aceste rluri. Fie-care podu. dau fie-carul copilu câte unii cruceriu de pomana (5). santurile si gârlele cele mai Însemnate. peste car! nimeni nu e In stare sa treca fara de ajutoru. iar altele mal mari^ mal late si mal adânci. iar dupa ce a trecutu cortegiulu de cealalta parte. si câte o lumina de cera galbena (2). mutându-se din vi^t^ acesta. apoi lânga porta ogracjiii^ la raspântii si In crucile drumului. dupa Închipuirea poporului romanu. cari se asternu tot-deauna de-a curmezisulu drumului^ si peste cari trece mortulu. adeca alu podului. unele mal mici^ mat Înguste si mal lesne de trecutii. . Înainte de a ajunge Intru Impâratia ceriului^ sa treca peste o multime de rluri si parae. la Intrare în curtea bisericei si In tinterimu.PODURILE. tn multe locuri. precum buna ora In Boianu si Stupea. Nemurile mal de aprope ale celui repausatu. In cele mai multe par^ din Bucovina. o ruda de a celui repausata arunca un& gritariu sau tn pârau saâ pe deasupra acestuia. se mal pune Înca si câte unu colacu. 301 cari. Pe lânga fie-care dintre podurile acestea. Mahala. ori o naframa. peste cari trebue sa treca cortegiulu funebralu. sau câte unu stergaru. mal cu sema pe lânga punti si pâraie. pâraele. se numescu poduri. fara tnsa a se uita Înapoi (4). rlurile. se radica de josu si se da dimpreuna cu colaculu. trebue. precum bunaora In Boianu.

preotQ . de Ionica ala lut lordachi IsacCi. de G. GhermanA.gimn. gimn. coju. Turtur^nA. de I. la tote Incârniturile drumuriloru. Bacid. In fine Înaintea usel tinterimuliil si a bisericel. la tote starile. din Stupea. V. Baciâ. corn. a celorâ din BosancI. si Al. de G. sa-sl faca camesa dintr tnsa. de d-lft Av. (2) Dat.(1) Dat. Vclhorschi.de Cuparencu: oin Ropcea la fiecare poda. Rom. (4) Com. a celord din Balact'na. daca e o bucata de pânza. stud. si I. Jemna. corn. de d-lQ V. stud. ^5) Dict. Si iarasi In unele parti este datina ca pânza. de d-ld V. CurisQ. gimn. sa-Iu aiba de tmbrobodâia (2). de pomana (1). Turturenfl. MacoveT. Turturt^na. Tomoiaga. Rom. gimn . (3) Ck)m. de M. dupa ce sa radicatu de josâ. sa nu se dea de pomana. a celora din districtulîl Câînpulungulul si alA Dornel. preotQ. de M. preotâ. ca sa le asterna ca poduri. Turtur<^nO preotd: a celorA din Ropcea corn. ce sa asternutii pe pragulii casei precum si cea care se asterne dinaintea tinterimului. stud. gimn.. corn. gimn. g^mn. Blându stud. se da si câte und colacQ cu luminare aprinsa pe deasupra raclei cu mortulu.. corn.de D. au^itQ dela mal mul^l insT. Ursaca. de O. si At. (2) Corn. si I Blându. stud. Cârdeid. a celorQ din Bosanc!. a celord din BerchisescI. luând u pânza sau stergarele. gimu. com. (1) Dat. stud. bis. corn. Velechorschi. pe unde trece Îngropaciunea. de I. corn. stud. so puie saii In sicriii alaturea cu mortalii saii so arunce In gropa Înainte de ce se acopere mortulii cu tarina (4). de Cuparencu. de Bm. 302 . stud. le asferne mai Întâi pe pragulu casei. iar daca e stergaru. preotâ. Rom. la sarac! sad copil de snfletulQ mortului» . din BoianA si Mahala. se pastreza pâna dupa tnmormlntare si abia atuncea se dau unora femei sarace de pomana anume ca. ci luând'o de jos si stergendu-se cu dtnsa. unuia dintre petrecatorl. Femeea. stud. a celorQ din Badeutâ. Fetrescu. de Jast. preota*. a celoru din Btlca. In unele locuri nemurile cele mal de aprope ale mortului dau unei femei sârmane o bucata de pânza curata sau mai multe stergare frumose. corn. com. a celorCi din Berchisescl. lumina si crucerii^ legati prin cornurl. de d-lâ Sam. corn. de Al. . apoi la esirea din ograda. a ce Icra din Suc^va^ com. iar dupa Îngropaciune rfimânu femeii care le-a totii tntinsu (3). gimn. BlândulQ. ce se pune. de d-lQ V. ginin. cant. de regula unei femet sau unul barbatu saraca. stud. In unele sate. a celorA din Ropcea. din BoianQ si VicovulQ-cIe-sas.

poddsad punte. sau neputându trece. din Stulpicanl. din Ropcea. Deci sufletulii. stud. din Mahala.» Cred Rom. Daca nu se pune pânza acesta. Cârdeid stud. ci din contra sa aiba peste ce trece.id poduri de acestea p6te mortuld strabate in drumuld ce-ld face catra cea-lalta lume. : mPAnza se <'h(^ma puiUe sifcredd ca mortuld trece pe e. de V. a celoru din Câmpulungâ. Rom. din Sucova com.ezâ unei femei cunoscute ca sa Ie asterna tn calea mortului. Cotlarciuc: «despre pod^ se crede.Podurile sau puntile acestea. Rom. Cui nu i sa pusu podu In acesta lume aceluia nici In cea-lalta lume nu i se pune (1). dupa ce a trecutii acuma prin Iote vamile^ ajungenrtCi le puntea raiului^ care se afla nemijlocita înaintea raiului. când a fostii petrecutii la mormîntii.(3) Dat. sa nu fie nevoitu a trece de-a'notulu (1). corn de Nic. adeca sufletuld (ui. com. com. stud. din Bilca. stud. com.de I Blânduld. în tinda o pânza ca sa nu tr^ca mortulâ prin apa. ca preste dînsulQ trece sufletul Q când nu pote trece asa. dia Giiinpuluiiijâ cjin. de I. gimn. ca sa aiba pe ce trece riurile din cea-lalta lume.» Cred. de Just. si a celorâ din FunduldMoldovei. ce se punu în calea mortulu». com.» (3) Cred. asterne pânza ce i sa pusii în cale. Collarciucil. Rom. Rom. dupa unii.» 304 asa trece mal departe. gim. cre4^ndd poporuld ca mortuld are sa treca si pe cea-lalta lume peste ape. peste puntea acesta si (l) Cred. stud. iar stergarele se facd atunci în poduri. stud. stud. gim. de Nic. Merchesd si L Tonigarid stud. 303 . Dupa credinta unora însa podurile.i se lncredin{. Rom. gimn: «stergarele se pund mal alesd daca trece mortuld peste una parad. . de C. si a celonCl dia TodirescI. atuncea române sufletuld ratatindd pe pamântd. crecjiendu ca fie. din FunduldMoldovel. GheorgUiu: «când trecQ peste und podd sad paraQ. însemna ca mortuld.» Cred. de D. com. stud. gimn . gimn : «Pânza însemnc'fza podU sad punte. de I TonigariQ. com. nu va afla împiedecari in cea-lalta lume. din Stulpicanî. cari In cele mai multe par(. com. Gheorghiu. de I Avrama. Rom.)» Cred. Ro. stau în legatura cu puntea raitjilul^ despre care am amintitii mal sus ca e lorte îngusta si forte cu anevoe de trecutii. sa nu fie constrlnsu a rataci In colo si în coce pe pamentu (2). din BosancI. Rom.caro bucatica de pânza sau storgaru li^ cea-lalta lume se preface Intr unu poda sau punte^ care se întinde peste apele cele maî mari si mal greu de trecutii si peste cari sufletulu pote apoi trece tocmai ca si peste orî-care podU sau punte din lumea acesta (3). Popovicl. se punu. de Cuparencu. de Ionica a lui lordachi Isacd : «Se crede ca numai daca se pu. com. gimn . (4) Dat. gimn. ginin: nstergarde puse peste parad.» '(2) Cred. când va ajunge la rturile sau paraele de pe cea-lalta lume. de V.n. cu scopu ca mortulu. com.

stergare si naframi de pânza. ginin si acelorudin Câmpulungii. op. corn. Lambrior. când trecu cu mortulu peste vreunii podu. (2) Cred. p 154: iDupa sfârsirea prohodului vinCk rudele sa dea mortului sarutarea cea mal de pe urma» dupa care îlCî scotii cioclii din biserica si-la ducCt la gr6p2f. 36. Qindu pânza forte chinuita. Acestia.« 314 Datina de a da mortului^ Înainte de a se Inmormlnta. Rom. precum si aceia cari se arunca tn apa. când trecu cu mortulu peste unu parau. cari se dau In acelasi timpii de pomana. p. mal alesu unde e datina de a se duce corpulu descoperita pâna la . pe cari trebue mortulu sa-I platesca Înainte de ce trece (4). asemenea arunca In apa o para sau banii. Iata ce ne spune In privinta acesta Propertiii : «Tu vel pune cea de pe urma sarutare pe buzele mele Înghetate. saA nu s'ar arunca peste apa ori tn apa. sa afle sufletulâ usurinta In lumea viitore (2). mal alesii Insa (1) Cred. Burduhnsa. VedI si Burada. Daca nu s'ar lega crucerl In comurile stergarului. din Mânâsti6ra. de M. sunt meniti pentru vdtnî sau mal bine ciisu pentru stâlpa podului. gârla saii rtii.» Sarutarea acesta Insa. dict. ca mortulu. Rom. de Elisabeta Agapi. din BosancI. care în unele locuri. pâraO. corn. Uii bine cuvintâza^ pe când toti cei-Ialti (jiicii numai: aDumnerteU sa-lU ierte si sa-lU odihndsca\ {1) y^ (1) Pretutindene în Bucovina. când se va varsa asupra corpului meu o cupa plina de miresme din Siria (1). Jenina stud. si asa trece mal departe (3).Causa Insa : de ce se pune In calea mortului numai pânza. Ce se atinge de poduri^ si In aceste tferl. corn. care dupa ce a sârutatii crucea si evangelia. Totu asa facu si Românii din Moldova si Tdra-Bomânesca. gimn. e pentru-ca. Inmorm. stud. (3) Cred. care Inscmneza plata podului (6). din Balact^na. Iar colacii si gritarii. cit. atunci lesne i sar pute Intlmpla sufletului ceva In dccursulu trecerii sale pâna ce ajunge la raiu (5). Bl&ndu si a celord ditulii acestei sarut ari Uii face totii-deauna preotulii. Luminde^ cari se dau de pomana Împreuna cu podurile^ Insemneza. de V. Rom. când are sa traca peste vre-unu podtl si mal alesu peste puntea raitiluîy le aprinde ca sari lumineze. de V. cea de pe urma sarutare era usitatâ si Ia vechil Bomanî.

unde sî-a strlnsu lumina si tulpanulu sau stergarulu. 29. pomii. Persii. pe sipulu cu pausu sau pe tavaua (blidulu) cu coliva^ se tinu cu mâna drepta unii de vesmintele altora sau numai punu mâna unii pe altii (1). Acesta însemneza ca. puneau mâna pe vita respectiva (nu era iertatii unulii în numele altuia a o face acesta). ese din altarii si încheie prohodulii prin bine cuvîntarea pomului. caci socotiaii a fi o simbolica strapunere a personei lorii. Punerea mâneî drepte a preotului si a nemuriloru repausatului pe pomene. asa se voru tine si sufletele. pe umerile colorii dîntâî. se Inlempla adeseori chiar lânga gropa nemijlocita Înaintea înmormlntaril (2). si tinerea eî astu-felu pâna dupa sfintirea si radicarea acestoru obiecte. urmasii Romanilorfl. Inmorm. caci In cele mal multe parti si mal alesii din Bucovina^ nu Indatineza mal multii dupa prohodii a merge cu lumina In mâna pâna la tinterimii. Osculaque in gelidis pones suprema labellis. prin urmare si a p6catelorii celorii . e de origine forte veche. ci si la altepopore crestine de rltulii ort. atunci le radica ceva mal sus si apoi le lasa pe încetisorulii jos. II. cum vadii ca preotulii ese din altarii. care sa retrasii In restimpulu acesta In altaru. La Indienii. precum buna ora la Rutenii din Bucovina. (2) Burada. 36. Iudeii. Dupa ce au sarutatu acuma toti sf. a colivei si a pausulul. cari erau de fata. le radica pre tote acestea în sus si prindii a le hututa în sus si 'n jos totii timpulii cât dureza panachida. preolulu. câtî se maî afla de fata. cruce si evangelie. v. unele de altele când voru ave sa iasa din iadu (2). iar a celor-laltî insi. coliva si pausu. Fiii repausatulul. Egiptenii. Quum dabitur SjTio munere plenus onyx. pomene si coliva. p. CeMaltl insi cari se afla de fata si cari nu potii ajunge (1) Lib. Grecii si Romanii cel vechi. e de altmintrelea usitata nu numai la Românî.tinterimii. orient. 315 ca sa puna mâna pe ciurulu In care se afla pomulu. Eleg. iar când cânta cântaretii ultima civccînica pomenire» saii aeterna amintire». a pomenelortk. respective parintii saii nemurile cele mal de aprope ale acestuia. XIII. precum se tinu omenii unii de altiî la sfintirea si radicarea pomuluî si a colivei. când sacrificau animale (vite). preotulu sacrificatoru împreuna cu cel-laltî sacrificatorl. se apropie de pomii.

Dar . pentru iertarea pficateloru. sfârsindu de radicatii pomulii. cari se împartescu apoi dupa Imormîntare Ia petrecfetorî de sufletulu repausatuluî. In partile acelea. (2) Cred. SirnO. de d-la Rom. ca si pâna la biserica. se duce pâna (1) Pretutindene in Bucovina si Transilvania. 1882. 141. sa se taca comandare saii prasnicU la casa celui repausatii. unde nu este datina de a se face. La ducerea sa spre tinterimii se observa aceeasi ordine si datine. In ac/CeasI di comandare la casa repausatulul. ca aii sa mal mora în satii înca si multi alti insi (4). credii Românii. credeati ca prin acelii sacrificiii sufletulii ajunge a se împreuna cu Dumnedeii (3). Afara de acesta trebue sa mai observamii înca si aceea^ ca daca mortulii în calea sa de acasa pâna la biserica si dela biserica pâna la tinterimii se întalnesce cu cara încarcate cu fenii saii hrana. repausatulu nu se pote mântui de p6cate (2). Totu asa se face si în unele parti ale Transilvaniei ^ cu acea deosebire numaî ca Românii din acosta tera gusta pe rendu. ^îcendu tn acelasi timpii: asa-i fie pausilJ> sau uDumnecleUsa'ltlierte. scotii mortulii din biserica si se pornescii cu dînsulii spre tinterimfl. atâtii pomulu cu pomenele. Ce se atinge de cântareti si fluerarl trebue sa notamii ca ei si de asta data îndatineza a cânta totd drumulii. de d-la Rom. Calindarfl pe an. ci si pomulu si coliva. nu numaî din coliva safl coliba. si numai pausulii se duce pâna la tinterimii In acelea locuri însa. p. cu acea deosebire numaî ca de asta data^ dupa cum amu amintitu si mai sus. nu se face nici o singura slare. ci si dinpausu. (3) Sim. Sima. sau le iea preotulu si le Impartesce numai cu cântaretii si cu palimarulu (1). In Bucovina se crede ca sufletulu gusta mal întâi si întâi din pausa si coliva^ de aceea acestea dou6 se dau întâiasî data de gusta tu (3). încât prin predarea partii pamîntesci (a trupului). Rom. dupa cum o numescii el. In fine. ca si In Bucovina. unde este datina ca nemijlocita dupa tnmormîntare si întorcerea petrecStoriloru dela tinterimii. cât si coliva se trimitii dela biserica Ind&raptii acasa. atunci. Mangiuca.sacrificatorl. din Transilvania. corn.^ sau a DumnecleU sa-lil odihnSscayyj credendti ca negustându din pausu si coliva si nerostindii cuvintele acestea. 316 la mormîntu nu numai pausulu. Brasova 18S1. com.

Da vine sa putredisca! Sau asa: Bucura-te tinterime Ca trandafirii mândru-tl vine. de d-la V. X. TotCi tipa copiii *n drumii . Rom. (jiicu: Bucura-te tinterimu. Dar nu vine sa 'nfloresca. de d-lQ Rom. Iar când ajungu si dau sa intre In tinterimu. si altî Rom. Turtur^nQ. din Biloa. câKi si celea din Macedonia (1). Da nu vine sa 'nfloresca. Caci o flore mândra-tî vine. Sima. Totî îl strânge lânga ea. din Bucovina. Mam'o baga 'n sintirima . Si la frati si la surori Mergi pe anu de doue ori. ci ele. pâna ce se apropie de tinterimu. (2) Com. Sau asa: . Tat' avemii si nu ne crede Mama-î morta nu ne vede. ca si mal Înainte. nu înceteza de telu a boci. com. In urma careia au remasu copiî : Tat' avemii si nu nil bunii. No 25 in Fois6ra. Cârdeiu. Da nu vine sa *nfloresca. Iar la mama si la tata Mergi în tota (Jiua o data (3). Ci vine sa putre(Jesca! i2i Bucura-te tinterime. De-ar fi tata câta de bunii. (4) «LuminatorulQo an. 317 maî cu s^ma bocitorele. 1889. (3) Cred. de Just. Ci vine sa putrecjesca ! Daca mortulu e mama. Ca-tî maî vine-un(i trandafirii.(1) Com. bocescu diferite bocete. De-ar fi-o mama câtu de rea. atâtu celea din Dacia-traiana. Timis6ra.

Te acopgrii cu pamîntvi. Da vine de putredttU. Stal o leca. Gospodarulii mea cela dulce. p. pâna ce ajungu lânga gropa. din Macedonia. nu te duce. (jiicendu: Bucura-te tinterimii.» (2) Din Crasna. . (3) Din Transilvania. dupa ce intra In acesta. Da nu vine de traita. 91 92: «Dupa una mortfi \ina femeile pldnggtore de profesie ca Ia cel vechî. dict. de tulpanu ! (2) . . districtula Nas6uduluî. De ciobote. Tu nu (Jicî nicî uniicuvinta (1) . . SimonG 318 Daca mortulâ e barbatu Insuratu: Bucura-te tinterime Ca sî-alu mett gospodara vine. nici n are cum sa-I raspunda^ continua mai departe. Ma rogu sa nu banuesci Unâ anii sa mal zabavescî. Ca si-eâ Ia tine-am sa vina. mortu fiindâ. Pân'baetiî s'orii mari. Calatorii Ia Rom. Astu-felu bocescu ele de cum se apropie de tinterimu si. com. ca barbatulu eî nu-î raspunde nemicu pentru ca. de d-lQ T. . de M. De nu m'oru maî nacaji: De cojocâ si de sumanu.(1) Bolintindna. . Barbuta. . Ve(Jendu nevasta ramasa. In care are sa se inmormtnteze repausatulu. Sa ne luamâ (tiua buna In cesulu ista di pe urma .

bocitorele din Bucovina^ . In Transilvania^ si mal alesu tn comunele Bucova. Intrându procesia In tinterimu si apropiindu-se cu mortulu de gropa. adeca în Orlata. se chiama pe aici. sau si de catra alti omeni din satu. (2) Corn. dict. maî alesu în TerorRomânacay ca sa nu treca peste ele vre-unu câne. gropari. cari lucra pe plata. 319 XXIV. iar în unele parti ale Transilvaniei îngropatori (2). Fopescu. parte alti omeni. preotul u Începe maî Întâi a sapa gropa. (2) Din UisescI. (1) Corn. In Bucovina si Moldova fie-care gropa se sapa sau de ciodi numiti altmintrelea ffropnicerî. cari nu sunt Înruditi cu celu mortii (3). de sora mea Titiana. îngropatori. de d-lCi Ionica ala lui lordachi IsacQ. câtii si mSsura acesteia se pazescu. dupa ce o gata. de M. Bontaril-de-sus si Bontaril-de-jos. Ei sunt parte rude de ale mortului. tn care are sa se Ingrope celurepausatu. p. de d-la Rom. Inmorm.» (3) Vec)! despre acâsta si Burada. tinutulu Prahova. cari faca grapa si baga pe morta in ea.(1) Din CiudelCî. Daca la sapatulu unei gropi pentru unu mortu se gâcesce gropa mal mare de cum trebue^ atunci se crede ca va mal muri cineva din acea casa sau din nemulu celui repausatu (1). MORMINTULO Precum la facerea toiagului si a secritUul. asa si la saparea gropel. se sapa numai de catra rudeniile cele mal de aprope. dându de treî orî cu hârletulu în pamlnta (1). dict. cacî trecendu se crede ca voru maî muri si altî membri din familia mortuluî (2). gropari si sapdtort. în care are sa fie pusu. Atâtu gropa. 320 In Tira-Româridsca . se iea mal tntâl m&sura de pe mortu si dupa m&sura aceea se sapa apoi gropa. Sima: «Omenii. 35.

de Ruxanda lenachi. op. (3) Din SiretiQ. 36. (1) Burada. (2) Ion(5nîi. 321 Multi omeni Si nu te-aî Multi omeni »Si totu nu al adunatu mal saturata. Cine apuc'a'ntra sub tine. Nunta cu stegil pârostitu Pre mire-lu baga 'n pamîntu ! (2). Ce încuî Nu maî descuî. p.sau maî bine (jiisu nemurile cele maî de aprope ale repausatuluî. dict. atunci bocescu asa : Ce nunta E asta nunta ! Nunta f&ra ceterasCi Mirele zace *n salasu. . pamîntulu grasu ? celu cu hazu! (3) Totu asa facu si cele din Transilvania. 36. Negrule Pamîntule. Inmorm. Pâna-Î lumea nu mal vine. p.. cum dau cu ochiî de lutulu prospfitu sapatu începu a se întreba si a (Jice : De Ca De Ca ce mi-î manânca ce mi-I manânca pamîntulii grosu? celii frumosu. Iar de cum-va mortulu e feciorii holteia. aî înghititu te-al haranitu (1). care asemenea se bocesce nemijlocita dupa ce au întratii în tinterimu si au datii cu ochiî de lutulu aruncatii pe marginile gropeî: Negrule Pamîntule ! Lâcatu a! Si cheie n'aî. Iata unu bocetu si din acesta tera. cit.

de d-lQ Rom. muma. Cararusa tl-ar plivi De iarba si de mohorii Sa scil ca-I e mare dorâ. Dragile mamil piciorute. o femee dintre nemurile acestuia. . al6rga înaintea procesiunii. Inmora. Cum s'orii face buruene. In Banata din contra. De când tu m'al parasita Si dela mine-al pornita Camesa ti s'o negrita. Dupa ce a ajunsii acum procesiunea lânga gr6pa. de d-ld T. Dragii mamil ochisori. Cr'n fata pamintulul Si te-I sterge pe obrazQ Si-I vede de-alii meii nacazii (1). Si mamuta. Da m'ol ruga multisorii Sa iei sema binisorâ Sâ-ml trimiti camesulca (1) Din Orlatd com. se arunca. bocitorele înceteza de bocitii.o Si n'ol pune-o nici în b6re. Cum n'oru mal face urmute. Nicî unde-va la rac6re. C'acestu locd Tal parasi Si 'napol iar al veni. Ia Bomânl. ca si cum ar voi sa-î mature^ si apoi iese afara (2). ori alta nemotenie. cum ajungu cu mortulu !n tinte-^ rimu. # 21 322 Pe suerulâ vântului Prin fundulu pamîntulul.. Nici în fata soreluî. iar ducStoriî ieau mortulu cui secriulu de pe nasalie si-Iii punii pe doî drucusorî sBXkporî. Dragile mamil mânute. Mariana. SimonO. Cum orii cresce bozisorl. sora. In gropa si cu o marama în mâna drepta atinge paretiî gropeî de trei ori dupa olalta. Ca qH alba ti-ol spgla-o Si frumosu mi tl-ol usca. com. maî alesu când mortulu e unu (iu sau o fiica : Dragile mamil sprîncene. Cum n*oru mal face trebute.Cele din Moldova. când ar sci. sotia. Sima (2) Din districtula N&sSuduluI.

Olaria. preotulu Începe ectenia mortiloru sau panachida. dupa care adeseori tine si câte o cuvîntare funebrala. cari servescii groparilorii spre slobozirea mortului în gropa. ce se afla de fata (2). daca e descoperitiiy peste trupu. si dupa ce aii încetatu acuma atâtii fluerariî de cântatu din fluere. Iata ce ne spune în privinta acfeta poetulii Virgiliu: «dupa ce rfimasitele mortului aii fostii prefacute în cenusa si s'a stinsu flacara. se spala cu vinii (3). (3) Burada. cari. se stropesce cu apa. de cânepa. Dela parii si funiile acestea vine apoi si proverbulii: «i se apropie funia de parU^s^ sau ai s^a apropiata funia de parA^if^ care se (^ice de regula despre unii omii forte slabu. Si nime sa nu se Indoesca ca elii a hotarîtii acesta din causa ca sa nu Iaca cheltueli zadarnice. peste capaculu secriuluî în forma de cruce (1).. Sfârsindu ectenia. dupa cum e datina de a se Inmormînta nu numai Românii. 154. districtulti NasSuduluî. câtu si bocitorele de bocitu. iar daca e acoperita. ce nu. (4) Lambrior. (2) Corn. 36. de d-la los. orient. dupa ce se lasa mortulii în gropa. p. Inmorm. op. nisce bucati de pânza. respective cuvîntarea. In Transilvania. .. (1) Din RavasenT. pe alocurea si cu untu-de-lemnu. mai alesii daca mortulu a fostu unii omii cu vacja în comuna sa. La Bomanl era asemenea datina de a se turna vinu pe rfemasitele mortului si anume dupa ce i se ardea corpulii.cari sunt asezati de-a curmezisulCi gropeî.323 Dupa ce sa asezatu pe ceî doî pari cu piclorele spre rfesaritu si cu capulu spre apusu. dict. rSmânii cioclilorfl sau gropariloru (4). In» locu de funii. adeca Uu stropesce cu vinu. In unele parti din Moldova^ adeseori se întrebuinteza. ma! are multu pâna ce va muri. dt. numite în unele parti si brâie sau taclite (3).» (4) Dupa ce a stropitu preotulu pe celii mortu. groparii punii .» Iar naturalistulu Pliniii dice: «Legea Posthumie a regelui Numa elice: ca rugulu sa nu fie stropitii cu vinii. de Anita Pletosa. si ulcica aceea se da de pomana la vre o copila. p. lî face paosulU saii apaosuhl. si lânga cari se afla înca si dou6 funii sau chingi lungi. ci si toti ceWalti crestini de ritulu ort. care se afla într o ulcica.

Ea data la acestia tocmai dela legea celorii XII Tabule. mal este Înca si acea datina ca preotulii sa-I puna pe frunte acununita»^ care nu este nemica alta decât o banda de hârtie saii de mStasa pe care este zugra vitii îs. Christosii. de-lii vorii Îngropa saii arde cu aurii. 37. de legibus. Simonfl. 154. Inmorm. Inmorm. quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet. de unde se ivesce lumina si In cotro are sa plece la învierea mortiloru si judecata cea de apoi (1). se comite o frauda (3). Datina acesta de a scote dela mortii orî-ce podobe de aurii Înainte de a se Inmormtnta era usitata si la Bomanî. ('{) Neve aurum addito. 324 capaculu secriului si-lâ Inchidu. Asa In Tabula X. lib. salbe. si anume totu-deauna cu piciorele si cu fata spre rfesaritu. loanii. VI. Lambrior. p. inele si altele (2). miluescene pre noi. Înainte de a se lasa mortulii In gropa. . precum : cercel. 12: «Numae regis Posthumia lex est.» In Basarabia. v. ast im cum illo. Qui auro dentes vineti escunt. (2) Burada. II. avendii scrisii si rugaciunea: n Sfinte Dumne(teule^ sfinte tare. cit. daca a fostu pâna atunci descoperitu. XXIV. nat lib. sfinte fara de morte. Maica Domnului si St. p. (3) Eneid. Lam- (4) Hist. astu-felu ca sa nu se rfestorne sau sa se smintesca cum-va. vino rogum ne respergito. Tote aceste rugaciuni eraii mal nainte scrise In limba româna.(1) Pretutindene în Bucovina. radica putinu secriulu cu mortulu tn sus^ tragu parii de sub dlnsulu si-i dail de o parte. 219: Postquam coUapsi cineres et flamma quievit. Vedî si Burada. p. acum Insa In limba rusâsca (4). IX. Reliquias vino et bibulam lavere favillam. prindu apoi capetele funiiloru. cit. (2) Corn de d-la T. scpelire urere se fraude esto. op. daca dintii vre unul mortii eraii legati cu aurii. XIV.» iar pe pieptii se pune umolUJele pentru iertarea picatdorUyi tiparite pe o cola de hârtie. si-Iu slobodu pe tncetisorulu In gropa. Mal Înainte Insa de a se slobodli In gropa i se leau de pe dlnsulu tote podobele cele scumpe de aurii si argintii. (1) In Bucovina si Moldova. 36 brior. 36. Vedl totQ despre acesta si Cicero. se dice: «Sa nu se Ingrope mortul ii cu aurii . p. op. 154.

TurturenG. ca sa nu (jiica ceî-laltî mortî ca elii s6de de geaba între dînsiî. cit. în numele Tatalui ^i ahl Fiului si ala Sfintulul DuhU^ amina. gimn. In acelasi timpu când se slobode mortulii în gropa. si cred. V. daca va lasa-o aiara. de A. peste capacuia acestuia. dupa cum e usitata în unele localitati. saii. (4) Dat. 326 rostindu cuvintele: « Se pecetluesce mormlntulU adormitului robului Iul Dumnedea N. de Ionica ala lui lordachi Isaca . cretjiendu ca. ca mortulii îsî platesce pamîntulu în care are sa se(Ja. com. 325 Nemijlocitii dupa ce Iau slobozitii si asezatii în gropa. a celorfl din Ropcea com de d-lu 1. Românca din Radasenî. p. Inmorm. arunca în gropa peste secriu unulu saii maî multî crucerî de arama maî rarii si de argintii.y> apoi pecetluesce gropa.. Dupa acesta iea preotulii hârletulii cu care sa sapatii gropa. maî pe scurtii unulii dintre nemurile cele maî de aprope ale repausatuluî. rostindii în acelasi timpii cuvintele: «il/iî^ Domnului este pamîntulu si plinirea luly lumea^ si toti cel ce locucscil intr'însa. din Mahala. e rea de urltii pentru celu ce va lua-o (1). torna cu dînsulii de treî orî tSrîna peste pânza cu care e acoperitii mortulii. adica face cruce cu hârletulii în tuspatru paretiî gropeî. saii daca e închisii secriulii. a celonl din Boiana. Pletosa. pi 38. Totii asa (acii si Româniî din Transilvania cu acea deosebire numai ca acestia credii ca crucerulii ce-lii arunca eî în mormîntii îî servesce mortului spre a se plati de vama dela podii saii dela punte (3). mama sau sora. Precum platesce elii în asta lume pentru ca vetuesce. asa trebue sa platesca si în cea-lalta lume pentru ca s6de si se odihnesce (2). cari însemna. » si (uveclnica Iul amintire j> sati ((pomenire. com. 43. Rom. In acelasi timpii arunca si duc6toriî struturile de florî precum si cordelele dela pieptii de-asupra secriuluî (4). groparulii rupe mfisura gropeî In trei bucatî si astu-telu o pune lânga cosciugu sau de-asupra acestuia. din cele maî multe parti ale Bucovineî. (3) Com. de d-lQ. » . de d-la T. Rom. Dict.(4) Burada. op. (2) Dat. barbatulu sau nevasta. stud. Simonu. de Cuparencu. (1) lon^nu. numaî în partea despre capii.

Moldova. In acelasi timpii. Si de 6re-ce cuvintele acestea nu sunt contrare Invfitaturei 'lui Îs. pentru doua venire întrupa. (2) Dat. (1) Dict. plecându dela locuiu arderii. Georgescu si Rom. 154. aacum iputema mergea casa. op.y> Aceste erau. de-auna prindu a arunca peste dînsulii si toj. (3) Pretutindene usitatQ în Bucovina. când face preotulu crucea. Daca n ar face crucea acesta. Simu. Transilvania si BanatCL. nu numai la Români.» Lambrior. )^ ai Dumnezeii sa-l faca parte din împdrafia cerului. . dupa ce preotulCî a facuta cruce în cele patru partî ale gropel. »saii ((Sa î fie tarina us6râ^r> asa fie iertata^y) aierte-l DumnedeapScatele»y ((DumnedeU sa-lil ierte. cit. de d-lCL Rom. Chr. ca si la Români. atunci sufletulu n ar pute nimeri corpulu. avea datina a striga de treî orî: Salve! Vale! sau aeternum vale! adeca: cdn veci sa-tl fie bine. Tera-Românc^sca. Cum a aruncatii preotulii tferlna peste mortii. iar Preficele ^iceau Îndata aillicetio sau (nire licet^yy adica. Vedil si Lambrior. Rom. dicendii : ((Sd-tîfie tSrîna tisâra. dice sa-î fie th-ina ufâra . op. de M. dupa ce a trasa de tre! ori pamintâ peste mortu ai a aruncata cenusa din cadelnita. p. cuvintele cele maî de pe urma îndreptate catra mortu.^) saii «fie-f tSrîna usora si odihna linay> (3). 154 : «Dupa act^sta iea fie-care petrecStorîi câte o mâna de tarina si aruncând o peste mormîntfl.y> si «sit tihi ierra levis!» (1) adeca asa-tl fie tSrîna us6ra. cit. unde-tî e trupulii. Virgiliu Ie numesce (unovissima verbaj> (2). din Bucovina si a celorii din Transilvania com.r> Dupa acesta poporulu. preotulu stropia pe toti cel de fata de trei orî cu apa.î ceî-laltî omenî cari se afla de fata câte o mâna de tartna. ci si la alti crestini (3). cauta bine ca la a doua venire sa sciî unde e îngropatu si sa-Iii poti afla! (1)» Dupa acesta iea cadelnita cu care a caditu pâna atunci pre celii morttt si arunca toti carbunii si cenusa dlntr'lnsa alaturea cu secriulu. dîce Ingerulu catra sufletu: «Veclî suflete. Com. apoi se desbraca de ornate si se retrage de o parte (2). urmasii Romaniloru.» apoi se Intorcil 327 La JRomanJ^ dupa terminarea ceremoniei Inmormîntariî. Nistoru din Malinî. de d-nil I. astadî le aucjimu.Românii din unele parjiî ale Moldovei credu prcotulu de aceea face cruce si pecetluesce ca elu prin acesta Insemneza loculu ca la a aufletulu sa afle corpulu s5u si sa se pota si spunu ca mormîntulu. p. SimQ : «La mormintd este obiceiu ca fie-care sa arunce câte und picQ de tfirina în gropa.

> Burada. In Bucovina. de M. SimQ. care se afla de fata. Preliciii.» si la p. pâna ce facii de-asupra eî o movila lungaretA si putinu radicata. (Jicendii si : aDumnedea salii odth^ nSscay> sati uDumnedetl sa-la iertei^ (l). 231. se apropie acum unulii.O sema de Români. 248. Nota dela p. si maî alesu Intr acele. iar bocitorele din Bucovina prindii dio noii a boci si a dice: Bata-te pustia Iutii Multii esti negru si urîtu. lib. com. de d-lQ Kic. si d-lil T. 30. de d-lu R. pentru ca. SimonQ: -«dupa aceasta fie-care asistenta. op. IX.i> Cred. si punendu-sl bucinele crucisii peste gropa. dict. . p. de gropa si începe a cânta o doina de jale (3). unde mortulu na fostii petrecutu cu fluerari. cit. (2) Aeneid. Începu a bucina de jale (2)In alte comune. Rom. com. No. . bate cu totii acasa întovarasindd pe rudenit. Bojinca. dupa oe se pune raortuld in mormintd. care scie maî bine dice din fluerii. si mal alesu In Basarabia si Moldova. (4) Cred. estedin contra datina ca sa vina do! bucinatori. parte ca sa n'o nacajasca sufletulu mortului (4). parte ca sa-I treca sup6rarea si sa uite pe celu mortii. cit. (3) M. -dupa ce a pecetluitii preotulii mormîntulii si a aruncatii tfirlna peste mortii. iar personeî celei mal suparate II baga tferlna pe dupa capu. si a celorfl din Moldova.n (1) Mart. 20S : cDatina de a arunca pamintâ peste mortd se pastreza între Români în t6te partile de el locuite. VI. totii poporulii. tot! câti se afla de fata arunca câte o Iccâ de pamintCt peste elâ. si abia dupa aceea llu arunca peste salasu. 59. Nistoril. totu dela munte. se fr<^ca pe mâni si-ld arunca în mormintCL pe salasa.» 328 câte douS-spre-iJeco mataniî. se freca mai Întâi cu pamîntu pe mâni. . De-odata cu omenii începii si groparii a arunca vlrtosii tferlna cu hârletulii si a umple gropa cu pamîntu. numita mormîntu (4j. din Bucovina. ca sa nu le amortesca manile. luândd putind lutQ. din Transilvania. Rom. In unele locuri. 37. si anume In unele comune de prin muntî. «mal vîrtosa in Banatd este forte obiclnuitQ de a dice toti. Sori6ra-î îndragita Si mt-aî pus'o în pamîntii . când pl6ca dela mormintîli o/î«-î tirîna ufâra. In locu sa arunce de o data tfirîna In gropa. Inmorm. op. Epig. BesanQ.

op. p. Dragulii nostru trupusortl Cum s'a face lutisorii. Nici ventulQ nu mi Ta bate. Din gurita Tamâitâ. p.Si mî-al pus*o la rScore Sa n*o-ajunga lecii de sore. (2) Ve(}I si Burada. (1) Burada. (4) Vec}I si Lambrior. Dict. (1) Batâ-te pustia lutâ Multa esti negru si uritâ. gimn. de A.. 37. Cum te-î face tema negra. Pe nenea Tal îndrâgitfi Si mi Tal pusa în mormîntîk Nici sorele mi Ta arde. . Oiii! saraca fata alba. cit. Inmorm. 38. 329 Sau asa: Din sprîncene Sân(Jiene^ Din mânute Flori albute. Da nicî ventulii nu mî-a bate-o. p. PletosQ. 164. Prelid. de d-lft Nic. Nicî s6rele nu mî-a arde-o. stud. 37 (3) Com. Inmorm. Nicî n*a caina pe pici6re Num'a sede la rSc6re. Dragiî nostri ochisori Cum s'orii face mândre flori.

Lemnelorâ si pietreloru. (2) Din Crasna. Terna negra-î putrecji Si de tine nu volu sci ! Sau: R6ga-te cuî te-î ruga. puîQ de-arcrintu. Din asta di in colea Noi miluta n'oma ave. Sa-tî merga ce. dict. dict. Barbuta. Macar câtii de mititica. Rasadimiî de putre^Jitii. nici tatuta. 330 Sau: Dragulu mamiî.de M.N'a mal âmbla pe piciore^ Num'a sede la recore. Ferestruica catra sure. Nenlutulu mea multu iubitu! Da cine te-o sfatuitd Sotioru-tî de-al urîtu ? Da cum de te-al înduratu Sotioru-tl de-al lasata. Cum vel putrecji 'n pamîntu. de M. Nici pe nime cu priinta. . R6ga-te la sapatorii 8a-tî lase o lerestruica. Barbuta. Negrilora straini loru ? ! (2) Cele din Transilvania: Bucura-te sirUerimu Mândra flore-tî rasadimiî^ N'o rasadimîi de 'nfloritii. Nici miluta. Nu rasadi mâ sa 'nfloresca Rasadimu sa putrecjiesca ! (1) Din Crasna.va recore ! Sau: .

nemijlocitii dupa ce a începu tu groparulâ a (1) Corn. 3HI arunca lutu peste mortu si a-lu astupa. acesta o cânta astu-felu: Fost'amii doue surorele Ca doi pul de rîndunele. Cacî te ducî pamîntuluî i:?i ne lasî urituluî. Câmpulungu» Vatra-Dorneî. iar aici pe pamtntCi sa nu se banuesca nime pe dlnsulu ca sar fi arfetatii chiar si în . o naframa sau unu stergaru. (1) In cele maî multe partî din Bucovina^ precum buna ora în satele de peste Prutu. Tu 'n grapa io pe pamîntfi. Simona.Dragulu meu. se face îndestulii sufletului celui mortu. Cacî te duet aglaguluX Si ne lasî amarului ! Iar de cum-va mortulfl e vre-o fata si are sora. si de dincoce de Prutu In Badeutî. apoî o ulcicuta cu apa. dintre cari nu tote se dau unuia si aceluiasi groparu. Vicovulu-de-sus. tata de treba. si îl da peste gropa unu cocosu sau o gaina negra orî pestrita. Tu 'n gr6pa te-î odihni Io 'n lume m' oiii nacaji. Tote obiectele acestea servescu pe de o parte ca plata groparului pentru ostenela sa (3). Te vel face terna negra. Iliescî. Boianu si Mahala. ci întrunii locu unele iar în altulii altele. Dumnezeii cela bunu si sfîntii Pre noi acjl ne-a despartita. de d-ltt T. vine o femee dintre nemurile cele maî de aprope ale repausatulul. o lumina si unu cruceru (1). pe de alta parte însa crede poporulii ca prin aceste daruri. unu colacii sau o pane si o bucata de husca sau sare. Totu asa tacu si Româncele din unele parti ale Transilvaniei. Moldovei si Teriî-Românescî {2). ca sa aiba si elii în cea-lalta lume.

cant. in unele casur! si alba sad dupa împrejurari si de alta col6re. 38. o junca sau o vaca cu vitelu. preot u. de d-lu Av. Pletosfl din comuna RadasenI: «Peste gropa seda gaina. Oia sa fie udata cu apa. Tomoîaga. Totu asa facu si Românii din cele mai multe parti al& Moldovei si Tdrel-Bomânescl (4). preotd. cant. de d-lu G. ca sa fie câtii se pote de curate (5). (6) Com.. se fitropescii cu apa si le spala piciorele. (2) Burada. Ursaca. berbece. o oîe. 38: «La cioclii. li se mal da câte una servetQ. tndatineza a da peste gropa sau mormtntu de sufletulu celui repausatu nu numai câte o gaina.motmîntii avarii (4). TurtureanQ. In alte parti. dupa credinta poporului românii. ca si gainel li se spala mal întâi piciorele. i se platesce banesce. In cele maî multe parti atâtii gaina câtii si cocosulii. preotQ. . dupa cum e si puterea mortului. dupa cum se potft învoi. Gaina. deschiderea drumului în cea (1) Com. Macoveiâ.» (3) In unele locuri. în unele locuri. era mal de multii asemenea datina de a trece peste mormlntii o oie. VedI si Burada. carora. Cu privire la Românii din Tera-MomânSscd d-lu lonenu ne spune urmatdrele : «Dupa ce unii mortii este tnmormîntatu.. înainte de ce pornescii cu mortulii de acasa la biserica. este. ci si câte unu mlelu. 332 lalta lume. însemneza. . bis. si mal alcsu cel mal avuti. ca ea merge Înaintea sufletului totu scociorându si chemându. Av. cu deosebire n^gra. se trece o"6Ie sau unu mielu peste mormlntu. si cari se dau de regula unul bârbatu sau unei femei sSrmane (3). caci se ^ice. stud. saii mal bine disii. totii din Tera-Românesca si anume din plaiulii Prahova. Multi insi. Simonîi : a Peste gr6pa se mal da ca elemosina si o gaina. p. Inmorm.» T. ca si când ar ave puî mici (1) si 'n chipulu acesta conduce ea sufletulu pâna la porta ron iuliiî (2). colacâ. ce pote arde pe mortii» (5). p. Tomoîaga. V. precum buna ora in CAmpulungQ. M. V.» A. und colacd si o luminare saG câte o ulcica. sa se scuture pe mormîntUy ca cu acea apa scuturata de pe lâna sa se stinga foculu iadului. care se da pretutindene groparului peste gropa saii mormîntii de sufletulii celui repausatO. Inniorm . (4) Com. MaeoveiQ. Burduhosd. lumina si pânza de o camasa celui ce a sapata gropa. biser. de d-la G. gimn.

de d-lu At. Inmorm: p. dupa olalta se afuma mormîntulQ de jurii împrejurQ cu tamâe. fie muma. din contra. 333 curca.(1) Mariana. Ornitologia pop. t. atunci scobesc» gaina cu ghiarele. dia Stupea. câtii timpii dureza tamâierea. precum si dimineta Adormirii Maicii Domnului sad Sarda-Marie-Marey la 15 Augustii. îngreueza sufletulii mortului (4). sau omu de arme. Obiceiuri religi6se publ. Stanescu. p. gâsca. îngreunfea sufletulii mortuluî (3). acelea erau apoi ale preotului (1).. IX Buc. lont^nCk op. op. Buc. sacri ficându-I acestui scopii sâmbetele de peste anii.» Când se tamâiaza mortulii unele femei se ferescii a lasa carbuni pe dînsulii. Rom. Lambrior.. ca lasându-î. se da peste niormintd o gaina. gaina. dupa cum am spusii. cit. Voi. în fiecare cji dupa îngroparea repausatulul pâna la s^se s6pt6mânî îl tamâie raormîntula» Dict. Nistorfl: «Trei seri si treî diminete. în Biserica ort. p. si Filolog. iar de este sâracd und cocosa sad o gaina n^gra. D. tocmesce drumuld si mortuld merge cu usurinta. p. Dreptii aceea. Cele ce-I lasa pe mormîntii. si pane muiata în vinii si presura câtî-va toporasî (2). Cernauti 1883. Daca se afla undeva unQ drumâ raa. Baciâ: «In Stupea groparului i se da totâ-deauna o gaina de colore diferita. nevasta. (1) Burada. an II. rata. 330: «O ruda. com. 1885. de A.. insa numai de catra femei si anume: mama. fie sora. ÎI punii pe mormîntu în dreptulii capului mortului. 1884.» (6) Op. 48. p. arunca carbunii pe lânga ulucile cimitirului. începe a rari visitele la acestii locii. apoi acea gaina se da de pomana pentru acelQ mortQ. p. femeea ce-a tamâiatii. Dupa împlinerea celorii sese saptamâni saii 40 de ^ile. II. 387. 154: «De este plugarQ bogata ÎI da pesta gropa o vaca. rom. p. Pletostt si M. p. o (2) Cred. Oviditl ^ice In privinta acesta: «Si se punu fructe si putina sare. cit. i se aduce calre sa vie sa le manânce. Rom. com. Inmorm. credii ele. caci. dupa ce aii tamâiatii acum mortulii. Arch.de Al. Altele. (jiicendu ca numai acelea mergu înaintea mortului de-î descurca calea la raiu. Revista pentru Ist. 43 : «Dupa ce und mortâ este îngropata. ca pe cea-lalta lume sa-I ricae peticele cu ciulini. III. cit. rom. Daca mortulu a fostu holteiu.o .. din Crasna. facii unii r6ii mare. H8. Omenii creda ca gaina aceea se duce înainte si-I arata mortului drumula. 43 44. Cred. GhermanQ.' (4) Burada. 254. pentru ca. sora satt cine este.» (3) Pretutindene în Bucovina.

Istu din urma se varsa pe mormlntu. III. Negoescu. (4) I. atunci se tocraescu tnmahtorej cari adese-orî sunt nisce femei bOtrdne. în «Lumina pentru toti» an. Dupa acosta Înconjura din nou mormlntulu tamâindu-lu din tote partile anume. totu din Banata^ este datina ca si la anulii în diua repausaril sa se duca unulu din familia repausatulul la mormlntulu acestuia si nigându-se si lamentându. Ha puie peste dlnsulu pane si vinu. op. de d-lu los. In alte parti. 1888. 474. iea unu cutitu In mâna drepta si Incunjura cu dlnsulu monnlntulu de trei orî. p. si mal cu sema din 3Iolâova si T4ra Romândsca. mai cu sema Insa ca atâta sa-î fie mortului hotarulu de umblatii.(2) Fast. pe cari le aprindu. Incunjurându în aceinsî timpu mormlntulu cu nisce bombe de praft (pravuj. (3) Schott. In multe locuri. 45. iar dupa aceea llu Înfige alaturea cu crucea de lânga capulu mortului rostindu nisce cuvinte tainice. op. pe câlu i-a ar&tatfi cu cutitulu (2). II. St. 330. cit. BucurescI. cit. parcaque mica salis Inque mero mollita Ceres. In unele pârtî clin Bnn^/fa. violaeque solutae. p. 343 . In care se afla o candela^ care se aprinde In Sambafa-mortilora si la alte dile mari. muerea cea maî batrâna ori cea mal sciutore. este datina de a se pune la morminte si câte unu fânarasu. a doua di dupa inmonnlntare une-orî chiar r^i a treia si a patra di In revei'satulâ doriloru meriru 5 7 mueri la morm'mn si-î striga rjorife. respective moroi (3j. 342 Daca ceiu rq»aiisatri nu are pe ninie. când totu atunci se arde si tamâo. cit. op. ca sa scut^sca pe mortu de strigoi. Struiescu. Credinte populare. ce posedu acenta misiune {\). publ. (2j Corn. Olaria. 638: Et sparsae fruges . (3) lonenu. Dupâ ce a arsu praulu. In alte locuri iarasi se sapa In partea de josu a pietri- (1) I). iar pânea sau placinta se da unul sfermanu de pomana. p. învetaloru in Domanu.. p. 303..

servulii meii si Eutichia si Irina sclavele mele sa fie libere sub acesta conditiune. p. de si o Intâlnimii si la alte popore crestine. et Eutychiae. si Filolog. înca tineri fiindii si însurându-se maî pe urma cu alta saii maritându-se dupa altulii. e o datina mostenita dela strabunii nostri. caci iata ce ne spune Modestinus tn privinta acesta: «Mevia murindii a lasatii liberi pre servii eî Saccus. 33. (1) Burada.34: «Când o feraee se marita alQ doilea.» In fine. Atâtu tamâierea morminteloru. ci-lii Ingropaii tot-deauna saii pe loculii acela.Irenae sub conditione libertatem reliquit. p.lorii mormlntale o borta si acolo se pune apoî o candela aprinsa (1). unde sî-a luatii viata. ct . nemurile se ducii si varsa în timpulii cununieî lorii o donita de apa pe mormîntulu ccluî repausatii. saii llii duceaii si-Iii Îngropati Intre hotarele a . II. o alta femee în timpulu cununie! torna o donita de apa pe morniîntultl celui d'intâi barbatii ca sa-! traâsca celu de alQ doilea si sa stinga foculdceardc pe mortd pe lumea cea-Ialta. nomine. trebue sa maî amintimQ înca si aceea ca în T^raBomânesca si maî alesii In Prahova. cela mortîi sC'de în focQ. Bucurescî 1884. murindii unu barbatii saii o muere. SNIAMfiNULO.» 344 XXV. omnes sub haec conditione liberi sunto ut moHumento meo aîternis mensibus lucernam aceendant et solemnia mortis per^ ugant. «Moevia decedens servis suis. hisverbis: Saccus servus meu s et Eutvchia et Irenae ancilae meae. 44. Mal de multii era pretutindene datina In Bucovina^ când Isl lua cine-va singuru viâta^ adeca când se spânzura. vfidendii ca i se 'nsora barbatulii saii i se marita sotia cu altulii (3). ca nu-lu Îngropati In tinterimii. (2) Dig. XL. câtu si luminarea lorii cu lumini si candele aprinse. an. cac! astfelCi câtQ va sta femeea maritata cu alu doilea barbatQ. III. fîindu-î barbatulQ mortd. p 42. cit. se Împusca sau se Îneca. ca sa aprinda candela la tnormîntulxii meU si sa-mî faca tote grijile pentru morte In lunile alternative (2). 387. anume ca sa-î domolesca foculQ dela inima.n (3) Revista pentru Ist. voi. Inmorm. lon^nu op. dela Romani. Sacco. Arch. Eutichia si Irina sub conditiunea acesta: Saccus. pentru ca tinterimulu pretutindene e considerata de unii locuslln tu.

