You are on page 1of 41

Tuzlanski, bijeljinski i

SIDILI (1631.- 1883.)


m Arhiv 1\)zlanskog kantona
Drutvo Arhivskih zaposlenika TK
Za
dr. Izet
Urednik
dr. Izet
Recezenti:
Prof. dr. Azem Koar
Doc. dr. Sead
Prijevod na Bosanski jezik i lektorisanje:
Edina
Likovno rjeenje naslovne strane:
Fikret- Vranin
tampanja:
"OFF - SET" 1\Jzla
Za tampanju:
Sadika
Tira:
1000
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
28-74:086]: 930.253 (497.61\Jz1a) "1641/1883"
GONDDz, Tufan
Tuzlanski, bijeljinski i sidil :
(1641 - 1833) l Tufan Giindiiz; prijevod na bosanski
jezik Edina Ustavdiy. - Tuzla :Arhiv 1\Jzlanskog
kantona : Drutvo Arhivskih zaposlenika, 2008. -
158 str. ; 24 cm
Tekst na bos. i tur. jeziku. - Tufan Giindiiz: str.
4. -Bibliografske i druge biljeke uz tekst
ISBN 978-9958-9619-8-4
I. Gunduz, Tufan vidi Giindiiz, Tufan
COBISS.BH-ID 16731398
TUZLANSKI, BIJELJINSKI i
S I D I L (1641-1883)
Doc.Dr. Tufan Giindiiz
Prijevod na Bosanski jezik
Edina
Tuzla2008
3
Tufan Giindilz
1964 y!lmda Tomarza!Kayseri'de dogdu. 1987 y!lmda G.U. Gazi Egitim Fakiiltesi Tarih
bgretmenligi Boliimiinil bitirdi. 1996'da "Bozulus Tiirkmenleri 1540-1640" adh tezi ile
doktorasm1 tamamladt. 2006 y!lmda unvanm1 aldt. Haleu Gazi Dniversitesi Fen-
Edebiyat Fakiiltesi Tarih Boliimii'nde Bgretim iiyesi otarak gorev yapmaktad1r.
Yazarm "Anadolu'da Tiirkmen Tiirkmenleri 1540-1640" (Ankara
1996), "XVTI. ve XVIII. Yilzy!llarda Tiirkmenleri" (istanbul 2005) adh
iki "Josaphat Barbaro, Anadoln'ya ve iran'a Seyahat" (istanbul 2005);
Uzun Hasan-Fatih Miicadelesi Dllneminde Dogu'da Venedik Caterino Zeno
ve Ambrogio Contarini'nin Seyabatnameleri, (istanbul 2006) Seyyahlarm Gllziiyle
Sultanlar ve Giovanni Maria Angiolello, Venedikli Bir Tiiccar, Vincenzo
D' Alessandri'nin Seyabatnameleri (istanbul 2007) adh terciimesi ve ozellikle
Osmanh devrinde Ttlrkmenler Uzerine pek akademik makalesi
bulunmaktadrr. Tufan Giindtlz, Osmanh Devleti ve Safeviler doneminde TUrkmen
Uzerinde yapmaktadrr. (tgunduz@gazi.edu.tr)
Tufan Giindiiz
1964. godine u Kajseriju, u Republici Turskoj. 1987. diplomirao je na Odsjeku za
historiju Gazi Univerziteta u Ankari. 1996. godine je odbranio doktorsku disertaciju pad
nazivom "Bozulus Turkmeni 1540.-1640.". 2006. godine je postao docent. Radi na
Filoloko-edukacijskom fakultetu Gazi Univerziteta u Ankari.
Napisao je dvije studije: "Turkmenska plemena u Anadoliji/Bozulus Turkmeni 1540.-
1640." (Ankara 1996); "Danimend Turkmeni u XVll i XVTII st." (istanbul 2005);
Objavljeni su mu prijevodi tri knjige: "Josaphat Barbaro, Put u Anadoliju i Iran"
(istanbul 2005); "Putopisi Caterino Zenoa i Ambrogio Contarinija, venecijanskih
izaslanika na Istoku u periodu sukoba Uzun Hasana i Sultana Fatiba" ,
(istanbul 2006); Sultani i ratovi u putopisaca, putopisi Giovanni Maria
Angiolella, Venecijanskog Trgovca i Vincenzo D' Alessandrija. (istanbul2007)
Veliki broj njegovih radova govori o pitanju turkmenskih nomada i polu-nomada u
Osmanskom periodu. (tgunduz@gazi.edu.tr)
4
SADRAJ
Predgovor ................................................. .
................................................. ..
Povijesna vrijednost erijatskih sidila ............ .
Sudski registar sidil br. l (Srebrenica) ............ .
Sudski registar sidil br. 2 (Srebrenica) ............ ..
Sudski registar sidil br. 3 (Srebrenica) ............ ..
Sudski re t 'd"! b 4 (T 1 ) ar s1 ZI r. uz a .................... .
Sudski registar sidil br. 5 (Tuzla) .................... .
Sudski registar sidil br. 6 (Tuzla) .................... .
Sudski registar sidil br. 7 (Tuzla) .................... .
Sudski registar sidil br. 8 (Bijeljina)
i<;:iNDEKiLER
bnsoz ..........................................................
K!saltrnalar .................................................. .
$eriyye Sicillerinin Tarihi K!ymeti .................... ..
l Nurnarah Srebrenica $er'iyye Sicili Fihristi ........ .
2 Numarah Srebrenica $er'iyye Sicili Fihristi ........ .
3 Numarah Srebrenica $er'iyye Si cili Fihristi ........ .
4 Nurnarah Tuzla $er'iyye Sicili Fihristi .............. .
5 Nurnarah Tuzla $er'iyye Si cili Fihristi .............. .
6 Nurnarah Tuzla $er'iyye Sicili Fihristi .............. .
7 Numarah Tuzla $er'iyye Si cili Fihristi .............. .
8 Nurnarah Bijeljina $er'iyye Sicili Fihristi ........... .
5
7
8
13
19
21
22
30
31
32
33
35
6
8
9
88
91
92
100
101
103
104
107
ON SOZ

,- ---,_
(:_. . .. . .'.;

l ---------
Osmanh mahkeme kay1tlarmm tutuldugu Ser'iyye Sicilleri'nin gerek
envanterinin <;1kanlmas1 gerekse kataloglarmm hazulanmas1 hususunda
i.ilkemizde yapllan ruzrm ke srni gib i giiziikiiyor. Buna karm bu
defterlerin tarih aratlrmalannda iinemli birer kaynak olarak kullarulmas1
devam ettigi gibi sadece er'iyye mahkemesi kay1tlarma dayanarak ehirlerin
sosyo-ekonornik tarihinin aydmlatllmas1 yolunda pek eser viicuda
getirildi.
Tarihi k1ymeti tartlllmayacak kadar iinemli olan bu defterlerin
Tiirkiye dwmda ne kadarmm hali hazuda bilindigi ve nerelerde muhafaza
edildigi hususu tam olarak belli degildir. Vaktiyle yapllan yaymlarda Tiirkiye
d1mda Sofya ve Saraybosna' da da sicillerin varhgmdan haberdar olunmutu.
Bu ile Tuzla Mill1: Arivi' de (Bosna-Hersek Cumhuriyeti) muhafaza
edilen on. adet er'iyye sicilinden sekiz adedinin hem taruturu yap1lmakta hem
de kay:1tlarm iizetleri ve olarak veri!mektedir. Biiylece
iizellikle Bosna-Hersek tarihi aratlrmalarma yeni bir katl<1 saglanmas1 iirnit
edilmektedir.
Bu kitabm haz1rlanmasmdan ya}'lfilna kadar pek kii ve
kuruluun katklSl olmutur. bncelikle Tuzla Milli Arivi'ndeki defterlerin
terninini kolaylatlran ve pek hususta yardrmc1 olan AriV Miidiirii Saym
izet terciimesini Saym
Edina degerli katkllarmdan dola}'l Saym Nadira J eve nihayet
kitabm basrrru i9n maddi destekte bulunan Turk ibirligi ve Kalkrmna idaresi
Bakanhj9. ile TiKA Saraybosna Koordinatoru Saym Nevzat Yeiler'e teekkiir
etlnem gerekiyor.
Tufan Giindiiz
6
PREDGOVOR
U naoj zemlji je prirnijetan pad intenziteta radova i istraivanja na
polju pripreme kataloga ili inventure sudskih registara (Sidila) iz Osmanskog
perioda. Pored toga, dosta je studija koje su upravo ove dokumente koristile
kao vane historijske izvore, a se i mnoga djela temelje na
o socio-ekonomskoj historiji koje su zavedene u navedenim sudskim
registrima.
Nije broj dokumenata je historijska vanost
neupitna, a ni mjesta na kojima se oni nalaze izvan Republike Turske. U par
studija je navedeno da se pored u Turskoj, sidili nalaze jo u Sofiji i Sarajevu.
U ovom radu je predstavljeno sedam od ukupno deset sidila koji se u
Arhivu Tuzlanskog Kantona u Tuzli (Bosna i Hercegovina). Pored toga,
je i saetak svakog pojedinog sidila na d va jezika, turskom i
bosanskom. Nadamo se da sprovedeno istraivanje dati doprinos
historije Bosne i Hercegovine.
Dosta je institucija i pojedinaca koji su pomogli da ova knjiga ugleda
svjetlo dana. Najprije se elimo zahvaliti uvaenom direktoru Arhiva
gospodinu Izetu koji nije uskratio nikakvu bilo da je o
dokumenata ili drugome; kolegicama Edini
koja je uradila prijevod dokumenata na bosanski jezik, i Nadiri u
projektu. za pruenu materijalnu podrku, Vladinoj Agenciji
Republike Turske za podrku i saradnju (TIKA) i koordinatoru TIKE u
Sarajevu gospodinu Nevzat Yeileru.
Tufan Giindiiz
7

