Sie sind auf Seite 1von 10

…òÌÕ ‚§¸¡À¡ÄìÕ‰½ À¡¸Å¾

«‰§¼¡òà …¾ (108) ¿¡Á¡ÅÇ¢¸û


À¸ÅýÉ¡ÁÐ쾡ô¾¢ …¤¾¡¾¡Ãõ Á†¡ôÃÒõ
§¸¡À¡ÄìÕ‰½ À짾ðÂõ ô§ÃÁ¾õ ¿¡Á¾õ À§ƒ

µ µõ ‚ Ì犿Á:
õ§¸
¡À¡
Äì
Õ

½¡
À¢
¾¡
¿
Á:3
µõ
ŠÅ
÷
½Å
§É¡
ò
â¾
¡Â¿
Á:1
42 µõ Ⅴá ¿Á:
µõ µõ ¯ò¾ÅÅõ…ƒ¡Â ¿Á:
À¡
Ãò
Å¡ƒ
̧Ä
¡ò
ÀÅ
¡Â¿
Á:7
µõ

¤ó
¾Ã
¡÷
Â
¾ë
ƒ¡Â
¿Á:
5
86 µõ Á£É¡ŒÂõÀ¡ ôâ…¤¾¡Â ¿Á:
9 µõ ¿ó¾É Åò…à …¾¡Â ¿Á:
10 µõ ¿Å…¡ÄÒâš…¡Â ¿Á:
11 µõ §Å¾Å¢§¾ ¿Á:
12 µõ ¿¢ò¡ý †¢¸ìÕ§¾ ¿Á:
µõ µõ …ò¸÷Á¿¢Ã¾¡Â ¿Á:
¿¢
ÂÁ
¾ò
ÀÃ
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 1 of 10
¡Â¿
Á:1
3
15 µõ áÁ¿¡Áƒ¡À¢§É ¿Á:
14
16 µõ ‚ÁòÀ¡¸Å¾¡ŠÅ¡¾¢§É ¿Á:
17 µõ óÕ…¢õ† ºÃ½¡õ§À¡ƒ ÁÐÀ¡Â ¿Á:
18 µõ §¸¡À£ ºó¾É ¾¡Ã¢§½ ¿Á:
19 µõ ÐÇ…£¾¢ù Á¡Ä¡ð¡ ¿Á:
20 µõ áÁ¿¡Á¡õÕ¾¡ŠÅ¡¾¢§É ¿Á:
21 µõ …¤…í¸£¾ Á÷Á컡 ¿Á:
22 µõ …¤ŠÅø¡É§Ä¡ÖÀ¡Â ¿Á:
µõ µõ ¸¡Éã÷ò¾§Â ¿Á:
á¸
¾¡
Ç
À¡
Åì»
¡Â¿
Á:2

õ…
¤Š
ÅÃ
¡Â¿
Á:2

õÁ
ÐÃ
Å¡ì
Á¢
§É
¿Á:
23
µõ µõ ¿¡ð¸¡Éþ¡Â ¿Á:
óÕ
ò¾
À¡
¾¡
¿
Á:2

õ¿¡
¾ô
Õ‹
ÁÁ
¡
¿
Á:2
72
4
µõ µõ ¿¡§¾¡ À¡…¸¡Â ¿Á:
¾ó
òÃ
£
¸¡É
§Ä¡
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 2 of 10
Ä¡
¿
Á:3

õ†
â
¿¡Á
Ã…
¢¸¡
¿
Á:3
02
8
33 µõ †Ã¢ ¿¡¨Á¸ …ý¡Â ¿Á:
31

µ µõ ¿Á:
õ†
â
¾¡

Š§
Ã

¼¡
¿
Á:3

õô
Ë
Ä¡
¾
À¡
ÅÔ
쾡
¿
Á:3

õò
ÕÅ
Åò

¤ò
Õ
¼¡
¿
Á:3
4
38 µõ Å¡øÁ£¸¢ ‹Õ¾Â Å¢§¾ ¿Á:
35
µ µõ ò¡¸Ã¡ƒ ‹Õ¾Âí¸ Á¡Â ¿Á:
õ§
À¡§
¾ó
òÃ
À¾
§…

¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 3 of 10


Ÿ¡
¿
Á:4

õ†
â
¿¡
Á¡
ô¾
¢
瓃
¡Â¿
Á:3
9

¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 4 of 10


µõ ¦¸ªÃ¡í¸ À¡ÅÔ쾡 ¿Á:

¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 5 of 10


44 µõ §¸¡À£ À¡ÅÔ쾡 ¿Á:
43
45 µõ ¯ïºùÕò¾¢ ¾÷Á ¿¢Ã¾¡Â ¿Á:
46 µõ §Å‰¼É §Å‰Ê¾¡Â ¿Á:
47 µõ «‡ÂÀ¡òà ¾¡Ã¢§½ ¿Á:
48 µõ ¸ÃòÕ¾ ¾¡Ç¡Â ¿Á:
49 µõ À¾…¢ïº¢¾ áÒá ¿Á:
50 µõ …¤§Å„¡ð¡ ¿Á:
51 µõ ¿¢÷ƒ¢¾ ÁýÁ¾¡Â ¿Á:
52 µõ Å¢¾ þ‡¢½¿¢Ã¾¡Â ¿Á:
53 µõ Àíì §À¡ÅÉ À¡ÅÉ¡Â ¿Á:
µõ µõ À¾Ãƒ: À¡ÅÉ¡Â ¿Á:
Àì
¾¢
À¡
Å
Ôì
¾¡
¿
Á:5

