Sie sind auf Seite 1von 153

2

GWYDION

VI K A
Drevna Religija Vetica
2010.

UVOD

ostoji mnogo puteva koji vode do prosvetljenja, a izbor onoga na koji e traga za istinom da stupi nije toliko stvar linog odabira koliko je rezultat itavog spleta karmikih uticaja. Obino se smatra da su osobe koje su u ovom ivotu privuene ka Magiji i Vetiarenju u nekom od ranijih ivota pripadale Kovenu Vetica. U Americi i zemljama Zapadne Evrope postoji jako puno vetiijih Kovena, tako da neko ko tamo ivi i kome je karmiki uslovljeno da u trenutnoj Inkarnaciji stupi u dodir sa radom Vetica, ima velike anse da u tome i uspe. U Srbiji, gde nikada nije bilo Inkvizicije i gde postoji veoma veliki broj osoba, mahom devojaka, koje se zahvaljujui Inicijacijama iz prethodnih ivota roene kao Vetice, tako neto je gotovo neizvodljivo. Ova knjiga je napisana da takvo stanje promeni. Njena svrha je da obavesti javnost, kao i da onima koji su roeni kao Veci, odnosno, Vetice, ukae na koji nain mogu da stupe na put koji im je karmiki predodreen. Na mnoga pitanja ova knjiga ne daje odgovarajue odgovore. Oni mogu da se nau u drugim knjigama o Vetiarenju. Sa vebama i Ritualima datim u tim knjigama, kao i sa materijalom objavljenim u ovoj knjizi, svako ko to eli moi e da oblikuje svoj sopstveni vetiiji Koven. Zainteresovani, takoe, mogu da piu na adrese navedene u knjizi i na taj nain da do nekle obezbede sebi pouzdano vostvo na vetiijem putu. Pri tome treba da se vodi rauna da se u pismu obavezno poalje meunarodni kupon za odgovor. Pored toga, autor ove knjige je voljan da odgovori na pitanja, odnosno da rastumai nejasnoe, koje mogu da se jave tokom itanja. U tom smislu, sva pitanja upuena autoru treba da se alju na adresu izdavaa. Ne moe sa sigurnou da se kae da e na sva pitanja da bude odgovoreno, ali e svako pismo sigurno da bude paljivo proitano.

Ova knjiga ni u kom pogledu ne nastoji ka originalnosti, ve se oslanja na obimnu literaturu koja je na ovu temu objavljena na Zapadu, kao i na informacije lino dobijene u razgovoru sa iskusnim praktiarima Vetiarenja i neopaganizma.

Poglavlje 1

VETICE MIT ILI STVARNOST?


ilo jednom vreme kada su postojali ljudi koji su verovali u smeh, radost i ljubav. Oni su potovali mnogo boanstava, meu kojima je Velika Boginja Majka bila najvanija. Ti ljudi su potovali sile Prirode i iveli su u harmoniji sa njima. Uivali su u kii, snegu, vetru i svetlosti Sunca. Promene godinjih doba su ih udile i oni su ih duboko potovali, videvi u njima veliku mudrost. Znali su da e Zemlja da ih titi i da ih voli, ako je i oni budu uvali i brinuli se za nju. Videli su da je svuda oko njih svet ispunjen ivotom, koji su potovali. Bili su srodni sa Mesecom i oseali su i doivljavali ogromnu ljubav boginje svuda oko sebe. Oni su bili primenjivai Drevne Religije, oni su bili Vetice i Veci. Vetica! Re koja za svakoga znai neto drugo, ali ipak za veinu ljudi ima negativno i zastraujue znaenje. Glavnu krivicu za takvo negativno miljenje o Veticama snose vekovi surovih proganjanja i namernog izvrtanja injenica. Vetiarenje je, u stvari, najstarija religija na svetu. Ono podstie intelekt, nudi jednostavan i primenljiv nain ivota i, to je najvanije, deluje oseajno zadovoljavajue. Koreni Vetiarenja lee u drevnom matrijarhalnom sistemu oboavanja Boginje. To je religija Prirode, u kojoj je osnovno boanstvo ensko (sutina enstvenosti, Majka Zemlja, Velika Majka i slino). Za drevne ljude je bilo lako da u svetu koji ih je okruivao uvide znaaj enskog pravila. Jedino ene mogu da raaju decu, to je za praistorijskog oveka verovatno bio najmaginiji dogaaj koji je mogao da se dogodi. Pored toga, odojad nisu mogla da preive bez majinog mleka, to je enu nainilo gospodaricom ivota posle roenja. ene su, takoe, bile odgovorne za poduavanje mladih i brigu o njima. Takvi odnosi izmeu majke i dece

nsu mogli da vode ni do ega osim do oboanstvovanja ene i potpunog potovanja koje joj je iskazivano. Patrijarhalna drutva, koja su se razvila u kasnijim periodima istorije, nisu, po pravilu, bila tolerantna prema religijama koje su potovale Boginju i sistematski su se trudila da unite njihove materijalne tragove, da preobrate i ubiju njihove sledbenike i da zatru njihovo celokupno znanje. Uz osta-la mesta oboavanja, uniteni su paganski hramovi, dok su sveti gajevi oskrnavljeni. Drevna boanstva su izopaena u demone, knjige su spaljene, a biblioteke sruene. Primenjivai drevnih religija su mueni i ubijani, dok su ene, tako visoko potovane u paganskim religijama, poniavane, zlostavljane i obezpravljene. Drevna religija je, kao i sve ostalo to se nije slagalo sa vladajuom dravnom religijom, bila zakonom zabranjena. Ali, u prkos neljudskim proganjanjima i monstruoznim zloinima koje su Hriani vekovima inili nad Veticama, naa religija je preivela. Prva osoba koja je odbacila hriansku obmanu o Vetiarenju kao izopaenom Hrianstvu ija je osnova oboavanja Satane, bio je arls Gadfri Leland (1824.1903.), politiki buntovnik, abolicionista, umetnik, novinar i folklorista. Leland je prouavao Rome i osnovao je Udruenje Ciganskog Znanja, iji je lan bio i gospodin Dejms Frejzer. Bio je predsedavajui prvog evropskog kongresa folklorista, odranog 1899. godine. Napisao je vie knjiga, a izmeu ostalog i dela o tome da li su budistiki monasi mogli da doplove do Zapadne Obale Amerike, Renik Slenga, argona i atrovakog Jezika, knjige o indijskim legendama i o romskom jeziku, kao i autobiograju u dva toma.

Meu tim, u dananje vreme najvie panje privlai njegova knjiga Aradija ili Jevanelje Vetica. Leland je u Severnoj Italiji, osamdesetih godina prolog veka, sreo enu koja je poticala iz drevne vetiije porodice. Trebalo mu je vie godina da zadobije njeno poverenje, tako da je tek 1897. godine od nje dobio rukopis koji je predstavljao meavinu vetiijih mitova i legendi. Taj rukopis je Leland preveo i sa svojim komentarima objavio 1899. godine pod nazivom Aradija ili Jevanelje Vetica. Mitovi, objavljeni u toj knjizi, govore o Kraljici Vetica, Dijani (Tani) i njenom sjedinjavanju sa Luciferom. Iz tog odnosa se rodila Aradija, koja se kao ena Avatar spustila na Zemlju da Vetice podui Magiji i da ljude spase od tiranije hrianske crkve i feudalaca. Pored dve verzije ovog mita o stvaranju knjiga opisane su i mnoge Magijske formule, arolije, uputstva za pripremanje ritualne hrane i italijanske bajke u kojima se pojavljuje Boginja Dijana (Tana). Dvadeset godina kasnije je Margareta Murej, istaknuta britanska egiptologka, objavila knjigu Kult Vetica u Zapadnoj Evropi. Ona je, na osnovu dokumenata sa suenja Veticama, zakljuila je da Vetiarenje bila drevna prehrianska religija iji su sledbenici oboavali Cernunosa, rogatog boga kojeg su u Rimu poznavali pod imenom Janus, odnosno Dijanus. Margareta Murej je primetila da se Dijana, kao enski oblik toga imena, irom Evrope sree kao predvodnica Vetica i, prema tome, tu religiju je nazvala dijanikim kultom. Ta religija je, po Margareti Murej, bila Kult Plodnosti onakav kakvim ga je Dejms Frejzer opisao u Zlatnoj Grani, to znai kult boga koji umire i ponovo se raa i ije roenje i smrt se oslikavaju u ciklusu godinjih doba. Dva glavna praznika tog kulta, 1. Maj i 31. Oktobar, Margareta Murej opisuje kao prepoljoprivredne kulture,

nagovetavajui tako da su oni vie povezani sa plodnou ivotinja, nego sa plodnou ita. Margareta Murej je tvrdila da je religija Vetica bila puna radosti. Vetice su se, po njoj, okupljale na osam festivala (Sabata) i na trinaest lunarnih susretanja (Esbata), organizovane u takozvane Kovene. Svaki Koven (ili Krug) se sastojao od trinaest lanova. Na takvim skupovima su Vetice plesale i imale amanistike vizije. Njene kasnije knjige, Bog Vetica (1933. godina) i Boanski Kralj u Engleskoj (1954. godina), su bile jo kontraverznije, poto je Margareta Murej u njima tvrdila da je veliki broj lanova britanskog plemstva takoe pripadao i kultu Vetica, kao i to da su mnogi engleski kraljevi bili ritualno usmreni. Jo dve knjige, objavljene tokom etrdesetih godina, imale su veliki uticaj na savremeni vetiijih preporod. Prvu od njih, nazvanu Bela Boginja, napisao je Robert Grejvs. Osnovna teza ove knjige je da je jezik poetskog mita, koji je u drevnim vremenima korien na podruju Mediterana i Severne Evrope, Magijski jezik povezan sa narodnim religijskim Ceremonijama odravanim u ast Boginje Meseca i da je taj jezik do danas ostao kao jezik istinske poezije. Grejvs je verovao da su srednjovekovne Vetice bile nastavljai oboavanja te Boginje. Gertruda Rejel Levi je, slino njemu, u svojoj Rogata Kapija (koja je poput Bele Boginje bila veoma nadahnjujua za savremene Vetice) iznela sline dokaze, zasnovane vie na istorijskom poimanju nego na poeziji, kako je to radio Grejvs. Daleko od oiju javnosti jedna grupa aktivnih Okultista okupljenih oko Dion Forn, ustro je radila na otvaranju puta kojim bi se Boginja vratila u savremeni svet. Dion Forn (1890.1946.) je bila lan Zlatne Zore, najvanijeg Okultnog bratstva ranog dvadesetog veka. Zavrila je psihoanalizu na Univerzitetu u Londonu i snano je bila nadahnuta

teorijama Frojda, Adlera i Junga. Kod Junga je pronala podudarnosti izmeu arhetipova i nesvesnog i preovlaujuih mitolokih likova koje Okultisti koriste tokom Rituala i unutranjih radova na stazama. Dion Forn je posle naputanja Zlatne Zore osnovala sopstvenu organizaciju koju je nazvala Drutvo Unutranje Svetlosti. Njene knjige o Okultizmu i Magiji su se, u glavnom, zasnivale na kabalistikim osnovama, ali su zato njeni Okultni romani poput Meseeva Magija, Krilati Bik, Morska Svetenica i Kozji Bog do krajnosti proeti paganskim idejama. Dobar deo tih pria su nadahnue crpeli iz stvarnog rada Dion Forn i njenih saradnika. Kristina Hartli i arls Simur, koji su najtenje saraivali sa Dion Forn, smatrali su da ritualnom Magijom mogu da dovedu do toga da Boginja ponovo zauzme mesto koje joj pripada, to je, u isto vreme, i glavna tema Morske Svetenice. arls Simur je bio ocir britanske vojske koji je posedovao visok stepen ezoterine mudrosti. U Englesku se vratio posle slubovanja irom britanskog carstva, a 1930. godine je postao paganski teolog. esto je imao ulogu linog svetenika Dion Forn, tako da je posluio kao model za Svetenika Meseca u romanu Morska Svetenica. Kristina Hartli i oni su, mada to nije bilo glavno podruje njihovog delovanja, ostvarili Magijsku vezu sa drevnim boanstvima i kultom Vetica iz Prolosti. Postoji mnogo savremenih Okultista koji veruju da se ta Magijska veza na materijalnom planu pojavila nekoliko godina kasnije u radu koji je, zajedno sa ostalim britanskim Veticama, zapoeo Derald Gardner. Derald Gardner je bio antropolog amater, koji je 1949. godine pod pseudonimom Scire objavio delo Pomo Visoke Magije, istorijski roman o Vetiarenju. U Engleskoj je, dve godine kasnije, ukinut zakon kojim je bavljenje Vetiarenjem bilo zabranjeno, tako da je Gardner 1954. godine

10

objavio knjigu Vetiarenje Danas. U toj knjizi on je otiao dalje nego arls Gadfri Leland, Margareta Murej, Robert Grejvs i Gertruda Rejel Levi tvrdei ne samo da su Vetice u Prolosti bile pripadnice pozitivne religije plodnosti, ve i da one postoje i dan danas. ta vie, Gardner je tvrdio da je i sam uveden (iniciran) u kult Vetica. Nekoliko godina kasnije, 1959. godine, objavio je i knjigu Znaenje Vetiarenja, prekidajui tako vetiiju tradiciju tajnosti i Vetiarenje je time, na odreen nain, otvorio za javnost. Danas, meu tim, postoji dosta onih koji su miljenja da je tradicija Vetica koju je Gardner u svojim knjigama opisao, ili bar najvei deo toga, falsikat. Tako, za primer, Frensis King, poznati istoriar i istraiva u oblasti Okultizma i Magije, tvrdi da je Gardner stvarno bio uveden u kult Vetica, ali da mu je lino Alister Krouli napisao Rituale za tradiciju koju je predstavio javnosti. Krajem sedamdesetih godina Ejdan Keli, tvorac veoma zanimljive i, po mnogima, veoma kvalitetne tradicije Vetica nazvane Novi Poboljan Pravoslavni Red Zlatne Zore, takoe osporio autentinost Gardnerove tradicije. On je objavio knjigu Izumljivanje Vetiarenja u kojem je doveo u sumnju, na osnovu Gardnerovih Magijskih beleaka koje je prouio, drevnost Rituala koje je Gardner koristio. Gardnerova svetenica Dorin Valijente i Ejdan Keli su sredinom 1985. godine otro raspravljali na stranicama magazina elina Planina. Iste godine Dorin Valijente je, u privatnoj prepisci na pitanje o autentinosti Gardnerovih Rituala, odgovorila da su na njega stvarno mnogo uticali Alister Krouli i Rituali O. T. O.-a, ali da isto tako ima i veoma puno toga to je autentino i to predstavlja stvarno tradicionalno naslee. Ejdan Keli je nedavno izdao knjigu Vetiarenje, Vetina Knjige Magije I: Istorija Savremenog Vetiarenja od 1939.1964. u kojoj dalje razrauje svoju verziju istorije Vetiarenja. Osnovna teza koju Keli zastupa u svojoj knjizi

11

je da je Gardner, zajedno sa ljudima ukljuenim u Rozikrucijanskom Pozoritu, stvorio kult Vetica i njegovu pseudoistoriju.Dodatno svetlo, ili moda jo vie zbrke, u ovu problematiku su uneli lanci koje je osoba pod pseudonimom Lug objavljivala u magazinima Vikan i Kotao. Lug u tim lancima tvrdi da je u Engleskoj postojalo devet Kovena koje je osnovao Dord Pikingil (1816.1909.). Pikingil je opisan, u tim lancima, kao odpadniki nasledni vetiiji majstor. Osim pomenutih lanaka jedine informacije koje o njemu postoje dali su Erik Mapl u knjizi Tamni Svet Vetica (Robert Hejl, 1962. godina) i arls Lebefur u knjizi Svedoanstva o Vetiarenju (1971. godina, ali je najverovatnije napisana oko 1967. godine). Mapl ga opisuje kao udovca sa dva sina. Pikingil je, po njemu, bio ziki radnik na farmi i iveo je u kolibi u selu Kanedon, koje se nalazi u kraju koji je poznat kao centar tradicionalnog Vetiarenja jo od 16. veka, ako ne i ranije. Mapl pie u svojoj knjizi o praznovernom strahopotovanju koje je Pikingil uivao u oima seljaka, o njegovom ugledu vetog oveka sa sposobnou proricanja i leenja, o njegovoj sposobnosti vladanja ivotinjama i elementalnim Duhovima, kao i o zlokobnom imidu koji ga je pratio kao majstora mranog mestnog sestrinstva sedam Vetica. Oni koji bi se usudili da zavire kroz pauinu na prozorima njegove kolibe priali su da su viali starog arobnjaka kako igra sa svojim pomagaima, dok bi, poput scene iz arobnjakovog egrta Volta Diznija, nametaj u sobi uestvovao u plesu. Pria se da su ljudi, posle njegove smrti, odbijali da nou prolaze pored njegove naputene kolibe za koju se prialo da je zaposednuta njegovim avolcima. Lebefur nudi sliku koja je mnogo vie senzacionalistika i koja tei ka satanistikom imidu koji je Pikingil imao u mestnom predanju. Lebefur navodi da je Pikingil znao tajnu Eliksira

12

ivota i opisuje ga kao Inkarnaciju avola. On, takoe, tvrdi da je Pikingil poticao iz porodice koja je uivala zastraujuu slavu porodice Vetica, vorloka i arobnjaka, sa rodoslovom koji see jo u vreme koje je prethodilo Merlinu. Osim toga, Pikingil je, po njemu, navodno, prodao duu avolu. Pria dalje navodi da je Pikingil odravao none orgije na groblju Svetog Nikolasa. Ti pononi Rituali su, po svemu sudei, bili ignorisani od strane ostarelog mestnog svetenika, koga je Pikingil terorisao svojim Magijskim moima. Meu tim, jedan mladi svetenik, koji je kao zamena doao u Kanedon, bio je izazvan od strane arobnjaka i njegovog Kovena. uvi zvuke divljeg plesa i videvi treptaje plamena iznad nadgrobnih spomenika, utrao je u groblje maui jahakim biem. Pozdravila ga je tiina, a jedino to je video, bilo je trinaest belih zeeva koji su, iza grobova, virili ka njemu. Uz to, po ovoj verziji, Pikingil je terorisao seljake tvrdnjom da e da oslobodi svoje Magijske moi. Ako mu je trebala hrana, uao bi u seosku prodavnicu i uzeo bi je bez i ijeg protivljenja. Nikada nije bio odbijen ni kada je traio odeu, ili pak krag piva. Tako je Pikingil iveo, ne plaajui ak ni kiriju, u kolibi kraj puta koji je vodio do seoske crkve. Svako ko bi proao pored starog arobnjaka u trenutku bi se razboleo i mogao je da bude izleen jedino dodirom njegovog tapa nainjenog od crnog gloga. Njegov ugled je bio toliko zloglasan da su ga poseivali Crni Magovi iz cele Evrope i obraali mu se za savet. Mapl tvrdi da se Pikingil u starosti razboleo i da je odveden u ambulantu, gde je i umro. Lebefur se u svojoj verzji njegove smrti vie okruio narodnim motivom Boije kazne, nego to se drao stvarnih injenica. Po nje-

13

mu je Pikingil, vee pred smrt, sedeo u seoskoj krmi i pio. Bilo je prohladno letnje vee. Iznenada se zauo prasak groma koji je, izgledajui da dolazi ni od kuda, udario u kolibu u kojoj je iveo stari arobnjak. Pikingil je zaprepaeno skoio na noge i u izbezumljenom stanju istrao na kiu, koja je poela da pada. Sledeeg dana je vien kako hoda kroz selo. Jak vetar mu je u jednom trenutku odneo eir preko zida seoskog groblja. Pikingil je, mrmljajui kletve, otiao da ga uzme. Kada je to uinio, zrak Suneve svetlosti se probio kroz oblake i senka kamenog krsta mu je pala preko lica. Pikingil je, nekoliko trenutaka kasnije, pao na zemlju i poslednjim dahom, prokleo Boga i crkvu. Lug dalje tvrdi da je Alister Krouli, sigurno najvei i najkontroverzniji Mag koji se pojavio posle Merlina, takoe bio uveden u jedan od Kovena koje je osnovao Pikingil. Njega je tamo uveo Alan Benet, njegov mentor u Zlatnoj Zori. Lug tvrdi da ak postoji i fotograja na kojoj se zajedno nalaze Pikingil, Benet i Krouli. Gardner u svojoj knjizi Vetiarenje Danas takoe tvrdi da mu je Krouli jednom rekao da je kao mladi uveden u kult Vetica. Poznata Vetica Sibil Lik to posredno potvruje seanjem, iznetim u svojoj autobiograji, na posete koje je Alister Krouli krajem prolog veka inio njenoj babi, kao i ostalim lanovima njene vetiije porodice. Meu tim, Frensis King u svojoj knjizi, Ritualna Magija u Engleskoj tvrdi da je Krouli stvarno bio pozvan da se prikljui jednom Kovenu Vetica, ali da je on to odbio uz obrazloenje da ne eli da mu zapoveda neka ena. Po verziji koju je dao Lug, Krouli je bio uveden u Kult Vetica, ali ga je svetenica veoma brzo izbacila iz Kovena. Pored toga, Lug tvrdi da je Gardner bio uveden, pre nego to su se on i Krouli sreli, u ak tri vetiija Kovena. No, mada je primio sva tri uvoenja, on jo uvek nije imao kompletne kljueve misterija, ve samo delove. Lug tvrdi da je Krouli, koji se sa Gardnerom prvi put sreo 1946. godine, koristio tehniku

14

Magijskog priseanja da bi obnovio Rituale koje je tokom prolog veka koristio Pikingil. To je, po njemu, osnovni razlog za priu o tome da je Krouli za novac napisao Rituale savremenog Vetiarenja. Veoma je verovatno da se Krouli veoma rado odazvao na Gardnerovu molbu, poto je i sam eleo da osnuje slinu neopagansku religiju koja bi bila u skladu sa nadolazeim dobom. Don Simonds tvrdi, u jednoj od svojih knjiga, da je Krouli pismom savetovao da Frater Akad, njegov ameriki uenik, uzpostavi narodnu religiju Prirode koja bi ukljuivala proslave Mladog i Punog Meseca, sezonske festivale i potovanje Velike Majke. Jo jedna teza koju Lug u svojim lancima iznosi jeste da je Pikingil, zajedno sa pseudorozenkrojcevcima, uestvovao u sastavljanju Rituala Zlatne Zore. Danas je opte prihvaeno da su Zlatnu Zoru stvorili Doktor Vin Veskot, Doktor Vilijam Vudman i Semjuel MekGregor Maters, no postoje i miljenja da njeno poreklo treba da se trai u organizaciji zvanoj Udruenje Rozenkrojcevaca u Angliji. To je bila grupa Masona visokog stepena posveenja, koji su bili zainteresovani za Okultizam, Kabalu i Ezoterinu Masoneriju. Meu lanovima ovog drutva Pikingil je imao bar jednog uenika. To je bio Hargrejv Denings, poznati pisac rozenkrojcevske literature. Denings je bio veoma zainteresovan za povezivanje Vetiarenja, drevne religije i rozenkrojcevca. Takoe ga je veoma interesovala i Seksualna Magija. Pikingil je Masone koji su doli u vezu sa njim zadivio svojom vetinom kontrole Duhova (to je tradicionalno umee drevnog Vetiarenja), kao i svojim poznavanjem unutranjih tajni Masonerije. Posledica toga je bila da je Pikingil uestvovao u stvaranju niza Rituala u koje su ukljueni elementi tradicionalnog Vetiarenja, masonski simbolizam i Rozenkrojcevska Magija. Te materijale je

15

kasnije koristio Semjuel MekGregor Maters pri pisanju lekcija Zlatne Zore. Lug je u privatnoj prepisci sa urednikom magazina Kotao napisao da prie po kojima je Pikingil prikazan kao pijanac koji priziva avola nisu nita drugo do vulgarna karikatura. Pikingil je poticao iz porodice naslednih Vetaca, iji su lanovi bili poznati kao arobnjaci i svetenici Rogatog Boga jo od vremena Saksonaca. Meu tim, budui da je on odluio da reoblikuje porodinu tradiciju i osnuje svojih devet Kovena, njegova vetiija sabraa su ga izkljuila iz porodice i imid o njemu kao satanisti je poeo da se iri. Mnoge tvrdnje koje Lug iznosi izgledaju kao fantastika i postoji dosta razprava oko toga da li treba se prihvate kao istinite ili ne. Najvanije od svega je to da Lug tvrdi da je Gardner izdao Zakone drevnog Vetiarenja, ali mu, u isto vreme, daje legitimitet potvrujui njegovu autentinost. Derald Gardner je, u svakom sluaju, bio veoma zanimljiva linost. Patricija Krovter, koja je imala tu ast da je Gardner lino krunie kao Kraljicu Sabata, opisuje ga kao oveka dugih ruku i nogu, mekog glasa i bistrih oiju, koji je voleo dobru alu i srdaan smeh i koji je, kao tipian Blizanac, bio zainteresovan za pisanje, itanje i putovanja. Patricija Krouter takoe tvrdi da je znala neke od lanova tradicionalnog Kovena u koji je, po legendi, Gardner 1939. godine uveden. Gardner je, po njenim reima, u prethodnim ivotima takoe bio Vetac, tako da mu je pri uvoenju reeno: Ti si od vetiije krvi. Pripadao si nam ranije i sada si se vratio. Gardner je bio nastanjen na jugu Engleske. Tokom 1940. godine se oekivalo da nacistike trupe izvre napad ba u tom podruju. Sa obzirom da je iveo na obali, Gardner je organizovao takozvane kune straare koji su sainjavali sredoveni ljudi spremni sa pukama, pitoljima i vilama suprot-stave Nemcima. U pismu koje je objavio Dnevni Telegraf on tvrdi da su Belgija i Francuska izgubljene zato to se civilno stanovnitvo

16

zakljualo u kue, umesto da je ustalo i zadralo napadae. Poto svaki slobodan Englez ima pravo da poseduje oruje da bi odbranio sebe i svoje domainstvo, civili treba da se bore toliko dugo koliko mogu. Gardner je bio izplanirao da, u sluaju da nemaki napad uspe, organizuje civilni Pokret Odpora nalik na one koji su ve postojali u Noverkoj, Francuskoj i ostalim okupiranm zemljama. injenica je da je Hitler te godine stvarno bio zauzet planiranjem napada na Englesku. Bilo je predvieno da Operacija Morski Lav, kako je taj napad bio nazvan, pone krajem Avgusta, odnosno poetkom Septembra. Engleske Vetice su, da bi to spreile, izvele veliku Magijsku operaciju u kojoj je uestvovao i Gardner sa svojim Kovenom. Dek Breslin je u svojoj knjizi Derald Gardner: Vetica naveo sledee Gardnerove rei kojima on opisuje taj dogaaj: U toku noi smo odvedeni do jednog mesta u umi gde je otvoren veliki krug. Ono to je za tim uinjeno sme da bude izvedeno samo u sluaju velike nude. Velika kupa snage je aktivirana i polako usmerena u pravcu Nemake i Hitlera. Izreena je i telepatski poslaza poruka: Ti ne moe da pree more, ti ne moe da pree more. Ti ne moe da doe, ti ne moe da doe! Reeno nam je da je tako bilo uinjeno i onda kada se Napoleon spremao da sa svojom vojskom okupira Englesku, kao i u vreme panske armade. O monim silama koje su koriene, ja ne smem da priam. Izvoditi to to smo mi uradili znai koristiti neiju ivotnu silu. Nekoliko dana posle toga su mnogi od nas pomrli. Moja

17

astma, koju nisam imao od kako sam se vratio sa Istoka, ponovo se vratila. Ritual smo ponovili etiri puta i tek onda su nai najmudriji rekli da oseaju da smo ga zaustavili. O uspenosti izvedene Magijske operacije govori injenica da su nemaki planovi za napad propali, a Hitler je nainio, ba kao i Napoleon, veliku greku skrenuvi svoju panju ka Rusiji. Danas Vetice koje koriste izraz gardnerovska tradicija na taj nain nagovetavaju da je Derald Gardner osniva vetiije tradicije koju slede. Osnovne karakteristike ove tradicije su da ona poklanja vie panje Boginji nego Bogu, ne priznaje samouvoenje i ima tri nivoa uvoenja. Koveni rade bez odee i iziskuju postojanje savrenih parova, to znai isti broj mukaraca i ena. Za gardnerovsku tradiciju je, takoe, karakteristino i postojanje vetiijeg Zakona koji se sastoji od 162 lana, simbolino upotrebljavanje bia u cilju proienja, ceremonijalno otvaranje Kruga na nain veoma slian Ritualu opisanom u srednjovekovnim Grimorijumima, izvoenje Velikog Rituala (u simbolinom ili stvarnom obliku), ritualno korienje Zaveta Boginje u kojem su sadrani mnogi elementi iz Aradije, kao i primenjivanje Rituala znanog kao Sputanje Meseca. Mnogi Rituali gardnerovske tradicije mogu da se nau u knjizi Knjiga Senki Gospoe ebe, kao i u delu Vetiiji Put koje su napisali Denet i Stuart Farar. Mnoge poznate Vetice potiu iz ove tradicije. Mada mnogi pripadnici gardnerovske linije Vetiarenja tvrde da jedino oni

18

predstavljaju istinsko Vetiarenje, postoji jo puno razliitih vetiijih tradicija koje nude put do istinskog religijskog iskustva. Veti-arenje je, u isto vreme, i religija i nauka. Ako neko sledi vetiije Zakone, potuje Boginju, primenjuje umee Magije, slavi vetiije pra-znike i poseduje razumevanje da biti Vetica znai sluiti zajednici i ljudima, tada je ta osoba stvarno Vetica. Ako je neko posveen drugom panteonu boanstava, ili samo primenjuje Magiju, onda je re o nekome ko moe da bude okarakterisan kao pripadnik neke druge religije, ili samo Magijska osoba, a ne i kao Vetica. Veina savremenih Vetica smatra se da ljudi nemaju pravo, a ni mogunost da sude da li je tradicija koju neko sledi izpravna, ili nije. To je pre stvar odnosa pojedinca koji postoji izmeu onih koji slede te tradicije i boanstava kojima su se posvetili. Neke od ve postojeih tradicija Vetica su i sledee:

Aleksandrijska Tradicija:
Ova tradicija potie od Kovena koji je osnovao Aleksandar Sanders. On je tvrdio da ga je 1933. godine njegova baba uvela u Kult Vetica. No, injenica je da su njegovi Rituali, ako se izuzme znatan uticaj srednjovekovne Ceremonijalne Magije, bili gotovo jednaki Ritualima gardnerovske tradicije. Tokom esdesetih i sedamdesetih godina Aleksandar Sanders je, zajedno sa svojom enom Maksin, uveo veliki broj mladih ljudi. Aleksandar i Maksin Sanders su, zahvaljujui panji koju su im mediji poklanjali, verovatno najzasluniji za irenje Vetiarenja po Evropi. Aleksandar Sanders je umro 30. Aprila 1988. godine. Njegova supruga Maksin je jo uvek iva i nedavno je u magazinu Izijanske Novosti objavila da prima svetenice na obuku.

Saksonsko Vetriarenje:
Osniva ove tradicije, Rejmond Baklend, uveden je u kotskoj u gardnerovsku tradiciju. Godine 1964. Baklend je, zajedno sa svojom enom Rozmari, osnovao prvi ameriki Koven gardnerovske tradicije. Posle razvoda braka Baklend je odluio da stvorio sopstvenu tradiciju Vetica koju

19

je nazvao Saksonsko Vetiarenje, odnosno Saksonska Vika. Doktrinu te tradicije je javno obelodanio u svojoj knjizi Drvo: Kompletna Knjiga Saksonskog Vetiarenja. Karakteristike ove tradicije su upotreba saksonskog panteona boanstava i priznavanje samouvoenja kao izpravnog. Svakom Kovenu je ostavljeno da sam izabere hoe li da radi u odorama ili bez njih. Ova tradicija je meunarodna i moe da se sretne irom sveta.

Tradicija Vuije Glave:


Tradicija Vuije Glave koristi meavinu skandinavskog i grkog panteona. Boanstva koja ova linija Vetiarenja potuje su sledea: TUULIKI: erka Meliki. Tuliki odgovara aspektu device koja, razigrana i srena, trai svoje prijatelje vukove. MELIKI: Majka svega to postoji. Ona je Gospodarica Vukova, divljine, uma i gajeva. Ona je Gospodarica ivota. Ona nas poduava da ne treba da se plaimo nae seksualnosti. HEKATA: Aspekt Boginje koja odgovara starici. Hekata je mudrost starosti, erka Vremena i Gospodarica Smrti. HIRIKI: Sin Meliki. Potuje se kao mladi bog. Vlada lovakim i ratnikim umeem. PAN: Otac svega. On je, kao i Meliki, Gospodar Vukova, divljine, uma i gajeva. Pan, takoe, uravnoteuje seksualnost ena sa seksualnou mukaraca. Mudri starac.

ODIN:

Tradicija Vuije Glave prvenstveno oboava Meliki i njene vukove, kao i Pana, njenog supruga i radnog partnera. Aspekti kao to su Tuliki, Hekata, Hiriki i Odin dodatno upotpunjuju Toak ivota. Pripadnici ove tradicije smatraju da je njihova sveta dunost da uvaju planetu na kojoj

20

ivimo i brinu o njoj. Esbati se odravaju u vreme Punog Meseca i izvode se kao i svi Rituali, bez odee. Upotreba bilo kakve droge je strogo zabranjena. Vetice koje slede Tradiciju Vuije Glave tvrde da ne moe svako da sledi ovaj put, jer, po njima, moe da bude prilino raztrojavajue da se naete u vuijem obliku.

Keltsko Tradicionalno Vetiarenje:


Uticaj okolnosti je doveo do toga da Geri Ordaz i njegova supruga imaju tek prvi stepen uvoenja kada su, zajedno sa jo jednom devojkom, osnovali svoj eklektini Koven Meseevog Plesa. Prvih godinu dana su eksperimentisali i proveravali ta deluje, a ta ne deluje. Velika pomo u tome su im bili autori Zvezdani Jastreb (Starhawk), Ed Fi i Denet i Stuart Farar sa svojim knjigama Spiralni Ples: Buenje Drevne Religije Velike Boginje, Obredi iz Kristalnog Bunara i Kompletna Vetiija Biblija. Uskoro je njihov Koven dobio dva nova lana, a oni drugi stepen uvoenja u okviru Kovena Devianskog Brda. Nedugo posle toga Morgan i Geri su odluili da osnuju svoju sopstvenu tradiciju koju su nazvali Keltsko Tradicionalno Vetiarenje. Veoma su otvoreni i drueljubivi.

Tradicija Kristalnog Meseca:


Tradiciju Kristalnog Meseca, kojoj je ime dala Olivija Robertson iz Drutva Izide, osnovali su Gospoa Gvinevir i Gospodar Diliden. Re je o eklektinom Vetiarenju, zasnovanom na keltskim korenima, koji koristi tradicionalni trostepeni evropski sistem Uvoenja i u istoj meri potuje i Boginju i Boga. Okupljanja se odvijaju u vreme kako Mladog tako i Punog Meseca. Pored osam osnovnih Sabata slave i neke praznike koji potiu iz drugih paganskih religija. Broj lanova Kovena je strogo ogranien na

21

trinaest. Pored linih vebi, ova tradicija nudi i izvanredan teaj koji moe da se pohaa dopisnim putem.

Crkva i Tilvit Teg:


Ovo je keltsko-velka tradicija koju je 1967. godine osnovao Bil Veler i koja pouava balastu Prirode, narodnog predanja, mitologije i misterije. Poseduje svoj spoljanji krug uenika koji mogu da budu poduavani i putem dopisnih teaja. Svrha ove Crkve Vetica je pronalaenje onoga to je najvrednije u svetu, uzdizanje dostojanstva svake osobe, kao i podpomaganju ljudske potrage za sopstvenim identitetom, duhovnim izpunjenjem i istinskom sreom.