Muharrem :M
S afer :S
Rebililevvel :Ra
Rebiiilabir :R
Cemazielevvel :Ca
Cemazielabir :C
Receb :B
:;laban ::;l
Ramazan :N
:;levval :L
Z ilka de :Za
Zilhicce :Z
8
f;iERi'iYYE SiCiLLERi VE TARiHI KIYMETi
Osmanh Devleti'nde kaddar, bulunduklari yerlerde toplumun hukuk
ve cezayla ilgili davalarma bakarlar
1
, meseleleri Hanefi f1khmm esaslarma
gi:ire hiikme baglarlard1. Ulkede $afil, Malik!, Hanbeli vatandalarm yam sua
Hlristiyan ve Yahudilerin olmasma ragmen halkm Hanefi
mezhebinden oldugu bu mezhebe gi:ire hiikiim verirlerdi.
2
BaZI hallerde,
Hanefi mezhebinin tarbmah olan gi:iriilerinden en muteber oJam arabrilip
uygularlard1.
3
Kad1lar, er' ive hukuki gi:irevlerinin yam s1ra idar! gi:irevleri de vard1.
4
Bulunduklan bi:ilgelerde asayiin d1mda, zahire ve amele tedariki, hayvan
sevki, menzil emirleri, asker toplanmas1, iktisadl iler, mahalll rayice gi:ire
eyaya narh konmas1 gibi dev lete ait biitiin ileri yerine getirirlerdi.' Bunlarm
yam Slfa, kasabalara naib tayin ebnek, i:ilmii kiilerin terekelerini varisleri
arasmda adaletle pay ebnek, nikah kiymak, muka ta' alan kontrol ebnek, vasi
tayin ve azli gibi ileri de yiiriitiirlerdi.
Bu geni vazifelerinden dola}'!, kendilerine gelen hiikiim ve fermanlar
ile bunlara verilen cevaplan ve gi:irdiikleri davarla dair venni olduklan
hiikiimleri kay1t kaddarm "sidi" denilen birer defter tubnalan kanundu
6
.
Bu mecburiyet daha hiikiim, ilfun, hiiccet, ferman gibi bir niishas1 da
muhatap kiilere verilen belgelerin tahrifabru ve ihtilafml engellemek
maksadmdan ortaya \lknub.
$er'iyye Sicilleri genellikle eni dar, boyu uzun defterlere yaZihrdl.
Muhtevasm1 oluturan ilam, hiiccet, vakfiye kay1tlar1, miras taksirni, kiralarm
kontrolu, narh koyma, husumete dayanan davalar vs. er'i mahkemelere
mahsus bir usUI ve kaide i9nde kaleme ahrur ve bu tahrir tarZina da sakk-1
er'! denilirdi. $er'iyye Sicilleri'nin Osmanh Devleti'nin kurulu ve biiyiime
di:inemlerinden Kanunl'nin ilk ydlarma kadar genellikle tutuldugu
gi:izlenmitir.7 Yalmz hiikiirnetin verdigi emir ve onlarm cevaplar1
olarak kaydedilirdi. Zaman iilke smulan hilim unsunm
dili ile yazmak daha uygun bulunup yaz1lmaya balannubr.
1
Miinir Atalar, Mahkemelerine Dair K1sa Bir Tarihc;e", A.ii.i.F. i.i.E.D. say1: IV, s. 110.
2
Abdulaziz Baymdu, islam Muhakeme Hukuku Osmanll Devri Uygulamas1, Ankara 1986, s. 34.
3
Ahmet Akgiindiiz - Halil Cin, TUrk islam Hukuku Tarihi I, istanbul1990, s. 34.
4
ismail Hakkl Osmanl1 Devleti'nin ilmiye Ankara 1984, s. 109.
s Aym eser, s. 109.
6
Aym eser, yer.
7
Halil Sahillioglu, "Kitabu'l-Kad1 ve Siifteceler" Tiirkiye iktisat Tarihi Semineri, Ankara 1974, s. 106.
9
Anadolu'nun dimda bir zamanlar Osmanl1 Devleti'nin hakimiyeti
altmda bulunmu olan Avrupa i.ilkelerinde de kadilarm tuttugu er'iyye
sicilleri vardu. Bu sicillerin <;ogunlugu bulundugu i.ilkenin merkezi ehrinde
toplaruruhr.
8
!;)er'iyye Sicilleri sosyal tarih arahrmaalan i<;in o!duk<;a zengin bir
kaynakhr.
!;)er'iyye Sicilleri, sosyal, ekonornik, ticari, ziral, helem, askerl, siyasi
bak1mlardan tarihirnizin aydmlahlmasl ve ge<;rni devirlerdeki hayat
artlanm1zm ortaya <;Jkanlmas! bakunmdan <;ok degerli bir hazinedir.
Bunlarm aym zamanda asked seferlerin tarihinin belirlenmesi,
seferlerin hangi artlarda yapildJgrmn, sefere kahlan askerlerin ehir ve
kasabalara gore nispetinin ve askerlerin toplanma mahallerinin
belirlenmesinin en dogm ekilde yap!lmasl i<;in vazge<;ilmez bir kaynak
oldugu muhakkakhr. Bu sayede devletin sava hallerinde ortaya koydugu
tavn da anlamak mi.irnki.indi.ir.
Siciller, Osmanh i.ilkesinde azmhklarm sosyal, iktisadl, ticari, dini vs.
hayatlan hakkmda da fevkalade geni bilgiler ihtiva ehnektedir. Kay1tlar olap
mi.iteakiben hemen tutuldugu i<;in herhangi bir tahrifahn yap!lmas! veya
yamlho bilgilerin bulunmas1 ihtimalini ortadan kaldumaktadu. Bu haliyle
son derece giivenilir belgelerdir. Burada Osmanl1 i.ilkesinde Mi.islim ve
gayrimi.islim teb'amn birbirleri ile mi.inasebetleri rahathkla incelenebilir.
Defterlerde, Osmanl1 Devleti'nde iktisadl kriz ve dalgalanmalarm eya
fiyatlarma nasil yansldlgl a<;!k<;a
9
Tereke defterlerinde Ti.irk<;e terimlerle imla
anlahm ve i.islup ekilleri, tereke zah1tlarmda ve rayi<; listelerinde
ewa ve yiyecek maddelerinin isirnleri, dil ve folklor ayn ayn
inceleme ve karilahrma konulan olabilir.
10
$er'iyye Sicilleri, dini hareketlilik baknrundan da incelemeye deger
belgelere sahiptir. bzellikle H:!ristiyan gruplarm (Ermeni, Rum, vs.)
isliirniyet'i se<;meleri ile alakah <;ok say1da belgeler mevcuttur.
s YiicelOzkaya, "Sofya Milll Kiitiiphanesi National Biblioteque'deki Ser'iyye Sicilleri", TAD, XITI/22.
9
Hiiseyin Ozdeger, 1463-1640 Bursa Tereke Defterleri, istanbul1988, sh. l.
to M. Atalar, A.g.m. s. 313.
10
Kay1tlarda s1k s1k cami, kervansaray, han, hamam, mahalle, kilise vb.
adlarm ge<;mesi bugiin kirni hala ayakta, kiminin ise ya!ruz kalmh!an kalnu
olan bir<;ok tarihl eser hakkmda da bilgi sahibi olmanuz1 kolaylahrmaktadu.
Vaklf suretlerinin zaman zaman defterlere kaydolunmas1, incelenen
vakillar hakkmda da bize hayli malumat vermektedir. Nerelerin
vakif mallan oldugu, bunlarm hangi surette kirnlere verildigi, vakif
gelirlerinin nasil ve nerelere tahsis olundugunun yan1 Sira viik1fm iktisadl ve
sosyal durumu hakkmda bilgiler bulmak miirnki.indi.ir. Yine hmarlarm
kirnlere, ne surette verildigi, hmarm el degitirmesi veya tapuya baglanmas1
ile ilgili sicillerde kay1tlara rastlanmaktadu.
Bi.iti.in bunlardan baka, er'i v:e hukukun tatbikahna dair zengin
varl!i';J. er'iyye sicillerinin, yalruz tarih ve folklor degil, hukuk
tarihi apsmdan da arhrmaktad1r.
Bu zengin tarihi kaynaklar Ti.irk ilim adamlannm dikkatini <;ekmi ve
sicillere dayah olarak pek <;ok <;ahma yapilnuhr. Bu <;ahmalan a-Sicillere
dayah olarak yapilan <;ahmalar; b-Metin yaym <;ahmalar1; e-Katalog
<;ahmalar1
11
eklinde
ilk sicil <;ahmas1m Halit Ongan Ankara'nm l Numarah Defterini
nerederek yapmlhr. Gi.ini.imi.izde ise metin yaYJU <;ahmalarmdan ziyade,
$er'iyye Sicilleri'nden geni faydalamlarak, Osmanl1 ehir ve toplum
yaanhsl ile ilgili fevkalade giizel ve kayda deger <;allmalar ortaya
konulmaktadu.
Katalog <;ahmalan ise hayli zor ve vakit alia oldugundan oisa gerek
istenilen seviyeye ulamanuhr. Fakat yine de arahrmaolar i<;in yol
yetersiz de oisa yerine getirmektedirler.
$er'iyye Sicilleri <;ok iyi korunmak mecburiyetinde idi. Fakat buna
rai';J.nen savalar, yangmlar, su baskim, ehi! olmayan ellere teslim edilmesi gibi
bir<;ok sebepten dolay1 defterlerin sayilannda hayli azalma olmutur. Bugi.in
11
Miinir A talar, Ser' i Mahkemeler Hakkmda K1sa Bir Tarihc;e, Say1: IV. Bu makalede Ankara
$er'iyye Sicilleri'nin muhteviyah ile beraber tarutum yaptlnu;;;hr. Miicteba ilgiiler, Ser'iyye Sicillerinin
Toplu Kataloguna Dogru, i.ii.E.F. Tarih Dergisi, 28-29 (1975); Osman Ersoy, Sicillerinin Toplu
Kataloguna Dogru, DTCF Dergisi XXI/3-4 (1975); Yusuf Sicillerinin Toplu
Katalog-una Dogru, "Adana Sicilleri", i.ii.E.F. Tarih Dergisi 30 (1975); YUcel Sofya
Milli Kii.tiiphanesi National Biblioteque'da Sicilleri, TAD Ahmet Akglindii.z,
$er'iyye Sicilleri, istanbul 1989; Tufan Gtindiiz, Ser'iyye Sicillerinin Toplu Katalogu'na Dog1u: Develi
Sicileri. Katalogu, OTAM e. IX, Ankara 1998, s. 451-456.
ll
Tiirkiye' de bulunan defterler Ankara' da Milll Kiitiiphane Arivi'nde
muhafaza edilmektedir.
Yurt dimda ise Sofya Milll Kiitiiphanesi'nde, Uskiip'te Makedonya
Tarih Enstitiisii'nde, Yunanistan' da Selamk Makedonya Tarih Enstitiisii'nde,
K1bns'ta, Kahire'de, $am'da, Basra'da Osmanh Devleti'nden kalma kadi
sicillerinin varhw bilinmektedir. Saraybosna Milll Arivi'nde yer alan
Saraybosna $er'iyye Sicilleri'nin taruhml ise Yuzo Nagata tarafmdan
yapilmibr". DoJ.l illerimize ait sicil defterlerinin -bir ikisi ditnda- hemen
tamarm ise 1877-78 Osmanl1-Rus Sava! ile ve L Diinya Sava! (1914-18)
suasmda buralar Rus igaline ugradiJ. muhtemelen Ruslar tarafmdan
gotiiriilmii veya tahrip edilmitir. DoJ.l illerimiz ile ilgili bize ulaan tek
defter Ah1ska'ya aittir. O da tesadiifen tespit edilip para ile sabn aimmibr.
Bu Bosna-Hersek Curnhuriyeti'nin Tuzla ehrinde bulunan
Tuzla Milll Arivi'nde muhafaza edilen 10 adet $er'iyye sicilinden 1-8
numaralann belge katalogu verilmektedir. Defterlerin ilk adeti batan ve
sondan eksiktir. 4, 5, 6 ve 7 numarah defterlerden ise sadece birer sayfa kahru
olup, onlarda okunamayacak dururndad1r. 8, 9 ve 10 numarah defterler ise
tamdu. l, 2, 3 numarah defterler daha izinnil.me ve tereke kay1tlanru
8 numarah defter awrhkla tereke, vas"i tayini, miilk sabl ve
az olmak iizere diger kay:ttlar1 muhtevidir. 9 ve lO numarah defterler ise daha
izirmil.meleri muhtevi olup hacim bakunmdan biiyiik olmalan
sebebiyle zaruri olarak bu dimda rubilmubir.
t3 Yuzo Nagata-Mar;iko N agata, Saraybos_na Sicilleri tfzerinde Bir inceleme, XII. TUrk Tarih
Kongresi, Bildiriler, Ankara 1999, e. ill. s. 691.
12
ERIJATSKI SIDILI I NJIHOV A POVIJESNA VRIJEDNOST
U Osmanskom Carstvu kadije su se bavili pravnim posbipcima
u kojima su bili nadleni, te izricali presude se pravilima i
odredbama hanefijskog erijatskog prava
14
Poto je u dravi pored
afijskog, malikijskog, hambelijskog mezheba te i jevreja
stanovnitva narod hanefijskog reda i presude su se izricale prema
odredbama hanefijskog prava
15
U nekim siruacijama neke od diskutabilnih
odredaba hanefijskog prava bi se temeljito istraile te bi se primjenila ona
najpouzdanljal'.
Pored erijatskih i pravnih, kadije su obavljale i administrativne
dunosti
17
U za koje su bili zadueni obavljali bi administrativne
poslove kao to su: opskrba namirnica i radnika, dobavljanje ivotinja,
mobilizovanje vojnika, poslovi koji se finansija, cijene
namirnica prema potranji itd
18
Pored ovoga, poslovi kao to su imenovanje
namjesnika u kasabama, pravedna raspodjela imovine preminulih
njihovim naslijednicima, sklapanje brakova, izdavanje pod erendu vakufskih
imanja, imenovanje i sl. su ulazili u opis njihovih dunosti.
Zbogovako opsenih obaveza kadije su prema zakonu bili duni drati
zapisnike tzv. erijatske sidile u koje bi biljeili sve presude, fermane koje su
im stizali, odgovore na iste, kao i presude koje su i sami izricali
19
Ova nunost
dranja zapisnika je proizala iz namjere nesporazuma i krivog
prikazivanja dokumenata kao to su presude, sudska rjeenja, fermani bi
jedan primjerak bio predat i osobama.
erijatski sidili su se uglavnom vodili u biljenicama poprijeko uskih,
uzdu visokih razmjera. Rjeenja, zapisi o vakfijama, raspodjela imovine,
dokumenti o nadzoru kirija, o trinih cijena, rube i sl. to je
sadraj sidila biljeeni su prema i pravilima koje nalae erijatski sud,
taj biljeenja nazvan je "sakk-i eri". Zapaa se da su erijatski sidili u
periodu osnivanja i razvoja Osmanskog carstva, pa sve do vladavine
1
14
MUnir Atalar, "$er'iyye Mahkemelerine Dair Ktsa Bir Tarihr;e", A.ii.i.F. i.i.E.D. say1: IV, s.l10.
15
Abdulaziz Baymdu, islam Muhakeme Hukuku Osmanlt Devri Uygulamasz, Ankara 1986, s. 34.
16
Ahmet Akgiindi.iz - Halil Cin, TUrk islam Hukuku Tarihi I, istanbul1990, s. 34.
17
ismail Hakkl Osmanlt Devleti'nin ilmiye Tekilall, Ankara 1984, s. 109.
18
Aym eser, s. 109.
t9 Aym eser, gOsterilen yer.
Sulejmana Zakonodavca uglavnom biljeeni na Arapskom
20
Jedino zapovijedi
koje je donosila vlada, te odgovori na te zapovijedi su biljeeni na turskom
jeziku. U kako su se granice drave irile postalo je jasno da je
podobnije koristiti jezik komponente, te se biljeiti na
Turskom.
Pored Anadolije i u evropskim zemljama koje su nekada bile pod
vladavinom Osmanske drave postoje erijatski sidili zapisivani od strane
kadija. ovih sidila je sakupljena u glavnom gradu zemlje u kojoj se
nalazi
21

erijatski sidili predstavljaju bogate izvore za
socijalne povijesti.
erijatski sidili vae za vrijedno blago u osvjetljavanju povijesti sa
sociolokog, ekonomskog, poljoprivrednog, vojnog te
aspekta te ivotnog standarda i uslova ivota u minulim
preiodima.
slue kao naprikosnoven izvor pri datuma vojnih
pohoda, uvjeta pod kojima se odlazilo pohode, srazrnjere vojnika sa sela i onih
iz grada koji u pohodu, te mjesta okupljanja vojnika. Na taj je
doznati neto vie i o stavu koji je zauzimala drava u ratnom stanju.
Sidili sadre i bitne podatke o sociolokoj, ekonomskoj,
vjerskoj, strukturi manjina u Osmanskoj dravi. Poto su dokumenti biljeeni
odmah usljed koji je predmet zapisa to
postajanja iskrivljenosti i podataka. Stoga su to jako
pouzdani dokumenti. Ovdje se s mogu odnosi
muslimanskog i nemuslimanskog stanovnitva u Osmanskoj dravi.
U sidilima se jasno vide ekonomske krize koje su zadesile Osmansku
dravu, kao i utjecaj istih na cijene stvari i namirnica". Turski termini,
pravopisne osobenosti, stil i izraavanja s kojima se u
dokumentima o imovini, te nazivi namirnica i stvari mogu biti tema
istraivanja i sa aspekta lingvistike i folkloristike"'.
:w Halil Sahillioglu, "Kitabu'l-Kadt ve SUfteceler'' Tiirkiye iktisat Tarihi Semineri, Ankara 1974, s. 106.
21 "Sofya Milll Kiitiiphanesi National Biblioteque'deki $er'iyye Sicilleri", TAD, XIIT/22.
22 Hiiseyin 1463-1640 Bursa Tereke Defterleri, istanbul1988, sh. l.
23 M. Atalar, A.g.m. s. 313.
14
erijatski sidili su i to se istraivanja vjerskih kretanja u Carevini
dokumenti vrijedni panje. Postoji mnotvo dokumenata koji o
prelasku na Islam skupina (Ermeni, Grci).
U registrima se pominju nazivi damija, kervansaraja, hanova,
hamama, mahala, crkvi i sl. od kojih su neke do danas, a nekih samo
postoje ostaci to je jo jedna okolnost u istraivanjima na polju
povijesnih
Poto su primjerci vakfija nerijetko biljeeni u sidilima to nam prua
dosta podataka o vakufima u istraivanja. je podatke
o tome kome je dodjeljivana imovina, kako i kome su dodjeljivani dohodci
vakufa kao i o ekonomskom i sociolokom stanju vakufa. se u
sidilima sa zapisima koji o tome kome i pod kojim
uslovima je dodjeljivan timar (feudalni posjed), te o procesu timara u
katastar itd.
Pored svega navedenog postojanje brojnih primjera primjene
erijatskog i prava pridonosi erijatskih sidila ne samo na
polju povijesti i folkloristike nego i na polju povijesti prava.
Ovi bogati povijesni izvori su privukli panju mnogih turskih
te su na osnovu sidila proizala mnoga istraivanja. Ove radove
moemo kategosrisati na

