Sie sind auf Seite 1von 13

Studiranje u Gracu

U Gracu postoje etiri univerziteta: Univerzitet Karl-Franc, Tehniki univerzitet, Univerzitet za muziku i scensku umjetnost kao i Medicinski univerzitet. Informacije o studiranju na ovim univerzitetima mogu se nai na dole navedenim internet stranicama ili dobiti u Austrijskoj studentskoj uniji (Hochschlerschaft ili H) ovih univerziteta. U Gracu, osim univerziteta, postoji i nekoliko visokih strunih kola. Za razliku od univerziteta one su vie orjentirane ka praksi, nude ogranienu i specifinu ponudu studija i po pravilu imaju posebne prijemne uvjete (i kolarine). Studiranje na visokim strunim kolama u Gracu nude Visoke strune kole Joanneum i Campus02. Ova broura sadri samo informacije o studiranju na univerzitetima. Sve informacije o studiranju na visokim kolama mogu se nai na sljedeim internet adresama: http://www.fh-joanneum.at i http://www.campus02.at

Univerziteti u Gracu
Univerzitet Karl-Franc (Karl-Franzens Universitt Graz (KF-Uni, Uni Graz)) Universittsplatz 3, 8010 Graz Tel.: 0316/380-0 http://www.kfunigraz.ac.at Tehniki univerzitet (Technische Universitt Graz (TU)) Rechbauerstrae 12, 8010 Graz Tel.: 0316/873-0 http://www.tugraz.at Univerzitet za muziku i scensku umjetnost (Universitt fr Musik und darstellende Kunst Graz (Musik-Uni, KUG)) Leonhardstrae 15, 8010 Graz Tel.: 0316/389-0 http://www.kug.ac.at Medicinski univerzitet (Medizinische Universitt Graz (Med-Uni)) Universittsstrae 3, 8010 Graz Tel.: 0316/380-4000 bis -4015 http://www.meduni-graz.at

Vrste studija
Studiji u Gracu mogu se podijeliti na vie razliitih grupa a njihova podjela se vri iskljuivo na osnovu strukture samog studija i njegovog zavretka. Na osnovu te podjele izdvajaju se sljedei studiji: bachelor-studij (Bakkalaureatsstudium), magistarski studij (Magisterstudium), diplomski studij (Diplomstudium), studij za nastavnika (Lehramt) i doktorski studij (Doktoratsstudium). Diplomski studij se sastoji iz dva ili tri dijela studija i traje, ovisno o smjeru studija, osam ili vie semestara. Slian ovom studiju je i Studij za nastavnike, koji inae sadri i nekoliko dodatnih predmeta iz pedagogije. Diplomski studiji su jednopredmetni studiji. Izuzetak predstavlja diplomski studij za prevodioce i tumae kod kojeg se studiraju dva predmeta, odnosno, dva jezika, kao i studij za nastavnike, koji je obavezno dvopredmetan. Studij za nastavnike je, inae, preduvjet za rad u srednjim i viim kolama u Austriji. Na kraju oba studija dobija se akademska titula magistra tj. magistrice. Tenja ka harmonizaciji u oblasti obrazovanja na podruju Evropske unije pridonijela je da se zadnjih godina sve vei broj studija transformira u bachelor-studij i magistarski studij. Bachelor-studij traje est semestara. Za zavretak studija potrebno je uraditi dva bachelor- rada a u pojedinim sluajevima poloiti i zavrni ispit. Tek nakon ovog studija mogue je zavriti magistarski studij, koji inae po pravilu traje etiri semestra. Poneki magistarski studiji su, dodue, i krai. Uvjet za ovaj studij je zavren austrijski bachelor-studij ili neki drugi ekvivalentan univerzitetski studij. Doktorski studij traje najmanje dva, a inae uglavnom, etiri semestra. Uvjet za ovaj studij jeste zavren diplomski studij ili magistarski studij, odnosno, neki drugi ekvivalentan univerzitetski studij. Glavni dio ovog studija predstavlja disertacija (doktorski rad), a osim toga, tokom studija je potrebno odsluati i nekoliko predavanja. Osim ovih navedenih vrsta studija studenti mogu studirati, odnosno, pohaati pojedina predavanja na Univerzitetu i kao vanredni studenti, a postoji i studiranje na tzv. univerzitetskim teajevima. Univerzitetski teajevi (Universittslehrgnge) slue daljnjoj edukaciji i traju od dva do etiri semestra. Pri tome se esto radi i o postgradualnom obrazovanju. U pojedinim sluajevima, kao to su teajevi za mastera (Master-Lehrgnge), dobijaju se i akademske titule. Univerzitetski teajevi se, inae, plaaju i kotaju veoma puno. Osim toga plaaju se i takse za polaganje ispita. U veini sluajeva se prima ogranien broj polaznika teaja a

