Sie sind auf Seite 1von 1

DoanhNghiep.

com - Thuong Mai Viet Nam - Vietnam Business News

Google Search

Th• ba, ngày 17 tháng 2 n•m 2009 SaigonBao | Tin T•c VN | D•ch V• | Top Stories | Kinh Tế | Th••ng M•i
CNN Money | World Markets | Tools | NASDAQ | CBOT | NYMEX | N.Y.S.E | D.J. | Nikkei | VietStock | SanOTC
Tin t•c - Th••ng m•i / News - Business
Th••ng M•i Th• Tr••ng Tin T•c Business News
● Am. Cham VN ● Auto Vietnam ● BBC ● Business

● Bao Thuong Mai ● Automobile ● Bao Moi SaigonBao


● Bao Xay Dung Industry ● Bao Can Tho ● BBC Bus. News

● Bo Cong ● Bao Thuong Mai ● Chinh Phu ● Barrons

Thuong ● Dau Khi VN ● Cali Today ● BNN

● Business VN ● Dau Tu ● Chung Ta ● Business Week

● Che Bien ● Do Thi ● Cong An ● Business

● Cam Nang D. N. ● Export V.N. ● Cong An N.D. Spectator


Tin T•c ● Cong Nghiep ● Gold- Vang ● Dan Tri ● Briefing

Business News ● CRM V.N. ● Intellasia ● Doc Bao ● Canada Press

Ch•ng Khoán VN ● D•ch V• ● Nong Lam Suc ● Ha Noi Moi ● CFO

Tin T•c VN ● Dau Tu ● Nang Luong ● Lao Dong ● CIO

Tin Th••ng M•i ● Dau Tu-VN ● Stock24 ● Mat Tran To ● CNBC

Top Stories Investment ● Sanotc.vn Quoc ● iSuppli

SaigonBao Review ● Thi Truong ● Nguoi Viet ● Import Genius

H•i Xu•t / Metals ● Dien Dan D. N. Nha Dat ● Nhan Dan ● IPS

Stock Market ● Doanh Nhan ● Th•c Ph•m ● Ngoi Sao ● Europe Bus.

Ch•ng Khoán VN ● Doanh Nghiep ● Thi Truong 24G ● Nguoi Lao Dong ● EasyBourse

Bond Market Odessa ● Tin Nhanh ● Quan Doi N.D. ● Economy

Commodity market ● D. Nghiep 24g Chung Khoan ● R. Free Asia ● Entreprise

Derivatives market ● D. Nghiep 24h ● Th••ng M•i ● Saigon Bao ● Expansion

Financial Market ● D. Nghiep.VN ● V.N. Trades ● Saigon Times ● Entrepreneur

Forex ● Danh Ba D. N. ● VietStock USA ● Economist

Investopedia ● D. N. Dien Tu ● Vina Metal ● Saigon G. P. ● Economist

Over-the-counter ● Do Thi ● Vina Net ● Saigon Tiep Thi Intelligence Unit


P/E Ratio ● Doi Thoai D. N. ● V.N. Economy ● Tia Sang ● Economics

Stock ● eFinance ● VICOFA - Ca ● Tien Phong ● Entrepreneur

IndexUniverse ● Export VN Phe ● Thanh Nien ● E-commerce

V•n •ề ● FDI VN ● Thanh N. News ● Export VN

Inflation ● Giao Thuong Kinh Tế ● Thieu Nien T P ● France Press

Deflation ● Ha Noi Trade ● The Gioi ● Finance Asia

Devaluation ● Hoi Nhap ● ADB ● Tuoi Tre ● Financial Times

Recession ● Intellasia ● Bo Tai Chinh ● The Gioi V.N. ● Fortune

Business ● IPS ● Chinh Phu ● VOA ● Forbes


Auto News ● ITPC ● CIEM ● Viet Tribune ● Globe Investor
Business News ● Kinh Doanh ● eFinance ● Viet Bao ● Harvard