1- Istraivanja sprovedena na osnovu
sidila, 2- Objavljivanje tekstova, 3- katalozi.
Prvo istraivanje sidila je sproveo Halit Ongan izdavi sidil Ankare
br. l. Danas se podacima iz erijatskih sidila
objavljuje radove o gradskom i drutvenom ivotu kod Osmanlija.
Poto su radovi na katalozima jako zahtjevni i iziskuju dosta vremena,
nisu dostigli eljeni nivo. Ali iako nedovoljno i ova vrsta radova kao jedna od
vodilja pri radu.
24
MUnir Atalar, $er'i Mahkemeler Hakkmda Ktsa Bir Tarihr;e, Say1: IV. Bu rnakalede Ankara
$er'iyye Sicilleri'nin ile beraber tamhm1 Mticteba ilgtiler, $er'iyye Sidllerinin
Toplu Kataloguna Dogru, I. U.E.F. Tarih Dergisi, 28-29 (1975); Osman Ersoy, Sicillerinin Toplu
Kataloguna Dogru, DTCF Dergisi XXI/3-4 (1975); Yusuf Halar;oglu, Sicillerinin Toplu
Kataloguna Dogru, "Adana Sicilleri", i. ii.E.F. Tarih Dergisi 30 (1975); YUcel Sofya Milli
National Biblioteque'da Sicilleri, TAD 1979-1980; Ahmet Akgtindtiz,
Stclllert, Istanbul 1989; Tufan Giindliz, $er'iyye Sicillerinin Toplu Katalogu'na Dogru: Develi Ser'iyye
Sicileri Katalogu, OTAM e. IX, Ankara 1998, s. 451-456.
15
Uprkos tome to je bilo od velikog erijatske sidile
zbog ratova, poara, poplava, predavanje u nepouzdane ruke i drugih
razloga dolo je do gubljenja i nestajanja brojnih erijatskih sidila. Danas se
u Arhivu nacionalne bibiloteke u Ankari.
A van Turske je poznato da se sidili koji datiraju iz Osmanske drave
nalaze u Nacionalnoj biblioteci u Sofiji, u Makedonskom Institutu povijesti u
Skoplju, u Institutu povijesti u Solunu, na Kipru, Damasku i Basri. A
Sarajevske erijatske sidile koji se nalaze u Nacionalnom Arhivu u Sarajevu je
prvi put predstavio javnosti Juzo Nagata'
5

Pretpostavlja se da su sidili gradova Turske (izuzevi 1 ili 2)
za vrijeme Osmansko-Ruskog rata (1877-78)te I svjetskog rata odneeni i
uniteni od strane Rusa, poto su ova bila pod njihovom opsadom.
Jedini sidil o gradovima za koje gse zna pripada Ahiski. I on je
i prodat.
U ovom radu je dat katalog dokumenata brojeva 1-8 od ukupno 10
sidila koji se nalaze u Arhivu tuzlanskog kantona u Tuzli. U prva tri broja
sidila nedostaju i kraj zapisa. Od dokumenata pod brojem 4, 5, 6 i 7
ostala je samo po jedna stranica, koje se ne mogu Dokumenti pod
brojem l, 2, 3 uglavnom sadre izinname (dozvole) te zapise o raspodjeli o
imovine. Sidil br. 8 sadrava zapise o raspodjeli i prodaji imovine,
te u manjem broju i drugu vrstu registara. Sidili pod brojem 9 i lO uglavnom
sadravaju izinname, a poto su veoma obimni nisu ovaj rad.
2.5 Yuzo N agata, Saraybosna Sicilleri Dzerinde Bir inceleme, XII. TUrk Tarih
Kongresi, Bildiriler, Ankara 1999, e. ID. s. 691.
16
SUDSKI REGISTAR SIDIL SREBRENiCA
o
18
llr.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta
SIDIL BR. 1 (SREBRENiCA)
Nedostaju i kraj deftera. Na dokumentima postoje rendi brojevi koji
su prije napisani. Ali ne postoji pravilan redoslijed u ovom numerisanju.
l 16 izinn.fima
l 17 Srebrenica
2 18 Srebrenica
3 70 Srebrenica Razvod
4 86
5 71 izinnama
Izinnama za udaju Kade
Sulanove iz sela za
Osmana sina Husejinovog iz
istog sela.
Izjava Zijnete Osmanove
iz mahale Kizildere (Crveni
potok) u Srebrenici o prodaji
vlastitog zemljita i uzetom
novcu od prodaje istog te o
davanju o predaji
katastra svom pastorku
Salih u.
Davanje ene po
imenu Zijneta svom pastorku
Salihu u vezi sa postupkom
katastra ostalog prodanog
zemljita.
12Januar
1887
14Januar
1887
15 Januar
1887
Izjava Rae sina Mustafe iz ll Mart 1887
Srebrenice o razvodu od
supruge Habibe.
Izjava Behare Suljine iz 23 Mart 1887
sela o prodaji svog
dijela zemljita koje dijeli sa
te davanju
u vezi sa predajom katastra.
Izinnama za udaju Fatime 13 Mart 1887
Rame iz sela
za abana sina
Ismailovog iz istog sela.
19
Br.str.
5
5
6
6
7
9
10
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
72
73
79
BO
Bl
77
78
Trubari
Srebrenica

L ikari

Daljegota-
iKebir
Gologova
izinn.ima
izinn.ima
izinn1ima

Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Sadraj
Izinnama za udaju Hatide
Omerove iz sela Trubari
za Ibia sina Muje iz sela
Delefota.
Izinnama za udaju udovice
Arife Husejin Age iz
mahale za Salku, sina
Mehe iz sela pod.loznik
Izinnama za udaju Donede
Mujine iz sela za
Salku sina Ispaha iz kasabe
Kizluk optine Izvornik.
Izjava osobe po imenu
iz sela Likari o
poklanjanju svoje cijele
imovine i zetu.
Izjava Aike Salihove iz
sela o poklanjanju
zemljita koje je naslijedila od
oca Arsenu i Aleksi
iz sela Obadi, te
davanju ovlatenja svom
muu u vezi sa predajom
katastra.
Podjela nasljedstva Malija sina
Muje preminulog u
selu Velike Daljegota
Daljegota-i Kebir.
Datum
13 Mart 1887
16 Mart 1887
26 Mart 1887
28 Mart 1887
31 Mart 1887
25 Mart 1887
Podjela nasljedstva Fatime 25 Mart 1887
preminule sa 2,5 godine u selu
Gologova.
20
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
ll ? ? Podjela
nasljedstva
ll 101 Srebrenica Pusula
12 40 Dobrak izinn.ima
SIDIL BR. 2 (SREBRENiCA)
Nedostaju i kraj deftera.
l l
2 2
3 3


Srebrenica
Podjela
nasljedstva
izinnfuna
Prodaja
imanja
Sadraj
Zapis izjetaja o imovini kojem
nedostaje
Novac koji je u
ministarstvo finansija
Srebrenice od nasljedstva
Dervi age iz Travnika.
Izinnama za udaju Kade
Mujine iz sela Dobrak za
Bekira iz sela Perbidol.
Ovo je
izvjetaja
nedostaje

vlasnika

nastavak zapisa
o imovmt kojem
Izvren je
dravnog zemljita
imovine u selu
Izinnama za udaju Ajkune
Ibrahimove za Dervia
Datum
26 Januar
1887
4 Februar
1887
5 Februar
1887
8 Oktobar
1285
20.1.1870
14 Oktobar
1285
sina Hasanovog iz sela
26
.u
870

Prodaja imanja Dervia sina
Ibrahimovog iz mahale
!skender u Srebrenici.
14 Oktobar
1285
26.1.1870
4 4 Podjela Nasljedstvo
nasljedstva
12 Oktobar
1285
24.10.1869
5 5 Srebrenica Podjela
nasljedstva
Nasljedstvo Omera
iz sela
21
1 Septembar
1285
13.9.1869
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
Sadraj
Datum
6
7
8
9
dok. dokumenta
6 Srebrenica
7 Srebrenica
8 Srebrenica
9 Pale
Podjela
zemljita


izinnama
SIDIL BR. 3 (SREBRENiCA)
Zahtjev Hatide
Hasanove iz sela za
podjelu zemljita
u selu Postahvine CIJI je
suvlasnik Merjema Fejza
iz istog sela.
avanje Merjeme
'eri Fejzove iz sela Brakovci o
.spodjeli zemljita.
Davanje Fatime i
Sule Fejzovih za podjelu
zemljita.
Izinnama za udaju Merjeme
Hasanove iz sela Pale
Bez datuma
(1869)
10 Novembar
1285
22.11.1869
10 Novembar
1285
22.11.1869
12
Novembar
1285
(24.11. 1869)
Nedostaju i kraj deftera. Na osnovu informacija datih na
spisa moe se da se radi o dijelu deftera.
l 208
2 209
2 210
Podjela
nasljedstva


ka
izinnama
Podjela imovine 23 Avgust
1887
preminulog u selu
u Srebrenici.

sinu Salke iz
sela u svrhu zatite
imovine.
Izinnama za udaju Viloe
Mujine iz sela za
osobu pod imenom Bekir
Ibrahim iz sela Leskovik .
22
26 Avgust
1887
29 Avgust
1887
Br.str.
2
3
3
3
4
4
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
211
212
213
214
215
216
Suha izinnama
M us izinnama
unjari iz inn ama
izinnama

Sasa

ka
Podjela
nasljedstva
Sadraj Datum
Izinnama za udaju Fatime 30 Avgust
Ibrahimove iz sela Suha
1887
za Omera, sina Mustafe iz
kasabe Kozluk u Zvorniku.
Izinnama za udaju Mufike
Hasana J ahi iz sela
za Osmana sina
Abdiovog iz sela Pribedol.
lzinnama za udaju Abide
Mehmed iz sela
Sunjari za Asim
Efendiju iz mahale . u
Izvornika.
Izinnama za udajku Aie
Ismailove iz sela za
Mehu iz sela Bagona.

pod imenom Husejin
Sulejmanu sinu J aiza iz sela
u Srebrenici u
svrhu zatite imovine iz
razloga to pokazuje znakove
mentalnog i to je
istog
Podjela imovine Aje
preminule u selu
Sase u Srebrenici (poto na
zemljitu od 3 dunuma ne
postoji nijedna ili drvo
koje bi pripalo njenim
nasljednicima, imam, muhtari
staraca su i to u
skladu sa kanunnamom
23
5 Septembar
1887
5 Septembar
1887
5 Septembar
1887
7 Septembar
1887
3 Septembar
1887
Br.str.
5
5
6
6
7
8
9
10
Br.
dok.
217
218
219
220
221
222
223
224
Mjesto Vrsta
dokumenta
Brakovci izinnama

Pale
Haran
Voljevice
Voljevice
Breani
Fojhar
izinnama
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Sadraj
(zakonom) da se
dodijeli nekome
potrebno).
zemljite
kome je
Izinnama za udaju Rukije,
Salkine iz sela Brakovci
za Aliju sina Mustafe
iz sela Bostahvine.
Izinnama za udaju Fatime
Husine iz sela
za Begu sina Salkinog iz sela
uje.
Datum
l Septembar
1887
12
Septembar
1887
Zahtjev Mufake 14 Septembar
Ahmeda iz sela
1887
Pale i njenog brata(sestre) za
raspodjelu imovine
koju su naslijedili od majke.
Podjela imovine preminulog
Osmana iz sela
u Srebrenici.
Podjela imovine preminulog
Rame iz sela
Voljevice u Srebrenici.
Podjela imovine preminulog
Ihre iz sela
Voljevice u Srebrenici.
Raspodjela imovine
preminule osobe pod imenom
Breanac iz sela Breani u
Srebrenici
Podjela imovine preminulog
Salke iz sela Fojhar u
Srebrenici.
24
14 Septembar
1887
14 Septembar
1887
14 Septembar
1887
15 Septembar
1887
16 Septembar
1887
Br.str. Br. Mjesto
dok.
ll 225
Vrsta
dokumenta
izinn.ma
ll 226 Kolokotofce izinn.ma
ll 227
12 228
13 229
14 230
14 231
14 232
Budak
Suha

P je

Virankojna
iz inn ama
Podjela
nasljedstva
izinnama
izinnama
izinnfuna
iz inn.ma
Sadraj
lzinnama za udaju Hatide iz
sela za Denana sina
Beganovog iz sela Jave
Kojhar.
Izinnama za udaju Ajuke
Alijine iz sela Budak za
Hasana sina Salihovog iz istog
sela.
Izinnama za udaju udovice
pod imenom Kiliska
Seferove iz sela Budak za
Aliju sina Memiovog iz sela

