Sie sind auf Seite 1von 2

Runa Vimochana Narasimha Stotram Devata karya sidhyartham, sabhasthambha samudbhavam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye.

1 Lakshmya aalingitha vamangam, bhakthanaam vara dayakam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 2 Aantramaladaram, sankha chakrabja aayudarinim, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 3 Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 4 Simhanadenamahatha, digdanthi bhayanasanam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 5 Prahlada varadam, srisam, daithyeswara vidharanam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 6 Kroora grahaih peedithanam bhakthanam abhaya pradham, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 7 Veda vedantha yajnesam, brahma rudradhi vandhitham, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 8 Ya idam pathathe nithyam, runa mochana samjnitham Anrni jayathe sadyo, danam sigramavapnuyath. 9

Ghorkashtodharan Stotram
Shreepad Shreevallabh Tvam Sadaiv * Shreedattasmanpahi Devadhidev * Bhavgrahya Kleshharinsukeertey * Ghoratkashtadudhrasman Namaste *1* Tvam No Mata Tvam Pitapto dhipastvam * Trata Yogkshemkritsadgurustvam* Tvam Sarvasvam No Prabho Vishwamurtey * Ghoratkashtadudhrasman Namaste *2* Paapam Taapam Vyadhi Madhim Ch Dainyam * Bheetim Klesham Tvam Harashutvadinyam * Traataar Nanno Viksh Ishaastjurtey * Ghoratkashtadudhrasman Namaste *3* Naanyastraata Naapi Daata Na Bharta * Tvato Dev Tvam Sharanyokaharta * Kurwatreyanugraham Purnaratey * Ghoratkashtadudhrasman Namaste *4* Dharmey Preetim Sunmatim Dev Bhaktim * Satsangaptim Dehi Bhuktim ch Muktim * Bhavasaktim Chakilanand Murtey * Ghoratkashtadudhrasman Namaste *5* Shlokpanchak Metadhyo Lokmangalvardhanam * Prapathe Neeyto Bhaktya Sa ShreeDattpreyo Bhavet *6* ** Iti Shreemat Paramhans Parivrajakacharya Shree Vasudevanand Saraswati Virchitam Ghorkashtodharn Stotram Sampoornam **