Sie sind auf Seite 1von 13

orrzontala. La ce distanld fald de el va vedea bdiatul imaginea lunii in lac?

Reflexia gi refrac{ia

luminii

l. Cum trebuie Pozilionatd o


oglindd pland pentru carazele de soare, care

vin sub unghiul cr, : 48o fa15 de orrzontall, sd fie reflectate in direclia
2. Soarele se afld deasuPra orizon-

4. Un om cu ?ndllimea h:I,75 m se afl6 la distanla l: 6 m de un stAlP cu inlllimea H : 7 m. La ce distanli d in fafa sa trebuie s[ aqeze omul o oglinda pland pe pdmint pentru a vedea in ea virful stdlpului?

orizonlald?

X 5. Care trebuie si he in[lfimea


minimd a unei oghnzi plane verticale, pentru ca un om cu indllimea 11 sd-9i poat[ vedea in ea intreaga statutd' fdrd
a-gi modifi ca pozigia capului? raza pe succesiv incidentd Si raza reflectatd doud oglinzi plane care fac intr ele un unghi diedru o. Raza incident[ se afld intr-un plan perpendicular pe cele doud

tului cu unghiul cr : 38o' Ce unghi P trebuie sd facd o oglindd pland cu orizontala astfel incit s5 poatd fi luminat
fundul unui puf vertical
?

6. SA se afle unghiul drntte

3. Un bdiat cu in[llimea h: I,5 m aflat pe malul unui lac vede luna dup[ o direcfie care face unghiul cx : 600 cu

oglinzi.

7. ()pilirtzilc tlitt ptrrblctttit pt'ccr:tlcrrlil sc nrtcsc ou un rrnghi tp ilt.jurul rrruchici c()ntunc. Sir sc determine rrnglriul [] clintre raza refl.ectatd pe cea
clc-a doua oglindd pi direclia sa dinainte

rlc rotirea oglinzilor.

lir tlistarrla r/1 (r0 cnr rlc sursir S l, ccalaltd la distanla d2 : 37 ,5 cm dc sursa 52 - sunt a$ezate astfel incdt imaginile celor doui surse coincid. SA se determine unghiul s dintre planele care confin cele doud oglinzi.

lllltit

.14. t ltt Ittic obiccl sc lll:r lir tlistrrnla r'-,' l0 crtt dc lrrtia tlo ilttorscc[ic it tlorrit oglinzi plane, ncsimctric fa![ de irr-:cstca (mai aproape de una dintre oglinzi). Sd se afle distanfa dintre primele dou5 imagini ale obiectului. Oglinzile fac intre ele un unghi diedru

trrrltrr lllltlorttrcr r-rsle lllitsltlli o sttt'sli punctilbrmtr clc lunrittit. l)cntru cc vttloare a lui h raza /l a umbrei plattbrmei pe fundul apei este maximd? Cdt este R^u*? Indicele de refraclie al apei este

n:

413.

8. Trei oglinzi plane sunt agezate ca in figurd. O razd de lumin6, aflatd intr-un plan perpendicular pe cele trei oglinzi, cade sub un unghi de incidenfd i pe oglinda M gi se reflectd cite o datd pe fiecare oglind[. S[ se afle unghiul
dintre raza incidentd gi raza emergentl.
s1 Pentru problema

u:

30o.

19. Un om vrea sd atingd cu un bdf

un obiect aflat pe fundul aPei, la

15. Un obiect se afld intre doud oglinzi plane perpendiculare una pe cealalti. Cdte imagini ale obiectului se vor forma in cele dou[ oglinzi? Sd se generalizeze problema pentru cazul general in care cele dou[ ogiinzi fac un
unghi diedru cx, astfel

s2

adincimea h: 40 cm. fintind obiectul, el introduce bdlul sub un unghi a': 45o fafd de suprafafa apei. La ce distanfd de obiect va atinge virful b[fului fundul apei? Indicele"de refrac{ie al apei este n: 4/3.
20. Pe fundul unui bazin cu addncimea h:1,2 m se afld o oglindd pland orizontald. O razd, de luminl cade pe suprafafa apei sub un unghi de inciden!5 i: 30o qi, fiind reflectat[ de cdtre oglind[, se re?ntoarce in aer. Sd se determine distanfa dintre punctele in care lumina intr6 gi iese din apd. Indicele de refracfie al apei este n : 413. 21. O razd de lumind cade sub un unghi,o : 30o pe o lamd cu fefele plane qi paralele cu grosimea h : 5 cm. O parte din razd se reflectd, iar o parle pdtrunde in lam1, se reflectd la suprafala sa inferioard gi, dupd incd o refrac!ie, iese in aer paralel cu prima tazd

incit

360o/cr este

l0

num[r ?ntreg.

Pentru problema 8

11. Imaginile unei surse puncti16. Indicele de refracfie la limita forme de lumini in doud oglinzi plane clc separalie aer-sticld este n1 : 1,5, iat se afl6, fiecare, la distanfa a de oglindd este n2: gi la distan[a b<a una de cealaltd. Sf, se la limita de separafie aer-apd determine unghiul q pe care il fac intre 1,33. Cat este indicele de refracfie la limita de separalie apd-sticl6? ele cele doud oglinzi.
l7 " Pe marginea unui bazin cu aPd 12. Cu cdt se va roti o razd de H :2 m se afld un st6lp or-r addncimea lumin[ reflectatd de o oglindd pland, cu indllimea h : I m. Si se determine dac[ oglinda se rotegte cu unghiul cr? lLrngimea umbrei stdlpului pe fundul 13. O oglindd pland face un unghi bazinuiui, atunci cdnd soarele se afld cu diedru cr cu suprafala unei mese. Pe rr : 30o deasupra orizontului. Indicele *ula, la distanfa / de muchia unghiului rlc refracfie al apei este n : 1,33. diedru se afl[ o moned[. Sd se afle dis18. La suprafala apei dintr-un tanla dintre imaginea acesteia in oglindd gi imaginea oblinuti dup[ ce bazin cu addncimea H : 5,3 m plutegte oglinda a fost rotitd cu un unghi g in o platformd circulard cu raza r : I m. jurul muchiei diedrului. l.a in[lfimea h, reglablld, deasupra cen-

9. O surs[ punctiformd de lumind gi doud mici oglinzi plane sunt plasate in v6rfurile unui triunghi echilateral. Cdt trebuie s[ fie unghiul dintre planele care confin cele doud oglinzi pentru ca raza reflectatd succesiv pe cele dou[ oglinzi sd aib[ direcfia: a) spre sursd; b) razei incidente pe cea de-a doua
oglindS? 10. Doud surse de lumind S1 gi 52

reflectatd. SA se afle indicele

de

se afld la distanfa d: 105 cm una de cealaltd. DouI mici oglinzi plane - una
8

refraclie al materialului lamei, dacd distanfa dintre cele doud raze paralele este d:2,5 cm.

rirzil (l(: ltttttttti ljtrrrsii la srrpnrlirlit tlc scparalic it tltlttii ttrctlii ctt rntlicclc tlc rcltacfic rclativ {, Pitrfial sc rcllcctir, parfial se refracti. Pentru ce virloarc a unghiului de inciden\d raza re llcctat[ qi cea refractatd vor fi perpen22.
t

()

lrllicri scr lirt'tttcltzit itttitgittcit sit, tlitcit ra'/,Lt vizuulh csto pcrpenclicularit pe
plach. Inclicclc de rcfiacfie al sticlci este n : 1,5.

rrng,lrirrl tlintt'r: tltt'cc{tit l)l'lvlt'll $l srrprafhfa apci cstc (r ''.' 30o, iar indicclc tlc rcfi'aolic al apci estc n : 413'?

scularrtlt'rrcu irtil{itrtcir

/r

l,li

trt sc rrllli

irrtr-un puttct iu oarc aclanoirrtca :rpci este ,F1 : 5 m. La oe distanfl c/ fa{it dc scafandru, m[suratd pe fundul lacului,
incepe zonape care acesta o poate vedea prin reflexie totald la suprafala apei? Indicele de refracfie al apei este n : 4/3.

licu lare? 23. A razd de

lumin[ cade Pe o lamd cu felele plane gi paralele de sticld sub un unghi I : 600. Sd se determine grosimea lamei qtiind c5, la iegirea dinea,raza

r.

este deplasatd cu d : 20 mm. Indicele de refraclie al sticlei este n : 1,5.

