You are on page 1of 3

Test a

1. Pojcie, ktre odnosi si do systemu faszystowskiego wprowadzonego na terenach okupowanych to A. kolektywizacja wsi. B. sowietyzacja. C. volkslista. D. paszportyzacja. 2. Polska organizacja wspierana przez ZSRR podczas II wojny wiatowej to A. Armia Krajowa. B. Zwizek Patriotw Polskich. C. Stronnictwo Ludowe. D. Suba Zwycistwu Polski. 3. Osob, ktra w celu zwrcenia uwagi aliantw zachodnich na zagad ydw w getcie warszawskim popenia samobjstwo, by A. Wadysaw Sikorski. B. Janusz Korczak. C. Marek Edelman. D. Szmul Zygielbojm. 4. We wrzeniu 1939 r. w Paryu na prezydenta Polski zosta zaprzysiony A. Stanisaw Mikoajczyk. B. Wadysaw Raczkiewicz. C. Wadysaw Sikorski. D. Cyryl Ratajski.

(01 p.)

(01 p.)

(01 p.)

(01 p.)

5. Podczas powstania warszawskiego niemieckimi wojskami dowodzi A. Erich von dem Bach-Zelewski. B. Heinz Guderian. C. Jrgen Stroop. D. Hans Frank. Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 6. i 7.

(01 p.)

6. Odpowiedzialno za pokazan na ilustracji zbrodni ponosz oddziay (01 p.) A. radzieckie. B. woskie. C. brytyjskie. D. niemieckie.

7. Przedstawione na plakacie wydarzenie miao miejsce w A. 1939 r. B. 1940 r. C. 1941 r. D. 1942 r. Na podstawie tekstu rdowego wykonaj zadania 8. i 9.

(01 p.)

[...] akcja eksterminacyjna trwa nadal [...]. Liczba wysiedlonych przekroczya ju 100 tys. osb. [...] Podobno wysano ju do dnia 15 XII [19]42 9 transportw. [...] Po oddzieleniu dzieci, pozbawieni caego dobytku, [...] s kierowani do obozw przejciowych w Chemie, Zamociu, w Hrubieszowie i in., gdzie zajmuj dawne baraki po jecach sowieckich. Ludno ssiednich powiatw yje w ustawicznym napreniu oczekujc na swoj kolej. Element modszy ucieka masowo do lasw, gdzie organizuje si. Wszystko to wprowadzio taki chaos [...], i administracja niemiecka nie moe sobie da rady i bezradnie patrzy na wytworzon sytuacj. Jedyn jej reakcj jest bezmylny terror i rozstrzeliwanie za najmniejsz prb oporu. Wiek XX w rdach, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 261. 8. Przedstawiony tekst rdowy opisuje wydarzenia zwizane z (01 p.) A. czystkami etnicznymi na Woyniu. B. wysiedlaniem ludnoci na Zamojszczynie. C. deportacjami Polakw z Kresw Wschodnich w gb ZSRR. D. wysiedleniem mieszkacw Warszawy po upadku powstania. 9. Opisywane wydarzenia byy czci operacji w ramach realizacji A. akcji AB. B. planu Burza. C. Generalnego Planu Wschodniego. D. wprowadzenia volkslisty. Na podstawie zamieszczonej mapy oraz wasnej wiedzy wykonaj zadanie 10. (01 p.)

10. Na podstawie mapy uzupenij ponisz tabel i wpisz do niej informacje na temat bitew, w ktrych wziy udzia polskie formacje wojskowe. Nazwa miejscowoci A. Rok bitwy

(03 p.)

Nazwa polskiej formacji wojskowej

B.

C.

11. Wstaw znak x w kratkach obok zda prawdziwych.

(02 p.)

Najwaniejsze cele polityczne planu Burza zostay osignite. Powstanie warszawskie wybucho 1 sierpnia 1944 r. Decyzj o wybuchu powstania warszawskiego podj pk Antoni Chruciel, pseud. Monter.

Powstacy warszawscy zostali uznani w trakcie trwania walk za onierzy si alianckich. 12. Zapisz w tabeli imiona i nazwiska osb, ktrych dotycz podane opisy. Biografia Obj stanowisko premiera po mierci gen. Wadysawa Sikorskiego. Prbowa przywrci stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Po upadku powstania warszawskiego poda si do dymisji. Dowdca Kedywu oraz organizacji Niepodlego (NIE). Posugiwa si pseudonimem Nil. By uczestnikiem powstania warszawskiego. Po wojnie zosta oskarony przez komunistw o zdrad i zamordowany. Polski oficer przeszkolony przez NKWD. Podczas wojny dziaa w Zwizku Patriotw Polskich. By dowdc 1. Dywizji Piechoty im. T. Kociuszki, a nastpnie 1. Armii Wojska Polskiego. 13. Uporzdkuj chronologicznie wydarzenia. Wstaw w kratki numery od 1 do 6. odnalezienie przez Niemcw grobw katyskich zerwanie stosunkw dyplomatycznych z Polsk przez ZSRR podpisanie ukadu Sikorski-Majski utworzenie armii polskiej gen. Andersa w ZSRR proba rzdu polskiego o zbadanie sprawy katyskiej przez Czerwony Krzy naciski Wielkiej Brytanii na normalizacj stosunkw rzdu polskiego z ZSRR Na podstawie zamieszczonego tekstu rdowego wykonaj zadanie 14. Mller wszedszy do zapenionej sali wykadowej ze swymi oficerami nie zdj hemu, [...] nie ukoni si, [...] po czym odezwa si do nas w nastpujcych sowach [...]: Uniwersytet tutejszy rozpocz rok akademicki, nie uzyskawszy uprzednio pozwolenia wadz niemieckich. [...] Z tego powodu wszyscy obecni, z wyjtkiem trzech kobiet, zostaniecie przewiezieni do obozu koncentracyjnego. Wiek XX w rdach, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 250. 14. Napisz, jakiego wydarzenia dotyczy tekst rdowy i kiedy miao ono miejsce. (02 p.) ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... (03 p.) Imi i nazwisko

(01 p.)