Podjela imovine preminule
Atife iz sela Suha
u Srebrenici.
Izinnama za udaju Fatime
Ibrahimove iz sela
za
iz sela Strojrusko.
Izinnama za udaju Hatide
Ibrahimove iz sela
za Mustafu sina Husniog iz
sela Staroglavice.
Izinnama za udaju udovice
Hovue Ahmedove iz
sela za Salku sina
Ismail ovog iz istog sela.
Izinnama za udaju Ibrime
Beganove iz sela
Virankojna za Paana sina
25
Datum
19 Septembar
1887
21 Septembar
1887
30
Septembar
1887
7 Oktobar
1887
23 Septembar
1887
26 Septembar
1887
26 Septembar
1887
23 Septembar
1887
Br.str.
15
15
16
16
17
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
233
234 Srebrenica
235 Srebrenica
236 Srebrenica
237 Yagona
izinnilma
Podjela
nasljedstva

izinnilma
izinnilma
Sadraj
Datum
Selimovog iz sela
Izinnama za udaju Gade
27
Huse iz sela
Septembar
1887 za Muju sina sina
Ahmed ovog
Virankojna.
iz sela
Podjela imovine preminulog
21
Septembar
Salke sina Mehinog
1887
iz mahale Kiptijan u
Srebrenici.
Mustafa-
age po imenu Asijaska i
Elmasa koje ive u mahali
Hadi !skendera u Srebrenici i
koje zajedno sa Abdi-
agom i Osman-agom koriste
ostavtinu od koja se
nalazi u selima
Zelina i Glogova koja
pripadaju Srebrenici, Sarajevu
i okolini Sarajeva i u drugim
mjestima trebaju unajmiti lice
koje im u dijeljenju
te imovine.
1 Oktobar
1887
Izinnama za udaju udovice
pod imenom Salkuna
Ahmedove iz mahale Kiptijan
za Ibru sina kipti iz
sela
Izinnama za udaju udovice
Mevuke iz sela
Jaguna za Hasu sina Mehinog
iz istog sela.
26
30ktobar
1887
3 Oktobar
1887
Br.str.
17
18
18
20
22
24
24
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
238
239 Pale
240
241 Suha
241 Osma
242 Kar
243
Raspodjela
zemljita


ka
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
Podjela
nasljedstva
izinnilma
izinnilma
Sadraj
Izjava Abida i sinova
Age Malika iz sela
u Srebrenici o
raspodjeli zemljita je
suvlasnik i njihov amida
Melik Ibrahim.

za Havu preminule
Have
Ibrahimove iz sela Pale u
Srebrenici u svrhu zatite
imovine koju je naslijedila od
majke.
Podjela imovine Mehmeda
sina Salke koji je
preminuo u selu
u Srebrenici, a koji je iz
sela Osatice.
Podjela imovine preminule
Atife iz sela Suha
u Srebrenici (ovaj zapis je
poniten tako to je
prekrien).
Podjela zemljita preminulog
Muje Mustafe sina Abde
iz sela u
Srebrenici.
Izinnama za udaju
Ibrahimove iz
Derv e
sela
za Muju sina
salkinog iz sela Go lugova.
Izinnama za udaju udovice
Hatide Alijine iz sela
27
Datum
6 Oktobar
1887
6 Oktobar
1887
6 Oktobar
1887
70ktobar
1887
9 Oktobar
1887
12 Oktobar
1887
14 Oktobar
1887
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
Sadraj
Datum
dok.
dokumenta
Dimni za Selima sina
mehmedovog iz istog sela.
24 244 O Podjela Podjela imovine
Mustafe
ll Oktobar
nasljedstva

preminula prije
1887
10 godina u selu u
Srebrenici.
26 245 Podjela Podjela imovine preminulog
9 Oktobar
nasljedstva
Osmana
iz sela
1887
u Srebrenici te


za njegovu djecu.
27 246 izinnfuna Izinnama za udaju Hatide
17 Oktobar
Muharemove iz sela
!887
za Adema sina
Ramazanovog iz sela Hi bra.
27 247 Srebrenica izinnilma Izinnama za udaju Pae
19 Oktobar
SUDSKI REGIS T AR SIDIL (TUZLA)
Mehmed ove iz mahale
1887
za Sulju sina
Omerovog iz iste mahale.
28 248 Pale
Podjela Podjela imovine preminule
19 Oktobar
nasljedstva

Have
1887
Ademove iz sela Pale.
Br.str.
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
Sadraj
Datum
SIDILI BR. 4, 5, 6, 7
Od deftera pod brojevima 4, 5, 6 i 7 koji se u Arhivu Tuzlanskog
Kantona do danas je samo po jedna stranica. Po stanju u kojem se
nalaze stranice moe se da su to jedini preostali dijelovi deftera koji
su vremenom propali. Ovi dokumenti za koje je da su dijelovi
najstarijih deftera su od veoma velike vrijednosti za historije.
Naalost nije utvrditi ta se desilo sa preostalim dijelovima deftera,
kao ni sa Sudskim registrima iz narednih godina. ako se uzme u
obzir da su se Sudski spisi uredno vodili i da je nastojano da se u to
boljim uslovima, je da se u okviru temeljitih istraivanja koje se
trebaju sprovesti po bibliotekama i arhivima gradova ove regije i
ostaci pomenutih dokumenata.
SIDIL BR. 4 (TUZLA)
Br.str.
Mjesto
Sadraj
Datum
Br.
dok.
l
Vrsta
dokumenta
Adaletnama Naredba u kojoj stoji da
spahije trebaju na vrijeme
kupiti porez, da ne smiju u
svaka doba na sela, i da ne
smiju traiti poreza vie nego
je Nedostaje prvi
dio.
Ra
l
?
l 2 ?

l 3
Beograd
2 4
Donja alba
Tuzla
Dokument na arapskom o
Zejnep
Rid vana sa Kejvan Abdulahom

Fatime,
Seferove o
obavljanju poslova
zanju.
ehman sin Ahmedov iz
mahale Tuanj
u Donjoj Tuzli
tvrdi da je otac Mustafe
iz iste mahale
30
1051
Krajem
Aprila 1645
8 M 1051
19.4.1641
EvaiH
1055
Krajem
Februara
1645
Evail-i
1055
Krajem
Februara
M
M
llr.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
2 5 ?
2 6 ? Dokumet o
pozajmici
2 7 ?
SIDIL BR. 5 (TUZLA)
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
l l Donja Prodaja
Tuzla posjeda
2 Donja Predaja
posjeda
2 3 Tuzla
2 4 Tuzla alba
Sadraj
duan njegovom ocu ehmanu
7000 Kurua.
Dokument na arapskom o
Muharema sina
Sinana i Selime Dervia
Dokument da je Ramazan sin
Alijev dao pozajmicu od 1000
dirhema Jusufu sinu Nuralije.
Dokument na arapskom o
Abdulaha sina
Mehmedovog i Fatime
Seferove.
Sadraj
Dokument o prodaji posjeda
Mahmuda sina Alibeinog iz
Donje Tuzle
Predaja pojedinih njiva u selu
Donja Isa
Begu( tapija)
Datum
1645
Evail-i M
1055
Krajem
Februara
1645
Evail-i M
1055
Krajem
Februara
1645
Evail-i M
1055
Krajem
Februara
1645
Darum
Evail-i Za
1055
Sredina
Oktobara
1645
Evas1t-1 M
1055
Sredina
Marta 1645
Dokument na Arapskom o 9 Za 1055
Hasana sina 27.12.1645
Abdulahovog i Emine
Jahje.
alba mutevelije Zejnebinog Bez datuma
vakufa da katolkinja po imenu
Kata duguje za u kojoj
31
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
Sadraj
Datum
2
2
Br.str.
l
l
l
dok. dokumenta
5
Tuzla
Oporuka
6 Tuzla
SIDIL BR. 6 (TUZLA)
Br.
dok.
l
2
3
Mjesto
Tuzla
Donja
Tuzla
Donja
Vrsta
dokumenta
Potvrda
Sporazum
Prodaja
ivi 2550 nijekanje te
albe od strane vlasnice.
Potvrada da je Ruje! hanuma
starateljica Rabije Halila
nakon smrti Rabijine majke
preuzela nasljedstvo od
njenog mua Abdulaha sina
Kejvanovog
Bez datuma
Potvrda da je osoba po imenu
Ali dobio novac koji mu je
dugovao Jusuf od
njegovih nasljednika.
Bez datuma
Sadraj
N are d ba kojom se "batine"
poreza jer su kod
kadije uveli u registar da se
njiva koja je ranije
due vrijeme ne
(Nisu evidentirani podnosioci
zahtjeva jer nedostaje prvi dio
dokumenta.)
Objava dvije ene, Hatide i
Umihane da se njihov spor
oko imanja koje im je ostavio
otac sa akirom
Hajdara iz Turali mahale u
Donjoj Tuzli i da su
se sporazumjele mirnim
putem.
Datum
B
1055
Krajem
Augustl645
B
1055
Krajem
Augustl645
D
. Abdulmumin sin Bez datuma
.. a Je
32
llr.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
2
2
2
Br.str.
dok. dokumenta
4
5
6
Tuzla
Tuzla
Donja
Tuzla
Donja
Tuzla
posjeda
Zaostavtin
a
Prodaja
posjeda
SIDIL BR. 7 (TUZLA)
Br.
dok.
l
2
Mjesto

Tuzla
Vrsta
dokumenta
Berat
Potvrda
Behramov nastanjen u Donjoj
Tuzli u V aiz mahali kupio pola
mlina na rijeci od
imam Husam Efendije (Donji
dio dokumenta uniten)
Crkvi se dodijeljuje ono to je
ostalo iza nekog koji
je mrtav, a na
osnovu tvrdnje Crkve da to
njoj pripada. (Donji dio
dokumenta uniten)
Dokument da je Sakina
Beirova, nastanjena u Donjoj
Tuzli u Cundizade
mahali prodala neke posjede u
selu Danice u okrugu Zvornik
Simon sin Rania izjavljuje da
ustupa svoje "batine" u
Lukavac selu, pri Tuzli
sinu J ovana, Penzi sinu
jer ih dugo
vremena ne (Donji
dio dokumenta uniten)
Sadraj
Berat o imenovanju tobdije za
dio
dokumenta uniten, nije
vie)
(1645)
Evahir-i B
1055
Krajem
August 1645
B
1055
Krajem
August 1645
Bez datuma
Datum
7MlOS5
5.3.1645
Potvrda da jetimske Evahir-i R
33
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
l
l
l
2
2
2
dok. dokumenta
3 Tuzla
4 Tuzla
5 Tuzla
6 Tuzla
7 Tuzla
8 Tuzla

Prodaja
posjeda
Jamstvo
?
alba
Prodaja
posjeda
Sadraj
naknade za djecu preminulog
Velija iz Osman
mahale svojom rukom davati
Ahmet sin Ibrahimov iz Turali
begove mahale.
Dokument na arapskom o
Behrama sina
Abdulahovog i Sakine
Sulejmana.
Izjava da tko) sin
Osmanov da jo nije platio
neki posjed kojeg je kupio od
Razije Sefera.
Nije
dokument jer je veliki dio u
potpunosti uniten, ali je
izvjesno da se radi o jamstvu.
Nije
dokument jer je gornji dio u
potpunosti uniten.
Mustafa sin narednika
Husejna, nastanjen u selu
pri Tuzli ali se da
mu Fatima Osmanova, iz
istog sela ? njivu.
Datum
1055
Krajem
Maya 1645
Bez datuma
(1645)
Bez datuma
(1645)
Bez datuma
(1645)
Bez datuma
(1645)
Osman nastanjen u Tuzli Bez datuma
prodao je posjed tko) (l6
45
)
nastanjenom u utvrdi
Temivar. (Nije
dokument jer je veliki
dio u potpunosti uniten)
34
SUDSKI REGISTAR, SIDIL BR. 8 (BiJELiNJA)
35
Br.str.
la
l
2
4
5
6
7
SIDIL BR. 8 (BiJELiNJA)
Br.
dok.
l
2
3
4
5
6
7
Mjesto
?
janja
Janja
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Nasljedstvo-
imovina
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Sadraj
Poto ne postoji dio
zapisa ne mogu se utvrditi
imena mjesta osoba. N a
osnovu zadnjeg dijela
dokumenta saznajemo da se
radi o zapisu o nasljedstvu.
Podjela imovine enske osobe
po imenom Hafiza preminule u
Janji. Zadnji dio dokumenta je
istruhnuo.
Podjela imovine
supruge i djece Mustafe
preminulog u mahali
Janbol u Janji.
Podjela imovine sina Alijinog
Nurke preminulog u mahali
u kasabi Bijeljina.
Raspodjela imovine Mehmeda
sina Hamdijinog koji je pao kao
ehid dok je obavljao dunost
zapovijednika I eskadrona II
bataljona bosanskog puka.
Raspodjela imovine
Mehmeda preminulog u mahali
u Bijeljini.
Datum
?
?
?
14M 1295
18.1.1878
17M 1295
21.1.1878
14M 1295
18.1.1878
Raspodjela
Mehmedovog
imovine sina l s 1295
Osmana
4

2

1878
37
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta
dok. dokumenta
preminulog u u
mahali u Bijeljini.
Bijeljini.
18 15 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina
17 s 1295
8 8 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina Zejnela 3 s 1295 imovine
Rustemovog Sejde preminulog
20.2. 1878
imovine
sina Abdullahovog iz kaze Ipek
6.2. 1878
u mahali u kasabi Janja.
u kojoj je preminuo nakon to se
doselio u Bijeljinu.
19 16 Bijeljina Raspodjela Raspodjela imovine sina hadi
17 s 1295
imovine
Hasanovog Muharem Efendije
20.2.1878
9 9 Bogu t Raspodjela
Nagodba za 4oo kurua 24C89
koji je preminuo na dunosti
imovine
Mare je suprug
24.8.1872
Mulazim-i evvel IV eskadrona II
preminuo u selu Bogut i iz istog
bataljona bosanskog puka.
sela Piera koji je je
jedan od nasljednika njenog
20 17 Bijeljina Raspodjela Raspodjela imovine Nisjana
20 s 1295
imovine
sina Ibrahimovog preminulog u
23.2.1878 supruga
Bijeljini koji je porijeklom iz sela
10
Stranica je prazna
dok je obavljao dunost
buljubae prvog bataljona
ll
Stranica je prazna
drugog puka pjeadije
bosanskog puka.
12 10 Bijeljina
na mjestu Kalinovica 15M 1295
gdje je mrtvo tijelo
19.1. 1878
18 Bijeljina

