Sie sind auf Seite 1von 73

5

DC/DC ( VCC1R5M & VCC1R05B )


P59
MAX1540
DC/DC ( VCC1R8M )
MAX1993ETG

BV1 ( M-Note ) SYSTEM BLOCK DIAGRAM

VCC1R5B
VCC1R05B
VCCCPUCORE

P56

DDR II
SODIMM0
VCC1R8A
DDR2_VREF
VCC0R9B

P50

TSURUMIA BD4175KVT

X'TAL
32.768K

( VCC3B & VCC5B & VCC1R8A &


VCC1R5B )
P62

USB

P20

VCC5MUBAY

VCC5M

P21

P22

VCC1R5B
VCC3B
VCC2R5B
VCC3M
VCC1R05B
RTCVCC

Finger
Printer

MDC 1.5

AD1981HD
VCC3B
MICVCC

VCC3AUX

P23

Audio
Amplifier
AN12943
VCC5MA

P27

VCC3M
VCC3B
RTCVCC

VCC3M

P47

P41

P37,43,44

PCI BUS

609 BGA

RICOH R5C841

LPC

X'TAL
24.576M

RENESAS
H8S/2161F

TPM
AT97SC3201

FWH
82802AC

NS
PC87382

VCC3M
VCC5M

VCC3B
RTCVCC

VCC3B

VCC3B

X'TAL
10M

MINI PCI-E WWAN CARD


MINI PCI-E WLAN CARD
DOCKING

PCI Express

P38

P47

P19

( PCMCIA+1394a
INTA/B/C
+SD )
REQ0
GNT0
AD16

VCC3M
VCC3B
VCC1R8M

I2C

P42

Acceserometer
AD22290

Thermal Sensor
MAX1989/LM75

KB
Matrix

P28

VISHAY
IR
TFDU6102
VCC3B

BROADCOM
X'TAL
25M

P32

P31

P29

RJ45
M/B

P30

1394a Conn.

PI3L500ZFE

PCMCIA SLOT
TYPE I/II

Power Switch
R5534

P45

BCM5751F(10/100M)
BCM5751M(Giga)
VCC3B
VCC1R2AUX
VCC2R5AUX
VCC3AUX

P28,29,30

SD CARD

P35

Touch
Pad

P15

S-VIDEO
CONN P22

RJ11

P26

CRT

P16,17,18

PMH6
MSM32R0020
-519T3-K

SES/TATER
AT8356908

VGA

P37

ICH6-M
82801FBM

Azalia

Azalia Codec

RJ11 / RJ45
HP / MIC

DMI Interface

P40

LPC

LCD/INV
CONN P14

VCC5B
VCCCRT

USB Port 0 ~ 1 (M/B)


USB Port 2 (USB Board)

SPDIF
Full Docking
Mini Docking
Port Replicator

1257 PCBGA

P9,10

Ultra Bay
ODD

KB/MS

VBL19
VCC3P
VCC3B

P4,5,6,7,8

PATA

PCI-E

USB PORT3

GMCH

DDR II
SODIMM1

VCC5B / VCC3B

Alviso
915GM

Dual Channel
DDR2

ATI
( W-Note Only )

PCIE WLAN CLK_100Mhz

CHARGER
MAX8724AETI

VCC1R05B
VCC2R5B
VCC1R8A
DDR2_VREF
VCC1R5B

P11
SATA ICH CLK_100Mhz

CPU CORE ( VCCCPUCORE )


ISL6217A

PCI-EXPRESS

DOCK CLK_100Mhz

ICS954309

VCC3B

P2,3

P55

LAN CLK_100Mhz

CK410M

DREFCLK_100Mhz

FSB
533/400MHz

DC/DC ( VCC3M & VCC5M )


MAX1901ETU

HDD/SATA

CK-GEN

GMCH CLK_133Mhz

PCIE ICH CLK_100Mhz

DC/DC ( VCC2R5M & VCC0R9B )


P61
MAX1589A & BD3533F

SVT-2
REV : 3C
2005-08-26

X'TAL
14.318M

PCIE MCH CLK_100Mhz

478 uFCPGA

CPU CLK_133Mhz

Intel Dothan/Celeron
Processor

P58

SATA

RJ45
Docking

P35

P37
A

P30
VCC3B
VCC5B

Internal
Stereo Speaker

Headphone Jack

P26

P25

P40

VCC3M

P49

VCC3M
VCC5B

VCC3B

P39

P46

PROJECT : BV1

Ext. MIC Jack

Quanta Computer Inc.

P25

Size
Document Number
Custom
Date:

Rev

Block Diagram

Thursday, October 06, 2005

Sheet
1

3C
1

of

73

[4]

HREQ#0
HREQ#1
HREQ#2
HREQ#3
HREQ#4
HA#[3..31]

[4]

HADSTB1#
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]

A20M#
FERR#
IGNNE#
STPCLK#
INTR
NMI
SMI#

A20M#
FERR#
IGNNE#

C2
D3
A3

STPCLK#
INTR
NMI

C6
D1
D4
B4

L4
H2
M2

DEFER#
DRDY#
DBSY#

BR0#

N4

HBREQ0#

IERR#
INIT#

A4
B5

IERR#
CPUINIT#

LOCK#

J2

HLOCK#

B11
H1
K1
L2
M3

CPURST#
RS#0
RS#1
RS#2
HTRDY#

K3
K4

HIT#
HITM#

BPM#0
BPM#1
BPM#2
BPM#3
PRDY#
PREQ#
TCK
TDI
TDO
TMS
TRST#
DBR#

C8
B8
A9
C9
A10
B10
A13
C12
A12
C11
B13
A7

ITP_BPM#0
ITP_BPM#1
ITP_BPM#2
ITP_BPM#3
ITP_PRDY#
ITP_PREQ#
ITP_TCK
ITP_TDI
ITP_TDO
ITP_TMS
ITP_TRST#
DBR#

PROCHOT#
THERMDA
THERMDC

B17
B18
A18

CPU_PROCHOT#
THERMDA
THERMDC

THERMTRIP#

C17

THRMTRIP#

RESET#
RS0#
RS1#
RS2#
TRDY#
HIT#
HITM#

A17#
A18#
A19#
A20#
A21#
A22#
A23#
A24#
A25#
A26#
A27#
A28#
A29#
A30#
A31#
ADSTB#1
A20M#
FERR#
IGNNE#
STPCLK#
LINT0
LINT1
SMI#

Dothan_478P

ITP_CLK1
ITP_CLK0
BCLK1
BCLK0

ADS#
BNR#
BPRI#

[4]
[4]
[4]

VCC1R05B

DEFER# [4]
DRDY# [4]
DBSY#
[4]

R220
56_4

HBREQ0# [4]
CPUINIT# [16]
HLOCK# [4]

[4]
[4]
[4]

CPURST# [4]
RS#0
[4]
RS#1
[4]
RS#2
[4]
HTRDY# [4]
HIT#
HITM#

HD#16
HD#17
HD#18
HD#19
HD#20
HD#21
HD#22
HD#23
HD#24
HD#25
HD#26
HD#27
HD#28
HD#29
HD#30
HD#31

EC C25
R218
56_4
[4]
[4]
[4]

THERMDA [46]
THERMDC [46]

HDSTBN1#
HDSTBP1#

HDSTBN1#
HDSTBP1#
DINV#1

PM_PSI#

T80
THRMTRIP# [4,16]

A15
A16
B14 CPUCLK_CPU_133M#
B15 CPUCLK_CPU_133M

CPUCLK_CPU_133M# [11]
CPUCLK_CPU_133M [11]

VCC1R05B

R346
1K/F_4

T77
T87
T108
T107
T25

THERMDC

BSEL0
BSEL1

B2
C3
AF7
AC1
E26

RSVD
RSVD
RSVD
RSVD
RSVD

H_GTLREF

D32#
D33#
D34#
D35#
D36#
D37#
D38#
D39#
D40#
D41#
D42#
D43#
D44#
D45#
D46#
D47#
DSTBN2#
DSTBP2#
DINV2#

Y26
AA24
T25
U23
V23
R24
R26
R23
AA23
U26
V24
U25
V26
Y23
AA26
Y25
W25
W24
T24

HD#32
HD#33
HD#34
HD#35
HD#36
HD#37
HD#38
HD#39
HD#40
HD#41
HD#42
HD#43
HD#44
HD#45
HD#46
HD#47

D48#
D49#
D50#
D51#
D52#
D53#
D54#
D55#
D56#
D57#
D58#
D59#
D60#
D61#
D62#
D63#
DSTBN3#
DSTBP3#
DINV3#

AB25
AC23
AB24
AC20
AC22
AC25
AD23
AE22
AF23
AD24
AF20
AE21
AD21
AF25
AF22
AF26
AE24
AE25
AD20

HD#48
HD#49
HD#50
HD#51
HD#52
HD#53
HD#54
HD#55
HD#56
HD#57
HD#58
HD#59
HD#60
HD#61
HD#62
HD#63

PSI#

C16
C14

AD26

C346
100P_4
THERMDA

E1

SELPSB0_CLK
SELPSB1_CLK

[11] SELPSB0_CLK
[11] SELPSB1_CLK

T84
T83

D16#
D17#
D18#
D19#
D20#
D21#
D22#
D23#
D24#
D25#
D26#
D27#
D28#
D29#
D30#
D31#
DSTBN1#
DSTBP1#
DINV1#

HD#[0..63]

VCC1R05B

T85

H23
G25
L23
M26
H24
F25
G24
J23
M23
J25
L26
N24
M25
H26
N25
K25
K24
L24
J26

HDSTBN0#
HDSTBP0#

HDSTBN0#
HDSTBP0#
DINV#0

[4]
[4]

T116
T119
T140
T141
T146

D0#
D1#
D2#
D3#
D4#
D5#
D6#
D7#
D8#
D9#
D10#
D11#
D12#
D13#
D14#
D15#
DSTBN0#
DSTBP0#
DINV0#

DATA GRP 3

AF4
AC4
AC7
AC3
AD3
AE4
AD2
AB4
AC6
AD5
AE2
AD6
AF3
AE1
AF1
AE5

DEFER#
DRDY#
DBSY#

REQ0#
REQ1#
REQ2#
REQ3#
REQ4#

ADDR GROUP 1

HA#17
HA#18
HA#19
HA#20
HA#21
HA#22
HA#23
HA#24
HA#25
HA#26
HA#27
HA#28
HA#29
HA#30
HA#31
HADSTB1#

R2
P3
T2
P1
T1

ADS#
BNR#
BPRI#

A19
A25
A22
B21
A24
B26
A21
B20
C20
B24
D24
E24
C26
B23
E23
C25
C23
C22
D25

COMP0
COMP1
COMP2
COMP3

MISC
RSVD/DPRSTP#
DPSLP#
DPWR#
PWRGOOD
SLP#

GTLREF

TEST1
TEST2

HDSTBN2#
HDSTBP2#

COMP0
COMP1
COMP2
COMP3

P25
P26
AB2
AB1

R284
R288
R302
R296

HDSTBN3# [4]
HDSTBP3# [4]
DINV#3
[4]

27.4/F_4
54.9/F_4
27.4/F_4
54.9/F_4

VCC1R05B

H_DPRSTP# [16]
H_DPSLP# [16]
DPWR#
[4]

R219
200/F_4

CPUPWRGD [16]
H_CPUSLP# [4,16]

H_TEST1
H_TEST2

C5
F23

Dothan_478P
R255

R235

*1K_4

*1K_4

CPU front side bus select


2

JITP2

TDI
TMS
TCK
TDO
TRST#

R507

*22.6/F_4

ITPTDO

1
2
5
7
3

TDI
TMS
TCK
TDO
TRST#

R Close to CPU
CPURST#

R505

*22.6/F_4

TCK

[11] ITPCLK_CPU_133M#
[11] ITPCLK_CPU_133M

ITPCLK_CPU_133M#
ITPCLK_CPU_133M

TCK signal is branched at Dothan pin


CPURST# is branched at Alviso pin

ITP_CPURST#

12

RESET#

11

FBO

8
9

BCLKN
BCLKP

10
14
16
18
20
22

GND0
GND1
GND2
GND3
GND4
GND5
*ITP700

VTT0
VTT1
VTAP

A Step

27
28
26

C557

FSB

*0.1U/10V/X5R_4

DBR#
DBA#

25
24

ITP_DBR#

BPM0#
BPM1#
BPM2#
BPM3#
BPM4#
BPM5#

23
21
19
17
15
13

BPM#0
BPM#1
BPM#2
BPM#3
BPM#4
BPM#5

NC0
NC1

4
6

150/F_4
39.2/F_4
*54.9/F_4
54.9/F_4
56_4

ITP_TCK
ITP_TRST#

R508
R509

27.4/F_4
680_4

400

BSEL1

BSEL0

PAD17
TESTPAD
R102
47K_4

HYST

GND

T42

-OS

VTEMP V+

THRMTRIP#

SHUTDOWN2# [41,54,55]

test pad for THERMTRIP#


on bottom side

VCC3SW

SHUTDOWN2#

test pad for SHUTDOWN#


on bottom side

C160
0.1U/10V/X5R_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
Date:

PAD13
TESTPAD

U15

EC C25

LM26CIM5_XPA
R511
R510
R506
R504
R503

533

VCC3SW

T142
T143
T144
T145
T147
T148

VCC1R05B
ITP_TDI
ITP_TMS
ITP_TDO
CPURST#
ITP_PREQ#

400

ITP_DBR# [17]

Molex 52435-2891

B Step

533

Pin G1: NC for Dothan and DPRSTP# for Yonah

T149
T150
T151
T152
T153

R261
0_4
G1
B7
C19 DPWR#
CPUPWRGD
E4
A6

R347
2K/F_4
VCC1R05B

EC C25

COMP0/2 : Z0=27.4 Ohm Trace


COMP1/3 : Z0=55 Ohm Trace
HDSTBN3#
HDSTBP3#

Layout note: 0.5" max length.

HDSTBN2# [4]
HDSTBP2# [4]
DINV#2
[4]

HD#[0..63]

EC A121
EC C05

HREQ#0
HREQ#1
HREQ#2
HREQ#3
HREQ#4

N2
L1
J3

CONTROL

HADSTB0#

[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

ADS#
BNR#
BPRI#

XTP/ITP SIGNALS

[4]

A3#
A4#
A5#
A6#
A7#
A8#
A9#
A10#
A11#
A12#
A13#
A14#
A15#
A16#
ADSTB#0

HD#[0..63]

U11B
HD#0
HD#1
HD#2
HD#3
HD#4
HD#5
HD#6
HD#7
HD#8
HD#9
HD#10
HD#11
HD#12
HD#13
HD#14
HD#15

DATA GRP 2

P4
U4
V3
R3
V2
W1
T4
W2
Y4
Y1
U1
AA3
Y3
AA2
U3

ADDR GROUP 0

HA#3
HA#4
HA#5
HA#6
HA#7
HA#8
HA#9
HA#10
HA#11
HA#12
HA#13
HA#14
HA#15
HA#16
HADSTB0#

THERM

HA#[3..31]

H CLK

[4]

HD#[0..63]

HD#[0..63]

U11A

HA#[3..31]

DATA GRP 0

DATA GRP 1

Rev

3C

Dothan CPU (Host Bus)

Thursday, October 06, 2005

Sheet
E

of

73

U11D

VCCP decoupling

R345
*54.9/F_4

C311

C120

C357

0.1U/10V/X5R_4

C275

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4

C320

0.1U/10V/X5R_4

C277

C325

C265

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4

C342

0.1U/10V/X5R_4

10U/6.3V/X5R_8

10U/6.3V/X5R_8
10U/6.3V/X5R_8

C273
C125

C116

10U/6.3V/X5R_8
10U/6.3V/X5R_8

10U/6.3V/X5R_8

C314
C124

C126

10U/6.3V/X5R_8

C398

10U/6.3V/X5R_8

10U/6.3V/X5R_8

C399

10U/6.3V/X5R_8

C264

10U/6.3V/X5R_8

C401

10U/6.3V/X5R_8

C271

10U/6.3V/X5R_8

C129

10U/6.3V/X5R_8

C112

10U/6.3V/X5R_8

AF6 TP_VSSSENSE

VCCCPUCORE

10U/6.3V/X5R_8

VSSSENSE

VCCCPUCORE

C117

AE7 TP_VCCSENSE

[56]
[56]
[56]
[56]
[56]
[56]

10U/6.3V/X5R_8

VCCSENSE

CPU_VID0
CPU_VID1
CPU_VID2
CPU_VID3
CPU_VID4
CPU_VID5

Dothan_478P
2

C340

C371

CPU_VID0
CPU_VID1
CPU_VID2
CPU_VID3
CPU_VID4
CPU_VID5

C130

E2
F2
F3
G3
G4
H4

VCCCPUCORE

10U/6.3V/X5R_8

VID0
VID1
VID2
VID3
VID4
VID5

10uF X5R 2012 1/16W * 25pcs

VCCCPUCORE

C118

P23
W4

VCC1R05B

C259

VCCQ0
VCCQ1

CPU_CORE decoupling

10U/6.3V/X5R_8

D10
D12
D14
D16
E11
E13
E15
F10
F12
F14
F16
K6
L21
L5
M22
M6
N21
N5
P22
P6
R21
R5
T22
T6
U21

T88
T93
T34

C400

VCCP0
VCCP1
VCCP2
VCCP3
VCCP4
VCCP5
VCCP6
VCCP7
VCCP8
VCCP9
VCCP10
VCCP11
VCCP12
VCCP13
VCCP14
VCCP15
VCCP16
VCCP17
VCCP18
VCCP19
VCCP20
VCCP21
VCCP22
VCCP23
VCCP24

TP_VCCA1
TP_VCCA2
TP_VCCA3

10U/6.3V/X5R_8

F26
B1
N1
AC26

VCC1R5B

10U/6.3V/X5R_8

VCCA0
VCCA1/RSVD
VCCA2/RSVD
VCCA3/RSVD

G5
H22
H6
J21
J5
K22
U5
V22
V6
W21
W5
Y22
Y6

0.01U/16V/X7R_4

VCC59
VCC60
VCC61
VCC62
VCC63
VCC64
VCC65
VCC66
VCC67
VCC68
VCC69
VCC70
VCC71

C336

VCC0
VCC1
VCC2
VCC3
VCC4
VCC5
VCC6
VCC7
VCC8
VCC9
VCC10
VCC11
VCC12
VCC13
VCC14
VCC15
VCC16
VCC17
VCC18
VCC19
VCC20
VCC21
VCC22
VCC23
VCC24
VCC25
VCC26
VCC27
VCC28
VCC29
VCC30
VCC31
VCC32
VCC33
VCC34
VCC35
VCC36
VCC37
VCC38
VCC39
VCC40
VCC41
VCC42
VCC43
VCC44
VCC45
VCC46
VCC47
VCC48
VCC49
VCC50
VCC51
VCC52
VCC53
VCC54
VCC55
VCC56
VCC57
VCC58

C308

AA11
AA13
AA15
AA17
AA19
AA21
AA5
AA7
AA9
AB10
AB12
AB14
AB16
AB18
AB20
AB22
AB6
AB8
AC11
AC13
AC15
AC17
AC19
AC9
AD10
AD12
AD14
AD16
AD18
AD8
AE11
AE13
AE15
AE17
AE19
AE9
AF10
AF12
AF14
AF16
AF18
AF8
D18
D20
D22
D6
D8
E17
E19
E21
E5
E7
E9
F18
F20
F22
F6
F8
G21

C327

0.1U/10V/X5R_4

VCCCPUCORE
U11C

C348

VCCCPUCORE

A2
A5
A8
A11
A14
A17
A20
A23
A26
AA1
AA4
AA6
AA8
AA10
AA12
AA14
AA16
AA18
AA20
AA22
AA25
AB3
AB5
AB7
AB9
AB11
AB13
AB15
AB17
AB19
AB21
AB23
AB26
AC2
AC5
AC8
AC10
AC12
AC14
AC16
AC18
AC21
AC24
AD1
AD4
AD7
AD9
AD11
AD13
AD15
AD17
AD19
AD22
AD25
AE3
AE6
AE8
AE10
AE12
AE14
AE16
AE18
AE20
AE23
AE26
AF2
AF5
AF9
AF11
AF13
AF15
AF17
AF19
AF21
AF24
B3
B6
B9
B12
B16
B19
B22
B25
C1
C4
C7
C10
C13
C15
C18
C21
C24
D2
D5
D7
D9
D11

VCC1R05B
330U/2V/EEFSX0D331XR

VCC1R05B

R344
*54.9/F_4

10U/6.3V/X5R_8

10U/6.3V/X5R_8

C113

10U/6.3V/X5R_8

C114

10U/6.3V/X5R_8

C115

C128

10U/6.3V/X5R_8

C127

VCCCPUCORE

VCCCOREPAD

GNDPAD
PAD18
TESTPAD

VSS97
VSS98
VSS99
VSS100
VSS101
VSS102
VSS103
VSS104
VSS105
VSS106
VSS107
VSS108
VSS109
VSS110
VSS111
VSS112
VSS113
VSS114
VSS115
VSS116
VSS117
VSS118
VSS119
VSS120
VSS121
VSS122
VSS123
VSS124
VSS125
VSS126
VSS127
VSS128
VSS129
VSS130
VSS131
VSS132
VSS133
VSS134
VSS135
VSS136
VSS137
VSS138
VSS139
VSS140
VSS141
VSS142
VSS143
VSS144
VSS145
VSS146
VSS147
VSS148
VSS149
VSS150
VSS151
VSS152
VSS153
VSS154
VSS155
VSS156
VSS157
VSS158
VSS159
VSS160
VSS161
VSS162
VSS163
VSS164
VSS165
VSS166
VSS167
VSS168
VSS169
VSS170
VSS171
VSS172
VSS173
VSS174
VSS175
VSS176
VSS177
VSS178
VSS179
VSS180
VSS181
VSS182
VSS183
VSS184
VSS185
VSS186
VSS187
VSS188
VSS189
VSS190
VSS191

D13
D15
D17
D19
D21
D23
D26
E3
E6
E8
E10
E12
E14
E16
E18
E20
E22
E25
F1
F4
F5
F7
F9
F11
F13
F15
F17
F19
F21
F24
G2
G6
G22
G23
G26
H3
H5
H21
H25
J1
J4
J6
J22
J24
K2
K5
K21
K23
K26
L3
L6
L22
L25
M1
M4
M5
M21
M24
N3
N6
N22
N23
N26
P2
P5
P21
P24
R1
R4
R6
R22
R25
T3
T5
T21
T23
T26
U2
U6
U22
U24
V1
V4
V5
V21
V25
W3
W6
W22
W23
W26
Y2
Y5
Y21
Y24

Dothan_478P

PAD19
TESTPAD

VSS0
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSS6
VSS7
VSS8
VSS9
VSS10
VSS11
VSS12
VSS13
VSS14
VSS15
VSS16
VSS17
VSS18
VSS19
VSS20
VSS21
VSS22
VSS23
VSS24
VSS25
VSS26
VSS27
VSS28
VSS29
VSS30
VSS31
VSS32
VSS33
VSS34
VSS35
VSS36
VSS37
VSS38
VSS39
VSS40
VSS41
VSS42
VSS43
VSS44
VSS45
VSS46
VSS47
VSS48
VSS49
VSS50
VSS51
VSS52
VSS53
VSS54
VSS55
VSS56
VSS57
VSS58
VSS59
VSS60
VSS61
VSS62
VSS63
VSS64
VSS65
VSS66
VSS67
VSS68
VSS69
VSS70
VSS71
VSS72
VSS73
VSS74
VSS75
VSS76
VSS77
VSS78
VSS79
VSS80
VSS81
VSS82
VSS83
VSS84
VSS85
VSS86
VSS87
VSS88
VSS89
VSS90
VSS91
VSS92
VSS93
VSS94
VSS95
VSS96

PROJECT : BV1

VCCCPUCORE

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
Date:
A

Rev

3C

Dothan CPU (Power)

Thursday, October 06, 2005

Sheet
E

of

73

VCC1R05B

U9A

HXRCOMP
HXSCOMP
HXSWING
HYRCOMP
HYSCOMP
HYSWING

C1
C2
D1
T1
L1
P1

HXRCOMP
HXSCOMP
HXSWING
HYRCOMP
HYSCOMP
HYSWING

HA3#
HA4#
HA5#
HA6#
HA7#
HA8#
HA9#
HA10#
HA11#
HA12#
HA13#
HA14#
HA15#
HA16#
HA17#
HA18#
HA19#
HA20#
HA21#
HA22#
HA23#
HA24#
HA25#
HA26#
HA27#
HA28#
HA29#
HA30#
HA31#

G9
C9
E9
B7
A10
F9
D8
B10
E10
G10
D9
E11
F10
G11
G13
C10
C11
D11
C12
B13
A12
F12
G12
E12
C13
B11
D13
A13
F13

HA#3
HA#4
HA#5
HA#6
HA#7
HA#8
HA#9
HA#10
HA#11
HA#12
HA#13
HA#14
HA#15
HA#16
HA#17
HA#18
HA#19
HA#20
HA#21
HA#22
HA#23
HA#24
HA#25
HA#26
HA#27
HA#28
HA#29
HA#30
HA#31

HADS#
HADSTB0#
HADSTB1#
HVREF
HBNR#
HBPRI#
BREQ0#
HCPURST#

F8
B9
E13
J11
A5
D5
E7
H10

ADS#
HADSTB0#
HADSTB1#
HVREF
BNR#
BPRI#
HBREQ0#
CPURST#

HDBSY#
HDEFER#
HDINV#0
HDINV#1
HDINV#2
HDINV#3
HDPWR#
HDRDY#
HDSTBN0#
HDSTBN1#
HDSTBN2#
HDSTBN3#
HDSTBP0#
HDSTBP1#
HDSTBP2#
HDSTBP3#
HEDRDY#
HHIT#
HHITM#
HLOCK#
HPCREQ#
HREQ0#
HREQ1#
HREQ2#
HREQ3#
HREQ4#
HRS0#
HRS1#
HRS2#
HCPUSLP#
HTRDY#

[17]
[17]
[17]
[17]

DMI_TXP0
DMI_TXP1
DMI_TXP2
DMI_TXP3

[17]
[17]
[17]
[17]

DMI_RXN0
DMI_RXN1
DMI_RXN2
DMI_RXN3

[17]
[17]
[17]
[17]

DMI_RXP0
DMI_RXP1
DMI_RXP2
DMI_RXP3

DMI_TXN0
DMI_TXN1
DMI_TXN2
DMI_TXN3

AA31
AB35
AC31
AD35

DMIRXN0
DMIRXN1
DMIRXN2
DMIRXN3

10K_4

DMI_TXP0
DMI_TXP1
DMI_TXP2
DMI_TXP3

Y31
AA35
AB31
AC35

DMIRXP0
DMIRXP1
DMIRXP2
DMIRXP3

DMI_RXN0
DMI_RXN1
DMI_RXN2
DMI_RXN3

AA33
AB37
AC33
AD37

DMITXN0
DMITXN1
DMITXN2
DMITXN3

DMI_RXP0
DMI_RXP1
DMI_RXP2
DMI_RXP3

Y33
AA37
AB33
AC37

DMITXP0
DMITXP1
DMITXP2
DMITXP3

CFG/RSVD

DMI_TXN0
DMI_TXN1
DMI_TXN2
DMI_TXN3

VCC1R05B
[9] CLK_SDRAM0
[9] CLK_SDRAM1
T98
[9] CLK_SDRAM3
[9] CLK_SDRAM4
T97

R227

AB1 CPUCLK_MCH_133M#
AB2 CPUCLK_MCH_133M
C6
E6
H8
K3
T7
U5
G6
F7
G4
K1
R3
V3
G5
K2
R2
W4
F6
D4
D6
B3
A11
A7
D7
B8
C7
A8
A4
C5
B4
G8
B5

[17]
[17]
[17]
[17]

DBSY#
DEFER#
DINV#0
DINV#1
DINV#2
DINV#3
DPWR#
DRDY#
HDSTBN0#
HDSTBN1#
HDSTBN2#
HDSTBN3#
HDSTBP0#
HDSTBP1#
HDSTBP2#
HDSTBP3#

ADS#
[2]
HADSTB0# [2]
HADSTB1# [2]
BNR#
BPRI#
HBREQ0#
CPURST#

100/F_4

[2]
[2]
[2]
[2]

R228

[9] CLK_SDRAM0#
[9] CLK_SDRAM1#
T102
[9] CLK_SDRAM3#
[9] CLK_SDRAM4#
T101

C269

200/F_4

0.1U/10V/X5R_4

[9,10]
[9,10]
[9,10]
[9,10]

CPUCLK_MCH_133M# [11]
CPUCLK_MCH_133M [11]
DBSY#
[2]
DEFER# [2]
DINV#0
[2]
DINV#1
[2]
DINV#2
[2]
DINV#3
[2]
DPWR#
[2]
DRDY#
[2]
HDSTBN0# [2]
HDSTBN1# [2]
HDSTBN2# [2]
HDSTBN3# [2]
HDSTBP0# [2]
HDSTBP1# [2]
HDSTBP2# [2]
HDSTBP3# [2]

[9,10]
[9,10]
[9,10]
[9,10]

HIT#
HITM#
HLOCK#

HREQ#0
HREQ#1
HREQ#2
HREQ#3
HREQ#4
RS#0
RS#1
RS#2
HCPUSLP#
HTRDY#

[9,10]
[9,10]
[9,10]
[9,10]

HTRDY#

[2]

SM_CK0#
SM_CK1#
SM_CK2#
SM_CK3#
SM_CK4#
SM_CK5#

CKE0
CKE1
CKE2
CKE3

AP21
AM21
AH21
AK21

SM_CKE0
SM_CKE1
SM_CKE2
SM_CKE3

AN16
AM14
AH15
AG16

SM_CS0#
SM_CS1#
SM_CS2#
SM_CS3#

M_OCDCOMP0 AF22
M_OCDCOMP1 AF16
AP14
AL15
AM11
AN10

SM_ODT0
SM_ODT1
SM_ODT2
SM_ODT3

M_RCOMPN
M_RCOMPP

AK10
AK11
AF37
AD1
AE27
AE28
AF9
AF10

SMRCOMPN
SMRCOMPP
SMVREF0
SMVREF1
SMXSLEWIN
SMXSLEWOUT
SMYSLEWIN
SMYSLEWOUT

SMYSLEW

0_4

G16
H13
G14
F16
F15
G15
E16
D17
J16
D15
E15
D14
E14
H12
C14
H15
J15
H14
G22
G23
D23
G25
G24
J17
A31
A30
D26
D25

CFG0
MCH_BSEL1
MCH_BSEL2
CFG3
CFG4
CFG5
CFG6
CFG7
CFG8
CFG9
CFG10
CFG11
CFG12
CFG13
CFG14
CFG15
CFG16
CFG17
CFG18
CFG19
CFG20

T69
MCH_BSEL1 [11]
MCH_BSEL2 [11]
T64
T68
CFG5
[5]
CFG6
[5]
T59
T79
CFG9
[5]
T66
T57
T86
T89
T56
T75
CFG16
[5]
T72
T67
T58
T55
T63
a). CFG[17:3] have internal pullup resistors.
T71
CFG[19:18] have internal pulldown resistors.
T82
b). Only HW straps CFG{2:0} and CFG [6:5]
T7
are used for Mobile Intel 915GMS Express
T6
Chipset.
T65
T.H.LIAO 2004/07/28
T60

BM_BUSY#
EXT_TS0#
EXT_TS1#
THRMTRIP#
PWROK
RSTIN#
DREF_CLKN
DREF_CLKP
DREF_SSCLKN
DREF_SSCLKP
NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7
NC8
NC9
NC10
NC11

R215

R213

10K_4

10K_4

J23
J21
H22
F5
AD30
AE29

BM_BUSY#
PM_EXTTS#0
PM_EXTTS#1
R175
0_4

A24
A23
C37
D37

DREFCLK_96M#
DREFCLK_96M
DREFCLKSS_100M#
DREFCLKSS_100M

AP37
AN37
AP36
AP2
AP1
AN1
B1
A2
B37
A36
A37

TP_NC1
TP_NC2
TP_NC3
TP_NC4
TP_NC5
TP_NC6
TP_NC7
TP_NC8
TP_NC9
TP_NC10
TP_NC11

R273

BM_BUSY# [17]
THRMTRIP# [2,16]
VR_PWRGD [17,56]
PLTRST# [16,17,19,32,38,41,42,47]

100/F_4

DREFCLK_96M# [11]
DREFCLK_96M [11]
DREFCLKSS_100M# [11]
DREFCLKSS_100M [11]
T33
T31
T35
T32
T30
T28
T12
T11
T9
T10
T8
B

It's point to point, 55ohm trace,


keep as short as possible.

R176

CFG0
CFG1
CFG2
CFG3
CFG4
CFG5
CFG6
CFG7
CFG8
CFG9
CFG10
CFG11
CFG12
CFG13
CFG14
CFG15
CFG16
CFG17
CFG18
CFG19
CFG20
RSVD21
RSVD22
RSVD23
RSVD24
RSVD25
RSVD26
RSVD27

VCC2R5B

SM_OCDCOMP0
SM_OCDCOMP1

M_ODT0
M_ODT1
M_ODT2
M_ODT3

SMXSLEW
T5

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

M_ODT0
M_ODT1
M_ODT2
M_ODT3

AN33
AK1
AE10
AJ33
AF5
AD10

DDR2_VREF

[2]
[2]
[2]

HREQ#0
HREQ#1
HREQ#2
HREQ#3
HREQ#4
RS#0
RS#1
RS#2

SM_CS0#
SM_CS1#
SM_CS2#
SM_CS3#

SM_CK0
SM_CK1
SM_CK2
SM_CK3
SM_CK4
SM_CK5

CLK_SDRAM0#
CLK_SDRAM1#
CLK_SDRAM2#
CLK_SDRAM3#
CLK_SDRAM4#
CLK_SDRAM5#

SM_CS0#
SM_CS1#
SM_CS2#
SM_CS3#

T96
T94

T78

HIT#
HITM#
HLOCK#

CKE0
CKE1
CKE2
CKE3

CLK_SDRAM0 AM33
CLK_SDRAM1
AL1
CLK_SDRAM2 AE11
CLK_SDRAM3 AJ34
CLK_SDRAM4
AF6
CLK_SDRAM5 AC10

PM

HCLKINN
HCLKINP

R214
U9C

LCK

HD0#
HD1#
HD2#
HD3#
HD4#
HD5#
HD6#
HD7#
HD8#
HD9#
HD10#
HD11#
HD12#
HD13#
HD14#
HD15#
HD16#
HD17#
HD18#
HD19#
HD20#
HD21#
HD22#
HD23#
HD24#
HD25#
HD26#
HD27#
HD28#
HD29#
HD30#
HD31#
HD32#
HD33#
HD34#
HD35#
HD36#
HD37#
HD38#
HD39#
HD40#
HD41#
HD42#
HD43#
HD44#
HD45#
HD46#
HD47#
HD48#
HD49#
HD50#
HD51#
HD52#
HD53#
HD54#
HD55#
HD56#
HD57#
HD58#
HD59#
HD60#
HD61#
HD62#
HD63#

NC

E4
E1
F4
H7
E2
F1
E3
D3
K7
F2
J7
J8
H6
F3
K8
H5
H1
H2
K5
K6
J4
G3
H3
J1
L5
K4
J5
P7
L7
J3
P5
L3
U7
V6
R6
R5
P3
T8
R7
R8
U8
R4
T4
T5
R1
T3
V8
U6
W6
U3
V5
W8
W7
U2
U1
Y5
Y2
V4
Y7
W1
W3
Y3
Y6
W2

Only HW straps CFG{2:0} and CFG [6:5]


are used for Mobile Intel 915GMS Express
Chipset.

HA#[3..31] [2]

DMI

HD#0
HD#1
HD#2
HD#3
HD#4
HD#5
HD#6
HD#7
HD#8
HD#9
HD#10
HD#11
HD#12
HD#13
HD#14
HD#15
HD#16
HD#17
HD#18
HD#19
HD#20
HD#21
HD#22
HD#23
HD#24
HD#25
HD#26
HD#27
HD#28
HD#29
HD#30
HD#31
HD#32
HD#33
HD#34
HD#35
HD#36
HD#37
HD#38
HD#39
HD#40
HD#41
HD#42
HD#43
HD#44
HD#45
HD#46
HD#47
HD#48
HD#49
HD#50
HD#51
HD#52
HD#53
HD#54
HD#55
HD#56
HD#57
HD#58
HD#59
HD#60
HD#61
HD#62
HD#63

HA#[3..31]

DDR MUXING

HD#[0..63]

HD#[0..63]

HOST

[2]

ALVISO

Note :
a). DREF_CLKN , DREF_CLKP
Display Clock Frequency at 96MHz ( CRT,SDVO and TVOUT)
b). DREF_SSCLKN , DREF_SSCLKP
Display Clock Frequency (with SSC) at 96,100MHz ( LVDS)

H_CPUSLP# [2,16]

ALVISO

VCC1R8A
DDR2_VREF

R238

54.9/F_4

HXSCOMP

R41

24.9/F_4

HXRCOMP

R286
80.6/F_4

M_OCDCOMP0

M_RCOMPN

M_OCDCOMP1

M_RCOMPP

221/F_4
HXSWING

HYSWING
VCC1R05B

R43

EC A01

C60

R63

100/F_4

100/F_4
0.1U/10V/X5R_4

R268
40.2/F_4

C98
0.1U/10V/X5R_4

R58

54.9/F_4

HYSCOMP

R64

24.9/F_4

HYRCOMP

R267
40.2/F_4

C338

221/F_4

R40

0.1U/10V/X5R_4

R44
A

VCC1R05B
0.1U/10V/X5R_4

VCC1R05B

C335

VCC1R05B

R295
80.6/F_4

PROJECT : BV1
VCC3B
VR_PWRGD

R274

Quanta Computer Inc.

*3K/F_4
Size
Document Number
Custom

Route as short as possible.