postoje i posebni kriteriji prijema. Polaznici univerzitetskih teajeva upisani su kao vanredni studenti (vidi dole). Sve informacije o sadraju, trokovima i uvjetima prijema na ove teajeve mogu se dobiti u Sekretarijatima teajeva (Lehrgangssekretariat). Inae se informacije o svim teajevima kao i o ostalim edukativnim teajevima, koji su sortirani po strunim oblastima, mogu nai na sljedeoj adresi: http://www.kfunigraz.ac.at/weiterbildung/programm/index.html Osim navedenih podjela najvanija podjela studija je, svakako, podjela na smjerove studiranja (Studienrichtung) kao to su na primjer: matematika, farmacija, istorija umjetnosti, ekonomija ili pravne nauke(Jus). Detaljniji pregled smjerova studija, kojih na Univerzitetu Karl Franc ima preko 62, moe se pogledati na sljedeoj internet stranici, koja osim toga nudi i informacije o vrsti studija: http://www.kfunigraz.ac.at/4students/index_angebote.html ili http://www.kfunigraz.ac.at/ainst/services&produkte/srf/index.html Besplatna broura Austrijske studentske unije Vodi za studente (Studienfhrerin), koja izlazi svake godine, takoer nudi pregled svih smjerova studija na Univerzitetu u Gracu. Da bi se saznalo to pojedini smjerovi sadre potrebno je najprije proitati Nastavni plan studija (Studienplan) eljenog smjera, koji sadri sve informacije o predavanjima i obaveznim ispitima. Svi nastavni planovi studija mogu se nai na sljedeoj adresi: http://www.uni-graz.at/zvwww/studplan/alphabet.html Osim toga, za svaki smjer postoji i prirunik Studienleitfaden u kojem se nalaze korisni savjeti i objanjenja samih studenata o odreenim smjerovima studija. Ovi prirunici se mogu dobiti u prostorijama Austrijske studentske unije, u ulici Schubertstrae 6a. Napomena: Veina smjerova studija je tako organizirana da ne postoji konkretan Plan sati po semestru koji se mora odsluati (Stundenplan) i kojeg bi se svi studenti jednog te istog smjera morali pridravati, te je, stoga, neophodno da svaki student, na osnovu predavanja koja mu stoje na raspolaganju, napravi individualan plan sati za semestar, uzimajui pri tome u obzir, svakako, cijeli Nastavni plan studija. Za brucoe to, dodue, predstavlja veliki izazov. No, prednost se krije u tome da studenti, i pored toga to se moraju pridravati Nastavnog plana studija, u mnogim sluajevima, ipak, mogu sami odluivati na koja predavanja ele ii i koje ispite ele polagati. Potrebno je, meutim, naglasiti da je za produenje vize (pogledaj Aufenthaltsbestimmungen i Meldewesen) ili za dobijanje financijske pomoi kao to je tzv.

Familinbeihilfe (pogledaj Finanzielle Untersttzung) neophodno ostvariti odreen broj sati tj. poloiti odreen broj ispita. Broura Verzeichnis der Lerhveranstaltungen, iji je zastarjeli naziv Bulletin, nudi detaljan pregled svih predavanja i moe se nabaviti po cijeni od oko 5 eura u Servicecentru Austrijske studentske unije, u ulici Schubertstrae 6 ili se moe pogledati na sljedeoj adresi: http://lv-online.uni-graz.at/

