Sie sind auf Seite 1von 1

*Glas H u bosanskom jeziku*

Svi lingvisti s pravom istiu da je jedna od glavnih karakteristika govora Bonjaka jasna artikulacija izgovora glasa h. U govoru jednog dijela Hrvata i Srba taj glas se esto izostavlja ili zamjenjuje drugim glasovima. U BOSANSKOM JEZIKU GLAS H JE STABILIZIRAN U SLJEDEIM OBLICIMA: u svim rijeima gdje mu je po etimologiji mjesto (streha, lijeha, kuhati, snaha, hljeb, kruh, orah...) u genitivu mnoine pridjeva, zamjenica i brojeva (dobrih, mojih, drugih) u prvom licu aorista i imperfekta (rekoh, dooh, bijah, miljah) u suglasnikom skupu (hvala, kahva) u rijeima orijentalnog porijekla (adaha, duhan, hurma, rahat, halka, ejh) u rijeima iz grkog jezika (historija, hirurgija, hemija, melanholija, haos) U jeziku Bonjaka h se dodavalo i gdje mu po etimologiji nije mjesto, pa je Pravopis bosanskog jezika normirao i oblike: hra, sahat, hrvati se, lahak, mehak.