Mal pe urma Insa aii Inceputii a-î Îngropa pre astii-felu de 6menî si prin sate. iar Satana le-ar fi luatii mintile si i-ar fi facutii ca sa i se 'nchine lui cu trupii si cu sufletii. ca sa faca si ei ceea ce a facutii elii. ci tot-deauna afara de tinterimu si anume: sau Întrunii cornii de gardii. In timpurile trecute. precum : terna. fenii. dar nici când In interiorulii tinterimulu!. In sirii cu ceHaltl morti. si cu deosebire cei mai evlaviosi. sa numitii si se mal numesce Înca si astadi In unele parti ale Bucovinei snîamgnU. ângerulu pazitorii i-ar fi parasitii.dou6 sate. crecjendii poporulii ca omulii sinucisu nu are nici când odihna în pamîntii. saii maî bine (jiisii mormlntulii In care se Îngropati astu-felii de omeni. In Moldova^ judetulii Suceva. iar In altele snlamait. de-aceea. pietre etc. cine scie pe unde. saii. saii mai bine (jiisii îlii face si pre dînsulii nu numai sa ratacesca calea si sa umble mai alesii noptea. Din contra. gateje. credii Românii ca celu ce sa omorîtâ singurii pe sine s'a datU îuî Ucigd-lU Crucea si s'a facuta calula acestuia. lesne ar puta sa se lege si de capulii lorii. ratacirea nu se pote prinde de dînsulii. ci unde si-a luatii viata. ci chiar sa-sî iea si elfi viata (1). . nici nu-lii ducii la biserica si de aici la tinterimii. sinucisulii trimite si asupra lui ratacirea. pâna ce nu eraii constrlnsi la acesta de autoritatile satesci. sau In altii locii mai isolatii. pre astii-felii de omeni nici când nu-I îngropa preotulii. daca cine-va trece pe lânga snlamenU^ fara ca sa arunce ce-va pe dînsulii. carii Isî ieaii singuri vieta sa crezutii si se mal crede Înca si acum pretutindeni. crecjendii si spunendii ca daca arunca astii-felii de obiecte. avendii ferma credinta ca fiindii sinucisii cuprinsi de spiritulii celui necuratii. Mai departe. din care causa apoi s au si sinucisii. pae. Ba. In fine. saii întrunii ungheriii. acolo se si îngropa. si anume calaulu merge (1) Audita dela mal multi Român! din Bucovina. adeseori nici 6menii nu voiaii sa-i tngrope. Loculii. ori si cine trece pe lânga vre unii snlamgnit saii snlameta arunca pe dînsulii totii ce pote mai întâi prinde în mâna. De aceea pe unii astii-felii de omii nici câ nd nu-lii îngropa preotulii. ci numai cioclii saii omenii cei mai curagiosi din satîi. Si de ore ce despre omenii. plaiulu Muntele. In altii locii ore-unde departe de satii. care i-aii si îndemnatii ca sa se sinucida. ca 345 uitându de Dumnecjieu si de binefacerile sale. ci ca ^i si nopte alerga încolo si 'nc6ce cautândii a aduce si pre alti omeni la ratacire.

se numesce si aice asniametiJLyiy ca si *n unele parti ale Bucovinei (1). niaî alesCi tomna. facea visuri de morte. ce-lCi produce iarba. ca tota viata luî ar rfimâne neputinciosii. Poesiî pop. iar satenii arunca numai terna pe dînsulu. Am auditii unCi fniamvtu pi. peste mormintele celorii îngropati la drumuri.atoru în Orlatu. p 42. daca sa spânzuratii. : « Traditia poporala spune de unii copacu locuitii de sufletula unul omu ce tusese spanzuratu de cren<Tile luî. îndata ar amuti si ar surdi si i-ar lua tuta puterea dintr însulQ astii-felii. precum si pentru aceea ca sa nu treca vre-o vita saii vre-unii omu peste dînsulii. ale Rom.» (3) Inmorm. de nuele. de cum-va n ar muri tn scurtii timpii dupa aceea (2).» ¦ (1) Cuv. saii sa se culce acolo. nici altu ceva. . Iata ce ne spune în privinta acesta d-lCi Th. nicî cruce. fnlanieta însemnezii în Moldova si fofnifitlii saQ fofeifulti. si apoi iara se asverlii peste mormîntii asemenea lucruri (3). 82. liucurescî 18G6. sniamSnU e cunoscutii si Românilorii din Transilvania. este obiceiulii ca calfitorulii sa arunce bucatele de lemnii. pia7/ie/e'= am auditu unu fosnelu. fenu sau crengi uscate. Si de 6re-ce loculii acesta e consideratii de necurata^ spurcatii^ de aceea orî si cine trece pe lânga dînsulii. care se numesce snîamSnU. Alecsandri . Loculu. atunci se aprindii si arclendu-se se arunca din noii altele. Acolo a pututîi sa se întemple vre o nenorocire. Burada: «In multe parti. elu lî sapa gropa. dar nu e nici unu semnu pusu. si totu elu îlu slob(icle In nauntru. unde sa Îngropatii. p. ca nu le maî cuprinde loculii. încâtii de multe orî se facii movili mari carora apoi li se daii focii. 347 Cuv. când bato ventulu si se atiniru unele de altele. Orî-cine adormia la umbra acelui arbore. carile pâna în trei dile se împlineaQ.346 si-î tae frânghia. precum si în Bucovina. anume ca sa se cunosca ca acolo sa întemplatu o nenorocire. V. înv6j. papusoii saQ frunclele arborilorCi. D-lii Romulu Simu. (2) Dict. ne scrie în privinta lui urmatorele: «In apropierea Orlatuluî este unu locu. T. de Mariuca Nistoru din Malini si An ita Pletosfi din Radasenî. la noî. caci cum ar trece saii sar culca. Daca obiectele aruncate pe sniamaii saii tnmultitu astiifelii. strujenî. arunca crengarl si alte obiecte de-asupra luî.

(5) Com. unde se înmormlntaii ceî sinucisî. ca plângâ. a tuna si a trasni de se cutremura pamlntulu . si 40 de lumini la 40 de biserici (2).» D-lu Alexandru Boeriii. sniamSnU (1). si ca eî aii muritii acolo. de d-lG Rom. se tânguescii si ratacescii unii timpii maî îndelungatii. stud.si nicî nu am putu tu afla pentru ce se numesce astu-felu. Si mu. dupa cum spunii o s6ma. (1) In Basarabia. de d-lu Teodora Simionu. In urma. cari se sinucidu. studintela gimnasiulu dinNasfiudii. SimQ. asteptândii ca sa le dea cine-va slujbe si pomana. cuvîntulu acesta se numesce sniameta pi. se ducii totii plângendii si vaetându-se dreptii în iadily unde se muncescii în vecî. dupa credinta generala a Româniloru^ Înca si de pe aceea ca pâna chiar si natura tntrega se tulbura. de d-lu Rom. ce-lu comitii omenii. Câtu de mare e pfecatulu. 40 de duce. care împiedica pre omeni si le face smintele. LalesQ din Hadâsenî. (3) Com. Georgescu. (2) Corn. credii si spunii Românii ca sunt pierdute (4). Simona. de d-lQ 1. ca ceî ce-si ieail singuri viata diavoluUt îî îndemna la acesta ca sa le pota câstiga sufletele (2). Ce se atinge de sufletele celorti sinucisî. 348 ca diavolulu le iea !n triumfu si le duce cu sine dreptu In iadu (1). fniamete. ca si fratii lorii din Bucovina si Moldova. descoparu casele si cele-lalte acareturi ale omeniloru. Cu tote acestea tnsa ele totusi se potu elibera dela munca cea eterna a iadului si scote la lumina^ daca li se porta slujbe si anume daca se dau pentru dlnsele tntro singura Duminica 40 de liturghii. cerulu se 'noureza si prinde a ploua ca din cofa. de 6re-ce si Românii transilvaneni înca credii si spunii. cacî înaintea luî Dumnezeii n aii la ce se arfita (5). la gimn. Boeriu. si Al. si multe alte daune le facii. ne scrie: ((SnlamenulU este unu felii de diavolii. ventulu se preface tn vifore si ventose cumplite. Incâtu fie care trebue sa se Înfioreze si sa recunosca ca acesta nu este unu produsu alu . se p6te cunosce. (4) Com. T. unde i-a dusii ciasulu cclU slabii sau ciasulU celU r6a (3). dupa cum mi-a spusu S-Sa parintele G. a fulgera. cari scotA arborii din radacini. ca si 'n Moldova. vfidendii ca nime nu le da nemica. din Nasfiudu. saO. si asta cu atâta maî multii.» Din împartasirea de pe urma resulta în câtii-va ca si'n Transilvania se va fi numitii ore-când loculii. 40 de prescure.

pâna ce ajungii In cerii (3). atunci nu e bine sa se duca peste hotaru In satulu sau. care a muritii de morte naturala. ci mânia lui Dumnezeu. Av. De-aceea poporulu. de d-lQ Av. si celii nenorocitii iese noptea Înaintea omenilorii. unti cunoscutii saii unii prietinii bunu. e alQ dracului. care 8*a spânzurata. pentru ca si sufletele celoru nenorociti.naturel. ce trecii pe acolo. (2) Com. precum si pentru aceea ca. pentini ca bate ghiata (grindina).va. In stârsitu. Petrea PrelipcenQ si alti 349 mânii. atunci se punii de regula ceva mal departe. MacoveiQ. Prin urmare. ramâne si mal departe necuratii. dupa credinta poporului. ci sa se Ingrope In satulu.» Em. Totusi spunii Ro- (1) Corn. Insa 1 -una In dreptula locului din cestiune. Cei Înecati fara voia lorii Isu ai Maicii Domnului. unde sa Intemplatii nenorocirea. Macove! si Gheorghiu: «Sufletula unuia. ce se punii la ajunulii Bobotezil la sf. deCuparencu: «Daca se spânzura unulQ. daca a picatii vre-unii arbore peste dtnsulii si la omorltii. arunca mreja de trei ori In apa unde . ne fîindii vina lui. daca la omorltii altulu cine. Daca vre-unii omii s'a nenorocitay adica daca a calutii de pe unii carii saii de pe untk pomii si a r&masii pe locii mortii. SimQ. unde i sa Întemplatu cul-va nenorocirea. îlii Îngropa preotulii ca si pre ori care altii crestinii. Mai departe spunii si credft Românii ca celui omorltii de trasnetâ i se iarta tote pacatele si se duce dreptâ la raiii (4). Simft. daca a fostii trasni tii saii sa Înecatii fara voia lui saii. nemurile cele mal de aprope. atunci sufletulQ lui e alâ dracului si nu mal are ce se arata in fata Domnului». In loculu acela Insa. spune ca trebue sa-sl fi facutii iarasi vre-unii omii unde-va singurii sie-sl sema (3). si cerca a-I periclita si pre dln:jil (2). cruce. (3) Com de d-lG Rom. loculii respectivii a fosta necuratay si din causa aceea i sa Intemplatii omului nenorocirea. pune o cruce de lemnii sau de pietra spre aducere aminte de nenorocirea saii primejdia Intemplata acolo. atunci. Maica Domnului face mreja din fuiorele. Neputendu-se pune cruce tocmai In loculii acela. când vede ca s aii pornitii astti-felii de furtuni si ventose. cari aii muritii fara luminare^ ratacescii Înca unii timpii mal Îndelungatii prin aeru. buna ora la cel Înecati saii ca(^uti in mijloculii 'umii. atâta cel din Buicovina câtu si cei din Transilvania^ ca daci i sa întemplatu nenorocirea pe unu teritoriu strainii. de d-la Rom. pe teritoriulu caruia i sa Întemplatu nenorocirea (1). daca nu se pune cruce In astii-felii de locii. Români din Bucovina.

de d-ltt T. EI credii ca sufletulii celui neînmormlntatii nu pote merge la loculii de odihna. 41. Dupa câtii ne-amii pututii Încredinta din capitulele premergatore. (4) lonenu. respective tinerea simbolica a luminel se face astii-felii: Pe loculii acela. de 6re-ce omori toril aâ luatQ asupra lorQ si picatele celui omorita^ iar sufletulâ acestuia merge in locuia desfatarii « . daca se prinde în mreja. de d-lQ Rom. Rom. Indatineza de a face omenilorii. (1) Cred. com. Cel omorltî de alti omeni. Com. nici chiar In iadu^ unde mergu (2). si mal cu sema simboliseza el lumina. In padure sau In aitu locu. op. Rom. atunci li scapatii. Simonâ : «Despre omenii. (2) Credinta Romanilora de pretutindene. de I. Simfi. com. Av. TonigariQ . cari ad fostQ omorîtl de catPc'i altii. Românii din Transilvania. de Gheorghiu. se crede ca sunt curatiti de pScate. 350 nulul llu sc('ite afara ca pe pesci. si a celorCi din Câmpulungii. iar claca-I pScatosu cade printre ochii mrejei iarasi In apa si mei^e In iadu (1). fie-care trecatorii pune câte unii surcelii. caci Maica Dom- (1) C'Om. Românii de pretutindene aii cea mal mare îngrijire pentru înmormtntarea mortilorii. dora o potii câtii mal degraba capata. p. atunci unuM dintre trecatori le aprinde ca sa arda (3). Iara înmormtntarea. ce au muritu In câmpu. si daca respectivulii nu-i tocmai tare pacatosii. Din contra sufletele ucigasiloni nu-sl potu afla nicairi repausu. din Fundultt-MoldoveT. (3) Credinta Romfinilorfl din mal multe comune din Bucovina. si când din aceste surcele sa facutii acuma o gramada mare. unde nime nu le-a tinutii lumina^ ca si calorii ce n aii fostii tnmormlntatl dupa ritualulii prescrisii de sânta nostra biserica. de arii fi fostu ori si câtu de pacatosi. districtulu Nasaudulul. saii mal bine (jiîsii unde a muritii respectivulii. unde sa Inmormtntatii. din cele mal maî multe parti ale Bucovinei si Transilvaniei. cit. o tnmormlntare simbolica. MacoveiQ si altî Români din Bucovina.se Îneca cine-va. ca sa nu fie constrinsi a rataci tn cea-Ialta lume prin Intunericii. Ii se iarta tote pacatele. (2) Cred.

ca sufletulii celui neîngropatfl nu p6te lesne merge la loculu seQ. publ. daca cu tota staruinta lorii. 208: «NemulQ românescâ porta o deosebita grija pentru îngroparea mortilorft. Din causa acasta apoi si elementele lumii se tulbura. caci altcum Dumnetjleu ar fi avutii grija de elii. Besanâ. daca buna-ora se Îneca cine. Bojînca. 6. Din causa acesta apoi. când li îeaii feciorii la oste. când se da peste cadavrulii vre-unui omii. Altii iarasi credfi si spunu ca sufletulii omului. 352 rindu In fi^lrâinâtate. Totii din causa aceea. Inmorni. p. Datinele Romaniloru la înmormîntarl. I. (3) Vedî despre acesta si Burada. atunci credii ei ca unii atare omii trebue sa fî fostii forte pacatosii. De aceea. Viena 1866. Iara daca nu i-lu potu de felii afla. ci trebue sa se curatescâ mai nainte de pacatele ce le-a facutii în vi^ta (2). de d-lfl T. op. Nota dela p. Dovada def»pre acesta întristare >i grija mare avemu o . asa Insa sufletulii lui ratacesce prin locuri necunoscute si nu pote trece în pace la odihna eterna.» (2) M. ci ratacesce necontenitii în timpu de maî multi anî pe unde i sa mistuitii trupulu (1). No. 351 hotarîtu de Dumnecjeu. fie acela ori si cine ar fi fostii. ci în multi anî umbla ratacindQ pe locuia unde i s*a mistuitu trupulâ. plânge cu ângerulu s&u. temendu-se ca nu cum-va mu- (1) Burada.va. poporulii atribue aceste fenomene extraordinare la înecarea vre-unui omii. si mai cu sema Româncele. in «Albina» an. SimonG. 55. ori se pare ca gemii rîurile. Inmorm. ca sufletulii omului neînmormîntatii nu-si pote afla odihna hotarlta de Dumnedeii. se punu luntre si punte si nu se lasa pâna ce nu-î afla corpulii ca sa-Iu înmormînteze. Asa. mal vârtosii ca poporeniî înca si acum se vedd a ave acea idee. alu carui corpii rSmâne neînmormintatu. H&. ti cu deosebire pe câmpulu de lupta.(3) Com. se întristeza Românii forte multii. Datina acdsta corespunde celorQ ce facil Românii bucovineni si Moldoveni la unQ snlamSnQ. p. ca si atunci când îsi iea cine-va singurii vieta. spre esemplu. se arunca ceva pamîntii peste dînsulii spre a înlocui înmormîntarea (3). 6. ca sa fie înmormîntatu ca alti omeni crestini . cit. le rt'mâe c^jrpurile nelnmormlntate. când ploua ne 'ncetatii în cursii de mai multe dile. totusi a remasii nelnmormtnlatti.

Ca eii tî-am lostii bunii feciorO. 1867.. Fâra m6rte si nacazQ . Nici scandure de salasii. Si pe cale amu plecatu. Ca pe unde o sa morii Fi-va fi unu comu de lume^ Unde nu cunoscu pe nime. totu din Transilvania. Simtii unu doru sucrumatoru. In fine a treîa doina ostasesca. Ca »e face grâulu desu Si din erba totii ovesu . (li Alta doina ostasesca. Nu-I nici lumina de seii. Unde mori far'de lumina . Nice popa cu cartea. Poesil pop. Nro. Nici pânzuta pe obrazu . N'at nicî pânza pe obrazu. Când am fostii la seceratii A vin'tii nemtulu. M'a dusti în tara straina. asemenea din Transilvania. Unde-I omulu de nacazti. ti acestea: . (l) Gr. Nict omu din a mea tara. l'nde (rrâulâ nu se face yi nici erba nu se coce. suna asa: Plânge-me. Cam luatii boulii de cornii Sl-am facutii negru ogorii. MoldovanQ. Inima-ml sta sa se nimpa. si anume din Orastia. suna precum urmeza: Maîca. 39 353 Nicî nu-î lumina de cera. . cu dorii. . Numaî Turciî cu pusca Si Nemtulu cu sabia Sa mance viata! (1). .multime de doine ostasesci din tote pro\inciile locuite de Homâni. Nicî pânza pe piciore. Ck m au scosu din tara scumpa. m*a luatii. Orasele de-a rendu. în cFamllia» an. maîculita mea! De te-a lovi doru de mine lea drumutulti de-a lungu. publ. A«ra o doina osta^^esca din Transilvania ne spune. Nici omeni din satulii meii. Intre altele. mama. . . Ci m6rte însalatâre ! Nu-î nici maica cu mila.

Inmorm. Jflariaiifi. De plasa cutitului. Sibiia 1880. La compania mândriei. nationalQ economica si literara. Din gurita Tamâita. 26. U Bomânl. (1) Observatoriula. 23 354 Din sprîncene Doua pene Si din frunte firba verde Si la gata Saftiâ florita.Ca pe mine mi-I afla In fundulâ Italiei. Acolo mî-afla *ngropatîi. Pe la brâîi Holda de grââ. Far' de lumina de s&H Far* de om din satulii meii (1) De aici apoi si blastâmulu ostasiloru : . Nr. UI. De pusca 'mpâratulul: Fâr' de lumina de cara Far* de omâ din a mea tara. Sub o tulpina de bradu. Din ochiti Doî pauniti. An. c^^ariX politica. Mândre semne mi d'afla: La picI6re firba mare. Ca de grea m6rte-am muritâ. Unde Nemtulii m'a puscatu. Din buzuta Schînteuta.

Când la 6ste m'o luata! Sau asa: Cine mg prinsa catana. Nici la gr6pa cine-la duce. (1) Stefana MuntânO. Cine mg prinsa de capa La mdrte n'aiba colacâ. nuci si o vecica^ apoi se aprindii trei lumini în marii. Totii atunci se face pentru celu mortii si pomana si i se pune mSruliij adica o crestata (3). se daii nasei saii nasului care I-a botezatii. este datina de a i se face unii stalpU^ care la sese saptamâni (40 de (Jile) se Îmbraca cu o ile ori cu o camesa. în care se împlânta o ramura de marii. Trecendii acuma dela datinele si credintele Românilorii. fara numai parastas A si comandare Qd^xi prasnicH. Ca colaculu si Ta data. BrasovO 1891. Ca elâ pomana sl-o data. Doine si strigaturi culese din gura soldatilor^ români din tara Ardduluî. dupa cum a tostii barbatii orî femee. si apoi i se tace slujba ca la unii mortii. Prin urmare. dar iar de nasi nu (4). La mdrte n'aiba pomana. mere. adica tote ceremoniile înmormîntaril.Cine m'o facutu catana Nu-sî mal dee de pomana.jau astu-felii: Cine mg sc6sa din satâ N*aiba loca de alinata. tote acestea se punii întrunii blidii si dupa ispravirea slujbei. Când catana maorii luata. pentru ca fara de tata si mama se pote boteza si cununa. daca a muritii cine-va In tara straina sau In vre-unu rSsboiii. si de-aceea le-a fostU crgpata pdmintula departe de patria si satulii lorii (2). si pe urma se împlânta în pamîntii. Ca pomana elâ sl-a data. Românii din Transilvania credu despre cel ce morii prin straini sau în vre-unâ rasboiu ca asa le-a fosta ursita sau ca î-a ajunsU vre una blastimU ore-sl care. 355 Nicî scânduri de copârsgâ. Nice lemnâ uscata de cruce. descrise pâna aici. p. în crangUe careia se punii covrigi. Când la câmpii m'orO suturatâ. la alte popore aflamii în prima linie ca . 36. Nici nu-lâ ierte Dumne^eâ: (1). care sa facutii pentru asezarea sufletului. In Bucovina nu se face dupa astii-felii de omeni alta nemica. .

prin urmare nici nu se putea îngropa a casa. Insa corpulii lui nu se afla nicairi. pâna când ajungea la o apa sau lacu. Mal departe credeau Romanii. ca nu cum-va sa tragi asupra ta mania peiloru. in o Albina» an. publ. astu-felu ratâcescu In timpu de o suta de ani si sboru Imprejurulu acestora tarmuri. nimenul nu este permisa a mal 4ice ce-va rSâ de morti. (4) Corn. dupa principiile lorii pagâne. StancHCu. cea mal mare grija de înmormîntare. v. care proverbu de altu-mintrelea fe'a pdstratu ffi In unele pârti locuite de Români (1-. ^i p'*»te ca de i"»e acestu timpu datezâ «?i proverbulu latinescu: '^^/^ mortuls nutl^n*^^ aut niliil. daca nu potT a dllce de bine. SimQ. de d-la T. de o vointa extraordinara a t)eilorii. pe locuri necunoscute. (3) Crtetatâ=o pane în forma crucii. Romanii aveaii datina a face totusi unii (1) D. p. adica în patru corne.va a murita In locii strainii. stramosii nostri. si urm. VI. câ sufîetulu unui omit «tîngropata nu pote trece la locurile de odihna. 325. 3.Bomanil. Cântece pop. Daca se scia ca ci ne.» (3). atunci acelu sulletu trebue sa ratacescâ mai nainte cel ti putinu o suta de ani pe cai strlnibe.h feau: v^f#f morta'a nilul n/si ht-ne. ce se nuniia #S<//x. : Ncc ripas datur horrendas et rauca fluenta . Iata ce ne spune In privinta acesta renumitulu poetu Virgiliu: tfNicI nu-I este permisu a-i trece peste tngrozitore termuri si peste aceste riuri bubuitore mai nainte de a se fî odihnitâ osele lorii tn pamlntu .* adica: despre morti h^ nu vorbesci nemicâ reu. 331: «Odata ce more cine-va. Pompiliâ.» (2) Aeneid. si numai dupa aceea vinii sa vada lacurile multti dorite» (2). si daca si trece. (1) M. parendu-li-se m6rtea. (2) Corn. de d-la Rom. Viena 1866 Nro 72. Sau în epistola sa catra Ariadne: «Sufletulii nefericitii va merge In borile straine. aveaii ca si Românii de astacjii. Simonfl. iji sufîetulu mortului trebuia sa treca peste acesta apa ca sa pota ajunge la locuinta de odihna. op cit.>i hi^'t\AH Oîfiulâ morâ liOinaniî vorMau t^«ru-deaunacucelu mai mare respecta ^i cu pietate. I. lib.

Turn demum admissi stanaque exoptata revisunt. ij. a facutii celii maî mare pficatii. cu osele si cu capulii nelngropatti. Centum errant annos. (1) Aeneid. . de unde corpulii nu s ar pute scote si îngropa. ca e cea mai mare nefericire pentru acela care nu arunca nemicâ pe sniamfinii. fara nici o ceremonie maî însemnata. Da-le ce li se cuvine. quam sedibus ossa quierunt. At tu nauta vagae ne parce malignus arenae Ossibus et capici inhumato Particulam dare.deci: martea tn ap4y prec-^rn ni o fep. Despre unii astu-felu de mormlntii desertu numitii tiimuhis inanis vorbesce Virgiliu astu-felu: «Atunci am asezatii lui Rhoetus unii mormlntii desertii pe termurî si am chiematii de trei ori cu voce tare spiritulu repausatii!» (1) Si daca osemintele mortului mai târdiii se aflaii din Întâmplare neîngropate. Tumulus inanis alu UomanilorO corespunde In câtu-va cu sniamSnuhl saii sniametulâ la Români. 505: Tune e«romet tumulum Rhoeto in littore inanem Constitui. Asa ne spune Horatiu In privinta acesta urmatorele: «Si tu luntrasule nu te arata nelnduratu lata cu tSrlna spulburatore. -!:1 mai bucun-s^u. pleca» (2). VI.Transportare prius. 33. Injecto ter pul vere curas.«sea*^j o p*:rr*iaâ cu rr. (8) Spiritus infelix perigrinas ibit in auras. 357 mormîntu desertft pentru dtnsulu. (2) Od. .. caci precum credeaii Romanii ca sufletulii celui nelngropatii ratacesce. asa credii si adî Românii. atunci ei aruncaii câte o mâna de pamlntii peste dlnsele.r. volitantique haec littora circum. si precum tineaii ci de celii mai mare pScatCi de a nu arunca pe corpurile aflate pamlnlu. Temerea cea mai mare a stramosilorii nostri era: sa nu mora unde-va în atare apa. ci si a celorii sinucisl. 1. asa credii si Românii nu numai despre sufletele celorii nelngropatî.e aista destilâ de apriaîu ^iKidiu: . v. precum e d. e. marea. lib. si credeaii ca daca cine-va a Intrelasatii acesta. si dupa ce vei arunca peste mine de trei ori cu pamlntii. et magna manes ter voce vocavi. 22.

pentru ce liomanîi pagânî. fratele sau sora copilului mortu se scobora In gropa pe secriu. unulu cu o mâna si celu- . «1. I>a liomanl datina din urma provine numai forte sporadica. In locu de gropa. fie de orl-ce sexu. cu acela^ cu care are sa se prinda frate de cruce.I 71 rifxd&jduerice Ia mormintu inmormintare. spre a scapa de morte pre ceî viî. I. l \l t»U Nofi l(. 208. si demândâce-va la al ^.<:iIorfl de mare. dupa cum am vCrJutO si mai busu In cap. ^i m '«rtea LtJ va fi unu daru. K-.thurn tiriu'O. unulu din copiii rSmasI se prinde frate de crace cu unii altulu din alta familie. iar celu-laltu copilu îlu radica din gropa si punenduse fata 'n fafa.si uni felu de m-rte larâ rn^li Sc«j*. genus est miserabile lethi? lic/nite uaufrn'/mm. crs. XK nu Intrelasa de a-^l face Înca pana ce sunt In viata secriulu sau sâiasulu In care aO Ha fie Inmormlntatî. multi insi.«Xarn frcâ de rn'^r-te. Dar pentru aceea. p. apuca unu colacu. cit.» de unde usoru fUs pote e^tplica.stâ ln.. 369 XXVI. dupa ce sa datu drumulu secriulul tn gropa.te o deo^. Bojînca. ferrove cadenlera In Holita rnoriens ponere corpus humo: Kt nmndare hiiin aliqua et sperare sepulcrum Kt nori aerjiiorei« piscibus esse cibum i'i) M lUiunud... (\) Thni Uh. iara nu dfsviTie rnâncorea pe«. cit. op.bire ori de cade ciae-va prin m«I»rte na^J^alâ »»arj fierfl ri p-jne tnjpulu murinda cavenilâ. 55. mor» niihi inunus erit. Chipulu cum se sfeversesce acesta fratie este urmatorului la tinterimâ. atund.'ti'rn6 de naufnii:/j. nu numai avutii. ci ti Hâracii î«-î gîjtiau gropa Incâ In viata. Pentru ca se temeaO ca nu cum-va In lip$a mormlntului sâ r&mâna nelngropatl ^2. No. ÎNFRATIREA Daca Intr o familie se 'ntempla de moru doi copii unulâ dupa altulu. «AlbiiiA» ar». htud. însa sa fie lunatica (1). F^Ht ftljfjuid tatove «uo.

Acesta datina veche iî l^ga a-sl da vidta unulQ pentru altulQ. 40 : «ObiceiulCi de a se prinde frate de cruce nu se face numai la mormintâ. an. Inmorm.laltu cu alta si-Iu frângu In doua . COMANDAREA Dupa ce sau întorsu toti petrecStorii dela tinterimu si dupa ce sa sp6latu fie-care In chipulu cum s'a arfitalu în capitululu XXIV. asemenea si V. 39 40. maî cu sema negri . 39 40. Inmorm. 360 Fratele mortului lunaticii se pune în fiare si se prinde apoi frate de cruce cu unu altulu. Alecsandri. Poesil populare. In vechime se lacea comandarea. pre care unulu o apuca de unu cracu iar cela-laltu de altulu (1). p. se face comandarea.361 - XXVII. pe care ceî ce vord sa se prinda fratî de cruce o saruta. prasnîcil sau pomana. cit. fratele de cruce cu sora de cruce nu se potu lua nici odata tn casatorie (2). 5 11 . si astQ-felQ se facd Cifrati de erucey). VIII. apoi îsi facfi la mâna drepta o taetura. mal este Înca obiceiulu a se prinde frate de cruce astu-felu: (1) Adica in aceeasi luna nascuta. p. BucurescI 1866. BucurescI 1878. când a doua (Ji avea a se Inmormtnta repausatulu. venia preotulu si se aducea una sau mai multe 01 si berbeci. (l) Burada. Amendol fratii acestia se privescu ca si cum aru fi frati buni. t II. Columna lui TraianCî. op. 13. In judetulu Oltu. p. mai alesu In Moldova^ In urmatorulu modu: «De cu sera. dupa aceea se saruta si astu-felu se facu fratî de criu)e. se facea o gropa si în- . .» Vecjî si HasdeQ. numita allmintrelea si comanda. in partile dela munte se sapa într'o stânca o cruce. si amesteca sângele lord. (2) Burada. pag. pag. lon^nu. asezându-se pe marginea mqrmlntuluî si rupendu o furca de strînsu fenu.

Nota dela p. p. se facu bucate pentru comandare. 362 fie-care. A. BucurescT 1866. sunt: zama cu tocmagi. le citea o rugaciune si apoi venindu renduitiî le taia. Alecsandri: Poesil pop. carne cu perje. varsa putinu vinii din pahare si apoi (JicQ : (nsa'î fie tSma usora reposatulul^'Q si altele. le întorna catra apusu. lipindil luminarile aprinse de cornele dobitoceloru aduse.Ji Preotului se da capulu si pielea oiloru sau a berbeciloru. 43 44. înainte de a h6. p. si apoi. 6. si preotulâ le cetesce o rugaciune. (1) V. dupa cum ÎI ajunge capulu.: «Acesta obiceid de a vfirsa o parte din bautura pâna a nu duce paharul Ci la gura libatie se face pentru ca sa alunge nalucile mortilorfl ce sbonl prin lume si se amesteca în faptele omenilorCi. galusce. a rSmasu vorba: aaU data pielea popii ^y> adica: a muritu. facu o gropa. Lambrior ne spune în privinta acesta urmatorele: a Comandarea se pregatesce anca pe unele locuri In chipulu urmatoru: In spre ^iua Inmormlntaril se aducu In ograda mal multe ol sau berbeci^ mal cu sema negrit si dupa ce au râsaritu stelele. Toti petrecfetoril se punu la masa mângâindu pre rudele mortului cu vorbele : «cd a^sa-î lumea acesta trecâtârcj si ca în curenda saU mal tar^iU ne vine rendulU si nouS)) (3).» (2) Burada. diferite fripturi sau si alte bucate. 154. (3) Op. Inmorm. de unde chiar când sa pierdutu obiceiulu acesta. le lipia luminari de cera prin corne. carora li se împafU^ ^^^ ânlâi câte unii colacii si o luminare. punendu sa curga sângele în gropa facuta înadinsu pentru acesta. . cari ÎI placeau repausatulul fiindu în viata. si cu renduela acesta Indesându paharele. ale Rom. plachil. Bucatele cele mal obicinuite în Moldova. In unele parti din Moldova se face comandarea si astazi mal totu asa cum se facea ea si In timpurile vechi. rSsarite fiindu acum stelele. cit. numita i(iara. Gropa acesta se numia din vechime aaratU. luându. ce se facu la comandare. varsa putinu pe pamlntu (1). borsu de pas6re.j> Capulu si pielea vitei taiate se da preotului. iara din carnurile dobitoceloru junghiate astu-felu. sarmale.torcendu vitele catra apusu. de unde a rfimasu apoi proverbulu: <c a datu pielea popii» ^ adica a muritu. (ji^c^^du: iitiford 8d fie tSrna reposatîduîJ> (2). iar carnurile se faceau bucate si se ospatau cu dlnsele petrecetoril. pe urma omenii le taie pe marginea gropel ca sa se scurga sângele într'lnsa. La masa punendu-se si dându-li-se câte o cupa de vinii.

De-Î lua una ca mine Dumnecjeii sa-tl dee bine .363 mat uita rudele din suparare. Sa merga si eu la o pomana Si sa-ml dee-una colacelu Sa'l fie de sufietela. dupa cum sa aratata mat sus tn capitululu XXIV. când muria . aveau si Bomanil din Bticovina datina. . De-I lua-o grozaviâra Dumnezeii sa tî-o omora Si sa-î faci o mesisdra. Mal de multu. . Mâritâ-te sa me'nsorâ Ga sa nuti ma! moru de dorâ. dupa cum spunu batrânii. Dumnecjieii sa-tl iaca casa. Si sa'i gusta din coliviâra Sa t^da dnlce-î ori amarat Si sa bema din garafiora Sa-} fie tarna usora^ Ca doue petre de mora (3) . De-I lua-o mal frum6sa. -Ins6ra-te Dumnia-ta Sa vedQ pe cine-î lua. unde nu este datina a se pune pomulu Ia mormlntâ. iar petrecStoril se Inveselescu de-a binele» (1). Mâri6râ iara minte. In unele locuri. tocmai ca si cel din Moldova. Mat tota procedura comandarii Românilorii din Moldova^ ni-o Infatisaza si urmatorea doina: Frunza verde bobu si linte. se pune acuma la comandare (2).

. Pe unele locuri învârtia tmprejurulu cornelorii si matele vitei taiate. Buda-Pesta 1877. învfitatoru în Domanii. Olariii. câtii a muritu. publ. prin acesta. când se cumendaii tfiraniî. duceoii din (1) VedI despre acesta si S. cit. Inmorm. p. 154. De corne lipia o lumina aprinsa de cera si punea si unu colacii. ci pretutindene la toti Românii. (3) El. aare sa dee pielea popiî» =: nare scapare. Astâdî. In unele locuri Insa era datina de a pune pielea vitei taiate sub piciorele preotului dupa înmormîntarea mortului si anume când se adunau omenii la comandare. dupa ce preotulu sigila mormîntulu. 43. Durada. In vechime datina acesta trebue sa fi fostii forte raspândita nu numai la | Românii din Bucovina si Moldova. sau si alta vita buna (1) Lambrior. rom. Loculu preotului. Marian. 433. o vaca. op. îa «Familia» an. 45. dupa ce binecuvtnta masa. era mal dinainte designatii. Cântece moldovenesc!. nemurile celui mortu înainte de Inmormîntare taiau unu berbece. No. o oie. ne scrie urmatorele: «In copilaria mea. XIII. p. Sevastosa. p. iara pielea vitei taiate cu corne cu totu o da preotului functionarii peste mormlntulii repausatulul. si elii. Aducerea aminte despre acesta datina strabuna Insa sa pastratii pâna si'n ^i^^ ^^ asta4l nu numai prin proverbulii aa datu pielea popil^y> care este forte usitatii în Bucovina. d-lii los. *p. are sa mora (1). unii bou. 365 . datina acesta nu mal esista nicairî în Bucovina. si care însemna atâta. p. dupa câtu suntemii Informati. (2j Burada. Afara de acesta si interesulii pentru pastrarea datinelorii strabune tn multe locuri sa pierdutii mal cu totulii. ((câtil pe ce de n'a datu pielea popiln = câtii pe ce de n'a muritii.cine-va. 37. Inmorm. FI. Cu privire la Românii din BanatU. se aseza acolo. Proverbe pop. si cu carnea acestora facea apoi comandare sau prasnicil. Starea materiala nu le mal permite Românilorii sa faca multa cheltuela. lasT 1888. ci totii-odata si prin variantele acestui proverbii: amal ca era sa dee pîdea popii y> = mal ca era sa morâ. 147 364 de mâncatu.

si apoi se pune fie-care pe loculfl sSu. dar nimferui nu-î trece prin minte ca pielea vitei respective sa o dee preotului. cari amintescti pre cei patru evangelisti. cari au repausatu mai de nainte. o iea de regula cu sine si o duce acasa. ci fîe-care o pastreza pentru sine. In multe locuri am observatii ca colacii si luminile nu se Însira. câtii si în cele-lalte odai. unu vitelii saii o juninca. . unde a statii mortulii. maî multe feluri de bucate. Ge-care pe locuia ce i se indica de catra cel de casa.y> E dreptii ca si'n (Jiua de acji ori de câte ori se face vre-o comandare totu-deauna se taie o oie. ce le taiau pentru pomana^ câte o piele popii. n^murile acestuia. fie-care insu stinge lumina si strângend'o d'impreuna cu colaculu. unii berbece. preotulu tamâindu casa si masa. dupa cum am arStatft mai sus. iar când o stârsesce. atunci adese-ori asternii o masa mare afara în ograda. iar daca o timpii de vara si odaile sunt mici. iar jurii împrejurulii mes^i câte unu colacii de care se lipesce si o lumina de cera. câte o lumina de cera. Dupa ce s a înmormîntatii acuma mortulii. astii-felii ca sa formeze o cruce. Când Începe preotulu ectenia se aprindu luminile lipite de colacu. In multe locuri am observatii ca la capetele precum si pe de laturile mesei se mai lipescii înca câte o lumina separata. femeile ce rSmânu acasa. ci si pe cei-lal0 morti din familia respectiva. maturândQ si grijindii cum se cuvine casa. Asemenea se lipesce si de paretii odaii. In timpulii de fata se face comandarea sau prasniculu în cele mai multe parti din Bucovina 'astu-felâ : Cum sa scosii mortulii din casa si s'aii pornitu cu dlnsulii la biserica. iara allulu zace greu bolnavii. face ectenia mortiloru. si despre acela dicu satenii ca voesce sa dea popii pielea. La mijloculii mesei se punii. poftoscii înca în tinterimii fiindii o parte dintre petrecfitori ca sa vie la prasnicii. iar dupa ce Încheie ectenia binecuvinteza masa. se as^za cu totii la masa.pieile oiloru. 366 Adunându-se cei poftiti. atunci satenii cjicu despre elu ca în zadara a datil pielea popa. amintindu In decursulu ei nu numai pre celii de curendu mortu. la unii locii patru lumini. Dupa ce au ocupatu acuma locurile. dupa putinta. în care a statii mortulii. spre esemplu uniî omu s'a cumendatUf dar elu comite multe fara-de-legî. se apuca de graba si asternii una sau mai multe mese atâtii în odaia. Astazi însa datina acesta a Incetatu cu totulu si numai proverbulu se pastreza în gura poporului si'n maî multe întelesuri. pe marginile mesei.

iar cea vie^ care Înainte de a se da seuda si se spala bine pe piclore ci^ apa curata. iar dupa ce a sflrsitu preotulu panachida. apoi din coliva si aceea din cele-lalte bucate ce se afla pe masa.j> Iar celO îmbiatii. ci sa-lâ iee cu sine acasa. de spiritele cele necurate ce arii voi sa se apropie de dlnsulu. (jiicendu In acelasi timpii: apoftimU de suflettdU Iul N.i> si totQ asa pe rendu pâna ce dafi fie-caruia mesanu câte unu colacu si o lumina. nici celii pierdutii nu-l\i vei mal afla. Horecea si altele. nomurile repausatului ieau câte unu colacu si o lumina aprinsa si le daâ fie-caruia In mâna. i se mai da preotului înca si o gaina vie sau unu cocosa viu de sufletulu celui repausatfi. Dupa ce s panachida mal ântâi abia dupa au asezatu acuma la masa si preotulâ a facutii si a amintitii pre toti mortii. apoi cumpara si de ar li sa faca comandare chiar si pentru (.^ece suflete de-o data. Asta mal cu sema în satele amintite mal sus de peste Prutii (2). Mahala. Totu atunci. iar când II va fi mal calda ca-lu va stropi si recori de arsita cea mare. IncepA cu totii a gusta din pausU. care trebue s o îndure sufletulu în calfitoria sa cea Îndelungata si ostenitore (1). raru când Insa feciorii si cu atâtii mai putinii fetele cele mari.ci se pastr^za unde-va Intr unu ungheriu. care e menitu^ nu ca sa-Iu manânce la starea locului. In multe comune din Bucovina^ atâta dincoce câtu si dincolo de Prutii. 367 ~ Dinaintea preotului. care nu-lu mai poti afla. ce nu-lu mai poti capfeta Indferfeptii. se pune pe lânga mâncarile Îndatinate Înca si o gaina sau unu cocosu fripta. cu deosebire cel mai bâtrâni si copiii cei mici. sau când se pornesce acasa. crecjiendâ cSl gaina fripta are 3 o vada mortulu In cea-lalta lume. precum în Bolanu. Daca la casa celui ce face prasnicu sar întimpla sa nu se afle nici unu cocosu sau gaina de Intrecutu. Dela acosta datina forte raspândita in Bucovina se vede ca s'a nascuta cu timpulu ticaia: add-î colacii si luminarer^y care se diice despre unu lucru Imprumutatu. si parte ca-lu va ap6ra prin cântarea sa. La fie-care comandare ieaii parte mal cu sema cei Însurati. . caci cum nu se tntorce mortulu dela mormlntu. saii despre unulii pîerdutu. asa si lucrulu Împrumutatii nu ti se va mal Intorce. Când sembie ospetii sa cinstesca li se spune: npoflimik da saii cinstesce de bine de sufletuLU lui N. parte ca-lu va conduce pâna la raiu. daca a mal râmasii. trebue numai decât sa caute atâtea gaini sau cela putinu atâtia pul ca sa le dee preotului de sufletulu celui repausatu. Ostrita. mal alesu daca e cocosu. De aice se vede ca sa nascutii apoi si dicala: Fata mare 'n comandare Nici colacii nici luminare. fi a luî N.

corn. de Const. Ilorecea. dupa cum spunâ unii. 368 Astu-felu dureza comandarea ca la o ora sau si mal bine. Ostrita. precum: Boianu. Tomoiag&.primindii si cinstindiî. la treî ani. De aceea toti pareti! unde sa Intemplatu mortea unul omu. corn. trebue numai decât sa se unga si varuesca tota casa. Prin urmare în decursulu celoru dou6 ^We ce urmeza nemijlocitii dupa înmormîntare. Tomoiaga. TomoiagA. care capata ca plata unu colacelu. ci si mai pe urma si anume: a treia si a noua cjii dupa înmormîntare. si Ionic& ald iul lordachi IsacQ. la septe. apoî la sese s6pt6mânî. la nou6. Mahala. Merchest. Afara de cele arfitato pâna acuma mal e de însemnata înca si aceea. si dupa aceea se da apoi masa. care se face pentru ca sa pota trece mortulâ în cealalta lume. TurturânA. ca sa se acopere petele cele de sânge. se face prasnicu nu numai în ^iua înmormîntariî. se mal adaoge înca si unu vasu (1) Corn de d-lfl V. rfispunde: uDumnedeU prim^ca!j> (1) Corn. Iar dupa ce au ospStatu cu totii. Iar ungerea si varuirea acesta o îngrijesce de comunu o femee straina. gimn : «daca nu se face pratnicU a treia 4i nu pdte sa traca sufletulu în cea-lalta lume. sunt stropiti si unsi cu sânge de alu acestuia. de G. de Ionica alil lui lordachi Isacd si a celorA din Funduld-Moldovel. se scola dela masa^ preotula face ectenia pentru cel vii. o lumina si o bucata de pânza (2). . ca în unele sate din Bticovina si cu deosebire în cele de pe malurile Prutului. ArchangelulH trebue sa se lupte adeseori forte multii cu omulu pâna ce-I taie capulii si-I scote sufletulu din trupu. Multi insi credu ca 3I6rtea sau. (2) Com. în unele locuri. de G. A treia (jii dupa înmormîntare se face sfintirea apel. si la dol-spre-cjlece ani (l). se stropesce tota casa. stnd.» 369 de lutu sau de stecla^ care se da plinu cu apa sau vinu ospetiloru ta mâaa amintindu la fîe-care dare pre unulu dintre repausatil familiei. Rom. precum buna-ora în Badeutu. La acesta masa. pe lânga colacâ si lumînare. la unu anu. (2) Cred. din DoianA si Mahala. în decursulu careia se amintescu totî cel de casa si care se 'nchee cu aDumnedeil sa le înmult&cd aniUn apoî Îsi iea fie-care colaculu si lumina si se ducu pe acasa.

aii numai acasa. oie. Totii acesta se repetesce la nouS cjiile si la sese saptamâni ale aceluiasi anii.OspetiI sunt obligati a be din vasu macaru cis-ce-va înainte de ce prindu a osp&ta. de d-la Av. face sfintirea casei. dar de comunii numai la vre-unii fînu. La masa se 'mpartesce celorii presentî câte unii colacii si o luminare. se face masa pentru pomenirea sufletului celui repausatu la trei. stropesce casa precum si tote acareturile de pe lân^^a acesta. nepotii saii altii nemii anume ca sa nu treca averea în mâni de totii straine (2). la noua luni si . La ocasiunea acesta se chiama preotulu de face mal ântâl sfintirea apel celei mici si stropesce casa. la nou6 si la dou6-4ecl de (jli'®^ ^^^ la patru-diecl de ^ile se chiama preotulu de-î radica panaghia. TurturdnQ. apoi la unii anii dupa repausare. aii în ambele locuri. unde se face parastasU pentru celu repausatu dimpreuna cu care se pomenescii si ceMaltî repausati al familiei . B&utura acesta e menita pentru ceî repausatî. e datina în cele mai multe comune din Bucovina de a se duce maî ântâî unii pomii si pomene la biserica. Pentru sufletulu mortiloru so mal face înca si soboru la biserica. precum si 'n anii urmatori. iar masa. (1) Com. 24 370 In unele comune din Moldova^ precum buna-ora în Malini Baia. adeca pomana saii comandarea se face aii numai în curtea bisericii. MacovciQ. daca ceî ce o facti sunt omeni avuti. saii numaî sfintirea apei celeî micî. totu din Moldova. RadasenI si altele din judetulu Sucevei. pentru care se face pomenirea. In alte comune. apoi cânta panachida si pomenesce pe totî ceî repausati. vitea saii vaca de sufletulii celuî repausatii. Ceî maî avuti adeseori împartescâ la ocasiunea acesta si câte unii mielii. Sofiindii preotulii. Inmorm. radicândii în acelasî timpii si pomulii dimpreuna cu pomenele. facendu-1 atunci si veclnica pomenire. preotu. Marianii. de d-lil V. si apoi se da masa (1). e datina ca a mua ^i dupa tnmormtntare sa se faca o leca de pomenire sau prasnicu ca si 'n Bucovina. U Bom&nl. si totii asa pâna la anulii alii doî-spre-decelea (1). (2) Com. Adeseori însa ceî avuti chiama pe preotulii acasa. ale caroru suflete ardu nerescumpfirate în Intunericulu din cea-lalta lume. In diua prasniculul^ care se face la unii anii dupa repausare. la trei luni. la jumState de anu.

în alte parti totu din Moldova. Tote aceste pomeniri. si venindâ omenii se punu la masa. pe lânga bucatele ce se afla. Fie omulu câtu de neavutu. se pune unii colacii mare în care se împlânta unii copacelii încarcatii cu mere. In Transilvania si anume în comunele de prin prejurulii orasului Sibiiii. Totu în Transilvania^ si anume In tinutulu Fagarasului. la 21 si la 40 de dile se face coliva. olo sau blide. caci atunci sufletulu respectivului în . de Marîuca Nistoru din Malini. turte. pe car! se punu strachini cu bucate. Când comandarea e cu vase. comândula se face astii-felii: se pune masa. (3) Lambrior. iar când e cu cofe se mal pune înca si putina apa. e. josu la pamtntu si dupa ce au ospâtatu li se da câte unu colacelu si o luminare de cera galbâna. si dupa aceea începe ospStulti. asemenea la 9. Poporulu' însa crede ca e forte bine ca comandarea sa se faca cu pomisorl. 156. hendu si mâncândii din abundanta si dicendu: a Dumnetjeil sa-lU iertey> si aDumnedeU sa primesca)y. cofe.j[iccndu-se ca asta cu tSrina în gurdn (3). Împarte meseniloru dupa ospfetare câte unu colacelu sau o bucata de pane si o lumina de cera. si apoi când cânta preotulii: aimde umbreza darulu teU Mi- (1) Dict. unde sta de manânca preotulii si cu fruntasii. la trei (jiile dupa înmormîntare se face coliva la biserica. facute în deosebite rSstimpurî. (. si mare multii e cainatu acela^ caruia nu i s'aQ purtatii grijile. colaci si praznicu. cit. iar feteloru bisericescl Înca si câte o naframa (1). si Anita Pletosa din Radasenî. atunci se mal pune si unu colacu si luminita de cera. op. si numai rare ori în case. covrigi. 371 cJiaile orchanghele^j> toti mesenii salta si legana colaculâ cu copaculu. se presara pae si pe ele se aseza o pânza alba.la anulu. prune si nuci. iar daca e ploie în suri. numite panachida. In curte Incependu dela masa si pâna la porla sau si mal departe In strada. se împartescu mai ântâi acestea. De cum-va comandarea e cu colacii. 52. Inmorm. » (2) Burada. pomisorl sau vase ca d. cari de obiceiii sunt supa de taeteî si friptura. care se da apoi preotiloru (2). p. se chiama griji. In districtulu Nasaudulul comandarea se face de regula afara. comandarea se numesce nsaracusta^ . când se scote si coliva la mormîntu. p. în fine.

colacu. la care sunt Invitati maî sema ceî maî de aprope si veciniî (2). Ca si'n Bucovina. nicî când aluatii acru (3). iar claca barbatulu sau muerea morta sotii. care pomenire se numesce in unele locuri aprândulii cela. 44 45. se stinge luminarea si se pune bfitulii pe unii scaunu lânga masa. E prea bine sciutii ca Româncele de pretutindene cocu pânea precum si alte copturi cu aluatu. (1) Corn. si în partile Almajuluî. sad din partea barbatului (1) Burada. atunci se facu de catra alte (1). ci si maî pe urma.gradina ralului înca se va desfata. pe care se încolacesce o luminare de cera galbftna si sta aprinsa câtii cetesce preotulu rugaciunea mesei. daca e mortu barbatulii. de d-lG T. se facii colaceî si se pune unu prândii de bucate. pre care îl ii prepara ele singure si din aluatii de acesta pastreza ele apoî si pentru alte copturi Dela pânea mortului însa. Prilipetu. apoi la sese sSptSmânî. Inxnorm. Simona. pomene. Simonu. In BanatUj si anume în comunele Barjovicii. Comandarea precum si cele-lalte pomeniri se facii din partea mueril. (2) Corn. adica a doua di dupa înmormlntare. maî alesii celea din Transilvania. de d-lu Rom. nu lasa. se crede ca dându-se de acestea în acesta lume de sufletulu celui repausatu. Si precum la comandulii primii. se împodobesce frumosii cu flori unii bfttiS. atunci pomenirile acestea se facu de catra fiiî iar daca si acestia lipsescti. care se numesce afestanen si care corespunde pomenirii de a treia di la Românii bucovineni. SimQ. totii asa si'n Transilvania. sburându ca si o pasfere dintr'unu pomu într'altulu. înainte de a se aseza glota la masa si de a binecuvînta preotulu bucatele de pe ea. 372 daca e nu are lorii. de d-lG I. apoî asezendu-se cu totiî la masa. tinendu astu-felii loculii mortuluî (4). asa si la cele urmatore. nemuri morta niuerea. Despre pausu. . adica dela pânea ce se coce pentru pomenirea celui mortii. p. de sese septemânl^n si în urma la unâ anii. se face prasnicu saii comândii nu numai nemijlocitii dupa înmormtntare. Georgescu si d-lu T. atunci rcspectivulu mortii le va ave în cea-lalta lume. (3) Com.

înfingendii în grâu pe de-asupra falii simetrice de mere. 45 46. p. pere. e) la jumatate de anu. gulâi etc . când se face rugaciunea de sacrificiu. apoi se ocolescii cu tamâe aprinsa pe carbuni si abia dupa aceea se junghie. afara de-lu manânca copiii. de dlQ losifa Olari a 374 iTiari ne ducu colivele la biserica si punendu-se Ia unu locu ceteace preotulu rugaciunea îndatinata peste ele^ iar prin cornunde t^ranescl me«^e preotulu din casa tn casa de sGntesce coliva Cu acesta ocasxune. din grâii fiertii^ pusii pe unii taierii si mestecatii pe alocurea cu miere de stupii. care grâii sfintitii prin rugaciunile preotului se împarte apoi atâtii de sufletulii mortului nu de multii repausatii. Archangelîy adica mortii. b) la nona clile^ când se scote prâmJisQnda.(4) Burada. ca si'n cele-lalte parti locuite de Români. Asemenea cauta colacaritele cu mare luare de sema ca nemica sa nu puie la masa cu pareche. Vitele destinate pentru pomana mortului se spala niaî ântâi cu apa curata pe piciore. 373 Totu tn Banata^ precum In tinutulu Oraviteî. Când se pune coliva sacrificiii mortilorii. dupa aceea mortului. ci totu-deauna sa se faca cu o di mal nainte. ce aii repausatii mai nainte. pomana ce se da de sufletulu celui repausatii. ci totu-deauna fara pareche. prinde cu mâna preotulu Împreuna cu casnicii <ji c^iusângenil. La tote pomenele acestea se cauta ca nicî când sa nu treca timpulii. chemati la serbarea patronului. pomenele mortiloru se facu de regula: q) dupa înmormlntare. atunci în cele mal multe parti din Ba^iatU se face si se pune si acoliva)). apoi unde sunt multi adunati si nu Încapu toti a tine cu mâna nemijlocita de . f) la unii anu si g) la serbarea patronului casei. si la urma talharilora^ sub cari se'ntelegii spiritele cele rele ce staii In calea repausatului în cea-lalta lume voindii a-î lua sufletulu si a-lij duce cu dlnsele în iadu (1). de coliva si radicandVj In su9 reciteza rugaciunea. câtii si de sufletulii celorii-lalti morti. c) Ia dou6-decI de cjile. Pâna chiar si olele dela focii cauta sa fîe fara pareche. în orase mai (1) Com. care consta. d) la patru-cjiecî de (Jile. La fie-care masa. Inmorm. Când se serbeza pati-ontilu casei. apoi st. se numesce maî ântâi luî Dumne(Jeii.

