You are on page 1of 8

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္း အက်ဥ္း

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ကိုလိုနီေခတ္ေေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးအား ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက သိမ္းပိုက္လုိက္ၿပီးေနာက္ ႂကြင္းက်န္ေသာ


ပေဒသရာဇ္မင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား သည္ သူတလူငါတမင္းျဖင့္ အဆက္အစပ္မရွိဘဲ
ပေဒသရာဇ္အယူအဆမ်ားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားအား ခုခံေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾက သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉ ရာစုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ လူထုလကၡဏာေဆာင္ေသာ


နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေခတ္သစ္လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပ၏
ြဲ သမုိင္းသစ္ကို
စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္တင
ြ ္ ၁၉၂၀
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသာမ်ားသပိတ္၊ ၁၉၃၅ - ၃၆ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၃၈ ခုတင
ြ ္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုမ်ား ပါဝင္သည့္ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

၁၉၂၀ ခု ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ တႏုိင္ငံလံုး၏


နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လံုးဝအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးကုိ စတင္လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။
ကိုလိုနီေခတ္တင
ြ ္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ G.C.B.A လႈပ္ရွားမႈ (ဝံသာႏုအေရးေတာ္ပ)ံု ၊ ၁၉၃၁
ဆရာစံလႈပ္ရွားမႈ (ဝါ) လယ္သမားသူပုန္၊ ၁၉၃၈ ေရနံေျမသပိတ္ (ဝါ) ၁၃၀၀
ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တသားတည္းရွိခဲ့ သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲကာလအတြင္းမွာပင္


တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ) သည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ သမဂၢကို

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
(၁) လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၌ အစုအေပါင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ
ဘဝကိုျဖစ္ထြန္းလာေစရန္၊
(၂) မိမိကိုယ္မိမိအားကိုး၍ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာဘဝကုိ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္၊
(၃) တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သိတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမဂၢတခုသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေတာ ၾကံ ဆျခင္းႏွင့္


လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းအတြက္ ရပ္တည္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္
သူေဌးေဒါက္တာဦးညိဳက သမဂၢဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေငြသား ၁၇၀၀၀၀
(တသိန္းခုႏွစ္ေသာင္း) လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၁၉၃၀ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တင
ြ ္
အေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေန႔ေက်ာင္းသားမ်ား စုေဝးညႇိႏႈိင္းၾကၿပီး ကိုေက်ာ္ ခင္၊ ကိုတင့္ေဆြ၊
ကိုဘဂ်မ္းတို႔က တရားသူႀကီးဦးဘႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး သမဂၢ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြရ
ဲ န္ ေကာ္မတီတခုကုိ
ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရခဲ့ေပသည္။

စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔တင


ြ ္ ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေဝးမွ
“တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ” တခုဖြဲ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ေအာက္တိုဘာ
ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း သမဂၢစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္
ေရးဆဲြၿပီးစီးၿပီး ႏိုဝင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔တင
ြ ္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ေက်ာင္းသားထုထံခ်ျပကာ
ေက်ာင္းသားထုထံေတာင္းခံခဲ့သည္။

၁၉၃၁ ခု၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေက်ာင္းသားထုစည္းေဝးပြဲႀကီးမွ တညီတၫြတ္တည္း


သေဘာတူဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး အမႈေဆာင္ (၉) ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ သမဂၢအေဆာက္အဦကိစၥအျပင္ သမဂၢကိုယ္စား
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆက္လက္ေရးဆြဲ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တကၠသုိလ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အာဏာရွိလာခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁)
ရက္ေန႔တင
ြ ္ “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ” ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ ပထမ ဆုံးဥကၠ႒သည္ ကိုေက်ာ္ခင္ျဖစ္ၿပီး၊
ေနာက္ဆံုးဥကၠ႒သည္ ကိုဗေဆြေလးျဖစ္သည္။ ကိုဗေဆြေလးသည္ ၁၉၆၂ မတ္လ စစ္တပ္မွ
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား တုိက္ပြဲဝင္ရင္း
ေတာတြင္းတေနရာ၌ သူရေ
ဲ ကာင္း ပီသစြာ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢသည္ ၁၉၃၁ မွ ၁၉၆၆ အထိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ရပ္တည္ ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ စစ္အစုိးရေခတ္အထိ ၃၅
ႏွစ္တုိင္တိုင္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိး၊ ေက်ာင္းသားထု အက်ဳိးသယ္ပိုးခဲ့သည့္
အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၃၅ - ၃၆ တြင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) (All Burma Students’