Postupak za upis na studij


U ovom poglavlju opisan je tok postupka za upis na studij. Detaljnije informacije o neophodnoj dokumentaciji i o formi, u kojoj se ona mora priloiti, kao i informacije o upisnim rokovima mogu se nai u poglavlju Pravila o upisu na studij! Da bi se moglo studirati na austrijskim univerzitetima neophodno je najprije ispuniti zahtjev za odobrenje upisa na studij (Antrag auf Zulassung zum Studium) i predati ga sa kompletnom neophodnom dokumentacijom, u zakonski odreenom roku, dotinom Odjelu za studij (Studienabteilung). Poneki studiji predviaju i dodatno polaganje prijemnog ispita. Zahtjev za odobrenje upisa na studij se ne mora predati lino. No, ipak se u veini sluajeva preporuuje uspostaviti direktan kontakt sa Odjelom za studij i Odjelom nadlenim za polaganje ispita (u tekstu dalje Studien-und Prfungsabteilung) kako bi se unaprijed utvrdila kompletnost neophodne dokumentacije. U odjelima Studien-und Prfungsabteilung provjerava se zahtjev i sva priloena dokumentacija. U pojedinim sluajevima neophodno je provjeriti autentinost dokumenata ili, pak, od podnosioca zahtjeva zahtijevati i dodatna dokumenta. To je i razlog da ponekad obrada zahtjeva, koja u prosjeku traje izmeu nekoliko sedmica i mjeseci, potraje i neto due. (Ovaj postupak zakonski ne smije trajati due od est mjeseci, no njegova dodatna obrada utie na produenje tog roka!) Potrebno je, dodue, naglasiti da strani studenti mogu studirati samo na onim studijima na kojim postoji dovoljno slobodnog mjesta. Tako se npr. na Univerzitetu Karl-Franc u Gracu na studij farmacije prima samo ogranien broj studenata (Studienplatzbeschrnkung).

Ukoliko zahtjev za odobrenje upisa na studij bude odobren, podnosiocu zahtjeva alje se odgovor, odnosno, rjeenje (Bescheid), koje u osnovi potvruje odobrenje upisa na studij, eventualno propisuje jo i odreene dodatne ispite (vidi pod Poznavanje njemakog jezika) i sadri informacije o dokumentaciji, neophodnoj za upis na studij. Prvi upis na studij (Immatrikulation) se zatim obavlja u Odjelu za studij (Studienabteilung). Pri tome je neophodno imati rjeenje o odobrenju upisa na studij (Bescheid) kao i vaei paso. U sluaju da je rjeenjem propisan ispit iz njemakog jezika ili neki drugi dodatni ispit onda se prvi upis na studij obavlja u birou za Univerzitetski teaj njemakog jezika (Vorstudienlehrgang) (vidi poglavlje Poznavanje njemakog jezika). Nakon toga dobija se studentska iskaznica (Studierendenausweis) i uplatnica za kolarinu i prilog namijenjen Austrijskoj studentskoj uniji (Studien-und H-Beitrag). im se na raunu Univerziteta pojavi uplaeni iznos (o iznosu ovog priloga pogledati poglavlje kolarina) student se moe smatrati zvanino primljenim na studij. Putem pote se, otprilike nakon dvije sedmice, dobija Studienbuchblatt (oficijelni dokument sa informacijama o izabranom smjeru studija i datumom upisa), zatim potvrda o prijemu na studij, informacije o studentskom raunu i eventualno neke druge informacije. Odjel za studij i Odjel nadlean za polaganje ispita Univerziteta Karl Franc u Gracu (Studien- und Prfungsabteilung der Karl-Franzens Universitt Graz) Universittsplatz 3, A-8010 Graz (Glavna zgrada, 1. sprat) www.uni-graz.at/stpawww/index.html Kontakt osoba: Helga Gollob telefon: 0316/380-2192 E-Mail: stpa.zv@uni-graz.at Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka od 9:00 do12:00. Dodatno radno vrijeme u toku upisa je utorkom i etvrtkom od 14:00 do16:00.

Pravila o upisu na studij


Pravila, na osnovu kojih se strani studenti mogu upisati na studij u Austriji, su veoma kompleksna, budui da za sve osobe ne vae ista pravila. Cilj je, naime, odobriti studiranje samo onim osobama koje mogu dokazati kako optu tako i posebnu zrelost za univerzitet (vidi

dole) pri emu Austrija priznaje strane svjedodbe o maturi prihvatajui na taj nain odredbe zemalja na osnovu kojih se ta zrelost potvruje.