Date:
5

Rev

3C

Alviso Host(1/5)
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

of

73

U9F

R211

4.99K/F_4

NB_DDCC
NB_DDCD
NB_B

[15]

NB_G

[15]

NB_R

[15]
[15]

NB_VSYNC
NB_HSYNC

NB_DDCC
NB_DDCD
NB_B
NB_G
NB_R

PQ59
2SK3019
DDCCLK1

[14] NB_EDIDCLK

DDC_CLK

R169

2.2K_4

R172

[41]

100_4
100K_4
100K_4

BLON

[14] NB_EDIDDATA

R168

DDCDATA1

2.2K_4

[14]

R171

DISP_ON

T62
T70
T74

C40
*33P/50V/NPO_4

C49
*33P/50V/NPO_4

LBKLT_CTL E25
F25
C23
C22
F23
F22
F26
C33
C31
F28
F27

LBKLT_CTRL
LBKLT_EN
LCTLA_CLK
LCTLB_DATA
LDDC_CLK
LDDC_DATA
LVDD_EN
LIBG
LVBG
LVREFH
LVREFL

B30
B29
C25
C24

LACLKN
LACLKP
LBCLKN
LBCLKP

[14] NB_TXLOUT0[14] NB_TXLOUT1[14] NB_TXLOUT2-

B34
B33
B32

LADATAN0
LADATAN1
LADATAN2

[14] NB_TXLOUT0+
[14] NB_TXLOUT1+
[14] NB_TXLOUT2+

A34
A33
B31

LADATAP0
LADATAP1
LADATAP2

[14] NB_TXUOUT0[14] NB_TXUOUT1[14] NB_TXUOUT2-

C29
D28
C27

LBDATAN0
LBDATAN1
LBDATAN2

[14] NB_TXUOUT0+
[14] NB_TXUOUT1+
[14] NB_TXUOUT2+

C28
D27
C26

LBDATAP0
LBDATAP1
LBDATAP2

[14]
[14]
[14]
[14]

PQ58
2SK3019

NB_HSYNC

1.5K/F_4

DDC_DATA

NB_VSYNC

R184

T54
T61

NB_TXLCLKOUTNB_TXLCLKOUT+
NB_TXUCLKOUTNB_TXUCLKOUT+

LVDS

2.2K_4

DDC_CLK
DDC_DATA

VCC2R5B

VCC3B
C

DDCCLK
DDCDATA
BLUE
BLUE#
GREEN
GREEN#
RED
RED#
VSYNC
HSYNC
REFSET

EC B44
R188
R187
R202

[14] GMCH_PWM

2.2K_4

CRT_COM#
39_4
VSYNC
39_4
HSYNC
249/F_4 REFSET

R206
R205
R212

E24
E23
E21
D21
C20
B20
A19
B19
H21
G21
J20

VGA

[15]
[15]
[15]

TVDAC_A
TVDAC_B
TVDAC_C
TV_REFSET
TV_IRTNA
TV_IRTNB
TV_IRTNC

PCI-EXPRESS GRAPHICS

NB_S-Y/G
NB_S-C/R

A15
C16
A17
J18
B15
B16
B17

TV

NB_S-COMP
NB_S-Y/G
NB_S-C/R

SDVOCTRL_DATA
SDVOCTRL_CLK
GCLKN
GCLKP

MISC

[22]
[22]

H24
H25
AB29
AC29

T81
T76

PCIE_CLK_MCH#
PCIE_CLK_MCH

[11] PCIE_CLK_MCH#
[11] PCIE_CLK_MCH

EXP_COMPI
EXP_ICOMPO

D36
D34

EXP_RXN0
EXP_RXN1
EXP_RXN2
EXP_RXN3
EXP_RXN4
EXP_RXN5
EXP_RXN6
EXP_RXN7
EXP_RXN8
EXP_RXN9
EXP_RXN10
EXP_RXN11
EXP_RXN12
EXP_RXN13
EXP_RXN14
EXP_RXN15

E30
F34
G30
H34
J30
K34
L30
M34
N30
P34
R30
T34
U30
V34
W30
Y34

EXP_RXP0
EXP_RXP1
EXP_RXP2
EXP_RXP3
EXP_RXP4
EXP_RXP5
EXP_RXP6
EXP_RXP7
EXP_RXP8
EXP_RXP9
EXP_RXP10
EXP_RXP11
EXP_RXP12
EXP_RXP13
EXP_RXP14
EXP_RXP15

D30
E34
F30
G34
H30
J34
K30
L34
M30
N34
P30
R34
T30
U34
V30
W34

EXP_TXN0
EXP_TXN1
EXP_TXN2
EXP_TXN3
EXP_TXN4
EXP_TXN5
EXP_TXN6
EXP_TXN7
EXP_TXN8
EXP_TXN9
EXP_TXN10
EXP_TXN11
EXP_TXN12
EXP_TXN13
EXP_TXN14
EXP_TXN15

E32
F36
G32
H36
J32
K36
L32
M36
N32
P36
R32
T36
U32
V36
W32
Y36

EXP_TXP0
EXP_TXP1
EXP_TXP2
EXP_TXP3
EXP_TXP4
EXP_TXP5
EXP_TXP6
EXP_TXP7
EXP_TXP8
EXP_TXP9
EXP_TXP10
EXP_TXP11
EXP_TXP12
EXP_TXP13
EXP_TXP14
EXP_TXP15

D32
E36
F32
G36
H32
J36
K32
L36
M32
N36
P32
R36
T32
U36
V32
W36

EXP_COMP R189

24.9/F_4

+1.5v

VCC1R5B_PCIE

ALVISO

Low

[4]

R210

CFG5

*2.2K_4

CFG6

R191

2.2K_4

[4]

CFG9

R185

2.2K_4

[4]

CFG16

R229

[4]

*2.2K_4

CFG3

DDR533
DMIx4

CFG5

DMIx2

CFG6

DDR II

DDR

CFG7

DT CPU

Mobile CPU

CFG9

Reverse Lane

CFG11

FSB533

CFG12
CFG13

00 : Reserved
01 : XOR Mode Enabled
10 : All Z Mode Enabled
11 : Normal Operation

CFG16

NO_ASM

Normal Operation

FSB Dynamic ODT


Disabled

EC A57
CFG9 : PCI-E Graphics Lane
Note : If in integrated GFX mode,need to use lane-reversal ADD2 add-in card
since SDVO i/f does not support lane reversal.

NB_R
NB_G
NB_B
CRT_COM#

R178
R183
R192
R193

150/F_4
150/F_4
150/F_4
0_4

NB_S-COMP
NB_S-Y/G
NB_S-C/R

NO_ASM

High

CFG3

CPUCORE=1.05V

CPUCORE=1.5V

CFG5

VTT=1.05V

VTT=1.2V

75/F_4
150/F_4
150/F_4

FSB Dynamic ODT


Enabled

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
Date:

R180
R186
R181

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

Alviso VGA/DMI (2/5)


Sheet
1

of

73

R_A_MD[0..63]

U9B
R_A_MD0
R_A_MD1
R_A_MD2
R_A_MD3
R_A_MD4
R_A_MD5
R_A_MD6
R_A_MD7
R_A_MD8
R_A_MD9
R_A_MD10
R_A_MD11
R_A_MD12
R_A_MD13
R_A_MD14
R_A_MD15
R_A_MD16
R_A_MD17
R_A_MD18
R_A_MD19
R_A_MD20
R_A_MD21
R_A_MD22
R_A_MD23
R_A_MD24
R_A_MD25
R_A_MD26
R_A_MD27
R_A_MD28
R_A_MD29
R_A_MD30
R_A_MD31
R_A_MD32
R_A_MD33
R_A_MD34
R_A_MD35
R_A_MD36
R_A_MD37
R_A_MD38
R_A_MD39
R_A_MD40
R_A_MD41
R_A_MD42
R_A_MD43
R_A_MD44
R_A_MD45
R_A_MD46
R_A_MD47
R_A_MD48
R_A_MD49
R_A_MD50
R_A_MD51
R_A_MD52
R_A_MD53
R_A_MD54
R_A_MD55
R_A_MD56
R_A_MD57
R_A_MD58
R_A_MD59
R_A_MD60
R_A_MD61
R_A_MD62
R_A_MD63

AG35
AH35
AL35
AL37
AH36
AJ35
AK37
AL34
AM36
AN35
AP32
AM31
AM34
AM35
AL32
AM32
AN31
AP31
AN28
AP28
AL30
AM30
AM28
AL28
AP27
AM27
AM23
AM22
AL23
AM24
AN22
AP22
AM9
AL9
AL6
AP7
AP11
AP10
AL7
AM7
AN5
AN6
AN3
AP3
AP6
AM6
AL4
AM3
AK2
AK3
AG2
AG1
AL3
AM2
AH3
AG3
AF3
AE3
AD6
AC4
AF2
AF1
AD4
AD5

SADQ0
SADQ1
SADQ2
SADQ3
SADQ4
SADQ5
SADQ6
SADQ7
SADQ8
SADQ9
SADQ10
SADQ11
SADQ12
SADQ13
SADQ14
SADQ15
SADQ16
SADQ17
SADQ18
SADQ19
SADQ20
SADQ21
SADQ22
SADQ23
SADQ24
SADQ25
SADQ26
SADQ27
SADQ28
SADQ29
SADQ30
SADQ31
SADQ32
SADQ33
SADQ34
SADQ35
SADQ36
SADQ37
SADQ38
SADQ39
SADQ40
SADQ41
SADQ42
SADQ43
SADQ44
SADQ45
SADQ46
SADQ47
SADQ48
SADQ49
SADQ50
SADQ51
SADQ52
SADQ53
SADQ54
SADQ55
SADQ56
SADQ57
SADQ58
SADQ59
SADQ60
SADQ61
SADQ62
SADQ63

DDR SYSTEM MEMORY A

[9] R_A_MD[0..63]

SA_BS0#
SA_BS1#
SA_BS2#

AK15
AK16
AL21

R_A_BS0#
R_A_BS1#
R_A_BS2#

SA_DM0
SA_DM1
SA_DM2
SA_DM3
SA_DM4
SA_DM5
SA_DM6
SA_DM7

AJ37
AP35
AL29
AP24
AP9
AP4
AJ2
AD3

R_A_DM0
R_A_DM1
R_A_DM2
R_A_DM3
R_A_DM4
R_A_DM5
R_A_DM6
R_A_DM7

SA_DQS0
SA_DQS1
SA_DQS2
SA_DQS3
SA_DQS4
SA_DQS5
SA_DQS6
SA_DQS7

AK36
AP33
AN29
AP23
AM8
AM4
AJ1
AE5

R_A_DQS0
R_A_DQS1
R_A_DQS2
R_A_DQS3
R_A_DQS4
R_A_DQS5
R_A_DQS6
R_A_DQS7

SA_DQS0#
SA_DQS1#
SA_DQS2#
SA_DQS3#
SA_DQS4#
SA_DQS5#
SA_DQS6#
SA_DQS7#

AK35
AP34
AN30
AN23
AN8
AM5
AH1
AE4

R_A_DQS#0
R_A_DQS#1
R_A_DQS#2
R_A_DQS#3
R_A_DQS#4
R_A_DQS#5
R_A_DQS#6
R_A_DQS#7

SA_MA0
SA_MA1
SA_MA2
SA_MA3
SA_MA4
SA_MA5
SA_MA6
SA_MA7
SA_MA8
SA_MA9
SA_MA10
SA_MA11
SA_MA12
SA_MA13

AL17
AP17
AP18
AM17
AN18
AM18
AL19
AP20
AM19
AL20
AM16
AN20
AM20
AM15

R_A_MA0
R_A_MA1
R_A_MA2
R_A_MA3
R_A_MA4
R_A_MA5
R_A_MA6
R_A_MA7
R_A_MA8
R_A_MA9
R_A_MA10
R_A_MA11
R_A_MA12
R_A_MA13

AN15
AP16
AF29
AF28
AP15

R_A_SCASA#
R_A_SRASA#

SA_CAS#
SA_RAS#
SA_RCVENIN#
SA_RCVENOUT#
SA_WE#

R_A_DM[0..7]

R_A_DQS[0..7]

R_A_DQS#[0..7]

R_A_MA[0..13]

R_A_BMWEA#

R_A_BS0# [9,10]
R_A_BS1# [9,10]
R_A_BS2# [9,10]
R_A_DM[0..7] [9]

R_A_DQS[0..7] [9]

R_A_DQS#[0..7] [9]

R_A_MA[0..13] [9,10]

R_A_SCASA# [9,10]
R_A_SRASA# [9,10]
T103
T99
R_A_BMWEA# [9,10]

U9G
R_B_MD0
R_B_MD1
R_B_MD2
R_B_MD3
R_B_MD4
R_B_MD5
R_B_MD6
R_B_MD7
R_B_MD8
R_B_MD9
R_B_MD10
R_B_MD11
R_B_MD12
R_B_MD13
R_B_MD14
R_B_MD15
R_B_MD16
R_B_MD17
R_B_MD18
R_B_MD19
R_B_MD20
R_B_MD21
R_B_MD22
R_B_MD23
R_B_MD24
R_B_MD25
R_B_MD26
R_B_MD27
R_B_MD28
R_B_MD29
R_B_MD30
R_B_MD31
R_B_MD32
R_B_MD33
R_B_MD34
R_B_MD35
R_B_MD36
R_B_MD37
R_B_MD38
R_B_MD39
R_B_MD40
R_B_MD41
R_B_MD42
R_B_MD43
R_B_MD44
R_B_MD45
R_B_MD46
R_B_MD47
R_B_MD48
R_B_MD49
R_B_MD50
R_B_MD51
R_B_MD52
R_B_MD53
R_B_MD54
R_B_MD55
R_B_MD56
R_B_MD57
R_B_MD58
R_B_MD59
R_B_MD60
R_B_MD61
R_B_MD62
R_B_MD63

AE31
AE32
AG32
AG36
AE34
AE33
AF31
AF30
AH33
AH32
AK31
AG30
AG34
AG33
AH31
AJ31
AK30
AJ30
AH29
AH28
AK29
AH30
AH27
AG28
AF24
AG23
AJ22
AK22
AH24
AH23
AG22
AJ21
AG10
AG9
AG8
AH8
AH11
AH10
AJ9
AK9
AJ7
AK6
AJ4
AH5
AK8
AJ8
AJ5
AK4
AG5
AG4
AD8
AD9
AH4
AG6
AE8
AD7
AC5
AB8
AB6
AA8
AC8
AC7
AA4
AA5

SBDQ0
SBDQ1
SBDQ2
SBDQ3
SBDQ4
SBDQ5
SBDQ6
SBDQ7
SBDQ8
SBDQ9
SBDQ10
SBDQ11
SBDQ12
SBDQ13
SBDQ14
SBDQ15
SBDQ16
SBDQ17
SBDQ18
SBDQ19
SBDQ20
SBDQ21
SBDQ22
SBDQ23
SBDQ24
SBDQ25
SBDQ26
SBDQ27
SBDQ28
SBDQ29
SBDQ30
SBDQ31
SBDQ32
SBDQ33
SBDQ34
SBDQ35
SBDQ36
SBDQ37
SBDQ38
SBDQ39
SBDQ40
SBDQ41
SBDQ42
SBDQ43
SBDQ44
SBDQ45
SBDQ46
SBDQ47
SBDQ48
SBDQ49
SBDQ50
SBDQ51
SBDQ52
SBDQ53
SBDQ54
SBDQ55
SBDQ56
SBDQ57
SBDQ58
SBDQ59
SBDQ60
SBDQ61
SBDQ62
SBDQ63

SB_BS0#
SB_BS1#
SB_BS2#

AJ15
AG17
AG21

R_B_BS0#
R_B_BS1#
R_B_BS2#

SB_DM0
SB_DM1
SB_DM2
SB_DM3
SB_DM4
SB_DM5
SB_DM6
SB_DM7

AF32
AK34
AK27
AK24
AJ10
AK5
AE7
AB7

R_B_DM0
R_B_DM1
R_B_DM2
R_B_DM3
R_B_DM4
R_B_DM5
R_B_DM6
R_B_DM7

SB_DQS0
SB_DQS1
SB_DQS2
SB_DQS3
SB_DQS4
SB_DQS5
SB_DQS6
SB_DQS7

AF34
AK32
AJ28
AK23
AM10
AH6
AF8
AB4

R_B_DQS0
R_B_DQS1
R_B_DQS2
R_B_DQS3
R_B_DQS4
R_B_DQS5
R_B_DQS6
R_B_DQS7

SB_DQS0#
SB_DQS1#
SB_DQS2#
SB_DQS3#
SB_DQS4#
SB_DQS5#
SB_DQS6#
SB_DQS7#

AF35
AK33
AK28
AJ23
AL10
AH7
AF7
AB5

R_B_DQS#0
R_B_DQS#1
R_B_DQS#2
R_B_DQS#3
R_B_DQS#4
R_B_DQS#5
R_B_DQS#6
R_B_DQS#7

SB_MA0
SB_MA1
SB_MA2
SB_MA3
SB_MA4
SB_MA5
SB_MA6
SB_MA7
SB_MA8
SB_MA9
SB_MA10
SB_MA11
SB_MA12
SB_MA13

AH17
AK17
AH18
AJ18
AK18
AJ19
AK19
AH19
AJ20
AH20
AJ16
AG18
AG20
AG15

R_B_MA0
R_B_MA1
R_B_MA2
R_B_MA3
R_B_MA4
R_B_MA5
R_B_MA6
R_B_MA7
R_B_MA8
R_B_MA9
R_B_MA10
R_B_MA11
R_B_MA12
R_B_MA13

SB_CAS#
SB_RAS#
SB_RCVENIN#
SB_RCVENOUT#
SB_WE#

AH14
AK14
AF15
AF14
AH16

R_B_SCASA#
R_B_SRASA#

DDR SYSTEM MEMORY B

[9] R_B_MD[0..63]

R_B_MD[0..63]

R_B_BS0# [9,10]
R_B_BS1# [9,10]
R_B_BS2# [9,10]
R_B_DM[0..7] [9]

R_B_DM[0..7]

R_B_DQS[0..7]

R_B_DQS[0..7] [9]

R_B_DQS#[0..7]

R_B_DQS#[0..7] [9]
C

R_B_MA[0..13]

R_B_BMWEA#

R_B_MA[0..13] [9,10]

R_B_SCASA# [9,10]
R_B_SRASA# [9,10]
T95
T100
R_B_BMWEA# [9,10]
B

ALVISO

ALVISO

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
Date:
5

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

Alviso DDR(3/5)
Sheet
1

of

73

C276

VCC1R5B_PCIE

C351

10U/6.3V/X5R_8 10U/6.3V/X5R_8

VCC1R5B_PCIE

10U/6.3V/X5R_8

L34

+ C294

100U/6.3V_3528
91nH

C310

EC A53

EC A54

VCC1R5B
VCC_DDRDLL

MAX : 390mA

+ C132

100U/6.3V_3528

L19
1uH

EC A55

0.1U/10V/X5R_4

C334
VCC1R5B
VCC1R5B

MAX : 60mA

MAX : 10mA
C329

C254

VCC1R8A

MAX : 2.4A

L24
C702

VCC2R5B

MAX : 2mA

L25
BLM11A121S

0.1U/10V/X5R_4

U9H
ALVISO

C228

C298

VCC1R05B

10U/10V/X5R_8

10U/6.3V/X5R_8

C307

0.1U/10V/X5R_4

C282

0.1U/10V/X5R_4

C95

0.1U/10V/X5R_4

C272

0.1U/10V/X5R_4

C268

0.1U/10V/X5R_4

C267

0.1U/10V/X5R_4

C104

0.1U/10V/X5R_4

C291

VCC1R5B

10U/6.3V/X5R_8

C251

10U/6.3V/X5R_8

C303

0.01U/16V/X7R_4

VCC1R5B

0.022U/16V/X7R_4

C300
0.01U/16V/X7R_4

VCC1R5B

C248

0.1U/10V/X5R_4

C230

0.022U/16V/X7R_4

VCCA_TVDACC1
VCCA_TVDACC0
VCCA_TVDACB1
VCCA_TVDACB0
VCCA_TVDACA1
VCCA_TVDACA0

220U/4V_73

C364

0.1U/10V/X5R_4

C242

0.022U/16V/X7R_4

C256

220U/4V_73

C306

C119
0.1U/10V/X5R_4

VCC1R5B

0.1U/10V/X5R_4

VCC1R5B

0.1U/10V/X5R_4

VCC2R5B
0.022U/16V/X7R_4

VSSA_TVBG
VCCA_TVBG

10uH_8

E18
F18
C18
D18
E17
F17

VCCDQ_TVDAC
VCCD_TVDAC

L22

G18
H18

VCCD_LVDS2
VCCD_LVDS1
VCCD_LVDS0

10uH_8

H17
D19

A25
B25
B26

+
220U/4V_73

MAX : 40mA

VCCA_LVDS

MAX : 3.7A
C226

L23

A35

VCC1R5B

0.1U/10V/X5R_4

MAX : 150mA

VCCHV2
VCCHV1
VCCHV0

220U/4V_73

A21
B21
B22

VCC1R05B
C237

C227

C111
0.1U/10V/X5R_4

MAX : 40mA

C323

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4

C244

C249
0.022U/16V/X7R_4

1uH_8

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4
C321

K17
K18
T18
V18
W18
K19
U19
V19
K20
T20
U20
W20
K21
K22
K23
K24
J25
K25
H26
K26
H27
J27
K27
L27
M27
N27
P27
R27
T27
U27
V27
G28
H28
J28
K28
L28
M28
N28
P28
R28
T28
U28
V28
J29
K29
M29
N29
R29
T29

AA2
AA1
C35
B23
AC1
AC2

G19
E19
F19

H20

C233
0.1U/10V/X5R_4

C343

0.1U/10V/X5R_4

C324

0.1U/10V/X5R_4

C344

VCC48
VCC47
VCC46
VCC45
VCC44
VCC43
VCC42
VCC41
VCC40
VCC39
VCC38
VCC37
VCC36
VCC35
VCC34
VCC33
VCC32
VCC31
VCC30
VCC29
VCC28
VCC27
VCC26
VCC25
VCC24
VCC23
VCC22
VCC21
VCC20
VCC19
VCC18
VCC17
VCC16
VCC15
VCC14
VCC13
VCC12
VCC11
VCC10
VCC9
VCC8
VCC7
VCC6
VCC5
VCC4
VCC3
VCC2
VCC1
VCC0

VCCA_MPLL
VCCA_HPLL
VCCA_DPLLB
VCCA_DPLLA
VCCH_MPLL0
VCCH_MPLL1

VVSSA_CRTDAC
VCCA_CRTDAC1
VCCA_CRTDAC0

VCC_SYNC

C250
0.1U/10V/X5R_4

L17

0.01U/16V/X7R_4

10U/6.3V/X5R_8

C223

0.1U/10V/X5R_4

C235

0.1U/10V/X5R_4

C379

0.1U/10V/X5R_4

C315

0.1U/10V/X5R_4

C384

0.1U/10V/X5R_4

C317

0.1U/10V/X5R_4

C347

0.1U/10V/X5R_4

MAX : 45mA

C229

VCC1R5B

MAX :68mA

C255

1uH

C224

4.7U/10V/Y5V_8

10U/6.3V/X5R_8

VCC2R5B
0.1U/10V/X5R_4

VCC2R5B

0.1U/10V/X5R_4

C225

0.1U/10V/X5R_4

MAX : 60mA

0.1U/10V/X5R_4

MAX : 2mA

C243

0.1U/10V/X5R_4
VCCSM64
VCCSM63
VCCSM62
VCCSM61
VCCSM60
VCCSM59
VCCSM58
VCCSM57
VCCSM56
VCCSM55
VCCSM54
VCCSM53
VCCSM52
VCCSM51
VCCSM50
VCCSM49
VCCSM48
VCCSM47
VCCSM46
VCCSM45
VCCSM44
VCCSM43
VCCSM42
VCCSM41
VCCSM40
VCCSM39
VCCSM38
VCCSM37
VCCSM36
VCCSM35
VCCSM34
VCCSM33
VCCSM32
VCCSM31
VCCSM30
VCCSM29
VCCSM28
VCCSM27
VCCSM26
VCCSM25
VCCSM24
VCCSM23
VCCSM22
VCCSM21
VCCSM20
VCCSM19
VCCSM18
VCCSM17
VCCSM16
VCCSM15
VCCSM14
VCCSM13
VCCSM12
VCCSM11
VCCSM10
VCCSM9
VCCSM8
VCCSM7
VCCSM6
VCCSM5
VCCSM4
VCCSM3
VCCSM2
VCCSM1
VCCSM0

C241

C236

BLM11A121S
1uH_8

0.022U/16V/X7R_4

L35
AE1
AM1
AP8
AB9
AB10
AB11
AC11
AD11
AE12
AF12
AG12
AH12
AJ12
AK12
AL12
AM12
AN12
AP12
AE13
AF13
AG13
AH13
AJ13
AK13
AL13
AM13
AN13
AP13
AE14
AE15
AE16
AE17
AE18
AE19
AE20
AE21
AE22
AE23
AE24
AE25
AF25
AG25
AH25
AJ25
AK25
AL25
AM25
AN25
AP25
AE26
AF26
AG26
AH26
AJ26
AK26
AL26
AM26
AN26
AP26
AC27
AD27
AD28
AP29
AH37
AM37

RB751V-40

L18

C234

0.5/F_6
VCCTX_LVDS2
VCCTX_LVDS1
VCCTX_LVDS0

VCCA_SM3
VCCA_SM2
VCCA_SM1
VCCA_SM0

VCC1R05B
+

0.1U/10V/X5R_4

R253
A27
A28
B28

AF18
AF19
AP19
AF20

VCC2R5B

C313

0.1U/10V/X5R_4
VCC_DDRDLL

0.47U/10V/X5R_6

MAX : 45mA

10U/6.3V/X5R_8

C232

VCCA_3GPLL

C121

C309
VCC1R5B_PCIE

0.47U/10V/X5R_6

EC A67
L26

C380

C257
VCC3G6
VCC3G5
VCC3G4
VCC3G3
VCC3G2
VCC3G1
VCC3G0

0.22U/10V/X7R_6

D19

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4

MAX : 1.5A
J37
L37
N37
R37
U37
W37
AE37
C616

10_4

C231

VCCA_3GPLL2
VCCA_3GPLL1
VCCA_3GPLL0
C615

0.22U/10V/X7R_6

C620 C621
1 R174

C383

VCC2R5B
Y27
Y28
Y29

VSSA_3GBG
VCCA_3GBG

G1
M1
N1
V1
B2
M2
N2
M3
N3
M4
N4
M5
N5
A6
M6
N6
M7
N7
M8
N8
J9
L9
M9
N9
P9
R9
U9
W9
Y9
J10
K10
M10
N10
P10
R10
T10
U10
V10
W10
K11
L11
M11
N11
P11
R11
T11
U11
V11
W11
K12
J13
K13
2

C350

MAX : 0.15mA

VCCA_3GPLL

G37
F37

VTT51
VTT50
VTT49
VTT48
VTT47
VTT46
VTT45
VTT44
VTT43
VTT42
VTT41
VTT40
VTT39
VTT38
VTT37
VTT36
VTT35
VTT34
VTT33
VTT32
VTT31
VTT30
VTT29
VTT28
VTT27
VTT26
VTT25
VTT24
VTT23
VTT22
VTT21
VTT20
VTT19
VTT18
VTT17
VTT16
VTT15
VTT14
VTT13
VTT12
VTT11
VTT10
VTT9
VTT8
VTT7
VTT6
VTT5
VTT4
VTT3
VTT2
VTT1
VTT0

5
2
1

VCC1R05B

VCC1R05B

MAX : 3.7A
VCC1R05B

VCC1R5B
C

POWER
D18
RB751V-40

R177
10_4

BLM11A121S

EC B35

VCC3B

MAX : 120mA

R179
*0_4

VCC1R5B

MAX : 24mA

VCC1R5B

Quanta Computer Inc.

PROJECT : BV1

Size
Custom
Document Number

Date:
Thursday, October 06, 2005

Alviso Power(4/5)
Rev

Sheet
7
of
73

3C

5
4
3

VTT_NCTF17
VTT_NCTF16
VTT_NCTF15
VTT_NCTF14
VTT_NCTF13
VTT_NCTF12
VTT_NCTF11
VTT_NCTF10
VTT_NCTF9
VTT_NCTF8
VTT_NCTF7
VTT_NCTF6
VTT_NCTF5
VTT_NCTF4
VTT_NCTF3
VTT_NCTF2
VTT_NCTF1
VTT_NCTF0

VSS_NCTF68
VSS_NCTF67
VSS_NCTF66
VSS_NCTF65
VSS_NCTF64
VSS_NCTF63
VSS_NCTF62
VSS_NCTF61
VSS_NCTF60
VSS_NCTF59
VSS_NCTF58
VSS_NCTF57
VSS_NCTF56
VSS_NCTF55
VSS_NCTF54
VSS_NCTF53
VSS_NCTF52
VSS_NCTF51
VSS_NCTF50
VSS_NCTF49
VSS_NCTF48
VSS_NCTF47
VSS_NCTF46
VSS_NCTF45
VSS_NCTF44
VSS_NCTF43
VSS_NCTF42
VSS_NCTF41
VSS_NCTF40
VSS_NCTF39
VSS_NCTF38
VSS_NCTF37
VSS_NCTF36
VSS_NCTF35
VSS_NCTF34
VSS_NCTF33
VSS_NCTF32
VSS_NCTF31
VSS_NCTF30
VSS_NCTF29
VSS_NCTF28
VSS_NCTF27
VSS_NCTF26
VSS_NCTF25
VSS_NCTF24
VSS_NCTF23
VSS_NCTF22
VSS_NCTF21
VSS_NCTF20
VSS_NCTF19
VSS_NCTF18
VSS_NCTF17
VSS_NCTF16
VSS_NCTF15
VSS_NCTF14
VSS_NCTF13
VSS_NCTF12
VSS_NCTF11
VSS_NCTF10
VSS_NCTF9
VSS_NCTF8
VSS_NCTF7
VSS_NCTF6
VSS_NCTF5
VSS_NCTF4
VSS_NCTF3
VSS_NCTF2
VSS_NCTF1
VSS_NCTF0

VCCSM_NCTF31
VCCSM_NCTF30
VCCSM_NCTF29
VCCSM_NCTF28
VCCSM_NCTF27
VCCSM_NCTF26
VCCSM_NCTF25
VCCSM_NCTF24
VCCSM_NCTF23
VCCSM_NCTF22
VCCSM_NCTF21
VCCSM_NCTF20
VCCSM_NCTF19
VCCSM_NCTF18
VCCSM_NCTF17
VCCSM_NCTF16
VCCSM_NCTF15
VCCSM_NCTF14
VCCSM_NCTF13
VCCSM_NCTF12
VCCSM_NCTF11
VCCSM_NCTF10
VCCSM_NCTF9
VCCSM_NCTF8
VCCSM_NCTF7
VCCSM_NCTF6
VCCSM_NCTF5
VCCSM_NCTF4
VCCSM_NCTF3
VCCSM_NCTF2
VCCSM_NCTF1
VCCSM_NCTF0

VCC_NCTF78
VCC_NCTF77
VCC_NCTF76
VCC_NCTF75
VCC_NCTF74
VCC_NCTF73
VCC_NCTF72
VCC_NCTF71
VCC_NCTF70
VCC_NCTF69
VCC_NCTF68
VCC_NCTF67
VCC_NCTF66
VCC_NCTF65
VCC_NCTF64
VCC_NCTF63
VCC_NCTF62
VCC_NCTF61
VCC_NCTF60
VCC_NCTF59
VCC_NCTF58
VCC_NCTF57
VCC_NCTF56
VCC_NCTF55
VCC_NCTF54
VCC_NCTF53
VCC_NCTF52
VCC_NCTF51
VCC_NCTF50
VCC_NCTF49
VCC_NCTF48
VCC_NCTF47
VCC_NCTF46
VCC_NCTF45
VCC_NCTF44
VCC_NCTF43
VCC_NCTF42
VCC_NCTF41
VCC_NCTF40
VCC_NCTF39
VCC_NCTF38
VCC_NCTF37
VCC_NCTF36
VCC_NCTF35
VCC_NCTF34
VCC_NCTF33
VCC_NCTF32
VCC_NCTF31
VCC_NCTF30
VCC_NCTF29
VCC_NCTF28
VCC_NCTF27
VCC_NCTF26
VCC_NCTF25
VCC_NCTF24
VCC_NCTF23
VCC_NCTF22
VCC_NCTF21
VCC_NCTF20
VCC_NCTF19
VCC_NCTF18
VCC_NCTF17
VCC_NCTF16
VCC_NCTF15
VCC_NCTF14
VCC_NCTF13
VCC_NCTF12
VCC_NCTF11
VCC_NCTF10
VCC_NCTF9
VCC_NCTF8
VCC_NCTF7
VCC_NCTF6
VCC_NCTF5
VCC_NCTF4
VCC_NCTF3
VCC_NCTF2
VCC_NCTF1
VCC_NCTF0
L12
M12
N12
P12
R12
T12
U12
V12
W12
L13
M13
N13
P13
R13
T13
U13
V13
W13

Y12
AA12
Y13
AA13
L14
M14
N14
P14
R14
T14
U14
V14
W14
Y14
AA14
AB14
L15
M15
N15
P15
R15
T15
U15
V15
W15
Y15
AA15
AB15
L16
M16
N16
P16
R16
T16
U16
V16
W16
Y16
AA16
AB16
R17
Y17
AA17
AB17
AA18
AB18
AA19
AB19
AA20
AB20
R21
Y21
AA21
AB21
Y22
AA22
AB22
Y23
AA23
AB23
Y24
AA24
AB24
Y25
AA25
AB25
Y26
AA26
AB26

VSS135
VSS134
VSS133
VSS132
VSS131
VSS130
VSS129
VSS128
VSS127
VSS126
VSS125
VSS124
VSS123
VSS122
VSS121
VSS120
VSS119
VSS118
VSS117
VSS116
VSS115
VSS114
VSS113
VSS112
VSS111
VSS110
VSS109
VSS108
VSS107
VSS106
VSS105
VSS104
VSS103
VSS102
VSS101
VSS100
VSS99
VSS98
VSS97
VSS96
VSS95
VSS94
VSS93
VSS92
VSS91
VSS90
VSS89
VSS88
VSS87
VSS86
VSS85
VSS84
VSS83
VSS82
VSS81
VSS80
VSS79
VSS78
VSS77
VSS76
VSS75
VSS74
VSS73
VSS72
VSS71
VSS70
VSS69
VSS68
VSS67
VSS66
VSS65
VSS64
VSS63
VSS62
VSS61
VSS60
VSS59
VSS58
VSS57
VSS56
VSS55
VSS54
VSS53
VSS52
VSS51
VSS50
VSS49
VSS48
VSS47
VSS46
VSS45
VSS44
VSS43
VSS42
VSS41
VSS40
VSS39
VSS38
VSS37
VSS36
VSS35
VSS34
VSS33
VSS32
VSS31
VSS30
VSS29
VSS28
VSS27
VSS26
VSS25
VSS24
VSS23
VSS22
VSS21
VSS20
VSS19
VSS18
VSS17
VSS16
VSS15
VSS14
VSS13
VSS12
VSS11
VSS10
VSS9
VSS8
VSS7
VSS6
VSS5
VSS4
VSS3
VSS2
VSS1
VSS0

VSS271
VSS270
VSS269
VSS268
VSS267
VSS266
VSS265
VSS264
VSS263
VSS262
VSS261
VSS260
VSS259
VSS258
VSS257
VSS256
VSS255
VSS254
VSS253
VSS252
VSS251
VSS250
VSS249
VSS248
VSS247
VSS246
VSS245
VSS244
VSS243
VSS242
VSS241
VSS240
VSS239
VSS238
VSS237
VSS236
VSS235
VSS234
VSS233
VSS232
VSS231
VSS230
VSS229
VSS228
VSS227
VSS226
VSS225
VSS224
VSS223
VSS222
VSS221
VSS220
VSS219
VSS218
VSS217
VSS216
VSS215
VSS214
VSS213
VSS212
VSS211
VSS210
VSS209
VSS208
VSS207
VSS206
VSS205
VSS204
VSS203
VSS202
VSS201
VSS200
VSS199
VSS198
VSS197
VSS196
VSS195
VSS194
VSS193
VSS192
VSS191
VSS190
VSS189
VSS188
VSS187
VSS186
VSS185
VSS184
VSS183
VSS182
VSS181
VSS180
VSS179
VSS178
VSS177
VSS176
VSS175
VSS174
VSS173
VSS172
VSS171
VSS170
VSS169
VSS168
VSS167
VSS166
VSS165
VSS164
VSS163
VSS162
VSS161
VSS160
VSS159
VSS158
VSS157
VSS156
VSS155
VSS154
VSS153
VSS152
VSS151
VSS150
VSS149
VSS148
VSS147
VSS146
VSS145
VSS144
VSS143
VSS142
VSS141
VSS140
VSS139
VSS138
VSS137
VSS136

VSSALVDS
Y1
D2
G2
J2
AL24
AN24
A26
E26
G26
J26
B27
L2
P2
T2
V2
AD2
AE2
AH2
AL2
AN2
A3
C3
AA3
AB3
AC3
AJ3
C4
H4
L4
P4
U4
Y4
AF4
AN4
E5
W5
AL5
AP5
B6
J6
L6
P6
T6
AA6
AC6
AE6
AJ6
G7
V7
AA7
AG7
AK7
AN7
C8
E8
L8
P8
Y8
AL8
A9
H9
K9
T9
V9
AA9
AC9
AE9
AH9
AN9
D10
L10
Y10
AA10
F11
H11
Y11
AA11
AF11
AG11
AJ11
AL11
AN11
B12
D12
J12
A14
B14
F14
J14
K14
AG14
AJ14
AL14
AN14
C15
K15
A16
D16
H16
K16
AL16
C17
G17
AF17
AJ17
AN17
A18
B18
U18
AL18
C19
H19
J19
T19
W19
AG19
AN19
A20
D20
E20
F20
G20
V20
AK20
C21
F21
AF21
AN21
A22
D22
E22
J22
AH22
AL22
H23
AF23

B36

D
4

AB12
AC12
AD12
AB13
AC13
AD13
AC14
AD14
AC15
AD15
AC16
AD16
AC17
AD17
AC18
AD18
AC19
AD19
AC20
AD20
AC21
AD21
AC22
AD22
AC23
AD23
AC24
AD24
AC25
AD25
AC26
AD26

L17
M17
N17
P17
T17
U17
V17
W17
L18
M18
N18
P18
R18
Y18
L19
M19
N19
P19
R19
Y19
L20
M20
N20
P20
R20
Y20
L21
M21
N21
P21
T21
U21
V21
W21
L22
M22
N22
P22
R22
T22
U22
V22
W22
L23
M23
N23
P23
R23
T23
U23
V23
W23
L24
M24
N24
P24
R24
T24
U24
V24
W24
L25
M25
N25
P25
R25
T25
U25
V25
W25
L26
M26
N26
P26
R26
T26
U26
V26
W26

B24
D24
F24
J24
AG24
AJ24
E27
G27
W27
AA27
AB27
AF27
AG27
AJ27
AL27
AN27
E28
W28
AA28
AB28
AC28
A29
D29
E29
F29
G29
H29
L29
P29
U29
V29
W29
AA29
AD29
AG29
AJ29
AM29
C30
Y30
AA30
AB30
AC30
AE30
AP30
D31
E31
F31
G31
H31
J31
K31
L31
M31
N31
P31
R31
T31
U31
V31
W31
AD31
AG31
AL31
A32
C32
Y32
AA32
AB32
AC32
AD32
AJ32
AN32
D33
E33
F33
G33
H33
J33
K33
L33
M33
N33
P33
R33
T33
U33
V33
W33
AD33
AF33
AL33
C34
AA34
AB34
AC34
AD34
AH34
AN34
B35
D35
E35
F35
G35
H35
J35
K35
L35
M35
N35
P35
R35
T35
U35
V35
W35
Y35
AE35
C36
AA36
AB36
AC36
AD36
AE36
AF36
AJ36
AL36
AN36
E37
H37
K37
M37
P37
T37
V37
Y37
AG37

5
3
2

MAX : 3.7A

VCC1R05B

Size
Document Number
Custom

Date:
Thursday, October 06, 2005
1

Sheet
8

U9E

VSS
ALVISO

C
C

MAX : 3.7A
VCC1R05B

U9D

ALVISO

NCTF

MAX : 2.4A
VCC1R8A
A

Quanta Computer Inc.

PROJECT : BV1

VSS/NCTF(5/5)
Rev

of
73

3C

M_ODT1
R_A_MD51
R_A_MD50
R_A_DQS#6
R_A_DQS6
R_A_MD48
R_A_MD53

R_A_MD33
R_A_MD32
R_A_DM4
R_A_MD38
R_A_MD35
R_A_MD44
R_A_MD40

R_A_DQS#5
R_A_DQS5
R_A_MD42
R_A_MD43
R_A_MD56
R_A_MD57
R_A_DM7
R_A_MD59
R_A_MD62
SMB_DATA_3B
SMB_CLK_3B
D

VCC3B

R_B_MA12
R_B_MA9
R_B_MA8

R_A_MA4
R_A_MA2
R_A_MA0

R_B_MA5
R_B_MA3
R_B_MA1
R_A_BS1# [6,10]
R_A_SRASA# [6,10] [6,10] R_B_BS0#
SM_CS0# [4,10]
[6,10] R_B_BMWEA#

R_A_MA13

M_ODT0 [4,10]

R_B_MA10

[6,10] R_B_SCASA#
[4,10]
SM_CS3#
[4,10]

M_ODT3

R_A_MD54
R_A_MD55

R_B_MD50
R_B_MD55

R_A_DM6

R_B_DQS#6
R_B_DQS6

R_A_MD52
R_A_MD49

R_B_MD49
R_B_MD48

R_A_MD36
R_A_MD37

R_B_MD36
R_B_MD32

R_A_DQS#4
R_A_DQS4

R_B_DM4

R_A_MD34
R_A_MD39

R_B_MD34
R_B_MD39

R_A_MD41
R_A_MD45

R_B_MD40
R_B_MD41
CLK_SDRAM1 [4]
CLK_SDRAM1# [4]

R_A_DM5

R_B_DQS#5
R_B_DQS5

R_A_MD46
R_A_MD47

R_B_MD43
R_B_MD42

R_A_MD61
R_A_MD60

R_B_MD61
R_B_MD56

R_A_DQS#7
R_A_DQS7

R_B_DM7
R_B_MD62
R_B_MD58

R_A_MD58
R_A_MD63

SPD ADDRESS 50H

[11,47] SMB_DATA_3B
[11,47] SMB_CLK_3B
VCC3B

SMB_DATA_3B
SMB_CLK_3B

FOX AS0A421-M4SG-7F

C184

2.2U/6.3V/X5R_6

C185

2.2U/6.3V/X5R_6

C452

2.2U/6.3V/X5R_6

C454

2.2U/6.3V/X5R_6

2.2U/6.3V/X5R_6

C188

C461

0.1U/10V/X5R_4

C428

0.1U/10V/X5R_4

C457

0.1U/10V/X5R_4

C458

0.1U/10V/X5R_4

R_B_MA11
R_B_MA7
R_B_MA6
VCC1R8A
R_B_MA4
R_B_MA2
R_B_MA0

Place these Caps near So-Dimm2.

