Sie sind auf Seite 1von 6

pkS0 pj.

k flag fo'ofo|ky;] esjB


Ch. Charan Singh University, Meerut
Ref.NO.@G&PB/NET/D-12/
Dated-15-12-2012

izsl foKfIr
;w0th0lh0 usV@ts0vkj0,Q0 ijh{kk tks 30 fnlEcj 2012 dks vk;ksftr gksuh gSa pkS0 pj.k flag
foofo|ky; esjB ijh{kk dsUnz ij lfEefyr ,sls vg~Z Nk= ftUgksus viuk vkWuykbu vkosnu i= ;w0th0lh0 }kjk
fu/kkfjZr frfFk 22 uoEcj 2012 rd foofo|ky; dks gkMZ dkWih ds :i esa izfs "kr dj fn;k gSA ,sls lHkh vg~Z
fo|kfFkZ;ksa dh ijh{kk lEiUu djkus gsrq foofo|ky; }kjk 26 dsUnzks dks mi&ijh{kk dsUnz cuk;k x;k
gSA ;w0th0lh0ds funsZkkuqlkj ,sls lHkh dsUnzks dh lwph rFkk ml dsUnz ij ijh{kk ds fnu rFkk vuqdzekad foofo|ky;
dh csclkbV www.ccsuniversity.ac.in ij izdkfkr fd;s tk jgs gSA
ijh{kk esa lfEefyr ,sls vgZ Nk=ksa ls vuqjks/k fd;k tkrk gS fd og lko/kkuh iwoZd vius fo"k; rFkk
vuqdzekad dks ns[k dj vius izos k i= ij ml dsUnz dk uke fy[krs gq, ijh{kk dh frfFk 30 fnlEcj jfookj
2012 dks ijh{kk esa lh/ks lfEefyr gks ldrs gSA ijh{kk ds lfEefyr gksus ds fy, Nk=ks dks vius izos k i= ds lkFk
vkbZ Mh izQ
w ykuk vfuok;Z gS fcuk vkbZ Mh izQ
w ds dsUnz O;oLFkkid Nk= dks ijh{kk esa lfEefyr gksus ls jksd
ldrs gSA Nk=ksa dks foofo|ky; ls izos k i= fuxZr ugh fd;s tk;sxAs Nk=ksa ds izos k i= muds ikl iwoZ esa gh
lqjf{kr gSA ,sls Nk= ftuds ikl izos k i= ugh gS] og ;w0th0lh0 dh csclkbZM ls iqu% 20 fnlEcj 2012 ls
MkmuyksM dj ldrs gSA izos k i= ij QksVks dh ewy izfr dks pLik djrs gq, ;w0th0lh0 ds funsZkkuqlkj
foofo|ky; ds foHkkxk/;{k vFkok fdlh Hkh fo|ky; ds izkPkk;Z ;k fdlh Hkh jktif=r vf/kdkjh ls izekf.kr fd;k
tkuk vko;d g(S ,slk u fd;s tkus ij ,sls vH;kfFkZ;ksa dks dsUnz O;oLFkkid }kjk jksdk tk ldrk gSA
Hkonh;]
izk0s ch0jesk
leUo;d
;w0th0lh0 usV ijh{kk
fnLkEcj 2012
izfrfyfi%& nSfud tkxj.k] vej mtkyk] nSfud fgUnqLrku] nSfud tuok.kh dks bl vk; ds lkFk izfs "kr
fd d`i;k bls Nk=fgr esa leLr laLdj.kksa esa fukqYd izdkfkr djus dk d"V djsA

