Sie sind auf Seite 1von 1

SCHEMATIC DIAGRAM - 11

: +B SIGNAL LINE : -B SIGNAL LINE : MAIN SIGNAL LINE

POWER CIRCUIT

IC500 IC500
RSN3502C-P

LATCH C
MUTE C

OUT(R)
OUT(L)
-VCCM
+IN(R)

+IN(L)

+VCC
-IN(R)

AC-IN
POWER IC

-IN(L)

-VCC
GND

GND
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

((-12.73V))
<-12.51V>

((-47V))
<-47V>
((-0.01V))

((-0.01V))
((0V))

<-0.01V>

<-0.01V>

((0V))
((-0.01V))

((-0.01V))

((0.38V))
<-0.01V>

<-0.01V>

((-12.87V))

<0.37V>

<45.9V>
<-12.83V>
((0V))

((0V))
((-4.27V))
<-4.29V>
<0V>

<0V>
<0V>

<0V>

-46.9V
(-12.73V)

(-47V)
(-0.01V)

(-0.01V)
(-0.01V)

(-0.01V)

(0.38V)
(-12.86V)

(-4.28V)
(0V)

(0V)
((46V))
(0V)

(0V)
-12.81V
-0.01V

-0.01V
-0.01V

-0.01V

0.38V
-12.86V

-4.27V
0V

0V
(46V)
0V

0V

46V
C557 C558
0.047 0.047

100V10
C517
1000P

C510
150P
C506
Q514-Q515 R539 C539
R525 C537

1000P
C508
150P
KTC3199GRTA 10K 1000P

C511
6.3V220

R520
330K

4.7
AGC CONTROL SWITCH
C520 R538 R542
100V10 82K 150K JK501
R513 4
68K + Rch
L502 2 -
C524 C525 R505 R511 C542
50V15 50V3.3 1K 68K R567 10 0.047 3 + SPEAKER
6 Ohm
C519 L501 1 - Lch
15P
R523 L501-L502 R566
C526 C527 R504 68K RLQYR73MW-B 10
50V15 50V3.3 1K
R518
68K R522 R544
R541 R537 R508 5.6K 10
100K 82K 5.6K C514
15P C544
C505 R533 0.047
50V1 C518 R534 27K
50V1 27K
(0V)<0V>
0V((0.03V)) (0V)<0.02V>
[0V] 0V((0.54V)) D515 R545
[0V] MA165TA 10
Q515 R535
(0V)<0V> 1K R559 C554 R558 C553
0V((0V)) R526 100K 50V10 56K
[0V]
22K 0.47

(5.24V) (5.25V)
<5.24V> <5.25V>
5.23V 5.23V
((5.24V)) ((5.24V)) Q504-Q505
(0V)<0V> (0V)<0V>
R540 [5.24V] 0V((0V))
[5.24V]
0V((0V)) KTC3199GRTA
82K [0V] [0V]
GND1 (0V)<0V> Q504 Q505 SWITCH
1 0V((0V)) (0V)<0V>
+15V (0V)<0.02V> (0V)<0V>
[0V] 0V((0V)) 0V((0V))
2 0V((0.06V))
[0V] [0V]
HI_LCH [0V]
3
HI_RCH R560 Q514 R536
TO 4 100K (0V)<0V> 1K
LOW_CH 0V((0V))
MAIN 5 [0V]

CIRCUIT GND1
6 R546
(CN300) ON S_CH 100K Q507
7
SCHEMATIC 8
C_CH (0.38V)
<0.38V> (0V)<0V>
KTC3199GRTA
DIAGRAM-6 CD 0.38V 0V((0V)) SWITCH
9 ((0.38V)) [0V]
DCDET [0.38V]
10
D514 RVD1SS133TA
Q507 Q520
PCONT
11
HP_SW
(0V)<0V>
0V((0V))
KTC2026
R543 150 [0V] REGULATOR
12
R547 150 D513 RVD1SS133TA
CP501
R510 (4.95V)<4.95V> (9.3V)<9.3V>
2.2 4.93V((4.95V))[4.95V] 9.26V((9.19V))[9.31V]