27.rJn obiect se afl6 la distanla d: 15 cm de o lami de sticll cu fegele plane qi paralele cu grosimea h : 4,5 cm qi indicele de refraclie n : 1,5. Un observator priveqte obiectul prin lamd, dupd o direclie perpendiculard.La ce distan!6 x dbTala superioaiS a lamei va vedea el imaginea obiecfului?

31. Un b[! este introdus intr-un l,ichid cu indicele de refracfie n sub


unghiul ufa[d. de suprafafa acestuia. Un observator, privind perpendicular spre capdtul din lichid al bdlului, vede b51ul "fiAnt" cu un unghi B. Pentru ce valoare a lui 0, unghiul B este maxim?

'/
d:

28. Un obiect se glseqte la distanla

24.In drumul unui fascicul ingust


de lumind care cade perpendicular pe un ecran se aqeazd o lamd de sticld cu
felele plane qi paralele cu grosimea d: 20 cm gi indicele de refraclie n : 1,5, astfel incdt razele cad pe lamd sub un

unghi de incidenld i:30o. Sd se determine deplasarea urmei l[sate de fascicul pe ecran.

plane qi paralele cu grosimea h: I cm gi indicele de refraclie n: I,5, care are fafa inferioard argintatd. La ce distanld x de fala superioari a lamei va vedea un obselator imaginea obiectului, dacd priveqte dupi o direclie perpendiculard pe lam[?
29. intr-un vas se toarnd doud straturi de lichide nemiscibile, avAnd

4 cm de o lamd de stici[ cu felele

35. Fie o plac6 cu fefele plane gi paralele de grosime d qi cu indicele de refracfie n. O razd cade pe placd sub un unghi de inciden![ egal cu unghiul de reflexie totald pentru materialul din care este confeclionatd placa. Sd se determine deplasarea ruzeiin urma trecerii sale prin placd.
36. La suprafa{a de separalie dintre dou[ medii, o razd de lumind care se propag[ dinspre mediul mai refringent parlial se reflect[, parlial se refractd. Fie l1i- unghiul limita de incidenld qi i unghiul de inciden![ pentru care raza reflectatd este perpendiculard pe cea refractatd. Sd se determine indicele de refraclie relativ al acestor medii qtiind c[ sinllln /sini: k: 1,28.
37. O razd de lumind cade perpen-

Pentru problema 31

32. Pe fundul unui vas cu apd, la addncimea h:2I cm se gdsegte o sursl punctiform[ de lumin6. Care este aria cercului pe care aceasta il lumineaz[ la suprafala apei? Indicele de refracfie al
apei este

\.

cade pe o lamd plan-paraleld astfel incAt

25. Un fascicul ingust de lumind

fasciculul reflectat este perpendicular pe fasciculul refractat. Sd se determine indicele de refraclie al materialului lamei, qtiind cS,deplasarea fasciculului emergent fa!6 de cel incident este l/ft din grosimea lamei (k>1). 26. Sub o placd de sticld de grosinrc lr ,'' l5 cm se gdsegte un mic corp. l,ir cr: tlistarr{ir r/ de fala superioard a I0

grosimile h1 : 3 cm qi hz: 5 cm qi indicii de refraclie ltt: 1,3, respectiv nz: 1,5. La ce distan!1 de suPrafala lichidelor va vedea un observator fun-

n:413.

dril vasului, dac[ privegte duPa o


direclie verlical6?
30. La ce adAncime aParentd h este obsenrat un obiect care se afl6 pe fundul apei la adincimea H:0,5 m, dacd

33. Un scafandru aflat pe fundul unui lac cu addncimea H :4,5 m vede reflectati la suprafafa apei acea poriiune din fundul lacului aflatd la peste d: 8 m de el. Sd se afle indlfimea scafandrului. Indicele de refracfie al apei
este

r:

413.

34. Fundul unui lac este inclinat cu unghiul s 15o fa![ de orizontal[. Un

dicular pe fala vertical[ a unei prisme a cdrei secfiune dreapt[ este un triunghi dreptunghic Ai care are indicele de refraclie n: 1,5. Pentru ce valoare minimd a unghiului refringent raza va suferi o reflexie totald in interiorul prismei? 1l

Jtl. Itie o pt'istnii oplich cu ttttgltiul tlc rcliingcn[il I rnio ;ii inclicclc clc reliacfic n. S[ se arate cil pentru unghiuri de incidenld mici, unghiul de deviafie
nu depinde de unghiul de incidenfd.

39. O prism[

cdrei secliune

dreaptd este un triunghi dreptunghic are

unghiul refringent drept

gi celelalte

unghiuri cr:30o $i 0: 600. Se se afle unghiul de devia{ie al unei raze care cade perpendicular pe fa[a mai ingusti a prismei. Indicele de refrac{ie al materialului prismei este n: ^,12.

44. SFL se rezolve problema prece- rnei pentru acestea sunt n 1 : 1,515 gi denti pentru cazul in cate raza inciden- n2: I,520? td cade pe prismd venind de sus in jos.

componente monocromatice trece unghi de incidenld l:30o. Sd se deter- printr-o prismf, cu unghiul refringent mine unghiul de emergenld gi unghiul A : 600, orientatl astfel incdt unghiul de deviafie al razei fald de direclia sa cle deviafie s[ fie minim. Care vh fi trnghiul dintre cele doud raze emerini!ial1. gente, dacd indicii de refraclie ai pris-

4-1. ( ) llrisrrtii rr citt'ci scclitttto drcaptir csto un triurrghi cln:ptunghir: are unghiul refiingent A : 10o ;;i indioele de refraclie n : 1,5. O razd monocromaticd intrd in prismd prin fala verticald a acesteia, venind de jos in sus, sub un

rlc tlcviitlic ttrittittu-t cslc ti .170. ('itt rlcvittc accsl unghi clacir prisrna cstc irrlroclusii in apir @: aB)'l
49. O

Oglinzi sferice
50. Un fascicul de raze paralele
?ntdlnegte un ecran opac situat perpen-

nzd de lumind care are doul

dicular pe direcfia sa, in care este practicat un orificiu cu diametrul d:7 cm. La distanla a : 68 cm in spatele ecranului se afld o oglinda sfericd concavd, cu distanla focald _f :28 cm, al cdrui ax optic principal, perpendicular pe ecran,

trece prin centrul orificiului. Sd

se

45. O razd de lumin[ cade pe

determine diametrul spotului de lumind reflectat de oglindd pe ecran.

lumin[ cade perpendicular pe o prism[ cu unghiul refrin40.O razd de


gent

prismd cu unghiul refringent

A:

600 gi indicele de refraclie

n:

1,5. Sd se determine unghiul de incidenla, gtiind


cd raza emergent[ este perpendiculard pe fala prismei prin care a intrat ruza.

indicele de refracfie n :

I :

30o $i

1,1. S[ se afle unghiul de devialie al razei emergente fa![ de direc{ia ini!ia16.


