Sie sind auf Seite 1von 21

0.

UVODNE NAPOMENE
OSNOVNO O KOLEGIJU
1
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
0.1. IZVOAI NASTAVE
Predavanja i usmeni ispit: mr.sc. Bojan Kovai,
predava;
Auditorne vjebe i kolokviji: Luka Marohni,
asistent (grupa D), dr.sc. Danilo Rastovi, asistent
(grupa E), mr.sc. Bojan Kovai, predava (grupa F),
Renata Opai, asistent (grupa G)
Pismeni ispiti: Luka Marohni, dr.sc. Danilo
Rastovi, Renata Opai
Demonstrature: Andrijana Petrovi i Martina
Vuievi, studentice
2
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
0.2. SADRAJ KOLEGIJA
Kompleksni brojevi
Matrice i determinante
Sustavi linearnih jednadbi
Vektori
Funkcije (opi dio)
Elementarne funkcije
Nizovi
Granine vrijednosti nizova i funkcija
Diferencijalni raun i primjene
3
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
0.3. LITERATURA
Popis slubene literature: na internetskoj
stranici predmeta
Za ponavljanje srednjokolskoga gradiva:
udbenici i zbirke zadataka iz matematike za
ope gimnazije i tehnike kole
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
4
1. KOMPLEKSNI BROJEVI
1.1.REALNI I KOMPLEKSNI
BROJEVI. ALGEBARSKE
OPERACIJE S KOMPLEKSNIM
BROJEVIMA.
5
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
1.1.1.SKUP KOMPLEKSNIH
BROJEVA
Jednadba x
2
= 1 nema rjeenja u skupu realnih brojeva R
Zamiljeno (imaginarno) rjeenje te jednadbe oznaava se s i i
naziva imaginarna jedinica
Za svaki cijeli broj k Z vrijede sljedee jednakosti:
i
4 k
= 1, i
4 k + 1
= i, i
4 k + 2
= 1, i
4 k + 3
= i
Broj oblika a + b i, gdje su a, b R, naziva se kompleksan broj
Skup svih kompleksnih brojeva oznaava se s C
Dakle, C = {a + b i: a, b R}
Svaki realan broj a R moemo shvatiti kao kompleksan broj a +
+ 0 i. Zbog toga vrijedi skupovna inkluzija: R C.
Openito, vrijede sljedee skupovne inkluzije: N Z Q R C
6
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
1.1.2. OSNOVNE VELIINE
Za zadani kompleksan broj z = a + b i, pri emu su
a, b R, definiramo:
realni dio kompleksnoga broja (oznaka: Re(z)) := a;
imaginarni dio kompleksnoga broja (oznaka: Im(z))
:= b;
konjugirano-kompleksni broj: ;
apsolutnu vrijednost (modul): ;
Napomena: Za svaki z C vrijede jednakosti:
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
7
: z a b i =
[ ] [ ]
2 2
2 2
: Re( ) Im( ) z z z a b = + = +
2
1.) ;
2.) .
z z
z z z
=
=
1.1.3. JEDNAKOST
KOMPLEKSNIH BROJEVA
Dva kompleksna broja su jednaka ako i samo ako
su istodobno meusobno jednaki njihovi realni
dijelovi i meusobno jednaki njihovi imaginarni
dijelovi
Formalno, ako su z
1
= a
1
+ b
1
i i z
2
= a
2
+ b
2
i,
pri emu su a
1
, b
1
, a
2
i b
2
R, onda vrijedi:
(z
1
= z
2
) ((Re(z
1
) = Re(z
2
)) (Im(z
1
) = Im(z
2
)))
Jednostavnije zapisano:
(z
1
= z
2
) ((a
1
= a
2
) (b
1
= b
2
))
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
8
1.1.4. KOMPLEKSNA ILI
GAUSSOVA RAVNINA
Svakom kompleksnom broju z = a + b i, pri emu su
a, b R, jednoznano moemo pridruiti ureeni par
(Re(z), Im(z)), tj. (a, b)
Grafiki prikaz skupa svih tako dobivenih ureenih
parova naziva se kompleksna ili Gaussova ravnina
Kompleksna ravnina je, zapravo, obian pravokutni
koordinatni sustav u ravnini, pri emu os apscisa (os x)
predstavlja os realnih dijelova (krae: realnu os), a os
ordinata (os y) predstavlja os imaginarnih dijelova
(krae: imaginarnu os)
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
9
1.1.5. GEOMETRIJSKO
ZNAENJE OSNOVNIH
VELIINA
Poistovjetimo li kompleksan broj z = a + b i s
tokom Z = (a, b) u kompleksnoj ravnini, onda je:
Re(z) ortogonalna projekcija toke Z na realnu os;
Im(z) ortogonalna projekcija toke Z na imaginarnu
os;
osnosimetrina slika toke Z s obzirom na realnu
os;
udaljenost toke Z od ishodita kompleksne
ravnine (tj. od toke O := (0,0))
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
10
z
z
1.1.6. ALGEBARSKE
OPERACIJE S KOMPLEKSNIM
BROJEVIMA
Kompleksne brojeve moemo zbrajati, oduzimati,
mnoiti i dijeliti
Za kompleksne brojeve z
1
= a
1
+ b
1
i i z
2
= a
2
+
+ b
2
i, pri emu su a
1
, b
1
, a
2
, b
2
R, definiramo:
zbroj: z
1
+ z
2
:= (a
1
+ a
2
) + (b
1
+ b
2
) i
razliku: z
1
z
2
:= (a
1
a
2
) + (b
1
b
2
) i
umnoak: z
1
z
2
:= (a
1
a
2
b
1
b
2
) + (a
1
b
2
+
+ a
2
b
1
) i
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
11
1.1.7. ALGEBARSKE
OPERACIJE S KOMPLEKSNIM
BROJEVIMA
kolinik (u sluaju kad je z
2
0):
Zbroj, razlika, umnoak i kolinik dvaju kompleksnih
brojeva su ponovno kompleksni brojevi
Operacije zbrajanja i mnoenja imaju sva svojstva
(komutativnost, asocijativnost, distributivnost) koja
imaju analogne operacije u skupu realnih brojeva R
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
12
1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2
:
z z z a a b b a b a b
i
z a b a b
z
+
= = +
+ +
1.1.8. SVOJSTVA APSOLUTNE
VRIJEDNOSTI (MODULA)
Realna funkcija f : C R definirana formulom f(z) = |z|
ima sljedea svojstva:
f (z) 0, za svaki z C;
f (z) = 0 z = 0;
f (z
1
z
2
) = f (z
1
) f (z
2
) i , za sve z
1
, z
2

