You are on page 1of 7

ĐURO BASLER

1. BIOGRAFIJA Đuro Basler, bosanskohercegovački povjesničar, arheolog i konzervator, rođen je u Sijekovcu kod Bosanskog Broda, 6. ožujka 1917. Umro je u Sarajevu 3. veljače 1990. Sahranjen je na Gradskom groblju u Bosanskom Brodu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Slavonskom Brodu, a arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1950.-1959. god. radi kao konzervator arheoloških spomenika u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine, a od 1960. god. kao arheolog u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. U vrijeme rada u konzervatorskoj struci iskapao je i konzervirao niz značajnih prapovjesnih, rimskih i srednjovjekovnih lokaliteta, kao što su kasnoantička vila na Mogorjelu blizu Čapljine (1952.-1958.), srednjovjekovna nekropola u Grborezima kod Livna (1955.-1957.), kasnoantička bazilika u Oborcima (1956.-1957.), ilirska nekropola u Gostilju na Skadarskom jezeru (1957.-1958.), a proučavao je i ilirsku gradinu u Ošanićima kod Stôca (1953.-1956.), gdje se nalazilo središte ilirskog plemena Daorsa. Od radova na zaštiti starih gradova osobito su značajni konzervatorski zahvati na tvrđavi u Doboju (1951.-1955.), Jajcu (1952.-1959.), Tešnju (1954.-1956.), Ključu (1954.-1956.), Vranduku (1955.) i Srebreniku (1955.-1956.). U to vrijeme obavljao je i opsežna rekognosciranja terena u Bosni i Hercegovini i time znatno doprinio upoznavanju njene arheološke topografije. Vec u to vrijeme bavio se proučavanjem ostataka iz paleolita (1949. god. otkrio je prve ostatke iz tog doba u Bosni), no tim će se razdobljem mnogo intenzivnije baviti prelaskom u Zemaljski muzej, gdje je osnovao (1960. god.) istraživački centar za kulture paleolita i mezolita. Također je poduzimao niz važnih iskapanja paleolitskih nalazišta, posebno u dolinama sjevernobosanskih rijeka Ukrine, Usore i Bosne. Na tom je području otkrio mnogo staništa iz srednjeg i mlađeg paleolita. Obimnija iskapanja obavio je na Crkvini u Makljenovcu (1955.-1956.), Lušcicu u Kulašima (1958.-1962.), Visokom brdu u Ljupljanici kod Dervente (1959.-1961, 1970.-1971.), Lonđi u Makljenovcu (1965.1968.) te na Kadru kod Odžaka (1974.-1976). Od osobite su važnosti njegovi istraživački radovi u nalazištu Badanj kod Stôca (od 1976. god.), gdje je, osim bogatih nalaza materijalne kulture, otkrio i umjetničke gravure pračovjeka na stijeni. U brojnim radovima obrađivao je arheološka i kulturno-povjesna pitanja od paleolita do srednjeg
1

Kunst und Geschichte in Südosteuropa. Čapljina. Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-herzegowinischen Landesmuseums. Zbornik Krajiških muzeja.und Frühgeschichte. Sarajevo. "Topografska građa . Franjevački samostan .2. Knjige 1. Veselin Masleša. Široki Brijeg – Zagreb. BIBLIOGRAFIJA 2. Crkva na kamenu. 4. Posebno su važne njegove sinteze koje se odnose na paleolit.Turistkomerc. Kunst und Stein. Mogorjelo. Eiszeitalter und Gegenwart. Gospino svetište Široki Brijeg – Lištica . 2. Forschungsberichte zur Ur.. Veselin Masleša. Godišnjak Pedagoške akademije u Nikšicu. Čapljina. 2. Kršćanska arheologija. na arhitekturu kasne antike i na heretičku srednjovjekovnu umjetnost u Bosni i Hercegovini. 1972. Numizmatičar te u publikaciji Epoque préhistorique et protohistorique en Yougoslavie. Glasnik Društva za nauku i umjetnost Crne Gore. Alkion. Arhitektura-urbanizam. Arheološki vestnik. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. Rasprave i članci 1. Sarajevo. 3. Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna) = Kulaši-Kremna".Matériaux scientifiques de topographie. Peristil. 1990. Mostar. 1984. 1952. 14. Naše starine. 1975. Grad pored rijeke. str. Živa antika.vijeka. (napiši od koje do koje stranice) 2 . Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. Slavonski brod. 2.1. Turistički savez općine Čapljina. Ivanjsko polje (Bosanski Brod). 5. 1990. Najveći broj radova objelodanio je u časopisima: Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Starine Crne Gore. u: Arheologija Bosne i Hercegovine. Ungarn-Jahrbuch.