Muka Duhovnost:
Poslednjih godina su, kao reakcija na radikalni feminizam, objavljene brojne knjige o mukom boanskom zakonu i mukoj duhovnosti. Kao pionirske knjige iz te oblasti se navode Vetiarenje i Gej Kultura (1978. godina), Heroj sa Hiljadu Lica (1986. godina), Rogati Bog (1987. godina) i Falus: Sveta Slika Mukosti (1987. godina), iji su autori Artur Evans, Dozef Kembel, Don Rovan, Eugen Monik. Kasnije su i Denet i Stuart Farar, Rober Lolor, Li Voren-Klark, Alan Riardson, Don Metjuz i R. J. Stuart objavili knjige Vetiiji Bog (1989. godina), Potovanje Zemlje: Nova Muka Seksualnost (1989. godina), Merlinov Put (1990. godina), Uzdizanje Boga Zemlje (1991. godina), Boiji Horovi (1991. godina) i Slavljenje Mukih Misterija (1991. godina). Osamdesete su tako donele novog mukarca, tako redke i egzotine vrste, koji predstavlja oseajnog momka koji menja pelene i, po potrebi, zaplae. Danas, u doba poslefeminizma, mnoge ene se ale, uprkos tome to mnogi mukarci vode rauna o tome da budu to paljiviji, da se u odnosima meu polovima nije nita sutinski promenilo. Sa druge strane, u Americi su neki muki psiholozi poeli da tvrde da feminizam slabi ulogu mukarca, i, obzirom na to, krenuli su sa organizovanjem sastanaka i vikend teajeva na kojima su uili ljude da budu pravi mukarci, ali na ne patrijarhalni, ne vostveni i ne izkoriavajui nain u odnosu na ene i Prirodu. Takvi

22

obrazovni programi su ukljuivali i kampovanja u Prirodi gde su mukarci uili, priajui jedni drugima mitske prie oko logorske vatre, da se oslobode divljaka zarobljenog u sopstvenoj psihi. Vodei autori u ovom novom mukom pokretu su Robert Bli i jungovski analitiari Robert Mur i Daglas ilet sa svojim knjigama Gvozdeni Don i Kralj, Ratnik, Mag, Ljubavnik: Razodkrivanje Arhetipova Zrelog Mukarca. Mur i ilet su posebno zanimljivi, jer naglaavaju poslefeministiki stav koji odbacuje ideju o mukoj krivici koju omoguavaju ene koje u mukarcima vide uzrok sveg zla na svetu. Njih dvojica su ukazali da svako ljudsko bie, bez obzira na pol, mora da preuzme svoj deo krivice za planetarnu krizu. Rat Polova predstavlja, po njima, uzaludnu igru u kojoj niko ne moe da pobedi, to oajnu situaciju ini jo gorom. Pokret Muke Duhovnosti je, po svemu sudei, ozbiljan pokuaj da se pone sa reavanjem duboko ukorenjenih problema nerazdvojivih od odnosa koji vladaju izmeu mukaraca i ena, kao i od miljenja koje mukarci imaju o svojoj seksualnosti. Period od dve hilade godina partijarhata je rezultirao potiskivanjem Boginje i enske duhovnosti. Meu tim, u dananje vreme i muki i enski zakoni moraju da budu uravnoteeni, kako na spoljanjim tako i na unutranjim nivoima. Jedino tako moe da se dogodi psihiko ugraivanje i istinsko sjedinjavanje suprotnosti. Poricanje i odbacivanje mukih, odnosno enskih energija, predstavlja veliku greku. Po paganskom uenju, Rogati Bog, koji se javlja u tri aspekta i to kao Solarni Bog, Bog Biljaka i Vladar Podzemnog Sveta, izuzetno je moan arhetip koji i mukarce i ene moe da naui mnogo o kanalisanju unitavajue muke energije u stvaralake svrhe, kao i o harmonizovanju muke i enske polarnosti. Bog je suprug i ravnopravni partner Boginje, ali e ipak u dolazeem istorijskom periodu morati da ima manje znaajnu ulogu, sve dok se ravnotea ponovo ne uzpostavi, u odnosu na enski boansko zakon. No ipak, ignorisanje ili potpuno potiskivanje mukog zakona moe da dovede do velikih psiholokih problema koji mogu da se odraze na budue generacije. Bratstvo Zemlje je meunarodna organizacija otvorena za mukarce svih doba, kultura i seksualnih orijentacija, zainteresovanih za izuavanje,

23

stvaranje i primenjivanje ivotno potvrujue, pozitivne i ka Prirodi okrenute muke duhovnosti. U Americi postoje i grupe koje primenjuju takozvanu homoseksualnu duhovnost zasnovanu, u glavnom, na paganskim i vetiijim osnovama.

Dijaniko Vetiarenje:
Prvi tragovi ideje o povezivanju feministikih shvatanja i duhovnosti mogu da se nau u delovanju ena okupljenih u grupu nazvanu W. I. T. C. H. (Womens International Terrorist Conspiracy from Hell, ili enska Meunarodna Teroristika Zavera iz Pakla), koje su uestvovale u nadstvarnim i politikim protestnim akcijama. Tri godine kasnije, 1971. godine, Susana Budapest je osnovala Koven Susane Budapest Antoni. Iste godine je izala i njena knjiga Sveta Knjiga enskih Misterija i enski Koveni su poeli da se osnivaju neverovatnom brzinom irom Amerike. Susana Budapest je do 1956. godine ivela u Maarskoj, gde ju je Masika Silagji, njena majka, uvela u Kult Vetica. Posle propasti maarskog ustanka Susana Budapest bei u Ameriku gde je, kao ena, odkrila novu vrstu ugnjetavanja. Posle dvanaest godina braka, oseajui se porobljenom, pokuala je samoubistvo. Tokom tog pokuaja imala je vizije i iskustvo klinike smrti. To je iz korena izmenilo njen ivot tako da je napustila mua i preselila se u Los Aneles. Tamo se ukljuila u rad lokalne grupe Njene prie o Boginji i maarskim paganskim obredima su naile na plodno tlo i sledee godine je osnovan Koven Susane Budapest Antoni. Susana Budapest je ovu tradiciju nazvala Dijanikim Vetiarenjem, odnosno feministikom duhovnou. Prvi dijaniki Koveni u Evropi su osnovani pre svega u Francuskoj, a za tim i u Engleskoj. Na poziv maarskih Vetica Susana Budapest je 21. Juna 1989. godine gostovala u Budimpeti i tom prilikom je odrala vie predavanja i javnih nastupa. Danas se terminom Dijaniko Vetiarenje opisuju brojne tradicije feministikog Vetiarenja, od kojih nisu sve povezane sa Susanom Budapest. ene ukljuene u ove tradicije trae svoje korene u drevnom matrijarhatu, a nadahnue nalaze u knjigama koje su napisali . . Bahofen,

24

Zvezdani Jastreb, Hali Iglhart, Dijana Marikidl, Marija Gimbutas, Mari Dali, Kris Kakol, Robert Brifult i drugi. Za grupe dijanikih Vetica je, u glavnom, zajedniko sledee: Ukljuuju samo ene, dok su mukarci apsolutno izkljueni. Ne rade na osnovu Knjiga Senki koje se prenose sa kolena na koleno. Kao glavni izvor iz kojeg crpe informacije i Rituale dijanike Vetice koriste knjigu Feministika Knjiga Svetla i Senki koju je napisala Susana Budapest, kao i objavljene Knjige Senki i Rituale u raznim i magazinima. Meu njima je, takoe, u nadahnjujuem smislu veoma popularno i delo Aradija ili Jevanelje Vetica. Mada prihvataju opte Zakone Vetiarenja koji se tiu morala, novca i samoodbrane, dijanike Vetice ne potuju ona pravila Vetica koja se tiu grae Kovena i njegovog ureenja. Dijaniki Koveni esto pokuavaju, kroz istraivanja, umetnost, ples, pesmu i sanjarenje, da oive matrijarhalne ideje. Takvi enski Koveni, za razliku od standardnih, su okrenuti ka enskim iskustvima, enskim telima i enskim potrebama.

25

Poglavlje 2

OBUKA I RAD VETICA

a bi neko pripadao religiji Vetica potrebno je da proe kroz Ritual Uvoenja. Tradicionalno, kandidat za Uvoenje eka godinu i jedan dan. Tokom tog perioda lanovi Kovena procenjuju da li je ta osoba pogodna za uvoenje i rad u tom Kovenu, ili nije pogodna. Prvo uvoenje kroz koje prolaze Vetice predstavlja prvi nivo posveenja tokom kojeg se Vetica uvodi u misterije boginje. Na kraju Rituala uvoenja njoj se pokazuju Magijska oruja i objanjava njihova upotreba. Takoe joj se daju uputstva o korienju psihike energije, o posveivanju vode i soli, kao i uputstva o tome kako se na sve etiri strane Kruga prizivaju sile Elemenata. Na prvom uvoenju se Vetici takoe odkriva ime Boginje i nain na koji ona moe da se prizove. Rad prvog stepena Vetiarenja se razlikuje od tradicije do tradicije, ali, u glavnom, podrazumeva usavravanje zamiljanja i razvoj vidovitosti, kao i uenje alternativnih naina leenja, kako korienjem Magije, tako i polaganjem ruku i upotrebom lekovitog bilja. Velika Svetenica, po tradiciji, zahteva da prou tri godine obuke pre nego to moe da se pree na sledei nivo posveenja. Kandidat za Uvoenje drugog stepena mora da dokae da je ovladao umetnou leenja izleivi razliite osobe. Od kandidata se isto tako trai i da poloi test vidovitosti. Uvoenje u prvi stepen predstavlja ivot, dok uvoenje u drugi stepen simbolie smrt. Tokom ovog uvoenja, uvoeniku se odkriva tajno ime Boga, kao i nain na koji on moe da se prizove. Za uvoenje u trei stepen, kandidat bi trebalo da ima partnera suprotnog ili istog pola. Uvoenje u trei stepen simbolie ponovno raanje i tokom tog uvoenja se daju uputstva o tako zvanom Velikom Ritualu. Veliki Ritual predstavlja ritualno seksualno sjedinjavanje Svetenika i Svetenice, koji, tom prilikom, na sebe

26

preuzimanju uloge Boginje i Boga. Ovaj Ritual moe da podrazumeva, u sluaju da je re o osobama koju su i u svakodnevnom ivotu seksualni partneri, stvarni seksualni odnos, a moe da bude izveden i samo simbolino. Veliki Ritual predstavlja samu sr misterija Vetica, kao i poetak ozbiljnog i istinskog unutranjeg rada. Klasine tradicije Vetica poput gardnerovske i aleksandrijske insistiraju da neko ko eli da bude Vetica mora da proe kroz obiajeno uvoenje i obuku u okviru Kovena. Meu tim, Dorin Valijente je, u svoju knjigu Vetiarenje za Sutra, ukljuila i Liber Umbranum, saetu i kompletnu verziju Knjige Senki, pogodnu za sve one koji ele da se samouvedu i da za tim osnuju svoj sopstveni Koven. Posle nje su svoje Rituale uvoenja objavili Rejmond Baklend i Skot Kuningam i masa ljudi je poela da se samouvodi i da osniva ne tradicionalne Kovene. Da bi neko uzpostavio unutranju vezu sa Boginjom i Bogom i tako se pripremio za Ritual samouvoenja, Skot Kaningam preporuuje nekoliko veoma jednostavnih vebi:

rebate da stanete licem okrenuti prema Mesecu. Ako Mesec nije vidljiv, trebate da ga zamislite. Za tim je potrebno da osetite svetlost Meseca kako se mea sa energijom tela, da zamislite Boginju u bilo kojem njenom obliku i da je nazovete nekim od njenih drevnih imena (za primer: Dijana, Selena, Hekata). Dok to inite, otvorite srce i telo za energiju Boginje izpoljenu u svetlosti Meseca. Tu vebu trebate da ponavljate nekoliko nedelja i to uvek u isto doba noi. Paralelno sa tim treba u jutru da stanete licem okrenutim ka Suncu i da oseate energiju svetlosti Sunca. Za tim trebate da zamislite Boga u nekom od njegovih oblija i da ga nazovete bilo kojim od njegovih drevnih imena (za primer: Oziris, Cernunos, Pan).

Tokom ovih vebi je potrebno da budete potpuno otvoreni za sve vrste oseanja koja mogu da se jave. Jedna od tajni Vetica je da boanstva borave

27

unutar nas. Ono to svaka Vetica treba da uradi je da ih upozna, da se potpuno otvori prema njima. Prvi korak ka njihovom upoznavanju je itanje knjiga o mitologijama razliitih naroda i o razliitim panteonima boanstava. Osim sticanja znanja iz knjiga, najtoplijem preporuujem i duge etnje kroz umu, prouavanje cvea i drvea i poseivanje divljih i ne zagaenih mesta, gde energija Boginje i Boga moe direktno da se oseti u huku potoka, juku vetra i vrelini Suncem ogrejane stene. Kada se dostigne stanje blizkosti sa Prirodom moe da se pree na pravljenje svetilita (Hrama) posveenog Boginji i Bogu. U tu svrhu moe da poslui omanji sto na koji trebate da stavite dve svee. Leva svea, koja predstavlja Boginju, treba da bude zelena, a desna svea, koja predstavlja Boga, treba da bude crvena. Zelena i crvena su boje koje su od davnina koriene u Magiji i koje se povezuju sa ivotom i sa smru. Izmeu svea moete da stavite vazu sa cveem. Na sredini Oltara, neto ispod vaze sa cveem, trebate da postavite gorionik u kojem e da se pale mirisi, a ispod njega moe da se stavi rtvena posuda. Vetiarenje APSOLUTNO IZKLJUUJE bilo kakvo prinoenje krvnih rtvi i ubijanje ivotinja u ritualne svrhe. ta vie, najvei broj Vetica slede vegeterijanski nain ishrane i aktivno uestvuju u organizacijama za zatitu prava ivotinja. Vetice, na mesto prolivanja krvi, pale rtvene mirise, sipaju rtvene ponude u vidu vina, mleka ili soka, odnosno boanstvima nude voe, zrnevlje, semenje i slino. Jednostavan Ritual posveen boanstvima Vetica moe da se odpone tako to ete da stanete, sa rtvenom posudom u rukama, ispod Oltara. Posle paljenja svea i mirisa trebate da poloite rtvu u rtvenu posudu i da kaete: Gospo Meseca, nespokojnog mira i zelene zemlje, Gospode Sunca i divljih stvorenja, Prihvatite ovu ponudu koju ja stavljam u Vau ast, I podarite mi mudrost da spazim Vae prisustvo u celoj Prirodi, O, Velika Boginjo i moni Boe! Posle toga je potrebno neko vreme da meditirate o Boginji i Bogu, kao i o vezi koju sa njima elite da uzpostavite. Pri tome treba da se trudite da se

28

oni osete u sebi, ali i oko sebe. Na kraju je potrebno da ugasite sveu i pustite miris da izgori do kraja. Ovaj Ritual se ponavlja svakog dana i to, po mogunosti, u isto vreme. Pre svakog ponavljanja potrebno je da iznesete iz svetilita rtvenu posudu od predhodnog dana i da je prospete na zemlju. Kod osoba koje izvode ovaj Ritual moe da se, posle odreenog vremena, javi elja da se uradi Ritual Samouvoenja. Ritual koji sledi je napisala Heder ODel iz Kolorada i objavljen je u knjizi Vetiarenje Danas koju je uredio as S. Klifton: Ritual se poinje obeleavanjem ritualnog prostora. To se radi postavljanjem zelene svee na Sever Kruga, ute svee na Istok, crvene na Jug, i plave na Zapad. Na sredinu Oltara se postavlja oltarska svea u ijoj blizini treba da se nalazi omanja posuda sa uljem (isto maslinovo ulje je zadovoljavajue), gorionik sa mirisom aa sa crnim vinom. Na Oltaru, pored toga, moe da se nae i neki predmet koji za onoga ko izvodi ovaj Ritual ima poseban znaaj. To, za primer, moe da bude i ritualni bode, kristal, nekakav feti, Magijski nakit, slika ili skulptura Boginje i slino. Sam Ritual treba da se izvede nou i to za vreme Punog Meseca, a dan koji mu predhodi je potrebno da provedete tiho i bez uzbuenja. Lagano kupanje u vodi u kojoj je dodato odgovarajue bilje i ulje moe da poslui kao odgovarajua priprema za Ritual. Sa naputanjem kupatila trebate da napustite i sve brige i zabrinutosti. Podpuno nagi trebate da uete u ritualni prostor kao da ulazite u neki novi i ne poznat svet. Sledei korak predstavlja izvoenje nekoliko ciklusa ritmikog disanja, oputanje celog tela i meditacija o Boginji, Bogu i svrsi samouvoenja koja se izvodi. Posle toga trebate da upalite oltarsku sveu i nekoliko trenutaka da oseate njenu toplotu, posmatrajui u isto vreme igru Svetlosti i Senki. Zapalivi miris, potrebno je, sa uljem u rukama, da odete do istonog dela Kruga, da upalite utu sveu u uljem lagano da premaete elo, kapke, usne, ake, grudi, polne organe i pete, govorei: Blagosiljam svoj um, svoje oi, svoja usta, svoje ake, svoje grudi, svoju vaginu (odnosno penis), svoja stopala.

29

Radei to trebate da zamislite snaan vetar koji duva sa Istoka i koji u svaki deli tela koji je premazan udahnjuje ivot. To trebate da ponovite na Jugu, samo ovoga puta trebate da zamislite toplotu Sunca koja budi vitalnost i strast u premazanim takama. Shodno tome, na Zapadu trebate da se trudite da osetite kako kroz sve premazane take struji nekakav siloviti uticaj, dok je na Severu potrebno da pokuate da osetite teinu pritiskajue i glinovite zemljane mase. Posle toga trebate da premaete svoje telo uljem. Kada to zavrite, trebate da kaete veoma sporo i usredsreeno sledee: Budite sa mnom, o Boginjo i Boe, Svojim umom traiu razumevanje Vaih misterija, Svojim oima gledau lepotu Zemlje, Svojim ustima o Vama u da govorim reima i pesmom, Svojim rukama u da uinim Vaa dela, Svojim grudima u utehu da dajem, Svojom vaginom/penisom u da izpoljavam radost davanja ivota, Svojim stopalima u da hodam Vaim putevima. Za tim je potrebno da izpijete vino, nastojei da uivate u njegovom ukusu i da odloite au na Oltar, izgovarajui: Ja, (ovde trebate da izgovorite vetiije, odnosno Magijsko ime koje je izabrano), sam od sada Vetica! Ritual Uvoenja, odnosno samouvoenja, samo po sebi ne donosi ni kakvu posebnu mo, ve oznaava poetak obuke i ozbiljnog vetiijeg rada. Mada je zaseban rad mogu, grupni rad i zajednike proslave vetiijih praznika su, u glavnom, najbolje reenje za nekoga ko eli da se uspeno bavi Vetiarenjem. Unutar grupe postoji vie glasova koji mogu da pevaju, vie tela koji mogu da igraju, kao i vie smeha, dodira i radosti. Mnoge osobe, ipak, iz ovih ili onih razloga odluuju da izvedu Ritual Samouvoenja i da posle toga stiu znanje iz knjiga, posebnih vetiijih magazina i iz

30

unutranjih izvora i veza. Pored toga, postoje i broji kursevi koje uenici, ako nisu u mogunosti da lino prisustvuju lekcijama, mogu da pohaaju putem pote. Jedan od takvih kurseva je i onaj koji nudi Gospoa Sabrina, autor knjige Zahtevanje Moi: Kako i Zato o Primenljivoj Ritualnoj Magiji. Rituali Vetica koje su izabrale da rade samostalno ne moraju da budu nita manje uticajni nego sloene Ceremonije koje se izvode u okviru Kovena. Jedan od takvih Rituala je proslava 31. Oktobra (No Vetica) koju je napisala Teri arp-Smit, Vetica koja ivi na Floridi i koja sledi keltsku tradiciju. Za ovo izvoenje je potrebno sledee: Tri svee: 1 crvena svea, 1 bela svea, 1 crna svea. Miris treba da se saini od Komonike, Tise i Pelina. Devet tikvi na kojima su izrezane oi, nos i usta. Tikve trebate kruno da razpodelite oko ritualnog Kruga i u svaku trebate da stavite po jednu sveu, nije vano koje boje. Ritual poinje trideset minuta pre Ponoi tako to se upale svee unutar tikvi. Za tim se otvori Krug na obiajeni nain i upale se oltarske svee. Bela svea se pali za Devicu, Crvena svea se pali za Majku, Crna svea se pali za staricu. Najbolje je da onaj ko ovo izvodi bude potpuno bez odee, mada i crna odora moe odgovarajue da poslui. Posle paljenja svea, upali se i miris. Posle toga je potrebno da se skoncentriete na Duhove sa kojima elite da stupite u vezu i da kaete sledee: Ovim slavim ovaj praznik mrtvih,

31

U ovoj noi najtanjeg vela, Neka Duhovi budu nahranjeni. Vrata izmeu svetova su iroko otvorena, Koraci mojih predaka se uju kako odzvanjaju pored mene, I ja u utanju opalog lia ujem i oseam njihove glasove, I vidim njihove Duhove kako lebde iznad zemlje. Noni vetrovi, nosite njihove poruke ka meni. Neka se moja unutranja vizija probudi tako da ja istinski vidim. Geon, Gospodarice Magije, vodi me do istinske vizije. Hela, Kraljice Smrti, otvori preda mnom svoje dveri ove noi. elim da ovladam Vienjem Budunosti. Neka se veo digne! Kao to ja elim, tako e i biti! Kada se ovo izgovori, potrebno je da sednete mirno i usredsredite se na plamen crne svee sve dok se Duh ne pojavi. Njemu moete da postavite pitanje na koje elite da dobijete odgovor. Sa Duhom trebate da razgovarate sa ljubavlju i panjom i on e rado da odgovori na postavljena pitanja. Veoma je vano da odpustite, na kraju Rituala, prizvanog Duha, ili Duhove, zahvalivi im se i rekavi im da idu u miru. Posle toga trebate da ugasite miris i svee, da razbijete Krug i da pogasite svee koje se nalaze u tikvama. Osim slavljenja vetiijih praznika, prizivanje boanstava je jedan od najvanijih delova rada Vetica. Ritual prizivanja Cernunosa koji sledi je primer veoma uticajnog i ekasnog Rituala koji mogu da izvedu Vetice koje su odluile da rade samostalno. Ovo prizivanje se izvodi etvrtkom za vreme Punog Meseca, ili blizu njega, neto posle Ponoi, rano u jutro, oko podne, posle podne ili kasno u vee.

32

U centar Oltara trebate da postavite guru, ili sliku Pana. Na mesto nje moe da poslui i Levijev crte Jarca Sabata, ili Tarot Atu XV, postavljen glavom ka Istoku, odnosno model penisa u erekciji, slika nagog mukarca sa penisom u erekciji, ili bilo koji falusni simbol. tap trebate da stavite na Jug, Pehar napunjen crnim vinom na Zapad, Disk na Sever, a bode na Istok. Borove iarke, Paprat i Brljen trebate da, zajedno sa rogovima, zubima i papcima papkara, kao i granicama, ili liem Bora, Omorike, Kedra, Rododendrona i Lovora, razbacate po Oltaru. Na Oltar, takoe, mogu da se stave i dve crvene svee. Na junoj strani Oltara treba da se nalaze ibice, gorionik sa briketima i posuda sa mirisom nainjenim usitnjavanjem u avanu sledeih sastojaka: 2 dela Tamjana, 1 deo lia Lovora, 1 deo Pelina, 1 deo Sporia, 1 deo lista Paulija, 1 deo borovih iglica, ili strugotina drveta empresa. U tu smeu trebate da dodate nekoliko kapi ulja Mousa, Karanlia, Bora i Masline, kao i crnog vina i sopstvene sperme, ili mentrualne krvi. Na zapadnu stranu Oltara trebate da stavite Knjigu Senki, a na istonu stranu je potrebno da stavite potrebtine za Vradbinu koja e sada da bude obavljena. Pripreme za Ritual podrazumevaju ritualno kupanje i premazivanje slepoonica, vrata, zglavaka i stopala prirodnim, ili vetakim, uljem Mousa, ili parfemom Paulija. Otvaranje Kriga i paljenje svea i briketa oznaava poetak Rituala. Za tim je potrebno da sednete na Zapad, licem okrenutim prema Jugu, ivo trebate da zamislite strastan seksualni in i da se uivite u njega sve dok to ne rezultira snanim seksualnim uzbuenjem. Tada, gledajui u falusni simbol na Oltaru, trebate apatom da izgovorite sledee: O Rogati!

33

Velianstven si Ti i Tvoja veliina mora da bude slavljena. Tvoji rogovi su uzpravni i blistavi. Kao to si Ti rogat, neka tako budem i Ja! Posle toga je potrebno da ustanete i da odete, kreui se naopako, na Jug. Tamo je potrebno da stavite miris u kadionicu, ili gorionik, a za tim da kadite Oltar uz rei: Dok kadite na lavo: Eko, Eko Azarak! Dok kadite na desno: Eko, Eko Zomelak! Dok kadite u napred: Eko, Eko Cernunos! Odloivi kadionicu, ili gorionik, na Oltar trebate da pleete solarno oko Olatar i izgovarajui: Io Pan! Io Pan! Doi preko mora! Sa Sicilije i iz Arkadije! Lutajui kao Bahus, sa faunima i panterima, I Nimfama i Satirima kao pratnjom! Doi sa Artemidom, u svilenoj obui, I kupaj svoja bela bedra, predivni Boe, Pri umskoj meseini, na mramornoj gori, U namrekanu zoru, na ilibarnom izvoru! Probij ma kroz ranjavajui okov, Sveproirui, Svestvaraoe! Daj mi znak Otvorenog Oka, I uzdignuti znak trnovitoga bedra. Ja sam Pan! Io Pan! Io Pan, Pan! Pan! Ja sam Tvoja enka, ja sam Tvoj mukarac, Koza Tvoga stada, Ja sam zlato, Ja sam Bog! Meso Tvoje kosti, cvet Tvoga tapa. elinim papcima jurim po stenama! I besnim i silujem i derem i kidam,

34

Veito, svet bez kraja: Lutka, devojka, bahatkinja, ovek, U silini Pana! Io Pan! Io Pan! Io Pan! Ples je potrebno da zavrite na Istoku, da unete i da sebe zamislite na malom, zelenom proplanku koji se nalazi u sred ogromne, tamne ume. Trebate da ujete topot divljih zveri to gaze kroziprag, kao i urlike to se prolamaju kroz umu. Takoe, trebate da osetite uzbuenje u vazduhu, ak trebate da se potrudite da to uzbuenje i nanjuite, za tim, posle toga, da naslutite da se neto, ili neko, uzbuujue i divlje pribliava odpozadi. Ne trebate da gledate na okolo, ve trebate da ekate dok se ne javi svest o prisutnosti neega takvog. Tada trebate da izgovorite apatom: Pan! Bahus! Faslusni Hermes! Prijap! Kem! Set! Horus! Aradija! Cernunos! Pod bilo kojim imenom i u bilo kojem obliku da doe, Ti si tvoraka mo! Ti si stvaralaka sila! Podari mi ast da budem Tvoje orue! Naini me svojom Svetenicom/Svetenikom! Energija e da potekne ka, kroz, oko i iz onoga ko izvodi ovaj Ritual. Trebate da uivate u toj energiji neko vreme, a za tim da se uzpravite i da kaete: U Tvoje Ime, ja bacam ovu Vradbinu! Za tim moe da se izvede odgovarajua Vradbina za ljubav, vitalnost i mogunost mukarca, ili neto slino. Na kraju, Krug trebate da razvijete na odgovarajui nain. Prethodni Ritual na svome kraju sadri, kao to se vidi, bacanje ini (ili iniarenje). Vradbine takve vrste, koje predstavljaju znaajan deo

35

vetiije obuke i rada, nikada nisu silujue prirode i uvek su usmerene ka nekom pozitivnom cilju. Vetiija Vradbina moe da se odredi kao Ritual u kojem se koriste razliita pomagala da bi se prouzrokovao eljeni rezultat. Cilj takve operacije treba da bude to vie precizno odreen. Vradbine podrazumevaju buenje psihike energije i njeno usmeravanje ka eljenom rezultatu. Zbog toga se koriste rei, svee, mirisi, kristali i bilje. Svako od njih poseduje odreenu energiju koja moe da bude koriena u bacanju ini. Biljke i razliito kamenje su jo u osvit civilizacije predstavljali prva Magijska pomagala oveka. Za Primer: tako je Fluorit korien za podsticanje mentalnih aktivnosti, kristali su zbog izleenja polagani na telo, dijamanti su noeni zbog mira, Cimet je kao miris paljen da podstakne inteligenciju, dok je Sandalovina koriena za olakavanje meditacije. Biljna ulja su utrljavana u kou, a koriena su i za premazivanje svea. Bele svee su paljene u cilju zatite i mira, crvene svee su paljene da probude strast i hrabrost, crne svee da upiju bolest i negativne energije, plave svee se pale za zdravlje i sreu, zelene svee za novac i plodnost, ute svee se pale za inteligenciju i proroanske sposobnosti, a ruiaste za ljubav i prijateljstvo. Bilo je dovoljno da se sa uljem posvete svee i da se okrue sa odgovarajuim biljem i kamenjem. Dok bi svee gorele, Vetica bi zamislila svoj cilj i u njega usmerila na poseban nain aktiviranu psihiku energiju. Na taj nain su nastale Vradbine koje koriste dananje Vetice. Najee korieni Magijski predmeti koje savremene Vetice upotrebljavaju za bacanje svojih Vradbina jesu Magijske lutke i svee. Magijske lutke predstavljaju jedan od motiva koji najvie privlai panju u svim priama o zlim Veticama koje, zabijajui duge igle u lutke, svojim rtvama zadaju ne izdriv bol, pa ak i smrt. injenica je da su u prolosti lutke stvarno koriene i u negativne svrhe. Narodna Magija je poznavala Magijske operacije pri kojima bi se na pergamentu izpisalo ime rtve i to posebnim mastilom zvanim Zmajeva Krv. Ovo mastilo se koristi u crnomagijske svrhe, ali i u inima iji je cilj da nekoga ojaaju. Ovako izpisano ime bi se lepkom ili iodom privrstilo za lutku tako da predstavlja rtvu. Ako je osoba koja je izvodila ovakvu operaciju imala neki predmet koji bi pripadao rtvi i koji je mogao da bude izkorien za ostvarivanje

36

Magijske veze sa rtvom, tada bi i takav predmet na neki nainbio privren za lutku. Najsnanija Magijska veza moe da se ostvari ako se poseduje sperma, odnosno menstrualna krv rtve. Neto slabiji rezultati se postiu sa krvlju. Za tim bi, po jaini veze koja moe da se ostvari, doli nokti i pramenovi kose, onda neki deo odee koji je rtva nosila, pa rtvin podpis, za tim rtvina fotograja, i, kao poslednje, dvorska Tarot karta koja je predstavlja. Sam uticaj na rtvu, koji se izpoljavao u vidu ne snosnih bolova, nije se neophodno ostvarivao ubadanjem igle u lutku. Dovoljno je bilo da se u lutku utrlja odreeni prah i da se lutka, uz odgovarajue Magijske rei, za tim vee crnim konopcem. Posle toga, lutka bi se, uz paljenje odgovarajuih mirisa i izgovaranje Magijskih formula, umotala u crnu tkaninu. To se, oko Ponoi, ponavljalo sedam puta, posle ega bi lutka bila spaljena. U dananje vreme se lutke najvie koriste u Ritualima koji imaju za cilj izleenje. Ipak, pored toga, lutke se koriste i u inima za sticanje novca, ostvarivanje ljubavne veze, dobijanje sudske parnice, zatite od ogovaranja i slino. Kao primer za ini koje imaju za cilj izleenje neke osobe moe da poslui sledei Magijski Ritual: Ime osobe kojoj elite da pomognete se napie na pogodnom materijalu i privrsti se za lutku. Za tim se delovi lutke koji odgovaraju obolelim delovima tela premau odgovarajuim uljem. Tokom toga mogu da se izgovore sledee rei: Izceljujem bolesne, pomaem slabim, Donosim zdravlje onome kome treba, Ublaujem bolove, smirujem nerve, Ovoga inim zdravim! Lutku za tim trebate da zavijete u istu belu tkaninu i da je poloite na Oltar izmeu dve bele svee koje se posla toga upale. Sledei korak koji je u jedno i najvaniji, predstavlja aktiviranje psihike energije i njeno usmeravanje ka cilju Vradbine, koji je u ovom sluaju Magijsko izleenje. Ovaj Ritual se ponavlja svakog jutra sve dok se bolesna osoba ne oporavi i ne ozdravi.

37

Osim za privlaenje ljubavnih partnera lutke mogu da budu koriene i za odbijanje nasrtljivaca. To je veoma jednostavna Vradbina koja zahteva da se na papiru, pergamentu ili neemu slinom napie sledee: elim da me (ime nasrtljive osobe) ostavi na miru, Da me vie ne zove i ne dolazi kod mene! Tu cedulju trebate kanapom da veete za lutku i onda kroz nju u lutku da zabijete etiri povee igle, ali tako da svaka dolazi iz razliitog pravca. Tako probijenu iglu trebate da okaite, sa unutranje strane, iznad vrata. Magija sa Sveama je jednostavna i za nju nije potrebno da budete poseban strunjak. Uz poznavanje Magijske vrednosti razliitog bilja, mirisa i ulja, kao i Magijskih osobina koje mogu da se nau u knjizi 777 Alistera Kroulija, koju bi svako ko eli da se bavi Korisnom Magijom morao da proita, svako obdaren sa malo mate i sklonosti ka eksperimentisanju moe da stvori svoje sopstvene ini sa lutkama. Svee se, slino Magijskim Lutkama, u Ritualima savremenih Vetica najee koriste za leenje. Kod Magije sa Sveama je mnogo vanija njihova boja nego oblik. Simbolika pojedinih boja je data u tabeli ispod:
BELA: CRVENA:

istoa, Duhovnost, Istina, Duhovna Snaga. Zdravlje, Seksualna Mo, Ljubav, Privlanost i Hrabrost. Razum, Mata/Zamiljanje, Snaga Uma i Odbijanje Zla. Dareljivost, Dobra Srea, Plodnost, Novac i Novani Uspeh.

RUIASTA: Uspeh, Poasti, ednost, Romantinost i sve uzviene vrline. UTA: ZELENA:

38

PLAVA: LJUBIASTA: SREBRNA: ZLATNA:

Nadahnue/Inspiracija, Mudrost, Okultna Mo, Zatita, Strpljenje i Spokojstvo. Savrenizam, Samopotovanje, Ambicije i napredak u poslu vezanom za novac. Odbijanje negativnih sila i otvaranje vrata Astralnog Sveta. Privlaenje najviih uticaja.

Pored toga, svakom Zodijakom Znaku odgovara svea odreene boje. To su takozvane Astralne Svee i njihove odgovarajue boje su navedene u tabeli sa desne strane. Svee, pre upotrebe, Zodijaki Znak: Odgovarajua Boja: trebate da namagnetiete Ovan: Bela. linim uticajem. To se ini Bik: Crvena. tako to se svea premae odgovarajuim uljem. U neBlizanci: Crveno. dostatku odgovarajueg Rak: Zelena. Magijskog ulja, maslinovo Lav: Crvena. ulje je sasvim zadovoljavajue. Svee se premazuju Devica: Zlatna. prvo od centra ka vrhu, a za Vaga: Crna. tim i od centra ka dnu. Tokorpija: Mrka. kom premazivanja potrebno je da se skoncentriete na svrStrelac: Zlatna. hu Rituala. Jarac: Crvena. Pored Rituala koji se Vodolija: Plava. izvode u cilju izleenje, dva najea motiva zbog kojih Ribe: Bela. se pribegava Magiji sa Sveama su novac i ljubav. ini koje se rade u cilju privlaenja novca treba da se izvedu etvrtkom i to najbolje u vreme kada se Mesec nalazi u Znaku Strelca. Sve to je potrebno za ove ini jesu pet zelenih svea i deset novia. Ispod svake svee trebate da postavite po jedan novi. Preostalih pet

39

novia trebate da razporedite ispred svea u obliku Pentagrama. Posle nekoliko ciklusa ritminog disanja i krae meditacije trebate da upalite svee i da kaete sledee: Novac je neophodno zlo, a previe ga eleti je jo vee zlo. Ja elim samo onoliko novca koliko mi je potrebno za moje potrebe da bih (recite razlog zbog kojeg vam je potreban novac), to je u cilju mog izvrenja Velikog Dela! Za tim trebate da zamislite Pentagram kako plamti zelenkastom svetlou iznad svea. Na vrhu svakog kraka Pentagrama trebate da zamislite zlatan novi. Svaki od tih novia trebate da zamislite kao da odraava svetlost svea. Za tim je potrebno da kaete: Arhanele Sahiele! Obraam ti se da izpuni moje elje i da zadovolji moju potrebu za novcem. Meni je potreban taj novac za (razlog zbog kojeg je novac potreban), a ne zbog toga to sam pohlepna osoba eljna luksuznog ivota. Gospodaru Sahijele, Anele Dobre Sree, izpuni moje elje i poalji mi novac. Sledei korak predstavlja zamiljanje novca kako se izliva iz velikog zlatnog roga koji se nalazi na nebesima. Videti ga kako u vidu bljetavog slapa pada na zemlju. Jo nekoliko minuta trebate da sedite u plamen svee i da zamiljate kako novac pada okolo. Prilikom gaenja svea trebate da vodite rauna da se to ne ini duvanjem, jer bi to bila uvreda elemenata Vatre. Svee trebate da gasite svetim Magijskim noem sa belom drkom, ili upotrebom kapica namenjenih samo za to. U navedenom Ritualu se pominje Arhaneo Sahijel. Po Okultnom uenju, postoji sedam zraka koji potiu od sedam zvezda iz sazvea Velikog Medveda. Svaki zrak predstavlja izpoljavanje nekog kvaliteta i nadgledan je od strane posebnog Majstora. Po dolazku u Sunev sistem ove zrake prihvata Sunev Logos koji ih dalje kanalie ka planetarnim gospodarima.