(4.95V)
<4.95V>
4.93V Q512 Q513 (5.56V) C521 R549
((4.95V))
[4.95V] KRA110MTA KTC32030YTA
<5.56V>
5.55V 0.01 2.2K
SUPPLY SWITCH REGULATOR
((5.56V))
[5.56V]
(6.01V)
<6.0V>
6.0V (0V)<0V> R550 D518
((4.15V)) 0V((4.89V)) 150 MTZJ5R6BTA
[6.0V] [0V]

1 P.GND (14.35V)<14.35V> (41.8V)<41.5V>


Q509 Q511 14.38V((14.38V))[14.40V]
DGND 41.7V((41.8V))[41.9V]
Q517 C556
2
+9V KTA12710YTA KTC3199GRTA R557 0.18
3 SWITCH SWITCH 2.2 Q520 (14.97V)
2SD2144STA
-9V REGULATOR
TO 4 <14.97V>
14.99V
MAIN 5
Q517
((14.99V))
[15.0V]
R555 R553 R551
GND1 3.9 3.9 3.9
CIRCUIT 6
8V D510 R556 (14.34V)
R554 R552
(CN301) ON 7 2.2 <14.35V>
14.36V
C549 R568 3.9 3.9
CD3.3V RL1N4003S-P (14.97V) 0.01 3.3K
SCHEMATIC 8 ((14.37V))
[14.39V] <14.97V>
14.99V
DIAGRAM-6 9
SW5V (0.2V) (9.3V) ((14.99V))
<0.2V> <9.29V> [15.0V]
-VP 0.2V 9.25V C545 D503 D501
10 63V2200
((3.2V)) ((9.15V))
LED9V D512 [0.2V] [9.3V] C534 D526
11 E500
RL1N4003S-P 16V100 MTZJ15CTA
12 10V Q509 C546
D511 (9.29V) C515 R512 R519 (0V)<0V>
0V((0V)) 63V2200 D504 D502
CP500 <9.29V> 0.01 10K 100 R507
RL1N4003S-P 9.25V
[0V]
560
((8.58V))
[9.29V]
R506 (-0.58V) Q518
<-0.58V>
D529
(9.24V) 2.7K -0.58V (-13.46V)
<-13.45V>
<9.24V> R514 ((-0.58V)) D501-D504 C533
D530 RVD1SS133TA 9.2V -13.45V
RVD1SS133TA ((8.55V)) 2.2K [-0.58V] ((-13.46V)) 1N5402BM21 0.1
Q503 [9.24V] [-13.47V]

KTA1046 Q511 C551


SWITCH (0V)<0V>
0V((3.07V)) 100V10
(0V)<0V>
0V((2.52V)) [0V]
[0V] R503
2.7K
Q506
R527 2.2 C516 R515
KTC3199GRTA R528 2.2 (17.12V)
R517 10V33 3.9K (-12.83V)
(-13.41V)<-13.4V>
-13.42V((-13.43V))
C550 R502
REGULATOR 330 <-12.82V> [-13.43V]
<17.11V>
-12.84V 0.01 3.3K H500/W500
16.73V GND1
R529 2.2 ((15.85V)) ((-12.85V)) R500 1
(10.0V)<10.0V> (17.06V)<17.06V> [17.13V] [-12.85V] 27
9.98V((9.96V))
[10.02V]
16.62V((15.65V))
[17.1V] Q510 Q510 (-46.0V)<-46.0V>
R501
GND2 2
Q519 -46.0V((-46.0V))
15 S1 TO
Q503
(17.08V)
<17.05V>
(16.43V)
KRA110MTA [-46.0V]
S2
3
TRANS
C522 R531 16.6V CURRENT-LIMITTING 4
(16.44V)<16.43V>
0.01 10K ((15.55V)) <16.42V>
15.95V CIRCUIT
RVD1SS133TA

15.95V((14.85V)) [17.08V] 5
[16.47V]
(16.42V)<16.4V>
((15.72V))
[16.47V] D506-D509 (CN501) ON
RL1N4003S-P 6 SCHEMATIC
D522

15.93V((15.71V))[16.48V] Q519 Q518


(9.76V)<9.77V>
9.8V((9.8V))[9.81V] D508 D506 C547 KTA1046 2SA933SSTA 7 DIAGRAM-12
Q506 R530 0.01 REGULATOR REGULATOR
SUB+B 8
(9.18V)<9.19V>
9.21V((9.18V)) 1.2K D509 D507
[9.24V] C536
25V2200P

R532 C523 C552


330 25V33 D521 50V100 R524
MTZJ10BTA 1000