R_B_BS1# [6,10]
R_B_SRASA# [6,10]
SM_CS2# [4,10]
M_ODT2 [4,10]

R_B_MA13

R_B_MD51
R_B_MD54

VCC1R8A

Place these Caps near So-Dimm2.

R_B_DM6
R_B_MD52
R_B_MD53
R_B_MD37
R_B_MD33
R_B_DQS#4
R_B_DQS4
R_B_MD35
R_B_MD38

DDR2_VREF

R_B_MD45
R_B_MD44
CLK_SDRAM4 [4]
CLK_SDRAM4# [4]
R_B_DM5
R_B_MD47
R_B_MD46
R_B_MD57
R_B_MD60

Place these Caps near So-Dimm2.


No Vias Between the Trace of PIN to
CAP.

R_B_DQS#7
R_B_DQS7
R_B_MD59
R_B_MD63
R442

10K_4

VCC3B
D

SPD ADDRESS 51H

CLOCK 3,4

PROJECT : BV1

CKE 2,3

CKE 0,1

FOX AS0A421-M8SG-7F

CLOCK 0,1

Place these Caps near So-Dimm1.


No Vias Between the Trace of PIN to
CAP.

[4,10]

C186

[6,10] R_B_BS2#
R_A_MA11
R_A_MA7
R_A_MA6

CKE3

2.2U/6.3V/X5R_6

CKE2

C189

[4,10]

R_B_MD25
R_B_MD28

2.2U/6.3V/X5R_6

[4,10]

R_B_DQS#3
R_B_DQS3

C451

CKE1

R_B_MD27
R_B_MD31

C429

R_B_MD30
R_B_MD24

R_B_MD18
R_B_MD23

2.2U/6.3V/X5R_6

R_B_DM3

R_A_MD31
R_A_MD26

DDR2_VREF

R_B_DM2
C469

R_A_DQS#3
R_A_DQS3

R_B_MD20
R_B_MD21

0.1U/10V/X5R_4

R_B_MD26
R_B_MD29

42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202

C462

[4,10]

R_B_MD19
R_B_MD22

R_A_MD28
R_A_MD29

VSS20
DQ20
DQ21
VSS6
NC3
DM2
VSS21
DQ22
DQ23
VSS24
DQ28
DQ29
VSS25
DQS#3
DQS3
VSS10
DQ30
DQ31
VSS8
CKE1
VDD8
A15
A14
VDD11
A11
A7
A6
VDD4
A4
A2
A0
VDD12
BA1
RAS#
S0#
VDD1
ODT0
A13
VDD6
NC2
VSS12
DQ36
DQ37
VSS28
DM4
VSS42
DQ38
DQ39
VSS55
DQ44
DQ45
VSS43
DQS#5
DQS5
VSS56
DQ46
DQ47
VSS44
DQ52
DQ53
VSS57
CK1
CK1#
VSS45
DM6
VSS32
DQ54
DQ55
VSS35
DQ60
DQ61
VSS7
DQS#7
DQS7
VSS36
DQ62
DQ63
VSS13
SA0
SA1
PEG

CLK_SDRAM3 [4]
CLK_SDRAM3# [4]
R_B_MD14
R_B_MD11

0.1U/10V/X5R_4

[6,10] R_A_SCASA#
[4,10]
SM_CS1#

R_A_MD22
R_A_MD18

VSS18
DQ16
DQ17
VSS1
DQS#2
DQS2
VSS19
DQ18
DQ19
VSS22
DQ24
DQ25
VSS23
DM3
NC4
VSS9
DQ26
DQ27
VSS4
CKE0
VDD7
NC1
A16_BA2
VDD9
A12
A9
A8
VDD5
A5
A3
A1
VDD10
A10/AP
BA0
WE#
VDD2
CAS#
S1#
VDD3
ODT1
VSS11
DQ32
DQ33
VSS26
DQS#4
DQS4
VSS2
DQ34
DQ35
VSS27
DQ40
DQ41
VSS29
DM5
VSS51
DQ42
DQ43
VSS40
DQ48
DQ49
VSS52
NCTEST
VSS30
DQS#6
DQS6
VSS31
DQ50
DQ51
VSS33
DQ56
DQ57
VSS3
DM7
VSS34
DQ58
DQ59
VSS14
SDA
SCL
VDD(SPD)
PEG

R_B_DM1

2.2U/6.3V/X5R_6

R_A_MA10
[6,10] R_A_BS0#
[6,10] R_A_BMWEA#

R_A_DM2

R_B_DQS#2
R_B_DQS2

41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201

Place these Caps near So-Dimm1.

C424

R_A_MA5
R_A_MA3
R_A_MA1

R_B_MD17
R_B_MD16

VCC1R8A

0.1U/10V/X5R_4

R_A_MA12
R_A_MA9
R_A_MA8

R_A_MD20
R_A_MD21

R_B_MD12
R_B_MD9

C453

[6,10] R_A_BS2#

R_A_MD14
R_A_MD11

R_B_MD3
R_B_MD6

2.2U/6.3V/X5R_6

CKE0

CLK_SDRAM0 [4]
CLK_SDRAM0# [4]

R_B_DM0

C413

[4,10]

R_A_DM1

R_B_MD5
R_B_MD1

0.1U/10V/X5R_4

R_A_MD9
R_A_MD12

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

C468

R_A_MD30
R_A_MD27

R_A_MD3
R_A_MD7

VSS46
DQ4
DQ5
VSS15
DM0
VSS5
DQ6
DQ7
VSS16
DQ12
DQ13
VSS17
DM1
VSS53
CK0
CK0#
VSS41
DQ14
DQ15
VSS54

Place these Caps near So-Dimm1.

2.2U/6.3V/X5R_6

R_A_DM3

42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200

R_A_DM0

VCC1R8A

VCC1R8A

C187

R_A_MD24
R_A_MD25

VSS20
DQ20
DQ21
VSS6
NC3
DM2
VSS21
DQ22
DQ23
VSS24
DQ28
DQ29
VSS25
DQS#3
DQS3
VSS10
DQ30
DQ31
VSS8
CKE1
VDD8
A15
A14
VDD11
A11
A7
A6
VDD4
A4
A2
A0
VDD12
BA1
RAS#
S0#
VDD1
ODT0
A13
VDD6
NC2
VSS12
DQ36
DQ37
VSS28
DM4
VSS42
DQ38
DQ39
VSS55
DQ44
DQ45
VSS43
DQS#5
DQS5
VSS56
DQ46
DQ47
VSS44
DQ52
DQ53
VSS57
CK1
CK1#
VSS45
DM6
VSS32
DQ54
DQ55
VSS35
DQ60
DQ61
VSS7
DQS#7
DQS7
VSS36
DQ62
DQ63
VSS13
SA0
SA1

R_A_MD5
R_A_MD1

R_B_DM[0..7] [6]
R_B_MD[0..63] [6]
R_B_DQS[0..7] [6]
R_B_DQS#[0..7] [6]
R_B_MA[0..13] [6,10]

2.2U/6.3V/X5R_6

R_A_MD19
R_A_MD23

VSS18
DQ16
DQ17
VSS1
DQS#2
DQS2
VSS19
DQ18
DQ19
VSS22
DQ24
DQ25
VSS23
DM3
NC4
VSS9
DQ26
DQ27
VSS4
CKE0
VDD7
NC1
A16_BA2
VDD9
A12
A9
A8
VDD5
A5
A3
A1
VDD10
A10/AP
BA0
WE#
VDD2
CAS#
S1#
VDD3
ODT1
VSS11
DQ32
DQ33
VSS26
DQS#4
DQS4
VSS2
DQ34
DQ35
VSS27
DQ40
DQ41
VSS29
DM5
VSS51
DQ42
DQ43
VSS40
DQ48
DQ49
VSS52
NCTEST
VSS30
DQS#6
DQS6
VSS31
DQ50
DQ51
VSS33
DQ56
DQ57
VSS3
DM7
VSS34
DQ58
DQ59
VSS14
SDA
SCL
VDD(SPD)

DDR2_VREF
VCC1R8A
CN18
1 VREF
3 VSS47
R_B_MD7
5 DQ0
R_B_MD0
7 DQ1
9 VSS37
R_B_DQS#0
11 DQS#0
R_B_DQS0
13 DQS0
15 VSS48
R_B_MD4
17 DQ2
R_B_MD2
19 DQ3
21 VSS38
R_B_MD13
23 DQ8
R_B_MD8
25 DQ9
27 VSS49
R_B_DQS#1
29 DQS#1
R_B_DQS1
31 DQS1
33 VSS39
R_B_MD10
35 DQ10
R_B_MD15
37 DQ11
39 VSS50

C419

R_A_DQS#2
R_A_DQS2

41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199

0.1U/10V/X5R_4

R_A_MD17
R_A_MD16

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

PC4800 DDR2 SDRAM


SO-DIMM (200P)

R_A_DM[0..7] [6]
R_A_MD[0..63] [6]
R_A_DQS[0..7] [6]
R_A_DQS#[0..7] [6]
R_A_MA[0..13] [6,10]

VCC1R8A
VSS46
DQ4
DQ5
VSS15
DM0
VSS5
DQ6
DQ7
VSS16
DQ12
DQ13
VSS17
DM1
VSS53
CK0
CK0#
VSS41
DQ14
DQ15
VSS54

C430

DDR2_VREF
VCC1R8A
CN21
1 VREF
3 VSS47
R_A_MD0
5 DQ0
R_A_MD4
7 DQ1
9 VSS37
R_A_DQS#0
11 DQS#0
R_A_DQS0
13 DQS0
15 VSS48
R_A_MD6
17 DQ2
R_A_MD2
19 DQ3
21 VSS38
R_A_MD13
23 DQ8
R_A_MD8
25 DQ9
27 VSS49
R_A_DQS#1
29 DQS#1
R_A_DQS1
31 DQS1
33 VSS39
R_A_MD10
35 DQ10
R_A_MD15
37 DQ11
39 VSS50

0.1U/10V/X5R_4

PC4800 DDR2 SDRAM


SO-DIMM (200P)

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

System DRAM Expansion (200P-DDR_SODIMM X 2)(1/2)


7

Sheet

9
8

of

73

3C

DDRII DUAL CHANNEL A,B.


A

DDRII A CHANNEL

DDRII B CHANNEL

R_A_MA[0..13] [6,9]

R_B_MA[0..13] [6,9]
VCC0R9B

C474

0.1U/10V/X5R_4

C478

0.1U/10V/X5R_4

C527

0.1U/10V/X5R_4

C463

0.1U/10V/X5R_4

C432

0.1U/10V/X5R_4

C520

0.1U/10V/X5R_4

C465

0.1U/10V/X5R_4

C525

0.1U/10V/X5R_4

C467

0.1U/10V/X5R_4

C426

0.1U/10V/X5R_4

C466

0.1U/10V/X5R_4

C420

0.1U/10V/X5R_4

C417

0.1U/10V/X5R_4

C524

0.1U/10V/X5R_4

C523

0.1U/10V/X5R_4

C521

0.1U/10V/X5R_4

C416

0.1U/10V/X5R_4

C418

0.1U/10V/X5R_4

C422

0.1U/10V/X5R_4

C519

0.1U/10V/X5R_4

C423

0.1U/10V/X5R_4

C464

0.1U/10V/X5R_4

C526

0.1U/10V/X5R_4

C522

0.1U/10V/X5R_4

C425

0.1U/10V/X5R_4

C427

0.1U/10V/X5R_4

VCC0R9B

Layout note: Place one cap close to every 2 pullup resistors terminated to SMDDR_VTERM
B

[6,9] R_A_SRASA#

R_A_MA13
R_A_SRASA#
R_A_MA1
R_A_MA8
R_A_MA3
R_A_MA5
R_A_MA11
R_A_MA9
R_A_MA10

[6,9]

[6,9]
C

R_A_BS0#

R_A_BS1#

[4,9]
CKE1
[6,9] R_A_BMWEA#
[6,9] R_A_SCASA#

RP37
RP34
RP33
RP41
RP32

R_A_MA6
R_A_MA7
R_A_MA2
R_A_MA4
R_A_MA0
R_A_MA12

RP40
RP39
RP38
RP42
RP31

1
3
1
3
1
3

2
4 56X2_4
2
4 56X2_4
2
4 56X2_4

1
3
1
3
1
3
1
3

2
4
2
4
2
4
2
4

1
3
1
3
1
3

2
4 56X2_4
2
4 56X2_4
2
4 56X2_4

R_B_MA0
[6,9]

R_B_BS1#

VCC0R9B

R_B_MA4
R_B_MA2
R_B_MA12
R_B_MA9
R_B_MA7
R_B_MA6

56X2_4
56X2_4
56X2_4
56X2_4

[4,9]
[4,9]
[4,9]
[4,9]
[4,9]
[4,9]
[4,9]
[4,9]
[4,9]

SM_CS0#
M_ODT0
SM_CS2#
M_ODT2
SM_CS3#
M_ODT3
SM_CS1#
M_ODT1
CKE3

[4,9]
[6,9]

CKE0
R_A_BS2#

RP26
R_B_MA3
R_B_MA1
R_B_MA8
R_B_MA5

[4,9]
[6,9]

VCC0R9B

CKE2
R_B_BS2#

[6,9] R_B_SRASA#
[6,9] R_B_BMWEA#
[6,9] R_B_SCASA#
VCC0R9B

[6,9]

RP36
RP24
RP17
RP30
R_B_MA11

RP29
RP35

1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

R_B_BS0#

RP20
RP21
RP27
RP22
RP28
RP23

R_B_MA13

RP25
RP18

R_B_MA10
RP19

1
3
1
3
1
3

2
4 56X2_4
2
4 56X2_4
2
4 56X2_4

VCC0R9B

1
3
1
3
1
3
1
3

2
4
2
4
2
4
2
4

56X2_4

VCC0R9B

1
3
1
3
1
3

2
4 56X2_4
2
4 56X2_4
2
4 56X2_4

VCC0R9B

56X2_4
56X2_4
56X2_4

56X2_4
56X2_4
56X2_4
56X2_4
56X2_4
56X2_4

VCC0R9B

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom DDR RES.ARRAY(2/2)
Date:
1

Thursday, October 06, 2005


7

Rev

3C
Sheet

10
8

of

73

VCC3B

PLACE AT LEAST 1 CAP FOR EACH VDD PINS

VCC3B

L20
CLKVDD1

*0_4

C148

C146

C147

40
39

R_PCI_STP#

53
45

PCI_STOP#
CPU_STOP#

SRCCLK7 / CPUCLKT2_ITP
SRCCLK7# / CPUCLKC2_ITP

35
34

2
4
33X2_4

CPUCLK_CPU_133M [2]
CPUCLK_CPU_133M# [2]

RHCLK_MCH
RHCLK_MCH#

1
3
RP10

2
4
33X2_4

CPUCLK_MCH_133M [4]
CPUCLK_MCH_133M# [4] VCC3B

RHCLK_ITP
RHCLK_ITP#

1
3
RP12

2
4
*33X2_4

ITPCLK_CPU_133M [2]
ITPCLK_CPU_133M# [2]

R366
10K_4

SMB_CLK_3B
SMB_DATA_3B

R349

33_4

PCICLK_FR_ICH6M_33M_R

60

PCICLK_F0 / ITP_EN

[38] LPCCLK_H8_33M
[47] LPCCLK_CRYPT_33M

R134
R332

2.2_4
2.2_4

PCKCLK_H8_TPM

59

PCICLK0

[41] LPCCLK_GA_33M
[29] PCICLK_CB_33M

R84
R131

2.2_4
2.2_4

[19] LPCCLK_FWH_33M
[47] LPCCLK_SES_33M

R581
R132

0_4
2.2_4

PCICLK_FWH_SES

57

PCICLK2

[42] LPCCLK_SIO_33M

R358

12.1/F_4

LPCCLK_SIO_33M_R

56

PCICLK3

14
15

OE3#

13

SRC4_SATA
SRC4_SATA#

18
17

38

R381

R361

R_CG_XOUT

R77

2.2K_4

475/F_4 *1K_4

R354

R337

10K_4

*1K_4

*1K_4

RSRC_ICH
RSRC_ICH#

SRC9
SRC9#

29
28

RSRC_MCH
RSRC_MCH#

3
1
RP15
RP14
1
3

RSRC_GBE
RSRC_GBE#

RP13
3
1

X1
X2
IREF

SRC10
SRC10#

[2] SELPSB1_CLK
[2] SELPSB0_CLK

R356

0_4

R335

0_4

CG_FS_B

R355

1K_4

CG_FS_C

R336

1K_4

R339

R353

R338

*10K_4

*0_4

*0_4

RHCLK_CPU
RHCLK_CPU#

CPUCLK1
CPUCLK1#

35
34

RHCLK_MCH
RHCLK_MCH#

R_PCI_STP#
CPU_STP#

EC A85
[44]

48
40

SMB_CLK_3B
41
SMB_DATA_3B 42

VDDPCI
CPU_STOP#

SRCCLK7 / CPUCLKT2_ITP
SRCCLK7# / CPUCLKC2_ITP

32
31

RHCLK_ITP
RHCLK_ITP#

SMBCLK
SMBDAT

SRC0
SRC0#

2
3

RSRC_DOCK
RSRC_DOCK#

OE0#

D_CLKREQ#

SRC1
SRC1#

5
6

SRC1
SRC1#

OEA#

OEA#

SRC2
SRC2#

8
9

RDREFSSCLK
RDREFSSCLK#

OEB#

24

OEB#

SRC3
SRC3#

13
14

RSRC_WLAN
RSRC_WLAN#

OE3#

12

CLKREQ_WLAN#

PCI_STOP#

16

RPCI_STP#

18
19

RSRC_SATA
RSRC_SATA#

ICS954309

0_4 PCI_STP#
CLK_ENABLE#
4
2
33X2_4

56

SATA_CLK_ICH6M [16]
SATA_CLK_ICH6M# [16]
PCICLK_FR_ICH6M_33M_R
PCKCLK_H8_TPM

954302

64 pin

NO_ASM

C152

10uF

NO_ASM

C151

0.047uF

NO_ASM

2.2 ohm

PCIE_CLK_ICH6M [17]
PCIE_CLK_ICH6M# [17]

2
4
33X2_4

PCIE_CLK_MCH [5]
PCIE_CLK_MCH# [5]

PCICLK_PMH6_RICOH
PCICLK_FWH_SES

RSRC_GBE_R
4
RSRC_GBE_R#
2
33X2_4

3
1

LPCCLK_SIO_33M_R

4
2

53
52

VTT_PWRGD# / PD

PCICLK_F0 / ITP_EN
PCICLK0

R392
49.9/F_4

954309

NO_ASM

R362

NO_ASM

0 ohm

R365

0 ohm

NO_ASM

MCH_BSEL2 [4]

R385

NO_ASM

0 ohm

R361

NO_ASM

NO_ASM

49.9/F_4
49.9/F_4

R390
R391

*49.9/F_4
*49.9/F_4

PCIE_CLK_MCH
PCIE_CLK_MCH#

R394
R395

49.9/F_4
49.9/F_4

DREFCLKSS_100M
DREFCLKSS_100M#

R373
R374

49.9/F_4
49.9/F_4

PCIE_CLK_ICH6M
PCIE_CLK_ICH6M#

R397
R396

49.9/F_4
49.9/F_4

SATA_CLK_ICH6M
SATA_CLK_ICH6M#

R399
R398

49.9/F_4
49.9/F_4

PCIE_CLK_DOCK
PCIE_CLK_DOCK#

R363
R364

49.9/F_4
49.9/F_4

DREFCLK_96M
DREFCLK_96M#

R341
R342

49.9/F_4
49.9/F_4

PCIE_CLK_WLAN
PCIE_CLK_WLAN#

R380
R383

49.9/F_4
49.9/F_4

49

PCICLK2

DOT_96MHZ
DOT_96MHZ#

SRC5
SRC5#

100SS#

64

OE1#

SRC6
SRC6#

21
20

R393
49.9/F_4

47

PCICLK3

61
62

OE6#

15

SRC8
SRC8#

22
23

RSRC_ICH
RSRC_ICH#

SRC9
SRC9#

26
25

RSRC_MCH
RSRC_MCH#

SRC10
SRC10#

27
28

RSRC_GBE
RSRC_GBE#

REF

CG_XIN
CG_XOUT

45
44

X1
X2

IREF

33

IREF

49.9/F_4
49.9/F_4

ITPCLK_CPU_133M
ITPCLK_CPU_133M#

50

PCICLK1

R_DOT96
R_DOT96#

14M_REF

CPUCLK_MCH_133M R379
CPUCLK_MCH_133M# R382

51

PCIE_CLK_GBE [32]
PCIE_CLK_GBE# [32]

RP43
0X2_4

CPUCLK_CPU_133M R375
CPUCLK_CPU_133M# R377

NO_ASM

U39

R80

4
2
33X2_4

EC C24

MCH_BSEL1 [4]

R378
10K_4

T40
T41

30
31

Iref=5mA,
Ioh=4*Iref

CG_FS_A

RSRC_SATA
RSRC_SATA#

RP16
3
1

25
26

72 pin

R340

R385

SRC8
SRC8#

*1K_4

VCC1R05B

PCIE_CLK_WLAN [44]
PCIE_CLK_WLAN# [44]

39
38

REF

U38
VCC1R05B

RPCI_STP#

16

SRC6
SRC6#

Clock Generator

VCC3B

4
2
33X2_4

CPUCLK0
CPUCLK0#

USB_48MHZ / FS_A
FS_B / TEST_MODE
FS_C / TEST_SEL

T39

R384

C144
18P/50V/C0G_4

VCC3B
DREFCLKSS_100M [4]
DREFCLKSS_100M# [4]

CLKREQ_WLAN#
SRC4

OE6#

*ICS954302

C143
18P/50V/C0G_4

3
1
RP11

24
23

R357

14.318MHZ 12pF 50PPM

RSRC_WLAN
RSRC_WLAN#

SRC6
SRC6#

Y2
1

4
2
33X2_4

EC A02

EXTPAD

IREF

3
1

73

12.1/F_4
12.1/F_4

RP8

DOT_100SS
DOT_100SS#

GNDCPU
GNDREF
GNDPCI
GNDPCI
GND48

50
49

RDREFSSCLK
RDREFSSCLK#

58
63
57

OEB#

21
22

42
51
54
62
66

[17] ICH6M_14M
[42] SIO_14M

CG_XIN
CG_XOUT

CG_FS_A
CG_FS_B
R_GC_FS_C

SRC5
SRC5#

GNDA
GNDSSC
GNDSATA
GNDSRC
GNDSRC

R369
R368

33X2_4
2
4

T38
T109

OEA#

DOT_96MHZ
DOT_96MHZ#

37
2
19
12
33

RP6
1
3

VDDMISC

U39

NI for 72 pin

14M_REF

[4] DREFCLK_96M
[4] DREFCLK_96M#

CLKVDD2

VDDREF

VDDREF

SRC3
SRC3#

PCIE_CLK_DOCK [37]
PCIE_CLK_DOCK# [37]
D_CLKREQ# [41]

VDD48
CLKVDD1

GND48

52

27

EC A85

72
71

9
10

OEB#

SRC1
SRC1#

*1K_4

100SS
100SS#

SRC2
SRC2#

4
2
33X2_4

R376

EC C18

68
69

1K_4

R_DOT96
R_DOT96#

EC B39

6
7

OEA#

PCICLK1

EC A98
EC A133

SRC1
SRC1#

RP7

3
1

D_CLKREQ#

*1K_4

58

VTT_PWRGD# / PD

[16] PCICLK_FR_ICH6M_33M

PCICLK_PMH6_RICOH

OE0#

RSRC_DOCK
RSRC_DOCK#

R370

63

3
4

R372

CLK_ENABLE#

SRC0
SRC0#

ICS954302

1K_4

SMBCLK
SMBDAT

*1K_4

46
47

R386

[9,47] SMB_CLK_3B
[9,47] SMB_DATA_3B
[56] CLK_ENABLE#

C149

CPUCLK1
CPUCLK1#

1
3

RP9

EXTPAD

R365

C150

RHCLK_CPU
RHCLK_CPU#

65

PCI_STP#
CPU_STP#

C153

44
43

Install for 72 pin


[17] PCI_STP#
[17,56] CPU_STP#

C151

C152

CPUCLK0
CPUCLK0#

USB_48MHZ / FS_A
FS_B / TEST_MODE
FS_C / TEST_SEL

17
10
29
36

65
70
64

GNDPCI
GNDPCI

33_4
4.7K_4 R_GC_FS_C

VDDSRC
VDDSRC
VDDSRC
VDDCPU

EC C23

GNDCPU
GNDREF

CG_FS_A
R352
CG_FS_B
CG_FS_C R351

[17] USBCLK_48M

VDDMISC

55
59

10K_4

NI for 72 pin

EC B38

C141

C142

0_4

U38

37
46

33

R350

43

100

R362

54
60

166

VDDREF

VDDPCI
VDD48

VCC3B

GNDSRC
GNDSRC

11
30

0.047U/10V/X7R_4

33

0.047U/10V/X7R_4

100

Install for 72 pin

0.047U/10V/X7R_4

133

0.01U/16V/X7R_4

10U/6.3V/X5R_8

10U/6.3V/X5R_8

VDD48

CLKVDD2

*0.047U/10V/X7R_4

33

*10U/6.3V/X5R_8

100

L21
BLM11P600S

0_8

1
20
11
32
41
36

100

R79

VDDSSC
VDDSATA
VDDSRC
VDDSRC
VDDCPU
VDDA

PCI

0.047U/10V/X7R_4

SRC

VDDREF
VDDPCI
VDDPCI
VDD48

CPU

48
55
61
67

FSA

10U/6.3V/X5R_8

C145

FSB

2.2_6
VDDA

CPU front side bus select

BSEL1

FSC

R74

2.2_6

*2.2_6

BSEL0

R78

0.047U/10V/X7R_4

C140

R80

0.01U/16V/X7R_4

C137

0.01U/16V/X7R_4

C139

0.047U/10V/X7R_4

C138

0.047U/10V/X7R_4

C135

10U/6.3V/X5R_8

C136

10U/6.3V/X5R_8

BLM11P600S

ICS954309
A

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

CLOCK GENERATOR
Sheet
1

11

of

73

<BLANK PAGE>

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

<BLANK PAGE>
Sheet
1

12

of

73

<BLANK PAGE>

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

<BLANK PAGE>
Sheet
1

13

of

73

LCD CONNECTOR
CN3
VCC3P
R145

C24

0.01U/25V/X7R_4

C4

0.1U/16V/X7R_4

C2

*0_4

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

LCDID_GND
VCC3P

1U/16V/X5R_6

C35

0.1U/50V/X7R_6

C34

1U/50V/Y5V_8

NB_TXLOUT0NB_TXLOUT0+

[5] NB_TXLOUT0[5] NB_TXLOUT0+

0.01U/50V/Y5V_4

C33

VCC3B
NB_EDIDCLK
NB_EDIDDATA

[5] NB_EDIDCLK
[5] NB_EDIDDATA

VBL19

NB_TXLOUT1NB_TXLOUT1+

[5] NB_TXLOUT1[5] NB_TXLOUT1+

NB_TXLOUT2NB_TXLOUT2+

[5] NB_TXLOUT2[5] NB_TXLOUT2+

NB_TXLCLKOUTNB_TXLCLKOUT+

[5] NB_TXLCLKOUT[5] NB_TXLCLKOUT+

NB_TXUOUT0NB_TXUOUT0+

[5] NB_TXUOUT0[5] NB_TXUOUT0+


VCC3M_F

2
F2

VCC3M

NB_TXUOUT1NB_TXUOUT1+

[5] NB_TXUOUT1[5] NB_TXUOUT1+

0467.500NR(0.5A_0603)

C25
0.01U/25V/X7R_4

NB_TXUOUT2NB_TXUOUT2+

[5] NB_TXUOUT2[5] NB_TXUOUT2+

NB_TXUCLKOUTNB_TXUCLKOUT+

[5] NB_TXUCLKOUT[5] NB_TXUCLKOUT+

VCC5M

Thinklight
100_8

R4

NC
LCDCONN
LCD ID
NC
NC
GND
NC
GND
GPIO_BT
VCC3P
BDC_ON
VCC3P
COEXISTENCE_2
LCD
VCC3P
-BDC_PRESENCE
VCC3P
COEXISTENCE_1
VCC3P
VCC3M
BDC
VCC3P
USBP4+
VCC3B
USBP4EDID_CLK
GND
EDID_DATA
-LED_PWR
GND
-LED_ACDC
TXOUT_L0N
-LED_SECURITY
TXOUT_L0P
-LED_CPSLOCK
GND
-LED_NUMLOCK
TXOUT_L1N
LID_SW
LID
TXOUT_L1P
-LED_SUS
GND
-LED_FUEL0
TXOUT_L2N
-LED_FUEL1
TXOUT_L2P
-LED_DRIVE
GND
-LED_WWAN
TXCLK_LN
-LED_WLAN
TXCLK_LP
GND
GND
GND
Inverter
TXOUT_U0N
GND
TXOUT_U0P
VBL16
GND
VBL16
TXOUT_U1N
VBL16
TXOUT_U1P
GND
GND
VCC3P
TXOUT_U2N
PANEL_BKLT_CTRL
TXOUT_U2P
BACKLIGHT_ON
GND
WIRELESS_GRNP
TXCLK_UN
VCC3M
TXCLK_UP
RESERVED
GND
RESERVED
Q5_3pin
RESERVED
VCC5M Hotaru
RESERVED

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

EC A104

LCD_PRESENCE#

LCD_PRESENCE#

GPIO_BT
BDC_ON

GPIO_BT [38]
BDC_ON [38]
WIFI_BUSY [44]
BDC_PRESENCE#
BT_BUSY [44]

BDC_PRESENCE#
VCC3M_F

USBP4+
USBP4LEDPWR#
ACDC_LED#
SECURITY_LED#
LEDCPSLOCK#
LEDNUMLOCK#
LID_SWITCH
LEDSUS#
LEDFUEL0#
LEDFUEL1#
LEDDRIVE#

[42]

[17]

[17]
[17]

LEDPWR# [41]

LID_SWITCH [38]
LEDSUS# [41]
LEDFUEL0# [41]
LEDFUEL1# [41]
LEDDRIVE# [41]
LED_WWAN# [43]
LED_WLAN# [44]

LED_WLAN#

VBL19

VCC3P
GMCH_PWM [5]
BACKLIGHT_ON [41]

BACKLIGHT_ON
WIRELESS_GRNP
VCC3M_F

R3

LCD_PRESENCE#

C169

1000P_4

GPIO_BT

C176

1000P_4

BDC_ON

C197

1000P_4

BDC_PRESENCE#

C199

1000P_4

LEDPWR#

C26

1000P_4

LEDCPSLOCK#

C27

1000P_4

LEDNUMLOCK#

C28

1000P_4

LID_SWITCH

C29

1000P_4

LEDSUS#

C30

1000P_4

LEDFUEL0#

C3

1000P_4

LEDFUEL1#

C31

1000P_4

LEDDRIVE#

C32

1000P_4

LED_WLAN#

C634

1000P_4

NB_EDIDCLK

C5

1000P_4

NB_EDIDDATA

C6

1000P_4

VCC3B

100_8

IBM_LCD_CONN

[5]

R173

DISP_ON

0_4

PANEL_POWER_ON

[62]

LEDCPSLOCK#

Q3

LEDCPSLOCK [38]

DTC114EE

EC B16
VINT19
VCC3P
1

VCC3M

Q4

DTC114EE

R153

Q16
SI4890DY

47_4

8
7
6
5

D16
RB521S-30

R144
10K_4
1
2
3

D15
RB521S-30

R150

[62] VCC3P_DRV

DTC144EE

0467003.NR(3A_0603)
Q15
SI3424DV/FDC655AN
6
5
4
2
1

KBD_LIGHT_ON [38]

3
Q18

LEDNUMLOCK [38]

F5
2

Thinklight

VBL19

F4
466003.NR(3A_1206)

EC B24

LEDNUMLOCK#

EC A104
B

*0_4

SECURITY_LED#
C212
0.1U/50V/X7R_6

3
C13
C14

*5P_4
*5P_4

2
Q17

For EMI

NB_TXLCLKOUTNB_TXLCLKOUT+

SECURITY_LED

R149
470K_4

C211
0.047U/50V/X7R_6

R152
470K_4

EC A127

[38]

DTC144EE
[62]

R151

VBL_DRV

0_4

ACDC_LED#
VCC3P
2
C21
C22

*5P_4
*5P_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

R2
Q19

NB_TXUCLKOUTNB_TXUCLKOUT+

ACDC_LED [38]

DTC144EE
*47K_4
BACKLIGHT_ON

For EMI
5

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

LCD/TVOUT
Sheet
1

14

of

73

EC A37
VCCCRT

EC A83

3JVGA_BLU

Zo=50ohm

*DA204U
JVGA_RED

VCCCRT

Zo=50ohm

VCCCRT

JVGA_GRN

Zo=50ohm

JVGA_BLU

D5

3CRTVS_INT#

D7

R190

*DA204U

L5
0_6

L31
BK1608LL300

R209

Zo=75ohm

L29
0_6

L28
BK1608LL300

C238
0.1U/16V/X7R_4

C221
0.01U/25V/X7R_4

RB461F

JVGA_B

R222

VCC3B

CN9

T53

6
1
7
2
8
3
9
4
10
5

JVGA_NC

3DDCCLK_ID3

D21

3DDCDATA_ID1

2
*DA204U

*DA204U

R57

R243

4.7K_4

4.7K_4

D10

VCCCRT

RB521S-30
2

C604
0.1U/16V/X7R_4

Q22

R39

R42

2.2K_4

2.2K_4

T23

11
12
13
14
15

17

D22
1

C59
0.1U/16V/X7R_4

CRT_CONN

VCCCRT

JVGA_G

150/F_4 150/F_4 150/F_4

*DA204U

VCCCRT

JVGA_R

3CRTHS_INT#

VCCCRT

Zo=75ohm

C70
*10P/50V/C0G_4

Zo=75ohm

L32
BK1608LL300

16

*DA204U

L8
0_6

C266
20P/50V/C0G_4

*DA204U

C239
0.01U/25V/X7R_4

Zo(Trace impedance) of RED/GRN/BLU must meet


Intel CRT DAC routing topology of design guide.

C252
20P/50V/C0G_4

D6
2

C245
20P/50V/C0G_4

3JVGA_GRN

C246
*10P/50V/C0G_4

D8
2

VCC5B
D20

VCC5B_SAFE

C261
*10P/50V/C0G_4

3JVGA_RED

C270
*10P/50V/C0G_4

D9

CRT PORT

C253
*10P/50V/C0G_4

C64
*10P/50V/C0G_4

F8
MINISMDC075

NB_DDCD
2

[5]

[5]

Q7

NB_DDCC

DDCDATA_ID1

DDCDATA_ID1

[37]

BSS138
DDCCLK_ID3

DDCCLK_ID3

[37]

BSS138
L30
CRTHS_INT

R196

39_4

CRTHS_INT#

JVGA_HS

BK1608HS220

JVGA_VS

BK1608HS220

L27

C48

L4
BK1608HS220

PR_GRN#

C47

IN_B1

IN_B0

PR_BLU#
150/F_4

150/F_4

R37

150/F_4

R36

R35

C54

C53

*10P/50V/C0G_4

C52

JVGA_GRN

IN_B1

IN_B0

6
4

GND

DOCK_ATTACHED_5B#
NB_R

SEL

COM

GND

DOCK_ATTACHED_5B#
NB_G

NC7SB3157P6X
U6

0.1U/16V/X7R_4
5
JVGA_BLU

VCC

VCC5B
C46

SEL
COM

NC7SB3157P6X
U7

0.1U/16V/X7R_4

Zo=50ohm

Zo=75ohm
*10P/50V/C0G_4

C56

3.3P/50V/C0G_4

C57

3.3P/50V/C0G_4

C55

VCC

DOCK_BLU
3.3P/50V/C0G_4

VCC5B

Zo=50ohm

Zo=75ohm

DOCK_GRN
L2
BK1608HS220

[37]

C240

10P/50V/C0G_4

U8

JVGA_RED

PR_RED#

Zo=75ohm

DOCK_RED
L3
BK1608HS220

[37]

0.1U/16V/X7R_4

Zo=50ohm

*10P/50V/C0G_4

[37]

C247

VCC5B

To port - replicator C.R.T


2

10P/50V/C0G_4

EC A83

10P/50V/C0G_4

CRTVS_INT#

C61

39_4

10P/50V/C0G_4

R182

C58

CRTVS_INT

VCC

IN_B1

IN_B0

Zo(Trace impedance) of PR_RED#/PR_GRN#/PR_BLU# must


meet Intel CRT DAC routing topology of design guide.