Brasovu 1881. luminari. maî alesu cu privire la Românii din comuna Zanoga: «Când totulu sa gatitii. In Tera-Bomândscay scrie d-lu D. câte unti colacii si o lumina (2). ca pe câtu timpu dureza masa se aprindu pe pareti! odaii. In comunele. cari sunt forte reslatite. petrecatoriî se ntorcu tn casa. de Mariuca NistorG din Malini. rugânduse pentru ertarea p6cateloru mortului. a fostu si mai este Înca ici-colea. daca e ierna scotu mortulu In tinda si asternfl masa In casa. despre carî ni-î vorba. ca si la comandarile ce se Iacii dupa Inmormlntare. (2) Dict. înainte de a gusta din bucate. 375 / tnsemneza ca sutletulu repausatului sa aiba pe cea-lalta lume. «Sculându-se dela masa. unde a statu mortulu. Mangiuca. când preotii au ispravitu a ceti stâlpii^ daca este unu omfi batrâna. Cum sa scosu adeca mortulu afara. Înca si câte o cofa sau cana plina cu apa saii cu lapte. capfefa fîe-care. mal alesu In satele. judetulu Suc6va. maî e Înca si acea datina. care face mai ântâî ectenia mortilorii si radica pomulii cu pomenele. precum buna-ora In Baia. . In unele locuri. când II va fi sete. care (1) Sim. 141. In unele comune din Moldova. manânca si beau. Calindaria pe an.coliva. si abia dupa aceea pornescu cu mortulu la gropa. Preotii stau tn capulu mesei. se punu la masa. «Când se Implinescu sese saptamâni dela Îngroparea celui mortu. si apoi pornescu mortulu la biserica . se asterne masa In oasa. lasa mortulu In casa si asternu masa afara. când cosciugulu sa ispravitu si mortulu cu cele necesare a fostu asezata In elu . In frunte cu preotulu functionara. atunci se tntindu mesele In casa sau afara din casa. cel de dinapoi punu mâna pe um&rulu celoru dinainte si astii'felu se Impartasescu si el de binecuvlntarea sacrificiului aduBu mortilorii (l). tuturoru celoru de fata se împartCi basmale. In unele locuri. . de unde bea (1). . (3). când pâinile aâ fostu copte si mâncarile gatite. numa! doua lumini si anume: una deasupra useî si alta la icone (2). la care se aseza apoi toti petrecfetoriî. daca este timpu frumosii si cu totii manânca. apoi urm^za cei-laltl aranjati dupa batrânete sau dupa cinstea de care se bucura la sateni. Stanescu. si acuma datina ca comandarea sau prasniculu sa se faca nemijlocilu dupa ce sa scosii mortulu din casa. se face a doua pomana. Dupa ce iesu preotii dela . atâtu din Bucovinay câtu si din cele-lalle t£ri locuite de Români. p. iar daca e vara. 1882.

si acesta ca pamlntulii sa fie martorii oculara la pomana facuta tiganului. care pomenire se face de regula numai în biserica. despre care am vorbitii pâna aice. 475. . Parastasele. în «Lumina pentru toti» an. (2) Dict de Mariuca NistorQ. (4) D. c(De asemenea se face pomana la sese luni.va da ceva de pomana. vinii si tamâe. «Preotii slobodu pomana si totu-odata sunt tinuti forte multii ca sa guste. gimn. 327. o lumînare. op. sa (iica ca î-a facutii ca la unu crestinii. Credinte populare. în fie-care (jii. (1) I. ni. nou6 covrigi. (3) Op. 324. p. cit. de TitCL Zaharescu. dupa ce more omulii. totu asa se pune masa sau se face comandare dupa înmormîntarea unul mortâ si la Borna" nil din Macedonia (2). ca semnu de binecuvlntare.. . adeca se aducu la biserica. Negoescu. » (4). 376 Totu In Tera-Românescd maî esista înca si urmatorea datina si credinta: ((Când cine. lontînu. iar preotulii cetesce rugaciunile cuvenite (3). 328. p. când e permisii a se desgropa mortulu . St. 46 : . din pomana. (t) Com. la unu anii. Tiganulu (ursarul u sau zavragiulu) când vede ca acela ce-lu miluesce da cu piciorulu în pamîntu refusa a lua din mâna» (1). 329. stud. se porta patru-tjecî de ^ile de-a rendulu. Stanescu. sarindarele sau sdlindarele si sarcoustele sau saraciistele^ cari se pldtescU respective se porta asemenea pentru pomenirea si îertarca pfecateloru celoru repausatî. publ. iar daca pamîntulu este martorii la pomana tiganului. op. unde totulu este aranjatu. la trei si fara sovaire la septe. 1888. Bucurescî. Pe lânga comandarea sau comandulu. atâtu In decui^ulu comandarii catu si de alta-data la unu tiganu^ trebue sa dea cu piciorulu tn pamintu daca«i da In mâna. în unele partî din Moldova. . pentru ca se dice ca tiganulu îi iea mirulu si botezulu si-Iu arunca în iadu . In fine trebue sa maî amintimu înca si aceea ca precum la Românii din Dacia-tralana. cit. p. caci altfelu crestinulu ramâne mahnitu. cit. merita a fi amintite înca si parastaseJcy slujbele. p.biserica sunt chiemati de capulu familiei la casa lui.

în decursulu careia cetesce si rugaciunile pentru cel mortis amintindu In acelasi timpu si numele celui repausatu. 48 : «Se mal pomenesce si numele mortului la liturghie in timpâ de patru-4ecl de dile si acesta se numesce «sarindardu. Sub sdrindarH se întelege atâtiî în Bi$covîna câtu si în Moldova amintirea celui repausatu la 40 de proscomedil si liturghii (3). Slujbele sunt de tote septe la numferu.377 In Macedonia se faci\ parastasele totu asa ca si tn TeraBomân^sca si Moldova (1). op. din contra. le porta în anula urmatorii. parastasele se facii astfl-felu: nemurile celui repausatu facu si ducu la biserica unu pomu ca pentru orî si care omii de curendu mortu si-Iu punii pe masa pentru jertfa. unde sta pâna dupa liturghie. Elo se porta de regula In septe sambete ce urmeza nemijlocita dupa Inmormlntarea unul omu cu scopu ca acesta se fie eliberata de cele s^pte vamî. iar dupa acesta face renduela pentru cel morti si la urma radica si pomulu. si când se crede ca sufletulâ s&u a trecutu acuma prin cele 99 de vamî si a ajunsu la loculfl de odihna (4). Inmorm. trebue sa dea cu piclorulii in paniintd ca si elâ sa fie mana ce da tiganului.va nu pote purta slujbele în anulu repausaril. 47 48. (H) Burada. 91 92. . p. p. Saraciistele se facu pentru pomenirea tuturoru celorii repausatl si de regula numai în decursulu Sâmbeteloru din Pos(1) Dim. de d-ld V. dou6 lumini si Vs litru de vinO (2). p. (2) Dim. preotCî. se aduce câte cinci bulcî sau trei colaceî. In Bucovina. da. care se platesce în unele locuri câte cu 1 fi. când i se face apoi mortului si pomana. 91-92. dar daca pamîntuhl este martord la pomana se crede ca e data ca la unâ crestina. In Iransilvama se face asemenea în decursu de patru-cjeci de dile sau sese s6pt6mânl sarindarH. (2) Con). învfitatorO.. preotulu face rugaciunea de sera.aDacâ pentru vre-unu raortO se da de pomana ce-va la tigana. p. caci se crede ca tiganulQî! iea mirulQ Ic arunca in iadd. TurtureanQ. de d-ld Rom.. care se sfârsesce chiar la sese saptamâni. Bolintinenu. Ininorm. (3.» cela care martora de posi botezulC si data tiganului. Daca cine. utrenia si st liturghie. Calatorii la Românii din Macedonia. In Sâmbata ântâia a postului mare se duce pre . Bolintinc^nu. Burada. cit. 378 tulu mare. (4) Corn.. La fie-caro slujba (liturghie). Sima..

» si mal departe: «La mortea luî P. 4s. dupa împrejurari. Comandarea era usitata si la Bomanl Intorcendu-se acestia dela înmormîntare siajungendiiacasa. sau se tmpartia carne cruda numita visceratioy pe care primitori! o fierb!au sau o frigeau apoi acasa. de d-la T.)> Mai târziu au Îndatinatii a Împarti de pomana chiar si ban!. s'a Impartitu carne cruda (3). Liciniu. Lucru firescu ca osp&tarea acesta era mal simpla sau mal pomposa. e. Flavius a Împartitii carne cruda la poporu (2). cari înca Indatineza a le purta. când se face pomenirea celoru morti. saracustele acestea numite simplu pomeniri. A noua d) dupa Îngropare se serba cjiua mortulu! spre eterna luî memorie. M. dupa cum adeca era si repausatulii unii omii sarmanii saii avutii. In unele locuri Insa o lumina mare alba. se facii în decursii de septe Sâmbete. în Bomânia e datina ca în Joia-mare sa se duca la biserica o coliva. cari le iea preotulu dimpreuna cu cel-laltl servitori bisericesci. In Transilvania^ districtulii NasSuduluî. precum d. unde vinii Românii în atingere cu Rutenii. Saracustele sunt usitate mal cu sema tn acele parti ale Bucovinei. Paharelulu cu miere si toiagulu de pe dtnsulu rSmânu tn biserica pâna tn Joia-marey iar blidulu cu pane si sipusorulO cu vinu. saii precum se 4ice la noi: comandare. Inmorm. si sare (Va husca)^ iar la biserica unu paharelu cu miere. SimonQ.. prasnicii. (1) Com. apoi unu sipusoru de vinii sau miedu si unu blidu cu pane sau vr'o câtî-va colacel ori franzele. la mortea lui luliu Cesaru (1). Cu privire la acesta Titu Liviu ne spune urmatorele: «La Inmormtntarea mame! sale. si dupa aceea li se dadea unii ospfitiî. p. Toiagulu se aprinde în fie-care Sâmbata la slârsitulu liturghiei.otulul acasa o oca de faina. 379 La Îngroparea barbatiloru stralucit! adeee-orî se ospâta poporulu tntregu. Serbarea acesta se numia Novemdialia^ . (2) Burada. de-asupra caruia se afla unu tolagu. se aduce In fie-care Sâmbata. care se scote apoi la mormîntii. unde se facii rugaciuni pentru sufletulii mortului (2). pomana. încependii cu Sâmbata din Septimâna alba^ adica cu cea din naintea postului mare si tinenduse în fîe-care sâmbata urmatore pâna înainte de Duminica Floriilora saii Florii (l). rudeniile si amicii repausatulul mergeaii îndata la scalda sa se spele.

adeca sacra. In tote tfirile locuite de Români. ci pentru toti mortii familiei Ac/tntli pomenire ni jertfe. op. 2(> (2) Lih. care consta mai cu sema tntru trimit^jrea do bucate ti bfeuturf precum si a unoru obiecte l^erttru mâncare si de bt'utu apa. si nu numai pentru cel de curcndu repausati. ce se f. In (|iua de craciunu dimineta se da . Afard iUi r^jtfii'iuâare 71 cde-lalte pomeniii 71 jertie.»» Ca) Lib. publ. Curatirea case! Insa se face în unele locuri ceva maî nainte. MosL Moffil Html mal de multe feluri si anume: Motii de craciuntl. quam sepultus est. care se face In diua a noua dupa ce sa Inmormlntatii mortulii (4). tocmai ca si la Romani. si anume a patra saii a cincea cjii dupa Inmormlntare. la nemuri si mal alenii c<jpiiloru sCrmanî de sufletulii mortiloru. il) Saetoniu.i/:6 <}i W5 a^hicfi ^Jupâ ceî de cunVndu repaa^atK ^i despre carJ am vorhitO In capitolalâ premergfetoru. XXXIX. 46. se numiîHcfi pretutindeno. Bojinca. Comandarea e de altmintrelea usitata si la alte popore de ritulii ort or. 59. Serbarea. 48: «Novemdiale sacrificiuni est. cit. XVn. In cele ma! multe a noua di. pe la vecini. Ces. p. Cu tote acestea. dupa cum am aratatii ma! sus. Scol. 219. 22: «et populo visceratio a M. Licinii tuneris causa visceratio data. numita de Roman! Novemdialîay astacji nu maî exista sub acestii nume. I. cit. «P. quod mort uo fit nova die. In Horatiii ne spune: «Novemdiale este unii sacrificiu. ^1 XXVIIL MOSII.» (4) Epoci.» (5) M.» Totii !n acosta ^\ era datina de a se curati casa. Flavio in funere niatris. care se face si Hii suUu'ji In unde r^ile anumite de preste anu. mai esista la fiornârtl tncA iinfi fclii de pomenire si jertfa. Iul. BesanQ. si cu deosebire la Ruteni! din Bucovina. In care a zacutii mortulii (5). stud. în «Albina» an. a noua (jii dupa Inmormlntare se serb^za si astaciî In cele ma! multe locuri cu rugaciuni si cu pomana pentru odihna sufletului celui repausatii. No. III.

cârnati. carne de purcelu orT porcu. p. aiturî. {Jy) D. cit. (4) Mangiuca. se numescii astii-felii pe la Lugosu. 1892. 1881.. carî cadii tot-deauna în 9 Marte. ciU. mosii acestia cadd în Sâmbata lasatului de brânda^ vedî «Familia». înaintea lasatului de carne (1). Calind. Temisora si împrejurime. precum buna ora în Ciclovaromâna. Acestî mosî urmeza la nou6 dile dupa Baba Dochie. S. aite. 1874. 382 . 566. 137. Dupa d-lCl Dr. op. Calind. p. p. Calind. borilndAfi si altele (1). StAnescu. 381 Mosii de 6rna sau de câmdegl orî câslegde de 4rna^ maî bine numitî de primavara. 136.yy La mosii de erna se sacrifica (se da de pomana) mosiloru. Bra^ova. pregatitii cu untu (unsore) si brâncja. Marienescu. adeca morjiiloru. ('filindara pe an. (1) Corn. 329. In unele parti din Banatu. 136. p. M. At. carî atâtii In Bucovina câlii si în Banatn cadu tot-deauna Sâmbata. (2). X. preotCî. cit. 136 (3) Mangiuca. Buda-Pcsta. (6) lont^nu. 137. Calind. In Gravitasi cele-Ialte locuri montane. grâu fiertii. locuite de colonisti din Tera-Românesca. In partile Oraviteî însa se numescii « Sânti y) orî ((Sâmtî». hdXxx cu botele pamîntulii ca sa intre frigulii si sa iasa caldura. se numescii si «i mosii cel marl. Acesti mosi împreuna cu cel de tomnat cari cadu asemenea Sâmbata si anume înainte de Sâ-Medru.de primana mortiloru: colacu cu luminare. p. Man^iucn. astCt-felQ. (*ij Mangiuca. an.j> se numescii «Brendusî» si nBrendtisely> (4). cit. alaturândii si carne de porcii saii cotoroge. reciturî). de d-lQ V. TurtureanQ. cit. mosii acestia se numescii si msacrilegU (3). adeca în cliua de 40 de Martiri. cit. când de regula iesii Babele si dînsiî sub numele de Mosi. In Tera-Român6sca aBradosh) (5) si (nMitcenicU f6).» 137 . etc. op. iar în Bucovina si cu deosebire în orasele Suceva si Radautii c( S/intisor! j> . Marienescu loc. p. numitî si <tliufanî)> orî (iTâranî. pentru fie-care din cel 40 de sf. p. Mangiuca. cit. 54 : «In c}iua de Mucenici se facd nisce colacel cu nuci numiti nMucerncî^ si e bine ca în acea (}i fie-care pers6na s& bea 40 de pahare cu vind. (1) Hirn..mucenicl. Mosii de parisiml. cotoroge (reci.. p.

orî pre colacii se împunge cu o teva de socii ori de trestie forma de omu (1). si de papusele de volu numite (ioscillar> si ttpilae» tn sarbatorea numita alares compitaIe3i> . 40 (ori 44) de pahare de vinii. si-Iii numescii. apoi nuci. cu deosebire însa copiilorii. opi cit . si bendii. 40 de colacel. facutu In forma de omii. numita aArgeijJo usitate In sarbatorea aArgeicai> din 13 Maiu. din contra. cit. ca totu Ia acesti mosi iesii economii la vil. (1) Mangiuca. dara orbii.. miecjii de nuca si zaharicale. (3) Corn. y> si pre cari 11 Impartescii apoi pe la copil si omenii cel mal sSrmanI (3). fîindii din timpuri pote numitii totii astiifelii. cari erau usitate In sarbatorea aSigUlariayn âpol de papusele de piperii In forma de omu. p. 329. (2) D. nasâ. unde. etc. Aceste figurele numite asfintisorîtjy Sucevenii le ducCi în (Jiua de 40 de sfinti dimineta la biserica. varsa vinii . cari în timpulii anului arii fi fostii uitati nepomeniti. c( Uîtata>K Acesta se face întru pomenirea tuturorii mortilorii. 137. de mal multi oraseni din Suceva si Radauti. din Bucovina.La acesti mosi Românii din BanatU daâ de pomana (sacrificiu) de secu (postii) si anume: a) pâsule (fasole) slaita (sungalie) ori dresa cu untu de lemnu. se daii o parte functionariloru bisericesci. In unele parti din Tdra-Bomânescay precum buna ora In comuna Zanoga. miere. p. în locii de figuri omenesci. In orasele Suceva si Radautii. mosii (pruni) si grâne. apoi unsa cu miere si mâncata (2). femeile pe lânga bradosiîy ce-I iacii In aceâta ^i. vinii copiii si omenii sarmani pe acasa si acelora se daii apoi de sufletulii mortilorii. sfintindu-se dupa leturghie. cu urechi. ce se face în baLatura. In Radauti. numite «Saffillan ale Romanilorâ. 6menil ceî mal putinii avuti facii. Stânescu. alune. mal alcatuescii Înca si unii bradosu mal mare. Calind. dar mol vertosu la pometele ce producu pome. cu gura. mâni si piciore . iar cea-lalta parte omenilorii presentl. pome. Acestia se numescu mo^i ceî curati. In fine^ mal e de tnsemnatu tnca si aceea. cari asemenea se numescii a sfinti f orî. 383 Aceste figuri ne aducu aminte de figurile de omeni. dupa proverbulu poporului. ou6. b) unu colacu unsu cu miere de stupii facutii In forma omului cu capu. se facii 40 de figurele în forma de omii din faina de grâii. Acesta c( UitatâJ» este jucata de copil în jurulii unul focii.

Calind. dupa ce sunt culese. fara a se atinge de pamîntu (1).ori rachiu (vinii-arsu) la buciumil de vine (vie) spre a rodi. Iar se da de pomana de secii (postii). p. când pleca acasa. se aducu în case si nici de cum nu se aseza la pâmîntu. gimn. Joîmarele saii Joia mare Înainte de Pascl. cari se frângu. unde întru apropiere nu se afla surcele de alunu. la mormîntu. si se cânta dupa morti acolo. de locu din Fratautula-noil. In locuri. Mosii de JoI-marî. numai In Fratautulii-noiî din Bucovina. sculati. 137. iXx acesta ocasiune se sacrifica. dândii totii atunci de pomana colacii (brândusi). care tamâiaza mortii. si cari. (1). LuminicJchile se facu numai cu surcele de alunii sau de bozii uscate. adese-orî punendu ori anumindu la unu colacu si maî multî mosi. dar fara colacii. iara la torta o lumina lipita (2). înainte de Florii. ci se pastreza pe masa ori în altu locu unde-va. rachiii etc. dupa catiî sciii eii pâna acuma. In noptea spre JoI-marî In varsatulii ^orilorii purccdii muerile din Banat a^ mal vîrtosii însa matronele familiilorii. Colaci! acestia se numescu aSâmhîciore» dela (jliua Sâmbata. precum : brebenel (lat. hohhvurzeliger Lerchensporn). Mosii de Florii sunt usitati.data de pomana si olcute noue cu apa ori vinii si la manusa olel se lega flori. si încunjurândii agrulii \\u afuma cu rlza spre a fi feritii de rele. Cu colaculu se da si o lumina Împreuna cu o olcuta de apa (altiî dau si vinuri. ca si la mosii parisimilorii. se facu focurile cu bozu uscatu. menindu colaculu mosului cutare (spunendu numele celuî mortu din familie). de Vespasiana ReutQ. corydalis bulbosa. se trimite pe la case câte o ulcica plina cu miere si de-asupra gurel cu unii colacii saii franzola. dicendu: Sculati. striga sufletele mortilorii pe nume. unde sunt multi repausatî In familie. stud. altii acasa în avHe (curte) aprindii mortiloru focuri. ce vinu spre a se lncal(^i ]a luminiclche. numite (nfocureleTi ori uluminiclcheio ori aluminuse^y facendii |1) Man^iuca. vinii. In Oravita montana din BanatU se daii de asta. Sâmbata. Si-acas' aidati! . sau anumindu (menindu) maî multi morti la o lumina. nu se taie. germ. adeca se da de pomana colaci copiiloru s6raci. 384 pentru totu mortulu din iamilie o luminicica. cit. (2) Coin. Isî face luminicîchile Ia mormîntu. Matrona familiei. culesu de pe câmpu.

luându cenusa ori nasipu In gura. (1) Tigancele locui t6re intr'unâ pâtrarâ alO Cicloveî montane p6rta mile îndepartate în spate si pe magari înainte de Joi mari surcele de alund spre vîn(}are. umplute cu apa. iar pe gura câte c'unu colacii si-o lumina. 12) Corn. de sufletulu mortilorii (5). iar de-asupra c unii colacii si o lumina de cera. atimcl matura numai loculCi dupa usa. 137-138. Înca si câte-o naframa (3). preolQ. de d-lil V. ci si vinu. cum ca sufletele mortilorii pleca dela mormîntu cu dînsa acasa. unde se dau apoi. In acesta (jii se Impartescu pe la case si mal alesu pe la cel s6racl stecle sau ulcele pline cu apa. nu se trimetii pe la case. Turtur^nfi. p. cari conslau din ulcele si steclute pline cu apa. Calind. asternându o pânza alba. une-orl daruescu si câte una sau mal multe garnite si garniciore (cofite) (2). In Bucovina si anume în satele Boianu. în Fundulii-Moldoveî mosii. când în vSrsatulfi clorilorii pâna 'n r?saritulii sorelui se ducii de acasa iar în mormîntu. cu acea deosebire numai ca acestia punu In ulcele nu numai apa. dupa liturghie. iar de-asupra gureî. în orasulu Gâmpulungii se ducii In acesta di cofite si cane mal mari la biserica. si legate pe la gura cu stramatura. caci daca nu li se da desdemineta de pomana. acolo spre a se aseza sufletulu pe elu. unâ misada. Daca pentru lucrulu câmpului muerea din casa dela Joimari pâna Ia Busitorl nu pote in tota (. si acasa asezându-se în chilie dupa usa. cu câte unu colacii sau o bulca si o lumina de-asupra gureî. aci petrecii pâna Ia aRusitorUy a 7-a pe a locurea a 9-a (Ji dupa Rusalii. . Mahala si altele de peste Prutu. mal cu s6ma copiiloru. pentru aceea potu sufletele veni acasa spre a petrece la familie (1). pe lânga colacii si lumina. ci baetii vinu singuri de-I iaii (4).|iiua matura chilia. raiulu si iadulii deschisu. se Îndeparta mâniose din casa familiei. In fme credii Românii din Banata ca dela JoI-marI si pâna la Kusitorî este cerulii. Acum la Rusitorl în vfersatulii dilei iar se da de pomana mortilorii. mortii se pomenescu mal cu sema In Joia mare.In acea credinta. (1) Mangiuca. Totu asa facu si Românii din M6nastirea Homorului. 385 atunci sufletele. cit.

474 476. 387 . stud. gimn. din causa acesta se facfl atunci Împarteli de plecarea sufleteloru. Mosii de Pascl. Const. gimn. stud. Negoescu. ismene. gimn. In 2ransilvania ^ districtulii NasSudulul. op. nu e bine sa se spele rufele (albiturile. iminel. MarianUf Inmorm. op. stud. si acesta o facQ In diua de Jol-marî si staii pâna la Mo^l (Sâmbata mortilorii). 329. unO costumii de haine: suba. stud. în sfeptSmâna patimilorii. de pomana mortilorii (mosilorii). în «Lumina pentru totî» an. cari se împartii adese s6raciloru. Stanescu. «Credinte pop. camasile). Bucurescî. totu la biserica. e datina de-a se face In Joia-mare unu ospfetu formalii în curtea sau In tinterimulu bisericeî. ^O 386 In Breza se da. TîmpaCî. unde se ducu felurite mâncarî si bauturi. de Vasile Burduhosâ si George CiupSrca. III. p.» publ. Iara în Jol-mari se obicinuesce a se da mortiloru si de ale îmbracamintei. MerchesQ . St. p. mal adesea însa familiei. (2) Com. (4) Com de Mich. pimn. 1888. colaci (sâmbeciore) cu mielii. Românii din Tera-Român^sca credu ca sufletele mortiloru vinii In fie-care anu de se aseza pe strasina caseî. ce se afla atunci în casa. de d-lu T. caci la mortî în locU sa se duca pomana ce li se day se duca laturi din spSiatura (5). p. ou6 rosii si alte bucate. la Rom&al. In BanatU se da la PascI cu demineta. Asemenea parisimele în tota Sâmbata se duca colivi la biserica de asteptarea sufleteloru pâna la Joî-marl (3). (4) D. Totii în Tera-Românesca maî esista înca si acea credinta ca Joî. cit. care ospfitCi se numesce mosî (2). (6) loneana. (5) Com. cit.(3) Com. 50. de loand Macoveî. caciula sau o camasa.si Ioana TonigariO. pane de gustare si apa de bfiutu dintr'o cofa tuturoru celoru ce sau comunicatii într'aceea ^i (1). Prelicî. Pe alo- (1) Com. (3) I. dupa ce tote acestea au fosta maî întâiii sfintite de preotii (4). bete si altele. de Nic. Simon.

388. II. p. op. Pe alocure. (2) St&nescu. 388 si rachiu pentru sufletele mortiloru. cepa verde (1) Mangiuca. Calind. p. laptele se da In taiere ori strachini (4). cepa verde si rachiu si mergendu prin satu sa . precum !n Sichevita. 138 139. In acesta (^li se duce mal întregii satulii la kinterimii. In Dohrogea este datina ca^ cu o (jii Înainte de înaltarea Domnului. se da si casu (1). întindendii fie-care pe mormintele mortilorii s6I o fata de masa saii unu stergariii. 139. din (jiiua Invîeriî. (6) Mangiuca. (4> Mangiuca. (3) Revista pentru Ist. adeca dela PascU. casfi etc. In acdsta di se daii în Banala flori. cit. In Banatâ se da sacrificiu colacu împreuna cu olcute (noue) pline de lapte cu luminare. la Ispasâ^ sa se adune femei si babe si sa iee azime calde. III. an. Mosii de Ispasâ saii de înaltarea Domnului. cari aii în familie morti. împartii în ^iua de înaltarea Domnului azime calde. Calind. si filolog. se scotu din iadu la odihna pâna la Itusaliî. cre4endu-se ca In acesta 4i se Înalta sufletele loriî la ceriu si sa aiba merinde pe drumîi (1). cit p. Calind. Mosii de Sân-George. 138. de Vesp. In unele comune Insa. mal alesii unde sunt copil mici (5). Totu In Tera-Iiomânescd esista credinta ca toti mortii ceî p&catosi. Bucuresd. (5) Com.. In T^ra-Românesca se dau in (Jîua de Pascî ouS rosii peste mormtntu. arch. cit. Reutd. si acolo împartescii diferite bucate s6rmanilorii. 329. In T^ra-Românescay femeile. p. districtulii Sireliulul. iar pe acela puindii bucatele aduse. precum buna ora în Tereblecea. In aceste (jlile deci fetele cara apa pe la vecini de pomana In contulu mortiloru (3). p. In Fratautulu-nou din Bucovina se trimete asemenea ca mosi o ulcica cu lapte dulce fiertii cu togmagi. cu unii colacii si cu o lumina pe la case.curea se dau acum colaci cu olcute (noue) pline de apa . voi. 1884. pentru cari se da acelu ou (2). pronuntându numele celoru morti. brâncjla si luminare de pomana (6).

de Vasile Ungurenii. 389 alesu unde se afla copil micl^ totu felYulu de vase noue. Si de ore ce mortii astepta !n acesta (Ji pomana si pomsnire. Câmpulungu. Mologia. si pe cari le umplu cu apa prospfita. (2) Burada. Pretutindene în Bucovina^ Sâmbata înainte de Rusalii sau Duminica-mare se numesce Sâmbata mo^UorU. precum: ulcele^ stecle de bâutu apa. p. Costâna. Se datk de pomana colaci împreuna cu olcute noue pline cu lapte. apoi totu felulu de farfurii. ca sa aiba pe drumti. (4) Dict.. cane^ sipuri. mosii se ncepu de . a. IlisescI. cu mamaliga ori colaretU (scrobii) . Siretu. p. mai ieftini. lapte dulce cu tocmagi. districtulu Sucevei. Tote obiectele acestea se numescu pretutindene In Bucovina amofiy). (3) Mangiuca. strachini si strachinute pline mal alesu cu z^ma si cu placinte. Onufrciu. fiindu-ca este (jiiua loru (4). apoi în ola se pune o lingura noua (3). Manastiora sau St. op. dupa împrejurari.le dea de pomana pentru sufletulu mortiloru. Tiseutu. miedu. cit. 45. atimcî cel morti din nemulu s5u nu se potu cumineca. mal alesu Insa busuiocii. StulpicanI. mustu si bere. pâna ce nu da mal întâi ceva de pomana. In Sâmbata mosilorU credu Românii din unele parti ale Bucovinei ca nu e bine ca cine-va sa manânce. Calind. la manusa oleî se lega o chita de cirese si de flori. Mosii de Rusalii. la nemuri si s6rmanl. St. 51-52. cofite etc. prin vecini. Stupea. 139. mai (1) lon^nfi. de aceea Românii din cele mai multe parti ale Bucovinei. Fratautulunou. Pojorîta s. Se serb^za In unele parti din Banatu si anume în locuri montane locuite de colonii din TeraRomânesca In Sâmbata Rusaliiloru. Inmorm. precum: BosancI. p. fiindii credinta ca In acea (Ji mortii sbora In ceru (2). In comuna BosancI. ca cei mal avuti ducu totu-deauna mal scumpi si mai frumosi^ pe când cei mai sârmanî. dimpreuna cu o lumina de cera galb&na^ care se aprinde când Intra tn casa unde au sa se dee mosii. împodobite cu totu feliulu de flori. Ilie. trimitu des-demineta pe la case. cari se lega pe la torti sau pe la gura cu stramatura rosie. Suceva. ZaharescI. agricultoru în llisescî.. In alte parti diminata în diua Rusaliiloru. vinu. canute. iar împartirea lorii se esprima prin cuvintele am împartita sau am dusH si am primitu sau am capStatU mofî^ caci cel ce ducu mosi capata în acelasi timpu si el mosly cu acea deosebire numai. pentru ca în acesta cjii se cumineca toti mortii^ si daca unulii din nemulu celoru morti manânca. Todirescî.

cultulu mosilora din acesta cjii se pote . apoi din diferite stecle. Tote obiectele acestea se împodobescu cu diferite flori mal alesu însa cu crucea pascel (planta). cei ce o primescu îndata o si aprindu si o lasa sa arda pâna ce se sfârsesce. iar se tramitu pacatosii In munca iadului (3). si mal alesu celoru din botezu. Totu-odata se da dimpreuna cu fie-care obiectu si o lumina de cera. sau si cu placinte. precum si în unele sate de prin apropiere. în cari se pune vinu. fiindu-ca In acesta di. se trimitu mal alesu copiiloru ulcele noue pline cu lapte simplu sau Îngrosata cu crupe de papusoîu. districtulu Câmpulungului. pe care. precum : donita. se trimitu ca mosi. si altele. gimn. Ei constau din diferite ulcele noue pline de lapte dulce cu togmagi sau cu apa pr6sp6ta. precum si diferite strachini si strachinute pline de zema cu tocmagi. care se numesce mlesnitd^ iar sSrmaniloru se trimitu ole mal mari cu lapte si strachini cu brânza si casu. Afara de aceste obiecte adese-ori se dau chiar si miei ca mosi (1).Sâmbata dimineta înainte de Dumineca mare si dureza pâna Luni dimineta. (1) Corn. pe lânga pomenirea mortiloru si trimiterea mosiloril pe la case mai esista înca si acea datina. IvanIucCl. In fine mal e de observatii înca si aceea ca pe când în Transilvania. lapte cu tocmagi si o lingura pe de-asupra. iar la strachinele cu placinte se punu de-asupra acestora. mâncarile si bauturile aratate In sirele de maî susa. numita altmintrelea si Sâmbata mortilorU. caro se lega pe la gura sau torta. 390 In comuna Pojorlta. stud. a doua di dupa Dumineca mare. Banatu si Bucovina. unde Sâmbata mosilorU e cea maî raspândita. pe lânga vasele. înca si gaini sau pui de gaina dimpreuna cu o lumina. în orasulu Suc^va. cane. strachini împodobite cu flori. precum si câte o lumlnarica de cera galbena (2). lapte cu orezu. In Moldova la mosî sau Sâmbata mosilora se da de pomana pentru ceî morti merinde si lucruri precum: cofe. sitisca si strecuratore sau strecatore (1). carne fripta. ca mosî Înca si câte o juninca dimpreuna cu tote cele trebuinciose la o vaca cu lapte. de Mih. vinu ori bere. dupa credinta loru. sipuri si cofite asemenea noue si pline cu apa prosp&ta sau cu mustu. In Tera-Românesca^ în Sâmbata mosilorU. cotaele. ca muerile plângti pe la mormînturi. ulcele. Totu In Pojorlta e datina ca nânasil sa tramita fmiloru. pane.

nu numai ca lepada podobele sus amintite. saii maritându-î vre o fata. margele.(1) Corn. Femeia celui mortii. stud. Obiceiuri rel. 329: «La Sâmbata morfUora se tace amintirea celord rSposatI la mormintulCi lord. iar fetele cele mari precum si copilele. Ia Bomânl. cit. Mariana. lepada tote podobele de pe dlnsele. decât sa iea dela cine-va ajutorii în ceea ce privesce cele de trebuinta pentru sufletulu repausatulul. III. Seracie la betrânete. 322. gimn. p.. Stanescu. (1) Credinta aceasta se afla nu numai la Românî. pe atunci tn Tle. împartindu colaci si coliva. . Si daca se Intempla ca cela mortu sa fie sferacu. II. precum: cercei. ci si Ia Rutenii din Bucovina. p. omenii sarii. Tota ce pote primi este ajutorulii. maî lesne slujesce tota vieta el. toti tiu jelescu. ca sa faca cele de trebuinta barbatului sCii. op. Stânescu. Insa nimeni nu primesce. 48. etc. Bola la câlâtorie N'ar mat fi sa fle! Pe unu aslfi-felu de omu tota lumea llii plânge. an. arându-I câte-va pogone de grâu saii porumbii.D. Ar da chiar si bani. Inmorm. lî daii ajutorii cu ce potii si-Iii Îngropa. cacî (Jice unu proverbu : Morte la tinerete. (2) D. îndata ce a muritii cine-va.. 388. daca a fostii însuratii. ce i Iar face la trebuintele sale proprii. 26 * 402 ci totrodata Isl despletescu pSrulu si astfl-felu. Ce se atinge de modulii jelirii trebue sa Insemnamii ca elii se cuprinde parte In portii parte în abtinerea dela tote placerile si petrecerile îmbinate cu jocii. daca repausatulii a avutii fete (2). atâta cele culte câtii sl tarancele. voi.» 391 numi ma! multu lamiliaru. cit. femeile. (2) Burada. inele. Inmorni. cu pferulu despletita si lasatu pe spate. salbe si altele. (3) Revista pentru Ist. publ. op. p . Începu a jeli mortulu (1). de Ilie Flocea. p.

(3) Ceî cultî aQ adoptata datina straina de a pune florîCi negru la cusme si palarii. preotd în Hoianu si VicovuliVde-sus. precum în Costâna si Stupea din districtulii Sucevei. Ath. precum buna-ora în Todirescî. porta cusme (3). (6) Com. Alee. când le-au muritii sotiile sau vre unulu dintre parinti (1). (2) Dict. districtulii Câmpulungului. Balac^na. In Boianii precum si în alte sate din districtulii Cernautuluî însa. cit. umbla barbatii dupa mortea femeiloru vara de regula 2 4 sfeptfimânî. In Balacena si Costâna precum si în alte sate din districtulii Sucevei din contra. 216. German si Em de Cuparencu. D. MerchesQ. când e tare frigii. 403 Barbati! din comunele ultime umbla In acestu timpii cu capulu descoperitii numai atuncî. Jemna. adeca dela morte si pâna dupa înmormîntare (4). L'rsaca din Vatra-Dorncî. dict. cari umbla numai o s6pt6mâna cu capulii golii (6). Crasna si Ropcea din districtulii Storojonetului umbla parintii dupa fii si câte sese septfimânî cu capulii golii (o). de S. de M. de d-l(i V. lepfida cusmele sau palariile si umbla cu capulii golu (3). si numai iarna. ca'n alte parti. p. Pletosii din Uadasenî. iarna însa numai trei dile. Turturenil. ci numai fratii si surorile. Stulpicanî si Fundulii-Moldovel. Barbatii. (1) Usitatu prctutiiidoiuî în Bucovina. (4) Corn. Bumbacu. de M. întclegii numai pre tSranl. (6) Corn. Sa pi\rintclc G. parintii îndatineza a umbla dupa fiii si fiicele lorii în timpii de vara dela 2 3 sfiptamânî cu capulii golO. vom. dar si atunci umbla îmbrobodite. op. Bojinca. T. iar iarna celu multu o s6ptgmâna (2) . In alte sate din Bucovina. de Drag. CotlarciucQ. Mercliesu. ceî din tinutulu Câmpulungului si alu Dorneî Insa sese saptamâni. Baciu. Nic. parintii s6î nu-lii jelescii. . daca mortulii a fostii copilii micii. LatesQ si A.Femeile maritate tsl despletescu pSrulu numai când le morii barbatii. Turturenîi si Ionica alu luî lordachi IsacQ. p. in Moldova. si C'onst. nici când Insa cu capulu golu ca fetele (2). corn. Solonetu. In unele sate din Bucovina^ districtulii Sucevei. Vecjî si lUirada. Innior. încependu dcla celu mai micu baiatu si pâna la celu mal bâtranu si neputinciosii mosnegii. do Ionica a luî lordachi Isaoii din Mahala: V. de Const. 8 9.

_ 404 In Macedonia vaduvele porta tota vieta loru negrele. precum si In driculii ernii. când o caldura cea mare. 173. barbatii umbla cu capulu golu si pâna la unu anu. . BurduhosCl. iar tota partea barbatesca umbla cu capulu descoperita numai în timpulu acela câtu sta mortulu neîngropatu (7). (7) Corn. In unele locuri din Transilvania. (4) Corn. iar daca se marita porta o batista negra pe podoba de nunta (1). Sima. sese luni. Agapi si V. femeia mortului îsi schimba cârpa de pe capa cu una negra. Nic. o luna. Inmorm. op. In tinutula Siretului. Elis. adeca se lega cu cârpe la capii ca sa nu se vateme de elementele timpului. p. de M. (6) Burada. Datina acesta. când e gerulu celu mare. carî se 'ncepii de obiceiu îndata dupa Inmormîntare (5). etc. 60. adeca pâna ce iesu slujbele. (H) Dict. (2) Corn de M. care mai nainte nu numai ca era torte . Il) Coni. îndata ce omulu si-a datu sufletulu. precum buna-ora în Orlatu si în muntii apuseni. Cârdeiu. de M. Cotlarciucu. se Imbrobodescii. Tonioiaira. nepotii. Burduhos'Q. cari nu sunt în prima linie înnemurite cu celu repausatu. de d-lQ Roia. ve<}î si Frâncu. ba chiar si unii anu Întregii. pletele) la radficina.In tinutulu Sucevei si alu Radautului umbla fiiî dupa parinti câte o luna sau sese sSptSniânî cu capulu golu (4). Totu asa jelescu si femeile. jeluindu pe celu repausatu timpii de o sfiptfemâna. de 'nainte cotrintA negra. Câmpulungului si alu Dorneî Insa. dupa cum le este dorii si jale dupa celu repausatii. iar de napoî opregU negru. fetele se despletescu. maî alesu fetele. si tocmai prin acesta se cunoscu ca ei condorescîl pe cine-va (2). In driculii verii. iar flacaii îsi reteza putinu si parulu de 'nainte (6). purtându cârpa. Jemna si lust. Turturenii si G. adeca la cefa cu o strma negra apoi îsi despletescu pfirulu si llu lasa pe spate. Barbatii din momentulii repausarii umbla cu capulu golii. cu acea deosebire numai ca barbatii. Fetele Îsi lega chica (cosita. de d-lCl V. rjese sfeptSmânî. Totu cam asa umbla si celelalte nemuri. Ursaea. si V. Ursaea. de M. cit. In unele parti ale Banatidul muerile Isl ieaQ In semnu de jeluire cârpe (maramî) negre pe capu. umbla de regula sese saptamâni. Jeînna. p. trei luni. (5) Dict. In alte parti totu în Transilvania. catrinta si opregulâ negru. precum: verii.

de d-lil loaiiu Popovicî. a Inceputu de unii timpu Incoce In multe parti a Înceta. si numai In (1) Dim. Înca si o doina din Candreni. intitulata aDrâgufa ostasuluU^ din care reproducemu urmatorele versuri: De-ar da Domnulâ siîntu sa fie Câti s'aâ dusd iara sa vie ! Câti s'aâ dusii toti aii venitu. astu-felu ca o sema de barbati. Ca dovada despre acesta no pote servi. llA acopgrd. . simplu. Walachischu Marchen. pe lânga esperienta de tote filele. Timpuld jclireî at&rna dela gradulQ Innemuririi. si-sl va tine juruinta. atâta numai câ eî. si cu deosebire Invfelitore de capii. iar feciorii de tarani porta numai câte o basma negra legata la gâtii (3). 6 si 8 saptamâni. în cjiile de s6rbatore îmbracati în haine negre. nu (4). al carui nume. ci si printre tarance. ca sa-sî scutesc^a In cât-va capuld.» 405 tinuturile cele muntose se mai pastr^za si pazesce ca tn vechime (1). adeca negre. In alte sate din Bucovina^ precum în Manastiora.ftecfitu (2). Stutt^rt und Tiibiiiften 1845 p. ci totii-odata si cu cea mai mare sfintenie pazita (3). Imi aducâ aminte de und mosnegâ batrâna. orî-ce gatelâ precum: cercel. era Avrama BabesA. muerile Insa Uii jelescu câte 2. nu numai la clasele cele mai culte. saii numai cele trei dile. ca t6ta viata lui va jeli. 4. ti murise fecioruld Înainte de vr'o 20 de ani. ce o pastreza trei (Jile pâna la patru-cjiecî. porta sumanii negru. cine are. cu und stcrgarA. Bolintin^na. ca si Qele din Bucovina si Transilvania. cine n'are.raspândita In Banatij. ci semnele din afara ale jeliril sunt numai umblarea cu capulii golii pentru barbati. înv6tatorQ. (3) Arthur und Albert Schott. esista si'n Bucovina. (2) Com. cari se iau mal multu dupa moda straina. 303: «Valachil jelescâ. ca si odini6r& Romanii. In Moldova târanil nu îmbraca haine cernite. dacA nu* m6 inselâ. mal arunca de pe dînsele. pe care nici când nu l'am vâcjutâ cu o palarie. Rezesii din districtulii Storojinetuluî umbla. chiar si In timpulu acela câtu sta mortulu In casa. iar femeile si fetele. cu capulA descoperita (golQ). Datina de a purta haine negre !n semnu de jelire. Ala mea puiu dâr a muriiu ? De-asX sci bine c'a mitritU Pune-as! portula la cernita Si fata la ve. afara de despletirea parului. cincl-^ecl saii patru-^ecl. câtii sta mortulii neîngropatii . umbla pe afara cu palaria tn capii. op. si din causa acesta a juruita. cit. apoi Îmbraca si ele haine rosii.

de d-lfi V. Asj-api. sau barbatu sad fcmee. Turturenu. Velohoi'schi. jelirea cea mal scurta si maî usora a n^muriloru dupa celu repausatO dureza de regula sese s6ptfimânî. (i. si a îngriji de copiî. »Simu. carî se marita în timpulii jeliriî. decât femeia. Jelirea vfeduveloru dupa barbatii loru dureza în cele maî multe partî locuite de Românî totu-deauna maî lungii decât a barbatiloru dupa femeî. si daca în restimpulu acesta li se întempla vre-o pârtie buna. p. casatoresce repede. 50. T. adeca pâna ce se aseza sufletulii la loculu de odihna. Cernauti 1875. IX. si anume la sese luni. 40H inele si altele. Partea cea maî mare a barbatii orii însa. care lotCi astepta celii putinu anulu. «tn tinipulu de fata.» Si maî jos: «Atatîi barbatul il câtfi si femeia nu se casetorescil pâna dupa sese lunî de jelanie». (4) «Columna luî TraianCi». de Elis. . (4J Dict. Mariana. p. Uniî maî simtitori si cu maî mare durere de inima jelescu chiaru pâna si la septe anî (3). lUirada. p. 153. p. (8) (Vjni. de Km. an. A. IMetosCl si M. IL Doiru» ^i hore. sub pretextii ca nu sunt în stare de-a purta gospodaria. ca are familie grea si altele. Nistorfi. pe cari nu le punu vreme de unu anu Încheiatii (1). cele maî multe dintre dînsele nu se marita pâna ce nu li s'a împlinitii jelirea. sa obsei'\atfi ca barbatii sunt maî grabnicî a se însura îndata ce î-a muritu femeia. Innionn. In genere luatu. Poc»siî pop.(1) Coiii. ba une-orî chiar si dupa treî lunî. FI. 8 9 si 50. Diel.orî atâtii v6duvoiî câtii si vaduvele se casatorescii îndata ce aii trecutii cinci pâna la sese lunî (4). de (2) Coin. TurlurOiul. nu trece 5 sa îi 6 lunî si so. op. se însora cu multii maî degraba. ei. (2) S. 57B. I. (3) (\)m. nu se prea eelebreza muliri tinjpu de doliCi în onorea eeluî mortu. îiivetalorâ. si anume celu putinii unii anii. (Jupareneu. cea maî grea însa pâna la unu anii (2). spunii Româniî (1) Lainbriur. stud. Femeile. de d-niî V. Oioriroscii si Horn. In districtulii Bacaului din România adese. de d-lQ Popovicî. sub euvîutu ea nu pote trâi asa. cil. irimn.

spune poporulii. dar acum saii lasatii de acosta superstitiune. ea taie ceva din parulii saii si pune la crucea dela capulii mormîntulul. cel din Moldova tnsa credu ca astu-felii de femeî. fiii Iul trebue sa umble sese luni cu capulii descoperitii. de S. adeca In iadfi (2). Totu asa urmaii mal de multii si nobilioril. 1127. dupa morte se ducu unde nu e bine. 408 câtu si fetele si feciorii. limb. G. ca s arii pute si ele marita (4). nu le este permisii sa-sl puna pe capii nemica. P. p. ea pune din noii alta legatura de parii (o). <4) Dict. nu joca nici nu se desfateza^ caci daca ar juca s ar socoti ca si cum ar salta pe mormlntulu repausatului loru tata^ mama. Dict. (3) Pa^'. si trebue sa-sl lase a le cresce pSrulO si barba. si cu deosebire preotesele vaduve din cele mal multe parti ale Moldovei. fara ca sa se atinga para focului de ele. Latesti. cât duraza jelirea.va. PletosQ. nu se mal marita de felii de-a doua ora. p. si A. în cât de ar trebui sa faca calatorie ori câtii de lunga. adeca fara ca sa se friga. 149. Daca ar pute suferi sa arda tote hainele de pe dînsele. Sa par. Apud B. t. sa percja darulu dinaintea nuntii (3). atâtii femeile dl Au()itîl de la maî multi insî. de A. (o) Descrierea Moldovei.407 din Bucovina. macarii de ar fi în mijloculii iernii. atunci.» Unele femei însa. \diT\n Legiuirea\\x\ Carageadin 1818cetimuca «de seva marita temeia în anulu jalei.» In totii decursulii timpului. 66. ca nu si-aO iubitii barbatii de mal nainte (1). In casii când s arii tntempla una ca acesta. Editia Societatii academice romane. (2) Dict. lala ce ne spune în privinta acesta principele Dimitrie Cantemirii: uDoliida. rom. Precum în timpulii de fata asa si în vechime jelirea nu era la toti Românii totii una. în patru ^ec\ de iJlile . frate sau sora (1). si-sl lasa parulii în jos. si porta numai vestminte de doliii. II. Când more unii taranii. barbatu. Când more fratele vre-uneî fete de taranu. nu este la toti totii una. Hasdeft. Pletostt. pazi ndii unii anii întregii ca sa nu cada saii sa-Iii iea cine. iar dupa morte li sar pune o p^tra grea pe pieptu^ pe care ar juca dracii In diua aceea In care au jucatu si el Însisi (2). .

corn. Nici la urechi floricele. Turturenu. cit. nu scapa de Inpunsaturile cam In saga cam Intr adinsu ale fecioriloru. Inmorni. lep3da pâna chiar si paunii. Baciâ: «In Stupea. de Al. baetele. nioî sa merga pe la petreceri unii ana întrega. si cu deosibire a celorii mal mici. N*am data gura nimârul. Lambiior. iar daca le-aiî muritii amendoi parintii.» (4) In tinutula Storoji netului si ala Câmpulungului. 49. V. n*a(i voe sa j6c<. dupa mortea parintilorQ. p. Burduhosa. pe lânga esperienta de tote dilele.Fetele si feciorii dupa mortea parintiloru nu joca unu anii Întregii. De când s*a dusii badita Mi-I pustie ulita. Gcrmanu. (3) Corn. V. unde este datina de a se purta pauni In pfilarie (4). op. Corn. Ba. Femeile. (1) In Bucovina si Moldova. lânga Oltii. precum si'n alte sate din districtulQ Suceveî. In Banatâ unele femei nu-sl spala fata si nic! macar tsl schimba vesmintele de pe ele In cursulu anului de jelire. si Em.» (2) Corn. Burduhosa. tinerilorQ Ic este în timpulâ jeliriî oprita de a juc^. vecjî si Burada. cari nu Intârdie de-a le spune une-orî chîar nemijlocitii dupa înmormtntaro urmatorele cuvinte: SSrmanelula barbatelCi! . Cuparencu: «In Hopcea fiiî. 409 De când s'a dusa dumnIa-luT. 163. p. Înca si urmatorea poesie poporana din Votla. de At. Nici la degete inele.ilorii. BumbacO. feteloru si feciorilorâ nu le este permisii a purta In timpulii jeliriî nici macaru flori la ureche si In palarii paii cusme. de stud. M'am data prada dorului (1). iar dupa a frat. câcî daca se baga în jocu în acesta tinipa. despre acesta ne pote servi. Ca dovada. respective vfeduvele. In cele mal multe parti numai sese sfeptSmânî (3). de locil din ('rasna. de d-la V. unu satii frumosu din josii de Fagarasii. In Transilvania: De când te-al dusii. Drag. cari si-au luatu Indrasnela de-a calca acesta datina strabuna si de-a se arata ca nu le prea pare rfeu dupa barbatii lord. iar fetele umbla necontenita cu pârulu despletitii (2). N'am mal pusii la gâtâ margele. omenii (Jic(i ca le pare bine ea ad nmritQ parintii.

(1) «Gutinula» an. » (2) Hurada. Si la marginea pâmintulul N'oiii mal gasi de protiva luî. p. m'au parasitii ! Când Isl afla vre-unii amantii: . Când juca Înainte de ce li sa împlinitu anulu de jelire Ici-I tina. 31. Sa traescii în veduvie Dupa vro douS luni: Of! sSracu barbatii prostu. «Nu âmbla Ia nici o petrecere prin 6 s^pt^mâni. Ca nu era macarii bunO. Ici e tocmai unde jocG. Dar decât l-ola destepta .Bunu a fostu câtii a trâitu R6u îmî pare c'a muritvi. Toti s'au dusa. Dragostea mea cea cu focii . . respective una and. Câtu se'nvertla. Baîa-maro 1889. Bine-a fâcutd c'a pcritu. Sau m'oiu duce la uncropu î (2i Sau ast-felu: Ici e terîna. Cu bobu înflorit u. Of! of! ml-a remasu casa pustie. Si-o sa jocu sa mi-lâ desteptu. ici-î glodu. De-o cîubelca de tutunu (1). Bunu odorii la cas'a fostu Câtu traia. Toti venîa La casa mea. Da de când elu a muri tu Casa mi s'a pustiitu. . I. Nu sciu stare-oiâ sa-Iu desgropu. Ici mi-I barbatulâ meu mortâ. Xo. ici glodu. 49. Ici dârme cu mâni la pleptO. 410 Dumne(j[eri sa-lâ ierte Cu fasole fierte. Ici e barbatelulu mortu. Inniorm.

(3) Anton G Pan. A. Bucurescî 1852. saii o fata mare. careia i sa nimeritii o pârtie buna si nu-i da mâna sa o lase. nu se spala pe capii pâna nu-lii îngropa. p. dormire-al somnuld lungQ. ce o are pentru ocrotirea gospodariei sale. publ. în op. unde a muritii cine-va. No 10. (1) N. Sl-oiii sa jocii. când o v6duva se marita la unii anii dupa ce i-a repausatii sotulii. In România Insa si anume In districtulu Bacaului. cit. » an. Poporalii cunosce forte bine daca o vCduva se marita de nevoea. Dormi. 411 Dar decât Toiil desgropa. p. Ierte-mi-te Dumne(JeO. fiindii raii de morte pentru acelu sotii remasii (3). Hînuiica-saraia 1888. In România sotulii unui mortii nu se pîeptSna o septfemâna de la mortea luî. dormi barbatelulii meii. atunci nu e bine privita de poporu. 157. 153. (2) Lambrior. Sî-oîu sa-î vîndâ si ghetele Sa-la jelesca fetele (1). Bo^'dand. Literatura populara. Decî In Bttcovina^ când se marita dupa Inplinirea anului de jelire. Sa mi-lii desgropii. când e unu mortii In satii. în fine. Altcum are sa se aprinda satulii (4). iar dupa doi ani nu-î mal ^xce nime nemica (2) In casii când se marita o v6duva. Ca câte-am trasa îmi ajunguî (3)» SaO. asa: Aici tina. nime nul iea anume de r6u. 57. Sî-oîu sa-I vîndu si palaria Sa-Î cetesca liturghia. atunci se face de regula nunta tacufa. V. adeca fara musica. aici glodâ^ Aici barbatelulii mortii.Oiâ juca si ml-olu cânta: «Dormi. In «Gazeta satenului. In România la casa. nu se spala . O sozetc)re la tt'ra saCl povestea luî Mosfl-Albu. Partea II. ci pâna si femeile cele cu totulii straine. In Transilvania nu numai sotulii celui repausatii. p. sau din caracterulu eî celu r6u. oulojLrerî din susulil Moldavicî. Mal bine-oiti bea sl-oiCi mânca.