40

Pored ovih sedam zraka o kojima je dosta pisano i to posebno u teozofskoj literaturi, postoje jo tri zraka ije se postojanje odkriva uenicima Okultizma koji postignu odreeni stepen unutranje svetlosti. To ukupno ini deset planetarnih gospodara, ili Arhanela. Prilikom bacanja ini trebate da vodite rauna da se vreme izvoenja uskladi sa vremenom u kojem vlada odgovarajui Arhaneo. Tabele koje slede daju informacije o tome, kao i o slaganju izmeu Arhanela, planeta i dana u nedelji. Ako je Vradbina uspela rezultat treba da se pokae u roku od dvadeset osam dana. Novac e, naravno, da doe na potpuno obiajeni nain, kao viak podeljen u preduzeu, ili moda kao manji dobitak na Lutriji. Ritual za privlaenje ljubavnog partnera je malo sloeniji: Sa leve i desne strane

Vladajui Sat Arhanela: 00:00 01:00 01:00 02:00 02:00 03:00 03:00 04:00 04:00 05:00 05:00 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 18:00 18:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00 23:00 23:00 24:00

Ime Arhanela: Sahiel. Anael. Uriel. Kasiel. Mihajlo. Gabriel. Samael. Rafael. Sahiel. Anael. Uriel. Kasiel. Mihajlo. Gabriel. Samael. Rafael. Sahiel. Anael. Uriel. Kasiel. Mihajlo. Gabriel. Samael. Rafael.

41

Oltara treba da se nalaze dve crvene svee. Ispod leve svee je potrebno da stavite Astralnu Sveu koja predstavlja osobu koja eli da ostvari ljubavnu vezu, a ispod desne svee koja predstavlja savrenog partnera kojeg elite da Arhaneo: Planeta: Gabriel. Mesec. Dan u Nedelji: Ponedeljak. Oblast Nad Kojom Vlada: Sve to je povezano sa enama, ivotnim shvatanjima i prirodnom vidovitou. Daruje hrabrost, titi od opasnosti i vlada svime to je povezano sa mainama. Pisanje, uenje, intelektualne sposobnosti. Presti, dobijanje novca, drutveno preimustvo, kockanje i igre na sreu. Ljubav, brak i sve to je povezano sa umetnou, lepotom i muzikom. Imovina i imovinska pitanja, sve to je vezano za zemljita, ili kue, stare ljude, karmika pitanja i sudbinu ljudske vrste. Ambicije, karijera, ivotni poziv, line nansije. Magijske Sile, iznenadne promene, Astrologija i sve to je povezano sa nadahnuem. Vidovitost, stvari povezane sa morem i skrivenom stranom ivota. Smrt, onostrano posle ivota, stvari povezane sa skrivenim blagom ili draguljima izkopanim iz zemlje.

Samael.

Mars.

Merkur.

Rafael. Sahiel. Anael. Kasiel.

Merkur. Jupiter. Venera. Saturn.

Sreda. etvrtak. Petak. Subota.

Mihajlo. Uriel.

Sunce. Uran

Nedelja.

Asariel. Azrael.

Neptun. Pluton.

42

privuete. Na sredini Oltara trebate crvenom kredom da nacrtate srce dovoljno veliko da obe svee mogu da stanu u njega. Vradbinu trebate da ponete meditacijom o savrenom partneru kojeg elite da privuete. Za tim upalite sve svee, one koje predstavljaju osobu koja trai ljubav i savrenog partnera se pomere nekoliko centimetara jedna prema drugoj. Ovaj Ritual se ponavlja svaki dan sve dok se svee ne sretnu u centru srca. Ritual je najbolje da ponete u vreme Mladog Meseca, a najbolje vreme da ga zavrite je Pun Mesec. Kada se svee sretnu u centru srca potrebno je da oko njih nacrtate jo dva srca i izgovaranjem pogodne ljubavne Bajalice da aktivirate psihiku energiju. Tako aktiviranu energiju je za tim potrebno da usmerite ka eljenom cilju i Vradbina je sa time okonana. Rituali sa Sveama mogu da budu ukljueni i u mnogo ozbiljnije Magijske operacije. Tako, za primer, u mnogim vetiijim Ritualima centralno mesto zauzima paljenje bele svee i prizivanje Arhanela Azraela. Ovaj Arhaneo je u drevnom Egiptu bio poznat kao bog Anubis, ija je uloga, izmeu ostalih, bila da vodi Due umrlih u oblasti onostrane stvarnosti. Svee se takoe mnogo koriste u Ritualima koji za cilj imaju razvoj vidovitosti. Tokom tih Rituala se priziva Arhaneo Asarijel, koji se za tim moli da Vetici otvori Tree Oko. Asarijel se, takoe, priziva tokom Rituala koji se izvode da bi se tokom Astralne Projekcije posetila odreena mesta na Astralu. Pri izvoenju Rituala i bacanju ini veoma je vano da izaberete pravo vreme kada e to da bude izvedeno. Pored astrolokih slaganja trebate da vodite rauna o fazama Meseca. Tako za vreme Mladog Meseca moe da se izvede Magija koja ima za cilj zapoinjanje neega novog, dok je period Rastueg Meseca pogodno vreme za Vradbine koje imaju za cilj rast, leenje i ojaavanje. Pun Mesec pak oznaava fazu izobilja i vrhunca, tokom koje su psihike moi na samom vrhu. Konano, doba u kojem je Mesec u fazi opadanja je najbolje vreme za zavravanje neega, proterivanje ili ienje. Samo izgovaranje Magijskih Bajalica, paljenje svea, vezivanje vorova na konopcima i slino ne ini jednu Vradbinu ekasnom. Da bi baene ini stvarno delovale potrebno je da imate razvijenu sposobnost zamiljanja i da znate kako da aktivirate i da usmerite ka cilju psihiku energiju. Zvezdani

43

Jastreb je u svojoj knjizi Spiralni Ples: Novo Roenje Drevne Religije Velike Boginje dala veoma jednostavne vebe za ovladavanje buenjem i projektovanjem ovakve energije. Sledea veba moe da poslui kao pripremna tehnika za one koje je Zvezdani Jastreb objavila: Trebate da sednete, da se opustite i da zaponete duboko abdominalno disanje. Sa svakim udahom trebate da zamislite kako se u isto vreme usisava energija iz zemlje. Sa obzirom na to, sa svakim izdahom trebate da zamislite kako energija naputa telo kroz ake. Prvi uspeh u ovoj vebi je kada osetite kako energija pecka spoljanjost i unutranjost vaih aka. Kada ocenite da je postignuta dovoljna koncentracija energije u vaim akama potrebno je da, jo uvek sa svakim udisajem uvlaei energiju, sastavite ake i izmeu njih da zamislite kako se ta energija oblikuje u energetsku kuglu. Takvu kuglu trebate da irite, sabijate, teglite i da delite na dva dela. Ako u vebi uestvuje vie ljudi, tada oni mogu ak i da se dodaju i da se dobacuju ovakvim energetskim loptama. Veba se zavrava tako to se ake postave na zemlju i na taj nain se energija pusti nazad u zemlju. U pojedinanom radu energija moe da se aktivira na vie naina. Neki od njih su i lupanje u bubanj, pevanje, ritmino disanje, kombinovano sa izputanjem ne artikulisanih zvukova nalik na brundanje i slino. Vetice koje rade u okviru Kovena aktiviraju i kanaliu energiju u obliku tako zvane Kupe Snage. To rade tako to se uhvate za ruke i igraju u krug. Tokom tog plesa energija pojedinanih uenika se povezuje i stvara se neka vrsta energetskog vrtloga koji se naziva Kupa Snage. Velika Svetenica, kada oseti da je aktivirano i sakupljeno dovoljno energije, zaustavlja ples i tu energiju usmerava ka cilju koji Vradbinom eli da postigne. Aktiviranje psihike energije i njeno usmeravanje ka cilju, ne zavisno od toga da li se to izvodi pojedinano ili grupno, predstavlja vrhovanje bez kojeg Vradbine ne mogu da funkcioniu. U glavnom, Bajalica po kojoj se izvodi vetiija Magija je veoma jednostavna. Koristei terminologiju judeohrianskog mita, ona bi mogla da se svede na sledee: Adam ne moe da uzpostavi direktnu vezu sa Bogom osim kroz Evu! Po tom obrazcu funkcionie ne samo vetiija operativna Magija, oliena u vidu ini i Vradbina, ve i ona druga, spoznajna, strana Vetiarenja iji vrhunac predstavlja seksualno-Magijska operacija zvana

44

Veliki Ritual. Adam bi, govorei jezikom Psihologije, mogao da bude poistoveen sa obiajenim sopstvom, pod im treba da podrazumevamo nau svako dnevnu svest. Eva pak predstavlja mlae sopstvo koje bi do nekle mogla da odgovara Frojdovim shvatanjem ida. Za Boga, koji se slae sa viim, odnosno boanskim sopstvom, teko je da se nae odgovarajue poreenje u Psihologiji, ali, u svakom sluaju, poreenje sa Frojdovim super-egom, koje je potpuno smisleno kada je u pitanju judeohrianski despotski Bog Otac, nije ni u kom obliku prihvatljiva. To je pre unutranje boanstvo, prvobitna i konana sutina, Duh koji obitava izvan Vremena, Prostora i materije. Obiajeno sopstvo komunicira sa Viim Sopstvom samo preko nieg sopstva. Izmeu Vieg i obiajenog sopstva ne postoji direktna veza i to je jedan od razloga zato su hrianske molitve, u kojima se vernik direktno obraa Bogu i moli ga za neto, po pravilu, uzaludne. Ekasne Magijske operacije, to vetiije ini svakako jesu, odvijaju se po obrazcu koji sledi: Poto sa mlaim sopstvom ne moe da se komunicira obiajenim nainom sporazumevanja, informaciju o cilju koji osoba eli da postigne obiajeno sopstvo prenosi mlaem sopstvu putem Rituala. Ovako primljenu informaciju, zajedno sa aktiviranom i kanalisanom energijom, mlae sopstvo prosleuje Viem Sopstvu koje, koristei tu energiju, dovodi do eljene promene. Onaj ko je izveo Vradbinu svojom svakodnevnom sveu opaa promenu i uverava se da je efekat postignut. Krug je zatvoren i Magija deluje.

45

Poglavlje 3

MAGIJSKA ORUA I POMAGALA VETICA

im se pomenu Vetice, gotovo odmah se pomisli na metlu, vetiiji kazan, ili, pak, arobni tapi. injenica je da Vetice u religijske i Magijske svrhe koriste mnoga orua i pomagala, u ta spadaju i navedena. Ipak, to je, naravno, znatno drugaije od slike koju nude bajke i fantastina literatura. Magijska orua, sama po sebi, ne poseduju neku posebnu mo, ve su pre KANALI kojima Vetice usmeravaju energiju. Magijska orua, kao i ostali ritualni predmeti, moraju da budu posveena na odgovarajui nain i uvana umotana u svilu, ili neku drugu prirodnu tkaninu. Ne koriste sve Vetice ista ritualna pomagala. Njihova pomagala i broj variraju od tradicije do tradicije. Neki od ritualnih predmeta koje dananje Vetice koriste su sledee:

Zvono:
Zvono predstavlja enstvenost, tako da se tokom Rituala esto prizivanje Boginje. Njegov zvuk, takoe, odbija zle ini i zle Duhove, zadrava oluje i privlai dobru energiju. Veruje se da zvono ostavljeno u kredencu, ili okaeno oko vrata, uva kuu. Koristi se i pri otvaranju Kruga, pre nego to se prizovu Kraljevi Elemenata. Zvonjenje zvona, u tom sluaju, na sve etiri strane Kruga priprema mlae sopstvo Vetice da deluje u modalitetima Zemlje, Vode, Vazduha i Vatre.

Pehar:
Pehar je Magijsko orue povezano sa elementom Voda. Za primenljivu upotrebu najbolji su pehari od srebra. Pehar za ritualnu upotrebu moe da se posveti na sledei nain:

46

Postolje pehara trebate da premaete uljem Rue, Ljubiice, ili Gardenije. Sam pehar trebate da napunite istom izvorskom vodom. Za tim je potrebno na povrinu vode da bacite nekoliko granica Brljana, malih Rua, ili sveih Gardenija. Za tim trebate da gledate u pehar i da zamolite Boginju da ga posveti. Posle posveenja pehar moete da uvate u azurno plavoj svili. Poto je element vode povezan sa oseanjima, pehar se koristi inima vezanim za ljubav, prijateljstvo, brak i slino. Jedna od takvih ini je i sledea radnja koja se izvodi u cilju privlaenja ljubavnog partnera. Za ove ini je potrebno da imate fotografiju osobe kojoj elite da pomognete i tu fotografiju trebate da poloite na Pentakulum (Pentagram). Za tim trebate da otvorite Krug, a pehar da napunite istom izvorskom vodom i da ga odloite na Oltar. U vodu trebate da dodate malo soli i da je oistite uz rei: Proiavam te Mesecom, koji vlada nad tobom, da mi pomogne. Za tim fotografiju trebate visoko da podignete na sve etiri strane sveta i tako da je prikaete Vladarima Elemenata. Okonavi to trebate da stanete pred Oltar i fotografiju da drite tako da se odslikava u vodi pehara. Sve to trebate da propratite reima: Astralnom Svetlou, sjajem Meseevog zraka, Ja punim ovu vodu, Da donese preokret za (ime), ije se lice ovde odraava, Mesec e da odnese sve ne prilike, I Novi Period poinje. Ogledajua povrina poput stakla glatka, Tako e da opie dane budue, Sa nadom bezbrinom u Dui, Neka svu bol i patnju zaboravi, Neka iz okeana Novog Roenja izroni,

47

I ponovo pone da se smeje ivotne radosti pun. Za tim trebate stalno da gledate odraz u vodi i da se trudite da se osoba, zbog koje se ini bacaju, vidi srena i okruena ljubavlju. Takvu sliku trebate da zadrite u umu NAJMANJE deset minuta, posle ega trebate da se opustite i Krug da zatvorite na ve objanjen nain.

Pentakl:
Pentakl (ili Pentakulum) je disk nainjen od metala, drveta ili keramike, na koji se najee ucrtava Pentagram. Predstavlja simbol elemenata Zemlje. Na njega se postavljaju Talismani, Amajlije i ostali predmeti koji trebaju da budu ritualno posveeni. Posveivanje Pentakuluma moe da se izvede na sledei nain: Pentakulum se stavi na golu zemlju. Preko njega se stavi osueni Perun, Imela, sve Jasmin i cvetovi kozje krvi, ipak nije strano ako se neka od ovih biljaka izostavi. Sednite, licem okrenutim prema Severu, ispred Pentakuluma i zamislite kako Pentakulum upija energiju Zemlje. Pentakulum se za tim podigne, a bilje, poinjui i zavravajui na Severu, razbaca na sve etiri strane sveta. Pentakulum, odmah za tim, moe da se uva u smaragdnoj zelenoj svili.

Atame:
Atame je Magijski no ija drka obavezno mora da bude crne boje. Atame se nikada ne koristi za urezivanje, seenje neega i slino. Njegova glavna svrha je da USMERI PROBUENU ENERGIJU. Neke tradicije, kao gardnerovska, za primer, nikada ne koriste Atame izvan Kruga. Mnoge Vetice na svoje Magijske noeve graviraju vetiija imena napisana Tebanskim Alfabetom ili Runama. Na Atame se, pored imena, veoma esto graviraju i razni Magijski simboli, obino uzeti iz Solomonovog Kljua. Uputstvo za graviranje simbola je veoma jednostavan, kao to sledi: Otopi se vosak i nje prekrijte otricu noa. Kada se vosak stvrdne na njemu, otrim predmetom se ureu eljeni simboli. Pri tome je dobro da vodite rauna da se na tim mestima vosak potpuno ukloni sa otrice. No se,

48

za tim, dok vodite rauna o osnovnim merama zatite, prelije odgovarajuom kiselinom i posle nekoliko minuta dobro izpere tekuom vodom. Delovi noa koji su bili pokriveni voskom ostae ne taknuti, dok e na onim mestima gde je vosak bio uklonjen da ostanu nagrieni eljeni simboli. Dananje Vetice veruju da je Atame prvobitno bio lovako oruje ljudi Kamenog Doba. Atame je jedno od orua koje poseduje SVAKA Vetica, bez obzira na tradiciju. Njime se izcrtava i otvara Magijski Krug, mesto izmeu svetova i taka gde se susreu svet ljudi i svet boanstava. Uzimajui u obzir da Magijski Krug predstavlja vratnice unutranjih prostora mnoge Vetice nalaze dosta slinosti izmeu svoje religije i drevnog egipatskog kulta. U Egipatskoj Knjizi Mrtvih svetenik otvara usta umrlih gvozdenim instrumentom. Vetice smatraju da je pomenuto otvaranje usta metafora za otvaranje vrata unutranjih planova, a da je navedeni metalni instrument analogan Atameu. Upotreba noa sa crnom drkom u Magijske svrhe se sree irom cele Evrope. Tako se u jednoj staroj irskoj baladi govori o mladoj eni koja je iznenada izezla. Godinu dana kasnije ista ena je viena kako sedi na jednoj vilinskoj humci i ljulja vilinsku bebu. Da bi se spasila traila je od mua da joj donese votanu sveu, odreeno bilje i no sa crnom drkom. U kotskoj se no sa crnom drkom, koga kotski gortaci nose u arapama, naziva Sken-Du, to znai Crni No. Atame je obino dug dvadeset dva centimetara. Primerak pronaen u grobu norveke princeze ima iste dimenzije. Atame se povezuje sa elementom Vazduha. Moe da se koristi za razne ini, ali i za slanje telepatskih poruka, to se obavlja na sledei nain: Stanite na Zapad, a Atame drite u desnoj ruci vrhom na gore. Za tim se oko ogoljenog Oltara oposuno krui jedan i pola sata. Zaustavivi se na Istoku, bode postavite u centar Oltara vrhom ka Zapadu i zavrtite ga uz sledee rei: (Ime osobe) bodeu, bodeu pojasni to. U kom pravcu se on/ona nalazi?

49

Kada bode prestane da se vrti, oposuno kruite, idite do drke bodea i stanite iza nje. Kada unete, Atame uzmite desnom rukom i tri puta glasno izgovorite ime osobe kojoj elite da poaljete poruku. Takoe tri puta glasno izgovorite ono to elite telepatski da poaljete. Za tim zamislite bode koji letei nosi misao poput strele, ali brzinom metka, probijajui se u um te osobe. Ovaj jednostavni Ritual trebate da uradite sa uivljavanjem takve jaine da mora skoro (ili stvarno) da se preznoji i posle toga da oseti izcrpljenje. Bode moe da se posveti na nain koji sledi. Otricu u zoru iztrljajte liem Bosiljka, Ruzmarina i Hrasta. No za tim potopite na zemlju tako da vrhom stoji okrenut ka Jugu. Za tim kreui se oposuno tri puta obiete no posipajui ga liem Lovora. Najbolje je ako je Lovor sve. Za tim uzmite no i stanite licem prema Istoku i vrh noa podignite na gore, ali tako da ruke ostanu u visini pojasa. U tom poloaju se prizove Bog da izpuni bode svojom snagom. Za tim dignite visoko ruke sa bodeom i prizovite Boginju da izpuni no sa svojom ljubavnom moi. No posle toga moe, ako to elite, da posvetite standardnim Ritualom Osveivanja Elementima i da ga uvate u zlatno utoj svili.

tap:
Magijskim tapom se prizivaju i kontroliu odreeni Aneli i demoni koji ne mogu da budu kontaktirani Magijskim noem. Njime se, takoe, izcrtavaju Magijski simboli u vazduhu ili iznad raznih predmeta. tap, koji se po nekada naziva i Bakulum, je povezan sa elementom Vatre. On je simbol energije i ivotne snage koja se nalazi unutar same Vetice. On je, takoe, univerzalni falus ivota, simboliui tako falusnu mo razmnoavanja, odnosno mo samog Rogatog Boga. Neke Vetice imaju vie razliitih tapova koje koriste za razliite namene. Za Primer: tap od Leske za leenje. tap od Jabukovog Drveta za Ljubavne ini. tap od Oskorue za zatitu. tap od Hrasta za Egzorcizam.

50

Tradicija, meu tim, kae da tap treba da bude sainjen od grane odseene sa leskovog drveta koje jo nije raalo. Granu trebate da odseete Sredom, u periodu kada Rastueg Meseca. Trebate da vodite rauna da to bude uinjeno u satu Merkura. Duina tapa treba da odgovara duini koja se dobije kada se izmeri raztojanje izmeu lakta i vrha kaiprsta. Na tap se urezuje pentagram i Magijsko ime Vetice. Vrh tapa se oblikuje u obliku falusa. Suprotnu stranu, koja predstavlja enski kraj tapa, trebate da oblikujete tako da simbolino predstavlja Joni. tapom mogu da se bace sledee ini: Sa tapom u ruci stanite sa unutranje strane ulaznih vrata. Zamislite eljenog posetioca kako stoji ne posredno ispred vrata. To moe da bude neka osoba, ali i nadprirodno bie iz nekog drugog sveta ili sfere. Levom rukom, dlanom okrenutim na dole i sa palcem izpruenim u liniji tapa, uhvati se enski kraj tapa, koji se za tim dri na levoj strani ulaza. Uhvatite desnom rukom, dlanom okrenutim na gore i sa palcem izpruenim u liniji tapa muki deo tapa, koji za tim drite na desnoj strani vrata. Desnom rukom povuite ka sebi muki kraj tapa, zakoraivi u nazad. To trebate da bude izvedeno nalik na otvaranje vrata. Tri puta se, posle toga, kae ime eljenog gosta. Takoe se tri puta kae i Dobro doao (ili Dobro dola), kao i Ui u miru. tap moe da se posveti u suton i to negde izvan kue. tap se iztrlja sveom Nanom, ili Despiem. U zoru se ode na isto mesto i tap se iztrlja sveim liem Lenika ili Duda. Digne se u vazduh i za tim se, gledajui ka Istoku, prizove Bog. Posle posveivanja tap moe da se uva u plameno crvenoj svili.

Metla:
Metla je svakako najpopularnije orue Vetice. U tradicionalnom Vetiarenju, metla, koju je jedan veoma poznati Vetac okarakterisao kao glavno Magijsko orue enske Vetice, ima posebno izraeno simbolino znaenje. Njome se putuje izmeu ovoga sveta i ne dodirljivih Carstava Podzemnog Sveta. Obiajeno verovanje da Vetice na metlama lete kroz vazduh, u veini sluajeva, ne razumevanje Magijsko-poetske ifre koja

51

ukazuje na amanistiku transnu ekstazu i vizionarski let duha. Metla je mistini simbol ekstatine none vonje sledbenica Tamne Boginje, Gospe Helde, Dijane, odnosno Herodije. To je amanistika misterija koja se nalazi sa kolena na koleno prenoen hiljadama godina. Tradicionalno se za pravljenje metli koriste tri vrste drveta koje u sebi skrivaju unutranje ezoterino znaenje. Tako drka nainjena od jasenovog drveta predstavlja Duh i vazduh kroz koji Vetice moraju simbolino da putuju. To je, takoe, i simbol sveta Jasena (Igdrasil), kao i amanistike ekstaze kroz koje Duh leti. Granje Vrbe, kojim se vezuju granice Breze koje ine deo metle kojim se iste, simbolizuju Mesec i maglom obavijene vode koje moraju da se preu ako elite da uete u Carstvo Smrti i Mudrosti. Granje Breze je posveeno Beloj Gospi, Gospodarici Berti, Boginji Zemlji kroz koje Vetice tee da postignu proienje i uvoeniko preporoenje. Saksonska re za Veticu je Higtisa, to znai Granina Jahaica (Hedga Rida). Re Hedga oznaava granicu izmeu ovoga sveta i tajanstvenog onostranog koji lei sa one strane obine stvarnosti i svesnosti. Hrianski teolozi i svetenici su mislili da je letenje na metli predstavljalo oblik stvarne fizike levitacije ostvarene uz pomo avola, demona i najmranijih neprijatelja Hrianstva koji prebivaju u najdubljim predelima Pakla. To je vulgarno ne razumevanje simbolike vetiijih misterija unutar kojih je metla psihiko vozilo i sredstvo nonog putovanja ka boginji Podzemnog Sveta. To je mistina ekstaza svetenica Herodije kroz koju one ulaze u njene najdublje misterije. Metla, posebno kada je uzpravljena, predstavlja veticinu mo. Metla je mono oruje protiv kletvi i napada Crne Magije. Poloena preko praga metla zadrava sve ini baene na kuu i ukuane. Metla ispod jastuka donosi prijatne snove i uva spavaa. Metla se, osim toga, koristi i za ienje prostora na kojem e da se izvede religijska ili Magijska operacija, u inima koje imaju za cilj privlaenje ljubavnog partnera, kao i u obredima tokom kojih se Vetice venavaju. U takvim Ritualima mladenci veoma esto zajedno preskau metle.

52

Metla se posveuje tako to se iztrlja Kamilicom, liem Vrbe i Limuna, granicama Zove i stabljikama Sleza. Svo to bilje se za tim spaljuje uz improvizovanje omanje Ceremonije. Na drci metle moe da se uree PoluMesec.

Kazan:
Kazan je u Vetiarenju simbol Boginje. On predstavlja sutinu enstvenosti, plodnost, Reinkarnaciju i bezsmrtnost. Tri noge na kojima kazan stoji predstavljaju tri faze Meseca i tri aspekta Boginje. Kazan se nalazi u sreditu vetiije teologije. Britanski magazin Kazan, jedan od najboljih evropskih vetiijih magazina, o simbolici kazana pie sledee: Na zemljanim grobnicama, dolmenima, kromlecima i vilinskim brdacima severnih zemalja mogu da se pronau drevna svedoanstva o zamku Boginje. U nekim oblastima su pronaene podzemne izkopine u obliku suda Keridven, boginje kazana prvobitne majke keltskog Podzemnog Sveta. Ove podzemne megalitske graevine su bile pradrevni Hramovi klana majke i kapije njenog Carstva. Graditelji humki su predvideli da ove graevine zadre i kanaliu geo-Magijske energije rangirane od suptilnih zmajevih sila (Nvivre) do slabih nuklearnih efekata izazvanih radioaktivnim kamenjem korienim za prilaze i unutranje odaje. Drevna hiperborejska plemena su ove graevine napravile kao uvoenike portale u podzemna mesta gde su vidovnjaci mogli da iskuse ekstatina stanja transa i prisutnost Boginje. Zemljane humke su, u isto vreme, i htonske grobnice i regeneriua utroba Velike Majke u kojoj treba da se pronae njen Kazan Mudrosti i ponovnog roenja. Zamak Boginje je takoe nazivan i Caer Arijanhud. U jednom od svojih hvalisanja Gvojin kae: Tri puta sam bio u zamku Arijanhud. Ona je Gospa Srebrnog Toka, Gospodarica Sudbine i Uvoenja koje pokree konce postojanja na svojoj drevnoj preslici koja je kosmika osovina oko koje krue polarne zvezde u ne prekidnom kretanju. Stakleni dvorac Majke je smeten na vrhu ove kosmike osovine, za koju se zbog toga kae da kovitla izmeu tri sveta. Edvard Davije iznosi da je Caer Sidi u Druidizmu vien kao duboka taka osovine u kretanju zodijakog pojasa u sred

53

Podzemnog Sveta i da je zvezdani odraaj dvorca iztaknut u druidskom imenu za sazvee Korona Borealis Caer Arijanhud. Za ovo sazvee se kae da je srebrni toak koji ulazi u more koji su stvorile tri majke. U velkoj bardskoj poemi Preidu Anvin pria se o amanistikom putovanju kralja Artura u zamak Boginje. On u svom Magijskom brodu plovi sa svojim ratnicima preko zaaranog mora i pronalazi zamak u sedam oblika. Unutar Caer Sidi poema opisuje kazan poglavara Podzemnog Sveta uvan od strane sestrinstva devet devica koje mi poznajemo kao devet majki, kao Boginju Morgan Le Faj. Poema dalje opisuje Caer Sidi pod sedam mistinih sinonima: Caer Pedrivan, Caer Vedivid, Caer Rigot, Caer Vidr, Caer Kolur, Caer Vandvi i Caer Ohren. Klju ove sedmostruke tajne je skriven u arhajskoj stazi trojanskog lavirinta koji simbolino predstavlja lavirintni Dvorac Majki. Za uvoenika koji hoda obilaznim koracima do srca lavirinta to znai sedam obilazaka. Trojanski lavirint, ili poloen na zemlji ili urezan u stenu, bio je korien za transne vebe kojime je dizkarniran Duh pristupao tajnama podzemne Boginje. Beztelesni Duh je voen od strane Crnog Gospodara, odnosno Rogatog Boga, u njegovom aspektu Vodia Duha koji otvara puteve. Ovde uvoenik ulazi u simbolino-samrtni trans, letei sa pomahnitalom hordom predakih Duhova i prati Drevnog u spiralnom kruenju staklenog zamka Arijanhuda, skrivenog mesta nadahnua uvoenikog obnavljanja kroz majku, utrobu starice Keridven, kako je Gvoin zove. Velko predanje takoe sadri i priu o tome kako je arobnjak Mirdin (Merlin) konano uao u Staklenu Kuu, odnosei sa sobom trinaest blaga Britanije. U 13. veku je dobar deo ove ezoterine mudrosti pronaao novi stvaralaki izkaz u srednjovekovnim legendama o Gralu. Humka majki, koja se javljala kao stakleni zamak kazana sada se javlja kao Karnenik, zamak Grala koji su videli vitezovi Gavajin i Persival. U Chreteau De Troyes nalazimo Zamak Smrti, to jeste Zamak Boginje Smrti koja daruje vazkrsenje iz kostiju. To je zamak uda u kome je Persival video Koplje Suza, svenjak, ma i pojavljivanje Grala. Devica Grala je, u ovoj verziji, gospa Blanheor, Boginja Belog Cveta. U delu Persival koje je napisao Volfram Von Ihenbah, Gral je udomljen u zamku Munsalvae i uvaju ga Vitezovi Templari. Po ovom delu, zamak Grala se nalazi u planini

54

Vildenberg i okruen je vodom. Jedino istinski Vitezovi Grala, odabrani od same Boginje, poseduju potrebne duhovne kvalitete, Magijsku mo i hrabrost da uspeju u ovoj potrazi. To znai da e jedino vredni da budu darivani mudrou Kazana Boginje, dok tragaoci za moima, izkvarene varalice, duhovne lentine i slini ne mogu da se nadaju da e da primer majin poklon i vizija Grala tako za njih ostaje skrivena. U kasnijoj evropskoj narodnoj umetnosti nailazimo na kriptian simbol dvorca koji se, okruen Ruama, nalazi na brdu. Rue predstavljaju skrivene tajne gospe Venere koji se odkrivaju ulazkom u njenu svetu kriptu, Hurselberg, gde su smetene podzemne odaje Boginje. Slino tome. Talijesin kae da postoje tri fontane u Planini Rua. Te tri fontane su tri izvora mistine energije (Aven) koji izbijaju iz kazana Karidven, esencije svog znanja i nadahnjujue energije. Tradicionalna vetiija kosmogonija ui da je Zamak Boginje okruen trima koncentrinim krugovima. Spoljanji krug predstavlja ivot sa svim svojim iskustvima, dok sredinji predstavlja smrt i diskarnaciju. Trei, unutranji, krug simbolie maglovitu reku Gvilijonvi koja deli Carstvo ivih od Carstva Mrtvih. Da bi prela apuue vode prepune trske dua putnika amdiji mora da plati srebrni novi. Na vrhu brda, koje je podzemna Tvrava Kazana, ija je Gospa bela kao sneg, crvena kao krv i crna kao Gavran, u sreditu svega stoji usamljeni zamak okruen izgubljenim zemljama. uvari Kapija zamka ispituju svakog tragaa, jer u zamak ne mogu da uu ne spremni, ne isti i bezvredni. Ovaj zamak se bez pokreta kree u Podzemnom Svetu, u smirenom srcu ciklusa unutar i izvan Prostora i Vremena. Da bi se ulo u zamak, mora da se kreete sa Boginjom ivota, Ljubavi i Smrti, mistino transoblikovana. Uvoenik se preporoen pojavljuje na kamenim vratima Caer Sidi i Izgubljene Zemlje poinju da cvetaju.

Uad:
Mnoge Vetice, a posebno one iz aleksandrijske tradicije, koriste uad u svojoj Magiji. Ue je obino crvene boje, ali moe da predstavlja i kombinaciju tri niti: crvene, bele i plave, zajedno upletene. Te tri boje predstavljaju tri aspekta Boginje.

55

Pri bacanju ini, u zavisnosti od namene, koriste se uad razliitih boja. Boje se biraju po istom kriterijumu koji se koristi i kod Magije sa Sveama. Izvoenje Magije sa jednostavnim Vezivanjem vorova je, kako se smatra, staro oko etiri hiljade godina. Sledea Vradbina se, ako je u pitanju poinjanje neega, izvodi za vreme Mladog Meseca, ili, ako neto treba da se okona, za vreme Punog Meseca. Sam postupak izvoenja je veoma jednostavan i svodi se na sledee: 1. Uzmite i na ritualan nain posvetite odgovarajui konopac. Duina konopca treba priblino da odgovara duini stopala onoga ko izvodi ini. 2. Konopac drite u jaoj ruci. 3. Oko sebe zamislite krug bele zatitne svetlosti. 4. Usredsredite se na svrhu Vradbine. Zamislite kao da se to VE dogodilo. 5. Veite pet vorova, ravnomerno razporeenih: Prvi vor veite na jednom kraju ueta, Drugi vor veite na drugom kraju ueta, Trei vor veite tano na sredini izmeu prvog vora i drugog vora. etvrti vor veite izmeu prvog vora i treeg vora. Pri vezivanju svakog vora se izgovaraju odgovarajue rei, pri emu vodite rauna da budete maksimalno usredsreeni na svrhu ini. Pri vezivanju prvog vora kaite: Sa vorom prvim Vradbina poinje. Pri vezivanju drugog vora kaite: Sa vorom drugim, to je moja volja. Pri vezivanju treeg vora kaite: Sa vorom treim, tako e da bude.

56

Pri vezivanju etvrtog vora kaite: Sa vorom etvrtim, to je na mojim vratima. Pri vezivanju petog vora kaite: Sa vorom petim, Vradbina je oivela. Zamislite da krug bele svetlosti izezava. Vradbina je zavrena. Pri bacanju ovih ini Vetice u svaki vor vezuju aktiviranu energiju. Posle vezivanja zadnjeg vora, a obino se vezuje 5, 7 ili 9 vorova, sva energija je usmerena i smetena u vorovima. Ne zavisno od toga da li je Vradbina delovala ili nije, energija koja je uzkladitena u vorovima mora da se oslobodi i da se vrati u njeno prvobitno stanje. To se ini tako to se pet dana bezprekidno (ako je vezano pet vorova, a devet dana ako je vezano devet vorova) razvezuje po jedan vor dnevno. Pri tome trebate da vodite rauna da se to ini istim onim redom kojim su i vezivani, a ni kako obrnutim redom.

Knjiga Senki:
Knjiga Senki je svojevrsan vetiiji udbenik koji sadri Prizivanja, Rituale, ini, Vradbine, legende i sino. Svaka Vetica, po tradiciji, mora sopstvenoruno da prepie Knjigu Senki i, za tim, da je uva u najstroijoj tajnosti. Posle njene smrti neko od lanova njenog Kovena je duan da uniti njenu kopiju Knjige Senki. Postoje mnoge Vetice koje tvrde da se njihova Knjiga Senki prenosi sa kolena na koleno ve hiljadama godina, ipak te tvrdnje su malo verovatne. Frensis King, u svojoj knjizi Obredi Savremene Okultne Nauke, tvrdi da najvei broj postojeih Knjiga Senki nije stariji od tri stotine godina. Veina savremenih Knjiga Senki su izpisane Runama, Tebanskim Alfabetom ili nekim drugim Magijskim pismom. Takve knjige su obino neto veeg formata i crnih korica na kojima mogu da se izctaju odgovarajui Magijski ili religijski simboli.

