Sie sind auf Seite 1von 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008


ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: HÓA HỌC, khối A

Mã đề thi
Câu số
263 329 518 605 794 931
1. B B D D A B

2. A D B D D A

3. C D A B A D

4. C C C D C D

5. D D A D B C

6. C C B D D C

7. C C C C A C

8. D A D B A C

9. D C A A D D

10. A D A C B D

11. B B D A C B

12. C A B D C B

13. C B A D C A

14. A C C D C A

15. D B C C A A

16. C B C D C A

17. B A C B A D

18. D A D C B B

19. A D A C C D

20. A C D C D D

21. B D B A B D

22. A D C A B A

23. C C A B C D

24. B A D A A A

25. B C D D B B

26. D B B A C C

27. C A D C B A

28. C A C A A D

29. A B A A D D

30. B D B C D B

31. A B B A C B

32. B D A D A C

1
Mã đề thi
Câu số
263 329 518 605 794 931
33. B D B B B C

34. C A C A B C

35. A C B A D B

36. A D D C C B

37. D D A B B D

38. D C B C C C

39. D B B C D D

40. A B B D D A

41. D A C B B B

42. B C A A A A

43. B D D B B D

44. A C B B D B

45. A A D D D C

46. D C D B A B

47. B A A B D A

48. C B D C B B

49. D B C A D A

50. D D B D C C

51. B C A B A C

52. B B D A D C

53. A A A B A A

54. C A C C B B

55. D A C B A A

56. C B C C C C