Dupa Împlinirea timpului de jelire vaduvele se potu marita. In Bucovina^ totii în restimpulii de cum a închisii cine(1) Doîne. 49. prin retinerea dela tote petrecerile Împreunate cu jocu. op. stri<^Hturî si chiuiturî culese de inaî inultî liiv^talorî zelosî. Bojiiica. carî intra Întâia ora dupa jelire In jocu. do mâna de catra unu se prinde în jocil. rit. asterne o naframa la pamlntu pe care o calca cu piciorele Înainte de-a juca si apoi se prinde In jocu (2). a lepfida tote giuvaerele de pe dlnsele si a nu le mal lua pâna ce nu trecea timpulii jeliriî. desi o Intâlnimii si la alte natiuni straine. precum buna-ora la Rutenii din Bucovina. p. 158. precum si*n alte sate din districtulu Sucevei. 216: «Când terna o naframa la saâ unii feciorii. Femeile românie.va crucerl. T. dela vechil Romani. 1). op.» Fecîorele romane^ cari erau nemuri mal de aprope ale (1) Corn. 153. Titu Liviu ne spune In privinta acesta urmatorele: «In timpulii jeliril femeile Îsi lepSdaii purpura si aurulii (4). 423. (2) Lanibrior. dau scripcariloru vr'o câti. fetele. (3) lonenft. alpaniintu. si de a nu se mal lua nici unu lucru din casa (1). se obicinuescc de a nu se da gunolulu din casa afara. fiindii raii de morte pentru membrii ramasi în acea casa (o). p. intra fecîorolc dupa trecutiilQ anii maî intâiu în jocîi. ca si Româncele nostre de astazi. Hurada. an. (4) CalindanulA poporului pe anulu conuinCî 1889. (io M. Datina jeliril prin lepadarea giuvaereloru. când dasa.» . prin purtarea de vestminte negre si mai alesu prin umblarea cu capulâ golu si cu pferulu despletitii. Brasovil 1891. p. Jt'iniia. Sil)iu. p. In Todirescî si Solonetu. (2) Columna luî TraiaiiQ. p. 43. iar fetele totu atunci iesu la jocu si intrarea se face In cele mal multe parti astu-felu: fata purtata de mâna de catra unu tecloru. fara ca cine-va sa le iea anume de raâ . e mal multu decât probabilii ca Românii aii mostenit o de-a dreptulu dela strabunii lorii.rufele (albiturile) si nu se spoesce o saptamâna. Inniorm. p. p. 412 va ochii si pâna dupa inmormtntare. po care calca. p. cum muria cine-va. (o) lonenCi. 71. 42 43. îndatinau. pe când de alta data nu platescu nimSruI nemica (3). cit. IX.

7. (2) Aspice demissos lugentis more capillos et tunicas lacrimis. unu anii întregii si se numia an7iîts lucttis. de d-l(i I. cari erau nemuri de aprope ale mortului erau cernite. Elii se tinea regulatii. XVI. si astu-felu apoi cu capulQ descoperitu. în «Albina» an.. capillo demisso. la din contra. iar în timpurile cele mal vechi. dice : aPrivesce pfirulu despletita dupa datina unul ce jelesce si tunica plina de lacrâmî ca de ploie (2) » Jelirea dura. fara omenie. Varo (jiice în privinta acesta: «Copilele. îmbracau vestminte negre. (3) M. publ. cit. 68. o pedepsia legea prin perderea unora drepturi de mostenire. sicut ab imbre jrraves. daca d.(3) Corn. 14 : Propinquae adolcscentular eliam anthracinis. (4) XXIV.» Iar Ovidiu. si cu capulfl golii. vfiduva se marita maî nainte de a trece acestii anii. In epistola catra Ariadne. . Acestia asemenea llii petreceau In vestminte de jale. era declarata de infama. iar cele mai de-aprope erau într unu vestmtntu negru si cu pfirulu despletitii urmau dupa mortu (1). ca si la cel mai multi Români din (liua de astadî. si cu pfirulu lasatu pe spate petreceaii pe celu mortu la mormlntu. stud. Avramii jun. DESGROPAREA. No. fara onore (3)- (1) Varo la Non. sub republica romana. i 414 XXXI. proximo ainiculo nigello. Totu asa faceau si amicii si cunoscutii mal de aprope al mortului. e. Besan. sequerentur lectum. Quidaliud in luctu quam purpuram atque aurum deponunt 413 mortului. îsi despletlau pSnilu. adeca In vestminte negre. I.

care e de maî nainte însciintatii. Dupa ce sa cetitii întregii prohodulii. ca fie care mortu sa se desgrope si sa se prohodesca ca si întâia ora când a fostu înmormîntatu. iar cele-lalte sa le duca în altarii sa le dea preotului. scotii costeiulii cu ramasitele mortului afara din biserica si le ducii la tinterimii .La trei anî dela mortea unuî copilu. bocindu. ca cutare si cutare are sa se desgrope. le punu întrunii costeiâ de pânza. iara titva sad scafârlia de-asupra. iese cu lumina aprinsa din altaru în despartitura barbatesca si începe apoi prohodulâ^ pre care îlu tace ca si la orî-care omu de curendii repausatii. costele. Datina acesta în timpulu de fata exista numai în unele comune din Moldova si Tera-Românescâ si se face în urmatoriulu chipu: In Sâmbata de pe urma a anului alu treilea. la cincî dela mortea unul june. îlu ducii la biserica si-Iii punii în despartitura iemeilorii sub icona Maiceî Domnului. adeca pâna Dumineca dupa liturghie. dupa ce le-au spSlatu [acuma deajunsu. si anume: ciolanele. alu cincelea sau alu septelea dupa înmormîntare. glesnele si fluerele picîoreloini în fundu. dintre cari unii testimelii si-o lumina pentru dînsulii. Dupa liturghie iau nemurile costeiulii cu osele din despartitura femeesca si-lii ducii în cea barbatesca. unde are sa se faca prohodulii. Dupa ce le-aii asezatii cu cea maî mare grija In chipulii aratatii^ cosândii costeiulii la gura. si la septe anî dela mortea unuî omu bStrânu. se face chiar si cu soborii. ca nu cum-va sa se perda vre unii ciolanelii. primindii cele date. iau osele. spetele. nemurile cele maî de aprdpe ale repausatuluî punu pe ciocli ca sa desgrope mortulu si sa-î scota tote osele afara. pomenesce pre cela mortii atâtii la proscomedie câtii si 'n decursulO liturghiei. Dupa ce l'au desgropatu ciocli. cari se afla de fata. nemurile. le punO într o covata si. le spala maî întâîu cu apa curata pâna ce se facu albe. spinarea. si pe urma. la mijlocii. bratele precum si cele-lalte 415 ciolane. si anume la cel maî avuti. andrelele. înainte de începerea prohodului însa nemurile mortului daii dascalului douS testimele saii tulpane si dou6 lumine. Une-orî. unde sta pâna a doua (jii. Preotuli!. umerii. era în vechime pretutindene datina la Uomânî. apoî cu 2 3 oca de vinii. din cari e compusa corpulu. Preotulu.

Mariuca Nistorfl. naframi saii prosope. recitându din psalmulâ a MUiiesce-mS Dumned îdei> cuvintele uStropi-mS-vei ci$ isopii si mi vel curatîy> le asâza la locu curatu. Inmorm. câtu e sicriulu de lungii. 46: «Când se desgr6pa und mortCL si se gasesce neputre4ita. cari 416 8afi observatii tntâia ora când a fostu Inmormlntatu. se crede c4-î jurata. cre(jiendu-se ca e juratii. preotii si iiiv6talorQ !ii Hâdâseul . si astiifelii îlii prohodesce preotulii dupa ce a esitii dela biserica. Inmorm. op. de S. cit. op. totii din Moldova si Tera-Bomânfyca^ daca mortulii se gasesce neputreditu. p. Ba unii porta chiar si slujbele din nou si anume In decursulu postului mare. sau In unu altiî cosciugii. punii în fîe-care margine a gropeî câte o lumina de cera galbfena aprinsa. Stanescu. punii osele îndarfeptii în gropa de unde aii fostii scose si daii cioclilorii. ca si când ar duce pre unii omii de curendii repausatu. fa* cendii dupa Inmormlntare chiar si prasnicii saii comandare si radicându pomulu. (3) T. Latesa. si archiereulii sau preotulii îl cetesce rugaciunile deslegaril pentru cel afurisiti si apoi se înmormînteza (3). (2) Dict. (1) D. T. apoî II cotesce preotulG rugaciunea de deslegare a juramintelorG ce pota fi asupra luî. se razima de zidulu bisericei. In casulii acesta nemurile mortului chiama de regula maî multî preoti ca sa-Iii prohodesca si sa î cetesca rugaciunile deslegariî^ crecjendu-se în genere ca trebue sa fie de cine-va blastftmatii si aturisitii. lon^nfl. daca se Intempla ca !n acestu tinipu sa-i mora vre o ruda (1). cari le astupa. Burada. 62. împartindu ducfitorilorii procesieî si a costeiuluî testimele. câte o gaina peste gropa. si din causa acesta n'a putreditii (2). asternu de-asupra luî. p.» 417 .cu procesia. de sufletulii mortului desgropatti Mal pe scurtu observa mal totii aceleasi datine si credinte. adeca afurisitii. p. Daca mortulu nu e putredu de tolii. atunci nu-lii scotu de felu afara din gropa. 329. p. In alte parti. Ajunsi la tinterimii. cit. dupa ce preotulu Ie uda cu vinu. o pânza . Sa parintele G. Ve(}î si Burada. Românca din Malini. ci-lu lasa în nauntru. In comuna Zanoga din TârorBomânescd e datina ca osele sa se strlnga întrunii vasu sau o pomnetd de pânza si astu-felu. 62 63 . In casulQ acesta se razima de zidulCL uneî biserici.

in mal multe rlndurl. Spunii mal departe bfitrâniî. In casulii din urma nemurile mortului sunt totii-deauna cu multii mal triste si deprimate^ si varsa cu multii mal multe lacrimi decât atunci. In judetulâ Mehedinti In timpurile vechi. vinii preotii de-1 cetescii si-ltk deslega ca si 'n România (1). Iasi 1888. Doine. de Mariuca Nistorâ din M&linT. nu se desgropâ numai o singura data. dupa ce se desgropa strigoiuli). 91 (2) Dict. Când se ntempla ds more vre-unulii din nemulii celii mal de aprope alii mortului. Cum ca datina desgroparil a trebuitii sa (îe mal de multii forte respânditâ si cu deosebire In Moldova. judetulii Iasi. Sl sâ me srotî la cinci anî Sa-M facii gustu cu dusmani (3). Poesil populare. Calatori! la Românii din Macedonia. Caniand.Românii din Macedonia credu c& numai unu omu care a fostii calcatoru de juramtntu nu putrecjiesce. 27 92. judetulu Oltu. se pote cunosce si dintr o doina din comuna Badenî. aflându-fee unu mortii neputredii. pentru ca prin acesla se crede ca-i pazesce ca sa nu inora îndata si Damurile râmase In vieta (1). i se cetiaii rugaciunile de deslegare si i se facea prasnicii (2). Miarianif Inmorm. ci 'n multe comune. si daca-lii gasescii cu iata In josii. precum si'n comuna Zanoga din Tira-Românesca. p. ca'n timpulii de fata. sau i se sc6te inima ^i cu ea se ungâ toti membrii familiei. ca In vechime. se (jiice ca e strigoiU^ si (1) Bolintinenu. se mal crede Înca ca mortulu . 418 tadata i se bale unu paru de Icmnu de tisa prin inima. Sa mg 'ngrochl tu mal adâncii. atâtii âin Moldova câta si din T&a'Bomân&cdy este datina ca mortulii ce a muritii mal pe urma sa se desgrope la sese 8&pt3mânl. (3) M. când 11 afla numai osele desirate si gole. Deci. se ducea la munte si se arunca sau se Îngropa acolo (2). ci de mal multe ori. din care reproducemu urmatorele versuri: Sî-oîu sa lasii cu giuramîntu Ca sa-îiî faci sicriu de plumbu. p. In comuna Tatarei. atunci nu se mal astepta ca sa treca timpulii hotarltfl pentru desgropare. la BomânX. 132. si totii-deauna de câte ori se desgropâ. aflându-se unii mortii neputredii.

crecjlendu ca ploia. neajunsuri si daune. op. « Aflând u-m6 In Transilvania. au coda. Andreiu. sail li ae baga In gura ustanoia (usturoiO. mortii. meraera la mormtntij si desgropara cadavrulO. Stant-scu. In gura si In nasu [Si. Inmurm. numiti tn unele parti ale Transilvaniei ^iscol. SiSnisLU. se Îngropa cu fata In jos. este forte rCspândita nu numai la Românii din România libera. 53. In timpulu mai din urma Insa datina de mai sus a Inceputii a se rari si a se întrebuinta alta. Transilvania. si-Iâ strapunsera cu furci de fierti tn inima. (6) D. aiâ) si pietre. T. de cum Innopteza si pâna cânta cocosii. si data îl c& osie atrigoiH si Îndata i se bate unCt par i-a se ur^a totî membrii ramiliei. p. cit. si atunci nu numai ca ieaîi laptele de la vacile mulg^tore si Ie sugâ sângele. ci totu-odata manânca . . saij li se taie capulâ si asa se punu apoi tn sicriu si se tngropa.'*Kr6pft. Banatu si Ungaria. si u alta pi'rs6ii£i din familia acului dliitAiil morlft. Burada. cil p. se lega cu rugu. (1| Buradu. de aceea.'li:i. Inmorm. si-i punii putinii meiu In sicriu. nu numai ca facu omenilorii o multime de neplaceri. caci pretutindene se crede ca strigoii iesu noptea din morminte. Inmonii. tn ochi si In pieptu. înainte de a fl îngropatii trupulu lui. p. [>. cit. In comuna Zemeeci. nasct^ndu-se i" ca senina aia calitat'^ '^^ stri[.> (4) D. 53. provenea din causa mortii unei fete Îngropate de curlndii si presupusa de striguica. op. scrie d-lu Th. Credinta In strigoi. unâ satA aprope de acea comuna.oia. (3) Uurada. op. care tinea netncetatu de vr'o cate-va (jile. p&zindu-s (2) Burada. p. înaltarea Domnului si St.t3 54. dupa cum spunu unii. sau li se împlânta In inima o tepa. precum buna ora In comuna Secadate si Sacelu. si cari se cunoscâ mal cu sema pe aceea ca. Sliint: cliiar s(! zomisli-scfi asttl-fi. D. despre cari se crede ca sunt strigoi ori pricolici. si anume: In locu de a i se Inlinge o undrea In buricâ. ca sa nu se pota scula din mormlntCi si sa suga sângele sau sâ mance inima celora vii. si apoi !ntorcendu-o In secriu cu fata tn jos ail Ingropat'o iarasi (1) » In alte parti din Transilvania. «Daca la si-sc s6|)ltÂniânî dela iii6rtca cul-vik iiiurt. saii i se înfige In buricii o iindrea si o lasa. cu deosebire tn sera spre St. Iiini'-nâ. ci si la cei din Bucovina. 41 . 326. acolo ca sa-I pera puterea si sa tm mai puta face râii (4i.e strigoiii daca s'a nascutu cu perdea saii camasa pe capu. p. când more. 325. se Înfige unu fusQ In mormtntulii repausatuiul (5). când aO cea mai mare putere. atunijî acesla ws de. Glieorghe. mal multe femei din Poiana-M6rului.

preot u. 38. iar dela alii septelea anâ încependii înainte dispare ore cocosulCt de mie(}ulu nopti! Io piere puterea ^i iar se ba^^a In morniintti. în «Familia. Pesta 1868. despre cari se presupune ca aii relatiuni cu spiritele cele necurate. pironindu-lii astii-felii de hmdulu secriuluî ca sa nu se mai pota scula. (2) Ve4î «Familia» an. (1) Com. Atâtu în privinta corpului omenescii.» Nic. 11 batii unu cuiu de lemnu dreptii In inima. saij Ie manânca numai inima si le sugu sângele. lagiiiin. i. p. Macoveid. 449 450. si altî Rom. Stanescu. aralându li-se In visu. p. din care causa trelunt strigoi. de d-lG Av. Românulii aprinde candela saii diferite lumini si arde miresme sfintite pe raormîntulii s6ii.» I). 421 . când presupusulii strigoifi supfira prea tare pe cei rfemasî In viata. sau daca li se pare lorii a-lQ vede noptea cercetândii locurile pe unde a traitii. le culca cu fata în jos si asa le îngropa. VH. si mai alesii de când mai multi insi fura torte aspru pedepsiti de catra autoritatile civile pentru credinta lorii cea desarta si pentru datina lorii cea rea de a-i desgropa si a-i diforma în chipulii cum sa aratatii (1). Iar acesta se face numai atunci. No. op cit. precum si pre tote acelea femei. In BanatU nu numai pre aceia. Iara dupa câte-va s6pt&mâni se desgropa si^ de-liî afla numai tn câtu-va miscata In secriii. 63.rindu pe rindu câte unu membru din familia lorâ. ilin iese din mordupi ce cânta 420 se punu In secriii cu tata în jos. 325 : «Ideea ca uniî morti se facQ strigoU c forte respândita. când i se face desgroparea si deslegarea de blastemele oselorii. In timpulii maî noii Insa atâtii credinta In strigoi câtii si datina de a-i desgropa si strapunge In inima a tnceputii a disparea din Bucovina.» an. ci chiar si pre vrajitore. credendii ca apoi nu iesii noptea din mormîntii si nu umbla în orele secrete ca sa taca omenilorii reii (2). IVsta 1871. p. Eî. IV. dupa cum crede poporulG» iesd noptea din mormîntG cu cosciug^uld fn capa si manânca rlndâ pe rtndd cate unCi membru din familia sa. Densusand : «Scrutari mitoloi^ice la RomanT. pentru care pâna Ia alii septelea anu. despre cari se crede ca sunt strigoi.» publ.

In adeverii. unâ aj». (1^ V. pentni ceî carî potil sa-sî platesca pos(»siunea neturburata a doî cotî de pamintu ! «Si cu tote aceste scaderi in cultulu mormintuluî. Pâna în alii septelea anu UomânulCi crestinii aprind4' candela. Miroiiu Costinu. Dupa desj. faclia la serbalorî mari si arde miresme stintite pe mormint(»le aloru seî. oi'asium» de ilespoiarea mormintuluî de cele maî pretiose resturi istorice : hanutulu dela toia^il. 588: «Dola introducerea crestinisiiuiluî in Dacia. Numaî leirca moderna a cimitirelorO asezat** afara din orasr. siiil din oruranisatiunea sociala. ritualuld crestinescQ a redusa cultulu mormintuIuT la sijite ani. Aceslu actu cre^tineseu da. «Acesta imprejuran» ne explica putinulu numeru de morminte.n'opari»a de septe anî. maî ah>su daca in aceea-sî irropa nu maî vinu noî odihnitori. aprope numaî acele morminte maî exista. II. nu pote sa-sî dea seina de viitord. este o proba a aceleî vitalitati. livchia. SUFLETUL O Dela Inceputulu studiului de fata si pâna aici ne-amu ocupatii. La alu î. venei-area mormintelorCi este semnu de vitalitatea nationala. cari aii strabatutu paiia la noî din seculiî anteriori.!t''pteloa anCl st» face de. Cine nu face a sa. si une-orî. mortulu dispare ore cum din amintirea urmasiloru liiî. fara a maî aminti j. Afara din l)iserica. de ceî carî aCi lucratii In vre-o directiune pentru tera.^i de fnitinientele din haine cu cari a fostfi în«^ropatCt vri'-unii ptM'sona.cum amintirea urmasiloru s6î. < )mulCl leira totu-deauna liresc4' pi-esentuhl de trecutQ. t.triCi ilustru. cinn erau mormintele romane vechî. ( 'restinismulu a foVtCi îjsi estt». lUiruivscî 1888.slenu» a oseloru. A-sî aminti de ceî carî oâ fontii. trropile se j^olira de ose ea sa facil locCi la noî odihnitori. amu pute dice.entu distruiretoru alCi mormintelorCi.. din causa slrimtoririî cimitiruluî. a asitruratil repaosil eternii mormintuluî.ite in interiorulu bisericilorCi. însemnate tiindu maî adi'se cu cate o ciiice de lemnCi. adeca cele clitorescî.. carî ail fostu asez. provenite din ritualulil mortilorîi la crestinî. maî alesii daca In aceiasi gropa nu maî vinu alti odihnitori noi (1). inelulu care une-orî era însu-sî siirilulu mortuluî. cu datinele si . din nenorocire.sgropari'a if\ slîntirea orî desl4»«rarea dt» hle. p. mormintele nu aQ maî fostfi locuri de odihna eternd neturburate. mormintele disparura. Opoiv complt^te.» 422 XXXII. tara sii-^j?î dea sema de ce face. A. maî numai cu corpulu.

se arata la trei c^ile. Sa vedemu ce face acesta. 423 dupa ce a esitu din omii. sufletulu sâde de napoia casei si astepta pâna ce iesu cu mortulâ din casa. se înalta la ceru. si se duce în ceriii (3). Vomu începe deci maî întâî cu credintele si datinele Românilorii din Bucovina si anume a celorii din districtulii Sucevei. Dumnecjleu llu chiama la prasnicu si asa se duce sufletulii o data cu corpulu (1). dupa ce a esitii sufletulii din corpii. daca-I daii nemurile sale de asta data ceva de pomana. Românii din orasulu Suceva credii si spunii. mal rSmâne pe pamîntii. Dupa aceea se mal arata la sese dile apo! Ia s^se luni si pe urma la unu anii. se duce forte bucurosu. merge forte suparatii (2). pe stergariu sa se odihnesca.credintele privitore la acesta. pâna ce se îngropa mortulii. Românii din Mihovenî si Bunint! credu ca. apoî ese si elu cu acesta din casa si. iar a treia di dupa ce sa înmormîntatii acunia mortulii si i sa facutii prasnicii. parasesce casa. cum si pe unde umbla elii pâna ce ajunge la loculii de odihna saii de munca. precum si cu celea ce-i sunt omului de neap&rata trebuinta pentru mântuirea si odihna sufletului 86ii dupa morte. Românii din Balacena credii ca. ca sa vorbimii maî cu de-amaruntulii si despre suftetd. a sositii rendulu. iar cu pieptenele sa se pieptene. dupa ce amii spusu totii ce amii avutQ de spusii In privinta corpului precum si în privinta eliberarii sufletului de la munca cea eterna. câtu sta corpulu omului nelngropatii. când se pune unu stergariu la feresta si unu pieptene pe pragulu usel . dupa ce s'a despartitu sufletulu de corpu. unde a vietuitii. La sese sfeptemâni vine acasa si. Acum însa. Cei din Sfcroescî spunu ca totu timpulu câtu sta corpulu Înca neasezatu In mormtntâ. stândii la capulii acestuia si jelindu împreuna cu cel de casa. . dupa ce se despartesce de corpii? când. care-î este renduitii de Dumnezeu amfisuratii faptelorii sale din lumea ac6sta. se departfea si elii de dlnsulii si trecendii pe la vami se duce sau în iada saii în raiU^ dupa cum i-aii fostii si faptele: rele sau bune. ca sufletulCi. pe când despre svfletU amu amintitii numai icî colea câte ceva. Cum iesîi tnsa cu mortulu din casa. Dupa ce se îngropa corpulii. iar daca nu-I daii nimicii. dupa ce-lu petrece la mormîntu si vede cum îlii punu In gropa. Cel din TodirescI si Solonetu spunu ca sufletulu. sede într unu ungheriu alu caseî si acolo astepta pâna ce scotfi mortulu afara. atâta sta si elii pe lânga corpii si pe lânga casa.

au vfecjiutii o multime de urmusore ca de copila împrejurulii paharului. apoi merge si petrece iarasi In cerii. g-irnu. (2) C'om. ca suflotulii nemijlocitii dupa ce se despartesce de corpii. gimn. Jemna. Hacia. atunci nu numai ca vine copilulii peste nopte si bea apa. Apoi pleca si elii pe calea sa. se cerne faina In sera cea d'intâi dupa ce sa tnmormtntatu. viindu ângerulfi dela botezu si lafindu-lu cu sine. de unde se tntorce iarasi la trei si la sese (^ile. câtii timpii a vietuitii pe pamlntii In acesta 41 deci Indatineza Stupcanii de a pune o tava cu faina In loculii acela unde a muritu omulii. giiun. A treia (Ji dupa ce sa Inmormîntatii corpulii.'om. apoi la sese s6ptâmâni si la unu anii la acea casa. când more unfl omu. Mulj. comuna In apropierea orasului Siriettl. sate în districtulii Radautuluî. unde a locuitii. Atunci nemurile lî daii oil-ce de pomana si-Iii jelescii (1). si sedendu pe naframa si gustându din bulca si apa din ulcica. . de M. A treia cjii Insa se Înalta la ceru. o naframa si o lumina. Românii din orasulii Sireta spunii ca daca pe loculii. adeca merge saii în raiii saii In iadii. ci a doua (jli dimineta se cunoscii chiar si urmele sale pe unde a umblatii. cretjiendii ca viindii sufletulii. gimii. stud. de I. Când se Inmorminteza corpulu. de AntonO Fetriceiifi. stud. trece peste tavuua cea cu faina. ca facendii acesta. ^3) (. când more cine-va se pune la capulii luî o ulcica cu apa.î insi pretindii. si se pune acolo unu paharii cu apa curata si pe paharii toiagulii ca sa arda. In Vicovulu-de-su8 si n Bilca. 424 ! Ceî din Stupea cjiicu. dupa cum si-a câstigatii (2). AvramG. (2) Corn. Onofreiu. Sufletulu sede pe naframa lânga mortu pâna ce se duce mortulii la mormîntCi. unde a muritâ unu copilii. atunc! se scobora si elu din ceru si-Iu petrece pâna la mormlntu. tn care a traitu împreuna cu corpulu. îndata se pune o naframa. si ud. si trecendii elii pe acolo i se cunoscu urmele si cunoscendu-i-se urmele e unii semnii ca-î trebue ceva. de Al. merge si petrece In ceru "pâna ce sosesce timpulu» ca sa i se înmorminteze corpulu. o (1) Corn. stud. cu unu colacu sau o bulca pe dlnsa si o lumina pe feresta^ cre4cndu se ca acolo se aseza si sta sufletulu In decursulu celoru trei ^\\e^ câtu sta si niortulu In casa.(ll C'oin. In Manastiora sau St. de Elisaveta Agapi 425 ulcica sau o sticla plina cu apa. se scobora din noii din ceru si cerceteza casa.

Asemenea. 426 urma acasa. CârdeiQ. de care a fostii si mortulii (2). A treia di. In care sa scaldata sufletulii. unde s'aii pusii. Strachina sau 61a respectiva se da de pomana celui ce a tinutii lumina. pentru ca murindii nu poti Închide gura. iar strachina o iea si o duce mai pe (1) Corn. varsa apa.Dupa acesta nu vine mai multu pâna tntr alu septelea anu si anume tn diiua !n care a muritu. Înainte de a esi omului sufletulii. cre^endii ca tare-i arde sufletulu. si daca nemurile sale li dau atunci ceva de pomana. Românii din Crasna^ districtulii Storojinetului. dupa co a venitu acum sufletulii si a bâutCi din apa. Dupa ce a muritii credu ca sufletulii se duce dreptii la strachina cea cu apa. ci si mal târcjiii înca cerca corpulii daca nu i se da nimicii de pomana. Sufletulu Insa^ dupa ce a bautu din apa si sa scaldatii. care. ca sufletulu pâna la sese s6pt6mânl dupa scoterea si tnmormlntarea corpului. se da ulcica de pomana unui omii sSrmanii cam de etatea aceea. Ba elii. Dreptii aceea nici unii Crasnenii nu se Încumeta a se culca si a dormi în decursulii celorii sese saptamâni pe loculu acela. dupa cum am v&^ulii si maî susii. e semnii raii. si anume când li tinâ lamina. elu se bucura forte tare. de lust. când se iea vr o ola de la focii nu e bine a-î lasa loculii desertu. se pune lânga corpu si totu timpulu câtu sta acesta In casa sta si elâ lânga dlnsulu sau se pune si sta Ia cheutorea casei. de 6re-ce. do lust. iar alta noua. dora. vine neîntreruptii la casa unde a Incetatu din vieta. o bulca si dou6 lumini. ceia ce. unde a muritii si a statii mortulii înainte de înmormîntare. . nu numai pâna la sese saptamâni. pe urma se scalda Intr'lnsa si astii-felii se r^coresce. Totii In Bilca este datina de a se pune dupa Inmormlntare In loculii acela. când mori nu pote esi sufletulu din casa afara. (2) Com. bea putina apa de aceea. tndatineza de a pune. si apoi se înstraineza si nu vine mai multu (1). In fine. credii si spunii Crasneniî. pe unii pomii. mal alesu Insa noptea hojma cerca corpulii si se framlnta dupa dtnsulu. Maî departe credu Crasneniî ca nu e nici de cum bine a sta pe /eresta deschisa. ducenduse cu dlnsa In gradina. unde a muritu omulii. o ulcica cu apa. CârdeiQ. Aceste lumini ardii In trei seri acolo. una : care trebue sa fie lacuta din toiagii. dora Uii pote afla. o strachina saii o ola cu apa prospata si curata lânga dlnsulii. si se Intorce cu pompa Indferfeptu la cerii.

si daca cine-va se încumeta ca sa se rostesca catra unulii dintre dlnsif cu unii cutitii. sufletulâ nu vine mal multii ca sa-sl cerce corpulii (1). iar când viseza pe mortu ca a venitii acasa. dupa înprejurarî. si ionica alCî luî lordachi Isaca. Dupa trei (Jile însa. unii semnu ca a venitii sufletulii. se duce si trece tote vamile si ajunge în raiii. dupa ce sa despartitii de corpii.De la sese saptamâni înainte însa. Asta trebue sufletulii so faca în decursii de 40 de dile saii. si din pasSrl. saii se duce si se baga într'o vita curata orî întruna spurcata si dupa aceea în pasferî. unde petrece asemenea trei dile. ci (1) Aucjitil dela maî multe românce din Crasna. întrunii trupO unde sa petreca în chinuri. atunci e unii semnu ca cerca ceva de pomana sau ca sî-a adusii aminte de noî si a venitii sa vada ce maî facemii si cum traimii (1). preotii. si anume. si anume dupa înmormîntare sufletulu se duce. se duce si elii dimpreuna cu acesta pâna la gropa. ca suiletulij. dupa ce s'a îndreptatii si curatitii deplinii de tote pfecatele. districtulii Câmpulungului. Când pocnesce sau trasnesce ceva în casa. De aici se duce de-a dreptulii înaintea lui Dumnezeii si-I spune ca a venitii de unde la trimisii. dicii ca atâtii sufletulu câtii si mortea staii trei (jiile pe lânga corpulii omului si pe lânga casa în care a repausatii acesta. . iar daca a fostu curatii îlii trimite în unulii pficatosii ca acela sa se îndrepteze. spunii el. care abia se nasce. A treia ^i însa. Românii din Stulpicanî. din diua aceea încependii. si maî multii.' si anume cel din Boianii si Mahala. nu se mal teme nime a se culca si a dormi pe loculii acela. se Inverfesce trei (jiile prin casa. iar a doua ora Ia unu anu. pentru ca. atund e. 427 In decursulu unul anii se Intorce de maî multe orî si anume: odata la s^se saptamâni. când se Inmorminteza corpulii. daca a fostii pfecatosii.. si se (jiice ca necajitii fîindii de trecerea prin atâtea trupuri si-a trasii acum canonulii. iar la urma se baga saii întrunii omii. credii si spunii. dar nu pentru totii-deauna. Bomâniî de peste Pruta. dupa credinta Româniloru din Boianu si Mahala. se (1) Coin. când se face osfestanie si pomenire. când sufletulii vine pentru ultima ora. Turtuivnu. In acesta calfitorie îndelungata sufletulii este totii-deauna petrecutii de unii ângerii. (le d-lil \'. câtii a avutii sa-Iii traga. Dupa acesta se pornesce si ratacesce o bucata buna de timpii prin lume. si Dumnedeii pe urma îlii trimite în altii locii.

O sema au datina de a aprinde. Radasenî. mortulu a fostu unu omii pfecatosu. câtii a fostii în vieta si-i spune: aici aî facutii acesta. Scumpule odorule! Dute-acuma în mormîntii. daca a facutii bine. de Const. trebue sa treca prin unU focâ^ si trecendu foculu acela merge într'unu loca rScorosit^ unde astepta judecata cea mal de pe urma. de Nic. hoitule. In timpulu acela. stud. Baia. Negrule-amarîtule ! . apoi parasindu pamîntulu. atunci sufletulu. din contra. pe unde a umblatii elii. (1) (k)in. punu unu paharu cu apa. pâna ce aî saî. de unde bea. Românii din Fundulu-Moldovel istorisescu ca câtfl sta mortulu în casa. MerchesCl si I. A treia di. când ducii pe mortu la gropa. stud. Dupa acesta maî sta înca 40 de (Jile pe pamîntu. Dracenî. ca sa aiba sufletulu când e însetatii. In rfestimpulu acesta ângerulii îlii porta prin tote locurile: bune si rele. dincoce acesta. sta si sufletulu cu ângerulu s6ii pazitoriu în casa. facu prasnicu. si altele din judetulu Suceva. credu Românii ca sufletulO. TonigarCi. sta trei dile pe lânga casa precum si de-asupra capului celui mortâ. plaiulu Muntele. se duce si elii cu dînsulii.428 dice ca respectivulii Isî taie ângerulu sfeft pazitoriu pe unu timpâ de septe ani (1). atuncî îlii petrece si elu pâna în tinterimu. L^iînn. si totu asa pâna ce sfârsesce tote lucrurile. îî diice: Trupule. câte o luminare în diua de Alexiî (2). In Moldova si anume în comunele Petia. iar când îlu înmorminteza. gimn. pe loculii unde a muritu. li spune: Hoitulo. Ca eii mcrgii la Domnulii sântii. Malini. Sasca. 429 Eâ me despartescii de tine Si me ducii unde e bine! Daca. trupsorule. CotlarciucG. dupa ce sa despartitii de corpii. (2) Coni. câtu sta sufletulâ în casa. sufletulii. si dupa ce aii slobozitii acuma cioclii corpultt în gropa. hidâ.

Du-te de. PletosQ din Radasenî si M. unde petrece pâna la vremea cea de judecata. Ca numaî de reulii teu Trebue sa suferii si eii. putina apa. 46. când Începe a putrecjli trupulu. sede pe mormîntu pâna ce pune cruce. maî alesu In cele trei dile dupa Inmormlntare sufletulii. unde sa sfiversitti din vieta. Xe^i si 430 In alto partî. de A. Nistorfi din Malini. vine si bea apa din ulcica si gusta din colacii. Burada. Dar elii n'o face acesta numaî In cele treî serî. unde a repausatii mortulii. Acesta se face de aceea. ângerulu îlii plimba prin tute locu- . crecjiendu-se ca pâna la 40 de 4ile. o ulcica sau o strachina cu apa prospfita saii cu vinu. se crede ca sufletulii. totii din Moldova^ este clatina de-a se tamâia In casa unde a fostu mortulu si a se turna pe loculu. apoi a se duce la mormlntu vinu si tamâia. Românii din unele parti ale T&reî Românescî credu ca sufletulu omului mortii umbla timpu de sese sfiptfimâni pe unde a umblatii cu trupulu. (1) Dict. ângerulu luându-lii. p. dupa ce iese din corpii. A treia nopte se lasa luminele sa arda pâna ce se sfârsescu. apoi se înalta la cerii. apoi vine la mormlntu. ci si maî pe urma pâna la 40 de cjlile c^rca pe aî sSÎ ca sa vada ce I-orii maî da de pomana (1). Numaî din pricina ta O sa suferii munca grea ! Dupa ce a rostita cuvintele acestea si dupa ce sa Inmorniîntatii acuma corpulii. sufletulu mortului umbla sburându pe lânga casa si pe lânga mormlntu. de regula ramasita toiagului.acum în mormîntu Spre mâncarea viermilorO.a toiagului si lumina din mâna^ adeca din lumina care sa tinutii la repausare tn mâna mortului. Daca n are cruce. In alte parti din Tera-Românâsca. se sue pe cruce. pentru ca In decursii de 40 de (Jile. cu unu colacii pe dlnsa. îsi aduna totu ce i s'a datii pâna atunci de pomana. se pune In cele trei seri dupa Inmormlntare. ca si 'n Bucovina. llii duce Întrunii loca anumita. si apoi se înalta (2). saii 3 lumini facute din r6masi(. In loculu acela. Inniorni. iar alaturea o lumina aprinsa. dupa aceea trece In ceea-lalta lume (1). neputendu-se desparti asa de graba de casa unde a traitii bine. cari se lipescu In rlndii de marginea ulcelei saii a strachinel.

pre care llu mâncau nisce ciori. 155 : «Se crede ca 40 de (}ile sutletulu mortului sta înca in casa sau umbla pe la mormintâ.rile. tn timpu de sese saptSmânî sufletulu pribegesee de-a rtndulu tn fie-care di prin tote locurile. Angerulii îlQ Întreba: Aî bâutu apa ? Nu! . dar Îndata ese din casa afara cu totulu mâhnitu. se duce acum sufletulii cu ângerulii. se duce tn casa. p. te jelescu ca tu aî esitu din trupii! De acestu rfispunsii sufletulu este forte mâhnitu si tn mirare (1). cit. se întorce acasa si se pune pe stresina casei. sufletulu celuî mortu. din causa ca acolo In nauntru v&(^ul unu hoitu mare. pur- . Inmonn. . raspunde acesta. (1) Biirada. ca sa nu puna nimicu spurcata dupa usa. pe unde a umblata. prin casa si pe la mormlntu. unde se aprindu si luminari. p. iar dupa Împlinirea acestora se duce în cea-lalta lume. unde sta trei dile. Ciorile. ce aî vfecjiutu. Dar. op. p. tl-aî facutu tu vaculâ si abia acuma aî esitu dintrtnsulu. op. cacî mi sa faQutu scârba mare. îndata ce a ajunsii la stresina casei. Trecendu cele sdse sfeptfemânî. De aceea în vreme de 40 de (Jilc s<? tanuiieza desil prin casa si pe la mormintO. fiindii cuprinsii de sete. cit. sunt nemurile tale. 45.)) De aceea lumea din casa e tinuta. Val ângere. când era în trupii. dupa ce a cutreeratu tote locurile. Iar. In fine totu tn Tera-Bomânesca^ exista credinta ca dupa nxirte. iar sera vine si se odihnesce dupa usa dela tinda bordeiuluî. unde se aprindd si luminari. 431 Sufletulu 90 scobora de pe strasina. n'am bfiutu. dice ângerulul. Vecjiî ! tn trupulii acela tî (Jice acum ângerulu. Hoitulu acela era corpultt luî. pe unde a umblatii. .» (2) lonenCi. Si se (jiice ca prin ori-ce locii si prin orî-ce poteca a fostii omulii în viata. unde e mortulii. 48. Lainbrior. multii mi-e sete! Ângerulii ÎI raspunde: Dute 'n casa aci josii si bea apa! Acesta se ntempla tocmai când rudele mortului jelescii pre mortii.

(1) I. ca sufletulu celuî repausatii petrece sese saptamâni sau 40 de dile pe pamîntii. de aceea asternu eî de-asupra acelui usorii o apomineta^yi adeca o bucata de pânza alba.» publ. 46 47. cit. 323. Acesta o potu eî lace tn timpulu noptii In t6ta libertatea. 331. p. Daca celu mortu tn vieta luî a fostu omu dreptu. ba înca îlil si însotesce pe acesta pâna la mormntii. carii au avutu nenorocirea sa intre In iadu. p. Angerii îî conducu unde voescu. (2) I). iar daca a fostu pScatosiS. cari cauta ca sa-Iu rapesca si sa-Iu arunce tn iadii sub diferite acusari. In acesta cale tnsa este tmpedecatu de cete do diavoli. Din contra Insa^ cel drepti cap3ta din când In când libertate si viindu tn lume se arata la membrii din familie si ceru ceea ce le e necesarii. Insa Îndata ce se face cjiiua. iar dupa aceea se duce si petrece în Câmpii Iudeului pâna la a doua venire (3). totti din districtulii Nasauduluî. op. p. sunt tinuti si munciti acolo pentru totu-deauna. cit. Inmonn. . Nt'^'ooscu. sufletulii se departeza si se asaza în cerii. Alti Români. atunci este rapilu din mâna Ingeriloru si dusu la iadu (2).tata de ângerî. St. op. credii si spunu ca sufletulii nu se departaza Îndata dupa desfacerea sa de trupu. cit. In Transilvania^ districtulu NasSuduluî. p. elu nu pote fi opritu de dracî. 474 475. unde petrece timpii de s6se saptamâni. merge la raiu. (1) I). în «Lumina pentru totî» an. 46. (2) Hurada. iar loculii saii de petrecere e închietura (cheitorea) casei de catra rasaritii. ca si fratii loru din Bucovina. taiata dintr*o trhnha (valii de pânza). «Credinte pop. p. op. Stanoscu. lonenCî. si dupa ce respectivulu sa asezatii la repaosulii eternii. Românii din Dohrogea credu ca sufletulu mortului sta sese saptamâni de-asupra usorului dela usa casei. 432 Pfecatosiî. ci elii sta tn apropierea cadavrului. eî trebue sa plece si sa se duca iarasi la loculu loru. sufletulii vine iarasi îndaraptii la locuinta mortului. caci lumina cjiileî lî prigonesce dupa urma (1). II. pentru ca sa aiba pe ce sa stea sufletulii (2). Bucurescî 1888. credii Românii. Stanescu. La sese saptamâni dupa înmormîntare se facti unii soiii de pomene numite (ude sese septSmânl» Dupa ce sau împlinitii si acestea.

petrecutii fîindii de ângerulii s6ii. petrece de regula pe pamîntii 40 de dile. care sa pusii anume spre acestii scopii (3). în lumea cea-lalta unde capata iarasi corpulu. adeca pâna ce namurile sale îl daii de pomana tote celea ce-1 sunt de neaparata trebuinta pentru mântuirea si calatoria sa în cea-lalta lume. si abia dupa aceea se pornesce spre loculii de odihna. care l'a purtatu în acesta lume (2). Ia BomAnl. (3) Corn. vine In atingere cu alte suflete^ iea parte la bucuria si Întristarea celorii ce aii rfemasii în vieta.(3) Corn. Ia esirea sufletului saii si dupa ce pleca cu mortulii din casa. Inmorm. op. atunci trebue nu numai sa ratac^sca timpâ mal Îndelungata pe pamlntu. ajunge sufletulii. pâna ce se curatesce de tote picatele câte le-a comisA traindu In lume. In Banatil. se pune într o ferestra unii paharii cu apa. si In timpulii acela nu petrece nici In ceru nici In iadii. 33. In alte parti ale Transilvaniei esista credinta ca sufletulii celui repausatu ramâne unu timpu mal tndelungatu pe pamintii. Abia dupa trecerea unul timpii mal îndelungatii si dupa o pribegire lunga peste douG-^ecî si cinci de ape. p. «riînn. cre(^endu-se. 433 Si iarasi altii credu ca sufletulu^ In intervalulu de sese s6p tSmânl^ adeca dela tnmormtntare si pâna ce se facu pomenele de s^e sSptâmânl. (l(» Alexandru Booriu. cari trebue sa fie numai decât îndeplinite de catra al s6i. SiinonQ. Olariu. 2o 434 fosta forte pâcatosu. care a vietuitiî dupa prescriptele dumne(j[eescl. stud. ca sufletulii petrece 40 de (Jile pe pamîntii si'n raatimpulii acesta n indii însetatii vine si bea npa din paharulii celii de pe feresta. unde umbla Încolo si Incoce. saâ i-a r&masii corpulu nelnmormlntatu. de d-la T. JVorianfi. daca a (1) Corn. cit. si are anumite lipse. (2) Wlislocki. totu ratacesce In continuii. Din contra. . ci totu odata sa Intre si sa petreca prin diferite corpuri omenesc! si animalice. Din tote cele espuse pâna aci resulta ca sufletulii omului. daca omulii si-a luatii singurii vieta. ca si 'n cele-lalte parti locuite de Români. de d-la los. iar când se facu aceste pomeni se apropie iarasi de locuinta celui repausatu si asista si elâ la acea masa si apoi se desparteza pentru tot-deauna (1). ci tn lumea acesta.

trebue sa fi locuitu In alte corpuri si ca dupa mortea omului trece iarasi Intr'unu noii organismu^ anume ca sa se curat^ca si sa pota ajunge tn urma la tinta perfectiunii sale. 435 o petrecere mal Îndelungata saâ mal scurta In acesta imperiu tnsufletesce din nou alte corpuri omenesci sau animalice. Înainte de a se pute Intorce iarasi Indârdptu. ca sufletulu dupa mortea corpului pribegesce prin tote speciile de animale si ca dupa 3000 de ani Intra iarasi Întrunii corpu omenescu. iarasi pe pamtntu. care le-a primitii dela Persephone din Împaratia Intunereculul. ca sufletulA. In misteriile grecesci se'nvata. Pitagoreil mal târlii lnv6taii. ar fi tnvdlitâ tntr o multime de vesminte (adeca de patimi si dorinte sensuale). pe cari trebue sa le arunce una dupa alta. si dintru Inceputii so fi propagatii Pherekydes si Invfetacelulii sfeii Pythagoras. Empedocles sustinea o emigrare a sufletului chiar si In corpurile planteloru. Asa Învatatura religionara si filosofemele lumii vechi erau de parere ca sufletulU. trece In imperiulii mortilorii. pâna ce deplinu curatitu si demnfi. Plato se exprima de-a dreptulii ca sufletele Înainte de-a intra In omeni au fostu odata aice. unde au fostu supuse unei curatiri. se Intorce iarasi la isvorulu primordiala alu vietii. p 32 . si dupa (1) Wlislocki. Ocasiune spre curatire le oferia misteriile. sunt terminil grecesci pentru emigrarea si transformarea sufletului. si la venirea lorii de a . Preotii egipteni eratt de parere. si metensomatosay schimbarea corpului. schimbarea sufletului. unde nazuescu acum prin cunoscinta si fapta dupa demnitatea eroica. ehberatâ fiindCi din catusele corpului. Ca conducatorii alu sufleteloru (Psychopompos) In patria lorâ originala apare Dionysos sau Bakchus. câtu si din timpulâ de fata (1). învatatura brahmana a Indieniloru vechi represinta emigrarile sufletului dupa morte prin animale rele si bune ca penitente si mijloce de curatire. mal nainte de ce a Insufletitu corpulu omenescu. ca sufletulii. Probabila ca de la Egipteni au acceptatii credinta In sufletii mal Întâi Grecii. Metemsihasa. ci ea se afla si la alte popore atâtu din anticitate. la sosirea sa pe pamtntu. op. cit.Credinta acesta Insa o tntâlnimu nu numai Ia Români. care sl-o Închipuia ca unu procesii de curatire.

Intre tote obstacolele însa. mai înfioratorii si mal îndrasnetii decât altulii. cum se apropie sufletulii. unu restimpu de 10. Plotinu deoscbesce o emigrare a sufleteloru din corpuri eterice nevScJute In pamlntescl si o emigrare din pamtntesci iarasi In pamlntescl. si dupa cum a fostu comandatii si pomenitii de al s6i atâtii în decursulii înmormîntarii corpului safi câtii si mai pe urma dupa înmormîntare. ca In diua Învierii arii fi toti 436 -curatiti si ca voru vietui apoî In corpurile celoru drepti tn tera cea bine-cuvtntata (1). dupa cum nu unuia i sa întemplatii. dela 7 pâna la 24. totusi trebue sa îndure o multime de neajunsuri. Daca în decursulii petrecerii mortului de acasa si pâna la tinterimii nemurile sale nu i-aii pusii poduri peste ape. câtii timpii vorii fi Iudei. Caci stândii. desi e petrecutu de ângeri si mai alesii de ângerulu s6u pazitoru. cel activi In albine si furnici. daca nu i s aii cetitii stâlpii si nu i s aii facutii celCi putinii ¦ trei stari. Pâna la deplina Intorcere In slnulii Dumnecjeiril trece. si câte odata se strapunii spre pedepsa In corpuri animalice . sa nu pota trece. cari aru fi mal placute fapturii lorii. unele mai neplacute si mai mari decât altele. dupa dlnsulu. din care causa a trebuitii apoi sa stea sau sa ratacesca ani întregi pe malurile apei respective. Dupa ce sa pocaita si curatitu acuma de tote p&catele 1! este sufletului tncuviintatu sa plece spre odihna cea eterna. Aristotele respinge sufletulu. presupunendu ca acesta sar arata nepasatorii fata cu unele corpuri anumite. Ce se atinge de vamly apoî si cu acestea no pote mai bine scote la capâtii. pâna ce în urma sa înduratu unii sufletii alii lui Dumne(j[eii de dtnsulii si la trecutii de cea-lalta parte. cele mai grele de învinsii sunt apde cele mari din cea-lalta lume si vamile^ ale carorii numfirii se urca. iar dupa a altora chiar pâna la 99 (2). atunci lesne i se pote întempla ca ajungendii la vre-unii rîii saii alta apa mare din cealalta lume.doua ora Isl cauta corpuri. asa tiranii se vlra In lupi si vulturi. dupa cum se va vede mai pe largii în capitululii urmatorii. cari pentru aceea se 'ntorna necontenitii. îndata îlu în- . dar si 'n acesta cale lunga. umilii mai urîtii.000 de anL Neuplatonicil desvolta aceste pareri mistice si mal multu. Talmudistil Învatau ca Dumnezeu a creatu unii numarii anumitii de Iudei. la fîc-care vama sute si mii de draci. dupa credinta unora. dupa cum i-au fostu adeca si faptele: bune sau rele.

leaîi apoi cumpenele si. urm. despre care unu bocetu din Bucovina ne spune: Ca sunt douc drumurele Si cam greu dc-alosu din ele: . (2) Vecjî cap. Altulu mi-î batutu cu llorî. iar nu departe de salca acesta drumulu. iar celu din stânga care duce spre iadu. 437 cunjura din tote partile si. Dar ângerulu nu lasa de felu pe draci sa se apropie de sufletu. Conversatioiis-Loxicon. ce i s aii pusii pe crucita. Cuv. ale sufletului calStoru. pe care au calatoritu pâna aice. Iar daca vede ca nu e altu chipu de scapare diice sufletului sa sc6ta banii. Dritle Auflag-e. Flori negrite si de jele. Seelenwandcruiig. cei din secriu precum si cel ce i s au datu peste secriu de pomana si sa platesca draciloru ca sa-I dea drumulu. punendu-lu pe dlnsulu Intr o cumpana iar pacatele sale Intr alta. Iar unu altu bocetu din Moldovay si anume din comuna Rapciunî. Unu-I toW cu floricele. Caro duce k surori Si la scumpiî fratiori. se tnpartesce tn doua ramuri : unulu si anume celu din drepta. Care duce la straini. Ba ei nu se tndestuleza numai cu atâta. scotendu cartea tn care se afla notate tote pacatele. i le arata si-I spunu ca nu e voe sa treca mal departe. (jlice: 438 Ca sunt doua drumurcle. Dupa ce a scapata acum cu mare greu de vami ajunge Ia salcd sau rachita mare. Unulu mi-î bctutu cu spini. trecu tote vamile pe rendu si pleca mai departe. dora tiu potu rapi din manele ângeriloru. ci In nemarginita loru rautate acuza sufletulu si de o multime de alte fapte rele. si trebue sa se duca cu dtnsii tn iadu. care duce spre raiu. Astu-felu apoi. despre cari nici prin minte nu i-a trecutu.(1) Mayer. tiu cumpenescu sa vada cine e mal greu: elu ori pacatele sale? Si multe alte piedice ti punu. pâna chiar si cele mai mici si mai neînsemnate. . platindu fiecare vama.

Cela-Ialtâ cu busuiocii Par' ca-î unii parââ de focii (1). Insemnândule totu odata si sortea ce-I astepta. care scrie Intr o carte pre toti omenii. ci daca a fostu bunti la Dumne^eu^ Îndata li arata drumuliî celu adevaratu. bocetulu banatenu. Aici apoi se opresce si adasteza sufletulu pâna Ia judettdtl sad ftidecata cea de pe urmay la care va trebui sa merga tota lumea ca sa fle judecata. pe care din aceste dou5 drumuri sa apuce: pe celii din stânga ori pe celu din drepta? Dar ângenilu conducâtoru nu-lu lasa sa stea multu In cumpena. fire. trecendu puntea raiului^ ajungu tocmai de naintea portii acestuia. de Sân-Petru. si pe care tiu reproducemu acuma In tota întregimea lui: Trandafire. iar daca na fostfi tocmai bunu. p. 439 mortului.^ despre care ne-a fosta deja vorba mal sus. Intitulatii o^petrecerea (1) Burada. atâta pre cei vii cât si pre cei morti. când am reprodusa dintr Insulu unele citate. XIV si lânga care e Intimpinatu de Dumnecjeu. de ângerl si la urma de prea-curata feciora Maria. ca sa vada cum e atunci când omulu nu voesce sa asculte si sa Implinesca tote Invâtaturile si poruncile lui Dumnezeu. Rgii mal esti la fire : Ce te-al zabovitâ De n'al infloritâ De ieri deminita Pân'a(jil demin6tâ? Lasa ciuda c*am privita Pâna ce s*a despartitd . unde se afla Florea soreluî^ care Iml judeca florile Unde li-sti mirâsele. Apoi Uu scote iar la drumulu cela adevSratu . Mai cu de-am&runtulu si cât se pote de nimeritu descrie calatoria sufletului. de pe pamlntu pâna la loculu de repausu din cea-lalta lume. si mergendu mal departe ajungu la MarulU-de-Sân-Rtru. In fme. atunci lift lasa sa merga o bucata de locu si pe drumulu celu spinosu. Sufletulu nu scie acuma. despre care amu vorbitu deja In cap. 91. Ininonn.

Caci vremea mi-a venitii Ca si tie de pornita De pornita catra apusa. Iar în ripa marilorO. Trec6t6rea apelorâ. Din lume cu sdre. Vine marea mare. Bra(}I din radacini. Eâ sa Ie potâ prinde. Eu nu potO întinde Tu sa le poti prinde Vîrfurile mele . Sufletâ despartita De multe mâhnitâ P16ca si se duce Marea o ajunge. Unde-I bradula ^^nelora. Cu de sera a plouatu. Mir6sele s'orii pierduta. Din ventâ cu r6c6re Si-apa curgStdre. Vine'n tulburare GreQ urlândâ Si urducându Tota lumea spaimîntândâ. Unda se aduce Lumea s*o îmbuce Tottt malini. In (Jorl bruma a ca^utu. Unde s6rele-I ascunsa. calini. Unde-su t6te florile Cu tote surorile Sî-unde Flârea sâreluî Sede'n p6rta raiului Sa judice florile Unde li-su mir6sele. Trandafire. Intinde-tl întinde. fire.Sufletâ de la osa Din lume irumâsa. Cu de ndpte-a'nseninatu. Vîrfurile tele Sa trecâ peste ele Marea în cea parte Ce lumea-ml desparte. Raâ mal esti la fire : Ce mi te-al grabita De al înflorita? M'am grabita De am înfloritu. Sufletulâ statea Si mi se ruga: Brade^ Brade! Sa-ml fii frate.