41. O razd de luminh cade perpen-

dicular pe o prismi cu unghiul A: 30o gi iese deviatb cu 5 : 20o fald de direcfia ini!ia16. Sd se afle indicele de refraclie al sticlei din care este confeclionatd prisma. 42. O razd. de lumind cade pe o prismd cu unghiul A:600 qi indicele de refraclie n : I,5 sub unghiul de incidenld i: 45o. Sd se afle unghiul de emergenld gi unghiul de deviafie al razei emergente fa!1de direcfia inifiald.

46. Mersul unei raze de luminl printr-o prismd de sticld cu unghiul refringent A : 600 este simetric. Sd se
afle indicele de refraclie al sticlei, qtiind cd unghiul de deviafie al razei emer-

51. Distanla dintre vdrful gi focarul unei oglinzi sferice concave este impdrli6 in trei segmente de lungimi egale. in extremitd{ile segmentului din mijloc se afl6 cdte o sursd punctiformd de lumin[. Sd se afle distanfa dintre imaginile celor doud surse in oglind6, qtiind c5 raza de curburi a acesteia este R. 52. O oglindd sfericd concavd dd pe un ecran imaginea unui obiect mdritd de p : 4 ori. Distanla de la obiect la oglindd este x1 :25 cm. Sd se afle raza
de curburd a oglinzli.

genteesate6:40o.
47.Pentru o prismd de sticld av0nd indicele de refraclie n : 1,5 unghiul de deviafie minimd este egal cu unghiul refringent. Cdt este acest unghi?
48. Pentru o prismd cu unghiul re-

fringent

A:

600, aflatd ?n aer, unghiul

53. O oglindd concav6 cu distan{a focald _f : 15 cm formeazd pentru un obiect o imagine reald micqoratd de k: 3 ori. Care este distanta de la obiect la oglindd?

t2

13

l,rr t:c: rlislltrtlli tlc o oglitttll-t slr'r'rcli r:ottvcxit, ctt tlistlrrr!a lircalir./' 20 crrr, sc allit utt tlbicot, claoit inlaginea sir cstc nricq;oratl de k : 2 orl'?
5"1.

60. O oglintlir cuttvcxlt arc raza clc ourbur[ R =' 24 cm. Sit se dotcrmint:

55. O sursd punctiformd de lumind sc afl[ la distanfax : I m de o oglindd convexi, pe axul sdu optic principal, iar imaginea sa se formeazd la jumdtatea distanlei dintre virful oglinzii 9i focar' Sd se afle raza de curburd a oglinzli?

poziliite obiectului 9i imaginii, astf'el incdt imaginea sd fie de k: 2 ori mai mic[ decAt obiectul. Unde ar trebui a$ezat obiectul pentru a avea aceeaqi
mdrime cu imaginea?

65. () sttt'sii ltnnittoltsii lrtrrrctilirl"' rrril sc tllir la clistanla .y1 ' 20 crn clc axul optic principal al unei oglinzi slcricc coucave, iar imaginea sa virtuirlir la clistanta yz:50 cm de ax. De cite

24 crn tlc oglinclit. ('itrc cslt: t'ltzit tlc cttr-

burh a oglinzii'/

70. Pe axul principal al

unei

ori clistanla focalf, a oglinzii este mai


rnarc decflt distanla de la sursd la plan-

oglinzi sferice concave se afl[ un punct luminos la distanla x: 60 cm de vdrful

oglinzii. Daod punctul luminos

se

56. O oglindd concavd formeazd pentru un obiect o imagine situatd la 20 cm de oglindd. distanfa x2
CunoscAnd raza de curburd

in fafa perpendiunei oglinzi sferice concave, cular pe axul sdu principal, are o imagine risturnati de p : 5 ori mai mare ca obiectul. Distanla dintre obiect gi imaginea sa este d:60 cm. Sd se detetmine raza de curburh a oglinzii.
aqezat

| 61. Un obiect limar

ul lbcal? 66. Un obiect se afld la distanla

r/:

80 cm de imaginea sa formatd intr-o

12 cm, sI sc detetmine pozilia obiectului fald clc oglind[ gi mlrirea liniar6.


57.Raza de curburd a unei oghnzi sf'crice concave este R : 40 cm. La ce distanld fafl de oglinda trebuie aqezat run obiect pentru a obqine o imagine de f\: 2 ori mai mare: a) reald; b) virtualS?

R:

oglindd sfericI convexd. $tiind cd irnaginea este de k : 3 ori mai micd clccAt obiectul, sd se afle raza de curburd a oglinzii gi distanfa de la obiect
pind la aceasta.

apropie de oglindd cu distanla d:8 cm, imaginea sa se formeazd Ia o distanfd fa![ de oglindd de k : 3 ori mai mare decdt in primul caz. Sd se determine distanla focald a oglinzli.

71. Imaginea unui obiect intr-o oglindi concavd este de g : 4 ori mai
mare decit obiectul. indepartAnd obiectul cu d: 80 cm de oglind6, imaginea devine de k : 2 ori rnai mic[ decdt

e 62. Distanfa dintre un obiect qi


imaginea sa formatd de o oglindd concav[ cu raza R:40 cm este d: 30 cm. S[ se afle la ce distanli este amplasat obiectul faf[ de vArfirl oglinzii. Sd se discute soluliile gasite.

67. Focarul unei oglinzi sferice

concave se gdseqte la distanfa o:24 cm de un obiect gi la distanta b :54 cm de

obiectul. Sd se afle distanta focald oglinzii"

imaginea sa. Care este mdrirea liniard datd de oglind[? 68. O sursd punctiformd de luminb se aflf, pe axul optic principal al unei oglinzi sferice, la distanla x1 : 4,8 cm

63. Distanla dintre un obiect gi imaginea sa virtuald formatd de o 58. O oglindd concavd este folo- oglindd concav[ este d: i00 crn. Care siti pentru a obline o imagine virtual6,, este raza de curbur[ a oglinzii, daci rniritf, de F : 4 ort, a unui obiect situat imaginea este de P : 3 ori mai mare la clistanfa xt: 5 cm de oglind[. Sd se decdt obiectul?
afle distan!a focald a oglinzii.
59. Un obiect liniar cu in[lfimeayl

de vdrful oglinzii. iar imaginea sa

72. O oglinda sfericd dd pentru un obiect o imagine real6 m[ritd de p : 5 ori. Se deplaseazd obiectul pe axul optic al oglinzli, astfel incdt imaginea se deplaseazd cu aceeagi distanfd. Care este mbrirea in noua pozilie?

se

l'orcneazlla distanla d:20 cm de focar. Sd se afle distanla focald a oglinzli.

73. Sd se arate cd dacd distanfele


de la un obiect qi de la imaginea sa pAnd la focarul unei oglinzi sferice concave

5 cm se gdsegte la distanfa x1 : 60 cm de v6rful unei oglinzi convexe cut r^za cle curburd R : 40 crn. Unde se va fbrma imaginea gi care va fi indllimea sa?

64. lln punct luminos se afld la distanla x1: 7 5 cm de o oglindd sfericd concavd gi la y1 : 5 cm de axul oPtic principal. Imaginea sa se afl[ la distanfa yz:20 cm de ax. S[ se afle razade curburi a oglinzii, dac[ imaginea este: a) real[; b) virtuala.