Rokovi: Zahtjev za odobrenje upisa na studij u zimskom semestru, koji poinje 1. oktobra, mora se predati do 1. septembra, a u ljetnom semestru, koji poinje poetkom marta, do 1. februara. Ukoliko su ovi datumi subota ili nedjelja onda se krajnjim rokom smatra sljedei radni dan. Zahtjev za odobrenje upisa dobija se u dotinim odjelima univerziteta Studien-und Prfungsabteilung ili se moe skinuti sa sljedee internet stranice: www.kfunigraz.ac.at/stpawww/formulare.htm

Uz zahtjev je neophodno priloiti iznimnim sluajevima pogledati dole):

sljedeu dokumentaciju (o pravilima koja vae u

Svjedodba o maturi odnosno zavrenom kolovanju. Ocjene iz svih predmeta moraju biti vidljive i jasne. (Ova svjedodba slui kao dokaz o optoj zrelosti za univerzitet);

Potvrda o studiranju istog studija u zemlji u kojoj je izdana Svjedodba o maturi. (Ova potvrda slui kao dokaz o posebnoj zrelosti za univerzitet). Napomena: Ukoliko u zemlji koja je izdala Svjedodbu o maturi ne postoji studij koji se eli studirati u Gracu, nepohodno je priloiti potvrdu o studiranju onog fakulteta koji je po strunosti najblii eljenom studiju u Gracu. Potrebno je naglasiti da ova potvrda mora vaiti za semestar u kojem poinje studiranje u Gracu. Potvrda mora biti oficijelna potvrda o punovaljanom studiju na dravno priznatom Univerzitetu. Ukoliko se ne radi o studentima koji su po statusu i pravu izjednaeni Austrijancima onda potvrda mora obavezno biti iz zemlje u kojoj je poloena matura (Poseban sluaj je kada se radi o ve zavrenom studiju. Vidi poglavlje Nastavljanje studija).

Ukoliko se raspolae potvrdom o poznavanju njemakog jezika potrebno ju je priloiti (vidi poglavlje Poznavanje njemakog jezika).

Ovjere i prijevodi (vidi posebno poglavlje)

Za graane Evropske unije vae sljedei rokovi za podnoenje zahtjeva za odobrenje upisa na studij ( u zimskom semestru do 31.10. ili produeni rok do 30.11., a u ljetnom semestru do 30.4.). To znai da se zahtjev moe predati ak i do kraja produenog roka. Meutim, potrebno je imati u vidu da se u produenom roku poveava i iznos kolarine. U svakom sluaju zahtjev je najbolje predati prije poetka semestra, budui da se poslije ne moe dobiti mjesto na predavanjima koja primaju samo ogranien broj studenata. to se tie ostalih pravila, a posebno pravila o podnoenju potvrde o studiranju u zemlji u kojoj je izdana svjedodba o maturi, vae gore navedena pravila osim ako postoje neki iznimni razlozi zbog kojih se potvrda ne bi zahtijevala! Odreene grupe osoba su po statusu i pravu izjednaene Austrijancima

(Inlndergleichgestellung) i iz tog razloga one nisu obavezne podnositi potvrdu o studiranju na Univerzitetu u zemlji koja je izdala svjedodbu o maturi! Na ove osobe se ne odnose pravila o specijalnim upisnim rokovima kao ni pravila o ogranienom broju studentskih mjesta. Meutim, osim podnoenja svjedodbe o maturi ove osobe moraju prije poetka studiranja u statusu redovnog studenta, takoer, polagati odreene dodatne ispite i to onda ukoliko se odreeni nastavni predmeti ne nalaze u svjedodbi ili kao takvi nisu u dovoljnoj mjeri zastupljeni. Napomena: Potvrda o izjednaenim pravima sa Austrijancima mora se predati istovremeno sa zahtjevom za odobrenje upisa na studij! Sljedee osobe imaju pravo na ova posebna pravila: Osobe, koje u Austriji imaju, na osnovu dravnih ugovora ili zakonskih odredbi privilegije i imunitet kao i osobe, koje se u trenutku sticanja svjedobe o maturi na zahtjev Republike Austrije nalaze u inostranstvu, i tamo, na osnovu dravnih ugovora ili zakonskih odredbi, uivaju privilegije i imunitet kao i njihovi suprunici i djeca.
Dokaz je legitimacijska karta Ministarstva za vanjske poslove.

