Sie sind auf Seite 1von 42

Osnove metalnih konstrukcija 1

Izboavanje
Osnove metalnih konstrukcija 2
Izboavanje pravougaone ploe

x,cr
kritian napon elastinog izboavanja.
Osnove metalnih konstrukcija 3
Ojlerov napon izboavanja
( )
2
2
2
2
2
2
12
) 12 /(
|
.
|

\
|

= =
b
t E
t b
E E
E


( )
2
2
2
1 12
|
.
|

\
|=
b
t E
E

Ojlerov napon izvijanja za traku


jedinine irine
Ojlerov napon izboavanja
Osnove metalnih konstrukcija 4
Naponska stanja pri izboavanju
Do izboavanja moe da doe usled djelovanja:
Normalnog napona tlaka
x
i ili
y
Smiueg napona
xy
Kombinacije normalnog napona tlaka i
smiueg napona.
Za razliku od izvijanja, izboavanje ne mora da
predstavlja obavezno i gubitak globalne stabilnosti
konstrukcije, ili njenog dijela. Postoji postkritina
rezerva nosivosti.
Osnove metalnih konstrukcija 5
Osnove linearno elastine teorije izboavanja
Osnovne preptostavke (Timoenko):
Materijal je idealno elastian;
Nema poetnih geometrijskih imperfekcija;
Optereenje djeluje u srednjoj ravni ploe;
Deformacije okomito na ravan ploe (w) su male.
Osnove metalnih konstrukcija 6
Diferencijalna jednaina izboavanja
Parcijalna diferencijalna jednaina savijanja ploe po
teoriji II reda opci sluaj:
D
q
y
w
y x
w
x
w
D
t
y
w
y x
w
x
w
z
y xy x
=
|
|
.
|

\
|
+ + + + +
2
2 2
2
2
4
4
2 2
4
4
4
2 2

,
0 = = =
z xy y
q
Diferencijalna
jednaina
izboavana
0 2
2
2
4
4
2 2
4
4
4
= + + +
x
w
D
t
y
w
y x
w
x
w
x

) 1 ( 12
2
3
v
t E
D


=
krutost ploe na savijanje
Osnove metalnih konstrukcija 7
Rjeenje diferencijalne jednaine
Pretpostavlja se rjeenje u obliku dvostrukog Furijeovog reda

=
=
1 1
sin sin ) , (
m n
mn
y
b
n
x
a
m
A y x w

0
2
2
2
2 2
4
=

|
.
|

\
|

(
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

D
t
a
m
b
n
a
m
A
x mn

0
mn
A
Netrivijalno
reenje
t
D
m
a
b
n
a
m
x

|
.
|

\
|

(
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=
2
2
2
2 2

Osnove metalnih konstrukcija 8
Kritian napon elastinog izboavanja
b a / =
2
2
2
2
2
) 1 ( 12
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+ =
b
t
v
E
m
n
m
x


=
|
.
|

\
|
+ =

) (
2
2
k
m
n
m
x
2
2
) (
|
.
|

\
|
+ =
m
n
m
k

Osnove metalnih konstrukcija 9


Minimum funkcije k()
2
1
) (
|
.
|

\
|
+ =

k
( )
0 =

d
dk
0 , 4
0 , 1
min
1
=
=
=
k
m

jedna izboina
dvije izboine
Osnove metalnih konstrukcija 10
Obitelj krivih k() i kritian napon
E E cr x
k
b
t E
k


= =
|
.
|

\
|= 4
) 1 ( 12
2
2
2
min ,

k k
min
Osnove metalnih konstrukcija 11
Parametri koji utjeu na vrijednost
kritinog napona
Dimenzije ploe (debljina t, duina a i irina b) -
uvode se u proraun preko Ojlerovog napona;
Uvjeti oslanjanja ploe - uvode se u proraun
preko koeficijenta k (k

ili k

);
Nain naprezanja ploe - uvodi se u proraun
preko koeficijenta k (k

ili k

);
Osnove metalnih konstrukcija 12
Utjecaj uvjeta oslanjanja
Osnove metalnih konstrukcija 13
Utjecaj naina naprezanja
1
2
x
x

=
E cr xy
k

=
,

x1
maksimalan napon tlaka

3 isti tlak
4 isto smicanje
3 isti savijanje
Osnove metalnih konstrukcija 14
Vrijednosti
koeficijenta k
Normalni naponi (k

)
= 1 = 0,5 = 0 = 0,5 = 1
Smiui naponi (k

)

Uvjeti
oslanjanja4,00 5,32 7,81 13,40 23,90
2
+ =


4
34 , 5 : 1 k
2
+ = <


34 , 5
4 : 1 k

6,97 9,27 13,54 24,50 39,52
2
+ =


3 , 3
9 : 1 k
2
+ = <


3 , 5
7 : 1 k

5,41 - 11,73 - 23,94
2
+ =


4
5 , 7 : 1 k
2
+ = <


5
5 , 6 : 1 k

5,41 - 9,54 - -

1,28 - 5,91 - 2,134 -

1,28 - 1,608 - -

0,426 - 1,702 - 0,851 -

0,426 - 0,567 - -

( )
( )

