Sie sind auf Seite 1von 482
Predgovor Glava wena Glava CREINAKAYWNS Glava ARN Glava AhuUne . Pojam funkcije .. . Neizmjerno male i neizmjerno velike velitine .. . Neprekinutost funkcija ........... . Derivacije funkcija koje nisu eksplicitno zadane . . Primjena derivacija y geometriji i mehanici . Derivacije viseg reda . , Diferencijali: prvog i viseg reda |. Teoremi srednje vrijednosti . . Taylorova formula .. . . L'Hospital-Bernoullijevo pravilo 2a neodredene oblike » Ekstremi funkcije jednog argumenta . Smjer konkavnosti. Tatke infleksije . Asimptote . Konstrukeija grafova funkcija prema karakterist . Diferencijal, luka. Zakrivijenost. SADRZAJ I. Uvod u analizu Grafovi elementarnih funkcija . Limesi ...... I Deriviranje funkcija .. Neposredno izratunavanje derivacija . Tabliéno deriviranje IIL. Ekstremi funkcija i primjene derivacija u geometriji IV. Neodredeni integral . Neposredno integriranje . . Metoda supstitucije . Parcijalna integracija . | Jednostavniji integrali s kvadratnim trinomom . Integriranje racionalnih funkcija a ul 16 22 33 36 43 43 47 58 62 67 72 76 77 79 83 83 ot 92 95 105 105 112 116 17 121 8 SADRZAT . Integriranje nekih iracionalnih funkcija ............... . Integriranje trigonometrijskih funkcija . Integriranje hiperbolnih funkcija . Primjena trigonometrijskih i hiperbolnih supstitucija na odredivanje integrala oblika fre, ax®fbx-fc) dx, gdje je R racionalna funk- cija. 10. Integriranje raznih transcendentnih funkeija . Il. Primjena redukcionih formula . 12, Integriranje ‘raznih funkcija . ean s Glava V. Odredeni integral 1. Odredeni integral kao limes sume ...... 2. Tzragunavanje odredenih integrala pomocu neodredenih . 3. Nepravi integrali .. vee wees 4. Zamjena varijable u odredenom integralu 5. 6. 7 8. Parcijalna integracija Teorem o srednjoj vri jednosti . Povr8ine ravninskih likova Duljina luka krivulje ..... 9. Volumeni tijela . 10. Pove8ina rotacione plohe 11. Momenti. Teii8ta. Guldinovi teoremi 12, Primjena odredenih integrala na rjeSavanje zadataka iz fi Glava VI. Funkeije vise varijabli .......0.0....ccccce sree eeee es 1. Osnovni pojmovi 2. Neprekinutost . 3. Parcijalne derivacije 4. Totalni diferencijal funkcije .. 5, Deriviranje slo%enih funkcija 6. Derivacija u zadanom smjeru i gradijer nt funk #Derivacije i diferencijali vigeg reda.. 8. Integriranje totalnih diferencijala 9. Deriviranje implicitno zadanih funkcija . 10. Zamjena varijabli 11. Tangencijalna ravnina i normala na , plohu | 12. Taylorova formula za funkcije vige varijabli 13. Ekstremi funkcija vie varijabli 14, Zadaci za odredivanje najvecih i najmanjih vrijednosti funkcija 15. Singularne tatke ravninskih krivulja 125 128 133 134 136 194 a 7 : SADR2AT | 16. 17. 18. 19, 20. —l Ovojnica . Duljina luka prostorne krivulje . Vektorska funkcija skalarnog argumenta . Popratni trobrid prostorne krivulje Zakrivljenost i torzija prostorne krivulje Glava VIL. ViSestruki i krivuljni integrali I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. i. 12. Glava VIII. Redovi Dvostruki integral u pravokutnim koordinatama Zamjena varijabli u dvostrukom integralu Izraéunavanje povrdina likova Izraéunavanje volumena tijela Tzratunavanje povrsina ploha.. . : Primjene dvostrukog integrala u mehanici .... Trostruki integrali Nepravi integrali ovisni o parametru. “Neprav videstruki integrali Krivuljni integrali Plogni integrali .. . . Formula Ostrogradskog-Gaussa Elementi teorije polja .. 1, Redovi brojeva ............... 2. 3. 4. Redovi funkcija Taylorov red Fourierovi redovi Glava IX. Diferencijalne jednadzbe 1 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. L 9 0. Provjera rjeSenja. Sastavijanje Aiferencsjatoi jednad2bi porodica kri- vulja, Pogetni uvjeti focete es Diferencijaine jednadZbe prvog reda. Diferencijalne jednadabe prvog reda sa separiranim varijablama, Or- togonalne trajektorije Homogene diferencijalne jednadzbe prvog reda we Linearne diferencijalne jednadabe prvog reda. Bernoullijeva jednadzba Egzaktne diferencijalne jednadzbe, Eulerov muliplikator Diferencijalne jednadzbe prvog reda koje nisu rijegene s obzirom na derivaciju : bows Lagrangeova i Clairautova jednadzba Razne diferencijalne jednadZbe prvog reda Diferencijalne jednadzbe viseg reda .... . 11. Linearne diferencijalne jednadzbe 231 238 241 241 246 249 250 252 253 261 311 314 316 319 320 323 325 328 329 334 338