18 s 1295
21
osobe pod imenom te
Eref begovom sinu Mustafi i
21.2.1878
kako je
Dev leti preminulom u
ubistvo.
Bijeljini.
12 ll Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina
7 s 1295
22 19 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina
28 s 1295
imovine
Gana ta
10.2.1878
imovine
Ahmedovog Saliha preminulog
3.3.1878
preminulog u kazi Bukovica.
u selu Istagova koje pripada
Zvomi kazi na dunosti
12 12 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina
7 s 1295
vodnika petog desetara
imovine
Osmanovog
10.2.1878
eskadrona prvog prvog
preminulog u
bataljona drugog bosanskog
pjeadijskog puka.
15 13 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine. 7 s 1295
imovine
10.2.1878
20 Bijeljina Raspodjela Raspodjela imovine Jusufa sina
29S 1295
22
imovine
Omerovog preminulog
4.3.1878
17 14 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina
8 s 1295 u
imovine
Salkonig V Hasana koji je
11.2.1878
Bijeljini u koju je doao da bi se
preminuo prije tri godine u
bavio trgovinom, a koji je
porijeklom iz kasabe Jakovo, te
38
39
Dr.ltr.
24
26
26
27
27
28
Dr. Mjesto
dok.
21 Bijeljina
22 Bijeljina
23 Bijeljina
24 Bijeljina
25 Bijeljina
26 Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Sadraj

njegovom sinu.
Raspodjela imovine sina
Hasanovog Omera
preminulog u kasabi.. .... (?) koja
pripada kazi Bijeljina .
Raspodjela imovine Mustafe
sina preminulog u
Bijeljini na dunosti vojnika
eskadrona rezervnog
puka Tuzle.
Raspodjela imovine Mehmeda
sina Reidovog iz
preminulog u Bijeljini na
dunosti vojnika
eskadrona rezervnog puka
Tuzle.
Raspodjela imovine Hasana sina
Omerovog iz
preminulog u Bijeljini dok je
obavljao dunost vojnika osmog
eskadrona puka
drugog pjeadijskog puka.
Raspodjela imovine Husejina
sina Muminovog preminulog i
mahali J u Bijeljini.
Raspodjela imovine sina
Mustafe Mahmuda iz sela
kahovica u kazi
preminulog u Bijeljini na
dunosti vojnika osmog
eskadrona puka
drugog pjeadijskog puka.
40
Datum
3 Ra 1295
7.3.1878
10 Ra 1295
14.3.1878
10 Ra 1295
14.3.1878
Bez
datuma
20 Ra 1295
24.3.1878
6 R 1295
9.4.1878
Br.str. Br. Mjesto
dok.
29 27 Bijeljina
30 28 Bijeljina
31 29 Bijeljina
32 30 Bijeljina
33 31 Bijeljina
33 32 Bijeljina
34 33 Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Razvod
Raspodjela
imovine
Sadraj
Raspodjela imovine sina Mula
Reidovog Mustafe preminulog
u mahali u kasabi
Janja koja pripada Bijeljini .
Raspodjela imovine
Abdulmuminovog sina Haima
preminulog u mahali u
kasabi Janja u Bijeljini.
Raspodjela imovine
preminulog u selu
u Bijeljini.
Raspodjela imovine sina
Husejinovog iz sela u
kazi Srebrenica koja pripada
Zvorniku, a koji je preminuo na
dunosti vojnika osmog
desetara eskadrona
prvog bataljona drugog
bosanskog pjeadijskog puka.
Raspodjela imovine sina
Mehmedovog Begana iz
mahale Sjenica u kazi Jajce koji
je preminuo na dunosti vojnika
prvog eskadrona prvog
bataljona drugog pjeadijskog
puka u Bijeljini.
Datum
Bez
Datuma
(1878)
12 R 1295
12 R 1295
15.4.1878
Bez
Datuma
(1878)
8 e 1295
9.6.1878
Zapis o razvodu
imenom Hatida
Anbar od svog
Mehmeda
ene pod Seth-i
iz mahale
302
Za
supruga
Po
September
a 1885
Raspodjela imovine sina 4 e 1295
5.6.1878
41
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
_Datum
dok. dokumenta
dok. dokumenta
Ibrahimovog Emina preminulog
u
39 40 Bijeljina Jamstvo
Jamstvo Paazade Mehmed
25 juni 94
bega o tome da u roku od
7.7.1878
35 34 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina Muje 5 e 1295
dva mjeseca isplatiti dug
imovine
Husejina preminulog u
6.6.1878
trgovcu Fabilu.
mahali u
40 41 Bijeljina za
5 Za 1295
36 35 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine 8 e 1295
djecu sina Alijina g
31.10. 1878
imovine
Mehmed age sina Salih age iz
9.6.1878
N urija preminulog mahali u
mahale Sinan Beg u Kasabi u Bijeljini.
Gorade u kazi a koji je
preminuo na dunosti 40 42 Bijeljina Zahtjev za
Zahtjev za povratak imovine
5 Za 1295

eskadrona,
povratak
nekih nemuslimanskih itelja
31.10. 1878
osmog
bataljona drugog
imovine
sela Srbesen' de u Bijeljini koji su
prvog
bosanskog pjeadijskog puka.
prije tri godijne u srpskom ratu
bili primorani napustiti svoje
36 36 Bijeljina Razvod
Zahtjev razvod koji je 303
selo te imovinu koju su potom
za
podnijela Mula Omera
15.5.1886
prisvojili muslimani,
H arik a kao razlog dokazivanje muslimana da su
nesuglasice sa suprugom koja je
legalno otkupili tu imovinu koja
porijeklom iz Bijeljine, a prebiva
je zbog toga to je ostala bez
u kasabi Brezovopolje.
vlasnika od strane vilajetske
uprave iznijeta na prodaju,
37 37 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine Abida sina 10 e 1295
izdavanje fetve o tome da
imovine

Abdullaha
1!.6.1878
povratak imovine nije podoban,
preminulog u selu Dopolje u odbijanje zahtjeva
Janji.
nem uslimana.
38 38 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina 15 e 1295
41 43 Bijeljina Rijeenje suda
Poto je Mustafa beg Ali
20
imovine
Ibrahimova g
Begana
16.6.1878
izgubio svoj
Tegrinevvel
1294
preminulog u mahali rijeenje suda da je od
1.1!.1878
u kazi Bijeljina
datuma gubljenja
39 39 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina 4 B 1295
42 44 Bijeljina Raspodjela
Raspodjela imovine sina Isa
lO z 1295
imovine
Ferhadovog Alije iz Zvornika
4.7.1878 imovine
begovo g Ibrahim bega
5.12.1878
preminulog na dunosti preminulog u mahali
desetara eskadrona
u Bijeljini.
prvog bosanskog pjeadijskog
puka.
42 43
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
44 45 Bijeljina Raspodjela
45 46
46 47
47 48
48 49
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
imovine
Jamstvo

prodaja
imovine

prodaja
imovine
Tuba
Sadraj Datum
Raspodjela imovine sina lO Z 1295
Mustafe Selim age preminulog 5.12.1878
u mahali u
Bijeljini.
Izjava sina Alijinog Hadi
Hasana iz mahale u
Bijeljini o tome da njegov sin
duguje 60 zlatnika
sinu Jevreja Avrama Judi iz
mahale da je jedan
dio duga te da
povratak i ostatka duga.
za
djecu sina Husejinovog Arifa
preminulog u mahali
u Bijeljini, te prodaja i
zemljita poto nema dovoljno
sredstava za zbrinjavanje
njegu djece.
Zahtjev sina Osmanovog
Mehmeda koji je kao
djeci sina
Rustem bega
preminulog u mahali Mustu u
Bijeljini, za prodaju placa koga
su naslijedili od oca od bi
se sredstava zbrinula djeca koje
nemaju ni u kojoj bi
prebivali.
Podnoenje tube nasljednika
Ibrahima preminulog prije 6
mjeseci u Bijeljini, protiv sina
Junusovog Nuke koji je bio
ortak s njihovim ocem uz
obrazloenje da je isti bio duan
44
15 z 1295
10.12.1878
25 M 1296
18.1.1879
15M 1296
8.1.1879
24M 1296
5
Kan uns ani
1294
17.1.1879
Br.str.
49
50
51
52
53
53
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
50 Bijeljina Prodaja
51 Bijeljina
52 Bijeljina
53 Bijeljina
54 Bijeljina
55 Bijeljina
imovine
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Bon; Senedi
Alimentacija
Sadraj
njihovom ocu.
Prodaja preminulog
sina Abdullaha Mustafe
iz mahale u Bijeljini
radi zbrinjavanja djece
preminulog.
Prodaja i koje su
naslijedila djeca preminulog
sina Osmanovog Bege iz mahale
u Bijeljini na zahtjev
djece s
obrazloenjem da se
uruava poto su djeca mlada
da bi se brinula o njoj.
Prodaja imovine sina
Menkulinog Reste iz mahale
Janice Dervi(?) u Bijeljini sinu
Ibrahimovom Osmanu iz
Bijeljinem a koji je porijeklom iz
kaze Rize u vilajetu Trabzon.
Prodaja i placa je
vlasnik sin Omerov Husejin iz
mahale Dr u Bijeljini.
Datum
25 M 1296
18.1.1879
25M 1296
18.1.1879
25M 1296
18.1.1879
5 5 1296
28.1.1879
priznanica zbog 21
Kanunsani
dugovanja osobe pod imenom
1294
prema Aleksi
2
.
2
.
18
79
trgovcu iz Bijeljine.
Dodjeljivanje alimentacije l s 1296
Ibrahimovoj Umki koja je
24
1.1
87
9
u svrhu
podizanja djece sina Alijinog
N urija preminulog u Bijeljini.
45
Br.str.
53
54
54
55
Br.
dok.
56
57
58
59
Mjesto
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Alimentacija
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Bijeljina Prodaja
imovine
Sadraj
Dodjeljivanje alimentacije Stani
koja je djece, te
supruga preminulog sina
Stevana Lazara iz mahale
Danice Deravi u Bijeljini u
svrhu podizanja djece
preminulog.
(odnosi se na sranicu br. 42)
Telegraf poslan iz uprave
vilajeta koji sugerie diskretno i
paljivo pravih
vlasnika ivotinja, zabrane
prodaje ivotinja koje su bez
vlasnika, te diskretno
na koji su
ivotinje dospjele u ruke
muslimana, povratak ivotinja
pravim vlasnicima ukoliko se
utvrdi nepravilnost
nepravednost pri ovom
postupku.
Zahtjev Zovuta hanume(?)
djece
preminulog sina Salihovog
Mehmeda iz mahale u
Bijeljini za prodaju koju je
preminulog naslijedila s
obrazloenjem da se
uruava te nasljednica nije u
da izvri popravak,
a u svrhu dodatne
tete.
Datum
l s 1296
24.1.1879
23 Mart
1294
4.4.1878
25 s 1296
17.2.1879
Prodaja imovine 25 S 1296
bd l h M
. h 17.2.1879
A u a ove el')em anume
koju je naslijedila od supruga
Alije Buljubae preminulog u
46
Br.str.
56
56
57
58
59
60
61
Br.
dok.
60
61
62
63
64
65
66
Mjesto
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Raspodjela
imovine
Raspodjela
imovine
Prodaja
imovine
Bijeljina Prodaja
imovine
Sadraj
mahali
Prodaja imovine Halilove
Melike koja prebiva u mahali
u Bijeljini .
Zahtjev Ibrahimove
Umke djece
preminule Alijine erife iz
mahale u Bijeljini za
prodaju koju su djeca
naslijedila od preminule zbog
neuglednog stanja a u
svrhu iznalaenja sredstava za
njegu djece.
Nastavak zapisa br.61.
Raspodjela imovi'\e sina
omerovog Ismaila preminulog u
Ku v arima.
Raspodjela imovine sina
Mustafinog Abdullaha
preminulog u mahali
Prodaja dijela i placa u
iznosu od 300
zlatnika koju su djeca naslijedila
od oca Mate sina Jovanovog
preminulog u selu Balatonu u
Bijeljini, i to njihovom starijem
bratu Stevanu
Datum
25 s 1296
17.2.1879
25 s 1296
17.2.1879
25 s 1296
17.2.1879
lO s 1296
2.2.1879
25 s 1296
17.2.1879
28 s 1296
29.2.1879
Zapis o prodaji imovine Mate 28 s 1296
nastanjenom u mahali
29

187
9
Janica Varo
47
Br.str.
61
62
62
63
64
65
66
67
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
67 Bijeljina Prodaja
imovine
68 Bijeljina Prodaja
imovine
69 Bijeljina Prodaja
imovine
70 Bijeljina Prodaja
imovine
71 Bijeljina Razrjeenje
72 Bijeljina Prodaja
imovine
73 Bijeljina
74 Bijeljina Prodaja
Sadraj
Zapis o
Mehmeda
prodaji imovine
sina Omerovog
nastanjenom u mahali
u Bijeljini
Datum
l Ra 1296
23.2.1879
Zapis o prodaji imovine Riste 2 Ra 1296
. . 24.2.1879
sina SpasoJa nastanJenom u
mahali u Bijeljini
Prodaja imovine idova Majora
sina A vramovog nastanjenom u
mahali u Saraju
(Sarajevo) idovu Meri tolu sinu
Isakovom nastanjenom u
Bijeljini.
Prodaja imovine od stranke
Zlatke a koju je naslijedila od
mua Ismaila sina Halilovog
preminulog u mahali u
Bijeljini.
4 Ra 1296
26.2.1879
5 Ra 1296
27.2.1879
Razrjeenje obaveze 5 Ra 1296
k lb h
. 27.2.1879
a ra 1ma po
sticanju punoljetnosti djece
Mustafe sina Hadi
preminulog u mahali
u Bijeljini, te povratak imovine
djeci koja su suvlasnici.
Prodaja Kare(?) sina
Abdija nastanjenog u mahali
idovu Isaku sinu
Salamonovom.
Nastavak zapisa br.72.
5Ra 1296
27.2.1879
5Ra 1296
27.2.1879
Prodaja imovine od strane Sima, 5 Ra 1296
48
Br.str.
68
69
70
70
71
71
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
75
76
77
78
79
80
imovine
Bijeljina Imovina