. 1964. 11. 1988. 3 . Nikšić. str. u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijh vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast. 127-133. Stećci. Crkva u svijetu. Etnogeneza Hrvata. 17-20. Sarajevo. u: Selidba Ramljaka. Iberia. Sarajevo. 13-28. "Kasnoantičko doba". "Die basilika II in Breza bei Sarajevo". u: Monografije mesta. 9. Sarajevo. u: Grborezi. u: Zbornik radova. 12.. u: Hrvati i Goti. u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine. str. "Lepote i znamenitosti Bosne i Hercegovine". Svjetlost.". 8. 1987. 1966. 3. 4. Muzej istočne Bosne .. 2 1984. 7. Književne novine. "Opis grobova". str. 21984. "Župa i grad Soli u srednjem vijeku". Veselin Masleša. Romanika. u: U službi čovjeka: zbornik nadbiskupa dr.. 13-54. Veselin Masleša. 301375. "Srednji vijek. 1-456. str. Sarajevo. Gotika. Sarajevo. Rano doba.Tuzla. 1-217. str. Split. "Paleolitsko doba". 1987. str. str. 1961. 43-66. Veselin Masleša. 1975. 5. 11-14. Split.. "Spomenici ranog kršćanstva u Rami". 309-373. 1985. "Crvena stijena".. str. Tebis. str.. str. "Poligonalna ograda iz bazilike u Zenici". Zajednica kulturnih ustanova. 10. Beograd. 327-334.. 1996.2. Frane Franića.. "Kasnoantičko doba". Sarajevo. u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast . str. u: Umjetničko blago Bosne i Hercegovine. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. 6... u: 100 godina Fabrike soli Tuzla.

u: GZM. 219-229. 11. Dubrovnik. 1956. 5. Sarajevo. 45-62. 2. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. 4 . Neki noviji rezultati istraživačkih radova". "Dolina Neretve od Konjica do Rame". Sarajevo. 4. 6. u: GZM.. 411-420. 3. 1952. 1954. "Stari grad Srebrenik i problematika njegove konzervacije". Sarajevo. 1957. "Kalinovnik i okolica". 1955. 1953. str. 87-98. 145-150. 215-223. str. str. 167-172. str. u: GZM. VI.. Sarajevo. Zemaljski muzej BiH. "Bazilike na Mogorjelu". Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. 1954. Sarajevo. III. VII.. Zemaljski muzej BiH.3. "Prethistorijske gradine i njihova zaštita" u: Naše starine. Sarajevo. V. "Jedan zid stare dubrovačke tvrđave". Zemaljski muzej BiH... 1960.. II. "Paleolitski nalaz na Usori". str. u: GZM. str.2. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. 1953. VIII. "Konzervatorski zahvat na Mogorjelu. Sarajevo. 119-130. "Ivanjsko polje". str. u: Naše Starine.. u: Naše starine.. 335-343.Fojnica". Zemaljski muzej BiH. u: Naše starine. 1956. "Ruševine zgrada iz rimskog doba na Ilidži kao konzervatorski problem". str. VIII. str. Kratak osvrt na problematiku radova". "Kreševo.. Sarajevo. Zemaljski muzej BiH. 12. Sarajevo. XI. u: GZM. IX. 10.. Sarajevo. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. Kiseljak . Zemaljski muzej BiH. 1958. u: GZM. 79-94... 13. Sarajevo. 247252. Sarajevo. X.. 1923. 299-306. 7. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. 9. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima 1. str. 8. "Kupres". VIII. 1950. u: Naše starine. IV. 1953. "Gradina na Ošanićima kod Stoca. str. u: Beretićev zbornik. u: GZM. str. Zemaljski muzej BiH.