Eu nu-tî potu întinde Ca sa le poti cuprinde Trupinele mele Sa treci peste ele. Las sa fie sl-asa ! Vine marea mare. Trupinele tele Sa trecu peste ele Marea in cea parte Ce lumea-ml desparte. BracjiI din radacini. Intinde-ml întinde Ca sa le potu cuprinde.Sa treci peste ele. Când nici vel gândi 440 Puii te-orâ simti Sl-el orâ suera De te-I sparia. Unda se aduce. In mare-I cadea Si te-T îneca . Totu malinY. Grea umblândâ Si urducândâ T6ta lumea spaimintândtk. 6 meni pândi t6re. Lumea s'o îmbuce. Trecfitorea apelorâ Sufletulu statea Si mi se ruga: Brade. Ca 'n mine a puiatâ Din inima spurcata Rosu soimuletîl Cu ochiulâ sumetu. Unde-I bradulii (jiineloru. brade ! Sa-ml fii frate. Vine *n turburare. Iar în rîpa marilorâ. . Nici nu oiâ gândi Puii te-ora simti. Eî mi teorii latra In mare-I cadea . calini. Ca 'n mine-a puiatâ Vidra latratâre.

Unde-I bradulâ (jiinelorâ. TrecSt6rea apeloru Sufletulâ statea Si mi se ruga: Brade. Vine 'n turburare Grea urlândâ Si urducândâ. Bra^I din radâcini. Tdta lumea spaimîntându.. Ea nu potu întinde Sa le poti tu prinde RadScinl a mele Sa treci peste ele. Ca'n mine a 'ncuibatii Sl-apol a puiatu Galbena serp6ne Ce piere de iome. Nici nu vel gândi Puii te-oru simti Si oru suera.Si te-I îneca . Las sa fie sî-asa! Vine marea mare. In mare-I cadea 441 Si te-î îneca. Tu te-I spaimenta. brade. brade. Unda se aduce Lumea s'o îmbuce Tota malini. hal. Sa-ml fii irate ! Intinde-tl întinde Ca sa le potu prinde RadâcinI a tele Sa trecâ peste ele Marea în cea parte Ce lumea-ml desparte. Las* sa fîe sl asa ! Ha!.. Iar în rîpa mariloru. Multa mg mal rugai O rugare mare .. calini.

pasu. Unu frumosO pacurarelâ Si are unâ toporelu Si are verisori Doi voinici feciori. Ca-I vedea o salca . suflete. Maistârl voru veni Si te vorfi ciopli Si din tine-orâ face. Ca sa fie pace. Iar mortulu imi trecea Unde dorulâ îlCi ducea Marea fara nume L'al-alalta lume. Du-te far* necazu Fân* vel trece tu cu dare Cele grele sipte vame. Brade.Cu multa rabdare. Tine. Am si eâ unâ frate. Eî te vorii taia Si te-ora rSsturna. Drumulâ inainte. brade. Punte preste mare S'aiba trec8t6re Suflcte-ostenite Catra raîu pornite! ' Bradu-atuncea se gândia Si trupinele 'ntindea. Pasu. Acolo sa stal Si sema sa ial. Pâna vel ajunge Unde se înfrânge Drumulâ jumatate Ce locuri desparte. draga suflete.

Cu lacrimi udata. Si apoi iar sa stal Si sema sa ial. . Câmpuri d'ale arate Cu flori semanate Flori tu vel culege Si doru-tl va trece. Apoi totil in aia parte Sunt câmpuri urîtâ arate Si cu spini rai semSnate. Strîmba sl-astupata. Ca'n doue razâre Va fi câte o flore. Acolo-I (tîna batrana\ Si-ti iea palosulQ din mâna. C*acolo tu vel afla Spre îndestularea ta Câmpuri frum6se Cu flori alese. Sem' aci iara sa ial Si spre stânga sa nu-ml dal^ Caci în partea stânga E calea cea strimba. Flore la pamîntQ Ne-ajunsa de venlu.Mare si înalta Salca aplecata Si cu frun(jia lata. Ci sa dai în mâna dr^pta. Precum firea îti arata.

Josâ la radficina E lina fântâna. Iarasi calea sa-tl apuci Pâna când vel sa ajungi La mândra rachita . Tu sa mi le ial. Drumurile le-arata: Sufletulâ din apa bea Si elâ lumea o uita. Maru-I mare si rotata Si de pale aplecata Cu virfuICi ajunge 'n ceriâ Cu pdlelo pan' Ia mari Si pe vîrfâ e infloritâ Iar pe p61e împupitu.Marie^ Cu noi mila iei sa fie. Calatori câti mal trecea Ea spre toti se îndura Ea pe toti ÎI adapa. Ca sunt flori din raia.F16re la rec6re Ne-ajunsa de s6re. Âcolo-I Sânta. Apoi iar sa mi te duci 442 Pâna cândâ vel sa ajungi L'alâ mara mare de Sân-Petru Cu ajutorulâ lui Sân-Medru.

pâmînte! De a4l înainte Ian sa-ml fii parinte . Acolo sa te opresci. Ciutele vorii semSna . Masa înflorita. Nu-I mândra rachita. Dar ea nu se va 'ndura Intre vil a te scria. Ci mila sa-I fie Tota Sânta-Marie. Dar tu r6ga-mi-te bine Sa te iea în raia cu sine. Caci c61a i s*a împlutu^ Condeiulâ si Ta pierduta.Rachita 'mpupita. R6ga-mi-te tu de ea Cdla viilorâ s'o iea. La masa chitita. Si astepta cu rabdare Ceasulîi de reînturnare. Acolo s'adapostesci. . Rachita 'mpupita. Pamînte. In haina altea. Sade si scrie Maica-Marie Pe cel vil si pe cel morti Si-sl însemna a lorâ sorti. 1 Ca elâ va sosi Si tu vel veni: Daca cerbii vor& ara. Daca nu mi te-al rugatu Când a întratâ Scrisorea 'n satâ. Apoi iar du-mi-te du-te Pe carari batute Pâna vel patrunde Si tu vel ajunge Tocma 'n pârta raiului Unde-I fl6rea sorelul. Dora ca s'a indura Si *ntre vil te-o însemna. Haina de mStasa.

. 1882. Oravita-BrasovCi 1881. (1) Sim Mangiuca. De catra fratior! De catra surori Si de catra juni. ^ 443 Cu privire la partea Întâia a bocetului acestuia. adica la trandafirii^ unu fragmentat totii din BanatU.Sa nu te grabesci Sa m6 putrecjescl. De vecinii buni . com. La Ele-am plivitâ. p. ne spune urmatorele : Firdie. fîroie. Ca s'aii despartitii Tenfira Mariuta De câtra maicuta. fîrolllo! Firii de trandafirii! Ce te-al zabovitii De n'al înfloritij Sl-asta dimineta Ca ieri dimin6ta ? Eli m*am zabovita Si n'am înfloritii . suna asa : Firoîllo. de d-lii loanii Popovicî.. totu despre trandafirii. si anume din Ecica^ comitatulu ToronCalu. adunatii de Viora Magdu. din comitatulii Carasii-Severinii. Ca acumu-tl daii Si nu le mal ieau Spatele mele In bratele tele Si fata d'a mea Sub pajistea ta (1). Calindaria pe an. De catrâ taicuta. 121 134. La ele cu lacrimi. Firiî de trandafirii! Ce te-al zabovitii De n'at înfloritii Mal de diminâta Ca ierî dimin^ta? Eii n*am zabovitii. (1» AltA fragmentCt.

22. Brasovu 1891. lumina si ochiulu plantelorii. (2) Nork. pe 1882. Mangiuca. 157. b) ca flore a mortii. 444 Pe drumâ lungâ si lata Si nu s'a'ntumatQ . urmatorele : «Forte memorabila si de mare Însemnatate traditionala este alegerea si punerea Trandafirului tn capulu cântecului. cit. (3) Calind. în- (1) Dierbach. Flora niythologica p. 185. Nota dela p. Intrebuinteza trandafirulu în ambele sale însusiri însemnate aci : a) ca florea vietii. iar pornesce si înfloresce. 127. «Din tote aceste se dovedesce vechietatea si însemnatatea traditiunil trandafirului în cânteculu mortului la Români (4). trandafirulu din cestiune. dar trandafirulu totu odata Însemna s iflorea mortii. No. dupa S. scrie cu privire la trandafirulu. adeca încetarea vietii acesteia. Achiles Tatius c^ice: Rosa este frumusetea pamlntului. amica museloru si a nimfeloru (1). Mangiuca.. 127.. an. si lns6mna rosa. despre care ni-î vorba. de aceea se si afla Intaiatii pe crucile de petra ale mormlnturiloru (3). LIV.. (iTrandajirvlUy dupa sciinta simbolica mitologica (2) Însemna: a) unu simbolu de amore consacratii Vinerii (regina natureî) care este ur(j[it6rea vietii înflori tore. frumusetea gratiiloru. . Dreptii aceste de mare Însemnatate este si acea Împrejurare cum ca cânteculu nostru. cit. pe 1882. caci mortea este inceputulu vietii viitore. ruja. symb. de ore ce ca atare i se împedica înflorirea la privirea despartirii sufletului de trupu. mythol^'-isches Heal-Worterbuch. « TrandafindU nostru este de asemenea origine cu tptavxarpoXXov din limba greca cea noua. simbolulu amorului si alu Vinerii.» Asa dar. a Rosa este celu mai Insemnatu simbolu alu frumusetii. p. Nota dela Strigoi fi Moroi p. Ca N. IV. Etym. culegâtorlulu suscitatulul bocetâ banatenu. Rosa este bucuria (Jileloru si a omeniloru. In Introducerea sa.Ca sdre-a sfintitii Si n'a rSsaritii. (4) Calind. s'a pornitii (1) Gazeta Transilvaniei. S.

poporulu Ie întrebuint^za pentru vindecarea celorii stricati de Ventose precum si pentru vindecarea celoru cuprinsi de cSsuiil celU Tiu (3). de c en'a odraslitii si Infloritii mai de graba. NistorQ rom. (2) Arth. Se vede Insa c& Mangiuca a uitata sau pote nici na sciutu ca trandafindu si cu deosebire celu salbaticu joca unu rolu forte mare In mitologia daco-româna. pe când se afla mortulu tn casa. unicele bune spre vindecarea si tnsanâtosarea celorii stricati de VSntose saii Ide si cuprinsi de Cesulil cela rSU. Ventosde însa sunt sinonime cu Ielele. (3| S. Walachische Marchen. când au compusii si rostitii pentru prima ora cuvintele privit6re la trandafirii aii avutii în vedere causa bolei si a mortii repausatului. precum si de casa. la care se punu ramurele vercjiî de ale sale. nu numai dupa credinta Româniloru din Bucovina. Stuttgart und TubinGren 1845. Mai departe ramurelde cele tinere de trandafirii. Albert Schcrtt. (1) ci chiar si a celorii din Banatu. FI. do d-lQ Rom. Tera-Românesca si Transilvania. Mariana «Trandafirulfi de câmpQ» publ. Sima. ca sa aiba de la cine lua ramurele tinere. Trandafirulu. nu numai tâte relele.445 eemna: a) florea vietii. p. despre cari amintesce primulii tragmentii de bocetCi reprodusii mai sus. (2) fiindu bine-cuvîntatii do Dumnezeu are putere sa departeze de loculu. Prin urmare eii sunt mai de graba dispusii a crede ca bocitorele banatene. ci si mal 'nainte. (1) Dict de M. Sibiia 1879. Pote fi si asa. ci o compila- . 298. 282 283. Moldova. ele adeca s'aii plânsii asupra trandafirului : de ce acesta a fostii asa de r6ii la fire. p. unde se afla plântatu. b) flârea marfii si c) ca credinta despre dlnsulu e forte veche si anume greco-romana. und. Dovada ca apetrecerea mortului d culesa de Mangiuca nu e din capulu locului unu bocetâ de sine statatorâ.i> adunata de Mangiuca si nu numa! In decursulu petrecerii mortului la mormlntu. odrasle noue. 446 In credinta ac^ta a mea m6 Intaresce Înca si acea Imprejuraro ca cuvintele privitdre la trandafirii se bocescâ nu numai In legatura strlnsa cu cele-lalte din caii e alcatuita (^petrecerea fnortuluî. ci totu odata si pre tote spiritele cele necurate. caci atunci de buna sema ar fî avutu cu totulii alta parere despre dlnsulu. in «Albina CarpatilorG» an III.

Acestii bradii închipuesce pe de-o-parte luntrea Iul Charon din mitologia veche. cela de-a stânga ce duce spre iada si celu de-a drepta ce duce spre raiUy e asemenea celui din mitologia BamanilorU^ cari asisderea credeau ca se mpartesce In dou6 ramuri. care form&a marginea. Acesta mare. OceanulU Greciloru vechi. DrumulU^ care se'mpartesce In doua ramuri. Mangiuca. hotarulu între cele dou6 lumi. Paralleben p. unulu. care duce la iadu. Nota dela p. BradulU dînehra din rîpa mariloru. cu flori alese. ce încunjura pamîntulu. este asorbidil pamîntuluÎJ> din povestile si mitologia daco-româna.» drumulu tn dou& zidurile lui Ditis (Jucalea spre Elis .. e sinonimii cu <iihust^nul*l ^inelor1li> din povistile româr nescî. care asemenea însemneza trecStorea apelorii (3). si ca dincolo de OceanU zace cea. care încunjura pamîntulu. închipuita dreptii rîii. la care ajunge pentru prima 6ra sufletulu repausatului. Însemna. unde se desparte partî. dupa Mangiuca. Celu din drepta duce pâna sub piter) celu mare . iar celu din drepta la EliseU (1). lalta lume (1). care formeza trecfitorea apeloru. (2) Calind. iar pe de alta parte pamulU din apocrifele crestine. cari Isl închipuiau ca e unii rîu. Calind. si anume celu din stânga. cit. Iata ce ne spune Virgiliu despre acesta: ((Aici este loculu. 447 JPuiî de soimUf cel de vidra sau vidrone precum si cel de serponey nu sunt alta decât vamesi saiî tâlharii. despre cari am vorbitii deja mal pe largii în cap. 126. Nota dela p. se potrivescu de minune unele 'cu altele. tnsa pe pedepsele si trimite la Câmpiile cele frumose. Mythol. pe acesta ne este partea stânga eserciteza elu (Ditis) Tartarulu celu afurisitii (2). 64. Marea din bocetulâ banatanu. Ea însemneza însa si rîulu de foca (vecjii fig. si preste cari trebue sa treca omulu dintr o lume Intr alta. adeca câmpiile diseice . VIII. sunt câmpiile cele Întinse si frumose din prejurulu raiului. 123. de pe unii tferemu pe altulu (2). adeca dracii^ carii staiJL In calea mortului la vdmî si voescii a-lu resturna !n apa. pe 1882. alaturata) saii apa cea fara fundii din apocrifele crestine. adeca In foculu celu nestinsu alu iadului.tiune mal târcjiie din ma! multe alte bocete. cari Insa^ In chipulu cum sunt însirate. (3) 6. (1) Hahn.

precum si de SântaMaria^ sa se vada mal sus. cum a simtitii elâ ca o sema dintre ângeri s aii revoltatii tn contra sa. p. Hac iter Elysium nobis. Dintru începutu toti ângeriî erau buni. care o avea Dumneqieu. Maî pe urma însa uniî dintre dlnsiî. placere si Îndestulare. 540: Hic locs est. pe 1882. 448 XXXIII. lib. partis ubi se via findit în ambas: Dextera quae Ditis magni sub moenia tendit. VAMILE. (2) Aeneid. 449 . nu i-a rabdata nici unii minutii mal multii Intru împiratia ceruelui. marire si stralucire. I.ale Grecilorii si Romaniloru. Dreptii aceea. cei ce aii fostii ajunsii acum pe pamîntii aii ramasii pâna în cjiiua de a(ji aici. 346. at laeva malorum Exercet poenas et ad impia Tartara mittit. V64^ndii însa ca pica prea multi dupa olalta. nota dala p. cel ce nu apucase a pica pe pamîntii spânzura si acum în aeru. CultulQ pagâna si crestina. voira sa fie asemenea acestuia.(^1 acolo. 132. unde am vorbitu despre tote acestea mal pe largu. sa aiba adeca si ei aceeasi putere si stapânire. Ce se atinge de Mertdiirlul-Sân-Petru. iar cei ce aii ramasii în cerii. adeca rîulu uitarii din mitologia greco-romana (3). a porunciti! de-odata sa stee fie-care acolo. VI. (1) Marianescu. apoi de Una fântanay care dupa Mangiuca însemneza rlulu Lethe. Si asa. împlinindu-i-se porunca. Insa prea puterniculu si prea dreptuld Dumnezeu nu putii sa sufere acesta sumetie si Indtrjire din partea acelora. (3) Calind. iar cele pline de spini si maracini sunt câmpurile de prin prejurulu iadului. cari au tostu creati de dlnsulu anume ca sa-Iii asculte. se afla si 0. nemultaminduse cu fericirea si puterea ce le-a dat o loru Dumnecjieu. ci i-a scosii pe toti alara si i-a aruncatii în întunereculii celii de vec!. unde a ajunsii. sa-î servesca si sa-Iu preamaresca. t. blâncjil si binefacatori.

blândiî. Din contra. Macoveî.si numai atunci se cobora pe pamlntu când le poruncesce Dumnedeu (1). cari au rfemasu In ceru. ci siliti fîindii a petrece vecînicii în aerii 11U au alta putere asupra omenimiî decât atâta ca lovindu-se vre-unii omii cu fruntea de unulii dintre dlnsiî sa-Iii faca ca sa ratacesca si prin ratacire sa-Iii nenoroc^sca (2). nu multii dupa caderea lorii s aii strînsii (1) Corn. MarianHf Inmom. ca si acestia sa se abata dela poruncile luî. de unde aii fostii alungatî. (2) Corn. ce le-aii facutu în vi^ta. sa se calumnieze. se numescu si astadî ângerîy si precum au fostu la Inceputu: bunî. Macoveî. sa le cerceteze si cumpfinesca faptele cele rele. ascultatori si bine-voitorî omenimeî. sa se bata si omore unulii pre altulu. si d-lu I. si apoi cum vorii vede ca numai ces-ceva au pacatuitii sa nu le lese de felii a trece mai departe. ci în neastempSrarea si nemarginita lorii rautate voira sa aiba maî mare putere. maî pe scurtu sa comita totii felulii de pacate strigStore la cerii. Georgoscu. sa se Însele. dar îiicî pre (imenî nu-î lasa In pace. Insa eî nu se multamira numai cu atâta. învdtatora în Secadate. Ângeriî. U Bnro&nT. preotCî în Badcutâ. asa sunt eî si acuma. faca de pe pamlntii si pâna la alii treilea cerii mal multe vamî si la fîe-care vama sa opresca sufletele omenilorâ repausatij cari calStorescii de pe pamtntii spre cerii. nicî a se coborî la fratiî lorii de pe pamîntii ca dimpreuna cu acestia sa ademenesca pre omeniî ceî viî la totii felulii de farade-legî si nedreptatî.de Dumnedeu si tragendu-î în partea lorii. carî asemenea s'aii prefacutii în draci saii diavoli^ ne fiindu-le de felii încuviintatii a se 'ntorce îndSrfiptii în cerii. Ceî ce au cadutu pe pamlntu Insa sau prefacutii în draay si nu destulu ca el nu asculta de poruncile luî Dumnezeii. voindu a face în ciuda luî Dumnedeu pentru ca i-a aruncatu din ceru. de d-la Av. cauta tote chipurile si mijlocele cum arii pute Îndupleca si amagi pre omeni. 29 450 cu totii Ia unu locu. Totii atunci aii hotarltii eî ca fîe-care vamesii sa-sl faca o carte mare din file negre si sa Introduca Intr Insa cu litere albe tote picatele pâna chiar si cele mal mici si mal neînsemnate ale tuturorii omenilorii ca la timpii de trebuinta sa o aiba din demâna spre a le arata sufletului calatorii^ . Dreptii aceea. ca In chipulii acesta apoî. sa-Iii urasca. au tinutii sesie si sau Întelesii ca sa. ci a le opri si a le arunca In foculii vecînicii si nestinsii alii iadului (1). preotu. Ceî ce splnzura în aerii. de d-lCi Av. departandu-î si Instrainându-Î din ce în ce totii maî multii. sa pota cu atâta maî lesne si maî usoru umplea iadulâ cu dlnsiî.

Oeorgescu. stud. preotii iu BadeutCL si I. de locCi din Stupea. Brasova 1881. stud. de d-lQ Av. gimn. Insa câte vami aii facutu el de tote nimeni nu pote sâ scie. stud. Boiera. Jemna din Balac^na. altii noui (5). (H) Corn. Cel maî multi Romani Insa sunt de parere ca aru fi doui^ed si patru de vami. 451 si iarasî altii credu ca aru fi facutii chiar noue-dedi si noiii (1). 1882. Al. (6) Corn. I. Al. Calindaru pe an. Tonigarid. Agapi. din Todirescî si Soloneta. (4) Mangiuca.» (2) Cred. altii doui-spre-dece (6). Moldova. Tonioiaga. M. Dict. Dar tu vel lua Si din sinâ vel da. stud. de loca din Câmpulungii. din Baia in Moldova. p. Germanii. gimn. Prelicî. p. . preotQ în Badeutâ. Si cum saii sfatuitii. Macovoî. AvramQ. 269. 1. de locil din FundulCi-Moldoveî. (7) Gora. ginin. (5) lonu Becinegâ. de TitQ Zaharescu. Asa una dintre dlnsele se numesce vama tâlharihrU. de V.In casii când acesta arii voi sa le nege (2). Macoveî. stud. Avrama. 129. stud. în Familia an. Baciii. altii doui-ded si patru {7\ (1) Coni. si I. îriv6t. Buda-Pesta 1874. Macoveî. Unii credii si spunii ca arii fî facutii s^pte (4). Cu tote acestea tnsa unele numiri totusi ni-su cunoscute. gimn. si corn. asa a& si facutii! In scurta timpii Întregii vSzduhuIii dintre pamlntii si cerii Uii umplura de vamîy numite din causa acesta si vamile v6zdiihulul (3). BurduhosQ. gimn. de locCi din Breza . de Elisaveta Agapi din Manâstiora. gimn. din Transilvania. Nic. In privinta acesteia unu bocetu din BanatU ne spune urmatorele : La vami când vel trece Frica vel petrece. cari afl fostO aruncati din cerii si s'ati opritCi prin vfizduhd ca sa tina calea mortiloru. de d-lQ Av. si unde anume e asezata? Despre acesta asemenea nu se pote sci si spune cu tota acurateta. stud. At. Dorile publ. G. îii Sccadate: «S(î crede ea vamile sunt diavolii. de fiulu s6iX G. de d-la Av. Cum se numesce fie-care vama In deosebi. Rom. cum arata ea. gimn. G. XI. de locil din Crasna. gimn. stud. din Baia. corn. Tomoiaga si Tita Zaharescu.

sopârle. alta a lacomiei. dar numai ca unghia de grosa si ca muchia cutitului de lata. la acea vama e maî tare pazitu si cercetatu sufletulu s6u. cit. care duce la raiu (3). Pietosii din Radasenl. Cel mal multi însa îsî închipuescu ca între pamlntu si ceru. 174. 269. peste 99 de vamt. invft. alta a ne'ndreptatiril. si iarasi alta a minciunii etc (2). iar altii ca ar fi ca unu felu de zaplazurî sau garduri Înalte (1). e asa de întunericu ca nu se vede nici mâna. (3) Corn. In scurtu (|isu fie-care vama are numirea sa proprie. op. prin carî (1) FrAncu. serpi. Simu. alta a desfrânaril. Maî departe se numesce una vama furtiduî sau furtunaffuluîy alta a uciderii^ alta a omorului.w Corn. Gcorg-escu. de d-la I. alta a învrdjbiriiy alta a sudalmeî^ alta a fermecatoriel. brosce etc (4). de-aceea e si forte greu de trecutii peste dtnsa.Te-Î rescumpSra Cu noue critarl De vamesi tâlhari (2). Cea mal de pe urma si totu-odata si cea mal fiorosa si periculosa vama se dice ca este o punte forte lunga. Daca sufletulii celui repausatfl e forte p6catosii. solomâsdre. apoi credu si spunu uniî ca ar fi facute ca nisce usi de flerU. cit. ar fi însirate într'o distanta anumita una de alta. de d-lft Rom. precum balauri. saii mal bine (jiisu între lumea acesta si cea-lalta^ cari sunt forte departate una de alta. 452 e nevoitu 8a treca sufletulu. Becindga. tocmai dupa cum sunt in lumea acesta stâlpii sau rohatcele de pe lânga drumurile cele împferatescî. din care causa apoi se numescu ele în unele parti si stâlpi sau rohatcl sing. cum pune piciorulii pe dînsa. p. iar daca e nevi- . La vama de lânga puntea acesta. rohatca (2). op. alta a vrajitoriei^ alta a tutunului sau a fumatului. care duce peste unii iazaru fara de fundu si întunecosu. p. unele mal urlte si mal fiorose decât altele. «Omulft are sa tr^ca (2) I. alta a betiei. deauna pica în iazarii si se duce în iadii. De regula însa cele mal multe vami sunt asezate pe malurile apeloru mari si ale paraeloru peste cari trebue sufletulu omului numai decât sa treca în calatoria sa. si în care privinta a pacatuitu omulu mai multa pe pamtntâ. Ce se atinge de lorma si constructia loru. numita si puntea raiului. în care se afla totu felulu de gânganii. si de An.

de I. In fme sosesce unU omilj si daca sufletulu trecfetoru are vre-o para la sine si io da. din Todirescî si SolonetG. pariu. (2) Cred. atunci e pace de dtnsulu. Cotlarciucd si Titu Zaharescu. corn. din Stupea corn. corn. Horn. stud. eoni. com. Germana. gimii. daca n'are cu ce-î plati. iara de pe cea din urma numai cei ce aii forte putine pacate. gimn. Rom. Avraniti. si cum ca sufletulO. de Titd Zaharescu. treccndu-o pre acesta. : a celorCl din StulpicanT. In locu sa sara. stud. de I. Cei ce au picatu de pe partea din urma forte lesne potii sa scape si sa iasa afara.novatii si dreptft ca lumina. gimn. de Nic. Rom. . omulu acela alunga mâta si-l ajuta sa treca puntea. podii saii alta punte. de At. de pe a doua cei mijlocii. anume ca avendii si aprincjendu lumina sa vada pe unde are sa se duca. de N. si platindu banutulu omului sa-Iu treca de cea-lalta parte (2). Avramfl. . trece mal departe si se duce în raiU (5). (6) Com. Rom. a celorO din Stulpicanî. De pe partea întâia pica numai omenii cei mai pacatosi. Celorii mal multorii suflete însa tocmai (1) Corn. Cotlarciucu. Cum ca puntea acesta e întru adevferii cea de pe urma vama. Mâta vrea numai decât sa le dea josu tn iazarâ. care suna: atl-oî plati la puntea (1) Cred. din Todiresc-î si Solonotfl. se vede înca si dintr* o dicala forte raspândita la poporulu românii din Bucovina.453 când se afla la mijloculu puntii acesteia si spereza ca sunt scapcxte de pcricolulu celu mal mare. iar cânele n'o lasa. corn. (2) Corn. de N. din Todirescî !?i Soloiietâ. si de aceea trebue sa sara josu. C'eloru ce n au de felii pficate le da Dumnedeu aripi si. de I. Avrama. si a celorCi din Baia. (3) Cred. (4) Cred. Cotlareiueâ. le iese Înainte o mâta iar dindSrâptu unu câne. de Al. nu are sa maî treca nici peste o apa. cacî omulu llu lasa si trebue apoi sa cada In iazarulu celu fara de fundu (1). Baciâ. La capâtulu puntii însa n au pe unde se coborî. atunci scapa. O sema de Români credu si spunu ca puntea raiului e facuta peste iada si se împartesce In trei parti. Prelicî si Gheorghiu. eoni. stud. gimn. de Nic. stud. De-aicea vine datina Româniloru de-a pune mortului In mâna o luminita de cera cu unu banutii lipitu de dinsa. sbora (3).

. deortrfsru. (2) C'ivd. cugetândii ca în chîpulii acesta se va pute maî lesne si maî de graba mântui. Uoin. atunci pacatele llii tragii In iadii. 454 raiuluî.^u si a celorâ iliii Socadate. si daca în acelasî timpii narii sc<')te si ângerulii s6u conducatorii o carte alba. atunci sufletulii e scapatii si merge In raiil. daca e Învinovatiti! cu ceva si nu-sî pote aduce aminte sau anume nu voesce a spune adeverulu. Daca se adeveresce ca are cu multu maî multe fapte rele decât bune. sau maî bine (Jisii fie-care vamesii maî are Înca si câte o cumpcna saii cântara.y> saii: alas' ca ti Voul da (lucrulu cutare) la puntea raiiduh). tom. Pe lânga cartea cea n^grâ. din IJalatvna. iar daca are atâtu fapte bune câtQ si rele. Honi. atunci se punu In cumpfena si se cumpenescu.y> ceea ce Insemneza atâta câtu : nicî-odata sau abia dupa morte. Cotlarciucu. din Stulpicanî. corn. dar nu se scie cu acurateta care dintre dlnsele platescu mai multO. iar faptele cele rele tntr alta cumpana.lenina. si anume: sufletulii dimpreuna cu faptele sale cele bune Intr o cumpana. din riiiidulu-MoUloviM. iar daca nu. Honi. si daca cumpenescfl faptele cele bune pe cele rele. fie-care ceta de draci ce sta de paza la vamile despre cari ne-a fostu pâna aici vorba. daca are pe-atâte fapte bune pe câte si rele. Îndata este opritu si Întrebatii de tote faptele sale cele bune si cele rele. d(i Titu Zaliareseu. lesne ar pute cade jertfa diavolilorii leutaciosî si înselatori (3). cacî atâtii diavolii câtii si IngenilCi ce conduce sufletulu. eoni. cum sosesce sulletulu la vama. dela celii maî mare si pâna la celii maî micii si neînsemnatii. 400 cea maî mare dreptate. vrea sa aiba 11) Cred. atuncî draciî scotii cartea cea negra si prindQ a-î ceti dintr'însa tote picatele. atuncî nicî ângerulii conducfitorii nu pote sa-î ajute nimica. eoni. care o duce cu sine si n care se afla Introduse tote faptele omuluî cele bune cu litere negre pe file albe^ atuncî suflotulii. de M«»ivlu':. de M. coin. din Baia. de d-lft I. sau: alasU ca le-} veden la puntea raiuh(l. cu care cumpfinesce si cântaresce faptele omenilorii dupa morte (1). (3) Cred. asemenea se pote mântui. caci archangheluhl totii arunca din faptele cele bune în cumpana contra celorii rele anume ca acelea sa traga maî multil (1). si daca nu se afla cu nimica vinovatii.(3) Cred. de Xic. atuncî llii lasa sa treca maî departe (2). . neaducendu-sî aminte cu de-am6runlulii despre tcjte faptele sale. Rom. Decî. despre care amu amintitii maî sus.

si tn care nu numai ca se afla tote vamile vlzduhduî Însirate. A. ci trebue numai decât sa nierga în iadii. cari Intru adevarii le-a facutii. Daca e pacatosii si pe lânga aceea nici nu are cu ce plati pre vamesi. coin. când i sa dusii corpultl la gropa. din Crasna. Mercliesu si a celorCi din Manasliora. ci totu-odata si torte pe largu descrise. corn. 457 XXXIV. (2) Cred. de I. de Const. scote câte unii colacii si câte unii banii dintre colaciî si banii ce s aii datii de pomana saracilorii peste salasii. (1) Cred.L'"api. cacî atunci cu tota Intrepunerea archangheluluî saii a îngerului conducatorii. |3| Coni. Rom. de Const. de d-ICi Rom. eoni. din Bâlacena. VasUe celu noii. despre care ne -a mal fostii vorba In decursulu acestuî studiu. Georgescu. corn. corn. daca la fie-care vama. diferite în teorie de credinta . a celoru din Fundulu Moldovei. si le da dracilorii ca plata (2). a celoru din Ballieena. MerchesCi . eoni. Simu. si a celonl din Secadate în Transilvania. de At. De aceea c bine ca fie-care omii sa-sl platesca singurii vamile pâna ce e înca In vieta. nu pote sa scape. (iennanu. (Vezî figura alaturata). Poporulu românii de pretutindene privesce raiula si iadfda ca dou6 lumi opuse una alteia.Cu tote ca dracii sunt forte rigurosi Intru cercetarea si cumpanirea faptelorii omenesci. totusi sufletulii pote forte lesne sa scape din ghiarele lorii si sa se duca maî departe. de M. I A D U L 0. Rom. de O. atunci e vaî si amarii de dînsulii. dând în acelasi timpii si pentru sufletele celorii morti câte ceva de pomana (3). Jemna. coin. unde este opritii si 'nvinovatitu nu numai de faptele cele rele. si pe lânga acesta representate Înca si Întrunii felu de icona. ci chiar si de multe altele ce nu sunt adevarate. 456 Daca nu tocmai tote^ apoi de buna sema ca partea cea mai mare a credinteloru^ cuprinse tn capitolulu de fata^ se baseza pe Viata sf. a celoru din Fundulu Moldovei. JenHia. de M.

saii ÎI fierbii întro caldare de arama în care se afla smola clocotitore. La usa iaduluî. unde cât e lumea. Si precum o casa de rîndii are necesitate de talpî. dar cu tote acestea nici când nu e lumina. care e alcatuita tota din fîerii. Unii ardii în focii. altele mcrgii sa-si ia pedepsa la care sunt osîndite. altii sunt mâncati de viermi. Unii Români din Bucovina însa credii si spunu ca iaduld aru fi o gropa forte adânca si colosalii de mare tn fundulu pamîntuluî. saii îî punii în lulele. iar împrejunilii liiî miî si milione de draci si drâcolce^ unii maî urîtî si maî slutî decât altii. saii chiar acolo în iadii. vesce iadtUUy si si provenita din apropierea divina. în ceea ce priacesta din lipsa completa a Dumne^eiriî. Isî închipuescu iadulii ca unii felii de casa saii maî bine (^\^\x ca unu ielâ de cetate colosalii de mare. sub care cuvîntu întelegu lumea vfiduta de noî. si anume: pre unii îî punii întrunii cuptorii mare de focii si-I frigii. iara altii porta încinsi pe dracii. In raiula. arde focu. pe atunci pentru iadu si maî alesu pentru talpile acestuia se întrebuinteza babele cele rele si cu deosebire vrajitorele. ci totu numai Intunericu din causa fumului celui mare. carile cât aii traitO numai fapte rele aii facutii. si iarasi pre altiî îî batQ si chinuescii cu bice si harapnice de piele. asa are si iadulii. O suferinta însa si o îngrozire cu de cum este în omenire. în carî nu coîncidu. situata Intr o afundatura forte Intunecosu si urlciosa de sub pamlntu si înconjurata de juru împrejurii cu ziduri înalte. desii si tnnadusitorii. si în elii ratacoscii sufletele celorii pacatosi si la timpuri hotarîte unele continua. dupa credinta Românilorâ din Tdra-Bomân&cay se afla în interiorulii pamîn tulul. în practica ei însa nu socotescu a fi nici o diferinta. saii le scotii limbele si le strapungi! cu niscc ace înfierbîntate.de lumea reala. cu acea deosibire numai ca pe când noî întrebuintamii pentru astii-felii de lucruri diferite lemne si pietre. ladula. nici nu pote sci ceva de pe pamîntu sau dela cei morti ce sunt în raiii. usciori si usî saii alte obiecte. cari aii fostii causatorii pfecatuirii lord. carî îndemna pre totî ceî ce trecii pe acolo . altii joca într o arie de maracini. bisericei si ale sferacilorii 458 precum si pomenile ce li se facu potu sa Ie maî usureze din aceste chinuri d). pre altiî îî piseza într'o piua de spija. care iesa din acelii focii. cari senipartescii în maî multe cete si cari chinuescii pre ceî nelegiuitî si pficatosî în totii chipulii. Altii din contra. Distanta si loculu sunt punctele. Numai rugaciunile familiei. O splendore mare ceea ce privesce multii maî mare. Unu întunericii nedescrisfi se afla acolo. staii (jii si nopte doî diavoli. Omii pe omii nu se vede. si-î fumeza. In mijloculii iadului sta pe unii scaunii de fierii Scaraotchi^ împfiratulii întunericului.

dupa ce au trecutu vamile si se credu a fi acuma scapate de or! si ce primejdie. hal Pan* la raiii. si a colorii din Fundulft Moldovei. Jciniia. eoni. solomâsdre. [). Uom. De aici se vede ca vine apoi si dicala Românilorii din Bucovina : Haî. (1) Cred. do M. II. de Em. si respingâ pre toti ceî ce arii voi sa iesa afara din iadu. Cotlarciucil. precum si alte . Cernauti 1875. dupa cum prea lesne ne putemu încredinta despre acesta din urmatorele versuri dintr'o doina poporala din Bucovina : Dara florea maculu! Sede 'n porta iadului Si totu cresce si 'nfloresce Multe suflete-amagesoe (2). De aici apoi si blastSmulu: «duce-te-al cu apa Sân^eteî. 326 327. (2) Marianii. op. brosce râiose. Imprejurulii iadului se afla unu felu de câmpie sterpa. ca si când ar fi arsa de focu. ajungendu Ia gura iadului. decât a celorii drepti în raiCi. 460 ale celoru mal putinu p&catos! Insa. do Const. a colorii din Uopooa.)) care se revarsa în iadu.. rom. corn. 93. pa^r.459 sa Intre în nauntru. hal.» adeca: lua-te-ar draculu sa nu te maî v6du! Drumulii ce duce la iadu e plinii de spini si maracini.(ll D. ca sa scape de muncile cele crâncene (1). . cit. din lialaceiia. t. Siruioscu. Merchesii. Doine si Hore. Poosiî pop. a colorii din Stulpicanî. care este o prapastie Ingrozitore si forte mare si n care se afla felu de felu de balauri. Ca pan' la iada E num' unii gardu Si-acela-î spartii. Iar prin câmpia aceea trece <(apa Sâmbetei. Tote sufletele celorii p6catosî niergii de-a dreptulii în iadu . In porta sau usa iadului se mai afla Înca si ftorea maciUuîy care asemenea ademenesce pre suflete ca sa Intre în iadu. serpi si serpoice. eoni. corn. Cu tote acestea însa sufletele celorii pfecatosî ajungii pe de-o suta si pe de-o mie de orî maî de graba într'însulii. de Nic. Cuparencu.

colinde si alte cântece poporane atâtu din Bucovina câtii si din celelalte t6rî locuite de Uomânî. Atâtu iadulii. când dau sa treca peste puntea raiului. Acolo se scoborî de pe calu. Calulii si pleca cu elii si ajunse la o gropa. de Nic. Siniona. care duce peste acea prapastie spre raiu. coin. iar pe elii ploua cu zapada . ca sa nu uite nimica din ceea ce va vede. Mergendti maî departe v6du unii omii acoperitii cu unu tolii de totu ruptii si suptire. nu rfemânu acolo pe vecie. (2) T.y> aflamu urmatorele cu privire la unele dintre muncile iadului: (1) Cred.gânganii uriciose. 43. CotlarciucCi. <c Adeca ce v6(^u? «Totu lucruri de cari mul tu se minuna. . de care lovitura tntr'o clipita se prefacu înlr unu stanu de p^tra. unde petrecu apoî pâna la judecata cea de pe urma (1). care era mai slabu decât toti caii din acea stava. Uu lovi cu vatrarulu tn frunte. adeseori le întimpinamii nu numai în vorba de tote dilele. Asa într o poveste din Transilvaniay întitulata a VizorHy craiulU serpilor a. se numesce agârliduUi pamîntuluL^ Acea pestera servesce ca locuinta la o multime de diavoli precum si la o multime de suflete de-ale celoru întinati cu p6cate {2}. \V. precum si a altorQ Rom. Gura. se trezescu de-odata si pe neasteptate ca pica de pe punte si cadu In iadu.4fil «Petru lua capSstrulu.\nî din Bucovina. ci si într'o multime de povesti. ce se maî petrecu într'lnsulii precum si'n nemijlocita luî apropiere. Horn. ce se ducu. do I. Schniidt. prin care se duce în acea pestera. adeca pâna ce-si tragu p6catulâ« Dupa aceea iesu din iadu si se ducii Intr'unu locu anumitii dintre iadii si raiii. se duse la sta va de caî si încaleca pe calulu.» Maî întâiu trecu pe lânga unu omu acoperitii cu 99 de tolurî. coin. dupa despartirea lorii de corpu. (Xiparencu . si tote cele-lalte. p. cari foscaescu ca nisce viermi. tote noue noute. Românii din Transilvania credii ca iadulii e o pe^^tera Intunecosa în pamlntii si anume de desuptulâ raiului. câtu si muncile. a celorâ din Slulpicanî. cit. ci ele stau numai unu timpu hotarttu. iar elii se scoborî în gropa ^ întra în ceea-laltd lume. si totu-sî murîa de frigfl. (c Griji însa bine de sfatulu datu de socru-s6u. « In iadu. din Ropcea. legende. op. Insa sufletele.

pe care. aicî în lumea nostra ? «O Maria.ta. (jiise si asa numaî asta am adus'o dela elii. «Maî încolo vâc^u unii omu spânzuratii de limba. «Trecendii pe lânga acestia. si-î spuse din ce pricina a venitii. ca pe o gâsca. lua corona de pe capii si-o puse în manile luî Petru. vedi-lu colo? «VSdu! «Se duse Petru. si când fu înaintea luî. acum într o parte. nu departe vede unii altii omii. «I-o daii dar. «t)icendii aceste. si totusi se vaeta ca e (lamândtî. ((Mergendii maî înainte. «Trecendii de aci. si mânjitii cu smola. (cIn altii locii v6du unii omii slabii de totii ca o lespede. ca multe am vSdutii! . din satulu nostru. în cât iar cadea în Iacii. pe care alti doî servitori îlii jupuiaii si iar îî trageaii pielea de pe elii. îî saruta mâna. acum tntralta 462 «Nu departe dela acesta tî veni înainte unu pazitoru. îlii lovia unii berbece cu capulii în frunte. zacendii în patii si totii strigândii dupa ajutorat dar nu venia nimeni. pamînt^nule? «Cautu pe Maria-sa Domnulu celu bStrânu. Petre. asezatii cu spatele pe pamlntii. «In altii locii vâcjiu unii omii legatii de mâni si de pioiore si Ia mânî trageati doi boî. pe care doî servitori cu unii sucitorii îlii îndopaii cu mâncarea. vacjiu uim bolnavii. «Apoi iar (jiise: «Acum spune-mî.si totusi îi era caldii. sa-î adncu corona. w&^ii unii omii cufundatii întrunii Iacii pâna la grumazii. ce-aî vfidutii. «Ce aî cu elu? «M'a trimisii Maria-sa Domnulu celu tenferu. caci tocmai acum bea apa dintrunu isvoru. când se încerca sa iasa. «Te du pe aicî In colo. care îlu Întreba: aCe cauti pe aicî. i-o daii ca sa mS limpetjescii si de asta.

Petre. pe care Ta fostii mânjitii elii cu atâtea spurcaciuni. Apoî unele pacate 4B3 sunt mari. e negru pentru ca Ta Inegritii sufletulu. acela a facutii sSracilorii vestminte de pomana. pe care totii îlii jupuiaii si iar trageaii pielea de pe elu Asta ce va sa Însemneze? «VecJI. Petre. când a fostu pe pamtntu. tote nou& noute. cari nou6 nu ni se paru mari. «Ce-al mai vScJutu? . caci elu. PScatulii pote fi maî usorii sau maî greii. Asta nu se vede asa pScatu mare. Altulii iar face ceea-ce nu trebue sa taca. si totusi striga ca more de fome. ce însemneza acesta? «Ba nu sciii! «Asculta dar sa-tî spunii.«Ce? «întâiii am vadutii unii omii acoperitii cu noufe-cjiecî si nouS de toluri. Ce-al maî vfedutii ? «întrunii locii am vfecjiutii unii omii de totii slabii ca si o lespede. tote nou6 noute si totusi îngheta de frigCi. Dar maî 8unt unele p6cate. Fie-care omii pâna traesce pe pamîntulii nostru p6catuesce. ca si la slabi tii elii. calca legea luî Dumnezeii. dar totusi e mare. si totusi sunt mari. Petre. iar pre lânga aceea mai capata ca pedâpsa aceea ce ai vgdutu. iar când pScatuesce. «Sciî. cu tote ca e usorii de Întelesii. si totusi asuda de caldii. Trupulii e slabii. «Vecjî. si mânjitu peste totii trupulQ cu smola. Ce-al mal vatjiutfl ? (rAm vfidiutu unu omu acoperitii cu unu tolu de totii suptire si ruptiî. dupâ cum e si fapta. Dumnecjiefl nu lasa nicî unii p6catii nepedepsitfl. asta iar e mare pfecatii. asa se pedepsescii omenii cel lacomi la mâncari si bauturi. pentru aceea tremura de frigu sub nouS-cJocî si nou6 do tolurî. numai atuncî când omulii cunoscendu-sî gresela sa se întorce cu inima curata. Omulii acela. a Elu n'a facutu ceea-ce a trebuitu sa faca si pentru aceea se pedepsesce. aVecJî. pe care Uii Îndopati alti doi omeni cu sucitorulii. pentru ca le vedemii si noi mari. nu a a datA nici unu vestmtntu s5raciloru de pomana. Ce-ai mai v6(Jutii ? «Am vadutii unii omii cu spatele la pamîntQ. Petre nu Întelegi ce Insemneza. Asta e pedepsa omenilorii doritori de placeri trupesc!. pe care laî vfedutu întâia ora.

«Am v6(j[utii unii omii cufundatu Întrunii Iacii, pe care când se'ncerca sa iasa, llii lovia unii berbece In frunte la câtii iar cadea In Iacii.

464 aOmulu acela, Petre, câtu a h'aitu, a totu înselatii, si acum \e^l cu ce se pedepsesce? «Ce al mai vfe^utu? «Am vfe^utu unu omu bolnavii zacendu Întrunii patu totu strigândii dupa ajutorii, dar nu venia nimeni. aVedI, Petre, omulii acela nu sl-a cinstitu parintii. ai mal v6(;j[utii? «Am vScJutii unii omii spânzuratii de limba, aVedI, Petre, acela a Înjurata pre Dumnedeii si pre alti omeni, iar acuma se pedepsesce dupa cum i se cuvine. Ce-aî mai v&qiutii? «Am vacjiutii întrunii locii unii omii legatii de mâni si de piciore cu unii lantii mare si grosii, iar de lantu la piciore si la mâni trageaii câte o pareche de boi. «Acela, Petre, pentru aceea se pedepsesce asa, caci In lume a juratii pe strâmbatate. «Dar ce-aî mai vfedutii? » «Nam mai vadutu nimicii! «Nai mai vfi^utii, ca nu te-aî dusu mai în colo. Dar sa vS(Ji altele, te-ai îngrozi, te grijesce dar sa nu ajungi si tu pe aici. Dar feciorulii meii ce mai face ? «Face bine, ca-i sanatosii! «Cum o mai duceti la olalta? «RSii de totii, ca ma batutii de doua ori pe nedreptulu. «Atunci e rau de totii; mS temii ca si elii va ajunge pe aici pe unde-va. Te du. Petre, du-i corona si mai iarta si tu câtii poti. «Petru nu mai zabovi multii ci se duse pâna la gaura, si afara, se sui pe calii si-Iii lovi cu vatrarulii în frunte, apoi într o clipita ajunse la socrultk s6ii Vizom, craiuliiserpilorii(l)». Ce-

(1) I. Popii Hetoganulft, l*ovestî ardelencscî. Partea II. BrasovQ 1888. p. 58 62.

465 ^ In alta poveste, din Bucovina^ ni se spunu urmatdrele: «V64endti sufletulu omului Intro erba mare si frumosa nisce vaci hitione, cari de abia se puteau misca dintrunu locu tntr altuIA de slabe ce erau, si Intrebândâ elu pre ângerulu sSu conducâtoru de ce sunt asa slabe si nu dau lapte, desi au erba de prisosâ, ângerulâ II râspunse: «Acestea sunt vacile celor ii cari le-aii datii de pomana, dar pe urma le-a parutfi raii dupa dînsele. «Mal departe v6(Jcndii elii pe unu prundii, unde nu era mal de felii ierba, nisce vaci mari si frumose, cari de abia se miscaii dintr'unii locu In altulii de Incalate si grase ce eraii, precum si o multime de femei si barbati, cari veniaii din tote partile cu donitele de le mulgeau, si Intrebândii pre ângerii : de ce acestea sunt asa de frumose, ângerulii II cjiise : «Aceste vaci sunt daruite saracilorii din tota inima. «Mergendii mal departe vede unii omâ culcatii cu fata în susii si cu gura cascata, iara de-asupra lui unii serpe Incolacitu pe lânga o crenga cu gura In jos si din gura lui cadea verinU In gura omului. «Acesta, cjise ângerulii, când fu Întrebatii, a omorîtii serpii si, în locii sa-I arunce unde-va într o gropa sau tufisO, i-a aninatii pe prajini în fata sfîntuluî sure. «La urma vede o oie ca se scutura de-asupra unul omii, ce trecea printr'unii focii mare. Intrebândii pre ângerii ce însemna acesta, ângerulii ÎI rfespunse: «Acestii omii, a datii ol de pomana, si lâna lorii, fiindii uda, îlii scutesce acuma de para locului. (1)». Atâta din povesti! O legenda din Bucovina ne spune, cu privire la iadtî, urmatorele :

(1) Com. de 1. TonigariG, stud. gimn. Jlarianiif Inmorm. la BomftnI. ^

466

Ângerulil mortii acum

Me însotesce la drumu Si me trece pe la iadu, Unde pScâtosiî ardâ. Val! la elii cum m6 uitaî. Ce vS(JuI me *nspaimîntal ! Vâctuî balauri câscându Si din gura focu varsândâ, CurgendQ ca unu rîvl întinsa In flacara si nestinsu ; Si *n frunte-I unu draca sedea Cu Iuda *n brate si-ardea. De acolo, la altu vadîi, Totu la iadu, la iadu, la iadCî ! O vaî! iar' când me uitaî, Ce v6(j[ul, me 'nspâimîntaî î V6(][uî popi multi eretici Cu dascali si gramatici Aruncati cu capu 'n jusu In foculii celu flacarosu, Si dracii îl împungea, Cu sulita-î înpinqrea. De acolo, la altu vadu, Totu la iadu, la iadu, la iadu! Ochii când îmi aruncai Ce ve^ul, m6 'nspai mintal ! VScJuî împarati tirani De gâturi cu bolohanl, In vapaia cea de locu Dracii batendu-sl de el jocu. De aicea, la altu vadu,

Totu la iadu, la iadu, la iadu! Cu ochii când me uitai, Ce vacjul, mti 'nspaimîntal î Vetlul tâlhari, ucigasi. Hoti rapitori si pungasi Vaetându-se-amarâtu In vâpae pâna 'n gâtu.

De acolo, iar Ia altâ vadâ Totâ la iada, la iada, la iadd ! De-odata cum mfi uitaî. Ce vecjul me 'nspaimîntaî ! VScJuI unO cârdâ de mucrî Tânguindu-se'n dureri Si draci strigându: aste sunt Ce farmeca si descântec^ ! Apoi de-aici la altu vadQ Totu la iada, la iadu, la iada ! Iarasi daca me uitai Ce vecjul ma 'mspaimîntal î Vgcjiul altu cârdâ de barbati De betivi si desfrânati Toti în flacara undau, Si dracii îl cufundau. Mal nainte la altu vadâ, Totti la iadCi, la iadO, la iadu! Mergendu, daca me uitai. Ce vecjiul mS 'nspaimîntal! Vecjul draci cu cangi tragendu Nisce muerl si strigându: Aste totu minciuni spuneau Pe multi în belea-I puneaQ! De-aicî mergendu la altu vadâ Totu la iadu, la iada, la iadu. In flacari când m6 uitai. Ce vecjiul me spaimîntai ! Vecjul negustori în rîndu. Carii însela când vîndu: Unii cu maturi de gâtu Se strîngeau eî amarîtu, Altii cu cântare 'n nasu Se vâltati cu mare glasu. Altii cu forfecî si cotu ÎI ducea para în notu. Mergendii de-aicî la alta vadu, Totu la iadu, la iadu, la iadd,!

467

Spre tipctu când me uitaî, Ce vficjuî mS 'nspaimîntal! Vecjiuî iar muerl în muncî Carî îsi lepSdu aî loru prund, Sau fara mila si doru In pântece îî omorO. Dela celâ din urma vadu,

Totu la iadu, la iada, la iada ! Când statul si m& uitai Ce ve(Juî m6 'nspaimîntal! Veijul artjendu în vîlvori Bogati neînduratori, Carii totu s'au veselitu Si s6racl n'au miluitii (1).

O colinda din BanatU descrie iadulu astu-felu:

Colo 'a josu catra apusu Sore nu-î pe ceru în susu; Ci e noru si'ntunecime, Sî-o grozava adâncime, Unde muntii varsa focu. Dara marea-I totu potopii, Unde-I pestera urîta, De balauri reî pazita, De serpi, fiare ocolita. Lânga porta nu e nime, Pote sa 'ntre ori si cine. Dar nime de voie buna Pe aicea nu s'aduna . . . Ici e iadulu celu spurcatu, Pentru omeni rel gatatu! Da 'n launtru cine sunt? Sa feresca Domnulu sfintu! Lânga p6rta stau totCî draci Si slujescCi pentru haraciu. Si pe nime el nu lasa Ca la lume sa mal iasa! Catra mijlocu cine sunt? Sa feresca Domnulu sfîntu ! Sunt cel r^I în fîeru legati, Pâna'n brâu în focu bagati, Fripti de sete, morti de fome, Nime din el nu mal dormc,

De dureri, din dinti scârsnescu Si nici când se miluescu! Dar acestia cine sunt? Sa feresca Domnulu sfintu

Sunt cel r6I ce-au omorîtu, Traiulu veclnicîi si-au uritu, Sunt cel rel ce-au pagubitii Pe apropele mâhnitii, Sunt cel reî ce aii surpatii Cas'altuîa prin pecatii, Sunt cel rel ce-aii înselatii Si'n minciuna s*aii spurcatu! Dar în iad ii iar ce mal sunt? Sa feresca Domnulii sfintii! Ca sunt munti de cel înalti Si în gropa afundati. Nu e cerii, ci-sii numai noii. De 'ntunericu te 'nlîorî. Nici o (Ji nu e senina, Foculii arde lar'lumina. Câmpurile s'aii uscatii, Apele tote-aQ secatu. Nu sunt pasSrl, nu sunt flori, Numai jarii si numai norlî Sa feresca Domnulii sfîntu De-a vede ce-aice sunt (2).

