You are on page 1of 9

+ Na osnovu lana 50., a u vezi sa lanom 133. stav 1. taka 6.

Zakona o policijskim slubenicima Tuzlanskog kantona (Slubene novine Tuzlanskog kantona br.6/06, 11/07 i 16/11), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutranjih poslova Tuzlanskog kantona, donosi P R A V I L N I K o sadraju, nainu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja za svaki test, u procesu odabira policijskih slubenika

I OPTE ODREDBE lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom odreuje se sadraj, nain i raspored testiranja, tijela koja vre testiranja, kao i druga pitanja koja su od znaaja za provjeru strune, radne, fizike i druge sposobnosti kandidata u procesu odabira za prijem policijskih slubenika u Upravi policije Ministarstva unutranjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Uprava policije). lan 2. (Primjena propisa) (1) Procesu testiranja podlijeu svi kandidati koji su se prijavili na javni konkurs (oglas), za upranjena radna mjesta, a ispunjavaju opte i posebne uslove propisane Zakonom o policijskim slubenicima Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima Ministarstva unutranjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). (2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na postupak internog oglaavanja, ako Zakonom ili drugim propisom nije drugaije odreeno. II TESTIRANJE lan 3. (Nivoi pristupanja policijskom organu) (1) Testiranje se vri prema nainu pristupa policijskom organu u skladu sa lanom 42. Zakona. (2) Policijski slubenik pristupa policijskom organu: u inu policajca kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje zavrenim IV stepenom kolske spreme, 2. u inu mlaeg inspektora kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje zavrenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje zavrenim VI stepenom kolske spreme.
1.

lan 4. (Provjera sposobnosti kandidata) Provjera strune i druge sposobnosti kandidata vri se u zavisnosti od nivoa pristupa u policijski organ, u skladu sa lanom 42. Zakona. lan 5. (Pravila postupka izbora) (1) Testiranje se obavlja najkasnije 30 (trideset) dana poslije isteka roka za prijavljivanje. (2) Samo kandidati koji ispunjavaju opte i posebne uslove i koji su priloili svu traenu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju. (3) Kandidati koji ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog lana testiraju se po navedenom redoslijedu: a) Test opeg znanja , ukljuujui pisani rad b) Test fizike sposobnosti, ukljuujui morfoloki status, c) Usmeni test -intervju d) Ljekarski pregled ukljuujui psiholoki pregled,test i razgovor (4) Kandidat koji ne poloi testove iz take a), b) i d) iz stava 3. ovog lana ili ne pristupi testiranju, iskljuuje se iz daljeg procesa odabira, to se objavljuje na oglasnoj tabli policijskog organa sa naznakom razloga za iskljuenje lan 6. (Test opteg znanja)
a)

b) c)

(1) Test opteg znanja obuhvata slijedee oblasti: - ustavnog sistema (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona), - organizaciju organa dravne uprave, - upravni postupak i upravni spor - osnove radnih odnosa, - kancelarijsko poslovanje u organima uprave, - Zakon o unutranjim poslovima Tuzlanskog kantona, - Zakon o policijskim slubenicima Tuzlanskog kantona, - Krivini zakon i Zakon o krivinom postupku (Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine), - Zakon o prekrajima (Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine), - Pisani rad na zadatu temu poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na raunaru (2) Prilikom rjeavanja testa opteg znanja kandidatu nije dozvoljeno koritenje bilo kakvih materijala. (3) Predvieno vrijeme za rjeavanje testa opteg znanja je ogranieno i traje 90 (devedeset) minuta. (4) Kandidat koji ostvari 50 bodova i manje, eliminie se iz daljeg testiranja i procesa odabira.

