Sie sind auf Seite 1von 335

1 Evangelhos -Gospel -Fyn

Evangelhos M du fyn

Ys tngnin sh (1,2) D y zhng Zp 1:1 Y ba lng zhz, d wi zhz ys jd de zp: 1:2 Y ba lng shng y s g, y s g shng y g b, y g b shng yud h t de xingdmen;p 1:3 Yud yu t m r shng pi li z hz l hi, pi li z shng hz lng, hz lngshng ln, 1:4 ln shng mn d b, mn d b shng n h xing, n h xingshng s r mng, 1:5 S r mng yu l h b shng b c, b c yu ldshng o bi de, o bi de shngy s, 1:6 Y s shng d wi wng. D wi yu w l y de q z shng s lu mn, 1:7 S lumnshng li h bi hn, li h bi hn shng b y, b yshng s, 1:8 s shng yu sh f t, yu sh f t shng yu ln, yu ln shng w q y, 1:9 W q yshng yu tng, yu tng shng h c, h c shng x z k y, 1:10 X z k yshng m n sh, m n sh shng mng, mng shng yu sh y, 1:11 Yu sh y zi bbln lix qjin shng y k n y h t de xingdmen. 1:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

2 Evangelhos -Gospel -Fyn


Lix bbln yhu, y k n yshng sh r t r, sh r t r shng z l b bi r, 1:13 Z l b bi r shng b w de, b w de shng l y jn, l y jn shng zu r. 1:14 zu r shng z du k, z du k shng xn, xn shng li w de, 1:15 li w de shng l z r, l z r shng m tng, m tng shng y g b, 1:16 Y g b shng ru s, m l y de zhngf, m l y shng ys, t chng wi jd. 1:17 Suy cng y ba lng dod wi gng shs di, cng d wi do lix bbln gng shs di, cng lix bbln do jd gng shs Di. Shng y tngzhn n 1:18 Ys jd de dnshng sh zhyng de: T de mqn m l y xpi y ru s hu, zi tngj qin, t yn shng shn yu yn de sh y Xinsh chli. 1:19 T de zhngf ru s, yn sh yrn, b yun gngki xir t, yuy n'n d xi tu t. 1:20 Dng t zi sl zh sh sh, kn, zi mngzhng shng zh de tinsh xinxin gi t shu:`D wi zhz ru s, byo p q n de q Zi m l y, ynwi n zi t ni shu shng de, sh ch y shng shn. 1:21 T yo shng yg er zi, n yo gi t qmng jio ys, ynwi t yo b zj de mnz, yu tmen de zu' zhng zhngji ch Li. ' 1:22 Zh yqi sh de fshng, sh wi yngyn shng zh j xinzh su shu dehu: 1:23 `Kn, y wi zhnn, jing huiyn shngz, rn jing chng t de mngz wi m n r, ysi sh: Tinzh y wmen tng zi.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

3 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:24 Ru s cng shu mngzhng xng li, ji zho shng zh de tinsh su zhf de bnle, qle t de qzi; 1:25 Ru s surn miyu rnshi t, t ji shngle yg er zi, gi t qmng jio ys. D r zhng Xinsh li cho 2:1 Dng hi lu d wi wn sh, ys dnshng zi yud de bi lng; kn, yu xinsh cng dngfng li do ylslng, 2:2 Shu:`Ci dnshng de yutirn jnwng zi nl? Wmen zi dngfng jin dole t de xng, t li chobi t.' 2:3 Hi lu d wng y tng shu, ji jnghung qli, qun ylslng y tng t yq jnghung. 2:4 T bin zhojle zhng sj zhng h mnjin de jng sh, zx kown tmen: M xy yngdng shng zi nl. 2:5 Tmen du t shu:`Zi yud de bi lng, ynwi xinzh cng zhyng jzi: 2:6 N yud d bi lng a! N zi yud de jn y zhng, ju bsh zuxio de, ynwi jingyu n chli y wi lngxi, t jing m Yng w de bixng ysli. ' 2:7 Ysh hi lu d n'n b xinsh jio li, zx xnwn tmen n xng chxin de shjin;2:8 Rnhu df tmen wng bi lng q, shu:`Nmen q zx xnfng ynghi, jsh zhodole, gi w boxn, ho rng w y q Chobi t. ' 2:9 Tmen tngle wng dehu, ji zulio. Kn, tmen zi dngfng sujin d n xng, zu zi tmen qinmin, zhzh li do ynghi suzi D dfng, ji tng zi shngmin.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

4 Evangelhos -Gospel -Fyn


2:10 Tmen yjin do n xng, jq goxng hunx. 2:11 Tmen zu jn w ni, knjin yng'r h t de mqn m l y, su ff chobile t, dki zj de bo xi, gi t fngxin Le lw, j hungjn, rxing h m yo. 2:12 Tmen zi mngzhng ddo zhsh, byo hu do hi lu d nl, ji yu lng ytio l fnhu zj d dfng qle. Shng ji to wng ij 2:13 Tmen l q hu, kn, shng zh de tinsh tumng xin y ru s shu:`Qli, dizhe ynghi h t de mqn to wng ij q, Zh zi nl, zhdo w zi tngzh n, ynwi hi lu d jjing xnzho zh ynghi, yo b t sh dio. ' 2:14 Ru s bin qli, xngy dile ynghi h t de mqn, tub do ij qle. 2:15 Li zi nl, zhdo hi lu d sq. Zh ji yngynle shng zh j xinzh su shu dehu:`W cng ij zho hule w de er Zi. ' Wzu ynghi zo tsh 2:16 N sh, hi lu d jin zj shule xinshmen de ynng, ji df fn n, yzho t yu xinshmen su tn d de shq, ch rn Jing bi lng j q zhuwi jngni suyu ling su j ling su yxi de yng'r sh s, 2:17 Ysh yngynle y l m y xinzh su shu dehu: 2:18 Zi l m tngdole shngyn, tngk iho bzh; l hi r tngk t de zn, b yun shu rn de nwi, ynwi tmen b Zile. Shng ji hugu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

5 Evangelhos -Gospel -Fyn


2:19 Hi lu d shu, kn, shng zh de tinsh zi ij tumng xin y ru s, 2:20 Shu:`Qli, dizhe hizi h t de mqn, wng ysli de q, ynwi nxi mush hizi xngmng de rn sle.'2:21 T bin qli, dile hizi h t de mqn, jnle ysli dy; 2:22 Dnsh y tng shu 'r h lo j t fqn hi lu d zule yuti wng, ji hip do nl q; mngzhng dlio zhsh hu, bin tu B do jil l y jngni, 2:23 Q zh zi yzu mng jio n z l de chngzhng, rc yngynle xinzhmen su shu dehu:`T jing chng wi n z l rn.' Ys chunjio sh Xunb tingu de fyn D sn zhng Ru hn jing do sh x 3:1 N sh, x zh ru hn ch xinzi yuti kungy xunjing, 3:2 Shu:`Nmen hugi ba! Yn wi tingu lnjnle.' 3:3 Zh rn bin sh n j y s y y xinzh su yyn de:`Zi kungy li yu hho zh de shngyn: Nmen gidng ybi shng zh de do L, xi zh t de tjng. ' 3:4 Zh ru hn chunzhu lu tu mo zu de yf, yo jin shzhe pdi, t de shw sh hungchng h y m. 3:5 N sh, ylslng, qun yuti yj qun yu dn h ydi de rn, du chli do t nl q, 3:6 Chngrn zj de zuguo, bng zi yu dn h li shu t de x.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

6 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:7 T jin do xdu f l si rn h s d si rn li shu t de x, ji du tmen shu:`Dsh de zhngli! Shu zhjio nmen tob N jjing liln de fn n? 3:8 Nme, ji ji y hugi xingchn de gush ba! 3:9 Nmen zj byo snin shu: Wmen yu y ba lng wi f. W gi nmen shu: Tinzh nng cng zhxi shtou gi y ba lng xngq zi Sn li. 3:10 Fzi y fng zi sh gnshngle, fn b ji ho guzi de sh, b bi kn do, tur hu zhng. 3:11 W grn yng shux nmen, wi sh nmen hugi; dn zi w yhu yo li d n y wi, b w gng qing, w lin t t de xi y Bpi, t yo y shng shn j hu x nmen. 3:12 T de bji y zi t shuzhng, t yo yng jng zj de hchng, jing t de mi l shur cng ni, zhy kngb, qu yo yng bmi De hu fnsho. ' Ys shux 3:13 N sh, ys yujil l y li do yu dn h ru hn nl, wi shu t de x; 3:14 Dn ru hn xing yo zzh t shu:`W bnli xyo shu n de x, r n qu li ji w ma?' 3:15 Ys hud t shu:`N znqi rngx ba! Ynwi wmen yngdng zhyng, y wnchng qun y.'Ysh ru hn ji rngxle T. 3:16 Ys shux hu, lsh cng shu li shngli, hrn tin wi t kile. T knjin tinzh shng shn yur gzi jingxi, li do t shng Min;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

7 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:17 Yu yu shngyn yu tinshng shu:`Zh sh w de iz, w su xyu de.' D s zhng Ys jn sh sn tu m yu 4:1 N sh, ys bi shng shnlng wng kungy, wi shu mgu de shtn. 4:2 T ssh tin ssh y jn sh, huli ji le. 4:3 Shtn zh ji qin li du t shu:`N rush tinzh zi, ji mng zhxi shtou binchng bng ba!' 4:4 T hud shu:`Jng shng jzi:Rn shnghu bzh ko bng, r y ko tinzh kuzhng su f de yqi yny.' 4:5 N sh, mgu yn t dole shng chng, b t l zi din dngshng, 4:6 Du t shu:`N rush tinzh zi, ji tio xiq, yn jng shng jzi:T wi n fnfule zj de tinsh, tmen yo yng Shu tuzhe n, minde n de jio png zi shtou shng. '4:7 Ys du t shu:`Jng shng yu jzi:N bk shtn shng zh, n de tinzh!' 4:8 Mgu yu b t di do yzu j go de shnshng, jing shshng de yqi gud j q rnghu zh gi t kn, 4:9 Du t shu:`N ru ff chobi w, w b b zh yqi jio gi n.' 4:10 N sh, ys ji du t shu:`Q ba! S dn! Ynwi jng shng jzi:N yo chobi shng zh, n de tinzh, wid sh Fng t. ' 4:11 Ysh mgu lkile t, ji yu tinsh qin li chou t.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

8 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zi jil l y kish chundo 4:12 Ys tngdo ru hn bi jinjn yhu, ji tub do jil l y qle; 4:13 Hu yu lki n z l, li zh zi hibin de g f wng, j zh zi z b lng h n fi t l jngni. 4:14 Zh yngynle y s y y xinzh su shu dehu: 4:15 `Z b lng d y n fi t l de, tnghi dl, yu dn hdng, wi fng rn de jil l y, 4:16 N zu zi hi'n zhng de bixng, knjinle hogung; nxi zu zi swng ynyng zh d de rnwi tmen chxinle gungmng. ' 4:17 Cng n sh q, ys kish xunjing shu:`Nmen hugi ba! Yn wi tingu lnjnle.' Zho shu shu p mnt 4:18 Ys yn jil l y hi xngzu sh, knjinle ling g xingd: Chng wi b du l de x mn, h t de xingd n d l, zi hi Li s wng, tmen yun sh yf. 4:19 T ji du tmen shu:`Li, gncng w! W yo sh nmen chngwi y rn de yf.' 4:20 Tmen lk sh xi wng, gnsule t. 4:21 T cng nl zi wng qin xng, knjinle lngwi ling g xingd: Zi b d de rzi y g b h t de dd ru wng, zi chunshng tng Zj de fqn zi b d xil tmen de wng, ji zho jiole tmen. 4:22 Tmen y lk sh xi y chun h zj de fqn, gnsule t. Jil l y kish xin qj 4:23

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

9 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys zu binle qun jil l y, zi tmen de hutng ni sh jio, xunjing tingu de fyn, zh ho mnjin gzhng jbng, gzhng Ziyng. 4:24 T de mngshng chun binle zhngg xly. Rn ji b yqi yu bng de, shu gzhng jbng tngk jin'o de, fm de, din De, tnhun de, du gi t sng li, t du zh hole tmen. 4:25 Ysh yu xdu qnzhng cng jil l y,`sh chngq', ylslng, yuti h yu dn h dng'n li gnsule t. Shnzhng shng xun D w zhng Zhn f b dun 5:1 Ys yjin qnzhng, ji shngle shn, zu xi; t de mnt shng t gnqin li, 5:2 T su kiku jioxun tmen shu: 5:3 `Shn pn de rn sh yuf de, yn wi tingu sh tmen de. 5:4 itng de rn sh yuf de, ynwi tmen yo shu nwi. 5:5 Wnling de rn sh yuf de, ynwi tmen yo chngshu td. 5:6 J k m y de rn sh yuf de, ynwi tmen yo d bo y. 5:7 Linmn rn de rn sh yuf de, ynwi tmen yo shu linmn. 5:8 Xnl jijng de rn sh yuf de, ynwi tmen yo knjin tinzh. 5:9 Dzo hpng de rn sh yuf de, ynwi tmen yo chng wi tinzh de zn.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

10 Evangelhos -Gospel -Fyn


5:10 Wiy r shu phi de rn sh yuf de, yn wi tingu sh tmen de. 5:11 Jsh rn wi le w r rm phi nmen, nizo yqi huihu hubng nmen, nmen sh yuf de. 5:12 Nmen hunx yngyu ba! Ynwi nmen zi tinshng de shng bo sh fnghu de, ynwi zi nmen yqin de xinzh, rn y cng zhyng p Higu tmen. ' Jd t y shji de gunx 5:13 `Nmen sh dshng de yn, yn ru shle wi, kyng shnme sh t zi xin ne? T zi ho w yngt, zhho po zi wibian, rn Rn jint bale. 5:14 Nmen sh shji de gung; jin zi shnshng de chng, sh bnng yncng de. 5:15 Rn din dng, bng bsh fng zi du dxia, r sh fng zi dngti shng, zhoyo w zhng suyu de rn. 5:16 Zhoyng, nmen de gung y dng zi rnqin zhoyo, ho sh tmen knjin nmen de shnxng, gungrng nmen zi tin zh f. ' Xn fl chngqun ji fl 5:17 `Nmen byo ywi w li sh fich fl hu xinzh, w li bu sh wi fich, r sh wi chngqun. 5:18 W shzi gosu nmen: Jsh tind guqle, y pi hu y hu y ju b hu cng fl shng guq, b di yqi wnchng. 5:19 Suy, shu ru fich zhxi ji mngzhng zuxio de ytio, y zhyng jioxun rn, zi tingu li, t jing chng wi zuxio de; dn shu Ru shxng, y zhyng jioxun rn, zh rn zi tingu li jing chng wi d de. 5:20

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

11 Evangelhos -Gospel -Fyn


W gosu nmen: Chfi nmen de y d chogu jng sh h f l si rn de y d, nmen ju jn blio tingu. 5:21 Nmen yxing tnggu gi grn shu:Bk shrn! Shu ru shle rn, yng shu cipn. 5:22 W qu du nmen shu: Fn xing zj dxing fn de, ji yo shu cipn; shu ru xing zj de dxing shu `shzi', ji yo shu Yhu de cipn; shu ru shu `fngzi', ji yo shu hu y de f. 5:23 Suy, n ru zi jtn qin, yo xin n de lw sh, zi nl xingq n de dxing yu sh me yun n de sh, 5:24 Ji b n de lw li zi nl, li zi jtn qin, xin q y nde dxing h ho, rnhu zi li xin n de lw. 5:25 Dng n h n de dutu hi zi lshng, gnkui y t hji, minde dutu b n jio y pngun, pngun jio gi chiy, b n tu Zi y li. 5:26 W shzi gosu n: Fi do n hile zuhu de ywn, ju bnng cng nl chli. 5:27 Nmen yxing tng shugu:Bk jinyn! 5:28 W qu du nmen shu: Fn zhsh fn, yuy tnlin t de, t y zi xnl jinynle t. 5:29 Rush n de yu yn sh n dido, wn ch t li, cng n shnshang rng dio, ynwi sngsh n yg zht, b n qunshn tur d Y li, wi n gng ho; 5:30 Ru n de yushu sh n dido, kn xi t li, cng n shnshang rng dio, ynwi sngsh n yg zht, b n qunshn tur dy Li, wi n gng ho. 5:31

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

12 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu shugu:Shu ru xi q, ji gi gi t xi sh. 5:32 W qu gi nmen shu: Chle pnj wi, fn xi zj de qzi de, bin sh jio t shu jinw; bngqishu ru q bi xi de f Rn, jish fn jinyn. 5:33 Nmen yu yxing tnggu du grn shu:Bk fx sh! Yo xingshng zh chnghun n de shyun! 5:34 W qu du nmen shu: Nmen zng bk fsh: Bk zh tin, yn wi tin sh tinzh de bozu; 5:35 Bk zh de, ynwi de sh t de jio dng; bk zh ylslng, ynwi t sh dwng de chngsh; 5:36 Y bk zh n de tu fsh, ynwi n bnng sh y gn tuf bin bi hu bin hi. 5:37 Nmen dehu gidng sh: Sh ji shu sh, fi ji shu fi; qt duy de, bin sh ch y xi'. 5:38 Nmen yxing tng shugu:Y yn hi yn, yyhiy. 5:39 W qu du nmen shu: Byo dkng rn; rqi, ru yurn zhng j n de yu ji, n b lng ymin y zhun gi t. 5:40 N yun y n zhng sng, n n de niy de, n lin wiy y rng gi t. 5:41 Ru yurn qingp n zu yqin b, n ji tng t zu ling qin b. 5:42 Qi n de, ji gi t; yun xing n jidi de, n byo jju. 5:43 Nmen yxing tng shugu:N yng i n de jn rn, hn n de churn! 5:44 W qu du nmen shu: Nmen dng i nmen de churn, dng wi phi nmen de rn qdo,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

13 Evangelhos -Gospel -Fyn


5:45 Ho sh nmen chngwi nmen zi tin zh f de zn, ynwi t sh tiyng shngshng, gungzho rn, y gungzho shnrn; jingy gi y Rn, y gi by de rn. 5:46 Nmen ru zh i n i nmen de rn, nmen hi yu sh me shng bo ne? Shu l bsh y zhyng zu ma? 5:47 Nmen ru zh wnhu nmen de dxing, nmen zule shnme tbi de ne? Wi bngrn bsh y zhyng zu ma? 5:48 Suy nmen yngdng sh chngqun de, rtng nmen de tin f sh chngqun de yyng. 'D li zhng Shsh qdo h jn sh de jngshn 6:1 `Nmen yngdng xn, byo zi rnqin xng nmen de rny, wi jio tmen knjin; rush zhyng, nmen zi tin f zhqin, ji Miyu shng bole 6:2 Suy, dng n shsh sh, bk zi n qinmin chu ho, rtng ji shnrn zi hutng j jish shng su xng de yyng, wi shu rnmen De chngzn; w shzi gosu nmen, tmen y hudle tmen de shng bo. 6:3 Dng n shsh sh, byo jio n zushu zhdo n yushu su xng de, 6:4 Ho sh n de shsh yn r b l, n f zi n zhng knjin, byo bod n. 6:5 Dng n qdo sh, byo rtng ji shnrn yyng, i zi hutng j shzjitu lzhe qdo, wi xinsh j rn; w shzi go Su nmen, tmen y hudle tmen de shng bo. 6:6 Zhy n, dng n qdo sh, yo jnr n de ni sh, gun shngmn, xing n zi nzhng zh f qdo; n de f zi n zhng kn

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

14 Evangelhos -Gospel -Fyn


Jin, byo bod n. 6:7 Nmen qdo sh, byo lo lo dodo, rtng wi bngrn yyng, ynwi tmen ywi zhyo du yn, bin k hud chu yn. 6:8 Nmen byo gn tmen yyng, ynwi nmen de f, zi nmen qi t yqin, y zhdo nmen xyo shnme. 6:9 Suy, nmen yngdng zhyng qdo: Wmen zi tin de f! Yun n de mng bi zn wi shng, 6:10 Yun n de gu liln, yun n de zhy chng xng y de, r zi tinshng yyng! 6:11 Wmen de r yng ling, qi n jntin c gi wmen; 6:12 Kun min wmen de zu zhi, yur wmen y kun min dzu wmen de rn; 6:13 Byo rng wmen xinr yuhu, dn ji wmen min y xing'. 6:14 Ynwi nmen ru kun min birn degu fn, nmen de tin f y b kun min nmen de; 6:15 Dn nmen ru b kun min birn de, nmen de f y b b kun min nmen degu fn. 6:16 Jsh nmen jn sh, byo rtng ji shnrn yyng, min di churng; ynwi tmen k sangzhe lin, sh wi jio rn kn ch tmen jn Sh li. W shzi gosu nmen, tmen y hudle tmen de shng bo. 6:17 Zhy n, dng n jn sh sh, yo yng yu m n de tu, x n de lin, 6:18 Byo jio rn kn ch n jn sh li, dn jio n n zi nzhng zh f knjin; n de f zi n zhng knjin, byo bod n. 'Guxing tinzh de chnji zh xn 6:19

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

15 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Nmen byo zi dshng wi zj jx cibo, ynwi zi dshng yu chng zh, yu xish, zi dshng yyu zi w dng tuqi; 6:20 Dn gi zi tinshng wi zj jx cibo, ynwi nl miyu chng zh, miyu xish, nl y miyu zi w dng tuqi. 6:21 Ynwi n de cibo zi nl, n de xn y b zi nl. 6:22 Ynjng jish shnt de dng. Suy, n de ynjng rush kngjin, n de qunshn ji du gungmng. 6:23 Dnsh, rgu n de ynjng yule bng, n de qunshn ji du hi'n. Nme, n shnshang de gungmng rgu chngle hi'n, n gi Sh dume hi'n! ' Wid sh fng zh y sh zh de zhog 6:24 `Miyu rn nng sh fng ling g zhrn: T hu sh yo hn zh yg r i n yg, hu sh yf zh yg r qngh n yg. Nmen bnng sh fngtin zh r yu sh fng qinci. 6:25 Wi c, w gosu nmen: Byo wi nmen de shngmng yul ch shnme, hu h shnme; y byo wi nmen de shnt yul chun Shnme. Nndo shngmng bsh gu y shw, shnt bsh gu y yf ma? 6:26 Nmen yng gun tinkng de finio, tmen b bzhng, y b shuhu, y bzi lingcng li tn j, nmen de tin f hish ynghuo t Men; nmen bb tmen gng guzhng ma? 6:27 Nmen zhng shu nng ynyng sl, sh zj de shushu zngji y zhu ne? 6:28 Guny yf, nmen yu yul shnme? Nmen gunch yxi tinjin de bih hu znyng shngzhng: Tmen j b lozu, y b fng Zh;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

16 Evangelhos -Gospel -Fyn


6:29 Ksh w gosu nmen: Lin s lu mn zi t j shng de rnghu shdi su p di de, y br zhxi hu zhng de y duo. 6:30 Tind li de yco jntin hi zi, mngtin ji tu zi l zhng, tinzh shngqi zhyng zhungsh, xnd bru de rn n, hkung nmen Ne? 6:31 Suy, nmen byo yul shu: Wmen ch shnme, h shnme, chun shnme? 6:32 Ynwi zh yqi du sh wi bngrn su xnqi de; nmen de tin f yun xiode nmen xyo zh yqi. 6:33 Nmen xin gi xnqi tinzh de gu h t de y d, zh yqi z hu jigi nmen. 6:34 Suy nmen byo wi mngtin yul, yn wi mngtin yu mngtin de yul! Ytin de k zgu ytin shu dele. 'D q zhng Gzhng qun y 7:1 `Nmen byo pndun rn, minde nmen shu pndun, 7:2 Ynwi nmen yng shnme pndun li pndun, nmen y yo shu shnme pndun; nmen yng shnme chd ling j rn, y yo yng shnme ch Dling gi nmen. 7:3 Wishme n zh knjin n xingd ynzhng de mxi, r du zj ynzhng de dling jng b lhu ne? 7:4 Huzh, n zn nng du n de xingd shu: Rng w b n ynzhng de mxi q chli, r n ynzhng qu yuy gn dling ne? 7:5 Ji shnrn n! Xin cng n ynzhng qch dling, rnhu n ci kn de qngchu, qch n xingd ynzhng de mxi.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

17 Evangelhos -Gospel -Fyn


7:6 Nmen byo b shng w gi gu, y byo b nmen de zhbo tu zi zh qin, p tmen yng jio jintle zhbo, r yu zhun guli Yoshng nmen. 7:7 Nmen qi, byo gi nmen; nmen zho, byo zhozhe; nmen qio, byo gi nmen ki, 7:8 Ynwi fnsh qi de, ji b di do; zho de, ji b zhodo; qio de, ji b gi t ki. 7:9 Huzh, nmen zhngjin yu n grn, rzi xing t qi bng, fn'r gi t shtou ne? 7:10 Huzh qi y, fn'r gi t sh ne? 7:11 Nmen zngrn bshn, shngqi zhdo b ho de dngxi gi nmen de rn, hkung nmen zi tin zh f, q b gng jing ho de c y Qi t de rn? 7:12 Suy, fn nmen yuny rn gi nmen zu de, nmen y yo zhoyng j rn zu: Fl h xinzh j ziy c. ' Binbi zhn ji ho hui de xun yn 7:13 `Nmen yo cng zhi mn jnq, ynwi kun mn h dl dor sngwng; dn yu xdu de rn cng nl jnq. 7:14 N dor shngmng de mn sh dume zhi, l sh dume xi! Zhodo t de rn dqu b du. 7:15 Nmen yo tfng ji xinzh! Tmen li do nmen gnqin, wi p yngmo, nil qu sh xingcn de chilng. 7:16 Nmen k png tmen de gush binbi tmen: Jngj shng q nng shu do pto? Huzh j l shng q nng shu do whugu? 7:17

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

18 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zhyng, fnsh ho sh du ji ho guzi, r hui sh du ji hui guzi;7:18 Ho sh bnng ji hui guzi, hui sh y bnng ji ho guzi. 7:19 Fn b ji ho guzi de sh, byo kn do, tur hu zhng. 7:20 Suy, nmen k png tmen de gush binbi tmen. 7:21 Bsh fn xing w shu zh a! Zh a! De rn, ji nng jn tingu; r sh n chng xng w zi tin zh f zhy de rn, ci nng Jn tingu. 7:22 Do n ytin yu xdu rn yo xing w shu: Zh a! Zh a! Wmen bsh yn n de mngz shugu yyn, yn n de mngz qgu Mgu, yn n de mngz xnggu xdu qj ma? 7:23 N sh, w byo xing tmen shngmng shu: W cngli bu rnshi nmen, nmen zhxi zu' de rn, lki w ba! ' Shnzhng shng xun de jiln 7:24 `Suy, fn tngle w zhxi hu r shxng de, ji hoxing yg cngmng rn, b zj de fngw jin zi pnsh shng: 7:25 Y ln, shu chng, fngchu, xj n zu fngw, t bng b tnt, ynwi jch sh jin zi pnsh shng. 7:26 Fn tngle w zhxi hu r b shxng de, ji hoxing yg ymi rn, b zj de fngw jin zi sht shng: 7:27 Y ln, shu chng, fngchu, xj n zu fngw, t ji tntle, qi tnt de hn cn. ' 7:28 Ys jing wnlio zhxi hu, qnzhng du jngq t de jioxun, 7:29 Ynwi t jioxun tmen, zhng xing yu qunwi de rn, b xing tmen de jng sh.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

19 Evangelhos -Gospel -Fyn


Jinl tingu de zhnbi Ys xng de qj D b zhng Zh ho libng rn 8:1 Ys cng shnshng xili, yu xdu qnzhng gnsu t. 8:2 Kn, yu yg libng rnqin li kubi ys shu:`Zh! N ru yuny, ji nng jijng w.'8:3 Ys ji shnshu fm t shu:`W yuny, n jijngle ba!'T de libng lk ji jijngle. 8:4 Ys du t shu:`Xioxn, byo du rnh rn shu! Dn q jio sj jinyn n, xin shng mi s su gudng de lw, gi t Men dngzu zhngj. ' Zh ho bi fu zhng de p rn 8:5 Ys jnle g f wng, yuy wi bi fu zhng li do t gnqin, qi t shu: 8:6 `Zh! W de p rn tnhunle, tng zi jili, tngtng de hn lhi.' 8:7 Ys du t shu:`W q zh ho t.' 8:8 Bi fu zhng d shu:`Zh! W bkn dng n do sh xili, n zhyo shu yj hu, w de p rn ji hu ho de. 8:9 Ynwi w su sh sh rnqun xi de rn, dnsh w yyu shbng sh w qun xi; w du zhge shu: N q, t ji q; du lng y G shu: N li, t ji li; du w de np shu: N zu zhge, t ji zu. ' 8:10 Ys tngle, fichng chy, ji du gnsu de rn shu:`W shzi gosu nmen: Zi ysli w cng wi yjingu yg Rn, yu zhyng d de xnxn.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

20 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:11 W gi nmen shu: Jing yu xdu rn cng dngfng h xfng li, tng y ba lng, y s g h y g b zi tingu li yq zux; 8:12 Bngu de zi mn, fn yo bi qzh do wibian hi'n l; nl yo yu iho h qich. ' 8:13 Ys su du bi fu zhng shu:`N huq, ji zho n suxn de, gi n chngji ba!'P rn ji zi n shk qunyle. Zi b du l jizhng zh ho bngrn 8:14 Ys li do b du l jili, knjin b du l de yum tngzhe fsho, 8:15 Ji mle t de shu, r zhng ji cng t shnshang tule. T bin qli chou t. 8:16 Dole wnshng, rnmen gi t sng lile xdu fm de rn, t yj hu ji qzhle shn; zh hole yqi yu bng de rn. 8:17 Zhyng, ji yngynle n j y s y y xinzh su shu dehu:T chngshu wmen de curu, dn hle wmen de jbng. Gnsu ys de tiojin 8:18 Ys knjin xdu qnzhng wizhe zj, ji fnfu wng du'n q. 8:19 Yuy wi jng sh qin li, du t shu:`Shfu, n bln wng nl q, w yo gnsu n.' 8:20 Ys gi t shu:`Hl yu xu, tinshng de finio yu cho, dnsh rn z qu miyu zhntou d dfng.' 8:21 Mnt zhng yu yg du t shu:`Zh, qng x w xin q mizng w de fqn.' 8:22 Ys du t shu:`N gnsu w ba! Rnpng srn q mizng tmen de srn!' Pngx fnglng 8:23

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

21 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys shngle chun, t de mnt gnsuzhe t. 8:24 Hrn hil qle d zhndng, yzh n chun wi lng su yngi, ys qu shuzhele. 8:25 Tmen su qin li hunxng t shu:`Zh! Jimng a! Wmen yo sngwngle.' 8:26 Ys du tmen shu:`Xio xnd de rn a! Nmen wishme dnqi?'Ji qli chz fng h hi, su d wi pngjng. 8:27 Nxi rn jngy shu:`Zh sh znyng de ygrn ne? Jng lin fng h hi y tngcng t!' Y ho g l s ling g fm rn 8:28 Ys li do du'n ji d l rn d dfng, yu ling g fm de rn cng fnm li zuch, xing t zu li; tmen ychng xingmng, Yzh miyu rn nng cng n tio lshng jnggu. 8:29 Tmen hn shu:`Tinzh zi, wmen y n yu sh me xinggn? Shq hi miyu do, n ji li zhl k hi wmen ma?' 8:30 L tmen hn yun, yuy dqn zh zhngzi mfng. 8:31 Mgu knqi ys shu:`N ru qzh wmen, ji gn wmen jnr zh qn ba!' 8:32 Ys du tmen shu:`Q ba!'Mgu ji chli jnr zh ni; hrn qun qn zh cng shny shng zh chng r hi, s zi shu Li. 8:33 Fng zh de bin tozu, li do chng l, b zh yqi h fm rn de sh du bogole. 8:34 Qun chng de rn ji chli hujin ys, yjinle t, ji qi t lki tmen de jngji. D ji zhng Zh ho tnzi

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

22 Evangelhos -Gospel -Fyn


9:1 Ys shng chungu hi, li do zj de chng. 9:2 Kn, yurn gi t sng li yg tng zi chungshng de tnzi, ys yjin tmen de xnxn, ji du tnzi shu:`Hizi, n fng Xn! N de zu shle. ' 9:3 Jng sh zhng yu j grn xnl shu:`Zh rn shule xid dehu.' 9:4 Ys kntu tmen de xny, shu:`Nmen wishme xnl snin sh ne? 9:5 Shnme bjio rngy ne? Sh shu: N de zu shle, hu sh shu: Qli xngzu ba? 9:6 Wi jio nmen zhdo, rn z zi dshng yu sh zu de qunbng ji du tnzi shu: Qli, n q n de chung, hu ji q Ba! ' 9:7 `N rn ji qli, hu ji qle.' 9:8 Qnzhng jinle, ji du hip qli, su gu gungrng y tinzh, yn t c gile rnmen zhyng d de qunbng. M du bi zho wi t 9:9 Ys cng nl qin xng, knjin ygrn zi shu gun nl zuzhe, mng jio m du, du t shu:`Gnsu w!'T ji qli Gnsule ys. 9:10 Dng ys zi w li zux sh, yu xdu shu l h zurn y li tng ys h t de mnt yq zux. 9:11 F l si rn knjin, ji du t de mnt shu:`Nmen de losh wishme tng shu l h zurn yq jnsh ne?' 9:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

23 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys tngjinle, ji shu:`Bsh jinkng de rn xyo yshng, r sh yu bng de rn. 9:13 Nmen q ynji yxi:W xhuan rn'i shnggu j xin sh shnme ysi; w bsh li zho yrn, r sh li zho zu Rn. ' Jn sh wnt de chngt 9:14 N sh, ru hn de mnt li do t gnqin shu:`Wishme wmen h f l si rn du c jn sh, r n de mnt qu b jn sh Ne? '9:15 Ys du tmen shu:`Bnlng q nng dng xnlng y tmen zi yq de shhou bi'i?. Dn rzi jingyo li do: Dng xnlng cng tmen zhng bi ji q sh, n sh tmen ji yo jn shle 9:16 Miyu rn yng wi piogu de b zu b dng, b zi ji yf shng de, ynwi b shng de b ch lile ji y, pzhn ji gngji hui Le. 9:17 Y miyu rn b xnji zhung r ji pnng li de; brn, pnng y pli, ji y lile, pnng y huile; r sh yng b xn Ji zhung zi xn pnng li, lingyng ji du d boqun. ' Zh ho hun xu lu de frn fhu y y lu de n'r 9:18 Ys xing tmen shu zh hu de shhou, yuy wi shuzhng qin li gubi t shu:`W de n'r gngci sle, ksh qng n li, B n de shu fng zi t shnshang, t b hu hu. ' 9:19 Ys qli gn t qle; t de mnt y gnle q. 9:20 Kn, yu yg hun xu lu sh'r nin de nrn, cng humin zu jn, mle t de yf su tu, 9:21 Ynwi t xnl xing:`Zhyo w y m t de yf, w ji hu hole.' 9:22

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

24 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys zhungu shn li, knzhe t shu `n'r, fngxn ba! N de xnd jile n.'Cng n sh q, n nrn ji hole. 9:23 Ys li do shuzhng jili, knjin chu d de h lun hng hng de qnzhng, 9:24 Ji shu:`Nmen zu ki ba! N hizi miyu s, zhsh shuzhele.'Tmen du jxio t. 9:25 B qnzhng gn chq yhu, ys ji jnq, n q nhizi de shu, xio n hi ji qlile. 9:26 Zh xioxi chun binle n zhngg dq. Sh ling g xizi fmng 9:27 Ys cng nl qin xng, yu ling g xi z gnzhe t hn shu:`D wi zhz! Klin wmen ba!' 9:28 T y li doji, xizi bin zu do t gnqin; ys du tmen shu:`Nmen xn w nng zu zh sh ma?'Tmen du t shu: `Sh, zh!' 9:29 Ysh ys m tmen de yn shu:`Zho nmen de xnd, gi nmen chngji ba!' 9:30 Tmen de yn bin kile. Ys ynl jngji tmen shu:`Nmen dngxn, byo sh rnh rn zhdo.' 9:31 Dn tmen chq, ji zi n zhngg dq b t chunyng kile. Zh ho fm de y ba 9:32 Tmen chq hu, kn, yurn gi ys sng li yg fm de y ba. 9:33 Mgu y bi gn chq, y ba ji shu ch hu li. Qnzhng jngq shu:`Zi ysli cng wi chxingu zhyng de shqng.' 9:34 Dn f l si rnmen qushu:`T sh zhng li mwng q m.' Zhungjia du gngrn sho

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

25 Evangelhos -Gospel -Fyn


9:35 Ys zhuyu g chng g cn, zi tmen de hutng ni sh jio, xunjing tingu de fyn, zh ho yqi jbng, yqi ziyng. 9:36 T yjin do qnzhng, ji du tmen dngle c xn, ynwi tmen knk lil, xing miyu mrn de yng. 9:37 Ysh du zj de mnt shu:`Zhungjia g du, gngrn qu sho, 9:38 Suy nmen yngdng qi zhungjia de zhrn piqin gngrn, li shu t de zhungjia. ' Jiodo zng t zhun jio D sh zhng Shu c piqin sh'r zng t zhun jio 10:1 Ys jing t de sh'r mnt jio li, shu gi tmen zhf xim de qunbng, ky qzh xim, yzh gzhng bngzhng, gzhng Jk. 10:2 Zh sh sh'r zng t de mngz: D y g sh chng wi b du l de x mn, h t de xingd n d l, zi b d de rzi y g B h t de dd ru wng, 10:3 Fi l b h b'r du l mo, du m h shu l m du, r fi de rzi y g b h d du, 10:4 Rchng zh xi mn h f mi ys de yu d s y s ji l. 10:5 Ys piqin zh sh'r rn, zhf tmen shu:`Wi bngrn de l, nmen byo zu; s m l yrn de chng nmen byo Jn,10:6 Nmen nngk wng ysli ji mshle de yng nl q. 10:7 Nmen zi lshng yng xunjing shu: Tingu lnjnle.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

26 Evangelhos -Gospel -Fyn


10:8 Bngrn, nmen yo zh ho; srn, nmen yo fhu; libng rn, nmen yo jijng; mgu, nmen yo qzh; nmen bi Bi de li de, y yo bibi fnsh. 10:9 Nmen byo zi yodi li bi xi jn, yn, tngqin; 10:10 Lshng byo di kudi, y byo di ling jin niy, y byo chun xi, y byo di gn zhng, ynwi gngrn z dng yu t de sh W. 10:11 Nmen bln jnle n y chng hu n y cn, chwn qzhng shu sh dng de q de, ji zh zi nl, zhdo nmen l q. 10:12 Nmen jn n yji sh, yo xing t qng'n. 10:13 Tngru zh yji sh kn dng de, nmen de png'n ji b jingln do zh yji; tngru sh bkn dng de, nmen de png'n rng guy Nmen. 10:14 Shu ru b jidi nmen, y b tng nmen dehu, dng nmen cng n yji hu n y chng chli sh, yng b chnt yu nmen de jio Shng f q. 10:15 W shzi gosu nmen: Zi shnpn de rzi, su du m h h m l de su shu de chngf, b n zu chng su shu de hi yo qng. 10:16 Kn, w piqin nmen hoxing yng jnr lng qn zhng, suy nmen yo jjng rtng sh, chnp rtng gzi. 10:17 Nmen yo tfng shrn, ynwi tmen yo b nmen jio gi gng yhu, yo zi tmen de hutng li bind nmen; 10:18

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

27 Evangelhos -Gospel -Fyn


Bngqi nmen yo wi w de yung, bi di do zngd h jnwng qin, du tmen h wi bngrn zu zhng. 10:19 Dng rn b nmen jio ch sh, nmen byo sl: Znme shu, hu shu shnme, ynwi zi n shk, z hu c gi nmen yng shu Shnme. 10:20 Yn wi shuhu de bsh nmen, r sh nmen f de shng shn zi nmen ni shuhu. 10:21 Xingd yo jing xingd, fqn yo jing rzi zh y sd, rn y yo qli fndu fm, yo jing tmen hi s. 10:22 Nmen wile w de mngz, yo wi zhngrn su nohn; wi d jinch dod de, ci k dji. 10:23 Dnsh, jsh rnmen zi zh chng phi nmen, nmen ji to wng lng y chng q; w shzi gosu nmen: Zhdo rn z li do Sh, nmen hi wi zu wn ysli de chng y. 10:24 Miyu td shnggu shfu de, y miyu p rn shnggu t zhrn de; 10:25 Td nng r t de shfu yyng, p rn nng r t de zhrn yyng, y ji gule. Ru rnmen chng jizh wi `bi r z B', du t de jirn gng gi znyng ne? 10:26 Suy, nmen byo hip tmen; ynwi miyu zhyn de sh, jingli bu bi jil de; y miyu yncng de sh, jingli bu Bi zhdo de. 10:27 W zi nzhng gi nmen su shu de, nmen yo zi gungtinhur zh xi bogo chli; nmen yu ry su tngdo de, yo zi wdng Shng zhngyng chli. 10:28 Nmen byo hip n shhi rushn, r bnng shhi lnghn de; dn gng yo hip n nng sh lnghn h rushn xiny dy zhng

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

28 Evangelhos -Gospel -Fyn


De. 10:29 Ling zh mqu bsh mi yg tngqin ma? Dn ru miyu nmen tin f de xk, tmen zhng lin y zh y b hu dio zi dshng. 10:30 Jish nmen de tuf, y d yy sh gu le. 10:31 Suy, nmen byo hip; nmen b xdu mqu hi guzhng ne! 10:32 Fn zi rnqin chngrn w de, w zi w tinshng de f qin y b chngrn t; 10:33 Dn shu ru zi rnqin furn w, w zi w tinshng de f qin y b furn t. 10:34 Nmen byo ywi w li, sh wi b png'n di do dshng; w li bu sh wi di png'n, r sh di dojin, 10:35 Ynwi w li, sh wi jio rn tul zj de fqn, n'r tul zj de mqn, rx tul zj de p m; 10:36 Suy, rn de chud, jish zj de jirn. 10:37 Shu i fqn hu mqn chogu w, bpi sh w de; shu i rzi hu n'r chogu w, bpi sh w de. 10:38 Shu b bi q zj de shzji gnsu w, bpi sh w de. 10:39 Shu hud zj d xngmng, byo sngsh xngmng; shu wi w de yung, sngshle zj d xngmng, byo hud xngmng. 10:40 Shu jin nmen, jish jin w; shu jin w, jish jin n piqin w li de. 10:41 Shu jin y wi xinzh, yn t sh xinzh, jinglng shu xinzh de shng bo; shu jin y wi yrn, yn t sh yrn, jinglng shu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

29 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yrn de shng bo. 10:42 Shu ru zh gi zhxi xiozi zhng de yg, ybi lingshu h, yn t sh mnt, w shzi gosu nmen, t ju sh blio t de Shng bo. Tingu de om D shy zhng Ru hn qin t fngwn ys 11:1 Ys zhf wnlio t de sh'r mnt, ji cng nl zulio, wi zi tmen de chng l sh jio xunjing. 11:2 Ru hn zi y zhng tngdole jd su xng de, ji piqin t de mnt q, 11:3 Du t shu:`N jish yo li d n y wi, hu sh wmen hi yo dnghu lng y wi?' 11:4 Ys hud tmen shu:`Nmen q, b nmen su jinsu wn de bogo gi ru hn: 11:5 Xizi knjin, quzi xngzu, libng rn d le jijng, lngzi tngjin, srn fhu, qingk rn d le xxn. 11:6 Fn b yn w r bn do de, sh yuf de! ' Ys chngzn ru hn 11:7 Tmen zu hu, ys ji du qnzhng ln ru hn shu:`Nmen chq do hungy li, sh wi kn shnme ne? Wi kn fng yoy de l Wi ma? 11:8 Nmen chq dod sh wi kn shnme? Wi kn y wi chun xrun yf de rn ma? A! N chun xrun yf de rn sh zi wnggng Li. 11:9 Nmen jijng wishme chq? Wi kn y wi xinzh ma? Sh de! W gi nmen shu: rqi t b xinzh hi d.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

30 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:10 Guny zh rn, jng shng jzi shu:Kn, w piqin w de shzh zi n minqin, t yo zi n qinmin ybi n de dol. 11:11 W shzi gosu nmen: Zi fn su shng zh zhng, miyu xngq y wi b x zh ru hn gng d de; dn zi tingu li zuxio de, Y b t d. 11:12 Yu x zh ru hn de rzi zhdo rjn, tingu sh y mng l duq de, y mng l duq de rn, ji juqle t, 11:13 Ynwi zhng xinzh h fl jing shu yyn, zhdo ru hn wizh. 11:14 Rush nmen yuny jishu, t jish n wi yo li de li y. 11:15 Yu r de, tng ba! 'Z ch tng di de rn 11:16 `W k b zh ydi b zu shnme ne? T xing zu zi dji shng de rtng, xing qt de hizi hnjio, 11:17 Shu: Wmen gi nmen chule d, nmen qu b tiow; wmen chngle ig, nmen qu b chu xing. 11:18 Ru hn lile, y b ch, y b h, tmen bin shu: T fle m; 11:19 Rn z lile, y ch y h, tmen qushu: Kn n! Yg tn ch sh ji de rn, shu l h zurn de pngyu! Dn zhhu b J zj de gngchng zhngxin zj de zhngy. ' 11:20 N sh, ys ji kish qinz n cng kngu t xdu y nng de chng y, ynwi tmen miyu hugi: 11:21 `K l z yn, n sh yu hu de! Bi t si d, n sh yu hu de! Ynwi zi nmen nl su xng de y nng, rgu xng zi

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

31 Evangelhos -Gospel -Fyn


T lu h q dng, tmen zoy shn p k y, tushng s hu zu b shle. 11:22 Dnsh w gi nmen shu: Zi shnpn de rzi, t lu h q dng su shu de chngf y yo b nmen rngy rnshu. 11:23 Hi yu n, g f wng! Mfi n yo bi goj do tinshng ma? Jingli n b xi do yn f li; ynwi zi n nl su xng de y Nng, rgu xng zi su du m, t b hu cnli do jntin. 11:24 Dnsh w gi nmen shu: Zi shnpn de rzi, su du m de su shu de chngf y yo b nmen rngy rnshu. ' Chngsh rn hud xxn 11:25 Ji zi n shhou, ys fyn shu:`F a! Tind de zhzi! W chngxi n, ynwi n jing zhxi sh mn zhle zhhu h Mngd de rn, r qsh gi xio hizi. 11:26 Sh de, f a! N yunli xhuan zhyng. 11:27 W f jing yqi jio gile w; chle f wi, miyu rn rnshi zi; chle zi hzi su yuny qsh de rn wi, y miyu rn Rnshi f. 11:28 Fn lok h f zhngdn de, nmen du do w gnqin li, w yo sh nmen nx. 11:29 Nmen bi q w de , gn w xu ba! Ynwi w sh ling shnxn qin de: Zhyng nmen byo zho de nmen lnghn de nx, 11:30 Ynwi w de sh ruh de, w de dnzi sh qngsng de. 'D sh'r zhng nxr de zh 12:1 N sh, ys zi nxr yu mitin zhng jnggu: T de mnt le, kish qi mi su ch.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

32 Evangelhos -Gospel -Fyn


12:2 F l si rn yjin, bin du t shu:`Kn, n de mnt zu nxr bx zu de sh.' 12:3 Ys du tmen shu:`Nmen miyu ningu: D wi y nxi tng t zi yq de rn, j' sh, zule shnme? 12:4 T znyng jnle tinzh de din, chle gng bng? Zh gng bngyun sh b zhn t ch, y b zhn tng t zi yq de rn ch, r sh zh X sj ch de. 12:5 Huzh nmen zi fl shng miyu ningu: nxr, sj zi shng din ni wifnle nxr, y b sun wi zuguo ma? 12:6 Dn w gosu nmen: Zhl yu b shng din gng d de. 12:7 Jir nmen lioji w x'i rn'i shnggu j xin sh shnme, nmen ji ju b hu pndun wzu de rnle, 12:8 Yn wi rn z sh nxr de zh. ' nxr xin qj dng shu c muhi ys 12:9 Ys ji lki nl, jnle tmen de hutng. 12:10 Kn, nl yuy grn, t de y zh shu gnkle, tmen wn ys shu:`nxr x bx zh bng?'Wi de sh yo Knggo t. 12:11 Ys du tmen shu:`Nmen zhng shu yuy zh yng, jir nxr dio zi kng li, r b b t zhu zh, l shngli ne? 12:12 Rn b yng guzhng de dule! Suy, nxr sh xk xngshn de. ' 12:13

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

33 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ysh gi n rn shu:`Shn ch n de shu li!'N rn yshn chli, shu ji wnho rch, tng lng y zh yyng. 12:14 F l si rn chq, shngto znyng xinhi ys, znyng ch mi t. Shng zh de p rn 12:15 Ys zhdole, ji lki nl; yu xdu rn gnsu t, t du zh hole tmen; 12:16 Qi jnggo tmen byo jing t chunyng chq:12:17 Zh sh wi yngyn n j y s y y xinzh su shu dehu: 12:18 Kn, w de p rn, t sh w su jinxun, w su zhng'i de; t sh w xnlng su xyu de; w yo sh w de shn zh zi t Shnshang, t b xing wi bngrn chunb zhndo. 12:19 T b zhngbin, y b xunrng, zi jish shng miyu rn tngdo t de shngyn: 12:20 Y y p d lwi, t b zhdun; jing xmi de dngxn, t b chu mi, zhdo t sh zhndo shngl. 12:21 Wi bngrn jingyo qdi t de mngz. Ys q m shu bng 12:22 N sh, yurn gi t lng li yg yu xi yu y de fm rn, ys zh hole t, yzh zh y ba nng shuhu, y nng kn Jin. 12:23 Qnzhng du jngq shu:`Mfi zh rn sh d wi zhz ma?' 12:24 F l si rn tngle, shu:`Zh rn q m, wfi sh zhng li mwng bi r z b.' 12:25

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

34 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys zhdole tmen de ynin, ji du tmen shu:`Fn y gu z xing fnzhng, b chng fix; fn y chng hu yji z xing fn Zhng, b bd cnl. 12:26 Rgu s dn qzh s dn, sh z xing fnzhng, nme t de gu rh nng cnl ne? 12:27 Rgu w zhng li bi r z b q m, nmen de zd sh zhng li shu q m? Wi c, tmen jing sh nmen de cipn zh. 12:28 Rgu w zhng li tinzh de shn q m, nme, tinzh de gu y li do nmen zhngjinle. 12:29 Huzh, ygrn rh nng jnr yg zhungsh d ji, qing t de jij? Chfi xin b zhungsh kn zh, rnhu ci qing t de Ji. 12:30 B sutng w de, jish fndu w; b y w shuj de, jish fnsn. 12:31 Wi c, w gosu nmen: Yqi zuguo h xid, rn du k d shmin; dnsh xid shng shn de zu, b bd shmin. 12:32 Fn chyn gnfnrn z de, k d shmin; dn chyn gn fn shng shn de, zi jnsh j lish, du bd shmin. ' Yu gush shbi shn 12:33 `Nmen huzh shu sh ho, t de guzi y ho; huzh shu sh hui, t de guzi y hui, ynwi yu gu z k rn ch sh li.12:34 Dsh de zhngli n! Nmen jsh de, zn nng shu ch shn li? Yn wi xnl chngmn shnme, ku li ji shu shnme. 12:35 Shnrn cng shn kli, qch shn li; rn cng kli, qch li. 12:36 Dn w gosu nmen: Rn su shu de mi j fihu, zi shnpn zh r, du yo jio zhng,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

35 Evangelhos -Gospel -Fyn


12:37 Yn wi png n dehu, yo dng n wiy rn; y png n dehu, yo dng n wi zurn. ' Yu n de zhngzho 12:38 N sh, yu j g jng sh h f l si rn du ys shu:`Shfu, wmen yuny n xinsh yg zhngzho gi wmen kn.' 12:39 T hud tmen shu:`Xi' ynlun de shdi yoqi zhngzho, dn chle yu n xinzh de zhngzho wi, b b gi t qt de zhng Zho. 12:40 Yur yu n cng zi d y f zhng sn tin sn y; tngyng, rn z y yo zi d li sn tin sn y. 12:41 N n wi rn zi shnpn sh, jing tng zh ydi rn qli, dng tmen de zu, ynwi n n wi rn ynle yu n de xunjing r hugi Le; kn, zhl yuy wi d y yu n de! 12:42 Nnfng de nwng, zi shnpn sh, jing tng zh ydi rn qli, r dng tmen de zu, ynwi t cng d j r li, tng s lu mn De zhhu; kn, zhl yuy wi d y s lu mn de! 12:43 Xim yu rn shnshang chli yhu, zu bin gnhn zh d, xnzho yg nx zh su, qu miyu xnzhe; 12:44 T ysh shu: W yo hu do w chli d n jin w li q. T li do hu, jin lmin kngzhe, dso gnjng,zhungsh zhngq, 12:45 Ji q, lngwi dile q g b t gng de mgu li, jnq, zh zi nl; n rn mhu de chjng ji b yqin de gng hui Le. Du zh xi' de shdi y b sh zhyng. ' Ys de zhn qnsh 12:46

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

36 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys hi tng qnzhng shuhu de shhou, kn, t de mqnh t de xingd, zhn zi wibian, xing yo tng t shuhu. 12:47 Yurn gosu t shu:`Kn! N de mqn tng n de xingd, zhn zi wibian, xing yo tng n shuhu.' 12:48 T qu hud n gosu t de rn shu:`Shu sh w de mqn? Shu sh w de xingd?' 12:49 Su shn ch t de shu, zhzhe zj de mnt shu:`Kn! W de mqn, w de xingd! 12:50 Bj shu znxng w zi tin zh f de yzh, t jish w de xingd, zmi h mqn. 'Tingu de by D shsn zhng S zhng de by 13:1 Zi n ytin, ys cng ji l chli, zu zi hibin shng, 13:2 Yu xdu qnzhng jh do t gnqin, t zhd shng chun zu xi, qnzhng du zhn zi nshng. 13:3 T ji yng by gi tmen jinglnle xdu sh shu:`Kn, yu g s zhng de chq s zhng; 13:4 T s zhng de shhou, yu de lu zi l png, finio li b t chle. 13:5 Yu de lu zi shtou d li, nl miyu dusho trng, yn wi suyu de trng b shn, jk fle y; 13:6 Dn tiyng y chli, ji bi shi jio; yu ynwi miyu gn, ji kgnle. 13:7 Yu de lu zi jngj zhng, jngj zhng qli, bin b tmen zhxle. 13:8 Yu de lu zi ho d li, ji jile sh: Yuy bibi de, yu lish bi de, yu snsh bi de. 13:9

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

37 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu r de, tng ba! ' Ys jing by de yngy 13:10 Mntmen qin li du t shu:`Wishme n yng by du tmen jinghu?' 13:11 Ys hud tmen shu:`Yn wi tingu de omio, sh gi nmen zhdo, bng bsh gi tmen zhdo. 13:12 Ynwi fn yu de, hi yo gi t, sh t fz; dnsh, fn miyu de, lin t suyu de, y yo yu t du q. 13:13 Wi c, w yng by du tmen jinghu, sh ynwi tmen kn, qu kn bjin; tng, qu tng bjin, y b lioji; 13:14 Zhyng wi tmen zhng yngynle y s y y de yyn, shu:Nmen tng sh tng, dn b lioji; kn sh kn, dn b mngbi, 13:15 Ynwi zh bixng de xn chdnle, rduo nny tngjin; tmen ble ynjng, minde ynjng knjin, rduo tngjin, xnlle Ji r zhunbin, r yo w y ho tmen. 13:16 Dn nmen de ynjng yuf, ynwi kn d jin; nmen de rduo yuf, ynwi tng d jin. 13:17 W shzi gosu nmen: Yu xdu xinzh h yrn, xing kn nmen su knjin de, r miyu kn do; xing tng nmen su tngjin De, r miyu tngdo. 'S zhng by de jish 13:18 `Nme, nmen tng zh s zhng zh de by ba! 13:19 Fn tng tingu dehu, r b lioji de, n zh ji li b s zi t xnl de du q: Zh sh zh n s zi l png de. 13:20 N s zi shtou d li de, j sh zh rn tngle hu, lk goxng jishu;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

38 Evangelhos -Gospel -Fyn


13:21 Dn zi xnl miyu gn, bnng chji, ydn wi zh hu fshngle jinnn h phi, ji lk didole. 13:22 N s zi jngj zhng de, j sh zh rn tngle hu, qu yu shs de jiol h cif de mhu, b hu mng zhle, ji b ch gu Sh. 13:23 N s zi ho d li de, j sh zh n tngle hu r lioji de rn, t dngrn jishi, yu ji ybi bi de, yu ji lish bi De, yu ji snsh bi de. ' Yu zi de by 13:24 Ys gi tmen lng shle yg by shu:`Tingu hoxing ygrn, zi zj tin li sle ho zhngz; 13:25 Dn zi rn shujio de shhou, t de churn li, zi mizi zhngjin s shng yu zi, ji zulio. 13:26 Mio zhng qli, chuch su de shhou, yu zi y xin chlile. 13:27 Jizh de p rn, ji qin li du t shu: Zhrn! N bsh zi n tind li sle ho zhngz ma? Nme cng nl lile yu Zi? 13:28 Jizh du tmen shu: Zh sh churn zu de. P rn du t shu: Nme, n yun wmen q b yu zi shuj qli ma? 13:29 T qushu: B, minde nmen shuj yu zi, lin mizi y ble chli. 13:30 Rng lingyng yq zhng do shug de shhou hole; zi shug sh, w yo du shug de rn shu: Nmen xin shuj yu zi, b yu zi Kn chng kn, ho rnsho, b mizi qu shur w de cng li. ' Jiz h jiom de by 13:31

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

39 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys gi tmen lng sh yg by shu:`Tingu hoxing y l jiz, rn b t s zi zj de tin li. 13:32 T grn sh g yng zhngz li zuxio de, dn dng t zhng qli, qu b gzhng shci d d, jng chngle sh, shnzh tinshng de fi Nio fi li, zi t de zh shng qxi. ' 13:33 T yu gi tmen jingle yg by:`Tingu hoxing jiom, nrn q li cng zi sn du min li, zhdo qunb fle jio.'13:34 Ys yng by gi qnzhng jingjile zh yqi, byng by ji b gi tmen jing shnme; 13:35 Zhyng yngynle xinzh su shu dehu:`W yo kiku shu by, yo shu ch yu chungsh yli de yn m sh.' Yu zi by de jish 13:36 N sh, ys lkile qnzhng, li do jili, t de mnt ji qin li du t shu:`Qng b tinjin yu zi de by gi wmen Jing ji yxi! ' 13:37 T ji hud shu:`N s ho zhngz de, jish rn z; 13:38 Tin jish shji; ho zhngz, j sh tingu de zi mn, yu zi j sh xi' de zi mn; 13:39 N s yu zi de churn, j sh mgu; shuhu shq, j sh jnsh de zhngji; shug zh j sh tinsh. 13:40 Ji r jing yu zi shuj qli, yng hu fnsho; zi jnsh zhngji sh y jing sh rc: 13:41 Rn z yo chiqin t de tinsh, yu t de guni, jing yqi sh rn dido de sh, j zu' de rn shuj qli, 13:42 Rng do hu yo li; zi nl yo yu iho h qich. 13:43 N sh, yrn yo zi tmen f de gu li, fgung rtng tiyng. Yu r de, tng ba! '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

40 Evangelhos -Gospel -Fyn


Bobi h zhnzh de by 13:44 `Tingu hoxing sh cng zi d li de bobi; rn zhodole, ji b t cng qli, goxng de q mi dio t suyu de yqi, mi Le n kui d. ' 13:45 `Tingu yu hoxing yg xnzho wnmi zhnzh de shngrn; 13:46 T y zhodo y k bogu de zhnzh, ji q, mi dio t suyu de yqi, mile t. ' S wng de by 13:47 `Tingu yu hoxing s zi hil de wng, wnglu gzhng de y. 13:48 Wng y mnle, rn ji l shng'n li, zu xi, jin ho de, fng zi qmn li; hui de, rng zi wimin. 13:49 Zi jnsh de zhngji sh, y jing rc: Tinsh yo chq, b rn yu yrn zhng fnki,13:50 B tmen rng zi hu yo li; zi nl yo yu iho h qich. 13:51 Zh yqi nmen du mngbile ma? 'Tmen shu:`Sh de.' 13:52 T ji du tmen shu:`Wi c, fn chngwi tingu mnt de jng sh, ji hoxing yg jizh, cng t de bok li, tch xn De h ji de dngxi. ' 13:53 Ys jing wnlio zhxi by, ji cng nl zulio. Jinl jiohu tingu de kidun Ys bjin rng y jixing 13:54 T li do zj de jixing, zi hutng li jioxun rn, yzh rnmen du jngy shu:`Zh rn cng nl dlio zhyng de zhhu h Q nng?