SEL

COM

GND

DOCK_ATTACHED_5B#
NB_B

DOCK_ATTACHED_5B# [37]

EC A36

[5]

EC A36
[5]

EC A36
[5]

NC7SB3157P6X
VCC3B
R16

R13
R17

C41

39_4
39_4

CRTHS_INT
CRTVS_INT

10P/50V/C0G_4

10P/50V/C0G_4

C39

[37] DOCK_HSYNC
[37] DOCK_VSYNC

10K_4

VCCCRT
C38

U4
1
7
6
3

1OE
2OE
1Y
2Y

VCC
1A
2A
GND

8
2
5
4

0.1U/16V/X7R_4
NB_HSYNC [5]
NB_VSYNC [5]

TC7WT126FU

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

CRT PORT
Sheet
E

15

of

73

EC A03

PCI Pullups
CLK_32KX1
CLK_32KX2

32.768k
E 571

C301
18P/50V/C0G_4

C296
18P/50V/C0G_4
RTCVCC

[19]

RTCRST#

R239

1M_4

SM_INTRUDER#

RTCX1
RTCX2

AA2

RTCRST#

AA3
AA5

INTRUDER#
INTVRMEN

LAD0
LAD1/FB1
LAD2/FB2
LAD3/FB3
LDRQ0#
LDRQ1#/GPI41
LFRAME#

P2
N3
N5
N4
N6
P4
P3

LPC_AD0 [19,38,41,42,47]
LPC_AD1 [19,38,41,42,47]
LPC_AD2 [19,38,41,42,47]
LPC_AD3 [19,38,41,42,47]
LPC_DREQ0# [42]

AG25
AE22
AE23
AG27
AE26
AE27
AD27
AE24

CPUPWRGD [2]
FWH_INIT# [19]

VCC1R05B

LPC_FRAME# [19,38,41,42,47]
R217
75_4

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[38]
[38]

NMI
A20M#
FERR#
IGNNE#
INTR
CPUINIT#
KBRC#
KBGA20

[29]

AD[0..31]

FERR# R204

Reserve buffer for PLTRST# because of driving issue


R294

0_6
VCC3B

U32
1

PLTRST#_R

4
3

PLTRST#

2
*TC7SH08FU

[29]
PME#
[11] PCICLK_FR_ICH6M_33M
[29,43,44] PCIRST#
[29,38,41,42,47] CLKRUN#

56_4

AF25
AF23
AF24
AG26
AG24
AF27
AD23
AF22

NMI
A20M#
FERR#
IGNNE#
INTR
INIT#
RCIN#
A20GATE

CPU

CPUPWRGD/GPO49
INIT3_3V#
THRMTRIP#
SMI#
STPCLK#
CPUSLP#
DPSLP#/TP[2]
DPRSTP#/TP[4]

THERMTRIP#_ICH
R234

R233

SMI#
[2]
STPCLK# [2]
H_CPUSLP# [2,4]
H_DPSLP# [2]
H_DPRSTP# [2]

*0_4

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
AD17
AD18
AD19
AD20
AD21
AD22
AD23
AD24
AD25
AD26
AD27
AD28
AD29
AD30
AD31

E2
E5
C2
F5
F3
E9
F2
D6
E6
D3
A2
D2
D5
H3
B4
J5
K2
K5
D4
L6
G3
H4
H2
H5
B3
M6
B2
K6
K3
A5
L1
K4

P6
PCICLK_FR_ICH6M_33M
G6
R264
33_4 PCIRST#_R
R2
PLTRST#_R
R5
CLKRUN#
AF19

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
AD17
AD18
AD19
AD20
AD21
AD22
AD23
AD24
AD25
AD26
AD27
AD28
AD29
AD30
AD31

PCI

PME#
PCICLK
PCIRST#
PLTRST#
CLKRUN#/GPIO32

C/BE0#
C/BE1#
C/BE2#
C/BE3#

J6
H6
G4
G2

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#
PAR
SERR#
PERR#
PLOCK#

J3
A3
J2
C3
J1
E1
G5
E3
C5

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#

REQ0#
REQ1#
REQ2#
REQ3#
REQ4#/GPI40
REQ5#/GPI1
REQ6#/GPI0

L5
B5
M5
B8
F7
E8
B7

REQ0#
REQ1#
REQ2#
REQ3#
REQ4#
HDD_DTCT#
REQ6#

GNT0#
GNT1#
GNT2#
GNT3#
GNT4#/GPO48
GNT5#/GPO17
GNT6#/GPO16

C1
B6
F1
C8
E7
F6
D8

PIRQA#
PIRQB#
PIRQC#
PIRQD#
PIRQE#/GPI2
PIRQF#/GPI3
PIRQG#/GPI4
PIRQH#/GPI5

N2
L2
M1
L3
D9
C7
C6
M3

For ATA SWAP BAY ?


A

PDD[0..15]

R224

PDCS1#
PDCS3#
PDA0
PDA1
PDA2
PDIOR#
PDIOW#
51_4
AF16
IRQ14
PDDACK#

AD16
AE17
AC16
AB17
AC17
AE16
AC14
AF16
AB16
AB14
AB15

DCS1#
DCS3#
DA0
DA1
DA2
DIOR#
DIOW#
IORDY
IDEIRQ
DDREQ
DDACK#

SATALED#

SATA

EC C11

DD0
DD1
DD2
DD3
DD4
DD5
DD6
DD7
DD8
DD9
DD10
DD11
DD12
DD13
DD14
DD15

SERR#
PERR#
PLOCK#

EC C04

C/BE0#
C/BE1#
C/BE2#
C/BE3#

[29]
[29]
[29]
[29]

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#
PAR
SERR#
PERR#

[29]
[29]
[29]
[29]
[29]
[29]
[29]
[29]

REQ0#

DPRSTP#
1). Stuff for Dothan B1 Stepping.
2). No stuff for Dothan A Stepping.
T.H.LIAO 2004/07/05

CPUSLP#
1). Connected between Dothan and
ICH6 for Dothan A Stepping.
2). Connected between Dothan and
Alviso for Dothan B Stepping.
T.H.LIAO 2004/07/05

GNT5#

INTA#
INTB#
INTC#

AC19

SATA0_RXN
SATA0_RXP
SATA0_TXN
SATA0_TXP

AE3
AD3
AG2
AF2

SATA2_RXN
SATA2_RXP
SATA2_TXN
SATA2_TXP

AD7
AC7
AF6
AG6

SATA_TXN2
SATA_TXP2

SATA_CLKN
SATA_CLKP

AC2
AC1
AG11
AF11

8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
100K_4
8.2K_4

INTA#
INTB#
INTC#
INTD#
INTE#
INTF#
INTG#
INTH#

R269
R282
R271
R287
R304
R310
R306
R277

8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4
8.2K_4

IRQ14

R240

10K_4

FERR#

R203

56_4

[29]

EC C04

[29]
[29]
[29]

DASPHDD# [41]
C499
C492
C506
C511

R297
R317
R292
R305
R285
R303
R291
R199
R311
R280
R312
R281
R309
R290
R279
R327

VCC5MUBAY

HDD_DTCT# [20]

INTA#
INTB#
INTC#
INTD#
INTE#
INTF#
INTG#
INTH#

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#
PERR#
SERR#
CLKRUN#
PLOCK#
REQ0#
REQ1#
REQ2#
REQ3#
REQ4#
HDD_DTCT#
REQ6#

VCC1R05B

GNT0#
[29]
T105
T29
T36
FWH_TBL# [19]
T104
FWH_WP# [19]

GNT1#
GNT2#
GNT3#

SATA_RXN0_C
SATA_RXP0_C
SATA_TXN0_C
SATA_TXP0_C

SATARBIAS#
SATARBIAS

Distance between the ICH-6 M and cap on the "P"


signal should be identical distance between the
ICH-6 M and cap on the "N" signal for same pair.

0.01U/16V/X7R_4
0.01U/16V/X7R_4
0.01U/16V/X7R_4
0.01U/16V/X7R_4

SATA_RXN0 [20]
SATA_RXP0 [20]
SATA_TXN0 [20]
SATA_TXP0 [20]

T18
T19

PDD6
PDD8
PDD15
PDD9

RN8
1
3
5
7

100KX4
2
4
6
8

PDCS1#
PDIOW#
PDD0
PDD3

RN14 100KX4
1
2
3
4
5
6
7
8

PDA1
PDA2
PDA0
PDDACK#

RN13 100KX4
1
2
3
4
5
6
7
8

PDD13
PDD4
PDD2

RN9
1
3
5
7

PDIOR#
PDD14
PDD1
PDCS3#

RN10 100KX4
1
2
3
4
5
6
7
8

PDD12
PDD11
PDD10
PDD5

RN12 100KX4
1
2
3
4
5
6
7
8

100KX4
2
4
6
8
B

SATA_CLK_ICH6M# [11]
SATA_CLK_ICH6M [11]
SATABIAS

R225

EC C10

24.9/F_4
ACZ_RST_ADI#_R

R343

*47K_4

ACZ_BCLK_ADI
ACZ_SDIN0
ACZ_SDIN1
ACZ_SDIN2

R326
R299
R300
R313

*47K_4
*47K_4
*47K_4
*47K_4

Place within 500mils of ICH6 ball

AC-97/
AZALIA

C625
*10P/50V/C0G_4

AD14
AF15
AF14
AD12
AE14
AC11
AD11
AB11
AE13
AF13
AB12
AB13
AC13
AE15
AG15
AD13

IDE

PDD0
PDD1
PDD2
PDD3
PDD4
PDD5
PDD6
PDD7
PDD8
PDD9
PDD10
PDD11
PDD12
PDD13
PDD14
PDD15

PCICLK_FR_ICH6M_33M

PDD[0..15]
PDCS1#
PDCS3#
PDA0
PDA1
PDA2
PDIOR#
PDIOW#
PIORDY
IRQ14
PDDREQ
PDDACK#

THRMTRIP# [2,4]
C260
150P/50V/NPO_4

[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]

56_4

AD[0..31]

[4,17,19,32,38,41,42,47]

Y1
Y2

EPSON
10PPM/12.5PF
MC306

VCC3B

U10A

RTC

R242
10M_4

LPC

Y6
32.768Khz

ACZ_BIT_CLK
ACZ_SYNC
ACZ_RST#

C10 ACZ_BCLK_MDC_R
ACZ_SYNC_ADI_R
B9
A10 ACZ_RST_ADI#_R

ACZ_SDIN0
ACZ_SDIN1
ACZ_SDIN2
ACZ_SDO

F11
F10
B10
C9 ACZ_SDOUT_ADI_R

ICH6-M

R316
R318
R325

39_4 ACZ_BCLK_ADI
39_4
39_4
ACZ_SDIN0
ACZ_SDIN1
ACZ_SDIN2

R308

39_4

R307

39_4

R568

39_4

R569

39_4

R570

39_4

ACZ_BCLK_ADI [23]
ACZ_SYNC_ADI [23]
ACZ_RST_ADI# [23]

EC A61

ACZ_SDIN0 [23]
ACZ_SDIN1 [27]
T106
ACZ_SDOUT_ADI [23]

ACZ_BCLK_MDC [27]
ACZ_SYNC_MDC

[27]

PROJECT : BV1

ACZ_RST_MDC# [27]

Quanta Computer Inc.

ACZ_SDOUT_MDC [27]

Size
Document Number
Custom
ICH6 (1/3)
Date:
5

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C
Sheet
1

16

of

73

USB distribution

U10B

USB Port 1

USB1

USB Port 2

USB2

USB Port 3

USB3

Docking

EC B04

USB4

Bluetooth

USB5

Finger print

USB6

N/A

USB7

MINI PCI-E Card

[22]
USBP0+
[22]
USBP0[22] USB_SYSTEM_OC0#
[22]
USBP2+
[22]
USBP2[22] USB_SYSTEM_OC2#
[14]
USBP4+
[14]
USBP4[44]
[44]

USBP6+
USBP6-

OC#
USBCLK_48M

[11] USBCLK_48M

PCIE distribution
PCIE0

Enthernet Controller

PCIE1

N/A

PCIE2

Docking

PCIE3

MINI PCI-E Card


PCIE_GBE_RXN
PCIE_GBE_RXP
PCIE_GBE_TXN
PCIE_GBE_TXP

DMI2_RXN
DMI2_RXP
DMI2_TXN
DMI2_TXP

Y25
Y24
W27
W26

DMI_RXN2
DMI_RXP2
DMI_TXN2
DMI_TXP2

[4]
[4]
[4]
[4]

AB24
AB23
AA27
AA26

DMI_RXN3
DMI_RXP3
DMI_TXN3
DMI_TXP3

[4]
[4]
[4]
[4]

DMI0_RXN
DMI0_RXP
DMI0_TXN
DMI0_TXP

[4]
[4]
[4]
[4]

DMI_RXN1
DMI_RXP1
DMI_TXN1
DMI_TXP1

V25
V24
U27
U26

DMI1_RXN
DMI1_RXP
DMI1_TXN
DMI1_TXP

DMI3_RXN
DMI3_RXP
DMI3_TXN
DMI3_TXP

AD25
AC25

DMI_CLKN
DMI_CLKP

DMI_ZCOMP
DMI_IRCOMP

F24
F23

HSIN2
HSIP2
HSON2
HSOP2

M25
M24
L27
L26

HSIN3
HSIP3
HSON3
HSOP3

P24
P23
N27
N26

C349
C359
[47]
[47]

CLK48

B20
A20
B27
B18
A18
C26
A16
B16
D23
B14
A14
C24
B22
A22

T25
T24
R27
R26

C361
C362

PCIE_WWAN_RXN
PCIE_WWAN_RXP
PCIE_WWAN_TXN
PCIE_WWAN_TXP

A27

USB

USBP1P
USBP1N
OC1#
USBP3P
USBP3N
OC3#
USBP5P
USBP5N
OC5#/GPI10
USBP7P
USBP7N
OC7#/GPI15
USBRBIAS
USBRBIAS#

DMI_RXN0
DMI_RXP0
DMI_TXN0
DMI_TXP0

0.1U/10V/X7R_4 PCIE_TXN0_C
0.1U/10V/X7R_4 PCIE_TXP0_C

[43]
[43]
[43]
[43]

USBP0P
USBP0N
OC0#
USBP2P
USBP2N
OC2#
USBP4P
USBP4N
OC4#/GPI9
USBP6P
USBP6N
OC6#/GPI14

[4]
[4]
[4]
[4]

[11] PCIE_CLK_ICH6M#
[11] PCIE_CLK_ICH6M
[32]
[32]
[32]
[32]

D21
C21
C27
C19
D19
B26
D17
E17
C23
D15
C15
C25

0.1U/10V/X7R_4 PCIE_TXN1_C
0.1U/10V/X7R_4 PCIE_TXP1_C

SMB_CLK
SMB_DATA

[41,46]
THRM#
[38,41,46,47,62] BPWRG
[56]
DPRSLPVR
[38]
BATLOW#
[38] PWRSW_H8#
[29,41,50,62] MPWRG
[4,56] VR_PWRGD
[4]
BM_BUSY#
[38,41,47] SUS_STAT#
[38,41,47] SUSCLK_32K
[11] ICH6M_14M
[26] ICH_SPKR
[14] BDC_PRESENCE#
[38]
H8WAKE#
[38]
H8SCI#

SMBALERT#
RI#
THRM#
BPWRG
DPRSLPVR

BDC_PRESENCE#
PLANAR_ID0

GPO21
PLANAR_ID1
USBCLK_48M
C703
*10P/50V/C0G_4

H25
H24
G27
G26

HSIN0
HSIP0
HSON0
HSOP0

K25
K24
J27
J26

HSIN1
HSIP1
HSON1
HSOP1

Y4
W5
W6

SMBCLK
SMBDATA
SMBALERT#/GPI11

T2
AC20
AA1
AE20
V2
U1
Y3
AF21
AD19
W3
V6
E10
F8
AE19
R1
M2
R6
AB21
AD20
AD21
V3

D12
B12
D11
F13

EC C11

AC5 : SATA1RXN
AD5 : SATA1RXP
AC9 : SATA3RXN
AD9 : SATA3RXP

DMI

AC5
AD5
AF4
AG4
AC9

PCI-EXPRESS

RI#
THRM#
PWROK
DPRSLPVR/TP1
BATLOW#/TP0
PWRBTN#
RSMRST#
VRMPWRGD
BM_BUSY#/GPIO6
SUS_STAT#/LPCPD#
SUSCLK
CLK14
SPKR
GPI7
GPI8
GPI12
GPI13
GPO19
GPO21
GPO23
GPIO24

RSVD1
RSVD2
RSVD3
RSVD4
RSVD5

OC#
USBRBIAS

DMI_ZCOMP

PCIE_TXN2_C
PCIE_TXP2_C

PCIE_TXN3_C
PCIE_TXP3_C

PM

STP_PCI#/GPO18
STP_CPU#/GPO20
SERIRQ

AC21
AD22
AB20

IRQSER

GPIO25
SATA0GP/GPIO26
GPIO27
GPIO28
SATA1GP/GPIO29
SATA2GP/GPIO30
SATA3GP/GPIO31

P5
AF17
R3
T3
AE18
AF18
AG18

GPIO25
PLNR_W/M#
EXC_PWR_CTRL
EXC_AUX_CTRL
SATA1GP
SATA2GP
SATA3GP

GPIO33
GPIO34

AF20
AC18

PLANAR_ID2
PLANAR_ID3

RESERVED

LAN_CLK
LAN_RSTSYNC
RSVD6
RSVD7
RSVD8
RSVD9

AD9
AF8
AG8
U3

ICH6-M

EC B04
D

VCC3B

Place within 500mils of ICH-6

22.6/F_4

24.9/F_4

R198
R236
R201
R200
R216
R244

10K_4
10K_4
100K_4
100K_4
100K_4
8.2K_4

SMLINK0
SMLINK1
SMB_LINK_ALERT#
SMBALERT#
OC#
PCIE_WAKE#
RI#
ITP_DBR#

R251
R262
R248
R256
R314
R254
R266
R258

10K_4
10K_4
10K_4
10K_4
10K_4
1K_4
10K_4
10K_4

GPIO25
DPRSLPVR

R270
R221

*10K_4
100K_4

SATA2GP

R230

10K_4

VCC3M

Place within 500mils of ICH-6


VCC1R5B

0.1U/10V/X7R_4
0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4
0.1U/10V/X7R_4

PCIE_DOCK_RXN
PCIE_DOCK_RXP
PCIE_DOCK_TXN
PCIE_DOCK_TXP

[37]
[37]
[37]
[37]

PCIE_WLAN_RXN
PCIE_WLAN_RXP
PCIE_WLAN_TXN
PCIE_WLAN_TXP

[44]
[44]
[44]
[44]

ICHLANRST#
ITP_DBR#
PCIE_WAKE#
MCH_SYNC#

ICHLANRST#

ICH_SLP_S3# [41]
ICH_SLP_S4# [41]
T92
ITP_DBR# [2]
PCIE_WAKE# [32,37,41,44]
T17

R246

0_4

R249

*0_4

R245

*0_4

GPO21
PLTRST# [4,16,19,32,38,41,42,47]
MPWRG

R241
*100K_4

PCI_STP# [11]
CPU_STP# [11,56]
IRQSER [29,38,41,42,47]

Low (pull-down)

High (pull-up)
T91
T90
T73

PLNR_W/M#

W-note

GFX_EXT/INT#

M-note

ATI external graphics

Intel internal graphics

T16

EC A40
EC B06
Value

indicator

0000

SDV

0001

SIV

0010
0011

EC C16

SIV+PCI CLKRUN
SIT

0100

SVT-1 ( Panasonic Amplifier )

0101

SVT ( Maxim Amplifier )

0110

SVT-2 ( GBE CLK Modify )

EC C27

R257
R250
R195
R232

10K_4
*10K_4
*10K_4
10K_4

PLANAR_ID0
PLANAR_ID1
PLANAR_ID2
PLANAR_ID3

R263
R252
R194
R237

*100K_4
100K_4
100K_4
*100K_4

R301
R319

10K_4
100K_4

PLNR_W/M#
GFX_EXT/INT#

R289
R320

*100K_4
*100K_4

VCC3M
VCC3B

0111
1000
GFX_EXT/INT#

1001
A

MCH_SYNC#
THRM#
SATA1GP
SATA3GP
BDC_PRESENCE#
IRQSER

SMLINK0
SMLINK1
SMB_LINK_ALERT#

T4
T5
T6
V5
U2
U5
AG21

F12
B11

[43]
[43]

C318
C319

SLP_S3#
SLP_S4#
SLP_S5#
LAN_RST#
SYS_RESET#
WAKE#
MCH_SYNC#

LAN

USBP7+
USBP7-

C339
C331

W4
U6
Y5

LAN_RXD0
LAN_RXD1
LAN_RXD2
LAN_TXD0
LAN_TXD1
LAN_TXD2

[40]
[40]

R298

SMLINK0
SMLINK1
LINKALERET#

E12
E11
C13
C12
C11
E13

USBP5+
USBP5-

R315

SM&SMI

MISC&GPIO

EE_CS
EE_SHCLK
EE_DOUT
EE_DIN

USBP1+ [22]
USBP1[22]
USB_SYSTEM_OC1# [22]
USBP3+ [37]
USBP3[37]

PLANAR_ID [3:0]

USB0

GFX_EXT/INT# [38]
A

1010
1011
1100

PROJECT : BV1

1101

Quanta Computer Inc.

1110

Size
Document Number
Custom
ICH6 (2/3)

1111

Date:
5

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C
Sheet
1

17

of

73

U10D
U10C

+1.5V_PCIE
L36

1_6

L33
MLZ2012A1R0PT_1UH
2
1

C258
10U/10V/X5R_8

C283
0.01U/16V/X7R_4

VCC3B
VCC1R5B_SATAPLL
VCC3B

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4

C278

C292

C289

C290

C263

VCC1R5B_SATA

VCC2R5B

V5REF1
V5REF2

A8
AA18

V5REF_ICH6M

V5REF_SUS

F21

V5REF_SUS_ICH6M

VCCUSBPLL
VCCSUS3_3_20
VCCLAN3_3/VCCSUS3_3_1
VCCLAN3_3/VCCSUS3_3_2
VCCRTC
VCCLAN3_3/VCCSUS3_3_3
VCCLAN3_3/VCCSUS3_3_4
VCCLAN1_5/VCCSUS1_5_1
VCCSUS3_3_1
VCCLAN1_5/VCCSUS1_5_2
VCCSUS3_3_2
VCCSUS3_3_3
V_CPU_IO1
VCCSUS3_3_4
V_CPU_IO2
VCCSUS3_3_5
V_CPU_IO3
VCCSUS3_3_6
VCCSUS3_3_13
VCCSUS3_3_7
VCCSUS3_3_14
VCCSUS3_3_8
VCCSUS3_3_15
VCCSUS3_3_9
VCCSUS3_3_16
VCCSUS3_3_10
VCCSUS3_3_17
VCCSUS3_3_11
VCCSUS3_3_18
VCCSUS3_3_12
VCCSUS3_3_19

A25
A24

VCC1R5B_USBPLL
VCC3M

AB3

RTCVCC

VCCSATAPLL
VCC3_3_22

A11
U4
V1
V7
W2
Y7
A17
B17
C17
F18
G17
G18

G10
G11

VCC1R5B_LAN

AB22
AD26
AG23

VCC1R05B

0.01U/16V/X7R_4

VCC1R05B

VCC1R5B_LAN

C284
0.1U/10V/X7R_4

C322 0.01U/16V/X7R_4

C326
C279
0.1U/10V/X7R_4
C387

47P/50V/NPO_4

0.01U/16V/X7R_4
C287
C288
0.1U/10V/X7R_4
C262

47P/50V/NPO_4

0.1U/10V/X7R_4
C328
C393

RTCVCC

C16
D16
E16
F15
F16
G15
G16

C376

0.1U/10V/X7R_4

47P/50V/NPO_4

0.1U/10V/X7R_4
C333
0.01U/16V/X7R_4
C392
0.1U/10V/X7R_4

VCCDMIPLL
VCC3_3_1

A13
F14
G13
G14
VCC3M

P7
AB18

C316

AC27
E26
AE1
AG10

VCC2_5_2
VCC2_5_4

VCC2R5B

0.01U/16V/X7R_4

R226

VCC1_5_56
VCC1_5_57
VCC1_5_58
VCC1_5_59
VCC1_5_60
VCC1_5_61
VCC1_5_62
VCC1_5_63
VCC1_5_64
VCC1_5_65

VCC1R5M_ICH

C388

VCC1R5B

AA7
AA8
AA9
AB8
AC8
AD8
AE8
AE9
AF9
AG9

VCC1R5B_USB
C377
0.01U/16V/X7R_4

0.01U/16V/X7R_4

VCC1R5M_ICH

R260

D24
D25
D26
D27
E20
E21
E22
E23
E24
F20
G20

C386

0_6

VCC1_5_68
VCC1_5_69
VCC1_5_70
VCC1_5_71
VCC1_5_72
VCC1_5_73
VCC1_5_74
VCC1_5_75
VCC1_5_76
VCC1_5_77
VCC1_5_78

C285 0.01U/16V/X7R_4

VCC1R5B_USBPLL

VCC1R5M

G8

0.1U/10V/X7R_4

0_6

VCC1_5_67

VCC3B

C297

VCC1R5B_SATAPLL

R328

VCC1R5B_LAN

VCC1R5M_ICH

R7
U7

VCC3B

0.1U/10V/X7R_4

0_6

VCC1R5B_SATA

G19

VCCSUS1_5_2
VCCSUS1_5_3

VCC1R5B_CORE

C375

R197

VCC1R5B_USB

VCCSUS1_5_1

0.1U/10V/X7R_4

VCC1R5B_CORE

VCC1_5_46
VCC1_5_47
VCC1_5_48
VCC1_5_49
VCC1_5_50
VCC1_5_51
VCC1_5_52
VCC1_5_53
VCC1_5_54
VCC1_5_55

C369

0_6
0_6
0_6
0_6
0_6
0_6
0_6

AA6
AB4
AB5
AB6
AC4
AD4
AE4
AE5
AF5
AG5

+3_3V_ICH

0.1U/10V/X7R_4

R278
R272
R322
R321
R207
R208
R283

VCC3B

VCC3B

C280

0.1U/10V/X7R_4
C358
VCC1R5B_SATA

AA12
AA14
AA15
AA17
AC15
AD17
AG13
AG16
AG19
AA10

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4
C345

0.1U/10V/X7R_4
C389

VCC1R5B

VCC3_3_12
VCC3_3_13
VCC3_3_14
VCC3_3_15
VCC3_3_16
VCC3_3_17
VCC3_3_18
VCC3_3_19
VCC3_3_20
VCC3_3_21

+3_3V_PCI

C370

0.1U/10V/X7R_4
C304

RB461F

V5REF_SUS_ICH6M

A6
B1
E4
H1
H7
J7
L4
L7
M7
P1

0.01U/16V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4
C332

3
1

0.1U/10V/X7R_4

C372

VCC3M

VCC3_3_2
VCC3_3_3
VCC3_3_4
VCC3_3_5
VCC3_3_6
VCC3_3_7
VCC3_3_8
VCC3_3_9
VCC3_3_10
VCC3_3_11

C378

0.1U/10V/X7R_4
C330

D25

0.1U/10V/X7R_4

10_4

C394

R324

1U/16V/X5R_6

VCC5M

C396

0.1U/10V/X7R_4

RB461F

C293

V5REF_ICH6M

VCC

VCC1R5B_CORE

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4
C312

1U/16V/X5R_6

VCC3B

C397

10_4

D26

AA19
AA20
AA21
L11
L12
L14
L16
L17
M11
M17
P11
P17
T11
T17
U11
U12
U14
U16
U17
F9

C341

0.1U/10V/X7R_4
C286

R329

VCC1_5_79
VCC1_5_80
VCC1_5_81
VCC1_5_82
VCC1_5_83
VCC1_5_84
VCC1_5_85
VCC1_5_86
VCC1_5_87
VCC1_5_88
VCC1_5_89
VCC1_5_90
VCC1_5_91
VCC1_5_92
VCC1_5_93
VCC1_5_94
VCC1_5_95
VCC1_5_96
VCC1_5_97
VCC1_5_98

0.1U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X7R_4
C295

VCC5B

VCC1_5_1
VCC1_5_2
VCC1_5_3
VCC1_5_4
VCC1_5_5
VCC1_5_6
VCC1_5_7
VCC1_5_8
VCC1_5_9
VCC1_5_10
VCC1_5_11
VCC1_5_12
VCC1_5_13
VCC1_5_14
VCC1_5_15
VCC1_5_16
VCC1_5_17
VCC1_5_18
VCC1_5_19
VCC1_5_20
VCC1_5_21
VCC1_5_22
VCC1_5_23
VCC1_5_24
VCC1_5_25
VCC1_5_26
VCC1_5_27
VCC1_5_28
VCC1_5_29
VCC1_5_30
VCC1_5_31
VCC1_5_32
VCC1_5_33
VCC1_5_34
VCC1_5_35
VCC1_5_36
VCC1_5_37
VCC1_5_38
VCC1_5_39
VCC1_5_40
VCC1_5_41
VCC1_5_42
VCC1_5_43
VCC1_5_44
VCC1_5_45

C305

10U/10V/X5R_8

+1.5V_PCIE

C381

AA22
AA23
AA24
AA25
AB25
AB26
AB27
F25
F26
F27
G22
G23
G24
G25
H21
H22
J21
J22
K21
K22
L21
L22
M21
M22
N21
N22
N23
N24
N25
P21
P25
P26
P27
R21
R22
T21
T22
U21
U22
V21
V22
W21
W22
Y21
Y22

0.1U/10V/X7R_4

MPZ1608S101A

C281

VCC1R5B

VCC3M

VCC1R5B_USBPLL

C363
0.01U/16V/X7R_4

A1
A12
A15
A19
A21
A23
A26
A4
A7
A9
AA11
AA13
AA16
AA4
AB1
AB10
AB19
AB2
AB7
AB9
AC10
AC12
AC22
AC23
AC24
AC26
AC3
AC6
AD1
AD10
AD15
AD18
AD2
AD24
AD6
AE10
AE11
AE12
AE2
AE21
AE25
AE6
AE7
AF1
AF10
AF12
AF26
AF3
AF7
AG1
AG12
AG14
AG17
AG20
AG22
AG3
AG7
B13
B15
B19
B21
B23
B24
B25
C14
C18
C20
C22
C4
D1
D10
D13
D14
D18
D20
D22
D7
E14
E15
E18
E19
E25
F17
F19
F22
F4

VSS001
VSS002
VSS003
VSS004
VSS005
VSS006
VSS007
VSS008
VSS009
VSS010
VSS011
VSS012
VSS013
VSS014
VSS015
VSS016
VSS017
VSS018
VSS019
VSS020
VSS021
VSS022
VSS023
VSS024
VSS025
VSS026
VSS027
VSS028
VSS029
VSS030
VSS031
VSS032
VSS033
VSS034
VSS035
VSS036
VSS037
VSS038
VSS039
VSS040
VSS041
VSS042
VSS043
VSS044
VSS045
VSS046
VSS047
VSS048
VSS049
VSS050
VSS051
VSS052
VSS053
VSS054
VSS055
VSS056
VSS057
VSS058
VSS059
VSS060
VSS061
VSS062
VSS063
VSS064
VSS065
VSS066
VSS067
VSS068
VSS069
VSS070
VSS071
VSS072
VSS073
VSS074
VSS075
VSS076
VSS077
VSS078
VSS079
VSS080
VSS081
VSS082
VSS083
VSS084
VSS085
VSS086

VSS087
VSS088
VSS089
VSS090
VSS091
VSS092
VSS093
VSS094
VSS095
VSS096
VSS097
VSS098
VSS099
VSS100
VSS101
VSS102
VSS103
VSS104
VSS105
VSS106
VSS107
VSS108
VSS109
VSS110
VSS111
VSS112
VSS113
VSS114
VSS115
VSS116
VSS117
VSS118
VSS119
VSS120
VSS121
VSS122
VSS123
VSS124
VSS125
VSS126
VSS127
VSS128
VSS129
VSS130
VSS131
VSS132
VSS133
VSS134
VSS135
VSS136
VSS137
VSS138
VSS139
VSS140
VSS141
VSS142
VSS143
VSS144
VSS145
VSS146
VSS147
VSS148
VSS149
VSS150
VSS151
VSS152
VSS153
VSS154
VSS155
VSS156
VSS157
VSS158
VSS159
VSS160
VSS161
VSS162
VSS163
VSS164
VSS165
VSS166
VSS167
VSS168
VSS169
VSS170
VSS171
VSS172

GND

G1
G12
G21
G7
G9
H23
H26
H27
J23
J24
J25
J4
K1
K23
K26
K27
K7
L13
L15
L23
L24
L25
M12
M13
M14
M15
M16
M23
M26
M27
M4
N1
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N7
P12
P13
P14
P15
P16
P22
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R23
R24
R25
R4
T1
T12
T13
T14
T15
T16
T23
T26
T27
T7
U13
U15
U23
U24
U25
V23
V26
V27
V4
W1
W23
W24
W25
W7
Y23
Y26
Y27
Y6
E27

ICH6-M

C385
0.01U/16V/X7R_4

VCC1R5B_SATAPLL

ICH6-M

PROJECT : BV1
C274
0.01U/16V/X7R_4

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
ICH6 (3/3)
Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C
Sheet
1

18

of

73

RTC

RTCVCC
D4

VCC3M

EC B23

C44

1U/16V/X5R_6

RB520S-30
D3

3VRTC R330

0_4 3VRTC_R

R25

1K_4 2

R21

20K_4

RTCRST# [16]

RB520S-30
C7
*1000P_4

C45
1U/16V/X5R_6

BT2
RTC-BAT

EC B40

EC A04
11/24 Change BT1 to be Tyco "1470366-2" and use cable-type coin battery

[16] FWH_INIT#
[4,16,17,32,38,41,42,47] PLTRST#

R472
R469
R543
R541
R545
LCDID0
LCDID1
LCDID2
LCDID3

37
12

LPCCLK_GA_FWH_33M

[11] LPCCLK_FWH_33M
VCC3B

FWH_INIT#
PLTRST#

100K_4
100K_4
100K_4
100K_4
*100K_4

CLK

32
33
34
35
36

RFU
RFU
RFU
RFU
RFU

18
17
16
15
TCPA_PD# 7
R544
100K_4

TCPA_PD#

INIT#
RST#

FGPI0
FGPI1
FGPI2
FGPI3
FGPI4

24
23
22
21

ID0
ID1
ID2
ID3

29
30
40

GND
GND
GNDA

VPP
VCCA
VCC
VCC

11
10
31
39

WP#
TBL#

19
20

FWH_WP#
FWH_TBL#

FWH0
FWH1
FWH2
FWH3
FWH4

25
26
27
28
38

FWH_AD0
FWH_AD1
FWH_AD2
FWH_AD3
FWH_FRAME#

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

1
3
4
5
6
8
13
14

IC

0.01U/16V/X7R_4

0.01U/16V/X7R_4
C563

U44

VCC3B

C574

10U/10V/Y5V_8

C178

FWH_WP# [16]
FWH_TBL# [16]
LPC_AD0 [16,38,41,42,47]
LPC_AD1 [16,38,41,42,47]
LPC_AD2 [16,38,41,42,47]
LPC_AD3 [16,38,41,42,47]
LPC_FRAME# [16,38,41,42,47]

TSSOP 82802AC

EC A52

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
Date:
A

Rev

3C

FWH, RTC BATTERY

Thursday, October 06, 2005

Sheet
E

19

of

73

VCC5B

R38
*0_4

EC A77

EC B31

*0.01U/16V/X7R_4
C446
*0.01U/16V/X7R_4

HDD_DTCT# [16]

C414

NC1

23

VCC3B

EC C04

10U/10V/X5R_8

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SATA_RXN0 [16]
SATA_RXP0 [16]
VCC3B

C433

3.3V
3.3V
3.3V
GND
GND
GND
5V
5V
5V
GND
RSVD
GND
12V
12V
12V

SATA_TXP0 [16]
SATA_TXN0 [16]

10U/10V/X5R_8

1
2
3
4
5
6
7

C667

GND1
TXP
TXN
GND2
RXN
RXP
GND3

EC A77

10U/10V/X5R_8

24

C696

NC2

10U/10V/X5R_8

NC3

C698

CN19
25

10U/10V/Y5V_8

C450

VCC5B

Serial ATA

EC C02
NEAR SATA conn.

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

SATA HDD CONN


7

Sheet

of

20
8

73

ODD CONNECTOR
A

VCC5MUBAY

VCC5MUBAY

CD_L and CD_R have to be routed in parallel


CN13

[16]
[16]
[16]

PDA1
PDA0
PDCS1#

PDD[0..15]
PIORDY
UBAY_IRQ

[41] DASP_BAY#

Q8
2SK3019

[26] ULTRA_CD_MUTE

[23]

VCC5MUBAY
PDD[0..15]
PDDREQ
PDIOR#

[16]
[16]

PDDACK# [16]
PDA2
PDCS3#

BAY_ATTACH#
BAY_IS_HDD

[16]
[16]

0.01U/16V/X7R_4

Q25
DTC115EE

PDD[0..15]
PDIOW#
PIORDY

CDAUDR
PDD8
PDD9
PDD10
PDD11
PDD12
PDD13
PDD14
PDD15

C123

VCC5MUBAY

[16]
[16]
[16]

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

0.01U/16V/X7R_4

1
1SS400

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

C122

PDD7
PDD6
PDD5
PDD4
PDD3
PDD2
PDD1
PDD0

10U/10V/Y5V_8

2
D24

[37,41] DASP_DOCK#

CDAUDL
CDGND
UBAY_RST#

C131

[23]
[23]
[41]

BAY_ATTACH# [38]
BAY_IS_HDD

[38]

51
52
PM1F050N1AE

VCC5B
U33
1

51_4

Near ultrabay conn

[16] IRQ14
UBAY_IRQ

R323

GND

VCC

OE

UBAY_QSW_EN# [41]

BAY_ATTACH#

BAY_IS_HDD

NO_DEVICE

Don't care

OPTICAL

HDD

NC7SZ384P5X

VCC5MUBAY
PIORDY

R68

4.7K_4

BAY_ATTACH# R75
BAY_IS_HDD R76

47K_4
47K_4

VCC3M

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

BAY I/F CONN


7

Sheet

of

21
8

73

USB port(straddle type) *2


1. Common mode choke coil : TDK ACM2012-900 (reserved)
Place these resistors as the chole coil are also placed on the
same pads of these two 0ohm resistors (0603size)
2. PGB0010603 ESD diode and 150U cap should close to USB conn
D

USB-1

USB_PWR_D1
R119

0_6
CN20
150U/10V_7343

5
6
7
8

USB_CONN_straddle

Change to TI solution (TPS2051 + TPS2052 power switch)


2004/12/09 Thunder

IO2
IO1
VCC

C173

GND
IO3
IO4

1
2
3
4

VCC5M

3
1
5

EC A86

U50
*SRV05-4

0.1U/16V/Y5V_4

*ACM2012-900-2P
0_6
2
4
6

R117

USBP_0USBP_0+

3
4

C498

2
1

USBP0USBP0+

0.1U/16V/Y5V_4

[17]
[17]

C490

CL2

NEAR USB CONN.

