Sie sind auf Seite 1von 12

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

Naziv preduzea:

BIZNIS PLAN
za period:_______

Tim studenata: Ime i prezime Br. indeksa

Datum izrade:

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

1. REZIME
Naziv preduzea Adresa Telefon, mail Direktor Pravni status Vlasnika struktura

Broj

i struktura zaposlenih Rukovodstvo Administracija Proizvodnja

1.2. Kratak opis poslovne ideje


Dio koji radite nakon to ste zavrili ostatak biznis plana. Nedite osnovne informacije biznis plana:

Djelatnost preduzea: Najvaniji proizvodi/usluge: Trite na kojem ete plasirati svoje proizvode/pruati usluge: Lokacija: Potrebna ulaganja: Broj potrebnih radnika na poetku poslovanja (prva 3 mjeseca): Oekivano poveanje broja zaposlenih u narednih 3 godine: Oekivani rezultati u naredne tri godine (prihod i profit): 1. godina godina Prihod........................................... ________ Profit............................................ ________ 2. godina _________ _________ 3. _________ _________

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

2. ANALIZA OKRUENJA
Analizirajte okruenje (npr.preko PESTEL analize: politiko, ekonomsko, socijalno, tehnoloko, prirodno/ekoloko, pravno) i navedite mogue rizike za uspjeno poslovanje, kao i prilike koje mogu nastati iz promjene okruenja. Npr. ako planirate zapoeti proizvodnju papirnih kesa, provjerite da li se uskoro oekuje donoenje zakona kojim e biti zabranjena upotreba plastinih kesa, to moe predstavljati priliku za Vau buduu firmu. Takoe ako planirate poeti sa proizvodnjom plastinih kesa, ovakav zakon bi mogao praktino da Vam uniti biznis. Da li e Vaa djelatnost morati da zadovolji neki od ekolokih standarda, ili da li se sprema donoenje nekog zakona koji bi pootrio standarde u ovoj oblasti ime bi ste bili prinueni da dodatno investirate npr. u ugradnju ureaja za preiavanje (vode, vazduha). Ako je rije o promjenama koje se oekuju u daljoj budunosti, navedite kako planirate da ih spremni doekate.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

3. MARKETING PLAN 3.1. Opis proizvoda/usluga


Opiite asortiman proizvoda (bitne karakteristike proizvoda: sastav, veliina, boja, oblik, nain upotrebe, da li je to nov ili ve postojei proizvod, itd.) Ako su usluge u pitanju, opiite u emu se sastoji usluga (glavne usluge koje planirate pruati)

3.2. Trite
Geografsko podruje
Navedite geografsko podruje na kom mislite plasirati svoje proizvode, odnosno pruati svoje usluge. Npr. usluge u pruati na teritoriji optine Srbac, proizvode u plasirati u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, i sl.

Kome su namjenjeni proizvodi i kako plasirati proizvode?


a) Ciljno trite (grupa) Ovdje je rije o krajnjim potroaima/korisnicima proizvoda/usluga, u okviru navedenog trinog podruja koje ste izabrali. Identifikujte ciljno trite to je mogue jasnije (starosna dob, pol, bogatstvo/prihodi, zanimanje, itd.) kako bi bili sigurni da proizvod zaista odgovara njihovom ukusu, potrebama, eljama. Ukoliko su krajnji potroai/korisnici vaih proizvoda/usluga firme, organizacije, institucije i sl., navedite njihovu djelatnost i u koje svrhe bi oni koristili vae proizvode/usluge.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata


b) plasman/distribucija Da li ete proizvode prodavati veletrgovcima, trgovcima na malo, ili direktno graanima, tj. direktno firmama, institucijama i sl.? Ako planirate da imate maloprodajno mjesto, detaljno obrazloite prednosti i nedostatke lokacije.

3.3. Poreenje sa konkurencijom


Navedite bitne informacija o konkurenciji (npr. ko su najjai konkurenti, kakvi su njihovi proizvodi, po kojim cijenama prodaju, koju tehnologiju koriste, i sl.) Izvrite poreenje sa konkurencijom. U emu mislite da ete biti bolji? (Benchmarking analiza ili Porterov lanac vrijednosti: pomone i glavne aktivnosti) Npr. ta e initi Va proizvod/uslugu jedinstvenim na tritu? Da li e biti boljeg kvaliteta od onog koji je trenutno dostupan, ili e se cijena znaajnije razlikovati? ...

3.4. Procjena tranje


Napravite procjenu ukupne potranje za vrstom proizvoda (usluga) koje ete proizvoditi. Obrazloite na osnovu ega ste napravili procjenu. (Npr. U BiH se godinje potroi___ litara farbe za metal. Ova informacija je objavljena u asopisu ____.). Za ovu vjebu izrade poslovnog plana moete koristiti samo sekundarne podatke (istraivanje za stolom) npr.istraivanja koja su ve uraena, zvaninu statistiku na Zavodu za statistiku RS i/ili Agencija za statistiku BiH i sl.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

3.5. Procjena trinog udjela


Napravite procjenu vaeg uea na tritu (procenat od ukupne procjenjene prodaje na datom podruju. Npr.ja u u prvoj godini prodati 3% od ukupne koliine farbe za metal koja se proda u BiH, ili ako ete npr. uzgajati pilie koje ete prodavati samu u Prijedoru, onda navedite procjenu ukupne prodaje i Vaeg trinog uea samo za podruje optine Prijedor.) i obrazloite na emu bazirate procjenu.