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

41 Evangelhos -Gospel -Fyn


13:55 Zh rn bsh n mjiang de rzi? T de mqn bsh jio m l y, t de dxing bsh jio y g b, ru s, xi mn h yu D ma? 13:56 T de zmi bsh du zi wmen zhl ma? Nme t de zh yqi sh cng nl li de ne? ' 13:57 Tmen ji du t qle fngn. Ys qu du tmen shu:`Xinzh chle zi zj de bn xing bnji wi, miyu b shu znjng De. ' 13:58 T zi nl, ynwi tmen bxn, miyu du xng q nng. D shs zhng Ru hn zhmng 14:1 N sh, fnfng hu hi lu d tngdo ys de mngshng, 14:2 Ji du t de chn p shu:`Zh sh x zh ru hn, t yu szh zhng fhule; wi c, zhxi q nng ci zi t shnshang yn Xng. ' 14:3 Yunli, hi lu d wile t xingd fi l b de qzi hi lu d y de yung, di b lio ru hn, b t qi zi jin li,14:4 Ynwi ru hn cng gi t shu:`N bk zhnyu zhge nrn!' 14:5 Hi lu d bn yuy sh t, dn hip qnzhng, ynwi tmen du y ru hn wi xinzh. 14:6 Dole hi lu d de shngr, hi lu d y de n'r, zi x jin tiow, zhng yule hi lu d; 14:7 Wi c, hi lu d fsh x xi, t wln qi shnme, du yo gi t. 14:8

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

42 Evangelhos -Gospel -Fyn


T shule t mqn de sush hu, ji shu:`Qng ji d b ru hn de tu fng zi pnzi l gi w!' 14:9 Wng shfn yuy, dn wile shyn h tngx de rn, ji xilng gi t. 14:10 Su ch rn zi jin li zhn lio ru hn de tu, 14:11 Btu fng zi pnzi l n li, gile nhi; nhi bin n q gile t mqn. 14:12 Ru hn de mnt qin li, lngle shshn, mizngle, rnhu q bogo gi ys. Ys shu c zng bng 14:13 Ys y tng shu zh xioxi, ji cng nl shng chun, sxi tu do hungy dfng; qnzhng tng shule, ji cng g chng l bxng gnle T q. 14:14 T yxi chun, knjin y dhu qnzhng, bin du tmen dngle linmn de xn, zh hole tmen de bngrn. 14:15 Dole bngwn, mnt do t gnqin shu:`Zh dfng sh hungy, shhou y b zole, qng n qinsn qnzhng ba! Jio tmen g Z do cnzhung q mi shw. ' 14:16 Ys qu du tmen shu:`Tmen bb q, nmen gi tmen ch de ba!' 14:17 Mnt du t shu:`Wmen zhl shnme y miyu, zhyu w g bng h ling tio y.' 14:18 Ys shu:`Nmen gi w n do zhl li!' 14:19 Su yu fnfu qnzhng zu zi cod shng, rnhu n q n w g bng h ling tio y, wng tin zhfle; b bng bi ki, d gi mn T, mnt zi fn gi qnzhng.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

43 Evangelhos -Gospel -Fyn


14:20 Zhngrn chle, y d bole; rnhu tmen b shngy de su kui shule mn mn sh'r kung. 14:21 Ch de rnsh, chle fn h xiohi wi, yu yu wqin. Bxng himin 14:22 Ys jk cup mnt shng chun, zi t y xin do du'n q; zh qjin, t qinsnle qnzhng. 14:23 Ys qinsnle qnzhng yhu, bin sz shngshn qdo qle. Dole ywn, t dz yrn zi nl. 14:24 Chun y l n j lile, shuzhe blng de dinb, ynwi chu de sh nfng. 14:25 Yjin s gng sh fn, ys bxng hishng, chozhe tmen zu li. 14:26 Mnt knjin t zi hishng xngzu, ji jnghi shu:`Shg yogui.'Bngqi xi de d jio qli. 14:27 Ys lj xing tmen shudao:`Fngxn! Sh w. Bb hip!' 14:28 B du l hud shu:`Zh, rgu sh n, ji jio w zi shumin shng bxng do n nl ba!' 14:29 Ys shu:`Li ba!'B du l su cng chunshng xili, zu zi shumin shng, wng ys nl q. 14:30 Dn t yjin fngsh hn qing, ji hip qli, bng kish xi chn, su d jio shu:`Zh, ji w ba!' 14:31 Ys lk shnshu l zh t, du t shu:`Xio xnd de rn n! N wishme huiy?' 14:32 Tmen y shngle chun, fng ji tngle. 14:33 Chunshng de rn bin chobi t shu:`N zhnshi tinzh zi.' 14:34

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

44 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen d do du'n, li do g ni s li dfng. 14:35 N dfng de rn y rn ch sh ys, ji df rn do zhuwi zhngg dfng, b yqi hun bng de rn, du di do ys gnqin, 14:36 Qi ys rng tmen zh m m t de y bin; fn mzhe de, ji qunyle. D shw zhng Jijng y whu de zhnd 15:1 N sh, yu f l si rn h jng sh, cng ylslng li do ys gnqin shu: 15:2 `N de mnt wishme wifn xin rn de chunshu? Tmen chfn sh jng b xshu.' 15:3 Ys hud tmen shu:`Nmen wishme wile nmen de chunshu, r wifn tinzh de ji mng ne? 15:4 Tinzh cng shugu:N yo xiojng fqn h mqn. Yu shugu:Zhum fqn h mqn de, yng chy sxng. 15:5 Nmen qushu: Shu ru du fqn hu mqn shu: W su nng gngyng n de, y chngle xin y; 15:6 T ji bb zi xiojng fqn hu mqnle. Nmen ji wile nmen de chunshu, fiqle tinzh dehu. 15:7 Ji shnrn n! Y s y y ln nmen yyn de zhn ho, t shu: 15:8 Zh mnz yng zuchn znjng w, tmen de xn qu sh yun l w; 15:9 Tmen gngjng w ysh ji de, ynwi tmen su jingshu de jioy sh rn de gul. ' 15:10 Ys bin jiogu qnzhng li, du tmen shu:`Nmen tng, qi yo mngbi: 15:11 Bsh r y ku de, sh rn whu; r sh ch y ku de, ci sh rn whu. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

45 Evangelhos -Gospel -Fyn


15:12 N sh, mnt qin li gosu ys shu:`N zhdo f l si rn tngle zh hu, qle fngn ma?' 15:13 Ys d shu:`Rnh zhw, fn bsh w tin f su zhngzh de, byo lingnb ch. 15:14 Yu tmen ba! Tmen sh xizi, qi sh xizi de lngl rn; dn ru xizi lng xizi, ling rn byo dio zi kng li. ' 15:15 B du l su yngshng du ys shu:`Qng n gi wmen jingji zhge by ba!' 15:16 Ys shu:`Lin nmen y b mngbi ma? 15:17 Nmen b xiode: Fn r y ku de, xin do d f ni, rnhu pixi do csu li q ma? 15:18 Dn n cng ku l chli de, du sh yu xnl f chli de, zhxi ci sh rn whu, 15:19 Ynwi yu xnl f chli de sh nin, xingsh, jinyn, xiyn, doqi, wng zhng, hubng. 15:20 Zhxi du sh rn whu, zhy b xshu chfn, bng bnng sh rn whu. ' K nhn frn de xnd 15:21 Ys lki nl, ji tu wng t lu h q dng ydi qle. 15:22 Kn, yu yg k nhn frn, cng n dfng chli hn shu:`Zh, d wi zhz, klin w ba! W de n'r bi m ji Chn de ho k a! ' 15:23 Ys qu yj hu y b hud t. T de mnt ji shng qin qi t shu:`Df t zu ba! Ynwi t zi wmen humin b tng De hnjio. ' 15:24

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

46 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys hud shu:`W bi piqin, zhsh wile ysli ji sh m de yng.'15:25 N frn qu qin li kubi t shu:`Zh, yunzh w ba!' 15:26 Ys hud shu:`N rn de bng rng gi xio gu, sh bdu de.' 15:27 Dn t shu:`Sh a! Zh, ksh xio gu y ch zhrn zhuzi shng dio xili de su xi.' 15:28 Ys hud t shu:`A! Frn, n de xnd zhn d, ji r n su yunwng de, gi n chngji ba!'Cng n shk Q, t de n'r ji qunyle. 15:29 Ys lkile nl, li do jil l y hi'n, shngle shn zu zi nl. 15:30 Ysh yu xdu qnzhng dizhe quzi, cnfi, xizi, y ba, h xdu qt de bngrn li do ys gnqin, b tmen fng Zi t de z qin, t bin zh hole tmen; 15:31 Zhsh qnzhng jin do y ba shuhu, cnfi kngf, quzi xngzu, xizi knjin, d d wi jngq, sngyng ysli de tin Zh. Ys r c zng bng 15:32 Ys jing zj de mnt zho li shu:`W hn linmn zh qnzhng, ynwi tmen tng w zi yq yjng sn tin, y miyu sh me K ch de; w b yun qinsn tmen kngzhe d z huq, p tmen zi lshng yn do. ' 15:33 Mnt du t shu:`Zi hungy li wmen cng nl de zhme du de bng, sh zhme du de qnzhng ch bo ne?' 15:34 Ys du tmen shu:`Nmen yu dusho bng?'Tmen shu:`Q g, hi yu j tio xio y.' 15:35 Ys ji fnfu qnzhng zu zi dshng,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

47 Evangelhos -Gospel -Fyn


15:36 N q n q g bng h y li, zh xile, bi ki, d gi mnt; mnt zi fn gi qnzhng. 15:37 Zhngrn du chle, y d bole, b shng xi de su kui shujle mn mn q lnzi. 15:38 Ch de rnsh, ch fn h hizi wi, yu yu sqin rn. 15:39 Ys qinsnle qnzhng, ji shng chun, li do m ji dn jngni. D shli zhng J xin tinshng zhngzho 16:1 F l si rn h s d si rn, wi shtn ys, qin li qi t gi tmen xin yg liz tinshng de zhngzho. 16:2 Ys hud tmen shu:`Dole wnshng, nmen shu: Tins f hng, byo fngqng. 16:3 Zoshang, tins yu hng yu hi, nmen shu: Jnr b yu fngy; nmen zhdo binbi tinxing, qu bnng binbi shq de zhng Zho. 16:4 Xi' ynlun de shdi yoqi zhngzho, dn chle yu n xinzh de zhngzho wi, b b gi t qt de zhngzho. 'Ys su lki Tmen zulio. Tfng f l si rn de jiom 16:5 Mnt wng du'n q de shhou, wngle di bng: 16:6 Ys ji du tmen shu:`Nmen yngdng jnshn fngbi f l si rn h s d si rn de jiom.' 16:7 Tmen bin bc yln shu:`Ynwi wmen miyu di bng ba!' 16:8 Ys zhdole ji shu:`Xio xnd de rn! Nmen wishme jng bc yln nmen miyu di bng ne?

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

48 Evangelhos -Gospel -Fyn


16:9 Nmen hi b mngbi ma? Nmen b jde w g bng fn gi wqin rn, nmen shushle j kung? 16:10 Q g bng fn gi sqin rn, nmen yu shushle j ln? 16:11 Znme nmen b mngbi, w bsh zhzhe bng xing nmen shu de ne? Nmen yng dng fngbi f l si rn h s d si rn de jio M! ' 16:12 Tmen zh ci mngbi ys bsh shu fngbi bng de jiom, r sh shu fngbi f l si rn h s d si rn de jioxun. L b du l wi jiohu de pnsh 16:13 Ys li dole fi l b de kis li y jngni, ji wn mnt shu:`Rnmen shu rn z sh shu?' 16:14 Tmen shu:`Yurn shu sh x zh ru hn; yurn shu sh li y; yyu rn shu sh y l m y, hu xinzh zhng de y Wi. ' 16:15 Ys du tmen shu:`Nmen shu w sh shu?' 16:16 Xi mn b du l hud shu:`N sh m xy, yngshng tinzh zhz.' 16:17 Ys hud t shu:`Yu n de rzi xi mn, n sh yuf de, yn wi bsh ru h xu qshle n, r sh w zi tin zh F. 16:18 W zi gi n shu: N sh b du l (pnsh), zi zh pnsh shng, w yo jinl w de jiohu, ynjin de mn ju bnng zhnshng T. 16:19 W yo jing tingu de yoshi jio gi n; fn n zi dshng su shf de, zi tinshng y yo bi shf; fn n zi dshng su shfng

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

49 Evangelhos -Gospel -Fyn


De, zi tinshng y yo bi shfng. ' 16:20 T su j ynjn mnt, byo du rnh rn shu t sh m xy. Shu c yyn shunn h fhu 16:21 Cng n sh q, ys ji kish xing mnt shumng: T bx shng ylslng q, yo yu zhnglo, sj zhng h jng shmen shudo Xdu tngk, bng jing bi sh, dn d sn tin yo fhu. 16:22 B du l bin l ys do ybin, jin z t shu:`Zh, qin wn bk! Zh sh ju b hu lndo n shnshang!' 16:23 Ys zhunshn du b du l shu:`S dn, tu do w humin q! N sh w de bnjiosh, ynwi n su thu de, bsh tin Zh de sh, r sh rn de sh. ' Bi shzji de byo 16:24 Ysh, ys du mnt shu:`Shu ru yuny gnsu w, gi q ju zj, bizhe zj de shzji li gnsu w, 16:25 Ynwi shu ru yuny ji zj d xngmng, byo sngsh xngmng; dn shu ru wi w de yung, sngsh zj d xngmng, byo hu D xngmng. 16:26 Rn zngrn zhun dlio qun shji, qu pi shngle zj de lnghn, wi t yu sh me ychu? Huzh, rn hi nng n shnme zuwi z J lnghn de diji? 16:27 Ynwi jingli rn z yo zi t f de gungrng zhng tng t de tinsh jing li, n sh, t yo nzho mi rn de xngwi yy shng bo. 16:28 W shzi gosu nmen: Zhn zi zhl de rn zhng, ji yuxi rn zi wichng do s wi yqin, byo knjin rn z li do zj de

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

50 Evangelhos -Gospel -Fyn


Guni. ' D shq zhng Ys xinshng rng 17:1 Li tin yhu, ys dizhe b du l, y g b h t de xingd ru wng, dnd dilng tmen shngle yzu goshn, 17:2 Zi tmen minqin binle rngmo: T de minmo fgung yur tiyng, t de yf jibi r gung. 17:3 Hrn, mi s h li y y xinxin gi tmen, zhngzi tng ys tnln. 17:4 B du l ji kiku du ys shu:`Zh a, wmen zi zhl zhn ho! N ru yuny, w ji zi zhl zhng d sn g zhng png: Yg wi n, yg wi mi s, yg wi li y. ' 17:5 T hi zi shuhu de shhou, h yu ypin gungyo de yncai zhble tmen, bngqi yn zhng yu shngyn shu:`Zh sh w de i Zi, w su xyu de, nmen yo tngcng t! ' 17:6 Mnt tngle, ji ff zi d, fichng hip. 17:7 Ys su qin li, fm tmen shu:`Qli, byo hip!' 17:8 Tmen jm y kn, rn shu du bjinle, zhyu ys dz yrn. 17:9 Tmen cng shnshng xili de shhou, ys zhf tmen shu:`Fi dng rn z yu szh zhng fhu, nmen byo jing sujin de go Su rnh rn. ' 17:10 Mnt bin wn ys shu:`Nme, wishme jng sh shu: li y ynggi xin li ne?' 17:11 Ys hud shu:` li y dqu yo li, qi yo chng zhng yqi;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

51 Evangelhos -Gospel -Fyn


17:12 Dn w gosu nmen: li y yjng lile, rnmen qu b rnshi t, fn'r rny dile t; zhoyng, rn z y yo shu t Men de mnn. ' 17:13 Mnt zh ci mngbi ys gi tmen su shu de, sh zh de x zh ru hn. Zh ho fm de rtng 17:14 Dng tmen li do qnzhng nl sh, yuy grn li do ys gnqin, gu xi, 17:15 Shu:`Zh a, klin w de rzi ba! T hun din bng hn k, lc di zi hu zhng, yu lc di zi shu li. 17:16 W b t di do n de mnt gnqin, tmen qu bnng zh ho t. ' 17:17 Ys hud shu:`i! W xn bihui de shdi, w tng nmen zi yq yo do jsh ne? W rngrn nmen yo do jsh Ne? B t gi w di do zhl li! ' 17:18 Ys su chz mgu, mgu ji cng hizi shnshang chqle; cng n shk, hizi ji hole. 17:19 Yhu, mnt qin li sxi du ys shu:`Wishme wmen bnng zh ch zh mgu ne?' 17:20 Ys du tmen shu:`Yuy nmen qusho xnd; w shzi gosu nmen: Jir nmen yu xing jiz nme d de xnd, Nmen xing zh zu shn shu: Cng zh bin y do n bin q! T b hu y guq de; wi nmen miyu b knng de sh. 17:21 [Dn zh li mgu fi yng qdo h jn sh, sh bnng gn chq de. ] r c yyn shunn h fhu 17:22 Dng ys tng mnt zi jil l y zhuyu sh, ys du tmen shu:`Rn z jing bi jio y rnmen shuzhng.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

52 Evangelhos -Gospel -Fyn


17:23 Tmen yo shhi t, d sn tin t byo fhu. 'Mnt ji fichng yuy. Jion din shu 17:24 Tmen li do g f wng sh, shu din shu de rn li do b du l gnqin shu:`Nmen de shfu bn din shu ma?' 17:25 B du l shu:`Zrn n de.'T y jn do w li, ys ji xin du t shu:`Xi mn! N ywi znyng? Dshng de Jnwng xing shu zhngshu gunshu hu dng shu ne? Xing zj de rzi, hu sh xing wirn? ' 17:26 B du l shu:`Xing wirn.'Ys du t shu:`Suy rzi sh minshu dele. 17:27 Dnsh, wi bmin sh tmen y gui, n wng hibin q chudio, n dio shngli de d y tio y, kile t de ku, ji hu zhodo Ykui `s t t'. N q jio gi tmen, dng zu w h n de din shu. ' D shb zhng Tin guzhng shu zud 18:1 Ji zi n shk, mnt li do ys gnqin shu:`Zi tingu li jijng shu sh zud de?' 18:2 Ys ji jio yg xiohi li, sh t zhn zi tmen zhngjin, 18:3 Shu:`W shzi gosu nmen: Nmen ru b binchng rtng xiohi yyng, nmen ju bnng jn tingu. 18:4 Suy, shu ru z qin zbi rtng zh yg xiohi, zh rn jish tin guzhng zud de. ' Ji l bio 18:5 `Wln shu yn w de mngz, shuli yg zhyng de xiohi, jish shuli w; 18:6

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

53 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dn wln shu, sh zhxi xn w de xiozi zhng de yg dido, do br n ykui l l de m sh, x zi t de jng shng, chn Zi hi de shn ch gng ho. 18:7 Shji ynle bio sh yu hu de, bio grn minbule yo li, dn l bio d n rn sh yu hu de. 18:8 Wi c, tngru n de shu, hu n de jio sh n dido, kn xi t li, cng n shnshang rng dio, wi n hu cn hu qu jnr shng Mng, b yu shung shu shung jio, r bi tur yng hu zhng gng ho. 18:9 Tngru n de yn sh n dido, wn ch t li, cng n shnshang rng dio, wi n yuy zhyn jnr shngmng, b yu shung yn r bi tu R yng hu zhng gng ho. 18:10 Nmen xioxn, byo qngsh zhxi xiozi zhng de yg, ynwi w gosu nmen: Tmen de tinsh zi tinshng, chngjin w zi tin Zh f de min. 18:11 [Yn wi rn z li sh wi ji n sngwngle de. ] Wngyng by 18:12 `Nmen ywi rh? Rgu ygrn yu ybi zh yng, qzhng y zh mshle l, t q b b n jishji zh li zi shn Shng, r q xnzho n zh mshle l de ma? 18:13 Rgu t xngyn zhozhele, w shzi gosu nmen: T wi zh y zh, b wi n jishji zh miyu ml de, gng ju huan X ; 18:14 Tngyng, sh zhxi xiozi zhng de yg sngwng, ju bsh nmen zi tin zh f de yyun. ' Xingd guqun zh do 18:15

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

54 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Rgu n de dxing dzule n, q, yo zi n h t dch de shhou, guqun t; rgu t tngcngle n, n bin zhun Dlio n de xingd; 18:16 Dn t rgu b tng, n ji lng di shng yg hu ling g rn, wi jio rnh shqng, png ling g hu sn g jinzhng rn de kugng, de Y chngl. 18:17 Rush t rng b tngcng tmen, n yo gosu jiohu; rgu t lin jiohu y b tngcng, n ji jing t kn zu wijio rn hu shu L. 18:18 W shzi gosu nmen: Fn nmen zi dshng su shf de, zi tinshng y yo bi shf; fn nmen zi dshng su shfng de, zi Tinshng y yo bi shfng. 18:19 W shzi gosu nmen: Ru nmen zhng r rn, zi dshng tngxn hy, wln wishme sh qdo, w zi tin zh f, byo Gi tmen chngji, 18:20 Ynwi nl yu ling g hu sn grn, yn w de mngz j zi yq, w ji zi tmen zhngjin. 'Kunsh zh do 18:21 N sh, b du l qin li du ys shu:`Zh a! Ru w de dxing dzule w, w gi kunsh t du c? Zhdo q c Ma? ' 18:22 Ys du t shu:`W bdu n shu: Zhdo q c, r sh do qsh g q c. 18:23 Wi c tingu hob yg jnwng, yo tng t de p rn sunzhng. 18:24 T kish sunzhng de shhou, gi t sng lile yg qin t y wn `t lng tng'de,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

55 Evangelhos -Gospel -Fyn


18:25 Yn t miyu k hun de, zhrn ji xilng, yo t b zj h q z er n, yj t suyu de yqi, du binmi li hi Zhi. 18:26 N p rn ji ff zi d kubi t shu: Zh a! Rngrn w ba! Yqi w d yo hi gi n. 18:27 N p rn de zhrn ji dngxn b t shfngle, bngqi y shminle t de zhi. 18:28 Dn n p rn zhng chq sh, yjinle yg qin t ybi `d n'de tngbn, t ji zhu zh t, zh t de hulng shu: Hi n qin de zhi! 18:29 T de tngbn ji ff zi d iqi t shu: Rngrn w ba! W b hi gi n. 18:30 Ksh t b yuny, qi b t xi zi jin li, zhdo t hun qngle qin zhi. 18:31 T de tngbn jin do su fshng de sh, fichng bifn, su q b su fshng de yqi gosule zhrn. 18:32 Ysh zhrn b n p rn jio li, du t shu: p! Ynwi n iqile w, w shminle n n yqi de zhi; 18:33 Nndo n b gi linmn n de tngbn, rtng w linmnle n yyng ma? 18:34 T de zhrn d n, su b t jio gi xng y, zhdo t hun qng suqin de yqi. 18:35 Rgu nmen b gz cng xnl kunsh zj de dxing, w de tin f y yo zhyng dudi nmen. ' Zhnbi gungrng de tingu liln D shji zhng Hnyn y zhnji

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

56 Evangelhos -Gospel -Fyn


19:1 Ys jing wn zhxi hu yhu, ji lki jil l y, li do yu dn du'n de yuti jngni. 19:2 Yu xdu qnzhng gnsu t, t ji zi nl y hole tmen. 19:3 Yuxi f l si rn li do t gnqin, shtn t shu:`X bx rn wi le rnh yung xi zj de qzi?' 19:4 T hud shu:`Nmen miyu ningu: N chungzo zh z qch ji zole tmen ynn y n; 19:5 Qishu:Wi c, rn yo lki fqn h mqn, yf zj de qzi, ling rn chngwi yt dehu ma? 19:6 Zhyng, tmen bsh ling g, r sh ytle. Wi c, fn tinzh su jih de, rn bk chisn. ' 19:7 Tmen du t shu:`Nme, wishme mi s hi fnfu rn xi xi sh xi q ne?' 19:8 Ys du tmen shu:`Mi s wile nmen de xn yng, ci zhnx nmen xi q; dn qch bng bsh zhyng. 19:9 Rjn w du nmen shu: Wln shu xi q, chfi ynwi pnj, r lng q yg, t jish fn jinyn; fn q bi xi de, Ysh fn jinyn. ' 19:10 Mnt du t shu:`Rn tng qzi de gunx, rgu sh zhyng, do br b q de ho.' 19:11 Ys du tmen shu:`Zh hu bsh rn rn su nng lngw de, zhyu nxi dlio nc de rn, ci nng lngw. 19:12 Ynwi yuxi yn rn, cng mti shng li jish zhyng; yuxi yn rn, sh bi rn yn de; yuxi yn rn, qu sh wile tingu, r z yn de. Nng lngw de, ji lngw ba! ' Ys zhf rtng 19:13

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

57 Evangelhos -Gospel -Fyn


N sh, yurn gi ys lng li yxi xio hizi, yo t gi tmen f shu qdo, mnt qu chz tmen. 19:14 Ys shu:`Nmen rng xio hizi li ba! Byo zzh tmen do w gnqin li, yn wi tingu zhng sh shy zhyng de rn.' 19:15 Ys gi tmen fle shu, ji cng nl zulio. Cib de wihi 19:16 Yuy grn li do ys gnqin shu:`Shfu! W gi xng shnme shn, wi d yngshng?' 19:17 Ys du t shu:`N wishme wn w guny shn? Shn de zhyu yg. Rgu n yuny jnr shngmng, ji gi znshu Ji mng. ' 19:18 T du ys shu:`Shnme ji mng?'Ys shu:`Jish: Bk shrn, bk jinyn, bk tudo, bk zuji Jinzhng;19:19 Yng xiojng fm, yng i n de jn rn, r i n zj. ' 19:20 N shonin rn du ys shu:`Zh yqi w d znshule, hi qusho shnme?' 19:21 Ys du t shu:`N ru yun sh chngqun de, q! Binmi n suyu de, shsh gi qing rn, n b yu bozng zi tinshng; rn Huli gnsu w. ' 19:22 Shonin rn y tng zh hu, ji yumn de zulio, ynwi t yngyu xdu chny. 19:23 Ysh, ys du mnt shu:`W shzi gosu nmen: F rn nn jn tingu. 19:24 W zi gosu nmen: Lutuo chungu zhnkng, b f rn jn tingu hi rngy. ' 19:25

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

58 Evangelhos -Gospel -Fyn


Mntmen tngle, ji fichng jngy shu:`Zhyng, shu hi nng dji ne?' 19:26 Ys zhsh tmen shu:`Wi rn zh sh b knng de; dn wi tinzh, yqi du sh knng de.' 19:27 N sh, b du l kiku du t shu:`Kn, wmen shqle yqi, gnsule n; nme, jingli wmen k ddo shnme Ne? ' 19:28 Ys du tmen shu:`W shzi gosu nmen: Nmen zhxi gnsu w de rn, zi chngshng de shdi, rn z zu zi zj gung Rng de bozu shng sh, nmen y yo zu zi sh'r bozu shng, shnpn ysli sh'rzh pi; 19:29 Bngqi, fn wi w de mng, shqle fngw, hu xingd, hu zmi, hu fqn, hu mqn, hu qzi, hu rn, hu Tind de, byo lngq bibi de shng bo, bng chngshu yngshng. 19:30 Yu xdu zi xin de yo chngwi zi hu de, zi hu de yo chngwi zi xin de. ' D rsh zhng Ggng de b y 20:1 `Tingu hoxing yg jizh, qngchn chq wi zj de pto yun g gngrn. 20:2 T y gngrn ydng ytin yg d n, ji pi tmen do pto yun li qle. 20:3 Yu zi d sn shchn, yu chq, knjin lng yuxi rn zi jish shng xin lzhe, 20:4 Ji du tmen shu: Nmen y do w de pto yun li q ba! Fn zho gngy gi gi de, w b gi nmen. 20:5 Tmen ji qle. Yu zi d li h d ji shchn, t yu chq, y zhoyng zule. 20:6 Yu zi d shy shchn, t yu chq, knjin hi yuxi rn zhn zi nl, ji du tmen shu: Wishme nmen zhn zi zhl zhng

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

59 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tin xinzhe? 20:7 Tmen du t shu: Ynwi miyu rn g wmen. T gi tmen shu: Nmen y do w de pto yun li q ba! 20:8 Dole wnshng, pto yun de zhrn du t de gunsh rn shu: N jio gngrn li, fn gi tmen gngz, yu zuhu de kish, zh Do zu xin de. 20:9 Nxi yu zi d shy shchn li de rn, mi rn lngle yg d n. 20:10 Nxi zu xin g de qin li, xn xing zj b hu du lng; dn tmen y zh lngle yg `d n'. 20:11 Tmen y lngle, ji boyun jizh, 20:12 Shu: Zhxi zuhu g de rn, bgu gngzule yg shchn, r n jng b tmen y wmen zh zhng tin shuk shur de tngdng kn Di. 20:13 T df qzhng de yg shu: Pngyu! W bng miyu kuf n, n bsh h w ydngle yg `d n'ma? 20:14 N n de zu ba! W yuny gi zh zuhu li de h gi n de yyng. 20:15 Nndo bx w n w suyu de ciw, xng w su yuny de ma? Hu sh ynwi w ho, n ji ynhng ma? 20:16 Zhyng, zuhu de, jing chngwi zu xin de, zu xin de jing hu chngwi zuhu de. ' Snc yyn shunn h fhu 20:17 Ys shng ylslng q, n'n b sh'r g mnt di do ybin, zi lshng du tmen shu: 20:18

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

60 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Kn, wmen shng ylslng q, rn z yo bi jio y sj h jng sh, tmen yo dng t de szu; 20:19 Bngqi yo b t jio gi wi bngrn xnng, bind, dng s; dn d sn tin, t yo fhu. ' Zi b d r z mqn de yoqi 20:20 N sh, zi b d rzi de mqn, tng zj de rzi qin li, kubi ys, qngqi t y jin sh. 20:21 Ys du t shu:`N yo shnme?'T hud shu:`N jio w de zh ling g er zi, zi n wng guni, yg zu zi n De yubin, yg zu zi n de zubin. ' 20:22 Ys hud shu:`Nmen b zhdo nmen su qi de sh shnme, nmen nng yn w jingyo yn de ju ma?'Tmen shu:`W Men nng. ' 20:23 Ys du tmen shu:`W de ju nmen grn yo yn; dn zu zi yubin hu zubin, bsh w ky gi de, r sh w f gi Shu ybile, ji gi shu. ' 20:24 N sh g tngle, ji non tmen ling xingd. 20:25 Ys jiogu tmen li shu:`Nmen zhdo: Wi bngrn yu shuzhng zhzi tmen, yu dchn gunxi tmen. 20:26 Zi nmen zhng qu bk zhyng; shu ru yuny zi nmen zhng chngwi d de, ji dng zu nmen de py; 20:27 Shu ru yuny zi nmen zhng wishu, ji dng zu nmen de np. 20:28 Ji r rn z li bu sh shu f sh, r sh f sh rn, bng jio ch zj de shngmng, wi dzhng zu sh ji. ' Y l g de xizi 20:29

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

61 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen yu y l g chli sh, yu xdu qnzhng gnsu ys. 20:30 Yu ling g xizi zu zi l png, tng shu ys lgu, ji hnjio shu:`Zh, d wi zhz, klin wmen ba!'Mnzhng ch Z tmen, 20:31 Jio tmen byo zu shng; tmen fn'r gng hnjio shu:`Zh, d wi zhz, klin wmen ba!' 20:32 Ys ji zhnzh, jiogu tmen li, shu:`Nmen yuny w gi nmen zu shnme?' 20:33 Tmen hud shu:`Zh, jio wmen de ynjng ki ki ba!' 20:34 Ys dngle c xn, mle m tmen de ynjng; tmen ji lk knjinle, y gnzhe t qle. D rshy zhng M xy rng jn ylslng 21:1 Dng tmen lnjn ylslng, li do kojn gnln shn de bi t f g sh, ys ji df ling g mnt, 21:2 Du tmen shu:`Nmen wng dumin de cnzhung li q, lsh hu knjin y p shunzhe de m l, h gn t zi yq de l j. Ji ki, gi w qin li! 21:3 Rgu yurn du nmen shu shnme, nmen ji shu: Zhyo yng tmen. T ji hu lk fng tmen li. ' 21:4 Zh sh fshng, sh wi yngyn xinzh su shu de: 21:5 `Nmen yng xing x yng nz shu: Kn, n de jnwng li do n zhl, wnh de q zi y p l shng, y p m l de xio l J shng. ' 21:6 Mnt ji q, zho ys fnfu tmen de zule.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

62 Evangelhos -Gospel -Fyn


21:7 Tmen qinle m l h l j li, b wiy d zi tmen de shnshang, f ys zu zi shngmin. 21:8 Hndu qnzhng, b zj de wiy p zi lshng, hi yuxi rn cng sh shng kn xi shzh li, s zi lshng. 21:9 Qin xng hu su de qnzhng hn shu:`H sn n y d wi zhz! Yn shng zh zh mng r li de, dng shu znsng! H sn n y zhgo Zh tin! ' 21:10 Dng ys jnr ylslng de shhou, qun chng hng dng, shu:`Zh rn sh shu?' 21:11 Qnzhng shu:`Zh sh jil l y n z l de xinzh ys.' Qzh din ni shngrn 21:12 Ys jnle shng din, b yqi zi shng din ni de shngrn gk gn chq, b qinzhung de zhuzi h mi gzi de dngz tufn, 21:13 Xing tmen shu:`Jng shng jzi:W de din y, yng chng wi qdo zh su. Nmen jng b t zu chngle zi w.' 21:14 Zi shng din ni de xizi h quzi li do t gnqin, t du zh hole tmen. 21:15 Sj zhng j jng sh jinle tsu xng de q sh, yu tngjinle hizimen zi shng din ni hn shu:`H sn n y d wi zhz!' Ji df fn n, 21:16 Du ys shu:`N tngjin tmen su shu de ma?'Ys du tmen shu:`Sh de, nmen cng wi dgu:N yu yng'r H ch ni zh de kuzhng, bi shu znmi zh j hu ma? ' 21:17 Ysh bin lki tmen zuch chng wi, do b d n q, zi nl guy.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

63 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zzhu whugu sh 21:18 Zochen, t hu chng sh, le, 21:19 Jin l png yu k whugu sh, ji zu do gnqin, dn zi sh shng chle yzi wi, shnme y mi zhozhe, ji du t shu:`N Yngyun b zi jigu zile! 'N whugu sh lj kgnle. 21:20 Mnt yjin, ji jngy shu:`Znme zh whugu sh lj kgnle?' 21:21 Ys hud tmen shu:`W shzi gosu nmen: Nmen rgu yu xnd, b yhu, bdn nng du whugu sh zu zh jin Sh, jbin nmen du zh zu shn shu: Qli, tu do hizhng! Y byo shxin. 21:22 Bln nmen zi qdo sh knqi shnme, zhyo xn, ji b hud. ' Ys qunbng de yuli 21:23 T jnle shng din, zhng jioxun rn sh, sj zhng h mnjin de chng lo li do t gnqin shu:`N png shnme qunbng zu zhxi sh? Shu gile n zh zhng qunbng? ' 21:24 Ys hud shu:`W y wn nmen yj hu, nmen ru df w, w ji gosu nmen: W png shnme qunbng zu zhxi Sh. 21:25 Ru hn de xl, sh cng nl li de? Sh cng tin shngli de? Hish cng rn li de? 'Tmen xnzhng sliang shu: Rgu wmen Shu: Sh cng tin shngli de, t b du wmen shu: Nmen wishme bxn t? 21:26 Rgu wmen shu: Sh cng rn li de, wmen hip mnzhng, ynwi zhngrn du y ru hn wi y wi xinzh. 21:27

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

64 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen bin hud ys shu:`Wmen b zhdo.'Ys y du tmen shu:`W y b gosu nmen: W png shnme qunbng Zu zhxi sh. ' rzi de by 21:28 `Nmen ywi znyng? Cngqin yuy grn, yu ling g er zi, t du d y g shu: Hizi! N jntin do pto yun li q Gngzu b! 21:29 T hud shu: Zh, w q. Dn t qu miyu q. 21:30 T du d r g y shule tngyng dehu, d r g qu dyng shu: W b yuny. Dn huli huw guli, r yu qle. 21:31 r rn zhng n yg lxngle fqn de yyun? 'Tmen shu:`Hu yg.'Ys du tmen shu:`W shzi gosu n Men: Shul h chngj yo zi nmen y xin jnr tingu, 21:32 Ynwi ru hn li do nmen zhl lxngle zhngy, nmen rng b xingxn t, shu l h chngj do xing xn le; zhy nmen, jin Le hu, rng b huw q xingxn t. 'Yun h de by 21:33 `Nmen zi tng yg by ba! Cngqin yu yg jizh, pizhle yg pto yun, zhuwi wi shng lba, yun ni jule y G zh ji ch, zhle yg shuwng ti, b t z gi yun h, ji lkile bngu. 21:34 Kui do shu guzi de shji, t df p rn do yun h nl q shu guzi. 21:35 Yun h n zhle p rn, jing yg bindle, jing yg shle, jing lng yg yng shtou z sle. 21:36 T zi df yxi p rn q, rnsh b yqin hi du; yun h y yyng dudile tmen, 21:37

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

65 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zuhu t df zj de rzi do tmen nl q, shu: Tmen hu jngzhng w de rzi. 21:38 Dn yun h y knjin sh rzi, ji bc shu: Zh sh jchngrn; li! Wmen sh dio t, wmen ji nng ddo t de chny. 21:39 Ysh tmen n zh t, b t tu do yun wi shle. 21:40 Nme, dng pto yun de zhrn li sh, t yo znyng chzh nxi yun h ne? ' 21:41 Tmen hud shu:`Yo xing' de xiomi nxi xing' de rn, b pto yun lng z gi n shgi t jion chchn de yun h.' 21:42 Ys du tmen shu:`Jingrn q r byng de shtou, fn'r chngle w jio de jsh; n sh shng zh de su xng suwi, zi Wmen ynzhng, shnmio m c de zh j jng wn, nmen miyu dgu ma? 21:43 Wi c, w du nmen shu: Tinzh de gu, byu nmen zhng du q, r jio gi jigu zi de wi bngrn. 21:44 Di zi zh shtou shng de, b bi zhung su; zh shtou lu zi shu shnshang, byo b t y su. ' 21:45 Sj zhng h f l si rn tngle t de zhxi by, ju ch t sh zhzhe tmen shu de, 21:46 Ji xing di zh t; dn hip mnzhng, ynwi tmen y ys wi y wi xinzh. D rsh'r zhng Hnyn de by 22:1 Ys yu kiku yng by du tmen shu: 22:2 `Tingu hob yg guwng, wi zj de rzi bn hnyn. 22:3

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

66 Evangelhos -Gospel -Fyn


T df p rn q zho bi qng de rn li f hnyn, tmen qu b yuny li. 22:4 Yu pi qt de p rn q, shu: Nmen du bi qng de rn shu: Kn, w yjng ybi hole w de shngyn, w de gngni h fi Ch du zishle, yqi du qbile, nmen li f hnyn ba! 22:5 Tmen qu b l: Yu de wng zj de tin li qle, yu de zu zj de shngy qle; 22:6 Qy de jng n zh t de p rn, lngr hu sh sle. 22:7 Guwng ysh dngle n, pi zj de jndu xiomile nxi shrn de xingshu, fnhule tmen de chngsh. 22:8 Rnhu du p rn shu: Hnyn yjng qbile, dnsh bi qng de rn du bpi. 22:9 Rjn nmen do g lku q, fnsh nmen su y do de, du qng li f hnyn. 22:10 Nxi p rn ji chq do d lshng, fn y do de, wln huirn horn, du zhojle li, hnyn shng ji mnle zux de Rn. 22:11 Guwng jnli xnsh zux de krn, knjin zi nl yu yg miyu chun hnyn lf de rn, 22:12 Bin du t shu: Pngyu, n znme do zhl li, b chun hnyn lf? N rn mrn w y. 22:13 Guwng su du py shu: Nmen kn q t de jio h shu li, b t di zi wimin de hi'n zhng: Zi nl yo yu iho h qi Ch. 22:14 Ynwi bi zho de rn du, bi xun de rn sho. ' Nshu de wnt 22:15

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

67 Evangelhos -Gospel -Fyn


N sh, f l si rn q shngto znyng zi yntn shng jio ys r qunto. 22:16 Tmen su pi zj de mnt h hi lu d dng rn do t gnqin shu:`Shfu, wmen zhdo n sh zhnchng de, n zhnl jioshu Tinzh de dol, b gj rnh rn, ynwi n b kn rn de qng min. 22:17 Rjn qng n gosu wmen: N ywi rh? Gi kis nshu, ky b ky? ' 22:18 Ys knp tmen de y, ji shu:`Ji shnrn, nmen wishme yo shtn w? 22:19 N yg shu b gi w kn kn! 'Tmen bin d gi t ykui `d n'. 22:20 Ys du tmen shu:`Zh xioxing h mngho sh shu de?' 22:21 Tmen du t shu:`Kis de.'Ys du tmen shu:`Nme, kis de, ji yng guhun kis; tinzh de, ji yng Guhun tinzh. ' 22:22 Tmen tngle d wi jngy, su lki t zulio. Fhu de wnt 22:23 Zi n ytin, furn fhu de s d si rn, li do t gnqin, wn t shu: 22:24 `Shfu, mi s shu: Shu ru sle miyu rzi, t de dd ji yng q t de nrn wi q, gi t gg ls. 22:25 Zi wmen zhng cng yu xingd q rn: D y g qle q miyu zs ji sle, y xile qzi gi t de dd; 22:26 Lin d r g y d sn g, zhdo d q g du sh zhyng. 22:27 Zuhu, n frn y sle. 22:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

68 Evangelhos -Gospel -Fyn


Nme, zi fhu de shhou, t sh q rn zhng n yg de qzi? Ynwi du cng qgu t. ' 22:29 Ys hud tmen shu:`Nmen cule, b mnglio jngsh, y b mnglio tinzh de nngl, 22:30 Ynwi fhu de shhou, y b q y b ji, hoxing zi tinshng de tinsh yyng. 22:31 Guny srn fhu, nmen bcng ningu tinzh du nmen su shu 22:32 W sh y ba lng de tinzh, y s g de tinzh j y g b de tinzh dehu ma? T bsh srn de, r sh hu rn de Tinzh. ' 22:33 Mnzhng tngle, ji du jngy t de dol. Zud ji mng de wnt 22:34 F l si rn tng shu ys sh s d si rn bku wyn, ji jj zi yq; 22:35 Tmen zhng yu yg f xush shtn t, fwn shu: 22:36 `Shfu, fl zhng n tio ji mng sh zud de?' 22:37 Ys du t shu:`N yng qun xn, qun lng, qun y, i shng zh n de tinzh. 22:38 Zh sh zud ysh d y tio ji mng. 22:39 D r tio y c xings: N yngdng i jn rn, r n zj. 22:40 Qunb fl h xinzh, du x y zh ling tio ji mng. 'M xy wi d wi zhz 22:41 F l si rn jj zi yq sh, ys wn tmen shu:

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

69 Evangelhos -Gospel -Fyn


22:42 `Guny m xy, nmen ywi rh? T sh shu de rzi?'Tmen hud shu:`D wi de.' 22:43 Ys du tmen shu:`Znme d wi yn shng shn de gndng, chng t wi zh shu: 22:44 Shng zh du w zh shu: N zu zi w yubin, dng w b n de chud fng zi n de jioxi? 22:45 Nme, rgu d wi chng t wi zh, t zn hu sh d wi de rzi? ' 22:46 Miyu rn nng hud t yj hu. Cng nitin yhu, miyu shu zi gn wn t. D rshsn zhng Tngch jng sh h f l si rn 23:1 N sh, ys du mnzhng h t de mnt jingln shu: 23:2 `Jng sh h f l si rn zu zi mi s de jingzu shng: 23:3 Fn tmen du nmen su shu de, nmen yo xng yo shu; dn byo zho tmen de xngwi q zu, ynwi tmen zh shu bu zu. 23:4 Tmen b chnzhng r nny fh de dnzi kn ho, fng zi rn de jin shng, zj qu b kn yng yg zhtou dng yxi. 23:5 Tmen su zu de yqi gngzu du sh wi jio rn kn; wi c, tmen b jng xi fngkun, y su ji zhng; 23:6 Tmen yu x'i ynx shng de shuwi, hutng zhng de shngzu; 23:7 X'i rn zi jish shng xing tmen zhjng, chng tmen wi `l b'. 23:8

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

70 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zhy nmen, qu byo bi chng wi `l b', ynwi nmen de shfu zhyu y wi, nmen zhngrn du sh xingd; 23:9 Y byo zi dshng chng rnwi nmen de f, ynwi nmen de f zhyu y wi, jish tinshng de f. 23:10 Nmen y byo bi chng wi dosh, ynwi nmen de dosh zhyu y wi, jish m xy. 23:11 Nmen zhng n zud de, gi zu nmen de py. 23:12 Fn goj zj de, b bi biny; fn biny zj de, b bi goj. 'Q hu zi 23:13 `Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen j rn fngble tingu: Nmen b jnq, y b rng yuny jn Q de rn jnq. 23:14 [Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen tnmle guf de jichn, r y chngji de qdo zu ynsh, Wi c, nmen byo zoshu gng zhng de chf. ] 23:15 Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen zu binle hiyng h ld, wi sh ygrn chngwi guy zh; j Sh t chngle, nmen fn'r sh t chngwi yg bnmen jibi hui de dy zhz. 23:16 Hu zi, nmen xiyn de xingdo! Nmen shu: Shu ru zhzhe shng su qsh, b sun shnme; dnsh shu ru zhzhe shng su de jnzi Qsh, ji gi hunyun. 23:17 Yu hn yu xi de rn n! Jijng shnme gng guzhng: Sh jnzi hu sh n sh jn z chng shng de shng su? 23:18 Hi yu: Shu ru zhzhe qun fn jtn qsh, b sun shnme; dnsh shu ru zhzhe n shngmin de gngw qsh, ji gi hunyun.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

71 Evangelhos -Gospel -Fyn


23:19 Xiyn de rn n! Jijng shnme gng guzhng: Sh gngw hu sh n sh gngw chng shng de qun fn jtn? 23:20 Suy, n zhzhe qun fn jtn qsh de, sh zhzhe t h n shngmin de yqi qsh, 23:21 N zhzhe shng su qsh de, sh zh t h n zh zi t ni de r qsh; 23:22 N zhzhe tin qsh de, sh zhzhe tinzh de bozu h zu zi shngmin d n wi qsh. 23:23 Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen junxin sh fn zh y de bh, huxing h sh lu, qu fnggule f L shng zu zhngyo de gngy, rn'i y xny; zhxi grn gi zu, nxi y bk fnggu. 23:24 Xiyn de xingdo! Nmen l ch wn ru, qu tn xile lutuo. 23:25 Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen x c bi pn de wimin, lmin qu mn sh jidu y tn y. 23:26 Xiyn de f l si rn! N xin yng qngji bi de lmin, ho jio t wimin y chngwi qngji de. 23:27 Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen hoxing yng shhu shubi de fnm: Wimin kn li do hul, lmin Qu mn sh szh de g hi h g yng de whu. 23:28 Tngyng, nmen wimin jio rn kn li do xing yrn, nmen lmin qu mn sh xwi h bf. 23:29 Hu zi, nmen jng sh h f l si ji shnrn! Ynwi nmen xijin xinzh de fn, zhungsh yrn de m, 23:30 Qishu: Jish wmen shng zi wmen zxin de sh r, wmen ju bsh tmen li xinzh xu de hubn;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

72 Evangelhos -Gospel -Fyn


23:31 Zhyng nmen zj zu zhng, nmen sh nxi cnsh xin zh zh de zsnle. 23:32 Nmen ji li bz nmen zxin zu' de chd ba! 23:33 Sh a! Dsh de zhngli, nmen zn nng tob dy de chf? 23:34 Wi c, kn! W df xinzh, xinzh h jng sh do nmen zhl li, qzhng yu de nmen yo sh s, yu de nmen yo dng S, yu de nmen yo zi nmen de hutng zhng bind, yu de nmen yo yu y chngsh zhub do lng y chngsh, 23:35 Ho jio li zi dshng de yqi yrnde xu, z yrn y b r de xu, zhdo nmen cng zi shng su y qun fn jtn jin, su sh De bil j y de rzi z ji l y de xu, du gu do nmen shnshang. 23:36 W shzi gosu nmen: Zh yqi du yo gu do zh ydi rn shnshang. ' i ylslng 23:37 `Ylslng! Ylslng! N chng cnsh xinzh, yng shtou z s nxi piqin do n zhl li de rn. W dusho c yun Y jj n de zn, yur m j b zj de yu ch jj zi chbng dxia, dn n qu b yuny! 23:38 N kn ba! Nmen de fngw b gi nmen li xi ypin hungling. 23:39 Ynwi w gosu nmen: Z jn yhu, nmen dun bnng zi knjin w, zhdo nmen shu: Yn shng zh zh mng r li de, dng shu Znsng! ' Msh ynln D rshs zhng Yyn ylslng h shng din de humi 24:1 Ys yu shng din l chli qin xng, mnt qin li b shng din de jinzh zh gi t kn.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

73 Evangelhos -Gospel -Fyn


24:2 Ys hud tmen shu:`Nmen bsh knjin zh yqi ma? W shzi gosu nmen: Jingli zhl ju miyu ykui shtou, Li zi lng ykui shtou shng, r b bi chihu de. ' 24:3 T zi gnln shnshng zuzhe de shhou, mnt qin li sxi du t shu:`Qng gosu wmen: Shnme shhou yo fshng zhxi sh? Yu shnme sh n liln h shdi qingjn de xinzho? ' 24:4 Ys hud shu:`Nmen yo jnshn, minde yurn qpin nmen,24:5 Ynwi jing yu xdu rn jimo w de mngz li shu: W jish m xy; tmen yo qpin xdu rn. 24:6 Nmen yo tngdo zhnzhng h zhnzhng de fngshng. Xioxn, byo jnghung! Ynwi zh sh bx fshng de, dn hi bsh jij, 24:7 Ynwi mnz yo qli gngj mnz, guji yo qli gngj guji; bngqi doch yo yu jhung, wny h dzhn. 24:8 Dnsh, zh yqi zhsh tngk de kish. 24:9 N sh, rn yo jiof nmen q shuxng, yo shhi nmen; nmen wile w de mngz, yo wi g mnz su znghn. 24:10 N sh, b yu xdu rn yo dido, hxing chmi, hxing chuhn; 24:11 Xdu ji xinzh yo qli, qpin xdu rn; 24:12 Yuy zu' de zngdu, xdu rn de iqng byo lngdn. 24:13 Wi d jinch dod de, ci k dji. 24:14

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

74 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tingu de fyn b xin zi qun shji xunjing, gi wnmn zu zhng; rnhu jij ci hu li do. 24:15 Suy, jsh nmen jin dod n r su shu de zhozh hungling de kzng zh w y l y shngd,dzh yng mngbi: 24:16 N sh zi yuti de, gi to wng shnzhng; 24:17 Zi wdng shng de, byo xili, cng zj de w li, q shnme dngxi; 24:18 Zi tiny li de, y byo huli q t de wiy. 24:19 Zi nxi rzi ni, huiyn de h br de, sh yu hu de. 24:20 Nmen dng qdo, byo jio nmen de todn y do dngtin hu nxr. ' Rn z de liln 24:21 Ynwi n sh b yu d zinn, sh cng yzhu kish, zhdo rjn cng wi yugu de, jingli y b hu zi yu; 24:22 Bngqi nxi sh r r b sudun, fn yu xiru de, du b hu dji; dn wile nxi bi xun de, nxi sh r, b jing su Dun. 24:23 N sh, ru yurn du nmen shu: Kn, m xy zi zhl! Hu shu: Zi nl! Nmen byo xingxn, 24:24 Ynwi jing yu ji m xy h ji xinzh xngq, xng d qj h y j, yzh rgu knng, lin bi xun de rn y yo bi q Pin. 24:25 Kn, w yxin gosule nmen. 24:26 Wi c, rgu yurn du nmen shu: Kn, t zi kungy. Nmen byo chli. Hu shu: Kn, zi ni sh. Nmen y byo

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

75 Evangelhos -Gospel -Fyn


Xingxn. 24:27 Ynwi rtng shndin cng dngfng fch, zh zho do xfng, rn z de liln y yo zhyng. 24:28 Wln zi nl yu ssh, loyng ji jj zi nl. ' Rn z liln de xinzho 24:29 `Nxi sh r de zinn ygu, lsh tiyng ji yo hn'n, yuling y b fgung, xngchn yo cng tinshng zhu xi, tinshng de wn Xing y yo dngyo. 24:30 N sh, rn z de jho yo chxin tinshng; dshng suyu de zhngz, du yo iho, yo knjin rn z dizhe wi nng h d gung Rng, chngzhe tinshng de yncai jing li. 24:31 T yo piqin t de tinsh, yng fch hng shng de hojio, yu sfng, cng tin zh bin do tin n bin, jj tsu jinxun de Rn. ' Whugu sh de by 24:32 `Nmen ynggi yu whugu q g by: Jsh t de zhtio yjng f nn, y z chshngle, nmen ji zhdo xitin jn Le. 24:33 Tngyng, nmen jsh knjin zh yqi, nmen ji gi zhdo: T y jnle, ji zi mnku. 24:34 W shzi gosu nmen: Fi do zh yqi fshngle, zh y shdi ju b hu guq. 24:35 Tind yo guq, dnsh w dehu, ju b hu guq. ' Xng w de jnyo 24:36

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

76 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Zhy n rzi h n shk, ch f yg wi, shu y b zhdo, lin tinshng de tinsh du b zhdo. 24:37 Ji r zi nu de sh r znyng, rn z de liln y yo znyng. 24:38 Ynwi ji r zi hngshu yqin de sh r, rn zhochng chh hnji, zhdo nu jnr fngzhu d n ytin, 24:39 Rngrn miyu juch; zhdo hngshu lile, b tmen du junle q; rn z de liln, y byo zhyng. 24:40 N sh, ling g rn tng zi tinjin, yg bi t q, yg qu bi yq;24:41 Ling g nrn tng zi m png tu m, yg bi t q, yg qu bi yq. 24:42 Suy, nmen yo xng w, ynwi nmen b zhdo: Zi n ytin nmen de zhrn yo li. 24:43 Zh ydin nmen yo mngbi: Rgu jizh zhdo, dozi j gng tin yo li, t byo xng w, b rng zj de fngw bi w Chun. 24:44 Wi c, nmen ynggi zhnbi, ynwi nmen blio xing de shchn, rn z ji lile. ' P rn dngdi zhrn de by 24:45 `Jijng shu sh n zhngxn cngmng de p rn, zhrn pi t gunl zj de ji p, n sh pij tmen shling ne? 24:46 Zhrn li sh, knjin t rc xngsh, n p rn ci sh yuf de. 24:47 W shzi gosu nmen: Zhrn byo wipi t gunl zj de yqi cichn. 24:48 Rgu n p xnl shu: W zhrn byo chyn, 24:49

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

77 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ysh kish kod zj de tngbn, shnhu tng zu hn yq chh. 24:50 Zhngzi t b qdi de rzi, h xingbdo de shk, n p rn de zhrn yo li do, 24:51 Chnch t, sh t y ji shnrn zoshu tngyng de mngyn; zi nl yo yu iho h qich. ' D rshw zhng Sh tngn de by 25:1 `N sh, tingu hob sh g tngn, nzhe zj de dng, chq yngji xnlng. 25:2 Tmen zhng w g sh ht de, w g sh mngzh de. 25:3 Ht de nle dng, qu miyu sushn di yu; 25:4 r mngzh de nle dng, bngqi zi kn ldile yu. 25:5 Ynwi xnlng chyn, tmen du ddn shuzhele. 25:6 Bny yurn hn shu: Xnlng lile, nmen chli yngji ba! 25:7 Nxi tngn su du qli, zhungbi tmen de dng. 25:8 Ht de du mngzh de shu: B nmen de yu, fn xi gi wmen ba! Ynwi wmen de dng kuiyo mile! 25:9 Mngzh de d shu: P wi wmen h nmen du bgu, gng ho nmen do mi yu d nl q, wi zj mi ba! 25:10 Tmen q mi de shhou, xnlng dole; n zhnbi hole de, ji tng t jnq, gng f hnyn; mn su gunshngle. 25:11 Mhu, qy de tngn y lile, shu: Zh a! Zh a! Gi wmen kimn ba!

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

78 Evangelhos -Gospel -Fyn


25:12 T qu d shu: W shzi gosu nmen: W b rnshi nmen. 25:13 Suy, nmen gi xng w, ynwi nmen b zhdo n rzi, y b zhdo n shchn. ' T lng tng de by 25:14 `Tingu yu r yg yo yun xng de rn, jing zj de p rn jio li, b cichn tuf gi tmen: 25:15 nzho tmen de cinng, yg gile w g t lng tng, yg gile ling g, yg gile yg; rnhu dngshn zu Le. 25:16 N lngle w g t lng tng de, lk q yng li yngy, lngwi zhunle w g. 25:17 Tngyng, n lngle ling g de, y zhunle lngwi ling g. 25:18 Dnsh, n lngle yg de, qu q ju ki d, b zhrn de ynzi cngle. 25:19 Gule du sh, p rn de zhrn hulile, bin y tmen sunzhng. 25:20 N lngle w g t lng tng de shng qin li, chng shng lngwi w g t lng tng shu: Zh a! N cng jio gi w w g `t Lng tng', kn, w zhunle lngwi w g `t lng tng'. 25:21 Zhrn du t shu: Ho! Shnling zhngxn de p rn, n j zi shox sh shng zhngxn, w b wipi n gunl xdu dsh: Jnr N zhrn de f l ba! 25:22 N lngle ling g t lng tng de y qin li shu: Zh a! N cng jio gi w ling g t lng tng, kn, w zhunle lngwi ling G t lng tng.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

79 Evangelhos -Gospel -Fyn


25:23 Zhrn du t shu: Ho! Shnling zhngxn de p rn! N j zi shox sh shng zhngxn, w b wipi n gunl xdu dsh: Jnr N zhrn de f l ba! 25:24 Suhu, n lngle yg t lng tng de y qin li shu: Zh a! W yun zhdo n shg kb de rn, zi n miyu xi zhng D dfng shug, zi n miyu snb d dfng jlin. 25:25 Ynwi w hip, suy w q b n de t lng tng cng zi dxi; kn, n de rng hi gi n. 25:26 Zhrn hud shu: Kw lndu de p rn! N j zhdo: W zi miyu xi zhng d dfng shug, zi miyu snb d dfng j Lin; 25:27 Nme, n ji gi b w de ynzi, jio gi qinzhung li de rn, di w huli sh, b w de lin bn di l q hu. 25:28 Suy, nmen b zhge t lng tng cng t shuzhng du guli, gi n yule sh g t lng tng de, 25:29 Ynwi fnsh yu de, hi yo gi t, jio t fy; n miyu de, lin t suyu de, y yo yu t shuzhng du q. 25:30 Zhy zh wyng de p rn, nmen b t di zi wimin de hi'n zhng, zi nl b yu iho h qich. ' Gng shnpn 25:31 `Dng rn z zi zj de gungrng zhng, y zhng tinsh ytng jing li sh, n sh, t yo zu zi gungrng de bozu shng, 25:32 Yqi de mnz, du yo j zi t minqin; t yo b tmen bc fnki, rtng mrn fnki minyng h shnyng yyng: 25:33

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

80 Evangelhos -Gospel -Fyn


B minyng fng zi zj de yubin, shnyng zi zubin. 25:34 N sh, jnwng yo du nxi zi t yubin de shu: W f su zhf de, nmen li ba! Chngshu z chungsh yli, gi nmen y Bile de gud ba! 25:35 Ynwi w le, nmen gile w ch de; w kle, nmen gile w h de; w zuk, nmen shulile w: 25:36 W chshn l t, nmen gile w chun de; w hun bng, nmen kngle w; w zi jin li; nmen li tnwngle w. 25:37 N sh, yrn hud t shu: Zh a! Wmen shnme shhou jinle n j' r gngyngle n, hu ku k r gile n h de? 25:38 Wmen shnme shhou jinle n zuk, r shulile n, hu chshn l t r gile n chun de? 25:39 Wmen shnme shhou jin n hun bng, hu zi jin li r li tnwnggu n? 25:40 Jnwng bin hud tmen shu: W shzi gosu nmen: Fn nmen du w zhxi zuxio xingd zhng de yg su zu de, jish du w Zu de. 25:41 Rnhu t yu du nxi zi zubin de shu: K zhum de, lki w, do n gi mgu h t de shzh ybi de yng hu li q Ba! 25:42 Ynwi w le, nmen miyu gi w ch de; w kle, nmen miyu gi w h de; 25:43 W zuk, nmen miyu shuli w; w chshn l t, nmen miyu gi w chun de; w hun bng hu zi jin li, nmen miyu li Tnwng w. 25:44

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

81 Evangelhos -Gospel -Fyn


N sh, tmen y yo hud shu: Zh a! Wmen jsh jinle n j', hu ku k, hu zuk, hu chshn l t, hu yu Bng, hu zu jin, r wmen miyu gi n xiolo? 25:45 N sh, jnwng hud tmen shu: W shzi gosu nmen: Fn nmen miyu gi zhxi zuxio zhng de yg zu de, bin sh miyu Gi w zu. 25:46 Zhxi rn yo jnr yng f, r nxi yrn qu yo jnr yngshng. ' Ys shunn sh D rshli zhng Gng yhu de ynmu 26:1 Ys jing wnlio zh yqi hu, bin du t de mnt shu: 26:2 `Nmen zhdo: Ling tin yhu jish yyu ji, rn z yo bi jisng, bi dng zi shzji shng.' 26:3 N sh, sj zhng h mnjin zhnglo, du jj zi mng jio gi f de d sj de tngyun ni, 26:4 Gngtng yju yo yng guj zhun ys, jiy shhi. 26:5 Dnsh tmen shu:`Bk zi qng ji q ni, minde mnjin fshng bodng.' B d n wnyn 26:6 Ys zhngzi b d n libng rn xi mn jili sh, 26:7 Yu yg nrn nzhe y y png guzhng de xing y li do ys gnqin, do zi zhng zux de ys de tushng. 26:8 Mntmen jinle ji b mny shu:`Wishme zhyng lngfi? 26:9

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

82 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zh xing y yun k mi de xdu qin, shsh gi qing rn. ' 26:10 Ys zhdole, ji du tmen shu:`Nmen wishme jio zhge nrn nnshu? T zi w shnshang yun sh zule y jin shnsh.26:11 Nmen chng yu qing rn tng nmen zi yq, zhy w, nmen qu b chng yu. 26:12 T b zh xing y do zi w shnshang, yun sh wi nzng w r zu de. 26:13 W shzi gosu nmen: Jingli zi qun shji, zh fyn wln chun do nl, byo shshu t suzu de sh, li jnin T. ' Yu d s tng d mizh 26:14 Suhu, n sh'r rn zhng zh y, mng jio yu d s y s ji l de, q jin sj zhng, 26:15 Shu:`W b t jio gi nmen, nmen yuny gi w shnme?'Tmen yudng gi t snsh kui ynqin. 26:16 Cngc t bin xnzho jhu, yo b ys jio ch. Zuhu wncn 26:17 W jio ji de d y tin, mnt qin li du ys shu:`N yuny wmen zi nl, gi n ybi ch yyu ji wncn?' 26:18 Ys shu:`Nmen jn chng q jin mu rn, du t shu: Shfu shu: W de shhou jnle, w yo y w de mnt zi n nl Jxng yyu ji. ' 26:19 Mnt ji zho ys fnfu tmen de zule, ybile yyu ji wncn. 26:20 Dole wnshng, ys y sh'r mnt zux. 26:21

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

83 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen zhng ch wncn de shhou, ys shu:`W shzi gosu nmen: Nmen zhng yuy grn yo chmi w.' 26:22 Tmen fichng yumn, kish gz du t shu:`Zh, nndo sh w ma?' 26:23 Ys hud shu:`N tng w yq bshu zhn zi pnzi l de rn, yo chmi w. 26:24 Rn z grn yo nzho zhzhe tsu jzi de r q, dnsh chmi rn z d n rn qu sh yu hu de! N rn ru miyu shng, wi T gng ho. ' 26:25 N yo chmi t de yu d s y kiku wn ys shu:`L b, nndo sh w ma?'Ys du t shu:`N shu de Sh. 'Jinl shng t shng sh 26:26 Tmen zhng ch wncn de shhou, ys n q bng li, zhfle, bi ki d gi mnt shu:`Nmen n q ch ba! Zh sh w De shnt. ' 26:27 Rnhu, yu n q bi li, zh xile, d gi tmen shu:`Nmen du yu qzhng h ba! 26:28 Ynwi zh sh w de xu, xnyu de xu, wi dzhng qng li, y shmin zuguo. 26:29 W gosu nmen: Cng jn yhu, w b zi h zh pto zhle, zhdo zi w f de gu li n ytin, y nmen tng h xn Ji. ' Yyn mnt tosn h b du l bi zh 26:30 Tmen chngle shng yng, ji chli wng gnln shn q. 26:31 N sh, ys du tmen shu:`Jny nmen du yo wi w de yung dido, ynwi jng shng jzi:W yo dj mrn,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

84 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yng qn ji yo ssn. 26:32 Dnsh, w fhu hu, yo zi nmen y xin do jil l y q. ' 26:33 B du l qu hud t shu:`Jbin zhngrn du wi n de yung dido, w ju b hu dido.' 26:34 Ys du t shu:`W shzi gosu n: Jny j jio yqin, n yo snc b rn w.' 26:35 B du l du t shu:`Jbin w gi tng n yq s, w y ju b hu b rn n.'Zhng mnt y d zhyng shule. Shnyun qdo 26:36 Suhu, ys tng tmen li do yg mng jio g z m n de zhungyun li, bin du mnt shu:`Nmen zu zi zhl, dng w do N bin q qdo. ' 26:37 Su dile b du l h zi b d de ling g er z tng q, kish yumn kngb qli, 26:38 Du tmen shu:`W de xnlng yumn d yos, nmen li zi zhl tng w yq xng w ba!' 26:39 T showi qin xng, ji fshu zh de qdo shu:`W f! Rush knng, ji rng zh bi lki w ba! Dn byo zho w, r Yo zho n su yuny de. ' 26:40 T li do mnt nl, jin tmen shuzhele, bin du b du l shu:`Nmen jng bnng tng w xng w yg shchn ma? 26:41 Xng w qdo ba! Min xiny yuhu; xnshn grn qiyun, dn rut qu runru. '26:42 T d r c zi q qdo shu:`W f! Rgu zh bi bnng l q, fi yo w h bk, ji chngji n de yyun ba!' 26:43 T yu huli, jin tmen rngrn shuzhe, ynwi tmen de ynjng hn sh chnzhng.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