"Paleolitsko prebivalište Badanj kod Stoca". Sarajevo. Zavod za zaštitu spomenika SR Crne Gore. str. 1963. Sarajevo. 473-486. XVII. 5 . "Mogorjelo. 21. Beograd. 1963. 1975. "Paleolitska nalazišta u sjevernoj Bosni". 1966. str. str. Sarajevo. 1973. Sarajevo. vremena i prostori".. u: GZM. 51-58. u: Pregled.14. u: Starine Crne Gore. str. Cetinje. Zemaljski muzej BiH. 297-304. 25... "Istraživanja bogumilstva u XVII i XVIII vijeku".. 75-88. XXVI. 5-24. 1967. 18. Cetinje. 1960. XXIX. LXIV. "Problemi rekonstrukcije prvobitnog izgleda antičkih hramova u Duklji". 1969. u: Arhitektura urbanizma. XI. "Sjeverni dio gradski utvrda u Jajcu". I. Univerzitet u Sarajevu.. u: Pregled. XXIV. Sarajevo. III-IV. LXV. u: GZM. u: Starine Crne Gore.. 26. 5-13. "Arheološko nalazište Crkvina u Makljenovcu kod Doboja". XVIII. Ljudi. u: GZM. VI. "Novčić plemena Daorsa. 139145. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. godine". Zemaljski muzej BiH. str... Sarajevo. str.. u: ČIG. 1965. u: GZM. 23. Urbanistički savez Jugoslavije. 10-11... "Crvena stijena". str. Muzej istočne Bosne. str. Prilog ilirskoj numografiji". Sarajevo. str.. 16. "Bosanska crkva do 1203. u: GZM. "Visoko učilište Crkve bosanske u mjestu Bosna". 333-336. 5-13. Sarajevo. 24. 19. Tuzla. Zemaljski muzej BiH. Sarajevo. 107-111. u: Pregled. u: Naše starine. "Paleolitsko nalazište Visoko brdo u Ljupljanici". 15. str. 1971. 20. 17. str.. 1974. "Nekropola na Velim ledinama u Gostilju (Donja Zeta)". 1962. LXIII. str. IV. str. Zemaljski muzej BiH. 5-45. Univerzitet u Sarajevu. 22. 1976. 647-651. Univerzitet u Sarajevu. Zavod za zaštitu spomenika SR Crne Gore. Zemaljski muzej BiH.

str. Crkva na kamenu. "Rimski metalurški pogoni i naselje u dolini Japre".. 1986. 121-171. Univerzitet u Sarajevu. XVIII. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. Zemaljski muzej BiH. "Arheološki spomenici sa područja Trebinjske biskupije". 38. u: Naš krš.. str. 28. 1978. VI. "Arheološke pećine u dolini Bregave". 52-53. 37. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. str. 133-135. Sarajevo. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. Stolac. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. u: Naš krš. Zajednica za kulturu. XI. u: GZM.... 1985. 34. str. u: Slovo Gorčina. Sarajevo. u: Tisuću godina Trebinjske biskupije. Sarajevo. u: Naš krš. 1977. 1983. Mostar.. 30. XXX/XXXI. XXIII. 13. Studia Vrhbosnensia.27. Sarajevo. 7-13. str. 6 .. Stolac . str. "Arheološka istraživanja u pećinama Bosne i Hercegovine do Drugog svjetskog rata". 33. "Badanj. Sarajevo.značajan spomenik rimske kulture". u: Iseljenički almanah. 31. u: Crkva na kamenu. "Konj u stijenu urezan". 3-6. Sarajevo. 26-27. str. 39. "Tragovi starih kultura na grahovskom području". Sarajevo. str. str. u: Naš krš. Stolac.paleolitsko nalazište". Sarajevo. "Kanelirani stup iz Stoca". 1980.. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. 31-34. 1987. Borojevići. 9-10. u: Naš krš. Sarajevo.. 1988. 1978. 29.. 71-76. Matica iseljenika BiH. XII. 1976. Zajednica za kulturu. IV. "Stotinu godina Muzeja na Humcu". str.. 31-40. "Mogorjelo kod Čapljine . 36. 168-169. ljubinjske i stolačke regije i XIX stoljeću". "Arheološka istraživanja na području trebinjske... "Pojava gigantolita u paleolitiku sjeverne Bosne". Sarajevo. 35. str. 1984. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. 69-77. 1982. u: Naš Krš. X. u: Slovo Gorčina. 32. IX. "Klimatske prilike na kršu na početku željeznog doba". u: Pregled. str. 1979.

XXV. "Troja u dolini Neretve". u: Iseljenički almanah. str.. Matica iseljenika BiH. 7 . 1989. Sarajevo. 124-126.40.