lan 7. (Sadraj testa opeg znanja) (1) Test opeg znanja se sastoji iz pismenog testa koji sadri 70 pitanja i to: - 40 pitanja iz lana 6. stav 1. taka a), - 10 pitanja iz lana 6 stav 1, taka b), - 20 pitanja iz lana 6. stav 1. taka c) (2) Svako pitanje ima etiri ponuena odgovora, a taan je samo jedan, osim pisanog rada. (3) Kandidat na testu na svakom listu testa zaokruit e slovo ispred tanog odgovora; (4) Pisani rad svaki lan komisije boduje sa 0 ili 1 bod, a konaan rezultat 0 ili 1 bod utvruje komisija, na nain propisan u lanu 13. stav 4. (5) Svaki taan odgovor boduje se sa jednim bodom; (6) Maksimalan broj bodova na testu je 70 bodova; (7) Vrijeme trajanja testa je 90 minuta; (8) Na prvoj strani testa kandidat upisuje line podatke, broj line karte i potpisuje na svakom listu u donjem desnom uglu, (9) Na zadnjoj strani testa Komisija za izbor, nakon uvida u test, u za to predvieni prostor upisuje broj osvojenih bodova,konstatuje da li je kandidat zadovoljio ili ne, to potom svojim potpisom ovjeravaju svi lanove Komisije za izbor; (1) Prvu stranicu testa Komisija ovjerava peatom Ministarstva, lan 8. (Test fizikih sposobnosti) (1) Test fizikih sposobnosti sastoji se od: a) Morfolokog statusa, b) Sklekovi za 20 sekundi, c) Skok udalj iz mjesta, d) Pretklon za 30 sekundi, e) Kuperov test tranja za 12 minuta. (2) Kriteriji za ocjenu morfolokog statusa a) Morfoloki status kandidata odreuje se na osnovu: - tjelesna teina u kg, u odnosu na visinu u cm -100 b) Tjelesna visina Mukarci: Tjelesna visina 172 cm i vie ocjenjuje se sa 2 boda, a tjelesna visina manja od 172 cm ocjenjuje se sa 0 (nula) bodova. ene: Tjelesna visina 162 cm i vie ocjenjuje se sa 2 boda, a tjelesna visina manja od 162 cm ocjenjuje se sa 0 (nula) bodova. c) Tjelesna teina Svi kandidati ija je tjelesna teina u odnosu na visinu u cm -100, manja ili vea do 10 kg ocjenjuju se sa 2 boda, a kandidati ija teina u odnosu na visinu u cm 100 prelazi 10 kg ocjenjuju se sa 0 (nula) bodova.

d) Bodovi osvojeni morfolokim statusom zbrajaju se sa ukupno osvojenim brojem bodova ostalih dijelova testa fizikih sposobnosti. e) Kriteriji morfolokog statusa kandidata nisu eliminatorni u daljem procesu odabira. (3) Opis testa fizikih sposobnosti a) Sklekovi za 20 sekundi -

Instrumenti: toperica sa 1/10 sek. Zadatak: Kandidat zauzme poloaj na rukama tako da prstima nogu i dlanovima dodiruje podlogu. Tijelo i ruke zauzimaju poloaj pravog ugla. Iz te pozicije kandidat se sputa napreui miice sve dok grudima ne dodirne pod, a zatim se ponovo podigne u prvobitni poloaj. Ocjenjivanje: Ocjenjuje se broj korektno izvedenih i dovrenih sklekova u intervalu od 20 sekundi Napomena: Kandidat sve vrijeme dri oprueno tijelo. Tijelo se ne smije njihati naprijed i nazad pri sputanju. Laktovi pri sputanju i podizanju moraju prolaziti iznad tijela.

b) Pretklon za 30 sekundi Instrumenti: - toperica sa 1/10 sek. Zadatak: - Kandidat lei na leima, na tlu (stunjaa) sa nogama zgrenim pod uglom od 90 stepeni. Dlanovi su ukrteni na potiljku sa laktovima razmaknutim u stranu. Partner mu fiksira stopala. Kandidat izvodi podizanje trupa sa zasukom, naizmjenino u lijevu i desnu stranu to bre moe, u intervalu od 30 sekundi. Pritom mora dotai laktom suprotono koljeno. Ocjenjivanje: - Ocjenjuje se broj korektno izvedenih i dovrenih dizanja u vremenu od 30 sekundi. c) Skok u dalj iz mjesta: Instrumenti: - tatami strunjae - elina traka za mjerenje Zadatak: - Kandidat se odrazi sunono sa linije obiljeene na parketu i doskoi na strunjau to moe dalje, obavezan je sunoan doskok. Izvode se dva pokuaja, nepravilno izvedeni skokovi se ponavljaju. Ocjenjivanje: - Mjeri se duina skoka normalno na odraznu liniju. Boduje se bolji rezultat izmjeren u centimetrima. Tanost mjerenja je 1 centimetar. Napomena: - Prije svakog skoka kandidat namae pete magnezijem. Kandidat skae bos. Dupli odraz nije dozvoljen. Skok se izvodi iz sunonog poloaja stopala. Dozvoljeno je podizanje na prste prije skoka.