85 Evangelhos -Gospel -Fyn


26:44 T zi lki tmen, d sn c qqdo, yu shule tngyng dehu. 26:45 Rnhu hu do mnt nl, du tmen shu:`Nmen shu xiq ba! Xix ba! Kn, shhou dole, rn z ji yo bi jio y Zurn shu li. 26:46 Qli, wmen q ba! Kn, n chmi w de y li jnle. ' Ys bi b zng t tosn 26:47 T hi zi shuhu de shhou, kn! N sh'r rn zhng zh y de yu d s lile; tng t yq de, hi yu xdu dizhe dojin gn Bng de qnzhng, sh yu sj zhng h mnjin de chng lo pi li de. 26:48 N chmi ys de gile tmen yg nho shu:`W ku qn shu, shu jish, nmen n zh t.' 26:49 Yu d s y li do ys gnqin, ji shu:`L b, n ho!'Ji ku qnle t. 26:50 Ys qu du t shu:`Pngyu, n li zu de sh ji zu ba!'Ysh tmen shng qin, xing ys xishu, n zhle t. 26:51 Yu tng ys zi yq de ygrn, shnshu b ch zj de jin, knle d sj de p rn y jin, xu qle t de yg r Duo. 26:52 Ys su du t shu:`B n de jin fng hu yun ch, ynwi fn ch jin de, bs zi jin xi. 26:53 N xing w bnng yoqi w f, jk gi w diodng sh'r jn yshng de tinsh ma? 26:54 Ru zhyng, zn nng yngyn jng shng su zi yng rc chngji de sh ne? ' 26:55

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

86 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zi n sh, ys du qnzhng shu:`Nmen dizhe dojin gnbng chli n w, rtng duf qingdo. W tintin zu zi shng din ni Sh jio, nmen miyu n w. ' 26:56 Zh yqi du fshngle, sh wi yngyn xinzh su jzi de. Ysh mnt du pi xi t topole. Gi f chshn ys 26:57 Nxi n zh ys de rn, jing ys di do d sj gi f qin; jng sh h zhnglo y jj zi nl. 26:58 B du l yun yun gnzhe ys, zhdo d sj de tngyun, t y jn do lmin, zu zi chiy zhng gunkn jij. 26:59 Sj zhng h qun gng yhu xnzho xingfn ys de ji zhngj, yo b t chs. 26:60 Surn yu xdu ji jinzhng chtng, dn miyu zho ch shnme. Zuhu yu ling g rn shng qin li, 26:61 Shu:`Zh rn cngjng shugu: W nng chihu tinzh de shng din, zi sn tin ni w nng b t chngjin qli.' 26:62 D sj ji zhn qli, du t shu:`Zhxi rn zu zhng fndu n de sh, n shnme y b hud ma?' 26:63 Ys qu b ch shng. Ysh d sj du t shu:`W yn shnghu de tinzh, qsh mng n gosu wmen: N sh bsh m xi Y, tinzh zhz? ' 26:64 Ys du t shu:`N shu de sh. Bngqi, w gosu nmen: Cngc nmen jingyo knjin rn z zu zi d nng zh de yubin, Chngzhe tinshng de yncai jing li. ' 26:65 D sj su s li zj de yf shu:`T shule xid dehu. Hb hi xyo jinzhng ne? Nmen gngci tngdole zh xi D dehu,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

87 Evangelhos -Gospel -Fyn


26:66 Nmen ywi gi znyng? 'Tmen hud shu:`T gis.' 26:67 Zhngrn su j xing t lin shng t tum, yng quntu d t; lng yu yxi rn y yng bzhang d t, 26:68 Shu:`M xy, n ci ci sh shu d n?' B du l snc bi zh 26:69 B du l zi wimin tngyun li zuzhe, yu yg sh n li do t gnqin shu:`N ysh tng n jil l y rn ys yq De. ' 26:70 T dngzhe zhngrn furn shu:`W b zhdo n shu de sh shnme.' 26:71 T chq dole mnlng, lng yu yg sh n kn jin t, ji du nl de rn shu:`Zh rn sh tng n n z l rn ys yq De. ' 26:72 T yu fsh furn shu:`W b rnshi zhge rn.' 26:73 Gule y hu, zhn zi nl de rnqin li du b du l shu:`Dqu, n ysh tmen zhng de yg, ynwi n de kuyn b N lch lile' 26:74 B du l ji kish zzhu fsh shu:`W b rnshi zhge rn.'Lsh j ji jiole. 26:75 B du l bin xingq ys su shu dehu li:`J jio yqin, n yo snc b rn w.'T y dole wimin, ji shngxn tng K qli. D rshq zhng Ys bi ji wng b l du qin 27:1

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

88 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dole zochen, zhng sj zhng h mnjin de chng lo ji juy xinhi ys, yo b t chs, 27:2 Su b t knbngle, jisng gi zngd b l du. Yu d s de jij 27:3 Zhsh, n chmi ys de yu d s jin t y bi pnju, ji huhule, b n snsh kui ynqin, tuhun gi sj zhng h zhng Lo, 27:4 Shu:`W ch mi lio wg de xu, fnle zule!'Tmen qushu:`Zh y wmen h gn? Sh n zj de sh!' 27:5 Ysh t b nxi ynqin rng zi shng su li, ji tuch li, shngdio sle. 27:6 Sj zhng nle nxi ynqin shu:`Zh sh xu ji, bk fng r xin y xing ni.' 27:7 Tmen shngy hu, ji yng n ynqin mile togng de tind, zuwi mizng wi xing rn yng. 27:8 Wi c, zhdo jnr chng n kui tind wi `xu tin'. 27:9 Zh ji yngynle y l m y xinzh su shu dehu:`Tmen nle snsh kui ynqin, j ysli z mn wi bi mi de rn su g Dng de jiqin, 27:10 Yng zh qin mile togng d n kui tin, rshng zh su fnfu w de. ' Ys zi b l du qin 27:11 Ys zhn zi zngd minqin, zngd bin shnwn t shu:`N sh yutirn de jnwng ma?'Ys d shu:`N shu de Sh. ' 27:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

89 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dng sj zhng h zhnglo knggo t sh, t shnme y b hud. 27:13 Ysh b l du du t shu:`N miyu tngjin, tmen tch dusho zhngj go n ma?' 27:14 Ys lin yj hu y miyu hud t, yzh zngd d wi jngy. 27:15 Mi fng jir, zngd gunchng j mnzhng shfng yg tmen yuny shfng de qifn. 27:16 N sh, zhng yu yg chmng de qifn, mng jio ba l ba. 27:17 Dng tmen jj zi yq sh, b l du du tmen shu:`Nmen yuny w gi nmen shfng n yg? Ba l ba, hu sh n Chng wi m xy de ys? ' 27:18 Yunli t zhdo, tmen sh yuy j j ci b t jisng li de. 27:19 B l du zhng zutng sh, t de qzi ch rn do t gnqin shu:`N qin wn byo gnsh n yrn de sh, ynwi w wi t, Jntin zi mngzhng shule xdu k. ' 27:20 Sj zhng h zhnglo qushu fle mnzhng, jio tmen yoqi ba l ba, r ch dio ys. 27:21 Zngd yu xing tmen fyn shu:`Zh ling g rn zhng, nmen yuny w gi nmen shfng n yg?'Tmen shu:`Ba l Ba. ' 27:22 B l du du tmen shu;`nme, duy n chng wi m xy de ys w gi znme bn?'Zhngrn d shu:`Gi dng t zi Shzji shng. ' 27:23 Zngd wn shu:`T jijng zule shnme sh?'Tmen yuf hn shu:`Gi dng t zi shzji shng.' 27:24

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

90 Evangelhos -Gospel -Fyn


B l du jinsh ho w jnzhn, fndo gng wi hnlun, ji n shu, dngzhe mnzhng xshu shu:`Du zh yrn de xu, w sh w Zu de, nmen zj fz ba! ' 27:25 Qunt bixng hud shu:`T de xu gu zi wmen h wmen de zsn shnshang!' 27:26 Ysh, b l du gi tmen shfngle ba l ba; zhy ys, b t bindle yhu, jio j rn dng zi shzji shng. Shu rn xnng 27:27 N sh, zngd de bngsh b ys di do zngd f ni, zhojle qun du wizhe t, 27:28 Tu qle t de yf, gi t p shng y jin z hngs de wi chng; 27:29 Yu yng jngj binle yg c gun, di zi t tushng, n y gn lwi fng zi t yushu li; rnhu gu zi t qin, xnng t Shu:`Yutirn de jnwng, wnsu!' 27:30 Suhu xing t t tum, n q lwi li qio t de tu. Shngshn shu dng 27:31 Xnng wnlio, ji gi t tu q wi chng, yu gi t chun shng t zj de yf, di t q dng zi shzji shng. 27:32 Tmen chli sh, yjin yg j li ni rn, mng jio xi mn, ji qingp t bi ys de shzji. 27:33 Dole yg mng jio g r g d d dfng, j chng wi `dlu'd dfng, 27:34 Tmen ji n k i tioh de ji gi t h; t zh chngle chng, qu b yuny h. 27:35 Tmen b t dng zi shzji shng yhu, ji ninji fnle t de yf; 27:36

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

91 Evangelhos -Gospel -Fyn


Rnhu zu zi nl knshu t. 27:37 Zi t de tushng nfngle t de zuzhung pi, xizhe shu:`Zh sh ys, yutirn de jnwng.' 27:38 Dngsh y t yq bi dng zi shzji shng de, hi yu ling g qingdo: Yg zi yubin, yg zi zubin. Shn xun shzji shng 27:39 Lgu de rn du yotu rm t shu: 27:40 `N zh chihu shng din r sn rni chngjin qli de, ji n zj ba! Rgu n sh tinzh zi, cng shzji shng xili Ba! ' 27:41 Sj zhng h jng sh y zhnglomen y tngyng xnng shu: 27:42 `T jile birn, qu ji blio zj; t jsh ysli jnwng: Rjn cng shzji shng xili ba! Wmen ji xn t. 27:43 T xnli tinzh, tinzh r xhuan t, rjn ji gi ji t, ynwi t shugu: W sh tinzh zi. ' 27:44 Tng t yq bi dng zi shzji shng de qingdo, y zhyng jqio t. 27:45 Cng d li shchn q, zhdo d ji shchn, bind du hi'nle. 27:46 Yum d ji shchn, ys d shng hn shu:` li, li, l m s ba hi t n!'Jish shu:`W de tinzh, W de tinzh! N wishme shqle w? ' 27:47 Zhn zi nl de rn zhng, yu j g tngjinle ji shu:`Zh rn hhun li y ne!' 27:48

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

92 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen zhng su yu yg lj po q, nle himin, jn mnle c, bng zi lwi shng, d gi t h. 27:49 Qy de rn qushu:`Dng y dng, wmen kn, shfu li y li ji t!'S sh h shu de y xing 27:50 Ys yu d hn y shng, su jiofle lnghn. 27:51 Kn shng su de zhng mn, cng shng do xi fnli wi r, dd zhndng, ynsh bngli, 27:52 Fnm z ki, xdu chngmin de shngzh de shnt fhule. 27:53 Zi ys fhu hu, tmen yu fnm chli, jnr shng chng, f xin gi xdu rn. 27:54 Bi fu zhng h tng t yq knshu ys de rn, yjin ddng h su fshng de sh, ji fichng hip shu:`Zh rn zhnshi tinzh Zi! ' 27:55 Yu xdu fn zi nl cng yun ch gunwng, tmen cng jil l y ji gnsule ys wi f sh t. 27:56 Qzhng yu m l y m d l n, y g b h ru s de mqn m l y y zi b d rzi de mqn. Xi xi shng sh zng y fnm 27:57 Dole bngwn, lile yg l m t y de f rn, mng jio ru s, t ysh ys de mnt. 27:58 Zh rn q jin b l du, qngqi ys de yt; b l du ji xilng jio gi t. 27:59 Ru s lngle ys de yt, ji yng jibi de lin b jing t bo ho, 27:60 nfng zi wi zj y ynsh jin su zo de xn mxu ni; bng b ykui d shtou gn do m ku, ji zulio. 27:61

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

93 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zi nl hi yu m l y m d l n h lngwi yg m l y, duzhe fnm zuzhe. Pibng bshu 27:62 D r tin, j ybi r yhu d nitin, sj zhng h f l si rn tng li jin b l du shu: 27:63 `Drn, wmen jde ng pinzi huzhe de shhou cng shugu: Sn tin yhu w yo fhu. 27:64 Wi c, qng n xilng, bshu fnm zhdo d sn tin; p t de mnt lile, b t tu q, r du bixng shu: T cng s Rn zhng fhule. N zuhu de pinj ji b xinqin de gng huile! ' 27:65 B l du du tmen shu:`Nmen k d y du wibng; nmen q, zho nmen su zhdo de, hoho knshu.' 27:66 Tmen ji q, zi shshng jile fngtio, pizh wibng bshu fnm. Fhu y xinxin D rshb zhng Tinsh bogo ys fhu 28:1 nxr jgu, yzhu de d y r, tin kui ling sh, m l y m d l n h lng yg m l y li kn fnm. 28:2 Hrn fshngle d dzhn, yn wi shng zh de tinsh cng tin jing li, shng qin b shtou gn ki, zu zi shngmin. 28:3 T de rngmo hoxing shndin, t de yf jibi r xu. 28:4 Knshu de rn yuy p t, xi de dzhn, bin de hoxing srn yyng. 28:5 Tinsh du fn shudao:`Nmen byo hip! W zhdo nmen xnzho bi dng s de ys. 28:6 T bzi zhl, ynwi t yjng zho tsu shu de fhule. Nmen li kn kn n nfnggu t d dfng; 28:7

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

94 Evangelhos -Gospel -Fyn


Bngqi kui q du t de mnt shu: T yjng yu szh zhng fhule. Kn! T zi nmen y xin wng jil l y q, zi nl Nmen yo knjin t. Kn! W yjng gosule nmen. ' 28:8 Tmen gnkui lki fnm, yu kngj yu ychng xl, po q bogo t de mnt. Ys xinxin gi fn 28:9 Hrn, ys yng shng tmen shu:`Yun nmen png'n!'Tmen su shng qin bo zh ys de jio, chobile t. 28:10 Ys du tmen shu:`Byo hip! Nmen q, bogo w de xingd, jio tmen wng jil l y q, tmen yo zi nl Knjin w. ' Sj chngbin zo hungyn 28:11 Dng fn l q de shhou, yu j g knshu de bngsh li do chng l, b su fshng de sh, qun gosule sj zhng. 28:12 Sj zhng ji tng zhnglo jhu shngy zhhu, gile bngsh xdu qin, 28:13 Zhf tmen shu:`Nmen ji shu: Wmen shujio de shhou, t de mnt yjin lile, b t tu qle.28:14 Rgu zh sh wi zngd tngjin, yu wmen shu ho hu, bogun nmen wsh. ' 28:15 Bngsh nle ynqin, ji zho tmen su zhf de zule. Zh xioxi ji zi yutirn jin chunyng kile, yzh do jntin. Xinxin gi shy mnt pi tmen wng xun wnmn 28:16 Shy g mnt ji wng jil l y, do ys gi tmen su zhdng de shn shngqle. 28:17 Tmen y knjin t, ji chobile t, surn yurn hi xnzhng yhu. 28:18

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

95 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys bin shng qin du tmen shu:`Tinshng dxi de yqi qunbng du jio gile w, 28:19 Suy nmen yo q sh wnmn chngwi mnt, yn f j zi j shng shn zh mng gi tmen shu x, 28:20 Jioxun tmen znshu w su fnfu nmen de yqi. Kn! W tng nmen tintin zi yq, zhdo jnsh dezhngji.

M'r g fyn

Ys chunjio de zhnbi D y zhng Ru hn de shmng 1:1 Tinzh zi ys jd fyn de kish, 1:2 Zhngr xinzh y s y y sh shng jzi de:`Kn, w piqin w de shzh zi n minqin, ybi n de dol. 1:3 Kungy zhng yu hho zh de shngyn: Nmen dng ybi shng zh de dol, xi zh t de tjng. ' 1:4 X zh ru hn bin zi kungy l chxin, xunjing hugi de xl, wi dzu zh sh. 1:5 Yuti qun de h ylslng de qnzhng du chli, do t nl, chngrn zj de zuguo, zi yu dn h li shu t de x. 1:6 Ru hn chun de sh lu tu mo de yf, yo jin sh de sh pdi, ch de sh hungchng y y m. 1:7 T xungo shu:`N b w gng yu lling de, yo zi w y huli, w lin f shn xi t de xi di y bpi. 1:8 W y shux nmen, t qu yo y shng shn x nmen. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

96 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys shux 1:9 Zi nxi rzi l, ys yujil l y n z l li, zi yu dn h li shu lio ru hn de x. 1:10 T gng cng shu li shngli, ji knjin tin li kile, shng shn yur gzi jing zi t shngmin; 1:11 Yu yu shngyn cng tinshng shu:`N sh w de iz, w yn n r xyu.' 1:12 Shng shn lj cu t do kungy li q. 1:13 T zi kungy li, ssh tin zh ji, shu s dn de shtn, y yshu zi yq, bng yu tinsh fshi t. Zi jil l y chunjio Chunjio chq Kish xunjing fyn 1:14 Ru hn bi jinjn hu, ys li do jil l y, xunjing tinzh de fyn, 1:15 Shu:`Shq y mn, tinzh de gu lnjnle, nmen hugi, xn cng fyn ba!' 1:16 Dng ys ynzhe jil l y hi xngzu sh, knjin xi mn h xi mn de xingd n d l, zi hil s wng, tmen yun sh y Fu. 1:17 Ys xing tmen shu:`Li gnsu w! W yo sh nmen chngwi y rn de yf.' 1:18 Tmen bin lk po xi wng, gnsule t. 1:19 Ys xing qin xng lio b yun, knjin zi b d de rzi y g b h t de dd ru wng, zhngzi chunshng xi wng. 1:20

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

97 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys su lj zho jio tmen; tmen ji b zj de fqn zi b d h ynggngmen li zi chunshng, gnsu t qle. Zi g f wng jing do q m 1:21 Tmen jnle g f wng; y do nxr, ys ji jnr hutng jioxun rn. 1:22 Rn du jngq t de jioxun, ynwi t jioxun tmen zhng xing yu qunwi sh de, b xing jng shmen yyng. 1:23 Dngsh, zi tmen de hutng li, zhng yu yg f xim de rn, t hnjio, 1:24 Shu:`N z l rn ys! Wmen y n yu sh me xinggn? N jng li humi wmen! W zhdo n sh shu, n sh tinzh de Shngzh. ' 1:25 Ys chz t shu:`Byo zu shng! Cng t shnshang chq!' 1:26 Xim sh n rn jlunle yzhn, d hn y shng, ji cng t shnshang chqle. 1:27 Zhngrn d wi jng', yzh bc xnwn shu:`Zh sh znme y hu sh? Zh sh xn de jioxun, bng jyu qunwi; t lin gi Xim ch mng, xim y tngcng t. ' 1:28 T de shngy su j chun binle jil l y fjn g ch. Zh ho b du l de yum 1:29 T y ch hutng, jitng y g b h ru wng li dole xi mn h n d l de jili. 1:30 N sh, xi mn de yum zhng tngzhe fsho; yurn ji xing ys tq t li, 1:31 Ys shng qin q, w wng t de shu, f q t li, r zhng su j lkile t; t ji chou tmen. 1:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

98 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dole wnshng, rlu zhhu, rn b suyu hun bng de h fm de, du di do t gnqin, 1:33 G chng de rn du j zi mnqin. 1:34 Ys zh hole xdu hun gzhng bngzhng de rn, qzhle xdu mgu, bngqi bx mgu shuhu, ynwi mgu rnshi t. Zhuyu jil l y xunjing tingu 1:35 Qngchn, tin hi hn hi, ys ji qshn chq, do hungy d dfng, zi nl qdo. 1:36 Xi mn h tng t zi yq de rn du q zhuxn t, 1:37 Zhodole t, ji xing t shu:`Zhngrn du zho n ne!' 1:38 Ys du tmen shu:`Rng wmen do bich q, do lnjn de cnzhn q ba! Ho jio w y zi nl xunjing, ynwi w sh wi Zh sh chli de. ' 1:39 T su do jil l y gd, zi tmen de hutng li xunjing, bng qzh mgu. Zh ho libng rn 1:40 Yu yg libng rn li do ys gnqin, gu xi qi t shu:`N ru yuny, ji nng jijng w.' 1:41 Ys dngle linmn de xn, ji shnshu fm t, xing t shu:`W yuny, n jijngle ba!' 1:42 Libng lsh tulle t, t ji jijngle. 1:43 Rnhu, ys ynl jnggo t, lj cu t zu, 1:44 Bng xing t shu:`Dngxn! Shnme y bk go s rn, dn q jio sj jinyn n, bng wi n de jijng, fngxin mi s su gu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

99 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dng de, gi tmen dng zu zhngj. ' 1:45 Dn n rn y chq, bin kish jl xunyng, b zh sh chunyng kile, yzh ys bnng zi gngrn jn chng, zhho li ziwi Bin hungy d dfng; dn rnmen qu cng g ch do t gnqin li. Y f l si rn de chngt D r zhng Zh ho tnzi 2:1 Gule yxi rzi, ys yu jnle g f wng, rn tng shu t zi jili, 2:2 Ji j lile xdu rn, yzh lin mnqin y bnng zi rngn, t ji du tmen jing do. 2:3 N sh, yurn dizhe yg tnzi do t zhl li, yu s grn tizhe; 2:4 Dn yn wi rn zhngdu, bnng sng do t minqin, ji zi ys suzi zh ch, chi kile fng dng; chichun zhhu, b chung zhu xi Q, tnzi zi shngmin tngzhe. 2:5 Ys yjin tmen de xnxn, ji du tnzi shu:`Hizi! N de zu shle.' 2:6 N sh, yu j g jng sh zu zi nl, xnl cndu shu: 2:7 `Znme zh rn zhyng shuhu ne? T shule xid dehu; chle tinzh yg wi, shu nng sh zu ne?' 2:8 Ys png zj de shnl, jk rn tule tmen sz zhyng cndu, su xing tmen shu:`Nmen xnzhng wishme zhyng cn D ne? 2:9 Shnme bjio rngy ne? Sh du tnzi shu: N de zu shle; hish shu: Qli, n n de chung zu? 2:10

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

100 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dn wi jio nmen zhdo: Rn z zi dshng yu qunbng sh zu su du tnzi shu: 2:11 W gi n shu: Qli, n n de chung, hu ji q ba! ' 2:12 N rn su qli, lk n qchung, dngzhe zhngrn de min zu chqle, yzh zhngrn d wi jng', su gungrng tinzh shu: `Wmen cng wi jingu zhyng de sh!' Zho xun m du wi t 2:13 Ys yu chq, dole hibin, qnzhng du do t gnqin, t bin jioxun tmen. 2:14 Dng t qin xng sh, knjin r fi de rzi l m zu zi shu gunshng, bin xing t shu:`N gnsu w ba!'L m ji qli Gnsule ys. 2:15 Dng ys zi l m jizhng zux de shhou, yu xdu shu l h zurn, y y ys h t de mnt yq zux, yn wi y Yu xdu rn gnsule t. 2:16 F l si dng de jng sh knjin ys y zurn h shu l yq chfn, ji du t de mnt shu:`Znme, t y zurn h shu L yq chh? ' 2:17 Ys tngle, ji du tmen shu:`Bsh jinkng de rn xyo yshng, r sh yu bng de rn; w bsh li zho yrn, r sh Zho zurn. ' Jn sh de zhngln 2:18 Dngsh, ru hn de mnt h f l si rn zhngzi jn sh, yurn lixing ys shu:`Wishme ru hn de mnt h f l si rn De mnt jn sh, r n de mnt qu b jn sh ne? ' 2:19

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

101 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys du tmen shu:`Bnlng q nng zi xnlng hi y tmen zi y de shhou jn sh? Tmen y xnlng zi yq de shhou, ju Bnng jn sh. 2:20 Dn rzi jingyo li do: Dng xnlng cng tmen zhng bi ji q sh, zi n ytin, tmen ji yo jn shle. 2:21 Miyu rn jing wi piogu de b b zi ji yf shng de; brn, b shng d n kui xn b yo ch lile ji de, pzhn ji gngji hui Le. 2:22 Y miyu rn b xnji zhung zi ji pnng li de; brn, ji zhng ple pnng, ji h pnng du sngshle; r sh xnji yng zhung Zi xn pnng li. ' nxr mnt qi sh mi su 2:23 Yu yc, zhngdng nxr, ys cng mitin li lgu, t de mnt zi hng l sh qi sh q mi su li. 2:24 F l si rn xing ys shu:`N kn! Tmen wishme zu nxr bx zu de sh?' 2:25 Ys du tmen shu:`Nmen cng wi dgu: D wi zi jp zhng h tng t yq de rn, zi j' sh suzu de sh ma? 2:26 Dng bi y t r zu d sj sh, d wi znyng jnle tinzh de din, chle ch sj wi, shu y bx ch de gng bng, bng Qi hi gile tng t yq de rn? ' 2:27 Ys yu du tmen shu:`nxr sh wi rn l de, bng bsh rn wi le nxr; 2:28 Suy, rn z ysh nxr de zh. 'Jinxun h xunhu zng t D sn zhng nxr zh ho k shu rn

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

102 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:1 Ys yu jnle hutng, zi nl yuy grn, t de y zh shu kgnle. 3:2 Tmen ku ch ys shfu zi nxr zh ho n rn, ho q knggo t. 3:3 Ys du n yuy zh shu kle de rn shu:`Qli, zhn zi zhngjin!' 3:4 Su du tmen shu:`nxr x xngshn ne, hu zu' ne? X jimng ne, hu hi mng ne?'Tmen y shng b xing. 3:5 Ys su hnn hunsh tmen, jin tmen de xn yng r bishng, ji du n rn shu:`Shn chshu li!'T yshn, t de shu Ji fle yun. 3:6 F l si rn y chq, lk bin y hi lu d dng rn zu xinhi ys de shngto, wi ch mi t. Qnzhng gnsu ys 3:7 N sh, ys tng zj de mnt tu do hibin q, yu xdu mnzhng cng jil l y gnsule li, bng yu cng yuti, 3:8 Ylslng, y d m y, yu dn h b'n, t lu h q dng ydi dfng de xdu qnzhng, tng shu t suzu de yqi Sh, du li do t gnqin. 3:9 Yn wi rn du, t su fnfu t de mnt, wi zj bi ho y zh xiochun, min d rn yngj t. 3:10 Ynwi t zh hole xdu rn, suy, fn yu bng zi de rn du xing t yng li, yo chm t. 3:11 Xim yjinle t, ji ff zi t minqin hn shu:`N sh tinzh zi.' 3:12 T qu ynl z ch tmen, byo b t xinl chli.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

103 Evangelhos -Gospel -Fyn


Jinxun sh'r zng t 3:13 Suhu, ys shngle shn, b zj su xing yo de rn zho li, tmen bin li do t minqin. 3:14 T ji xundngle sh'r rn, wi tng t chng zi yq, bng wi piqin tmen q xunjing,3:15 Qi jyu q m de qunbng. 3:16 T xundngle zh sh'r rn: Xi mn, gi t qmng jio b du l, 3:17 Zi b d de rzi y g b h y g b de dd ru wng, bng wi tmen qmng jio `b n r g', jish `litng zh Zi', 3:18 n d l, fi l b, b'r du l mo, m du, du m, r fi de rzi y g b, d du h rchng zh xi mn, 3:19 Bng yu d s y s ji l, t sh f mi ys zh. Ys shu rn hubng 3:20 Ys dole ji, qnzhng yu jjle li, yzh tmen lin fn du bnng ch. 3:21 T de rn tng shule, bin chli yo zhu zh t, ynwi tmen shu:`T fngle!' 3:22 Cng ylslng xili de jng shmen shu:`T f yu bi r z b.'Yu shu:`T li mwng q m.' 3:23 Ys su b tmen jio li, yng by xing tmen shu:`S dn zn nng qzh s dn ne? 3:24 Y gu ru z xing fnzhng, n gu ji bnng cnl; 3:25 Yji ru z xing fnzhng, n ji y jing bnng cnl.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

104 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:26 S dn ru qli z xing gngj fnzhng, y ji bnng cnl, byo miwng. 3:27 Ju miyu rn nng jnr zhungsh d ji, qingji t de jij de, chfi xin b n zhungsh kn qli, rnhu qingji t de ji. 3:28 W shzi gosu nmen: Shrn de yqi zu', lin su shu de rnh xid dehu, du k d shmin; 3:29 Dn shu ru xidle shng shn, yngyun bd shmin, r sh yngji zu' de fnrn. ' 3:30 Ys shu zh hu, sh ynwi tmen shu `t f yu xim.' Ys de zhn qnsh 3:31 Ys de mqn h t de xingdmen lile, zhn zi wibian, pi rn do t gnqin q jio t. 3:32 N sh, qnzhng zhng wizhe t zuzhe, yurn gi t shu:`Kn, n de mqn h n de xingd zi wibian zho n.' 3:33 Ys hud tmen shu:`Shu sh w de mqn h w de xingd?' 3:34 Su hunsh t zhuwi zuzhe de rn shu:`Kn, w de mqn h w de xingd! 3:35 Ynwi shu fngxng tinzh de zhy, t jish w de xingd, zmi h mqn. ' Tingu de by D s zhng S zhng de by 4:1 Ys yu zi hibin shng kish shjio, yu dhu qnzhng jj zi t gnqin, t zhd shngle y zh chun, zi hishng zuzhe, su Yu de qnzhng du zi hibin dshng. 4:2 T yng by jioxun tmen xdu sh, zi sh jio sh, t xing tmen shu:

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

105 Evangelhos -Gospel -Fyn


4:3 `Nmen tng: Yu g s zhng de chq s zhng. 4:4 T s zhng de shhou, yu de lu zi l png, finio li b t chle; 4:5 Yu de lu zi shtou d li, nl miyu dusho trng, jk fle y, yn wi suyu de trng b shn, 4:6 Tiyng y chli, bi shi jiole; yu ynwi miyu gn, ji gnkle; 4:7 Yu de lu zi jngj zhng, jngj zhng qli, b t zhxle, ji miyu jishi; 4:8 Yu de lu zi ho d li, ji zhngd chngsh, jile gush, yu de ji snsh bi, yu de lish bi, yu de ybi bi. ' 4:9 T yu shu:`Yu r tng de, tng ba!' 4:10 Dng ys dz yrn de shhou, nxi gncng t de rn h sh'r mnt bin wn t zhxi by de yy. 4:11 Ys du tmen shu:`Tinzh gu de oy zh shng gile nmen, dn du nxi wirn, yqi du yng by, 4:12 Sh tmen kn sh kn, qu kn bjin; tng sh tng, qu tng b mngbi, minde tmen hutu, r d shmin. ' 4:13 Ys du tmen shu:`Nmen b mngbi zhge by, yu zn nng mngbi qt de yqi by ne? 4:14 N s zhng de rn s de, sh su jing de hu. 4:15 N s zi l png de hu, sh zh rn tngle hu, s dn lsh li, b s zi tmen xnl de hu dule q. 4:16 Tngyng, n s zi shtou d li de, sh zh rn tngle zh hu hu, lk xnrn jishu; 4:17

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

106 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dn tmen xnl miyu gn, bnng chji, jzh wile zh hu fshng jinnn hu phi, lk ji didole. 4:18 Hi yu n s zi jngj zhng de, sh zh rn tngle zh hu hu, 4:19 Shs de jiol, cif de mhu, yj qt de tn y jnli, b hu mng zhle, ji b ch gush. 4:20 N s zi ho d li de, sh zh rn tngle zh hu, ji jishule, bng jile gush, yu de snsh bi, yu de lish Bi, yu de ybi bi. ' Mnt de zrn 4:21 Ys yu xing tmen shu:`Rn n dng li, q sh wi fng zi du d hu chungxi ma? Bsh wi fng zi dngti shng ma? 4:22 Ynwi miyu sh me yncng de sh, bsh wi xinl chli de; y miyu yn m de sh, bsh wi zhngmng chli de. 4:23 Shu ru yu r tng, tng ba! ' 4:24 Ys yu xing tmen shu:`Yo lixn nmen su tng de: Nmen yng shnme chd ling j rn, y yo yng shnme chd ling gi n Men, qi yo du jigi nmen, 4:25 Ynwi fn yu de, hi yo gi t; fn miyu de, lin t suyu de, y yo cng t du q. ' Zhngz z zhng de by 4:26 T yu shu:`Tinzh de gu hob ygrn b zhngz s zi d li, 4:27 T hiy bitin, hu shu hu q, n zhngz fy shngzhng, zhy znyng, t qu b zhdo, 4:28 Ynwi td zrn shngzhng gush: Xin f mio, hu t su, zuhu su shng mnle mi l.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

107 Evangelhos -Gospel -Fyn


4:29 Dng gush chngsh de shhou, bin lk pi rn y lindo shug, ynwi dole shuhu de shq. ' Jiz de by 4:30 T yu shu:`Wmen y shnme bn tinzh de gu ne? Hu yng shnme by li xngrng t ne?4:31 T hoxing y l jiz, zhng zi d li de shhou, b dshng yqi de zhngz du xio; 4:32 Dngxi zhng zhhu, shngzhng qli, b yqi shci d d; bngqi zhng ch dzh, yzh tinshng de finio nng qxi zi t de yn Xi. ' 4:33 Ys yng xdu zhyng de by, nzho tmen su nng tng dng de, gi tmen jing do. 4:34 Ru byng by, t ji b gi tmen jing shnme, dn sxi li qu j zj de mnt jish yqi. Pngx fnglng 4:35 Zi dngtin wnshng, ys du mnt shu:`Wmen dhi do du'n q ba!' 4:36 Tmen su lki qnzhng, ji zho t zi chunshng de yunzhung, di t zulio; y t yq de hi yu bi de xiochun. 4:37 Hrn, kungfng dzu, blng d jn chun ni, y zh xiochun y mnle shu. 4:38 Ys qu zi chunwi y zhn r shu. Tmen jio xng t, gi t shu:`Shfu! Wmen yo sngwngle, n bgun ma?' 4:39 Ys xng li, chzle fng, bng xing hi shu:`Byo zu shng, pngdngle ba!'Fng ji tngzhle, su d wi pngjng. 4:40 Ys du tmen shu:`Wishme nmen zhyng dnqi? Nmen znme hi miyu xnd ne?' 4:41

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

108 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen fichng jng j, bc shu:`Zh rn dod sh shu? Lin fng h hi y tngcng t!' D w zhng Zh ho g l ch fm rn 5:1 Tmen li dole hi de du'n g l s rn d dfng. 5:2 Ys yxi chun, jk yu yg f xim de rn, cng fnm l chli, yngzhe t zu li 5:3 Yunli n rn jzh zi fnm li, zi miyu rn nng kn zh t, jish yng sulin y bnng, 5:4 Yn wi rn lc yng jiolio h sulin jing t kn f, t qu jing sulin zhng dun, jing jiolio nng su, miyu rn nng zh f t. 5:5 T zhuy zi m fn li hu shnlng zhng hnjio, yng shtou j shng zj. 5:6 T cng yun ch wng jinle ys, ji po li, gu zi t qin, 5:7 D shng hn shu:`Zhgo tinzh zhz ys, w y n yu sh me xinggn? W ynzhe tinzh sh qi n, byo k hi w!' 5:8 Ynwi ys cng xing t shu:`Xim, cng zh rn shnshang chq!' 5:9 Ys wn t shu:`N mng jio shnme?'T hud shu:`W mng jio jnl, ynwi wmen zhngdu.' 5:10 T zisn knqi ys, byo qzh tmen lki cd. 5:11 N sh, zi n bin shnp shng, yuy dqn zh zhngzi mfng, 5:12 Tmen knqi ys shu:`Qng df wmen do n zh qn, ho rng wmen jnr tmen ni.' 5:13

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

109 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys zhnxle tmen; xim ji chli, jnrle zh ni. N qn zh yu yu rqin, bin cng shny shng zh chng do hil, zi Hil yn sle. 5:14 Fng zh de rn ji to q, do chng l h xingjin chun bo kile; rn du chli kn sh fshngle shnme sh. 5:15 Tmen li do ys gnqin, knjin ng fm de rn, j wi `jnl'su f de rn, zu zi nl, chunzhu yf, shn Zh qngxng, ji hip qli. 5:16 Knjin de rn ji b fm de rn su y do de sh, h n qn zh de sh, du gi tmen shshule. 5:17 Tmen bin qngqi ys lki tmen de jngji. 5:18 Dng ys shng chun sh, n cng fgu m de rn, knqi ys rng t tng ys zi yq. 5:19 Ys miyu ynx t, dn du t shu:`N hu ji, do n de qnsh nl, gi tmen chunsh shng zh wi n zule hdng d Sh, znyng linmnle n. ' 5:20 N rn ji zulio, zi sh chngq kish chunyng ys wi t suzu de hdng dsh, zhngrn du jngq by. Zh ho hun xu lu de frn fhu y y lu de n'r 5:21 Ys chng chun yu d hu du'n, yu dhu qnzhng jj zi t zhuwi; t su li zi hibn. 5:22 N sh, lile yg hutng chng, mng jio y y lu, yjin ys, ji gu f zi t jio qin, 5:23 Knqi qi t shu:`W de xio n'r kuiyo sle, qng n li, gi t f shu, jio t dji hushng.' 5:24 Ys ji tng t qle. Yuy dqn rn gnsuzhe t, yngjzhe t. 5:25

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

110 Evangelhos -Gospel -Fyn


N sh, yu yg frn, hun xu lu y yu sh'r nin. 5:26 T zi xdu yshng shu li, shule xdu tngk, hu jnle zj suyu de yqi, bdn miyu jinxio, fn'r bngsh gngji Zhngle. 5:27 T tngle yugun ys de chunshu, bin li do rnqn zhng, cng hubian mle ys de yshang, 5:28 Ynwi t xnl xing:`W zhyo y m t de yshang, brn hu ho de.' 5:29 T de xu yun lk h jile, bngqi jude shnshang de jbng y hole. 5:30 Ys lsh jude yu yzhng nngl cng zj shnshang chq, ji zi rnqn zhng hu gutu li shu:`Shu mle w de yshang?' 5:31 T de mnt xing t shu:`N kn! Qnzhng smin yngjzhe n, n hi wn: Shu mle w?' 5:32 Ys szhu gunwng, yo kn zu zh sh de frn. 5:33 N frn mngzh zi zj shnshang su chng de sh, ji zhnzhnjngjng de qin li, gu f zi ys qin, b shqng wnqun gosule T. 5:34 Ys bin xing t shu:`N'r, n de xnd jile n, png'n q ba! N de jbng bdi quny!' 5:35 T hi shuhu de shhou, yurn cng hutng chng jili li, shu:`N de n'r sle, n hi li fnlo shfu zu shnme?' 5:36 Ys tngjin su shu dehu, ji gi hutng chng shu:`Byo p, zhgun xn.' 5:37 Ch b du l, y g b h y g b de dd ru wngwi, t miyu rng rnh rn gn t q.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

111 Evangelhos -Gospel -Fyn


5:38 Tmen dole hutng chng de jili, ys knjin qnzhng fichng xunzo: Yu de kq, yu de iho, 5:39 Bin jnq, gi tmen shu:`Nmen wishme xunzo kq ne? Xio nhi bng miyu s, zhsh shuzhele!' 5:40 Tmen du jxio t. T qu b zhngrn gn chq, dizhe xio nhi de fqn h mqn, j tng t zi yq de rn, jnle xio Nhi suzi d dfng. 5:41 T n q xio nhi de shu, du t shu:`T l t, gm!'Ysi sh:`N hizi, w mng n qli!' 5:42 N n hizi ji lk qli xngzu, yunli t y sh'r sule; tmen du jngy de mdngkudi. 5:43 Ys qu ynl mnglng tmen, byo jio rnh rn zhdo zh sh; yu fnfu gi n hizi ch de. Piqin mnt zhun jio D li zhng N z l rn bxn ys 6:1 Ys cng nl qshn, li do zj de jixing, mnt y gnle t li. 6:2 Dole nxr, t bin kish zi hutng li jioxun rn: Zhngrn tngle, ji jngy shu:`T zh yqi sh cng nl li de Ne? Su c gi t de sh shnme yng de zhhu? Znme j t de shu hng ch zhyng de q nng? 6:3 Zh rn b jish ng mjiang ma? T bsh m l y de rzi, y g b, ru s, yu d, xi mn de xingd ma? T de Zmi bsh y d zi wmen zhl ma? 'Tmen bin du t qle fngn. 6:4 Ys du tmen shu:`Xinzh chle zi zj de bn xing, bn z, h bnji wi, sh miyu b shu znjng de.' 6:5

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

112 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys zi nl bnng xng shnme q nng, zh gi sho sh de j g bngrn f shu, zh hole tmen. 6:6 T yn tmen de w xnxn r gndo y y, su zhuyu szhu g cn sh jio qle. Piqin sh'r zng t chwi zhun jio 6:7 Ys jio li sh'r mnt, kish piqin tmen ling g ling g d chq, c gi tmen zhf xim de qunbng, 6:8 Zhf tmen zi lshng chle y gn gn zhng wi, shnme y byo di: Byo di shw, byo di kudi, y byo zi yodi Ldi tngqin; 6:9 Qu yo chun xi, byo chun ling jin niy. 6:10 Yu du tmen shu:`Nmen wln zi nl, jnle yji, ji zh zi nl, zhdo cng nl l q; 6:11 Wln h ch b jidi nmen, hu b tngcng nmen, nmen ji cng nl chq, f q nmen jioxi de chnt, zuwi fndu Tmen de zhngj. ' 6:12 Tmen ji chq xunjing, sh rn hugi, 6:13 Bng qzhle xdu mgu, qi gi xdu bngrn fu yu, zh hole tmen. Hi lu d ywi ru hn fhu 6:14 Ynwi ys de mngshng chunyng chq, hi lu d wng y tngdole. Yurn shu:`X zh ru hn cng szh zhng fhule, wi C, zhxi q nng ci zi t shnshang ynxng. ' 6:15 Dn yyurn shu:`T sh li y.'Gng yu rn shu:`T sh xinzh, hoxing g xinzh zhng de y wi.' 6:16

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

113 Evangelhos -Gospel -Fyn


Hi lu d tngle, qushu:`Sh w su zhnshu de ru hn fhule!' 6:17 Yunli zhge hi lu d, wile t xingd fi l b de qzi hi lu d y de yung, ynwi t qle t wi q, cng qin rn di B lio ru hn, b t y zi jin li; 6:18 Ynwi ru hn cng gi hi lu d shu:`N bk zhnyu n de xingd de qzi.' 6:19 Hi lu d y bin huihn t, yuny shhi t, zhsh bnng, 6:20 Ynwi hi lu d jngwi ru hn, zhdo t sh yg zhngy shngji de rn, cng boqunle t; jsh tng t jing do, ji shn ju kn Hu, dn rng ly tng t. 6:21 Ho jhu de rzi dole: Dng hi lu d zi zj de shngr shng, wi zj de zhngyo gunyun, jngun h jil l y de xin Yo, shle ynx de shhou, 6:22 Ng hi lu d y de n'r bin jnli tiow, hudle hi lu d h tngx rn de hunxn. Wng bin du n hizi shu:`N yo Shnme, xing w qi ba! W b c gi n! ' 6:23 Yu du t fsh shu:`Wln n qi w shnme, jish w wnggu de ybn, w y bdng gi n!' 6:24 T bin chq wn t de mqn shu:`W gi qi shnme?'T mqn d shu:`X zh ru hn de tu.' 6:25 T bin lk jnq, do wng minqin yoqi shu:`W yo n lk b x zh ru hn de tu, fng zi pnzi l gi w!' 6:26 Wng su shfn yuy; dn wile shyn h tngx de rn, b yun du t shyn, 6:27

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

114 Evangelhos -Gospel -Fyn


Wng su j chiqin wibng, fnfu b ru hn de tu sng li. Wibng bin q, zi jin li zhn lio ru hn de tu, 6:28 B t de tu fng zi pnzi l sng li, jio gile n n hizi, n n hizi bin jio gile zj de mqn. 6:29 Ru hn de mnt tng shule, ji li lng qle t de shshn, b t nzng zi fnm li. Shu c zng bng 6:30 Zng tmen jj do ys gnqin, jing tmen suzu su jio de yqi, du bogo gi ys. 6:31 Ys xing tmen shu:`Nmen li, sxi do hungy d dfng q xix yhu'er!'Zh sh yn wi liwng de rn hndu, y Zh tmen lin chfn de gngf y miyu. 6:32 Tmen bin chng chun sxi wng hungy d dfng qle. 6:33 Rn knjin tmen zulio. Xdu rn y zhdo tmen yo q d dfng, bin cng g chng tb, yq wng nl bnzu, qi zi t Men y xin dole. 6:34 Ys yxi chun, knjin y dhu qnzhng, ji du tmen dngle linmn de xn, ynwi tmen hoxing miyu mrn de yng, su ki Ku jioxun tmen xdu sh. 6:35 Shjin yjng hn wnle, t de mnt li do t gnqin shu:`Zh dfng sh hungy, qi shjin yjng hn wnle, 6:36 Qng n qinsn tmen, ho jio tmen wng szhu tinsh cnzhung q, gz mi dngxi ch. ' 6:37 Ys qu hud shu:`Nmen zj gi tmen ch de ba!'Mnt xing t shu:`Wmen q mi rbi kui ynqin de bng gi t Men ch ma? ' 6:38

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

115 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys wn tmen shu:`Nmen yu dusho bng? Q kn kn!'Tmen y zhdole, ji shu:`W g bng, ling tio y.' 6:39 Ysh ys fnfu tmen, jio zhngrn y hu y hu de zu zi qngco dshng. 6:40 Rnmen ji y z y z de zu xi: Hu ybi rn, hu wsh rn. 6:41 Ys n q n w g bng h n ling tio y li, jm xing tin, zhfle, b bng bi ki, d gi mnt, jio tmen bi zi zhng Rn minqin, b ling tio y y fn gi zhngrn. 6:42 Zhngrn chle, y d bole; 6:43 Rn ji b shngy de su kui shule mn mn sh'r kung; hi yu y de su kui. 6:44 Ch bng de, nnrn ji yu wqin. Bxng shumin 6:45 Ys jk cup mntmen shng chun, xin do n bin bi t si d q, zh qjin t qinsnle qnzhng. 6:46 Ys cbile zhngrn zhhu, bin wng shnshng qdo qle. 6:47 Dole ywn, chun y zi hizhng, ys dz zi ld shng. 6:48 T knjin mnt jink de zi yo l, tmen zhng yzhe nfng. Yu yjin s gng sh fn, ys bxng himin, chozhe tmen zu Li, yuy yugu tmen. 6:49 Mnt knjin t bxng hishng, ywi shg yogui, ji du jng jio qli, 6:50

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

116 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ynwi zhngrn du knjinle t, su du jnghung by. Ys linmng y tmen jinghu, xing tmen shu:`Fngxn! Sh w. B Yo p! '6:51 Su do tmen nl shngle chun, fng ji tngle. Tmen xnzhng yuf jngq, 6:52 Ynwi tmen hi b mngbi guny zng bng de sh, tmen de xn hish chdn. 6:53 Tmen d dole ld, li do g ni s li, ji kole n. 6:54 Tmen gng yxi chun, rn lk rn ch t li, 6:55 Bin po bin n qun dy, kish yng chung b yu bng de rn, ti do tng shu ys suzi d dfng q. 6:56 Fn ys su do d dfng, hu cnzhung, hu chngsh, hu xingjin, rn du b hun bng de rn fng zi jido shng, qi ys rngx t Men, zhsho m m t de y bin; fn m do t de, ji du qunyle. D q zhng F l si rn de zchun 7:1 F l si rn h yxi cng ylslng li de jng sh, jj do ys gnqin. 7:2 Tmen cng knjin t de j g mnt yng bji de shu, jish yng miyu xgu de shu chfn 7:3 Yunli, f l si rn h suyu de yutirn, du j shu xin rn de chunshu: Ru b zx xshu, ji b chfn; 7:4 Cng jish shng huli, ru b xin my, y b chfn; hi yu qt xdu n chunshu yng j shu de sh: R x bi, x h, X tngq dng 7:5

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

117 Evangelhos -Gospel -Fyn


F l si rn h jng shmen ji wn ys shu:`N de mnt wishme b znshu xin rn de chunshu, r yng bji de shu ch Fn? ' 7:6 Ys du tmen shu:`Y s y y ln nmen zhxi ji shnrn yyn de zhn ho, zhngr su jzi de:Zh mnz yng zuchn Znjng w, tmen de xn qu yun l w. 7:7 Tmen gngjng w, ysh xji de, ynwi tmen su jingshu de jioy, sh rn de gul. 7:8 Nmen lq tinzh de ji mng, r zh j shu rn de chunshu. ' 7:9 Yu xing tmen shu:`Zhn ho a! Nmen wi j shu nmen de chunshu, jng fichle tinzh de ji mng. 7:10 Mi s yun shugu:N gi xiojng n de fqn j n de mqn; yu shu:Zhumle fqn hu mqn de, yng chy s Xng. 7:11 Nmen qushu: Rn ru du fqn hu mqn shu: W su nng gngyng n de, y chngle k r bn, j xin y,7:12 Nme ji zhnx n rn bb zi wi fm zu shnmelio: 7:13 Zhyng nmen bin wile nmen su chunshu de yjio, fiqle tinzh dehu; bngqi nmen hi xngle xdu qt zhrcli de Sh. ' 7:14 Ys yu jiogu qnzhng li, du tmen shu:`Nmen du yo tng w, qi yo mngbi! 7:15 Bsh cng rn wimin jnr t ni de, nng whu rn, r sh cng rn lmin chli de, ci whu rn. 7:16 Fn yu r tng de, tng ba! '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

118 Evangelhos -Gospel -Fyn


7:17 Ys lki qnzhng, hu do jili, t de mnt bin wn t zh by de yy. 7:18 Ys ji gi tmen shu:`Znme, lin nmen y b mngbi ma? Nmen b xiode: Fn cng wimin jnr rn ni de, bnng sh Rn whu, 7:19 Yn wi jn b do t de xn, dn do t de d f ni, zi pixi do csu li q ma? 'T zh sh shu yqi shw du sh Jijng de. 7:20 Ys yu shu:`Fn cng rn lmin chli de, n ci sh rn whu, 7:21 Ynwi cng lmin, cng rn xnl chli de sh xi nin, xiyn, doqi, xingsh, 7:22 Jinyn, tn ln, dl, guzh, fngdng, jd, hubng, jio'o, ywng: 7:23 Zh yqi sh, du sh cng nil chli de, bngqi sh rn whu. ' K nhn frn 7:24 Ys cng nl qshn, wng t lu h q dng jngni qle. T jnle yji, b yun rnh rn zhdo, dnsh bnng yncng. 7:25 Dngxi ji yu yg frn, t de n'r fle xim, y tng shu ys, ji li gu f zi t jio qin. 7:26 Zh frn shg wi bngrn, shng y x l fi n j; t knqi ys b mgu cng t n'r shnshang gn chq. 7:27 Ys xing t shu:`Yng xin rng rnmen ch bole, ynwi n rn de bng rng gi xio gu sh bdu de.' 7:28 N frn qu hud shu:`Zh! Sh a! Ksh xio gu zi zhuzi dxia, y k ch hizimen de su xi ne!'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

119 Evangelhos -Gospel -Fyn


7:29 Ys du t shu:`Wile zh j hu, n q ba! Mgu y cng n n'r shnshang chqle.' 7:30 T y hu do zj de jili, knjin hizi tng zi chungshng, mgu y chqle. Ys zh ho lng y rn 7:31 Ys yu cng t lu jngni chli, jnggu q dng, xingzhe jil l y hi, dole sh chngq zhngxn ddi. 7:32 Yurn gi t di li yg yu lng yu y de rn, qi t gi t f shu. 7:33 Ys bin lng t lki qnzhng, li do ybin, b shuzh fng jn t de rduo li, bngyng tu mi, m t de shtou, 7:34 Rnhu wng tin tnxi, xing t shu:` f d'jish shu:`Kile ba!' 7:35 T de rduo ji lsh kile, sh ji y jile, shuhu y qngchule. 7:36 Ys su zhf tmen byo gosu rnh rn; dn t yu zhf tmen, tmen bin yuf xunchun; 7:37 Rn du bshng jngq shu:`T su zu de yqi du ho: Sh lngzi tngjin, jio y ba shuhu.' D b zhng r c zng bng 8:1 Dng nxi rzi, yu yuy dqn rn, miyu sh me ch dele. Ys jiogu mnt li, gi tmen shu: 8:2 `W hn linmn zh p qnzhng, ynwi tmen tng w zi yq yjng sn tin, y miyu sh me k ch dele. 8:3 W ru qinsn tmen kngzhe dzi gz hu ji, tmen byo zi lshng yn do; kungqi tmen zhng hi yuxi sh cng yun ch li De. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

120 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:4 Mnt hud shu:`Zi zh hungy li, rn cng nl nng de bng, sh zhxi rn ch bo ne?' 8:5 Ys wn tmen shu:`Nmen yu dusho bng?'Tmen shu:`Q g.' 8:6 Ys ji fnfu qnzhng zu zi dshng, n q n q g bng li, zh xile, bi ki, d gi t de mnt, jio tmen fnki; Tmen ji gi qnzhng fnki. 8:7 Yu yu j tio xio y, ys zhf hu, y fnfu b zhxi xio y fnki. 8:8 Rn du ch bole, b shng xili de su kui shujle q lnzi. 8:9 Rnsh yu yu sqin; rnhu ys qinsnle tmen, 8:10 Jk tng mnt shng chun, li dole d m n d jngni. Tfng f l si rn 8:11 F l si rn chli, kish h t binln, xing t yoqi yg liz tinshng de zhngzho, xing shtn t. 8:12 Ys cng xnl tnxi shu:`Wishme zh y shdi yoqi zhngzho? W shzi gosu nmen, b b gi zh shdi yg zhng Zho! ' 8:13 T ji lki tmen, zi shng chun wng du'n qle. 8:14 Mnt wngle di bng, zi chunshng chle yg bng wi, sushn miyu di bi de shw. 8:15 Ys zhf tmen shu:`Nmen yngdng jnshn, tfng f l si rn de jiom h hi lu d de jiom.' 8:16 Tmen bc yln: Tmen miyu bngle.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

121 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:17 Ys kn chlile, ji du tmen shu:`Wishme nmen yln miyu bngle? Nmen hi b mngbi, hi b lioji ma? N Men de xn rngrn chdn ma? 8:18 Nmen yu ynkn bjin, yu r tng bjin ma? Nmen b jde: 8:19 Dng w bi ki w g bng gi wqin rn de shhou, nmen shu mnle j kung su kui? 'Tmen hud shu:`Sh'r kung.' 8:20 `Hi yu, q g bng gi sqin rn de shhou, nmen shu mnle j ln su kui?'Tmen hud shu:`Q ln.' 8:21 Ysh ys du tmen shu:`Nmen hi blioji ma?' Zi bi t si dzh ho xizi 8:22 Tmen li do bi t si d, yurn gi ys sng li yg xizi, qi t fm t. 8:23 Ys bin lzhe xizi de shu, lng t do cn wi, zi t de yn shng tle tu mi, rnhu yu gi t f shu, wn t shu:`N Knjin shnme miyu? ' 8:24 T jm ywng, shu:`W knjin rn, jin tmen hoxing shm zi hng zu.' 8:25 Rnhu, ys yu n shu zi t de yn shng, t dngjng y kn, ji fle yun, jng nng qng qng ch ch knjin yqi. 8:26 Ys df t hu ji q shu:`Lin zh cnzhung n y byo jnq.'B du l rn zh wi m xy 8:27 Ys h t de mnt qshn, wng fi l b de kis li y fjn de cnzhung q; zi lshng wn zj de mnt shu:`Rnmen Shu w sh shu? '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

122 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:28 Tmen hud shu:`Sh x zh ru hn; y yuxi rn shu sh li y; hi yuxi rn shu sh xinzh zhng de y wi.' 8:29 Ys yu wn tmen shu:`Nmen shu w sh shu ne?'B du l hud shu:`N sh m xy.' 8:30 Ys ji ynjn tmen, byo xing rnh rn tn j t. Shu c yyn shunn h fhu 8:31 Ys bin kish jioxun tmen: Rn z bx shu xdu k, bi zhnglo, sj zhng h jng sh q ju, qi yo bi shhi; dn sn Tin yhu byo fhu. 8:32 Ys mngmng shule zh hu. B du l bin l t do ybin, kish jin z t. 8:33 Ys qu zhungu shn li, zhshzhe zj de mnt, z ch b du l shu:`S dn, tu do w humin q! Ynwi n su t Hu de, bsh tinzh de sh, r sh rn de sh. ' Rn yng gnsu ys bi shzji 8:34 T su zhoj qnzhng h mnt li, du tmen shu:`Shu ru yuny gnsu w, gi q ju zj, bizhe zj de shzji, Gnsu w, 8:35 Ynwi shu ru yuny ji zj d xngmng, byo sngsh xngmng; dn shu ru wi w h fyn de yung, sngsh zj d xngmng, Byo ji d xngmng. 8:36 Rn zngrn zhun dlio qun shji r pi shng zj de lnghn, wi t yu sh me ychu? 8:37 Rn hi nng n shnme zuwi zj lnghn de diji? 8:38

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

123 Evangelhos -Gospel -Fyn


Shu ru zi zh ynlun h zu' de shdi zhng, y w h w dehu wi ch, jingli rn z zi t f de gungrng zhng, tng zh shng tinsh Jing li sh, y yo y t wi ch. 'D ji zhng 9:1 Ys yu du tmen shu:`W shzi gosu nmen: Zhn zi zhl de rn zhng, ji yu j g zi wichng do s wi yqin, byo Knjin tinzh de gu dizhe wi nng jing li. ' Ys xinshng rng 9:2 Li tin hu, ys dizhe b du l, y g b h ru wng, dnd dilng tmen shngle yzu goshn, zi tmen qin binle rng Mo: 9:3 T de yf fgung, nyng jibi, shshng miyu yg pio b de nng pio de nyng bi. 9:4 li y h mi s y xinxin gi tmen, zhngzi tng ys tnln. 9:5 B du l su kiku du ys shu:`Shfu, wmen zi zhl zhn ho! Rng wmen zhng d sn g zhng png: Yg wi n, yg Wi mi s, yg wi li y. ' 9:6 T yun b zhdo gi shu shnme, ynwi tmen du xi dile. 9:7 Dngsh, yuy tun yncai zhble tmen, cng yn zhng yu shngyn shu:`Zh sh w de iz, nmen yo tngcng t!' 9:8 Tmen hrn xing szhu y kn, rn shu du bjinle, zhyu ys tng tmen zi yq. 9:9 Tmen cng shnshng xili de shhou, ys zhf tmen, fi dng rn z cng szh zhng fhu hu, byo jing tmen sujin de gosu Rnh rn. 9:10

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

124 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen znshule zh hu, qu bc toln cng szh zhng fhu sh shnme ysi. 9:11 Tmen ji wn ys shu:`Wishme jng shmen shu li y ynggi xin li?' 9:12 Ys du tmen shu:` li y grn yo xin li chng zhng yqi: Dnsh jng shng guny rn z yng shu xdu tngk, bi rn qng Mn, sh znyng jzi de ne? 9:13 Ksh, w gosu nmen! li y yjng lile, rnmen rny dudile t, zhngr jng shng guny tsu jzi de. ' Zh ho fm de rtng 9:14 Tmen li do mnt nl, knjin y dqn rn wizhe tmen, jng sh h tmen zhngzi binln. 9:15 Qun mnzhng y knjinle ys, ji du jngq, lk xing qin po q wnhu t. 9:16 Ys wn mnt shu:`Nmen h tmen binln shnme?' 9:17 Qnzhng zhng yuygrn hud shu:`Shfu, w dile w de rzi li jin n, t fzhu y g y ba mgu; 9:18 Wln zi nl, mgu zhu zh t, ji b t shui do, t ji ku t bi mi, yoyqich, bngqi jingyngle. W cng qng n De mnt b mgu su ch, tmen qu bnng. ' 9:19 Ys kiku xing tmen shu:`i! W xn de shdi! W y nmen zi yq yo do jsh ne? W rngrn nmen yo do jsh Ne? Di t do w zhl li! ' 9:20 Tmen ji b hizi lng do ys gnqin. Mgu yjin ys, lsh sh n hizi jlunle yzhn, n hizi bin do zi d Shng, dgn t mi. 9:21

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

125 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys wn t de fqn shu:`Zh sh fshng zi t shnshang yu dusho shhoule?'T hud shu:`Cngxio de shhou; 9:22 Mgu lc b t tu do hu li hu shu li, yohi s t. Dnsh, n ru nng zu shnme, n ji linmn wmen, bngzh wmen Ba! ' 9:23 Ys du t shu:`N ru nng, wi xn de rn, yqi du sh knng de!' 9:24 Xio hizi de fqn lk hn shu:`W xn! Qng n bzh w de w xn ba!' 9:25 Ys knjin qnzhng du po guli, ji chz xim shu:`Yu lng yu y de mgu, w mng n cng t shnshang chq! Zi bu yo Jnr t ni! ' 9:26 Mgu ji hnjio qli, mngli d sh n hizi jlunle yzhn, ji chqle; n hizi hoxing sle yyng, yzh yu x Du rn shu:`T sle!' 9:27 Dnsh, ys w zh t de shu, l t qli, t ji qlile. 9:28 Ys jn do jili, t de mnt sxi wn t shu:`Wishme wmen bnng gn t chq?' 9:29 Ys du tmen shu:`Zh yli, fi yng qdo [h jn sh], sh bnng gn chq de.' r c yyn shunn h fhu 9:30 Tmen cng nl qshn, jnggu jil l y; ys qu b yun jio rn zhdo. 9:31 Ynwi n sh t jioxun t de mnt, gi tmen shu:`Rn z jingyo bi jio zi rn shuzhng, wi rn su sh; bi sh yhu,gu Le sn tin, t byo fhu. ' 9:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

126 Evangelhos -Gospel -Fyn


Mnt qu b mngbi zhxi hu, yu hip xnwn t. Tin guzhng shu zud 9:33 Tmen li do g f wng, jn do jili, ys wn tmen shu:`Nmen zi lshng zhnglnle shnme?' 9:34 Tmen du m bzu shng, ynwi tmen zi lshng bc zhngln shu zud. 9:35 Ys zu xi, jiogu n sh'r rn li, gi tmen shu:`Shu ru xing zu d yg, t ji de zu zhngrn zhng zu m de y g, Bng yo zu zhngrn de py. ' 9:36 Su lnggu yg xio hizi li, fng zi mnt zhngjin, bo q t li, gi tmen shu: 9:37 `Shu ru yn w de mngz, shuli yg zhyng de xio hizi, jish shuli w; shu ru shuli w, bng bsh shuli w, r Sh shuli n piqin w li de. ' 9:38 Ru wng xing ys shu:`Shfu! Wmen jingu ygrn, t yn n de mngz q m, wmen jnzhle t, ynwi t b gn Cng wmen. ' 9:39 Ys shu:`Byo jnzh t, ynwi miyu rnh rn, y w de mngz xngle qj, ji hu lj fibng w de, 9:40 Ynwi shu b fndu wmen, jish qngxing wmen. ' Jd t de i d 9:41 `Shu ru yn nmen shy jd, r gi nmen ybi shu h, w shzi gosu nmen: T ju b hu shdio t de shng bo. 9:42 Shu ru sh zhxi xnzh zhng de yg xiozi dido, do br n ykui l l de m sh, to zi t de bzi shng, tu zi hi Li, wi t gng ho.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

127 Evangelhos -Gospel -Fyn


9:43 Tngru n de shu sh n dido, kn dio t! N cnfi jnr shngmng, b yu ling zh shu r wng dy li, do n bmi de hu li Q gng ho. 9:45 * Tngru n de jio sh n dido, kn dio t! N qu tu jnr shngmng, b yu shung jio bi tur dy li gng ho. * 9:47 Tngru n de yn sh n dido, wn ch t li! N y zhyn jnr tinzh de gu, b yu ling zhyn bi tur dy li gng ho, 9:48 Nl de chngzi bs, hu y bmi. 9:49 Yn wi suyu de rn du yo yng hu yn qli. 9:50 Yn sh ho de; dn yn ru chng lio b xin de, nmen kyng shnme q tioh t? Zi nmen zhngjin dng yu yn, yu gi bc hpng Xingch. 'Zi yuti h ylslng D sh zhng Lhn de wnt 10:1 Ys cng nl qshn, li do yuti jngji, yu dn h de du'n, qnzhng yu jj do t nl, t yu zhochng jioxun t Men. 10:2 Yuxi f l si rnqin li wn ys: X bx zhngf xi q? Ysi sh yo shtn t. 10:3 Ys hud tmen shu:`Mi s fnfule nmen shnme?' 10:4 Tmen shu:`Mi s zhnxle xi xi sh xi q.' 10:5 Ys du tmen shu:`Zh sh wile nmen de xn yng, t ci gi nmen xi xile zh tio flng.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

128 Evangelhos -Gospel -Fyn


10:6 Dnsh, cng chungzo zh ch, tinzh zole tmen ynn y n. 10:7 Wi c, rn yo lki t de fm, yf zj de qzi, 10:8 r rn chngwi yt, yzh tmen zi bu sh ling g, r sh ytle. 10:9 Suy, tinzh su jih de, rn bk chisn. ' 10:10 Hu do jili, mnt yu wn t zh sh, 10:11 Ys du tmen shu:`Shu ru xi zj de qzi r lng q, jish fn jinyn, gf qzi; 10:12 Ru qzi lq zj de zhngf r lng ji, ysh fn jinyn. ' Zhf rtng 10:13 Yurn gi ys lng li yxi xio hizi, yo t fm tmen; mnt qu chz tmen. 10:14 Ys jinle, ji shngle q, du tmen shu:`Rng xio hizi do w gnqin li, byo zzh tmen! Yn wi tinzhde gu zhng Shy zhyng de rn. 10:15 W shzi gosu nmen: Shu ru b xing xio hizi yyng jishu tinzh de gu, ju bnng jnq. ' 10:16 Ys su bo q tmen li, gi tmen f shu, zhfle tmen. Fgu shonin 10:17 Zhngzi ys chli xngl sh, po lile ygrn, gu zi t minqin, wn t shu:`Shn sh, wi chngshu yngshng, w gi zu Shnme? ' 10:18

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

129 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys du t shu:`N wishme chng w shn? Chle tinzh yg wi, miyu shu sh shn de. 10:19 Ji mng n du zhdo: Bk shrn, bk jinyn, bk tudo, bk zu ji jinzhng, bk qzh, yng xiojng n de f M. ' 10:20 T hud ys shu:`Shfu! Zh yqi w cngxio ji du znshule.' 10:21 Ys dngjng kn t, ji x'i t, du t shu:`N hi qusho yyng: N q, binmi n suyu de yqi, shsh gi qing Rn, n b yu bozng zi tinshng, rnhu li, bizhe shzji, gnsu w! ' 10:22 Ynle zh hu, n rn ji min di churng, yuy de zulio, ynwi t yu xdu chny. 10:23 Ys zhuwi y kn, du zj de mnt shu:`Nxi yu qinci de rn, jn tinzh de gu sh dume nn a!' 10:24 Mnt ji du jngq t zh j hu. Ys yu du tmen shu:`Hizimen! Zhngsh qinci de rn, jn tinzh de gu sh dume nn A! 10:25 Lutuo chungu zhnkng, b fyu de rn jn tinzh de gu hi rngy. ' 10:26 Tmen ji gngji jngq, bc shu:`Zhyng, shu hi nng dji?' 10:27 Ys zhsh tmen shu:`Zi rn b knng, zi tinzh qu brn, ynwi zi tinzh, yqi du sh knng de.' Bibi shng bo 10:28 B du l kiku du t shu:`Kn, wmen shqle yqi, r gnsule n.' 10:29

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

130 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys hud shu:`W shzi gosu nmen: Rn wi le w, wile fyn, r shqle fngw, hu xingd, hu zmi, Hu mqn, hu fqn, hu rn, hu tind, 10:30 Miyu bzi jnsh ji de bibi de fngw, xingd, zmi, mqn, rn, tind lin phi y zi ni, bng zi li Sh hud yngshng de. 10:31 Dn yu xdu zi xin de, yo chngwi zi hu de; zi hu de, yo chngwi zi xin de. 'Snc yyn shunn h fhu 10:32 N sh, tmen zi lshng, yo shng ylslng q, ys zi mnt qintou zu, tmen du jngq, gnsu de rn y d hi P. Ys yu b n sh'r rn di do ybin, kish gosu tmen n jingyo lndo t shnshang de sh: 10:33 `Kn, wmen shng ylslng q, rn z yo bi jio y sj zhng h jng sh; tmen yo dng t de szu, yo b t jio gi wi Bngrn; 10:34 Zhxi rn yo xnng t, tu w t, bind t, shhi t; dn sn tin yhu, t byo fhu. ' Zi b d rzi de yoqi 10:35 Zi b d de rzi y g b h ru wng zu do ys gnqin, du t shu;`shfu! Wmen yun n ynx wmen de yoqi!' 10:36 Ys du tmen shu:`Nmen yuny w gi nmen zu shnme?' 10:37 Tmen hud shu:`C wmen zi n de gungrng zhng, yg zu zi n yubin, yg zu zi n zubin.' 10:38 Ys du tmen shu:`Nmen b zhdo nmen su qi de sh shnme; nmen nng yn w yn de ju ma? Huzh, nmen nng shu w Shu de x ma? '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

131 Evangelhos -Gospel -Fyn


10:39 Tmen du t shu:`Wmen nng.'Ys ji du tmen shu:`W yn de ju, nmen byo yn; w shu de x, nmen b Yo shu; 10:40 Dn zu zi w yubin hu zubin, bsh w ky gi de, r sh gi shu ybile, ji gi shu. ' 10:41 N sh g tngle, ji kish non y g b h ru wng. 10:42 Ys jio mnt guli, du tmen shu:`Nmen zhdo: Ziwi bngrn zhng, yu zn wi shulng de, zhzi tmen, yu dchn Gunxi tmen; 10:43 Dn nmen zhngjin, qu bk zhyng: Shu ru yuny zi nmen zhngjin chngwi d de, ji dng zu nmen de py; 10:44 Shu ru yuny zi nmen zhngjin wishu, ji dng zu zhngrn de np, 10:45 Yn wi rn z, bsh li shu f sh, r sh li f sh rn, bng jio ch zj d xngmng, wi dzhng zu sh ji,' Zh ho y l g de xizi 10:46 Tmen li dole y l g. Ys h t de mnt j y dqn rn, cng y l g chli de shhou, yu yg xiyn de q Gi, j t mi de rzi b'r t mi zu zi l png. 10:47 T y tng shu sh n z l rn ys, ji hnjio shu:`Ys, d wi zhz, klin w ba!' 10:48 Yu xdu rn ji chz t, jio t byo zu shng; dn t yuf hnjio shu:`D wi zhz, klin w ba!' 10:49 Ys ji zhnzh shu:`Jio t guli!'Rn ji jio n xizi, gi t shu:`Fngxn! Qli! T jio n ne!' 10:50

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

132 Evangelhos -Gospel -Fyn


Xizi ji rng xi zj de wiy, tio qli, zu do ys gnqin. 10:51 Ys du t shu:`N yuny w gi n zu shnme?'Xizi shu:`Shfu! Jio w knjin!' 10:52 Ys du t shu:`Q ba! N de xnd jile n.'Xizi lk knjinle, ji zi lshng gnzhe ys qle. Ys zuhu zi ylslng de shj D shy zhng Rng jn ylslng 11:1 Dng tmen jingjn ylslng, dole bi t f g h b d n, zi gnln shn nl sh, ys ji df ling g mnt, 11:2 Du tmen shu:`Nmen wng dumin de cnzhung li q, y jn cnzhung, lsh hu knjin y p shunzhe de l j, sh cngli miyu Rn qgu de; b t ji ki qin li. 11:3 Ru yurn du nmen shu: Nmen zu shnme? Nmen ji shu: Zhyo yng t, dnsh hu lk b t qin hu zhl li. ' 11:4 Tmen qle, bin jin y p l j, shun zi mnwi jido shng, ji b t ji ki. 11:5 Zi nl zhnzhe de rn, yurn du tmen shu:`Nmen ji ki l j zu shnme?' 11:6 Mnt ji nzho ys su fnfu de du tmen shule; nxi rn su rngxle tmen. 11:7 Tmen b l j qin do ys gnqin, b zj de wiy d zi shngmin, ys ji qle shngq. 11:8 Yu xdu rn b zj de wiy, lng yuxi rn b cng tinjin kn li de l shzh, p zi lshng, 11:9 Qin xng hu su de rn, du hnzhe shu:`H sn n! Yn shng zh zh mng r li de, yng shu znsng!