57

Bubanj:
Mada mnogo savremenih Vetica smatra da korene dananjeg Vetiarenja treba da se trae u neolitskom amanizmu, kao i da su Vetice 20. veka potomci plemenskih amana prehrianske Evrope. Vetice, ba kao i drevni amani, ive na granici obinog sveta, istinite stvarnosti i nevidljivog sveta predaka, Duhova, Totema i bogova. Mnoge vetiije tradicije su izgubile svoje amanistike elemente i postale, u glavnom, kultno-liturgijski orijentisane, ali su u nekim vetiijim porodicama do dananjih dana sauvane arhajske tehnike za ulazak u izmenjeno stanje svesti tokom kojeg se putuje u onostrani svet. amanistiki ulazak u stanje izmenjene svesti se veoma esto povezuje sa upotrebom razliitih halucinogenih materija. Meu tim, najee korieno pomagalo, a po mnogima i najbolje, za menjanje stanja svesti i ulazak u ritualni trans jeste bubanj. Upotreba hemijskih materija, kako biljnog tako i ivotinjskog porekla, opada sa porastom mogunosti korienja bubnja. Tako je u podruju Amazona, gde zbog velike vlanosti vazduha opne na bubnjevima trunu i veoma brzo propadaju, upotreba halucinogenih materija najvea. Bubanj je neophodno pomagalo amana jo od najranijih vremena, bilo da su to svetenici bona, severno ameriki vraevi ili laponski arobnjaci. U Maarskoj je zabeleeno da rumunski Romi, kada ele da saznaju da li e bolesnik da ozdravi, pribegavaju upotrebi vetiijeg bubnja. To je vrsta jednostavnog doboa pokrivenog ivotinjskom koom, ukraenom linijama koje imaju posebno znaenje. Devet semenski Kunjaka (Datura Stramonium) se bace na dobo, koji se, za tim, lagano udari levom rukom. Dobar je znak ako sva zrna padnu unutar linija. Ako se sva zrna odkotrljaju izmeu linija a i i, onda je to znak dobre sree za enu, a ako se odkotrljaju izmeu i i f to je onda dobar znak za mukarce. Veoma ne povoljan znak je ako sva zrna padnu izvan linija b,

58

c, g i h. Slino proricanje se koristi kada eli da se ustanovi gde se nalaze


ukradene stvari. Vetice koriste bubanj da bi, tokom ekstatinih plesova, ule u trans, kao i da bi aktivirale psihiku energiju. Bubanj je neophodno Magijsko orue svakog amanistikog Kovena.

Magijsko Ogledalo:
Lunarno Ogledalo, onako kako je ovde opisano, je samo jedan od naina probijanja zida koji nas razdvaja od nae sutine. Gledanje u ogledalo, onako kako je ovde prikazano, nije Ritual sam po sebi, ve je pre osnova preko koje mogu da se ine sopstvene ritualne grae. Sve to je potrebno da bi se nainilo ovakvo ogledalo jeste jedan obian tanjir i stalak na koji ogledalo moe da se postavi. Za ovu upotrebu je savren crni tanjir, ali i bilo koji tamnoglazirani tanjir moe da poslui. Tanjir se napuni vodom da bi se dobio efekat ogledala. Najbolje je da uzmete vodu sa izvora, ali u nudi i voda sa slavine moe da poslui. Tokom priprema za gledanje trebate da meditirate o pitanju koje e da bude postavljeno ogledalu. Same pripreme za ovu aktivnost mogu da budu identine onim koje se izvode pre ostalih ritualnih radnji. Za upotrebu Magijskog Ogledala je veoma vano da Mesec bude vidljiv. Prazna posuda se postavi tako da se Meseev odraz uhvati na njenoj desnoj polovini, tik uz ivicu. Za odreivanje mesta gde e Mesec da se odrazi moe da poslui malo pokretno ogledalo. Za tim se naspe voda i gledanje moe da pone. Ritualni prostor se posveti u skladu sa linim potrebama. Ako to elite, moete da koristite i odgovarajue mirise, kao i odgovarajuu muziku. Za samo gledanje je potrebna tiina, kako spoljanja tako i unutranja. Tokom gledanja pogledom se prati Meseev odraz kako prelazi preko odbijajue povrine vode. Po okonanju gledanja je potrebno da uzemljite aktiviranu energiju i da razbijete krug. Postoje mnogi faktori koje onaj koji eli da gleda u Magijsko Ogledalo treba da uzme u obzir. Jedan od najvanijih je astroloka pozicija Meseca, koja treba da bude pomno i detaljno prouena i uporeena sa Natalnom Kartom onoga ko se sprema da izvede ovakvo gledanje.

59

Neka od najboljih gledanja se postiu u zimskom periodu kada je drvee ogoljeno. Prozor sa pogledom na Jug, priguena svetlost svea u sobi i pogled na visoko drvee mogu da daju, bez odricanja udobnosti tople sobe, izvanredne rezultate u gledanju. Pored toga, razbacano bilje po povrini vode moe da da interesantne efekte. Polaganje energetski napunjenog kristala, ili vie njih, u vodu tako da ih povrina vode tek ne znatno nadvisuje takoe je vredno eksperimentisanja. U radovima sa ogledalom, kao to je, u ostalom, sluaj i sa svim ostalim Magijskim disciplinama, dar za to varira od osobe do osobe. Ipak, istina je da se sposobnost za opaanje i tumaenje oblika i likova koji se pri gledanju pojavljuju u ogledalu raste onoliko koliko se uloi truda u ne prekidni rad. Lepota ove Magije lei u tome to najvei deo potrebtina za njeno izvoenje moe da se nae u kui i oko nje, a rezultati, naravno, zavise najvie od marljivosti primenjivaa. Magijska Ogledala se, osim proroanske svrhe, koriste i za postizanje seanja Prolih ivota, kao i za kontaktiranje nadprirodnih bia koji borave u Astralnim i drugim Sferama. Takoe, gledanje u Magijsko Ogledalo za neke vetiije tradicije predstavlja centar esbatskih Rituala. Pored opisanog, u radu se koristi i obino ogledalo kozmetikog tipa. To je, u jedno, i najkorieniji oblik Magijskog Ogledala koji moe da se nabavi u gotovo svim prodavnicama specijalizovanim za prodaju ritualnog pribora. Ovaj oblik Magijskog Ogledala moe da se koristi isto kao i ono prethodno opisano. Magijsko Ogledalo moe da slui za razvoj neije koncentracije, uveanje osetljivosti i za opti duhovni razvoj. Svako dnevni rad, zajedno sa neijim uroenim darom, moe da povisi svesnost do take kada je mogue da se vidi Budunost, da se itaju misli osoba koje se nalaze na velikoj udaljenosti, kao i da se ovlada mnogim drugim nadprirodnim sposobnostima. Do dobrobiti se ne dolazi lako nili brzo, ve su rezultat svako dnevnog rada i apsolutne odlunosti da se iztraje. Meu tim, kod ozbiljnih i predanih primenjivaa do poboljanja osetljivosti i prvih rezultata, koji se ogledaju u obrisima koji mogu da se jave na povrini Ogledala, moe da doe ve posle nekoliko nedelja.

60

Poglavlje 4

GRAA VETIIJEG RITUALA

etiiji Rituali, u glavnom, mogu da se razloe na sledee etape: 1. Uvodne pripreme. 2. Ureenje ritualnog prostora. 3. Psihozika priprema pojedinih uesnika u Ritualu. 4. Uzklaivanje grupe. 5. Proienje ritualnog prostora. 6. Stvaranje Kruga. 7. Buenje Kraljeva Elementarskih Oblasti. 8. Prizivanje Kraljeva Elemenata. 9. Proiavanje Svetenice, Svetenika i ostalih uenika u Ritualu. 10. Prizivanje Boginje. 11. Prizivanje Boga. 12. Odreivanje svrhe Rituala i njeno javno iznoenje. 13. Aktiviranje energije. 14. Kanalisanje energije. 15. Uzemljenje vika energije. 16. Kolai i vino. 17. Zahvaljivanje i odputanje. 18. Razbijanje Kruga.

1. Uvodne pripreme obuhvata planiranje detalja Rituala, razmatranje uslova pod kojima Ritual treba da bude obavljen, nabavljanje potrebnih ritualnih predmeta, kao i obezbeivanje svega ostalog to je potrebno za Ritual.

61

2. Ureenje ritualnog prostora podrazumeva postavljanje Oltara, razporeivanje svih ritualnih predmeta i stvari koje e da budu korieni unutar Kruga, izcrtavanje odgovarajuih simbola na zemlji i slino. 3. Psihozike pripreme pojedinanih uenika u Ritualu mogu da ukljue ritualno kupanje, meditaciju, izvoenje Asana, Pranajamu, vebe za ienje Aure i kanalisanje energije, kao i sve ostale aktivnosti koje uesnicima Rituala mogu da pomognu da se opuste, usmere svoju panju SAMO na Ritual i svom mlaem sopstvu predloe da se sprema neto ne obiajeno. Ovo je faza koji mnogi preskau, ili je otaljavaju, udei se kasnije zato njihovi Rituali nemaju NIKAKVOG uticaja nili efekta. 4. Uzklaivanje grupe je takoe veoma znaajan deo Rituala. Zajedniko mantranje ili pevanje moe odlino da poslui da harmonizuje grupu. Toj svrsi uspeno moe da poslui i grupno primenjivanje vodene meditacije, kao i igranje vetiijih igara: gluvih telefona, za primer. 5. Proiavanje ritualnog prostora obino poinje simbolinim ienjem koje se izvodi Magijskom metlom. Pri tome metla ne dodiruje zemlju, ve se njome mae nekoliko centimetara iznad tla. Tokom toga Vetica, koja to izvodi, zamilja kako metlom isti ne poeljne i negativne uticaje sa Astrala. Posle toga se prelazi na proienje Kruga sa vodom i solju. Iznad posude sa solju se Atameom ili tapom izcrta Proteravajui Pentagram Zemlje i kae se, pri tome: istim ovu so od negativnih uticaja koji mogu da se nalaze u njoj, tako da ona moe da bude pogodna da se nalazi unutar ovog Svetog Kruga. U ime Boginje Majke (ime Boginje) i Boga Oca (ime Boga) istim ovu so. Dok se to izgovara, zamilja se bljetava svetlost kako proiava so u posudi. Isto se ponovi i sa vodom, samo se ona zamilja kako kljua. Za tim se uzme no i njime se so, tri puta, sipa u vodu. Vrhom noa se tri puta voda promea u smeru kazaljke na satu. Tako izmeanom vodom i solju se, kreui se sa leve strane na desnu stranu, poprska ivica kruga. Pri tome se

62

zamilja kako voda proiava krug. Krug se, za tim, proisti i mirisom, a za tim i sveom. Krug je, na taj nain, proien silinama sva etiri elemenata. 6. Ostvaranjem Kruga se oblikuje granica koja razdvaja sveti prostor unutar kog se izvori Ritual i spoljanji obini svet. Na taj nain se Vetice tite od prodiranja negativnih uticaja unutar Kruga, ali i omeuju prostor unutar kojeg e da bude aktivirana energija. Samo otvaranje Kruga se uzvodi tako to se stane na severnu stranu Kruga i Atame ili ma se usmeri vrhom ka zemlji. Za tim se u solarnom (sa leve strane na desnu stranu) smeru opisuje krug oko ritualnog prostora, pri emu se zamilja kako iz Atamea izbija plaviasta svetlost koja ostaje na zemlji u vidu kruga koji oiviava sveti prostor unutar kojeg e Ceremonija da bude izvedena. Na taj nain se oblikuje Astralni Krug. Tokom opisivanja takvog Kruga moe da se izgovori sledee, ili sline ree: Ovim je oznaena granica Svetog Kruga Moi, U koji nee da ue nita osim ljubavi. Neka to bude granica izmeu sveta ljudi, I sveta Najmonijih Bogova. U ime Boginje Majke (ime Boginje), U ime Boga Oca (ime Boga), Posveujem ovaj Krug. Tokom izvoenja ove operacije, a i posle toga, treba da se zamilja kako ocrtani krug plamti plaviastom svetlou. 7. Buenje Kraljeva Elementarnih Oblasti je samo uvodna faza za prizivanje silina Elemenata na sve etiri strane sveta. Ovaj deo vetiijeg Rituala podrazumeva da se na svakoj strani sveta, poevi od Severa, zastane i zazvoni zvonom. Posle toga se stane ispred Olatara i tu jo jednom se zazvoni. 8. Prizivanje Kraljeva Elemenata se izvodi tako to svetenica Atameom na Istoku izcrta Prizivni Pentagram Vazduha. To se ponovi i na Jugu, Zapadu i Severu, samo to se tada izraavaju Prizivni Pentagrami Vatre, Vode i Zemlje. Za tim svetenica u Pentagrame ulije energiju i

63

prizove Kraljeve Elemenata koje zamilja u skladu sa Magijskom sloenou. 9. Pre prizivanja Boginje svetenica i svetenik poiste jedno drugo tako to umoe prste u slanu vodu i jedno drugom nacrtaju Pentagram na grudima. To proprate reima: Ovom vodom i solju tebe proiavam i osposobljavam da slui boanstvima. Za tim svetenica na isti nain proisti sve mukarce u Kovenu, a svetenik tako proisti sve ene u Kovenu. 10. Tako prizivanja Boginje svetenik, kleei ispred svetenice, izvodi Ritual poznat kao Sputanje Meseca. Tokom tog Rituala on poziva Boginju da se spusti na svetenicu, koja za tim, preuzevi njenu ulogu, izgovara Zavet Boginje: Sluajte rei Velike Majke, ona koja je od davnina meu ljudima znana kao Artemida, Astarte, Atina, Dijana, Melusina, Afrodita, Keriven, Dana, Arijanhod, Izida, Brid, kao i pod mnogim drugim imenima. Kad god vam neto treba, jednom meseno i to najbolje kada je Mesec Pun, okupite se na nekom skrivenom mestu i oboavajte mene, koja sam Kraljica Svih Vetica. Kada svetenica zavri Zavet Boginje, svetenik joj da petostruki poljubac: Poljubi njena stopala uz rei: Blagosiljana su tvoja stopala koja te nose tvojim putevima. Poljubi njena kolena uz rei: Blagosiljana su tvoja kolena na kojima klei ispred Svetog Oltara. Poljubi njenu vaginu uz rei: Blagosiljana je tvoja materica bez koje ni nas ne bi bilo.

64

Poljubi njene grudi uz rei: Blagosiljane su tvoje grudi oblikovane u lepoti i snazi. Poljubi njene usne uz rei: Blagosiljana su tvoja usta kojima izgovara Sveta Imena. 11. Prizivanjem Bogova unutar Kruga se aktivira muki aspekt stvaralake siline. To se radi tako to obino svetenica poziva Boga da se izpolji kroz svetenika, koji za to vreme stoji u poloaju Boga, zvanom jo i poloaj Uzdignutog Ozirisa, ispred Oltara. Priziv kojim svetenica doziva Boga moe da varira od dugakih i sloenih litanija, pa do nekoliko jednostavnih reenica kao to su: Veliki Cernunosu, Rogati Boe Divljine i zveri koje divljaju tamo, Izpuni noas ovaj Krug Tvojom moi, tvojom vitalnou i tvojim blagoslovom, O Cernunose, izpolji se ove noi kroz ovog svetenika! Kada zavri Priziv, svetenica daje petostruki poljubav sveteniku. 12. Odreivanje svrhe Rituala i njeno javno iznoenje pred svim uesnicima Obreda veoma je vana faza svakog vetiijeg grupnog ritualnog rada. Time se potvruje da su svi prisutni saglasni u pogledu svrhe Magijske operacije koja treba da se izvede. Ako postoje bilo kakve nedoumice oko cilja Rituala, ovo je poslednja ansa da se to iznese pre nego to rad pone. 13. Aktiviranje energije moe da se postigne na razliite naine. To moe da bude ritualni ples, Pranajama, pevanje ili pak udaranje u bubanj. Svaka takva aktivnost mora da bude jednostavna za izvoenje, ritmina, ponovljiva i mora da traje dovoljno dugo da svako u Krugu snano oseti aktiviranu energiju. 14. Kanalisanje energije ka eljenom cilju je faza koja nastupa kada se proceni da je nivo aktivirane energije dostigao maksimalan nivo. Kanalisanje moe da se obavi jednostavnim zamiljanjem ostvarenog cilja, ili energija moe da se poalje putem nekog predmeta (komad odee, pramen kose i

65

slino). Naravno, ako je osoba kojoj treba da se poalje energija prisutna, onda ona moe da stane u centar Kruga i energiju direktno da prima. 15. Uzemljenje vika energije je obavezan deo svakog Rituala. Sva aktivirana energija, u glavnom, ne uspeva uvek da se usmeri ka cilju. Zaostala energija moe da izazove razliite probleme i smetnje. Zbog je najbolje da se takav viak energije usmeri u zemlju. esto je dovoljno, da bi se to postiglo, da se poloe dlanovi na zemlju ili pod. U tom poloaju treba da se ostane nekoliko minuta. Drugi mogui nain za uzemljavanje energije je da se legne na stomak na zemlju. Najbolje je da stomak pri tome bude ogoljen. 16. Pod kolaima i vinom se podrazumeva njihova ritualna upotreba. Kolai su obiajeno oblikovani u vidu PoluMeseca. Poto veina Vetica ne pije alkohol, vino se najee zamenjuje vonim sokom, odnosno ajem. Svrha ove faze Rituala jeste da omogui prelaz iz stanja Magijske svesti u stanje svako dnevne stvarnosti. Ova faza omoguuje, kada se Ceremonija zavri, podrutvovljavanje uenika Rituala. 17. Zahvaljivanje i odputanje sila Elemenata je faza Rituala ije preskakanje moe da ima kao rezultat kobne posledice. U Magiji, ono to je prizvano MORA da bude i odputeno. Iskustvo je pokazalo da je izostavljanje ove faze kao rezultat imalo, u drastinim sluajevima, izbijanje poplave (Duhovi Elementa Vode), odnosno poara (Duhovi Elementa Vatre). Svetenica, da bi odpustila energiju elemenata, na Istoku izcrta Protevarajui Pentagram Vazduha i kae: O ti, koji si Arhaneo Rafael, koji vlada silama Elementa Vazduha, Zahvaljujem ti na tvom prisustvu ovde. Budi pozdravljen i idi u miru! Svetenica to isto ponovi i na ostalim stranam sveta, naravno koristei odgovarajue Proteravajue Pentagrame i odgovarajua imena Arhanela.

66

18. Razbijanje Kruga se izvodi tako to se vrh Atamea usmeri kao mestu gde je otvaranje Kruga i poelo, posle ega se, kreui se u obrnutom smeru, zamilja kako se svetlost Kruga usisava u Atame. Mnogi ljudi ne razumeju svrhu Rituala i smatraju ih praznoverovanjem, gubljenjem vremena i begstvom od stvarnosti. Za Vetice je, meu tim, Ritual nain drugomogunog uzpostavljanja veze. One sa svojim Ritualima ele da dou u vezu sa onim delovima svoga bia sa kojim ne mogu da budu upoznati na usmenom nivou. Tri poznate Vetice su, o tome zato izvode Rituale, rekle sledee: SUSANA BUDAPEST: Svrha Rituala je da probudi drevnost u nama, zajedniku svest, mnoge ivote, bezvremenske boanske delove, kao i zapostavljena ula i podruja mozga. Ti aspekti nas samih ne govore Engleski i ne mare za televiziju. Oni razumeju Prirodu. ALISON HARLOV: Ritual je tehnika za menjanje stanja svesti i to najbolja koja postoji. Ritualom neko moe da izmeni stanje svoje svesti tako da postane sposoban da opaa ne materijalne oblike ivota, bilo kako da ih nazovemo, i kroz to opaanje tada moe da se primenjuju predmetivne nauke. ERON DEVLIN: Ritual je sveta drama u kojoj je neko i uesnik i posmatra. Svrha Rituala je da aktivira one delove uma koje ne dotiu svako dnevne aktivnosti. Da aktivira psihokinetike i telekinetike sposobnosti, kao i vezu izmeu veite siline i nas samih... Mi treba ponovo da izgradimo ekstatino stanje u kojem se zbiva stvaranje energije. Kako svaka medalja ima dve strane, tako i Rituali, svakako, nisu bezopasni i ne treba olako da im se pristupi i da se igra sa njima. Greke napravljene tokom izvoenja Rituala i bavljenja Magijom, i iniarenjem u opte, na poetnikom nivou, mogu da dovedu do energetske ne ravnotee i do problema sa nematerijalnim nadprirodnim biima. Energetska neravnotea nastaje ako se ne uzemlji viak aktivirane energije. Pojavljuje se uznemirenou, napetou, razdraljivou, odnosno nesanicom. Moe da proe i sama, ali u teim sluajevima treba da se potrai pomo neke strune osobe. Energije koje se koriste u Magiji mogu da privuku panju bia koja borave na drugim nivoima postojanja. Magijski Krug, kada se uzpostavi,

67

postoji izmeu svetova predstavljajui tako podruje gde se nivo svako dnevne stvarnosti preklapa sa Astralnim Sferama. Kupa Snage, koja se aktivira unutar Magijskog Kruga, na drugim Sferama deluje kao energetski magnet. Bia koja tamo ive imaju istu nameru i tenju, po prirodi stvari, da takvu pojavu kada primete, izpitaju. Postoje, u glavnom, tri vrste na materijalnih nadprirodnih bia, ne raunajui boanstva, koja tokom Magijskog rada mogu da se sretnu. To su Elementalni Duhovi, ne ljudski ivotni oblici i dizkarnirana bia, znana jo i kao Duhovi. Elementalni Duhovi, za razliku od ne ljudskih ivotnih oblika i dizkarniranih ljudskih bia, su nadprirodnih bia koja se prizivaju da budu prisutni u Krugu. Ako se Vetica prema njima odnosi sa uvaavanjem i odreenom dozom, strogosti, Elementali e pre da budu njeni saveznici nego to e da je ugroze. Stvorenja koja bi mogla da se nazovu ne ljudskim ivotnim oblicima, obino ne pozvana dolaze do Magijskog Kruga. To su strana bia koja nastanjuju druge dimenzije stvarnosti i u normalnim uslovima nemaju ni kakve veze sa ljudskim biima. Takva stvorenja su veoma radoznala, tako da ih izvoenje neke Magijske operacije privlai da bi videli ta se deava. Meu tim, takva bia ne mogu, a u najveem broju sluajeva i nee, da uu unutar propisno otvorenog Magijskog Kruga. Ovakva nadprirodna bia, sa obzirom da postoje na podpuno drugaijem vibracijskom nivou, podpuno su ne vidljivi za ljude, osim za osobe koje imaju aktivirano Tree Oko. Tradicionalni nain za materijalizaciju ovih bia iziskuje sposobnost rada sa tako zvanom ektoplazmom. Neto slabiji rezultati se postiu prinoenjem krvne rtve, pri emu se koristi ivotna energija krvi da bi se takvi entiteti uinili vidljivim. Trei nain za opaanje ovakvih nadprirodnih bia na materijalnom nivou, najslabiji, ali i najsigurniji, podrazumeva njihovu materijalizaciju u dimu. To je, u isto vreme, i postupak koji esto koriste savremene Vetice, koje ovakva bia koriste kao svoje saveznike i pomagae. Neljudska nadprirodna bia su, kada se tokom izvoenja Magijskih Rituala pojave na ivici kruga, u najveem broju sluajeva bezopasna i dobronamerna i, po pravilu, veoma brzo izezavaju.

68

Dizkarnirana ljudska bia predstavljaju Duhove koji, u najveem broju sluajeva, jo uvek nisu svesni da su napustili svet ivih. Takva bia lutaju usamljeno i dezorijantisano u okolini mesta koja su tokom ivota poznavala i za koja ih je neto posebno vezivalo. Takvi Duhovi tee da privuku panju ivih osoba. Iskusne Vetice znaju kako da pomognu takvim traginim duama da preu u onostrane oblasti Mrtvih, ali za laika bi pokuavanje neega takvog moglo da bude veoma opasno. U normalnim uslovima nema opasnosti od navedenih bia OSIM u sledeim sluajevima: Osoba koja izvodi Ritual ima slabo ili oteeno energetsko polje (Aura). Razlog za to moe da bude nekakva trauma ili neto slino. Osoba koja izvodi Ritual se nalazi u stanju mentalne zbunjenosti, ili je pod dejstvom droge (narkotika). Ritual se izvodi izvan Kruga Zatite, odnosno unutar kruga koji nije otvoren na odgovarajui nain. U takvim sluajevima mogua je ak i posednutost izvoaa od strane nekog spoljanjeg nadprirodnog bia. Psihiki uravnoteene i ziki zdrave osobe nemaju problema sa takvim ne materijalnim nadprirodnim biima. Sve uspene Vetice obraaju panju da im psihoziko stanje uvek bude u savrenom redu. To podrazumeva pravilnu i zdravu ishranu (najee vegeterijansku), redovno ziko vebanje, uredan san i sreen ljubavni ivot. Vetiarenje i Seks, Droge i Rok n Rol nain ivota jednostavno ne idu jedno sa drugim.

69

Poglavlje 5

VETIIJI PRAZNICI SPIRALNI PUT DO JASTVE

a obzirom na to da je Vetiarenje religija usmerena ka oboavanju Prirode, Vetice ritualnim proslavljanjem promena godinjih doba uzklauju sa stvaralakim silama Prirode i Kosmosa. Vetice kalendarsku godinu izgledno predstavljaju u obliku toka. U skladu sa okretanjem tog toka godinji praznici mogu da se posmatraju kao njegovi paoci koji obeleavaju najvanije datume u promenama godinjih doba. Postoji osam takvih praznika koje Vetice nazivaju, ba kao to je to Margareta Muri tvrdila, Sabatima. Ti vetiiji praznici se, u glavnom, poklapaju sa datumima narodnih svetkovina odravanih irom cele Evrope, a moe da se primeti i da najvaniji hrianski praznici padaju odprilike u isto vreme. Postoji vie razloga za to. Pored toga to je Hrianska Crkva prisvajanjem paganskih praznika elela da na taj nain evropsko pagansko stanovnitvo preobrati u Hrianstvo, moda je najvaniji razlog za to injenica da je najlake da se uzpostavi veza sa veoma monim nevidljivim silama u to vreme, pri emu je potpuno nevano da li ih mi zovemo snagama zajednikog nesvesnog, astrolokim uticajima, ili pak rezervoarom snanog religijskog nadahnua. U okviru ranih evropskih poljoprivrednih zajednica je ovim datumima pridavana najvea vanost. Oni su obeleavali poetak izvoenja nekih, za poljoprivredno stanovnitvo, veoma znaajnih radova, kao to su sejanja i sabiranja plodova. Za Vetice je razumevanje ovih praznika bilo znaajno na mnogo dubljem nivou. Postoje znaajni astroloki poloaji koji oznaavaju vane promene u grai nevidljivih sila planete. Ta prestrojavanja planetarnih uticaja i nevidljivih energetskih strujanja predstavljaju najpogodnije vreme za religijski i Magijski rad. Svaki praznik poseduje odreene vibracije koje Vetice koriste u svom radu. Takoe, srazmera koja u Prirodi postoji izmeu

70

mukih i enskih energija se, po miljenju Vetica, menja sa svakom sezonskom promenom simbolizovanom Sabatom. Tako Boginja, u opte govorei, vlada Proleem i Letom, a Bog Jeseni i Zimom. Simbolizam Sabata, kao i mitovi koji ga ilustruju, varira od jedne vetiije tradicije do druge, ali, u opte, moe da se svede na sledee:

31. Oktobar Samhain:


U noi 31. Oktobra je veo koji razdvaja Svet Mrtvih od Sveta ivih najtanji. Samhain simbolizuje prelazak iz zike smrti. U zemljoradnim sredinama je, takoe, oznaavao treu i konanu etvu u toku godine. Tokom ovog praznika je Boginja potovana u njenom aspektu Starice, a Bog u vidu rogatog Gospodara Smrti.

21. Decembar Jule:


Pred ovaj praznik je najdua no i najkrai dan u celoj godini. Sa obzirom na to, Jule slavi raanje Mladog Boga. Mnogi tradicionalni boini simboli su paganskog porekla. Obino se smatra da je kienje boine jelke poelo u Srednjem Veku, ali poreklo ovog obiaja treba da se trai u Starom Rimu. Postoji legenda o predivnoj mladoj boginji iji je sveti predmet bilo drvo. Jedan od njenih oboavalaca, naoit mlad ovek, izgubio je njenu naklonost. Da bi joj dokazao svoju odanost, odsekao je svoj penis i, zajedno sa testisima, okaio ga je na zeleno drvo. Zemlja ispod drveta se, dok je on umirao, obojila u crveno. To moe da objasni zato su standardne boine boje crvena i zelena. Osim toga, 25. Decembar je, u Drevna Vremena, bio slavljen kao roendan i praznik boga Mitre, Iranskog boanstva svetlosti Sunca i darovitelja kie. Hriani su, da bi preobratili sledbenike Mitre, originalni datum roenja Isusa Hrista (najverovatnije 26. Mart) zamenili 25. Decembrom. To se, takoe, poklopilo sa rimskim festivalom zvanim Uperkalije koji je odravan izmeu 17. i 24. Decembra.

71

2. Februar Imbolk:
Gospa, Majka Zemlja, jo uvek spava, a divlji lov jo uvek traje. Ovaj praznik, poznat jo i kao Praznik Rastue Svetlosti, oznaava prve znake komeanja biljnog ivota ispod povrine Zemlje.

21. Mart Eostara:


Ovaj praznik je dobio ime po anglo-saksonskoj Boginji Zore, Eostari. Od imena te Boginje je izvedena i engleska re Easter, to znai Boi. Ovaj praznik slavi jednakost dana i noi i, samim tim, i mukih i enskih sila u Prirodi.

30. April Beltaine:


Dan od kojeg poinje svetla polovina godine. Uticaj Boginje je maksimalan i Priroda se potpuno probudila. Beltaine je praznik plodnosti i Rastueg ivota.

21. Jun Lita:


Najdui dan u godini. Proslava Sunca na vrhuncu.

2. Avgust Lamas:
Festival Prve rtve. Bog Lug se podvrgava amanistikom uvoenju.

21. Septembar Modron:


Oznaava trenutak izjednaenja duine dana i noi, kao i preokret ka Zimi. Muke i enske energije ponovo stoje u savrenoj ravnotei. Toak Godine je okrenut. Vetice svoje praznike slave u Prirodi, na otvorenom. To se, po pravilu, odvija nou i to bez odee. Za ritualnu nagost ima nekoliko razloga. Skidanjem odee Vetice se simbolino oslobaaju svoje linosti (linost je, po Jungovom tvrenju, onaj deo svog identiteta kojim se osoba predstavlja svojoj okolini). U tom smislu, ritualna nagost simbolizuje odbacivanje stida i

72

sramote i povratak u stanje duhovne istote, to jeste u ono rajsko stanje iz kojeg je ovek isteran. Sa druge strane, Vetice tvrde da ritualna nagost ima i svoje prednosti, jer se tako, po njima, mnogo lake osete energije Prirode. Tokom slavljenja vetiijih praznika svetenik i svetenica, koji na sebe preuzimaju ulogu Boginje Boga, preivljavaju transoblikujue iskustvo. Oni se sete onoga to stvarno jesu i to je tajna njihove istinske bezsmrtnosti. To iskustvo se produbljuje sa svakim obrtom Toka Godine. Slavljenje vetiijih praznika nije bezkonano vrtenje u krug, pri emu cilj stalno izmie. To je pre spiralni put ka centru kruga, pri emu se krug, sa svakim obrtom Toka Godine, sve vie suavaju. Za vetiiji sistem duhovnog razvoja esto se kae da je kruan, za razliku od Judeo-Hrianskog koji se naziva pravolinijskim. To, poreenjem sa mukom i enskom seksualnou, moe jednostavno da se objasni. Patrijarhalni sistemi duhovnog razvoja su kao muke seksualnosti u kojoj je sve usredsreeno na i razreenje, posle ega dolazi odmor. Paganski sistemi su vie enskog oblika i, kao enska seksualnost, predstavljaju bezbroj malih ekstaza, ija se snaga bezprekidno poveava. Vetice ne poznaju izposnitvo, izpatanje ili samoprekor zbog nekakvog prvobitnog greha. Vetiarenje je duhovni put izpunjen radou, pesmom i igrom. Put Vetice podrazumeva puno snanih ekstaza duha koje, na kraju, dolaze do samog vrhunca u jedinstveno, istinsko i trajno religijsko iskustvo koje predstavlja stvarno i upeatljivo transoblikovanje svesti, kako u koliinskom tako i u kvalitativnom smislu. Kada se tako sagledaju stvari, moe da se kae da je Vetiarenje, za razliku od mnogih drugih, istinska religija. Vetiarenje do nekle nije vera. Vetice ne veruju ni u ta, pa ni u Boginju. One je znaju. Za razliku od religija iji sledbenici slede nagon krda i udruuju se u gomile preputajui se nekom sveteniku da im pria o stvarima koje su i njemu, u iskustvenom smislu, potpuno nepoznate, Vetiarenje insistira na tome da svako postane svoj sopstveni svetenik, ili svetenica, i da doivi duboko religijsko iskustvo. Slavljenje vetiijih praznika je jedan od puteva ka tome. Osim ovih praznika, koji su zajedniki za sve vetiije tradicije, postoje i praznici koji se slave u ast odreenih boanstava. Ovi praznici variraju od tradicije do tradicije. Vetice ih slave jer znaju da je tim danima najlake

73

uzpostaviti vezu sa tim boanstvima. Sledea lista predstavlja izbor takvih praznika i obuhvata dane u kojima Vetice i ostali neo-Pagani slave u ast boanstava koja pripadaju razliitim panteonima i religijskim tradicijama: 2. Januar 3. Januar 7. Januar 11. Januar 14. Januar 19. Januar 2. Februar 3. Februar 9. Februar 12. Februar 16. Februar 19. Februar 24. Februar 25. Februar 1. Mart 5. Mart 6. Mart 9. Mart 15. Mart 17. Mart 26. Mart 29. Mart Roendan Inane, sumerske Boginje Neba i Zemlje. Korin dan. Slavlje u ast egipatske Boginje Sekmet. Slavlje u ast rimske Boginje Karmente. Slavlje u ast drevne egipatske Boginje Nut. Festival Sarasvati. Slavlje u ast afrike Boginje Oje. Slavlje u ast irske boginje Brigantije. Dan tibetanske Dakini. Festival Boginje Dijane. Festival Viktorije, rimske Boginje Pobede. Slavlje u ast egipatskog Boga Horusa. Slavlje u ast egipatskog Boga Ozirisa. Dan egipatske Boginje Nut. Matronalije, slavlje u ast Boginje Junone. Slavlje u ast egipatske Boginje Izide. Slavlje u ast Rijanone, velke Boginje Plodnosti. Slavlje u ast Afrodite, grke Boginje Lepote i Ljubavi. Slavlje u ast Kibele, frigijske Boginje Plodnosti. Slavlje u ast Astarote, grke Boginje Plodnosti i Razmnoavanja. Slavlje u ast Higije, grke Boginje Zdravlja. Slavlje u ast egipatskog Boga Horusa.

74

29. Mart 30. Mart 1. April 13. April 28. April 4. Maj 5. Maj 10. Maj 16. Maj 17. Maj 18. Maj 21. Maj 24. Maj 26. Maj 30. Maj 7. Jun 8. Jun 10. Jun 13. Jun 24. Jun 25. Jun 28. Jun 3. Jul 10. Jul

Festival vavilonske Boginje Itar. Slavlje u ast Lune, rimske Boginje Meseca. Veneralija, slavlje u ast rimske Boginje Venera. Festival rimske Boginje Cerere. Festival rimske Boginje Flore. Festival ejile-Na-Gige. ejila-Na-Gig je irska Boginja, Zatitnica Siromanih. Slavlje u ast egipatskog Boga Ra. Dan Tin Han, kinezke Boginje Severnjae. Dan indijske Boginje Sarasvati. Festival egipatske Boginje Hator. Slavlje u ast grkog Boga Pana. Slavlje u ast Tefnut, egipatske Boginje Voda i Kia. Roendan grke Boginje Artemide. Dan kinezke Boginje ia-Hua-Fu-Jen. Vetiiji praznik Ljubavi. Festival u ast rimske Boginje Veste. Festival u ast Bandi, trake Boginje Ljubavi. Festival Anahite, persijske Boginje Ljubavi. Slavlje u ast Epone, keltske Boginje Konja. Inti Rajmi, asteki festival Sunca. Festival egipatske Boginje Mut. Roendan Hemere, grke Boginje Zore. Slavlje u ast keltske Boginje Keridven. Proslava Hel, nordijske Boginje Podzemnog Sveta.

