Sie sind auf Seite 1von 3

^åêÉáëÉ= jáí= oó~å~áê= îçå= îçå= içåÇçåJpí~åëíÉÇ= ìåÇ= aÉìíëÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=Ñüê=iìÑíJ=ìåÇ=

= aìÄäáå= ëçïáÉ= ãáí= fÅÉä~åÇbñéêÉëë= îçå= o~ìãÑ~Üêí=Ó=iáäáÉåíÜ~ä=Ó=lÄÉêíÜ=ÉKsK=

^åêÉáëÉ=ãáí=ÇÉã=mht= oÉóâà~îáâL=hÉÑä~îáâ=fåíÉêå~íáçå~äK== Ó=táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ==Ó=qÉÅÜåáëÅÜÉ=sÉêÉáåáÖìåÖ –

= ^âíìÉääÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= ~ìÑ= ÇÉê= tÉÄëáíÉ= ÇÉë=


§ÄÉê=píìííÖ~êíW= cäìÖÜ~ÑÉå=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåW=ïïïKÑäóJ~ï~óKÇÉ=K= adio=tçêâëÜçé=uf=
^UN= L= ^VU= Äáë= ^ìíçÄ~ÜåÉåÇÉ= E^ìëÑ~Üêí= sÉêÄáåÇìåÖÉå= üÄÉê= cäìÖÜ~ÑÉå= jÉããáåÖÉåW=

b=f=k=i=^=a=r=k=d=
=
_çÇÉåëÉÉ= L= iáåÇ~ìFK= a~å~ÅÜ= üÄÉê= ÇáÉ= _PN= ïïïK~ääÖ~ÉìJ~áêéçêíKÇÉ=K=
iìÑíÑ~ÜêòÉìÖÉ=äÉáÅÜíÉê=~äë=iìÑí=
å~ÅÜ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåK== =
=
^äíÉêå~íáîW= ^U= Äáë= ^ÄÑ~Üêí= räã= tÉëíK= a~å~ÅÜ=
OTKL=OUK=j®êò=OMMV=
~ìÑ=ÇÉê=_PM=å~ÅÜ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåK=
=
=
§ÄÉê=tüêòÄìêÖ=L=jüåÅÜÉåW= jÉëëÉ=
^VS= EoáÅÜíìåÖ= iáåÇ~ìF= Äáë= ^ìíçÄ~Üå~ìëÑ~Üêí= cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå=
páÖã~êëòÉää=L=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåK=sçå=Ççêí=~ìÑ=ÇÉê=
o~ìã=„pÅÜïÉáò“=
_PN=å~ÅÜ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåK=
= =
§ÄÉê=räãW= adio=c~ÅÜ~ìëëÅÜìß=pOKP=
^U=Äáë=^ÄÑ~Üêí=räã=tÉëíK=a~å~ÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=_PM= = iìÑíÑ~ÜêòÉìÖÉ=äÉáÅÜíÉê=~äë=iìÑí=
= =
å~ÅÜ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåK=
= få=hççéÉê~íáçå=ãáí=ÇÉê==
=
= eçÅÜëÅÜìäÉ=_êÉãÉåI=
^åêÉáëÉ=ãáí=ÇÉê=_~ÜåW=
= fåëíáíìí=Ñüê=^Éêçëé~ÅÉ=J=qÉÅÜåçäçÖáÉ=
=
= ìåÇ==ÇÉê=wÉééÉäáå=iìÑíëÅÜáÑÑíÉÅÜåáâ=
jáí= fåíÉêoÉÖáçbñéêÉëë= EfobF= ÄòïK= dãÄe=C=`l=hd=
=
oÉÖáçå~äbñéêÉëë=EobF=å~ÅÜ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåK=sá~= =
=
räã=f`bLf`J^åëÅÜäìß=áã=píìåÇÉåí~âíK= mêçÑK=aêKJfåÖK=rïÉ=^éÉä=
=
= qÉäKW=HQV=QON=RVMRJOOMT=
=
^åêÉáëÉ=ãáí=ÇÉã=cäìÖòÉìÖW= Éã~áäW=ìïÉK~éÉä]ÜëJÄêÉãÉåKÇÉ=
=
= =
=
tÉäíïÉáí= ãáí= ÇÉê= iìÑíÜ~åë~= îá~= aêÉÜâêÉìò= aáéäKJfåÖK=güêÖÉå=cÉÅÜÉê=
=
cê~åâÑìêíI= ãáí= fåíÉêpâó= ÇáêÉâí= îçå= _ÉêäáåI= qÉäKW=HQV=TRQN=RVMM=QOU=
=
aêÉëÇÉåI= e~ãÄìêÖI= höäåI= jüåëíÉêJ Éã~áäW=àKÑÉÅÜÉê]òÉééÉäáåJåíKÇÉ=