69. O razd" de lumind cade pe o oglindd sferic[ convexd qi, dupd reflexie, intersecteazd axul optic principal al oglinzii la distanla b : 40 cm de aceasta. Prelungirea razei incidente intersecteazl axul optic la distanfa a:

sunt d1, respectiv d2, atunci

diZ:-f2.

de lumin[ unei uniform din centrul se deplaseaz[ oglinzi c[tre vdrful sdu. De cdte ori viteza medie a deplas[rii imaginii este
15

, 74. A sursd punctiformi

t4

nriu nrilrc (lccit vitcza tlcplasirrii sttrsci, 1,5.1'lad2: l,l.l. 1rc: segntctrtultlc la ,lt'

liii sc ir llc
Lentile subfiri
78. Doud lentile identice ca formd sunt confecfionate din sortimente diferite de sticld, avdnd indicii de refraclie h1: 1,5, resPectiv n2: 1,7 . Sd IichitlLrlui.

lrt:lrirl , tlistrrtrllr srr lircrrlir tlcvirrc

I rrr. inclicclo tlc rcfiac(ic al

tl5. I Jrt lirscicrrl cottvt'r'p1cnl tlc lumint-r arc fbrma unui con cu virlirl in
punctul A. O lentil[ divergentir aEczatit in calea fasciculului il transformb intrunul divergent cu vdrful in punctul B. Punctele A qi B se afl6 pe axul optic al lentilei la distanla d : 45 cm unul de celdlalt, iar segmentul AB este impdrfit de lentild in raportul k : 2. Sd se afle distanla focalS a lentilei.

'

75. Un om i;i Privegte imaginea drcaptl a felei intr-o oglindd sfericd

conoavd, aflatd la distanla x: 24 cm de el. Unghiul sub care vede aceastd imagine este de k: 1,8 ori mai mare decdt unghiul sub care qi-ar vedea imaginea felei intr-o oglind[ plan6 aflatd la aceeagi distanfd. S[ se afle taza de cut' burd a oglinzii sferice.

se afle raportul distanlelor focale ale


celor dou[ lentile atunci cdnd acestea se afl6 in aer qi in apd (n: 413).

tl2. O lcnti16 convergent[ din sticld ctr inclicele de refraclie n : 1,5 forntcaz,ia imaginea reald a unui obiect la rlistanla x : 10 cm de lentild. Introtlucdnd obiectul qi lentila in apd, (n' : 413), frrd. a modifica distanfa dintre ele, irnaginea se formeazdlax'2:60 cm. Sd sc gdseascd distanfa focald a lentilei in llcr. 83. Pe axul optic al unei lentile cu tlistanfa focaldf : 10 cm gi diametrul D : 5 cm, la distanla x : 25 cm de aceasta, se afld o sursd punctiformd de lumind. De cealaltd parte a lentilei se aflf, un ecran pe care se obline o imagine clard a sursei. Se deplaseazd ecranul cu d : 5 cm de-a lungul axului optic. Sd se determine diametrul spotului luminos oblinut pe ecran in aceastd pozigie.

76. DouI oglinzi sferice concave identice sunt aqezate fald in fa!1 astfel incdt focarele lor principale coincid. O sursd punctiformd de lumin[ se afl6 la distanfa x de una dintre oglinzi. Unde se va afla imaginea sa dupd reflectarea pe cele dou[ oglinzi? 77. Doud oglinzi sferice concave identice sunt agezate fald in fald la o distanfd egall cu de patru ori distanfa lor focald. O sursd luminoasd punctiform[ se afld in focarul uneia dintre oglinzi. Sd se determine unde se vo? afla primele patru imagini ale sursei.

lentil[ aflatd in aer are convergenfa Ct : 5 dioPtrii, iar intr-un lichid oarecare C2: - 0,48 dioptrii. SA
79. O se afle indicele de refraclie al lichidului, gtiind cd sticla din care este con-

86. Distanfa de la un obiect la o lentild este x1.: 10 m, iar de la imagine la lentild x2: 2,5 m. Sd se determine convergenla lentilei dacd imaginea este: a) reald; b) virtuali.
87. O sursd punctiform[ de lumind se afld pe axul optic principal al unei lentile divergente cu C : -5 dioptrii. Care este distanfa dintre sursd qi lentil6, dac[ imaginea se formeazd.la o distanld de k: 2 ori mai micd?
88. Un obiect cu

fecfionatd lentila are indicele


refraclie

de

n:

I,52.

80. Sortimentul flint de sticld are indicii de refraclie n1:1,745, respectiv n2: 1,809 pentru radialiile extreme ale spectrului vizibil. Sd se determine distanfa dintre focarele pentru aceste radialii ale unei lentile biconvexe cu razele de curburd Rl : R2 : 50 cm, confeclionatd din flint.
81. Distanla de la un obiect la o len-

inhlfimea/l

5 cm

'

tild

este Jr1

50 cm, iar de la imaginea

lentil[ x2:24 cm. Razele de curburd ale felelor lentilei sunt R1 : 12,5 cm qi R2 : 26 cm. IntroducAnd aceastd lentilI intr-un
reald a obiectului la

84. Un fascicul cilindric de raze luminoase cu diametrul dt: 5 cm are axul orientat de-a lungul axului optic principal al unei lentile divergente. Pe un ecran aflat de cealaltd,parte a lentilei se obline un spot luminos cu diametrul dz: J cm. Cdt devine diametrul spotului dacd lentila se inlocuiegte cu una convergent[ avdnd aceeaqi distan{d
focald?

este proiectat cu ajutorul unei lentile convergente cu distanla focaldf :10 cm pe un ecran aflatla distan{a x2: 12 cm de

lentild. S[ se afle indllimea imaginii


obfinute. indllimeayl :8 cm trebuie proiectat pe un ecran. Ce distanfd focald trebuie sd aibd o lentild aflatd la distanfa x 2: 4 m de ecran, pentru a se obline o imagine cuindllimeay2
89. Un obiect cu

:2

m?
17

l6

9ll. IJrr obiccl q;i irrurginca sa ob{rttrrlir cu o lcntilir cu oonvorgcn{a C : ll dioptrii au aceeagi inlllime. Cum trebuie modificatd distanfa dintre obiect gi

lentil6, astfel incdt imaginea sd fie


micgoratd de k

sursc [)Llllctrlorrrrc sc lrllir lir tlistarr{a x2: 12 cm de lentill q;i la /z .,= 5 cm dc axul optic principal al acesteia. Unde se afld sursa?
96. O lentild cu distanla focaldf : 4 cm forrneazd pe un ecran imaginea unui punct aflat pe axul sbu optic la distanla x1:12 cm de lentill. Cu cdt se va

sc r:onstrrrrirscit intitgtttc:t rrrrrri obicct lirriar' paralcl ctt itxttl oplic prirrcipal uI unr:i lcntilc 0ottvcrgctrtc, rrllll tlincolo clc planr-rl sitr lboal.
Sat

99,

x1" 2 rn, irrirllitttc:t itnitg,ittit ,,', (r0 nrn. Sir sc allo tlis{lrrla y?" oslo lbcalir a lcntilei.
irllil llr
105. Un obiect are inlllimea yt: 5 cm, iar imaginea sa oblinutd cu aju-

:3

ori?

.,

- 91. La ce distanfi fa![ de obiectrvul unui aparat de proiecfie trebuie aqezat un ecran pentru a obline pe acesta o mdrire liniar[ F : 50 a obiectelor de pe diapozitiv? Distanla focalb a obiectivului este/: 10 cm.

deplasa imaginea dacI lentila este cobordtd cu d:3 cm fald de pozilia sa


ini!ia15?