C;
, za svaki z C;
f (z
n
) = [f (z)]
n
, za svaki z C i svaki n N;
f (z
1
+ z
2
) f (z
1
) + f (z
2
), za sve z
1
, z
2
C.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
13
1 1
2 2
( )
( )
z f z
f
z f z
| |
=
|
\
( )
( ) f z f z =
1.1.9. SVOJSTVA
KONJUGIRANJA
Kompleksna funkcija g : C C definirana
formulom g(z) = ima sljedea svojstva:
g(z) = 0 z = 0;
g(z
1
z
2
) = g (z
1
) g (z
2
), za sve z
1
, z
2
C;
g[g(z)] = z, za svaki z C;
g (z
1
z
2
) = g (z
1
) g (z
2
) i , za sve
z
1
, z
2
C;
g(z) = z ako i samo ako je z R;
g(z) = z ako i samo ako je z {b i : b R}.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
14
z
1 1
2 2
( )
( )
z g z
g
z g z
| |
=
|
\
1.1.10. PRIMJER 1.
Za kompleksne brojeve z
1
= 1 2 i i z
2
= 2 + i izrau-
najte i prikaite u kompleksnoj ravnini sljedee brojeve:
a) z
1
+ z
2
;
b) z
1
z
2
;
c) z
1
z
2
;
d) ;
e) ;
f) .
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
15
1
2
z
z
1 2
3 2 z z +
2
1
5
5
z
z
1.1.11. PRIMJER 2.
Za kompleksan broj definiramo .
Pokaite da za svaki vrijede jednakos-
ti:
Potom izraunajte za .
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
16
1
1
: z
z

=
( )
1
2
1
1
1
) ;
1
) ;
) .
z
z
z
z
z
z z

=
=
=
a
b
c
3 z i = +
{ }
\ 0 z C
0 z
1
4 z

1.1.12. PRIMJER 3.
Pokaite da na skup C ne moemo proiriti
standardni ureaj koji vrijedi na skupu R.
Zbog toga za bilo koja dva kompleksna broja
moemo jedino ustvrditi jesu li meusobno
jednaki ili meusobno razliiti.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
17
1.1.13. PRIMJER 4.
Zadani su kompleksni brojevi i z
2
=
= (1 + i)
3
+ (1 i)
3
.
a) Prikaite u kompleksnoj ravnini zadane
kompleksne brojeve, pa sa pripadne slike odredite
njihove apsolutne vrijednosti.
b) Izraunajte i zapiite dobiveni
rezultat kao potenciju s bazom 4.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
18
2010 2011
1
2012 2013
i i
z
i i
+
=

2012
1 2
1
4
z z
| |

|
\
1.1.14. PRIMJER 5.
Zadan je kompleksan broj
a) Prikaite zadani broj u kompleksnoj ravnini.
b) Izraunajte apsolutnu vrijednost zadanoga broja.
c) Odredite realne brojeve x i y tako da kompleksan
broj z
1
= (2 x y 2) + (x 2 y + 12) i bude
jednak zadanom broju.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
19
50 (2 ) (3 ) (2 ) (3 )
3
7 7 7
i i i i
z
i i
+ +
(
=
(
+

1.1.15. PRIMJER 6.
a) Neka su z
0
C i r 0 proizvoljni, ali fiksirani.
Pokaite da je grafiki prikaz skupa S = {z C : |z z
0
| =
= r} u kompleksnoj ravnini krunica sa sreditem u toki
pridruenoj broju z
0
i polumjerom r.
b) U kompleksnoj ravnini skicirajte skupove toaka:
S
1
= {z C : |z| = 1};
S
2
= {z C : |z i| 2};
S
3
= {z C : |z + i| 3};
S
4
= {z C : |z 1 + 2 i| < 4};
S
5
= {z C : |z 2 3 i| > 5}.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
20
1.1.16. PRIMJER 7.
U kompleksnoj ravnini skicirajte sljedee
skupove toaka:
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
21
{ }
( )
( )
{ }
{ }
1
2
3
4
) : Re( ) Im( ) 0 ;
) : Im 2 Re 2 2 ;
) : Re( ) Im( ) ;
) : 1 .
S z z z
S z z z
S z z z z
z z
S z
z
z
= + =
= =
= =

= + =
`
)
a C
b C
c C
d C