75

11. Jul 16. Jul 17. Jul 19. Jul 27. Jul 30. Jul 31. Jul 13. Avgust 13. Avgust 20. Avgust 23. Avgust 27. Avgust 2. Septembar 13. Septembar 13. Septembar 2. Oktobar 3. Oktobar 6. Oktobar 17. Oktobar 25. Oktobar 13. Novembar 13. Novembar

Slavlje u ast Mina, egipatskog Boga Plodnosti i etve. Roendan egipatskog Boga Seta. Slavlje u ast japanske Boginje Amaterasu. Slavlje u ast venanja Afrodite i Adonisa. Slavlje u ast roenja Ozirisa. Slavlje u ast roenja egipatske Boginje Izide. Slavlje u ast roenja egipatske Boginje Naptis. Festival Dijane, etrurske Boginje Meseca. Festival grke Boginje Hekate. Slavlje u ast Katai Vagti, Boginje Zemlje Amerikih Indijanaca. Festival Mojire, grke Boginje Sudbine. Festival Dvaki, istono-indijske Boginje Majke. La Kon, enska Ceremonija Amerikih Indijanaca. Festival Venere. Festival Meiliki, nske Boginje ivotinja. Druidski festival Duhova Zatitnika. Marovu, itni festival Amerikih Indijanaca. Festival device Zapopan, meksike Boginje Kie. Festival grke Boginje Demetre. Festival Hanlu, kinezke Boginje Meseca i etve. Slavlje u ast egipatske Boginje Sekmet. Slavlje u ast Bast.

76

16. Novembar 28. Novembar 1. Decembar 3. Decembar 29. Decembar

Festival grke Boginje Hekate. Festival Soje, grke Boginje Mudrosti. Dan Banija, irskih mitolokih bia. Festival indijskog Boga ive. Slavlje u ast egipatskog Boga Ptaha.

Vetice svoje praznike slave privatno, u intimnosti svojih Kovena, ali i javno. U Americi su, od poetka sedamdesetih godina, poeli da se odravaju paganski festivali koji danas variraju od omanjih mestnih okupljanja do velikih sabora koji okupljaju hiljadu, pa i vie uesnika. Na takvim skupovima se Vetice sreu, upoznaju nove ljude slinih interesovanja i razmenjuju iskustva i ideje. Okupljanje Paganskih Duhova, paganski skup koji se svake godine odrava u Viskonsinu, verovatno je najvei i najznaajniji festival te vrste na koji dolaze Vetice, druidi, vidovnjaci, arobnjaci i amani ne samo iz Amerike, ve i iz Kanade, Evrope i Australije. Cena za prisustvovanje ovom sedmodnevnom festivali iznosi 80 dolara (neto vie od 5.000 dinara). Ovo pagansko okupaljanje je 1991. godine imalo sledei program aktivnosti:

Rituali:
Otvarajui Ritual koji je ukljuivao proces u kom su noene upaljenje svee, blagosiljanje mesta, doekivanje Leta i paljenje Svete Vatre. Ritual letnjeg Suncostaja, tokom kojeg je slavljeno Sveto Jedinstvo Boginje i Boga i misterija ne prekidne spirale ivota, Smrti i ponovnog Roenja. Ritual Magijskog darivanja, tokom kojeg su uesnici razmenjivali ceremonijalna orua i druge svete predmete. Sveti ivotinjski ples koji je poeo procesom oko svetilita, da bi vrhovao svetim plesom oko ritualne vatre. Ovaj Ritual je imao viestruku svrhu. Osnaivao je ljudsku povezanost sa oblastima koje nastanjuju ivotinjski Duhovi, razvijao je pojedinanu vezu izmeu uesnika i njihovih totemskih ivotinja, delovao je na ostvarivanje

77

harmonije izmeu ljudi i ostalih stvorenja na planeti, poveavao je stvaralatvo uesnika i ubrzavao njihov duhovni razvoj. Rituali Prelaza, tokom kojih su se izvodila venanja, blagosiljanja dece i Obredi vezani za promene vezane za prelazak iz jedne ivotne faze u drugu (pubertet, klimakterijum i slino). Posebni Rituali, koji su kljuivali muke i enske Ceremonije. Zatvarajui Ritual tokom kojeg je izvedeno zavrno podpomaganje. Na ovom festivalu su odrane i radionice na kojima su, teoretski i praktino, obraivane sledee teme: Porodine tradicije Vetiarenja. enska duhovnost o Veticama i savremenim enama. Paganizam i Psihologija: lina mitologija. Keltska tradicionalna Vika. Druidizam. Baltiki Paganizam. Eklektina Vika. Povezivanje sa Boginjom putem srednjoistonog plesa. Masonske muke misterije. Prizivanja. Duhovnost Amerikih Indijanaca: Duhovi Zemlje. Duhovnost Boginje. Stvaranje sopstvene tradicije. Sveto pevanje. Diskordijski Paganizam. Stara Magija u novom obliku: Proteravajui Rituali i Proienja. Pravljenje amanskih bubnjeva i maski. Magijska kontrola Vremena. Paganski mit i prie. Astronomija i koreni Paganizma. Slavljenje ovih, za zainteresovane su odrana i posebne radionice na teme kao to su:

78

Podizanje i vaspitavanje dece na paganski, odnosno vetiiji nain. Jevrejski Paganizam. Lezbejke Pagani. Sveti homoseksualni Paganizam. A. A. za Pagane. Samostalno primenjivanje Vetiarenja. Slavljenje vetiijih praznika, nije vano da li se to ini privatno ili na paganskim festivalima, predstavlja samu sr misterija Vetica. Zapoinjanje da se okretanja zajedno sa Tokom Godine znai okretati se spiralno ka centru kruga gde se nalaze odgovori na pitanja kao to su: ko smo mi, ta je Univerzum i koje je nae mesto u tom Univerzumu?

79

Poglavlje 6

VETIIJI DUHOVI POMAGAI

noge savremene Vetice, ba kao to su to vekovima inile i njihove prethodnice, prouavajui Elemente. Zemlja, Voda, Vazduha i Vatra alhemijska Magija. Neko moe da proita desetine debelih knjiga o Magiji i Kabali, a da mu to u opte ne pomogne da razume elemente. Oni moraju da se iskuse. Bez toga je razumevanje njihove prirode ne dostupno za tragaa. Vetice, da bi hodale u cipelama elemenata i gledale njihovim oima, koriste Elementalne Duhove: Gnomi, Undine, Silfe i Salamanderi. Ta bia, kada se jednom upoznaju i prizovu, ostaju sa tragaem do smrti. Oni su vodii ka samoj sutini Elemenata. Oni, pored toga, obezbeuju zatitu svuda gde Vetica koja je njima ovladala ide i tu su da pomognu kada ih Vetica dozove. Za Vetice i Magove etiri Elemenata predstavlja etiri Carstva. Svakim Carstvom vlada Kralj koji je, opet, pododreen odreenom Arhanelu. Svaki Element ima svoja odgovaranja koje MORAJU DOBRO da se poznaju i da se razumeju. Tabela Odgovaranja Elemenata, u neto skraenoj verziji, izgleda ovako:

Elementi: Zemlja: Opte Telo. Odgovornosti: Priroda. Roenje. Smrt. Peine. Polja. Gajevi.

Voda:

Vazduh:

Vatra:
Volja. Krv. Energija. Vitalnost. Svrha. Proienje. Sunce.

Duh:
Transoblikovanje. Svuda. Nigde. Praznina.

Oseanja. Um. Ljubav. Mata. Predoseaj. Intelekt. Materica. Znanje. Plodnost. Teorija. Duh. Mesec. Vrhovi. Okean.

80

Planine. Tiina. Strana Sveta: Sever. Boje:

Reke. Zapad.

Vetar. Tvrave. Istok.

Jug.

Ritualna Orua:

ula: Boginje:

Bogovi:

Crna. Plavo Braon. Zelena. uta. Zelena. Maslinasto Zelena. Pentakulum. Pehar. Posuda sa solju. Kamenje. Dodir. Ukus. Afrodita. Gea. Tijamat. Cerera. Demetra. Rea. Persefona. Cernunos. Neptun. Dionis. Posejdon. Tamuz.

Crvena. Bela. Zlatna. Plava. Narandasta. Crna.

Centar I Obod. Providna. Bela.

Atame/Ma. tap. Gorionik Svea. ili Kadionica. Miris. Arkadija. Arijanhod. Nuit. Iris. Uranija. Merkur. Tot. Kefra.

Kazan.

Elementalni Duhovi: Arhaneli: Kralj Elementalnog Carstva: Znaci

Gnomi. Urijel. Gob.

Undine. Gabrijel. Niksa.

Silfe. Rafajel. Paralda.

Vid. Sluh. Izida. Bridit. Keridven. Bast. Pele. ekina. Vesta. Sekmet. Hefes. J. A. O. J. H. V. H. Vulkan. Horus. Agni. Lir. Salamanderi. Aneli. Mihajlo. Din.

Bik.

Rak.

Blizanci.

Ovan.

Arahna.

81

Zodijaka: Godinje Doba: Doba Dana: Vetrovi: ivotinje:

Devica. Jarac. Zima.

korpija. Ribe. Jesen.

Vaga. Vodolija. Prolee.

Lav. Strelac. Leto.

Obrui Toak Godine.

Pono. Borej. Krava. Jelen. Bik. Bizon. Zmija.

Biljka:

Trava. itarice. Brljan.

Drvee:

Hrast.

Suton. Zer. Morske Zmije. Deln. Ribe. Morske Ptice. Foke. Lotos. Paprat. Rogoz. Alge. Mahovina. Vrba.

Zora. Eur. Ptice, i to posebno Orlovi i Jastrebovi.

Podne. Not. Lavovi i Konji.

Snga, Jednorog, i ostale mitske ivotinje.

Ljubiica. Spori. Jagorevina. Hajduka Trava. Jasika.

Beli Luk. Aleva Paprika. Goruica. Badem u Cvetu.

Imela.

Igdrasil (Jasen).

Elementalni Duhovi, ili Elementali, su veoma mona i veoma nestana bia. U evolucionalnom smislu, nalaze se na niem stepenu razvoja od ljudskih bia. Dorin Valijente ih smatra Uslunim Duhovima Drugog Reda. Za rad na ovladavanju Elementalnih Duhova najbolje je da imate iskusnog uitelja pored sebe. U sluaju da Vetica ne moe da pronae takvu osobu mogue je da i sama ovlada radom sa Elementalima, ali to ZAHTEVA dodatne mere opreza. Najvanije je da se prvo pronae i prizove Elemental Zemlje. Ljudi koji ne naputajui udobnost i sigurnost svojih domova pokuavaju da pronau Elementale i ovladaju njima, po pravilu bivaju razoarani neuspehom. Elementale trebate da traite u Prirodi koja predstavlja njihovo boravite. Mnogi ljudi su u nekoj prilici osetili da je

82

energija zemlje na nekim mestima jaa nego na drugim. Ako se iznad takvih mesta izprue ruke dlanovima okrenutim na dole, kadkada moe da se oseti energija kako pecka dlanove. Kada se pronae takvo mesto, potrebno je da odredite taku na zemlju na kojoj ta energija moe najjae da se oseti. Ta taka predstavlja energetski pol Zemlje. Energetski polovi Elementa Zemlje mogu da se nau duboko unutar peina, na senovitim proplancima, u hrastovim gajevima, ili meu stenama. Nema drugog parametra koji bi pokazao da li je pronaena taka na Zemlji stvarni energetski pol Elemenata Zemlje ili nije, osim oseaja osobe kojoj energija miluje dlanove. Kada takvo mesto pronae, treba da sedne, da obavi vebu uzemljenja i da se usredsredi na energiju. Treba da slua unutranjim uvom. Postoji mogunost da oseti neije prisustvo. Elementalni Duhovi esto mogu da imaju Duhove Zatitnike. To moe da bude neko uoljivo drvo, neki kamen, pa ak i neka mestna ivotinja. Ako Vetica oseti prisustvo ovakvog Zatitnika, potrebno je da mu putem misli uputi poruku da eli da razgovara sa Elementalnim Duhom tog energetskog centra. Ako eli, moe neto da mu pokloni, ili samo da se zahvali. Za tim, kada misli da je dobila dozvolu za kontaktiranje Elementalnog Duha, Vetica treba u mati, unosei u to sva svoja ula, da dopre do dna energetskog pola. On se nalazi ispod sedam ravnomernih slojeva koje u mati, sputajui se kroz energetski pol, treba da proe. Za tim da zgrabi dno, spiralno da ga podigne do povrine zemlje i za tim da nastavi spiralno kretanje na gore. To otvara energetski vrtlog tako da e energija da potekne mnogo slobodnije i izdanije. Pokazatelj da je to dobro obavljeno jeste oseaj navale energije slino snanom povetarcu. Ovaj energetski vrtlog koriste Elementali kao prolaz izmeu njihovog Carstva i sveta ljudi u koji treba da dou na priziv Vetice koja eli da ovlada njima. Elementali Zemlje su povezani sa Severom i zovu se Gnomi. Smatra se da ime Gnom dolazi od grke rei Gnoma koja znai Znanje. Obino se kae da su Gnomi povezani sa skrivenim blagom, najee zakopanim u zemlji, kao i skrivenim znanjem. Zato se i kae Gnomi su znalci. Kralj Gnoma je Gob, i da bi prizvala nekog Gnoma Vetica njemu prvo mora da se obrati. Postoji obiajeni protokol za to, koji moe da se ilustruje sledeim primerom:

83

O ti, koji si veliki i moni Gob, vrhovni meu Gnomima, Ja te zovem i obraam ti se. Uzmi moj dar! (ovde je potrebno da ponudite kamen ili biljku koja odgovara Elementu Zemlje) Ja te molim da pozove svoje najmonije Gnome, Oni koji su najusaglaeniji sa mnom, Sa tog skupa ja sada prizivam jednog, Koji je najvie voljan i najvie eljan Da bude uz mene na mom putu, Ako je to njegova volja, Neka doe sada i obznani meni svoje ime! Kao rtvena ponuda koja se pominje u navedenom Prizivu moe da se koristi grumen soli, odnosno komad granita. Ako se tokom Rituala koriste Magijska orua, tada to treba da bude tap, koji je, u ovom sluaju, mnogo pogodniji nego Magijski Bode (Atame). Elementali, kao bia evolucijski nieg nivoa nego ljudi, naginju ka jednoumnosti. Ova njihova svojeglavost je rukovoena Elementom kojem pripada. Pentakulum (Pentagram u krugu) je Magijsko orue koje se koristi za dranje Elementala pod kontrolom. To je jo jedan od razloga zato je, pre nego to se pone rad sa Elementalima, potrebno da se bude dobro upuen, teoretski i primenljivo, u Ritualnu Magiju. Posle Priziva Elementala Zemlje trebate da zatvorite oi, da ostanete u to je mogue mirnijem poloaju i da sluate. Veoma je velika verovatnoa da ete da ujete neko ime, pa ak i da opazite neki oblik. U tom sluaju, trebate mentalno da se obratite tom Elementalu i da ga pitate da li je doao kao odgovor na upueni poziv. Pri tome, trebate da koristite ime koje ste, kao Vetica, prethodno uli. Skeptici, u glavnom, pomisle da su sve uobrazili, ali iznenaenja koja veoma brzo uslede posle toga veoma ih brzo razuvere. Iskustvo koje je pokazalo da, za primer, moe da doe do promena u sferi opaanja i to tako da darovi ponueni tokom Prizivanja mogu da poprime neki drugi oblik. Za Primer: kamenii darivani u prizivanju Goba mogu da se pretvore u ogrlicu koju nosi Gnom, a pero, koje se koristi za

84

prizivanje Elementala Vazduha, moe da se pretvori u Jastreba. Takvi predmeti tada postaju izuzetno moni Magijski predmeti koji mogu da se koriste za povezivanje sa Elementalom. Slaganja koja mogu da se shvate i izue pre nego to se pone rad sa Elementalima ne slue samo za pravilno izvoenje Rituala, ve i da bi sve to se, za tim, dogodi moglo da se proveri. Ako je prizvano bie stvarno Elemental Zemlje, tada i sve to se dogodi mora da bude u skladu sa slaganjima koje vae za Element Zemlje. Vetica, kada ovlada radom sa Elementom Zemlje, moe da pone da radi sa Elementima Vode i Elementima Vazduha. Energetski polovi mogu da budu pronaeni na mestima kao to su podnoja vodopada, reke, potoci, pa ak i duboke i tihe bare. Tu obitavaju Elementali Vode, zvane Undine, kojima vlada Niksa. Nain prizivanja Nikse je slian prizivanju Goba, samo to se ovaj put koriste slaganja koja odgovaraju Elementu Vode. koljke mogu veoma dobro da poslue kao darovi Niksi, ali svako moe, kao i u svim drugim situacijama, da izabere i neke druge rtvene ponude u skladu sa slaganjima i svojim sopstvenim predoseajem. Ako se za prizivanje Nikse koristi podnoje vodopada, Vetica moe, ako se osea ne sigurnom, da trai od Elementala Zemlje da joj obezbede sigurnost. To je jedan od razloga zato se Elemental Zemlje prvi priziva. On moe Vetici da prui podrku i snagu. On, takoe, moe da slui kao uzemljujui kanal za viak energije. Elemental Zemlje, na neki nain, postaje radni partner Vetice. Energetski polovi Vazduha mogu da se nau na visokim i vetrovitim mestima. Energija koja se tamo osea, moe da izazove elju za letenjem. Silfe, tradicionalnim Elementalima Vazduha, vlada Paralda. Paraldi moe da se ponudi pera, ili biljke koje se slau sa Elementom Vazduha. Ako se Vetica osea ne sigurno dok se penje, ili ima strah od visine, zbog ega moe da se osea ne prijatno dok sedi na nekom visokom i vetrovitom mestu, moe opet da zatrai da je zatiti Elemental Zemlje. Elemental Vatre je najkorisniji, ali je i najopasniji od svih Elementala. To je jedan od razloga zato Vetice ovladavaju ovim Elementalom tek poto su nauile da rade sa predhodna tri. Poeljno je da Vetica, koja pokuava da naui kako se kontrolie Elementalni Duh Vatre, ima pored sebe jo jednu Veticu koja je sposobna da vlada goropadnom energijom, i koja je sposobna da ita Auru. Sve to bi ta druga Vetica trebala da radi jeste da

85

motri na njenu Auru i da, u sluaju da doe do energetskog preoptereenja, pomogne tako to e da uzemlji viak energije. Elemental Zemlje takoe moe da uzemlji viak energije, dok Elemental Vazduha moe da bude dozvan u pomo ako stvari postanu prevrue. Elementalima Vatre, koji su poznati kao Salamanderi, vlada in. Salamanderi su povezani sa Jugom i voljom. Vetica ne moe da prizove Elemente Vatre u pomo i da oekuje da se pojavi Zmaj. Da bi se prizvao Elemental Vatre, najbolje je da izaberete podne. Energetski polovi vatre mogu da se nau na mestima gde je gorela velika vatra, ili gde je udario grom. Za ovo Prizivanje je poeljno da za zapali vatra. Ako postoji mogunost da se vatra proiri Vetica moe da koristi zatitnu sveu. Ponuda koja se nudi inu treba da bude neto ljuto to ne moe da gori, Aleva Paprika za primer. Kako je prizivanje ina na neki nain zaokruenje rada sa Elementalima Vetica moe da otvori Krug i da prizove neko vatreno boanstvo zbog zatite, otvaranje energetskog vrtloga vatre na nain je slian ranijim, i standardno Prizivanje trebate da prilagodite Elementu Vatre. Ponudu inu trebate na ritualan nain da spalite u vatri. Elementali se, Vetici koja pokuava da ovlada njima, najee pojavljuju tokom meditacije, i to u obliku u kojem su najprihvatljiviji za nju. Tako Vetica, za primer, moe da vidi, ili da ima jak oseaj prisutnosti, Sirene na mesto Undina, ili pak Orla na mesto Silfa. Vetice mogu da koriste Elementale na najrazliitije naine. Elementali su savreni straari koji uvaju Krug na sve etiri strane sveta, u isto vreme, punei ga, kao prirodni energetski kanali, energijom. Oni, takoe, mogu da opaze druga nadprirodna bia na nioj Astralnoj Sferi, kao to su to Nii ili Zli Duhovi koji obitavaju u toj oblasti. Po nareenju i zapovesti Vetice, Elementali mogu da unite takva stvorenja. Ako Vetica ima Elementala koji joj se pojavljuje sa krilima, za primer: u obliku ptice ili zmaja, ona ak moe da leti sa njim. Elementali mogu puno da prue, ali i oni, takoe, imaju svoje potrebe. Oni moraju da budu nahranjeni, a njihova hrana je energija. Svaki put kada Vetica otvori energetski vrtlog ona, samim tim, pozove svoje Elementale na gozbu. Isto tako, kada ih koriste kao uvare Kruga, Vetice podele sa njima

86

energiju aktiviranu unutar tog Kruga. Na taj nain mo Elementala raste i oni tako postaju sposobniji da slue Vetici. Jo uvek postoji miljenje da su sve drevne Vetice posedovale jednu drugu vrstu Duhova koji su im pomagali u proricanju i iniarenju. To je istina, ali jo uvek postoji znatna zbunjenost oko toga ta su ti Duhovi, u stvari, bili i na koji nain su korieni u Magijske svrhe. Postojalo je opte miljenje da su ti Duhovi, zvani Roaci, pratili Vetice u ivotinjskom obliku. Poznato je da su Vetice, pored svuda prisutnih maaka, drale i pse, jarie, lasice, abe, pele, pauke i slino. Lovci na Vetice su verovali da su ivotinje bile poklon koji je avo lino davao novouvedenim Veticama, to je samo jo jedan od primera njihovog podpunog ne razumevanja i krajnje zlonamernog tumaenja vetiijih misterija. Make, psi i ostali kuni ljubimci imaju prirodno dobro razvijeno esto ulo. Vetice su ih drale ne samo da ih obavetavaju o prisustvu zlonamernih nadprirodnih bia sa drugih nivoa stvarnosti, ve i da kasnije, u vreme progona Vetica, najavljuju opasnost dajui im tako vremena da sakriju ritualna orua i ostale Magijske potrebtine i pomagala. Vetice su paganska boanstva i Duhove Prirode oboavale i na Magijski nain prizivale, ali ta nadprirodna bia nisu bili Duhovi Pomagai u pravom smislu te rei. Oni su se pojavljivali kada bi bili prizvani od strane Vetice, prenosili informacije o drugim sferama postojanja i davale im savete o inima, ali su se uvek povlaili kada bi dobili dozvolu za odlazak. Istinski Roaci su bili lini Duhovi Pomagai koje je posedovala svaka Vetica, odnosno Duhovi koji su pripadali jednoj vetiijoj porodici. Takva nadprirodna bia su mogla doivotno da ostanu uz Veticu kao Duhovi Zatitnici. Svaka Vetica je prilikom Uvoenja dobijala svog Roaka. Tokom ivota one su obino sticale vie takvih Duhova, od kojih su neke odbacivale, a neke su prenosile na svoje uenike. Ovi Duhovi su bili ne procenjiva pomo u vidovitosti i proricanju. Takoe sudavali i izuzetno vredne savete o ne-Magijskim stvarima i titili su Vetice tokom Rituala. Neto to se danas ne koristi esto je bilo korienje ivotinja kao svojevrsnih posuda za vetiije Roake. Vetice su u Prolosti, posebno tokom 13. veka i 17. veka, esto kanalisale svoje Duhove Pomagae u ivotinje koje su uvale i posebno za njih to pripremale. Za tim bi tako

87

posednutu ivotinju poslale da izpuni zadatak koje bi joj postavile. Taj nain je, meu tim, gotovo izumreo poetkom 18. veka kada su Vetice odkrile mnogo uticajnije i ekasnije naine za slanje Roaka da izpune njihove zadatke. Savremene Vetice jo uvek u svom radu koriste Roake. Postoji mnogo razliitih tehnika pomou kojih neko moe da stupi u vezu sa svojim linim Duhom Pomagaem. Jedna od takvih tehnika je i sledei Ritual koji datira iz sredine 17. veka i pripada istonoevropskoj tradiciji Vetica: Za vreme Opadajueg Meseca, trebate da odete na neko mesto na kojem moe da se uje um tekue vode. Trebate da budete odeveni u ritualnu odoru i da budete bosi. Za tim, operite lice, ruke i stopala, a za tim opiite Krug prenika tri metara i upalite osam crnih ili belih svea razporeanih po ivici Kruga. Prostor trebate ritualno da proistite, za tim da prizovete Kraljeve Elemenata i otvaranje Kruga da zavrite na obiajeni nain. Za tim je potrebno da zapalite vatru u centru Kruga od Bora ili Zove i da sednete na Sever licem okrenutim prema Jugu. Pogled trebate da usredsredite na dim koji se die iznad vatre. Posle toga trebate da uzmete nov crni konopac koji je prethodno posveen na odgovarajui nain i na njemu, neprestano da zurei u plamen, da veete sedam vorova. Pri vezivanju svakog vora trebate bezprekidno da elite pojavljivanje Duha Pomagaa. Ako od njega nema odgovora, moe da izgovorite sledee Magijske rei:
KARMANE ENGAZORGE BOROVO ASPITA IAO.

Ove rei trebate da ponavljate sve dok ne dovedu do stanja transa. Posle toga bi osoba koja izvodi ovaj Ritual da postane sposobna da kontaktira sa svojim Duhom Pomagaem, koji e da joj, za tim, pokae na koji nain da ga prizove kada to ona poeli.

88

Poglavlje 7

MAGIJSKA UPOTREBA BILJA


ticanje znanja o Magijskoj upotrebi bilja je sastavni deo obuke svake Vetice. Da bi bilje moglo da se ekasno koristi u Magijskom radu, ono mora da se tretira na odgovarajui nain. Postoji poseban postupak koji se koristi da bi se sakupilo bilje koje e da bude korieno u Magiji. Pre svega, potrebno je da odaberete bilje koje se nalazi na mestu koje je dovoljno udaljeno od izvora zagaenja (autoput, fabrike, odpadi, deponije, i slino). Sledei korak predstavlja izbor vremena kada e potrebno bilje da bude sakupljeno. Tokom Rastueg Meseca, po vetiijem uenju, energija tee kroz biljku od korena na gore, u stabljiku, u lie i cvetove. Tokom Opadajueg Meseca, pak, energija odlazi u korenje. Sa obzirom na to, lie, semenke i cvetovi se sakupljaju za vreme Rastueg Meseca, a korenje za vreme Opadajueg Meseca. Opalo lie je, u Magijskom smislu, podpuno bezvredno i ne koristi se. Bilje se, u glavnom, sakuplja nou, pri emu je potrebno da se rauna da je as u kojem se sakupljanje izvodi po astrolokim slaganjima odgovaraju biljci koja je Vetici potrebna. To u primeni znai da e listovi i cvetovi Ruzmarina, koji spada pod uticaj Sunca, da se sakupljaju u dan i as kojim Sunce vlada, a to znai Nedeljom izmeu jedan i dva posle Ponoi. Samo sakupljanje se izvodi vetiijim noem sa belom drkom, tako zvanim Bolinom. Pri tome, najbolje je da se bude podpuno nag i bos, ali, ako to zbog nekog razloga nije mogue, moe da se nosi Magijska odora ili, u najgorem sluaju, neka ista sportska odea. Pronaavi pogodan grm, za primer: Ruzmarina, u snaniju ruku se uzme Bolin, a u slabiju se uzme platnena vreica i komad hleba. Posle nekoliko ciklusa ritminog disanja i kraih meditacija na zemlji oko biljke se, u suprotnom smeru, izcrta Bolinom krug. Vrh biljke se dodirne vrhom Bolina i kae se polako, i sa najveim usredsreivanjem, sledee:

89

O Ti, koji Si rastao blagosiljajui Sunce, Mesec i rast. Preklinjem Te da bude od koristi meni i mojoj vetini. Ti Si rosa svih boanstava, oko Sunca, svetlost Meseca, lepota i slava Nebesa i misterija Zemlje. Neka te moja molitva proisti i neka te mo izpuni. Posle toga se odsee onoliko granica, listova ili cvetova koliko se misli da je to potrebno, ali se, pri tome, vodi rauna da to ne bude vie od jedne etvrtine razpoloivih izvora biljke, kao i da nije re o nekoj jako mladoj biljci. Tokom seenja, takoe, mogu da se uzgovaraju odgovarajue Magijske rei, kao to su, za primer: Ruzmarin sam ja odseko, Da zli uticaji budu daleko. Naravno, ove Magijske rei zavise od svrhe zbog koje je biljka potrebna. Prikupljena koliina bilja se odloi u patnenu vreicu, a komad hleba se, u znak zahvalnosti Zemlji, zapali blizu korena biljke. Kada je potreban koren biljke, tada se noem i rukama ukloni zemlja iznad i oko korena koji se za tim nenim drmanjem izvue iz zemlje. Rupa koja ostane se izpuni smeom nainjenom od crnog vina, komada hleba, neto zrnevlja, nekoliko novia i malo meda. Ta meavina se obino naini kod kue i na mesto na kome se bilje sakuplja ponese u tegli. Tako napunjena rupa se zatrpa zemljom. Veoma je vano da se sakupljeno bilje odmah odloi u pripremljenu vreu ili torbu. To bilje ne sme vie, da ne bi izgubilo svoju Magijsku mo, da dodirne zemlju, nili bilo kakav gvozdeni predmet. Ovako sakupljeno bilje moe da se koristi u razliite svrhe, a izmeu ostalih i za bacanje ini. Sledea Vradbina se koristi za zatitu, a da bi bila uticajna i ekasna potrebno je da imate razvijenu sposobnost zamiljanja. Naini se SATOR Kameja na sledei nain:

90

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Kameju je najbolje da uradite na pergamentu, ali i papir moe da poslui. Od bele ili plave tkanine se naini pravilan kvadrat stranica duine dvadeset i jedan centimetar. Za ini jeste, takoe, potreban i crveni kanap duine dvadeset i osam centimetara. Na Oltaru treba da se, pored navedenih stvari, nalazi i sledee bilje: Detelina, Jasen, Ruzmarin, Rutvica, Bosiljak, Mandragora, Estragon, Zovine Bobice i Beli Luk (jedan eanj za jedne ini). Ritual treba da se odpone na obiajeni nain (otvaranje Kruga, Priziv Elementala, i tako dalje). Na kvadratnu tkaninu se stavlja jedna po jedna biljka. Pri stavljanju svake biljke se kae: Jasen, Detelina, Ruzmarin, Bosiljak i Ruta, Zovine Bobice i Estragon ovoga puta, Beli Luk i Mandragora u ovaj as, Biljke drevne za zatitu i zdravlje Ja prizivam vas. Uzmite SATOR Kameju i poloite je na vrh biljne smee. Krajevi tkanine se podignu i veu se tako to se na kanapu napravi trinaest vorova. Sa vezivanjem svakog vora se kae: Vezujem Te da titi. Tako nainjen zaveljaj poloite na Pentakulum, tako da se nalazi na gornjem kraju Pentagrama. Dodirnuvi ga Atameom ili tapom u njegase usmeri energija, uz rei:

91

Neka ove ini slue kao uvar, I zatitnik u svrhu kojoj sam je Ja namenio. Kada se napuni energijom, zaveljaj se visoko podigne na sve etiri strane sveta. To se proprati sledeim reima: Svom silinom tri puta tri, ini su baene da donesu zatitu meni, One meni nee da donesu ni kakvu tetu, I, kako Ja elim tako mora da bude. Vetice su u Prolosti veoma esto koristile ove Magijske zaveljaje. Dosta zbunjenosti je izazivala injenica da su se kao sastavni delovi ovakvih zaveljaja navodili i krvavi prsti, srca Lastavica, jevrejske ui, zeije ape, abe krastae i slino. Istina je, meu tim, da Vetice nikada nisu stvarno koristile tako neto. Jevrejevo Uvo je, za primer, u vetiijem argonu bio sinonim za Zovu, krvavi prsti za Zubaicu, krastaa za Lanilist, a zeija apa za Detelinu. Vetice koriste bilje, osim za ini, i za spravljanje Magijskih mirisa. Tako, za primer, kao miris koji se koristi u svrhu zatite od negativnih uticaja i Crne Magije moe da se koristi jedna od naredne dve kombinacije: 1 deo Ruzmarina, 1 deo Bosiljka, 1 deo lia Jasena. Ili... 1 deo latica Rue, 1 deo Oskorue, 1 deo Sporia. Osim za spravljanje Magijskih mirisa Vetice svoje umee koriste i da bi nainile i koristile Magijska ulja. Ulje je, u Vetiarenju, simbol elementa

92

Vatre. Najlaki nain da se napravi ulje, koje za tim moe da bude korieno u Magiji, jeste da se tegla napuni liem ili laticama odgovarajue biljke. Preko toga se naspe isto ulje Masline. Tegla se za tim vrsto zatvori, uva na toplom i tamnom mestu i svaki dan se dobro protrese. Po izteku treeg dana ulje se procedi kroz ist lterni papir. Tegla se ponovo napuni sveim biljem koje se za tim prelije istim uljem. Taj postupak se ponavlja sve dok ulje ne bude snano proeto mirisom bilja. Takvo ulje se za tim uva u tamnoj i vrsto zatvorenoj posudi. Magijska ulja se koriste u razne svrhe, ali je najvaanija upotreba ovakvih ulja je njihovo nanoenje na telo. Premazivanje tela se obino izvodi posle ritualnog kupljanja i to bez i jednog dela odee na sebi. Postoji, u skladu sa tradicijom, trinaest taaka na telu koje se premazuju. To su tabani, kolena, genitalije, koren kime, zglobovi na rukama, grudi, predeo iznad srca, vrat ispod podbratka i elo. Za razliite Rituale se koriste razliita ulja. Tako, za primer, svetenica tokom Esbata, da bi se uzkladila sa lunarnim energijama, koristi ulje koje je sastavljeno po sledeoj formuli: 3 dela ulja Rue, 1 deo ulja Jasmina, 1 deo ulja drveta Sandalovine.

93

Moe da se kae da su tako zvane masti za letenje pretea dananjih Magijskih ulja. Poznato je veoma ukorenjeno verovanje da su Vetice, kada bi se premazale takvim mastima, na metlama letele do mesta Sabata. Profesor A. . Klark je dvadesetih godina 20. veka ukazao da snani otrovi sadrani u ovim mastima mogu, posebno ako se utrljaju na mestima gde je koa ogrebana i gde lako mogu da dospu do krvotoka, da izazovu odreeni zioloki efekat i uticaj. Tako Jedi izaziva ne pravilan rad srca, a Kukuta i Velebilje dovode do delirijuma. Vetiije masti koje sadre meavinu takvih droga mogu, po ovom profesoru, da prouzrokuju iluzije koje, u nekim sluajevima, mogu da objasne vetiije tvrdnje o Magijskom letu. Nemaki profesor V. Pukert je mnogo godina kasnije na sebi proverio delovanje vetiijih masti. Ispred lica su mu, po njegovim reima, plesala uasna izcerena lica, posle ega ga je obuzeo oseaj da leti. Na kraju leta je prisustvovao orgijastikoj sveanosti. Stvarne vetiije masti su zaista sadravale biljke kao to su Bunike, Velebilja, Kukute, Mandragore i Kunjaka. Poznato je da sve te biljke imaju psihotropno dejstvo. Osim navedenih, u sastav takvih masti i zbog svojih Magijskih osobina ulazile su i biljke kao to su Perun, semenke Suncokreta, ili pak Bosiljka. Pored biljnih komponenata u vetiije masti su ulazile i komponente ivotinjskog porekla, kao, za pri-

94

mer, aba krastaa, za koju se zna da sadri halucinogenu substancu zvanu Bufofenin. Nema dokaza da su Vetice i kada, u ovu svrhu, koristile ljudsku mast. Za to je najee koriena svinjska mast, ali je, u glavnom, mogla da se upotrebi i mast neke druge ivotinje. Meanje psihotropnih substanci sa ivotinjskom mau nije raeno iz nekih posebnih Magijskih razloga, ve da bi smea mogla lake da se nanese i utrlja u telo. Neke Vetice su, osim toga, u ovako nainjenu kremu, dodavale i malo ai, kao i nekoliko kapi sopstvene krvi. Poto bi se ovako nainjena mast utrljala u kou, puls i disanje bi postajali ubrzani, a celo telo bi dobilo crvenu boju. Od posebne vanosti je bilo da telo Vetice sve vreme ostane toplo. To je jedan od razloga zato su Vetice telo premazivale pored ognjita. Po ulazku u stanje transa one bi u Astralnom telu izletale kroz dimnjak, susretale se sa drugim Veticama i uestvovale u raznim Ritualima. Veina savremenih Vetica ne koristi vie masti za letenje, kao ni ostale halucinogene substance, kao to su razne gljive i raena glavica, koje su drevne Vetice koristile u cilju menjanja stanja svesti. Upotreba takvih sredstava moe da bude veoma opasna i zahteva veoma dobro poznavanje ne samo njihovog dejstva ve i nain kako da se ono neutralie.