VCC5M

EC A122

USB_PWR_S

Sanyo 10TPB150ML
C481

0.1U/16V/Y5V_4
U24

USB-2

USB_PWR_D2
R136

[38]

0_6

USB_ON

1
2
3
4

USB_ON

CN25
0.1U/16V/Y5V_4

150U/10V_7343
C177

*ACM2012-900-2P
0_6

C586

R133

USBP_1USBP_1+

3
4

0.1U/16V/Y5V_4

2
1

USBP1USBP1+

C594

CL3
[17]
[17]

1
2
3
4

GND
IN
IN
EN

OUT
OUT
OUT
OC#

8
7
6
5

R445

47K_4

TPS2051BDGNR
5
6
7
8

VCC5M

R576

47K_4

USB_CONN_straddle
C482

VCC5M
USB_SYSTEM_OC0# [17]

0.1U/16V/Y5V_4
USB_PWR_D1

VCC5M

USB_SYSTEM_OC2# [17]

USB_PWR_D2

U43
1
2
3
4

USB_ON

Sanyo 10TPB150ML

GND
IN
EN1
EN2

OC1#
OUT1
OUT2
OC2#

8
7
6
5

USB_SYSTEM_OC1# [17]

TPS2052BDGNR

R454

47K_4

VCC5M

EC B04

USB-3

USB Bracket

USB_PWR_S
C208
C207

0.1U/16V/Y5V_4
0.1U/16V/Y5V_4
CN30

CN2

100_6

VCC3M
[38] BAY_UNLOCK#

[38]

BAYLED

Q14
DTC114EE

[5]
[5]
[17]
[17]

NB_S-Y/G
NB_S-C/R
USBP2USBP2+

R143

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
USB bracket

14
13

EC A87

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


87213-1200G

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

USB Ports
Sheet
1

22

of

73

VCC5MA

MICVCC
U49
1U/10V/X5R_6

R522

3.4K/F_4

C564

1U/10V/X5R_6

20K_4

1U/10V/X5R_6

C568

R502

C553

6.8K_4

20K_4

6.8K_4

R532

R529

[21] CDGND

R500

10K/F_4

10U/10V/X5R_8
C508

[21] CDAUDR

R520

1U/10V/X5R_6

10U/10V/X5R_8

C565

[21] CDAUDL

BYPASS 4
GND
LP3985IM5-4.7
2

C507

VEN

C544

VOUT

1U/10V/X5R_6

VIN

C518 0.01U/16V/X7R_4

B_ON

[37,54,62] B_ON

CD_AUDIO_L

[26]

CD_AUDIO_R

[26]

CD_G

[26]
D

AGND

PLACED UNDER AD1981HD


R474

0_6

AGND
C552
VCC5M

0.01U/16V/X7R_4

VCC5MA
AGND
L38
*33P/50V/NPO_4

MICVCC
C183

4.7U/10V/Y5V_8

C205

10U/10V/X5R_8

C182

*4.7U/10V/Y5V_8

C202

0.1U/10V/X5R_4

C191

0.1U/10V/X5R_4

C200

*0.1U/10V/X5R_4

C190

*0.1U/10V/X5R_4

C578

*0.1U/10V/X5R_4

1K_4

2
3

T122
VCC3B

R501

100K_4
R128

[25] +EQ_BYPASS
B

R129

[37] SPDIF_OUT
[37] SPDIF_RTN

T126
T132

EC A73

*0_4

R127
R34

0_4

R489

1K_4

33_4
0_4

R126
VREF2

4.7K_4

10 mils

R588
*47K_4

0.1U/10V/X5R_4
C579

C577

ACZ_RST_ADI#

1U/10V/X5R_6

T127
T138

EC A84

31
32

NC
MIC_BIAS_D

43
44

GPIO0_JS1
GPIO1/JS0

45
46
47
48
28
27
29
30

Change to test point

23
24

T130
T129

PORT-E_L
PORT-E_R

14
15

T123
T125

PORT-F_L
PORT-F_R

16
17

T133
T134

PORT-B_L
PORT-B_R

21
22

10 mils
10 mils

SENSE_A/SRC_B
PCBEEP

13
12

T121

PORT-D_L
PORT-D_R

35
36

10 mils
10 mils

PORT-A_L
PORT-A_R

39
41

T137
T136
T128

GPIO2
GPIO3

U19_44

T124
T139
T120

PORT-C_L
PORT-C_R

NC
NC
EPAD
SPDIF_OUT
MIC_BIAS_B
VREF_FILT
MIC_BIAS_C
MIC_BIAS_F

MONO-O

37

SENSE_B/SRC_A

34

NC
NC

33
40

CD_AUDIO_L
CD_AUDIO_R

Change to test point

R531
R551
R484
R481

0_4 10
0_4 10
2.2K_4
*0_4

R534
R535

0_4
0_4

R533

2.2K_4

mils C547 1U/10V/X5R_6 10 mils


mils C619 1U/10V/X5R_6
MICVCC

10 mils
10 mils

MICVCC

T131
T135

INT_MIC_EN

*270P/50V/X7R_4

R123

10 mils
10 mils

C583

AC_SDIN

18
20

*270P/50V/X7R_4

39_4

CD-L
CD-R

SYNC
BIT-CLK
SDATA-OUT
SDATA-IN
RESET#

C582

R124
ACZ_RST_ADI#

10
6
5
8
11

CD-GND

AC_BITCLK1

19

0_4

EC A59

25
38

DVDD1
DVDD2

R125

AVSS1
AVSS2

EC A61

[16] ACZ_SYNC_ADI
[16] ACZ_BCLK_ADI
[16] ACZ_SDOUT_ADI
[16] ACZ_SDIN0
[16] ACZ_RST_ADI#

*47P/50V/NPO_4

DVSS1
DVSS2

C609

AGND

AVDD1
AVDD2

U19

EC A60

26
42

AGND

1
9

PLACED
NEAR
PIN1&9

4
7

*0.1U/10V/X5R_4
C516

C528 0.01U/16V/X7R_4

R122
0_6

C515

*1000P/50V/X7R_4
C517

0.1U/10V/X5R_4

10U/10V/X5R_8

BLM21AG121SN1

C514

10U/10V/X5R_8

C497

C496

VCC3B

MIC_M

[24]

EC A74

INT_MIC_EN [25]

L_OUT
R_OUT

[26]
[26]

AGND AGND
AD1981HDJSTZ

Change to test point

10 mils
CD_G

AGND

EC C19

EC A76

AGND

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size

Document Number

Rev

3C

AUDIO HD CODEC

Custom
Date:
Thursday, October 06, 2005
5

Sheet
1

23

of

73

MICVCC

MICVCC

10 mils
D

R554

C194
10U/10V/X5R_8

AGND
C588
0.1U/10V/X5R_4

R540
47K_4

L40

FG

47_4

EC B25

R583
470K_4

NEAR EXT
MIC CONN
AGND

R556

100_4

MIC_M

MIC_M

[23]

-SHDN

U46_5

R488

2.2K_4
C

AGND
R486
C590

NEAR U46

U46
MAX4401

6
+

2
5

R528_U46 1

100P/50V/NPO_4

0_6

10 mils

C589

R513

0_6
L41
AGND

MMZ1005Y152C
1000P/50V/X7R_4

10 mils

10 mils C570
0.47U/10V/X5R_6 R528
MIC_JACK2_R
10 mils

R584

MIC_JACK2_L

C562

MIC_JACK_5

10 mils

L42

100P/50V/NPO_4

10 mils

C558

10 mils

MIC_JACK_2

BK1608HS102

MIC_JACK_3

MICVCC

AGND

BK1608HS102

BVREF

AGND

[25] MIC_JACK_5

[25,26]

R557
47K_4

2.2K_4

NEAR C570

[25] MIC_JACK_2

BVREF

EC A124

R499

[25] MIC_JACK_3

10 mils

*47_4

R498
1.2K_4

C550
1U/10V/X5R_6

R558
47K_4

EC A69

VREF2

27K_4
390P/50V/X7R_4
DOCK_MICIN_DTCT# [37]

R491

6.8K_4

C591

0.47U/10V/X5R_6

AGND

AGND

MICVCC
C500

0.01U/16V/X7R_4

BVREF
C599
MICVCC

AGND

R470
47K_4

C587
0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4
MICVCC
AGND
R552
47K_4

AGND

36K_4

R525

*10K_4

10 mils

R490

10 mils
0.47U/10V/X5R_6

10 mils 3 8.2K_4

R553

100_4

R555
10K_4

MIC_M

-SHDN

Q30
DTC115EE

U45_5

10 mils

EC A70

AGND

EC B30

R485

16K_4
470P/50V/X7R_4

R527

C593

C618
1000P/50V/X5R_4

[37] DOCK_MIC_IN_R

R526

C569

2
5

[37] DOCK_MIC_IN_L

EC B30

10K_4

10 mils

U45
MAX4401

AGND

EC A71

AGND

AGND

MICVCC
C529

10U/10V/X5R_8

C600

0.1U/10V/X5R_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


AGND

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

AUDIO_HP_MIC
Sheet
1

24

of

73

MICVCC
[24,26]

EC A63

BVREF
R573
*100_4

NEAR AUDIO AREA

R571

R572
1.1K/F_4

EC A124

2.2K/F_4

C613
10U/10V/X5R_8

C614
1U/10V/X5R_6
C610
100P/50V/NPO_4 FG

AGND
L39
BK1608HM102

NEAR INT MIC

1
2

R512
0_6

C612
1000P/50V/X5R_4

WM_64PCT

CN26

NEAR EXT MIC CONN.


L48
MMZ1005Y152C

CN14
AGND FG

AGND

[24] MIC_JACK_5
[24] MIC_JACK_2
[24] MIC_JACK_3
[23] INT_MIC_EN

C611
*100P/50V/NPO_4

13

MIC_JACK_5
MIC_JACK_2
INT_MIC_DIRECT
MIC_JACK_3
INT_MIC_EN
R519

10 mils
10 mils

3
1
2
4
5
6

10 mils

*0_4

AGND
L46
MMZ1005Y152C
[26]
[26]

HP_L_OUT

10 mils

HP_R_OUT

10 mils

AGND

9
7
8
10
11
12

10 mils
10 mils
VCC5MA
R516
10K_4

L44
MMZ1005Y152C

R517
2.2K_4

HEADPHONE
C

1470389
L43_CN26

C561
1000P/50V/X7R_4

AGND

MIC

NEAR AUDIO AREA

AGND

L45
MMZ1005Y152C
R518
2.2K_4

14

C560
1000P/50V/X7R_4

L43
MMZ1005Y152C

VCC5MA

FG

R96
4.7K_4

EC A68

Q10_2

DOCK_HPOUT_DTCT# [37]

[23] +EQ_BYPASS

R463

C603

DTC115EE
Q10

0_6

0.01U/16V/X7R_4

AGND
R574

100K_4
3

VCC5M

Q12
DTC115EE

R514
C198

[38] +HP_JACK_IN
1

NEAR H8

AGND

0_6
0.01U/16V/X7R_4

AGND

FG

C617
1000P/50V/X5R_4

AGND

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

MIC_AMP
Sheet
1

25

of

73

VCC5MA

[23]
[23]

10 mils C598
10 mils C602

R_OUT
L_OUT

10 mils

[38] AUDIO_VOLUME

1U/10V/X5R_6
1U/10V/X5R_6

10 mils
10 mils

27
28

INPUT_R
INPUT_L

1K_4

10 mils

19

EVR_CTL

R547

[38] SPK_MUTE#
VCC5MA

[38]

R560

MUTE#

22K_4

R539
33K_4
[24,25]
R546

[21] ULTRA_CD_MUTE

BVREF

0_4

50

SPK_MUTE

31

STANDBY

18

VREF_IN

47

HP_JACK_IN

20

BVREF

17

SWITCH_A

R537
68K_4

30
29

HP_OUT_R
HP_OUT_L

41
40

SP_IN_R
SP_IN_L

44
45

NC
NC
NC
NC
NC
NC

8
10
15
37
42
46

SWITCH_A-1
SWITCH_A-2
SWITCH_A-3

21
22
23

SWITCH_B-1
SWITCH_B-2

24
25

C1
C2

34
36

T47
T48

R530
R524

24K_4
24K_4

C584 0.47U/10V/X5R_6
C573 0.47U/10V/X5R_6
C596
33P/50V/NPO_4

R542
R536

56.2/F_6
56.2/F_6

R549
R538

56.2/F_6
56.2/F_6

HP_R_OUT [25]
HP_L_OUT [25]
DOCK_HP_OUT_R [37]
DOCK_HP_OUT_L [37]

C595
33P/50V/NPO_4

AGND
CD_AUDIO_R [23]
CD_G
[23]
CD_AUDIO_L [23]
T45
T46

C533
10U/10V/X5R_8

38
39

AN12943A-VF

VSS
VSS

GND
GND
GND
GND

10U/10V/X5R_8
C192

LINEOUT_R
LINEOUT_L

SWITCH_B

9
26
35
48

33P/50V/NPO_4
C592

R550

1U/10V/X5R_6

AGND

C597

68K_4

33

CLOSE TO
PIN 16

AGND

VCC

U22A

C193
10U/10V/X5R_8

16

C585
1U/10V/X5R_6

C532
10U/10V/X5R_8

AGND

AGND

VCC5MA
VCC5MA
C195
1U/10V/X5R_6

C196
Close
1U/10V/X5R_6

to
Pin1&56
2

0.47U/10V/X5R_6

0.47U/10V/X5R_6

C566

C575

AN12943A-VF

20 mils SP_OUTL-

VREF_SP

43

DETECT_CAP

AGND

1000P/50V/X7R_4

53
52

C542

SP_OUT_LSP_OUT_L-

1000P/50V/X7R_4

OFFSET_HPR
OFFSET_HPL

20 mils SP_OUTL+

C535

DETECT_IN

13
14

55
54

1000P/50V/X7R_4

11

SP_OUT_L+
SP_OUT_L+

C537

DAMP_OUT

20 mils SP_OUTR-

1000P/50V/X7R_4

DETECT_ON

12

4
5

4
3
2
1

C539

49

GND_SP_R
GND_SP_L

2200P/50V/X7R_4

0.47U/10V/X5R_6

C567

20K_4

C576

6
51

R523

SP_OUT_RSP_OUT_R-

33P/50V/NPO_4

BEEP_IN

SP_OUTL+
SP_OUTLSP_OUTR+
SP_OUTR-

20 mils
20 mils
20 mils
20 mils

C541

32
1U/10V/X5R_6

20 mils SP_OUTR+

33P/50V/NPO_4

ICH_SPKR

2
3

C536

[17]

SP_OUT_R+
SP_OUT_R+

33P/50V/NPO_4

C530

C538

15K_4

33P/50V/NPO_4

15K_4

R477

C540

R471

10U/10V/X5R_8

H8_SPKR

VCC_SP_R
VCC_SP_L

[38]

CN23

AGND

33P/50V/NPO_4

U22B

C551

15K_4

0.47U/10V/X5R_6

C531

R482

PCIC_SPKR

0.47U/10V/X5R_6

[29]

R521
10K_4

C554

C545

1
56

SPK_440371-4

AGND

Place near speaker amplifier

Place near speaker connector


1

PROJECT : BV1
AGND

Quanta Computer Inc.

AGND
AGND

Size
Document Number
Custom

Rev

3C

AUDIO HDP AMP AN12943A

Date:
A

Thursday, October 06, 2005

Sheet
E

26

of

73

MDC1.5 CONNECTOR
VCC3AUX

F6
SMDC150(1.5A_1206)

CN4
[16] ACZ_SDOUT_MDC

EC A61

[16] ACZ_SYNC_MDC
[16] ACZ_SDIN1
[16] ACZ_RST_MDC#

R154

0_4 ACZ_SDIN1_R

EC A62

1
3
5
7
9
11

P1
P3
P5
P7
P9
P11

P2
P4
P6
P8
P10
P12

2
4
6
8
10
12

13

PEG

PEG

14

1-1376035-2

ACZ_BCLK_MDC [16]

EC A61

C216
0.01U/16V/X7R_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

MDC
7

Sheet

of

27
8

73

EC A132

EC A99

SD_VCC3

A16_N

R443

10_4

A_A16
CN22

R559
330_4

D32
LED GREEN

SD_D3
SD_D2
SD_D1
SD_D0
SD_CLK
SD_CMD

R418

0_4

SD_LED#
C601 1U/10V/X5R_6
SD_PWR0
SD_WP

[29] SD_LED#
[30] SD_PWR0
C

VCC3M
SD_CD#

R415

33K_4

[30]
[30]
[30]
[30]

A_CD1#
A_CD2#

B7
A7
E6
D6
B6
A6
D5
B5
A5
B4
B3
A3
A2
B1

MDIO13
MDIO12
MDIO11
MDIO10
MDIO09
MDIO08
MDIO07
MDIO06
MDIO05
MDIO04
MDIO03
MDIO02
MDIO01
MDIO00

E18
F19

BVD1/CSTSCHG
BVD2/CAUDIO

A_CD1#
A_CD2#
A_CE1#
A_CE2#

T14
D15
V19
T18

CD1#/CCD1#
CD2#/CCD2#
CE1#/CCBE0#
CE2#/CAD10

A_INPACK#
A_IORD#
A_IOWR#
A_OE#
A_IREQ#
A_REG#
A_RESET
A_VS1#
A_VS2#
A_WAIT#
A_WE#
A_IOIS16#

G19
P18
P19
T19
M18
F16
H19
R16
H16
G16
M15
A18

INPACK#/CREQ#
IORD#/CAD13
IOWR#/CAD15
OE#/CAD11
RDY/CINT#
REG#/CCBE3#
RESET/CRST#
VS1#/CVS1
VS2#/CVS2
WAIT#/CSERR#
WE#/CGNT#
WP/CCLKRUN#

W14
V14

USBDM
USBDP

R13
T13
V13
W13

VCC5EN#
VCC3EN#
VPPEN0
VPPEN1

AVCC5EN#
AVCC3EN#
AVPP0EN
AVPP1EN

AVCC5EN#
AVCC3EN#
AVPP0EN
AVPP1EN

MDIO19
MDIO18
MDIO17
MDIO16
MDIO15
MDIO14

A_STSCHG#
A_SPKR#

T43
T44
B

E8
D8
B8
A8
E7
D7

C440
C445

AVPP0EN 100K_4

270P/50V/X7R_4
270P/50V/X7R_4

CARDBUS / MEDIA CARD

U14A

CADR25/CAD19
CADR24/CAD17
CADR23/CFRAME#
CADR22/CTRDY#
CADR21/CDEVSEL#
CADR20/CSTOP#
CADR19
CADR18
CADR17/CAD16
CADR16/CCLK
CADR15/CIRDY#
CADR14/CPERR#
CADR13/CPAR
CADR12/CCBE2#
CADR11/CAD12
CADR10/CAD9
CADR9/CAD14
CADR8/CCBE1#
CADR7/CAD18
CADR6/CAD20
CADR5/CAD21
CADR4/CAD22
CADR3/CAD23
CADR2/CAD24
CADR1/CAD25
CADR0/CAD26

J18
J15
K16
L16
L18
M16
N19
N16
P16
L19
K15
N18
N15
K18
R18
U19
R19
P15
J16
H15
H18
G15
G18
F15
F18
E16

A_A25
A_A24
A_A23
A_A22
A_A21
A_A20
A_A19
A_A18
A_A17
A16_N
A_A15
A_A14
A_A13
A_A12
A_A11
A_A10
A_A9
A_A8
A_A7
A_A6
A_A5
A_A4
A_A3
A_A2
A_A1
A_A0

CDATA15/CAD8
CDATA14
CDATA13/CAD6
CDATA12/CAD4
CDATA11/CAD2
CDATA10/CAD31
CDATA9/CAD30
CDATA8/CAD28
CDATA7/CAD7
CDATA6/CAD5
CDATA5/CAD3
CDATA4/CAD1
CDATA3/CAD0
CDATA2
CDATA1/CAD29
CDATA0/CAD27

U18
W18
V17
V16
V15
B19
C18
D18
W17
W16
W15
T15
R14
C19
D19
E19

A_D15
A_D14
A_D13
A_D12
A_D11
A_D10
A_D9
A_D8
A_D7
A_D6
A_D5
A_D4
A_D3
A_D2
A_D1
A_D0

NC7
NC6
NC5
NC4
NC3
NC2
NC1

A_D3
A_D4
A_D5
A_D6
A_D7
A_CE1#
A_A10
A_OE#
A_A11
A_A9
A_A8
A_A13
A_A14
A_WE#
A_IREQ#
A_VCC5
A_VPP5

A_A16
A_A15
A_A12
A_A7
A_A6
A_A5
A_A4
A_A3
A_A2
A_A1
A_A0
A_D0

A_VCC5

R417

A_D1
A_D2
A_IOIS16#

*43K_4

E4
E2
D2
C2
E1
D1
C1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1_GND
2_DBUS3
3_DBUS4
4_DBUS5
5_DBUS6
6_DBUS7
7_CE#
GROUND
8_CADDR10
9_OE#
10_CADDR11
GROUND
11_CADDR9
12_CADDR8
13_CADDR13
GROUND
14_CADDR14
15_WE#
16_IRQ#
17_VCC
18_VPP
19_CADDR16
20_CADDR15
21_CADDR12
22_CADDR7
23_CADDR6
GROUND
24_CADDR5
25_CADDR4
26_CADDR3
27_CADDR2
GROUND
28_CADDR1
29_CADDR0
30_DBUS0
GROUND
31_DBUS1
32_DBUS2
33_CARD16
34_GND

35_GND
36_CD1#
37_DBUS11
38_DBUS12
39_DBUS13
40_DBUS14
41_DBUS15
GROUND
42_CE2#
43_VS1
44_IOR#
GROUND
45IOW#
46_CADDR17
47_CADDR18
GROUND
48_CADDR19
49_CADDR20
50_CADDR21
51_VCC
52_VPP
53_CADDR22
54_CADDR23
55_CADDR24
56_CADDR25
57_VS2
GROUND
58_RESET
59_WAIT#
60_INPACK#
61_REG#
GROUND
62_SPKR#
63_CHSTS#
64_DBUS8
GROUND
65_DBUS9
66_DBUS10
67_CD2#
68_GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GND_PAD1
GND_PAD2
GND_PAD3
GND_PAD4

81
82
83
84

NPTH_PAD1
NPTH_PAD2

85
86

A_CD1#
A_D11
A_D12
A_D13
A_D14
A_D15
A_CE2#
A_VS1#
A_IORD#
A_IOWR#
A_A17
A_A18
A_A19
A_A20
A_A21
A_A22
A_A23
A_A24
A_A25
A_VS2#

A_VCC5
A_VPP5
C

A_RESET
A_WAIT#
A_INPACK#
A_REG#
A_SPKR#
A_STSCHG#
A_D8
A_D9
A_D10
A_CD2#

C448
*1000P/50V/X7R_4

CARDBUS

Tyco C-1827662

R5C841_CSP208Q

R434

SDIO SLOT
EC A05

0.1U/10V/X5R_4

0.1U/10V/X5R_4
C494

A_VCC5

C472

A_VPP5

CN27
1
9
8
7

SD_CMD

SD_CLK

3
6

SD_CD#

11

SD_WP

12

Place
these CAP
near
Socket

SD_VCC3

SD_D3
SD_D2
SD_D1
SD_D0

10

C572
1U/10V/X5R_6

C571
0.1U/10V/X5R_4

13
14

2WX11101-1X-7F

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

R5C841(CARDBUS)-1
Sheet
1

28

of

73

AD16

[16]
[16]
[16]
[16]

C/BE3#
C/BE2#
C/BE1#
C/BE0#

C/BE3#
C/BE2#
C/BE1#
C/BE0#

M2
M1
N5
N4
N2
N1
P5
P4
R4
R2
R1
T2
T1
U2
U1
V1
T7
V7
W7
R8
T8
V8
W8
R9
V9
W9
T11
V11
W11
T12
V12
W12
R401

100_4

P1

P2
W2
W6
T9

AD31
AD30
AD29
AD28
AD27
AD26
AD25
AD24
AD23
AD22
AD21
AD20
AD19
AD18
AD17
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0

A4

R6
E13

R7
REGEN#

VCC_PCI1
VCC_PCI2
VCC_PCI3

VCC_ROUT1
VCC_ROUT2

AD31
AD30
AD29
AD28
AD27
AD26
AD25
AD24
AD23
AD22
AD21
AD20
AD19
AD18
AD17
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0

VCC_MD

AD[0..31]

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#
PAR
PERR#
SERR#

V3
V4
W4
T5
V5
V6
W5
T6

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#
PAR
PERR#
SERR#

REQ#
GNT#

M4
M5

REQ0#
GNT0#

PCICLK

K1

PCICLK_CB_33M

PCIRST#
GBRST#
HWSPND#

L4
G2
F2

INTA#
INTB#
INTC#
NC8

J2
K4
K2
L2

INTA#
INTB#
INTC#

CLKRUN#

L5

CLKRUN#

PME#/RI_OUT#
SPKROUT#

G4
F1

PME#
PCIC_SPKR
R414
*0_4

UDIO0/SRIRQ#
UDIO1
UDIO2
UDIO3
UDIO4
UDIO5

J4
H1
H2
H4
H5
G1

PCI / OTHER

IDSEL

EC A06

FRAME#
IRDY#
TRDY#
DEVSEL#
STOP#
PAR
PERR#
SERR#

[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]

REQ0#
GNT0#

[16]
[16]

INTA#
INTB#
INTC#

GND1
GND2
GND3
GND4
GND5
GND6
GND7
GND8
GND9
GND10

*10K_4

R404

*10K_4

PCIC_SPKR

R405

100K_4

1394_SCLK

R422

100K_4

1394_SDATA

R423

100K_4

D29
1

[16]
[16]
[16]

CLKRUN# [16,38,41,42,47]
PME#
[16]
PCIC_SPKR [26]

IRQSER
R403
*100K_4
R402
*100K_4
1394_SCLK
1394_SDATA

2
TEST

J1
J5
K5
E9
R10
T10
V10
W10
L15
M19

R406

MPWRG

PCIRST# [16,43,44]
MPWRG [17,41,50,62]
CARDBUSPDN# [41]

IRQSER

[17,38,41,42,47]

F4

C460

0.01U/16V/X7R_4

C411

0.01U/16V/X7R_4

C459

0.01U/16V/X7R_4

C431

0.01U/16V/X7R_4

C436

0.01U/16V/X7R_4

C410

0.01U/16V/X7R_4

VCC3B
VCC3B

EC B11

VCC3M
R424
10K_4

DAP222
3

R5C841_CSP208Q

CARDBUSPDN#

VCC3M

C/BE3#
C/BE2#
C/BE1#
C/BE0#

VCC3M

PCICLK_CB_33M [11]

PCIRST#
MPWRG
CARDBUSPDN#

PCMACT
SD_LED#

[41]
VCC1R8M

SD_LED# [28]

AGND1
AGND2
AGND3
AGND4
AGND5
AGND6

AD[0..31]

VCC3B

C405

0.47U/10V/X5R_6

C415

0.01U/16V/X7R_4

C441

0.01U/16V/X7R_4

A9
B9
D9
D14
A15
B15

[16]

VCC_3V1
VCC_3V2
VCC_3V3
VCC_3V4

U14B

VCC1R8M

VCC_RIN1
VCC_RIN2

F5
J19
K19
G5

VCC3M

W3
R11
R12

L1
E14

Place these CAP near


device terminals

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

R5C841(PCI)-2
Sheet
1

29

of

73

VCC3M

U14C
L37
BK1608HM121

3
4

1
2

D11

CPS

A16
R114

220_4

8P/50V/+-0.25P_4
C165

C442
0.01U/16V/X7R_4

R431
10K/F_4

XI

2
3

TPBN0
TPBP0

A13
B13

1394_TPB0N
1394_TPB0P

2
3

IEEE1394

REXT

TPBN1
TPBP1

A11
B11

VREF

NC9

E12

B14
D13

R438
R435

C439
0.01U/16V/X7R_4
R5C841_CSP208Q

C443
R436

270P/50V/X7R_4
5.1K/F_4

EB2 DLW21SN121SQ2L
2
1 1
3
4 4
2
3

1
4

1
4

1394_TPA0N_C

1394_TPB0N_C

1394_TPA0P_C

1394_TPB0P_C

1394_TPB0N_C

1394_TPA0N_C

1394_TPB0P_C

1394_TPA0P_C

EB3 DLW21SN121SQ2L

Close to connector

Place these
parts close to
R5C841

CLOSE
TO
R5C841

VCC5M

1U/10V/X5R_6

1U/10V/X5R_6

56.2/F_6
56.2/F_6

CN17 1394CON

1394_TPA0N
1394_TPA0P

A10
B10

FIL0

EC B13

A12
B12

TPAN1
TPAP1

XO

0.01U/16V/X7R_4

TPAN0
TPAP0

D10

A14

0.33U/16V/X7R_6

C435

D12

TPBIAS1

B16

1394BIAS0

C438

TPBIAS0

1U/10V/X5R_6

Y3
24.576MHz/50PPM

AVCC_PHY4
AVCC_PHY3
AVCC_PHY2
AVCC_PHY1

56.2/F_6
56.2/F_6

C434

C447
1000P/50V/X7R_4

B17
A17
E11
E10

R433
R427

C437
0.1U/10V/X5R_4

8P/50V/+-0.25P_4
C162

5
6

5
6

VCC3M
A_VCC5

A_VPP5

SD_VCC3

Q27
2SK3019

R5534

T118

1U/10V/X5R_6

SD_PWR0

16

SD_PWR0

[28]

VCC5M
TST

1000P/50V/X7R_4

12

BVCC5_EN
BVCC3_EN
BEN1
BEN0

C491

BVPPOUT

20
19
18
17

C485

VCC3M

33K_4

1U/10V/X5R_6

33K_4

R456

13
14

AVCC5_EN
AVCC3_EN
AEN1
AEN0

1000P/50V/X7R_4

R120

BVCCOUT
BVCCOUT

1
2
3
4

C479

VCC3M

C480

10K_4

AVPPOUT

1000P/50V/X7R_4

R121

VCC5IN
VCC5IN

VCC3M

7
8

2.2U/16V/Y5V_8

AVCC5EN#
AVCC3EN#
AVPP1EN
AVPP0EN

AVCC5EN#
AVCC3EN#
AVPP1EN
AVPP0EN

AVCCOUT
AVCCOUT

C484

[28]
[28]
[28]
[28]

VCC3IN
VCC3IN

6
15

C486

10
11

GND

C181

C483

U18

NO SHDN FUNCTION

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

R5C841(1394)-3
Sheet
1

30

of

73

VCC3AUX

VCC3AUX

EC A75

U12
[32]
[32]

MDI_0+
MDI_0-

[32]
[32]

MDI_1+
MDI_1-

[32]
[32]

MDI_2+
MDI_2-

[32]
[32]

MDI_3+
MDI_3-

C353
C

EC A35

NEAR PIN4,10

0.1U/16V/Y5V_4

EC A81

[37] LAN_DOCK_ATTACHED_AUX#
[32] RJ45_ACTIVITY#
[32] RJ45_LINKUP#
C580

EC A81

[35] RJ45_ACTIVITY_SYS#
[35] RJ45_LINKUP_SYS#

GND1
A0
A1
VDD1
N.C.
GND2
A2
A3
GND3
VDD2
A4
A5
GND4
A6
A7
GND5
SEL
VDD3
LED0
LED1

0B1
1B1
0B2
1B2
GND11
2B1
3B1
2B2
3B2
GND10
VDD5
4B1
5B1
4B2
5B2
GND9
6B1
7B1
6B2
7B2

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

21
22
23
24
25
26
27
28

GND6
0LED1
1LED1
GND7
0LED2
1LED2
VDD4
GND8

VDD7
GND14
LED2
GND13
2LED1
2LED2
VDD6
GND12

56
55
54
53
52
51
50
49

EXT_PAD

57

DOCK_MDI_0+ [37]
DOCK_MDI_0- [37]
SYS_MDI_0+ [34]
SYS_MDI_0- [34]
DOCK_MDI_1+ [37]
DOCK_MDI_1- [37]
SYS_MDI_1+ [34]
SYS_MDI_1- [34]

DOCK_MDI_2+ [37]
DOCK_MDI_2- [37]
SYS_MDI_2+ [34]
SYS_MDI_2- [34]
DOCK_MDI_3+ [37]
DOCK_MDI_3- [37]
SYS_MDI_3+ [34]
SYS_MDI_3- [34]

0.1U/16V/Y5V_4

NEAR PIN18,27

[37] RJ45_ACTIVITY_DOCK#
[37] RJ45_LINKUP_DOCK#

NC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NC
NC
NC
NC

VCC3AUX

PI3L500ZFE
B

EC A75
C166
0.1U/16V/Y5V_4

EC A81

C360

0.1U/16V/Y5V_4

NEAR PIN38,56,50

C689

0.1U/16V/Y5V_4

C690

0.1U/16V/Y5V_4

C352
0.1U/16V/Y5V_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

GIGABIT LAN SW
Sheet
1

31

of

73

VCC2R5AUX
L9
VCC1R2AUX
BLM18AG601SN1D

1
2

1
2

1
2

A14 BIASVDD

0.1U/16V/X7R_4

L11

Placed near PHY chip

BLM18AG601SN1D
C92

BCM5751M

0.1U/16V/X7R_4
2
4

L15

15mm x 15mm

AVDD

F14

AVDD_F14

BGA196

1
3

BLM18AG601SN1D

RP4

C103 0.1U/16V/X7R_4

2
4

0.1U/16V/X7R_4

1
3

C110

0.1U/16V/X7R_4

4P2R-S-49.9

TRD3TRD3+

E14
E13

MDI_3- [31]
MDI_3+ [31]

TRD2TRD2+

D14
D13

MDI_2- [31]
MDI_2+ [31]

TRD1TRD1+

C14
C13

MDI_1- [31]
MDI_1+ [31]

TRD0TRD0+

B14
B13

MDI_0- [31]
MDI_0+ [31]

GPHY_PLLVDD

C109

4P2R-S-49.9

RP5

C101
0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

AVDD

C105
4.7U/6.3V/X5R_6

C93

0.1U/16V/X7R_4

G14

C89

BLM18AG601SN1D

L10

U28

C94
0.1U/16V/X7R_4

GPHY_PLLVDD

C88

C100 0.1U/16V/X7R_4

L16
BLM18AG601SN1D

C356 C90
0.1U/16V/X7R_4

A13

AVDD_A13

C69

4.7U/6.3V/X5R_6

XTALVDD

C65

0.1U/16V/X7R_4

H14

C63

0.1U/16V/X7R_4

XTALVDD

VCC2R5AUX

C66

0.1U/16V/X7R_4

AVDDL
AVDDL

A8
D5
P13

C62

0.1U/16V/X7R_4

C97
4.7U/6.3V/X5R_6

F13
F12

VCC2R5AUX
VDDP
VDDP
VDDP

C68

VCC3AUX

4.7U/6.3V/X5R_6

AVDDL

VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC
VDDC

C85

0.1U/16V/X7R_4

L12
BLM18AG601SN1D

K8
K7
K6
K5
K4
J10
J5
J4
G4
F10
F5
E10
E9
E8
E7
E6
E5
B8

C91
0.1U/16V/X7R_4

VCC3B

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

VCC1R2AUX

VCC1R2AUX

VCC3AUX

BIASVDD

VCC3B

M12

C75

D11
G11
K12

C84

VDDIO
VDDIO
VDDIO

C83

WOL_VAUX

C73

P1
G2
A1

C76

VESD1
VESD2
VESD3

C79

A7
B3
C5
E1
E4
G1
K3
L4
P2

C87
0.1U/16V/X7R_4

C72
0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

4.7U/6.3V/X5R_6

C80

VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI
VDDIO_PCI

VCC2R5AUX
C74

L7
PCIE_PLLVDD

C81
0.1U/16V/X7R_4

L6

PCIE_RXP0_C N6
PCIE_RXN0_C P6
P10
N10
A6
C2
GBE_CLK_R
N8
4
GBE_CLK_R#
P8
2
0X2_4
F4

VCC3B

R46
R47

T22
T21
T26
T15
T13
T24
T14
T20
*4.7K_4

VCC3AUX
R53
R52

1K/F_4 XTALO
XTALI

PWR_IND#
ATTN_IND#
ATTN_BTTN#

H2
J2
A2

SCLK
SI
SO
CS#
GPIO0_TST_CLKOUT

LAD3
LAD2
LAD1
LAD0
LFRAME#
LRESET#
LCLK
SERIRQ

L9
N13
J11

TPM_EN#
BSAFE_GPIO1
BSAFE_GPIO0

XTALO
XTALI

A10

RDAC

1.2K/F_4

[31]

RJ45_ACTIVITY#
R51

3.3K_4

R55

3.3K_4

2
4

[31]

1
3

RP3

C107

0.1U/16V/X7R_4

4P2R-S-49.9
C108

0.1U/16V/X7R_4

4P2R-S-49.9

VCC3AUX

VCC3B
R45

VCC3AUX

4.7K_4

E11
E12
F11
C12
G12 R59

R65

R67

R66

1K_4

1K_4

1K_4

*0_4

VCC3AUX

U29

GPIO1
GPIO2

H13
G13

WP
GPIO2

EEDATA
EECLK

L10
K11

SDA
SCL

5
6

WP

GND
VCC

4
8

A2
A1
A0

3
2
1

SDA
SCL

C337
0.1U/16V/X7R_4

FBM2125 HM330

REGSUP25

L14

REGOUT25

M14

REGSUP12
REGCTL12
REGSEN12

C99
0.1U/16V/X7R_4
K14
J13
J14

LOW_PWR
VAUXPRSNT
WOL_INRSH
VAUX_ON#
VMAIN_ON#

L6
J12
P14
M13
N14

TRST#
TCK
TDI
TDO
TMS

D12
D7
H12
D6
C11

FBM2125 HM330

VCC2R5AUX
L13

EC A07

C102
0.1U/16V/X7R_4

BCM5751F

GPIO2

VCC3AUX

+ C96
68U/6.3V/3528

C106
4.7U/6.3V/X5R_6

GPIO2

R259

4.7K_4

R265

*4.7K_4

GBE_DISABLE [41]
R60

4.7K_4

VCC3AUX
R49
4.7K_4

TRST#
R61
4.7K_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

EC A66

BCM5751M

L14

B4
B7
B12
E2
F6
F7
F8
F9
G5
G6
G7
G8
G9
G10
H5
H6
H7
H8
H9
H10
J6
J7
J8
J9
K2
N1
N9
P9

C302
12P/50V/NPO_4

RJ45_LINKUP#

1
3

RP2

VCC3AUX

SMB_CLK
SMB_DATA

N12
P12

2
4

4.7K_4

M24C64-SOIC8

R50

EXPORT#

RDAC
1

Y5
25Mhz

C10
B9
A9

R247

XTALO_R

PCIE_TXDP
PCIE_TXDN
PCIE_RXDP
PCIE_RXDN
WAKE#
PERST#
REFCLK+
REFCLKREFCLK_SEL

L5
K9
L11
M11
H11
M9
K10
L8

4.7K_4 SMB_CLK_5751 D10


4.7K_4 SMB_DATA_5751 D9

C299
12P/50V/NPO_4

WL_LINK2.4G
WL_LINK5G
WL_ACTIVITY

PCIE_SDS_VDD

4.7K_4
*4.7K_4

EC C24

R54

A11
B11
A12
B10

PCIE_TST
R48

0.1U/16V/X7R_4
0.1U/16V/X7R_4

3
1
RP44

D8

LINKLED#
SPD100LED#
SPD1000LED#
TRAFFICLED#

VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS

C77
C78

[17] PCIE_GBE_RXP
[17] PCIE_GBE_RXN
[17] PCIE_GBE_TXP
[17] PCIE_GBE_TXN
[17,37,41,44] PCIE_WAKE#
[4,16,17,19,38,41,42,47] PLTRST#
[11] PCIE_CLK_GBE
[11] PCIE_CLK_GBE#

M6

C82
0.1U/16V/X7R_4

C71
4.7U/6.3V/X5R_6

PCIE_SDS_VDD
BLM18AG601SN1D

PCIE_TST

C67
4.7U/6.3V/X5R_6

M8

PCIE_PLLVDD
BLM18AG601SN1D

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

GBE BCM5751M(1/2)
Sheet
1

32

of

73

<BLANK PAGE>
C

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

<BLANK PAGE>
Sheet
1

33

of

73

VCC2R5AUX

BCM5751M 1G application , use H0068 transformer


L47

C373

0.1U/16V/X7R_4

0.1U/16V/X7R_4

*27P_4

C374

BLM18AG601SN1D

C368

EC A49

[31] SYS_MDI_0+
[31] SYS_MDI_0C

[31] SYS_MDI_1+
[31] SYS_MDI_1-

TCT_TX_RX

U13
4
5
6

CT
TD+
TD-

CT
TX+
TX-

9
8
7

1
2
3

RD+
RDCT

RX+
RXCT

12
11
10

MCT1

R69

75/F_4 MCT_R
RJ45_TXD0P [35]
RJ45_TXD0N [35]

MCT2

R70

75/F_4

MCT3

R71

75/F_4

RJ45_TXD1P [35]
RJ45_TXD1N [35]

H0068

U34

[31] SYS_MDI_2+
[31] SYS_MDI_2-

0.1U/16V/X7R_4

C366

0.1U/16V/X7R_4

C365

*27P_4

C367

[31] SYS_MDI_3+
[31] SYS_MDI_3-

4
5
6

CT
TD+
TD-

CT
TX+
TX-

9
8
7

1
2
3

RD+
RDCT

RX+
RXCT

12
11
10

RJ45_TXD2P [35]
RJ45_TXD2N [35]

MCT4

R348

RJ45_TXD3P [35]
RJ45_TXD3N [35]

75/F_4

H0068

C402
1500P/3KV/X7R_18
CC1808

LAN_GND

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

GBE MAGNETICS
Sheet
1

34

of

73

EC A78
EC C06
U30
5
1
3

VCC
IO1
IO2

U31
6
4
2

IO4
IO3
GND

5
1
3

SRV05-4

VCC
IO1
IO2

IO4
IO3
GND

6
4
2

SRV05-4

CN12

[34]
[34]
[34]
[34]
[34]
[34]
[34]
[34]