Union – ABSU) ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဗကသ ၏ ပထမဆံုးဥကၠ႒သည္ M.A ဦးရာရွစ္ျဖစ္ၿပီး
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ ကိုေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးဥကၠ႒သည္
ကိုခင္ေမာင္အုန္းျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ ကိုတင္ထြန္း (ဖ်ာပံ)ု ျဖစ္ပါသည္။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ကိုခင္ေမာင္အုန္းသည္ ၆၂ ဦးေနဝင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါတစုက အာဏာသိမ္းမႈကို
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တရက္မွာပင္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာေသာေၾကာင့္ ဗကသမ်ား
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးေခၚယူကာ ကိုခင္ေမာင္အုန္းအားထုတ္ၿပီး
ဒုဥကၠ႒ကိုသက္ကိုဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ေက်ာင္းသား
ဒုတိယသပိတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ (၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ)္ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႔တင


ြ ္ တတိယအႀကိမ္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆုိမ်ားတင္သင
ြ ္းခဲ့သည္။
ယင္းတို႔အနက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အဆုိႏွစ္ခုမွာ အဆုိအမွတ္ (၂) ၌ “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
အက္ဥပေဒၾကမ္းကို ယခုအထိအစိုးရက ဘာမွ မလုပ္ေသး။ ေရွ႕လာမည့္ ၾသဂုတ္လ
ဥပေဒျပဳအစည္းအေဝးမွ ဘာမွ်မလုပ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားလိုလားေတာင္ဆိုခ်က္ကို မရမေန
အျပင္းေဆာင္ရြက္ရန္” ကိုေက်ာ္ျမင့္ B.A က တင္သင
ြ ္းၿပီး၊ ကိုတင္ထြန္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ထိုအခါ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိုေအာင္ဆန္းက မိမိတုိ႔သပိတ္ေမွာက္တုိင္း
လံုးဝပင္မေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း၊ မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ရေၾကာင္း၊ ၁၉၃၆ ခု
ႏွစ္သပိတ္တင
ြ ္ ပထမေအာင္ျမင္လာခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔အားမွာ
တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္လာသျဖင့္ အားျပန္ျဖည့္တင္းရန္ အိေႁႏၵရရ စစ္ကို ဆုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ယခုမိမိတို႔မွာ ခြန္အားျပည့္ဝလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ႏွစ္တင
ြ ္ မိမိမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌
“ေအာင္ဆန္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳတ္ရမည္။ အလုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရမည္” ဟု
ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

တဖန္အဆုိအမွတ္ (၁၀) တြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ကိုဗဟိန္းႏွင္


ကိုတုိးရင္တို႔မွ “ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရး လုပ္သင့္ေၾကာင္း” တင္သင
ြ ္းခဲ့သည္။ ထိုအခါ
ေျမာင္းျမမွကိုျမရွိန္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ နာယက ကိုေအာင္ဆန္းမွေန၍ ယင္းအဆိုကို
သေဘာတူလွ်င္ “အုိင္း”၊ မတူလွ်င္ “ႏိုး” ဟု ေအာ္ရန္ေျပာဆုိခဲ့ရာ ႏွစ္ဦးသာလွ်င္
ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ဝုိင္းေအာ္ၾကရာ နာယကကုိေအာင္ဆန္းက
တားဆီးေတာင္းပန္ၿပီးယင္းအဆုိကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ မၾကာမီ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ဆန္းသည္


ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘဝမွ ထြက္၍ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ကူးေျပာင္းကာ
ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ေျခစံုပစ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ကိုေအာင္ဆန္း၏တာဝန္ကို ကိုဗဟိန္းက
ဆက္ လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု (ေရေျမသပိတ္ႀကီး) တြင္
အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု ႀကီးႏွင့္အတူ လက္တ၍
ြဲ
တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ မေကြးေဆာင္တင
ြ ္ ကိုဗဟိန္းအဖမ္းခံထားရစဥ္ အခ်ဳပ္ခန္းအမိုးကုိေဖာက္၍
“ရဲေဘာ္တို႔၊ ေရွ႕ ကို ဆက္ၿပီးခ်ီတက္ၾကပါ။ နယ္ခ်ဲ႕ျမင္းစီးပုလိပ္ေတြရ႕ဲ ျမင္းခြာတခ်က္ေပါက္ရင္
မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမယ္” ဟု ရဲရေ
ဲ တာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ တစထက္တစ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာခဲ့ရာ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊


ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတြင္းဝန္႐ံုးေရွ႕၌ ေက်ာင္းသားမ်ားဝုိင္းဝန္းဆႏၵျပၾကရာ ေက်ာင္းသား

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစပုလိပ္တို႔၏ နံပါတ္တုတ္ျဖင့္
႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့သည္။

ဤသို႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍


ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ဤသို႔ ဂုဏ္ျပဳလႊာစာတေစာင္ ေရးပို႔ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္
အမွတ္ (၆၁)

လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈ၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိမႈ၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားမႈသည္ လူမ်ဳိးတိုင္း၊


လူမ်ဳိးတုိင္း ပုိင္ဆိုင္ရရွိခံစားထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးႀကီးမ်ားျဖစ္၏။
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ လူအျဖစ္မွ ဆံုး႐ႈံးျခင္းမည္၏။

လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရာတြင္


ဒဏ္ရာအနာတရ ရသူ၊ ေသသူတို႔သည္ ျမတ္ ေသာ နာျခင္း၊ ျမတ္ေသာ ေသျခင္းပင္ျဖစ္၍
ထိုသို႔ေသာ္ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကို လိုလားၾကရမည္ျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပ၌
ြဲ ရရွိခဲ့ေသာ
အနာရြတ္သည္ ဘုရင္ထီးေဆာင္း မင္းအေပါင္းတုိ႔ေပးေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားထက္ ဂုဏ္ရွိ၏။
အဖိုးတန္၏။ အ႐ုိအေသခံထိုက္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲတင
ြ ္ ဒဏ္ရာအနာတရ ရရွိခဲ့ေသာ ေအာက္အမည္ပါ
ပုဂၢိဳလ္အား ဤဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး ပါ၏။ အ႐ိုအေသျပဳပါ၏။

အမည္ -
ကိုဘသန္း
အတန္း -
ေက်ာင္း -
တကၠသိုလ္
မိဘႏွစ္ပါးအမည္
-
ခ်ီးက်ဴး႐ိုေသျပဳ
သူ - (ခ်စ္ေမာင္)
အယ္ဒီတာ
ျမန္မာ့အလင္းသ
တင္းစာ

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတင
ြ ္ မ်ဳိးခ်စ္အာဇာနည္ဗမာပီသသည့္ “ကိုေအာင္ေက်ာ္” ကား
ျမတ္ေသာေသျခင္းျဖင့္ ေသခဲ့ေလၿပီ။
ျမန္မာ့အလင္း - ၈၄၁၅။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ဤသို႔ျဖင့္ လက္နက္မဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေအာင္ေက်ာ္ဟာ
နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ စစ္ပုလိပ္ေတြရ႕ဲ နံပါတ္ တုတ္ေၾကာင့္ ၁၉၃၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔မွာ
ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ။ အာဇာနည္အတြက္ သူ႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ဘက္ ရဲေဘာ္ မ်ားမွ
အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္းမွေန၍ ဤသို႔ ေပးစာတေစာင္ ပို႔ခဲ့ဖူးပါသည္။