95

Poglavlje 8

TAJNE VETIIJIH SIMBOLA


imboli su kljuevi koji otvaraju vrata onostranog. Sa obzirom na to, simbol moe da se denie kao odreen oblik koji na posredan nain neki skriveni smisao ili sadraj ini prepoznatljivim. Sposobnost komuniciranja posredstvom simbola smatra se vetinom po kojoj se ljudi razlikuju od ivotinja. Religijska i Okultna upotreba simbola obuhvata korienje razliitih predmeta i slikovnih predstava kao to je Razpee, Davidove Zvezde, Pentagram, Labrisa, Oko u Trouglu, ikona, mandala i slino, ali i odreenu upotrebu rei koje pripadaju kako svako dnevnom jeziku tako i jezicima koji se ne koriste za svetovan razgovor (za primer: Sanskrit, Crkvenoslovenski ili, pak, Enohijanski), najrazliitije ritualne pokrete, muziku, ples i svetovnu dramu. U religijskom oboavanju, koje obino predstavlja meavinu navedenih elemenata, ak i tiina moe da ima svoje simbolino znaenje. Vetice, ba kao i pripadnici drugih religija, imaju svoje simbole koji se razlikuju od jedne vetiije tradicije do druge vetiije tradicije. Univerzalni i opte prihvaeni vetiiji simbol je Pentagram. Pentagram je jedan od najstarijih simbola koji se sree irom sveta i moe da se nae na sumerskoj grnariji, u egipatskim grobnicama, pa ak i na ritualnim predmetima Amerikih Indijanaca. U dananje vreme Vetice ga koriste kao simbol svoje religije. etiri kraka Pentagrama se povezuju sa elementima Zemlje, Vode, Vazduha i Vatre, dok gornji krak predstavlja element Duha. Na taj nain Pentagram simbolizuje

96

vladavinu Duha nad materijom. Pentagram, pored toga, predstavlja i samu Boginju. Svaki krak Pentagrama je povezan sa jednim od samoglasnika. U odreenoj kombinaciji samoglasnici ine tajno ime Boginje koje je direktno povezano sa silama ivota, ali i sa snagama Unitenja. Za Vetice je svaki in stvaranja u isto vreme i in razaranja i unitenja, jer da bi nastalo neto novo neto staro mora da bude uniteno. Vetiarenje je religija Prirode, ne samo zbog toga to je okrenuto ka njenom oboavanju, ve i zato to odraava odnose zakonitosti koje postoje u Prirodi. Sa obzirom na to, pet krakova Pentagrama simbolizuju sledeih pet aspekata Boginje: 1. Raanje poetak. 2. Uvoenje odrastanje, mladost, traenje identiteta. 3. Ljubav zrelost, seksualnost (heteroseksualnost, homoseksualnost, aseksualnost, biseksualnost, metroseksualnost) i sjedinjavanje, odgovornost, razmnoavanje. 4. Slabljenje starost, ugraivanje linosti, preizpitivanje, doba mudrosti. 5. Smrt zavretak, povratak u utrobu Boginje i ekanje na novo roenje. Osim toga, Pentagram simbolizuje i ravnoteu i bljetavu svetlost. Kao Amajlija se nosi oko vrata da titi od tetnih uticaja i da donese sreu. Veruje se da obeen iznad vrata i prozora titi ukuane od zla. Meu Veticama postoji legenda o nastanku Pentagrama, koja, u skraenom obliku, glasi: U najveim i najmranijim dubinama Ne Svesnog lei praiskonski i ne izrecivi uas. Crni Magovi su bili svesni tog terora iz dubina ljudske psihe i, u elji da ga kontroliu i spree da ne izae na povrinu i ne poseje pusto, prihvatili su krvne rtve i seksualne orgije kao osnov svojih radnji. Ovi sledbenici Leve Staze su za svoj simbol prihvatili trougao vrhom okrenutim na dole. Njihovo znanje nije izezlo u prkos razorenim hramovima i spaljenim Grimorijumima, ve je usmenim putem prenoeno sve do dananjih dana zastraujui sledbenike Desne Staze koji su, da bi uravnoteili energije, smislili Trougao Svetla. To je bio zlatan Trougao u Krugu sa vrhom okrenutim na gore.

97

Kada su Bratstva Tame i Svetla uvidela da e svet da bude progutan u Velikoj Poplavi, dogovorila su se da se sastanu i razmotre ouvanje misterija. Posle mnogo ne slaganja, uzkladili su svoju simboliku. Kao rezultat toga, dva trougla su izprepletena i nastao je simbol poznat kao Zvezda Jedinstva, odnosno Heksagram. Posle Velike Poplave, drevni Egipani su Trouglove Tame i Svetla koristili da predstave svoje Trijade Bogova. Narod Donjeg Egipta je koristio Trougao Tame kao simbol za trovlae Setana, Anubisa i Sekmet. Narog Gornjeg Egipta je koristio Trougao Svetla koji je predstavljao vladavinu Amon Ra, Aset (Izida) i Asara (Oziris). Ibe zemlje su kao zajedniki simbol koristile Zvezdu Jedinstva. Blizanaki Trouglovi su dobili nove aspekte. Posle Velike Poplave pet novih taaka je dodano na postojeih 360 kruga. Te take su danas poznate kao Pegomeni, ili kao Misterija Pentagrama. Trougao Tame treba da se shvati kao Trougao ena, a Trougao Svetla kao Trougao Mukaraca. Mada je Heksagram danas opte prihvaen kao simbol Jevrejstva, on, u stvari, predstavlja drevni tantriki simbol koji je u jevrejsku tradiciju doao, po mljenju nekih autora, preko kabalistikog seksualnog misticizma. Pravo znaenje Heksagrama, koje je sauvano u misterijama Vetica, odnosi se na seksualni odnos Boginje i Boga, odnosno Svetenice i Svetenika koji preuzimaju njihove uloge. Da li se Trougao kao univerzalni simbol Boginje arhetipski probijao iz zajednikog nesvesnog i javljao u razliitim kulturama irom sveta, ili razlog za njegovu univerzalnu upotrebu tr-

98

eba da se trai u hipotetikoj praindoevropskoj religiji, teko je da se kae. U Indiji se obrnuti Trougao javljao kao tantrika Jantra Vulve, odnosno Joni Jantra, hebrejsko slovo Dalet (D) znai Vatra, dok je u drevnoj Grkoj ime Demetra znailo Majka De, odnosno Delta. To slovo je, u svetom alfabetu antike Grke bilo simbol Vulve. Takoe, u Tarotu, slovo Dalet odgovara karti Carica koja predstavlja Boginju u aspektu Velike Majke. Zanimljivo je da su eksperimenti sa bebama pokazali da novoroenad reaguju smehom i radou kada im se pokau bilo koje tri take razporeene u obliku obrnutog Trougla, dok ih ostali razporedi taaka ne zanimaju. Predpostavlja se da je to to su oi i usta, tri najvanije take na licu majke, razpreeni u obliku obrnutog Trougla. Po vetiijem uenju, obrnuti Trougao, kao istinski i arhetipski simbol enstvenosti, predstavlja vaginu obraslu stidnim dlaicama i, samim tim, i samu Boginju ivota i Plodnosti. Prepatrijarhalni kult Boginje Majke, koju bismo mogli da nazovemo i Boginjom Kundalini, odnono Kosmikom akti, bio je povezan sa iskustvima stanja izmenjene svesti i uzdizanjem kundalini energije. To je najverovatnije plailo veinu mukaraca koji su pobili svetenice koje su uvale totem zveri, i preuzeli njihove privilegije, kao i kultne proslave koje su samo one smele da obavljaju. ene, koje su u prehrianskim religijama oboavane kao svete osobe, i inkarnacija Boginje, povezane su sa hrianskim shvatanjem prvobitnog greha. Promena drutvenog odnosa, nametanje mukih boanstava i obezpravljivanje ene su doveli do toga da obrnuti Trougao postane Trougao Mraka, a sama Boginja biblijska zmija koja navodi Adama

99

i Evu da zagrize Jabuku. Seks je proglaen za greh, a enske vagine nisu vie potovane kao portali ivota, ve su proglaene za dveri Pakla. U savremenom Vetiarenju, obrnuti Trougao predstavlja simbol prvog stepena Uvoenja. On se, takoe, koristi i u samom Obredu Uvoenja, tokom kog se uljem izcrtava na telu Uvoenika. Pentagram sa vrhom okrenutim na dole simbolizuje drugi stepen Uvoenja i Rogatog Boga Vetica. Mnogi savremeni satanisti takoe koriste ovaj simbol kao osnovni amblem svoje religije, poistoveujui glavu Jarca, koja se obino ucrtava u obrnuti Pentagram, sa Satanom. Meu tim, Rogati Bog Vetica, kojeg preokrenuti (obrnuti) Pentagram (slika gore desno) simbolizuje, nije nadprirodno bie kojeg Hriani zovu Satana i nije ni na koji nain povezan sa njim. Vetice su od uvek bile povezane sa Jarcem. Svedoci na suenjima Veticama su esto tvrdili da Vetice na Sabat lete na leima avola u obliku Jarca. Mnogi opisi su, takoe, optuivali Vetice za oboavanje avola koji se pojavljivao u obliku velikog crnog Jarca i koji je govorio kao ovek. Jedan narodni obiaj, koji se i danas odrava u irskom selu Kilonglin, moe da baci malo vie svetla na simbolizam i ulogu Jarca u prehrianskoj religiji Evrope. Kilonglin je selo koje se nalazi u delu Irske gde se jo uvek priaju drevne prie i legende, gde jo i danas mogu da se uju puno tradicionalne irske muzike i gde je jo uvek ivo seanje na drevna boanstva i vilinski svet. Svake godine se u Avgustu u tom mestu odrava tradicionalni Pakov Vaar. Prvog dana slavlja povorka ljudi, kreui se od obale reke ka centru sela, gura ispred sebe kolica na kojima se nalazi veliki Jarac. Sledea tri dana ovaj Jarac, zvani Kralj Pak, sa visoke povrine predsedava svetkovinom. Treeg dana slavlja, deca obuena u maskenbalske kostime, razvlauju Kralja Paka koga ljudi, uz muziku frula, putaju u brda. Kralj Pak predstavlja eho drevnog boanstva Kamenog Doba koje je bilo pretea Bogova kao to su Pan i Cernunos. Taj drevni ovek je jo bio poznat i kao Zeleni ovek, Gospodar Zveri i Divljine, odnosno kao Vladar Podzemnog Sveta, u

100

mitologiji Kelta poznat kao Crni Gospodar. Po Irskoj i Velikoj Britaniji je njegovo ime do danas sauvano u oblicima Baka, Puca, Puka, odnosno Paka. Neki lingvisti smatraju da su ova imena povezana sa slovenskom rei Bog i da njihov zajedniki koren treba da se trai u praindoevropskom jeziku. Rogati Bog kojeg danas oboavaju Vetice je od uvek bio Boanstvo Plodnosti. Kako su Hriani u svom prosvljanju smernosti i izpatanja od davnina poznati kao vatreni protivnici razuzdanosti i seksa, identikacija prehrianskog evropskog Boga sa hrianskim shvatanjem Satane je bila neizbena. Labris (slika desno) je simbol koji predstavlja dvoseklu sekiru sa Krita i koristi se kao bazini simbol feministike duhovnosti i dijanikog Vetiarenja, gde simbolie faze Meseca i drevni matrijarhat. Vetice ovih i slinih tradicija ga nose kao privezak da bi im doneo zatitu i snagu. U Santeriji je povezan sa oriom angom. Ank je egipatski simbol koji znai ivot. esto se koristi da oznai bezsmrtnost. Smatra se da je Ank klju koji otvara vratnice venog ivota. esto se koristi u Ritualima Plodnosti. Neke Vetice ga uvaju ispod jastuka da ih titi od nonih mora i komara. Predstavlja jedan od najeih simbola koje koriste Vetice, bilo kao ritualno pomagalo u religijskim i Magijskim Obredima, bilo u vidu privezaka koji se nose oko vrata, odnosno naunice. Triskelion (slika gore levo) je trodelni simbol koji koriste keltski Druidi da oznae Svete Trijade kao to su Trostruke Boginje. esto je simbol meu Veticama koje slede Keltrsku Tradiciju.

101

Simbol Svete Zemlje (slika desno) je jo jedan od simbola koji se sree irom sveta da oznai Majku Zemlju. Kod Hopi Indijanaca je poznat kao arobnjaki Toak analogan Magijskom Krugu Vetica. Ukljuuje etiri pravca, a koristi se jo i kao Mandala. U Astronomiji ovim simbolom se obeleava planete Zemlja. Svastika je drevni simbol za Sunce. Oznaava i etiri strane sveta. Simbolizuje Put ivota i univerzalan je kao simbol koji se kree meu drevnim kultovima, poevi od amerikih Hopi Indijanaca, pa sve do tibetanske Bon-Bo tradicije. Koriste je Vetice Nordijske Tradicije koje joj pridaju simbolino znaenje Torovog ekia. Keltski Krst (slika levo) je jedan od najstarijih amajlijskih simbola u svetu. Prvi Krstovi su bili jednakih krakova, kao Keltski Krst prikazan na slici, simbolizujui ravnoteu silina etiri pravca. Keltski Krst je smatran i za Toak Sunca koji simbolizuje solarnu mo. Keltski Krst se, zbog blagostanja i duhovne zatite koju nudi, koristili Pagani, ali su ga kasnije prihvatili i Hriani. Danas Vetice Keltske Tradicije nose Keltski Krst kao simbol duhovne orijentacije. Torov eki simbolizuje Magijsko oruje skandinavskog Boga Gromova Tora. Pripadnici nordijske religije su, u Drenim Vremenima, nosili privezak u vidu Torovog ekia da bi im doneo sreu i snagu. Mnoge

102

dananje Vetice koje slede Nordijsku Tradiciju nose Torov eki kao svoj simbol. Vetice tokom Rituala, takoe, koriste i odreene simboline gestove rukama. Najee se koriste gestovi zvani Mesec, Mano in Fika i Mano Kornuta. Znakom Meseca Vetice pozdravljaju Mesec. Tokom Rituala Prizivanja Meseca svetenik, kleei ispred svetenice, dri obe ruke iroko razirene dajui svoj znak obema akama. Znak Meseca se dobija kada se aka stisne u pesnicu i za tim se izprui samo palac i mali prst. Gest Mano Kornuta, koji se jo drugaije zove i Rogovi, odvraa uroke i simbolizuje mo i zatitu Rogatog Boga. Mano Kornuta se dobija kada se izprue kaiprst i mali prst, a srednji prst i domali prst stisnu se uz dlan i pritisnu palcem. Mano in Fika (slika dole levo), gest koji je poznat i pod imenom ipak, simbolie Boginju i klitoris. Mada se kadkada koristi za zatitu od negativnih uticaja, ovaj gest, u glavnom, slui za blagosiljanje. Mano in Fika se dobija kada se palac obuhvati kaiprstom i srednjim prstom. Vetice su i danas zadrale obiaj da koriste ovaj gest kao nain meusobnog prepoznavanja. Skot Kuningam, jedan od najpoznatijih autora knjiga o Vetiarenju koji je ne davno preminuo, je zahvaljujui ba znaku Mano in Fika postao Vetac. On je poetkom sedamdesetih godina u jednoj knjizi video slike znakova Mano Kornuta i Mano in Fika. Nekoliko dana kasnije on je, ni sam ne znajui zato, uinio gest Mano in Fika pred jednom podpuno ne poznatom devojkom. Ona ga je pogledala, nasmejala se i pitala ga je da li je on Vetac. On se zbunio i

103

rekao je da nije, ali da bi voleo da postane. Tako je poela njegova uspena vetiija karijera. Pored toga, svakom prstu odgovara posebna planeta, kao i jedno drveno boanstvo. Po vetiijim odgovaranjima, to izgleda ovako:
Palac: Kaiprst:

Boginja Venera i planeta Zemlja. Bog Jupiter i planeta Jupiter. Bog Apolon i Sunce. Bog Merkur i planeta Merkur.

Srednji Prst: Bog Saturn i planeta Saturn. Domali Prst: Mali Prst:

Pored gestova rukama vetiiji Rituali podrazumevaju i zauzimanje odreenih ritualnih poza od kojih su dve najvanije poze Boginje i poza Boga. Prva poza se zauzima tako to se noge raire za dve do dve i po irine kukova, dok se ruke takoe razire na stranu tako da stoje paralelno sa tlom i onda ne znatno podignu gore. Dlanovi treba da stoje okrenuti ka nebu, a glava treba da bude neto malo zabaena u nazad. U ovoj pozi stoji svetenica tokom Prizivanja Boginje ili kada eli da se uzkladi sa njenom energijom. esto se, tokom prizivanja Boginje, koriste Magijski tap i Atame koje svetenica, stojei u ovoj pozi, dri u rukama (Atame u desnoj ruci, a tap u levoj ruci). Ritualna poza Boga se zauzima tako to se stane uzpravno, sastavljenih nogu i glave lagano pognute napred. Ruke treba da su prekrtene na grudima tako da se desna ruka postavi preko leve ruke. U sluaju da se ne dre Magijska oruja, akama treba da se obuhvate ramena. Ovaj poloaj simbolizuje ponovno roenje, ili, drugim reima, Vazkrsenje Boga.

104

Karta Simbola Vetica: ena Koja Klei. Mukarac Koji Klei.

Strela Moi.

Rogati Bog.

Rogati Bog.

Poljubac.

Bi.

Konopac.

Mesec u Rastu i Opadanju.

Osam Puteva do Samoostvarenja: etiri Festivala i Sabata. Simbol Prvog Stepena Uvoenja. Simbol Treeg Stepena Uvoenja. Proteravajui, ili Unitavajui Pentagram.

Krugovi ivota i Smrti. Simbol Drugog Stepena Uvoenja. Pentagram Prizivanja.

105

Krug.

Simbol za Boginju.

106

Poglavlje 9

MAGIJSKA PISMA
ananje Vetice, pored Magijskih Pisama koje su koristili srednjovekovni Magovi da bi sauvali tajne, koriste i Rune, kao i tako zvani Ogam Alfabet. Razlog za upotrebu takvih pisama lei ne samo u potrebi da se sauvaju praiskonske tajne Vetica od neposveenih, ve i u tome to pisanje na stranom jeziku pomae Vetici da se dublje usredsredi i da Vradbina bude uspenija.

Runsko Pismo:
Rune predstavljaju pismo koje je korieno u Severnoj Evropi vekovima pre dolazka hrianskih misionara. Re Runa, u osnovi, znai Tajna, a u savremenom nemakom jeziku je preivela u obliku rei Raunen, to znai aputati. Kako stanovnitvo Severne Evrope nije poznavalo vetinu upotrebe pera, Rune su urezivane u drvo, odnosno uklesivane u kamen. U to doba se verovalo da Rune unutar grobnica mogu da sauvaju mrtvaca od crnih ini. Takoe, smatralo se da one mogu da spree mrtvace da ne izpuzaju iz grobova. Na nadgrobnim spomenicima su uklesivane da bi ih zatitile od oteenja, ili krae. Rune su gravirane na pehare da tite od otrova, urezivane su na oruje da donesu pobedu, a na kuama su izpisivane da tite ukuane. Upotreba Runa u Magiji je bukvalno

107

bilo neogranieno. Danas se Rune najvie koriste za proricanje, a po popularnosti su se ozbiljno pribliile Tarotu. Neki autori, za primer: Edred Torson i Ralf Blum, za sistem Runa koriste naziv Futark. Taj sistem ima Runu Feh kao prvu i vaan je samo za numeroloke operacije sa Runama. Postoji i sistem Runa koji se naziva Utark, kod kojeg Runa Feh postaje poslednja, a ne prva. To je ezoteriki razpored koji pria priu o Stvaranju, Bogovima i ljudskoj vrsti. Onaj ko eli da radi sa Runama mora da postane blizak sa njima. Postoji pet glavnih tipova Runa: 1. Nemake Rune. 2. Danske Rune. 3. vedske Rune. 4. Skandinavske Rune. 5. Anglo-Saksonske Rune. Kada se neko dobro upozna sa Runama, onda moe da pree na praktian rad sa njima. Na poetnikom nivou Rune mogu da se koriste na etiri naina: 1. Kao slova Alfabeta. 2. Kao Magijski znaci u Magijskim tekstovima. 3. Kao Magijski simboli koji se koriste pri izradi Talismana. 4. Kao sredstvo za proricanje.

108

Najjednostavniji nain da se naprave sopstvene Rune jeste da se one nacrtaju na tvrdom papiru. Mogu da se naprave veoma male (2 centimetara irine i 3 centimetara visine), ili, pak, veliine manjih Tarot Karata. Ako se Rune prave od drveta, tada mogu da se koriste grane mreke (Kleka) ili Oskorue. Grana treba da se iztesterie tako da se dobije potreban broj diskova podesne veliine, ne debljih od 1/2 centimetara. Na svaki disk, samo sa jedne strane, treba da se uree Runa. Rune mogu da se oboje, ali tebi, za poetak, preporuujem da se ogranii na crnu ili crvenu boju. Tako nainjene Rune su posle odgovarajueg Posveivanja spremne za upotrebu.

Ogam:
Ogam je drevni Alfabet koji su koristili Kelti. Prvobitno je bio urezivan na drvene ploice koje su Ovati, keltski vidovnjaci, bacali na zemlju i po tome proricali Sudbinu. Pored toga to je bio korien kao sredstvo za proricanje, Ogam je bio i sistem tajnog sporazumevanja kojim su Druidi meusobno komunicirali bez rei. Svakom slovu je odgovarao poloaj na dlanu, kao i odreeno drvo. Ogam je, meu tim, bio mnogo vie od sredstva za proricanje i naina razgovaranja meu ljudima. On je predstavljao vrata u svet sa one strane. Druidska verovanja su bila veoma slina teoriji koju je Karl Gustav Jung izneo u ovom veku. Po toj teoriji, postoji zajednika svest oveanstva u kojoj je nagomilano celokupno iskustvo ljudske vrste. amanizam, pa i onaj drevni keltski amanizam, podrazumeva da su SVE informacije dostupne, ali da za to treba da se dostigne posebno stanje uma. Bardsko naslee, sadrano unutar keltskog sistema, bilo je, obzirom na to, od velike vanosti. Zvuci mogu da deluju na um na takav nain da se izazove promena koja e

109

da omogui izkorak kroz vrata opaanja. Kada se jednom proe kroz ta vrata, poinje ivot u dva sveta, u svetu svako dnevnog postojanja i u svetu paralelnog znanja, znaenja i asocijacije. To zahteva upotrebu odreenog poetsko-mitskog koda. Takav oblik razgovaranja podrazumevao je upotrebu mnogih metoda koji su ukljuivali tumaenje kretanja ivotinja, tumaenje snova, razumevanje skrivenog smisla kretanja oblaka na nebu i slino. Svako drvo, odnosno slovo Ogam Alfabeta, simbolizuje jedno podpuno podruje ljudskog iskustva i tako sam Alfabet postaje boanski jezik. Ogam je sistem klasikacije zvukova koji se koriste da proizvedu odreena stanja uma. Ovaj boanski jezik, zajedno sa keltskim legendama, priama, Ceremonijama i muzikom, ini zamiljeni sistem koji odkljuava unutranjost i menja opaanje. Misterija skrivena skrivena unutar svake osobe i Ogama je bio, a i danas je, jedan od naina da se ukloni katanac sa vrata onostranog.

Tabela Slaganja izmeu Meseci Keltskog Lunarnog Kalendara, Slova Ogamskog Alfabeta i pojedinih Vrsta Drvea.

Datum: 21. Januar 17. Februar. B 18. Februar 17. Mart. L 18. Mart 14. April. 15. April 12. Maj. 13. Maj 14. Jun. 10. Jun 7. Jul 8. Jul 4. Avgust 5. Avgust 1. F S H D T C

Slovo:

Izgovor: Luis. Nion. Fir. Saile. Uat. Duir. Tne. Kol.

Drvo: Breza. Oskorua. Jova. Vrba. Glog. Hrast. Boikovina. Lenik.

110

Septembar 2. Septembar 23. Septembar 30. Septembar 27. Oktobar 28. Oktobar 24. Novembar 25. Novembar 23. Decembar 24. Decembar 20. Januar M G NG R B Muin. Gort. Ngetal. Ruis. Bet. Vinova Loza. Brljan. Trska. Zova. Breza.

Tebanski Alfabet:
Tebanski Alfabet, poznat i kao Honorijusovo Pismo, veoma je popularan meu Veticama, posebno onima koji pripadaju gardnerovskoj tradiciji, zato ga esto nazivaju i Vetiijim Alfabetom. Ovo pismo je zabeleio Petrus DApone koji ga je nauio od Honorijusa Tebanca. Legenda kae da je taj Honorijus bio papa. injenica je da je bilo etiri pape koji su nosili ovo ime, ali ni jedan od njih nije bio Tebanac. Ovo pismo moe da se nae u srednjovekovnim knjigama o Magiji. MekGregor ga je tampao kao dodatak svom izdanju Solomonovog Kljua.

111

Poglavlje 10

BOGINJA OSNOVNO BOANSTVO VETICA


rvobitno i OSNOVNO boanstvo Drevnog Sveta, oboavano desetinama hiljada godina, jeste Velika Boginja. ene i Priroda su, svuda gde je ona oboavana, smatrani svetom. Kinezi su je zvali Kvan Jin, Egipani su je znali pod imenom Izida, za Grke je ona bila Ea, dok su je mnogi stanovnici Afrike poznavali kao Boginju nazvanu Jemanja. Ona je Afrodita, Boginja Ljubavi, koja kae: Svi inovi ljubavi i radosti su moji Rituali. Boginja je, takoe, i drevna starica koja nam daje mudrost, ali i smrt. Boginja je raznovrsnost. Ona oliava Svetlost, ali i Tamu, tako da oboavati nju znai pomiriti suprotnosti. Ne postoji nekakva zla Boginja koja bi nila suprotstavljena dobroj Boginji. Smrt je za Vetice deo prirodnog ciklusa, ba kao to no dolazi posle dana. Vetice prihvataju smrt sa potovanjem i smatraju je poslednjim darom Boginje. Boginja se izpoljava u razliitim vidovima. Najee je poznata kao Trostruka Boginja, to ukazuje na njenu povezanost sa Ciklusom Plodnosti, gde se javlja kao Devica, Majka i Starica. U drevnim kulturama, kao i u savremenom Vetiarenju, ta tri lica Boginje su simbolino predstavljena trima fazama Meseca.

112

Srp Rastueg Meseca simbolizuje Boginju u njenom aspektu Device, ija je boja tada bela. To je period pre prve menstruacije. To je stanje mladosti, radoznalosti, poetka i hrabrosti da se zapone potraga. Boginja je tada Devica, jer pripada samoj sebi. To je njeno istinsko devianstvo. Ovaj aspekt Boginje odgovara boanstvima kao to su Dijana, Artemida, Arijanhod, Freja, i mlada Inana. Pun Mesec simbolizuje Boginju u njenom aspektu Majke i njena boja je tada crvena. Ona je prvobitno tvorac. Njeno sumersko ime je bilo Jahu, to znai Uvaena Golubica. Od tog imena je kasnije nastalo ime Jehova. Njega su Jevreji proglasili za svog Vrhovnog Boga i poeli su lano da ga predstavljaju kao Tvorca Sveta. Biblijska pria o Adamovom rebru je samo odraz starijeg sumerskog mita po kojem Boginja Nin-Ti koristi rebra buduih majki da bi u njihovim utrobama oblikovala buduu decu. Pravljenje Adama od zemlje je tako samo kopija drevne Magije sumerske i vavilonske Boginje koju su drevni zvali imenima Nana, Mami, Aruru i Ninurag. Ona je ene uila svojoj tajnoj porodinog Vradbini kojom su glinene gurice, ako je u njih na odgovarajui nain bila ulivena menstrualna krv, mogle da oive kao budue bebe. Mistini naziv za ovu ensku Vradbinu na hebrejskom je glasio Agama (Krvava Glina). Danas se taj izraz, u elji da se izbegne predlog da je Agam bio edo Boginje Majke, kakljivo prevodi kao Crvena Zmija. Majka je roditelj o kome dete ne mora da ui da bi je poznavalo. Otac detetu mora da bude predstavljen. Dete, meu tim, ima direktno iskustvo majke od trenutka roenja, pa ak i od ranije, od vremena kada je majina utroba predstavljala njegovo jedino kruenje. U Drevnim Vremenima se mislilo da ceo Kosmos predstavlja telo Boginje. Grka re za Kosmos je bila Dijakosmos, univerzalni poredak koji je uzpostavila Boginja (Dija) na samom poetku Vremena. Boginja je stvorila svet uvodei red u osnovni haos koji je bio ona sama. Boginja je u aspektu Majke povezana sa odgovornou, stvaranjem i brigom za svoju decu. Ovaj aspekt Boginje odgovara boanstvima kao to su Afrodita, Friga, Mami, Astarta, Brigit i Hator. Srp Opadajueg Meseca simbolizuje Boginju u njemu aspektu Starice, a njene boje su tada purpurna i crna. Ovaj aspekt Boginje je za savremenog zapadnog oveka najtei za razumevanje i prihvatanje. Uzrok za ne

113

trpeljivost i strah koji zapadna civilizacija gaji prema starim enama, a koji se najoiglednije ogleda u stereotipnoj predstavi o staroj i runoj Vetici, u velikoj meri lei u injenici da u drutvima sa patrijarhalnim sistemom vrednosti ena koja je izgubila sposobnost raanja gubi u oima mukaraca celokupni svoj znaaj. Vetice su, meu tim, miljenja da je povezanost ovog aspekta Boginje sa osobinama kao to su spavanje, tiina, transoblikovanje, snovi, izvantelesno iskustvo, kontaktiranje onostranih svetova i smrt, u velikoj meri doprinela zastraenosti koju proseni, oseajno kastriran zapadnjak osea kada su u pitanju ene. Ono to najvie plai civilizovani deo svetske populacije jeste svest o neminovnoj smrti. Vetiarenje ui da se prevazie takav strah i to je lekcija koju daje Boginja u aspektu Starice. Ovaj aspekt odgovara boanstvima kao to su Hekata, Kali, Hela, Baba Jaga i Erekigel. Ni na jednom mestu gde je Boginja bila oboavana nije bilo dileme oko njenog identiteta. Ona je planeta Zemlja i celokupna Priroda. Ona nije nasledna zamiljenost, mistina metafora, nili misaona graa. Ona je stvarna. Njen povratak su najavile neopaganaske organizacije kao to su Crkva Svih Svetova, Venuzijanska Crkva, Mandrakara, Crkva Veitog Izvora, Crkva Paganskog Puta, i tako dalje. Ekologija za Vetice i ostale (Neo)Pagane nije hir, ve nain religioznog izpoljavanja i delovanja. Tako za njih ekoloki rad predstavlja jedan od oblika sluenja i oboavanja Boginje, to neki nazivaju Ekosoja, odnosno Ekofeminizam. Svrha istinske religije je da izlei razcep koji je ljude odvojio od

114

boanskog izvora bia. Religija Boginje, koja prua tu mogunost, iri se ne verovatnom brzinom celim svetom. Boginja se nije vratila samo u zemlje tako zvanog Razvijenog Zapada. Njena deca postoje i u zemljama kao to su Turska, Meksiko, Maarska, Ukrajina, Rusija, Litvanija, Brazil, Hrvatska, Nigerija i Srbija. Boginja se, posle dve hiljade godina progonstva, denitivno vratila i zauzela svoje mesto u srcima onih koji je poznaju.

115

Poglavlje 11

ROGATI BOG VETICA


noge dananje Vetice tvrde da je njihova religija stara desetinama hiljadama godina i da su joj koreni u Kamenom Dobu. Kao jedan od dokaza za to navodi se paleolitski crte koji se nalazi u peini Tri Brata u Junoj Francuskoj. Na crteu je prikazan ovek sa rogovima Jelena na glavi, obuen u kou. Poloaj nacrtane gure, u odnosu na razliite predstave ivotinja koje se nalaze oko nje, predlae visok stepen svetosti koji je bio pridavan tom crteu. Crte Rogatog Boga, naen u MogendoDaru, potie iz najranijeg Bronzanog Doba. Na njemu je prikazano boa-

116

nstvo koje sedi u joginskom poloaju, sa penisom u erekciji i sa ritualnim narukvicama. Okolo se nalaze Tigar, Nosorog, Jarac, Bik i Slon. Neki strunjaci smatraju da je na tom crteu prikazana pretea Boga ive, mada ni slinost sa keltskim Bogom Cernunosom ne moe da se zanemari. U Egiptu je rogatih bogova bilo, bukvalno, u izobilju. Amon Ra, najvaniji egipatski bog, prikazivan je kao ovek sa savijenim rogovima tebanskog Ovna. Oziris je, takoe prikazivan sa rogovima. Ozirisova kruna, u kojoj su rogovi predstavljali veoma vaan deo, takoe je bila i Kruna Monarha, predlagajui tako svakome ko se razume u simboliku da kralj, kao inkarnacija Boga na Zemlji, predstavlja davaoca celokupne plodnosti. U Grkoj je najpoznatiji primer rogatog boanstva bog Pan, koji je direktno bio povezan sa Ritualima Plodnosti. U rimskim spisima je, pak, ostalo zabeleeno da je vrhovni bog Galije bio rogato boanstvo koje su Rimljani zvali Cernunos. Ispod katedrale Noterdam u Parizu je pronaen Oltar. Na tri strane tog Oltara se nalaze gure niih boanstava, dok se na etvrtoj nalazi velika bradata glava Cernunosa, sa rogovima Jelena, ukraenim prstenjem od Vrbe. U jednom od zapisa sa suenja Veticama opisuje se Sabat na kojem je ...Drevni izaao iz snega u obliku Jelena.... injenica je da su Vetice od uvek oboavale Rogatog Boga Plodnosti. Rani Hriani su, u elji da potisnu evropski Paganizam, poistovetili paganske bogove kao to su Pan i Cernunos sa svojim shvatanjem avola. Hrianska predstava avola je nastala spajanjem Satane i Lucifera. Originalno znaenje rei Satana je Protivnik. U Starom Zavetu, Satana nema NIKAKVU znaajniju ulogu. Hriani su, ne znajui kako da opravdaju surovost starozavetnog boga, sve to im se nije dopalo prebacili su na Satanu. Taj je proces je dugo trajao, tako da je tek Savez u Toledu 447. godine priznao postojanje kao stvarnog bia. Pria o Luciferu je, opet, prevakavanje kanaitskog mita o tome kako je Atar, Bog Jutarnje Zvezde, uzurpirao Balovo Presto. Originalno hrebrejsko ime za Lucifera je Helel-Ben-ahar, to znai Sin Jutarnje Zvezde. Ime Lucifer (lus (Svetlost), i (onaj), erre (nositi) Onaj Koji Nosi Svetlost) je etrurski izraz koji oznaava Solarnog Boga i koji je pogreno upotrebljen kada je Biblija prvi put prevoena na Latinski. Pored

117

Satane i Lucifera, veliki udeo u oblikovanju popularne predstave o avolu su imali i kanaitski Moloh, egipatski Set i rimski Saturn. Meu tim, tek su dominikanci Kramer i pregner objavljujui 1486. godine Malj za Vetice (ili, Malleus Malecarum), osnovna knjiga, udbenik i vodi za sve mogue lovce na Vetice, denitivno izjednaili Satanu sa evropskim Rogatim Bogom, a Vetice su nepravedno optuili za oboavanje avola. Rogati Bog Vetica je najosnovnije i najprvobitnije starinsko boanstvo evropske narodne svesti Bog Predaka, Podzemnog Sveta, smrti i proroke ekstaze. U zapisima sa suenja Veticama je zabeleeno da se pojavljuje u obliku psa sa rogovima. Veza izmeu pasa i silina smrti je veoma stara. Smatralo se da su psi u stanju da osete prisustvo Boginje Hele. Takoe, ni analogija sa egipatskim Bogom Anubisom nije zanemarljiva. U tradicionalnom Vetiarenju, Rogati Bog je predstavljen stengom (ravastim komadom drveta Javora) koji se postavlja na severnu stranu Kruga da, kao rogati straar, uva prolaz izmeu svetova. Steng, kao amanistiki kultni predmet, se, takoe, javlja, u britanskom narodnom obiaju zvanom Jahanje Stenga, gde ga ljudi u povorci nose ulicama, uz buku koju stvaraju lupanjem u bubnjeve i duvanjem u rogove, simboliui tako divlji lov. Vetiiji Rogati Bog je gospodar takvog lova, ija je pomahnitala i sablasna potera praena njegovim totemskim ivotinjama Gavranima, Jelenima, lovakim psima i snenim guskama. Ali, Rogati Bog je, u isto vreme, i lovina, plen. Da bi lov bio uspean, lovac mora da postane jedno sa lovinom. Lovina, da bi izbegla hvatanje i smrt, mora da se priblii

118

lovcu i da ga preduhitri. Svako ko eli da nadmudri protivnika mora dobro da upozna njegovu prirodu. Kada duboko u noi drevni Rogati dune u svoj rog i pomahnitala horda protutnji, dua je ve napustila telo i ula u zajednitvo sa rekom predaka u podzemnom svetu. To je mnogo vie od puke metafore za ziku smrt. To je olienje samog Uvoenja u misterije Rogatog Kralja. Srednjovekovni Danse Mankabre je po svemu sudei, bio ostatak takvih radnji. Za vladavine Henrija VI je izveden takav ples u Londonu, pri emu su uesnici bili obueni u kostime skeleta. Rogati Bog je, zajedno sa svojom mranom stranom, odbaen i nepriznat u savremenoj zapadnoj civlizaciji, jer naa osetljivost nije prijemiva za neto to ga plai. Savremeno drutvo se plai od ovog tabua, vie volei fantazije o tehnolokoj bezsmrtnosti. Nai pretci su se, meu tim, suoavali sa stvarnou uvaavajui siline smrti, oseajui strah i potovanje. Crni Gospodar moe da izgleda zastraujue, ali i jeste jedino prirodno da se osea strah u njegovom prisustvu, jer je on teror same smrti koja nas bezprekidno iskuava, pouava i uvodi. U procesu Uvoenja, koji nije nita drugo do ubrzavanje unutranjeg toka sazrevanja due, to svako ljudsko bie pre ili kasnije mora da proe, neophodno je da se suoi sa rogatim straarom kapije i da proe kroz Tamu, da bi se stiglo do bljetavila Boginje. Strah od pribliavanja Rogatog Boga moe da se oseti u mranim i vetrovitim umama, gde se teki i tamni oblaci vuku preko hladnog i zvezdanog neba, dok oluja urlajui trese vrhove drvea. Tada i tamo neko moe da postane istinski svestan da je lovina i da nita to je ivo ne moe da pobegne pomahnitaloj lovakoj poteri Rogatog Lovca.