õÀƒ
§É¡
ò…
Å
¸¡Ã
¸¡Â
¿Á:
54
57 µõ ¿¢òÂÁ§†¡ò…Å ìÕ¾§Â ¿Á:
55
µõ µõ §¼¡§Ä¡ò…Å Ìà†Ä¢§É ¿Á:
ŠÕ
¾¢

¡Ã
Š¾
¡À¸
¡Â¿
Á:5
8
60 µõ §À¡§¾óòà ÌÕ ã÷ò¾§Â ¿Á:
59
61 µõ …òÌÕ ŠÅåÀòÕ§¾ ¿Á:
µõ µõ ƒÂ§¾Å À¾ º¢ó¾¸¡Â ¿Á:
á
Á¾
¡…
¡Â¿
Á:6
2
µõ µõ ÒÃó¾Ã¾¡… ÒÊ ¸¡Ã¢§½ ¿Á:
òÂ
¡¸Ã
¡ƒŠ
Åå
À¡
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 6 of 10
¿
Á:6
46
3
µõ µõ Á£Ã¡À¾¡ÅÇ£ ¸¡Â¸¡Â ¿Á:
¾Â
¡Ç§
Å¿
Á:6
66
5
µõ µõ ¿¢ò¡ýɾ¡É ¿¢Ã¾¡Â ¿Á:
¿¢
÷Á
Á¡
¿
Á:6
86
7
µõ µõ À¡¸Å¾ §…Ÿ¡Â ¿Á:
À¡¸
ž
§…
ùÂ
¡Â¿
Á:7
06
9
µõ µõ Àù ã÷ò¾§Â ¿Á:
ô§
ÃÁ
ôÃ
¾¡
¸¡
¿
Á:7
27
1
74 µõ Àì¾¢ ôþ¡Â ¿Á:
73
µõ µõ ¿¡Á À¡Ã¡Â½ ô㾡 ¿Á:
Àì
¾¡
ž
õ…
¢§
É¿
Á:7
5
77 µõ Àì¾ ƒÉ …¤‹Õ§¾ ¿Á:
76
µõ µõ Àì¾ ¿¢Ã£‡½ …Óò…¤¸¡Â ¿Á:
Àì
¾
Áñ
¼¨
Ä:
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 7 of 10
âˆ
¡
¿
Á:7
8
µõ µõ â¾¢ Á†¢¾¡Â ¿Á:
âÃ
¢¾
¡Â¿
Á:8
07
9
µ µõ Ìà†Ä¢§É ¿Á:
ǫ̃
½¸
¾¡
õ§
É¿
Á:8
28
1
µõ µõ «ùÂìá ¿Á:
«É
¸¡Â
¿Á:
85
83
µõ µõ «Á¡É¢§É ¿Á:
Á¡
ɾ
¡Â¿
Á:8
68
8
µõ µõ §Á¾¡Å¢§É ¿Á:
Áïƒ
¤Ç
¡Â¿
Á:8
88
7
µõ µõ ÅÉÁ¡Ä¢§É ¿Á:
Å¡

¤§
¾Å
Àì
¾¡
¿
Á:9
08
9
µõ µõ Å…¤Áɧ… ¿Á:

¡ó
¾¡
¿
¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 8 of 10
Á:9
29
1
µõ µõ …¤º§Â ¿Á:

¡¾
§Å
¿Á:
94
93
µõ µõ …÷ŧġ¨¸¸…¤‹Õ§¾ ¿Á:

¡ò
Å£
¸
À¡
Å
Ôì
¾¡
¿
Á:9
69
5
µõ µõ …¤¸¢§É ¿Á:

¤Ä
À¡
¿
Á:9
89
7
µõ µõ …¤ùþà¿Á:

¤¾
£Ã
¡Â¿
Á:1
02
µõ

¤
Œ
Áì»
¡Â¿
Á:1
03
µõ

¤ì
¾Å
¡§º
¿Á:
10
09
9
µõ µõ …¤ºÃ¢¾ùþ¡Â ¿Á:

¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 9 of 10
¤Á
ɧ

¿Á:
10

õ…
¤Á
ÉŠ

õâ
ˆÂ¡
¿
Á:1
07
µõ

¤Ã
â…
¤Ã
§Â¡
:
ôÃ
¢Â
¡Â¿
Á:1
08
µõ‚
§¸¡
À¡
Äì
Õ

½
ÌÕ
ò¾
Á¡
¿
Á:1
04
10
1
105

¸½É¢Â¢ø ±Ø¾¢ÂÐ: Á¡íÌÊ ¦ƒÂáÁý 10 of 10