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

133 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:10 N yo li de wmen zxin d wi zh gu, yng shu znsng! H sn n y zhgo zh tin! ' 11:11 Ys jnle ylslng, do shng din li, zhuwi chknle yqi, shchn y wn, su tng sh'r mnt chli, wng b d n Qle. Zzhu whugu sh 11:12 D r tin, tmen cng b d n chli, ys le. 11:13 T cng yun ch wng jinle y k moshng de whugu sh, ji shng qin q, kn shfu zi sh shng ky zhodo shnme; jzh zu do n Li, chle yzi wi, shnme y miyu zhozhe, ynwi hi bsh whugu de shji. 11:14 Ys ji kiku du t shu:`Yngyun zi miyu rn ch n de guzile!'T de mnt y d tngjinle. Qzh shngrn 11:15 Tmen li do ylslng. Ys y jn din yun, ji kish b zi din yun li de mimi rn gn chq, b qinzhung de zhuzi h mi Gzi de dngz tufn, 11:16 Y bx rn dizhe qmn yu din yun li jnggu, 11:17 Jioxun tmen shu:`Jng shng bsh jzi:W de din y jing chng wi wnmn de qdo zh su me? Nmen jng b t zuchngle Zi w! ' 11:18 Sj zhng h jng sh tngle, ji shf yo znyng ch dio t, qu yu hip t, ynwi qun qnzhng du t de jioxun du jngq b Y. 11:19 Dole wnshng, tmen ji chle chng. Xnd de lling

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

134 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:20 Zochen, tmen cng nl jnggu sh, knjin n k whugu sh lin gn du kgnle. 11:21 B du l xing qli, ji du ys shu:`Shfu! Kn, n su zhum de whugu sh y kgnle.' 11:22 Ys hud tmen shu:`Nmen du tinzh dng yu xnd! 11:23 W shzi gosu nmen: Wln shu du zh zu shn shu: Qli, tu do hil q! T xnl ru b huiy, fn xingxn t shu de B chngji, ji b gi t chngji. 11:24 Ync, w gosu nmen: Nmen qdo, bln qi shnme, zhyo nmen xingxn bdi, b gi nmen chngji. 11:25 Dng nmen lzhe qdo sh, ru nmen yu sh me yun rn de sh, ji kunsh ba! Ho jio nmen zi tin zh f, y kunsh nmen de Gu fn. '* Zhwn ys xngsh de qunbng 11:27 Tmen yu li do ylslng. Dng ys zi din li pihui sh, sj zhng, jng sh h zhnglo li do t gnqin, 11:28 Du t shu:`N png shnme qunbng zu zhxi sh? Huzh, sh shu gile n qunbng zu zhxi sh?' 11:29 Ys du tmen shu:`W y yo wn nmen yj hu, nmen hud w, w ji gosu nmen: W png shnme qunbng zu zhxi Sh. 11:30 Ru hn de xl sh cng tin shngli de, hish cng rn li de? Df w ba! ' 11:31 Tmen xnzhng sliang shu:`Ru wmen shu: Sh cng tin shngli de, t ji yo shu: Nme nmen wishme bxn t? 11:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

135 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dn wmen zn gn shu: Sh cng rn li de ne? 'Tmen sh hip mnzhng, ynwi zhngrn du y ru hn shzi sh y wi xin Zh. 11:33 Tmen bin hud ys shu:`Wmen b zhdo.'Ys y du tmen shu:`W y b gosu nmen: W png shnme qunbng Zu zhxi sh. ' Zh (1) Jin m 21:1-11 Bng zh. `D wi zh gu'j m xy gu. (2) Jin m 21:18-19 Bng zh. (3) Jin m 21:12-13; L 19:45-46. (4) Ldng tngxng bn ji 26 ji zu:`Rgu nmen b kunsh, nmen zi tin zh f y b kunsh nmen degu fn'. (5) 20-33 Ji, jin m 21:21-27. D sh'r zhng yun h de by 12:1 Ys kish yng by du tmen shu:`Yuygrn pizhle yg pto yun, zhuwi wi shng lba, jule y g zh ji Ch, zhle yzu shuwng ti, b t z gi yun h, ji lkile bngu. 12:2 Dole shji, t bin df yg p rn do yun h nl, xing yun h shuq yun zhng de gush;12:3 Yun h qu zhu zh t, dle t, fng t kngshu huq. 12:4 Zhrn yu df bi de yg p rn do tmen nl q; tmen d shngle t de tu, bngqi lngrle t. 12:5

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

136 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zhrn yu df lng yg, tmen b tshle; hu yu df hoxi p rn q: Yu de tmen dle, yu de tmen shle. 12:6 Zhrn hi yu yg, j t de iz; zuhu ji df t do tmen nl q, shu: Tmen b hu jngzhng w de rzi. 12:7 Nxi yun h qu bc shu: Zh sh jchngrn, li! Wmen sh dio t, jingli chny ji gu wmenle. 12:8 Ysh, zhu zh tshle, b t po zi pto yun wi. 12:9 Nme, pto yun de zhrn yo znyng chzh ne? T b li ch mi zhxi yun h, jing pto yun lng z gi birn. 12:10 Nmen miyu dgu zh dunjngwn ma? Jingrn q r byng de shtou, fn'r chngle w jio de jsh: 12:11 N sh shng zh de suzu suwi, zi wmen ynzhng shnmio m c. ' 12:12 Tmen mngbi zh by sh zh tmen shu de, ji xing di zh t; dn hip qnzhng, ysh, lki t zulio. Nshu de wnt 12:13 Huli, tmen pile j g f l si rn h hi lu d dng rn do ys nl, yo yng ynln lixinhi t. 12:14 Tmen li du t shu:`Shfu! Wmen zhdo n sh zhnchng de, b gj rnh rn, ynwi n b kn rn de qng min, zh n Zhnl jioshu tinzh de dol. Gi kis n dng shu, ky b ky? Wmen gi n b gi n? ' 12:15 Ys shple tmen de xwi, bin du tmen shu:`Nmen wishme shtn w? N yg d n li gi w kn Kn! ' 12:16

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

137 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen nle li. Ys ji wn tmen shu:`Zh xioxing h zhao sh de?'Tmen hud shu:`Kis de.' 12:17 Ys ji du tmen shu:`Kis de ji yng guhun kis, tinzh d ji yng guhun tinzh.'Tmen du t fichng jngy. Fhu de wnt 12:18 Furn fhu de s d si rn li do ys gnqin, wn t shu: 12:19 `Shfu! Mi s cng gi wmen xi shu: Rgu ygrn d gg sle, pi xi qzi r mi li xi hizi, t de dd ji Yng q t de qzi, gi t gg ls. 12:20 Cng yu xingd q rn, d y g qle q, miyu li xi zs ji sle. 12:21 D r g qle t, y miyu li xi zs ji sle; d sn g ysh zhyng. 12:22 N q g du miyu li xi zs; mlio, n frn y sle. 12:23 Zi fhu sh, tmen fhu yhu, t jing sh tmen zhng n ygrn de qzi? Ynwi q grn du qgu t wi q. ' 12:24 Ys du tmen shu:`Nmen q bsh ynwi miyu mnglio jngsh, y miyu mnglio tinzh de nngl, r cuwle ma? 12:25 Yn wi rn cng szh zhng fhu hu, y b q, y b ji, ji xing tinshng de tinsh yyng. 12:26 Guny srn fhu de sh, zi mi s sh shng jngj pin zhng, nmen miyu dgu, tinzh znyng du t shu de ma? T shu: W sh y ba lng de tinzh, y s g de tinzh, h y g b de tinzh. 12:27 T bsh srn de, r sh hu rn de tinzh, suy nmen d cule! ' Zud de ji mng 12:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

138 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yg jng sh tngjinle tmen binln, jude ys du tmen hud de ho, bin shng qin li, wn t shu:`Yqi ji mng Zhng, n ytio sh d y tio ne? ' 12:29 Ys hud shu:`D y tio sh:Ysli! N yo tng! Shng zh wmen de tinzh sh wiy de tinzh. 12:30 N yngdng qun xn, qun lng, qun y, qunl i shng zh, n de tinzh. 12:31 D r tio sh:N yngdng i jn rn r n zj. Zi miyu bi de ji mng b zh ling tio gng d dele. ' 12:32 N jng sh du ys shu:`Bcu, shfu shu de shzi du: T sh wiy de, ch t ywi, zi miyu bi de: 12:33 Yng y qun xn, qun y, qunl i t, bng i jn rn r zj, yun chogu yqi qun fnj h xshng. ' 12:34 Ys jin t hud de mngzh, bin du t shu:`N l tinzh de gu b yunle.'Cngc, miyu rn gn zi wn t. M xy wi d wi zhz de wnt 12:35 Ys zi shng din li jioxun rn sh, shudao:`Jng shmen znme shu m xy sh d wi zhzi n? 12:36 D wi zj ynzhe shng shn de gndng cng shugu:Shng zh du w zh shu: N zu zi w yubin, dng w b n de churn fng zi n De jioxi. 12:37 D wi zj j chng t wi zh, t znme yu sh d wi zhz ne? ' Dp qnzhng du xhuan tng t. Zhzhi jng sh 12:38 Ys zi jio xn zhng yu shu:`Nmen yo jnfng jng sh: Tmen xhuan chun shng chngpo yuxng, zi ji shng shu rn qng'n, 12:39 Zi hutng li zu shngzu, zi ynx shng zu shux;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

139 Evangelhos -Gospel -Fyn


12:40 Tmen tnmle guf de jichn, r y chngji de qdo zu ynsh: Zhxi rn byo zoshu gng ynzhng de chf. ' Chngzn qing guf 12:41 Ys min du yn k zuzhe, kn zhngrn znyng xing kli tu qin, yu xdu f rn tule hndu. 12:42 N sh, lile yg qing guf, tule ling g xioqin, j ywn tngqin de s fn zh y. 12:43 Ys bin jio t de mnt guli, du tmen shu:`W shzi gosu nmen: Zhge qing guf b suyu xing yn k tu qin de Rn, tu de gng du, 12:44 Ynwi zhngrn du n tmen su y de li tu; dn zh guf qu yu zj de bz zhng, b suyu de yqi, qunb de shnghu Fi, du tu shngle. ' D shsn zhng Yyn shng din de humi h wili de zinn 13:1 Ys cng shng din l chli de shhou, t de mnt zhng yu yg du t shu:`Shfu! Kn, zh sh hdng de shtou! Hdng De jinzh! ' 13:2 Ys du t shu:`N knjin zhxi wid de jinzh ma? Jingli zhl ju miyu ykui shtou li zi lng ykui shtou shng, r B bi chihu de. ' 13:3 Ys zi gnln shnshng, min du shng din zuzhe de shhou, b du l, y g b, ru wng h n d l sxi wn t shu: 13:4 `Qng gosu wmen: Shnme shhou fshng zhxi sh? Zh yqi sh yo wnchng sh, jing yu sh me xinzho?'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

140 Evangelhos -Gospel -Fyn


13:5 Ys ji kish du tmen shu:`Nmen yo jnshn, minde yurn qpinle nmen. 13:6 Jing yu xdu rn jimo w de mngz li shu: W jish (m xy); bngqi yo qpin xdu rn. 13:7 Dng nmen tngdo zhnzhng h zhnzhng de fngshng sh, byo jnghung, ynwi zh sh bx fshng de, dn hi bsh jij. 13:8 Ynwi mnz yo qli gngj mnz, guji gngj guji; doch yo yu dzhn, yo yu jhung; dn zh zhsh ktng de ki Sh. 'Xnt b shu phi 13:9 `Nmen zj yo jnshn! Rn yo b nmen jisng do gng yhu, nmen zi hutng li yo shu bind, bngqi y yo wi w de yun G, zhn zi zngd h jnwng minqin, du tmen zu zhng. 13:10 Dn fyn bx xin chun y wngu. 13:11 Rn b nmen l q jisng do ftng sh, nmen byo yxin sl gi shu shnme; zi n shk c gi nmen shnme hu, nmen Ji shu shnme, yn wi shuhu de bsh nmen, r sh shng shn. 13:12 Xingd jing bxingd, fqn jing b er zi zh y sd; rn jing qli fndu fm, b tmen chs. 13:13 Nmen wile w de mngz, jing wi zhngrn su nohn; dn n jinch dod de, byo dji. ' Zi yuti suyo fshng de sh 13:14 `Jsh nmen knjin n zhozh hungling de kzng zh w l zi b yng zi d dfng dzh yng mngbi; n sh zi yuti De, gi to wng shnzhng; 13:15 Zi wdng shng de, byo xili, y byo jnq, cng w li q shnme dngxi;

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

141 Evangelhos -Gospel -Fyn


13:16 Zi tind li de, byo huli q zj de wiy. 13:17 Zi nxi rzi l, huiyn de h br de sh yu hu de! 13:18 Dn nmen dng qdo, byo jio zh sh fng do dngtin. ' Rn z liln 13:19 `Ynwi zi nxi rzi l, b yu zinn, zh sh cng tinzh chungzo kish, zhdo rjn cng wi yugu de, jingli y b hu Zi yu. 13:20 Ru bsh shng zh sudunle nxi sh r, fn yu xiru de rn du b hu dji; dn wile tsu jinxun de bi xunzh, t sudun Le nxi sh r. 13:21 N sh, ru yurn du nmen shu: Kn, m xy zi zhl! Kn, zi nl! Nmen byo xingxn! 13:22 Ynwi jing yu ji m xy h ji xinzh xngq, xng y j h q sh, rgu knng dehu, tmen lin bi xunzh du yo qpin. 13:23 Suy, nmen yo jnshn! Kn, fnsh w d yxin gosule nmen! 13:24 Dnsh, zi nxi rzi l, zi n zinn yhu, tiyng jingyo hn'n, yuling b zi fgung;13:25 Xngchn yo cng tinshng zhu xi, tinshng de wn xing y yo dngyo. 13:26 N sh, rn yo knjin rn z dizhe d wi nng h gungrng chng yn jing li. 13:27 N sh, t yo piqin tinsh, yu sfng, cng d j do tinbin, jj t de bi xunzh. ' Whugu sh de by 13:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

142 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Nmen yng yu whugu sh q g by: Jsh t de zhtio yjng f nn, shngch yzi, nmen ji zhdo xitin jnle. 13:29 Tngyng, nmen jsh knjin zhxi sh fshngle, ji gi zhdo: T y jn zi mnkule. 13:30 W shzi gosu nmen: Fi do zh yqi fshngle, zh y shdi ju b hu guq. 13:31 Tind yo guq, dnsh w dehu ju b hu guq. 13:32 Zhy n rzi h n shk, chle f ywi, shu y b zhdo, lin tinshng de tinsh hzi du b zhdo. ' Yng xng w b mi 13:33 `Nmen yo dngxn, yo xng w, ynwi nmen b zhdo n rq shnme shhou li do. 13:34 Zhngr yg yun xng de rn, lki zj de ji sh, b qunbng jio gile zj de p rn, mi rn yu mi rn de gngzu; yu zh Fu kn mn de xyo xng w. 13:35 Suy, nmen yo xng w, ynwi nmen b zhdo, jizh shnme shhou huli: Hux bngwn, hux ybn, hux j Jio, hux qngchn; 13:36 Minde t hrn li do, yjin nmen zhngzi shujio. 13:37 W du nmen shu de, w y du zhngrn shu: Nmen yo xng w. ' Ys shunn sh D shs zhng Gng yhu de ynmu 14:1 Ling tin hu jish yyu ji h w jio ji, sj zhng h jng sh shf yo znyng yng guj zhun ys, r b t shhi,14:2

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

143 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ynwi tmen shu:`Byo zi qng ji ni, p mnjin fshng bodng.' Nrn y xing y fu m ys 14:3 Dng ys zi b d n libng rn xi mn jili, zhng zux de shhou, lile yg nrn, nzhe y y png zhngu de chn `n r du'xing y. T dp y png, ji do zi ys tushng. 14:4 Yuxi rn p b mny, ji bc shu:`Wishme yo zhyng lngfi xing y? 14:5 Zh xing y yun ky mi snbi du kui ynqin, shsh gi qing rn! 'Tmen du n nrn hn shngq. 14:6 Ys qushu:`Yu t ba! Nmen wishme jio t nnshu? T zi w shnshang zule y jin shnsh, 14:7 Ynwi nmen chng yu qing rn tng nmen zi yq, nmen jsh yuny, ji nng gi tmen xngshn; dnsh w, nmen qu b chng Yu. 14:8 T y zule t nng zu de: Tqin fu mle w de shnt, sh wi nzng zh sh. 14:9 W shzi gosu nmen: Jingli fyn wln chun do qun shji shnme dfng, byo shshu t suzu de sh, li jnin t. ' 14:10 Ysh, n sh'r rn zhng zh y, yu d s y s ji l, q jin sj zhng, yo b ys jio y tmen. 14:11 Tmen tngle yhu, bshng xnx, x xi gi t ynqin; t ji zhoxn lingj, jing ys jio ch. Zuhu wncn 14:12 W jio ji de d ytin, j zish yyu ji goyng d n y tin, mnt du ys shu:`N yuny wmen wng nl q, gi N ybi ch yyu ji wncn? ' 14:13

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

144 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys ji df ling g mnt, du tmen shu:`Nmen wng chng l q, b yu yg nzhe shu gun de rn yngmin r li, nmen Ji gnzhe t q; 14:14 T wln jnr nl, nmen ji du n jizh shu: Shfu wn: W tng w de mnt ch yyu ji wncn de ktng zi nl? 14:15 T b zh gi nmen y jin psh hole de kun dlu tng, nmen ji zi nl wi wmen ybi ba! ' 14:16 Mnt qle, li do chng l, su yjin de, zhngr ys gi tmen su shu de; tmen ji ybile yyu ji wncn. 14:17 Dole wnshng, ys tng n sh'r rn lile. 14:18 Tmen zux chfn sh, ys shu:`W shzi gosu nmen: Nmen zhng yu yg y w tng sh de yo f mi w.'14:19 Tmen ji du yumn qli, yg yg de wn t shu:`Nndo sh w ma?' 14:20 Ys du tmen shu:`Sh sh'r rn zhng de yg, tng w yq zi pnzi l zhn d n yg. 14:21 Rn z grn yo nzho zhzhe tsu jzi de r q, dnsh f mi rn z d n rn sh yu hu de! N rn ru miyu shng, wi t Gng ho. ' Jinl shng t shng sh 14:22 Tmen zhng ch de shhou, ys n q bng li, zhfle, bi ki, d gi tmen shu:`Nmen n q ch ba! Zh sh w de Shnt. ' 14:23 Yu n q bi li, zh xile, d gi tmen, tmen du cng bi zhng hle. 14:24 Ys du tmen shu:`Zh sh w de xu, xnyu de xu, wi dzhng lich li de.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

145 Evangelhos -Gospel -Fyn


14:25 W shzi gosu nmen: W ju b zi h zh pto zhle, zhdo w zi tinzh de gu li h xnji d nitin. ' Yyn mnt tosn h b du l bi zh 14:26 Tmen chng wn shng yng, ji chli, wng gnln shn qle. 14:27 Ys du tmen shu:`Nmen du yo dido, ynwi yu jzi shu:W yo dj mrn, yng qn ji yo ssn. 14:28 Dn w fhu hu, yo zi nmen y xin, do jil l y q. ' 14:29 B du l du t shu:`Jsh zhngrn du yo dido, w qu brn.' 14:30 Ys ji xing t shu:`W shzi gosu n: Ji zi jntin, zh yy l, j jio ling bin yqin, n yo snc b rn W. ' 14:31 B du l gngji jli de shu:`Jsh w gi tng n yq s, w y ju b hu b rn n.'Zhngrn y d zhyng shule. Shnyun qdo 14:32 Tmen li do yg mng jio g z m n de zhungyun li; ys du mnt shu:`Nmen zu zi zhl, dng w q qdo.' 14:33 Su dizhe b du l, y g b h ru wng y t tng q; t kish jng j kngb, 14:34 Bin du tmen shu:`W de xnlng bishng d yos; nmen li zi zhl, qi yo xng w.'14:35 Ys wng qin zulio b yun, ff zi d qqi, rgu knng, sh zhsh chn l t r q, 14:36 Shu:` b! F a! Yqi wi n du knng: Qng gi w min q zh bi ba! Dnsh, byo zho w su yuny de, r yo

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

146 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zho n su yuny de. ' 14:37 Ys huli, jin tmen shuzhele, ji du b du l shu:`Xi mn! N shujio ma? N bnng xng w yg shchn ma? 14:38 Nmen xng w qdo ba! Min xiny yuhu. Xnshn grn qiyun, dn rut qu runru. ' 14:39 Ys yu q qdo, shule tngyng dehu. 14:40 T yu huli, jin tmen rng sh shuzhe, ynwi tmen de ynjng chnzhng, y b zhdo yo hud t shnme. 14:41 T d sn c huli, du tmen shu:`Nmen hi shu xiq ma? Hi nx ma? Gule! Shchn dole, kn, rn z ji yo Bi jiof zi zurn shuzhngle. 14:42 Qli! Wmen q ba! Kn, n f mi w de li jnle. ' Ys bi b zng t tosn 14:43 Ys hi shuhu de shhou, n sh'r rn zhng zh y de yu d s, su j dole, tng t yq de, hi yu dizhe dojin gnbng De qnzhng, sh yu sj zhng, jng sh h zhnglo nl pi li de. 14:44 N chmi ys de rn cng gi tmen yg nho shu:`W ku qn shu, shu jish; nmen n zh t, xioxn di q.' 14:45 Yu d s y li, bin lk do ys gnqin shu:`L b!'Su ku qnle t. 14:46 Tmen ji xing ys xishu, n zhle t. 14:47 Zhn zi pngbin de rn zhng, yu yg b ch jin li, knle d sj de p rn y jin, xu xile t de yg rduo.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

147 Evangelhos -Gospel -Fyn


14:48 Ys kiku du tmen shu:`Nmen dizhe dojin gnbng chli n w, rtng duf qingdo yyng; 14:49 W tintin zi nmen dngzhng, zi shng din li sh jio, nmen miyu n w; dn zh sh wi yngyn jng shng dehu. ' 14:50 Mnt du pi xi t topole. 14:51 N sh, yu yg shonin rn, ch shn pzhe ykui mb, gnsu ys, rnmen y zhu zhle t; 14:52 Dn t pi xi mb, chzhe shnzi tozulio. Ys zi d sj qin bi pn szu 14:53 Tmen b ys di do d sj nl, suyu de sj zhng, zhnglo h jng sh y d jj zi nl. 14:54 B du l yun yun de gnzhe ys, zhdo d sj de tngyun lmin, tng chiymen zu zi yq, kohu qnun. 14:55 Sj zhng h qunt gng yhu, xnzho zhngj fndu ys, wi b t chs, qu miyu zhozhe. 14:56 Yunli yu xdu rn zo ji zhngj go t, dn nxi zhngj g b xingf. 14:57 Yu j grn zhn qli, zuji jinzhng go t shu: 14:58 `Wmen cng tng t shugu: W yo chihu zh zu yng shu jinzo de shng din, sn tin ni yo lng jin yzu byng shu jinzo de.' 14:59 Lin tmen de zh zhngj y b xing fh. 14:60 Ysh, d sj qli, zhn zi zhngjin, wn ys shu:`Zhxi rn zu zhng fndu n de sh, n shnme y b hud Ma? '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

148 Evangelhos -Gospel -Fyn


14:61 Ys qu bzu shng, shnme y b hud. D sj yu wn t shu:`N sh m xy, n yng shu znsng zh de rzi Ma? ' 14:62 Ys shu:`W sh, bngqi nmen yo knjin rn z, zu zi d nng zh de yubin, chngzhe tinshng de yncai jing li.' 14:63 D sj su s li zj de yf shu:`Hb hi xyo jinzhng ne? 14:64 Nmen du tngjin xid dehule, nmen knzhe gi znyng? 'Zhngrn du pndng t gis. 14:65 Yuxi rn ji kish xing t t tum, mng q t de lin li, yng quntu d t, du t shu:`N zu xinzh ba!'Chiy qi Yng bzhang d t. B du l snc bi zh 14:66 B du l zi xibian tngyun li sh, lile yg d sj de sh n, 14:67 Knjin b du l kohu, ji zhsh t shu:`N ysh h ng n z l rn ys yq de.' 14:68 B du l qu furn shu:`W b zhdo, y b mngbi n shu shnme.'T su zu chq, dole mnlng, j ji jiole. 14:69 N sh n kn jin t, ji yu j zhn zi pngbin de rn shu:`Zh ysh tmen zhngjin de rn.' 14:70 B du l yu furnle. Gule yhu'er, zhn zi pngbin de rn yu zi du b du l shu:`N qu sh tmen zhngjin de, ynwi N ysh g jil l y rn. '14:71 B du l ji kish zzhu, bng fsh shu:`W b rnde nmen shu de zhge rn.' 14:72

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

149 Evangelhos -Gospel -Fyn


Lsh j jiole d r bin. B du l su xingq ys gi tsu shu dehu:`J jio r bin yqin, n yo snc b rn W. 'Ji fngshng d k qli. D shw zhng Ys zi b l du qin 15:1 Y do qngchn, sj zhng, zhnglo j jng sh, h qunt gng yhu shngto wnb, ji b ys knbngle, jisng gi b l Du. 15:2 B l du wn t shu:`N sh yutirn de jnwng ma?'Ys hud shu:`N shu de sh.' 15:3 Sj zhng knggo t xdu sh; 15:4 B l du yu wn t shu:`N kn, tmen knggo n zhme du de sh, n shnme du b hud ma?' 15:5 Ys rng miyu hud shnme, yzh b l dud wi jngy. 15:6 Mi fng jir, zngd gunchng j mnzhng shfng yg tmen su yoqi de qifn. 15:7 Dngsh, yu yg mng jio ba l ba de, t sh y nxi zi bodng zhng shrn de bot ytng bi qi de. 15:8 Qnzhng shngq, yoqi zhochng gi tmen bnl. 15:9 B l du hud tmen shu:`Nmen yuny w gi nmen shfng yutirn de jnwng ma?' 15:10 T yun zhdo sj zhng sh yuy jd ci b ys jisng li de. 15:11 Dnsh, sj zhng qu shndng qnzhng, nng yo gi tmen shfng ba l ba. 15:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

150 Evangelhos -Gospel -Fyn


B l du yu xing tmen shu:`Nme, du nmen su chng de yutirn jnwng, w k znme bn ne?' 15:13 Tmen yu hn shu:`Dng t zi shzji shng!' 15:14 B l du du tmen shu:`T zule shnme sh?'Tmen yuf hn shu:`Dng t zi shzji shng!' 15:15 B l du yuny mnz qnzhng, ji gi tmen shfngle ba l ba, b ys bind hu, jio gi tmen, dng zi shzji shng. Tu di c gun shu rn xnng 15:16 Bngsh b ys di do tngyun lmin, j zngd f ni, b qun du jio q, 15:17 Gi ys chun shng zhng po, binle yg c gun gi t di shng, 15:18 Kish xing t zhjng shu:`Yutirn de jnwng, wnsu!' 15:19 Rnhu yng y gn lwi qio t de tu, xing t t tum, qx chobi t. Shng ji'r w l shn 15:20 Tmen xnngle ys zhhu, ji gi t tu q zhng po, gi t chun shng t zj de yf, rnhu di t chq, b t dng Zi shzji shng. 15:21 Yu yg j li ni rn xi mn, sh ylshnd h l f de fqn, t cng tinjin li, zhng lgu nl, tmen ji qingp t Bi ys de shzji. 15:22 Tmen jing ys di do g r g d dfng, jishu `dlu'd dfng, 15:23 Ji n m yo tioh de ji gi t h, ys qu miyu jishu. 15:24

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

151 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen ji jing t dng zi shzji shng, bng b t de yf fnki, ninji, kn shu de shnme. 15:25 Tmen b ys dng zi shzji shng sh, zhng sh d sn shchn. 15:26 T de zuzhung pi shng xi de sh:`Yutirn de jnwng.' 15:27 Y t yq hi dngle ling g qingdo: Yg zi t yubin, yg zi t zubin. 15:28 [Zh ji yngynle jng shng su shu de:T bi li y pnn zh zhng. ] Xun zi shzji shng 15:29 Lgu de rn du wr t, yozhe tu shu:`Wa! N zh chihu shng din, sn tin ni chngjin qli de, 15:30 N cng shzji shng xili, ji n zj ba! ' 15:31 Tngyng, sj zhng y jng sh y jxio t, bc shu:`T jile birn, qu ji blio zj! 15:32 M xy, ysli de jnwng! Xinzi cng shzji shng xili ba, jio wmen knle ho xingxn! 'Lin y t yq dng zi sh Z ji shng de rn y rm t. 15:33 Dole d li shchn, bind hnhi, zhdo d ji shchn. 15:34 Zi d ji shchn, ys d shng hho shu:` lu y, lu y, l m, s ba hi t n?'Ysi sh:`W de Tinzh, w de tinzh, n wishme shqle w? ' 15:35 Pngbin zhnzhe de rn zhng yu de tngjinle, ji shu:`Kn, t hhun li y ne!' 15:36 Yuy grn ji po guq, b himin jn mnle c, bng zi lwi shng, d gi t h, shu:`Dng y dng, wmen kn, sh Fu li y li jing t xi xi. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

152 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dunq r s 15:37 Ys d hn y shng, ji dunle q. 15:38 Shng su li de zhng mn, cng shng do xi, fnli wi r. 15:39 Dumin zhnzhe de bi fu zhng, knjin ys zhyng dunle q, ji shu:`Zh rn zhnshi tinzh zi!' 15:40 Hi yuxi fn cng yun ch gunwng, qzhng yu m l y m d l n, c y g b h ru s de mqn m l y j s lu m. 15:41 Tmen dng ys zi jil l y sh, ji gnsule t, f sh t; hi yu xdu bi de y ys tngshng ylslng li de f N . Xi xi yt nzng 15:42 Dole bngwn, yn wi sh ybi r, jish nxr de qin ytin, 15:43 Lile yg l m t yrn ru s, t sh y wi xingu de yyun, ysh qdi tingu de rn. T ddn de jn jin b l Du, yoqi ys de yt. 15:44 B l du jngy ys yjng sle, su jio bi fu zhng li, wn t ys shfu y s. 15:45 J cng bi fu zhng kuzhng d zhlio shqng, ji b sht c gi lio ru s. 15:46 Ru s mile lin b, b ys xi xili, yng lin b gu ho, b t nfng zi ynsh zhng zo chng de fnm li; rnhu b ykui Shtou gn do fnm mnku. 15:47 N sh, m l y m d l n h ru s de mqn m l y, lixn gunkn nfng ys d dfng. Ys fhu shngtin

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

153 Evangelhos -Gospel -Fyn


D shli zhng Tinsh bogo zh y fhu 16:1 nxr ygu, m l y m d l n, y g b de mqn m l y h s lu m mile xinglio, yo q fu m ys. 16:2 Yzhu de d y tin, d qngzo, tmen li do fnm nl: N sh, tiyng gng shng q. 16:3 Tmen bc shu:`Shu gi wmen cng fnm mnku gn ki n kui shtou ne?' 16:4 Dn jm ywng, knjin n kui hn d de shtou yjng gn kile. 16:5 Tmen jnle fnm, knjin yg shonin rn, zu zi yubin, chunzhu biy, ji fichng jngkng. 16:6 N shonin rn xing tmen shu:`Byo jnghung! Nmen xnzho n bi dng zi shzji shng de n z l rn ys, t yjng fhu Le, bzi zhlle; qng kn nfnggu t d dfng! 16:7 Dnsh nmen q, gosu t de mnt h b du l shu: T zi nmen y xin wng jil l y q, zi nl nmen yo knjin T, ji r tsu gosu nmen de. ' 16:8 Tmen y chli, ji cng fnm nl topole, yn wi zhnl h kngj ju zhle tmen, tmen shnme y miyu j rn shu, Ynwi tmen hip. Fhu hu de xinxin 16:9 Yzhu de d y tin, qngzo, ys fhu hu, shuxin xinxin gi m l y m d l n: Ys cng cng t shnshang zh chgu q G mgu. 16:10 T q bogo nxi yxing tng ys zi yq de rn, n sh, tmen zhngzi iho k t.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

154 Evangelhos -Gospel -Fyn


16:11 Tmen tng shu ys hule, bng xinxin y t, tmen qu b xingxn. 16:12 Chu, tmen zhng yu ling g rn wng xing xiq; zul de shhou, ys jle lng yg xngzhung xinxin gi tmen. 16:13 Tmen ji q bogo qy de rn, dn nxi rn du tmen y b xingxn. 16:14 Zuhu, dng tmen shy rn zux de shhou, ys xinxin gi tmen, z ch tmen de w xnh xn yng, ynwi tmen bxn Nxi zi t yu szh zhng fhu hu, jinle t de rn. Zi jil l y shnshng piqin zng t wng xun wnmn 16:15 Rnhu ys du tmen shu:`Nmen wng ptin xiq, xing yqi shu zow xunchun fyn, 16:16 Xn r shux de byo dji; dn bxn de b bi pnzu. 16:17 Xn de rn b yu zhxi qj suzhe tmen: Yn w de mng qzh mgu, shu xn yyn, 16:18 Shu n dsh, shnhu hle shnme zhs de dw, y ju b shuhi; n shu zi bngrn shnshang, k sh rn quny. ' Ys shngtin 16:19 Zh ys gi tmen shule zhxi hu yhu, ji bi ji shngtin, zu zi tinzh de yubin. 16:20 Tmen chq, doch xunjing, zh y tmen hzu, bng y qj xing su, zhngsh su chun de dol.

L ji fyn D y zhng Xyn 1:1-3

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

155 Evangelhos -Gospel -Fyn


D o fi lu jn zu: Guny zi wmen zhngjin su wnchng de shj, y yu xdu rn, yzho nxi z sh qnyn jingu, bng wi Zhndo fy de rn su chun gi wmen de, zhushu binchngle jsh, w y cng qtu zx fng chle yqi, su ly nzhe c D gi n xi chli, 1:4 Wi sh n rn qng gi n su jingshu de dol, zhngqu ww. Ys tngnin sh Ybo ru hn dnshng 1:5 Zi yuti wng hi lu d de shhou, b y bn zhng yuy wi sj mng jio z ji l y, t de qzi sh ch y y lng de hu Di, mng jio y s b r. 1:6 r rn zi tinzh qin sh yrn, du zho shng zh de yqi ji mng h l gu xngsh, w k zhzhi. 1:7 Dnsh, tmen miyu hizi, ynwi y s b r s b shngy, ling rn yu du shngle ninj. 1:8 Zhng fng z ji l y lnzhe t de bnc, zi tinzh qin jn sj de zhw sh, 1:9 nzhe sj de chngl, t chu zhngle qin, de jn shng zh de shng su xin xing. 1:10 Xin xing de shhou, zhng bixng du zi wimin qdo. 1:11 Yuy wi shng zh de tinsh zhn zi xing tn yubin xinxin gi t. 1:12 Z ji l y yjin, jnghungshcu, hip qli; 1:13 Dn tinsh xing t shu:`Z ji l y, byo hip! Ynwi n de qdo y mng yngyn, n de qzi y s b r yo gi n Shng yg er zi, n yo gi t qmng jio ru hn.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

156 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:14 N byo xl hunyu, xdu rn y yoyn t de dnshng r xl,1:15 Ynwi t zi shng zh minqin jing sh wid de, dn ji nng ji t du b h, rqi, t hi zi mti zhng ji yo chngmn shng shn; 1:16 T yo sh xdu ysli z mn zhunxing shng zh, tmen de tinzh; 1:17 T yo y li y de jngshn h nngl, zi t qinmin xinxng, sh wi f de xn zhunxing rzi, sh bin zh zhunxing yrn de xn Y, bng wi shng zh zhnbi yg shnling de bixng. ' 1:18 Z ji l y su xing tinsh shu:`W pngzhe shnme nng zhdo zh sh ne? Ynwi w yjng lole, w de qzi y shngle nin J. ' 1:19 Tinsh hud shu:`W sh zhn zi tinzh minqin de ji b r, fngmng lixing n shuhu, bo gi n zhge xxn. 1:20 Kn, n b chngwi y ba, bnng shuhu, zhdo zhxi sh chngji d n ytin, ynwi n miyu xingxn w dehu; dn w de Hu jish byo yngyn. ' 1:21 Bixng dnghu z ji l y, du qgui t zhli zi shng su ni. 1:22 Jzh t chli hu, jng bnng y tmen jinghu, tmen zh ci zhdo t zi shng su zhng jinle y xing; t y chngle y ba, zh Gi tmen d shush. 1:23 T gngzh de rq y mn, ji hule ji. 1:24 J tin yhu, t de qzi y s b r shule yn, zj ducngle w g yu, shu: 1:25

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

157 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Shng zh zi jung de rzi zhyng dile w, chqle w zi rnjin de chr.' Ybo jd dnshng 1:26 Dole d li g yu, tinsh ji b r fngtin zh chiqin, wng jil l y yzu mng jio n z l de chng q, 1:27 Do y wi tngzhn n nl, t y y d wi jiz zhng de yg mng jio ru s de nnz dngle hn, tngzhn n de mngz jio m l Y. 1:28 Tinsh jnq xing t shu:`Wnf! Chngmn nchng zh, shng zh y n tng zi!'[Zi nrn zhng n sh mng zhf de]. 1:29 T qu yn zh hu jnghung b'n, bin sl zhyng de qng'n yu sh me ysi. 1:30 Tinsh du t shu:`M l y, byo hip, ynwi n zi tinzh qin hudle chngxng. 1:31 Kn, n jing huiyn shngz, bng yo gi t qmng jio ys. 1:32 T jing sh wid de, bng bi chng wi zhgo zh de rzi, shng zh tin zhyo b t zxin d wi de yzu c gi t. 1:33 T yo wi wng tngzh y g b ji, zhdo yngyun; t de wngqun miyu zhngji. '1:34 M l y bin xing tinsh shu:`Zh sh zn nng chngji? Ynwi w b rnshi nnrn.' 1:35 Tinsh df t shu:`Shng shn yo ln y n, zhgo zh de nngl yo b yn n, ync, n yo dnshng de shngzh, jing chng wi Tinzh de rzi. 1:36 Qi kn, n de qnqi y s b r, t su zi lonin, qu huile nn ti, bn yu y li g yule, t yun sh s chng b shngy De,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

158 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:37 Ynwi zi tinzh qin miyu bnng de sh. ' 1:38 M l y shu:`Kn! Shng zh de bn, yun zho n dehu chngji y w ba!'Tinsh bin lki t qle. Shngm wng jin biojie y s b r 1:39 M l y ji zi n j r qshn, js wng shnq q, dole yud de yzu chng. 1:40 T jnle z ji l y de ji, ji gi y s b r qng'n. 1:41 Y s b r y tngdo m l y qng'n, ti'r ji zi t de f zhng hunyu. Y s b r su chngmnle shng shn, 1:42 D shng hhn shu:`Zi nrn zhng n sh mng zhf de, n de tier ysh mng zhf de. 1:43 W zh de mqn jiln w zhl, zh sh w nl de li de ne? 1:44 Kn, n qng'n d shngyn y r w r, ti'r ji zi w f zhng hunx yngyu. 1:45 N xnle yu shng zh chun y t dehu byo wnchng de, sh yuf de. ' 1:46 M l y su shu:`W de lnghn sngyng shng zh, 1:47 W de xnshn hunyu y tinzh, w de ji zh, 1:48 Ynwi t chu gle t bn de biwi, jnhu wnsh wndi du yo chng w yuf; 1:49 Yn qunnng zh zi w shnshang xngle dsh, t de mngz sh shng de, 1:50 T de rnc sh shdi di y wqing sh, c y jngwi t de rn.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

159 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:51 T shn chle shub shzhn d nng, qsn nxi xn go q o de rn. 1:52 T cng gozu shng tu xi qunsh zh, qu j yngle biwi pnkn de rn. 1:53 T cng sh j' zh bo xing mi w, fn sh n fyu zh kngshu r q. 1:54 T cng huy q zj de rnc, fzhle t de p rn ysli, 1:55 Zhngr t xing wmen de zxin su shugu de n x, sh n y y ba lng h t de zsn, zhdo yngyun. ' 1:56 M l y tng y s b r zhle sn g yu zuyu, ji hu bnji qle. Ru hn dnshng y g sn 1:57 Y s b r mnle chn q, ji shngle yg er zi. 1:58 T de lnj h qnqi tng shu shng zh xing t d sh rnc, du h t ytng hunl. 1:59 Dole d b tin, rnmen li gi zh hizi xng g sn l, bng yuny zho t fqn de mngz jio t z ji l y. 1:60 T de mqn shu:`B, yo jio t ru hn.' 1:61 Tmen ji xing t shu:`Zi nqnz zhng miyu jio zhge mngz de.' 1:62 Tmen bin gi t de fqn d shush, kn t yuny jio t shnme. 1:63 T yole ykui xio bn, xi do:`Ru hn sh t de mngz.'Zhngrn du jngy qli. 1:64 Z ji l y de ku h shtou lsh kile, su kiku znmi tinzh.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

160 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:65 Ysh, suyu de lnj du mnhui p qng; zh yqi sh ji chun binle qun yud shnq, 1:66 Fn tngjin de rn du jing zh sh cnzi xnzhng, shu:`Zh hizi jing chng wi shn me rnw a?'Yn wi shng zh de shu y t tng Zi. 1:67 T de fqn z ji l y chngmnle shng shn, su yyn shu: 1:68 `Shng zh, ysli de tinzh yng shu znmi, yn t jung jishle zj de mnz, 1:69 Bng zi zj de p rnd wi jizhng, wi wmen xngqle d nng de ji zh, 1:70 Zhngr t j ldi zh shng xinzh de ku su shugu de, 1:71 Zhngji wmen tul drn h chuhn wmen zh de shu. 1:72 T xing wmen de zxin shxng rnc, jy q t zj de shnshng mngyu, 1:73 Jish t xing wmen de zzng y ba lng su xun sh de shc, 1:74 nc wmen cng drn shuzhng bi jich yhu, w kng w j,1:75 Yshng ysh zi t de minqin, y shngshn h zhngy sh fng t. 1:76 Zhy n, xiohi, n yo chng wi zhgo zh de xinzh, yn n yo zu zi shng zh qinmin, wi t ybi dol, 1:77 Wi sh t de bixng rnshi ji n, y hud tmen zu' de kunyu: 1:78 Zh sh ch y wmen tinzh de c hui, sh xr yu go tin xing wmen zhoyo,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

161 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:79 Wi gungzho n zu zi hi'n h s yng zhng de rn, bng yn wmen de jiob, zuxing hpng de dol. ' 1:80 Zh xiohi jinjin zhngd, xnshn jinqing. T zh zi hungy zhng, zhdo t zi ysli rnqin chxin de rq. D r zhng Ys dnshng zi bi lng 2:1 N sh kis o g s du chle ydo shng y, jio tinxi de rn du yo dngj: 2:2 Zh sh zi j l nu zu xly zngd sh, chc xng de dngj. 2:3 Ysh, zhngrn g q bn chng dngj. 2:4 Ru s yn wi sh d wi jiz de rn, y cng jil l y n z l chng, shng yud mng jio bi lng de d wi chng q, 2:5 Ho tng zj y huiyn de pn q m l y q dngj. 2:6 Tmen zi nl de shhou, t fnmin de rq mnle, 2:7 Bin shngle t de tu ti nn'r, yng qingbo gu q, fng zi m co li, ynwi zi kzhn zhng wi tmen miyu dfng. 2:8 Zi n dq yuxi mrn ls, shuy knshu yng qn. 2:9 Yu shng zh de yg tinsh zhn zi tmen shnbin, shng zh de gungyo hun zhozhe tmen, tmen bin fichng hip. 2:10 Tinsh xing tmen shu:`Byo hip! Kn! W gi nmen bogo yg wi qun mnz de dx xn: 2:11

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

162 Evangelhos -Gospel -Fyn


Jntin zi d wi chngzhng, wi nmen dnshngle y wi jish zh, t sh zh m xy. 2:12 Zh sh gi nmen de jho: Nmen jingyo knjin yg yng'r, guzhe qingbo, tng zi m co li. '2:13 H yuy ddu tin jn, tng ni tinsh yq znsng tinzh shu: 2:14 `Tinzh shu xing gungrng y go tin, zh i de rn zish xing png'n!' 2:15 Zhng tinsh lki tmen wng tin shngqle yhu, m rnmen ji bc shu:`Wmen qi wng bi lng q, kn kn shng zh bogo gi w Men su fshng de sh. ' 2:16 Tmen jmng qle, zhodole m l y h ru s, bng n tng zi m co zhng de yng'r. 2:17 Tmen knjin yhu, ji b tinsh du tmen ln zh xiohi su shu de sh, chunyng kile, 2:18 Fn tngjin de rn du jngy mrn xing tmen su shu de sh. 2:19 M l y qu b zh yqi sh m cnzi zj xnzhng, fnf sxing. 2:20 M rnmen wile tmen su tngjin h knjin de yqi, zhngr tinsh xing tmen shu de yyng, ji gungrng znmi tinzh huqle. Shu g sn y xin y shng din 2:21 Mnle b tin, hizi yng shu g sn, su gi t qmng jio ys, zh sh t jing yn mti qin, yu tinsh su q de. 2:22 n mi s de fl, y mnle tmen q ji de rq, tmen bin dizhe hizi shng ylslng q xin gi shng zh, 2:23 Ji rshng zh de fl shng su jzi de:`Fn ki ti shu shng de nnxng, yng zh shng y shng zh.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

163 Evangelhos -Gospel -Fyn


2:24 Bng gi zho shng zh fl shng su fnfu de, xin shng j w: Y du bnji hu ling zh ch g. 2:25 N sh, zi ylslng yuy grn, mng jio xi m ng. Zh rn zhngy qinchng, qdizhu ysli de nwi, rqi shng shn Y zi t shnshang. 2:26 T cng mng shng shn qsh: Zj zi wi knjin shng zh de shu fu zh yqin, ju jin b do swng. 2:27 T yn shng shn de gndng, jnle shng din; n sh, bozhe ynghi ys de fm zhng jnli, yo nzhe fl de gunl wi t xng L . 2:28 Xi m ng ji shung b jigu t li, znmi tinzh shu: 2:29 `Zh a! Xinzi k zho n dehu, fng n de p rn png'n qle! 2:30 Ynwi w qnyn knjinle n de jiyun, 2:31 J n zi wnmn zhqin zo zhnbi ho de: 2:32 Wi zu qsh ybng de gungmng, n bixng ysli de rngyo. '2:33 T de fqn h mqn ji jngy t guny ys su shu de zhxi hu. 2:34 Xi m ng zhfle tmen, yu xing t de mqn m l y shu:`Kn, zh hizi y bi ldng, wi sh ysli zhng xdu rn Dido h f q, bng chngwi fndu de jho 2:35 Zhy n, yo yuy b l jin l tu n de xnlng wi jio xdu rn xnzhng de snin xinl chli. ' 2:36

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

164 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yuy wi n xinzh y n, sh xi r zhpi f n r de n'r, y shngle ninj. T chg hu, y zhngf tngjle Q nin, 2:37 Yhu ji shugu, zhdo bshs su. T zhiji qdo, zhuy sh fngtin zh, zng b lki shng din. 2:38 Zhngzi n shk, t y qin li chngxi tinzh, bng xing yqi xwng ylslng d jish de rn, jingln zh hizi. Shng ji hu n z l 2:39 Tmen nzhe shng zh de fl, xng wnlio yqi, bin fnhule jil l y, tmen de bn chng n z l. 2:40 Hizi jinjin zhngd r qingzhung, chngmn zhhu, tinzh de nchng chng zi t shnshang. Ys chc xinsh tinzh xng 2:41 T de fm minin yyu ji wng ylslng q. 2:42 T dole sh'r su sh, tmen yu zho jir de gunl shngqle. 2:43 Gu wnlio jir, tmen huq de shhou, hitng ys qu li zi ylslng, t de fm bng wi fju. 2:44 Tmen zh ywi t zi tngxng de rn zhngjin, su zulio ytin de lchng; yhu, ji zi qnqi h xingsh de rn zhng xnzho t. 2:45 J zho bzho, bin zhhu ylslng zho t. 2:46 Gule sn tin, ci zi shng din li zhodole t. T zhng zu zi jng sh zhng, lngtng tmen, y xnwn tmen. 2:47 Fn tngjin t de rn, du t de zhhu h dud, du jngq bzh. 2:48

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

165 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen y knjin t, bin d wi jngy, t de mqn ji xing t shu:`Hizi, wishme n zhyng dudi wmen? Kn, n De fqn h w, yzh tngk de zho n. ' 2:49 Ys du tmen shu:`Nmen wishme xnzho w? Nmen b zhdo w bx zi w fqn nl ma?'2:50 Dnsh, tmen b mngbi t du tmen su shu dehu. 2:51 T ji tng tmen xiq, li do n z l, sh tmen gunxi. T de mqn b zh yqi m cnzi xnzhng. 2:52 Ys zi zhhu h shn liang shng, bng zi tinzh h rnqin de n'i shng, jinjin de zngzhng. D sn zhng Ru hn zu zhng 3:1 Kis t b li zhzhng d shw nin, bn qu b l du zu yuti zngd, hi lu d zu jil l y fnfng hu, t de xingd fi L b zu y t li y h t l h n dfng de fnfng hu, l s n y zu b l ni fnfng hu, 3:2 Y n s h gi f zu d sj sh, zi hungy zhng yu tinzh dehu, chun gi z ji l y de rzi ru hn. 3:3 T su zu bin yu dn h ydi dfng, xunjing hugi de xl, wi dzu zh sh. 3:4 Zhngr y s y y xinzh yyn sh shng jzi de:`Zi hungy zhng yu hho zh de shngyn: Nmen dng ybi shng zh de dol, Xi zh t de tjng! 3:5 Yqi shng yo tin mn, yqi shnyu qi lng yo chn png, wnq de yo xi zh, qq de yo kichng tnt! 3:6 Fn yu xiru de, du yo knjin tinzh de jiyun. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

166 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:7 Ysh, t du nxi qin li yo shu t xl de qnzhng shu:`Dsh de zhngli! Shu zhjio nmen tob n ji yo li de fn N? 3:8 Nme, ji y hugi xingchn de gush ba! Nmen xnl byo ywi: Wmen yu y ba lng wi f. W gi nmen shu: Tinzh Nng cng zhxi shtou zhng gi y ba lng xngq zsn li. 3:9 Fzi y fng do sh gnshngle; fn b ji ho guzi de sh, b bi kn do, tur hu zhng. ' 3:10 Qnzhng xing t shu:`Nme, wmen gi zu shnme ne?' 3:11 T df tmen shu:`Yu ling jin niy de, yo fn gi n miyu de; yu shw de, y yng zhoyng zu.' 3:12 Shu l y li shux, bng wn t shu:`Shfu, wmen gi zu shnme ne?' 3:13 T xing tmen shu:`Ch gi nmen gudng de wi, byo du zhngshu!'3:14 Jnrn y wn t shu:`Wmen gi zu shnme ne?'T xing tmen shu:`Byo lsu rn, y byo qiozh; du nmen de Lingxing yngdng zhz! ' 3:15 N sh, bixng du zi qdi (m xy), wi c, rn rn xnzhng tuxing: Hux ru hn jish m xy. 3:16 Ru hn bin xing zhngrn shudao:`W grn y shux nmen, dnsh b w qing de y wi yo li, jish ji t de xi di, w y Bpi. T yo y shng shn h hu x nmen. 3:17 M y fng zi t shuzhng, t yo yng jng zj de hchng, b mi l shu zi cng ni; zhy kngb, qu yo yng bmi de hu fn Sho. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

167 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:18 T hi jingle xdu bi de qun yn, gi bixng chun box xn. 3:19 Fnfng hu hi lu d qu wile zj xingd de qzi hi lu d y, bng wile hi lu d bnrn suzu de yqi sh, shu lio ru Hn de zhzhi, 3:20 Yu zi yqi de sh shng jile zh y jin: J b ru hn qijn zi jin zhng. Jd shux 3:21 Zhng bixng shux hu, ys y shule x; dng t qdo sh, tin kile; 3:22 Shng shn jzhe yg xng xing, rtng gzi, jing zi t shngbian; bng yu shngyn cng tinzh shu:`N sh w de iz, w yn n r xyu. ' Jd de zp 3:23 Ys kish chunjio de shhou, dyu snsh su, rn du y t wi ru s de rzi: Ru s sh h l de rzi, h l sh m T t de rzi, 3:24 M t t sh l wi de rzi, l wi sh m r x de rzi, m r x sh y ni de rzi, y ni sh yu s fu de rzi, 3:25 Yu s fu sh m t t y de rzi, m t t y sh m s de rzi, m s sh n hng de rzi, n hng sh s l De rzi, s l sh n g de rzi, 3:26 N g sh m h t de rzi, m h t sh m t t y de rzi, m t t y sh sh m de rzi, sh m sh yu s hi de rzi, yu s hi sh yu d de rzi, 3:27

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

168 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu d sh yu h nn de rzi, yu h nn sh li s de rzi, li s sh z l b bi r de rzi, z l b bi r sh sh r T r de rzi, sh r t r sh ni l de rzi, 3:28 Ni l sh m r x de rzi, m r x sh d de rzi, d sh k sn de rzi, k sn sh r m dn de rzi, r m dn sh r de rzi, 3:29 r sh ys de rzi, ys sh l z r de rzi, l z r sh yu lng de rzi, yu lng sh m t t de rzi, m t t sh l wi de rzi, 3:30 L wi sh xi m ng de rzi, xi m ng sh yu d de rzi, yu d sh yu s fu de rzi, yu s fu sh yu nn de rzi, Yu nn sh r y jn de rzi, 3:31 r y jn sh m l de rzi, m l sh mn n de rzi, mn n sh m t t de rzi, m t t sh n tng de er Zi, n tng sh d wi de rzi, 3:32 D wi sh y s de rzi, y s sh o bi dede rzi, o bi de sh b c de rzi, b c sh sl de rzi, Sl sh n h xing de rzi, 3:33 N h xing sh mn d b de rzi, mn d b sh d mng de rzi, d mng sh 'r ni de rzi, 'r ni Sh hz lng de rzi, hz lng sh pi li z de rzi, pi li z sh yud de rzi, 3:34 Yud sh y g b de rzi, y g b sh y s g de rzi, y s g sh y ba lng de rzi, y ba lng sh t l hi de rzi, t l hi sh n h r de rzi, 3:35 N h r sh s l g de rzi, s l g sh li w de rzi, li wu sh pi l g de rzi, pi l g sh bi'r de er Zi, bi'r sh sh l de rzi,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