3.6. Plan obima prodaje


Navedite planirani obim prodaje u tri godine (mjeseno za prvu godinu i godinje za naredne dvije).

3.7. Prodajne cijene proizvoda/usluga


Navedite prodajne cijene proizvoda/usluga i popuste koje planirate davati. Na osnovu plana obima prodaje i ovih podataka, napravite procjenu prihoda prema asortimanu, i ukupnih prihoda.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

3.8. Koje e se promotivne mjere koristiti?


Neke od ovih mjera su: - oglasi (reklame) na TV i radio stanicama, u novinama, asopisima, - posteri, - besplatni uzorci, - nagradne igre, - sponzorstvo, - uee na trgovakim sajmovima i izlobama, - lina prodaja (direktne posjete, eventualno telefonom). Navedite koje ete mjere koristiti, koje medije, i koliko esto.

3.9. Koliko trebate za promociju i distribuciju vaeg proizvoda?


Navedite planirane trokove promocije (kojima pripadaju trokovi koji se odnose na terenske komercijaliste) i distribucije.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

4. PLAN PROIZVODNjE (PRUANJA USLUGA) I ORGANIZACIJE POSLOVANJA


4.1. Plan obima i dinamike proizvodnje (pruanja usluga)
Bazirajui se na planu prodaje (u sklopu marketing plana) navedite planirani obim proizvodnje (pruanja usluga) i dinamiku po mjesecima (za prvu godinu, a godinje za naredne dvije), npr.: Proizvod Proizvod/usluga A Proizvod/usluga B 1. mjesec JM JM 2. mjesec JM JM 3. mjesec JM JM ......

4.2. Opis procesa proizvodnje (pruanja usluga)


Opiite osnovne operacije proizvodnog procesa ili procesa pruanja usluga. Poeljno je predstaviti ga ematski.

4.3. Trokovi poslovanja


Navedite sve trokove koji e se javljati i u kojem iznosu.
Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata


Na primjer trokovi: elektrine energije, radne snage, sirovina i materijala, amortizacije osnovnih sredstava, odravanja opreme, telefona, kamata, itd.

4.4. Organizacioni oblik firme


Navedite kako e firma biti registrovana tj. da li kao preduzetnika djelatnost (zanatska radnja, ugostiteljska radnja, trgovaka radnja) ili kao preduzee (akcionarsko drutvo, drutvo ograniene odgovornosti, ortako drutvo, komanditno drutvo).

4.5. Organizaciona struktura firme


Poeljno prikazati u vidu grafikona, tj. organizacione eme.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

4.6. Predoperativne aktivnosti


Navedite sve aktivnosti koje e biti potrebno obaviti prije poetka poslovanja, i vremenski period potreban za obavljanje ovih aktivnosti. Npr: registracija preduzea, nabavka opreme, zapoljavanje radnika, ureenje prostora, itd.

5. FINANSIJSKI PLAN1
5.1. Plan finansiranja investicije (pregled potrebnih ulaganja i izvora finansiranja)
1

Finansijskom plan, osnovna fiansijska dokumenta kao i pokazatelje ste obraivali iz drugih predmeta. Ovdje je data osnova finansijskog planiranja.

Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

Primjer: R.br .
(navedene stavke su date samo kao primjer) Postojea materijalna sredstva 1. 2. 3. Objekat povrine 50m2 Vozilo za dostavu kombi nosivosti 1,5 t, 1995.g. Kompjuter Ukupno Potrebna dodatna ulaganja 1. 2. 3. 4. Maina X Maina Y Sitni alat Poetne zalihe materijala Ukupno UKUPNO: Iznos (KM) 5.000 3.500 1.000 1.000 10.500

Poetna ulaganja

Iznos (KM)
Iznos (KM) (procijenite sadanju vrijednost materijalnih sredstava koja posjedujete) 20.000 9.000 700 29.700

40.200

Izvori finansiranja
Vlastita sredstva Kredit Donacija od javne institucije (agencije za razvoj ili slino)

Iznos (KM)

UKUPNO:

10.500

Kratki primjer: Izvori finansiranja dodatnih ulaganja, koja ukupno iznose 10.500 KM ( slui samo kao primjer): - donacija od dravnog organa 4.500 KM ( slui samo kao primjer) - vlastita sredstva 4.500 KM ( slui samo kao primjer) - kredit od mikro-kreditne organizacije 1.500 KM (slui samo kao primjer)
Vjeba pripreme poslovnog plana

Demonstrature iz predmeta Preduzetnika ekonomija Formular biznis plana za grupe studenata

5.2. Plan prihoda i trokova (planirani bilans uspjeha) Opis


1. mjesec 2. mjesec 3. mjesec ... . 1. godina 2. godina 3. godina

Prihodi od prodaje Drugi prihodi Ukupni prihodi Trokovi radne snage Trokovi elektrine energije ... Ukupni trokovi Dobit / gubitak Porez na dobit (10%) Neto dobit nakon oporezivanja Napomena: navedene stavke slue samo kao primjer!

5.3. Finansijski pokazatelji profitabilnosti


Izraunajte stopu povrata na ulaganja = (dobit/poetna ulaganja) x 100

Izraunajte period povrata ulaganja = 100/stopa povrata na ulaganja

Vjeba pripreme poslovnog plana