Strani novinari, koji su u Austriji akreditirani, kao i strani novinari iji je stalni posao u Austriji, zatim njihovi suprunici i djeca.
Dokaz je potvrda o akreditaciji.

Osobe koje su prije podnoenja zahtjeva za odobrenje studija pet godina bez prekida ivjele u Austriji ili osobe koje imaju najmanje jednog zakonskog staratelja koji ispunjava ovaj uvjet.

Dokaz je potvrda o zaposlenju ili potvrda o stau osiguranja posljednjih pet godina prije podnoenja zahtjeva kao i potvrda o prijavi; za staratelja je potrebno priloiti i rodni list ili vjenani list.

Osobe koje na osnovu odredbi, regulisanih dravnim ugovorima, dobijaju stipendiju za eljeni studij ili je dobijaju u istom iznosu iz sredstava nekih od austrijskih dravnih struktura (drave, pokrajine ili optine), koja su u skladu s financijskim propisima tih struktura, namijenjena iskljuivo za stipendije.
Dokaz je rjeenje o dobijanju stipendije.

Osobe koje posjeduju svjedodbu o maturi austrijskih kola u inostranstvu. Izbjeglice koje se kao takve smatraju Konvencijom o pravnom poloaju izbjeglica.
Dokaz je potvrda o rjeenju ili iskaznica o izbjeglikom statusu u skladu sa enevskom konvencijom.

Graani iz Junog Tirola, Lihtentajna i Luksemburga.

Da bi se saznalo da li se u nekom konkretnom sluaju zaista po statusu i pravu izjednaeno sa Astrijancima, najbolje je obratiti se odjelima Studien-und Prfungsabteilung dotinog univerziteta. Ogranieno odobrenje za studij

Studenti koji su na nekom od stranih univerziteta ili visokih kola poloili najmanje prvi dio studija imaju pravo dva semestra studirati isti studij u Gracu na Univerzitetu Karl-Franc. Ovo pravilo namijenjeno je osobama koje u Austriji ele boraviti samo na odreeno vrijeme. Zahtjev o ogranienom odobrenju moe se podnijeti do kraja upisnih rokova (ubrajajui i produeni rok, dakle do 30.11., odnosno, do 30.04.) a inae vae uobiajena pravila o upisu stranih studenata na studij (vidi gore). Nastavljanje studija Studenti koji su u nekoj zemlji ve poeli studirati na nekom univerzitetu i isti studij ele nastaviti u Austriji mogu to uraditi samo u dva sluaja i to: 1. ukoliko su zavrili univerzitetski studij ekvivalentan eljenom studiju u Austriji ili 2. ukoliko su poloili neke od ispita, no, ipak, nisu zavrili studij koji je ekvivalentan datom studiju u Austriji. U dvojbenom sluaju ekvivalentnost studija provjerava Studien- und Prfungsabteilung.