169 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:36 Sh l sh k nn de rzi, k nn sh p g sh d de rzi, p g sh de sh shn de rzi, shn sh nu de rzi, Nu sh l m k de rzi, 3:37 L m k sh m t sh l de rzi, m t sh l sh h nu k de rzi, h nu k sh y li d de rzi, y li de sh m L l r de erzi, m l l r sh k nn de rzi, 3:38 K nn sh nu sh d rzi, nu sh sh sh t de rzi, sh t sh ydng de rzi, ydng sh tinzh de rzi. D s zhng Ys jn sh sn tu m yu 4:1 Ys chngmn shng shn, yu yu dn h huli, ji bi shng shn yn do hungy li qle, 4:2 Ssh tin de gngf shu mgu shtn; t zi n rq ni shnme y miyu ch,gule n rq ji le. 4:3 Mgu du t shu:`N rush tinzh zi, mng zh kui shtou binchng bng ba!'4:4 Ys hud shu:`Jng shng jzi:Rn shnghu bzh ko bng.' 4:5 Mgu yn t do go ch, qngk jin b p sh wngu zh gi t kn, 4:6 Bng du t shu:`Zh yqi qunsh j q rnghu, w d yo gi n, ynwi qun jio gi wle; w yuny b t gi shu, ji gi Shu. 4:7 Suy, n rush chobi w, zh yqi du sh n de. ' 4:8 Ys hud shu:`Jng shng jzi:N yo chobi shng zh, n de tinzh; wid fng sh t.' 4:9

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

170 Evangelhos -Gospel -Fyn


Mgu yu yn t do ylslng, b t fng zi shng din dngshng, xing t shu:`N rush tinzh zi, cng zhl tio xiq ba! 4:10 Ynwi jng shng jzi:T wi n fnfule zj de tinsh boh n, 4:11 Tmen yo yng shu tuzhe n, minde n de jio png zi shtou shng. ' 4:12 Ys hud shu:`Jng shng shu:Bk shtn shng zh, n de tinzh.' 4:13 Mgu yng jn le gzhng shtn hu, ji lkile t, zi dng shj. Zi jil l y chunjio Chunjio de kish Zi n z l jing do 4:14 Ys yn shng shn de d nng, hu do jil l y. T de mngshng chun binle lnjn gd. 4:15 T zi tmen de hutng ni sh jio, shudo zhngrn de chngyng. 4:16 T li dole n z l, zj cng shu jioyng d dfng; n t de xgun, ji zi nxr nitin jnle hutng, bng zhn qli Yo sngd. 4:17 Yurn b y s y y xinzh sh d gi t; t su zhnki shjun, zhodole y ch, shngbian xi shu: 4:18 `Shng zh de shn ln y w shnshang, ynwi t gi w fule yu, piqin w xing pnqing rn chun box xn, xing fl xungo shfng, Xing mngzh xungo fmng, sh shu yp zh hud zyu, 4:19 Xunb shng zh nc zh nin. '4:20 T b shjun jun qli, jio gi sh y, jizu xile. Hutng ni zhngrn de ynjng du zhshzhe t. 4:21

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

171 Evangelhos -Gospel -Fyn


T bin kish du tmen shu:`Nmen gngci tnggu de zh dun shngjng, jntin yngynle.' 4:22 Zhngrn du chngzn t, jngq t kuzhng su shu de dngtng dehu; bngqi shu:`Zh bsh ru s de rzi ma?' 4:23 T hud tmen shu:`Nmen bdng yo du w shu zh j sy: Yshng, yzh n zj ba! Wmen tng shu n zi g f wng Su xng de yqi, y zi n de jixing zhl xng ba! ' 4:24 T yu shu:`W shzi gosu nmen: Miyu yg zh zi bn xing shu yu n de. 4:25 W j sh gosu nmen: Zi li y shdi, tin bsle sn nin lng li g yu, bind qle d jhung, zi ysli yun yu Xdu guf, 4:26 li y bng miyu bi pi do tmen zhng yg nl q, r zh dole q dng z r f t de yg guf nl. 4:27 Zi li su xinzh shdi, zi ysli yu xdu libng rn, tmen zhng miyu yg de jijng de, zhyu xly de n Mn. ' 4:28 Zi hutng zhng tngjin zh hu de rn, du fn n tin xing, 4:29 Qli b t gn ch chng wi, lng t dole shny shng tmen de chng sh jin zi shnshng de yo b t tu xiq. 4:30 T qu yu tmen zhngjin guq zulio. Zi g f wng jing do xin qj 4:31 Ys xi do jil l y de g f wng chng, ji zi nxr jioxun rn. 4:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

172 Evangelhos -Gospel -Fyn


Rn du shfn jngq t de jioxun, ynwi t dehu jyu yzhng qunwi. 4:33 Zi hutng li yu yg fzhu xim gu de rn, t d shng hnjio shu: 4:34 `A! N z l rn ys, wmen y n yu sh me xinggn? N li humi wmen ma? W zhdo n sh shu: Sh tinzh de shng Zh. ' 4:35 Ys chz t shu:`Byo zu shng! Cng zh rn shnshang chq!'Mgu b n rn shui do zi rn zhngjin, bin cng t shnshang ch Qle, sho miyu shnghi t. 4:36 Su yu yzhng jnghi lngzhole zhngrn, tmen bc tnln shu:`Zh sh shnme sh? T yng qunbng h nngl mnglng xim, r Tmen jng chqle! ' 4:37 T de mngshng bin chun binle fjn gd. 4:38 T cng hutng l chli, jnle xi mn de ji. Xi mn de yum zhng f gor, tmen wi t qqi ys. 4:39 Ys ji zu do t shnbin, ch tu r zhng, r zhng ji lkile t; t lk qli f sh tmen. 4:40 R luhu, zhngrn b suyu hun gzhng bngzhng de, du lng do t gnqin, t ji bshu f zi mi ygrn shnshang, zh hole t Men. 4:41 Yu yuxi cng xdu rn shnshang chli de mgu nhn shu:`N sh tinzh zi!'T bin chz tmen, bx tmen shuhu, Ynwi tmen zhdo t sh m xy. 4:42 Tin y ling, ys ji chq dole hungy dfng; qnzhng ji xnzho t, yzh li do t nl, wnli t byo lki t

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

173 Evangelhos -Gospel -Fyn


Men. 4:43 T qu xing tmen shu:`W y bx xing bi de chng chun bo tinzh gu de xxn, ynwi w bi piqin, zhng sh wile zh sh.' 4:44 T ji chng zi yuti de g hutng zhng xunjing. D w zhng Zho b du l h qt mnt 5:1 Yu yc, ys zhn zi g ni s li h bin, qnzhng yng do t qin yo tng tinzh de dol. 5:2 T knjin ling zh chun zi h bin tngzhe, yf xile chun zhngzi x wng. 5:3 T shngle qzhng y zh shy xi mn de chun, qng t b chun showi hu ki, lki ld; ys jizu xi, cng chunshng jioxun qn Zhng. 5:4 Y jing wnlio, ji du xi mn shu:`Hu do shn ch q, s nmen de wng b y ba!' 5:5 Xi mn hud shu:`Losh, wmen y zhng y lok, ho w su hu; dn w yo znzho n dehu s wng.' 5:6 Tmen zhoyng bnle, wngle xdu y, wng xinxi plile. 5:7 Tmen su zhoh bi zh chunshng de tngbn li xizh tmen. Tmen li do, zhung mnle ling zh chun, yzh chun y jh xi chn. 5:8 Xi mn b du l yjin zh sh, ji gu f zi ys x qin shu:`Zh, qng n lki w! Ynwi w shg zurn.' 5:9 Xi mn h tng t yq de rn, ynle tmen su b de y, du jnghi qli;5:10

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

174 Evangelhos -Gospel -Fyn


T de hubn, j zi b d de rzi y g b h ru wng, y yyng jnghi. Ys du xi mn shu:`Byo hip! Cng jn Yhu, n yo zu b rn de yf! ' 5:11 Tmen b chun hu do n bin, ji shq yqi, gnsule t. Zh ho libng rn 5:12 Yu yc, ys zi yzu chng l, kn, yu yg bin t zhng li de rn, jinle ys, ji fshu zh d qi t shu: `Zh, n ru yuny, ji nng jijng w.' 5:13 Ys bin shnshu fm t shu:`W yuny, n jijngle ba!'Libng ji lk yu t shnshang tuq. 5:14 Ys qiqi zhf t byo gosu birn, bng shu:`Dn yo q jio sj jinyn n, wi n de jijng, xin shng mi s su gu Dng de, gi tmen dng zu zhngj. ' 5:15 T de mngshng gng chunyng kile, su yu xdu rn qj li tng jio, bng wi zh ho zj de bngzhng. 5:16 Ys qu tu r hungy zhng q qdo. Ys y f l si rn de chngt Zh ho tnzi kun sh q zu 5:17 Yu ytin, ys zhngzi sh jio, j g f l si rn h f xush y zizu, tmen sh cng jil l y h yuti g xingcn j Ylslng li de; shng zh de d nng cup t zh bng. 5:18 Kn, yurn yng chung ti li yg hun tnhun zhng de rn, shf b t ti jnq, fng zi ys gnqin; 5:19

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

175 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dn yn rn zhngdu, bd q mn r r, su shngle fng dng, cng w zhngjin, b t lin n xio chung x do zhngjin, zhng fng zi ys Minqin. 5:20 Ys yjin tmen de xnxn, ji shu:`Rn a! N de zu shle.' 5:21 Jng sh h f l si rn kish cndu shu:`Zh rn sh shu? Jng shu xid hu! Chle tinzh yg wi, shu nng sh zu?' 5:22 Ys kntule tmen de xns, ji xing tmen shu:`Nmen xnl cndu shnme ne? 5:23 Shnme bjio rngy? Sh shu: N de zu shle, hu sh shu: Qli xngzu ba! 5:24 Dn wi jio nmen zhdo ren zi zi dshng yu qun sh zu bin du tnzi shu: W gi n shu: Qli, n q n de xio chung, hu Ji q ba! ' 5:25 N rn lk zi tmen minqin zhnle qli, nzhe t tnggu de xio chung, znsngzhe tinzh, hu ji qle. 5:26 Zhngrn shfn jngq, bng gungrng tinzh, mnhui kngj shu:`Jntin wmen knjinle chq de sh.' Zho l wi bng y shu l tngx 5:27 Chu, ys chq, knjin yg shu l, mng jio l wi, zi shu gun nl zuzhe, bin du t shu:`Gnsu w ba!' 5:28 T bin shq yqi, qli gnsule t. 5:29 L wi zi zj jizhng wi t bishle shng yn, yu xdu shu l h qt de rn, y tmen ytng zux. 5:30 F l si rn h tmen de jng sh ji fnfn bpng, du t de mnt shu:`Nmen wishme tng shu l h zurn yq ch

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

176 Evangelhos -Gospel -Fyn


H? ' 5:31 Ys hud tmen shu:`Bsh jinkng de rn xyo yshng, r sh yu bng de rn. 5:32 W bsh li zho jio yrn, r sh zho jio zurn hugi. ' Jn sh de zhngln 5:33 Tmen yu du t shu:`Ru hn de mnt lc jn sh, xng qdo; f l si rn de mnt ysh zhyng; r n de mnt qu Yu ch yu h. ' 5:34 Ys hud shu:`Bnlng y xnlng zi yq de shhou, nmen q nng jio tmen jn sh? 5:35 Dn rzi jingyo li do, dng xnlng cng tmen zhng bi ji q sh, zi nxi rzi, tmen ji yo jn shle. ' 5:36 T yu du tmen jing by shu:`Miyu rn cngxn yf shng s xi ykui zu b dng, b zi ji y shng de; brn, xn de s Ple, rqi cngxn y shng s xi de b dng, y ji de y b xingchn. 5:37 Y miyu rn b xnji zhung r ji pnng de; brn, xnji yo zhng p pnng, ji yo lich li, pnng y ple. 5:38 Dn xnji yng zhung r xn nng. 5:39 Y miyu rn hzhe chnji, yuny h xnji de, ynwi t shu: Hish chn de ho. 'D li zhng nxr mnt qi mi su ch 6:1 Yu yg nxr, ys jnggu mitin sh, t de mnt qile mi su, yng shu cuzhe ch. 6:2 Yu j g f l si rn shu:`Wishme nmen zu nxr b zhn zu de ne?'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

177 Evangelhos -Gospel -Fyn


6:3 Ys hud shu:`Nmen miyu dgu: D wi h tng t zi yq de rn, zi j' sh su zu de ma? 6:4 T znyng jnle tinzh de din, n q gng bng li chle, yu gile tng t zi yq de rn ch. Zh gng bngyun b zhn trn ch, r zh zhn sj ch. ' 6:5 Ys yu xing tmen shu:`Rn z sh nxr de zh.' nxr zh ho k shu de rn 6:6 Lng yg nxr, t jnle hutng sh jio. Zi nl yuy grn, t de yushu gnkle. 6:7 Jng sh h f l si rn ku ch t shfu zi nxr zh bng, ho xnx knggo t. 6:8 T kntule tmen de xns, ji du n kle shu de rn shu:`Qli! Zhn zi zhngjin!'T su zhnle qli. 6:9 Ys du tmen shu:`W wn nmen: nxr sh x xngshn ne? Hish x zu' ne? Sh jimng ne? Hish sngmng Ne? ' 6:10 T hunsh zhngrn yzhu, ji du n rn shu:`Shn ch n de shu li!'N rn zhoyng y zu, t de shu bin fle yun. 6:11 Tmen jng kungn tin xing, bc shngy, yo znyng li duf ys. Xunb tinzh de gu Jinxun zng t 6:12 Zi zh j tin, ys chq, shngshn qdo; t chy xing tinzh qdo. 6:13 Tin y ling, t b mnt jio li, yu tmen zhng jinxunle sh'r rn, bng chng tmen wi zng t: 6:14

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

178 Evangelhos -Gospel -Fyn


J xi mn, ys yu gi t qmng jio b du l, h t de xingd n d l, y g b, ru wng, fi l b, b'r du l Mo, 6:15 M du, du m, r fi de rzi y g b, hochng `rchng zh'de x mn, 6:16 Y g b de xingd yu d h yu d s y s ji l, t chngle f mi zh. Shnzhng shng xun Zhn f y zhn hu 6:17 Ys tng tmen xishn, zhn zi ykui pngd shng, yu t de y dqn mnt h hndu cng yuti, ylslng j t lu h q Dng hibin li de qnzhng, 6:18 Tmen li sh wi tng t jing do, bng wi zh ho zj de bngzhng; nxi bi xim chnro de rn du bi zh hole. 6:19 Qnzhng du shf chm t, ynwi yu yzhng nngl cng t shnshang chli, zh ho zhngrn. 6:20 Ys jm wngzhe zj de mnt shu:`Nmen pnqing de sh yuf de, yn wi tinzh de gu sh nmen de. 6:21 Nmen xinjn j' de sh yuf de, ynwi nmen jing de bo y. Nmen xinjn kq de sh yuf de, ynwi nmen jingyo huan Xio. 6:22 Jsh, wile rn z de yung, rn nohn nmen, bng q ju nmen, bngqi y nmen de mngz wi kw de, r jiy r M zzhu, nmen ci sh yuf de. 6:23 Zi n ytin, nmen hunx yngyu ba! Kn, nmen de shng bo zi tinshng sh fnghu de, ynwi tmen de zxin y tngyng dudi

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

179 Evangelhos -Gospel -Fyn


Le xinzh. 6:24 Dnsh, nmen fyu de sh yu hu de, ynwi nmen yjng hudle nmen de nwi. 6:25 Nmen xinjn bo y de sh yu hu de, ynwi nmen jingyo j'. Nmen xinjn hunxio de sh yu hu de, ynwi nmen jingyo i Tng kq. 6:26 Jsh, zhngrn du kuzn nmen, nmen sh yu hu de, ynwi tmen de zxin y tngyng dudile ji xinzh. ' i d de jnkyl 6:27 Dnsh, w gi nmen zhxi tngzhng shu:`Yng i nmen de churn, shndi nohn nmen de rn; 6:28 Yng zhf zzhu nmen de rn, wi hubng nmen de rn qdo. 6:29 Yurn d n de minji, y b lng ymin zhun gi t; yurn n q n de wiy, y byo zdng t n n de niy. 6:30 Fn qi n de, ji gi t; yurn n q n de dngxi, bi zi su hu. 6:31 Nmen yuny rn znyng di nmen, y yo znyng dirn. 6:32 Ru nmen i n i nmen de, wi nmen hi sun shnme gngd? Ynwi lin zurn y i n i tmen de rn. 6:33 Nmen shndi n shndi nmen de, wi nmen hi sun shnme gngd? Ynwi lin zurn y zhyng zu. 6:34 Nmen ru ji gi nxi yu xwng chnghun de, wi nmen hi sun shnme gngd? Jish zurn y j gi zurn, wi nng rsh shu Hu. 6:35

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

180 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dnsh, nmen dng i nmen de churn, shndi tmen; ji ch, byo zi yu su xwng: Rc, nmen de shng bo bdng fng Hu, qi yo chngwi zhgo zh de zn, ynwi t dudi wng'n de h rn, sh rnc de. 6:36 Nmen yngdng cbi, ji xing nmen de f nyng cbi. 6:37 Nmen byo pndun, nmen y ji b shu pndun; byo dngzu, y ji b bi dngzu; nmen yo shmin, y ji mng shmin. 6:38 Nmen gi, y ji gi nmen; bngqi hi yo yng ho de, lin n di yo, yzh wiy de shng du, do zi nmen de hui li, yn Wi nmen yng shnme shng du ling, y yng shnme shng du ling gi nmen. Ppng zj yo qinxn losh 6:39 T yu xing tmen jing by shu:`Xizi q nng gi xizi lngl? Bsh ling rn du di zi kng li ma? 6:40 Miyu td shnggu shfu de: Fn shugu wnbi jioy de, jn xings zj de shfu ry. 6:41 Znme, n knjin n xingd ynzhng de mxi, r n ynzhng de dling, do b lhu ne? 6:42 N zn nng du n de xingd shu: Xingd, rng w qch n ynzhng de mxi ba! r n jng kn bjin zj ynzhng de dling ne? Ji shnrn a! Xin qch n ynzhng de dling, rnhu ci kn de qngchu, ybin qch n xingd ynzhng de mxi. 6:43 Miyu ho sh ji hui guzi de, y miyu hui sh ji ho guzi de. 6:44 Mi y k sh, png t de guzi ji k rn chli. Rn cng jngj shng shu b do whugu, cng c tng shng y jin b do pto. 6:45 Shnrn cng zj xnzhng de shn k fch shn li, rn cng k zhng fch li, yn wi xnl chngmn shnme, ku li ji shu shn Me.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

181 Evangelhos -Gospel -Fyn


6:46 Nmen wishme chnghu w: Zh a! Zh a! r bxng w su fnfu de ne? ' Shnzhng shng xun de jiln 6:47 `Fn do w gnqin, tngle w de dol, r shxng de, w yo gi nmen zhch, t xings shnme rn: 6:48 T xings yg jinzh fngw de rn, ju d shn w, b jch l zi pnsh shng, hngshu p f sh, d shu chngj n zu fng W, r bnng dngyo t, ynwi t jinzh de ho. 6:49 Dn n tngle r b shxng de, xings zi pngd shng b d jch, r jinzh fngw de rn, hngshu y chngj, n fngw lk Qngdo, qi phui de hn cn. ' Qinxn rn de ji zh D q zhng G f wng de bi fu zhng 7:1 Ys xing mnzhng jing wnlio zh yqi hu yhu, ji jnle g f wng. 7:2 Yu yg bi fu zhng, tsu x'i de p rn hibng yos. 7:3 T tng shugu ys de sh, ji df yutirn de j g zhnglo wng t nl q, qi t li zh ho zj de p rn. 7:4 Tmen dole ys nl, knqi qi t shu:`T kn dng n gi t zu zh sh, 7:5 Ynwi t ih wmen de mnz, yu gi wmen jinzhle hutng. ' 7:6 Ys ji tng tmen qle. Dng t l n ji y b yun sh, bi fu zhng df pngyu xing t shu:`Zh a! Bb lojile! Ynwi w dng b q n do sh xili.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

182 Evangelhos -Gospel -Fyn


7:7 Wi c, w y rnwi w bkn dng qnz do n gnqin li, zh qng n shu yj hu, w de p rn ji b hole. 7:8 Ynwi w su sh shu pi zi rnqun xi de, dnsh, zi w xi yyu shbng; w du zhge shu: N q! T ji q; du ng Shu: N li! T ji li; du w de np shu: N zu zhge! T ji zu. ' 7:9 Ys y tng zhxi hu, ji pif t, su zhunshn xing gnsu zj de qnzhng shu:`W gosu nmen: Lin zi ysli, w Y miyu jingu zhyng d de xnd. ' 7:10 Bi pi q de rn hu do jizhng, jin n p rn y qunyle. Fhu n yn chng guf de dz 7:11 Yhu, ys wng yzu mng jio n yn de chng q, t de mnt h xdu qnzhng y t tngxng. 7:12 Lnjn chngmn sh, kn, zhng ti ch yg srn li, t sh mqn de dshngz, mqn yu sh guf; qi yu bn chng de y d Hu rn pizhe t. 7:13 Zh y knjin t, ji du t dngle linmn de xn, xing t shu:`Byo kle!' 7:14 Su shng qin n zh guncai, ti guncai de rn ji zhnzhle. T shu:`Qngnin rn, w du n shu: Qli ba!' 7:15 N szh bin zu qli, bng kiku shuhu; ys bin b t jio gile t de mqn. 7:16 Zhngrn du hip qli, gungrng tinzh shu:`Zi wmen zhngjin xngqle y wi d xinzh, tinzh jungle t zj de bi Xng. ' 7:17 Ysh, chngsh ys de zh fn hu, chun binle yuti h fjn gd.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

183 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ru hn pi r t fngwn ys 7:18 Ru hn de mnt b zh yqi bogo gi ru hn, ru hn bin jiole zj de ling g mnt li, 7:19 Df tmen do zh nl q shu:`N jish yo li d n wi, huzh wmen hi yo dnghu lng y wi?' 7:20 r rn li do ys gnqin shu:`X zh ru hn pi wmen li wn n: N jish yo li d n wi, huzh wmen hi yo dnghu lng Y wi? ' 7:21 Zhngzi n shk, t zh hole xdu hun yu bngtng h jk de, bng f yu m de rn, yu nc xdu xizi knjin. 7:22 T bin hud shu:`Nmen q! B nmen su jinsu wn de bogo gi ru hn: Xizi knjin, quzi xngzu, libng rn ji Jng, lngzi tngjin, srn fhu, pnqing rn tngdo xxn. 7:23 Fn b yn w bn do de, sh yuf de. 'Ys chngsh ru hn 7:24 Ru hn de shzh zulio yhu, ys ji du qnzhng ln ru hn shu:`Nmen chq do hungy li sh wi kn shnme ne? Wi kn y Zh bi fng yoy de lwi ma? 7:25 Nmen chq dod sh wi kn shnme? Wi kn y wi chun xrun yf de rn ma? A! N yzhu hul h shnghu shch de rn sh Zi wnggng li. 7:26 Nmen chq jijng sh wi kn shnme? Wi kn y wi xinzh ma? Sh de, w gosu nmen: rqi t b xinzh hi d. 7:27 Guny zh rn jng shng jzi shu:Kn, w piqin w de shzh zi n minqin, t yo zi n qinmin ybi n de dol.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

184 Evangelhos -Gospel -Fyn


7:28 W gosu nmen: Fn su shng de, miyu yg b ru hn gng d de; dn zi tinzh de guni zuxio de, y b t d. 7:29 Tng jio de zhng bixng h shu l, du shncng tinzh zhngy de yoqi r lng shu lio ru hn de xl. 7:30 Dn f l si rn h f xush qu miyu shu t de x, zi zj shnshang sh tinzh de jhu zufi. 7:31 W k b zh ydi de rn b zu shnme ne? Tmen xings shnme rn ne? 7:32 Tmen xings zu zi ji shng de rtng, bc hhun shu: Wmen gi nmen chu d, nmen qu b tiow; wmen chng ig, n Men qu b bi k. 7:33 Ynwi x zh ru hn lile, t b ch bng, y b hji, nmen bin shu: T fle m. 7:34 Rn z lile, y ch y h, nmen yu shu: Zh shg tn ch sh ji de rn, shg shu l h zurn de pngyu. 7:35 Dn yqi zhhu zhz, b zhngxin zhhu de zhngy. ' Hugi de zu f 7:36 Yu g f l si rn qng ys tng t chfn, t bin jnle n f l si rn de jizhng zux. 7:37 N sh, yu g frn, sh chngzhng de zurn, t y tng shu ys zi f l si rnji zhng zux, ji dizhe y y png xing y, 7:38 Li zhn zi t bihu, kojn t de jio k kile, yng ynli d shle t de jio, yng zj de tuf c gn, yu rqi d ku Qn t de jio, yhu m shng xing y. 7:39

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

185 Evangelhos -Gospel -Fyn


N qng ys de f l si rn jinle, ji xnl xing:`Zh rn rush xinzh, bdng zhdo zhge m t de sh shu, sh znyng De nrn: Sh yg zu f. ' 7:40 Ys fyn du t shu:`Xi mn, w yuy jin sh yo xing n shu.'Xi mn shu:`Shfu, qng shu ba!'7:41 `Yg zhizh yu ling g zhi h: Yg qin wbi d n, lng yg qin wsh. 7:42 Ynwi tmen du wl chnghun, zhizh ji ki'n, shminle tmen r rn. Nme, tmen zhng shu gng i t ne? ' 7:43 Xi mn d shu:`W xing sh n du d nsh de.'Ys du t shu:`N pndun de zhng du.' 7:44 T su zhunshn xingzhe n frn, du xi mn shu:`N knjin zhge frn ma? W jnle n de ji, n miyu gi w shux Jio, t qu yng ynli d shle w de jio, bngyng tuf c gn. 7:45 N miyu gi w xng ku qn l, dn t zcng w jnli, ji bdun d ku qn w de jio. 7:46 N miyu yng yu m w de tu, t qu yng xing y mle w de jio. 7:47 Gc, w gosu n: T d n xdu zu dlio shmin, ynwi t i de du; dn n sho de shmin de, sh i de sho. ' 7:48 Ys su du frn shu:`N de zu dlio shmin.' 7:49 Tngx de rn xnzhng xing do:`Zh rn sh shu? T jngrn shmin zuguo!' 7:50 Ys du frn shu:`N de xnd jile n, png'n huq ba!' D b zhng Fshi ys de rxn fn 8:1

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

186 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yhu, ys zu bin g chng g cn jing do, xunchun tinzh gu de xxn, tng t zi yq de yu n sh'r mnt, 8:2 Hi yu j g cng fgu m hu hun bng r d zh ho de fn, yu hochng m d l n de m l y, cng t shnshang gn chle q G mgu; 8:3 Hi yu yu nn j hi lu d de ji zi g s de qzi, yu yu s s n; hi yu bi de xdu fn, tmen du yng zj de Cichn zzh tmen. By y qj s zhng de by 8:4 N sh, yu dhu qnzhng jjle li, bng yu cng g chng li do ys gnqin de, t ji yng by shu: 8:5 `Yu yg s zhngz de, chq s zhngz; t s de shhou; yu de lu zi l png, ji bi jintle, bng yu tinshng de fi Nio b t chle. 8:6 Yu de lu zi shtou shng, y chng qli, ji gnkle, ynwi miyu sh q. 8:7 Yu de lu zi jngj zhng, jngj tng t yq zhng qli, b t zhxle. 8:8 Yu yu de lu zi ho d li, zhng qli, ji lio bibi de gush. 'T shu wn zhxi hu, ji go h shu:`Yu r tng de, Ji tng ba! ' 8:9 T de mnt wn t zh by yu sh me ysi. 8:10 T shu:`Tinzh gu de om, sh gi nmen zhdo de; du qy de rn, ji yng by, sh n kn de, qu kn bjin; Tng de, qu tng b dng.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

187 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:11 Zh by de ysi sh zhngz sh tinzh dehu. 8:12 Nxi zi l png de, sh zh nxi rn tngle, suhu ji yu mgu li do, cng tmen xnzhng b n hu du q, sh tmen b zh Xn cng'r dji. 8:13 Nxi zi shtou shng de, sh zh nxi rn, tmen tng de shhou, goxng de jishu n hu, dn zhxi rn miyu gn, zhnsh xing Xn, y do shtn de shhou, ji tuble. 8:14 N lu zi jngj zhng de, sh zh nxi tngle de rn, hi zi zhngt ji bi gul, qinci j shnghu de yl su mngb, miyu Ji ch chngsh de gush. 8:15 N zi ho d li de, sh zh nxi y shnling h chngsh de xn qngtng de rn, tmen b zh hu bocn qli, y jinrn ji ch gu Sh. om byo chunyng chq 8:16 Miyu rn din shng dng, yng qmn zhgi zh, hu fng zi chung dxia de, r sh fng zi dngti shng, wi jio jnli de rn knjin gung Mng. 8:17 Ynwi miyu yncng de sh, b chngwi xinl de; miyu mm de sh, b bi zhdo r gngki chli de. 8:18 Suy, nmen yngdng lixn yo znyng tng; ynwi fn yu de, hi yo gi t; fn miyu de, lin t z ywi yu de, y yo Cng t du q. 'Ys de zhn qnsh 8:19 Ys de mqn h xingd do t zhl lile, yn wi rn du, bnng y t xing hu.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

188 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:20 Yurn gosu t shu:`N de mqn h n de xingd zhn zi wibian, yun yjin n.' 8:21 T qu hud tmen shu:`Tngle tinzh dehu r shxng de, ci sh w de mqn h w de xingd.' Pngx fnglng 8:22 Yu ytin, ys h mnt shngle chun, du tmen shu:`Wmen d do h n bin q.'Tmen bin kile chun. 8:23 Zhngzi hngxng sh, t shuzhele. Hrn yu kungfng jing do hshng, jnr chun zhng de shu, sh tmen chy wixin zhng. 8:24 Mntmen qin li jio xng ys, shu:`Losh! Losh! Wmen yo sngwngle!'T xng qli, chzle kungfng h b Lng, fnglng ji zh x pngjngle. 8:25 Su du tmen shu:`Nmen de xnd zi nl?'Tmen yu hip yu jngq, bc shu:`Zh rn dod sh shu, ynwi T y ch mng, fng h shu y d fcng t. ' Zh ho fm de rn 8:26 Tmen hngxng do g l s rn d dfng, jish jil l y de dumin. 8:27 Ys y shngle n, yngmin lile yg n chngzhng fm de rn, t hnji b chun yf, y b zh zi jili, r zh zi fn M zhng. 8:28 T y knjin ys, ji hnjio qli, gu f zi t qin d shng shu:`Zhgo tinzh zhz ys, w y n yu sh me xing Gn? W qi n byo mnn w! ' 8:29

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

189 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ynwi t cng mnglng xim cng n rn shnshang chq, yunli xim y du c zhu zh t, t cng bi ti lin h jiolio kn jun qli, Bi kngunzhe; t qu zhng dun sulin, bi mgu gn do hungy zhng. 8:30 Ys wn t shu:`N jio shnme mngz?'T shu:`Jnl.'Ynwi yu xdu mgu jnrle t shn ni. 8:31 Mgu qi ys, byo mnglng tmen do shnyun zhng q. 8:32 Zi nl yuy dqn zh zi shnshng mfngzhe, mgu ji knqi ys x tmen jnr nxi zh ni; ys zhnxle tmen. 8:33 Ysh, mgu cng n rn shnshang chq, jnr zh ni. N qn zh ji cng shny shng zh chng do h li yn sle. 8:34 Fng zh de knjin fshng de sh, ji to q, do chng l h xingjin chun bo kile. 8:35 Rn ji chli kn n fshng de sh, li do ys qin,fxin tul mgu d n rn, chunzhu yf, shnzh qngxng, zu zi y S gnqin; tmen ji hip qli. 8:36 Nxi jingu zh sh de rn ji du tmen shshu: N fm de rn znyng bi zh hole. 8:37 G l s szhu suyu de rnmn yoqi ys lki tmen, ynwi tmen shfn kngj. T bin shng chun huq. 8:38 Tul mgu d n rn qqi ys, yo tng ys zi yq; dn ys df t huq, shu: 8:39 `N hu ji q ba, chunsh tinzh wi n zule hdng dsh!'T ji qle, mn chng chunyng ys wi t zule hdng d Sh. Zh ho hun xu lu de frn fhu y y lu de n'r 8:40 Ys huli sh, qnzhng ji yngji t, ynwi zhngrn du zi dnghu t.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

190 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:41 Kn, lile ygrn, mng jio y y lu, zh rn sh yg hutng chng, t gu f zi ys jio qin, qi t do zj jizhng Q, 8:42 Ynwi t yu yg dshngn, yu sh'r su, kuiyo sle. Dng ys q de shhou, qnzhng du yngj t. 8:43 Yu yg frn, sh'r ninli hun xu lu bng, b qunb jichn du hu zi yshng shnshang, qu miyu yg nng zh ho t. 8:44 T li do ys hubian, mle m t de yf su tu, t de xu lu lk ji zh zhle. 8:45 Ys shu:`Shu mle w?'Zhngrn du furn; b du l shu:`Losh, qnzhng du zi yngjzhe n!' 8:46 Ys qushu:`Yurn mle w, ynwi w jude yu nngl cng w shnshang chqle.' 8:47 N frn kn bnng ynmn, ji zhnzhnjngjng de li gu f zi ys gnqin, b zj m t de yung h rh lk bng ho de Sh, zi zhng bixng minqin du shule chli. 8:48 Ys su du t shu:`N'r, n de xnd jile n, png'n q ba!' 8:49 T hi zi shuhu sh, yurn cng hutng chng jili li shu:`N de n'r sle, bb fnlo shfule.' 8:50 Ys tngle, ji du t shu:`Byo hip, zhgun xn, t b di ji.' 8:51 Ys dole n jili, ch b du l, ru wng, y g b h n hizi de fm wi, b rng rnh rn tng t jnq. 8:52 Zhngrn du zi tngk i dio n hizi. T qushu:`Byo kq! T bng miyu s, zhsh shuzhele.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

191 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:53 Nxi mngzh t y s de rn, ji jxio t. 8:54 Ys n q t de shu li, hn shu:`Nhi, qli!' 8:55 T de lnghn hulile, t ji lk qlile. Ys fnfu gi t ch de. 8:56 T de fm jngy de chshn. Ys qu jnggo tmen byo chunyng zh sh. Ys xndo mnt D ji zhng Zng t de shmng 9:1 Ys zhojle n sh'r rn li, c gi tmen zhf yqi mgu, bng zhlio jbng de nngl h qunbng, 9:2 Piqin tmen q xunjing tinzh de gu, bng zh ho bngrn, 9:3 Xing tmen shu:`Nmen zi lshng shnme y byo di, y byo di gn zhng, y byo di kudi, y byo di shw, y Byo di ynqin y byo di ling jin niy. 9:4 Nmen wln jnle n yji, ji zh zi nl, zhdo cng nl l q. 9:5 Rn ru b jidi nmen, nmen yo lki n chng, f q nmen jio shng de chnt, zuwi fndu tmen de zhngj. ' 9:6 Tmen ji chf, zhuyu g xingcn, xunchun xxn, do ch zh bng. Hi lu d de b'n 9:7 Fnfng hou hi lu d tngdo fshng de zh yqi sh, yuy bdng, ynwi yuxi rn shu:`Ru hn cng szh zhng fhule.' 9:8 Dn lng yuxi rn shu:`Sh li y chxinle.'Hi yuxi rn shu:`Sh y wi g xinzh fhule.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

192 Evangelhos -Gospel -Fyn


9:9 Hi lu d qishu:`Ru hn w yjng zhnshule; r zh rn dod sh shu? Guny t, w jng tngdole zhyng de sh!'Bin Xingf kn kn t. Zng t fmng y chc zng bng 9:10 Zng tmen huli, b su xng de yqi bogo gi ys, t su dizhe tmen sz tu wng yzu mng jio bi t si d de chng q Le. 9:11 Qnzhng y zhdo, y gnsu t qle; t ji yngji tmen, gi tmen jingln tinzh de gu, bng zh hole nxi jx zhlio De rn. 9:12 Tin jingyo hi de shhou, n sh'r rnqin li du t shu:`Qng qinsn qnzhng, jio tmen wng szhu cnzhung tinsh li q tus xn Sh, ynwi wmen zhl, sh zi hungy dfng. ' 9:13 Ys qu xing tmen shu:`Nmen gi tmen ch de ba!'Tmen d shu:`Wmen bgu zhyu w g bng h ling tio y, ch Fi wmen qnz q gi zh yqi rn gumi shw. ' 9:14 Yunli nnrn dyu yu wqin. T qu du zj de mnt shu:`Jio tmen fn hu zu xi, yu wsh rn y hu.' 9:15 Mnt ji zhoyng zule, jio zhngrn zu xi. 9:16 T su n q n w g bng h n ling tio y li, wngzhe tin zhfle, bi ki d gi mnt, jio tmen bi zi qnzhng qin. 9:17 Zhngrn chle, y d bole; b tmen su shng de su kui, shujle sh'r kung. B du l mng rn jd 9:18

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

193 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu ytin, ys dz qdo, mnt tng t zi yq. T wn tmen shu:`Zhngrn shu w sh shu?' 9:19 Tmen hud shu:`Yurn shu sh x zh ru hn; yurn qushu sh li y; hi yurn shu sh g sh de y wi xinzh fhu Le. ' 9:20 T wn tmen shu:`Dn nmen shu w sh shu ne?'B du l hud shu:`Tinzh de shu fu zh.' 9:21 Dn ys ynl zhf tmen, byo b zh sh go s rn, 9:22 Shu:`Rn z bx shu xdu k, bi zhnglo, sj zhng h jng shmen q ju, bngqi yo bi sh; dn d sn tin byo f Hu. ' Mnt dng gnsu sh chun 9:23 T yu du zhngrn shu:`Shu ru yuny gnsu w, gi q ju zj, tintin bizhe zj de shzji gnsu w.9:24 Ynwi shu ru yuny ji zj d xngmng, byo sngsh xngmng; dn shu ru wi w de yung sngsh zj d xngmng, zh rn b nng Ji d xngmng. 9:25 Rn zngrn zhun dlio qun shji, qu sngshle zj, hu pi shng zj, wi t yu sh me ychu ne? 9:26 Shu ru y w h w dehu wi ch, jingli rn z zi zj de gungrng, h f j zhng shng tinsh de gungrng zhng jing li sh, y yo y Zh rnwi ch. 9:27 W qush gosu nmen: Zhn zi zhl de rn zhng, ji yu j g zi wi chng do s wi yqin, byo knjin tinzh de gu. ' Ys xinshng rng 9:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

194 Evangelhos -Gospel -Fyn


Jingle zhxi dol yhu, dyugule b tin, ys dizhe b du l, ru wng h y g b shngshn q qdo. 9:29 Zhngdng t qdo sh, t de minrng gibin, t de yf jibi fgung. 9:30 Hrn, yu ling g rn, j mi s h li y, tng t tnhu. 9:31 Tmen ch xin zi gungyo zhng, tnln ys de qsh, j t zi ylslng byo wnchng de sh. 9:32 B du l h tng t zi yq de, du hn hn y shu. Tmen y xng, ji knjin t de gungyo h zi t png shl de ling g rn. 9:33 N r rn zhng yo lki sh, b du l du ys shu:`Losh, wmen zi zhl zhn ho! Rng wmen d sn g zhng png: Yg Wi n, yg wi mi s, yg wi li y. 'T yunli bu zhdo shu shnmelio. 9:34 T shu zh hu de shhou, yu ypin yncai zhble tmen. Tmen jnr yncai sh, mntmen ji hip qli. 9:35 Yn zhng yu shngyn shu:`Zh sh w de rzi, w su jinxun de, nmen yo tngcng t!' 9:36 Zhng yu zh shngyn sh, zhjin ys dz yrn. Zi nxi rzi, tmen du shule mm, b sujin de sh ydin y miyu Gosu rnh rn. Zh ho fm de rtng 9:37 D r tin, tmen cng shnshng xili, y dqn rn li yngji t. 9:38 Kn, cng qnzhng zhng yuy grn hnjio shu:`Shfu, qi n lin sh w de rzi, ynwi t sh w de dz; 9:39

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

195 Evangelhos -Gospel -Fyn


Mgu y zhu zh t, bin sh t trn kung jio, sh t jnglun zhy tmo, jio t jnpljnle, hish b kn lki t. 9:40 W qile n de mnt b mgu zh ch, tmen qu bnng. '9:41 Ys hud shu:`i! W xn r bihui de shdi! W tng nmen zi yq, bng rngrn nmen zhdo jsh ne? Lng n de rzi do zhl li ba! ' 9:42 Dng t zu guli sh, mgu hi b t shui do, sh t jnglun. Ys y chz xim, ji zh hole hizi, b t jio gile T de fqn. 9:43 Zhngrn du jngy tinzh de wid. Qinxn y rngrn Dng zhngrn jngq ys suzu de yqi sh, t xing zj de mnt shu: 9:44 `Nmen yng jn j zhxi hu: Rn z jingyo bi jio y rn shuzhng.' 9:45 Dn tmen b mnglio zh hu, zh hu wi tmen hish mngbzhe, b jio tmen lioji; tmen yu p wn t zh hu de ysi. 9:46 Tmen xnzhng qle yg sxing: Shu sh tmen zhng zud de. 9:47 Ys kntule tmen de xns, ji lng li yg xio hizi, jio t l zi zj shnbin, 9:48 Du tmen shu:`Shu ru wile w de mngz shuli zhge xio hizi, jish shuli w; shu ru shuli w, jish shuli n pi Qin w li de; ynwi zi nmen zhngrn zhng zuxio de, zh rn ci sh zud de. ' 9:49 Ru wng shu:`Losh! Wmen cng knjin ygrn, yn n de mngz q m, ji jnzhle t, ynwi t b y wmen tng Hu. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

196 Evangelhos -Gospel -Fyn


9:50 Ys qu xing t shu:`Byo jnzh! Ynwi shu b fndu nmen, jish qngxing nmen.' F shng chng ynt sh jio Jd t de jngshn Rngrn 9:51 Ys bi ji shngtin de rq, ji kuiyo li do, t su juy min cho ylslng zu q, 9:52 Bin df shzh zi t qinmin zu; tmen qle, jnle s m l yrn de yg cnzhung, ho wi t zhnbi zhs. 9:53 Rnmen qu b shuli t, ynwi t sh min cho ylslng q de. 9:54 Y g b j ru wng ling g mnt jinle, bin shu:`Zh, n yuny wmen jio hu z tin jingxi, fnhu tmen ma?' 9:55 Ys zhungu shn li chzle tmen. 9:56 Tmen su yu do bi de cnzhung qle. Jd t bx poq yqi 9:57 Tmen zhng zu de shhou, zi lshng yuy grn du ys shu:`N bln wng nl q, w yo gnsu n.' 9:58 Ys gi t shu:`Hl yu xu, tinshng de finio yu cho; dnsh rn z qu miyu zhntou d dfng.' 9:59 Yu du lng ygrn shu:`N gnsu w ba!'N rn qushu:`Zh, qng x w xin q mizng w de fqn.' 9:60 Ys gi t shu:`Rnpng srn q mizng zj de srn ba! Zhy n, n yo q xunyng tinzh de gu.' 9:61

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

197 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yuy grn shu:`Zh! W yo gnsu n; dnsh qng x w xin gobi w de jirn.' 9:62 Ys du t shu:`Shu fzhe l r wng hu kn de, bsh y tinzh de gu.' D sh zhng Piqin qsh'r mnt zhun jio 10:1 Chu, zh lngwi xundngle qsh'r rn, piqin tmen ling g ling g de zi t qinmin, do t zj jingyo q de g chng gd Q. 10:2 T du tmen shu:`Zhungjia du r gngrn sho, suy nmen yngdng qi zhungjia d zhrn, piqin gngrn li, shug t de zhung Jia. ' 10:3 Nmen q ba! Kn, w piqin nmen yur goyng wng lng qn zhng. 10:4 Nmen byo di qin nng, byo di kudi, y byo di xi; lshng y byo xing rn qng'n. 10:5 Bln jnle n yji, xin shu: Yun zh yji png'n! 10:6 Nl r yu hpng zhz, nmen de hpng ji yo tngli zi t shnshang; fuz, rng guy nmen. 10:7 Nmen yo zh zi n yji, chh tmen su gngj de, ynwi gngrn z dng yu t de gngz; nmen bk cng zh yji nu do N yji. 10:8 Bln jnle n zu chng, rn ru jin nmen, gi nmen bi shng shnme, nmen ji ch shnme. 10:9 Yo yzh chngzhng de bngrn, bng gi tmen shu: Tinzh de gu yjng lnjn nmenle. 10:10 Bln jnle n zu chng, rn r b jin nmen, nmen ji chli, do jish shng shu: 10:11

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

198 Evangelhos -Gospel -Fyn


Lin nmen chngzhng zhn zi wmen jio shng de chnt, wmen y yo gi nmen f xili; dnsh nmen dng zhdo: Tinzh de gu yjng Lnjnle. 10:12 W gosu nmen: Zi n y r, su du m su shu de chngf, yo b zh zu chng rngy rnshu. ' Ys chz zhchng 10:13 `K l z yn a, n sh yu hu dele! Bi t si d a, n sh yu hu dele! Ynwi zi nmen nl su xng de y nng, Rgu xng zi t lu j q dng, tmen zoy p shng k y, zu zi huchn zhng, r gigu z xnle. 10:14 Dnsh zi shnpn sh, t lu h q dng su shu de chngf, yo b nmen rngy rnshu. 10:15 Hi yu n, g f wng a! Mfi n yo bi goj do tinshng ma? Jingli n b bi tu xi yn f. 10:16 Tng nmen de, jish tng w; jju nmen de, jish jju w; jju w de, jish jju n piqin w de. ' Qsh'r mnt guli fmng 10:17 N qsh'r rn hunx d guli, shu:`Zh! Ynzhe n de mngho, lin m du qf y wmen.' 10:18 Ys xing tmen shu:`W knjin s dn rtng shndin y bn z tin di xi. 10:19 Kn, w yjng shuy nmen qunbng, sh nmen jint zi shxi shng, bng nng zh f chud de yqi shl, miyu sh me nng shng Hi nmen. 10:20 Dnsh, nmen byo ynwi mgu qf y nmen de zh jin sh r xhuan, nmen yngdng xhuan de, ni sh ynwi nmen de mng Z, yjng dngj zi tinshngle. 'Ys chngxi tin f 10:21

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

199 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ji zi n shk, ys yn shng shn r hunxn shu:`F a! Tind de zhzi, w chngxi n, ynwi n jing zhxi sh mn zh Le zhhu j mngd de rn, r qshle gi xio hizi. Sh de, f a! N yunli xhuan zhyng zu. 10:22 W f jing yqi du jio gi w, chle f, miyu yg rnshi zi sh shu; chle zi j zi su yun qsh de rn wi, y miyu Yg rnshi f sh shu de. ' 10:23 Ys zhungu shn li sxi du mnt shu:`Jin nmen sujin zh sh de ynjng, sh yuf de. 10:24 W gosu nmen: Cngjng yu xdu xinzh j jnwng xwng kn nmen sujin de, r miyu knjin; tng nmen su tng de, r mi Yu tngdo. ' Cshn de s m l yrn 10:25 Yu yg f xush qli, shtn ys shu:`Shfu, w yng dng zu shnme, ci nng hud yngshng?' 10:26 Ys du t shu:`Fl shng jzile shnme? N sh znyng d de?' 10:27 T d shu:`N yngdng qun xn, qun lng, qunl, qun y i shng zh, n de tinzh; bng i jn rn r n zj.' 10:28 Ys xing t shu:`N dyng de du. N zhyng zu, bdi shnghu.' 10:29 Dnsh, t yuny xinsh zj l zh, yu du ys shu:`Bjng shu sh w de jn rn?' 10:30 Ys d shu:`Yuy grn cng ylslng xili, do y l g q, zoyle qingdo; tmen b q t de yf, bng Jiy j shng, jing t bns bn hu de di xi zulio. 10:31 Zhngqio yu yg sj zi n tio lshng xili, knle kn t, bin cng pngbin zu guq. 10:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

200 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yu yg l wi rn, ysh yyng; t dole nl, knle kn, y cng pngbin zu guq. ' 10:33 Dn yu yg s m l yrn, lgu t nl, y knjin ji dngle linmn de xn, 10:34 Su shng qin, zi t de shng ch zh shng yu y ji, boz hole, yu f t q shng zj de shngku, b t di do k din li, xio Xn zholio t. 10:35 D r tin, qch ling g ynqin jio gi dinzh shu: Qng n xioxn knh t! Bln y wi hufi dusho, dng w huli sh, b Yo b hi n. 10:36 N ywi zh sn grn zhng, shu sh n zoy qingdo zh de jn rn ne? ' 10:37 N rn d shu:`Sh linmn t d n rn.'Ys su gi t shu:`N q, y zhoyng zu ba!'M r dh m l y 10:38 Tmen zul de shhou, ys jnle yg cnzhung. Yu yg mng jio m r d de nrn, b ys ji do jizhng. 10:39 T yu yg mimei, mng jio m l y, zu zi zh de jio qin tng t jinghu. 10:40 M r d wi chou ys, mngl by, bin shng qin li shu:`Zh! W de mimei di xi w ygrn chou, n b jiy Ma? Qng jio t li bngzh w ba! ' 10:41 Zh hud t shu:`M r d, m r d! N wile xdu sh coxn mngl, 10:42 Qsh xyo de wiyu y jin. M l y xunzle gng ho de y fn, sh bnng cng t du q de. ' D shy zhng Yngdng znyng qdo 11:1

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

201 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yc, ys zi yg dfng qdo, tngzh yhu, t de yg mnt du t shu:`Zh, qngjio gi wmen qdo, Rtng ru hn jio gile t de mnt yyng. ' 11:2 Ys gi tmen shu:`Nmen qdo sh yo shu: F a! Yun n de mng bi zn wi shng! Yun n de gu liln! 11:3 Wmen de r yng ling, qi n tin tinc gi wmen! 11:4 Kun min wmen de zuguo, ynwi wmen zj y kun min suyu kuf wmen de rn; byo rng wmen xinr yuhu. ' 11:5 Ys du tmen shu:`Nmen zhngjin shu yu yg pngyu, bny q t nl, gi t shu: Pngyu, ji gi w sn g bng Ba! 11:6 Ynwi w de pngyu xngl dole w zhl, w miyu sh me ky kundi t. 11:7 N rn cng lmin hud shu: Byo fnro wle! Mn yjng gunshng, w de hizimen tng w yq zi chungshng, w bnng qli Gi n. 11:8 W gosu nmen: T zngrn b wi le t sh pngyu de yung, r qli gi t, y yoyn t tinbzhch de qi qi r q Li, gi tsu xyo de yqi. 11:9 Suy, w gosu nmen: Nmen qi, byo gi nmen; nmen zho, byo zhozhe; nmen qio, byo gi nmen ki. 11:10 Ynwi fn qi de, ji b di do; zho de, ji b zhodo; qio de, ji b gi t ki. 11:11 Nmen zhngjin n yu wi fqn de, rzi xing t qi bng, fn'r gi t shtou ne? Hu sh qi y, fn jing sh dng y gi t ne? 11:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

202 Evangelhos -Gospel -Fyn


Huzh qi jdn, fn jing xizi gi t ne? 11:13 Nmen zngrn bshn, shngqi zhdo b ho dngxi gi nmen de rn, hkung zi tin zh f, yu b gng jing shng shn c y qi t de Rn ma? ' F l si rn de y Ys q m de nngl 11:14 Ys qzh yg mgu t sh sh rn yn y de mgu; t chq yhu, y ba bin shu ch hu li, qnzhng du jngy b Zh. 11:15 Dnsh, qzhng yurn shu:`T sh zhng li mwng bi r z b q m.' 11:16 Lng yxi rn shtn ys, xing t yoqi yg z tin r li de zhngzho. 11:17 Ys zhdole tmen de xny, bin gi tmen shu:`Fnsh y gu z xing fnzhng, b chng fix, yji y ji de bilu. 11:18 Rgu s dn z xing fnzhng, t de gu rh nng cnl ne? Ynwi nmen shu w zhng li bi r z b q m. 11:19 Rgu w zhng li bi r z b q m, nmen de zdmen sh zhng li shu q m ne? Wi c, tmen jing sh nmen de cipn zh. 11:20 Rgu w sh zhng li tinzh de shuzh q m, nme, tinzh de gu y li do nmen zhngjinle. 11:21 Jsh zhungsh pidi wq, knshu zj de zhi sh, t de cichn, b nng nqun. 11:22 Dnsh, rgu yu g b t qingzhung de li zhnshng t, b hu b tsu yzhng de yqi qxi du du q, r gufn t de zng W.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

203 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:23 B sutng w de, jish fndu w; btng w shuj de, jish fnsn. ' M q f li de wixin 11:24 `Xim cng rn shnshang chq hu, zu bin gnhn zh d, xnzho yg nx zh su, qu miyu zhozhe; t ysh shu: W yo Hu do w chli d n w li q. 11:25 T li do hu, jin lmin y dso qngji, zhungsh zhngq, 11:26 Ji q, lngwi dile q g b zj gng de mgu li, jnq, zh zi nl; n rn mhu de chjng, b xinqin ji gng Huile. ' F zi ys de mqn 11:27 Ys shu zhxi hu de shhou, rnqn zhng, yu yg frn go shng xing t shu:`Huigu n de ti, j n su shnxgu de r Fng, sh yuf de! ' 11:28 Ys qushu:`Ksh n tng tinzh dehu r znxng de rn, gng sh yuf de!' Z ch yoqi zhngzho de rn 11:29 Qnzhng jh lng li de shhou, ys kish shu:`Zh y shdi sh y xi' de shdi: T yoqi zhngzho, chle yu n de Zhngzho wi, b b gi t rnh qt zhngzho. 11:30 Ynwi, yur yu n wi n n wi rn shg zhngzho, jingli rn z wi zh y shdi ysh zhyng. 11:31 Nnfng de nwng, zi shnpn sh, jing tng zh ydi rn qli, dng tmen de zu, ynwi t cng d j li, tng s lu mn de zh Hu; kn, zhl yuy wi d y s lu mn de! 11:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

204 Evangelhos -Gospel -Fyn


N n wi rn zi shnpn sh, jing tng zh ydi rn qli, dng tmen de zu, ynwi n n wi rn ynle yu n de xunjing r hugi Le; kn, zhl yuy wi d y yu n de! ' Xnlng de gung 11:33 `Miyu rn din dng fng zi jio zhng, hu zh y du xi de, r sh fng zi dngti shng, rng jnli de rn knjin gungmng. 11:34 N de ynjng jish shnt de dng. Jsh n de ynjng chnji, n qunshn ji gungmng; dn rgu xi', n qunshn ji hi'n. 11:35 Wi c, n yo xioxn, byo jio n nil de gung chngle hi'n. 11:36 Suy, rgu n qunshn gungmng, sho miyu hi'n zh ch, yqi byo gungmng, yur dnggung zhoyo n yyng. 'Tng z f l si rn h f xush 11:37 Ys zhng shuhu de shhou, yu yg f l si rn qng t do zj jizhng yng fn, ys jnq bin rle x. 11:38 Ng f l si rn y knjin, ji guiy ys fn qin b xin xshu. 11:39 Dn zh du t shu:`Nmen f l si rn x jng bi pn de wimin, nmen xnzhng qu mn sh jidu y xi'. 11:40 Ht rn n! N zo wimin de, bsh y zole lmin ma? 11:41 Zhyo b nmen bi pn lmin de shshle, nme, yqi du nmen bin du jijngle. 11:42 Dnsh, hu zi, nmen f l si rn! Ynwi nmen b bh, ynxing j g zhng cish junxin sh fn zh y, fn'r jing gngy J i tinzh de yw hl guq: Zhxi grn gi zu, nxi y bk hl. 11:43

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

205 Evangelhos -Gospel -Fyn


Hu zi, nmen f l si rn! Ynwi nmen zi hutng li i zu shngzu, zi jish shng i shu rn zhjng. 11:44 Hu zi, nmen! Ynwi nmen ji rtng b xinl de fnm, rn zi shngmin xngzu, y b zhdo. ' 11:45 Yu yg f xush hud ys shu:`Shfu, n shu zhxi hu, lin wmen y wrle.' 11:46 Ys shu:`Hu zi, nmen zhxi f xush! Ynwi nmen ji j rn bkn fh de zhngdn, r nmen zj du zhngdn lin Yg zhtou y b kn dng yxi. 11:47 Hu zi, nmen! Nmen xijin xinzh de fnm, r nmen de zxin qu shhile tmen, 11:48 Kjin nmen zhngmng, bngqi znchng nmen zxin su xng de sh, ynwi tmen shhile xinzh, r nmen qu xijin xinzh de fn M. 11:49 Wi c, tinzh de zhhu cng shugu: W jingyo piqin xinzh j shzh do tmen nl, qzhng yu de, tmen yo sh s; yu De, tmen yo phi, 11:50 Wi sh cng chungzo shji yli, su li zhng xinzh de xu, du yo xing zh ydi zhu to, 11:51 Cng y b r de xu, do sngwng zi jtn y shng su zh jin de z ji l y de xu, dqu, w gosu nmen: Du yo xing zh y Di zhu to. 11:52 Hu zi, nmen f xush! Ynwi nmen n zulio zh shi de yoshi, zj b jnq, n yuny jnq de, nmen y jiy Zzh. ' 11:53 Ys cng nl chli yhu, jng shmen j f l si rn kish ynl zhub t, pnwn t xdu de sh,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

206 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:54 Kus t, yo cng t kuzhng zhu do y bng. Jn tingu de brn zhnbi D sh'r zhng Chngsh h yko 12:1 N sh, yu chng qin li wn de qnzhng jh lng li, jngzh hxing jint. Ys kish xin du zj de mnt shu:`Nmen yo Jnfng f l si rn de jiom, j tmen de xwi. 12:2 Dnsh, miyu zhyn de sh, jingli bu bi jil de; y miyu yncng de sh, jingli bu bi zhdo de. 12:3 Ync, nmen zi n chsu shu de, jingli byo zi mng ch bi rn tngjin; zi ni sh f'r su shu de, jingli byo zi wdng Shng zhngyng chli. 12:4 W gosu nmen zu w pngyu de rnmen: Nmen byo hip nxi shhi rushn, rhu bnng gng yu suwi de rn. 12:5 W yo zh gi nmen, shu sh nmen su yng p de: Nmen yngdng hip n shle yhu, yu qunbng b rn tur dy d n y Wi; dqu, w gosu nmen: Yngdng hip zh y wi! 12:6 W zh mqu bsh mi ling wn tngqin ma? Rn'r zi tinzh qin, tmen zhng miyu y zh bi ywng de. 12:7 Jish nmen de tuf, y yy bi shgule; nmen byo hip! Nmen b xdu mqu zngu dule. 12:8 W gosu nmen: Fn zi rnqin chngrn w de, rn z jingli y yo zi tinzh de shzh qin chngrn t; 12:9 Zi rnqin furn w de, jingli zi tinzh de shzh qin y yo bi furn.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

207 Evangelhos -Gospel -Fyn


12:10 Fn chyn gn fnrn z de, shng k hud shmin; dnsh, xid shng shn de rn, ju bnng hud shmin. 12:11 Dng rn ysng nmen do hutng, do gun zhng j yu qunbng de rn minqin sh, nmen byo sl znyng shnbin, hu shu shnme hu, 12:12 Ynwi zi ng shk, shng shn byo jio gi nmen yng shu dehu. ' Ji tn sh w 12:13 Rnqn zhng yuy grn xing ys shu:`Shfu, qng fnfu w de xingd y w fn ji ba!' 12:14 Ys du t shu:`Rn n, shu lle w zu nmen de pngun j fn jirn ne?'12:15 Su du tmen shu:`Nmen yo jnshn, dub yqi tnln, yn wi ygrn zngrn fy, t de shngmng bng b ziy t de Zchn. ' 12:16 Ys du tmen shle yg by shu:`Yu yg f rn, t de tind chchn fngf. 12:17 T xnl xing do: W k znme bn ne? Ynwi w y miyu dfng shucng w de wchn. 12:18 T su shu: W yo zhyng zu: W yo chihu w de cng fng, lng jin gng d de, ho zi nl shucng w de yqi gli j ci W. 12:19 Yhu, w yo du w de lnghn shu: Lnghn n! N cn yu dling de ciw, zgu dunin zh yng, n xix ba! Chh yn L ba! 12:20 Tinzh qu gi t shu: Ht rn n! Jny ji yo su hu n de lnghn, n su bizh de, jing gu shu ne? 12:21

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

208 Evangelhos -Gospel -Fyn


N wi zj hu j cichn r bzi tinzh qin zhf de, ysh rc. ' Ji gunin shs 12:22 Ys du t de mnt shu:`Wi c, w gosu nmen: Byo wi shngmng sl ch shnme, y byo wi shnt sl chun shn Me, 12:23 Yn wi shngmng gu y shw, shnt gu y yf. 12:24 Nmen kn kn wy, tmen b bzhng, y b shug; tmen miyu kfng, y miyu cngln, tinzh shngqi ynghuo tmen, Nmen b q finio gng yo zngu dusho ne? 12:25 Nmen zhng shu nng ynyng sl, sh zj de shushu zngji y zhu ne? 12:26 Rgu nmen lin jxio de sh hi zu b li, wishme yo sl bi de sh ne? 12:27 Nmen kn kn bih hu, sh znyng shngzhng de: Tmen b lozu, y b fngzh; ksh, w gosu nmen: Lin s lu mn zi T j shng de rnghu sh su p di de, y br zhxi hu zhng de y duo. 12:28 Tiny jin de yco, jntin hi zi, mngtin ji tur l zhng, tinzh shngqi zhyng zhungsh, hkung nmen ne! Xio xnd de rn A! 12:29 Nmen byo muqi ch shnme, h shnme, y byo yuchu guxn, 12:30 Ynwi zh yqi du sh shshng de wi bngrn su xnqi de, zhy nmen, nmen de f zhdo nmen xyo zhxi. 12:31 Nmen zhyo xnqi t de gu, zhxi z hu jigi nmen. 'Zhnzhng de bozng 12:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

209 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Nmen xio xio de yng qn, byo hip! Ynwi nmen de f xhuan b tingu c gi nmen. 12:33 Yo binmi nmen suyu de li shsh, wi nmen zj bi xi jngji bxi de qin nng, zi tinshng bi xi q yng b jn de bozng; Nl dozi bnng zu jn, dchng y bnng snhui, 12:34 Ynwi nmen de bozng zi nl, nmen de xn y b zi nl. ' Xng w de qun yn 12:35 `Yo b nmen de yo sh q, b dng dinzhe; 12:36 Yngdng rtng nxi dnghu zj de zhrn, yu hn yn huli de rn, wi de sh zhrn li do, y qio mn, lk ji gi t ki Mn. 12:37 Zhrn li do sh, yjin xng wzhe d nxi p rn, sh yuf de. W shzi gosu nmen: Zhrn yo sh shng yo, qng tmen Zux, zj qin li chou tmen. 12:38 T r gng li yb, sn gng li yb, ru yjin zhyng, nxi rn ci sh yuf de. 12:39 Nmen ynggi mngbi zh ydin: Rgu jizh zhdo dozi hsh yo li,[t byo xng w], ju brng zj de fngw bi W chun. 12:40 Nmen y yngdng zhnbi, ynwi zi nmen blio xing de shchn, rn z ji lile. ' 12:41 B du l shu:`Zh, n jing de zhge by, sh wi wmen ne, hish wi zhngrn?' 12:42 Zh shu:`Jijng shu sh n zhngxn j jngmng de gunji, zhrn pi t gunl zj de ji p, n sh pij shling? 12:43