izk0s ch0jesk
leUo;d
;w0th0lh0 usV ijh{kk
fnLkEcj 2012

pkS0 pj.k flag fo'ofo|ky;] esjB


Ch. Charan Singh University, Meerut
Ref.NO.@G&PB/NET/D-12/
Dated:24-11-2012

dz0
la0
1-

2-

3-

4-

mi&ijh{kk dsUnzks dk uke

Lka[;k

n/khfp dkfyt vkQ ,twds ku ikWdVs ] ,u ikWdVs xaxkuxj] esjBA

700

08 - Commerce
02 - Pol.Science
31 - Linguistics

300
372
05
677

- 14080301-14080600
- 14020371- 14020742
- 14310001- 14310005

Hkkjrh; dU;k xYlZ b.Vj dkfyt] vkcwyus esjBA

550

46 - Adult Edu.
04 - Psychology
62 - Comp. Study of Religion
28 - Urdu

04
295
03
246
548

- 14460001 - 14460004
- 14040001 - 14040295
- 14620001 - 14620003
- 14280001 - 14280246

lukru /keZ b.Vj dkfyt] lnj esjBA

1000

09 - Education
17 - Management
50 - Indian Culture
03 - Philosophy

500
464
03
44
1011
500

- 14090001 - 14090500
- 14171001 - 14171464
- 14500001 - 14500003
- 14030001 - 14030044

lukru
lukru /keZ dU;k b.Vj dkfyt] lnj esjBA
68 - Criminilogy
- 14680001 - 14680001
01 - Econimics
- 14010001 - 14010200
74 - Women Education
- 14740001 - 14740003
55 - Labr.Welfr / Pers.Magt. - 14550001 - 14550192
67 - Archaeology
- 14670001 - 14670003
94 - Bodo
- 14940001 - 14940003
25 - Sanskrit
- 14250001 - 14250100

01
200
03
192
03
03
100
502

5-

6-

fnxEcj tSu bUVj dkfyt]lnj] esjBA

500

25 - Sanskrit
88 - Electronic Science
19 - Bengali
81 - Social Medicine
82 - Forensic Science
10 - Social Work
01 - Econimics

200
97
02
04
06
44
100
453

Mh0 ,u0 fMxzh dkfyt] esjBA


06 - History
09 - Educatin

7-

8-

- 14250101 - 14250300
- 14880001 - 14880097
- 14190001 - 14190002
- 14810001 - 14810004
- 14820001 - 14820006
- 14100001 - 14100044
- 14010201 - 14010300

1200
- 14060001 - 14060600
- 14091901 - 14092500

600
600
1200

Hkxorh dkfyt] ,u0,p0&58] :Mdh jksM]+ esjBA

1000

17 - Management
87 - Comp. Science

500
500
1000

- 14170501 - 14171000
- 14870001 - 14870500

Mh0 ,u0 b.Vj dkfyt] jsyos jksM]+ esjBA


09 - Education
20 - Hindi

- 14090501 - 14091000
- 14200001 - 14200500

1000
500
500
1000

9-

10-

duksgj yky fMxzh dkfyt] kkjnk jksM+ esjBA

500

25 - Sanskrit
- 14250301 - 14250519
30 - English
- 14300801 - 14301074
90 - International and Area Stud. - 14900001 - 14900001

219
274
01
494

duksgj yky d`".k lgk; b.Vj dkfyt] jsyos jksM+ pkSjkgk] fnYyh
fnYyh jksM]+ esjBA

600

08 - Commerce
30 - English
40 - Spanish

300
300
01
601

- 14080001 - 14080300
- 14300501 - 14300800
- 14400001 - 14400001

11-

12-

,l0,l0Mh0 C;kbt b.Vj dkfyt] ykydqrhZ] esjB dSUVA

600

09 - Education
01 - Economics

300
325
625

vkj0th0 fMxzzh dkfyt]es


dkfyt]esjBA
05 - Sociology
80 - Geography

13-

15-

16-

17-

700
- 14050001 - 14050350
- 14800001 - 14800350

vkj0th0 b.Vj dkfyt esjBA


47 - Phy. Education
58 - Law

14-

- 14093701 - 14094000
- 14010301 - 14010625

350
350
700
500

- 14470251- 14470467
- 14580001 - 14580300

217
300
517

bZekby uSkuy fMxzh dkfyt] cq<kuk xsV]esjBA

700

05 - Sociology
02 - Pol. Science

373
370
743

-14050351 - 14050723
-14020001 - 14020370

ch0,0ch0 b.Vj dkfyt]lqHkk"


kk"k cktkj] esjBA

700

79 - Visual Arts
-14790001 - 14790250
59 - Lib. & Information Science - 14590001 - 14590259
06 - History
- 14060601 - 14060800