1. zavreni studij koji je ekvivalentan austrijskom studiju: Ukoliko se, na primjer, zavri bachelor-studij za neki odreeni smjer i eli se za isti smjer nastaviti magistarski studij, onda vae sljedea pravila: Umjesto svjedodbe o maturi neophodno je, zahtjevu za odobrenje upisa na studij, priloiti ovjerene Svjedodbe o zavrenom bachelor-studiju kao i njihove ovjerene prijevode. Osim toga potrebno je priloiti i aktuelnu potvrdu o studiranju u zemlji iz koje potie svjedodba o zavrenom bachelor-studiju. Potvrda o studiranju se mora odnositi na isti studij koji se eli zapoeti u Gracu (npr. mora se odnositi na magistarski studij nekog odreenog smjera). (Iznimni sluajevi: vidi Osobe po statusu i pravu izjednaene Austrijancima). 2. zavren studij koji nije ekvivalentan austrijskom studiju: Ukoliko zavreni studij nije ekvivalentan austrijskom studiju vae ista pravila kao za brucoe (vidi gore). Zahtjev za priznavanje stranih fakulteta i ispita moe se podnijeti tek nakon pozitivnog rjeenja o odobrenju upisa na eljeni studij. Odjeli poput Studien und Prfungsabteilunga nisu nadleni za informacije o priznavanju ispita ili za uvrtavanje u strune seminare. Za informacije ove vrste zadueni su dekanati odreenih fakulteta, koji sa priznavanjem ispita zapoinju tek nakon zakonskog upisa na studij. Zahtjev za priznavanje ispita moe se skinuti sa sljedee internet stranice: www.uni-graz.ac.at/zvwww/formulare/anerkennung-pruefungen-1-2.doc Studiranje bez mature Matura odnosno ispit zrelosti predstavlja, u osnovi, preduvjet za studij na nekom od austrijskih univerziteta. Odrasle osobe koje nemaju maturu mogu je, tokom tzv. druge faze obrazovanja, nadoknaditi u tzv. kolama za maturu. Osim ovog naina mogue je, takoer, i polaganje ispita kojim se stie pravo na studiranje (Studienberechtigungsprfung) za pojedine ili neke srodne smjerove. O ovom, dosta zahtjevnom nainu, informiraju specijalne broure austrijskog Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu, koje se mogu dobiti u odjelima kao to su Studien und Prfungsabteilung. U svakom sluaju treba imati u vidu da pripreme za ovaj ispit zahtijevaju mnogo vremena, energije i prije svega veoma dobro znanje njemakog jezika.

Poznavanje njemakog jezika Preduvjet za redovno studiranje na austrijskim univerzitetima jeste dovoljno poznavanje njemakog jezika. U sluaju da podnosilac zahtjeva ne raspolae dovoljnim znanjem, Univerzitet moe dotinoj osobi odobriti upis na studij pod uslovom obaveznog polaganja odgovarajueg ispita u roku od tri semestra. Kao dokaz o dovoljnom poznavanju njemakog jezika vai i svjedodba o maturi iz koje se da zakljuiti pohaanje nastave na njemakom jeziku. Dakle, u praksi to izgleda ovako: najprije se podnosi zahtjev za odobrenje upisa na redovan studij, nakon ega se, u sluaju da je zahtjev odobren, dobija odgovor tj. rjeenje o obaveznom polaganju njemakog jezika na Univerzitetskom teaju njemakog jezika (Vorstudienlehrgang). Zavisno od znanja jezika, studenti ispit mogu polagati na kraju semestarskog raspusta ili na poetku semestra ili se, pak, mogu prijaviti na teaj. Sve dok ispit iz njemakog jezika ne bude poloen studenti su na Univerzitet upisani kao vanredni studenti. kolarina se u tom sluaju ne plaa, nego samo prilog namijenjen H koji otprililike iznosi 15 eura kao i cijena teaja, koja po semestru iznosi oko 350 eura. U tom periodu se ne smiju polagati nikakvi ispiti na Univerzitetu dok je, pak, pohaanje predavanja dozvoljeno. Univerzitetski teaj njemakog jezika (Vorstudienlehrgang der Grazer Universitten Burgring 8, 8010 Graz) Tel.: 0316/83 14 96 11 www.vgu.at Od osoba koje su podnijele zahtjev za doktorski studij moe se zahtijevati potvrda o znanju njemakog jezika, ukoliko znanje njemakog jezika nije dovoljno za pisanje doktorata. Ovjere i prijevodi Pravilo je da se svi dokumenti moraju predati u ovjerenoj formi i sa ovjerenim prijevodima osim u iznimnim sluajevima. Dokumenti na engleskom jeziku se prihvataju i bez prijevoda. (Za sve ostale iznimne sluajeve vidi dole!) Ovjerom dokumenata potvruje se autentinost postojeih peata i potpisa i upravo iz tog razloga dokumenti moraju biti ovjereni ak i onda kada se predaju u originalu. Uslove za ovjeru dokumenata propisuje, za svaku dravu posebno, austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, nauku u kulturu. Detaljnije informacije

mogu se dobiti u Centru NARIC ( National Academic Recognition Information Center) AUSTRIA u Beu. Adresa: NARIC AUSTRIA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu (Bundesministerium fr Bildung, Wissenschaft und Kultur) Odjel (Abteilung) VII/11 Ulica: Teinfaltstrae 8 1014 Wien http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/naric/index.xml