Bijeljina Prodaja
imovine
Bijeljina Prodaja
imovine
Bijeljina Prodaja
imovine
Bijeljina Prodaja
Bijeljina
imovine
Prodaja
imovine
Sadraj
a koju je naslijedio od oca Luke
nastanjenom u mahali Janica
Varo, osobi pod imenom
Gorki.
Zahtjev djece
Hadi Arifa sina Dervi Sipahije
preminulog mahali Lednik u
Bijeljini za prodaju koju su
naslijedili od oca, uz
obrazloenje da se uruava
te da djeca nisu u
da odravaju.
Prodaja sina
Jabe nastanjenog u mahali
u Bijeljini idovu Avramu sinu
Dana.
Datum
27.2.1879
25 Ra 1296
19.3.1879
24 Ra 1296
18.3.1879
Prodaja imovine 27 Ra 1296
nastanjenog u mahali Musto u
21

1879
Bijeljini Daferu sinu
iz Bijeljine.
Prodaja imovine Pere 25 Ra 1296
t
. ah l' J . 19.3.1879
nas anJenom u m a 1 amca
Varo Stanku sinu
Prodaja od strane Umke
i majke
koja je naslijedila istu
od oca Memia sina Omerovog
preminulog u mahalu
uz obrazloenje da je
uruena, a u svrhu
daljnje tete.
Prodaja placa te dviju koje
se nalaze istom od strane
49
5 Ca 1291
27.4.1879
5 R 1296
29.3.1879
Br.str.
72
72
73
73
74
75
Br.
dok.
81
82
83
84
85
86
Mjesto
Bijeljina
Bijel jina
izvornik
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Prodaja
imovine
Alimentacija

Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Sadraj
Mustafe sina Selimovog, te
Saliha sina mahrnudovog
nastanjenih u mahali
Prodaja imovine Ibrahima sina
Fejzinog nastanjenog u mahali

Dodjela alimentacije za djecu
Mustafe sina Jahjinog
preminulog u mahali
u Bijeljini.
Jusufa sina
Mustafinog u svrhu prodaje
imovine u Zvorniku koju su
supruga i djeca naslijedila od
Mustafe sina Burak Alije
preminulog u mahali
Namazgah u Zvorniku.
Prodaja imovine od strane Taste
iz mahale Lednik
u Bijeljini, a koju je naslijedila
od preminulog supruga.
Prodaja imovine od strane Mal
age sina Alijinog,
djece Osmana
sina Salkinog preminulog u
mahali Anbar u Bijeljini uz
obrazloenje da se imovine
uruava.
Prodaja imovine od strane
njenih naslijednika koji su
ujedno i djeca Selima
sina Abdulahovog preminulog
u mahali Bijeljini.
50
Datum
25 R 1296
18.4.1879
26 R 1296
19.4.1879
25 R 1296
18.4.1879
25 R 1296
18.4.1879
25 R 1296
18.4.1879
25 R 1296
18.4.1879
Br.str.
76
77
77
78
78
79
80
Br.
dok.
87
88
89
90
91
92
93
Mjesto
Ikodra
Ikodra
Zag dan
Bijeljina

Bijeljina
Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Prodaja
imovine
Prodaja
imovine
Alimentacija
Prodaja
imovine

Prodaja
imovine
Prigovor
Sadraj
Prodaja dijela imovine od strane
naslijednika Mustafe, sina hadi
Osmanovog preminulog u
Bijeljini, koji se bavio trgovinom
i bio nastanjen u kasabi u
Bosanskom sandaku, a koji je
porijeklom iz Ikodre(?), u
svrhu oduivanja dugova
preminulog.
Nastavak zapisa br. 87
Datum
3 e 1296
25.4.1879
3 Ca 1296
25.4.1879
Dodjela alimentacije djetetu
1
ea
1296
S
. 23.4.1879
Pere sina tmena
preminulog u selu Zagdan u
Bijeljini.
Prodaja imovine Alije sina
Abdulahovog nastanjenog u
mahali
Prodaja imovine u Zvorniku,
i u drugim mjestima te

zbog zdravstvenih rayloga u
svrhu naplate dugova Hadi
Saliha sina Husejina doseljenog
iz u Bijeljinu.
Prodaja imovine Pere i njegove
sestre Ane nastanjenih u mahali
Janica Varo.
Prigovor na nasljedstvo
preminulog Murad bega sina
Husejin bega iz mahale Musta
uz obrazloenje da je preminuli
51
l Ca 1296
23.4.1879
5 Ca 1296
27.4.1879
5 Ca 1296
27.4.1879
28 R 1296
21.4.1879
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
82 94 Bijeljina Alimentacija
82 95 Bijeljina Prodaja
imovine
B3 96 Bijeljina Rjeenje
B3 97 Bijeljina Imovina
B4 9B Bijeljina hnovina
B5 99 Bijeljina Tuba
85 !OO Bijeljina Imovina
Sadraj
prije smrti stvari i
ivotinje dodijelio jednoj od

Dodjela alimentacije za
Saliha sina Ibrahimovog
preminulog u mahali u
kasabi Janja.
Prodaja imovine CIJI su
suvlasnici Alma Mustafa
Age nastanjenog u mahali
te njen brat (sestra).
Zapis o smrti Abdulaha
iz Bijeljine koji je obavljao
dunost vojnika u kasarni
Asakir-i ahanin Selimije.
Datum
10 Ca 1296
2.5.1B79
12 z 1296
27.11.1B79
2M1297
16.12.1B79
Raspodjela imovine 3 M 1297
Simuna preminulog u
Gulugovac.
selu
Raspodjela imovine Sulejmana
sina Hadi Hasanovog
preminulog u mahali u
kasabi Bajine u Bijeljini
Tuba Alije i Zubejde
Sulejmana sina Mustafa Age
preminulog u Bijeljini, koju su
podigle protiv majke uz
obrazloenje da im nije predala
imovina koju su naslijedile od
oca.
17.12.1B79
2 1297
10.7.1B79
2 N 1297
B.B.!B79
Raspodjela imovine
Rahe preminulog
2B z 1297
u selu 1.12.1BBO
52
Br.str. Br. Mjesto
dok.
B6 101 Bijeljina
B7 102 Bijeljina
B7 103 Bijeljina
BB 104 Bijeljina
B9 105 Bijeljina
90 106 Bijeljina
90 107 Bijeljina
92 lOB Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Imovina
Imovina

Tuba
Imovina

Imovina
Imovina
Imovina
Sadraj
u Bijeljini.
Raspodjela imovine Rustem
preminulog u mahali

Raspodjela imovine Makse sina
Todorovog preminulog u selu
Hamajli.

Sake
preminulog u mahali
Tuba podignuta protiv Ahmet
Age od strane supruge i djece
hadi sina Ibrahim
age preminulog u Bijeljini uz
obrazloenje da je plac koji su
naslijedili baspravno prisvojen
od strane optuenog.
Raspodjela imovine te

Rade preminulog u selu
u Bijeljini.
Poto nedostaje zapisa
ne postoji podatak o mjestu i
sadraju.
Raspodjela imovine Zulfikara
sina Abdulahovog preminulog
u mahali
Raspodjela imovine Ahmeda
sina Alije preminulog u
mahali erajnol u kasabi Janja.
53
Datum
29 z 1297
2.12.1B80
3 M 1297
17.12.1B79
2B M 1297
ll.l.!BBO
l Ra 129B
1.2.!BBI
15 Ra 1299
4.2.1BB2
12 M 129B
15.12.1BBO
15 M 129B
IB.l2.1BBO
27 M 129B
30.12.1BBO
Br.str.
93
94
94
95
96
97
97
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
109 Bijeljina
110 Bijeljina
111 Bijeljina
Imovina

Usvajanje
djeteta
Usvajanje
djeteta
112 Bijeljina Imovina
113 Bijeljina Imovina

114 Bijeljina Imovina

115 Bijeljina
Sadraj
Raspodjela imovine

djeci Ilije sina Gaje preminulog
u selu Brodac.
Molba sudu koju je uputio
Kuko nastanjen u
mahali Janica Varo u Bijeljini
za usvajanje Anice
porijeklo (po liniji)
nije poznato, te je majka
nedavno preminula.
Molba sudu u Bijeljini
od strane koji je
porijeklom iz Austrije, za
usvajanje Jafe je
prijeklo (po liniji)
nepoznato, a majka preminula.
Raspodjela imovine Tae sina
Soba preminulog u selu Zagon
u Bijeljini.
Datum
22 M 129B
25.12.1880
BRa 129B
8.2.1881
BRa 129B
B.2.18B1
12 Ra 129B
12.2.1B81
Raspodjela imovine te 2 Ra 1298
2.2.l
8
B1
djeci Tursuna
preminulog u selu Kuvari.
Zahtjev Zlatke
djece te starije Rame
Petaka preminulog u kasabi
J anja za prodaju imovine djece
koju su naslijedili od oca i to u
svrhu pokrivanja trokova
djece.
26 Ra 129B
26.2.1BB1
Zahtjev Hatude
Hasan
27 Ra 129B
27.2.1BB1
age
54
Br.str.
9B
9B
99
100
100
101
101
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
116
117
118
119
120
121
122
Bijeljina Imovina
Bijeljina
Bijeljina Imovina
Bijeljina Sudski
postupak
Bijeljina Vakuf
Bijeljina Imovina
Bijeljina

Imovina

Sadraj
preminulog u J anji za povratak
njenog dijela od brata
Mehmeda.
Raspodjela imovine
Alekse preminulog u kasabi
Janja
Zahtjev supruge
Buje preminulog u selu
Tutnjevac u Bijeljini za povratak
njenog dijela imovine
od mua, od djevera
Mikre koji je prisvojio
imetak.
Raspodjela imovine
Jefe preminulog u
selu Abdover.
Zahtjev iz sela
Abdover za povratak duga s
kamatom od sina je
preminuli otac bio dunik
podnosiocu zahtjeva.
Zemljite poklonjeno medresi u
Janji od strane Alime
Hasanove nastanjene u mahali
arapnol u kasabi Janja.
Datum
6 Ca 129B
6.4.1BB1
10 Ca 1298
10.4.1881
13 Ca 129B
13.4.1BB1
13 Ca 129B
13.4.18B1
1 e I29B
1.5.1BB1
Raspodjela

djeci Mitra
preminulog u
Bijeljini.
imovine te 5 B 129B

3

1
BBI
sina Gorkog
selu u
Predaja jednog dijela
na zahtjev Mare supruge i
55
16 B 129B
14.6.1BB1
Br.str.
102
102
103
104
10S
106
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
123 Bijeljina
124 Bijeljina
12S Bijeljina
126 Bijeljina
126 Bijeljina
127 Bijeljina

Imovina
Tuba
Imovina

Imovina
Tuba
Sadraj
djece
Mitra preminulog u mahali
Varo u Bijeljini, u svrhu
pokrivanja trokova
alimentacije.
Mare
djece
Mitra preminulog u
Varo u Bijeljini.
Isplata dugova od
Dimitrija preminulog

kao

mahali
imovine
u selu
Tuba podignuta protiv osobe
pod imenom Patko od strane
Fedaizade Mahmet Ali Efendije
uz obrazloenje da je optueni
prisvojio na zemljitu
koje mu je Fedaizade Mehmed
Ali efendija iznajmljivao.
Raspodjela

djeci Mate,
preminulog
Bijeljini.
imovine te

sina
selu Tirnak u
Raspodjela imovine te

djeci Stee sina Novakovog
preminulog u selu Bogutovo.
Tuba podignuta protiv
od strane Zumrude
Murat
bega preminulog u Bijeljini, uz
obrazloenje da je optueni koji
56
Datum
1S B 1298
13.6.1881
3 Za 1298
27.9.1881
20 L 1298
15.9.1881
28 L 1298
23.9.1881
S Za 1298
27.9.1881
Br.str.
106
107
109
111
111
112
113
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
128 Bijeljina
129 Bijeljina
130 Bijeljina
131
132 Bijeljina
133 Bijeljina
134 Bijeljina
Imovina

Imovina
Imovina

Imovina

Imovina

Sadraj
je uzeo pod najam zemljite
od njenog oca,
potom prodao koja se
nalazi na istom zemljitu te
posadio bez dozvole
vlasnice.
Raspodjela imovine te

djeci riste preminulog u selu
u Bijeljini.
Raspodjela imovine
abana preminulog u Janji na
zahtjev njegove
djece.
Datum
IS Za 1298
9.10.1881
IS Za 1298
9.10.1881
Raspodjela imovine 27 Za 1298
Radovana preminulog mahali
2
1.1
1881
Varo.

djeci georgije preminule
u
29 Za 1298
23.10.1881
Raspodjela imovine te 3 z 1298

27

10

1881
djeci Kuljona preminulog
u selu Tirnak u Bijeljini.
Raspodjela imovine Jefte sina
Gavrinog preminulog u selu
Dragelovac u Bijeljini.

djeci Islama sina Abdulahovog
iz mahale koji je otiao
na had i neko vrijeme
57
20 z 1298
13.11.1881
SM1299
2S.11.1881
Br.str.
113
114
114
114
115
116
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
135 Bijeljina
136 Bijeljina
137 Bijeljina
Tuba
Darivanje
imovine
Imovina

138 Bijeljina Imovina

139 Bijeljina Imovina
140 Bijeljina Imovina

Sadraj
boravi tamo.
Tuba podignuta protiv
Mustafe i Sulejmana od strane
Mula Haima sina Mula
Osmanovog zeta sina
Hadi Ibrahimovog preminulog
u selu Delim u Bijeljini uz
obrazloenje da njegova
supruga nije dobila imetak od
koj je sljeduje.
Poklanjanje imetka Banahiji
Majijevoj od strane Majina
sina idova Habilima trgovca
nastanjenog u mahali u
Bijeljini.
Raspodjela imovine te

djeci Isa preminulog u
Janji.
Datum
8M 1299
30.11.1881
9 M 1299
1.12.1881
9 M 1299
1.12.1881
Raspodjela imovine te 5 M 1299