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

210 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zhrn li sh, knjin t rc xngsh, n p rn ci sh yuf de. 12:44 W shzi gosu nmen: Zhrn byo wipi t, gunl zj de yqi cichn. 12:45 Rgu ng p rn xnl shu: W de zhrn brn ch li; t bin kish kod p b, y ch y h y zuji. 12:46 Zi t b qdi de rzi, b zhju de shk, n p rn de zhrn yo li, byo chnch t, sh t y bxn zh zoshu tng Yng de mngyn. 12:47 N zhdo zhrn de zhy, r pin b zhnbi, hu jng b fngxng t zhy de p rn, brn yo du shu kod; 12:48 N b zhdo r zule yng shu kod zh sh de, yo sho shu kod. Gi shu de du, xing shu yo de y du; jio tu shu de du, xing Shu suq de y gwi du. 'Ys sh rn fndu de bioj 12:49 `W li sh wi b hu tu zi dshng, w sh dume qiwng t yjng rnsho qli! 12:50 W yu yzhng yng shu de xl, w sh rh jioj, zhdo t dy wnchng! 12:51 Nmen ywi w li sh gi dshng sng hpng ma? B, w gosu nmen: r sh li sng fnli. 12:52 Ynwi cng jn yhu, yji w ku de, jingyo fnli: Sn g fndu ling g, ling g fndu sn g. 12:53 Tmen jingyo fnli: Fqn fndu er zi, r z fndu fqn; mqn fndu n'r, n'r fndu mqn; p m fndu er X, rx fndu p m. ' Y tinzh h ho de shhou dole 12:54

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

211 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys yu xing qnzhng shu:`Jsh nmen knjin yncai yu xfng shng q, lk ji shu: Yo xi dyle; gurn sh zhyng. 12:55 Jsh nn fngchu li, ji shu: Tin yo rle; gurn sh zhyng. 12:56 Ji shnrn n! Nmen zhdo gun ch dshng j tinshng de qxing, znme bnng gunch zhge shj ne? 12:57 Nmen wishme bnng yu zj li binbi zhngy de sh ne? 12:58 Dng n tng n de dutu q jin gun chng sh, shng zi lshng, n de shf y t lioji, p t l n do fgun qin, fgun b n Jio gi xng y, r xng y b n y zi yzhng. 12:59 W gosu n: Fi dng n hun qng zuhu de y fn qin, dun bnng cng nl chli. ' D shsn zhng Hugi de byo 13:1 Zhngzi n sh, lile j grn b yugun jil l y rn de sh, j b l du b tmen de xu, y tmen de j pn chn huo zi Yq de sh bogo gi ys. 13:2 T hud shu:`Nmen ywi zhxi jil l y rn, b qt suyu de jil l y rn gng yuzu, ci zo c huhi ma? 13:3 Bsh de. W gosu nmen: Rgu nmen b hugi, nmen du yo tngyng sngwng. 13:4 Hu r sh lu y t do xi, r y s d n shb grn, nmen ywi tmen b ylslng de qt yqi jmn zu zhi gng D ma? 13:5 Bsh de. W gosu nmen: Rgu nmen b hugi, nmen du yo tngyng sngwng. ' 13:6

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

212 Evangelhos -Gospel -Fyn


T jingle zhge by shu:`Yuy grn cng jing y k whugu sh, zi zi zj de pto yun ni. T li zi sh shng zho gu Zi, dn miyu zhodo, 13:7 Bin du yundng shu: N kn, w sn ninli zi zh k whugu sh shng zho guzi, dn miyu zhodo, n kn dio t ba, wishme Rng t hungfi td? 13:8 Yundng hud shu: Zhrn, zi rng t zh y nin ba! Di w zi t zhuwi ju t, ji shng fn; 13:9 Jingli ru jigu zi bin sunle; brn dehu, n ji b t knle. ' nxr zh ho ylu bng f 13:10 nxr, ys zi y hu tng li sh jio. 13:11 Yuy nrn, bngm chnshn y shb ninle, yluzhe, wnqun bnng zhl. 13:12 Ys jinle t, bin jio t guli, gi t shu:`Nrn, n de bng y xiochle.' 13:13 Su gi t n shu, t jk ji tng zh qli, gungrng tinzh. 13:14 Hutng chng yn qno ys zi nxr zh bng, bin gi zhngrn shudao:`Yu li tin yng dng gngzu, nmen zi zhxi rzi l k Li zh bng, dn bk zi nxr zh ytin. ' 13:15 Zh hud t shu:`Ji shnrn n! Nmen mi ygrn zi nxr, yu b ji xi co shng de ni l, qin q ynshu de ma? 13:16 Zhge nrn yun sh y ba lng de n'r, t bi s dn chn zh yjng yu shb ninle, nxr zh ytin, ji b gi ji ki t De shf ma? ' 13:17

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

213 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dng ys jing zh hu sh, suyu ddu t de rn, g g cnku, yqi mnzhng yn tsu xng de zhngzhng huhung shj, mb hun X. Jiz y jiom de by 13:18 Ys yu shu:`Tinzh de gu xings shnme? W yo b t b zu shnme ne? 13:19 T xings y l jiz, rn q li zhng zi zj de yun zhng, t su shngzhng qli, chngle dsh, tinshng de finio du qxi zi T de zh tushng. ' 13:20 T yu shu:`W yo b tinzh de gu b zu shnme ne? 13:21 T xings jiom, nrn q li cng zi sn du min zhng, zhdo qunb fxio. ' Dji zh mn 13:22 Ys jnggu chngsh xingcn, such sh jio, chozhe ylslng zu q. 13:23 Yuy grn gi t shu:`Zh, dji de rn gurn b du ma?'Ys du tmen shu: 13:24 `Nmen jil yu zhi mn r r ba! Ynwi jingli yu xdu rn, w gosu nmen: Yo xing jnq, r bd r. 13:25 Jzh jizh qli bmn gunshng, nmen zi wimin zhnzhe, kish qio mn shu: Zh, qng gi wmen kimn ba! T yo hud n Men shu: W b rnshi nmen sh nl de. 13:26 N sh, nmen hu shu: Wmen cng zi n minqin chgu hgu; n y cng zi wmen de jish shng sh jiogu. 13:27 T yo shu: W gosu nmen: W b rnshi nmen sh nl de; nmen zhxi zu' de rn, du lki w q ba! 13:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

214 Evangelhos -Gospel -Fyn


Jsh nmen wng jin y ba lng, y s g, y g b j zhng xinzh zi tinzh de gu li, nmen qu bi q ziwi, nl yo yu iho h qich. 13:29 Jing yu cng dng cng xi, cng bi cng nn r li de rn, zi tinzh de gu li zux. 13:30 Kn ba! Yu zuhu de jing chngwi zu xin de, yyu zu xin de jing chngwi zuhu de. ' i ylslng de zuni 13:31 Zh shk, yu j g f l si rnqin li gi ys shu:`N lki zhl zu ba! Ynwi hi lu d yo sh n.' 13:32 Ys gi tmen shu:`Nmen q gosu zhge hl ba! Kn, w jntin mngtin q m zh bng, d sn tin ji yo wnb. 13:33 Dnsh, jntin mngtin yj hutin, w bx qin xng, ynwi xinzh by s zi ylslng zh wi. 13:34 Ylslng, ylslng, n lc cnsh xinzh, yng shtou jb nxi fngmng do n zhl li de rn; w dusho c yun Y jj n de zn, r m j jj zj de chj, zi t ch yxi, ksh nmen pin b yuny. 13:35 Kn ba! Nmen de fngw b gi nmen pi xi;dnsh, w gosu nmen: Nmen dun bnng zi knjin w, zhdo nmen shu: Yn zh mng r li de, dng shu znsng de shk li do. ' D shs zhng Ys zi f l si rnji zhng zux 14:1 nxr, ys jnle yg f l si rn shulng de jizhng chfn; tmen ji lixn gunch t. 14:2 Zi t minqin yu yg hun shu g zhng de rn. 14:3 Ys du f xush j f l si rn shudao:`nxr x bx zh bng?' 14:4

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

215 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen du mrn b y. Ys su fzhe n rn, zh ho t, jio t zulio. 14:5 Rnhu xing tmen shu:`Nmen zhngjin, shu de rzi hu ni dio zi jng li, zi nxr zh ytin, b lk l t shngli Ne? ' 14:6 Tmen du zh hu bnng dbin. 14:7 Ys zhy do bi yoqng de rn, rh zhng xun shux, bin du tmen jingle yg by shu: 14:8 `Jsh n bi rn qng q f hn yn, byo zu zi shux shng, p yu b n gng zngu de k y bi t qng li, 14:9 N qng n r yu qng t de rn yo lixing n shu: Qng rngzu gi zhge rn! N sh, n ji yo hnxi de q zu mxle. 14:10 N jsh bi qng, yng q zu mx, dng n qng n de rn zu li gi n shu: Pngyu, qng shng zu b! N sh, zi n tngx de Zhngrn minqin, n ci yu gungci. 14:11 Ynwi fn goj zj de, b bi biny; fn biny zj de, b bi goj. ' 14:12 Ys y xing qng t de rn shu:`Jsh n sh w yn hu wnyn, b yoqng n de pngyu, xingd, qnqi j fyu de ln Rn, p tmen y yo hu qng r hun bo n. 14:13 Dn n jsh sh yn, yoqng pnqing de, cnfi de, qu tu de, xiyn de rn. 14:14 Rc, n yufle, ynwi tmen miyu k bod n de; dn zi yrn fhu de shhou, n b nng ddo shng bo. 'Ynx de by 14:15

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

216 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yg tngx de rn tngle zhxi hu, ji xing ys shu:`Jingli nng zi tinzh de gu li chfn de, ci sh yuf de!' 14:16 Ys gi t shu:`Yuy grn shle shngyn, yoqngle xdu rn. 14:17 Dole ynhu de shk, t bin df p rn q gi bi qng de rn shu: Qng li ba! Yjng qbile. 14:18 Zhngrn kish yzh tuc. D y g gi t shu: W mile ykui tind, bx qin q kn y kn, qng n yunling w. 14:19 Lng yg shu: W mile w du ni, yo q sh sh tmen, qng n yunling w. 14:20 Bi de yg shu: W ci qle q, suy bnng q. 14:21 P rn huli b zh sh gosule zhrn. Jizh ji shngle q, gi p rn shu: N kui chq, do chngzhng de dji xio xing, b Nxi pnqing de, cnfi de, xiyn de, qu tu de, du lng do zhl li. 14:22 P rn shu: Zh, yjng zho n de fnfu bnle, ksh hi yu kng wizi. 14:23 Zhrn du p rn shu: N chq, do ddo shng yj lba bin, minqing rn jnli, ho zu mn w de wzi. 14:24 W gosu nmen: Xinqin bi qng d nxi rn, miyu yg nng chng w zh ynx de. ' Zu ys mnt de tiojin 14:25 Yu xdu qnzhng y ys tngxng, ys zhunshn xing tmen shu: 14:26 `Rgu shu li ji w, r b nohn zj de fqn, mqn, qzi, rn, xingd, zmi, shnzh zj d xng Mng, bnng zu w de mnt. 14:27

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

217 Evangelhos -Gospel -Fyn


Bln shu, ru b bizhe zj de shzji, zi w humin zu, bnng zu w de mnt. 14:28 Nmen zhngjin shu yuny jinzo yzu t, r b xin zu xi chusun fiyng, shfu yul wnchng ne? 14:29 Minde t dinj yhu, jng bnng wngng, suyu knjin de rn du yo jqio t, 14:30 Shu zhge rn kish jinzo, r bnng wngng. 14:31 Huzh yg guwng yo q tng bi de guwng jiozhn, n yu b xin zu xi ynchu yxi, nng fu y y wn rn, q dkng n lngzhe Ling wn li gngd t de ne? 14:32 Rgu bnng, ji de chn n guwng l de shng yun de shhou, piqin shji q qi hpng de tiokun. 14:33 Tngyng, nmen zhng bln sh shu, r b shq t de yqi suyu, bnng zu w de mnt. 14:34 Yn yun sh ho de, dn rgu lin yn y shle wido, yo yng shnme li tioh t ne? 14:35 J bl y trng, yu bsh y fn lio, wiyu b t di zi wimin. Yu r tng de, tng ba! ' Rnc de gu D shw zhng Wngyng de by 15:1 Zhng shu l j zu rnmen du li jijn ys, wi tng t jing do. 15:2 F l si rn j jng shmen qiqi s y shu:`Zhge rn jioji zurn, yu tng tmen chfn.' 15:3 Ys su du tmen shle zhge by shu: 15:4

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

218 Evangelhos -Gospel -Fyn


`Nmen zhngjin n grn yu ybi zh yng, yshle qzhng de y zh, r b b zh jishji zh di zi hungy, q xnm n Ysh de y zh, zhdo zho zhene? 15:5 Di zhozhele, ji xhuan de b t fng zi zj de jinbng shng, 15:6 Li do jizhng, qng t de yuho j ln rn li, gi tmen shu: Nmen y w tng l ba! Ynwi w n zh yshle de yng, yu Zhodole. 15:7 W gosu nmen: Tngyng, duy yg zurn hugi, zi tinshng suyu de hunl, shn y du n jishji g wx hugi de Yrn. ' Sh qin de by 15:8 `Huzh ng fn, yu sh g d m, ru yshle yg d m, r bu din shng dng, dso fngw, xxn Xnzho, zhdo zho zhene? 15:9 Di zhozhele, t ji qng nyu j ln rn li shu: Nmen y w tng l ba! Ynwi w shq d ng d m yu zhodo Le. 15:10 W gosu nmen: Duy yg zurn hugi, zi tinzh de shzh qin, ysh zhyng hunl. ' Dng zi de by 15:11 Ys yu shu:`Ygrn yu ling g er zi, 15:12 N xio de xing fqn shu: Fqn, qng b w yng d de y fn jichn gi w ba! Fqn su b chny gi tmen fnkile. 15:13 Gu lio b du j tin, xio rzi b suyu de yqi du shush qli, ji wng yunfng qle. T zi nl hungyn d r, hofi

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

219 Evangelhos -Gospel -Fyn


T de zci. 15:14 Dng t b suyu de du huhu jnle yhu, n dfng zhng yzhe dhung nin, t bin kish qingkn qli. 15:15 T q tuko yg dngd de jmn; n rn df t do zj de zhungtin shngq fng zh. 15:16 T hn bu nng n zh ch de duji li guf, ksh miyu rn gi t. 15:17 T fn gng zwn: W fqn yu dusho ynggng, du kuling fngshng, w zi zhl fn yo s! 15:18 W yo qshn do w fqn nl q, bngqi yo gi t shu: Fqn! W dzule tin, y dzule n. 15:19 W bpi zi chng zu n de rzi, b w dng zu n de yg ynggng ba! 15:20 T bin qshn do t fqn nl qle. T l de hi yun de shhou, t fqn ji knjinle t, dngle linmn de xn, po shng Qin q, p do t de b shng, rqng de qnwn t. 15:21 rzi xing t shu: Fqn, w dzule tin, y dzule n, w bpi zi chng zu n de rzile! 15:22 Fqn qu fnfu zj de p rn shu: Nmen kui n ch shng dng de pozi li gi t chun shng, b jizh di zi t shu shng, gi t jio Shng chun shng xi, 15:23 Zi b n zh fi nid qin li zile, wmen yng chh huan yn, 15:24 Ynwi w zhge rzi sh s r fshng, sh'rfdlio; tmen ji huan yn qli. 15:25 N sh, t de chng zi zhngzi tind li, dng t huli kui doji de shhou, tngjin yu zuyu j gw de hunshng,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

220 Evangelhos -Gospel -Fyn


15:26 Su jio yg p rn guli, wn t zh sh shnme sh. 15:27 P rn xing t shu: N dd hulile, n fqn ynwi jin t wyng guli, bin wi t zile n zh fi nid. 15:28 Zhngz ji shngq b kn jnq, t fqn su chli qunji t. 15:29 T hud fqn shu: N kn, zhxi ninli w f sh n, cng wi wibigu n de mnglng, r n cng wi gigu w y zh xioshn Yng, rng w tng w de pngyumen huan yn; 15:30 Dn n zhge r z tng chngjmen ho jn le n de cichn, t y huli, n do wi t zile n zh fi nid. 15:31 Fqn gi t shu: Hizi! N chng tng w zi yq, fn w suyu de, du sh n de; 15:32 Zh ynwi n zhge dd s r fshng, sh'rfde, yngdng huan yn xl! ' Gzhng qun yn D shli zhng B zhngxn de gunji 16:1 Ys yu du mntmen shu:`Cng yu yg fwng, t yu yg gunji; yurn zi zhrn qin gof zh rn huhule zhrn de Ciw. 16:2 Zhrn bin b t jio li, xing t shu: W znme tng shu n yu zhyng de sh? B n gunl jiw de zhng m jio chli, ynwi n Bnng zi zu gunjile. 16:3 N gunji z yn z y do: Zhrn yo chq w gunji de zhw, w k zu shnme ne? Ju d ba, w miyu ql; tofn Ba, w yu hixi.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

221 Evangelhos -Gospel -Fyn


16:4 W zhdo w yo zu shnme, ho jio rnmen, zi w bi chq gunji zhw zhhu, shuli w zi tmen jizhng. 16:5 Ysh, t b zhrn de zhi h yy jio li, gi d y g shu: N qin w zhrn dusho? 16:6 N rn shu: Ybi tng yu. Gunji xing t shu: N n de zhngdn, zu xi kui xizu wsh. 16:7 Suhu, yu gi lng yg shu: N qin dusho? N rn shu: Ybi sh mizi. Gunji xing t shu: N n de zhngdn, xizu b Sh. 16:8 Zhrn su chngzn zhge by de gunji, bnsh jngmng: Zhxi jnsh zhz yngf zj de shdi, b gungmng zhz gng wi jng Mng. 16:9 W gosu nmen: Yo yng by de qinci jioji pngyu, wi zi nmen kuf de shhou, ho jio tmen shuli nmen do yngyun de Zhngm li. 16:10 Zi xiosh shng zhngxn de, zi dsh shng y zhngxn; zi xiosh shng by de, zi dsh shng y by. 16:11 Nme, rgu nmen zi by de qinci shng b zhngxn, shu hi b zhnsh de qinci witu gi nmen ne? 16:12 Rgu nmen zi birn de ciw shng b zhngxn, shu hi b shy nmen de jio gi nmen ne? 16:13 Miyu yg ji p nng sh fng ling g zhrn de: T hu sh yo hn zh yg r i n yg, hu sh yo yf zhyg r qngh N yg: Nmen bnng sh fngtin zh r yu sh fng qinci. ' F l si rn shu z 16:14

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

222 Evangelhos -Gospel -Fyn


i ci de f l si rn, tngle zh yqi hu, bin chxio ys. 16:15 Ys xing tmen shu:`Nmen zi rnqin z chngy rn, dnsh, tinzh zhdo nmen de xn, ynwi zi rnqin sh chnggo de Sh, zi tinzh qin qu sh kzng de. 16:16 Fl j xinzh do ru hn wizh, cngc tinzh gu de xxn bin chunyng ki li, rn rn du yng fn min jnr. 16:17 Rn'r tind guq, b fl de yb y hu shlu, hi yo rngy. 16:18 Fn xi q r lng q de, sh fn jinyn; n q rn su xi de qzi de, ysh fn jinyn. ' Fwng y l z l de by 16:19 `Yu yg fji rn, shn chun zhngpo j x my, tintin shhu de yn l. 16:20 Lng yu yg qgi, mng jio l z l, mn shn chungy, tng w zi t de d mnqin. 16:21 T zhwng j fji rn zhu shng dio xi de su xi chngj, dn zhyu gu li tin t de chungy. 16:22 N qgi sle, tinsh b t sng do y ba lng de huibo li. Ng fji rn y sle, bi rn mizngle. 16:23 T zi ynjin, zi tngk zhng jm ywng, yun yun knjin y ba lng j t huibo zhng de l z l, 16:24 Bin hnjio shu: Fqn y ba lng! Klin w ba! Qng df l z l yng t de zhtou jin, zhn din shu li ling rn w de shtou, Ynwi w zi zh huyn zhng jq cn k. 16:25 Y ba lng shu: Hizi, n yng jde n huzhe de shhou, y xing jnle n de f, r l z l tngyng y shu jnle k. Xin Zi, t zi zhl shu nwi, r n yng shukle. 16:26

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

223 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ch c zh wi, zi wmen y nmen zh jin, gzhe yg jd de shnyun, zhsh rn jbin yuny, cng zh bin do nmen n bin Q y bnng, cng n bin do wmen zh bin li y bnng. 16:27 N rn shu: Fqn! Nme ji qng n df l z l do w f ji q, 16:28 Ynwi w yu w g xingd, jio t jnggo tmen, minde tmen y li do zh tngk d dfng. 16:29 Y ba lng shu: Tmen z yu mi s j xinzh, tngcng tmen hole. 16:30 T shu: B, fqn y ba lng! Tngru yurn cng szh zhng dole tmen nl, tmen b hu hugi. 16:31 Y ba lng gi t shu: Rgu tmen b tngcng mi s j xinzh, zngsh yurn cng szh zhng fhule, tmen y b bxn F. ' D shq zhng Mnt yng yu de tid 17:1 Ys du mnt shu:`Yn rn dido de sh sh minbule de; dnsh, yn rn dido de rn sh yu hu de. 17:2 B ykui m sh to zi t de jng shng, tur hizhng, b rng t yn zhxi xiozi zhng de yg dido, wi t gng ho. 17:3 Nmen yo jnshn! Rgu n de xingd fnle zu, n ji de guqun t; t rgu huhule, n ji de kunsh t. 17:4 Rgu t ytin q c dzule n, r yu q c zhunxing n shu: W huhule, n y de kunsh t. ' 17:5 Zng tmen xing zh shu:`Qng zngji wmen de xnd ba!' 17:6

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

224 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zh shu:`Rgu nmen yu xnd xing jiz nyng d, jsh nmen gi zh k sngsh shu: N lingnb ch, yzh do hizhng Q! T y hu fcng nmen de. 17:7 Nmen zhngjin shu yu p rn gng tin hu fngyng, cng tind li huli, j gi t shu: N kui guli zu xi chfn ba! 17:8 r b gi t shu: Ybi w chfn, sh shng yo chou w, dng w chh wnb, yhu n ci chh? 17:9 P rn zule fnfu de sh, zhrn q yo xing t doxi? 17:10 Nmen ysh zhyng, j zu wn fnfu nmen de yqi, rngrn yo shu: Wmen sh wyng de p rn, wmen bgu zule wmen Yng zu de sh. ' Ys zh ho sh g libng rn 17:11 Ys wng ylslng q de shhou, jnggu s m l y j jil l y zhngjin, 17:12 Zu jn yg cnzhung de shhou, yu sh g libng rn yngmin r li, yun yundzhnzhe. 17:13 Tmen tgo shngyn shu:`Shfu, ys, klin wmen ba!' 17:14 Ys dngjng y kn, xing tmen shu:`Nmen q, jio sjmen jinyn nmen ba!'Tmen q de shhou, bin jijngle. 17:15 Qzhng yg, knjin zj qunyle, ji huli d shng gungrng tinzh, 17:16 Bngqi gu f zi ys z qin, gnxi t; t sh yg s m l yrn. 17:17 Ys bin shudao:`Jijngle de bsh sh grn ma? N ji grn zi nl ne? 17:18 Chle zhge wi bngrn, ji miyu birn huli gu gungrng y tinzh ma? '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

225 Evangelhos -Gospel -Fyn


17:19 Ys su gi n rn shu:`Qli, q ba! N de xnd jile n.' Tingu de liln 17:20 F l si rn wn ys tinzh de gu hsh yo li; ys hud shu:`Tinzh gu de liln, bngfi sh xinrn kjin de; 17:21 Rn y bnng shu: Kn ya, zi zhl; hu: Zi nl. Yn wi tinzh de gu ji zi nmen zhngjin. ' 17:22 Ys du mnt shu:`Rzi jing do, n sh, nmen qiwng knjin rn z rzi zhng de ytin, r bd jin. 17:23 Rn yo xing nmen shu: Kn ya, zi nl; kn ya, zi zhl. Nmen byo q, y byo zhusu, 17:24 Ynwi yur shndin yu tin zh bin shn q, zh zho do tin n bin: Rn z zi t de rzi l, y yo zhyng. 17:25 Dn t bx xin shu xdu k, qi bi zh ydi su bnq. 17:26 Zi nu de rzi l znyng, zi rn z de rzi l y yo znyng; 17:27 N sh, rnmen chh hnji, zhdo nu jnr fngzhu d nitin, hngshu lile, xiomile suyu de rn. 17:28 Yu r zi lu t de rzi l, rnmen chh mimi, zhngzh jinzo,17:29 Dn zi lu t cng su du m chli d nitin, hu j lihung z tin jingxi, xiomile suyu de rn: 17:30 Zi rn z xinxin de rzi l, y yo zhyng. 17:31 Zi n y r, n zi wdng shng, r t de qj zi w ni de, byo xili q; n zi tind li de, tngyng byo hu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

226 Evangelhos -Gospel -Fyn


Li. 17:32 Nmen yo jde lu t de qzi! 17:33 Bln shu, ru xing boqun zj d xngmng, byo sngsh xngmng; fn sngsh xngmng de, byo bocn xngmng. 17:34 W gosu nmen: Zi zh yy, ling g rn tng zi y zhng chungshng, yg yo bi t q, r yg yo bi yq; 17:35 Ling g nrn yq tu m, yg yo bi t q, r yg yo bi yq. '* 17:37 Tmen wn ys shu:`Zh, zi nl ne?'Ys hud shu:`Zi nl yu sht, loyng ji jj zi nl.' D shb zhng By pngun h guf de by 18:1 Ys gi tmen shle yg by, ln j rn yngdng shchng qdo, byo huxn. 18:2 T shu:`Mu chngzhng cng yu yg pngun b jngwi tinzh, y b jng chng rn. 18:3 Zi n chngzhng lng yu yg guf, chng q jin t shu: Qng n zhci w de dutu, gi w shnyun ba! 18:4 T du sh b kn; yhu xing do: W su b jngwi tinzh, y b jng chng rn, 18:5 Zh ynwi zhge guf chng li fnro w, w yo gi t shnyun, minde t bdun de li jichn w. 18:6 Ysh zh shu: Nmen tng tng zhge by de pngun shu de shnme! 18:7 Tinzh su zho xun de rn, ry hy t, t q nng b gi tmen shnyun, r qinyn f tng tmen ma?

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

227 Evangelhos -Gospel -Fyn


18:8 W gosu nmen: T byo kui kui wi tmen shnyun, dnsh, rn z liln sh, nng zi shshng zhodo xnd ma? 'F l si rn h shu l qdo de by 18:9 Ys y xing j g z chng wiy rn, r qngsh trn de rn, shle zhge by: 18:10 `Yu ling g rn shng shng din q qdo: Yg sh f l si rn, lng yg sh shu l. 18:11 Ng f l si rn lzhe, xnl zhyng qdo: Tinzh, w gnxi n, ynwi w b xing qt de rn, lsu, by, Jinyn, y b xing zhge shu l. 18:12 W mi zhu ling c jn sh, fn w sud de, du junxin sh fn zh y. 18:13 Ng shu l qu yun yund zhnzhe, lin jm wng tin d b gn, zhsh chuzhe zj de xingtng shu: Tinzh, klin w zhge zu Rn ba! 18:14 W gosu nmen: Zh rn xiq, do t jili, chngle zhngy de, r n grn qu brn. Ynwi fn goj zj de, b Bi biny; fn biny zj de, b bi goj. ' Ys zi yuti shng Ys zhf rtng 18:15 Yurn y b ynghi di do ys gnqin, yo t fm tmen; mntmen jinle bin chz tmen. 18:16 Ys qu zhohun tmen shu:`Nmen rng xio hizimen do w gnqin li, byo zzh tmen! Yn wi tinzhde gu zhng shy zh Yng de rn. 18:17 W shzi gosu nmen: Shu ru b xing xio hizi yyng jishu tinzh de gu, ju bnng jnq. ' F shonin

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

228 Evangelhos -Gospel -Fyn


18:18 Yu yg shulng wn ys shu:`Shn sh, w yo zu shnme, ci nng chngshu yngshng?' 18:19 Ys gi t shu:`N wishme chng w shn ne? Chle tinzh yg wi, miyu shu sh shn de. 18:20 Ji mng n du zhdo: Bk jinyn, bk shrn, bk tudo, bk zuji jinzhng; yng xiojng n de fm. ' 18:21 N rn shu:`Zh yqi w z yu ji du znshule.' 18:22 Ys tng hu, bin xing t shu:`N hi qusho yyng: B n yqi suyu de du binmile, shsh gi qing rn, n b yu bo Cng zi tinshng, rnhu li gnsu w! ' 18:23 N rn tngle zh hu, ychng bishng, ynwi t shg hn fyu de rn. 18:24 Ys jin t rc, bin shu:`Nxi yu qinci de rn, jnr tinzh de gu sh dume nn a! 18:25 Lutuo chungu zhnkng, b fyu de rn jnr tinzh de gu hi rngy. ' 18:26 Tngzhng su shu:`Zhyng, shu hi nng dji ne?' 18:27 Ys shu:`Zi rn su bnng de, zi tinzh sh knng de.' Q s cng zh de bochu 18:28 B du l shu:`Kn, wmen shqle wmen de yqi suyu, gnsule n!' 18:29 Ys xing tmen shu:`W shzi gosu nmen: Rn wi le tinzh de gu shqle fngw, hu qzi, hu xingd, hu f M, hu zn, 18:30 Miyu bzi jnsh hud du bi, r zi lish hud yngshng de. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

229 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yyn jjing shunn h fhu 18:31 Ys b n sh'r rn di do ybin, du tmen shu:`Kn! Wmen shng ylslng q, fn j xinzh su xi de yqi, du Yo chngji zi rn z shnshang: 18:32 T yo bi jio y wi bngrn, yo shu xnng, wr j tu w. 18:33 Rn zi bint t zhhu, hi yo shhi t; dn d sn tin t yo fhu. ' 18:34 Zhxi hu tmen ydin y b dng, zh hu wi tmen sh ynm de; tsu shu de sh, tmen y b mngbi. Y l g de mngzh fmng 18:35 Ys jingjn y l g sh, yu yg xizi zu zi l png tofn, 18:36 Tngjin qnzhng lgu, bin chwn sh shnme sh. 18:37 Yurn gosu t: Sh n z l rn ys jnggu. 18:38 T bin hnjio shu:`Ys, d wi zhz, klin w ba!' 18:39 Qinmin zu de rn ji chz t, jio t byo ch shng; dn t yuf hnjio shu:`D wi zhz, klin w ba!' 18:40 Ys zhnzh, jio rn b t di do zj gnqin li; dng t li jn sh, ys wn t shu: 18:41 `N yuny w gi n zu shnme?'T shu `zh, jio w knjin.' 18:42 Ys gi t shu:`N knjin ba! N de xnd jile n.' 18:43

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

230 Evangelhos -Gospel -Fyn


T lk knjinle, su gnsuzhe ys, gungrng tinzh. Suyu de bixng jinle, y d sngyng tinzh. D shji zhng Shu l z ki 19:1 Ys jnle y l g, zhng jnggu de shhou, 19:2 Yuy grn, mng jio z ki, t yun sh shu l zhng, shg fyu de rn. 19:3 T xing yo kn kn ys sh shnme rn; dn yuy rn du, bnng knjin, ynwi t shnci dunxio. 19:4 Ysh t wng qin bnpo, pn shngle y k y sngsh, yo kn kn ys, ynwi ys ji yo cng nl jnggu. 19:5 Ys li do n dfng, titu y kn, du t shu:`Z ki, n kui xili! Ynwi w jntin bx zh zi n jizhng.' 19:6 T bin gnkui xili, xyu de kun li ys. 19:7 Zhngrn jinle, du qiqi s y shu:`T jng do yuzu de rn nl tus.' 19:8 Z ki zhn qli du zh shu:`Zh, n kn, w b w ciw de ybn shsh gi qing rn; w rgu qpingu shu, w ji y S bi pichng. ' 19:9 Ys du t shu:`Jntin ji n ln dole zh yji, ynwi t ysh y ba lng zhz. 19:10 Yn wi rn z li, sh wi xnzho j zhngji mshle de rn. '`Mn'de by 19:11 Zhngrn tng zh hu de shhou, ys yn wi y lnjn ylslng, rqi tmen du ywi tinzh de gu kuiyo chxin, su shle

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

231 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yg by, 19:12 Shu:`Yu yg gurn qshn do yunfng q, wi qdle wngwi zi huli. 19:13 T jing zj de sh g p rn jio li, jio gi tmen sh g `mn', bng zhf shu: Nmen n q zu shngy, zhdo w hu Li. 19:14 T bngu de rn, yxing huihn t, su zi t humin pi dibio q shu: Wmen b yuny zh rnwi wng tngzh wmen. 19:15 T dlio wngwi guli yhu, bin chunlng jing nxi lngle t qin de p rn gi t zho li, xing zhdo mi grn zu shngy zhunle du Sho. 19:16 D y g qin li shu: Zh, n d ng `mn'zhunle sh g `mn'. 19:17 Zhrn gi t shu: Ho, shn p! N jrn zi xiosh shng zhngxn, n yo yu qun zhnggun sh zu chng. 19:18 D r g qin li shu: Zh, n d ng `mn'zhunle w g `mn'. 19:19 Zhrn y gi zh rn shu: N y yo zhnggun w zu chng. 19:20 Lng yg qin li shu: Zh, kn, n ng `mn', w shu cnzi shujn li. 19:21 W yxing hip n, ynwi n sh yg ynl de rn: N miyu cnfng de, y yo tq; miyu xi zhng de, y yo shu G. 19:22 Zhrn xing t shu: p! W ji png n de kugng dng n de zu. N bsh zhdo w shg ynl de rn, miyu cnfng de,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

232 Evangelhos -Gospel -Fyn


Y yo tq; miyu xi zhng de, y yo shug de ma? 19:23 Wishme n b b w de qin cn y qinzhung? Di w huli sh, w ky lin bn di l q chli. 19:24 Zhrn bin xing shl zuyu de rn shu: Nmen b t ng `mn'du guli, gi n yu sh g de. 19:25 Tmen xing t shu: Zh, t y yu sh g `mn'le. 19:26 W gosu nmen: Fnsh yu de, hi yo gi t; n miyu de, lin t suyu de, y yo cng t du q. 19:27 Zhy nxi ddu w, b yuny w zu tmen jnwng de rn, nmen b tmen y do zhl, zi w minqin sh dio. ' 19:28 Ys shule zhxi hu, ji lngtu qin xng, shng ylslng qle. Ys zi ylslng Rng jn ylslng 19:29 Jzh lnjn bi t f g h b d n, zi yzu mng jio gnln shn nl, ys piqin ling g mnt shu: 19:30 `Nmen wng dumin de cnzhung li q, y jn cn, ji hu knjin y p shunzhe de l j, cngli miyu rn qgu, b t ji Ki, qin li. 19:31 Rgu yurn wn nmen shu: Nmen wishme ji t? Nmen yo zhyng shu: Zhyo yng t. ' 19:32 Bi pi de rn qle, su yjin de, zhngr du tmen shugu de yyng. 19:33 Tmen zhngzi ji l j de shhou, l j de zhrn du tmen shu:`Nmen wishme ji zh l j?' 19:34 Tmen shu:`Zhyo yng t.' 19:35

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

233 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen su b l j qin do ys gnqin, b tmen de wiy d zi l j shng, f ys q shng. 19:36 Qin xng de shhou, rnmen b zj de wiy p zi lshng. 19:37 Dng t lnjn gnln shn de xi p sh, zhng mnt wile sujingu de yqi q nng, du hunxn de d shng sngyng tinzh shu: 19:38 `Yn shng zh zh mng r li de jnwng, yng shu znsng! Hpng zi tinshng, gungrng y go tin!' 19:39 Rnqn zhng yu j g f l si rn du ys shu:`Shfu, z ch n de mnt ba!' 19:40 Ys hud shu:`W gosu nmen: Zhxi rn ru bzu shng, shtou ji yo hnjiole!' i k ylslng 19:41 Ys lnjn de shhou, wng jin jngchng, bin i k t shu: 19:42 `Hn bu nng zi zh ytin, n y zhdo yugun n png'n d sh; dn zh sh rjn zi n ynqin sh yncng de. 19:43 Dqu, rzi jing ln y n, n de chud yo zi n szhu zh q bli, bowi n, smin jing kn n; 19:44 Yu yo dngpng n, j zi n ni de zi mn; zi n ni ju b li ykui shtou zi lng ykui shtou shng, ynwi n miyu rnshi jun G n de shq. 'Q shngrn ch shng din 19:45 Ys jnle din yun, kish b mimi rn gn chq. 19:46 Du tmen shu:`Jng shng jzi: W de din y yng sh qdo zh su, r nmen jng b t zule zi w.' 19:47

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

234 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys mi tin zi shng din ni sh jio. Sj zhng j jng sh bng rnmn de shulng, shf yo ch dio t; 19:48 Dnsh xn b ch shnme bnf, ynwi zhng bixng du qngxn tng t. Ys y yutirn de binln D rsh zhng Zhwn ys qunbng de yuli 20:1 Yu ytin, ys zi shng din li jioxun bixng, j xunjing xxn de shhou, sj zhng, jng sh j zhnglo qin li, 20:2 Du t shudao:`Qng n gosu wmen: N png shnme qunbng zu zhxi sh? Huzh sh shu gile n zh qunbng?' 20:3 Ys hud tmen shu:`W y yo wn nmen yj hu, nmen gosu w: 20:4 Ru hn de xl sh cng tin shngli de, hish cng rn li de ne? ' 20:5 Tmen xnl cndu shu:`Rgu wmen shu: Sh cng tin shngli de, t byo shu: Nmen wishme bxn t? 20:6 Rgu wmen shu: Sh cng rn li de, zhng bixng byo yng shtou z s wmen, ynwi tmen du quxn ru hn sh xinzh. ' 20:7 Ysh tmen hud shu:`B zhdo sh cng nl li de.' 20:8 Ys y gi tmen shu:`W y b gosu nmen: W png shnme qunbng zu zhxi sh.' yun h de by 20:9 Ys du bixng shle zhge by:`Yuygrn pizhle y g pto yun, b t z gi yun h, ji wng yunfng q, wi Sh hnji. 20:10

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

235 Evangelhos -Gospel -Fyn


Dole shji, t bin df yg p rn q yun h nl, wi jio tmen b yun zhng yng n de gush jio gi t. Yun h qu dle T, fng t kngshu huq. 20:11 Yun zh yu dfle lng yg p rn q, tmen y b n rn dle, bng jiy wr, fng t kngshu huq. 20:12 Yun zh yu df d sn g q, lin zh yg, tmen y d shng, b t gnle chq. 20:13 Pto yun de zhrn shu: W yo znyng bn ne? W yo df w de iz q, hux tmen hu jngzhng t. 20:14 Shu zh yun h y knjin t, bin bc shngy shu: Zh sh chngj rn, wmen yo sh dio t, ho rng chny guy wmen. 20:15 Ysh tmen b t tu do pto yun wi shle. Nme, pto yun de zhrn yo znyng chzh tmen ne? 20:16 T byo li, ch mi zhxi yun h, b pto yun z gi birn. 'Zhngrn y tng zh hu, ji shu:`Qin wn byo zh Yng! ' 20:17 Ys zhsh tmen shu:`Nme, jng shng su zi:Jingrn q r byng de shtou, fn'r chngle w jio de jsh, zh J hu sh shnme ysi? 20:18 Fn di zi zh shtou shng de, b bi zhung su; zh shtou lu zi shu shnshang, byo b t y su. ' 20:19 Jng sh j sj zhng zi n shk ji xing xishu dib ys, dnsh hip bixng. Tmen mngbi zhge by sh n zh tmen shu De. Gi kis nshu de wnt 20:20

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

236 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ysh tmen ku ch ys, piqin jinx, jizhung yrn, yo zhu zh t de y bng, ho b t jiof y zngd de sf qun Xi. 20:21 Tmen ji jiwn t shu:`Shfu, wmen zhdo n shuhu sh jio, du zhngzh ws; yu b kn qng min, dn n zhnl jioshu Tinzh de dol. 20:22 Gn wn: Wmen gi kis n dng shu, ky b ky? ' 20:23 Ys juch ch tmen de guj, bin du tmen shu: 20:24 `Nmen n yg d n li gi w kn! Zh d n shng yu shu de xioxing, yu shu de zhao?'Tmen shu:`Ki S de. ' 20:25 Ys du tmen shu:`Nme, kis de, ji yng guhun kis; tinzh de, ji yng guhun tinzh.' 20:26 Tmen zi mnzhng minqin, bnng zhu do t de y bng, qi jngq t de yngdu, su jn ku b yn. Fhu de wnt 20:27 Furn fhu de s d si rn zhng, yu j g qin li wn ys shu: 20:28 `Shfu, mi s gi wmen xi do: Rgu ygrn d gg sle, pi xi qzi r miyu zs, t de dd ji yng q T de qzi, gi t gg ls. 20:29 Cng yu xingd q rn, d y g qle qzi, miyu zs ji sle. 20:30 D r g, 20:31 J d sn g du qgu t wi qzi. Q grn du sh rc: Miyu li xi zs ji sle.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

237 Evangelhos -Gospel -Fyn


20:32 Mhu, lin n frn y sle. 20:33 Nme, zi fhu de shhou, zh frn sh tmen n yg de qzi? Ynwi tmen q grn du qgu t wi q. ' 20:34 Ys du tmen shu:`Jnsh zhz y q y ji; 20:35 Dn n kn de lish, j kn dng yu szh zhng fhu de rn, tmen y b q, y b ji; 20:36 Shnzh tmen y bnng zi s, ynwi tmen xings tinsh; tmen jsh fhu zhz, y jish tinzh zhz. 20:37 Zh ln szh fhu, mi s y zi jngj pin zhng zhmnglio: T chng shng zh wi y ba lng de tinzh, y s g de tinzh j y g B de tinzh. 20:38 T bsh srn de, r sh hu rn de tinzh: Suyu de rnwi t du sh shnghu de. ' 20:39 Yu j g jng sh yngshng shu:`Shfu, n shu de ho.' 20:40 Cngc, tmen zibu gn zhwn t shnmelio. M xy wi d wi zhz de wnt 20:41 Ys wn tmen shu:`Rnmen znme chng m xy sh d wi zhzi n? 20:42 D wi zj cng zi shng yng j shng shu:Shng zh du w zh shu: N zu zi w yubin, 20:43 Dng w sh n de chud bin zu n jioxi de tbn. 20:44 D wi j chng t wi zh, t znyng yu sh d wi zhz ne? 'Zhzhi jng sh

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

238 Evangelhos -Gospel -Fyn


20:45 Zhng bixng zhng tng de shhou, ys du t de mnt shu: 20:46 `Nmen yng shn fng jng sh! Tmen xhuan chun chngpo yuxng, x'i jish shng de zhjng, hutng li de gowi, ynx shng de shu Zu. 20:47 Tmen tnm gufmen de jichn, r yu y chngji de qdo zu ynsh: Zhxi rn byo zoshu gng zhng de chf. ' D rshy zhng Chngzn qing guf 21:1 Ys jm ywng, knjin f rn b tmen de xin y tur yn k ni. 21:2 Yu knjin yg pnk de guf, b ling wn qin tur lmin, 21:3 Su shu:`W shhu gosu nmen: Zhge qing guf b zhngrn tur de du du, 21:4 Ynwi zhngrn du sh n tmen duy de tur, zuwi gi tinzh de xin y; r zhge guf qu sh cng t de bz zhng, b t Suyu de yqi shnghufi du tu shngle. ' Msh ynln Wili de zinn 21:5 Yuxi rn zhng tnln shng din sh yng mil de shtou, h hunyun de xin pn zhungsh de, ys shu: 21:6 `Nmen su knjin de zh yqi, di n sh r y do, miyu ykui shtou li zi lng ykui shtou shng, r b bi chihu De. ' 21:7

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

239 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen su wn shu:`Shfu, nme, shnme shhou yo fshng zhxi sh? Zhxi sh yo fshng de shhou, jing yu sh me xin Zho? ' 21:8 Ys shu:`Nmen yo jnshn, byo shu qpin! Ynwi jing yu xdu rn, jimo w de mngz li shu: W jish (m xi Y); yu shu: Shq jnle. Nmen qi bk gnsu tmen. 21:9 Nmen jsh tngjin zhnzhng j pnlun, byo jnghung! Ynwi zhxi sh bx xin yo fshng, dn hi b jk sh jij. ' 21:10 Ys su yu gi tmen shu:`Mnz yo qli gngj mnz, guji gngj guji; 21:11 Jing yu d dzhn, doch yu jhung j wny; jing chxin k b de y xing, tinshng yo yu jd de xingzho. 21:12 Dnsh, zh yqi sh yqin, wile w mngz de yung, rnmen yo xishu b nmen jb, phi, jisng do hutng, bng Qi y yzhng; qi ysng do jnwng j zngd zhqin, 21:13 Wi gi nmen yg zu jinzhng de jhu. 21:14 Suy, nmen xn zhng yo zhndng, byo shxin kol shnbin, 21:15 Ynwi w yo gi nmen kuci h mngzh, sh nmen de yqi chud su bnng dkng j binb de. 21:16 Nmen yo wi fm, xingd, qnqi j pngyu su chmi; nmen zhng yu yxi yo bi sh s. 21:17 Nmen yo wile w de mngz, shuzhng rn de znghn; 21:18 Dnsh, lin nmen de y gn tuf, y b hu shlu. 21:19 Nmen yo pngzhe jinrn, boqun nmen de lnghn. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

240 Evangelhos -Gospel -Fyn


Shng chng de humi 21:20 `Jsh nmen knjin ylslng bi jndu wikn, n sh nmen bin zhdo: T de hungling jnle. 21:21 N sh, zi yuti de, yo to wng shnzhng; zi jngd zhng de, yo l q; zi xingjin de, byo jn jng. 21:22 Ynwi zh sh bof de rzi, wi yo yngyn su jzi de yqi. 21:23 Zi nxi rzi ni, huiyn de j br de, sh yu hu de, ynwi yo yu dnn jingln zh dfng, yo yu y n ln y zh bi Xng shnshang. 21:24 Tmen yo do zi jin rn zh xi, yo bi l wng ligu; ylslng yo shu y mn ru ln, zhdo y mn de shq mn xin. ' Shji qingjn 21:25 `Zi r yu xngchn shng, jing yu y zho chxin; zi dshng, wngu yoyn hiyng bto de nho r jnghung sh x. 21:26 Zhngrn yoyn kngj, dngdi jjing ln y tinxi de sh r hn ju, ynwi zh tin de wnxing jingyo dngyo. 21:27 N sh, tmen yo knjin rn z, dizhe wi nng j md gungrng chng yn jing li. 21:28 Zhxi sh kish fshng sh, nmen yngdng tng qshn li, ti q nmen de tu, ynwi nmen de jiyun jnle. ' Sh sh xng w zhnbi 21:29 Ys yu gi tmen shle yg by:`Nmen kn kn whugu sh j gzhng shm, 21:30 Jsh, nmen knjin tmen yjng fy, ji zhdo: Xitin yjng jnle. 21:31

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

241 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tngyng, jsh nmen knjin zhxi sh fshngle, y yng zhdo: Tinzh de gu jnle. 21:32 W shzi gosu nmen: Fi dng yqi sh fshngle, zh y diju b hu guq. 21:33 Tind yo guq, dnsh, w dehu ju b hu guq. 21:34 Nmen yngdng jnshn, minde nmen de xn wi yn yn chnzu, j rnshng de gul su li sh, n y xingbdo de rzi ln y n Men, 21:35 Ynwi n rzi yur luwng, ln y qun dmin de yqi jmn. 21:36 Suy, nmen yngdng sh sh xng w qdo, wi sh nmen nng totu jjing fshng de zh yqi sh, bng nng l y rn z zh Qin. ' 21:37 Ys bitin zi shng din sh jio, hiy bin chq, do mng jio gnln de shnshng zhs. 21:38 Zhng bixng qngzo qli, do t gnqin, zi shng din li tng t jing do. Knn h shng s D rsh'r zhng Shhi ys de ynmu 22:1 Chng wi yyu ji de w jio ji jnle. 22:2 Sj zhng j jng sh shf yo znyng xioch ys, ynwi tmen hip bixng. 22:3 N sh, s dn jnrle n mng jio y s ji l de yu d s de xnzhng, t bn sh sh'r rn zhng zh y. 22:4 T q tng sj zhng j shng din jnggun shngy, znyng b ys jio gi tmen. 22:5

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

242 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen bshng xnx, ji yudng gi t ynqin; 22:6 T yngynle, su xnzho jhu, dng qnzhng bzi de shhou, b ys jio gi tmen. Zuhu wncn de zhnbi 22:7 W jio jir dole, zh ytin, yng zish yyu ji goyng. 22:8 Ys df b du l h ru wng shu:`Nmen q wi wmen ybi yo ch de yyu ji wncn ba!' 22:9 Tmen wn t shu:`N yuny wmen zi nl ybi?' 22:10 T hud shu:`Zhy! Nmen jn chng, b yu yg n shu gun de rn y nmen xingy, nmen ji gnzhe t, do tsu jn D n yji, 22:11 Du n ji de zhrn shu: Shfu wn n: W tng w de mnt ch yyu ji wncn de kfng zi nl? 22:12 N rn b zh gi nmen y jin psh hole de kun dlu tng; nmen ji zi nl zhnbi. ' 22:13 Tmen qle, su yjin de, zhngr ys du tmen su shu de yyng; tmen bin ybile yyu ji wncn. Wncn y jinl shng t shng sh 22:14 Dole shhou, ys ji rx, zng t y tng t yq. 22:15 Ys du tmen shu:`W kwng r yu kwng, zi w shunn yqin, tng nmen ch zh yc yyu ji wncn. 22:16 W gosu nmen: Fi dngdo t zi tinzh de gu li chngqunle, w ju b zi ch t. ' 22;17 Ys jigu bi li, zh xile shu:`Nmen b zh bi n q, bc fnzhe h ba!

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

243 Evangelhos -Gospel -Fyn


22:18 W gosu nmen: Cng jn yhu, fi dngdo tinzh de gu lilnlio, w ju b zi h zh pto zhle. ' 22:19 Ys n q bng li, zh xile, bi ki, d gi tmen shu:`Zh sh w de shnt, wi nmen r shq de. Nmen yng xng C l, wi jnin w. ' 22:20 Wncn yhu, ys tngyng n q bi li, shu:`Zh bi sh yng w wi nmen lich de xu rl de xnyu.'Jil f mi zh 22:21 `Dnsh, kn, f mi w zh de shu tng w yq zi zhuzi shng. 22:22 Rn z grn yo yzho su ydng de l q, dn n f mi rn z de rn sh yu hu de. ' 22:23 Tmen bin bc xing wn, tmen zhng n yg yo zu zh sh. Du zng t zuhu de xun yn 22:24 Zi tmen zhng yu qle zhngln: Tmen zhng shzhe shu zud. 22:25 Ys gi tmen shu:`Wi bngrn yu jnwng zi zh tmen, n yu qun gun zh tmen de, chng wi n zh; 22:26 Dn nmen qu byo zhyng: Nmen zhng zud de, yo chngwi zuxio de; wi shulng de, yo chngwi f sh rn de. 22:27 Sh shu d ne? Sh zux de, hish f sh rn de? Bsh zux de ma? Ksh w zi nmen zhngjin qu xing sh f sh rn de. 22:28 Zi w de knnn zhng, y w chngchng xing xi de, jish nmen. 22:29 Suy, w jing wngqun gi nmen ybi xi, zhngr w f gi w ybi xile yyng, 22:30

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

244 Evangelhos -Gospel -Fyn


Wi sh nmen zi w de gu li, ytng zi w de ynx shng chh, bng zu zi bozu shng, shnpn ysli sh'rzh pi. 22:31 Xi mn, xi mn, kn, s dn qi dlio xk, yo shi nmen xing shi mizi yyng. 22:32 Dnsh w y wi n qqile, wi jio n de xnd b zh sngsh, di n hutu yhu, yo jing n de xingd. ' 22:33 B du l xing t shu:`Zh, w yjng zhnbi tng n yq xiy, tng q shu s.' 22:34 Ys shu:`B du l, w gosu n: Jntin j hi wi jio yqin, n yo snc shu bu rnshi w.' 22:35 Rnhu yu gi tmen shu:`W yqin piqin nmen de shhou, miyu di qin nng, kudi j xi, nmen qushole shnme mi Yu? 'Tmen shu:`Shnme y miyu qu.' 22:36 Ys xing tmen shu:`Ksh rjn, yu qin nng de, yngdng dizhe; yu kudi de y yyng; miyu jin de, yngdng mi q Zj de wiy, q mi y b. 22:37 W gosu nmen: Jng shng su zi:T bi li y pnn zh zhng de zh j hu, bx yngyn zi w shnshang, ynwi n yugun W de sh, kui yo zhngji. ' 22:38 Tmen shu:`Zh, kn, zhl yu ling b jin.'Ys gi tmen shu:`Gule!'Shnyun qdo 22:39 Ys chli, zhochng wng gnln shn q, mnt y gn t qle. 22:40 Dole n dfng, ys bin gi tmen shu:`Nmen yngdng qdo, minde xiny yuhu.' 22:41 Su lki tmen, yu yu tush nme yun, qx qdo, 22:42

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

245 Evangelhos -Gospel -Fyn


Shu:`F a! N rgu yuny, qng gi w min q zh bi ba! Dn byo su w de yyun, wi zho n de yyun chngji Ba! ' 22:43 Yuy wi tinsh, cng tinshng xinxin gi t, jiqing t de lling. 22:44 T zi jd knghung zhng, qdo yuf knqi; t de hn rtng xu zh d zi dshng. 22:45 T cng qdo zhng qli, do mnt nl, knjin tmen du yn yumn shuzhele, 22:46 Ji gi tmen shu:`Nmen znme shujio ne? Qli qdo ba! Minde xiny yuhu.' Ys bi b 22:47 Ys hi shuhu de shhou, lile yqn rn, n sh'r rn zh y, mng jio yu d s de, zu zi tmen qinmin; t zu jnle Ys, yo ku qn t. 22:48 Ys gi t shu:`Yu d s, n yng ku qn li f mi rn z ma?' 22:49 Ys zuyu de rn yjin yo fshng de sh, ji shu:`Zh, wmen ky yng jin kn ma?' 22:50 Tmen zhng yuy grn knle d sj de p rn, b t de yu r xule xili. 22:51 Ys shudao:`Zhc wizh!'Ji mle m n rn de rduo, zh hole t. 22:52 Ys du nxi li do t gnqin de sj zhng, h shng din jnggun bng zhnglo shu:`Nmen nzhe dojin gnbng chli, hoxing du F qingdo ma? 22:53 W tintin tng nmen zi shng din li de shhou, nmen miyu xishu n w; dn xinzi sh nmen de shhou, sh hi'n de qun

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

246 Evangelhos -Gospel -Fyn


Sh! 'B du l snc bi zh 22:54 Tmen j n zh ys, ji dizhe ji do dsj de zhzhi. B du l yun yund gnzhe. 22:55 Tmen zi tngyun zhngjin shngle hu, yq hun zu, b du l y zu zi tmen zhngjin. 22:56 Yu yg sh n kn jin t min du hugung zuzhe, bin dngjng zhsh t shu:`Zhge rn ysh tng t yq de.' 22:57 B du l furn shu:`Nrn, w b rnshi t.' 22:58 Gu lio bji, lng ygrn knjin t shu:`N ysh tmen zhng de.'B du l shu:`N zhge rn! W bsh.' 22:59 Yu g yg shchn, yu yuy grn kndng shu:`Zhge rn, qu sh tng t yq de, ynwi t sh jil l y rn.' 22:60 B du l shu:`N zhge rn! W b dng n shu de.'T hi shuhu de shhou, j bin jiole. 22:61 Zh zhungu shn li, knle kn b du l; b du l ji xingq zh du t shu dehu li:`Jntin j jio yqin, n yo snc b Rn w. ' 22:62 B du l y do wimin, ji qcn de k qlile. 22:63 Nxi jy ys de rn xnng t, d t; 22:64 Yu mng q t li, wn t shu:`N ci y ci: Sh shu d n?' 22:65 Tmen hi shule xdu bi de wr t dehu. Gng yhu shnpn ys

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

247 Evangelhos -Gospel -Fyn


22:66 Tin y ling, mnjin zhnglo j sj zhng bng jng sh jh qli, b ys di do tmen de gng yhu li, 22:67 Shu:`Rgu n sh m xy, ji gosu wmen ba!'Ys hud tmen shu:`Jbin w gosu nmen, nmen y b Hu xingxn. 22:68 Rgu w wn, nmen y ju b hud. 22:69 Cng jn yhu, rn z yo zu zi d nng zh tinzh de yubin. ' 22:70 Zhngrn ysh shu:`Nme, n jish tinzh zile?'Ys du tmen shu:`Nmen shule, w jish.' 22:71 Tmen shu:`Wmen hb hi xyo jinzhng ne? Wmen qnz cng t de ku zhng tngjinle.'D rshsn zhng B l du chshn ys 23:1 Ysh, tmen qunt qli, b ys ysng do b l du minqin, 23:2 Kish knggo t shu:`Wmen ch de zhge rn shnhu wmen de mnz, zzh gi kis nshu, qi zchng wi m xy jn Wng. ' 23:3 B l du su wn ys shu:`N sh yutirn de jnwng ma?'Ys hud shu:`N shu de sh.' 23:4 B l du du sj zhng j qnzhng shu:`W zi zh rn shnshang ch b ch shnme zuzhung li.' 23:5 Tmen yuf jinch shu:`T zi yuti qun jng, cng jil l y q, zhdo zhl sh jio, shndng mnzhng.' Jisng hi lu d qin 23:6

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

248 Evangelhos -Gospel -Fyn


B l du tngle, ji wn ys sh bsh jil l y rn. 23:7 J zhdo t sh hi lu d tngzh, ji b t zhunsng do hi lu d nl. Zh j tin, hi lu d y zi ylslng. 23:8 Hi lu d jinle ys, bshng xnx, yunli t zo ji yuny kn kn ys, ynwi t cng tng shugu guny ys de sh, y Zhwng t xin g qj. 23:9 Ysh, wnle ys xdu sh, dn ys shnme du b hud. 23:10 Sj zhng j jng shmen zhn zi nl, jl knggo t. 23:11 Hi lu d j zj de shwi bsh t, x xio t, bng gi t chun shng hul de chngpo, b t ji hu b l du nl. 23:12 Hi lu d y b l du ji zi n ytin bc chngle pngyu, ynwi tmen yunxin bc yu chu. Ys bi pn sxng 23:13 B l du zhoj sj zhng, gunl j rnmn li, 23:14 Du tmen shu:`Nmen gi w sng zhge rn li, hoxing sh yg shnhu mnzhng de rn. Kn, w zi nmen minqin shnwnle T, r nmen go t de zuzhung, w zi zh rn shnshang bng ch b ch ytio li;23:15 rqi, hi lu d y miyu ch ch, yn'r yu b t ji hu do wmen zhl li, zjin t miyu zugu yng s de sh. 23:16 Suy, w chngzh t yhu, bin shfng t. ' 23:17 Mi fng jir t bx zhol gi tmen shfng yg qifn. 23:18 Tmen qu q shng hnjio shu:`Ch dio zhge rn, gi wmen shfng ba l ba!'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

249 Evangelhos -Gospel -Fyn


23:19 Ba l ba yun sh wile zi chngzhng zulun shrn r xiy de. 23:20 B l du yu xing tmen shngmng, yuny shfng ys. 23:21 Tmen qu bdun de hnjio shu:`Dng zi shzji shng, dng t zi shzji shng!' 23:22 B l du d sn c du tmen shu:`Zh rn dod zule shnme sh! W zi t shnshang ch b ch shnme yng s de zuzhung li. Suy w chngzh t yhu, bin shfng t. ' 23:23 Dnsh, tmen rng lshng bp, yoqi dng t zi shzji shng. Tmen de hn shng, yu li yu lhi. 23:24 B l du su xunpn: Zho tmen su qngqi de zhxng, 23:25 Bin shfngle tmen su yoqi d ng yn zulun shrn r xiy de fnrn; zhy ys, qu jio chli, rng tmen suy ch L . Shzji k l 23:26 Tmen b ys di zu de shhou, ji zhu zh yg cng tinjin li de j li ni rn xi mn, b shzji fng zi t jin shng, jio t Zi ys humin bizhe. 23:27 Yu xdu rnmn j fn gnsuzhe ys, fn chu xing tngk t. 23:28 Ys zhunshn xing tmen shu:`Ylslng nz! Nmen byo k w, dn yng k nmen zj j nmen de zn, 23:29 Ynwi rzi jing do, n sh, rn yo shu: N hung ti de, n miyu shngchngu de ti, h miyu bynggu de r, sh yuf De.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

250 Evangelhos -Gospel -Fyn


23:30 N sh, rn yo kish du goshn shu: Do zi wmen shnshang ba! Du qilng shu: Gi q wmen li ba! 23:31 Rgu duy qngl de shm, tmen hi zhyng zu, duy kgo de shm, yu jing znyng ne? ' 23:32 Lng yu ling g xingfn, y bi di q, tng ys ytng shu s. Bi dng zi shzji shng 23:33 Tmen j dole n mng jio dlu d dfng, ji zi nl b ys dng zi shzji shng; y dngle n ling g xingfn: Yg zi Yubin, yg zi zubin. 23:34 Ys shu:`F a! Kun sh tmen ba! Ynwi tmen b zhdo tmen zu de sh shnme.'Tmen ninji fnle t de y F. 23:35 Mnzhng zhnzhe gunwng. Shulngmen chxio shu:`Birn, t jile; rgu zh rn sh tinzh de shu fu zh, bi xunzh, ji ji T zj ba! ' 23:36 Bngsh y xnng t, qin li b c gi t d shngq, 23:37 Shu:`Rgu n sh yutirn de jnwng, ji ji n zj ba!' 23:38 Zi t shng tou hi yu ykui yng xl, ldng j x b li wnz xi de zuzhung pi:`Zh sh yutirn de jnwng.' 23:39 Xunguzhe de xingfn zhng, yu yg wr ys shu:`N bsh m xy ma? Ji ji n zj h wmen ba!' 23:40 Lng yg xingfn yngshng z ch t shu:`N jrn shu tngyng de xngf, lin tinzh n du bp ma?