lëå~ÄêüÅâI= dê~òI= táÉå= ìåÇ= m~êáëL`Ü~êäÉë= aÉ= 
 =
d~ìääÉK== 
 =
iÉáíãçíáî=ÇÉë=tçêâëÜçéë= qÉáäå~ÜãÉÖÉÄüÜêÉå= aÉå=sçêíê~ÖÉåÇÉå=ëíÉÜÉå=Éáå=lîÉêÜÉ~ÇJ
= = mêçàÉâíçê=ëçïáÉ=Éáå=_É~ãÉê=òìê=sÉêÑüÖìåÖK=
aáÉ= ÄÉëçåÇÉêÉå= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= îçå= iìÑíJ jáíÖäáÉÇÉê=ìåÇ=sçêíê~ÖÉåÇÉ= € PR,- =
ëÅÜáÑÑÉå=ìåÇ=_~ääçåÉåI=ïáÉ=ä~åÖÉ=sÉêïÉáäÇ~ìÉê= káÅÜí=jáíÖäáÉÇÉê== € QRIJ= hçåí~âíÉW=
ÄÉá= ÖÉêáåÖÉê= dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíI= ã~ÅÜÉå= iq^J píìÇáÉêÉåÇÉ=ãáí=^ìëïÉáë= € OMIJ= gK=cÉÅÜÉêW= HQV=NTN=TRN=OMPP=
póëíÉãÉ= òì= áÇÉ~äÉå= mä~ííÑçêãÉå= òìê= q~ÖìåÖëÄ~åÇL`aJolj= € ORIJ= gKhK=_çÅâW= HQV=NTV=L=OONMSOQ=
aìêÅÜÑì&ÜêìåÖ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= §ÄÉêï~ÅÜJ = rK=^éÉäW== HQV=NRN=OOSRRRRU=
ìåÖëJ= ìåÇ= jÉëë~ìÑÖ~ÄÉåK= _ÉáëéáÉäÉ= ëáåÇ= ÇÉê= aáÉ= qÉáäå~ÜãÉÖÉÄüÜêÉå= ÉåíÜ~äíÉå= âÉáåÉ= sÉêJ =
báåë~íò= ÉáåÉê= ÜçÅÜÑäáÉÖÉåÇÉå= mä~ííÑçêã= Ñüê= éÑäÉÖìåÖK= cüê= Ç~ë= ÖÉãÉáåë~ãÉ= jáíí~ÖÉëëÉå= =
^íãçëé®êÉåãÉëëìåÖÉå= çÇÉê= ÇáÉ= råíÉêëìÅÜJ ~ã= cêÉáí~Ö= ìåÇ= p~ãëí~Ö= ëçïáÉ= Ç~ë= ÖÉãÉáåJ eçíÉäêÉëÉêîáÉêìåÖ=
ìåÖ= ÇÉê= píêöãìåÖ= áå= ÇÉê= k®ÜÉ= îçå= táåÇJ ë~ãÉ= ^ÄÉåÇÉëëÉå= ~ã= cêÉáí~Ö= ïáêÇ= ìã= =
âê~Ñí~åä~ÖÉå= ãáííÉäë= ÉáåÉë= cÉëëÉäÄ~ääçåëK= iq^J ^åãÉäÇìåÖ= ~ìÑ= ÇÉã= ÄÉáäáÉÖÉåÇÉå= cçêãìä~ê= aáÉ=tçêâëÜçéíÉáäåÉÜãÉê=ïÉêÇÉå=ÖÉÄÉíÉå=áÜêÉ=
póëíÉãÉå= Ñüê= ÇÉå= éêÉáëïÉêíÉå= hìêòëíêÉÅâÉåJ ÖÉÄÉíÉåK= bêÑêáëÅÜìåÖëÖÉíê®åâÉI= h~ÑÑÉÉ= ìåÇ= eçíÉäêÉëÉêîáÉêìåÖ=ëÉäÄëí=îçêòìåÉÜãÉåW=
íê~åëéçêí= îçå= düíÉêå= áå= ìåïÉÖë~ãÉã= qÉÉ=ïÉêÇÉå=áå=ÇÉå=m~ìëÉå=ÖÉêÉáÅÜíK= =
dÉ®åÇÉ= ëáåÇ= áå= ïÉáíÉêÉë= ~âíìÉääÉë= ^åïÉåÇJ aáÉ= qÉáäå~ÜãÉÖÉÄì&ÜêÉå= âöååÉå= ÄÉá= ÇÉê= ÜííéWLLïïïKÑêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåKÇÉLëÜçïçÄàÉÅíKéÜí
ìåÖëÑÉäÇKK= oÉÖáëíêáÉJêìåÖ=áå=Ä~ê=ÉåíêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK= ãä\çÄàÉÅíZíñöVVRKQVNPKN=
= = =
o`=^áêëÜáé=fåÇççê=móäçå=o~ÅÉ= aÉê= tçêâëÜçé= ïáêÇ= áå= ÇÉê= jÉëëÉ= qÉäKW= HQVJTRQNJPMMNJM=
= cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåI= hçåÑÉêÉåòë~~ä= „pÅÜïÉáò“= c~ñW= HQVJTRQNJTORUU=
fã= o~ÜãÉå= ÇÉë= tçêâëÜçéë= áëí= ~äë= ^ÄëÅÜäìëë= ëí~ííÑáåÇÉåW== Éã~áäW= ÄKÖä~íòÉä]íáKÑêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉåKÇÉ=