27

1
1.1881
djeci Makjoja sina Pantinog
preminulog u selu Tartisinice u
Bijeljini.
Zahtjev predat od strane
Hani m ce Bao age iz J anje
za podizanje novca koji je
naslijedila od pet
godine prije preminulog
supruga.
Raspodjela imovine te

djeci Koka preminulog
58
29 M 1299
21.12.1881
25M 1299
17.12.1881
Br.str.
116
117
118
118
119
119
119a
120
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
141 Bijel jina
142 Bijeljina
143 Bijeljina
144 Bijeljina
Imovina

Imovina145 Bijeljina Prodaja
imovine
146, Bijeljina Imovina

147 Pusula
148
149
ISO Bijeljina Imovina
Sadraj
u mahali Janica Varo.
Raspodjela imetka te

djeci Jeve
preminulog u selu u
Bijeljini.
Datum
29 M1299
21.12.1881
Raspodjela imovine te s s 1299

27

12

188
1
djeci Abida sina
Osmanovog preminulog u
mahali

djeci Mula Islama preminulog u
mahali
!O s 1299
1.1.1882
Izdavanje 2 Ra 1299
Hadere Mula Osmanove
22

1882
u svrhu prodaje imovine.
Prodaja imovine dilbere
Mustafine nastanjene u kasabi
Janja.
29 Ra 1299
18.2.1882
Raspodjela imovine te 25 Ra 1299

14

1882
djeci Ramazana
preminulog u selu Kuvari.
Raspodjela imovine
Maksima preminulog u selu
Ebdur.
59
12 Ra 1299
1.2.1882
llr.atr. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta dok. dokumenta
121 151 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
29 Ra 1299
djeci Es je Maksimove


18.2.1882
preminule u selu Tutnjevac u
djeci Mee Bijeljini.
preminulog u selu Kuvari.
126 159 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
22 R 1299
121 152 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
2 R 1299


13.3.1882


21.2.1882
djeci Hamza beg Ibrahimovoj
djeci salke, preminulog u preminulog u mahali
mahali u Bijeljini.
127 160 Bijeljina Imovina

22 R 1299

djeci Salih Alije
13.3.1882
122 153 Bijel jina Darivanje
o dodjeljivanju
9 R 1299
preminulog u mahali Anbar.
imovine
Zidova Jefo Mustafije sina
28.2.1882
Isakovog nastanjenog u mahali
127 161 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
26 R 1299
Bijeljini, svojoj


17.3.1882
u
supruzi. djeci Estebane Jefine
preminule u selu u
123 154 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
2 z 1298
Bijeljini.


26.10.1881
djeci Milana u mahali Timak u
128 162 Bijeljina
Nura, Hadi Dano Age 27 R 1299
Bijeljini.
nastanjena u mahali
18.3.1882
u Bijeljini dala svom
123 155 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
ll R 1299
ocu za obavljanje postupka oko
\


2.3.1882
imovine koju je naslijedila od
djeci Hamze preminulog u selu preminulog mua.
Kuvari.
129 163 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
4 Ca 1299
124 156 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
14R 1299


24.3.1882


5.3.1882
djeci Jovana
djeci Makro Jove preminulog u preminulog u selu Suhopolje u
mahali Danica Varo. Bijeljini.
125 157 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
17R 1299 129 164 Bijeljina
Izdavanje Hadi
12 Ca 1299


8.3.1882
Abdulahu za miraza
1.4.1882
djeci N Tee Hadi Islama sina
preminulog u selu Dragolavac u Abdulahovog iz mahale
Bijeljini.
125 158 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
22 R 1299 130 165 Bijeljina Prodaja
Prodaja imovine Nail e
13 Ca 1299


13.3.1882 imovine
Osman Murat Bega
2.4.1882
60 61
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta dok. dokumenta
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj
Datum
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta
dok. dokumenta
djeci Abdulmumina
149 196 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
10 Za 1299
preminulog u mahali

23.9.1882
u Bijeljini.
djeci Mehmeda
preminulog u mahali u IS3 204 Bijeljina Prodaja
Prodaja imovine od
4M 1300
Bijeljini.
imovine
oca i majke od strane Muse
IS.11.1882
Mustafe nastanjene
149 197 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine 12 Za 1299
u mahali u J anji.

2S.9.!882
djeci Ranka preminulog 153 20S Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
8M1300
u selu Drago lovac u Bijeljini.

19.11.1882
djeci Ilijinoj sinu V iraka
150 198 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine Vike 20 Za 1299
preminulom u selu Pa pas u
preminulog u selu Bogutovo u
3.10.1882
Bijeljini.
Bijeljini.
IS4 206 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine Ranka sina
14M 1300
ISO 199 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine 28 Za 1299
preminulog selu
25.11.1882
u
preminulog u mahali
11.10.1882
Krivak u Bijeljini.
u Bijeljini.
IS4 207 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
IS M !300
!Sl 200 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine 28 Za 1299

26.11.1882
preminulog u mahali
11.10.1882
djeci Antuna
u Bijeljini.
preminulog u selu Bokovice u
Bijeljini.
IS! 201 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine 29 Za 1299


12.10.1882
!SS 208 Bijeljina
Zahtjev za osobe
28 M1300
djeci Alije pod imenom Ibrahim, predat od
9.12.1882
preminulog u mahali
strane Harembegzade Hadi
u Bijeljini.
Mustafa bega nastanjenog u
mahali u Bijeljini, u svrhu
IS2 202 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
13 z 1299
regulisanja procesa u vezi sa


26.10.1882
imovinom koju je
djeci Jovana naslijedila od majke.
preminulog u selu u
Bijeljini. IS5 209 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine
6 s 1300
Mula Ahmeda preminulog
17.12.1882
u
IS2 203 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
26 z 1299
kasabi Janja u Bijeljini.


8.11.!882
66
67
Br.str. Br. Mjesto
dok.
156 210 Bijeljina
156 211 Bijeljina
157 212 Bijeljina
157 213 Bijeljina
157 214 Bijeljina
158 215 Bijeljina
158 216 Bijeljina
158 217 Bijeljina
Vrsta
dokumenta
Imovina

Prodaja
imovine
Imovina
Imovina

Imovina

izinnB.ma
izinnB.ma
izinnB.ma
Sadraj
Raspodjela imovine te

djeci Mustafe sinu Hadi
Omera, preminulog u kasabi
Janji u Bijeljini.
Prodaja imovine Ali bega sina
Miralem bega nastanjenog u
Janjarima u Bijeljini.
Datum
7 s 1300
18.12.1882
13 s 1300
24.12.1882
Raspodjela imovine
preminulog
Kuvari u Bijeljini.
Ljubuje 18 s 1300
u selu 29.12.1882
Raspodjela imovine te

djeci Milvana
preminulog u selu u
Bijeljini.
Raspodjela imovine te

djeci Gaje preminulog
u selu u Bijeljini.
Izinnama za udaju Fatime
Mehmedove iz mahale
u Janji za Emina sina
Mustafinog.
lzinnama za udaju Kade
Alije nastanjene u mahali
u kasabi Janja za Saliha sina
Mehmedovog.
Izinnama za udaju Fatime
Hamze nastanjene u Kuvarima
za Mustafu sina Ramazan
68
17Ra 1300
26.1.1883
18 Ra 1300
27.1.1883
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Br.str.
158
158
158
158
158
159
159
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
218 Bijeljina izinnB.ma
219 Bijeljina Imovina
220 Bijeljina izinnB.ma
221 Bijeljina izinnB.ma
222 Bijeljina izinnB.ma
223 Bijeljina izinnB.ma
224 Bijeljina izinnB.ma
Sadraj
nastanjenog u selu
Izinnama za udaju Hurije
Halilove nastanjene u mahali
u Janji za Muju sina
Alihana nastanjenog u istoj
mahali.
Izjava o ravnopravnoj raspodjeli
imovine
djece Hadi Ali age sina Hadi
Abdi age preminulog u selu
u Zvorniku .
Izinnama za udaju Hirke
Jaara nastanjene u mahali
u kasabi Banja za Begu
sina Reinog iz iste mahale.
Izinnama za udaju Ajke
Husejinove nastanjene u mahali
Epletonija u kasabi Banja za
Omera sina Ismailovog iz iste
mahale.
lzinnama za udaju Fatme
Ahmeda nastanjene u mahali
u Bijeljini za
Mahmuda sina Hamidovog iz
iste mahale .
izinnama za udaju Zlate
Mustafine nastanjene u mahali
u Janji za Jusufa sina
Ahmedovo g iz iste mahale.
izinnama za udaju Fahire
Alijine nastanjene u mahali
u Bijeljini
69
Datum
Bez
Datuma
(1883)
22 s 1300
2.1.1883
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
159 225 Bijeljina izinn.ma
159 226 Bijeljina izinnma
159 227 Bijeljina Imovina
160 228 Bijeljina Imovina
160 229 Bijeljina izinn.ma
160 230 Bijeljina izinn.ma
161 231 Bijeljina iz inn ma
Sadraj
za Asima Sarajliju sina
Abdulahovog iz iste mahale.
izinnama za udaju Melike
Hasanove nastanjene u mahali
Anbar u Bijeljini za Zahita sina
Ahmedovo g iz iste mahale .
izinnama za udaju Fatime
Selimove nastanjene u mahali
Brezova u Janji za Raida sina
lbrahimovog iz iste mahale .
Datum
Bez
Datuma
(1883)
Bez
Datuma
(1883)
Raspodjela imovine te 15 s 1300
dugova Ibrahim 26.12.1882
beg Hasana koji se bavio
prodajom svile prije nego je
preminuo u mahali
u kasabi Janji .
Raspodjela imovine Pere
preminulog u selu
lzinnama za udaju Hatide
Mehmeda nastanjene u
mahali u Bijeljini za Saliha
sina Abdulahovog iz iste
mahale.
izinnama za udaju Sidike
Mehmedove iz mahale u
Bijeljini za Ramazana sina
Bekirovog iz iste mahale.
lzinnama za udaju Fatime
Zejnela iz sela Kuvari u Bijeljini
za Saliha sina Hasanovog iz
istog sela.
70
ll Ra 1300
20.1.1883
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
161 232 Bijeljina izinn.ma
161 233 Bijeljina izinnJma
161 234 Bijeljina izinnma
161 235 Bijeljina izinn.ma
161 236 Bijeljina izinn.ma
161 237 Bijeljina izinnama
161 238 Bijeljina izinn.ma
161 239 Bijeljina izinnama
Sadraj
izinnama za udaju U mke
mustafine iz mahale
u Bijeljini za Jusufa sina
Saihovog iz iste mahale.
izinnama za udaju za udaju
Hae Alijine iz mahale
Dogupolje u Janji za Aliju sina
Beginog iz iste mahale .
Izinnama za udaju Nire
Mustafine iz mahale
u Bijeljini za Murata sina
lbrahimovog iz sela Donja
Tuzla.
izinnama za udaju Fatime
Beganove iz mahale
u Bijeljini za Emina sina
Ejupovog iz iste mahale.
Izinnama za udaju Atife
Atine iz mahale u
Bijeljini za Abduakira sina
Hasanovog iz iste mahale.
Izinnama za udaju Zelie
Tahirove iz mahale Kiptijan u
Bijeljini za Omera sina
Mustafinog iz iste mahale.
lzinnama za udaju
Ismailove iz mahale Kiptijan u
Bijeljini za Kubu sina
Abdulahovog iz iste mahale .
Izinnama za udaju Pae
Abdulahove iz mahale
u Bijeljini za Abidina
71
Datum
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Br.str.
161
162
162
162
162
162
162
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
240 Bijeljina
241 Bijeljina
242 Bijeljina
243 Bijeljina
244 Bijeljina
245 Bijeljina
246 Bijeljina
izinnama
Imovina
izinniima
Imenovanje

izinniima
izinniima
izinniima
Sadraj
sina Omerovog iz iste mahale.
Izinnama za udaju Emine
Ibrahimove iz mahale
u Bijeljini za Mustafu sina
Salihovog.
Raspodjela imovine te

djeci iz
demata Diyin, a koji je
preminuo u Bijeljini.
Izinnama za udaju Penbe
ismailove iz mahale Polotniye u
Janji za Ismaila sina Jusufovog
iz iste mahale.

djeci Hadi
preminulog u mahali u
Bijeljini.
Izinnama za udaju U mk e
Selimove iz mahale u
Bijeljini za Osmana Kamanicu iz
iste mahale.
Izinnama za udaju Zlate
Husejinove iz mahale u
Bijeljini za Saliha sina
Mehmedovog iz iste mahale.
izinnama za udaju Arife
Husejinove iz mahale u
Bijeljini za Osmana sina
Ahmedovo g iz iste mahale .
72
Datum
Bez
datuma
(1883)
22 Ra 1300
31.1.1883
Tarihsiz
(1883)
27Ra 1300
5.2.1883
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Bez
datuma
(1883)
Br.str.
162
162
162
163
163
163
163
164
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
247 Bijeljina
248 Bijeljina
249 Bijeljina
250 Bijeljina
251 Bijeljina
252 Bijeljina
253 Bijeljina
254 Bijeljina
Imovina
izinniima
Imovina

izinniima
Imovina

izinniima
Imovina

Imovina

Sadraj Datum
Raspodjela imovine
Ibrahima preminulog u
u Bijeljini .
2 R 1300
mahali 10.2.1883
Izinnama za udaju Dafe
Salihove iz mahale u Janji
za Osmana sina Salihovog iz
iste mahale.
Raspodjela imovine te

djeci Husejina
preminulog u mahali Dogupolje
u Janji.
Izinnama za udaju Husnije
Rustemove iz mahale
u Bijeljini za Abida
sina Salihovog iz iste mahale.
Raspodjela imovine te

djeci Kuje preminulog
u selu u Bijeljini.
Izinnama za udaju Zumre
Bekirove iz mahale u
Bijeljini za Zejnela sina
Ibrahimovog iz iste mahale .
Bez
datuma
(1883)
7 R 1300
15.2.1883
Bez
datuma
(1883)
7 Ca 1300
16.3.1883
Bez
datuma
(1883)
Raspodjela imovine te 26 Ra 1300

4

1883
djeci Bajre iz
demata Delsin preminulog u
Bijeljini.
Raspodjela imovine te

djeci preminulog u
73
8 R 1300
16.2.1883
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
Br. str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta
dok. dokumenta
selu Brince u Bijeljini.
167 262 Bijeljina izinn.3.rna
Izinnama za udaju Hafize Bez
Ibrahimove iz sela Brezovopolje
dahuna
165 255 Bijeljina Darivanje
Ibrahim iz sela
16 R 1300 za Mehmeda iz Bijeljini sina
(1883)
imovine
u Bijeljini poklonio
24.2.1883
Mustafinog.
svom sinu jedan dio ivotinja i
zemljita je vlasnik .
167 263 Bijeljina Prodaja
Prodaja imovine od 17 R 1300
imovine
od strane Fatime
25.2.1883
oca
165 256 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine
7 R 1300 Mehmeda nastanjene
Mustafe preminulog u Bijeljini.
15.2.1883
u mahali u Bijeljini.
166 257 Bijeljina Zadudbina
Zapis o d ugov anju Kate sina
16 R 1300
167 264 Bijeljina Alimentacija
Dodjela alimentacije djeci Kuke 7 R 1300
Stanka nastanjenog u
24.2.1883
Fl Jankola
15.2.1883
mahali Mustu u Bijeljini prema
preminule u selu Obarska u
Husejinu sinu preminulog
Bijeljini.
Jusufa te jamstvo
isplate duga roku od jedne
167 265 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
23 R 1300
u
godine.