International News ● Kinh Te ● Kinh Te ● VNN News Business


Europe Business ● Kinh Te Do Thi ● Micro Finance ● Vien Dong Daily ● Money

Economics ● Nha Quan Tri ● State Bank VN ● Viet Weekly ● Market Watch

Marketing ● Quan Tri ● Tai Chinh VN ● Viet Friendly ● Marketing

Retail sector ● Saigon Tiep Thi ● Tong Cuc Hai ● V. N. News ● Nikkei

Small Business ● So Thuong Mai Quan ● V.N. Agency ● Retail Sector

Silicon Valley ● SME Net ● VN Economy ● Viet Net ● Silicon Valley

To Chuc ● Tin Thuong Mai ● Vietnam ● V. N. Review ● Small Business

Ch•ng Khoán VN ● Thong Tin Du Economic News ● V. N. Daily ● Smart Money

Website owner Bao ● VDC Media ● Usine Nouvelle

Kinh Tế Qu•c Gia ● Tech Mart VN


Kinh Doanh ● VN Media ● WSJ

B• Tài Chánh ● Thai Binh Trade ● V.N. Eco. ● Website

Chính Ph• ● Thi Truong 24G


● Cam Nang D.
● V.N. Review

Doanh Nghi•p K.T. ● Thuong Mai ● VnExpress


Tin Qu•c Tế
N.
H•i Quan ● Thuong Mai VN ● Vina Net
● Dien Dan D. N.
IMF ● Tien Giang ● VNA Net
● Australia
● Entrepreneur
Intellasia Trade ● V. N. Net
● ABC
● Lam Giau K.
State Bank VN ● Thu Vien Phap ● Voice of V.N.
● A. P.
Kho
Saigon Times Luat ● Xa Luan
● Kinh Doanh ● A. F.P.
VN Economy ● Thuong Gia ● Xa Hoi Thong
● Lanh Dao ● Aljazeera
World Bank VN ● Tranet Tin
● Nha Quan Tri ● Asia Times
World Bank ● UNDP ● 24h
● Phong Thuong ● Asia B.W.
● VCCI
Mai - VCCI ● BBC
••u T• ● Vietnam
● Quan Tri T•p •oàn ● Boursier
H•i Xu•t Financial ● Van Hoa Doanh ● China
D•ch V• Review ● T•p •oàn
Nhan ● Canada Press
••u T• ● Vietnam Plastic ● Dien Luc
● V.N. Companies ● CBC
Hành Chánh News Quang Nam
● VnExpress ● CNN
Kinh Tế ● Vina Net ● Dien Luc Ha Noi
● CNN Asia
T•p •oàn ● Vista ● Dien Luc VN
● CBS
Tìm Hi•u
Th• Tr••ng ● VN Trades ● Dien Luc Saigon
● CSIS
Bao Thuong Mai ● VN Financial ● Duong Sat VN
● Nong Nghiep ● CyberPress
Beauty Business Market ● Buu Chinh Vien
● Agri Viet ● Defense Link
D•u Khí VN ● VN Economy Thong
● Che Bien ● Defense Ind.
Hoi Xuat US / Viet ● VN Trade Fair ● Tap chi buu
● Cuc Bao Ve ● Europe
Thi Truong Nha Dat ● VN e-Com chinh vien thong
Moi Truong ● E.U.I.
Metals-Currencies ● VN Investment ● Tin Dien Tu
● Da Lat Rose ● France
Nang Luong ● VN Companies Nganh Dien
● Khoa Hoc Phat ● Foreign Policy
San Pham ● Viet Trade ● Vien Thong Ha
Trien ● FOX
Thi Truong 24G Noi
● Khuyen Nong ● F.P.A.
Thuong Mai Finance ● ViNaShin
VN ● Forbes
Thong Tin Du Bao ● Vietnam Airlines
● Khuyen Nong ● Fortune
Thoi Bao Kinh Te ● Asia Money
Saigon ● Google China
V.N. Trades ● ABCNews Qu•n Tr•
● Nha Nong ● Google Canada
V.N. Trade Shows ● BBC World
● Rau Hoa Hoa ● Google France
V.N. Economy Service ● Lanh Dao
VN ● Google Japan
VietStock ● Bloomberg ● Nha Quan Tri
● So Khoa Hoc & ● Google Korea
Rao V•t ● Business CNN ● Quan Tri
Cong Nghe ● Google Taiwan
Dich V• ● CNBC ● V.N. Companies
● Nang Luong ● Google News
Rao V•t VN ● Detroit Free
● Trung Tam ● Globe & Mail
Press Cong Nghe Kế Toán ● Global Sec.
Qu•n Tr• ● Financial
Sinh Hoc ● IPS
Harvard Business Times ● B• Tài Chánh ● IISS
Lanh Dao ● Houston
Lu•t Pháp ● Dân Kế Toán ● Japan
Nha Quan Tri Chronicle ● H•i Quan ● Japan Times
Quan Tri ● Intellasia
● Báo đ•i s•ng ● H•i Kế Toán và ● Jihadunspun
V.N. Companies ● Marketwatch
pháp lu•t Ki•m Toán ● Korea
Tin T•c Kinh Tế ● Money CNN
● B• T• Pháp ● L. A. Times
Bo Thuong Mai ● Kế Toán Tr••ng
● Miami Herald
● Eluat ● Le Monde
Dau Tu ● Ki•m Toán
● MSNBC
● Lu•t Vi•t Nam ● Le Monde Diplo.
Dien Dan D. N. ● T•p Chí Kế
● New York Times
● Phap luat Viet (Fr)
Kinh Te Do Thi Toán
● Nikkei
Nam ● Le Monde Diplo.
Phong Thuong Mai ● Philadelphia
● T•ng C•c Thuế
● Th• Vi•n Pháp (Eng)
Saigon Tiep Thi Inquirer ● Vi•n Ki•m Toán
Lu•t ● Le Figaro
Thoi Bao Kinh Te ● San Jose
● Vietnamese ● Le Point
V.N. Trades Mercury Th•y S•n
Law ● Moscow News
V.N. Economy ● Seattle Times
Consultants ● MSNBC
VCCI Forum ● SF Gate
● B• Nông Nghi•p
● VN Law Find ● N. Y. Times
Danh B• ● USA Today
● Fistenet
● Viet Law ● News Week
Danh Ba Dien Thoai ● VASEP
● Wall Street
● Russia
Danh Ba VDC ● Vi•n Nghiên
Journa ● Reuters
Trang Vang V.N. T• Ch•c K. Tế C•u H•i S•n
● R. F. I.
V.N. Yellow Pages
Ngân Hàng ● Radio Canada
Yellowpages ● ADB
Xu•t Nh•p Kh•u
● South East Asia
● ASEM Connect
● ADB ● Spiegel
C• H•i ● APEC ● B• Tài Chính
● A.C.Bank ● Spiegel (Eng)
Cam Nang D. N. ● Asean ● H•i Quan Vi•t
● AgriBank ● Sydney M. H.
Kinh Doanh ● Bac Giang Nam
● BIDV ● SKY
Entrepreneur Trade
● EximBank ● The Canada
E-commerce ● Bo Thuong Mai
Nông S•n
● ICB Press
Technology ● Binh Dinh Invest
● IndoViNa Bank ● Topix V.N.
Aero. & Defence ● CBV Moi
● Agro Info
● N.H.Cong ● Time
Auto Truong ● VAFEC
Thuong ● Times
Biotech ● Cong Nghiep
● Saigon Bank ● The
Chemical ● Cuc Kinh Te
● Saigon Cong Nhà ••t Independent
Food industry ● Dai Hoc Kinh
Thuong Ngan ● TV5
Genetics Te
Hang ● Nhà ••t
● USA Today
Medical ● Fulbright
B• Xây D•ng
● State Bank ●
● VOA
Oil - Gas ● Giao Thong C.
Dia Chinh Nha
● TechCom Bank ●
● Wall Street J.
Semiconductor C. Dat
● VI Bank ● Washington
Technology ● IMF
● VietComBank ● Do Thi Post
Asia News ● ICB
● Tiêu Chu•n Xây
● Yahoo
Asia Pacific ● K.H.C.N.
Hi•p H•i D•ng
Viet Nam ● K.H.C.N. Dong

