You are on page 1of 2

1.Koji je arheolog uveo troperiodni sistem u prapovijest? 2.Ko je kameno doba podijelio na starije i mladje? 3.Sta je neolitizacija? 4.

Sta je neoliticki paket? 5.Navedite dva modela neolitizacije? 6.Koje podrucje nazivamo plodnim polumjesecom? 7.Kojem razdoblju pripadaju natufijenska i karim shahir kultura? 8.Navedite barem tri lokaliteta pretkeramickog neolita? 9.Gdje se nalazi eponimni lokalitet starcevacke kulture? 10.Koje su dvije glavne tehnike ukrasavanja grube starcevacke keramike 11.Navedi tri lokaliteta starcevacke kulture osim starceva? 12.Koja je kultura srodna i istovreman starcevackoj na podrucju JI Madjarske i v eceg djela Rumunije? 13.Kojem kompleksu pripada korenovska kultura? 14.Koja je kultura rodonacelnica lendjelskih kultura mada sama ne pripada tom ku lturnom kompleksu? 15.Eponimni lokalitet sopotske kulture se nalazi na periferiji kojeg grada? 16.Sopotska kultura je nastala supstratu uz znazan uticaj ? 17.Sta je tell? 18.Navedite barem tri znacajna lokaliteta vincanske kulture? 19.Koji je srpski arheolog prvi sustavno istrazivao vincu? 20.Kako se zove prva u potpunosti neoliticka zajednica u sr. evropi? 21.Koja dva kulturna kompleksa predstavljaju kasni neolit sr. evrope? 22.Rudnik >>Rudna glava<< su prvi iskoristavali nositelji koje kulture? 23.Navedite barem tri regionalna tipa vucedolske kulture? 24.Koji je autor prvi definirao kostolacku kulturu kao samostalnu pojavvu? 25.Megaron ljevaca bakra se nalazi na kojem lokalitetu? 26.Tko je prvi u literaturu uveo pojam Neolitika revolucija; 27. ta je prahistorija; 28.Kada se javlja pismo i gdje; 29.Koji arheolog uvodi u literaturu pojam srednje kameno doba i kada; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ + ODGOVORI + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ 1.1836 danski arheolog Christian Jrgensen Thomsen uveo i razvio troperiodni siste m: kameno, bronano, eljezno doba 2. John Lubock 1865 kameno doba dijeli na starije kameno doba-paleolitik (faza o kresanog kamenog orua) i mlae kameno doba-neolitik (faza glaanih kamenih sjekira). 3. Neolitizacija = proces postupnog prijelaza sa skupljako-lovnog privreivanja na stupanj proizvodnje hrane. 4.Neolitiki paket >> skupina posljedica koje proizlaze iz promjene naina i strate gije pre ivljavanja; 5.Modeli neolitizacije su: 1.Kolonizacijski model, 2.Autohtoni model, 3.Akultura cijski model, 4.Model keramikog mezolita, 5.Model mre e; 6.Podruje plodnog polumjeseca obuhvata: zapadni obronci i doline Zagroz planine, bre uljkasti dio turske sjeverne Mezopotamije i ju ni anatolijski plato, Levant - od ju nih obronaka Taurusa na sjeveru do Sinajskog poluotoka na jugu; 7.Natufijen i Karim ahir kultura pripadaju pripadaju periodu protoneolitskih zaje dnica; 8.Tri lokaliteta pretkeramikog neolita su: 1:JerihonA, 2.JerihonB, 3.atal Huyuk; 9.Eponimni lokalitet straevo kulture se nalazi u selu Starevo kod Paneva, Vojvodina ; 10.Dvije glavne tehnike ukra avanja grube starcevacke keramike su 1.Barbotinsko uk ra avanje i 2.Kaneliranje 11.Tri lokaliteta starevake kulture su: 1.Ervernica, 2.Nama, 3.Tr nica

12.Odgovor je Kere ili Koro kultura; 13.Korenovska kultura pripada kulturama linearno-trakastog keramikog kompleksa; 14.Odgovor je Sopotska kultura; 15.Odgovor je Vinkovac; Na periferiji Vinkovca se nalazi arheolo ki lokalitet Sopo t; 16.Sopotska kultura je nastala na supstratu Starevake kulture uz sna an utjecaj Vinan ske kulture; 17.Tell je bre uljak ili uzvisina pored rijeke nastala kao rezultat trajne gradite ljske aktivnosti; 18.Tri znaajna lokaliteta Vinanske kulture su: umadija, Srijem, Mava; Napomena: Vinanska kultura ini okosnicu balkansko-anatolskog kompleksa crno-polira ne keramike [ODGOVOR]; 19.Vinansku kulturu je otkrio i prvi istra ivao srpski arheolog Miloje Vasi od 1932 do 1935; 20.Mislim da se radi o kulturi linearno-trakaste keramike; [Ovo bi bio potencija lni odgovor: PROVJERITI na net-u] 21. Odgovor: [ Lenelski i Potijski kulturni kompleks predstavljaju kasni neolit S rednje Evrope ] 22.Rudnik >>Rudna glava<< su prvi iskori tavali nositelji Vinanske kulture; 23.3 regionalna tipa Vuedolske kulture su: - Slavonsko-srijemski - Zapadno bosanski - ju no-bosanski - evo ti i etvrti [- SLOVENSKI] 24.Kostolaku kulturu kao zasebnu kulturnu pojavu prvi je definisao 1943 godine Vl adimir Miloji; 25.Megaron ljevaa bakra se nalazi u Vuedolskoj kulturi; 26.Pojam >>neolitika revolucija<< u literaturu je uveo britanski arheolog V.Gordo n.Childe 1923 godine, kako bi objasnio prvu revoluciju koja se desila u pro losti ljudske civilizacije na poljoprivrednom nivou; 27.Prahistorija - razdoblje ljudske civilizacije prije pojave pisanih dokumenata ; 28.Pismo se javlja u Mezopotamiji u 4 stoljeu prije nove ere; 29.1866. H. M. Westropp izmeu ubacuje srednje kameno doba-mezolitik; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ Odgovori na pitanja: Neolitik & Eneolitik Katedra za Arheologiju, prva godina odgovori na pitanja; Amar Tufo