3.3.1883
djeci Zarije
166 258 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
7 R 1300 preminule u mahali Janja Varo

15.2.1883
u Bijeljini.
djeci Kuke Jankola
preminule selu
168 266 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine Muje
20 R 1300
u
Obarska u Bijeljini.
ciganina Jahje preminulog u
20.2.1883
kasabi Janja u Bijeljini.
166 259 Bijeljina izinn.3.ma
Izinnama za udaju Zade
Bez
Alijine iz mahale Dugopolje u
dahuna 168 267 Bijeljina Rjeenje
Rjeenje suda o zavretku
26 R 1300
Bijeljini Mahmuda sina
(1883)
nad sinom
6.3.1883
za
Alijinog iz iste mahale .
Rus tema preminulog prije
nekoliko godina u mahali
167 260 Bijeljina izinn.3.ma
Izinnama za udaju Abide
Bez u Bijeljini, zbog toga to
Mee iz sela J an jar za ahi da
datuma
je postao punoljetan.
sina Ibrahimovog iz iste mahale.
(1883)
168 268 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
27 R 1300
167 261 Bijeljina izinn.3.ma
Izinnama za udaju Zumre
Bez


7.3.1883
Vejselove iz sela Ku vari
datuma
djeci Milana za
Mustafu iz Tel daka sina
(1883)
preminulog u selu Crnjeleva u
Ibrahimovog ..
Bijeljini.
Br.str.
169
169
169
170
170
171
171
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
269 Bijeljina Imovina

270 Bijeljina Prodaja
imovine
271 Bijeljina Prodaja
272 Bijeljina
273 Bijeljina
274 Bijeljina
275 Bijeljina
imovine

Imovina


Imovina

Sadraj Datum
Raspodjela imovine te 23 R 1300

3

1883
djeci Ejke preminulog u
selu Velikoj u Bijeljini.
Prigovor djece
Husejina preminulog u mahali
Preilice u Bijeljini na prodaju
njihovog nasljedstva od strane

Prodaja jednog dijela imovine
koju su djeca preminulog
Husejina iz mahale
Preilice naslijedila od oca, od
strane njihovog
u svrhu pokrivanja trokova
alimentacije.
Davanje muu u
postupku prodaje imovine
je vlasnica Zlata Osmanova
nastanjena u mahali Mutsu u
Bijeljini.
Raspodjela imovine Pere
preminulog u selu Obarska u
Bijeljini
Hadi Ali Age
iz Tuzle u postupku prodaje
imetka u Tuzli i je
vlasnica Hanuma
Ibrahimova nastanjena u mahali
u Bijeljini .
29 R 1300
9.3.1883
15 R 1300
23.2.1883
3 Ca 1300
12.3.1883
28 R 1300
8.3.1883
5 Ca 1300
14.3.1883
Raspodjela

imovine te 29 R 1300
djeci Ilije
76

9

1883
Dimitorovica
Br.str.
172
172
172
172
172
173
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
276 Bijeljina Imovina
277 Bijeljina
278 Bijeljina Rjeenje
279 Bijeljina
280 Bijeljina
281 Bijeljina
Rjeenje
Alimentacija
Imovina

Sadraj
preminulog u selu Ljence u
Bijeljini.
Datum
Raspodjela imovine Juke 13 Ca 1300
preminule u selu
22
3.1883
u Bijeljini.
Davanje u postupku
prodaje jednog dijela imovine
je vlasnica Hamia
Jakupova nastanjena u selu
Dijin u Bijeljini.
Dokument o davanju
od strane Hamie
Hakupove nastanjene u selu
Dijin u Bijeljini u postupku
prodaje jednog dijela imovine
je vlasnica.
Dokument o davanju
od strane Zlate i Hasine
Salihovih nastanjenih u Bijeljini
u postupku prodaje imovine
koja se nalazi u mahali

Prodaja imovine djece Hadi
Ahmeda preminulog
u Janji, na zahtjev
djece
Osman Age u svrhu pokrivanja
trokova djece .
Raspodjela imovine te

djeci Petra preminulog u
selu u Bijeljini.
77
13 Ca 1300
22.3.1883
13 Ca 1300
22.3.1883
24 Mart
1883
13Z 1299
15.10.1883
12 Ca 1300
21.3.1883
Br. str.
173
174
174
174
175
175
Br. Mjesto Vrsta
dok dokumenta
282 Bijeljina
283 Bijeljina
284 Bijeljina
285 Bijeljina
286 Bijeljina
287 Bijeljina
Imovina

Prodaja
imovine
Nagodba
Imovina

Imovina

Vaktf
Sadraj
Raspodjela imovine te

djeci Ibrahima
sina Alije preminulog u kasabi
Janji u Bijeljini.
Prodaja koju su naslijedila
djeca Muharema
preminulog u mahali
u Bijeljini na zahtjev Bege
djece, s
obrazloenjem da se
uruava te radi
daljnje tete.
Datum
14 ea 1300
23.3.1883
19 ea 1300
28.3.1883
Izjava supruge 20 ea 1300
Mustafe preminulog u mahali
2
9.3.1883
u Bijeljini o tome da je
uspostavljen sporazum o podjeli
imovine nasljednicima.
Raspodjela imovine te 27 ea 1300

5

1883
djeci Milvana
preminulog u selu u
Bijeljini.
Raspodjela imovine te

djeci Gaje preminulog
u selu u Bijeljni.
Ali Paazade Jusuf bejefendija iz
Bijeljine svoj plac od 10 dunuma
koji se nalazi u kasabi Zvornik,
a je vlasnik, daruje vakfu
pod uslovom da se isto da na
uslugu posjetioca Turbeta
Mevlana Kaimi Efendije da bi
78
28 ea 1300
6.4.1883
29 ea 1300
7.4.1883
Br.str.
175
176
176
177
177
178
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
288 Bijeljina
289 Bijeljina
290 Bijeljina
291 Bijeljina
292 Bijeljina
293 Bijeljina

Imovina
Prodaja
imovine
Darivanje
imovine
Imovina
Imovina
Sadraj
mogli ostavljati svoje ivotinje,
te da se plodovi koja se
nalaze na placu poklone
derviima ostalom osoblju
turbeta.
vanje od
strane suda za Osmana
nastanjenog u Janji s
obrazloenjem da je u
loem mentalnom stanju te u
svrhu tete nad
njegovim imetkom .
Raspodjela imovine sina
Stojana preminulog u selu
u Bijeljini.
Prodaja imovine od strane djece
Alije sina Salihovog
preminulog u mahali Plotinje u
Janji, a koju su naslijedili od oca.
Zahtjev Ilije iz sela u
Bijeljini da mu se dodijeli njiva
te jedan plac za kojeg tvrdi da
mu je vlasnik zemljita J
prije svoje smrti poklonio,
da ne postoji pismeni
dokument o tome .
Datum
29 ea 1300
7.4.1883
28 ea 1300
6.4.1883
2 e 1300
10.4.1883
2 e 13oo
10.4.1883
Raspodjela imovine 5 e 1300
Juje preminulog u selu
Dr agal ovac u Bijeljini.
dugova od imetka
zaduenog Blagoja
preminulog u selu u
Bijeljini.
79
13.4.1883
5 e 13oo
13.4.1883
Br.str.
178
178
179
179
179
180
180
Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
294 Bijeljina
295 Bijeljina
296 Bijeljina
297 Bijeljina

Prodaja
imovine

Imovina
298 Bijeljina
299 Bijeljina Imovina

300 Bijeljina
Sadraj
za
djecu Hasana preminulog
u selu u Bijeljini.
Prodaja imovine Hode sina
Ahmeda nastanjenog u selu
Mustu u Bijeljini.

optine Bijeljine od strane Nafije
nastanjene u mahali u
Bijeljini u svrhu podjele imovine
koju je naslijedila od
preminulog supruga (Ovaj
zapis je kasnije poniten tako
to je prekrien).
Raspodjela imovine
Jovana preminulog u selu
u Bijeljini (Ovaj zapis je
kasnije prekrien).

optine Bijeljine od strane Nafije
nastanjene u mahali u
Bijeljini u svrhu podjele imovine
koju je naslijedila od
preminulog supruga.
Datum
5M 1300
13.4.1883
9 e J3oo
17.4.1883
10 e J3oo
18.4.1883
13 Ca1300
22.3.1883
12 e J3oo
20.4.1883
Raspodjela imovine te 27 e 1300
d
. ' 'k 5.5.1883
o re !VanJe opunomocem a
djeci Haro Petra preminulog u
Janji.
Ibrahima sina
Mehmeda iz Ozice od strane
Hanif e
80
14 e J3oo
22.4.1883
Br.str. Br. Mjesto Vrsta
dok. dokumenta
1780 301 Bijeljina
181 302 Bijeljina
181 303 Bijeljina Imovina
182 304 Bijeljina Imovina
182 305 Bijeljina Razvod
Sadraj
nastanjene u mahali
u Bijeljini u postupku povratka
zemljita od
preminulog oca, a koje
njen brat (sestra).
Ibrahima sina
Mehmeda iz Ozice od strane
Zade i Dude Mustafe
nastanjenih u mahali
u Bijeljini u postupku
povratka zemljita
od preminulog oca, a koje
njihov brat (sestra).
brata od
strane Zada hanuma
Husejin Begzade Ismail bega iz
u postupku podizanja
novca koji se u
Ejtam Sanduku, a
koji je naslijedila od preminulog
oca.
Raspodjela imovine
Jovana preminulog u selu
u Bijeljini ..
Datum
14 e 13oo
22.4.1883
22 e 13oo
30.4.1883
13 e 13oo
13.4.1883
Raspodjela imovine
Arsena preminulog u
Viran u Bijeljini.
27 e 1300
selu 5.5.1883
Razvod Umka hanume
nastanjene u mahali Kiptijan u
Bijeljini od svog mua
Redepa zbog postojnja
nesuglasica
suprunicima.
81
1 e J3oo
9.4.1883
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj
Datum
Br.str. Br. Mjesto Vrsta Sadraj Datum
dok. dokumenta
dok. dokumenta
182 306 Bijeljina Prodaja
Prodaja njive u selu Ljence na 27 e 13oo
Ruvejda hanuma u postupku
imovine
kojoj se nalaze denarike
5.5.1883
dodjeljivanja imovine koja se
od strane Istebana
nalazi u Srebrenici a koju su
iz sela Dragalovac idovu Mui
djeca naslijedila od u
Alkalaju.
mahali Paa bah preminulog
joj mua Mustafa efendije te
183 307 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine Petrik Kufe 8 B 1300
svekra.
preminulog prije 18 godina u
15.5.1883
selu u Bijeljini.
185 314 Bijeljina Razvod
Razvod Alije iz Janje od 12 L 1300
Haa hanume zbog
16.8.1883
supruge 183 308 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine Alekse 16 B 1300
neslaganja suprunicima.
preminulog u selu Zagon
23.5.1883
u Bijeljini.
186 315 Bijeljina
Imenovanje Salih age iz Bijeljine Bez
od strane
datuma
za
(1300)
184 309 Bijeljina Razvod
naknada za razvod 15 B 1300
Ismail age sina Hadi Ahmeda
i erife iz sela
22.5.1883
nastanjenog Bijeljini te u
Janjar iznosi 180 gurua.
njegove supruge Pae
Hasana u za
184 310 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
21 B 1300
postupke prodaje ili obrade


28.5.1883
njihove imovine. (Lista imovine
djeci Jeve preminulog u
i vrijednosti imovine za koju je
selu Bukovice u Bijeljini.
izdata
184 311 Bijeljina Imovina
Raspodjela imovine te
21 B 1300
186 316 Bijeljina Jamstvo
Dokument kojim Basto iz 10 1299

28.5.1883
Obarska da isplatiti
16.6.1883
djeci Hasana preminulog
dug Milici iz sela
u mahali u Bijeljini.
186 317 Bijeljina Jamstvo
dokument kojim se da 12 Za 1299 185 312 Bijeljina
Imenovanje Mehmeda od 25 B 1300
dug trgovcu Abdi biti
14.9.1883
strane Naila Hanume u
1.6.1883

postupku povratka dijela
imovine koju je naslijedila od
186 318 Bijeljina Razvod
Razvod Hasana 17 s 1300
Muzaferizade Mustafe sina
od (Ovaj zapis je
28.12.1882
supruge
Mustafa bega preminulog u pri
kasnije prepisan olovkom plave
obavljanju dunosti.
boje)
185 313 Bijeljina
Imenovanje 22 B 1300
Mehmed efendije za
29.5.1883
od strane
82
83