Sie sind auf Seite 1von 23

1.

KOMPLEKSNI BROJEVI
1.2. OBLICI ZAPISA
KOMPLEKSNOGA BROJA. DE
MOIVROVE FORMULE.
1
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
1.2.1. ALGEBARSKI ZAPIS KOMPLEKSNOGA
BROJA
Uobiajeni (klasini) zapis kompleksnoga broja je
zapis iz cjeline 1.1.
Algebarski zapis: z = a + b i, pri emu su a, b R
Re(z) := a = realni dio kompleksnoga broja z
Im(z) := b = imaginarni dio kompleksnoga broja z
= apsolutna
vrijednost (modul) kompleksnoga broja z
Osnovno svojstvo ovoga zapisa kompleksnoga
broja: laka provedba operacija zbrajanja i
oduzimanja, a (tehniki) neto tea provedba
operacija mnoenja i dijeljenja
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
2
[ ] [ ]
2 2
2 2
: Re( ) Im( ) z z z a b = + = +
1.2.2. ARGUMENT
KOMPLEKSNOGA BROJA
Svakom kompleksnom broju z C pridruena je
tono jedna toka kompleksne (Gaussove) ravnine
Spojnica te toke s ishoditem kompleksne ravnine
(tj. tokom O = (0, 0)) zatvara jedinstven kut s
pozitivnim dijelom realne osi (tj. s polupravcem
omeenim tokom O kojemu pripadaju sve toke
kompleksne ravnine ija je prva koordinata
nenegativna, a druga jednaka 0)
Kut pripada intervalu i naziva se argument
kompleksnoga broja z
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
3
[
0, 2
1.2.3. ALGORITAM ZA
ODREIVANJE ARGUMENTA
KOMPLEKSNOGA BROJA
Ulaz (input): kompleksan broj z = a + b i, pri
emu su a, b R
Izlaz (output): argument kompleksnoga broja z
(iskazan u stupnjevima)
Korak 1. Ako je a = 0, onda:
ako je b > 0, definirati := 90. Kraj algoritma.
ako je b < 0, definirati := 270. Kraj algoritma.
Inae, ii na Korak 2.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
4
1.2.3. ALGORITAM ZA ODREIVANJE
ARGUMENTA KOMPLEKSNOGA
BROJA
Korak 2. Odrediti rjeenje x
0
jednadbe

koje zadovoljava nejednakost 0 x


0
< 90
Korak 3. Ako je a > 0 i b 0, definirati :=
x
0
. Kraj algoritma.
Inae, ii na Korak 4.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
5
tg
b
x
a
=
1.2.3. ALGORITAM ZA ODREIVANJE
ARGUMENTA KOMPLEKSNOGA
BROJA
Korak 4. Ako je a < 0 i b 0, definirati :=
180 x
0
. Kraj algoritma.
Inae, ii na Korak 5.
Korak 5. Ako je a < 0 i b 0, definirati :=
180 + x
0
. Kraj algoritma.
Inae, ii na Korak 5.
Korak 6. Ako je a > 0 i b 0, definirati :=
360 x
0
. Kraj algoritma.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
6
1.2.4. NAPOMENE
1. Trigonometrijska jednadba iz Koraka 2. ima jedinstveno
rjeenje koje zadovoljava uvjet naveden u tom koraku (ali
openito ima beskonano mnogo meusobno razliitih
rjeenja).
2. Ukoliko argument elimo iskazati u radijanima, rezultat
dobiven prethodnim algoritmom trebamo pomnoiti s .
Podsjetnik: Kut iskazan u stupnjevima pretvaramo u kut
iskazan u radijanima mnoenjem mjere kuta s .
Kut iskazan u radijanima pretvaramo u kut iskazan u
stupnjevima mnoenjem mjere kuta s .
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
7
180

180

180

1.2.5. TRIGONOMETRIJSKI
OBLIK ZAPISA
KOMPLEKSNOGA BROJA
z = r cis := r (cos + i sin ), gdje su:
r := apsolutna vrijednost (modul) kompleksnoga
broja z
:= argument kompleksnoga broja z
Osnovno svojstvo ovoga oblika zapisa
kompleksnoga broja: laka provedba operacija
mnoenja i dijeljenja, a (tehniki) zahtijevnija
provedba operacija zbrajanja i oduzimanja
kompleksnih brojeva
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
8
1.2.6. PRAVILO ZA MNOENJE KOMPLEKSNIH
BROJEVA ZAPISANIH U TRIGONOMETRIJSKOM
OBLIKU
Ako su z
1
= r
1
cis
1
i z
2
= r
2
cis
2
zadani
kompleksni brojevi, onda je:
z
1
z
2
kompleksan broj ija je apsolutna
vrijednost r
1
r
2
, a argument ostatak pri
dijeljenju zbroja
1
+
2
s 360, tj.
z
1
z
2
= (r
1
r
2
) cis [(
1
+
2
) mod 360]
Openito vrijedi:
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
9
1 1 1
cis mod360
n n n
i i i
i i i
z r
= = =
(
| |
=
( |
\1.2.7. PRAVILO ZA DIJELJENJE KOMPLEKSNIH
BROJEVA ZAPISANIH U TRIGONOMETRIJSKOM
OBLIKU
Ako su z
1
= r
1
cis
1
i z
2
= (r
2
cis
2
) 0
zadani kompleksni brojevi, onda je
kompleksan broj ija je:
apsolutna vrijednost jednaka ,
argument jednak:

1

2
, ako je
1

2
;
360 +
1

2
, inae (tj. ako je
1
<
2
).
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
10
1
2
z
z
1
2
r
r
1.2.8. PRETVORBA OBLIKA
ZAPISA: ALGEBARSKI
TRIGONOMETRIJSKI
Ulaz (input): kompleksan broj z = a + b i, pri
emu su a, b R
Izlaz (output): kompleksan broj z = r cis , pri
emu su r 0, [0, 360
Korak 1. Izraunati r := .
Korak 2. Odrediti argument (iskazan u
stupnjevima) algoritmom opisanim u toki 1.2.3.
Korak 3. Zapisati: z = r cis .
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
11
2 2
a b +
1.2.9. PRETVORBA OBLIKA
ZAPISA: TRIGONOMETRIJSKI
ALGEBARSKI
Ulaz (input): kompleksan broj z = r cis , pri
emu su r 0, [0, 360
Izlaz (output): kompleksan broj z = a + b i,
pri emu su a, b R
Korak 1. Izraunati a := r cos .
Korak 2. Izraunati b := r sin .
Korak 3. Zapisati: z = a + b i.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
12
1.2.10. DE MOIVROVA FORMULA ZA
POTENCIRANJE KOMPLEKSNIH
BROJEVA
Brza i relativno jednostavna provedba operacije mnoenja
kompleksnih brojeva zapisanih u trigonometrijskom
obliku omoguuje relativno jednostavno potenciranje tih
istih brojeva na velike (cjelobrojne) potencije
Tonije, neka su z = r cis (pri emu su r 0 i [0,
360) zadani kompleksan broj, te neka je n N
0
.
Tada vrijedi sljedea De Moivrova formula za
potenciranje kompleksnih brojeva:
z
n
= r
n
cis [(n ) mod 360]
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
13
1.2.11. NAPOMENA
Prethodna formula vrijedi i za bilo koji cijeli
broj n Z.
Tonije, ako je n < 0, onda z
n
ima:
apsolutnu vrijednost (modul) jednak r
n
;
argument
1
jednak 360 (|n | mod 360).
(S | | je oznaena obina apsolutna vrijednost
realnoga broja.)
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
14
1.2.12. DE MOIVROVA FORMULA ZA
KORJENOVANJE KOMPLEKSNIH
BROJEVA
Koristei formulu za potenciranje kompleksnih brojeva
moe se pokazati da vrijedi sljedea
Tvrdnja: Neka je z = r cis (pri emu su r 0 i
[0, 360) bilo koji kompleksan broj i neka je n N. Sva
rjeenja algebarske jednadbe
x
n
= z
dana su formulom
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
15
360
cis , za 0,1,..., 1.
n
k
k
x r k n
n
+
| |
= =
|
\
1.2.13. NAPOMENA
Moe se pokazati sljedea vana
Tvrdnja: Toke u kompleksnoj ravnini koje su
pridruene n tim korijenima iz kompleksnoga
broja z tvore vrhove pravilnoga n terokuta
upisanoga u sredinju krunicu polumjera
Pritom izraz sredinja krunica oznaava
krunicu ije je sredite u toki O = (0, 0), tj. u
ishoditu kompleksne ravnine
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
16
n
z
1.2.14. EKSPONENCIJALNI
OBLIK ZAPISA
KOMPLEKSNOGA BROJA
U tehnikim znanostima esto se koristi i tzv.
eksponencijalni oblik zapisa kompleksnoga broja koji se
temelji na tzv. Eulerovoj formuli:
Lijeva strana te jednakosti je eksponencijalna funkcija
kompleksne varijable ija je baza realan broj e
2.718281828459
Na taj se nain problem rjeavanja algebarskih jednadbi
u skupu C rjeava metodama i tehnikama tzv. kompleksne
analize (grane matematike koja prouava funkcije
definirane na skupu C)
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
17
cos sin
i
e i

= +
1.2.15. PRIMJER 1.
Zapiite kompleksan broj
u:
a) algebarskom;
b) trigonometrijskom obliku (argument iskaite u
radijanima);
c) eksponencijalnom obliku.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
18
2012
2014
5
12
(1 )
2
i
i
z
e

+
=
(

(

1.2.16. PRIMJER 2.
Zapiite kompleksan broj
u:
a) algebarskom obliku;
b) trigonometrijskom obliku;
c) eksponencijalnom obliku.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
19
( )
18
23
3
12
9
2
8 3
3 1
i
e
z
i

(
(
(
(
(

=
(

(
(

1.2.17. PRIMJER 3.
(pismeni ispit 12.07.2010.)
Odredite argument kompleksnoga broja
iskazan u:
a) stupnjevima;
b) radijanima.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
20
4 6
(1 ) ( 3 1) z i i =
1.2.18. PRIMJER 4.
(pismeni ispit 06.09.2010.)
Izraunajte
i prikaite dobiveni rezultat u algebarskom
obliku.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
21
10
5
( 1 )
( 12 2)
i
z
i

=
+
1.2.19. PRIMJER 5.
Odredite algebarski i trigonometrijski oblik
zapisa onoga rjeenja jednadbe
z
3
= 2 (i 1)
kojemu odgovarajua toka pripada prvom
kvadrantu Gaussove ravnine.
Potom izraunajte umnoak preostalih rjeenja
navedene jednadbe.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
22
1.2.20. PRIMJER 6.
Odredite ukupan broj svih rjeenja jednadbe
z
12
= i
koja imaju argument u intervalu .
Odredite najmanje, odnosno najvee rjeenje
zadane jednadbe koje pripada navedenom
intervalu. Izraunajte umnoak tih rjeenja i
zapiite ga u algebarskom obliku s tonou od
10
-5
.
Tehniko veleuilite - Elektrotehniki
odjel
23
5
,
6 4