100. De-a lungul axului optic al rrnci lontile convergente cu distanla Itrcalir /': 12 cm se afl6 un obiect liniar llc cirrui exremitdli se gdsesc fa![ de lcntillr la distanlele a: l7 ,9 cm, respecliv b : 18,1 cm. S[ se determine mdlirca liniar[ dat[ de lentild.

torul unei lentile pe un ecran are in[llimea !z' : 15 cm. Se indepdrteazd qbiectul cu. d : 1,5 cm de lentild. nr.niindla'lentila fixd, se deplaseazd ecranul pAni cind se obline o noud
imagine clard

obiectului,

avAnd

92. Folosind o lentild cu convergenla C : 4 dioptrii, trebuie oblinutd imaginea unui obiect mdritd de p : 5 ori. La ce distanli ?n fafa lentilei trebuie
aqezat obiectul?

97. Imaginea unei surse punctiforme se afld la distanla x2: 8 cm de lentild qi La h : 2 cm sub axul optic principal al acesteia. La ce distan![ de lentild trebuie plasat un ecran av6nd dimensiunile jumatdfii superioare a lentilei pentru ca imaginea sursei sd dispard? Lentila are diametrul D : 10 cm qi distanla focalraf :5 cm.
98. O sursl punctiformd de lumin[

' t0l. Distanfa de la un obiect la o lcntili qi de la aceasta la imagine sunt rrr-:cleaqi, egale crt a : 50 cm. Se tlcplaseazd obiectul cu d:20 cm spre
lcntil[. De
cAte

indllimea y2": 10 cm. SI se determine distanfa focald a lentilei. 106. Un obiect se afl[ la distanfa I0 cm in fala focarului unei lentile convergente, iar ecranul pe care se formeazd imaginea sa la distanla dz: 40 crn dincolo de celdlalt focar. Sd se afle distanfa focald a lentilei gi m[rirea dat[ de lentild in aceastd situalie.
d1 :

ori imaginea va fi mai

rnare decdt in primul caz?

93. O lentili biconvexd are razele de curburd egale qi indicele de refracfie n: 1,5. Care va fi m[rirea liniar[ pentru un obiect aflat fald, de lentild la o distan!6 de k : 3 ori mai mare decdt
raza de curbur6?

" 102. Distanla dintre un obiect gi irnaginea sa real[ obfinutd cu o lentilS convergentd este d:25f 14, unde/este distanla focal[ a lentilei. Sd se afle dislanlele de la obiect qi de la imagine la lcntil[, in funclie del

. ga. O surs5 de lumind punctiform[ descrie un cerc de razd, "Lintr-urr plan perpendicular pe axul optic al unei lentile avAnd convergen{a C, iar imaginea sa descrie pe un ecran un cerc cu raza R. La ce distanfd fald de lentil[ se afld ecranul?

se

6 cm de o lentild cu distanla focaldf : 5 cm, care formeaz,a imaginea sa pe un ecran. Se taie lentila de-a lungul unui
diametru gi se aqeazb cele doud jum[tdfi identice la distanla d : I cm una de cealaltd, simetric faf[ de axul optic al lentilei iniliale. Si se determine distanla

afl[ pe axul optic la distanfa x1 :

clintre un obiect qi imaginea sa reald ob{inuti cu o lentild convergentd avdnd distanfa focallf ?

' 103. Care este distanla minimd

ecran este de L : 3,7 5 m. Intre ele se deplaseazd o lentild convergentd care formeazd, in pozilii diferite, doud imagini clare ale obiectului pe ecran. Sd se afle distanla focald a lentilei, gtiind cd intre cele doud pozifii exist[ distanla

L07. Distanla dintre un obiect gi un

95. O lentild convergentd are distanfa focald f : 18 cm. Imaginea unei

dintre cele doud imagini ale sursei pe


ecran.

104. Cu ajutorul unei lentile se oblin imagini ale unui obiect pe un ecran. Atunci c6nd obiectul se afld Ia distanfa r1' : 8,5 m de lentill, imaginea are inlllime7y2': 13,5 mm iar dacd se

d:75

cm.

108. intre un obiect qi un ecran, fixe, se deplaseaz[ o lentill cu ajutorul cdreia se oblin doui imagini clare ale

l8

t9

olrlr'1

:rviin(l irrlrl1rrrrrlt. t,.,' rt.r;pr,.t. lrv t'.'''. S;r :ic lrllc ilurl(rrrre:lt ollit.t:lrrlrri.
111l1I1,

rltsl;rrrl;r tlrnlrr' lr'rrlrlt. pt'rrlrrr

t;r urr l;ts

l(X). irrlrc cclc tlorrir pozi[ii in carc o lcnlilir lirrrncazit imagini clarc ale rrrrui obicct pc Lln ecran este o distanfd

cit:trl rlt' 1;17r.: lllrlirlr:lt' clrre crrrlc 1-rc trttrl rlintrc clr: s:i ilsir tlin ccalallir tol pirr.ir" lcl'/

Ftrtt t. ( ) sursir rlt. lrnrrrn;r s(. r',r',r",;lt' lrr rlrstlrrrtir .r 1 ,].5 cnr rlt: o

("trt

llrrrt' rlr'pl:rsrrl ccr.;rrrrrl :rslli'l irrr';il pr. r.l sli rtpltt'ii tlitr rrou irrrlgilrc;r cl;rnr rr ollt't'
tLrlui.

tl

40 cm. Distanla dintre obiect gi ccran este L : 60 cm. SA se determine rapoftul inlllimilor celor dou6 imagini. nl,rrk p y9 110. Distanfa dintre doud' surse
punctiforme de lumind este d:24 cm. Unde trebuie aqezat1 o lentili convergentd cu distanta focald, f :9 cm, astfel inc6t imaginile celor doud surse sd se formeze in acelaqi punct?
111. intre doud surse punctiforme de lumind se afl5 o lentild divergentd cu

O sursd luminoasd punctilirr md se afld pe axul optic al unei lentile cu distanfa focald f : 3 cm, la distanln xt: 4 cm de centrul optic al acestciir De cealaltd patte,lad:3 cm, se aflil o lentild identicd cu prima. Cele doun lentile au acelaqi ax optic. Unde se vir forma imaginea sursei de lumind?
115. Doud lentile cu distanlele focale fy 12 cm qi -fz: 15 crn se gdsesc

ll4.

loc:rli /, ){) t rrr. l)r' r:cirlaltd partc, lit d == 38 , nr, :;(' :rllrr o lcntili divergent5 cu disi,rrrl,r loctl't f2 : 12 cm. Unde se va
l,'1 1t1.1 rur;rtr,inca sursei?

lr rrlrl;r ('()ttv('t llL:ltli"t cu rlislirnla

lcntild cu convergen)a C y: I ,lrogrtrrr lbrmeazi pe un ecran imalnrr',r unui obiect aflatla distanla x1 :

I I ()- ( )

122. O sursf, lumirroasir sc allii pc' axul optic al unei lentile convergcrrtc:, I:r o distanfd fafd de lentil5 egal5 cu clublrrl distanlei focale a acesteia. Dincolo tlr,r lentild se afl6 o oglindd pland porl)cn diculard pe axul optic. La ce distarr{ir fa{i de lentil[ trebuie aqezatd oglintll

i{r r nr lltii de lentil[. intre acesta qi ,, r;rr, lt d: \,2 m de ea, se ageazf, o ,rlr,r lcrrlilzi, avdnd convergenta C2 :

pentru ca razele reflecta'te de


paralele?

ca,

trecdnd din nou prin lentild, sd devinir

distanla focal|l': 12 cm, care imparte distanla dintre surse ?n raporful k : 2.