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

251 Evangelhos -Gospel -Fyn


23:41 Zh du wmen sh lsudngrn de, ynwi wmen su shu de, zhng pi wmen su xng de; dnsh, zhge rn cng wi zugu shnme b Zhngdng de sh. ' 23:42 Suhu shu:`Ys, dng n li wi wn sh, qng n jnin w!' 23:43 Ys gi t shu:`W shzi gosu n: Jntin n ji yo y w ytng zi lyun li.' Ys dunq 23:44 Zhsh, dyu y sh d li shchn, bind du hnhile, zhdo d ji shchn. 23:45 Tiyng shqle gung, shng su de zhng mn cng zhngjin li ki, 23:46 Ys d shng hhn shu:`F a! W b w de lnghn jio tu zi n shuzhng.'Shu wn zh hu, bin dunle q. 23:47 Bi fu zhng knjin su fshng de sh, su gungrng tinzh shu:`Zh rn, shzi sh yg yrn.' 23:48 Suyu tng li kn zh jngxing de qnzhng, jinle zhxi qngxng, du chuzhe xingtng, huqle. 23:49 Suyu y ys xingsh de rn, hnxi yujil l y su sh t de fnmen, yun yund zhnzhe, gunkn zhxi sh. Mizng ys 23:50 Yuygrn mng jio ru s, sh yg yyun, yu sh y g shnling gngzhng de rn. 23:51 T yun sh yuti l m t y chng rn, yxing qdi tinzh de gu; t miyu zntng qt rn de jmu h zuwi. 23:52 T q jin b l du, yoqi ys de yt. 23:53

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

252 Evangelhos -Gospel -Fyn


T b yt xi xi, yng lin b gu ho, nzng zi yu ynsh zo chng, r shngwi znggu rn de mxu li. 23:54 Nitin sh ybi r, nxr kui dole. 23:55 Cng jil l y tng ys li d nxi fn, zi hubian gnzhe, gunkn n mxu, bng gunkn ys de yt, sh znyng n Zng de. 23:56 Tmen huq, ji ybi xi xinglio hxing go. nxr, tmen yzho ji mng nx. Gungrng fhu D rshs zhng Ys fhu 24:1 Yzhu de d y tin, tin hi hn zo, fnmen bin xidi ybi xi de xinglio, li do fnm nl, 24:2 Jin shtou y yu mxu gn kile. 24:3 Tmen jnq, bjinle zh ys de yt. 24:4 Tmen zhng wi c sh yl de shhou, hrn yu ling g rn, chunzhu yo md yf, zhn zi tmen shnbin. 24:5 Tmen du hip, su b lin chu xing dshng, n ling g rn du tmen shu:`Nmen wishme zi srn zhng zho hu rn ne? 24:6 T bzi zhlle, t y fhule. Nmen yngdng jde: T hi zi jil l y sh, znyng gosugu nmen, 24:7 Shu: Rn z bx bi jiof y zurn zh shu, bi dng zi shzji shng, bng zi d sn r fhu. ' 24:8 Tmen su xingqle t dehu,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

253 Evangelhos -Gospel -Fyn


24:9 Cng fnm nl huq, b zh yqi sh bogo gi n shy mnt j qy de zhngrn,24:10 Tmen sh m l y m d l n j yu nn h y g b de mqn m l y; qy tng tmen yq de fn, y b zhxi Sh bogo gi zng t. 24:11 Dn fnmen de zhxi hu, zi tmen kn li, hoxing sh wj zh tn, b gn xingxn. 24:12 B du l qu qli po do fnm nl, qshn xing li ku kn, zhjin yu lin b, ji zulio, xnl jngy su fshng de sh. Ys xinxin gi r t 24:13 Ji zi n ytin, tmen zhng, yu ling g rn wng yg cnzhung q, cn mng m w, l ylslng yu lish `s t D'. 24:14 Tmen bc tnln su fshng de yqi sh. 24:15 Zhng tnhu toln de shhou, ys qnz zu jn tmen, y tmen tngxng. 24:16 Tmen de ynjng qu bi zzh zhle, yzh rn b ch t li. 24:17 Ys du tmen shu:`Nmen zul, bc tnln de sh xi shnme sh?'Tmen ji zhnzh, min di churng. 24:18 Yg mng jio k lu p de, hud t shu:`D yu n zi ylslng zuk, b zhdo zi nl zh j tin su fshng de sh Ma? ' 24:19 Ys wn tmen shu:`Shnme sh?'Tmen hud shu:`Jish yugun n z l rn ys de sh. T bn sh y wi xin Zh, zi tinzh j zhng bixng qin, xngsh shuhu du yu qunl.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

254 Evangelhos -Gospel -Fyn


24:20 Wmen de sj zhng j shulng jng jisngle t, pnle t szu, dng t zi shzji shng. 24:21 Wmen yun zhwng t jish n yo zhngji ysli de. Ksh cwi hi yu: Zhxi sh fshng do jntin, y sh d sn tin Le. 24:22 Wmen zhng yu j g fn jngxile wmen; tmen qngzo dole fnm nl, 24:23 Miyu knjin t de yt, huli shu tmen jinle tinsh xinxin, tinsh shu t fhule. 24:24 Wmen zhng yyu j g dogu fnm nl, su yjin de sh, rtng fnmen su shu de yyng, dnsh miyu knjin t. ' 24:25 Ys ysh du tmen shu:`i! Wzh de rn n! Wi xn xinzhmen su shu de yqi hu, nmen de xn jng sh zh bn ch Dn! 24:26 M xy bsh bx shu zhxi knn, ci jnr t de gungrng ma? 24:27 T ysh cng mi s j zhng xinzh kish, b qunb jngsh ln j t dehu, du gi tmen jishle. 24:28 Dng tmen lnjnle tmen yo q de cnzhung sh, ys zhung zu hi yo qin xng. 24:29 Tmen qing li t shu:`Qng tng wmen yq zh xi ba! Yn wi kui do wnshng, tin y chumle.'Ys ji jnq, tng t Men zh xi. 24:30 Dng ys y tmen zu xi chfn de shhou, ji n q bng li, zhfle, bi ki, d gi tmen. 24:31 Tmen de ynjng kile, zh ci rn ch ys li; dn t qu yu tmen ynqin ynmle. 24:32

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

255 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen ji bc shu:`Dng t zi lshng y wmen tnhu, gi wmen jingji shngjng de shhou, wmen de xn bsh hur de Ma? ' 24:33 Tmen su j dngshn, fnhu ylslng, yjin n shy mnt j tng tmen yq de rn, zhng j zi yq, 24:34 Bc tnln shu:`Zh zhn fhule, bng xinxin gi xi mnle!' 24:35 r rn ji b zi lshng de sh, j zi fn bng sh, tmen znyng rn chle ys, shshule ybin. Ys xinxin gi zng t 24:36 Tmen zhng tnln zhxi sh de shhou, ys l zi tmen zhngjin, xing tmen shu:`Yun nmen png'n!' 24:37 Zhngrn hip qli, xing sh jinle gushn. 24:38 Ys xing tmen shu:`Nmen wishme knghung? Wishme xnl qle yl? 24:39 Nmen kn kn w de shu, w de jio, fnmng sh w zj. Nmen m m w, ynggi zhdo: Gushn sh miyu ru q h gtou De, rtng nmen kn w, qu sh yu de. ' 24:40 Shule zh hu, ji bshu h jio shn gi tmen kn. 24:41 Tmen yuy hunx, hish b gn xn, zhsh jngy; ys xing tmen shu:`Nmen zhl yu sh me ch de miyu?' 24:42 Tmen bin gile t ypin ko y. 24:43 T ji ji guli, dng tmen minqin chle. Zuhu de xinxin

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

256 Evangelhos -Gospel -Fyn


24:44 Ys du tmen shu:`W yqin hi tng nmen zi yq de shhou, ji du nmen shugu zh hu: Zh fn mi s fl, xinzh Bng shng yng shng zhzhe w su jzi dehu, du bx yngyn. '24:45 Ys su kiq tmen de mng w, jio tmen lji jngsh; 24:46 Yu xing tmen shu:`Jng shng cng zhyng jzi: M xy bx shuk, d sn tin yo cng szh zhng fhu; 24:47 Bngqi bx cng ylslng kish, yn t de mng xing wn bng xunjing hugi, y dzu zh sh. 24:48 Nmen jish zhxi sh de jinzhng rn. 24:49 Kn, w yo b w f su n x de, qin f do nmen shnshang; zhy nmen, nmen yngdng li zi zh chngzhng, zhdo pidi shng Z go tin r li de nngl. ' Ys shngtin 24:50 Ys lng tmen chq, zhdo b d n fjn, ji j shu jing fle tmen. 24:51 Zhng jing f tmen de shhou, ji lki tmen, bi tshng tin qle. 24:52 Tmen kubile t, ji d xhuan de fnhule ylslng, 24:53 Chng zi shng din li chngxi tinzh.

Ru wng fyn

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

257 Evangelhos -Gospel -Fyn


Xyn D y zhng Shng yn jingshng wi rn 1:1 Zi qch y yu shng yn, shng yn y tinzh tng zi, shng yn jish tinzh. 1:2 Shng yn zi qch ji y tinzh tng zi. 1:3 Wnw sh jzhe t r zochng de; fn shu zo de, miyu yyng bsh yu t r zochng de. 1:4 Zi t ni yu shngmng, zh shngmng sh rn de gung. 1:5 Gung zi hi'n zhng zhoyo, hi'n ju bnng shng gu t. 1:6 Cng yu yrn, yu tinzh piqin li de, mng jio ru hn. 1:7 Zh rn li, sh wi zu zhng, wi gi gung zu zhng, wi sh zhngrn j t r xn. 1:8 T bsh n gung, zhsh wi gi n gung zu zhng. 1:9 N pzho mi rn de zhngung, zhngzi jnr zh shji; 1:10 T y zi shji shng, shji yun sh j t zochng de; dn shji qu b rnshi t. 1:11 T li dole zj de lngy, zj de rn qu miyu jishu t. 1:12 Dnsh, fn jishu t de, t gi tmen, j gi nxi xn t mngz de rnqun nng, ho chngwi tinzh de zn. 1:13 Tmen bsh yu xuq, y bsh yu ruy, y bsh yu nn y, r sh yu tinzh shng de.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

258 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:14 Ysh, shng yn chngle xiru, jj zi wmen zhngjin; wmen jinle t de gungrng, zhngr f d shng zh de gungrng, mn y n Chng h zhnl. 1:15 Ru hn wi t zu zhng hhn shu:`Zh jish w su shu de: N zi w y huli de, chngle zi w yqin de, yn t yunxin w r yu. ' 1:16 Cng t de mn yng zhng, wmen du lngshule nchng, rqi nchng shng ji nchng. 1:17 Ynwi fl sh j mi s chunshu de, nchng h zhnl qu sh yu ys jd r li de. 1:18 Cngli miyu rn jingu tinzh, zhyu n zi f hui li de d shng zh, shn wi tinzh de, t gi wmen xing shle. Tinzh shngz xinsh gi shrn Qinq ru hn zu zhng 1:19 Zh sh ru hn suzu de jinzhng: Dngsh, yutirn cng ylslng piqinle sj h l wi rn, do t nl wn t shu: `N sh shu?' 1:20 T mngmng chngrn, bng miyu furn; t mng rn shu:`W bsh m xy.' 1:21 Tmen yu wn t shu:`Nme n sh shu? N sh li y ma?'T shu:`W bsh.'`N sh n wi xinzh Ma? 'T hud shu:`Bsh.' 1:22 Ysh tmen wn t shu:`N jijng sh shu? Ho jio wmen gi n piqin wmen li de rn yg df. Guny n zj, n Shu shnme ne? ' 1:23 T shu:`W sh zi kungy li hhn zh de shngyn: Xi zhshng zh de dol ba! Zhngr y s y y xinzh su shu de.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

259 Evangelhos -Gospel -Fyn


1:24 Bi piqin li de yuxi sh f l si rn. 1:25 Tmen yu wn t shu:`N j bsh m xy, yu bsh li y, y bsh n wi xinzh, nme, n wishme sh x Ne? ' 1:26 Ru hn df tmen shu:`W y shu sh x, nmen zhngjin zhnzhe ywi, sh nmen su b rnshi de; 1:27 T zi w y huli, w qu dng b q ji t de xi di. ' 1:28 Zhxi sh fshng y yu dn h du'n de b d n, ru hn sh x d dfng. 1:29 D r tin, ru hn jin ys xing t zu li, bin shu:`Kn, tinzh de goyng, ch min sh zu zh! 1:30 Zh wi jish w ln t cng shugu: Yuy grn zi w y huli, chngle zi w yqin de, yn t yunxin w r yu. 1:31 Lin w y bcng rnshi t, dn wi sh t xinsh y ysli, wi c, w li y shu sh x. ' 1:32 Ru hn yu zu zhng shu:`W knjin shng shn fngf gzi cng tin jingxi, tng zi t shnshang. 1:33 W y bcng rnshi t, dn n piqin w li y shu sh x de, gi w shu: N knjin shng shn jingxi, tng zi shu shnshang, shu ji Sh n yo y shng shn sh x de rn. 1:34 W knjinle, w bin zu zhng: T jish tinzh zi. 'Zu zhng de xiogu 1:35 D r tin, ru hn h t de ling g mnt, yu zi nl zhnzhe, 1:36

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

260 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ru hn knjin ys zugu, bin zhshzhe t shu:`Kn, tinzh de goyng!' 1:37 N ling g mnt tngjin t shu zh hu, bin gnsule ys. 1:38 Ys zhungu shn li, knjin tmen gnzhe, bin wn tmen shu:`Nmen zho shnme?'Tmen hud shu:`L b! Y j shfu n zh zi nl? ' 1:39 T xing tmen shu:`Nmen li kn kn ba!'Tmen ysh qle, knle t zh d dfng; bngqi n ytin ji zi t nl Zh xile. N sh, dyu sh d sh shchn. 1:40 Xi mn b du l d gg n d l, jish tng lio ru hn dehu, r gnsule ys d n ling rn zhng de yg, 1:41 Xin q zhodole zj de dd xi mn, bng xing t shu:`Wmen zhodole m xy'y j jd. 1:42 Su lng t do ys gnqin, ys zhshzhe t shu:`N sh ru wng de rzi xi mn, n yo jio k f'y j B du l. 1:43 D r tin, ys yuny wng jil l y q, y dole fi l b, ys bin xing t shu:`N gnsu w ba!' 1:44 Fi l b sh bi t si drn, y n d l h b du l tngchng. 1:45 Fi l b y do n t ni r, ji xing t shu:`Mi s zi fl shng su jzi, h xinzhmen su ybo de, wmen zhozhe Le, jish ru s de rzi, chshn y n z l de ys. ' 1:46 N t ni r bin xing t shu:`Cng n z l hi nng ch shnme hosh ma?'Fi l b xing t shu:`N li kn y kn ba!' 1:47

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

261 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys knjin n t ni r xing zj zu li, ji zhzhe t shu:`Kn, zh qu sh yg ysli rn, zi t ni ho w gu Zh. ' 1:48 N t ni r gi t shu:`N cng nl rnshi w ne?'Ys hud shu:`Fi l b jio n yqin, dng n hi zi w hu Gush xi sh, w ji knjinle n. ' 1:49 N t ni r hud shu:`L b! N sh tinzh zi, n sh ysli de jnwng.' 1:50 Ys su shudao:`Ynwi w xing n shu: W knjinle n zi whugu shxi, n ji xnle ma? N yo knjin b zh gng d De sh! ' 1:51 Yu xing t shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Nmen yo knjin tin ki, tinzh de tinsh zi rn z shnshang, shngq xi Li. 'D r zhng Ch xng qj 2:1 D sn tin, zi jil l y jin yu hnyn, ys de mqn zi nl; 2:2 Ys h t de mnt y bi qng q f hnyn. 2:3 Ji qule, ys de mqn xing t shu:`Tmen miyu jile.' 2:4 Ys hud shu:`Nrn, zh y w h n yu sh me gunx? W de shk shngwi li do.' 2:5 T de mqn gi py shu:`T wln fnfu nmen shnme, nmen ji zu shnme.' 2:6 Zi nl fngzhe li ku sh gng, sh wi yutirn de q ji l yng de; mi ku k rngn ling sn tng shu. 2:7

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

262 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys xing py shu:`Nmen b gng gun mn shu ba!'Tmen ji gun mnle, zhdo gng ku. 2:8 Rnhu, ys gi tmen shu:`Xinzi nmen yo chli, sng gi s x!'Tmen bin sng qle. 2:9 S x y chng y binchng ji de shu bng bzh sh cng nl li de, yo shu de py qu zhdo s x bin jiole xnlng Li, 2:10 Xing t shu:`Rn rn du xin bi shng ho ji, dng krn du h gule, ci bi shng c dng de; n qu b ho ji boli do xin Zi. ' 2:11 Zh sh ys su xng de d y g shn j, sh zi jil l y jin xng de; t xinshle zj de gungrng, t de mnt ji xn Cngle t. 2:12 Chu t h t de mqn, dxing j mnt xi do g f wng, zi nl zh lio b du j tin. Shu c shng y jng jijng shng din 2:13 Yutirn de yyu ji jnle, ys bin shngle ylslng. 2:14 Zi din yun li, t f jinle mi ni, yng, gzi de, h zu zi qinzhung shng duhun ynqin de rn, 2:15 Ji yng shngsu zule ytio binzi, b zhngrn lin yng di ni, cng din yun du gn chq, qngdole hunqin zh de ynqin, tufnle Tmen de zhuzi; 2:16 Gi mi gzi de rn shu:`B zhxi dngxi cng zhl n ch q, byo sh w f de din y chngwi shngchng.' 2:17 T de mnt ji xingqle jng shng jzi de:`W du n din y su hui de rchn, b w ho jn'dehu. 2:18

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

263 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yutirn bin zhuwn t shu:`N gi wmen xin shnme shn j, zhngmng n yu qunbng zu zhxi sh?' 2:19 Ys hud tmen shu:`Nmen chihu zh zu shng din, sn tin zh ni, w yo b t chngjin qli.' 2:20 Yutirn ji shu:`Zh zu shng din jinzhle sshli nin, n zi sn tin zh ni ji hu chngjin q t li ma?' 2:21 Dn ys su t de shng su, sh zh t zj de shnt. 2:22 Suy, dng t cng szh zhng fhu yhu, t de mnt ji xingqle t cng shugu zh hu, bin xingxnle shngjng h ys shugu Dehu. 2:23 Dng ys zi ylslnggu yu yu jiqng ji sh, yu xdu rn knjin tsu xng de shn j, bin xn cngle t; 2:24 Ys qu b xnrn tmen, ynwi t rnshi zhngrn; 2:25 T bng b xyo shu gosu t, rn sh znyng de, ynwi t rnshi zi rn xnl yu sh me. D sn zhng Y n k d m jingln xnshng 3:1 Yu yg f l si dng rn, mng jio n k d m, shg yutirn de shulng. 3:2 Yu yy, t li do ys qin,xing t shu:`L b, wmen zhdo n sh yu tinzh r li de shfu, yn wi tinzh ru b Tng t zi yq, shu y bnng xng n su xng de zhxi shn j. ' 3:3 Ys hud shu:`W sh shzi zi gosu n: Rn chfi yu shng r shng, bnng jin do tinzh de gu.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

264 Evangelhos -Gospel -Fyn


3:4 N k d m shu:`Rn y nin lo, znyng nng chngshng ne? Nndo t hi nng zi r m f r chngshng ma?' 3:5 Ys hud shu:`W sh shzi zi gosu n: Rn chfi yu shu h shng shn r shng, bnng jn tinzh de gu: 3:6 Yu ru shng de shy ru, yu shn shng de shy shn. 3:7 N byo jngq, yn w gi n shule: Nmen ynggi yu shng r shng. 3:8 Fng suy xing nl chu, n tngdo fng de xingshng, qu b zhdo fng cng nl li, wng nl q: Fn yu shng shn r shng de jish Zhyng. ' 3:9 N k d m wn shu:`Zh sh znyng nng chngji ne?'3:10 Ys hud shu:`N sh ysli de shfu, lin zh sh n du b zhdo ma? 3:11 W sh shzi zi gosu n: Wmen zhdo de, wmen ci jingln; wmen jingu de, wmen ci zu zhng; r nmen qu b jishu Wmen de jinzhng. 3:12 Ru w gi nmen shu dshng de sh, nmen shngqi bxn; ru w gi nmen shu tinshng de sh, nmen znme hu xn ne? 3:13 Miyu rn shnggu tin, chle n z tin jingxi r rng zi tinshng de rn z. 3:14 Zhngr mi s cng zi kungy li gojle sh, rn z y yng zhoyng bi j qli, 3:15 Sh fn xn de rn, zi t ni de yngshng. ' Shngsh de gnxing 3:16

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

265 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tinzh jng zhyng ile shji, shnzh c xile zj de dshngz, sh fn xn t de rn b zh sngwng, fn'r hud yngshng, 3:17 Yn wi tinzh miyu piqin zi do shji shngli shnpn shji, r sh wi jio shji jzhe t r huji. 3:18 N xn cng t de, b shu shnpn; n bxn de, y shule shnpn, ynwi t miyu xn cng tinzh dshngz de mngz. 3:19 Shnpn ji ziy c: Gungmng li dole shji, shrn qu i hi'n shn y gungmng, ynwi tmen de xngwi sh xi' de. 3:20 Dqu, fn zu' de, du zngw gungmng, y b li ji gungmng, p zj de xngwi zhngxin chli; 3:21 Rn'r lxng zhnl de, qu li ji gungmng, wi xinsh ch t de xngwi sh zi tinzh ni wnchng de. Ru hn zi gi ys zu zhng 3:22 Chu, ys h mnt li do yuti d, tng tmen yq zh zi nl sh x. 3:23 N sh ru hn y zi lnjn s ln de i nng sh x, ynwi nl shu du, rnmen chng li shux. 3:24 N sh, ru hn shngwi bi tu zi jiny li. 3:25 Ru hn de mnt h yg yutirn, guny q ji l fshngle zhngbin. 3:26 Tmen bin li do ru hn qin du t shu:`L b! Cng tng n yq zi yu dn h du'n, n gi t zu zhng d n wi, kn, t Y sh x; bngqi zhngrn du do t nl qle. ' 3:27 Ru hn hud shu:`Rn bnng lngshu shnme, chfi yu tinshng de shngc.3:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

266 Evangelhos -Gospel -Fyn


Nmen zj ky gi w zu zhng, w cng shugu: W bsh m xy, w zhsh bi piqin zu t qinq de, 3:29 Yu xnning de sh xnlng; xnlng de pngyu, shl jng tng, y tng d xnlng de shngyn, ji fichng xl: W de xl y mn Zle. 3:30 T ynggi xngshng, w qu ynggi shuiwi. ' Shngsh de gnxing 3:31 Nyu shng r li de, choyu yqi. N ch y xid de, sh shy xid, qi jingln xid de sh; n z shngtin r li De, choyu wn yu zh shng, 3:32 T du su jinsu wn de, yy zu zhng, qu miyu rn jishu t de jinzhng. 3:33 N jishu t jinzhng de rn, jish zhngsh tinzh sh zhnsh de. 3:34 Tinzh su piqin de, jingln tinzh dehu, yn wi tinzh b shng shnw xin ling d shngcle t. 3:35 F iz, bng b yqi jio zi t shuzhng. 3:36 N xn zng z de, bin yu yngshng; n bxn zng z de, bdn b hujin do shngmng, fn yu tinzh de y n chng zi t shnshang. D s zhng Xing s m l y frn ho sh zj 4:1 Ys y zhdo f l si rn tng shu t y shu t, sh x b ru hn hi du 4:2 Qsh ys bnrn bng miyu sh x, r sh t de mnt 4:3

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

267 Evangelhos -Gospel -Fyn


Bin lki yuti, yu wng jil l y qle. 4:4 T bx tjng s m l y. 4:5 Ysh dole s m l y de yzu chng, mng jio xi h r, kojn y g b gi t rzi ru s de zhungtin, 4:6 Zi nl yu `y g b qun'. Ys yn xngl pjun, ji shnbin zu zi qun bng; n sh, dyu sh d li shchn. 4:7 Yu yg s m l y frn li j shu, ys xing t shu:`Qng gi w din shu h!' 4:8 N sh, t de mnt ywng chng l mi shw qle. 4:9 N s m l y frn ji hud shu:`N jsh g yutirn, znme xing w yg s m l y frn yo shu h ne?'Yun Li, yutirn h s m l yrn b xing wngli. 4:10 Ys hud t shu:`Rush n zhdo tinzh de nc, bng zhdo xing n shu: Gi w shu h de rn sh shu, n hux zo qi Le t, r t y zo c gile n hushu. ' 4:11 N frn wn shu:`Xinshng, n lin j shu q y miyu, r jng yu shn, n cng nl de n hushu ne? 4:12 Nndo n b wmen de zxin y g b hi d ma? T li gile wmen zh ku jng, t h t de zsn yj t de shngch, du Cng hgu zh jng li de shu. ' 4:13 Ys hud shu:`Fn h zh shu de, hi yo zi k; 4:14 Dn shu ru hle w c y t de shu, t jing yngyun b k; bngqi w c gi t de shu, jing zi t ni chngwi yng do yngshng de shu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

268 Evangelhos -Gospel -Fyn


Qun. ' 4:15 Frn shu:`Xinshng, qng gi w zh shu ba! Minde w zi k, y minde w zi li zhl j shu.' 4:16 Ys xing t shu:`Q, jio n de zhngf, zi hu zhl li.' 4:17 N frn hud shu:`W miyu zhngf.'Ys shu:`N shu: W miyu zhngf, zhng du; 4:18 Ynwi n cng yugu w g zhngf, r n xinzi suyu de, y bsh n de zhngf: N shu de zh hu zhn du. ' 4:19 Frn xing t shu:`Xinshng, w kn n shg xinzh. 4:20 Wmen de zxin yxing zi zh zu shnshng chobi tinzh, nmen qushu: Ynggi chobi d dfng sh zi ylslng. ' 4:21 Ys hud shu:`Nrn, n xingxn w ba! Dole shhou, nmen jing bzi zh zu shn, y bzi ylslng chobi F. 4:22 Nmen chobi nmen su b rnshi de, wmen chobi wmen su rnshi de, ynwi ji n sh chz yutirn. 4:23 Rn'r shhou yo do, qi xinzi jish, nxi zhnzhng chobi de rn, jing y xnshn y zhnl chobi f, ynwi f jish xnzho Zhyng chobi t de rn. 4:24 Tinzh sh shn, chobi t de rn, yngdng y xnshn y zhnl q chobi t. ' 4:25 Frn shu:`W zhdo m xy y j jd yo li, t y lile, b hu gosu wmen yqi.' 4:26 Ys xing t shu:`Tng n tnhu de w jish.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

269 Evangelhos -Gospel -Fyn


4:27 Zhngzi zhsh, t de mnt hulile, tmen ji jngq t tng yg frn tnhu; dnsh miyu rn wn:`N yo shn Me? 'Hu:`N tng t tnln shnme?' 4:28 Ysh n frn pi xi zj de shu gun, wng chng l qxing rn shu:4:29 `Nmen li kn! Yuy grn shu chle w suzugu de yqi sh: Mfi t jish m xy ma?' 4:30 Zhngrn cng chng l chli, wng t nl q. 4:31 Zh qjin, mnt qngqi ys shu:`L b, ch ba!' 4:32 T qu hud shu:`W y yu shw ch, n sh nmen su b zhdo de.' 4:33 Mnt bin bc wn shu:`Nndo yurn gi t sng lile ch de ma?' 4:34 Ys xing tmen shu:`W de shw jish chng xng piqin w zh de zhy, wnchng t de gngchng. 4:35 Nmen bsh shu: Hi yu s g yu ci do shuhu q ma? Kn, w gi nmen shu: J q nmen de yn, x kn tind, zhungjia Yjng f bi, ky shugle. 4:36 Shug de rn y lng do gngz, qi wi yngshng shujle gush, rc, s zhng de h shug de jing ytng xhuan. 4:37 Zh zhngr sy su shu de: S zhng de sh yrn, shug de sh lng yrn. 4:38 W piqin nmen zi nmen miyu logu l d dfng q shug; birn lole l, r nmen q shuhu tmen lok de chng Gu. ' S m l yrn xn cng ys

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

270 Evangelhos -Gospel -Fyn


4:39 Chng l yu xdu s m l yrn xn cngle ys, ynwi n frn zu zhng shu:`T xing w shu chle w suzugu de y Qi. ' 4:40 Zhyng, nxi s m l yrn li do ys qin,qngqi t zi tmen nl zh xi; ys ji zi nl zhle ling tin. 4:41 Hi yu gng du de rn ynzhe t de jingln, xn cngle t. 4:42 Tmen xing n frn shu:`Xinzi wmen xn, bsh wile n dehu, r sh ynwi wmen qnz tngjinle, bng zhdo t qu Sh sh shji de ji zh. ' Zh ho wng chn de rzi 4:43 Gule ling tin, ys lki nl, wng jil l y qle. 4:44 Ys cng qnz zu zhng shu:`Xinzh zi zj de jixing ju shu b do zn rng.' 4:45 T y li do jil l y, jil l y rn bin jidile t, ynwi tmen y cng shngle ylslng q guji, bng qnyn jin Le t zi qng ji zhng su xng de yqi. 4:46 Ys yu li do jil l y jin, j t bin shu wi ji d dfng, nl yuy wi wng chn, t de rzi zi g f wng hun Bng. 4:47 Zh rn y tng shu ys cng yuti do jil l y lile, ji do t nl q, knqi t xili yzh t de rzi, ynwi t Kuiyo sle. 4:48 Ys du t shu:`Chfi nmen kn do shn j h q sh, nmen zng sh bxn.' 4:49

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

271 Evangelhos -Gospel -Fyn


N wng chn xing t shu:`Zh, zi w de xiohi wi s yqin, qng n xili ba!' 4:50 Ys hud shu:`Q ba! N de rzi hule.'N rn xnle ys xing tsu shu dehu, bin zulio. 4:51 T zhng xiq de shhou, p rnmen yng shng t li, shu t de hizi hule. 4:52 T wn tmen hizi bngsh hozhun de shk, tmen gi t shu:`Zutin d q shchn, r ji tule.' 4:53 Fqn ji zhdo zhng sh ys xing t shu:`N de rzi hule'd ng shchn; t h t de qunji bin du xnle. 4:54 Zh sh ys cng yuti hu do jil l y hu, su xng de d r g shn j. Ys xinsh gi bxn de yuti D w zhng Zh ho w zh de tnzi 5:1 Zhxi shhu, zhng sh yutirn de qng ji, ys bin shngle ylslng. 5:2 Zi ylslng kojn yng mn yu yg shuch, x b li y jio zu bi t z d, zhuwi yu w g zulng. 5:3 Zi zhxi zulng ni, tngzhe xdu hun bng de, xiyn de, qu tu de, m b de, du zi dnghu shu dng, 5:4 Ynwi yu tinsh n sh xi do shuch zhng, jiodng chshu; shu dng hu, d y g xiq de, wln t hun shnme bng, b hu qun Y. 5:5 Zi nl yuy grn, hun bng y snshb nin. 5:6 Ys knjin zh rn tng zi nl, zhdo t y bngle du sh, ji xing t shu:`N yuny quny ma?'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

272 Evangelhos -Gospel -Fyn


5:7 N bngrn hud shu:`Zh, w miyu rn zi shu dng de shhou, b w fng do shuch zhng; w zhng do de shhou, birn zi w Yqin yjng xiqle. '5:8 Ys xing t shu:`Qli, n q n de chung, xngzu ba!' 5:9 N rn bin lk qunyle, n q zj de chung, xngzu qli; n ytin zhng sh nxr. 5:10 Ysh yutirn du n quny de rn shu:`Jntin sh nxr, bx n n chung.' 5:11 T hud tmen shu:`Jio w qunyle d n y wi gi w shu: N q n de chung, xngzu ba!' 5:12 Tmen ji wn t:`Gi n shu n qchung li, r xngzu d n rn sh shu?' 5:13 N quny de rn qu b zhdo t sh shu, ynwi n dfng rn du, ys y du kile. 5:14 Shhu, ys zi shng din li yjinle, t bin xing t: Shu `kn, n y qunyle, byo zi fnzu, minde n zoy gng Bxng de sh. ' 5:15 N rn ji q gosu yutirn: Sh t quny de jish ys. 5:16 Wi c yutirn bin kish phi ys, ynwi t zi nxr zu zhyng de sh. 5:17 Ys su xing tmen shu:`W f do xinzi yzh gngzu, w y ynggi gngzu.' 5:18 Wi c yutirn yuf xing yo shhi t, ynwi t bdn fnle nxr, rqi yu chng tinzh sh zj de f, sh zj y Tinzh pngdng. Xinsh zj y tin f de gunx 5:19

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

273 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys ysh hud tmen shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Zi bnng yu zj zu shnme, t knjin f zu shnme, ci Nng zu shnme; fn f suzu de, zi y zhoyng zu, 5:20 Ynwi f iz, fn zj suzu de du zhsh gi t; bngqi hi yo b b zhxi gng d de gngchng zhsh gi t, wi jio nmen Jngq. 5:21 Ji r f hunq szh, sh tmen fshng, zho yngzi y sh tsu yuny de rn fshng. 5:22 F b shnpn rnh rn, dn t b shnpn de qunqun jio gile zi, 5:23 Wi jio zhngrn znjng zi rtng znjng f; b znjng zi de, jish b znjng piqin t li de f. 5:24 W sh shzi zi gosu nmen: Tng w dehu, xingxn piqin w li zh de, bin yu yngshng, b shu shnpn, ry ch s r Shng. 5:25 W sh shzi zi gosu nmen: Shhou yo do, qi xinzi jish, szh yo tngjin tinzh zi de shngyn, fn tngcng de, ji b Shngcn. 5:26 Ji r f sh shngmng zh yun, zhoyng t y sh z chngwi shngmng zh yun;5:27 Bngqi c gi t xng shnpn de qunbng, ynwi t sh rn z. 5:28 Nmen byo jngq zh sh, yn wi shhou yo do, n sh, fn zi fnm li de, du yo tngjin t de shngyn, 5:29 r chli: Xnggu shn de, fhu jnr shngmng; zugu de, fhu r shu shnpn. 5:30 W yu w zj shnme y bnng zu; f znyng gosu w, w ji znyng shnpn, suy w de shnpn sh zhngy de, ynwi w

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

274 Evangelhos -Gospel -Fyn


B xnqi w de zhy, r zh xnqi n piqin w li zh de zhy. ' F wi z zu zhng 5:31 `Rgu w wi w zj zu zhng, w de zhngj bz pngxn; 5:32 Dn lng yuy wi wi w zu zhng, w zhdo t wi w zu de zhng zy pngxn. 5:33 Nmen cng pi rn do ru hn nl q, t ji wi zhnl zugu zhng. 5:34 Qsh w bng b xyo rn de zhngj, w t j zh sh, zhsh wi jio nmen dji. 5:35 Ru hn hob sh y zhn dinzhe r f ling de dng, nmen zh ysh goxng xingshule t de gungmng. 5:36 Dn w yu b ru hn gng d de zhngj, j f su tuf w yo w wnchng de gngchng, jishw su xng de zhxi gngchng, wi w zu Zhng: Zhngmng sh f piqinle w. 5:37 Piqin w li de f, qnz wi w zu zhng; nmen cng wi tngjingu t de shngyn, y cng wi knjingu t de yrng, 5:38 Bngqi nmen y miyu b t dehu cnli zi xnzhng, ynwi nmen b xingxn tsu piqin d n wi. 5:39 Nmen chko jngdin, yn nmen rnwi qzhng yu yngshng, zhng sh zhxi jngdin wi w zu zhng; 5:40 Dn nmen b yuny do w zhl li, wi hud shngmng. ' Yutirn bxn ys 5:41 `W b qirn de gungrng; 5:42

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

275 Evangelhos -Gospel -Fyn


rqi w rnde nmen, zhdo zi nmen ni miyu tinzh de iqng. 5:43 W yn w f de mng r li, nmen qu b jin w; rgu yurn yn zj de mng r li, nmen fn'r jin t. 5:44 Nmen jrn bc xnqi gungrng, r b xnqi ch y wiy tinzh de gungrng, nmen znme nng xingxn w ne? 5:45 Byo xing w yo zi f minqin knggo nmen; yuy wi knggo nmen de, jish nmen su j wng de mi s. 5:46 Rush nmen xingxn mi s, b hu xingxn w, ynwi t sh zhzhe w r xi de. 5:47 Rgu nmen b xingxn t su xi de, znme hu xingxn w dehu ne? ' D li zhng Zng bng qj 6:1 Zhxi sh yhu, ys wng jil l y hi, j t b lyhi de du'n qle. 6:2 Dp qnzhng, ynwi knjin t zi hun bng zh shnshang su xng de shn j, du gnsuzhe t. 6:3 Ys shngle shn, h t de mnt yq zu zi nl. 6:4 N sh, yutirn de qng ji, j yyu ji, y lnjnle. 6:5 Ys jm knjin dp qnzhng li do t qin, ji du fi l b shu:`Wmen cng nl mi bng gi zhxi rn ch ne?' 6:6 T shu zh hu, sh wi shtn fi l b; t zj yun zhdo yo zu shnme. 6:7 Fi l b hud shu:`Jish rbi kui d n de bng, y bgu mi rn fn d y xio kui.' 6:8

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

276 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu yg mnt, j xi mn b du l d gg n d l shu: 6:9 `Zhl yu yg er tng, t yu w g dmi bng h ling tio y; dnsh wi zhme du de rn zh sund shnme?' 6:10 Ys shu:`Nmen jio zhngrn zu xi ba!'Zi n dfng yu xdu qngco, ysh rnmen bin zu xi, nnrn yu yu wqin. 6:11 Ys ji n q bng, zh xi hu, fn gi zu xi de rn; duy y y zhoyng zule; rng zhngrn rny ch. 6:12 Tmen ch bo yhu, ys xing mnt shu:`B shng xi de su kui shuj qli, minde zotle.' 6:13 Tmen ji b rn ch hu su shng xi de w g dmi bng de su kui, shuj qli, zhung mnle sh'r kung. 6:14 Zhngrn jinle ys su xng de shn j, ji shu:`Zh rn qush sh n yo li do shji shng de xinzh.' 6:15 Ys kn ch tmen yo li qingp t, l t wi wng, ji dz yu tub do shn l qle. Bxng himin 6:16 Dole wnshng, t de mnt xi do hibin, 6:17 Shng chun yo do hi du'n de g f wng q. Tin y hile, ys hi miyu li do tmen nl. 6:18 Hishng yn qle d fng, bin fntng qli. 6:19 Dng tmen yo l dyugule rshw hu snsh `s t d'sh, knjin ys zi himin shng xngzu, lnjnle chun, bin hi P qli. 6:20 Dn t qu xing tmen shu:`Sh w, byo hip!'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

277 Evangelhos -Gospel -Fyn


6:21 Tmen bin xnrn ji t shng chun, chun ji lsh dole tmen suyo q d dfng. Qnzhng xnzho ys 6:22 D r tin, li zi hi du'n de qnzhng, knjin zhyu y zh xiochun li zi nl, y zhdo ys miyu tng t de mnt yq Shng chun, zhyu t de mnt zulio 6:23 Rn'r cng t b l y yu bi de xiochun li dole, kojn w zh zh xi hu, rnmen ch bng d dfng 6:24 Dng qnzhng y f ju ys h t de mnt du bzi nl sh, tmen bin shngle nxi xiochun, wng g f wng zho ys qle. 6:25 Dng qnzhng zi hi du'n zhozhe t sh, ji du t shu:`L b, n shnme shhou dole zhl?' Shngmng zh ling de ynln 6:26 Ys hud shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Nmen xnzho w, bng bsh ynwi kn dole shn j, r sh ynwi ch bng Ch bole. 6:27 Nmen byo wi n k snhui de shling lol, r yo wi n cnli do yngshng de shling lol, j rn z suyo c gi nmen De, ynwi t sh tinzh shng f su ynzhng de. ' 6:28 Tmen wn shu:`Wmen gi zu shnme, ci sun zu tinzh de shy ne?' 6:29 Ys hud shu:`Tin zhyo nmen su zu de shy, jish yo nmen xn cng tsu piqin li de.' 6:30 Tmen yu shu:`Nme, n xng shnme shn j gi wmen kn, ho jio wmen xnf n ne? N yo xng shnme sh ne? 6:31

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

278 Evangelhos -Gospel -Fyn


Wmen de zxin zi kungy li chgu m n zhngr jng shng su jzi de:T cng tinshng c gile tmen shw ch. '6:32 Ysh ys xing tmen shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Bng bsh mi s c gile nmen n cng tin shngli de shling, r Sh w f xinjn c gi nmen cng tin shngli de zhnzhng de shling, 6:33 Yn wi tinzh de shling, sh nyu tin jingxi, bng c gi shji shngmng de. ' 6:34 Tmen bin shu:`Zh! N ji b zhyng de shling chngchng c gi wmen ba!' 6:35 Ys hud shu:`W jish shngmng de shling; do w zhl li de, yng b hu j'; xn cng w de, zng b hu k. 6:36 Dnsh, w xing nmen shugu: Nmen knjinle w, rngrn bxn. 6:37 Fn f jio gi w de, b do w zhl li; r do w zhl li de, w b b b t poq y wi, 6:38 Ynwi w cng tin jingxi, bsh wi zhxng w de zhy, r sh wi zhxng piqin w li zh de zhy. 6:39 Piqin w li zh de zhy jish: Fn t jio gi w de, jio w lin yg y b shdio, rqi zi mr hi yo sh tfhu, 6:40 Ynwi zh sh w f de zhy: Fn knjin zi, bng xn zng z de, b hud yngshng; bngqi zi mr, w yo sh t f Hu. ' Ys sh shngmng zh ling 6:41 Yutirn su du ys qiqi s y, ynwi t shu: W sh cng tinshng jing xili de shling. 6:42 Tmen shu:`Zh rn bsh ru s de rzi ys me? T de fqn h mqn, wmen q bsh du rnshi me? Znme t jng Shu: W sh cng tinshng jing xili de ne? '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

279 Evangelhos -Gospel -Fyn


6:43 Ys hud shu:`Nmen byo bc qiqi s y! 6:44 Fn bsh piqin w de f su xyn de rn, shu y bnng do w zhl li, r w zi mr yo jio t fhu. 6:45 Zi xinzh sh shng jzi:`Zhngrn du yo mng tinzh de xunhu.'Fn yu f tng jio r xux de, b do w zhl li. 6:46 Zh bsh shu yurn knjingu f, zhyu n cng tinzh li de, ci knjingu f. 6:47 W sh shzi zi gosu nmen: Xn cng de rn, bdi yngshng. 6:48 W sh shngmng de shling. 6:49 Nmen de zxin zi kungy zhng chgu m n qu sle; 6:50 Zh sh cng tinshng jing xili de shling, shu chle, ji bs. 6:51 W sh cng tinshng jingxi de shnghu de shling; shu ru chle zh shling, byo shnghu zhdo yngyun. 'Rn z de xiru sh xnyou de ynsh `W suyo c gi de shling, jish w de ru, sh wi shji de shngmng r c gi de.' 6:52 Ync, yutirn bc zhngln shu:`Zh rn zn nng b t de ru, c gi wmen ch ne?' 6:53 Ys xing tmen shu `w sh shzi zi gosu nmen: Nmen ru b ch rn z de ru, b h t de xu, zi nmen ni, bin mi Yu shngmng. 6:54 Shu ch w de ru, bng h w de xu, bdi yngshng, zi mr, w qi yo jio t fhu, 6:55

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

280 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ynwi w de ru, sh zhnsh de shpn; w de xu, sh zhnsh de ynlio. 6:56 Shu ch w de ru, bng h w de xu, bin zh zi w ni, w y zh zi t ni. 6:57 Ji r n shnghu de f piqinle w, w yn f r shnghu; zhoyng, n ch w de rn, y yoyn w r shnghu. 6:58 Zh sh cng tinshng jing xili de shling, b xing zxin chle `m n'rngrn sle; shu ch zh shling, byo shnghu zhdo yng Yun. ' 6:59 Zhxi hu sh ys zi g f wng hutng jioxun rn sh shu de. Ynln de jigu 6:60 T de mnt zhng yu xdu tngle, bin shu:`Zh hu shngyng, shu nng tng d xiq ne?' 6:61 Ys z zh t de mnt du zh hu qiqi s y, bin xing tmen shu:`Zh hu sh nmen q fngn ma? 6:62 Nme, rgu nmen kn do rn z shng do t xinqin suzi d dfng q, jing znyng ne? 6:63 Sh shnghu de sh shn, ru y w suyng; w gi nmen su jingln dehu, jish shn, jish shngmng. 6:64 Dn nmen zhngjin yuxi rn, qu b xingxn'. Yunli, ys cng qtu ji zhdo nxi rn bxn, h shu yo chmi t. 6:65 Suy t yu shu:`Wi c, w du nmen shugu: Chfi mng f nc de, shu y bnng do w zhl li.' 6:66 Cngc, t de mnt zhng yu xdu rn tuqle, b zi tng t wngli. 6:67

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

281 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ysh ys xing n sh'r rn shu:`Nndo nmen y yun zu ma?' 6:68 Xi mn b du l hud shu:`Zh! Wi n yu yngshng dehu, wmen q tubn shu ne? 6:69 Wmen xingxn, rqi y zhdo n sh tinzh de shngzh. '6:70 Ys du tmen shu:`W bsh jinxunle nmen sh'r grn ma? Nmen zhng qu yu yg sh mgu.' 6:71 T sh zh y s ji l rn xi mn de rzi yu d s shu de; ynwi jish zh rn, sh'r rn zhng de yg, jingyo chmi y S. D q zhng Ys nz rjng 7:1 Zhxi sh yhu, ys zhuyu y jil l y, r b yun zhuyu y yuti, ynwi yutirn yo tmu shhi t. 7:2 N sh, yutirn de qng ji, zhng png ji jnle, 7:3 T de dxing ysh du t shu:`N lki zhl, wng yuti q ba! Ho jio n de mnt y knjin n su xng de sh, 7:4 Ynwi miyu rn yuny xinyng zj, r zi n d l hng sh de; n jrn xng zhxi sh, ji gi jing n zj xinsh gi sh Ji. ' 7:5 Yunli, lin t de dxingmen y b xingxn t. 7:6 Ys hud shu:`W de shhou hi miyu do, nmen de shhou qu chng sh xinchng de. 7:7 Shji b hu hn nmen, qu sh hn w, ynwi w zhzhng t de xngwi sh xi' de. 7:8

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

282 Evangelhos -Gospel -Fyn


Nmen shngq guji ba! W hi b shngqgu zh qng ji, ynwi w de shhou hi miyu chngsh. ' 7:9 T shule zhxi hu hu, rng li zi jil l y. 7:10 Dn t de dxingmen shngq guji yhu, t y qle, dn bsh mngxin de, r sh nzhng q de. 7:11 Zi qng ji zhng, yutirn xnzho t shu:`N rn zi nl ne?' 7:12 Zi qnzhng jin du t fshngle xdu s y: Yu de shu:`T sh horn'; yu de qushu:`B, t zi shnhu mn Zhng'. 7:13 Dnsh, ynwi du p yutirn, shu y b gn gngki d jingln t. Zi shng din sh jio 7:14 Qng ji ygule ybn, ys ji shng shng din li q sh jio. 7:15 Yutirn du jngy shu:`Zh rn miyu jngu xu, znme tngxio jngsh ne?' 7:16 Ys hud tmen shu:`W de jioxun bsh w de, r sh piqin w li zh de. 7:17 Shu ru yuny chng xng t de zhy, ji hu rn ch zh jioxun, sh ch y tinzh hu sh yu w zj r jing de. 7:18 Yu zj r jing de, sh xnqi zj de gungrng; dn shu ru xnqi piqin t li zh de gungrng, t bin sh chngsh de, zi t ni Miyu by. 7:19 Mi s bsh cng gi nmen bnble fl ma? Dn nmen zhng qu miyu yrn znxng fl; nmen wishme tmu shhi W? ' 7:20

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

283 Evangelhos -Gospel -Fyn


Qnzhng hud shu:`N fle m; shu tmu shhi n?' 7:21 Ys hud shu:`W zule y jin sh, nmen ji du qgui. 7:22 Mi s cng gi nmen bn dngle g sn l qsh bng bsh yu mi s, r sh yu zxin kish de, ync, nmen y zi n Xi r j rnxng g sn l. 7:23 Rush zi nxr, wi mn qun mi s de fl, rn k shu g sn l; nme, wile w zi nxr, sh ygrn wnqun Huf jinkng, nmen ji du w fn me? 7:24 Nmen byo nzho wibio pndun, dn yo nzho gngy pndun'. Ys sh yu f piqin li de 7:25 Ysh, yu j g ylslng rn shu:`Zh bsh rnmen suyo tmu shhi de rn ma? 7:26 Kn, t fngdn de jingln, r miyu rn du t shu shnme, nndo shuzhngmen y qurn zh rn jish m xy ma? 7:27 Ksh, wmen zhdo zh rn sh nl de; rn'r, dng m xy li sh, qu miyu rn zhdo t sh nl de. ' 7:28 Ysh ys zi shng din sh jio sh, d shng hn shu:`Nmen rnshi w, y zhdo w sh nl de; dn w bsh yu w zj r li, r sh n zhnsh zh piqin w li de, nmen qu b rnshi t; 7:29 W rnshi t, ynwi w sh ch y t, sh t piqinle w. ' 7:30 Tmen xing zhu wng t, dn miyu rn xing t xishu, ynwi t de shchn hi miyu do. Piqin rn zhun ys 7:31

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

284 Evangelhos -Gospel -Fyn


Qnzhng zhng yu xdu rn xnle t, qishu:`M xy li sh, nndo hu xng b zh rn gng du de qj ma?'7:32 F l si rn tngjin qnzhng du ys zhyng yln fnfn, sj zhng h f l si rn bin piqin chiy q zhun t. 7:33 Ysh ys shu:`W h nmen tng zi de shhou b dule, w yo hu do piqin w li d nl q. 7:34 Nmen yo zho w, qu zho bzho; r w suzi d dfng, nmen y bnng q. ' 7:35 Yutirn bin bc shu:`Zh rn yo wng nl q, wmen zho bzho t ne? Nndo t yo wng snj zi xl mn zhng de yuti Rn nl q, jioxun xl rn me? 7:36 Tsu shu:Nmen yo zho w, qu zho bzho; w suzi d dfng, nmen y bnng q de zh hu, sh shnme y S? ' Ys wi yngshng de qunyun 7:37 Zi qng ji mr zu lngzhng d n ytin, ys zhnzhe d shng hn shu:`Shu ru k, do w zhl li h ba! 7:38 Fn xn cng w de, ji r jng shng shu: Cng t de xn zhng yo lich hushu de jingh. ' 7:39 T shu zh hu, sh zh n xnyng t de rn jing yolng shu de shng shn; shng shn hi miyu c xi, ynwi ys hi miyu shudo gung Rng. Rn ln ys btng de yjin 7:40 Qnzhng zhng yuxi rn tngle zhxi hu, bin shu:`Zh rn zhnshi n wi xinzh.' 7:41 Lng yuxi rn shu:`Zh rn sh m xy.'Dn yyu rn shu:`Nndo m xy nng liz jil l y ma?

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

285 Evangelhos -Gospel -Fyn


7:42 Jng shng bsh shu: M xy yo chz d wi de huy, liz d wi chshng de cnzhung bi lng ma? ' 7:43 Ync, wile ys de yung, zi qnzhng zhng qle fnzhng. 7:44 Tmen zhng yuxi rn yun zhun t, dn shu y miyu xing t xishu. 7:45 Chiy hu do sj zhng h f l si rn nl; sj zhng h f l si rn wn tmen shu:`Wishme nmen miyu b t di Li? ' 7:46 Chiy hud shu:`Cngli miyu ygrn rc jinghu, xing zh rn jinghu yyng.' 7:47 F l si rn su xing tmen shu:`Nndo nmen y shule shnhu ma? 7:48 Shuzhng zhng hu f l si rn zhng, nndo yurn xnyngle t ma? 7:49 Dnsh, zhxi b mngbi fl de qnzhng, sh k zzhu de! ' 7:50 Tmen zhng yu yg, j xinqin cng li do ys nl de n k d m, su xing tmen shu: 7:51 `Rgu b xin tngq rn de kugng, h ch mng t suzu de sh, nndo wmen de fl ji x dng t de zu me?' 7:52 Tmen hud t shu:`Nndo n ysh chz jil l y me? N q chko, n ji nng zhdo: Cng jil l y b hu ch Xinzh de. ' 7:53 Rnhu, tmen ji gz hu ji qle. D b zhng Linmn ynf

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

286 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:1 Ys shngle gnln shn. 8:2 Qngchn t yu li do shng din, zhng bixng du do t gnqin li, t bin zu xi jioxun tmen. 8:3 N sh, jng sh h f l si rn di lile yg fn jinyn sh bi zhu zh de frn, jio t zhn zi zhngjin, 8:4 Bin xing ys shu:`Shfu! Zh frn sh zhngzi fn jinyn sh bi zhu zh de, 8:5 Zi fl shng, mi s mnglng wmen gi yng shtou z s zhyng de frn; ksh, n shu shnme ne? ' 8:6 Tmen shu zh hu, sh yo shtn ys, ho nng knggo t; ys qu wn xishn q, yng zhtou zi dshng hu z. 8:7 Ynwi tmen bdun de zhuwn, t bin zh qshn li, xing tmen shu:`Nmen zhngjin shu miyu zu, xin xing t tush ba!' 8:8 T yu wn xishn q, zi dshng xi z. 8:9 Tmen y tng zh hu, ji cng nin lo de kish do nin yu de, yg yg de du li zulio, zh li xi ys yrn h zhn zi n Li de frn. 8:10 Ys su zh qshn lixing t shu:`Frn! Tmen zi nl ne? Miyu rn dng n de zu ma?' 8:11 T shu:`Zh! Miyu rn.'Ys xing t shu:`W y bdng n de zu; q ba! Cng jn yhu, byo zi fnzu Le! 'Zho sh zhngung 8:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

287 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys yu xing zhngrn jing shu:`W sh shji de gung; gnsu w de, ju bzi hi'n zhng xngzu, b yu shngmng de gung.' 8:13 F l si rn ysh du t shu:`N wi n zj zu zhng, n de zhngj, sh bk pngxn de.' 8:14 Ys hud shu:`W jbin wi w zj zu zhng, w de zhngj, sh k pngxn de, ynwi w zhdo: W cng nl li, Wng nl q; nmen qu b zhdo: W cng nl li, hu wng nl q. 8:15 Nmen zh png ruyn pndun, w qu b pndun rnh rn; 8:16 Jsh w pndun, w de pndun, rng sh zhnsh de, ynwi w bsh dz yg, r sh yu w, hi yu piqin w li de F. 8:17 Zi nmen de fl shng y jzizhe: Ling g rn de zu zhng, sh k pngxn de. 8:18 Jn yu w wi w zj zu zhng, yyu piqin w de f, wi w zu zhng. ' 8:19 Tmen bin wn t shu:`N de f zi nl?'Ys df shu:`Nmen b rnshi w, y b rnshi w de f; rush Nmen rnshile w, y ji rnshi w de fle. ' 8:20 Zhxi hu sh ys y shng din sh jio sh, zi yn k yun li su jing de. Shu y miyu zhun t, ynwi t de shchn hi miyu Do. Yutirn bs zi zu' zhng 8:21 N sh, ys yu xing tmen shu:`W qle, nmen yo xnzho w, nmen byo s zi nmen de zu' zhng; w su q de Dfng, nmen bnng q. ' 8:22

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

288 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yutirn bin shu:`T shu: W su q d dfng, nmen bnng q; mfi t yo zsh ma?' 8:23 Ys xing tmen shu:`Nmen sh ch y xi, w qu sh ch y shng; nmen sh ch y zhge shji, w qu bsh ch y zhge Shji. 8:24 Ync, w du nmen shugu: Nmen yos zi nmen de zu' zhng. Dqu, nmen ru b xingxn w jish n y wi, nmen Byo s zi nmen de zu' zhng. ' 8:25 Ysh, tmen wn ys shu:`N dod sh shu?'Ys hud tmen shu:`Nndo cng qch w miyu du nmen jingln Gu ma? 8:26 Du nmen w yu xdu sh yo shu, yo qinz; dnsh piqin w li zh sh zhnsh de; w yu t tng li de, w ji jing gi shji Tng. ' 8:27 Tmen b mngbi t sh zi gi tmen jingln f. 8:28 Ys su shu:`Dng nmen gojle rn z yhu, nmen bin zhdo w jish n y wi. W yu w zj bzu shnme; w Su jingln de, du sh yzho f su jioxun w de. 8:29 Piqin w li zh y w zi yq, t miyu li xi w dz yg, ynwi w chng zu tsu xyu de sh. ' 8:30 Dng ys jing zhxi hu sh, xdu rn bin xnle t. Yutirn zsh wi y ba lng de zsn 8:31 Ysh, ys du nxi xn t de yutirn shu:`Nmen rgu gshu w dehu, ji qu sh w de mnt, 8:32 Y hu rnshi zhnl, r zhnl b hu sh nmen hud zyu. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

289 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:33 Tmen hud shu:`Wmen sh y ba lng de huy, cng wi gi rnh rn zugu nl; znme n shu: Nmen yo chngwi zyu De ne? ' 8:34 Ys df shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Fnsh fnzu de, jish zu' de nl. 8:35 Nl bnng yngyun zh zi jili, rzi qu yngyun jzh. 8:36 Nme, rgu tinzh zi sh nmen zyule, nmen dqu sh zyu de. 8:37 W zhdo nmen sh y ba lng de huy, nmen qu tmu shhi w, ynwi nmen rngn bxi w dehu. 8:38 W shu de, sh w zi f nl su knjin de; r nmen xng de, qu sh cng nmen de fqn nl su xux de. ' 8:39 Tmen hud shu:`Wmen de fqn sh y ba lng.'Ys du tmen shu:`Jir nmen sh y ba lng de zn, nmen Ji gi zu y ba lng suzu de sh. 8:40 Rjn, nmen jngrn tmu shhi w zhge gi nmen shu ch cng tinzh nl su tngdo de zhnl de rn y ba lng qu Miyu zugu zhyng de sh. 8:41 Nmen zhng zu nmen fqn de shy. 'Tmen xing t shu:`Wmen bsh yu ynlun shng de, wmen zhyu yg fqn: Ji Sh tinzh. ' 8:42 Ys hud shu:`Jir tinzh sh nmen de fqn, nmen b i w, ynwi w sh yu tinzh ch f r li de, bng bsh Yu w zj li de, r sh n y wi piqinle w.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

290 Evangelhos -Gospel -Fyn


8:43 Wishme nmen b mngbi w de jingln ne? Wfi sh nmen b kn tng w dehu. 8:44 Nmen sh ch y nmen de fqn mgu, bng yuny zhusu nmen fqn de ywng. Cng qch, t jish shrn de xingshu, b Zhn zi zhnl shng, ynwi zi t ni miyu zhnl; t jsh shung, zhng ch y t de bnxng, ynwi t sh shung zh, rqi Yu sh shung zh de fqn. 8:45 Zhy w, ynwi w shu zhnl, nmen qu bxn w. 8:46 Nmen zhng shu nng zhzhng w yuzu? Rush w shu zhnl, wishme nmen qu bxn w ne? 8:47 Ch y tinzh de, b tng tinzh dehu; nmen suy b tng, ynwi nmen bsh ch y tinzh. ' 8:48 Yutirn su xing t shu:`Wmen shu n shg s m l yrn, bng f yu mgu, q bzhng du ma?' 8:49 Ys df shu:`W miyu fm, w zhsh znjng w de f, nmen qu wr w. 8:50 Rn'r, w b xnqi w de gungrng, yu wi w xnqi r xng pndun de y wi. 8:51 W sh shzi zi gosu nmen: Shu rgu znxng w dehu, yngyun jin b do swng. ' 8:52 Yutirn xing t shu:`Xinzi wmen zhdo: N f yu mgu; y ba lng h xinzh du sle; n qushu: Shu rgu znxng W dehu, yngyun chng b do s wi. 8:53 Nndo n b wmen de fqn y ba lng hi d ma? T sle, xinzhmen y sle. N b n zj dng zu shnme rn ne? ' 8:54 Ys df shu:`W rgu gungrng w zj, w de gungrng sun blio shnme; n gungrng w de, sh w de f, jish n

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

291 Evangelhos -Gospel -Fyn


Men su chng de wmen de tinzh. 8:55 Nmen b rnshi t, w qu rnshi t; w ru shu w b rnshi t, w bin xing nmen yyng shg shung zh; dnsh, w rn Shi t, y znshu t dehu. 8:56 Nmen de fqn y ba lng cng hunxn xl d q wng kn do w de rzi, t knjinle, jq goxng. ' 8:57 Yutirn ji du t shu:`N hi miyu wsh su, ji jingu y ba lng ma?' 8:58 Ys hud shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Zi y ba lng chxin yqin, w ji yu.' 8:59 Tmen ji n q shtou li yo xing t tu q; ys qu ynmle, cng shng din l chqle. D ji zhng Zh ho tishng de xizi 9:1 Ys qin xng sh, knjinle yg shng li xiyn de rn. 9:2 T de mnt ji wn t shu:`L b, shu fnle zu? Sh t, hish t de fm, jng sh t shng li xiyn ne?' 9:3 Ys df shu:`Y bsh t fnle zu, y bsh t de fm, r sh wi jio tinzh de gngzu, zi t shnshang xinyng ch Li. 9:4 Chnzhe bitin, wmen yng zu piqin w li zh de gngzu; hiy li do, ji miyu rn nng gngzule. 9:5 Dng w zi shji shng de shhou, w sh shji de gung. ' 9:6 Ys shule zh hu yhu, bin t tum zi dshng, yng tu mi hle xi n, b n m zi xizi de yn shng, 9:7

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

292 Evangelhos -Gospel -Fyn


Du t shu:`Q, do sh lu y shuch li x x ba!'Sh lu y jishu `bi piqin de'xizi qle, x Le, huli ji knjinle. 9:8 Ysh, lnj h nxi sli cng jin t tofn de rn, ji shu:`Zh bsh n cng zuzhe tofn de rn me?' 9:9 Yu de shu:`Jish zh rn,'yu de shu:`B, sh lng yg hn xings t de rn.'N rn qushu:`Jish W. ' 9:10 Tmen wn t shu:`N de ynjng jijng sh znyng ki de ne?' 9:11 T df shu:`Mng jio ys d n grn, hle xi n, m zi w de yn shng, gi w shu: N wng sh lu y q x x Ba; w qle, xle, ji knjinle. ' 9:12 Tmen yu wn t shu:`N grn zi nl?'T shu:`W b zhdo.' F l si rn de pnwn 9:13 Tmen bin jing xinqin xiyn de rn, lng do f l si rn nl. 9:14 Ys h n ki t ynjng d nitin,zhng sh nxr. 9:15 Ysh, f l si rn yu jiwn t znyng knjinle. N rn ji xing tmen shu:`T b n fng zi w de yn shng, w xle, Ji knjinle. ' 9:16 F l si rn zhng yu de shu:`Zh rn bsh cng tinzh li de, ynwi t b znshu nxr.'Yu de qushu:`Yg zu Rn zn nng xng zhyng de qj? 'Tmen zhngjin bin fshngle fnzhng. 9:17 Ysh, tmen yu wn xizi shu:`Duy n kile n ynjng de rn, n shu shnme ne?'Xizi shu:`T sh y wi xin

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

293 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zh. ' 9:18 Ksh, yutirn b kn xingxn t xinshi xizi rhu knjinle, dngdo jiole fmng zh de fm li, 9:19 Wn tmen shu:`Zh sh nmen de rzi me? Nmen shu t shng li ji xi me? Znme t xinzi jng knjinle ne?' 9:20 T de fm df shu:`Wmen zhdo zh sh wmen de rzi, y shng li ji xi. 9:21 Rjn t jijng znme knjinle, wmen qu b zhdo; huzh shu kile t de ynjng, wmen y b zhdo. Nmen wn t Ba! T yjng chngnin, hu shu zj de shle. '9:22 T de fm yn wi hip yutirn, ci zhyng shu, ynwi yutirn zoy ydng: Shu ru chngrn ys sh m xy, ji b Bi zh ch hutng. 9:23 Wi c, t de fm shu: T yjng chngnin, nmen wn t ba! 9:24 Ysh f l si rn zi b n xinqin xiyn de rn jio guli, xing t shu:`Gu gungrng y tinzh ba! Wmen zhdo zh rn shg Zurn. ' 9:25 N rn hud shu:`T sh bsh zurn, w b zhdo; yuy jin sh w zhdo: W cng shg xizi, xinzi w qu knjin Le. ' 9:26 Tmen yu wn t shu:`T gi n zule shnme? Znyng kile n de ynjng?' 9:27 T hud shu:`W yjng gosule nmen, nmen b tng; wishme yu yuny tng ne? Mfi nmen y yuny zu t de mn T me? ' 9:28