(1} Ve^î: «(/alindariuhl poporului bucoviin'»nu» pe 1891. Cernauti p. 69 12) At. M. Mariencscu, Colinde. Pesta 1859. p. 87.

70.

468

O doina, care am aucjiito înca în vara anului 1871, pe când m5 aflam ca studinte de clasa a VIII Ia gimnasiulu din Beiusu, dela unu Românu de pe valea Grisului albu, ne spune despre iadu urmatorele: Primavara, dupa Martu, Câtra iada eâ am plecatii, ladulâ era încuiatu Cu unu spinicelu uscata. Puseî mâna si-Iii rupsel Si în iada de locu fuseî. In iada daca am intrata Acolo putinu am statu De cetitulâ popilorîi, Cersitul Q bogatilorti, De recela fiareloru, De suerulii serpiloru! Alta doina, din comitatulu aTurda-Ariesa^y) ne spune atâtu In privinta raiului câtu si a iadului urmatorele:

Pusei saua pe doi cal, Me suii în sus, la raia]

Raiulu fuse încuiatu De trei ori am genurichiatu, La Dumnezeu m'am rugatu, Si trei ângerî a mânatu Si raiulâ Taii descuiatu. Ce-am vecjutu, m'am bucuratii: Trupuri mândre si 'nflorite, Si de popa spovedite ; Trupuri albe si spelate De popa cuminicate. Preste ele floricele, Unii pomu mândru de daunii. Pintre cl6mbe paserele, Pasgrele frumusele.

Eu gândii la mândra mea Sa fie si pe-acia, EQ în raiii asi rfimâne. Si Dumne(Jeu celti prea mare Se mânie torte tare Si trei ângerî a mânatu Si de mâna m'au luata Si din raîâ ca m*au tipatii. Si me aflamii lânga iadU. ladulU fuse descuiatii, Ce-am vecjutii, m'am spariatii: Trupuri mari si putrecjite, De popa nespovedite, Si veduî pe mândra mea Chinuindii doi draci la ea.

Mândra umbla sa se duca,

469

Dracii o i&ceau naluca; Ea se tipa sa m'apuce. Eu grabii si-mî facui cruce,

Si 'ntinsel o fuga lunga, Dracii haida sa m'ajunga (1).

A treia doina, din T4ra Oltului, descriindu munca juratiloru si a birailoru celoru rSî, nedrepti, asupritori si j lipitori, (Jice : Pus'am saua pe doi cal, Sa md sui in sus, la p-aiu. ladulu era mal d'a vale Si fugeam in fuga mare. Iar la usa iadului StaQ juratii satului, Taie lemne dracului. Iar' biraulu celu mal mare Tinea pe dracu 'n spinare |2|. în fine o doina din Bucovina^ si anume din comuna Horodenicu, ne spune despre iadu acestea: Pus'am saua pe doi cal Si m'am dusu în sus la raia. De trei ori m'am închinatii Raiulu nu s'a descuiatO. Pus'am saua pe-unâ cocosu Si m*am dusa la iada în jos. Si la groza raului Jos la talpa haului Am vecJiutiLl pe mândra mea Vr'o cinci draci ca mî-o batea Sânge rosG din ea saria, In paharâ ca mi-lii punea:

«Poltimii, bade, iea si bea, «Caci n'al fostu stapânu pe ea! (3).»

(1} Doine, striiraturî si chiuituri, culese de niaî multî învetatorî zelo^î. BrasovQ 1891, p. 276. (2) Idem de eadem p. 182. (3) «Aurora româna» an. I. (Vnuiutî 1881, p. 46

470 Asî pute sa maî reproducu Înca multe alte poesil poporale. Credu însa ca si acestea ne voru fi de ajunsu spre a ne încredinta: ce închipuire are poporulu despre îadil precum fti despre tote cele, ce se petrecu întrlnsulu. Se nasce acuma întrebarea : Dela cine sa fi adoptatu poporulu românii tote credintele acestea? Mostenitu-le-a elu dela stramosii sfii, sau pote le-a împrumutatu în decursulu timpului dela alte popore cu totulu straine? Daca amu sta sa reproducemu tote câte le-au crecjutu poporele pagâne din vechime, precum celea ce le credu si istorisescii poporele crestine din timpulu presentii despre ladfl sau Tartarii^ si din tote acelea amu voi sa facemu o conclusiune, amu merge prea departe, si nou6 nici timpulu nici spatiulu nu ne permitu s'o facemu acesta. Credu dec! ca ne va fi de ajunsu si numai unu singurii citatu din Virgilii, care ne da o descriere amfiruntita de tote cele ce le credeaii si istoriseaii ceî vechî atâtii în privinta Iartarului câtu si în privinta tuturorii celorii ce se petrecii Intr însulii si'n apropierea luî. Iata ce ne spune Virgilii: «Enea, uitAndu-se împrejurulO sfeii, zaresce pe locii sub o stânca din mâna stânga ziduri late încunjurate cu unu murii întreitii pre carî le încunjura unft torenttî repede cu flacari ardature, Phlegetteon din Tartarii, si învertia stâncile resunat(3re. In fata se afla o porta mare si stâlpi de otelii vîrtosii, asa ca nici o putere barbatesca, nici chiar locuitorii ceresc! (deiî) nu sunt în stare sa le sfarme ; se urca unii turnQ de fierii pâna la ceruri, si Tisifone îmbracata cu o haina sângerosa pazesce cliua si noptea întrarea (tinda) fara sa dorma. De aici se aucjiaii gemete si rSsunaii lovituri grozave; apoi unu zinganitii de fierii si de lanturi târâite. Enea statu pe locu si înspaimîntatii asculta cu urechia

471

atu Insa-sl pedepsele cele decretate de <. insultându. O virgina. sofe aurite cu perini Înalte straluciau pentru ospeti si bucate pregatite cu luxu regalii se aflau de naintea ochiloru loru. Titanii.va sa marturisescaceloru de sus acele crime.JeI si m a purtatu prin tote locurile. ori prin aceea ca alungara pe parintele loru si fata cu clientulu se tncuiara cu averile sale cele aflate. Imitândii flacarile lui Joe si sunetele Olimpului mergea acesta triumfându. Ve(JI ce pazitorii e In vestibulii (la Intrare) ? ce aratare pazesce locuinta (infernulîi) ? In launtru sede Înca mal înfuriata gigantica Hydra cu 50 de guri negre. Ce sa mal amintescâ de LapitI. Insa parintele celti 472 a-totfî-puternicu arunca prin norii cel desi arma sa (fulgerulu). Lânga dtnsii se vedea cea mal mare dintre furii si Împiedeca a atinge bucatele cu manile si radicându faclia se scola si striga cu glasâ tare. punendii la trasura patru cai si scuturându o lâclie la poporele grecesc! si prin mijloculii cetatii din Elis. elu nu aduse nici faclii^ nici lumini de resina (pacura) fumegatore si lliji dobor! Ia pamtntu cu unu vlrtej& teribilu. copilulu pamtntulul ce creaza tote. se nutresco din ele si locuesce sub pieptulu celu tnaltu^ si fibrele renascute nu Re lasa tn liniste. Insa pe mine punendu-m6 Hecate în fruntea dumbraviloru avernice ma învfij. cari se încercara sa surpe cu manile cerulii celii mare si sa-lii arunce jos de pe tronulii cerescu.vuetulu. Lam v6(j[utii si pe Salmoneii cum e pedepsitii. Aici am vfecjiutu si pe gemenii Aloidl. sperând o morte târcjiie. elQ biciuesce si asculta cercetandu Înselaciunile si silcsce ca cine. Acuma se deschidii portile sacre sarindâ din tlttnile teribilii resunatore. Nu Încerca a sci . chiama serpii cel grozavi. de cari bucurându-se pe pamtntu amâna prin o ascundere zadarnica cainta. nascendu-se cu acesta cea mal mare certa. Aici se aflau aceia^ cari câtu traira au fostu frati urgisiti. care imita iurtunele si fulgerulu celii neimitabilii prin arama si prin tropotulii cailorii celorii potcoviti. spune-mî : ce feluri de crime sunt acestea ? si prin cari pedepse se urmarescu ? Ce vuetu asa de mare îmi vine la urechi ? Atunci Începu preotesa sa vorbesca astfelu: Duce renumitii alii Teucriloru. si cerea pentru sine onorea unul deii. Chiar si Tityon era de vacjiutu. nefacendu din ele parte la al s6I. nebunulu. cetele furiose ale suroriloru. ciupindu-I spre pedepsa inima cea nemuritore si' maruntaele cele bogate. Rhadamantus are celu mal scelerata imperiu. elii. Acum se deschide tartarulii de douf ori în o prapastie si se estinde sub umbra (tn întunericii) atâtu încât se pote uita de acolo în sus la OlimpulCi etericii alii cerului. nici unuî omu nep6tatu nu-I iertatu sa calce preste pragulu sceleratiloru . pre cel vinovati si amenintându cu stânga. Irion. alu carui corpu e tntinsu peste noua jugere de pamtntu si unu vulturu mare cu unâ ciocu Indoitu. si de Pirithous? de-asupra carora cât pe aci amerinta sa cada o stânca negra^ si aceleia care cade II urmeza una asemenea el . Aici se afla nemulâ anticii alii pamîntulul. si acum Închisi astepta pedepsa. si aceia cari sunt biciuiti pentru adulterii si urmându armeloru celoru nelegiuite nu se sfiira a calca credinta promisa stapâniloru s6I. cari loviti de fulgerii se învîrtescii în fundulii celii mal de jos. corpuri uriase. Tisiphone prev6duta cu bice bate.

474 XXXV. Unii rostogolescu o stânca uriasa. Durerea si întristarea nu se potu nicî când stabili întrînsulu. 648 627 (2) B. cari trateza despre aceeasi materie.care e pedepsa si ce felii de crima sau sorto i-au aruncatii In pierzare. R A I U L 0. .e ca si de alti autori pagâni din vechime. si admoniati fiindu. Din contra. si parte pe apocrifele crestine.r> Acesta vîndii pentru aurii patria si-I impuse unii domnu puternicii . R llasdeii. v. sade si va sed6 tn veci nefericitulA Tesefi si de totu nemulu Phlegyas admoniaza si invoca pintre umbre cu voce tare: «învatati dreptatea. e opusu cu totulu iadulut EIu e loculu. trasi pe razele rotiloru . dupa credinta Româniloru din Tera-Iiomânesca. Lib. VasUe celU noU» precum si In « CalHoria Maicii Domnului la iaditif> (2) lesne se va pute convinge ori si cine ca muncUe iadtdul din cartile sau mal bine (jiisii apocrifele din urma sunt numai nisce reproduceri schimbate si adaogite a celoru (Jise de Virgiliu si p6t. în elii domnesce o bucurie fara de sftrsitu. (1) Aeneid. apoi acestea credu ca se baseza parte pe cele spuse de Virgiliu precum si de alti autori strabuni din vechime. Atâta din Virgiliu! Asemfenându acum sirele acestea ale lui Virgilu cu celeB ce se afla In privinta iadului si a munciloru dintr însulu In « Vîata Sf. unde sufletele celoru drepti se potu odihni în pace. II. \1. elâ lasa pentru plata sa se lips^sca legile si sa se deslipesca . altii atârna. t. Ce se atinge de credintele Româniloru despre iadu. Bucuresd 1879. p. bucurându-se de vederea luî Dumnedeu. . Toti cutezara a comite mare nedreptate si a-sl tnsusi aceea ce au cutezatâ. Cuvinte din betrânî. . Dumnezeu ocupa loculu celu maî de cinste. tnvfetati a nu urî (^eil. Raiulu. 301 367. 473 Daca asi ave o suta de limbi si o suta de guri si o voce de fieru n asu pute Întelege tote felurile crimeloru si n asu pute percurge tote numele pedepseloru (1).

împodobitii cu diamante si alte pietre scumpe. Sufletele lorii fara voe fugii unulii de altulii si se privescu cu dispretii.5ri. iar în jurulu luî stau cel fericiti în maî multe cete si petrecu mâncându si bendu. cacî facii si eî zîmbre privindu la altiî. In colo totulu merge în liniste si pace. do Nic. care e împodobita cu totii felulii de flori mirositore si pomi roditori. se întâlnescu sufletele celorii morti. ('utlarciuciisi a coloru din Fundul-Moldovoî. sora.a ccloru din Stulpicanî corn. Morclio. dupa cum spunii unii. în cari cânta felii de felii de pasari. se desfateza apoi în tote bunatatile (2). epitropu si altii. din Ropcoa. cu surori. Jemna. Raiulii se afla în cerii saii. Acolo. j). op. La usa raiului staii doi ângerl saii archanghell cu sabii. ca acestu momentu sa nu-lii apuce neîmpacatii cu cine-va. Mai pe scurtii tote frumusetile si bunatatile lumii sunt concentrate în acesta gradina. ceea ce si-aii datii în viata loru sau ceea ce li s'a pomanuifU de muma. pline cu felurite bucate si bfiuturl.de unde rSspândesce tota marirea sa. coiu. carile. sa se Ingrijesca. In mijloculâ raiului sta însusi Dumnezeii pe unii scaunii stralucitorii de aurii. si acestia cu mosii si stramosii lorii. Slfim^scu. corn. parintii cu parintii lorii. fîe-care Isi cunosce dreptulu s6ii. Daca ceî repausatî au terminatii de mâncatii si bSutu ceea ce li se dedese. rude. ( 'uparoiicu : a colorii din HahV cena. De aceea este bine ca celu ce se simte ca more. în acelu locii de fericire. fratiî cu fratî. sufletele lorii nu se maî potii Împaca nici odata. . In raiii însa nu-î este nimSruî altuia iertatii sa între. din cari manânca si beG sufletele dreptilorii. Honi. pe pamîntulii din cea-lalta lume. cari pazescii ca sa nu intre ori si cine într'însulii. iar împrejurulii lui se afla totii ielulii de mese întinse. stralucitore. Umbrele uneî generatiunî întregi se strângii în jurulii vre unui evlaviosii stramosii. cit.. atuncî e forte greu. certe nu se afla (1). numai cel vrednici (3). fara numai sufle telorii celorii drepte. alese si placute lui Dumnedeii. de M. de Km. cu prietenî. îndemnate fiindii de cetele ângeresci ca sa manânce si sa bee din orî-ce le trage inima. ci numai ceî drepti.. 326. corn. do Coiist. dupa ce aii Intratii. \2) Cred. si se spunii multe despre viata si relatiunile lorii în raiii 475 Daca cine-va a muritii neîmpacatii cu unu altulu. bune. (1) I). Românii din Bucovina spunfl ca raiulH este o gradina forte frumosa.

Numai Flârea sâreluî Sede*n p6rta raiului. t.loinna. (2) Vetjî despre aci'sta si B. Cernauti 1875. corn . Imprejurulu raiului se afla câmpii întinse. (1) Mariana. CardoiCi. limb. p. situata pe unu munte deasupra iadului. Drumulu ce duse în cea-lalta lume se desface dela unu lociî în doi rami. celu de-a drepta însa. 1288. care e presuratu cu totu felulu de flori mirositore. avendii înaintea loru mese încarcate cu totu soiulu de mâncari si bauturi. Ilasdea. 477 Iar fericiti se considera acel omeni. t. Face locii sufletului Si odihna trupului (1). ci numai pre cel drepti. Românii din Transilvania credu ca raiulu ar fi o gradina plina de flori si pomi trumosi. rom. In acesta gradina se afla multime de ângerî precum si sufletele omeniloru celoru buni. P. corn.(3| ( 'ivd. si a ccloru din Bilca. Hoiu. rom. celu de-a stânga duce de-a dreptulu la iadii. Totu In usa sau porta raiului mal sta tnca si Florea sau Sora Sordul In privinta acestei plante o doina din Bucovina ne spune urmatorele : Câte flori sunt pe pâmintâ. care asemenea nu lasa pre ori si cine sa tntre In nuntru. cari câtu traescu . mal totu asa de frumose si pline de bunatati ca si raiulu. Dict. iar nu departe de acesta trece peste gura iadului. Tote trecâ la juramîntu. II. din Balacona. Poesiî pop. 476 Altii din contra credu si spunu ca Ia usa raiului sta SânPetru cu unu manunchiu de chel In mâna. do M. i\v liist. cari traescu în tota îndestularea si fericirea. II. 93. peste care se afla puntea raiului^ despre care amu vorbitii mal pe largu în capitolulu premergfetoru. p. . duce spre raiu. Prin mijloculu acestor Q câmpii trece unu rîu mare si limpede numitii a Apa Duminiceîr>^ care se revarsa în raiii (2).

Intr'altti loca iar m6 uitai Totd la raiii. urmându mal departe. De asemenea se considera a fi fericiti si aceia. care e adev6rata fericire. betrânî si mici Împreuna dantuindu Si pe Dumnecjeti slavindâ. Asa legenda poporala din Bucovina. la raiu! . Atâtu raiul ii. (Jice: Deci acea cale lasându Si mat nainto mergendu In drepta când me uitai. la raiu. ma bucurai! Vecjuî raiulU celQ frumosii Ca sorole luminosu Si mese întinse *n rîndu Pe ele faclii arcjiendii. Apostoli si cuviosi. sunt milostivit caci el prin milostenie tsl mânluescu sunetulu de munca cea eterna si dupa morte ajungu la fericirea eterna. cari In acosta lume patimescu mal multu. din care amu reprodusa o parte In capitolulu despre iada. De tineri. la raid. la raiu! Vecjul sfinti prea luminosi. Deci de-acolo iar plecai Totu la raia. Unde'mprejuru dreptii sta Si bucurie gusta împreuna dantuindd Si pe Dumne(Jeii slavindâ. la raiu.aici pe pamtntu. Si cete de mucenici. cre^endu-se ca-sl iau pedepsa In lumea ac^ta si ca 'n cea-lalta lume nu voru mal ave nimicu de suferitu (1). Intr'altu loc(i iar m8 uitai Totu la raia. Ce vacjul. la raiu! V6(JuI si sfinte muerl Petrecendâ în mângâerl Cu cununi de diamantu Si podobe de brilantd împreuna dantuindu Si pe Dumnecjieil slâvindu. câtu si celea ce se petrecu Intr însulu adese ori le Intelnimu si In literatura poporala.

Ca sa judece pe toti. 63 66. (2) Calind. . cântece de stea sii urarî la nuiitî. cit. .478 O doina poporala clin IVansilvania ne spune urmatorele despre raiu : Când viata ml-am uritâ In cale lungeam pornitu Si la raia câ am sositQ. Raiulu de ml-a descuiata.Ce ve^ul mS *nspaimîntal Veclul raiulii încuiata P6te pentru-alO meCi pficatu. Era nisce pfisarele Cânta nisce glasurele Dragu mi-ar fi sa fiu cu elo ilj. 70 71. pop. Cernauti 1888. Pân'la vremea dejudetu. Ce-am vecjiutii m'am bucurata. Când va sta Christosu în jetu. p. Pe cel vil si pe cel morti (2) (1) Com. Si-am pusu mâna pe lacatu Si-am picatu la greu pScatu Si 'n genunchi câ am picata Si la Tatalu m'am rugata. de d-la T. bucov. Colinde. O varianta a acostcn leirrnde vocji-o la Sbicra. p. Uasil raiulu încuiata Si tare m'am suparatu. Sinionu.

Domnulu la raiu ajungea Si Iul Petru ca-i dicea: Spus'am. XV. Archanghelil. Pâr de-a sci si Dumnecjeu. ori avuti.» an. Pe ccî ce goli au îmbracatii Si flamâncjlî au saturata Si setosî aa adapata Si scârbiti aa mângâiata î Iar Petre-a cuvîntata: «Domne. p. cine-mî sede.O colinda din BanatU^ în care asemenea se descrie raiulu. privigheza. «Petre! daca-î lucru-asa Raiula îmî vei arata. Colo susu la resaritu. Pe ceî buni sa-î potu cata ! «Domne! potî de loca întra Ca e'mperatia ta ! Domnula stînta atunci pâsia Si'nainte ca-î venia: A Angeril si Cheruvimiî. Totu îmî cânta. dup'alu meu sfatu. Serafimii (1) Grigore Sima. Lasa tu. 2£6. Pe piciorulu celu de plaiu. 479 . suna precum urmeza: Sede. Sa nu-î lasi în raiulu meu De-aa facutu în lume reu. Iasî'^1882. Petre. Dumnecjeu si sotulu seu. Unde s6re s'a ivitu. tote-am ascultata. Si 'n launtru elu nu lasa. Sede Petru 'n câmpulu verde. în «Convtn-birî lit. ("iinteje populare din Ardolii. sa nu uiti Orî scracî sunt. Domne. Lânga p6rta cea de raia.

Câmpurile înflorescti Iara muntii înver()escu Paserile dântuescu. 480 XXXVI. Când voru fi pe tote paraele si vadurile apeloru mori. muerl. Unde-Î (Jiua totii senina. când mosnegii ceî de 60 70 de anî. De pecatulu loru caiti. Fetisore. iar pe la rSspântiile drumuriloru crâsme .Totâ cântândâ si tamâindu Si in mânî faclii tinendâ. Voia mea ati împlinitii! Domne! miluesce-ne Si de rââ scutesce-ne! Toti cânta si se *nchina. Si pe DomnulQ Taa purtata. Lânga trona se aduna Toti în raiG cât! mal era : Prunculetî de-1 mititel Ca si nisce ângerel Si feciori nevinovati Cu tlorî albe'ncununati Si betrânl încaruntiti. Colilulo. Doninu-atuncea a graita : «Fiiloruî eu am venitu Sa ve ve^â. JUDETUL 0. p. cacî v'am iubitu. babe. Domnulu sfîntu se bucura. Care de fire n'aQ fosta slabe. IVsla IHoU. carî aii copii casa- . când se voru taia haturile si se voru face araturi împrejurulu sateloru . Si nu-I n6ptea *ntunec6sa Si nu-I sorta tical6sa.-S^i. Pe-urma Domnulâ celu cerescii Sede'n tronii dumnecjeescu. Raiulu e ca sl-o gradina. Apele se limpecjescii Si cel buni în veci traescii ! (1) ll) ^[al i('no^^cu. Pân'ce raiulâ a catata. HJ.

Luna ca saptamâna. de-al cauta-o (jiiua mare la amiadi cu lumina aprinsa . când va veni Antihârsta pe lume si se va amesteca In tote treburile. de-aceea voru Însela si jupi mai tare pre cel sSrmanl. saii. vecinu cu vecinii. încât 12 insî voru trebui sa întorca cu drugii (parii) unu ou de gaina. când sfredelulu va cade dreptii în comora (1). când omenii vorii fi numai ca nisce cîucalai de mari si vorii îmbiati câte 12 întrunii cuptorii. când va peri rusinea din lume si cel tineri nu se voru sfii de locu de cel batrâni. luându-Ie si putinulâ lorii cu totu felulu de apucaturi si mijloce. când se va certa tatalu cu fiulu. Septfimâna ca (Jiua. se voru însura de a doua ora si voru lua fete dela 16 20 anî.toriti. . iar aurulu si argintulii se vorii varsa pe tota fata pamîntuluî. sora cu sora. când va peri tota dreptatea din lume si nu vei pute-o nicairi afla. Iar clasulâ ca unâ minutâ (1). de nu-î va maî încapea pamîntulii. ci-î voru bate si omori. si neavendii cu ce se nutri se vorii mânca unulii pe altulii . când bogatii. mama cu fiica. de ce voru avea mal multu. când O fi anulii ca luna. 481 Si 4îua ca clasulu scurtu. sau când vorii fi asa de mititel. când se vorii Înmulti omenii ca'ciupercile. Când a bate fiica pe malca^ Frate mai micu pe celii mal mare. smomindu pre omeni la totu felulu de fardelegî si fapte rele. (1) O sema de ytele porta în poporu numele de Comdra. când fiii nu vorii asculta de felii de parinti. Irate cu frate. dupa cum spune o poesie poporana : Când a bate fiii pe taica. Sora mal mica pe cea mal mare. altele de SfreâelH. batendu*se ca nisce orbi. Atuncea-I stirsenia pamintulul.

Când însa va fi sa fie acuma judecata cea de 2^^ urma sau judetulu de apoi atunci îngerii Domnului. coda veculuî. numitii altmintrelea si vretnea de apoîf diiua de-apoî. liinl). Povostoa vorboî. dupa altii însa pe unu scaunii saii tronii (1) A. si voru începe apoî a bucina în cele patru cornuri ale lumii. p. p. Iar Domnulii nostru îs. sftrsitulii v^culuî. t. (2) «Convorbiri lit. când cel vii plini de spaima si groza. P..itî morti sa intramu noî. 31 482 Eîf. Ca e vremea de apoi! (1) si nemijlocitii dupa acesta va fi si venirea de-apol precum si judetulu de apoi sau judecata cea de pe urma (2). portile iadului si ale raiului se voru deschide si toti pâna ntr unulu : buna si ifiu. 1883. p. dupa cum cred si spunii unii. Teodoroscu. vorii striga: (1| G. în cunjuratu din tote partile de cetele îngerescl. voru aduna unghiile celoru repausatî. cum voru audi îngerii bucinându. cum si în ce felii de vestminte voru ti fostu înmormîntatî. Poesiî pop. Mormintele se voru desface. alergând Ck în tole partile. v^culQ de-apoî. mai alesu însa archanghelul Mihailu si Gavrilu. isi. la BomânI. vremea Palmasoil. 1283 1284. crestinii si pagânu. pe unii scaunii de petra (3). dandu de scire sa se adune întrega omenire la judetu. atatu crestinii cât si pagânii. 289. adeca dela stramosii nostri Adamu si l^]va. deauna se voru aduna cu totii la unti locu ca sa stee de tata înaintea dreptului judecatoru. Pan. Atatu cei repausatî dela Inceputulu lumii. Chr. ca sa-si dee fie-carele sama de tote faptele sale. p. (2) Voc)î despre toto aeostoa tsi B. si 1386-1840. lumea de-apol. llasdeu. l)ic't. IU. asa voru trebui sa se înfatiseze înaintea lui Dumnezeu. si pop. Deiii. a li oJimiiiloru.« an. corpurile omeniloru voru însufleti iara-si. se va arata de odata pe aripele noriloru ca unii sore stralucitorii înaintea multimii adunate si apoi asedându-se. voru compune dintr însele bucine. Âfarittn&i Inmorm. dreptti si pacatosii. si totti atunci va fi si sflrsitulâ Intregel omenimi. W. cât si cei ce voru fi pe tinipulu acela în viata. . Potopulii crestinului (2). vel^tulii de-apol.întunecimea sdrelul. 51. Atunci va fi sfirsitulu lumiî. 422.

Si cel ii dreptii judecatorii 8e cobore printre nori.(8) M. Domnulii siîntii n'a ntârijia. Marturie na chiema: Fapta nemarturisita Domnului îî e v6dita. op. p. . Domnulii pe scaunii va sedea.a divanu relil di rhiatra. Nn gândesc! v'o dala Ca'i merge la ffindec<it(l /. ne-o spune maî pe largu urmatorea colinda din 'Transilvania: Evanehelistulâ Mateiu A graitii liiloru seî : Veoulii lumii sa sfîrsesce Si judetulii se gatesce. 483 stralucitorii. Morti si vil de fat' orii sta. Caniaiiu. Undi niem lumea tolâ. 12^: La ci tî-aî nascuiri pi lume Di ine pedepsescî pi niiiu'. îngerii verii trîmbita. Mortii când i s'orâ ivi Scripturile s'orCi plini. Mortii toti se voru scula. va sta la judecata si va judeca pre fie-carele ani6suratu fapteloru sale: Cum va Ii însa judecata aceea. Si toti dreptii vorii albi. Ci cu îngeri va pleca. cit.

Si de iadulii înfocata Tu prea tare i-al crutatii. Bine multii tu ca le-al datii Si el nu te-aii ascultatii. Si va fi amarii de eîî Pentru cel ucicjetorl ladu-I mal îngrozitorii. când vorii plânge Si vorii bea paharu de sânge: Sângele nevinovatii. ce nu piere. Domne! lasa-mi-î tu mie De acum pâna'n vecie : Iadulii celii de îngrozitii Pentru cel reî l'am gatitii! Domnu-atuncI va da putere Si Satanei. Va grai înveninatii: Domne vecjl cum te-aii scârbitu Fiii pe cari aî iubitii. .Pticatosiî vorii negri! Val ! ce spaima le-a veni. Kaiulii mândru Ie al deschisii. Pan' judetulii va esi ! Si Satana 'ntunecatii Spre pecate ce-a 'nselatu. Pentru daruri el te-aii rîsu. Dupa rCsplat'a strigatii Pân'la cerulii celii mal naltii. Viermi î-orii rode. Pâna omenii sunt rSI.

Tote credintele câte s au aratatii tn sirele de mai sus Îsi au isvorulu loru parte In apocalispulu st. 484 -' «Cu îngeri*n voe buna» (1). Cu cuvîntulii blândii si dulce: «Sunteti binecuvîntati.Pe talhari I-astepta tare Intunericulii celii mare. Din iierii arsu si lanturi grele. du-î pre el!» Cerulii înca plânge-atuncl Vecjiendii pacetosi'n munci! Iara celoi'ii drepti va cjice. Mincinosi si vrajitori Si mal multi reii facatori Va li numai unii cuptoriii. Apoi Domnulii va grai : Ah î seracil val de el ! «lea-î. parte tn unele carti poporale de origina bogomilica^ precum e buna ora si Alexandria luî popa loanu din Sâm-Petru (2). Vorii sbera multii de durere. Si nici unulii nu va fi Far'de-a i se rcsplati. Pentru strâmbii j uratori. Satana. «Sa*mp5ratimii împreuna. evangelistu loanu. . «De mine v'apropiatl «Sa \& dau drepta cununa.

cu cari mcire.(1) At. rom. carora li se punu Intre aripi dou6 lumini si se slobodu. Apoi o muere sciutore. Îndata ce a muritii Insa i se ieau. p. 1234 si 1336. o arunca dupa sufletu pe ferestra si (jiice: . gazdarita casei facendiî din faina de grâu o turtita arsa. punft bolnavului 5. se prindu doi porumbi. dict. când dadui peste unu articolu Intitulatii a Inmormîntarea la Bomânîy credinte si datini din parfîle Oraviteî. A D A U S o. P. M. pe care unu îngeru llu duce în ceru la Dumnezeu. t. 487 I. nu sciii singurii cum sa Intlmplatu. 7 ori 9 lumini In mâna. INMORMINTAREA LA ROMANII DIN PÂRTILE ORAVITEI Se ncepuse deja tiparirea studiului de fata.se ca aceia ducu lumina mortului. cari nu se afla intercalate In studiulu meu. 488 ((Sufletiilu din omii iese prin feresti. cari trebue sa fie deschise. Cuprincjiendu articolulu din cestiune maî multe datine si credinte forte interesante. II. Atunci acasa va maî veni. creeze ndu. Hasdeii. Oradia-mare 1889 p. ÎX) 92. p. ((Dupa esirea sufletului. (2) B. se va scula Si cu cântarii va cântari. Incungiura mortulii si ^ice: Când N. ca-Iii trecui maî nainte cu vederea. luândîi unu cântarii (cumpana). Mariiiescu : Colinde. limb. aflai de bine a-lu reproduce Ia loculu acesta In t6ta Întinderea sa.i> si publicatii de d-lu Aurelu lana în ((Familia» (an.va fara lumina. XXV. 434 436) care. Elâ suna precum urmeza: «VSdendii casnicii. ((Murinda cine. ca ora mortii este aprope.

ti fie de bucate. » face cruce de trei ori asupra vasului. vine la mortulu de acum. care apoi se pastreza In casa. ((Facerea si împartirea acestoru 4 turtite se repetesce cinci 4ile.». Se pune acoperisulu cela-laltu pana ce s'a mistuitu tote^ descoperindu-lu. menindu-se una de ((Dumnezeu» si mortului. adeca pentru care se face pomana.Iaca asta turta arsa Ca sa. aseza apoi mortulu In elu. Înainte de cântatulu cocosului. «Aducendu-se sicriulu. pe unu taierQ fasole cruda sau si ferta. archangelu» si umple apoi vasulu. talhariloru si mortului. Ca nu mal vil Tasta casa. Acesta 66 repetesce In fie-care dimineta câtu este mortulu tn casa. de st Archangelu. Dupa umplere lepfeda din elu un caucu tndSratâ In fântâna. ca venindu mortulu ca muroiA (strigoiu) si punendu din acestu p3ru a lui tn focu. (jiicendu: aDumne(leu sa cprimesca lui N. ia cu caucuIA din vadra odata si torna jumatate In sofiu si (jiice: «sa fie de Dum«nedefi. pe care-lu Însira In giurulu sicriului. tn cari i se descrie vieta si faptele bune din vieta. socotindu-se dela (jiiua mortii. tn poesie. pome) descriindu-I vieta si faptele bune pe cari le cunoscu. fiindu pusu pe masa unu paharu cu apa si alte legumi. i se taie din partea unei femei putinu pgru din capu. cari. ahe sa Intemplatu m6i*tea de cu sera. o muiere sciutore luându radacina de leosUnUy de spini si putinu caltu (ramasitele dela tuiore). 489 «Dupa asezarea mortului pe masa. aTotu dupa esirea sufletului se ducu la 7 vecini 7 vase (sofiu) cu apa de pomana. II va puti si se va îndeparta dela casa. Totu asemenea se cânta femeile înrudite. venindu tn rSstimpulu catu este mortulA tn casa cu pomana (o lumina. cari asemenea se dau copiiloru. dupa ce a scosu apa. apoi vestirea se face tn zori prin temeile casnice prin cântece jalnice. unu caucu torna josu lânga fântâna si (jiice : «sa fia talhariloru si talharitelorâ.i> apoi torna ceea-lalta jumatate si ^ice: «sa fie de «st. ti pune tn stnu trei ori patru crucerl . «La fântâna. «Apoi mal face 4 turtite. unu colacu din faina de grâu. «Tote acestea se tacu ca mortulu sa nu se faca strigoiu.va. punendu peste caltu pravu de puscas pre care Uu aprinde cu lumina ce arde pe pieptulu mortului. (jiicendu copiii la mâncare: a Dumnezeu sa primesca!» «Se mai facu apoi doufe. pe cari le menesce: una de Dumnecjieu. a Din familia din care a muritu mal nainte cine. In credinta ca sa nu aiba certa cu celtt ce a facutu fântâna. cari turtite le Împarte Intre copiii adunati anume la o masa josu.

pasu Pe mâna dreptâ. Mari ciucjit am pravitu De m'am despartita Dela lumea alba. Ca-sii negri talhari Si te-orii jaui.pentru de a descumpfira pe mortulu loru dela paza. Putinii sa zabovesc!. De aî înfloritu Pan* n'at împupitu? Grabitu n'am grabita. lep6dându-se si matura«Cu putinii înainte de venirea preotului se face petrecerea mortului din partea a patru muerî. Sa riu dai pre-a stânga. Ci de locii sa pleci Si sama sa ial: . a In decursulu câtu este mortulu tn casa. nu este iertatu ca sa tntre nici unu animalii tn chilia mortului. Dela sotiorî. Pasu N. Firule. 490 La o s6pt6inâna se matura bine pentru curatirea a tute relele. rirâ de trandafiru ! De ce te-al grabitu. ca nu cumva lep6dându gunoiulu. sa mature si altu sufletu din casa. Dela parintiorî. crecjiendu-se ca celu de curându mortu are sa fie straja pâna vine altultt. Dela puisori Dela fratiori (si alte nemuri). cântându dou& cate dou6 alternativii cate unu stihO din urmatorulu bocetu. Unde joculu j6ca Sl-alautite (JicO. pe 'care cele dou6 din urma îlu repetescu: Cu umbra rotunda. «Nu este iertatu ca sa lapede gunoiulu din chilie o sâpt6mâna. Dela slîntulCi sure. lirule. ci sa se adune tn unu cotu la o lalta. crecjiendu-se ca se va face strigoiu. cu atâtu mal putinu sa treca pe sub mortâ.

Iar Sânta-Marie Sede 'n patu si scrie Cu condeiu în mâna: Juni pe cununi. Fete pe mununi (2i Si totii nevestele D'alc tinerele. Scari îmi coboria.stâlpi. (2) MitHUHâ oste o cununa do pe capulCi fclcloril dela cununie. A Angeru zaletia. Ca-I lina fontâna. La cel ii Domnii frumosii. Scriam*o scriea Zluijiî de locO pocnia.La mijlocii de cale Este-unii paltinii mare Cu fruntja manunta. Pan' vinii i-o sosia. Mosi pe cârji6re. luandu-se mortulu din chilie. asa sa se sparga tote . Cu sfulpezî [W de fagii. 491 ((Dupa s6versirea ceremonialului bisericoscu. îlu suia Sus la Christosu. Cu vinii îlii uda . o ()la dicendu: ((Cum se sparge ula. Lumea alb' uita. Mici pe fâsi6re. Pe N. se sparge In loculu acela. U) St'iilpezî = . Dupa ce-lii suia Scaunii îl da De s'odihnia. unde a zacutu. Scaunicelii d'odihna Si patCi încheiatii Cu scânduri de bradii.

banulii pusu In capulu batului este plata luntrasului. (fMasa din chilie se tntorce cu pici orele In sus pâna la întorcerea petrecfetoriloru dela gropa. ((Dupa ce mortulu este acoperitii cu pamlntii. credendu-se ca venindii diavolulu. i se pune pe pieptu o secere sau unu inelu de argintu. Intemplandu-se însa casulu ca sa rCmâe singuru în chilie. «în gropa mortului se arunca si bani. Intra In elu si apoi se face striffmH. de se spala. cu elu sa nu se p^rda noroculu: penlru aceea rostirea cuvinteloru de mal susu. Sufletu Pentru sufletij. spre a se pute ap&* ra de negri talhaH (1). Tote acestea se dau peste gropa mortului si anume : gaina groparului aceluia. Ochi Pentru ochî. si sa-I fie usoru pamlntulu. cari sunt de cea-lalta parte (adeca pesle grc'jpa).((relele din acesta casa!» ((Se pune apoî. o muere. care a datii prima (')ra cu sapa în loculii. ((Nu este iertatii ca mortulu sa se lase sinirurii In casa. unde se facuse gropa. care a adusii de-a casa cu gaina si ba(iilu si o galeta cu apa. ((Cu petrecerea mortului la gropa o muere iea cu sine o gaina vie. dicendu-se: Noroculu româna în casa. ceea ce Însemna ca sa nu le amortesca manile. ciicendu-se. Daii capii Pentru capu. torna de o parte a gropel apa sapatorilorii. Nasii Pentru nasii. colaci de pomana la cei presenti. Gura Pentru gura. Casa rcmâna-ne plina. unu batu de alunii nou. Se mal crede ca celorii . în contra apropieriî duhuriloru necurate. în semnii pentru rescump6rarea sufletului mortuluî. ((Se mai dau la gropa si pâni. totu In loculu acela^ o pane sau unu ma laiu. în alu carui capâtu este prinsu unu cruceru. «Batulu i se da mortului de pomana. cre(lendu-se ca fiindu mortulu noroculu casei. care are sa treca pre celfi mortii peste o apa mare. pentru ca sa-I rescumpere loculu de odihna.

tâmâe.lice prin colacarita (muerea care menesce pomana) a nu le fi iertatii a mal lua dela respectivulii mortii din pomana. ca ducendu-le celui mortii. «A treia (jli dupa Inmormlntare o muere din casajuândtk Intr o ola spâlaturl de vase. alta treba sa nu ma! «al la casa nostra!» «Dupa aceea îlu hotaresce pre celu mortu cu unu cutitu stricatii. si tncunjurândiî mormlntulu cu vtrfulu cutitului. le trece. pe cea-lalta lume? «La ce primitorulu r&spunde «dau». carora nu li se da pomana si cari navalescil la pomana lic-caruî muritorQ. lasându-o. trasu pe pamlntfi dice: Am umblatu. ((Pomana se menesce în urmatorulii modii: mortului. Hotarâ iti facu Sa nu mal esi din acestti loca. spSIaturI de vasele cu rachiu. la 7 martisore (Marti) 7 sâmbiore (Sâmbete). (dntorcendu-se dela gropa acasa. caiti. 493 «Dupa CC primitorulu este Imbracatu.ce le asuda manile. în credinta. le va desbraca si i le va da. îmbracandu-le primitorulii (unii sferacu) le primesce de ale sale. Loculu ti-am cautatu. apa din sofiu. prafu de pusca . la 3 ^ile sfinte : Luni. La fie-care se menesce o cantitate anumita. tire de malaiu^ pita. portarilorii. celorii doi îngeri care pcirta sufletulu mortuluîi celorii patru stâlpi cari tinii cerulii si pamîntulii. Marti si Vineri. (1) Copiii lopetlatî. talhariloru. . sfintilorii archangell. spalându-se cu apa de aceea. seRCote afara In fata soreiul si-Iii întreba: « Dai hainele luî N. se duce cu acestea lamormtntii si torna peste totu mormtntulâ (jiicendâ: «Asta sa-tl fie mâncarea si bautura. ui Dumnezeii. ((Se mal daii la acosta ocasiune si haine de pomana. cu unu cuvintu din tote bauturile si mâncarile dela pomana. «Acesta se repetesce de 3 ori. so face pomana numita si cumîndU. vamesiloru . socotindu-se din ^iua în care a murittt. luî Avramii. spalându apoi si 61a cu spalaturi de cruce. acestoru trei cete din urma li se inter(. vina. ^^lel a 9.

4 lumini de cera. unde slobode mortutui apa. tn credinta.)) 495 - II. numai cu acea observare ca nu se maî duce Ia totî. la care primitorulii raspunde: «Dumnezeii sapri«mesca». menindu-sc mortului si apoi cu pânza se ducii tote la gazda celui alii carui e sofiulu. în semnu ca isvorulu sa-i fie sloboditu. cdtu este inortulu tn casa. «La 40 de dile.va i le da ^icendu: «Sa-I fie pomana lui N. caruia i-a adusu apa. ca ppecum nu se mai face sgomotii. pe cari gazdarita casei le duce la unii vecinu saracii. Acesta se lace si dupa tnmormlntare. i se daii haine de pomana. l'mple apoi vasulu cu apa curgStore. «Dela 5 i^ile pâna la 6 saptamâni se facii In fie-care demineta câte doua turtite. la 1 anii si apoi continuati vQ cât voesce. Intre olalta). 8 ori. iar In casii de se Intâlnesce pe drumii cu cine. si mergendu la fântâna llii umple. pâna ce a trecutii unii ogaselii (parautu) saii vre-o apa. observându si aici cele ce sau facutii dupa înmormlntare la cumându. i se face pomana. unu paliaru nou si un cruceru. asterne tn elu pânza si torna apa din vasii adusa dela fântâna.. gazdarita casei sau si alta femee iea pentru ultima ora vasulu vecinului. este tâlharii sau lepadatii de Dumnecjeii si nu este primitii în împSratia lui Diimnedeii. precum si la miluirea hainelorii.» adeca mortului. observându cele expuse în altu locu la umplere. aprinde In giurulu luî cele 4 lumini. vorba Intre ele. pune In elu paharulu si crucerulu si-Iii încunjura cu luminele cari aii arsii la esirea sufletului mortului. . «Am (jlisii In altii locii ca se duce veciniloru apa de po- 4JI4 mana. 4 colaci si unu darabu de pânza alba noua. nu are pomana. Cel patru colaci se împartii acolo între copiii adunati. si cu elu plinii se duce la o apa curgetore. de. (( Voindu Insa a se lasa a nu mal duce de pomana când sa tmplinitu termenulu pusiî. ci de-acum la 1 sau 2. Face apoi unu cercii de pietre. luându cu sine luminele dela esirea sufletului.«Intorcendu-se a-casa nu mai vorbesce nimicu cu nime (de sunt mal multe. asa sa ramâna mortulii in loculii depusii surdii si mutii. «Cclii ce se sinucide.

. când miire vre-unu june sau vre-o lata mare. (1) Ungaria. Hradule ! Ce te-al doblicitu De te-al scoborîtu Dela locu pietrosu La locu moroiosu.SegeorgiQ. Românii din unele parti ale Transilvanich sub cuvîntulu stcf/il. întelegu bradulily despre care amu vorbitu la p. Pe rude m'o pusO Pe sus m*o d'adusti. Und' \enturl ma batu Si pI6ia mg plâua Si neua m6 ninge. Câti 6menl orii trece. Unde venta nu bate. comitatulu Hunedora. Dar el ca m'o pusa De laturi de satâ. Toti o data odata Si am picatu Ia vatra. care e usitatu la morti. 98 112. Sorele me hrige (1). si pre care tiu aducu feciorii. ci eî. redactata de Gr. S6r'le nu m& frige . Ca dovada despre acesta ne pote servi si unu bocetu din Strei. Toti apa ml-orii be î^i ml-orii hodini. 92. O (jiisii ca mS punii La mijlocâ de sate. care de regula se bocesce de fete si neveste tinere si care suna precum urmeza : Stegule. Ca m'o celuitu 496 ~ Hâî noue feciori Cu nouS securi . . sub cuvtntulii acesta. din padure. Mol- .S T £ G U L 0. it»visla sociala stieiilifica literara. nu întelegu stigulA^ despre care ne-a fostu nou6 vorba maî sus p. La tântâna rece . Neua nu me ninge. P16ia nu m& pl6ua. Di la haia Iratl? VA m'am doblicitu. Dela muntii *naltT. Si ml-oru multâmi.

Cluj. rea mal esti. Morte. (Din Transilvania. morte. p. Si tl-al pusa mâna pe scara Si nl-aî fâcutu lai^u pe-afara! J/arianu. district ui Ci Naseiululuî. La morte. eoni. 1892. Pe cântatulu cucuiul.do vana. Inmorm. .. Unde tu nu trebuesclî M6rte-acor-al nazuitu. »Simon(l. U Komsknl.) Nici o morte nu-I amara Ca mortea de primavara Pe 'ntruncjitulu codrului. Tu acolo nazuesci. 497 III. I. Pe iesitulâ plugului . Unde tu n'al trebuitu ! Ca tî-al pusii mâna pe masa Si nl-aT iâcutu largu prin casa.. do d-lCi T. 32 4U8 II. BOCETE.. Si tlat pusu mâna pe grinda Si nl-al facuta largii prin tinda. 290.

saUilCi lIolariiicHilu-dc-josfi. disirirUilu UridautuluT. De bogati nu se feresee. Mortea 'n lume este mare Ea prieteni pe nimeni n'are. . Si cu turnuri prea frumose. Iar' mortea. Nu mal spune nimenue. coiii. Impcratiî si cu craii Facu cetatile cu aii Si 'nca se mal nevoescu De cu ziduri le 'ntarcscQ.La morte. Aî?a ne graesce Domnulu Ca sa 'ntelega totCi omulu. Si mortea sa nu-I gasesca. Nu da de veste sa scie. Ne graesce cu blândete Sa lasâmu inimi sumete Ca nimeni sa nu gândesca Ca 'n lume vrea sa traesca Si mortea sa nu-lu gasesca. De seracî nu-I este mila Ca sfiraculu vrea sa mora. De betrâni nu-I e rusine. Cu ziduri nalte si grose. de fo-^liilu iiM'U foiiii^rolaru d-lu IVlroa l'ivlipcvnu). . Ca 'ntr'înselc sa traesca. La cel tineri înca vine. . Pe celii dreptQ înca. (Din Bucovina.Iu omora . De viteji nu se siesce. când vrea sa vie.

omule. Feciorii te-oru pomeni. . cres^tine. Oh amaru si grea durere. leturghiî. Din curtî bine ^mpodohite lî pune 'n secrie cernite. Ci mal bine te silesce Si-o faclie-o 'mpodobesce Bisercel-o dâruesce. . Care-au remasu la cel vil . Din cetati sus dela ventu II pune jos sub pamintu. Deci tu.Ci când el se veselescu Si mal bine ca traescu. Ca câte-I lucra cu tine Acelea-tl vorCi prinde bine. Nici nu mal ufraescu nimica. Pe cel serael miluesce. 4<H) De pe scaunu luminata II trântesce morti în patu De nici nu se mal radica. Sâ nu (JicI nici când de tine Ca tetele te-orQ jeli. . Atunci mortea câ-I gasescc Si de pamîntu ca-I trântesce. Iar el vrendu sa faca bine iSa trimita dupa tine Sfmte slujbe. De vrei ca sa Iaci vr'unu bine.

Mortea dice catra cucu: oOO <cl)a-mî. (U' d-lu T. disinrlulu NâsCnululuî. «Ca vomu fi bune sotie î» Dar cuculu din graiâ graia: «Du-te. de-acolea. eoni. cuce. «PScurart cu oile. Insa m6rtea strasnica Iute dupa elCî mergea . morte.Morte fara mângâere. «Ca nu ti-al aflata omuICi. «Fâr numai painginiti. î!>imuiiu. «6mnel tineri despartescl «CasI de omeni pusteescl!» Cuculu daca a cântatu Iute 'n casa a sburatu Si la capu s'a asezatu. «Eu pe unde mergu si cântii «Esu barbati cu plugu 'n câmpu «Nevestele ducu de prândii «Barbatii mergu suerândii «Si nevestele cântândii «Si voie buna fîicendu. (biii Tran*<ilvaiiia. «Neveste cu prânzurile. «Du-te m6rte la loculO. «Eft pe unde mergu tji cântu «Esti plugari cu plugurile. glasulu teu mic. «Glasulu eu nu mi l'oiu da. «Tu pe unde mergi si cânti «Copil mici îl saracescl. «Nevestele banuite. «Tu pe unde mergi si cânti «Nu mal ve(j[î ochi înfloriti. «Ca veni prima-vara «Si iar voîu prinde-a cânta. «Mamele reu despletite. Oh tu m6rte mâniosa Cum m*al scosu astâcjii din casa Sl-alta nu mi-aî daruitu Far' unu pustiu de morminta! III.) Cânta cucu 'n vîrvu de nucu î?i mortea *ntr'unu vîrvu de ciuntru. Mortea r^i ciiculn.

Nu-mî aduci si leculu meu? «Leculu teu eu Tam adusu .Ieil Sufletelulti sa i-ld ieîl! . coui do d-lu T.Mt)îna. Simonu. Cum spunea Domnulu ChritosO. dîna cam bctrana Cu glasl de lecurî în mâna. . Leeulii.. Catra iiigeni. Ca al de calctoritu Si dela noi de pornitu. Ohî câtu-I de desfatatii Nice când n'am mal umblatu!V. oOl IV. aim.La pici6re s*aseza î?i cu cuculu se mustra. Tine-mi-te-aru DumnedeCi. (Din Transilvania.) Pe ritutulu mohorîtu Merge-unu carCi mândru cernitu Cu herneu acoperita. Ca m'a mânatd Dumne(. Cu ce fapte m'asi mal du<*e La tatalu meu celu prea dulce Ca mi 1-a chematii Christosu La orasulâ celu irumosu. di*»Ui(lnlu NaMHiduluî. înapoia carului r>02 Morgre-o dîna cam betrâna Cu locurile a mâna. Ohî câtu-I de luminosii. disiriclulrt Nitsciiduluî. Puisorulu meu iubitu! ¥j\!k de asta n*am gânditu. (Din Transilvania. SimonCi. de d-lft T. Si Ilena o-a zarit u Si'nainte î-a esitu Si din irura î-a vorbitu: . . O prea sântCî îngerulâ meaî Ce î-asi da lui DumnetjieiL Sâ-ml lese puiutulu meu? Da-I-asI auru si argintu Sa mi-lu lese pre pamintu! Xu-ml trebue aurul u tSu Si nico argintulu teu.

La surori sa nimeresc!. Ci te ie pe cea carare . Ca apele-su curgetore Si *napoî ne'ntorcetorc. Cu Iratiî sa te 'ntâlnescî. Ilinra a Mielului Caprii\ Tatuca. i\\ mamuca sa vorbesc!. Dare-ar bunulii Dumnecjeu oOS Sa n'alegî pe celd maî greii. Care duce la surorî Si la scumpiî Iratiorî. Celu mal greu si multu maî reu. miluta nostrâî In fundulii casi 'n lerestra A sosîtu carte domnesca Dela noî sa te pornescâ. luatu! (Din Bucovina. Inima sa-mî îndulcesc!. Ce m'asî ruga dumi-tale î Daca-mî faci acesta cale. ilii-t.Si'n lerestra ti Puiu de Graneunl Si leculu ti l'a ^ufleiulu ti l'a VI. coimiiiîi Siiipta. Bine-aî face dumnia-ta Sama daca mi-aî lua. Dac'aî lua sema bine Pe-unde-î mercre'n ceea lume. La lin A tata l'am pusu. mî-o sburatu vCrsatu. Ca sunt doue drumurele Si cam greii de-alesu din ele: Unulu mi-î batutu cu spinî. Nicî dupa parec late. Ci celu bunu sa nimeresc! Fe elu sa caletorescî. Altuia mi-î batutu cu llorî. Care duce la strainî. \u te lua dupa ape.

Ca-sCi departe satele. Si sâ mi le tragit tare Sa merga resunulu mare . dumnia-ta î R6ga-te cu! te-I ruga. nepotele. Dela nepoti. Dela cântece de jocCi.Ce merge cu siântulu sore Ca sorele-! mergctoru Si 'napoî întorcetoru. Dor glasulu tl-a asculta: R(')ga-te Ia paliniaru. S*audâ nemurile. Dela fete si leciorî. dumnia-taî Rosra-te cu! te-î ruira Dora dor te-a asculta: K6ga-te la siântulu sore Sa tie (Jiua maî mare Sa te satur! de primbare A(j! în cji despartitore Dela fratî. Dela tlor! si busuiocu. Dela gineri si nurori. Tatucuta. Tatucuta. Si elu dac'a rasari Tu la no! iara-î veni. Cari! mi te plângu cu jele. Dela gradina cu florî. dela suror!. Palimaru si clopotarii 504 Sâ traga clopotele Sa resune vaile.