36 cm una de cealaltir. Un obiect se afl6 la distanta x1 : 48 cm de prima lentil5. Unde se va forma


imaginea sa? 116. Un obiect se afl[ la distan]a x1: 20 cm de o lentil[ cu distanfa focald f1 : 10 cm. De cealaltd parte, la d : 30 cm, se afl6 o altd lentil[ cu distanla focald f2: 12,5 cm. S[ se afle pozilia imaginii qi mdrirea datd, de sistem.
dc lumind indepdrtatd este proiectat[ pe un ecran cu ajutorul unei lentile cu distanta focald,fl 20 cm.Intre aceasta qi sursd, la distanla I0 cm, se aqeazd. o a doua

la distanla d

| ''' tlroptrii gi acelagi ax optic. Cu cAt ! ur ('() sens trebuie deplasat ecranul
1,, rtru :r obtine din nou o imagine clar[ ,r,'lrr6t:lttlUi?

123. Un fascicul paralel de raze de

Care este distanfe dintre cele doul surse, dacd distanla dintre imaginile lor formate de lentild este d:7,8 cm?

120. Doud lentile convergente


r{l, ntr(ro, av6nd distanta focald.f, se afld Lr ,lrslirnta a una de cealaltS. Axele lor

24 cm, aflatd, La d : 32 cm de lentild. Cdt trebuie sd fie distanfa focald a lentilei pentru ca razele reflectate de
oglind[ s[ dea o imagine a sursei la distan\a x2': 6 cm de oglinda?

lumind cade pe o lentill qi apoi pe o oglinda concavd cu distanla focallJ2:

ll2. O lentild convergentf,

for-

mdritd de Ft : 5 ori. Se apropie ecranul de obiect cu d:0,5 m qi, deplasAnd qi lentila, se obline o noud imagine clard a obiectului, in mdrime natural[. Sd se afle convergenla lentilei qi distan{a iniliald dintre obiect qi ecran.
113. Doud lentile convergente cu tlistanlele focalefl: 5 cm qi f2:3 cm lu acelaqi ax optic. Cdt trebuie sd fiq
20

meazd pe un ecran imaginea unui obiect

tot la distan{a a. l'r' r\ul optic al uneia dintre lentile, la ,lr.,trrrrlil 2f d,e aceasta, se ageazd o surs6 lrrrrrt'(ilbrma de lumin6. Sd se afle disLrrrl;r tlo la sursd la imaginea sa formatd

rtprr( c, paralele, se afld

,117. Imaginea unei surse

,lt' t'clc doud lentile.

l2l. O lentild
r
r('irzr'r pe

convergentd for-

un ecran imaginea unui obiect

d:

lentilS, cu distanla focalS .f2: 30 cm. Cu cit trebuie deplasat ecranul pentru zr obline din nou o imagine clard a sursei?

l)('rl)cr)dicular pe axul sdu optic. Se intre lentild qi ecran o lamd de r;1rt'lii cu fefele plane qi paralele, avAnd lr.trsirnea d : 3 cm qi indicele de rt'li-rrc[ic n : 1,5. Sd se afle cu cdt tre.rrcirzt"l

124. Unei lentile plan-concave cu raza de curburi R : 50 cm gi indicele de refracfie n : 1,5, i se arginteazd, fala concavS. De parlea pland a lentilei, la distanla x1 : 10 cm de ea, se aqeaz[ un obiect. La ce distanll se va forma imaginea gi care va fi mdrirea datf, de acest sistem? 125. Unei lentile plan-convexe cu raza de curburd R : 60 cm qi indicele de refracfie n : 1,5, i se arginteazd, fala

')i

2l

('()n('irvlr. l)t' prrtte;t plittt:i it lcttltlt't, llt rlrsl;rrrllr r 1 .15 r":ttt tlr: cit. se ilfcilzil ttll
olrrt't'1. l,lr t:e tlistirn!it sc vit lirt'ntit ittutgrrr'rr ;;i clrc vir ll nrirrirca tllttit tlc itccst sisltrttt'/

r
Ochiul. Instrumente oplicc
127. Un om miop citegte o cut'lr' finAnd-o la distanla d:20 cm de oclti. Care este convergenla ochelarilor ptr care trebuie sd-i poarte omul pentru a citi lindnd cartea la distanfa optimd de vcdere pentru un ochi normal 5 : 25 crrr'/
128. Un om hipermetrop vede clttt'

,l,,rr,i',ttptltli'{t' :rtt ll(:('t'il$l tltzlt tlc t'ttt l,tir,r /i l.l t:ttt. I)c clilc ttl'i st-l vctlc lllili Iil:rl '' lIl ()lliccl 1lr ivil 1lIirt ltccitsli lttl'lil, rl:lr ir rlt:;llttt{lt oplirrtit tlc vctlcrc 1-lctttt'tt 1sq1 ,'t ln ttot'tttal cstc 6 '''' 2-5 crn'/ O ltrpir mlreqte de B1 :2 ori ,,l,rlt tt'lc privite prin ea. Se alipegte de Irrg,,r rr lcrrtilir cu convergen\a C2 -'20 rlr'llllr lr. ( litrc va fi mlrirea dati de acest
f

ll5. ('tt ltittt()trll tlllr'l cillll('lt'(lc


lrral vctlcri sc iatt itltitgtrti ltlc tttttti cttt'1'l ll'llt irr cittlcrc libcrir la clistan{a x1 ='

5 rn dc obieotivr-rl aparatului.

Sd

se

lcntili concav-convexd are tlislanll lircali/: l8 cm. Se arginteaz[


126. O

.12.

cletennine distanla focald a obiectivului, qtiind c[ imaginea se deplaseazd cu acceleralia a : 0,2 mls2.

llrllr sir corrczrvf,, care are taza de clurlrrrrii /? ,,,,,40 cm. Lumina care vine de la () srlrsr-r pr"rnctiform[ cade pe fala convcxir ir lcntilei qi, reflectdndu-se de fafa :rrlgirrtatir, tormeazd imaginea sursei de rrctrcalii parte a lentilei. La ce distan![ rfr: lcntild trebuie a$ezatA sursa, astfel irrcit irnaginea sa s[ se formeze in
lrrclaq;i punct?

', r', I r't t

t')

obiectele aflate la distanla minimd r/ 80 cm de ochii sdi. Cdte dioptrii trebuic sd aibd ochelarii care-i corijeazd omulLri distanla optim[ de vedere la valoarca normald 6: 25 cm?

129. Un orr cu vederea normaltr (6: 25 cm) privegte printr-o pereche clc ochelari cu convergenla C: 5 dioptrii, intre ce limite este cuprins[ distanla la care el poate vedea clar un obiect? 130. La ce distan![ de o lupd cu distanla focali J': 6 cm trebuie agezat un obiect pentru ca imaginea sa sd sc formeze la distan{a optimd de vedcrc pentru un ochi normal (6 : 25 cm)'/ Lupa este linutd la distanla a: I cm clc ochi. 131. O lupi const[ dintr-o lentilii biconvexd confeclionatd dintr-o sticlir cu indicele de refiacfie n : 1,6. Cckr
22

rtll) nr. tflatd la distanla x1 : 600 m, 1ilililr'irzit pe cligeul unui aparat de i11 o irnagine clar[ cu indlfimea l ll o r , .l crn. Se regleaz[ aPoi aParatul, l,,r',tr;irrs aceeagi diafragm[, pentru a 1r,1,1,1''11-'n un obiect aflat la distanla I ,5 m. Cu cit a fost modificatd ' l' rlr';trurtil dintre cligeu qi obiectivul apa1,,1 ;1 1'1

l.ll.

O stAnci avind in61limeaYl

136. Cu ajutorul unui aParat al c6rui obiectiv are distanla focalia f: 13 mm se fotografiazd un automobil aflat in miqcare cuvrtezav: J2 kmih la distanla xy : 26 m' CAt trebuie si fie timpul de expunere pentru ca deplasarea conturului imaginii pe peliculd sd
nu depdpeascd valoarea s : 0,05 mm?

r.rtrrlrri fbtografic?

este G : 600. Si se afle convergenla obiectivului, cunoscAnd distanfa focald a ocularulut-fz:4 cm 9i lungimea tubului microscopului L : 24 cm. Distanfa optim[ de vedere pentru ochiul notmal este 6 :25 cm.

