Sie sind auf Seite 1von 36

Nastavna cjelina:

Stubita
Nastavna jedinica: Dimenzioniranje stubita

Danijela uri, dipl.ing.arh.

Koliko znate o stubitima?

Kako se moe svladati visinska razlika u prostoru?


Rampama Stepenicama Ljestvama Liftom

Koliko znate o stubitima?

to su stepenice? emu slue? Od ega se sastoje? Od ega se mogu izraditi? U emu je razlika izmeu pojedinih stubita? Gdje se mogu nalaziti stepenice?

Vrste stubita

Poloaj stubita u graevini:

Lako pristupano s ulice U blizini ulaznog prostora Dobra i sigurna veza unutar prostora Dobra prirodna rasvjeta (u iznimnim sluajevima umjetna ali dobra) Mogu biti izraz arhitektonskog oblikovanja Stubite moe biti dio stambenog prostora

Vrste stuba prema poloaju u zgradi

Vrste stuba prema poloaju u zgradi

Vrste stuba prema nagibu


GRAFIKI PRIKAZ PRIKLONA KUTA ZA RAMPE, SLOBODNE STEPENICE, ZA STEPENICE U ZGRADI I LJESTVE

Vrste stubita

RAMPE

Kosina treba biti u omjeru 1:5 do 1:7 (max.1:15) Za rampe je potreban mnogo vei prostor nego za stubite Za kosine 15- 20 rade se stepenaste rampe

Vrste stubita prema tlocrtnom obliku

Vrste stubita prema tlocrtnom obliku

Vrste stubita prema tlocrtnom obliku

Vrste stubita prema tlocrtnom obliku

Vrste stubita
Prema materijalu od kog se izrauju stepenice mogu biti:

Kamene Armirano betonske

nosiva konstrukcija AB + obloga od drva, keramikih ploica, kamena, gume, linoleuma, tkanine

Drvene u cijelosti Metalne u cijelosti ili sa gazitima obloenim drvom ili staklom Staklene u cijelosti ili samo gazita Sastavljene od vie materijala

Kamene stepenice

Armirano betonska stubita

Drvena stubita

Metalna stubita

Metalna stubita

Staklena stubita

Staklena stubita

Stubita sastavljena od vie materijala

Stubita sastavljena od vie materijala

Sastavni dijelovi stubita


Stubini krak

Neprekidan niz stuba najmanje 3 stube a najvie 15-18 Do svijetle visine 250cm moe biti jedan krak Prema broju krakova postoje stubita:

jednokraka, dvokraka, trokraka

Sastavni dijelovi stubita

irina stubinog kraka

Ovisi o broju osoba koje koriste stubite U stambenim zgradama je najmanje 100cm, bolje je 120cm Korisna irina kraka je od bukanog zida do osi ograde

Sastavni dijelovi stubita

Odmorite ili podest

Ravne plohe koje se umeu izmeu stubinih krakova (zavretak kraka i poetak drugog) Odmor i promjena smjera kretanja
a) b)

Izlazni, katni podesti (na katu) i meupodesti (odmorita na polukatu)

irina odgovara irini stubinog kraka

Sastavni dijelovi stubita

Ograda

Sigurnost (da ne bi ovjek pao) i pomo pri hodanju Obavezna je na slobodnom kraju stubinog kraka Moe biti i na zidu kao rukohvat Minimalna visina ograde - 90cm

Sastavni dijelovi stubita

Zrcalo

Prostor izmeu stubinih krakova irine je 20-30cm a najmanje 10cm

Sastavni dijelovi stubita

Dijelovi stubinog kraka


Nastupna stuba - prva stuba jednog stubita Istupna stuba (u ravnini s podom etae na koju se penjemo) Gazite ili nastupna ploha (horizontalna ploha na koju stupimo nogom) elo stube je vertikalna ploha

Sastavni dijelovi stubita

Dijelovi stubinog kraka

Duina stube od vanjskog zida do kraja stube Hodna linija tanka linija na sredini kraka sa strelicom na vrhu pokazuje smjer penjanja

Kod ravnih stubinih krakova hodna linija je uvijek u sredini Kod zavojitih stepenica hodna linija je 40-50cm odmaknuta od vanjskog zida Na jednoj hodnoj liniji sve stube moraju imaju istu irinu i visinu

Sastavni dijelovi stubita

Dijelovi stubinog kraka Profil stube ili popreni presjek Ovisi o konstrukciji i materijalu stube Dodatak za profil 3-4cm

Sastavni dijelovi stubita

ZADATAK 1. Oboji jednom bojom zidove stubita u tlocrtu i presjeku 2. Drugom bojom oboji samo gazita u tlocrtu Istom bojom oboji gazita u presjeku 3. Treom bojom oboji podeste u tlocrtu i presjeku

Dimenzioniranje stubita
NAZIVI DIJELOVA NA STUBITU PRESJEK

Dijelovi stubita

NAZIVI DIJELOVA NA STUBITU TLOCRT STUBITA

Zadaa

Izmjeri kod kue stepenice


irinu stubinog kraka Nastupnu irinu gazita Nastupnu plohu Visinu stube (da li su sve jednake?) Zbroji sve visine gazita, kolika je katna visina? Koliko krakova ima tvoje stubite?