d) Kuperov test tranja 12 minuta Instrumenti: - toperica - staza od 400 metara - pitaljka Zadatak: - Kandidati sa cilja iz visokog starta kreu na znak pitaljke. Tre ili hodaju 12 minuta. Ocjenjivanje: - mjeri se pretrana duina (4) Testovi fizikih sposobnosti ocjenjuju se na osnovu postignutih rezultata, skalom od 0 do 4 za svaki pojedini test, tako da je ukupan broj moguih bodova na testovima fizikih sposobnosti 20.. (5) Kandidat nije zadovoljio ukoliko je na tri, etiri ili pet testova ocijenjen sa 0 bodova, bez obzira na ukupno ostvaren broj bodova na testovima fizikih sposobnosti. Svi kandidati koji zadovolje bit e rangirani na osnovu broja postignutih bodova. (6) Test fizikih sposobnosti je eliminatoran. NORMATIVI PROCJENE MOTORIKIH (FIZIKIH) SPOSOBNOSTI ( od 18 do 27 godina) a) Broj sklekova 20 sekundi SPOL MUKARCI ENE 0 8 i manje 5 i manje 1 9 6 BODOVI 2 10 7

3 11 8

4 12 9

Napomena: ene rade test sa koljena b) Broj pretklona za 30 sekundi SPOL MUKARCI ENE 0 15 i manje 11 i manje 1 16-17 12-13 BODOVI 2 18-19 14-15 3 20-21 16-17 4 22-23 18-19

c) Skok u dalj iz mjesta SPOL MUKARCI ENE 0 209 i manje 149 i manje 1 210-219 150-159 BODOVI 2 220-229 160-169 3 230-239 170-179 4 240-249 180-189

Napomena: Svi kandidati izvode po dva pokuaja. Ocjenjuje se bolji rezultat.

d) Kuperov test BODOVI 0 1 2 3 4 MUKARCI 2399 i manje 2400-2600 2601-2800 2801-3000 3001-3200 ENE 1699 i manje 1700-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100

NORMATIVI PROCJENE MOTORIKIH (FIZIKIH) SPOSOBNOSTI ( od 28 do 35 godina) 1. Broj pretklona za 30 sekundi SPOL MUKARCI ENE 0 13 i manje 9 i manje 1 14-15 10-11 BODOVI 2 16-17 12-13 3 18-19 14-15 4 20-21 16-17

2. Broj sklekova za 20 sekundi SPOL MUKARCI ENE 0 7 i manje 4 i manje 1 8 5 BODOVI 2 9 6 3 10 7 4 11 8

3. Skok u dalj iz mjesta SPOL MUKARCI ENE 0 199 i manje 139 i manje 1 200-209 140-149 BODOVI 2 210-219 150-159

3 220-229 160-169

4 230-239 170-179

4. Kuperov test BODOVI 0 1 2 3 4 MUKARCI 2240 i manje 2241-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 ENE 1629 i manje 1630-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000

lan 9. (Usmeni test) 1. Usmeni test intervju provodi se na sljedei nain:


a) b)

c)

d) e)