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

294 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen rm t shu:`N q zu t de mnt hole! Wmen sh mi s de mnt. 9:29 Wmen zhdo: Tinzh cng gi mi s shu guhu; zhy zh rn, wmen b zhdo t sh cng nl li de. ' 9:30 N rn hud shu:`Zh zhn qgui! Nmen b zhdo t sh cng nl li de, t qu kile w de ynjng. 9:31 Wmen du xio d tinzh b f tng zurn, zh f tng n gngjng tinzh, bng chng xng t zhy de rn. 9:32 Zg yli cng wi tng shu: Yurn kile shng li jish xizi de ynjng. 9:33 Zh rn ru bsh yu tinzh li de, t shnme y bnng zu. ' 9:34 Tmen qu xing t shu:`N zhngg shng y zu' zhng, jng li jioxun wmen?'Bin b t gn chqle. Rn z lish pnbi shrn 9:35 Ys tng shu tmen b t gn chqle, huli yjinle t, ji gi t shu:`N xnrn z me?' 9:36 N rn bin hud shu:`Zh, sh shu, ho sh w q xn t ne?' 9:37 Ys du t shu:`N y knjin tle, h n jinghu de jish!' 9:38 T su shudao:`Zh, w xn.'Su ff chobile ys. 9:39 Ys su shu:`W sh wile pnbi, ci do zh shji shngli, jio nxi kn bjin de, kn d jin; jio nxi kn d jin De, fn'r chngwi xizi. ' 9:40 Yuxi h t zi yq de f l si rn, y tngle zh hu, ji shu:`Nndo wmen ysh xizi me?'9:41

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

295 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys hud shu:`Nmen rgu sh xizi, ji miyu zule; dn nmen rjn shu: Wmen kn d jin, nmen de zu' bin Cnli xile. ' D sh zhng Ys sh shn m 10:1 `W sh shzi zi gosu nmen: Fn byu mn jnr yng zhn, r yu bich p jnq de, bin sh zi, sh qingdo. 10:2 Yu mn jnq de, ci sh yng de mrn. 10:3 Kn mn de gi t kimn, yng tng t de shngyn; t n zhmng z hhun zj de yng, bng ynlng chli. 10:4 Dng t b yng fng chli yhu, ji zu zi yng qinmin, yng y gnsu t, ynwi rnde t de shngyn. 10:5 Yng ju b gnsu mshng rn, fn'r tob t, ynwi yng b rnde mshng rn de shngyn. ' 10:6 Ys gi tmen jingle zhge by, tmen qu b mngbi gi tmen su jing de sh shnme. 10:7 Ysh ys yu du tmen shu:`W sh shzi zi gosu nmen: W sh yng de mn; 10:8 Fn zi w y xin li de, du sh zi h qingdo, yng miyu tngcng tmen. 10:9 W jish mn, shu ru jnggu w jnli, bdi nqun; ky jn, ky ch, ky zhozhe cochng. 10:10 Zi li, wfi sh wi tuqi, shhi, humi; w li, qu sh wi jio tmen hud shngmng, qi hud gng fngf de shngmng. 10:11 W sh shn m: Shn m wi yng sh dio zj d xngmng. 10:12

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

296 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ynggng, yn bsh mrn, yng y bsh t zj de, y knjin lng li, bin q yng topo lng ji zhu zh yng, b yng gn Snle, 10:13 Ynwi t sh ynggng, du yng mbgunxn. 10:14 W sh shn m, w rnshi w de yng, w de yng y rnshi w, 10:15 Zhngr f rnshi w, w y rnshi f yyng; w bngqi wi yng sh dio w d xngmng. 10:16 W hi yu bi de yng, hi b shy zh y zhn, w y gi b tmen yn li, tmen yo tng w de shngyn, zhyng, jing zhyu y G yng qn, yg mrn. 10:17 F i w, ynwi w sh dio w d xngmng, wi zi q hu t li: 10:18 Shu y bnng du q w d xngmng, r sh w gnxnqngyun sh dio t; w yu qun sh dio t, w yyu qun zi q hu t li: Zh Sh w yu w f su jishu de mnglng. ' 10:19 Ynle zhxi hu, yutirn zhngjin yu fshngle fnzhng; 10:20 Tmen zhng yu xdu rn shu:`T fm ffng, wishme hi tng t ne?' 10:21 Lng yuxi rn shu:`Zh hu bsh fm de rn su nng shu de; nndo mgu nng ki xizi de ynjng me?' Ys sh tinzh zi 10:22 N sh, zi ylslng jxng chngjin ji, zhng sh dngtin. 10:23 Ys pihui y shng din ni s lu mn yu lngxi. 10:24

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

297 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yutirn wi q t li, xing t shu:`N sh wmen de xnshn xun y bdng, yo do jsh ne? N rgu sh m xy, ji Tnbi gosu wmen ba! ' 10:25 Ys df shu:`W y gosule nmen, nmen qu b xingxn; w y w f de mng suzu de gngzu, wi w zu zhng, 10:26 Dn nmen hish bxn, ynwi nmen bsh shy w de yng. 10:27 W de yng tng w de shngyn, w y rnshi tmen, tmen y gnsu w; 10:28 W cy tmen yngshng, tmen yngyun b hu sngwng; shu y bnng cng w shuzhng b tmen du q. 10:29 W n c gi w yng qn de f, choyu yqi, wi c, shu y bnng cng w f shu li jing tmen du q. 10:30 W y f yun sh yt. ' 10:31 Yutirn yu n q shtou li, yo z s t. 10:32 Ys xing tmen shu:`W li w f gi nmen xinshle xdu shnsh, wile n y jin, nmen yo z s w ne?' 10:33 Yutirn hud shu:`Wile shnsh, wmen b hu z s n; r sh wile xid dehu, ynwi n sh rn, qu b n z J dng zu tinzh. ' 10:34 Ys qu xing tmen shu:`Zi nmen de fl shng bsh jzizhe:W shugu: Nmen sh shn me? 10:35 Rgu, nxi chngshu tinzh hu de, tinzh shngqi chng tmen wi shn r jngsh sh bnng fiq de

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

298 Evangelhos -Gospel -Fyn


10:36 Nme, fsu zh shng bng piqin do shji shngli de, yn wi shugu: W sh tinzh zi, nmen ji shu: N shu xid dehu Me? 10:37 Jish w bzu w f de gngzu, nmen ji bb xn w; 10:38 Dn rush w zule, nmen zngrn b kn xn w, zhsho yo xn zhxi gngzu, rc nmen bdng rn ch f zi w ni, w zi F ni. ' 10:39 Tmen yu qt zhun t, t qu cng tmen shuzhng zu tule. 10:40 Ys yu do yu dn h du'n, ru hn xinqin sh x d dfng qle, bng zh zi nl. 10:41 Yu xdu rn li do t nl shu:`Ru hn grn miyu xnggu shn j, dn ru hn guny zh rn su shu de yqi, du sh zhn De. ' 10:42 Xdu rn ji zi nl xnle ys. D shy zhng L z l bngs 11:1 Yu yg bngrn, mng jio l z l, zh zi b d n, j m l y h t jiejie m r d su zh de cnzhung. 11:2 M l y jish n cng yng xing y fu mgu zh, bngyng zj de tuf c gngu t jio de frn, hun bng de l z l sh t de Xingd. 11:3 Tmen zmi r rn bin pi rn do ys nl shu:`Zh a, n su i de bngle!' 11:4

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

299 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys tngle, bin shu:`Zh bng b zhy s, zhsh wi zhngxin tinzh de gungrng, bng wi jio tinzh zi ync shudo gung Rng. ' 11:5 Ys s i m r d j t de mimei h l z l. 11:6 Dng t tng shu l z l bngle, rng ziyun d dulile ling tin. 11:7 Chu, ci du mnt shu:`Wmen zi wng yuti q ba!' 11:8 Mnt xing t shu:`L b, jnli yutirn tmu z s n, n yu yo wng nl q me?' 11:9 Ys hud shu:`Bi r bsh yu sh'r g shchn me? Rn ru zi bi r xngl, b hu png di, ynwi kn d jin zh shji De gung; 11:10 Rn ru zi hiy xngl, ji yo png di, ynwi t miyu gung. '11:11 Ys shule zhxi hu, yu gi tmen shu:`Wmen de pngyu l z l shuzhele, w yo q jio xng t.' 11:12 Mnt bin du t shu:`Zh, rush t shuzhele, bdng hole.' 11:13 Ys yun sh zh t de s shu de, tmen qu ywi t sh zh nmin shujio shu de. 11:14 Rnhu, ys ji mngmng d xing tmen shu:`L z l sle. 11:15 Wile nmen, w xhuan w bzi nl, ho jio nmen xingxn; wmen do t nl q ba! ' 11:16 Hochng d d m de du m bin xing qt de tngbn shu:`Wmen y q, tng t yq s ba!' L z l fhu 11:17

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

300 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys y dole b d n, d zh l z l zi fnm li yjng s tinle. 11:18 B d n kojn ylslng, xingj yu shw `s t d', 11:19 Yn'r yu xdu yutirn li do m r dh m l y nl, wi tmen xingd de s nwi tmen. 11:20 M r d y tng shu ys lile, bin q yngji t; m l y rng zu zi jili. 11:21 M r d du ys shu:`Zh! Rush n zi zhl, w de xingd ju b hu s! 11:22 Jish xinzi, w y zhdo: N wln xing tinzh qi shnme, tinzh byo c gi n. ' 11:23 Ys du t shu:`N de xingd bdng yo fhu.' 11:24 M r d shu:`W zhdo zi mr fhu sh, t byo fhu.' 11:25 Ys du t shu:`W jish fhu, jish shngmng; xn cng w de, jsh sle, rng yo huzhe; 11:26 Fn huzhe r xn cng w de rn, b yngyun bs. N xn me? ' 11:27 T hud shu:`Sh de, zh, w xn n sh m xy, tinzh zi, yo li do shji shng d n y wi.' 11:28 T shule zh hu, ji q jio t de mimei m l y, tutu de shu:`Shfu lile, t jio n.' 11:29 M l y y tng shu, lsh qshn do ys nl qle. 11:30 N sh, ys hi miyu jn cnzhung, rng zi m r d yngji t d dfng. 11:31 Nxi tng m l y ziji, nwi t de yutirn, jin t jmng qshn chq, bin gnzhe t, ywi t wng fnm shngq k

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

301 Evangelhos -Gospel -Fyn


Q. 11:32 Dng m l y li do ys suzi d dfng, y knjin t, ji ff zi t jio qin, xing t shu:`Zh! Rush n zi zh Li, w de xingd ju b hu s! ' 11:33 Ys knjin t kq, hi yu tng t y qli de yutirn y kq, bin xnshn gnshng, nngu qli, 11:34 Su shu:`Nmen b t nfng zi nl?'Tmen hud shu:`Zh, n li, kn ba!' 11:35 Ys lilile. 11:36 Ysh yutirn shu:`Kn, t dume i t a!' 11:37 Qzhng yuxi rn shu:`Zhge kile xi z ynjng de, q bnng sh zh rn y bs me?' 11:38 Ys xnzhng yu gnshng qli, li do fnm qin. Zh fnm shg dngxu, qinmin yu ykui shtou dzhe. 11:39 Ys shu:`Nu ki zh kui shtou!'Szh de jiejie m r d xing t shu:`Zh! Yjng chule, yn wi y yu s tin Le. ' 11:40 Ys du t shu:`W bsh gosugu n: Rgu n xn, ji hu kn do tinzh de gungrng ma?' 11:41 Tmen bin nu kile shtou; ys jm xingshng shu:`F a! W gnxi n, ynwi n f tngle w. 11:42 W bnli zhdo n chngchng f tng w, dnsh, w shu zh hu, sh wile szhu zhnl de qnzhng, ho jio tmen xn sh n piqin Le w. ' 11:43 Shu wn zh hu, bin d shng hn shu:`L z l! Chli ba!'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

302 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:44 Szh bin chlile, jio h shu du chnzhe b tio, min shng hi mngzhe hn jn. Ys xing tmen shu:`Ji ki t, rng t xngzu Ba. ' Gng yhu juy shhi ys 11:45 Nxi li do m l y nl de yutirn, y kn do ys su xng de sh, ji yu xdu rn xnle t. 11:46 Tmen zhng yyu yxi do f l si rn nl q, b ys su xng de, bogo gi tmen. 11:47 Ync, sj zhng h f l si rn zhojle huy, shu:`Zh rnxngle xdu qj, wmen znme bn ne? 11:48 Rgu rng t zhyng, zhngrn dhu xn cng t, lum rn byo li, lin wmen de shng din h mnz du yo ch dio. ' 11:49 Tmen zhng yu yg mng jio gi f de, zhng sh n y nin de d sj, du tmen shu:`Nmen shnme du b dng, 11:50 Y bxing xing: Jio ygrn t bixng s, ymin qun mnz miwng: Zh wi nmen dume yul. ' 11:51 Zh hu bsh yu t zj shu ch de, zh yn t sh n nin de d sj, ci yynle ys jing wi mnz r s;11:52 Bdn wi yuti mnz, rqi ysh wi sh n ssn de tinzh de rn du jj gu y. 11:53 Cng n ytin q, tmen ji yju yo shhi ys. 11:54 Ync, ys b zi gngki d zi yutirn zhng wngli, qu cng nl wng lnjn hungy d dfng q, li do yzu mng jio f L yn de chng, zi nl h t de mnt zh xile. 11:55 Yutirn de yyu ji lnjnle, suy, xdu rn zi yyu ji qin, cng xingjin shngle ylslng, yo shngji zj.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

303 Evangelhos -Gospel -Fyn


11:56 Tmen ji xnzho ys, bng zhn zi shng din ni, bc tnln shu:`Nmen xing shnme? T li bu li guji ne?' 11:57 Sj zhng h f l si rn zoy bnf mnglng: Rgu yurn zhdo t zi nl, ji gi tngzh tmen, ho q zhun t. D sh'r zhng B d n wnyn 12:1 Yyu ji qin li tin, ys li do b d n, jish ys cng szh zhng hunq l z l d dfng. 12:2 Yurn zi nl wi t bishle wnyn, m r d chou, r l z l ysh h ys yq zux de y wi. 12:3 N sh, m l y nle y jn j zhngu de chn `n r du'xing y, f mle ys de jio, bngyng zj de tuf c Gn, w li bin chngmnle xing y de qwi. 12:4 N yo f mi ys de y s ji l yu d s j t de yg mnt bin shu: 12:5 `Wishme b b zh xing y q mi snbi kui d n, shsh gi qing rn ne?' 12:6 T shu zh hu, bng bsh ynwi t gunxn qing rn, zh ynwi t shg zi, zhnggun qin nng, chng tu q qzhng su cnfng de. 12:7 Ys ji shu:`Yu t ba! Zh yun sh t wi w nzng zh r r bocn de. 12:8 Nmen chng yu qing rn h nmen zi yq; zhy w, nmen qu b chng yu. ' 12:9 Yu xdu yutirn tng shu ys zi nl, ji lile, b dnsh wi ys, ysh wi kn t cng szh zhng su hunq de l z L. 12:10

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

304 Evangelhos -Gospel -Fyn


Wi c, sj zhng yju lin l z l y yo sh dio, 12:11 Ynwi yu xdu yutirn wi le l z l de yung, lki tmen, r xn cngle ys. Ys rng jn shng jng 12:12 D r tin, li guji de qnzhng, tng shu ys li do ylslng, 12:13 Bin nle zngl zh, chq yngji t, hn shu:`H sn n! Yn shng zh zh mng r li de, ysli de jnwng, yng shu zn Sng. ' 12:14 Ys zhole y p xio l, ji q shngq, zhngr jng shng su jzi de: 12:15 `X yng nz, byo hip! Kn, n de jnwng qzhe l j lile!' 12:16 Qch t de mnt y miyu mngbi zhxi sh, rn'r, dng ys shu gungrng yhu, tmen ci xingq zhxi hu sh zhzhe t r Jzi de. Wi c, tmen ji zhyng du t zule. 12:17 Dng ys jio l z l cng fnm zhng chli, yu szh zhng hunq t sh, n sh tng t zi yq de zhngrn, du wi sujin de zu Zhng; 12:18 Ync, yu yqn rn q yngji t, ynwi tmen tng shu t xngle zhge shn j; 12:19 Ysh f l si rn bin bc shu:`Kn, nmen y w su chng! Qio, qun shji du gn t qle.' Ys du mnzhng zuhu de jing c 12:20 Zi nxi shngli guji, chngbi tinzh de rn zhng, yuxi xl rn. 12:21 Tmen li do jil l y bi t si drn fi l b qin, qngqi t shu:`Xinshng! Wmen yun bijin ys.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

305 Evangelhos -Gospel -Fyn


12:22 Fi l b ji q gosu n d l, rnhu n d l h fi l b bin li gosu ys. 12:23 Ys kiku xing tmen shu:`Rn z yo shu gungrng de shchn dole. 12:24 W sh shzi zi gosu nmen: Y l mizi rgu b lu zi d li sle, rng zhsh y l; rgu sle, ci ji ch xdu Zl li. 12:25 ix zj xngmng de, byo sngsh xngmng; zi xinsh znghn zj xngmng de, byo bocn xngmng r y yngshng. 12:26 Shu ru sh fng w, ji dng gnsu w; rc, w zi nl, w de p rn y yo zi nl; shu ru sh fng w, w f byo Znzhng t. 12:27 Xinzi w xnshn fnlun, w k shu shnme ne? W shu: F a! Ji w tul zhsh chn ba? Dn zhng sh wi c, w ci dole Zhsh chn. 12:28 F a! Gungrng n de mng ba! 'Dngsh yu shngyn liz tinshng:`W y gungrngle w de mng, w hi yo gungrng.' 12:29 Zi chng tngjin de qnzhng, bin shu:`Zh sh dli.'Lng yurn shu:`Sh tinsh tng t shuhu.'12:30 Ys hud shu:`Zh shngyn bsh wi w r li, r sh wi nmen. 12:31 Xinzi jish zh shji yng shu shnpn de shhou, xinzi zh shji de yunshu ji yo bi gn chq; 12:32 Zhy w, dng w cng dshng bi j qli sh, bin yo xyn zhngrn ligu xing w. ' 12:33

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

306 Evangelhos -Gospel -Fyn


T shu zh hu, sh biomng t yo y znyng de s r s. 12:34 Ysh qnzhng hud t shu:`Wmen cng fl shng zhdo: M xy yo cnli do yngyun; n znme shu: Rn z bx bi j Q ne? Zhge rn z sh shu? ' 12:35 Ys su gi tmen shu:`Gung zi nmen zhngjin hi yu pink. Nmen chnzhe hi yu gung de shhou, ynggi xngzu, minde hi'n Lngzhole nmen. N zi hi'n zhng xngzu de, b zhdo wng nl q. 12:36 Jsh nmen hi yu gung, yngdng xn cng gung, ho chngwi gungmng zhz. 'Ys jing wnlio zhxi hu, ji du ki tmen, yncng Qle. Shngsh de gnxing 12:37 Ys surn zi tmen minqin xngle zhme du de shn j, tmen rngrn bxn t; 12:38 Zh zhng yngynle y s y y xinzh su shu dehu:`Shng zh! Yu shu hu xingxn wmen de bodo ne? Shng zh de shub yu xing shu Xinshle chli ne? ' 12:39 Tmen bnng xn, ynwi y s y y yu shugu: 12:40 `Shng zh sh tmen xile yn, sh tmen yngle xn, minde tmen ynjng knjin, xnl juw r hugi, sh w zh ho t Men. ' 12:41 Y s y y ynwi knjinle t de gungrng, suy zhzhe t jingle zh hu. 12:42 Sh su rc, dn zi shulng zhng, rng yu xdu rn xn cngle ys, zh wile f l si rn r b gn mng rn, minde bi zh ch Hutng,

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

307 Evangelhos -Gospel -Fyn


12:43 Ynwi tmen x'i shrn de gungrng, shnggu tinzh de gungrng. Ys xunyn de dgng 12:44 Ys hhn shu:`Xn w de, bsh xn w, r sh xn n piqin w li de; 12:45 Knjin w de, y jish knjin n piqin w li de. 12:46 W shn wi gungmng, li dole shji shng, sh fn xn w de, b li zi hi'n zhng. 12:47 Wln shu, ru tng w dehu r b znxng, w b shnpn t, ynwi w bsh wi shnpn shji r li, ni sh wi zhngji sh Ji. 12:48 Jju w, j b jishu w hu de, z yu shnpn t de: Jish w su shu dehu, yo zi mr shnpn t. 12:49 Ynwi w miyu png w zj shuhu, r sh piqin w li de f, t gi w chle mng, jio w gi shu shnme, gi jing shnme. 12:50 W zhdo t de mnglng jish yngshng; suy, w su jingln de, qun sh yzho f du w su shu de r jingln de. ' Ys hu do f nl Xinsh y mnt D shsn zhng Gi mnt x jio 13:1 Zi yyu jiqng rqin, ys zhdo t l c sh gu f de shchn y do, t jrn ile shshng shy zj de rn, ji i Tmen dod. 13:2 Zhng ch wncn de shhou mgu y sh y s ji l rn xi mn de rzi yu d s juy chmi ys

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

308 Evangelhos -Gospel -Fyn


13:3 Ys yn zhdo f b yqi y jio zi t shuzhng, y zhdo zj sh cng tinzh li de, yu yo wng tinzh nl q, 13:4 Ji cng x jin qli, tu xi wiy, n q ytio shujn sh zi yo jin, 13:5 Rnhu b shu do zi pn li, kish x mnt de jio, yng shzhe de shujn c gn. 13:6 Jzh li do xi mn b du l gnqin, b du l du t shu:`Zh! N gi w x jio ma?' 13:7 Ys hud shu:`W su zu de, n xinzi hi b mngbi, dn yhu n hu mngbi.' 13:8 B du l du t shu:`B, n yngyun bk gi w x jio!'Ys hud shu:`W ru b x n, n ji y w w Fn. ' 13:9 Xi mn b du l su shu:`Zh! Bdn w de jio, rqi lin shu ditu, du gi w x ba!'13:10 Ys xing t shu:`Mygu de rn, y qunshn qngji, zh x x jio ji gule. Nmen yun sh jijng de, dn b du Sh. ' 13:11 Yunli, ys zhdo shu yo chmi t, wi c shu: Nmen b du sh jijng de. 13:12 Jzh ys x wnlio tmen de jio, chun shng wiy, yu q zu xi, du tmen shu:`Nmen mngbi w gi nmen su zu de Ma? 13:12 Nmen chng w shfu,zhzi, shu de zhng du: W yunli sh. 13:14 Ru w wi zh zi, wi shfu de, gi nmen x jio, nmen y gi bc x jio; 13:15

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

309 Evangelhos -Gospel -Fyn


W gi nmen lle bngyng, jio nmen y zho w gi nmen su zu de q zu. 13:16 W sh shzi zi gosu nmen: Miyu p rndgu zhrn de, y miyu fngsh de dgu piqin t de. 13:17 Nmen j zhdole zhxi sh, rgu shxng, bin sh yuf de. 13:18 W bsh shu nmen qunt, w rnshi w su jinxun de; dn jng shng su jzi de bx yngyn:Chgu w fn de rn, y j Jio t w. 13:19 Ji zi xinzi, sh wi fshng yqin, w gosu nmen, ho jio sh fshng yhu, nmen xingxn w jish n y wi. 13:20 W sh shzi zi gosu nmen: Fn jidi w su piqin de, jish jidi w; jidi w de, jish jidi n piqin w li De. ' Yyn jing bi chmi 13:21 Ys shule zhxi hu, xnshn fnlun, ji mngmng de shu:`W sh shzi zi gosu nmen: Nmen zhng yu yg yo chmi W. ' 13:22 Mnt bin hxing gunwng, ciy t shu de sh shu. 13:23 T mnt zhng yu yg sh ys su i de, t n sh xi y zi ys de hui li, 13:24 Xi mn b du l ji xing t shy shu:`N wn t shu de sh shu?' 13:25 N wi ji jn ko zi ys de xingtng shng, wn t shu:`Zh! Sh shu?' 13:26

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

310 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys df shu:`W zhn zh pin bng d gi shu, shu jish.'Ys ji zhnle ypin bng, d gi y s ji l rn xi mn de rzi yu d s. 13:27 Suzhe n pin bng, s dn jnrle t de xn, ysh ys du t shu:`N suyo zu de, n kui q zu ba!' 13:28 Tngx de rn shu y miyu mngbi ys wishme xing t shule zh hu. 13:29 Bgu, yurn ynwi yu d s zhnggun qin nng, ywi ys sh gi t shu:`N q mi wmen guji su xyo de,'hu Zh, yo t gi qing rn shsh yxi dngxi. 13:30 Yu d s y chle n ypin bng, ji lsh chqle: N sh, zhng sh hiy. Lnbi zngyn Bc xing'i de mnglng 13:31 Yu d s chq yhu, ys ji shu:`Xinzi rn z shudole gungrng, tinzh y zi rn z shnshang shudole gungrng. 13:32 Tinzh jrn zi rn z shnshang ddole gungrng, tinzh y yo zi zj ni sh rn z ddo gungrng, bngqi lsh ji yo gungrng T. 13:33 Hizimen! W tng nmen zi yq de shhou b dule; yhu nmen yo xnzho w, ji r w cng xing yutirn shugu: W su Q d dfng, nmen bnng q; xinzi w y gi nmen shu. 13:34 W gi nmen ytio xn mnglng: Nmen gi bc xing'i; rtng w ile nmen, nmen y gi zhoyng bc xing'i. 13:35 Rgu nmen zh jin bc xingqn xing'i, shrn ync ji k rn ch nmen sh w de mnt. ' Yyn b du l bi zh

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

311 Evangelhos -Gospel -Fyn


13:36 Xi mn b du l wn ys shu:`Zh! N wng nl q?'Ys hud shu:`W su q d dfng, n rjn bnng gn W q, dn huli qu yo gn w q. ' 13:37 B du l xing t shu:`Zh! Wishme xinzi w bnng gn n q? W yo wi n sh dio w d xngmng!' 13:38 Ys df shu:`N yo wi w sh dio n d xngmng ma? W sh shzi zi gosu n: J wi jio yqin, n yo snc b rn W. ' D shs zhng Ys xin q wi xnt ybi dfng 14:1 `Nmen xnl byo fnlun; nmen yo xnli tinzh, y yo xnli w.14:2 Zi w f de jili, yu xdu zhch. W q, yun sh wi gi nmen ybi dfng; r brn, w zo ji gosule nmen. 14:3 W qle, wi nmen ybile dfng yhu, w b zi li ji nmen do w nl q, wi de sh w zi nl, nmen y zi Nl. 14:4 W q d dfng, nmen zhdo wng nl q de l. ' 14:5 Du m shu:`Zh! Wmen b zhdo n wng nl q, znme hu zhdo n tio l ne?' 14:6 Ys hud shu:`W sh dol, zhnl, shngmng, chfi jnggu w, shu y bnng do f nl q. 14:7 Nmen ru rnshi w, y ji brn rnshi w f; xinzi nmen y rnshi t, bngqi yjng knjin t. ' 14:8 Fi l b du t shu:`Zh! B f xinsh gi wmen, wmen ji xnmnyzle.' 14:9

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

312 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys hud shu:`Fi l b! Zhme chngji de shhou, w h nmen zi yq, r n hi b rnshi w ma? Shu knjinle W, jish knjinle f; n znme shu: B f xinsh gi wmen ne? 14:10 N bxn w zi f ni, f zi w ni ma? W du nmen su shu dehu, bsh png w zj jing de; r sh zh zi w ni de F, zu t zj de shy. 14:11 Nmen yo xingxn w: W zi f ni, f y zi w ni; ru brn, nmen zhsho gi yn nxi shy r xingxn. ' Qdo de shnxio 14:12 `W sh shzi zi gosu nmen: Fn xn w de, w su zu de shy, t y yo zu, bngqi hi yo zu b zhxi gng d de sh Y, ynwi w wng f nl q. 14:13 Nmen yn w de mng wln qi f shnme, w byo jin xng, wi jio f zi zi shnshang hud gungrng. 14:14 Nmen ru yn w de mng xing w qi shnme, w byo jin xng. ' Y x lng y wi h wi zh 14:15 `Rgu nmen i w, ji yo znshu w de mnglng; 14:16 W y yoqi f, t b hu c gi nmen lng y wi h wi zh, sh t yngyun y nmen tng zi: 14:17 T sh shji su bnng lngshu de zhnl zh shn, ynwi shji kn bjin t, y b rnshi t; nmen qu rnshi t, ynwi t Y nmen tng zi, bng zi nmen ni. 'Ys xinsh gi im t de rn 14:18 `W b b li xi nmen wi g'r; w yo hu do nmen zhl li. 14:19

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

313 Evangelhos -Gospel -Fyn


Bji yhu, shji ji zi kn bjin w, nmen qu yo knjin w, ynwi w shnghu, nmen y yo shnghu. 14:20 Do n ytin, nmen bin zhdo w zi w f ni, nmen zi w ni, w y zi nmen ni. 14:21 Jishu w de mnglng r znshu de, bin sh i w de rn; shu i w, w f y b i t, w y yo i t, bng jing w zj Xinsh gi t. ' 14:22 Yu d s bsh ng y s ji l rn su wn t shu:`Zh, jijng wile shnme n yo jing n zj xinsh gi w Men, r b xinsh gi shji ne? ' 14:23 Ys hud shu:`Shu i w, b znshu w dehu, w f y b i t, wmen yo do t nl q, bng yo zi t nl Zu wmen de zhsu; 14:24 N b i w de, ji b znshu w dehu; nmen su tngdo dehu, bng bsh w de, r sh piqin w li de f dehu. 14:25 W hi y nmen tng zi de shhou, gi nmen jinglnle zhxi sh; 14:26 Dn n h wi zh, jish f yn w de mng suyo piqin li de shng shn, t byo jioxun nmen yqi, y yo sh nmen xingq, W du nmen su shu de yqi. ' Gl h nwi 14:27 `W b png'n li gi nmen, w jing w de png'n c gi nmen; w su c gi nmen de, b xing shji su c de yyng. N Men xnl byo fnlun, y byo dnqi. 14:28 Nmen tngjinle w gi nmen shugu: W q; dn w hi yo hu do nmen zhl li. Rgu nmen i w, ji gi xhuan w wng

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

314 Evangelhos -Gospel -Fyn


F nl q, ynwi f b w d. 14:29 Rjn zi sh fshng qin, w ji gosule nmen, wi jio nmen dng sh fshng sh nng xingxn. 14:30 W b zi tng nmen du tnle, ynwi shji de shulng ji yo li do; t zi w shnshang y w su nng, 14:31 Dn wi jio shji zhdo w i f, bngqi f znyng mnglng w, w ji zhoyng q xng; qli, wmen cng zhl zu ba! 'D shw zhng Pto sh de by 15:1 `W sh zhn pto sh, w f sh yundng. 15:2 Fn zi w shnshang b jishi de zhtio, t bin jin dio; fn jishi de, t ji qngl, sh t ji gng du de gush; 15:3 Nmen yn w du nmen su jing dehu, y sh qngji dele. 15:4 Nmen zh zi w ni, w y zh zi nmen ni. Zhngr zhtio ru b li zi pto sh shng, png zj bnng jishi; nmen ru b Zh zi w ni, y y w su nng. 15:5 W sh pto sh, nmen sh zhtio; n zh zi w ni, w y zh zi t ni de, t ji ji xdu de gush, ynwi lle W, nmen shnme y bnng zu. 15:6 Shu ru b zh zi w ni, bin fngf zhtio, di zi wimin r kgnle, rn bin b t shi qli, tur hu zhng fnsho. 15:7 Nmen rgu zh zi w ni, r w dehu y cnzi nmen ni, rc, nmen yuny shnme, qi ba! B gi nmen chngji. 15:8

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

315 Evangelhos -Gospel -Fyn


W f shu gungrng, j ziy nmen du jigu sh, rc nmen ji chngwi w de mnt. 15:9 Zhngr f ile w, tngyng w y ile nmen; nmen yng cnzi w de i ni. 15:10 Rgu nmen znshu w de mnglng, bin cnzi w de i ni, zhngr w znshule w f de mnglng r cnzi t de i ni yyng. 15:11 W du nmen jinglnle zhxi sh, wi sh w de xl cnzi nmen ni, sh nmen xl yunmn wqu. ' Bc xing'i de mnglng 15:12 `Zh sh w de mnglng: Nmen gi bc xing'i, rtng w ile nmen yyng. 15:13 Rn ru wi zj de pngyu sh dio xngmng, zi miyu b zh gng d de iqngle. 15:14 Nmen rgu shxng w su mnglng nmen de, nmen jish w de pngyu. 15:15 W b zi chng nmen wi p rn, ynwi p rn b zhdo t zhrn su zu de sh. W chng nmen wi pngyu, ynwi fn yu w f tng Li de yqi, w d xinsh gi nmenle. 15:16 Bsh nmen jinxunle w, r sh w jinxunle nmen, bng pi nmen q jigush, q ji chng cn de gu sh; rc, nmen Yn w de mng wln xing f qi shnme, t b c gi nmen. 15:17 Zh jish w mnglng nmen de: Nmen ynggi bc xing'i. 'Shji b nohn xnt 15:18 `Shji ru hn nmen, nmen gi zhdo, zi nmen yqin, t y hnle w. 15:19 Rush nmen shy shji, shji b x'i nmen, yur shy zj de rn; dn yn nmen b shy shji, r sh w cng Shji zhng jinxunle nmen, wi c, shji ci hn nmen.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

316 Evangelhos -Gospel -Fyn


15:20 Nmen yo jde w du nmen su shugu dehu: Miyu p rndgu zhrn de; rgu rnmen phile w, y yo phi n Men; rgu tmen znshule w dehu, y yo znshu nmen de. 15:21 Dnsh, tmen wile w mngz de yung, yo xing nmen zu zh yqi, ynwi tmen b rnshi n piqin w li de. 15:22 Jish w miyu li, miyu jioxun tmen, tmen ji miyu zu; dn xinzi tmen du zj de zu, sh w k tuwi de. 15:23 Hn w de, y hn w de f. 15:24 Jish w zi tmen zhng, miyu zugu qt rnh rn cng wi zugu de shy, tmen bin miyu zu; rn'r, xinzi tmen kn Jinle, qu rng hnle w h w f. 15:25 Dn zh sh wi yngyn tmen fl shng su jzi dehu:Tmen wg d nohnle w. 15:26 Dng h wi zh, jish w cng f nl yo gi nmen piqin de, n f y f de zhnl zh shn li do sh, t byo wi w zu Zhng; 15:27 Bngqi nmen y yo zu zhng, ynwi nmen cng kish ji h w zi yq. ' D shli zhng Mnt b zo phi 16:1 `W gi nmen jinglnle zhxi sh, minde nmen de xnyng shu dngyo. 16:2 Rn yo b nmen zh ch hutng; bngqi shhou b do, fn shhi nmen de, hi ywi sh jn gngjng tinzh de yw. 16:3

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

317 Evangelhos -Gospel -Fyn


Tmen zhyng zu, sh ynwi miyu rnshi f, y miyu rnshi w. 16:4 W gi nmen jinglnle zh yqi, sh wi jio nmen zi zh yqi fshng sh, xingq w zo ji gosule nmen zh yqi. Zhxi Sh qch w miyu gosu nmen, ynwi w hi y nmen tng zi. 'Shng shn de jingln y shmng 16:5 `Xinzi w ji wng piqin w zh nl q, nmen zhng qu miyu rn wn w: N wng nl q? 16:6 Zh yn w gi nmen shule zh hu, nmen ji mnxn yumn. 16:7 Rn'r, w jing zhnqng gosu nmen: W q wi nmen yuy, ynwi w ru b q, h wi zh bin b hu do nmen zhl li; W ru qle, ji yo piqin t do nmen zhl li. 16:8 Dng t li do sh, ji yo zhzhng shji guny zu', zhngy h shnpn su fn de cuw: 16:9 Guny zu', ynwi tmen miyu xn cng w; 16:10 Guny zhngy, ynwi w wng f nl q, r nmen zijin b do w; 16:11 Guny shnpn, ynwi zh shji de shulng y bi pndunle. 16:12 W bnli hi yu xdu sh yo gosu nmen, rn'r nmen xinzi bnng dnf. 16:13 Dng n y wi zhnl zh shn li sh, t yo b nmen ynr yqi zhnl, ynwi t b png zj jingln, zh b tsu tngdo de Jing chli, bng b wili de sh chun go gi nmen. 16:14 T yo gungrng w, ynwi t yo b yu w su lngshu de, chun go gi nmen. 16:15 Fn f suyu de yqi, du sh w de; wi c w shu: T yo yu w lngshu r chun go gi nmen. '

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

318 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zh b zi li 16:16 `Zhyu pin sh, nmen ji kn bjin wle; zigu pin sh, nmen yu yo knjin w.' 16:17 Ysh t mnt zhng yu j g bc shu:`T gi wmen su shu de:Zhyu pin sh, nmen ji kn bjin wle; zigu pin Sh, nmen yu yo knjin w. Hi yu w wng f nl q, sh shnme ysi? ' 16:18 Yu shu:`T shu de zh zhyu pin sh, jijng yu sh me ysi? Wmen b mngbi t jing shnme.' 16:19 Ys kn ch tmen yuny wn t, ji du tmen shu:`Nmen bsh bc xnwn w su shu de:Zhyu pin sh, nmen ji Kn bjin wle; zigu pin sh, nmen yu yo knjin w dehu ma? 16:20 W sh shzi zi gosu nmen: Nmen yo tngk, iho, shji qu yo hunl; nmen jingyo yuchu, dn nmen de yuchu qu Yo bin wi xl. 16:21 Fn shngchn de shhou, gndo yu k, ynwi t de shchn li dole; j shngle hizi, ynle xl zibu jy n kch Le, yn wi ygrn y shng zi shshngle. 16:22 Rjn, nmen grn gndo yuchu, dn w yo zijin do nmen, n sh, nmen xnl yo xl, bngqi nmen de xl shu Y bnng cng nmen du q. 16:23 Do n ytin, nmen shnme y bb wn wle. W sh shzi zi gosu nmen: Nmen yn w de mng wln xing f qi shnme, T b c gi nmen. 16:24 Zhdo xinzi, nmen miyu yn w de mng qi shnme; qi ba! B hu ddo, ho sh nmen de xl dy yunmn. ' Ys zhnshngle shji

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

319 Evangelhos -Gospel -Fyn


16:25 `W yng by du nmen jingle zh yqi; dn shhou li do, w b zi yng by du nmen shuhu, r yo mngmng d xing nmen Chun bo yugun f de yqi. 16:26 Zi n ytin, nmen yoyn w de mng qqi, w b xing nmen shu: W yo wi nmen qi f, 16:27 Ynwi f zj i nmen, yn nmen ile w, qi xingxn w chz tinzh. 16:28 W chz f, li dole shji shng; w yu lki shji, wng f nl q. ' 16:29 T de mnt bin shu:`Kn, xinzi n mngmng de jingln, byng shnme byle. 16:30 Xinzi, wmen xiode n zhdo yqi, b xyo yurn wn n; ync, wmen xingxn n sh chz tinzh. ' 16:31 Ys hud shu:`Xinzi nmen xingxn ma? 16:32 Kn, shchn yo li, qi y li do, nmen yo bi qsn, g rn gu g rn d dfng q, pi xi w dz yg, qsh w Bng bsh dz yg, ynwi yu f y w tng zi. 16:33 W gi nmen jingle zh yqi, sh yo nmen zi w ni ddo png'n. Zi shji shng nmen yo shu knn; rn'r nmen fngxn, W y zhnshngle shji. ' D sj de qdo D shq zhng Wi zj qdo 17:1 Ys jing wnlio zhxi hu, bin jm xing tin shu:`F a! Shchn li dole, qi n gungrng n de zi, ho jio zi y gungrng N :

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

320 Evangelhos -Gospel -Fyn


17:2 Ynwi n c gile t qunbng zhnggun fn yu xiru de rn, sh wi jio t jing yngshng c gi yqi n su c gi t de rn. 17:3 Yngshng jish: Rnshi n, wiy de zhn tinzh, h n su piqin li de ys jd. 17:4 W zi dshng, y gungrngle n, wnchngle n su witu w suzu de gngzu. 17:5 F a! Xinzi, zi n minqin gungrng w ba! C gi w zi shji wi yu yqin, w zi n qin suyu de gungrng ba! ' Wi mnt qdo 17:6 `W jing n de mng, y xinsh gi nxi n yu shji zhng su c gi w de rn. Tmen yun shy n, n b tmen tu gile W, tmen y znshule n dehu. 17:7 Xinzi, tmen y zhdo: Fn n c gi w de, du sh yu n r li de, 17:8 Ynwi n su shu gi w dehu, w d chun gile tmen; tmen y jishule, y qush zhdo w sh ch y n, bngqi xingxn Sh n piqinle w. 17:9 W wi tmen qqi, b wi shji qqi, zh wi n c gi w de rn qqi, ynwi tmen yun sh shy n de. 17:10 W de yqi du sh n de, n de yqi du sh w de: W yn tmen y shudole gungrng. 17:11 Cng jn yhu, w bzi shji shngle, dn tmen rng zi shji shng, w qu do n nl q. Shng f a! Qi n yn n de Mng, boqun nxi n su c gi w de rn, sh tmen h r wi y, zhngr wmen yyng. 17:12 Dng w h tmen tng zi sh, w yn n de mng, boqunle n su c gi w de rn, hwile tmen, qzhng chle n sngwng zh

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

321 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zi, miyu sngwng yg, zh sh wi yngyn jng shng dehu. 17:13 Dn rjn w do n nl q, w zi shshng jing zh hu, sh wi jio tmen de xn chngmn w de xl. 17:14 W y jing n dehu shu gile tmen, shji qu znghn tmen, ynwi tmen b shy shji, ji r w b shy shji y Yng. 17:15 W b qi n jing tmen cng shji shng chq, zh qi n boh tmen tu min xi'. 17:16 Tmen b shy shji, ji r w b shy shji yyng. 17:17 Qi n y zhnl zh shng tmen; n dehu jish zhnl. 17:18 Ji r n piqin w do shji shngli, zhoyng w y piqin tmen do shji shngq. 17:19 W wi tmen zh shng w zj, wi jio tmen y yn zhnl r bi zh shng. 'Wi xnt qdo 17:20 `W bdn wi tmen qqi, rqi y wi nxi yn tmen dehu r xn cng w de rn qqi. 17:21 Yun zhngrn duh r wi y! F a! Yun tmen zi wmen ni h r wi y, ji r n zi w ni, w zi n ni, wi jio shji Xingxn sh n piqinle w. 17:22 W jing n c gi w de gungrng c gile tmen, wi jio tmen h r wi y, ji r wmen yun wi yt yyng. 17:23 W zi tmen ni, n zi w ni, sh tmen wnqun h r wi y, wi jio shji zhdo sh n piqinle w, bngqi n ile t Men, r ile w yyng. 17:24

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

322 Evangelhos -Gospel -Fyn


F a! N su c gi w de rn, w yun w zi nl, tmen y tng w zi yq, sh tmen xing jin n su c gi w de gung Rng, ynwi n zi chungsh zhqin, ji ile w. 17:25 Gngy de f a! Shji miyu rnshi n, w qu rnshile n, zhxi rn y zhdo sh n piqinle w. 17:26 W yjng jing n de mng xunsh gi tmenle, w hi yo xunsh, ho sh n i w de i, zi tmen ni, w y zi tmen Ni. ' Ys shunn sh D shb zhng Ys bi b 18:1 Ys shu wnlio zhxi hu, ji h mnt chq, dole k d lngx de du'n, zi nl yu yg yunzi, t h mnt bin Jnqle. 18:2 Chmi t de yu d s y zhdo n dfng, ynwi ys tng mnt cng lc zi nl jj. 18:3 Yu d s bin lngle y du bng h yu sj zhng j f l si rn pi li de chiy, di zho hub, dnglng y wq, li do n Li. 18:4 Ys j zhdo yo lndo t shnshang de yqi sh, bin shng qin q wn tmen shu:`Nmen zho shu?' 18:5 Tmen df shu:`N z l rn ys.'T xing tmen shu:`W jish'. Chmi t de yu d s y tng tmen zhn zi Yq. 18:6 Ys y du tmen shule `w jish', tmen bin dotu di zi dshng. 18:7 Ysh t yu wn tmen shu:`Nmen zho shu?'Tmen shu:`N z l rn ys.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

323 Evangelhos -Gospel -Fyn


18:8 Ys df shu:`W y gi nmen shule w jish; nmen jrn zho w, ji rng zhxi rn q ba!' 18:9 Zh sh wi yngyn t xinqin su shu dehu:`N c gi w de rn, qzhng w miyu sngsh yg.' 18:10 Xi mn b du l yuy b jin, ji b ch li, xingd sj de yg p rn kn q, xu xile t de yu r; n p rnmng jio M r h. 18:11 Ys ji du b du l shu:`B jin shur qio ni! F c gi w de bi, w q nng b h ma?' Shu d sj shnwn b du l bi zh 18:12 Ysh bngdu, qinf zhng h yutirn de chiy jble ys, b t kn qli, 18:13 Xin jisng do y n s nl, y n s sh n y nin dng d sj de gi f de yuf. 18:14 Jish zhge gi f cng gi yutirn chgu zhy: Jio ygrn t bixng s, sh yul de. 18:15 N sh, xi mn b du l tng lng yg mnt gnzhe ys; n mnt sh d sj su rnshi de, bin tng ys yq jnle d Sj de tngyun, 18:16 B du l qu zhn zi mnwi; d sj rnshi d ng mnt su chli, du kn mn de shn shule y shng, ji lng b du l jn Q. 18:17 N kn mn de shn du b du l shu:`N b ysh zh rn de ygmnt ma?'T shu:`W bsh.' 18:18 N sh, p rn h ch y, yn wi tin lng ji shngle tnhu, zhnzhe kohu q nun; b du l y tng tmen zhn zi yq, kohu Q nun.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

324 Evangelhos -Gospel -Fyn


18:19 D sj ji yugun t de mnt h t de jioy shnwn ys. 18:20 Ys df t shu:`W xingli gngki d du shrn jinghu, w chngchng zi hutng h shng din ni, j zhng yutirn su jj de Dfng sh jio, zi ndli w bng miyu jinggu shnme. 18:21 N wishme wn w? N wn nxi tnggu w de rn, w gi tmen jingle shnme; tmen zhdo w su shu de. ' 18:22 T gng shu wn zh hu, shl zi png de yg chiy, ji gile ys yg rgung, shu:`N ji zhyng df d sj Ma? ' 18:23 Ys df t shu:`W ru shu d bdu, n zhzhng nl bdu; ru du, n wishme d w?' 18:24 Y n s su b bi kn de ys, jisng do d sj gi f nl q. 18:25 Xi mn b du l rng zhnzhe kohu q nun, ysh yurn xing t shu:`N b ysh t mnt zhng de yg ma?'B du l fu Rn shu:`W bsh.' 18:26 Yu d sj de yg py, sh b du l xu xi rduo d n rn de qnqi, du t shu:`W bsh zi shnyun zhng knjin n Tng t zi yq ma? ' 18:27 B du l yu furnle, lsh j ji jiole. B l du shnwn ys 18:28 Rnhu tmen cng gi f nl b ys ji wng zngd f, n sh sh qngchn; tmen zj qu miyu jnr zngd f, p shule Zhn w, r bnng ch yyu ji de goyng. 18:29

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

325 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ync, b l du chli, do wimin xing tmen shu:`Nmen du zh rn tch shnme knggo?' 18:30 Tmen hud shu:`Rgu zh rn bsh zu' de, wmen bin b hu b t jio gi n.' 18:31 B l du bin du tmen shu:`Nmen zj b t di q, nzho nmen de fl shnpn t ba!'Yutirn hud shu: `Wmen sh bx chs rnh rn de!' 18:32 Zh sh wi yngyn ys ln j zj jing znyng sq r shugu dehu. 18:33 B l du ysh yu jnle zngd f, jiole ys li, du t shu:`N sh yutirn de jnwng ma?' 18:34 Ys df shu:`Zh hu sh n yu zj shu de, hu sh birn ln w r du n shu de?' 18:35 B l du d shu:`Mfi w shg yutirn? N de mnz h sj zhng b n jiof gi w, n zule shnme?' 18:36 Ys hud shu:`W de gu b shy zh shji; jish w de gu shy zh shji, w de chnmn zoy fnkngle, sh w B zhy bi jio gi yutirn; dnsh, w de gu bsh zh shji de. ' 18:37 Ysh b l du du t shu:`Nme, n jish jnwngle?'Ys hud shu:`N shu de sh, w sh jnwng. W wi C r shng, w y wi c r li do shji shng, wi gi zhnl zu zhng: Fn shy zhnl de, b tngcng w de shngyn. ' 18:38 B l du su shu:`Shnme sh zhnl?'Shule zh hu, zi chq do yutirn nl, xing tmen shu:`W zi zh rnshn Shng ch b ch shnme zuzhung li. 18:39 Nmen yu g gunl: Zi yyu ji w gi gi nmen shfng yrn; nme, nmen yuny w gi nmen shfng yutirn de jnwng

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

326 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ma? ' 18:40 Tmen ji d shng hn shu:`Byo zh rn, r yo ba l ba!'Ba l ba yun shg qingdo. D shji zhng Ys shu xnng 19:1 N sh, b l du mng rn b ys di q bindle. 19:2 Rnhu bngshmen yng jngj binle g c gun, fng zi t tushng, gi t p shng y jin zhng po, 19:3 Li do t gnqin shu:`Yutirn de jnwng, wnsu!'Bng gi t rgung. 19:4 B l du yu chq do wimin, xing tmen shu:`Kn, w gi nmen lng ch t li, wi jio nmen zhdo w zi t shnshang ch b Ch shnme zuzhung. ' 19:5 Ysh ys dizhe c gun, pzhe zhng po chlile; b l du ji du tmen shu:`Kn, zhge rn!' 19:6 Sj zhng h ch y men y knjin ys, ji hn shu:`Dng zi shzji shng! Dng t zi shzji shng!'B l du du tmen Shu:`Nmen b t di q, dng zi shzji shng ba! W zi t shnshang ch b ch shnme zuzhung.' 19:7 Yutirn d f t shu:`Wmen yu fl, n fl t ynggi s, ynwi t z chng wi tinzh zi.' B l du zishn ys 19:8 B l du tngle zh hu, yuf hip, 19:9 Su yu jnle zngd f, du ys shu:`N dod sh nl de?'Ys qu miyu hud t. 19:10 Ysh b l du du t shu:`N du w y b shuhu ma? N b zhdo w yu qunbng shfng n, yyu qunbng dng n zi shz

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

327 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ji shng ma? ' 19:11 Ys d shu:`Ru bsh yu shng c gi n, n du w shnme qunbng y miyu; wi c, b w jiof gi n de rn, f zu Gng d. ' Ys bi pn sxng 19:12 Cngc, b l du shf yo shfng ys, yutirn qu hn shu:`N rgu shfng zh rn, n ji bsh kis de pngyu, Ynwi fn z chng wi wng de, jish bipn kis. ' 19:13 B l du y tng zh hu, ji b ys lng chli, dole yg mng jio `sh p de'x b li hu jio `ji b d'de Dfng, zu zi shnpn zuwi shng. 19:14 Sh zh yyu ji de ybi r, yum d li shchn, b l du du yutirn shu:`Kn, nmen de jnwng!' 19:15 Tmen ji hnjio shu:`Ch dio, ch dio, dng t zi shzji shng!'B l du du tmen shu:`Yo w b nmen de jnwng Dng zi shzji shng ma? 'Sj zhng d shu:`Chle kis, wmen miyu jnwng.' 19:16 Ysh b l du b ys jio gi tmen q dng s. Tmen ji b ys di qle. Ys s y k ji 19:17 Ys zj bizhe shzji chli, dole yg mng jio `dlu'd dfng, x b li hu jio `g r g d', 19:18 Tmen ji zi nl b t dng zi shzji shng, tng t yq lng yu ling g rn: Yg zi zh bin, yg zi n bin, ys zi Zhngjin. 19:19 B l du xile g pizi, fng zi shzji shngdun, xi de sh:`N z l rn ys, yutirn de jnwng.' 19:20

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

328 Evangelhos -Gospel -Fyn


Zh pizi yu xdu yutirn ninle, ynwi ys bi dng zi shzji shng d dfng l chng hn jn, z sh yng x b li, lum H xl wn xi de. 19:21 Ysh yutirn de sj zhng ji dub l du shu:`Byo xi yutirn de jnwng, gi xi t zj shu: W sh yutirn de Jnwng. ' 19:22 B l du df shu:`W xile, ji xile.' 19:23 Bngsh jing ys dng zi shzji shng hu, nle t de yf, fnchng s fn, mi rn y fn; yu nle zhng y, yn n zhng y Sh w fng de, yu shng do xi hnrn zh chng, 19:24 Suy tmen bc shu:`Wmen byo b t s ki, wmen zh shi, kn sh shu de.'Zh ji yngynle jng shng dehu: `Tmen gufnle w de yf, wi w de chng y, tmen ninji.'Shbng gurn zhyng zule. 19:25 Zi ys de shzji bng, zhnzhe t de mqn h t mqn de zmi, hi yu k lu p de qzi m l y h m l y m d L n. 19:26 Ys knjin mqn, yu knjin tsu i de mnt zhn zi pngbin, ji du mqn shu:`Nrn, kn, n de rzi!' 19:27 Rnhu, yu du n mnt shu:`Kn, n de mqn!'Ji cng n sh q, n mnt b t ji do zj jili. 19:28 Chu, ys yn zhdo yqi sh du wnchngle, wi yngyn jng shng dehu, su shu:`W k.' 19:29 Yu yg shng mnle c de qmn fng zi nl, yurn bin jing himin jn mnle c, bng zi chngqing shng, sng do t de ku bin. 19:30

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

329 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys y chngle n c, bin shu:`Wnchngle.'Ji dxi tou, jiofle lnghn. 19:31 Yutirn yn n rzi sh ybi r, minde nxr ni n nxr yun shg d jir shshu li zi shzji Shng, ji li qngqi b l du d dun tmen de tu, b tmen n q. 19:32 Bngsh su qin li, b d ygrn de, bng y ys tng dng zi shzji shng de d r grn de tu d dunle. 19:33 Ksh, jzh li do ys gnqin, knjin t yjng sle, ji miyu d dun t de tu; 19:34 Dnsh, yu yg bngsh yng qingc tule t de l bng, lsh lichle xu h shu. 19:35 N knjin zh sh de rn ji zu zhng, r t de jinzhng sh zhnsh de; bngqi `n wi'zhdo tsu shu de sh zhnsh de, wi jio Nmen y xingxn. 19:36 Zhxi sh fshng, zhng yngynle jng shng dehu shu:`Bk jing t de gtou d dun.' 19:37 Jng shng lng yu yj shu:`Tmen yo zhnwng tmen su c tu de.' nzng y xn fnm ni 19:38 Zhxi sh yhu, l m t yrn ru s t yn p yutirn, nzhng zule ys de mnt li qi b l du, Wi lngq ys de yt; b l du ynxle. Ysh t li b ys de yt lng qle. 19:39 N yqin yjin li jin ys de n k d m y lile, dizhe m yo j chnxing tioh de xinglio, yu yu ybi jn. 19:40 Tmen q xile ys de yt, zho yutirn mizng de xs, yng lin b h xinglio b t gu ho. 19:41 Zi ys bi dng zi shzji shng d dfng, yu yg yunzi, zi n yunzi l yu yzu xn fnm, lmin hi miyu nznggu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

330 Evangelhos -Gospel -Fyn


Rn. 19:42 Zh yn sh yutirn de ybi r, fnm yu jn, ji zi nl nzngle ys. D rsh zhng Fnm s kng 20:1 Yzhu de d y tin, qngchn, tin hi hi de shhou, m l y m d l n li do fnm nl, knjin shtou y cng m mn nu Kile. 20:2 Ysh t po q jin xi mn b du l h ys su i d n lng yg mnt, du tmen shu:`Yurn cng fnm zhng b zh bn zu Le, wmen b zhdo tmen b t fng zi nlle. '20:3 B du l bin h n lng yg mnt chli, wng fnm nl qle. 20:4 Ling rn yq po, dn n lng yg mnt b b du l po de kui, xin li dole fnm nl. 20:5 T f shn knjinle fngzhe de lin b, qu miyu jnq. 20:6 Suzhe t de x mn b du l y li dole, jnle fnm, knjinle fngzhe de lin b, 20:7 Y knjin ys tushng d n kui hn jn, btng lin b fng zi yq, r lng zi y ch junzhe. 20:8 N sh, xin li do fnm d ng mnt, y jnqle, y knjin ji xingxnle. 20:9 Zh sh ynwi tmen hi b mngbi, ys bx cng szh zhng fhu d n dun shngjng. 20:10 Rnhu ling g mnt yu hu do jili qle. Xinxin gi m l y 20:11

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

331 Evangelhos -Gospel -Fyn


M l y qu zhn zi fnm wibian tngk; t tngk de shhou, ji f shn xing fnm lmin ku kn, 20:12 Jin yu ling wi chun biy de tinsh, zu zi nfnggu ys yt d dfng: Y wi zi tu b, y wi zi jio b. 20:13 N ling wi tinsh du t shu:`Nrn! N k shnme?'T d shu:`Yurn b w zh bn zulio, w b zhdo tmen b T fng zi nlle. ' 20:14 Shule zh hu, ji xinghu zhunshn, jin ys zhn zi nl, qu b zhdo t jish ys. 20:15 Ys xing t shu:`Nrn, n k shnme? N zho shu?'T ywi sh yundng, ji shu:`Xinshng, rush n b t bn Zulio, qng gosu w, n b t fng zi nl, w q q hu t li. ' 20:16 Ys gi t shu:`M l y!'T bin zhunshn yng x b li hu du t shu:`L b n!'Jish shu `shfu.' 20:17 Ys xing t shu:`N bi l zh w b fng, ynwi w hi miyu shng do f nl; n do w de dxing nl q, gosu t Men: W shng do w de f h nmen de f nl q, shng do w de tinzh h nmen de tinzh nl q. ' 20:18 M l y m d l n ji q gosu mnt shu:`W jinle zh.'Bng bogole ys du t su shu d nxi hu. Xinxin gi mnt 20:19 Zhng sh n yzhu de d y tin wnshng, mnt suzi d dfng, ynwi p yutirn, mnh du gunzhe, ys lile, zhn zi Zhngjin du tmen shu:`Yun nmen png'n!'20:20 Shule zh hu, bin bshu h l bng zh gi tmen kn. Mnt jinle zh, bin xhuan qli. 20:21 Ys yu du tmen shu:`Yun nmen png'n! Ji r f piqinle w, w y tngyng piqin nmen.'

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

332 Evangelhos -Gospel -Fyn


20:22 Shule zh hu, ji xing tmen xle y kuq, shu:`Nmen lngshu shng shn ba! 20:23 Nmen shmin shu de zu, ji gi shu shmin; nmen cnli shu de, ji gi shu cnli. ' Xinxin gi du m 20:24 Sh'r rn zhng de yg, hochng d d m de du m, dng ys li sh, qu miyu h tmen zi yq. 20:25 Bi de mnt xing t shu:`Wmen knjinle zh.'Dn t du tmen shu:`W chfi knjin t shu shng de dng kng, yng w de Zhtou, tn r dng kng; yng w de shu, tn r t de l bng, w ju bxn' 20:26 B tin yhu, ys de mnt yu zi w li, du m y h tmen zi yq. Mnh gunzhe, ys lile, zhn zi zhngjin Shu:`Yun nmen png'n!' 20:27 Rnhu du du m shu:`B n de zhtou shn do zhl li, kn kn w de shu ba! Bng shngu n de shu li, tn r w de l Bng, byo zu w xn de rn, dn yo zu g yu xnd de rn. ' 20:28 Du m hud shu:`W zh! W tinzh!' 20:29 Ys du t shu:`Ynwi n knjinle w, ci xingxn ma? Nxi miyu knjin r xingxn de, ci sh yuf de!' Jiy 20:30 Ys zi mnt qin hi xngle xdu qt de shn j, miyu j zi zh b sh shng. 20:31 Zhxi su jl de, sh wi jio nmen xn ys sh m xy, tinzh zi; bng sh nmen xn de rn, li t de mng hud shng Mng. Fl D rshy zhng

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

333 Evangelhos -Gospel -Fyn


Ys zi hibin xinxin 21:1 Zhxi shhu, ys zi t b l y hibin, yu xinxin gi mnt; t sh zhyng xinxin de: 21:2 Dng xi mn b du l, hochng d d m de du m, jil l y jin de n t ni r, zi b d de ling g er zi, h qt Ling g mnt zi yq de shhou, 21:3 Xi mn b du l du tmen shu:`W q d y.'Tmen hud shu:`Wmen y tng n yq q.'Tmen bin chq, Shngle chun; dn n yy shnme y miyu b do. 21:4 Yjng dole zochen, ys zhn zi nshng, mnt qu miyu rn ch t sh ys li. 21:5 Ysh ys du tmen shu:`Hizimen, nmen yuxi y ch ma?'Tmen hud shu:`Miyu.' 21:6 Ys xing tmen shu:`Xing chun yubin s wng, ji hu b do.'Tmen bin s xi wng q, ynwi y ti du, jng bnng l shng Wng li. 21:7 Ys su i d ng mnt ji du b du l shu:`Sh zh.'Xi mn b du l y tng shu sh zh, t yun sh chzhe shn, ji Sh shng wiy, zngshn tio r hil; 21:8 Qt de mnt, yn l n b yun yu yu rbi zhu zuzhe xiochun, tuzhe y wng y r li. 21:9 Dng tmen shngle n, knjin fngzhe y du tnhu, shngmin fngzhe y h bng. 21:10 Ys du tmen shu:`B nmen gngci su d d de y n yxi li!' 21:11 Xi mn b du l bin shngq, b wng l shng'n li, wng li mnle d y, gng ybi wshsn tio; surn zhme du, wng qu mi

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

334 Evangelhos -Gospel -Fyn


Yu p. 21:12 Ys xing tmen shu:`Nmen li ch zofn ba!'Mnt zhng miyu rn gn wn t:`N sh shu?'Yn wi zhdo sh zh. 21:13 Ys su shng qin n q bng li, d gi tmen; y tngyng n q y li, d gi tmen. 21:14 Ys cng szh zhng fhu hu, xing mnt xinxin, zh y sh d sn c. Witu yng qn gi b du l 21:15 Ch wnlio zofn, ys du xi mn b du l shu:`Ru wng de rzi xi mn, n b tmen gng i w ma?'B du l hud Shu:`Zh, sh de, n zhdo w i n.'Ys ji du t shu:`N wiyng w de goyng.' 21:16 Ys d r c yu wn t shu:`Ru wng de rzi xi mn, n i w ma?'B du l hud shu:`Zh, sh de, n zh Do w i n. 'Ys ji du t shu:`N mfng w de yng qn.' 21:17 Ys d sn c wn t shu:`Ru wng de rzi xi mn, n i w ma?'B du l yn ys d sn c wn t shu:`N i W ma? 'Bin yuchu qli, su xing t shu `zh a! Yqi n du zhdo, n xiode w i n.'Ys du t shu: `N wiyng w de yng qn.' Yyn b du l zhmng 21:18 `W sh shzi zi gosu n: N ninsho sh, zj sh shng yo, rny wngli; dn dole lonin, n yo shn chshu li, bi Rn yo gi n sh shng yo, di n wng n b yuny q d dfng q. ' 21:19 Ys shu zh hu, sh zh t jing y znyng de s, q gungrng tinzh. Shu wn zh hu, yu du t shu:`Gnsu w ba!' 21:20 B du l zhungu shnli, knjin ys su i d ng mnt gnzhe, j zi wncn sh ko ys xingtng qin wn:`Zh! Sh shu

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento

335 Evangelhos -Gospel -Fyn


Chmi n? 'D ng mnt. 21:21 B du l y knjin t, ji du ys shu `zh, t znyng?' 21:22 Ys xing t shu:`Rgu yo t cnli zhdo w li, y n h gn? N zhgun gnsu w.' 21:23 Ysh zi xingdmen zhngjin chun ch zh hushu:`N mnt bs.'Qsh ys bng miyu shu: T bs, r zh shu: `W rgu yo t cnli zhdo w li, y n h gn?' Jiy 21:24 Wi zhxi sh zu zhng, qi xi xi zhxi sh de, jish zhge mnt, wmen zhdo: T de zu zhng sh zhnsh de. 21:25 Ys su xng de hi yu xdu bi de sh; jish yo yy xi chli, w xing suyo xi de sh, lin zh shji y rng bxi.

www.vatican.va/bibbia/nuovo-testamento