5
6
7
10
8
9
11
12

RJ45_TXD0P
RJ45_TXD0N
RJ45_TXD1P
RJ45_TXD1N
RJ45_TXD2P
RJ45_TXD2N
RJ45_TXD3P
RJ45_TXD3N

VCC3AUX

R72

330_6

[31] RJ45_ACTIVITY_SYS#
VCC3AUX

R73

330_6

[31] RJ45_LINKUP_SYS#

TDP
TDN
RDP
RDN
RJ45_TERM4
RJ45_TERM5
RJ45_TERM7
RJ45_TERM8

LED1_YEL+

LED1_YEL-

LED2_GRN+

LED2_GRN-

EC A120

CN11

RING

C607

C133

C134

EC A134 EC B21

1000P/50V/X7R_4

RJ11_Cable_CONN_4P

EC B37

C608

TIP

14
1000P/50V/X7R_4

13

1000P/50V/X7R_4

TIP_RJ11
RING_RJ11
1000P/50V/X7R_4

1
2
3
4

1
2
3
4

GND1
GND2

15
16

NPTH

17

LAN_GND

RJ45+RJ11

EC A46
4

EC A47

2
1

CN7
RJ11_Dock_CONN_2P

2
1
3

[37] RJ11_TIP_DOCK
[37] RJ11_RING_DOCK

EC B20
R567

0_6

R566

0_6

Close to Dock

LAN_GND

EC A48

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

RJ11/RJ45 CONNECTOR
Sheet
1

35

of

73

BLANK
B

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

MINI PCI SLOT


Sheet
1

36

of

73

SPDIF_OUT

C643

33P_4

DOCKID0

C651

220P_4

XKBDCLK

C684

DOCK_EVENT#

C695

220P_4

SPDIF_RTN

C644

33P_4

DOCKID1

C668

220P_4

XKBDDATA

C687

470P_4

DDCCLK_ID3

C697

220P_4

DOCK_MICIN_DTCT#

C645

33P_4

D_PERST#

C669

220P_4

D_P_SERIRQ

C678

*220P_4

DOCK_ATTACH#

C688

220P_4

DOCK_HPOUT_DTCT#

C646

33P_4

DOCK_LED_CTL0

C670

220P_4

DOCK_USB_ON

C679

220P_4

DOCK_HP_OUT_R

C647

33P_4

DOCK_LED_CTL1

C671

220P_4

DOCKID2

C680

220P_4

DOCK_HP_OUT_L

C648

33P_4

DOCK_SCL

C672

10P_4
EC

D_LPC_DREQ0#

C681

*220P_4

DOCK_MIC_IN_R

C649

33P_4

PWRON_DOCK#

C673

220P_4

D_CLKRUN#

C682

10P_4

DOCK_MIC_IN_L

C650

33P_4

EXTPWRG

C674

220P_4

D_LPC_FRAME#

C683

*220P_4

MSCLK

C675

470P_4
EC

RJ45_LINKUP_DOCK#

C685

220P_4

MSDATA

C677

470P_4

RJ45_ACTIVITY_DOCK# C686

220P_4

23
24
25
[41] PWRON_DOCK#
B_ON_DOCK 26
EXTPWRG
27
[41]
EXTPWRG
28
[21,41] DASP_DOCK#
MSCLK
29
[38,39] MSCLK
MSDATA
30
[38,39] MSDATA
XKBDCLK 31
[38,39] XKBDCLK
XKBDDATA 32
[38,39] XKBDDATA
33
D_P_SERIRQ
34
[42] D_P_SERIRQ
35
[38] DOCK_USB_ON
36
DOCKID2
37
[42]
DOCKID2
NOTE_ATTACH#
38
R33
0_4

SATA_TXGND
PWRON
B_ON
PWRGOOD_DOCK
DASP
PS2_MS_CLK
PS2_MS_DATA
PS2_KB_CLK
PS2_KB_DATA
GND
LPC_SERIRQ
NC
NC
DOCK_ID_2
NOTE_ATTACH#

PCIE_TX1GND
PCIE_REFCLK+

56
57
58

PCIE_REFCLKGND
SATA_RX+

60
61
62

SATA_RXGND
DVI_DDCCLK
DVI_DDCDATA
LPC_DRQ#
LPC_CLK14M#
GND
LPC_CLKRUN#
LPC_LFRAME#
LPC_LCLK
GND
LAN_LED_EN

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

LAN_LED_G#

77

LAN_LED_Y#
LAN_MAG_CTAP

79
80

MODEM_RING

84

MSCLK R589
MSDATA R590

*V9MLA0603NH
*V9MLA0603NH

VCC5M
P3

EC C26 EC C28
85
86
87
88
89
90
91
92
93

MICIN_DTCT
HPOUT_DTCT
GND
USB_D+
USB_DGND
EVENT#
GND
DVI_D0-

95
96
97

DVI_D0+
GND
DVI_D2-

99
100
101

DVI_D2+
GND
DVI_D3-

103
104
105

DVI_D3+
GND
DVI_CLK+

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

DVI_CLKGND
CRT_DDCCLK
CRT_DDCDATA
LPC_LAD0
LPC_LAD1
GND
LPC_LAD2
LPC_LAD3
GND

DOCK_MDI_3+
DOCK_MDI_3DOCK_MDI_2+
DOCK_MDI_2-

119
120
121
122

LAN_D3+
LAN_D3LAN_D2+
LAN_D2-

[35] RJ11_TIP_DOCK

126

MODEM_TP

[17]
[17]

EC C09

USBP3+
USBP3-

[38] DOCK_EVENT#

PCIE_CLK_DOCK#

R24

[11]
[11]

D_LPC_DREQ0# [42]
D_SIO_14M [42]

D_CLKRUN#
D_LPC_FRAME#
D_LPCCLK_SIO_33M

D_CLKRUN# [42]
D_LPC_FRAME# [42]
D_LPCCLK_SIO_33M [42]

10K_4

[15]
[15]
[42]
[42]

VCC3AUX

RJ45_LINKUP_DOCK#

[31]

RJ45_ACTIVITY_DOCK#

LAN_MAG_CTAP

RJ11_RING_DOCK

[31]

DDCCLK_ID3
DDCDATA_ID1
D_LPC_AD0
D_LPC_AD1

D_LPC_AD0
D_LPC_AD1
D_LPC_AD2
D_LPC_AD3

[42] D_LPC_AD2
[42] D_LPC_AD3

[35]

[31]
[31]
[31]
[31]

IBM_DOCKING_CONN_new

DOCK-PWR19

DOCK_ATTACH#

47K_4

DOCK-PWR19-IN

VCC3M

EC A38

D33
1

RB521S-30
2

D13
1

RB521S-30
2 R147

100K_4

D14
1

RB521S-30
2

EC A36

D23
1

RB521S-30
2

Q2 SI4435BDY

DOCK_ATTACHED_3M# [38]

1
2
3
4

R146 470K_4

47K_4

R276

4.7K_4

VCC5B
LAN_DOCK_ATTACHED_AUX#
VCC3AUX

DOCK-PWR19-IN

EC A34

B_ON

1K_4

127
128
129
130
131
132
133

DVI_DTCT
GND
DVI_D1-

135
136
137

DVI_D1+
GND
DVI_D4-

139
140
141

DVI_D4+
GND
DVI_D5-

143
144
145

DVI_D5+
GND
CRT_R
GND
CRT_G
GND
CRT_B
GND
CRT_HSYNC
CRT_VSYNC
LPC_LPCPD#
LPC_LRESET#

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

LAN_D1+
LAN_D1LAN_D0+
LAN_D0-

161
162
163
164

DOCK_ATTACH#
DOCK_HP_OUT_R

AGND

[26]

DOCK_HP_OUT_L [26]
DOCK_MIC_IN_R [24]

AGND

DOCK_MIC_IN_L

[24]

DOCK_RED [15]
DOCK_GRN [15]
DOCK_BLU [15]
DOCK_HSYNC [15]
DOCK_VSYNC [15]
D_LPCPD# [42]
D_PLTRST# [42]
0_4
DLRESET# [42]
*0_4

D_LPCPD#
PLTRST
R22
R23

DOCK_MDI_1+
DOCK_MDI_1DOCK_MDI_0+
DOCK_MDI_0-

[31]
[31]
[31]
[31]

0.1U/50V/X7R_6

EC A35
EC A131

B_ON_DOCK
R31

DOCK_ATTACH#
HPOUT_R
AGND
HPOUT_L
MICIN_R
AGND
MICIN_L

[31]

EC A56
[23,54,62]

P4

C213

DOCK_ATTACHED_5B# [15]
R148

IBM_DOCKING_CONN_new
8
7
6
5

GND

GND1

R565

(2/2)

EC A72
[24] DOCK_MICIN_DTCT#
[25] DOCK_HPOUT_DTCT#

PCIE_DOCK_TXN [17]

PCIE_CLK_DOCK

DOCKING CONNECTOR
VCC5M

4+168 pin

PCIE_DOCK_TXP [17]

D_LPC_DREQ0#
D_SIO_14M

EC C08

GND12

[38] DOCK_LED_CTL0
[38] DOCK_LED_CTL1
[47] DOCK_SCL
[47] DOCK_SDA

PCIE_RX1GND
PCIE_WAKE#
PCIE_CLKREQ#
STATUS_LED_0
STATUS_LED_1
I2C_CLK
I2C_DATA
GND
SATA_TX+

[50]

GND11

PCIE_WAKE#

51
52
53
54

EC A106

180

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PCIE_TX0GND
GND
PCIE_TX1+

EC B47

CN28B

ACDC_ID [38,50]
DOCK_CONSUMP
PWRSWITCH# [39,41]
EC A97
SPDIF_OUT [23]
SPDIF_RTN [23]

GND10

EC A58 EC C07

PCIE_RX0GND
GND
PCIE_RX1+

ACDC_ID_R

43
44
45
46
47
48
49

GND9

7
8
9
10

[17] PCIE_DOCK_RXN

ADPT_CAPA
DOCK_CONSUMP
PWR_SW#
SPDIF_OUT
SPDIF_RTN
GND
PCIE_TX0+

GND8

[17] PCIE_DOCK_RXP

DOCK_ID0
DOCK_ID1
PCIE_PERST#
GND
PCIE_RX0+

177

1
2
3
4
5

EC C28

EC C28

EC A32

GND7

DOCKID0
DOCKID1

DOCKID0
DOCKID1
D_PERST#

R564
0_4

176

P2

GND6

NC

4+168 pin

EC C08
B48
EC C26

175

(1/2)

DC19V

EC A135

0_4

GND5

P1

EC A102
R130

174

DOCKING CONNECTOR

DOCK-PWR19-IN

GND4

DOCK-PWR19-IN

173

CN28A

GND3

*CONN_20pin

EC C08
B48

172

EXTPWRG
DOCKID0
DOCKID1
DOCKID2

GND2

VCC3B

171

D_LPC_DREQ0#
D_SIO_14M
DOCK_ATTACH#
NOTE_ATTACH#

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

170

LAD0
LPC_DRQ#
LAD1
LPC_CLK14M#
LAD2
DOCK_ATH#
LAD3
Note_ATH#
LPCPD#
GND
LFRAME#
VCC3B
LSERIRQ
PWR_G
PLTRST#
DOCK_ID0
CLKRUN#
DOCK_ID1
LCLK_33M
DOCK_ID2

169

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

[17,32,41,44]

EC C08
EC B48
470P_4

CN29

D_LPC_AD0
D_LPC_AD1
D_LPC_AD2
D_LPC_AD3
D_LPCPD#
D_LPC_FRAME#_DB
D_P_SERIRQ
PLTRST
D_CLKRUN#
D_LPCCLK_SIO_33M_DB

[42]
[42]
[41]

179

Debug CONN

178

R30

1K_4

LAN_MAG_CTAP R32

0_6 F3_R32
F3

C51
1000P/50V/X7R_4

C605
0.1U/50V/X7R_6

EC A58

VCC2R5AUX

PolySwitch PTC Devices 0.5A/6V

C606
4.7U/10V/Y5V_8

EC C20

VCC5B

EC C21

EC C26

EC A39

U35
MSCLK
MSDATA

5
1
3

VCC
IO1
IO2

IO4
IO3
GND

6
4
2

XKBDCLK
XKBDDATA

D_LPC_FRAME#

R135

*0_4

D_LPC_FRAME#_DB

D_LPCCLK_SIO_33M

R137

*0_4

D_LPCCLK_SIO_33M_DB

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

*SRV05-4

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Docking
Sheet
1

37

of

73

VCC3M

VCC5M

1
GLOBAL_WL_DISABLE#

2
3

C155
*0.1U/16V/Y5V_4

[11]
[4,16,17,19,32,41,42,47]
[16,19,41,42,47]
[16,19,41,42,47]
[16,19,41,42,47]
[16,19,41,42,47]
[16,19,41,42,47]

[16,29,41,42,47] CLKRUN#
[17,41,47] SUS_STAT#
[17,29,41,42,47]
[50]
[17]
[17]
[16]

EC B27

IRQSER
90W_AC#
H8SCI#
H8WAKE#
KBGA20

SUS_STAT#

131
132

CLKRUN#/P82
LPCPD/P83

90W_AC#
H8SCI#
H8WAKE#

128
129
119
120
130

SERIRQ/P37
PME#/P80
SCI/PB1
SMI#/PB0
GA20/P81

8
142
10
9
11
12

H8_RESET#
H8_RESET_OUT#
MODE0
MODE1
NMI
STANDBY#

140
141
143
144
18

X1
X2
XTAL_IN
EXTAL_IN
SUSCK_IN/OUT/P96

Y4

EC A79

[41,50,62] EXTPWR#

CSTCE10M
R113

[50] CHARGE_CURRENT_1D8A
[22] BAY_UNLOCK#
[48] FAN_FRQ
EC A79
[41] MISCSMI#
D11
[50] CHARGE_VOLT_4D2V
2
[41] PWRSW#
RB521S-30
[39] HOTKEY#

H8_SCL1
H8_SDA1

M_TEMP

[52]

S_TEMP

P10
P11
P12
P13

[47]
[47]
[46,47]
[46,47]

H8_SCL0
H8_SDA0
H8_SCL1
H8_SDA1

14
17
135
138

I2C_CLK0/P52
I2C_DATA0/P97
I2C_CLK1/P86
I2C_DATA1/P42

[37,39]
[37,39]
[37,39]
[37,39]
[40]
[40]

XKBDCLK
XKBDDATA
MSCLK
MSDATA
IPDCLK
IPDDATA

1K_4

R82

1K_4

EC A79

XP_CLK
XP_DATA
XP_LE
XP_OE#
MAINOFF#
LEDNUMLOCK
BAYLED
LEDCPSLOCK

[53] M_BATVOLT
[53] S_BATVOLT

[49] GSENSE_X
[49] GSENSE_Y
[26] AUDIO_VOLUME
CHARGE_CURRENT_ADJ_R515
R515
*0_4
H8_P84
H8_P85

39
38
37
35
34
33
103
102
101
100
99
98
97
96
68
69
70
71
72
73
74
75
133
134

36

PS2_A_CLK/PA2
PS2_A_DATA/PA3
PS2_B_CLK/PA4
PS2_B_DATA/PA5
PS2_C_CLK/PA6
PS2_C_DATA/PA7
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
AN0/P70
AN1/P71
AN2/P72
AN3/P73
AN4/P74
AN5/P75
DA0/AN6/P76
DA1/AN7/P77
TXD1/P84
RXD1/P85

PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7

66
65
64
63
62
61
60
59

USB_ON
DOCK_USB_ON_R
WLAN_RF_KILL#
WWAN_DISABLE#
BDC_ON

PG0
PG1
PG2
PG3
PG4
PG5
PG6
PG7

58
57
56
55
54
53
52
51

SENSE0
SENSE1
SENSE2
SENSE3
SENSE4
SENSE5
SENSE6
SENSE7

PF0
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7

50
49
48
47
46
45
44
43

DRV8
DRV9
DRV10
DRV11
DRV12
DRV13
DRV14
DRV15

PE0
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7

32
31
30
29
28
27
26
25

DRV0
DRV1
DRV2
DRV3
DRV4
DRV5
DRV6
DRV7

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

94
93
92
91
90
89
88
87

LID_NET
DOCK_EVENT#

P90
P91
P92
P93
P94
P95

24
23
22
21
20
19

GPIO_BT
SUS_STAT#
CHARGE_VOLT_4D35V

P40
P41
P43
P44
P45
P46
P47

136
137
2
3
4
5
6

KBRC#

P50
P51

16
15

DOCK_LED_CTL0_R
DOCK_LED_CTL1_R

PA0
PA1

41
40

ACDC_ID

P14
P15
P16
P17

107
106
105
104

PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

118
117
116
115
114
113

1
3
5
7

HOTKEY#
DOCK_EVENT#

R88
R91

20K_4
20K_4

I2C_ENABLE#
BATLOW#
LID_NET
WIRELESS_NET
EXTPWR_H8#
BAY_UNLOCK#
H8WAKE#
GPIO_BT

R449
R455
R92
R89
R81
R86
R107
R451

100K_4
100K_4
100K_4
100K_4
100K_4
100K_4
100K_4
*100K_4

I2C_SEL0 [47]
I2C_SEL1 [47]
USB_ON [22]

CHARGE_CELL0
CHARGE_CELL1

R95
R94

100K_4
100K_4

*0_4

CHARGE_CURRENT_1D8A R85

DOCK_USB_ON [37]

WLAN_RF_KILL# [44]
WWAN_DISABLE# [43]
BDC_ON [14]
LPMODE# [66]
SENSE[0..7] [39]

EC A100

EC A80

EC A42
R97

2
4
6
8

EC A08

100K_4

EC A79
CHARGE_VOLT_4D2V
90W_AC#
H8_P84
H8_P85
CHARGE_VOLT_4D35V

R87
R105
R108
R110
R450

100K_4
10K_4
100K_4
100K_4
100K_4

R98
R101
R582

100K_4
100K_4
100K_4

EC A79
DRV[0..15]

[39]

EC B18

USB_ON
DOCK_USB_ON_R
GPIO_BT

EC A33
C

VCC3M

C158 0.1U/16V/Y5V_4

ACDC_ID

R109

10K/F_4
VCC3B

EC B10
WLAN_RF_KILL#
KBRC#
H8SCI#

DOCK_EVENT# [37]
GSENSE_ON# [49]
GSENSE_TST [49]

WIRELESS_NET
SPK_MUTE#
MUTE#
DISCHARGE

R93

560_4

R90

560_4 GLOBAL_WL_DISABLE#

LID_SWITCH

[14]

RN4
100KX4

CHARGE_CURRENT_ADJ_R575
I2C_ENABLE#

VCC3M

C154 10U/10V/Y5V_8
C477 0.1U/16V/Y5V_4

DOCK_LED_CTL0 [37]
DOCK_LED_CTL1 [37]

C156 0.1U/16V/Y5V_4

+HP_JACK_IN [25]
ACDC_ID [37,50]

CHARGE_CELL0
CHARGE_CELL1

VCC5M

C475 4.7U/10V/Y5V_8
C471 0.1U/16V/Y5V_4

EC A43

AVSS

ACDC_LED

C476 0.01U/16V/X7R_4

BAY_ATTACH# [21]
BAY_IS_HDD [21]
CHARGE_CELL0 [50]
CHARGE_CELL1 [50]
APWRG
[41,62]
BPWRG
[17,41,46,47,62]
ACDC_LED [14]
DOCK_ATTACHED_3M# [37]
PM_SLP_S3# [41,55]
PM_SLP_S5# [41]

*100K_4
100K_4
B

I2C_ENABLE# [47]
0_4
0_4

R99
R103

EC A79

KBRC#
[16]
H8_SPKR [26]
BATLOW# [17]
FAN_ON [48]
EC A79
BATMON_EN [53]
R575
0_4 CHARGE_CURRENT_ADJ

R452
R453

2
4
6
8

EC B12
WWAN_DISABLE#
BDC_ON

GPIO_BT [14]

BATLOW#

*100K_4
100K_4
4.7K_4

1
3
5
7

DISCHARGE
SPK_MUTE#
MUTE#

SPK_MUTE# [26]
MUTE#
[26]
DISCHARGE [50,62]

CHARGE_VOLT_4D35V [50]
GFX_EXT/INT# [17]
SECURITY_LED [14]
PWRSW_H8# [17]

R104
R112
R100

67

7
42
95
111
139

VSS
VSS
VSS
VSS
VSS

H8S2161

EC B18

VCCB

77

KIN0#/P60
KIN1#/P61
KIN2#/P62
KIN3#/P63
KIN4#/P64
KIN5#/P65
KIN6#/P66
KIN7#/P67

112
110
109
108

R83

[50] CHARGE_CURRENT_ADJ

CHARGE_CURRENT_1D8A 78
BAY_UNLOCK#
79
80
81
CHARGE_VOLT_4D2V 82
EXTPWR_H8#
83
PWRSW#
84
HOTKEY#
85

KBDID0
KBDID1
KBDID2
KBD_LIGHT_ON

[41]
[41]
[41]
[41]
[41]
[14]
[22]
[14]
[52]

0_4

[17,41,47] SUSCLK_32K

[39]
[39]
[39]
[14]

T112
T113

H8_MODE0
H8_MODE1
H8_NMI
H8_STANDBY#

76

LPC_LCLK/P36
LPC_LRESET#/P35
LPC_LFRAME#/P34
LPC_LAD0/P30
LPC_LAD1/P31
LPC_LAD2/P32
LPC_LAD3/P33

[41,50] H8_RESET#

AVCC

127
126
125
121
122
123
124

LPCCLK_H8_33M
PLTRST#
LPC_FRAME#
LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3

AVREF

VCC
VCC
VCC

1
13
86

SSSS811101

U41

H8_MODE0
H8_STANDBY#
H8_NMI
H8_MODE1

R561
100K_4

SW2

VCC3M

RN5
100KX4

VCC3M

EC B02

4
5
6
7

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

H8S2161B
Sheet
1

38

of

73

VCC5B

VCC5B

VCC3M

VCC3M

[38]

DRV[15..0]

8
6
4
2

RN15
15KX4

RN11
100KX4

CN10
42

DRV4
DRV5
DRV8
DRV6
DRV3
DRV7
DRV2
DRV10
DRV1
DRV9
DRV0
DRV11
DRV14
DRV12
DRV15
DRV13

RN16
15KX4

R223
4.7K_4
2
4
6
8

KBCONN_38

R231
4.7K_4

8
6
4
2

R62
0_6

1
3
5
7

C86
0.01U/16V/X7R_4

7
5
3
1

7
5
3
1

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44

41

41

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

44

43

43

42

SENSE[7..0]
HOTKEY# [38]

KBCONN_21
KBCONN_23

R275

*200_4

[38]

SENSE5
SENSE0
SENSE3
SENSE2
SENSE4
SENSE1
SENSE6
SENSE7
PWRSWITCH#

[37,41]

VCC3M
T27
KBDID0
KBDID1
KBDID2

[38]
[38]
[38]

EC B08
TP4DATA [40]
TP4CLK [40]

AA01B-S040VA1E
VCC5B

EC A105
R56
10K_4

[41]

TP4_RESET

8
6
4
2

VCC5B

7
5
3
1

RN6
4.7KX4

[37,38]
[37,38]
[37,38]
[37,38]

DRV1

C626

100P_4

SENSE0

C676

100P_4

DRV2

C627

100P_4

SENSE1

C652

100P_4

DRV3

C628

100P_4

SENSE2

C653

100P_4

DRV4

C629

100P_4

SENSE3

C654

100P_4

DRV5

C630

100P_4

SENSE4

C655

100P_4

DRV6

C631

100P_4

SENSE5

C656

100P_4

DRV7

C632

100P_4

SENSE6

C657

100P_4

DRV8

C633

100P_4

SENSE7

C658

100P_4

DRV9

C635

100P_4

PWRSWITCH# C659

100P_4

DRV10

C636

100P_4

KBCONN_21

C660

100P_4

DRV11

C637

100P_4

KBDID0

C661

100P_4

DRV12

C638

100P_4

KBDID1

C662

100P_4

DRV13

C639

100P_4

KBDID2

C663

100P_4

DRV14

C640

100P_4

TP4DATA

C664

100P_4

DRV15

C641

100P_4

TP4CLK

C665

100P_4

TP4_RESET C642

100P_4

XKBDDATA
MSCLK
XKBDCLK
MSDATA

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

KB Connector
Sheet
5

39

of

73

VCC5B

VCC3B

VCC5B
1

F9
PolySwitch PTC Devices 0.5A/6V

F10
PolySwitch PTC Devices 0.5A/6V
R487
100K_4

CN24

R480
4.7K_4

DF12(5.0)-20DP-0.5V(86)

PAD_DETECT# [41]
BYPASS_PAD [41]
USBP5+ [17]
USBP5- [17]

J2_FUSEVCC3B

*4P/50V/NPO_4

R473
4.7K_4

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

C534

PADCLK
PADDATA

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

*4P/50V/NPO_4

[47] SES_EN
[41] PAD_RESET#

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

C546

EC A125

J2_FUSEVCC5B

*4P/50V/NPO_4

EC A101

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

C510

TP4DATAPAD
TP4CLKPAD

2.2U/6.3V/X5R_6

R483
100K_4

SES_CLK [47]
SES_OUT [47]

EC A101

VCC5B

C543

VCC5B

C504
0.01U/16V/X7R_4

VCC5B

VCC5B

R430
100K_4

U40

[39]

[39]

TP4CLK

TP4DATA

PADCLK
TP4CLK
PADDATA

TP4DATA

[41] BYPASS_PAD_QSW

16

2
5
11
14

VCC
10A
YA
10B
YB
10C
YC
10D
YD

3
6
10
13

11A
11B
11C
11D

15
1

E
S

R419
100K_4

PI5C3257LE(TSSOP)
IPDCLK
TP4CLKPAD
IPDDATA
TP4DATAPAD

4
7
9
12

IPDCLK [38]
IPDDATA [38]

VCC5B

GND

C404
0.01U/16V/X7R_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Touch Pad Connector


Sheet
5

40

of

73

[38]

PWRSW#

PWRSW#

VCC3SW
VCC3M

R409
47K_4

R407
100K_4
VCC3P

VCC3SW

20K_4

100K_4

100K_4

47K_4

100K_4

100K_4

R448

R429

R421

R387

R411

VCC3SW

100K_4

RN17

100K_4

7
5
3
1

47K_4

100K_4

100K_4

1SS400

RB521S-30

VCC3M

C406

D28

0.1U/10V/X5R_4

D27

C408

0.022U/16V/X7R_4

VCC3M

R412

R410
4.7K_4

R446

R389
20K_4

100KX4

9
10
8

-FRAME
-IRDY
EXTPWRG

61

ULTRA_OK

29
64
92
67
65
54
17
44

-PME
-DRIVEACT
-DRIVEACT2
IRQSER
PCMACT
-THERM
-SHUTDOWN2
VGA_BLON

PAD_DETECT#

22
79

AUXPWRG
-PAD_DETECT

XP_CLK
XP_DATA
XP_LE
XP_OE#

39
38
37
36

XP_CLK
XP_DATA
XP_LE
-XP_OE

25
26

OSCIN
OSCOUT

EXTPWRG

PCIE_WAKE#

SHUTDOWN2#

R440

100K_4
VCC5MUBAY

-LEDDRIVE
BACKLIGHT_ON

45
55

AUXRESET
WLAN_DISABLE
WLLAN_DISABLE

19
90
91

M1GATEON
M2GATEON
S1GATEON
S2GATEON
BAT_CRG
M_TRCL
S_TRCL
TP4_RESET
-PAD_RESET
BYPASSPAD
BYPASS_PAD_QSW

28
27
41
40
62
86
85
77
87
52
49

-LEDPWR
-LEDFUEL0
-LEDFUEL1
-LEDSUS

84
34
33
69

VCC3SW

PWRSEQ_EN

D_PERST# [37]
T111

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

T117

R111
100K_4

1SS400

T110
GBE_DISABLE [32]
T115
M1GATEON
M2GATEON
S1GATEON
S2GATEON
BAT_CRG

DASPHDD#

M1GATEON [62]
M2GATEON [62]
S1GATEON [62]
S2GATEON [62]
BAT_CRG [50,51]
M_TRCL [50,51]
S_TRCL [50,51]
TP4_RESET [39]
PAD_RESET# [40]
BYPASS_PAD [40]
BYPASS_PAD_QSW

[40]

LEDPWR# [14]
LEDFUEL0# [14]
LEDFUEL1# [14]
LEDSUS# [14]

VL5
R441
47K_4
EXTPWR_PMH6#
R444
10K_4

EC A114

D12
[16]

UBAY_RST# [21]
ULTRA_ON [65]
UBAY_QSW_EN# [21]

LEDDRIVE# [14]
BACKLIGHT_ON [14]

BACKLIGHT_ON

D30

MISCSMI# [38]

UBAY_RST#
UBAY_QSW_EN#

R408

1
3
16
35
53
66
83
95

R388
*100_4

VCC3B

AUX_ON

MISCSMI#

VCC3SW
C409

0.01U/16V/X7R_4

R439
100K_4

R413
10K_4

C161

0.047U/10V/X7R_4

0.1U/10V/X5R_4

C163

0.01U/16V/X7R_4

C159

0.01U/16V/X7R_4

C407

C473

0.01U/16V/X7R_4

R428
100K_4

C412

0.1U/10V/X5R_4

R420
100K_4

30

D_CLKREQ# [11]

EC A58
SOLENOID_ON#

A1_ON
VCC3AUX
C

81
60
58
57

Q26
2SK3019

XP_CLK
XP_DATA
XP_LE
XP_OE#

-IDERESET
-UBSY_RESET
ULTRA_ON
-UBAY_QSW_EN

AUX_ON

C470

[38]
[38]
[38]
[38]

12
11
13
14
15

M1_ON
[54]
M2_ON
[54]
A1_ON
[54]
B2_ON
[54]
AUX_ON [54]
A2_ON
[54]
B1_ON
[54]
PWRON_DOCK# [37]
PM_SLP_S3# [38,55]
PM_SLP_S5# [38]

A1_ON

1000P/50V/X7R_4

[40] PAD_DETECT#

DOCKCLK_QSW_EN
DOCK_QSW_EN
DOCK_PRESET
-SOLENOID_ON
-MISCSMI

[29]

T114

100K_4

[21] DASP_BAY#
[17,29,38,42,47] IRQSER
[29] PCMACT
[17,46] THRM#
[2,54,55] SHUTDOWN2#
[5]
BLON

76
43
42
89
88
63
70
75
71
72

CARDBUSPDN#

H8_RESET# [38,50]

R432

[17,32,37,44]

M_ON1
M_ON2
A_ON1
B_ON2
VAUXON
A_ON2
B_ON1
-PWRON
-PM_SLP_S3
-PM_SLP_S5

CARDBUSPDN#

100K_4

[37] EXTPWRG

51
78
50
21
82

11/24
SOLENOID_ON# is removed from docking IF

100K_4

SWPWRG
-PWRSWITCH
-PWRSHUTDOWN
-MAINOFF
-EXTPWR
-ICH_SLP_S3
-ICH_SLP_S5
LATCH_RELEASE

[17] ICH_SLP_S3#
[17] ICH_SLP_S4#

SERSTBY
-CARDBUSPDN
-G_RST_TI
-H8RESET
-VGARESET

PMH_6

46
32
24
23
73
20
74
68

MAINOFF#
EXTPWR_PMH6#

93

100K_4

PWRSHUTDOWN#
[38] MAINOFF#

GPIO0

R400

[46,50,55,62]

LAD_AD0
LAD_AD1
LAD_AD2
LAD_AD3
-LPC_FRAME
LPCCLK_33M
-PCIRST
-CLKRUN
-SUS_STAT
MPWRG
APWRG
BPWRG
SUSCLK_32K

100K_4

[16,19,38,42,47] LPC_AD0
[16,19,38,42,47] LPC_AD1
[16,19,38,42,47] LPC_AD2
[16,19,38,42,47] LPC_AD3
[16,19,38,42,47] LPC_FRAME#
[11] LPCCLK_GA_33M
[4,16,17,19,32,38,42,47] PLTRST#
[16,29,38,42,47] CLKRUN#
[17,38,47] SUS_STAT#
[17,29,50,62] MPWRG
[38,62] APWRG
[17,38,46,47,62] BPWRG
[17,38,47] SUSCLK_32K

R106

7
31
59
80
98

U42
PMH_6

VCC
VCC
VCC
VCC
VCC

6
5
100
99
4
2
94
97
96
18
48
47
56

R425

R437

8
6
4
2

R416

R426

R447

PWRSWITCH#

[37,39] PWRSWITCH#

1SS400
[21,37] DASP_DOCK#
[38,50,62] EXTPWR#

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

PMH6
Sheet
5

41

of

73

1U/10V/X5R_6

1U/10V/X5R_6

C215

C217

C219

1U/10V/X5R_6

VCC3B

VCC3B

DLAD0
DLAD1
DLAD2
DLAD3

R166
R331

33_4
0_4

33
37
39
41

R333
R334
R359
R360

0_4
0_4
0_4
0_4

DLDRQ#
DCLKRUN#

4
20

R585
R586

0_4
0_4

DSERIRQ

29

R587

0_4

LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3

32
36
38
40

LAD0
LAD1
LAD2
LAD3

[16] LPC_DREQ0#
[16,29,38,41,47] CLKRUN#

16
19

LDRQ# / XOR_OUT
CLKRUN#

IRQSER

28

SERIRQ

DCLKOUT

42

SIO_14M

43

CLKIN

SIN1
SOUT1 / TEST#
DSR1#
RTS1# / TRIS#
CTS1#
DTR1#BOUT1 / BADDR
RI1#
DCD1#

46
48
45
47
1
2
3
44

[37]

D_LPCPD#

[47] SMB_3B_EN
[37] DOCKID[2..0]

R165

DOCKID0

11
12
13
14
15

GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4

DOCKID1
DOCKID2

17
21

GPIO20
GPIO21

22

GPIO23

10

VCORF

1K_4

T52

VCC3B

[37] D_PLTRST#

Q20
DTC115EE

VCORF_C

GPIO0_Q1

[14] LCD_PRESENCE#

IRRX1
IRTX
IRRX2_IRSL0

5
6
7

SIO_PIN1
BADDR_R
SIO_PIN3
SIO_PIN44

IR_TXD_R
SD_MODE_R

[37]
[37]
[37]
[37]

RN7
10KX4

R158
10K_4

D_LPC_DREQ0# [37]
D_CLKRUN# [37]

D_P_SERIRQ [37]
D_SIO_14M [37]

EC B33

SIO_PIN46
SIO_PIN45

D_LPC_AD0
D_LPC_AD1
D_LPC_AD2
D_LPC_AD3

T3
T2
R159

*10K_4

R160
R161

68_4
68_4

IR_RXD [45]
IR_TXD [45]
SD_MODE [45]

VSS
VSS
VSS

[11]

NS PC87382

DLRESET# [37]
D_LPCCLK_SIO_33M [37]
D_LPC_FRAME# [37]

PC87382
C218
1U/10V/X5R_6

GND

9
23
34

[17,29,38,41,47]

DLCLK_R

1
3
5
7

18
26
31

LRESET#
LCLK
LFRAME#

[16,19,38,41,47]
[16,19,38,41,47]
[16,19,38,41,47]
[16,19,38,41,47]

DLRESET#
DLCLK
DLFRAME#

27
25
30

[4,16,17,19,32,38,41,47] PLTRST#
[11] LPCCLK_SIO_33M
[16,19,38,41,47] LPC_FRAME#

2
4
6
8

VDD
VDD
VDD

U2

8
24
35

GND

GND

Base-Emitter resistor is 100K ohm.

