Sie sind auf Seite 1von 3

‚ìÕ‰½ «‰§¼¡òà …¾ (108) ¿¡Á¡ÅÇ¢¸û

µ µõ ìÕ‰½¡Â ¿Á:
õ¸
ÁÄ
¡¿¡
¾¡
¿
Á:1
32 µõ Å¡…¤§¾Å¡Â ¿Á:
4 µõ …É¡¾É¡Â ¿Á:
5 µõ Å…¤§¾Å¡òÁƒ¡Â ¿Á:
6 µõ Òñ¡ ¿Á:
7 µõ ģġÁ¡Û„ Å¢ìÆ¡Â ¿Á:
8 µõ ‚ž…¦¸ªŠÐÀ¾Ã¡Â ¿Á:
9 µõ §…¡¾¡ Åò…Ä¡Â ¿Á:
10 µõ †Ã§Â ¿Á:
11 µõ ºÐ÷Òƒ¡ò¾ ¸¾¡ …í¸¡ð¡ Ô¾¡Â ¿Á:
12 µõ §¾Å¸£ ¿ó¾É¡Â ¿Á:
13 µõ ‚…¡Â ¿Á:
14 µõ ¿ó¾ §¸¡À ôâ¡òÁƒ¡Â ¿Á:
15 µõ ÂÓÉ¡ §Å¸ …õ†¡Ã¢§½ ¿Á:
16 µõ ÀÄÀòà ôáۃ¡Â ¿Á:
17 µõ â¾É¡ ƒ¢Å¢¾ †Ã¡Â ¿Á:
18 µõ …¸¼¡…¤Ã ÀïƒÉ¡Â ¿Á:
19 µõ ¿ó¾ùà ƒÉ¡Éó¾¢§É ¿Á:
20 µõ …¾¡Éó¾ Å¢ìÆ¡Â ¿Á:
21 µõ ¿ÅÉ£¾ ŢĢô¾í¸¡Â ¿Á:
22 µõ ¿ÅÉ£¾ ¿¼¡Â ¿Á:
23 µõ «É¸¡Â ¿Á:
24 µõ ¿ÅÉ£¾ ¿Å¡†¡Ã¡Â ¿Á:
25 µõ ÓÍÌó¾ ôÃ…¡¾¸¡Â ¿Á:
26 µõ §„¡¼…Šòã …†Š§Ã …¡Â ¿Á:
27 µõ òâ Àí¸£ ÄÄ¢¾¡ ìÕ¾§Â ¿Á:
28 µõ …¤¸Å¡¸õÕ¾¡ô¾£ó¾§Å ¿Á:
29 µõ §¸¡Å¢ó¾¡Â ¿Á:
30 µõ §¸¡Å¢¾¡õÀ¾§Â ¿Á:
31 µõ Åò…Å¡¼ºÃ¡Â ¿Á:
32 µõ «Éó¾¡Â ¿Á:
33 µõ §¾Û¸¡…¤Ã Á÷¾É¡Â ¿Á:
34 µõ òÕ½£ìÕ¾ òÕ½¡Å÷¾¡Â ¿Á:
35 µõ ÂÁÇ¡÷ƒ¤É ÀïƒÉ¡Â ¿Á:
36 µõ ¯ò¾¡Ä ¾¡Ä §Àò§Ã ¿Á:
37 µõ ¾Á¡Ä ŠÂ¡ÁÄ¡ ìÕ¾§Â ¿Á:
38 µõ §¸¡À §¸¡À£ŠÅá ¿Á:
39 µõ §Â¡¸¢§É ¿Á:
40 µõ §¸¡Ê…¥÷ …ÁôÃÀ¡Â ¿Á:
41 µõ þÄ¡ À¾§Â ¿Á:
42 µõ ÀʨÁ §ƒ¡¾¢§„ ¿Á:
43 µõ ¡¾§Åóòá ¿Á:
44 µõ Âàòņ¡Â ¿Á:
45 µõ ÅÉÁ¡Ä¢§É ¿Á:
46 µõ À£¾Å¡…§… ¿Á:
47 µõ À¡Ã¢ƒ¡¾¡ À†¡Ã¸¡Â ¿Á:
48 µõ §¸¡Å÷¾É¡º§Ä¡ò ¾ò§Ã ¿Á:
49 µõ §¸¡À¡Ä¡Â ¿Á:
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 1 of 3
50 µõ …÷ÅÀ¡Ä¸¡Â ¿Á:
51 µõ «ƒ¡Â ¿Á:
52 µõ ¿¢ÃïƒÉ¡Â ¿Á:
53 µõ ¸¡Á ƒÉ¸¡Â ¿Á:
54 µõ ¸ïƒ¦Ä¡ºÉ¡Â ¿Á:
55 µõ ÁÐì§É ¿Á:
56 µõ ÁÐá¿¡¾¡Â ¿Á:
57 µõ òšø¡ ¿¡Â¸¡Â ¿Á:
58 µõ ÀÄ¢§É ¿Á:
59 µõ ôÕó¾¡ÅÉ¡ó¾ …ïº¡Ã¢§½ ¿Á:
60 µõ ÐÄ…£¾¡Á ℽ¡Â ¿Á:
61 µõ ŠÂÁó¾¸ Á§½÷ †÷ò§Ã ¿Á:
62 µõ ¿Ã¿¡Ã¡Â½¡òÁ¸¡Â ¿Á:
63 µõ Ìôƒ¡ìÕ‰½¡õÀà ¾Ã¡Â ¿Á:
64 µõ Á¡Â¢§É ¿Á:
65 µõ ÀÃÁÒÕ„¡Â ¿Á:
66 µõ Ӊʸ¡…¤Ã º¡ßÃ- ÁøÄÔò¾ Å¢…¡Ã¾¡Â ¿Á:
67 µõ …õ…¡Ã ¨Å⧽ ¿Á:
68 µõ ¸õ…¡Ã§Â ¿Á:
69 µõ Óáç ¿Á:
70 µõ ¿Ã¸¡ó¾¸¡Â ¿Á:
71 µõ «É¡¾¢ ôËÁº¡Ã¢§½ ¿Á:
72 µõ ìÕ‰½¡ ùÂ…É ¸÷…¸¡Â ¿Á:
73 µõ …¢…¤À¡Ä …¢Ãò§Ã ¿Á:
74 µõ Ð÷§Â¡¾É Ìġ󾸡 ¿Á:
75 µõ Å¢Ðáìåà Åþ¡Â ¿Á:
76 µõ Å¢ŠÅåÀ ôþ¡…¸¡Â ¿Á:
77 µõ …òÂÅ¡§º ¿Á:
78 µõ …ò …í¸øÀ¡Â ¿Á:
79 µõ …ò À¡Á¡ þ¡Â ¿Á:
80 µõ ƒÂ¢§É ¿Á:
81 µõ …¤Àòá â÷Ń¡Â ¿Á:
82 µõ Å¢‰½§Å ¿Á:
83 µõ À£‰Á Óì¾¢ ôþ¡Â¸¡Â ¿Á:
85 µõ ƒ¸òÌ犿Á:
88 µõ ƒ¸ýÉ¡¾¡Â ¿Á:
86 µõ §ÅÏ¿¡¾ Å¢…¡Ã¾¡Â ¿Á:
87 µõ ùÕ„À¡…¤ÃÅ¢òÅõ…¢§É ¿Á:
88 µõ À¡½¡…¤Ã Àġ󾸡 ¿Á:
89 µõ Ô¾¢‰Êà ôþ¢‰¼¡ò§Ã ¿Á:
90 µõ À÷†¢ À÷†¡Å¾õ …¸¡Â ¿Á:
91 µõ À¡÷¾ …¡Ã¾§Â ¿Á:
92 µõ «ùÂì ¾¡Â ¿Á:
93 µõ ¸£¾¡õÕ¾ Á§†¡¾¾§Â ¿Á:
94 µõ ¸¡Ä£ÂÀ½¢Á¡½¢ì Ã¾ ‚À¾¡õÒƒ¡Â ¿Á:
95 µõ ¾¡§Á¡¾Ã¡Â ¿Á:
96 µõ ˆ» §À¡ìò§Ã ¿Á:
97 µõ ¾¡É§Åóòà Ţɡ…¸¡Â ¿Á:
98 µõ ¾¡Ã½¡Â ¿Á:
99 µõ ÀÃôËÁ§½ ¿Á:
10 µõ Àýɸ¡…É Å¡†É¡Â ¿Á:
0
10 µõ ƒÄì㼡 …Á¡…쾧¸¡À¢ ÅŠòáÀ†¡Ã¸¡Â ¿Á:
1
10 µõ Òñ Š§Ä¡¸¡Â ¿Á:
2
10 µõ ¾£÷¾À¡¾¡Â ¿Á:
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 2 of 3
3
10 µõ §Å¾ §Åò¡ ¿Á:
4
10 µõ ¾Â¡¿¢¾§Â ¿Á:
5
10 µõ …÷Å⾡òÁ¸¡Â ¿Á:
6
10 µõ …÷Å ìÆåÀ¢§½ ¿Á:
7
10 µõ ÀáòÀá ¿Á:
8

‚ ᾡ ÕìÁ¢½£ …òÂÀ¡Á¡ …§Á¾ §¸¡À¡ÄìÕ‰½ ÀÃôËÁ§½ ¿Á: «‰§¼¡ò¾Ã …


¾ ¿¡Á¡÷ºÉ¡É¢ …Á÷À¡Á¢

¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 3 of 3