ÇÉê=sÉê~åëí~äíìåÖ=ïáÉÇÉê=ÇáÉ=^ìëíê~ÖìåÖ=ÇÉë= = =
áåòïáëÅÜÉå= ëÅÜçå= íê~ÇáíáçåÉääÉå= fåÇççê= jÉëëÉ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= =
móäçåêÉååÉåë= ãáí= ÑÉêåÖÉëíÉìÉêíÉå= iìÑíëÅÜáÑÑJ kÉìÉ=jÉëëÉ=N= =
ÑÉå= îçêÖÉëÉÜÉåK= aÉê= tÉííÄÉïÉêÄ= ÑáåÇÉí= áå= aJ=UUMQS=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= =
ÉáåÉê= ÇÉê= e~ääÉå= ÇÉê= jÉëëÉ= cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= qÉäKW=HQV=TRQN=TMUM= =
ëí~ííK= aáÉ= fåíÉåíáçå= áëí= ãáí= üÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉã= = =
^ìÑï~åÇ= ÉáåÉå= ÇáêÉâíÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= îçå= = =
båíïìêÑëâçåòÉéíÉå= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ëéÉòáÑáëÅÜÉê= = =
cäìÖ~ìÑÖ~ÄÉå= òì= ÉêãöÖäáÅÜÉåK= a~ÄÉá= ëçääÉå= = =
çÜåÉ= j~íÉêá~äëÅÜä~ÅÜí= ÇáÉ= cäìÖäÉáëíìåÖÉå= ~ìÑ= = =
ÖÉê~ÇÉê=píêÉÅâÉI=áå=hìêîÉå=ëçïáÉ=i~åÖë~ãÑäìÖ= = =
ÄÉïÉêíÉí=ïÉêÇÉåK= = =
= =
^åãÉäÇìåÖ= ^åãÉäÇìåÖ= ^åãÉäÇìåÖ=
adio=tçêâëÜçé=uf= adio=tçêâëÜçé=uf= adio=tçêâëÜçé=uf=
cäìÖëóëíÉãÉ=äÉáÅÜíÉê=~äë=iìÑí= cäìÖëóëíÉãÉ=äÉáÅÜíÉê=~äë=iìÑí= cäìÖëóëíÉãÉ=äÉáÅÜíÉê=~äë=iìÑí=
OTKL=OUK=j®êò=OMMV= OTKL=OUK=j®êò=OMMV= OTKL=OUK=j®êò=OMMV=
jÉëëÉ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= jÉëëÉ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= jÉëëÉ=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå=
= = =
mÉêëöåäáÅÜÉ=^åÖ~ÄÉå= mÉêëöåäáÅÜÉ=^åÖ~ÄÉå= mÉêëöåäáÅÜÉ=^åÖ~ÄÉå=
qáíÉäW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= qáíÉäW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= qáíÉäW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
k~ãÉW== KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= k~ãÉW== KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= k~ãÉW== KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
sçêå~ãÉW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= sçêå~ãÉW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= sçêå~ãÉW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
lêÖ~åáë~íáçåW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= lêÖ~åáë~íáçåW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= lêÖ~åáë~íáçåW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