119

Poglavlje 12

VETICE PROTIV SATANISTA

ilm Rozmarina Beba je 1968. godine iroj javnosti predstavio priu o eni koja biva uvuena u kult oboavalaca avola i koja priziva Princa Tame da je siluje da bi rodila Antihrista. Monstruozni zloin koji je posle prikazivanja lma poinjen je okirao celu planetu. Magazin Tajms je 1972. godine objavio na jednoj od naslovnih strana sliku sataniste pod maskom. Ispod je pisalo Satana se Vraa!. U narednom periodu je usledila itava poplava knjiga o Ritualima i ideologiji Satanizma. Poetkom osamdesetih godina su zloini, u kojima su rtve silovane i brutalno kasapljene, uzbudili kako javnost tako i Policiju. Sa obzirom da su oko rtava pronalaeni tragovi izvoenja Obreda, ta vrsta zloina je veoma brzo dobila naziv Ritualni Zloini. U Junu je magazin ivot (Life) na sedam strana objavio foto esej o Satanizmu. Histerija je poela. Pojava da neko bude optuen da je satanista nije nita novo. Prva zvanina optuba te vrste je izreena 1022. godine u Orleanu, u Francuskoj. Tamo je nekoliko ljudi optueno za uee u nekoj od u to vreme mnogo brojnih dvojnistikoj jeresi. Na teret im je stavljeno okupljanje u tajnosti, prizivanje demona, uee u seksualnim orgijama svih vrsta, rtvovanje dece i Kanibalizam. Istini za volju, pod istim optubama je Neron bacao Hriane lavovima, a mnogo vekova kasnije, u nacistikoj Nemakoj, istim reima su opisivane navodne jevrejske ritualne bezstidnosti. Slino tome su optueni i krivovernici u Veroni 1175. godine, onda za tim patareni i katari. U to vreme, zvanini stav Crkve je bio da je jeres da se smatra da neko stvarno oboava avola, ili da primenjuje Vetiarenje. Tadanji crkveni oci su, oigledno, vie voleli da na oboavanje avola gledaju kao na fantaziju. Negde u to vreme, tanije oko 1225. godine, nastala je jedna zanimljiva knjiga poznata kao Knjiga Nikolasa u kojoj se Satana naziva Santa. Jedna

120

druga knjiga, malo poznati velki Grimorijum Fale, prua dodatno objanjenje znaenju i poreklu imena Santa. Aneo Noi, po tom Grimorijumu, koji je sa neba baen u more, zvao se Fala. Aspekt ovog Anela koji vlada materijalnim svetom se zove Santa. Unutar knjige su nabrojana i ostala imena koja odgovaraju preostalim elementima. Tako Vodi odgovara Aasnt, elementu Vazduha odgovara Satan, a elementu Vatre odgovara Snaat. Uzvei u obzir ta imena i primenivi Magijsku Kameju koja moe da se nae u Grimorijumu Fale, moe da se objasni i obrnuti krst, najpoznatiji simbol satanista. Misterije oko pravog S A A S N T imena Anela Noi nisu bile A N T A S A posebno interesantne za crkN T S N A A veno svetenstvo, a i stav o oboavanju avola se, oigleS A T A N dno, bio promenio, pa je 1486. S A T A N A A N A T S godine izdat Malj za Vetice, odnosno Malleus Malecarum. To je bio enciklopedijski opis moi koje je avo poklanja svojim sledbenicima, koji je, u isto vreme, sluio i kao vodi za sve zvanine lovce na Vetice. Na taj nain je odpoelo masovno ludilo u kojem je, pod lanom optubom da oboavaju avola, najsvirepije mueno i ubijano devet miliona nedunih pripadnika religije Vetica, u glavnom ena. Crne mise, danas ve arhetipska paradigma Satanizma, prvi put se javljaju meu dokonom francuskom aristokratijom u 17. veku. Tu se prvi put srela danas ve uztaljena i obiajena kombinacija razpopa, obrnutih krstova, otrova, rtvovanje dece i golih ena na Oltaru i ritualnog deorisanja devojica. Od tada Satanizam podrazumeva parodiju Hrianstva, sa kojom se identikuje. U Engleskoj, kotskoj i Irskoj su se tokom 18. veka osnovali takozvani Klubovi Paklene Vatre. lanovi ovih klubova su, u glavnom, sablanjivali uzorne sugraane i prireivali divlje orgije svih vrsta. Postoji legenda koja kae da su dva lana jednog ovakvog kluba nala svoju smrt u rukama demona kojeg su prizvali. Postoje ukazivanja da se postojanje takvih klubova odralo i u 20. veku. Tako se zna da je jedno okupljanje lanova Kluba Paklene Vatre odrano 1934. godine u Londonu.

121

Meu tim, Satanizam u vidu organizovane i zakonski priznate religije je u svetu prisutan tek neto vie od etvrtine prolog veka. Anton LaVej, bivi dreser lavova i policijski fotograf, proglasio se 1. Maja 1966. godine Crnim Papom i objavio je da je osnovao Crkvu Satane, najveu satanistiku organizaciju u svetu. Anton je svoju organizaciju zasnovao na ideji da je ovek ba kao i druge ivotinje, kadkada bolji, a mnogo ee i gori nego one na etiri noge.... ovek je, kao i ivotinja, takoe primoran na borbu na ivot i smrt, to znai opstanak najsposobnijih. Sa gledita satanista dobro je da se ovek prepusti svojoj ivotinjskoj prirodi i da bude najsposobniji. Ameriki antropolog Edvard Modi je u svojoj knjizi nazvanoj Magijska Terapija: Antropoloka Istraivanja Savremenog Satanizma izneo iskustvo koje je stekao tokom svog dvogodinjeg lanstva u Crkvi Trapezoida koja je bila ogranak Crkve Satane. Po njegovom svedoenju, tehnike i Rituali korieni u stanistikim vebama su predstavljale kombinaciju Rituala, psihodrame, saveta kako sebe uiniti seksualno privlanijim i tehnika za osnaivanje samopouzdanja. Osnova satanistike lozoje je da treba da se bude bogat i veoma uspean. Anton LaVej veruje da je njegov zadatak da pomogne ljudima koji

122

nisu shvatili pravila drutvene igre da steknu samopouzdanje i da se izbore za svoje mesto u drutvu. Mihael Akuino, jedan od kljunih ljudi u Crkvi Satane, odluio je da se zbog teolokih neslaganja odvoji i osnuje svoju po veliini drugu takvu organizaciju u svetu. Mihael Akuino je tesno povezan sa neonacistikim pokretom i za sebe veruje da je Antihrist lino. Za obe organizacije (Anton LaVej i Mihael Akuino) je karakteristino sledee: Mada obe organizacije slave i oboavaju Satanu kao pobunjenika protiv autoriteta, izgleda da ni jedna od njih ne primenjuje neki oblik obrnutog antihrianstva povezanog sa crnim misama. ak ta vie, Crkva Satane dogmatski ne veruje u stvarno postojanje Satane. Obe organizacije zajedno, kako kau statistike, nemaju vie od deset hiljada lanova u Americi. Obe organizacije, u najveem broju sluajeva, ine dopisni lanovi nad kojima obe organizacije nemaju mogunost kontrole i o kojima znaju veoma malo. Obe organizacije rutinski izkljuuju lanove za koje se tvrdi da su prekrili zakon. lanovi ovih organizacija se obino nazivaju religijskim satanistima. Nema pouzdanih dokaza koji bi ove

123

grupe povezivali sa ritualnim zloinima. Pored ovih religijskih satanista postoje i takozvani kultni satanisti, o kojima se, po pravilu, malo zna. Najee su u pitanju porodice u kojima se Satanizam generacijama primenjuje sa kolena na koleno. Treu vrstu satanista predstavljaju osobe koje nemaju nikakve veze sa nekim oblikom organizovanog Satanizma, ve svoje Okultno znanje crpe, u glavnom, uz horor lmova i hrianskih anti-Okultnih knjiga. Ovaj tip osoba se za Satanizam opredeljuje ili pod uticajem nekog od brojnih pravaca hevi metal muzike, ili iz potrebe da svoje antidrutveno ponaanje opravdaju igranjem stereotipne uloge oboavaoca avola koji mora da ini zlo. Kada je 1980. godine izala knjiga Mielina Seanja (Michelle Remembers) poelo je da se govori o ritualnom zlostavljanju kao o novoj vrsti Okultnog zloina. U toj knjizi se opisuje kako se Miel tokom psihoterapeutske seanse setila kako ju je, u dobu od pet godina, njena majka uvukla u satanistiki kult, gde je, tokom Rituala, bila seksualno zlostavljana. Brzo posle toga je usledila itava lavina takvih pria u kojima su deca bila ziki, psihiki i seksualno zlostavljana. Osobe koje su tvrdile da su sve to preivele i da su uspele da se izvuku iz svega toga su u literaturi dobile naziv Preiveli. Mnogi od takvih preivelih su kasnije identikovani kao varalice i arlatani. Tako je, za primer, Lauren Stratford (pravo ime joj je Lauren Vilson), jedan od takvih arlatana, demaskiran u evangelistikom hrianskom magazinu Ugaoni Kamen (Corner Stone, vol. 18, broj 90). Vie lanaka na slinu temu se svojevremeno pojavilo u izdanjima Humanista i Skeptini Istraiva, a Komitet za Nauno Izpitivanje Religija je izdao izvanrednu i veoma dobru dokumentovanu knjigu koja delimino obrauje i tu temu. Knjiga je nazvana Satanizam u Americi (Satanism in America), a njeni autori su van Karlson i erald La Fi. Da li su Preiveli stvarno ritualno zlostavljani ili nisu, teko je da se kae. Mnogi misle da jesu. Karakteristino je da su Preiveli osobe sa ozbiljnim poremeajem linosti (esto je re o viestruko podvojenim linostima), da ele da privuku panju to im, zahvaljujui njihovim priama, i uspeva, kao i da ne mogu, ili nee da saopte bilo koje ime, odnosno da prue neke konkretne dokaze koji bi potvrdili njihovu priu.

124

Bez i kakve sumnje je da je meu Preivelima puno prevaranata. Dobar deo ostatka ine osobe koje nisu bile u prilici da svoje probleme reavaju odgovarajuom terapijom, ili iji terapeuti nisu dovoljno struni da im pomognu. Po miljenju psihologa, re je o osobama koje su u detinjstvu stvarno bile seksualno zlostavljane, ali ne od strane satanista, ve od strane lanova svoje porodice i to najee roditelja. Bivajui povreena od strane nekoga ko treba da ih titi, zlostavljena deca potiskuju seanja na traumatini dogaaj ispod praga svesnosti. Meu tim, u periodu puberteta i u zrelom dobu seanje na zlostavljanje poinje da se probija iz podsvesti u vidu najrazliitijih fantazija. Tako je poznato da su pacijenti tokom terapija u tridesetim godinama tvrdili da su bili kidnapovani od strane zmajeva, poluljudi-polualigatora i ostalih udovita. esdesetih i sedamdesetih godina 20. veka u modi su bili vanzemaljci i letei tanjiri (poznatiji pod skraenicom N. L. O., ili Neidentikovani Letei Objekti), da bi u osamdesetim godinama satanisti preuzeli preovlaujuu ulogu u takvim priama. Takve prie o ritualnim ubistvima i zlostavljanjima bezrezervno prihvataju hrianske fundamentalistike organizacije i koriste ih kao opravdanje za svoju paranoidnu hajku na sataniste i Vetice koje oni izjednaavaju. Za takvu zbrku je, osim injenice da hrianski fundamentalisti vide ono to oni ele da vide, kriv i sam Anton LaVej. On je sebe esto nazivao Vecem, a i jedna od njegovih knjiga nosi naziv Satanistika Vetica (A Satanical Witch). Istina je, meu tim, da Satanizam i Vetiarenje predstavljaju dve potpuno razliite religijske tradicije (mada veina ljudi misli potpuno suprotno), iji sledbenici, ta vie, veoma esto

125

dolaze u meusobne svae, neslaganja i tako dalje. Tako je Sibila Lik u svojoj autobiograji opisivala sukob koji je imala sa jednim od vodeih satanista tog doba. O takvim Magijskim ratovima i bitkama se obino ne pie, tako da se oni odravaju daleko od oiju javnosti i obino prou nezapaeno. Takvi Magijski sukobi mogu da nastanu jer mnogi satanisti kako kultnog, tako i samoproglaenog tipa moraju, kao veoma agresivne osobe sukobljive prirode, da pokau svoju mo i Okultnu snagu u nekom sukobu. Sa druge strane, deava se da Vetice budu kontaktirane sa unutranjih nivoa i da im se da dozvola da unite neku crnomagijsku grupu. Kao primer za prvi sluaj moe da poslui pravi mali Magijski rat koji se odvija u amerikoj dravi Nju Dersi, izmeu grupe satanista i jednog vetiijeg kovena. Ovi prvi alju raznorazne demone, a ove druge ih love na Astralnom Planu i gaaju ih energetskim vatrenim kuglama koje projektuju iz dlanova. Kao primer za drugi sluaj moe da poslui pria koju je Endi Kolins, poznat kao pisac Okultne fantastike, ali i kao cenjeni Vetac i Druid, izpriao na jednom skupu odranom u Londonu, u Novembru 1991. godine. On je bio kontaktiran sa unutranjih planova i dat mu je zadatak da uniti jednu grupu crnomagijskih usmerenja, koja je pokuavala da koristi energiju britanskih svetih mesta za svoje manipulativne ciljeve. Endi Kolins je misteriozno bio voen na razna mesta, gde je nalazio tragove krvavih Rituala. Njegova potera za tom grupom, kao i borba koju je sa njima vodio, posluili su mu kao nadahnue za njegov Okultni roman nazvan Sedmi Ma.

126

Poglavlje 13

OSTALE NEOPAGANSKE ORGANIZACIJE


ored razliitih vetiijih tradicija, postoje i brojne grupe i organizacije koje tee da obnove drevne prehrianske religije, ili da pak stvore nove koje bi bile u skladu sa paganskim shvatanjima i sa nadolazeim Novim Dobom. Najvanije takve organizacije, kako za istoriju neopaganskog pokreta, tako i za razvoj savremenog Neopaganizma, jesu Afroditina Crkva, Feraferija, Crkva Veitog Izvora, Crkva Svih Svetova, Pagansko Ujedinjenje i Izidina Zajednica.

Afroditina Crkva:
Jedna od prvih, ako ne i prva, obnovljenih neopaganskih organizacija je bila Afroditina Crkva, osnovana je 6. Maja 1938. godine. Glab Botkin, osniva i svetenik ove crkve, bio je sin dvorskog lekara poslednjeg ruskog cara. Po dolazku u Ameriku, Botkin je napisao vie romana. Mnoge od njih, za primer: Bog Koji Se Nije Smejao, Bezsmrtna elja, ena Moja Je Ponovo Uzdignuta i Njeno Razuzdano Velianstvo, proete su oboavanjem Boginje kao zajednikom temom. U svom romanu Bog Koji Se Nije Smejao, verovatno najviem autobiografskom delu od svih njegovih proznih radova, Glab Botkin iznosi priu o Rusu koji ui za svetenika i koji odjednom doivljava viziju Afrodite. On u jednom trenutku zamilja grke Hramove od belog mermera u kojima nagi oboavaoci pevaju himne, pale mirise i padaju u san poto na Afroditina stopala poloe vence sainjene od rua. Njega, za vreme obuke za svetenika, ue da su ene izpunjene avolom i da svako, pa i najmanje iskustvo vezano za njih mora da se odbaci kao prljavo i greno. Ba pre nego to e da bude uztolien za svetenika, on shvata da su njegova oseanja prema enama bila neto

127

najistije i najsvetije od svega to je ikada iskusio i poinje Hrista da smatra najodgovornijim krivcem za loe miljenje koje vlada o enama. Na kraju knjige, on naputa manastir izpunjen protivrenim oseanjima. Glab Botkin je osnivanjem Afroditine Crkve svoju viziju pretvorio u stvarnost. Napisao je tri razliite liturgije na koje su tri puta nedeljno radi oboavanja dolazili vernici, kojih nije bilo vie od pedeset. Na Oltaru ispred kojeg su se odravale liturgije nalazila se kopija Mediijeve Venere iza koje je bila purpurna tapiserija. Na Oltaru je bilo postavljeno svea, kao i astroloki znak Venere koji je, u isto vreme, bio i simbol same crkve. Po Glabu Botkinu je svrha religije Afrodite bila pronalazak i razvijanjem ljubavi, lepote i harmonije, a suzbijanje nesloge i runoe. Osnovni zakon Hrianstva je, po Glabu, suzbijanje ulnog da bi se razvio duh. Afroditina Crkva je, suprotno tome, teila da razvije duh na dijametralno suprotnim osnovama. Glab je Prirodu, kao i sve to je prirodno, smatrao dobrim, dok je mrnju, sebinost i ljubomoru smatrao neprirodnim i, samim tim, tetnim. Seks je za njega teoretski predstavljao boansku aktivnost, ali u praksi Afroditina Crkva nije propagirala slobodan seks i svete orgije. To je bilo zbog toga to crkva, po Glabovim reima, nije elela da privlai neurotiare i oseajno nezrele osobe. Glab Botkin je umro 1969. godine. Niko od petoro dece nije nastavio sa religijom Afrodite. Afroditina Crkva je u neopaganskom pokretu imala pionirsku ulogu, prokrivi put za mnoge sline organizacije, ipak nema informacija o tome da je neko nastavio Glabov rad i da je Afroditina Crkva jo uvek aktivna.

Feraferija:
Feraferija je jedna od najkomplikovanijih i najsloenijih neopaganskih organizacija za opisivanje. Frederik Adams, njen osniva, je na sledei nain pokuao da opie svoju tvorevinu:
Feraferija je rajsko bratstvo za one koji vole slavljenje misterija divljine u vilinskom stilu, dvorski stil i eleganciju, otmenost, velianstvenost i uljudnost. Veliko delo Feraferije

128

predstavlja ujedinjavanje Ekologije, vetine, mitologije i liturgije. U takvom radu, izpunjenom ljubavlju i igrom, mnoge ene i mukarci dostiu oseaj ponovnog jedinstva sa Prirodom, jedinstva sa drugima, kao i sa svojim sopstvenim sutinama, pre i posle prelaza koji mi zovemo smrt. Divljina je najvia vrednost religije i ivota. Feraferija nudi, verovatno prvi put u nama poznatoj istoriji, poetsku liturgiju i altruistiku Teurgiju svete divljine.

Izvori za Frederikovu lozoju i religiju su mnogobrojni. Na njega su najvie uticali Vilijam Moris, Robert Grevs i Vilijam Hadson sa svojim utopijskim knjigama Novosti iz Nedoije, Novo Stvaranje i Hristovo Doba, kao i pisci kao to su Don Muir, Henri David Tori. Veliki uticaj na Frederika su, takoe, imali i Karl Gustav Jung, Erih Njuman, J. J. Baofen i Karl Kerenji, za tim lozoja i umetnost nadprirodnog, nudistiki pokret, kultna knjiga Bela Boginja (A White Goddess) i, verovatno najvie od svega, Henri Beju Stivens, ija ga je knjiga Odkrie Kulture (An Discover of Culture) snabdela lozofskim osnovama za njegovu rajsku viziju fantastike. Osnovna ideja te knjige je da su ljudi zaboravili svoju prolost. Stivens tvrdi da su preci dananjih ljudi iveli miroljubivo na drveu milionima godina. Po njemu, nije sluajno to legenda kae da se Buda prosvetlio ispod drveta. Eden, Avalon, vrtovi Hesperida sve te vizije Raja seu davno u vreme koje datira pre poslednjeg Ledenog Doba, u vreme izpunjeno mirom, pre nego to je poelo uzgajanje stoke, jedenja mesa i prinoenje krvnih rtvi. To rajsko stanje nije bio mit ve stvaran period mira i izobilja. Mit o progonu iz Raja je jednostavno pria te ere, a biblijska pria o Kainu i Avelju nije nita drugo do podseanje na drevnog eteoca suprotstavljenog stoaru. Stivens dalje smatra da je istorija poela onda kada su stvari krenule u pogrenom smeru. Svi veliki reoblikovaoci u istoriji ljudske vrste su teili da civilizaciju okrenu u nazad. Pitagora, Tolstoj, Vagner, eli i o svi oni su pokuavali da vrate oveanstvo ishrani biljem i plodovima. Kraj perioda koji je takva ishrana obeleavala je osnovni inilac koji je odgovoran za to

129

to su civilizacijska kola krenula nizbrdo i glavni uzrok rata, gladi i svih ostalih katastrofa. Konano, Stivens se u svojoj knjizi zalae za novu svetsku religiju koja bi pomogla ljudima da se vrate u takvo rajsko stanje. Frederik Adams je Feraferiju osmislio i oblikovao tako da ona bude ta religija. Ipak, to ne znai da je Feraferija isto intelektualna tvorevina. Frederik je svoje prvo direktno iskustvo Boginje doiveo 1956. godine, dok je bio na poslediplomatskim studijama na dravnom univerzitetu u Los Anelesu. Tome je prethodilo izuavanje autora kao to su K. G. Jung, Robert Grevs i Mire Elijade. Frederik je, takoe, u to vreme bio duboko uronio u Okultizam i Ceremonijalnu Magiju, kao i u prouavanju antike Grke i njenih mitova o Boginjama i Bogovima. Jednog prolenog dana Frederik je tokom etnje doiveo Boginju u vidu bljeska i u tom trenutku shvatio da je enski aspekt boanstva najvanija i najpotpunija istina koju ljudi mogu da ostvare, kao i da je ta istina neto to vie od bilo ega drugog moe da prodrma svet. Za Frederika je ta spoznaja dola potpuno iznenada i on je nesvestan sveta oko sebe hodao bezprekidno u sebi ponavljajui: To je to, to je to. Ona je to. Frederik je posle toga poeo sa stvaranjem nove teologije. Osnov te Teologije je bio da je Boginja jedina drevna snaga koja je u stanju da ponovo ujedni ljudske predoseaje sa biosferom, Prirodom i Kosmosom. To ne znai muki aspekt treba da bude izkljuen, ve pre da ravnotea ponovo moe da bude uzpostavljena jedino kroz Boginju. Frederik je godinu dana kasnije sa grupom prijatelja osnovao grupu zvanu Hesperide, koja je prethodila Feraferiji. Frederik je tvrdio da hesperijanska vizija, u ogranienom stepenu, ve postoji u raznim reoblikovanim pokretima kao to su nudistiki, vegeterijanski, utopijski, ili, pak, pokret za povratak Prirodi. Svi ti pokreti su, po njemu, imali mali uinak, jer su delovali odvojeno, kao i zato to im je manjkao jak religijski centar. Elementi potrebni da se napravi hesperijski nain ivota ukljuuju: organsko uzgajanje biljne hrane, prestanak korienja ivotinja za rad, kao i prestanak dranja ivotinja kao kunih ljubimaca, regionalizam sa malim selima kao odpor gradovima, ivot na otvorenom i to u to toplijim podrujima, gde nije potrebna odea, potovanje zdravlja i narodnih metoda

130

leenja, kraj svih podela na umni i ziki rad, kraj okrutnog disciplinovanja, presudnih pinuda, kodikovanih zakona i kanjavanja, odklanjanja hijerarhije, svih oblika diktature i nejednakosti, maksimizacija slobodne stvaralake igre i erotskog naboja. Hesperijska vizija Budunosti podrazumeva svet koji nastanjuje deset do dvanaest miliona ljudi. Takav svet bi bio ureen po modelu ne nasilne egalitaristike aristokratije. Frederik smatra da bi nacionalne drave trebalo da erodiraju u naselja okupljena oko Hramova. Svaki dan bi energetskim meridijanima, koji pokrivaju celu povrinu zemaljske kugle, bio povezan sa ostalim Hramovima. U takvim Hramovima bi svetenice i svetenici upotrebom visokih seksualno-Magijskih tehnika koristili organsku energiju za tanane ciljeve. U skladu sa teologijom Feraferije, centar Univerzuma predstavlja Aretos Koura. To je grka fraza koja oznaava neopisivu nevestu, bezimenu Devicu. Aretos Koura izpreda tkanje kosmikog plesa iz kojeg sve, jedinstveno i pojedinano, nastaje. Bezimena devica nije jedno koje sve stvari naputaju i u koje se vraaju. Ona je pre transcedentno jedinstvo, stvaralac svih jedinstvosti. Sva nadprirodna bia koje ona stvara su povezani sa njom, ali oni nikada ne gube svoju pojedinanu sutinu. Na taj nain ona predstavlja politeistiku celovitost protivnu monoteistikom jedinstvu. Frederik smatra da je centralni problem naeg vremena priznavanje prvobitnih i osnovnih roditelja, majke i oca, odnosno Jina i Janga. Preovlaivanje oca izkljuuje majku, ali zakon majke ukljuuje oca. Naglaavanje enskog Jina znai slobodu i za Jin i za Jang, u njihovom sjedinjavanju. U Jinu, Jin i Jang nalaze potpunu slobodu za proirenje izmeu sebe. To znai da je Jin, na odreen transcedentno-prisutni nain TAO. Feraferija nikada nije okupljala, nili je tako bila zamiljena, veliki broj sledbenika. Ipak, Feraferija je uprkos tome ostvarila veliki uticaj na mnoge neopaganske organizacije koje su nastajale posle nje i koje su se napajale njenim idejama.

131

DOPUNA KNJIZI KONTAKT ADRESE, ASOPISI I OSTALE KORISNE INFORMACIJE


Informacije o gardnerovoj tradiciji mogu da se dobiju na adresi: Joyce Rasmussen, 383 Harrison Street, Council Blus, IA 51501, USA. Za informacije o Saksonskom Vetiarenju trebate da piete na adresu: Michael B. Smith, 328 Flatbush Avenue. Apt 118 Brooklyn, NY 11238, USA. Adresa Kovena koji sledi tradiciju Vuije Glave je: Howling Wolf Coven, P. O. Box 725, Garden City, MO 64747, USA. Adresa za kontakt sa Keltskim Vetiarenjem je: Gerrie Ordaz, P. O. Box 4212, Madison Street, WI 53711, USA. Sve informacije o tradiciji Kristalnog Meseca i dopisnom kursu koji nude moete da dobijete na adresi: Coen of The Goddess of The Crystal Moon, P. O. Box 802, Matteson Street, I1 60443-0802, USA. Za sve informacije o tradiciji Tilwit Teg, kao i o dopisnim kursevima koje nudi, trebate da piete na dresu: Church of Tylwith Teg, P. O. Box 674884, Marietta, GA 30067, USA. Ako ste zainteresovani za muku duhovnost mogu da se obrate na adresu:

132

Brothers of The Earth, P. O. Box 13158, Minneapolis, Minnesota 13158, USA. Informacije o radu homoseksualnih paganskih grupa mogu da se dobiju putem sledeih adresa: Pantheos, P. O. Box 9543, Santa Fe, NM 87504, USA. Gay And Lesbian Pagan Coalition, P. O. Box 26442, Oklahoma City, OK 73126-0442, USA. Queer Pagans/Coven of The Middle Pilar, P. O. Box 1618, Canal Street Station, New York, NY 10013-0870, USA. Telefon: 718-832-5424 ili 212-627-9708. Greg Gajus, 8707 NW 35 Street, Coral Springs, FL 33065, USA. U svetu danas postoji jako puno organizacija i duhovnih mrea koje enama pomau da saznaju neto vie o feministikoj duhovnosti, i u teoretskom i u praktinom smislu. Neke od njih su i sledee: Of A Like Mind, P. O. Box 6677, Madison, WI 53716, USA. Of A Like Mind je meunarodna duhovna mrea posveena povezivanju ena koje slede pozitivan put duhovnog razvoja zasnovan na oboavanju Boginje. Daughters of Earth, P. O. Box 46868, Los Angeles CA 90046-LL, USA Feminist Spiritual Community, P. O. Box 3771, Portland, Maine 04104, USA. Reformed Congregation of The Goddess, P. O. Box 6021, Madison, WI 53716, USA. Telefon: (608) 838-8629. The Matriarchy Research And Reclaim Network, c/o A Womans Place, Hungerford House, Victoria Embankment, London WC 2, England. Woman In Constant Creative Action, P. O. Box 201, Monmouth, Oregon 97361, USA. Verlag Gisela Meussling (Matriarchalische Spiritualitt/Nommologie), Rheinaustr. 34, 5300 Bonn, Deutschland.

133

Telefon: 02-28/46-63-47. Goddess Rising, 2441 Cordova Street, Oakland, California 94602, USA. Reclaiming, P. O. Box 14404, San Francisco, California 94114, USA. Walter Dees (Publikationen zur Matriarchatsforschung Herman Wirths), Post-fach 110165, 4200 Oberhausen 11, Deutschland. Inanah Freies Institut fr Matriarchale Philosophie, Forchung und Lehre e. V. (Ute Manan Shiran), post-fach 40, 7088 Httlingen, Deutschland. Takoe, postoji i veliki broj asopisa koji se bave enskom duhovnou i feministikim Vetiarenjem. Neki od najpoznatijih su: Mamaroots, 3661 N. Campbell Avenue, Suite 108, Tuscon, AZ 85719-1524, USA. Sagewoman, P. O. Box 641, Point Arena, CA 95468, USA. Thesmophoria, P. O. Box 11363, Oakland, CA 94611, USA. Matriarchy Newsletter, 114 Hill Crest, Sevenoaks, Kent, England. Woman Spirit, Wolf Creek, Oregon, 97497-9799, USA. Woman of Power, P. O. Box 827, Cambridge, Massachusetts 02238-0287, USA. Pandoras Jar, Blaenberen, Myndd Cerrig, Llanelli, Dyfed, England. Sve informacije o dopisnim kursevima Vetiarenja, kao i o dopisnim kursevima Magije, iniarenju, egipatske Ritualne Magije, Biljologije (Herbologije) i proricanja koje Gospoa Sabrina nudi, moete da dobijete na adrese: Seminary of Wicca, P. O. Box 1366, Nashua, NH 03061, USA. Knjige o Vetiarenju, kao i ritualna pomagala, gure boanstava, odore i slino, mogu da se nabave preko servisa Occultique, ija je adresa: World Wide Occult Mail Order Service And Shoppe, Occultique, 73 Kettering Road, Northampton, NN 14 AW. Telefon (Engleska): 0604-27727.

134

Neki od preko 150 asopisa za Vetice, koliko je ulanjeno u Pagansko Udruenje tampe, su sledei: Quest, BCM/SCL Quest, London WC1N 3XX, England Wood & Water, 77 Parliament Hill, London, NW3, England. Hecates Cauldron, P. O. Box 641, Lodi, NY 07644, USA. Golden Isis, 23233-105 Saticoy, Suite 137, West Hills, CA 91304, USA. Mezlim, P. O. Box19566, Cincinnati, OH 45219, USA. Wiccan Rede, c/o Morgana Merlin, P. O. Box 473, 3700 Al Zeist, Holland. Starlight, c/o SIRIUS, P. O. Box 452, 00101 Helsinki, Finland. Hexenzeitschri, Marion Betz, Schmezenstr. 18, 6802 Ladenburg, Deutschland. Telefon: 06151/317366. Wicca-Brief, Avalon-Spirituelle Versandhandlung, Georgstr. 4, 2000 Hamburg 70, Deutschland. Red Garters International, P. O. Box 162046, MH Sacramento, CA 95816, USA. Shadowplay, P. O. Box 343, Petersham 2049, New South Wales, Australia. New Moon Rising, c/o Mystic Moon, 8818 Troy Street, Spring Valley, CA 91977, USA. Razliita amanistika pomagala, ukljuujui i bubnjeve, mogu da se nabave preko ove adrese: Totem, P. O. Box 170, Lincoln, LNS SPD, England. Gotova Magijska ulja i mirise posreduju mnogi specijalizovani servisi. Neki od takvih su: Wild Wood, 717 Spruce Street Boulder, CO 80302, USA. The Mullein Torch, 2717 E. Central, Wichita KS 67214, USA. Telefon: 316-682-6808.

135

Moons Medieval Magick, 1388 N. Nova Road, Holly Hill, FL 32177, USA. Telefon: (904) 252-1258. Knjige na Nemakom jeziku o upotrebi halucinogenih substanci u Vetiarenju mogu da se porue sa sledeih adresa: Erwin Bauereiss, Markgrafenstr. 21, 91438, Bad Windsheim, Deutschland. Gotove, neotrovne, vetiije masti za letenje mogu da se nabave preko adrese: Briar Rose, P. O. Box 22332, Long Beach, CA 90801-5332, USA. Sve informacije o organizovanom religijskom Satanizmu mogu da se dobiju na adresama: Church of Satan, P. O. Box 210082, San Francisco, CA 94121, USA. Church of Satan, P. O. Box 666, Whitehall, PA 18052, USA. Temple of Seth, P. O. Box 4507, Saint Louis, MO 63108, USA. Temple of Seth, P. O. Box 470307, San Francisco, CA 94147, USA. Temple of Dieties, P. O. Box 4546, Miami, FL 33014, USA. RavenSchool, P. O. Box 321, Meredosia, IL 62665, USA. The Black Flame Magazine, P. O. Box 499, Radio City Station, New York, NY 10101, USA. Knjiga Satanizam u Americi moe da se narui, po ceni od 15 dolara, preko ove adrese: Gaia Press, P. O. Box 466, El Cerrito, California 94530-0466, USA. Adrese nekih neopaganskih organizacija: Feraferia, P. O. Box 4163, Eagle Rock Station, Los Angeles, California 90041, USA. Church of The Eternal Source, P. O. Box 7091, Burbank, California 91510-7091, USA. Forever Forests, P. O. Box 212, Redwood Walley, CA 95470, USA. Nemeton, P. O. Box 488, Laytonville, CA 95454, USA.

136

Ecosophical Research Association, P. O. Box 982, Ukiah, CA 95482, USA. LifeWays, 2140 Shattuck, 2093 Berkley, CA 94704, USA. Peaceful Order of The Mother Earth, P. O. Box 5227, Clearlake, CA 95422, USA. Godinja lanarina u Crkvi Svih Svetova iznosi 35 dolara i ukljuuje i redovno primanje asopisa Zeleno Jaje: The Church of All Worlds, P. O. Box 1542, Ukiah, California 95482, USA. The Pagan Federation, P. O. 7097, London, WC1N 3XX, England. Olivia Robertson & Lord Strathloch, Fellowship of Isis, Foundations Center, Clonegal, Enniscorthy, Eire. U svetu, pored gore navedenih, postoji izuzetno mnogo razliitih paganskih organizacija i mrea koje okupljaju i povezuju ljude slinih interesovanja. Neke od takvih su: The Gaia Group, P. O. Box 613, New York, NY 10014, USA. PaganLink Network, 498 Bristol Road, Selly Oak, Birmingham B29 6BD, UK. PAGEM Paganistische-Oden-Isis-Ritus, Amsterdam, 2e, Oosterpark, str. 92 F, Holland. Order of Bards, Ovates And Druids, 260 Kew Road, Richmond, Surrey TW9 3EG, England. Druidic Church of Gaul, Pierre de la Crau, BP 13, 93301 Aubervilliers Cedex, France. Green Circle, PostBus 1230, 1400 BE Bussum, Holland. Die Goden, Am Kramberg 20, 6349 Schnbach, Deutschland. Stammesverband der Franken, Thringer, Sugabrer und Wenden, Corrina Schenz Karlsbader Street 3, 8812 Windsbach, Deutschland. Stara Heart, Herald and Sigrid Stallard, 4 Saint Jons, North Holmwood, Dorking, SU, RH5 4JG, England. Der Steinkreis-Pagan Network e. V. c/o Simone Neoblich-Spang, Unterm Bch 6, W-8961 Sulzberg, Deutschland.