South East Asia Nai Giao Thong


● Bat Dong San Tiếp Th•
Australia ● NGO Centre
● Cang bien Viet ● B• Giao Thông
China ● Nang Luong
Nam ● AMA
Indonesia Nguyen Tu V•n T•i
● Doanh nghiep ● Hiep hoi Quang
● C•ng Hàng
Korea ● Nhon Hoi
dien tu Cao Không Miền
Japan Economic Zone
● Duoc Viet Nam ● Quang Cao
Taiwan ● Tong Cuc Thue
Nam
● Freight ● Saigon Tiep Thi
America News ● C•ng Sài Gòn
● Tong Cuc Hai
US Politics Forwarders ● C•ng Bến Nghé
Quan
● Go va Lam San ••u T•
Canada ● Tong Cuc Tieu ● C•ng H•i Phòng
● Hoi Tin Hoc
Europe News Chuan Do ● Giao Thong V•n
Europe ● Luong Thuc VN ● B• Kế Ho•ch
Luong Chat T•i
France ● O To và ••u T•
Luong ● List of airports
Germany ● Purchasing
● Thanh Tra in Vietnam
Russia Association Stock Market ● Tân C•ng Sài
● UNESCAP
UK ● Phan mem VN
● US Asean Gòn
Africa News ● Quang cao ● CBOT
● V.N.Economic ● Transportation
Israel ● Vietnam Textile ● DealBook
Research Net. in Vietnam
Middle East ● Vinacas ● Dow Jones
● V.N. Economic ● Transportation
Africa ● VN Cashew ● NASDAQ
Association in Ho Chi Minh
Association ● NYMEX
City
● Viet Trade
Disclaimer ● Vina Fruit ● N.Y.S.E
● Van Phong ● Еng ki•m Vi•t
DoanhNghiep.com ● VICOFA-Ca ● SanOTC Nam
2006 All rights reserved Cong Nhan
Phe ● VietStock
Chat Luong
● World Markets
● Vamexpo
Công Nghi•p
● Vien N.C.Q.L

Kinh Te
● B• Công Th••ng
● Vien Quan Tri
● ICT News
K.D.
● IPS
● Vien Kinh Te
● T•p Chí Công
Saigon
Nghi•p
● VN Laws Ha Noi
● Thông Tin
● W B
Công Nghi•p
● WTO

http://www.doanhnghiep.com/17/02/2009 2:34:21 PM