Svaki lan komisije za izbor uestvuje u usmenom testu intervjuu i boduje kandidata bodovima od jedan (1) do deset (10), uz obrazloenje; Pitanja na usmenom testu omoguavaju da se o kandidatu stekne objektivna slika u odnosu na njegove sposobnosti da se koluje i osposobi za rad, ukljuujui stil izraavanja, vanjski izgled, urednost, spretnost u konverzaciji, afinitet za timski rad, stepen tolerancije (kulturne, etnike, spolne, meunacionalne, religijske idr.) postignute uspjehe u nauci, umjetnosti i sportu i dr.; Najvii i najnii broj bodova koji su dali lanovi Komisije za izbor se brie, a rezultat usmenog testa predstavlja zbir preostalih bodova podijeljen sa brojem lanova komisije; Ukoliko se dobije ocjena sa zarezom, u obzir se uzima cijela cifra po matematikoj metodi. Usmeni test nije eliminatoran lan 10. (Konaan zbir bodova)

(1) Konaan rezultat za svakog kandidata utvruje se na osnovu ukupnog zbira bodova svakog od testova, to predstavlja polazni osnov za sainjavanje rang liste. (2) U sluaju da kandidati imaju isti zbir bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario vei broj bodova na testu opeg znanja - pismenom testu, a u sluaju da i tada kandidati imaju isti zbir bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario vei broj bodova na testu fizikih sposobnosti, a ukoliko i tada imaju isti zbir bodova ostvarenih na testu opeg znanja i testu fizikih sposobnosti, prednost ima mlai kandidat. lan 11. (Komisija za testiranje kandidata ) (1) Test opteg znanja i test fizikih sposobnosti za prijem u policijsku slubu, moe se vriti u javnim ustanovama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, koju ovlasti Ministarstvo, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. (2) Za obavljanje testa fizike sposobnosti kandidata, Ministarstvo moe sklopiti poseban ugovor sa ovlatenom javnom ustanovom za obrazovanje. (3) Komisija za izbor, po potrebi, moe ukljuiti druge zaposlene u Ministarstvu, kao pomo u radu komisiji, povremeno ili u kontinuitetu, uz prethodnu pismenu suglasnost ministra, a da se time ne naruavaju prava i obaveze stalnih lanova komisije. (4) Javna ustanova ili slubenici Ministarstva, odreeni rjeenjem ministra, testiranja kandidata vrit e u skladu sa ovim Pravilnikom. lan 12. (Ljekarski pregled) (1) Ljekarski pregled za kandidate sa konane liste kandidata koji su predloeni za zapoljavanje, obavit e se u skladu sa Pravilnikom MUP TK-a o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih slubenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vrenja u MUP TK-a, broj:08-01-02156/07, od 14.05.2007. godine i broj:08-01-02-337/09, od 06.10.2009. godine.