အာဇာနည္ ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္။

သင္ကား ဗမာပီသစြာ ဗမာလူမ်ဳိးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အသက္ေသြးခဲကို


စြန္႔ပစ္ခဲ့ေလၿပီ။ သင့္တာဝန္ကို ေက်ႁပြန္ ခဲ့ၿပီ။ သင္သည္ ေယာက္်ားပီသေလစြ။
အသက္ႏွင့္ကိုယ္ တည္ၿမဲေနေသးေသာ ငါတို႔အတြက္ မေသေသးသေရြ႕
ေနရမည့္ရက္ေတြမ်ားတြင္ စက္တုိင္ႏွင့္လြတ္လပ္ေရးစခန္းတခုကို ခရီးအဆံုးစြန္႔စားကာ
ဗမာ့အေရးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဗမာတမ်ဳိးသားလံုးသည္ ေႏွးဖင့္ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆေနၾကက သင္ႏွင့္တကြ


ေန႔မအိပ္ညမနား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဗမာရဲေဘာ္မ်ားကိုသာ သစၥာေဖာက္႐ံုမက
ငါႏွင့္လက္တင
ြ ္ လြအ
ဲ ပ္ထားျခင္းခံရေသာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးမီး႐ွဴးတုိင္ကို ၿငိမ္းသတ္သည္
မည္ေၾကာင္း ငါတို႔တထစ္ခ် ယူဆၾကလိမ့္အံ့။

ငါတို႔ကား သင္သည္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲတင


ြ ္ ယခုကဲ့သို႔ အသက္ဆံုး႐ႈံးရသျဖင့္
အနည္းငယ္မွ်ဝမ္းမနည္း။

သင္ယခုကဲ့သို႔ အသက္စြန္႔ရျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းေလာကနိဗၺာန္ႀကီး တည္ေထာင္ေရး


စခန္းသည္မုခ်ဧကန္တိုးတက္ေစအံ့။
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ပါေစ

ကိုဗဟိနး္
ကိုဗေဆြ
သခင္ထိန္ဝင္း
သခင္စုိး
သခင္သိန္းေဖ
သခင္ေလးေမာင္
သခင္ခင္ေအာင္

ထို႔အျပင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္၏ စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ကိုလွေရႊက ဤသို႔ ဝမ္းနည္းစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာမ်ားရလွ်က္
သူရိယသတင္းစာတိုက္အေပၚထပ္မွာ ေခါင္းခ်င္းယွဥ္ၿပီးလွေ
ဲ နၾကစဥ္ ငါတို႔အမ်ဳိးအတြက္
အေသခံမယ္ ဥကၠ႒ကို မထိၾကေစနဲ”႔ လို႔ ရဲရေ
ဲ တာက္ေျပာသံေတြ၊ ေဆး႐ံုကို
ငါလာေရာက္ၾကည့္စဥ္ကလည္း “ကိုလွေရႊ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္တက္ၾက မယ္” ဆုိၿပီး
ကေယာင္ကတန္း စြဲလမ္းစြာေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ပထမအႀကိမ္ အာဏာဖီဆန္တုန္းက
“က်ေနာ္ေရွ႕ဆံုးက အေသခံၿပီး အလံကိုင္ ပါရေစ” လုိ႔ ေျပာခဲ့တာေတြကို ငါ့နားထဲမွာ
ျမင္ေယာင္ ၾကားေယာင္ေနေသးတယ္။ ကိုေအာင္ေက်ာ္ ရဲေဘာ္ရ႕ဲ ဆႏၵဟာ ရာဇဝင္
မွတ္တမ္းတင္ရေလာက္ေအာင္ ျပည့္ဝခဲ့ပါၿပီရေ
ဲ ဘာ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တဖန္ ကိုေအာင္ေက်ာ္၏မိခင္ ေဒၚေရႊေက်ာ့ကလည္း -