137

Telefon: 08376/8432. Black-Hat-Society, Communication Oce Germany, Ior Warneck, Seemenstr. 12, W-6484 Birstein 4, Deutschland. Telefon: 06054/2484. Instituto Mediterraneo Di Studi Politeisti, Casella Postale 53, 36063 Marostica (VI Vicenza), Italy. ANSE Arbeitsgemeinscha Naturreligiser Stammesverbande Europas, Kloiberweg 4, 8193 Ammerland, Deutschland. Hecksenkreis Yggdrasil, Post-fach 900943, 6000 Frankfurt/Mein, Deutschland. Thorguard-Vikings, Harry Adegeis, Wasserburg, Wiedelah, 3387 Vienenburg, Deutschland. Balder, 60 Elmhurst Road, Reading, Berkshire, RG 15 HY, England. Order of Isis, P. O. Box 4084, Roselle Park, New Jersey 07207, USA.

138

DODATAK KNJIZI
DERALD GARDNER I NJEGOVO NASLEE
injenica je da su u ovoj knjizi neki vani trenuci iz istorije Vetiarenja ostali nedoreeni. Isto tako je injenica da su neka istraivanja koja su vrena u toku proteklih deset godina dodatno razsvetlila neke zanimljive trenutke ove prie. Iz toga je, logino, proizala potreba da se u ovoj knjizi dodaju napomene koje bi dodatno osvetlile ovu materiju. Moda najvie panje, ali i osporavajuih tonova, su izazvala razmiljanja oko toga da je Alister Krouli napisao Rituale Deraldu Gardneru. Zato, ovaj motiv u dodatno da obradim, ba kao i neke dodatne informacije o samom Deraldu Gardneru. U drugoj polovini tridesetih, Derald Gardner postaje lan Okultne organizacije po imenu Drutvo Krotona. Tvrdio je da je unutar te organizacije postojala tajna grupa koja ga je uvela u tradicionalno Vetiarenje koje je preivelo srednjovekovne progone. Godine 1953. Derald Gardner naputa Koven u kojem je do tada bio i oblikuje svoj sopstveni Koven. Te iste godine se preselio u Kasltauna Ostrvo oveka. Tamo je Sesil

139

Vilijams napravio Muzej Vetiarenja i Magije (u poetku nazvan Centrom Folklora) u 400 godina staroj vetiijoj kui. Prvobitna namera ovog Muzeja je bila da postane meunarodni centar za savremene Vetice. Derald Gardner je ovom Muzeju poklonio svoju kolekciju ritualnih predmeta i kasnije je ceo Muzej i odkupio od Sesila Vilijamsa. Ovo moe da se proita u mnogim knjigama o Vetiarenju. Meu tim, ono to te knjige zaborave da napomenu jeste injenica da je Derald Gardner bio lan Ordo Templi Orientisa, i u jednom trenutku ak bio opunomoen od Alistera Kroulija da vodi taj Red u Britaniji. Deralda Gardnera i Alistera Kroulija je 1946. godine upoznao Arnold Krovter, kasnije i sam veoma poznato ime u svetu Vetiarenja. Arnold Krovter u svom dnevniku iz Maja 1947. godine pominje Deralda Gardnera etiri puta. Sauvano je i pismo koje je Alister Krouli istog meseca uputio jednom prijatelju sa uputstvom da Gardneru poalje jednu od etiri preostale kopije Ravnodnevnice Bogova. Istog meseca Derald Gardner je uveden u O. T. O., i ubrzo je dobio pravo da oblikuje sopstven Koven i da obavlja Uvoenja. Po dokumentima, izgleda da je Alister Krouli priznao njegove masonske stepene Kraljevskog Svoda. Taan poloaj koji je Derald Gardner zauzimao u Ordo Templi Orientisu nije poznat, ali se zna da su ga naslednici Alistera Kroulija, bar po nekim pismima, smatrali za O. T. O. Vou za Evropu. Dokumentovano je da je Derald Gardner krajem etrdesetih godina putovao u Ameriku i tamo se sreo sa nastavljaima dela Alistera Kroulija, Karlom Dermerom i Dekom Parsonsom. Dek Parsons je jo jedna od linosti koju, mada je na tom polju bio pionir, savremene knjige o Vetiarenju ne pominju. Bio je to naunik koji je radio na razvijanju formule za raketna goriva, ak je i jedan krater na Mesecu nazvan po njemu, koji je u isto vreme vodio Lou Agape Ordo Templi Orientisa i bio jedan od najveih Okultista 20. veka. Dek Parsons je 1946. godine zapoeo svoje takozvane radove Babalon. Njegovi dnevniki zapisi pokazuju da su se tokom tih radova deavale oluje, leteo je nametaj po kui, nestajala je struja, uli su se glasovi koji su plakali... Na kraju, kao rezultat, pojavila se odgovarajua ena da bude njegov Magijski partner, koja je jednostavno uetala u njegovu kuu i saekala ga da se vrati iz pustinje Mohave gde se povukao da zavri ove radove. Sa njom je prizvao

140

Boginju Babalon i rezultat je bio primanje teksta koji se zvao Knjiga Babalone. Tim tekstom Boginja Babalon najavljuje duhovnu doktrinu Vetiarenja koja dolazi. Stih 65., za primer, kae: Okupite se zajedno u Kovene kao u Davna Vremena, iji broj je jedanaest, to je, takoe, moj broj. Okupite se zajedno javno, u pesmi i plesu i slavljenju. Okupite se zajedno u tajnosti, budite goli i bezsramni, i radujte se u moje ime. Za tim, Dek Parsons se, u svojim radovima, prilino bavio ovom temom, ali je, na alost, 1952. godine poginuo tokom eksplozije u svojoj laboratoriji tako da ti radovi nosu nastavljeni. Moemo da predpostavimo da Derald Gardner i Dek Parsons, sa obzirom da su ba tada radili sline stvari, nisu o tome razgovarali tokom svog susreta. O emu su tano razgovarali, moemo samo da razmiljamo. Ono to se zna jeste da se Derald Gardner po povratku iz Amerike, u odreenoj meri, vie okrenuo svojim vetiijim radovima, a O. T. O. u Britaniji je, moglo bi da se kae, u mnogo veoj meri bio preputen Kenetu Grantu. U tom periodu, Derald Gardner i Kenet Grant su, kako izgleda, uztrajno ritualno saraivali i ak su obe grupe delile iste lanove. Po Kenetovom svedoenju, ta saradnja nije dugo trajala i zavrila se pravim malim Magijskim ratom. Nedugo posle toga, Kenet Grant je, zbog nekih drugih razloga, izbaen iz Ordo Templi Orientisa, a Derald Gardner je ponovo odputovao u Ameriku da se sastane sa Germerom. Posle povratka, POTPUNO se posvetio Vetiarenju. ta je bio razlog tome nije poznato, ali misli se da mu je to sam Germer predloio. Znamo da je Germer tada vodio organizacije u fazonu Ordo Templi Orientis i Astrum Argentum koje su ouvale uenje Alistera Kroulija. Da li je Alister Krouli napisao Deraldu Gardneru Rituale ne znamo, ali ono to znamo jeste da je Deraldova rana verzija Knjige Senki, koja se zvala Tvoja Knjiga Tvojih Magijskih Vetina, i koja je nastala priblino 1946. godine, bila potpuno nadahnuta Alisterom Kroulijem i Ceremonijalnom Magijom. Vetiarenje je bilo utvreno da ima tri stepena, a to je u osnovi

141

oblik svih organizacija zasnovanih na Knjizi Zakona, Alistera Kroulija, sa treim stepenom, kao seksualno-Magijskim. Dorin Valijente, koju je Derald Gardner uveo u svoj Koven 1953. godine, je za Deralda napisala konanu verziju Rituala gardnerskog Vetiarenja koju i danas koriste. Izbacila je najvei deo uticaja Alistera Kroulija, mada je mnogo toga ostalo, ak potpuni delovi jako nalik na Gnostiku Misu Alistera Kroulija, kao i lozinke koje veoma lie na neke metazike formule iz uenja Alistera Kroulija. Dakle, ideja da je izvorna verzija Vetiarenja Deralda Gardnera, u osnovi, bilo popularizovano i u paganskom obliku upakovano uenje Alistera Kroulija u opte nije, ma koliko bila ignorisana u savremenim vetiijim knjigama, za odbacivanje. U tom svetlu razmiljanja da su Germer i Dek Parsons smatrali da je ono to Derald Gardner radi trei oblik izpoljavanja formule Alistera Kroulija, ali u obliku nove paganske religije nazvane Vetiarenje, takoe, nisu nelogine. Tada bi i drugi deo tih razmiljanja, po kojima su oni predloili Deraldu Gardneru da se usredsredi na savremeno Vetiarenje, umesto na O. T. O., kao i da se udalji od Alistera Kroulija, koji je tada bio JAKO ocrnjen, imale smisla. Objanjenje za to bi moglo da bude, tako bar smatraju oni koji podravaju ovu tezu, da su Germer i Dek Parsons imali ideju da oslobode novonastalo Vetiarenje hipoteke Alistera Kroulija, i da mu taj nain omogue da opstane, u sluaju da ostale poslekroulijeve grae zamru. Za takvu moguu opreznost je svakako bilo razloga. Ne treba da se smetne sa umada je svet u to vreme izgledao drugaije. Ameriku je tek bio poeo da potresa MekKartizam, a britanski zakon iz 1735. godine, o zabrani Vetiarenja, je jo uvek bio na snazi i nedavno pre toga ak je i zloupotrebljen. Poetkom 1944. godine voen je proces protiv Jelene Dankan, poslednje kotske Vetice. Jelena, u stvari, nije bila Vetica ve Prizivaica Duhova, i ivela je u Portsmautu gde je bio centar britanske mornarice. Tokom rata, vie puta je tokom svojih seansi kanalisala Duhove

142

poginulih mornara i nekoliko se jo puta dogodilo da su joj se javili Duhovi mornara koji su poginuli na brodovima ije potonue nije bilo objavljeno i koje je, zato to nemake snage nisu znale da su brodovi potopljeni, bilo tretirano kao dravna tajna. Poto su planovi za izkrcavanje u Normandiji bili dravi na prvom mestu, Britanska Obavetajna Sluba je procenila da Jelena sa svojim moima moe da bude opasnost po narodnu sigurnost. Zato su je uhapsili i, pre svega, optuili za skitanje, ali su kasnije optubu preinaili i optuili je, pre svega, za zaveru, da bi kasnije i to promenili u optubu da je prizivala Duhove mrtvih, zasnovanu na zakonu protiv Vetiarenja iz 1735. godine. Tokom njenog boravka u zatvoru, skoro cela zemlja je oseala da je oteena, a straari su ak odbili da je zakljuaju, tako da vrata njene elije ni jedan jedini put nisu bila zakljuana. Gospodin Vinston uril, koji je bio veoma besan zbog ovog sluaja i odmah traio slubeno objanjenje, lino ju je poseivao u zatvoru i obeao joj je da e da izpravi nepravdu. Vinston uril je uskoro izgubio mesto premijera, ali je 1951. godine, posle izbora, ponovo postao predsednik Vlade i tada je odrao svoje obeanje i ukinuo je zakon protiv Vetiarenja. Dakle, u tako sagledanim drutvenim okolnostima u Americi i Engleskoj tog vremena, ovakva teorija o pravljenju rezervnih varijanti za ne daj Boe ima smisla. Da li je ona tana ili nije tana, verovatno nikada neemo da saznamo. Ono to znamo jeste da je Vetiarenje posle Deralda Gardnera preivelo. Do esdesetih godina, to su bile male grupe koje su radile dalje od oiju javnosti, a onda je Vetiarenje stiglo u Ameriku i polako je poelo da izbija u javnost. Godine 1964. u Engleskoj se pojavio prvi broj vetiijeg magazina Pentagram, a 1969. godine u Americi je Nju Jork Tajms objavio jedan intervju sa Rejmondom Baklendom. Rejmond Baklend je bio prijatelj Deralda Gardnera, a u Vetiarenje ga je uvela Deraldova sestriina Monika Olven, i, kao to je na poetku ove knjige ve napomenuto, bio je prvi Vetac koji se preselio u Ameriku. Rejmond Baklend je uveo Eda Fia i istorija Vetiarenja u Americi je poela. Vetiarenje se od tada razvijalo i dobijalo je nove oblike. Za Primer: Ed Fi je u obuku Vetica ukljuio neke tehnike, mada bez navoenja izvora, preuzete iz knjiga Franca Bardona (rad sa ogledalom, kontrola elemenata, teni uvriva, stvaranje vetakih Elementala, i slino). Danas se one

143

grupe, koje imaju uvoenu liniju do Deralda Gardnera i koje su ostale blizke Deraldovoj tradiciji ili tradiciji Aleksandra Sandersa, nazivaju Tradicionalnim Britanskim Vetiarenjem, i predstavljaju tvrdo tradicionalno jezgro Vetiarenja.

VETIIJI MAGIJSKI KUNI LJUBIMCI


legendama o Veticama se, gotovo po pravilu, kao njihovi pratioci javljaju crne make, gavrani ili neke druge ivotinje koje uz pomo svojih nadprirodnih sposobnosti slue svojim gospodarima. Inkvizicioni lovci na Vetice su verovali da su takve ivotinje bile poklon koji su Vetice dobijale od avola lino, ali to, naravno, nije ni blizu istini. Takve ivotinje se nazivaju Srodnicima i injenica je da su ih Vetice u prolosti, ali i danas, stvarno posedovale. Isto je tako injenica da su te ivotinje svoje Magijske sposobnosti dugovale dugotrajnom treningu kojem su ih Vetice podvrgavale, a ne avolu. Tradicija kae da su Vetice veoma brinule o svojim Srodnicima. Tako je kod Grilote DGivrije u Vetiarenju, Magiji i Alhemiji ostalo zabeleeno da su Vetice svoje abe krstile, oblaile u crni barun i vezivale im zvonca oko noica, posle ega bi one igrale. Sada vam je moda jasnije poreklo motiva abe koja igra i peva u crtanom lmu, ipak za srednjovekovne Vetice je takvo verovanje bilo daleko od bilo kakve zabave. Smatralo se da, a to nije daleko od istine, Srodnici tite svoje gospodarice. Zato su Inkvizitori paljivo posmatrali zatvorene Vetice i dovoljno je bilo da se u eliji pojavi pauk ili bubavaba, pa da se to izkoristi za podkrepljivanje optube za Vetiarenje. Dananje Vetice, takoe, poseduju Srodnike, ali je sve to, svakako, daleko od paranoinih fantazija mranog Srednjeg Veka. Pri izboru svojih buduih Magijskih ljubimaca one su trude da za ovakvu obuku izaberu to mlau ivotinju. Podrazumeva se da to mora da bude lini vetiiji ljubimac, a ne ivotinja koja pripada nekome drugom. Po optem miljenju, bar sudei po nekoj mojoj mini anketi meu nekim Veticama koje sam mogao da pitam, make su najpogodnije ivotinje za one Vetice koje nemaju dovoljno iskustva u ovom poslu.

144

Da bi neka ivotinja bila uspean Magijski vetiiji ljubimac potrebno je da proe odgovarajui trening. Prvi nivo takve Magijske obuke ivotinja, u skladu sa vetiijim obiajima u nekim tradicijama, traje jednu godinu i jedan dan. U toku tog perioda, Vetice se trude da to vie vremena provedu zajednu sa svojim ljubimcem, kao i da to vie naue o njegovim navikama, karakteru i nainu na koji reaguje u razliitim situacijama. Ovaj period slui da se uzpostavi to prisniji odnos izmeu Vetice i ivotinje. Vetice to postiu na razliite naine. Neki od tih naina su i plesanje sa ivotinjom pod svetlou Meseevih zraka, spavanje u istoj postelji, zajedniko obedovanje i slino. Neke Vetice ak praktikuju da upletu nekoliko vlasi svoje kose oko ogrlice ivotinje koju obuavaju, a pramen ivotinjskog krzna stave u svoju Magijsku torbu, izmeu listova svoje Knjiga Senki ili na neko drugo odgovarajue mesto. Sledei nivo obuke, koji, takoe, traje jednu godinu i jedan dan, podrazumeva uzpostavljanje mentalnog izvetaja i telepatskog kontakta izmeu ivotinje i Vetice. Da bi to postigle, Vetice koriste veoma jednostavne tehnike. Jedna od njih se sastoji u tome da sednu preko puta obuavane ivotinje, maksimalno se usredsrede na nju i mentalno joj upute poruku da treba da im prie. To rade prvo gledajui ivotinju u oi, a za tim to isto izvode samo bez direktnog kontakta oima. Kada slanjem mentalne poruke postignu eljene rezultate, Vetice prelaze na vii oblik ove tehnike koji se izvodi slanjem oseajnih poruka. To se radi tako to se oblikuje velika grudva energije ljubavi i poalje ka ivotinji. Pri tome se gleda kakvu e to reakciju da izazove kod ivotinje. Na suprotno od ove tehnike nalazi se ona tehnika kojom se ivotinja plai, ili joj se govori da ode. Mnoge Vetice tvrde da su razradom ovih tehnika i njihovim potpunim ovladavanjem ne samo uspeno trenirale svoje kune ljubimce, ve i da su razvile mo kontrole divljih zveri, to je vetina koja se tradicionalno pripisuje Veticama. Naredna tehnika koju koriste Vetice u procesu Magijskog treninga ivotinja jeste tehnika kojom se ka ivotinji usmerava psihika energija. Vetice, kada aktiviraju dovoljnu koliinu takve energije, vre njen prenos u smeru ivotinje. To se izvodi tako to rukama, iznad i oko ivotinje, ine pokrete sline onima koje bi inile kada bi ih milovale. Dok to rade, Vetice se trude da opaze koliki stepen energije je potrebno da se uputi ka ivotinji

145

da bi ona postala aktivnija. Tokom Magijskog rada ovakve informacije mogu da budu veoma korisne zato to, po ponaanju dobro iztrenirane ivotinje, moe da se oceni u kojoj meri je, unutar Magijskog Kruga, aktivirana i usredsreena psihika energija. Tehnici projektovanja psihike energije ka ivotinji je suprotstavljena smirivanja i oputanja ivotinje. To se izvodi tako to prvo pokuate da smirite ivotinju korienjem izkljuivo zikog kontakta, dakle milovanjem i masaom, a za tim i korienjem telepatskih tehnika bez upotrebe zikog dodira. Za tim se kombinuju zike metode sa telepatskim metodama, sve vreme pratei kako ivotinja reaguje. Jo jedna vetiija tehnika koja se koristi u Magijskoj obuci ivotinja jeste testiranje ivotinja na razliita razpoloenja njihovih gospodarica. To se izvodi tako to se mentalno projektuje energija, to jeste energetski naboj koji prati mentalna stanja kao to su bes, radost, melanholija, napetost i slino. Kao i obino, rezultati ove vebe se, naravno, briljivo evidenturaju i kasnije se koriste po potrebi. U upoznavanju ivotinja je bitna i reakcija koju izpolje u susretu sa drugim ivotinjama. Kada se one posmatraju tei se da se primeti da li postoji razlika situacije u kojoj se suoavaju sa jedne strane trenirana ivotinja, a sa druge strane ne trenirana ivotinja, i sluaja kada se u isto vreme nau dve ili vie Magijski treniranih ivotinja. Od posebnog je znaaja je da zapazite da li u ovom drugom sluaju ivotinje, osim obiajenih naina razgovaranja pokazuju i znake korienja telepatije, ili, moda, nekog drugog nadprirodnog naina saobraanja. Naprednija vetiija obuka ivotinja podrazumeva jo suptilnija testiranja njihovog izvanulnog opaanja. Za tako neto, Vetice koriste vetaki stvorene Elementale. Elementali su iva energetska bia koje Vetice same prave i ovladavanje radom sa Elementalima spada pod sam poetak obuke svake Vetice. Ja jesam radio sa Elementalima, ali NIKADA to nisam koristio sa ivotinjama, ali, osobe koje su mi dale ove tehnike tvrde da se

146

ovom tehnikom postiu veoma znaajni i interesantni rezultati. Dobar uinak se ostvaruje i tako to se Vetica Astralno projektuje izvan tela i u razliitim oblicima predstavi ivotinji. Konano, Vetice u Magijskoj obuci ivotinja koriste tehniku kojom svoju svest prenose u telo ivotinje koju treniraju. To je prilino osetljiv poduhvat tokom kojeg Vetice, kao bia na viem evolutivnom stepenu razvoja, zaposedaju bie na znatno niem evolutivnom nivou treniranu ivotinju. Vetice kau da je ova tehnika veoma vana, jer im otkriva potpuno nove mogunosti za rad sa ovako Magijski pripremljenim ivotinjama. Mnogo zbunjenosti je izazvala injenica da su u literaturi o Veticama ovako obuene ivotinje nazivane Srodnicima, ba kao i posebna vrsta Uslunih Duhova sa kojima Vetice, takoe, rade. Ipak, injenica je da i jedni i drugi dele isto ime, mada su Srodnici esto nazivani i Impovima. Takvi Srodnici su mogli da nastanjuju razne predmete, najee prstenje i boce (od tuda i poreklo legende o Duhu u lampi). Impovi su bili est motiv u srednjovekovnoj Magiji i Alhemiji, pa se, za primer, za Paracelzusa prialo da uva jednog takvog Duha u kristalnoj Jabuci i svog maa. Zbunjenost je poveala injenica da su Vetice u prolosti, ba kao i danas, takve Uslune Duhove esto projektovale unutar svojih treniranih ljubimaca, da bi oni tako za njih lake obavljali neke poslove. Sa obzirom na to, jasno je da tehnika tokom koje Vetice svoju svest prenose u telo ivotinja ima za cilj da te ivotinje pripreme da budu pogodni nosioci vetiijih Duhova Pomagaa. Moda moe da izgleda da je takav tretman ivotinja okrutan, ali takav stav bi bio velika greka. ivotinja tokom treniranja u opte ne trpi, ve je, na protiv, ta tehnika po nju od neprocenjivog znaaja, i u karmikom i u evolutivnom smislu. Objanjenje ovoga bi zahtevalo da uemo u teoriju o grupnim duama i evoluciji due kroz razna kraljevstva, ipak, to je tema koja bi veoma prevazila opseg ove knjige, pa zainteresovane upuujem na veoma obimnu teozofsku literaturu koja se u velikoj meri bavila. Ovim bi se zavrila obuka ivotinja na mentalnom nivou. Ono to Vetici preostaje da uradi jeste to da ritualno posveti ivotinju. Pri tome, mnoge od njih svojim ljubimcima daju nova imena koja imaju odreena Magijska znaenja. Postoji nekoliko naina za

147

izbor takvih imena. Proricanje je jedan od tih naina, ali nije redko da ime Vetica spozna na neki neobian ili metaziki nain. Broj Srodnika nije ogranien samo na jednog Magijskog ljubimca. Svakako, uprkos predrasudama, to ne moraju obavezno da budu crne make ili gavrani. U stvari, srednjovekovne Vetice u opte nisu drale crne make, ve prugaste make, koje su poticale od pripitomljenih divljih maaka. Ako se pogleda u prolost i proeta po raznim kulturama, moe da se vidi da je, za primer, maka bila sveta ivotinja jo u drevnom Egiptu. Povezanost boginje i make se sree kao motiv i u mnogim drugim kulturama i, obzirom na to, ne treba da se udite injenici to je maka omiljena ivotinja Vetica. Vetice, pored toga, maku smatraju mistinim stvorenjem koje moe da im pomogne da razotkriju tajne njihovih sopstvenih unutranjih dubina i povezuju je sa noi. Maka im tako pomae da dou u dodir sa svojom tamnom stranom bia, koju veina ljudi uporno i panino pokuava da izbegne umesto da je prihvati i da joj se prilagodi. Make, tako u metaforinom smislu, vode Vetice kroz tminu njihovih dua, razterujui strah od onih delova ljudske psihe od kojih jako puno moe da se naui ako se ne odbace, i iza kojih, po uenju Vetica, lei svetlost istinske samospoznaje. Sa gavranima, koji su meu najeim vetiijim ljubimcima, stvar je neto drugaija. Keltska mitologija je prepuna pria o ovim pticama, a najvei broj dananjih Vetica nadahnue, inspiraciju i duhovno izpunjenje nalazi ba u keltskom panteonu. Tako je ostalo zabeleeno da je boginja Morigan mogla da se pretvori u gavrana, posle ega bi kruila iznad ratnih polja. Kajlik, zastraujua starica, takoe se pojavljivala u obliku gavrana. Keltski bog Bran je, isto tako, bio povezan sa gavranom. Gavrani se sreu i u motivu divljeg lova, gde lete ispred Velikog Rogatog Lovca. Svakako, ova ptica se sree i u mnogim drugim mitologijama irom celog sveta. U tevtonskoj tradiciji, dva gavrana, zvana Hugin i Munin, prate boga Odina. Grci su gavrana smatrali prorokom pticom, posveenom bogu Apolonu. Takoe su verovali da je gavran nekada bio podpuno bela ptica, ali ga je Apolon prokleo da bude veno crn kada mu je doneo vest o neverstvu njegovog ljubavnika Koronisa. Arapi gavrana zovu Abu Aajir (Otac Predskazanja). Za Tibetance je gavran glasnik najvieg bia. Meu tim, u hrianskoj tradiciji, gavran zauzima mnogo manje cenjeno mesto. Po

148

legendi, on je bio jedna od ptica koja je poletela sa Nojeve Barke u potrazi za zemljom, ali je, zbog toga to se nije vratio da donese vest o kopnu koje je pronaao, proklet da bude crn i da jede crkotine. Vetice smatraju da ih gavran vodi ka neponovljivoj avanturi prepunoj neoekivanog i opasnog. Za njih, Magija esto podrazumeva, u cilju sticanja duhovnih znanja, preuzimanje velikih rizika i izlaganje moguoj propasti, a za Vetice je ba gavran taj koji ih vodi du tog puta. Gavrana za svog Magijskog ivotinjskog pomagaa pogotovo biraju Vetice posveene boginji Morigan, zato to je gavran, kao to sam ve rekao, simbol njenog aspekta ratnice, proroice, arobnice i izceliteljke. Vetice, osim toga, koriste gavrana kao duhovnog vodia, ali i kao pomagaa u Ritualima Zatite, proricanja, izceljivanja i aktiviranja psihike energije. Izbor ivotinje koja e Vetici da slui kao Magijski pomaga, osim linih koristi, zavisi i od mnogih drugih faktora. esto se dogaa da postoji karmika veza izmeu Vetice i ivotinje. Za Primer: postoji sluaj, za koji podpuno sluajno znam, kada se jednoj amerikoj Vetici njena Magijska maka vratila u telu jedne druge make. Za Vetice su ovakvi sluajevi ponovnog inkarniranja ivotinja kod njihovih starih vlasnika znak da je ivotinja u nekoj od prethodnih inkarnacija najverovatnije osloboena od pripadnosti grupnoj dui svoje vrste. Sa takvim ivotinjama je mnogo lake da se radi, a njihove vlasnice kau da su njihove Aure vee i drugaije boje nego to je to obiajeno.

VETIARENJE, UMETNOST I POPULARNA KULTURA

ria o vetiijoj i paganskoj muzici poinje jo kada je Gvidion Penderven izdao kasetu pod nazivom Pesme Stare Religije. Dve godine kasnije Dim Alan i Selena Foks izdaju Muzika Magije Kruga. Osamdesetih godina je vetiija muzika scena, sa autorima kao to su Kenija i Cipore Klejn, ili, pak, Gospoa Isidora i Gospodar Pan, ve bila vrsto uzpostavljena. U glavnom su u pitanju bila kasetna izdanja, uz po neki vinil, a nastupi su najee bili na nekim od paganskih ili vetiijih festivala. Tokom devedesetih godina, Vika i Paganizam su postali toliko

149

raireni da se oko njih razvila jedna cela sloena kontra-kultura sa svojim zvezdama i njihovom vernom publikom. Nesumnjivo najpoznatiji vikanski muziki projekat u ovom trenutku su Inkubus-Sukubus, kotski vetiiji rok bend poznat i izvan vetiijih krugova. Nastali su krajem osamdesetih godina kao poslepank grupa. Njihovo interesovanje za Okultno, pri emu je dobro da napomenem da su oni Uvoenici vetiije tradicije Aleksandra Sandersa, nije bilo udno, jer je injenica da je to bilo esto poduje interesovanja i inspiracije mnogih pank, novotalasnih i alternativnih grupa (Vibrirajua Hrskavica, Krv i Rue, Ubijajua ala, Sat Dva, pa ak, to sam tek nedavno saznao, i Blondi). Za Toju Vilkoks, poznatu novotalasnu pevaicu iz tog perioda, a kasnije i glumicu koja je glumila u lmovima Dereka armana, ak se pria da poseduje originalnu Knjigu Senki Aleksandra Sandersa. InkubusSukubus su prvo bili tipian narodni rok bend koji je, u glavnom svirao po britanskim skupovima Paganske Zajednice. Poetkom devedesetih godina, posle njihove turneje po Nemakoj, primetili su da su bili jako dobro primljeni od strane tako zvane gotike podkulture i od tada InkubusSukubus poinje da postaje tretiran kao gotiki rok bend. Oni i dalje sviraju pored velikih koncerata irom celog sveta i male koncerte za svoje Vika prijatelje. injenica je da je Vika tokom devedesetih godina postala medijski izplativa za izkoriavanje. Film Vetina (The Craft) je Viku na velika vrata uveo u Holivud, a pria o pravoj Vetici koja je bila struni savetnik pri snimanju tog lma je pokrenula ceo trend angaovanja takvih Vika savetnika. Imid koje su Vetice imale u lmovima i serijama je polako poeo da se menja i one su sada prikazivanje u mnogo boljem svetlu. Popularna serija o Ba, iztrebljivaici vampira, je, za primer, ubacila veoma

150

pozitivno prikazan lik Vikanke, jer je jedan od kljunih producenata poeo da primenjuje i praktikuje Vetiarenje. Ipak, prava eksplozija popularnosti Vetiarenja je ubedljivo i neoborivo nastala sa serijom ari (Charmed) i sa Harijem Poterom. Naravno, u oba sluaja je cela ideja prikazana do nekle plitko, ali je to, pre svega, u velikoj meri svetski razbilo klasian stereotip o looj Vetici, a za tim je i zainteresovalo izuzetno mnogo mladih ljudi za Vetiarenje (to je, po mom miljenju, veoma dobro). Tako, trenutno imamo DVA oblika Vetiarenja. Jedan oblik je bajkovita i ljatea fantazija ou biznisa koje vie ne prikazuje Vetice kao negativca, ve kao nekog ko se bori za pravdu i tu staje bez prevelikog udubljivanja u metaziku. Drugi oblik je PRAVO Vetiarenje koje je jo uvek hermetino i koje se bori da izbegne komercijalizaciju. Zato, veina umetnika nadahnutih Vikom i dalje ne eli da se otvoreno Vikanski izjavi. Za Primer: Stivi Niks iz Flitvud Maka je nekoliko puta povezivana sa Vikom. Takoe, neki njeni spotovi izgledaju veoma vetiije, ipak ona je nekoliko puta porekla da ima veze sa Vetiarenjem, moda, i zato to je njena publika sastavljena, u glavnom, od dobrih amerikih Hriana.

VETIIJA MORALNOST I SAMOODBRANA


sam rei vetiiji zakon veli: ako ne ini zlo, ini to se eli. Ovo je OSNOVNO moralno pravilo u Viki koji je Dorin Valijente objavila 1978. godine. Pre toga, nekoliko nezavisnih izvora, gotovo identian kredo je objavljen tokom esdesetih godina u nekoliko vetiijih asopisa (Pentagram i Rastui Mesec), to upuuje da mu je poreklo znatno starije, ipak njegovo poreklo verovatno nikada nee da bude potpuno razjaenjeno. Prvi deo lii na detalj iz knjige Avanture Dobrog Kralja Pausoleja iji moral Derald Gardner i pominje u svojoj knjizi Znaenje Vetiarenja. Drugi deo je oigledno preoblikovan da lii na poruku Knjige Zakona Alistera Kroulija. Verski fanatici su to, po pravilu, tumaili kao satanistiki poziv na moralni pad i odsustvo svih moralnih pravila, ali

151

je takvo tumaenje ista budalatina. Prava istina je da je prvi koji je upotrebio taj izraz bio Sveti Avgustin, i da on, u stvari, jo uvek znai da, ako je neko dovoljno predan Bogu, onda ne moe da pogrei jer ga vodi Boija Volja. Dakle, vetiija religija nije neto to oveka preputa proizvoljnosti i moralnom padu, ve postoje i neke smernice koje obezbeuju uzpostavljeni drutveni sistem vrednosti. Ukupno postoji neto preko 160 vetiijih Zakona za koje se smatra da ih je Derald Gardner prekopirao iz Knjige Senki Doroti Kluterbak, mada se ne izkljuuje mogunost da su kasnije raene prepravke i dodavanja. Prvi put su objavljeni u biograji Aleksandra Sandersa, koji ih je dobio od Pati Kapinski, koja ga je uvela u Vetiarenje. Nju je, pak, uvela sama Patricija Krovter i dala joj je te Zakone koje je ona, opet, dobila od Deralda Gardnera lino. Ovi Zakoni su veoma zanimljivi po pitanju samoodbrane. Oni navode da su Vetice nekada koristile svoje umee protiv svojih neprijatelja, ali da danas to NE INE. Veoma je poraavajue za one koji oekuju da e tek tako da steknu mo kojom e, za primer, da se osvete svima koji su bili loi prema njima. U glavnom, Magija to ne daje. Bar ne na taj nain. Magija nas ojaava i ui nas mudrosti. Kroz kontakt sa metazikim mi ojaavamo i postajemo samouvereniji. Naa mo u svakodnevnom ivotu je onda stvarna i jednostavno manje dolazimo u ivotne situacije da nam je osveta potrebna. U ovom vrlom trenutku, Vetice se bore za svoja prava, ali to je borba demonstracijama i peticijama, lobiranjem u parlamentima i javnim nastupima. NE zabijanjem igala u lutkice. Zvezdani Jastreb (Starhawk) je denitivno ena koja ima mo. Kada je Zvezdani Jastreb dola u Evropu da sakuplja materijal za dokumentarni lm o Mariji Gimbutas, sa svojom irokom crnom suknjom, gomilom srebrnog nakita i razupanom kosom izgledala je kao arhetipska Vetica. Ali, to je samo ukras. Ono to je bilo apsolutno fascinantno jeste

152

mo kojom je ona jednostavno odisala. Jednostavno, ko je nije sreo nije mogao da to ne primeti. Zvezdani Jastreb svoju mo usmerava na svoj Magijski aktivizam kojim se bori protiv ekolokog zagaenja, globalizacije, seksizma, i slinog. Umesto da baca kletve, njena Magijska zajednica iz San Franciska pravi demonstracije sa pevanjima svetih pesama, bubnjanjem, protestnim marevima i zaustavljanjima saobraaja. Da bi ovaj aktivizam opravdao onaj deo naziva koji glasi Magijski, Magija, kao zatita, je uvek tu da podri celu stvar. Vetice imaju razne tehnike za zatitu. Postoje takozvane vetiije boce koje se izpune raznim stvarima i pripreme na odgovarajui nain, a za tim se zakopaju na odgovarajua mesta. Za tim, Vetice u tu svrhu koriste vetake Elementale. Ipak, ja sam duboko uveren da su najbolja zatita kontakt sa boanstvima, zdravo razsuivanje, lini moral, oseaj za humor i Ljubav koju neko poseduje. Toliko od mene i sreno na vaem Magijskom putu!

153

SADRAJ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Uvod Vetice Mit ili Stvarnost? Obuka i Rad Vetica Magijska Orua i Pomagala Vetica Graa Vetiijeg Rituala Vetiiji Praznici Spiralni Put do Jastva Vetiiji Duhovi Pomagai Magijska Upotreba Bilja Tajne Vetiijih Simbola Magijska Pisma Boginja Osnovno Boanstvo Vetica Rogati Bog Vetica Vetice Protiv Satanista Ostale Neopaganske Organizacije Dopuna Knjizi Dodatak Knjizi

4 6 26 46 61 70 80 89 96 107 112 116 120 127 132 139

154