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Super IO
Sheet
E

42

of

73

MINI PCIE CONN-1 FOR WWAN


VCC3AUX
VCC3B

VCC1R5B
CN6

NC
NC

[14] LED_WWAN#
[17]
[17]

USBP7+
USBP7VCC3AUX

R26
R27

4.7K_4
4.7K_4

SMB_DATA_CN6
SMB_CLK_CN6

[16,29,44] PCIRST#
[38] WWAN_DISABLE#

NC
NC
NC
NC
NC

C692

0.1U/16V/Y5V_4

VCC3AUX
B

C691

0.1U/16V/Y5V_4

C581

C622
0.1U/16V/Y5V_4

EC A82

0.1U/16V/Y5V_4

EC A82
VCC3B

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18

+3.3V
GND12
+1.5V
LED_WPAN#
LED_WLAN#
LED_WWAN#
GND11
USB_D+
USB_DGND10
SMB_DATA
SMB_CLK
+1.5V
GND9
+3.3VAUX
PERST#
DISABLE#
GND8

16
14
12
10
8
6
4
2

UIM_VPP
UIM_RESET
UIM_CLK
UIM_DATA
UIM_PWR
1.5V
GND7
3.3V

53

PEG1

RESERVED10
RESERVED9
RESERVED8
RESERVED7
RESERVED6
RESERVED5
RESERVED4
RESERVED3
GND6
PETP0
PETN0
GND5
GND4
PERP0
PERN0
GND3
RESERVED2
RESERVED1

51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17

GND2
REFCLK+
REFCLKGND1
CLKREQ#
COEXISTENCE_2
COEXISTENCE_1
WAKE#

15
13
11
9
7
5
3
1

PEG2

54

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

PCIE_WWAN_TXP [17]
PCIE_WWAN_TXN [17]

PCIE_WWAN_RXP [17]
PCIE_WWAN_RXN [17]

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

MINI PCI-E CONN


B

VCC1R5B
C693

0.1U/16V/Y5V_4

EC B05

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

MINI PCIE CONN-1


Sheet
1

43

of

73

MINI PCIE CONN-2 FOR WLAN


VCC3AUX
VCC3B

VCC1R5B
CN15

NC
[14] LED_WLAN#
[17]
[17]

NC

USBP6+
USBP6VCC3AUX

R367
R371

4.7K_4
4.7K_4

SMB_DATA_CN15
SMB_CLK_CN15

[16,29,43] PCIRST#
[38] WLAN_RF_KILL#

NC
NC
NC
NC
NC

C624
0.1U/16V/Y5V_4

C623
0.1U/16V/Y5V_4

EC A82
B

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18

+3.3V
GND12
+1.5V
LED_WPAN#
LED_WLAN#
LED_WWAN#
GND11
USB_D+
USB_DGND10
SMB_DATA
SMB_CLK
+1.5V
GND9
+3.3VAUX
PERST#
DISABLE#
GND8

16
14
12
10
8
6
4
2

UIM_VPP
UIM_RESET
UIM_CLK
UIM_DATA
UIM_PWR
1.5V
GND7
3.3V

53

PEG1

RESERVED10
RESERVED9
RESERVED8
RESERVED7
RESERVED6
RESERVED5
RESERVED4
RESERVED3
GND6
PETP0
PETN0
GND5
GND4
PERP0
PERN0
GND3
RESERVED2
RESERVED1

51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17

GND2
REFCLK+
REFCLKGND1
CLKREQ#
COEXISTENCE_2
COEXISTENCE_1
WAKE#

15
13
11
9
7
5
3
1

PEG2

54

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

PCIE_WLAN_TXP [17]
PCIE_WLAN_TXN [17]

PCIE_WLAN_RXP [17]
PCIE_WLAN_RXN [17]

NC
NC
PCIE_CLK_WLAN [11]
PCIE_CLK_WLAN# [11]
CLKREQ_WLAN# [11]
WIFI_BUSY [14]
BT_BUSY [14]
PCIE_WAKE# [17,32,37,41]

MINI PCI-E CONN

EC A82
VCC1R5B
C699

0.1U/16V/Y5V_4

C700

0.1U/16V/Y5V_4

EC B05

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

MINI PCIE CONN-2


Sheet
1

44

of

73

VCC3B

VCC3B

R138

2.2_1210

ANODE_R
R141
5.1K_4

C204
10U/10V/Y5V_8

C203
0.1U/16V/Y5V_4

SD_MODE [42]

U23

R139
0_12
VCC3B_R
NC_7

IR_GND

5
6
7
8

SD_MODE
VCC
NC
GND

ANODE
CATHODE
TXD
RXD

1
2
3
4

IR_RXD_R

R140

0_4

IR_TXD [42]
IR_RXD [42]

TFDU6102C-TR3
R142
*0_4

IR_GND

R548

GND

0_8

IR_GND

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

IR Module
Sheet
5

45

of

73

PWRSHUTDOWN#

[41,50,55,62]

BPWRG

SMBCLK

15

STBY#

12

ALERT#

THRM#

ADD0
ADD1

16

11
10

2200P/50V/X7R_4

Place near BCM5751M


3

2200P/50V/X7R_4
C171

R562
0_4

C168

2200P/50V/X7R_4

THERMDA [2]
THERMDC [2]

Q23
MMBT3904WT1

2
DXP1
DXN1

1
2

DXP2
DXN2

3
4

NC
NC

5
6

NC
NC

7
8

14

BPWRG

C170

200_4
R115
9

SMBDATA

H8_SCL1

EC A09

DXP_LAN
DXN_LAN

EC A10
DXP_FAN
DXN_FAN

MAX1989

[38,47] H8_SCL1
[17,38,41,47,62]

13

GND

[38,47] H8_SDA1

H8_SDA1

VCC

1K_4

U16

R118

0.1U/16V/Y5V_4
C174
[17,41]

0.1U/16V/Y5V_4

BPWRG

Q9
DTC115EE

R116

C167

10K_4

VCC3B

ADDRESS : 4DH

Q24
MMBT3904WT1

Place under PCMCIA slot

Place near ICH6 and bottom side

H8_SDA1
H8_SCL1

8
O.S

C201

SDA
SCL

0.1U/10V/X5R_4

1
2

+VS

A0
A1
A2

LM75CIMM3

7
6
5

GND

C164

SDA
SCL

0.1U/10V/X5R_4

1
2

O.S

H8_SDA1
H8_SCL1

A0
A1
A2

+VS

U20

GND

U5
7
6
5

VCC3B

VCC3B

LM75CIMM3

ADDRESS : 4BH

ADDRESS : 4CH

Place near 2nd memory slot

Place under WWAN slot

Check TI part for replace : TMP75AIDR

Check TI part for replace : TMP75AIDR

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Thermal Sensor
Sheet
5

46

of

73

8
6
4
2

VCC3B

6
5
4
3

0A
1A
2A
3A

[37] DOCK_SDA
[52] I2C_DATA_BT0
[52] I2C_DATA_BT1

10
11
12
13

0B
1B
2B
3B

[38] I2C_SEL0
[38] I2C_SEL1

14
2

S0
S1

C701
0.01U/16V/X7R_4

EC B34
0.01U/16V/X7R_4
YA

YB

H8 I2C BUS0
H8 I2C BUS1

C214
0.01U/16V/X7R_4

VCC3M

H8_SCL0 [38]
H8_SDA0 [38]

EC B07

H8_SCL1 [38,46]

C694
0.01U/16V/X7R_4

VCC3B

[11] LPCCLK_SES_33M
VCC3B

EC A65
EC B03
R167

LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3
LPC_FRAME#

25
30
27
24
21
26

PLTRST#
CLKRUN#

20
19

LRESET#
CLKRUN#

SMB_CLK
SMB_DATA

31
32
33
34

PROT
WP
SCL
SDA

14
15

ASF_SDA
ASF_SCL

*4.7K_4

LCLK
LAD0
LAD1
LAD2
LAD3
LFRAME#

EC A101

8
23
28
DVDD
DVDD
DVDD

U27

10

SER_EN
SER_CLK
SER_OUT

16
17
18

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

1
2
4
5
6
7
11
12
13
36
37
38
39
40

TEST

35

D17

EC B03

PLTRST#

2
1SS400

R293
RTCVCC
C37

0.1U/10V/X7R_4

EC B45

EC B03

[16,19,38,41,42]

LPC_FRAME#

[16,19,38,41,42]
[16,19,38,41,42]
[16,19,38,41,42]
[16,19,38,41,42]

LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3

[17,29,38,41,42]

IRQSER

CLKRUN#

LPC_FRAME#

LFRAME#

LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3

25
26
23
24

LAD0
LAD1
LAD2
LAD3

IRQSER

27

SIRQ

9
8

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

4
5
10
11
15
16
17
18
19
20

XTAMPER

21

LCLK

CLKRUN#

XTAL1
XTAL2

0_4
*0_4

SUSCLK_32K [17,38,41]

IRQSER
SUS_STAT# [17,38,41]

VCC3B

VCC3M
B

R20

100K_4

VCC5M

10K_4

CLKRUN#

3
6
22

10K_4

28

[11] LPCCLK_CRYPT_33M
[16,29,38,41,42]

10K_4

R163
R162

EC A45
IOA
IOB
IOC

10K_4

R8

PLTRST#

14

VCC VBB
LRESET#

R18

13

U26
PLTRST#

R157

9
22
29

AT8356908

10K_4
10K_4

10K_4

0.1U/10V/X7R_4

0_4
0_4

EC A125

VCC3B
R155
R156

R6

C36

R164
R9
0_4
R12

DGND
DGND
DGND

VCC3B

*0_4

SES_EN [40]
SES_CLK [40]
SES_OUT [40]

R5

GND

VBAT

EA
EB
PI3B3253

[4,16,17,19,32,38,41,42]

VCC3B

H8_SDA1 [38,46]

1
15

[38] I2C_ENABLE#

RN3
4.7KX4

16

VCC

[37] DOCK_SCL
[52] I2C_CLK_BT0
[52] I2C_CLK_BT1

RTCVCC

SB3V

C42

8
6
4
2

U25

7
5
3
1

100K_4
R14

VCC3M

RN2
10KX4

7
5
3
1

100K_4
R15

VCC3M

GND
AT97SC3201

12
[9,11] SMB_CLK_3B
[9,11] SMB_DATA_3B

SMB_CLK_3B

R7

33_4

SMB_DATA_3B

R19

33_4

VCC

U3A
6

ICH SMBUS
SMB_CLK

[17,38,41,46,62]

BPWRG

R10

*0_4

R11

0_4

SMB_CLK [17]

SMB_DATA

GND

SMB_DATA [17]

TC7WB126FK

C43
0.01U/25V/X7R_4

[42] SMB_3B_EN

8
VCC

U3B
3

TCPA TABLE
7

YES
A

NO

U26

ASM

NO_ASM

C36

ASM

NO_ASM

C37

ASM

NO_ASM

R544

ASM

NO_ASM

R545

NO_ASM

ASM

GND

TC7WB126FK
A

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

TPM
Sheet
1

47

of

73

0.01U/50V/X7R_6
0.01U/50V/X7R_6
0.01U/50V/X7R_6

C172
C175

VINT19
0.01U/50V/X7R_6

0.01U/25V/X7R_4
0.01U/25V/X7R_4
0.01U/25V/X7R_4
0.01U/25V/X7R_4

C382
C403
C505
C487

VCC3B
0.01U/25V/X7R_4

VCC1R05B

C559
1000P/50V/X7R_4

0.01U/50V/X7R_6

0.01U/25V/X7R_4
0.01U/25V/X7R_4

C512
C180

1470366

C206

0.01U/25V/X7R_4

VCC5M

C513

0.01U/25V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

EC B46

C179

R29
100_4

R563
*10K_4

0.01U/25V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

C421

C220

1
2
3

C444

0.01U/25V/X7R_4

C455

*0.01U/25V/X7R_4

VCC5B_FAN

0.01U/25V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

VCC1R8A

C456

0.01U/25V/X7R_4

FAN_ON

C449

C50

EC A11

C157

0.01U/25V/X7R_4

C355

0.01U/25V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

C354

C209

0.01U/25V/X7R_4

C391

R28
1K_4

0.01U/16V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

C395

[38]
4
PQ56
SI3457BDV
6
5
2
1

C556

0.01U/25V/X7R_4

C390

0.01U/16V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

C222

C666
10U/10V/X5R_8

C555

0.01U/25V/X7R_4

C501

VCC3M

C509

0.01U/25V/X7R_4

C493

C23

VCC5B

C210

5
2
1

VCC5B

EC B22

F7
0467003.NR(2A_0603)
VCC3B
D

CN8
R170
1K_4

FAN_FRQ [38]

Q21
DTC115EE

Q5
DTC114EE

C
C

CHARGER_OUT12
VCC3SW
VCC1R8M

Size
Custom
Document Number

Date:
Thursday, October 06, 2005
Sheet
1

DOCK-PWR19

FG

A
A

Quanta Computer Inc.

PROJECT : BV1

FAN Control_EMC
Rev

48
of
73

3C

VCC2R5M

EC A103

EC A103
R578
*0_4

Rb

VCC3M

R579

Ra

R577
0_4

Q28
DTA114EE
1

R458

*0_4

47_6

Rc

R457
*0_4

R495

100K/F_4

R468

56K_4

GSENSE_X [38]

R460
*100K_4

R496
10K/F_4

R459
4.7K_4

R461
100K_4

C489
*0.1U/10V/X7R_4

C503
0.1U/10V/X7R_4

[38] GSENSE_ON#

U48
MAX4400

R497
10K/F_4

R478

182K/F_4

R467

*0_4

C488
0.1U/10V/X7R_4
U17
8
3
1
2

D31
1

[38] GSENSE_TST

2
1SS400

VDD
COM
ST
T2

XOUT
YOUT
XFILT
YFILT

5
4
7
6

AD22290

R462
*100K_4

C495
10U/10V/Y5V_8

R479

EC A103

*0_4

R580

G_SENSOR Asm/NoAsm TABLE

ASM
NO_ASM

NO_ASM
LIS2L02AL

U48

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

U47

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

Q28

ASM

ASM

NO_ASM

ASM

D31

ASM

NO_ASM

NO_ASM

ASM

R461

ASM

NO_ASM

NO_ASM

ASM

R459

ASM

NO_ASM

NO_ASM

ASM

R458

47 ohm

10 ohm

NO_ASM

10 ohm

C488

ASM

ASM

NO_ASM

ASM

C495

ASM

NO_ASM

NO_ASM

ASM

R464

ASM

NO_ASM

NO_ASM

ASM

R494

ASM

ASM

NO_ASM

ASM

C549

0.1U ASM

NO_ASM

NO_ASM

0.033uF

C548

0.1U ASM

NO_ASM

NO_ASM

0.033uF
NO_ASM

R492

100K/F_4

U47
MAX4400

R466

56K_4

GSENSE_Y [38]
C502
0.1U/10V/X7R_4

R493
10K/F_4

R475

182K/F_4

R465

*0_4
B

R494
0_4

R464
1M_4

R497

ASM

NO_ASM

NO_ASM

R496

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R495

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R478

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R476

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R493

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R492

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R475

ASM

NO_ASM

NO_ASM

NO_ASM

R468

56K

8.2K

NO_ASM

56K

C503

ASM

ASM

NO_ASM

ASM

R466

56K

8.2K

NO_ASM

56K

C502

ASM

ASM

NO_ASM

ASM

R457

NO_ASM

ASM

NO_ASM

NO_ASM

Ra

C489

NO_ASM

ASM

NO_ASM

NO_ASM

Rb

NO_ASM NO_ASM NO_ASM NO_ASM

R479

NO_ASM

ASM

NO_ASM

NO_ASM

Rc

NO_ASM NO_ASM

ASM

NO_ASM

R467

NO_ASM

ASM

NO_ASM

NO_ASM

Rd

NO_ASM NO_ASM

ASM

NO_ASM

R465

NO_ASM

ASM

NO_ASM

NO_ASM

R476
10K/F_4

ASM
MXA2500GL

2.2K

AD22290

Rd

STMicro
0.1U/10V/X7R_4

NO_ASM

U17

NO ACC.
100K ASM

C548

R462

MEMSIC
NO_ASM

0.1U/10V/X7R_4

NO_ASM

C549

ADI
R460

*0_4

EC B41

ADI

MEMSIC

STMicro

NO ACC.

ASM

ASM

ASM

NO_ASM

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

G-Sensor
Sheet
1

49

of

73

DCIN_AMP_19

PR104
100K_4

PR113
100K_4

[62]

PR105
1M_4

DTC115EE
PQ69

DCIN_DRV

PQ52
DTC115EE
3

8724_LDO_3D3VEC

3
1

PGND

20

PL2
CDRH104R-100

PR6
RL3720WT-R020-GN(CYNTEC)
1

PC6

PR274
*2.2_4

CSIP

19

IINP

CSIN

18

CCV

BATT

16

GND
GND

14
29

PR148
1K_4

CCI
CCS

M8724_CCS

CLS

M8724_CCI 6

VCC3SW

PR133
10K_4

8724_AGND

PC116
1U/16V/X5R_6

8724_AGND

PC95

MAX8724AETI

PC226

EC A17

8724_AGND

MAX8724_REF

M8724_CLS

8724_AGND

M8724_CSIP
PC96

ICHG

EC A108PC110 PC111 PC112


EC A110
3

Will be change later


CHARGER_OUT12

PC99
1U/16V/X5R_6

PR147
10K/F_4

PR258

0_6

PC7

2P

8724_DLO

PC103
0.1U/50V/X7R_6

CSSN

CSSP

27

26

21

28

M8724_CCV

IINP

1000P/50V/X7R_4

[38,41] H8_RESET#

PD45
DAP222
2

PR130
19.1K/F_4

0.01U/25V/X7R_4

EC A16

EC C13

1000P/50V/X7R_4

[17,29,41,62] MPWRG

*1000P/50V/X7R_4

PD10
1SS400

M8724_LX

DLO

*0.1U/50V/X7R_4

PR138
10K_4

8724_DHI

23

*0.1U/50V/X7R_4

0.01U/50V/X7R_6

1K_4

[41,51]

PC97

25

LX
SHDN#

EC B15
M8724_ICHG

EC B14

PR142
0_4
[41,51] BAT_CRG

PR28
20K_4

PD44
1SS400

M8724_DLOV

DHI

ACOK#

1P

11

ACIN

REF

PC105

PR268
M_TRCL S_TRCL

22

10_6 M8724_BST

2
10

CHARGE_CURRENT_1D8A

1SS400
1

2
1
2
1

M8724_DCIN

M8724_ACIN

8724_AGND

EC A117

0.1U/50V/X7R_6

PD9
2

BST
DLOV

PR149 33_6

EC C17
PR136

PQ2
SI4804BDY

8724_AGND

PC101
0.01U/25V/X7R_4

NEAR PIN13 ICTL

2
24

PC94

1SS400
1

ICTL

LDO

1.33K/F_6

2 1U/16V/X5R_6

PC8

PC79
TMK325BJ475KN-H

1SS400
1

13

825/F_6

TMK325BJ475KN-H

PD5
2

VCTL

M8724_ICTL

8724_AGND
PD8
1SS400
2 [38]
1

REFIN

15

0.01U/50V/X7R_6

PD6
2

8724_AGND

12
M8724_VCTL

+
PC11

TMK325BJ475KN-H

0.01U/25V/X7R_4

PR13
100K_4
8724_AGND 8724_AGND

DCIN

8724_LDO
8724_LDO_3D3V
PR262
PR263

PC113 1

17

CELLS

PC10

EC A13

8724_AGND

8724_AGND
PU5

CHARGE_CELL1 [38]

PC224

PQ50
2SK3019

8724_AGND

8724_AGND

PQ5
2SK3019

3
1
3

PQ6
2SK3019

8724_AGND
2

PC9

*TMK325BJ475KN-H

140K/F_4

10K/F_4

8724_AGND

PR135
12.7K/0.5F_4

EC A109

PC107

CHARGE_CELL0 [38]

PQ51
2SK3019

TMK325BJ475KN-H

1U/25V/X7R_8

10K/F_4

PR29
100K/0.5F_4

*0.1U/50V/X7R_4

PC19

PR33
PC15

*0.1U/50V/X7R_4

DOCK-PWR19_F

PR35

402/F_4

1000P/50V/X7R_4

EC A14

PR32

PQ70
DTC115EE

1000P/50V/X7R_4

PC106
8724_LDO_3D3V

EC A96

PL3
HI0805R800R-10(5A)

EC A93

0.01U/50V/X7R_6

PR46
10_12

EC A13

DOCK_CONSUMP [37]

EC C17

90W_AC# [38]
VIN1

CHARGE_CURRENT_ADJ

PR30 *120K/F_4

EC A97

1K/F_4

EC A116
EC B27

PR127
100K_4

PQ9
2SK3019

PR34

10/F_4

PR261

PR22
*0_4

PR269
16.2K/F_4

PR128
100K_4

PD21
1SS400

PQ10
DTC115EE

EC A115

VINT19

[41,46,55,62] PWRSHUTDOWN#

A15

PR21
*0_4

PR260

EC B17
DOCK-PWR19_F

[38,62] DISCHARGE

PC81

2
1SS400

EC C17

VINT19

PR109
RL3720WT-R010-GN(CYNTEC)
1
2

8
7
6
5
0.01U/50V/X7R_6

EC B29

1
2
3

PD59

0.47U/25V/X7R_8

EC A12

PR96
220K_4

PR20
470K_4

Input current
limit = 4.195A

PQ46
SI4890DY

1SS400

PC78

*1000P/50V/X7R_4

0.01U/50V/X7R_6

PJ2

PC77

PD38
8
7
6
5

PLACE NEAR CONNECTOR


PF6
0429007.NRL(LITTEL FUSE)
1
2
PC225

EC C12

2P

PQ42
SI4435BDY
1
2
3
4

CV19

1
2
3
4
5

[38]

EC B19

DOCK-PWR19_F

DOCK-PWR19

EC C17

1P

clamp3301D
L49
BK1608HM121

D2

ACDC_ID [37,38]

EC A93
C

EC C17

8724_AGND

EC A107
PR152

11.3K/F_6

8724_AGND

8724_AGND
8724_LDO_3D3V

PR266
10K/F_4
PR124
0_4

EC A95

ISYS

PQ53
2SK3019

[66]

PR267
69.8K/F_4

2
PQ68
2SK3019

M8724_VCTL

PC92
*0.1U/50V/X7R_6

AC adapter detection = 18.17V (EXTPWR#=LOW)


AC adapter current limit = 3.99A
MAX Power Control "Trip"=4.50A
MAX Power Control "Reset"=4.21A

<OrgAddr1>
<OrgAddr2>
<OrgAddr3>
<OrgAddr4>
Size
Document Number
Custom

8724_AGND

[38] CHARGE_VOLT_4D35V

Date:
1

PC210
0.01U/25V/X7R_4

8724_AGND
8724_AGND

EC A123

NEAR PIN15 VCTL


1

2
PQ67
2SK3019
1

[38] CHARGE_VOLT_4D2V

PR259
10K/F_4

[38,41,62] EXTPWR#

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Rev

3C

Charger

Thursday, October 06, 2005

Sheet
5

50

of

73

BAT-PWR12

PR103
470K_4

EC B09
PR102
10K_4

EC A126
PR107
75K_4

PQ45
PC82

PR106
1K_4

PD39
2

2SK3019

0.01U/50V/X7R_6

[41,50] BAT_CRG

PC80
0.1U/50V/X7R_6

PR120
220K_4

1
2
3
4

PQ43
SI4435BDY
8
7
6
5

CHARGER_OUT12

1SS400

EC A111

PQ49
SI2303BDS

3 M-BAT-TRCL-1

PC89
0.01U/50V/X7R_6

PR111
470K_4

PD40
RB520S-30
1

PD41
RB520S-30
1

M-BAT-TRCL

EC B36

PR110
4.7K_4

PQ48
DTC115EE

[41,50] M_TRCL

EC A111
PQ12
SI2303BDS
3 S-BAT-TRCL-1

0.01U/50V/X7R_6

PD13
RB520S-30
1

PD11
RB520S-30
1

PC17

PR41
470K_4

S-BAT-TRCL

EC B36

PR23
4.7K_4

PQ8
DTC115EE

[41,50] S_TRCL

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Charger Selector
Sheet
1

51

of

73

EC B27

VCC3M

PD60
*CMS11
2

BAT-PWR12
M-BAT-PWR
PR5
6.19K/F_6

PC5

PR2
0_6

EC A44

ANAGND

PC4

PC3

PC2

PC220

EC A18

PR3

100_4

PR4

100_4

PQ41
SI4890DY
1
2
3

PL16
HI0805R800R-10(5A)

8
7
6
5

I2C_CLK_BT0 [47]
I2C_DATA_BT0 [47]
M_TEMP [38]

PQ40
SI4435BDY
1
2
3
4

M_BAT_PWR_A

PQ47
SI4890DY
8
7
6
5

1
2
3

8
7
6
5

PR98
510K_4

0.1U/50V/X7R_6

G2

1000P/50V/X7R_4

5
4
3
2
1

2200P/50V/X7R_4

I2C_CLK
I2C_DATA
TEMP
GND1
GND2

*390P/50V/X7R_4

7
6

*390P/50V/X7R_4

PWR1
PWR2

PF2
0451010.MRL(LITTEL FUSE)
M_BAT_IN1
2
1

M_BAT_IN

2200P/50V/X7R_4

G1

VINT19

PL15
HI0805R800R-10(5A)

PJP3
1827654-1

CMS11 (Toshiba)
NEAR PQ47

PC222

PR112
100K_4

PR97
100K_4

EC C17

[62]

PR99
150K_4

M1_DRV
[62]

[62]

BAT_DRV

M2_DRV

VCC3M

S-BAT-PWR
PR131
6.19K/F_6

PC104

PR129
0_6

EC A44
ANAGND

PC108

PC114

PC117

PC221

EC A18

PR146

100_4

PR137

100_4

PL18
HI0805R800R-10(5A)

PQ55
SI4890DY
1
2
3

8
7
6
5

I2C_CLK_BT1 [47]
I2C_DATA_BT1 [47]
S_TEMP [38]

PQ54
SI4435BDY
1
S_BAT_PWR_A 2
3
4

8
7
6
5

PR154
510K_4

0.1U/50V/X7R_6

G2

1000P/50V/X7R_4

5
4
3
2
1

2200P/50V/X7R_4

I2C_CLK
I2C_DATA
TEMP
GND1
GND2

*390P/50V/X7R_4

7
6

*390P/50V/X7R_4

PWR1
PWR2

PF7
0451010.MRL(LITTEL FUSE)
2
1 S_BAT_IN1

2200P/50V/X7R_4

G1

PL17
HI0805R800R-10(5A)

PJP2
1827654-1

PC223
PR153
100K_4

EC C17

[62]

PR155
150K_4

S1_DRV

[62]

S2_DRV

VREGIN16
DOCK-PWR19_F

PD20
1SS400
2

BOM
PF3 0467.500NR(0.5A_0603)
2

PD19
1SS400

1
2

M-BAT-TRCL
M-BAT-PWR

PD16
1SS400
2

BOM
PF4 0467.500NR(0.5A_0603)
2

PD15
1SS400
2

S-BAT-TRCL
S-BAT-PWR
PF5 0467.500NR(0.5A_0603)
1

BOM

PD18
1SS400
2

PD17
1SS400
2

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Battery Input
Sheet
E

52

of

73

EC A112
M-BAT-PWR

PQ30
DTA114EE
1

VOUT = 0.249 ( VBAT - 5 )

PD26
UDZ5.1B
3

PR220
6.04K/F_4

EC B28
M_BATVOLT [38]

PR219
2K/F_4
PD28
1SS400

PQ32

DTC115EE
2

BATMON_EN [38]

PD29
1SS400

EC A112
S-BAT-PWR

PD27
UDZ5.1B
1

PQ31
DTA114EE

PR215
6.04K/F_4

EC B28

S_BATVOLT [38]

PR216
2K/F_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Battery Monitor
Sheet
1

53

of

73

PR242
10K_4
[41]

M1_ON

PR88
56K_4

VCC5M_ON [55,62]
[41]

AUX_ON

VCC1R2AUX_ON [64]

PR239
0_4
PR89
*1K_4

VCC3M_ON [55]

PC60

2
2

EC C03

PR271
0_4

PR212
*0_4
[41]

M2_ON

PR91
10K_4

VCC1R8M_ON [58]

0.047U/10V/X7R_4

PD33
*1SS400
1

VCC3AUX_ON [62]
PR213
0_4

PR90
1K_4

VCC1R5M_ON [59]

PD34
1SS400
PC61
2

PR211
0_4
[41]

A1_ON

VCC1R8A_ON [62]

EC A19

0.047U/10V/X7R_4

PR84
18K_4
PC52

A2_ON

VCC3B

VIDEO_ON [62]

0.1U/16V/X7R_4

[41]

PR86
47K_4

[41]

B2_ON

PD31
1

DAP222

3
PR83
0_4
[41]

[2,41,55] SHUTDOWN2#

B1_ON

B_ON

VCORE_ON [56]

[23,37,62]
PC54
1000P/50V/X7R_4

PR82
0_4
VCC0R9B_ON [61]
PR87
15K_4
VCC1R05B_ON [59]

PR85
1K_4

PD32
PC57

1SS400

EC A19

0.1U/16V/X7R_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

Power Sequence
7

Sheet

of

54
8

73

VINT19

VCC5M VCC3M
VDD15

PD36
1SS400

VINT19
PD35
1SS400

PL12
HI0805R800R-10(5A)

VL5
PR238
120K/F_4

PL13
HI0805R800R-10(5A)

VIN2

EC A93

VIN3

LX5

15

1901_LX5

DL3

DL5

18

1901_DL5

1901_CSH3

29

CSH3

CSH5

12

1901_CSH5

30

CSL3

CSL5

11

31

FB3

FB5

10

REF
SEQ
SYNC

7
13
3

NC#6
NC#16
NC#25
NC#32

6
16
25
32

PR235
VCC3M_ON 0_4
PR254
0_4

[38,41] PM_SLP_S3#

PD57
DAP222

EC C14

PR241
*100K_4

VCC5M_ON

PR251
1K_4

1901_FB5

NEAR TO MAX1901
PC199

NEAR TO MAX1901
PC200
1U/16V/X5R_6
VCC5M

EC C14

0.01U/25V/X7R_4

PR256
10K/F_4

EC A41

1901_SHDN#

3
[2,41,54] SHUTDOWN2#

PR255
10.5K/F_4

PC197

PD43
CRS05

PD53
CRS02

PC184
0.1U/50V/X7R_6

PWRSHUTDOWN#

PR243
33K_4

PC202

PD42
*RB521S-30

[41,46,50,62]

VCC3SW

VCC3M_ON

33

EC C14

PQ35
TPC8016-H

33P/50V/NPO_4

NEAR TO MAX1901

SHDN#
GND
GND
EXT_PAD
GND
GND
PGND GND
MAX1901ETJ
19
5

PR272
*47_6

EC A20

4
PC203

PR257
1.5M_4

1901_SEQ

PC51

PD64
*RB521S-30

22
34
35
36
37

TIME/ON5
RUN/ON3
SKIP#
RESET#

VCC3M_ON

PR252
0_4

4
28
8
9

PL10
CDRH124B_6R8

2P

LX3

23

26

1901_DL3

1P

1901_LX3

PR81
RL3720WT-R012-GN(CYNTEC)

1901_DH5

VCC5M

3
2
1

14

EC B43

EC C15

1_6

17

DH5

EC A129

MAX 5A

PC201
0.1U/50V/X7R_6
2
1

2P

1P

[54]

PR253

BST5

DH3

1901_SYNC

VCC5M_ON

[54,62] VCC5M_ON

BST5

BST3

ON5
ON3
SKIP#

PR273
*47_6

1901_SECFB

27

1901_FB3

EC A94

1
2

1901_DH3

PR230
1M_4

PR232
10K/F_4

STEER
SECFB

1
2
3

PQ33
TPC8016-H

100P/50V/NPO_4

PC189
100P/50V/NPO_4

*6TPE220MI/SANYO

6TPE330ML/SANYO

100P/50V/NPO_4

PR233
3.48K/F_4

PC209

1_6
BST324

100P/50V/NPO_4

PC50
PC195

10TPE220ML/SANYO

PL9
GANSHIN(CDRH104RNP-5R2NC-EP)
1

PC53

V+ VL

8
7
6
5

EC A50

PR234

20

5
6
7
8

1
2
3

VCC3M

PC56

3
2
1

PC193
0.1U/50V/X7R_6
2
1

MAX 4A/5A

5
6
7
8
PU11

21

1
4

PR80
RL3720WT-R012-GN(CYNTEC)

VDD5_1

EC A93

1SS400

PC71

PC66
+

VDD15
PD30

PQ38
TPC8024-H

1901_V+

PQ34
TPC8024-H

*100K/F_4

EC B32
8
7
6
5

PC183
0.1U/50V/X7R_6

PR270

1U/25V/X7R_8

PD54
CRS02

1901_BST5_1

*TMK325BJ475KN-H

EC A41

PR93
20_6

PC67

PC65
+

GRF31CR72A105K

0.01U/50V/X7R_6

VCC3M

PD52
CRS05

PR94
20_6

1901_BST3_1

PC55

PR236
27K/F_4

TMK325BJ475KN-H

PC73
10U/10V/X5R_8

TMK325BJ475KN-H

TMK325BJ475KN-H

TMK325BJ475KN-H

PD58
DAP222

PC63

0.01U/50V/X7R_6

0.1U/50V/X7R_6

VINT19
PC58

PC198

EC A93

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
A3

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

DC/DC 3V/5V
Sheet
E

55

of

73

PC218

PC219
*GRM21BR71E155K

PC217

*GRM21BR71E155K

PC216

*GRM21BR71E155K

Deeper

PC215

*GRM21BR71E155K

PC214

*GRM21BR71E155K

PC213

*GRM21BR71E155K

Deep

PC212

*GRM21BR71E155K

PWRCH : "H" -----> Two phase


PWRCH : "L" -----> Single phase

Active

VINT19

DRSEN

*GRM21BR71E155K

DSEN#
Intel spec. : Vos% = 1.2%
PR103/(PR102+PR103)=1.21K/(100K+1.21K) ~ 1.2%
PR105 : 200K Ohms ------> Fsw ~ 300K HZ

EC B26
VINT19

VIN5

EC A129

VCC3M
VCC5M

31

6217 VDDP

VID0

LG2

30

6217 LG2

10

VID1

VSSP2

29

VID2

11

VID2

BOOT2

28

6217 BOOT2

VID3

12

VID3

UG2

27

6217 UG2

PR172

VID4

13

VID4

PHASE2

26

6217 PHASE2

VID5

14

VID5

ISEN2

25

6217 ISENS2P

6217 VSEN

0_4
PR166
0_4
PR61

PR169

VSEN

16

EA+

DRSV

23

6217 DRSV

6217 COMP

17

STV

22

6217 STV

OCSET

21

6217 OCSET

VSS

20

3
2
1

5
6
7
8

EC A23

PQ15
TPC8024-H

PQ14
TPC8024-H

0.36U_ETQP4LR36WFC
PR176
*2.2_8

PQ19
TPC8016-H

PQ25
TPC8016-H
2

PR50
RL7520WT-R003-FN(CYNTEC)
3

VCC3B

EC C01

PQ44
DTC115EE

Vocset=1.75V
Deeper sleep vol.=1.75V*PR129/(PR124+PR126+PR129)=0.749V
Start up
voltage=1.75V*(PR126+PR129)/(PR124+PR126+PR129)=1.2V

VCC3B

PR60
10K_4

1K_4

CLK_ENABLE#_1

VR_PWRGD
3

[4,17]

If full load is 25A ; Vdroop=75mV ; Idroop = 75mV/PR107=75uA


Isen=(75uA/0.5/0.875)/2=85.71uA
85.71uA*(Rsen+0.11K)=(25A/2)*3m Ohms
Rsen=327.5 ~ 324 Ohms --------------------->PR104 , PR118
If Ioc is 32A
Isen=(32A/2)*3m/(0.324K+0.11K)=110.6uA
Iocset=(110.6uA*2)*0.875 / 8 = 24.2uA
Rocset=1.75V/24.2uA=72.3K

PR56
0_4

*0.1U/10V/X5R_4

PQ21
2SK3019

PC34

PQ22
2SK3019

[11] CLK_ENABLE#

Rocset=PR122//(PR124+PR126+PR129)
72.3K=PR122//175.2K
PR122 ~ 121K
5

Set VID voltage

VID_4

VID_3

VID_2

VID_1

VID_0

VOLTAGE

1.356

1.340

1.324

1.308

1.292

1.276

0
3

OUTPUT

VID
VID_5

PR171

Intel spec.
Deeper sleep voltage : 0.726V
Start up voltage : 1.2V

PR131=(3.3V-0.05*3.3V)/2mA - 82 Ohms=1.48K Ohms

PC167
+
*330U/2V/EEFSX0D331XR

PR52
73.2K/F_6

EC B42

330U/2V/EEFSX0D331XR

PC29

PC150

VCC3M

PC130

PL7

*0.1U/50V/X7R_6

560P/50V/X7R_6

PR170
3.57K/F_6

PC23

PC168

PC109=Isource/SR=130uA/(10mV/uS)=13nF

VCC3M

PC131

PR58
46.4K/F_6

VCCCPUCORE

PR59
1K_4

VCCCPUCORE

EC C22
PC33

680P/50V/X7R_4
PR164
5.11K/F_6

PC30
0.012U/50V/X7R_6

PC128

GRF31CR72A105K

PC126

PC134

GRF31CR72A105K

4
PR177
10K_6

PC20

PC132

GRF31CR72A105K

PR54
56.2K/F_6

0_6
6217 SOFT

PL20
HI0805R800R-10(5A)

EC B43
PC133

PAN

GRF31CR72A105K

PR51
121K/F_6

0_6

PC146

VINT19

EC A129

PC147

PD49
1SS400

PR47

PR49
RL7520WT-R003-FN(CYNTEC)
3

2200P/50V/X7R_4

PR48

2
4

6217 ISENS2

0.1U/50V/X7R_6

PC32
33P/50V/NPO_4

PQ26
TPC8016-H

0.01U/50V/X7R_6

PQ20
TPC8016-H

VIN6

1800P/50V/X7R_6

1000P/50V/X7R_4

PC31

SOFT

PC155
0.1U/50V/X7R_6
1

EC B42

GRF31CR72A105K

FB

383/F_6

1U/16V/X5R_6

COMP

PC160
+

GRF31CR72A105K

PGOOD

6217 EA+

19

6217 BOOT2P 2

EC A22

24

6217 FB18

PR55
1K/F_6

PR63

15

PR53
7.15K/F_6

PC165

PC151

1_6

CPU_PWRG

0_4

5
6
7
8

5
6
7
8

VID1

PR178
0_4

[59] VTT_PWRG

10U/10V/X5R_8

PR184
0_4

0.36U_ETQP4LR36WFC
PR191
*2.2_8

PR187
0_4

VID0

PR190
0_4

PC162
0.1U/50V/X7R_6
PC39

CPU_VID5

VDDP

1_6
6217 LG1

3
2
1

[3]

DSEN#

PL8

5
6
7
8

CPU_VID4

0_4

PQ16
TPC8024-H

3
2
1

CPU_VID3

[3]

32

3
2
1

[3]

33

LG1

5
6
7
8

CPU_VID2

VSSP1

DRSEN

PQ17
TPC8024-H

3
2
1

CPU_VID1

[3]

EN

6217 BOOT1P 2

330U/2V/EEFSX0D331XR

[3]

PR67

330U/2V/EEFSX0D331XR

CPU_VID0

34

*0.1U/50V/X7R_6

[3]

DSEN#

PR64

VCCCPUCORE

BOOT1

0_4

[11,17] CPU_STP#

6217 BOOT1

PWRCH

6217 UG1

PR185

[17] DPRSLPVR

6217 PHASE1

35

PR193
10K_6

[54] VCORE_ON

36

UG1

6217 ISEN1

PC140

5
6
7
8

6217 PWRCH
PR65
EN
1K_4
DRSEN

PHASE1
ISL6217A

383/F_6

3
2
1

FSET

EC C22

EC A21
PR70

DSV

ISEN1

6217 ISEN1P

PC25

6217 FSET
200K/F_4

6217 VBAT

37

5
6
7
8

PR66

38

3
2
1

DACOUT

VBAT

5
6
7
8

PC40

VDD

3
2
1

1.21K/F_4
6217 DSV

0.027U/25V/X7R_6

PC136

2200P/50V/X7R_4

100K/F_4

PC21

0.1U/50V/X7R_6

6217 VDD
PR68

PD23
1SS400

0.01U/50V/X7R_6

PU2

PR71

PC24

0_6
1

PR189

PC163

PC138

GRF31CR72A105K

PC41

PC137

GRF31CR72A105K

1U/16V/X5R_6

2SK3019

1U/25V/X7R_8

VCC5M

PQ60
2

PC139

GRF31CR72A105K

GRF31CR72A105K

PC135

PAN

GRF31CR72A105K

PR196
4.7_8

PR73
10_6

GRF31CR72A105K

PR194
47K_4

PL21
HI0805R800R-10(5A)

EC B43

VIN5

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Custom

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

CPU POWER
Sheet
1

56

of

73

VINT19

PC152

PC148

PC205

0.47U/25V/X7R_8

0.47U/25V/X7R_8

PC88

0.47U/25V/X7R_8

0.47U/25V/X7R_8

0.47U/25V/X7R_8

PC64

0.47U/25V/X7R_8

PC204

0.47U/25V/X7R_8

PC70

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

VCORE_INPUT CAP
Sheet
E

57

of

73

VCC5M
VINT19

ILIM 6.5A (min)/ 9A(max)

PR225

VIN7

Check layout

PL14
HI0805R800R-10(5A)

0_6
PC59

PC62

PC68

PC75

PC76

PC69

PC74

2
1

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

1993_OVP

GRM21BR71E155K

PD56
1SS400

GRM21BR71E155K

VIN7

PC186

0.01U/50V/X7R_6

PC187
0.01U/50V/X7R_6

1U/16V/X5R_6

PR223
20_6

1993_VDD

PR237

1993_DH

-SHDN

LX

16

1993_LX

TON

DL

18

1993_DL
1993_CSP
1993_CSN

1993_REF

REF

CSP

11

1993_ILIM

ILIM

CSN

12

1993_REFIN

REFIN
OUT

10

*0_4

PC190
PR247
100K_4

470P/50V/X7R_4

PR250
69.8K/F_4

470P/50V/X7R_4

EC A89

PC196

PR244
10K_4

1993_GATE

21

GATE

1993_SKIP#

13

SKIP#

1993_LSAT

LSAT

PR229
10K_4

PR224
10K_4

FB

PGOOD

EXT_PAD

29
28
27
26
20

PR248
11K/F_4

OD

2
1

DCR=7.8m (ohm)
3

PL11
CDRH104R_2R5UH_7R5A

ESR 6mm ohm


PC48

PR217
732/F_4

EC A88

PC182
0.22U/10V/X7R_6

1993_FB
PQ37
TPC8016-H

6A
VCC1R8M

3
2
1

1993_BST

15

PR142,PR143=2.5UH/0.22UF*L(DCR)

5
6
7
8

17

DH

23

PR249
150K_4

14
BST

FBLANK

VCC1R8M_ON_1
PR227 1K_4
1993_TON

PR240

PC192

19

OVP/UVP

2.2_6

330U/2V/EEFSX0D331XR

24
1993_FBLANK

8
1U/16V/X5R_6

33P/50V/NPO_4

PC194

PR231

PQ36
TPC8024-H

3
2
1

[54] VCC1R8M_ON

V+

VCC
PR226
0_4

VDD

PU10

1K_4

EXT_PAD
EXT_PAD
EXT_PAD
EXT_PAD
GND

AGND

22

EC A119

PR228

5
6
7
8

1993_BST_1
PC191

PR222
*10K_4

0.1U/50V/X7R_6

1U/16V/X5R_6

0_6
PC188

PC206
0.22U/10V/X7R_6

EC A24

25

PR214
732/F_4

PR245
1K_4

PR246
*10K/F_4

EC A88

MAX1993ETG

PR265
AGND

AGND

Vilim=10*max current*L(DCR)=Vref*PR149/(PR149+PR146)

EC A119

0_6
VCC1R8M

EC A119

EC A41

0.1U/50V/X7R_6

PC49

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
A3

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

MAX1993 1.8V
Sheet
E

58

of

73

VCC5M

PR57

Check layout

0_6

VINT19

VINT19

1540_LDOOUT_1

20

470P/50V/X7R_4

470P/50V/X7R_4

EC A92

2
18

1540_DL2

1540_DL1

21

DL1

1540_CSP1

30

CSP1

1540_CSN1

29

1540_FB1
VCC_ON_1

5
6
7
8

2
1540_LX2

LX1

DL2
CSP2

1540_CSP2

CSN1

CSN2

10

1540_CSN2

27
28

OUT1
FB1

OUT2
FB2

12
11

1540_FB2

32

ON1

ON2

31

TON

PGOOD1

26

REF

PGOOD2

13

1540_ILIM1

ILIM1

1540_ILIM2

ILIM2

1540_SKIP#

EXP_PAD

33

2.2_6

PL5
CDRH104R_2R5UH_7R5A

PR174
48.7K/F_4

PC161
1U/16V/X5R_6

33P/50V/NPO_4

[54] VCC1R05B_ON

PR168
732/F_4

PC149
0.22U/10V/X7R_6

3
2
1
SKIP#

MAX1540

PC158
PR173
10K_4

PQ24

PC208
0.22U/10V/X7R_6

TPC8016-H

EC A26

RC

EC A90

PR181
732/F_4

PR72
11.5K/F_4

RD

PR69
10K/F_4

NAER MAX1540

0_4

VCC_ON_2

VCC1R5M_ON [54]