“တပည့္ေတာ္မ၏ရင္ေသြး သားေလးေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ဟာ လက္နက္ဆုိလို အပ္တေခ်ာင္း၊
တုတ္တတုိမွ် မကိုင္ရရွာဘဲလ်က္ ေလးလံ ေသာ လက္နက္မ်ားနဲ႔ ပုလိပ္တုိ႔က ႐ုိက္ႏွက္လို႔
ေသဆံုးရျခင္းကို တုိင္းသူျပည္သားမ်ားနဲ႔ သံဃာေတာ္မ်ားကပင္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္
ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ တပည့္ေတာ္မလုိ ကိုးလလြယ္ ဆယ္လဖြား ယုယခဲ့ရတဲ့
မိခင္အတြက္ ေျပာဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ပါဘုရား”

“ေအာင္ေက်ာ္ေရ မင္းေသလို႔ဝမ္းနည္းတာထက္ မင္းလုိသားမ်ဳိးေနာက္ထပ္မေမြးမွာကို အေမ


သိပ္ဝမ္းနည္းသားရယ္” ဟု ယူက်ံဳး မရ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုစ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆရာဟိန္ကလည္း -
“က်ဆံုးသြားတဲ့ အာဇာနည္ရေ
ဲ ဘာ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္၊ ရဲေဘာ္ဟာ တို႔တေတြရ႕ဲ
လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာ တပ္ဦးဗိုလ္မွဴးအျဖစ္ ကမၻာမွာ ဗမာေဟ့လုိ႔ တည္ေနသမွ်
မွတ္သားဂုဏ္ယူလုိက္ပါတယ္။

“အာဇာနည္ရေ
ဲ ဘာ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္
သနားညႇာတာျခင္းကင္းမဲ့စြာ ႐ုိက္ႏွက္လုိက္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ပုလိပ္ေတြရ႕ဲ နံပါတ္သံဟာ
တုိ႔ျပည္သူေတြရ႕ဲ နားထဲမွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ဖို႔ တရံမျခားလႈံ႔ေဆာ္ေနတဲ့
လႈံ႔ေဆာ္သံေတြအျဖစ္ ခံယူမိပါတယ္။

“အာဇာနည္ရေ
ဲ ဘာ္.ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္
ရဲေဘာ္ရ႕ဲ မြန္ျမတ္ေသာ ေသျခင္းတရားဟာ ငါတို႔ျပည္သူေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္ကုိ
အေရာက္ ပို႔ေပးမယ့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္လို႔လည္း ယံုၾကည္အပ္ပါတယ္။

“အာဇာနည္ရေ
ဲ ဘာ္။ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္
ရဲေဘာ္ရ႕ဲ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္၊ စြဲၿမဲတဲ့ဇ၊ြဲ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တဲ့သေဘာ၊ အနစ္နာခံတဲ့
သူရသတၱိေတြကေနတဆင့္ ကူးစက္ေလာင္ၿမိဳက္သြားတဲ့ မီးေတာက္မီးလွ်ံႀကီးေတြဟာ
ငါတို႔ရ႕ဲ ႏွလံုးသားမွာ တဟုန္းဟုန္းတဟူးဟူး ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းရင္း ရဲေဘာ္တို႔ခ်ခဲ့တဲ့
လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ႀကီးကုိ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ လွမ္းမယ္လို႔ အေလးအနက္
အဓိဌာန္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလိုနီေခတ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတိုက္ပသ
ြဲ မိုင္းသည္ -
(၁) အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဝလြတ္ေျမာက္ဖို႔ႏွင့္
(၂) ကိုလိုနီကၽြန္ပညာေရးစနစ္ကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရးတည္ေဆက္ဖို႔
တုိက္ပြဲဝင္သည့္ သမုိင္းျဖစ္ေပသည္။

ေအာင္ေစာဦး (NLD – LA) မႈိင္းရာျပည့္


ေဒါင္းအုိးေဝ - အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၁၁)၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္၊ ၁၉၉၃။ (စာမ်က္ႏွာ ၃၁ မွ ၃၄ ပါ
ေဆာင္းပါး)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com