Numai cu lacrimi de omCi. Sciu bine ca te-a 'ntreba: Vc(jiutu-m'al tu orî ba? Si daca mi tea 'ntreba Sa spui mamutiî asa: M'al vS^wta pe prisp' afara. FrumuselCi ca mî-otii sp61a-o Nici cu apa. Cum te-orâ pune la rec6re Nu te-a vede stântuld sore. Si dupa CC ml-olu usca-o Înapoi I-oI\i înturna-o oOo Pe suerulu ventuluî In fundulu pamîntiiluT.S'auda si Dumnezeii Sâ vada ca-mî pare rSQ. nici cu 'ncropu.tîtisore. In cântarea cuculuî. Camesa negra cernela. Camesa pecurarita Cu inima arsa. 'N vercjiitula livccjiloru Srnfloritulii pomilorQ. Cum te-oru pune Ia pamîntu Nu te-a maî ajunge ventd. Sa spuY mamutii asa Sa-mî trimeta camesa Pe suerulu ventulul Prin funduld pamîntulul. Si dupa ce l-olii sp61a-o Frumuseii! ca I-oîu usca-o Nici la bore Nici la s6re Numa 'ntr'a mea jale mare Colea 'n sînii la . Din negri tfil ochisori Voru iesi doi pomisorl La piciore Mândra flore. Tatucuta mila nostraî La porta la tinterimu Noi asta(. Dacâ-ml faci acesta cale. Ca i negra camesa. Nici cu oca de soponu. mândru-aî maî muritu In aratulâ pluguIuY.ll ne despârtimu . Si iar m& rogCi du mi. Si iar daca mi-I vedea.tale. Tâtucutulâ meâ iubitu! D6mne. Ca eii cum oîu capeta-o. fripta. Si-T tâlni pe mamuta.

draga mea. Nici miluta. Tatuca sa vietuesca. Da tu l-al cântatu în spate De-a fostu sagetatii de morte. cum Ta ascultatii. Nai tinutu glasulu mal multu. Mal multii cu noi sa traesca. Dragulâ nostru tatucuta! Da cum de te-al induratii Si pe noî ca ne-al lasatu Tocmai când n'am cugetatu.Bata-tc pustia cucu. dict.'s/T. trei cuvinte. (Din I5tr. Ca sa le potu tinea minte î lan deschide-tî gurita Si ne învata ceva ! . VIL La una tata. Nici pe nime cu priinta î Draga n6stra Mila nostraî . )viir:i. «Draga mea.Sâ stamu dar sa mal vorbimO: Unde sa ne mal tâlnimu? Sâ stamu Sa mal cuvintamâ Batar douS. iubita mea ! «Cucu'n spate ml-a cântatu «Si mortea m'a sagetatuî» Mama. . Indata*n cas'-a venitu Si din gura c'a vorbitii: «Mei femee. când te-au(Jitu. coin iu:i Calutiii l. Tare s'a mal superatu Si din gur'a cuvîntatu: «Omule! tu ce graescl «Cauta ca buîguesclî . Nici tatuca Nici miluca : Nici tatuta. do Catriiia Uavolta). . tm Si cum de nc-aî parasita Tocmai când nici n am gânditu ? Ca de astacjl în colea Noi tatuca n'om avea. Tatuca.

507 «Dragii tatiî copilasi. Câtii al traitu. Nici usile n'a deschide. De tata sunteti remaseî Plângeti usi... Plângeti tuspatru pareti. Dragutulu nostru tatuca. «Ca de min' sunteti remasi. draga mea. Haida la mormîntu si vecjî. «Si elii nemica nu scieî» Da tatuc'a lacramatii Si din gura cuvîntatu: «Tu femee. La feresti n'a bocani. «\'enitî sa vc pupu pe-obrazu. Nici la copil n'a mal rîde. . plânge masa. plângeti feresti. tatuca. «Draga mea. iubita mea ! «Cuculu f6rte bine scie «Când cânt'a casa pustie «Si copil a saracie î . «Ca de astafjî în colea «Voi mal muitu nu mi-tl vedea!» Plânge casa.«Cucu-l pasere pustie. Nici nu sa mal hodini. Ca de-acuma tatuca In casa n*a mal întra. Ca de astacjl remâneti.. Daca. aî lucratu Pentru trei scânduri de bradu . nu cre(jî. Câtti al traitu al muncitu Pentru trei coti de pamîntu.

airîu-ultorQ. Da vine sa putrecjesca. La iiiiA tata. do d-lA Ionica alâ luî lordachi Isacâ. rom. La usa la tinterimu Stal. comuna Mahala. Si noi nu te-amu asteptat u Si tu totu te-al aratatii Si pe tata l'al luatu. sa siStuimii. (Din Bucovina. tata. far' sa fii rugata. Scola nu sedea tacutu. Da-tl pânza de pe obrazu Si ve(jl morte cu necazQ ! . Ca sl-alu nostru tata vineî Da nu vine sa traesea.) Bata-te pusti ulu morte Cum nu esti tu cu dreptate ! Ca ori unde-ml estî chemata Tu nu te duci nici o data.Kucura-te manastire. Tatuculu nostru placutu. Sa ve(]ii mortea ce-o facut u î Si te'ntorna într'o parte Si ve(jiî mârte cu dreptate. Unde nu estî asteptata Tu mergi. Nici ca sa gospodoresca. Ca de amu ne despartimii î 508 VIII.

eoni. Jelc-asa m'a superatu Cum ÎI cerulu innoratu Peste t6ta Lumea rdtâ. Câta jele 'n lume este T6ta 'n mine se opresce. Aceea nu ti. comuna VicovuUV(L-sus. preotu. Dintr'o casa mare. Multa jele am mal trasu Numai foculii nu m'a arsu. Cine n'are *n lume nene Sciii ca traesce cu jeleî IX. Turlurc'Miu. Nici terestra de privitu Si nici usa de esitu. 509 Eu de când m'am radieatu Multa jele-am indurata.)i sa-tl fac*o ferestuicâ Ca sa-tî cânte-o pasfiruica. I. Sa-tl cânte 'n glasulu celCi grosu Pentru-a nostru traîu frumosu.) . La nnA tata. Câta jele-I pe pamintu T6ta m'a mâncatu pe rindu. Nici nu-î lalta de sedutu. Si sa-tl cânte'n glasd suptire Pentru-a nostra despartire. Alta mica tî-aî facutO Cu capriorii de lutQ.Tatuculu nostru placutii. de d-ld V. Mare casa al avutQ. disiriclulfi Uadautului. (Din Bucovina.o placutO. plina A romasu maica straina.

Ca tatuca când era. Da nu sbora dupa fonii. tatuta. grija ndstrâ. Harbu(a. Ci sbera dupa stâpânu. Bun'a fostu. <Iicl. scola Si ne spune-adeveratu : Cum de rai te-al înduratu Si copiii tî-at lasatîi Mititel si ne 'nvfitatî. Casuta. Elu de noi bine *ngrijia. care-î avuta. Nici tatuta. Dar elu dc-amîi n'a mal fi Si de noi cine-a 'ngriji? Si noî ne-omâ culca pe vatra N'omti sci cine nî-a fostu tata. Scula-te. de M. Si neamu ruga dumitale Sa nu faci acesta cale. Sc61a-te si te tre<Jescc Si cu noi ce. Ca tî-a fi dcstulu de-asarâ! Scola-te si ne-î vedea. Da noi de undc-omu veni Ore cui ne-omu jelui Ca tatut'a putred) ! Demineta ne-omu scula. Nici pe nime cu priinta. «Tata» pe cine-omu striga Daca nu-j fi dumnia-ta? . scola. Casta cale-î duc^tore Si 'napoî ne 'ntorcetore.va graesce. tatucuta.) Sc61a-te. tatuta» scula. mila n6stra. fara feresti Numai câtu sa putredesclî X. olO Tuta lumea-î cu tatuta Numai noî fara miluta. conuiim ('rasna. Nici miluta. Ca noî de a(J[î în colea Tatuta n'om mal avea. nu tl-o placutii. Mila nostra. In sama nimfirul datî? Ca eî s'oru trezi odata Ca n'au mila dela tata. Alta noua ttaî fâcutu Fara usi. Sberâ oile *n ocolii. Sc61a. (Din Biiroviiia. La min tata. tata.Scola.

iubitulu meu ! Sc61a-te si te trezescc Si cu gurita graesce Macar doue. Xenlucutulii meu iubitii. de Mariura iiârbuta. Ca ne-ai lostu unii bunu parinte. Ca noi câtQ omu mal tr^ii Nime nu ne-a milui. Sa te lasi de asta cale. . coimiiia ( i*a>iia. trei cuvinte. Sa le tinemâ si noi minte. nenîuculii meu ! ScumpulQ meO.Strainii ca ne-oru mustra ! fiU Da cum de te-al induratu ^i prin straini ne-al lasata Totii de china si de nacazu Si cu lacrimi pe obrazu. (Din IUuM)viiui. Ci numai ne-a porunci Totu cu «du-te» si cu «vina» Ca la nime n'avemu mila. Si nVasî ruga dumitale Dela capii pan' la piciore Sa nu ne faci superarc. Cine mi te-o statuitîi Pe-asta cale de-aî pornitu Sa mi te duci în pamîntu Tare reîi ti-o mal priitii. Caci nu te duci sa'nflorescî. dirl. La uiiii parinte. XI. Casta cale-I duc^torc Si *napoI ne 'ntorcctore Tare ni-I cu superare.) Dragulu meu.

Ca tl-a fi destulu de-asara! Si. . Mnior-ta cum al adormitO. iara feresti. Cum întri*n ea putredeacî. 513 Casuta ca t!-a¥ lasata si-alta n6ua c'al durata Numai cu patru pareti. In cotro te-al podobitu? Tare frumosu te-al gatitii Si pe drumii ca te-aî pornitu. Cu nime n*al mal vorbitu. Si te primbla prin gradina Sa cresca flori si sulcina. Sa le tinemu si noi minte. comuna Crasna. Si-tî deschide ochisorii Si ti-I vedea si feciorii Pe-a cui sama î-al lasatO.ti deschide genele Si ti-î vedea fetele. mama. nu te mat veijil. trei cuvinte. Scdlâ. sc61â. Ian scola si te trezesce Si cu noî ceva graesce Macar d6u6. tic Catiina Ilaiiceria. scola.Da te ducî sa putredescî. Fara usi. sc61â. La o manii. Mal multii nu mi te-al trezita. Negriloru strainiloru! Ian sc61a si te trezesce Si cu noi ceva vorbesce Si te primbla prin ograda Sa cresca mândra otava. Ca tî-a fi destulu de-aearâ! Ca de-asar*al adormitu Si mal multa nu te-al trezitii. Sorele c'a resaritu. (Din Bucovina. Cum te bagi. mama. scola. Nu sciu'n minte ce tl-a datii Si pe noi ca ne-al lasatii Lemneloru si pietrelorii.) Scola. Cu noi sa nu mal graescl Nici mal multu sa te'nlidnoscî î :a2 XII. Cu noi nimicii n'aî vorbitu. dicl.

Lutisoru Din trupusorâ.voiu de ea unde-va? Si pe-afarâ voIQ esi Marianii. Draga n6stra. Din mânute Viorele. . Din gurita Tamâita. Casta cale-I calStore Si'napol ne*ntorc6t6rc. Scumpa ndstra! Cum a pusii manele cruce. Vfidti cu ochii cum se duce î Dragele mele piciorute. U BomftnT. Pe mamuta voîu striga Ca sa vSdâ de nu cum-va S'a rSspunde de-unde-va. Da. Mila n6stra! Draga n6stra. Sl-aistâ drumu îl calStorti Si'napol ne'ntorcatorii. 33 514 In totii locuia votu privi. Demineta m'oiu scula Pe mamuta voiu cata Prin tote coturile Si prin tote-ungherele Sa vedu gasi-oiu ori ba. Din cosite Micsunele. Cum s'orâ face flori albute Si n'orO mal face urmute.EH m'asi ruga dumi-tale Sa nu faci acesta cale. Inmons. Pomisorl Din ochisori.

La o mama. Cârdeia.) Mamucuta. Pe mamuV aî îndragitu î Când. coin.De-unde-va. . Si nimeni nu ti-a plâcutîi. satulu Bilea. mila noslra ! Da cum de te-aî induratii Si pe noî de ne-al lasatu? Pe noî cine ne-a 'nveta Binisoru ca Dumnia-ta? Ca de mâne în colea Noi mamuta n*omu avea ! Când tî-o fosta lumea maî draga. Multii estî n^gra si urîta Si de lume urgisita! Lumea aî încunjuratâ Si pe nime n'aî aflata Cu tine sa-lO fi luatu. greu ti-a fi. La mamuta al venitvl Si 'n (erestra mî-nl batutu Si pe dînsa mî-al lualu Si cu ea te-al departata ! . dîn cotro-va! Bata-te pudtia m6rte! Multu esti tu fâr' de dreptate. Atunci în pamîntîi te baga. Draga nâstra. mamuta. . (Din lUicovina. do Iiist. draga noslra. . XIII. Bata-te urîtulu Iuta Multu estî negru si urîtu.

Numai cu lacrimi de omu. draga ndstra. .» ol o Atunci s'o iei de pe tine Si sa ml-o trimeti la mine. mama alba.o. Numai cu-aburl de sufletu. Draga nostra. Si-tl-oiu trimite-o pe stele Unde dumnia-ta-I sede-re. I)umnia-ta daca nu-I crede Eu iara ti-oia trimete Pe suerulQ vântului In tundulii pamintulul. . Eu m'asi ruga la Sân-sore Sa tie (tiua mal mare Si sa-tl dee cheita Ca sa-tl descul gurita Sâ graesci cu noi ceva. Ca sa te tinemO in minte. 'N tote partile-omii câta. Ca d6r vine mamuta. . Nici in spune de soponu. Ll-oru cresce flori galblore r>i6 Si n*ortl mal face-urmus6re. Demineta ne-omâ scula. Mamucuta. Ca eii cum ml-oiu capeta-o Hine ca mi tl-oiâ spCla-o Nu cu apa clin isvorâ.Când camesa ti-î negri. Draga nostra. Si tl-oiu trimete-o pe sure Când a fi 4'^^ ^^^ mare S'ajunga la dumnia-ta-re. Iarba verde n'orft calca. Ea de unde nl-a veni. Cum s'a lace terna negraî Dragile nostre mânute Cum ll-oru cresce flori albutc! Dragile nostre piciore. Nici roua n'orâ scutura. nici la ventâ.^i eu dupa ce-oiu spela-o Bine ca mi tl-oiu usca-o Nici la aburi. scumpa nostra! Muitu in lume al mal muncitu Putintelti ti s'a venitO. Macar doue trei cuvinte. Ca de mâne-a imired).

mâmuca. comuna 8tr()(»scî. De tl-a fi. Draga n6stra mamucuta. do (iriiroro PolticG. bine. Unde-I satulu fara nume Si cararea fara urme. Iubita nostra miluta. Pe unde nu umbla nime. Si te uita pe terestra. gimn. De tl-a fi. . Si multa în lume-aî lucrata Si putintelu tî-aî luatu. La o mama. 8c61a. Sa te duca 'n ceea lume. mamucâ. ia-mS si pe mine. Ca-tl vine carte domnesca. mamuca. La o inama. Ca tl-a fi destula de-asara.) Sc61a-te. Vino. de Catrina I^colta.Num* unu stânjinii de pamintu. (Din Bucovina. Dela noi sa te pornâsca. Sa ve(jl cât ÎI de frumosCi. (Din Bucovina. Pe când a fi sa resara Stintulu s6re luminosu Din spre rgsaritii din josO.) Draga ndstra mâmucuta! Zori de (Jiiua se revarsa Si dumnia-ta se^i în casa. reu Lasa-m6 la Dumnezeu Sa traescu în satulii meii ! 517 XV. st ud. corn. Si mfi du în ceea lume Sa petrecu si eu cu tine. Da ian iesi pâna afara. Numai trei scânduri de bradii! XIV. dict. comuna Calaflndcscî.

Ca sorele î mergC^orii Si 'napoî întorcetoru.Ceai gândita. n'amii socotita De-asta cale te-al gati tu. ce-aî socotita. Când nici cu gându n'amâ gândita? Toti copii-sQ cu mamuca. Iubita n6stra miluta. la-te dupa sfîntulâ sore. Draguta nâstra mamuca. Orî nimica nu te d6re. Draga nostra mamucuta. . EH m*asl ruga dumi-tale Dela capa pân' la pici6re Sa te lasi de-acesta cale. Casa de tl-al pustiita. Cine merge *n pamîntu verde Nime^n lume nu-lfl mal vede. Iubita nostra miluca ! N'amO gânditu. Iubita nostra miluta ! Ori estî supurata tare. Si daca nu te-I lasa Eu iara mi te-asi ruga Sa nu te iei dupa ape 018 Nicî dupa paree late. Ca apele-su curgCtore Si *napol ne'ntorcet6re. Numai noi fir* de miluca. Ca tare-I cu supfirare. Draga nostra mamucuta! V^gdâ cu ochii cum se duce Si n'am putere-a-o *nt6rce. Orî boia ti s'alinatu.

Ca noî de-asta(Jî în colea Mamucuta n'oraCi avea. ginin. Sa ne spui noue ceva : Pe cându noi te-omd astepta ? Draguta nostra mamuca. eoni. mâmuca. La o inahii. Ca de-aici cum te-I porni înapoi nu-I mal veni. si ud. pâna *n pragti De vecjl vitele cum ragu Si ragu vitele 'n ocolQ De alâ dumi-tale dorâ. Draga nostra.Ori gurita tl-a 'ncetatu. Totu cu firCi si cu bumbacu Pân' Talu dumi-tale pragu. R6ga-te cuî te-î ruga. scumpa nostra î . ¦ « {Din Bucovina.")!<) XVI. Roga-lii pe Sân-Niculaiii Sa-tî faca parte de raiO. R6ga-te la Precista Sa-tl deschida gurita. Iubita nostra miluca ! Da la noi când îî veni? Când asi sci când îî veni Cararea tî-asî zugravi Totu cu firu si cu mStasa Pân' l'a dumi-tale casa. Ca de când mi te-al culcata. Si sbera oitile.) EsI. Si pe noi ca nc-aî lasatu Nimicii n*al mal cuvîntatu. Draga nostra mamucuta. comuna Mologia. Iubita nostra miluta î Eu tî-asî maî spune ceva: R6ga-lu pe cine-î ruga. de Vasile Uopcenu. Draga nostra. Ca mal multa nu te-orO vede. mila nostra. .

j Sa mal vil mamuc' acasa. Nici sdrele nu te-a arde. Scola. Cararusa tl-amâ plivi Si de alba si de nalba. Sa vil pâna la pâraâ Sa ve^I cum traescâ si eCî. Sa ve4l ce casuta-tî iacfi Far* de usî. 520 Si nici ventulâ nu te-a bate. Mamucuta. pâna *n pragU. nu te da. mama. De-asI sci bine c'al veni. Cum intrinsa sa trâesci? Ca casuta ti-I de bradu. far' de feresti.EsI. Pe ce drumu al sa-ml apuci? . Ca sa ne vil mal de graba. Sa vil pâna la fer^stra Vecjll ceti iacu copiii 'n oasa. Sa vil pân*la pirilazH Si-I vede-ala nostru nacazâ. un' te duci. Corii veni si te-oru lua Si te-ord duce cum oru vra Pe de-asupra ventulul In fundulâ pamintulul. îl trai cu mare dragu. Iar a n6stra-I de nuele Vom trai cu multa jele. mamucâ.

La o mama. Eii de când m'am strainatii. Fiii sa nu-ml amagesci. iubita mea! Dumnia-ta pe-unde-al venitu Tare mi te-al fudulitii. Picioruse de bumbacu N^orii mal trece peste pragâ. De-aceea eii n'am avutii Cui sa m& fi jeluitii.lesca. XVII. (Din Bucovina. Draga mea. comuna Calafindoscî. Mânutele lucrâtdre Mergii în pâmîntâ la rficdre. Picioruse de matase N'orâ âmbla mal multii prin casa. Inima sa-ml rgcorescl. Nu mergii sa gospodar6sca. Ci se ducii sa putrei. Cu mine sa siatuesci.La biser'ca cea frum6sâ La grdpa cea 'ntunec6sa. de Maria Lâcatusâ). . dict. Cu mine n*al sfâtuitâ. mâmuca mea. Dumnia-ta ca m'al uitatii La mine n*al mal venita. Dumnia-ta când îl veni Mal multii nu te fuduli Pe min' sa nu m8 urescî. Fiii mi I-al amagi tii. Inima sa-ml fi rScoritii: Cu straini m'am petrecutu ! I 521 XVIII. Scumpa mea.

maicuta. scolâ.La o mama. mamucuta. do. Sa vil maicuta. la noi! XIX. comuna Virovulu-do-nus. Si-tî radica genele Si ti-î vedea fetele. de d-lQ Vasile TurturenQ. treî cuvinte Ca sa le tinemâ noî minte. si corn. (Din Bucovina. 522 Ca tare-î greu în strainT. maica draga. dict. Când orii fi* grâele 'n flore. Cine merge nu maî vine. (Din Bucovina. Când oru fi grâele 'n clai Sa vil. Când tî-a fi camesa negra Sa mî-o trimetî. preotu. draga mea. Ca tt-a n destula deasara! Si-tî deschide ochisorii Si ti-î ved6 toti feciorii. de graba. Mamucuta. Si de spinî Si de pelinî. Macar doufi. Pe fecîorulii ventuluî Din fundulâ pamîntuluî. Ca'n cea lume tare î bine. maicuta. sa viî. Ca eii cum oiii capfita-o Deauna tî-oîQ si sp61a-o Sl-oiu spfila-o 'n lacrimele Si tî-oiii strînge-o paturele Sî-oiii usca-o 'n gândurele. La nnA barbatii. corn. Si-tî deschide gurita Si-Î vobi cu noi ceva. (Michoria Calancea. Draga mea si scumpa mea! Gând asi sci C'aî veni Cararusia tî-asî plivi Si de iarba Si de nalba Sa vil. Sa maî vecjl pe aî tel fii.) Sc61a.) . conuma Boianil. d(» (1-1 il Vasile TurUirc*nCi. Ca traimQ în mare jele.

Când era stapânulu lorii. Scala. Nu duceaii atâta dorii. Dumnia-ta câ-I putredl. La lungu drumti mi te-aî pornit lî. Si-I esire pân' afara Sa vecjii pile cum sbera Tote din salasft afara. Numaî dup' alil lorii stapânii. . De când îl stapân* esta Se da fanulii cu pala. Sare cu bucatica Si apa cu donita. bâdiputa.vara c'a veni C6sa in culu a rugini.Badicutulu meu iubitu ! FrumuselG mi te-al gatitu. Si-Î esire pâna 'n pragu Sa ve(j[I vacile cum ragu. Ca veni primavara Plugulii cine l'a porni Daca dumnia-ta nu-T 11? Plugii *n podd a rugini Si dumnia-ta-î putredL Prima. Sc61a. nu te da. Mâncaii fenulu cu stogulii Lingeaii sarea cu drobulii Si bea apa din isvorii. bade. scolâ. Ca nu ragCi de dorii de fenu.

Nu ti-I mila de baieti. Ca-l cu multa suparare Si cu chieltuiala mare. Mititel pe lânga vatra Si n*orft sci cin' Ie-a fostu tata. De-oru esi din casa afara La totî lî-orii fi de ocara. Ca tare-su înprastieti. Badica. Si sotia a-tl lasa. te*ndura. In cotro drumulu apuci: . Si eO m6 rogii dumi-tale Sa nu faci acesta cale. Bâdicuta ! ce-al gânditu. Ori te*nfiori ori nu C'acolo tl-a fi tralu Bâdicuta! un' to duci. nu. Ori te*nfiori ori ba C*acolo tîa fi viata. Ca sotia dumi-tale Multa suparare are. Si casuta tl-al urîtu! Cal avuta larga casuta. La mesteri aî poruncitu Alta noua tl-o croittî Cioplita pela usori Când o ve^I te ieu (iorl. Tare tl-o parutu strimtuta. De-ord intra de-afara *n casa La toti ll-orâ fi deprobaza.

Pe cântatulO cucilorQ, Pe 'nfloritulO pomiloru, Pe 'nfrun(Jitulu codrului,

524 Pe 'nvercjlilulu câmpului, Pe pornitulCî plugului? Plugu *n podâ a rugini Si dumia-ta-I putrezi. Ne-omu ruga la stintulâ s6re Sa tie (Jiua mal mare, Sa ne dee cheita Sa-tî descuemti gurita, Si-I grai cu noi ceva Macar douS trei cuvinte Sa te tinemu si noi minte. D6mne, D6mne Sfinte D6mne! In ia n6pt' asta mal mare, Ca asta-I despartitoro Dela frati, dela surori, Dela gradina cu flori, Dela stratulâ cu bujorO, Dela-lu nostru sotiorO. Pân' amu nainto vreme S6rele nu resaria Si dumnia-ta te trezial. Da de amu nainte vreme Sf intuiti sore-a rasari, Dumnia-ta nu te-I trezi. Sotiora dumi-tale Dimineta s'a scula Si'n totCi cotulu te-a cata. Pân* amu nainte vreme Te culcai si te sculai Si de somnii te saturai. Dar amu de-asara dormi Si nu te saturi de somnii. Nu sciu perina ti-I m61e, Ori nemica nu te dâre, Ori scortariuia ti-I frumosii, De-asara nu te-al întorsii. Scola, badicuta, scola.

525

Ca tî-a fi destula de-asara!

Si te primbla prin ograda, Ca cresce mândra otava, Otava s'a scutura Si urma s*a astupa; Si te primbla prin ocolu. Ca cresce mândru mohorti. Si te primba prin gradina, Ca crasce mândra sulcina. Sc61a-te si te trezesce Si-Î vede'n casa ce este, T6ta lumea te jelesce. Nemica nu-tî folosesce. Si deschide gurita Si grai^ cu sotia, Si deschide ochisorii Si graesce cu feciorii Macar doufi trei cuvinte. Sa te tie si el minte. Sc61a, badicuta, scdla, Si hal cu noi pan' afara; Scola, hal cu noî pe josu. Ca drumulu nu-î grunzurosii. Sc61a, scola, nu te da, Ca de mâne in colea Noî mal multa nu te-omO vedea, Ca te duci în ceea lume Unde nu te sciî cu nime. La usa cea de hârtie Câti se ducti pe toti i! scrie; II merge si dumnia-ta

Si cine-va te-a 'nsemna. La scaunulu cela de petra. Unde merge lumea tota, Vomu merge si noî o data. Daca mi te-amâ duce noi Cu carulâ cu patru bol Totii aî mal veni 'napol,

526 Dar te ducemu cu caruta Si nu tl-omti vedea urmuta. Badicutâ, dumnia-ta, In mândru raiu îl întra, Si-acolo daca vel fi Dumnia-ta te-t hodini Dar sotia-a necaji. XX. La unu barbatii. (Din Bucovina, coiminii ('alafiiulosrî, ilict. di* Catrina Racolta.^ Multu iubitulu meu barbatul Da cum de tc-al induratO, Copilasii de-al lâsatu? Copilasii tl-al lasatii, Da *ntr'a cui sama I-aî datfi? Copiii tl-aî sfiracitu, Casuta le-al pustiitu, Pe mine m*aî vedanituî Dragii mamil copilasi De tata sunteti rcmasî! Draga mea, miluca mea ! Da sa te scoli dumnia ta Copiii a-tî renduî Pe lume cum oru trai! Ca copiii cel remasi

Multa manânca ^i multii strica. Dragii mamil copilasi. De tatita lorii rfimasl, Dela nime nu aii mila, TotQ orii fi «du-te» si «vina»!

527

XXL La unA barbatâ. (Din Bucovina, comuna Oalinescî, dict. de V. Hrisca.) Scoborl, Domne, pe pamîntu Sa ve(,ll mdrtea ce-o facutu, C*o luata frun(}a din fagi Si-o despartita pe ceî dragi. M*o despartita si pe mine Cu care-am traita mal bino. Si de bine cetraiamâ, Intr'o camesa dormiamii Si dintr'unu mfirQ ca mâncamii Si-amândol ne saturamu . . Astepta-m6 m6I badita Sa dau Ia copila tîta. De-Î vedea ca zabavescu Sa scil ca m6 'mbrobodescu. Mi-I destula mie de-asarâ De când staâ bocindu pe-alara, De când staâ la cheutore O trecutu o luminare. Asteptâ-mS, bade-unu ceasu Sa-Iu adormu pe celii nacazO, Dupa ce Toiu adormi Eu iara mi te-oifi boci, Si-oiâ boci asa de multu Pâna ce m'oiu face lutu, Ca multe-afturî am avutCi, Ca de afturile mele Si lui Dumne<Jeu i jele î

- 528

xxn. La nnâ barbatA DinBucovina, orasulQ Câmpuluiipru, eoni. do d-lQ O. Ciuperca.)

Sbera oile 'n perdele, Si casa-I plina de jele. Si ragâ vacile 'n ocolu, Casa e plina de dorâ. Mândra cas*al mal avutu Si-aceea nu tî a placuta. De când mi te-al bolnavitu, La stoleriu al poruncite Sa despicc-unâ bradu în doue Si sâ-tt faca alta noua Far* de usî far' de feresti, Locu, unde sa putrecjiescî ; Nicî nu-î usa de esitu, Nici feresta de privitii, Numai locii de putreditu. XXIII. La nnn barbatn. (Din Bucovina, comuna M6nastirc»a Honioruluî, corn. de d-la Georire AvramQ, învCtâtorQ.) Dulcisorâ merii din gradina, Cum te-o ruptii din radCcina Mortea crunta si haina. Cum nu-î m6rtea 'nselatore : Ie emulii de pe piciore. Cum mi te-o luaiii din casa, Cum mi te-o tocmitii pe masa. Bucura-te manastire, Mândru gospodarii îtî vine,

~ 529 Da nu viDe sa cunune, Ca-I gatita de cecu lume : Si nu vine sa boteze, Ci *n pamîntâ ca sa s'aseze. Veniti iubitii mei Iratl La mine si m& 'ngropati. Veniti frati, veniti surori Si-ml tocmiti trupulu cu flori, Si m'udati c*unCi pica de apa Sl-apol me puneti în gropa, Me stropiti c'unu picti de vinu Ca eu mergu in lociî strainu. Eu m& duciî pe-o cale lunga, N'am pe nime sa m'ajunga; Eu mg duca pe-o cale lata, Unde n'am fostu nici odata. McrgQ la trei coti depamîntu, Doi la capetu de mormîntu. XXIV. La unfi barbatii. (bin Bucovina, comuna Hadoutu, conj. dt» tl-Iu Awrcliii» Macovoiu. pieolu).

Mortea 'n lume n'are frati, Rapesce crai si 'mp(5ratl. Mortea 'n lume mare este De bogati nu se feresce Si pe scraci îl gasesce. Bata-te-ar pustia m6rte, Ca n'al mal fostu cu dreptate, C*al venitii pâna la pragu si-al luatu ce ml-o fostu dragu; Cal venitu pâna la masa Sl-al luatu mila din casa; Cal venitu pâna la patu Si dragostea ml-al luatu. J/f lianu, Inmorm. la Bom&nT. 34

530 burbâtelulu meu iubitu. Ce secjl asa de mâhnitu r Te rogu nu sedea asa. Scolâ-te si te-I primba. i^i te-I primba prin ocolu Sa cresca mândru mohoru, Si tc-î primba prin ograda Sa cresca mândra otava. Barbatelulâ mcîi iubitu! Mândra cas'af mal avuta, Casa de-o suta de lei Sl-al luatu alta de cinci leî Fara usî, fara feresti, Intr'însa sa vietuesci, Ca nu-I usa de esitu. Nici ferestra de pravila. Nici drumâ de calStoritQ, Ci numai de putre<Jitu. . . XXV. La unu barbatd. (Din Huodvina, comuna Iliîjiosd, «lict. de mama mea Huxanda.) SotiorulG meii iubita ! Tu atuncea ml-al muritu, Când tl-o fostu draga de trai tu, Pe cântatulu cucului Pe esitulîi plugului. Plugulu sede sub parete, Boii pascCl la erba verde... Sotiorulti mefi iubitu! Da cum de m'aî parasitQ, Când tl-a fostu dragu de traitu Po *nfloritulvi pomilorâ, Pe mirosna florilorii? N'aî gândita, n*aî socotita,

531 Când do la noi te-al pornitu, Ca cu de-aici in colea Sotioru n'oiO maî avea ?! De cantata tl-asl mal cânta, Dar* me dâre inima. Inima s^a Irântâ în mine, Când nu v6dîl sufletil în tine. SufletelulO tl-a sburatu Sus în cerulu celu înaltu, Si pe mine m'o lasata. Mo lasatti sa pâtimescu. In lume sa m'osîndescu Val stjraca inima Cum esti tu de straina ! . . . XXVI. La nnji barbatfu (Din Transilvania, distriotulii Naseuduluî, eoni. do d-lu T. Siniunâ.) Prin cela rîtu, prin celu zavoiu Merge-unu cârd cu sese bol. Caru-Î negru, boi-sâ negri, Pogoniciî si maî negri. Dar' Vasile bolnavulu, BolnavulQ si jelniculu De departe a strigata Si de-aprope a'ngenunchiatâ Si din gur'a cuvîntatO: «Ce-aducetl voi, dragii mei, Dragii mei pogonicel? «Trei nuelc; treî smâncele, Trei fellurî de lecurele ! «Leculâ meii nu Tati adusu? - (cLcculu taâ nu Tam adusu, C'o *n(ratCi boii pe la prânzâ, L*au mâncata de nu s'a prinsu!

532 Sî-o 'ntratii boii dela cina, L'aii mâncatii din radecinîl. P16ie mare ce-a plouatu Si leculu ti l'a mânatu, L'am catatu, nu Tam aflatu ; P16ie mare ce- o venitu

Si leculu ti l'o molitu, L'am catatii, nu Tam gasitu ! XXVII. La unu barbatii. (Din Ducoviim, coinuua Piitna. dirl. de» Ani ta Ilaramida.) Sotiorulu meu iubitu ! Mândra casa tîal gatit u într'însa sa mi te-asezî Pe mine sa nu me vecjî, Fara usî, lara feresti, într'însa sa locuescî. N'al gatit'o de traitu Ci numai de putrecjitu. Nici nu-î usa de esitii, Nici terestra de privitii, Cî-acolo de putrecjitii. Tota vara mi-al lucratii Pentru trei scânduri de bradii. Si tu multu ca mî-al muncitii Pentru trei coti de pamîntu. Sedii copiii lânga vatra Si n*aii cuî sa (Jica: «tata», Sedii copiii lânga lemne Si n'aucul sa (Jica: «nene», Ca nenele lorii s'o dusu Si 'n pamîntu ca mi s'o pusu Cu fata la siîntulii sore Si cu trupulCi la rec(3re;

533 TatalO lorQ 8*0 superatu Si pe dinsiT î o lasata : Lemneloru si pietriloru, Negriloru strainilorii .... «Tatuta, tatuta heîî Striga baetii mititel, Ian fa dumnia^ta asa Pe mamuta n'o lua, C'o sa vina Sâmbata, N'a avea cine ne la, Sî-a veni Duminica N'avea cine ne schimba!» XXVIII. La unA barbatA. (Din Hucoviim, oonmiia Vama, coiii. lU» d-Ul Niculaiu I^iucaiiu, cantoru bis.) Drat^ulu meu, nume cinstita, In totii locu-aî fostu poftittt La botezatu Si cununatu

Dragulu meu, stapâna de trel)a, Slugile te-oru astepta Simbria când li-î mal da ? Me mirii cum te-aî induratii Mosiile de-aî lasatii Tote mândre si gatite, Tote le-al lasatu scârbite. De-amu, fiindCi ca te ducî, Nu-I mal cosi prin butuci, Nicî nu-î mulge oî la strungi, Nu-I mal cosi prin livecjlî, Ni nu-I mulge în galetî, Sîmbrasiî te-oru astepta Sa tii la-olalta tîrla. Dragulu meii, mândruculii meti, Dragulii meii, iubitulii meii !

r>34 Reu tî-a maî cântatii cuculu De Taru fi mâncatu uliulu Sa nu-î fi-aucjitii glasulii. Primavara mî-a veni Pe când codru mî-a 'nfruncji Pe când pomî-ord înflori, Cucii totî ca mî-oru veni, Pluirurile s'oru porni. Oile, câte m!-oru fi, La mesura oru sui, ^i Dumnia-ta nu-î maî fi. De te duci în ceea lume, le-tî merinde forte bune, C'acea lume-î cu lacata. Nu potî veni nicî odata, Nici la mama, nicî la tata, Nicî la feciori, nicî la fata, Nicî la locfi, nicî la livada, Nicî la casa cea boerata. Dara tare v'asî pofti,

Da le trimetî pe luna. dict. Dar n'o trimeteti pe sore. Si mî-o trimiteti pe stele. Dragulu meu si mândrulii meu.Sciu bine ca n'oî veni. oonmua Putna. Când a fi nopte senina. Pi mîo j)usu picioru *n pragu Sî-o luatu ce mî-o fostii dragu. La uinl barbatii.i llaminida. Ca sciu bine ca mî-a prinde. . (Din Bucovina. Ca n'aro irica de nimc: De betrânu nu i-I rusine.) Bata-mî-0 pustia m6rte. dr Aiiit. Ca luna-î maî recor6sa Sî-a aduce-o maî Irumosa. Cam lasatu tnte cu jele. Ca sorele-i prea ferbinte Si le-aduce vestejite . «Multii iubitulu meu barbatu î Da cum de te-aî îndurai u Pe mine de m'aî lasatu? Da eu mândru te-asî cânta. Ca sa-mî trimetetî merinde. Multu îî ea fîir' de dreptate. Dragulu meu si scumpulu meu! 535 XXIX. La noî înca ml-o venitu Tocinaî când nu m'am gânditu. La celu tînfiru înca vine Si pe lalta ca mi-lu pune. Dar me dore inima. Muitu ÎI negra si urîta f^i de lume urgisita.

Cine ti Ie-a soponi? Trimete-Ie la mândra. In lacrimt fierbinti de omu. Tu *napoI ca le-I negri. Tote nemur*le-o venitQ.Si ml-o pusa picioru 'n masa Sî-o luatâ mila din casa Dela copil si boresa. Dela noi cu tabera Oru veni si te-orii lua. Sa te uiti pe cea fereslra. Sc6Ia-te si te trezesce Si-t vede *n casa ce este. La unn barbatu. Schimburile tt s'orft negri. Sî-acolo le-I putrecji. Ca ea. Te-aî?î ruga cu ruga mare Sa mi te scoli pe piciore. Nu te-! scula pe piciorc. Da pe cine Ie-a trimete? Pe calutulu vcntuluî In fundulâ pâmîntuluT. Dumnia-ta nu te-aî trezitu.) Sotiorulâ meu iubitul Siîntulu s6ro-o asfintitu. când orii veni. Daca tu m'al asculta Eu pe tine te-asî ruga. La tine. sulletulu meu ! Asculta cum te plânga cu. Barbate. La pamîntii te-î aseza 536 La pamîntu totQ cu rficoro. Scumpa sotiora ta. Nici cu unii n'aî graitu. Le-a face ca Ia unâ domnu. Ga-I cu mare superare. dicl. (l)iii lUicoviiia. Dumnia-ta aî adormita. Barbuta. Ca-tî vine carte domnesca Dela noi sa te pornesca. Dela capii pân* la piciore: Sa nu faci acesta cale. înapoi nu te *nturna. cum Ie-a capâta. Sl-eu Ia tine c*oiu veni I XXX. de M. coiiuiiui Crasna. îndata ti Ie-a spela Totu în spuma de soponO. . Pe suerula ventulul Prin fundulu pâmîntuluT. De casa te-orii departa. Sorele o rasaritii.

Si tl-aî facutii alta *ntunec6sa: Fara usi. La ista drumâ deal plecatul Si tl-al lasatu mândra casa. Tote plugurile umbla Numai alti meu sta la umbra. de Mih. Frum6sa si luminosa. (Din BuiM)viiia. . dicl. 537 î^i deschide ochisorii Si ti-î înv6ta feciorii. Intr'insa sa vacuesci. do Siincoiiu Boca. C'au remasu boi'n tânjele Si casa plina de jele.IcMiHia. si coia. Nici nu-I laita do sedutu. Si radica genele Si-tl învata tetele. Baetel remasi de tata Sedu în casa superati Dusi pe gânduri si 'ngrijatî. Nici ferestra deve(Jutu. Numai neijru si pamîntu! XXXI.Sc61a-te si te trezesce. . C'au remasu boi'n ocolu Si casa plina de dbrO. La niiA barbatu. fara feresti.) Papusoiu batutu de petra. Cu nemurilc vorbesco. Sotiorulu meu iubitul Da cine te-o sfatuita La ista drumu de-aî pornitu? Si cum de te-al induratii Si casuta tl-al lasatu. comuna IJâlacona.

Dar'la mine N'are cine. r)38 Boi-ml pasca la erba verde.1-te pustia m6rtc. VA vine sa vestejesca. Ca mândru trupsorQ îti vine. Când ar scrie cine->a Unde-a sedea tatuta Dupa ce s'a departa t^i'n pamîntQ dupa ce-a'ntra.Num'alQ meH plugutu îmi sede Razimatâ sub cela parete. liat. Nu vine sa vietuescji. . plânge masa. Aceluia multfi I-asI da . ili> Mrti-ia LiicMusO. . Cal venitfl pâna la pragQ. Ml-al luatQ ce ml-a fostu dragfl. Bucura-te tinterime. . Ci vine sa putrecj^sca. La tuta casa Bate c6sa. Da nu vine sa'nnoreacâ. Ian plângeti si voi chctorl Dupa tatuta cu dord . La porta la tinterimQ . Plânge casa. La unu barbatu . Gospodariu-ml hodinescc Ca clQ Iftrte scârhitii este. Ca mândra flure-ti mal vine. Ca tu nu mal faci dreptate. Ca tatut'acum v6 lasa.) Bucura-te manastire.

Tare scârbiti ne-aî lasa tu î XXXIII. La unA barbatii (Din lUicoviiii». sa sfatuimîi Ca de a(. draga. oratJiilu ('âinpiiliuitru. Recoresce-mî inima.ar bate si mal tare Sa mi te scole 'n piciore. Sotule.ll ne despai-timu oay t?i mal multii nu ne'ntâlnimii. La capu de masa crai. La uim barbata. r)40 Sotiorulu meu iubita ! Nu sciu cui te-aî potrivitii. Dumnia-ta.Stal. . corn. Averea tî-al pustiitu Si dela noi al pornitu! XXXIV. Sl-a batuta ventulii din josâ Sî-a datii stalpulu casei josu. Nu ml-al mal lasat rcspunsu Si de cum te-aî departatei Nouc respunsu nu ne-aî datii. Ca ce ventu mi te-o batutu La pamîntu de te-oboritO. miluta mea! In tuta serbatorea Botezai si cununai. SI a venitu m6rtea în ventu Si mi te-a pusu în pamintâ. de (i. de când te-al dusQ. Ian sc61a-te dumnia-ta Si deschide gurita Si graesce cu dinsa. De ml. ( iupCMcâ). Casuta tl-al parasitii. Ca bine nu tî-a priitii. Dar' acum morte-a venitu La pamîntu mi te-a isbitu. Dumnia-ta câtu al lucrata Putintelâ al câstigatd: Pentru trcî coti de pâmîntu Tare multii te-aî mal muncitii î Gospodarulii meu iubito ! Ce m*asî ruga dumitale Sa mi te scoli în piciore.

coimina Sânl-Ilio. Sulumina s'a uscatu. ginin. La unu mosâ. Sa traga clopetele. De suspine si jelire. coinmiiv OHalQ.) Acuma de-o septcmânâ A întratu mortea *n gradina ^i s'a pusu pe-o sulumina. XXXV. t^^i 'napol ne'ntorcetore. Mortea 'n casa 8*a bagata. i 541 t^i-atjil e (}i de despartitii Dcla tott câtt tc-aâ iubitu. iubitule ! R6ga-te cui te-î ruga. Nici din pari. Acelea nu tl-ad placutii : La mesteri aî poruncitîi. Nu te ruga apeloru. Scumpule. com. Sa resune dâlurile. mosucule. Ca s'auda nemurile Mosuculâ nostru iubild ! Mândre case-aî maî aviitu. învetatorîi. Ca apele-su mergetore.) Mosule.(Din Triinsilviiiiia. . * (l)iii Ijiioovina. stud. Ci numai din scâncjurele. Alte noue tî-aO pomitu. Stâlpulu casei Ta luatâ. nici din nuele. R6era-te la sfîntulii s6re Sa tie (Jîua mal mare. tic lt>aiiîl Ct»jocariu. tio d-lQ liomulCi Simu. R6ga-te la palamariU Palamariu si clopotarii. D6ra mi tc-ar asculta. eoni. C'a(JI nu-I (jii (le desfatare C'adl e di de despartire.

Pe-acestu drumu de te-ai pomitu Valeo reu ne-a mal priitu! C'acestu drumâ îl mergetoru Si *napoî ne'ntorcetoru. D6mne. Undc-su omeni putintel Tu acolo vil si-î ieî. Scoborl. Plângeti usi. Nici ferestra de privitn. Si IcsI casele pustii.Nici nu-î «sa de esitii. sa siatuimu Macar doue trei cuvinte. Unde mi te chiama iafh Tu acolo nu te-aratî . Tu acolo nu te uitî. pe pamîntu Si vecjî mortea ce-a iacutu 1 C*a venitu pâna la pragu Sî-a luatu ce ne-a lostu dragu. Sa Io tinemii si noi minte. plânge masa. feresti plângeti. De mosulu sunteti remase! La porta Ia tinterimu Staî mosule sa vorbimO. Ci numai de putrecjitii. Bata-te pustia m6rte. Ca de astâcjii remânetî! 542 Plânge casa. . Ca nu taci nici o dreptate : Unde sunt omeni mal multî. Sa vorbimâ. Mosuculu nostru iubitu Cu cine te-al sfatuitu.

C'o venita pân' la feresta '^\'0 adusa carte domnesca Dela noi sa mi lâ porncscâ .Mosule. Numai cu lacrimi de omu. eoni. mosule draga! De tl-a fi camesa negra. Tare frumosâ oiâ spCla-o : Nici cu apa de isvoru. ea n*oiu usca-o. de d-1 Georgc Avramu. învetatorft. (Din Bucovina. Mosule. Si eu iara înapoi Camesa trimete-tî-oiu Pe suerulu vontulul In fundulu pamîntulul ! XXXVI. Numa 'n sînii la inimiora . Sl-o venitu pan' la chet6re Si mio luatQ mândra flore. Nici în casa. cum oifi capSta-o. D6mne. . Sa ml-o trimetî mie *nc6ce Pe sueruld vcntulul De-asupra pamîntulul. Sbera oile la strunga. I 543 Uagu vacile în ocolu. pe pâmîntu Sa vecji! m6rtea ce-o fâcutu. Nici la vontîi si nici la sdre Nici la umbra si recore. Ca eii. Si dupa ce ml-oiu spela-o. Num'alu nostru-î în salasu. nici alara. Nici cu spume de soponâ.) T(3ta lumea-I cu nânasu. Ia iinn uaiiasâ. comuna MâniVsliroa Homoruluî. Coborî. Ca nu-I stapânii sa le mulga. MorQ de-alâ nânasuluî dorii. Ca pe noî ne-o sSracitii.

Scola. La o nevasta. lelicuta. Câ-Î hatâ multisorii de-asara. (iospodari-î despartesce. Sorele va rfisari Dumniata nu te-î trezi Si atara nu-î esî. Si ea unde-a popositG Pe cel dragi î-a despartitei. le-tî pânza de pe obrazii Si ve(jî m6rte cu nacazu. Ca-I hatCi multisorii de-asara. scola. si coin. dict. . de d-lu V. Eudochia . Cucoseiî oru cânta Dumnia-ta nu te-î scula. lelicuta. Si-tî ie pânza cea suptirc Casta morte e cu cjile.si Uachila Calancea. 544 Mortea. (Din Bucovina. SI-o venita pâna Ia usa Si ml-o luatG mândra ruja! XXXVII. scola. Aniust a (i (}iua iara. comuna Vifovulu-de-sus. Dumnia-ta n'al fosta afara. unde poposesce. Turturonu). Scola.SI-o venita pâna la pragâ SI-o luatQ ce-am avutu dragu. de (ilichcria. Sorele s'a înalta Pe pici6re nu-î umbla.

Cin* T-n lâ. * Tare tî-o mal fostu amara. Plângeti si voi chiutorl Ca v'a lostîi do ajutoriu. Sl cî bîctl-orQ cugeta ( \i cj^lî tocmai dumnia-ta. gospodina. lelicuta. Scola draga. lelicuta. Nu-tî lasa casa straina : Straina si supSrata C'amii n'a fostiî nici odata! Asta casa-î cu camara. scola. (Yi baietii fara mama Nu-Hu bagati la nime'n sama. Cal pusu piciorcle'n pragii Sl-aî luata ce nî-o fostCi draga. Si taro te-orfl astepta Tolu cu usuta crepata Sa mal întri'n cas'odata. Tu nu lacî nici o dreptate. Scola. Sl-aî pusu eotele'n feresta Sî-a! luatiî mila din casa. Plângeti usi. i o4o Nu te-om pune Ia trebuta Sa te primbli prin casuta Sa ne Iaci nduS unnute. Lelicutâ.\ tu îi vede femei asa i\\\\\ aî fostu si dumnia-ta. cin I-a schimba l'VuinntjK^lri ca dumnia-ta? < U'\'\ «"jiircî pâna*n drumu i'u mima arsa scrumu r. Ca I hatu multisorii de-a«ara î KietI mila de baieti.Hata-te pustia morte. Ca tare-su înprastietî. plângeti feresti Ca de mâne remâneti. Când eraî în opincute .

Din sprincene Viorele. Din capute RujI batute.. sc61a.Ne faceai n6uâ trebute. Unde-I usa de hârtie Câti orQ trece toti s'orii scrie. . Dragii nostri ochisori Cum s'orii face pomisorl. Iar de-acuma Din piciore Minta'n flâre. Ca-I hata multisorâ de-asara ! Si te uita pe feresta Ca-tl vine carte domnesca De la noi sa te pomesca Pe carare necalcata. i^cola. scola Si mi-I esi pan' afara. Dragile nostre piciore Tare-au fostii strabatat6re. Dumnia-ta te fudulesc!. Din gurita Tamâita. Unde merge lumea t6ta. Afarianii. Pe roua nescuturata La scaunulG celG de petra. lelicuta. Scola. II intra si dumnia-ta i^î-acolo te-orii însemna {:fi 'napol nu ti 'ntuma. Din mânute Flori albute. Ta BomAnl. 35 546 Ca tt-o venito nemurile De prin tote partile Cu ele ca sa grâescl . lelicuta. De când esti cu papucasi Noue treba nu ne taci. lomonn.

Scola. Lelicuta ! un* te duci Cu pieptarQ si cu papuci? . Scola. mândru te-amii cânta. Dumnia-ta te dud de-acasâ. Multu e mândru si frumosu. scola. Ca tl-a ii destuii! de-asara ! Si te sc61â pe pici6re Si ne spune ce te dore. Noi sa scimii cum te-amu trezit Domne. Noi de asta n'amu gândilu. lan scola si hal pe josii Ca drumulu nu-I grunzurosu. lelicuta. Sc61a-te si mi-î privi Cum mi te plângu baetii Si mi te plângu la pici6re D6ra mi te pot(i sculare. A dumi-tale dureri Ca tî-au încetatu de ieri. Ca te-I hrani de traitfi. Dumnia-ta muitu al umblatu Peste lecQ nu tî-al mal datu. mândru te-amu boci. scola. Noi sa scimu ca te-amu scula Domne. lelicuta. Numai pânza si toiagulu Acelea ca tî-a lostu leculu. Vremea-I mândra si frumosâ. Ca-I vremea de mersCi pe afara.Cu dînsele nu crraescî.

Da cine te-o sfatuitu. Ca s6role-î ducatorii Si'napoi întorcfilorQ. . Noî tare ne-omti bucura. Dar' do nu mi te-î scula. lelicuta. sc61a Si te sc6Ia si ne spune Ce-al v6(j[utu pe ceea lume ? De-aî vfi(][ut(i ceva vr'unu bine. lelicuta. Pân' amu ml-a parutO saga Dar' amu 'n pamîntu te baga Cu spatele la recore Cu fata la stintulu soro. Ian ie-mi-te dupa sore. sc61a. 547 Lelicuta.Pe carare necalcata Pe r6ua nescuturata? Houta s'a scutura Si urmuta s'astupâ. Ca apele-sCi ducetore Si *napol ne'ntorcctore. Acela le-o dusmanitu Ca sa nu (îî pe pamîntu. 548 Scola. Vin' si me ie si pre mine. Acela nu tî-o priitu. Scola. Dup* ape nu te lua. Lelicuta! ce-al lacutu? La toti inima leal ruptu ! Cil tu a lostu vara de mare AI statu a te vaetarc Capetâiulu a-tl mutare Si la umbra si la sore Undo tl-ar li mal rt^câre. Daca te dud de-acolea. Tota lumea Ta urîtu Dumnia-ta 1-aî îndragitu. de mi te-I scula. dumnia-ta. Ca-I hatu multisoru de-asara! Ca tu. Noi la groparu ne-omCi ruîjâ Sa faca gropita 'n iata 8a mal vil odat' acasa Sa vedî baetiî ce-oru face? Sub o terna de pamentu Este-unu bujoru înnoritu. Cu spatele la pamîntu Si fata Ia duhulu siintâ.

De-aî ve(Jutii ce-va vr'unu reii Lasa-me la Dumne(Jetiî XXXVIII. Sufletulu în raiu sa duce Unde viata-I multu mal dulce. La pamîntu ca m'o isbitu. Si me duce *n ceea lume. Sângele'n Irupu mi-lu recesce. Eti o rogu ca sa maî stee. Ca de mine c'ati remasâ. Sariti si nu me lasati ! Iaca m6rtea mî-o venitu Tocmaî când nici n'am gânditu. Unde nu me sciu cu nime. . Ca de mine c'al ramasD. Ea se face mâniosa. ca am copiî. in Bucovina. La o iieTasta.) Vine mortea mâniosa. de Cat rina Hacolta. Si tu scumpa mea sotie. Eu o rogu ca sa me lasa. Scumpii mamil cuconasi! Sa v6 serutâ pe obrazu. Sotie de cununie. Sângelen trupu mî-o recitu. (Din comuna Calai indoscî. Dragii mamil copilasi. Sa te sSrutu pe obrazu. ilicl. Ea de capu ca me apuca Si la pamîntu me isbesce. Me gasesce bfendu la masa. Feciorii ca voru trai. Fân' la gropa mi-tî petrece. Lasa feciori sa-tl traesca Si sa mi te pomenesca. Si totii da ca sa m6 iec. Eu o rogu. 549 Mâ scaldati in apa rece. Ce ml-al picatu la pamintu Si te bati cu gânduri multu. Eâ de frica si 'ntristare Prindu a striga'n gura mare: Saritî surori si vot frati. Unde cânta îngerii. Pe tino te-orCi pomeni. Vcnitî fratî si voi surori Si me podobitî cu flori. Ca 'napol n'am sa mal vinu. Ea îmî elice: fa ce sciî. Si sa mâ stropiti cu vinu. Ticalosii tu omu de lutu. Cu mine musaî sa vil! Eli (Jicu ca nu mi-I de duca.

