You are on page 1of 3

Priznavanje diploma u Republici Hrvatskoj

Priznavanje inozemnih visokokolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj se, od 1. srpnja 2004. godine, obavlja sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011), ijim stupanjem na snagu je prestao vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih kolskih svjedodbi i diploma (Narodne Novine, br. 57/1996), kojim se vrio postupak priznavanja jednakovrijednosti inozemne kvalifikacije domaoj, tzv. nostrifikacija. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured provodi postupak strunog priznavanja. Optimalno vrijeme trajanja postupka strunog priznavanja inozemnih visokokolskih kvalifikacija je 60 dana. Postupak strunog priznavanja sastoji se od nekoliko koraka: 1. Nacionalni ENIC/NARIC ured nakon zaprimanja i obrade zahtjeva za struno priznavanje inozemne visokokolske kvalifikacije pisanim putem obavjetava podnositelja zahtjeva o potrebnoj nadopuni, ukoliko je zahtjev nepotpun. 2. Nacionalni ENIC/NARIC ured provjerava akreditiranost institucije na kojoj je steena inozemna visokokolska kvalifikacija, akreditaciju predmetnog studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokokolske kvalifikacije za koju se trai priznavanje te prava i mogunosti koje predmetna kvalifikacija omoguava u dravi u kojoj je izdana. 3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi Rjeenje o priznavanju inozemne visokokolske kvalifikacije. 4. Rjeenje o priznavanju inozemne visokokolske kvalifikacije se alje potom podnositelju zahtjeva na adresu navedenu u zahtjevu za struno priznavanje predmetne kvalifikacije. Upute za pokretanje postupka strunog priznavanja IVK 1. POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA 2. PRIKUPITI DOKUMENTE POTREBNE ZA STRUNO PRIZNAVANJE IVK 3. UPLATITI NAKNADU ZA TROKOVE POSTUPKA 4. DOSTAVITI DOKUMENTE DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOITI UZ OBRAZAC ZAHTJEVA: 1. Izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokokolske kvalifikacije ije se priznavanje trai (potvrde i uvjerenja ne uvaavamo); 2. Original slubenog dokumenta izdanog od strane visokog uilita koji sadri sljedee podatke: poloene ispite s ocjenama, slubeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa (npr. dodatak diplomi, prijepis ispita s ocjenama koji sadri navedene podatke ili neki drugi slubeni dokument); 3. Ovjerene prijevode dokumenata pod tokama 1 i 2 na hrvatski jezik; 4. Ovjerene preslike prethodno steenih visokokolskih kvalifikacija, ukoliko postoje; 5. Potvrda o dravljanstvu (original ili ovjerena preslika domovnice za hrvatske dravljane ili ovjerena preslika putovnice za strane dravljane), statusu izbjeglice ili prognanika; 6. Potvrda o uplati naknade za trokove postupka; 7. Rjeenje nadlenog tijela ili presliku vjenanog lista (za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime); 8. Jedan primjerak neovjerenih preslika svih priloenih dokumenata kao i obrasca zahtjeva za priznavanje inozemnih visokokolskih kvalifikacija;

Napomene: dokumente izdane na bosanskom ili srpskom jeziku, ukoliko su na latininom pismu, nije potrebno prevoditi; za priznavanje kvalifikacija steenih u dravama biveg SSSR-a, Rumunjskoj, Albaniji i Bugarskoj potrebno je priloiti iskljuivo diplomu u izvorniku (original); ukoliko kvalifikacija ije priznavanje se trai nije izdana na latininom ili irilinom pismu, potrebno je zatraiti od nadlene visokokolske institucije izdavanje nove kvalifikacije na nekom od ta dva pisma; ukoliko je Zahtjev nepotpun, bit ete pisanim putem obavijeteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije; preslike slubenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni biljenik; prijevod na hrvatski jezik vri stalni sudski tuma za strani jezik na kojemu je izdana inozemna visokokolska kvalifikacija; na va pisani zahtjev, ukoliko je predana dokumentacija potpuna, Nacionalni ENIC/NARIC ured izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne visokokolske kvalifikacije; na va pisani zahtjev, Nacionalni ENIC/NARIC ured e po zavretku postupka priznavanja izvriti povrat vae predane originalne dokumentacije; ukoliko posjedujete pravomoni dokument (odluka, rjeenje, zakljuak i sl.) kojim je u Republici Hrvatskoj prethodno ve rijeen postupak priznavanja istovrijednosti (tzv. nostrifikacija) inozemne visokokolske kvalifikacije ije priznavanje traite molimo priloite original ili ovjerenu presliku dokumenta; NAKNADA ZA TROKOVE POSTUPKA Visina naknade, nain raspodjele naknade i osloboenja od plaanja naknade za trokove postupka strunog priznavanja inozemnih visokokolskih kvalifikacija odreeni su Pravilnikom o visini naknade i osloboenjima od plaanja naknade za trokove postupka priznavanja inozemnih visokokolskih kvalifikacija. Naknade za struno priznavanje inozemnih visokokolskih kvalifikacija o zavrenom preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom sveuilinom i strunom studiju: 400 KN (slovima: etiri stotine kuna) Za uplate iz inozemstva: 65 (slovima: ezdeset i pet eura) 75 $ (slovima: sedamdeset i pet dolara) Upute o popunjavanju kunskih naloga za plaanje: U nalogu za plaanje treba navesti sljedee podatke: Primatelj: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE, Donje Svetice 38/5, Zagreb Broj iro-rauna primatelja: 2390001-1100322970, Hrvatska potanska banka Poziv na broj odobrenja: 020-1922548 Opis plaanja: priznavanje inozemne visokokolske kvalifikacije Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaeno

Upute o popunjavanju deviznih naloga za plaanje: U nalogu za plaanje treba navesti sljedee podatke: Primatelj: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE, Donje Svetice 38/5, Zagreb IBAN: HR21 2390 0011 1003 2297 0 BIC: HPBZHR2X Broj iro-rauna primatelja: 2500 - 1922548 Hrvatska potanska banka, Juriieva 4, 10000 Zagreb Opis plaanja: priznavanje inozemne visokokolske kvalifikacije Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaeno Podnositelj zahtjeva duan je sve bankarske naknade (uplatne i isplatne banke) podmiriti o svom troku. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ne podmiruje bankarske naknade koje se naplauju prilikom novanih transakcija. Ukoliko nisu podmireni svi trokovi vezani za priznavanje visokokolskih kvalifikacija (ukljuujui i bankarske naknade), Agencija za znanost i visoko obrazovanje nee biti u mogunosti pokrenuti postupak priznavanja inozemnih visokokolskih kvalifikacija. Upravna pristojba za izdavanje duplikata rjeenja iznosi 100,00 kuna sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07) i Tarifi upravnih pristojbi po tarifnom broju 65. Ista se plaa u dravnim biljezima. Napomena: U sluaju da ste preplatili naknadu za priznavanje, pisanim putem moete zatraiti povrat preplaenog iznosa (navesti: datum uplate, broj tekueg rauna ili adresu na kojoj ste dostupni). prikupljenu dokumentaciju za struno priznavanje inozemnih visokokolskih kvalifikacija POALJITE ISKLJUIVO POTOM na adresu: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE Nacionalni ENIC/NARIC ured Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska KONTAK ENIC/NARIC ured: Telefon + 385 1 6274 888 Uredovno vrijeme za rad sa strankama: utorak petak 09:00 12:00 sati e-pota: enic@azvo.hr Faks: + 385 1 6274 889