Ovjeravanje dokumenata u inostranstvu: Dokument je neophodno ovjeriti u Ministarstvu obrazovanja i nauka i u Ministarstvu za vanjske poslove zemlje u kojoj je taj dokument izdan kao i u austrijskom predstavnitvu u inostranstvu (ambasada, konsulat) ILI Ovjeravanje dokumenata u Austriji: Dokument je neophodno ovjeriti u nadlenom predstavnitvu zemlje u kojoj je izdan dokument kao i u Birou za slubene potvrde austrijskog Ministarstva za vanjske poslove (adresa: Legalisierungsbro des Bundesministeriums fr Auswertige Angelegenheiten, Minoritenplatz 9, 1014 Wien). Prijevodi: Dokumenti koji nisu na njemakom ili engleskom jeziku moraju biti prevedeni na njemaki jezik od strane slubenog prevodioca. Potrebno je naglasiti da takoer i sve ovjere dokumenata moraju biti prevedene, a potpis slubenog prevodioca mora potvrditi nadleno tijelo (npr. Ministarstvo vanjskih poslova). No, prijevodi, uraeni u Austriji od strane slubenih sudskih prevodilaca, ne moraju biti dodatno ovjereni. Za ovjere se po pravilu plaaju odreene takse, te se stoga mora raunati sa visokim trokovima kako za ovjere tako i za prijevode. Iznimni sluajevi: Dokumenti bez ovjere: Ukoliko se predaju u originalu (sa slubenim peatom) onda se dokumenti iz sljedeih zemalja, zbog postojanja meudravnih sporazuma, ne moraju ovjeravati: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Njemaka, Finska, Italija, Hrvatska, Lihtentajn, Makedonija, Norveka Poljska, Rumunija, Srbija i Crna Gora, vedska, vajcarska, Slovaka, Slovenija, eka i Maarska

Nadovjera (Apostille): Na osnovu Hakog dogovora dokumenti iz sljedeih zemalja ne moraju imati potpunu ovjeru. Dovoljno je da imaju apostillu nadlenih organa (Ministarstvo za vanjske poslove) u zemlji u kojoj je dokument izdan: Andora, Antigua i Barbuda, Argentina, Armenija, Australija, Bahama, Barbados, Bjelorusija, Belize, Botsvana, Brunei, Salvador, Estonija, Fidi, Grenada, Grka, Velika Britanija i Sjeverna Irska, Hong Kong, Irska, Izrael, Japan, Kazahstan, Kolumbija, Lesoto, Letonija, Liberija, Litva, Luksemburg, Macao, Malaja, Malta, Maralova ostrva, Mauricijus, Meksiko, Monako, Namibija, Novi Zeland, Niue, Panama, Portugalija, Rusija, Samoa, San Marino, Zimbabve, Sejeli, panija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, vajcarska, Juna Afrika, Surinam, Svazi, Tonga, Trininad i Tobago, Turska, Ukrajina, Venecuela, Sjedinjene Amerike Drave, Kipar. Apostillu treba staviti na originalni dokument i ona izgleda ovako:

kolarina
Ovisno o zemlji iz koje dolaze strani studenti plaaju kolarine razliitog iznosa. U osnovi oni plaaju duplo vei iznos (726,72 eura) nego to je iznos koji uplauju studenti iz zemalja lanica Evropske unije i austrijski studenti (363,36 eura). Pojedini studenti ne plaaju kolarinu jer dolaze iz najnerazvijenijih zemalja. Detaljnije informacije o tome ova broura ne moe ponuditi jer su zakonski propisi trenuntno u fazi nastanka i shodno tome jo nisu

konani. Informacije o kolarini se mogu nai na sljedeoj internet stranici Univerziteta u Gracu: http://www.uni-graz.at/studienbeitrag Popis zemalja iji dravljani moraju plaati kolarinu kao i visina iznosa kolarine nalazi se na internet stranici austrijskog Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu: http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/studieren/Studienbeitrag nach Staa7721.xml

Das könnte Ihnen auch gefallen