Ca sfintii te-oru întreba. Mâriorâ. Multisorii mi te-aî luptatvi Pentru triî scânduri de bradu.) Scola. Turturenu. (Din Bucovina. Dumnia-ta n'aî fostu afara. suflete hal ! Ca nu-î muM pâna la raiu. scola.îngerii sî-archangheliî . Scola draga suriora' Ca mniata (1) câtfi aî muncitu Putintelu ti s'o venitu. scola. Dumnedeu tea judeca Sî-acolo sama ti-I da ' ooO XXXIX. De-aî vecjutii ceva de reu. (U* <l-lu V. . Scola. prootu. sc61â si mi-î spune Ce-aî vedutu pe ceea lume? De-al v6(Jutu ceva de bine Sc61a-te si mie-mî spune. Lasa-me la Dumnecjeuî Scola. La o nevasta. hal. l'ndo 'nllorescu florile Si-ml învercjescti frun(. Mariâra! Ca-î batu multisoru de-asara.lele ^laninosa pomele Si cânta paserile Do resuna vaile Hal. hal. Numai doî pasi de pamîntu. comuna Vicovulii-di^-sus. scola. rom. Mariora. Caî hat multisoru de-asara! Scola.

AI umblata melegurile.) . dicl. Sc61a-te si te trezesce Ir^i cu noi ceva graesce. Cu cine s'a sfutui? Si te-o batuta mare ventu Si te-o culcata la pamîntu. La unu frate. (1) Muiata proscurlare din donwia-ia. Ori scortarulii ti-î frumosu. Ca mare somnu te-o pâlitu Dumnia-ta al adorîTinitu Si de somnu nu te-al hranitii. ool Noi maî putintelu dorîiimîi Si de somnu ca ne hranimO.Si-î hat multisoru de ieri. Ca sa-tl gâsosci lecurile. Da de-amu. ronuuia Crasna. (Din Bucovina. Si cum de te-aî suparatu Sotula de ti l'al lasatG? Si cu cine te-al sfâditâ Si sotulu ti l'al urîta? Ca venial do-unde venial Si cu el II te statuial. Orî nemica nu te dore. Cum te-al pusu nu te al întorsu. N'al ve(lutu sore pe ceriu. (!(» Mariora Barbuta. când a veni. Sa mal bata câtu de tare Nu te-a pune pe pici6re. Nu sciu perina ti-î mole. Lecurile n'al gasita Si cu capulâ te-al platitu. Si tl-o venitu nemurile Pe la tote portile. Da de giaba s'g trudita Ca morta mi te-o gasitu! XL. SI o venitu în fuga mare Sa te gasesca 'n piciore.

(I)iii Bucovina. Si te uita pe fercsta Cum itt cânta cucu 'n costa. de d-lQ G. 553 Ceea lume-! cu stapânu . Ceea lume-î unii Sodomii. Nici feresla de vetjutuy XLI.Sc61a. De-unde nu maî vine nime. Ca de când mi-al adormitu Cu nimene n*aî vorbita. Sa te duca 'n ceea lume. comuna Manastiroa llomoruluî. Casuta ta cea frumâsa. Da cum de te-at induratii Si casuta tl-al lasata? Alta noua tl-al aflata Fara usî.) Frâtiorulu meu iubitu. Si fa urma prin gradina Sa cresca mândra sulcina. fâra feresti Intr*însa sa vietuesci Sl-acolo sa putredesd ! Da cum de te-al induratii Casuta de tl-al lasata. eoni. îiv vetatorCî. Frum6sa si luminosâ Pentru una 'ntunecosa. Si Ia urma prin ocolu Sa cresca mândru mohorii. Vreu la drumâ sa te pornesca. scula. Ca-tî vine carte domnesca. Un' nu-I latta de sezuta. Avramu . Si la urma prin ograda Sa cresca mândra otava. De ce secjit asa mâhnitu Si cu baltu acoperitii? Sc61a-mi-te si graesce Si ceva ne povestesce. 552 Scdlâ-te si te trezesce Si cu noî ceva vorbesce. Ca resaritu siîntulu sore. Nu se vede omii pe omu. fratiore. La unu frate.

Mal de multu când te culcai. Maî de n6pte te sculai. coinuiia Putiia.. Nicî la pascutu cin' le duce. Sc61a. Ca n'are cine le mulge. D*amu nu sciâ ce somnii greu A datii peste capulâ teâ. fratiore. De-asI sci bine ca-î veni. sc'olâ. C'amu-I multisorii de-asara. Sa-tî vecjlî boit ce maî facu. Sa-tl ve(j[î oile cum sbcra.Si de-acolo nu mal vinO.. Vamile ti le-asi plati Si drumulu ti Tas! podi ! XLII. Noî mal multu nu Tomu vedea.asâ te preumblat Si cu nevasta graial. de An. scola. pe-unde-I vra. Scola si te-î preumbla Prin ograda. I laramida. dict.) Scola. Ca din gura nu mal tacâ . frati6re. Prin (.. La nnâ frate. Sa-tî ve(JI vacile cum ragQ Tote cu botulu pe gardO. (l)in Hiicovina.. Sc61a si esî pâna 'n pragd. Ca cine mi le mulgea Si la pascuta le ducea Se duce de pe-acolea. . Ca afara-î mândru s6re . Cum iesu din salasu afara.

La nnfi frate tin^ru. do C atrina llacolla.). Pe când dumnia-ta traiai. I o. Da de asta(jl în colea. . Frumuselulu nostru ! Da cum de te-al înduratu Si pe noî de ne-aî lasatu Tocmai când n'amii cugetatu ? M'asî ruga eti dumi-tale Sa te lasi de asta calc. FratiorulCi nostru ! Dragulu nostru Tinerelulu nostru ! Dragulu nostru. cauiuna Calaiuuk'sd. Ori si *n cotro s*a *nturna Totil peste rSii ca va da.Nu sciâ ce somQ te-oborîtu 554 Ca nu mi te-at maî trezitii Si cu noî n*aî maî vorbitu. (Din Bucovina. Pe dînsa la ce-aî lasatu Lemniloru si pietriloru. Ea orî unde va umbla. Nevasta s*a supSratu.) Du-te. Orî si 'n ce locu so ducea Ea totu cinste ca gâsia. Ca tare-î cu superare. Negriloru strainiloru. Ca noî de-asta(Jl în colea Frâtioru n'omtl mal avea. dict. Micu si mare de-acuma Reu la dînsa va cata ! XLIII. Orî si unde te 'ntorceal Nevasta^ ce mî-o aveaî.) Dragulu nostru. du-te si maî vina.

Ca s6rele-I mercretorfi Si 'napol întorcetord. Dragii nostri ochisori. Frumuselulu nostru ! Lecurile dumi-tale Le-au luatu cerbii în corne. Draga nostrâ. Dragulti nostru. Ca apele-su mergetore Si 'napol ne'ntorcetore : le-te dupa stîntulu s6re. Noi lecurl de-amu fi gasitu Dumnia-ta n'aî fi muritG. Asa noi nu le-amu gasitu Si dumnia-ta al muritu. Ca noi nu le-amu maî aflatu Ori si cât leamu cautatu. Dragile nostre piciorele. Nici dupa paree late. Ci mal multu aî fi traitu. Cum orii cresce flori albute.Si nu me lasa straina! Dar mergendu în ceea lume Asculta-m6 ce tî-oiii spune : Nu te lua dupa ape. iata alba. Dragulu nostru tinerelu. Si pe noi ne. De ce drumâ ca te-aî gatitu. Cum s'a face terna negrâ. Busuiocu si viorele Si nu-î mal umbla cu ele ! XLIV.al parasitii Când mal bine-al fi traitQ. Cum orii cresce floricele. Fratiorulii nostru DragulQ nostru. Da ne-amd ruga dumi-tale Sa te lasi de asta cale. Cum s'orii face pomisorl. La unu frate holteia. Nu sciii cerbii le-avi luatQ. Dragile nâstre mânute. Scumpulu nostru frumusel u î N'amu gânditu^ n'amii socotitu. Si daca nu te-î lasa Apoi eu iar te-asî ruga Ca sa ne spui dumnia-ta înapoi când ti 'nturna? Dumnia-tâ asa ne-al spusu Ca spatele ti le-al pusa Si ti le-at pusu Ia pâmîntiî Si fata Ia resaritu Si Ia noî n'aî maî venitu. . Tinerelulu nostru ! Dragulu nostru.

Iara ceea de nânasu Tl-oru pune-o la prapurasu. coinuiiu liolaiiu. De esti caleloru pe calc. Si tuspatru voi pareti. Dela lumea adunata. Dela mama. Ca au venitG nepoftiti. Daca esti tu mire.(Diii Bucovina. Si pe toti. 557 Dupa masa mi-I poftesce Si pe toti mi ti-î cinstesce. D6mne. Cu care-aî traitu odata. preotu. Si s*orQ duce necinstiti. de d-l Vasik» TurturcnCî. dela surori. Ca te-o omorîtii pre tine. n'o facutii bine. Ian sc6Ia-te pe piciore. vom. Dela gradina cu tlorî. frati6re. Fratiorulu meu iubitii. ^^i te sc6Ia pe pici6re Si te roga la sân-sore Sa fie 4iua maî mare. C astacjî nu-î cji de 'ntâlnire. Sus în delii la resfiritu Este-unâ pomâ mândru*nfloritu Cu crengile de argintii. Ci e (Ji de despartire Dela fratî. scola.) Scolâ. Scoborl. pe pâmîntii Si vecjl m6rtea ce-o facutii. plângeti feresti. spune: A cui fetis6ra iei? Iei ficuta ventuluî Din fundulu pamîntulul! ' Cine nunta tl-a vedea? Xumal luna si c'o stea! Naframuta cea de mire Ti oru pune-o la psaltire. câti aii venitu. dela tata. Ca de N. remânetiî . Ce-o facutii. Plângeti usi.

(Din Bucovina. Al venitQ pe ne-asteptate Ca sa iei pe-alîi nostru Irate.) Bata-te pustia m6rte. (1(* An. Ml-al luatii mila din casa. Sa mi-lu umpli de otrava Si sa mi-lCi duci pe otava. Câti mergtt toti sa se înscrie Ca'napoî sa nu mai vie. Pe otava necalcata. Fratele nostru iubitu Nu PciCi cin' te-o siatuitu Pe-acestCi drumâ de te-aî pornitu î . llilramidâ.XLV. eoni una Put na. La scaunulu celu de petra. dict. oo8 (Aini esti tu lâr'de dreptate! Nai avutu pe unde 'mbla Si pe cine mi-lu lua? Ce mî-o fostO mie maî dragu Ve acela mi-raîluatu? Bata-te pustia m6rte Cum esti tu far* de dreptate. La nnu frate holteiii. Bata-te pustia morte. Unde merge lumea t6ta. Pe roua nescuturata. Cum esti tu far' de dreptate î Cum ml-al pusii picoru'n pragii Sl-aî luatii ce ml-o fostii dracru: Si ml-aî pusu picioru*n masa. Sl-unde usa-I de hârtie.

Domne ! rfiu tl-o mal priita ! Si noi nu sciu ce ne-omu face Dora te-amu putea întorce. Si nu scimCi cum vomu cânta Dora te-amu putea scula, Si nu scimu cum vomu grai Dora te-amu pute trezi. Scola, frate dumnia-ta, Scula si te-I preumbla Si te-l preumbla prin casa Dela usa pân' la masa Si-î vede cum te jelesce Ori si cine te privesce, Dela micu si pân'la mare Pentru fata dumni-tale. Scula, scola si ne spune : Vatajelu pe cine-omu pune ?

559 Da puneti pe cine-tî pune, Ca eu nu v6 maî potd spune î Scola, scola si ne spune : Druscuta pccine-om pune? Da puneti cine-tl vra, Ca eii nu m'oiu maî scula î Sc61a, pune-te'n lerest^, Ca noi ne-omu duce'n cea costa v?i tî-omii strînge floricele, Busuiocii fi vasdogele, î^a le duci la nemurele.

Si te uita pe feresta, Tl-o sosita carte domnesca De mâne sa te pornesca Cu pistole poleite Si cu tote zugravite .... Sariti frati, sariti cumnati Si mi-lu îngraditi cu bracjl Ca de mâne în colea Noi mal multa nu Tomu vedea î

XLVI. La iinu frate iiisnratu. (I)iii Bucovina, coinuua Slrocsn. rom. do (iriiroro Polrcu. stucl. iriinn.) Voi ati tostu numai doi frati Ca doi bracjl, mândri si nalti, Ca doi bra(j[î dintr'o trupina Ca doue flori din gradina : Unulu tu, altulu Saghinu Ce-a rSmasu acum strainii. Scola, fratiore, scola Ca tl-a fî destulu de-a sara ! Si vorbesce cu Saghinu Ca mi Tal lasatii strainii. Scola, spune-ne ceva:

560 Pe copil cin' 1-a "nvfita? Ia strainulCi, dac'a vra, Dac'a vra, daca n'a vra^ Dac' Ta dure inima! Sc61a, Iratiore, scola, Ca tl-a n dcstulu de-asarâ! Nu ti-I mila si pficatu, Ca copiii tl-al lasatu Pe c6rnele vetriloru 'N bratele strainilord ? , Scola, scola, iratiore, Radica-te pe pici6re Si vorbesce cu tâtuca, Ca reu î-al ruptu inimuca. Tâtuca nostru iubitu Câta glota a avuta, Numai doi din satâ a datu Sl-amendol ca l'ad lasatu. Scola, frati6re, scola.

Ca tl-a fi de-ajunsâ de-asara. Ve(j[I copiii ce-aî lasatu Intr'a cui s6ma I-aî datu. Petriloru si lemneloru Si negri strainiloru! XLVII. La o sora. tDiii Bucovina, comuim Strooseî. com. do (^^ng-orc Polccu. stud. gimn.) Val! sora, ce ml-al facutu? Casuta tî-al pustiitii, Barbatulu tî-aî veduvitu. In cotro s*a înturnâ Totu \eduvoiu Torii striga. Val ! sora, ce-al cugetatu ? Baietii tl-aî strainatu, Cui voru (Jice dc-amu : «mama»?

561 Cine sa-miî bage 'n sema? Scola, ^c6Iâ, suri6râ, Si mi te primbla pe-afara "lî^i vorbesce cu gura, Ca tu ne-al ruptu inima. Ne 'ntâlniamu odata 'n anii Si nici atuncî nu vorbiamO. Ca tu totu asa ml-al (jiisâ: Ca de alt' data vomu vorbi, Ca ne audCi strainii. La porta Ia tinterimu Hal, sora, sa stâtuimu, Ca de-amu ne despartimu. Hal amu sl-omâ sfatui Sa ne-auda strainii, Hal amu sa slatuimu: Unde-averau sa no 'ntâlnimâ: La scaunu de judecata, Un'se strînge lumea tota. Sî-acor numai ne-omu tâlni, Cu gura n'omii sfatui. Sora, inima de petra, Respunde-mî macaru odata, Respunde mî cu gura ta Si mângae-mî inima î XLVIII. La o sora maritata.

(Din Bucovina, comuna Calafindoscî. dict. de Catrina Racolta). Draga n6stra sori6ra! Da cum de te-al induratu Si pe noi ca ne-aî lasatu? Draga nostra. Scumpa nostra! Da cum de te-al induratu Copiii de tl-al lasatu? ilarianH, Itimorm. la Rom&nl. 30

o()2 Diaua nostra, Mândra n6stra! Da cum de te-al înduratu ( iospodariulQ de-aî lasalu? Draga nostra, Sora nostra! Da cum de te-al înduratu ( lospodaria-î lâsatu ? Frum6âa-tl gospodarie A remasu n6gra, pustie. Harbatulii tî-aî veduvitu. Copiii tl-al seracitii, Casuta tî-aî pustiitu ! Draga nostra tinerica, Scumpa nâstra frumusica! La noî când vel maî veni. Cu noi când vel mal vorbi, Copiii când ti *nvetâ 8a scie pe mamuca ? Draga nostra soriora, Mândra nostra floriora! Mare ventu o maî batutii, La pamîntu te-o doborîtu. Când arii bate- unu ventii maî mare Pote te-aru scula 'n piciore. Draga nostra soriora, Când al esi pân'afara Sa te bata vcntu de vara, Sa te vada sfîntulii s6re Si luna pe când resare. Sorele când te-aru zari. Cu noî pote-aî sfatui. Luna când mi te-arii vede. Cu noi p6te-aî maî sede. Draga nostra, suriora, Scumpa nâstra tlpriora ! La usa la tintcrimii, Da in stal sa sfâtuimu, Ca de-amii ne despartimuî

563

XLIX. La o fata. (l)in Bucovina, coniuim Slulpicaiiî. vum. d*» Nic. a»lhirciuca, stud. ^imn.) Draga mea si Parascuta, Tu mergî dup*a ta mamuta. Da tu iaca nu-î gasi-o, Pe clinsa nu-î nimeri o. Pe min' de m'el asculUi, Eu la ea te-oiâ îndrepta. In cea lume când i 'ntrâ Sa te uiti din a drepta, Sil vedea pe mamuta, Insa ea cum te-a vedea La tine va alerga Si pe locu te- a întreba: Nu no-aî vedutu unde-va. Tu sa spui mamutî-asa: Ne-aî v8(,lutu pe prisp'afara, Camesa negra cernela, Fripte-arse la inimiora. Ca *ncotro ventulu ne bate Totu ne frige si ne arde, Din cotro ne aburesce Ne arde si ne jupesce, Ne Irige si ne prajesceî I . La o fata. (Din Bucovina, conunia Slulpitanî, rom. de Nic. Collarciucu, stud. irimn.) Draga mea si Nastacuta, Multu iubita mea fiicuta! Tu ori de unde-aî venitu

r)()4 Tatuta te-o suduitd. Tu Ia mine aî venitu Mie mi te-al jeluita. Draga mea si cea scârhita. Tu staî pe laîta lungita, Da eu pe coptoriu trudita. De-aceea-ml pare mal bine. Ca n*aî sa te plângi pe mine, Ca tu, ori de-unde-aî venitu. Nici când nu te-am probozitti. C^am fostu dcstulu probozita Si de Dumnedeu batuta.

Da r6ga-lu pre Dumnctjeu Sa nu te bage la reu, Ca destule-aî patimitu Câtil în lume mî-aî traitu, ^fi destule-aî trasu la patu Pân' ce sufletulu tî-a! datii. Nu mi-î jele c'al muritu, Mi-I jele cum al traitu, Aî lucratei si te aî cârpitii, Te-aî pusii la patu sî-aî muritu. Si pe-atuncea te-aî trecut u, Când tatalO tgu s'o pornitii Pe-aratulii ogoruluî, Pe'nvenjitulii câmpului, Semenatulu stratului. Eu te-oiO astepta la prasitu. Tu te-î gati de putreditu. Asa (Jice omulu ista C'a trai câtii va fi lumea. Da omulu sa nu gânde.sca, Câtu lumea n*o sa traesca. Vine mortea cu fuga Si mi-I scurta viata î

âBo

LI. La o fata orfana. (Din Uucovina. comuna Stulpiranî, c-oni. di* Nic. Cotlarciucu, stud. gimn.) Draga mea si garofitaî Sc61a, scola, te trezescc, Si cu noî ceva vorbescc, Si te uita pe feresta : Tî-o sositu carte domnesca, Dela noi sa te pornesca, Sa te duca 'n ceea lume, De-unde nu mal vine nime. Acolo când îî Intra Sa te uitî din a drepta, Ca-î vede pe tatuta, Elu îndata te-a ntrebâ: Nu ne-aî vecjutu unde-va?

Dumnia-ta sa-î spui asa: Ca de unde amCi venitii Pe tatuta n'amu gasita, Xumaî pe mama plângendu, Tote drumurile ^mblându I^e barbatu astu-felu bocindu: «Bata-te pustia, morte! "Cum nu faci nici o dreptate, «Cal venitu pan' la feresta «Sl-aî luatu stâlpulu din casa, «AI venitu pâna la vatra «Si mî-aî luatu mila tota. «Când ml a lostu lumea mal draga, «Atuncl-aî venitu în graba «Si n casa mi te-al bagatu «Si barbatulu ml-aî luatii «Si Tal dusii în ceea tara «Din mijloculu satului «In mijloculâ tinterimulul.

«Si pe mine m'aî lasattk «Far' de sprijinii, lar* de siatu, «Cu nouc mici copilas! «De tatuta loru rfimasT. «Si Varvara seraca «De-amu ce sa faca ea? «C'acasa când a veni «Pe tatuta n*a gasi, «Numai copiii plângendii «Si de mâncare cerendu !» Draga mea si garofita ! Tu n'al frati sa te jelesca, Nici surori sa te bocesca. I^arintî sa te pomenesca. Ca tatuta o muritu Florile când ©'nfloritu; Si mamuta s'o trecutu. Când florile o'ngalbinitu ;

Ionii s'o dusu în cea lume, Când culeîreaî tu alune; Sora-ta de aici s'o dusii, Când sorele o apusu ; Iar' ceîalaltl au muritu Când s6rele-o resaritii. Sl- amu nime te jelesce, Nime nu mi te bocesce, Nime nu te pomenesco. LII La o fata s^niiaiia. (Diu Bucovina, coiimna Sliilpicaiiî. ooin. ih» Nio. Collarciiicii, sliiil. giinii.) Draga mea si sermanuta. Scumpa mamil Maricuta! Pe straini ca I-al slujitu. Multe camesi lu-aî cusutu,

5fi7 Dar' el rgu te-aCi miluitu, Borsuia caldu nu Tal irasitu Nicî mamaliga pe blidu. Pe la straini te-al hranita Pâna ce te-aî bolnavita Si de (Iile teaî gatitd Si pe laîta te-al lungitu. Draga mea si Maricuta Când ÎI c6sa pul sl-altite? Dragele mele manute De-amu n'orij maî cos'altite, Dragile mele degetele N'orii maî face gaurele, Dragile mele pici6re N*oru mal face urmusore. Cl-orii românea ose g61e; Dragii mei si ochisori Cresce-oru mândri pomisorl, înapoi de î maî veni, Numai pustiu vel gasi ! . . . . LIII. La o fata mare. (Din Bucovina, comuna VirovuUV<Io-sus. dict. de Cilicheria. Eudochia si Kachila Calancca, t;i corn. de d-Ift V. Turlurenfi.) Scola, Mari6ra, scola, Ca tl-a fi destulu de-asara' Frumusela mi te-al gatitu Pe acesta drumG tc-aî pornitu. Dar' eG me rogu dumi-tale Sa nu facî acesta cale, Ca-Î cu multa superare Si cu marc cheltuela.

Scola, Mariora, scola î Si te du în gradinita Si-Î culege românita

- 568 t^i mi-î face struturele Si-I duce la nemurele, Si-1 face unu struta maî mare Pentru fata dumi-tale. Draga nostrâ un' te ducî Cu sHCrta (1) si cu papuci? PapucasiI dumi-tale Nicî de colbu nu-su colbaiti, Nici de sore nu-su paliti, Numaî de drum îsu gatiti. Dragii nostri papucasî, Ca de-amu n'orîi face pasi. Scola, Mari6ra, scola Si ti-î lua iertaciune Dela frati, dela surori, Dela gradina cu flori, Dela stratu cu busuiocii Dela cârsma, dela jocii. Scola, Mari6ra, scola! Nu sciu perina ti-î mole, Ori nimica nu te dorc, Ori scortarulil i2i ti-i frumosii De-asara nu te-al întorsii. Da cum de tc-al înduratu Pe mamuta c'al lasatii? Fic-tl mila de mamuta,

hi forma rc'VortMuloi preotesei. Sc61a. Ca mamuta dumi-tale Pân'amîi 'nainte vreme Din cotro ea ca veniâ. cu flori. De la biserica venial Bine nu te hodinial. Din cotro ea c'a veni A casa nu te-a irasi. dar fâra iiiAnecî \2} Seortaru se iiuineMv unu tolCi de lâna. scolaî Ca mamuta dumi-tale Demin^ta s'a scuh\ Prin totQ cotulâ te-a cala Totii Mari6r*a striga. scola! Ca mamuta dumi-tale Multa suparare are. 5H9 Scola. Totii acasa te crasiâ. Mari6ra. 11) Suciia se nuino^co iiiu'i ><lraiu (ie lânu îii coloro n>sa. Ca Duminica venia. La biserica te pornia. Si la jocu mi te porniaî. Mariora. Duminica ml-a veni Ka pe cine nil-a gati Daca dumia-ta nu-î fi ? . Da de-amu 'nainte vreme.C*o remasu tare slabuta. Frumuselu mi-te gatia.

) . S'o trimata s'o facu alba. La o fata mare. îScumpa mea. miresa mea. (Din Bucovina. Xumaî cu laerimî de omu. Fiica mea. eoni. fDiii Transilvania. de d-lu V. iubita mea î Da unde ti-î mirele. învetatoru. Scumpa mea. prcotu. De î-a fi camesa neutra. Nicî cu spume de soponu. Si te scola si ne spune Ce-aî vecjutu pe cea lume? De-I vede pe-unu nemu de-alu meu.Scola. ronuina ( )rlatu. eoni. draga. Taî alesii t?i 'nainte l'aî trimesCi Pe suerulti ventuluî In fundulâ pamîntulul. Mari6ra. scola. TurluivnG. r)70 La o fata mare. comuna Vicovulu-do-sus. (U* d-lu Honuilu Sinui. Unde mi-î ginerele? O tu. l*c trandafiru tî-oiu usca Si tî oiu strînge-o paturele Si tî-oiu trimiteo cu jele Pe suerulu ventului In tundulâ pamintuluî. Si ed nimicu nu tî-am datii î LV. miresa njoa.) Fiica mea. Nu cu apa din isvoru. Camesa ca tî-oiu spala Unde cuculu s'a scalda. iubita mea ! Ca tu mi te-aî maritata Dup'unii fecioru de *mperatfi.

C'aî venitu dreptii pe carare Sl-al luatu fata cea mare. Numa 'n lacrimc de omu. Ilenuca. Ilenuca. Si cuî mi te-aî potrivitu. Si bietele lecurele C'o remasii în sipurele. Scola. scola si ni-I spune Cum de mi te-at induratu Si parintii tî-at lasata? Si el multa ca se lupta Dorâ peste lecâ tî-oru da. morte. cum omii capata-o Frumosu ca ni tl-omtî spelao: Nici în apa de isvoru. Ca nu facî nici o dreptate.Sc61a. 571 Scula. De ne-aî lasatu sî-aîfugitu? Bata-te pustia. Sa ne spui sa tî-o spelamu Si 'napoî sa tl-o 'nturnamu. sc61a Scola. sc61a Ilenucâ ! Dac^aî avutu gândCi de duca La ce mî-al mal (Jisu «mamuca?» Se61a. scola. Sc61a. llenuca draga! Când tt-a fi camesa negra. Dar bietele doftorii C*o rfimasii în spitariî. Ca noi. . Nici în spume de soponu. scola si ni-î spune Ce ventG rdO mi te-o ajunsii De ne-aî lasatu si teat dusu ? Si te-aî dusil la logodire Singurica fâr* de ftire.

572 De graba te-aî cununatu. (ollarfiucii. Mergi pe cea de magherand. rom. La o flicnta.) Dochituca mea iubita. \u merge pe cea de focu Mergi pe cea de busuiocu . bine. . (Din Tran-^ilvaiHa. Nu merge pe cea de jele. Numel tu merî la r6c6re. do Nic. (Din Bucovina. Ca pentru tine gatite. T6te florile-sâ în flore.Si dupa ce tî-om spelao înapoi ti-omu înturna-o Pe suerulu ventuluî In fundulu pamîntulul. Da ce stal asa scârbita? Nici Pascele n'au venitu Si tu cum te-aî logoditii ? Pascele n'al asteptatu. coniiuja Stulpic-iinî. do d-lu T. T6te florile. Si vatajel tî-aî catatu Cu capurile golite Si druscute despletite. Numaî tu te-al vestejite Si te ducî la putrecjitu! LVII. ?>tiKl. disti-iclulu NasL'uduluî. Trandafirii de primavara î Cum te duci în ceea tera. Nu merge pe cea de jaru. (M)iu. LVI. ij^imn.o 'nfloritâ. Ca sunt dou6 cararele. La o fata mare. Mergi pe cea de floricele . Când vel merge 'n ceea lume.) Ie sema. liicuta. Sinionu.

LVIII. Ca mal vine-o floricica Draga mamil mititica. coimuia Badriitu. Bucura-ti-ve si voi frati. Ca si tu te-î face-asa. preot u.Io sema. Da nu vine sa traescâ. Nu te tare spaimîntâ C'aceea îî sora-ta Si pe tine tea 'ntreba: Tu acasa ce-al lasatu. Dac'ajungî în ceea lume Inaintetî vorii csi Si 'n cale ca te-oru opri Doi negri calugareî : Nu te sparia de eî. Si pe mine m'al lasatu In mijloculâ satului La calea banatului. La o copila. le-tl acuma (jiiua buna Dela frati. fiicuta. Si 'nainte tl-a esi Si 'n cale mi te-a opri (J negra calugarea : r>73 Nu te sparia de ea. (Din Bucovina. rom. Ca mândru trupsoru îti vine. Cari aice repausati. Ca sa nu v6 fie-uritii Singuri a sede'n pamîntu. bine. Ci vine sa putrecjiesca. Totii cu perulu despletitii. Dela gradina cu flori .) Bucura-te tinterime. Totu cu perulCi desnodatu De jele si de banatu. Mare jele si banatu. Cu jele si cu urîtu. dela surori. In mijloculu ritului In calea untului. de d-lu Averchic Macoveiu. C'aceia-su copiii meî.

De-asa taro ne-al scârbita? Forte bine ne-aî placutu Forte bine te-amu tinutii . Multamescu mamil si tatii Pentru bunele lorQ fapte : Pentru buna mea tinere 11 poftescîi multu de iertare. La o copila. de d-lu T. N*avetî ca sa putre(jitl.. -. fratî si'nvenjiti. Când veti vede ninta'nflorc. Ca bratele lorCi le-am ruptii Si sângele loru le-am suptu. Ca dupa tine-oru pleca Si tlamânda te-oru afla. Draga mamil rindunica Harnica si frumusica! Nu sta asa de tacuta.) Draga mamil rîndunea Harnica si frumusea. Când îtt vede fior! albute.Si dela patru chetori.. Din somnâ ca I-am destoptatu Si inima le-am stricata. . dela mama. Si te scola de-I prâncji. Siniond.oro »Sc<)lâ-tc si mi to uita. Vine-o 6ste'mperatesca De-aicea sa te pornesca.. Câ dupa tine-orQ veni Flamânda te voru gasi. Puisorulu meu iubita! Ceai gânditii ce-a! socotitii. Dela copacelu cu p6mâ. Sa v6 para urmusore De ale mele pici(3re .. Sa gânditi Ca-su ale mele mânute. vom. LIX.574 Dcla tata. Si te uita prin ocolii. Si te scola de-I mânca.!. Voi aveti ca sa'nfloritî. Remânetî. n'am socotitu Ca eu am de putre()itâ.. (l)iii Transilvani.. disii-ictulu NJiseudaliiî. . N'am gânditiî. Si te uita pe feresta.

570 LXI. letulu mamiî. Draga. (IHn Transilvania. de d-lâ Al. scumpulu mamil ! XicI aceea nu-I dreptate Celii tcneru sa putrecjesca. La untt feeiorA. {\)m Transilvania. LX.Cum remâne Si te uita Cum remâne Si te uita De vedi ce de cu doru. Siinonîi. dislrirtulu Na»<eu(hilin.) Ciheorghe ca mi s'a luatu Pe drumu latu neinturnatu Pan' la verde stajerelCi: Dar tu verde stâjerelu ! Ce te-asi ruga eu pe tine: Umbresce-me tu pe mineî Pe tine nu te-oiu umbri. dislrirliilu Nâsr*u(luluî. prin ograda supurata. La iinA tin^rfi.) Dragulu meu si (etulu meâ. rece iântânita. Fetulu meu si scumpuM meu ! Ce n*al muritu mal de multa Ca-tl faceamîi gropa afunda. Ca va veni maica-ta Si pe mine m'a seca . Maî departe c'a plecatu Pân' la recea iântânita. rom. tu'napoî mat tacemii noi. vom do d-lu T. Hocriu. Dragulu mamil. Celu betrânu sa nacajesca î . AI muritu acuma mare Sa faci mamil superare ! Dragulu mamil. Ce te-asi ruga eu pe tine : 8tomp6ra-mS tu pe mine! Ba eu nu te-oiu stempcra. Ca maica ta va veni î^i pe mine m'a aprinde Si pe tine te-a cuprinde ! De acolo s'a luatu.

Sl-al lasata boii 'n tânjele Si parintii plini de jele. Frati si surori plini de dora. Ea amu nu vc pota spune! Nalrama de vatajela S'o pue la prapurela. . Sl-al pornita la cununie Singurela far' de sotie. La unâ fecioru* (Din Bucovina. Sl-al lasata boii 'n ocola. corn. comuna Vicovula-de-sus. Si ni-I spune-alesO de bine: Cum de mi te-aî îndurata Si parintii tl-aî lasata. Turtur^nG. scdla^ Ca tt-a fi destula de-asara! Sc61a. La tata sa-î targuesca Unu clopu negru si cernitu Ca sa-I fie de jelitu Cât va trai pe pamîntu ! 577 LXII. Pe pornitula plugului. Si nânasa cine tl-a li? Dascalula cu cartile ! Vatajelu pe cine-omu pune? Da puneti pe cine-tî pune. preotii. Frumusela mi te-al gatita Si de la noi te-al pornita Pe cântatula cucului.) Sc61a. Pe cararea necalcata Unde n'al losta nici odata.Si pe tine te-a lua î Si de-acolo s'a luatu Pâna 'n târgu la Tarigradii Mâne-sa sa targuesca Unu sovonu negru cernitu Ca sa-î fie de jelitiî Cât va trai pe pamîntu. de d-lu V. Sl-al lasata boii 'njugatî Si parintii superati. Si cine te-a cununa? Popa cu cadelnita. sc61a si ni-I spune. Ionica.

) Fratiorulu meu iubitu! Frumuselâ mi te-aî gatitu. J/arianfi. La uiia feciorfl holteia. stud. Nu sciCi unde te-al pornitu. Inmorm. Primavara nl-a veni. (Din Bucovina. Scola. Par* c'o fostO lumea pustie Si n*al ma! gasitii sotie. . Eudochia si Rachila Calancea. de Iustina Cârdeiu. La cununia-I pornita. 37 578 LXIII. coin. (Din Bucovina. Turtur^nCi. nicî la pcH. de Glicheria. Ca ele nu mi-su de mine. Ca tl-a fi destulu de-asara! . comuna Bilca. com.579 Frumuselu mi te-al gatita. comuna Vicovulu-de-sus. si mi-I spune: Vatajeî pe cin' tl-omu pune? Puneti pe cine-tl avea. La unâ fecioru holteia. de d-lCî V. Ca 'n floritulu pomiloru Si cântatuld cucilorâ Fad scârba parintiloru. Toti câmpii vorQ învercji Si codru mî-a înfruncji Iara tu mi-I putre(Ji. frate. Nicî la crâsma. Ca eHk m6 ducii de-acolea! Scola. Ca eu me ducii de-acolea Si mal multu nu me-tî vedea! LXIV. dict.Pânzatura de nanasa S o dee la dascalasu. frate si mi-I spune. Drusoe pe cine tî-omîi pune? Da puneti ori si pe cine.) Sc61â-te mei (Gheorghe). Ci numaî la alu teii locu. sc61a. la Bozn&nT. Ca nu mi-su pe sama mea. giînn. Sl-aî pomitu la cununie Singurelâ fara sotie.

580 Cu spatele Ia pamîntâ. Sl-al fostii tînSrii ca mlada Sl-al gânditii ca nu te-al da. Draga nostra fata alba . 6c61a î Ca mamuta dumi-tale Cum se plânge la piciâre Dora te-ar pute sculare. mândru te-amd boci. Cu fata la slintulii sore. nu te ruga. Draga n6strâ. Cu fata la duhulâ siîntdi. Scola-te meî (Gheoi^he). Pârincioril d urni. R6ga-te.tale Multa suparare are. Naframita de nânasâ Tî-omii pune-o la prapurasii. Naframita de druscuta Tî-omii pune-o Ia sfesnicute. mândru te-amii cânta. Noi sa scimâ ca te-al t»ezi. Cum ne lasa si se duce. Cum nu-I mortea *nselat6re ! Ie omulii de pe piciore Si mi-lii pune la recore. Domne. IngerasI-ail prinsii a plânge Si luminele-a se stinge. Busuiocâ batutii pe lemnâ. Cum se duce si ne lasa. Da cine te-a cununa? Popa cu cadelnita! Vatajeiî cin* tl-orii fi? Dascali! cu cartile C*acolo-sii dreptatile! AI fostii tinerii si frumosii Si mortea te-o culcatii jos. Draga n68tra. Domne.La biseric'al ajunsa La cununie te-o pusu. Ca parintii nu te-orG dâ. Sc61a-te mfil (Gheorghe) scola. Ti-I alege vatajeî Cu sipuri cu floricele. Sl-orii chiema la nemurele Sî-orâ veni cu multa jele. Busuiocâ batutii în masa Tinerelii te duet de-a casa. R6ga-te sa nu le dam ii. Noi sa scimu ca te-amu scula. gura dulce. SI-o scosG cununiile Sî-o aprinsii luminile. gura arsa. Ca tl-a fi destula de-asara! Sc61a-te si te trezesce Si-î vede *n casa ce este : Casa-I plina de flacai.

Dumnia-ta ca-î putrecjii Si furcoiii *ntre usori N'a ave 581 Cine strînge porcusori^ Furcuta între capiti N*av6 cine face câpiti.) DragulQ meii. mfil (Gheorghe). De-al merge cu caru cu bol . La onA flacaâ. (Din Bucovina. Scola-te. Mâcarîi cine mî-o facutii. La toti inima ne-o friptu. Si cine te-o sfatuitu Forte rgii ca tî-o priitii. Da eu mS rogu dumi-tale Sa nu faci acesta cale. C6sa în cuiu a rugini. mire cinstita. scola ! Primavara va veni Si gardulu s'a narui Si cine Ta radica Frumuselu ca dumnia-ta ? Scola-te. scola 1 Si-I esire pâna 'n pragu Sa vecjî vitele cum ragu Tole cu botulu la gardu. cantorii bis.Cum s'a face tema negrâ. corn. Sc61a-te mei (Gheorghe). Casta cale cine-o face Mal multa la noi nu se *ntdrce. mei (Gheorghe). mei (Gheorghei. înapoi n*o mal venitu. scola! Ca vara 'ndat*a veni. Pe ce cale al pornitO F6rte reii al nemeritCi. 8c61a Si deschide ochisorii Si graesce cu feciorii Si deschide genele Si grâie cu fetele! LXV. Sc61a-te. de Niculaî LucanO. comuna Vama.

Dora mi te-aru asculta. Dela stratu cu busuiocii Dela fete. Colacii cel de nanasâ Ti I-ora da peste salasfi. unde te duci De te-al *ncaltatu cu papuci? Papuci-su cu floricele. Dela gradina cu flori. 582 Last în casa multa jele. LXVI. de-unde-al adusu.Tota al mal veni 'napol. (Din Bucovina. Da te duci cu nâsalil înapoi n*al sa mal vil. De te-al 'ncalta cu-opinci AI mal stapâni pe-aici Mosia si livada. daca te duci. Ci al gându sa te pornescl. de Maria Lacatusii. R6ga-lu pe Sân-Niculaiu Sa-ti faca parte de raiO. dela jocu.) Dragulu mamil. Ce flore 'n cusma tt-aî pusa? Asta fl6re . Dragule. dict. Mirele mamil ! Unde-al fostu. R6ga-te cui te-I ruga. Dela stratii cu magheranâ. N'am nadejde sa muncesci. Si mi-su papucii domnesci. C*a(][I e (Ji de despartire Dela frati. dela surori. Dela fete de satenu. Colacii de cununie Da-I-ord peste nâsalie. comuna Calanfidescî. R6ga-te la slîntulu S6re Sa tie (Jiiua mal mare. La unu flacau. Dragule. T6ta gospodaria.

Pe suerulu ventuluî In fundulâ pamîntuluî. Praporulu Ti-î nânasulu. Ce m'asi ruga dumi-tale. Sfesniculu Vatajelum. Noi amu Ofânditu Si-amu socotita.' Miresa ti-I clopotulii Sa se strînga norodulu. Ce m'asu ruga dumi-tale. De tl-a fi camesa negra Sa ml-o trimiti sa tî-o spelu. Daca-mî facî acesta cale. Nici cu spuma de sopoml. Ca eiî cum oiu capSta-o Frumuselu ca tî-oiâ sp61a-o : Nicî cu apa de isvoru. . Ca te-at dusii Si tî-at adusu Fat'alesa De miresa Pe suerulâ ventuluî Din fundulu pamîntuluî. Druscele Ti-su crucile. Daca-ml faci acesta cale. Casta cale-î ducetore Si 'napol ne'ntorcetore. Ce m*asu ruga dumni-tale: Sa te lasi de asta cale. Sa te rogt la vatajeî Ca sa mal traescî cu el Si sa mal petreci cu noi. Da nî-al lacutii superare. Fara cu lacrimi de omu. Si tî-oiu strânge-o paturele Si tî-oiâ trimite-o pe stele. 583 Ca ne-t face-o nunta mare. Ca nl-al facuta superare.Nu-I pe cale.

c^»scî. «Sî-oiu sbura din delâ în vale «Sî-oiâ merge din tera'n tera. Ca doi pul de rlndunea. dict. UnuIâ sbdra de-acolea. Scumpulâ mamil frumuselâ ! Da cum de te-a! indurata .584 Ca sa mal vil pe Ia noi Sa spui cum ii pe Ia voi. dict. nici cu matasa. (Din Bucovina. La ana vSrâ. Când asi sci C*al veni. «C*asta tera «E de-ocara.) Dragulâ mamil mititelâ. «Sl-oiu sbura din pomâ în pomâ «Ca sl-unii puisorii dedomnu. «Ceealalta «E curata!» 585 LXVIII. de Ilie a luî Onufreî Fruncjâ. Numai cu inima arsa! LXVII. «Pân*mI-oru cresce aripi6re «si-oid sbura din delu în vale «Sî-oiii cânta*n lume de jale. (Din Bucovina. comuna I. Drumulâ ti Tasâ zugravi Nici cu Hrâ. frati6re. comuna CalafindescI. Unulti sb6ra si se duce. La unA biiatA. de Catirina I^colta.) Am avutQ doi verisori Ca doi mândri puisori. Unulu remâne si plânge Si din gura asa (jlice: «Astepta-mS.

dict. Dragulâ mamil Puiulu mamil.Si pe mâmuc'al lasata? Dragulâ mamil puisoru. La una baiatu. Dragile mamiî piciore^ Cum orî cresce lacrami6reî Gospodariulu meu cuminte. Inima mea nici odata. La mama când îl veni? Câ mamuca n*a gândita De-acesta drumu ca te-at gatitii. Câ de-amu ne despârtimâ Si maî multa nu ne'ntâlnimu ! 586 LXIX. Cum orii cresce buruene. Cum B'a face terna negra . De-acum. de Maria Lâcatusu. Puiulâ mamil! Tu de-aice te-I porni.' Sprintenele piciorute . Dragul u mamil. (Din Bucovina. Dragulâ mamil gura arsa. Plânge inima în mine Ca copilula de tret (Jile. A\ sburatu din cuibusorâ. Scumpulu mamil! La usa la tinterimâ In stal sa ne siâtuimu. Cum ml-al ruptu tu inima Sa n*o maî potâ vindeca. Dragulâ mamil. Copilulu plânge si'nceta. comuna Calafindcscî. Cum se duce si m6 Iasa. Dragile mamiî sprîncene . de acjl înainte.) Draga mamil fata alba.

Toti copiii gospodarii ord Cu vitutele-oru umbla Numai singuru dumnia-ta La rec6re tî-aseza Si mal multa nu te<I scula. Dragulu mamil. Nu te frige nicî para Cum mi te frige gl6ta. Ea locului ca va sta Si la copil va cata. comuna Vama. Ca *ndata mi te duceai Trebile mamiî faceai. Ori unde te trimeteamti De doue ori nu (JiceamQ.) Dragulu mamiî. La uuA copila. cantorii bis. de d-1 Niculaî Lucanfl. Inima sl-a recori Cu lacrimi pe-obrazu va fi! 587 LXX. ^Din Bucovina. scumpulu mamil ! Nu te frige nici cu foculu. Dragulu mamiî gospodara! Mama pe drumu când va merge. Cum mi te frige copilulu. mândrulu mamiî. Ori si unde te-am mânatu Frumusclu m'al ascultata. . Si de-acum orî pe-unde-a trece.N'orâ sa mat faca urmute. La copiii altora. eoni. Dragulâ mamiî gospodaru.

Dragii mamil ochisori Cum orii cresce pomisorî. Dragulii mamiî. Dragile mamiî sprîncene Cum orii cresce floricele. Vaileo. Da nu vine la 'nfloritâ. Cine de-amu te-a scalda Si cine te-a apleca. Dragulâ mamiî. scumpulii mamiî! 588 LXXI. Dragile mamil mânute. dragulâ mamiî. de Ionica alQ luî lordachi Isacu. agricultorii.) Bucurâ-te manastire. puiulu mamil! Tare inima me dore Când te vSdii far' do suflare. Cum orii cresce flori albute. La un& copila de tfta. Dragulii mamiî. Dragulii mamiî. Cu cine-aid îî mâne Si cu cine-I remâne? . Ca mândra flore îti vine. (Din Bucovina. Dragile mamiî piciore De-amu n'orii maî face cale. Macaru câte-am patimitu Totâ ca gl6ta nu m*au friptu. comuna Mahala. Dar m& d6re inima Si nu te maî potii cânta. scumpulii mamil! Da tu cum te-al induratii Si pe noi de ne-aî lasatii Si tare ne-al superatii? Da eii mândru te-asi cânta. Ci vine la putredita.Macarii câte mi le-am trasii Totu ca glota nu m'a arsu. coin. mândrulii mamiî. mândrulii mamil! Dragulii mamiî. vaileo.

Sl-a pornita în cale lunga Nu-I pasSre sa-lO ajunga.) Acum chiar de-o sSptemâna Umbla mortea prin gradina . de T. Din Transilvania. districtulCi Xaseuduluî. Sl-a pornita in cale lata Nu-I pasare sa-la întreca. LXXIII. de d-lG T.Cui mamuca te-o nâscutu Si ea cui mi te-o crescutu: Pietrilorii si muntiloru. Puisomia mea iubita! Spusu-tî-am si tî-am vorbita Sa te lest de-acesta cale Ca e prea cu mare jale. SimonG. 589 Sî-am avuta unâ puiutu dragu M*a lasata la doru sa tragâ.. com. Florile mî-orQ înflori Puiuia mamî-a putredl^ Mama totu cu jele-a fi ! LXXII.. manânci cirese dulci mal se^I pâna Ia Bulei. districtula NasSuduluî. La ori cine. {Din Transilvania.) Am avutu unu puisorii Sî-acum me lasa la dorii. Spusu-tî-am Si Sa Sa Sa Sa (Jisu-tl-am manânci ciresc-amare mal se(JI cu noi o vara. La ori cine. Si negrele sprîncenele Cum s*orii face floricele. Negriloru strainiloru! Drafiriî mamiî ochisorî Cum s'oru lace bureciorî.. SimonQ. corn.

MSrulii îlQ va scutura Dorulii si Ta stempfira. La ori cine.Rumpenda fira din radecina Si pe tine de inima. 2 O . com. invâtatorâ. Si te-a luata de la mine Sa te duca *n ceea lume. Cine 'n gradina ml-a 'ntra. Uita-te de-a derepta. Dragulu meii. Simu. Sî-acolo-î si maica mea. Cu frunzele rotungiore. de d-ld Rom. Inima din piepta tî-a smulta. C'acolo-î o fântanea. Unde mergii muerile. Si-Î sl-o ic6na de sfinti Si dragii mei de parinti. (Din Transilvania. Si va scutura mSrulii Si-sl va stempgra dorulii î LXXIV. 591 ERORI DE TIPARCJ Png. comuna Orlatu. Fira din radecin'a ruptu. Dar' daca mergi dela mine Nu duce dorula cu tine. Draga *n tera cea maî dulce. Ci-la mal lasa *n cea gradina Ca sa prinda radecina Sub o tuIa de bujora Ca sa fac'una merisora 590 Totu cu mere rosiore. Unde toti mortii s*aduna. daca te-î duce. Si este-o fontâna lina Si scaune de hodina.

1 8 col. 4 si 5 1 1 col. 1 .")() H2 «Ui (>8 88 \m IU 122 123 132 159 161 163 164 165 167 176 184 liK) 197 199 2(K) 204 218 218 231 249 250 252 254 258 265 265 270 28<î firuJU : Nota 6 sir.o 5 14 18 48 .

7. 9 si 3 de josCi Nota 1 sir.8 col. 2 Nota 3 sir. Nota 1 13 si 14 6 1 de josu Nota 4 2 Nota Nota 28 Nota 1 1 sir. 2 sir. 1 6 21 si ultima 14 . 4 si 2 Notii 2 sir. 5. 4 Nota 6 4.

8 9 20 2 de josu Nota 1 sir. 3 20 16 2 do josQ Nota 1 sir.româna . 2 sir. 4 14 4 6 8 13 Nota 2 in loca de : cetesce : cân-aii cântau niacedo-romanîu macedo. 4 3 de josQ 14 5 de josQ 10 Col. 4 de josG Col.Nota 1 sir. 1 sir.

'nbuiinala 'nbufunatâ utTÎac ugîuc te-aî te-î odata curata o data a fi curata Secadete Secadate nisipu nasi pa sheiia ahena im i se nu se stamaturî stramaturî are. ci casuneza . ei eâsineza tare.

xoX'Xa^ ehrestiiiilorii crt^stinilora ehn'stiiiî crestini .schimonosesca schimosesca IV LIV inivisas invisas Siretla Siretîu verbescî vorbescî mirioloL''hiî miriologhî Berchisescu Berchisescî îcoXtCo.

liadeutu Badeuta Hadeutu Badeuta Iti fiiie unâ alu Cna ala petrece petrecea struii^arîu strugaria din die ce sunt le sunt Musi 11 tii Musenita cari are care are 13 «rheine 12 trheme .

Da mi-î de fiere Da nu nii-î de fîerc so[iotândCi tonotânda drucusariî drucusoriî ocolo acolo Sotonetu î^oloneta repesinta represintâ Illubî Hulubi dinsula. dupa dinsula. daca dupa si atunci atunci câta câta .

592 Pag. firulH : in locU de : cetesee : 293 20 cumetre cumatri 294 16 halaresce hotaresce 295 6 In care care în care .lordach iîsacCi lordachi Isaca .

300 4 de josQ pâraele franzela pareele iranzola 301 8 333 1 de josa va sta in fata va sta atunci în fata 343 10 nionnintulul mea mormintula mea 345 9 ferma firma 346 12 .

si i-ar lua si i s ar lua 347 Nota 2 Sini ion a Simona 353 11 Sa mance viata Sa ne mance viata 363 26 sa bem a sa bea 363 2 de josd nomurile celui ca nemurile celuî 372 14 .

maî sema maî cu sama 373 6 de josa Inrmp:<3nda înfiirt>nda 379 Nota 1 Saetoniu Sveioniu 384 16 focurile focurele 391 12 nisipa nasipa 391 16 .

HeilinLren IIeili<ren 392 12 stamatui-a stramatura 396 2 si 3 de josa cuvenîa cuvi nîa 430 17 poteca ocuita în alte poti ca 434 12 locuita acuma în alte 436 1 de josa .

121 446 Nota 1 l*arallclen 450 Nota 5 1874 .suHetula îndata sufletula de vama. îndata 437 4 si trebue ci trebue 437 19 ia salca la o salca 444 Nota 3 si 4 p. 127 Paralleben p.

1875 461 3 Calula si pleca Lua calula si pleca 465 21 serpii serpi 466 8 col. 20 . 1 sir. descântec a descânt' 472 18 cu client uia se incuTara cu clientula se comise frauda. sa a acei cari singuri se încuiara 490 Col. 2.

5 si 7 primba primbla 536 3 de josa uniî unu 556 18 Botana Hoîana 'C'^'a1^m''il t'Q^c .Sî-alautite Sî-alautile 498 1 llotarnicul-de-jos Horodiiicul-de-jos 530 4.

. XIV. . I. XV. Pnincjisorulu XVI. Asezarea . Semne do morte II. Priveghiulu XVII. 1 12 24 46 60 73 92 98 . XVIII. La mortu.CUPRINSUL U. VII. Stâlpii . îmbracarea VI. Bradulu . . PAO. Dorile . XII. Pomulu. Pe patulu mortiî III. XI. X. Coliva . Scaldarea . . Toiagul u . . . Precuvîntare. Pausulu XIII. Steg-ulu. V. Repausarea IV. Bocirea. VIII. IX.

XXII. XIX. XXIV. XXIX. XX. XXVIII. . XXIII. XXXII. XXV. XXXIV. XXX.113 143 149 157 161 165 189 192 223 226 t>AO. XXXV. XXVII. XXXI. XXVI. XXI. XXXIII.

. Bocete.. 400 Desgroparea.... 319 Sniamfinulâ .. 359 Comandarea .. înmormîntarea la Oravitel.XXXVI.414 SufletulO . 3« l I < t I ¦^ . .. . 248 Starile 286 Podurile 300 Prohodulâ.. 396 Jelirea . .. 344 înfratirea . XXXVII. . Adausâ. .. StogulQ.. Secriulâ 234 Petrecerea . 361 Mosii 380 Slobo4irea apel .308 MormîntulQ .. . 480 Românii din partile Erori de tiparO. .. . . 422 Vamile 448 ladulâ 457 Raiuia 474 JudetulQ .

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->