< <
< < +
< < +
=
1 2 za 1 98 , 5
0 1 za 78 , 9 29 , 6 81 , 7
1 0 za 05 , 1 / 2 , 8
2
2


k
Osnove metalnih konstrukcija 15
Poveanje stabilnosti ploe na izboavanje
primjenom ukruenja
( )
2
2
2
1 12
|
.
|

\
|=
b
t E
E

Osnove metalnih konstrukcija 16


Optimalan poloaj ukruenja
Jedno ukruenje Dva ukruenja
ist tlak
ist savijanje
isto smicanje
Osnove metalnih konstrukcija 17
Utjecaj krutosti ukruenja na vrijednost
kritinog napona izboavanja
Propisuje se potrebna krutost
ukruenja na savijanje (I
min
) da bi se
osigurao kvalitetan (nepopustljiv)
oslonac du ukruenja!
3
92 , 10
e plo krutost
enja ukru krutost
t b
I
b D
EI
s s
s

= =
Osnove metalnih konstrukcija 18
Otpornost tlacne ploe na izboavanje -
koncept efektivne irine
2
2
2
,
) 1 ( 12
) (
|
|
.
|

\
|= =
eff
eff cr x y
b
t E
k b f


y
cr x
eff
f
b b
,

=
2
,
2
2
2
2
,
) 1 ( 12
) (
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|= =
eff
cr x
eff
eff cr x y
b
b
b
b
b
t E
k b f


Brutto presjek
Efektivna povrina
Osnove metalnih konstrukcija 19
Odreivanje efektivne irine
y
cr x
eff
f
b b
,

=
cr x
y
P
f
,

=
Relativna vitkost ploe na izboavanje
P
eff
b
b

=
Karmanova hiperbola
b b
eff
=
redukcioni koeficijent (1 )
Osnove metalnih konstrukcija 20
Preporuke za odreivanje koeficijenta

>

=
673 , 0
1
22 , 0
1

673 , 0 1
2
P
P P
P
za
za

Vinter (EC3)

>

=
9 , 0
9 , 0

9 , 0 1
P
P
P
za
za

SIA

>

=
7 , 0
13 , 0
6 , 0

7 , 0 1
2
p
P
p
za
za

JUS
Osnove metalnih konstrukcija 21
Uporedjivanje razliitih krivih
Osnove metalnih konstrukcija 22
Efektivni popreni presjek nosaa
Brutto presjek Efektivni presjek
Osnove metalnih konstrukcija 23
Postupak prorauna
Na ovaj nain moe da se sprovede proraun stabilnosti na
izboavanje usljed djelovanja normalnih napona tlaka;
Sraunavaju se efektivne irine pojedinih, pritisnutih djelova
poprecnog presjeka (pritisnuta pojasnica i dio h norpta nosaa);
Neefektivni dijelovi poprenog presjeka tretiraju se kao rupe;
Odreuju se geometrijske karakteristike preostalog,
efektivnog poprenog presjeka (A
eff
, I
eff
, W
eff
, ...) i vri
kontrola napona u takvim, oslabljenim presjecima;
Ako su naponi prekoraeni postavljaju se u uzduzna ukrucenja
i ponavlja proraun, za svako pojedinano polje;
Osnove metalnih konstrukcija 24
Iterativni postupak
Brutto
presjek
Efektivan
presjek
Efektivan
presjek
Osnove metalnih konstrukcija 25
Granine vitkosti pritisnutih dijelova
poprenog presjeka
7 , 0
) 1 ( 12
2
2
2
,

|
.
|

\
|

= =
b
t E
k
f f
y
cr x
y
P

y
f
E
k
t
b


665 , 0
Za pojasnice - konzolne elemente (k

= 0,426; = 1):

0561 za 11
0361 za 13
t
b
Za hrpte obostrano oslonjene elemente (k

= 23,9; = - 1):

0561 za 78
0361 za 96
t
b
Osnove metalnih konstrukcija 26
Odreivanje irine referentnog pritisnutog
dijela presjeka
P O J A S N I C A
Valjani nosai Zavareni nosai


( )
1
2 / r t b b
w f
=
( ) 2 2 / =
w w f
a t b b
H R B A T
Valjani nosai Zavareni nosai


) ( 2
1
r t h b
f
+ = 2 2 =
w
a d b

Osnove metalnih konstrukcija 27
Otpornost hrpta na izboavanje smicanjem
Osnove metalnih konstrukcija 28
Post-kritina rezerva nosivosti

V V V
cr u
+ =
V
u
granina nosivost,
V
cr
kritina sila izboavanja,
V

post-kritna rezerva nosivost.