137. Grosismentul unui microscoP

Fentru oblinerea unei imagini ,1,' lrrrnti calitate este petmisi o varia{ie
1.14.

,1,'

/i - lYo a distanlei dintre cligeu qi

,,l,rcclivul unui aparat fotografic' Care , ',1t" profunzirnea cdmpului (distanla ,lrrrllc punctul cel mai apropiat 9i cei rrr;rr tlcpdrtat care dau imagini clare pe , lr;cu) atunci cAnd se fbtografiazd un rrlrrcct aflat la distanla x: I m de un
;r1r;rlat

138. Care este lungimea tubului unui microscop care are grosismentui G: 6A, clistanla fbcal[ a ocularuluif2 : 2 cm qi convergenla obiectivului C1 : 20 dioptrii, dacd imaginea privit[ este clarb pentru un ochi normal? 139. Distanlele focaie ale obiectivului qi ocularului unui microscop suntfi:8 mm, resPectiv f2:4 cm. Obiectul obseruat se afld cLL a :0,5 mnl
23

al cirui obiectiv are distSnla


8 cm?

lircrrli

/':

lniti (lrl)ilt'lc tlc ollt:t.lrv tk.cal

lirr.:rr.rrl

irccstrriu. Sii so tlclcr.rninc gr.osisrrrcnlul rrricroscopului. Distanfa optirnii clc ve_ clcre pentru ochiul normal este 6: 25 cm"

140 Distanfele focale ale obiec_ tivului qi ocularului unui microscop sunt.fi : I cm, respectiv f2: 2 cm, iar distanla dintre obiectiv gi ocular Z : 23 cm. Sd se afle putere a opticd, a

tivului. Care este mdrirea d,atd de


instrument in aceasti situafie? Distanla optimd de vedere pentru ochiul normal este 5 :25 cm.
ce distan!6 minim[ trebuie Lun[ dou6 surse luminoase pentru ca ele sd fie distinse separat pe
sd se afle pe

irrc trn olricctrv cu distalt[a lbcalir ./'-, 3 m. Sc indepirteazd ocularul gi se priveqte cu ochiul liber imaginea unui obiect foarte indepdrtat, formatd in focarul obiec_

lil{. O lrrrrc:lii lrslnlnonrich

tiv la care

microscopului gi distanta fatd de obiec_ se aflf, obiectul.

l45.La

scop este e : 16 cm, iar distanla focald a obiectivului estej :4 mm. Care este distanla focald a ocularului, dacd gro_ sismentul microscopului este G: 500? Distanfa optimd de vedere pentru ochi_ ul normal este 5 :25 cm. 142. Distanla focald a obiectivului unei lunete estef6: 100 cm, iar a ocu_ larului Jo": 8 cm. Sub ce unghi se va

Distanfa dintre focarele obiectivului qi ocularului unui micro_

l4l.

148. For{ele F1 qi F2 fac cu verticala, de o parte qi de alta a ei, unghiuri

focale ale obiectivului gi ocularului sunt/ :8 m, respectivrf: I cm. Ochiul uman poate distinge doui obiecte dac[ intre ele existd o distanti unghiulard minimd e0 : 0,001 rad,. Distan{a de la pimint h Lund se va considera D : 380.000 km.

PdmAnt cu un telescop la care distanfele

MiEcare Ei repaus
146. Vectorii a gi 6 au acelaqi rrrotltrl a : b : 10 qi formeazd cu rlrlcctia pozitivd a axei Ox unghiurile 30o, respectiv p : 1350. Sd se r li'l crmine modulul vectorului rezultant r' ;;i Lrrrghiul fbcut de acesta cu axa Ox.

de 30o, respectiv 45o. $tiind cd rezultanta lor are direclia verticald qi modulul F : 100 N, sl se afle modulele forlelor Fy F2.

tt

149. Forfele din figurd au modulele Ft:2 N, Fz : F3:4 N, F4 : 6 N. SA se determine modulul forfei
rezultante gi unghiul fbcut de aceasta cu axa Ox.

147. Fofiele

Fy F2 qi lP3 din fi-

vedea discul lunar privit prin aceastd lunetd? Diametrul unghiului aparent al

lirrrir au rezultanta egali cu zero. $tiind t'rr /', : 10 N, sd se determine modulele

L,uniieste0:0,5o.
143. O lunetd la care obiecti,uul are distanla focald,f:60 cm a fost constru_

r'r'lorlalte doud forte.

obline imagini clare ale obiectelor


al"late la distanfa d

pentru a obsela Luna. Cu ce {is_ tantd trebuie deplasat ocularul pentru a

it[

100 m deJunetd?
Pentru problema 147 Pentru problema 149

a4

25

Cap.

I - OPTICA GEOMETRICA Reflexia gi refracfia luminii

15. 16.

Trei imagini; in general'360/cr-1 imagini

t.

inclinatd cu 0t

@-

u)12:

660 sau

t7.

$2: ul2 2.
.3. .1.

24o fald de orizontald


18.

n: n1/n2: 1,13 L : hctga + HtgB : 3,44 m, unde B este dat de nsinp : cosct h-0;
Rn,''u*=

5. 6.

- nla + al2: 64o d:hctga:0,87m d:h.il (H+h):1,2m h:Hl2


F

r IL " \/n

r+H -l

=7nt

D. d:

h(tga
n2

-"na

2a

0:2a

't.
lJ.

p:0 p:2i
a) tp

20. d=-i=+=e7cm {n" -sln- I


600; b) tp : 30o '2

2hsini

9.

21. n=sincr
= 1200

4h2 cos2

1*---.----------...".._

I0.
I

- -o o: r...o. ad? +adl


8d1d2

22.

cr

arctg n

l. cr: n - arcsin(bi2a)

23. h=
24.

12. Q=2a ll" d:2/sin rp 14. d:2rsin cr:

d.,f'-"rt t = 40mm ,tnl(.f \,1, -cosi)


nJn2 +1 129

a=d(fi{-!=0.,''

10 cm

25. Solp111;1 l)oztlr\,;t,


(li.l

sul)linllliuat, it (.(.uitlt(.i
0

.#t.

I l)1.1 r 1.t 26. tl .. h/n - l0 crn 27. x:cl I h/n - lg crn 28. x :d + 2h/n: 16/3 cm 29. x =h1ln1 +hz/nz:5,63 cm
1111,1

- (2h:

ai'

8, /,,

''rlll rl. ,a
2Arr sin

tl'

/)trrr

ll(1.

tl

l{11(.'(tr.' llq)

(l{1 tl{],)(rr1 l)(rr.r l)

It'ttt

49.

Atx=:=--2l-n2 sin2,t
2

(r.44"

hl.
{,5.

2xtYz

Yztlr
2dk

=l,2m,respectiv2m

81. n-

llll - +--+ l{z x Ilr


RlR2f -

t'
1

Xr

n=y2ly1=2,5

III+---

l,(r(r

30. tt =n2rur-#)3
Vn2_.or2a,
31.

Oglinzi sf'erice =to.7cm


50. 51.

(r6.

R=-;-=6Ucmi

o = arctgfi

D=

d(u: f)

k'-l R(k-1) *,,2 r;-

82.

:6ocm
83.

= locm
67.
68.

32.
33.

