Sie sind auf Seite 1von 292
mee A: N UATE Ss Matematiques Manuel Castellet Irene Llerena Algebra lineal | geometria Universitat Autonoma de Barcelona 4a EDICIO Matematiques [SE SS SS Manuel Castellet és professor de Matematiques 4 la ; UAB des del 1976. Treballa en topologia algebraica. Es 7 ' director del Centre de Recerca Matematica de l'Institut d'Estudis Catalans. Irene Llerena és professora de Matematiques ala UB des del 1976. Treballa en topologia algebraica. Ha fet l'assignatura Geometria |, base del contingut d'aquest llibre, durant els darrers set anys. F L'obra > Bs beta aad Constitueix una exposici6 actual de la geometria aff i euclidiana des de} punt de vista de I’algebra lineal. _Es estructurada en 13 capitols. Al final de cada’ capitol ’ s‘inclou una breu nota histofica i una col-leccié d'exercicis ae 4 de programar que han de permetre a l'estudiant enue en la teorla i treballar métodes de calcul. : : 7 El llibre és especialment indicat per 4 un primer curs r : = d'algebra lineal i/o geometria de qualsevol llicenciatura, * >» enginyeria o diplomatura, especialment les cientifiques 4 i tecniques ‘ : #7. * “En aquesta nova edicio han eer millorades, ope ae ’ 5 iampliades algunes parts dels diferents capitols. - “Isan &4-74882943-x Universitat Autonoma de Barcelona 3 Servei de Publicacions 9 "7884 741889457" aceite ee Index I Divisibilitat en els nombres enters ee Divisié entera. Ideals : ee 12 Minim conmi multiple i maxim com divisor 13. Nombres primers entre ells i nombres primers 14 Congrudncies . 15 Els anells Z/(m) 16 Equacions diofantiques lineals 17 Nota histérica 18 Exercicis . . 19 Gecced pop II __ Divisibilitat a l'anell de polinomis IL1 — Definicié de V’anell de polinomis IL2 — Divisié entera i ideals a K(2] oe IL3 Minim coma miltiple i maxim conni divisor IL4 Polinomis irreductibles i polinomis primers entre ells IL5 Zeros d’un polinomi IL6 — Polinomis irreductibles de R[z] IL7 Els anells K{z]/(m(2)) IL8 Nota historica IL9. Exercicis fae = 1110 Exercicis de programar . . III Grups IIL1 Definicié i exemples ete ete eee ee IIL2 Permutacions IIL3 Subgrups.... ote ene IIL4 Homomorfismes 2.0.2.0... 0+ IIL5 Grup quocient. Subgrups normals IIL6 Producte directe de grups TIL? Grups cfclics.. 2...