Sie sind auf Seite 1von 5

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS kola, razred i odjeljenje: JU Gimnazija Biha u Bihau, IV d Mentor: Kandidat: Nastavni program: Nastavna jedinica: Datum

realizacije: Tip nastavnog sata: Nastavne metode: Nastavna sredstva: Socioloki oblici rada: Odgojno obrazovni zadaci: Materijalni cilj: Upoznavanje uenika s poezijom Maka Dizdara (uoiti univerzalnu poetiku njegova pjesnistva, motiv rijeke - pjesma Modra rijeka, prolaznost jest neupitna ali postaje smislena kada je prepoznata, ukazati uenicima na te momente u pjesmi, kao i na arhainost jezika u pjesmi Modra rijeka; Utvrivanje znanja o lapidarnoj knjievnosti; Njegovanje lijepog odnosa prema prolosti ; Bogatiti i jaati literarni senzibilitet uenika, pobuditi njihovu ulnu matu, razvijanje misaonih i emocionalnih funkcija kod uenika. Denana Bekri Armin Alijagi Bosanski jezik i knjievnost Mak Dizdar: Modra rijeka 20. 10. 2012. Analiza pjesme Metoda rada na tekstu, metoda ive rijei Laptop, platno, projektor Frontalni, individualni

Funkcionalni cilj: Odgojni cilj:

Struna literatura:

D. Rosandi, Metodike osnove suvremene nastave hrvatskog jezika ili srpskog jezika i knjievnosti u srednjoj koli, kolska knjiga, Zagreb 1973. Milija Nikoli, Metodika nastave sh. jezika i knjienosti, Beograd, 1988

ARTIKULACIJA ASA Uvodni dio asa: U ovom dijelu asa kratko ponavljamo gradivo. ta je to lapidarna knjievnost? (Lapidarna knjievnost je knjievnost pisana na kamenu.) Koje su karakteristike lapidarne knjievnosti? (Karakteristike lapidarne knjievnosti su da je ta knjievnost krajnje saeta u jeziku.) ta je steak? (Steak je nadgrobni spomenik.) ta je epitaf? (Epitaf je natpis na nadgrobnom spomeniku). Od koliko dijelova se sastoji zbirka Kameni spava? (Ova zbirka sastoji se od etiri ciklusa: - Slovo o ovjeku, - Slovo o nebu, - Slovo o zemlji, - Slovo o slovu.) ta znai sintagma kameni spava? (Ova sintagma oznaava nekog ko je mrtav, ali i dalje moe da ispria svoju priu.) Usmeno i pisemno najavljujem cilj asa: Danas emo govoriti o pjesmi Maka Dizdara Modra rijeka. Glavni dio asa: Interpretativno itanje teksta. Emocionalno pauza Otvorite vae itanke strana ---. Proitajte svi ponovo pjesmu u sebi. Emocionalna pauza. Nepoznate rijei: Tmaa, tmua = tama Globalna analiza pjesme. Da li vam se svidjela ova pjesma? (Jeste, svidjela nam se). O emu govori ova pjesma? (Ova pjesma govori o jednoj modroj rijeci, za koju niko ne zna gdje je, ali svi znaju da je ona negdje tu). Detaljna analiza Sadrajna analiza ta simbolie rijeka uope? (Rijeka je simbol nekog vremenskog slijeda. Rijeka sama po sebi stalno tee, ide dalje, i ne zadrava se.) To znai da modra rijeka sugerie na vrijeme koje prolazi, na vrijeme koje pamti sve ljudske nedae, problem, bol i patnju, na teku ljudsku egzistenciju. ta se da naslutiti ve iz prva dva stiha? Nikto ne zna gdje je ona Malo znamo al je znano