3.r.

a=___:$L_=7.38m
srn0+Vn-_lcosa
lt

^ nh2 J---;-=l.780cmr n'-1 r.-h =2H -dVnr -t = 1,95m

d:3Pv4

0:.19
lla
f

u
f28 cm (dacd xz< D
f a=

-l)x2x2 = :"'" ':- - =9cm n (n-lXxz-xz) 1l 2r:dD?--) 'f x = l,5cm


dz=2dt-d2=3cm

n(n

84.
85.

(t

- =ffi=4ocm

t = 12 cm, "m,
2ab

fzJ4
69.

y24 cm (dacd xz> D

35. 6=dvn"+l-l

53. xr:G+lX=60cm 54. xr:(k-l)f=20cm 55. R.=2x-2m

R=-=l,Zm

70.
4 =_1
.r

".,flt 36. " =J


,lr'-r
37. A: arcsin(l/n) = 4Zo 38. 5: (n - l)A 39. 6 = arcsin(nsino) _ a = l5o 40. 6 = 600 41. n: ctgAsind + cos6: 1,53 42. i, = 52o25, ;6:37025, 43. r'=160;6=lSo 44. r': i6o; 5: 76o

56. ^,' =-!-?- =4,62cm:0= *, R+2x2 xl s7'


a)xi

71.
1't

(k-1)x+d f=60cm 0'=


1/0 = 0,2

b-a (k l)x(x - d t _ 48.75cm ,_ -

86. 87. 88.

f= .kd =I0cm k'+k+2 x2 J xr . a) 0,5 dioptrii xlx2 b) - 0,3 dioptrii


xt=-llC=20cm
Vr =vr(*2

-A:4=3ocm '2p

89. 74.

t0-tln b)x, u'^I = = -20- =Jocm s8. R=30*t =40^ 0-T59' Rx, ^2=RrJt=l5crn:

'=f2=2o v (dr -f)(d2 -f)


kx R:--=54cm

f=

f -l)=laxzYt
=l5,4cm

Yt +Yz

90.

75.

T"

k-1

76. in acela"i punct.


77.

in focare "i alte dou6 la distanpa 3fl2 de fiecare oglindi'


Dou6 dintre imagini Lentile subfiri

Mdritl cu d = (k - l)lC = 25 cm 91. xz = (0 + 1)f= 5,1 m ptl xr'= 0.3 m (imagine real6) qt ' 9C xr" = 0'2 m (imag' virtuall)
93. 94.

- :0.5 B= ' kn-k-l


I

)z =.-'-=l,25crn
xl tli z z\l
3

Vr

x1--

r*R 'rC
fxr

45.
46.

sini

=?s14
n A-n 6-rin-A

sin2 A

60. ..r =R(k-1)-,, ", k =tzcm:x2 =_kxy


x1 =x, = 0 (in vdrful oglinzii)
61. 62.

=_6cr1

78.

''t

,in

2 --"-=1'53
=
g3o

D_ t.---;--=l5cm
2ct0

17. n :
l.r0

2arccos(n/2)

x1

:60 cm (imagine reald)

(J'-l

ft nz-l tA f 2 nr -l fl n2-n ^. = z'I2 nl -n


n, --_=----i1.6 "
ntCt

Xr =i '
95.

f+x.
th
'=

= l,lcm

(in api)
96.

yl =_-:Jcm T *Xr

sau

79.

x2=

Cr +(n1 -1)C2

d*r l= xr -f

4,5r

10 cm (imagine virtuald).

131

e7.

"

I
I

)l'x
I

.,

)x

.,

)l r llrl

lit'rrr

It6.

98.

, tlx; " ---: xr- I


,.2

-- (rctlr

n7.

cuollcr.lrrl; fl l, - l0 r:rn

ltrlr;'111,' vrrlultl;i, tr r.;trt,r lxrzilrrt.

,5

t'o1111'l1lg

100.
r

0=--l_-_=-=a (a-lXb-f)
-2d)=s/
x

12,-.trtt. ' ilg.


120.

/ = 30,4 cm clc lcrrtila convcrgcrrlii Cu L - lg cm lapl de lentilr clivcrgcrrtl

It.l. nx , f-.- . 0,2.5crn, undc xr I'


. XrVr t -__r_:__1_-6cnt yl
1.1,1.

,. -l

Cap.2 - l,l{lN(lll,lt gt l,tt(;t iN nancnNtcn NnwroN tANA


Miqcare $i repaus 146. r= 12,15;0= arctg7,8 147. Fr=5N;Fz=8,66N 148. Ft =73,2N ; F, = 51,8 N 149. F= 1,69 N ; or= arctg4,4 150. F = 4r 151. F=104N;R=120N 152. Fs = 186,6 N 153. d, = arccos l7l50 154. m= 4 155. a=+(1,6i- t,2j) 156. 6a = 45o 157. A=4m2 159. d = 2,8 160. d=8;s=12m 161. d= 107,5 km;o, =arctgO,76 162. d= 5,69 rl I 0 = arctg0,2l 163. s=5,5km 164. d=5;a=arctg4/3 165. vm = 2,5 m/s 166. vm=f/At=4rnls 167. v = ai 168. vm = 3,93 m/s 169. vm = 8,5 m,/s 170. vm = 64 km/h

0I. k=a/(a
03.

102.
I

t,z = 5f "i 5f/4

127.

t= J4u7;JD L=d(n-l)/n=lcm

d=4f
lt -Y.

122. d = 3f/2 723. ft=40cm

1,15.

tx--f l Ax=2kxf ; ;;'=lm f'-k'x" u*l f

a+g

=8,3cm

t04. 1'=xrlz-xtyz_ = I l,3cm


105. f

x, = r'+' 124. ^' - ___j:!__ Rl;; = -6'25cm


oR
R+2nx1
= 0,625

_D.,

t36.

t< s(x,' -f)'=5ms


C1

=- J2!2!_ ,, = 9cm (yz-yz)tr


dz

t37.

' =-=480dioptrii ti(L-f2 )

vf Gf,

r(,8. yt . =,tl Tyzlz" roe. P'

l06. 1=16!l=2ocm...p= lo7. f = (L2 _ a2;f gocm


+r=

ldr

r2s.

x2 = ;: -

= loocm 2nxy _R =/-

Rxr

138.

-t +Gf L=f ' =26"^ cr6

oR P=

t39.

G=f,6 '

=#

2nx1

+R

fza

=100

=0,04...F2 =

frr=zs

726 *' - Rf :.r" "r -R:i=12./3cm Ochiul. fnstrumente optice

140.

L-f, -fP=" -'t-'2 ' L-ft-f2

f$z =l03dioptrii (L )f, Xr= - f,'''=l0,5mm

ilt.

L= -ef(f -d)+3t,lU2 +$ _d)a


4(2f = 12cm
728.

l4l. f, "6 = 2"- = Gfr


142. y=

-d)

727.

il2. xl

\z@t +rY a Fz(&t +rI -0r @,

5d c=1* I 5d
Xmax

C=1-1

=-

dioptrie

floo
Io"
1

=6,25o

= + 2,75 dioprrii

143.

l='

*ry

=7,725m

d-f

=3.6mm

l2g.Y '\min =l+6C=llcrn - 5


= llC = 20 cm

144. F=f/6=12

6, +tP

ffi=6'4dioPtrii
I .1. I

cl=;,*f2=8cm
x2 =f2/xt = 2,25

I3o. ^,

= jt6.

u,=4,8cm r +o_a

t4s.619oDfz =475m
ft

.t.

t5. .r2

x2=60cm

cm; (cu d = f)

l3r.

F=2@- t)6/ft=2,5

732. 0=0r+6Cr=7

l7l.

Vm =

2v6 (v1 + v2 )

2vg+v1+v2

172. vm=8m./s r33