You are on page 1of 128

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) — Nr. 807 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Mar˛i, 26 septembrie 2006

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor


∫i turismului nr. 1.712/2006 privind aprobarea
Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru
structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006............... 3–127
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Reglement„rii tehnice
îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006*)
Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón
construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 13 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de
coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i
siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.533 din 15 septembrie 2006 al
Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“,
indicativ CR 6-2006, elaborat„ de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i
Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul privind alc„tuirea, calculul ∫i
executarea structurilor din zid„rie“, indicativ P 2-1985, aprobat prin Ordinul I.C.C.P.D.C.
nr. 51/1985, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1985, se aplic„ astfel:
a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006;
b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor
Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a —
Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic.
Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din
zid„rie, indicativ CR 6-2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului
formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a).
(2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a —
Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic,
prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare,
prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b).
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón
vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,


Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006.


Nr. 1.712.

*) Ordinul nr. 1.712/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 din 26 septembrie 2006
∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
**) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 3

ANEX√

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID√RIE


Indicativ CR6-2006
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 31
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 45
46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 49
50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 51
52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 53
54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 55
56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 57
58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 59
60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 61
62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 63
64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 65
66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 67
68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 69
70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 71
72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 73
74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 75
76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 77
78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 79
80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 81
82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 83
84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 85
86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 87
88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 89
90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 91
92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 93
94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 95
96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 97
98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 99
100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 101
102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 103
104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 105
106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 107
108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 109
110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 111
112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 113
114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 115
116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 117
118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 119
120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 121
122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 123
124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 125
126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006 127
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|133037]
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 bis/26.IX.2006 con˛ine 128 de pagini. Pre˛ul: 25,60 lei ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.