(U prvom stihu se govori da niko ne zna gdje je ta imaginarna rijeka ljudske patnje, bola, strepnje, dok se u drugom stihu sugerie na injenicu da malo znamo o sebi i o svemu oko sebe, ali da ipak pamtimo i znamo). Da li ste primijetili neto neobino u ovoj pjesmi? (Jesmo, primijetili smo neke neobine oblike rijei). Ve u prvom stihu imamo rije nikto. ta znai rije nikto i zato ju pjesnik koristi? (Ova rije znai niko, a pjesnik ju je u ovoj pjesmi upotrijebio kako bi ukazao na arhainost naega jezika, i kao bi ga na taj nain sauvao od zaborava). Odlino! Koja znaenja pjesnik postie upotrebom elipse u stihovima: Iza sedam, iza osam, Iza devet, iza deset,? (Elipsa u ovim stihovima posluila je pjesniku da ukae na udaljenost rijeke , i kada pomislimo da je iza sedam, ona je iza osam. Ovom elipsom pjesnik nas upuuje na nemogunost shvatanja njene blizine ili daljine.) Koje znaenje imaju stihovi: iza gore , iza dola, preko slutnje preko sumnje? (Ovi stihovi nam ukazuju na to da se rijeka o kojoj govorimo ne nalazi negdje u prostoru, ve da je ona proizvedena ljudskim umom i da se nikada ne moe spoznati do kraja). Izdvojimo stihove kojima pisac opisuje mjesto gdje se nalazi modra rijeka! Gdje se nalazi modra rijeka? iza gore iza dola, iza sedam iza osam i jo hue i jo lue Preko ega moramo prijei da bismo doli do modre rijeke? preko mornih preko gorkih preko gloga preko drae preko ege preko stege preko slutnje preko sumnje Ovi stihovi nas dakle upuuju na to da se modra rijeka nalazi iza svih patnji ljudskoga ivota. ta pjesnik sugerira stihovima: sto godina iroka je tisu ljeta duboka jest? (Ovim stihovima pjesnik sugerira na injenicu da je rijeka ira od vremena ljudskoga ivota i da dubinom nadilazi vrijeme ljudske povijesti). Pokuajte analizirati stihove: o duljini i ne sanjaj tma i tmua neprebolna. (Ovim stihovima pjesnik nam govori da se mjesto i izvor rijeke ne mogu racionalno spoznati, nego se samo mogu nasluivati).

ta nam pjesnik poruuje distihom: gdje pijetlovi ne pjevaju gdje se ne zna za glas roga? (Ovim distihom pjesnik nam hoe rei da se modra rijeka nalazi tamo gdje nema nikakve komunikacije meu ljudima). ta znae stihovi: Ima jedna modra rijeka valja nama preko rijeke (Kroz itavu pjesmu, pjesnik nam govori kako je teko doi do modre rijeke, kako je daleko, kao je duboka i neprehodna i kako se nalazi tako gdje nema komunikacije, iza uma iza Boga, i onda nam na kraju kae da nam valja preko rijeke. Jasna poruka je da moramo prevazii sve ono to nas pritie, sve probleme i nedae, sve nesuglasice i nesporazume . To je jedini nain da prijeemo modru rijeku i da krenemo u bolje sutra.) Zavrni dio asa: U zavrnom dijelu asa izvest u sintezu pjesme tako to u uenicima na tabli napisati nekoliko primjera, te u od njih traiti da zaokrue jedan od primjera, kako bih uoio kako i na koji su nain uenici razumjeli pjesmu.

Plan table Modra rijeka Mehmedalija Mak Dizdar Nepoznate rijei: Tmaa, tmua = tama Pjesma je sastavljena od trinaest distiha i jednog stiha ("Ima jedna modra rijeka"). Taj izdvojeni stih pri kraju pjesme je veza izmeu prvog dijela, koji slui kao uvod, i zakljuka o modroj rijei. Pjesma je pisana u osmercu sa cezurom na etvrtom stihu, to cjelini daje ton narodne pjesme. Stihovi u pjesmi Modra rijeka Maka Dizdara znae: a) simbol ivota, b) pjesnikovu zauenost tajnom ljudskog ivota, c) nepoznanice, slutnje, sumnje koje nas tjeraju da promislimo je li put koji smo odabrali pravi, d) prepreke koje se ovjeku nau na putu do cilja.