250
259
200
709

ljnkj iVsy b.Vj dkfyt] czgeiqjh pkSd] 'kkjnk jksM+ esjBA

700

79 - Visual Arts
89 - Enviromental Science
92 - Human Rights & Duties
29 - Arabic
07 - Anthropology

340
235
10
01
01
587

- 14790251 - 14790590
- 14890001 - 14890235
- 14920001 - 14920010
- 14290001 - 14290001
- 14070001 - 14070001

jke lgk; b.Vj dkfyt x<+ jksM+ esjBA

600

08 - Commerce
09 - Education

300
300
600

- 14080601 - 14080900
- 14093401 - 14093700

18-

19-

Mk vEcsMdj b.Vj dkfyt] x<+ jksM+ esjBA

750

09 - Education
58 - Law

400
327
727

Ckkys jke c`tHkw"k.k ljLorh f


fkkq efUnj Mh Cykd 'kkL=huxj] esjBA
09 - Education
17 - Management

20-

21-

22-

- 14093001 - 14093400
- 14580301 - 14580627

- 14091001 - 14091500
- 14170001 - 14170500

500
500
1000

vkbZ0vkbZ
0vkbZ0,e0,l0 vuq;ksxhiqje x<+ jksM+ esjBA

800

09 - Education
80 - Geography

400
406
806

- 14091501 - 14091900
- 14800351 - 14800756

Lkj NksVw jke bathfu;fjx] dkfyt]


dkfyt] PkkS0 pj.k flag fo0fo0 esjBA

1300

30 - English
20 - Hindi
12 - Home Science
65 - Perfomong Arts-Dance

500
419
300
01
1220

- 14300001 - 14300500
- 14200501 - 14200919
- 14120301 - 14120600
- 14650001 - 14650001

uhy d.B fo|kihB ,u0,p0&58] fudV d`f"k fo


foofo|ky;]:Mdh jksM]+ esjBA
09 - Education
- 14092501 - 14093000
87 - Comp. Science & Application - 14870501 - 14870951
73 - Sanskrit Traditional Subjects - 14730001 - 14730044

23-

1000

bZLekby b.Vj dkfyt] ,y Cykd] 'kkL=h uxj esjBA


09 - Education
12 - Home Science
15 - Population Studies

- 14094001 - 14094297
- 14120601 - 14120724
- 14150001 - 14150084

1000

500
451
44
995
500
297
124
84
505

24-

25-

26-

Jh lukru /keZ dU;k b.Vj dkfyt] cq<kuk xsV esjBA

500

93 - Tourism Admini. & Magt.


08 - Commerce
63 - Mass Communication
14 - Public Administration
16 - Music
12 - Home Science

19
141
112
31
50
150
503

- 14930001 - 14930019
- 14081051 - 14081191
- 14630001 - 14630112
- 14140001 - 14140031
- 14160001 - 14160050
- 14120151 - 14120300

pkoyh nsoh b.Vj dkfyt] czgeiqjh esjBA

500

06 - History
47 - Phy.Education

297
250
547

- 14060801 - 14061097
- 14470001 - 14470250

'kkUrkLekjd xYlZ b.Vj dkfyt] xak/kh vkJe] esjBA

350

11 - Defence Studies
12 - Home Science
08 - Commerce

63
150
150
363

- 14110001 - 14110063
- 14120001 - 14120150
- 14080901 - 14081050

18633