(2) Ukoliko se kod kandidata, prilikom zdravstvenog pregleda iz stava 1. ovog lana, utvrdi da ne ispunjava jedinstvene zdravstvene uslove propisane navedenim Pravilnikom, te ako kandidat odbije da pristupi nekom od zdravstvenih pregleda utvrenih navedenim Pravilnikom, smatrae se zdravstveno nesposobnim za vrenje poslova odreene kategorije sistematiziranih radnih mjesta u Ministarstvu, za koje se obavljaju pregledi. (3) U sluaju iz stava 2. ovog lana, ljekarski pregled obavit e se za sljedeeg kandidata koji ima najvei broj bodova sa bodovne liste kandidata koji su uspjeno zavrili testiranje. (4) Utvrivanje zdravstvene sposobnosti koju moraju ispunjavati kandidati za prijem na rad u Ministarstvo u nadlenosti je zdravstvene ustanove koju ovlasti Ministarstvo, uz saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. III KOMISIJA ZA IZBOR lan 13. (Sastav i imenovanje komisije) (1) Komisiju za izbor kadeta imenuje ministar, u sastavu: a) dva policijska slubenika zaposlena u Ministarstvu u inu vieg inspektora ili viim inom, koje predlae policijski komesar, b) tri dravna slubenika zaposlena u Ministarstvu, koji imaju najmanje poziciju strunog savjetnika, koje predlae ministar. (2) lanovi komisije za izbor imenuju se iz reda dravnih slubenika i policijskih slubenika koji su se istakli u radu u dravnoj upravi, pravnim, upravnim i drugim strunim poslovima, rukovodnim poslovima i policijsko-operativnim poslovima iz nadlenosti institucija BiH, odnosno organa za provedbu zakona. (3) Komisijom za izbor presjedava policijski slubenik sa najviim inom. (4) Komisija za izbor odluke usvaja veinom glasova svih lanova. (5) Aktom o imenovanju komisije za izbor odreuje se i visina naknade koja e se dodijeliti lanovima komisije. (6) Administrativno-tehnike poslove za potrebe komisije obavlja tehniki sekretar komisije. lan 14. (Zadatak komisije) (1) Oglaavanje slobodnih radnih mjesta provodi Komisija za izbor. (2) Oglas se objavljuje najmanje mjesec dana prije isteka prijavnog roka, u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju irom Bosne i Hercegovine. (3) Komisija za izbor: a) utvruje sadraj testa opeg znanja, najranije 24 sata prije poetka testiranja, b) utvruje konaan rezultat za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova, c) sainjava i objavljuje listu kandidata koji su pristupili testiranju, d) predlae kandidate koji imaju najvei broj bodova sa liste iz take (c) ovog stava radi pohaanja osnovne obuke za kadete, u skladu sa oglaenim brojem slobodnih radnih mjesta, a nakon izvrenih sigurnosnih provjera. (4) Komisija za izbor vri zbrajanje bodova kandidata, na nain kako je propisano Zakonom, Pravilnikom i podzakonskim aktima Ministarstva. (5) Komisija za izbor i drugi slubenici MUP-a, kao i angaovana struna lica drugih institucija, vode i sainjavaju zapisnike o svom radu, koji je sastavni dio spisa predmeta.

lan 15. (Obavjetenje) (1) Komisija za izbor objavljuje na svojoj oglasnoj ploi i web stranici MUP-a TK-a listu sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konane rezultate sa osvojenim brojem bodova svih kandidata koji su pristupili testovima, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana poslednjeg testiranja. (2) Na bodovnoj listi se navode kandidati koji su uspjeno zavrili testiranje i kandidati koji su predloeni za pohaanje osnovne obuke za kadete. (3) Kandidat koji je pristupio testiranju iz lana 51. stav 2. Zakona (lan 5. stav 2. Pravilnika) ima neometan pristup rezultatima svojih testova. lan 16. ( alba na odluku Komisije za izbor) (1) U roku od 8 dana od dana objavljivanja konane liste iz lana 52. stav 1. Zakona (lan 15. Pravilnika), svaki kandidat moe izjaviti albu Policijskom odboru. (2) Kad je alba iz stava 1. ovog lana podnesena, proces odabira se privremeno prekida. (3) Tek kad Policijski odbor odlui o svim podnesenim albama, policijski komesar e odobriti listu kandidata predloenih za osnovnu obuku za kadete. lan 17. (Sigurnosne provjere) Nakon odobravanja liste predloenih kandidata iz lana 53. stav 3. Zakona (lan 16. stav 3. Pravilnika), kandidati e biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zatiti tajnih podataka (lan 53a Zakona). lan 18. (Konana lista kandidata) Nakon prijema konane i obavezujue odluke o sigurnosnim provjerama iz lana 53a Zakona (lan 17. Pravilnika), Komisija za izbor objavljuje konanu listu kandidata koji e biti upueni na osnovnu obuku za kadete. lan 19. (Zavrne odredbe) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja i nee se objavljivati u Slubenim novinama Tuzlanskog kantona. (2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da vai Pravilnik o nainu i rasporedu restiranja kandidata u sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih slubenika broj: 08-01-02.2-33/12 od 27.01.2012.godine kao i izmjene i dopune Pravilnika o nainu i rasporedu testiranja kandidata u sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih slubenika broj: 08-01- 02-258/09 od 06.08.2009.godine i Odluka o metodu, nainu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za odabir u inu policajca i inu mlaeg inspektora, broj: 08-05/1-02-2-42/12 od 30.01.2012.godine. Broj: 08-01-02.2-368/12 Datum: 03.10.2012. godine MINISTAR Amir Husi