^åëÅÜêáÑíW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= ^åëÅÜêáÑíW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= ^åëÅÜêáÑíW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
bJã~áäW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= bJã~áäW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= bJã~áäW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
qÉäKW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= qÉäKW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= qÉäKW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
= = =
bëëÉåíÉáäå~ÜãÉW= bëëÉåíÉáäå~ÜãÉW= bëëÉåíÉáäå~ÜãÉ=
jáíí~ÖÉëëÉå=~ã=OTKPK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW= jáíí~ÖÉëëÉå=~ã=OTKPK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW= jáíí~ÖÉëëÉå=~ã=OTKPK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW=
jáíí~ÖÉëëÉå=~ã=OUKPK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW= jáíí~ÖÉëëÉå=~ã=OUKPK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW= jáíí~ÖÉëëÉå=~ã=OUKPK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW=
^ÄÉåÇÉëëÉå=~ã=OTKUK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW= ^ÄÉåÇÉëëÉå=~ã=OTKUK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW= ^ÄÉåÇÉëëÉå=~ã=OTKUK==^åò~Üä=mÉêëçåÉåW=
= = =
_áííÉ=ëÅÜáÅâÉå=páÉ=Ç~ë=~ìëÖÉÑüääíÉ= _áííÉ=ëÅÜáÅâÉå=páÉ=Ç~ë=~ìëÖÉÑüääíÉ= _áííÉ=ëÅÜáÅâÉå=páÉ=Ç~ë=~ìëÖÉÑüääíÉ=
^åãÉäÇÉÑçêãìä~ê=Äáë=òìã=OQKPKOMMV=~åW= ^åãÉäÇÉÑçêãìä~ê=Äáë=òìã=OQKPKOMMV=~åW= ^åãÉäÇÉÑçêãìä~ê=Äáë=òìã=OQKPKOMMV=~åW=
= = =
aáéäKJfåÖK=güêÖÉå=cÉÅÜÉê= aáéäKJfåÖK=güêÖÉå=cÉÅÜÉê= aáéäKJfåÖK=güêÖÉå=cÉÅÜÉê=
wÉééÉäáåJiìÑíëÅÜáÑÑíÉÅÜåáâ=dãÄe=`ç=hd= wÉééÉäáåJiìÑíëÅÜáÑÑíÉÅÜåáâ=dãÄe=`ç=hd= =
^ääã~ååëïÉáäÉêëíê~ëëÉ=NPO= ^ääã~ååëïÉáäÉêëíê~ëëÉ=NPO= wÉééÉäáåJiìÑíëÅÜáÑÑíÉÅÜåáâ=dãÄe=`ç=hd=
UUMQS=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= UUMQS=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå= ^ääã~ååëïÉáäÉêëíê~ëëÉ=NPO=
Éã~áäW=àKÑÉÅÜÉê]òÉééÉäáåJåíKÇÉ= Éã~áäW=àKÑÉÅÜÉê]òÉééÉäáåJåíKÇÉ= UUMQS=cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå=
c~ñ=HQVTRQNJRVMMJRNS= c~ñ=HQVTRQNJRVMMJRNS= Éã~áäW=àKÑÉÅÜÉê]òÉééÉäáåJåíKÇÉ=
= = c~ñ=HQVTRQNJRVMMJRNS=
= = =
= = =