Osnove metalnih konstrukcija 29
Metoda zategnutog polja
Basler Tirlimanov model Rokijev model
Osnove metalnih konstrukcija 30
Proraun stabilnosti lima na izboavanje
prema US U.E7.121
Standard predvia dvije mogunosti prorauna:
Proraun prema graninim naponima izboavanja;
Proraun prema konceptu efektivne irine;
Osnove metalnih konstrukcija 31
Proraun prema graninim naponima
Postkritina rezerva nosivosti je karakteristina za
granino stanje nosivosti, pa se proraun sprovodi prema
teoriji graninih stanja.
Vrijednosti napona se mnoe odgovarajuim koeficijentima
sigurnosti, pa se takvi, ultimni naponi usporedjuju
sa graninim naponima izboavanja;
Kontrola se sprovodi za normalne i smiue napone:
u xz i xz
uz z i z
ux x i x=
=
=
*
*
*
Poduni normalni napon
Popreni normalni napon (ako postoji)
Smiui napon
Osnove metalnih konstrukcija 32
Kontrola uporednog napona
U sluaju istovremenog djelovanja normalnog i smiueg
napona treba provjeriti i njihovu interakciju, odnosno u
opcem sluaju:
1
2
* * *
2
*
2
*

|
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
u uz ux
z x
uz
z
ux
x

Ako ne postoji popreni normalni napon


z
, to je est sluaj,
prethodna kontrola se svodi na:
1
2
*
2
*

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
u ux
x

Osnove metalnih konstrukcija 33


Granini normalni napon izboavanja
ux
y y ux ux
f f c =

Korekcioni faktor
postritine rezerve nosivosti
25 , 1 25 , 0 25 , 1 =

c
( )
c p ux
f f + =
2 2
1
Relativna granina
nosivost na izboavanje
c
cr
f

= 2
Interpolacioni faktor koji definraju udio
izvijanja i izboavanja u ukupnoj nosivosti
Osnove metalnih konstrukcija 34
Interpolacioni faktor f
2
2
2
/
2 2

= = k
k
f
E
E
c
cr
avanje izbo isto
izvijanje isto
2 za 0 , 0
za 2
1 za 0 , 1
2
2 2
2

k
k
k
f 2 1 < < k
c ux
=
Za f = 1
( )
c p ux
f f + =
2 2
1
Za 0 < f < 1
p ux
=
Za f = 0
Osnove metalnih konstrukcija 35
Bezdimenzionalni koeficijent izboavanja
p

>

=
7 , 0
13 , 0
6 , 0

7 , 0 1
2
P
p
P
p

cr x
y
p
f
,

=
Relativna
(bezdimenzionalna)
vitkost ploe
Osnove metalnih konstrukcija 36
Bezdimenzionalni koeficijent izvijanja
c
E
y
c
y
c
f f

= =
Relativna (bezdimenzionalna) vitkost
ploe na izvijanje

2 , 0 za
4
2
2 , 0 za 1
2 2

>
+

=
c
c
c
c

Odreuje se prema krivoj C iz standarda za centrino pritisnute


elemente konstantnog jednodelnog preseka -US U.E7.081.
Osnove metalnih konstrukcija 37
Granini smiui napon izboavanja
u
3 / 3 / 25 , 1
y y u u
f f =
Relativna granina nosivost
na izboavanje smicanjem
p u
=

>

=
7 , 0
13 , 0
6 , 0

7 , 0 1
2
P
p
P
p

3
=
cr
y
p
f

Osnove metalnih konstrukcija 38


Provjera stabilnosti ukruene ploe
Ukupno polje izboavanja a x b
Djelimino polje izboavanja a
i
x b
Pojedinano polje izboavanja a
i
x b
i
Uzduna ukruenja Poprena ukruenja
Osnove metalnih konstrukcija 39
Interpolacioni faktor za proraun
djeliminog (ukupnog) polja

+
+
= =
s
s
c
cr
k f

1
1
2 2
2
3
92 , 10
e plo krutost
enja ukru krutost
t b
I
b D
EI
s s
s

= =
Relativna krutost ukruenja
t b
A
s
s

= =
e plo ina povr
enja ukru ina povr

Relativna povrina ukruenja


Osnove metalnih konstrukcija 40
Zajednicko djelovanje irina ukruenja
2 2
665 , 0
1
1 1 ,
b
f
E
k
t
b
y
eff
=

2 2
665 , 0
2
2 2 ,
b
f
E
k
t
b
y
eff
=

Pri odreivanju relativne krutosti i povrine ukruenja treba
uzeti u obzir i efektivne (interaktivnie) dijelove ploe, odnosno
lima.
Osnove metalnih konstrukcija 41
Kontola stabilnosti podunog ukruenja
Stabilnost podunih ukruenja se moe provjeriti kao i kod centrino
pritisnutog elementa sa odgovarajuim karakteristikama poprenog
presjeka na izvijanje izvan ravni nosaa (hrpta).
Osnove metalnih konstrukcija 42
Proraun prema konceptu efektivnog
poprenog preseka
Za neukruene ploe moe se smatrati da je vrijedost
koeficijenta jednaka bezdimenzionalnom koeficijentu
izboavanja ( =
p
);
b b
p eff
=
Tip oslanjanja A Tip oslanjanja B
Dijagram napona Dijagram napona
1 1 1 1 1 1

Tlak