PR179
10K_4

PR264

AGND
PR159

PR162

PR188
69.8K/F_4

0_4
VTT_PWRG [56]

0_6

AGND

EC A118

EC A118
VCC1R05B

VCC1R5M

EC A41

EC A41
PC166

0.1U/50V/X7R_6

0.1U/50V/X7R_6

PC153

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

EC A118

PC159

AGND

EC A90

PWRG_1

NAER MAX1540

PC43

Vout=0.7V(1+RC/RD)

1540_LAST
3 LSAT

EC A118

19

15

24

Vout=0.7V(1+RC/RD)
PC156

V+

VCC

LX2

1540_LX1

1540_TON

PR163
10K/F_4

AGND

1
2
3
PQ23
TPC8016-H
PR186
150K_4

LDOOUT

14

0_4

PR180
150K_4

RD

DH2

37
36
35
34

EC A91

DH1

MAX 6A
VCC1R5M

GND

PR160

PC154
0.22U/10V/X7R_6
PR182
576/F_4

BST2

1540_DH1 25

1540_BST2
PR195
1540_DH2

*0.01U/50V/X7R_6

PC207
0.22U/10V/X7R_6

EC A25

BST1

16

17

PC211

OVP/UVP
LDOON

1540_BST1 23

EXP_PAD
EXP_PAD
EXP_PAD
EXP_PAD

8
7
6
5

EC A118

PR161
4.99K/F_4

1
22

PC164

330U/2V/EEFSX0D331XR

330U/2V/EEFSX0D331XR

EC A91

PR183
576/F_4

1540_BST2_1
PC157
0.1U/50V/X7R_6

5
6
7
8

PR165

AGND
2.2_6

PL6
CDRH104R_1R5UH_10A

RC

1
2
3

EC A51
PC36

EC A118

VCC1R05B

PR167
1K_4

PC141

PQ18
TPC8024-H

0.1U/50V/X7R_6

0.1U/50V/X7R_6

PU7

0_6

8
7
6
5

1540_BST1_1

PC120
GRM21BR71E155K

PR192

PC122
GRM21BR71E155K

1540_VCC

PC121
GRM21BR71E155K

PQ13
TPC8024-H

VIN8

PC123
GRM21BR71E155K

PC22
0.01U/50V/X7R_6

PC118
GRM21BR71E155K

AGND

VIN8

PR175
*1K_4

MAX 6A

PC119
GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

GRM21BR71E155K

EC A118
PC28
0.01U/50V/X7R_6

PL19
HI0805R800R-10(5A)

VIN8
PC38
0.1U/50V/X7R_6

3
2
1

PD22
DAP222

PC143

PC144

3
PC145

PC27

PC142

1U/16V/X5R_6

PC26

PC35

VIN9
PR62
20_6

PC37
1U/16V/X5R_6

PL4
HI0805R800R-10(5A)

1540_LDOOUT

Size
A3

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

MAX1540_1.5V
Sheet
E

59

of

73

BLANK PAGE
2

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
A3

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

VCORE_INPUT CAP
Sheet
E

60

of

73

EC A128
VCC3M

VCC2R5M

EC B01
EC A41

EC A41

PU6

IN

PR158
10K_4

-SHDN

-RESET

NC

PC127
10U/10V/X5R_8

PC125

GND
MAX1589A
4

*0.01U/25V/X7R_4

PC129
1U/16V/X5R_6

1589SHDN#

OUT

VCC5M

VCC3M

PR203
*0_6
PC173
0.1U/50V/X7R_6
2
1

PR204
0_6

BD3533F_IN

2A
EC A41
PR77

0_4

DDR2_VREF

GND
VTT
SD
PVIN
VSENSE AVIN
VREF VDDQ

EC A41
VCC1R8A

BD3533F

PR210
0_4
PC179
10U/10V/X5R_8

PC174

PC178
1U/16V/X5R_6

PC180
10U/10V/X5R_8

PC170
+

0.01U/25V/X7R_4

PU9

8
7
6
5

4TPE220MF/SANYO

1
2
3
4

VCC099B_ON_1

[54] VCC0R9B_ON

VCC0R9B

PC46

PC181

0.01U/25V/X7R_4

0.01U/25V/X7R_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
A3

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

VCC2R5M/VCC0R9B
Sheet
E

61

of

73

VREGIN16

3A_DRV

PR140
10_12

PR143
*10_6

2
VCC3SW

M1GATEON
M2GATEON

[41] S1GATEON
[41] S2GATEON

3
4

S1GATEON
S2GATEON

DISCHARGE

RD1_DRV

17

43
32
31

M1_DRV
M2_DRV

40
46

M1_DRV [52]
M2_DRV [52]

S1_DRV
S2_DRV

39
47

S1_DRV [52]
S2_DRV [52]

BAT_DRV
DCIN_DRV

41
42

BAT_DRV [52]
DCIN_DRV [50]

51
49
50

58

-RESET

CKIN
CKOUT

10
11

1
2
5
6
2P

5
6
7
8

VCCRD4M
RD4
RD4_DRV

M_PGS
A_PGS
B_PGS

PQ65
TPC8016-H

T49

13
30
29

VCPIN24
CPOUT1
CPOUT2

2
1

4
VBL_DRV [14]

35

38
36
37

4
2P

VCC3P_DRV [14]

RD2_DRV

-SHDN

PR8
56.2K/F_6

VCC3P

VCCRD3M
RD3
RD3_DRV

52

VCC3SW

34
33

TH_DET

PC100

1
2

59

48

25
VDD15

VCC5M

VBL16
VBL16_DRV

55

FIX_R
2

2
1

1
2

2
1

100_4

VCC3AUX_DRV [64]
PR44
PR122
PR7

VCC1R8M
VCC1R8A

100_4

0_4
PR114

100_4
VCC1R5M
VCC1R5B
0_4

PC47
C47
PR79
470K_4
1

PD25
RB521S-30
2

VCC1R8A
PR78
47_6

RD4_DRV

EC A29
EC A27
VCC1R5M

EC A28
VCC3M

PR45
78.7K/F_4
PR118
10K_4

PR115
2.2K_4

APWRG

PQ61
TPC8016-H

PC42
C42
PR74
470K_4
1

PD24
RB521S-30
2

VCC1R5B
PR75
47_6

MPWRG [17,29,41,50]

PC18

[38,41]

PC84
VCC3B

2
1

-EXTPWR

1
2
1

2
1
2
1
2

PRT9
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

1.5U/25V/X7R_8
PD4
RB521S-30

2
1

1
1
2
1
2
1

PC83

PR36

0.1U/50V/X7R_6

PRT13
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PR116

VCC2R5B_DRV

0_4

[65]

1.5U/25V/X7R_8

PRT6
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PRT15
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PD3
RB521S-30

27
26

VCC5B

820P/50V/X7R_6

PRT3
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

VINT19

0.1U/50V/X7R_6

PD2
PRT11
RB521S-30
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PRT14
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PRT8
PRF15BB471QB1RC(MURATA)
2

PC14
PC85

PRT2
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PRT12
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

EC B27

PWRSHUTDOWN#

PC91

PRT4
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

33K_4

[41,46,50,55]

*0.01U/25V/X7R_4

PRT5
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

PR24

0.22U/50V/X7R_8

0.1U/50V/X7R_6

45

6
7

[38,50] DISCHARGE

VCC3P
3P_DRV

RD4_ON

[41] M1GATEON
[41] M2GATEON

[38,41,50] EXTPWR#

100_4

3
2
1

RD3_ON

PR132

5
6
7
8

RD2_ON

14
15

VCC3SW

57

60

19
18

VCC1R8M

3
2
1

0_4

VCC5B
5B_DRV

3A_DRV

2P

PR43

PD37
RB521S-30

VCC1R8A_ON

PD55
RB521S-30

0.047U/50V/X7R_6

[54] VCC3AUX_ON

RD1_ON

PR95
100_6

2P

0_4

3P_ON
VBL16_ON

62

PR92
470K_4

PR134

61
16

24
23

AGND

[54] VIDEO_ON

0_4

3B_ON
5B_ON

PC72
C72

100_4

VCC3B
3B_DRV

PGND2

PR139

3A_ON

12
8

PR221
470K_4

PR37

53

[14] PANEL_POWER_ON

3M_ON

PR218
270_6

VCC3B

22
21

PGND1

[23,37,54] B_ON

64

TEST

0_4

VCC5B

PC185
C185

PR39
*100_4

VCC3A
3A_DRV

28

PR40

5M_ON

PGND

[54,55] VCC5M_ON

BAT_VOLT

63

VCC3B

PR42
*470K_4

VCC3A

TSURUMIA BD4175KVT

54

20

PC109
1000P/50V/X7R_4

[54] VCC1R8A_ON

VCC3M

VREGIN16

PU4

0_6

*1SS400
PR150
909K/F_4

PC93

PC102

0.1U/50V/X7R_6

PR144

PR108
100_4
0.1U/50V/X7R_6

PD46

100_4
1U/16V/X5R_6

PR145
2M/F_4

PQ39
SI3424DV

3A_DRV

PR38

PC115

PQ66
SI3424DV

VDD15
VCC5M
VCC3M

PR151
*100K_4

1.5U/25V/X7R_8

*0.01U/50V/X7R_6

PD47
1SS400

0.01U/50V/X7R_6

0.1U/50V/X7R_6

EC A130

56

PC12

PC98

0.1U/50V/X7R_6

0.1U/50V/X7R_6

PC87

PC86

1
1
2
5
6

VINT19

44

VCC5M VDD15

VCC3M

VCC5M

VCC3A

*2SK3019

PR141
2M/F_4
A

VCC3M

PQ11

VCC3M

PR14
10K_4
PD7
1

1SS400
2

BPWRG [17,38,41,46,47]

PROJECT : BV1

PRT7
PRF15BB471QB1RC(MURATA)
PRT10
PRF15BB471QB1RC(MURATA)

NEAR PQ47

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

TSURUMAI
Sheet
5

62

of

73

10

10

BLANK PAGE

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


1

Size
A4

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

LOAD SW_VIDEO
L

Sheet
M

63
N

of

73
O

VCC1R2AUX
VCC1R5M
10

PC176
10U/10V/X5R_8

PR201
8.45K/F_4

VCC5M

EC A64
4

EC A113

EC A113

10

PQ64
SI3424DV
6
5
2
1

EC A64

3504_G

PR202
10K/F_4
3504_VD

PR209
8.45K/F_4
PR207
0_6

PU8
8

3504_NRCS

VD
G
VS
VFB

8
7
6
5

PC175
+
3504_VFB

3504_VCC

NRCS
GND
EN
VCC

PC171
4700P/25V/X7R_4

PR205
6

PR206
330_4

BD3504FVM-1
2

PC177
1U/16V/X5R_6

PR208
10K/F_4

4TBE150MAZB

1
2
3
4

0_4
PC172
1000P/50V/X7R_4

[54] VCC1R2AUX_ON

VCC3AUX

VCC3M
PQ62
SI2316DS
3

PD50
RB521S-30
3

PR199
33_6
PR198
0_6
[62] VCC3AUX_DRV
2

PC169

PROJECT : BV1

PR197
470K_4

Quanta Computer Inc.

0.047U/50V/X7R_6

EC A30

Size
A4

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

LOAD SW_AUX
L

Sheet
M

64
N

of

73
O

10

10

PQ63
VCC5MUBAY

SI3424DV

VCC5M
6
5
2
1

4
PD51
RB521S-30

PR200
47_6

PQ29
DTA115EE

3
PQ27
2SK3019

PR76
10K_4

VDD15

PQ28
2SK3019

PC45
0.022U/50V/X7R_6

[41] ULTRA_ON

PC44
0.1U/50V/X7R_6

EC A31

VCC2R5M

VCC2R5B
PQ57
SI2316DS
3

PD48
RB521S-30
3

PR156
47_6

[62] VCC2R5B_DRV
2

PR157
*470K_4

PC124
*0.047U/50V/X7R_6

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


1

Size
A4

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

LOAD SW_B_UBAY
L

Sheet
M

65
N

of

73
O

10

10

VCC5M

VCC3M

DCIN_AMP_19

PR9
100K_4

PC90
0.1U/50V/X7R_6

PR17
51.1K/F_4

PR11
301K/F_4

3
8

PR27
10K/F_4

PR26
200K/F_4

PC16
1U/16V/X5R_6

PR10
10K_4

PQ3
2SK3019

PU3A
LM392
1

PU3B
LM392

PR117
100K_4

PR123
1K/F_4

ISYS

[50]

PR119
100K_4
7

LPMODE# [38]

VCC3M

PR15
1K_4

PR16
10K/F_4

PQ7
LMV431
3

PC13
0.1U/10V/X5R_4

PR25
10K/F_4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


1

Size
A4

Document Number

Date:

Thursday, October 06, 2005

Rev

3C

MAX POWER CTRL


L

Sheet
M

66
N

of

73
O

SCREW HOLE
MDC SCREW HOLE
HOLE10
H-C236D134I210P2

LCD SCREW HOLE

HOLE6
H-C236D134I210P2

HOLE5
*H-C260D102P2

CPU SCREW HOLE

HOLE4
*H-C260D102P2

PCMCIA SCREW HOLE

HOLE17
HOLE13
HOLE12
HOLE15
H-TC252BS276D134P2 H-TC252BS276D134P2 H-TC252BS276D134P2 H-TC252BS276D134P2

HOLE23
H-C236D134I174P2

M/B SCREW HOLE


HOLE18
*h-tc196br354x285d102p2

HOLE21
HOLE3
*h-tc236br354x295d102p2 *H-C236D102P2

HOLE19
HOLE2
HOLE8
*h-tc236br354x295d102p2 *h-tc276br295x315d102p2
*H-C236D102P2

HOLE22
HOLE11
HOLE14
*h-tc236br354x295d102p2 *h-tc236br335x295d102p2 *H-T236B276X354D102P2

LAN_GND

MINI PCI-E LATCH SCREW HOLE


HOLE16
H-C236D134I174P2

HOLE20
H-C236D134I174P2

HOLE7
H-C236D134I174P2

HOLE9
h-tc236br315x295d134I174p2

EMI SPRINGS

PAD2
PAD3
PAD4
PAD5
PAD6
PAD7
PAD14
PAD15
PAD21
PAD24
*EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177

PAD30
PAD31
PAD32
PAD33
PAD34
PAD35
PAD36
*EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177

PAD29
PAD37
EMIPAD118X177 *EMIPAD118X177
1

PAD28
EMIPAD118X177
1

PAD27
EMIPAD118X177
1

PAD26
EMIPAD118X177
1

PAD25
EMIPAD118X177
1

PAD23
EMIPAD118X177
1

PAD22
EMIPAD118X177
1

PAD20
EMIPAD118X177
1

PAD16
EMIPAD118X177

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.

Size
Custom

Document Number

Rev

Date:

Thursday, October 06, 2005

3C

SCREW HOLE
Sheet
1

67

of

73

Revision History

Change List

Revision

Date

Phase

Release Schematic Date

1A

12/28 2004

DV

2A

02/28 2005

SIV

3A

04/19 2005

SIT

3B

06/28 2005

SVT1 See page 73 Record C-1 ( EC C01 - EC C23 )

3C

08/02 2005

SVT2 See page 73 Record C-1 ( EC C24 - EC C27 )

Release Gerber File Date

Initial release
See page 69 Record A-1 ( EC A01 - EC A52 )
See page 70 Record A-2 ( EC A53 - EC A106 )
See page 71 Record A-3 ( EC A107 - EC A130 )

12/28 2004

12/28 2004

03/07 2005

03/07 2005

See page 72 Record B-1 ( EC B01 - EC B48 )

05/09 2005

05/11 2005

02/08 2005

03/08 2005

Schematic Value Explanation Description :


RESISTOR
Value

*1K/F_4

1%

0402 (1005 )

1K_6

5%

1K_8

5%

1K_12

5%

1K_1210

5%

12

1210

0603 (1608 )
0805 (2125 )
1206 (3216 )
1210 (3225 )

Description

NOASM

1K ohm 1% SMD 0402 package and NOASM

ASM

1K ohm 5% SMD 0603 package and ASM

ASM

1K ohm 5% SMD 0805 package and ASM

ASM

1K ohm 5% SMD 1206 package and ASM

ASM

1K ohm 5% SMD 1210 package and ASM

CAPACITOR
Value

Voltage

Material

*0.1U/10V/X5R_4

10V

X5R

0402 (1005 )

NOASM

1U/25V/X7R_6

25V

X7R

0603 (1608 )

ASM

Description
0.1UF 10V X5R SMD 0402 package NOASM
0.1UF 25V X7R SMD 0603 package ASM

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
Revision
Date:
5

Rev

3C
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

68

of

73

BV1 / M-Note Schematic EC Tracking Record A ( for DV --> SIV ) Dec. 28, 2004
EC #/Page/Description/Part Affected/CMVC #

EC A01/04/
EC A02/11/
EC A03/16/
EC A04/19/
EC A05/28/
EC A06/29/
EC A07/32/
EC A08/38/
EC A09/46/
EC A10/46/
EC A11/48/
EC A12/50/
EC A13/50/
EC A14/50/
EC A15/50/
EC A16/50/
EC A17/50/
EC A18/52/

Change R268,R267 from NO ASM to ASM 40.2 ohm 1% because the SMVREF[1:0] voltage will droop below specification 200uA ( Intel plan fix in C1 stepping).
Add RP11 33ohm 4P2R resistor to ASM , the reason is for MINI-PCIE clock use.
Change Y6 32.768Khz crystal pin definition because it's different with layout footprint.
Change R21 from 180k to 20k ohm and C45 from 0.1uF to 1uF. This recommendation change is being made in order to reduce the likelihood of glitching on RTCRST#.
Change SD connector type to 2WX11101-1X-7F.
Change R404,R406 from ASM to NO ASM. Because pull high resistor was double used on Page 29 and Page 62,41.
Change Y5 25Mhz crystal pin definition because it's different with layout footprint.
Change R84,R95,R94,R454,R85 to NO ASM. Because these resistors was double side pull high.
Change U16 MAX1989 thermal sensor pin5,6 from capacitor to 0 ohm resistor between the two pins. Because if DXP,DXN not use must short of them.
Change Q23,Q24 transistor pin definition because it's different with layout footprint.
Add a 10k ohm pull high resistor to VCC3B for Q21 base driver and ASM.
Change PC77 from 0.1uF/50V/X7R to 0.01uF/50V/X7R.
Make "8724_LDO_3D3V" by using pin_LDO and change PU5 pin12 REFIN power plane from VCC3M to 8724_LDO_3D3V.
Change PC15 from NO ASM to ASM 1000P/50V/X7R.
Change PU5 pin17 CELLS pull high power plane from VCC3M to 8724_LDO_3D3V. ( SIV-IBM-48 )
Change PQ2 MOSFET from SI4804BDY to SI4978BDY.
Add a 0 ohm resistor between the 8724_AGND and digital GND. Because PU5 MAX8724ETI ground was floating.
Change PC3,PC4,PC108,PC114 from ASM to NO ASM. The reason is battery smbus signal rising time is out of spec. Because the smbus clock frequency is redecued to 1/2 so the total communication time is twice. Also, Sanyo
battery has a PEC error problem. CMVC# 65982 ( SIV-IBM-12 )

EC A19/54/ Change PR85,PD32 from NO ASM to ASM.


EC A20/55/ Change PL10 pin definition because it's different with layout footprint.
EC A21/56/ Change PR70 from 324 ohm 1% to 383 ohm 1%.
EC A22/56/ Change PR169 from 324 ohm 1% to 383 ohm 1%.
EC A23/56/ Change PC146 from 330pF/50V/X7R to 680pF/50V/X7R.
EC A24/58/ Add a 0.22uF/10V/X7R.
EC A25/59/ Add a 0.22uF/10V/X7R.
EC A26/59/ Add a 0.22uF/10V/X7R.
EC A27/62/ Change PC47 derating from 0.047uF/16V/X7R to 0.047uF/50V/X7R.
EC A28/62/ Change PC42 from 0.047uF/16V/X7R to 0.1uF/50V/X7R. Because VCC3B sequence must be early than VCC2R5B 0.7V DC level.
EC A29/62/ Change PQ65,PQ61 MOSFET from SI4890DY to TPC 8016-H MOSFET.
EC A30/64/ Change PC169 derating from 0.047uF/16V/X7R to 0.047uF/50V/X7R.
EC A31/65/ Change PC45 derating from 0.022uF/16V/X7R to 0.022uF/25V/X7R.
EC A32/37/ Add ACDC_ID signal from docking. CMVC# 65894 ( SIV-IBM-01 )
EC A33/38/ Change USB_ON and DOCK_USB_ON signal from pull high to pull down. ( SIV-IBM-02 )
EC A34/37/ Change pull high signal for DOCK_ATTACHED# from VCC3B to VCC5B. ( SIV-IBM-05 )
EC A35/31,37/ Change signal name to clarify from LAN_DOCK_ATTACHED# to LAN_DOCK_ATTACHED_AUX#. ( SIV-IBM-06 )
EC A36/15,37/ Change signal name to clarify from DOCK_ATTACHED# to DOCK_ATTACHED_5B#. ( SIV-IBM-06 )
EC A37/15/ Change VCCCRT power source. ( SIV-IBM-07 )
EC A38/37/ Add docking attach signal with pull-up to VCC3M to H8. ( SIV-IBM-08 )
EC A39/37/ Add 2 caps 0.1U and 4.7U at LAN_MAG_CTAP near docking connector. ( SIV-IBM-09 )
EC A40/17/ Change PlanarID [3..0] from 0000 to 0001. ( SIV-IBM-11 )
EC A41/55,58,59,61,64/ Delete solder jumpers of power pads. ( SIV-IBM-13 )
EC A42/38/ Delete dock_attach# pull high resistor 100K R96 and charge_current0 pull high R454.
EC A43/38/ Change signal name from "DOCK_ATTACH#" to "DOCK_ATTACHED_3M#".
EC A44/52/ Change main & second battery connector from 5pin to 7pin. ( SIV-IBM-15 )
EC A45/47/ Change SES AT8356908 SMBUS switch path for SW request.
EC A46/35/ Change C360,C346,C133,C134 the signal filter of modem from 470pf to 1000pf for EMI request.
EC A47/35/ Add bypass cap on RJ45_ACTIVITY_SYS# and RJ45_LINKUP_SYS# signal ,the value is 1000pf for EMI request.
EC A48/35/ Add two resister (0 ohm)to connect the Digital ground and LAN_GND for EMI request.
EC A49/34/ Change the power filter of LAN from 0 ohm to BLM18AG601SN1D for EMI request.
EC A50/55/ Change PL9 to GANSHIN(CDRH104RNP-5R2NC-EP)
EC A51/59/ Change PL6 to CDRH104R_1R5UH_10A.
EC A52/19/ Delete EEPROM PLCC32 socket package. ( SIV-IBM-18 )
4

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
EC Record
Date:

Rev

3C
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

69

of

73

BV1 / M-Note Schematic EC Tracking Record A ( for DV --> SIV ) Dec. 28, 2004
EC #/Page/Description/Part Affected/CMVC #

EC A53/04/ Change L35 filter bead from BLM18PG181SN1 to inductor 1uH.


EC A54/04/ Change L34 filter bead from BLM18PG181SN1 to inductor 91nH.
EC A55/04/ Change L19 inductor from 10uH to 1uH.
EC A56/37/ Change R32 from 1002 to 1608 size on LAN_MAG_TAP power trace. ( SIV-IBM-19 )
EC A57/05/ Change termination resister for Alviso composite TVout from 150ohm to 75ohm. ( SIV-IBM-20 )
EC A58/37/41/ Delete a gate logic from docking PCIE_WAKE# signal. ( SIV-IBM-21 )
EC A59/23/ Change R124 value from 33 ohm to 39 ohm. ( SIV-IBM-22 )
EC A60/23/ Add a cap 47P/50V/NPO for AC_BITCLK signal and NO ASM. ( SIV-IBM-22 )
EC A61/16/23/27/ Change signal name on Azalia interface. ( SIV-IBM-22 )
EC A62/27/ Change R154 from 33 ohm to 0 ohm.
EC A63/25/ Add internal MIC Bias logic circuit. CMVC# 66010/66014 ( SIV-IBM-23 )
EC A64/64/ Add filter HI0805R800R-10(5A) between VCC1R5M and VCC1R2AUX for EMI request.
EC A65/47/ Change R167,D17 to NO ASM and add series resistor between U27 pin31 and PCIRST# for ATMEL FAE recommand.
EC A66/32/ Change value of R247,R50,C299,C302 for IEEE lan measurement.
EC A67/08/ Add decouping capacitor of alviso power pin.
EC A68/25/ Change headphone selection circuit. ( SIV-IBM-29 )
EC A69/24/ Delete R555 pad. ( SIV-IBM-23 )
EC A70/24/ Change R525 to NO ASM. ( SIV-IBM-23 )
EC A71/24/ Change micphone selection circuit. ( SIV-IBM-23 )
EC A72/37/ Change net name from DOCK_MICIN_DTCT to DOCK_MICIN_DTCT# , DOCK_HPOUT_DTCT to DOCK_HPOUT_DTCT#. ( SIV-IBM-29 )
EC A73/23/ Change +EQ_BYPASS circuit. ( SIV-IBM-23 )
EC A74/23/ Add stereo external micophone circuit. ( SIV-IBM-23 )
EC A75/31/ Delete ESD lan switch diode.
EC A76/23/ Delete R130 pad.
EC A77/20/ Alignment guide pin of SATA HDD connector should be soldered to GND pad ( SIV-IBM-30 )
EC A78/35/ Add ESD TVD diode (SRV05-4) NO ASM near RJ45 connector side. ( SIV-IBM-28 )
EC A79/38/ Change H8 charge circuit. ( SIV-IBM-31 )
EC A80/38/ Keep CHARGE_CELL0 , CHARGE_CELL1 pull high resistor.
EC A81/31/ Add capacitors on lan switch power line. ( SIV-IBM-32 )
EC A82/43,44/ Add capacitors on MINI PCI-E power line. ( SIV-IBM-32 )
EC A83/15/ Change bead/capacitors value for CRT waveform measurement. ( SIV-IBM-34 )
EC A84/23/ Add a series resistor 33 ohm on SPDIF_OUT signal. ( SIV-IBM-35 )
EC A85/11/ Change R366,R378 from 100k to 10k ohm. ( SIV-IBM-36 )
EC A86/22/ Delete Clamp Diode and Add TVS diode (SEMTECH SRV05-4) on USB port 1,2. ( SIV-IBM-38 )
EC A87/22/ Change USB conn for SIV.
EC A88/58/ Change PR214,PR217 to from 1.5k to 732 ohm 1%.
EC A89/58/ Change PR250 from 49.9k 1% to 69.8k 1% ohm.
EC A90/59/ Change PR168,PR181 from 1.5k 1% to 732 1% ohm.
EC A91/59/ Change PR182,PR183 from 1.5k to 576 ohm 1%.
EC A92/59/ Change PR174 from 49.9K 1% to 48.7K 1% , PR188 from 49.9K 1% to 69.8K 1%.
EC A93/50/ Change PC11,PC10,PC7,PC79,PC8,PC58,PC63,PC65,PC66 from TMK325BJ475KN-T to TMK325BJ475KN-H.
EC A94/55/ Add a POSCAP capacitor "6TPE220MI (220uF/6.3V/ESR=18mohm, 7343size, H=2.0mm_max) on VCC3M power line and NOASM
EC A95/50/ For the accuracy of Charge Voltage (Cell voltage), pin_REFIN and "CHARGE_VOLT" signal should use same Power Net, and it was VCC3M.
EC A96/50/ Modify pin_ICTL circuit.Pin_ICTL should also use 8724_LDO_3D3V.
EC A97/50/ Modify pin_CSSN to support Docking System.
EC A98/11/ Modify clock gen driven buffer.
EC A99/28/ Change PCMCIA connector vendor.
EC A100/38/ Delete R84 resistor pad,it's un-necessary pull-up.
EC A101/40,47/ Connect TATER signals from ATMEL to TouchPad connector. ( SIV-IBM-40 )
EC A102/23/ Add 0ohm pad (NOASM) on SPDIF_RTN signal. ( SIV-IBM-41 )
EC A103/49/ Prepare to support new STMicro G-sensor. ( SIV-IBM-43 )
EC A104/14/ Add bypass cap and delete some caps on LCD signal for EMI request.
EC A105/39/ Add bypass cap on KB signal for EMI request.
EC A106/37/ Add bypass cap on docking signal for EMI request.

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
EC Record
Date:

Rev

3C
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

70

of

73

BV1 / M-Note Schematic EC Tracking Record A ( for DV --> SIV ) Dec. 28, 2004
EC #/Page/Description/Part Affected/CMVC #

EC A107/50/ Change PR152 from 12.7k 1% 11.3k 1% ohm. ( SIV-IBM-44 )


EC A108/50/ Change PR130 from 18.2k 1% 19.1k 1% ohm. ( SIV-IBM-44 )
EC A109/50/ Change PR29 from 100k 1% 100k 0.5% ohm ; PR135 from 13k 1% 12.7k 0.5% ohm. ( SIV-IBM-44 )
EC A110/50/ Change PC112 from 0.01U/25V/X7R to 1000p/50V/X7R.
EC A111/51/ Change PQ49,PQ12 from SI2301BDS to SI2303BDS.
EC A112/53/ Update foorprint and change PD26,PD27 footprint to DSM.
EC A113/64/ Delete PL22,PL23 for IBM power request.
EC A114/41/ Change R400 from 6.8k to 100k ohm.
EC A115/50/ Change PR260 from 10K 1% to 10 ohm 1%. ( SIV-IBM-48 )
EC A116/50/ Delete PR120,PR121 pad.
EC A117/50/ Change PC94 from 0.1U/16V/X7R to 0.01U/25V/X7R.
EC A118/59/ Improve power function for QCI power team request.
EC A119/58/ Improve power function for QCI power team request.
EC A120/35/ Change RJ11+RJ45 connector vendor and footprint.
EC A121/02/ Add a 100pF cap between cpu THERMDA , THERMDC signal and NOASM.
EC A122/22/ Change SRV05-4 pin5 to VCC5M. ( SIV-IBM-49 )
EC A123/50/ Change charge description.
EC A124/24,25/ Change R554,R573 to NOASM and R572 to ASM.
EC A125/40,47/ Change signal name SES_EN# to SES_EN.
EC A126/51/ Change PR107 from 470K to 75K ohm.
EC A127/14/ Change C212 from 0.047U/50V/X7R_6 to 0.1U/50V/X7R_6.
EC A128/61/ Change PU6 value from "MAX1589ETA-T to MAX1589ETT250+TW".
EC A129/55,56/ Change PC135,PC139,PC137,PC138,PC24,PC136,PC133,PC132,PC134,PC131,PC23,PC130,PC56 value from "ECPU1E105JBM" to "GRM31MR71E225KA93L".
EC A130/62/ Change PC115 to NOASM.
EC A131/37/ Change F3 to NANOSMDC050F.
EC A132/28/ Change R443 to 10 ohm.
EC A133/11/ Change R358, R84, R131, R132, R581 to 12.1 ohm 1%.
EC A134/35/ Change C666,C667 to NOASM for homologation.
EC A135/37/ Change R130 from NOASM to ASM.

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
EC Record
Date:
5

Rev

3C
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

71

of

73

BV1 / M-Note Schematic EC Tracking Record B ( for SIV --> SIT ) Apr. 19, 2005
EC #/Page/Description/Part Affected/CMVC #

EC B01/61/ Change PU6 from"MAX1589ETT250+TW" to "MAX1589A". ( SIT-IBM-01 )


EC B02/38/ Change Wireless Disable switch circuit. ( SIT-IBM-03 )
EC B03/47/ Change reset signal change for TPM/TATER chip. ( SIT-IBM-04 )
EC B04/17/22/ Change divide USB OC# signal. ( SIT-IBM-05 )
EC B05/43/44/ Remove MINI PCI-E latch pad. ( SIT-IBM-09 )
EC B06/17/ Planar ID change to SIT "3". ( SIT-IBM-10 )
EC B07/47/ 0.01uF capacitor add on VCC3M at U27(Atmel 8356908). ( SIT-IBM-12 )
EC B08/39/ Change R275 to NO ASM. ( SIT-IBM-13 )
EC B09/51/ Add pull down resistor for charger inrush. ( SIT-IBM-14 )
EC B10/38/ Change R104 to NO ASM. ( SIT-IBM-15 )
EC B11/29/ Change PCMACT pull high from VCC3M to VCC3B. ( SIT-IBM-16 )
EC B12/38/ Change R99 to NO ASM. ( SIT-IBM-17 )
EC B13/30/ Change IEEE1394 common choke from DLW21SN261SQ2L (260ohm@100Mhz) to DLW21SN121SQ2L (120ohm@100Mhz). ( SIT-IBM-18 )
EC B14/50/ Change MAX8724 pin_SHDN# ciruit . ( SIT-IBM-20 )
EC B15/50/ Change MAX8724 pin_IINP# ciruit . ( SIT-IBM-21 )
EC B16/14/ Change Q16 FET from SI3424DV to SI4890DY. ( SIT-IBM-22 )
EC B17/50/ Change for AC Adapter polarity Test Fail. ( SIT-IBM-26 )
EC B18/38/ Change GPIO_BT Pull up to Pull down. ( SIT-IBM-27 )
EC B19/50/ Change PQ46 from SI4890DY to SI4840DY. ( SIT-IBM-26 )
EC B20/35/ Change CN7 connector of pin3,4 to non ground pin for safety Hi-port test.
EC B21/35/ Remove C666,C667 pad.
EC B22/48/ Add 10uF/10V capacitor for VCC5B voltage drop while FAN turn on.
EC B23/19/ Reserve R,C for EMI request.
EC B24/14/ Change F4 to 1206 footprint.
EC B26/56/ Add NO ASM capacitors " GRM21BR71E155K" in VINT19 power rail to prevent any issue may happen like Voltage Dip on VINT19 or LCD Flicker or Acoustic Noise etc ( SIT-IBM-32 )
EC B27/50/38/62/52/ Support 65W AC adapter. ( SIT-IBM-33 )
EC B28/53/ Chagne PR220,PR215 from 5.62K/F to 6.04K/F. ( SIT-IBM-34 )
EC B29/50/ Chagne PR96 from 470K 5% to 220K 5%. ( SIT-IBM-35 )
EC B30/24/ Chagne R526 from 10K 5% to 36K 5% ; R485 from 8.2K 5% to 16K 5%. ( SIT-IBM-36 )
EC B31/20/ Add 10 10V X5R capacitors near SATA connector. ( SIT-IBM-37 )
EC B32/55/ Add 100k 5% resistor between MAX1901 pin VL and pin SKIP#. ( SIT-IBM-39 )
EC B33/42/ Add 0 ohm resistor between DOCKING and SIO. ( SIT-IBM-40 )
EC B34/47/ 0.01uF capacitor add on RTCVCC at U27(Atmel 8356908). ( SIT-IBM-41 )
EC B35/07/ Add 10uF/10V/X5R capacitor for TVDAC power noise.
EC B36/51/ Remove PD42,PD43,PD12,PD14.
EC B37/35/ Change C133,C134 from 470pF to 1000pF and C607,C608 to ASM for EMI request.
EC B38/11/ Change R352 from 33 ohm to 75 ohm for 48 Mhz slew rate fail issue.
EC B39/11/ Change PCICLK 33MHz circuit for signal quality.
EC B40/19/ Remove G2 short pad for IBM request.
EC B41/49/ Correct G-sensor STMicro table as same as ADI.
EC B42/56/ EMI request
EC B43/50/56/ Change PC56, PC135, PC139, PC137, PC138, PC24, PC136, PC133, PC132, PC134, PC131, PC23, PC130 from GRM31MR71E225KA93L to GRF31CR72A105K
EC B44/05/ Change R212 from 255/F to 249/F. (SIT-IBM-44)
EC B45/47/ Change R293 to NOASM , D17 to ASM. (SIT-IBM-43)
EC B46/48/ Change R563 to NOASM.
EC B47/37/ Change C678,C681,C683 to NOASM, because these EMI capacitor will effect PS2 KB fail while with docking.
EC B48/37/ Change C672,C675,C677,C684,C687 to NOASM for EMI request.

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
EC Record
Date:
5

Rev

3C
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

72

of

73

BV1 / M-Note Schematic EC Tracking Record C ( for SIT --> SVT-1 ) Jul. 13, 2005
EC #/Page/Description/Part Affected/CMVC #

EC C01/56/ Change CLK_ENABLE# and VR_PWRGD pull-up power from VCC3M to VCC3B for leakage issue. Add PQ44. (SVT-IBM-01)
EC C02/20/ Reserved R38 0ohm for SATA RSVD pin but not ASM. (SVT-IBM-08/15)
EC C03/54/ VCC1R8M_ON source change from M2_ON to M1_ON. For Cardbus leakage current concern. (SVT-IBM-02)
EC C04/16/20/ HDD detect pin connection. (SVT-IBM-07)
EC C05/02/ C346 100pF ASM because RF test failed by thermal shutdown. (SVT-IBM-08)
EC C06/35/ U30/U31 ASM for CDE ESD fail. (SVT-IBM-09)
EC C07/37/ Docking pin 14 connect to PCIE_WAKE#
EC C08/37/ C672, C675, C677, C684, C687, C682 change to 10pF for EMI request
EC C09/37/ Docking connector 48pin connect to GND (SVT_IBM-13)
EC C10/16/ Pull down preparation ( No ASM ) on ACZ_RST# pin on ICH6 side(SVT_IBM-12)
EC C11/16/17/ Reserve Cap on PCICLK_FR_ICH6M_33M & USBCLK_48M and close to ICH6 ( No ASM )
EC C12/50/ Change PQ46 from SI4840DY to SI4890DY (SVT_IBM-13)
EC C13/50/ Change PU5 from MAX8724 to MAX8724A (SVT_IBM-14)
EC C14/55/ To reduce VCC5M undershoot.
EC C15/55/ To reduce VCC3M undershoot.
EC C16/17/ Planar ID change to SVT "4". (SVT_IBM-16)
EC C17/50/52/ Add cap according to EMI request.
EC C18/11/ Change PCICLK 33MHz damping for signal quality.
EC C19/23/ Pull down preparation ( No ASM ) on ACZ_RST# pin on code side (SVT_IBM-17)
EC C20/37/ Add ESD solution on PS/2 I/F
EC C21/37/ Reserve 0ohm resistor on FRAME# & PCICLK on debug connector for security concern (SVT-IBM-18)
EC C22/56/ Change PR193 & PR177 to ASM and value change to 10K
EC C23/11/ Change R352 value from 75ohm to 33ohm for USB 48MHz

BV1 / M-Note Schematic EC Tracking Record C ( for SIT --> SVT-2 ) Aug. 02, 2005
EC #/Page/Description/Part Affected/CMVC #

EC C24/11/32 Add 0ohm serial resistor between clock gen and LAN chip for Ethernet transfer fail problem.
EC C25/02 Disconnect ITP signals and reserve test pad for jump wire. The reason is for GBE CLK routing.
EC C26/37 Add two caps on MSCLK,MSDATA signals for ESD solution.
EC C27/17 Change planar ID to "0110" SVT-2 for Ethernet transfer problem.
EC C28/37 Change R589,R590 to NOASM , and C675,C677,C684,C687 to 470pF/50V ASM for ESD solution.

PROJECT : BV1

Quanta Computer Inc.


Size
Document Number
Custom
EC Record
Date:
5

Rev

3B
Sheet

Thursday, October 06, 2005


1

73

of

73